KVINNOR I SVERIGE 1981
            Om familj och arbetsliv
                SSD 0452

              Primärforskare
            Statistiska Centralbyrån

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i KVINNOR I SVERIGE 1981 samlades ursprungligen
  in av Statistiska Centralbyrån. Varken SSD eller
  primärforskaren bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Våren 1978 fick Statistiska Centralbyrån i uppdrag av
  socialministern att utreda orsakerna till de vikande
  födelsetalen. Som ett led i detta uppdrag insamlades data från
  kvinnor genom besöksintervjuer. Intervjuundersökningen
  omfattade kvinnor födda i Sverige 1936-1960, dvs kvinnor som
  var i åldern 20-44 år vid årsskiftet 1980/1981. Urvalet
  gjordes via ett stratifierat obundet slumpmässigt urval (OSU)
  med de fem femårskohorterna 1936-40, 1941-45, 1946-50,
  1951-55, 1956-60 som strata. Urvalet omfattade totalt knappt 5
  000 kvinnor varav 4 300 (87%) medverkade.

  Datainsamlingen skedde via besöksintervjuer under mars-maj
  1981 med viss uppföljning under juni-oktober samma år. De
  drygt 200 av SCBs kvinnliga intervjuare som deltog i
  undersökningen fick särskild utbildning för uppgiften. Till
  sitt stöd fick de också olika informationsblad och en
  argumentationssamling. Pressen informerades om undersökningen
  genom ett pressmeddelande. Intervjun tog i genomsnitt 65
  minuter.

  Frågeblanketten innehöll drygt 150 frågor om barnafödande och
  familjebildning samt faktorer som antas påverka barnafödandet
  såsom social bakgrund, utbildning, sysselsättning,
  bostadsförhållanden mm. Frågorna avsåg dels faktiska
  förhållanden, dels attityder till barn och planer för framtida
  barnafödande. För sysselsättning, graviditeter, samboende och
  barntillsyn inhämtades retrospektiva uppgifter. Flertalet
  frågor hade fasta, självkodade svarsalternativ.

  
               PUBLIKATIONER

  Statistiska Centralbyrån (1984): 'Att fråga om barn. Teknisk
  beskrivning av undersökningen Kvinnor i Sverige.'
  Bakgrundsmaterial från prognosinstitutet 1984:4. Stockholm:
  SCB.

  Statistiska Centralbyrån (1982): 'Kvinnor och barn.'
  Information i prognosfrågor IPF 1982:4. Stockholm: SCB.

  Statistiska Centralbyrån (1983): 'Arbete och barn.'
  Information i prognosfrågor IPF 1983:4. Stockholm: SCB.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 165  (2)BARN MENINGEN MED LIVET 21 (3)LOC 124 WIDTH
  1
                              (4)MD=

   (6) 21 Jag skall nu läsa upp en rad påståenden om barn och
     föräldraskap. Med barn menar vi då både egna barn och
     adoptiv- eller fosterbarn. Det finns inga påståenden
     som är rätt eller fel utan Du ska svara precis som Du
     själv tycker. För varje påstående skulle jag vilja veta
     om Du instämmer helt eller delvis eller inte alls.
     (SVARSKORT 21)

     21(1) Att skaffa barn är en av meningarna med livet.

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     2759 1.  Helt
     1276 3.  Delvis
      221 5.  Inte alls
      41 8.  Vet ej

       3 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0452 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Vikt 6 Stratum 7 Födelseår 8 Barn 9 Nuvarande bostadsort: Län 10 Nuvarande huvudregion 11 Tätortsgrad nuvarande bostadsort 12 Tätortsgrad uppväxtort 13 Huvudregion under uppväxt 14 Sammanräknad inkomst 1980 15 Bostadsbidrag 1980 16 Barnbidrag 1980 17 Bidragsförskott 1980 18 Extrainkomst 1980 19 Hushållets disponibla inkomst 1980 20 Disponibel inkomst/KE 1980 21 Familjetyp 1 22 Familjetyp 2 23 Tid för intervjuns start 24 Civilstånd 25 Hushållets storlek 26 Make/samboende 27 Samboendes födelseår 28 Hemmavarande barn, 1 29 Barnets födelseår, 1 30 Hemmavarande barn, 2 31 Barnets födelseår, 2 32 Hemmavarande barn, 3 33 Barnets födelseår, 3 34 Hemmavarande barn, 4 35 Barnets födelseår, 4 36 Hemmavarande barn, 5 37 Barnets födelseår, 5 38 Övrig hushållsmedlem, 1 39 Övrig hushållsmedlem, 2 40 Övrig hushållsmedlem, 3 41 Övrig hushållsmedlem, 4 42 Totala antalet hushållsmedlemmar 43 Ej hemmavarande barn 44 Födelseår ej hemmaboende barn 1 45 Födelseår ej hemmaboende barn 2 46 Födelseår ej hemmaboende barn 3 47 Födelseår ej hemmaboende barn 4 48 Förälder med vårdnad om barn 49 Bostadens storlek 50 Bostadstyp 51 Äger eller hyr bostaden 52 År inflyttad till kommun 53 Tidigare län 54 Uppväxtort 55 Uppväxt län 56 Storlek uppväxtort 57 Huvudförsörjare under uppväxt 58 Huvudförsörjarens yrke 59 Huvudförsörjarens yrkeskategori 60 Mor förvärvsarbetade under IP:s förskoleålder 61 Mor förvärvsarbetade under IP:s skolålder 62 Ålder flytta hemifrån 63 Syskon 64 Antal syskon 65 Skaffa barn en av meningarna med livet 66 Barn viktigt i ett förhållande 67 Har man ett barn kan man lika gärna ha två 68 Har man två barn kan man lika gärna ha tre 69 Svårt hinna ägna sig åt fler än två barn 70 Glädjen med barn uppväger uppoffringar 71 Utbildning 72 Linje 2-årig fackskola 73 Typ av gymnasium 74 Universitetsexamen 75 Tenterat i ämne eller kurs 76 Annan utbildning 77 Fullföljt annan utbildning 78 Yrkesutbildning 79 År avslutat högsta utbildning 80 Planer på utbildning de närmaste åren 81 Planerad utbildning 82 Utbildning på heltid eller deltid 83 Utbildningens längd 84 Önskar ytterligare utbildning i framtiden 85 Längd önskad utbildning 86 Huvudsaklig sysselsättning 1 87 Huvudsaklig sysselsättning 1: Påbörjad år 88 Huvudsaklig sysselsättning 1: Påbörjad månad 89 Huvudsaklig sysselsättning 1: Avslutad år 90 Huvudsaklig sysselsättning 1: Avslutad månad 91 Huvudsaklig sysselsättning 1: Timmar/vecka 92 Huvudsaklig sysselsättning 1: Arbetstidsform 93 Huvudsaklig sysselsättning 1: Studiers omfattning 94 Huvudsaklig sysselsättning 2 95 Huvudsaklig sysselsättning 2: Påbörjad år 96 Huvudsaklig sysselsättning 2: Påbörjad månad 97 Huvudsaklig sysselsättning 2: Avslutad år 98 Huvudsaklig sysselsättning 2: Avslutad månad 99 Huvudsaklig sysselsättning 2: Timmar/vecka 100 Huvudsaklig sysselsättning 2: Arbetstidsform 101 Huvudsaklig sysselsättning 2: Studiers omfattning 102 Huvudsaklig sysselsättning 3 103 Huvudsaklig sysselsättning 3: Påbörjad år 104 Huvudsaklig sysselsättning 3: Påbörjad månad 105 Huvudsaklig sysselsättning 3: Avslutad år 106 Huvudsaklig sysselsättning 3: Avslutad månad 107 Huvudsaklig sysselsättning 3: Timmar/vecka 108 Huvudsaklig sysselsättning 3: Arbetstidsform 109 Huvudsaklig sysselsättning 3: Studiers omfattning 110 Huvudsaklig sysselsättning 4 111 Huvudsaklig sysselsättning 4: Påbörjad år 112 Huvudsaklig sysselsättning 4: Påbörjad månad 113 Huvudsaklig sysselsättning 4: Avslutad år 114 Huvudsaklig sysselsättning 4: Avslutad månad 115 Huvudsaklig sysselsättning 4: Timmar/vecka 116 Huvudsaklig sysselsättning 4: Arbetstidsform 117 Huvudsaklig sysselsättning 4: Studiers omfattning 118 Huvudsaklig sysselsättning 5 119 Huvudsaklig sysselsättning 5: Påbörjad år 120 Huvudsaklig sysselsättning 5: Påbörjad månad 121 Huvudsaklig sysselsättning 5: Avslutad år 122 Huvudsaklig sysselsättning 5: Avslutad månad 123 Huvudsaklig sysselsättning 5: Timmar/vecka 124 Huvudsaklig sysselsättning 5: Arbetstidsform 125 Huvudsaklig sysselsättning 5: Studiers omfattning 126 Huvudsaklig sysselsättning 6 127 Huvudsaklig sysselsättning 6: Påbörjad år 128 Huvudsaklig sysselsättning 6: Påbörjad månad 129 Huvudsaklig sysselsättning 6: Avslutad år 130 Huvudsaklig sysselsättning 6: Avslutad månad 131 Huvudsaklig sysselsättning 6: Timmar/vecka 132 Huvudsaklig sysselsättning 6: Arbetstidsform 133 Huvudsaklig sysselsättning 6: Studiers omfattning 134 Huvudsaklig sysselsättning 7 135 Huvudsaklig sysselsättning 7: Påbörjad år 136 Huvudsaklig sysselsättning 7: Påbörjad månad 137 Huvudsaklig sysselsättning 7: Avslutad år 138 Huvudsaklig sysselsättning 7: Avslutad månad 139 Huvudsaklig sysselsättning 7: Timmar/vecka 140 Huvudsaklig sysselsättning 7: Arbetstidsform 141 Huvudsaklig sysselsättning 7: Studiers omfattning 142 Huvudsaklig sysselsättning 8 143 Huvudsaklig sysselsättning 8: Påbörjad år 144 Huvudsaklig sysselsättning 8: Påbörjad månad 145 Huvudsaklig sysselsättning 8: Avslutad år 146 Huvudsaklig sysselsättning 8: Avslutad månad 147 Huvudsaklig sysselsättning 8: Timmar/vecka 148 Huvudsaklig sysselsättning 8: Arbetstidsform 149 Huvudsaklig sysselsättning 8: Studiers omfattning 150 Huvudsaklig sysselsättning 9 151 Huvudsaklig sysselsättning 9: Påbörjad år 152 Huvudsaklig sysselsättning 9: Påbörjad månad 153 Huvudsaklig sysselsättning 9: Avslutad år 154 Huvudsaklig sysselsättning 9: Avslutad månad 155 Huvudsaklig sysselsättning 9: Timmar/vecka 156 Huvudsaklig sysselsättning 9: Arbetstidsform 157 Huvudsaklig sysselsättning 9: Studiers omfattning 158 Huvudsaklig sysselsättning 10 159 Huvudsaklig sysselsättning 10: Påbörjad år 160 Huvudsaklig sysselsättning 10: Påbörjad månad 161 Huvudsaklig sysselsättning 10: Avslutad år 162 Huvudsaklig sysselsättning 10: Avslutad månad 163 Huvudsaklig sysselsättning 10: Timmar/vecka 164 Huvudsaklig sysselsättning 10: Arbetstidsform 165 Huvudsaklig sysselsättning 10: Studiers omfattning 166 Huvudsaklig sysselsättning 11 167 Huvudsaklig sysselsättning 11: Påbörjad år 168 Huvudsaklig sysselsättning 11: Påbörjad månad 169 Huvudsaklig sysselsättning 11: Avslutad år 170 Huvudsaklig sysselsättning 11: Avslutad månad 171 Huvudsaklig sysselsättning 11: Timmar/vecka 172 Huvudsaklig sysselsättning 11: Arbetstidsform 173 Huvudsaklig sysselsättning 11: Studiers omfattning 174 Huvudsaklig sysselsättning 12 175 Huvudsaklig sysselsättning 12: Påbörjad år 176 Huvudsaklig sysselsättning 12: Påbörjad månad 177 Huvudsaklig sysselsättning 12: Avslutad år 178 Huvudsaklig sysselsättning 12: Avslutad månad 179 Huvudsaklig sysselsättning 12: Timmar/vecka 180 Huvudsaklig sysselsättning 12: Arbetstidsform 181 Huvudsaklig sysselsättning 12: Studiers omfattning 182 Huvudsaklig sysselsättning 13 183 Huvudsaklig sysselsättning 13: Påbörjad år 184 Huvudsaklig sysselsättning 13: Påbörjad månad 185 Huvudsaklig sysselsättning 13: Avslutad år 186 Huvudsaklig sysselsättning 13: Avslutad månad 187 Huvudsaklig sysselsättning 13: Timmar/vecka 188 Huvudsaklig sysselsättning 13: Arbetstidsform 189 Huvudsaklig sysselsättning 13: Studiers omfattning 190 Huvudsaklig sysselsättning 14 191 Huvudsaklig sysselsättning 14: Påbörjad år 192 Huvudsaklig sysselsättning 14: Påbörjad månad 193 Huvudsaklig sysselsättning 14: Avslutad år 194 Huvudsaklig sysselsättning 14: Avslutad månad 195 Huvudsaklig sysselsättning 14: Timmar/vecka 196 Huvudsaklig sysselsättning 14: Arbetstidsform 197 Huvudsaklig sysselsättning 14: Studiers omfattning 198 Huvudsaklig sysselsättning 15 199 Huvudsaklig sysselsättning 15: Påbörjad år 200 Huvudsaklig sysselsättning 15: Påbörjad månad 201 Huvudsaklig sysselsättning 15: Avslutad år 202 Huvudsaklig sysselsättning 15: Avslutad månad 203 Huvudsaklig sysselsättning 15: Timmar/vecka 204 Huvudsaklig sysselsättning 15: Arbetstidsform 205 Huvudsaklig sysselsättning 15: Studiers omfattning 206 Huvudsaklig sysselsättning 16 207 Huvudsaklig sysselsättning 16: Påbörjad år 208 Huvudsaklig sysselsättning 16: Påbörjad månad 209 Huvudsaklig sysselsättning 16: Avslutad år 210 Huvudsaklig sysselsättning 16: Avslutad månad 211 Huvudsaklig sysselsättning 16: Timmar/vecka 212 Huvudsaklig sysselsättning 16: Arbetstidsform 213 Huvudsaklig sysselsättning 16: Studiers omfattning 214 Huvudsaklig sysselsättning 17 215 Huvudsaklig sysselsättning 17: Påbörjad år 216 Huvudsaklig sysselsättning 17: Påbörjad månad 217 Huvudsaklig sysselsättning 17: Avslutad år 218 Huvudsaklig sysselsättning 17: Avslutad månad 219 Huvudsaklig sysselsättning 17: Timmar/vecka 220 Huvudsaklig sysselsättning 17: Arbetstidsform 221 Huvudsaklig sysselsättning 17: Studiers omfattning 222 Huvudsaklig sysselsättning 18 223 Huvudsaklig sysselsättning 18: Påbörjad år 224 Huvudsaklig sysselsättning 18: Påbörjad månad 225 Huvudsaklig sysselsättning 18: Avslutad år 226 Huvudsaklig sysselsättning 18: Avslutad månad 227 Huvudsaklig sysselsättning 18: Timmar/vecka 228 Huvudsaklig sysselsättning 18: Arbetstidsform 229 Huvudsaklig sysselsättning 18: Studiers omfattning 230 Huvudsaklig sysselsättning 19 231 Huvudsaklig sysselsättning 19: Påbörjad år 232 Huvudsaklig sysselsättning 19: Påbörjad månad 233 Huvudsaklig sysselsättning 19: Avslutad år 234 Huvudsaklig sysselsättning 19: Avslutad månad 235 Huvudsaklig sysselsättning 19: Timmar/vecka 236 Huvudsaklig sysselsättning 19: Arbetstidsform 237 Huvudsaklig sysselsättning 19: Studiers omfattning 238 Huvudsaklig sysselsättning 20 239 Huvudsaklig sysselsättning 20: Påbörjad år 240 Huvudsaklig sysselsättning 20: Påbörjad månad 241 Huvudsaklig sysselsättning 20: Avslutad år 242 Huvudsaklig sysselsättning 20: Avslutad månad 243 Huvudsaklig sysselsättning 20: Timmar/vecka 244 Huvudsaklig sysselsättning 20: Arbetstidsform 245 Huvudsaklig sysselsättning 20: Studiers omfattning 246 Nuvarande sysselsättning 247 Bisysselsättning 1 248 Bisysselsättning 1: Påbörjad år 249 Bisysselsättning 1: Påbörjad månad 250 Bisysselsättning 1: Avslutad år 251 Bisysselsättning 1: Avslutad månad 252 Bisysselsättning 1: Timmar per vecka 253 Bisysselsättning 1: Arbetstidsform 254 Bisysselsättning 2 255 Bisysselsättning 2: Påbörjad år 256 Bisysselsättning 2: Påbörjad månad 257 Bisysselsättning 2: Avslutad år 258 Bisysselsättning 2: Avslutad månad 259 Bisysselsättning 2: Timmar per vecka 260 Bisysselsättning 2: Arbetstidsform 261 Bisysselsättning 3 262 Bisysselsättning 3: Påbörjad år 263 Bisysselsättning 3: Påbörjad månad 264 Bisysselsättning 3: Avslutad år 265 Bisysselsättning 3: Avslutad månad 266 Bisysselsättning 3: Timmar per vecka 267 Bisysselsättning 3: Arbetstidsform 268 Bisysselsättning 4 269 Bisysselsättning 4: Påbörjad år 270 Bisysselsättning 4: Påbörjad månad 271 Bisysselsättning 4: Avslutad år 272 Bisysselsättning 4: Avslutad månad 273 Bisysselsättning 4: Timmar per vecka 274 Bisysselsättning 4: Arbetstidsform 275 Bisysselsättning 5 276 Bisysselsättning 5: Påbörjad år 277 Bisysselsättning 5: Påbörjad månad 278 Bisysselsättning 5: Avslutad år 279 Bisysselsättning 5: Avslutad månad 280 Bisysselsättning 5: Timmar per vecka 281 Bisysselsättning 5: Arbetstidsform 282 Bisysselsättning 6 283 Bisysselsättning 6: Påbörjad år 284 Bisysselsättning 6: Påbörjad månad 285 Bisysselsättning 6: Avslutad år 286 Bisysselsättning 6: Avslutad månad 287 Bisysselsättning 6: Timmar per vecka 288 Bisysselsättning 6: Arbetstidsform 289 Sysselsättning 290 Nuvarande typ av sysselsättning 291 Deltidsarbete på grund av hälsoskäl 292 Deltidsarbete på grund av svårighet få heltidsarbete 293 Heltid i yrket är mindre än 35 tim/vecka 294 Deltidsarbete för att det är svårt ordna barntillsyn 295 Deltidsarbete på grund av studier 296 Deltidsarbete på grund av långa restider 297 Deltidsarbete på grund av att heltid inte lönar sig 298 Deltidsarbete för att mannen vill det 299 Deltidsarbete för att få tid med barnen 300 Deltidsarbete för att inte tappa kontakten med arbetet 301 Deltidsarbete för att man trivs bäst hemma 302 Deltidsarbete på grund av annat skäl 303 Viktigaste skälet för deltidsarbete 304 Problem på arbetet på grund av deltidsarbete 305 Deltidsarbete: För lite kontakt med arbetskamrater 306 Deltidsarbete: Får sämre arbetsuppgifter 307 Deltidsarbete: Svårt hinna med arbetet 308 Deltidsarbete: Annat problem 309 Hemarbete på grund av hälsoskäl 310 Hemarbete för det är omöjligt få arbete på orten 311 Hemarbete för det finns inget arbete som passar 312 Hemarbete på grund av svårigheter ordna barntillsyn 313 Hemarbete för att kunna studera 314 Hemarbete för att det inte är ekonomiskt nödvändigt att arbeta 315 Hemarbete för att mannen vill det 316 Hemarbete för att det är bäst för barnen 317 Hemarbete på grund av trivsel 318 Hemarbete av annat skäl 319 Viktigaste skälet för hemarbete 320 Förvärvsarbete efter föräldraledighet 321 Restid till arbetet 322 Lämnar/hämtar barn på väg till och från arbetet 323 Tidsåtgång för att lämna barn 324 Övertidsarbete 325 Antal övertidstimmar 326 Arbetet innebär bortavaro över natten 327 Antal nätter borta 328 Förändra arbetstiden 329 Önskat antal arbetstimmar per vecka 330 Anledning ej önskat antal arbetstimmar: Arbetsgivarens ovilja 331 Anledning ej önskat antal arbetstimmar: Passar inte arbetet 332 Anledning ej önskat antal arbetstimmar: Omöjligt på hemorten 333 Anledning ej önskat antal arbetstimmar: Makens arbetstid 334 Anledning ej önskat antal arbetstimmar: Har inte blivit av 335 Anledning ej önskat antal arbetstimmar: Annan orsak 336 Anledning ej önskat antal arbetstimmar: Vet ej 337 Önskemål om arbetstidens förläggning 338 Minskad andel kvällar och nätter 339 Minskad andel helger 340 Fasta arbetstider 341 Ledig dag 342 Annan ändring av arbetstid 343 Anledning till förvärvsarbete 344 Yrke 345 Yrkets sektor 346 Arbetsplatsens verksamhet 347 Yrke eller befattning 348 Pågående graviditet 349 Tidigare graviditet 350 Barn 1: Födelseår 351 Barn 1: Gravid efter en längre tids väntan 352 Barn 1: Väntetid 353 Barn 1: Önskat och lämplig tidpunkt 354 Barn 1: Förlossning - år 355 Barn 1: Förlossning - månad 356 Barn 1: Kön 357 Barn 2: Födelseår 358 Barn 2: Gravid efter en längre tids väntan 359 Barn 2: Väntetid 360 Barn 2: Önskat och lämplig tidpunkt 361 Barn 2: Förlossning - år 362 Barn 2: Förlossning - månad 363 Barn 2: Kön 364 Barn 1: Födelseår 365 Barn 3: Gravid efter en längre tids väntan 366 Barn 3: Väntetid 367 Barn 3: Önskat och lämplig tidpunkt 368 Barn 3: Förlossning - år 369 Barn 3: Förlossning - månad 370 Barn 3: Kön 371 Barn 4: Födelseår 372 Barn 4: Gravid efter en längre tids väntan 373 Barn 4: Väntetid 374 Barn 4: Önskat och lämplig tidpunkt 375 Barn 4: Förlossning - år 376 Barn 4: Förlossning - månad 377 Barn 4: Kön 378 Barn 5: Födelseår 379 Barn 5: Gravid efter en längre tids väntan 380 Barn 5: Väntetid 381 Barn 5: Önskat och lämplig tidpunkt 382 Barn 5: Förlossning - år 383 Barn 5: Förlossning - månad 384 Barn 5: Kön 385 Barn 6: Födelseår 386 Barn 6: Gravid efter en längre tids väntan 387 Barn 6: Väntetid 388 Barn 6: Önskat och lämplig tidpunkt 389 Barn 6: Förlossning - år 390 Barn 6: Förlossning - månad 391 Barn 6: Kön 392 Barn 7: Födelseår 393 Barn 7: Gravid efter en längre tids väntan 394 Barn 7: Väntetid 395 Barn 7: Önskat och lämplig tidpunkt 396 Barn 7: Förlossning - år 397 Barn 7: Förlossning - månad 398 Barn 7: Kön 399 Barn 8: Födelseår 400 Barn 8: Gravid efter en längre tids väntan 401 Barn 8: Väntetid 402 Barn 8: Önskat och lämplig tidpunkt 403 Barn 8: Förlossning - år 404 Barn 8: Förlossning - månad 405 Barn 8: Kön 406 Avlidet barns födelseår 407 Avlidet barns dödsår 408 Avlidet barns dödsmånad 409 Anledning till att graviditeten var oönskad, 1 410 Anledning till att graviditeten var oönskad, 2 411 Anledning till att graviditeten var för tidig, 1 412 Anledning till att graviditeten var för tidig, 2 413 Avbruten graviditet 414 Antal avbrutna graviditeter 415 Avbruten graviditet 1: Utfall 416 Avbruten graviditet 1: År 417 Avbruten graviditet 1: Månad 418 Avbruten graviditet 1: Antal månader 419 Avbruten graviditet 2: Utfall 420 Avbruten graviditet 2: År 421 Avbruten graviditet 2: Månad 422 Avbruten graviditet 2: Antal månader 423 Avbruten graviditet 3: Utfall 424 Avbruten graviditet 3: År 425 Avbruten graviditet 3: Månad 426 Avbruten graviditet 3: Antal månader 427 Avbruten graviditet 4: Utfall 428 Avbruten graviditet 4: År 429 Avbruten graviditet 4: Månad 430 Avbruten graviditet 4: Antal månader 431 Avbruten graviditet 5: Utfall 432 Avbruten graviditet 5: År 433 Avbruten graviditet 5: Månad 434 Avbruten graviditet 5: Antal månader 435 Avbruten graviditet 6: Utfall 436 Avbruten graviditet 6: År 437 Avbruten graviditet 6: Månad 438 Avbruten graviditet 6: Antal månader 439 Anledning till abort 440 Samlag 441 Möjlighet bli gravid just nu 442 Orsak till att man ej kan bli gravid 443 Sterilisering år 444 Sterilisering månad 445 Viktigaste orsak till sterilisering 446 Sjukdom/operation år 447 Sjukdom/operation månad 448 Ålder vid första samlaget 449 Försökt bli gravid utan att lyckas 450 Tid försökt bli gravid 451 Ålder vid första samlaget 452 Samlag under senaste 4-veckorsperioden 453 Använt preventivmetod senaste 4-veckorsperioden 454 Preventivmetod: Avbrutet samlag 455 Preventivmetod: Säkra perioder 456 Preventivmetod: P-skum 457 Preventivmetod: Kondom 458 Preventivmetod: Pessar 459 Preventivmetod: P-piller 460 Preventivmetod: Spiral 461 Preventivmetod: Annan metod 462 Preventivmetod: Vill ej svara 463 Anledning till att inte använda preventivmetod 464 Använt preventivmetod vid senaste samlaget 465 Senast använda preventivmetod: Avbrutet samlag 466 Senast använda preventivmetod: Säkra perioder 467 Senast använda preventivmetod: P-skum 468 Senast använda preventivmetod: Kondom 469 Senast använda preventivmetod: Pessar 470 Senast använda preventivmetod: P-piller 471 Senast använda preventivmetod: Spiral 472 Senast använda preventivmetod: Annan metod 473 Senast använda preventivmetod: Vill ej svara 474 Använt p-piller under någon period 475 Antal månader som p-piller använts 476 Använt spiral under någon period 477 Antal månader spiral använts 478 År flyttade ihop med sammanboende 479 Månad flyttade ihop med sammanboende 480 Stadigt sällskap innan flytta ihop 481 År för giftermål 482 Månad för giftermål 483 Talat om giftermål 484 Kommer att gifta sig i framtiden 485 Arbetsfördelning i hushållet: Sköter matlagning 486 Arbetsfördelning i hushållet: Sköter disk 487 Arbetsfördelning i hushållet: Sköter städning 488 Arbetsfördelning i hushållet: Sköter tvätt 489 Arbetsfördelning i hushållet: Sköter matinköp 490 Arbetsfördelning i hushållet: Sköter klädvård 491 Arbetsfördelning i hushållet: Sköter underhåll av bostaden 492 Inställning till hushållsarbetets fördelning 493 Förändrad arbetsfördelning efter tredje barnet 494 Make/samboendes huvudsakliga sysselsättning 495 Period make varit utan arbete 496 Makes/sambos yrke 497 Makes/samboendes arbetsgivare 498 Makes arbetsplats produktion/verksamhet 499 Make/samboende heltid- eller deltidsarbete 500 Make/samboende: Deltidsarbete antal timmar 501 Make/samboende: Arbetar dagtid, endast vardagar 502 Make/samboende: Obekväm arbetstid 503 Makes/samboendes övertidsarbete 504 Make/samboende övernattar borta 505 Make/samboende: Antal övernattningar borta 506 Makes/samboendes utbildning 507 Make: Övrig utbildning 508 Make planerar utbildning 509 Make: Planerar studier på heltid eller deltid 510 Make: Planerad utbildnings längd 511 Ogift ej samboendes tidigare samboende 512 Tidigare samboenderalation 513 Samboenderelation 1: År flyttade ihop 514 Samboenderelation 1: Månad flyttade ihop 515 Samboenderelation 1: Giftermål - år 516 Samboenderelation 1: Giftermål - månad 517 Samboenderelation 1: År flyttade isär 518 Samboenderelation 1: Månad flyttade isär 519 Samboenderelation 2: År flyttade ihop 520 Samboenderelation 2: Månad flyttade ihop 521 Samboenderelation 2: Giftermål - år 522 Samboenderelation 2: Giftermål - månad 523 Samboenderelation 2: År flyttade isär 524 Samboenderelation 2: Månad flyttade isär 525 Samboenderelation 3: År flyttade ihop 526 Samboenderelation 3: Månad flyttade ihop 527 Samboenderelation 3: Giftermål - år 528 Samboenderelation 3: Giftermål - månad 529 Samboenderelation 3: År flyttade isär 530 Samboenderelation 3: Månad flyttade isär 531 Samboenderelation 4: År flyttade ihop 532 Samboenderelation 4: Månad flyttade ihop 533 Samboenderelation 4: Giftermål - år 534 Samboenderelation 4: Giftermål - månad 535 Samboenderelation 4: År flyttade isär 536 Samboenderelation 4: Månad flyttade isär 537 Samboenderelation 5: År flyttade ihop 538 Samboenderelation 5: Månad flyttade ihop 539 Samboenderelation 5: Giftermål - år 540 Samboenderelation 5: Giftermål - månad 541 Samboenderelation 5: År flyttade isär 542 Samboenderelation 5: Månad flyttade isär 543 Antal samboenderelationer 544 Barn 1: Födelseår 545 Barn 1: Klarar sig själv 546 Barn 1: IP hemma 547 Barn 1: Make/samboende hemma 548 Barn 1: Släkting, bekant 549 Barn 1: Privat familjedaghem 550 Barn 1: Kommunalt familjedaghem 551 Barn 1: Kommunalt daghem/fritidshem 552 Barn 1: Privat hemhjälp 553 Barn 1: Tillsyn på annat sätt 554 Barn 2: Födelseår 555 Barn 2: Klarar sig själv 556 Barn 2: IP hemma 557 Barn 2: Make/samboende hemma 558 Barn 2: Släkting, bekant 559 Barn 2: Privat familjedaghem 560 Barn 2: Kommunalt familjedaghem 561 Barn 2: Kommunalt daghem/fritidshem 562 Barn 2: Privat hemhjälp 563 Barn 2: Tillsyn på annat sätt 564 Barn 3: Födelseår 565 Barn 3: Klarar sig själv 566 Barn 3: IP hemma 567 Barn 3: Make/samboende hemma 568 Barn 3: Släkting, bekant 569 Barn 3: Privat familjedaghem 570 Barn 3: Kommunalt familjedaghem 571 Barn 3: Kommunalt daghem/fritidshem 572 Barn 3: Privat hemhjälp 573 Barn 3: Tillsyn på annat sätt 574 Barn 4: Födelseår 575 Barn 4: Klarar sig själv 576 Barn 4: IP hemma 577 Barn 4: Make/samboende hemma 578 Barn 4: Släkting, bekant 579 Barn 4: Privat familjedaghem 580 Barn 4: Kommunalt familjedaghem 581 Barn 4: Kommunalt daghem/fritidshem 582 Barn 4: Privat hemhjälp 583 Barn 4: Tillsyn på annat sätt 584 Barn 5: Födelseår 585 Barn 5: Klarar sig själv 586 Barn 5: IP är hemma 587 Barn 5: Make/samboende hemma 588 Barn 5: Släkting, bekant 589 Barn 5: Privat familjedaghem 590 Barn 5: Kommunalt familjedaghem 591 Barn 5: Kommunalt daghem/fritidshem 592 Barn 5: Privat hemhjälp 593 Barn 5: Tillsyn på annat sätt 594 Barn 1: Utgift barntillsyn 595 Barn 2: Utgift barntillsyn 596 Barn 3: Utgift barntillsyn 597 Barn 4: Utgift barntillsyn 598 Barn 5: Utgift barntillsyn 599 Äldsta barnet: Tillsynsform 1 600 Äldsta barnet: Tillsynsform 1 från år 601 Äldsta barnet: Tillsynsform 1 från månad 602 Äldsta barnet: Tillsynsform 1 till år 603 Äldsta barnet: Tillsynsform 1 till månad 604 Äldsta barnet: Tillsynsform 2 605 Äldsta barnet: Tillsynsform 2 från år 606 Äldsta barnet: Tillsynsform 2 från månad 607 Äldsta barnet: Tillsynsform 2 till år 608 Äldsta barnet: Tillsynsform 2 till månad 609 Äldsta barnet: Tillsynsform 3 610 Äldsta barnet: Tillsynsform 3 från år 611 Äldsta barnet: Tillsynsform 3 från månad 612 Äldsta barnet: Tillsynsform 3 till år 613 Äldsta barnet: Tillsynsform 3 till månad 614 Äldsta barnet: Tillsynsform 4 615 Äldsta barnet: Tillsynsform 4 från år 616 Äldsta barnet: Tillsynsform 4 från månad 617 Äldsta barnet: Tillsynsform 4 till år 618 Äldsta barnet: Tillsynsform 4 till månad 619 Äldsta barnet: Tillsynsform 5 620 Äldsta barnet: Tillsynsform 5 från år 621 Äldsta barnet: Tillsynsform 5 från månad 622 Äldsta barnet: Tillsynsform 5 till år 623 Äldsta barnet: Tillsynsform 5 till månad 624 Äldsta barnet: Tillsynsform 6 625 Äldsta barnet: Tillsynsform 6 från år 626 Äldsta barnet: Tillsynsform 6 från månad 627 Äldsta barnet: Tillsynsform 6 till år 628 Äldsta barnet: Tillsynsform 6 till månad 629 Äldsta barnet: Tillsynsform 7 630 Äldsta barnet: Tillsynsform 7 från år 631 Äldsta barnet: Tillsynsform 7 från månad 632 Äldsta barnet: Tillsynsform 7 till år 633 Äldsta barnet: Tillsynsform 7 till månad 634 Yngsta barnet: Tillsynsform 1 635 Yngsta barnet: Tillsynsform 1 från år 636 Yngsta barnet: Tillsynsform 1 från månad 637 Yngsta barnet: Tillsynsform 1 till år 638 Yngsta barnet: Tillsynsform 1 till månad 639 Yngsta barnet: Tillsynsform 2 640 Yngsta barnet: Tillsynsform 2 från år 641 Yngsta barnet: Tillsynsform 2 från månad 642 Yngsta barnet: Tillsynsform 2 till år 643 Yngsta barnet: Tillsynsform 2 till månad 644 Yngsta barnet: Tillsynsform 3 645 Yngsta barnet: Tillsynsform 3 från år 646 Yngsta barnet: Tillsynsform 3 från månad 647 Yngsta barnet: Tillsynsform 3 till år 648 Yngsta barnet: Tillsynsform 3 till månad 649 Yngsta barnet: Tillsynsform 4 650 Yngsta barnet: Tillsynsform 4 från år 651 Yngsta barnet: Tillsynsform 4 från månad 652 Yngsta barnet: Tillsynsform 4 till år 653 Yngsta barnet: Tillsynsform 4 till månad 654 Yngsta barnet: Tillsynsform 5 655 Yngsta barnet: Tillsynsform 5 från år 656 Yngsta barnet: Tillsynsform 5 från månad 657 Yngsta barnet: Tillsynsform 5 till år 658 Yngsta barnet: Tillsynsform 5 till månad 659 Yngsta barnet: Tillsynsform 6 660 Yngsta barnet: Tillsynsform 6 från år 661 Yngsta barnet: Tillsynsform 6 från månad 662 Yngsta barnet: Tillsynsform 6 till år 663 Yngsta barnet: Tillsynsform 6 till månad 664 Yngsta barnet: Tillsynsform 7 665 Yngsta barnet: Tillsynsform 7 från år 666 Yngsta barnet: Tillsynsform 7 från månad 667 Yngsta barnet: Tillsynsform 7 till år 668 Yngsta barnet: Tillsynsform 7 till månad 669 Problem med barntillsynen 670 Problem med barntillsyn: Svårt få barnomsorg 671 Problem med barntillsyn: Svårt få in syskon på samma ställe 672 Problem med barntillsyn: För lång väg 673 Problem med barntillsyn: Fungerade inte bra 674 Problem med barntillsyn: Barns sjukdom 675 Problem med barntillsyn: Obekväma/oregelbundna arbetstider 676 Problem med barntillsyn: Slitningar mellan arbete och hem 677 Problem med barntillsyn: Byte av tillsynsform ofta 678 Problem med barntillsyn: Annat 679 Viktigaste problemet med barntillsyn 680 Fadern utnyttjat föräldraledighet 681 Fadern hemma med barn, 1 682 Fadern hemma med barn, 2 683 Fadern hemma med barn, 3 684 Fadern hemma med barn, 4 685 Svårt ordna barnvakt 686 Barnvaktshjälp utanför hushållet: IP:s föräldrar 687 Barnvaktshjälp utanför hushållet: Svärföräldrar 688 Barnvaktshjälp utanför hushållet: Syskon, svåger, svägerska 689 Barnvaktshjälp utanför hushållet: Annan släkting 690 Barnvaktshjälp utanför hushållet: Kommunal hemvårdare 691 Barnvaktshjälp utanför hushållet: Barnets far (ej samboende med IP) 692 Barnvaktshjälp utanför hushållet: Ej aktuellt 693 Barnvaktshjälp utanför hushållet: Går ej att få 694 Barnvaktshjälp utanför hushållet: Vill ej svara 695 Vård av sjukt barn 696 Ansvar för tvättning och läggning 697 Ansvar för att det finns hela och rena kläder 698 Kontakter med skola, daghem 699 Makes deltagande i det praktiska arbetet med barn 700 Make ägnar tillräckligt med tid åt barn 701 Fritid 702 Antal kvällar borta i månaden 703 Borta hela veckoslut 704 Antal veckoslut borta 705 Aktivitet på veckoslut borta 706 Antal kvällar i månaden make är borta hemifrån 707 Make borta under veckoslut 708 Antal veckoslut make är borta från hemmet 709 Makes aktivitet vid veckoslut borta 710 Religiöst aktiv 711 Religiös aktivitet 712 Ekonomisk standard 713 Svårigheter klara löpande utgifter 714 Skaffa barn i framtiden 715 Antal ytterligare barn, 1 716 Antal ytterligare barn, 2 717 Anledning ej skaffat barn: Ej träffat rätt partner 718 Anledning ej skaffat barn: Färdig med utbildning 719 Anledning ej skaffat barn: Först säkert jobb 720 Anledning ej skaffat barn: Ej känt sig mogen 721 Anledning ej skaffat barn: Inte haft råd 722 Anledning ej skaffat barn: Andra skäl 723 Anledning ej skaffat barn: Vill ej svara 724 Viktigaste anledning till att hittills inte skaffa barn 725 Förändring kan medföra att man vill skaffa barn 726 Anledning ej skaffa fler barn: Ingen partner att skaffa barn med 727 Anledning ej skaffa fler barn: För dyrt med barn 728 Anledning ej skaffa fler barn: Partnern vill ej 729 Anledning ej skaffa fler barn: Omöjliggör förvärvsarbete 730 Anledning ej skaffa fler barn: Vill ogärna gå igenom graviditet och förlossning 731 Anledning ej skaffa fler barn: Huvudansvaret för barnet skulle hamna på IP 732 Anledning ej skaffa fler barn: Inte kunnat ge barn tillräcklig uppmärksamhet 733 Anledning ej skaffa fler barn: För gammal 734 Anledning ej skaffa fler barn: Inte mogen 735 Anledning ej skaffa fler barn: Orkar inte med 736 Anledning ej skaffa fler barn: Vill inte bli bunden 737 Anledning ej skaffa fler barn: Vill hinna med att ägna sig åt andra saker 738 Anledning ej skaffa fler barn: Andra skäl 739 Anledning ej skaffa fler barn: Vill ej ange orsak 740 Viktigaste orsaken till att tveka om fler barn 741 Viktigt skäl skaffa barn: Barn behöver syskon 742 Viktigt skäl skaffa barn: Barn av andra könet också 743 Viktigt skäl skaffa barn: Det är roligt med barn 744 Viktigt skäl skaffa barn: Partner vill ha barn 745 Viktigt skäl skaffa barn: Vill ha barn med nuvarande man 746 Viktigt skäl skaffa barn: Längtar efter småbarn 747 Viktigt skäl skaffa barn: Vill gärna ha en stor familj 748 Viktigt skäl skaffa barn: Andra skäl 749 Viktigt skäl skaffa barn: Vill ej svara 750 Viktigaste skälet att skaffa barn 751 Ytterligare antal barn, 1 752 Ytterligare antal barn, 2 753 Viktig anledning ej skaffa barn: Inte träffat någon partner man vill skaffa barn med 754 Viktig anledning ej skaffa barn: För dyrt med barn 755 Viktig anledning ej skaffa barn: Partner vill ej ha barn 756 Viktig anledning ej skaffa barn: Kan ej förvärvsarbeta 757 Viktig anledning ej skaffa barn: Vill inte gå igenom graviditet och förlossning 758 Viktig anledning ej skaffa barn: Får huvudansvar för barnet 759 Viktig anledning ej skaffa barn: Inte kunna ägna sig åt de barn man redan har 760 Viktig anledning ej skaffa barn: För gammal 761 Viktig anledning ej skaffa barn: Orkar inte med 762 Viktig anledning ej skaffa barn: Vill inte bli bunden 763 Viktig anledning ej skaffa barn: Räcker med de man redan har 764 Viktig anledning ej skaffa barn: Hälsoskäl 765 Viktig anledning ej skaffa barn: Vill ha tid åt annat 766 Viktig anledning ej skaffa barn: Andra skäl 767 Viktig anledning ej skaffa barn: Vill ej svara 768 Viktigaste anledning att ej skaffa barn 769 Förändring skulle kunna innebära att man vill skaffa barn 770 Behålla barnet om gravid närmaste 2-3 månaderna 771 Intervjun som väntat 772 Intervju inte som väntat, specificering 773 Förbisett område i undersökningen 774 Specificering av förbigått område 775 Funderat på att vägra delta i undersökningen 776 Oro för svåra frågor 777 Rädd för "känsliga" frågor 778 Tveksam till undersökningen i allmänhet 779 Litar ej på sekretessen 780 Ont om tid 781 Anser sig ej representativ 782 Andra skäl att vara tveksam till undersökningen 783 Vill ej svara varför tveksam till undersökningen 784 Otrevliga eller obehagliga frågor 785 Område med obehagliga frågor 787 Tid för intervjuns avslutning 788 Kodare 789 IP:s SEI-kod - grundkod 790 IP:s SEI-kod - aggregerad 791 IP:s SEI-kod - rangordnad 792 Makes/sambos SEI-kod - grundkod 793 Makes/sambos SEI-kod - aggregerad 794 Makes/sambos SEI-kod - rangordnad 795 Hushållets SEI-kod - grundkod 796 Hushållets SEI-kod - aggregerad 797 Föräldrars SEI-kod - grundkod 798 Föräldrars SEI-kod - aggregerad 799 Utbildningens inriktning: Huvudgrupp 800 IP:s utbildningsnivå 801 Makes/sambos utbildningsnivå 802 IP:s arbetstid 803 Makes/sambos arbetstid 804 Förändring som kan medföra att man vill skaffa barn, 1 805 Förändring som kan medföra att man vill skaffa barn, 2 806 Förändring som kan medföra att man vill skaffa barn, 3 807 IP:s näringsgren 808 Makes näringsgren

VAR 1 SSD STUDY NR 0452              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0452


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 November 1994
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 VIKT Loc 13 width 6 3 decimal places Vikt Valid-n=4300 Min=0 Max=411.438 Mean=291.8 St.Dev=56.0
VAR 6 STRATUM Loc 19 width 1 Stratum 500 1. 1936-1940 1014 2. 1941-1945 1030 3. 1946-1950 1049 4. 1951-1955 707 5. 1956-1960
VAR 7 FÖDELSEÅR Loc 20 width 2 Födelseår 36. 1936 . . 60. 1960 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 100 91 104 104 101 159 181 211 245 218 196 222 204 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Frek: 211 197 206 223 220 197 203 146 141 141 138 141
VAR 8 BARN Loc 22 width 1 Barn 1377 0. Utan barn 2923 1. Med barn
VAR 9 BOSTADSORT: LÄN Loc 23 width 2 Nuvarande bostadsort: Län 786 01. Stockholms län 150 03. Uppsala län 120 04. Södermanlands län 208 05. Östergötlands län 151 06. Jönköpings län 86 07. Kronobergs län 128 08. Kalmar län 31 09. Gotlands län 75 10. Blekinge län 139 11. Kristianstads län 377 12. Malmöhus län 121 13. Hallands län 369 14. Göteborgs och Bohus län 218 15. Älvsborgs län 141 16. Skaraborgs län 145 17. Värmlands län 144 18. Örebro län 126 19. Västmanlands län 146 20. Kopparbergs län 145 21. Gävleborgs län 140 22. Västernorrlands län 71 23. Jämtlands län 147 24. Västerbottens län 136 25. Norrbottens län
VAR 10 NUVARANDE HUVUDREGION Loc 25 width 1 Nuvarande huvudregion 765 1. Stockholm, Södertälje A-region 1389 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 917 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 363 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från denna punkt 245 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 394 8. Göteborgs A-region 227 9. Malmö/Lund/Trelleborg A-region
VAR 11 TÄTORTSGR. NUV. BOST.ORT Loc 26 width 1 Tätortsgrad nuvarande bostadsort 192 0. Glesbygd 155 1. 200 - 499 invånare 516 2. 500 - 1 999 invånare 477 3. 2 000 - 4 999 invånare 358 4. 5 000 - 9 999 invånare 503 5. 10 000 - 19 999 invånare 638 6. 20 000 - 49 999 invånare 522 7. 50 000 - 99 999 invånare 939 8. 100 000 -
VAR 12 TÄTORTSGRAD UPPVÄXTORT Loc 27 width 1 Tätortsgrad uppväxtort 142 0. Glesbygd 102 1. 200 - 499 invånare 267 2. 500 - 1 999 invånare 443 3. 2 000 - 4 999 invånare 496 4. 5 000 - 9 999 invånare 626 5. 10 000 - 19 999 invånare 745 6. 20 000 - 49 999 invånare 557 7. 50 000 - 99 999 invånare 922 8. 100 000 -
VAR 13 HUVUDREGION UPPVÄXT Loc 28 width 1 MD=0 Huvudregion under uppväxt 607 1. Stockholm, Södertälje A-region 1342 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 1068 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 399 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från denna punkt 400 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 294 8. Göteborgs A-region 187 9. Malmö/Lund/Trelleborg A-region 3 0. Uppgift saknas
VAR 14 SAMMANRÄKNAD INKOMST -80 Loc 29 width 5 Sammanräknad inkomst i 1000-tals kronor för kvinnan inkomstår 1980 Valid-n=4300 Min=0 Max=193 Mean=33.4 St.Dev=21.8
VAR 15 BOSTADSBIDRAG 1980 Loc 34 width 3 Bostadsbidrag i 100-tals kronor inkomstår 1980 Valid-n=4300 Min=0 Max=212 Mean=15.7 St.Dev=29.9
VAR 16 BARNBIDRAG 1980 Loc 37 width 3 Barnbidrag i 100-tals kronor inkomstår 1980 Valid-n=4300 Min=0 Max=143 Mean=36.1 St.Dev=30.2
VAR 17 BIDRAGSFÖRSKOTT 1980 Loc 40 width 3 Bidragsförskott i 100-tals kronor inkomstår 1980 Valid-n=4300 Min=0 Max=303 Mean=8.1 St.Dev=29.4
VAR 18 EXTRAINKOMST 1980 Loc 43 width 3 Extrainkomst i 100-tals kronor inkomstår 1980 Valid-n=4300 Min=0 Max=999 Mean=37.1 St.Dev=177.9
VAR 19 HUSH. DISP. INKOMST 1980 Loc 46 width 6 Hushållets disponibla inkomst i 100-tals kronor inkomståret 1980 Valid-n=4300 Min=0 Max=999999 Mean=33814.2 St.Dev=178572.0
VAR 20 DISP. INKOMST/KE 1980 Loc 52 width 6 Disponibel inkomst/KE i 100-tals kronor inkomståret 1980 Valid-n=4300 Min=0 Max=999999 Mean=33423.2 St.Dev=178644.0
VAR 21 FAMILJETYP 1 Loc 58 width 2 MD=99 Familjetyp 1 602 01. Ensamstående utan barn 0-18 år 104 02. Ensamstående med 1 barn 0-6 år 105 03. Ensamstående med 1 barn 7-18 år 32 04. Ensamstående med 2 barn, yngsta barn 0-6 år 91 05. Ensamstående med 2 barn, yngsta barn 7-18 år 8 06. Ensamstående med 3 barn, yngsta barn 0-6 år 36 07. Ensamstående med 3 barn, yngsta barn 7-18 år 0 08. Ensamstående med minst 4 barn, yngsta barn 0-6 år 4 09. Ensamstående med minst 4 barn, yngsta brn 7-18 år 670 10. Samboende utan barn 0-18 år 485 11. Samboende med 1 barn 0-6 år 257 12. Samboende med 1 barn 7-18 år 491 13. Samboende med 2 barn, yngsta barn 0-6 år 882 14. Samboende med 2 barn, yngsta barn 7-18 år 89 15. Samboende med 3 barn, yngsta barn 0-6 år 353 16. Samboende med 3 barn, yngsta barn 7-18 når 17 17. Samboende med minst 4 barn, yngsta barn 0-6 år 71 18. Samboende med minst fyra barn, yngsta barn 7-18 år 3 99. Uppgift saknas
VAR 22 FAMILJETYP 2 Loc 60 width 1 MD=9 Familjetyp 2 607 1. Ensamstående utan barn 0-17 år 213 2. Ensamstående med 1 barn 0-17 år 117 3. Ensamstående med 2 barn 0-17 år 45 4. Ensamstående med minst 3 barn 0-17 år 700 5. Samboende utan barn 0-17 år 780 6. Samboende med 1 barn 0-17 år 1345 7. Samboende med 2 barn 0-17 år 490 8. Samboende med minst 3 barn 0-17 år 3 9. Uppgift saknas
VAR 23 TID FÖR INTERVJUNS START Loc 61 width 4 Tid för intervjuns start 0705. Kl. 7.05 . . 2210. Kl. 22.10 Kod: 705 715 735 740 745 755 800 805 815 820 825 Frek: 1 1 2 1 3 1 11 1 5 2 2 Kod: 830 835 840 845 850 855 900 905 910 913 915 Frek: 20 6 4 12 7 12 99 9 14 1 23 Kod: 920 925 930 935 940 945 950 955 1000 1005 1010 Frek: 11 10 105 9 10 21 31 19 252 26 26 Kod: 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1100 1105 Frek: 28 21 8 51 19 16 19 13 8 118 21 Kod: 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1200 Frek: 17 18 10 7 33 4 8 15 12 6 67 Kod: 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1249 1250 Frek: 12 7 24 9 3 46 5 6 14 1 19 Kod: 1255 1300 1305 1310 1315 1320 1325 1330 1335 1340 1345 Frek: 7 147 19 18 18 15 8 83 7 7 21 Kod: 1350 1355 1400 1405 1410 1415 1420 1425 1430 1435 1440 Frek: 19 17 176 21 25 28 19 8 68 14 14 Kod: 1445 1450 1455 1500 1505 1510 1515 1520 1525 1530 1535 Frek: 14 24 19 128 15 22 19 13 5 61 4 Kod: 1540 1545 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1616 1620 1625 Frek: 17 13 17 9 92 15 25 25 1 14 13 Kod: 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1712 1715 Frek: 55 3 15 14 19 14 108 10 11 1 20 Kod: 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1758 1800 1805 Frek: 21 7 82 16 12 25 14 16 1 203 19 Kod: 1810 1815 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1858 Frek: 30 29 13 12 87 12 16 29 21 18 1 Kod: 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 Frek: 177 20 26 39 24 10 78 5 19 12 8 Kod: 1955 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Frek: 4 58 11 13 24 4 7 17 6 1 5 Kod: 2050 2100 2105 2110 2115 2120 2130 2150 2200 2210 Frek: 7 14 1 1 2 3 1 1 1 1
VAR 24 CIVILSTÅND 1 Loc 65 width 1 AVSNITT 1. BAKGRUND 1 Vilket är Ditt nuvarande civilstånd? 1468 1. Ogift 2430 2. Gift 365 3. Frånskild 37 4. Änka
VAR 25 HUSHÅLLETS STORLEK 2 Loc 66 width 1 MD=9 2 Bor det några fler personer än Du själv i den här bostaden? 3832 1. Ja 460 5. Nej 8 9. Uppgift saknas
VAR 26 MAKE/SAMBOENDE 3 Loc 67 width 1 3 Vilka andra personer bor här? 3(1) Make/samboende 2401 1. Make 888 2. Samboende 24 3. 5 4. 982 5. Ej make/samboende
VAR 27 SAMBOENDES FÖDELSEÅR 3 Loc 68 width 2 MD= 0 3(2) Samboendes födelseår <Se F.3 för fullständig frågetext> 18. 1918 . . 62. 1962 3378 00. Frågan ej tillämplig Kod: 18 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 1 3 2 1 3 3 2 2 5 4 4 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 4 6 7 14 11 13 18 16 17 37 43 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 36 53 44 50 61 49 57 64 68 56 58 Kod: 57 58 59 60 61 62 0 Frek: 44 33 17 14 1 1 3378
VAR 28 HEMMAVARANDE BARN 1 3 Loc 70 width 1 MD=0 3(3) Hemmavarande barn, 1 <Se F.3 för fullständig frågetext> 2972 1. Eget barn 28 2. Adoptivbarn 11 3. Fosterbarn 18 4. Make/samboendes barn 1271 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 FÖDELSEÅR BARN 1 3 Loc 71 width 2 MD= 0 3(4) Barnets födelseår, 1 <Se F.3 för fullständig frågetext> 56. 1956 . . 81. 1981 1272 00. Frågan ej tillämplig Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 1 6 11 11 22 56 72 132 164 181 191 Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 169 151 154 155 162 177 165 164 181 152 134 Kod: 78 79 80 81 0 Frek: 129 124 127 37 1272
VAR 30 HEMMAVARANDE BARN 2 3 Loc 73 width 1 MD=0 3(5) Hemmavarande barn, 2 <Se F.3 för fullständig frågetext> 2030 1. Eget barn 19 2. Adoptivbarn 6 3. Fosterbarn 22 4. Make/samboendes barn 2223 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 FÖDELSEÅR BARN 2 3 Loc 74 width 2 MD= 0 3(6) Barnets födelseår, 2 <Se F.3 för fullständig frågetext> 55. 1955 . . 81. 1981 2224 00. Frågan ej tillämplig Kod: 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 1 1 1 4 3 10 15 24 45 62 90 Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 111 108 125 111 122 145 132 143 120 144 129 Kod: 78 79 80 81 0 Frek: 132 134 126 38 2224
VAR 32 HEMMAVARANDE BARN 3 3 Loc 76 width 1 MD=0 3(7) Hemmavarande barn, 3 <Se F.3 för fullständig frågetext> 559 1. Eget barn 3 2. Adoptivbarn 10 3. Fosterbarn 8 4. Make/samboendes barn 3720 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 FÖDELSEÅR BARN 3 3 Loc 77 width 2 MD= 0 3(8) Barnets födelseår, 3 <Se F.3 för fullständig frågetext> 61. 1961 . . 81. 1981 3720 00. Frågan ej tillämplig Kod: 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 1 1 4 6 14 15 15 34 24 31 27 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 48 45 49 47 40 37 39 35 53 15 3720 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 48 45 49 47 40 37 39 35 53 15 3720
VAR 34 HEMMAVARANDE BARN 4 3 Loc 79 width 1 MD=0 3(9) Hemmavarande barn, 4 <Se F.3 för fullständig frågetext> 87 1. Eget barn 0 2. Adoptivbarn 2 3. Fosterbarn 4 4. Make/samboendes barn 4207 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 FÖDELSEÅR BARN 4 3 Loc 80 width 2 MD= 0 3(10) Barnets födelseår, 4 <Se F.3 för fullständig frågetext> 63. 1963 . . 81. 1981 4207 00. Frågan ej tillämplig Kod: 63 65 66 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 2 1 2 7 5 4 7 6 7 6 7 Kod: 77 78 79 80 81 0 Frek: 8 9 11 10 1 4207
VAR 36 HEMMAVARANDE BARN 5 3 Loc 82 width 1 MD=0 3(11) Hemmavarande barn, 5 <Se F.3 för fullständig frågetext> 14 1. Eget barn 0 2. Adoptivbarn 1 3. Fosterbarn 1 4. Make/samboendes barn 4284 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 FÖDELSEÅR BARN 5 3 Loc 83 width 2 MD= 0 3(12) Barnets födelseår, 5 <Se F.3 för fullständig frågetext> 63. 1963 . . 81. 1981 4284 00. Frågan ej tillämplig Kod: 63 65 71 72 73 74 75 76 78 79 80 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 Kod: 81 0 Frek: 1 4284
VAR 38 ÖVR. HUSHÅLLSMEDLEM 1 3 Loc 85 width 1 MD=0 3(13) Övrig hushållsmedlem, 1 <Se F.3 för fullständig frågetext> 1 1. Eget barn 122 5. IPs förälder 9 6. Make/samboendes förälder 15 7. Syskon till IP 2 8. Annan släkting 39 9. Person som ej är släkt med IP eller make/samboende 4112 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 ÖVR. HUSHÅLLSMEDLEM 2 3 Loc 86 width 1 MD=0 3(14) Övrig hushållsmedlem, 2 <Se F.3 för fullständig frågetext> 1 1. Eget barn 88 5. IPs förälder 2 6. Make/samboendes förälder 6 7. Syskon till IP 2 8. Annan släkting 17 9. Person som ej är släkt med IP eller make/samboende 4184 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 ÖVR. HUSHÅLLSMEDLEM 3 3 Loc 87 width 1 MD=0 3(15) Övrig hushållsmedlem, 3 <Se F.3 för fullständig frågetext> 1 5. IPs förälder 0 6. Make/samboendes förälder 48 7. Syskon till IP 4 8. Annan släkting 9 9. Person som ej är släkt med IP eller make/samboende 4238 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 ÖVR. HUSHÅLLSMEDLEM 4 3 Loc 88 width 1 MD=0 3(16) Övrig hushållsmedlem, 4 <Se F.3 för fullständig frågetext> 0 5. IPs förälder 0 6. Make/samboendes förälder 15 7. Syskon till IP 0 8. Annan släkting 9 9. Person som ej är släkt med IP eller make/samboende 4276 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 ANT HUSHÅLLSMEDLEMMAR 3 Loc 89 width 1 3(17) Totala antalet personer i hushållet (inklusive IP) <Se F.3 för fullständig frågetext> 460 1. En person 898 2. Två personer 914 3. Tre personer 1453 4. Fyra personer 470 5. Fem personer 85 6. Sex personer 15 7. Sju personer 4 8. Åtta personer 1 9. Nio personer
VAR 43 EJ HEMMAVARANDE BARN 4 Loc 90 width 1 MD=9 4 Har Du några barn som inte bor här? 334 1. Ja 3960 5. Nej 6 9. Uppgift saknas
VAR 44 FÖD.ÅR EJ HEMV BARN 1 4 Loc 91 width 2 MD= 0 4(1) Födelseår för barn som inte bor i hushållet, 1 <Se F.4 för fullständig frågetext> 52. 1952 . . 81. 1981 3968 00. Frågan ej tillämplig Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 1 3 5 11 16 26 28 38 30 44 35 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 17 11 7 9 8 5 2 7 8 5 4 Kod: 74 75 77 78 81 0 Frek: 4 4 2 1 1 3968
VAR 45 FÖD.ÅR EJ HEMV BARN 2 4 Loc 93 width 2 MD= 0 4(2) Födelseår för barn som inte bor i hushållet, 2 <Se F.4 för fullständig frågetext> 55. 1955 . . 79. 1979 4208 00. Frågan ej tillämplig Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 2 3 6 4 7 20 12 13 3 5 3 Kod: 66 67 68 70 71 74 75 79 0 Frek: 3 3 2 1 1 1 2 1 4208
VAR 46 FÖD.ÅR EJ HEMV BARN 3 4 Loc 95 width 2 MD= 0 4(3) Födelseår för barn som inte bor i hushållet, 3 <Se F.4 för fullständig frågetext> 57. 1957 . . 74. 1974 4283 00. Frågan ej tillämplig Kod: 57 58 59 60 61 62 64 67 68 69 70 Frek: 2 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 Kod: 74 0 Frek: 1 4283
VAR 47 FÖD.ÅR EJ HEMV BARN 4 4 Loc 97 width 2 MD= 0 4(4) Födelseår för barn som inte bor i hushållet, 4 <Se F.4 för fullständig frågetext> 59. 1959 . . 77. 1977 4295 00. Frågan ej tillämplig Kod: 59 60 61 70 77 0 Frek: 1 1 1 1 1 4295
VAR 48 VÅRDNAD OM BARN 5 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 5 (ENDAST TILL ENSAMSTÅENDE IP MED BARN) Hur är vårdnadsfrågan ordnad? 321 1. Jag har ensam vårdnaden om barnet/barnen 32 2. Vi sköter vårdnaden gemensamt 12 3. Vi har vårdnaden om varsitt (sina) barn 5 4. Fadern har vårdnaden om barnet/barnen 14 5. Annan vårdnadsform (eller blandade vårdnadsformer) 3904 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 49 BOSTADENS STORLEK 6 Loc 100 width 2 MD=99 6 Hur många rum finns det i den här bostaden? Räkna inte med kök. 209 01. Ett rum 542 02. Två rum 964 03. Tre rum 933 04. Fyra rum 848 05. Fem rum 526 06. Sex rum 166 07. Sju rum 52 08. Åtta rum 14 09. Nio rum 12 10. Tio rum 2 11. Elva rum 32 99. Uppgift saknas
VAR 50 BOSTADSTYP 7 Loc 102 width 1 MD=9 7 Vilken typ av hus bor IP i? INTERVJUAREN BESVARAR SJÄLV DENNA FRÅGA 2042 1. Friliggande villa (en- och tvåfamiljsvilla) 493 2. Sammanbyggt småhus (radhus: kedjehus) 1131 3. Flerfamiljshus med högst 3 våningsplan 587 4. Flerfamiljshus med minst 4 våningsplan 0 5. Sjukhus, sjukhem 14 6. Annan kollektiv bostad/institution 31 7. Annat 2 9. Uppgift saknas
VAR 51 ÄGER/HYR BOSTAD 8 Loc 103 width 1 MD=9 8 På vilket sätt disponerar Du/Ni bostaden - äger Du eller någon annan familjemedlem huset, har Du/Ni lägenheten med bostadsrätt eller hyr Du/Ni bostaden? 2242 1. Äganderätt/andelslägenhet/arrende 430 2. Bostadsrätt - erlagd insats till bostadsrättsförening 1560 3. Hyresrätt 17 4. Inneboende (ej vuxna barn som bor hemma hos föräldrarna) 48 5. Annat 3 9. Uppgift saknas
VAR 52 ÅR FLYTTAT TILL KOMMUN 9 Loc 104 width 2 MD=99 9 Vilket år flyttade Du till den här kommunen? 1314 00. Har bott i kommunen i hela sitt liv 38. 1938 . . 81. 1981 4 99. Uppgift saknas Kod: 0 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 1314 1 1 3 4 2 3 6 10 6 5 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 8 11 13 10 11 15 22 29 20 37 37 Kod: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 47 46 64 70 76 76 81 79 89 125 140 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Frek: 122 146 128 150 182 209 169 195 232 241 61 Kod: 99 Frek: 4
VAR 53 TIDIGARE LÄN 10 Loc 106 width 2 MD= 0 or GE 99 10 (BYTT KOMMUN) Var bodde Du innan Du flyttade hit? 590 01. Stockholms län 97 03. Uppsala län 94 04. Södermanlands län 129 05. Östergötlands län 97 06. Jönköpings län 48 07. Kronobergs län 90 08. Kalmar län 11 09. Gotlands län 56 10. Blekinge län 95 11. Kristianstads län 269 12. Malmöhus län 70 13. Hallands län 242 14. Göteborgs och Bohus län 139 15. Älvsborgs län 99 16. Skaraborgs län 102 17. Värmlands län 88 18. Örebro län 99 19. Västmanlands län 85 20. Kopparbergs län 101 21. Gävleborgs län 87 22. Västernorrlands län 62 23. Jämtlands län 96 24. Västerbottens län 104 25. Norrbottens län 1316 00. Frågan ej tillämplig 34 99. Uppgift saknas
VAR 54 UPPVÄXTORT 11 Loc 108 width 1 11 Var bodde Du under Din uppväxttid? (AVSER LÄNGSTA TIDEN FRAM TILL IP FYLLT 16 ÅR) 1141 1. Samma ort som i fråga 10 3159 5. Övriga orter
VAR 55 UPPVÄXT LÄN 11 Loc 109 width 2 MD= 0 or GE 99 11(1) Uppväxt län <Se F.11 för fullständig frågetext> 231 01. Stockholms län 67 03. Uppsala län 57 04. Södermanlands län 80 05. Östergötlands län 59 06. Jönköpings län 43 07. Kronobergs län 62 08. Kalmar län 13 09. Gotlands län 42 10. Blekinge län 84 11. Kristianstads län 139 12. Malmöhus län 44 13. Hallands län 109 14. Göteborgs och Bohus län 99 15. Älvsborgs län 62 16. Skaraborgs län 52 17. Värmlands län 67 18. Örebro län 62 19. Västmanlands län 75 20. Kopparbergs län 71 21. Gävleborgs län 73 22. Västernorrlands län 55 23. Jämtlands län 102 24. Västerbottens län 66 25. Norrbottens län 2475 00. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 56 STORLEK UPPVÄXTORT 12 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 12 Ungefär hur stor var den ort Du växte upp i? Du kan svara med hjälp av det här kortet. (SVARSKORT 12) 879 1. På landsbygd 255 2. I samhälle med högst 500 inv 1014 3. I samhälle med 500 - 1000 inv 1195 4. I mellanstor ort 10 000 -150 000 inv 642 5. I storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 312 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 57 HUVUDFÖRSÖRJ. UPPVÄXT 13 Loc 112 width 1 MD=9 13 Vem var huvudförsörjare i Din familj under större delen av Din uppväxt? (FRAM TILL IP FYLLT 16 ÅR.) 3331 1. Far 281 2. Mor 646 3. Både far och mor 34 4. Annan släkting 7 5. Annan 1 9. Uppgift saknas
VAR 58 FÖRSÖRJARES YRKE 14 Loc 113 width 2 MD=99 14 Vad hade han/hon för huvudsakligt yrke eller sysselsättning under Din uppväxttid? (OM BÅDE FAR OCH MOR VAR HUVUDFÖRSÖRJARE, VÄLJ FADERNS YRKE) KODSCHEMA SAKNAS 01. . . 93. 5 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 13 39 91 92 Frek: 1178 818 122 236 467 223 54 37 28 5 547 Kod: 93 99 Frek: 580 5
VAR 59 FÖRSÖRJARES YRKESKAT 15 Loc 115 width 2 MD=99 15 Vilken av följande yrkeskategorier anser Du att han/hon tillhörde? (SVARSKORT 15) 403 01. Jordbrukare med minst 10 hektar (20 tunnland) åkerjord 139 02. Jordbrukare med mindre än 10 hektar åkerjord 65 03. Arbetare med stödjordbruk 1276 04. Yrkesarbetare (snickare, murare, mekaniker etc) 627 05. Annan arbetare (div arb, grovarb, jordbruksarb etc) 229 06. Egen företagare utan löneanställda 395 07. Egen företagare med löneanställda 259 08. Hög tjänsteman i privat eller allmän tjänst 788 09. Tjänsteman av annat slag 37 10. Fri yrkesutövare (advokat, läkare, författare etc) 65 11. Övrigt 17 99. Uppgift saknas
VAR 60 MOR ARB. FÖRSKOLÅLD. 16 Loc 117 width 1 MD=9 16 Hade Din mor förvärvsarbete utanför hemmet när Du var liten, dvs innan Du började skolan? (SVARSKORT 16, 17) 588 1. Ja, alltid 244 2. Ja, mestadels 377 3. Ja, ibland 3032 4. Nej 32 5. Mor död/fanns ej i hemmet vid den tiden 21 8. Kommer ej ihåg 6 9. Uppgift saknas
VAR 61 MOR ARB. SKOLÅLDER 17 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 17 Hade Din mor förvärvsarbete utanför hemmet medan Du var i skolåldern? (SVARSKORT 16, 17) 1003 1. Ja, alltid 459 2. Ja, mestadels 743 3. Ja, ibland 2031 4. Nej 19 5. Mor död/fanns ej i hemmet vid den tiden 4 8. Vill ej svara 32 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 62 ÅLDER FLYTTA HEMIFRÅN 18 Loc 119 width 2 MD=99 18 Hur gammal var Du då Du flyttade hemifrån? 08. 8 år . . 35. 35 år 95 99. Uppgift saknas Kod: 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 1 1 3 8 65 140 448 512 739 693 618 370 211 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 143 119 53 30 21 9 5 4 5 3 1 1 2 Kod: 99 Frek: 95
VAR 63 SYSKON 19 Loc 121 width 1 MD=9 19 Har Du eller har Du haft några syskon? (RÄKNA ÄVEN MED EV. SYSKON SOM DÖTT) 3857 1. Ja 441 5. Nej 2 9. Uppgift saknas
VAR 64 ANTAL SYSKON 20 Loc 122 width 2 MD= 0 or GE 99 20 (SYSKON) Hur många syskon var Ni om Du räknar med Dig själv? 02. 2 syskon . . 16. 16 syskon 443 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 1394 1091 631 300 193 106 52 30 23 16 8 Kod: 13 14 16 0 99 Frek: 5 5 2 443 1
VAR 65 BARN MENING MED LIVET 21 Loc 124 width 1 MD=9 21 Jag skall nu läsa upp en rad påståenden om barn och föräldraskap. Med barn menar vi då både egna barn och adoptiv- eller fosterbarn. Det finns inga påståenden som är rätt eller fel utan Du ska svara precis som Du själv tycker. För varje påstående skulle jag vilja veta om Du instämmer helt eller delvis eller inte alls. (SVARSKORT 21) 21(1) Att skaffa barn är en av meningarna med livet. 2759 1. Helt 1276 3. Delvis 221 5. Inte alls 41 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 66 BARN VIKTIGT I ÄKTENS 21 Loc 125 width 1 MD=9 21(2) Det fattas något viktigt i ett äktenskap eller ett samboendeförhållande om det inte finns några barn. <Se F.21 för fullständig frågetext> 1757 1. Helt 1369 3. Delvis 1047 5. Inte alls 123 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 67 LIKA GÄRNA TVÅ BARN 21 Loc 126 width 1 MD=9 21(3) Har man ett barn kan man lika gärna ha två. <Se F.21 för fullständig frågetext> 2550 1. Helt 868 3. Delvis 743 5. Inte alls 131 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 68 LIKA GÄRNA TRE BARN 21 Loc 127 width 1 MD=9 21(4) Har man två barn kan man lika gärna ha tre. <Se F.21 för fullständig frågetext> 954 1. Helt 1213 3. Delvis 1931 5. Inte alls 189 8. Vet ej 13 9. Uppgift saknas
VAR 69 SVÅRT HINNA MED FLERA 21 Loc 128 width 1 MD=9 21(5) Har man fler än två barn, är det svårt att hinna ägna sig tillräckligt åt dem. <Se F.21 för fullständig frågetext> 943 1. Helt 1395 3. Delvis 1671 5. Inte alls 287 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 70 GLÄDJEN UPPVÄGER 21 Loc 129 width 1 MD=9 21(6) Glädjen med att ha många barn uppväger ekonomiska och andra uppoffringar. <Se F.21 för fullständig frågetext> 1517 1. Helt 1553 3. Delvis 904 5. Inte alls 321 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 71 UTBILDNING 22 Loc 130 width 1 MD=9 AVSNITT 2. UTBILDNING OCH SYSSELSÄTTNING 22 Vi kommer nu in på frågor om Din utbildning. Vilken av dessa utbildningar är den högsta Du fullföljt? (SVARSKORT 22) 967 1. Folkskola, högst 2-årig 1436 2. Folkskola 9-årig, grundskola, enhetsskola, realskola 108 3. Flickskola 131 4. 2-årig fackskola 472 5. Gymnasieskola, högst 2-årig 434 6. Gymnasium, gymnasieskola, mer än 2 år 722 7. Universitet eller högskola 27 8. Annan 3 9. Uppgift saknas
VAR 72 LINJE FACKSKOLA 23 Loc 131 width 1 MD=0 23 (2-ÅRIG FACKSKOLA) Vilken linje gick Du på? 65 1. Social linje 65 2. Ekonomisk linje 6 3. Teknisk linje 1 8. Vet ej 4163 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 TYP AV GYMNASIUM 24 Loc 132 width 1 MD=0 24 (GYMNASIESKOLA) Vilken typ av gymnasium gick Du på? 197 1. Allmänt gymnasium 116 2. Handelsgymnasium eller ekonomisk linje 19 3. Tekniskt gymnasium eller teknisk linje 523 4. Annat 3445 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 UNIVERSITETSEXAMEN 25 Loc 133 width 1 MD=0 25a (UNIVERSITET ELLER HÖGSKOLA) Har Du examen från universitet eller högskola? (OM JA:) Vilken examen är det? (Om filosofisk examen anges även vilka ämnen som ingår) 669 1. Ja 265 5. Nej 3366 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 TENTERAT 26 Loc 134 width 1 MD=0 26 (UNIVERSITET MEN EJ EXAMEN) Har Du tenterat i något ämne eller någon kurs? 137 1. Ja 207 5. Nej 3956 0. Frågan ej tillämplig
VAR 76 ANNAN UTBILDNING 27 Loc 135 width 1 MD=9 27 Har Du gått i eller går Du i någon annan skola (utbildning)? 2101 1. Ja 2189 5. Nej 10 9. Uppgift saknas
VAR 77 FULLFÖLJT ANNAN UTB. 28 Loc 136 width 1 MD=0 28 (ANNAN UTBILDNING) Fullföljde Du dessa studier? 1545 1. Ja 370 3. Pågår 184 5. Nej 2201 0. Frågan ej tillämplig
VAR 78 YRKESUTBILDNING 29 Loc 137 width 1 MD=9 29 Har Du utöver den nämnda utbildningen genomgått någon yrkesutbildning eller någon annan utbildning? Ta bara med utbildningar eller kurser Du fullföljt och som varat minst 2 månader. 1283 1. Ja 2998 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 79 ÅR AVSLUTA UTBILDN 30 Loc 138 width 2 MD=99 30 Vilket år avslutade Du din högsta utbildning? 49. 1949 . . 81. 1981 5 99. Uppgift saknas Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Frek: 4 23 32 27 40 56 60 61 85 112 94 128 135 Kod: 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 119 128 135 137 121 139 154 182 190 181 196 198 212 Kod: 75 76 77 78 79 80 81 99 Frek: 197 210 206 256 238 193 46 5
VAR 80 PLANERAR UTBILDNING 31 Loc 140 width 1 MD=9 31 Har Du några direkta planer på någon utbildning under de närmaste två åren? (Vi tänker då exempelvis på om Du skickat efter ansökningsformulär, sökt till någon utbildning eller liknande) 832 1. Ja 3462 5. Nej 6 9. Uppgift saknas
VAR 81 PLANERAD UTBILDNING 32 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 32 (PLANER PÅ UTBILDNING) Vad är det för utbildning? 188 1. Vidareutbildning inom nuvarande yrke (fortbildning) 29 2. Grundskolekompetens 62 3. Gymnasieutbildning 105 4. Sjukvårdsbiträde, undersköterska, barnsköterska, tandsköterska 35 5. Sjuksköterska 6 6. Fritidspedagog 20 7. Förskollärare 387 8. Annat 3467 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 82 UTBILDN HELTID/DELTID 33 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 33 (PLANER PÅ UTBILDNING) Är utbildningen på heltid eller deltid? 650 1. Heltid 159 2. Deltid 23 8. Vet ej 3466 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 83 UTBILDNINGENS LÄNGD 34 Loc 143 width 2 MD=90 or GE 99 34 (PLANER PÅ UTBILDNING) Ungefär hur många månader tar utbildningen? 2 00. Under en månad 01. 1 månad . . 70. 70 månader 41 88. Vet ej 3466 90. Frågan ej tillämplig 22 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 2 22 22 34 17 35 63 5 16 35 36 Kod: 11 12 13 14 15 16 18 19 20 22 23 Frek: 4 105 3 7 18 2 49 1 14 3 5 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 33 35 36 40 Frek: 102 12 1 8 2 1 32 2 2 51 3 Kod: 41 42 46 48 50 51 54 60 66 70 88 Frek: 1 7 1 18 3 1 5 12 8 1 41 Kod: 90 99 Frek: 3466 22
VAR 84 ÖNSKAR MER UTBILDNING 35 Loc 145 width 1 MD=9 35 Om vi ser rent allmänt på framtiden, har Du några önskemål om ytterligare utbildning? 1670 1. Ja 2229 5. Nej 395 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 85 TID ÖNSKAD UTBILDN. 36 Loc 146 width 2 MD= 0 or GE 99 36 (YTTERLIGARE UTBILDNING) Hur lång tid, på heltid, tar den utbildningen? 01. 1 månad . . 66. 66 månader 508 88. Vet ej 2630 00. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 15 28 23 17 45 77 4 10 28 47 1 Kod: 12 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 Frek: 226 1 11 22 3 83 1 27 6 1 205 Kod: 25 27 28 30 32 33 35 36 38 40 41 Frek: 1 8 2 44 3 2 1 113 1 6 1 Kod: 42 44 45 48 50 54 55 60 66 88 0 Frek: 5 1 2 44 2 2 1 34 2 508 2630 Kod: 99 Frek: 6
VAR 86 SYSSELSÄTTNING 1 37 Loc 148 width 1 MD=0 HUVUDSYSSELSÄTTNINGAR 37 Vi kommer nu att ställa frågor om vad Du sysslat med efter det att Du slutat grundskolan eller folkskolan. Vi är intresserade av tidpunkter då Du övergått från en sysselsättning till en annan, t ex då Du börjat förvärvsarbeta efter att ha varit hemma och skött hushållet eller påbörjat en ny utbildning, eller t ex blivit arbetslös. Däremot behöver Du inte nämna tidpunkten då Du t ex byter från ett förvärvsarbete till ett annat om arbetstiden varit desamma på båda arbetsplatserna. Kortare sysselsättningar än tre månader skall inte tas med. 37A(1) Om vi börjar med perioden direkt efter det att Du slutade folkskolan, grundskolan eller när Du var 16 år, vad gjorde Du då? Det gäller Din huvudsakliga sysselsättning om Du hade flera slag av sysselsättningar samtidigt. Om Du har arbetat som dagmamma skall det också tas med. 1604 1. Förvärvsarbete 1 2. Dagmamma 2284 3. Studier 52 4. Sköta hushåll 1 5. Tjänstledig med föräldra-/moderskapspenning från förvärvsarbete 93 6. Arbetslös 33 7. Övrigt 12 8. Förvärvsarbete och studier (lika mycket) 1 9. Kommer ej ihåg 219 0. Uppgift saknas
VAR 87 SYSSELS.1 FRÅN ÅR 37 Loc 149 width 2 37B(1.1) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 50. 1950 . . 76. 1976 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 25 45 92 93 127 128 127 160 202 188 229 216 183 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 210 178 201 194 197 203 215 196 203 139 141 137 132 Kod: 76 Frek: 139
VAR 88 SYSSELS.1 FRÅN MÅN 37 Loc 151 width 2 MD=99 37B(1.2) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 132 01. Januari 69 02. Februari 44 03. Mars 65 04. April 76 05. Maj 916 06. Juni 197 07. Juli 1366 08. Augusti 917 09. September 76 10. Oktober 54 11. November 45 12. December 3 21. Vintern 65 22. Våren 85 23. Sommaren 173 24. Hösten 14 88. Kommer ej ihåg 3 99. Uppgift saknas
VAR 89 SYSSELS.1 TILL ÅR 37 Loc 153 width 2 37B(1.3) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 50. 1950 . . 81. 1981 1 88. Kommer ej ihåg Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 2 6 8 31 49 68 74 72 114 130 155 167 178 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 176 208 190 231 194 206 222 218 240 218 217 191 180 Kod: 76 77 78 79 80 81 88 Frek: 161 128 112 50 27 76 1
VAR 90 SYSSELS.1 TILL MÅN 37 Loc 155 width 2 37B(1.4) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 161 01. Januari 123 02. Februari 134 03. Mars 163 04. April 330 05. Maj 1707 06. Juni 165 07. Juli 334 08. Augusti 166 09. September 116 10. Oktober 85 11. November 398 12. December 15 21. Vintern 177 22. Våren 87 23. Sommaren 114 24. Hösten 25 88. Kommer ej ihåg
VAR 91 SYSSELS. 1: TIM/VECKA 37 Loc 157 width 2 MD= 0 or GE 99 37C(1) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt syssla med detta? <Se F.37 för fullständig frågetext> 16. 16 timmar/vecka . . 75. 75 timmar/vecka 3 88. Kommer ej ihåg 2682 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Uppgift saknas Kod: 16 17 18 20 24 25 28 30 34 35 36 Frek: 3 1 1 27 2 13 2 18 1 12 2 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 4 1 1244 4 37 6 6 105 1 3 54 Kod: 49 50 53 55 56 60 63 65 70 72 75 Frek: 1 29 1 3 1 15 1 2 4 1 1 Kod: 88 0 99 Frek: 3 2682 9
VAR 92 ARBETSTIDSFORM 1 37 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 37DE(1) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 1358 1. Dagtid, vardagar 227 3. Delvis obekväm arbetstid 9 5. Helt obekväm arbetstid 2682 0. Frågan ej tillämplig 24 9. Uppgift saknas
VAR 93 STUDIERS OMFATTNING 1 37 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 37F(1) (OM STUDIER) Var det heltids- eller deltidsstudier? <Se F.37 för fullständig frågetext> UPPREPA A+B+ EVENTUELLT C, D, E, F FÖR VARJE TYP AV HUVUDSYSSELSÄTTNING FRAM TOM IDAG. 2250 1. Heltid 14 2. Deltid 2006 0. Frågan ej tillämplig 30 9. Uppgift saknas
VAR 94 SYSSELSÄTTNING 2 37 Loc 161 width 1 MD=0 37A(2) Vad gjorde du därefter? <Se F.37 för fullständig frågetext> 2454 1. Förvärvsarbete 4 2. Dagmamma 676 3. Studier 454 4. Sköta hushåll 380 5. Tjänstledig med föräldra-/moderskapspenning från förvärvsarbete 121 6. Arbetslös 91 7. Övrigt 41 8. Förvärvsarbete och studier (lika mycket) 3 9. Kommer ej ihåg 76 0. Frågan ej tillämplig
VAR 95 SYSSELS.2 FRÅN ÅR 37 Loc 162 width 2 MD= 0 37B(2.1) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 50. 1950 . . 81. 1981 70 00. Frågan ej tillämplig Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 1 7 9 29 48 63 72 73 107 136 146 170 164 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 192 208 191 223 193 201 222 224 237 230 199 198 185 Kod: 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 153 140 116 55 28 10 70
VAR 96 SYSSELS.2 FRÅN MÅN 37 Loc 164 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(2.2) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 435 01. Januari 137 02. Februari 117 03. Mars 131 04. April 162 05. Maj 929 06. Juni 404 07. Juli 759 08. Augusti 376 09. September 145 10. Oktober 94 11. November 120 12. December 17 21. Vintern 124 22. Våren 83 23. Sommaren 173 24. Hösten 24 88. Kommer ej ihåg 69 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 97 SYSSELS.2 TILL ÅR 37 Loc 166 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(2.3) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 51. 1951 . . 81. 1981 69 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 1 3 4 19 29 33 51 62 67 95 102 98 148 Kod: 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 157 170 188 197 187 217 220 208 228 211 220 202 194 Kod: 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 197 137 124 111 348 69 3
VAR 98 SYSSELS.2 TILL MÅN 37 Loc 168 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(2.4) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 274 01. Januari 179 02. Februari 293 03. Mars 395 04. April 270 05. Maj 666 06. Juni 211 07. Juli 422 08. Augusti 270 09. September 206 10. Oktober 145 11. November 562 12. December 12 21. Vintern 117 22. Våren 63 23. Sommaren 118 24. Hösten 27 88. Kommer ej ihåg 69 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 99 SYSSELS. 2: TIM/VECKA 37 Loc 170 width 2 MD= 0 or GE 99 37C(2) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt syssla med detta? <Se F.37 för fullständig frågetext> 16. 16 timmar/vecka . . 70. 70 timmar/vecka 2 88. Kommer ej ihåg 1801 00. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas Kod: 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 5 3 1 112 2 1 3 5 24 1 1 Kod: 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 2 77 1 7 2 1 31 5 4 30 11 Kod: 40 42 43 44 45 46 48 49 50 54 55 Frek: 1954 47 4 8 77 5 27 1 10 1 4 Kod: 56 60 65 70 88 0 99 Frek: 1 10 3 3 2 1801 13
VAR 100 ARBETSTIDSFORM 2 37 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 37DE(2) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 1838 1. Dagtid, vardagar 572 3. Delvis obekväm arbetstid 48 5. Helt obekväm arbetstid 1803 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Uppgift saknas
VAR 101 STUDIERS OMFATTNING 2 37 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 37F(2) (OM STUDIER) Var det heltids- eller deltidsstudier? <Se F.37 för fullständig frågetext> UPPREPA A+B+ EVENTUELLT C, D, E, F FÖR VARJE TYP AV HUVUDSYSSELSÄTTNING FRAM TOM IDAG. 654 1. Heltid 45 2. Deltid 3586 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 102 SYSSELSÄTTNING 3 37 Loc 174 width 1 MD=0 37A(3) Vad gjorde du därefter? <Se F.37 för fullständig frågetext> 1670 1. Förvärvsarbete 32 2. Dagmamma 919 3. Studier 495 4. Sköta hushåll 572 5. Tjänstledig med föräldra-/moderskapspenning från förvärvsarbete 116 6. Arbetslös 60 7. Övrigt 29 8. Förvärvsarbete och studier (lika mycket) 0 9. Kommer ej ihåg 407 0. Frågan ej tillämplig
VAR 103 SYSSELS.3 FRÅN ÅR 37 Loc 175 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(3.1) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 51. 1951 . . 81. 1981 401 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 1 3 3 17 31 33 47 63 66 91 102 97 144 Kod: 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 155 170 188 192 186 211 216 207 228 211 218 214 191 Kod: 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 205 139 129 122 17 401 2
VAR 104 SYSSELS.3 FRÅN MÅN 37 Loc 177 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(3.2) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 630 01. Januari 201 02. Februari 189 03. Mars 197 04. April 196 05. Maj 394 06. Juni 242 07. Juli 603 08. Augusti 370 09. September 221 10. Oktober 156 11. November 173 12. December 13 21. Vintern 89 22. Våren 50 23. Sommaren 148 24. Hösten 26 88. Kommer ej ihåg 401 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 105 SYSSELS.3 TILL ÅR 37 Loc 179 width 2 MD= 0 37B(3.3) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 53. 1953 . . 81. 1981 403 00. Frågan ej tillämplig Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 1 5 14 15 24 31 42 51 76 72 87 106 124 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 142 135 169 167 205 196 212 215 221 200 208 217 185 Kod: 79 80 81 0 Frek: 186 150 441 403
VAR 106 SYSSELS.3 TILL MÅN 37 Loc 181 width 2 MD= 0 37B(3.4) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 267 01. Januari 179 02. Februari 349 03. Mars 422 04. April 291 05. Maj 586 06. Juni 183 07. Juli 343 08. Augusti 227 09. September 174 10. Oktober 143 11. November 466 12. December 13 21. Vintern 97 22. Våren 47 23. Sommaren 95 24. Hösten 15 88. Kommer ej ihåg 403 00. Frågan ej tillämplig
VAR 107 SYSSELS. 3: TIM/VECKA 37 Loc 183 width 2 MD= 0 or GE 99 37C(3) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt syssla med detta? <Se F.37 för fullständig frågetext> 10. 10 timmar/vecka . . 70. 70 timmar/vecka 2568 00. Frågan ej tillämplig 16 99. Uppgift saknas Kod: 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 1 13 3 8 4 189 4 6 9 15 32 Kod: 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 3 6 7 75 3 7 3 1 21 8 2 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 12 3 1150 5 26 4 4 45 1 1 15 Kod: 49 50 55 60 65 70 0 99 Frek: 1 20 3 3 1 2 2568 16
VAR 108 ARBETSTIDSFORM 3 37 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 37DE(3) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 1264 1. Dagtid, vardagar 391 3. Delvis obekväm arbetstid 46 5. Helt obekväm arbetstid 2568 0. Frågan ej tillämplig 31 9. Uppgift saknas
VAR 109 STUDIERS OMFATTNING 3 37 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 37F(3) (OM STUDIER) Var det heltids- eller deltidsstudier? <Se F.37 för fullständig frågetext> UPPREPA A+B+ EVENTUELLT C, D, E, F FÖR VARJE TYP AV HUVUDSYSSELSÄTTNING FRAM TOM IDAG. 907 1. Heltid 27 2. Deltid 3354 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 110 SYSSELSÄTTNING 4 37 Loc 187 width 1 MD=0 37A(4) Vad gjorde du därefter? <Se F.37 för fullständig frågetext> 1804 1. Förvärvsarbete 37 2. Dagmamma 460 3. Studier 575 4. Sköta hushåll 413 5. Tjänstledig med föräldra-/moderskapspenning från förvärvsarbete 109 6. Arbetslös 60 7. Övrigt 23 8. Förvärvsarbete och studier (lika mycket) 1 9. Kommer ej ihåg 818 0. Frågan ej tillämplig
VAR 111 SYSSELS.4 FRÅN ÅR 37 Loc 188 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(4.1) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 53. 1953 . . 81. 1981 815 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 1 4 15 15 22 29 39 49 75 70 89 106 117 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 139 142 158 170 204 189 213 214 218 210 213 212 182 Kod: 79 80 81 0 99 Frek: 194 149 45 815 2
VAR 112 SYSSELS.4 FRÅN MÅN 37 Loc 190 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(4.2) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 541 01. Januari 170 02. Februari 209 03. Mars 186 04. April 213 05. Maj 393 06. Juni 227 07. Juli 462 08. Augusti 295 09. September 192 10. Oktober 159 11. November 171 12. December 13 21. Vintern 77 22. Våren 45 23. Sommaren 118 24. Hösten 14 88. Kommer ej ihåg 813 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 113 SYSSELS.4 TILL ÅR 37 Loc 192 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(4.3) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 54. 1954 . . 81. 1981 813 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 1 3 8 15 17 18 28 37 48 49 62 84 107 Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 96 122 125 139 157 191 165 190 189 204 207 204 197 Kod: 80 81 0 99 Frek: 204 619 813 1
VAR 114 SYSSELS.4 TILL MÅN 37 Loc 194 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(4.4) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 228 01. Januari 162 02. Februari 388 03. Mars 519 04. April 250 05. Maj 350 06. Juni 154 07. Juli 329 08. Augusti 221 09. September 179 10. Oktober 135 11. November 374 12. December 10 21. Vintern 64 22. Våren 30 23. Sommaren 82 24. Hösten 10 88. Kommer ej ihåg 813 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 115 SYSSELS. 4: TIM/VECKA 37 Loc 196 width 2 MD= 0 or GE 99 37C(4) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt syssla med detta? <Se F.37 för fullständig frågetext> 10. 10 timmar/vecka . . 72. 72 timmar/vecka 2434 00. Frågan ej tillämplig 19 99. Uppgift saknas Kod: 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 1 13 7 10 2 258 6 9 10 20 43 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 5 6 7 2 91 2 17 1 1 21 5 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 Frek: 5 25 9 1189 3 16 4 5 22 1 7 Kod: 49 50 55 56 57 60 65 66 72 0 99 Frek: 1 6 3 2 1 7 2 1 1 2434 19 Kod: 49 50 55 56 57 60 65 66 72 0 99 Frek: 1 6 3 2 1 7 2 1 1 2434 19
VAR 116 ARBETSTIDSFORM 4 37 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 37DE(4) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 1340 1. Dagtid, vardagar 420 3. Delvis obekväm arbetstid 62 5. Helt obekväm arbetstid 2435 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Uppgift saknas
VAR 117 STUDIERS OMFATTNING 4 37 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 37F(4) (OM STUDIER) Var det heltids- eller deltidsstudier? <Se F.37 för fullständig frågetext> UPPREPA A+B+ EVENTUELLT C, D, E, F FÖR VARJE TYP AV HUVUDSYSSELSÄTTNING FRAM TOM IDAG. 458 1. Heltid 18 2. Deltid 3817 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 118 SYSSELSÄTTNING 5 37 Loc 200 width 1 MD=0 37A(5) Vad gjorde du därefter? <Se F.37 för fullständig frågetext> 1387 1. Förvärvsarbete 40 2. Dagmamma 432 3. Studier 431 4. Sköta hushåll 503 5. Tjänstledig med föräldra-/moderskapspenning från förvärvsarbete 74 6. Arbetslös 24 7. Övrigt 13 8. Förvärvsarbete och studier (lika mycket) 1 9. Kommer ej ihåg 1395 0. Frågan ej tillämplig
VAR 119 SYSSELS.5 FRÅN ÅR 37 Loc 201 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(5.1) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 55. 1955 . . 81. 1981 1393 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 4 8 14 16 20 27 35 47 44 65 77 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 109 101 119 123 138 153 184 169 180 198 201 Kod: 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 207 203 200 209 54 1393 2
VAR 120 SYSSELS.5 FRÅN MÅN 37 Loc 203 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(5.2) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 444 01. Januari 167 02. Februari 176 03. Mars 182 04. April 193 05. Maj 237 06. Juni 161 07. Juli 394 08. Augusti 278 09. September 200 10. Oktober 145 11. November 148 12. December 7 21. Vintern 62 22. Våren 24 23. Sommaren 78 24. Hösten 9 88. Kommer ej ihåg 1393 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 121 SYSSELS.5 TILL ÅR 37 Loc 205 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(5.3) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 55. 1955 . . 81. 1981 1393 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 1 5 8 5 8 14 25 27 24 52 48 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 62 68 79 96 115 102 130 157 173 170 179 Kod: 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 181 185 192 204 596 1393 1
VAR 122 SYSSELS.5 TILL MÅN 37 Loc 207 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(5.4) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 195 01. Januari 130 02. Februari 363 03. Mars 434 04. April 182 05. Maj 340 06. Juni 108 07. Juli 270 08. Augusti 198 09. September 124 10. Oktober 127 11. November 294 12. December 11 21. Vintern 55 22. Våren 18 23. Sommaren 49 24. Hösten 7 88. Kommer ej ihåg 1393 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 123 SYSSELS. 5: TIM/VECKA 37 Loc 209 width 2 MD= 0 or GE 99 37C(5) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt syssla med detta? <Se F.37 för fullständig frågetext> 16. 16 timmar/vecka . . 72. 72 timmar/vecka 2 88. Kommer ej ihåg 2859 00. Frågan ej tillämplig 17 99. Uppgift saknas Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 8 3 11 4 302 4 12 7 17 44 2 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 3 10 4 95 1 17 5 6 22 7 2 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 50 Frek: 13 3 755 4 6 3 1 25 1 4 12 Kod: 53 55 56 60 70 72 88 0 99 Frek: 1 1 1 3 2 1 2 2859 17
VAR 124 ARBETSTIDSFORM 5 37 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 37DE(5) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 1001 1. Dagtid, vardagar 335 3. Delvis obekväm arbetstid 62 5. Helt obekväm arbetstid 2861 0. Frågan ej tillämplig 41 9. Uppgift saknas
VAR 125 STUDIERS OMFATTNING 5 37 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 37F(5) (OM STUDIER) Var det heltids- eller deltidsstudier? <Se F.37 för fullständig frågetext> UPPREPA A+B+ EVENTUELLT C, D, E, F FÖR VARJE TYP AV HUVUDSYSSELSÄTTNING FRAM TOM IDAG. 417 1. Heltid 23 2. Deltid 3853 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 126 SYSSELSÄTTNING 6 37 Loc 213 width 1 MD=0 37A(6) Vad gjorde du därefter? <Se F.37 för fullständig frågetext> 1181 1. Förvärvsarbete 30 2. Dagmamma 265 3. Studier 412 4. Sköta hushåll 376 5. Tjänstledig med föräldra-/moderskapspenning från förvärvsarbete 64 6. Arbetslös 25 7. Övrigt 14 8. Förvärvsarbete och studier (lika mycket) 1 9. Kommer ej ihåg 1932 0. Frågan ej tillämplig
VAR 127 SYSSELS.6 FRÅN ÅR 37 Loc 214 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(6.1) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 55. 1955 . . 81. 1981 1932 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 1 3 10 4 9 10 25 25 27 48 52 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 54 69 78 97 113 103 127 155 177 173 166 Kod: 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 182 186 183 212 78 1932 1
VAR 128 SYSSELS.6 FRÅN MÅN 37 Loc 216 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(6.2) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 379 01. Januari 136 02. Februari 149 03. Mars 126 04. April 165 05. Maj 240 06. Juni 139 07. Juli 302 08. Augusti 224 09. September 144 10. Oktober 114 11. November 116 12. December 11 21. Vintern 51 22. Våren 16 23. Sommaren 49 24. Hösten 7 88. Kommer ej ihåg 1930 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 129 SYSSELS.6 TILL ÅR 37 Loc 218 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(6.3) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 57. 1957 . . 81. 1981 1930 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 1 6 5 6 17 23 13 26 23 28 39 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 57 64 86 88 92 118 134 136 136 138 169 Kod: 79 80 81 0 99 Frek: 180 197 587 1930 1
VAR 130 SYSSELS.6 TILL MÅN 37 Loc 220 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(6.4) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 176 01. Januari 91 02. Februari 316 03. Mars 444 04. April 145 05. Maj 201 06. Juni 103 07. Juli 214 08. Augusti 126 09. September 109 10. Oktober 90 11. November 247 12. December 7 21. Vintern 40 22. Våren 17 23. Sommaren 35 24. Hösten 7 88. Kommer ej ihåg 1930 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 131 SYSSELS. 6: TIM/VECKA 37 Loc 222 width 2 MD= 0 or GE 99 37C(6) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt syssla med detta? <Se F.37 för fullständig frågetext> 16. 16 timmar/vecka . . 70. 70 timmar/vecka 1 88. Kommer ej ihåg 3074 00. Frågan ej tillämplig 10 99. Uppgift saknas Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 7 5 10 4 249 3 8 5 20 52 4 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 6 11 2 77 2 12 3 6 22 9 2 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 50 Frek: 25 7 625 1 6 1 2 10 1 1 9 Kod: 51 55 60 70 88 0 99 Frek: 1 1 3 3 1 3074 10
VAR 132 ARBETSTIDSFORM 6 37 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 37DE(6) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 832 1. Dagtid, vardagar 300 3. Delvis obekväm arbetstid 70 5. Helt obekväm arbetstid 1 8. Kommer ej ihåg 3076 0. Frågan ej tillämplig 21 9. Uppgift saknas
VAR 133 STUDIERS OMFATTNING 6 37 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 37F(6) (OM STUDIER) Var det heltids- eller deltidsstudier? <Se F.37 för fullständig frågetext> UPPREPA A+B+ EVENTUELLT C, D, E, F FÖR VARJE TYP AV HUVUDSYSSELSÄTTNING FRAM TOM IDAG. 256 1. Heltid 20 2. Deltid 4021 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 134 SYSSELSÄTTNING 7 37 Loc 226 width 1 MD=0 37A(7) Vad gjorde du därefter? <Se F.37 för fullständig frågetext> 901 1. Förvärvsarbete 26 2. Dagmamma 227 3. Studier 302 4. Sköta hushåll 294 5. Tjänstledig med föräldra-/moderskapspenning från förvärvsarbete 46 6. Arbetslös 16 7. Övrigt 12 8. Förvärvsarbete och studier (lika mycket) 0 9. Kommer ej ihåg 2476 0. Frågan ej tillämplig
VAR 135 SYSSELS.7 FRÅN ÅR 37 Loc 227 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(7.1) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 57. 1957 . . 81. 1981 2476 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 1 6 4 7 13 23 16 24 26 25 35 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 54 65 84 88 95 106 135 134 138 141 167 Kod: 79 80 81 0 99 Frek: 187 189 60 2476 1
VAR 136 SYSSELS.7 FRÅN MÅN 37 Loc 229 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(7.2) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 329 01. Januari 103 02. Februari 119 03. Mars 114 04. April 122 05. Maj 154 06. Juni 96 07. Juli 240 08. Augusti 159 09. September 110 10. Oktober 86 11. November 89 12. December 6 21. Vintern 35 22. Våren 15 23. Sommaren 37 24. Hösten 8 88. Kommer ej ihåg 2476 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 137 SYSSELS.7 TILL ÅR 37 Loc 231 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(7.3) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 58. 1958 . . 81. 1981 2476 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 3 1 9 4 12 14 15 19 18 20 31 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 44 50 62 61 82 100 110 103 119 117 164 Kod: 80 81 0 99 Frek: 169 496 2476 1
VAR 138 SYSSELS.7 TILL MÅN 37 Loc 233 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(7.4) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 115 01. Januari 78 02. Februari 279 03. Mars 339 04. April 114 05. Maj 153 06. Juni 62 07. Juli 164 08. Augusti 123 09. September 87 10. Oktober 62 11. November 170 12. December 5 21. Vintern 24 22. Våren 10 23. Sommaren 32 24. Hösten 6 88. Kommer ej ihåg 2476 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 139 SYSSELS. 7: TIM/VECKA 37 Loc 235 width 2 MD= 0 or GE 99 37C(7) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt syssla med detta? <Se F.37 för fullständig frågetext> 16. 16 timmar/vecka . . 60. 60 timmar/vecka 1 88. Kommer ej ihåg 3361 00. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 4 2 4 1 233 2 6 11 20 35 4 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 1 9 1 79 2 14 4 7 18 2 2 Kod: 38 39 40 41 42 45 48 50 55 59 60 Frek: 11 4 419 4 5 7 2 8 1 1 4 Kod: 88 0 99 Frek: 1 3361 11
VAR 140 ARBETSTIDSFORM 7 37 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 37DE(7) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 643 1. Dagtid, vardagar 217 3. Delvis obekväm arbetstid 55 5. Helt obekväm arbetstid 1 8. Kommer ej ihåg 3363 0. Frågan ej tillämplig 21 9. Uppgift saknas
VAR 141 STUDIERS OMFATTNING 7 37 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 37F(7) (OM STUDIER) Var det heltids- eller deltidsstudier? <Se F.37 för fullständig frågetext> UPPREPA A+B+ EVENTUELLT C, D, E, F FÖR VARJE TYP AV HUVUDSYSSELSÄTTNING FRAM TOM IDAG. 221 1. Heltid 11 2. Deltid 4063 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 142 SYSSELSÄTTNING 8 37 Loc 239 width 1 MD=0 37A(8) Vad gjorde du därefter? <Se F.37 för fullständig frågetext> 737 1. Förvärvsarbete 21 2. Dagmamma 145 3. Studier 193 4. Sköta hushåll 205 5. Tjänstledig med föräldra-/moderskapspenning från förvärvsarbete 39 6. Arbetslös 12 7. Övrigt 7 8. Förvärvsarbete och studier (lika mycket) 2941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 143 SYSSELS.8 FRÅN ÅR 37 Loc 240 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(8.1) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 58. 1958 . . 81. 1981 2940 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 3 1 8 3 14 12 13 21 18 17 32 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 48 44 62 60 77 97 112 103 122 113 157 Kod: 80 81 0 99 Frek: 177 45 2940 1
VAR 144 SYSSELS.8 FRÅN MÅN 37 Loc 242 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(8.2) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 214 01. Januari 79 02. Februari 91 03. Mars 80 04. April 90 05. Maj 113 06. Juni 77 07. Juli 168 08. Augusti 138 09. September 100 10. Oktober 71 11. November 68 12. December 4 21. Vintern 22 22. Våren 9 23. Sommaren 30 24. Hösten 5 88. Kommer ej ihåg 2940 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 145 SYSSELS.8 TILL ÅR 37 Loc 244 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(8.3) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 58. 1958 . . 81. 1981 2940 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 1 2 1 5 3 8 10 18 5 8 32 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 28 32 37 43 53 54 74 82 89 95 113 Kod: 80 81 0 99 Frek: 132 433 2940 2
VAR 146 SYSSELS.8 TILL MÅN 37 Loc 246 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(8.4) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 79 01. Januari 53 02. Februari 233 03. Mars 248 04. April 88 05. Maj 124 06. Juni 56 07. Juli 112 08. Augusti 76 09. September 56 10. Oktober 48 11. November 138 12. December 1 21. Vintern 23 22. Våren 3 23. Sommaren 19 24. Hösten 2 88. Kommer ej ihåg 2940 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 147 SYSSELS. 8: TIM/VECKA 37 Loc 248 width 2 MD= 0 or GE 99 37C(8) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt syssla med detta? <Se F.37 för fullständig frågetext> 10. 10 timmar/vecka . . 70. 70 timmar/vecka 1 88. Kommer ej ihåg 3534 00. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas Kod: 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 1 5 2 5 1 190 3 10 6 22 30 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 3 5 9 5 60 2 9 4 2 15 5 Kod: 38 39 40 42 43 45 48 50 53 54 55 Frek: 6 2 332 4 1 3 1 2 1 1 2 Kod: 60 70 88 0 99 Frek: 2 1 1 3534 13
VAR 148 ARBETSTIDSFORM 8 37 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 37DE(8) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 534 1. Dagtid, vardagar 147 3. Delvis obekväm arbetstid 65 5. Helt obekväm arbetstid 3535 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 149 STUDIERS OMFATTNING 8 37 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 37F(8) (OM STUDIER) Var det heltids- eller deltidsstudier? <Se F.37 för fullständig frågetext> UPPREPA A+B+ EVENTUELLT C, D, E, F FÖR VARJE TYP AV HUVUDSYSSELSÄTTNING FRAM TOM IDAG. 145 1. Heltid 3 2. Deltid 4149 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 150 SYSSELSÄTTNING 9 37 Loc 252 width 1 MD=0 37A(9) Vad gjorde du därefter? <Se F.37 för fullständig frågetext> 504 1. Förvärvsarbete 16 2. Dagmamma 99 3. Studier 148 4. Sköta hushåll 145 5. Tjänstledig med föräldra-/moderskapspenning från förvärvsarbete 28 6. Arbetslös 12 7. Övrigt 5 8. Förvärvsarbete och studier (lika mycket) 0 9. Kommer ej ihåg 3343 0. Frågan ej tillämplig
VAR 151 SYSSELS.9 FRÅN ÅR 37 Loc 253 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(9.1) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 58. 1958 . . 81. 1981 3342 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 1 2 1 5 1 9 9 20 4 9 27 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 29 29 42 36 58 53 70 82 90 90 115 Kod: 80 81 0 99 Frek: 130 45 3342 1
VAR 152 SYSSELS.9 FRÅN MÅN 37 Loc 255 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(9.2) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 166 01. Januari 44 02. Februari 70 03. Mars 34 04. April 61 05. Maj 100 06. Juni 52 07. Juli 129 08. Augusti 89 09. September 69 10. Oktober 42 11. November 52 12. December 3 21. Vintern 20 22. Våren 2 23. Sommaren 22 24. Hösten 2 88. Kommer ej ihåg 3342 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 153 SYSSELS.9 TILL ÅR 37 Loc 257 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(9.3) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 59. 1959 . . 81. 1981 3342 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 59 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 2 4 7 5 14 4 13 12 15 19 29 Kod: 73 74 75 76 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 48 49 47 58 63 89 70 97 311 3342 2 Kod: 73 74 75 76 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 48 49 47 58 63 89 70 97 311 3342 2
VAR 154 SYSSELS.9 TILL MÅN 37 Loc 259 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(9.4) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 65 01. Januari 48 02. Februari 140 03. Mars 222 04. April 53 05. Maj 66 06. Juni 34 07. Juli 80 08. Augusti 48 09. September 44 10. Oktober 34 11. November 86 12. December 0 21. Vintern 17 22. Våren 4 23. Sommaren 12 24. Hösten 3 88. Kommer ej ihåg 3342 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 155 SYSSELS. 9: TIM/VECKA 37 Loc 261 width 2 MD= 0 or GE 99 37C(9) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt syssla med detta? <Se F.37 för fullständig frågetext> 16. 16 timmar/vecka . . 65. 65 timmar/vecka 2 88. Kommer ej ihåg 3775 00. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas Kod: 16 18 19 20 22 23 24 25 27 28 30 Frek: 4 3 2 146 5 3 4 18 1 9 53 Kod: 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 Frek: 4 1 2 9 4 5 2 226 1 2 1 Kod: 45 47 50 65 88 0 99 Frek: 2 1 3 1 2 3775 11
VAR 156 ARBETSTIDSFORM 9 37 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 37DE(9) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 348 1. Dagtid, vardagar 120 3. Delvis obekväm arbetstid 38 5. Helt obekväm arbetstid 1 8. Kommer ej ihåg 3777 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 157 STUDIERS OMFATTNING 9 37 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 37F(9) (OM STUDIER) Var det heltids- eller deltidsstudier? <Se F.37 för fullständig frågetext> UPPREPA A+B+ EVENTUELLT C, D, E, F FÖR VARJE TYP AV HUVUDSYSSELSÄTTNING FRAM TOM IDAG. 96 1. Heltid 5 2. Deltid 4196 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 158 SYSSELSÄTTNING 10 37 Loc 265 width 1 MD=0 37A(10) Vad gjorde du därefter? <Se F.37 för fullständig frågetext> 331 1. Förvärvsarbete 15 2. Dagmamma 75 3. Studier 123 4. Sköta hushåll 98 5. Tjänstledig med föräldra-/moderskapspenning från förvärvsarbete 26 6. Arbetslös 3 7. Övrigt 1 8. Förvärvsarbete och studier (lika mycket) 0 9. Kommer ej ihåg 3628 0. Frågan ej tillämplig
VAR 159 SYSSELS.10 FRÅN ÅR 37 Loc 266 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(10.1) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 59. 1959 . . 81. 1981 3627 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 59 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 2 4 6 6 14 3 12 13 15 19 25 Kod: 73 74 75 76 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 45 44 55 52 70 83 75 94 34 3627 2 Kod: 73 74 75 76 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 45 44 55 52 70 83 75 94 34 3627 2
VAR 160 SYSSELS.10 FRÅN MÅN 37 Loc 268 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(10.2) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 115 01. Januari 43 02. Februari 47 03. Mars 47 04. April 45 05. Maj 48 06. Juni 33 07. Juli 78 08. Augusti 71 09. September 41 10. Oktober 42 11. November 28 12. December 0 21. Vintern 15 22. Våren 2 23. Sommaren 13 24. Hösten 3 88. Kommer ej ihåg 3627 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 161 SYSSELS.10 TILL ÅR 37 Loc 270 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(10.3) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 60. 1960 . . 81. 1981 3627 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 60 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 2 5 3 7 8 3 15 6 9 15 16 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 30 44 45 44 62 59 74 225 3627 1
VAR 162 SYSSELS.10 TILL MÅN 37 Loc 272 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(10.4) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 37 01. Januari 27 02. Februari 121 03. Mars 139 04. April 35 05. Maj 60 06. Juni 27 07. Juli 60 08. Augusti 35 09. September 34 10. Oktober 25 11. November 55 12. December 1 21. Vintern 7 22. Våren 1 23. Sommaren 8 24. Hösten 3627 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 163 SYSSELS.10: TIM/VECKA 37 Loc 274 width 2 MD= 0 or GE 99 37C(10) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt syssla med detta? <Se F.37 för fullständig frågetext> 16. 16 timmar/vecka . . 55. 55 timmar/vecka 3952 00. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 4 3 6 1 83 1 7 5 9 10 1 Kod: 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 1 38 1 5 5 2 9 1 1 3 1 Kod: 40 42 45 48 50 53 55 0 99 Frek: 136 1 1 2 3 1 1 3952 6
VAR 164 ARBETSTIDSFORM 10 37 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 9 37DE(10) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 238 1. Dagtid, vardagar 62 3. Delvis obekväm arbetstid 35 5. Helt obekväm arbetstid 3953 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 165 STUDIERS OMFATTN. 10 37 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 9 37F(10) (OM STUDIER) Var det heltids- eller deltidsstudier? <Se F.37 för fullständig frågetext> UPPREPA A+B+ EVENTUELLT C, D, E, F FÖR VARJE TYP AV HUVUDSYSSELSÄTTNING FRAM TOM IDAG. 68 1. Heltid 6 2. Deltid 4224 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 166 SYSSELSÄTTNING 11 37 Loc 278 width 1 MD=0 37A(11) Vad gjorde du därefter? <Se F.37 för fullständig frågetext> 264 1. Förvärvsarbete 9 2. Dagmamma 55 3. Studier 66 4. Sköta hushåll 54 5. Tjänstledig med föräldra-/moderskapspenning från förvärvsarbete 13 6. Arbetslös 5 7. Övrigt 1 8. Förvärvsarbete och studier (lika mycket) 0 9. Kommer ej ihåg 3833 0. Frågan ej tillämplig
VAR 167 SYSSELS.11 FRÅN ÅR 37 Loc 279 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(11.1) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 60. 1960 . . 81. 1981 3832 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 60 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 2 4 4 7 7 4 13 6 10 15 16 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 28 45 43 44 57 62 70 30 3832 1
VAR 168 SYSSELS.11 FRÅN MÅN 37 Loc 281 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(11.2) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 72 01. Januari 30 02. Februari 27 03. Mars 28 04. April 30 05. Maj 48 06. Juni 25 07. Juli 56 08. Augusti 53 09. September 34 10. Oktober 27 11. November 21 12. December 1 21. Vintern 5 22. Våren 0 23. Sommaren 12 24. Hösten 0 88. Kommer ej ihåg 3830 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 169 SYSSELS.11 TILL ÅR 37 Loc 283 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(11.3) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 60. 1960 . . 81. 1981 3830 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 60 62 64 65 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 1 1 2 2 4 5 2 12 6 9 12 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 16 21 22 43 40 38 55 178 3830 1
VAR 170 SYSSELS.11 TILL MÅN 37 Loc 285 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(11.4) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 23 01. Januari 14 02. Februari 77 03. Mars 113 04. April 33 05. Maj 37 06. Juni 19 07. Juli 46 08. Augusti 21 09. September 20 10. Oktober 15 11. November 36 12. December 2 21. Vintern 2 22. Våren 4 23. Sommaren 6 24. Hösten 3831 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 171 SYSSELS.11: TIM/VECKA 37 Loc 287 width 2 MD= 0 or GE 99 37C(11) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt syssla med detta? <Se F.37 för fullständig frågetext> 01. 1 timme/vecka . . 60. 60 timmar/vecka 4023 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 1 16 17 18 19 20 22 23 24 25 27 Frek: 1 3 1 2 1 71 5 1 7 9 1 Kod: 28 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 Frek: 3 33 1 4 2 5 3 5 5 107 1 Kod: 42 50 60 0 99 Frek: 1 1 1 4023 3
VAR 172 ARBETSTIDSFORM 11 37 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 37DE(11) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 184 1. Dagtid, vardagar 74 3. Delvis obekväm arbetstid 11 5. Helt obekväm arbetstid 4025 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 173 STUDIERS OMFATTN. 11 37 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 37F(11) (OM STUDIER) Var det heltids- eller deltidsstudier? <Se F.37 för fullständig frågetext> UPPREPA A+B+ EVENTUELLT C, D, E, F FÖR VARJE TYP AV HUVUDSYSSELSÄTTNING FRAM TOM IDAG. 53 1. Heltid 2 2. Deltid 4244 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 174 SYSSELSÄTTNING 12 37 Loc 291 width 1 MD=0 37A(12) Vad gjorde du därefter? <Se F.37 för fullständig frågetext> 165 1. Förvärvsarbete 7 2. Dagmamma 32 3. Studier 45 4. Sköta hushåll 34 5. Tjänstledig med föräldra-/moderskapspenning från förvärvsarbete 17 6. Arbetslös 3 7. Övrigt 1 8. Förvärvsarbete och studier (lika mycket) 0 9. Kommer ej ihåg 3996 0. Frågan ej tillämplig
VAR 175 SYSSELS.12 FRÅN ÅR 37 Loc 292 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(12.1) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 60. 1960 . . 81. 1981 3995 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 60 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 1 1 1 3 4 4 3 11 7 8 12 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 16 19 23 41 37 40 55 18 3995 1
VAR 176 SYSSELS.12 FRÅN MÅN 37 Loc 294 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(12.2) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 48 01. Januari 16 02. Februari 16 03. Mars 11 04. April 21 05. Maj 33 06. Juni 17 07. Juli 54 08. Augusti 28 09. September 20 10. Oktober 11 11. November 15 12. December 1 21. Vintern 4 22. Våren 4 23. Sommaren 5 24. Hösten 3995 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 177 SYSSELS.12 TILL ÅR 37 Loc 296 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(12.3) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 60. 1960 . . 81. 1981 3995 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 60 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 1 2 2 1 2 3 4 4 7 9 13 Kod: 75 76 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 10 9 21 39 24 37 116 3995 1
VAR 178 SYSSELS.12 TILL MÅN 37 Loc 298 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(12.4) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 14 01. Januari 5 02. Februari 60 03. Mars 77 04. April 16 05. Maj 18 06. Juni 10 07. Juli 26 08. Augusti 18 09. September 16 10. Oktober 8 11. November 30 12. December 0 21. Vintern 0 22. Våren 0 23. Sommaren 6 24. Hösten 3995 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 179 SYSSELS.12: TIM/VECKA 37 Loc 300 width 2 MD= 0 or GE 99 37C(12) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt syssla med detta? <Se F.37 för fullständig frågetext> 16. 16 timmar/vecka . . 66. 66 timmar/vecka 4126 00. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas Kod: 16 17 19 20 22 24 25 26 27 28 29 Frek: 2 2 1 45 1 1 4 1 1 1 2 Kod: 30 32 35 36 37 38 40 50 66 0 99 Frek: 24 3 4 2 1 1 71 1 1 4126 5 Kod: 30 32 35 36 37 38 40 50 66 0 99 Frek: 24 3 4 2 1 1 71 1 1 4126 5
VAR 180 ARBETSTIDSFORM 12 37 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 9 37DE(12) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 125 1. Dagtid, vardagar 34 3. Delvis obekväm arbetstid 10 5. Helt obekväm arbetstid 4127 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 181 STUDIERS OMFATTN. 12 37 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 9 37F(12) (OM STUDIER) Var det heltids- eller deltidsstudier? <Se F.37 för fullständig frågetext> UPPREPA A+B+ EVENTUELLT C, D, E, F FÖR VARJE TYP AV HUVUDSYSSELSÄTTNING FRAM TOM IDAG. 31 1. Heltid 0 2. Deltid 4267 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 182 SYSSELSÄTTNING 13 37 Loc 304 width 1 MD=0 37A(13) Vad gjorde du därefter? <Se F.37 för fullständig frågetext> 117 1. Förvärvsarbete 4 2. Dagmamma 16 3. Studier 22 4. Sköta hushåll 21 5. Tjänstledig med föräldra-/moderskapspenning från förvärvsarbete 11 6. Arbetslös 1 7. Övrigt 1 8. Förvärvsarbete och studier (lika mycket) 0 9. Kommer ej ihåg 4107 0. Frågan ej tillämplig
VAR 183 SYSSELS.13 FRÅN ÅR 37 Loc 305 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(13.1) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 60. 1960 . . 81. 1981 4106 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 60 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 1 1 3 3 2 4 5 5 10 13 10 Kod: 76 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 9 21 37 24 36 9 4106 1
VAR 184 SYSSELS.13 FRÅN MÅN 37 Loc 307 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(13.2) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 31 01. Januari 8 02. Februari 11 03. Mars 14 04. April 14 05. Maj 14 06. Juni 9 07. Juli 29 08. Augusti 19 09. September 15 10. Oktober 12 11. November 10 12. December 0 21. Vintern 0 22. Våren 0 23. Sommaren 6 24. Hösten 1 88. Kommer ej ihåg 4106 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 185 SYSSELS.13 TILL ÅR 37 Loc 309 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(13.3) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 62. 1962 . . 81. 1981 4106 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 62 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 1 1 2 2 1 1 2 3 5 7 7 Kod: 76 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 9 14 19 19 25 75 4106 1
VAR 186 SYSSELS.13 TILL MÅN 37 Loc 311 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(13.4) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 13 01. Januari 8 02. Februari 32 03. Mars 46 04. April 10 05. Maj 15 06. Juni 7 07. Juli 20 08. Augusti 11 09. September 6 10. Oktober 5 11. November 14 12. December 0 21. Vintern 1 22. Våren 1 23. Sommaren 2 24. Hösten 2 88. Kommer ej ihåg 4106 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 187 SYSSELS.13: TIM/VECKA 37 Loc 313 width 2 MD= 0 or GE 99 37C(13) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt syssla med detta? <Se F.37 för fullständig frågetext> 17. 17 timmar/vecka . . 60. 60 timmar/vecka 4177 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Frek: 1 1 1 25 1 1 3 3 1 1 1 Kod: 30 32 35 38 39 40 50 56 60 0 99 Frek: 19 3 5 1 2 48 2 1 1 4177 2 Kod: 30 32 35 38 39 40 50 56 60 0 99 Frek: 19 3 5 1 2 48 2 1 1 4177 2
VAR 188 ARBETSTIDSFORM 13 37 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 37DE(13) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 78 1. Dagtid, vardagar 29 3. Delvis obekväm arbetstid 8 5. Helt obekväm arbetstid 4178 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 189 STUDIERS OMFATTN. 13 37 Loc 316 width 1 MD=0 37F(13) (OM STUDIER) Var det heltids- eller deltidsstudier? <Se F.37 för fullständig frågetext> UPPREPA A+B+ EVENTUELLT C, D, E, F FÖR VARJE TYP AV HUVUDSYSSELSÄTTNING FRAM TOM IDAG. 17 1. Heltid 1 2. Deltid 4282 0. Frågan ej tillämplig
VAR 190 SYSSELSÄTTNING 14 37 Loc 317 width 1 MD=0 37A(14) Vad gjorde du därefter? <Se F.37 för fullständig frågetext> 75 1. Förvärvsarbete 4 2. Dagmamma 15 3. Studier 18 4. Sköta hushåll 8 5. Tjänstledig med föräldra-/moderskapspenning från förvärvsarbete 4 6. Arbetslös 1 7. Övrigt 0 8. Förvärvsarbete och studier (lika mycket) 0 9. Kommer ej ihåg 4175 0. Frågan ej tillämplig
VAR 191 SYSSELS.14 FRÅN ÅR 37 Loc 318 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(14.1) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 62. 1962 . . 81. 1981 4174 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 62 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 1 1 2 2 1 1 2 3 5 6 7 Kod: 76 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 10 14 16 17 28 9 4174 1
VAR 192 SYSSELS.14 FRÅN MÅN 37 Loc 320 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(14.2) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 21 01. Januari 9 02. Februari 7 03. Mars 7 04. April 7 05. Maj 13 06. Juni 7 07. Juli 15 08. Augusti 18 09. September 7 10. Oktober 5 11. November 4 12. December 0 21. Vintern 1 22. Våren 1 23. Sommaren 3 24. Hösten 1 88. Kommer ej ihåg 4173 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 193 SYSSELS.14 TILL ÅR 37 Loc 322 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(14.3) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 64. 1964 . . 81. 1981 4172 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 64 66 67 69 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 1 1 1 1 1 5 1 1 6 7 6 Kod: 78 79 80 81 0 99 Frek: 14 9 21 51 4172 2
VAR 194 SYSSELS.14 TILL MÅN 37 Loc 324 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(14.4) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 6 01. Januari 0 02. Februari 28 03. Mars 32 04. April 4 05. Maj 12 06. Juni 6 07. Juli 8 08. Augusti 5 09. September 2 10. Oktober 5 11. November 15 12. December 0 21. Vintern 2 22. Våren 1 23. Sommaren 1 24. Hösten 4172 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 195 SYSSELS.14: TIM/VECKA 37 Loc 326 width 2 MD= 0 or GE 99 37C(14) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt syssla med detta? <Se F.37 för fullständig frågetext> 16. 16 timmar/vecka . . 50. 50 timmar/vecka 4218 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas Kod: 16 18 20 23 24 25 26 27 29 30 32 Frek: 1 2 25 1 1 3 1 1 1 10 4 Kod: 35 36 38 40 45 50 0 99 Frek: 2 1 1 20 1 3 4218 4
VAR 196 ARBETSTIDSFORM 14 37 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 9 37DE(14) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 52 1. Dagtid, vardagar 17 3. Delvis obekväm arbetstid 5 5. Helt obekväm arbetstid 4219 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 197 STUDIERS OMFATTN. 14 37 Loc 329 width 1 MD=0 or GE 9 37F(14) (OM STUDIER) Var det heltids- eller deltidsstudier? <Se F.37 för fullständig frågetext> UPPREPA A+B+ EVENTUELLT C, D, E, F FÖR VARJE TYP AV HUVUDSYSSELSÄTTNING FRAM TOM IDAG. 15 1. Heltid 0 2. Deltid 4284 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 198 SYSSELSÄTTNING 15 37 Loc 330 width 1 MD=0 37A(15) Vad gjorde du därefter? <Se F.37 för fullständig frågetext> 43 1. Förvärvsarbete 4 2. Dagmamma 4 3. Studier 12 4. Sköta hushåll 10 5. Tjänstledig med föräldra-/moderskapspenning från förvärvsarbete 2 6. Arbetslös 2 7. Övrigt 0 8. Förvärvsarbete och studier (lika mycket) 0 9. Kommer ej ihåg 4223 0. Frågan ej tillämplig
VAR 199 SYSSELS.15 FRÅN ÅR 37 Loc 331 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(15.1) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 64. 1964 . . 81. 1981 4221 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 64 66 67 69 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 1 1 1 1 1 4 2 1 5 7 7 Kod: 78 79 80 81 0 99 Frek: 13 11 17 5 4221 2
VAR 200 SYSSELS.15 FRÅN MÅN 37 Loc 333 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(15.2) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 14 01. Januari 2 02. Februari 4 03. Mars 6 04. April 3 05. Maj 10 06. Juni 3 07. Juli 14 08. Augusti 6 09. September 3 10. Oktober 2 11. November 6 12. December 0 21. Vintern 2 22. Våren 1 23. Sommaren 1 24. Hösten 4221 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 201 SYSSELS.15 TILL ÅR 37 Loc 335 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(15.3) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 65. 1965 . . 81. 1981 4221 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 65 66 68 69 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 1 1 1 1 1 3 3 1 4 6 3 Kod: 79 80 81 0 99 Frek: 17 4 31 4221 2
VAR 202 SYSSELS.15 TILL MÅN 37 Loc 337 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(15.4) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 8 01. Januari 3 02. Februari 17 03. Mars 18 04. April 1 05. Maj 6 06. Juni 3 07. Juli 8 08. Augusti 3 09. September 5 10. Oktober 0 11. November 4 12. December 0 21. Vintern 0 22. Våren 1 23. Sommaren 0 24. Hösten 4221 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 203 SYSSELS.15: TIM/VECKA 37 Loc 339 width 2 MD= 0 or GE 99 37C(15) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt syssla med detta? <Se F.37 för fullständig frågetext> 17. 17 timmar/vecka . . 50. 50 timmar/vecka 4251 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 17 20 21 24 25 30 31 35 36 38 40 Frek: 1 8 1 3 2 6 2 1 1 1 20 Kod: 50 0 99 Frek: 1 4251 2
VAR 204 ARBETSTIDSFORM 15 37 Loc 341 width 1 MD=0 or GE 9 37DE(15) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 38 1. Dagtid, vardagar 5 3. Delvis obekväm arbetstid 3 5. Helt obekväm arbetstid 4253 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 205 STUDIERS OMFATTN. 15 37 Loc 342 width 1 MD=0 37F(15) (OM STUDIER) Var det heltids- eller deltidsstudier? <Se F.37 för fullständig frågetext> UPPREPA A+B+ EVENTUELLT C, D, E, F FÖR VARJE TYP AV HUVUDSYSSELSÄTTNING FRAM TOM IDAG. 4 1. Heltid 0 2. Deltid 4296 0. Frågan ej tillämplig
VAR 206 SYSSELSÄTTNING 16 37 Loc 343 width 1 MD=0 37A(16) Vad gjorde du därefter? <Se F.37 för fullständig frågetext> 30 1. Förvärvsarbete 1 2. Dagmamma 3 3. Studier 9 4. Sköta hushåll 4 5. Tjänstledig med föräldra-/moderskapspenning från förvärvsarbete 2 6. Arbetslös 0 7. Övrigt 1 8. Förvärvsarbete och studier (lika mycket) 0 9. Kommer ej ihåg 4250 0. Frågan ej tillämplig
VAR 207 SYSSELS.16 FRÅN ÅR 37 Loc 344 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(16.1) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 65. 1965 . . 81. 1981 4248 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 65 67 68 69 72 73 74 76 77 78 79 Frek: 1 1 1 1 1 3 3 4 6 4 16 Kod: 80 81 0 99 Frek: 5 4 4248 2
VAR 208 SYSSELS.16 FRÅN MÅN 37 Loc 346 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(16.2) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 10 01. Januari 2 02. Februari 5 03. Mars 5 04. April 2 05. Maj 3 06. Juni 4 07. Juli 11 08. Augusti 3 09. September 4 10. Oktober 1 11. November 0 12. December 0 21. Vintern 0 22. Våren 1 23. Sommaren 0 24. Hösten 4247 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 209 SYSSELS.16 TILL ÅR 37 Loc 348 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(16.3) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 65. 1965 . . 81. 1981 4247 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 65 67 70 72 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 1 1 1 1 2 2 2 4 3 11 7 Kod: 81 0 99 Frek: 16 4247 2
VAR 210 SYSSELS.16 TILL MÅN 37 Loc 350 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(16.4) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 4 01. Januari 1 02. Februari 6 03. Mars 10 04. April 3 05. Maj 8 06. Juni 2 07. Juli 6 08. Augusti 2 09. September 1 10. Oktober 1 11. November 4 12. December 1 21. Vintern 1 22. Våren 0 23. Sommaren 1 24. Hösten 4247 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 211 SYSSELS.16: TIM/VECKA 37 Loc 352 width 2 MD= 0 or GE 99 37C(16) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt syssla med detta? <Se F.37 för fullständig frågetext> 16. 16 timmar/vecka . . 40. 40 timmar/vecka 4265 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas Kod: 16 18 20 22 24 26 30 31 36 40 0 Frek: 1 1 10 1 2 1 4 1 1 9 4265 Kod: 99 Frek: 4
VAR 212 ARBETSTIDSFORM 16 37 Loc 354 width 1 MD=0 or GE 9 37DE(16) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 20 1. Dagtid, vardagar 6 3. Delvis obekväm arbetstid 4 5. Helt obekväm arbetstid 4267 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 213 STUDIERS OMFATTN. 16 37 Loc 355 width 1 MD=0 37F(16) (OM STUDIER) Var det heltids- eller deltidsstudier? <Se F.37 för fullständig frågetext> UPPREPA A+B+ EVENTUELLT C, D, E, F FÖR VARJE TYP AV HUVUDSYSSELSÄTTNING FRAM TOM IDAG. 3 1. Heltid 1 2. Deltid 4296 0. Frågan ej tillämplig
VAR 214 SYSSELSÄTTNING 17 37 Loc 356 width 1 MD=0 37A(17) Vad gjorde du därefter? <Se F.37 för fullständig frågetext> 21 1. Förvärvsarbete 2 2. Dagmamma 7 3. Studier 5 4. Sköta hushåll 0 5. Tjänstledig med föräldra-/moderskapspenning från förvärvsarbete 2 6. Arbetslös 0 7. Övrigt 0 8. Förvärvsarbete och studier (lika mycket) 0 9. Kommer ej ihåg 4263 0. Frågan ej tillämplig
VAR 215 SYSSELS.17 FRÅN ÅR 37 Loc 357 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(17.1) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 65. 1965 . . 81. 1981 4261 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 65 67 70 72 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 1 1 2 1 2 4 2 3 3 9 7 Kod: 81 0 99 Frek: 2 4261 2
VAR 216 SYSSELS.17 FRÅN MÅN 37 Loc 359 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(17.2) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 7 01. Januari 2 02. Februari 2 03. Mars 0 04. April 1 05. Maj 7 06. Juni 3 07. Juli 7 08. Augusti 2 09. September 2 10. Oktober 1 11. November 0 12. December 1 21. Vintern 1 22. Våren 0 23. Sommaren 1 24. Hösten 4261 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 217 SYSSELS.17 TILL ÅR 37 Loc 361 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(17.3) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 66. 1966 . . 81. 1981 4261 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 66 68 71 72 74 75 76 78 79 80 81 Frek: 1 1 1 1 1 3 2 5 5 4 13 Kod: 0 99 Frek: 4261 2
VAR 218 SYSSELS.17 TILL MÅN 37 Loc 363 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(17.4) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 2 01. Januari 0 02. Februari 8 03. Mars 7 04. April 3 05. Maj 5 06. Juni 3 07. Juli 4 08. Augusti 3 09. September 0 10. Oktober 0 11. November 1 12. December 0 21. Vintern 0 22. Våren 0 23. Sommaren 1 24. Hösten 4261 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 219 SYSSELS.17: TIM/VECKA 37 Loc 365 width 2 MD= 0 or GE 99 37C(17) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt syssla med detta? <Se F.37 för fullständig frågetext> 19. 19 timmar/vecka . . 40. 40 timmar/vecka 4275 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 19 20 25 27 30 32 33 40 0 99 Frek: 1 4 2 1 5 1 1 7 4275 3
VAR 220 ARBETSTIDSFORM 17 37 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 9 37DE(17) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 14 1. Dagtid, vardagar 5 3. Delvis obekväm arbetstid 2 5. Helt obekväm arbetstid 4277 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 221 STUDIERS OMFATTN. 17 37 Loc 368 width 1 MD=0 37F(17) (OM STUDIER) Var det heltids- eller deltidsstudier? <Se F.37 för fullständig frågetext> UPPREPA A+B+ EVENTUELLT C, D, E, F FÖR VARJE TYP AV HUVUDSYSSELSÄTTNING FRAM TOM IDAG. 6 1. Heltid 1 2. Deltid 4293 0. Frågan ej tillämplig
VAR 222 SYSSELSÄTTNING 18 37 Loc 369 width 1 MD=0 37A(18) Vad gjorde du därefter? <Se F.37 för fullständig frågetext> 13 1. Förvärvsarbete 0 2. Dagmamma 2 3. Studier 3 4. Sköta hushåll 4 5. Tjänstledig med föräldra-/moderskapspenning från förvärvsarbete 2 6. Arbetslös 0 7. Övrigt 0 8. Förvärvsarbete och studier (lika mycket) 0 9. Kommer ej ihåg 4276 0. Frågan ej tillämplig
VAR 223 SYSSELS.18 FRÅN ÅR 37 Loc 370 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(18.1) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 66. 1966 . . 81. 1981 4274 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 66 68 71 72 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 5 5 4 Kod: 81 0 99 Frek: 1 4274 2
VAR 224 SYSSELS.18 FRÅN MÅN 37 Loc 372 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(18.2) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 1 01. Januari 1 02. Februari 2 03. Mars 1 04. April 2 05. Maj 4 06. Juni 1 07. Juli 5 08. Augusti 3 09. September 1 10. Oktober 1 11. November 1 12. December 0 21. Vintern 0 22. Våren 0 23. Sommaren 1 24. Hösten 4274 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 225 SYSSELS.18 TILL ÅR 37 Loc 374 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(18.3) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 66. 1966 . . 81. 1981 4274 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 66 69 72 74 75 76 79 80 81 0 99 Frek: 1 1 1 1 1 3 4 8 4 4274 2 Kod: 66 69 72 74 75 76 79 80 81 0 99 Frek: 1 1 1 1 1 3 4 8 4 4274 2
VAR 226 SYSSELS.18 TILL MÅN 37 Loc 376 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(18.4) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 4 01. Januari 0 02. Februari 4 03. Mars 2 04. April 1 05. Maj 3 06. Juni 2 07. Juli 3 08. Augusti 1 09. September 2 10. Oktober 0 11. November 2 12. December 0 21. Vintern 0 22. Våren 0 23. Sommaren 0 24. Hösten 4274 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 227 SYSSELS.18: TIM/VECKA 37 Loc 378 width 2 MD= 0 or GE 99 37C(18) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt syssla med detta? <Se F.37 för fullständig frågetext> 17. 17 timmar/vecka . . 40. 40 timmar/vecka 4285 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 17 18 22 30 32 38 40 0 99 Frek: 1 1 1 2 1 1 6 4285 2
VAR 228 ARBETSTIDSFORM 18 37 Loc 380 width 1 MD=0 or GE 9 37DE(18) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 9 1. Dagtid, vardagar 2 3. Delvis obekväm arbetstid 1 5. Helt obekväm arbetstid 4287 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 229 STUDIERS OMFATTN. 18 37 Loc 381 width 1 MD=0 37F(18) (OM STUDIER) Var det heltids- eller deltidsstudier? <Se F.37 för fullständig frågetext> UPPREPA A+B+ EVENTUELLT C, D, E, F FÖR VARJE TYP AV HUVUDSYSSELSÄTTNING FRAM TOM IDAG. 2 1. Heltid 0 2. Deltid 4298 0. Frågan ej tillämplig
VAR 230 SYSSELSÄTTNING 19 37 Loc 382 width 1 MD=0 37A(19) Vad gjorde du därefter? <Se F.37 för fullständig frågetext> 11 1. Förvärvsarbete 0 2. Dagmamma 3 3. Studier 3 4. Sköta hushåll 1 5. Tjänstledig med föräldra-/moderskapspenning från förvärvsarbete 1 6. Arbetslös 0 7. Övrigt 0 8. Förvärvsarbete och studier (lika mycket) 0 9. Kommer ej ihåg 4281 0. Frågan ej tillämplig
VAR 231 SYSSELS.19 FRÅN ÅR 37 Loc 383 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(19.1) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 67. 1967 . . 80. 1980 4279 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 67 69 74 75 76 79 80 0 99 Frek: 1 1 2 1 3 3 8 4279 2
VAR 232 SYSSELS.19 FRÅN MÅN 37 Loc 385 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(19.2) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 5 01. Januari 0 02. Februari 0 03. Mars 0 04. April 3 05. Maj 0 06. Juni 3 07. Juli 4 08. Augusti 2 09. September 3 10. Oktober 0 11. November 0 12. December 0 21. Vintern 0 22. Våren 0 23. Sommaren 0 24. Hösten 4278 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 233 SYSSELS.19 TILL ÅR 37 Loc 387 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(19.3) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 67. 1967 . . 81. 1981 4278 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 67 70 74 76 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 4 8 4278 2 Kod: 67 70 74 76 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 4 8 4278 2
VAR 234 SYSSELS.19 TILL MÅN 37 Loc 389 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(19.4) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 5 01. Januari 0 02. Februari 4 03. Mars 3 04. April 0 05. Maj 1 06. Juni 0 07. Juli 1 08. Augusti 2 09. September 0 10. Oktober 1 11. November 3 12. December 0 21. Vintern 0 22. Våren 0 23. Sommaren 0 24. Hösten 4278 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 235 SYSSELS.19: TIM/VECKA 37 Loc 391 width 2 MD= 0 or GE 99 37C(19) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt syssla med detta? <Se F.37 för fullständig frågetext> 20. 20 timmar/vecka . . 40. 40 timmar/vecka 4286 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 20 25 30 34 40 0 99 Frek: 4 1 2 1 4 4286 2
VAR 236 ARBETSTIDSFORM 19 37 Loc 393 width 1 MD=0 37DE(19) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 8 1. Dagtid, vardagar 2 3. Delvis obekväm arbetstid 2 5. Helt obekväm arbetstid 4288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 237 STUDIERS OMFATTN. 19 37 Loc 394 width 1 MD=0 37F(19) (OM STUDIER) Var det heltids- eller deltidsstudier? <Se F.37 för fullständig frågetext> UPPREPA A+B+ EVENTUELLT C, D, E, F FÖR VARJE TYP AV HUVUDSYSSELSÄTTNING FRAM TOM IDAG. 3 1. Heltid 0 2. Deltid 4297 0. Frågan ej tillämplig
VAR 238 SYSSELSÄTTNING 20 37 Loc 395 width 1 MD=0 37A(20) Vad gjorde du därefter? <Se F.37 för fullständig frågetext> 6 1. Förvärvsarbete 0 2. Dagmamma 1 3. Studier 4 4. Sköta hushåll 1 5. Tjänstledig med föräldra-/moderskapspenning från förvärvsarbete 1 6. Arbetslös 0 7. Övrigt 1 8. Förvärvsarbete och studier (lika mycket) 0 9. Kommer ej ihåg 4286 0. Frågan ej tillämplig
VAR 239 SYSSELS.20 FRÅN ÅR 37 Loc 396 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(20.1) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 66. 1966 . . 81. 1981 4284 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 67 70 74 76 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4284 2 Kod: 67 70 74 76 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4284 2
VAR 240 SYSSELS.20 FRÅN MÅN 37 Loc 398 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(20.2) Under vilken period gjorde Du detta? (Påbörjad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 4 01. Januari 1 02. Februari 1 03. Mars 0 04. April 1 05. Maj 0 06. Juni 1 07. Juli 1 08. Augusti 1 09. September 1 10. Oktober 0 11. November 3 12. December 0 21. Vintern 0 22. Våren 0 23. Sommaren 0 24. Hösten 4284 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 241 SYSSELS.20 TILL ÅR 37 Loc 400 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(20.3) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad år) <Se F.37 för fullständig frågetext> 71. 1971 . . 81. 1981 4284 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 71 73 76 77 81 0 99 Frek: 1 1 1 1 10 4284 2
VAR 242 SYSSELS.20 TILL MÅN 37 Loc 402 width 2 MD= 0 or GE 99 37B(20.4) Under vilken period gjorde Du detta? (Avslutad månad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 0 01. Januari 1 02. Februari 4 03. Mars 5 04. April 1 05. Maj 0 06. Juni 0 07. Juli 2 08. Augusti 0 09. September 0 10. Oktober 0 11. November 1 12. December 0 21. Vintern 0 22. Våren 0 23. Sommaren 0 24. Hösten 4284 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 243 SYSSELS.20: TIM/VECKA 37 Loc 404 width 2 MD= 0 or GE 99 37C(20) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt syssla med detta? <Se F.37 för fullständig frågetext> 20. 20 timmar/vecka . . 40. 40 timmar/vecka 4291 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 20 30 35 40 0 99 Frek: 3 1 1 2 4291 2
VAR 244 ARBETSTIDSFORM 20 37 Loc 406 width 1 MD=0 or GE 9 37DE(20) (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 6 1. Dagtid, vardagar 0 3. Delvis obekväm arbetstid 0 5. Helt obekväm arbetstid 4293 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 245 STUDIERS OMFATTN. 20 37 Loc 407 width 1 MD=0 37F(20) (OM STUDIER) Var det heltids- eller deltidsstudier? <Se F.37 för fullständig frågetext> UPPREPA A+B+ EVENTUELLT C, D, E, F FÖR VARJE TYP AV HUVUDSYSSELSÄTTNING FRAM TOM IDAG. 2 1. Heltid 0 2. Deltid 4298 0. Frågan ej tillämplig
VAR 246 NUVARANDE SYSSELSÄTTN 37 Loc 408 width 2 MD=99 37x Antal sysselsättningsperioder. Nuvarande sysselsättning (rad) <Se F.37 för fullständig frågetext> 68 01. Period 1 = nuvarande sysselsättning 334 02. Period 2 = nuvarande sysselsättning 412 03. Period 3 = nuvarande sysselsättning 580 04. Period 4 = nuvarande sysselsättning 539 05. Period 5 = nuvarande sysselsättning 546 06. Period 6 = nuvarande sysselsättning 464 07. Period 7 = nuvarande sysselsättning 399 08. Period 8 = nuvarande sysselsättning 286 09. Period 9 = nuvarande sysselsättning 205 10. Period 10 = nuvarande sysselsättning 163 11. Period 11 = nuvarande sysselsättning 110 12. Period 12 = nuvarande sysselsättning 68 13. Period 13 = nuvarande sysselsättning 47 14. Period 14 = nuvarande sysselsättning 27 15. Period 15 = nuvarande sysselsättning 15 16. Period 16 = nuvarande sysselsättning 12 17. Period 17 = nuvarande sysselsättning 4 18. Period 18 = nuvarande sysselsättning 5 19. Period 19 = nuvarande sysselsättning 9 20. Period 20 = nuvarande sysselsättning 7 99. Uppgift saknas
VAR 247 BISYSSELSÄTTNING 1 38 Loc 410 width 1 MD=0 or GE 9 BISYSSELSÄTTNINGAR 38 Har Du samtidigt med de sysselsättningar Du just nämnt under någon period också bedrivit andra studier eller haft annat förvärvsarbete? 38A(1) Vad gjorde Du då? 761 1. Förvärvsarbete 31 2. Dagmamma 507 3. Studier 3000 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 248 BISYSS.1 FRÅN ÅR 38 Loc 411 width 2 MD= 0 or GE 99 38B(1.1) Under vilken period? (Påbörjad år) <Se F.38 för fullständig frågetext> 50. 1950 . . 81. 1981 1 88. Kommer ej ihåg 3000 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas Kod: 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Frek: 1 2 2 3 4 7 9 4 11 10 5 Kod: 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 19 23 19 24 33 35 37 58 60 61 61 Kod: 73 74 75 76 77 78 79 80 81 88 0 Frek: 66 84 90 107 111 101 119 95 34 1 3000 Kod: 99 Frek: 4
VAR 249 BISYSS.1 FRÅN MÅN 38 Loc 413 width 2 MD= 0 or GE 99 38A(1.2) Under vilken period? (Påbörjad månad) <Se F.38 för fullständig frågetext> 214 01. Januari 45 02. Februari 56 03. Mars 29 04. April 32 05. Maj 94 06. Juni 26 07. Juli 237 08. Augusti 253 09. September 39 10. Oktober 29 11. November 24 12. December 12 21. Vintern 46 22. Våren 18 23. Sommaren 115 24. Hösten 26 88. Kommer ej ihåg 3000 00. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 250 BISYSS.1 TILL ÅR 38 Loc 415 width 2 MD= 0 or GE 99 38B(1.3) Under vilken period? (Avslutad år) <Se F.38 för fullständig frågetext> 53. 1953 . . 81. 1981 1 88. Kommer ej ihåg 3000 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 2 3 3 8 2 8 4 7 6 9 21 Kod: 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 17 21 18 17 34 46 44 70 53 63 62 Kod: 76 77 78 79 80 81 88 0 99 Frek: 72 103 96 114 119 275 1 3000 2
VAR 251 BISYSS.1 TILL MÅN 38 Loc 417 width 2 MD= 0 or GE 99 38A(1.4) Under vilken period? (Avslutad månad) <Se F.38 för fullständig frågetext> 51 01. Januari 28 02. Februari 120 03. Mars 200 04. April 122 05. Maj 241 06. Juni 36 07. Juli 49 08. Augusti 39 09. September 22 10. Oktober 32 11. November 199 12. December 14 21. Vintern 68 22. Våren 26 23. Sommaren 33 24. Hösten 17 88. Kommer ej ihåg 3000 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 252 BISYSS. 1 TIM/VECKA 38 Loc 419 width 2 MD= 0 or GE 99 38C(1) (FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt förvärvsarbeta? <Se F.38 för fullständig frågetext> 01. 1 timme/vecka . . 60. 60 timmar/vecka 5 88. Kommer ej ihåg 3508 00. Frågan ej tillämplig 18 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 4 31 36 37 57 37 25 58 27 165 5 Kod: 12 13 14 15 16 20 24 30 40 60 88 Frek: 52 13 19 144 29 10 1 4 13 2 5 Kod: 0 99 Frek: 3508 18
VAR 253 ARB.TIDFORM BISYSS. 1 38 Loc 421 width 1 MD=0 or GE 9 38DE(1) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.38 för fullständig frågetext> 302 1. Dagtid, vardagar 466 3. Delvis obekväm arbetstid 1 8. Kommer ej ihåg 3507 0. Frågan ej tillämplig 24 9. Uppgift saknas
VAR 254 BISYSSELSÄTTNING 2 38 Loc 422 width 1 MD=0 38A(2) Vad gjorde Du då? <Se F.38 för fullständig frågetext> 187 1. Förvärvsarbete 4 2. Dagmamma 175 3. Studier 3934 0. Frågan ej tillämplig
VAR 255 BISYSS.2 FRÅN ÅR 38 Loc 423 width 2 MD= 0 38B(2.1) Under vilken period? (Påbörjad år) <Se F.38 för fullständig frågetext> 55. 1955 . . 81. 1981 3934 00. Frågan ej tillämplig Kod: 55 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 1 2 3 1 3 4 5 6 5 4 9 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 6 15 19 22 20 20 25 32 40 27 46 Kod: 80 81 0 Frek: 40 11 3934
VAR 256 BISYSS.2 FRÅN MÅN 38 Loc 425 width 2 MD= 0 or GE 99 38A(2.2) Under vilken period? (Påbörjad månad) <Se F.38 för fullständig frågetext> 72 01. Januari 12 02. Februari 17 03. Mars 5 04. April 11 05. Maj 15 06. Juni 3 07. Juli 77 08. Augusti 76 09. September 11 10. Oktober 8 11. November 7 12. December 1 21. Vintern 15 22. Våren 5 23. Sommaren 23 24. Hösten 7 88. Kommer ej ihåg 3934 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 257 BISYSS.2 TILL ÅR 38 Loc 427 width 2 MD= 0 38B(2.3) Under vilken period? (Avslutad år) <Se F.38 för fullständig frågetext> 56. 1956 . . 81. 1981 3934 00. Frågan ej tillämplig Kod: 56 58 60 61 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 1 2 1 2 5 1 9 4 4 5 4 Kod: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 7 9 13 24 18 20 19 35 32 32 45 Kod: 81 0 Frek: 74 3934
VAR 258 BISYSS.2 TILL MÅN 38 Loc 429 width 2 MD= 0 38A(2.4) Under vilken period? (Avslutad månad) <Se F.38 för fullständig frågetext> 10 01. Januari 6 02. Februari 42 03. Mars 49 04. April 41 05. Maj 57 06. Juni 12 07. Juli 17 08. Augusti 9 09. September 10 10. Oktober 8 11. November 70 12. December 4 21. Vintern 13 22. Våren 4 23. Sommaren 9 24. Hösten 5 88. Kommer ej ihåg 3934 00. Frågan ej tillämplig
VAR 259 BISYSS. 2 TIM/VECKA 38 Loc 431 width 2 MD= 0 or GE 99 38C(2) (FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt förvärvsarbeta? <Se F.38 för fullständig frågetext> 01. 1 timme/vecka . . 60. 60 timmar/vecka 4109 00. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 3 8 8 9 8 11 8 12 6 40 2 Kod: 12 13 14 15 16 20 24 25 28 30 40 Frek: 7 7 2 30 9 5 1 1 1 2 3 Kod: 60 0 99 Frek: 1 4109 7
VAR 260 ARB.TIDFORM BISYSS. 2 38 Loc 433 width 1 MD=0 or GE 9 38DE(2) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.38 för fullständig frågetext> 68 1. Dagtid, vardagar 113 3. Delvis obekväm arbetstid 0 8. Kommer ej ihåg 4109 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 261 BISYSSELSÄTTNING 3 38 Loc 434 width 1 MD=0 38A(3) Vad gjorde Du då? <Se F.38 för fullständig frågetext> 61 1. Förvärvsarbete 1 2. Dagmamma 68 3. Studier 4170 0. Frågan ej tillämplig
VAR 262 BISYSS.3 FRÅN ÅR 38 Loc 435 width 2 MD= 0 38B(3.1) Under vilken period? (Påbörjad år) <Se F.38 för fullständig frågetext> 60. 1960 . . 81. 1981 4170 00. Frågan ej tillämplig Kod: 60 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 1 2 3 1 2 3 2 3 4 3 9 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 9 8 4 18 22 19 13 4 4170
VAR 263 BISYSS.3 FRÅN MÅN 38 Loc 437 width 2 MD= 0 38A(3.2) Under vilken period? (Påbörjad månad) <Se F.38 för fullständig frågetext> 21 01. Januari 2 02. Februari 6 03. Mars 1 04. April 3 05. Maj 3 06. Juni 2 07. Juli 23 08. Augusti 37 09. September 7 10. Oktober 3 11. November 4 12. December 2 21. Vintern 5 22. Våren 2 23. Sommaren 8 24. Hösten 1 88. Kommer ej ihåg 4170 00. Frågan ej tillämplig
VAR 264 BISYSS.3 TILL ÅR 38 Loc 439 width 2 MD= 0 38B(3.3) Under vilken period? (Avslutad år) <Se F.38 för fullständig frågetext> 61. 1961 . . 81. 1981 4170 00. Frågan ej tillämplig Kod: 61 63 65 66 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 1 1 1 1 2 4 1 4 2 1 9 Kod: 75 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 7 10 7 17 18 18 26 4170
VAR 265 BISYSS.3 TILL MÅN 38 Loc 441 width 2 MD= 0 38A(3.4) Under vilken period? (Avslutad månad) <Se F.38 för fullständig frågetext> 2 01. Januari 1 02. Februari 9 03. Mars 26 04. April 13 05. Maj 27 06. Juni 4 07. Juli 4 08. Augusti 4 09. September 3 10. Oktober 4 11. November 23 12. December 0 21. Vintern 6 22. Våren 2 23. Sommaren 1 24. Hösten 1 88. Kommer ej ihåg 4170 00. Frågan ej tillämplig
VAR 266 BISYSS. 3 TIM/VECKA 38 Loc 443 width 2 MD= 0 or GE 99 38C(3) (FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt förvärvsarbeta? <Se F.38 för fullständig frågetext> 01. 1 timme/vecka . . 40. 40 timmar/vecka 1 88. Kommer ej ihåg 4237 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 3 3 4 1 1 4 3 4 8 1 3 Kod: 13 14 15 16 20 24 40 88 0 99 Frek: 2 5 11 2 2 1 1 1 4237 3
VAR 267 ARB.TIDFORM BISYSS. 3 38 Loc 445 width 1 MD=0 or GE 9 38DE(3) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.38 för fullständig frågetext> 24 1. Dagtid, vardagar 18 3. Delvis obekväm arbetstid 14 5. Helt obekväm arbetstid 4238 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 268 BISYSSELSÄTTNING 4 38 Loc 446 width 1 MD=0 38A(4) Vad gjorde Du då? <Se F.38 för fullständig frågetext> 17 1. Förvärvsarbete 0 2. Dagmamma 22 3. Studier 4261 0. Frågan ej tillämplig
VAR 269 BISYSS.4 FRÅN ÅR 38 Loc 447 width 2 MD= 0 38B(4.1) Under vilken period? (Påbörjad år) <Se F.38 för fullständig frågetext> 61. 1961 . . 81. 1981 4261 00. Frågan ej tillämplig Kod: 61 64 65 69 71 72 73 75 76 77 78 Frek: 1 1 1 3 1 1 2 3 2 4 6 Kod: 79 80 81 0 Frek: 8 4 2 4261
VAR 270 BISYSS.4 FRÅN MÅN 38 Loc 449 width 2 MD= 0 38A(4.2) Under vilken period? (Påbörjad månad) <Se F.38 för fullständig frågetext> 7 01. Januari 1 02. Februari 0 03. Mars 0 04. April 1 05. Maj 5 06. Juni 0 07. Juli 5 08. Augusti 13 09. September 1 10. Oktober 2 11. November 0 12. December 0 21. Vintern 2 22. Våren 0 23. Sommaren 2 24. Hösten 4261 00. Frågan ej tillämplig
VAR 271 BISYSS.4 TILL ÅR 38 Loc 451 width 2 MD= 0 38B(4.3) Under vilken period? (Avslutad år) <Se F.38 för fullständig frågetext> 61. 1961 . . 81. 1981 4261 00. Frågan ej tillämplig Kod: 61 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 4 Kod: 79 80 81 0 Frek: 6 9 6 4261
VAR 272 BISYSS.4 TILL MÅN 38 Loc 453 width 2 MD= 0 38A(4.4) Under vilken period? (Avslutad månad) <Se F.38 för fullständig frågetext> 5 01. Januari 1 02. Februari 2 03. Mars 4 04. April 5 05. Maj 7 06. Juni 0 07. Juli 0 08. Augusti 3 09. September 2 10. Oktober 0 11. November 8 12. December 0 21. Vintern 1 22. Våren 1 23. Sommaren 0 24. Hösten 4261 00. Frågan ej tillämplig
VAR 273 BISYSS. 4 TIM/VECKA 38 Loc 455 width 2 MD= 0 38C(4) (FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt förvärvsarbeta? <Se F.38 för fullständig frågetext> 01. 1 timme/vecka . . 40. 40 timmar/vecka 4283 00. Frågan ej tillämplig Kod: 2 3 4 6 7 8 11 14 15 16 40 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 Kod: 0 Frek: 4283
VAR 274 ARB.TIDFORM BISYSS. 4 38 Loc 457 width 1 MD=0 38DE(4) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.38 för fullständig frågetext> 7 1. Dagtid, vardagar 5 3. Delvis obekväm arbetstid 5 5. Helt obekväm arbetstid 4283 0. Frågan ej tillämplig
VAR 275 BISYSSELSÄTTNING 5 38 Loc 458 width 1 MD=0 38A(5) Vad gjorde Du då? <Se F.38 för fullständig frågetext> 9 1. Förvärvsarbete 0 2. Dagmamma 8 3. Studier 4283 0. Frågan ej tillämplig
VAR 276 BISYSS.5 FRÅN ÅR 38 Loc 459 width 2 MD= 0 38B(5.1) Under vilken period? (Påbörjad år) <Se F.38 för fullständig frågetext> 70. 1970 . . 81. 1981 4283 00. Frågan ej tillämplig Kod: 70 71 73 74 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 1 2 1 1 1 2 1 2 2 4 4283 Kod: 70 71 73 74 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 1 2 1 1 1 2 1 2 2 4 4283
VAR 277 BISYSS.5 FRÅN MÅN 38 Loc 461 width 2 MD= 0 38A(5.2) Under vilken period? (Påbörjad månad) <Se F.38 för fullständig frågetext> 7 01. Januari 1 02. Februari 1 03. Mars 0 04. April 1 05. Maj 0 06. Juni 0 07. Juli 1 08. Augusti 5 09. September 0 10. Oktober 0 11. November 0 12. December 0 21. Vintern 1 22. Våren 0 23. Sommaren 0 24. Hösten 4283 00. Frågan ej tillämplig
VAR 278 BISYSS.5 TILL ÅR 38 Loc 463 width 2 MD= 0 38B(5.3) Under vilken period? (Avslutad år) <Se F.38 för fullständig frågetext> 70. 1970 . . 81. 1981 4283 00. Frågan ej tillämplig Kod: 70 71 72 73 74 76 77 78 80 81 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 4283 Kod: 70 71 72 73 74 76 77 78 80 81 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 4283
VAR 279 BISYSS.5 TILL MÅN 38 Loc 465 width 2 MD= 0 38A(5.4) Under vilken period? (Avslutad månad) <Se F.38 för fullständig frågetext> 0 01. Januari 0 02. Februari 4 03. Mars 4 04. April 1 05. Maj 3 06. Juni 0 07. Juli 0 08. Augusti 0 09. September 1 10. Oktober 1 11. November 3 12. December 0 21. Vintern 0 22. Våren 0 23. Sommaren 0 24. Hösten 4283 00. Frågan ej tillämplig
VAR 280 BISYSS. 5 TIM/VECKA 38 Loc 467 width 2 MD= 0 38C(5) (FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt förvärvsarbeta? <Se F.38 för fullständig frågetext> 01. 1 timme/vecka . . 15. 15 timmar/vecka 4291 00. Frågan ej tillämplig Kod: 2 3 10 11 13 15 0 Frek: 1 2 3 1 1 1 4291
VAR 281 ARB.TIDFORM BISYSS. 5 38 Loc 469 width 1 MD=0 or GE 9 38DE(5) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.38 för fullständig frågetext> 2 1. Dagtid, vardagar 1 3. Delvis obekväm arbetstid 5 5. Helt obekväm arbetstid 4291 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 282 BISYSSELSÄTTNING 6 38 Loc 470 width 1 MD=0 38A(6) Vad gjorde Du då? <Se F.38 för fullständig frågetext> 2 1. Förvärvsarbete 0 2. Dagmamma 3 3. Studier 4295 0. Frågan ej tillämplig
VAR 283 BISYSS.6 FRÅN ÅR 38 Loc 471 width 2 MD= 0 38B(6.1) Under vilken period? (Påbörjad år) <Se F.38 för fullständig frågetext> 70. 1970 . . 81. 1981 4295 00. Frågan ej tillämplig Kod: 70 73 75 77 81 0 Frek: 1 1 1 1 1 4295
VAR 284 BISYSS.6 FRÅN MÅN 38 Loc 473 width 2 MD= 0 38A(6.2) Under vilken period? (Påbörjad månad) <Se F.38 för fullständig frågetext> 2 01. Januari 0 02. Februari 0 03. Mars 0 04. April 0 05. Maj 0 06. Juni 1 07. Juli 1 08. Augusti 1 09. September 0 10. Oktober 0 11. November 0 12. December 0 21. Vintern 0 22. Våren 0 23. Sommaren 0 24. Hösten 4295 00. Frågan ej tillämplig
VAR 285 BISYSS.6 TILL ÅR 38 Loc 475 width 2 MD= 0 38B(6.3) Under vilken period? (Avslutad år) <Se F.38 för fullständig frågetext> 70. 1970 . . 81. 1981 4295 00. Frågan ej tillämplig Kod: 70 74 75 77 81 0 Frek: 1 1 1 1 1 4295
VAR 286 BISYSS.6 TILL MÅN 38 Loc 477 width 2 MD= 0 38A(6.4) Under vilken period? (Avslutad månad) <Se F.38 för fullständig frågetext> 0 01. Januari 0 02. Februari 1 03. Mars 0 04. April 1 05. Maj 0 06. Juni 0 07. Juli 2 08. Augusti 0 09. September 0 10. Oktober 0 11. November 1 12. December 0 21. Vintern 0 22. Våren 0 23. Sommaren 0 24. Hösten 4295 00. Frågan ej tillämplig
VAR 287 BISYSS. 6 TIM/VECKA 38 Loc 479 width 1 MD=0 38C(6) (FÖRVÄRVSARBETE) Hur många timmar per vecka brukade Du normalt förvärvsarbeta? <Se F.38 för fullständig frågetext> 1. 1 timme/vecka . . 9. 9 timmar/vecka 4298 0. Frågan ej tillämplig Kod: 5 9 0 Frek: 1 1 4298
VAR 288 ARB.TIDFORM BISYSS. 6 38 Loc 480 width 1 MD=0 38DE(6) Arbetade Du dagtid, endast vardagar? (OM NEJ:) Arbetade Du helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00-7.00 eller söndagar) <Se F.38 för fullständig frågetext> 0 1. Dagtid, vardagar 1 3. Delvis obekväm arbetstid 1 5. Helt obekväm arbetstid 4298 0. Frågan ej tillämplig
VAR 289 SYSSELSÄTTNING Loc 481 width 1 MD=9 Sysselsättning: Kvinnans nuvarande sysselsättning insamlades dels genom fråga 39 med fasta svarsalternativ, dels genom sysselsättningsschema i frågorna 37 och 38. Uppgifterna i de senare har använts för att klassificera omfattningen av kvinnans nuvarande sysselsättning. Dagbarnvård har räknats som förvärvsarbete. För kvinnor som haft en bisyssla (fråga 38) vid intervjutillfället har eventuell tid för förvärvsarbete och studier som huvudsyssla och bisyssla summerats. Tid för studier har räknats som 35/20 timmar per vecka om studierna varit huvudsyssla på heltid/deltid och som 10 timmar per vecka om studierna bedrivits som bisyssla. 1962 1. Förvärvsarbetande/studerande minst 35 timmar/vecka 1366 2. Förvärvsarbetande/studerande 20-34 timmar/vecka 141 3. Förvärvsarbetande/studerande 1-19 timmar/vecka 821 4. Hemarbetande (inkl föräldraledig) 7 5. Övrigt (inkl arbetslös) 3 9. Uppgift saknas
VAR 290 TYP AV SYSSELSÄTTNING 39 Loc 482 width 2 39 (MARKERA NEDAN IP:S NUVARANDE TYP AV SYSSELSÄTTNING, OM SÅ BEHÖVS STÄLL FÖLJANDE FRÅGA:) Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning för närvarande? (MARKERA DET HUVUDSAKLIGA ALTERNATIVET) 1544 01. Anställd, heltid (35 tim/vecka eller mer) 1357 02. Anställd, deltid (arbetar mellan 16 och 34 tim/vecka) 626 03. Sköter hushållet 237 04. Tjänstledig med föräldrapenning från förvärvsarbete 68 05. Tjänstledig för studier 254 06. Studerar minst 16 timmar 54 07. Arbetslös, permitterad eller väntar på arbete 13 08. Arbetslös sedan mer än år 30 09. Sköter eget lantbruk 74 10. Sköter eget företag 16 11. Hjälper till i familjemedlems lantbruk 5 12. Hjälper till i familjemedlems företag 11 13. Förtidspensionerad, ålders- eller tjänstepension 11 14. Annat
VAR 291 DELTID PGA HÄLSOSKÄL 40 Loc 484 width 1 40 (FÖRVÄRVSARBETAR 16-34 TIMMAR/VECKA) Följande påståenden gäller Din inställning till deltidsarbete. Nämn alla de alternativ som Du tycker gäller för Dig. (SVARSKORT 40) 40(1) Jag arbetar deltid p g a hälsoskäl. 72 1. Markerat 4228 5. Ej markerat
VAR 292 SVÅRT FÅ HELTIDSARB 40 Loc 485 width 1 40(2) Jag arbetar deltid för att det är svårt att få ett heltidsarbete där jag bor. <Se F.40 för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 4201 5. Ej markerat
VAR 293 HELTID I YRKET <35 40 Loc 486 width 1 40(3) Jag arbetar deltid för att heltidsarbete i mitt yrke är mindre än 35 timmar i veckan. <Se F.40 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 4273 5. Ej markerat
VAR 294 SVÅRT MED BARNTILLSYN 40 Loc 487 width 1 40(4) Jag arbetar deltid för att det är svårt att ordna barntillsynen. <Se F.40 för fullständig frågetext> 137 1. Markerat 4163 5. Ej markerat
VAR 295 DELTID PGA STUDIER 40 Loc 488 width 1 40(5) Jag arbetar deltid därför att jag också vill kunna studera. <Se F.40 för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 4240 5. Ej markerat
VAR 296 DELTID PGA RESTIDER 40 Loc 489 width 1 40(6) Jag arbetar deltid p g a långa restider till arbetet. <Se F.40 för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 4247 5. Ej markerat
VAR 297 HELTID LÖNAR SIG INTE 40 Loc 490 width 1 40(7) Jag arbetar deltid därför att heltid inte riktigt lönar sig. <Se F.40 för fullständig frågetext> 163 1. Markerat 4137 5. Ej markerat
VAR 298 DELTID PGA MANNEN 40 Loc 491 width 1 40(8) Jag arbetar deltid för att min man vill det. <Se F.40 för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 4246 5. Ej markerat
VAR 299 DELTID TID MED BARNEN 40 Loc 492 width 1 40(9) Jag arbetar deltid för att jag vill ha tid för mitt/mina barn. <Se F.40 för fullständig frågetext> 1034 1. Markerat 3266 5. Ej markerat
VAR 300 DELTID KONTAKT ARBETE 40 Loc 493 width 1 40(10) Jag arbetar deltid för att jag inte vill tappa kontakten med arbetet. <Se F.40 för fullständig frågetext> 333 1. Markerat 3967 5. Ej markerat
VAR 301 TRIVS BÄST HEMMA 40 Loc 494 width 1 40(11) Jag arbetar deltid för att jag trivs bäst med att vara hemma. <Se F.40 för fullständig frågetext> 174 1. Markerat 4126 5. Ej markerat
VAR 302 DELTID AV ANNAT SKÄL 40 Loc 495 width 1 40(12) Jag arbetar deltid av annat skäl. <Se F.40 för fullständig frågetext> 156 1. Markerat 4144 5. Ej markerat
VAR 303 VIKT. SKÄL FÖR DELTID 40 Loc 496 width 2 MD= 0 or GE 99 41 (MER ÄN ETT ALTERNATIV NÄMNT) Vilket alternativ är viktigast? 9 01. P g a hälsoskäl 14 02. För att det är svårt få ett heltidsarbete där jag bor 4 03. För att heltidsarbete i mitt yrke är mindre än 35 timmar i veckan 16 04. För att det är svårt att ordna barntillsynen 8 05. Därför att jag också vill kunna studera 3 06. P g a långa restider till arbetet 9 07. Därför att heltid inte riktigt lönar sig 0 08. För att min man vill det 505 09. För att jag vill ha tid för mitt/mina barn 15 10. För att jag inte vill tappa kontakten med arbetet 16 11. För att jag trivs bäst med att vara hemma 36 12. Av annat skäl 48 55. Inget alternativ är viktigast 3616 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 304 PROBLEM PGA DELTID 42 Loc 498 width 1 MD=0 or GE 9 42 (ARBETAR DELTID) Skulle Du säga att Du har problem på arbetet för att Du endast arbetar deltid? 136 1. Ja 1189 5. Nej 2959 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 305 DELTID: KONT ARB.KAMR 43 Loc 499 width 1 43 (PROBLEM PGA DELTID) Vilka problem då? 43(1) För lite kontakt med arbetskamraterna 11 1. Markerat 4289 5. Ej markerat
VAR 306 DELTID: SÄMRE ARBUPPG 43 Loc 500 width 1 43(2) Får tråkigare/sämre arbetsuppgifter <Se F.43 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 4280 5. Ej markerat
VAR 307 DELTID: SVÅRT HINNA 43 Loc 501 width 1 43(3) Svårt att hinna med arbetet <Se F.43 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 4255 5. Ej markerat
VAR 308 DELTID: ANNAT PROBLEM 43 Loc 502 width 1 43(4) Annat <Se F.43 för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 4227 5. Ej markerat
VAR 309 HEMARB PGA HÄLSOSKÄL 44 Loc 503 width 1 44 (SKÖTER HUSHÅLLET SOM HUVUDSAKLIG SYSSELSÄTTNING) Följande påståenden handlar om hur Du ser på Ditt hemarbete. Nämn alla alternativ som Du tycker gäller för Dig. (SVARSKORT 44) 44(1) Jag arbetar huvudsakligen hemma p g a hälsoskäl. 40 1. Markerat 4260 5. Ej markerat
VAR 310 OMÖJLIGT FÅ ARBETE 44 Loc 504 width 1 44(2) Jag arbetar huvudsakligen hemma för att det är omöjligt att få ett arbete där jag bor. <Se F.44 för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 4238 5. Ej markerat
VAR 311 INGET ARB SOM PASSAR 44 Loc 505 width 1 44(3) Jag arbetar huvudsakligen hemma för att det inte finns något arbete som passar mig. <Se F.44 för fullständig frågetext> 42 1. Markerat 4258 5. Ej markerat
VAR 312 HEMARB PGA BARNTILLS. 44 Loc 506 width 1 44(4) Jag arbetar huvudsakligen hemma för att det är svårt att ordna barntillsynen. <Se F.44 för fullständig frågetext> 90 1. Markerat 4210 5. Ej markerat
VAR 313 HEMARB FÖR STUDIER 44 Loc 507 width 1 44(5) Jag arbetar huvudsakligen hemma för att kunna studera. <Se F.44 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 4296 5. Ej markerat
VAR 314 EJ EK NÖDVÄNDIGT ARB 44 Loc 508 width 1 44(6) Jag arbetar huvudsakligen hemma för att det inte är ekonomiskt nödvändigt för familjens försörjning att jag förvärvsarbetar (mer). <Se F.44 för fullständig frågetext> 113 1. Markerat 4187 5. Ej markerat
VAR 315 HEMARB PGA MANNEN 44 Loc 509 width 1 44(7) Jag arbetar huvudsakligen hemma för att min man vill det. <Se F.44 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 4248 5. Ej markerat
VAR 316 HEMARB PGA BARNEN 44 Loc 510 width 1 44(8) Jag arbetar huvudsakligen hemma för att det är bäst för barnen att ha sin mamma hemma. <Se F.44 för fullständig frågetext> 473 1. Markerat 3827 5. Ej markerat
VAR 317 HEMARB PGA TRIVSEL 44 Loc 511 width 1 44(9) Jag arbetar huvudsakligen hemma för att jag trivs med det. <Se F.44 för fullständig frågetext> 360 1. Markerat 3940 5. Ej markerat
VAR 318 HEMARB AV ANNAT SKÄL 44 Loc 512 width 1 44(10) Jag arbetar huvudsakligen hemma av annat skäl. <Se F.44 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 4245 5. Ej markerat
VAR 319 VIKT SKÄL HEMARBETE 45 Loc 513 width 2 MD= 0 or GE 99 45 (MER ÄN ETT ALTERNATIV NÄMNT) Vilket alternativ är viktigast? 12 01. P g a hälsoskäl 7 02. För att det är omöjligt att få arbete där jag bor 6 03. För att det inte finns något arbete som passar mig 16 04. För att det är svårt att ordna barntillsynen 0 05. För att kunna studera 3 06. För att det inte är nödvändigt för familjens försörjning att jag förvärvsarbetar (mer) 3 07. För min man vill det 302 08. För att det är bäst för barnen att ha sin mamma hemma 40 09. För att jag trivs med det 13 10. Av annat skäl 22 55. Inget alternativ är viktigast 3872 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 320 ARB EFTER FÖRÄLDRALED 46 Loc 515 width 2 MD= 0 or GE 99 46 (TJÄNSTLEDIG MED FÖRÄLDRAPENNING FRÅN FÖRVÄRVSARBETE) Vad har Du för planer när det gäller förvärvsarbete efter föräldraledigheten? (SVARSKORT 46) 21 01. Börja förvärvsarbeta innan barnet är 1 år: Heltid (35 tim eller mer/vecka) 53 02. Börja förvärvsarbeta innan barnet är 1 år: Deltid 13 03. Börja förvärvsarbeta när barnet är mellan 1 och 3 år: Heltid 100 04. Börja förvärvsarbeta när barnet är mellan 1 och 3 år: Deltid 1 05. Börja förvärvsarbeta när barnet är mellan 3 och 7 år: Heltid 8 06. Börja förvärvsarbeta när barnet är mellan 3 och 7 år: Deltid 7 07. Vara hemma minst 7 år till 0 08. Börja förvärvsarbeta så snart barntillsyn och arbete går att ordna 5 09. Annat 5 88. Vet ej 4074 00. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas
VAR 321 RESTID ARBETE 47 Loc 517 width 3 MD= 0 or GE 999 47a (FÖRVÄRVSARBETAR (ANSTÄLLD) FN) Hur lång tid tar det normalt för Dig att komma till och från arbetet? (SAMMANLAGD RESTID PER DAG I MINUTER, TUR OCH RETUR. GÅNGTIDER OCH VÄNTETIDER RÄKNAS MED) 001. 1 minut . . 300. 300 minuter 1433 000. Frågan ej tillämplig 39 999. Uppgift saknas Valid-n=2828 Min=1 Max=300 Mean=43.7 St.Dev=34.9
VAR 322 LÄMNAR/HÄMTAR BARN 47 Loc 520 width 1 MD=0 or GE 9 47b Brukar Du lämna eller hämta barnet/barnen på vägen till och från arbetet? 591 1. Ja, oftast eller alltid 78 3. Sällan 286 5. Nej 3315 0. Frågan ej tillämplig 30 9. Uppgift saknas
VAR 323 TID LÄMNA BARN 47 Loc 521 width 3 MD= 0 or GE 999 47 (OFTAST ELLER ALLTID) Hur lång extra tid brukar det ta att lämna/hämta barnet/barnen per dag? (OM IP BÅDE LÄMNAR OCH HÄMTAR RÄKNAS DEN SAMMANLAGDA TIDEN) 005. 5 minuter . . 169. 169 minuter 3710 000. Frågan ej tillämplig 3 999. Uppgift saknas Valid-n=587 Min=5 Max=169 Mean=25.2 St.Dev=17.7
VAR 324 ÖVERTIDSARBETE 48 Loc 524 width 1 MD=0 or GE 9 48 Arbetar Du mycket övertid (minst 10 timmar i månaden)? 416 1. Ja 2513 5. Nej 13 8. Vet ej 1349 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 325 ANT ÖVERTIDSTIMMAR 48 Loc 525 width 3 MD= 0 or GE 999 48(1) (OM JA:) Hur många timmar per månad (ungefär)? <Se F.48 för fullständig frågetext> 010. 10 timmar . . 100. 100 timmar 3 888. Vet ej 3876 000. Frågan ej tillämplig 11 999. Uppgift saknas Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 Frek: 191 2 23 2 6 61 7 2 5 53 1 Kod: 23 24 25 26 27 28 30 32 35 40 48 Frek: 1 3 10 1 1 1 16 3 1 10 1 Kod: 50 54 65 80 88 90 100 888 0 999 Frek: 1 1 1 1 1 2 2 3 3876 11
VAR 326 ARB BORTA NATTETID 49 Loc 528 width 1 MD=0 or GE 9 49 Innebär Ditt arbete att Du måste vara hemifrån över natten någon gång? 445 1. Ja 2503 5. Nej 4 8. Vet ej 1346 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 327 ANT NÄTTER BORTA 49 Loc 529 width 3 MD= 0 or GE 999 48(1) (OM JA:) Hur många nätter per år (ungefär)? <Se F.49 för fullständig frågetext> 001. En natt . . 300. 300 nätter 3 888. Vet ej 3852 000. Frågan ej tillämplig 3 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 14 34 28 23 31 10 8 4 1 31 1 Kod: 12 14 15 17 20 21 22 24 25 29 30 Frek: 6 4 17 1 14 1 1 10 6 1 17 Kod: 33 34 35 36 37 40 42 44 45 48 50 Frek: 1 1 1 7 1 6 1 1 3 6 7 Kod: 51 52 55 56 60 62 70 72 73 75 77 Frek: 1 6 3 1 12 1 4 4 1 2 1 Kod: 80 84 85 88 90 94 95 96 100 108 110 Frek: 3 2 2 1 7 2 1 7 8 2 15 Kod: 112 114 115 120 121 125 130 132 140 142 150 Frek: 1 1 1 33 1 1 2 3 1 1 1 Kod: 158 168 180 200 240 300 888 0 999 Frek: 1 2 5 2 1 1 3 3852 3
VAR 328 FÖRÄNDRA ARBETSTID 50 Loc 532 width 1 MD=0 or GE 9 50 Skulle Du vilja öka eller minska Din arbetstid? Din inkomst skulle då också öka resp. minska. 301 1. Öka 2141 3. Oförändrad - Bra som den är 495 5. Minska 14 8. Vet ej 1343 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 329 PREF ANT TIM/VECKA 51 Loc 533 width 2 MD= 0 or GE 99 51 (VILL ÖKA/MINSKA ARBETSTIDEN) Hur många timmar per vecka skulle Du helst vilja arbeta? 05. 5 timmar/vecka . . 51. 51 timmar/vecka 3 88. Vet ej 3506 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 5 6 10 12 13 14 15 16 17 18 20 Frek: 3 2 5 2 1 1 7 3 2 4 113 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 3 1 7 44 1 2 9 2 317 4 59 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 Frek: 1 2 49 2 4 7 2 111 1 1 7 Kod: 47 50 51 88 0 99 Frek: 1 8 1 3 3506 2
VAR 330 ARBETSGIVAREN OVILLIG 52 Loc 535 width 1 52 Varför arbetar Du inte .... timmar per vecka nu? (ANTAL TIMMAR SOM I FRÅGA 51) 52(1) Arbetsgivaren går inte med på det 227 1. Markerat 4073 5. Ej markerat
VAR 331 PASSAR INTE ARBETET 52 Loc 536 width 1 52(2) Passar inte i det arbete jag har <Se F.52 för fullständig frågetext> 229 1. Markerat 4071 5. Ej markerat
VAR 332 GÅR INTE PÅ HEMORTEN 52 Loc 537 width 1 52(2) Går inte på den ort där jag bor <Se F.52 för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 4249 5. Ej markerat
VAR 333 MAKES ARBETSTID 52 Loc 538 width 1 52(4) Min man skulle då behöva öka/minska sin arbetstid <Se F.52 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 4293 5. Ej markerat
VAR 334 HAR INTE BLIVIT AV 52 Loc 539 width 1 52(5) Har inte blivit av <Se F.52 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 4235 5. Ej markerat
VAR 335 ANNAN ORSAK 52 Loc 540 width 1 52(6) Annat <Se F.52 för fullständig frågetext> 261 1. Markerat 4039 5. Ej markerat
VAR 336 VET EJ ORSAK 52 Loc 541 width 1 52(7) Vet ej <Se F.52 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 4297 5. Ej markerat
VAR 337 ARBTID FÖRLÄGGNING 53 Loc 542 width 1 MD=0 or GE 9 53 (FÖRVÄRVSARBETAR) Skulle Du vilja ha Din arbetstid förlagd till en annan del av dygnet eller veckan än Du nu har? 375 1. Ja 2559 5. Nej 4 8. Vet ej 1355 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 338 MINSKA KVÄLLAR/NÄTTER 54 Loc 543 width 1 54 Vilka ändringar skulle Du vilja göra? 54(1) Minska den del av arbetstiden som nu ligger förlagd till kvällar och nätter 98 1. Markerat 4202 5. Ej markerat
VAR 339 MINSKA ANTAL HELGER 54 Loc 544 width 1 54(2) Minska den del av arbetstiden som nu ligger förlagd till helger <Se F.54 för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 4207 5. Ej markerat
VAR 340 FASTA ARBETSTIDER 54 Loc 545 width 1 54(3) Fasta arbetstider <Se F.54 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 4268 5. Ej markerat
VAR 341 LEDIG DAG 54 Loc 546 width 1 54(4) Ledig dag <Se F.54 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 4272 5. Ej markerat
VAR 342 ANNAT 54 Loc 547 width 1 54(5) Annat <Se F.54 för fullständig frågetext> 163 1. Markerat 4137 5. Ej markerat
VAR 343 ANLEDNING ARBETA 55 Loc 548 width 1 MD=0 or GE 9 55 (FÖRVÄRVSARBETAR) Vilket av de här påståendena stämmer bäst med vad Du tycker om det arbete Du har? (SVARSKORT 55) 912 1. Jag gör det mest för förtjänstens skull 292 2. Det är gemenskapen med kamraterna som betyder mest 508 3. Jag vill ha omväxling från arbetet hemma 1176 4. Det här jobbet är intressant 44 8. Vet ej/osäker/vill ej svara 1349 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 344 YRKE 56 Loc 549 width 1 56 (FÖRVÄRVSARBETAR ELLER HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke eller befattning har Du (hade Du senast Du förvärvsarbetade)? Kan Du kortfattat beskriva Dina arbetsuppgifter? 57 Var är (var) Du anställd (senast)? 4300 0. Ej kodad
VAR 345 YRKETS SEKTOR 58 Loc 550 width 1 MD=0 or GE 9 58 Är (var) arbetsgivaren 427 1. Statlig myndighet 809 2. Landsting 1180 3. Kommun 1671 4. Annan arbetsgivare 2 8. Vet ej 177 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 346 ARBETSPL. VERKSAMHET 59 Loc 551 width 1 59 Vad för slags produktion/verksamhet finns (fanns) på det ställe där Du arbetar (arbetade)? 4300 0. Ej kodad
VAR 347 YRKE/BEFATTNING 60 Loc 552 width 1 60 Vilket yrke eller befattning har Du? Kan Du kortfattat beskriva Dina arbetsuppgifter? 4300 0. Ej kodad
VAR 348 PÅGÅENDE GRAVIDITET 61 Loc 553 width 1 MD=9 AVSNITT 3. GRAVIDITETER OCH BARNAFÖDANDE 61 En viktig del av den här undersökningen är att få en så god bild som möjligt över de graviditeter som intervjupersonerna varit med om. Jag vill därför börja med att fråga Dig om Du är gravid just nu? 195 1. Ja 22 3. Vet ej/är osäker 4080 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 349 TIDIGARE GRAVIDITET 62 Loc 554 width 1 MD=0 or GE 9 62 (UTAN EGNA BARN) Har Du varit gravid någon gång tidigare? Räkna även med sådana graviditeter som avbrutits genom missfall, abort eller på annat sätt? 186 1. Ja 951 5. Nej 3162 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 350 BARN 1: FÖDELSEÅR 63 Loc 555 width 2 MD= 0 63 (EGNA BARN) Du har alltså .... egna barn (ANTAL ENLIGT FRÅGA 3 OCH 4) 63(1) Barnets födelseår, 1 IP UTAN EGNA BARN BÖRJAR DIREKT MED DELFRÅGA A 52. 1952 . . 81. 1981 1213 00. Frågan ej tillämplig Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 1 3 5 11 19 29 39 48 42 84 95 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 118 133 152 180 159 147 145 153 167 167 162 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 165 174 144 125 131 117 125 47 1213
VAR 351 BARN 1: VÄNTAN 63 Loc 557 width 1 MD=0 or GE 9 63A (Ditt (första/andra/tredje etc) barn föddes år ...) Blev Du gravid (med det barnet) först efter det att Du en längre tid försökt bli med barn? 63A(1) Gravid efter en längre tids väntan, 1 678 1. Ja 2442 5. Nej 4 8. Vet ej 1140 0. Frågan ej tillämplig 36 9. Uppgift saknas
VAR 352 BARN 1: VÄNTETID 63 Loc 558 width 1 MD=0 or GE 9 63B (OM JA:) Hur länge försökte Du bli med barn innan det lyckades? 63B(1) Väntetid barn 1 299 1. Mellan ett halvt och ett år 189 2. Mellan ett och två år 140 3. Mellan två och fem år 44 4. Fem år eller längre 3591 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 353 BARN 1: ÖNSKAT 63 Loc 559 width 1 MD=0 or GE 9 63C (Graviditeter inträffar inte alltid vid den tidpunkt man tänkt sig.) När Du upptäckte att Du var gravid (med det barnet) var det då enligt Din egen uppfattning önskat men för tidigt, önskat och lämplig tidpunkt eller skulle Du säga att graviditeten egentligen inte var önskad? 63C(1) Önskat och lämplig tidpunkt, barn 1 1588 1. Önskat/lämpligt 570 3. Önskat/tidigt 292 5. Oönskat 1818 0. Frågan ej tillämplig 32 9. Uppgift saknas
VAR 354 BARN 1: ÅR FÖRLOSSN. 63 Loc 560 width 2 MD= 0 or GE 99 63D När föddes barnet? (FÖR PÅGÅENDE GRAVIDITET:) När beräknas förlossningen äga rum? 63D(1.1) År förlossning 1 52. 1952 . . 81. 1981 1139 00. Frågan ej tillämplig 24 99. Uppgift saknas Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 1 3 5 11 19 29 39 48 44 84 96 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 117 131 153 180 159 148 144 153 167 167 162 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 165 173 145 125 131 117 124 97 1139 24
VAR 355 BARN 1: MÅN FÖRLOSSN. 63 Loc 562 width 2 MD= 0 or GE 99 63D(1.2) Månad förlossning 1 <Se F.63D för fullständig frågetext> 254 01. Januari 265 02. Februari 324 03. Mars 280 04. April 276 05. Maj 245 06. Juni 262 07. Juli 227 08. Augusti 274 09. September 279 10. Oktober 232 11. November 213 12. December 1 22. Våren 1139 00. Frågan ej tillämplig 29 99. Uppgift saknas
VAR 356 BARN 1: KÖN 63 Loc 564 width 1 MD=0 or GE 9 63E Blev det en pojke eller flicka? (ENDAST LEVANDE FÖDDA BARN) 63E(1) Kön barn 1 OM IP FÖTT MER ÄN ETT BARN, FORTSÄTT MED NÄSTA BARN OCH STÄLL DELFRÅGA A-E. UPPREPA TILLS DESS DU GÅTT IGENOM SAMTLIGA BARN SOM IP FÖTT ENLIGT FRÅGA 3 OCH 4. 1565 1. En pojke 1495 2. En flicka 5 3. En pojke och en flicka 6 4. Två pojkar 2 5. Två flickor 0 6. Trillingar etc. 84 7. Pågående graviditet 1139 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 357 BARN 2: FÖDELSEÅR 63 Loc 565 width 2 MD= 0 or GE 99 63(2) Barnets födelseår, 2 <Se F.63 för fullständig frågetext> IP UTAN EGNA BARN BÖRJAR DIREKT MED DELFRÅGA A. 55. 1955 . . 81. 1981 2084 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 3 2 8 6 11 31 28 33 41 74 77 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 99 106 107 121 106 121 142 128 135 130 151 Kod: 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 127 123 134 122 48 2084 2
VAR 358 BARN 2: VÄNTAN 63 Loc 567 width 1 MD=0 or GE 9 63A(2) Gravid efter en längre tids väntan, 2 <Se F.63A för fullständig frågetext> 527 1. Ja 1679 5. Nej 4 8. Vet ej 2032 0. Frågan ej tillämplig 58 9. Uppgift saknas
VAR 359 BARN 2: VÄNTETID 63 Loc 568 width 1 MD=0 or GE 9 63B(2) Väntetid barn 2 <Se F.63B för fullständig frågetext> 252 1. Mellan ett halvt och ett år 151 2. Mellan ett och två år 88 3. Mellan två och fem år 31 4. Fem år eller längre 3715 0. Frågan ej tillämplig 63 9. Uppgift saknas
VAR 360 BARN 2: ÖNSKAT 63 Loc 569 width 1 MD=0 or GE 9 63C(2) Önskat och lämplig tidpunkt, barn 2 <Se F.63C för fullständig frågetext> 1501 1. Önskat/lämpligt 129 3. Önskat/tidigt 58 5. Oönskat 2553 0. Frågan ej tillämplig 59 9. Uppgift saknas
VAR 361 BARN 2: ÅR FÖRLOSSN. 63 Loc 570 width 2 MD= 0 or GE 99 63D(2.1) År förlossning 2 <Se F.63D för fullständig frågetext> 55. 1955 . . 81. 1981 2023 00. Frågan ej tillämplig 45 99. Uppgift saknas Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 3 2 8 6 11 30 28 33 42 76 76 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 99 106 105 122 106 121 142 128 135 131 150 Kod: 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 128 123 134 123 64 2023 45
VAR 362 BARN 2: MÅN FÖRLOSSN. 63 Loc 572 width 2 MD= 0 or GE 99 63D(2.2) Månad förlossning 2 <Se F.63D för fullständig frågetext> 190 01. Januari 169 02. Februari 236 03. Mars 244 04. April 211 05. Maj 195 06. Juni 165 07. Juli 186 08. Augusti 167 09. September 144 10. Oktober 131 11. November 181 12. December 2025 00. Frågan ej tillämplig 56 99. Uppgift saknas
VAR 363 BARN 2: KÖN 63 Loc 574 width 1 MD=0 or GE 9 63E(2) Kön barn 2 <Se F.63E för fullständig frågetext> OM IP FÖTT MER ÄN ETT BARN, FORTSÄTT MED NÄSTA BARN OCH STÄLL DELFRÅGA A-E. UPPREPA TILLS DESS DU GÅTT IGENOM SAMTLIGA BARN SOM IP FÖTT ENLIGT FRÅGA 3 OCH 4. 1139 1. En pojke 1041 2. En flicka 7 3. En pojke och en flicka 2 4. Två pojkar 4 5. Två flickor 0 6. Trillingar etc. 70 7. Pågående graviditet 2024 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 364 BARN 1: FÖDELSEÅR 63 Loc 575 width 2 MD= 0 63(3) Barnets födelseår, 3 <Se F.63 för fullständig frågetext> IP UTAN EGNA BARN BÖRJAR DIREKT MED DELFRÅGA A. 56. 1956 . . 81. 1981 3608 00. Frågan ej tillämplig Kod: 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 1 3 3 3 4 8 15 21 19 19 29 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 35 30 36 29 49 51 58 45 38 44 45 Kod: 79 80 81 0 Frek: 40 50 17 3608
VAR 365 BARN 3: VÄNTAN 63 Loc 577 width 1 MD=0 or GE 9 63A(3) Gravid efter en längre tids väntan, 3 <Se F.63A för fullständig frågetext> 100 1. Ja 575 5. Nej 3579 0. Frågan ej tillämplig 46 9. Uppgift saknas
VAR 366 BARN 3: VÄNTETID 63 Loc 578 width 1 MD=0 or GE 9 63B(3) Väntetid barn 3 <Se F.63B för fullständig frågetext> 46 1. Mellan ett halvt och ett år 26 2. Mellan ett och två år 25 3. Mellan två och fem år 2 4. Fem år eller längre 4155 0. Frågan ej tillämplig 46 9. Uppgift saknas
VAR 367 BARN 3: ÖNSKAT 63 Loc 579 width 1 MD=0 or GE 9 63C(3) Önskat och lämplig tidpunkt, barn 3 <Se F.63C för fullständig frågetext> 467 1. Önskat/lämpligt 53 3. Önskat/tidigt 58 5. Oönskat 3676 0. Frågan ej tillämplig 46 9. Uppgift saknas
VAR 368 BARN 3: ÅR FÖRLOSSN. 63 Loc 580 width 2 MD= 0 or GE 99 63D(3.1) År förlossning 3 <Se F.63D för fullständig frågetext> 56. 1956 . . 81. 1981 3578 00. Frågan ej tillämplig 26 99. Uppgift saknas Kod: 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 1 3 3 3 4 7 15 21 19 19 29 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 36 30 36 29 49 52 57 45 38 44 45 Kod: 79 80 81 0 99 Frek: 40 50 21 3578 26
VAR 369 BARN 3: MÅN FÖRLOSSN. 63 Loc 582 width 2 MD= 0 or GE 99 63D(3.2) Månad förlossning 3 <Se F.63D för fullständig frågetext> 61 01. Januari 63 02. Februari 53 03. Mars 60 04. April 71 05. Maj 50 06. Juni 45 07. Juli 54 08. Augusti 67 09. September 60 10. Oktober 51 11. November 44 12. December 1 22. Våren 3578 00. Frågan ej tillämplig 42 99. Uppgift saknas
VAR 370 BARN 3: KÖN 63 Loc 584 width 1 MD=0 or GE 9 63E(3) Kön barn 3 <Se F.63E för fullständig frågetext> OM IP FÖTT MER ÄN ETT BARN, FORTSÄTT MED NÄSTA BARN OCH STÄLL DELFRÅGA A-E. UPPREPA TILLS DESS DU GÅTT IGENOM SAMTLIGA BARN SOM IP FÖTT ENLIGT FRÅGA 3 OCH 4. 333 1. En pojke 332 2. En flicka 4 3. En pojke och en flicka 1 4. Två pojkar 2 5. Två flickor 0 6. Trillingar etc. 33 7. Pågående graviditet 3577 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 371 BARN 4: FÖDELSEÅR 63 Loc 585 width 2 MD= 0 63(4) Barnets födelseår, 4 <Se F.63 för fullständig frågetext> IP UTAN EGNA BARN BÖRJAR DIREKT MED DELFRÅGA A. 58. 1958 . . 81. 1981 4166 00. Frågan ej tillämplig Kod: 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 Frek: 1 1 1 2 1 2 7 9 5 3 9 Kod: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 7 3 7 6 10 6 8 9 13 9 13 Kod: 81 0 Frek: 2 4166
VAR 372 BARN 4: VÄNTAN 63 Loc 587 width 1 MD=0 or GE 9 63A(4) Gravid efter en längre tids väntan, 4 <Se F.63A för fullständig frågetext> 14 1. Ja 111 5. Nej 1 8. Vet ej 4160 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 373 BARN 4: VÄNTETID 63 Loc 588 width 1 MD=0 or GE 9 63B(4) Väntetid barn 4 <Se F.63B för fullständig frågetext> 10 1. Mellan ett halvt och ett år 2 2. Mellan ett och två år 2 3. Mellan två och fem år 0 4. Fem år eller längre 4274 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 374 BARN 4: ÖNSKAT 63 Loc 589 width 1 MD=0 or GE 9 63C(4) Önskat och lämplig tidpunkt, barn 4 <Se F.63C för fullständig frågetext> 88 1. Önskat/lämpligt 8 3. Önskat/tidigt 16 5. Oönskat 4176 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 375 BARN 4: ÅR FÖRLOSSN. 63 Loc 590 width 2 MD= 0 or GE 99 63D(4.1) År förlossning 4 <Se F.63D för fullständig frågetext> 58. 1958 . . 81. 1981 4160 00. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas Kod: 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 Frek: 1 1 1 2 1 2 7 9 5 3 9 Kod: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 7 3 7 6 10 6 8 9 13 9 13 Kod: 81 0 99 Frek: 2 4160 6
VAR 376 BARN 4: MÅN FÖRLOSSN. 63 Loc 592 width 2 MD= 0 or GE 99 63D(4.2) Månad förlossning 4 <Se F.63D för fullständig frågetext> 9 01. Januari 12 02. Februari 10 03. Mars 6 04. April 11 05. Maj 13 06. Juni 12 07. Juli 8 08. Augusti 15 09. September 10 10. Oktober 10 11. November 13 12. December 4160 00. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 377 BARN 4: KÖN 63 Loc 594 width 1 MD=0 or GE 9 63E(4) Kön barn 4 <Se F.63E för fullständig frågetext> OM IP FÖTT MER ÄN ETT BARN, FORTSÄTT MED NÄSTA BARN OCH STÄLL DELFRÅGA A-E. UPPREPA TILLS DESS DU GÅTT IGENOM SAMTLIGA BARN SOM IP FÖTT ENLIGT FRÅGA 3 OCH 4. 70 1. En pojke 56 2. En flicka 2 3. En pojke och en flicka 1 4. Två pojkar 0 5. Två flickor 0 6. Trillingar etc. 6 7. Pågående graviditet 4160 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 378 BARN 5: FÖDELSEÅR 63 Loc 595 width 2 MD= 0 63(5) Barnets födelseår, 5 <Se F.63 för fullständig frågetext> IP UTAN EGNA BARN BÖRJAR DIREKT MED DELFRÅGA A. 61. 1961 . . 81. 1981 4270 00. Frågan ej tillämplig Kod: 61 63 65 68 69 70 71 72 73 75 76 Frek: 3 2 1 1 2 2 1 3 1 3 3 Kod: 78 79 80 81 0 Frek: 1 2 4 1 4270
VAR 379 BARN 5: VÄNTAN 63 Loc 597 width 1 MD=0 or GE 9 63A(5) Gravid efter en längre tids väntan, 5 <Se F.63A för fullständig frågetext> 2 1. Ja 26 5. Nej 4270 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 380 BARN 5: VÄNTETID 63 Loc 598 width 1 MD=0 or GE 9 63B(5) Väntetid barn 5 <Se F.63B för fullständig frågetext> 0 1. Mellan ett halvt och ett år 1 2. Mellan ett och två år 1 3. Mellan två och fem år 0 4. Fem år eller längre 4296 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 381 BARN 5: ÖNSKAT 63 Loc 599 width 1 MD=0 or GE 9 63C(5) Önskat och lämplig tidpunkt, barn 5 <Se F.63C för fullständig frågetext> 17 1. Önskat/lämpligt 3 3. Önskat/tidigt 7 5. Oönskat 4272 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 382 BARN 5: ÅR FÖRLOSSN. 63 Loc 600 width 2 MD= 0 63D(5.1) År förlossning 5 <Se F.63D för fullständig frågetext> 61. 1961 . . 81. 1981 4270 00. Frågan ej tillämplig Kod: 61 63 65 68 69 70 71 72 73 75 76 Frek: 3 2 1 1 2 2 1 3 1 3 3 Kod: 78 79 80 81 0 Frek: 1 2 4 1 4270
VAR 383 BARN 5: MÅN FÖRLOSSN. 63 Loc 602 width 2 MD= 0 or GE 99 63D(5.2) Månad förlossning 5 <Se F.63D för fullständig frågetext> 0 01. Januari 3 02. Februari 2 03. Mars 4 04. April 3 05. Maj 3 06. Juni 3 07. Juli 3 08. Augusti 2 09. September 1 10. Oktober 4 11. November 1 12. December 4270 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 384 BARN 5: KÖN 63 Loc 604 width 1 MD=0 or GE 9 63E(5) Kön barn 5 <Se F.63E för fullständig frågetext> OM IP FÖTT MER ÄN ETT BARN, FORTSÄTT MED NÄSTA BARN OCH STÄLL DELFRÅGA A-E. UPPREPA TILLS DESS DU GÅTT IGENOM SAMTLIGA BARN SOM IP FÖTT ENLIGT FRÅGA 3 OCH 4. 15 1. En pojke 14 2. En flicka 0 3. En pojke och en flicka 0 4. Två pojkar 0 5. Två flickor 0 6. Trillingar etc. 0 7. Pågående graviditet 4270 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 385 BARN 6: FÖDELSEÅR 63 Loc 605 width 2 MD= 0 or GE 99 63(16 Barnets födelseår, 6 <Se F.63 för fullständig frågetext> IP UTAN EGNA BARN BÖRJAR DIREKT MED DELFRÅGA A. 62. 1962 . . 81. 1981 4291 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 62 69 72 73 74 77 0 99 Frek: 1 1 3 1 1 1 4291 1
VAR 386 BARN 6: VÄNTAN 63 Loc 607 width 1 MD=0 or GE 9 63A(6) Gravid efter en längre tids väntan, 6 <Se F.63A för fullständig frågetext> 0 1. Ja 8 5. Nej 0 8. Vet ej 4291 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 387 BARN 6: VÄNTETID 63 Loc 608 width 1 MD=0 63B(6) Väntetid barn 6 <Se F.63B för fullständig frågetext> 0 1. Mellan ett halvt och ett år 0 2. Mellan ett och två år 0 3. Mellan två och fem år 0 4. Fem år eller längre 4300 0. Frågan ej tillämplig
VAR 388 BARN 6: ÖNSKAT 63 Loc 609 width 1 MD=0 or GE 9 63C(6) Önskat och lämplig tidpunkt, barn 6 <Se F.63C för fullständig frågetext> 7 1. Önskat/lämpligt 0 3. Önskat/tidigt 1 5. Oönskat 4291 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 389 BARN 6: ÅR FÖRLOSSN. 63 Loc 610 width 2 MD= 0 63D(6.1) År förlossning 6 <Se F.63D för fullständig frågetext> 56. 1956 . . 81. 1981 4291 00. Frågan ej tillämplig Kod: 56 62 69 72 73 74 77 0 Frek: 1 1 1 3 1 1 1 4291
VAR 390 BARN 6: MÅN FÖRLOSSN. 63 Loc 612 width 2 MD= 0 or GE 99 63D(6.2) Månad förlossning 6 <Se F.63D för fullständig frågetext> 0 01. Januari 1 02. Februari 0 03. Mars 1 04. April 1 05. Maj 1 06. Juni 1 07. Juli 0 08. Augusti 1 09. September 0 10. Oktober 0 11. November 2 12. December 4291 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 391 BARN 6: KÖN 63 Loc 614 width 1 MD=0 or GE 9 63E(6) Kön barn 6 <Se F.63E för fullständig frågetext> OM IP FÖTT MER ÄN ETT BARN, FORTSÄTT MED NÄSTA BARN OCH STÄLL DELFRÅGA A-E. UPPREPA TILLS DESS DU GÅTT IGENOM SAMTLIGA BARN SOM IP FÖTT ENLIGT FRÅGA 3 OCH 4. 3 1. En pojke 5 2. En flicka 0 3. En pojke och en flicka 0 4. Två pojkar 0 5. Två flickor 0 6. Trillingar etc. 0 7. Pågående graviditet 4291 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 392 BARN 7: FÖDELSEÅR 63 Loc 615 width 2 MD= 0 63(7) Barnets födelseår, 7 <Se F.63 för fullständig frågetext> IP UTAN EGNA BARN BÖRJAR DIREKT MED DELFRÅGA A. 65. 1965 . . 78. 1978 4297 00. Frågan ej tillämplig Kod: 65 74 78 0 Frek: 1 1 1 4297
VAR 393 BARN 7: VÄNTAN 63 Loc 617 width 1 MD=0 63A(7) Gravid efter en längre tids väntan, 7 <Se F.63A för fullständig frågetext> 0 1. Ja 4 5. Nej 4296 0. Frågan ej tillämplig
VAR 394 BARN 7: VÄNTETID 63 Loc 618 width 1 MD=0 63B(7) Väntetid barn 7 <Se F.63B för fullständig frågetext> 0 1. Mellan ett halvt och ett år 0 2. Mellan ett och två år 0 3. Mellan två och fem år 0 4. Fem år eller längre 4300 0. Frågan ej tillämplig
VAR 395 BARN 7: ÖNSKAT 63 Loc 619 width 1 MD=0 63C(7) Önskat och lämplig tidpunkt, barn 7 <Se F.63C för fullständig frågetext> 4 1. Önskat/lämpligt 0 3. Önskat/tidigt 0 5. Oönskat 4296 0. Frågan ej tillämplig
VAR 396 BARN 7: ÅR FÖRLOSSN. 63 Loc 620 width 2 MD= 0 63D(7.1) År förlossning 7 <Se F.63D för fullständig frågetext> 65. 1965 . . 81. 1981 4296 00. Frågan ej tillämplig Kod: 65 74 78 81 0 Frek: 1 1 1 1 4296
VAR 397 BARN 7: MÅN FÖRLOSSN. 63 Loc 622 width 2 MD= 0 63D(7.2) Månad förlossning 7 <Se F.63D för fullständig frågetext> 0 01. Januari 0 02. Februari 0 03. Mars 0 04. April 1 05. Maj 0 06. Juni 0 07. Juli 1 08. Augusti 2 09. September 0 10. Oktober 0 11. November 0 12. December 4296 00. Frågan ej tillämplig
VAR 398 BARN 7: KÖN 63 Loc 624 width 1 MD=0 63E(7) Kön barn 7 <Se F.63E för fullständig frågetext> OM IP FÖTT MER ÄN ETT BARN, FORTSÄTT MED NÄSTA BARN OCH STÄLL DELFRÅGA A-E. UPPREPA TILLS DESS DU GÅTT IGENOM SAMTLIGA BARN SOM IP FÖTT ENLIGT FRÅGA 3 OCH 4. 0 1. En pojke 3 2. En flicka 0 3. En pojke och en flicka 0 4. Två pojkar 0 5. Två flickor 0 6. Trillingar etc. 1 7. Pågående graviditet 4296 0. Frågan ej tillämplig
VAR 399 BARN 8: FÖDELSEÅR 63 Loc 625 width 2 MD= 0 63(8) Barnets födelseår, 1 <Se F.63 för fullständig frågetext> IP UTAN EGNA BARN BÖRJAR DIREKT MED DELFRÅGA A. 1 71. 1971 4299 00. Frågan ej tillämplig
VAR 400 BARN 8: VÄNTAN 63 Loc 627 width 1 MD=0 63A(8) Gravid efter en längre tids väntan, 8 <Se F.63A för fullständig frågetext> 0 1. Ja 1 5. Nej 4299 0. Frågan ej tillämplig
VAR 401 BARN 8: VÄNTETID 63 Loc 628 width 1 MD=0 63B(8) Väntetid barn 8 <Se F.63B för fullständig frågetext> 0 1. Mellan ett halvt och ett år 0 2. Mellan ett och två år 0 3. Mellan två och fem år 0 4. Fem år eller längre 4300 0. Frågan ej tillämplig
VAR 402 BARN 8: ÖNSKAT 63 Loc 629 width 1 MD=0 63C(8) Önskat och lämplig tidpunkt, barn 8 <Se F.63C för fullständig frågetext> 1 1. Önskat/lämpligt 0 3. Önskat/tidigt 0 5. Oönskat 4299 0. Frågan ej tillämplig
VAR 403 BARN 8: ÅR FÖRLOSSN. 63 Loc 630 width 2 MD= 0 63D(8.1) År förlossning 8 <Se F.63D för fullständig frågetext> 1 71. 1971 4299 00. Frågan ej tillämplig
VAR 404 BARN 8: MÅN FÖRLOSSN. 63 Loc 632 width 2 MD= 0 63D(8.2) Månad förlossning 8 <Se F.63D för fullständig frågetext> 0 01. Januari 0 02. Februari 0 03. Mars 0 04. April 0 05. Maj 0 06. Juni 0 07. Juli 0 08. Augusti 0 09. September 0 10. Oktober 0 11. November 1 12. December 4299 00. Frågan ej tillämplig
VAR 405 BARN 8: KÖN 63 Loc 634 width 1 MD=0 63E(8) Kön barn 8 <Se F.63E för fullständig frågetext> OM IP FÖTT MER ÄN ETT BARN, FORTSÄTT MED NÄSTA BARN OCH STÄLL DELFRÅGA A-E. UPPREPA TILLS DESS DU GÅTT IGENOM SAMTLIGA BARN SOM IP FÖTT ENLIGT FRÅGA 3 OCH 4. 1 1. En pojke 0 2. En flicka 0 3. En pojke och en flicka 0 4. Två pojkar 0 5. Två flickor 0 6. Trillingar etc. 0 7. Pågående graviditet 4299 0. Frågan ej tillämplig
VAR 406 FÖD.ÅR AVLIDET BARN 63 Loc 635 width 2 MD= 0 or GE 99 63 (KONTROLLERA OM IP HAR NÅGOT LEVANDE FÖTT BARN SOM EJ FINNS REDOVISAT I FRÅGA 3 ELLER 4. OM SÅ ÄR FALLET, STÄLL FRÅGAN:) Har något av Dina barn avlidit? 63.1 Avlidet barns födelseår 56. 1956 . . 79. 1979 4231 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 56 57 58 60 62 64 65 66 67 68 69 Frek: 2 1 1 3 3 5 3 4 3 2 2 Kod: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 0 Frek: 2 4 2 5 5 4 6 2 8 1 4231 Kod: 99 Frek: 1
VAR 407 DÖDSÅR AVLIDET BARN 63 Loc 637 width 2 MD= 0 or GE 99 63.2 Avlidet barns dödsår <Se F.63 för fullständig frågetext> 56. 1956 . . 80. 1980 4230 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 56 57 58 60 62 64 65 66 67 68 69 Frek: 2 1 1 2 3 2 4 3 4 3 1 Kod: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 3 4 3 5 5 5 4 2 8 3 1 Kod: 0 99 Frek: 4230 1
VAR 408 DÖDSMÅN AVLIDET BARN 63 Loc 639 width 2 MD= 0 or GE 99 63.3 Avlidet barns dödsmånad <Se F.63 för fullständig frågetext> 1 01. Januari 3 02. Februari 11 03. Mars 7 04. April 5 05. Maj 12 06. Juni 2 07. Juli 8 08. Augusti 10 09. September 5 10. Oktober 0 11. November 4 12. December 4230 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 409 ANL EJ ÖNSKA GRAV. 1 64A Loc 641 width 1 MD=0 64a(1) (EN ELLER FLERA OÖNSKADE GRAVIDITETER) Du nämnde att när Du blev gravid med Ditt (BARNETS ORDNINGSNUMMER) barn (det barn som föddes år ....) så hade Du egentligen inte velat bli med barn. Kan Du nämna något om varför? 170 1. För ung 3 2. För gammal 14 3. Fått önskat antal barn 11 4. Ekonomiska skäl 32 5. Dålig eller obefintlig relation till partnern 19 6. Höll på eller skulle börja med min utbildning 11 7. Ville fortsätta (eller börja) att förvärvsarbeta 60 8. Andra skäl 1 9. Vill ej svara 3979 0. Frågan ej tillämplig
VAR 410 ANL EJ ÖNSKA GRAV. 2 64A Loc 642 width 1 MD=0 64a(2) (MER ÄN EN OÖNSKAD GRAVIDITET) Och när Du blev gravid med Ditt (BARNETS ORDNINGSNUMMER) barn vad var anledningen då att Du egentligen inte ville bli gravid? 15 1. För ung 0 2. För gammal 13 3. Fått önskat antal barn 2 4. Ekonomiska skäl 9 5. Dålig eller obefintlig relation till partnern 0 6. Höll på eller skulle börja med min utbildning 1 7. Ville fortsätta (eller börja) att förvärvsarbeta 10 8. Andra skäl 4250 0. Frågan ej tillämplig
VAR 411 ANL GRAV FÖR TIDIG 1 64B Loc 643 width 1 MD=0 64b(1) (EN ELLER FLERA FÖR TIDIGA GRAVIDITETER) Du nämnde att när Du blev gravid med Ditt (BARNETS ORDNINGSNUMMER) barn (det barn som föddes år ....) så var den graviditeten önskad men för tidig. Kan Du säga något om varför Du tyckte att graviditeten kom för tidigt? 251 1. För ung 77 2. Höll på eller skulle börja med min utbildning 27 3. Ekonomiska skäl 24 4. Dålig/olämplig bostad 25 5. Känt partnern kort tid 13 6. Osäker arbetssituation (för IP eller IPs partner) 72 7. För tätt inpå tidigare graviditet 121 8. Andra skäl 4 9. Vill ej svara 3686 0. Frågan ej tillämplig
VAR 412 ANL GRAV FÖR TIDIG 2 64B Loc 644 width 1 MD=0 64b(2) (MER ÄN EN FÖR TIDIG GRAVIDITET) Och när Du blev gravid med Ditt (BARNETS ORDNINGSNUMMER) barn, vad var anledningen då att Du tyckte att graviditeten kom för tidigt? 1 1. För ung 5 2. Höll på eller skulle börja med min utbildning 1 3. Ekonomiska skäl 2 4. Dålig/olämplig bostad 2 5. Känt partnern kort tid 2 6. Osäker arbetssituation (för IP eller IPs partner) 39 7. För tätt inpå tidigare graviditet 6 8. Andra skäl 4242 0. Frågan ej tillämplig
VAR 413 AVBRUTEN GRAVIDITET 65 Loc 645 width 1 MD=0 or GE 9 65 (EGNA BARN) En del graviditeter avbryts genom missfall, abort eller på annat sätt. Har Du varit gravid någon mer gång, utöver den gång/de gånger vi redan talat om? 880 1. Ja 2258 5. Nej 8 8. Vill ej svara 1140 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 414 ANT AVBRUTNA GRAV. 66 Loc 646 width 1 MD=0 66 (OM JA:) Hur många gånger? 814 1. En 193 2. Två 40 3. Tre 10 4. Fyra 7 5. Fem 4 6. Sex 1 7. Sju 3231 0. Frågan ej tillämplig
VAR 415 AVBR. GRAV. 1: UTFALL 66 Loc 647 width 1 MD=0 66A Vad hände med den graviditeten/de graviditeterna? 66A(1) Utfall 1:a gången 600 1. Missfall 417 2. Abort 23 3. Dödfött barn 28 4. Annat 3232 0. Frågan ej tillämplig
VAR 416 AVBRUTEN GRAV. 1: ÅR 66 Loc 648 width 2 MD= 0 or GE 99 66B När inträffade det? 66B(1.1) År avbruten graviditet, 1 55. 1955 . . 81. 1981 3231 00. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 1 5 3 4 6 12 10 11 17 20 40 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 32 27 34 49 62 46 66 66 78 90 82 Kod: 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 60 75 79 74 13 3231 7
VAR 417 AVBRUTEN GRAV. 1: MÅN 66 Loc 650 width 2 MD= 0 or GE 99 66B(1.2) Månad avbruten graviditet, 1 <Se F.66B för fullständig frågetext> 85 01. Januari 79 02. Februari 82 03. Mars 102 04. April 92 05. Maj 88 06. Juni 70 07. Juli 77 08. Augusti 88 09. September 75 10. Oktober 49 11. November 72 12. December 7 21. Vintern 17 22. Våren 7 23. Sommaren 12 24. Hösten 56 88. Kommer ej ihåg 3232 00. Frågan ej tillämplig 10 99. Uppgift saknas
VAR 418 AVBR GRAV. 1: ANT MÅN 66 Loc 652 width 1 MD=0 66C Hur länge hade Du då varit gravid? 66C(1) 1:a gången 105 1. En månad 370 2. Två månader 388 3. Tre månader 99 4. Fyra månader 37 5. Fem månader 14 6. Sex månader 17 7. Sju månader 8 8. Åtta månader 9 9. Nio månader 3253 0. Frågan ej tillämplig
VAR 419 AVBR. GRAV. 2: UTFALL 66 Loc 653 width 1 MD=0 66A(2) Utfall 2:a gången <Se F.66A för fullständig frågetext> 150 1. Missfall 91 2. Abort 3 3. Dödfött barn 11 4. Annat 4045 0. Frågan ej tillämplig
VAR 420 AVBRUTEN GRAV. 2: ÅR 66 Loc 654 width 2 MD= 0 or GE 99 66B(2.1) År avbruten graviditet, 2 <Se F.66B för fullständig frågetext> 58. 1958 . . 81. 1981 4045 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas Kod: 58 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 1 1 1 2 3 3 6 6 13 7 10 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Frek: 9 14 15 17 22 21 17 18 24 34 7 Kod: 0 99 Frek: 4045 4
VAR 421 AVBRUTEN GRAV. 2: MÅN 66 Loc 656 width 2 MD= 0 or GE 99 66B(2.2) Månad avbruten graviditet, 2 <Se F.66B för fullständig frågetext> 20 01. Januari 23 02. Februari 19 03. Mars 15 04. April 21 05. Maj 11 06. Juni 16 07. Juli 17 08. Augusti 18 09. September 14 10. Oktober 19 11. November 15 12. December 1 21. Vintern 7 22. Våren 2 23. Sommaren 4 24. Hösten 26 88. Kommer ej ihåg 4045 00. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas
VAR 422 AVBR GRAV. 2: ANT MÅN 66 Loc 658 width 1 MD=0 66C(2) 2:a gången <Se F.66C för fullständig frågetext> 32 1. En månad 92 2. Två månader 83 3. Tre månader 19 4. Fyra månader 8 5. Fem månader 7 6. Sex månader 6 7. Sju månader 0 8. Åtta månader 1 9. Nio månader 4052 0. Frågan ej tillämplig
VAR 423 AVBR. GRAV. 3: UTFALL 66 Loc 659 width 1 MD=0 66A(3) Utfall 3:e gången <Se F.66A för fullständig frågetext> 42 1. Missfall 18 2. Abort 0 3. Dödfött barn 2 4. Annat 4238 0. Frågan ej tillämplig
VAR 424 AVBRUTEN GRAV. 3: ÅR 66 Loc 660 width 2 MD= 0 or GE 99 66B(3.1) År avbruten graviditet, 3 <Se F.66B för fullständig frågetext> 59. 1959 . . 81. 1981 4238 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 59 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 1 1 3 2 2 2 1 4 4 1 5 Kod: 76 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 4 2 7 4 14 2 4238 3
VAR 425 AVBRUTEN GRAV. 3: MÅN 66 Loc 662 width 2 MD= 0 or GE 99 66B(3.2) Månad avbruten graviditet, 1 <Se F.66B för fullständig frågetext> 3 01. Januari 2 02. Februari 8 03. Mars 2 04. April 3 05. Maj 5 06. Juni 0 07. Juli 1 08. Augusti 3 09. September 5 10. Oktober 4 11. November 7 12. December 0 21. Vintern 3 22. Våren 1 23. Sommaren 2 24. Hösten 9 88. Kommer ej ihåg 4238 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 426 AVBR GRAV. 3: ANT MÅN 66 Loc 664 width 1 MD=0 66C(3) 3:e gången <Se F.66C för fullständig frågetext> 3 1. En månad 22 2. Två månader 27 3. Tre månader 1 4. Fyra månader 4 5. Fem månader 1 6. Sex månader 0 7. Sju månader 0 8. Åtta månader 0 9. Nio månader 4242 0. Frågan ej tillämplig
VAR 427 AVBR. GRAV. 4: UTFALL 66 Loc 665 width 1 MD=0 66A(4) Utfall 4:e gången <Se F.66A för fullständig frågetext> 19 1. Missfall 3 2. Abort 0 3. Dödfött barn 0 4. Annat 4278 0. Frågan ej tillämplig
VAR 428 AVBRUTEN GRAV. 4: ÅR 66 Loc 666 width 2 MD= 0 or GE 99 66B(4.1) År avbruten graviditet, 4 <Se F.66B för fullständig frågetext> 66. 1966 . . 81. 1981 4278 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 66 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 Frek: 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 1 Kod: 80 81 0 99 Frek: 4 1 4278 1
VAR 429 AVBRUTEN GRAV. 4: MÅN 66 Loc 668 width 2 MD= 0 or GE 99 66B(4.2) Månad avbruten graviditet, 4 <Se F.66B för fullständig frågetext> 2 01. Januari 0 02. Februari 2 03. Mars 0 04. April 0 05. Maj 4 06. Juni 3 07. Juli 0 08. Augusti 1 09. September 2 10. Oktober 1 11. November 2 12. December 0 21. Vintern 0 22. Våren 0 23. Sommaren 0 24. Hösten 4 88. Vill ej svara 4278 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 430 AVBR GRAV. 4: ANT MÅN 66 Loc 670 width 1 MD=0 66C(4) 4:e gången <Se F.66C för fullständig frågetext> 1 1. En månad 6 2. Två månader 7 3. Tre månader 3 4. Fyra månader 4 5. Fem månader 1 6. Sex månader 0 7. Sju månader 0 8. Åtta månader 0 9. Nio månader 4278 0. Frågan ej tillämplig
VAR 431 AVBR. GRAV. 5: UTFALL 66 Loc 671 width 1 MD=0 66A(5) Utfall 5:e gången <Se F.66A för fullständig frågetext> 9 1. Missfall 3 2. Abort 0 3. Dödfött barn 0 4. Annat 4288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 432 AVBRUTEN GRAV. 5: ÅR 66 Loc 672 width 2 MD= 0 or GE 99 66B(5.1) År avbruten graviditet, 5 <Se F.66B för fullständig frågetext> 72. 1972 . . 81. 1981 4288 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 72 73 76 78 79 80 81 0 99 Frek: 2 2 2 1 1 1 1 4288 2
VAR 433 AVBRUTEN GRAV. 5: MÅN 66 Loc 674 width 2 MD= 0 or GE 99 66B(5.2) Månad avbruten graviditet, 5 <Se F.66B för fullständig frågetext> 1 01. Januari 0 02. Februari 0 03. Mars 0 04. April 1 05. Maj 0 06. Juni 0 07. Juli 1 08. Augusti 1 09. September 0 10. Oktober 3 11. November 1 12. December 1 21. Vintern 0 22. Våren 0 23. Sommaren 0 24. Hösten 2 88. Vill ej svara 4288 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 434 AVBR GRAV. 5: ANT MÅN 66 Loc 676 width 1 MD=0 66C(5) 5:e gången <Se F.66C för fullständig frågetext> 1 1. En månad 5 2. Två månader 3 3. Tre månader 1 4. Fyra månader 1 5. Fem månader 0 6. Sex månader 0 7. Sju månader 0 8. Åtta månader 0 9. Nio månader 4289 0. Frågan ej tillämplig
VAR 435 AVBR. GRAV. 6: UTFALL 66 Loc 677 width 1 MD=0 66A(6) Utfall 6:e gången <Se F.66A för fullständig frågetext> 4 1. Missfall 1 2. Abort 0 3. Dödfött barn 0 4. Annat 4295 0. Frågan ej tillämplig
VAR 436 AVBRUTEN GRAV. 6: ÅR 66 Loc 678 width 2 MD= 0 or GE 99 66B(6.1) År avbruten graviditet, 6 <Se F.66B för fullständig frågetext> 76. 1976 . . 81. 1981 4295 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 76 79 81 0 99 Frek: 2 1 1 4295 1
VAR 437 AVBRUTEN GRAV. 6: MÅN 66 Loc 680 width 2 MD= 0 or GE 99 66B(6.2) Månad avbruten graviditet, 6 <Se F.66B för fullständig frågetext> 0 01. Januari 0 02. Februari 0 03. Mars 0 04. April 0 05. Maj 0 06. Juni 0 07. Juli 1 08. Augusti 1 09. September 0 10. Oktober 0 11. November 0 12. December 1 21. Vintern 0 22. Våren 0 23. Sommaren 0 24. Hösten 1 88. Vill ej svara 4295 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 438 AVBR GRAV. 6: ANT MÅN 66 Loc 682 width 1 MD=0 66C(6) 6:e gången <Se F.66C för fullständig frågetext> 0 1. En månad 2 2. Två månader 1 3. Tre månader 0 4. Fyra månader 0 5. Fem månader 1 6. Sex månader 0 7. Sju månader 0 8. Åtta månader 0 9. Nio månader 4296 0. Frågan ej tillämplig
VAR 439 ANLEDNING TILL ABORT 67 Loc 683 width 1 67 (EN ELLER FLERA ABORTER) Du nämnde att Du gjort abort. Kan Du säga något om den huvudsakliga anledningen till att Du valde att göra abort? 441 1. Besvarad 3859 5. Obesvarad
VAR 440 SAMLAG 68 Loc 684 width 1 MD=0 or GE 9 AVSNITT 4. FÖDELSEKONTROLL 68 (OGIFT EJ SAMBOENDE SOM ALDRIG VARIT GRAVID) Vi kommer nu till ett avsnitt som handlar om användningen av preventivmedel. För att undvika att ställa onödiga frågor vill jag först fråga Dig om Du någonsin haft samlag? 462 1. Ja 39 5. Nej 14 8. Vill ej svara 3784 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 441 MÖJLIGHET BLI GRAVID 69 Loc 685 width 1 MD=0 or GE 9 69 Tror Du att Du kan bli gravid just nu om Du skulle vilja det? (GIFTA/SAMBOENDE:) Vi menar då om Du kan bli gravid med Din nuvarande partner? 3378 1. Ja 377 3. Vet ej 479 5. Nej 8 8. Vill ej svara 53 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 442 ORSAK EJ BLI GRAVID 70 Loc 686 width 1 MD=0 70 (OM NEJ:) Av vilken anledning anser Du att Du inte kan bli med barn? (OM TVEKSAM:) Av vilken anledning är Du osäker på om Du kan bli med barn? Du kan svara med hjälp av det här kortet. Vilket alternativ passar bäst in på Din situation? (OM IP VILL ANGE FLERA SKÄL, BE IP VÄLJA DET ALTERNATIV SOM ÄR VIKTIGAST) 89 1. Har aldrig försökt bli med barn 87 2. Jag har hittills inte blivit gravid 54 3. Läkaren säger att jag inte kan få barn 100 4. Jag tror jag är för gammal 72 5. Jag är steriliserad 24 6. Min make/samboende är steriliserad 116 7. Jag har haft en sjukdom/blivit opererad 15 8. Min make/samboende har haft en sjukdom/blivit opererad 298 9. Annan orsak 3445 0. Frågan ej tillämplig
VAR 443 STERILISERING ÅR 71 Loc 687 width 2 MD= 0 or GE 99 72a (IP ELLER MAKE/SAMBOENDE STERILISERAD) När skedde steriliseringen? 72a(1) Sterilisering år 67. 1967 . . 81. 1981 1 88. Kommer ej ihåg 4204 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 1 1 1 2 2 2 1 4 10 4 13 Kod: 79 80 81 88 0 99 Frek: 25 23 5 1 4204 1
VAR 444 STERILISERING MÅNAD 71 Loc 689 width 2 MD= 0 72a(2) Sterilisering månad <Se F.72a för fullständig frågetext> 11 01. Januari 7 02. Februari 8 03. Mars 7 04. April 7 05. Maj 8 06. Juni 5 07. Juli 5 08. Augusti 3 09. September 9 10. Oktober 4 11. November 6 12. December 0 21. Vintern 5 22. Våren 1 23. Sommaren 3 24. Hösten 6 88. Kommer ej ihåg 4205 00. Frågan ej tillämplig
VAR 445 VIKT. SKÄL STERILISER 71 Loc 691 width 1 MD=0 71b (IP ELLER MAKE/SAMBOENDE STERILISERAD) Vilken var den viktigaste orsaken till att Du lät sterilisera Dig (att Din make/samboende lät sterilisera sig)? 40 1. Jag/vi har fått önskat antal barn 21 2. Min hälsa tillåter inte att jag blir gravid/föder barn 33 3. Annan orsak 1 8. Vill ej svara 4205 0. Frågan ej tillämplig
VAR 446 SJUKDOM/OPERATION ÅR 72 Loc 692 width 2 MD= 0 or GE 99 72a (IP SOM HAFT SJUKDOM ELLER BLIVIT OPERERAD ELLER VARS MAKE/SAMBOENDE VARIT SJUK ELLER BLIVIT OPERERAD) När inträffade det? 72a(1) Sjukdom/operation år 38. 1938 . . 81. 1981 2 88. Kommer ej ihåg 4167 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 38 53 59 62 63 65 66 67 68 69 70 Frek: 1 2 1 1 2 3 3 3 3 5 1 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Frek: 8 5 3 10 14 13 11 10 10 16 3 Kod: 88 0 99 Frek: 2 4167 3
VAR 447 SJUKDOM/OPERATION MÅN 72 Loc 694 width 2 MD= 0 or GE 99 72a(2) Sjukdom/operation månad <Se F.72a för fullständig frågetext> 6 01. Januari 7 02. Februari 7 03. Mars 12 04. April 14 05. Maj 6 06. Juni 4 07. Juli 3 08. Augusti 7 09. September 10 10. Oktober 10 11. November 8 12. December 3 21. Vintern 11 22. Våren 5 23. Sommaren 4 24. Hösten 13 88. Kommer ej ihåg 4169 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 448 ÅLDER SAMLAGSDEBUT 72 Loc 696 width 1 MD=0 72b (TROR INTE/TVEKSAM TILL ATT HON KAN BLI GRAVID) Vid vilken ålder hade Du samlag första gången? Du kan svara med hjälp av det här svarskortet? (SVARSKORT 72b, 75) 44 1. 15 år eller yngre 85 2. 16-17 år 66 3. 18-19 år 16 4. 20-21 år 6 5. 22-24 år 4 6. 25 år eller äldre 2 8. Kommer ej ihåg 8 9. Vill ej svara 4069 0. Frågan ej tillämplig
VAR 449 FÖRSÖKT BLI GRAVID 73 Loc 697 width 1 MD=0 or GE 9 73 Har Du försökt att bli gravid utan att lyckas? 172 1. Ja 118 5. Nej 4002 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 450 TID FÖRSÖKT BLI GRAV 74 Loc 698 width 1 MD=0 or GE 9 74 (FÖRSÖKT BLI GRAVID) Under hur lång tid? 13 1. Kortare tid än ett halvt år 13 2. Mellan ett halvt och ett år 21 3. Mellan ett och två år 50 4. Mellan två och fem år 73 5. Fem år eller längre 4129 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 451 ÅLDER SAMLAGSDEBUT 75 Loc 699 width 1 MD=0 75 Vid vilken ålder hade Du samlag första gången? Du kan svara med hjälp av det här svarskortet. (SVARSKORT 72b, 75) 521 1. 15 år eller yngre 1549 2. 16-17 år 1165 3. 18-19 år 386 4. 20-21 år 160 5. 22-24 år 45 6. 25 år eller äldre 54 8. Kommer ej ihåg 128 9. Vill ej svara 292 0. Frågan ej tillämplig
VAR 452 SAMLAG SENASTE MÅNAD 76 Loc 700 width 1 MD=0 or GE 9 76 Har Du haft samlag under den senaste 4-veckorsperioden? 3131 1. Ja 587 5. Nej 82 7. Vill ej svara 2 8. Kommer ej ihåg 492 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 453 ANVÄNT PREVENTIVMETOD 77 Loc 701 width 1 MD=0 or GE 9 77 (SAMLAG SENASTE 4-VECKORSPERIODEN) Har Du använt någon preventivmetod under den senaste 4-veckorsperioden? 2524 1. Ja 607 5. Nej 3 7. Vill ej svara 1164 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 454 AVBRUTET SAMLAG 78 Loc 702 width 1 78 (ANVÄNT PREVENTIVMETOD) Vilken eller vilka metoder har Du använt under denna period? Du kan svara med hjälp av det här kortet. (SVARSKORT 78, 81) 78(1) Avbrutet samlag 77 1. Markerat 4223 5. Ej markerat
VAR 455 SÄKRA PERIODER 78 Loc 703 width 1 78(2) Säkra perioder <Se F.78 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 4257 5. Ej markerat
VAR 456 P-SKUM 78 Loc 704 width 1 78(3) P-skum eller andra kemiska preparat <Se F.78 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 4237 5. Ej markerat
VAR 457 KONDOM 78 Loc 705 width 1 78(4) Kondom <Se F.78 för fullständig frågetext> 790 1. Markerat 3510 5. Ej markerat
VAR 458 PESSAR 78 Loc 706 width 1 78(5) Pessar <Se F.78 för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 4242 5. Ej markerat
VAR 459 P-PILLER 78 Loc 707 width 1 78(6) P-piller <Se F.78 för fullständig frågetext> 836 1. Markerat 3464 5. Ej markerat
VAR 460 SPIRAL 78 Loc 708 width 1 78(7) Spiral <Se F.78 för fullständig frågetext> 739 1. Markerat 3561 5. Ej markerat
VAR 461 ANNAN METOD 78 Loc 709 width 1 78(8) Annan metod <Se F.78 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 4295 5. Ej markerat
VAR 462 VILL EJ SVARA P-METOD 78 Loc 710 width 1 78(9) Vill ej svara <Se F.78 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 4291 5. Ej markerat
VAR 463 ANLEDNING EJ P-METOD 79 Loc 711 width 1 MD=0 79 (EJ ANVÄNT PREVENTIVMETOD) Jag har här ett kort som visar olika tänkbara anledningar till att inte använda någon preventivmetod. Vilket av dessa alternativ passar bäst in på Din situation? (SVARSKORT 79) 189 1. Vill gärna bli gravid 82 2. Gör detsamma om jag blir gravid 75 3. Tror inte jag kan bli gravid 17 4. Hade inte preventivmedel tillgängligt 143 5. Vi litade på avbrutet samlag och/eller säkra perioder 14 6. Jag tycker inte det är rätt att använda preventivmedel 63 7. Annan orsak 4 8. Kommer ej ihåg 18 9. Vill ej svara 3695 0. Frågan ej tillämplig
VAR 464 ANVÄNT P-METOD SENAST 80 Loc 712 width 1 MD=0 or GE 9 80 Använde Du någon metod för att undvika graviditet vid det senaste samlaget? FLERA METODER KAN ANGES OM DE ANVÄNTS SAMTIDIGT 1265 1. Ja 247 5. Nej 10 7. Vill ej svara 11 8. Kommer ej ihåg 2761 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 465 SENAST: AVBRUT SAMLAG 81 Loc 713 width 1 81 Vilken metod använde Du då? (SVARSKORT 78, 81) 81(1) Avbrutet samlag 71 1. Markerat 4229 5. Ej markerat
VAR 466 SENAST: SÄKER PERIOD 81 Loc 714 width 1 81(2) Säkra perioder <Se F.81 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 4259 5. Ej markerat
VAR 467 SENAST: P-SKUM 81 Loc 715 width 1 81(3) P-skum eller andra kemiska preparat <Se F.81 för fullständig frågetext> 69 1. Markerat 4231 5. Ej markerat
VAR 468 SENAST: KONDOM 81 Loc 716 width 1 81(4) Kondom <Se F.81 för fullständig frågetext> 801 1. Markerat 3499 5. Ej markerat
VAR 469 SENAST: PESSAR 81 Loc 717 width 1 81(5) Pessar <Se F.81 för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 4236 5. Ej markerat
VAR 470 SENAST: P-PILLER 81 Loc 718 width 1 81(6) P-piller <Se F.81 för fullständig frågetext> 175 1. Markerat 4125 5. Ej markerat
VAR 471 SENAST: SPIRAL 81 Loc 719 width 1 81(7) Spiral <Se F.81 för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 4213 5. Ej markerat
VAR 472 SENAST: ANNAN METOD 81 Loc 720 width 1 81(8) Annan metod <Se F.81 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 4294 5. Ej markerat
VAR 473 SENAST: VILL EJ SVARA 81 Loc 721 width 1 81(9) Vill ej svara <Se F.81 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 4299 5. Ej markerat
VAR 474 ANVÄNT P-PILLER 82 Loc 722 width 1 MD=0 or GE 9 82 (ANVÄNT P-PILLER) Du sa tidigare att Du använder/använt p-piller. Kan Du säga under hur lång tid sammanlagt alla perioder som Du använt p-piller? (ÖVRIGA) Har Du under någon period av Ditt liv använt p-piller? (OM JA:) Under hur lång tid sammanlagt alla perioder har Du använt p-piller? 3341 1. Ja 873 5. Nej 73 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 475 P-PILLER ANT MÅNADER 82 Loc 723 width 3 MD= 0 or GE 999 82(1) Antal månader som p-piller använts <Se F.82 för fullständig frågetext> 001. 1 månad . . 240. 240 månader 960 000. Frågan ej tillämplig 15 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 73 69 112 36 19 181 7 16 21 17 12 296 4 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 8 12 1 1 95 2 14 2 2 4 334 4 4 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 5 6 1 48 3 6 5 2 8 306 5 6 4 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 18 2 28 1 4 6 2 2 231 1 11 1 7 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 1 30 6 1 1 3 1 269 3 2 3 3 8 Kod: 66 68 70 71 72 73 75 76 77 78 80 81 82 Frek: 9 2 11 1 152 1 8 3 1 10 11 4 3 Kod: 83 84 85 86 87 88 90 92 93 94 95 96 97 Frek: 1 103 3 2 1 1 17 3 2 6 1 91 1 Kod: 98 99 100 102 104 105 108 110 112 114 116 118 119 Frek: 2 3 9 9 1 5 57 4 2 5 1 2 1 Kod: 120 121 122 123 124 126 127 128 129 130 131 132 135 Frek: 168 1 2 1 3 2 1 1 1 4 1 28 1 Kod: 136 138 139 140 142 144 146 150 152 154 155 156 159 Frek: 2 2 1 1 2 49 3 3 1 2 3 28 1 Kod: 160 162 164 166 168 174 175 176 177 178 180 182 190 Frek: 6 1 2 1 15 1 1 2 1 1 18 1 2 Kod: 192 200 204 214 228 240 0 999 Frek: 4 1 5 1 1 4 960 15
VAR 476 ANVÄNT SPIRAL 83 Loc 726 width 1 MD=0 or GE 9 83 (ANVÄNDER SPIRAL) Du sade tidigare att Du använder/använt spiral. Kan Du säga under hur lång tid sammanlagt alla perioder som Du haft spiral? (ÖVRIGA) Har Du under någon period av Ditt liv haft spiral? (OM JA:) Under hur lång tid sammanlagt alla perioder har Du haft spiral? 1574 1. Ja 2618 5. Nej 84 0. Frågan ej tillämplig 24 9. Uppgift saknas
VAR 477 ANT MÅNADER SPIRAL 83 Loc 727 width 3 MD= 0 or GE 999 83(1) Antal månader spiral använts <Se F.83 för fullständig frågetext> 001. 1 månad . . 240. 240 månader 2724 000. Frågan ej tillämplig 11 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 57 39 41 26 22 75 13 12 8 13 8 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 119 4 7 11 4 3 52 1 7 6 3 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 3 158 5 3 4 7 1 35 1 3 2 Kod: 35 36 37 38 39 40 42 43 45 46 47 Frek: 3 143 1 2 2 9 19 2 2 3 1 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 60 Frek: 103 2 2 3 4 1 13 2 1 2 87 Kod: 61 63 64 65 66 67 68 70 71 72 74 Frek: 2 1 2 2 10 2 2 7 2 96 1 Kod: 75 76 78 79 80 82 83 84 85 86 87 Frek: 7 2 5 2 4 2 1 57 4 1 2 Kod: 88 90 91 92 93 94 96 98 99 100 102 Frek: 6 5 1 1 1 2 48 1 1 2 5 Kod: 107 108 110 111 112 114 115 117 120 122 124 Frek: 1 24 3 1 1 1 1 1 36 1 2 Kod: 126 132 138 144 150 154 156 160 168 180 188 Frek: 1 19 1 6 2 1 5 2 4 1 1 Kod: 192 198 240 0 999 Frek: 1 1 1 2724 11
VAR 478 ÅR FLYTTA IHOP 84 Loc 730 width 2 MD= 0 or GE 99 AVSNITT 5. NUVARANDE SAMBOENDEFÖRHÅLLANDE 84 (GIFT/SAMBOENDE) Nu kommer några frågor kring äktenskap och samboende. När flyttade Du ihop med den man Du för närvarande sammanbor med? (OBS! EJ GIFTEMÅLSDATUM) 84(1) År 54. 1954 . . 81. 1981 6 88. Kommer ej ihåg 979 00. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 2 13 18 27 46 35 53 55 107 98 133 135 152 Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 136 163 187 167 178 181 158 190 194 168 173 186 167 Kod: 80 81 88 0 99 Frek: 140 47 6 979 6
VAR 479 MÅN FLYTTA IHOP 84 Loc 732 width 2 MD= 0 or GE 99 84(2) Månad <Se F.84 för fullständig frågetext> 273 01. Januari 176 02. Februari 183 03. Mars 217 04. April 228 05. Maj 335 06. Juni 186 07. Juli 270 08. Augusti 241 09. September 246 10. Oktober 200 11. November 244 12. December 50 21. Vinter 128 22. Vår 94 23. Sommar 163 24. Höst 69 88. Kommer ej ihåg 979 00. Frågan ej tillämplig 18 99. Uppgift saknas
VAR 480 SÄLLSKAP INNAN SAMBO 85 Loc 734 width 1 MD=0 or GE 9 85 (GIFT/SAMMANBOENDE) Hur länge hade Ni haft stadigt sällskap innan Ni flyttade ihop? (SAMMANLAGT OM FLERA PERIODER) 477 1. Kortare tid än ett halvt år 699 2. Mellan ett halvt och ett år 834 3. Mellan ett och två år 984 4. Mellan två och fem år 289 5. Fem år eller längre 7 8. Vill ej svara 977 0. Frågan ej tillämplig 33 9. Uppgift saknas
VAR 481 ÅR FÖR GIFTERMÅL 86 Loc 735 width 2 MD= 0 86 (GIFT) När gifte Ni Er? 86(1) År 54. 1954 . . 81. 1981 1895 00. Frågan ej tillämplig Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 3 7 18 24 39 33 51 54 79 98 109 Kod: 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 131 138 100 107 133 105 98 125 107 119 144 Kod: 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 114 131 94 124 101 19 1895
VAR 482 MÅN FÖR GIFTERMÅL 86 Loc 737 width 2 MD= 0 86(2) Månad <Se F.86 för fullständig frågetext> 111 01. Januari 92 02. Februari 138 03. Mars 218 04. April 221 05. Maj 411 06. Juni 282 07. Juli 201 08. Augusti 166 09. September 170 10. Oktober 157 11. November 204 12. December 1 21. Vintern 6 22. Våren 14 23. Sommaren 9 24. Hösten 3 88. Kommer ej ihåg 1896 00. Frågan ej tillämplig
VAR 483 DISK GIFTERMÅL 87 Loc 739 width 1 MD=0 or GE 9 87 (SAMMANBOR UTAN ATT VARA GIFT) Har Ni någon gång talat om att gifta Er? 625 1. Ja 282 5. Nej 7 8. Vill ej svara 3384 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 484 KOMMER ATT GIFTA SIG 88 Loc 740 width 1 MD=0 or GE 9 88 Tror Du att Ni så småningom kommer att gifta Er? 365 1. Ja 303 3. Kanske 211 5. Nej 32 8. Vill ej svara 3386 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 485 SKÖTER MATLAGNING 89 Loc 741 width 1 MD=0 or GE 9 89 Jag skall nu ställa några frågor om arbetsfördelningen i hemmet. Vem är det som huvudsakligen utför följande arbetsuppgifter, Du eller Din make/samboende? Du kan svara med något av de här svarsalternativen. (SVARSKORT 89) 89(1) Matlagning 1699 1. IP gör allt eller nästan allt 898 2. IP gör större delen 555 3. Vi delar lika 119 4. Make/samboende gör större delen 44 5. Make/samboende gör allt eller nästan allt 5 6. Annan person eller ej aktuell 975 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 486 SKÖTER DISK 89 Loc 742 width 1 MD=0 or GE 9 89(2) Disk <Se F.89 för fullständig frågetext> 1047 1. IP gör allt eller nästan allt 743 2. IP gör större delen 1253 3. Vi delar lika 195 4. Make/samboende gör större delen 55 5. Make/samboende gör allt eller nästan allt 26 6. Annan person eller ej aktuell 975 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 487 SKÖTER STÄDNING 89 Loc 743 width 1 MD=0 or GE 9 89(3) Städning <Se F.89 för fullständig frågetext> 1413 1. IP gör allt eller nästan allt 902 2. IP gör större delen 875 3. Vi delar lika 93 4. Make/samboende gör större delen 21 5. Make/samboende gör allt eller nästan allt 15 6. Annan person eller ej aktuell 975 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 488 SKÖTER TVÄTT 89 Loc 744 width 1 MD=0 or GE 9 89(4) Tvätt <Se F.89 för fullständig frågetext> 2237 1. IP gör allt eller nästan allt 538 2. IP gör större delen 462 3. Vi delar lika 56 4. Make/samboende gör större delen 18 5. Make/samboende gör allt eller nästan allt 10 6. Annan person eller ej aktuell 975 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 489 SKÖTER MATINKÖP 89 Loc 745 width 1 MD=0 or GE 9 89(5) Matinköp <Se F.89 för fullständig frågetext> 1225 1. IP gör allt eller nästan allt 652 2. IP gör större delen 1164 3. Vi delar lika 198 4. Make/samboende gör större delen 80 5. Make/samboende gör allt eller nästan allt 1 6. Annan person eller ej aktuell 975 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 490 SKÖTER KLÄDVÅRD 89 Loc 746 width 1 MD=0 or GE 9 89(6) Klädvård <Se F.89 för fullständig frågetext> 2323 1. IP gör allt eller nästan allt 538 2. IP gör större delen 419 3. Vi delar lika 14 4. Make/samboende gör större delen 10 5. Make/samboende gör allt eller nästan allt 10 6. Annan person eller ej aktuell 975 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 491 SKÖTER UNDERHÅLL 89 Loc 747 width 1 MD=0 or GE 9 89(7) Underhåll av bostaden, småreparationer <Se F.89 för fullständig frågetext> 71 1. IP gör allt eller nästan allt 63 2. IP gör större delen 540 3. Vi delar lika 1121 4. Make/samboende gör större delen 1395 5. Make/samboende gör allt eller nästan allt 128 6. Annan person eller ej aktuell 975 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 492 HUSHÅLLSARB FÖRDELN 90 Loc 748 width 1 MD=0 or GE 9 90a Vad anser Du om den fördelning av hushållsarbetet som Ni har? Skulle Du säga att Du är helt nöjd, tämligen nöjd, vare sig nöjd eller missnöjd, ganska missnöjd eller mycket missnöjd? 1460 1. Helt nöjd 1295 2. Tämligen nöjd 291 3. Vare sig nöjd eller missnöjd 219 4. Ganska missnöjd 49 5. Mycket missnöjd 4 8. Vill ej svara 975 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 493 FÖRÄNDR FÖRDELNING 90B Loc 749 width 1 MD=0 or GE 9 90b (3 BARN ELLER FLER) Hur är arbetsfördelningen i hemmet mellan Dig och Din make/samboende nu jämfört med när Ni hade två barn? (SVARSKORT 90) 62 1. IP utför nu en större del av allt arbete än då man hade två barn 367 2. Ungefär lika 95 3. IPs make/samboende utför nu en större del av allt arbete än då man hade två barn 27 4. Inte samma make/samboende som vid två barn 28 5. Ej aktuellt (något av barnen bor ej hemma) 4 8. Vet ej 3688 0. Frågan ej tillämplig 29 9. Uppgift saknas
VAR 494 MAKES SYSSELSÄTTNING 91 Loc 750 width 2 MD= 0 or GE 99 91 Vilken är Din makes/samboendes huvudsakliga sysselsättning för närvarande? 2700 01. Anställd (arbetar 16 timmar eller mer per vecka) 4 02. Är tjänstledig med föräldrapenning från förvärvsarbete 13 03. Är tjänstledig för studier 365 04. Sköter eget företag 75 05. Sköter eget lantbruk 84 06. Studerar minst 16 timmar (per vecka) 40 07. Är arbetslös, permitterad eller väntar på arbete (eller på annat sätt utan arbete) 1 08. Hjälper till i familjemedlems lantbruk 2 09. Hjälper till i familjemedlems företag 11 10. Förtidspensionerad 0 11. Har ålders- eller tjänstepension 4 12. Sköter hushållet 7 13. Gör militärtjänst 10 14. Annat svar 976 00. Frågan ej tillämplig 8 99. Uppgift saknas
VAR 495 TID MAKE UTAN ARB 92 Loc 752 width 1 MD=0 92 (MAKE UTAN ARBETE) Hur länge har han varit arbetslös, permitterad eller väntat på arbete (mer eller mindre än ett halvår)? 11 1. Ett halvår eller mer 29 2. Mindre än ett halvår 4260 0. Frågan ej tillämplig
VAR 496 MAKES/SAMBOS YRKE 93 Loc 753 width 1 93 Vilket yrke eller befattning har (eller hade) Din make/samboende? 4300 0. Ej kodad
VAR 497 MAKES ARBETSGIVARE 95 Loc 754 width 1 MD=0 or GE 9 95 Är (var) arbetsgivaren ... 421 1. En statlig myndighet 98 2. Ett landsting 308 3. En kommun 1927 4. Annan arbetsgivare 9 8. Vet ej 1524 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 498 MAKES ARB PRODUKTION 96 Loc 755 width 1 96 Vad för slags produktion/verksamhet finns (fanns) på det ställe där han arbetar (arbetade) 4300 0. Ej kodad
VAR 499 MAKE HELTID/DELTIDARB 97 Loc 756 width 1 MD=0 or GE 9 97a(1) Arbetar (arbetade) han heltid eller deltid? 3085 1. Heltid 55 2. Deltid 1155 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 500 MAKE DELTID ANT TIM 97 Loc 757 width 2 MD= 0 or GE 99 97a(2) (OM DELTID) Hur många timmar per vecka? 18. 18 timmar . . 32. 32 timmar 1 88. Vet ej 4245 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 18 19 20 21 25 29 30 32 88 0 99 Frek: 1 1 22 1 4 1 17 6 1 4245 1 Kod: 18 19 20 21 25 29 30 32 88 0 99 Frek: 1 1 22 1 4 1 17 6 1 4245 1
VAR 501 MAKE ARB DAGTID 97 Loc 759 width 1 MD=0 or GE 9 97b Arbetar (arbetade) han dagtid, endast vardagar? 2068 1. Ja 827 5. Nej 1 8. Vet ej 1191 0. Frågan ej tillämplig 213 9. Uppgift saknas
VAR 502 MAKE: OBEKVÄM ARB.TID 97 Loc 760 width 1 MD=0 or GE 9 97c (MAKE/SAMBOENDE ARBETAR PÅ OBEKVÄMA TIDER) Arbetar (arbetade) han helt eller endast till en del på obekväm arbetstid? (18.00 - 7.00 eller söndagar) 47 1. Helt obekväm arbetstid 785 2. Delvis obekväm arbetstid 3466 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 503 MAKE ÖVERTIDSARB. 98 Loc 761 width 2 MD= 0 or GE 99 98 (MAKE/SAMBOENDE FÖRVÄRVSARBETAR FN) Arbetar Din make/samboende mycket övertid (minst 10 timmar i månaden)? (FÖR FÖRETAGARE OCH MEDHJÄLPANDE FAMILJEMEDLEM: Vi menar då utöver normal heltid dvs 40 timmar per vecka.) (OM JA) Ungefär hur många timmar per månad? 10. 10 timmar . . 80. 80 timmar 8 85. 90 timmar eller fler 123 88. Vet ej 1927 95. Nej 1200 00. Frågan ej tillämplig 22 99. Uppgift saknas Kod: 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 Frek: 296 3 36 6 4 103 10 4 175 1 2 Kod: 25 28 30 35 40 44 45 48 50 52 55 Frek: 46 4 60 8 125 1 5 2 41 1 1 Kod: 56 60 63 64 65 70 75 77 80 85 88 Frek: 1 19 1 3 1 4 2 26 29 8 123 Kod: 95 0 99 Frek: 1927 1200 22
VAR 504 MAKE ÖVERNATTAR BORTA 99 Loc 763 width 1 MD=0 or GE 9 99 Innebär hans arbete att han måste vara hemifrån över natten någon gång? 1167 1. Ja 1875 5. Nej 19 8. Vet ej 1228 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 505 MAKE: ANTAL ÖVERNATTN 99 Loc 764 width 3 MD= 0 or GE 999 99(1) Hur många nätter per år? <Se F.99 för fullständig frågetext> 001. 1 natt per år . . 300. 300 nätter per år 20 888. Vet ej 3086 000. Frågan ej tillämplig 31 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 52 58 44 29 60 20 25 13 1 112 2 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 Frek: 35 2 20 36 2 2 2 75 2 2 1 Kod: 24 25 26 30 32 35 36 40 42 44 45 Frek: 17 32 2 71 1 10 7 36 2 1 10 Kod: 48 49 50 52 54 55 56 58 60 63 64 Frek: 8 1 47 10 1 5 3 1 41 3 2 Kod: 65 66 67 69 70 71 72 75 77 80 82 Frek: 5 2 1 1 18 1 8 10 2 13 1 Kod: 84 85 86 87 88 90 96 98 99 100 101 Frek: 5 4 1 2 3 14 6 1 1 43 1 Kod: 104 105 108 110 112 115 120 122 125 130 132 Frek: 2 2 3 5 1 1 17 1 1 4 1 Kod: 135 140 141 144 150 154 155 156 160 165 168 Frek: 2 5 1 1 15 2 1 1 3 1 1 Kod: 175 180 182 190 200 201 208 210 225 230 240 Frek: 3 11 2 1 12 1 2 2 2 1 3 Kod: 250 260 300 888 0 999 Frek: 1 1 1 20 3086 31
VAR 506 MAKES UTBILDNING 100 Loc 767 width 1 MD=0 or GE 9 100 Vilken av dessa utbildningar är den högsta Din make/samboende fullföljt? 1138 1. Folkskola, högst 8-årig 754 2. Folkskola 9-årig, grundskola, enhetsskola, realskola 179 3. 2-åriga fackskolan 227 4. Gymnasieskola, högst 2-årig 436 5. Gymnasium, gymnasieskola, mer än 2 år 541 6. Universitet eller högskola 32 8. Vet ej 991 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 507 MAKE ÖVR. UTBILDNING 101 Loc 768 width 1 MD=0 or GE 9 101 Har han utöver detta genomgått någon skolutbildning eller annan utbildning? Ta bara med utbildningar eller kurser han fullföljt och som varat minst 2 månader. 1365 1. Ja 1800 5. Nej 132 8. Vet ej 988 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 508 MAKE PLAN UTBILDNING 102 Loc 769 width 1 MD=0 or GE 9 102 När det gäller Din make/samboende, har han några direkta planer på någon utbildning under de närmaste två åren? 382 1. Ja 2785 5. Nej 138 8. Vet ej 989 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 509 MAKE PLAN HELTID UTB 103 Loc 770 width 1 MD=0 or GE 9 103a (MAKE/SAMBO PLANERAR STUDIER) Är utbildningen på heltid eller på deltid? 240 1. Heltid 119 2. Deltid 22 8. Vet ej 3907 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 510 MAKE: UTBILDN LÄNGD 103 Loc 771 width 2 MD= 0 103b Ungefär hur många månader tar utbildningen? 01. 1 månad . . 60. 60 månader 108 88. Vet ej 3948 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 5 6 11 2 6 19 1 3 9 9 1 Kod: 12 13 15 17 18 20 22 24 25 27 30 Frek: 49 1 2 1 8 4 1 39 1 2 6 Kod: 32 34 35 36 40 42 44 45 48 50 54 Frek: 2 2 1 19 1 3 1 1 11 3 2 Kod: 60 88 0 Frek: 12 108 3948
VAR 511 EJ SAMBO FÖRUT SAMBO 104 Loc 773 width 1 MD=0 or GE 9 AVSNITT 6. TIDIGARE SAMBOENDEFÖRHÅLLANDEN 104 (OGIFT EJ SAMBOENDE) Nu kommer några frågor om tidigare samboenderelationer. Vi vill gärna få en översikt över de perioder i Ditt liv då Du bott ihop med en man. Vi menar då förhållanden som inneburit att Ni så gott som stadigvarande bott i samma bostad, oavsett om den ena parten också haft en bostad på annat håll. (EN MÅNAD ELLER LÄNGRE:) Har Du under en eller flera tidigare perioder varit samboende med någon? 501 1. Ja 383 5. Nej 3413 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 512 TIDIGARE SAMBOREL. 104 Loc 774 width 1 MD=0 or GE 9 105 (GIFT/SAMBOENDE) Nu kommer några frågor om tidigare samboenderelationer. Vi vill gärna få en översikt över de perioder i Ditt liv då Du bott ihop med en man, antingen som gift eller utan att vara formellt gift. Vi menar då förhållanden som inneburit att Ni så gott som stadigvarande bott i samma bostad, oavsett om den ena parten också haft en bostad på annat håll. (EN MÅNAD ELLER LÄNGRE:) Har Du under en eller flera tidigare perioder varit gift eller samboende med någon annan man än den som Du för närvarande bor ihop med? 567 1. Ja 2743 5. Nej 977 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 513 SAMBOREL 1: STARTÅR 106 Loc 775 width 2 MD= 0 or GE 99 106A (ÄR/HAR VARIT SAMBOENDE) När flyttade Du för första gången ihop med en man? 106AEF(1) År flyttade ihop, 1 53. 1953 . . 81. 1981 3124 00. Frågan ej tillämplig 18 99. Uppgift saknas Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 1 2 10 12 11 20 24 28 31 42 39 Kod: 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 57 67 50 58 49 72 77 69 79 68 58 Kod: 75 76 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 71 57 46 35 18 5 2 3124 18
VAR 514 SAMBOREL 1: STARTMÅN 106 Loc 777 width 2 MD= 0 or GE 99 106AEF(2) Månad flyttade ihop, 1 <Se F.106A för fullständig frågetext> 102 01. Januari 45 02. Februari 51 03. Mars 61 04. April 79 05. Maj 87 06. Juni 54 07. Juli 81 08. Augusti 85 09. September 71 10. Oktober 42 11. November 55 12. December 30 21. Vinter 124 22. Vår 46 23. Sommar 94 24. Höst 48 88. Kommer ej ihåg 3124 00. Frågan ej tillämplig 21 99. Uppgift saknas
VAR 515 SAMBOREL 1: GIFT ÅR 106 Loc 779 width 2 MD= 0 106B Gifte Ni Er eller sammanbodde Ni utan att vara gifta? 106C När gifte Ni Er? 106BC(1) År giftermål 1 54. 1954 . . 80. 1980 673 95. Samboende utan äktenskap 3124 00. Frågan ej tillämplig Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 1 6 6 15 17 14 21 25 30 29 39 Kod: 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 51 40 36 21 20 17 11 19 18 16 15 Kod: 76 77 78 79 80 95 0 Frek: 10 10 11 4 1 673 3124
VAR 516 SAMBOREL 1: GIFT MÅN 106 Loc 781 width 2 MD= 0 106BC(2) Månad giftermål 1 <Se F.106B för fullständig frågetext> 27 01. Januari 31 02. Februari 23 03. Mars 47 04. April 42 05. Maj 68 06. Juni 38 07. Juli 37 08. Augusti 33 09. September 27 10. Oktober 36 11. November 55 12. December 4 21. Vinter 9 22. Vår 12 23. Sommar 10 24. Höst 4 88. Kommer ej ihåg 673 95. Samboende utan äktenskap 3124 00. Frågan ej tillämplig
VAR 517 SAMBOREL 1: SLUTÅR 106 Loc 783 width 2 MD= 0 or GE 99 106D När flyttade Ni isär? 106D(1) År flyttade isär, 1 57. 1957 . . 81. 1981 1 88. Kommer ej ihåg 3124 00. Frågan ej tillämplig 19 99. Uppgift saknas Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 1 4 1 3 7 10 12 11 9 23 20 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 45 48 56 60 66 73 80 98 100 79 103 Kod: 79 80 81 88 0 99 Frek: 114 106 27 1 3124 19
VAR 518 SAMBOREL 1: SLUTMÅN 106 Loc 785 width 2 MD= 0 or GE 99 106D(2) Månad flyttade isär, 1 <Se F.106D för fullständig frågetext> 85 01. Januari 61 02. Februari 84 03. Mars 82 04. April 83 05. Maj 79 06. Juni 48 07. Juli 85 08. Augusti 67 09. September 67 10. Oktober 53 11. November 106 12. December 32 21. Vinter 64 22. Vår 41 23. Sommar 88 24. Höst 30 88. Kommer ej ihåg 3124 00. Frågan ej tillämplig 21 99. Uppgift saknas
VAR 519 SAMBOREL 2: STARTÅR 106 Loc 787 width 2 MD= 0 106E (ÄR/HAR VARIT SAMBOENDE) Flyttade Du därefter ihop med någon igen? 106F (OM JA:) När var det? 106AEF(3) När flyttade Du för första gången ihop med en man? 58. 1958 . . 81. 1981 459 95. Nej 3125 00. Frågan ej tillämplig Kod: 58 59 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 1 1 4 4 6 8 10 11 9 22 33 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Frek: 31 32 42 64 70 67 52 73 82 75 19 Kod: 95 0 Frek: 459 3125
VAR 520 SAMBOREL 2: STARTMÅN 106 Loc 789 width 2 MD= 0 106AEF(4) Månad flyttade ihop, 1 <Se F.106E för fullständig frågetext> 73 01. Januari 41 02. Februari 52 03. Mars 41 04. April 44 05. Maj 72 06. Juni 41 07. Juli 54 08. Augusti 61 09. September 47 10. Oktober 31 11. November 43 12. December 14 21. Vinter 30 22. Vår 23 23. Sommar 34 24. Höst 16 88. Kommer ej ihåg 459 95. Nej 3124 00. Frågan ej tillämplig
VAR 521 SAMBOREL 2: GIFT ÅR 106 Loc 791 width 2 MD= 0 106B Gifte Ni Er eller sammanbodde Ni utan att vara gifta? 106C När gifte Ni Er? 106BC(3) År giftermål 2 59. 1959 . . 81. 1981 4031 00. Frågan ej tillämplig Kod: 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 1 1 1 2 4 4 2 5 4 3 9 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Frek: 12 12 19 18 23 34 21 26 29 31 8 Kod: 0 Frek: 4031
VAR 522 SAMBOREL 2: GIFT MÅN 106 Loc 793 width 2 MD= 0 106BC(4) Månad giftermål 2 <Se F.106B för fullständig frågetext> 16 01. Januari 13 02. Februari 20 03. Mars 22 04. April 23 05. Maj 48 06. Juni 29 07. Juli 24 08. Augusti 11 09. September 16 10. Oktober 21 11. November 21 12. December 1 21. Vinter 1 22. Vår 2 23. Sommar 1 24. Höst 4031 00. Frågan ej tillämplig
VAR 523 SAMBOREL 2: SLUTÅR 106 Loc 795 width 2 MD= 0 or GE 99 106D När flyttade Ni isär? 106D(3) År flyttade isär, 2 66. 1966 . . 81. 1981 4036 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 3 3 1 4 5 3 7 12 12 16 19 Kod: 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 26 24 30 42 56 4036 1
VAR 524 SAMBOREL 2: SLUTMÅN 106 Loc 797 width 2 MD= 0 106D(4) Månad flyttade isär, 2 <Se F.106D för fullständig frågetext> 13 01. Januari 16 02. Februari 31 03. Mars 38 04. April 14 05. Maj 19 06. Juni 11 07. Juli 26 08. Augusti 8 09. September 18 10. Oktober 13 11. November 17 12. December 3 21. Vinter 17 22. Vår 4 23. Sommar 11 24. Höst 4 88. Kommer ej ihåg 4037 00. Frågan ej tillämplig
VAR 525 SAMBOREL 3: STARTÅR 106 Loc 799 width 2 MD= 0 106E (ÄR/HAR VARIT SAMBOENDE) Flyttade Du därefter ihop med någon igen? 106F (OM JA:) När var det? 106AEF(5) År flyttade ihop, 3 67. 1967 . . 81. 1981 1087 95. Nej 3124 00. Frågan ej tillämplig Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 1 1 2 2 2 5 2 6 4 8 11 Kod: 78 79 80 81 95 0 Frek: 14 16 11 4 1087 3124
VAR 526 SAMBOREL 3: STARTMÅN 106 Loc 801 width 2 MD= 0 106AEF(6) Månad flyttade ihop, 3 <Se F.106E för fullständig frågetext> 7 01. Januari 6 02. Februari 8 03. Mars 6 04. April 7 05. Maj 8 06. Juni 2 07. Juli 5 08. Augusti 8 09. September 11 10. Oktober 3 11. November 9 12. December 1 21. Vinter 2 22. Vår 1 23. Sommar 3 24. Höst 2 88. Kommer ej ihåg 1087 95. Nej 3124 00. Frågan ej tillämplig
VAR 527 SAMBOREL 3: GIFT ÅR 106 Loc 803 width 2 MD= 0 106B Gifte Ni Er eller sammanbodde Ni utan att vara gifta? 106C När gifte Ni Er? 106BC(5) År giftermål 3 69. 1969 . . 80. 1980 4274 00. Frågan ej tillämplig Kod: 69 73 74 75 76 77 78 79 80 0 Frek: 1 2 3 1 3 4 3 7 2 4274
VAR 528 SAMBOREL 3: GIFT MÅN 106 Loc 805 width 2 MD= 0 106BC(6) Månad giftermål 3 <Se F.106B för fullständig frågetext> 1 01. Januari 0 02. Februari 0 03. Mars 3 04. April 1 05. Maj 9 06. Juni 3 07. Juli 1 08. Augusti 1 09. September 4 10. Oktober 2 11. November 1 12. December 0 21. Vinter 0 22. Vår 0 23. Sommar 0 24. Höst 4274 00. Frågan ej tillämplig
VAR 529 SAMBOREL 3: SLUTÅR 106 Loc 807 width 2 MD= 0 106D När flyttade Ni isär? 106D(5) År flyttade isär, 3 67. 1967 . . 81. 1981 4258 00. Frågan ej tillämplig Kod: 67 70 72 74 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 1 1 2 1 4 1 3 5 9 15 4258 Kod: 67 70 72 74 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 1 1 2 1 4 1 3 5 9 15 4258
VAR 530 SAMBOREL 3: SLUTMÅN 106 Loc 809 width 2 MD= 0 106D(6) Månad flyttade isär, 3 <Se F.106D för fullständig frågetext> 4 01. Januari 1 02. Februari 4 03. Mars 13 04. April 3 05. Maj 4 06. Juni 0 07. Juli 3 08. Augusti 2 09. September 0 10. Oktober 0 11. November 3 12. December 0 21. Vinter 2 22. Vår 1 23. Sommar 1 24. Höst 1 88. Kommer ej ihåg 4258 00. Frågan ej tillämplig
VAR 531 SAMBOREL 4: STARTÅR 106 Loc 811 width 2 MD= 0 106E (ÄR/HAR VARIT SAMBOENDE) Flyttade Du därefter ihop med någon igen? 106F (OM JA:) När var det? 106AEF(7) År flyttade ihop, 4 68. 1968 . . 81. 1981 1165 95. Nej 3124 00. Frågan ej tillämplig Kod: 68 71 75 77 78 79 80 81 95 0 Frek: 1 1 1 1 2 2 2 1 1165 3124
VAR 532 SAMBOREL 4: STARTMÅN 106 Loc 813 width 2 MD= 0 106AEF(8) Månad flyttade ihop, 4 <Se F.106E för fullständig frågetext> 2 01. Januari 1 02. Februari 0 03. Mars 0 04. April 0 05. Maj 2 06. Juni 0 07. Juli 2 08. Augusti 0 09. September 1 10. Oktober 0 11. November 2 12. December 1 21. Vinter 0 22. Vår 0 23. Sommar 0 24. Höst 1165 95. Nej 3124 00. Frågan ej tillämplig
VAR 533 SAMBOREL 4: GIFT ÅR 106 Loc 815 width 2 MD= 0 106B Gifte Ni Er eller sammanbodde Ni utan att vara gifta? 106C När gifte Ni Er? 106BC(7) År giftermål 4 73. 1973 . . 81. 1981 4296 00. Frågan ej tillämplig Kod: 73 77 79 81 0 Frek: 1 1 1 1 4296
VAR 534 SAMBOREL 4: GIFT MÅN 106 Loc 817 width 2 MD= 0 106BC(8) Månad giftermål 4 <Se F.106B för fullständig frågetext> 0 01. Januari 1 02. Februari 1 03. Mars 0 04. April 0 05. Maj 0 06. Juni 0 07. Juli 0 08. Augusti 1 09. September 0 10. Oktober 1 11. November 0 12. December 0 21. Vinter 0 22. Vår 0 23. Sommar 0 24. Höst 4296 00. Frågan ej tillämplig
VAR 535 SAMBOREL 4: SLUTÅR 106 Loc 819 width 2 MD= 0 106D När flyttade Ni isär? 106D(7) År flyttade isär, 4 70. 1970 . . 81. 1981 4294 00. Frågan ej tillämplig Kod: 70 77 79 80 81 0 Frek: 1 1 1 2 1 4294
VAR 536 SAMBOREL 4: SLUTMÅN 106 Loc 821 width 2 MD= 0 106D(8) Månad flyttade isär, 4 <Se F.106D för fullständig frågetext> 1 01. Januari 0 02. Februari 0 03. Mars 1 04. April 0 05. Maj 0 06. Juni 1 07. Juli 0 08. Augusti 1 09. September 0 10. Oktober 0 11. November 0 12. December 0 21. Vinter 0 22. Vår 1 23. Sommar 0 24. Höst 1 88. Kommer ej ihåg 4294 00. Frågan ej tillämplig
VAR 537 SAMBOREL 5: STARTÅR 106 Loc 823 width 2 MD= 0 106E (ÄR/HAR VARIT SAMBOENDE) Flyttade Du därefter ihop med någon igen? 106F (OM JA:) När var det? 106AEF(9) År flyttade ihop, 5 71. 1971 . . 80. 1980 1173 95. Nej 3124 00. Frågan ej tillämplig Kod: 71 80 95 0 Frek: 2 1 1173 3124
VAR 538 SAMBOREL 5: STARTMÅN 106 Loc 825 width 2 MD= 0 106AEF(10) Månad flyttade ihop, 5 <Se F.106E för fullständig frågetext> 0 01. Januari 0 02. Februari 0 03. Mars 0 04. April 0 05. Maj 0 06. Juni 0 07. Juli 0 08. Augusti 0 09. September 0 10. Oktober 0 11. November 0 12. December 0 21. Vinter 0 22. Vår 0 23. Sommar 1 24. Höst 2 88. Kommer ej ihåg 1173 95. Nej 3124 00. Frågan ej tillämplig
VAR 539 SAMBOREL 5: GIFT ÅR 106 Loc 827 width 2 MD= 0 106B Gifte Ni Er eller sammanbodde Ni utan att vara gifta? 106C När gifte Ni Er? 106BC(9) År giftermål 5 1 73. 1973 4299 00. Frågan ej tillämplig
VAR 540 SAMBOREL 5: GIFT MÅN 106 Loc 829 width 2 MD= 0 106BC(10) Månad giftermål 5 <Se F.106B för fullständig frågetext> 0 01. Januari 0 02. Februari 0 03. Mars 0 04. April 0 05. Maj 0 06. Juni 0 07. Juli 0 08. Augusti 0 09. September 0 10. Oktober 1 11. November 0 12. December 0 21. Vinter 0 22. Vår 0 23. Sommar 0 24. Höst 4299 00. Frågan ej tillämplig
VAR 541 SAMBOREL 5: SLUTÅR 106 Loc 831 width 2 MD= 0 106D När flyttade Ni isär? 106D(9) År flyttade isär, 5 75. 1975 . . 81. 1981 4298 00. Frågan ej tillämplig Kod: 75 81 0 Frek: 1 1 4298
VAR 542 SAMBOREL 5: SLUTMÅN 106 Loc 833 width 2 MD= 0 106D(10) Månad flyttade isär, 5 <Se F.106D för fullständig frågetext> 0 01. Januari 0 02. Februari 1 03. Mars 0 04. April 0 05. Maj 0 06. Juni 0 07. Juli 0 08. Augusti 0 09. September 0 10. Oktober 0 11. November 0 12. December 0 21. Vinter 0 22. Vår 0 23. Sommar 0 24. Höst 1 88. Kommer ej ihåg 4298 00. Frågan ej tillämplig
VAR 543 ANTAL SAMBOENDEREL. 106 Loc 835 width 1 MD=0 or GE 9 106 Nuvarande äktenskap/samboenderelation finns på rad .. Senaste äktenskap/samboenderelation finns på rad .. 444 1. Ett 630 2. Två 78 3. Tre 9 4. Fyra 3 5. Fem 3124 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 544 BARN 1: FÖDELSEÅR 107 Loc 836 width 2 MD= 0 AVSNITT 7. BARNOMSORG 107 Nu kommer några frågor om barnomsorg. (AVSER HEMMAVARANDE BARN). (IP MED ETT BARN) Hur ordnar Du för närvarande tillsynen för Ditt barn? (IP MED FLERA BARN) Kan Du för vart och ett av Dina barn ange hur Du för närvarande ordnar tillsynen för honom eller henne? (ANGE HUVUDSAKLIG TILLSYNSFORM! OM IP ANLITAR TVÅ TILLSYNSFORMER I LIKA STOR UTSTRÄCKNING, ANGE BÅDA!) 107(1) Födelseår barn 1 55. 1955 . . 81. 1981 1270 00. Frågan ej tillämplig Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 1 3 6 11 14 22 56 76 133 165 173 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 188 164 154 157 156 164 180 167 167 183 147 Kod: 77 78 79 80 81 0 Frek: 131 127 122 126 37 1270
VAR 545 BARN 1: KLARAR SIG 107 Loc 838 width 1 MD=0 107(1.1) Barnet klarar sig självt <Se F.107 för fullständig frågetext> 1148 1. Markerat 1954 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 546 BARN 1: IP HEMMA 107 Loc 839 width 1 MD=0 107(1.2) IP är hemma <Se F.107 för fullständig frågetext> 865 1. Markerat 2237 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 547 BARN 1: MAKE HEMMA 107 Loc 840 width 1 MD=0 107(1.3) Make/samboende är hemma <Se F.107 för fullständig frågetext> 138 1. Markerat 2964 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 548 BARN 1: SLÄKTING 107 Loc 841 width 1 MD=0 107(1.4) Annan släkting, bekant etc. <Se F.107 för fullständig frågetext> 169 1. Markerat 2933 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 549 BARN 1: PRV FAM.DAGH 107 Loc 842 width 1 MD=0 107(1.5) Privat familjedaghem <Se F.107 för fullständig frågetext> 145 1. Markerat 2957 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 550 BARN 1: KOM FAM.DAGH 107 Loc 843 width 1 MD=0 107(1.6) Kommunalt familjedaghem <Se F.107 för fullständig frågetext> 257 1. Markerat 2845 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 551 BARN 1: DAGH/FRITIDS 107 Loc 844 width 1 MD=0 107(1.7) Kommunalt daghem/fritidshem <Se F.107 för fullständig frågetext> 247 1. Markerat 2855 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 552 BARN 1: PRV HEMHJÄLP 107 Loc 845 width 1 MD=0 107(1.8) Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) <Se F.107 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 3092 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 553 BARN 1: ANNAT 107 Loc 846 width 1 MD=0 107(1.9) Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) <Se F.107 för fullständig frågetext> 145 1. Markerat 2957 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 554 BARN 2: FÖDELSEÅR 107 Loc 847 width 2 MD= 0 107(2) Födelseår barn 2 <Se F.107 för fullständig frågetext> 56. 1956 . . 81. 1981 2215 00. Frågan ej tillämplig Kod: 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 1 1 4 5 13 14 25 46 68 90 113 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 106 120 113 124 142 128 136 122 149 132 132 Kod: 79 80 81 0 Frek: 136 126 39 2215
VAR 555 BARN 2: KLARAR SIG 107 Loc 849 width 1 MD=0 107(2.1) Barnet klarar sig självt <Se F.107 för fullständig frågetext> 642 1. Markerat 2460 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 556 BARN 2: IP HEMMA 107 Loc 850 width 1 MD=0 107(2.2) IP är hemma <Se F.107 för fullständig frågetext> 704 1. Markerat 2398 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 557 BARN 2: MAKE HEMMA 107 Loc 851 width 1 MD=0 107(2.3) Make/samboende är hemma <Se F.107 för fullständig frågetext> 111 1. Markerat 2991 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 558 BARN 2: SLÄKTING 107 Loc 852 width 1 MD=0 107(2.4) Annan släkting, bekant etc. <Se F.107 för fullständig frågetext> 112 1. Markerat 2990 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 559 BARN 2: PRV FAM.DAGH 107 Loc 853 width 1 MD=0 107(2.5) Privat familjedaghem <Se F.107 för fullständig frågetext> 104 1. Markerat 2998 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 560 BARN 2: KOM FAM.DAGH 107 Loc 854 width 1 MD=0 107(2.6) Kommunalt familjedaghem <Se F.107 för fullständig frågetext> 193 1. Markerat 2909 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 561 BARN 2: DAGH/FRITIDS 107 Loc 855 width 1 MD=0 107(2.7) Kommunalt daghem/fritidshem <Se F.107 för fullständig frågetext> 156 1. Markerat 2946 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 562 BARN 2: PRV HEMHJÄLP 107 Loc 856 width 1 MD=0 107(2.8) Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) <Se F.107 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 3097 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 563 BARN 2: ANNAT 107 Loc 857 width 1 MD=0 107(2.9) Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) <Se F.107 för fullständig frågetext> 118 1. Markerat 2984 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 564 BARN 3: FÖDELSEÅR 107 Loc 858 width 2 MD= 0 107(3) Födelseår barn 3 <Se F.107 för fullständig frågetext> 61. 1961 . . 81. 1981 3709 00. Frågan ej tillämplig Kod: 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 2 1 5 5 14 17 16 33 26 30 28 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 47 48 52 44 40 37 42 36 53 15 3709 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 47 48 52 44 40 37 42 36 53 15 3709
VAR 565 BARN 3: KLARAR SIG 107 Loc 860 width 1 MD=0 107(3.1) Barnet klarar sig självt <Se F.107 för fullständig frågetext> 129 1. Markerat 2973 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 566 BARN 3: IP HEMMA 107 Loc 861 width 1 MD=0 107(3.2) IP är hemma <Se F.107 för fullständig frågetext> 248 1. Markerat 2854 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 567 BARN 3: MAKE HEMMA 107 Loc 862 width 1 MD=0 107(3.3) Make/samboende är hemma <Se F.107 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 3064 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 568 BARN 3: SLÄKTING 107 Loc 863 width 1 MD=0 107(3.4) Annan släkting, bekant etc. <Se F.107 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 3069 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 569 BARN 3: PRV FAM.DAGH 107 Loc 864 width 1 MD=0 107(3.5) Privat familjedaghem <Se F.107 för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 3066 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 570 BARN 3: KOM FAM.DAGH 107 Loc 865 width 1 MD=0 107(3.6) Kommunalt familjedaghem <Se F.107 för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 3066 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 571 BARN 3: DAGH/FRITIDS 107 Loc 866 width 1 MD=0 107(3.7) Kommunalt daghem/fritidshem <Se F.107 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 3062 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 572 BARN 3: PRV HEMHJÄLP 107 Loc 867 width 1 MD=0 107(3.8) Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) <Se F.107 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 3100 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 573 BARN 3: ANNAT 107 Loc 868 width 1 MD=0 107(3.9) Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) <Se F.107 för fullständig frågetext> 42 1. Markerat 3060 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 574 BARN 4: FÖDELSEÅR 107 Loc 869 width 2 MD= 0 107(4) Födelseår barn 4 <Se F.107 för fullständig frågetext> 61. 1961 . . 81. 1981 4204 00. Frågan ej tillämplig Kod: 61 63 65 66 67 69 70 71 72 73 74 Frek: 1 2 3 2 2 6 4 2 8 5 9 Kod: 75 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 6 7 8 9 10 11 1 4204
VAR 575 BARN 4: KLARAR SIG 107 Loc 871 width 1 MD=0 107(4.1) Barnet klarar sig självt <Se F.107 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 3085 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 576 BARN 4: IP HEMMA 107 Loc 872 width 1 MD=0 107(4.2) IP är hemma <Se F.107 för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 3049 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 577 BARN 4: MAKE HEMMA 107 Loc 873 width 1 MD=0 107(4.3) Make/samboende är hemma <Se F.107 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 3097 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 578 BARN 4: SLÄKTING 107 Loc 874 width 1 MD=0 107(4.4) Annan släkting, bekant etc. <Se F.107 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 3097 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 579 BARN 4: PRV FAM.DAGH 107 Loc 875 width 1 MD=0 107(4.5) Privat familjedaghem <Se F.107 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 3098 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 580 BARN 4: KOM FAM.DAGH 107 Loc 876 width 1 MD=0 107(4.6) Kommunalt familjedaghem <Se F.107 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 3100 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 581 BARN 4: DAGH/FRITIDS 107 Loc 877 width 1 MD=0 107(4.7) Kommunalt daghem/fritidshem <Se F.107 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 3098 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 582 BARN 4: PRV HEMHJÄLP 107 Loc 878 width 1 MD=0 107(4.8) Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) <Se F.107 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 3102 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 583 BARN 4: ANNAT 107 Loc 879 width 1 MD=0 107(4.9) Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) <Se F.107 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 3097 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 584 BARN 5: FÖDELSEÅR 107 Loc 880 width 2 MD= 0 107(5) Födelseår barn 5 <Se F.107 för fullständig frågetext> 62. 1962 . . 81. 1981 4284 00. Frågan ej tillämplig Kod: 62 63 65 66 69 71 72 73 76 78 79 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 Kod: 80 81 0 Frek: 1 1 4284
VAR 585 BARN 5: KLARAR SIG 107 Loc 882 width 1 MD=0 107(5.1) Barnet klarar sig självt <Se F.107 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 3097 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 586 BARN 5: IP HEMMA 107 Loc 883 width 1 MD=0 107(5.2) IP är hemma <Se F.107 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 3095 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 587 BARN 5: MAKE HEMMA 107 Loc 884 width 1 MD=0 107(5.3) Make/samboende är hemma <Se F.107 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 3100 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 588 BARN 5: SLÄKTING 107 Loc 885 width 1 MD=0 107(5.4) Annan släkting, bekant etc. <Se F.107 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 3101 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 589 BARN 5: PRV FAM.DAGH 107 Loc 886 width 1 MD=0 107(5.5) Privat familjedaghem <Se F.107 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 3102 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 590 BARN 5: KOM FAM.DAGH 107 Loc 887 width 1 MD=0 107(5.6) Kommunalt familjedaghem <Se F.107 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 3102 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 591 BARN 5: DAGH/FRITIDS 107 Loc 888 width 1 MD=0 107(5.7) Kommunalt daghem/fritidshem <Se F.107 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 3101 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 592 BARN 5: PRV HEMHJÄLP 107 Loc 889 width 1 MD=0 107(5.8) Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) <Se F.107 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 3102 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 593 BARN 5: ANNAT 107 Loc 890 width 1 MD=0 107(5.9) Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) <Se F.107 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 3101 5. Ej markerat 1198 0. Frågan ej tillämplig
VAR 594 BARN 1: UTGIFT 108 Loc 891 width 1 MD=0 108 Ungefär hur stora är Dina/Era utgifter per månad för tillsynen av det här barnet. (FRÅGA FÖR VART OCH ETT AV IP:S HEMMAVARANDE BARN) Barn 1 2359 1. Inga utgifter 170 2. Under 200 kr 235 3. 200 - 399 kr 131 4. 400 - 599 kr 72 5. 600 - 799 kr 32 6. 800 - 999 kr 17 7. 1 000 kr eller mer 5 8. Kommer ej ihåg 2 9. Vill ej svara 1277 0. Frågan ej tillämplig
VAR 595 BARN 2: UTGIFT 108 Loc 892 width 1 MD=0 Barn 2 <Se F.108 för fullständig frågetext> 1610 1. Inga utgifter 136 2. Under 200 kr 194 3. 200 - 399 kr 82 4. 400 - 599 kr 36 5. 600 - 799 kr 10 6. 800 - 999 kr 4 7. 1 000 kr eller mer 4 8. Kommer ej ihåg 2 9. Vill ej svara 2222 0. Frågan ej tillämplig
VAR 596 BARN 3: UTGIFT 108 Loc 893 width 1 MD=0 Barn 3 <Se F.108 för fullständig frågetext> 468 1. Inga utgifter 45 2. Under 200 kr 36 3. 200 - 399 kr 23 4. 400 - 599 kr 7 5. 600 - 799 kr 6 6. 800 - 999 kr 1 7. 1 000 kr eller mer 3714 0. Frågan ej tillämplig
VAR 597 BARN 4: UTGIFT 108 Loc 894 width 1 MD=0 Barn 4 <Se F.108 för fullständig frågetext> 85 1. Inga utgifter 3 2. Under 200 kr 3 3. 200 - 399 kr 1 4. 400 - 599 kr 0 5. 600 - 799 kr 1 6. 800 - 999 kr 1 7. 1 000 kr eller mer 4206 0. Frågan ej tillämplig
VAR 598 BARN 5: UTGIFT 108 Loc 895 width 1 MD=0 Barn 5 <Se F.108 för fullständig frågetext> 15 1. Inga utgifter 0 2. Under 200 kr 0 3. 200 - 399 kr 1 4. 400 - 599 kr 0 5. 600 - 799 kr 0 6. 800 - 999 kr 0 7. 1 000 kr eller mer 4284 0. Frågan ej tillämplig
VAR 599 TILLSYNSFORM 1 109 Loc 896 width 1 MD=0 109A Ditt äldsta barn är fött år .... Om vi ser tillbaka i tiden, hur länge var Du hemma på heltid efter (det) barnets födelse/ankomst? 109B Och därefter, hur ordnade Du barntillsynen då, under den tid då Du förvärvsarbetat eller studerat? 109AB(1.1) Äldsta barnet: Tillsynsform 1 2994 1. IP är hemma 10 2. Make/samboende är hemma 19 3. Annan släkting, bekant etc 10 4. Privat familjedaghem 6 5. Kommunalt familjedaghem 1 6. Daghem 6 7. Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) 4 8. Ingen huvudsaklig tillsynsform 8 9. På annat sätt (inkl IP "hankat sig fram") 1242 0. Frågan ej tillämplig
VAR 600 TILLSYN 1 FRÅN ÅR 109 Loc 897 width 2 MD= 0 or GE 99 109AB(1.2) Äldsta barnet: Tillsynsform 1 från år <Se F.109A för fullständig frågetext> 52. 1952 . . 81. 1981 1211 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 1 3 5 11 20 28 39 50 44 85 96 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 117 132 152 182 159 146 144 151 165 169 162 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 81 0 99 Frek: 164 174 147 127 131 120 128 36 1211 1
VAR 601 TILLSYN 1 FRÅN MÅN 109 Loc 899 width 2 MD= 0 or GE 99 109AB(1.3) Äldsta barnet: Tillsynsform 1 från månad <Se F.109A för fullständig frågetext> 259 01. Januari 267 02. Februari 327 03. Mars 268 04. April 270 05. Maj 241 06. Juni 253 07. Juli 217 08. Augusti 267 09. September 274 10. Oktober 230 11. November 212 12. December 0 21. Vinter 1 22. Vår 0 23. Sommar 0 24. Höst 1 88. Kommer ej ihåg 1211 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 602 TILLSYN 1 TILL ÅR 109 Loc 901 width 2 MD= 0 109AB(1.4) Äldsta barnet: Tillsynsform 1 till år <Se F.109A för fullständig frågetext> 52. 1952 . . 81. 1981 1232 00. Frågan ej tillämplig Kod: 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 1 2 2 3 9 11 15 21 28 47 51 Kod: 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 66 86 99 123 131 140 149 153 181 170 168 Kod: 75 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 172 164 156 178 142 144 456 1232
VAR 603 TILLSYN 1 TILL MÅN 109 Loc 903 width 2 MD= 0 or GE 99 109AB(1.5) Äldsta barnet: Tillsynsform 1 till månad <Se F.109A för fullständig frågetext> 208 01. Januari 144 02. Februari 332 03. Mars 382 04. April 144 05. Maj 146 06. Juni 136 07. Juli 671 08. Augusti 265 09. September 164 10. Oktober 117 11. November 205 12. December 4 21. Vinter 52 22. Vår 22 23. Sommar 68 24. Höst 7 88. Kommer ej ihåg 1232 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 604 TILLSYNSFORM 2 109 Loc 905 width 1 MD=0 109AB(2.1) Äldsta barnet: Tillsynsform 2 <Se F.109A för fullständig frågetext> 56 1. IP är hemma 180 2. Make/samboende är hemma 526 3. Annan släkting, bekant etc 592 4. Privat familjedaghem 279 5. Kommunalt familjedaghem 212 6. Daghem 159 7. Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) 60 8. Ingen huvudsaklig tillsynsform 23 9. På annat sätt (inkl IP "hankat sig fram") 2213 0. Frågan ej tillämplig
VAR 605 TILLSYN 2 FRÅN ÅR 109 Loc 906 width 2 MD= 0 109AB(2.2) Äldsta barnet: Tillsynsform 2 från år <Se F.109A för fullständig frågetext> 52. 1952 . . 81. 1981 2187 00. Frågan ej tillämplig Kod: 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 1 2 2 3 9 10 15 19 25 39 47 Kod: 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 55 66 79 109 106 105 116 110 131 130 127 Kod: 75 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 139 125 126 140 128 109 40 2187
VAR 606 TILLSYN 2 FRÅN MÅN 109 Loc 908 width 2 MD= 0 109AB(2.3) Äldsta barnet: Tillsynsform 2 från månad <Se F.109A för fullständig frågetext> 276 01. Januari 135 02. Februari 151 03. Mars 137 04. April 125 05. Maj 125 06. Juni 103 07. Juli 296 08. Augusti 246 09. September 173 10. Oktober 115 11. November 103 12. December 5 21. Vinter 47 22. Vår 17 23. Sommar 55 24. Höst 5 88. Kommer ej ihåg 2186 00. Frågan ej tillämplig
VAR 607 TILLSYN 2 TILL ÅR 109 Loc 910 width 2 MD= 0 109AB(2.4) Äldsta barnet: Tillsynsform 2 till år <Se F.109A för fullständig frågetext> 56. 1956 . . 81. 1981 2 88. Kommer ej ihåg 2187 00. Frågan ej tillämplig Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 2 1 2 7 17 6 13 21 32 55 45 Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 46 81 81 96 114 108 120 128 113 124 135 Kod: 78 79 80 81 88 0 Frek: 128 142 140 354 2 2187
VAR 608 TILLSYN 2 TILL MÅN 109 Loc 912 width 2 MD= 0 109AB(2.5) Äldsta barnet: Tillsynsform 2 till månad <Se F.109A för fullständig frågetext> 125 01. Januari 100 02. Februari 228 03. Mars 288 04. April 127 05. Maj 192 06. Juni 83 07. Juli 372 08. Augusti 123 09. September 81 10. Oktober 74 11. November 189 12. December 9 21. Vinter 40 22. Vår 17 23. Sommar 49 24. Höst 16 88. Kommer ej ihåg 2187 00. Frågan ej tillämplig
VAR 609 TILLSYNSFORM 3 109 Loc 914 width 1 MD=0 109AB(3.1) Äldsta barnet: Tillsynsform 3 <Se F.109A för fullständig frågetext> 797 1. IP är hemma 18 2. Make/samboende är hemma 63 3. Annan släkting, bekant etc 119 4. Privat familjedaghem 177 5. Kommunalt familjedaghem 191 6. Daghem 37 7. Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) 27 8. Ingen huvudsaklig tillsynsform 11 9. På annat sätt (inkl IP "hankat sig fram") 2860 0. Frågan ej tillämplig
VAR 610 TILLSYN 3 FRÅN ÅR 109 Loc 915 width 2 MD= 0 109AB(3.2) Äldsta barnet: Tillsynsform 3 från år <Se F.109A för fullständig frågetext> 56. 1956 . . 81. 1981 1 88. Kommer ej ihåg 2852 00. Frågan ej tillämplig Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 2 1 3 4 15 7 11 19 27 48 36 Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 35 62 73 76 86 90 98 96 95 100 103 Kod: 78 79 80 81 88 0 Frek: 108 109 123 20 1 2852
VAR 611 TILLSYN 3 FRÅN MÅN 109 Loc 917 width 2 MD= 0 109AB(3.3) Äldsta barnet: Tillsynsform 3 från månad <Se F.109A för fullständig frågetext> 191 01. Januari 101 02. Februari 96 03. Mars 82 04. April 119 05. Maj 139 06. Juni 78 07. Juli 171 08. Augusti 109 09. September 77 10. Oktober 72 11. November 100 12. December 10 21. Vinter 37 22. Vår 15 23. Sommar 35 24. Höst 16 88. Kommer ej ihåg 2852 00. Frågan ej tillämplig
VAR 612 TILLSYN 3 TILL ÅR 109 Loc 919 width 2 MD= 0 109AB(3.4) Äldsta barnet: Tillsynsform 3 till år <Se F.109A för fullständig frågetext> 57. 1957 . . 81. 1981 2851 00. Frågan ej tillämplig Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 1 2 1 4 3 3 7 15 19 27 21 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 37 51 54 54 77 81 80 105 87 101 105 Kod: 79 80 81 0 Frek: 104 111 299 2851
VAR 613 TILLSYN 3 TILL MÅN 109 Loc 921 width 2 MD= 0 109AB(3.5) Äldsta barnet: Tillsynsform 3 till månad <Se F.109A för fullständig frågetext> 69 01. Januari 60 02. Februari 172 03. Mars 204 04. April 68 05. Maj 103 06. Juni 53 07. Juli 366 08. Augusti 105 09. September 54 10. Oktober 35 11. November 89 12. December 3 21. Vinter 16 22. Vår 9 23. Sommar 38 24. Höst 4 88. Kommer ej ihåg 2852 00. Frågan ej tillämplig
VAR 614 TILLSYNSFORM 4 109 Loc 923 width 1 MD=0 109AB(4.1) Äldsta barnet: Tillsynsform 4 <Se F.109A för fullständig frågetext> 181 1. IP är hemma 44 2. Make/samboende är hemma 108 3. Annan släkting, bekant etc 132 4. Privat familjedaghem 123 5. Kommunalt familjedaghem 122 6. Daghem 61 7. Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) 24 8. Ingen huvudsaklig tillsynsform 12 9. På annat sätt (inkl IP "hankat sig fram") 3493 0. Frågan ej tillämplig
VAR 615 TILLSYN 4 FRÅN ÅR 109 Loc 924 width 2 MD= 0 109AB(4.2) Äldsta barnet: Tillsynsform 4 från år <Se F.109A för fullständig frågetext> 57. 1957 . . 81. 1981 3477 00. Frågan ej tillämplig Kod: 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 1 2 2 4 2 4 14 14 16 20 24 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 38 30 37 40 57 52 58 68 78 77 75 Kod: 80 81 0 Frek: 85 25 3477
VAR 616 TILLSYN 4 FRÅN MÅN 109 Loc 926 width 2 MD= 0 109AB(4.3) Äldsta barnet: Tillsynsform 4 från månad <Se F.109A för fullständig frågetext> 117 01. Januari 48 02. Februari 49 03. Mars 63 04. April 49 05. Maj 76 06. Juni 43 07. Juli 126 08. Augusti 89 09. September 55 10. Oktober 34 11. November 30 12. December 2 21. Vinter 14 22. Vår 5 23. Sommar 20 24. Höst 3 88. Kommer ej ihåg 3477 00. Frågan ej tillämplig
VAR 617 TILLSYN 4 TILL ÅR 109 Loc 928 width 2 MD= 0 109AB(4.4) Äldsta barnet: Tillsynsform 4 till år <Se F.109A för fullständig frågetext> 58. 1958 . . 81. 1981 3476 00. Frågan ej tillämplig Kod: 58 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 1 2 3 3 9 7 7 6 17 23 27 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Frek: 26 36 40 56 52 44 57 52 69 72 215 Kod: 0 Frek: 3476
VAR 618 TILLSYN 4 TILL MÅN 109 Loc 930 width 2 MD= 0 109AB(4.5) Äldsta barnet: Tillsynsform 4 till månad <Se F.109A för fullständig frågetext> 45 01. Januari 29 02. Februari 111 03. Mars 135 04. April 36 05. Maj 67 06. Juni 34 07. Juli 188 08. Augusti 52 09. September 25 10. Oktober 23 11. November 51 12. December 1 21. Vinter 7 22. Vår 5 23. Sommar 11 24. Höst 4 88. Kommer ej ihåg 3476 00. Frågan ej tillämplig
VAR 619 TILLSYNSFORM 5 109 Loc 932 width 1 MD=0 109AB(5.1) Äldsta barnet: Tillsynsform 5 <Se F.109A för fullständig frågetext> 173 1. IP är hemma 14 2. Make/samboende är hemma 26 3. Annan släkting, bekant etc 45 4. Privat familjedaghem 50 5. Kommunalt familjedaghem 59 6. Daghem 15 7. Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) 10 8. Ingen huvudsaklig tillsynsform 6 9. På annat sätt (inkl IP "hankat sig fram") 3902 0. Frågan ej tillämplig
VAR 620 TILLSYN 5 FRÅN ÅR 109 Loc 933 width 2 MD= 0 109AB(5.2) Äldsta barnet: Tillsynsform 5 från år <Se F.109A för fullständig frågetext> 58. 1958 . . 81. 1981 3897 00. Frågan ej tillämplig Kod: 58 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 1 2 1 2 7 5 6 3 9 16 11 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Frek: 14 18 31 35 33 25 33 40 44 48 19 Kod: 0 Frek: 3897
VAR 621 TILLSYN 5 FRÅN MÅN 109 Loc 935 width 2 MD= 0 109AB(5.3) Äldsta barnet: Tillsynsform 5 från månad <Se F.109A för fullständig frågetext> 55 01. Januari 33 02. Februari 24 03. Mars 27 04. April 21 05. Maj 42 06. Juni 27 07. Juli 57 08. Augusti 33 09. September 26 10. Oktober 20 11. November 25 12. December 0 21. Vinter 4 22. Vår 3 23. Sommar 5 24. Höst 2 88. Kommer ej ihåg 3896 00. Frågan ej tillämplig
VAR 622 TILLSYN 5 TILL ÅR 109 Loc 937 width 2 MD= 0 109AB(5.4) Äldsta barnet: Tillsynsform 5 till år <Se F.109A för fullständig frågetext> 59. 1959 . . 81. 1981 3896 00. Frågan ej tillämplig Kod: 59 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 1 3 1 7 1 8 8 11 9 13 19 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 23 33 25 25 22 37 40 118 3896
VAR 623 TILLSYN 5 TILL MÅN 109 Loc 939 width 2 MD= 0 109AB(5.5) Äldsta barnet: Tillsynsform 5 till månad <Se F.109A för fullständig frågetext> 16 01. Januari 8 02. Februari 61 03. Mars 74 04. April 12 05. Maj 36 06. Juni 14 07. Juli 93 08. Augusti 25 09. September 17 10. Oktober 9 11. November 27 12. December 1 21. Vinter 5 22. Vår 1 23. Sommar 6 24. Höst 3895 00. Frågan ej tillämplig
VAR 624 TILLSYNSFORM 6 109 Loc 941 width 1 MD=0 109AB(6.1) Äldsta barnet: Tillsynsform 6 <Se F.109A för fullständig frågetext> 46 1. IP är hemma 11 2. Make/samboende är hemma 17 3. Annan släkting, bekant etc 25 4. Privat familjedaghem 29 5. Kommunalt familjedaghem 19 6. Daghem 15 7. Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) 4 8. Ingen huvudsaklig tillsynsform 7 9. På annat sätt (inkl IP "hankat sig fram") 4127 0. Frågan ej tillämplig
VAR 625 TILLSYN 6 FRÅN ÅR 109 Loc 942 width 2 MD= 0 109AB(6.2) Äldsta barnet: Tillsynsform 6 från år <Se F.109A för fullständig frågetext> 59. 1959 . . 81. 1981 4125 00. Frågan ej tillämplig Kod: 59 64 65 66 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 1 2 1 5 6 3 5 8 7 8 13 Kod: 75 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 20 13 20 11 25 20 7 4125
VAR 626 TILLSYN 6 FRÅN MÅN 109 Loc 944 width 2 MD= 0 109AB(6.3) Äldsta barnet: Tillsynsform 6 från månad <Se F.109A för fullständig frågetext> 30 01. Januari 8 02. Februari 11 03. Mars 7 04. April 5 05. Maj 19 06. Juni 14 07. Juli 24 08. Augusti 21 09. September 15 10. Oktober 7 11. November 8 12. December 0 21. Vinter 3 22. Vår 1 23. Sommar 2 24. Höst 4125 00. Frågan ej tillämplig
VAR 627 TILLSYN 6 TILL ÅR 109 Loc 946 width 2 MD= 0 109AB(6.4) Äldsta barnet: Tillsynsform 6 till år <Se F.109A för fullständig frågetext> 62. 1962 . . 81. 1981 4125 00. Frågan ej tillämplig Kod: 62 64 66 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 1 1 3 4 1 4 5 6 5 10 15 Kod: 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 13 12 16 16 23 40 4125
VAR 628 TILLSYN 6 TILL MÅN 109 Loc 948 width 2 MD= 0 109AB(6.5) Äldsta barnet: Tillsynsform 6 till månad <Se F.109A för fullständig frågetext> 6 01. Januari 7 02. Februari 22 03. Mars 26 04. April 4 05. Maj 13 06. Juni 6 07. Juli 45 08. Augusti 13 09. September 9 10. Oktober 5 11. November 14 12. December 0 21. Vinter 1 22. Vår 0 23. Sommar 4 24. Höst 4125 00. Frågan ej tillämplig
VAR 629 TILLSYNSFORM 7 109 Loc 950 width 1 MD=0 109AB(7.1) Äldsta barnet: Tillsynsform 7 <Se F.109A för fullständig frågetext> 35 1. IP är hemma 1 2. Make/samboende är hemma 6 3. Annan släkting, bekant etc 9 4. Privat familjedaghem 9 5. Kommunalt familjedaghem 15 6. Daghem 4 7. Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) 5 8. Ingen huvudsaklig tillsynsform 0 9. På annat sätt (inkl IP "hankat sig fram") 4216 0. Frågan ej tillämplig
VAR 630 TILLSYN 7 FRÅN ÅR 109 Loc 951 width 2 MD= 0 109AB(7.2) Äldsta barnet: Tillsynsform 7 från år <Se F.109A för fullständig frågetext> 62. 1962 . . 80. 1980 4215 00. Frågan ej tillämplig Kod: 62 64 66 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 1 1 3 1 1 2 3 3 3 6 13 Kod: 76 77 78 79 80 0 Frek: 7 9 7 8 17 4215
VAR 631 TILLSYN 7 FRÅN MÅN 109 Loc 953 width 2 MD= 0 109AB(7.3) Äldsta barnet: Tillsynsform 7 från månad <Se F.109A för fullständig frågetext> 11 01. Januari 8 02. Februari 2 03. Mars 4 04. April 2 05. Maj 10 06. Juni 2 07. Juli 12 08. Augusti 13 09. September 7 10. Oktober 3 11. November 8 12. December 0 21. Vinter 1 22. Vår 0 23. Sommar 2 24. Höst 4215 00. Frågan ej tillämplig
VAR 632 TILLSYN 7 TILL ÅR 109 Loc 955 width 2 MD= 0 109AB(7.4) Äldsta barnet: Tillsynsform 7 till år <Se F.109A för fullständig frågetext> 62. 1962 . . 81. 1981 4215 00. Frågan ej tillämplig Kod: 62 65 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 1 1 1 2 1 2 2 3 5 6 5 Kod: 77 78 79 80 81 0 Frek: 2 8 12 5 29 4215
VAR 633 TILLSYN 7 TILL MÅN 109 Loc 957 width 2 MD= 0 109AB(7.5) Äldsta barnet: Tillsynsform 7 till månad <Se F.109A för fullständig frågetext> 4 01. Januari 2 02. Februari 17 03. Mars 14 04. April 2 05. Maj 6 06. Juni 4 07. Juli 24 08. Augusti 4 09. September 2 10. Oktober 1 11. November 5 12. December 0 21. Vinter 0 22. Vår 0 23. Sommar 0 24. Höst 4215 00. Frågan ej tillämplig
VAR 634 TILLSYNSFORM 1 110 Loc 959 width 1 MD=0 110A Ditt yngsta barn är fött år .... Om vi ser tillbaka i tiden, hur länge var Du hemma på heltid efter (det) barnets födelse/ankomst? 110B Och därefter, hur ordnade Du barntillsynen då, under den tid då Du förvärvsarbetat eller studerat? 110AB(1.1) Yngsta barnet: Tillsynsform 1 2140 1. IP är hemma 7 2. Make/samboende är hemma 6 3. Annan släkting, bekant etc 12 4. Privat familjedaghem 1 5. Kommunalt familjedaghem 1 6. Daghem 3 7. Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) 8 8. Ingen huvudsaklig tillsynsform 3 9. På annat sätt (inkl IP "hankat sig fram") 2119 0. Frågan ej tillämplig
VAR 635 TILLSYN 1 FRÅN ÅR 110 Loc 960 width 2 MD= 0 110AB(1.2) Yngsta barnet: Tillsynsform 1 från år <Se F.110A för fullständig frågetext> 56. 1956 . . 81. 1981 2108 00. Frågan ej tillämplig Kod: 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 1 1 3 9 15 16 28 40 46 64 78 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 94 103 98 99 142 149 159 142 161 159 164 Kod: 79 80 81 0 Frek: 174 190 57 2108
VAR 636 TILLSYN 1 FRÅN MÅN 110 Loc 962 width 2 MD= 0 110AB(1.3) Yngsta barnet: Tillsynsform 1 från månad <Se F.110A för fullständig frågetext> 186 01. Januari 187 02. Februari 226 03. Mars 225 04. April 206 05. Maj 188 06. Juni 164 07. Juli 171 08. Augusti 174 09. September 147 10. Oktober 139 11. November 174 12. December 1 21. Vinter 2 22. Vår 0 23. Sommar 0 24. Höst 2 88. Kommer ej ihåg 2108 00. Frågan ej tillämplig
VAR 637 TILLSYN 1 TILL ÅR 110 Loc 964 width 2 MD= 0 110AB(1.4) Yngsta barnet: Tillsynsform 1 till år <Se F.110A för fullständig frågetext> 60. 1960 . . 81. 1981 2114 00. Frågan ej tillämplig Kod: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 1 3 2 3 12 17 25 23 37 47 55 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Frek: 73 77 94 131 126 143 153 141 152 158 713 Kod: 0 Frek: 2114
VAR 638 TILLSYN 1 TILL MÅN 110 Loc 966 width 2 MD= 0 110AB(1.5) Yngsta barnet: Tillsynsform 1 till månad <Se F.110A för fullständig frågetext> 131 01. Januari 87 02. Februari 368 03. Mars 430 04. April 82 05. Maj 69 06. Juni 84 07. Juli 423 08. Augusti 166 09. September 90 10. Oktober 65 11. November 104 12. December 4 21. Vinter 31 22. Vår 12 23. Sommar 34 24. Höst 6 88. Kommer ej ihåg 2114 00. Frågan ej tillämplig
VAR 639 TILLSYNSFORM 2 110 Loc 968 width 1 MD=0 110AB(2.1) Yngsta barnet: Tillsynsform 2 <Se F.110A för fullständig frågetext> 22 1. IP är hemma 157 2. Make/samboende är hemma 204 3. Annan släkting, bekant etc 282 4. Privat familjedaghem 215 5. Kommunalt familjedaghem 126 6. Daghem 115 7. Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) 48 8. Ingen huvudsaklig tillsynsform 26 9. På annat sätt (inkl IP "hankat sig fram") 3105 0. Frågan ej tillämplig
VAR 640 TILLSYN 2 FRÅN ÅR 110 Loc 969 width 2 MD= 0 110AB(2.2) Yngsta barnet: Tillsynsform 2 från år <Se F.110A för fullständig frågetext> 60. 1960 . . 81. 1981 3094 00. Frågan ej tillämplig Kod: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 1 3 2 3 10 18 20 19 33 42 46 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Frek: 61 58 64 98 102 95 121 123 111 131 45 Kod: 0 Frek: 3094
VAR 641 TILLSYN 2 FRÅN MÅN 110 Loc 971 width 2 MD= 0 110AB(2.3) Yngsta barnet: Tillsynsform 2 från månad <Se F.110A för fullständig frågetext> 162 01. Januari 92 02. Februari 78 03. Mars 73 04. April 63 05. Maj 61 06. Juni 43 07. Juli 209 08. Augusti 143 09. September 95 10. Oktober 66 11. November 46 12. December 4 21. Vinter 27 22. Vår 10 23. Sommar 29 24. Höst 5 88. Kommer ej ihåg 3094 00. Frågan ej tillämplig
VAR 642 TILLSYN 2 TILL ÅR 110 Loc 973 width 2 MD= 0 110AB(2.4) Yngsta barnet: Tillsynsform 2 till år <Se F.110A för fullständig frågetext> 61. 1961 . . 81. 1981 3093 00. Frågan ej tillämplig Kod: 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 2 2 1 4 7 5 10 15 23 29 42 Kod: 73 74 75 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 37 54 71 75 79 75 111 110 455 3093
VAR 643 TILLSYN 2 TILL MÅN 110 Loc 975 width 2 MD= 0 110AB(2.5) Yngsta barnet: Tillsynsform 2 till månad <Se F.110A för fullständig frågetext> 33 01. Januari 46 02. Februari 202 03. Mars 262 04. April 57 05. Maj 83 06. Juni 27 07. Juli 275 08. Augusti 53 09. September 24 10. Oktober 22 11. November 57 12. December 3 21. Vinter 20 22. Vår 11 23. Sommar 25 24. Höst 6 88. Kommer ej ihåg 3094 00. Frågan ej tillämplig
VAR 644 TILLSYNSFORM 3 110 Loc 977 width 1 MD=0 110AB(3.1) Yngsta barnet: Tillsynsform 3 <Se F.110A för fullständig frågetext> 135 1. IP är hemma 16 2. Make/samboende är hemma 34 3. Annan släkting, bekant etc 63 4. Privat familjedaghem 76 5. Kommunalt familjedaghem 110 6. Daghem 11 7. Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) 21 8. Ingen huvudsaklig tillsynsform 18 9. På annat sätt (inkl IP "hankat sig fram") 3816 0. Frågan ej tillämplig
VAR 645 TILLSYN 3 FRÅN ÅR 110 Loc 978 width 2 MD= 0 110AB(3.2) Yngsta barnet: Tillsynsform 3 från år <Se F.110A för fullständig frågetext> 61. 1961 . . 81. 1981 3807 00. Frågan ej tillämplig Kod: 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 2 1 1 3 7 4 6 9 8 18 24 Kod: 73 74 75 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 21 35 38 41 50 51 84 67 23 3807
VAR 646 TILLSYN 3 FRÅN MÅN 110 Loc 980 width 2 MD= 0 110AB(3.3) Yngsta barnet: Tillsynsform 3 från månad <Se F.110A för fullständig frågetext> 58 01. Januari 36 02. Februari 27 03. Mars 27 04. April 32 05. Maj 50 06. Juni 21 07. Juli 88 08. Augusti 43 09. September 22 10. Oktober 19 11. November 27 12. December 1 21. Vinter 15 22. Vår 9 23. Sommar 13 24. Höst 5 88. Kommer ej ihåg 3807 00. Frågan ej tillämplig
VAR 647 TILLSYN 3 TILL ÅR 110 Loc 982 width 2 MD= 0 110AB(3.4) Yngsta barnet: Tillsynsform 3 till år <Se F.110A för fullständig frågetext> 62. 1962 . . 81. 1981 3807 00. Frågan ej tillämplig Kod: 62 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 1 2 3 3 1 6 11 10 10 18 26 Kod: 76 77 78 79 80 81 0 Frek: 24 37 34 48 54 205 3807
VAR 648 TILLSYN 3 TILL MÅN 110 Loc 984 width 2 MD= 0 110AB(3.5) Yngsta barnet: Tillsynsform 3 till månad <Se F.110A för fullständig frågetext> 9 01. Januari 9 02. Februari 89 03. Mars 124 04. April 23 05. Maj 27 06. Juni 12 07. Juli 122 08. Augusti 28 09. September 7 10. Oktober 11 11. November 12 12. December 1 21. Vinter 5 22. Vår 1 23. Sommar 11 24. Höst 2 88. Kommer ej ihåg 3807 00. Frågan ej tillämplig
VAR 649 TILLSYNSFORM 4 110 Loc 986 width 1 MD=0 110AB(4.1) Yngsta barnet: Tillsynsform 4 <Se F.110A för fullständig frågetext> 21 1. IP är hemma 10 2. Make/samboende är hemma 15 3. Annan släkting, bekant etc 27 4. Privat familjedaghem 32 5. Kommunalt familjedaghem 38 6. Daghem 6 7. Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) 2 8. Ingen huvudsaklig tillsynsform 6 9. På annat sätt (inkl IP "hankat sig fram") 4143 0. Frågan ej tillämplig
VAR 650 TILLSYN 4 FRÅN ÅR 110 Loc 987 width 2 MD= 0 110AB(4.2) Yngsta barnet: Tillsynsform 4 från år <Se F.110A för fullständig frågetext> 62. 1962 . . 81. 1981 4139 00. Frågan ej tillämplig Kod: 62 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 1 2 3 2 4 7 5 6 5 17 10 Kod: 77 78 79 80 81 0 Frek: 20 16 27 29 7 4139
VAR 651 TILLSYN 4 FRÅN MÅN 110 Loc 989 width 2 MD= 0 110AB(4.3) Yngsta barnet: Tillsynsform 4 från månad <Se F.110A för fullständig frågetext> 14 01. Januari 9 02. Februari 9 03. Mars 11 04. April 7 05. Maj 14 06. Juni 8 07. Juli 35 08. Augusti 26 09. September 8 10. Oktober 7 11. November 5 12. December 0 21. Vinter 4 22. Vår 0 23. Sommar 4 24. Höst 4139 00. Frågan ej tillämplig
VAR 652 TILLSYN 4 TILL ÅR 110 Loc 991 width 2 MD= 0 110AB(4.4) Yngsta barnet: Tillsynsform 4 till år <Se F.110A för fullständig frågetext> 65. 1965 . . 81. 1981 4141 00. Frågan ej tillämplig Kod: 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 1 1 1 1 2 2 4 4 5 7 9 Kod: 77 78 79 80 81 0 Frek: 14 7 11 18 72 4141
VAR 653 TILLSYN 4 TILL MÅN 110 Loc 993 width 2 MD= 0 110AB(4.5) Yngsta barnet: Tillsynsform 4 till månad <Se F.110A för fullständig frågetext> 5 01. Januari 3 02. Februari 36 03. Mars 38 04. April 5 05. Maj 11 06. Juni 6 07. Juli 31 08. Augusti 5 09. September 4 10. Oktober 3 11. November 7 12. December 0 21. Vinter 1 22. Vår 1 23. Sommar 3 24. Höst 4141 00. Frågan ej tillämplig
VAR 654 TILLSYNSFORM 5 110 Loc 995 width 1 MD=0 110AB(5.1) Yngsta barnet: Tillsynsform 5 <Se F.110A för fullständig frågetext> 14 1. IP är hemma 1 2. Make/samboende är hemma 3 3. Annan släkting, bekant etc 9 4. Privat familjedaghem 11 5. Kommunalt familjedaghem 4 6. Daghem 2 7. Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) 8 8. Ingen huvudsaklig tillsynsform 1 9. På annat sätt (inkl IP "hankat sig fram") 4247 0. Frågan ej tillämplig
VAR 655 TILLSYN 5 FRÅN ÅR 110 Loc 996 width 2 MD= 0 110AB(5.2) Yngsta barnet: Tillsynsform 5 från år <Se F.110A för fullständig frågetext> 66. 1966 . . 80. 1980 4247 00. Frågan ej tillämplig Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 77 Frek: 1 1 1 1 1 2 2 2 3 5 10 Kod: 78 79 80 0 Frek: 6 8 10 4247
VAR 656 TILLSYN 5 FRÅN MÅN 110 Loc 998 width 2 MD= 0 110AB(5.3) Yngsta barnet: Tillsynsform 5 från månad <Se F.110A för fullständig frågetext> 6 01. Januari 4 02. Februari 1 03. Mars 2 04. April 3 05. Maj 7 06. Juni 1 07. Juli 10 08. Augusti 7 09. September 4 10. Oktober 1 11. November 4 12. December 0 21. Vinter 1 22. Vår 0 23. Sommar 2 24. Höst 4247 00. Frågan ej tillämplig
VAR 657 TILLSYN 5 TILL ÅR 110 Loc 1000 width 2 MD= 0 110AB(5.4) Yngsta barnet: Tillsynsform 5 till år <Se F.110A för fullständig frågetext> 67. 1967 . . 81. 1981 4246 00. Frågan ej tillämplig Kod: 67 69 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 1 1 2 1 4 2 2 4 4 6 9 Kod: 81 0 Frek: 18 4246
VAR 658 TILLSYN 5 TILL MÅN 110 Loc 1002 width 2 MD= 0 110AB(5.5) Yngsta barnet: Tillsynsform 5 till månad <Se F.110A för fullständig frågetext> 1 01. Januari 1 02. Februari 9 03. Mars 11 04. April 3 05. Maj 6 06. Juni 0 07. Juli 12 08. Augusti 3 09. September 4 10. Oktober 0 11. November 2 12. December 0 21. Vinter 0 22. Vår 1 23. Sommar 1 24. Höst 4246 00. Frågan ej tillämplig
VAR 659 TILLSYNSFORM 6 110 Loc 1004 width 1 MD=0 110AB(6.1) Yngsta barnet: Tillsynsform 6 <Se F.110A för fullständig frågetext> 3 1. IP är hemma 0 2. Make/samboende är hemma 1 3. Annan släkting, bekant etc 5 4. Privat familjedaghem 4 5. Kommunalt familjedaghem 3 6. Daghem 0 7. Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) 0 8. Ingen huvudsaklig tillsynsform 1 9. På annat sätt (inkl IP "hankat sig fram") 4283 0. Frågan ej tillämplig
VAR 660 TILLSYN 6 FRÅN ÅR 110 Loc 1005 width 2 MD= 0 110AB(6.2) Yngsta barnet: Tillsynsform 6 från år <Se F.110A för fullständig frågetext> 72. 1972 . . 80. 1980 4283 00. Frågan ej tillämplig Kod: 72 73 74 76 77 78 79 80 0 Frek: 2 1 2 1 2 2 3 4 4283
VAR 661 TILLSYN 6 FRÅN MÅN 110 Loc 1007 width 2 MD= 0 110AB(6.3) Yngsta barnet: Tillsynsform 6 från månad <Se F.110A för fullständig frågetext> 0 01. Januari 1 02. Februari 1 03. Mars 1 04. April 1 05. Maj 2 06. Juni 2 07. Juli 3 08. Augusti 1 09. September 0 10. Oktober 1 11. November 1 12. December 0 21. Vinter 0 22. Vår 1 23. Sommar 1 24. Höst 1 88. Kommer ej ihåg 4283 00. Frågan ej tillämplig
VAR 662 TILLSYN 6 TILL ÅR 110 Loc 1009 width 2 MD= 0 110AB(6.4) Yngsta barnet: Tillsynsform 6 till år <Se F.110A för fullständig frågetext> 74. 1974 . . 81. 1981 4283 00. Frågan ej tillämplig Kod: 74 75 77 79 80 81 0 Frek: 3 2 1 2 3 6 4283
VAR 663 TILLSYN 6 TILL MÅN 110 Loc 1011 width 2 MD= 0 110AB(6.5) Yngsta barnet: Tillsynsform 6 till månad <Se F.110A för fullständig frågetext> 0 01. Januari 0 02. Februari 2 03. Mars 4 04. April 1 05. Maj 1 06. Juni 2 07. Juli 7 08. Augusti 0 09. September 0 10. Oktober 0 11. November 0 12. December 0 21. Vinter 0 22. Vår 0 23. Sommar 0 24. Höst 4283 00. Frågan ej tillämplig
VAR 664 TILLSYNSFORM 7 110 Loc 1013 width 1 MD=0 110AB(7.1) Yngsta barnet: Tillsynsform 7 <Se F.110A för fullständig frågetext> 2 1. IP är hemma 0 2. Make/samboende är hemma 0 3. Annan släkting, bekant etc 1 4. Privat familjedaghem 0 5. Kommunalt familjedaghem 0 6. Daghem 0 7. Privat hemhjälp (barnflicka, praktikant) 0 8. Ingen huvudsaklig tillsynsform 1 9. På annat sätt (inkl IP "hankat sig fram") 4296 0. Frågan ej tillämplig
VAR 665 TILLSYN 7 FRÅN ÅR 110 Loc 1014 width 2 MD= 0 110AB(7.2) Yngsta barnet: Tillsynsform 7 från år <Se F.110A för fullständig frågetext> 75. 1975 . . 80. 1980 4296 00. Frågan ej tillämplig Kod: 75 79 80 0 Frek: 2 1 1 4296
VAR 666 TILLSYN 7 FRÅN MÅN 110 Loc 1016 width 2 MD= 0 110AB(7.3) Yngsta barnet: Tillsynsform 7 från månad <Se F.110A för fullständig frågetext> 0 01. Januari 0 02. Februari 0 03. Mars 0 04. April 1 05. Maj 1 06. Juni 0 07. Juli 2 08. Augusti 0 09. September 0 10. Oktober 0 11. November 0 12. December 0 21. Vinter 0 22. Vår 0 23. Sommar 0 24. Höst 4296 00. Frågan ej tillämplig
VAR 667 TILLSYN 7 TILL ÅR 110 Loc 1018 width 2 MD= 0 110AB(7.4) Yngsta barnet: Tillsynsform 7 till år <Se F.110A för fullständig frågetext> 78. 1978 . . 81. 1981 4296 00. Frågan ej tillämplig Kod: 78 79 81 0 Frek: 1 1 2 4296
VAR 668 TILLSYN 7 TILL MÅN 110 Loc 1020 width 2 MD= 0 110AB(7.5) Yngsta barnet: Tillsynsform 7 till månad <Se F.110A för fullständig frågetext> 0 01. Januari 0 02. Februari 1 03. Mars 1 04. April 0 05. Maj 0 06. Juni 0 07. Juli 2 08. Augusti 0 09. September 0 10. Oktober 0 11. November 0 12. December 0 21. Vinter 0 22. Vår 0 23. Sommar 0 24. Höst 4296 00. Frågan ej tillämplig
VAR 669 PROBLEM BARNTILLSYN 111 Loc 1022 width 1 MD=0 111 Har Du eller har Du haft några problem med barntillsynen (för något eller några av Dina barn)? Skulle Du säga att det har varit stora problem, vissa problem eller inga problem alls? 246 1. Stora problem 495 3. Vissa problem 2273 5. Inga problem alls 7 8. Vill eller kan inte svara 1279 0. Frågan ej tillämplig
VAR 670 PROB: SVÅRT FÅ DAGIS 112 Loc 1023 width 1 MD=0 112 (HAR/HAR HAFT PROBLEM MED BARNTILLSYNEN) På vilket sätt? 112(1) Svårt att få daghemsplats eller dagmamma/barnflicka/hemhjälp 383 1. Markerat 2653 5. Ej markerat 1264 0. Frågan ej tillämplig
VAR 671 PROB: SAMMA DAGIS 112 Loc 1024 width 1 MD=0 112(2) Svårt att få in syskon på samma daghem eller hos samma dagmamma <Se F.112 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 2980 5. Ej markerat 1265 0. Frågan ej tillämplig
VAR 672 PROB: FÖR LÅNG VÄG 112 Loc 1025 width 1 MD=0 112(3) För lång väg till daghem eller dagmamma <Se F.112 för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 2977 5. Ej markerat 1265 0. Frågan ej tillämplig
VAR 673 PROB: FUNGERADE EJ 112 Loc 1026 width 1 MD=0 112(4) Daghemmet fungerade inte bra/Barnet trivdes inte hos dagmamman <Se F.112 för fullständig frågetext> 208 1. Markerat 2827 5. Ej markerat 1265 0. Frågan ej tillämplig
VAR 674 PROB: BARNS SJUKDOM 112 Loc 1027 width 1 MD=0 112(5) Problem i samband med barns sjukdom <Se F.112 för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 2926 5. Ej markerat 1265 0. Frågan ej tillämplig
VAR 675 PROB: ARBETSTIDER 112 Loc 1028 width 1 MD=0 112(6) Obekväma eller oregelbundna arbetstider, svårt att hinna hämta <Se F.112 för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 2957 5. Ej markerat 1266 0. Frågan ej tillämplig
VAR 676 PROB: SLITN ARB-HEM 112 Loc 1029 width 1 MD=0 112(7) Slitningar mellan arbete och hem, för litet tid för barnen <Se F.112 för fullständig frågetext> 112 1. Markerat 2922 5. Ej markerat 1266 0. Frågan ej tillämplig
VAR 677 PROB: BYTA TILLSYN 112 Loc 1030 width 1 MD=0 112(8) Fått byta tillsynsform ofta <Se F.112 för fullständig frågetext> 91 1. Markerat 2943 5. Ej markerat 1266 0. Frågan ej tillämplig
VAR 678 PROB: ANNAT 112 Loc 1031 width 1 MD=0 112(9) På annat sätt <Se F.112 för fullständig frågetext> 161 1. Markerat 2873 5. Ej markerat 1266 0. Frågan ej tillämplig
VAR 679 PROBL: VIKTIGAST 112 Loc 1032 width 2 MD= 0 112(10) (ANGETT FLER ÄN ETT ALTERNATIV) Kan Du säga vilket som är (eller har varit) det största problemet för Dig? <Se F.112 för fullständig frågetext> 98 01. Svårt att få daghemsplats eller dagmamma/barnflicka/hemhjälp 13 02. Svårt att få in syskon på samma daghem eller hos samma dagmamma 8 03. För lång väg till daghem eller dagmamma 54 04. Daghemmet fungerade inte bra/Barnet trivdes inte hos dagmamman 19 05. Problem i samband med barns sjukdom 16 06. Obekväma eller oregelbundna arbetstider, svårt att hinna hämta 39 07. Slitningar mellan arbete och hem, för lite tid för barnen 18 08. Fått byta tillsynsform ofta 32 09. På annat sätt 13 10. Inget alternativ viktigast 3990 00. Frågan ej tillämplig
VAR 680 FADERN FÖRÄLDRALEDIG 113 Loc 1034 width 1 MD=0 or GE 9 113 (BARN FÖTT 1974 ELLER SENARE) Även pappan har ju numera möjlighet att vara hemma i samband med barns födelse. Jag vill därför fråga om barnets/barnens far utnyttjade/planerar att utnyttja någon del av föräldraledigheten? 892 1. Ja 834 5. Nej 4 8. Vill ej svara 2558 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 681 FAR HEMMA BARN 1 114 Loc 1035 width 1 MD=0 or GE 9 114 (FAR HEMMA MED BARN) Under hur lång tid var han (planerar han att vara) hemma från jobbet? (BÖRJA MED ÄLDSTA BARNET) 114(1) Fadern hemma med barn, 1 341 1. Två veckor eller kortare 65 2. Mellan två veckor och en månad 59 3. Mellan en och tre månader 43 4. Längre än tre månader 3787 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 682 FAR HEMMA BARN 2 114 Loc 1036 width 1 MD=0 or GE 9 114(2) Fadern hemma med barn, 2 <Se F.114 för fullständig frågetext> 322 1. Två veckor eller kortare 108 2. Mellan två veckor och en månad 53 3. Mellan en och tre månader 15 4. Längre än tre månader 3798 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 683 FAR HEMMA BARN 3 114 Loc 1037 width 1 MD=0 or GE 9 114(3) Fadern hemma med barn, 3 <Se F.114 för fullständig frågetext> 95 1. Två veckor eller kortare 24 2. Mellan två veckor och en månad 7 3. Mellan en och tre månader 7 4. Längre än tre månader 4165 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 684 FAR HEMMA BARN 4 114 Loc 1038 width 1 MD=0 or GE 9 114(4) Fadern hemma med barn, 4 <Se F.114 för fullständig frågetext> 15 1. Två veckor eller kortare 11 2. Mellan två veckor och en månad 3 3. Mellan en och tre månader 0 4. Längre än tre månader 4270 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 685 SVÅRT ORDNA BARNVAKT 115 Loc 1039 width 1 MD=0 115 Hur svårt är det för Dig att ordna barnvakt för en kväll (om både Du och Din make/samboende ska vara borta)? (SVARSKORT 115) 183 1. Mycket svårt 256 2. Ganska svårt 110 3. Varken svårt eller lätt 750 4. Ganska lätt 851 5. Mycket lätt 211 6. Behövs ej (äldre syskon ställer upp) 632 7. Behövs ej (barnet/barnen klarar sig självt/själva) 17 8. Går ej 1290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 686 BARNV: FÖRÄLDRAR 116 Loc 1040 width 1 MD=0 116 Om Du skulle bli sjuk eller behöva resa bort några dagar (och Din make/samboende inte har möjlighet att ställa upp), vem eller vilka av följande personer utanför Ditt hushåll skulle Du då i första hand vända Dig till för att få hjälp med barnet/barnen? 116(1) IPs egna föräldrar 1370 1. Markerat 1663 5. Ej markerat 1267 0. Frågan ej tillämplig
VAR 687 BARNV: SVÄRFÖRÄLDRAR 116 Loc 1041 width 1 MD=0 116(2) IPs svärföräldrar <Se F.116 för fullständig frågetext> 680 1. Markerat 2339 5. Ej markerat 1281 0. Frågan ej tillämplig
VAR 688 BARNV: SYSKON 116 Loc 1042 width 1 MD=0 116(3) IPs syskon/svåger/svägerska <Se F.116 för fullständig frågetext> 358 1. Markerat 2661 5. Ej markerat 1281 0. Frågan ej tillämplig
VAR 689 BARNV: ANNAN SLÄKT 116 Loc 1043 width 1 MD=0 116(4) Annan släkting, vän eller granne <Se F.116 för fullständig frågetext> 425 1. Markerat 2591 5. Ej markerat 1284 0. Frågan ej tillämplig
VAR 690 BARNV: HEMVÅRDARE 116 Loc 1044 width 1 MD=0 116(5) Kommunal hemvårdare <Se F.116 för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 2908 5. Ej markerat 1290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 691 BARNV: BARNETS FAR 116 Loc 1045 width 1 MD=0 116(6) Barnets far (om ej samboende med IP) <Se F.116 för fullständig frågetext> 100 1. Markerat 2908 5. Ej markerat 1292 0. Frågan ej tillämplig
VAR 692 BARNV: BEHÖVS EJ 116 Loc 1046 width 1 MD=0 116(7) Inte aktuellt (barnet/barnen klarar sig självt/själva) <Se F.116 för fullständig frågetext> 299 1. Markerat 2703 5. Ej markerat 1298 0. Frågan ej tillämplig
VAR 693 BARNV: GÅR EJ ATT FÅ 116 Loc 1047 width 1 MD=0 116(8) Går ej <Se F.116 för fullständig frågetext> 158 1. Markerat 2841 5. Ej markerat 1301 0. Frågan ej tillämplig
VAR 694 BARNV: VILL EJ SVARA 116 Loc 1048 width 1 MD=0 116(9) Vill ej svara/vet ej <Se F.116 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 2982 5. Ej markerat 1303 0. Frågan ej tillämplig
VAR 695 VÅRD AV SJUKT BARN 117 Loc 1049 width 1 MD=0 or GE 9 117 (FÖRVÄRVSARBETAR/STUDERAR MER ÄN 10 TIM/VECKA) Senaste gången barnet/någon av barnen var sjukt, hur ordnade Du då med barntillsynen? (OM IP INTE MINNS, FRÅGA:) Hur brukar Du ordna tillsynen i sådana fall? (SVARSKORT 117) OM FLERA LÖSNINGAR FÖREKOM UNDER SAMMA SJUKDOMSPERIOD, MARKERA ENDAST DET HUVUDSAKLIGA ALTERNATIVET (LÄNGSTA TIDEN) 926 1. IP stannade hemma hela tiden 180 2. Make/samboende stannade hemma hela tiden 170 3. IP och make/samboende delade 197 4. Anhörig såg till barnet 14 5. Granne såg till barnet 57 6. Kommunal barnvårdare såg till barnet 438 7. På annat sätt (inkl barnet/barnen klarar sig självt/själva) 7 8. Vill ej svara 2304 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 696 ANSVAR LÄGGNING 118A Loc 1050 width 1 MD=0 or GE 9 118a (GIFT/SAMBOENDE) Vem tar normalt hand om barnet/barnen när det gäller tvättning och läggning? (SVARSKORT 118-120) OM IP HAR ETT (ELLER FLERA) BARN SOM KLARAR SIG SJÄLVT (SJÄLVA) OCH ETT (ELLER FLERA) BARN SOM BEHÖVER HJÄLP, RÄKNA ENDAST MED DET/DE BARN SOM BEHÖVER HJÄLP 380 1. Alltid IP 418 2. Oftast IP 981 3. Båda lika mycket 125 4. Oftast make/samboende 12 5. Alltid make/samboende 736 6. Ej aktuellt (barnet/barnen klarar sig självt/själva) eller annan person 1632 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 697 ANSVAR KLÄDER 118B Loc 1051 width 1 MD=0 or GE 9 118b (GIFT/SAMBOENDE) Vem ansvarar normalt för att det finns hela och rena kläder till barnet/barnen? (SVARSKORT 118-120) 2253 1. Alltid IP 231 2. Oftast IP 78 3. Båda lika mycket 4 4. Oftast make/samboende 0 5. Alltid make/samboende 86 6. Ej aktuellt (barnet/barnen klarar sig självt/själva) eller annan person 1637 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 698 KONTAKTER SKOLA 119 Loc 1052 width 1 MD=0 or GE 9 119 (GIFT/SAMBOENDE) Vem tar normalt hand om kontakterna med barnets/barnens skola, daghem, fritidshem, barnavårdscentral etc? (SVARSKORT 118-120) OM IP HAR ETT (ELLER FLERA) BARN SOM KLARAR SIG SJÄLVT (SJÄLVA) OCH ETT (ELLER FLERA) BARN SOM BEHÖVER HJÄLP, RÄKNA ENDAST MED DET/DE BARN SOM BEHÖVER HJÄLP 1410 1. Alltid IP 369 2. Oftast IP 697 3. Båda lika mycket 58 4. Oftast make/samboende 9 5. Alltid make/samboende 100 6. Ej aktuellt (barnet/barnen klarar sig självt/själva) eller annan person 1 8. Vill ej svara 1641 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 699 MAKE DELTAR TILLRÄCK 120 Loc 1053 width 1 MD=0 or GE 9 120 (GIFT/SAMBOENDE) Tycker Du att Din make/samboende deltar tillräckligt i det praktiska arbetet med barnet/barnen? 1707 1. Ja 521 3. I stort sett 327 5. Nej 89 7. Ej aktuell 3 8. Vill ej svara 1644 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 700 MAKE TID MED BARN 121 Loc 1054 width 1 MD=0 or GE 9 121 (GIFTA/SAMBOENDE) Tycker Du att han ägnar tillräckligt mycket tid åt barnet/barnen? 1839 1. Ja 500 3. I stort sett 268 5. Nej 35 7. Ej aktuellt 3 8. Vill ej svara 1644 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 701 FRITID 122 Loc 1055 width 1 MD=9 AVSNITT 8. FRITID OCH EKONOMI Vi kommer nu in på ett avsnitt som handlar om vad man gör på fritiden. Med fritid menar vi här den tid som återstår efter det att Du klarat av eventuellt förvärvsarbete, resor till och från arbetet, hushållsarbete, sköta om eventuella barn, Dina egna måltider och sömn. 122 Så som Din situation är idag, tycker Du då att Du har mycket, ganska mycket, varken mycket eller lite, ganska lite eller mycket lite fritid (ENLIGT DEFINITION OVAN)? 420 1. Mycket 1193 2. Ganska mycket 746 3. Varken mycket eller lite 1196 4. Ganska lite 713 5. Mycket lite 1 7. Vill ej svara 12 8. Vet ej 19 9. Uppgift saknas
VAR 702 ANT BORTAKVÄLLAR 123 Loc 1056 width 1 MD=9 123 Hur många kvällar i månaden (i genomsnitt) är Du själv borta hemifrån? (FÖR SAMBOENDE IP ELLER IP MED BARN:) Vi menar kvällar då Du är borta från familjen. 1464 1. 0-1 kvällar 1332 2. 2-4 kvällar 856 3. 5-9 kvällar 617 4. 10- kvällar 31 9. Uppgift saknas
VAR 703 BORTA VECKOSLUT 124 Loc 1057 width 1 MD=9 124 Har Du någon eller några fritidsaktiviteter eller liknande (EJ ORDINARIE FÖRVÄRVSARBETE) som innebär att Du är borta från (familjen och) hemmet under hela veckoslut? (EJ FRITIDSHUS) 354 1. Ja 3928 5. Nej 18 9. Uppgift saknas
VAR 704 ANT VECKOSLUT BORTA 125 Loc 1058 width 1 MD=0 or GE 9 125 (BORTA PÅ VECKOSLUT) Hur många veckoslut (i genomsnitt) är det per år? 95 1. 1-2 veckoslut 113 2. 3-4 veckoslut 96 3. 5-11 veckoslut 47 4. 12- veckoslut 3946 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 705 AKTIVITET VECKOSLUT 126 Loc 1059 width 1 MD=0 or GE 9 126 (BORTA PÅ VECKOSLUT) Vad för slags aktivitet är det? (SVARSKORT 126, 130) 111 1. Eget idrottande, friluftsliv (jakt, fiske) 53 2. Fackligt/politiskt arbete (inkl. kurser) 60 3. Annan föreningsverksamhet 42 4. Kurser och utbildning 83 5. Övrigt 3946 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 706 MAKE BORTA KVÄLLAR 127 Loc 1060 width 1 MD=0 or GE 9 127 (GIFT/SAMBOENDE) Hur många kvällar i månaden (i genomsnitt) är Din make/samboende borta hemifrån - från familjen? (Räkna inte med kvällar när han förvärvsarbetar) 1424 1. 0-1 kvällar 1009 2. 2-4 kvällar 562 3. 5-9 kvällar 303 4. 10 - kvällar 984 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 707 MAKE BORTA VECKOSLUT 128 Loc 1061 width 1 MD=0 or GE 9 128 (GIFT/SAMBOENDE) Bedriver Din make/samboende någon eller några fritidsaktiviteter eller liknande (EJ ORDINARIE FÖRVÄRVSARBETE) som innebär att han är borta från familjen och hemmet under hela veckoslut? (EJ FRITIDSHUS) 385 1. Ja 2914 5. Nej 989 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 708 ANT VECKOSLUT MAKE 129 Loc 1062 width 1 MD=0 or GE 9 129 (GIFT/SAMBOENDE BORTA PÅ VECKOSLUT) Hur många veckoslut (i genomsnitt) är det per år? 141 1. 1-2 veckoslut 118 2. 3-4 veckoslut 76 3. 5-11 veckoslut 48 4. 12 - veckoslut 3915 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 709 MAKES AKTIV VECKOSL 130 Loc 1063 width 1 MD=0 or GE 9 130 (GIFT/SAMBOENDE) Vad för slags aktivitet är det? (SVARSKORT 126, 130) 220 1. Eget idrottande, friluftsliv (jakt, fiske) 31 2. Fackligt/politiskt arbete (inkl. kurser) 49 3. Annan föreningsverksamhet 21 4. Kurser och utbildning 62 5. Övrigt 3915 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 710 RELIGIÖST AKTIV 131 Loc 1064 width 1 MD=9 131 Är Du religiöst aktiv? (Går på gudstjänst eller andra möten, arbetar för religiöst samfund, tar nattvarden etc) 276 1. Ja 4007 5. Nej 17 9. Uppgift saknas
VAR 711 FREK REL AKTIVITET 132 Loc 1065 width 1 MD=0 or GE 9 132 (RELIGIÖST AKTIV) Hur ofta går Du på möten eller andra aktiviteter (även arbetar för samfundet)? 142 1. Ett par gånger i veckan 78 2. Ett par gånger i månaden 35 3. Ett par gånger i kvartalet 11 4. Ett par gånger om året 3 5. Aldrig eller nästan aldrig 4024 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 712 EKONOMISK STANDARD 133A Loc 1066 width 1 MD=9 133a Vi kommer nu till några frågor om Din ekonomi. Hur nöjd är Du med Din (Din familjs) nuvarande ekonomiska standard? Du kan välja ett alternativ från det här kortet? (SVARSKORT 133a) 778 1. Mycket nöjd 2110 2. Ganska nöjd 849 3. Varken nöjd eller missnöjd 378 4. Ganska missnöjd 151 5. Mycket missnöjd 7 7. Vill ej svara 9 8. Vet ej 18 9. Uppgift saknas
VAR 713 SVÅRT LÖPANDE UTG 133B Loc 1067 width 1 MD=9 133b Har det under de senaste 12 månaderna hänt att Du/Ni haft svårigheter med att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar etc? (SVARSKORT 133b) 182 1. Ofta 848 3. Ibland 3243 5. Aldrig 11 8. Vill ej svara 16 9. Uppgift saknas
VAR 714 BARN I FRAMTIDEN 134 Loc 1068 width 1 MD=9 AVSNITT 9. FRAMTIDA BARNAFÖDANDE 134 Till slut några frågor om framtiden. Som Du nu ser det, tror Du att Du kommer att skaffa (fler) barn någon gång i framtiden - egna eller adoptivbarn? EVENTUELLT NUVARANDE GRAVIDITETER EJ INRÄKNADE 1359 1. Ja 577 2. Kanske 911 3. Troligen inte 1406 4. Absolut inte 45 8. Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 715 YTTERL. ANT BARN 1 135 Loc 1069 width 1 MD=0 135 (FLER BARN I FRAMTIDEN) Hur många i så fall (utöver de barn som Du redan har)? 135(1) Alternativ 1 HELST BARA ETT ALTERNATIV 292 1. Ett 327 2. Två 54 3. Tre 9 4. Fyra 2 5. Fem 1 6. Sex 2 7. Sju 3613 0. Frågan ej tillämplig
VAR 716 YTTERL. ANT BARN 2 135 Loc 1070 width 1 MD=0 135(2) Alternativ 2 <Se F.135 för fullständig frågetext> HELST BARA ETT ALTERNATIV 261 1. Ett 450 2. Två 187 3. Tre 30 4. Fyra 7 5. Fem 1 6. Sex 2 7. Sju 3362 0. Frågan ej tillämplig
VAR 717 EJ RÄTT PARTNER 136 Loc 1071 width 1 136 (BARNLÖSA IP FÖDDA 1936-55) Vad är den huvudsakliga anledningen till att Du hittills inte skaffat några barn? Stämmer någon eller några av dessa alternativ in på Din situation? (SVARSKORT 136) FLERA ALTERNATIV KAN ANGES 136(1) Jag har inte träffat någon partner som jag velat skaffa barn med 108 1. Markerat 4192 5. Ej markerat
VAR 718 EJ FÄRDIG UTBILDNING 136 Loc 1072 width 1 136(2) Jag ville först bli färdig med min utbildning <Se F.136 för fullständig frågetext> 101 1. Markerat 4199 5. Ej markerat
VAR 719 FÖRST SÄKERT JOBB 136 Loc 1073 width 1 136(3) Jag ville först ha ett säkert jobb (fast anställning) <Se F.136 för fullständig frågetext> 67 1. Markerat 4233 5. Ej markerat
VAR 720 INTE MOGEN FÖR BARN 136 Loc 1074 width 1 136(4) Jag har inte känt mig mogen att ta hand om ett barn <Se F.136 för fullständig frågetext> 164 1. Markerat 4136 5. Ej markerat
VAR 721 INTE HAFT RÅD 136 Loc 1075 width 1 136(5) Jag/vi har inte haft råd med ett barn ännu <Se F.136 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 4275 5. Ej markerat
VAR 722 ANDRA SKÄL EJ BARN 136 Loc 1076 width 1 136(6) Andra skäl <Se F.136 för fullständig frågetext> 136 1. Markerat 4164 5. Ej markerat
VAR 723 VILL EJ SVARA 136 Loc 1077 width 1 136(7) Vill ej svara <Se F.136 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 4294 5. Ej markerat
VAR 724 VIKT. ANLEDN EJ BARN 137 Loc 1078 width 1 MD=0 or GE 9 137 (MER ÄN ETT ALTERNATIV I FRÅGA 136) Vilket alternativ är viktigast? 32 1. Jag har inte träffat någon partner som jag velat skaffa barn med 29 2. Jag ville först bli färdig med min utbildning 10 3. Jag ville först ha ett säkert jobb (fast anställning) 40 4. Jag har inte känt mig mogen att ta hand om ett barn 4 5. Jag/vi har inte haft råd med ett barn ännu 28 6. Andra skäl 17 7. Inget alternativ är viktigast 4139 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 725 FÖRÄND FÖR FLER BARN 138 Loc 1079 width 1 MD=0 or GE 9 138 Önskemål om (fler) barn är något som ofta förändras över tiden. Kan Du tänka Dig någon förändring i Ditt privatliv eller i samhället, som skulle få Dig (och Din partner) att, nu eller längre fram, vilja skaffa fler än .... barn? (ANGE SUMMAN AV IP:S EVENTUELLA BARN PLUS PLANERADE BARN ENLIGT FRÅGA 135) 493 1. Ja 795 5. Nej 62 8. Vill ej svara 2943 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 726 INGEN PARTNER 139 Loc 1080 width 1 139 (KOMMER KANSKE ELLER TROLIGEN INTE ATT SKAFFA BARN) Vad är det som gör att Du tvekar? Stämmer någon eller några av dessa alternativ in på Din situation? (FLERA ALTERNATIV KAN ANGES) 139(1) Jag har för närvarande ingen partner att skaffa barn med 186 1. Markerat 4114 5. Ej markerat
VAR 727 FÖR DYRT MED BARN 139 Loc 1081 width 1 139(2) Det är för dyrt med barn <Se F.139 för fullständig frågetext> 154 1. Markerat 4146 5. Ej markerat
VAR 728 PARTNER VILL EJ 139 Loc 1082 width 1 139(3) Min partner vill inte ha (fler) barn <Se F.139 för fullständig frågetext> 119 1. Markerat 4181 5. Ej markerat
VAR 729 HINDRAR FÖRVÄRVSARB. 139 Loc 1083 width 1 139(4) Jag skulle inte kunna förvärvsarbeta (lika mycket som nu) <Se F.139 för fullständig frågetext> 243 1. Markerat 4057 5. Ej markerat
VAR 730 OGÄRNA GRAVIDITET 139 Loc 1084 width 1 139(5) Jag vill ogärna gå igenom (ännu) en graviditet och förlossning <Se F.139 för fullständig frågetext> 161 1. Markerat 4139 5. Ej markerat
VAR 731 HUVUDANSVARET 139 Loc 1085 width 1 139(6) Huvudansvaret för barnet skulle hamna på mej <Se F.139 för fullständig frågetext> 121 1. Markerat 4179 5. Ej markerat
VAR 732 EJ UPPMÄRKSAMHET 139 Loc 1086 width 1 139(7) Jag skulle inte kunna ägna tillräcklig uppmärksamhet åt de barn jag redan har <Se F.139 för fullständig frågetext> 256 1. Markerat 4044 5. Ej markerat
VAR 733 FÖR GAMMAL 139 Loc 1087 width 1 139(8) Jag är för gammal för att skaffa barn <Se F.139 för fullständig frågetext> 339 1. Markerat 3961 5. Ej markerat
VAR 734 INTE MOGEN FÖR BARN 139 Loc 1088 width 1 139(9) Jag känner mig inte mogen att ta hand om ett barn ännu <Se F.139 för fullständig frågetext> 88 1. Markerat 4212 5. Ej markerat
VAR 735 ORKAR INTE MED 139 Loc 1089 width 1 139(10) Jag vet inte om jag orkar med ett barn till <Se F.139 för fullständig frågetext> 215 1. Markerat 4085 5. Ej markerat
VAR 736 VILL INTE BLI BUNDEN 139 Loc 1090 width 1 139(11) Jag vill inte bli bunden av småbarn (igen) <Se F.139 för fullständig frågetext> 262 1. Markerat 4038 5. Ej markerat
VAR 737 ÄGNA SIG ÅT ANNAT 139 Loc 1091 width 1 139(12) Jag vill hinna med att ägna mig åt andra saker som jag är intresserad av <Se F.139 för fullständig frågetext> 433 1. Markerat 3867 5. Ej markerat
VAR 738 ANDRA SKÄL 139 Loc 1092 width 1 139(13) Andra skäl <Se F.139 för fullständig frågetext> 375 1. Markerat 3925 5. Ej markerat
VAR 739 VILL EJ SVARA 139 Loc 1093 width 1 139(14) Vill ej svara <Se F.139 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 4288 5. Ej markerat
VAR 740 VIKT. ORSAK EJ BARN 140 Loc 1094 width 2 MD= 0 or GE 99 140 (FLER ÄN ETT ALTERNATIV) Vilket alternativ är viktigast? 56 01. Jag har för närvarande ingen partner att skaffa barn med 37 02. Det är för dyrt med barn 30 03. Min partner vill inte ha (fler) barn 45 04. Jag skulle inte kunna förvärvsarbeta (lika mycket som nu) 40 05. Jag vill ogärna gå igenom (ännu) en graviditet och förlossning 23 06. Huvudansvaret för barnet skulle hamna på mej 106 07. Jag skulle inte kunna ägna tillräcklig uppmärksamhet åt de barn jag redan har 83 08. Jag är för gammal för att skaffa barn 35 09. Jag känner mig inte mogen att ta hand om ett barn ännu 49 10. Jag vet inte om jag orkar med ett barn till 51 11. Jag vill inte bli bunden av småbarn (igen) 103 12. Jag vill hinna med att ägna mig åt andra saker som jag är intresserad av 87 13. Andra skäl 64 55. Inget alternativ är viktigast 3490 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 741 BARN BEHÖVER SYSKON 141 Loc 1096 width 1 141 Om Du tänker på Din egen situation just nu, vad tycker Du att det finns för skäl att skaffa (fler) barn? 141(1) Barn behöver syskon 356 1. Markerat 3944 5. Ej markerat
VAR 742 ANDRA KÖNET OCKSÅ 141 Loc 1097 width 1 141(2) Jag vill gärna ha en pojke/flicka också <Se F.141 för fullständig frågetext> 173 1. Markerat 4127 5. Ej markerat
VAR 743 ROLIGT MED BARN 141 Loc 1098 width 1 141(3) Det är roligt med barn <Se F.141 för fullständig frågetext> 614 1. Markerat 3686 5. Ej markerat
VAR 744 PARTNER VILL HA BARN 141 Loc 1099 width 1 141(4) Min partner vill gärna ha (fler) barn <Se F.141 för fullständig frågetext> 104 1. Markerat 4196 5. Ej markerat
VAR 745 BARN MED NUV. MAN 141 Loc 1100 width 1 141(5) Jag vill gärna ha (fler) barn med den man jag bor ihop med (nu) <Se F.141 för fullständig frågetext> 100 1. Markerat 4200 5. Ej markerat
VAR 746 LÄNGTAR EFT. SMÅBARN 141 Loc 1101 width 1 141(6) Jag längtar efter småbarn (igen) <Se F.141 för fullständig frågetext> 193 1. Markerat 4107 5. Ej markerat
VAR 747 VILL HA STOR FAMILJ 141 Loc 1102 width 1 141(7) Jag vill gärna ha en stor familj <Se F.141 för fullständig frågetext> 211 1. Markerat 4089 5. Ej markerat
VAR 748 ANDRA SKÄL FLER BARN 141 Loc 1103 width 1 141(8) Andra skäl <Se F.141 för fullständig frågetext> 244 1. Markerat 4056 5. Ej markerat
VAR 749 VILL EJ ANGE SKÄL 141 Loc 1104 width 1 141(9) Vill ej svara <Se F.141 för fullständig frågetext> 175 1. Markerat 4125 5. Ej markerat
VAR 750 VIKT. SKÄL TILL BARN 142 Loc 1105 width 1 MD=0 142 (ANGETT FLER SKÄL ATT SKAFFA BARN) Vilket alternativ är viktigast? 133 1. Barn behöver syskon 24 2. Jag vill gärna ha en pojke/flicka också 152 3. Det är roligt med barn 8 4. Min partner vill gärna ha (fler) barn 15 5. Jag vill gärna ha (fler) barn med den man jag bor ihop med (nu) 30 6. Jag längtar efter småbarn (igen) 38 7. Jag vill gärna ha en stor familj 55 8. Andra skäl 3845 0. Frågan ej tillämplig
VAR 751 YTTERLIGARE BARN, 1 143 Loc 1106 width 1 MD=0 143 Om Du trots allt skaffade (fler) barn, egna eller adoptivbarn, hur många tror Du i så fall att Du skulle vilja ha (utöver de(t) barn Du redan har)? 143(1) Ytterligare antal barn, 1 392 1. Ett 112 2. Två 14 3. Tre 5 4. Fyra 1 5. Fem 3776 0. Frågan ej tillämplig
VAR 752 YTTERLIGARE BARN, 2 143 Loc 1107 width 1 MD=0 143(2) Ytterligare antal barn, 2 <Se F.143 för fullständig frågetext> 609 1. Ett 245 2. Två 50 3. Tre 5 4. Fyra 0 5. Fem 1 6. Sex 3 7. Sju 108 9. Endast ett alternativ angivet 3279 0. Frågan ej tillämplig
VAR 753 EJ TRÄFFAT RÄTT PART 144 Loc 1108 width 1 144 (VILL ABSOLUT INTE SKAFFA BARN) Det kan finnas många anledningar till att inte vilja skaffa (fler) barn. Stämmer någon eller några av dessa alternativ in på Din situation? 144(1) Jag har inte träffat någon partner som jag vill skaffa barn med 62 1. Markerat 4238 5. Ej markerat
VAR 754 FÖR DYRT MED BARN 144 Loc 1109 width 1 144(2) Det är för dyrt med barn <Se F.144 för fullständig frågetext> 124 1. Markerat 4176 5. Ej markerat
VAR 755 PARTNER VILL EJ 144 Loc 1110 width 1 144(3) Min partner vill inte ha (fler) barn <Se F.144 för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 4213 5. Ej markerat
VAR 756 KAN EJ FÖRVÄRVSARB. 144 Loc 1111 width 1 144(4) Jag skulle inte kunna förvärvsarbeta (lika mycket som nu) <Se F.144 för fullständig frågetext> 215 1. Markerat 4085 5. Ej markerat
VAR 757 EJ GRAV. O FÖRLOSSN. 144 Loc 1112 width 1 144(5) Jag vill ogärna gå igenom (ännu) en graviditet och förlossning <Se F.144 för fullständig frågetext> 194 1. Markerat 4106 5. Ej markerat
VAR 758 FÅR HUVUDANSVARET 144 Loc 1113 width 1 144(6) Huvudansvaret för barnet skulle hamna på mej <Se F.144 för fullständig frågetext> 90 1. Markerat 4210 5. Ej markerat
VAR 759 UPPMÄRKSAMHET ÖVRIGA 144 Loc 1114 width 1 144(7) Jag skulle inte kunna ägna tillräcklig uppmärksamhet åt de barn jag redan har <Se F.144 för fullständig frågetext> 224 1. Markerat 4076 5. Ej markerat
VAR 760 FÖR GAMMAL FÖR BARN 144 Loc 1115 width 1 144(8) Jag är för gammal att skaffa barn <Se F.144 för fullständig frågetext> 700 1. Markerat 3600 5. Ej markerat
VAR 761 ORKAR INTE MED FLER 144 Loc 1116 width 1 144(9) Jag orkar inte med ett barn till <Se F.144 för fullständig frågetext> 205 1. Markerat 4095 5. Ej markerat
VAR 762 EJ BUNDEN AV SMÅBARN 144 Loc 1117 width 1 144(10) Jag vill inte bli bunden av småbarn (igen) <Se F.144 för fullständig frågetext> 386 1. Markerat 3914 5. Ej markerat
VAR 763 RÄCKER DE SOM FINNS 144 Loc 1118 width 1 144(11) Räcker med de barn jag redan har <Se F.144 för fullständig frågetext> 730 1. Markerat 3570 5. Ej markerat
VAR 764 HÄLSOSKÄL 144 Loc 1119 width 1 144(12) Hälsoskäl <Se F.144 för fullständig frågetext> 166 1. Markerat 4134 5. Ej markerat
VAR 765 HINNA ANDRA SAKER 144 Loc 1120 width 1 144(13) Jag vill hinna med att ägna mig åt andra saker som jag är intresserad av <Se F.144 för fullständig frågetext> 371 1. Markerat 3929 5. Ej markerat
VAR 766 ANDRA SKÄL EJ BARN 144 Loc 1121 width 1 144(14) Andra skäl <Se F.144 för fullständig frågetext> 125 1. Markerat 4175 5. Ej markerat
VAR 767 VILL EJ ANGE EJ BARN 144 Loc 1122 width 1 144(15) Vill ej svara <Se F.144 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 4295 5. Ej markerat
VAR 768 VIKT. ANLEDN EJ BARN 145 Loc 1123 width 2 MD= 0 145 (ANGETT FLER ÄN EN ANLEDNING ATT EJ SKAFFA BARN) Vilket alternativ är viktigast? 10 01. Jag har inte träffat någon partner som jag vill skaffa barn med 27 02. Det är för dyrt med barn 10 03. Min partner vill inte ha (fler) barn 37 04. Jag skulle inte kunna förvärvsarbeta (lika mycket som nu) 32 05. Jag vill ogärna gå igenom (ännu) en graviditet och förlossning 11 06. Huvudansvaret för barnet skulle hamna på mej 98 07. Jag skulle inte kunna ägna tillräcklig uppmärksamhet åt de barn jag redan har 229 08. Jag är för gammal för att skaffa barn 24 09. Jag orkar inte med ett barn till 75 10. Jag vill inte bli bunden av småbarn (igen) 170 11. Det räcker med de barn jag redan har 56 12. Hälsoskäl 75 13. Jag vill hinna med att ägna mig åt andra saker som jag är intresserad av 34 14. Andra skäl 53 55. Inget alternativ är viktigast 3359 00. Frågan ej tillämplig
VAR 769 FÖRÄNDRING 146 Loc 1125 width 1 MD=0 or GE 9 146 (HAR BARN) Önskemål om (fler) barn är något som ofta förändras över tiden. Kan Du tänka Dig någon förändring i Ditt privatliv eller i samhället som skulle få Dig (och Din partner) att vilja skaffa fler än ..... (DET ANTAL BARN IP REDAN HAR) barn? 697 1. Ja 1783 5. Nej 35 8. Vill ej svara 1773 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 770 GRAVID NÄRMASTE TID 147 Loc 1126 width 1 MD=0 or GE 9 147 (EJ TILL GRAVIDA ELLER STERILA KVINNOR) Om Du skulle bli med barn under de närmaste 2-3 månaderna, tror Du då att Du skulle välja att föda barnet eller göra abort? 1474 1. Tror jag skulle föda barnet 819 5. Tror jag skulle göra abort 250 8. Vill ej svara 1743 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 771 INTERVJUN SOM VÄNTAT 148 Loc 1127 width 1 MD=9 148 Nu när vi har gjort intervjun, tycker Du att den var sådan som Du hade väntat Dig? 3322 1. Ja 871 5. Nej 107 9. Uppgift saknas
VAR 772 SPEC INT SOM VÄNTAT 149 Loc 1128 width 1 149 På vad sätt var den inte som Du väntat Dig? 902 1. Besvarad 3398 5. Obesvarad
VAR 773 FÖRBISETT OMRÅDE 150 Loc 1129 width 1 MD=9 150 Jag har ställt en hel del frågor om familj, förvärvsarbete, barnomsorg, preventivmedel etc. Tycker Du att det finns något område som vi har missat helt eller som borde ha frågat mer om? 996 1. Ja 3267 5. Nej 37 9. Uppgift saknas
VAR 774 SPEC FÖRBIGÅTT OMR. 151 Loc 1130 width 1 151 Vilket område då? 963 1. Besvarad 3337 5. Obesvarad
VAR 775 FUNDERAT PÅ VÄGRAN 152 Loc 1131 width 1 MD=9 152 Funderade Du före intervjun på att vägra delta i undersökningen? 1429 1. Ja 2849 5. Nej 22 9. Uppgift saknas
VAR 776 ORO FÖR SVÅRA FRÅGOR 153 Loc 1132 width 1 153 Varför det? 153(1) IP orolig för svåra frågor 160 1. Markerat 4140 5. Ej markerat
VAR 777 ORO KÄNSLIGA FRÅGOR 153 Loc 1133 width 1 153(2) IP rädd för "känsliga" frågor <Se F.153 för fullständig frågetext> 186 1. Markerat 4114 5. Ej markerat
VAR 778 ALLMÄN TVEKSAMHET 153 Loc 1134 width 1 153(3) IP tveksam/negativ till undersökningen i allmänhet <Se F.153 för fullständig frågetext> 402 1. Markerat 3898 5. Ej markerat
VAR 779 MISSTROR SEKRETESSEN 153 Loc 1135 width 1 153(4) IP litar ej på sekretessen/vill ej bli registrerad <Se F.153 för fullständig frågetext> 230 1. Markerat 4070 5. Ej markerat
VAR 780 ONT OM TID 153 Loc 1136 width 1 153(5) IP har ont om tid etc <Se F.153 för fullständig frågetext> 230 1. Markerat 4070 5. Ej markerat
VAR 781 EJ REPRESENTATIV 153 Loc 1137 width 1 153(6) IP anser sig ej representativ (för ung, för gammal, har inga barn etc) <Se F.153 för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 4222 5. Ej markerat
VAR 782 ANDRA SKÄL 153 Loc 1138 width 1 153(7) Andra skäl <Se F.153 för fullständig frågetext> 387 1. Markerat 3913 5. Ej markerat
VAR 783 VILL EJ SVARA 153 Loc 1139 width 1 153(8) Vill ej svara <Se F.153 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 4280 5. Ej markerat
VAR 784 OBEHAGLIGA FRÅGOR 154 Loc 1140 width 1 MD=9 154 Tyckte Du att det var några frågor som var otrevliga eller obehagliga att besvara? 351 1. Ja 3929 5. Nej 20 9. Uppgift saknas
VAR 785 OMR OBEHAGL FRÅGOR 155 Loc 1141 width 1 155 Vilka? 337 1. Besvarad 3963 5. Obesvarad
VAR 786 ÖVRIGA SYNPUNKTER Loc 1142 width 1 Eventuella övriga synpunkter 339 1. Besvarad 3961 5. Obesvarad
VAR 787 TID FÖR INTERVJUNS SLUT Loc 1143 width 4 MD=9999 Tid för intervjuns avslutning 0750. Kl. 7.50 . . 2325. Kl. 23.25 41 9999. Uppgift saknas Kod: 750 815 818 835 840 850 855 900 905 915 920 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 4 Kod: 925 930 935 940 945 950 955 1000 1005 1010 1015 Frek: 1 12 5 10 6 15 10 37 21 18 21 Kod: 1020 1025 1030 1035 1040 1045 1050 1054 1055 1100 1105 Frek: 33 16 40 13 30 39 33 1 39 103 34 Kod: 1110 1115 1120 1125 1130 1133 1135 1140 1145 1150 1155 Frek: 38 57 43 24 64 1 21 29 34 23 26 Kod: 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 Frek: 74 16 31 29 15 13 26 11 16 24 20 Kod: 1255 1300 1305 1310 1315 1320 1325 1330 1335 1340 1345 Frek: 10 30 6 21 21 13 13 36 7 8 24 Kod: 1350 1355 1400 1403 1405 1410 1415 1420 1425 1430 1435 Frek: 32 17 43 1 13 26 36 26 14 60 16 Kod: 1440 1445 1448 1450 1455 1500 1505 1510 1515 1520 1525 Frek: 28 35 1 28 20 69 26 42 41 30 23 Kod: 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1600 1601 1605 1610 1615 Frek: 60 21 26 41 32 22 51 1 15 33 43 Kod: 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 Frek: 20 21 39 14 29 27 21 20 36 12 26 Kod: 1715 1720 1725 1730 1735 1736 1740 1745 1750 1755 1800 Frek: 36 21 20 36 16 1 28 33 36 9 37 Kod: 1805 1810 1815 1816 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1846 Frek: 16 39 33 1 29 13 47 22 19 51 1 Kod: 1850 1855 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1937 Frek: 38 20 73 26 31 46 37 18 61 15 1 Kod: 1940 1945 1950 1955 2000 2005 2008 2010 2015 2020 2025 Frek: 37 42 36 16 73 25 1 51 45 36 21 Kod: 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2100 2105 2110 2115 2120 Frek: 44 24 26 31 19 11 35 10 15 23 6 Kod: 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2200 2205 2210 2215 Frek: 13 24 7 8 8 8 2 8 3 2 8 Kod: 2220 2230 2235 2240 2245 2255 2320 2325 9999 Frek: 1 2 1 1 3 1 1 1 41
VAR 788 KODARE Loc 1147 width 2 MD=99 Kodare 00. Kodare nr 0 . . 12. Kodare nr 12 72 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 99 Frek: 17 33 507 392 211 707 391 63 265 625 295 722 72 Kod: 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 99 Frek: 17 33 507 392 211 707 391 63 265 625 295 722 72
VAR 789 IP:S SEI-KOD - GRUNDKOD Loc 1149 width 2 MD=99 IP:s SEI-kod - grundkod: Indelning i socioekonomisk grupp för kvinnan kodades manuellt med hjälp av uppgifterna om kvinnans nuvarande yrke eller senaste yrke om hon inte förvärvsarbetade vid intervjutillfället (frågorna 39, 56 och 60). Klassificeringen skedde enligt den standard och de regler som tillämpas för bl a SCBs levnadsnivåundersökningar. Klassificeringen innebär att förvärvsarbetande (eller tidigare förvärvsarbetande) först indelats i anställda, lantbrukare respektive fria yrkesutövare med akademikeryrken. Anställda med yrken inom vilka man normalt är LO-ansluten har förts till arbetare medan övriga anställda har förts till tjänstemän. Inom dessa kategorier har yrken delats in i nivåer efter hur många års utbildning efter grundskolan som normalt krävs inom yrket. 1546 01. Arbetare, ej facklärda 371 02. Arbetare, facklärda 589 03. Tjänstemän, lägre nivå II 475 04. Tjänstemän, lägre nivå I 809 05. Tjänstemän, mellannivå 307 06. Tjänstemän, högre nivå 9 07. Tjänstemän, ledande befattning 2 13. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 1 14. Studerande, förgymnasial nivå 1 15. Studerande, gymnasial nivå 17 16. Studerande, eftergymnasial nivå 10 39. Hemarbetande (som aldrig förvärvsarbetat) 50 92. Lantbrukare 95 93. Företagare (med och utan anställda) 3 94. Studerande, okänd nivå 10 95. Ej klassificerbar 5 99. Uppgift saknas
VAR 790 IP:S SEI-KOD - AGGR. Loc 1151 width 1 MD=9 IP:s SEI-kod - aggregerad 1546 1. Arbetare, ej facklärda 370 2. Arbetare, facklärda 1063 3. Tjänstemän, lägre nivå 809 4. Tjänstemän, mellannivå 318 5. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 49 6. Lantbrukare 95 7. Företagare (med och utan anställda) 47 8. Studerande 3 9. Uppgift saknas
VAR 791 IP:S SEI-KOD - RANGORD. Loc 1152 width 2 MD=99 IP:s SEI-kod - rangordnad 4 10. Ej klassificerbar 21 20. Hemarbetande (som aldrig förvärvsarbetat) 3 31. Studerande, okänd nivå 1 32. Studerande, förgymnasial nivå 1 33. Studerande, gymnasial nivå 17 34. Studerande, eftergymnasial nivå 1546 41. Arbetare, ej facklärda 588 42. Tjänstemän, lägre nivå II 370 43. Arbetare, facklärda 475 44. Tjänstemän, lägre nivå I 809 45. Tjänstemän, mellannivå 95 51. Företagare (med och utan anställda) 49 52. Lantbrukare 307 61. Tjänstemän, högre nivå 2 62. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 9 63. Tjänstemän, ledande befattning 3 99. Uppgift saknas
VAR 792 MAKES SEI-KOD - GRUNDKOD Loc 1154 width 2 MD= 0 Makes/sambos SEI-kod - grundkod: Indelning i socioekonomisk grupp för eventuell make/samboende kodades manuellt med hjälp av uppgifterna om mannens nuvarande yrke eller senaste yrke om han inte förvärvsarbetade vid intervjutillfället (frågorna 91 och 93). Klassificeringen skedde enligt den standard och de regler som tillämpas för bl a SCBs levnadsnivåundersökningar. Klassificeringen innebär att förvärvsarbetande (eller tidigare förvärvsarbetande) först indelats i anställda, lantbrukare respektive fria yrkesutövare med akademikeryrken. Anställda med yrken inom vilka man normalt är LO-ansluten har förts till arbetare medan övriga anställda har förts till tjänstemän. Inom dessa kategorier har yrken delats in i nivåer efter hur många års utbildning efter grundskolan som normalt krävs inom yrket. 748 01. Arbetare, ej facklärda 682 02. Arbetare, facklärda 80 03. Tjänstemän, lägre nivå II 201 04. Tjänstemän, lägre nivå I 644 05. Tjänstemän, mellannivå 382 06. Tjänstemän, högre nivå 79 07. Tjänstemän, ledande befattning 7 13. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 2 14. Studerande, förgymnasial nivå 11 15. Studerande, gymnasial nivå 32 16. Studerande, eftergymnasial nivå 6 91. Anställda, ospecificerat yrke 73 92. Lantbrukare 321 93. Företagare (med och utan anställda) 23 94. Studerande, okänd nivå 7 95. Ej klassificerbar 1002 00. Frågan ej tillämplig
VAR 793 MAKES SEI-KOD - AGGR. Loc 1156 width 1 MD=0 or GE 9 Makes/sambos SEI-kod - aggregerad 744 1. Arbetare, ej facklärda 681 2. Arbetare, facklärda 280 3. Tjänstemän, lägre nivå 642 4. Tjänstemän, mellannivå 467 5. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 73 6. Lantbrukare 321 7. Företagare (med och utan anställda) 111 8. Studerande 978 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 794 MAKES SEI-KOD - RANGORD. Loc 1157 width 2 MD= 0 Makes/sambos SEI-kod - rangordnad 5 10. Ej klassificerbar 4 20. Hemarbetande (som aldrig förvärvsarbetat) 36 31. Studerande, okänd nivå 2 32. Studerande, förgymnasial nivå 11 33. Studerande, gymnasial nivå 32 34. Studerande, eftergymnasial nivå 10 40. Anställda, ospecificerat yrke 744 41. Arbetare, ej facklärda 80 42. Tjänstemän, lägre nivå II 681 43. Arbetare, facklärda 200 44. Tjänstemän, lägre nivå I 642 45. Tjänstemän, mellannivå 322 51. Företagare (med och utan anställda) 73 52. Lantbrukare 381 61. Tjänstemän, högre nivå 7 62. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 79 63. Tjänstemän, ledande befattning 991 00. Frågan ej tillämplig
VAR 795 HUSH. SEI-KOD - GRUNDKOD Loc 1159 width 2 MD=99 Hushållets SEI-kod - grundkod: Hushållets socioekonomiska grupp bestämdes maskinellt med hjälp av uppgifterna avseende nuvarande förhållanden. Hushåll där varken kvinnan eller eventuell man förvärvsarbetade vid intervjutillfället (bortsett från tillfällig frånvaro i högst sex månader) klassificerades som övriga. För övriga hushåll har indelningen skett enligt grundkoden för socioekonomisk grupp. För samboende kvinnor har mannens eller kvinnans grundkod bestämt hushållets socioekonomiska grupp beroende av vem av dem som haft högsta rangordnad kod. 794 01. Arbetare, ej facklärda 671 02. Arbetare, facklärda 240 03. Tjänstemän, lägre nivå II 356 04. Tjänstemän, lägre nivå I 971 05. Tjänstemän, mellannivå 547 06. Tjänstemän, högre nivå 87 07. Tjänstemän, ledande befattning 6 13. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 37 39. Hemarbetande (som aldrig förvärvsarbetat) 2 91. Anställda, ospecificerat yrke 86 92. Lantbrukare 342 93. Företagare (med och utan anställda) 143 94. Studerande, okänd nivå 1 95. Ej klassificerbar 17 99. Uppgift saknas
VAR 796 HUSH. SEI-KOD - AGGR. Loc 1161 width 1 MD=9 Hushållets SEI-kod - aggregerad 794 1. Arbetare, ej facklärda 671 2. Arbetare, facklärda 596 3. Tjänstemän, lägre nivå 971 4. Tjänstemän, mellannivå 640 5. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 86 6. Lantbrukare 342 7. Företagare (med och utan anställda) 197 8. Studerande 3 9. Uppgift saknas
VAR 797 FÖRÄLDR SEI-KOD - GRUNDK Loc 1162 width 2 Föräldrars SEI-kod - grundkod: Indelning i socioekonomisk grupp för förälder kodades manuellt med hjälp av uppgifterna om förälderns (faderns) yrke under kvinnans uppväxt (frågorna 14 och 15). Klassificeringen skedde enligt den standard och de regler som tillämpas för bl a SCBs levnadsnivåundersökningar. Klassificeringen innebär att förvärvsarbetande först indelats i anställda, lantbrukare respektive fria yrkesutövare med akademikeryrken. Anställda med yrken inom vilka man normalt är LO-ansluten har förts till arbetare medan övriga anställda har förts till tjänstemän. Inom dessa kategorier har yrken delats in i nivåer efter hur många års utbildning efter grundskolan som normalt krävs inom yrket. 1178 01. Arbetare, ej facklärda 818 02. Arbetare, facklärda 122 03. Tjänstemän, lägre nivå II 236 04. Tjänstemän, lägre nivå I 467 05. Tjänstemän, mellannivå 223 06. Tjänstemän, högre nivå 54 07. Tjänstemän, ledande befattning 37 13. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 28 39. Hemarbetande (som aldrig förvärvsarbetat) 5 91. Anställda, ospecificerat yrke 547 92. Lantbrukare 580 93. Företagare (med och utan anställda) 5 95. Ej klassificerbar
VAR 798 FÖRÄLDR. SEI-KOD - AGGR. Loc 1164 width 1 MD=9 Föräldrars SEI-kod - aggregerad 1178 1. Arbetare, ej facklärda 818 2. Arbetare, facklärda 357 3. Tjänstemän, lägre nivå 467 4. Tjänstemän, mellannivå 314 5. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 545 6. Lantbrukare 580 7. Företagare (med och utan anställda) 38 8. Studerande 3 9. Uppgift saknas
VAR 799 UTBILDN: HUVUDGRUPP Loc 1165 width 1 Utbildningens inriktning: Huvudgrupp 1423 0. Allmän grundutbildning 120 1. Utbildning för estetisk, humanistisk och religiös verksamhet 375 2. Pedagogisk utbildning 923 3. Utbildning för förvaltning, handel och kontor samt ekonomisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning 156 4. Utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildning 50 5. Utbildning för transport och kommunikation 864 6. Utbilding för vårdyrken 12 7. Utbildning för lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 343 8. Utbildning för serviceyrken samt utbildning för civil bevakning och militär tjänst 34 9. Utbildning saknas samt utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp (0-8)
VAR 800 IP:S UTBILDNINGSNIVÅ Loc 1166 width 1 MD=9 IP:s utbildningsnivå 502 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 532 2. Förgymnasial utbildning 9 (10) år 1809 3. Gymnasial utbildning högst 2 år 369 4. Gymnasial utbildning längre än 2 år 589 5. Eftergymnasial utbildning högst 2 år 485 6. Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 12 7. Forskarutbildning 2 9. Uppgift saknas
VAR 801 MAKES UTBILDNINGSNIVÅ Loc 1167 width 1 MD=0 or GE 9 Makes/sambos utbildningsnivå 715 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 346 2. Förgymnasial utbildning 9 (10) år 988 3. Gymnasial utbildning högst 2 år 506 4. Gymnasial utbildning längre än 2 år 180 5. Eftergymnasial utbildning högst 2 år 519 6. Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 5 7. Forskarutbildning 1011 0. Frågan ej tillämplig 30 9. Uppgift saknas
VAR 802 IP:S ARBETSTID Loc 1168 width 2 MD=99 IP:s arbetstid: Kvinnans arbetstid kodades maskinellt med hjälp av svaren på frågorna om huvudsaklig sysselsättning för närvarande (fråga 39), nuvarande sysselsättnings arbetstid och arbetstidsform (fråga 37) samt förekomst av övertidsarbete minst 10 tim/månad (fråga 48). 1089 01. Heltid (minst 35 tim/vecka), ej obekväm arbetstid, ej övertid 176 02. Heltid (minst 35 tim/vecka), ej obekväm arbetstid, övertid 26 03. Heltid (minst 35 tim/vecka), helt obekväm arbetstid 326 04. Heltid (minst 35 tim/vecka), delvis obekväm arbetstid 1015 05. Deltid (16-24 tim/vecka), ej obekväm arbetstid 116 06. Deltid (16-24 tim/vecka), helt obekväm arbetstid 263 07. Deltid (16-24 tim/vecka), delvis obekväm arbetstid 322 08. Studier (minst 16 tim/vecka, tjänstledig för studier) 863 09. Hushållsarbete, föräldraledig 101 10. Övrigt (arbetslös, pensionerad, egen/medhjälpande lantbrukare/företagare med högst 15 tim/vecka) 3 99. Uppgift saknas
VAR 803 MAKES ARBETSTID Loc 1170 width 2 MD= 0 Makes/sambos arbetstid: Mannens arbetstid kodades maskinellt med hjälp av svaren på frågorna om makes/samboendes huvudsaklig sysselsättning för närvarande (fråga 91), om han (då eller tidigare) arbetade heltid/deltid (fråga 97a) respektive på dagtid, vardagar (fråga 97b) samt om eventuellt övertidsarbete minst 10 tim/månad (fråga 98). För makar/samboende som enligt svaren på fråga 91 var anställda (minst 16 tim/vecka) eller egna/medhjälpande företagare/lantbrukare hämtades uppgift om heltid/deltid från fråga 97b. Mannen räknades som heltidsarbetande om den senare frågan ej var besvarad. 1670 01. Heltid, ej obekväm arbetstid, ej övertid 431 02. Heltid, ej obekväm arbetstid, övertid högst 20 tim/månad 141 03. Heltid, ej obekväm arbetstid, övertid 21-41 tim/månad 53 04. Heltid, ej obekväm arbetstid, övertid minst 41 tim/månad 42 05. Heltid, helt obekväm arbetstid 382 06. Heltid, delvis obekväm arbetstid, ej övertid 363 07. Heltid, delvis obekväm arbetstid, övertid 55 08. Deltid 97 09. Studier (minst 16 tim/vecka, tjänstledig för studier) 81 10. Övrigt (arbetslös, pensionerad, hushållsarbete, militärtjänst) 985 00. Frågan ej tillämplig
VAR 804 FÖRÄNDRING 1 138/146 Loc 1172 width 2 MD= 0 or GE 99 138/146 Sedan en kvinna redovisat sina framtidsplaner fick hon ange om någon förändring i privatlivet eller i samhället skulle kunna få henne att vilja skaffa fler barn än de hon nu hade plus de hon tidigare angett att hon planerade/kunde tänka sig ytterligare (fråga 138/146). De drygt tusen kvinnor som besvarade denna fråga med 'ja' fick med egna ord ange vilken/vilka förändringar som krävdes. 138/146(1) Förändring 1 72 11. Något barn dör (om jag mister de barn jag har, om det händer barnen något) 123 12. (Ny) partner 4 13. Övriga privata förändringar: Råd/möjlighet att adoptera 21 14. Ändrade könsroller 95 19. Övriga privata förändringar: Övrigt (om jag ändrar mig, om jag blir frisk, om jag visste att det blev en flicka/pojke, barn behöver syskon) 180 21. Bättre ekonomi: Bättre ekonomi, ökat ekonomiskt stöd (inkl lägre hyra, högre barnbidrag, lägre skatter) 154 22. "Vårdnadsbidrag": Ekonomiska möjligheter att vara hemma, vårdnadsbidrag, ATP (inkl om det gick att leva på en lön) 7 29. Bättre ekonomi: Övrigt (bättre tider, bättre samhällsekonomi) 155 31. Bättre barnomsorg (fler platser, billigare och bättre) 9 39. Övriga samhällsförändringar: Övrigt (hemhjälp, lättare få tillfällig barnvakt, fler barnsamariter, möjlighet att dela vårdnaden) 20 41. Bättre boende: Bättre bostad, större bostad 25 42. Bättre boende: Bättre/barnvänligare boendemiljö (flytta till landet, bo i kollektiv, mer gemenskap i boendet) 94 51. Barn/människovänligare samhälle (inkl bort med droger) 25 52. Barn/människovänligare samhälle: Bättre miljö, bort med kärnkraft, miljögifter 30 53. Barn/människovänligare samhälle: Fredligare värld 11 54. Barn/människovänligare samhälle: Bättre värld 4 55. Övriga samhällsförändringar: Bättre skola 9 59. Övriga samhällsförändringar: Övrigt (Inte så höga krav på standard i samhället, trygg framtid) 31 61. Kortare arbetstider (6-timmars arbetsdag, större möjligheter till deltid) 2 62. Tillgång till arbete, bättre arbete: Kortare resor till arbetet 19 63. Tillgång till arbete, bättre arbete: Tillgång till arbete, anställningstrygghet (fast jobb, kunna gå tillbaks till arbetet efter längre tids barnledighet) 4 64. Tillgång till arbete, bättre arbete: Vill ha annan typ av arbete 18 69. Tillgång till arbete, bättre arbete: Övrigt (större förståelse från arbetsgivaren, lättare att kombinera arbete och barn, arbetssituationen) 13 91. Övriga privata förändringar: Kan tänka mig fosterbarn (om anhörig dör, om det blir krig) 9 92. "Vårdnadsbidrag": Högre status åt hemmafruar 15 93. Övriga samhällsförändringar: Diverse (föräldrautbildning, andra förlossningsmetoder, stöd till barnfamiljer, ny syn på barnuppfostran i samhället, längre föräldraledighet, större möjlighet välja mellan arbete och hemma) 32 98. Vet ej, nonsenssvar 3116 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 805 FÖRÄNDRING 2 138/146 Loc 1174 width 2 MD= 0 or GE 99 138(2) Förändring 2 <Se F.138/146 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 804 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 11. Något barn dör (om jag mister de barn jag har, om det händer barnen något) . . 93. Övriga samhällsförändringar: Diverse (föräldrautbildning, andra förlossningsmetoder, stöd till barnfamiljer, ny syn på barnuppfostran i samhället, längre föräldraledighet, större möjlighet välja mellan arbete och hemma) 1 98. Vet ej, nonsenssvar 3984 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 11 12 14 19 21 22 29 31 39 41 42 Frek: 1 12 7 8 53 24 1 45 3 20 11 Kod: 51 52 53 54 55 59 61 62 63 69 91 Frek: 27 17 7 7 10 7 18 1 11 10 1 Kod: 92 93 98 0 99 Frek: 2 9 1 3984 3
VAR 806 FÖRÄNDRING 3 138/146 Loc 1176 width 2 MD= 0 or GE 99 138(3) Förändring 3 <Se F.138/146 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 804 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 11. Något barn dör (om jag mister de barn jag har, om det händer barnen något) . . 93. Övriga samhällsförändringar: Diverse (föräldrautbildning, andra förlossningsmetoder, stöd till barnfamiljer, ny syn på barnuppfostran i samhället, längre föräldraledighet, större möjlighet välja mellan arbete och hemma) 0 98. Vet ej, nonsenssvar 4216 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 11 14 19 21 22 29 31 39 41 42 51 Frek: 1 3 1 5 6 2 13 1 3 2 17 Kod: 52 53 54 55 61 63 69 93 0 99 Frek: 5 2 1 5 5 1 7 1 4216 3
VAR 807 IP:S NÄRINGSGREN Loc 1178 width 2 MD= 0 or GE 99 IP:s näringsgren 77 01. Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 5 02. Brytning av mineraliska produkter 576 03. Tillverkning 21 04. El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 48 05. Byggnadsverksamhet 506 06. Varuhandel, restaurang- och hotellverksamhet 149 07. Samfärdsel, post- och telekommunikationer 339 08. Bank- och försäkringsverksamhet, fastighetsförvaltning, uppdragsverksamhet 2542 09. Offentlig förvaltning och andra tjänster 22 00. Frågan ej tillämplig 15 99. Uppgift saknas
VAR 808 MAKES NÄRINGSGREN Loc 1180 width 1 MD=0 Makes näringsgren 160 1. Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 18 2. Brytning av mineraliska produkter 880 3. Tillverkning 52 4. El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 434 5. Byggnadsverksamhet 215 6. Varuhandel, restaurang- och hotellverksamhet 277 7. Samfärdsel, post- och telekommunikationer 237 8. Bank- och försäkringsverksamhet, fastighetsförvaltning, uppdragsverksamhet 971 9. Offentlig förvaltning och andra tjänster 1056 0. Frågan ej tillämplig