ORVESTO 89-II
                SSD 0430

              Primärforskare
               Testologen AB
                Box 2050
              191 02 Sollentuna

             Första SSD-Upplagan
              September 1997

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ORVESTO 89-II samlades ursprungligen in av
  TESTOLOGEN AB, som ett led i företagets regelbundet
  återkommande räckviddsundersökning Sverige Nu. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  BAKGRUND

  Ingemar Lindberg:
  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s. 14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen (inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer, en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter m.m.) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s.k. single -source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa data
  direkt mot varandra. Dittils hade de insamlats var för sig i
  olika undersökningar, viket gjorde media-analyserna svåra och
  otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor mängd
  information skulle insamlas från ett och samma urval. Det
  medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken, dvs
  typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde därför 1965
  ett stort upplagt metodexperiment, i vilket effekten av
  kontaktform i kombination med skaltyp undersöktes. Resultatet
  blev att man valde en 16-gradig läsfrekvensskala i kombination
  med postal kontaktform. (Se vidare Cerha J, 1967: Selective
  Mass Communication, sid 119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper : OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  ORVESTO 1984 - Logo och ny skala
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1984 I s. 6ff)

  Från och med ORVESTO 1984 lämnar Testologen den skala som
  tillämpats sedan 1965 för mätning av svenska folkets läsvanor,
  den sk 16-gradiga läsfrekvensskalan. I dess ställe kommer den
  "nygamla" 7-gradiga nummer-skalan, kombinerad med visning av
  tidningens logotype. Denna skala tillämpar Testologen redan
  för Fack-ORVESTO sedan 1973. Dessutom har den testats i flera
  omgångar på konsumenturval, senast våren 1983 i kombination
  med logotyper.

  Den nya skalan är direkt relaterad till det man försöker mäta
  i räckviddsundersökningar, nämligen sannolikheten för
  exponering av ett genomsnittligt nummer av periodiskt
  utkommande publikationer. Den tidigare använda skalan
  förutsatte bl.a. att tidningar har en regelbunden
  periodicitet, typ dags-, vecko-, månadsutgivning etc.
  Verkligheten är annorlunda, t.ex. Land (49 nr/år), Vi (45),
  Veckans Affärer (45), Foto (10), Vår Bostad (11), Båt-Nytt
  (14), Allt om Mat (16) etc. Dessa avvikelser har inte kunnat
  beaktas med den tidigare skalan, vilket i varje fall
  marginellt kan ha gynnnat resp. missgynnat vissa
  publikationer. Genom att i den nya skalan ange antal utgåvor
  per år bör detta problem elimineras.

   Förväxling av tidningstitlar är ett stort problem i många
  länder, där antalet titlar av vissa typer är mycket större än
  i Sverige. Förväxlingsrisken gäller i första hand
  sällan-läsare. Denna risk är visserligen liten i Sverige men
  användning av logotyper bör i princip eliminera den.

  Allmänna förutsättningar: urval, bortfall etc.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät. Under
  våren 1989 genomfördes fem omgångar "Sverige Nu". Totalt
  omfattade urvalet för dessa åtta omgångar 8.670 personer 15-70
  år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av Dafa
  dragits systematiskt ur SPAR.
  
  Av det totala urvalet på 18.141 personer har 1.809 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 43 avlidna,
  21 som flyttat ur riket, 20 som vistas utomlands, 16 i
  militärtjänst, 150 bortresta utomlands under
  undersökningsperioden, 25 ej svensktalande, 125 okända men
  skrivna å kommun, 42 under sjukhusvård, 175 sjuka i hemmet
  samt 1.192 (50%) ur gruppen "ej anträffbara". Den sistnämnda
  gruppen har definierats med utgångspunkt från en specialstudie
  som utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej tillhör
  målpopulationen för ORVESTO.
  OBS! Ovanstående siffror gäller för del-I + del-II.

  Nettourvalet för de åtta omgångarna utgör således 18.141
  personer varav 5.775, utgörande 32%, ej besvarat formuläret.
  OBS! Ovanstående siffror gäller för del-I + del-II.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "Inget intresse för
  undersökningen" 3.354 personer, "Tidsbrist" 549, "Ingen
  kontakt. Minst 5 kontaktförsök" 683 och "Ej anträffbar" 2.381.
  OBS! Ovanstående siffror gäller för del-I + del-II.

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form uppmuntran för cett inskickat svar. De som
  därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet
  och genom viktning - beräknar undersökningsledningen en
  väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande perioden november
  1988- juni 1989 13.594 personer istället för 12.366 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 76% av nettourvalet.
  OBS! Ovanstående siffror gäller för del-I + del-II.

  Fältarbetet pågick under tiden 31 januari 1989 - 22 juni 1989

  Ovanstående uppgifter har hämtats ur rapporten ORVESTO 1989
  utgiven av Testologen AB.

  SUMMARY IN ENGLISH

   The ORVESTO studies contains coverage figures for most of the
  daily press, for weekly and monthly magazines and the motoring
  and trade union press. The target groups are defined
  demographically, and geographically, and by interests,
  purchasing habits, ownership and planned future purchasing. A
  new report is published every sixth month with updated
  information.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.[An Andrew
  ToolKit view (layoutview) was included here, but could not be
  displayed.]

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0430 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sverige Nu omgång 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län 10 Kommun 11 Tidning 1 12 Läsfrekvenser: Tidning 1 13 Tidning 2 14 Läsfrekvenser: Tidning 2 15 Tidning 3 16 Läsfrekvenser: Tidning 3 17 Tidning 4 18 Läsfrekvenser: Tidning 4 19 Tidning 5 20 Läsfrekvenser: Tidning 5 21 Tidning 6 22 Läsfrekvenser: Tidning 6 23 Tidning 7 24 Läsfrekvenser: Tidning 7 25 Kön 26 Ålder 27 Civilstånd 28 Hushållsposition 29 Sysselsättning 30 Utbildning 31 Ortsstorlek 32 Har Du själv körkort för personbil? 33 Boendeform 34 Hushållsmedlemmar under 2 år 35 Hushållsmedlemmar 2-6 år 36 Hushållsmedlemmar 7-10 år 37 Hushållsmedlemmar 11-14 år 38 Hushållsmedlemmar 15-19 år 39 Hushållsmedlemmar 20-45 år 40 Hushållsmedlemmar 46-70 år 41 Hushållsmedlemmar 70 år eller äldre 42 Totalt antal hushållsmedlemmar 43 Personlig inkomst 44 Hushållets totala inkomsten 45 Medlem i facket 46 Innehav: Villa/radhus/kedjehus 47 Innehav: Fritidshus 48 Innehav: Husvagn 49 Innehav: Fabriksny personbil (högst 2år) 50 Innehav: Begagnad personbil (över 2år) 51 Innehav: Bilradio/bilstereo 52 Innehav: Mobiltelefon 53 Innehav: Segelbåt 54 Innehav: Motorbåt 55 Innehav: Roddbåt/eka eller dylikt 56 Innehav: Utombordsmotor 57 Innehav: Surfingbräda 58 Innehav: Mikrovågsugn 59 Innehav: Videobandspelare 60 Innehav: Videokamera 61 Innehav: Färg TV, vanlig 62 Innehav: Text TV 63 Innehav: Stereoanläggning 64 Innehav: CD-spelare 65 Innehav: Hemdator 66 Innehav: Skrivmaskin 67 Innehav: Enkel bildkamera 68 Innehav: Automatisk småbildskamera 69 Innehav: Systemkamera 70 Innehav: Frysbox/frysskåp 71 Innehav: Diskmaskin 72 Innehav: Tvättmaskin 73 Innehav: Torktumlare 74 Innehav: Elektrisk symaskin 75 Innehav: Elektrisk kaffebryggare 76 Innehav: Matberedare 77 Innehav: Spisfläkt 78 Innehav: Dammsugare 79 Innehav: Bastu 80 Innehav: Braskamin 81 Innehav: Släpkärra 82 Innehav: Motorgräsklippare 83 Innehav: Elektrisk rakapparat 84 Innehav: Brandvarnare 85 Innehav: Hund 86 Innehav: Katt 87 Intresse: Miljövårdsfrågor 88 Intresse: Hälsonyttig mat 89 Intresse: Sjukdomar och hälsa 90 Intresse: Bantningstips 91 Intresse: Hushålla ekonomiskt 92 Intresse: Energisparande 93 Intresse: Sociala rättigheter 94 Intresse: Skattefrågor 95 Intresse: Samlevnadsfrågor 96 Intresse: Vidareutbildning 97 Intresse: Religionsfrågor 98 Intresse: Arbetsmarknaden 99 Intresse: Villa/Eget hem 100 Intresse: Fritidshus 101 Intresse: Personbilar 102 Intresse: Heminredning 103 Intresse: Modenyheter 104 Intresse: Matvarunyheter 105 Intresse: Barnavård 106 Intresse: Skönhetsvård 107 Intresse: Stereoanläggningar 108 Intresse: Hushållsmaskiner 109 Intresse: Fotoutrustningar 110 Intresse: Motorcyklar 111 Intresse: Krukväxter 112 Intresse: Hårvård 113 Intresse: Hundar 114 Intresse: Katter 115 Intresse: Motionera 116 Intresse: Se på sport 117 Intresse: Laga mat 118 Intresse: Pröva nya maträtter 119 Intresse: Baka 120 Intresse: Ha gäster 121 Intresse: Köra bil 122 Intresse: Jobba med bilar 123 Intresse: Arbeta i trädgården 124 Intresse: Fotografera 125 Intresse: Smalfilma 126 Intresse: Sportfiska 127 Intresse: Popmusik 128 Intresse: Klassisk musik 129 Intresse: Gå på teater 130 Intresse: Gå på konstutställning 131 Intresse: Läsa böcker 132 Intresse: Läsa populärtidningar 133 Intresse: Sticka 134 Intresse: Sy kläder 135 Intresse: Handarbeta 136 Intresse: Träffa nya människor 137 Intresse: Snickra 138 Intresse: Måla hemma 139 Intresse: Jaga 140 Intresse: Friluftsliv 141 Intresse: Åka slalom 142 Intresse: Åka motorbåt 143 Intresse: Segla 144 Intresse: Campa 145 Intresse: Semestra utomlands 146 Intresse: Semestra i Sverige 147 Intresse: Pröva nya produkter 148 Intresse: Vara bortbjuden 149 Intresse: Gå på diskotek 150 Intresse: Gå på restaurang 151 Intresse: Gå på kvällskurser 152 Intresse: Windsurfing 153 Intresse: Köpa på postorder 154 Penningutlägg: Tips 155 Penningutlägg: Lotto 156 Penningutlägg: Penninglotter 157 Penningutlägg: V65 158 Penningutlägg: Bingo 159 Penningutlägg: Bensin 160 Penningutlägg: Kläder till Dig själv 161 Penningutlägg: Sportutrustning till Dig själv 162 Penningutlägg: Kosmetika/Skönhetsmedel 163 Penningutlägg: Nöjen 164 Penningutlägg: Utlandsresor under fritiden 165 Penningutlägg: Böcker 166 Penningutlägg: Tobak 167 Penningutlägg: Vin och sprit 168 Penningutlägg: Hälsokostartiklar 169 Penningutlägg: Möbler 170 Penningutlägg: Leksaker 171 ICA 172 Konsum 173 Vivo/Favör 174 Metro 175 Annan butik 176 Livsmedelsavdelning i Domus 177 Livsmedelsavdelning i NK 178 Livsmedelsavdelning i Åhlens 179 Livsmedelsavdelning i Obs 180 Livsmedelsavdelning i B & W(Bra, Wessels) 181 Varuhus och stormarknader Domus (ej livsmedelsavdelning) 182 Varuhus och stormarknader NK (ej livsmedelsavdelningen) 183 Varuhus och stormarknader Åhlens (ej livsmedelsavdelning) 184 Varuhus och stormarknader Obs (ej livsmedelsavdelning) 185 Varuhus och stormarknader B & W (ej livsmedelsavdelning) 186 Andra butiker: Hennes & Mauritz 187 Andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl 188 Andra butiker: Gulins 189 Andra butiker: Lindex 190 Andra butiker: Ikea 191 Andra butiker: Expert Foto 192 Andra butiker: Expert Radio/TV 193 Andra butiker: Järnhandel 194 Andra butiken: Färgaffär 195 Andra butiker: Pressbyrån 196 Andra butiker: Annan kiosk 197 Andra butiker: Tobaksaffär 198 Andra butiker: Bar/Självservering 199 Andra butiker: MacDonald's 200 Andra butiker: Clock 201 Andra butiker: Bensinstation 202 Andra butiker: Postkontor 203 Andra butiker: Bankkontor 204 Andra butiker: Hälsotbutik 205 Andra butiker: Apotek 206 Andra butiker: Blomsteraffär 207 Byggmaterielaffär 208 Reklam på bio 209 Reklam på taxi 210 Reklam på idrottsplatser 211 Tåg på sträckor över 10 mil 212 Tunnelbana 213 Taxi 214 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Aftonbladet 215 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Aftonbladet 216 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Expressen 217 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Expressen 218 Läsfrekvenser: Dagens Industri 219 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Dagens Nyheter 220 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Dagens Nyheter 221 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Svenska Dagbladet 222 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Svenska Dagbladet 223 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs-Posten 224 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Göteborgs-Posten 225 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: GT 226 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: GT 227 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Kvällsposten 228 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Kvällsposten 229 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetet 230 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Arbetet 231 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Skånska Dagbladet 232 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Skånska Dagbladet 233 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 234 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 235 Läsfrekvenser: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 236 Läsfrekvenser: Norrköpings Tidningar 237 Läsfrekvenser: Nya Wermlands Tidningen 238 Läsfrekvenser: Upsala Nya Tidning 239 Läsfrekvenser: Vestmanlands Läns Tidning 240 Läsfrekvenser: Östgöta Correspondenten 241 Läsfrekvenser: Allas veckotidning 242 Läsfrekvenser: Allers 243 Läsfrekvenser: Hemmets Journal 244 Läsfrekvenser: Hemmets Veckotidning 245 Läsfrekvenser: Året Runt 246 Läsfrekvenser: Hänt I Veckan 247 Läsfrekvenser: Hänt Extra 248 Läsfrekvenser: Dam 249 Läsfrekvenser: Damernas 250 Läsfrekvenser: Elle 251 Läsfrekvenser: Femina Månadens Magasin 252 Läsfrekvenser: ICA-Kuriren 253 Läsfrekvenser: Kvinna 254 Läsfrekfenser: Frida 255 Läsfrekvenser: Veckans Novell 256 Läsfrekvenser: OKEJ 257 Läsfrekvenser: Starlet 258 Läsfrekvenser: Revyn 259 Läsfrekvenser: Clic 260 Läsfrekvenser: Det Bästa 261 Läsfrekvenser: Land 262 Läsfrekvenser: Röster i Radio & TV 263 Läsfrekvenser: Vi 264 Läsfrekvenser: Vi föräldrar 265 Läsfrekvenser: Allt om Mat 266 Läsfrekvenser: Glad i Mat 267 Läsfrekvenser: Hälsa 268 Läsfrekvenser: Må Bra 269 Läsfrekvenser: Antik & Auktion 270 Läsfrekvenser: Månadens Journal 271 Läsfrekvenser: Allt i Hemmet 272 Läsfrekvenser: Sköna Hem 273 Läsfrekvenser: Hus & Hem 274 Läsfrekvenser: Sportfiskaren 275 Läsfrekvenser: Hund 276 Läsfrekvenser: Allt om MC 277 Läsfrekvenser: Bil&MC 278 Läsfrekvenser: Bilsport 279 Läsfrekvenser: Wheels Magazine 280 Läsfrekvenser: Wheel Drive 281 Läsfrekvenser: Bilvärlden 282 Läsfrekvenser: Automobil 283 Läsfrekvenser: Motorbörsen 284 Läsfrekvenser: Trailer 285 Läsfrekvenser: Motor 286 Läsfrekvenser: Vi bilägare 287 Läsfrekvenser: Båtnytt 288 Läsfrekvenser: På kryss 289 Läsfrekvenser: Båtägare 290 Läsfrekvenser: Husvagn & Camping 291 Läsfrekvenser: Jakt & Vapen 292 Läsfrekvenser: Jaktmarker & Fiskevatten 293 Läsfrekvenser: Svensk Jakt 294 Läsfrekvenser: Jakt 295 Läsfrekvenser: Foto 296 Läsfrekvenser: Fakta 297 Läsfrekvenser: Illustrerad vetenskap 298 Läsfrekvenser: Ny Teknik 299 Läsfrekvenser: Teknikens Värld 300 Läsfrekvenser: Byggnads Arbetaren 301 Läsfrekvenser: Kommunal Arbetaren 302 Läsfrekvenser: Fabriksarbetaren 303 Läsfrekvenser: LO Tidningen 304 Läsfrekvenser: Metallarbetaren 305 Läsfrekvenser: Sia 306 Läsfrekvenser: Statsanställd 307 Läsfrekvenser: Motorföraren 308 Läsfrekvenser: Turist 309 Läsfrekvenser: Vår bostad 310 Läsfrekvenser: I Form 311 Läsfrekvenser: Åka skidor 312 Läsfrekvenser: Slitz 313 Läsfrekvenser: Affärsvärlden 314 Läsfrekvenser: Veckans affärer 315 Läsfrekvenser: 101 ideer 316 Läsfrekvenser: Aktiespararen 317 Läsfrekvenser: Dina Pengar 318 Läsfrekvenser: Privata Affärer 319 Läsfrekvenser: Z 320 Läsfrekvenser: Agent X9 321 Läsfrekvenser: Buster 322 Läsfrekvenser: Fantomen 323 Läsfrekvenser: Kalle Anka 324 Läsfrekvenser: Knasen 325 Läsfrekvenser: Fridolf 326 Läsfrekvenser: 91:an 327 Läsfrekvenser: Seriemagasinet 328 Affischpelare 329 Affischtavlor 330 Baksidesskyltar 331 Sidoskyltar 332 Förarplatsskyltar 333 Jag köper: Skönhetsartiklar 334 Jag köper: Tandkräm 335 Jag köper: Tvål 336 Jag köper: Maskindiskmedel 337 Jag köper: Handdiskmedel 338 Jag köper: Allrengöringsmedel 339 Jag köper: Tvättmedel 340 Jag köper: Golvvårdsmedel 341 Jag köper: Kaffe 342 Jag köper: Öl 343 Inköpsvanor: Andel egna inköp 344 Inköpsvanor: Andel egna inköp av livsmedel i Konsum/Servus/Domus/Obs 345 Familjemedlem medlem i Konsum?

VAR 1 SSD STUDY NR 0430              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0430


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SVERIGE NU OMGÅNG Loc 14 width 1 Sverige Nu omgång 1862 1. Sverige Nu P-9001 (16/02 1989 - 31/03 1989) 1659 2. Sverige Nu P-9002 (06/04 1989 - 07/06 1989) 1638 3. Sverige Nu P-9003 (28/04 1989 - 22/06 1989) 1851 8. Sverige Nu P-8008 (31/01 1989 - 07/03 1989) 1660 9. Sverige Nu P-9279 (Skåne)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt 8228 1. Svarat utan påminnelse 169 2. Svarat efter första påminnelsen 273 3. Svarat efter andra påminnelsen
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 A-region 1172 01. Stockholm/Södertälje 32 02. Norrtälje 48 03. Enköping 147 04. Uppsala 68 05. Nyköping 49 06. Katrineholm 93 07. Eskilstuna 70 08. Mjölby/Motala 121 09. Linköping 138 10. Norrköping 126 11. Jönköping 23 12. Tranås 75 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 75 14. Värnamo 31 15. Ljungby 106 16. Växjö 37 17. Västervik 28 18. Hultsfred/Vimmerby 38 19. Oskarshamn 108 20. Kalmar/Nybro 45 21. Visby 67 22. Karlskrona 51 23. Karlshamn 250 24. Kristianstad 175 25. Hässleholm 136 26. Ängelholm 536 27. Helsingborg/Landskrona 1113 28. Malmö/Lund/Trelleborg 199 29. Ystad/Simrishamn 127 30. Eslöv 95 31. Halmstad 83 32. Falkenberg/Varberg 600 33. Göteborg/Alingsås 113 34. Uddevalla 95 35. Trollhättan/Vänersborg 141 36. Borås 77 37. Lidköping/Skara 36 38. Falköping 63 39. Skövde 36 40. Mariestad 38 41. Kristinehamn/Filipstad 131 42. Karlstad 36 43. Säffle/Åmål 31 44. Arvika 162 45. Örebro 44 46. Karlskoga 51 47. Lindesberg 126 48. Västerås 34 49. Köping 21 50. Fagersta 27 51. Sala 149 52. Borlänge/Falun 34 53. Avesta/Hedemora 38 54. Ludvika 41 55. Mora 164 56. Gävle/Sandviken 68 57. Bollnäs/Söderhamn 54 58. Hudiksvall/Ljusdal 105 59. Sundsvall 43 60. Härnösand/Kramfors 19 61. Sollefteå 49 62. Örnsköldsvik 120 63. Östersund 109 64. Umeå 84 65. Skellefteå 39 66. Lycksele 49 67. Piteå 100 68. Luleå/Boden 29 69. Haparanda/Kalix 52 70. Kiruna/Gällivare
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 Födelseår 18. . . 74. Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frek: 38 126 151 139 147 137 144 140 150 118 144 148 139 Kod: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 135 135 115 129 124 146 148 153 143 145 174 176 175 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 210 199 189 172 207 193 183 166 172 156 153 156 163 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 143 149 165 140 133 147 158 178 148 184 161 151 157 Kod: 70 71 72 73 74 Frek: 150 178 189 177 24
VAR 9 LÄN Loc 20 width 2 MD=99 Län 1204 01. Stockholms stad 221 03. Uppsala län 210 04. Södermanlands län 332 05. Östergötlands län 279 06. Jönköpings län 137 07. Kronobergs län 211 08. Kalmar län 45 09. Gotlands län 118 10. Blekinge län 714 11. Kristianstads län 1822 12. Malmöhus län 223 13. Hallands län 586 14. Göteborgs o. Bohus län 331 15. Älvsborgs län 233 16. Skaraborgs län 219 17. Värmlands län 257 18. Örebro län 208 19. Västmanlands län 262 20. Kopparbergs län 260 21. Gävleborgs län 215 22. Västernorrlans län 120 23. Jämtlands län 232 24. Västerbottens län 230 25. Norrbottens län 1 99. Uppgift saknas
VAR 10 KOMMUN Loc 22 width 4 MD=9999 Kommun 26 0114. Upplands-Väsby 21 0115. Vallentuna 20 0117. Österåker 16 0120. Värmdö 56 0123. Järfälla 17 0125. Ekerö 54 0126. Huddinge 48 0127. Botkyrka 6 0128. Salem 46 0136. Haninge 28 0138. Tyresö 13 0139. Upplands-Bro 43 0160. Täby 18 0162. Danderyd 36 0163. Sollentuna 471 0180. Stockholm 57 0181. Södertälje 45 0182. Nacka 23 0183. Sundbyberg 40 0184. Solna 39 0186. Lidingö 4 0187. Vaxholm 32 0188. Norrtälje 26 0191. Sigtuna 19 0192. Nynäshamn 17 0305. Håbo 10 0319. Älvkarleby 16 0360. Tierp 130 0380. Uppsala 31 0381. Enköping 17 0382. Östhammar 5 0428. Vingåker 56 0480. Nyköping 12 0481. Oxelösund 16 0482. Flen 28 0483. Katrineholm 72 0484. Eskilstuna 21 0486. Strängnäs 4 0509. Ödeshög 3 0512. Ydre 9 0513. Kinda 5 0560. Boxholm 14 0561. Åtvidaberg 18 0562. Finspång 3 0563. Valdemarsvik 98 0580. Linköping 103 0581. Norrköping 13 0582. Söderköping 36 0583. Motala 5 0584. Vadstena 21 0586. Mjölby 5 0604. Aneby 6 0617. Gnosjö 30 0662. Gislaved 9 0665. Vaggeryd 100 0680. Jönköping 29 0682. Nässjö 39 0683. Värnamo 10 0684. Sävsjö 22 0685. Vetlanda 14 0686. Eksjö 15 0687. Tranås 6 0760. Uppvidinge 6 0761. Lessebo 7 0763. Tingsryd 16 0764. Alvesta 13 0765. Älmhult 9 0767. Markaryd 58 0780. Växjö 22 0781. Ljungby 5 0821. Högsby 9 0834. Torsås 15 0840. Mörbylånga 12 0860. Hultsfred 10 0861. Mönsterås 10 0862. Emmaboda 49 0880. Kalmar 18 0881. Nybro 23 0882. Oskarshamn 37 0883. Västervik 16 0884. Vimmerby 7 0885. Borgholm 45 0980. Gotland 9 1060. Olofström 48 1080. Karlskrona 19 1081. Ronneby 30 1082. Karlshamn 12 1083. Sölvesborg 32 1121. Östra Göinge 21 1137. Örkelljunga 28 1160. Tomelilla 30 1162. Bromölla 32 1163. Osby 19 1165. Perstorp 38 1166. Klippan 35 1167. Åstorp 30 1168. Båstad 188 1180. Kristianstad 52 1181. Simrishamn 85 1182. Ängelholm 124 1183. Hässleholm 34 1214. Svalöv 55 1230. Staffanstorp 39 1231. Burlöv 57 1233. Vellinge 33 1260. Bjuv 55 1261. Kävlinge 51 1262. Lomma 43 1263. Svedala 23 1264. Skurup 31 1265. Sjöbo 32 1266. Hörby 27 1267. Höör 525 1280. Malmö 201 1281. Lund 80 1282. Landskrona 258 1283. Helsingborg 57 1284. Höganäs 68 1285. Eslöv 67 1286. Ystad 86 1287. Trelleborg 11 1315. Hylte 64 1380. Halmstad 20 1381. Laholm 33 1382. Falkenberg 50 1383. Varberg 45 1384. Kungsbacka 24 1401. Härryda 24 1402. Partille 10 1407. Öckerö 17 1415. Stenungsund 8 1419. Tjörn 9 1421. Orust 9 1427. Sotenäs 12 1430. Munkedal 10 1435. Tanum 327 1480. Göteborg 49 1481. Mölndal 20 1482. Kungälv 14 1484. Lysekil 44 1485. Uddevalla 9 1486. Strömstad 3 1504. Dals Ed 7 1507. Färgelanda 17 1521. Ale 26 1524. Lerum 9 1527. Vårgårda 12 1552. Tranemo 10 1561. Mellerud 8 1562. Lilla Edet 22 1563. Mark 4 1565. Svenljunga 5 1566. Herrljunga 24 1580. Vänersborg 48 1581. Trollhättan 23 1582. Alingsås 80 1583. Borås 18 1584. Ulricehamn 6 1585. Åmål 4 1602. Grästorp 4 1603. Essunga 9 1622. Mullsjö 8 1623. Habo 10 1637. Karlsborg 5 1643. Gullspång 17 1660. Vara 10 1661. Götene 6 1662. Tibro 6 1663. Töreboda 26 1680. Mariestad 32 1681. Lidköping 13 1682. Skara 41 1683. Skövde 6 1684. Hjo 11 1685. Tidaholm 25 1686. Falköping 9 1715. Kil 5 1730. Eda 8 1737. Torsby 5 1760. Storfors 9 1761. Hammarö 3 1762. Munkfors 11 1763. Forshaga 10 1764. Grums 7 1765. Årjäng 7 1766. Sunne 60 1780. Karlstad 25 1781. Kristinehamn 8 1782. Filipstad 14 1783. Hagfors 19 1784. Arvika 19 1785. Säffle 4 1860. Laxå 13 1861. Hallsberg 12 1862. Degerfors 7 1863. Hällefors 9 1864. Ljusnarsberg 113 1880. Örebro 18 1881. Kumla 14 1882. Askersund 32 1883. Karlskoga 11 1884. Nora 24 1885. Lindesberg 3 1904. Skinnskatteberg 11 1907. Surahammar 12 1917. Heby 7 1960. Kungsör 15 1961. Hallstahammar 6 1962. Norberg 100 1980. Västerås 15 1981. Sala 12 1982. Fagersta 16 1983. Köping 11 1984. Arboga 6 2021. Vansbro 6 2023. Malung 12 2026. Gagnef 10 2029. Leksand 10 2031. Rättvik 6 2034. Orsa 9 2039. Älvdalen 12 2061. Smedjebacken 20 2062. Mora 54 2080. Falun 47 2081. Borlänge 10 2082. Säter 12 2083. Hedemora 22 2084. Avesta 26 2085. Ludvika 5 2101. Ockelbo 12 2104. Hofors 12 2121. Ovanåker 8 2132. Nordanstig 15 2161. Ljusdal 84 2180. Gävle 37 2181. Sandviken 29 2182. Söderhamn 27 2183. Bollnäs 31 2184. Hudiksvall 8 2260. Ånge 18 2262. Timrå 22 2280. Härnösand 78 2281. Sundsvall 21 2282. Kramfors 19 2283. Sollefteå 49 2284. Örnsköldsvik 7 2303. Ragunda 5 2305. Bräcke 11 2309. Krokom 16 2313. Strömsund 8 2321. Åre 9 2326. Berg 7 2361. Härjedalen 57 2380. Östersund 8 2401. Nordmaling 3 2403. Bjurholm 7 2404. Vindeln 4 2409. Robertsfors 4 2417. Norsjö 4 2418. Malå 9 2421. Storuman 5 2422. Sorsele 4 2425. Dorotea 6 2460. Vännäs 8 2462. Vilhelmina 3 2463. Åsele 81 2480. Umeå 10 2481. Lycksele 76 2482. Skellefteå 8 2505. Arvidsjaur 4 2506. Arjeplog 5 2510. Jokkmokk 4 2513. Överkalix 14 2514. Kalix 6 2518. Övertorneå 7 2521. Pajala 22 2523. Gällivare 8 2560. Älvsbyn 65 2580. Luleå 29 2581. Piteå 30 2582. Boden 5 2583. Haparanda 23 2584. Kiruna 10 9999. Uppgift saknas
VAR 11 TIDNING 1 24 Loc 26 width 3 MD=998 or GE 999 24 Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Inga nr". 24.1 Tidning 1 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar. 64 001. Alingsås Tidning (3) 218 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 13 003. Arboga Tidning (5) 9 004. Arvika Nyheter (3) 2 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 68 006. Barometern (6) 8 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 16 008. Bergslagsposten (6) 72 009. Blekinge Läns Tidning (6) 262 010. Bohusläningen (6) 9 011. Borlänge Tidning (6) 103 012. Borås Tidning (6) 16 013. Bärgslagbladet (6) 50 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 225 015. Dala-Demokraten (6) 40 016. Elfsborgs Läns Allehanda (3) 75 017. Enköpings-Posten (5) 24 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 5 019. Fagersta-Posten (3) 60 020. Falköpings Tidning (4) 17 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 116 023. Folkbladet (6) 156 024. Folket (6) 1 025. Fryksdalsbygden (2) 25 026. Gefle Dagblad (6) 1 027. Gotlands Allehanda (6) 44 028. Gotlands Tidningar (6) 167 029. Hallands Nyheter (6) 129 030. Hallandsposten (6) 0 031. Haparandabladet (3) 476 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 12 033. Hjo Tidning (2) 6 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 94 035. Hälsinge Kuriren (6) 43 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 4 037. Karlshamns Allehanda (6) 7 038. Karlskoga Tidning (6) 6 039. Katrineholms-Kuriren (6) 278 040. Kristianstadsbladet (6) 90 041. Kronobergaren (1) 3 042. Laholms Tidning (6) 3 044. Ljusdals-Posten (4) 3 045. Ljusnan (6) 3 046. Ludvika Tidning (4) 1 047. Lysekilsposten (4) 79 048. Länstidningen, Södertälje (5) 115 049. Länstidningen, Östersund (6) 46 050. Mariestads-Tidningen (5) 19 051. Mellersta Skåne (6) 3 052. Mora Tidning (3) 20 053. Motala Tidning (6) 236 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 14 055. Norra Halland (2) 97 056. Norra Skåne (6) 17 057. Norra Västerbotten (6) 25 058. Norrbottens-Kuriren (6) 181 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 130 060. Norrtelje Tidning (5) 8 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 51 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 98 063. Nya Norrland (6) 30 064. Nynäshamns-Posten (2) 53 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 17 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 36 067. Piteå-Tidningen (6) 4 068. Provinstidningen Dalsland (3) 17 069. Sala Allehanda (6) 36 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 8 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 2 072. Skövde Nyheter (6) 20 074. Smålands Dagblad (6) 155 075. Smålands Folkblad (6) 54 076. Smålands Posten (6) 16 077. Smålands Tidningen (6) 7 078. Smålänningen (5) 2 079. Strömstads Tidning (3) 34 080. Sundsvalls Tidning (6) 152 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 8 082. Säffle-Tidningen (3) 52 083. Södermanlands Nyheter (6) 3 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 3 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 11 086. Tranås Tidning (6) 1 087. Tranås Posten (6) 137 088. Trelleborgs Allehanda (6) 16 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 6 090. Ulricehamns Tidning (3) 11 091. Vetlanda-Posten (6) 6 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 190 093. Värmlands Folkblad (3) 30 094. Värnamo Nyheter (4) 163 096. Västerbottens Folkblad (6) 8 097. Västerbottens-Kuriren (6) 6 098. Västernorrlands Allehanda (6) 26 099. Västerviks-Tidningen (6) 0 100. Västgötabladet (4) 56 101. Västgöta-Demokraten (1) 198 102. Ystads Allehanda (6) 2 103. Ölandsbladet (3) 166 104. Örebro-Kuriren (6) 10 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 7 106. Östersunds-Posten (6) 113 107. Östgöten (6) 102 108. Östra Småland (6) 297 133. Storstaden (20) (G) 12 134. Ultra (6) (G) 42 136. Bergslags-Kuriren (6) 20 137. Härjedalen (1) 59 138. Västmanlands Folkblad (1) 46 139. Karlskoga-Kuriren (6) 497 140. Nöjesguiden (10) (G) 47 141. HSB-Nytt 28 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) 18 143. Vi hyresgäster 1404 998. Frågan ej tillämplig 63 999. Uppgift saknas
VAR 12 LÄSFREKVENSER TIDN 1 24 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 24.1.a Läsfrekvenser: Tidning 1 <Se F.24 för fullständig frågetext> 2 1. Inga nr 2726 2. Nästan inga nr 977 3. C:a ett nr av fyra 358 4. C:a två nr av fyra 236 5. C:a tre nr av fyra 647 6. Nästan alla nr 2260 7. Alla nr 1405 0. Frågan ej tillämplig 59 9. Uppgift saknas
VAR 13 TIDNING 2 24 Loc 30 width 3 MD= 0 or GE 999 24.2 Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 143. Vi hyresgäster 3965 000. Frågan ej tillämplig 59 999. Uppgift saknas Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 9 14 41 28 112 18 47 106 17 51 78 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 16 3 33 45 12 88 6 18 98 19 4 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 17 25 104 37 12 61 107 4 55 9 43 Kod: 35 36 37 38 39 40 42 44 45 46 47 Frek: 39 109 16 23 21 80 22 7 24 15 31 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Frek: 26 29 19 28 7 32 275 23 162 83 95 Kod: 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 18 14 15 24 39 7 5 22 61 5 16 Kod: 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 Frek: 63 36 27 19 6 56 20 23 19 90 19 Kod: 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Frek: 19 35 4 12 5 8 26 39 11 7 7 Kod: 93 94 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Frek: 18 25 42 94 37 23 6 7 56 12 50 Kod: 105 106 107 108 119 133 134 136 137 138 140 Frek: 13 55 55 41 2 302 42 3 12 21 176 Kod: 141 142 143 0 999 Frek: 111 113 50 3965 59
VAR 14 LÄSFREKVENSER TIDN 2 24 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 24.2a Läsfrekvenser: Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 1865 2. Nästan inga nr 606 3. C:a ett nr av fyra 250 4. C:a två nr av fyra 156 5. C:a tre nr av fyra 460 6. Nästan alla nr 1309 7. Alla nr 3965 0. Frågan ej tillämplig 59 9. Uppgift saknas
VAR 15 TIDNING 3 24 Loc 34 width 3 MD= 0 or GE 999 24.3 Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 143. Vi hyresgäster 6298 000. Frågan ej tillämplig 59 999. Uppgift saknas Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 3 11 2 10 26 21 25 28 8 31 8 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 Frek: 9 2 1 16 3 22 11 8 77 13 1 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 7 40 10 1 26 37 19 23 2 11 4 Kod: 36 37 38 39 40 42 44 45 46 47 48 Frek: 20 21 16 28 32 32 17 21 12 7 10 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 8 12 18 31 18 70 19 71 32 54 5 Kod: 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 Frek: 9 8 10 7 1 25 9 17 13 28 42 Kod: 72 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Frek: 21 34 42 23 21 5 32 4 9 15 7 Kod: 85 86 87 88 89 90 91 92 94 96 97 Frek: 18 5 3 16 14 14 7 5 21 27 51 Kod: 98 99 100 102 103 104 105 106 107 108 113 Frek: 35 21 6 38 27 11 29 34 7 8 1 Kod: 133 134 137 138 140 141 142 143 0 999 Frek: 49 50 6 1 82 104 110 61 6298 59
VAR 16 LÄSFREKVENSER TIDN 3 24 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 24.3a Läsfrekvenser: Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 1137 2. Nästan inga nr 328 3. C:a ett nr av fyra 112 4. C:a två nr av fyra 75 5. C:a tre nr av fyra 149 6. Nästan alla nr 512 7. Alla nr 6298 0. Frågan ej tillämplig 59 9. Uppgift saknas
VAR 17 TIDNING 4 24 Loc 38 width 3 MD= 0 or GE 999 24.4 Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 143. Vi hyresgäster 7492 000. Frågan ej tillämplig 59 999. Uppgift saknas Kod: 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 Frek: 3 1 8 3 10 7 3 5 4 7 2 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 29 Frek: 1 1 7 6 4 37 3 2 14 4 5 Kod: 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 42 Frek: 13 9 5 2 15 10 6 10 9 13 13 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 11 17 16 5 4 2 1 18 12 2 20 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 66 67 Frek: 11 34 18 30 3 6 6 9 3 8 2 Kod: 68 69 70 71 72 74 76 77 78 79 80 Frek: 11 8 12 24 24 8 33 20 23 3 18 Kod: 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Frek: 5 20 10 18 5 4 6 4 4 9 5 Kod: 94 96 97 98 99 100 102 103 105 106 108 Frek: 14 6 24 17 12 7 24 9 23 17 2 Kod: 133 134 137 140 141 142 143 0 999 Frek: 11 4 1 50 30 63 51 7492 59
VAR 18 LÄSFREKVENSER TIDN 4 24 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 24.4a Läsfrekvenser: Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 595 2. Nästan inga nr 170 3. C:a ett nr av fyra 64 4. C:a två nr av fyra 22 5. C:a tre nr av fyra 76 6. Nästan alla nr 192 7. Alla nr 7492 0. Frågan ej tillämplig 59 9. Uppgift saknas
VAR 19 TIDNING 5 24 Loc 42 width 3 MD= 0 or GE 999 24.5 Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 143. Vi hyresgäster 8088 000. Frågan ej tillämplig 59 999. Uppgift saknas Kod: 1 6 7 8 9 10 12 13 16 18 20 Frek: 1 1 2 3 4 1 3 6 1 1 1 Kod: 21 22 25 26 29 30 31 32 34 35 36 Frek: 8 2 4 13 3 4 3 4 5 1 2 Kod: 37 38 39 40 42 44 45 46 47 50 51 Frek: 1 2 2 6 8 7 19 8 1 3 7 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 Frek: 12 1 6 6 18 6 15 1 2 1 2 Kod: 64 66 68 69 70 71 72 74 76 77 78 Frek: 5 2 2 10 8 9 17 2 11 12 15 Kod: 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Frek: 1 8 1 8 3 7 4 4 3 7 3 Kod: 91 92 94 96 97 98 99 100 102 103 105 Frek: 6 5 9 3 19 6 1 5 4 6 7 Kod: 106 134 138 140 141 142 143 0 999 Frek: 14 2 1 35 7 16 28 8088 59
VAR 20 LÄSFREKVENSER TIDN 5 24 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 24.5a Läsfrekvenser: Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 314 2. Nästan inga nr 74 3. C:a ett nr av fyra 16 4. C:a två nr av fyra 8 5. C:a tre nr av fyra 34 6. Nästan alla nr 77 7. Alla nr 8088 0. Frågan ej tillämplig 59 9. Uppgift saknas
VAR 21 TIDNING 6 24 Loc 46 width 3 MD= 0 or GE 999 24.6 Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 143. Vi hyresgäster 8350 000. Frågan ej tillämplig 59 999. Uppgift saknas Kod: 7 9 12 13 16 17 18 21 26 29 30 Frek: 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 Kod: 31 32 34 36 37 38 39 40 42 44 45 Frek: 3 1 6 3 3 1 1 1 6 3 9 Kod: 46 47 51 52 54 55 56 57 58 61 62 Frek: 4 1 6 8 5 2 3 2 4 5 2 Kod: 66 68 69 70 71 72 76 77 78 79 80 Frek: 1 2 3 1 7 7 6 2 7 1 8 Kod: 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 94 Frek: 1 3 8 6 3 2 3 2 4 2 4 Kod: 97 98 99 100 102 103 105 106 137 138 140 Frek: 13 8 4 2 4 4 3 7 1 1 22 Kod: 142 143 0 999 Frek: 2 10 8350 59
VAR 22 LÄSFREKVENSER TIDN 6 24 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 24.6a Läsfrekvenser: Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 159 2. Nästan inga nr 38 3. C:a ett nr av fyra 9 4. C:a två nr av fyra 8 5. C:a tre nr av fyra 17 6. Nästan alla nr 30 7. Alla nr 8350 0. Frågan ej tillämplig 59 9. Uppgift saknas
VAR 23 TIDNING 7 24 Loc 50 width 3 MD= 0 or GE 999 24.7 Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 143. Vi hyresgäster 8475 000. Frågan ej tillämplig 59 999. Uppgift saknas Kod: 7 16 18 26 29 30 31 36 39 40 42 Frek: 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 Kod: 44 45 47 50 51 52 55 56 57 60 62 Frek: 1 6 2 1 4 2 2 3 2 1 1 Kod: 63 66 70 71 72 76 77 78 79 80 82 Frek: 1 2 1 3 7 2 2 2 1 2 1 Kod: 84 85 87 88 92 94 97 98 102 103 105 Frek: 4 1 4 2 7 2 6 4 2 4 4 Kod: 106 133 140 143 0 999 Frek: 10 5 14 1 8475 59
VAR 24 LÄSFREKVENSER TIDN 7 24 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 24.7a Läsfrekvenser: Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 72 2. Nästan inga nr 20 3. C:a ett nr av fyra 8 4. C:a två nr av fyra 8 5. C:a tre nr av fyra 6 6. Nästan alla nr 22 7. Alla nr 8475 0. Frågan ej tillämplig 59 9. Uppgift saknas
VAR 25 KÖN 1 Loc 54 width 1 Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. (1) Är Du: 4246 1. Man 4424 2. Kvinna
VAR 26 ÅLDER 2 Loc 55 width 2 MD=99 (2) Hur gammal är Du? 468 00. 15-17 år 316 01. 18-19 år 828 02. 20-24 år 745 03. 25-29 år 771 04. 30-34 år 870 05. 35-39 år 964 06. 40-44 år 844 07. 45-49 år 696 08. 50-54 år 669 09. 55-59 år 696 10. 60-64 år 797 11. 65 år och äldre 6 99. Uppgift saknas
VAR 27 CIVILSTÅND 3 Loc 57 width 1 MD=9 (3) Är Du: 2171 1. Ogift 5758 2. Gift eller sammanboende 680 3. Änka/änkling/frånskild 61 9. Uppgift saknas
VAR 28 HUSHÅLLSPOSITION 4 Loc 58 width 1 MD=9 (4) Är Du: 2722 1. Husfar 3053 2. Husmor 1058 3. Son/Dotter 317 4. Annan hushållsmedlem 1386 5. Ensamboende 134 9. Uppgift saknas
VAR 29 SYSSELSÄTTNING 5 Loc 59 width 1 MD=9 (5) Är Du: 4503 1. Förvärvsarbetande på heltid 1492 2. Förvärvsarbetande på deltid 236 3. Hemmafru 903 4. Studerande 1134 5. Pensionär 319 6. Annan sysselsättning 83 9. Uppgift saknas
VAR 30 UTBILDNING 6 Loc 60 width 1 MD=9 (6) Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? 2386 1. Folkskola 1426 2. Grund-, enhets-, realskola eller motsvarande 624 3. Fack-, flick-, folkhögskola eller motsvarande 2593 4. Gymnasium eller motsvarande 1494 5. Seminarium, högskola, universitet eller motsvarande 147 9. Uppgift saknas
VAR 31 ORTSSTORLEK 7 Loc 61 width 1 MD=9 (7) Hur stor är den ort där Du bor? 419 1. Under 200 invånare 879 2. 200 - 1.999 invånare 821 3. 2.000 - 4.999 invånare 787 4. 5.000 - 9.999 invånare 1158 5. 10.000 - 24.999 invånare 1105 6. 25.000 -49.999 invånare 1048 7. 50.000 - 99.999 invånare 1995 8. 100.000 och däröver 458 9. Uppgift saknas
VAR 32 KÖRKORT FÖR PERSONBIL Loc 62 width 1 MD=9 Har Du själv körkort för personbil? 6815 0. Ja 1686 1. Nej 169 9. Uppgift saknas
VAR 33 BOENDEFORM 8 Loc 63 width 1 MD=9 (8) Bor Du i: 1130 0. Bostadsrättslägenhet 35 1. Andelslägenhet 2058 2. Hyrd lägenhet 4387 3. Egen villa/radhus 206 4. Hyrd villa/radhus 467 5. Jordbruksfastighet 170 6. Inneboende 129 7. Annan bostadsform 88 9. Uppgift saknas
VAR 34 UNDER 2 ÅR 9 Loc 64 width 1 MD=9 (9) Hushållets sammansättning. Hur många personer består Ditt hushåll normalt av? OBS! Räkna även med Dig själv. (9.1) Antal hushållsmedlemmar under 2 år 0. . . 3. 1 5. 67 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 5 9 Frek: 7976 586 38 2 1 67
VAR 35 2-6 ÅR 9 Loc 65 width 1 MD=9 (9.2) Antal hushållsmedlemmar 2 -6 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 69 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 7516 842 234 7 2 69
VAR 36 7-10 ÅR 9 Loc 66 width 1 MD=9 (9.3) Antal hushållsmedlemmar 7-10 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 68 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 9 Frek: 7596 867 135 1 2 1 68
VAR 37 11-14 ÅR 9 Loc 67 width 1 MD=9 (9.4) Antal hushållsmedlemmar 11-14 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 68 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 7296 1149 153 3 1 68
VAR 38 15-19 ÅR 9 Loc 68 width 1 MD=9 (9.5) Antal hushållsmedlemmar 15-19 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 6. 68 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 Frek: 6397 1708 457 34 4 1 1 68
VAR 39 20-45 ÅR 9 Loc 69 width 1 MD=9 (9.6) Antal hushållsmedlemmar i 20-45 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 8. 65 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 7 8 9 Frek: 3044 2127 3211 184 31 6 1 1 65
VAR 40 46-70 ÅR 9 Loc 70 width 1 MD=9 (9.7) Antal hushållsmedlemmar 46-70 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 69 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 4347 1531 2710 11 2 69
VAR 41 70 ÅR ELLER ÄLDRE 9 Loc 71 width 1 MD=9 (9.8) Antal hushållsmedlemmar 70 år eller äldre <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 70 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 8337 206 56 1 70
VAR 42 TOTALT ANTAL PERSONER 9 Loc 72 width 2 MD=99 (9.9) Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.(9) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 63 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 7 1347 2931 1624 1883 619 144 37 11 4 63
VAR 43 INKOMST-PERSONLIG 10 Loc 74 width 2 MD=99 (10) Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i de rutor, som motsvarar Din personliga inkomst samt hushållets totala. Studiemedel, räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna gäller årsinkomsten innan skatt dragits. (10.1) Inkomst i kronor per år: Din personliga 1548 00. Under 60 000 1266 01. 60 000-90 000 1940 02. 90 000-120 000 1774 03. 120 000-150 000 884 04. 150 000-180 000 424 05. 180 000-210 000 162 06. 210 000-240 000 101 07. 240 000-270 000 52 08. 270 000-300 000 115 09. Över 300 000 404 99. Uppgift saknas
VAR 44 HUSHÅLL TOT INKOMSTEN 10 Loc 76 width 2 MD=99 (10.2) Inkomst i kronor per år: Hushållets totala <Se F.(10) för fullständig frågetext> 587 00. Under 90 000 680 01. 90 000-120 000 844 02. 120 000-150 000 852 03. 150 000-180 000 989 04. 180 000-210 000 1034 05. 210 000-240 000 901 06. 240 000-270 000 616 07. 270 000-300 000 412 08. 300 000-330 000 763 09. Över 330 000 992 99. Uppgift saknas
VAR 45 MEDLEM I FACKET 12 Loc 78 width 1 MD=9 (12) Är Du medlem i något av följande fackförbund? 1081 1. Kommunalarbetareförbundet 536 2. Metallarbetareförbundet 514 3. Statsanställdas Förbund 215 4. Byggnadsarbetareförbundet 198 5. Fabriksarbetareförbundet 5874 6. Inget av dem 252 9. Uppgift saknas
VAR 46 VILLA 13 Loc 79 width 1 MD=5 (13) Vad finns i Ditt hushåll? Och vad tror Du eller Ditt hushåll kommer att köpa under de närmaste 2 åren? (13.1) Villa/radhus/kedjehus 4679 1. Finns i hushållet 345 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 27 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3619 5. Ej markerat
VAR 47 FRITIDSHUS 13 Loc 80 width 1 MD=5 (13.2) Fritidshus <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1875 1. Finns i hushållet 179 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6610 5. Ej markerat
VAR 48 HUSVAGN 13 Loc 81 width 1 MD=5 (13.3) Husvagn <Se F.(13) för fullständig frågetext> 692 1. Finns i hushållet 111 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7861 5. Ej markerat
VAR 49 NY PERSONBIL 13 Loc 82 width 1 MD=5 (13.4) Fabriksny personbil (högst 2år) <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1889 1. Finns i hushållet 779 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 166 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5836 5. Ej markerat
VAR 50 BEG PERSONBIL 13 Loc 83 width 1 MD=5 (13.5) Begagnad personbil (över 2år) <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4637 1. Finns i hushållet 508 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 449 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3076 5. Ej markerat
VAR 51 BILRAD/ BILSTEREO 13 Loc 84 width 1 MD=5 (13.6) Bilradio/bilstereo <Se F.(13) för fullständig frågetext> 5770 1. Finns i hushållet 346 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 175 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2379 5. Ej markerat
VAR 52 MOBILTELEFON 13 Loc 85 width 1 MD=5 (13.7) Mobiltelefon <Se F.(13) för fullständig frågetext> 624 1. Finns i hushållet 246 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7790 5. Ej markerat
VAR 53 SEGELBÅT 13 Loc 86 width 1 MD=5 (13.8) Segelbåt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 288 1. Finns i hushållet 69 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8306 5. Ej markerat
VAR 54 MOTORBÅT 13 Loc 87 width 1 MD=5 (13.9) Motorbåt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 838 1. Finns i hushållet 134 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 20 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7678 5. Ej markerat
VAR 55 RODDBÅT/EKA 13 Loc 88 width 1 MD=5 (13.10) Roddbåt/eka eller dylikt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1417 1. Finns i hushållet 167 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7076 5. Ej markerat
VAR 56 UTOMBORDSMOTOR 13 Loc 89 width 1 MD=5 (13.11) Utombordsmotor <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1420 1. Finns i hushållet 129 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 19 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7102 5. Ej markerat
VAR 57 SURFINGBRÄDA 13 Loc 90 width 1 MD=5 (13.12) Surfingbräda <Se F.(13) för fullständig frågetext> 480 1. Finns i hushållet 104 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 14 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8072 5. Ej markerat
VAR 58 MIKROVÅGSUGN 13 Loc 91 width 1 MD=5 (13.13) Mikrovågsugn <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2883 1. Finns i hushållet 1181 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 11 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4595 5. Ej markerat
VAR 59 VIDEOBANDSPELARE 13 Loc 92 width 1 MD=5 (13.14) Videobandspelare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4103 1. Finns i hushållet 619 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 58 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3890 5. Ej markerat
VAR 60 VIDEOKAMERA 13 Loc 93 width 1 MD=5 (13.15) Videokamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 573 1. Finns i hushållet 395 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7698 5. Ej markerat
VAR 61 FÄRG TV 13 Loc 94 width 1 MD=5 (13.16) Färg TV, vanlig <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6475 1. Finns i hushållet 133 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 169 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1893 5. Ej markerat
VAR 62 TEXT TV 13 Loc 95 width 1 MD=5 (13.17) Text TV <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3129 1. Finns i hushållet 528 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 24 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4989 5. Ej markerat
VAR 63 STEREOANLÄGGNING 13 Loc 96 width 1 MD=5 (13.18) Stereoanläggning <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6302 1. Finns i hushållet 211 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 143 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2014 5. Ej markerat
VAR 64 CD-SPELARE 13 Loc 97 width 1 MD=5 (13.19) CD-spelare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1064 1. Finns i hushållet 702 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 11 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6893 5. Ej markerat
VAR 65 HEMDATOR 13 Loc 98 width 1 MD=5 (13.20) Hemdator <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1231 1. Finns i hushållet 285 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 14 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7140 5. Ej markerat
VAR 66 SKRIVMASKIN 13 Loc 99 width 1 MD=5 (13.21) Skrivmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3840 1. Finns i hushållet 149 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 23 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4658 5. Ej markerat
VAR 67 ENKEL BILDKAMERA 13 Loc 100 width 1 MD=5 (13.22) Enkel bildkamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4280 1. Finns i hushållet 57 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 17 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4316 5. Ej markerat
VAR 68 AUT SMÅBILDSKAMERA 13 Loc 101 width 1 MD=5 (13.23) Automatisk småbildskamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3353 1. Finns i hushållet 177 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 26 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5114 5. Ej markerat
VAR 69 SYSTEMKAMERA 13 Loc 102 width 1 MD=5 (13.24) Systemkamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2168 1. Finns i hushållet 148 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 24 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6330 5. Ej markerat
VAR 70 FRYSBOX/FRYSSKÅP 13 Loc 103 width 1 MD=5 (13.25) Frysbox/frysskåp <Se F.(13) för fullständig frågetext> 7627 1. Finns i hushållet 129 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 117 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 797 5. Ej markerat
VAR 71 DISKMASKIN 13 Loc 104 width 1 MD=5 (13.26) Diskmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4017 1. Finns i hushållet 412 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 69 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4172 5. Ej markerat
VAR 72 TVÄTTMASKIN 13 Loc 105 width 1 MD=5 (13.27) Tvättmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6392 1. Finns i hushållet 274 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 115 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1889 5. Ej markerat
VAR 73 TORKTUMLARE 13 Loc 106 width 1 MD=5 (13.28) Torktumlare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2127 1. Finns i hushållet 422 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 14 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6107 5. Ej markerat
VAR 74 ELEKTRISK SYMASKIN 13 Loc 107 width 1 MD=5 (13.29) Elektrisk symaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6043 1. Finns i hushållet 222 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 38 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2367 5. Ej markerat
VAR 75 EL KAFFEBRYGGARE 13 Loc 108 width 1 MD=5 (13.30) Elektrisk kaffebryggare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6630 1. Finns i hushållet 152 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 92 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1796 5. Ej markerat
VAR 76 MATBEREDARE 13 Loc 109 width 1 MD=5 (13.31) Matberedare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4528 1. Finns i hushållet 438 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 15 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3689 5. Ej markerat
VAR 77 SPISFLÄKT 13 Loc 110 width 1 MD=5 (13.32) Spisfläkt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6640 1. Finns i hushållet 168 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 48 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1814 5. Ej markerat
VAR 78 DAMMSUGARE 13 Loc 111 width 1 MD=5 (13.33) Dammsugare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 7924 1. Finns i hushållet 91 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 167 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 488 5. Ej markerat
VAR 79 BASTU 13 Loc 112 width 1 MD=5 (13.34) Bastu <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1441 1. Finns i hushållet 182 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7044 5. Ej markerat
VAR 80 BRASKAMIN 13 Loc 113 width 1 MD=5 (13.35) Braskamin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1242 1. Finns i hushållet 240 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7184 5. Ej markerat
VAR 81 SLÄPKÄRRA 13 Loc 114 width 1 MD=5 (13.36) Släpkärra <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1070 1. Finns i hushållet 164 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7430 5. Ej markerat
VAR 82 MOTORGRÄSKLIPPARE 13 Loc 115 width 1 MD=5 (13.37) Motorgräsklippare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4054 1. Finns i hushållet 222 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 59 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4335 5. Ej markerat
VAR 83 ELEKTRISK RAKAPP 13 Loc 116 width 1 MD=5 (13.38) Elektrisk rakapparat <Se F.(13) för fullständig frågetext> 5704 1. Finns i hushållet 91 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 54 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2821 5. Ej markerat
VAR 84 BRANDVARNARE 13 Loc 117 width 1 MD=5 (13.39) Brandvarnare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 5710 1. Finns i hushållet 414 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 33 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2513 5. Ej markerat
VAR 85 HUND 13 Loc 118 width 1 MD=5 (13.40) Hund <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1559 1. Finns i hushållet 247 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 17 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6847 5. Ej markerat
VAR 86 KATT 13 Loc 119 width 1 MD=5 (13.41) Katt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1688 1. Finns i hushållet 127 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6849 5. Ej markerat
VAR 87 MILJÖVÅRDSFRÅGOR 14 Loc 120 width 1 MD=9 (14) Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter? (14.1) Miljövårdsfrågor 75 1. Mycket ointresserad 201 2. Ganska ointresserad 246 3. Något ointresserad 202 4. Varken-eller, vet ej 1933 5. Något intresserad 3517 6. Ganska intresserad 2364 7. Mycket intresserad 132 9. Uppgift saknas
VAR 88 HÄLSONYTTIG MAT 14 Loc 121 width 1 MD=9 (14.2) Hälsonyttig mat <Se F.(14) för fullständig frågetext> 260 1. Mycket ointresserad 393 2. Ganska ointresserad 413 3. Något ointresserad 401 4. Varken-eller, vet ej 2251 5. Något intresserad 2934 6. Ganska intresserad 1880 7. Mycket intresserad 138 9. Uppgift saknas
VAR 89 SJUKDOMAR OCH HÄLSA 14 Loc 122 width 1 MD=9 (14.3) Sjukdomar och hälsa <Se F.(14) för fullständig frågetext> 138 1. Mycket ointresserad 289 2. Ganska ointresserad 401 3. Något ointresserad 481 4. Varken-eller, vet ej 2155 5. Något intresserad 2875 6. Ganska intresserad 2138 7. Mycket intresserad 193 9. Uppgift saknas
VAR 90 BANTNINGSTIPS 14 Loc 123 width 1 MD=9 (14.4) Bantningstips <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2349 1. Mycket ointresserad 1009 2. Ganska ointresserad 655 3. Något ointresserad 772 4. Varken-eller, vet ej 2100 5. Något intresserad 1027 6. Ganska intresserad 540 7. Mycket intresserad 218 9. Uppgift saknas
VAR 91 HUSHÅLLA EKONOMISKT 14 Loc 124 width 1 MD=9 (14.5) Hushålla ekonomiskt <Se F.(14) för fullständig frågetext> 168 1. Mycket ointresserad 239 2. Ganska ointresserad 326 3. Något ointresserad 405 4. Varken-eller, vet ej 1873 5. Något intresserad 3199 6. Ganska intresserad 2299 7. Mycket intresserad 161 9. Uppgift saknas
VAR 92 ENERGISPARANDE 14 Loc 125 width 1 MD=9 (14.6) Energisparande <Se F.(14) för fullständig frågetext> 217 1. Mycket ointresserad 302 2. Ganska ointresserad 426 3. Något ointresserad 743 4. Varken-eller, vet ej 2093 5. Något intresserad 2850 6. Ganska intresserad 1884 7. Mycket intresserad 155 9. Uppgift saknas
VAR 93 SOCIALA RÄTTIGHETER 14 Loc 126 width 1 MD=9 (14.7) Sociala rättigheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 211 1. Mycket ointresserad 329 2. Ganska ointresserad 400 3. Något ointresserad 794 4. Varken-eller, vet ej 2461 5. Något intresserad 2640 6. Ganska intresserad 1649 7. Mycket intresserad 186 9. Uppgift saknas
VAR 94 SKATTEFRÅGOR 14 Loc 127 width 1 MD=9 (14.8) Skattefrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 309 1. Mycket ointresserad 357 2. Ganska ointresserad 463 3. Något ointresserad 694 4. Varken-eller, vet ej 2381 5. Något intresserad 2490 6. Ganska intresserad 1778 7. Mycket intresserad 198 9. Uppgift saknas
VAR 95 SAMLEVNADSFRÅGOR 14 Loc 128 width 1 MD=9 (14.9) Samlevnadsfrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 288 1. Mycket ointresserad 392 2. Ganska ointresserad 543 3. Något ointresserad 1134 4. Varken-eller, vet ej 2632 5. Något intresserad 2314 6. Ganska intresserad 1114 7. Mycket intresserad 253 9. Uppgift saknas
VAR 96 VIDAREUTBILDNING 14 Loc 129 width 1 MD=9 (14.10) Vidareutbildning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 438 1. Mycket ointresserad 457 2. Ganska ointresserad 554 3. Något ointresserad 1029 4. Varken-eller, vet ej 2422 5. Något intresserad 2224 6. Ganska intresserad 1326 7. Mycket intresserad 220 9. Uppgift saknas
VAR 97 RELIGIONSFRÅGOR 14 Loc 130 width 1 MD=9 (14.11) Religionsfrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1973 1. Mycket ointresserad 1162 2. Ganska ointresserad 836 3. Något ointresserad 1122 4. Varken-eller, vet ej 1932 5. Något intresserad 893 6. Ganska intresserad 564 7. Mycket intresserad 188 9. Uppgift saknas
VAR 98 ARBETSMARKNADEN 14 Loc 131 width 1 MD=9 (14.12) Arbetsmarknaden <Se F.(14) för fullständig frågetext> 287 1. Mycket ointresserad 411 2. Ganska ointresserad 532 3. Något ointresserad 902 4. Varken-eller, vet ej 2719 5. Något intresserad 2475 6. Ganska intresserad 1069 7. Mycket intresserad 275 9. Uppgift saknas
VAR 99 VILLA/EGET HEM 14 Loc 132 width 1 MD=9 (14.13) Villa/Eget hem <Se F.(14) för fullständig frågetext> 236 1. Mycket ointresserad 186 2. Ganska ointresserad 208 3. Något ointresserad 532 4. Varken-eller, vet ej 1307 5. Något intresserad 2514 6. Ganska intresserad 3495 7. Mycket intresserad 192 9. Uppgift saknas
VAR 100 FRITIDSHUS 14 Loc 133 width 1 MD=9 (14.14) Fritidshus <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1233 1. Mycket ointresserad 713 2. Ganska ointresserad 652 3. Något ointresserad 1433 4. Varken-eller, vet ej 1820 5. Något intresserad 1273 6. Ganska intresserad 1257 7. Mycket intresserad 289 9. Uppgift saknas
VAR 101 PERSONBILAR 14 Loc 134 width 1 MD=9 (14.15) Personbilar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 574 1. Mycket ointresserad 477 2. Ganska ointresserad 497 3. Något ointresserad 622 4. Varken-eller, vet ej 2439 5. Något intresserad 2313 6. Ganska intresserad 1556 7. Mycket intresserad 192 9. Uppgift saknas
VAR 102 HEMINREDNING 14 Loc 135 width 1 MD=9 (14.16) Heminredning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 288 1. Mycket ointresserad 337 2. Ganska ointresserad 455 3. Något ointresserad 516 4. Varken-eller, vet ej 2299 5. Något intresserad 2648 6. Ganska intresserad 1953 7. Mycket intresserad 174 9. Uppgift saknas
VAR 103 MODENYHETER 14 Loc 136 width 1 MD=9 (14.17) Modenyheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 971 1. Mycket ointresserad 776 2. Ganska ointresserad 679 3. Något ointresserad 708 4. Varken-eller, vet ej 2410 5. Något intresserad 1882 6. Ganska intresserad 1074 7. Mycket intresserad 170 9. Uppgift saknas
VAR 104 MATVARUNYHETER 14 Loc 137 width 1 MD=9 (14.18) Matvarunyheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 523 1. Mycket ointresserad 669 2. Ganska ointresserad 749 3. Något ointresserad 927 4. Varken-eller, vet ej 2588 5. Något intresserad 2050 6. Ganska intresserad 962 7. Mycket intresserad 202 9. Uppgift saknas
VAR 105 BARNAVÅRD 14 Loc 138 width 1 MD=9 (14.19) Barnavård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 836 1. Mycket ointresserad 642 2. Ganska ointresserad 666 3. Något ointresserad 1197 4. Varken-eller, vet ej 2029 5. Något intresserad 1731 6. Ganska intresserad 1338 7. Mycket intresserad 231 9. Uppgift saknas
VAR 106 SKÖNHETSVÅRD 14 Loc 139 width 1 MD=9 (14.20) Skönhetsvård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1433 1. Mycket ointresserad 874 2. Ganska ointresserad 738 3. Något ointresserad 988 4. Varken-eller, vet ej 2327 5. Något intresserad 1486 6. Ganska intresserad 635 7. Mycket intresserad 189 9. Uppgift saknas
VAR 107 STEREOANLÄGGNINGAR 14 Loc 140 width 1 MD=9 (14.21) Stereoanläggningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1194 1. Mycket ointresserad 836 2. Ganska ointresserad 963 3. Något ointresserad 1016 4. Varken-eller, vet ej 2500 5. Något intresserad 1265 6. Ganska intresserad 696 7. Mycket intresserad 200 9. Uppgift saknas
VAR 108 HUSHÅLLSMASKINER 14 Loc 141 width 1 MD=9 (14.22) Hushållsmaskiner <Se F.(14) för fullständig frågetext> 531 1. Mycket ointresserad 582 2. Ganska ointresserad 793 3. Något ointresserad 800 4. Varken-eller, vet ej 3208 5. Något intresserad 1941 6. Ganska intresserad 626 7. Mycket intresserad 189 9. Uppgift saknas
VAR 109 FOTOUTRUSTNINGAR 14 Loc 142 width 1 MD=9 (14.23) Fotoutrustningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1270 1. Mycket ointresserad 940 2. Ganska ointresserad 1032 3. Något ointresserad 1176 4. Varken-eller, vet ej 2462 5. Något intresserad 1105 6. Ganska intresserad 453 7. Mycket intresserad 232 9. Uppgift saknas
VAR 110 MOTORCYKLAR 14 Loc 143 width 1 MD=9 (14.24) Motorcyklar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3529 1. Mycket ointresserad 874 2. Ganska ointresserad 730 3. Något ointresserad 1148 4. Varken-eller, vet ej 1103 5. Något intresserad 539 6. Ganska intresserad 504 7. Mycket intresserad 243 9. Uppgift saknas
VAR 111 KRUKVÄXTER 14 Loc 144 width 1 MD=9 (14.25) Krukväxter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 847 1. Mycket ointresserad 613 2. Ganska ointresserad 654 3. Något ointresserad 545 4. Varken-eller, vet ej 2160 5. Något intresserad 2113 6. Ganska intresserad 1621 7. Mycket intresserad 117 9. Uppgift saknas
VAR 112 HÅRVÅRD 14 Loc 145 width 1 MD=9 (14.26) Hårvård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 633 1. Mycket ointresserad 512 2. Ganska ointresserad 586 3. Något ointresserad 680 4. Varken-eller, vet ej 2328 5. Något intresserad 2273 6. Ganska intresserad 1492 7. Mycket intresserad 166 9. Uppgift saknas
VAR 113 HUNDAR 14 Loc 146 width 1 MD=9 (14.27) Hundar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1532 1. Mycket ointresserad 689 2. Ganska ointresserad 648 3. Något ointresserad 822 4. Varken-eller, vet ej 1809 5. Något intresserad 1450 6. Ganska intresserad 1536 7. Mycket intresserad 184 9. Uppgift saknas
VAR 114 KATTER 14 Loc 147 width 1 MD=9 (14.28) Katter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2158 1. Mycket ointresserad 763 2. Ganska ointresserad 741 3. Något ointresserad 865 4. Varken-eller, vet ej 1691 5. Något intresserad 1116 6. Ganska intresserad 1140 7. Mycket intresserad 196 9. Uppgift saknas
VAR 115 MOTIONERA 14 Loc 148 width 1 MD=9 (14.29) Motionera <Se F.(14) för fullständig frågetext> 298 1. Mycket ointresserad 322 2. Ganska ointresserad 418 3. Något ointresserad 386 4. Varken-eller, vet ej 2536 5. Något intresserad 2688 6. Ganska intresserad 1872 7. Mycket intresserad 150 9. Uppgift saknas
VAR 116 SE PÅ SPORT 14 Loc 149 width 1 MD=9 (14.30) Se på sport <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1208 1. Mycket ointresserad 580 2. Ganska ointresserad 491 3. Något ointresserad 399 4. Varken-eller, vet ej 1869 5. Något intresserad 1809 6. Ganska intresserad 2176 7. Mycket intresserad 138 9. Uppgift saknas
VAR 117 LAGA MAT 14 Loc 150 width 1 MD=9 (14.31) Laga mat <Se F.(14) för fullständig frågetext> 349 1. Mycket ointresserad 349 2. Ganska ointresserad 433 3. Något ointresserad 335 4. Varken-eller, vet ej 2176 5. Något intresserad 2766 6. Ganska intresserad 2157 7. Mycket intresserad 105 9. Uppgift saknas
VAR 118 PRÖVA NYA MATRÄTTER 14 Loc 151 width 1 MD=9 (14.32) Pröva nya maträtter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 315 1. Mycket ointresserad 273 2. Ganska ointresserad 395 3. Något ointresserad 414 4. Varken-eller, vet ej 1963 5. Något intresserad 2768 6. Ganska intresserad 2394 7. Mycket intresserad 148 9. Uppgift saknas
VAR 119 BAKA 14 Loc 152 width 1 MD=9 (14.33) Baka <Se F.(14) för fullständig frågetext> 817 1. Mycket ointresserad 555 2. Ganska ointresserad 781 3. Något ointresserad 636 4. Varken-eller, vet ej 1916 5. Något intresserad 2044 6. Ganska intresserad 1792 7. Mycket intresserad 129 9. Uppgift saknas
VAR 120 HA GÄSTER 14 Loc 153 width 1 MD=9 (14.34) Ha gäster <Se F.(14) för fullständig frågetext> 160 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 292 3. Något ointresserad 414 4. Varken-eller, vet ej 2267 5. Något intresserad 3391 6. Ganska intresserad 1803 7. Mycket intresserad 173 9. Uppgift saknas
VAR 121 KÖRA BIL 14 Loc 154 width 1 MD=9 (14.35) Köra bil <Se F.(14) för fullständig frågetext> 684 1. Mycket ointresserad 207 2. Ganska ointresserad 259 3. Något ointresserad 790 4. Varken-eller, vet ej 1490 5. Något intresserad 2598 6. Ganska intresserad 2466 7. Mycket intresserad 176 9. Uppgift saknas
VAR 122 JOBBA MED BILAR 14 Loc 155 width 1 MD=9 (14.36) Jobba med bilar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3105 1. Mycket ointresserad 780 2. Ganska ointresserad 696 3. Något ointresserad 996 4. Varken-eller, vet ej 1503 5. Något intresserad 849 6. Ganska intresserad 526 7. Mycket intresserad 215 9. Uppgift saknas
VAR 123 ARBETA I TRÄDGÅRDEN 14 Loc 156 width 1 MD=9 (14.37) Arbeta i trädgården <Se F.(14) för fullständig frågetext> 958 1. Mycket ointresserad 517 2. Ganska ointresserad 648 3. Något ointresserad 653 4. Varken-eller, vet ej 2178 5. Något intresserad 2201 6. Ganska intresserad 1357 7. Mycket intresserad 158 9. Uppgift saknas
VAR 124 FOTOGRAFERA 14 Loc 157 width 1 MD=9 (14.38) Fotografera <Se F.(14) för fullständig frågetext> 967 1. Mycket ointresserad 633 2. Ganska ointresserad 761 3. Något ointresserad 857 4. Varken-eller, vet ej 2856 5. Något intresserad 1678 6. Ganska intresserad 734 7. Mycket intresserad 184 9. Uppgift saknas
VAR 125 SMALFILMA 14 Loc 158 width 1 MD=9 (14.39) Smalfilma <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3255 1. Mycket ointresserad 907 2. Ganska ointresserad 790 3. Något ointresserad 2008 4. Varken-eller, vet ej 955 5. Något intresserad 353 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 245 9. Uppgift saknas
VAR 126 SPORTFISKA 14 Loc 159 width 1 MD=9 (14.40) Sportfiska <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3017 1. Mycket ointresserad 665 2. Ganska ointresserad 589 3. Något ointresserad 1126 4. Varken-eller, vet ej 1458 5. Något intresserad 901 6. Ganska intresserad 725 7. Mycket intresserad 189 9. Uppgift saknas
VAR 127 POPMUSIK 14 Loc 160 width 1 MD=9 (14.41) Popmusik <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1949 1. Mycket ointresserad 522 2. Ganska ointresserad 502 3. Något ointresserad 742 4. Varken-eller, vet ej 1662 5. Något intresserad 1585 6. Ganska intresserad 1503 7. Mycket intresserad 205 9. Uppgift saknas
VAR 128 KLASSISK MUSIK 14 Loc 161 width 1 MD=9 (14.42) Klassisk musik <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1623 1. Mycket ointresserad 717 2. Ganska ointresserad 804 3. Något ointresserad 827 4. Varken-eller, vet ej 2220 5. Något intresserad 1535 6. Ganska intresserad 762 7. Mycket intresserad 182 9. Uppgift saknas
VAR 129 GÅ PÅ TEATER 14 Loc 162 width 1 MD=9 (14.43) Gå på teater <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1163 1. Mycket ointresserad 665 2. Ganska ointresserad 723 3. Något ointresserad 863 4. Varken-eller, vet ej 2404 5. Något intresserad 1845 6. Ganska intresserad 828 7. Mycket intresserad 179 9. Uppgift saknas
VAR 130 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLN. 14 Loc 163 width 1 MD=9 (14.44) Gå på konstutställning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2052 1. Mycket ointresserad 861 2. Ganska ointresserad 831 3. Något ointresserad 1081 4. Varken-eller, vet ej 1912 5. Något intresserad 1136 6. Ganska intresserad 602 7. Mycket intresserad 195 9. Uppgift saknas
VAR 131 LÄSA BÖCKER 14 Loc 164 width 1 MD=9 (14.45) Läsa böcker <Se F.(14) för fullständig frågetext> 492 1. Mycket ointresserad 358 2. Ganska ointresserad 460 3. Något ointresserad 382 4. Varken-eller, vet ej 1945 5. Något intresserad 2213 6. Ganska intresserad 2702 7. Mycket intresserad 118 9. Uppgift saknas
VAR 132 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR 14 Loc 165 width 1 MD=9 (14.46) Läsa populärtidningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 653 1. Mycket ointresserad 591 2. Ganska ointresserad 593 3. Något ointresserad 579 4. Varken-eller, vet ej 2642 5. Något intresserad 2069 6. Ganska intresserad 1315 7. Mycket intresserad 228 9. Uppgift saknas
VAR 133 STICKA 14 Loc 166 width 1 MD=9 (14.47) Sticka <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3555 1. Mycket ointresserad 554 2. Ganska ointresserad 377 3. Något ointresserad 546 4. Varken-eller, vet ej 1204 5. Något intresserad 1151 6. Ganska intresserad 1097 7. Mycket intresserad 186 9. Uppgift saknas
VAR 134 SY KLÄDER 14 Loc 167 width 1 MD=9 (14.48) Sy kläder <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3748 1. Mycket ointresserad 653 2. Ganska ointresserad 485 3. Något ointresserad 652 4. Varken-eller, vet ej 1256 5. Något intresserad 900 6. Ganska intresserad 778 7. Mycket intresserad 198 9. Uppgift saknas
VAR 135 HANDARBETA 14 Loc 168 width 1 MD=9 (14.49) Handarbeta <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3427 1. Mycket ointresserad 603 2. Ganska ointresserad 427 3. Något ointresserad 575 4. Varken-eller, vet ej 1212 5. Något intresserad 1100 6. Ganska intresserad 1156 7. Mycket intresserad 170 9. Uppgift saknas
VAR 136 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR 14 Loc 169 width 1 MD=9 (14.50) Träffa nya människor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 182 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 239 3. Något ointresserad 389 4. Varken-eller, vet ej 1994 5. Något intresserad 3322 6. Ganska intresserad 2245 7. Mycket intresserad 146 9. Uppgift saknas
VAR 137 SNICKRA 14 Loc 170 width 1 MD=9 (14.51) Snickra <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1765 1. Mycket ointresserad 682 2. Ganska ointresserad 672 3. Något ointresserad 1036 4. Varken-eller, vet ej 1959 5. Något intresserad 1540 6. Ganska intresserad 833 7. Mycket intresserad 183 9. Uppgift saknas
VAR 138 MÅLA HEMMA 14 Loc 171 width 1 MD=9 (14.52) Måla hemma <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1138 1. Mycket ointresserad 568 2. Ganska ointresserad 607 3. Något ointresserad 896 4. Varken-eller, vet ej 2499 5. Något intresserad 1999 6. Ganska intresserad 778 7. Mycket intresserad 185 9. Uppgift saknas
VAR 139 JAGA 14 Loc 172 width 1 MD=9 (14.53) Jaga <Se F.(14) för fullständig frågetext> 4829 1. Mycket ointresserad 598 2. Ganska ointresserad 405 3. Något ointresserad 1239 4. Varken-eller, vet ej 542 5. Något intresserad 352 6. Ganska intresserad 491 7. Mycket intresserad 214 9. Uppgift saknas
VAR 140 FRILUFTSLIV 14 Loc 173 width 1 MD=9 (14.54) Friluftsliv <Se F.(14) för fullständig frågetext> 580 1. Mycket ointresserad 290 2. Ganska ointresserad 374 3. Något ointresserad 455 4. Varken-eller, vet ej 2227 5. Något intresserad 2650 6. Ganska intresserad 1905 7. Mycket intresserad 189 9. Uppgift saknas
VAR 141 ÅKA SLALOM 14 Loc 174 width 1 MD=9 (14.55) Åka slalom <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3109 1. Mycket ointresserad 543 2. Ganska ointresserad 392 3. Något ointresserad 1127 4. Varken-eller, vet ej 1011 5. Något intresserad 1078 6. Ganska intresserad 1197 7. Mycket intresserad 213 9. Uppgift saknas
VAR 142 ÅKA MOTORBÅT 14 Loc 175 width 1 MD=9 (14.56) Åka motorbåt <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2105 1. Mycket ointresserad 600 2. Ganska ointresserad 557 3. Något ointresserad 1145 4. Varken-eller, vet ej 1808 5. Något intresserad 1253 6. Ganska intresserad 1005 7. Mycket intresserad 197 9. Uppgift saknas
VAR 143 SEGLA 14 Loc 176 width 1 MD=9 (14.57) Segla <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2691 1. Mycket ointresserad 682 2. Ganska ointresserad 556 3. Något ointresserad 1664 4. Varken-eller, vet ej 1271 5. Något intresserad 851 6. Ganska intresserad 731 7. Mycket intresserad 224 9. Uppgift saknas
VAR 144 CAMPA 14 Loc 177 width 1 MD=9 (14.58) Campa <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1699 1. Mycket ointresserad 582 2. Ganska ointresserad 600 3. Något ointresserad 866 4. Varken-eller, vet ej 2164 5. Något intresserad 1598 6. Ganska intresserad 943 7. Mycket intresserad 218 9. Uppgift saknas
VAR 145 SEMESTRA UTOMLANDS 14 Loc 178 width 1 MD=9 (14.59) Semestra utomlands <Se F.(14) för fullständig frågetext> 531 1. Mycket ointresserad 255 2. Ganska ointresserad 245 3. Något ointresserad 553 4. Varken-eller, vet ej 1336 5. Något intresserad 1976 6. Ganska intresserad 3598 7. Mycket intresserad 176 9. Uppgift saknas
VAR 146 SEMESTRA I SVERIGE 14 Loc 179 width 1 MD=9 (14.60) Semestra i Sverige <Se F.(14) för fullständig frågetext> 148 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 208 4. Varken-eller, vet ej 1446 5. Något intresserad 3174 6. Ganska intresserad 3348 7. Mycket intresserad 119 9. Uppgift saknas
VAR 147 PRÖVA NYA PRODUKTER 14 Loc 180 width 1 MD=9 (14.61) Pröva nya produkter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 268 1. Mycket ointresserad 247 2. Ganska ointresserad 403 3. Något ointresserad 1067 4. Varken-eller, vet ej 2787 5. Något intresserad 2462 6. Ganska intresserad 1216 7. Mycket intresserad 220 9. Uppgift saknas
VAR 148 VARA BORTBJUDEN 14 Loc 181 width 1 MD=9 (14.62) Vara bortbjuden <Se F.(14) för fullständig frågetext> 201 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 284 3. Något ointresserad 350 4. Varken-eller, vet ej 2148 5. Något intresserad 3191 6. Ganska intresserad 2162 7. Mycket intresserad 178 9. Uppgift saknas
VAR 149 GÅ PÅ DISKOTEK 14 Loc 182 width 1 MD=9 (14.63) Gå på diskotek <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3597 1. Mycket ointresserad 721 2. Ganska ointresserad 529 3. Något ointresserad 922 4. Varken-eller, vet ej 1070 5. Något intresserad 832 6. Ganska intresserad 762 7. Mycket intresserad 237 9. Uppgift saknas
VAR 150 GÅ PÅ RESTAURANG 14 Loc 183 width 1 MD=9 (14.64) Gå på restaurang <Se F.(14) för fullständig frågetext> 559 1. Mycket ointresserad 280 2. Ganska ointresserad 347 3. Något ointresserad 433 4. Varken-eller, vet ej 2419 5. Något intresserad 2700 6. Ganska intresserad 1740 7. Mycket intresserad 192 9. Uppgift saknas
VAR 151 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER 14 Loc 184 width 1 MD=9 (14.65) Gå på kvällskurser <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1280 1. Mycket ointresserad 760 2. Ganska ointresserad 888 3. Något ointresserad 1312 4. Varken-eller, vet ej 2521 5. Något intresserad 1278 6. Ganska intresserad 418 7. Mycket intresserad 213 9. Uppgift saknas
VAR 152 WINDSURFING 14 Loc 185 width 1 MD=9 (14.66) Windsurfing <Se F.(14) för fullständig frågetext> 4082 1. Mycket ointresserad 633 2. Ganska ointresserad 522 3. Något ointresserad 1676 4. Varken-eller, vet ej 874 5. Något intresserad 387 6. Ganska intresserad 259 7. Mycket intresserad 237 9. Uppgift saknas
VAR 153 KÖPA PÅ POSTORDER 14 Loc 186 width 1 MD=9 (14.67) Köpa på postorder <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2308 1. Mycket ointresserad 919 2. Ganska ointresserad 749 3. Något ointresserad 982 4. Varken-eller, vet ej 2364 5. Något intresserad 878 6. Ganska intresserad 300 7. Mycket intresserad 170 9. Uppgift saknas
VAR 154 TIPS 15 Loc 187 width 2 MD=99 (15) Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? (15.1) Tips 4053 01. 0 kronor 3017 02. Under 500 kronor 828 03. 501- 1000 kronor 310 04. 1001-2000 kronor 137 05. 2001-3000 kronor 53 06. 3001-4000 kronor 21 07. 4001-5000 kronor 10 08. 5001-6000 kronor 16 09. Över 6000 kronor 225 99. Uppgift saknas
VAR 155 LOTTO 15 Loc 189 width 2 MD=99 (15.2) Lotto <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3328 01. 0 kronor 3683 02. Under 500 kronor 1005 03. 501- 1000 kronor 322 04. 1001-2000 kronor 101 05. 2001-3000 kronor 33 06. 3001-4000 kronor 9 07. 4001-5000 kronor 11 08. 5001-6000 kronor 13 09. Över 6000 kronor 165 99. Uppgift saknas
VAR 156 PENNINGLOTTER 15 Loc 191 width 2 MD=99 (15.3) Penninglotter <Se F.(15) för fullständig frågetext> 4362 01. 0 kronor 3588 02. Under 500 kronor 367 03. 501- 1000 kronor 75 04. 1001-2000 kronor 13 05. 2001-3000 kronor 2 06. 3001-4000 kronor 2 07. 4001-5000 kronor 3 08. 5001-6000 kronor 2 09. Över 6000 kronor 256 99. Uppgift saknas
VAR 157 V65 15 Loc 193 width 2 MD=99 (15.4) V65 <Se F.(15) för fullständig frågetext> 6498 01. 0 kronor 1277 02. Under 500 kronor 297 03. 501- 1000 kronor 149 04. 1001-2000 kronor 79 05. 2001-3000 kronor 37 06. 3001-4000 kronor 17 07. 4001-5000 kronor 13 08. 5001-6000 kronor 22 09. Över 6000 kronor 281 99. Uppgift saknas
VAR 158 BINGO 15 Loc 195 width 2 MD=99 (15.5) Bingo <Se F.(15) för fullständig frågetext> 7774 01. 0 kronor 427 02. Under 500 kronor 79 03. 501- 1000 kronor 46 04. 1001-2000 kronor 20 05. 2001-3000 kronor 11 06. 3001-4000 kronor 10 07. 4001-5000 kronor 7 08. 5001-6000 kronor 9 09. Över 6000 kronor 287 99. Uppgift saknas
VAR 159 BENSIN 15 Loc 197 width 2 MD=99 (15.6) Bensin <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1886 01. 0 kronor 470 02. Under 500 kronor 458 03. 501- 1000 kronor 658 04. 1001-2000 kronor 698 05. 2001-3000 kronor 640 06. 3001-4000 kronor 885 07. 4001-5000 kronor 740 08. 5001-6000 kronor 1881 09. Över 6000 kronor 354 99. Uppgift saknas
VAR 160 KLÄDER TILL DIG 15 Loc 199 width 2 MD=99 (15.7) Kläder till Dig själv <Se F.(15) för fullständig frågetext> 70 01. 0 kronor 312 02. Under 500 kronor 1097 03. 501- 1000 kronor 1997 04. 1001-2000 kronor 1874 05. 2001-3000 kronor 1283 06. 3001-4000 kronor 797 07. 4001-5000 kronor 459 08. 5001-6000 kronor 564 09. Över 6000 kronor 217 99. Uppgift saknas
VAR 161 SPORTUTRUSTN TILL DIG 15 Loc 201 width 2 MD=99 (15.8) Sportutrustning till Dig själv <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2471 01. 0 kronor 2855 02. Under 500 kronor 1584 03. 501- 1000 kronor 851 04. 1001-2000 kronor 344 05. 2001-3000 kronor 124 06. 3001-4000 kronor 70 07. 4001-5000 kronor 29 08. 5001-6000 kronor 67 09. Över 6000 kronor 275 99. Uppgift saknas
VAR 162 KOSMETIKA/SKÖNHET 15 Loc 203 width 2 MD=99 (15.9) Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2029 01. 0 kronor 4092 02. Under 500 kronor 1523 03. 501- 1000 kronor 495 04. 1001-2000 kronor 170 05. 2001-3000 kronor 51 06. 3001-4000 kronor 20 07. 4001-5000 kronor 16 08. 5001-6000 kronor 14 09. Över 6000 kronor 260 99. Uppgift saknas
VAR 163 NÖJEN 15 Loc 205 width 2 MD=99 (15.10) Nöjen <Se F.(15) för fullständig frågetext> 401 01. 0 kronor 2104 02. Under 500 kronor 2036 03. 501- 1000 kronor 1409 04. 1001-2000 kronor 872 05. 2001-3000 kronor 473 06. 3001-4000 kronor 311 07. 4001-5000 kronor 187 08. 5001-6000 kronor 557 09. Över 6000 kronor 320 99. Uppgift saknas
VAR 164 UTLANDSRESOR 15 Loc 207 width 2 MD=99 (15.11) Utlandsresor under fritiden <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3184 01. 0 kronor 428 02. Under 500 kronor 340 03. 501- 1000 kronor 423 04. 1001-2000 kronor 598 05. 2001-3000 kronor 702 06. 3001-4000 kronor 647 07. 4001-5000 kronor 540 08. 5001-6000 kronor 1477 09. Över 6000 kronor 331 99. Uppgift saknas
VAR 165 BÖCKER 15 Loc 209 width 2 MD=99 (15.12) Böcker <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1664 01. 0 kronor 3849 02. Under 500 kronor 1635 03. 501- 1000 kronor 774 04. 1001-2000 kronor 280 05. 2001-3000 kronor 100 06. 3001-4000 kronor 49 07. 4001-5000 kronor 25 08. 5001-6000 kronor 52 09. Över 6000 kronor 242 99. Uppgift saknas
VAR 166 TOBAK 15 Loc 211 width 2 MD=99 (15.13) Tobak <Se F.(15) för fullständig frågetext> 5399 01. 0 kronor 588 02. Under 500 kronor 524 03. 501- 1000 kronor 504 04. 1001-2000 kronor 399 05. 2001-3000 kronor 328 06. 3001-4000 kronor 194 07. 4001-5000 kronor 233 08. 5001-6000 kronor 302 09. Över 6000 kronor 199 99. Uppgift saknas
VAR 167 VIN OCH SPRIT 15 Loc 213 width 2 MD=99 (15.14) Vin och sprit <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1761 01. 0 kronor 2156 02. Under 500 kronor 1713 03. 501- 1000 kronor 1314 04. 1001-2000 kronor 679 05. 2001-3000 kronor 365 06. 3001-4000 kronor 168 07. 4001-5000 kronor 122 08. 5001-6000 kronor 208 09. Över 6000 kronor 184 99. Uppgift saknas
VAR 168 HÄLSOKOSTARTIKLAR 15 Loc 215 width 2 MD=99 (15.15) Hälsokostartiklar <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3401 01. 0 kronor 3739 02. Under 500 kronor 848 03. 501- 1000 kronor 246 04. 1001-2000 kronor 86 05. 2001-3000 kronor 35 06. 3001-4000 kronor 24 07. 4001-5000 kronor 10 08. 5001-6000 kronor 13 09. Över 6000 kronor 268 99. Uppgift saknas
VAR 169 MÖBLER 15 Loc 217 width 2 MD=99 (15.16) Möbler <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1827 01. 0 kronor 1635 02. Under 500 kronor 1705 03. 501- 1000 kronor 1362 04. 1001-2000 kronor 869 05. 2001-3000 kronor 385 06. 3001-4000 kronor 200 07. 4001-5000 kronor 110 08. 5001-6000 kronor 254 09. Över 6000 kronor 323 99. Uppgift saknas
VAR 170 LEKSAKER 15 Loc 219 width 2 MD=99 (15.17) Leksaker <Se F.(15) för fullständig frågetext> 4581 01. 0 kronor 1882 02. Under 500 kronor 1067 03. 501- 1000 kronor 573 04. 1001-2000 kronor 222 05. 2001-3000 kronor 78 06. 3001-4000 kronor 27 07. 4001-5000 kronor 9 08. 5001-6000 kronor 15 09. Över 6000 kronor 216 99. Uppgift saknas
VAR 171 ICA 16 Loc 221 width 1 MD=9 16 Hur ofta Du besöker affärer m.m. Var vänlig ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svar med ett kryss på varje rad! (16.1) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: ICA 162 1. Aldrig 668 2. Någon gång/år 568 3. Någon gång/kvartal 1912 4. Någon gång/månad 3630 5. 1-2 gånger/vecka 1254 6. 3-4 gånger/vecka 369 7. Minst 5 gånger/vecka 107 9. Uppgift saknas
VAR 172 KONSUM 16 Loc 222 width 1 MD=9 (16.2) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Konsum <Se F.16 för fullständig frågetext> 701 1. Aldrig 1314 2. Någon gång/år 853 3. Någon gång/kvartal 2430 4. Någon gång/månad 2418 5. 1-2 gånger/vecka 620 6. 3-4 gånger/vecka 177 7. Minst 5 gånger/vecka 157 9. Uppgift saknas
VAR 173 VIVO/FAVÖR 16 Loc 223 width 1 MD=9 (16.3) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Vivo/Favör <Se F.16 för fullständig frågetext> 3035 1. Aldrig 1916 2. Någon gång/år 803 3. Någon gång/kvartal 1234 4. Någon gång/månad 915 5. 1-2 gånger/vecka 235 6. 3-4 gånger/vecka 86 7. Minst 5 gånger/vecka 446 9. Uppgift saknas
VAR 174 METRO 16 Loc 224 width 1 MD=9 (16.4) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Metro <Se F.16 för fullständig frågetext> 6661 1. Aldrig 748 2. Någon gång/år 263 3. Någon gång/kvartal 273 4. Någon gång/månad 140 5. 1-2 gånger/vecka 24 6. 3-4 gånger/vecka 11 7. Minst 5 gånger/vecka 550 9. Uppgift saknas
VAR 175 ANNAN BUTIK 16 Loc 225 width 1 MD=9 (16.5) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Annan butik <Se F.16 för fullständig frågetext> 1404 1. Aldrig 2115 2. Någon gång/år 1144 3. Någon gång/kvartal 2030 4. Någon gång/månad 1160 5. 1-2 gånger/vecka 264 6. 3-4 gånger/vecka 96 7. Minst 5 gånger/vecka 457 9. Uppgift saknas
VAR 176 LIVSMEDELSAVD I DOMUS 16 Loc 226 width 1 MD=9 (16.6) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1805 1. Aldrig 2192 2. Någon gång/år 1286 3. Någon gång/kvartal 1884 4. Någon gång/månad 1057 5. 1-2 gånger/vecka 193 6. 3-4 gånger/vecka 49 7. Minst 5 gånger/vecka 204 9. Uppgift saknas
VAR 177 LIVSMEDELSAVD I NK 16 Loc 227 width 1 MD=9 (16.7) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 6468 1. Aldrig 1336 2. Någon gång/år 292 3. Någon gång/kvartal 186 4. Någon gång/månad 43 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 338 9. Uppgift saknas
VAR 178 LIVSMEDELSAV I ÅHLENS 16 Loc 228 width 1 MD=9 (16.8) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 3058 1. Aldrig 2332 2. Någon gång/år 1167 3. Någon gång/kvartal 1303 4. Någon gång/månad 454 5. 1-2 gånger/vecka 88 6. 3-4 gånger/vecka 13 7. Minst 5 gånger/vecka 255 9. Uppgift saknas
VAR 179 LIVSMEDELSAVD I OBS 16 Loc 229 width 1 MD=9 (16.9) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 3426 1. Aldrig 2303 2. Någon gång/år 1180 3. Någon gång/kvartal 1143 4. Någon gång/månad 320 5. 1-2 gånger/vecka 30 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 261 9. Uppgift saknas
VAR 180 LIVSMEDELSAVD I B & W 16 Loc 230 width 1 MD=9 (16.10) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i B& W(Bra, Wessels) <Se F.16 för fullständig frågetext> 4442 1. Aldrig 1998 2. Någon gång/år 941 3. Någon gång/kvartal 774 4. Någon gång/månad 229 5. 1-2 gånger/vecka 20 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 261 9. Uppgift saknas
VAR 181 EJ LIVS DOMUS 16 Loc 231 width 1 MD=9 (16.11) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1661 1. Aldrig 2364 2. Någon gång/år 1706 3. Någon gång/kvartal 1917 4. Någon gång/månad 623 5. 1-2 gånger/vecka 110 6. 3-4 gånger/vecka 28 7. Minst 5 gånger/vecka 261 9. Uppgift saknas
VAR 182 EJ LIVS NK 16 Loc 232 width 1 MD=9 (16.12) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 4199 1. Aldrig 2361 2. Någon gång/år 872 3. Någon gång/kvartal 690 4. Någon gång/månad 136 5. 1-2 gånger/vecka 27 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 379 9. Uppgift saknas
VAR 183 EJ LIVS ÅHLENS 16 Loc 233 width 1 MD=9 (16.13) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 1938 1. Aldrig 2408 2. Någon gång/år 1627 3. Någon gång/kvartal 1828 4. Någon gång/månad 461 5. 1-2 gånger/vecka 85 6. 3-4 gånger/vecka 21 7. Minst 5 gånger/vecka 302 9. Uppgift saknas
VAR 184 EJ LIVS OBS 16 Loc 234 width 1 MD=9 (16.14) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 2514 1. Aldrig 2654 2. Någon gång/år 1586 3. Någon gång/kvartal 1369 4. Någon gång/månad 252 5. 1-2 gånger/vecka 26 6. 3-4 gånger/vecka 10 7. Minst 5 gånger/vecka 259 9. Uppgift saknas
VAR 185 EJ LIVS B & W 16 Loc 235 width 1 MD=9 (16.15) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) B & W <Se F.16 för fullständig frågetext> 3936 1. Aldrig 2254 2. Någon gång/år 1155 3. Någon gång/kvartal 830 4. Någon gång/månad 183 5. 1-2 gånger/vecka 18 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 289 9. Uppgift saknas
VAR 186 HENNES & MAURITZ 16 Loc 236 width 1 MD=9 (16.16) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hennes & Mauritz <Se F.16 för fullständig frågetext> 1678 1. Aldrig 2826 2. Någon gång/år 1923 3. Någon gång/kvartal 1712 4. Någon gång/månad 284 5. 1-2 gånger/vecka 38 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 205 9. Uppgift saknas
VAR 187 HERRMAN/KAPP-AHL 16 Loc 237 width 1 MD=9 (16.17) Hur ofta besöker Du andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.16 för fullständig frågetext> 1606 1. Aldrig 2912 2. Någon gång/år 2014 3. Någon gång/kvartal 1691 4. Någon gång/månad 214 5. 1-2 gånger/vecka 26 6. 3-4 gånger/vecka 10 7. Minst 5 gånger/vecka 197 9. Uppgift saknas
VAR 188 GULINS 16 Loc 238 width 1 MD=9 (16.18) Hur ofta besöker Du andra butiker: Gulins <Se F.16 för fullständig frågetext> 3139 1. Aldrig 2493 2. Någon gång/år 1552 3. Någon gång/kvartal 1075 4. Någon gång/månad 95 5. 1-2 gånger/vecka 13 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 298 9. Uppgift saknas
VAR 189 LINDEX 16 Loc 239 width 1 MD=9 (16.19) Hur ofta besöker Du andra butiker: Lindex <Se F.16 för fullständig frågetext> 3478 1. Aldrig 2183 2. Någon gång/år 1428 3. Någon gång/kvartal 1169 4. Någon gång/månad 113 5. 1-2 gånger/vecka 15 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 280 9. Uppgift saknas
VAR 190 IKEA 16 Loc 240 width 1 MD=9 (16.20) Hur ofta besöker Du andra butiker: Ikea <Se F.16 för fullständig frågetext> 1956 1. Aldrig 4446 2. Någon gång/år 1486 3. Någon gång/kvartal 507 4. Någon gång/månad 41 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 225 9. Uppgift saknas
VAR 191 EXPERT FOTO 16 Loc 241 width 1 MD=9 (16.21) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Foto <Se F.16 för fullständig frågetext> 3478 1. Aldrig 3237 2. Någon gång/år 1220 3. Någon gång/kvartal 443 4. Någon gång/månad 38 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 245 9. Uppgift saknas
VAR 192 EXPERT RADIO/TV 16 Loc 242 width 1 MD=9 (16.22) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Radio/TV <Se F.16 för fullständig frågetext> 4047 1. Aldrig 3130 2. Någon gång/år 799 3. Någon gång/kvartal 368 4. Någon gång/månad 57 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 259 9. Uppgift saknas
VAR 193 JÄRNHANDEL 16 Loc 243 width 1 MD=9 (16.23) Hur ofta besöker Du andra butiker: Järnhandel <Se F.16 för fullständig frågetext> 1458 1. Aldrig 4021 2. Någon gång/år 1872 3. Någon gång/kvartal 991 4. Någon gång/månad 148 5. 1-2 gånger/vecka 21 6. 3-4 gånger/vecka 17 7. Minst 5 gånger/vecka 142 9. Uppgift saknas
VAR 194 FÄRGAFFÄR 16 Loc 244 width 1 MD=9 (16.24) Hur ofta besöker Du andra butiker: Färgaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 1223 1. Aldrig 4605 2. Någon gång/år 1858 3. Någon gång/kvartal 726 4. Någon gång/månad 78 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 12 7. Minst 5 gånger/vecka 157 9. Uppgift saknas
VAR 195 PRESSBYRÅN 16 Loc 245 width 1 MD=9 (16.25) Hur ofta besöker Du andra butiker: Pressbyrån <Se F.16 för fullständig frågetext> 1238 1. Aldrig 2583 2. Någon gång/år 1600 3. Någon gång/kvartal 1997 4. Någon gång/månad 781 5. 1-2 gånger/vecka 201 6. 3-4 gånger/vecka 89 7. Minst 5 gånger/vecka 181 9. Uppgift saknas
VAR 196 ANNAN KIOSK 16 Loc 246 width 1 MD=9 (16.26) Hur ofta besöker Du andra butiker: Annan kiosk <Se F.16 för fullständig frågetext> 785 1. Aldrig 1907 2. Någon gång/år 1453 3. Någon gång/kvartal 2302 4. Någon gång/månad 1482 5. 1-2 gånger/vecka 356 6. 3-4 gånger/vecka 160 7. Minst 5 gånger/vecka 225 9. Uppgift saknas
VAR 197 TOBAKSAFFÄR 16 Loc 247 width 1 MD=9 (16.27) Hur ofta besöker Du andra butiker: Tobaksaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 2459 1. Aldrig 1917 2. Någon gång/år 1088 3. Någon gång/kvartal 1599 4. Någon gång/månad 1074 5. 1-2 gånger/vecka 218 6. 3-4 gånger/vecka 97 7. Minst 5 gånger/vecka 218 9. Uppgift saknas
VAR 198 BAR/SJÄLVSERVERING 16 Loc 248 width 1 MD=9 (16.28) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bar/Självservering <Se F.16 för fullständig frågetext> 1214 1. Aldrig 2586 2. Någon gång/år 1943 3. Någon gång/kvartal 1660 4. Någon gång/månad 557 5. 1-2 gånger/vecka 299 6. 3-4 gånger/vecka 195 7. Minst 5 gånger/vecka 216 9. Uppgift saknas
VAR 199 MACDONALD'S 16 Loc 249 width 1 MD=9 (16.29) Hur ofta besöker Du andra butiker: MacDonald's <Se F.16 för fullständig frågetext> 4108 1. Aldrig 2165 2. Någon gång/år 1114 3. Någon gång/kvartal 855 4. Någon gång/månad 171 5. 1-2 gånger/vecka 36 6. 3-4 gånger/vecka 18 7. Minst 5 gånger/vecka 203 9. Uppgift saknas
VAR 200 CLOCK 16 Loc 250 width 1 MD=9 (16.30) Hur ofta besöker Du andra butiker: Clock <Se F.16 för fullständig frågetext> 5822 1. Aldrig 1638 2. Någon gång/år 575 3. Någon gång/kvartal 324 4. Någon gång/månad 78 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 217 9. Uppgift saknas
VAR 201 BENSINSTATION 16 Loc 251 width 1 MD=9 (16.31) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bensinstation <Se F.16 för fullständig frågetext> 1455 1. Aldrig 638 2. Någon gång/år 570 3. Någon gång/kvartal 2561 4. Någon gång/månad 2846 5. 1-2 gånger/vecka 325 6. 3-4 gånger/vecka 103 7. Minst 5 gånger/vecka 172 9. Uppgift saknas
VAR 202 POSTKONTOR 16 Loc 252 width 1 MD=9 (16.32) Hur ofta besöker Du andra butiker: Postkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 250 1. Aldrig 647 2. Någon gång/år 1363 3. Någon gång/kvartal 4511 4. Någon gång/månad 1544 5. 1-2 gånger/vecka 149 6. 3-4 gånger/vecka 110 7. Minst 5 gånger/vecka 96 9. Uppgift saknas
VAR 203 BANKKONTOR 16 Loc 253 width 1 MD=9 (16.33) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bankkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 237 1. Aldrig 742 2. Någon gång/år 1600 3. Någon gång/kvartal 4655 4. Någon gång/månad 1158 5. 1-2 gånger/vecka 87 6. 3-4 gånger/vecka 63 7. Minst 5 gånger/vecka 128 9. Uppgift saknas
VAR 204 HÄLSOBUTIK 16 Loc 254 width 1 MD=9 (16.34) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hälsobutik <Se F.16 för fullständig frågetext> 3796 1. Aldrig 2374 2. Någon gång/år 1172 3. Någon gång/kvartal 951 4. Någon gång/månad 179 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 181 9. Uppgift saknas
VAR 205 APOTEK 16 Loc 255 width 1 MD=9 (16.35) Hur ofta besöker Du andra butiker: Apotek <Se F.16 för fullständig frågetext> 572 1. Aldrig 2705 2. Någon gång/år 3122 3. Någon gång/kvartal 2061 4. Någon gång/månad 93 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 100 9. Uppgift saknas
VAR 206 BLOMSTERAFFÄR 16 Loc 256 width 1 MD=9 (16.36) Hur ofta besöker Du andra butiker: Blomsteraffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 527 1. Aldrig 2630 2. Någon gång/år 2837 3. Någon gång/kvartal 2311 4. Någon gång/månad 227 5. 1-2 gånger/vecka 15 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 114 9. Uppgift saknas
VAR 207 BYGGMATAFFÄR 16 Loc 257 width 1 MD=9 (16.37) Hur ofta besöker Du andra butiker: Byggmaterielaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 2571 1. Aldrig 3475 2. Någon gång/år 1487 3. Någon gång/kvartal 798 4. Någon gång/månad 122 5. 1-2 gånger/vecka 25 6. 3-4 gånger/vecka 20 7. Minst 5 gånger/vecka 172 9. Uppgift saknas
VAR 208 REKLAM PÅ BIO 16 Loc 258 width 1 MD=9 (16.38) Hur ofta ser Du reklam på bio <Se F.16 för fullständig frågetext> 3072 1. Aldrig 2917 2. Någon gång/år 1363 3. Någon gång/kvartal 998 4. Någon gång/månad 98 5. 1-2 gånger/vecka 18 6. 3-4 gånger/vecka 24 7. Minst 5 gånger/vecka 180 9. Uppgift saknas
VAR 209 REKLAM PÅ TAXI 16 Loc 259 width 1 MD=9 (16.39) Hur ofta ser Du reklam på taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 2894 1. Aldrig 1431 2. Någon gång/år 812 3. Någon gång/kvartal 1027 4. Någon gång/månad 933 5. 1-2 gånger/vecka 484 6. 3-4 gånger/vecka 881 7. Minst 5 gånger/vecka 208 9. Uppgift saknas
VAR 210 REKLAM IDROTTSPLATSER 16 Loc 260 width 1 MD=9 (16.40) Hur ofta ser Du reklam på idrottsplatser <Se F.16 för fullständig frågetext> 3425 1. Aldrig 1896 2. Någon gång/år 827 3. Någon gång/kvartal 1166 4. Någon gång/månad 720 5. 1-2 gånger/vecka 212 6. 3-4 gånger/vecka 188 7. Minst 5 gånger/vecka 236 9. Uppgift saknas
VAR 211 TÅG ÖVER 10 MIL 16 Loc 261 width 1 MD=9 (16.41) Hur ofta åker Du tåg på sträckor över 10 mil <Se F.16 för fullständig frågetext> 4524 1. Aldrig 2923 2. Någon gång/år 623 3. Någon gång/kvartal 299 4. Någon gång/månad 89 5. 1-2 gånger/vecka 24 6. 3-4 gånger/vecka 34 7. Minst 5 gånger/vecka 154 9. Uppgift saknas
VAR 212 TUNNELBANA 16 Loc 262 width 1 MD=9 (16.42) Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.16 för fullständig frågetext> 5356 1. Aldrig 1958 2. Någon gång/år 379 3. Någon gång/kvartal 275 4. Någon gång/månad 130 5. 1-2 gånger/vecka 105 6. 3-4 gånger/vecka 296 7. Minst 5 gånger/vecka 171 9. Uppgift saknas
VAR 213 TAXI 16 Loc 263 width 1 MD=9 (16.43) Hur ofta åker Du taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 2800 1. Aldrig 3494 2. Någon gång/år 1285 3. Någon gång/kvartal 800 4. Någon gång/månad 109 5. 1-2 gånger/vecka 31 6. 3-4 gånger/vecka 24 7. Minst 5 gånger/vecka 127 9. Uppgift saknas
VAR 214 AFTONBLADET 17 Loc 264 width 1 MD=9 (17) Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall du inte alls läser en tidning kryssa för svarsalternativet "Inga Nr" (17.1) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Aftonbladet Antal nr/år c:a 300 3773 1. Inga nummer 2615 2. Nästan inga nummer 838 3. Ca ett nummer av fyra 332 4. Ca två nummer av fyra 187 5. Ca tre nummer av fyra 442 6. Nästan alla nummer 249 7. Alla nummer 234 9. Uppgift saknas
VAR 215 AFTONBLADET 17 Loc 265 width 1 MD=9 (17.2) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Aftonbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3687 1. Inga nummer 2482 2. Nästan inga nummer 750 3. Ca ett nummer av fyra 331 4. Ca två nummer av fyra 226 5. Ca tre nummer av fyra 581 6. Nästan alla nummer 302 7. Alla nummer 311 9. Uppgift saknas
VAR 216 EXPRESSEN 17 Loc 266 width 1 MD=9 (17.3) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 2966 1. Inga nummer 2644 2. Nästan inga nummer 1065 3. Ca ett nummer av fyra 446 4. Ca två nummer av fyra 290 5. Ca tre nummer av fyra 623 6. Nästan alla nummer 325 7. Alla nummer 311 9. Uppgift saknas
VAR 217 EXPRESSEN 17 Loc 267 width 1 MD=9 (17.4) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 2936 1. Inga nummer 2478 2. Nästan inga nummer 951 3. Ca ett nummer av fyra 428 4. Ca två nummer av fyra 334 5. Ca tre nummer av fyra 846 6. Nästan alla nummer 421 7. Alla nummer 276 9. Uppgift saknas
VAR 218 DAGENS INDUSTRI 17 Loc 268 width 1 MD=9 (17.5) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa : Dagens Industri <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 230 6893 1. Inga nummer 733 2. Nästan inga nummer 285 3. Ca ett nummer av fyra 117 4. Ca två nummer av fyra 71 5. Ca tre nummer av fyra 120 6. Nästan alla nummer 120 7. Alla nummer 331 9. Uppgift saknas
VAR 219 DAGENS NYHETER 17 Loc 269 width 1 MD=9 (17.6) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5384 1. Inga nummer 1677 2. Nästan inga nummer 377 3. Ca ett nummer av fyra 133 4. Ca två nummer av fyra 91 5. Ca tre nummer av fyra 227 6. Nästan alla nummer 520 7. Alla nummer 261 9. Uppgift saknas
VAR 220 DAGENS NYHETER 17 Loc 270 width 1 MD=9 (17.7) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5446 1. Inga nummer 1556 2. Nästan inga nummer 300 3. Ca ett nummer av fyra 104 4. Ca två nummer av fyra 84 5. Ca tre nummer av fyra 281 6. Nästan alla nummer 598 7. Alla nummer 301 9. Uppgift saknas
VAR 221 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 271 width 1 MD=9 (17.8) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6306 1. Inga nummer 1284 2. Nästan inga nummer 268 3. Ca ett nummer av fyra 74 4. Ca två nummer av fyra 49 5. Ca tre nummer av fyra 143 6. Nästan alla nummer 282 7. Alla nummer 264 9. Uppgift saknas
VAR 222 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 272 width 1 MD=9 (17.9) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6480 1. Inga nummer 1160 2. Nästan inga nummer 186 3. Ca ett nummer av fyra 63 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 131 6. Nästan alla nummer 293 7. Alla nummer 321 9. Uppgift saknas
VAR 223 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 273 width 1 MD=9 (17.10) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7086 1. Inga nummer 611 2. Nästan inga nummer 150 3. Ca ett nummer av fyra 47 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 119 6. Nästan alla nummer 416 7. Alla nummer 211 9. Uppgift saknas
VAR 224 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 274 width 1 MD=9 (17.11) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7070 1. Inga nummer 585 2. Nästan inga nummer 120 3. Ca ett nummer av fyra 46 4. Ca två nummer av fyra 40 5. Ca tre nummer av fyra 138 6. Nästan alla nummer 414 7. Alla nummer 257 9. Uppgift saknas
VAR 225 GT 17 Loc 275 width 1 MD=9 (17.12) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7094 1. Inga nummer 755 2. Nästan inga nummer 275 3. Ca ett nummer av fyra 85 4. Ca två nummer av fyra 62 5. Ca tre nummer av fyra 94 6. Nästan alla nummer 67 7. Alla nummer 238 9. Uppgift saknas
VAR 226 GT 17 Loc 276 width 1 MD=9 (17.13) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6998 1. Inga nummer 752 2. Nästan inga nummer 256 3. Ca ett nummer av fyra 83 4. Ca två nummer av fyra 85 5. Ca tre nummer av fyra 134 6. Nästan alla nummer 81 7. Alla nummer 281 9. Uppgift saknas
VAR 227 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 277 width 1 MD=9 (17.14) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6015 1. Inga nummer 1059 2. Nästan inga nummer 571 3. Ca ett nummer av fyra 215 4. Ca två nummer av fyra 126 5. Ca tre nummer av fyra 250 6. Nästan alla nummer 157 7. Alla nummer 277 9. Uppgift saknas
VAR 228 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 278 width 1 MD=9 (17.15) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5892 1. Inga nummer 1049 2. Nästan inga nummer 487 3. Ca ett nummer av fyra 206 4. Ca två nummer av fyra 133 5. Ca tre nummer av fyra 358 6. Nästan alla nummer 278 7. Alla nummer 267 9. Uppgift saknas
VAR 229 ARBETET 17 Loc 279 width 1 MD=9 (17.16) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6861 1. Inga nummer 731 2. Nästan inga nummer 186 3. Ca ett nummer av fyra 79 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 106 6. Nästan alla nummer 450 7. Alla nummer 215 9. Uppgift saknas
VAR 230 ARBETET 17 Loc 280 width 1 MD=9 (17.17) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6995 1. Inga nummer 617 2. Nästan inga nummer 138 3. Ca ett nummer av fyra 70 4. Ca två nummer av fyra 34 5. Ca tre nummer av fyra 93 6. Nästan alla nummer 443 7. Alla nummer 280 9. Uppgift saknas
VAR 231 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 281 width 1 MD=9 (17.18) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7879 1. Inga nummer 331 2. Nästan inga nummer 56 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 39 6. Nästan alla nummer 118 7. Alla nummer 216 9. Uppgift saknas
VAR 232 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 282 width 1 MD=9 (17.19) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7860 1. Inga nummer 300 2. Nästan inga nummer 52 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 126 7. Alla nummer 270 9. Uppgift saknas
VAR 233 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 283 width 1 MD=9 (17.20) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6862 1. Inga nummer 639 2. Nästan inga nummer 157 3. Ca ett nummer av fyra 67 4. Ca två nummer av fyra 48 5. Ca tre nummer av fyra 152 6. Nästan alla nummer 494 7. Alla nummer 251 9. Uppgift saknas
VAR 234 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 284 width 1 MD=9 (17.21) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6779 1. Inga nummer 583 2. Nästan inga nummer 168 3. Ca ett nummer av fyra 63 4. Ca två nummer av fyra 40 5. Ca tre nummer av fyra 189 6. Nästan alla nummer 577 7. Alla nummer 271 9. Uppgift saknas
VAR 235 NERIKES ALLEHANDA 17 Loc 285 width 1 MD=9 (17.22) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8112 1. Inga nummer 174 2. Nästan inga nummer 38 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 34 6. Nästan alla nummer 142 7. Alla nummer 146 9. Uppgift saknas
VAR 236 NORRKÖPINGS TIDNINGAR 17 Loc 286 width 1 MD=9 (17.23) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Norrköpings Tidningar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8284 1. Inga nummer 98 2. Nästan inga nummer 19 3. Ca ett nummer av fyra 8 4. Ca två nummer av fyra 2 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 87 7. Alla nummer 145 9. Uppgift saknas
VAR 237 NYA WERMLANDS TIDN 17 Loc 287 width 1 MD=9 (17.24) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nya Wermlands Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8129 1. Inga nummer 186 2. Nästan inga nummer 34 3. Ca ett nummer av fyra 21 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 128 7. Alla nummer 146 9. Uppgift saknas
VAR 238 UPSALA NYA TIDNING 17 Loc 288 width 1 MD=9 (17.25) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Upsala Nya Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8099 1. Inga nummer 217 2. Nästan inga nummer 37 3. Ca ett nummer av fyra 20 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 36 6. Nästan alla nummer 97 7. Alla nummer 155 9. Uppgift saknas
VAR 239 VESTMANLANDS LÄNS TIDN17 Loc 289 width 1 MD=9 (17.26) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vestmanlands Läns Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8191 1. Inga nummer 143 2. Nästan inga nummer 37 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 96 7. Alla nummer 155 9. Uppgift saknas
VAR 240 ÖSTGÖTA CORRESP 17 Loc 290 width 1 MD=9 (17.27) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Östgöta Correspondenten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8116 1. Inga nummer 208 2. Nästan inga nummer 26 3. Ca ett nummer av fyra 9 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 117 7. Alla nummer 154 9. Uppgift saknas
VAR 241 ALLAS VECKOTIDN 17 Loc 291 width 1 MD=9 (17.28) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allas veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5723 1. Inga nummer 1633 2. Nästan inga nummer 502 3. Ca ett nummer av fyra 131 4. Ca två nummer av fyra 82 5. Ca tre nummer av fyra 190 6. Nästan alla nummer 264 7. Alla nummer 145 9. Uppgift saknas
VAR 242 ALLERS 17 Loc 292 width 1 MD=9 (17.29) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allers <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5038 1. Inga nummer 2008 2. Nästan inga nummer 566 3. Ca ett nummer av fyra 162 4. Ca två nummer av fyra 103 5. Ca tre nummer av fyra 244 6. Nästan alla nummer 412 7. Alla nummer 137 9. Uppgift saknas
VAR 243 HEMMETS JOURNAL 17 Loc 293 width 1 MD=9 (17.30) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5046 1. Inga nummer 1888 2. Nästan inga nummer 604 3. Ca ett nummer av fyra 181 4. Ca två nummer av fyra 106 5. Ca tre nummer av fyra 254 6. Nästan alla nummer 454 7. Alla nummer 137 9. Uppgift saknas
VAR 244 HEMMETS VECKOTIDNING 17 Loc 294 width 1 MD=9 (17.31) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5238 1. Inga nummer 1939 2. Nästan inga nummer 521 3. Ca ett nummer av fyra 155 4. Ca två nummer av fyra 94 5. Ca tre nummer av fyra 209 6. Nästan alla nummer 382 7. Alla nummer 132 9. Uppgift saknas
VAR 245 ÅRET RUNT 17 Loc 295 width 1 MD=9 (17.32) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Året Runt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4312 1. Inga nummer 2508 2. Nästan inga nummer 697 3. Ca ett nummer av fyra 235 4. Ca två nummer av fyra 122 5. Ca tre nummer av fyra 243 6. Nästan alla nummer 440 7. Alla nummer 113 9. Uppgift saknas
VAR 246 HÄNT I VECKAN 17 Loc 296 width 1 MD=9 (17.33) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt I Veckan <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4838 1. Inga nummer 2504 2. Nästan inga nummer 614 3. Ca ett nummer av fyra 191 4. Ca två nummer av fyra 88 5. Ca tre nummer av fyra 172 6. Nästan alla nummer 148 7. Alla nummer 115 9. Uppgift saknas
VAR 247 HÄNT EXTRA 17 Loc 297 width 1 MD=9 (17.34) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt Extra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6925 1. Inga nummer 999 2. Nästan inga nummer 280 3. Ca ett nummer av fyra 116 4. Ca två nummer av fyra 55 5. Ca tre nummer av fyra 91 6. Nästan alla nummer 65 7. Alla nummer 139 9. Uppgift saknas
VAR 248 DAM 17 Loc 298 width 1 MD=9 (17.35) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dam <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6120 1. Inga nummer 1743 2. Nästan inga nummer 338 3. Ca ett nummer av fyra 105 4. Ca två nummer av fyra 58 5. Ca tre nummer av fyra 94 6. Nästan alla nummer 93 7. Alla nummer 119 9. Uppgift saknas
VAR 249 DAMERNAS 17 Loc 299 width 1 MD=9 (17.36) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Damernas <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6465 1. Inga nummer 1499 2. Nästan inga nummer 301 3. Ca ett nummer av fyra 99 4. Ca två nummer av fyra 54 5. Ca tre nummer av fyra 59 6. Nästan alla nummer 66 7. Alla nummer 127 9. Uppgift saknas
VAR 250 ELLE 17 Loc 300 width 1 MD=9 (17.37) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Elle <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7739 1. Inga nummer 534 2. Nästan inga nummer 95 3. Ca ett nummer av fyra 35 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 47 6. Nästan alla nummer 65 7. Alla nummer 144 9. Uppgift saknas
VAR 251 FEMINA 17 Loc 301 width 1 MD=9 (17.38) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Femina Månadens Magasin Antal nr/år c:a 12 7016 1. Inga nummer 966 2. Nästan inga nummer 195 3. Ca ett nummer av fyra 60 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 83 6. Nästan alla nummer 182 7. Alla nummer 136 9. Uppgift saknas
VAR 252 ICA-KURIREN 17 Loc 302 width 1 MD=9 (17.39) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: ICA- Kuriren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 46 4539 1. Inga nummer 1829 2. Nästan inga nummer 644 3. Ca ett nummer av fyra 239 4. Ca två nummer av fyra 152 5. Ca tre nummer av fyra 386 6. Nästan alla nummer 767 7. Alla nummer 114 9. Uppgift saknas
VAR 253 KVINNA 17 Loc 303 width 1 MD=9 (17.40) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: Kvinna <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8152 1. Inga nummer 286 2. Nästan inga nummer 37 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 16 7. Alla nummer 135 9. Uppgift saknas
VAR 254 FRIDA 17 Loc 304 width 1 MD=9 (17.41) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Frida <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7935 1. Inga nummer 378 2. Nästan inga nummer 97 3. Ca ett nummer av fyra 37 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 45 7. Alla nummer 122 9. Uppgift saknas
VAR 255 VECKANS NOVELL 17 Loc 305 width 1 MD=9 (17.42) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Novell <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7851 1. Inga nummer 460 2. Nästan inga nummer 109 3. Ca ett nummer av fyra 49 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 33 7. Alla nummer 121 9. Uppgift saknas
VAR 256 OKEJ 17 Loc 306 width 1 MD=9 (17.43) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: OKEJ <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7600 1. Inga nummer 597 2. Nästan inga nummer 174 3. Ca ett nummer av fyra 75 4. Ca två nummer av fyra 39 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 37 7. Alla nummer 119 9. Uppgift saknas
VAR 257 STARLET 17 Loc 307 width 1 MD=9 (17.44) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Starlet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 8147 1. Inga nummer 245 2. Nästan inga nummer 73 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 18 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 258 REVYN 17 Loc 308 width 1 MD=9 (17.45) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Revyn <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6951 1. Inga nummer 1006 2. Nästan inga nummer 298 3. Ca ett nummer av fyra 120 4. Ca två nummer av fyra 56 5. Ca tre nummer av fyra 69 6. Nästan alla nummer 48 7. Alla nummer 122 9. Uppgift saknas
VAR 259 CLIC 17 Loc 309 width 1 MD=9 (17.46) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Clic <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7870 1. Inga nummer 463 2. Nästan inga nummer 89 3. Ca ett nummer av fyra 36 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 36 7. Alla nummer 131 9. Uppgift saknas
VAR 260 DET BÄSTA 17 Loc 310 width 1 MD=9 (17.47) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Det Bästa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 6938 1. Inga nummer 866 2. Nästan inga nummer 214 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 105 6. Nästan alla nummer 316 7. Alla nummer 144 9. Uppgift saknas
VAR 261 LAND 17 Loc 311 width 1 MD=9 (17.48) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Land <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 49 5478 1. Inga nummer 1311 2. Nästan inga nummer 445 3. Ca ett nummer av fyra 167 4. Ca två nummer av fyra 103 5. Ca tre nummer av fyra 275 6. Nästan alla nummer 793 7. Alla nummer 98 9. Uppgift saknas
VAR 262 RÖSTER I RADIO & TV 17 Loc 312 width 1 MD=9 (17.49) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Röster i Radio & TV <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5986 1. Inga nummer 1911 2. Nästan inga nummer 340 3. Ca ett nummer av fyra 62 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 58 6. Nästan alla nummer 167 7. Alla nummer 117 9. Uppgift saknas
VAR 263 VI 17 Loc 313 width 1 MD=9 (17.50) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 6992 1. Inga nummer 873 2. Nästan inga nummer 192 3. Ca ett nummer av fyra 68 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 105 6. Nästan alla nummer 278 7. Alla nummer 127 9. Uppgift saknas
VAR 264 VI FÖRÄLDRAR 17 Loc 314 width 1 MD=9 (17.51) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi föräldrar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7139 1. Inga nummer 820 2. Nästan inga nummer 223 3. Ca ett nummer av fyra 69 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 83 6. Nästan alla nummer 162 7. Alla nummer 132 9. Uppgift saknas
VAR 265 ALLT OM MAT 17 Loc 315 width 1 MD=9 (17.52) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om Mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 16 5847 1. Inga nummer 1621 2. Nästan inga nummer 517 3. Ca ett nummer av fyra 182 4. Ca två nummer av fyra 69 5. Ca tre nummer av fyra 103 6. Nästan alla nummer 210 7. Alla nummer 121 9. Uppgift saknas
VAR 266 GLAD I MAT 17 Loc 316 width 1 MD=9 (17.53) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Glad i Mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7465 1. Inga nummer 670 2. Nästan inga nummer 184 3. Ca ett nummer av fyra 58 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 89 7. Alla nummer 134 9. Uppgift saknas
VAR 267 HÄLSA 17 Loc 317 width 1 MD=9 (17.54) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hälsa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7053 1. Inga nummer 961 2. Nästan inga nummer 290 3. Ca ett nummer av fyra 83 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 43 6. Nästan alla nummer 86 7. Alla nummer 119 9. Uppgift saknas
VAR 268 MÅ BRA 17 Loc 318 width 1 MD=9 (17.55) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Må Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 6928 1. Inga nummer 1104 2. Nästan inga nummer 280 3. Ca ett nummer av fyra 81 4. Ca två nummer av fyra 46 5. Ca tre nummer av fyra 45 6. Nästan alla nummer 60 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 269 ANTIK & AUKTION 17 Loc 319 width 1 MD=9 (17.56) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antik & Auktion <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7697 1. Inga nummer 529 2. Nästan inga nummer 132 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 37 6. Nästan alla nummer 77 7. Alla nummer 120 9. Uppgift saknas
VAR 270 MÅNADENS JOURNAL 17 Loc 320 width 1 MD=9 (17.57) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Månadens Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7868 1. Inga nummer 431 2. Nästan inga nummer 112 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 58 7. Alla nummer 123 9. Uppgift saknas
VAR 271 ALLT I HEMMET 17 Loc 321 width 1 MD=9 (17.58) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt i Hemmet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 6654 1. Inga nummer 1285 2. Nästan inga nummer 314 3. Ca ett nummer av fyra 112 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 64 6. Nästan alla nummer 91 7. Alla nummer 121 9. Uppgift saknas
VAR 272 SKÖNA HEM 17 Loc 322 width 1 MD=9 (17.59) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sköna Hem <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 7461 1. Inga nummer 679 2. Nästan inga nummer 194 3. Ca ett nummer av fyra 48 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 39 6. Nästan alla nummer 97 7. Alla nummer 125 9. Uppgift saknas
VAR 273 HUS & HEM 17 Loc 323 width 1 MD=9 (17.60) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hus & Hem <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7401 1. Inga nummer 652 2. Nästan inga nummer 214 3. Ca ett nummer av fyra 58 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 58 6. Nästan alla nummer 124 7. Alla nummer 134 9. Uppgift saknas
VAR 274 SPORTFISKAREN 17 Loc 324 width 1 MD=9 (17.61) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sportfiskaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 7768 1. Inga nummer 442 2. Nästan inga nummer 159 3. Ca ett nummer av fyra 49 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 87 7. Alla nummer 124 9. Uppgift saknas
VAR 275 HUND 17 Loc 325 width 1 MD=9 (17.62) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hund <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7801 1. Inga nummer 352 2. Nästan inga nummer 114 3. Ca ett nummer av fyra 48 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 56 6. Nästan alla nummer 151 7. Alla nummer 121 9. Uppgift saknas
VAR 276 ALLT OM MC 17 Loc 326 width 1 MD=9 (17.63) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om MC <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7692 1. Inga nummer 511 2. Nästan inga nummer 180 3. Ca ett nummer av fyra 60 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 26 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 277 BIL&MC 17 Loc 327 width 1 MD=9 (17.64) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bil&MC <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 7816 1. Inga nummer 519 2. Nästan inga nummer 130 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 14 7. Alla nummer 122 9. Uppgift saknas
VAR 278 BILSPORT 17 Loc 328 width 1 MD=9 (17.65) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilsport <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 7117 1. Inga nummer 803 2. Nästan inga nummer 328 3. Ca ett nummer av fyra 116 4. Ca två nummer av fyra 55 5. Ca tre nummer av fyra 61 6. Nästan alla nummer 78 7. Alla nummer 112 9. Uppgift saknas
VAR 279 WHEELS MAGAZINE 17 Loc 329 width 1 MD=9 (17.66) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheels Magazine <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7744 1. Inga nummer 481 2. Nästan inga nummer 147 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 39 6. Nästan alla nummer 45 7. Alla nummer 133 9. Uppgift saknas
VAR 280 WHEEL DRIVE 17 Loc 330 width 1 MD=9 (17.67) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheel Drive <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 8085 1. Inga nummer 301 2. Nästan inga nummer 91 3. Ca ett nummer av fyra 21 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 21 7. Alla nummer 118 9. Uppgift saknas
VAR 281 BILVÄRLDEN 17 Loc 331 width 1 MD=9 (17.68) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilvärlden <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 8086 1. Inga nummer 342 2. Nästan inga nummer 62 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 16 7. Alla nummer 119 9. Uppgift saknas
VAR 282 AUTOMOBIL 17 Loc 332 width 1 MD=9 (17.69) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Automobil <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7967 1. Inga nummer 357 2. Nästan inga nummer 113 3. Ca ett nummer av fyra 49 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 33 7. Alla nummer 115 9. Uppgift saknas
VAR 283 MOTORBÖRSEN 17 Loc 333 width 1 MD=9 (17.70) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motorbörsen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7973 1. Inga nummer 306 2. Nästan inga nummer 124 3. Ca ett nummer av fyra 56 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 34 6. Nästan alla nummer 34 7. Alla nummer 116 9. Uppgift saknas
VAR 284 TRAILER 17 Loc 334 width 1 MD=9 (17.71) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Trailer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8009 1. Inga nummer 335 2. Nästan inga nummer 90 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 15 6. Nästan alla nummer 43 7. Alla nummer 129 9. Uppgift saknas
VAR 285 MOTOR 17 Loc 335 width 1 MD=9 (17.72) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7410 1. Inga nummer 471 2. Nästan inga nummer 160 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 91 6. Nästan alla nummer 341 7. Alla nummer 115 9. Uppgift saknas
VAR 286 VI BILÄGARE 17 Loc 336 width 1 MD=9 (17.73) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi bilägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 6210 1. Inga nummer 1063 2. Nästan inga nummer 354 3. Ca ett nummer av fyra 144 4. Ca två nummer av fyra 67 5. Ca tre nummer av fyra 166 6. Nästan alla nummer 559 7. Alla nummer 107 9. Uppgift saknas
VAR 287 BÅTNYTT 17 Loc 337 width 1 MD=9 (17.74) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtnytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7420 1. Inga nummer 667 2. Nästan inga nummer 222 3. Ca ett nummer av fyra 82 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 83 7. Alla nummer 114 9. Uppgift saknas
VAR 288 PÅ KRYSS 17 Loc 338 width 1 MD=9 (17.75) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: På kryss <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 8154 1. Inga nummer 220 2. Nästan inga nummer 70 3. Ca ett nummer av fyra 21 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 56 7. Alla nummer 117 9. Uppgift saknas
VAR 289 BÅTÄGARE 17 Loc 339 width 1 MD=9 (17.76) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7857 1. Inga nummer 408 2. Nästan inga nummer 138 3. Ca ett nummer av fyra 46 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 30 6. Nästan alla nummer 51 7. Alla nummer 119 9. Uppgift saknas
VAR 290 HUSVAGN & CAMPING 17 Loc 340 width 1 MD=9 (17.77) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Husvagn & Camping <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7902 1. Inga nummer 381 2. Nästan inga nummer 93 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 83 7. Alla nummer 133 9. Uppgift saknas
VAR 291 JAKT & VAPEN 17 Loc 341 width 1 MD=9 (17.78) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jakt & Vapen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7770 1. Inga nummer 435 2. Nästan inga nummer 148 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 37 6. Nästan alla nummer 76 7. Alla nummer 127 9. Uppgift saknas
VAR 292 JAKTMARKER & FISKEVAT 17 Loc 342 width 1 MD=9 (17.79) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jaktmarker & Fiskevatten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7665 1. Inga nummer 443 2. Nästan inga nummer 155 3. Ca ett nummer av fyra 60 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 56 6. Nästan alla nummer 148 7. Alla nummer 114 9. Uppgift saknas
VAR 293 SVENSK JAKT 17 Loc 343 width 1 MD=9 (17.80) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Svensk Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7631 1. Inga nummer 390 2. Nästan inga nummer 125 3. Ca ett nummer av fyra 43 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 72 6. Nästan alla nummer 269 7. Alla nummer 108 9. Uppgift saknas
VAR 294 JAKT 17 Loc 344 width 1 MD=9 (17.81) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7965 1. Inga nummer 303 2. Nästan inga nummer 99 3. Ca ett nummer av fyra 40 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 34 6. Nästan alla nummer 88 7. Alla nummer 122 9. Uppgift saknas
VAR 295 FOTO 17 Loc 345 width 1 MD=9 (17.82) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Foto <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7536 1. Inga nummer 668 2. Nästan inga nummer 182 3. Ca ett nummer av fyra 57 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 36 6. Nästan alla nummer 45 7. Alla nummer 123 9. Uppgift saknas
VAR 296 FAKTA 17 Loc 346 width 1 MD=9 (17.83) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fakta <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8114 1. Inga nummer 222 2. Nästan inga nummer 61 3. Ca ett nummer av fyra 24 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 80 7. Alla nummer 131 9. Uppgift saknas
VAR 297 ILLUSTRERAD VETENSKAP 17 Loc 347 width 1 MD=9 (17.84) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Illustrerad vetenskap <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 6583 1. Inga nummer 960 2. Nästan inga nummer 389 3. Ca ett nummer av fyra 136 4. Ca två nummer av fyra 74 5. Ca tre nummer av fyra 119 6. Nästan alla nummer 294 7. Alla nummer 115 9. Uppgift saknas
VAR 298 NY TEKNIK 17 Loc 348 width 1 MD=9 (17.85) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ny teknik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7094 1. Inga nummer 757 2. Nästan inga nummer 245 3. Ca ett nummer av fyra 89 4. Ca två nummer av fyra 51 5. Ca tre nummer av fyra 93 6. Nästan alla nummer 214 7. Alla nummer 127 9. Uppgift saknas
VAR 299 TEKNIKENS VÄRLD 17 Loc 349 width 1 MD=9 (17.86) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknikens Värld <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6565 1. Inga nummer 1195 2. Nästan inga nummer 413 3. Ca ett nummer av fyra 141 4. Ca två nummer av fyra 57 5. Ca tre nummer av fyra 83 6. Nästan alla nummer 100 7. Alla nummer 116 9. Uppgift saknas
VAR 300 BYGGNADS ARBETAREN 17 Loc 350 width 1 MD=9 (17.87) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Byggnads Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 8030 1. Inga nummer 175 2. Nästan inga nummer 57 3. Ca ett nummer av fyra 32 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 54 6. Nästan alla nummer 183 7. Alla nummer 118 9. Uppgift saknas
VAR 301 KOMMUNAL ARBETAREN 17 Loc 351 width 1 MD=9 (17.88) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kommunal Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 7110 1. Inga nummer 322 2. Nästan inga nummer 194 3. Ca ett nummer av fyra 85 4. Ca två nummer av fyra 52 5. Ca tre nummer av fyra 236 6. Nästan alla nummer 547 7. Alla nummer 124 9. Uppgift saknas
VAR 302 FABRIKSARBETAREN 17 Loc 352 width 1 MD=9 (17.89) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fabriksarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 19 8274 1. Inga nummer 108 2. Nästan inga nummer 27 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 34 6. Nästan alla nummer 67 7. Alla nummer 123 9. Uppgift saknas
VAR 303 LO TIDNINGEN 17 Loc 353 width 1 MD=9 (17.90) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: LO Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 40 7895 1. Inga nummer 262 2. Nästan inga nummer 104 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 65 6. Nästan alla nummer 146 7. Alla nummer 132 9. Uppgift saknas
VAR 304 METALLARBETAREN 17 Loc 354 width 1 MD=9 (17.91) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Metallarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 35 7519 1. Inga nummer 350 2. Nästan inga nummer 120 3. Ca ett nummer av fyra 56 4. Ca två nummer av fyra 44 5. Ca tre nummer av fyra 148 6. Nästan alla nummer 311 7. Alla nummer 122 9. Uppgift saknas
VAR 305 SIA 17 Loc 355 width 1 MD=9 (17.92) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sia <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 8232 1. Inga nummer 112 2. Nästan inga nummer 48 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 86 7. Alla nummer 122 9. Uppgift saknas
VAR 306 STATSANSTÄLLD 17 Loc 356 width 1 MD=9 (17.93) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Statsanställd <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 33 7707 1. Inga nummer 211 2. Nästan inga nummer 82 3. Ca ett nummer av fyra 50 4. Ca två nummer av fyra 45 5. Ca tre nummer av fyra 110 6. Nästan alla nummer 341 7. Alla nummer 124 9. Uppgift saknas
VAR 307 MOTORFÖRAREN 17 Loc 357 width 1 MD=9 (17.94) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motorföraren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7996 1. Inga nummer 249 2. Nästan inga nummer 69 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 53 6. Nästan alla nummer 116 7. Alla nummer 139 9. Uppgift saknas
VAR 308 TURIST 17 Loc 358 width 1 MD=9 (17.95) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Turist <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 7446 1. Inga nummer 424 2. Nästan inga nummer 172 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 101 6. Nästan alla nummer 310 7. Alla nummer 124 9. Uppgift saknas
VAR 309 VÅR BOSTAD 17 Loc 359 width 1 MD=9 (17.96) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vår bostad <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 5820 1. Inga nummer 828 2. Nästan inga nummer 401 3. Ca ett nummer av fyra 199 4. Ca två nummer av fyra 144 5. Ca tre nummer av fyra 334 6. Nästan alla nummer 836 7. Alla nummer 108 9. Uppgift saknas
VAR 310 I FORM 17 Loc 360 width 1 MD=9 (17.97) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: I Form <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7909 1. Inga nummer 318 2. Nästan inga nummer 111 3. Ca ett nummer av fyra 41 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 99 7. Alla nummer 131 9. Uppgift saknas
VAR 311 ÅKA SKIDOR 17 Loc 361 width 1 MD=9 (17.98) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Åka skidor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 7874 1. Inga nummer 399 2. Nästan inga nummer 128 3. Ca ett nummer av fyra 60 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 42 7. Alla nummer 122 9. Uppgift saknas
VAR 312 SLITZ 17 Loc 362 width 1 MD=9 (17.99) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Slitz <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 8229 1. Inga nummer 182 2. Nästan inga nummer 70 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 14 6. Nästan alla nummer 18 7. Alla nummer 122 9. Uppgift saknas
VAR 313 AFFÄRSVÄRLDEN 17 Loc 363 width 1 MD=9 (17.100) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Affärsvärlden <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 44 7409 1. Inga nummer 613 2. Nästan inga nummer 234 3. Ca ett nummer av fyra 78 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 55 6. Nästan alla nummer 56 7. Alla nummer 192 9. Uppgift saknas
VAR 314 VECKANS AFFÄRER 17 Loc 364 width 1 MD=9 (17.101) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 43 6687 1. Inga nummer 982 2. Nästan inga nummer 421 3. Ca ett nummer av fyra 152 4. Ca två nummer av fyra 74 5. Ca tre nummer av fyra 109 6. Nästan alla nummer 125 7. Alla nummer 120 9. Uppgift saknas
VAR 315 101 IDEER 17 Loc 365 width 1 MD=9 (17.102) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: 101 ideer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7472 1. Inga nummer 560 2. Nästan inga nummer 188 3. Ca ett nummer av fyra 63 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 71 6. Nästan alla nummer 155 7. Alla nummer 129 9. Uppgift saknas
VAR 316 AKTIESPARAREN 17 Loc 366 width 1 MD=9 (17.103) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Aktiespararen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7736 1. Inga nummer 392 2. Nästan inga nummer 134 3. Ca ett nummer av fyra 65 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 50 6. Nästan alla nummer 143 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 317 DINA PENGAR 17 Loc 367 width 1 MD=9 (17.104) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dina Pengar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7462 1. Inga nummer 501 2. Nästan inga nummer 161 3. Ca ett nummer av fyra 80 4. Ca två nummer av fyra 39 5. Ca tre nummer av fyra 67 6. Nästan alla nummer 241 7. Alla nummer 119 9. Uppgift saknas
VAR 318 PRIVATA AFFÄRER 17 Loc 368 width 1 MD=9 (17.105) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Privata Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7698 1. Inga nummer 488 2. Nästan inga nummer 153 3. Ca ett nummer av fyra 60 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 39 6. Nästan alla nummer 86 7. Alla nummer 117 9. Uppgift saknas
VAR 319 Z 17 Loc 369 width 1 MD=9 (17.106) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Z <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7767 1. Inga nummer 479 2. Nästan inga nummer 126 3. Ca ett nummer av fyra 61 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 33 6. Nästan alla nummer 58 7. Alla nummer 122 9. Uppgift saknas
VAR 320 AGENT X9 17 Loc 370 width 1 MD=9 (17.107) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Agent X9 <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 13 7437 1. Inga nummer 646 2. Nästan inga nummer 251 3. Ca ett nummer av fyra 68 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 52 6. Nästan alla nummer 54 7. Alla nummer 121 9. Uppgift saknas
VAR 321 BUSTER 17 Loc 371 width 1 MD=9 (17.108) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Buster <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7868 1. Inga nummer 470 2. Nästan inga nummer 111 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 34 7. Alla nummer 125 9. Uppgift saknas
VAR 322 FANTOMEN 17 Loc 372 width 1 MD=9 (17.109) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fantomen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6657 1. Inga nummer 1170 2. Nästan inga nummer 340 3. Ca ett nummer av fyra 146 4. Ca två nummer av fyra 52 5. Ca tre nummer av fyra 92 6. Nästan alla nummer 98 7. Alla nummer 115 9. Uppgift saknas
VAR 323 KALLE ANKA 17 Loc 373 width 1 MD=9 (17.110) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kalle Anka <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5582 1. Inga nummer 1682 2. Nästan inga nummer 580 3. Ca ett nummer av fyra 218 4. Ca två nummer av fyra 116 5. Ca tre nummer av fyra 145 6. Nästan alla nummer 236 7. Alla nummer 111 9. Uppgift saknas
VAR 324 KNASEN 17 Loc 374 width 1 MD=9 (17.111) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Knasen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6903 1. Inga nummer 945 2. Nästan inga nummer 365 3. Ca ett nummer av fyra 139 4. Ca två nummer av fyra 63 5. Ca tre nummer av fyra 63 6. Nästan alla nummer 64 7. Alla nummer 128 9. Uppgift saknas
VAR 325 FRIDOLF 17 Loc 375 width 1 MD=9 (17.112) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fridolf <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6470 1. Inga nummer 1378 2. Nästan inga nummer 406 3. Ca ett nummer av fyra 150 4. Ca två nummer av fyra 57 5. Ca tre nummer av fyra 52 6. Nästan alla nummer 36 7. Alla nummer 121 9. Uppgift saknas
VAR 326 91:AN 17 Loc 376 width 1 MD=9 (17.113) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: 91:an <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6125 1. Inga nummer 1596 2. Nästan inga nummer 459 3. Ca ett nummer av fyra 172 4. Ca två nummer av fyra 88 5. Ca tre nummer av fyra 59 6. Nästan alla nummer 59 7. Alla nummer 112 9. Uppgift saknas
VAR 327 SERIEMAGASINET 17 Loc 377 width 1 MD=9 (17.114) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Seriemagasinet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7449 1. Inga nummer 695 2. Nästan inga nummer 206 3. Ca ett nummer av fyra 74 4. Ca två nummer av fyra 40 5. Ca tre nummer av fyra 30 6. Nästan alla nummer 51 7. Alla nummer 125 9. Uppgift saknas
VAR 328 AFFISCHPELARE 18 Loc 378 width 1 MD=9 (18) Utomhusreklam. Hur ofta kan Du se reklam på följande slag av reklamplatser? (18.1) Affischpelare 348 0. Aldrig 890 1. Någon dag per år 705 2. Någon dag per kvartal 1239 3. Någon dag per månad 1182 4. Ca 1 dag per vecka 1149 5. 2-3 dagar per vecka 1294 6. 4-5 dagar per vecka 1658 7. 6-7 dagar per vecka 205 9. Uppgift saknas
VAR 329 AFFISCHTAVLOR 18 Loc 379 width 1 MD=9 (18.2) Affischtavlor <Se F.(18) för fullständig frågetext> 578 0. Aldrig 1109 1. Någon dag per år 872 2. Någon dag per kvartal 1522 3. Någon dag per månad 1271 4. Ca 1 dag per vecka 1067 5. 2-3 dagar per vecka 977 6. 4-5 dagar per vecka 1048 7. 6-7 dagar per vecka 226 9. Uppgift saknas
VAR 330 BAKSIDESSKYLTAR 18 Loc 380 width 1 MD=9 (18.3) Baksidesskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 373 0. Aldrig 659 1. Någon dag per år 566 2. Någon dag per kvartal 1119 3. Någon dag per månad 1103 4. Ca 1 dag per vecka 1402 5. 2-3 dagar per vecka 1588 6. 4-5 dagar per vecka 1648 7. 6-7 dagar per vecka 212 9. Uppgift saknas
VAR 331 SIDOSKYLTAR 18 Loc 381 width 1 MD=9 (18.4) Sidoskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 288 0. Aldrig 632 1. Någon dag per år 600 2. Någon dag per kvartal 1096 3. Någon dag per månad 1040 4. Ca 1 dag per vecka 1429 5. 2-3 dagar per vecka 1625 6. 4-5 dagar per vecka 1755 7. 6-7 dagar per vecka 205 9. Uppgift saknas
VAR 332 FÖRARPLATSSKYLTAR 18 Loc 382 width 1 MD=9 (18.5) Förarplatsskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 2421 0. Aldrig 2024 1. Någon dag per år 925 2. Någon dag per kvartal 1073 3. Någon dag per månad 491 4. Ca 1 dag per vecka 440 5. 2-3 dagar per vecka 669 6. 4-5 dagar per vecka 402 7. 6-7 dagar per vecka 225 9. Uppgift saknas
VAR 333 SKÖNHETSARTIKLAR 19 Loc 383 width 1 MD=9 (19) Ange så noggrant som möjligt hur ofta Du själv köper nedanstående produkter. Var vänlig svara med kryss på varje rad! (19.1) Skönhetsartiklar 2088 1. Aldrig 2622 2. Någon gång /år 2158 3. Någon gång/kvartal 1478 4. Någon gång/månad 97 5. Någon gång/vecka eller oftare 227 9. Uppgift saknas
VAR 334 TANDKRÄM 19 Loc 384 width 1 MD=9 (19.2) Tandkräm <Se F.(19) för fullständig frågetext> 622 1. Aldrig 882 2. Någon gång /år 2446 3. Någon gång/kvartal 4364 4. Någon gång/månad 300 5. Någon gång/vecka eller oftare 56 9. Uppgift saknas
VAR 335 TVÅL 19 Loc 385 width 1 MD=9 (19.3) Tvål <Se F.(19) för fullständig frågetext> 610 1. Aldrig 839 2. Någon gång /år 2421 3. Någon gång/kvartal 4326 4. Någon gång/månad 352 5. Någon gång/vecka eller oftare 122 9. Uppgift saknas
VAR 336 MASKINDISKMEDEL 19 Loc 386 width 1 MD=9 (19.4) Maskindiskmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 4809 1. Aldrig 782 2. Någon gång /år 1583 3. Någon gång/kvartal 1222 4. Någon gång/månad 41 5. Någon gång/vecka eller oftare 233 9. Uppgift saknas
VAR 337 HANDDISKMEDEL 19 Loc 387 width 1 MD=9 (19.5) Handdiskmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 1276 1. Aldrig 1259 2. Någon gång /år 3053 3. Någon gång/kvartal 2890 4. Någon gång/månad 107 5. Någon gång/vecka eller oftare 85 9. Uppgift saknas
VAR 338 ALLRENGÖRINGSMEDEL 19 Loc 388 width 1 MD=9 (19.6) Allrengöringsmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 1394 1. Aldrig 1913 2. Någon gång /år 3084 3. Någon gång/kvartal 2097 4. Någon gång/månad 61 5. Någon gång/vecka eller oftare 121 9. Uppgift saknas
VAR 339 TVÄTTMEDEL 19 Loc 389 width 1 MD=9 (19.7) Tvättmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 1228 1. Aldrig 1043 2. Någon gång /år 2873 3. Någon gång/kvartal 3284 4. Någon gång/månad 160 5. Någon gång/vecka eller oftare 82 9. Uppgift saknas
VAR 340 GOLVVÅRDSMEDEL 19 Loc 390 width 1 MD=9 (19.8) Golvvårdsmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 2581 1. Aldrig 2858 2. Någon gång /år 1993 3. Någon gång/kvartal 974 4. Någon gång/månad 35 5. Någon gång/vecka eller oftare 229 9. Uppgift saknas
VAR 341 KAFFE 19 Loc 391 width 1 MD=9 (19.9) Kaffe <Se F.(19) för fullständig frågetext> 968 1. Aldrig 629 2. Någon gång /år 1328 3. Någon gång/kvartal 4119 4. Någon gång/månad 1568 5. Någon gång/vecka eller oftare 58 9. Uppgift saknas
VAR 342 ÖL 19 Loc 392 width 1 MD=9 (19.10) Öl <Se F.(19) för fullständig frågetext> 1383 1. Aldrig 1095 2. Någon gång /år 1409 3. Någon gång/kvartal 3091 4. Någon gång/månad 1593 5. Någon gång/vecka eller oftare 99 9. Uppgift saknas
VAR 343 ANDEL EGNA INKÖP 20 Loc 393 width 1 MD=9 Inköpsvanor (20) Hur stor del av Ditt hushålls inköp gör Du själv? 1257 1. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1587 2. Gör mindre än hälften av alla inköp 1257 3. Gör ungefär hälften av alla inköp 937 4. Gör mer än hälften av alla inköp 3547 5. Gör alla eller nästan alla inköp 85 9. Uppgift saknas
VAR 344 ANDEL EGNA LIVSMEDKÖP 21 Loc 394 width 1 MD=9 (21) Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra dagligvaror gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 1557 1. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 2838 2. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 1703 3. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 957 4. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 734 5. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 714 6. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 167 9. Uppgift saknas
VAR 345 MEDLEM I KONSUM 22 Loc 395 width 1 MD=9 (22) Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 4475 1. Ja 4003 2. Nej 192 9. Uppgift saknas