EG-OPINION 1990
                SSD 0443

          Svenska Arbetsgivareföreningen
              i samarbete med
                 SIFO

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
            ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

    Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis
    gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig
    Datatjänst. Materialet i EG-OPINION 1990 samlades
    ursprungligen in av SIFO efter en beställning från Svenska
    Arbetsgivareföreningen. Varken SSD eller primärforskarna
    bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras
    i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får EG-OPINION 1990 förmedlas
  till och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i
  alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår

  

                BAKGRUND

  SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Svenska
  Arbetsgivareföreningen under perioden februari 1990. Frågorna
  ingick i SIFO-buss 90081 och utfördes i form av
  telefonintervju. För närmare information om SIFO- bussarnas
  uppläggning och genomförande hänvisas till SIFO.
  
  
  
  
  
  
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0443 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Bostadsort 7 Ålder 8 Medlem i fackförening 9 Medborgarskap 10 Sysselsättning 11 Arbetsgivare 12 Inkomst i hushållet 13 Intresserad av händelser inom EG 14 Intresserad av händelser inom Östeuropa 15 Arbetsmarknad om Sverige tillhörde EG 16 Fri arbetsmarknad i Europa 17 Levnadsstandarden om Sverige tillhörde EG 18 Social välfärd om Sverige tillhörde EG 19 Skyddet av vår miljö om Sverige tillhörde EG 20 Arbetsmiljön om Sverige tillhörde EG 21 Säkerhet som nation om Sverige tillhörde EG 22 Antal hushåll

VAR 1 SSD STUDY NR 0443              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0443


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN BS1 Loc 13 width 1 BS1 Kön 773 1. Man 866 2. Kvinna
VAR 6 BOSTADSORT BS2 Loc 14 width 1 MD=9 BS2 Vilken typ av bostadsort bor Du i? Bor Du i ... 321 1. Stockholm, Göteborg eller Malmö 969 2. På en ort med MER ÄN 3000 invånare 324 3. På en ort med MINDRE än 3000 invånare 25 9. Uppgift saknas
VAR 7 ÅLDER BS3 Loc 15 width 1 BS3 Hur gammal är Du? 44 1. 16-17 år 68 2. 18-20 år 70 3. 21-23 år 115 4. 24-29 år 346 5. 30-39 år 358 6. 40-49 år 335 7. 50-64 år 200 8. 65-74 år 103 9. 75 år eller äldre
VAR 8 FACKFÖRENINGSMEDLEM BS7 Loc 16 width 1 MD=0 or GE 9 BS7 (OM ANSTÄLLD:) Är Du medlem i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO/SR? 360 1. Ja, LO 292 2. Ja, TCO (t ex HTF, SIF,SKTF) 109 3. Ja, SACO/SR (t ex CF, SSR, STF) 40 4. Ja, annan 102 5. Nej 724 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 9 MEDBORGARSKAP BS4 Loc 17 width 1 MD=9 BS4 Är Du svensk medborgare? 1551 1. Ja 44 5. Nej 44 9. Uppgift saknas
VAR 10 SYSSELSÄTTNING BS5 Loc 18 width 1 BS5 Vad har Du för sysselsättning? Är Du arbetare, tjänsteman, egen företagare. hemarbetande eller vad? 7 0. Jordbrukare 447 1. Arbetare 467 2. Tjänsteman 144 3. Egen företagare 337 4. Pensionär 122 5. Studerande 59 6. Hemarbetande 10 7. Sjukskriven 43 8. Annat 3 9. Ej svar, tveksam, vet ej
VAR 11 ARBETSGIVARE BS6 Loc 19 width 1 MD=0 BS6 Är Du anställd i privat tjänst eller av stat, kommun eller landsting? 450 1. Privat 465 2. Stat, kommun, landsting 3 8. Tveksam, vet ej 721 0. Frågan ej tillämplig
VAR 12 INKOMST BN3 Loc 20 width 2 MD=99 BN3 Hur stor är för närvarande den sammanlagda inkomsten före skatt i hela hushållet? Räkna ihop inkomsterna för alla: Make/maka, hemmavarande barn och också din egen inkomst, barnbidrag, bostadsbidrag, pesioner, studiebidrag och allt annat. Du kan ange inkomsten på det sätt som är lättast för Dig, antingen per år, per månad eller per vecka. 7 01. - 59999 år - 4999 mån -1149 vec 0 02. 60000- 69999 år 5000- 5749 mån 1150-1349 vec 4 03. 70000- 89999 år 5750-7499 mån 1350-1749 vec 6 04. 90000-119999 år 7500-9999 mån 1750-2299 vec 14 05. 120000-149999 år 10000-12499 mån 2300-2899 vec 42 06. 150000-174999 år 12500-14599 mån 2900-3499 vec 91 07. 175000-249999 år 14600-20799 mån 3500-4999 vec 88 08. 250000-299999 år 20800-24999 mån 5000-5799 vec 276 09. 300000-399999 år 25000-33332 mån 5800-7699 vec 516 10. 400000-499999 år 33333-41666 mån 7700-9599 vec 243 11. 500000- år 41667- mån 9600- vec 62 88. Kan inte säga/Ej svar 290 99. Uppgift saknas
VAR 13 INTRESSERAD AV EG OG1 Loc 22 width 1 OG1 Hur intresserad är Du av att följa vad som händer inom EG-Europeiska Gemenskapen? Är Du... 210 1. Mycket intresserad 765 2. Ganska intresserad 463 3. Ganska ointresserad 127 4. Mycket ointresserad 74 8. Tveksam, vet ej
VAR 14 INTRESSE ÖSTEUROPA OG2 Loc 23 width 1 OG2 Hur intresserad är Du av att följa vad som händer inom Östeuropa? Är Du... 622 1. Mycket intresserad 785 2. Ganska intresserad 154 3. Ganska ointresserad 39 4. Mycket ointresserad 39 8. Tveksam, vet ej
VAR 15 ARBETE INOM EG OG5 Loc 24 width 1 OG5 Tror Du det skulle bli fler eller färre jobb i Sverige om vi tillhörde EG eller skulle det inte vara någon skillnad? 348 1. Fler 601 3. Ingen skillnad 296 5. Färre 394 8. Tveksam, vet ej
VAR 16 JOBB I EUROPA OG6 Loc 25 width 1 OG6 Inom EG kommer det att bli en helt fri arbetsmarknad, dvs man skall kunna ta ett arbete i ett annat land utan att behöva söka arbetstillstånd. Tycker Du att det vore bra eller dåligt om Sverige också ingick i denna fria arbetsmarknad? 931 1. Bra om Sverige ingick 123 3. Varken bra eller dåligt om Sverige ingick 271 5. Dåligt om Sverige ingick 314 8. Tveksam, vet ej
VAR 17 LEVNADSSTANDARD-EG OG3 Loc 26 width 1 MD=9 OG3 Tror Du att vi skulle få högre eller lägre levnadsstandard i Sverige om vi tillhörde EG? 359 1. Högre 567 3. Varken högre eller lägre 248 5. Lägre 462 8. Tveksam, vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 18 SOCIAL VÄLFÄRD-EG OG4 Loc 27 width 1 OG4 Tror Du att vi skulle få en bättre eller sämre social välfärd i Sverige om vi tillhörde EG? 252 1. Bättre social välfärd 650 3. Varken bättre eller sämre 311 5. Sämre social välfärd 426 8. Tveksam, vet ej
VAR 19 MILJÖ - EG OG7 Loc 28 width 1 OG7 Tror Du det vore bra eller dåligt för skyddet av vår miljö om Sverige tillhörde EG? Vore det... 161 1. Mycket bra 482 2. Ganska bra 344 3. Ganska dåligt 76 4. Mycket dåligt 576 8. Tveksam, vet ej
VAR 20 ARBETSMILJÖ-EG OG8 Loc 29 width 1 OG8 Och vad tror Du om arbetsmiljön? Skulle den bli bättre eller sämre om vi tillhörde EG? 203 1. Bättre 642 3. Varken bättre eller sämre 364 5. Sämre 430 8. Tveksam, vet ej
VAR 21 SÄKERHET - EG OG9 Loc 30 width 1 OG9 Tror Du det vore bra eller dåligt för vår säkerhet som nation om Sverige tillhörde EG? Vore det... 126 1. Mycket bra 479 2. Ganska bra 254 3. Ganska dåligt 93 4. Mycket dåligt 687 8. Tveksam, vet ej
VAR 22 ANTAL HUSHÅLL Loc 31 width 1 883 1. Antal hushåll 756 2. Dubbletter