SEX AV TIO UNGA
             NEGATIVA TILL EG 1993
                SSD 0447

              Göteborgs-Posten
              i samarbete med
                 SIFO

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

     Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis
     gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig
     Datatjänst. Materialet i SEX AV TIO UNGA NEGATIVA
     TILL EG 1993 samlades ursprungligen in av SIFO efter en
     beställning från Göteborgs-Posten. Varken SSD eller
     primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
     som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får SEX AV TIO UNGA NEGATIVA
  TILL EG 1993 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte. Härvid
  skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i
  alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår

  

                BAKGRUND

  SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av
  Göteborgs-Posten under
  perioden 8-14 mars 1993. Frågorna ingick i SIFO-buss 93082 och
  utfördes i form
  av telefonintervju. För närmare information om SIFO- bussarnas
  uppläggning och genomförande hänvisas till SIFO.
  
  
  
  
  
  
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0447 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Bostadsort 7 Ålder 8 Medborgarskap 9 Sysselsättning 10 Arbetsgivare 11 Medlem i fackförening 12 Partival i riksdagsvalet 1991 13 Hushållsinkomst 14 Skillnaderna mellan EES, EG och EU 15 Avtal mellan EG- och EFTA-länderna 16 Skötsel av förhandlingarna om svenskt medlemskap i EG 17 Förhandling om regionalpolitik 18 Förhandling om miljöpolitik 19 Förhandling om jordbrukspolitik 20 Förhandling om fiskepolitik 21 Förhandling om monopol 22 Förhandling om avvecklingen av gränskontroller 23 Förhandling om Sveriges bidrag till EGs budget 24 Förhandlingsfrågor: Tveksam, vet ej 25 Sveriges medlemskap i EG 26 Sveriges medlemskap om Norge och Finland skall bli medlem 27 Svenska förhandlarna i EG representerar folkets intresse

VAR 1 SSD STUDY NR 0447              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0447


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN 21 Loc 13 width 1 21 Kön 478 1. Man 522 2. Kvinna
VAR 6 BOSTADSORT 22 Loc 14 width 1 MD=9 22 Vilken typ av bostadsort bor Du i? Bor Du i...? 251 1. Stockholm, Göteborg eller Malmö 489 2. På en ort med mer än 3000 invånare 241 3. På en ort med mindre än 3000 invånare 19 9. Uppgift saknas
VAR 7 ÅLDER 23 Loc 15 width 2 MD=99 23 Hur gammal är Du? 27 01. 16-17 år 49 02. 18-20 år 66 03. 21-23 år 122 04. 24-29 år 182 05. 30-39 år 183 06. 40-49 år 190 07. 50-64 år 109 08. 65-74 år 51 09. 75 år och äldre 21 99. Ej svar
VAR 8 MEDBORGARSKAP 24 Loc 17 width 1 24 Är Du svensk medborgare? 965 1. Ja 35 5. Nej
VAR 9 SYSSELSÄTTNING 25 Loc 18 width 2 25 Vad har Du för sysselsättning? Är Du arbetare, tjänsteman, egen företagare, hemarbetande eller vad? 261 01. Arbetare 253 02. Tjänsteman 61 03. Egen företagare 214 04. Pensionär 97 05. Studerande 19 06. Hemarbetande 3 07. Sjukskriven 5 08. Jordbrukare 68 09. Arbetslös 19 10. Annat
VAR 10 ARBETSGIVARE 26 Loc 20 width 1 MD=0 26 Är Du anställd i privat tjänst eller av stat, kommun eller landsting? 258 1. Privat 250 2. Stat, kommun, landsting 9 8. Tveksam, vet ej 483 0. Frågan ej tillämplig
VAR 11 FACKFÖRENINGSMEDLEM 27 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 9 27 Är Du medlem i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO? 242 1. Ja, LO 168 2. Ja, TCO (t ex HTF, SIF, SKTF) 42 3. Ja, SACO 23 4. Ja, annan 125 5. Nej 386 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 12 PARTI RIKSDAGSVAL 126 Loc 22 width 2 MD=99 126 Hur var det i riksdagsvalet 1991? Vilket parti röstade Du på då? 211 01. MODERATA SAMLINGSPARTIET 79 02. FOLKPARTIET 52 03. CENTERPARTIET 49 04. KDS 326 05. SOCIALDEMOKRATERNA 32 06. VÄNSTERPARTIET 14 07. MILJÖPARTIET DE GRÖNA 44 08. NY DEMOKRATI 4 09. Annat parti 12 10. Var för ung då 2 11. Utländsk medborgare då 84 55. Röstade inte eller röstade blankt 9 88. Minns ej 17 89. Vägrar svara 65 99. Uppgift saknas
VAR 13 INKOMST 92 Loc 24 width 2 MD=99 92 Hur stor är för närvarande den sammanlagda inkomsten före skatt i HELA HUSHÅLLET? Räkna ihop inkomsterna för alla: Make/maka, hemmavarande barn och också Din egen inkomst, barnbidrag, bostadsbidrag, pensioner, studiebidrag och allt annat. Du kan ange inkomsten på det sätt som är lättast för Dig, antingen per år, per månad eller per vecka. 29 01. Upp till 59.999/år Upp till 4.999/må Upp till 1.149/v 13 02. 60.000- 69.999/år 5.000- 5.749/må 1.150-1.349/v 34 03. 70.000- 89.999/år 5.750- 7.499/må 1.350-1.749/v 49 04. 90.000-119.999/år 7.500- 9.999/må 1.750-2.299/v 80 05. 120.000-149.999/år 10.000-12.499/må 2.300-2.899/v 65 06. 150.000-174.999/år 12.500-14.599/må 2.900-3.499/v 183 07. 175.000-249.999/år 14.600-20.799/må 3.500-4.999/v 126 08. 250.000-299.999/år 20.800-24.999/må 5.000-5.799/v 175 09. 300.000-399.999/år 25.000-33.332/må 5.800-7.699/v 80 10. 400.000-499.999/år 33.333-41.666/må 7.700-9.599/v 54 11. 500.000- /år 41.667- /må 9.600- /v 82 88. Kan inte säga 30 99. Ej svar
VAR 14 SKILLNAD EES-EG-EU 660 Loc 26 width 1 660 Idag talas det ofta om EG, EES och EU. Anser Du själv att Du har en klar uppfattning om skillnaderna mellan det europeiska samarbetsområdet EES, den europeiska gemenskapen EG och den Europeiska Unionen EU? 46 1. Mycket klar uppfattning om skillnaderna 245 2. Ganska klar uppfattning om skillnaderna 412 3. Inte särskilt bra uppfattning om skillnaderna 283 4. Ingen uppfattning alls om skillnaderna 14 8. Tveksam, vet ej
VAR 15 AVTAL EG - EFTA 661 Loc 27 width 1 661 Efter långa förhandlingar mellan EG- och EFTA-länderna har man slutit ett avtal som skall börja gälla den 1 juli 1993 om det godkänds av respektive länders parlament. Vet Du vad detta avtal brukar kallas? 329 1. EES-avtalet 3 2. EG-avtalet 7 3. EU-avtalet 661 8. Tveksam, vet ej
VAR 16 FÖRHANDLING SVERIGE 662 Loc 28 width 1 662 Den 1 februari började Sverige och den Europeiska gemenskapen EG att förhandla om ett svenskt medlemskap i EG. Hur tycker Du att dessa förhandlingar hittills har skötts? Har de skötts på ett mycket bra sätt, ett ganska bra sätt, ett ganska dåligt sätt eller ett mycket dåligt sätt? 47 1. Mycket bra sätt 416 2. Ganska bra sätt 133 3. Ganska dåligt sätt 44 4. Mycket dåligt sätt 133 5. Har inte hört något om förhandlingarna 18 6. Visste inte att förhandlingarna hade börjat 209 8. Tveksam, vet ej
VAR 17 REGIONALPOLITIK 664 Loc 29 width 1 664 Förhandlingarna mellan Sverige och EG väntas framförallt handla om regionalpolitik, miljöpolitik, jordbrukspolitik, fiskepolitik, monopol, avvecklingen av gränskontroller och Sveriges bidrag till EG:s budget. Vilka av dessa förhandlingsfrågor tycker Du själv är de viktigaste? 664(1) Regionalpolitik 236 1. Markerat 764 5. Ej markerat
VAR 18 MILJÖPOLITIK 664 Loc 30 width 1 664(2) Miljöpolitik <Se F.664 för fullständig frågetext> 567 1. Markerat 433 5. Ej markerat
VAR 19 JORDBRUKSPOLITIK 664 Loc 31 width 1 664(3) Jordbrukspolitik <Se F.664 för fullständig frågetext> 307 1. Markerat 693 5. Ej markerat
VAR 20 FISKEPOLITIK 664 Loc 32 width 1 664(4) Fiskepolitik <Se F.664 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 954 5. Ej markerat
VAR 21 MONOPOL 664 Loc 33 width 1 664(5) Monopol <Se F.664 för fullständig frågetext> 120 1. Markerat 880 5. Ej markerat
VAR 22 GRÄNSKONTROLL 664 Loc 34 width 1 664(6) Avvecklingen av gränskontroller <Se F.664 för fullständig frågetext> 261 1. Markerat 739 5. Ej markerat
VAR 23 BIDRAG TILL EG 664 Loc 35 width 1 664(7) Sveriges bidrag till EGs budget <Se F.664 för fullständig frågetext> 160 1. Markerat 840 5. Ej markerat
VAR 24 TVEKSAM,VET EJ 664 Loc 36 width 1 664(8) Tveksam, vet ej <Se F.664 för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 913 5. Ej markerat
VAR 25 SVERIGE MEDLEM I EG 665 Loc 37 width 1 665 Tycker Du att Sverige skall bli medlem i den Europeiska gemenskapen eller tycker Du inte det? 389 1. Sverige skall bli medlem 410 5. Sverige skall inte bli medlem 201 8. Tveksam, vet ej
VAR 26 NORGE, FINLAND - EG 666 Loc 38 width 1 MD=0 666 (OM "NEJ" ELLER "TVEKSAM, VET EJ" PÅ FRÅGA 665:) Om Norge och Finland blir medlem anser Du då att Sverige skall bli medlem eller anser Du inte det? 192 1. Anser Sverige skall gå med 285 5. Anser Sverige inte skall gå med 134 8. Tveksam, vet ej 389 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 EG-FOLKETS INTRESSE 667 Loc 39 width 1 667 I vilken utsträckning tror Du de svenska förhandlarna i EG-förhandlingarna tar till vara det svenska folkets intressen? 114 1. Mycket stor utsträckning 344 2. Ganska stor utsträckning 336 3. Ganska liten utsträckning 142 4. Mycket liten utsträckning 64 8. Tveksam, vet ej