ALLMÄNHETENS ÅSIKTER OM SOCIALBIDRAG 1985
                SSD 0448

              Primärforskare
              Björn Gustafsson
          Nationalekonomiska institutionen
             Göteborgs universitet

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ALLMÄNHETENS ÅSIKTER OM SOCIALBIDRAG 1985
  samlades ursprungligen in av Björn Gustafsson,
  Nationalekonomiska institutionen vid Göteborgs Universitet.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  ALLMÄNHETENS ÅSIKTER OM SOCIALBIDRAG ingår som en del i den av
  Statistiska Centralbyrån genomförda undersökningen "SVARA
  SVERIGE!", och avser att belysa svenska folkets uppfattning om
  sociala bidrag av olika slag. Den är en riksrepresentativ
  undersökning och omfattar 1203 personer i åldern 16 - 74 år,
  kyrkobokförda i riket. Urvalet av personer är ett slumpmässigt
  urval med lika urvalssannolikhet för samtliga i populationen.

  Frågeformuläret utarbetades i samarbete med
  undersökningsledningen. Formuläret kom att innehålla 28
  frågor samt 10 bakgrundsfrågor. Det uppdelades i fyra
  sammanhållna block av frågor i följande ordning: Oro för bl.a.
  Sveriges energiförsörjning och miljöförstöringen, Om svenska
  domstolar, Betalningssätt av parkeringsavgifter och
  Socialhjälpen i Sverige samt bakgrundsuppgifter.
  Denna sista del, Socialhjälpen i Sverige, som omfattar 33
  variabler, varav 19 st utgör bakgrundsvariabler, ligger till
  grund för rapporten ALLMÄNHETENS ÅSIKTER OM SOCIALBIDRAG.

  Insamlingsarbetet gjordes av SCB under maj och juni månad
  1985. Ett frågeformulär skickades ut tillsammans med
  presentationsfolder, följebrev och svarskuvert. Efter upp till
  tre påminnelser inkom 769 svar, vilket motsvarar 63,9%. Bland
  de som icke svarade valdes varannan ut för en telefonintervju.
  Det genomfördes 111 stycken, vilket tillsammans med tidigare
  utskickad enkät ger en summa av 880 svaranden, 73%
  svarsfrekvens.

  
               PUBLIKATIONER

  Renato Augilar, Björn Gustafsson: Public Opinion about Social
  Assistance in Sweden. Gothenburg School of Economics and
  Commercial Law. Reprinted from European Journal of Political
  Research, 16 Dordrecht, 1988.

   
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 10  (2)LIKA BIDRAG FÖR BARN 25 (3)LOC 36 WIDTH 1
                            (4)MD=9

   (6) F.25 Bör bidragstagaren få lika mycket per barn om det
     finns flera barn i familjen?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      549 1.  Ja, man bör få lika mycket för varje barn
      175 2.  Nej, man bör få mindre belopp per barn för
           ytterligare barn
      130 3.  Nej, man bör få mer per barn för varje
           ytterligare barn

      26 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variable list


1 SSD Study NR 0448 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Bidrag att leva på för ensamstående vuxen 6 Bidrag att leva på för gifta eller samboende par 7 Bidrag att leva på för barn 0-3 år 8 Bidrag att leva på för barn 4-10 år 9 Bidrag att leva på för barn 11-17 år 10 Lika stora bidrag per barn i flerbarnsfamiljer 11 Egna hushållet är berättigat till socialbidrag 12 Jämförelse socialbidragstagare folkpensionär 13 Procent mindre av folkpensionen till socialbidrag 14 Pengar till mat och hyra räcker inte 15 Civilstånd 16 Antal personer 16-74 år i bostaden 17 Totala antalet personer i bostaden 18 Hemmavarande barn 19 Födelseår för första barnet 20 Födelseår för andra barnet 21 Födelseår för tredje barnet 22 Födelseår för fjärde barnet 23 Födelseår för femte barnet 24 Födelseår för sjätte barnet 25 Typ av bostadsort 26 Skolutbildning 27 Förvärvsarbetar för närvarande 28 Förvärvsarbetar make/sambo 29 Egen huvudsaklig sysselsättning 30 Make/sambos huvudsakliga sysselsättning 31 Utbildningskrav för eget yrke 32 Utbildningskrav för make/sambos yrke 33 Sammanlagd inkomst efter skatt per månad

VAR 1 SSD STUDY NR 0448              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0448


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 September 1993
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Allmänhetens åsikter om socialbidrag 1985
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 ENSAMSTÅENDE VUXEN 24 Loc 14 width 5 MD=99999 24 Hur mycket anser Du att man bör ha att leva på (från inkomst och socialbidrag) sedan skatt och hyra är betald? 24(1) För ensamstående vuxen, kr/månad 81 99999. Uppgift saknas Valid-n=799 Min=200 Max=12000 Mean=2507.8 St.Dev=845.8
VAR 6 GIFTA ELLER SAMBO 24 Loc 19 width 5 MD=99999 24(2) För gifta eller samboende par kr/månad <Se F.24 för fullständig frågetext> 85 99999. Uppgift saknas Valid-n=795 Min=400 Max=15000 Mean=4147.5 St.Dev=1377.4
VAR 7 BARN 0-3 ÅR 24 Loc 24 width 4 MD=9999 24(3) För barn 0-3 år, kr/månad <Se F.24 för fullständig frågetext> 129 9999. Uppgift saknas Valid-n=751 Min=20 Max=6000 Mean=970.6 St.Dev=598.8
VAR 8 BARN 4-10 åR 24 Loc 28 width 4 MD=9999 24(4) För barn 4-10 år, kr/månad <Se F.24 för fullständig frågetext> 118 9999. Uppgift saknas Valid-n=762 Min=30 Max=7500 Mean=1211.7 St.Dev=767.9
VAR 9 BARN 11-17 åR 24 Loc 32 width 4 MD=9999 24(5) För barn 11-17 år, kr/månad <Se F.24 för fullständig frågetext> 120 9999. Uppgift saknas Valid-n=760 Min=80 Max=9000 Mean=1632.9 St.Dev=936.6
VAR 10 LIKA STORA BIDR BARN 25 Loc 36 width 1 MD=9 25 Bör bidragstagaren få lika mycket per barn om det finns flera barn i familjen? 130 1. Nej, man bör få mer per barn för varje ytterligare barn 549 3. Ja, man bör få lika mycket för varje barn 175 5. Nej, man bör få mindre belopp per barn för varje ytterligare barn 26 9. Uppgift saknas
VAR 11 BERÄTTIGAD SOCIALBIDR 26 Loc 37 width 1 MD=9 26 Tror Du att Ditt hushåll är berättigat till socialbidrag idag? 17 1. Får redan socialbidrag idag 540 2. Jag vet att jag inte kan få 239 3. Jag tror att jag inte kan få 71 4. Jag tror att jag kan få men vill klara mig själv i första hand 13 9. Uppgift saknas
VAR 12 JÄMFÖRT FOLKPENSION 27 Loc 38 width 1 MD=9 27 Om vi jämför med en vanlig fokpensionär utan ATP - hur mycket anser Du då att en socialbidragstagare bör ha att leva på (från inkomst och socialbidrag) efter det att skatt och hyra betalats? 217 1. Mer än folkpensionen 450 2. Lika mycket som folkpensionen 134 3. Något mindre (80-99% av folkpensionen) 39 4. Mycket mindre, nämligen .... % av folkpensionen 40 9. Uppgift saknas
VAR 13 PROCENT MINDRE FOLKP 27 Loc 39 width 2 MD= 0 or GE 99 27(1) Procent mindre av folkpensionen <Se F.24 för fullständig frågetext> 01. 1 % . . 80. 80 % 840 00. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas Kod: 1 10 30 50 55 60 65 70 75 80 0 99 Frek: 1 1 1 10 1 12 2 4 2 1 840 5
VAR 14 PENGARNA RÄCKER EJ 28 Loc 41 width 1 MD=9 28 Vad skulle Du göra om Du finner att Dina pengar till mat och hyra inte räcker till? Ange endast ett alternativ 83 1. Begära förskott på lön från arbetsgivaren 218 2. Söka socialbidrag 212 3. Låna av släkting 118 4. Låna av vän/bekant 237 5. Annat 12 9. Uppgift saknas
VAR 15 CIVILSTÅND B1 Loc 42 width 1 B1 Är Du ensamstående eller gift/sammanboende? Du räknas som ensamstående om Du bor hos Dina föräldrar 289 1. Ensamstående 591 2. Gift/sammanboende
VAR 16 PERSONER 16-74 ÅR B2 Loc 43 width 1 MD=9 B2 Hur många personer 16-74 år bor det i bostaden? Räkna inte med eventuella inneboende 159 1. En person 481 2. Två personer 156 3. Tre personer 69 4. Fyra personer 12 5. Fem personer 3 9. Uppgift saknas
VAR 17 PERS TOTALT I BOSTAD B3 Loc 44 width 1 MD=9 B3 Hur många personer, vuxna och barn, bor det TOTALT i bostaden? Räkna inte med eventuella inneboende 141 1. En person 282 2. Två personer 192 3. Tre personer 178 4. Fyra personer 69 5. Fem personer 11 6. Sex personer 2 7. Sju personer 1 8. Åtta personer 4 9. Uppgift saknas
VAR 18 HEMMAVARANDE BARN B4 Loc 45 width 1 MD=9 B4 Har Du och den person Du eventuellt sammanbor med några hemmavarande barn? Om JA, ange födelseår för vart och ett av barnen och börja med det äldsta. Vid NEJ, gå till fråga B5 353 1. Ja 526 5. Nej 1 9. Uppgift saknas
VAR 19 FÖDELSEÅR, BARN 1 B4 Loc 46 width 2 MD= 0 or GE 99 B4(1) Födelseår, barn 1 <Se F.B4 för fullständig frågetext> 51. År 1951 . . 85. År 1985 528 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 51 52 53 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 Frek: 1 1 1 1 2 2 1 4 5 6 16 13 17 Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 32 15 26 18 17 18 14 11 14 8 12 17 11 Kod: 80 81 82 83 84 85 0 99 Frek: 13 11 11 12 14 7 528 1
VAR 20 FÖDELSEÅR BARN 2 B4 Loc 48 width 2 MD= 0 B4(2) Födelseår, barn 2 <Se F.B4 för fullständig frågetext> 58. År 1958 . . 85. År 1985 673 00. Frågan ej tillämplig Kod: 58 60 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 1 1 4 2 5 8 6 10 14 12 13 10 10 Kod: 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 0 Frek: 6 15 12 7 7 14 15 11 14 8 2 673
VAR 21 FÖDELSEÅR BARN 3 B4 Loc 50 width 2 MD= 0 B4(3) Födelseår, barn 3 <Se F.B4 för fullständig frågetext> 64. År 1964 . . 85. År 1985 816 00. Frågan ej tillämplig Kod: 64 66 67 70 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 1 1 3 4 5 4 3 3 2 2 4 6 1 Kod: 81 82 83 84 85 0 Frek: 6 4 7 6 2 816
VAR 22 FÖDELSEÅR BARN 4 B4 Loc 52 width 2 MD= 0 B4(4) Födelseår, barn 4 <Se F.B4 för fullständig frågetext> 70. År 1970 . . 85. År 1985 868 00. Frågan ej tillämplig Kod: 70 71 75 76 78 80 82 83 84 85 0 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 868
VAR 23 FÖDELSEÅR BARN 5 B4 Loc 54 width 2 MD= 0 B4(5) Födelseår, barn 5 <Se F.B4 för fullständig frågetext> 71. År 1971 . . 78. År 1978 878 00. Frågan ej tillämplig Kod: 71 78 0 Frek: 1 1 878
VAR 24 FÖDELSEÅR BARN 6 B4 Loc 56 width 2 MD= 9 B4(6) Födelseår, barn 6 <Se F.B4 för fullständig frågetext> 75. År 1975 . . 80. År 1980 878 09. Frågan ej tillämplig Kod: 75 80 9 Frek: 1 1 878
VAR 25 TYP AV BOSTADSORT B5 Loc 58 width 1 MD=9 B5 I vilken typ av ort bor Du? 207 1. Storstadsområde (även förorter) 448 2. Tätort med mer än 3 000 invånare 224 3. Landsbygd eller tätort med mindre än 3 000 invånare 1 9. Uppgift saknas
VAR 26 SKOLUTBILDNING B6 Loc 59 width 1 MD=9 B6 Vilken skolutbildning har Du? Markera det högsta alternativet 443 1. Folkskola, grundskola eller liknande 223 2. Realskola, folkhögskola, 2-årigt gymnasium eller liknande 213 3. Minst 3-årigt gymnasium eller gymnasieskola 1 9. Uppgift saknas
VAR 27 FÖRVÄRVSARBETE B7 Loc 60 width 1 MD=9 B7(1) Förvärvsarbetar Du för närvarande? 432 1. Ja, heltid 161 2. Ja, deltid. 286 5. Nej 1 9. Uppgift saknas
VAR 28 MAKE FÖRVÄRVSARBETAR B7 Loc 61 width 1 MD=0 B7(2) Om gift/samboende. Förvärvsarbetar Din make/maka/samboende? 307 1. Ja, heltid 145 2. Ja, deltid 135 5. Nej 293 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 EGEN SYSSELSÄTTNING B8 Loc 62 width 1 MD=9 B8 Vilken har varit Din/Er huvudsakliga sysselsättning de senaste 12 månaderna? * Den som inte arbetat de senaste 12 månaderna men tidigare, sätter kryss för det alternativ som motsvarar den senaste sysselsättningen * Med normal menas det som är vanligt inom branschen B8(1) Jag själv 335 1. Yrke som normalt organiseras inom LO 256 2. Yrke som normalt organiseras inom TCO eller SACO/SR 21 3. Jordbrukare eller medhjälpande familjemedlem 79 4. Egen företagare eller medhjälpande familjemedlem 121 5. Ingen sådan sysselsättning nu eller tidigare 68 9. Uppgift saknas
VAR 30 MAKES SYSSELSÄTTNING B8 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 B8(2) Make/a-sambo <Se F.B8 för fullständig frågetext> 225 1. Yrke som normalt organiseras inom LO 193 2. Yrke som normalt organiseras inom TCO eller SACO/SR 17 3. Jordbrukare eller medhjälpande familjemedlem 53 4. Egen företagare eller medhjälpande familjemedlem 36 5. Ingen sådan sysselsättning nu eller tidigare 290 0. Frågan ej tillämplig 66 9. Uppgift saknas
VAR 31 UTBILD KRAV EGET YRKE B9 Loc 64 width 1 MD=9 B9 Vilken utbildning krävs normalt för detta yrke? *Sätt INTE kryss för den personliga utbildningen utan den som gäller för yrket eller befattningen * Om Du är ensamstående och inte har eller har haft någon yrkessysselsättning gå vidare till nästa sida * Om Du är gift/samboende och varken Du eller Din make/maka/sambo har eller har haft någon yrkessysselsättning gå vidare till nästa sida B9(1) Jag själv 151 1. Högskoleexamen 145 2. Minst 3 års utbildning efter grundskolan eller motsvarande 164 3. Minst 2 års utbildning efter grundskolan eller motsvarande 221 4. Mindre än 2 års utbildning efter grundskolan 199 9. Uppgift saknas
VAR 32 UTBILD KRAV MAKE YRKE B9 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 B9(2) Make/a - sambo <Se F.B9 för fullständig frågetext> 101 1. Högskoleexamen 121 2. Minst 3 års utbildning efter grundskolan eller motsvarande 87 3. Minst 2 års utbildning efter grundskolan eller motsvarande 156 4. Mindre än 2 års utbildning efter grundskolan 290 0. Frågan ej tillämplig 125 9. Uppgift saknas
VAR 33 INKOMST PER MÅNAD B10 Loc 66 width 1 MD=9 B10 Vilken inkomst har hushållet per månad? Räkna den sammanlagda inkomsten Efter skatt för alla i hushållet. * Med inkomst menar vi lön, pension, inkomst av eget företag/jordbruk sam bidrag av olika slag. 22 1. - 2 500 kr/mån 126 2. 2 501 - 4 500 kr/mån 118 3. 4 501 - 6 000 kr/mån 198 4. 6 001 - 8 500 kr/mån 252 5. 8 501 - 12 000 kr/mån 121 6. 12 000 - 43 9. Uppgift saknas