SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1992
            SOM-undersökningen 1992
                SSD 0436

              Huvudansvariga
     Sören Holmberg, Lennart Nilsson och Lennart Weibull
   Statsvetenskapliga institutionen, Förvaltningshögskolan och
     Institutionen för journalistik och masskommunikation
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
                Juni 1994

         Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
              S-405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SOM-UNDERSÖKNINGEN 1992 samlades ursprungligen in
  av ett forskningsprojekt vid statsvetenskapliga
  institutionen,institutionen för journalistik och
  masskommunikation och förvaltningshögskolan vid Göteborgs
  universitet, under ledning av Sören Holmberg, Lennart Weibull
  och Lennart Nilsson.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
  Weibull, Lennart Nilsson och Svensk Samhällsvetenskaplig
  Datatjänst får SOM-UNDERSÖKNINGEN 1992 förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.

   SOM-undersökningen 1992 var den sjunde undersökningen i
   serien. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.
   År 1992 genomfördes även en andra SOM-undersökning, den s k
   Väst-SOM, inriktad på Göteborg med kranskommuner.

   Huvudansvariga för SOM-undersökningen 1992 är Sören Holmberg
   Lennart Weibull och Lennart Nilsson. Administrativ
   forskningsassistent var Anna Rönström, Institutionen för
   journalistik och masskommunikation. Fältarbetet genomfördes
   av SIFO-Ronneby med Lena Vogelius som ansvarig.

                 II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   SOM-undersökningarna avser att belysa svenska folkets
   orientering i samhällsfrågor av olika slag. SOM92 är en
   riksrepresentativ undersökning och omfattar personer 15-80
   år, kyrkobokförda i riket. Avgränsningarna av de yngsta och
   äldsta grupperna har gjorts på grundval av både teoretiska
   och metodologiska bedömningar. Urvalet på 2 800 personer är
   ett obundet slumpmässigt urval med lika urvalssannolikhet
   för samtliga i populationen. Urvalsprincip och storlek på

  urvalet är densamma som för SOM86. Skillnaden i en
   jämförelse med SOM87 och SOM88 ligger i att
   undersökningspopulationen för dessa endast omfattar svenska
   medborgare.

   Frågeformuläret utarbetades av de olika projekten i
   samarbete med undersökningsledningen.
   Formuläret uppdelades i sex sammanhållna block av frågor:
   massmedier, politik och samhälle, energi, kärnkraft och
   miljö, Sveriges förhållande till omvärlden, boende,
   kommunala förhållanden och fritid samt bakgrundsuppgifter.

   Frågeblocken placerades efter principen att man inleder med
   ett förhållandevis lätt frågeområde, massmedieanvändning,
   och sedan ökas svårighetsgraden med frågeområdena politik,
   energi, kärnkraft och miljö samt Sveriges förhållande till
   omvärlden. Mot slutet av formuläret återfanns enklare frågor
   om boende, kommunala förhållanden och fritid. Allra sist låg
   de enklaste frågorna om svarspersonernas egna förhållanden.
   Avslutningsvis fick svarspersonerna komma med egna
   synpunkter på undersökningen.

   Den 20 oktober 1992 skickades ett frågeformulär ut
   tillsammans med presentationsfolder, följebrev och
   svarskuvert. Två dagar senare skickades ett påminnelsekort
   ut. Ett påminnelsebrev,samtliga innehållande frågeformulär,
   svarskuvert och en anmodan att sända in enkäten, skickades ut
   den 3 november.Ytterligare två identiska utskick skulle göras
   i november, men eftersom inströmningen varit så god ändrades
   den planen.

   Telefonanmaningar till samtliga som ej svarat genomfördes
   mellan den 19 och 26 november. Den 10 december startades en
   ny runda med telefonanmaningar och dagen efter skickades
   en ny omgång enkäter med svarskuvert ut till dem som
   accepterat att fylla i formuläret, samt till dem som man
   inte lyckades nå per telefon. Fältarbetet avbröts den 22
   december och den sista enkäten anlände den 15 januari.

   Svarsfrekvensen uppgick till 71 procent.

   ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
   SOM-UNDERSÖKNINGEN 1992
                   Antal

   Bruttourval           2800
   Bortdefinierade          125
   Därav:
   - Sjukdom, institutionell vård,
    postretur och utlandsvistelse  78
   - Avlidna             3
   - Ej svensktalande         21
   - Ej kommunicerbar         23
  

   Nettourval            2675
   Svar               1889
   Bortfall             786

   För ytterligare information om undersökningen se:

    Holmberg, Sören Medier och opinion i Sverige
    Weibull, Lennart SOM-undersökningen 1992
    Nilsson, Lennart SOM-rapport 9
            Statsvetenskapliga institutionen,
            Institutionen för journalistik och
            masskommunikation
     Förvaltningshögskolan
            Göteborgs universitet, 1992

                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 101 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 15 (3) LOC 123 WIDTH 1
                        (4) MD=9

   (6) F.15 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    222  1.  Mycket intresserad
    846  2.  Ganska intresserad
    673  3.  Inte särskilt intresserad
    139  4.  Inte alls intresserad

     9  0.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0436 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Födelseår 6 Riksområde 7 H-region 8 Län 9 Bostadsort 10 Civilstånd 11 Medborgarskap 12 Lokalradionyheter 13 Aktuellt i Kanal 1 14 Rapport i TV 2 15 Dagens Eko i riksradion 16 Regionala nyheter i TV 2 17 Nyheterna i TV4 18 Frukost-TV i TV4 19 Lokala nyheter i TV4 20 3-minutersnyheterna i TV3 21 Läser morgontidning 22 Morgontidning 1 23 Morgontidning 2 24 Regelbundenhet i morgontidningsläsning 25 Prenumeration på morgontidning 26 Tillgång till morgontidning: Läser hos bekant 27 Tillgång till morgontidning: Lånar av bekant 28 Tillgång till morgontidning: Läser på arbetet/skolan 29 Tillgång till morgontidning: Läser på bibliotek 30 Tillgång till morgontidning: Köper lösnummer 31 Tillgång till morgontidning: Annat sätt 32 Lästid före klockan 8 33 Lästid kl 8-12 34 Lästid kl 12-17 35 Lästid efter klockan 17 36 Läser fler morgontidningar 37 Läser Aftonbladet 38 Läser Expressen 39 Läser Idag 40 Utländsk dagstidning 41 Utländsk tidskrift 42 Dagstidning bör innehålla lokala nyheter 43 Dagstidning bör komma i tid på morgonen 44 Dagstidning bör bevaka de stora politiska nyheterna 45 Dagstidning bör ha bra bilder till artiklarna 46 Dagstidning bör skriva trovärdigt och sakligt 47 Dagstidning bör vara partipolitiskt obunden 48 Dagstidning bör ha lågt prenumerationspris 49 Dagstidning innehåller lokala nyheter 50 Dagstidning kommer i tid på morgonen 51 Dagstidning bevakar de stora politiska nyheterna 52 Dagstidning har bra bilder till artiklarna 53 Dagstidning skriver trovärdigt och sakligt 54 Dagstidning är partipolitiskt obunden 55 Dagstidning har lågt prenumerationspris 56 Reklam: Störst praktisk nytta 57 Reklam: Mest tid att titta på 58 Reklam: Läser mest noggrant 59 Reklam: Mest tillförlitlig 60 Förtroende för regeringen 61 Förtroende för polisen 62 Förtroende för sjukvården 63 Förtroende för försvaret 64 Förtroende för riksdagen 65 Förtroende för bankerna 66 Förtroende för dagspressen 67 Förtroende för fackliga organisationer 68 Förtroende för radio och TV 69 Förtroende för grundskolan 70 Förtroende för storföretagen 71 Nyheter från Stockholmsområdet 72 Nyheter från Göteborgsområdet 73 Nyheter från Norrland 74 Nyheter från Danmark 75 Nyheter från Norge 76 Nyheter från Finland 77 Nyheter från Estland 78 Nyheter från Litauen 79 Nyheter från Polen 80 Nyheter från Tyskland 81 Nyheter från Storbritannien 82 Nyheter från Mellanöstern och Israel 83 Nyheter från fd Sovjetunionen 84 Nyheter från Indien 85 Nyheter från Japan 86 Nyheter från USA 87 Besökt annat land 88 Besökt Danmark 89 Besökt Norge 90 Besökt Finland 91 Besökt Estland 92 Besökt Litauen 93 Besökt Polen 94 Besökt Tyskland 95 Besökt Storbritannien 96 Besökt Mellanöstern och Israel 97 Besökt fd Sovjet 98 Besökt Indien 99 Besökt Japan 100 Besökt USA 101 Intresse för politik 102 Samhällsproblem 103 Viktigaste samhällsproblem, 1 104 Viktigaste samhällsproblem, 2 105 Viktigaste samhällsproblem, 3 106 Minska den offentliga sektorn 107 Minska försvarsutgifterna 108 Behåll kärnkraft efter år 2010 109 Miljövänligt samhälle 110 Ta emot färre flyktingar i Sverige 111 Öka möjligheten att välja personer i svenska val 112 Privatisering av äldreomsorgen 113 Förstatliga banker och försäkringsbolag 114 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 115 Omdöme om regeringen 116 Placering på vänster-högerskalan 117 Medlemskap i EG 118 Bestämd uppfattning om EG-medlemskap 119 EG-medlemskaps inverkan på Sverige 120 EG-medlemskaps inverkan på kommunen 121 EG-medlemskaps inverkan på hushållet 122 Inställning till Centerpartiet 123 Inställning till Moderaterna 124 Inställning till Vänsterpartiet 125 Inställning till Folkpartiet 126 Inställning till Socialdemokraterna 127 Inställning till Miljöpartiet de gröna 128 Inställning till Kristdemokratiska samhällspartiet 129 Inställning till Ny Demokrati 130 Inställning till Olof Johansson 131 Inställning till Carl Bildt 132 Inställning till Lars Werner 133 Inställning till Bengt Westerberg 134 Inställning till Ingvar Carlsson 135 Inställning till Alf Svensson 136 Inställning till Ian Wachtmeister 137 Ingvar Carlsson: Ärlig 138 Ingvar Carlsson: Pålitlig 139 Ingvar Carlsson: Inspirerande 140 Ingvar Carlsson: Kunnig 141 Ingvar Carlsson: Sympatisk 142 Ingvar Carlsson: Stark ledare 143 Carl Bildt: Ärlig 144 Carl Bildt: Pålitlig 145 Carl Bildt: Inspirerande 146 Carl Bildt: Kunnig 147 Carl Bildt: Sympatisk 148 Carl Bildt: Stark ledare 149 Ian Wachtmeister: Ärlig 150 Ian Wachtmeister: Pålitlig 151 Ian Wachtmeister: Inspirerande 152 Ian Wachtmeister: Kunnig 153 Ian Wachtmeister: Sympatisk 154 Ian Wachtmeister: Stark ledare 155 Bästa parti 156 Partianhängare 157 Nöjd: Barnomsorg 158 Nöjd: Skola 159 Nöjd: Barnavårdscentral 160 Nöjd: Vårdcentral 161 Nöjd: Sjukhusvård 162 Nöjd: Privatläkare 163 Nöjd: Folktandvård 164 Nöjd: Privattandläkare 165 Nöjd: Bibliotek 166 Nöjd: Idrottsanläggningar 167 Nöjd: Kollektivtrafik 168 Nöjd: Äldreomsorg 169 Nöjd: Socialvård 170 Nöjd: Miljövård 171 Nöjd: Bostadstillgång 172 Viktigare sänka kommunalskatten än att bygga ut servicen 173 Åsikt om kärnkraftanvändning 174 Bestämd uppfattning om kärnkraften 175 Risk för radioaktivt utsläpp vid olycka 176 Risk för fler cancerfall 177 Risk för ökade miljöskador 178 Risk för ärftliga skador 179 Svårighet med avfallshantering 180 Risk för fler atomvapenmakter 181 Risk för olyckor vid driften av kärnkraftverk 182 Risk för olyckor vid transporter av kärnavfall 183 Risk för olyckor vid förvaring av kärnavfall 184 Risk för sabotage och terroraktioner 185 Åsikt om kärnkraftavveckling 186 Slutförvaring av högaktivt avfall 187 Information om lagring och slutförvaring av avfall 188 Önskar mer information om avfallsfrågor 189 Förtroende för miljöorganisationer 190 Förtroende för kärnkraftsindustrin 191 Förtroende för regeringen 192 Förtroende för forskare 193 Förtroende för journalister 194 Förtroende för statliga myndigheter 195 Gör själv för miljön: Sänker hastigheten 196 Gör själv för miljön: Köper drycker i engångsflaskor 197 Gör själv för miljön: Går eller cyklar 198 Gör själv för miljön: Sorterar hushållsavfall 199 Gör själv för miljön: Äter biodynamiskt odlade grönsaker 200 Gör själv för miljön: Handlar miljömärkta varor 201 Miljöåtgärd: Sänka hastigheten på vägarna 202 Miljöåtgärd: Förbjuda plastflaskor och aluminiumburkar 203 Miljöåtgärd: Stoppa privatbilismen i innerstäderna 204 Miljöåtgärd: Lagstifta om sortering av hushållsavfall 205 Miljöåtgärd: Förbjuda kemiska bekämpningsmedel 206 Miljöåtgärd: Förbjuda optiska vitmedel 207 EG-medlemskaps inebörd för miljön 208 EG-medlemskaps inebörd för arbetsmarknaden 209 EG-medlemskaps inebörd för social trygghet 210 EG-medlemskaps inebörd för ekonomisk utveckling 211 EG-medlemskaps inebörd för svensk neutralitet 212 Minska det militära försvaret 213 Bli medlem i EG 214 Ta emot fler flyktingar 215 Stå utanför EG 216 Europeiskt försvarssamarbete 217 Inte medverka i europeiskt försvarssamarbete 218 Informerad om Sveriges förhållande till EG 219 Inställning till EG: Vänsterpartiet 220 Inställning till EG: Folkpartiet 221 Inställning till EG: Socialdemokraterna 222 Inställning till EG: Miljöpartiet 223 Inställning till EG: Moderaterna 224 Inställning till EG: Centerpartiet 225 Inställning till EG: Kds 226 Inställning till EG: Ny Demokrati 227 För lite material i EG-frågan 228 Saklig information i EG-frågan 229 Svårt att sätta sig in i rapportering 230 Svensk utrikespolitik: Västeuropa 231 Svensk utrikespolitik: Östeuropa 232 Svensk utrikespolitik: Baltikum 233 Svensk utrikespolitik: Mellanöstern 234 Svensk utrikespolitik: Södra Afrika 235 Svensk utrikespolitik: Nordamerika 236 Svensk utrikespolitik: Latinamerika 237 Svensk utrikespolitik: Nordiska länder 238 Svensk utrikespolitik: Nedrustning 239 Svensk utrikespolitik: Bistånd 240 Svensk utrikespolitik: Mänskliga rättigheter 241 Svensk utrikespolitik: Försvar 242 Svensk utrikespolitik: Handel 243 Svensk utrikespolitik: Miljö 244 Funderat på att flytta från Sverige 245 Land vid frivillig flyttning 246 Tvingad flytta 247 Flyttland vid tvång att flytta 248 Samarbete med de nordiska länderna 249 Samarbete med de baltiska länderna 250 Samarbete med OSS, fd Sovjetunionen 251 Samarbete med EG-länderna 252 Samarbete med USA 253 Samarbete med Sydostasien 254 Samarbete i framtiden med de nordiska länderna 255 Samarbete i framtiden med de baltiska länderna 256 Samarbete i framtiden med fd Sovjetunionen 257 Samarbete i framtiden med EG-länderna 258 Samarbete i framtiden med USA 259 Samarbete i framtiden med Japan och andra länder i Sydostasien 260 Aktiviteter senaste året: Friluftsliv 261 Aktiviteter senaste året: Motion eller idrott 262 Aktiviteter senaste året: Biobesök 263 Aktiviteter senaste året: Teaterbesök 264 Aktiviteter senaste året: Läst bok 265 Aktiviteter senaste året: Diskuterat politik 266 Aktiviteter senaste året: Gudstjänstbesök 267 Aktiviteter senaste året: Trädgårdsarbete 268 Aktiviteter senaste året: Sett på video 269 Aktiviteter senaste året: Läst veckotidning 270 Aktiviteter senaste året: Läst direktreklam 271 Aktiviteter senaste året: Spelat på tips, lotto eller V65 272 Aktiviteter senaste året: Gått på restaurang/bar/pub 273 Aktiviteter senaste året: Rest utomlands 274 Aktiviteter senaste året: Hyrt videofilm 275 Aktiviteter senaste året: Spelat in TV-program på video 276 Aktiviteter senaste året: Rökt/snusat 277 Aktiviteter senaste året: Druckit sprit/vin/starköl 278 Tittar på underhållningsprogram 279 Tittar på nyhetsprogram 280 Tittar på dokumentär- och samhällsprogram 281 Tittar på sportprogram 282 Tittar på kulturprogram 283 Tittar på djur- och naturprogram 284 Tittar på kanal 1 285 Tittar på TV 2 286 Tittar på TV3 287 Tittar på TV4 288 Tittar på TV 5 Nordic 289 Tittar på Nyhetskanalen CNN 290 Tittar på MTV 291 Tittar på Filmnet 292 Tittar på TV 1000 293 Tittar på Eurosport 294 Tittar på lokal kabel-TV 295 Medlemskap i idrottsförening 296 Medlemskap i miljöorganisation 297 Medlemskap i politiskt parti 298 Medlemskap i annan förening 299 Boendetid i kommunen 300 Viktiga värden: En ren värld 301 Viktiga värden: Teknisk utveckling 302 Viktiga värden: Ett behagligt liv 303 Viktiga värden: Ett spännande liv 304 Viktiga värden: Självförverkligande 305 Viktiga värden: En värld i fred 306 Viktiga värden: En vacker värld 307 Viktiga värden: Jämlikhet 308 Viktiga värden: Familjetrygghet 309 Viktiga värden: Frihet 310 Viktiga värden: Lycka 311 Viktiga värden: Inre harmoni 312 Viktiga värden: Kärlek 313 Viktiga värden: Landets säkerhet 314 Viktiga värden: Ett liv fullt av njutning 315 Viktiga värden: Frälsning 316 Viktiga värden: Självaktning 317 Viktiga värden: Socialt anseende 318 Viktiga värden: Sann vänskap 319 Viktiga värden: Visdom 320 Viktiga värden: Rättvisa 321 Viktiga värden: Makt 322 Viktiga värden: Hälsa 323 Viktiga värden: Rikedom 324 Viktiga värden: Ärlighet 325 Bostadsområde 326 Bostad 327 Födelseår 328 Kön 329 Ensamstående eller samboende 330 Utbildning 331 Arbetsmarknadsgrupp 332 Yrkesarbetande 333 Yrke 334 Heltids- eller deltidsarbete 335 Subjektiv yrkesgrupp 336 Statlig, kommunal eller privat tjänst 337 Medlem i fackförening 338 Antal familjemedlemmar 339 Antal familjemedlemmar under 16 år 340 Hushållets årsinkomst 341 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 342 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 343 Tillgång till Text-TV 344 Tillgång till video 345 Tillgång till kabel-TV 346 Tillgång till parabolantenn 347 Tillgång till persondator 348 Tillgång till hemdator/speldator 349 Tillgång till fax 350 Tillgång till CD-spelare 351 Tillgång till videokamera 352 Tillgång till bil 353 Bil 1: Märke/modell 354 Bil 1: Årsmodell 355 Bil 2: Märke/modell 356 Bil 2: Årsmodell 357 Bil 3: Märke/modell 358 Bil 3: Årsmodell 359 Det senaste årets förändring i privatekonomin 360 Det senaste årets förändring i kommunens ekonomi 361 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomin 362 Det kommande årets förändring i privatekonomin 363 Det kommande årets förändring i kommunens ekonomi 364 Det kommande årets förändring i den svenska ekonomin 365 Partival i riksdagsval om det vore val nu 366 Partival i kommunfullmäktigeval om det vore val nu 367 Synpunkt på frågeformulär, 1 368 Synpunkt på frågeformulär, 2

VAR 1 SSD STUDY NR 0436              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0436


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Maj 1994
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6 ID-nummer
VAR 5 FÖDELSEÅR Loc 15 width 2 MD=99 Födelseår 12. 1912 . . 77. 1977 3 99. Uppgift saknas Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 10 12 14 18 18 17 19 14 27 27 22 25 26 25 26 25 25 20 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 26 29 28 22 26 26 23 30 20 31 27 31 35 40 33 46 41 46 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 40 35 32 35 37 35 31 34 31 31 34 28 28 29 30 38 31 35 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 99 Frek: 37 33 29 28 28 27 37 26 34 27 29 27 3
VAR 6 RIKSOMRÅDE Loc 17 width 1 MD=9 Riksområde 374 1. Stockholm (Stockholms län) 311 2. Östra mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län) 188 3. Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) 260 4. Sydsverige (Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län) 354 5. Västsverige (Hallands, Göteborgs och Bohus län, Älvborgs och Skaraborgs län) 202 6. Norra mellansverige (Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län) 83 7. Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 112 8. Övre Norrland (Västerbottens län) 5 9. Uppgift saknas
VAR 7 H-REGION Loc 18 width 2 MD=99 H-region 362 01. Stockholm, Södertälje A-region 561 03. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 432 04. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 165 05. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 102 06. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 152 08. Göteborgs A-region 107 09. Malmö/Lund/Trelleborg 8 99. Uppgift saknas
VAR 8 LÄN Loc 20 width 2 MD=99 Län 374 01. Stockholms län 56 03. Uppsala län 51 04. Södermanlands län 77 05. Östergötlands län 84 06. Jönköpings län 38 07. Kronobergs län 51 08. Kalmar län 15 09. Gotlands län 30 10. Blekinge län 60 11. Kristianstads län 170 12. Malmöhus län 54 13. Hallands län 149 14. Göteborgs och Bohus län 96 15. Älvborgs län 55 16. Skaraborgs län 69 17. Värmlands län 65 18. Örebro län 62 19. Västmanlands län 55 20. Kopparbergs län 78 21. Gävleborgs län 55 22. Västernorrlands län 28 23. Jämtlands län 58 24. Västerbottens län 54 25. Norrbottens län 5 99. Uppgift saknas
VAR 9 BOSTADSORT Loc 22 width 1 MD=9 Bostadsort 348 1. Ren landsbygd 693 2. Mindre tätort 597 3. Stad eller större tätort 239 4. Stockholm, Göteborg, Malmö 12 9. Uppgift saknas
VAR 10 CIVILSTÅND Loc 23 width 2 MD=99 Civilstånd 529 01. Ogift person 524 02. Gift man 10 03. Gift kvinna, ej sammanboende med mannen 155 04. Skild 94 05. Änka/änkling 453 07. Gift kvinna, sammanboende med mannen 120 08. Barn under 18 år 1 09. Fosterbarn under 18 år 3 99. Uppgift saknas
VAR 11 MEDBORGARSKAP Loc 25 width 1 MD=9 Medborgarskap 1802 1. Svensk 34 2. Nordbo 50 3. Övrigt 3 9. Uppgift saknas
VAR 12 LOKALRADIONYHETER 1 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 1 Hur ofta brukar Du titta på eller lyssna till följande typer av nyhetsprogram i radio och TV? 1(1) Nyheter i lokalradion 594 1. Dagligen 137 2. 5-6 gånger/vecka 165 3. 3-4 gånger/vecka 159 4. 1-2 gånger/vecka 379 5. Mer sällan 298 6. Aldrig 149 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 AKTUELLT 1 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) Aktuellt i Kanal 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 391 1. Dagligen 300 2. 5-6 gånger/vecka 481 3. 3-4 gånger/vecka 409 4. 1-2 gånger/vecka 171 5. Mer sällan 20 6. Aldrig 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 RAPPORT 1 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) Rapport i TV 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 501 1. Dagligen 361 2. 5-6 gånger/vecka 416 3. 3-4 gånger/vecka 352 4. 1-2 gånger/vecka 162 5. Mer sällan 22 6. Aldrig 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 DAGENS EKO 1 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) Dagens Eko i riksradion <Se F.1 för fullständig frågetext> 355 1. Dagligen 158 2. 5-6 gånger/vecka 221 3. 3-4 gånger/vecka 188 4. 1-2 gånger/vecka 445 5. Mer sällan 290 6. Aldrig 224 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 REGIONALA TV-NYHETER 1 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 1(5) Regionala nyheter i TV 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 318 1. Dagligen 207 2. 5-6 gånger/vecka 322 3. 3-4 gånger/vecka 363 4. 1-2 gånger/vecka 390 5. Mer sällan 117 6. Aldrig 164 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 NYHETERNA I TV4 1 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 1(6) Nyheterna i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 110 1. Dagligen 117 2. 5-6 gånger/vecka 307 3. 3-4 gånger/vecka 346 4. 1-2 gånger/vecka 388 5. Mer sällan 392 6. Aldrig 221 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 FRUKOST-TV I TV4 1 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 1(7) Frukost-TV i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 33 1. Dagligen 19 2. 5-6 gånger/vecka 42 3. 3-4 gånger/vecka 59 4. 1-2 gånger/vecka 220 5. Mer sällan 1222 6. Aldrig 286 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 LOKALA NYHETER I TV4 1 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 1(8) Lokala nyheter i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 40 1. Dagligen 8 2. 5-6 gånger/vecka 40 3. 3-4 gånger/vecka 92 4. 1-2 gånger/vecka 328 5. Mer sällan 1101 6. Aldrig 272 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 3-MINUTERSNYHETER TV3 1 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 1(9) 3-minutersnyheterna i TV3 <Se F.1 för fullständig frågetext> 36 1. Dagligen 44 2. 5-6 gånger/vecka 118 3. 3-4 gånger/vecka 181 4. 1-2 gånger/vecka 336 5. Mer sällan 902 6. Aldrig 264 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 LÄSER MORGONTIDNING 2 Loc 35 width 1 MD=9 2 Vilken morgontidning brukar Du läsa regelbundet? (med regelbundet menas här minst ett nummer per vecka. Om Du läser mer än en morgontidning ange vilken Du betraktar som Din lokala morgontidning) 1629 1. Läser morgontidning regelbundet 223 5. Läser ingen morgontidning regelbundet 37 9. Uppgift saknas
VAR 22 MORGONTIDNING 1 2 Loc 36 width 3 MD=999 2 Vilken morgontidning brukar Du läsa regelbundet? (Med regelbundet menas här minst ett nummer per vecka. Om Du läser mer än en morgontidning ange vilken Du betraktar som Din lokala morgontidning) 2(1) Morgontidning 1 0 102. Arbetar-Tidningen Ny dag 0 103. Folkviljan 0 104. Smålands-Folket 0 105. Blekinge Folkblad 0 106. Nya Wärmland 1 112. 1 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 0 201. Aftonbladet 14 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 40 203. Arbetet 3 204. Dagbladet Nya Samhället 8 205. Dala-Demokraten 2 206. Folkbladet Östgöten - Östergötlands Folkblad 4 207. Folket 5 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 3 209. Karlskoga-Kuriren 0 210. Kronobergaren/Sunnebo tidning 16 211. Länstidningen (Östersund) 26 212. Norrländska Socialdemokraten 10 213. Nya Norrland 1 214. Oskarshamns-Nyheterna 7 215. Piteå-Tidningen 1 216. Smålands Folkblad/Höglandet 13 217. Sydöstra Sveriges Dagblad/Sydöstran 12 218. Hälsinge-Kuriren 10 219. Värmlands Folkblad 8 220. Västerbottens Folkblad 0 221. Västerviks-Demokraten 1 222. Västgöta-Demokraten 0 223. Västmanlands Folkblad - Folkbladet för Västmanland 1 224. Örebro-Kuriren 8 225. Östra Småland 0 226. Stockholms-Tidningen 0 227. Aftontidningen 0 228. Morgontidningen Socialdemokraten 0 229. Skånska Socialdemokraten-Nyheterna 0 230. Ny Tid 0 231. Kuriren 3 233. Östgöten 0 234. Östergötlands Folkblad 0 236. Skaraborgaren 0 237. Aurora 0 301. Blekinge-Posten 0 302. Dalabygden 0 303. DB - Aktuella Journalen 0 304. Gävle Dalabygden 17 305. Hallands Nyheter 0 306. Haningebladet 10 307. Hudiksvalls-Tidningen 0 308. Hälsinglands Tidning 0 309. Kalmar Läns Tidning 3 310. Kinda-Posten 2 311. Laholms Tidning 0 312. Läns-Posten (Örebro) 7 313. Länstidningen Södertälje 0 314. Länstidningen Östergötland 0 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 0 316. Nord-Sverige 1 317. Norra Halland/Nordhalland 14 318. Norra Skåne 9 319. Norrtelje Tidning 0 320. Nynäshamns-Posten 0 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 0 322. Skaraborgs-Bygden 12 323. Skånska Dagbladet 0 324. Smålandsbygdens Tidning 12 325. Södermanlands Nyheter 0 326. Sörmlandsbygden 5 327. Vimmerby Tidning 0 328. Värmlandsbygden 0 329. Västerbygden 0 330. Västmanlands Nyheter 0 331. Uddevalla-Posten 0 332. Växjö-Bladet 10 333. Östersunds-Posten 1 334. Upplands Nyheter 1 335. Västerbottningen 0 336. Älvsborgs-Posten 0 337. Gästrikslands Tidning 1 381. 7 401. Alingsås Tidning 3 402. Arboga Tidning 12 403. Bergslagsposten 14 404. Blekinge Läns Tidning 21 405. Bohuslänningen 5 406. Bergslagsbladet med Arboga Tidning 0 407. Elfsborgs Läns Tidning 11 408. Eskilstuna-Kuriren 1 409. Expressen 16 410. Falu-Kuriren 13 411. Gefle Dagblad 0 412. GT 0 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 149 414. Göteborgs-Posten 19 415. Hallands-Posten 0 416. Karlstads-Tidningen 7 417. Katrineholms-Kuriren 21 418. Kristianstadsbladet 0 419. Kvällsposten 0 420. Lerums Tidning 10 421. Ljusnan 0 422. Mellersta Skåne 7 423. Motala Tidning 38 424. Nerikes Allehanda 18 425. Norra Västerbotten 8 426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 2 427. Provinstidningen Dalsland 3 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 2 429. Smålands Dagblad 12 430. Smålands-Tidningen 5 432. Strengnes Tidning 19 433. Sundsvalls Tidning 64 434. Sydsvenska Dagbladet 0 435. Sydöstra Götalands Tidningar 0 436. Södra Sveriges Tidningar 0 437. Sölvesborgs-Tidningen 3 438. Tranås Tidning 6 439. Trelleborgs Allehanda 37 440. Uppsala Nya Tidning 2 441. Vadstena Skännings Tidning 34 442. Vestmanlands Läns Tidning 6 443. Vetlanda Posten 24 444. Västerbottens Kuriren 8 445. Ystads Allehanda 15 446. Örnsköldsviks Allehanda 0 447. Afton-Tidningen 0 448. Svenska Morgonbladet 0 449. Lunds Dagblad 0 450. Varbergs Tidning 0 451. Hudiksvallsposten 0 452. Söderhamns Tidning 0 453. Jämtlands Tidning 0 454. Hudiksvalls Nyheter 17 501. Barometern 23 502. Borås Tidning 7 503. Enköpings-Posten 5 504. Falköpings-Tidning 0 505. Filipstads Tidning 7 506. Gotlands Allehanda 0 507. Haparandabladet 1 509. Hjo Tidning 2 510. Mariestads-Tidningen/Tidning för Skaraborgs län 19 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 3 513. Nya Kristinehamns-Posten 33 514. Nya Wermlandstidningen 9 515. Oskarshamns-Tidning 25 516. Smålandsposten 67 517. Svenska Dagbladet 0 518. Tranås-Posten 1 519. Ulricehamns Tidning 6 520. Västerviks-Tidningen 0 521. Östgöta-Bladet 33 522. Östgöta Correspondenten 0 523. Norrlands-Posten 0 524. Älvsborgs Nyheter 0 525. Östergötlands Dagblad 0 526. Smålands Allahanda 0 527. Halland - Hallands Dagblad 0 528. Aftonposten 0 529. Östhammars Tidning 0 530. Sundsvallsposten 0 531. Sölvesborgs-Bladet 0 532. Westgöten 0 533. Köpinge-Posten 0 534. Nordsvenska Dagbladet 0 535. Karlsborgstidningen 1 552. 10 601. Arvika Nyheter 1 602. Engelholms Tidning 0 603. Eslövs Tidning 0 604. Gotlänningen 0 605. Höganäs Tidning 0 606. Karlhamns Allehanda 0 607. Klippans Tidning 2 608. Landskrona-Posten 8 609. Ljungby Tidningen - Älmhults Tidning - Smålänningen 22 610. Nordvästra Skånes Tidningar 19 611. Norrbottens-Kuriren 5 612. Skaraborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 11 613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 6 614. Västernorrlands Allehanda 3 615. Västgöta-Bladet 0 616. Ölandsbladet 0 617. Öresunds-Posten 0 701. Arbetaren 0 702. Gnistan 0 703. Internationalen 0 704. Proletären 0 705. Norrskensflamman 2 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 0 802. Bengtfors-Tidningen Dalslänningen 7 803. Borlänge Tidning 1 804. Dagen 225 805. Dagens Nyheter 0 806. Danderyds Tidning 0 807. Eesti Päevaleht - Estniska Dagbladet 7 808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 7 809. Fagersta-Posten 0 810. Finn Sanomat 0 811. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 26 812. Helsinborgs Dagblad 1 813. Huddinge-Posten 0 814. Härjedalen 0 815. Järfälla Nyheter 0 816. Järva Nyheter 32 817. Jönköpings-Posten 8 818. Karlskoga Tidning 0 819. Klarälvsbygden 0 820. Kungälvs-Posten 0 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 1 822. Lilla Edet-Posten 9 823. Ljusdals-Posten 2 824. Ludvika Tidning 0 825. Lysekilposten med Orust-Tjörn 10 826. Mora Tidning 0 827. Mälaröarnas Nyheter 0 828. Mölndals-Posten 0 829. Norrort 0 830. Nybro Tidning 8 831. Sala Allehanda 0 832. Sandvikens Tidning 0 833. Sigtuna-Märsta-Posten 1 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 0 835. Sundbybergs och Solna Tidning 5 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 0 837. Säters Tidning 2 838. Södra Dalarnas Tidning 12 839. Trollhättans Tidning 0 840. Trosa Tidning 0 841. Vaxholms Tidning 20 842. Värnamo Nyheter 0 843. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 0 844. Väsby-Nytt 0 845. Västerort 0 846. Kungsbacka Tidning 0 847. Tempus 0 848. Alternativet 0 849. Göteborgs-Trakten 0 850. Stockholms Läns Södertälje Tidning 0 851. Annonsbladet (Helsingborg) 4 852. Dagens Industri 0 855. Stenungssundsposten 0 891. Utländsk dagstidning 210 995. Läser ej tidning regelbundet 18 999. Uppgift saknas
VAR 23 MORGONTIDNING 2 2 Loc 39 width 3 MD= 0 or GE 999 2(2) Morgontidning 2 <Se F.2 för fullständig frågetext> 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 208 995. Läser ej tidning regelbundet 1573 000. Frågan ej tillämplig 19 999. Uppgift saknas Kod: 202 203 205 206 208 212 217 218 219 220 225 Frek: 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 228 305 313 325 411 414 428 432 434 440 442 Frek: 1 1 3 1 2 3 1 1 2 1 2 Kod: 501 503 512 514 515 517 519 520 522 601 608 Frek: 2 1 1 2 1 9 2 1 2 1 2 Kod: 609 610 612 613 614 805 817 824 839 852 995 Frek: 2 1 1 2 3 16 1 1 1 4 208 Kod: 0 999 Frek: 1573 19
VAR 24 MORGONTIDNINGSLÄSNING 3 Loc 42 width 1 MD=9 3 Om Du läser någon morgontidning regelbundet - ungefär hur många gånger per vecka brukar Du läsa denna tidning? 551 1. 7 dagar 689 2. 6 dagar 190 3. 5 dagar 81 4. 4 dagar 106 5. 3 dagar 36 6. 2 dagar 51 7. 1 dag 185 9. Uppgift saknas
VAR 25 PREN MORGONTIDNING 4 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 4 Prenumererar Du eller någon annan i Ditt hushåll på denna tidning? Om nej, på vilket sätt har Du då tillgång till tidningen? 1450 1. Ja 364 5. Nej 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 26 LÄSER HOS BEKANT 4 Loc 44 width 1 MD=0 4(1) Läser hos bekant <Se F.4 för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 329 5. Ej markerat 1513 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 LÅNAR AV BEKANT 4 Loc 45 width 1 MD=0 4(2) Lånar av bekant <Se F.4 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 356 5. Ej markerat 1513 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 LÄSER ARBETET/SKOLAN 4 Loc 46 width 1 MD=0 4(3) Läser på arbetet/skolan <Se F.4 för fullständig frågetext> 150 1. Markerat 226 5. Ej markerat 1513 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 LÄSER PÅ BIBLIOTEK 4 Loc 47 width 1 MD=0 4(4) Läser på bibliotek <Se F.4 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 355 5. Ej markerat 1513 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 KÖPER LÖSNUMMER 4 Loc 48 width 1 MD=0 4(5) Köper lösnummer <Se F.4 för fullständig frågetext> 120 1. Markerat 256 5. Ej markerat 1513 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 LÄSER PÅ ANNAT SÄTT 4 Loc 49 width 1 MD=0 4(6) Läser på annat sätt <Se F.4 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 339 5. Ej markerat 1513 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 LÄSNING FÖRE KL 08.00 5 Loc 50 width 2 MD= 0 or GE 99 5 Ungefär hur lång tid brukar Du ägna åt Din lokala morgontidning en genomsnittlig vardag? 5(1) Före kl 08.00 163 01. 0 minuter 114 02. 5 minuter 253 03. Ca 10 minuter 225 04. Ca 15 minuter 171 05. Ca 20 minuter 50 06. Ca 25 minuter 132 07. Ca 30 minuter 20 08. Ca 35 minuter 25 09. Ca 40 minuter 11 10. Ca 45 minuter 14 11. Ca 50 minuter 1 12. Ca 55 minuter 25 13. Ca 60 minuter 25 14. Över 60 minuter 536 00. Uppgift saknas på delfrågan 124 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 33 LÄSNING 08.00-12.00 5 Loc 52 width 2 MD= 0 or GE 99 5(2) Kl 08.00-12.00 <Se F.5 för fullständig frågetext> 288 01. 0 minuter 33 02. 5 minuter 81 03. Ca 10 minuter 127 04. Ca 15 minuter 80 05. Ca 20 minuter 34 06. Ca 25 minuter 79 07. Ca 30 minuter 16 08. Ca 35 minuter 17 09. Ca 40 minuter 17 10. Ca 45 minuter 11 11. Ca 50 minuter 1 12. Ca 55 minuter 23 13. Ca 60 minuter 12 14. Över 60 minuter 946 00. Uppgift saknas på delfrågan 124 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 34 LÄSNING 12.00-17.00 5 Loc 54 width 2 MD= 0 or GE 99 5(3) Kl 12.00-17.00 <Se F.5 för fullständig frågetext> 293 01. 0 minuter 53 02. 5 minuter 53 03. Ca 10 minuter 70 04. Ca 15 minuter 39 05. Ca 20 minuter 6 06. Ca 25 minuter 23 07. Ca 30 minuter 4 08. Ca 35 minuter 8 09. Ca 40 minuter 8 10. Ca 45 minuter 1 11. Ca 50 minuter 3 12. Ca 55 minuter 4 13. Ca 60 minuter 4 14. Över 60 minuter 1196 00. Uppgift saknas på delfrågan 124 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 35 LÄSNING EFTER KL 17.00 5 Loc 56 width 2 MD= 0 or GE 99 5(4) Efter kl 17.00 <Se F.5 för fullständig frågetext> 172 01. 0 minuter 134 02. 5 minuter 160 03. Ca 10 minuter 148 04. Ca 15 minuter 135 05. Ca 20 minuter 18 06. Ca 25 minuter 83 07. Ca 30 minuter 12 08. Ca 35 minuter 19 09. Ca 40 minuter 15 10. Ca 45 minuter 3 11. Ca 50 minuter 0 12. Ca 55 minuter 5 13. Ca 60 minuter 9 14. Över 60 minuter 852 00. Uppgift saknas på delfrågan 124 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 36 LÄSER FLER MORGONTIDN 6 Loc 58 width 1 MD=9 6 Läser Du ytterligare någon morgontidning - åtminstone tre dagar i veckan? 385 1. Ja 1415 5. Nej 89 9. Uppgift saknas
VAR 37 AFTONBLADET 7 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 7 Hur ofta brukar Du läsa följande kvällstidningar? 7(1) Aftonbladet 119 1. 6-7 dagar/vecka 125 2. 3-5 dagar/vecka 176 3. 1-2 dagar/vecka 499 4. Mer sällan 571 5. Aldrig 384 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 38 EXPRESSEN 7 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 7(2) Expressen <Se F.7 för fullständig frågetext> 162 1. 6-7 dagar/vecka 201 2. 3-5 dagar/vecka 260 3. 1-2 dagar/vecka 581 4. Mer sällan 418 5. Aldrig 252 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 39 IDAG 7 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 7(3) Idag (GT/Kvällsposten) <Se F.7 för fullständig frågetext> 32 1. 6-7 dagar/vecka 76 2. 3-5 dagar/vecka 137 3. 1-2 dagar/vecka 287 4. Mer sällan 850 5. Aldrig 492 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 40 UTLÄNDSK DAGSTIDNING 8 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 8 Läser Du regelbundet någon utländsk tidning eller tidskrift? 8(1) Dagstidning 8 1. 6-7 dagar/vecka 9 2. 3-5 dagar/vecka 22 3. 1-2 dagar/vecka 189 4. Mer sällan 1478 5. Aldrig 140 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 41 UTLÄNDSK TIDSKRIFT 8 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 8(2) Annan tidning eller tidskrift <Se F.8 för fullständig frågetext> 14 1. 6-7 dagar/vecka 26 2. 3-5 dagar/vecka 111 3. 1-2 dagar/vecka 377 4. Mer sällan 1232 5. Aldrig 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 42 BÖR: LOKALA NYHETER 9 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 9 Hur viktigt anser Du personligen det vara att en dagstidning, t ex den morgontidning Du brukar läsa, utmärks av följande egenskaper? 9(1) Innehåller lokala nyheter 1061 1. Mycket viktigt 621 2. Ganska viktigt 104 3. Inte särskilt viktigt 23 4. Inte alls viktigt 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 43 BÖR: KOMMER I TID 9 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 9(2) Kommer i tid på morgonen <Se F.9 för fullständig frågetext> 962 1. Mycket viktigt 476 2. Ganska viktigt 247 3. Inte särskilt viktigt 86 4. Inte alls viktigt 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 44 BÖR: BEVAKA POL NYHET 9 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 9(3) Bevakar de stora politiska nyheterna <Se F.9 för fullständig frågetext> 805 1. Mycket viktigt 654 2. Ganska viktigt 261 3. Inte särskilt viktigt 50 4. Inte alls viktigt 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 45 BÖR: BRA BILDER 9 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 9(4) Har bra bilder till artiklarna <Se F.9 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket viktigt 711 2. Ganska viktigt 733 3. Inte särskilt viktigt 85 4. Inte alls viktigt 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 46 BÖR: SKRIVA TROVÄRDIGT 9 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 9(5) Skriver trovärdigt och sakligt <Se F.9 för fullständig frågetext> 1496 1. Mycket viktigt 257 2. Ganska viktigt 19 3. Inte särskilt viktigt 13 4. Inte alls viktigt 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 47 BÖR: PARTIPOL OBUNDEN 9 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 9(6) Är partipolitiskt obunden <Se F.9 för fullständig frågetext> 457 1. Mycket viktigt 560 2. Ganska viktigt 539 3. Inte särskilt viktigt 188 4. Inte alls viktigt 44 9. Uppgift saknas på hela frågan 101 0. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 48 BÖR: LÅGT PREN PRIS 9 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 9(7) Har ett lågt prenumerationspris <Se F.9 för fullständig frågetext> 665 1. Mycket viktigt 731 2. Ganska viktigt 288 3. Inte särskilt viktigt 75 4. Inte alls viktigt 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 49 GÖR: LOKALA NYHETER 10 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 10 Hur väl anser Du personligen att följande saker stämmer in på den morgontidning som Du själv brukar läsa? 10(1) Innehåller lokala nyheter 692 1. Mycket viktigt 886 2. Ganska viktigt 134 3. Inte särskilt viktigt 26 4. Inte alls viktigt 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 115 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 50 GÖR: KOMMER I TID 10 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 10(2) Kommer i tid på morgonen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1105 1. Mycket viktigt 469 2. Ganska viktigt 72 3. Inte särskilt viktigt 38 4. Inte alls viktigt 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 115 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 51 GÖR: BEVAKA POL NYHET 10 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 10(3) Bevakar de stora politiska nyheterna <Se F.10 för fullständig frågetext> 504 1. Mycket viktigt 984 2. Ganska viktigt 185 3. Inte särskilt viktigt 20 4. Inte alls viktigt 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 115 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 52 GÖR: BRA BILDER 10 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 10(4) Har bra bilder till artiklarna <Se F.10 för fullständig frågetext> 257 1. Mycket viktigt 1122 2. Ganska viktigt 274 3. Inte särskilt viktigt 20 4. Inte alls viktigt 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 115 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 53 GÖR: SKRIV TROVÄRDIGT 10 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 10(5) Skriver trovärdigt och sakligt <Se F.10 för fullständig frågetext> 372 1. Mycket viktigt 1112 2. Ganska viktigt 187 3. Inte särskilt viktigt 19 4. Inte alls viktigt 84 0. Uppgift saknas på delfrågan 115 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 54 GÖR: PARTIPOL OBUNDEN 10 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 10(6) Är partipolitiskt obunden <Se F.10 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket viktigt 827 2. Ganska viktigt 409 3. Inte särskilt viktigt 156 4. Inte alls viktigt 171 0. Uppgift saknas på delfrågan 115 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 55 GÖR: LÅGT PREN PRIS 10 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 10(7) Har ett lågt prenumerationspris <Se F.10 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket viktigt 756 2. Ganska viktigt 536 3. Inte särskilt viktigt 189 4. Inte alls viktigt 126 0. Uppgift saknas på delfrågan 115 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 56 REKLAM STÖRST NYTTA 11 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 11 Vilken av följande informations- eller reklamformer (dagspressannonser, kvällspressannonser etc) har Du mest praktisk nytta av, mest tid att titta på osv. Kryssa bara för ett alternativ på varje rad. 11(1) Vilken av de olika reklamformerna har Du störst praktisk nytta av? 1158 1. Dagspressannonser 90 2. Kvällspressannonser 90 3. Veckopressannonser 435 4. Direktreklam i brevlådan 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 57 REKLAM MEST TID TILL 11 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 11(2) Vilken av de olika reklamformerna har Du normalt mest tid att titta på? <Se F.11 för fullständig frågetext> 977 1. Dagspressannonser 176 2. Kvällspressannonser 132 3. Veckopressannonser 454 4. Direktreklam i brevlådan 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 58 REKLAM MEST NOGGRANT 11 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 11(3) Vilken av de olika reklamformerna läser Du normalt mest noggrant? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1018 1. Dagspressannonser 124 2. Kvällspressannonser 129 3. Veckopressannonser 464 4. Direktreklam i brevlådan 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 59 REKLAM TILLFÖRLITLIG 11 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 11(4) Vilken av de olika reklamformerna innehåller generellt sett mest tillförlitlig reklam? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1065 1. Dagspressannonser 63 2. Kvällspressannonser 80 3. Veckopressannonser 442 4. Direktreklam i brevlådan 163 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 FÖRTROENDE REGERINGEN 12 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 12 Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete? 12(1) Regeringen 72 1. Mycket stort förtroende 376 2. Ganska stort förtroende 597 3. Varken stort eller litet förtroende 448 4. Ganska litet förtroende 360 5. Mycket litet förtroende 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 FÖRTROENDE POLISEN 12 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 12(2) Polisen <Se F.12 för fullständig frågetext> 219 1. Mycket stort förtroende 927 2. Ganska stort förtroende 492 3. Varken stort eller litet förtroende 163 4. Ganska litet förtroende 55 5. Mycket litet förtroende 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 FÖRTROENDE SJUKVÅRDEN 12 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 12(3) Sjukvården <Se F.12 för fullständig frågetext> 480 1. Mycket stort förtroende 934 2. Ganska stort förtroende 302 3. Varken stort eller litet förtroende 104 4. Ganska litet förtroende 38 5. Mycket litet förtroende 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 FÖRTROENDE FÖRSVARET 12 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 12(4) Försvaret <Se F.12 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket stort förtroende 432 2. Ganska stort förtroende 757 3. Varken stort eller litet förtroende 330 4. Ganska litet förtroende 197 5. Mycket litet förtroende 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 12 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 12(5) Riksdagen <Se F.12 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket stort förtroende 385 2. Ganska stort förtroende 749 3. Varken stort eller litet förtroende 420 4. Ganska litet förtroende 218 5. Mycket litet förtroende 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 FÖRTROENDE BANKERNA 12 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 12(6) Bankerna <Se F.12 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket stort förtroende 311 2. Ganska stort förtroende 486 3. Varken stort eller litet förtroende 531 4. Ganska litet förtroende 465 5. Mycket litet förtroende 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 FÖRTROENDE DAGSPRESS 12 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 12(7) Dagspressen <Se F.12 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket stort förtroende 690 2. Ganska stort förtroende 782 3. Varken stort eller litet förtroende 218 4. Ganska litet förtroende 55 5. Mycket litet förtroende 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 FÖRTROENDE FACKET 12 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 12(8) De fackliga organisationerna <Se F.12 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket stort förtroende 351 2. Ganska stort förtroende 648 3. Varken stort eller litet förtroende 455 4. Ganska litet förtroende 295 5. Mycket litet förtroende 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 FÖRTROENDE RADIO/TV 12 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 12(9) Radio och TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket stort förtroende 913 2. Ganska stort förtroende 610 3. Varken stort eller litet förtroende 94 4. Ganska litet förtroende 32 5. Mycket litet förtroende 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 FÖRTROENDE GRUNDSKOLA 12 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 12(10) Grundskolan <Se F.12 för fullständig frågetext> 171 1. Mycket stort förtroende 775 2. Ganska stort förtroende 630 3. Varken stort eller litet förtroende 192 4. Ganska litet förtroende 66 5. Mycket litet förtroende 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 FÖRTROENDE STORFÖRET. 12 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 12(11) Storföretagen <Se F.12 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket stort förtroende 391 2. Ganska stort förtroende 793 3. Varken stort eller litet förtroende 384 4. Ganska litet förtroende 217 5. Mycket litet förtroende 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 NYHETER FRÅN STHLM 13 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 13 När det gäller nyheter om aktuella händelser, hur viktigt anser Du personligen det vara att få nyheter från följande områden/länder? 13(1) Inom Sverige: Stockholmsområdet 594 1. Mycket viktigt 801 2. Ganska viktigt 347 3. Inte särskilt viktigt 68 4. Inte alls viktigt 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 NYHETER FRÅN GÖTEBORG 13 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 13(2) Inom Sverige: Göteborgsområdet <Se F.13 för fullständig frågetext> 394 1. Mycket viktigt 811 2. Ganska viktigt 484 3. Inte särskilt viktigt 110 4. Inte alls viktigt 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 NYHETER FRÅN NORRLAND 13 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 13(3) Inom Sverige: Norrland <Se F.13 för fullständig frågetext> 415 1. Mycket viktigt 777 2. Ganska viktigt 498 3. Inte särskilt viktigt 101 4. Inte alls viktigt 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 NYHETER FRÅN DANMARK 13 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 13(4) Inom Norden: Danmark <Se F.13 för fullständig frågetext> 258 1. Mycket viktigt 1087 2. Ganska viktigt 385 3. Inte särskilt viktigt 72 4. Inte alls viktigt 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 NYHETER FRÅN NORGE 13 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 13(5) Inom Norden: Norge <Se F.13 för fullständig frågetext> 234 1. Mycket viktigt 1078 2. Ganska viktigt 419 3. Inte särskilt viktigt 70 4. Inte alls viktigt 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 NYHETER FRÅN FINLAND 13 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 13(6) Inom Norden: Finland <Se F.13 för fullständig frågetext> 233 1. Mycket viktigt 1019 2. Ganska viktigt 467 3. Inte särskilt viktigt 80 4. Inte alls viktigt 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 NYHETER FRÅN ESTLAND 13 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 13(7) Inom Europa: Estland <Se F.13 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket viktigt 886 2. Ganska viktigt 593 3. Inte särskilt viktigt 131 4. Inte alls viktigt 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 NYHETER FRÅN LITAUEN 13 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 13(8) Inom Europa: Litauen <Se F.13 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket viktigt 886 2. Ganska viktigt 601 3. Inte särskilt viktigt 130 4. Inte alls viktigt 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 NYHETER FRÅN POLEN 13 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 13(9) Inom Europa: Polen <Se F.13 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket viktigt 830 2. Ganska viktigt 684 3. Inte särskilt viktigt 132 4. Inte alls viktigt 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 NYHETER FRÅN TYSKLAND 13 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 13(10) Inom Europa: Tyskland <Se F.13 för fullständig frågetext> 397 1. Mycket viktigt 1015 2. Ganska viktigt 315 3. Inte särskilt viktigt 75 4. Inte alls viktigt 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 NYHETER FRÅN STORBRIT 13 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 13(11) Inom Europa: Storbritannien <Se F.13 för fullständig frågetext> 350 1. Mycket viktigt 1010 2. Ganska viktigt 358 3. Inte särskilt viktigt 80 4. Inte alls viktigt 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 NYHETER FRÅN ISRAEL 13 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 13(12) Övriga världen: Mellanöstern och Israel <Se F.13 för fullständig frågetext> 282 1. Mycket viktigt 868 2. Ganska viktigt 495 3. Inte särskilt viktigt 141 4. Inte alls viktigt 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 NYHETER FRÅN F SOVJET 13 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 13(13) Övriga världen: Fd Sovjetunionen <Se F.13 för fullständig frågetext> 341 1. Mycket viktigt 961 2. Ganska viktigt 383 3. Inte särskilt viktigt 105 4. Inte alls viktigt 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 NYHETER FRÅN INDIEN 13 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 13(14) Övriga världen: Indien <Se F.13 för fullständig frågetext> 102 1. Mycket viktigt 608 2. Ganska viktigt 810 3. Inte särskilt viktigt 252 4. Inte alls viktigt 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 NYHETER FRÅN JAPAN 13 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 13(15) Övriga världen: Japan <Se F.13 för fullständig frågetext> 222 1. Mycket viktigt 841 2. Ganska viktigt 560 3. Inte särskilt viktigt 154 4. Inte alls viktigt 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 NYHETER FRÅN USA 13 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 13(16) Övriga världen: USA <Se F.13 för fullständig frågetext> 475 1. Mycket viktigt 991 2. Ganska viktigt 265 3. Inte särskilt viktigt 71 4. Inte alls viktigt 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 BESÖKT ANNAT LAND 14 Loc 109 width 1 MD=9 14 Har Du någon gång besökt något eller några av de länder som nämns i fråga 13? 1693 1. Ja 163 5. Nej 33 9. Uppgift saknas
VAR 88 BESÖKT DANMARK 14 Loc 110 width 1 MD=9 14(1) Besökt Danmark <Se F.14 för fullständig frågetext> 1519 1. Ja 355 5. Nej 15 9. Uppgift saknas
VAR 89 BESÖKT NORGE 14 Loc 111 width 1 MD=9 14(2) Besökt Norge <Se F.14 för fullständig frågetext> 1446 1. Ja 428 5. Nej 15 9. Uppgift saknas
VAR 90 BESÖKT FINLAND 14 Loc 112 width 1 MD=9 14(3) Besökt Finland <Se F.14 för fullständig frågetext> 1115 1. Ja 759 5. Nej 15 9. Uppgift saknas
VAR 91 BESÖKT ESTLAND 14 Loc 113 width 1 MD=9 14(4) Besökt Estland <Se F.14 för fullständig frågetext> 89 1. Ja 1785 5. Nej 15 9. Uppgift saknas
VAR 92 BESÖKT LITAUEN 14 Loc 114 width 1 MD=9 14(5) Besökt Litauen <Se F.14 för fullständig frågetext> 14 1. Ja 1860 5. Nej 15 9. Uppgift saknas
VAR 93 BESÖKT POLEN 14 Loc 115 width 1 MD=9 14(6) Besökt Polen <Se F.14 för fullständig frågetext> 214 1. Ja 1660 5. Nej 15 9. Uppgift saknas
VAR 94 BESÖKT TYSKLAND 14 Loc 116 width 1 MD=9 14(7) Besökt Tyskland <Se F.14 för fullständig frågetext> 1213 1. Ja 661 5. Nej 15 9. Uppgift saknas
VAR 95 BESÖKT STORBRITANNIEN 14 Loc 117 width 1 MD=9 14(8) Besökt Storbritannien <Se F.14 för fullständig frågetext> 823 1. Ja 1051 5. Nej 15 9. Uppgift saknas
VAR 96 BESÖKT MELLANÖSTERN 14 Loc 118 width 1 MD=9 14(9) Besökt Mellanöstern och Israel <Se F.14 för fullständig frågetext> 207 1. Ja 1667 5. Nej 15 9. Uppgift saknas
VAR 97 BESÖKT FD SOVJET 14 Loc 119 width 1 MD=9 14(10) Besökt fd Sovjet <Se F.14 för fullständig frågetext> 217 1. Ja 1657 5. Nej 15 9. Uppgift saknas
VAR 98 BESÖKT INDIEN 14 Loc 120 width 1 MD=9 14(11) Besökt Indien <Se F.14 för fullständig frågetext> 60 1. Ja 1814 5. Nej 15 9. Uppgift saknas
VAR 99 BESÖKT JAPAN 14 Loc 121 width 1 MD=9 14(12) Besökt Japan <Se F.14 för fullständig frågetext> 59 1. Ja 1815 5. Nej 15 9. Uppgift saknas
VAR 100 BESÖKT USA 14 Loc 122 width 1 MD=9 14(3) Besökt USA <Se F.14 för fullständig frågetext> 421 1. Ja 1453 5. Nej 15 9. Uppgift saknas
VAR 101 INTRESSE FÖR POLITIK 15 Loc 123 width 1 MD=9 15 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 222 1. Mycket intresserad 846 2. Ganska intresserad 673 3. Inte särskilt intresserad 139 4. Inte alls intresserad 9 9. Uppgift saknas
VAR 102 SAMHÄLLSPROBLEM 16 Loc 124 width 1 16 Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem. 1625 1. Svar på frågan 264 5. Inget svar på frågan
VAR 103 SAMHÄLLSPROBLEM 1 16 Loc 125 width 3 MD=999 16(1) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 1 <Se F.16 för fullständig frågetext> 9 001. Skatter, arbetsgivaravgifter 1 002. Lägre skatter 1 003. Högre skatter för de rika 0 004. Marginalskattesänkningar 0 005. Skattereformen 1 006. Momsen på livsmedel 4 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 0 008. Man skall kunna leva på sin lön 0 009. Indirekta skatter/punktskatter 0 010. Kommunalskattefrågor 0 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 326 020. Sveriges ekonomi 29 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, prisstegringar, inflation, fri konkurrens 1 022. Lönenivå, lönepolitik 29 023. Finanskrisen, bankkrascher, krispaket 0 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskottet 13 025. Prisstegringar, inflation 0 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 1 027. Bensinpriset 7 030. Offentlig sektor, offentlig/kommunal service 0 035. Privatiseringar 20 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 0 041. Sociala reformer 2 042. Minska bidragen 7 044. Välfärdssamhället, tryggheten 6 047. Fördelningsfrågor 8 050. Pensioner - pensionärsfrågor 1 051. ATP-fonder 0 052. Privata pensioner 39 060. Äldrevård 0 063. Eget rum för långtidssjuka 0 068. Hemtjänst 0 069. Färdtjänst 116 070. Sjukvård/sjukförsäkring 0 071. Handikappfrågor 0 072. Husläkare 0 073. Sjukersättningen/karensdagar 0 074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 0 075. Vårdcentralerna 1 077. Aids-problemet 21 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och/eller registrering 43 085. Familjepolitik/barnomsorg 1 086. Vårdnadsbidrag 0 087. Privat barnomsorg 0 089. Föräldraförsäkring 0 092. Barndaghem 2 095. Barnfamiljernas ekonomi 0 096. Sextimmars arbetsdag 23 100. Utbildningspolitik, forskning 0 101. Mer disciplin och ordning i skolan 0 102. Betygen i skolan 0 103. Kulturfrågor 0 104. Grundskolan 1 110. Fritid/idrott 5 111. Ungdomens framtid och problem, även barnens framtid och problem 4 120. Bostadspolitik, allmänt 0 121. Villaägare, ekonomi 0 122. Bostadsrätt 3 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 0 124. Bostadsbrist 0 125. Bostäder till ungdomar 0 130. Decentralisering/lokaliseringspolitik/regionalpoli tiken. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 0 131. Småskalighet, lokalsamhälle 2 140. Jordbrukspolitik 0 143. Livsmedelssubventioner 1 144. Matpriser 0 150. Byråkrati- för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 0 151. Pampvälde, etablissemanget, makteliten 0 153. Personlig integritet, personnummer 155 160. Miljö/miljövård/naturvård 0 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 0 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 0 163. Försurning, skogsdöd 1 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 0 165. Havs- och vattenföroreningar 0 166. Ozonskiktet 1 167. Luftföroreningar 0 168. Växthuseffekten 1 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 0 171. SCAN-link 1 172. Öresundsbron 0 173. Inlandsbanan 33 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet 7 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 0 191. Porr och prostitution 0 192. Abort 0 193. Genmanipulation (påverkan på människors arvsanlag) 1 194. Hederlighet 0 200. Massmedia, radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 0 201. Reklam-TV 0 202. Nya reklam-TV kanalen 0 204. Sensationsjournalistik, personlig integritet i medierna etc 2 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 0 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 3 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 0 223. Vapenexport 1 224. U-hjälp 0 225. U-båtskränkningar 77 226. EG 0 227. Neutralitet 0 228. EES-avtalet 1 229. EU 1 230. Internationella frågor, allmänt 0 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 0 232. Baltikum 0 233. Ryssland/Sovjet 0 234. Jugoslavien 0 235. Mellanöstern 0 236. USA 496 240. Sysselsättning, arbetslöshet 3 241. Bekämpa ungdomsarbetslösheten 0 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 0 245. Semester 0 246. Arbetsmoral, ansvar etc 11 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 5 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 6 261. Kärnkraft 0 264. Kärnkraftens avfallsfråga 3 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 1 271. Marknadsekonomi 0 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 0 290. Löntagarfonder 5 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 7 300. Rättssamhället - rättssäkerhet 0 301. Affärer 0 302. Fallskärmsavtal 72 310. Invandrarpolitik 29 315. Flyktingfrågor 8 316. Rasism, främlingsfientlighet 0 320. Övriga sakfrågor 1 330. Ideologibegrepp 1 331. Socialism 0 332. Kommunism, klasskamp, revolution 0 333. Liberalism 0 334. Konservatism, traditioner, det gamla 0 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 1 336. Individualism vs kollektivism 0 337. Nyliberalism 2 338. Demokrati 0 339. Vänsterpolitik 0 340. Högerpolitik 0 341. Radikalism 0 342. Systemskifte 1 343. Gröna ideer, grön ideologi 1 344. Rättvisa 0 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 7 360. Förtroende för partier och politiker 0 370. Partiledare 0 371. Övriga personfrågor 3 380. Klassamhället (gruppreferenser) 12 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning, kommunstyrelsen 0 500. Lokala och kommunala frågor 0 501. Stadsplanering 0 505. Information om kommunen 3 598. Alla frågor 7 599. Övrigt 0 995. Det finns inte något viktigt samhällsproblem 8 998. Ej kodbart svar 183 999. Svar saknas på hela frågan
VAR 104 SAMHÄLLSPROBLEM 2 16 Loc 128 width 3 MD= 0 or GE 999 16(2) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 2 <Se F.16 för fullständig frågetext> 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 8 998. Ej kodbart svar 180 000. Frågan ej tillämplig 184 999. Svar saknas på hela frågan Kod: 1 2 6 7 8 9 20 21 22 23 25 26 27 Frek: 14 3 1 3 1 1 195 16 2 23 7 3 2 Kod: 30 35 40 42 44 47 50 60 70 71 73 80 85 Frek: 16 1 18 1 13 11 17 101 138 5 1 20 49 Kod: 86 92 95 100 103 111 120 123 124 130 140 144 151 Frek: 1 1 1 74 3 9 14 8 1 1 4 1 2 Kod: 160 162 169 170 172 180 181 190 200 210 220 222 224 Frek: 98 2 1 1 1 56 1 5 1 3 1 8 2 Kod: 226 228 240 241 245 250 260 261 271 295 300 302 310 Frek: 63 1 285 5 1 5 9 11 1 4 7 4 86 Kod: 315 316 320 331 338 343 344 360 380 390 599 998 0 Frek: 31 20 1 1 2 1 1 3 1 4 8 8 180 Kod: 999 Frek: 184
VAR 105 SAMHÄLLSPROBLEM 3 16 Loc 131 width 3 MD= 0 or GE 999 16(3) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 3 <Se F.16 för fullständig frågetext> 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 9 998. Ej kodbart svar 514 000. Frågan ej tillämplig 182 999. Svar saknas på hela frågan Kod: 1 2 6 7 11 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 7 1 2 5 1 77 7 2 12 1 2 1 2 Kod: 28 30 35 40 42 44 47 50 52 60 70 71 73 Frek: 1 10 4 20 2 22 6 26 1 79 94 3 2 Kod: 77 80 85 86 95 100 103 110 111 120 123 130 140 Frek: 2 11 53 2 1 62 3 2 10 14 9 2 5 Kod: 150 151 160 163 165 170 180 190 194 195 200 210 220 Frek: 2 1 109 1 1 5 62 2 2 1 4 7 3 Kod: 222 224 226 227 228 229 230 233 240 241 250 260 261 Frek: 7 2 66 2 2 2 1 1 137 4 7 6 7 Kod: 295 300 302 310 315 316 320 343 344 350 360 370 380 Frek: 6 8 3 86 21 9 1 1 5 1 8 1 4 Kod: 390 500 599 998 0 999 Frek: 7 1 12 9 514 182
VAR 106 MINSKA OFFENT SEKTOR 17 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 17 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 17(1) Minska den offentliga sektorn 373 1. Mycket bra förslag 389 2. Ganska bra förslag 366 3. Varken bra eller dåligt förslag 330 4. Ganska dåligt förslag 305 5. Mycket dåligt förslag 105 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 MINSKA FÖRSVARSUTG 17 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 17(2) Minska försvarsutgifterna <Se F.17 för fullständig frågetext> 518 1. Mycket bra förslag 546 2. Ganska bra förslag 442 3. Varken bra eller dåligt förslag 200 4. Ganska dåligt förslag 116 5. Mycket dåligt förslag 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 BEHÅLL KÄRNKRAFTEN 17 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 17(3) Behålla kärnkraften även efter år 2010 <Se F.17 för fullständig frågetext> 357 1. Mycket bra förslag 423 2. Ganska bra förslag 393 3. Varken bra eller dåligt förslag 264 4. Ganska dåligt förslag 384 5. Mycket dåligt förslag 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 MILJÖVÄNLIGT SAMHÄLLE 17 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 17(4) Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt <Se F.17 för fullständig frågetext> 422 1. Mycket bra förslag 606 2. Ganska bra förslag 513 3. Varken bra eller dåligt förslag 199 4. Ganska dåligt förslag 76 5. Mycket dåligt förslag 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 FÄRRE FLYKTINGAR 17 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 17(5) Ta emot färre flyktingar i Sverige <Se F.17 för fullständig frågetext> 750 1. Mycket bra förslag 445 2. Ganska bra förslag 355 3. Varken bra eller dåligt förslag 173 4. Ganska dåligt förslag 115 5. Mycket dåligt förslag 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 PERSONVAL 17 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 17(6) Öka möjligheten att välja inte bara parti utan också personer i svenska val <Se F.17 för fullständig frågetext> 574 1. Mycket bra förslag 609 2. Ganska bra förslag 429 3. Varken bra eller dåligt förslag 130 4. Ganska dåligt förslag 71 5. Mycket dåligt förslag 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 PRIVAT ÄLDREOMSORG 17 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 17(7) Låta privata företag svara för äldreomsorgen <Se F.17 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket bra förslag 221 2. Ganska bra förslag 442 3. Varken bra eller dåligt förslag 440 4. Ganska dåligt förslag 632 5. Mycket dåligt förslag 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 FÖRSTATLIGA BANKER 17 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 17(8) Överföra banker och försäkringsbolag i samhällets ägo <Se F.17 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket bra förslag 292 2. Ganska bra förslag 579 3. Varken bra eller dåligt förslag 412 4. Ganska dåligt förslag 347 5. Mycket dåligt förslag 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 SJUKVÅRD I PRIV REGI 17 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 17(9) Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.17 för fullständig frågetext> 148 1. Mycket bra förslag 394 2. Ganska bra förslag 404 3. Varken bra eller dåligt förslag 422 4. Ganska dåligt förslag 468 5. Mycket dåligt förslag 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 OMDÖME OM REGERINGEN 18 Loc 143 width 1 MD=9 18 Hur tycker Du regeringen sköter sin uppgift? 65 1. Mycket bra 462 2. Ganska bra 536 3. Varken bra eller dåligt 458 4. Ganska dåligt 352 5. Mycket dåligt 16 9. Uppgift saknas
VAR 116 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 19 Loc 144 width 1 MD=9 19 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du vilja placera Dig själv på en sådan vänster-högerskala? 180 1. Klart till vänster 413 2. Något till vänster 678 3. Varken till vänster eller till höger 412 4. Något till höger 158 5. Klart till höger 48 9. Uppgift saknas
VAR 117 MEDLEMSKAP I EG 20 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 20 Vad är Din åsikt om ett svenskt medlemskap i EG? 572 1. I huvudsak till ett svenskt medlemskap i EG 550 3. Har ingen bestämd åsikt i frågan 742 5. I huvudsak emot ett svenskt medlemskap i EG 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 EG-MEDLEMSKAP: STYRKA 20 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 20(1) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 823 1. Bestämd uppfattning 958 2. Mera tveksam 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 EG-MEDLEM: SVERIGE 21 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 21(1) Skulle enligt Din bedömning ett svenskt medlemskap i EG i huvudsak vara till fördel eller nackdel för Sverige 611 1. Huvudsakligen till fördel 600 3. Varken till fördel eller nackdel 586 5. Huvudsakligen till nackdel 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 EG-MEDLEM: KOMMUNEN 21 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 21(2) Skulle enligt Din bedömning ett svenskt medlemskap i EG i huvudsak vara till fördel eller nackdel för Din kommun 294 1. Huvudsakligen till fördel 906 3. Varken till fördel eller nackdel 537 5. Huvudsakligen till nackdel 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 EG-MEDLEM: HUSHÅLL 21 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 21(3) Skulle enligt Din bedömning ett svenskt medlemskap i EG i huvudsak vara till fördel eller nackdel för Dig och Ditt hushåll 418 1. Huvudsakligen till fördel 800 3. Varken till fördel eller nackdel 531 5. Huvudsakligen till nackdel 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 OMDÖME CENTERPARTIET 22 Loc 150 width 2 MD= 0 or GE 99 22 Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar respektive ogillar de politiska partierna. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående lista? 22(1) Centerpartiet 92 01. Ogillar starkt 58 02. 105 03. 132 04. 127 05. 734 06. Varken gillar eller ogillar 192 07. 162 08. 113 09. 28 10. 31 11. Gillar starkt 59 00. Uppgift saknas på delfrågan 56 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 OMDÖME MODERATERNA 22 Loc 152 width 2 MD= 0 or GE 99 22(2) Moderata samlingspartiet <Se F.22 för fullständig frågetext> 439 01. Ogillar starkt 119 02. 116 03. 96 04. 67 05. 271 06. Varken gillar eller ogillar 114 07. 162 08. 182 09. 133 10. 85 11. Gillar starkt 49 00. Uppgift saknas på delfrågan 56 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 OMDÖME VÄNSTERPARTIET 22 Loc 154 width 2 MD= 0 or GE 99 22(3) Vänsterpartiet <Se F.22 för fullständig frågetext> 401 01. Ogillar starkt 107 02. 166 03. 127 04. 108 05. 444 06. Varken gillar eller ogillar 148 07. 93 08. 97 09. 37 10. 37 11. Gillar starkt 68 00. Uppgift saknas på delfrågan 56 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 OMDÖME FOLKPARTIET 22 Loc 156 width 2 MD= 0 or GE 99 22(4) Folkpartiet liberalerna <Se F.22 för fullständig frågetext> 174 01. Ogillar starkt 77 02. 130 03. 130 04. 138 05. 500 06. Varken gillar eller ogillar 197 07. 197 08. 153 09. 53 10. 19 11. Gillar starkt 65 00. Uppgift saknas på delfrågan 56 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 OMDÖME SOCIALDEMOKRAT 22 Loc 158 width 2 MD= 0 or GE 99 22(5) Socialdemokraterna <Se F.22 för fullständig frågetext> 113 01. Ogillar starkt 74 02. 95 03. 100 04. 96 05. 333 06. Varken gillar eller ogillar 163 07. 212 08. 229 09. 165 10. 208 11. Gillar starkt 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 56 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 OMDÖME MILJÖPARTIET 22 Loc 160 width 2 MD= 0 or GE 99 22(6) Miljöpartiet de gröna <Se F.22 för fullständig frågetext> 169 01. Ogillar starkt 90 02. 102 03. 93 04. 103 05. 618 06. Varken gillar eller ogillar 219 07. 155 08. 126 09. 49 10. 43 11. Gillar starkt 66 00. Uppgift saknas på delfrågan 56 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 OMDÖME KDS 22 Loc 162 width 2 MD= 0 or GE 99 22(7) Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.22 för fullständig frågetext> 280 01. Ogillar starkt 120 02. 125 03. 110 04. 125 05. 570 06. Varken gillar eller ogillar 163 07. 125 08. 92 09. 45 10. 22 11. Gillar starkt 56 00. Uppgift saknas på delfrågan 56 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 129 OMDÖME NY DEMOKRATI 22 Loc 164 width 2 MD= 0 or GE 99 22(8) Ny Demokrati <Se F.22 för fullständig frågetext> 469 01. Ogillar starkt 106 02. 98 03. 82 04. 79 05. 375 06. Varken gillar eller ogillar 171 07. 150 08. 129 09. 57 10. 72 11. Gillar starkt 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 56 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 OMDÖME OLOF JOHANSSON 22 Loc 166 width 2 MD= 0 or GE 99 22(9) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Olof Johansson <Se F.22 för fullständig frågetext> 158 01. Ogillar starkt 88 02. 154 03. 159 04. 147 05. 601 06. Varken gillar eller ogillar 208 07. 132 08. 94 09. 22 10. 21 11. Gillar starkt 49 00. Uppgift saknas på delfrågan 56 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 OMDÖME CARL BILDT 22 Loc 168 width 2 MD= 0 or GE 99 22(10) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Carl Bildt <Se F.22 för fullständig frågetext> 430 01. Ogillar starkt 105 02. 108 03. 90 04. 67 05. 228 06. Varken gillar eller ogillar 118 07. 138 08. 167 09. 184 10. 152 11. Gillar starkt 46 00. Uppgift saknas på delfrågan 56 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 OMDÖME LARS WERNER 22 Loc 170 width 2 MD= 0 or GE 99 22(11) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Lars Werner <Se F.22 för fullständig frågetext> 190 01. Ogillar starkt 77 02. 120 03. 134 04. 113 05. 433 06. Varken gillar eller ogillar 241 07. 172 08. 125 09. 102 10. 70 11. Gillar starkt 56 00. Uppgift saknas på delfrågan 56 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 OMDÖME B WESTERBERG 22 Loc 172 width 2 MD= 0 or GE 99 22(12) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Bengt Westerberg <Se F.22 för fullständig frågetext> 211 01. Ogillar starkt 96 02. 108 03. 100 04. 136 05. 390 06. Varken gillar eller ogillar 240 07. 230 08. 144 09. 78 10. 39 11. Gillar starkt 61 00. Uppgift saknas på delfrågan 56 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 OMDÖME INGV. CARLSSON 22 Loc 174 width 2 MD= 0 or GE 99 22(13) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Ingvar Carlsson <Se F.22 för fullständig frågetext> 107 01. Ogillar starkt 72 02. 85 03. 92 04. 95 05. 342 06. Varken gillar eller ogillar 213 07. 228 08. 239 09. 174 10. 145 11. Gillar starkt 41 00. Uppgift saknas på delfrågan 56 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 OMDÖME ALF SVENSSON 22 Loc 176 width 2 MD= 0 or GE 99 22(14) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Alf Svensson <Se F.22 för fullständig frågetext> 257 01. Ogillar starkt 89 02. 102 03. 108 04. 133 05. 515 06. Varken gillar eller ogillar 191 07. 157 08. 126 09. 67 10. 32 11. Gillar starkt 56 00. Uppgift saknas på delfrågan 56 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 OMDÖME I WACHTMEISTER 22 Loc 178 width 2 MD= 0 or GE 99 22(15) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Ian Wachtmeister <Se F.22 för fullständig frågetext> 390 01. Ogillar starkt 104 02. 106 03. 78 04. 101 05. 314 06. Varken gillar eller ogillar 179 07. 181 08. 142 09. 104 10. 84 11. Gillar starkt 50 00. Uppgift saknas på delfrågan 56 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 CARLSSON: ÄRLIG 23 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 23 På nedanstående lista finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos partiledarna. Hur bra tycker Du att de stämmer in på Ingvar Carlsson, Carl Bildt och Ian Wachtmeister? 23(1) Ingvar Carlsson: Ärlig 343 1. Stämmer mycket bra 949 2. Stämmer ganska bra 390 3. Stämmer ganska dåligt 88 4. Stämmer mycket dåligt 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 CARLSSON: PÅLITLIG 23 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 23(2) Ingvar Carlsson: Pålitlig <Se F.23 för fullständig frågetext> 264 1. Stämmer mycket bra 893 2. Stämmer ganska bra 483 3. Stämmer ganska dåligt 110 4. Stämmer mycket dåligt 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 CARLSSON: INSPIRERAR 23 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 23(3) Ingvar Carlsson: Inspirerande <Se F.23 för fullständig frågetext> 65 1. Stämmer mycket bra 348 2. Stämmer ganska bra 886 3. Stämmer ganska dåligt 425 4. Stämmer mycket dåligt 91 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 CARLSSON: KUNNIG 23 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 23(4) Ingvar Carlsson: Kunnig <Se F.23 för fullständig frågetext> 444 1. Stämmer mycket bra 1022 2. Stämmer ganska bra 239 3. Stämmer ganska dåligt 38 4. Stämmer mycket dåligt 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 CARLSSON: SYMPATISK 23 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 23(5) Ingvar Carlsson: Sympatisk <Se F.23 för fullständig frågetext> 298 1. Stämmer mycket bra 829 2. Stämmer ganska bra 481 3. Stämmer ganska dåligt 137 4. Stämmer mycket dåligt 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 CARLSSON: STARK 23 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 23(6) Ingvar Carlsson: Stark ledare <Se F.23 för fullständig frågetext> 172 1. Stämmer mycket bra 579 2. Stämmer ganska bra 736 3. Stämmer ganska dåligt 259 4. Stämmer mycket dåligt 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 BILDT: ÄRLIG 23 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 23(7) Carl Bildt: Ärlig <Se F.23 för fullständig frågetext> 277 1. Stämmer mycket bra 682 2. Stämmer ganska bra 542 3. Stämmer ganska dåligt 244 4. Stämmer mycket dåligt 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 BILDT: PÅLITLIG 23 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 23(8) Carl Bildt: Pålitlig <Se F.23 för fullständig frågetext> 199 1. Stämmer mycket bra 623 2. Stämmer ganska bra 655 3. Stämmer ganska dåligt 263 4. Stämmer mycket dåligt 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 BILDT: INSPIRERANDE 23 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 23(9) Carl Bildt: Inspirerande <Se F.23 för fullständig frågetext> 156 1. Stämmer mycket bra 504 2. Stämmer ganska bra 696 3. Stämmer ganska dåligt 370 4. Stämmer mycket dåligt 89 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 BILDT: KUNNIG 23 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 23(10) Carl Bildt: Kunnig <Se F.23 för fullständig frågetext> 689 1. Stämmer mycket bra 778 2. Stämmer ganska bra 185 3. Stämmer ganska dåligt 100 4. Stämmer mycket dåligt 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 BILDT: SYMPATISK 23 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 23(11) Carl Bildt: Sympatisk <Se F.23 för fullständig frågetext> 143 1. Stämmer mycket bra 520 2. Stämmer ganska bra 659 3. Stämmer ganska dåligt 408 4. Stämmer mycket dåligt 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 BILDT: STARK LEDARE 23 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 23(12) Carl Bildt: Stark ledare <Se F.23 för fullständig frågetext> 478 1. Stämmer mycket bra 751 2. Stämmer ganska bra 370 3. Stämmer ganska dåligt 147 4. Stämmer mycket dåligt 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 WACHTMEISTER: ÄRLIG 23 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 23(13) Ian Wachtmeister: Ärlig <Se F.23 för fullständig frågetext> 153 1. Stämmer mycket bra 511 2. Stämmer ganska bra 674 3. Stämmer ganska dåligt 378 4. Stämmer mycket dåligt 99 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 WACHTMEISTER: PÅLITL 23 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 23(14) Ian Wachtmeister: Pålitlig <Se F.23 för fullständig frågetext> 61 1. Stämmer mycket bra 380 2. Stämmer ganska bra 835 3. Stämmer ganska dåligt 456 4. Stämmer mycket dåligt 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 WACHTMEISTER: INSPIR. 23 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 23(15) Ian Wachtmeister: Inspirerande <Se F.23 för fullständig frågetext> 409 1. Stämmer mycket bra 625 2. Stämmer ganska bra 384 3. Stämmer ganska dåligt 319 4. Stämmer mycket dåligt 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 WACHTMEISTER: KUNNIG 23 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 23(16) Ian Wachtmeister: Kunnig <Se F.23 för fullständig frågetext> 166 1. Stämmer mycket bra 598 2. Stämmer ganska bra 646 3. Stämmer ganska dåligt 316 4. Stämmer mycket dåligt 89 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 WACHTMEISTER: SYMPAT 23 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 23(17) Ian Wachtmeister: Sympatisk <Se F.23 för fullständig frågetext> 211 1. Stämmer mycket bra 585 2. Stämmer ganska bra 563 3. Stämmer ganska dåligt 378 4. Stämmer mycket dåligt 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 WACHTMEISTER: STARK 23 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 23(18) Ian Wachtmeister: Stark ledare <Se F.23 för fullständig frågetext> 306 1. Stämmer mycket bra 629 2. Stämmer ganska bra 514 3. Stämmer ganska dåligt 280 4. Stämmer mycket dåligt 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 BÄSTA PARTI 24 Loc 198 width 2 MD=99 24(1) Vilket parti tycker Du bäst om idag? 67 01. Vänsterpartiet 741 02. Socialdemokraterna 102 03. Centerpartiet 128 04. Folkpartiet liberalerna 379 05. Moderata samlingspartiet 46 06. Kds-Kristdemokratiska samhällspartiet 54 07. Miljöpartiet de gröna 184 08. Ny Demokrati 42 09. Annat parti 67 88. Flera svarsalternativ angivna 79 99. Uppgift saknas
VAR 156 PARTIANHÄNGARE 24 Loc 200 width 1 MD GE 9 24(2) Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 436 1. Ja, mycket övertygad 718 3. Ja, något övertygad 589 5. Nej 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 NÖJD BARNOMSORG 25 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 25 Vad anser Du om servicen i Din kommun på följande områden: 25(1) Barnomsorg 172 1. Mycket nöjd 531 2. Ganska nöjd 422 3. Varken nöjd eller missnöjd 95 4. Ganska missnöjd 65 5. Mycket missnöjd 547 8. Vet ej 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 NÖJD SKOLA 25 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 25(2) Skola <Se F.25 för fullständig frågetext> 185 1. Mycket nöjd 693 2. Ganska nöjd 415 3. Varken nöjd eller missnöjd 126 4. Ganska missnöjd 48 5. Mycket missnöjd 363 8. Vet ej 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 NÖJD BARNAVÅRDSCENTR 25 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 25(3) Barnavårdscentral <Se F.25 för fullständig frågetext> 230 1. Mycket nöjd 491 2. Ganska nöjd 390 3. Varken nöjd eller missnöjd 21 4. Ganska missnöjd 15 5. Mycket missnöjd 664 8. Vet ej 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 NÖJD VÅRDCENTRAL 25 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 25(4) Vårdcentral <Se F.25 för fullständig frågetext> 355 1. Mycket nöjd 816 2. Ganska nöjd 363 3. Varken nöjd eller missnöjd 123 4. Ganska missnöjd 56 5. Mycket missnöjd 119 8. Vet ej 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 NÖJD SJUKHUSVÅRD 25 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 25(5) Sjukhusvård <Se F.25 för fullständig frågetext> 416 1. Mycket nöjd 769 2. Ganska nöjd 338 3. Varken nöjd eller missnöjd 100 4. Ganska missnöjd 51 5. Mycket missnöjd 166 8. Vet ej 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 NÖJD PRIVATLÄKARE 25 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 25(6) Privatläkare <Se F.25 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket nöjd 431 2. Ganska nöjd 437 3. Varken nöjd eller missnöjd 47 4. Ganska missnöjd 20 5. Mycket missnöjd 663 8. Vet ej 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 NÖJD FOLKTANDVÅRD 25 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 25(7) Folktandvård <Se F.25 för fullständig frågetext> 392 1. Mycket nöjd 611 2. Ganska nöjd 310 3. Varken nöjd eller missnöjd 59 4. Ganska missnöjd 36 5. Mycket missnöjd 422 8. Vet ej 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 25 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 25(8) Privattandläkare <Se F.25 för fullständig frågetext> 454 1. Mycket nöjd 433 2. Ganska nöjd 346 3. Varken nöjd eller missnöjd 26 4. Ganska missnöjd 12 5. Mycket missnöjd 542 8. Vet ej 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 NÖJD BIBLIOTEK 25 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 25(9) Bibliotek <Se F.25 för fullständig frågetext> 572 1. Mycket nöjd 688 2. Ganska nöjd 299 3. Varken nöjd eller missnöjd 40 4. Ganska missnöjd 18 5. Mycket missnöjd 216 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 25 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 25(10) Idrottsanläggningar <Se F.25 för fullständig frågetext> 347 1. Mycket nöjd 679 2. Ganska nöjd 364 3. Varken nöjd eller missnöjd 92 4. Ganska missnöjd 48 5. Mycket missnöjd 298 8. Vet ej 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 25 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 25(11) Kollektivtrafik <Se F.25 för fullständig frågetext> 242 1. Mycket nöjd 617 2. Ganska nöjd 408 3. Varken nöjd eller missnöjd 232 4. Ganska missnöjd 160 5. Mycket missnöjd 172 8. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 NÖJD ÄLDREOMSORG 25 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 25(12) Äldreomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket nöjd 393 2. Ganska nöjd 467 3. Varken nöjd eller missnöjd 263 4. Ganska missnöjd 116 5. Mycket missnöjd 522 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 NÖJD SOCIALVÅRD 25 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 25(13) Socialvård <Se F.25 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket nöjd 249 2. Ganska nöjd 548 3. Varken nöjd eller missnöjd 149 4. Ganska missnöjd 100 5. Mycket missnöjd 739 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 NÖJD MILJÖVÅRD 25 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 25(14) Miljövård <Se F.25 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket nöjd 372 2. Ganska nöjd 675 3. Varken nöjd eller missnöjd 251 4. Ganska missnöjd 105 5. Mycket missnöjd 388 8. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 25 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 25(15) Tillgång på bostäder <Se F.25 för fullständig frågetext> 267 1. Mycket nöjd 613 2. Ganska nöjd 433 3. Varken nöjd eller missnöjd 142 4. Ganska missnöjd 122 5. Mycket missnöjd 272 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 KOM SKATT-KOM SERVICE 26 Loc 216 width 1 MD=9 26 Här kan Du läsa ett påstående om servicen och kommunalskatten. Vad tycker Du om påståendet - instämmer Du eller har Du motsatt åsikt? Det är mer angeläget att sänka skatten än att bygga ut den kommunala servicen 211 1. Instämmer helt 597 2. Instämmer i stort sett 681 3. I stort sett motsatt åsikt 347 4. Helt motsatt åsikt 53 9. Uppgift saknas
VAR 173 KÄRNKRAFTANVÄNDNING 27 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 27(1) År 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folkomröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010. Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? 96 1. Stoppa kärnkraften omedelbart 220 2. Avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 435 3. Avveckla kärnkraften till år 2010 464 4. Avveckla kärnkraften men inte så snabbt som till år 2010 394 5. Använd kärnkraften, avveckla inte 249 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 KÄRNKRAFT: STYRKA 27 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 27(2) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 1096 1. Bestämd uppfattning 672 2. Mera tveksam 19 9. Uppgift saknas på hela frågan 102 0. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 175 RISK RADIOAKT UTSLÄPP 28 Loc 219 width 2 MD= 0 or GE 99 28 Vad anser Du om följande risker som har diskuterats i samband med kärnkraften? 28(1) Hur stor är risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraftverk i Sverige 461 01. Mycket liten risk 275 02. 288 03. 152 04. 271 05. 55 06. 75 07. 71 08. 18 09. 129 10. Mycket stor risk 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 69 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 RISK CANCERFALL 28 Loc 221 width 2 MD= 0 or GE 99 28(2) Hur stor är risken för fler cancerfall och andra sjukdomar om vi använder kärnkraften <Se F.28 för fullständig frågetext> 422 01. Mycket liten risk 291 02. 234 03. 129 04. 220 05. 107 06. 101 07. 88 08. 34 09. 157 10. Mycket stor risk 37 00. Uppgift saknas på delfrågan 69 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 RISK MILJÖSKADOR 28 Loc 223 width 2 MD= 0 or GE 99 28(3) Hur stor är risken för att kärnkraften ger ökade miljöskador på mark, luft och vatten <Se F.28 för fullständig frågetext> 445 01. Mycket liten risk 280 02. 199 03. 126 04. 199 05. 90 06. 89 07. 103 08. 49 09. 206 10. Mycket stor risk 34 00. Uppgift saknas på delfrågan 69 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 RISK ÄRFTLIGA SKADOR 28 Loc 225 width 2 MD= 0 or GE 99 28(4) Hur stor är risken för att kärnkraften ger upphov till ärftliga skador på kommande generationer <Se F.28 för fullständig frågetext> 377 01. Mycket liten risk 282 02. 220 03. 125 04. 226 05. 91 06. 97 07. 99 08. 63 09. 196 10. Mycket stor risk 44 00. Uppgift saknas på delfrågan 69 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 RISK AVFALLSHANTERING 28 Loc 227 width 2 MD= 0 or GE 99 28(5) Hur stor är risken för att vi i Sverige inte kan hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt <Se F.28 för fullständig frågetext> 277 01. Mycket liten risk 206 02. 201 03. 127 04. 223 05. 82 06. 111 07. 131 08. 91 09. 341 10. Mycket stor risk 30 00. Uppgift saknas på delfrågan 69 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 RISK FLER ATOMVAPEN 28 Loc 229 width 2 MD= 0 or GE 99 28(6) Hur stor är risken för att kärnkraften leder till att allt fler länder skaffar sig atomvapen <Se F.28 för fullständig frågetext> 241 01. Mycket liten risk 126 02. 162 03. 152 04. 250 05. 95 06. 112 07. 147 08. 84 09. 406 10. Mycket stor risk 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 69 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 RISK DRIFTOLYCKA 28 Loc 231 width 2 MD= 0 or GE 99 28(7) Om Du skulle använda samma skala för följande risker, hur stor är risken för olyckor vid driften av kärnkraftverk i Sverige <Se F.28 för fullständig frågetext> 405 01. Mycket liten risk 318 02. 319 03. 143 04. 234 05. 85 06. 77 07. 89 08. 29 09. 95 10. Mycket stor risk 26 00. Uppgift saknas på delfrågan 69 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 RISK TRANSPORTOLYCKA 28 Loc 233 width 2 MD= 0 or GE 99 28(8) Hur stor är risken för olyckor vid transporter av kärnavfallet i Sverige <Se F.28 för fullständig frågetext> 198 01. Mycket liten risk 264 02. 314 03. 177 04. 259 05. 120 06. 119 07. 119 08. 74 09. 141 10. Mycket stor risk 35 00. Uppgift saknas på delfrågan 69 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 RISK FÖRVARINGSOLYCKA 28 Loc 235 width 2 MD= 0 or GE 99 28(9) Hur stor är risken för olyckor vid förvaring av kärnavfallet i Sverige <Se F.28 för fullständig frågetext> 259 01. Mycket liten risk 277 02. 247 03. 130 04. 230 05. 106 06. 121 07. 133 08. 79 09. 207 10. Mycket stor risk 31 00. Uppgift saknas på delfrågan 69 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 RISK SABOTAGE 28 Loc 237 width 2 MD= 0 or GE 99 28(10) Hur stor är risken för sabotage/terroraktivitet vid transporter eller förvaring av kärnavfallet i Sverige <Se F.28 för fullständig frågetext> 187 01. Mycket liten risk 230 02. 254 03. 178 04. 248 05. 116 06. 142 07. 128 08. 70 09. 234 10. Mycket stor risk 33 00. Uppgift saknas på delfrågan 69 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 KÄRNKRAFT BORTA 2010 29 Loc 239 width 1 MD=9 29 Tror Du personligen att kärnkraften kommer att vara avvecklad i Sverige år 2010? 33 1. Ja, absolut 215 2. Ja, troligen 1375 3. Nej, troligen inte 252 4. Nej, absolut inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 186 FÖRV HÖGAKTIVT AVFALL 30 Loc 240 width 1 MD=9 30 Det finns olika åsikter om hur vi i Sverige skall slutförvara det högaktiva avfallet från kärnkraften, dvs det mest farliga avfallet. En del anser att det högaktiva avfallet en gång för alla skall slutförvaras så att det inte går att komma åt i framtiden, medan andra tycker att det skall slutförvaras så att framtidens människor kan övervaka och komma åt det. Vad anser Du? 634 1. Vi skall en gång för alla slutförvara det högaktiva avfallet så att det inte går att komma åt i framtiden 648 2. Vi skall slutförvara det högaktiva avfallet så att framtidens människor kan övervaka och komma åt det 585 3. Har ingen bestämd åsikt i frågan 22 9. Uppgift saknas
VAR 187 INFO AVFALLFÖRVARING 31 Loc 241 width 1 MD=9 31 Hur pass informerad tycker Du att Du personligen är i frågor som gäller lagring och slutförvaring av kärnkraftens högaktiva avfall? 34 1. Mycket välinformerad 404 2. Ganska välinformerad 1079 3. Ganska oinformerad 359 4. Helt oinformerad 13 9. Uppgift saknas
VAR 188 MER INFO OM AVFALLSFR 32 Loc 242 width 1 MD=9 32 Skulle Du vilja ha mer information om kärnkraftens avfallsfrågor? 706 1. Ja, mycket mer 942 3. Ja, något mer 224 5. Nej 17 9. Uppgift saknas
VAR 189 FÖRTROENDE MILJÖGRUPP 33 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 33 Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller information om energi och kärnkraft? 33(1) Miljöorganisationer 340 1. Mycket stort 914 2. Ganska stort 462 3. Ganska litet 105 4. Mycket litet 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 FÖRTROENDE KKRAFTSIND 33 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 33(2) Kärnkraftsindustrin <Se F.33 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket stort 687 2. Ganska stort 724 3. Ganska litet 271 4. Mycket litet 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 FÖRTROENDE REGERINGEN 33 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 33(3) Regeringen <Se F.33 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket stort 586 2. Ganska stort 875 3. Ganska litet 286 4. Mycket litet 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 FÖRTROENDE FORSKARE 33 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 33(4) Forskare <Se F.33 för fullständig frågetext> 434 1. Mycket stort 1007 2. Ganska stort 310 3. Ganska litet 61 4. Mycket litet 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 FÖRTROENDE JOURNALIST 33 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 33(5) Journalister <Se F.33 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket stort 430 2. Ganska stort 871 3. Ganska litet 427 4. Mycket litet 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 194 FÖRTROENDE MYNDIGHET 33 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 33(6) Statliga myndigheter <Se F.33 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket stort 595 2. Ganska stort 861 3. Ganska litet 300 4. Mycket litet 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 195 PERS: SÄNKT HASTIGHET 34 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 34 Hur ofta gör Du personligen nedanstående saker? 34(1) Av miljöskäl, sänker hastigheten vid bilkörning 55 1. Alltid 111 2. Mycket ofta 202 3. Ganska ofta 567 4. Ibland 566 5. Aldrig 364 6. Kör aldrig bil 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 196 PERS: ENGÅNGSFLASKOR 34 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 34(2) Köper drycker i engångsflaskor <Se F.34 för fullständig frågetext> 52 1. Alltid 118 2. Mycket ofta 236 3. Ganska ofta 1120 4. Ibland 326 5. Aldrig 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 PERS: GÅR/CYKLAR 34 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 34(3) Väljer att gå eller cykla istället för motordriven transport (bil, buss etc) <Se F.34 för fullständig frågetext> 91 1. Alltid 296 2. Mycket ofta 356 3. Ganska ofta 786 4. Ibland 321 5. Aldrig 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 PERS: SORTERAR AVFALL 34 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 34(4) Sorterar hushållsavfall <Se F.34 för fullständig frågetext> 260 1. Alltid 225 2. Mycket ofta 308 3. Ganska ofta 519 4. Ibland 542 5. Aldrig 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 PERS: BIODYN ODLAT 34 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 34(5) Äter biodynamiskt odlade grönsaker <Se F.34 för fullständig frågetext> 49 1. Alltid 131 2. Mycket ofta 226 3. Ganska ofta 935 4. Ibland 510 5. Aldrig 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 PERS: KÖP MILJÖMÄRKT 34 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 34(6) Handlar miljömärkta varor <Se F.34 för fullständig frågetext> 64 1. Alltid 346 2. Mycket ofta 499 3. Ganska ofta 835 4. Ibland 117 5. Aldrig 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 SÄNKA HASTIGHETEN 35 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 35 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den svenska miljödebatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 35(1) Sänka hastigheten på vägarna 274 1. Mycket bra förslag 389 2. Ganska bra förslag 444 3. Varken bra eller dåligt förslag 448 4. Ganska dåligt förslag 307 5. Mycket dåligt förslag 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 FÖRBJUDA PLASTFLASKOR 35 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 35(2) Förbjuda plastflaskor och aluminiumburkar <Se F.35 för fullständig frågetext> 805 1. Mycket bra förslag 625 2. Ganska bra förslag 275 3. Varken bra eller dåligt förslag 130 4. Ganska dåligt förslag 32 5. Mycket dåligt förslag 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 STOPPA PRIVATBILISM 35 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 35(2) Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.35 för fullständig frågetext> 313 1. Mycket bra förslag 566 2. Ganska bra förslag 480 3. Varken bra eller dåligt förslag 330 4. Ganska dåligt förslag 168 5. Mycket dåligt förslag 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 LAG OM KÄLLSORTERING 35 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 35(4) Lagstifta om sortering av hushållsavfall <Se F.35 för fullständig frågetext> 472 1. Mycket bra förslag 685 2. Ganska bra förslag 406 3. Varken bra eller dåligt förslag 194 4. Ganska dåligt förslag 99 5. Mycket dåligt förslag 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 FÖRBJUDA BEKÄMPNINGSM 35 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 35(5) Förbjuda kemiska bekämpningsmedel i jordbruket <Se F.35 för fullständig frågetext> 851 1. Mycket bra förslag 641 2. Ganska bra förslag 260 3. Varken bra eller dåligt förslag 87 4. Ganska dåligt förslag 27 5. Mycket dåligt förslag 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 FÖRB OPTISKA VITMEDEL 35 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 35(6) Förbjuda tvättmedel som innehåller optiska vitmedel <Se F.35 för fullständig frågetext> 881 1. Mycket bra förslag 675 2. Ganska bra förslag 241 3. Varken bra eller dåligt förslag 49 4. Ganska dåligt förslag 13 5. Mycket dåligt förslag 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 EG: MILJÖN 36 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 36 Vad tror Du att ett svenskt EG-medlemskap skulle innebära för utvecklingen i Sverige inom följande områden? 36(1) Miljön 18 1. Stor förbättring 127 2. Viss förbättring 662 3. Varken förbättring eller försämring 655 4. Viss försämring 361 5. Stor försämring 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 EG: ARBETSMARKNADEN 36 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 36(2) Arbetsmarknaden <Se F.36 för fullständig frågetext> 67 1. Stor förbättring 477 2. Viss förbättring 429 3. Varken förbättring eller försämring 506 4. Viss försämring 336 5. Stor försämring 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 EG: SOCIAL TRYGGHET 36 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 36(3) Sociala tryggheten <Se F.36 för fullständig frågetext> 15 1. Stor förbättring 67 2. Viss förbättring 618 3. Varken förbättring eller försämring 667 4. Viss försämring 452 5. Stor försämring 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 EG: EKON UTVECKLING 36 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 36(4) Ekonomiska utvecklingen <Se F.36 för fullständig frågetext> 155 1. Stor förbättring 668 2. Viss förbättring 549 3. Varken förbättring eller försämring 295 4. Viss försämring 148 5. Stor försämring 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 EG: SV NEUTRALITET 36 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 36(5) Tilltron till svensk neutralitet <Se F.36 för fullständig frågetext> 25 1. Stor förbättring 49 2. Viss förbättring 535 3. Varken förbättring eller försämring 567 4. Viss försämring 641 5. Stor försämring 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 MINSKAT FÖRSVAR 37 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 37 Hur ställer Du Dig till följande förslag? 37(1) Sverige bör minska det militära försvaret 410 1. Mycket bra förslag 490 2. Ganska bra förslag 444 3. Varken bra eller dåligt förslag 324 4. Ganska dåligt förslag 175 5. Mycket dåligt förslag 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 BLI MEDLEM I EG 37 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 9 37(2) Sverige bör bli medlem i EG även om det betyder minskad politisk självständighet <Se F.37 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket bra förslag 223 2. Ganska bra förslag 402 3. Varken bra eller dåligt förslag 553 4. Ganska dåligt förslag 582 5. Mycket dåligt förslag 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 TA EMOT FLYKTINGAR 37 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 37(3) Sverige bör ta emot fler flyktingar från andra länder <Se F.37 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket bra förslag 166 2. Ganska bra förslag 394 3. Varken bra eller dåligt förslag 481 4. Ganska dåligt förslag 732 5. Mycket dåligt förslag 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 STÅ UTANFÖR EG 37 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 9 37(4) Sverige bör stå utanför EG även om det skulle innebära en försämrad ekonomi <Se F.37 för fullständig frågetext> 206 1. Mycket bra förslag 317 2. Ganska bra förslag 514 3. Varken bra eller dåligt förslag 458 4. Ganska dåligt förslag 323 5. Mycket dåligt förslag 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 EUR FÖRSVARSSAMARBETE 37 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 37(5) Sverige bör medverka i ett organiserat europeiskt försvarssamarbete om det omfattar de flesta av Europas stater <Se F.37 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket bra förslag 376 2. Ganska bra förslag 557 3. Varken bra eller dåligt förslag 367 4. Ganska dåligt förslag 423 5. Mycket dåligt förslag 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 INGET FÖRSVARSSAMARB 37 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 37(6) Sverige bör inte på några villkor medverka i europeiskt försvarssamarbete <Se F.37 för fullständig frågetext> 401 1. Mycket bra förslag 283 2. Ganska bra förslag 529 3. Varken bra eller dåligt förslag 335 4. Ganska dåligt förslag 273 5. Mycket dåligt förslag 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 218 INFO SVERIGE - EG 38 Loc 272 width 1 MD=9 38 Hur pass informerad tycker Du att Du personligen är i frågor som gäller Sveriges förhållande till EG? 31 1. Mycket välinformerad 601 2. Ganska välinformerad 1095 3. Ganska oinformerad 140 4. Helt oinformerad 22 9. Uppgift saknas
VAR 219 EG: VÄNSTERPARTIET 39 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 9 39 Enligt Din mening, vilken inställning har de olika partierna till ett svenskt medlemskap i EG? 39(1) Vänsterpartiet 30 1. Mycket positiv 109 2. Något positiv 270 3. Varken positiv eller negativ 388 4. Något negativ 852 5. Mycket negativ 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 171 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 EG: FOLKPARTIET 39 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 9 39(2) Folkpartiet liberalerna <Se F.39 för fullständig frågetext> 624 1. Mycket positiv 674 2. Något positiv 273 3. Varken positiv eller negativ 65 4. Något negativ 6 5. Mycket negativ 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 171 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 EG: SOCIALDEMOKRATER 39 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 9 39(3) Socialdemokraterna <Se F.39 för fullständig frågetext> 733 1. Mycket positiv 657 2. Något positiv 219 3. Varken positiv eller negativ 63 4. Något negativ 14 5. Mycket negativ 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 171 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 EG: MILJÖPARTIET 39 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 9 39(4) Miljöpartiet de gröna <Se F.39 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket positiv 58 2. Något positiv 275 3. Varken positiv eller negativ 364 4. Något negativ 923 5. Mycket negativ 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 171 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 EG: MODERATERNA 39 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 9 39(5) Moderaterna <Se F.39 för fullständig frågetext> 1470 1. Mycket positiv 97 2. Något positiv 109 3. Varken positiv eller negativ 10 4. Något negativ 9 5. Mycket negativ 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 171 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 EG: CENTERPARTIET 39 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 39(6) Centerpartiet <Se F.39 för fullständig frågetext> 193 1. Mycket positiv 670 2. Något positiv 470 3. Varken positiv eller negativ 267 4. Något negativ 50 5. Mycket negativ 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 171 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 EG: KDS 39 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 9 39(7) Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.39 för fullständig frågetext> 361 1. Mycket positiv 605 2. Något positiv 499 3. Varken positiv eller negativ 139 4. Något negativ 31 5. Mycket negativ 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 171 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 EG: NY DEMOKRATI 39 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 9 39(8) Ny Demokrati <Se F.39 för fullständig frågetext> 901 1. Mycket positiv 397 2. Något positiv 255 3. Varken positiv eller negativ 65 4. Något negativ 31 5. Mycket negativ 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 171 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 EG-RAPPORT: FÖR LITE 40 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 9 40 Vad anser Du om massmediernas rapportering i EG-frågan? 40(1) Massmedierna har innehållit för lite material i EG-frågan 504 1. Instämmer helt 734 2. Instämmer delvis 231 3. Delvis avvikande uppfattning 78 4. Helt avvikande uppfattning 258 8. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 EG-RAPPORT: SAKLIG 40 Loc 282 width 1 MD=0 or GE 9 40(2) Massmediernas EG-rapportering har i huvudsak varit saklig <Se F.40 för fullständig frågetext> 62 1. Instämmer helt 596 2. Instämmer delvis 560 3. Delvis avvikande uppfattning 165 4. Helt avvikande uppfattning 406 8. Vet ej 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 229 EG-RAPPORT: SVÅR 40 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 9 40(3) Massmediernas rapportering i EG-frågan har varit svår att sätta sig in i <Se F.40 för fullständig frågetext> 482 1. Instämmer helt 827 2. Instämmer delvis 246 3. Delvis avvikande uppfattning 54 4. Helt avvikande uppfattning 207 8. Vet ej 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 UTR.POL: VÄSTEUROPA 41 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 9 41 Hur viktiga tycker Du att följande geografiska områden bör vara för den framtida svenska utrikespolitiken? 41(1) Västeuropa 995 1. Mycket viktig 501 2. Ganska viktig 66 3. Inte särskilt viktig 11 4. Inte alls viktig 186 8. Ingen bestämd åsikt 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 UTR.POL: ÖSTEUROPA 41 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 9 41(2) Östeuropa <Se F.41 för fullständig frågetext> 664 1. Mycket viktig 709 2. Ganska viktig 152 3. Inte särskilt viktig 23 4. Inte alls viktig 196 8. Ingen bestämd åsikt 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 UTR.POL: BALTIKUM 41 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 9 41(3) Baltikum <Se F.41 för fullständig frågetext> 677 1. Mycket viktig 671 2. Ganska viktig 168 3. Inte särskilt viktig 32 4. Inte alls viktig 188 8. Ingen bestämd åsikt 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 UTR.POL: MELLANÖSTERN 41 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 41(4) Mellanöstern <Se F.41 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket viktig 590 2. Ganska viktig 594 3. Inte särskilt viktig 154 4. Inte alls viktig 244 8. Ingen bestämd åsikt 106 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 UTR.POL: SÖDRA AFRIKA 41 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 41(5) Södra Afrika <Se F.41 för fullständig frågetext> 107 1. Mycket viktig 389 2. Ganska viktig 713 3. Inte särskilt viktig 239 4. Inte alls viktig 280 8. Ingen bestämd åsikt 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 UTR.POL: NORDAMERIKA 41 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 41(6) Nordamerika <Se F.41 för fullständig frågetext> 453 1. Mycket viktig 629 2. Ganska viktig 330 3. Inte särskilt viktig 81 4. Inte alls viktig 236 8. Ingen bestämd åsikt 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 UTR.POL: LATINAMERIKA 41 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 41(7) Latinamerika <Se F.41 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket viktig 451 2. Ganska viktig 704 3. Inte särskilt viktig 184 4. Inte alls viktig 281 8. Ingen bestämd åsikt 108 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 UTR.POL: NORDEN 41 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 41(8) De nordiska länderna <Se F.41 för fullständig frågetext> 1260 1. Mycket viktig 296 2. Ganska viktig 45 3. Inte särskilt viktig 8 4. Inte alls viktig 152 8. Ingen bestämd åsikt 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 UTR.POL: NEDRUSTNING 41 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 41(II) Hur viktiga tycker Du att följande frågor bör vara för den framtida svenska utrikespolitiken? 41(9) Nedrustning 758 1. Mycket viktig 611 2. Ganska viktig 232 3. Inte särskilt viktig 91 4. Inte alls viktig 100 8. Ingen bestämd åsikt 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 UTR.POL: BISTÅND 41 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 41(10) Bistånd <Se F.41(II) för fullständig frågetext> 315 1. Mycket viktig 773 2. Ganska viktig 403 3. Inte särskilt viktig 170 4. Inte alls viktig 121 8. Ingen bestämd åsikt 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 UTR.POL: MÄNSKL RÄTT 41 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 9 4111) Mänskliga rättigheter <Se F.41(II) för fullständig frågetext> 1314 1. Mycket viktig 390 2. Ganska viktig 42 3. Inte särskilt viktig 8 4. Inte alls viktig 52 8. Ingen bestämd åsikt 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 UTR.POL: FÖRSVAR 41 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 41(12) Försvar <Se F.41(II) för fullständig frågetext> 355 1. Mycket viktig 713 2. Ganska viktig 486 3. Inte särskilt viktig 144 4. Inte alls viktig 92 8. Ingen bestämd åsikt 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 UTR.POL: HANDEL 41 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 41(13) Handel <Se F.41(II) för fullständig frågetext> 1140 1. Mycket viktig 535 2. Ganska viktig 56 3. Inte särskilt viktig 7 4. Inte alls viktig 56 8. Ingen bestämd åsikt 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 UTR.POL: MILJÖ 41 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 41(14) Miljö <Se F.41(II) för fullständig frågetext> 1242 1. Mycket viktig 462 2. Ganska viktig 44 3. Inte särskilt viktig 6 4. Inte alls viktig 49 8. Ingen bestämd åsikt 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 FLYTTA FRÅN SVERIGE 42 Loc 298 width 1 MD=9 42 Har Du någon gång funderat på att flytta från Sverige till ett annat land? 454 1. Ja 1408 5. Nej 27 9. Uppgift saknas
VAR 245 FRIVILLIGT FLYTTLAND 42 Loc 299 width 3 MD= 0 or GE 999 42(1) Land vid frivillig flyttning <Se F.42 för fullständig frågetext> 2 100. Europa 1 103. Belgien 27 105. Danmark 18 107. Finland 25 108. Frankrike 7 109. Grekland 1 110. Irland 4 111. Island 9 112. Italien 1 113. Jugoslavien 1 119. Monaco 5 120. Nederländerna 16 121. Norge 2 122. Polen 5 123. Portugal 7 126. Schweiz 34 128. Spanien 40 129. Storbritannien 20 131. Tyskland 1 132. Ungern 9 133. Österrike 1 202. Bahrain 1 207. Cypern 1 208. Filippinerna 1 210. Indien 2 215. Japan 3 219. Kina 2 223. Malaysia 2 229. Pakistan 1 232. Singapore 1 233. Sri Lanka 1 238. Thailand 2 239. Turkiet 1 311. Egypten 1 347. Tunisien 12 405. Canada 89 423. USA 1 434. 1 500. Sydamerika 1 501. Argentina 2 504. Chile 1 512. Venezuela 75 601. Australien 18 605. Nya Zeeland 1 611. Västra Samoa 10 998. Ej kodbart svar 1402 000. Frågan ej tillämplig 21 999. Uppgift saknas
VAR 246 TVINGAD FLYTTA 43 Loc 302 width 1 43 Om Du skulle vara tvungen att flytta från Sverige till något annat land - vilket land skulle Du då välja? 1625 1. Svar 264 5. Ej svar
VAR 247 FLYTTLAND TVÅNG 43 Loc 303 width 3 MD=999 43(1) Flyttland om tvungen att flytta <Se F.43 för fullständig frågetext> 1 050. 1 080. 3 103. Belgien 229 105. Danmark 45 107. Finland 78 108. Frankrike 24 109. Grekland 3 110. Irland 10 111. Island 27 112. Italien 1 113. Jugoslavien 1 117. Luxemburg 2 119. Monaco 18 120. Nederländerna 322 121. Norge 2 122. Polen 6 123. Portugal 1 124. Rumänien 36 126. Schweiz 1 127. Sovjetunionen 81 128. Spanien 118 129. Storbritannien 77 131. Tyskland 7 132. Ungern 56 133. Österrike 1 213. Iran 2 215. Japan 2 219. Kina 1 222. Libanon 2 223. Malaysia 1 226. Nepal 2 229. Pakistan 1 232. Singapore 1 236. Syrien 2 238. Thailand 3 239. Turkiet 1 311. Egypten 1 340. Somalia 1 347. Tunisien 1 348. Uganda 5 401. Antiqua och Barbuda 5 402. Bahamas 1 403. Barbados 51 405. Canada 1 415. Jamaica 1 416. Mexico 217 423. USA 1 434. 1 500. Sydamerika 3 503. Brasilien 2 504. Chile 0 509. Peru 1 510. Surinam 1 512. Venezuela 162 601. Australien 39 605. Nya Zeeland 1 611. Västra Samara 76 998. Ej kodbart svar 149 999. Uppgift saknas
VAR 248 SAMARBETE NORDEN 44 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 9 44 Det finns många förslag om en ökad politisk och ekonomisk samverkan mellan olika länder. Hur viktigt anser Du det är att Sverige ökar sitt samarbete med följande delar av världen? 44(1) De nordiska länderna 1252 1. Mycket viktigt 483 2. Ganska viktigt 48 3. Inte särskilt viktigt 13 4. Inte alls viktigt 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 SAMARBETE BALTIKUM 44 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 9 44(2) De baltiska länderna <Se F.44 för fullständig frågetext> 422 1. Mycker viktigt 892 2. Ganska viktigt 386 3. Inte särskilt viktigt 62 4. Inte alls viktigt 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 SAMARBETE FD SOVJET 44 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 44(3) OSS, fd Sovjetunionen <Se F.44 för fullständig frågetext> 257 1. Mycker viktigt 855 2. Ganska viktigt 551 3. Inte särskilt viktigt 95 4. Inte alls viktigt 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 SAMARBETE EG-LÄNDER 44 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 44(4) EG-länderna <Se F.44 för fullständig frågetext> 698 1. Mycket viktigt 780 2. Ganska viktigt 231 3. Inte särskilt viktigt 59 4. Inte alls viktigt 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 SAMARBETE USA 44 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 44(5) USA <Se F.44 för fullständig frågetext> 587 1. Mycket viktigt 841 2. Ganska viktigt 284 3. Inte särskilt viktigt 58 4. Inte alls viktigt 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 SAMARB SYDOSTASIEN 44 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 44(6) Japan och andra länder i Sydostasien <Se F.44 för fullständig frågetext> 348 1. Mycket viktigt 767 2. Ganska viktigt 531 3. Inte särskilt viktigt 112 4. Inte alls viktigt 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 UTV SAMARB NORDEN 45 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 45 Hur tror Du att Sveriges samarbete med omvärlden kommer att utvecklas under det närmaste decenniet? 45(1) De nordiska länderna 389 1. Öka kraftigt 918 2. Öka något 459 3. Oförändrat 18 4. Minska något 3 5. Minska kraftigt 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 UTV SAMARB BALTIKUM 45 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 45(2) De baltiska länderna <Se F.45 för fullständig frågetext> 547 1. Öka kraftigt 940 2. Öka något 252 3. Oförändrat 23 4. Minska något 5 5. Minska kraftigt 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 UTV SAMARB FD SOVJET 45 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 45(3) OSS, fd Sovjetunionen <Se F.45 för fullständig frågetext> 259 1. Öka kraftigt 896 2. Öka något 524 3. Oförändrat 62 4. Minska något 17 5. Minska kraftigt 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 UTV SAMARB EG-LÄNDER 45 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 45(4) EG-länderna <Se F.45 för fullständig frågetext> 712 1. Öka kraftigt 799 2. Öka något 226 3. Oförändrat 23 4. Minska något 5 5. Minska kraftigt 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 UTV SAMARB USA 45 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 45(5) USA <Se F.45 för fullständig frågetext> 180 1. Öka kraftigt 729 2. Öka något 789 3. Oförändrat 63 4. Minska något 9 5. Minska kraftigt 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 UTV SAMARB SYDOSTASIE 45 Loc 317 width 1 45(6) Japan och andra länder i Sydostasien <Se F.45 för fullständig frågetext> 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 112 1. Öka kraftigt 590 2. Öka något 931 3. Oförändrat 106 4. Minska något 23 5. Minska kraftigt 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 IDKAT FRILUFTSLIV 46 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 46 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 46(1) Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) 304 1. Flera gånger i veckan 416 2. Någon gång i veckan 480 3. Någon gång i månaden 209 4. Någon gång i kvartalet 132 5. Någon gång i halvåret 192 6. Någon gång under året 105 7. Ingen gång 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 MOTION ELLER IDROTT 46 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 46(2) Sysslat med individuell motion eller idrott <Se F.46 för fullständig frågetext> 450 1. Flera gånger i veckan 495 2. Någon gång i veckan 275 3. Någon gång i månaden 108 4. Någon gång i kvartalet 69 5. Någon gång i halvåret 167 6. Någon gång under året 271 7. Ingen gång 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 GÅTT PÅ BIO 46 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 46(3) Gått på bio <Se F.46 för fullständig frågetext> 6 1. Flera gånger i veckan 23 2. Någon gång i veckan 220 3. Någon gång i månaden 261 4. Någon gång i kvartalet 210 5. Någon gång i halvåret 410 6. Någon gång under året 722 7. Ingen gång 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 GÅTT PÅ TEATER 46 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 9 46(4) Gått på teater <Se F.46 för fullständig frågetext> 6 1. Flera gånger i veckan 2 2. Någon gång i veckan 44 3. Någon gång i månaden 139 4. Någon gång i kvartalet 198 5. Någon gång i halvåret 511 6. Någon gång under året 947 7. Ingen gång 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 LÄST BOK 46 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 9 46(5) Läst någon bok <Se F.46 för fullständig frågetext> 342 1. Flera gånger i veckan 227 2. Någon gång i veckan 359 3. Någon gång i månaden 246 4. Någon gång i kvartalet 187 5. Någon gång i halvåret 267 6. Någon gång under året 220 7. Ingen gång 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 DISKUTERAT POLITIK 46 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 9 46(6) Diskuterat politik <Se F.46 för fullständig frågetext> 270 1. Flera gånger i veckan 459 2. Någon gång i veckan 369 3. Någon gång i månaden 146 4. Någon gång i kvartalet 98 5. Någon gång i halvåret 260 6. Någon gång under året 232 7. Ingen gång 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 BESÖKT GUDSTJÄNST 46 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 9 46(7) Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.46 för fullständig frågetext> 22 1. Flera gånger i veckan 71 2. Någon gång i veckan 104 3. Någon gång i månaden 122 4. Någon gång i kvartalet 139 5. Någon gång i halvåret 514 6. Någon gång under året 880 7. Ingen gång 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 TRÄDGÅRDSARBETE 46 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 9 46(8) Sysslat med trädgårdsarbete <Se F.46 för fullständig frågetext> 303 1. Flera gånger i veckan 431 2. Någon gång i veckan 364 3. Någon gång i månaden 152 4. Någon gång i kvartalet 118 5. Någon gång i halvåret 211 6. Någon gång under året 281 7. Ingen gång 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 SETT PÅ VIDEO 46 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 9 46(9) Sett på video <Se F.46 för fullständig frågetext> 208 1. Flera gånger i veckan 372 2. Någon gång i veckan 459 3. Någon gång i månaden 173 4. Någon gång i kvartalet 88 5. Någon gång i halvåret 202 6. Någon gång under året 342 7. Ingen gång 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 LÄST VECKOTIDNING 46 Loc 327 width 1 MD=0 or GE 9 46(10) Läst veckotidningar <Se F.46 för fullständig frågetext> 224 1. Flera gånger i veckan 581 2. Någon gång i veckan 441 3. Någon gång i månaden 183 4. Någon gång i kvartalet 107 5. Någon gång i halvåret 175 6. Någon gång under året 140 7. Ingen gång 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 LÄST DIREKTREKLAM 46 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 9 46(11) Läst direktreklam som kommit i brevlådan <Se F.46 för fullständig frågetext> 411 1. Flera gånger i veckan 857 2. Någon gång i veckan 253 3. Någon gång i månaden 66 4. Någon gång i kvartalet 35 5. Någon gång i halvåret 121 6. Någon gång under året 107 7. Ingen gång 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 SPELAT PÅ TIPS, LOTTO 46 Loc 329 width 1 MD=0 or GE 9 46(12) Spelat på tips, lotto eller V65 <Se F.46 för fullständig frågetext> 100 1. Flera gånger i veckan 509 2. Någon gång i veckan 287 3. Någon gång i månaden 171 4. Någon gång i kvartalet 86 5. Någon gång i halvåret 196 6. Någon gång under året 511 7. Ingen gång 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 RESTAURANG KVÄLLSTID 46 Loc 330 width 1 MD=0 or GE 9 46(13) Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.46 för fullständig frågetext> 26 1. Flera gånger i veckan 127 2. Någon gång i veckan 359 3. Någon gång i månaden 324 4. Någon gång i kvartalet 216 5. Någon gång i halvåret 333 6. Någon gång under året 459 7. Ingen gång 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 REST UTOMLANDS 46 Loc 331 width 1 MD=0 or GE 9 46(4) Rest utomlands <Se F.46 för fullständig frågetext> 6 1. Flera gånger i veckan 4 2. Någon gång i veckan 33 3. Någon gång i månaden 134 4. Någon gång i kvartalet 270 5. Någon gång i halvåret 778 6. Någon gång under året 626 7. Ingen gång 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 HYRT VIDEOFILM 46 Loc 332 width 1 MD=0 or GE 9 46(5) Hyrt videofilm <Se F.46 för fullständig frågetext> 22 1. Flera gånger i veckan 55 2. Någon gång i veckan 219 3. Någon gång i månaden 236 4. Någon gång i kvartalet 145 5. Någon gång i halvåret 236 6. Någon gång under året 927 7. Ingen gång 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 SPELAT IN TV-PROGRAM 46 Loc 333 width 1 MD=0 or GE 9 46(6) Spelat in TV-program på video <Se F.46 för fullständig frågetext> 156 1. Flera gånger i veckan 296 2. Någon gång i veckan 381 3. Någon gång i månaden 120 4. Någon gång i kvartalet 71 5. Någon gång i halvåret 134 6. Någon gång under året 688 7. Ingen gång 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 RÖKT/SNUSAT 46 Loc 334 width 1 MD=0 or GE 9 46(17) Rökt/snusat <Se F.46 för fullständig frågetext> 593 1. Flera gånger i veckan 59 2. Någon gång i veckan 44 3. Någon gång i månaden 23 4. Någon gång i kvartalet 16 5. Någon gång i halvåret 48 6. Någon gång under året 1068 7. Ingen gång 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 DRUCKIT SPRIT/VIN/ÖL 46 Loc 335 width 1 MD=0 or GE 9 46(18) Druckit sprit/vin/starköl <Se F.46 för fullständig frågetext> 101 1. Flera gånger i veckan 423 2. Någon gång i veckan 628 3. Någon gång i månaden 203 4. Någon gång i kvartalet 79 5. Någon gång i halvåret 187 6. Någon gång under året 237 7. Ingen gång 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 278 UNDERHÅLLNINGSPROGRAM 47 Loc 336 width 1 MD=0 or GE 9 47 Hur mycket brukar Du se på följande typer av TV-program? 47(1) Underhållningsprogram 104 1. Allt/i stort sett allt 1002 2. Ganska mycket 674 3. Inte särskilt mycket 85 4. Ingenting/nästan inget alls 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 NYHETSPROGRAM 47 Loc 337 width 1 MD=0 or GE 9 47(2) Nyhetsprogram <Se F.47 för fullständig frågetext> 368 1. Allt/i stort sett allt 1212 2. Ganska mycket 277 3. Inte särskilt mycket 17 4. Ingenting/nästan inget alls 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 DOKUMENTÄRPROGRAM 47 Loc 338 width 1 MD=0 or GE 9 47(3) Dokumentär- och samhällsprogram <Se F.47 för fullständig frågetext> 90 1. Allt/i stort sett allt 804 2. Ganska mycket 842 3. Inte särskilt mycket 114 4. Ingenting/nästan inget alls 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 SPORTPROGRAM 47 Loc 339 width 1 MD=0 or GE 9 47(4) Sportprogram <Se F.47 för fullständig frågetext> 229 1. Allt/i stort sett allt 535 2. Ganska mycket 640 3. Inte särskilt mycket 457 4. Ingenting/nästan inget alls 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 KULTURPROGRAM 47 Loc 340 width 1 MD=0 or GE 9 47(5) Kulturprogram <Se F.47 för fullständig frågetext> 47 1. Allt/i stort sett allt 397 2. Ganska mycket 955 3. Inte särskilt mycket 447 4. Ingenting/nästan inget alls 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 NATURPROGRAM 47 Loc 341 width 1 MD=0 or GE 9 47(6) Djur- och naturprogram <Se F.47 för fullständig frågetext> 232 1. Allt/i stort sett allt 908 2. Ganska mycket 636 3. Inte särskilt mycket 104 4. Ingenting/nästan inget alls 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 284 TITTAR PÅ KANAL 1 48 Loc 342 width 1 MD=0 or GE 9 48 Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler? 48(1) Kanal 1 918 1. Dagligen 406 2. 5-6 ggr/vecka 313 3. 3-4 ggr/vecka 136 4. 1-2 ggr/vecka 59 5. Mera sällan 9 6. Aldrig 10 7. Har ej tillgång till kanalen 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 TITTAR PÅ TV 2 48 Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 48(2) TV 2 <Se F.48 för fullständig frågetext> 980 1. Dagligen 407 2. 5-6 ggr/vecka 300 3. 3-4 ggr/vecka 112 4. 1-2 ggr/vecka 38 5. Mera sällan 9 6. Aldrig 11 7. Har ej tillgång till kanalen 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 286 TITTAR PÅ TV3 48 Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 48(3) TV3 <Se F.48 för fullständig frågetext> 247 1. Dagligen 181 2. 5-6 ggr/vecka 198 3. 3-4 ggr/vecka 177 4. 1-2 ggr/vecka 126 5. Mera sällan 89 6. Aldrig 759 7. Har ej tillgång till kanalen 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 TITTAR PÅ TV4 48 Loc 345 width 1 MD=0 or GE 9 48(4) TV4 <Se F.48 för fullständig frågetext> 467 1. Dagligen 310 2. 5-6 ggr/vecka 318 3. 3-4 ggr/vecka 241 4. 1-2 ggr/vecka 149 5. Mera sällan 48 6. Aldrig 296 7. Har ej tillgång till kanalen 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 288 TITTAR PÅ NORDIC 48 Loc 346 width 1 MD=0 or GE 9 48(5) TV 5 Nordic <Se F.48 för fullständig frågetext> 70 1. Dagligen 62 2. 5-6 ggr/vecka 85 3. 3-4 ggr/vecka 169 4. 1-2 ggr/vecka 291 5. Mera sällan 216 6. Aldrig 898 7. Har ej tillgång till kanalen 84 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 289 TITTAR PÅ CNN 48 Loc 347 width 1 MD=0 or GE 9 48(6) Nyhetskanalen CNN <Se F.48 för fullständig frågetext> 32 1. Dagligen 20 2. 5-6 ggr/vecka 32 3. 3-4 ggr/vecka 65 4. 1-2 ggr/vecka 216 5. Mera sällan 348 6. Aldrig 1075 7. Har ej tillgång till kanalen 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 290 TITTAR PÅ MTV 48 Loc 348 width 1 MD=0 or GE 9 48(7) MTV <Se F.48 för fullständig frågetext> 112 1. Dagligen 52 2. 5-6 ggr/vecka 65 3. 3-4 ggr/vecka 86 4. 1-2 ggr/vecka 265 5. Mera sällan 379 6. Aldrig 830 7. Har ej tillgång till kanalen 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 291 TITTAR PÅ FILMNET 48 Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 48(8) Filmnet <Se F.48 för fullständig frågetext> 25 1. Dagligen 22 2. 5-6 ggr/vecka 23 3. 3-4 ggr/vecka 34 4. 1-2 ggr/vecka 72 5. Mera sällan 344 6. Aldrig 1261 7. Har ej tillgång till kanalen 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 292 TITTAR PÅ TV 1000 48 Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 48(9) TV 1000 <Se F.48 för fullständig frågetext> 37 1. Dagligen 29 2. 5-6 ggr/vecka 35 3. 3-4 ggr/vecka 52 4. 1-2 ggr/vecka 79 5. Mera sällan 322 6. Aldrig 1237 7. Har ej tillgång till kanalen 84 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 TITTAR PÅ EUROSPORT 48 Loc 351 width 1 MD=0 or GE 9 48(10) Eurosport <Se F.48 för fullständig frågetext> 80 1. Dagligen 49 2. 5-6 ggr/vecka 112 3. 3-4 ggr/vecka 163 4. 1-2 ggr/vecka 284 5. Mera sällan 301 6. Aldrig 806 7. Har ej tillgång till kanalen 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 TITTAR PÅ LOKAL-TV 48 Loc 352 width 1 MD=0 or GE 9 48(11) Lokal kabel-TV <Se F.48 för fullständig frågetext> 30 1. Dagligen 15 2. 5-6 ggr/vecka 19 3. 3-4 ggr/vecka 66 4. 1-2 ggr/vecka 206 5. Mera sällan 409 6. Aldrig 1046 7. Har ej tillgång till kanalen 84 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 MEDLEM IDROTTSFÖREN 54 Loc 353 width 1 MD=0 or GE 9 54 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar. 54(1) Idrotts- eller friluftsförening 482 1. Medlem 92 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 134 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1008 5. Icke medlem 122 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 MEDLEM MILJÖORG 54 Loc 354 width 1 MD=0 or GE 9 54(2) Miljöorganisation <Se F.54 för fullständig frågetext> 153 1. Medlem 13 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 3 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1539 5. Icke medlem 130 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 MEDLEM POL PARTI 54 Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 54(3) Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.54 för fullständig frågetext> 136 1. Medlem 22 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 38 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1496 5. Icke medlem 146 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 MEDLEM ANNAN FÖRENING 54 Loc 356 width 1 MD=0 or GE 9 54(4) Annan förening <Se F.54 för fullständig frågetext> 470 1. Medlem 146 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 202 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 894 5. Icke medlem 126 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 299 BOENDETID KOMMUNEN 55 Loc 357 width 1 MD=9 55 Hur länge har Du bott i den kommun där Du bor nu? 536 1. Har alltid bott här 196 2. Född i kommunen, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, tex studier på annan ort 726 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 144 4. Inflyttad, har bott här 6 till 10 år 188 5. Inflyttad, har bott här 1 till 5 år 62 6. Inflyttad, har bott här mindre än ett år 37 9. Uppgift saknas
VAR 300 EN REN VÄRLD 56 Loc 358 width 1 MD=0 or GE 9 56 Hur viktiga tycker Du att följande saker är för Dig? 56(1) En ren värld 1415 1. Mycket viktigt 428 2. Ganska viktigt 17 3. Varken viktigt eller oviktigt 1 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 301 TEKNISK UTVECKLING 56 Loc 359 width 1 MD=0 or GE 9 56(2) Teknisk utveckling <Se F.56 för fullständig frågetext> 497 1. Mycket viktigt 953 2. Ganska viktigt 275 3. Varken viktigt eller oviktigt 97 4. Inte särskilt viktigt 12 5. Inte alls viktigt 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 BEHAGLIGT LIV 56 Loc 360 width 1 MD=0 or GE 9 56(3) Ett behagligt liv <Se F.56 för fullständig frågetext> 1077 1. Mycket viktigt 618 2. Ganska viktigt 122 3. Varken viktigt eller oviktigt 30 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 SPÄNNANDE LIV 56 Loc 361 width 1 MD=0 or GE 9 56(4) Ett spännande liv <Se F.56 för fullständig frågetext> 452 1. Mycket viktigt 742 2. Ganska viktigt 441 3. Varken viktigt eller oviktigt 156 4. Inte särskilt viktigt 42 5. Inte alls viktigt 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 304 SJÄLVFÖRVERKLIGANDE 56 Loc 362 width 1 MD=0 or GE 9 56(5) Självförverkligande <Se F.56 för fullständig frågetext> 576 1. Mycket viktigt 844 2. Ganska viktigt 323 3. Varken viktigt eller oviktigt 51 4. Inte särskilt viktigt 15 5. Inte alls viktigt 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 305 EN VÄRLD I FRED 56 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 9 56(6) En värld i fred <Se F.56 för fullständig frågetext> 1682 1. Mycket viktigt 180 2. Ganska viktigt 13 3. Varken viktigt eller oviktigt 3 4. Inte särskilt viktigt 0 5. Inte alls viktigt 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 306 EN VACKER VÄRLD 56 Loc 364 width 1 MD=0 or GE 9 56(7) En vacker värld <Se F.56 för fullständig frågetext> 1058 1. Mycket viktigt 619 2. Ganska viktigt 160 3. Varken viktigt eller oviktigt 14 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 307 JÄMLIKHET 56 Loc 365 width 1 MD=0 or GE 9 56(8) Jämlikhet <Se F.56 för fullständig frågetext> 1026 1. Mycket viktigt 645 2. Ganska viktigt 156 3. Varken viktigt eller oviktigt 28 4. Inte särskilt viktigt 8 5. Inte alls viktigt 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 308 FAMILJETRYGGHET 56 Loc 366 width 1 MD=0 or GE 9 56(9) Familjetrygghet <Se F.56 för fullständig frågetext> 1535 1. Mycket viktigt 298 2. Ganska viktigt 32 3. Varken viktigt eller oviktigt 1 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 309 FRIHET 56 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 9 56(10) Frihet <Se F.56 för fullständig frågetext> 1606 1. Mycket viktigt 242 2. Ganska viktigt 15 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 310 LYCKA 56 Loc 368 width 1 MD=0 or GE 9 56(11) Lycka <Se F.56 för fullständig frågetext> 1322 1. Mycket viktigt 464 2. Ganska viktigt 62 3. Varken viktigt eller oviktigt 7 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 311 INRE HARMONI 56 Loc 369 width 1 MD=0 or GE 9 56(12) Inre harmoni <Se F.56 för fullständig frågetext> 1438 1. Mycket viktigt 377 2. Ganska viktigt 31 3. Varken viktigt eller oviktigt 5 4. Inte särskilt viktigt 0 5. Inte alls viktigt 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 312 KÄRLEK 56 Loc 370 width 1 MD=0 or GE 9 56(13) Kärlek <Se F.56 för fullständig frågetext> 1420 1. Mycket viktigt 405 2. Ganska viktigt 29 3. Varken viktigt eller oviktigt 5 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 313 LANDETS SÄKERHET 56 Loc 371 width 1 MD=0 or GE 9 56(14) Landets säkerhet <Se F.56 för fullständig frågetext> 1334 1. Mycket viktigt 444 2. Ganska viktigt 65 3. Varken viktigt eller oviktigt 16 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 314 LIV FULLT AV NJUTNING 56 Loc 372 width 1 MD=0 or GE 9 56(15) Ett liv fullt av njutning <Se F.56 för fullständig frågetext> 481 1. Mycket viktigt 619 2. Ganska viktigt 479 3. Varken viktigt eller oviktigt 195 4. Inte särskilt viktigt 69 5. Inte alls viktigt 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 315 FRÄLSNING 56 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 9 56(16) Frälsning <Se F.56 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket viktigt 166 2. Ganska viktigt 561 3. Varken viktigt eller oviktigt 353 4. Inte särskilt viktigt 622 5. Inte alls viktigt 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 316 SJÄLVAKTNING 56 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 9 56(17) Självaktning <Se F.56 för fullständig frågetext> 834 1. Mycket viktigt 691 2. Ganska viktigt 247 3. Varken viktigt eller oviktigt 38 4. Inte särskilt viktigt 15 5. Inte alls viktigt 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 317 SOCIALT ANSEENDE 56 Loc 375 width 1 MD=0 or GE 9 56(18) Socialt anseende <Se F.56 för fullständig frågetext> 357 1. Mycket viktigt 718 2. Ganska viktigt 547 3. Varken viktigt eller oviktigt 170 4. Inte särskilt viktigt 50 5. Inte alls viktigt 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 318 SANN VÄNSKAP 56 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 9 56(19) Sann vänskap <Se F.56 för fullständig frågetext> 1481 1. Mycket viktigt 347 2. Ganska viktigt 25 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 319 VISDOM 56 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 9 56(20) Visdom <Se F.56 för fullständig frågetext> 723 1. Mycket viktigt 824 2. Ganska viktigt 250 3. Varken viktigt eller oviktigt 27 4. Inte särskilt viktigt 8 5. Inte alls viktigt 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 320 RÄTTVISA 56 Loc 378 width 1 MD=0 or GE 9 56(21) Rättvisa <Se F.56 för fullständig frågetext> 1572 1. Mycket viktigt 265 2. Ganska viktigt 21 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 321 MAKT 56 Loc 379 width 1 MD=0 or GE 9 56(22) Makt <Se F.56 för fullständig frågetext> 102 1. Mycket viktigt 305 2. Ganska viktigt 751 3. Varken viktigt eller oviktigt 428 4. Inte särskilt viktigt 251 5. Inte alls viktigt 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 322 HÄLSA 56 Loc 380 width 1 MD=0 or GE 9 56(23) Hälsa <Se F.56 för fullständig frågetext> 1704 1. Mycket viktigt 147 2. Ganska viktigt 12 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Inte särskilt viktigt 0 5. Inte alls viktigt 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 323 RIKEDOM 56 Loc 381 width 1 MD=0 or GE 9 56(24) Rikedom <Se F.56 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket viktigt 640 2. Ganska viktigt 685 3. Varken viktigt eller oviktigt 285 4. Inte särskilt viktigt 92 5. Inte alls viktigt 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 324 ÄRLIGHET 56 Loc 382 width 1 MD=0 or GE 9 56(25) Ärlighet <Se F.56 för fullständig frågetext> 1669 1. Mycket viktigt 190 2. Ganska viktigt 11 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 325 BOSTADSOMRÅDE 57 Loc 383 width 1 MD=9 57 Hur vill Du karakterisera det område Du bor i? 348 1. Ren landsbygd 693 2. Mindre tätort 836 3. Stad eller större tätort 12 9. Uppgift saknas
VAR 326 BOSTAD 58 Loc 384 width 1 MD=9 58 Hur bor Du för närvarande? 300 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 883 2. I villa eller radhus i småhusområde 689 3. I lägenhet i flerfamiljshus 17 9. Uppgift saknas
VAR 327 FÖDELSEÅR 59 Loc 385 width 2 MD=99 59 Vilket år är Du född? 12. 1912 . . 77. 1977 18 99. Uppgift saknas Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 10 12 14 19 16 17 18 13 27 26 22 25 26 26 25 23 26 19 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 25 29 27 22 25 23 22 31 20 31 26 31 36 41 34 43 40 45 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 40 37 32 35 38 34 31 34 30 31 34 28 27 28 26 36 32 36 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 99 Frek: 35 33 32 28 28 27 40 26 35 27 28 28 18
VAR 328 KÖN 60 Loc 387 width 1 MD=9 60 Är Du man eller kvinna? 984 1. Man 900 2. Kvinna 5 9. Uppgift saknas
VAR 329 ENSAMSTÅENDE/SAMBO 61 Loc 388 width 1 MD=9 61 Är Du ensamstående eller samboende/gift? 579 1. Ensamstående 1286 2. Samboende/gift 24 9. Uppgift saknas
VAR 330 UTBILDNING 62 Loc 389 width 2 MD=99 62 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just går i. 394 01. Folkskola 14 02. Enhetsskola 167 03. Grundskola 167 04. Yrkesskola 229 05. Tvåårigt gymnasium 83 06. Fackskola 207 07. Minst treårigt gymnasium 102 08. Flickskola/realexamen 68 09. Folkhögskola 97 10. Studentexamen 352 11. Högskola/universitet 9 99. Uppgift saknas
VAR 331 ARBETSMARKNADSGRUPP 63 Loc 391 width 1 MD=9 63 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 1074 1. Förvärvsarbetande 19 2. Har beredskapsarbete 34 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 96 4. Arbetslös 313 5. Ålderspensionär 68 6. Förtidspensionär 32 7. Hemarbetande 191 8. Studerande 62 9. Uppgift saknas
VAR 332 YRKESARBETAR 64 Loc 392 width 1 MD=9 64 Vilket yrke har/hade Du? 1664 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 126 5. Har aldrig yrkesarbetat 99 9. Uppgift saknas
VAR 333 YRKE 64 Loc 393 width 3 MD= 0 or GE 999 64(1) Yrke <Se F.64 för fullständig frågetext> 10 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 8 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 28 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 64 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 10 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 1 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 39 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 48 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 61 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 2 032. Innehavare av bilskola 5 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 12 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 83 036. Klasslärare och övriga lärare 3 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 4 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 1 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 6 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 2 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 1 056. Biologiskt arbete: arbete på teknikernivå närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning 4 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 12 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 23 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 1 070. 5 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 3 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 12 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 11 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 23 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 13 086. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: Programmerare 0 091. Företagare med kvalificerad kompetens 1 094. Kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 2 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 114. Biskop, präst, kyrkoherde 1 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 7 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 3 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 6 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 1 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 2 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 6 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 9 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 16 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 8 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 14 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 6 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 5 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 1 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 6 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 63 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 3 232. Annat kontorsarbete: företagare 84 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 6 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 16 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 315. Parti- och detaljhandelsföretagare: försäljnings/inköps/´marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4 2 316. Parti- och detaljhandelsföretagare: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 317. Parti- och detaljhandelsföretagare: bokhandelsmedhjälpare; detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 2 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 7 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 44 328. Biträdesarbete i affär 1 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 10 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 9 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 9 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 13 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 26 347. Övrigt försäljningsarbete: detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 2 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 43 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 4 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning:arbetsledare/tekniker 4 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: manuellt arbete 1 426. Jordbruks-, och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 7 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 1 445. Skogsarbete: kvalificerat skogsbefälsarbete 3 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker inom jordbruk och skogsbruk etc 11 448. Skogsarbete: manuellt arbete 1 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 2 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 1 599. 4 612. Motorfordonförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 4 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman 29 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 1 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 2 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 1 638. Däckmanskap 2 644. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 7 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 25 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 6 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 1 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare 1 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 4 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 2 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 17 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 1 732. Järnbruks-, metallverks- smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 9 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 1 740. 4 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 9 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 73 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 4 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 18 758. Elektroarbete: manuellt arbete 6 762. Träarbete: företagare med mindre företag 4 766. Träarbete: förman/arbetsledare 26 768. Träarbete: manuellt arbete 8 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 1 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 6 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 2 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 3 786. Mureri- och betongarbete mm: förman/arbetsledare 33 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 16 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 1 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 1 817. 5 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 34 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 2 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 12 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 2 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 4 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 26 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 1 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 3 866. Grafiskt arbete: förman/arbetsledare 10 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 6 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager och förrådsarbete: förman/arbetsledare 19 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 2 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 2 915. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrigt kvalificerat bevaknings/skyddsarbete 1 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 2 917. Brandman 1 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 3 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 8 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 3 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 46 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 4 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 45 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 5 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 945. Sportledare som är gymnastikdirektör 2 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare: även sportledare som ej är gymnastikdirektör 2 947. Fotograf 23 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 5 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid fångvårdsanstalt 7 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 1 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 1 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 13 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 21 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 2 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 7 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 3 985. Övriga officerare (befattning under överste) 5 986. Militärt arbete: underofficerare 9 994. Mindre företagare (ospecificerad inriktning, mindre än 10 anställda) 2 995. Hemarbetande 145 000. Uppgift saknas på delfrågan 80 999. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 334 HELTID/DELTIDSARB 65 Loc 396 width 1 MD=9 65 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 1302 1. Heltid 357 2. Deltid 230 9. Uppgift saknas
VAR 335 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 66 Loc 397 width 2 MD=99 66 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 439 01. Tjänsteman 220 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 44 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 668 04. Arbetare 115 05. Arbetare med arbetsledande funktion 24 06. Egenanställd arbetare 29 07. Jordbrukare: ingen anställd 6 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 50 09. Företagare: ingen anställd 47 10. Företagare: 1-9 anställda 18 11. Företagare: 10 eller fler anställda 229 99. Uppgift saknas
VAR 336 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 67 Loc 399 width 1 MD=9 67 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 263 1. Statlig 447 2. Kommunal (även landstingskommunal) 949 3. Privat 230 9. Uppgift saknas
VAR 337 MEDLEM FACKFÖRENING 68 Loc 400 width 1 MD=9 68 Är Du medlem i någon fackförening? 610 1. Ja, LO-förbund 379 2. Ja, TCO-förbund 154 3. Ja, SACO-förbund 524 5. Nej 222 9. Uppgift saknas
VAR 338 ANTAL FAMILJEMEDLEM 69 Loc 401 width 2 MD=99 69(1) Hur många personer ingår det i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? 337 01. 1 person 708 02. 2 personer 301 03. 3 personer 347 04. 4 personer 134 05. 5 personer 29 06. 6 personer 6 07. 7 personer 3 10. 10 personer 24 99. Uppgift saknas
VAR 339 FAM.MEDL UNDER 16 ÅR 69 Loc 403 width 1 MD=9 69(2) Hur många av dem är under 16 år? 265 1. 1 person 247 2. 2 personer 79 3. 3 personer 18 4. 4 personer 2 5. 5 personer 2 8. 8 personer 1276 9. Uppgift saknas
VAR 340 HUSHÅLLSINKOMST 70 Loc 404 width 2 MD=99 70 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i Ditt hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) 322 01. 120 000 eller mindre 199 02. 121 000 - 150 000 165 03. 151 000 - 180 000 153 04. 181 000 - 210 000 150 05. 211 000 - 240 000 162 06. 241 000 - 270 000 148 07. 271 000 - 300 000 154 08. 301 000 330 000 361 09. över 330 000 75 99. Uppgift saknas
VAR 341 KLASSTILLHÖRIGHET 71 Loc 406 width 1 MD=9 71 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 71(1) Din nuvarande familj 799 1. Arbetarfamilj 62 2. Jordbrukarfamilj 452 3. Tjänstemannafamilj 211 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 174 5. Egen företagare 191 9. Uppgift saknas
VAR 342 KLASS UNDER UPPVÄXT 71 Loc 407 width 1 MD=9 71(2) Den familj Du växte upp i <Se F.71 för fullständig frågetext> 935 1. Arbetarfamilj 274 2. Jordbrukarfamilj 262 3. Tjänstemannafamilj 99 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 188 5. Egen företagare 131 9. Uppgift saknas
VAR 343 UTRUSTN. TEXT-TV 72 Loc 408 width 1 MD=9 72 Vilken av följande utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? 72(1) Text-TV 1222 1. Markerat 616 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 344 UTRUSTN. VIDEO 72 Loc 409 width 1 MD=9 72(2) Video <Se F.72 för fullständig frågetext> 1241 1. Markerat 597 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 345 UTRUSTN. KABEL-TV 72 Loc 410 width 1 MD=9 72(3) Kabel-TV <Se F.72 för fullständig frågetext> 772 1. Markerat 1066 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 346 UTRUSTN. PARABOLANT 72 Loc 411 width 1 MD=9 72(4) Parabolantenn <Se F.72 för fullständig frågetext> 254 1. Markerat 1584 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 347 UTRUSTN. PERSONDATOR 72 Loc 412 width 1 MD=9 72(5) Persondator <Se F.72 för fullständig frågetext> 258 1. Markerat 1580 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 348 UTRUSTN. HEMDATOR 72 Loc 413 width 1 MD=9 72(6) Hemdator/speldator <Se F.72 för fullständig frågetext> 246 1. Markerat 1592 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 349 UTRUSTN. FAX 72 Loc 414 width 1 MD=9 72(7) Fax <Se F.72 för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 1740 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 350 UTRUSTN. CD-SPELARE 72 Loc 415 width 1 MD=9 72(8) CD-spelare (Compact Disc) <Se F.72 för fullständig frågetext> 825 1. Markerat 1013 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 351 UTRUSTN. VIDEOKAMERA 72 Loc 416 width 1 MD=9 72(9) Videokamera <Se F.72 för fullständig frågetext> 324 1. Markerat 1514 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 352 UTRUSTN. BIL 72 Loc 417 width 1 MD=9 72(10) Bil <Se F.72 för fullständig frågetext> 1456 1. Markerat 382 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 353 BIL 1: MÄRKE/MODELL 72 Loc 418 width 2 MD= 0 72(11) Bil 1: Märke/modell <Se F.72 för fullständig frågetext> 490 01. Volvo 199 02. Saab 126 03. Ford 102 04. Volkswagen 120 05. Opel 78 06. Toyota 77 07. Mazda 50 08. Mercedes 14 09. BMW 19 10. Fiat 25 12. Peugot 33 13. Nissan 63 14. Audi 29 15. Mitsubishi 7 16. Datsun 2 17. Vaz 12 18. Citroen 16 19. Renault 31 20. Honda 8 24. Chevrolet 1 25. DAF 2 26. Lada (Vaz) 9 27. Alfa Romeo 1 28. Vauxhall 7 29. Lancia 5 31. Suzuki 1 43. GMC 1 44. Morris 1 45. Bentley 6 46. Subari 1 47. Jeep 2 48. Dodge 1 51. DKW 1 56. Daihatzu 1 58. Buick 1 60. Hyndai 1 61. Chrystler 346 00. Frågan ej tillämplig
VAR 354 BIL 1: ÅRSMODELL 72 Loc 420 width 2 MD= 0 72(12) Bil 1: Årsmodell <Se F.72 för fullständig frågetext> 1 28. 1928 1 36. 1 45. 1 50. 1 53. 1 56. 1 59. 1 61. 1 62. 2 63. 1 64. 4 66. 2 67. 5 68. 7 69. 4 70. 5 71. 6 72. 14 73. 14 74. 20 75. 24 76. 35 77. 25 78. 38 79. 53 80. 49 81. 71 82. 89 83. 81 84. 125 85. 94 86. 144 87. 191 88. 143 89. 98 90. 66 91. 76 92. 9 93. 1993 385 00. Frågan ej tillämplig
VAR 355 BIL 2: MÄRKE/MODELL 72 Loc 422 width 2 MD= 0 or GE 99 72(13) Bil 2: Märke/modell <Se F.72 för fullständig frågetext> 44 01. Volvo 15 02. Saab 16 03. Ford 20 04. Volkswagen 18 05. Opel 4 06. Toyota 6 07. Mazda 4 08. Mercedes 1 09. BMW 4 10. Fiat 2 12. Peugot 8 13. Nissan 3 14. Audi 3 15. Mitsubishi 1 16. Datsun 1 18. Citroen 4 19. Renault 1 20. Honda 1 22. Simca 3 24. Chevrolet 1 27. Alfa Romeo 1 29. Lancia 2 30. Porsche 1 31. Suzuki 1 40. Stanza 1 41. Plymoth 2 46. Subari 1 55. BMC MG 1 58. Buick 1377 00. Frågan ej tillämplig 342 99. Uppgift saknas
VAR 356 BIL 2: ÅRSMODELL 72 Loc 424 width 2 MD= 0 or GE 99 72(14) Bil 2: Årsmodell <Se F.72 för fullständig frågetext> 1 31. 1931 1 64. 1 66. 1 68. 1 69. 1 70. 2 71. 4 73. 3 74. 3 75. 4 76. 8 77. 6 78. 4 79. 1 80. 4 81. 6 82. 9 83. 10 84. 12 85. 15 86. 4 87. 19 88. 13 89. 12 90. 6 91. 2 92. 2 93. 1993 1378 00. Frågan ej tillämplig 356 99. Uppgift saknas
VAR 357 BIL 3: MÄRKE/MODELL 72 Loc 426 width 2 MD= 0 or GE 99 72(15) Bil 3: Märke/modell <Se F.72 för fullständig frågetext> 6 01. Volvo 1 02. Saab 1 03. Ford 2 04. Volkswagen 3 05. Toyota 1 08. Mercedes 1 19. Renault 1 20. Honda 1 24. Chevrolet 1 34. Jaguar 2 53. Pontiac 1 62. Chrystler 1526 00. Frågan ej tillämplig 342 99. Uppgift saknas
VAR 358 BIL 3: ÅRSMODELL 72 Loc 428 width 2 MD= 0 or GE 99 72(16) Bil 3: Årsmodell <Se F.72 för fullständig frågetext> 1 66. 1966 1 68. 1 70. 1 72. 1 73. 1 74. 2 75. 1 80. 1 81. 2 84. 2 87. 2 88. 1 89. 3 90. 1990 1526 00. Frågan ej tillämplig 343 99. Uppgift saknas
VAR 359 FÖRÄNDRATS EGEN EKON 73 Loc 430 width 1 MD=0 or GE 9 73 Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under det senaste året? 73(1) Din egen ekonomiska situation 273 1. Förbättrats 909 3. Förblivit ungefär densamma 679 5. Försämrats 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 360 FÖRÄNDRAT KOM EKON 73 Loc 431 width 1 MD=0 or GE 9 73(2) Den ekonomiska situationen inom Din kommun <Se F.73 för fullständig frågetext> 16 1. Förbättrats 370 3. Förblivit ungefär densamma 1414 5. Försämrats 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 361 FÖRÄNDRATS SV EKON 73 Loc 432 width 1 MD=0 or GE 9 73(3) Den svenska ekonomin <Se F.73 för fullständig frågetext> 10 1. Förbättrats 48 3. Förblivit ungefär densamma 1755 5. Försämrats 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 362 FÖRÄNDRING EGEN EKON 73 Loc 433 width 1 MD=0 or GE 9 73(1) Hur tror Du ekonomin kommer att förändras under det kommande året? 73(4) Din egen ekonomiska situation 152 1. Förbättrats 830 3. Förblivit ungefär densamma 876 5. Försämrats 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 363 FÖRÄNDRING KOM EKON 73 Loc 434 width 1 MD=0 or GE 9 73(5) Den ekonomiska situationen inom Din kommun <Se F.73(1) för fullständig frågetext> 38 1. Förbättrats 447 3. Förblivit ungefär densamma 1323 5. Försämrats 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 364 FÖRÄNDRING SV EKON 73 Loc 435 width 1 MD=0 or GE 9 73(6) Den svenska ekonomin <Se F.73(1) för fullständig frågetext> 118 1. Förbättrats 319 3. Förblivit ungefär densamma 1378 5. Försämrats 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 365 RÖSTA RIKSDAGSVAL 74 Loc 436 width 2 MD=99 74 Om det vore val idag, vilket parti skulle Du rösta på? 74(1) I riksdagsvalet 68 01. Vänsterpartiet 708 02. Socialdemokraterna 91 03. Centerpartiet 109 04. Folkpartiet liberalerna 338 05. Moderata samlingspartiet 36 06. Kds-Kristdemokratiska samhällspartiet 52 07. Miljöpartiet de gröna 161 08. Ny Demokrati 61 09. Annat parti 128 10. Ej röstberättigad 14 98. Ej kodbart svar 123 99. Uppgift saknas
VAR 366 RÖSTA KOMMUNVAL 74 Loc 438 width 2 MD=99 74(2) I kommunfullmäktigevalet <Se F.74 för fullständig frågetext> 77 01. Vänsterpartiet 698 02. Socialdemokraterna 130 03. Centerpartiet 120 04. Folkpartiet liberalerna 321 05. Moderata samlingspartiet 51 06. Kds-Kristdemokratiska samhällspartiet 69 07. Miljöpartiet de gröna 102 08. Ny Demokrati 61 09. Annat parti 89 10. Ej röstberättigad 10 98. Ej kodbart svar 161 99. Uppgift saknas
VAR 367 SYNPUNKT FRÅGEFORMULÄR 1 Loc 440 width 1 MD=9 Vi är medvetna om att det kan ha tagit tid för Dig att svara på alla frågor. Du kanske också har tyckt att några av dem har varit besvärliga att svara på. Vi är därför tacksamma för att få Dina synpunkter på formulärets och frågornas utformning. 1176 1. Jag tyckte inte att det var några större problem att svara 403 5. Jag tyckte att frågorna nummer ... var svåra att svara på 310 9. Uppgift saknas
VAR 368 SYNPUNKT FRÅGEFORMULÄR 2 Loc 441 width 1 Andra synpunkter på undersökningen 390 1. Markerat 1499 5. Ej markerat