ORVESTO 91-II
                SSD 0434

              Primärforskare
               Testologen AB
                Box 2050
              191 02 Sollentuna

             Första SSD-Upplagan
               April 1996

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ORVESTO 91-II samlades ursprungligen in av
  TESTOLOGEN AB, som ett led i företagets regelbundet
  återkommande räckviddsundersökning Sverige Nu. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  BAKGRUND

  Ingemar Lindberg:
  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s. 14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen (inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer, en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter m.m.) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s.k. single -source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa data
  direkt mot varandra. Dittils hade de insamlats var för sig i
  olika undersökningar, viket gjorde media-analyserna svåra och
  otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor mängd
  information skulle insamlas från ett och samma urval. Det
  medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken, dvs
  typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde därför 1965
  ett stort upplagt metodexperiment, i vilket effekten av
  kontaktform i kombination med skaltyp undersöktes. Resultatet
  blev att man valde en 16-gradig läsfrekvensskala i kombination
  med postal kontaktform. (Se vidare Cerha J, 1967: Selective
  Mass Communication, sid 119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper : OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  ORVESTO 1984 - Logo och ny skala
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1984 I s. 6ff)

  Från och med ORVESTO 1984 lämnar Testologen den skala som
  tillämpats sedan 1965 för mätning av svenska folkets läsvanor,
  den sk 16-gradiga läsfrekvensskalan. I dess ställe kommer den
  "nygamla" 7-gradiga nummer-skalan, kombinerad med visning av
  tidningens logotype. Denna skala tillämpar Testologen redan
  för Fack-ORVESTO sedan 1973. Dessutom har den testats i flera
  omgångar på konsumenturval, senast våren 1983 i kombination
  med logotyper.

  Den nya skalan är direkt relaterad till det man försöker mäta
  i räckviddsundersökningar, nämligen sannolikheten för
  exponering av ett genomsnittligt nummer av periodiskt
  utkommande publikationer. Den tidigare använda skalan
  förutsatte bl.a. att tidningar har en regelbunden
  periodicitet, typ dags-, vecko-, månadsutgivning etc.
  Verkligheten är annorlunda, t.ex. Land (49 nr/år), Vi (45),
  Veckans Affärer (45), Foto (10), Vår Bostad (11), Båt-Nytt
  (14), Allt om Mat (16) etc. Dessa avvikelser har inte kunnat
  beaktas med den tidigare skalan, vilket i varje fall
  marginellt kan ha gynnnat resp. missgynnat vissa
  publikationer. Genom att i den nya skalan ange antal utgåvor
  per år bör detta problem elimineras.

   Förväxling av tidningstitlar är ett stort problem i många
  länder, där antalet titlar av vissa typer är mycket större än
  i Sverige. Förväxlingsrisken gäller i första hand
  sällan-läsare. Denna risk är visserligen liten i Sverige men
  användning av logotyper bör i princip eliminera den.

  Allmänna förutsättningar: urval, bortfall etc.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät. Under
  vintern 1990, våren och sommaren 1991 genomfördes åtta
  omgångar "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa åtta
  omgångar 19.950 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av Dafa dragits systematiskt
  ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 19.950 personer har 1.763 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 21 avlidna,
  7 som flyttat ur riket, 13 som vistas utomlands, 14 i
  militärtjänst, 101 bortresta utomlands under
  undersökningsperioden, 15 ej svensktalande, 136 okända men
  skrivna å kommun, 27 under sjukhusvård, 82 sjuka i hemmet samt
  1347 (50%) ur gruppen "ej anträffbara". Den sistnämnda gruppen
  har definierats med utgångspunkt från en specialstudie som
  utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej tillhör
  målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de åtta omgångarna utgör således 18.187
  personer varav 5.799, utgörande 32%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "Inget intresse för
  undersökningen" 2.967 personer, "Tidsbrist" 596, "Ingen
  kontakt. Minst 5 kontaktförsök" 890 och "Ej anträffbar" 2.693.

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form uppmuntran för cett inskickat svar. De som
  därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet
  och genom viktning - beräknar undersökningsledningen en
  väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande  1991 13.802
  personer istället för 12.388 faktiskt insända godkända
  formulär. Undersökningsledningen beräknar därför den viktade
  svarsfrekvensen till 76% av nettourvalet.

  Fältarbetet pågick under tiden 8 oktober 1990 - 19 juni 1991.

  Ovanstående uppgifter har hämtats ur rapporten ORVESTO 1991
  utgiven av Testologen AB.

  SUMMARY IN ENGLISH

   The ORVESTO studies contains coverage figures for most of the
  daily press, for weekly and monthly magazines and the motoring
  and trade union press. The target groups are defined
  demographically, and geographically, and by interests,
  purchasing habits, ownership and planned future purchasing. A
  new report is published every sixth month with updated
  information.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.[An Andrew
  ToolKit view (layoutview) was included here, but could not be
  displayed.]

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0434 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sverige Nu omgång 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län 10 Kommun 11 Tidning 1 12 Läsfrekvenser: Tidning 1 13 Tidning 2 14 Läsfrekvenser: Tidning 2 15 Tidning 3 16 Läsfrekvenser: Tidning 3 17 Tidning 4 18 Läsfrekvenser: Tidning 4 19 Tidning 5 20 Läsfrekvenser: Tidning 5 21 Tidning 6 22 Läsfrekvenser: Tidning 6 23 Tidning 7 24 Läsfrekvenser: Tidning 7 25 Gratistidningar i malmöregionen AT-arbetartidningen 26 Gratistidningar i malmöregionen Sydsvenska Dagbladet Extra 27 Kön 28 Ålder 29 Civilstånd 30 Hushållsposition 31 Sysselsättning 32 Utbildning 33 Ortsstorlek 34 Körkort för personbil ? 35 Boendeform 36 Hushållsmedlemmar under 2 år 37 Hushållsmedlemmar 2-6 år 38 Hushållsmedlemmar 7-10 år 39 Hushållsmedlemmar 11-14 år 40 Hushållsmedlemmar 15-19 år 41 Hushållsmedlemmar 20-45 år 42 Hushållsmedlemmar 46-70 år 43 Hushållsmedlemmar 70 år eller äldre 44 Totalt antal hushållsmedlemmar 45 Personlig inkomst 46 Hushållets totala inkomsten 47 Arbetar du inom privat eller offentlig sektor? 48 Är du medlem i något fackförbund som är anslutet till LO, TCO, SACO eller annan centralorganisation? 49 Innehav: Villa/radhus/kedjehus 50 Innehav: Fritidshus 51 Innehav: Husvagn 52 Innehav: Fabriksny personbil (högst 2år) 53 Innehav: Begagnad personbil (över 2år) 54 Innehav: Bilradio/bilstereo 55 Innehav: Mobiltelefon 56 Innehav: Segelbåt 57 Innehav: Motorbåt 58 Innehav: Roddbåt/eka eller dylikt 59 Innehav: Utombordsmotor 60 Innehav: Surfingbräda 61 Innehav: Mikrovågsugn 62 Innehav: Videobandspelare 63 Innehav: Videokamera 64 Innehav: Färg TV, med fjärrkontroll 65 Innehav: Färg TV, utan fjärrkontroll 66 Innehav: Stereoanläggning 67 Innehav: CD-spelare 68 Innehav: Hemdator 69 Innehav: Skrivmaskin 70 Innehav: Enkel bildkamera 71 Innehav: Automatisk småbildskamera 72 Innehav: Systemkamera 73 Innehav: Frysbox/frysskåp 74 Innehav: Diskmaskin 75 Innehav: Tvättmaskin 76 Innehav: Torktumlare 77 Innehav: Elektrisk symaskin 78 Innehav: Elektrisk kaffebryggare 79 Innehav: Matberedare 80 Innehav: Spisfläkt 81 Innehav: Dammsugare 82 Innehav: Bastu 83 Innehav: Braskamin 84 Innehav: Släpkärra 85 Innehav: Motorgräsklippare 86 Innehav: Elektrisk rakapparat 87 Innehav: Brandvarnare 88 Innehav: Hund 89 Innehav: Katt 90 Innehav: Antal TV-apparater i hushållet 91 Intresse: Miljövårdsfrågor 92 Intresse: Hälsonyttig mat 93 Intresse: Sjukdomar och hälsa 94 Intresse: Bantningstips 95 Intresse: Hushålla ekonomiskt 96 Intresse: Energisparande 97 Intresse: Sociala rättigheter 98 Intresse: Skattefrågor 99 Intresse: Samlevnadsfrågor 100 Intresse: Vidareutbildning 101 Intresse: Religionsfrågor 102 Intresse: Arbetsmarknaden 103 Intresse: Villa/Eget hem 104 Intresse: Fritidshus 105 Intresse: Personbilar 106 Intresse: Heminredning 107 Intresse: Modenyheter 108 Intresse: Matvarunyheter 109 Intresse: Barnavård 110 Intresse: Skönhetsvård 111 Intresse: Stereoanläggningar 112 Intresse: Hushållsmaskiner 113 Intresse: Fotoutrustningar 114 Intresse: Motorcyklar 115 Intresse: Krukväxter 116 Intresse: Hårvård 117 Intresse: Hundar 118 Intresse: Katter 119 Intresse: Motionera 120 Intresse: Se på sport 121 Intresse: Laga mat 122 Intresse: Pröva nya maträtter 123 Intresse: Baka 124 Intresse: Ha gäster 125 Intresse: Köra bil 126 Intresse: Jobba med bilar 127 Intresse: Arbeta i trädgården 128 Intresse: Fotografera 129 Intresse: Smalfilma 130 Intresse: Sportfiska 131 Intresse: Popmusik 132 Intresse: Klassisk musik 133 Intresse: Gå på teater 134 Intresse: Gå på konstutställning 135 Intresse: Läsa böcker 136 Intresse: Läsa populärtidningar 137 Intresse: Sticka 138 Intresse: Sy kläder 139 Intresse: Handarbeta 140 Intresse: Träffa nya människor 141 Intresse: Snickra 142 Intresse: Måla hemma 143 Intresse: Jaga 144 Intresse: Friluftsliv 145 Intresse: Åka slalom 146 Intresse: Åka motorbåt 147 Intresse: Segla 148 Intresse: Campa 149 Intresse: Semestra utomlands 150 Intresse: Semestra i Sverige 151 Intresse: Pröva nya produkter 152 Intresse: Vara bortbjuden 153 Intresse: Gå på diskotek 154 Intresse: Gå på restaurang 155 Intresse: Gå på kvällskurser 156 Intresse: Windsurfing 157 Intresse: Köpa på postorder 158 Penningutlägg: Tips 159 Penningutlägg: Lotto 160 Penningutlägg: Penninglotter 161 Penningutlägg: V65 162 Penningutlägg: Bingo 163 Penningutlägg: Bensin 164 Penningutlägg: Kläder till Dig själv 165 Penningutlägg: Sportutrustning till Dig själv 166 Penningutlägg: Kosmetika/Skönhetsmedel 167 Penningutlägg: Nöjen 168 Penningutlägg: Utlandsresor under fritiden 169 Penningutlägg: Böcker 170 Penningutlägg: Tobak 171 Penningutlägg: Vin och sprit 172 Penningutlägg: Hälsokostartiklar 173 Penningutlägg: Möbler 174 Penningutlägg: Leksaker 175 ICA 176 Konsum 177 Vivo 178 Metro 179 Annan butik 180 Livsmedelsavdelning i Domus 181 Livsmedelsavdelning i NK 182 Livsmedelsavdelning i Åhlens 183 Livsmedelsavdelning i Obs 184 Livsmedelsavdelning i B & W(Bra, Wessels) 185 Varuhus och stormarknader Domus (ej livsmedelsavdelning) 186 Varuhus och stormarknader NK (ej livsmedelsavdelningen) 187 Varuhus och stormarknader Åhlens (ej livsmedelsavdelning) 188 Varuhus och stormarknader Obs (ej livsmedelsavdelning) 189 Varuhus och stormarknader B & W (ej livsmedelsavdelning) 190 Andra butiker: Hennes & Mauritz 191 Andra butiker: Kapp-Ahl 192 Andra butiker: Gulins 193 Andra butiker: Lindex 194 Andra butiker: Ikea 195 Andra butiker: Expert Foto 196 Andra butiker: Expert Radio/TV 197 Andra butiker: Järnhandel 198 Andra butiker: Färgaffär 199 Andra butiker: Pressbyrån 200 Andra butiker: Annan kiosk 201 Andra butiker: Tobaksaffär 202 Andra butiker: Bar/Självservering 203 Andra butiker: Mac Donalds 204 Andra butiker: Clock 205 Andra butiker: Bensinstation 206 Andra butiker: Postkontor 207 Andra butiker: Bankkontor 208 Andra butiker: Hälsobutik 209 Andra butiker: Apotek 210 Andra butiker: Plantskola/Handelsträdgård 211 Andra butiker: Byggmaterielaffär 212 Andra butiker: Golv/Mattbutik 213 Andra butiker: Kök/Badrumsbutik 214 Reklam på bio 215 Reklam på taxi 216 Reklam på idrottsplatser 217 Åker du tunnelbana 218 Hur ofta åker du taxi 219 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Aftonbladet 220 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Aftonbladet 221 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Expressen 222 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Expressen 223 Läsfrekvenser: Dagens Industri 224 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Dagens Nyheter 225 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Dagens Nyheter 226 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Svenska Dagbladet 227 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Svenska Dagbladet 228 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs-Posten 229 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Göteborgs-Posten 230 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: iDAG 231 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: iDAG 232 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetet 233 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Arbetet 234 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 235 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 236 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Helsingborgs Dagblad 237 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Helsingborgs Dagblad 238 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Skånska Dagbladet 239 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Skånska Dagbladet 240 Läsfrekvenser: Nerikes Allehanda 241 Läsfrekvenser: Norrköpings Tidningar 242 Läsfrekvenser: Nya Wermlands Tidningen 243 Läsfrekvenser: Upsala Nya Tidning 244 Läsfrekvenser: Vestmanlands Läns Tidning 245 Läsfrekvenser: Östgöta Correspondenten 246 Läsfrekvenser: Allas veckotidning 247 Läsfrekvenser: Allers 248 Läsfrekvenser: Hemmets Journal 249 Läsfrekvenser: Hemmets Veckotidning 250 Läsfrekvenser: Året Runt 251 Läsfrekvenser: ICA-Kuriren 252 Läsfrekvenser: Land 253 Läsfrekvenser: Vi 254 Läsfrekvenser: Röster i Radio TV 255 Läsfrekvenser: TV 256 Läsfrekvenser: Hänt I Veckan 257 Läsfrekvenser: Hänt I Veckan 258 Läsfrekvenser: Dam 259 Läsfrekvenser: Damernas 260 Läsfrekvenser: Elle 261 Läsfrekvenser: Femina Månadens Magasin 262 Läsfrekvenser: Clic 263 Läsfrekvenser: Madame 264 Läsfrekvenser: Journalen 265 Läsfrekvenser: Diva 266 Läsfrekfenser: Frida 267 Läsfrekvenser: Veckans Novell 268 Läsfrekvenser: OKEJ 269 Läsfrekvenser: Vecko Revyn 270 Läsfrekvenser: CHILI 271 Läsfrekvenser: SLITZ 272 Läsfrekvenser: Allt om mat 273 Läsfrekvenser: Glad i mat 274 Läsfrekvenser: Gourmet 275 Läsfrekvenser: Vi föräldrar 276 Läsfrekvenser: Föräldrar & barn 277 Läsfrekvenser: Kvinna Nu 278 Läsfrekvenser: Antik & Auktion 279 Läsfrekvenser: Antikbörsen 280 Läsfrekvenser: Allt i hemmet 281 Läsfrekvenser: Hus & Hem 282 Läsfrekvenser: 101 ideer 283 Läsfrekvenser: Gör så här 284 Läsfrekvenser: Vår Bostad 285 Läsfrekvenser: Det Bästa 286 Läsfrekvenser: Hälsa 287 Läsfrekvenser: Må Bra 288 Läsfrekvenser: I form 289 Läsfrekvenser: Prima liv 290 Läsfrekvenser: Hund 291 Läsfrekvenser: Jakt 292 Läsfrekvenser: Jaktmarker & fiskevatten 293 Läsfrekvenser: Svensk Jakt 294 Läsfrekvenser: Sportfiske 295 Läsfrekvenser: Husvagn & Camping 296 Läsfrekvenser: På kryss 297 Läsfrekvenser: Båtnytt 298 Läsfrekvenser: Båtägare 299 Läsfrekvenser: Båtar 300 Läsfrekvenser: Fakta 301 Läsfrekvenser: Illustrerad vetenskap 302 Läsfrekvenser: Golf 303 Läsfrekvenser: Allt om MC 304 Läsfrekvenser: Bike 305 Läsfrekvenser: Bil & MC 306 Läsfrekvenser: Automobil 307 Läsfrekvenser: Bilvärlden 308 Läsfrekvenser: Motor 309 Läsfrekvenser: MotorFöraren 310 Läsfrekvenser: Vi bilägare 311 Läsfrekvenser: Classic motor 312 Läsfrekvenser: Bilsport 313 Läsfrekvenser: Wheels Magazine 314 Läsfrekvenser: Wheel Drive 315 Läsfrekvenser: Teknikens Värld 316 Läsfrekvenser: Motorbörsen 317 Läsfrekvenser: Trailer 318 Läsfrekvenser: Teknik 319 Läsfrekvenser: Dator 320 Läsfrekvenser: Elektronik 321 Läsfrekvenser: Ny Teknik 322 Läsfrekvenser: Aktuell fotografi 323 Läsfrekvenser: Foto 324 Läsfrekvenser: Z 325 Läsfrekvenser: TIME 326 Läsfrekvenser: Affärsvärlden 327 Läsfrekvenser: Veckans Affärer 328 Läsfrekvenser: Aktiespararen 329 Läsfrekvenser: Dina Pengar 330 Läsfrekvenser: Privata Affärer 331 Läsfrekvenser: Sunt förnuft 332 Läsfrekvenser: Mitt i politiken 333 Läsfrekvenser: Byggnadsarbetaren 334 Läsfrekvenser: Kommunal Arbetaren 335 Läsfrekvenser: Kommun aktuellt 336 Läsfrekvenser: Metallarbetaren 337 Läsfrekvenser: Sia 338 Läsfrekvenser: Statsanställd 339 Läsfrekvenser: Lärarnas tidning 340 Läsfrekvenser: Skol 341 Läsfrekvenser: Agent X9 342 Läsfrekvenser: Buster 343 Läsfrekvenser: Fantomen 344 Läsfrekvenser: Kalle Anka 345 Läsfrekvenser: Knasen 346 Läsfrekvenser: Fridolf 347 Läsfrekvenser: 91:an 348 Läsfrekvenser: Seriemagasinet 349 Läsfrekvenser: Gula Tidningen 350 Läsfrekvenser: Film Net 351 Läsfrekvenser: Upp & Ner 352 Läsfrekvenser: Hälso 353 Läsfrekvenser: Kvinnor & Ekonomi 354 Läsfrekvenser: Röda Korset 355 Affischpelare 356 Affischtavlor 357 Baksidesskyltar 358 Sidoskyltar 359 Förarplatsskyltar 360 Inköpsvanor: Andel egna inköp 361 Inköpsvanor: Andel egna inköp av livsmedel i Konsum/Servus/Domus/Obs 362 Andel egna inköp: Är någon familjemedlem medlem i Konsum? 363 Skönhetsartiklar 364 Jag köper: Tandkräm 365 Jag köper: Tvål 366 Jag köper: Maskindiskmedel 367 Jag köper: Handdiskmedel 368 Jag köper: Allrengöringsmedel 369 Jag köper: Tvättmedel 370 Jag köper: Golvvårdsmedel 371 Jag köper: Kaffe 372 Jag köper: Öl 373 Kan Du se: Svensk Kanal 1 374 Kan Du se: Svensk TV 2 375 Kan Du se: TV 3 376 Kan Du se: TV 4 377 Kan Du se: Nordic Channel 378 Kan Du se: Dansk TV 2 379 Kan Du se: MTV 380 Kan Du se: Eurosport 381 Kan Du se: Super Channel 382 Kan Du se: BBC 383 Kan Du se: CNN 384 Kan Du se: Film Net 385 Kan Du se: SF Succe 386 Kan Du se: TV 1000 387 Hur ofta brukar du titta på: Svensk Kanal 1 388 Hur ofta brukar du titta på: Svensk TV 2 389 Hur ofta brukar du titta på: TV 3 390 Hur ofta brukar du titta på: TV 4 391 Hur ofta brukar du titta på: Nordic Channel 392 Hur ofta brukar du titta på: Dansk TV 2 393 Hur ofta brukar du titta på: MTV 394 Hur ofta brukar du titta på: Eurosport 395 Hur ofta brukar du titta på: Super Channel 396 Hur ofta brukar du titta på: BBC 397 Hur ofta brukar du titta på: CNN 398 Hur ofta brukar du titta på: Film Net 399 Hur ofta brukar du titta på: SF Succe 400 Hur ofta brukar du titta på: TV 1000 401 Måndag-Torsdag 402 Fredag 403 Lördag 404 Söndag 405 Svensk TV (1 el. 2) 406 TV 3 407 TV 4 408 MTV 409 Eurosport 410 Annan satelitkanal

VAR 1 SSD STUDY NR 0434              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0434


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SVERIGE NU OMGÅNG Loc 14 width 1 Sverige Nu omgång 1855 1. Sverige Nu P-1001 (20/02 1991 - 26/04 1991) 1818 2. Sverige Nu P-1002 (15/03 1991 - 21/05 1991) 1800 3. Sverige Nu P-1003 (02/05 1991 - 19/06 1991) 1779 8. Sverige Nu P-0008 (22/11 1990 - 26/03 1991) 1837 9. Skåne
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt 8527 1. Svarat utan påminnelse 177 2. Svarat efter första påminnelsen 385 3. Svarat efter andra påminnelsen
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 A-region 1232 01. Stockholm/Södertälje 35 02. Norrtälje 46 03. Enköping 167 04. Uppsala 77 05. Nyköping 55 06. Katrineholm 103 07. Eskilstuna 81 08. Mjölby/Motala 142 09. Linköping 140 10. Norrköping 133 11. Jönköping 19 12. Tranås 79 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 60 14. Värnamo 36 15. Ljungby 130 16. Växjö 29 17. Västervik 26 18. Hultsfred/Vimmerby 39 19. Oskarshamn 99 20. Kalmar/Nybro 48 21. Visby 78 22. Karlskrona 53 23. Karlshamn 271 24. Kristianstad 194 25. Hässleholm 157 26. Ängelholm 573 27. Helsingborg/Landskrona 1153 28. Malmö/Lund/Trelleborg 225 29. Ystad/Simrishamn 168 30. Eslöv 97 31. Halmstad 75 32. Falkenberg/Varberg 599 33. Göteborg/Alingsås 110 34. Uddevalla 93 35. Trollhättan/Vänersborg 163 36. Borås 82 37. Lidköping/Skara 44 38. Falköping 55 39. Skövde 36 40. Mariestad 34 41. Kristinehamn/Filipstad 156 42. Karlstad 35 43. Säffle/Åmål 40 44. Arvika 143 45. Örebro 39 46. Karlskoga 42 47. Lindesberg 128 48. Västerås 47 49. Köping 20 50. Fagersta 34 51. Sala 140 52. Borlänge/Falun 42 53. Avesta/Hedemora 36 54. Ludvika 38 55. Mora 159 56. Gävle/Sandviken 68 57. Bollnäs/Söderhamn 54 58. Hudiksvall/Ljusdal 123 59. Sundsvall 44 60. Härnösand/Kramfors 21 61. Sollefteå 53 62. Örnsköldsvik 119 63. Östersund 123 64. Umeå 77 65. Skellefteå 39 66. Lycksele 58 67. Piteå 88 68. Luleå/Boden 33 69. Haparanda/Kalix 54 70. Kiruna/Gällivare
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår 20. . . 76. 5 99. Uppgift saknas Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 27 139 119 129 131 163 121 132 157 138 135 134 135 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 123 129 137 143 158 158 157 159 155 182 194 215 231 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Frek: 202 196 207 188 180 171 174 177 152 195 202 174 150 Kod: 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 146 160 159 150 162 191 181 164 182 154 135 163 142 Kod: 72 73 74 75 76 99 Frek: 183 188 212 212 31 5
VAR 9 LÄN Loc 20 width 2 MD=99 Län 1267 01. Stockholms stad 236 03. Uppsala län 236 04. Södermanlands län 367 05. Östergötlands län 273 06. Jönköpings län 165 07. Kronobergs län 192 08. Kalmar län 48 09. Gotlands län 131 10. Blekinge län 779 11. Kristianstads län 1960 12. Malmöhus län 212 13. Hallands län 575 14. Göteborgs o. Bohus län 366 15. Älvsborgs län 237 16. Skaraborgs län 243 17. Värmlands län 224 18. Örebro län 229 19. Västmanlands län 254 20. Kopparbergs län 260 21. Gävleborgs län 241 22. Västernorrlans län 119 23. Jämtlands län 238 24. Västerbottens län 233 25. Norrbottens län 4 99. Uppgift saknas
VAR 10 KOMMUN Loc 22 width 4 MD=9999 Kommun 34 0114. Upplands-Väsby 20 0115. Vallentuna 30 0117. Österåker 18 0120. Värmdö 59 0123. Järfälla 19 0125. Ekerö 45 0126. Huddinge 53 0127. Botkyrka 9 0128. Salem 51 0136. Haninge 39 0138. Tyresö 15 0139. Upplands-Bro 46 0160. Täby 21 0162. Danderyd 47 0163. Sollentuna 484 0180. Stockholm 58 0181. Södertälje 45 0182. Nacka 25 0183. Sundbyberg 39 0184. Solna 24 0186. Lidingö 7 0187. Vaxholm 35 0188. Norrtälje 27 0191. Sigtuna 16 0192. Nynäshamn 14 0305. Håbo 9 0319. Älvkarleby 13 0360. Tierp 143 0380. Uppsala 33 0381. Enköping 24 0382. Östhammar 10 0428. Vingåker 64 0480. Nyköping 13 0481. Oxelösund 16 0482. Flen 29 0483. Katrineholm 85 0484. Eskilstuna 18 0486. Strängnäs 8 0509. Ödeshög 4 0512. Ydre 11 0513. Kinda 5 0560. Boxholm 12 0561. Åtvidaberg 25 0562. Finspång 7 0563. Valdemarsvik 119 0580. Linköping 97 0581. Norrköping 11 0582. Söderköping 42 0583. Motala 6 0584. Vadstena 20 0586. Mjölby 4 0604. Aneby 9 0617. Gnosjö 23 0662. Gislaved 11 0665. Vaggeryd 108 0680. Jönköping 28 0682. Nässjö 28 0683. Värnamo 10 0684. Sävsjö 25 0685. Vetlanda 16 0686. Eksjö 11 0687. Tranås 8 0760. Uppvidinge 7 0761. Lessebo 11 0763. Tingsryd 17 0764. Alvesta 16 0765. Älmhult 11 0767. Markaryd 70 0780. Växjö 25 0781. Ljungby 6 0821. Högsby 6 0834. Torsås 13 0840. Mörbylånga 14 0860. Hultsfred 13 0861. Mönsterås 9 0862. Emmaboda 47 0880. Kalmar 14 0881. Nybro 20 0882. Oskarshamn 29 0883. Västervik 12 0884. Vimmerby 9 0885. Borgholm 48 0980. Gotland 11 1060. Olofström 57 1080. Karlskrona 23 1081. Ronneby 26 1082. Karlshamn 14 1083. Sölvesborg 50 1121. Östra Göinge 27 1137. Örkelljunga 32 1160. Tomelilla 36 1162. Bromölla 37 1163. Osby 18 1165. Perstorp 43 1166. Klippan 35 1167. Åstorp 32 1168. Båstad 185 1180. Kristianstad 51 1181. Simrishamn 96 1182. Ängelholm 136 1183. Hässleholm 0 1207. Färs 37 1214. Svalöv 49 1230. Staffanstorp 42 1231. Burlöv 70 1233. Vellinge 37 1260. Bjuv 53 1261. Kävlinge 49 1262. Lomma 50 1263. Svedala 34 1264. Skurup 42 1265. Sjöbo 41 1266. Hörby 37 1267. Höör 539 1280. Malmö 209 1281. Lund 90 1282. Landskrona 265 1283. Helsingborg 65 1284. Höganäs 89 1285. Eslöv 69 1286. Ystad 93 1287. Trelleborg 11 1315. Hylte 66 1380. Halmstad 20 1381. Laholm 32 1382. Falkenberg 43 1383. Varberg 40 1384. Kungsbacka 19 1401. Härryda 29 1402. Partille 6 1407. Öckerö 12 1415. Stenungsund 7 1419. Tjörn 9 1421. Orust 8 1427. Sotenäs 11 1430. Munkedal 11 1435. Tanum 327 1480. Göteborg 43 1481. Mölndal 30 1482. Kungälv 16 1484. Lysekil 40 1485. Uddevalla 7 1486. Strömstad 5 1504. Dals Ed 8 1507. Färgelanda 22 1521. Ale 31 1524. Lerum 7 1527. Vårgårda 13 1552. Tranemo 10 1561. Mellerud 6 1562. Lilla Edet 28 1563. Mark 5 1565. Svenljunga 12 1566. Herrljunga 28 1580. Vänersborg 43 1581. Trollhättan 27 1582. Alingsås 82 1583. Borås 23 1584. Ulricehamn 8 1585. Åmål 6 1602. Grästorp 8 1603. Essunga 7 1622. Mullsjö 7 1623. Habo 5 1637. Karlsborg 2 1643. Gullspång 12 1660. Vara 11 1661. Götene 10 1662. Tibro 10 1663. Töreboda 24 1680. Mariestad 34 1681. Lidköping 17 1682. Skara 33 1683. Skövde 7 1684. Hjo 12 1685. Tidaholm 32 1686. Falköping 11 1715. Kil 7 1730. Eda 11 1737. Torsby 3 1760. Storfors 8 1761. Hammarö 3 1762. Munkfors 12 1763. Forshaga 9 1764. Grums 11 1765. Årjäng 12 1766. Sunne 72 1780. Karlstad 19 1781. Kristinehamn 12 1782. Filipstad 17 1783. Hagfors 22 1784. Arvika 14 1785. Säffle 5 1860. Laxå 19 1861. Hallsberg 10 1862. Degerfors 7 1863. Hällefors 3 1864. Ljusnarsberg 97 1880. Örebro 17 1881. Kumla 6 1882. Askersund 29 1883. Karlskoga 10 1884. Nora 21 1885. Lindesberg 5 1904. Skinnskatteberg 9 1907. Surahammar 11 1917. Heby 9 1960. Kungsör 11 1961. Hallstahammar 7 1962. Norberg 108 1980. Västerås 23 1981. Sala 8 1982. Fagersta 28 1983. Köping 10 1984. Arboga 6 2021. Vansbro 8 2023. Malung 10 2026. Gagnef 9 2029. Leksand 8 2031. Rättvik 5 2034. Orsa 9 2039. Älvdalen 11 2061. Smedjebacken 16 2062. Mora 49 2080. Falun 46 2081. Borlänge 11 2082. Säter 14 2083. Hedemora 28 2084. Avesta 24 2085. Ludvika 6 2101. Ockelbo 11 2104. Hofors 14 2121. Ovanåker 11 2132. Nordanstig 13 2161. Ljusdal 80 2180. Gävle 40 2181. Sandviken 28 2182. Söderhamn 27 2183. Bollnäs 30 2184. Hudiksvall 13 2260. Ånge 19 2262. Timrå 25 2280. Härnösand 90 2281. Sundsvall 19 2282. Kramfors 21 2283. Sollefteå 53 2284. Örnsköldsvik 5 2303. Ragunda 5 2305. Bräcke 8 2309. Krokom 15 2313. Strömsund 10 2321. Åre 4 2326. Berg 13 2361. Härjedalen 56 2380. Östersund 6 2401. Nordmaling 3 2403. Bjurholm 7 2404. Vindeln 7 2409. Robertsfors 6 2417. Norsjö 3 2418. Malå 7 2421. Storuman 3 2422. Sorsele 4 2425. Dorotea 10 2460. Vännäs 7 2462. Vilhelmina 3 2463. Åsele 89 2480. Umeå 15 2481. Lycksele 68 2482. Skellefteå 6 2505. Arvidsjaur 3 2506. Arjeplog 8 2510. Jokkmokk 4 2513. Överkalix 15 2514. Kalix 6 2518. Övertorneå 8 2521. Pajala 23 2523. Gällivare 9 2560. Älvsbyn 58 2580. Luleå 40 2581. Piteå 23 2582. Boden 7 2583. Haparanda 23 2584. Kiruna 19 9999. Uppgift saknas
VAR 11 TIDNING 1 24 Loc 26 width 3 MD= 0 or GE 999 24 Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Inga nr". 24.1 Tidning 1 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar. 86 001. Alingsås Tidning (3) 227 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 10 003. Arboga Tidning (5) 19 004. Arvika Nyheter (3) 12 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 60 006. Barometern (6) 6 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 26 008. Bergslagsposten (6) 79 009. Blekinge Läns Tidning (6) 260 010. Bohusläningen (6) 6 011. Borlänge Tidning (6) 107 012. Borås Tidning (6) 26 013. Bärgslagbladet (5) 60 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 203 015. Dala-Demokraten (6) 31 016. Elfsborgs Läns (3) 75 017. Enköpings-Posten (5) 32 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 7 019. Fagersta-Posten (3) 65 020. Falköpings Tidning (4) 24 021. Falu-Kuriren (6) 3 022. Filipstads Tidning (3) 128 023. Folkbladet (6) 150 024. Folket (6) 6 025. Fryksdalsbygden (2) 15 026. Gefle Dagblad (6) 3 027. Gotlands Allehanda (6) 55 028. Gotlandas Tidningar (6) 153 029. Hallands Nyheter (6) 136 030. Hallandsposten (6) 2 031. Haparandabladet (3) 407 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 12 033. Hjo Tidning (2) 17 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 85 035. Hälsinge Kuriren (6) 84 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 11 037. Karlshamns Allehanda (6) 12 038. Karlskoga Tidning (6) 22 039. Katrineholms-Kuriren (6) 316 040. Kristianstadsbladet (6) 115 041. Kronobergaren (1) 5 042. Laholms Tidning (6) 2 044. Ljusdals-Posten (4) 10 045. Ljusnan (6) 3 046. Ludvika Tidning (4) 6 047. Lysekilsposten (4) 89 048. Länstidningen, Södertälje (5) 115 049. Länstidningen, Östersund (6) 36 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 2 052. Mora Tidning (3) 28 053. Motala Tidning (6) 296 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 17 055. Norra Halland (2) 97 056. Norra Skåne (6) 20 057. Norra Västerbotten (6) 17 058. Norrbottens-Kuriren (6) 185 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 131 060. Norrtelje Tidning (5) 3 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 43 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 90 063. Nya Norrland (6) 38 064. Nynäshamns-Posten (2) 63 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 14 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 42 067. Piteå-Tidningen (6) 6 068. Provinstidningen Dalsland (3) 22 069. Sala Allehanda (6) 39 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 7 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 2 072. Skövde Nyheter (6) 16 074. Smålands Dagblad (6) 111 075. Smålands Folkblad (6) 64 076. Smålands Posten (6) 23 077. Smålands Tidningen (6) 18 078. Smålänningen (5) 2 079. Strömstads Tidning (3) 47 080. Sundsvalls Tidning (6) 183 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 7 082. Säffle-Tidningen (3) 53 083. Södermanlands Nyheter (6) 0 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 3 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 8 086. Tranås Tidning (6) 4 087. Tranås Posten (6) 167 088. Trelleborgs Allehanda (6) 29 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 2 090. Ulricehamns Tidning (3) 13 091. Vetlanda-Posten (6) 2 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 206 093. Värmlands Folkblad (3) 29 094. Värnamo Nyheter (4) 149 096. Västerbottens Folkblad (6) 21 097. Västerbottens-Kuriren (6) 8 098. Västernorrlands Allehanda (6) 25 099. Västerviks-Tidningen (6) 0 100. Västgötabladet (4) 80 101. Borås Nyheter (1) 202 102. Ystads Allehanda (6) 5 103. Ölandsbladet (3) 132 104. Örebro-Kuriren (6) 13 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 10 106. Östersunds-Posten (6) 99 107. Östgöten (6) 86 108. Östra Småland (6) 0 111. Mitt i Botkyrka/Salem (45) (G) 0 112. Mitt i Huddinge (45) (G) 0 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (G) 0 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (G) 0 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (G) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (G) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (G) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (G) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (G) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (G) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (G) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (G) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (G) 0 124. Norrort-Sollentuna/Upplands Väsby/Norra Järva (44) (G) 0 125. Norrort-Danderyds Tidning/Vaxholms Tidning (44) (G) 0 126. Västerort-Mälaröarnas Nyheter (44) (G) 0 127. Järfälla Nyheter (44) (G) 0 128. Sundbybergs och Solna Tidning (44) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (26) (G) 0 130. Söder-Posten (44) (G) 0 131. Söder-Nyheterna (44) (G) 0 132. Söder-Kuriren (10) (G) 23 133. Mersmak (6) (G) 0 134. Ultra (6) (G) 0 135. Södertälje-Kuriren (44) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 23 137. Härjedalen (1) 54 138. Västmanlands Folkblad (1) 57 139. Karlskoga-Kuriren (6) 550 140. Nöjesguiden (6) (G) 148 141. HSB-Nytt (6) (G) 108 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) (G) 57 143. Vi Hyresgäster (G) 38 201. Västra Haninge (100) (G) 0 202. Bromma (100) (G) 13 204. Järfälla (100) (G) 12 205. Västerort (100) (G) 1 206. Norra Järfälla (100) (G) 17 207. Sollentuna (100) (G) 10 208. Solna-Sundbyberg (100) (G) 15 209. Täby (100) (G) 7 210. Vallentuna (100) (G) 7 211. Danderyd (100) (G) 8 212. Vaxholm-Österåker (100) (G) 66 215. Uppsala Demokraten (1) 7 216. City-Nytt (10) (G) 1444 000. Frågan ej tillämplig 26 999. Uppgift saknas
VAR 12 LÄSFREKVENSER TIDN 1 24 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 24.1.a Läsfrekvenser: Tidning 1 <Se F.24 för fullständig frågetext> 2 1. Inga nr 2825 2. Nästan inga nr 1032 3. C:a ett nr av fyra 427 4. C:a två nr av fyra 231 5. C:a tre nr av fyra 755 6. Nästan alla nr 2348 7. Alla nr 1444 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 13 TIDNING 2 24 Loc 30 width 3 MD= 0 or GE 999 24.2 Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 10 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 10 003. Arboga Tidning (5) 41 004. Arvika Nyheter (3) 34 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 101 006. Barometern (6) 11 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 65 008. Bergslagsposten (6) 129 009. Blekinge Läns Tidning (6) 30 010. Bohusläningen (6) 49 011. Borlänge Tidning (6) 93 012. Borås Tidning (6) 17 013. Bärgslagbladet (5) 5 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 39 015. Dala-Demokraten (6) 49 016. Elfsborgs Läns (3) 13 017. Enköpings-Posten (5) 88 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 7 019. Fagersta-Posten (3) 15 020. Falköpings Tidning (4) 59 021. Falu-Kuriren (6) 17 022. Filipstads Tidning (3) 6 023. Folkbladet (6) 16 024. Folket (6) 23 025. Fryksdalsbygden (2) 96 026. Gefle Dagblad (6) 41 027. Gotlands Allehanda (6) 10 028. Gotlandas Tidningar (6) 49 029. Hallands Nyheter (6) 95 030. Hallandsposten (6) 6 031. Haparandabladet (3) 58 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 11 033. Hjo Tidning (2) 46 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 33 035. Hälsinge Kuriren (6) 71 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 16 037. Karlshamns Allehanda (6) 18 038. Karlskoga Tidning (6) 15 039. Katrineholms-Kuriren (6) 88 040. Kristianstadsbladet (6) 2 041. Kronobergaren (1) 27 042. Laholms Tidning (6) 6 044. Ljusdals-Posten (4) 13 045. Ljusnan (6) 7 046. Ludvika Tidning (4) 42 047. Lysekilsposten (4) 21 048. Länstidningen, Södertälje (5) 39 049. Länstidningen, Östersund (6) 18 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 12 052. Mora Tidning (3) 41 053. Motala Tidning (6) 239 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 15 055. Norra Halland (2) 158 056. Norra Skåne (6) 73 057. Norra Västerbotten (6) 116 058. Norrbottens-Kuriren (6) 21 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 19 060. Norrtelje Tidning (5) 13 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 36 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 48 063. Nya Norrland (6) 7 064. Nynäshamns-Posten (2) 7 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 21 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 60 067. Piteå-Tidningen (6) 4 068. Provinstidningen Dalsland (3) 19 069. Sala Allehanda (6) 64 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 39 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 21 072. Skövde Nyheter (6) 14 074. Smålands Dagblad (6) 18 075. Smålands Folkblad (6) 73 076. Smålands Posten (6) 30 077. Smålands Tidningen (6) 19 078. Smålänningen (5) 17 079. Strömstads Tidning (3) 74 080. Sundsvalls Tidning (6) 21 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 14 082. Säffle-Tidningen (3) 28 083. Södermanlands Nyheter (6) 5 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 13 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 5 086. Tranås Tidning (6) 4 087. Tranås Posten (6) 26 088. Trelleborgs Allehanda (6) 30 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 19 090. Ulricehamns Tidning (3) 15 091. Vetlanda-Posten (6) 8 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 14 093. Värmlands Folkblad (3) 36 094. Värnamo Nyheter (4) 45 096. Västerbottens Folkblad (6) 88 097. Västerbottens-Kuriren (6) 27 098. Västernorrlands Allehanda (6) 15 099. Västerviks-Tidningen (6) 9 100. Västgötabladet (4) 3 101. Borås Nyheter (1) 87 102. Ystads Allehanda (6) 11 103. Ölandsbladet (3) 42 104. Örebro-Kuriren (6) 24 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 54 106. Östersunds-Posten (6) 57 107. Östgöten (6) 35 108. Östra Småland (6) 0 111. Mitt i Botkyrka/Salem (45) (G) 0 112. Mitt i Huddinge (45) (G) 0 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (G) 0 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (G) 0 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (G) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (G) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (G) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (G) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (G) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (G) 1 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (G) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (G) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (G) 0 124. Norrort-Sollentuna/Upplands Väsby/Norra Järva (44) (G) 0 125. Norrort-Danderyds Tidning/Vaxholms Tidning (44) (G) 0 126. Västerort-Mälaröarnas Nyheter (44) (G) 0 127. Järfälla Nyheter (44) (G) 0 128. Sundbybergs och Solna Tidning (44) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (26) (G) 0 130. Söder-Posten (44) (G) 0 131. Söder-Nyheterna (44) (G) 0 132. Söder-Kuriren (10) (G) 20 133. Mersmak (6) (G) 0 134. Ultra (6) (G) 0 135. Södertälje-Kuriren (44) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 15 137. Härjedalen (1) 30 138. Västmanlands Folkblad (1) 3 139. Karlskoga-Kuriren (6) 271 140. Nöjesguiden (6) (G) 146 141. HSB-Nytt (6) (G) 107 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) (G) 93 143. Vi Hyresgäster (G) 45 201. Västra Haninge (100) (G) 9 202. Bromma (100) (G) 0 203. Södra Järfälla (100) (G) 26 204. Järfälla (100) (G) 14 205. Västerort (100) (G) 4 206. Norra Järfälla (100) (G) 24 207. Sollentuna (100) (G) 25 208. Solna-Sundbyberg (100) (G) 17 209. Täby (100) (G) 10 210. Vallentuna (100) (G) 10 211. Danderyd (100) (G) 17 212. Vaxholm-Österåker (100) (G) 13 215. Uppsala Demokraten (1) 92 216. City-Nytt (10) (G) 4304 000. Frågan ej tillämplig 25 999. Uppgift saknas
VAR 14 LÄSFREKVENSER TIDN 2 24 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 24.2a Läsfrekvenser: Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 1880 2. Nästan inga nr 644 3. C:a ett nr av fyra 305 4. C:a två nr av fyra 176 5. C:a tre nr av fyra 474 6. Nästan alla nr 1280 7. Alla nr 4304 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 15 TIDNING 3 24 Loc 34 width 3 MD= 0 or GE 999 24.3 Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 2 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 5 003. Arboga Tidning (5) 4 004. Arvika Nyheter (3) 11 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 26 006. Barometern (6) 25 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 28 008. Bergslagsposten (6) 23 009. Blekinge Läns Tidning (6) 4 010. Bohusläningen (6) 26 011. Borlänge Tidning (6) 12 012. Borås Tidning (6) 10 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 1 015. Dala-Demokraten (6) 13 016. Elfsborgs Läns (3) 5 017. Enköpings-Posten (5) 11 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 13 019. Fagersta-Posten (3) 10 020. Falköpings Tidning (4) 65 021. Falu-Kuriren (6) 6 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 1 024. Folket (6) 6 025. Fryksdalsbygden (2) 41 026. Gefle Dagblad (6) 12 027. Gotlands Allehanda (6) 1 028. Gotlandas Tidningar (6) 21 029. Hallands Nyheter (6) 25 030. Hallandsposten (6) 20 031. Haparandabladet (3) 24 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 5 033. Hjo Tidning (2) 14 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 4 035. Hälsinge Kuriren (6) 25 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 31 037. Karlshamns Allehanda (6) 20 038. Karlskoga Tidning (6) 18 039. Katrineholms-Kuriren (6) 35 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (1) 30 042. Laholms Tidning (6) 19 044. Ljusdals-Posten (4) 20 045. Ljusnan (6) 20 046. Ludvika Tidning (4) 7 047. Lysekilsposten (4) 4 048. Länstidningen, Södertälje (5) 16 049. Länstidningen, Östersund (6) 11 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 23 052. Mora Tidning (3) 11 053. Motala Tidning (6) 60 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 17 055. Norra Halland (2) 83 056. Norra Skåne (6) 26 057. Norra Västerbotten (6) 60 058. Norrbottens-Kuriren (6) 5 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 7 060. Norrtelje Tidning (5) 6 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 11 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 11 063. Nya Norrland (6) 1 064. Nynäshamns-Posten (2) 2 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 24 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 11 067. Piteå-Tidningen (6) 8 068. Provinstidningen Dalsland (3) 19 069. Sala Allehanda (6) 31 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 48 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 19 072. Skövde Nyheter (6) 12 074. Smålands Dagblad (6) 3 075. Smålands Folkblad (6) 42 076. Smålands Posten (6) 19 077. Smålands Tidningen (6) 29 078. Smålänningen (5) 11 079. Strömstads Tidning (3) 52 080. Sundsvalls Tidning (6) 3 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 10 082. Säffle-Tidningen (3) 20 083. Södermanlands Nyheter (6) 5 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 15 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 3 086. Tranås Tidning (6) 3 087. Tranås Posten (6) 13 088. Trelleborgs Allehanda (6) 25 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 13 090. Ulricehamns Tidning (3) 4 091. Vetlanda-Posten (6) 13 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (3) 20 094. Värnamo Nyheter (4) 29 096. Västerbottens Folkblad (6) 58 097. Västerbottens-Kuriren (6) 37 098. Västernorrlands Allehanda (6) 12 099. Västerviks-Tidningen (6) 12 100. Västgötabladet (4) 0 101. Borås Nyheter (1) 33 102. Ystads Allehanda (6) 40 103. Ölandsbladet (3) 12 104. Örebro-Kuriren (6) 17 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 35 106. Östersunds-Posten (6) 9 107. Östgöten (6) 8 108. Östra Småland (6) 0 111. Mitt i Botkyrka/Salem (45) (G) 0 112. Mitt i Huddinge (45) (G) 0 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (G) 0 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (G) 0 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (G) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (G) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (G) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (G) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (G) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (G) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (G) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (G) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (G) 0 124. Norrort-Sollentuna/Upplands Väsby/Norra Järva (44) (G) 0 125. Norrort-Danderyds Tidning/Vaxholms Tidning (44) (G) 0 126. Västerort-Mälaröarnas Nyheter (44) (G) 0 127. Järfälla Nyheter (44) (G) 0 128. Sundbybergs och Solna Tidning (44) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (26) (G) 0 130. Söder-Posten (44) (G) 0 131. Söder-Nyheterna (44) (G) 0 132. Söder-Kuriren (10) (G) 5 133. Mersmak (6) (G) 0 134. Ultra (6) (G) 0 135. Södertälje-Kuriren (44) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 1 137. Härjedalen (1) 10 138. Västmanlands Folkblad (1) 1 139. Karlskoga-Kuriren (6) 139 140. Nöjesguiden (6) (G) 42 141. HSB-Nytt (6) (G) 59 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) (G) 51 143. Vi Hyresgäster (G) 44 201. Västra Haninge (100) (G) 12 202. Bromma (100) (G) 2 203. Södra Järfälla (100) (G) 22 204. Järfälla (100) (G) 9 205. Västerort (100) (G) 5 206. Norra Järfälla (100) (G) 13 207. Sollentuna (100) (G) 19 208. Solna-Sundbyberg (100) (G) 12 209. Täby (100) (G) 5 210. Vallentuna (100) (G) 4 211. Danderyd (100) (G) 13 212. Vaxholm-Österåker (100) (G) 0 215. Uppsala Demokraten (1) 45 216. City-Nytt (10) (G) 6721 000. Frågan ej tillämplig 25 999. Uppgift saknas
VAR 16 LÄSFREKVENSER TIDN 3 24 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 24.3a Läsfrekvenser: Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 1148 2. Nästan inga nr 317 3. C:a ett nr av fyra 116 4. C:a två nr av fyra 83 5. C:a tre nr av fyra 194 6. Nästan alla nr 485 7. Alla nr 6721 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 17 TIDNING 4 24 Loc 38 width 3 MD= 0 or GE 999 24.4 Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 0 001. Alingsås Tidning (3) 1 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 5 003. Arboga Tidning (5) 1 004. Arvika Nyheter (3) 2 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 3 006. Barometern (6) 7 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 5 008. Bergslagsposten (6) 7 009. Blekinge Läns Tidning (6) 2 010. Bohusläningen (6) 7 011. Borlänge Tidning (6) 2 012. Borås Tidning (6) 10 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 4 016. Elfsborgs Läns (3) 1 017. Enköpings-Posten (5) 6 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 2 019. Fagersta-Posten (3) 3 020. Falköpings Tidning (4) 35 021. Falu-Kuriren (6) 3 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 2 025. Fryksdalsbygden (2) 20 026. Gefle Dagblad (6) 2 027. Gotlands Allehanda (6) 1 028. Gotlandas Tidningar (6) 5 029. Hallands Nyheter (6) 11 030. Hallandsposten (6) 10 031. Haparandabladet (3) 5 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 17 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 8 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 4 037. Karlshamns Allehanda (6) 9 038. Karlskoga Tidning (6) 2 039. Katrineholms-Kuriren (6) 18 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (1) 14 042. Laholms Tidning (6) 10 044. Ljusdals-Posten (4) 21 045. Ljusnan (6) 6 046. Ludvika Tidning (4) 3 047. Lysekilsposten (4) 1 048. Länstidningen, Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 4 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 14 052. Mora Tidning (3) 2 053. Motala Tidning (6) 26 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 8 055. Norra Halland (2) 33 056. Norra Skåne (6) 19 057. Norra Västerbotten (6) 34 058. Norrbottens-Kuriren (6) 2 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 1 060. Norrtelje Tidning (5) 4 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 8 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 6 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 1 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 10 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 1 067. Piteå-Tidningen (6) 10 068. Provinstidningen Dalsland (3) 6 069. Sala Allehanda (6) 16 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 22 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 31 072. Skövde Nyheter (6) 7 074. Smålands Dagblad (6) 1 075. Smålands Folkblad (6) 35 076. Smålands Posten (6) 13 077. Smålands Tidningen (6) 12 078. Smålänningen (5) 2 079. Strömstads Tidning (3) 16 080. Sundsvalls Tidning (6) 2 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 6 082. Säffle-Tidningen (3) 13 083. Södermanlands Nyheter (6) 12 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 22 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 3 086. Tranås Tidning (6) 4 087. Tranås Posten (6) 6 088. Trelleborgs Allehanda (6) 5 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 11 090. Ulricehamns Tidning (3) 6 091. Vetlanda-Posten (6) 11 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (3) 17 094. Värnamo Nyheter (4) 6 096. Västerbottens Folkblad (6) 26 097. Västerbottens-Kuriren (6) 19 098. Västernorrlands Allehanda (6) 8 099. Västerviks-Tidningen (6) 6 100. Västgötabladet (4) 0 101. Borås Nyheter (1) 8 102. Ystads Allehanda (6) 14 103. Ölandsbladet (3) 2 104. Örebro-Kuriren (6) 14 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 25 106. Östersunds-Posten (6) 5 107. Östgöten (6) 3 108. Östra Småland (6) 0 111. Mitt i Botkyrka/Salem (45) (G) 0 112. Mitt i Huddinge (45) (G) 0 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (G) 0 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (G) 0 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (G) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (G) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (G) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (G) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (G) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (G) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (G) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (G) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (G) 0 124. Norrort-Sollentuna/Upplands Väsby/Norra Järva (44) (G) 0 125. Norrort-Danderyds Tidning/Vaxholms Tidning (44) (G) 0 126. Västerort-Mälaröarnas Nyheter (44) (G) 0 127. Järfälla Nyheter (44) (G) 0 128. Sundbybergs och Solna Tidning (44) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (26) (G) 0 130. Söder-Posten (44) (G) 0 131. Söder-Nyheterna (44) (G) 0 132. Söder-Kuriren (10) (G) 3 133. Mersmak (6) (G) 0 134. Ultra (6) (G) 0 135. Södertälje-Kuriren (44) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 1 137. Härjedalen (1) 0 138. Västmanlands Folkblad (1) 0 139. Karlskoga-Kuriren (6) 78 140. Nöjesguiden (6) (G) 6 141. HSB-Nytt (6) (G) 15 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) (G) 30 143. Vi Hyresgäster (G) 19 201. Västra Haninge (100) (G) 11 202. Bromma (100) (G) 3 203. Södra Järfälla (100) (G) 18 204. Järfälla (100) (G) 6 205. Västerort (100) (G) 6 206. Norra Järfälla (100) (G) 4 207. Sollentuna (100) (G) 12 208. Solna-Sundbyberg (100) (G) 9 209. Täby (100) (G) 6 210. Vallentuna (100) (G) 4 211. Danderyd (100) (G) 4 212. Vaxholm-Österåker (100) (G) 0 215. Uppsala Demokraten (1) 23 216. City-Nytt (10) (G) 7933 000. Frågan ej tillämplig 25 999. Uppgift saknas
VAR 18 LÄSFREKVENSER TIDN 4 24 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 24.4a Läsfrekvenser: Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 625 2. Nästan inga nr 143 3. C:a ett nr av fyra 65 4. C:a två nr av fyra 35 5. C:a tre nr av fyra 65 6. Nästan alla nr 198 7. Alla nr 7933 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 19 TIDNING 5 24 Loc 42 width 3 MD= 0 or GE 999 24.5 Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 1 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 1 006. Barometern (6) 9 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 2 008. Bergslagsposten (6) 2 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 1 011. Borlänge Tidning (6) 1 012. Borås Tidning (6) 3 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 1 016. Elfsborgs Läns (3) 2 017. Enköpings-Posten (5) 6 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 0 019. Fagersta-Posten (3) 1 020. Falköpings Tidning (4) 12 021. Falu-Kuriren (6) 2 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 2 025. Fryksdalsbygden (2) 14 026. Gefle Dagblad (6) 3 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 0 029. Hallands Nyheter (6) 4 030. Hallandsposten (6) 2 031. Haparandabladet (3) 3 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 2 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 1 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 2 037. Karlshamns Allehanda (6) 1 038. Karlskoga Tidning (6) 5 039. Katrineholms-Kuriren (6) 7 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (1) 10 042. Laholms Tidning (6) 7 044. Ljusdals-Posten (4) 18 045. Ljusnan (6) 8 046. Ludvika Tidning (4) 3 047. Lysekilsposten (4) 2 048. Länstidningen, Södertälje (5) 1 049. Länstidningen, Östersund (6) 2 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 5 052. Mora Tidning (3) 1 053. Motala Tidning (6) 8 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 2 055. Norra Halland (2) 15 056. Norra Skåne (6) 3 057. Norra Västerbotten (6) 20 058. Norrbottens-Kuriren (6) 0 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 0 060. Norrtelje Tidning (5) 3 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 2 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 5 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 1 067. Piteå-Tidningen (6) 5 068. Provinstidningen Dalsland (3) 2 069. Sala Allehanda (6) 10 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 12 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 15 072. Skövde Nyheter (6) 6 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 15 076. Smålands Posten (6) 12 077. Smålands Tidningen (6) 9 078. Smålänningen (5) 4 079. Strömstads Tidning (3) 8 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 1 082. Säffle-Tidningen (3) 4 083. Södermanlands Nyheter (6) 7 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 6 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 2 086. Tranås Tidning (6) 1 087. Tranås Posten (6) 4 088. Trelleborgs Allehanda (6) 6 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 3 090. Ulricehamns Tidning (3) 3 091. Vetlanda-Posten (6) 3 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (3) 6 094. Värnamo Nyheter (4) 3 096. Västerbottens Folkblad (6) 24 097. Västerbottens-Kuriren (6) 9 098. Västernorrlands Allehanda (6) 5 099. Västerviks-Tidningen (6) 1 100. Västgötabladet (4) 0 101. Borås Nyheter (1) 8 102. Ystads Allehanda (6) 6 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 13 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 14 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 2 108. Östra Småland (6) 0 111. Mitt i Botkyrka/Salem (45) (G) 0 112. Mitt i Huddinge (45) (G) 0 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (G) 0 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (G) 0 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (G) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (G) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (G) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (G) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (G) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (G) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (G) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (G) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (G) 0 124. Norrort-Sollentuna/Upplands Väsby/Norra Järva (44) (G) 0 125. Norrort-Danderyds Tidning/Vaxholms Tidning (44) (G) 0 126. Västerort-Mälaröarnas Nyheter (44) (G) 0 127. Järfälla Nyheter (44) (G) 0 128. Sundbybergs och Solna Tidning (44) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (26) (G) 0 130. Söder-Posten (44) (G) 0 131. Söder-Nyheterna (44) (G) 0 132. Söder-Kuriren (10) (G) 0 133. Mersmak (6) (G) 0 134. Ultra (6) (G) 0 135. Södertälje-Kuriren (44) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 1 137. Härjedalen (1) 1 138. Västmanlands Folkblad (1) 2 139. Karlskoga-Kuriren (6) 23 140. Nöjesguiden (6) (G) 3 141. HSB-Nytt (6) (G) 3 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) (G) 10 143. Vi Hyresgäster (G) 9 201. Västra Haninge (100) (G) 4 202. Bromma (100) (G) 4 203. Södra Järfälla (100) (G) 6 204. Järfälla (100) (G) 2 205. Västerort (100) (G) 5 206. Norra Järfälla (100) (G) 5 207. Sollentuna (100) (G) 4 208. Solna-Sundbyberg (100) (G) 2 209. Täby (100) (G) 3 210. Vallentuna (100) (G) 4 211. Danderyd (100) (G) 4 212. Vaxholm-Österåker (100) (G) 0 215. Uppsala Demokraten (1) 10 216. City-Nytt (10) (G) 8524 000. Frågan ej tillämplig 25 999. Uppgift saknas
VAR 20 LÄSFREKVENSER TIDN 5 24 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 24.5a Läsfrekvenser: Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 319 2. Nästan inga nr 69 3. C:a ett nr av fyra 27 4. C:a två nr av fyra 12 5. C:a tre nr av fyra 30 6. Nästan alla nr 82 7. Alla nr 8524 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 21 TIDNING 6 24 Loc 46 width 3 MD= 0 or GE 999 24.6 Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 1 006. Barometern (6) 2 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 1 008. Bergslagsposten (6) 0 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 1 011. Borlänge Tidning (6) 0 012. Borås Tidning (6) 1 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 0 016. Elfsborgs Läns (3) 0 017. Enköpings-Posten (5) 2 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 0 019. Fagersta-Posten (3) 0 020. Falköpings Tidning (4) 1 021. Falu-Kuriren (6) 1 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 0 025. Fryksdalsbygden (2) 5 026. Gefle Dagblad (6) 1 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 0 029. Hallands Nyheter (6) 0 030. Hallandsposten (6) 1 031. Haparandabladet (3) 1 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 2 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 2 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 1 037. Karlshamns Allehanda (6) 2 038. Karlskoga Tidning (6) 2 039. Katrineholms-Kuriren (6) 0 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (1) 2 042. Laholms Tidning (6) 2 044. Ljusdals-Posten (4) 8 045. Ljusnan (6) 3 046. Ludvika Tidning (4) 0 047. Lysekilsposten (4) 0 048. Länstidningen, Södertälje (5) 2 049. Länstidningen, Östersund (6) 0 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 5 052. Mora Tidning (3) 0 053. Motala Tidning (6) 5 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 4 055. Norra Halland (2) 6 056. Norra Skåne (6) 4 057. Norra Västerbotten (6) 4 058. Norrbottens-Kuriren (6) 1 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 1 060. Norrtelje Tidning (5) 3 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 1 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 3 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 5 068. Provinstidningen Dalsland (3) 5 069. Sala Allehanda (6) 4 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 8 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 11 072. Skövde Nyheter (6) 3 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 6 076. Smålands Posten (6) 3 077. Smålands Tidningen (6) 9 078. Smålänningen (5) 2 079. Strömstads Tidning (3) 13 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 0 082. Säffle-Tidningen (3) 4 083. Södermanlands Nyheter (6) 6 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 7 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 4 086. Tranås Tidning (6) 1 087. Tranås Posten (6) 2 088. Trelleborgs Allehanda (6) 2 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 2 090. Ulricehamns Tidning (3) 1 091. Vetlanda-Posten (6) 2 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (3) 4 094. Värnamo Nyheter (4) 1 096. Västerbottens Folkblad (6) 13 097. Västerbottens-Kuriren (6) 9 098. Västernorrlands Allehanda (6) 1 099. Västerviks-Tidningen (6) 1 100. Västgötabladet (4) 0 101. Borås Nyheter (1) 5 102. Ystads Allehanda (6) 7 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 6 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 11 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 0 108. Östra Småland (6) 0 111. Mitt i Botkyrka/Salem (45) (G) 0 112. Mitt i Huddinge (45) (G) 0 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (G) 0 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (G) 0 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (G) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (G) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (G) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (G) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (G) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (G) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (G) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (G) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (G) 0 124. Norrort-Sollentuna/Upplands Väsby/Norra Järva (44) (G) 0 125. Norrort-Danderyds Tidning/Vaxholms Tidning (44) (G) 0 126. Västerort-Mälaröarnas Nyheter (44) (G) 0 127. Järfälla Nyheter (44) (G) 0 128. Sundbybergs och Solna Tidning (44) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (26) (G) 0 130. Söder-Posten (44) (G) 0 131. Söder-Nyheterna (44) (G) 0 132. Söder-Kuriren (10) (G) 0 133. Mersmak (6) (G) 0 134. Ultra (6) (G) 0 135. Södertälje-Kuriren (44) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 0 137. Härjedalen (1) 0 138. Västmanlands Folkblad (1) 0 139. Karlskoga-Kuriren (6) 23 140. Nöjesguiden (6) (G) 0 141. HSB-Nytt (6) (G) 0 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) (G) 1 143. Vi Hyresgäster (G) 4 201. Västra Haninge (100) (G) 1 202. Bromma (100) (G) 2 203. Södra Järfälla (100) (G) 2 204. Järfälla (100) (G) 2 205. Västerort (100) (G) 2 206. Norra Järfälla (100) (G) 0 207. Sollentuna (100) (G) 7 208. Solna-Sundbyberg (100) (G) 4 209. Täby (100) (G) 1 210. Vallentuna (100) (G) 2 211. Danderyd (100) (G) 3 212. Vaxholm-Österåker (100) (G) 1 215. Uppsala Demokraten (1) 4 216. City-Nytt (10) (G) 8766 000. Frågan ej tillämplig 25 999. Uppgift saknas
VAR 22 LÄSFREKVENSER TIDN 6 24 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 24.6a Läsfrekvenser: Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 180 2. Nästan inga nr 44 3. C:a ett nr av fyra 15 4. C:a två nr av fyra 2 5. C:a tre nr av fyra 14 6. Nästan alla nr 43 7. Alla nr 8766 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 23 TIDNING 7 24 Loc 50 width 3 MD= 0 or GE 999 24.7 Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 1 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 0 006. Barometern (6) 0 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 0 008. Bergslagsposten (6) 1 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 0 011. Borlänge Tidning (6) 0 012. Borås Tidning (6) 1 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 0 016. Elfsborgs Läns (3) 1 017. Enköpings-Posten (5) 0 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 0 019. Fagersta-Posten (3) 0 020. Falköpings Tidning (4) 0 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 0 025. Fryksdalsbygden (2) 1 026. Gefle Dagblad (6) 0 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 0 029. Hallands Nyheter (6) 1 030. Hallandsposten (6) 1 031. Haparandabladet (3) 0 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 1 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 1 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 0 037. Karlshamns Allehanda (6) 0 038. Karlskoga Tidning (6) 1 039. Katrineholms-Kuriren (6) 0 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (1) 3 042. Laholms Tidning (6) 2 044. Ljusdals-Posten (4) 1 045. Ljusnan (6) 0 046. Ludvika Tidning (4) 1 047. Lysekilsposten (4) 0 048. Länstidningen, Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 0 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 2 052. Mora Tidning (3) 0 053. Motala Tidning (6) 0 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 1 055. Norra Halland (2) 2 056. Norra Skåne (6) 0 057. Norra Västerbotten (6) 3 058. Norrbottens-Kuriren (6) 1 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 0 060. Norrtelje Tidning (5) 2 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 0 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 2 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 0 068. Provinstidningen Dalsland (3) 3 069. Sala Allehanda (6) 0 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 2 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 6 072. Skövde Nyheter (6) 0 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 3 076. Smålands Posten (6) 1 077. Smålands Tidningen (6) 1 078. Smålänningen (5) 0 079. Strömstads Tidning (3) 3 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 0 082. Säffle-Tidningen (3) 2 083. Södermanlands Nyheter (6) 6 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 2 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 3 086. Tranås Tidning (6) 2 087. Tranås Posten (6) 1 088. Trelleborgs Allehanda (6) 2 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 2 090. Ulricehamns Tidning (3) 0 091. Vetlanda-Posten (6) 1 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (3) 5 094. Värnamo Nyheter (4) 0 096. Västerbottens Folkblad (6) 7 097. Västerbottens-Kuriren (6) 2 098. Västernorrlands Allehanda (6) 2 099. Västerviks-Tidningen (6) 0 100. Västgötabladet (4) 0 101. Borås Nyheter (1) 2 102. Ystads Allehanda (6) 4 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 7 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 14 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 0 108. Östra Småland (6) 0 111. Mitt i Botkyrka/Salem (45) (G) 0 112. Mitt i Huddinge (45) (G) 0 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (G) 0 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (G) 0 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (G) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (G) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (G) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (G) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (G) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (G) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (G) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (G) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (G) 0 124. Norrort-Sollentuna/Upplands Väsby/Norra Järva (44) (G) 0 125. Norrort-Danderyds Tidning/Vaxholms Tidning (44) (G) 0 126. Västerort-Mälaröarnas Nyheter (44) (G) 0 127. Järfälla Nyheter (44) (G) 0 128. Sundbybergs och Solna Tidning (44) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (26) (G) 0 130. Söder-Posten (44) (G) 0 131. Söder-Nyheterna (44) (G) 0 132. Söder-Kuriren (10) (G) 0 133. Mersmak (6) (G) 0 134. Ultra (6) (G) 0 135. Södertälje-Kuriren (44) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 0 137. Härjedalen (1) 1 138. Västmanlands Folkblad (1) 0 139. Karlskoga-Kuriren (6) 18 140. Nöjesguiden (6) (G) 1 141. HSB-Nytt (6) (G) 0 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) (G) 1 143. Vi Hyresgäster (G) 0 201. Västra Haninge (100) (G) 2 202. Bromma (100) (G) 0 203. Södra Järfälla (100) (G) 1 204. Järfälla (100) (G) 0 205. Västerort (100) (G) 4 206. Norra Järfälla (100) (G) 1 207. Sollentuna (100) (G) 2 208. Solna-Sundbyberg (100) (G) 0 209. Täby (100) (G) 1 210. Vallentuna (100) (G) 0 211. Danderyd (100) (G) 5 212. Vaxholm-Österåker (100) (G) 0 215. Uppsala Demokraten (1) 4 216. City-Nytt (10) (G) 8910 000. Frågan ej tillämplig 25 999. Uppgift saknas
VAR 24 LÄSFREKVENSER TIDN 7 24 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 24.7a Läsfrekvenser: Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 79 2. Nästan inga nr 28 3. C:a ett nr av fyra 10 4. C:a två nr av fyra 4 5. C:a tre nr av fyra 15 6. Nästan alla nr 18 7. Alla nr 8910 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 25 GRATIS TIDN MALMÖ 1 25 Loc 54 width 1 MD=9 25 Gratistidningar i malmöregionen. Av de nummer som ges ut brukar jag läsa 25.1 AT-arbetartidningen 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 8045 1. Inga nr 171 2. Nästan inga nr 83 3. C:a ett nr av fyra 52 4. C:a två nr av fyra 23 5. C:a tre nr av fyra 150 6. Nästan alla nr 146 7. Alla nr 419 9. Uppgift saknas
VAR 26 GRATIS TIDN MALMÖ 2 25 Loc 55 width 1 MD=9 25.2 Sydsvenska Dagbladet Extra <Se F.25 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 9073 1. Inga nr 2 2. Nästan inga nr 0 3. C:a ett nr av fyra 0 4. C:a två nr av fyra 1 5. C:a tre nr av fyra 1 6. Nästan alla nr 2 7. Alla nr 10 9. Uppgift saknas
VAR 27 KÖN 1 Loc 56 width 1 Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. (1) Är Du: 4515 1. Man 4574 2. Kvinna
VAR 28 ÅLDER 2 Loc 57 width 2 (2) Ålder 682 00. 60-64 år 1323 01. 65 år och äldre 335 02. 18-19 år 803 03. 20-24 år 867 04. 25-29 år 808 05. 30-34 år 895 06. 35-39 år 964 07. 40-44 år 984 08. 45-49 år 780 09. 50-54 år 648 10. 55-59 år
VAR 29 CIVILSTÅND 3 Loc 59 width 1 MD=9 (3) Är Du: 2348 1. Ogift 6043 2. Gift eller sammanboende 691 3. Änka/änkling/frånskild 7 9. Uppgift saknas
VAR 30 HUSHÅLLSPOSITION 4 Loc 60 width 1 MD=9 (4) Är Du: 2878 1. Husfar 3195 2. Husmor 1160 3. Son/Dotter 333 4. Annan hushållsmedlem 1455 5. Ensamboende 68 9. Uppgift saknas
VAR 31 SYSSELSÄTTNING 5 Loc 61 width 1 MD=9 (5) Är Du: 4792 1. Förvärvsarbetande på heltid 1508 2. Förvärvsarbetande på deltid 228 3. Hemmafru 1037 4. Studerande 1097 5. Pensionär 355 6. Annan sysselsättning 72 9. Uppgift saknas
VAR 32 UTBILDNING 6 Loc 62 width 1 MD=9 (6) Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? 2179 1. Folkskola 1469 2. Grundskola, enhetsskola, realskola eller motsvarande 554 3. Fackskola, flickskola, folkhögskola eller motsvarande 2958 4. Gymnasium eller motsvarande 1806 5. Seminarium, högskola, universitet eller motsvarande 123 9. Uppgift saknas
VAR 33 ORTSSTORLEK 7 Loc 63 width 1 MD=9 (7) Hur stor är den ort där Du bor? 401 1. Under 200 invånare 863 2. 200 - 1.999 invånare 876 3. 2.000 - 4.999 invånare 867 4. 5.000 - 9.999 invånare 1306 5. 10.000 - 24.999 invånare 1126 6. 25.000 - 49.999 invånare 1063 7. 50.000 - 99.999 invånare 2108 8. 100.000 och däröver 479 9. Uppgift saknas
VAR 34 KÖRKORT FÖR PERSONBIL 8 Loc 64 width 1 MD=9 (8) Har du körkort för personbil ? 7208 0. Ja 1759 1. Nej 122 9. Uppgift saknas
VAR 35 BOENDEFORM 9 Loc 65 width 1 MD=9 (9) Bor Du i: 1222 0. Bostadsrättslägenhet 13 1. Insatslägenhet 2187 2. Hyrd lägenhet 4618 3. Egen villa/radhus 232 4. Hyrd villa/radhus 430 5. Jordbruksfastighet 149 6. Inneboende 129 7. Annan bostadsform 109 9. Uppgift saknas
VAR 36 UNDER 2 ÅR 10 Loc 66 width 1 MD=9 (10) Hushållets sammansättning. Hur många personer består Ditt hushåll normalt av? OBS! Räkna även med Dig själv. (10.1) Antal hushållsmedlemmar under 2 år 0. . . 3. 1604 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 9 Frek: 6760 685 40 1604
VAR 37 2-6 ÅR 10 Loc 67 width 1 MD=9 (10.2) Antal hushållsmedlemmar 2 -6 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 1519 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 6331 937 289 11 2 1519
VAR 38 7-10 ÅR 10 Loc 68 width 1 MD=9 (10.3) Antal hushållsmedlemmar 7-10 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 1546 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 6430 953 151 8 1 1546
VAR 39 11-14 ÅR 10 Loc 69 width 1 MD=9 (10.4) Antal hushållsmedlemmar 11-14 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 1502 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 6230 1209 143 5 1502
VAR 40 15-19 ÅR 10 Loc 70 width 1 MD=9 (10.5) Antal hushållsmedlemmar 15-19 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 1330 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 5479 1748 503 26 3 1330
VAR 41 20-45 ÅR 10 Loc 71 width 2 MD=99 (10.6) Antal hushållsmedlemmar i 20-45 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 00. . . 06. 1 09. 734 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 9 99 Frek: 2633 2161 3373 159 24 4 1 734
VAR 42 46-70 ÅR 10 Loc 73 width 2 MD=99 (10.7) Antal hushållsmedlemmar 46-70 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 00. . . 04. 852 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 3684 1609 2931 13 852
VAR 43 70 ÅR ELLER ÄLDRE 10 Loc 75 width 1 MD=9 (10.8) Antal hushållsmedlemmar 70 år eller äldre <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 1713 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 7124 205 44 3 1713
VAR 44 TOTALT ANTAL PERSONER 10 Loc 76 width 2 MD=99 (10.9) Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.(10) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 59 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 2 1409 3084 1672 1927 734 152 34 7 9 59
VAR 45 INKOMST-PERSONLIG 11 Loc 78 width 2 MD=99 (11) Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i de rutor, som motsvarar Din personliga inkomst samt hushållets totala. Studiemedel, räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna gäller årsinkomsten innan skatt dragits. (11.1) Inkomst i kronor per år: Din personliga 2107 00. Under 90 000 1392 01. 90 000-120 000 1669 02. 120 000-150 000 1383 03. 150 000-180 000 876 04. 180 000-210 000 456 05. 210 000-240 000 277 06. 240 000-270 000 124 07. 270 000-300 000 89 08. 300 000-330 000 162 09. Över 330 000 554 99. Uppgift saknas
VAR 46 HUSHÅLL TOT INKOMSTEN 11 Loc 80 width 2 MD=99 (11.2) Inkomst i kronor per år: Hushållets totala <Se F.(11) för fullständig frågetext> 741 00. Under 120 000 684 01. 120 000-150 000 662 02. 150 000-180 000 722 03. 180 000-210 000 699 04. 210 000-240 000 874 05. 240 000-270 000 782 06. 270 000-300 000 820 07. 300 000-330 000 596 08. 330 000-360 000 1298 09. Över 360 000 1211 99. Uppgift saknas
VAR 47 ARB. INOM PRIVAT EL OFFE Loc 82 width 1 MD=9 (12) Arbetar du inom privat eller offentlig sektor? 2862 1. Ja 3620 5. Nej 2607 9. Uppgift saknas
VAR 48 MEDLEM I FACKFÖRBUND? Loc 83 width 1 MD=9 2343 0. Ja, till LO 1299 1. Ja, till TCO 488 2. Ja, till SACO 1050 3. Ja, till annan 1492 4. Nej, ej medlem 2417 9. Uppgift saknas
VAR 49 VILLA 13 Loc 84 width 1 MD=5 (13) Vad finns i Ditt hushåll? Och vad tror Du eller Ditt hushåll kommer att köpa under de närmaste 2 åren? (13.1) Villa/radhus/kedjehus 4801 1. Finns i hushållet 399 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 35 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3854 5. Ej markerat
VAR 50 FRITIDSHUS 13 Loc 85 width 1 MD=5 (13.2) Fritidshus <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1937 1. Finns i hushållet 179 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6965 5. Ej markerat
VAR 51 HUSVAGN 13 Loc 86 width 1 (13.3) Husvagn <Se F.(13) för fullständig frågetext> 774 1. Finns i hushållet 114 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8198 5. Ej markerat
VAR 52 NY PERSONBIL 13 Loc 87 width 1 (13.4) Fabriksny personbil (högst 2år) <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1480 1. Finns i hushållet 873 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 123 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6613 5. Ej markerat
VAR 53 BEG PERSONBIL 13 Loc 88 width 1 (13.5) Begagnad personbil (över 2år) <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4654 1. Finns i hushållet 685 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 364 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3386 5. Ej markerat
VAR 54 BILRAD/ BILSTEREO 13 Loc 89 width 1 (13.6) Bilradio/bilstereo <Se F.(13) för fullständig frågetext> 5893 1. Finns i hushållet 375 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 143 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2678 5. Ej markerat
VAR 55 MOBILTELEFON 13 Loc 90 width 1 (13.7) Mobiltelefon <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1104 1. Finns i hushållet 366 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 12 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7607 5. Ej markerat
VAR 56 SEGELBÅT 13 Loc 91 width 1 (13.8) Segelbåt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 320 1. Finns i hushållet 77 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8688 5. Ej markerat
VAR 57 MOTORBÅT 13 Loc 92 width 1 (13.9) Motorbåt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 873 1. Finns i hushållet 151 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8056 5. Ej markerat
VAR 58 RODDBÅT/EKA 13 Loc 93 width 1 (13.10) Roddbåt/eka eller dylikt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1399 1. Finns i hushållet 169 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7512 5. Ej markerat
VAR 59 UTOMBORDSMOTOR 13 Loc 94 width 1 (13.11) Utombordsmotor <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1417 1. Finns i hushållet 144 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7518 5. Ej markerat
VAR 60 SURFINGBRÄDA 13 Loc 95 width 1 (13.12) Surfingbräda <Se F.(13) för fullständig frågetext> 558 1. Finns i hushållet 83 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8438 5. Ej markerat
VAR 61 MIKROVÅGSUGN 13 Loc 96 width 1 (13.13) Mikrovågsugn <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4597 1. Finns i hushållet 1081 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 21 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3390 5. Ej markerat
VAR 62 VIDEOBANDSPELARE 13 Loc 97 width 1 (13.14) Videobandspelare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 5460 1. Finns i hushållet 607 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 55 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2967 5. Ej markerat
VAR 63 VIDEOKAMERA 13 Loc 98 width 1 (13.15) Videokamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1209 1. Finns i hushållet 750 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7122 5. Ej markerat
VAR 64 FÄRG TV, MED FJÄRRKONTRO Loc 99 width 1 (13.16) Färg TV, vanlig <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6561 1. Finns i hushållet 421 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 115 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1992 5. Ej markerat
VAR 65 FÄRG TV, UTAN FJÄRRKONTR Loc 100 width 1 (13.17) Färg TV, vanlig <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2542 1. Finns i hushållet 49 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 21 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6477 5. Ej markerat
VAR 66 STEREOANLÄGGNING 13 Loc 101 width 1 (13.18) Stereoanläggning <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6740 1. Finns i hushållet 212 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 106 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2031 5. Ej markerat
VAR 67 CD-SPELARE 13 Loc 102 width 1 (13.19) Stereoanläggning <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2563 1. Finns i hushållet 786 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 32 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5708 5. Ej markerat
VAR 68 HEMDATOR 13 Loc 103 width 1 (13.20) Hemdator <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1649 1. Finns i hushållet 356 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 17 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7067 5. Ej markerat
VAR 69 SKRIVMASKIN 13 Loc 104 width 1 (13.21) Skrivmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3966 1. Finns i hushållet 157 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 14 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4952 5. Ej markerat
VAR 70 ENKEL BILDKAMERA 13 Loc 105 width 1 (13.22) Enkel bildkamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4547 1. Finns i hushållet 59 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 13 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4470 5. Ej markerat
VAR 71 AUT SMÅBILDSKAMERA 13 Loc 106 width 1 (13.23) Automatisk småbildskamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3817 1. Finns i hushållet 123 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 16 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5133 5. Ej markerat
VAR 72 SYSTEMKAMERA 13 Loc 107 width 1 (13.24) Systemkamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2372 1. Finns i hushållet 127 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 18 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6572 5. Ej markerat
VAR 73 FRYSBOX/FRYSSKÅP 13 Loc 108 width 1 (13.25) Frysbox/frysskåp <Se F.(13) för fullständig frågetext> 7953 1. Finns i hushållet 123 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 91 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 922 5. Ej markerat
VAR 74 DISKMASKIN 13 Loc 109 width 1 (13.26) Diskmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4483 1. Finns i hushållet 400 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 50 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4156 5. Ej markerat
VAR 75 TVÄTTMASKIN 13 Loc 110 width 1 (13.27) Tvättmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6764 1. Finns i hushållet 249 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 84 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1992 5. Ej markerat
VAR 76 TORKTUMLARE 13 Loc 111 width 1 (13.28) Torktumlare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2626 1. Finns i hushållet 390 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 16 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6057 5. Ej markerat
VAR 77 ELEKTRISK SYMASKIN 13 Loc 112 width 1 (13.29) Elektrisk symaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6320 1. Finns i hushållet 201 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 26 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2542 5. Ej markerat
VAR 78 EL KAFFEBRYGGARE 13 Loc 113 width 1 (13.30) Elektrisk kaffebryggare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 7177 1. Finns i hushållet 126 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 56 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1730 5. Ej markerat
VAR 79 MATBEREDARE 13 Loc 114 width 1 (13.31) Elektrisk köksmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 5704 1. Finns i hushållet 311 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 19 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3055 5. Ej markerat
VAR 80 SPISFLÄKT 13 Loc 115 width 1 (13.32) Spisfläkt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 7056 1. Finns i hushållet 136 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 39 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1858 5. Ej markerat
VAR 81 DAMMSUGARE 13 Loc 116 width 1 (13.33) Dammsugare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 8220 1. Finns i hushållet 94 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 108 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 667 5. Ej markerat
VAR 82 BASTU 13 Loc 117 width 1 (13.34) Bastu <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1459 1. Finns i hushållet 213 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7413 5. Ej markerat
VAR 83 BRASKAMIN 13 Loc 118 width 1 (13.35) Braskamin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1393 1. Finns i hushållet 244 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7448 5. Ej markerat
VAR 84 SLÄPKÄRRA 13 Loc 119 width 1 (13.36) Släpkärra <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1212 1. Finns i hushållet 151 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7723 5. Ej markerat
VAR 85 MOTORGRÄSKLIPPARE 13 Loc 120 width 1 (13.37) Motorgräsklippare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4371 1. Finns i hushållet 198 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 50 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4470 5. Ej markerat
VAR 86 ELEKTRISK RAKAPP 13 Loc 121 width 1 (13.38) Elektrisk rakapparat <Se F.(13) för fullständig frågetext> 5924 1. Finns i hushållet 104 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 56 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3005 5. Ej markerat
VAR 87 BRANDVARNARE 13 Loc 122 width 1 (13.39) Brandvarnare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6235 1. Finns i hushållet 282 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 32 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2540 5. Ej markerat
VAR 88 HUND 13 Loc 123 width 1 (13.40) Hund <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1703 1. Finns i hushållet 212 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 23 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7151 5. Ej markerat
VAR 89 KATT 13 Loc 124 width 1 (13.41) Katt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1918 1. Finns i hushållet 97 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 12 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7062 5. Ej markerat
VAR 90 ANT TV-APP. I HUSHÅLL13 Loc 125 width 2 (13.42) TV-apparater <Se F.(13) för fullständig frågetext> 140 00. Inga TV-apparater 3476 01. 1 TV-apparat 3021 02. 2 TV-apparater 894 03. 3 TV-apparater 222 04. 4 TV-apparater 50 05. 5 TV-apparater 15 06. 6 TV-apparater 4 07. 7 TV-apparater 4 08. 8 TV-apparater 14 09. 9 TV-apparater 1249 99. Uppgift saknas
VAR 91 MILJÖVÅRDSFRÅGOR 14 Loc 127 width 1 MD=9 (14) Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter? (14.1) Miljövårdsfrågor 152 1. Mycket ointresserad 265 2. Ganska ointresserad 353 3. Något ointresserad 276 4. Varken-eller, vet ej 2567 5. Något intresserad 3524 6. Ganska intresserad 1811 7. Mycket intresserad 141 9. Uppgift saknas
VAR 92 HÄLSONYTTIG MAT 14 Loc 128 width 1 MD=9 (14.2) Hälsonyttig mat <Se F.(14) för fullständig frågetext> 299 1. Mycket ointresserad 480 2. Ganska ointresserad 532 3. Något ointresserad 372 4. Varken-eller, vet ej 2408 5. Något intresserad 3102 6. Ganska intresserad 1768 7. Mycket intresserad 128 9. Uppgift saknas
VAR 93 SJUKDOMAR OCH HÄLSA 14 Loc 129 width 1 MD=9 (14.3) Sjukdomar och hälsa <Se F.(14) för fullständig frågetext> 185 1. Mycket ointresserad 353 2. Ganska ointresserad 434 3. Något ointresserad 554 4. Varken-eller, vet ej 2422 5. Något intresserad 2949 6. Ganska intresserad 1973 7. Mycket intresserad 219 9. Uppgift saknas
VAR 94 BANTNINGSTIPS 14 Loc 130 width 1 MD=9 (14.4) Bantningstips <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2652 1. Mycket ointresserad 1066 2. Ganska ointresserad 715 3. Något ointresserad 778 4. Varken-eller, vet ej 2135 5. Något intresserad 977 6. Ganska intresserad 541 7. Mycket intresserad 225 9. Uppgift saknas
VAR 95 HUSHÅLLA EKONOMISKT 14 Loc 131 width 1 MD=9 (14.5) Hushålla ekonomiskt <Se F.(14) för fullständig frågetext> 220 1. Mycket ointresserad 269 2. Ganska ointresserad 348 3. Något ointresserad 389 4. Varken-eller, vet ej 1958 5. Något intresserad 3263 6. Ganska intresserad 2491 7. Mycket intresserad 151 9. Uppgift saknas
VAR 96 ENERGISPARANDE 14 Loc 132 width 1 MD=9 (14.6) Energisparande <Se F.(14) för fullständig frågetext> 250 1. Mycket ointresserad 310 2. Ganska ointresserad 407 3. Något ointresserad 692 4. Varken-eller, vet ej 2301 5. Något intresserad 2971 6. Ganska intresserad 2001 7. Mycket intresserad 157 9. Uppgift saknas
VAR 97 SOCIALA RÄTTIGHETER 14 Loc 133 width 1 MD=9 (14.7) Sociala rättigheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 253 1. Mycket ointresserad 401 2. Ganska ointresserad 478 3. Något ointresserad 921 4. Varken-eller, vet ej 2510 5. Något intresserad 2717 6. Ganska intresserad 1643 7. Mycket intresserad 166 9. Uppgift saknas
VAR 98 SKATTEFRÅGOR 14 Loc 134 width 1 MD=9 (14.8) Skattefrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 331 1. Mycket ointresserad 387 2. Ganska ointresserad 516 3. Något ointresserad 762 4. Varken-eller, vet ej 2470 5. Något intresserad 2613 6. Ganska intresserad 1818 7. Mycket intresserad 192 9. Uppgift saknas
VAR 99 SAMLEVNADSFRÅGOR 14 Loc 135 width 1 MD=9 (14.9) Samlevnadsfrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 362 1. Mycket ointresserad 464 2. Ganska ointresserad 621 3. Något ointresserad 1276 4. Varken-eller, vet ej 2890 5. Något intresserad 2251 6. Ganska intresserad 969 7. Mycket intresserad 256 9. Uppgift saknas
VAR 100 VIDAREUTBILDNING 14 Loc 136 width 1 MD=9 (14.10) Vidareutbildning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 495 1. Mycket ointresserad 477 2. Ganska ointresserad 614 3. Något ointresserad 1042 4. Varken-eller, vet ej 2632 5. Något intresserad 2189 6. Ganska intresserad 1410 7. Mycket intresserad 230 9. Uppgift saknas
VAR 101 RELIGIONSFRÅGOR 14 Loc 137 width 1 MD=9 (14.11) Religionsfrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2020 1. Mycket ointresserad 1259 2. Ganska ointresserad 885 3. Något ointresserad 1197 4. Varken-eller, vet ej 1951 5. Något intresserad 1039 6. Ganska intresserad 569 7. Mycket intresserad 169 9. Uppgift saknas
VAR 102 ARBETSMARKNADEN 14 Loc 138 width 1 MD=9 (14.12) Arbetsmarknaden <Se F.(14) för fullständig frågetext> 315 1. Mycket ointresserad 404 2. Ganska ointresserad 564 3. Något ointresserad 930 4. Varken-eller, vet ej 2810 5. Något intresserad 2540 6. Ganska intresserad 1288 7. Mycket intresserad 238 9. Uppgift saknas
VAR 103 VILLA/EGET HEM 14 Loc 139 width 1 MD=9 (14.13) Villa/Eget hem <Se F.(14) för fullständig frågetext> 316 1. Mycket ointresserad 212 2. Ganska ointresserad 224 3. Något ointresserad 569 4. Varken-eller, vet ej 1414 5. Något intresserad 2562 6. Ganska intresserad 3576 7. Mycket intresserad 216 9. Uppgift saknas
VAR 104 FRITIDSHUS 14 Loc 140 width 1 MD=9 (14.14) Fritidshus <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1344 1. Mycket ointresserad 788 2. Ganska ointresserad 700 3. Något ointresserad 1560 4. Varken-eller, vet ej 1760 5. Något intresserad 1349 6. Ganska intresserad 1328 7. Mycket intresserad 260 9. Uppgift saknas
VAR 105 PERSONBILAR 14 Loc 141 width 1 MD=9 (14.15) Personbilar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 709 1. Mycket ointresserad 537 2. Ganska ointresserad 532 3. Något ointresserad 786 4. Varken-eller, vet ej 2548 5. Något intresserad 2255 6. Ganska intresserad 1543 7. Mycket intresserad 179 9. Uppgift saknas
VAR 106 HEMINREDNING 14 Loc 142 width 1 MD=9 (14.16) Heminredning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 326 1. Mycket ointresserad 409 2. Ganska ointresserad 465 3. Något ointresserad 498 4. Varken-eller, vet ej 2388 5. Något intresserad 2788 6. Ganska intresserad 2061 7. Mycket intresserad 154 9. Uppgift saknas
VAR 107 MODENYHETER 14 Loc 143 width 1 MD=9 (14.17) Modenyheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1060 1. Mycket ointresserad 838 2. Ganska ointresserad 765 3. Något ointresserad 723 4. Varken-eller, vet ej 2430 5. Något intresserad 1918 6. Ganska intresserad 1176 7. Mycket intresserad 179 9. Uppgift saknas
VAR 108 MATVARUNYHETER 14 Loc 144 width 1 MD=9 (14.18) Matvarunyheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 591 1. Mycket ointresserad 704 2. Ganska ointresserad 807 3. Något ointresserad 933 4. Varken-eller, vet ej 2678 5. Något intresserad 2057 6. Ganska intresserad 1120 7. Mycket intresserad 199 9. Uppgift saknas
VAR 109 BARNAVÅRD 14 Loc 145 width 1 MD=9 (14.19) Barnavård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 979 1. Mycket ointresserad 685 2. Ganska ointresserad 731 3. Något ointresserad 1205 4. Varken-eller, vet ej 2183 5. Något intresserad 1733 6. Ganska intresserad 1347 7. Mycket intresserad 226 9. Uppgift saknas
VAR 110 SKÖNHETSVÅRD 14 Loc 146 width 1 MD=9 (14.20) Skönhetsvård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1586 1. Mycket ointresserad 949 2. Ganska ointresserad 785 3. Något ointresserad 1028 4. Varken-eller, vet ej 2279 5. Något intresserad 1583 6. Ganska intresserad 669 7. Mycket intresserad 210 9. Uppgift saknas
VAR 111 STEREOANLÄGGNINGAR 14 Loc 147 width 1 MD=9 (14.21) Stereoanläggningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1237 1. Mycket ointresserad 900 2. Ganska ointresserad 956 3. Något ointresserad 1024 4. Varken-eller, vet ej 2616 5. Något intresserad 1360 6. Ganska intresserad 810 7. Mycket intresserad 186 9. Uppgift saknas
VAR 112 HUSHÅLLSMASKINER 14 Loc 148 width 1 MD=9 (14.22) Hushållsmaskiner <Se F.(14) för fullständig frågetext> 586 1. Mycket ointresserad 661 2. Ganska ointresserad 883 3. Något ointresserad 879 4. Varken-eller, vet ej 3287 5. Något intresserad 1987 6. Ganska intresserad 622 7. Mycket intresserad 184 9. Uppgift saknas
VAR 113 FOTOUTRUSTNINGAR 14 Loc 149 width 1 MD=9 (14.23) Fotoutrustningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1368 1. Mycket ointresserad 1036 2. Ganska ointresserad 1103 3. Något ointresserad 1231 4. Varken-eller, vet ej 2532 5. Något intresserad 1108 6. Ganska intresserad 501 7. Mycket intresserad 210 9. Uppgift saknas
VAR 114 MOTORCYKLAR 14 Loc 150 width 1 MD=9 (14.24) Motorcyklar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3485 1. Mycket ointresserad 878 2. Ganska ointresserad 801 3. Något ointresserad 1212 4. Varken-eller, vet ej 1226 5. Något intresserad 668 6. Ganska intresserad 600 7. Mycket intresserad 219 9. Uppgift saknas
VAR 115 KRUKVÄXTER 14 Loc 151 width 1 MD=9 (14.25) Krukväxter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 988 1. Mycket ointresserad 656 2. Ganska ointresserad 691 3. Något ointresserad 681 4. Varken-eller, vet ej 2322 5. Något intresserad 2159 6. Ganska intresserad 1468 7. Mycket intresserad 124 9. Uppgift saknas
VAR 116 HÅRVÅRD 14 Loc 152 width 1 MD=9 (14.26) Hårvård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 730 1. Mycket ointresserad 630 2. Ganska ointresserad 643 3. Något ointresserad 721 4. Varken-eller, vet ej 2357 5. Något intresserad 2363 6. Ganska intresserad 1486 7. Mycket intresserad 159 9. Uppgift saknas
VAR 117 HUNDAR 14 Loc 153 width 1 MD=9 (14.27) Hundar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1651 1. Mycket ointresserad 724 2. Ganska ointresserad 677 3. Något ointresserad 807 4. Varken-eller, vet ej 1874 5. Något intresserad 1531 6. Ganska intresserad 1662 7. Mycket intresserad 163 9. Uppgift saknas
VAR 118 KATTER 14 Loc 154 width 1 MD=9 (14.28) Katter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2157 1. Mycket ointresserad 790 2. Ganska ointresserad 776 3. Något ointresserad 922 4. Varken-eller, vet ej 1731 5. Något intresserad 1225 6. Ganska intresserad 1304 7. Mycket intresserad 184 9. Uppgift saknas
VAR 119 MOTIONERA 14 Loc 155 width 1 MD=9 (14.29) Motionera <Se F.(14) för fullständig frågetext> 419 1. Mycket ointresserad 306 2. Ganska ointresserad 435 3. Något ointresserad 425 4. Varken-eller, vet ej 2603 5. Något intresserad 2792 6. Ganska intresserad 1957 7. Mycket intresserad 152 9. Uppgift saknas
VAR 120 SE PÅ SPORT 14 Loc 156 width 1 MD=9 (14.30) Se på sport <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1439 1. Mycket ointresserad 649 2. Ganska ointresserad 531 3. Något ointresserad 458 4. Varken-eller, vet ej 1908 5. Något intresserad 1868 6. Ganska intresserad 2095 7. Mycket intresserad 141 9. Uppgift saknas
VAR 121 LAGA MAT 14 Loc 157 width 1 MD=9 (14.31) Laga mat <Se F.(14) för fullständig frågetext> 324 1. Mycket ointresserad 357 2. Ganska ointresserad 435 3. Något ointresserad 327 4. Varken-eller, vet ej 2230 5. Något intresserad 3121 6. Ganska intresserad 2202 7. Mycket intresserad 93 9. Uppgift saknas
VAR 122 PRÖVA NYA MATRÄTTER 14 Loc 158 width 1 MD=9 (14.32) Pröva nya maträtter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 303 1. Mycket ointresserad 296 2. Ganska ointresserad 402 3. Något ointresserad 419 4. Varken-eller, vet ej 2076 5. Något intresserad 2917 6. Ganska intresserad 2539 7. Mycket intresserad 137 9. Uppgift saknas
VAR 123 BAKA 14 Loc 159 width 1 MD=9 (14.33) Baka <Se F.(14) för fullständig frågetext> 838 1. Mycket ointresserad 612 2. Ganska ointresserad 757 3. Något ointresserad 671 4. Varken-eller, vet ej 2069 5. Något intresserad 2200 6. Ganska intresserad 1812 7. Mycket intresserad 130 9. Uppgift saknas
VAR 124 HA GÄSTER 14 Loc 160 width 1 MD=9 (14.34) Ha gäster <Se F.(14) för fullständig frågetext> 186 1. Mycket ointresserad 231 2. Ganska ointresserad 316 3. Något ointresserad 450 4. Varken-eller, vet ej 2424 5. Något intresserad 3493 6. Ganska intresserad 1833 7. Mycket intresserad 156 9. Uppgift saknas
VAR 125 KÖRA BIL 14 Loc 161 width 1 MD=9 (14.35) Köra bil <Se F.(14) för fullständig frågetext> 725 1. Mycket ointresserad 235 2. Ganska ointresserad 290 3. Något ointresserad 821 4. Varken-eller, vet ej 1623 5. Något intresserad 2631 6. Ganska intresserad 2603 7. Mycket intresserad 161 9. Uppgift saknas
VAR 126 JOBBA MED BILAR 14 Loc 162 width 1 MD=9 (14.36) Jobba med bilar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3277 1. Mycket ointresserad 850 2. Ganska ointresserad 760 3. Något ointresserad 1021 4. Varken-eller, vet ej 1564 5. Något intresserad 829 6. Ganska intresserad 596 7. Mycket intresserad 192 9. Uppgift saknas
VAR 127 ARBETA I TRÄDGÅRDEN 14 Loc 163 width 1 MD=9 (14.37) Arbeta i trädgården <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1130 1. Mycket ointresserad 644 2. Ganska ointresserad 682 3. Något ointresserad 639 4. Varken-eller, vet ej 2212 5. Något intresserad 2294 6. Ganska intresserad 1346 7. Mycket intresserad 142 9. Uppgift saknas
VAR 128 FOTOGRAFERA 14 Loc 164 width 1 MD=9 (14.38) Fotografera <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1054 1. Mycket ointresserad 643 2. Ganska ointresserad 764 3. Något ointresserad 947 4. Varken-eller, vet ej 2994 5. Något intresserad 1695 6. Ganska intresserad 807 7. Mycket intresserad 185 9. Uppgift saknas
VAR 129 SMALFILMA 14 Loc 165 width 1 MD=9 (14.39) Smalfilma <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3562 1. Mycket ointresserad 891 2. Ganska ointresserad 763 3. Något ointresserad 2016 4. Varken-eller, vet ej 1018 5. Något intresserad 396 6. Ganska intresserad 201 7. Mycket intresserad 242 9. Uppgift saknas
VAR 130 SPORTFISKA 14 Loc 166 width 1 MD=9 (14.40) Sportfiska <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3263 1. Mycket ointresserad 712 2. Ganska ointresserad 568 3. Något ointresserad 1153 4. Varken-eller, vet ej 1448 5. Något intresserad 923 6. Ganska intresserad 840 7. Mycket intresserad 182 9. Uppgift saknas
VAR 131 POPMUSIK 14 Loc 167 width 1 MD=9 (14.41) Popmusik <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1932 1. Mycket ointresserad 490 2. Ganska ointresserad 503 3. Något ointresserad 784 4. Varken-eller, vet ej 1876 5. Något intresserad 1754 6. Ganska intresserad 1559 7. Mycket intresserad 191 9. Uppgift saknas
VAR 132 KLASSISK MUSIK 14 Loc 168 width 1 MD=9 (14.42) Klassisk musik <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1683 1. Mycket ointresserad 741 2. Ganska ointresserad 829 3. Något ointresserad 842 4. Varken-eller, vet ej 2428 5. Något intresserad 1571 6. Ganska intresserad 807 7. Mycket intresserad 188 9. Uppgift saknas
VAR 133 GÅ PÅ TEATER 14 Loc 169 width 1 MD=9 (14.43) Gå på teater <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1311 1. Mycket ointresserad 662 2. Ganska ointresserad 758 3. Något ointresserad 941 4. Varken-eller, vet ej 2526 5. Något intresserad 1798 6. Ganska intresserad 914 7. Mycket intresserad 179 9. Uppgift saknas
VAR 134 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLN. 14 Loc 170 width 1 MD=9 (14.44) Gå på konstutställning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2146 1. Mycket ointresserad 886 2. Ganska ointresserad 888 3. Något ointresserad 1110 4. Varken-eller, vet ej 1967 5. Något intresserad 1211 6. Ganska intresserad 694 7. Mycket intresserad 187 9. Uppgift saknas
VAR 135 LÄSA BÖCKER 14 Loc 171 width 1 MD=9 (14.45) Läsa böcker <Se F.(14) för fullständig frågetext> 580 1. Mycket ointresserad 400 2. Ganska ointresserad 436 3. Något ointresserad 379 4. Varken-eller, vet ej 2014 5. Något intresserad 2412 6. Ganska intresserad 2754 7. Mycket intresserad 114 9. Uppgift saknas
VAR 136 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR 14 Loc 172 width 1 MD=9 (14.46) Läsa populärtidningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 743 1. Mycket ointresserad 641 2. Ganska ointresserad 607 3. Något ointresserad 667 4. Varken-eller, vet ej 2716 5. Något intresserad 2172 6. Ganska intresserad 1321 7. Mycket intresserad 222 9. Uppgift saknas
VAR 137 STICKA 14 Loc 173 width 1 MD=9 (14.47) Sticka <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3999 1. Mycket ointresserad 610 2. Ganska ointresserad 393 3. Något ointresserad 567 4. Varken-eller, vet ej 1329 5. Något intresserad 1098 6. Ganska intresserad 927 7. Mycket intresserad 166 9. Uppgift saknas
VAR 138 SY KLÄDER 14 Loc 174 width 1 MD=9 (14.48) Sy kläder <Se F.(14) för fullständig frågetext> 4089 1. Mycket ointresserad 684 2. Ganska ointresserad 522 3. Något ointresserad 668 4. Varken-eller, vet ej 1326 5. Något intresserad 795 6. Ganska intresserad 800 7. Mycket intresserad 205 9. Uppgift saknas
VAR 139 HANDARBETA 14 Loc 175 width 1 MD=9 (14.49) Handarbeta <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3716 1. Mycket ointresserad 628 2. Ganska ointresserad 455 3. Något ointresserad 621 4. Varken-eller, vet ej 1248 5. Något intresserad 1135 6. Ganska intresserad 1114 7. Mycket intresserad 172 9. Uppgift saknas
VAR 140 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR 14 Loc 176 width 1 MD=9 (14.50) Träffa nya människor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 240 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 247 3. Något ointresserad 419 4. Varken-eller, vet ej 2124 5. Något intresserad 3476 6. Ganska intresserad 2253 7. Mycket intresserad 141 9. Uppgift saknas
VAR 141 SNICKRA 14 Loc 177 width 1 MD=9 (14.51) Snickra <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1936 1. Mycket ointresserad 693 2. Ganska ointresserad 752 3. Något ointresserad 969 4. Varken-eller, vet ej 1988 5. Något intresserad 1699 6. Ganska intresserad 875 7. Mycket intresserad 177 9. Uppgift saknas
VAR 142 MÅLA HEMMA 14 Loc 178 width 1 MD=9 (14.52) Måla hemma <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1334 1. Mycket ointresserad 583 2. Ganska ointresserad 679 3. Något ointresserad 868 4. Varken-eller, vet ej 2615 5. Något intresserad 1985 6. Ganska intresserad 862 7. Mycket intresserad 163 9. Uppgift saknas
VAR 143 JAGA 14 Loc 179 width 1 MD=9 (14.53) Jaga <Se F.(14) för fullständig frågetext> 5075 1. Mycket ointresserad 560 2. Ganska ointresserad 404 3. Något ointresserad 1266 4. Varken-eller, vet ej 576 5. Något intresserad 409 6. Ganska intresserad 587 7. Mycket intresserad 212 9. Uppgift saknas
VAR 144 FRILUFTSLIV 14 Loc 180 width 1 MD=9 (14.54) Friluftsliv <Se F.(14) för fullständig frågetext> 773 1. Mycket ointresserad 284 2. Ganska ointresserad 392 3. Något ointresserad 579 4. Varken-eller, vet ej 2238 5. Något intresserad 2807 6. Ganska intresserad 1843 7. Mycket intresserad 173 9. Uppgift saknas
VAR 145 ÅKA SLALOM 14 Loc 181 width 1 MD=9 (14.55) Åka slalom <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3318 1. Mycket ointresserad 561 2. Ganska ointresserad 433 3. Något ointresserad 1105 4. Varken-eller, vet ej 1127 5. Något intresserad 1105 6. Ganska intresserad 1246 7. Mycket intresserad 194 9. Uppgift saknas
VAR 146 ÅKA MOTORBÅT 14 Loc 182 width 1 MD=9 (14.56) Åka motorbåt <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2356 1. Mycket ointresserad 656 2. Ganska ointresserad 570 3. Något ointresserad 1149 4. Varken-eller, vet ej 1783 5. Något intresserad 1362 6. Ganska intresserad 1016 7. Mycket intresserad 197 9. Uppgift saknas
VAR 147 SEGLA 14 Loc 183 width 1 MD=9 (14.57) Segla <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2893 1. Mycket ointresserad 761 2. Ganska ointresserad 661 3. Något ointresserad 1519 4. Varken-eller, vet ej 1390 5. Något intresserad 868 6. Ganska intresserad 794 7. Mycket intresserad 203 9. Uppgift saknas
VAR 148 CAMPA 14 Loc 184 width 1 MD=9 (14.58) Campa <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1911 1. Mycket ointresserad 604 2. Ganska ointresserad 665 3. Något ointresserad 868 4. Varken-eller, vet ej 2207 5. Något intresserad 1627 6. Ganska intresserad 1020 7. Mycket intresserad 187 9. Uppgift saknas
VAR 149 SEMESTRA UTOMLANDS 14 Loc 185 width 1 MD=9 (14.59) Semestra utomlands <Se F.(14) för fullständig frågetext> 591 1. Mycket ointresserad 196 2. Ganska ointresserad 278 3. Något ointresserad 507 4. Varken-eller, vet ej 1277 5. Något intresserad 2186 6. Ganska intresserad 3902 7. Mycket intresserad 152 9. Uppgift saknas
VAR 150 SEMESTRA I SVERIGE 14 Loc 186 width 1 MD=9 (14.60) Semestra i Sverige <Se F.(14) för fullständig frågetext> 231 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 205 3. Något ointresserad 295 4. Varken-eller, vet ej 1629 5. Något intresserad 3430 6. Ganska intresserad 3031 7. Mycket intresserad 117 9. Uppgift saknas
VAR 151 PRÖVA NYA PRODUKTER 14 Loc 187 width 1 MD=9 (14.61) Pröva nya produkter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 318 1. Mycket ointresserad 311 2. Ganska ointresserad 488 3. Något ointresserad 1050 4. Varken-eller, vet ej 2902 5. Något intresserad 2537 6. Ganska intresserad 1261 7. Mycket intresserad 222 9. Uppgift saknas
VAR 152 VARA BORTBJUDEN 14 Loc 188 width 1 MD=9 (14.62) Vara bortbjuden <Se F.(14) för fullständig frågetext> 285 1. Mycket ointresserad 204 2. Ganska ointresserad 308 3. Något ointresserad 400 4. Varken-eller, vet ej 2129 5. Något intresserad 3358 6. Ganska intresserad 2215 7. Mycket intresserad 190 9. Uppgift saknas
VAR 153 GÅ PÅ DISKOTEK 14 Loc 189 width 1 MD=9 (14.63) Gå på diskotek <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3556 1. Mycket ointresserad 783 2. Ganska ointresserad 619 3. Något ointresserad 929 4. Varken-eller, vet ej 1163 5. Något intresserad 955 6. Ganska intresserad 870 7. Mycket intresserad 214 9. Uppgift saknas
VAR 154 GÅ PÅ RESTAURANG 14 Loc 190 width 1 MD=9 (14.64) Gå på restaurang <Se F.(14) för fullständig frågetext> 607 1. Mycket ointresserad 302 2. Ganska ointresserad 389 3. Något ointresserad 478 4. Varken-eller, vet ej 2334 5. Något intresserad 2889 6. Ganska intresserad 1902 7. Mycket intresserad 188 9. Uppgift saknas
VAR 155 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER 14 Loc 191 width 1 MD=9 (14.65) Gå på kvällskurser <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1489 1. Mycket ointresserad 810 2. Ganska ointresserad 872 3. Något ointresserad 1415 4. Varken-eller, vet ej 2450 5. Något intresserad 1397 6. Ganska intresserad 434 7. Mycket intresserad 222 9. Uppgift saknas
VAR 156 WINDSURFING 14 Loc 192 width 1 MD=9 (14.66) Windsurfing <Se F.(14) för fullständig frågetext> 4409 1. Mycket ointresserad 703 2. Ganska ointresserad 566 3. Något ointresserad 1646 4. Varken-eller, vet ej 899 5. Något intresserad 404 6. Ganska intresserad 252 7. Mycket intresserad 210 9. Uppgift saknas
VAR 157 KÖPA PÅ POSTORDER 14 Loc 193 width 1 MD=9 (14.67) Köpa på postorder <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2365 1. Mycket ointresserad 942 2. Ganska ointresserad 812 3. Något ointresserad 937 4. Varken-eller, vet ej 2459 5. Något intresserad 1030 6. Ganska intresserad 380 7. Mycket intresserad 164 9. Uppgift saknas
VAR 158 TIPS 15 Loc 194 width 2 MD=99 (15) Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? (15.1) Tips 4641 01. 0 kronor 2797 02. Under 500 kronor 742 03. 501 - 1000 kronor 343 04. 1001 - 2000 kronor 197 05. 2001 - 3000 kronor 65 06. 3001 - 4000 kronor 62 07. 4001 - 6000 kronor 18 08. 6001- 10000 kronor 17 09. Över 10000 kronor 207 99. Uppgift saknas
VAR 159 LOTTO 15 Loc 196 width 2 MD=99 (15.2) Lotto <Se F.(15) för fullständig frågetext> 4113 01. 0 kronor 3281 02. Under 500 kronor 928 03. 501 - 1000 kronor 408 04. 1001 - 2000 kronor 118 05. 2001 - 3000 kronor 39 06. 3001 - 4000 kronor 29 07. 4001 - 6000 kronor 5 08. 6001- 10000 kronor 7 09. Över 10000 kronor 161 99. Uppgift saknas
VAR 160 PENNINGLOTTER 15 Loc 198 width 2 MD=99 (15.3) Penninglotter <Se F.(15) för fullständig frågetext> 4546 01. 0 kronor 3750 02. Under 500 kronor 412 03. 501 - 1000 kronor 94 04. 1001 - 2000 kronor 17 05. 2001 - 3000 kronor 6 06. 3001 - 4000 kronor 7 07. 4001 - 6000 kronor 2 08. 6001- 10000 kronor 5 09. Över 10000 kronor 250 99. Uppgift saknas
VAR 161 V65 15 Loc 200 width 2 MD=99 (15.4) V65 <Se F.(15) för fullständig frågetext> 6965 01. 0 kronor 1221 02. Under 500 kronor 273 03. 501 - 1000 kronor 165 04. 1001 - 2000 kronor 83 05. 2001 - 3000 kronor 42 06. 3001 - 4000 kronor 34 07. 4001 - 6000 kronor 24 08. 6001- 10000 kronor 26 09. Över 10000 kronor 256 99. Uppgift saknas
VAR 162 BINGO 15 Loc 202 width 2 MD=99 (15.5) Bingo <Se F.(15) för fullständig frågetext> 8043 01. 0 kronor 497 02. Under 500 kronor 92 03. 501 - 1000 kronor 46 04. 1001 - 2000 kronor 40 05. 2001 - 3000 kronor 17 06. 3001 - 4000 kronor 30 07. 4001 - 6000 kronor 37 08. 6001- 10000 kronor 32 09. Över 10000 kronor 255 99. Uppgift saknas
VAR 163 BENSIN 15 Loc 204 width 2 MD=99 (15.6) Bensin <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1954 01. 0 kronor 397 02. Under 500 kronor 451 03. 501 - 1000 kronor 531 04. 1001 - 2000 kronor 591 05. 2001 - 3000 kronor 604 06. 3001 - 4000 kronor 1126 07. 4001 - 6000 kronor 1564 08. 6001- 10000 kronor 1506 09. Över 10000 kronor 365 99. Uppgift saknas
VAR 164 KLÄDER TILL DIG 15 Loc 206 width 2 MD=99 (15.7) Kläder till Dig själv <Se F.(15) för fullständig frågetext> 117 01. 0 kronor 317 02. Under 500 kronor 988 03. 501 - 1000 kronor 1765 04. 1001 - 2000 kronor 1911 05. 2001 - 3000 kronor 1516 06. 3001 - 4000 kronor 1246 07. 4001 - 6000 kronor 718 08. 6001- 10000 kronor 284 09. Över 10000 kronor 227 99. Uppgift saknas
VAR 165 SPORTUTRUSTN TILL DIG 15 Loc 208 width 2 MD=99 (15.8) Sportutrustning till Dig själv <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2527 01. 0 kronor 2754 02. Under 500 kronor 1651 03. 501 - 1000 kronor 978 04. 1001 - 2000 kronor 484 05. 2001 - 3000 kronor 207 06. 3001 - 4000 kronor 132 07. 4001 - 6000 kronor 65 08. 6001- 10000 kronor 41 09. Över 10000 kronor 250 99. Uppgift saknas
VAR 166 KOSMETIKA/SKÖNHET 15 Loc 210 width 2 MD=99 (15.9) Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2086 01. 0 kronor 3891 02. Under 500 kronor 1688 03. 501 - 1000 kronor 767 04. 1001 - 2000 kronor 255 05. 2001 - 3000 kronor 88 06. 3001 - 4000 kronor 37 07. 4001 - 6000 kronor 12 08. 6001- 10000 kronor 17 09. Över 10000 kronor 248 99. Uppgift saknas
VAR 167 NÖJEN 15 Loc 212 width 2 MD=99 (15.10) Nöjen <Se F.(15) för fullständig frågetext> 425 01. 0 kronor 1849 02. Under 500 kronor 1845 03. 501 - 1000 kronor 1666 04. 1001 - 2000 kronor 1057 05. 2001 - 3000 kronor 656 06. 3001 - 4000 kronor 520 07. 4001 - 6000 kronor 359 08. 6001- 10000 kronor 370 09. Över 10000 kronor 342 99. Uppgift saknas
VAR 168 UTLANDSRESOR 15 Loc 214 width 2 MD=99 (15.11) Utlandsresor under fritiden <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3123 01. 0 kronor 402 02. Under 500 kronor 361 03. 501 - 1000 kronor 450 04. 1001 - 2000 kronor 565 05. 2001 - 3000 kronor 701 06. 3001 - 4000 kronor 1146 07. 4001 - 6000 kronor 1087 08. 6001- 10000 kronor 882 09. Över 10000 kronor 372 99. Uppgift saknas
VAR 169 BÖCKER 15 Loc 216 width 2 MD=99 (15.12) Böcker <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1790 01. 0 kronor 3640 02. Under 500 kronor 1811 03. 501 - 1000 kronor 928 04. 1001 - 2000 kronor 363 05. 2001 - 3000 kronor 152 06. 3001 - 4000 kronor 80 07. 4001 - 6000 kronor 55 08. 6001- 10000 kronor 27 09. Över 10000 kronor 243 99. Uppgift saknas
VAR 170 TOBAK 15 Loc 218 width 2 MD=99 (15.13) Tobak <Se F.(15) för fullständig frågetext> 5613 01. 0 kronor 569 02. Under 500 kronor 457 03. 501 - 1000 kronor 520 04. 1001 - 2000 kronor 417 05. 2001 - 3000 kronor 353 06. 3001 - 4000 kronor 436 07. 4001 - 6000 kronor 405 08. 6001- 10000 kronor 121 09. Över 10000 kronor 198 99. Uppgift saknas
VAR 171 VIN OCH SPRIT 15 Loc 220 width 2 MD=99 (15.14) Vin och sprit <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1761 01. 0 kronor 1935 02. Under 500 kronor 1705 03. 501 - 1000 kronor 1433 04. 1001 - 2000 kronor 863 05. 2001 - 3000 kronor 484 06. 3001 - 4000 kronor 384 07. 4001 - 6000 kronor 184 08. 6001- 10000 kronor 130 09. Över 10000 kronor 210 99. Uppgift saknas
VAR 172 HÄLSOKOSTARTIKLAR 15 Loc 222 width 2 MD=99 (15.15) Hälsokostartiklar <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3635 01. 0 kronor 3582 02. Under 500 kronor 973 03. 501 - 1000 kronor 404 04. 1001 - 2000 kronor 127 05. 2001 - 3000 kronor 34 06. 3001 - 4000 kronor 22 07. 4001 - 6000 kronor 20 08. 6001- 10000 kronor 11 09. Över 10000 kronor 281 99. Uppgift saknas
VAR 173 MÖBLER 15 Loc 224 width 2 MD=99 (15.16) Möbler <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1974 01. 0 kronor 1435 02. Under 500 kronor 1534 03. 501 - 1000 kronor 1479 04. 1001 - 2000 kronor 988 05. 2001 - 3000 kronor 599 06. 3001 - 4000 kronor 427 07. 4001 - 6000 kronor 189 08. 6001- 10000 kronor 151 09. Över 10000 kronor 313 99. Uppgift saknas
VAR 174 LEKSAKER 15 Loc 226 width 2 MD=99 (15.17) Leksaker <Se F.(15) för fullständig frågetext> 4531 01. 0 kronor 1852 02. Under 500 kronor 1104 03. 501 - 1000 kronor 748 04. 1001 - 2000 kronor 373 05. 2001 - 3000 kronor 179 06. 3001 - 4000 kronor 67 07. 4001 - 6000 kronor 16 08. 6001- 10000 kronor 11 09. Över 10000 kronor 208 99. Uppgift saknas
VAR 175 ICA 16 Loc 228 width 1 MD=9 16 Hur ofta Du besöker affärer m.m. Var vänlig ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svar med ett kryss på varje rad! (16.1) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: ICA 226 1. Aldrig 630 2. Någon gång/år 585 3. Någon gång/kvartal 2039 4. Någon gång/månad 3748 5. 1-2 gånger/vecka 1368 6. 3-4 gånger/vecka 382 7. Minst 5 gånger/vecka 111 9. Uppgift saknas
VAR 176 KONSUM 16 Loc 229 width 1 MD=9 (16.2) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Konsum <Se F.16 för fullständig frågetext> 874 1. Aldrig 1317 2. Någon gång/år 972 3. Någon gång/kvartal 2394 4. Någon gång/månad 2476 5. 1-2 gånger/vecka 665 6. 3-4 gånger/vecka 192 7. Minst 5 gånger/vecka 199 9. Uppgift saknas
VAR 177 VIVO 16 Loc 230 width 1 MD=9 (16.3) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Vivo <Se F.16 för fullständig frågetext> 4244 1. Aldrig 1668 2. Någon gång/år 648 3. Någon gång/kvartal 1019 4. Någon gång/månad 765 5. 1-2 gånger/vecka 191 6. 3-4 gånger/vecka 68 7. Minst 5 gånger/vecka 486 9. Uppgift saknas
VAR 178 METRO 16 Loc 231 width 1 MD=9 (16.4) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Metro <Se F.16 för fullständig frågetext> 7005 1. Aldrig 779 2. Någon gång/år 254 3. Någon gång/kvartal 312 4. Någon gång/månad 123 5. 1-2 gånger/vecka 24 6. 3-4 gånger/vecka 13 7. Minst 5 gånger/vecka 579 9. Uppgift saknas
VAR 179 ANNAN BUTIK 16 Loc 232 width 1 MD=9 (16.5) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Annan butik <Se F.16 för fullständig frågetext> 1365 1. Aldrig 1987 2. Någon gång/år 1180 3. Någon gång/kvartal 2214 4. Någon gång/månad 1463 5. 1-2 gånger/vecka 306 6. 3-4 gånger/vecka 140 7. Minst 5 gånger/vecka 434 9. Uppgift saknas
VAR 180 LIVSMEDELSAVD I DOMUS 16 Loc 233 width 1 MD=9 (16.6) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 2271 1. Aldrig 2303 2. Någon gång/år 1243 3. Någon gång/kvartal 1754 4. Någon gång/månad 1023 5. 1-2 gånger/vecka 200 6. 3-4 gånger/vecka 71 7. Minst 5 gånger/vecka 224 9. Uppgift saknas
VAR 181 LIVSMEDELSAVD I NK 16 Loc 234 width 1 MD=9 (16.7) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 7027 1. Aldrig 1217 2. Någon gång/år 291 3. Någon gång/kvartal 196 4. Någon gång/månad 39 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 309 9. Uppgift saknas
VAR 182 LIVSMEDELSAV I ÅHLENS 16 Loc 235 width 1 MD=9 (16.8) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 3444 1. Aldrig 2411 2. Någon gång/år 1247 3. Någon gång/kvartal 1272 4. Någon gång/månad 394 5. 1-2 gånger/vecka 55 6. 3-4 gånger/vecka 11 7. Minst 5 gånger/vecka 255 9. Uppgift saknas
VAR 183 LIVSMEDELSAVD I OBS 16 Loc 236 width 1 MD=9 (16.9) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 3527 1. Aldrig 2227 2. Någon gång/år 1348 3. Någon gång/kvartal 1328 4. Någon gång/månad 387 5. 1-2 gånger/vecka 32 6. 3-4 gånger/vecka 11 7. Minst 5 gånger/vecka 229 9. Uppgift saknas
VAR 184 LIVSMEDELSAVD I B & W 16 Loc 237 width 1 MD=9 (16.10) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i B& W(Bra, Wessels) <Se F.16 för fullständig frågetext> 4693 1. Aldrig 2044 2. Någon gång/år 985 3. Någon gång/kvartal 865 4. Någon gång/månad 248 5. 1-2 gånger/vecka 18 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 229 9. Uppgift saknas
VAR 185 EJ LIVS DOMUS 16 Loc 238 width 1 MD=9 (16.11) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1744 1. Aldrig 2667 2. Någon gång/år 1737 3. Någon gång/kvartal 1946 4. Någon gång/månad 582 5. 1-2 gånger/vecka 101 6. 3-4 gånger/vecka 38 7. Minst 5 gånger/vecka 274 9. Uppgift saknas
VAR 186 EJ LIVS NK 16 Loc 239 width 1 MD=9 (16.12) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 4864 1. Aldrig 2282 2. Någon gång/år 800 3. Någon gång/kvartal 619 4. Någon gång/månad 103 5. 1-2 gånger/vecka 22 6. 3-4 gånger/vecka 10 7. Minst 5 gånger/vecka 389 9. Uppgift saknas
VAR 187 EJ LIVS ÅHLENS 16 Loc 240 width 1 MD=9 (16.13) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 1977 1. Aldrig 2555 2. Någon gång/år 1791 3. Någon gång/kvartal 1898 4. Någon gång/månad 451 5. 1-2 gånger/vecka 73 6. 3-4 gånger/vecka 21 7. Minst 5 gånger/vecka 323 9. Uppgift saknas
VAR 188 EJ LIVS OBS 16 Loc 241 width 1 MD=9 (16.14) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 2582 1. Aldrig 2665 2. Någon gång/år 1700 3. Någon gång/kvartal 1549 4. Någon gång/månad 294 5. 1-2 gånger/vecka 22 6. 3-4 gånger/vecka 14 7. Minst 5 gånger/vecka 263 9. Uppgift saknas
VAR 189 EJ LIVS B & W 16 Loc 242 width 1 MD=9 (16.15) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) B & W <Se F.16 för fullständig frågetext> 4160 1. Aldrig 2362 2. Någon gång/år 1148 3. Någon gång/kvartal 907 4. Någon gång/månad 214 5. 1-2 gånger/vecka 24 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 268 9. Uppgift saknas
VAR 190 HENNES & MAURITZ 16 Loc 243 width 1 MD=9 (16.16) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hennes & Mauritz <Se F.16 för fullständig frågetext> 1721 1. Aldrig 2943 2. Någon gång/år 2116 3. Någon gång/kvartal 1822 4. Någon gång/månad 257 5. 1-2 gånger/vecka 36 6. 3-4 gånger/vecka 19 7. Minst 5 gånger/vecka 175 9. Uppgift saknas
VAR 191 KAPP-AHL 16 Loc 244 width 1 MD=9 (16.17) Hur ofta besöker Du andra butiker: Kapp-Ahl <Se F.16 för fullständig frågetext> 1854 1. Aldrig 2939 2. Någon gång/år 2086 3. Någon gång/kvartal 1760 4. Någon gång/månad 245 5. 1-2 gånger/vecka 25 6. 3-4 gånger/vecka 10 7. Minst 5 gånger/vecka 170 9. Uppgift saknas
VAR 192 GULINS 16 Loc 245 width 1 MD=9 (16.18) Hur ofta besöker Du andra butiker: Gulins <Se F.16 för fullständig frågetext> 3154 1. Aldrig 2596 2. Någon gång/år 1744 3. Någon gång/kvartal 1173 4. Någon gång/månad 127 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 281 9. Uppgift saknas
VAR 193 LINDEX 16 Loc 246 width 1 MD=9 (16.19) Hur ofta besöker Du andra butiker: Lindex <Se F.16 för fullständig frågetext> 3399 1. Aldrig 2247 2. Någon gång/år 1599 3. Någon gång/kvartal 1397 4. Någon gång/månad 179 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 253 9. Uppgift saknas
VAR 194 IKEA 16 Loc 247 width 1 MD=9 (16.20) Hur ofta besöker Du andra butiker: Ikea <Se F.16 för fullständig frågetext> 1821 1. Aldrig 4671 2. Någon gång/år 1842 3. Någon gång/kvartal 542 4. Någon gång/månad 31 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 173 9. Uppgift saknas
VAR 195 EXPERT FOTO 16 Loc 248 width 1 MD=9 (16.21) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Foto <Se F.16 för fullständig frågetext> 3939 1. Aldrig 3226 2. Någon gång/år 1232 3. Någon gång/kvartal 407 4. Någon gång/månad 34 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 240 9. Uppgift saknas
VAR 196 EXPERT RADIO/TV 16 Loc 249 width 1 MD=9 (16.22) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Radio/TV <Se F.16 för fullständig frågetext> 4114 1. Aldrig 3401 2. Någon gång/år 881 3. Någon gång/kvartal 396 4. Någon gång/månad 53 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 10 7. Minst 5 gånger/vecka 224 9. Uppgift saknas
VAR 197 JÄRNHANDEL 16 Loc 250 width 1 MD=9 (16.23) Hur ofta besöker Du andra butiker: Järnhandel <Se F.16 för fullständig frågetext> Fel i Skåne 1582 1. Aldrig 4149 2. Någon gång/år 1966 3. Någon gång/kvartal 1083 4. Någon gång/månad 122 5. 1-2 gånger/vecka 25 6. 3-4 gånger/vecka 18 7. Minst 5 gånger/vecka 144 9. Uppgift saknas
VAR 198 FÄRGAFFÄR 16 Loc 251 width 1 MD=9 (16.24) Hur ofta besöker Du andra butiker: Färgaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 1505 1. Aldrig 4725 2. Någon gång/år 1858 3. Någon gång/kvartal 718 4. Någon gång/månad 86 5. 1-2 gånger/vecka 12 6. 3-4 gånger/vecka 17 7. Minst 5 gånger/vecka 168 9. Uppgift saknas
VAR 199 PRESSBYRÅN 16 Loc 252 width 1 MD=9 (16.25) Hur ofta besöker Du andra butiker: Pressbyrån <Se F.16 för fullständig frågetext> 1439 1. Aldrig 2481 2. Någon gång/år 1776 3. Någon gång/kvartal 2051 4. Någon gång/månad 864 5. 1-2 gånger/vecka 204 6. 3-4 gånger/vecka 102 7. Minst 5 gånger/vecka 172 9. Uppgift saknas
VAR 200 ANNAN KIOSK 16 Loc 253 width 1 MD=9 (16.26) Hur ofta besöker Du andra butiker: Annan kiosk <Se F.16 för fullständig frågetext> 904 1. Aldrig 1917 2. Någon gång/år 1481 3. Någon gång/kvartal 2547 4. Någon gång/månad 1519 5. 1-2 gånger/vecka 362 6. 3-4 gånger/vecka 149 7. Minst 5 gånger/vecka 210 9. Uppgift saknas
VAR 201 TOBAKSAFFÄR 16 Loc 254 width 1 MD=9 (16.27) Hur ofta besöker Du andra butiker: Tobaksaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 2749 1. Aldrig 1911 2. Någon gång/år 1252 3. Någon gång/kvartal 1591 4. Någon gång/månad 1045 5. 1-2 gånger/vecka 211 6. 3-4 gånger/vecka 120 7. Minst 5 gånger/vecka 210 9. Uppgift saknas
VAR 202 BAR/SJÄLVSERVERING 16 Loc 255 width 1 MD=9 (16.28) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bar/Självservering <Se F.16 för fullständig frågetext> 1360 1. Aldrig 2688 2. Någon gång/år 2036 3. Någon gång/kvartal 1748 4. Någon gång/månad 542 5. 1-2 gånger/vecka 274 6. 3-4 gånger/vecka 189 7. Minst 5 gånger/vecka 252 9. Uppgift saknas
VAR 203 MAC DONALDS 16 Loc 256 width 1 MD=9 (16.29) Hur ofta besöker Du andra butiker: Mac Donalds <Se F.16 för fullständig frågetext> 3840 1. Aldrig 2503 2. Någon gång/år 1342 3. Någon gång/kvartal 1046 4. Någon gång/månad 140 5. 1-2 gånger/vecka 21 6. 3-4 gånger/vecka 16 7. Minst 5 gånger/vecka 181 9. Uppgift saknas
VAR 204 CLOCK 16 Loc 257 width 1 MD=9 (16.30) Hur ofta besöker Du andra butiker: Clock <Se F.16 för fullständig frågetext> Fel i Skåne 5901 1. Aldrig 1767 2. Någon gång/år 629 3. Någon gång/kvartal 447 4. Någon gång/månad 123 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 200 9. Uppgift saknas
VAR 205 BENSINSTATION 16 Loc 258 width 1 MD=9 (16.31) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bensinstation <Se F.16 för fullständig frågetext> 1066 1. Aldrig 634 2. Någon gång/år 669 3. Någon gång/kvartal 3008 4. Någon gång/månad 3111 5. 1-2 gånger/vecka 325 6. 3-4 gånger/vecka 124 7. Minst 5 gånger/vecka 152 9. Uppgift saknas
VAR 206 POSTKONTOR 16 Loc 259 width 1 MD=9 (16.32) Hur ofta besöker Du andra butiker: Postkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 189 1. Aldrig 749 2. Någon gång/år 1608 3. Någon gång/kvartal 4881 4. Någon gång/månad 1319 5. 1-2 gånger/vecka 113 6. 3-4 gånger/vecka 113 7. Minst 5 gånger/vecka 117 9. Uppgift saknas
VAR 207 BANKKONTOR 16 Loc 260 width 1 MD=9 (16.33) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bankkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 359 1. Aldrig 866 2. Någon gång/år 1830 3. Någon gång/kvartal 4683 4. Någon gång/månad 1071 5. 1-2 gånger/vecka 82 6. 3-4 gånger/vecka 77 7. Minst 5 gånger/vecka 121 9. Uppgift saknas
VAR 208 HÄLSOBUTIK 16 Loc 261 width 1 MD=9 (16.34) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hälsobutik <Se F.16 för fullständig frågetext> 4282 1. Aldrig 2686 2. Någon gång/år 1146 3. Någon gång/kvartal 709 4. Någon gång/månad 80 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 170 9. Uppgift saknas
VAR 209 APOTEK 16 Loc 262 width 1 MD=9 (16.35) Hur ofta besöker Du andra butiker: Apotek <Se F.16 för fullständig frågetext> 459 1. Aldrig 2787 2. Någon gång/år 3401 3. Någon gång/kvartal 2225 4. Någon gång/månad 102 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 10 7. Minst 5 gånger/vecka 96 9. Uppgift saknas
VAR 210 PLANTSK./HANDELSTRÄDG 16 Loc 263 width 1 MD=9 (16.36) Hur ofta besöker Du andra butiker: Plantskola/Handelsträdgård <Se F.16 för fullständig frågetext> 2607 1. Aldrig 4468 2. Någon gång/år 1270 3. Någon gång/kvartal 509 4. Någon gång/månad 38 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 11 7. Minst 5 gånger/vecka 177 9. Uppgift saknas
VAR 211 BYGGMATERIELAFFÄR 16 Loc 264 width 1 MD=9 (16.37) Hur ofta besöker Du andra butiker: Byggmaterielaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 3115 1. Aldrig 3973 2. Någon gång/år 1172 3. Någon gång/kvartal 519 4. Någon gång/månad 72 5. 1-2 gånger/vecka 17 6. 3-4 gånger/vecka 24 7. Minst 5 gånger/vecka 197 9. Uppgift saknas
VAR 212 GOLV/MATTBUTIK 16 Loc 265 width 1 MD=9 (16.38) Hur ofta besöker Du andra butiker: Golv/Mattbutik <Se F.16 för fullständig frågetext> 3818 1. Aldrig 4479 2. Någon gång/år 435 3. Någon gång/kvartal 124 4. Någon gång/månad 17 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 11 7. Minst 5 gånger/vecka 200 9. Uppgift saknas
VAR 213 KÖK/BADRUMSBUTIK 16 Loc 266 width 1 MD=9 (16.39) Hur ofta besöker Du andra butiker: Kök/Badrumsbutik <Se F.16 för fullständig frågetext> 4245 1. Aldrig 4167 2. Någon gång/år 344 3. Någon gång/kvartal 100 4. Någon gång/månad 19 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 12 7. Minst 5 gånger/vecka 193 9. Uppgift saknas
VAR 214 REKLAM PÅ BIO 16 Loc 267 width 1 MD=9 (16.40) Hur ofta ser Du reklam på bio 3251 1. Aldrig 3142 2. Någon gång/år 1389 3. Någon gång/kvartal 945 4. Någon gång/månad 93 5. 1-2 gånger/vecka 43 6. 3-4 gånger/vecka 68 7. Minst 5 gånger/vecka 158 9. Uppgift saknas
VAR 215 REKLAM PÅ TAXI 16 Loc 268 width 1 MD=9 (16.41) Hur ofta ser Du reklam på taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 3127 1. Aldrig 1458 2. Någon gång/år 789 3. Någon gång/kvartal 1070 4. Någon gång/månad 1013 5. 1-2 gånger/vecka 479 6. 3-4 gånger/vecka 976 7. Minst 5 gånger/vecka 177 9. Uppgift saknas
VAR 216 REKLAM IDROTTSPLATSER 16 Loc 269 width 1 MD=9 (16.42) Hur ofta ser Du reklam på idrottsplatser <Se F.16 för fullständig frågetext> 3735 1. Aldrig 2120 2. Någon gång/år 925 3. Någon gång/kvartal 1040 4. Någon gång/månad 644 5. 1-2 gånger/vecka 204 6. 3-4 gånger/vecka 221 7. Minst 5 gånger/vecka 200 9. Uppgift saknas
VAR 217 ÅKER DU TUNNELBANA 16 Loc 270 width 1 MD=9 (16.43) Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.16 för fullständig frågetext> 5743 1. Aldrig 1925 2. Någon gång/år 415 3. Någon gång/kvartal 306 4. Någon gång/månad 156 5. 1-2 gånger/vecka 99 6. 3-4 gånger/vecka 294 7. Minst 5 gånger/vecka 151 9. Uppgift saknas
VAR 218 ÅKER DU TAXI 16 Loc 271 width 1 MD=9 (16.44) Hur ofta åker Du taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 2893 1. Aldrig 3809 2. Någon gång/år 1312 3. Någon gång/kvartal 766 4. Någon gång/månad 123 5. 1-2 gånger/vecka 38 6. 3-4 gånger/vecka 30 7. Minst 5 gånger/vecka 118 9. Uppgift saknas
VAR 219 AFTONBLADET 17 Loc 272 width 1 MD=9 (17) Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall du inte alls läser en tidning kryssa för svarsalternativet "Inga Nr" (17.1) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Aftonbladet Antal nr/år c:a 300 3943 1. Inga nummer 2837 2. Nästan inga nummer 914 3. Ca ett nummer av fyra 372 4. Ca två nummer av fyra 171 5. Ca tre nummer av fyra 430 6. Nästan alla nummer 180 7. Alla nummer 242 9. Uppgift saknas
VAR 220 AFTONBLADET 17 Loc 273 width 1 MD=9 (17.2) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Aftonbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3920 1. Inga nummer 2729 2. Nästan inga nummer 781 3. Ca ett nummer av fyra 328 4. Ca två nummer av fyra 223 5. Ca tre nummer av fyra 552 6. Nästan alla nummer 258 7. Alla nummer 298 9. Uppgift saknas
VAR 221 EXPRESSEN 17 Loc 274 width 1 MD=9 (17.3) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 3079 1. Inga nummer 2848 2. Nästan inga nummer 1172 3. Ca ett nummer av fyra 482 4. Ca två nummer av fyra 285 5. Ca tre nummer av fyra 640 6. Nästan alla nummer 281 7. Alla nummer 302 9. Uppgift saknas
VAR 222 EXPRESSEN 17 Loc 275 width 1 MD=9 (17.4) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3079 1. Inga nummer 2731 2. Nästan inga nummer 989 3. Ca ett nummer av fyra 467 4. Ca två nummer av fyra 352 5. Ca tre nummer av fyra 802 6. Nästan alla nummer 369 7. Alla nummer 300 9. Uppgift saknas
VAR 223 DAGENS INDUSTRI 17 Loc 276 width 1 MD=9 (17.5) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa : Dagens Industri <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6915 1. Inga nummer 947 2. Nästan inga nummer 335 3. Ca ett nummer av fyra 132 4. Ca två nummer av fyra 84 5. Ca tre nummer av fyra 200 6. Nästan alla nummer 137 7. Alla nummer 339 9. Uppgift saknas
VAR 224 DAGENS NYHETER 17 Loc 277 width 1 MD=9 (17.6) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5681 1. Inga nummer 1779 2. Nästan inga nummer 398 3. Ca ett nummer av fyra 144 4. Ca två nummer av fyra 90 5. Ca tre nummer av fyra 251 6. Nästan alla nummer 501 7. Alla nummer 245 9. Uppgift saknas
VAR 225 DAGENS NYHETER 17 Loc 278 width 1 MD=9 (17.7) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5860 1. Inga nummer 1612 2. Nästan inga nummer 294 3. Ca ett nummer av fyra 87 4. Ca två nummer av fyra 77 5. Ca tre nummer av fyra 255 6. Nästan alla nummer 561 7. Alla nummer 343 9. Uppgift saknas
VAR 226 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 279 width 1 MD=9 (17.8) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6620 1. Inga nummer 1410 2. Nästan inga nummer 266 3. Ca ett nummer av fyra 83 4. Ca två nummer av fyra 45 5. Ca tre nummer av fyra 113 6. Nästan alla nummer 302 7. Alla nummer 250 9. Uppgift saknas
VAR 227 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 280 width 1 MD=9 (17.9) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6808 1. Inga nummer 1257 2. Nästan inga nummer 180 3. Ca ett nummer av fyra 50 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 110 6. Nästan alla nummer 325 7. Alla nummer 326 9. Uppgift saknas
VAR 228 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 281 width 1 MD=9 (17.10) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7390 1. Inga nummer 709 2. Nästan inga nummer 138 3. Ca ett nummer av fyra 53 4. Ca två nummer av fyra 43 5. Ca tre nummer av fyra 159 6. Nästan alla nummer 378 7. Alla nummer 219 9. Uppgift saknas
VAR 229 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 282 width 1 MD=9 (17.11) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7260 1. Inga nummer 668 2. Nästan inga nummer 173 3. Ca ett nummer av fyra 61 4. Ca två nummer av fyra 45 5. Ca tre nummer av fyra 169 6. Nästan alla nummer 398 7. Alla nummer 315 9. Uppgift saknas
VAR 230 IDAG 17 Loc 283 width 1 MD=9 (17.12) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: iDAG <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5750 1. Inga nummer 1380 2. Nästan inga nummer 771 3. Ca ett nummer av fyra 281 4. Ca två nummer av fyra 178 5. Ca tre nummer av fyra 278 6. Nästan alla nummer 193 7. Alla nummer 258 9. Uppgift saknas
VAR 231 IDAG 17 Loc 284 width 1 MD=9 (17.13) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: iDAG <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5705 1. Inga nummer 1326 2. Nästan inga nummer 651 3. Ca ett nummer av fyra 272 4. Ca två nummer av fyra 205 5. Ca tre nummer av fyra 391 6. Nästan alla nummer 270 7. Alla nummer 269 9. Uppgift saknas
VAR 232 ARBETET 17 Loc 285 width 1 MD=9 (17.14) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7209 1. Inga nummer 798 2. Nästan inga nummer 167 3. Ca ett nummer av fyra 78 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 127 6. Nästan alla nummer 444 7. Alla nummer 224 9. Uppgift saknas
VAR 233 ARBETET 17 Loc 286 width 1 MD=9 (17.15) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7325 1. Inga nummer 679 2. Nästan inga nummer 143 3. Ca ett nummer av fyra 67 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 123 6. Nästan alla nummer 462 7. Alla nummer 263 9. Uppgift saknas
VAR 234 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 287 width 1 MD=9 (17.16) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7209 1. Inga nummer 670 2. Nästan inga nummer 162 3. Ca ett nummer av fyra 69 4. Ca två nummer av fyra 51 5. Ca tre nummer av fyra 130 6. Nästan alla nummer 555 7. Alla nummer 243 9. Uppgift saknas
VAR 235 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 288 width 1 MD=9 (17.17) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7201 1. Inga nummer 613 2. Nästan inga nummer 161 3. Ca ett nummer av fyra 65 4. Ca två nummer av fyra 50 5. Ca tre nummer av fyra 149 6. Nästan alla nummer 596 7. Alla nummer 254 9. Uppgift saknas
VAR 236 HELSINGBORGS DAGBLAD 17 Loc 289 width 1 MD=9 (17.18) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Helsingborgs Dagblad <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8224 1. Inga nummer 252 2. Nästan inga nummer 61 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 60 6. Nästan alla nummer 248 7. Alla nummer 198 9. Uppgift saknas
VAR 237 HELSINGBORGS DAGBLAD 17 Loc 290 width 1 MD=9 (17.19) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Helsingborgs Dagblad <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 8233 1. Inga nummer 234 2. Nästan inga nummer 53 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 51 6. Nästan alla nummer 239 7. Alla nummer 239 9. Uppgift saknas
VAR 238 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 291 width 1 MD=9 (17.20) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8205 1. Inga nummer 348 2. Nästan inga nummer 69 3. Ca ett nummer av fyra 23 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 163 7. Alla nummer 233 9. Uppgift saknas
VAR 239 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 292 width 1 MD=9 (17.21) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 8238 1. Inga nummer 299 2. Nästan inga nummer 56 3. Ca ett nummer av fyra 20 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 156 7. Alla nummer 273 9. Uppgift saknas
VAR 240 NERIKES ALLEHANDA 17 Loc 293 width 1 MD=9 (17.22) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nerikes Allehanda <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8520 1. Inga nummer 191 2. Nästan inga nummer 28 3. Ca ett nummer av fyra 11 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 120 7. Alla nummer 179 9. Uppgift saknas
VAR 241 NORRKÖPINGS TIDNINGAR 17 Loc 294 width 1 MD=9 (17.23) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Norrköpings Tidningar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8607 1. Inga nummer 144 2. Nästan inga nummer 31 3. Ca ett nummer av fyra 6 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 91 7. Alla nummer 189 9. Uppgift saknas
VAR 242 NYA WERMLANDS TIDN 17 Loc 295 width 1 MD=9 (17.24) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nya Wermlands Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8459 1. Inga nummer 208 2. Nästan inga nummer 59 3. Ca ett nummer av fyra 24 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 33 6. Nästan alla nummer 109 7. Alla nummer 184 9. Uppgift saknas
VAR 243 UPSALA NYA TIDNING 17 Loc 296 width 1 MD=9 (17.25) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Upsala Nya Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8462 1. Inga nummer 226 2. Nästan inga nummer 48 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 105 7. Alla nummer 188 9. Uppgift saknas
VAR 244 VESTMANLANDS LÄNS TIDN17 Loc 297 width 1 MD=9 (17.26) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vestmanlands Läns Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8563 1. Inga nummer 160 2. Nästan inga nummer 33 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 94 7. Alla nummer 187 9. Uppgift saknas
VAR 245 ÖSTGÖTA CORRESP 17 Loc 298 width 1 MD=9 (17.27) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Östgöta Correspondenten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8482 1. Inga nummer 210 2. Nästan inga nummer 35 3. Ca ett nummer av fyra 12 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 125 7. Alla nummer 188 9. Uppgift saknas
VAR 246 ALLAS VECKOTIDN 17 Loc 299 width 1 MD=9 (17.28) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allas veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5974 1. Inga nummer 1810 2. Nästan inga nummer 506 3. Ca ett nummer av fyra 176 4. Ca två nummer av fyra 74 5. Ca tre nummer av fyra 175 6. Nästan alla nummer 216 7. Alla nummer 158 9. Uppgift saknas
VAR 247 ALLERS 17 Loc 300 width 1 MD=9 (17.29) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allers <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5427 1. Inga nummer 2089 2. Nästan inga nummer 549 3. Ca ett nummer av fyra 186 4. Ca två nummer av fyra 91 5. Ca tre nummer av fyra 219 6. Nästan alla nummer 391 7. Alla nummer 137 9. Uppgift saknas
VAR 248 HEMMETS JOURNAL 17 Loc 301 width 1 MD=9 (17.30) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5316 1. Inga nummer 2099 2. Nästan inga nummer 574 3. Ca ett nummer av fyra 215 4. Ca två nummer av fyra 101 5. Ca tre nummer av fyra 202 6. Nästan alla nummer 446 7. Alla nummer 136 9. Uppgift saknas
VAR 249 HEMMETS VECKOTIDNING 17 Loc 302 width 1 MD=9 (17.31) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5609 1. Inga nummer 2008 2. Nästan inga nummer 543 3. Ca ett nummer av fyra 172 4. Ca två nummer av fyra 87 5. Ca tre nummer av fyra 171 6. Nästan alla nummer 360 7. Alla nummer 139 9. Uppgift saknas
VAR 250 ÅRET RUNT 17 Loc 303 width 1 MD=9 (17.32) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Året Runt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4853 1. Inga nummer 2587 2. Nästan inga nummer 652 3. Ca ett nummer av fyra 201 4. Ca två nummer av fyra 104 5. Ca tre nummer av fyra 215 6. Nästan alla nummer 350 7. Alla nummer 127 9. Uppgift saknas
VAR 251 ICA-KURIREN 17 Loc 304 width 1 MD=9 (17.33) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: ICA- Kuriren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 46 4516 1. Inga nummer 2184 2. Nästan inga nummer 745 3. Ca ett nummer av fyra 281 4. Ca två nummer av fyra 154 5. Ca tre nummer av fyra 409 6. Nästan alla nummer 677 7. Alla nummer 123 9. Uppgift saknas
VAR 252 LAND 17 Loc 305 width 1 MD=9 (17.34) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Land <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 48 6049 1. Inga nummer 1345 2. Nästan inga nummer 371 3. Ca ett nummer av fyra 139 4. Ca två nummer av fyra 114 5. Ca tre nummer av fyra 254 6. Nästan alla nummer 704 7. Alla nummer 113 9. Uppgift saknas
VAR 253 VI 17 Loc 306 width 1 MD=9 (17.35) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 7466 1. Inga nummer 989 2. Nästan inga nummer 167 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 39 5. Ca tre nummer av fyra 70 6. Nästan alla nummer 163 7. Alla nummer 140 9. Uppgift saknas
VAR 254 RÖSTER I RADIO TV 17 Loc 307 width 1 MD=9 (17.36) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Röster i Radio TV <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7261 1. Inga nummer 1309 2. Nästan inga nummer 162 3. Ca ett nummer av fyra 47 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 47 6. Nästan alla nummer 107 7. Alla nummer 139 9. Uppgift saknas
VAR 255 TV 17 Loc 308 width 1 MD=9 (17.37) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: TV <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 8019 1. Inga nummer 573 2. Nästan inga nummer 106 3. Ca ett nummer av fyra 49 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 59 6. Nästan alla nummer 109 7. Alla nummer 145 9. Uppgift saknas
VAR 256 HÄNT I VECKAN 17 Loc 309 width 1 MD=9 (17.38) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt I Veckan <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5360 1. Inga nummer 2459 2. Nästan inga nummer 605 3. Ca ett nummer av fyra 193 4. Ca två nummer av fyra 95 5. Ca tre nummer av fyra 138 6. Nästan alla nummer 123 7. Alla nummer 116 9. Uppgift saknas
VAR 257 HÄNT EXTRA 17 Loc 310 width 1 MD=9 (17.39) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt I Veckan <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6977 1. Inga nummer 1246 2. Nästan inga nummer 365 3. Ca ett nummer av fyra 143 4. Ca två nummer av fyra 62 5. Ca tre nummer av fyra 94 6. Nästan alla nummer 65 7. Alla nummer 137 9. Uppgift saknas
VAR 258 DAM 17 Loc 311 width 1 MD=9 (17.40) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dam <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6656 1. Inga nummer 1629 2. Nästan inga nummer 365 3. Ca ett nummer av fyra 96 4. Ca två nummer av fyra 58 5. Ca tre nummer av fyra 80 6. Nästan alla nummer 76 7. Alla nummer 129 9. Uppgift saknas
VAR 259 DAMERNAS 17 Loc 312 width 1 MD=9 (17.41) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Damernas <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6979 1. Inga nummer 1377 2. Nästan inga nummer 315 3. Ca ett nummer av fyra 102 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 67 6. Nästan alla nummer 74 7. Alla nummer 140 9. Uppgift saknas
VAR 260 ELLE 17 Loc 313 width 1 MD=9 (17.42) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Elle <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8104 1. Inga nummer 578 2. Nästan inga nummer 136 3. Ca ett nummer av fyra 51 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 30 6. Nästan alla nummer 36 7. Alla nummer 134 9. Uppgift saknas
VAR 261 FEMINA 17 Loc 314 width 1 MD=9 (17.43) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Femina Månadens Magasin <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7639 1. Inga nummer 753 2. Nästan inga nummer 203 3. Ca ett nummer av fyra 91 4. Ca två nummer av fyra 40 5. Ca tre nummer av fyra 70 6. Nästan alla nummer 160 7. Alla nummer 133 9. Uppgift saknas
VAR 262 CLIC 17 Loc 315 width 1 MD=9 (17.44) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Clic <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 8184 1. Inga nummer 561 2. Nästan inga nummer 111 3. Ca ett nummer av fyra 40 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 23 7. Alla nummer 137 9. Uppgift saknas
VAR 263 MADAME 17 Loc 316 width 1 MD=9 (17.45) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Madame <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 8492 1. Inga nummer 331 2. Nästan inga nummer 51 3. Ca ett nummer av fyra 23 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 15 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 136 9. Uppgift saknas
VAR 264 JOURNALEN 17 Loc 317 width 1 MD=9 (17.46) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Journalen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8211 1. Inga nummer 521 2. Nästan inga nummer 100 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 54 7. Alla nummer 134 9. Uppgift saknas
VAR 265 DIVA 17 Loc 318 width 1 MD=9 (17.47) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Diva <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8700 1. Inga nummer 168 2. Nästan inga nummer 47 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 8 6. Nästan alla nummer 12 7. Alla nummer 133 9. Uppgift saknas
VAR 266 FRIDA 17 Loc 319 width 1 MD=9 (17.48) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Frida <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 8278 1. Inga nummer 389 2. Nästan inga nummer 124 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 46 6. Nästan alla nummer 49 7. Alla nummer 125 9. Uppgift saknas
VAR 267 VECKANS NOVELL 17 Loc 320 width 1 MD=9 (17.49) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Novell <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 8230 1. Inga nummer 429 2. Nästan inga nummer 141 3. Ca ett nummer av fyra 65 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 33 7. Alla nummer 123 9. Uppgift saknas
VAR 268 OKEJ 17 Loc 321 width 1 MD=9 (17.50) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: OKEJ <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 8019 1. Inga nummer 626 2. Nästan inga nummer 182 3. Ca ett nummer av fyra 63 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 21 7. Alla nummer 123 9. Uppgift saknas
VAR 269 VECKO REVYN 17 Loc 322 width 1 MD=9 (17.51) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vecko Revyn <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6804 1. Inga nummer 1555 2. Nästan inga nummer 345 3. Ca ett nummer av fyra 107 4. Ca två nummer av fyra 62 5. Ca tre nummer av fyra 68 6. Nästan alla nummer 22 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 270 CHILI 17 Loc 323 width 1 MD=9 (17.52) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: CHILI <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 8717 1. Inga nummer 122 2. Nästan inga nummer 43 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 24 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 271 SLITZ 17 Loc 324 width 1 MD=9 (17.53) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: SLITZ <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 8497 1. Inga nummer 289 2. Nästan inga nummer 80 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 21 7. Alla nummer 135 9. Uppgift saknas
VAR 272 ALLT OM MAT 17 Loc 325 width 1 MD=9 (17.54) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 16 5968 1. Inga nummer 1837 2. Nästan inga nummer 578 3. Ca ett nummer av fyra 171 4. Ca två nummer av fyra 57 5. Ca tre nummer av fyra 147 6. Nästan alla nummer 215 7. Alla nummer 116 9. Uppgift saknas
VAR 273 GLAD I MAT 17 Loc 326 width 1 MD=9 (17.55) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7623 1. Inga nummer 855 2. Nästan inga nummer 229 3. Ca ett nummer av fyra 81 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 51 6. Nästan alla nummer 88 7. Alla nummer 132 9. Uppgift saknas
VAR 274 GOURMET 17 Loc 327 width 1 MD=9 (17.56) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Gourmet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 8296 1. Inga nummer 446 2. Nästan inga nummer 109 3. Ca ett nummer av fyra 32 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 30 7. Alla nummer 135 9. Uppgift saknas
VAR 275 VI FÖRÄLDRAR 17 Loc 328 width 1 MD=9 (17.57) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi föräldrar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7366 1. Inga nummer 926 2. Nästan inga nummer 303 3. Ca ett nummer av fyra 87 4. Ca två nummer av fyra 43 5. Ca tre nummer av fyra 75 6. Nästan alla nummer 165 7. Alla nummer 124 9. Uppgift saknas
VAR 276 FÖRÄLDRAR & BARN 17 Loc 329 width 1 MD=9 (17.58) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Föräldrar & barn <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8500 1. Inga nummer 265 2. Nästan inga nummer 96 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 31 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 277 KVINNA NU 17 Loc 330 width 1 MD=9 (17.59) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kvinna Nu <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8539 1. Inga nummer 258 2. Nästan inga nummer 83 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 19 7. Alla nummer 129 9. Uppgift saknas
VAR 278 ANTIK & AUKTION 17 Loc 331 width 1 MD=9 (17.60) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antik & Auktion <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7946 1. Inga nummer 629 2. Nästan inga nummer 177 3. Ca ett nummer av fyra 56 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 43 6. Nästan alla nummer 90 7. Alla nummer 131 9. Uppgift saknas
VAR 279 ANTIKBÖRSEN 17 Loc 332 width 1 MD=9 (17.61) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antikbörsen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8460 1. Inga nummer 346 2. Nästan inga nummer 85 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 21 7. Alla nummer 131 9. Uppgift saknas
VAR 280 ALLT I HEMMET 17 Loc 333 width 1 MD=9 (17.62) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt i hemmet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 6452 1. Inga nummer 1630 2. Nästan inga nummer 450 3. Ca ett nummer av fyra 130 4. Ca två nummer av fyra 59 5. Ca tre nummer av fyra 98 6. Nästan alla nummer 145 7. Alla nummer 125 9. Uppgift saknas
VAR 281 HUS & HEM 17 Loc 334 width 1 MD=9 (17.63) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hus & Hem <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7374 1. Inga nummer 916 2. Nästan inga nummer 300 3. Ca ett nummer av fyra 108 4. Ca två nummer av fyra 48 5. Ca tre nummer av fyra 90 6. Nästan alla nummer 128 7. Alla nummer 125 9. Uppgift saknas
VAR 282 101 IDEER 17 Loc 335 width 1 MD=9 (17.64) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: 101 ideer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7825 1. Inga nummer 691 2. Nästan inga nummer 196 3. Ca ett nummer av fyra 45 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 52 6. Nästan alla nummer 125 7. Alla nummer 128 9. Uppgift saknas
VAR 283 GÖR SÅ HÄR 17 Loc 336 width 1 MD=9 (17.65) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Gör så här <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8242 1. Inga nummer 372 2. Nästan inga nummer 78 3. Ca ett nummer av fyra 38 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 61 6. Nästan alla nummer 147 7. Alla nummer 132 9. Uppgift saknas
VAR 284 VÅR BOSTAD 17 Loc 337 width 1 MD=9 (17.66) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vår Bostad <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 5732 1. Inga nummer 1050 2. Nästan inga nummer 493 3. Ca ett nummer av fyra 202 4. Ca två nummer av fyra 134 5. Ca tre nummer av fyra 448 6. Nästan alla nummer 854 7. Alla nummer 176 9. Uppgift saknas
VAR 285 DET BÄSTA 17 Loc 338 width 1 MD=9 (17.67) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Det Bästa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7381 1. Inga nummer 866 2. Nästan inga nummer 188 3. Ca ett nummer av fyra 79 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 101 6. Nästan alla nummer 300 7. Alla nummer 145 9. Uppgift saknas
VAR 286 HÄLSA 17 Loc 339 width 1 MD=9 (17.68) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hälsa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7519 1. Inga nummer 909 2. Nästan inga nummer 293 3. Ca ett nummer av fyra 77 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 53 6. Nästan alla nummer 72 7. Alla nummer 134 9. Uppgift saknas
VAR 287 MÅ BRA 17 Loc 340 width 1 MD=9 (17.69) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Må Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7368 1. Inga nummer 1004 2. Nästan inga nummer 330 3. Ca ett nummer av fyra 75 4. Ca två nummer av fyra 43 5. Ca tre nummer av fyra 69 6. Nästan alla nummer 76 7. Alla nummer 124 9. Uppgift saknas
VAR 288 I FORM 17 Loc 341 width 1 MD=9 (17.70) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: I form <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8294 1. Inga nummer 385 2. Nästan inga nummer 117 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 30 6. Nästan alla nummer 88 7. Alla nummer 131 9. Uppgift saknas
VAR 289 PRIMA LIV 17 Loc 342 width 1 MD=9 (17.71) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Prima liv <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8700 1. Inga nummer 153 2. Nästan inga nummer 45 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 20 7. Alla nummer 138 9. Uppgift saknas
VAR 290 HUND 17 Loc 343 width 1 MD=9 (17.72) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hund <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8112 1. Inga nummer 374 2. Nästan inga nummer 140 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 79 6. Nästan alla nummer 175 7. Alla nummer 128 9. Uppgift saknas
VAR 291 JAKT 17 Loc 344 width 1 MD=9 (17.73) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8110 1. Inga nummer 429 2. Nästan inga nummer 138 3. Ca ett nummer av fyra 57 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 72 6. Nästan alla nummer 120 7. Alla nummer 133 9. Uppgift saknas
VAR 292 JAKTMARK & FISKEVATT 17 Loc 345 width 1 MD=9 (17.74) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jaktmarker & fiskevatten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7963 1. Inga nummer 481 2. Nästan inga nummer 200 3. Ca ett nummer av fyra 58 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 62 6. Nästan alla nummer 155 7. Alla nummer 138 9. Uppgift saknas
VAR 293 SVENSK JAKT 17 Loc 346 width 1 MD=9 (17.75) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Svensk Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 8003 1. Inga nummer 388 2. Nästan inga nummer 160 3. Ca ett nummer av fyra 62 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 68 6. Nästan alla nummer 246 7. Alla nummer 129 9. Uppgift saknas
VAR 294 SPORTFISKE 17 Loc 347 width 1 MD=9 (17.76) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sportfiske <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 8043 1. Inga nummer 492 2. Nästan inga nummer 177 3. Ca ett nummer av fyra 66 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 36 6. Nästan alla nummer 124 7. Alla nummer 128 9. Uppgift saknas
VAR 295 HUSVAGN & CAMPING 17 Loc 348 width 1 MD=9 (17.77) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Husvagn & Camping <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8203 1. Inga nummer 440 2. Nästan inga nummer 131 3. Ca ett nummer av fyra 41 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 80 7. Alla nummer 138 9. Uppgift saknas
VAR 296 PÅ KRYSS 17 Loc 349 width 1 MD=9 (17.78) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: På kryss <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 8606 1. Inga nummer 179 2. Nästan inga nummer 63 3. Ca ett nummer av fyra 24 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 59 7. Alla nummer 131 9. Uppgift saknas
VAR 297 BÅTNYTT 17 Loc 350 width 1 MD=9 (17.79) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtnytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7893 1. Inga nummer 599 2. Nästan inga nummer 211 3. Ca ett nummer av fyra 75 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 57 6. Nästan alla nummer 83 7. Alla nummer 133 9. Uppgift saknas
VAR 298 BÅTÄGARE 17 Loc 351 width 1 MD=9 (17.80) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 8139 1. Inga nummer 473 2. Nästan inga nummer 164 3. Ca ett nummer av fyra 67 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 48 6. Nästan alla nummer 40 7. Alla nummer 134 9. Uppgift saknas
VAR 299 BÅTAR 17 Loc 352 width 1 MD=9 (17.81) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 8367 1. Inga nummer 352 2. Nästan inga nummer 114 3. Ca ett nummer av fyra 51 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 14 7. Alla nummer 154 9. Uppgift saknas
VAR 300 FAKTA 17 Loc 353 width 1 MD=9 (17.82) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fakta <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8358 1. Inga nummer 328 2. Nästan inga nummer 104 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 82 7. Alla nummer 135 9. Uppgift saknas
VAR 301 ILLUSTRERAD VETENSKAP 17 Loc 354 width 1 MD=9 (17.83) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Illustrerad vetenskap <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 6892 1. Inga nummer 1075 2. Nästan inga nummer 385 3. Ca ett nummer av fyra 131 4. Ca två nummer av fyra 75 5. Ca tre nummer av fyra 128 6. Nästan alla nummer 275 7. Alla nummer 128 9. Uppgift saknas
VAR 302 GOLF 17 Loc 355 width 1 MD=9 (17.84) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Golf <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 8306 1. Inga nummer 184 2. Nästan inga nummer 71 3. Ca ett nummer av fyra 28 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 75 6. Nästan alla nummer 262 7. Alla nummer 133 9. Uppgift saknas
VAR 303 ALLT OM MC 17 Loc 356 width 1 MD=9 (17.85) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om MC <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8113 1. Inga nummer 523 2. Nästan inga nummer 175 3. Ca ett nummer av fyra 64 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 130 9. Uppgift saknas
VAR 304 BIKE 17 Loc 357 width 1 MD=9 (17.86) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bike <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8401 1. Inga nummer 311 2. Nästan inga nummer 126 3. Ca ett nummer av fyra 49 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 26 7. Alla nummer 136 9. Uppgift saknas
VAR 305 BIL & MC 17 Loc 358 width 1 MD=9 (17.87) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bil & MC <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 8239 1. Inga nummer 468 2. Nästan inga nummer 146 3. Ca ett nummer av fyra 50 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 15 6. Nästan alla nummer 16 7. Alla nummer 136 9. Uppgift saknas
VAR 306 AUTOMOBIL 17 Loc 359 width 1 MD=9 (17.88) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Automobil <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8279 1. Inga nummer 396 2. Nästan inga nummer 148 3. Ca ett nummer av fyra 43 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 47 7. Alla nummer 136 9. Uppgift saknas
VAR 307 BILVÄRLDEN 17 Loc 360 width 1 MD=9 (17.89) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilvärlden <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 8521 1. Inga nummer 276 2. Nästan inga nummer 72 3. Ca ett nummer av fyra 20 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 8 6. Nästan alla nummer 28 7. Alla nummer 151 9. Uppgift saknas
VAR 308 MOTOR 17 Loc 361 width 1 MD=9 (17.90) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7720 1. Inga nummer 487 2. Nästan inga nummer 173 3. Ca ett nummer av fyra 101 4. Ca två nummer av fyra 48 5. Ca tre nummer av fyra 105 6. Nästan alla nummer 318 7. Alla nummer 137 9. Uppgift saknas
VAR 309 MOTORFÖRAREN 17 Loc 362 width 1 MD=9 (17.91) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: MotorFöraren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8324 1. Inga nummer 304 2. Nästan inga nummer 96 3. Ca ett nummer av fyra 36 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 41 6. Nästan alla nummer 125 7. Alla nummer 136 9. Uppgift saknas
VAR 310 VI BILÄGARE 17 Loc 363 width 1 MD=9 (17.92) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi bilägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 6611 1. Inga nummer 1083 2. Nästan inga nummer 375 3. Ca ett nummer av fyra 131 4. Ca två nummer av fyra 85 5. Ca tre nummer av fyra 167 6. Nästan alla nummer 504 7. Alla nummer 133 9. Uppgift saknas
VAR 311 CLASSIC MOTOR 17 Loc 364 width 1 MD=9 (17.93) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Classic motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8414 1. Inga nummer 302 2. Nästan inga nummer 102 3. Ca ett nummer av fyra 38 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 54 7. Alla nummer 136 9. Uppgift saknas
VAR 312 BILSPORT 17 Loc 365 width 1 MD=9 (17.94) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilsport <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 7686 1. Inga nummer 681 2. Nästan inga nummer 303 3. Ca ett nummer av fyra 118 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 54 6. Nästan alla nummer 75 7. Alla nummer 131 9. Uppgift saknas
VAR 313 WHEELS MAGAZINE 17 Loc 366 width 1 MD=9 (17.95) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheels Magazine <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8213 1. Inga nummer 448 2. Nästan inga nummer 132 3. Ca ett nummer av fyra 56 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 51 7. Alla nummer 131 9. Uppgift saknas
VAR 314 WHEEL DRIVE 17 Loc 367 width 1 MD=9 (17.96) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheel Drive <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8458 1. Inga nummer 294 2. Nästan inga nummer 102 3. Ca ett nummer av fyra 37 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 24 7. Alla nummer 145 9. Uppgift saknas
VAR 315 TEKNIKENS VÄRLD 17 Loc 368 width 1 MD=9 (17.97) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknikens Värld <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 25 6838 1. Inga nummer 1260 2. Nästan inga nummer 428 3. Ca ett nummer av fyra 159 4. Ca två nummer av fyra 87 5. Ca tre nummer av fyra 72 6. Nästan alla nummer 111 7. Alla nummer 134 9. Uppgift saknas
VAR 316 MOTORBÖRSEN 17 Loc 369 width 1 MD=9 (17.98) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motorbörsen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 8071 1. Inga nummer 443 2. Nästan inga nummer 207 3. Ca ett nummer av fyra 109 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 46 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 137 9. Uppgift saknas
VAR 317 TRAILER 17 Loc 370 width 1 MD=9 (17.99) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Trailer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8476 1. Inga nummer 279 2. Nästan inga nummer 85 3. Ca ett nummer av fyra 41 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 39 7. Alla nummer 144 9. Uppgift saknas
VAR 318 TEKNIK 17 Loc 371 width 1 MD=9 (17.100) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7971 1. Inga nummer 695 2. Nästan inga nummer 166 3. Ca ett nummer av fyra 60 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 26 7. Alla nummer 130 9. Uppgift saknas
VAR 319 DATOR 17 Loc 372 width 1 MD=9 (17.101) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dator <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 20 8488 1. Inga nummer 260 2. Nästan inga nummer 75 3. Ca ett nummer av fyra 32 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 48 7. Alla nummer 138 9. Uppgift saknas
VAR 320 ELEKTRONIK 17 Loc 373 width 1 MD=9 (17.102) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Elektronik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8453 1. Inga nummer 252 2. Nästan inga nummer 108 3. Ca ett nummer av fyra 54 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 42 7. Alla nummer 135 9. Uppgift saknas
VAR 321 NY TEKNIK 17 Loc 374 width 1 MD=9 (17.103) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ny Teknik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 8032 1. Inga nummer 461 2. Nästan inga nummer 153 3. Ca ett nummer av fyra 65 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 66 6. Nästan alla nummer 150 7. Alla nummer 131 9. Uppgift saknas
VAR 322 AKTUELL FOTOGRAFI 17 Loc 375 width 1 MD=9 (17.104) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Aktuell fotografi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8174 1. Inga nummer 454 2. Nästan inga nummer 158 3. Ca ett nummer av fyra 49 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 63 7. Alla nummer 136 9. Uppgift saknas
VAR 323 FOTO 17 Loc 376 width 1 MD=9 (17.105) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Foto <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8212 1. Inga nummer 444 2. Nästan inga nummer 157 3. Ca ett nummer av fyra 45 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 33 6. Nästan alla nummer 39 7. Alla nummer 130 9. Uppgift saknas
VAR 324 Z 17 Loc 377 width 1 MD=9 (17.106) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Z <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7591 1. Inga nummer 923 2. Nästan inga nummer 254 3. Ca ett nummer av fyra 82 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 39 6. Nästan alla nummer 44 7. Alla nummer 131 9. Uppgift saknas
VAR 325 TIME 17 Loc 378 width 1 MD=9 (17.107) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: TIME <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 8389 1. Inga nummer 359 2. Nästan inga nummer 94 3. Ca ett nummer av fyra 34 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 39 7. Alla nummer 141 9. Uppgift saknas
VAR 326 AFFÄRSVÄRLDEN 17 Loc 379 width 1 MD=9 (17.108) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Affärsvärlden <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 42 8039 1. Inga nummer 527 2. Nästan inga nummer 182 3. Ca ett nummer av fyra 80 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 30 6. Nästan alla nummer 61 7. Alla nummer 140 9. Uppgift saknas
VAR 327 VECKANS AFFÄRER 17 Loc 380 width 1 MD=9 (17.109) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 41 7266 1. Inga nummer 934 2. Nästan inga nummer 369 3. Ca ett nummer av fyra 149 4. Ca två nummer av fyra 51 5. Ca tre nummer av fyra 78 6. Nästan alla nummer 116 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 328 AKTIESPARAREN 17 Loc 381 width 1 MD=9 (17.110) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Aktiespararen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 8143 1. Inga nummer 410 2. Nästan inga nummer 144 3. Ca ett nummer av fyra 57 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 50 6. Nästan alla nummer 125 7. Alla nummer 141 9. Uppgift saknas
VAR 329 DINA PENGAR 17 Loc 382 width 1 MD=9 (17.111) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dina Pengar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7903 1. Inga nummer 499 2. Nästan inga nummer 187 3. Ca ett nummer av fyra 72 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 77 6. Nästan alla nummer 183 7. Alla nummer 137 9. Uppgift saknas
VAR 330 PRIVATA AFFÄRER 17 Loc 383 width 1 MD=9 (17.112) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Privata Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8151 1. Inga nummer 438 2. Nästan inga nummer 141 3. Ca ett nummer av fyra 69 4. Ca två nummer av fyra 28 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 85 7. Alla nummer 133 9. Uppgift saknas
VAR 331 SUNT FÖRNUFT 17 Loc 384 width 1 MD=9 (17.113) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sunt förnuft <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 8273 1. Inga nummer 252 2. Nästan inga nummer 91 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 61 6. Nästan alla nummer 203 7. Alla nummer 136 9. Uppgift saknas
VAR 332 MITT I POLITIKEN 17 Loc 385 width 1 MD=9 (17.114) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Mitt i politiken <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 21 8593 1. Inga nummer 163 2. Nästan inga nummer 65 3. Ca ett nummer av fyra 32 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 64 7. Alla nummer 127 9. Uppgift saknas
VAR 333 BYGGNADSARBETAREN 17 Loc 386 width 1 MD=9 (17.115) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Byggnadsarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 8492 1. Inga nummer 138 2. Nästan inga nummer 61 3. Ca ett nummer av fyra 35 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 45 6. Nästan alla nummer 161 7. Alla nummer 139 9. Uppgift saknas
VAR 334 KOMMUNAL ARBETAREN 17 Loc 387 width 1 MD=9 (17.116) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kommunal Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 7538 1. Inga nummer 291 2. Nästan inga nummer 159 3. Ca ett nummer av fyra 111 4. Ca två nummer av fyra 60 5. Ca tre nummer av fyra 233 6. Nästan alla nummer 562 7. Alla nummer 135 9. Uppgift saknas
VAR 335 KOMMUN AKTUELLT 17 Loc 388 width 1 MD=9 (17.117) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kommun aktuellt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 42 8235 1. Inga nummer 235 2. Nästan inga nummer 133 3. Ca ett nummer av fyra 72 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 89 6. Nästan alla nummer 153 7. Alla nummer 145 9. Uppgift saknas
VAR 336 METALLARBETAREN 17 Loc 389 width 1 MD=9 (17.118) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Metallarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 37 7936 1. Inga nummer 322 2. Nästan inga nummer 150 3. Ca ett nummer av fyra 81 4. Ca två nummer av fyra 43 5. Ca tre nummer av fyra 132 6. Nästan alla nummer 295 7. Alla nummer 130 9. Uppgift saknas
VAR 337 SIA 17 Loc 390 width 1 MD=9 (17.119) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sia <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 8668 1. Inga nummer 90 2. Nästan inga nummer 39 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 88 7. Alla nummer 139 9. Uppgift saknas
VAR 338 STATSANSTÄLLD 17 Loc 391 width 1 MD=9 (17.120) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Statsanställd <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 33 8281 1. Inga nummer 149 2. Nästan inga nummer 84 3. Ca ett nummer av fyra 36 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 105 6. Nästan alla nummer 256 7. Alla nummer 148 9. Uppgift saknas
VAR 339 LÄRARNAS TIDNING 17 Loc 392 width 1 MD=9 (17.121) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Lärarnas tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 34 8452 1. Inga nummer 118 2. Nästan inga nummer 50 3. Ca ett nummer av fyra 27 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 82 6. Nästan alla nummer 197 7. Alla nummer 137 9. Uppgift saknas
VAR 340 SKOL 17 Loc 393 width 1 MD=9 (17.122) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Skol <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 30 8587 1. Inga nummer 122 2. Nästan inga nummer 52 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 46 6. Nästan alla nummer 81 7. Alla nummer 134 9. Uppgift saknas
VAR 341 AGENT X9 17 Loc 394 width 1 MD=9 (17.123) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Agent X9 <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 13 7788 1. Inga nummer 719 2. Nästan inga nummer 253 3. Ca ett nummer av fyra 71 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 46 6. Nästan alla nummer 60 7. Alla nummer 122 9. Uppgift saknas
VAR 342 BUSTER 17 Loc 395 width 1 MD=9 (17.124) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Buster <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 8241 1. Inga nummer 540 2. Nästan inga nummer 122 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 11 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 343 FANTOMEN 17 Loc 396 width 1 MD=9 (17.125) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fantomen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6982 1. Inga nummer 1225 2. Nästan inga nummer 392 3. Ca ett nummer av fyra 135 4. Ca två nummer av fyra 58 5. Ca tre nummer av fyra 84 6. Nästan alla nummer 80 7. Alla nummer 133 9. Uppgift saknas
VAR 344 KALLE ANKA 17 Loc 397 width 1 MD=9 (17.126) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kalle Anka <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5597 1. Inga nummer 1953 2. Nästan inga nummer 630 3. Ca ett nummer av fyra 256 4. Ca två nummer av fyra 131 5. Ca tre nummer av fyra 155 6. Nästan alla nummer 236 7. Alla nummer 131 9. Uppgift saknas
VAR 345 KNASEN 17 Loc 398 width 1 MD=9 (17.127) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Knasen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7182 1. Inga nummer 1132 2. Nästan inga nummer 340 3. Ca ett nummer av fyra 136 4. Ca två nummer av fyra 53 5. Ca tre nummer av fyra 54 6. Nästan alla nummer 65 7. Alla nummer 127 9. Uppgift saknas
VAR 346 FRIDOLF 17 Loc 399 width 1 MD=9 (17.128) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fridolf <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6886 1. Inga nummer 1460 2. Nästan inga nummer 373 3. Ca ett nummer av fyra 128 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 39 6. Nästan alla nummer 37 7. Alla nummer 125 9. Uppgift saknas
VAR 347 91:AN 17 Loc 400 width 1 MD=9 (17.129) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: 91:an <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6482 1. Inga nummer 1663 2. Nästan inga nummer 447 3. Ca ett nummer av fyra 163 4. Ca två nummer av fyra 60 5. Ca tre nummer av fyra 77 6. Nästan alla nummer 78 7. Alla nummer 119 9. Uppgift saknas
VAR 348 SERIEMAGASINET 17 Loc 401 width 1 MD=9 (17.130) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Seriemagasinet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8193 1. Inga nummer 413 2. Nästan inga nummer 127 3. Ca ett nummer av fyra 62 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 41 6. Nästan alla nummer 80 7. Alla nummer 142 9. Uppgift saknas
VAR 349 GULA TIDNINGEN 17 Loc 402 width 1 MD=9 (17.131) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Gula Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 150 7088 1. Inga nummer 1338 2. Nästan inga nummer 365 3. Ca ett nummer av fyra 99 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 22 7. Alla nummer 124 9. Uppgift saknas
VAR 350 FILM NET 17 Loc 403 width 1 MD=9 (17.132) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Film Net <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7682 1. Inga nummer 521 2. Nästan inga nummer 153 3. Ca ett nummer av fyra 64 4. Ca två nummer av fyra 45 5. Ca tre nummer av fyra 116 6. Nästan alla nummer 385 7. Alla nummer 123 9. Uppgift saknas
VAR 351 UPP & NER 17 Loc 404 width 1 MD=9 (17.133) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Upp & Ner <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8033 1. Inga nummer 491 2. Nästan inga nummer 243 3. Ca ett nummer av fyra 92 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 19 7. Alla nummer 135 9. Uppgift saknas
VAR 352 HÄLSO 17 Loc 405 width 1 MD=9 (17.134) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hälso <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8275 1. Inga nummer 422 2. Nästan inga nummer 149 3. Ca ett nummer av fyra 40 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 34 7. Alla nummer 131 9. Uppgift saknas
VAR 353 KVINNOR & EKONOMI 17 Loc 406 width 1 MD=9 (17.135) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kvinnor & Ekonomi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 8656 1. Inga nummer 181 2. Nästan inga nummer 66 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 17 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 354 RÖDA KORSET 17 Loc 407 width 1 MD=9 (17.136) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Röda Korset <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 7 8232 1. Inga nummer 263 2. Nästan inga nummer 108 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 90 6. Nästan alla nummer 191 7. Alla nummer 132 9. Uppgift saknas
VAR 355 AFFISCHPELARE 18 Loc 408 width 1 MD=9 (18) Utomhusreklam. Hur ofta kan Du se reklam på följande slag av reklamplatser? (18.1) Affischpelare 351 0. Aldrig 886 1. Någon dag per år 694 2. Någon dag per kvartal 1284 3. Någon dag per månad 1192 4. Ca 1 dag per vecka 1211 5. 2-3 dagar per vecka 1362 6. 4-5 dagar per vecka 1834 7. 6-7 dagar per vecka 275 9. Uppgift saknas
VAR 356 AFFISCHTAVLOR 18 Loc 409 width 1 MD=9 (18.2) Affischtavlor <Se F.(18) för fullständig frågetext> 631 0. Aldrig 1101 1. Någon dag per år 855 2. Någon dag per kvartal 1588 3. Någon dag per månad 1270 4. Ca 1 dag per vecka 1185 5. 2-3 dagar per vecka 1009 6. 4-5 dagar per vecka 1121 7. 6-7 dagar per vecka 329 9. Uppgift saknas
VAR 357 BAKSIDESSKYLTAR 18 Loc 410 width 1 MD=9 (18.3) Baksidesskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 364 0. Aldrig 659 1. Någon dag per år 592 2. Någon dag per kvartal 1195 3. Någon dag per månad 1182 4. Ca 1 dag per vecka 1486 5. 2-3 dagar per vecka 1585 6. 4-5 dagar per vecka 1735 7. 6-7 dagar per vecka 291 9. Uppgift saknas
VAR 358 SIDOSKYLTAR 18 Loc 411 width 1 MD=9 (18.4) Sidoskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 294 0. Aldrig 670 1. Någon dag per år 615 2. Någon dag per kvartal 1189 3. Någon dag per månad 1155 4. Ca 1 dag per vecka 1422 5. 2-3 dagar per vecka 1663 6. 4-5 dagar per vecka 1803 7. 6-7 dagar per vecka 278 9. Uppgift saknas
VAR 359 FÖRARPLATSSKYLTAR 18 Loc 412 width 1 MD=9 (18.5) Förarplatsskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 2652 0. Aldrig 2141 1. Någon dag per år 1025 2. Någon dag per kvartal 1041 3. Någon dag per månad 488 4. Ca 1 dag per vecka 406 5. 2-3 dagar per vecka 626 6. 4-5 dagar per vecka 411 7. 6-7 dagar per vecka 299 9. Uppgift saknas
VAR 360 ANDEL EGNA INKÖP 19 Loc 413 width 1 MD=9 19 Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra dagligvaror gör Du själv? 1463 1. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1577 2. Gör mindre än hälften av alla inköp 1290 3. Gör ungefär hälften av alla inköp 884 4. Gör mer än hälften av alla inköp 3784 5. Gör alla eller nästan alla inköp 91 9. Uppgift saknas
VAR 361 ANDEL EGNA LIVSMEDKÖP 20 Loc 414 width 1 MD=9 20 Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra dagligvaror gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 1816 1. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o dyl. själv 3018 2. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 1613 3. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 962 4. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 740 5. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 794 6. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 146 9. Uppgift saknas
VAR 362 MEDLEM I KONSUM 21 Loc 415 width 1 MD=9 21 Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 4834 1. Ja 4108 2. Nej 147 9. Uppgift saknas
VAR 363 SKÖNHETSARTIKLAR 22 Loc 416 width 1 MD=9 22 Ange så nogrannt som möjligt hur ofta Du själv köper nedanstående produkter. Var vänlig svara med ett kryss på varje rad! 22.1 2108 1. Aldrig 2864 2. Någon gång /år 2162 3. Någon gång/kvartal 1519 4. Någon gång/månad 116 5. Någon gång/vecka eller oftare 320 9. Uppgift saknas
VAR 364 TANDKRÄM 22 Loc 417 width 1 MD=9 (22.2) Tandkräm <Se F.22 för fullständig frågetext> 602 1. Aldrig 897 2. Någon gång /år 2642 3. Någon gång/kvartal 4516 4. Någon gång/månad 329 5. Någon gång/vecka eller oftare 103 9. Uppgift saknas
VAR 365 TVÅL 22 Loc 418 width 1 MD=9 (22.3) Tvål <Se F.22 för fullständig frågetext> 590 1. Aldrig 921 2. Någon gång /år 2573 3. Någon gång/kvartal 4464 4. Någon gång/månad 380 5. Någon gång/vecka eller oftare 161 9. Uppgift saknas
VAR 366 MASKINDISKMEDEL 22 Loc 419 width 1 MD=9 (22.4) Maskindiskmedel <Se F.22 för fullständig frågetext> 4672 1. Aldrig 870 2. Någon gång /år 1775 3. Någon gång/kvartal 1400 4. Någon gång/månad 47 5. Någon gång/vecka eller oftare 325 9. Uppgift saknas
VAR 367 HANDDISKMEDEL 22 Loc 420 width 1 MD=9 (22.5) Handdiskmedel <Se F.22 för fullständig frågetext> 1261 1. Aldrig 1388 2. Någon gång /år 3256 3. Någon gång/kvartal 2923 4. Någon gång/månad 113 5. Någon gång/vecka eller oftare 148 9. Uppgift saknas
VAR 368 ALLRENGÖRINGSMEDEL 22 Loc 421 width 1 MD=9 (22.6) Allrengöringsmedel <Se F.22 för fullständig frågetext> 1383 1. Aldrig 2031 2. Någon gång /år 3335 3. Någon gång/kvartal 2094 4. Någon gång/månad 68 5. Någon gång/vecka eller oftare 178 9. Uppgift saknas
VAR 369 TVÄTTMEDEL 22 Loc 422 width 1 MD=9 (22.7) Tvättmedel <Se F.22 för fullständig frågetext> 1183 1. Aldrig 1057 2. Någon gång /år 3081 3. Någon gång/kvartal 3459 4. Någon gång/månad 177 5. Någon gång/vecka eller oftare 132 9. Uppgift saknas
VAR 370 GOLVVÅRDSMEDEL 22 Loc 423 width 1 MD=9 (22.8) Golvvårdsmedel <Se F.22 för fullständig frågetext> 2626 1. Aldrig 2923 2. Någon gång /år 2198 3. Någon gång/kvartal 1039 4. Någon gång/månad 36 5. Någon gång/vecka eller oftare 267 9. Uppgift saknas
VAR 371 KAFFE 22 Loc 424 width 1 MD=9 (22.9) Kaffe <Se F.22 för fullständig frågetext> 989 1. Aldrig 676 2. Någon gång /år 1270 3. Någon gång/kvartal 4350 4. Någon gång/månad 1700 5. Någon gång/vecka eller oftare 104 9. Uppgift saknas
VAR 372 ÖL 22 Loc 425 width 1 MD=9 (22.10) Öl <Se F.22 för fullständig frågetext> 1336 1. Aldrig 926 2. Någon gång /år 1322 3. Någon gång/kvartal 3402 4. Någon gång/månad 1968 5. Någon gång/vecka eller oftare 135 9. Uppgift saknas
VAR 373 SVENSK KANAL 1 23 Loc 426 width 1 MD=9 (23) Vilka TV-kanaler har Du möjlighet att se i Ditt hushåll? (23.1) Kan Du se: Svensk Kanal 1 8883 1. Ja 102 2. Nej 104 9. Uppgift saknas
VAR 374 SVENSK TV 2 23 Loc 427 width 1 MD=9 (23.2) Kan Du se: Svensk TV 2 <Se F.(23) för fullständig frågetext> 8880 1. Ja 104 2. Nej 105 9. Uppgift saknas
VAR 375 TV 3 23 Loc 428 width 1 MD=9 (23.3) Kan Du se: TV 3 <Se F.(23) för fullständig frågetext> 3661 1. Ja 4976 2. Nej 452 9. Uppgift saknas
VAR 376 TV 4 23 Loc 429 width 1 MD=9 (23.4) Kan Du se: TV 4 <Se F.(23) för fullständig frågetext> 3249 1. Ja 5347 2. Nej 493 9. Uppgift saknas
VAR 377 NORDIC CHANNEL 23 Loc 430 width 1 MD=9 (23.5) Kan Du se: Nordic Channel <Se F.(23) för fullständig frågetext> 2628 1. Ja 5866 2. Nej 595 9. Uppgift saknas
VAR 378 DANSK TV 2 23 Loc 431 width 1 MD=9 (23.6) Kan Du se: Dansk TV 2 <Se F.(23) för fullständig frågetext> 1987 1. Ja 6702 2. Nej 400 9. Uppgift saknas
VAR 379 MTV 23 Loc 432 width 1 MD=9 (23.7) Kan Du se: MTV <Se F.(23) för fullständig frågetext> 3227 1. Ja 5334 2. Nej 528 9. Uppgift saknas
VAR 380 EUROSPORT 23 Loc 433 width 1 MD=9 (23.8) Kan Du se: Eurosport <Se F.(23) för fullständig frågetext> 3425 1. Ja 5175 2. Nej 489 9. Uppgift saknas
VAR 381 SUPER CHANNEL 23 Loc 434 width 1 MD=9 (23.9) Kan Du se: Super Channel <Se F.(23) för fullständig frågetext> 2668 1. Ja 5856 2. Nej 565 9. Uppgift saknas
VAR 382 BBC 23 Loc 435 width 1 MD=9 (23.10) Kan Du se: BBC <Se F.(23) för fullständig frågetext> 860 1. Ja 7423 2. Nej 806 9. Uppgift saknas
VAR 383 CNN 23 Loc 436 width 1 MD=9 (23.11) Kan Du se: CNN <Se F.(23) för fullständig frågetext> 1142 1. Ja 7166 2. Nej 781 9. Uppgift saknas
VAR 384 FILM NET 23 Loc 437 width 1 MD=9 (23.12) Kan Du se: Film Net <Se F.(23) för fullständig frågetext> 764 1. Ja 7514 2. Nej 811 9. Uppgift saknas
VAR 385 SF SUCCE 23 Loc 438 width 1 MD=9 (23.13) Kan Du se: SF Succe <Se F.(23) för fullständig frågetext> 218 1. Ja 7994 2. Nej 877 9. Uppgift saknas
VAR 386 TV 1000 23 Loc 439 width 1 MD=9 (23.14) Kan Du se: TV 1000 <Se F.(23) för fullständig frågetext> 505 1. Ja 7733 2. Nej 851 9. Uppgift saknas
VAR 387 SVENSK KANAL 1 Loc 440 width 1 MD=9 24 Hur ofta brukar Du titta på olika TV-kanaler? (24.1) Hur ofta tittar Du på: Svensk Kanal 1? 5494 1. Dagligen 1300 2. 5-6 ggr/vecka 946 3. 3-4 ggr/vecka 482 4. 1-2 ggr/vecka 88 5. Ngn gång/månad 87 6. Mer sällan 55 7. Aldrig 637 9. Uppgift saknas
VAR 388 SVENSK TV 2 Loc 441 width 1 MD=9 (24.2) Hur ofta brukar Du titta på: Svensk TV 2? <Se F.24 för fullständig frågetext> 5179 1. Dagligen 1245 2. 5-6 ggr/vecka 878 3. 3-4 ggr/vecka 422 4. 1-2 ggr/vecka 72 5. Ngn gång/månad 73 6. Mer sällan 54 7. Aldrig 1166 9. Uppgift saknas
VAR 389 TV 3 Loc 442 width 1 MD=9 (24.3) Hur ofta brukar Du titta på: TV 3? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1447 1. Dagligen 583 2. 5-6 ggr/vecka 606 3. 3-4 ggr/vecka 520 4. 1-2 ggr/vecka 146 5. Ngn gång/månad 151 6. Mer sällan 629 7. Aldrig 5007 9. Uppgift saknas
VAR 390 TV 4 Loc 443 width 1 MD=9 (24.4) Hur ofta brukar Du titta på: TV 4? <Se F.24 för fullständig frågetext> 926 1. Dagligen 398 2. 5-6 ggr/vecka 587 3. 3-4 ggr/vecka 708 4. 1-2 ggr/vecka 208 5. Ngn gång/månad 184 6. Mer sällan 714 7. Aldrig 5364 9. Uppgift saknas
VAR 391 NORDIC CHANNEL Loc 444 width 1 MD=9 (24.5) Hur ofta brukar Du titta på: Nordic Channel <Se F.24 för fullständig frågetext> 452 1. Dagligen 139 2. 5-6 ggr/vecka 270 3. 3-4 ggr/vecka 564 4. 1-2 ggr/vecka 443 5. Ngn gång/månad 399 6. Mer sällan 989 7. Aldrig 5833 9. Uppgift saknas
VAR 392 DANSK TV 2 Loc 445 width 1 MD=9 (24.6) Hur ofta brukar Du titta på: Dansk TV 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 441 1. Dagligen 150 2. 5-6 ggr/vecka 237 3. 3-4 ggr/vecka 390 4. 1-2 ggr/vecka 272 5. Ngn gång/månad 240 6. Mer sällan 830 7. Aldrig 6529 9. Uppgift saknas
VAR 393 MTV Loc 446 width 1 MD=9 (24.7) Hur ofta brukar Du titta på: MTV <Se F.24 för fullständig frågetext> 670 1. Dagligen 204 2. 5-6 ggr/vecka 313 3. 3-4 ggr/vecka 475 4. 1-2 ggr/vecka 354 5. Ngn gång/månad 609 6. Mer sällan 1072 7. Aldrig 5392 9. Uppgift saknas
VAR 394 EUROSPORT Loc 447 width 1 MD=9 (24.8) Hur ofta brukar Du titta på: Eurosport <Se F.24 för fullständig frågetext> 620 1. Dagligen 243 2. 5-6 ggr/vecka 376 3. 3-4 ggr/vecka 555 4. 1-2 ggr/vecka 402 5. Ngn gång/månad 575 6. Mer sällan 1080 7. Aldrig 5238 9. Uppgift saknas
VAR 395 SUPER CHANNEL Loc 448 width 1 MD=9 (24.9) Hur ofta brukar Du titta på: Super Channel <Se F.24 för fullständig frågetext> 334 1. Dagligen 81 2. 5-6 ggr/vecka 153 3. 3-4 ggr/vecka 432 4. 1-2 ggr/vecka 431 5. Ngn gång/månad 682 6. Mer sällan 1150 7. Aldrig 5826 9. Uppgift saknas
VAR 396 BBC Loc 449 width 1 MD=9 (24.10) Hur ofta brukar Du titta på: BBC <Se F.24 för fullständig frågetext> 128 1. Dagligen 34 2. 5-6 ggr/vecka 59 3. 3-4 ggr/vecka 131 4. 1-2 ggr/vecka 157 5. Ngn gång/månad 229 6. Mer sällan 1298 7. Aldrig 7053 9. Uppgift saknas
VAR 397 CNN Loc 450 width 1 MD=9 (24.11) Hur ofta brukar Du titta på: CNN <Se F.24 för fullständig frågetext> 204 1. Dagligen 49 2. 5-6 ggr/vecka 123 3. 3-4 ggr/vecka 164 4. 1-2 ggr/vecka 190 5. Ngn gång/månad 246 6. Mer sällan 1259 7. Aldrig 6854 9. Uppgift saknas
VAR 398 FILM NET Loc 451 width 1 MD=9 (24.12) Hur ofta brukar Du titta på: Film Net <Se F.24 för fullständig frågetext> 224 1. Dagligen 76 2. 5-6 ggr/vecka 138 3. 3-4 ggr/vecka 161 4. 1-2 ggr/vecka 97 5. Ngn gång/månad 123 6. Mer sällan 1180 7. Aldrig 7090 9. Uppgift saknas
VAR 399 SF SUCCE Loc 452 width 1 MD=9 (24.13) Hur ofta brukar Du titta på: SF Succe <Se F.24 för fullständig frågetext> 62 1. Dagligen 23 2. 5-6 ggr/vecka 21 3. 3-4 ggr/vecka 45 4. 1-2 ggr/vecka 47 5. Ngn gång/månad 68 6. Mer sällan 1314 7. Aldrig 7509 9. Uppgift saknas
VAR 400 TV 1000 24 Loc 453 width 1 MD=9 (24.14) Hur ofta brukar Du titta på: TV 1000 <Se F.24 för fullständig frågetext> 130 1. Dagligen 56 2. 5-6 ggr/vecka 64 3. 3-4 ggr/vecka 96 4. 1-2 ggr/vecka 70 5. Ngn gång/månad 102 6. Mer sällan 1270 7. Aldrig 7301 9. Uppgift saknas
VAR 401 MÅNDAG-TORSDAG 25 Loc 454 width 2 MD=99 25 Hur lång tid sammanlagt tittar Du på TV en genomsnittlig dag? (25.1) Måndag - Torsdag 168 00. Inte alls 89 01. Högst 5 min 167 02. 5 - 15 min 501 03. 15 min - 1/2 tim 1784 04. 1/2 - 1 tim 3169 05. 1 - 2 tim 1847 06. 2 - 3 tim 709 07. 3 - 4 tim 270 08. 4 - 5 tim 190 09. Mer än 5 tim 195 99. Uppgift saknas
VAR 402 FREDAG 25 Loc 456 width 2 MD=99 (25.2) Fredag <Se F.25 för fullständig frågetext> 175 00. Inte alls 64 01. Högst 5 min 98 02. 5 - 15 min 232 03. 15 min - 1/2 tim 837 04. 1/2 - 1 tim 2530 05. 1 - 2 tim 2720 06. 2 - 3 tim 1360 07. 3 - 4 tim 510 08. 4 - 5 tim 216 09. Mer än 5 tim 347 99. Uppgift saknas
VAR 403 LÖRDAG 25 Loc 458 width 2 MD=99 (25.3) Lördag <Se F.25 för fullständig frågetext> 174 00. Inte alls 71 01. Högst 5 min 73 02. 5 - 15 min 194 03. 15 min - 1/2 tim 712 04. 1/2 - 1 tim 2235 05. 1 - 2 tim 2592 06. 2 - 3 tim 1622 07. 3 - 4 tim 742 08. 4 - 5 tim 407 09. Mer än 5 tim 267 99. Uppgift saknas
VAR 404 SÖNDAG 25 Loc 460 width 2 MD=99 (25.4) Söndag <Se F.25 för fullständig frågetext> 159 00. Inte alls 58 01. Högst 5 min 85 02. 5 - 15 min 227 03. 15 min - 1/2 tim 1064 04. 1/2 - 1 tim 2624 05. 1 - 2 tim 2377 06. 2 - 3 tim 1300 07. 3 - 4 tim 565 08. 4 - 5 tim 355 09. Mer än 5 tim 275 99. Uppgift saknas
VAR 405 SVENSK TV (1 EL. 2) 26 Loc 462 width 2 MD=99 26 Hur lång tid sammanlagt tittar Du på följande TV-kanaler en genomsnittlig dag? (26.1) Svensk TV (1 el. 2) 192 00. Inte alls 118 01. Högst 5 min 297 02. 5 - 15 min 829 03. 15 min - 1/2 tim 2416 04. 1/2 - 1 tim 2960 05. 1 - 2 tim 1312 06. 2 - 3 tim 447 07. 3 - 4 tim 149 08. 4 - 5 tim 62 09. Mer än 5 tim 307 99. Uppgift saknas
VAR 406 TV 3 26 Loc 464 width 2 MD=99 (26.2) TV 3 <Se F.26 för fullständig frågetext> 3453 00. Inte alls 174 01. Högst 5 min 306 02. 5 - 15 min 665 03. 15 min - 1/2 tim 1214 04. 1/2 - 1 tim 875 05. 1 - 2 tim 262 06. 2 - 3 tim 71 07. 3 - 4 tim 17 08. 4 - 5 tim 17 09. Mer än 5 tim 2035 99. Uppgift saknas
VAR 407 TV 4 26 Loc 466 width 2 MD=99 (26.3) TV 4 <Se F.26 för fullständig frågetext> 3786 00. Inte alls 256 01. Högst 5 min 486 02. 5 - 15 min 800 03. 15 min - 1/2 tim 945 04. 1/2 - 1 tim 436 05. 1 - 2 tim 70 06. 2 - 3 tim 19 07. 3 - 4 tim 8 08. 4 - 5 tim 12 09. Mer än 5 tim 2271 99. Uppgift saknas
VAR 408 MTV 26 Loc 468 width 2 MD=99 (26.4) MTV <Se F.26 för fullständig frågetext> 4387 00. Inte alls 634 01. Högst 5 min 584 02. 5 - 15 min 414 03. 15 min - 1/2 tim 327 04. 1/2 - 1 tim 166 05. 1 - 2 tim 50 06. 2 - 3 tim 20 07. 3 - 4 tim 12 08. 4 - 5 tim 29 09. Mer än 5 tim 2466 99. Uppgift saknas
VAR 409 EUROSPORT 26 Loc 470 width 2 MD=99 (26.5) Eurosport <Se F.26 för fullständig frågetext> 4348 00. Inte alls 590 01. Högst 5 min 545 02. 5 - 15 min 554 03. 15 min - 1/2 tim 491 04. 1/2 - 1 tim 219 05. 1 - 2 tim 43 06. 2 - 3 tim 20 07. 3 - 4 tim 8 08. 4 - 5 tim 16 09. Mer än 5 tim 2255 99. Uppgift saknas
VAR 410 ANNAN SATELITKANAL 26 Loc 472 width 2 MD=99 (26.6) Annan satelitkanal <Se F.26 för fullständig frågetext> 4357 00. Inte alls 367 01. Högst 5 min 385 02. 5 - 15 min 436 03. 15 min - 1/2 tim 493 04. 1/2 - 1 tim 344 05. 1 - 2 tim 119 06. 2 - 3 tim 41 07. 3 - 4 tim 11 08. 4 - 5 tim 40 09. Mer än 5 tim 2496 99. Uppgift saknas