SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1992
         SOM-undersökningen Västsverige 1992
                SSD 0460

              Huvudansvariga
     Sören Holmberg, Lennart Nilsson och Lennart Weibull
  
               SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               December 1994

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
          ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

   Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
   som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
   detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
   därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
   möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
   parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SOM-UNDERSÖKNINGEN Västsverige 1992 samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, institutionen för
  journalistik och masskommunikation och förvaltningshögskolan
  vid Göteborgs universitet, under ledning av Sören Holmberg,
  Lennart Nilsson och Lennart Weibull. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

   Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
   Weibull, Lennart Nilsson och Svensk Samhällsvetenskaplig
   Datatjänst får SOM-UNDERSÖKNINGEN Västsverige 1992 förmedlas
   till och analyseras av forskare under förutsättning att
   användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
   forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap,
   publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga
   delar.

   Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
   persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

   Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
   insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
   exemplar till primärforskaren.

   I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
   universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
   och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
   skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
   producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
   avslutat läsår.

                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.

   SOM-undersökningen 1992 var den sjunde undersökningen i
   serien. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.
   År 1992 genomfördes även en andra SOM-undersökning, den s k
   Väst-SOM, inriktad på Göteborg med kranskommuner.
  
   Huvudansvariga för SOM-undersökningen Västsverige 1992
   är Sören Holmberg Lennart Weibull och Lennart Nilsson.
   Administrativ forskningsassistent var Anna Rönström,
   Institutionen för journalistik och masskommunikation.
   Fältarbetet genomfördes av Långedrags Informationskonsult
   AB med Britt Joninger som ansvarig.

                 II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   Syftet med Väst-SOM är dels att belysa opinioner i Västsverig
   och deras utveckling över tid, dels studera hur dessa
  förhåller
   sig till opinionerna i Sverige som helhet.
   SOM92 Västsverige omfattar personer 15-80 år, kyrkobokförda i
   Göteborg och elva kranskommuner. Avgränsningarna av de yngsta
   och äldsta grupperna har gjorts på grundval av både teoretisk
   och metodologiska bedömningar. Urvalet på 2 800 personer är
   ett obundet slumpmässigt urval med lika urvalssannolikhet för
   samtliga i populationen. Urvalsprincip och storlek på urvalet
   är densamma som för SOM86. Skillnaden i en jämförelse med
   SOM87 och SOM88 ligger i att undersökningspopulationen för
   dessa endast omfattar svenska medborgare.

   Frågeformuläret utarbetades av de olika projekten i
   samarbete med undersökningsledningen. Formuläret kom att
   omfatta 85 frågor, vilket motsvarar 334 variabler.
   Formuläret uppdelades i fem sammanhållna block av frågor:
   massmedier, politik och samhälle, Göteborgs kommun,energi,
   kärnkraft och miljö, boende, samt bakgrundsuppgifter.

   Frågeblocken placerades efter principen att man inleder med
   ett förhållandevis lätt frågeområde, massmedieanvändning,
   och sedan ökas svårighetsgraden med frågeområdena politik
   och samhälle, energi, kärnkraft och miljö. Mot slutet av
   formuläret återfanns enklare frågor om boende och fritid.
   Allra sist låg de enklaste frågorna om svarspersonernas egna
   förhållanden. Avslutningsvis fick svarspersonerna komma med
   egna synpunkter på undersökningen.

   Den 26 oktober 1992 skickades ett frågeformulär ut
   tillsammans med presentationsfolder, följebrev och
   svarskuvert. Två dagar senare skickades ett påminnelsekort
   ut. Ett påminnelsebrev,samtliga innehållande frågeformulär,
   svarskuvert och en anmodan att sända in enkäten, skickades ut
   den 9 november.Ytterligare två formulär med följebrev och
   svarskuvert skickades ut den 23 november och den 2 december.

   Telefonanmaningar till samtliga som ej svarat genomfördes
   kontinuerligt mellan den 16 november och den 7 januari
   1993. Fältarbetet avslutades den 18 januari 1993.

   Svarsfrekvensen uppgick till 60,5 procent.

   ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
   SOM-UNDERSÖKNINGEN 1992
                   Antal

   Bruttourval           2800
   Bortdefinierade          150
   - Sjukdom, institutionell vård,
    postretur och utlandsvistelse
   - Avlidna
   - Ej svensktalande
   - Ej kommunicerbar
  

   Nettourval            2650
   Svar               1603
   Bortfall             1047

   För ytterligare information om undersökningen se:

    Holmberg, Sören Västsvensk opinion
    Weibull, Lennart SOM-rapport 10
    Nilsson, Lennart SOM-institutet
            Göteborgs universitet, 1992
  

                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 83 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 26 (3) LOC 118 WIDTH
  1
    (4) MD=9

   (6) 26 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    239  1.  Mycket intresserad
    727  2.  Ganska intresserad
    521  3.  Inte särskilt intresserad
     93  4.  Inte alls intresserad

     23  0.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0460 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Kommun 7 Egen taxerad inkomst 8 Egen sammanräknade inkomst 9 Makars sammanräknade inkomst 10 Födelseår 11 Medborgarskap 12 Läser Göteborgs-Posten 13 Läser Arbetet/Nyheterna 14 Läser Idag 15 Läser Dagens Nyheter 16 Läser Svenska Dagbladet 17 Läser Dagens Industri 18 Läser Aftonbladet 19 Läser Expressen 20 Läser Annan tidning, 1 21 Läser Annan tidning, 2 22 Läser Annan tidning, 3 23 Tidning 1 24 Tidning 2 25 Tidning 3 26 Radio Göteborg 27 City Radio 28 P1 i riksradion 29 P3 i riksradion 30 Jukebox (98,3 mhz) 31 Z Radio (fd Radio FM) 32 Övrig närradio 33 Tillförlitlig: Radio Göteborg 34 Tillförlitlig: City Radio 35 Tillförlitlig: P1 i riksradion 36 Tillförlitlig: P3 i riksradion 37 Tillförlitlig: Västnytt i TV 38 Tillförlitlig: Göteborgs-Posten 39 Tillförlitlig: Arbetet/Nyheterna 40 Tillförlitlig: Idag 41 Tittar på TV 42 Tittar aldrig på TV 43 Läser morgontidning 44 Läser aldrig morgontidning 45 Läser kvällstidning 46 Läser aldrig kvällstidning 47 Aktuellt i Kanal 1 48 Rapport i TV 2 49 Västnytt i TV 2 50 Nyheterna i TV4 51 Frukostnyheter i TV4 52 Lokalnyheter i TV4 53 3-minutersnyheterna i TV3 54 Tittar på TV3 55 Tittar på TV4 56 Tittar på TV5 Nordic 57 Tittar på MTV 58 Tittar på Eurosport 59 Tittar på Västkust-TV, fd Kållevisionen 60 Tittar på Kanal Göteborg i TV4 61 Prenumererar ej morgontidning 62 Prenumererar på Arbetet/Nyheterna 63 Prenumererar på Svenska Dagbladet 64 Prenumererar på Göteborgs-Posten 65 Prenumererar på Dagens Nyheter 66 Prenumererar på Dagens Industri 67 Prenumererar på annan tidning 68 Annan tidning 1 69 Annan tidning 2 70 Viktigt innehåll: Sport 71 Viktigt innehåll: Insändare 72 Viktigt innehåll: Inrikesnyheter 73 Viktigt innehåll: Ekonomi oc handel 74 Viktigt innehåll: Ledare 75 Viktigt innehåll: Nyheter från den egna kommunen 76 Viktigt innehåll: Nyheter från hela Västsverige 77 Viktigt innehåll: Utrikesnyheter 78 Viktigt innehåll: Kultur 79 Viktigt innehåll: Kommunalpolitik 80 Viktigt innehåll: Nöjen 81 Viktigt innehåll: Om radio- och TV-program 82 Viktigt innehåll: Annonser 83 Intresse för politik 84 Intresse för politik i egen kommun 85 Samhällsproblem 1 86 Samhällsproblem 2 87 Samhällsproblem 3 88 Minska den offentliga sektorn 89 Upphäva förbudet att höja kommunalskatten 90 Genomföra val vid olika tidpunkter 91 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 92 Öka antalet privatskolor 93 Privatisering av äldreomsorgen 94 Omdöme om kommunstyrelsen 95 Medlemskap i EG 96 EG-medlemskaps inverkan på Sverige 97 EG-medlemskaps inverkan på Västsverige 98 EG-medlemskaps inverkan på kommunen 99 EG-medlemskaps inverkan på hushållet 100 Bästa parti 101 Bäst: Annat parti 102 Partianhängare 103 Förtroende för: Rikspolitiker 104 Förtroende: Kommunens politiker 105 Förtroende för: Kommunens tjänstemän 106 Förtroende för: Lärare 107 Förtroende för: Läkare 108 Förtroende för: Journalister i TV 109 Förtroende för: Journalister i dagspressen 110 Förtroende för: Socialarbetare 111 Förtroende för: Företagsledare 112 Förtroende för: Fackliga ledare 113 Förtroende för: Poliser 114 Förtroende för: Bankdirektörer 115 Utnyttjar själv: Barnomsorg 116 Utnyttjar själv: Skola 117 Utnyttjar själv: Barnavårdscentral 118 Utnyttjar själv: Vårdcentral 119 Utnyttjar själv: Sjukhusvård 120 Utnyttjar själv: Privatläkare 121 Utnyttjar själv: Folktandvård 122 Utnyttjar själv: Privattandläkare 123 Utnyttjar själv: Bibliotek 124 Utnyttjar själv: Idrottsanläggningar 125 Utnyttjar själv: Kollektivtrafik 126 Utnyttjar själv: Äldreomsorg 127 Utnyttjar själv: Socialvård 128 Nära anhörig utnyttjar: Barnomsorg 129 Nära anhörig utnyttjar: Skola 130 Nära anhörig utnyttjar: Barnavårdscentral 131 Nära anhörig utnyttjar: Vårdcentral 132 Nära anhörig utnyttjar: Sjukhusvård 133 Nära anhörig utnyttjar: Privatläkare 134 Nära anhörig utnyttjar: Folktandvård 135 Nära anhörig utnyttjar: Privattandläkare 136 Nära anhörig utnyttjar: Bibliotek 137 Nära anhörig utnyttjar: Idrottsanläggningar 138 Nära anhörig utnyttjar: Kollektivtrafik 139 Nära anhörig utnyttjar: Äldreomsorg 140 Nära anhörig utnyttjar: Socialvård 141 Arbetar själv inom: Barnomsorg 142 Arbetar själv inom: Skola 143 Arbetar själv inom: Barnavårdscentral 144 Arbetar själv inom: Vårdcentral 145 Arbetar själv inom: Sjukhusvård 146 Arbetar själv inom: Privatläkare 147 Arbetar själv inom: Folktandvård 148 Arbetar själv inom: Privattandläkare 149 Arbetar själv inom: Bibliotek 150 Arbetar själv inom: Idrottsanläggningar 151 Arbetar själv inom: Kollektivtrafik 152 Arbetar själv inom: Äldreomsorg 153 Arbetar själv inom: Socialvård 154 Nöjd: Barnomsorg 155 Nöjd: Skola 156 Nöjd: Barnavårdscentral 157 Nöjd: Vårdcentral 158 Nöjd: Sjukhusvård 159 Nöjd: Privatläkare 160 Nöjd: Folktandvård 161 Nöjd: Privattandläkare 162 Nöjd: Bibliotek 163 Nöjd: Idrottsanläggningar 164 Nöjd: Kollektivtrafik 165 Nöjd: Äldreomsorg 166 Nöjd: Socialvård 167 Nöjd: Miljövård 168 Nöjd: Bostadstillgång 169 Ökade satsningar på servicen i kommunen 170 Nedskärningar av servicen i kommunen 171 Omdöme om den kommunala servicen 172 Viktigare sänka kommunalskatten än att bygga ut den kommunala servicen 173 Kommun: Svårt att hitta rätt person 174 Kommun: Hjälpsamma anställda 175 Kommun: Svårbegripliga meddelanden 176 Kommun: Snabbt och effektivt arbete 177 Påverkar kommunalt beslut eller kommunens planer 178 Påverkade kommunen: Kontakt med kommunal tjänsteman 179 Påverkade kommunen: Kontakt med kommunalpolitiker 180 Påverkade kommunen: Aktiv i partiorganisationen 181 Påverkade kommunen: Aktiv i aktionsgrupp 182 Påverkade kommunen: Aktiv i annan organisationen 183 Påverkade kommunen: Skrev insändare eller artikel 184 Påverkade kommunen: Deltog i namninsamling 185 Påverkade kommunen: Annat sätt 186 Påverkade kommunen: Annat sätt 1 187 Påverkade kommunen: Annat sätt 2 188 Framgång i försöket att påverka 189 Bäst att sköta barnomsorg: Staten 190 Bäst att sköta barnomsorg: Landstinget 191 Bäst att sköta barnomsorg: Kommunen 192 Bäst att sköta barnomsorg: Stads-/kommundelsnämnder 193 Bäst att sköta barnomsorg: Organisationer, föreningar 194 Bäst att sköta barnomsorg: Privata företag 195 Bäst att sköta barnomsorg: Familj och anhöriga 196 Bäst att sköta bibliotek: Staten 197 Bäst att sköta bibliotek: Landstinget 198 Bäst att sköta bibliotek: Kommunen 199 Bäst att sköta bibliotek: Stads-/kommundelsnämnder 200 Bäst att sköta bibliotek: Organisationer, föreningar 201 Bäst att sköta bibliotek: Privata företag 202 Bäst att sköta bibliotek: Familj och anhöriga 203 Bäst att sköta sjukvård: Staten 204 Bäst att sköta sjukvård: Landstinget 205 Bäst att sköta sjukvård: Kommunen 206 Bäst att sköta sjukvård: Stads-/kommundelsnämnder 207 Bäst att sköta sjukvård: Organisationer, föreningar 208 Bäst att sköta sjukvård: Privata företag 209 Bäst att sköta sjukvård: Familj och anhöriga 210 Bäst att sköta skola: Staten 211 Bäst att sköta skola: Landstinget 212 Bäst att sköta skola: Kommunen 213 Bäst att sköta skola: Stads-/kommundelsnämnder 214 Bäst att sköta skola: Organisationer, föreningar 215 Bäst att sköta skola: Privata företag 216 Bäst att sköta skola: Familj och anhöriga 217 Bäst att sköta socialvård: Staten 218 Bäst att sköta socialvård: Landstinget 219 Bäst att sköta socialvård: Kommun 220 Bäst att sköta socialvård: Stads-/kommundelsnämnder 221 Bäst att sköta socialvård: Organisationer, föreningar 222 Bäst att sköta socialvård: Privata företag 223 Bäst att sköta socialvård: Familj och anhöriga 224 Bäst att sköta äldreomsorg: Staten 225 Bäst att sköta äldreomsorg: Landstinget 226 Bäst att sköta äldreomsorg: Kommunen 227 Bäst att sköta äldreomsorg: Stads-/kommundelsnämnder 228 Bäst att sköta äldreomsorg: Organisationer, föreningar 229 Bäst att sköta äldreomsorg: Privata företag 230 Bäst att sköta äldreomsorg: Familj och anhöriga 231 Finansiering av barnomsorg: Skatter 232 Finansiering av barnomsorg: Avgifter 233 Finansiering av bibliotek: Skatter 234 Finansiering av bibliotek: Avgifter 235 Finansiering av sjukvård: Skatter 236 Finansiering av sjukvård: Avgifter 237 Finansiering av skola: Skatter 238 Finansiering av skola: Avgifter 239 Finansiering av socialvård: Skatter 240 Finansiering av socialvård: Avgifter 241 Finansiering av äldreomsorg: Skatter 242 Finansiering av äldreomsorg: Avgifter 243 Obefogade sociala bidrag och tjänster 244 Kommunens ekonomi 245 Det regionala samarbetet i Västsverige 246 Kännedom om stadsdelsnämnd 247 Stadsdelsnämnd 248 Stadsdelsnämnd med egna ord 249 Antal stadsdelsnämnder 250 SDN: Lättare att komma i kontakt med politikerna 251 SDN: Kommunala verksamheten blivit dyrare 252 SDN: Kommunala servicen blivit bättre 253 Blivit bättre med stadsdelsnämnderna 254 Bättre med SDN, 1 255 Bättre med SDN, 2 256 Blivit sämre med stadsdelsnämnderna 257 Sämre med SDN, 1 258 Åsikt om kärnkraftanvändning 259 Risk för radioaktivt utsläpp vid olycka i Sverige 260 Risk för radioaktivt utsläpp vid olycka i Ringhals 261 Risk för olyckor vid driften av kärnkraftverk 262 Risk för olyckor vid transport av kärnavfall 263 Risk för olyckor vid förvaring av kärnavfall 264 Risk för sabotage och terroraktioner 265 Informerad om lagring och förvaring av kärnavfall 266 Mer information om kärnkraften avfallsfrågor 267 Hot mot miljön: Utsläpp från industrier 268 Hot mot miljön: Avgaser från biltrafiken 269 Hot mot miljön: Oljeutsläpp vid kusterna 270 Hot mot miljön: Hantering av industriutsläpp 271 Hot mot miljön: Hantering av hushållsavfall 272 Hot mot miljön: Utrotning av djur- och växtarter 273 Hot mot miljön: Kemikalier i jordbruket 274 Hot mot miljön: Hantering av kärnkraftsavfall 275 Hot mot miljön: Uttunningen av ozonskiktet 276 Tillgång till Miljökatalogen Göteborgsdelen 277 Utnyttjar Miljökatalogen Göteborgsdelen 278 Går på bio 279 Går på teater 280 Går på restaurang 281 Går på dans 282 Idrottar 283 Går och ser på sport 284 Tittar på video 285 Läser skönlitterär bok 286 Bostadsort 287 Bostad 288 Kommun 289 Boendetid 290 Åsikt om boende i kommunen 291 Åsikt om boende på område inom kommunen 292 Kan tänka sig att flytta från kommunen 293 Kan tänka sig att flytta från området 294 Födelseår 295 Kön 296 Civilstånd 297 Utbildning 298 Arbetsmarknadsgrupp 299 Yrkesarbetande 300 Yrke 301 Heltids- eller deltidsarbete 302 Subjektiv yrkesgrupp 303 Statlig tjänst 304 Kommunal tjänst 305 Privat tjänst 306 Medlem i fackförening 307 Antal familjemedlemmar 308 Antal familjemedlemmar under 16 år 309 Hushållets årsinkomst 310 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 311 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 312 Tillgång till Text-TV 313 Tillgång till video 314 Tillgång till kabel-TV 315 Tillgång till parabolantenn 316 Tillgång till persondator 317 Tillgång till hemdator/speldator 318 Tillgång till fax 319 Tillgång till CD-spelare 320 Tillgång till bil 321 Ett bilmärke angivet 322 Bil 1: Märke 323 Bil 1: Årsmodell 324 Två bilmärken angivet 325 Bil 2: Märke 326 Bil 2: Årsmodell 327 Det senaste årets förändring i privatekonomin 328 Det senaste årets förändring i kommunens ekonomi 329 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomin 330 Det kommande årets förändring i privatekonomin 331 Det kommande årets förändring i kommunens ekonomi 332 Det kommande årets förändring i den svenska ekonomin 333 Partival i riksdagsval om det vore val nu 334 Partival i kommunfullmäktigeval om det vore val nu

VAR 1 SSD STUDY NR 0460              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0460


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 November 1994
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 14 width 1 MD=9 Kön 795 1. Man 799 2. Kvinna 9 9. Uppgift saknas
VAR 6 KOMMUN Loc 15 width 4 MD=9999 Kommun 122 1384. Kungsbacka 60 1401. Härryda 69 1402. Partille 30 1407. Öckerö 47 1415. Stenungsund 21 1419. Tjörn 884 1480. Göteborg 97 1481. Mölndal 92 1482. Kungälv 64 1521. Ale 78 1524. Lerum 30 1562. Lilla Edet 9 9999. Uppgift saknas
VAR 7 EGEN TAXERAD INKOMST Loc 19 width 3 MD=999 Egen taxerad inkomst 125 000. Ingen inkomst 001. 1000 kr . . 932. 932 000 kr 9 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 125 1 3 3 5 5 2 6 7 7 6 2 3 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 4 5 2 4 4 10 1 2 4 4 4 6 3 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 6 4 7 1 5 4 4 2 3 3 3 3 4 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 3 4 3 6 3 3 4 5 5 4 3 3 4 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 12 3 6 7 5 5 8 10 4 5 4 6 7 Kod: 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 5 4 4 11 4 5 6 2 6 5 9 4 4 Kod: 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Frek: 7 6 4 4 7 7 9 10 2 9 11 7 12 Kod: 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Frek: 10 9 8 11 6 3 11 14 10 9 9 7 5 Kod: 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Frek: 7 6 8 8 12 10 9 11 9 8 7 11 8 Kod: 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Frek: 10 9 15 7 11 6 5 14 10 11 14 15 14 Kod: 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Frek: 14 9 16 13 8 10 12 13 13 7 9 9 11 Kod: 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Frek: 9 8 13 7 9 8 10 7 7 8 3 5 6 Kod: 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 Frek: 5 9 5 13 12 5 8 10 6 3 6 6 7 Kod: 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 Frek: 4 7 4 10 6 6 8 6 2 5 5 6 7 Kod: 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 Frek: 2 2 6 4 2 4 2 3 5 6 3 1 7 Kod: 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 Frek: 4 3 4 4 6 2 3 7 3 1 2 4 2 Kod: 208 209 210 211 213 214 215 217 218 219 220 221 222 Frek: 6 3 5 2 5 1 1 1 2 3 3 1 2 Kod: 223 224 225 226 228 229 230 231 232 233 234 236 240 Frek: 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 1 2 Kod: 241 244 245 246 248 249 250 251 254 255 259 260 261 Frek: 2 1 3 3 1 1 2 3 3 1 1 1 1 Kod: 266 268 269 272 273 274 277 281 282 285 288 289 292 Frek: 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 Kod: 294 295 297 299 300 302 304 305 306 308 313 318 319 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 334 337 340 347 356 364 367 384 396 408 409 410 420 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 423 436 437 438 475 483 493 520 522 536 542 587 606 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 932 999 Frek: 1 9
VAR 8 EGEN SAMMANRÄKN. INKOMST Loc 22 width 3 MD=999 Egen sammanräknade inkomst 116 000. Ingen inkomst 001. 1000 kr . . 932. 932 000 kr 9 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 116 2 3 4 3 4 2 3 7 10 5 5 3 Kod: 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 4 4 3 5 9 1 4 2 4 3 7 3 5 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 5 6 1 6 3 5 2 2 2 2 2 4 3 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 5 5 5 4 3 1 2 5 6 4 4 3 6 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 4 4 8 6 3 11 6 3 4 5 1 7 7 Kod: 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 4 5 10 5 4 1 5 5 7 4 7 7 5 Kod: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Frek: 5 3 3 5 4 1 3 10 7 3 11 8 12 Kod: 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Frek: 7 10 6 4 8 8 5 5 8 6 8 8 6 Kod: 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Frek: 6 7 8 5 4 11 7 6 5 12 7 9 6 Kod: 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 Frek: 12 6 7 8 10 10 6 9 14 4 12 11 10 Kod: 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 Frek: 8 21 11 9 12 14 9 10 6 5 6 12 9 Kod: 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 Frek: 14 8 6 8 16 8 10 5 7 8 11 8 8 Kod: 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Frek: 6 9 3 12 9 7 10 2 10 8 7 5 5 Kod: 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 Frek: 5 9 7 6 4 9 4 7 8 7 9 6 3 Kod: 184 185 186 187 188 189 190 191 193 194 195 196 197 Frek: 6 4 5 4 6 3 6 3 3 5 3 4 7 Kod: 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Frek: 7 6 3 2 9 8 1 6 5 6 3 2 5 Kod: 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 Frek: 3 1 5 5 3 5 1 1 6 3 3 2 2 Kod: 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 237 Frek: 3 2 2 5 3 3 5 3 1 4 3 5 1 Kod: 238 239 240 241 243 244 245 246 247 249 250 251 252 Frek: 3 3 1 3 1 1 3 2 2 2 2 2 3 Kod: 253 254 255 256 257 258 260 261 262 263 266 267 268 Frek: 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 1 1 Kod: 269 271 272 274 276 278 279 281 282 286 287 292 298 Frek: 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 Kod: 300 301 302 303 304 305 307 310 311 312 313 317 319 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 Kod: 321 322 332 337 338 345 352 355 356 358 362 364 367 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 368 371 374 378 380 385 388 392 396 397 409 416 419 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 436 444 446 447 449 458 474 493 494 517 520 559 565 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 597 661 667 674 692 932 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 9
VAR 9 HUSHÅLLSINKOMST Loc 25 width 3 MD=999 Makars sammanräknade inkomst 29 000. Ingen inkomst 001. 1000 kr . . 978. 978 000 kr 12 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 29 1 2 3 2 4 2 2 8 4 3 4 3 Kod: 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 2 3 3 3 7 1 4 2 3 1 7 2 1 Kod: 27 28 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 Frek: 5 5 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 Kod: 42 43 44 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 1 2 1 2 3 1 3 1 1 1 1 4 3 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 4 7 4 1 2 2 1 2 2 1 4 6 2 Kod: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Frek: 1 2 1 4 2 3 4 6 6 3 3 2 2 Kod: 83 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Frek: 2 1 4 4 2 5 2 6 1 4 2 1 3 Kod: 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 Frek: 4 6 1 3 1 3 2 2 3 4 3 2 4 Kod: 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Frek: 3 3 3 5 5 5 3 6 1 3 3 7 7 Kod: 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Frek: 4 3 7 2 7 10 9 3 15 9 3 3 9 Kod: 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Frek: 9 7 3 4 6 5 3 7 3 5 7 11 4 Kod: 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 Frek: 6 5 4 7 5 4 6 3 6 2 8 9 4 Kod: 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 Frek: 9 3 5 5 5 3 5 8 5 5 12 6 4 Kod: 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Frek: 4 6 3 8 11 4 4 9 3 3 8 2 2 Kod: 190 191 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 Frek: 6 7 8 5 1 2 6 5 2 8 5 5 7 Kod: 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 Frek: 2 7 4 6 3 2 2 1 2 3 1 1 7 Kod: 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 Frek: 2 4 7 2 4 3 4 2 3 6 5 2 1 Kod: 230 231 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 Frek: 4 6 5 3 5 5 3 1 4 1 5 3 5 Kod: 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 Frek: 3 7 1 5 4 3 1 5 5 3 5 1 8 Kod: 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 268 269 270 Frek: 3 4 3 4 4 3 8 1 3 7 4 3 4 Kod: 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 Frek: 2 3 4 6 4 6 8 9 6 4 5 4 6 Kod: 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 Frek: 4 4 9 5 8 4 6 3 3 3 10 3 5 Kod: 297 298 299 300 301 303 304 305 306 307 308 309 310 Frek: 2 5 2 1 1 1 5 3 6 5 5 4 5 Kod: 311 312 313 314 315 316 318 319 320 321 322 323 325 Frek: 1 1 5 4 2 6 2 8 4 7 2 5 1 Kod: 326 327 328 329 330 332 334 335 336 338 339 340 341 Frek: 4 2 4 2 5 4 3 1 3 2 4 4 4 Kod: 342 343 344 345 346 347 348 349 350 352 353 355 356 Frek: 1 4 2 5 3 4 3 1 3 1 1 2 1 Kod: 358 359 360 361 363 364 365 366 368 370 371 372 373 Frek: 2 4 1 3 2 2 4 1 2 1 2 1 2 Kod: 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 Frek: 4 1 1 1 2 2 4 1 2 2 4 1 3 Kod: 389 390 391 392 393 395 396 397 398 399 401 402 403 Frek: 4 3 3 4 2 4 4 1 1 1 1 3 2 Kod: 404 405 406 407 410 412 413 414 415 416 419 421 422 Frek: 5 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 Kod: 423 424 426 429 430 431 432 433 434 435 436 437 439 Frek: 2 1 1 3 1 1 3 1 1 1 2 2 2 Kod: 440 441 442 443 444 445 446 447 448 450 452 453 454 Frek: 1 1 1 2 4 1 3 1 1 5 1 1 1 Kod: 455 456 457 458 459 460 462 463 464 465 467 468 469 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 477 479 480 481 485 486 487 489 492 496 497 498 499 Frek: 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 Kod: 501 508 509 515 519 520 527 532 534 540 542 546 548 Frek: 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 557 558 559 562 565 568 569 571 575 578 587 590 594 Frek: 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 596 616 627 630 641 665 675 680 699 741 744 747 753 Frek: 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 765 768 769 792 812 823 837 856 878 929 930 978 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Kod: 765 768 769 792 812 823 837 856 878 929 930 978 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
VAR 10 FÖDELSEÅR Loc 28 width 2 MD=99 Födelseår 12. 1912 . . 77. 1977 9 99. Uppgift saknas Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 10 11 14 12 13 18 10 16 19 23 20 22 20 17 26 20 22 26 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 22 22 20 17 21 18 19 25 19 26 26 23 28 29 33 31 29 30 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 23 37 23 27 23 30 29 28 25 27 36 27 32 31 30 30 33 34 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 99 Frek: 33 34 27 22 22 31 22 26 23 26 19 27 9
VAR 11 MEDBORGARSKAP Loc 30 width 1 Medborgarskap 1513 1. Svensk 36 2. Nordbo 44 3. Utlänning 10 4. Övrigt
VAR 12 LÄSER GP 1 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 1 Läser eller tittar Du personligen i någon av följande dagstidningar - och i så fall hur ofta? 1(1) Göteborgs-Posten 1145 1. 6-7 dagar per vecka 117 2. 4-5 dagar per vecka 126 3. 2-3 dagar per vecka 139 4. Mer sällan 19 5. Aldrig 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 LÄSER ARBETET 1 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) Arbetet/Nyheterna <Se F.1 för fullständig frågetext> 68 1. 6-7 dagar per vecka 33 2. 4-5 dagar per vecka 46 3. 2-3 dagar per vecka 241 4. Mer sällan 662 5. Aldrig 545 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 LÄSER IDAG 1 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) Idag <Se F.1 för fullständig frågetext> 151 1. 6-7 dagar per vecka 105 2. 4-5 dagar per vecka 296 3. 2-3 dagar per vecka 525 4. Mer sällan 183 5. Aldrig 335 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 LÄSER DAGENS NYHETER 1 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) Dagens Nyheter <Se F.1 för fullständig frågetext> 30 1. 6-7 dagar per vecka 8 2. 4-5 dagar per vecka 25 3. 2-3 dagar per vecka 253 4. Mer sällan 698 5. Aldrig 581 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 LÄSER SV. DAGBLADET 1 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 9 1(5) Svenska Dagbladet <Se F.1 för fullständig frågetext> 37 1. 6-7 dagar per vecka 15 2. 4-5 dagar per vecka 37 3. 2-3 dagar per vecka 208 4. Mer sällan 720 5. Aldrig 578 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 LÄSER DAGENS INDUSTRI 1 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 1(6) Dagens Industri <Se F.1 för fullständig frågetext> 29 1. 6-7 dagar per vecka 39 2. 4-5 dagar per vecka 50 3. 2-3 dagar per vecka 215 4. Mer sällan 706 5. Aldrig 556 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 LÄSER AFTONBLADET 1 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 1(7) Aftonbladet <Se F.1 för fullständig frågetext> 34 1. 6-7 dagar per vecka 27 2. 4-5 dagar per vecka 74 3. 2-3 dagar per vecka 467 4. Mer sällan 484 5. Aldrig 509 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 LÄSER EXPRESSEN 1 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 9 1(8) Expressen <Se F.1 för fullständig frågetext> 31 1. 6-7 dagar per vecka 25 2. 4-5 dagar per vecka 65 3. 2-3 dagar per vecka 546 4. Mer sällan 406 5. Aldrig 522 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 LÄSER ANNAN TIDNING,1 1 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 1(9) Annan tidning, 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 21 1. 6-7 dagar per vecka 27 2. 4-5 dagar per vecka 53 3. 2-3 dagar per vecka 40 4. Mer sällan 2 5. Aldrig 1452 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 LÄSER ANNAN TIDNING,2 1 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 1(10) Annan tidning, 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 1 1. 6-7 dagar per vecka 0 2. 4-5 dagar per vecka 8 3. 2-3 dagar per vecka 10 4. Mer sällan 2 5. Aldrig 1574 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 LÄSER ANNAN TIDNING,3 1 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 1(11) Annan tidning, 3 <Se F.1 för fullständig frågetext> 0 1. 6-7 dagar per vecka 0 2. 4-5 dagar per vecka 2 3. 2-3 dagar per vecka 2 4. Mer sällan 2 5. Aldrig 1589 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 23 TIDNING 1 1 Loc 42 width 3 MD= 0 1(12) Tidning 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 0 102. Arbetar-Tidningen Ny dag 0 103. Folkviljan 0 104. Smålands-Folket 0 105. Blekinge Folkblad 0 106. Nya Wärmland 0 201. Aftonbladet 0 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 0 203. Arbetet 0 204. Dagbladet Nya Samhället 0 205. Dala-Demokraten 0 206. Folkbladet Östgöten - Östergötlands Folkblad 0 207. Folket 0 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 0 209. Karlskoga-Kuriren 0 210. Kronobergaren/Sunnebo tidning 0 211. Länstidningen (Östersund) 0 212. Norrländska Socialdemokraten 1 213. Nya Norrland 0 214. Oskarshamns-Nyheterna 0 215. Piteå-Tidningen 0 216. Smålands Folkblad/Höglandet 0 217. Sydöstra Sveriges Dagblad/Sydöstran 0 218. Hälsinge-Kuriren 0 219. Värmlands Folkblad 0 220. Västerbottens Folkblad 0 221. Västerviks-Demokraten 0 222. Västgöta-Demokraten 0 223. Västmanlands Folkblad - Folkbladet för Västmanland 0 224. Örebro-Kuriren 0 225. Östra Småland 0 226. Stockholms-Tidningen 0 227. Aftontidningen 0 228. Morgontidningen Socialdemokraten 0 229. Skånska Socialdemokraten-Nyheterna 0 230. Ny Tid 0 231. Kuriren 0 233. Östgöten 0 234. Östergötlands Folkblad 0 236. Skaraborgaren 0 237. Aurora 0 301. Blekinge-Posten 0 302. Dalabygden 0 303. DB - Aktuella Journalen 0 304. Gävle Dalabygden 9 305. Hallands Nyheter 0 306. Haningebladet 0 307. Hudiksvalls-Tidningen 0 308. Hälsinglands Tidning 0 309. Kalmar Läns Tidning 0 310. Kinda-Posten 0 311. Laholms Tidning 0 312. Läns-Posten (Örebro) 0 313. Länstidningen Södertälje 0 314. Länstidningen Östergötland 0 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 0 316. Nord-Sverige 27 317. Norra Halland/Nordhalland 0 318. Norra Skåne 0 319. Norrtelje Tidning 0 320. Nynäshamns-Posten 0 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 0 322. Skaraborgs-Bygden 0 323. Skånska Dagbladet 0 324. Smålandsbygdens Tidning 0 325. Södermanlands Nyheter 0 326. Sörmlandsbygden 0 327. Vimmerby Tidning 0 328. Värmlandsbygden 0 329. Västerbygden 0 330. Västmanlands Nyheter 0 331. Uddevalla-Posten 0 332. Växjö-Bladet 1 333. Östersunds-Posten 0 334. Upplands Nyheter 0 335. Västerbottningen 0 336. Älvsborgs-Posten 0 337. Gästrikslands Tidning 2 401. Alingsås Tidning 0 402. Arboga Tidning 0 403. Bergslagsposten 0 404. Blekinge Läns Tidning 18 405. Bohuslänningen 0 406. Bergslagsbladet med Arboga Tidning 0 407. Elfsborgs Läns Tidning 0 408. Eskilstuna-Kuriren 0 409. Expressen 0 410. Falu-Kuriren 0 411. Gefle Dagblad 0 412. GT 0 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 0 414. Göteborgs-Posten 2 415. Hallands-Posten 0 416. Karlstads-Tidningen 0 417. Katrineholms-Kuriren 0 418. Kristianstadsbladet 0 419. Kvällsposten 7 420. Lerums Tidning 0 421. Ljusnan 0 422. Mellersta Skåne 0 423. Motala Tidning 0 424. Nerikes Allehanda 1 425. Norra Västerbotten 2 426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 0 427. Provinstidningen Dalsland 0 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 0 429. Smålands Dagblad 0 430. Smålands-Tidningen 0 432. Strengnes Tidning 0 433. Sundsvalls Tidning 4 434. Sydsvenska Dagbladet 0 435. Sydöstra Götalands Tidningar 0 436. Södra Sveriges Tidningar 0 437. Sölvesborgs-Tidningen 0 438. Tranås Tidning 0 439. Trelleborgs Allehanda 0 440. Uppsala Nya Tidning 0 441. Vadstena Skännings Tidning 0 442. Vestmanlands Läns Tidning 0 443. Vetlanda Posten 0 444. Västerbottens Kuriren 0 445. Ystads Allehanda 0 446. Örnsköldsviks Allehanda 0 447. Afton-Tidningen 0 448. Svenska Morgonbladet 0 449. Lunds Dagblad 0 450. Varbergs Tidning 0 451. Hudiksvallsposten 0 452. Söderhamns Tidning 0 453. Jämtlands Tidning 0 454. Hudiksvalls Nyheter 0 501. Barometern 9 502. Borås Tidning 0 503. Enköpings-Posten 0 504. Falköpings-Tidning 0 505. Filipstads Tidning 0 506. Gotlands Allehanda 0 507. Haparandabladet 0 509. Hjo Tidning 1 510. Mariestads-Tidningen/Tidning för Skaraborgs län 0 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 0 513. Nya Kristinehamns-Posten 3 514. Nya Wermlandstidningen 0 515. Oskarshamns-Tidning 0 516. Smålandsposten 0 517. Svenska Dagbladet 0 518. Tranås-Posten 0 519. Ulricehamns Tidning 0 520. Västerviks-Tidningen 0 521. Östgöta-Bladet 0 522. Östgöta Correspondenten 0 523. Norrlands-Posten 0 524. Älvsborgs Nyheter 0 525. Östergötlands Dagblad 0 526. Smålands Allahanda 0 527. Halland - Hallands Dagblad 0 528. Aftonposten 0 529. Östhammars Tidning 0 530. Sundsvallsposten 0 531. Sölvesborgs-Bladet 0 532. Westgöten 0 533. Köpinge-Posten 0 534. Nordsvenska Dagbladet 0 535. Karlsborgstidningen 0 601. Arvika Nyheter 0 602. Engelholms Tidning 0 603. Eslövs Tidning 0 604. Gotlänningen 0 605. Höganäs Tidning 0 606. Karlhamns Allehanda 0 607. Klippans Tidning 1 608. Landskrona-Posten 0 609. Ljungby Tidningen - Älmhults Tidning - Smålänningen 1 610. Nordvästra Skånes Tidningar 0 611. Norrbottens-Kuriren 0 612. Skaraborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 0 613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 0 614. Västernorrlands Allehanda 0 615. Västgöta-Bladet 0 616. Ölandsbladet 0 617. Öresunds-Posten 1 701. Arbetaren 0 702. Gnistan 1 703. Internationalen 3 704. Proletären 0 705. Norrskensflamman 0 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 0 802. Bengtfors-Tidningen Dalslänningen 0 803. Borlänge Tidning 11 804. Dagen 0 805. Dagens Nyheter 0 806. Danderyds Tidning 0 807. Eesti Päevaleht - Estniska Dagbladet 0 808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 0 809. Fagersta-Posten 0 810. Finn Sanomat 0 811. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 0 812. Helsinborgs Dagblad 0 813. Huddinge-Posten 0 814. Härjedalen 0 815. Järfälla Nyheter 0 816. Järva Nyheter 0 817. Jönköpings-Posten 0 818. Karlskoga Tidning 0 819. Klarälvsbygden 12 820. Kungälvs-Posten 0 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 14 822. Lilla Edet-Posten 0 823. Ljusdals-Posten 0 824. Ludvika Tidning 1 825. Lysekilposten med Orust-Tjörn 0 826. Mora Tidning 0 827. Mälaröarnas Nyheter 2 828. Mölndals-Posten 0 829. Norrort 0 830. Nybro Tidning 0 831. Sala Allehanda 0 832. Sandvikens Tidning 0 833. Sigtuna-Märsta-Posten 0 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 0 835. Sundbybergs och Solna Tidning 0 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 0 837. Säters Tidning 0 838. Södra Dalarnas Tidning 2 839. Trollhättans Tidning 0 840. Trosa Tidning 0 841. Vaxholms Tidning 0 842. Värnamo Nyheter 0 843. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 0 844. Väsby-Nytt 0 845. Västerort 2 846. Kungsbacka Tidning 0 847. Tempus 0 848. Alternativet 0 849. Göteborgs-Trakten 0 850. Stockholms Läns Södertälje Tidning 0 851. Annonsbladet (Helsingborg) 0 852. Dagens Industri 0 855. Stenungssundsposten 10 891. Utländsk dagstidning 1455 000. Frågan ej tillämplig
VAR 24 TIDNING 2 1 Loc 45 width 3 MD= 0 1(13) Tidning 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 1583 000. Frågan ej tillämplig Kod: 211 305 317 405 427 502 516 703 825 828 846 Frek: 1 1 4 2 1 2 1 1 1 1 4 Kod: 891 0 Frek: 1 1583
VAR 25 TIDNING 3 1 Loc 48 width 3 MD= 0 1(14) Tidning 3 <Se F.1 för fullständig frågetext> 102. Arbetar_Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 1599 000. Frågan ej tillämplig Kod: 317 834 846 0 Frek: 2 1 1 1599
VAR 26 RADIO GÖTEBORG 2 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 2 Hur ofta brukar Du ta del av följande typer av radiokanaler? 2(1) Radio Göteborg 205 1. 6-7 dagar per vecka 204 2. 4-5 dagar per vecka 235 3. 2-3 dagar per vecka 451 4. Mer sällan 277 5. Aldrig 217 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 27 CITY RADIO 2 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 2(2) City Radio <Se F.2 för fullständig frågetext> 101 1. 6-7 dagar per vecka 135 2. 4-5 dagar per vecka 154 3. 2-3 dagar per vecka 339 4. Mer sällan 468 5. Aldrig 392 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 28 P1 I RIKSRADION 2 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 2(3) P1 i riksradion <Se F.2 för fullständig frågetext> 257 1. 6-7 dagar per vecka 106 2. 4-5 dagar per vecka 135 3. 2-3 dagar per vecka 349 4. Mer sällan 393 5. Aldrig 349 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 29 P3 I RIKSRADION 2 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 2(4) P3 i riksradion <Se F.2 för fullständig frågetext> 594 1. 6-7 dagar per vecka 290 2. 4-5 dagar per vecka 297 3. 2-3 dagar per vecka 227 4. Mer sällan 62 5. Aldrig 119 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 30 JUKEBOX 2 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 2(5) Jukebox (98,3 mhz) <Se F.2 för fullständig frågetext> 24 1. 6-7 dagar per vecka 35 2. 4-5 dagar per vecka 50 3. 2-3 dagar per vecka 188 4. Mer sällan 807 5. Aldrig 485 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 31 Z RADIO 2 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 2(6) Z Radio (fd Radio FM) <Se F.2 för fullständig frågetext> 10 1. 6-7 dagar per vecka 23 2. 4-5 dagar per vecka 20 3. 2-3 dagar per vecka 137 4. Mer sällan 918 5. Aldrig 481 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 32 ÖVRIG NÄRRADIO 2 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 2(7) Övrig närradio <Se F.2 för fullständig frågetext> 20 1. 6-7 dagar per vecka 12 2. 4-5 dagar per vecka 41 3. 2-3 dagar per vecka 254 4. Mer sällan 797 5. Aldrig 465 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 33 TILLFÖRL. RADIO GBG 3 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 3 Om Du tänker på sådant som händer i Din kommun hur tillförlitlig bedömer Du följande mediers rapportering vara? 3(1) Radio Göteborg 210 1. Mycket tillförlitlig 567 2. Ganska tillförlitlig 62 3. Inte särskilt tillförlitlig 30 4. Mindre tillförlitlig 11 5. Inte alls tillförlitlig 463 8. Har ingen uppfattning 212 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 34 TILLFÖRLIT CITY RADIO 3 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 3(2) City Radio <Se F.3 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket tillförlitlig 235 2. Ganska tillförlitlig 103 3. Inte särskilt tillförlitlig 76 4. Mindre tillförlitlig 59 5. Inte alls tillförlitlig 634 8. Har ingen uppfattning 391 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 35 TILLFÖRLITLIG P1 3 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 3(3) P1 i riksradion <Se F.3 för fullständig frågetext> 282 1. Mycket tillförlitlig 412 2. Ganska tillförlitlig 34 3. Inte särskilt tillförlitlig 17 4. Mindre tillförlitlig 10 5. Inte alls tillförlitlig 474 8. Har ingen uppfattning 326 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 36 TILLFÖRLITLIG P3 3 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 3(4) P3 i riksradion <Se F.3 för fullständig frågetext> 267 1. Mycket tillförlitlig 687 2. Ganska tillförlitlig 88 3. Inte särskilt tillförlitlig 28 4. Mindre tillförlitlig 13 5. Inte alls tillförlitlig 241 8. Har ingen uppfattning 231 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 37 TILLFÖRLITLIG VÄSTNYTT 3 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 3(5) Västnytt i TV <Se F.3 för fullständig frågetext> 488 1. Mycket tillförlitlig 704 2. Ganska tillförlitlig 31 3. Inte särskilt tillförlitlig 7 4. Mindre tillförlitlig 2 5. Inte alls tillförlitlig 124 8. Har ingen uppfattning 199 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 38 TILLFÖRLITLIG GP 3 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 3(6) Göteborgs-Posten <Se F.3 för fullständig frågetext> 301 1. Mycket tillförlitlig 890 2. Ganska tillförlitlig 110 3. Inte särskilt tillförlitlig 33 4. Mindre tillförlitlig 7 5. Inte alls tillförlitlig 89 8. Har ingen uppfattning 125 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 39 TILLFÖRLITLIG ARBETET 3 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 3(7) Arbetet/Nyheterna <Se F.3 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket tillförlitlig 253 2. Ganska tillförlitlig 58 3. Inte särskilt tillförlitlig 36 4. Mindre tillförlitlig 24 5. Inte alls tillförlitlig 710 8. Har ingen uppfattning 403 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 40 TILLFÖRLITLIG IDAG 3 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 3(8) Idag <Se F.3 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket tillförlitlig 388 2. Ganska tillförlitlig 242 3. Inte särskilt tillförlitlig 153 4. Mindre tillförlitlig 71 5. Inte alls tillförlitlig 330 8. Har ingen uppfattning 298 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 41 TITTAR PÅ TV 5 Loc 66 width 3 MD=999 5 Ungefär hur många minuter ägnar Du en genomsnittlig vardag åt följande typer av medier? 5(1) TV 000. 0 minuter . . 720. 720 minuter 92 999. Uppgift saknas Kod: 0 5 9 10 15 20 22 25 30 35 40 45 50 Frek: 18 7 1 8 10 13 1 1 109 3 12 43 8 Kod: 55 60 65 70 75 80 90 100 105 110 120 126 130 Frek: 2 274 1 8 12 15 144 24 3 4 334 1 3 Kod: 140 150 160 165 175 180 190 200 210 220 225 230 240 Frek: 2 57 6 1 1 197 1 28 10 1 1 1 75 Kod: 250 260 270 300 330 350 360 375 420 480 500 600 620 Frek: 3 1 4 41 1 2 9 1 1 3 1 2 1 Kod: 720 999 Frek: 1 92
VAR 42 TITTAR EJ PÅ TV 5 Loc 69 width 1 MD=9 5(2) Tittar aldrig <Se F.5 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 1492 5. Ej markerat 93 9. Uppgift saknas
VAR 43 LÄSER MORGONTIDNING 5 Loc 70 width 3 MD=999 5(3) Morgontidning <Se F.5 för fullständig frågetext> 000. 0 minuter . . 200. 200 minuter 109 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 5 7 10 12 13 15 17 18 20 Frek: 94 2 1 1 31 5 91 2 6 194 5 1 205 Kod: 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Frek: 1 27 406 18 48 82 13 1 182 1 7 7 3 Kod: 90 100 105 120 150 160 180 200 999 Frek: 25 5 1 22 3 1 2 1 109
VAR 44 LÄSER EJ MORGONTIDNING 5 Loc 73 width 1 MD=9 5(4) Läser aldrig morgontidning <Se F.5 för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 1399 5. Ej markerat 111 9. Uppgift saknas
VAR 45 LÄSER KVÄLLSTIDNING 5 Loc 74 width 3 MD=999 5(5) Kvällstidning <Se F.5 för fullständig frågetext> 000. 0 minuter . . 180. 180 minuter 325 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 10 12 13 15 17 Frek: 519 10 16 3 1 70 2 7 131 1 1 142 1 Kod: 20 25 30 35 40 45 50 60 70 90 120 180 999 Frek: 135 9 156 7 12 16 4 30 1 1 2 1 325 Kod: 20 25 30 35 40 45 50 60 70 90 120 180 999 Frek: 135 9 156 7 12 16 4 30 1 1 2 1 325
VAR 46 LÄSER EJ KVÄLLSTIDNING 5 Loc 77 width 1 MD=9 5(6) Läser aldrig kvällstidning <Se F.5 för fullständig frågetext> 517 1. Markerat 759 5. Ej markerat 327 9. Uppgift saknas
VAR 47 AKTUELLT 6 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 6 Hur ofta brukar Du titta på följande typer av nyhetsprogram i TV? 6(1) Aktuellt i Kanal 1 376 1. Dagligen 243 2. 5-6 ggr/vecka 390 3. 3-4 ggr/vecka 258 4. 1-2 ggr/vecka 174 5. Mer sällan 30 6. Aldrig 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 48 RAPPORT 6 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 6(2) Rapport i TV 2 <Se F.6 för fullständig frågetext> 454 1. Dagligen 284 2. 5-6 ggr/vecka 359 3. 3-4 ggr/vecka 243 4. 1-2 ggr/vecka 157 5. Mer sällan 36 6. Aldrig 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 49 VÄSTNYTT 6 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 6(3) Västnytt i TV 2 <Se F.6 för fullständig frågetext> 318 1. Dagligen 197 2. 5-6 ggr/vecka 273 3. 3-4 ggr/vecka 307 4. 1-2 ggr/vecka 295 5. Mer sällan 78 6. Aldrig 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 50 NYHETERNA I TV4 6 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 6(4) Nyheterna i TV4 <Se F.6 för fullständig frågetext> 154 1. Dagligen 111 2. 5-6 ggr/vecka 302 3. 3-4 ggr/vecka 323 4. 1-2 ggr/vecka 305 5. Mer sällan 170 6. Aldrig 207 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 51 FUKOSTNYHETER I TV4 6 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 6(5) Frukostnyheter i TV4 <Se F.6 för fullständig frågetext> 26 1. Dagligen 15 2. 5-6 ggr/vecka 48 3. 3-4 ggr/vecka 54 4. 1-2 ggr/vecka 152 5. Mer sällan 969 6. Aldrig 308 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 52 LOKALNYHETER I TV4 6 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 6(6) Lokalnyheter i TV4 <Se F.6 för fullständig frågetext> 26 1. Dagligen 12 2. 5-6 ggr/vecka 41 3. 3-4 ggr/vecka 83 4. 1-2 ggr/vecka 260 5. Mer sällan 855 6. Aldrig 295 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 53 3-MINUTERSNYHETER TV3 6 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 6(7) 3-minutersnyheterna i TV3 <Se F.6 för fullständig frågetext> 38 1. Dagligen 35 2. 5-6 ggr/vecka 110 3. 3-4 ggr/vecka 132 4. 1-2 ggr/vecka 295 5. Mer sällan 689 6. Aldrig 273 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 54 TITTAR PÅ TV3 7 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 7 Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler? 7(1) TV3 226 1. Dagligen 130 2. 5-6 ggr/vecka 209 3. 3-4 ggr/vecka 203 4. 1-2 ggr/vecka 138 5. Mer sällan 58 6. Aldrig 539 7. Har ej tillgång 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 55 TITTAR PÅ TV4 7 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 7(2) TV4 <Se F.7 för fullständig frågetext> 392 1. Dagligen 229 2. 5-6 ggr/vecka 378 3. 3-4 ggr/vecka 286 4. 1-2 ggr/vecka 129 5. Mer sällan 30 6. Aldrig 77 7. Har ej tillgång 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 56 TITTAR PÅ NORDIC 7 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 7(3) TV5 Nordic <Se F.7 för fullständig frågetext> 64 1. Dagligen 44 2. 5-6 ggr/vecka 89 3. 3-4 ggr/vecka 163 4. 1-2 ggr/vecka 282 5. Mer sällan 185 6. Aldrig 588 7. Har ej tillgång 153 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 57 TITTAR PÅ MTV 7 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 7(4) MTV <Se F.7 för fullständig frågetext> 89 1. Dagligen 30 2. 5-6 ggr/vecka 56 3. 3-4 ggr/vecka 79 4. 1-2 ggr/vecka 238 5. Mer sällan 332 6. Aldrig 533 7. Har ej tillgång 211 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 58 TITTAR PÅ EUROSPORT 7 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 7(5) Eurosport <Se F.7 för fullständig frågetext> 49 1. Dagligen 36 2. 5-6 ggr/vecka 77 3. 3-4 ggr/vecka 149 4. 1-2 ggr/vecka 253 5. Mer sällan 311 6. Aldrig 527 7. Har ej tillgång 166 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 59 TITTAR PÅ VÄSTKUST-TV 7 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 7(6) Västkust-TV, fd Kållevisionen <Se F.7 för fullständig frågetext> 10 1. Dagligen 4 2. 5-6 ggr/vecka 18 3. 3-4 ggr/vecka 61 4. 1-2 ggr/vecka 197 5. Mer sällan 453 6. Aldrig 638 7. Har ej tillgång 187 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 TITTAR PÅ KANAL GBG 7 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 7(7) Kanal Göteborg i TV4 <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Dagligen 21 2. 5-6 ggr/vecka 72 3. 3-4 ggr/vecka 161 4. 1-2 ggr/vecka 334 5. Mer sällan 488 6. Aldrig 272 7. Har ej tillgång 177 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 PREN EJ MORGONTIDNING 8 Loc 92 width 1 MD=9 8 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning? 8(1) Nej 281 1. Markerat 1292 5. Ej markerat 30 9. Uppgift saknas
VAR 62 PREN ARBETET 8 Loc 93 width 1 MD=9 8(2) Ja, på Arbetet/Nyheterna <Se F.8 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 1503 5. Ej markerat 30 9. Uppgift saknas
VAR 63 PREN SVENSKA DAGBLADET 8 Loc 94 width 1 MD=9 8(3) Ja, på Svenska Dagbladet <Se F.8 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 1527 5. Ej markerat 30 9. Uppgift saknas
VAR 64 PREN GÖTEBORGS-POSTEN 8 Loc 95 width 1 MD=9 8(4) Ja, på Göteborgs-Posten <Se F.8 för fullständig frågetext> 1205 1. Markerat 368 5. Ej markerat 30 9. Uppgift saknas
VAR 65 PREN DAGENS NYHETER 8 Loc 96 width 1 MD=9 8(5) Ja, på Dagens Nyheter <Se F.8 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 1542 5. Ej markerat 30 9. Uppgift saknas
VAR 66 PREN DAGENS INDUSTRI 8 Loc 97 width 1 MD=9 8(6) Ja, på Dagens Industri <Se F.8 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 1550 5. Ej markerat 30 9. Uppgift saknas
VAR 67 PREN ANNAN TIDNING 8 Loc 98 width 1 MD=9 8(7) Ja, på annan tidning <Se F.8 för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 1489 5. Ej markerat 30 9. Uppgift saknas
VAR 68 ANNAN TIDNING 1 8 Loc 99 width 3 MD=999 8(8) Annan tidning 1 <Se F.8 för fullständig frågetext> 0 102. Arbetar-Tidningen Ny dag 0 103. Folkviljan 0 104. Smålands-Folket 0 105. Blekinge Folkblad 0 106. Nya Wärmland 0 201. Aftonbladet 0 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 0 203. Arbetet 0 204. Dagbladet Nya Samhället 0 205. Dala-Demokraten 0 206. Folkbladet Östgöten - Östergötlands Folkblad 0 207. Folket 0 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 0 209. Karlskoga-Kuriren 0 210. Kronobergaren/Sunnebo tidning 0 211. Länstidningen (Östersund) 0 212. Norrländska Socialdemokraten 0 213. Nya Norrland 0 214. Oskarshamns-Nyheterna 0 215. Piteå-Tidningen 0 216. Smålands Folkblad/Höglandet 0 217. Sydöstra Sveriges Dagblad/Sydöstran 0 218. Hälsinge-Kuriren 0 219. Värmlands Folkblad 0 220. Västerbottens Folkblad 0 221. Västerviks-Demokraten 0 222. Västgöta-Demokraten 0 223. Västmanlands Folkblad - Folkbladet för Västmanland 0 224. Örebro-Kuriren 0 225. Östra Småland 0 226. Stockholms-Tidningen 0 227. Aftontidningen 0 228. Morgontidningen Socialdemokraten 0 229. Skånska Socialdemokraten-Nyheterna 0 230. Ny Tid 0 231. Kuriren 0 233. Östgöten 0 234. Östergötlands Folkblad 0 236. Skaraborgaren 0 237. Aurora 0 301. Blekinge-Posten 0 302. Dalabygden 0 303. DB - Aktuella Journalen 0 304. Gävle Dalabygden 6 305. Hallands Nyheter 0 306. Haningebladet 0 307. Hudiksvalls-Tidningen 0 308. Hälsinglands Tidning 0 309. Kalmar Läns Tidning 0 310. Kinda-Posten 0 311. Laholms Tidning 0 312. Läns-Posten (Örebro) 0 313. Länstidningen Södertälje 0 314. Länstidningen Östergötland 0 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 0 316. Nord-Sverige 17 317. Norra Halland/Nordhalland 0 318. Norra Skåne 0 319. Norrtelje Tidning 0 320. Nynäshamns-Posten 0 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 0 322. Skaraborgs-Bygden 0 323. Skånska Dagbladet 0 324. Smålandsbygdens Tidning 0 325. Södermanlands Nyheter 0 326. Sörmlandsbygden 0 327. Vimmerby Tidning 0 328. Värmlandsbygden 0 329. Västerbygden 0 330. Västmanlands Nyheter 0 331. Uddevalla-Posten 0 332. Växjö-Bladet 1 333. Östersunds-Posten 0 334. Upplands Nyheter 0 335. Västerbottningen 0 336. Älvsborgs-Posten 0 337. Gästrikslands Tidning 1 401. Alingsås Tidning 0 402. Arboga Tidning 0 403. Bergslagsposten 0 404. Blekinge Läns Tidning 6 405. Bohuslänningen 0 406. Bergslagsbladet med Arboga Tidning 0 407. Elfsborgs Läns Tidning 0 408. Eskilstuna-Kuriren 0 409. Expressen 0 410. Falu-Kuriren 0 411. Gefle Dagblad 0 412. GT 0 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 0 414. Göteborgs-Posten 1 415. Hallands-Posten 0 416. Karlstads-Tidningen 0 417. Katrineholms-Kuriren 0 418. Kristianstadsbladet 0 419. Kvällsposten 0 420. Lerums Tidning 0 421. Ljusnan 0 422. Mellersta Skåne 0 423. Motala Tidning 0 424. Nerikes Allehanda 1 425. Norra Västerbotten 4 426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 0 427. Provinstidningen Dalsland 0 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 0 429. Smålands Dagblad 0 430. Smålands-Tidningen 0 432. Strengnes Tidning 0 433. Sundsvalls Tidning 1 434. Sydsvenska Dagbladet 0 435. Sydöstra Götalands Tidningar 0 436. Södra Sveriges Tidningar 0 437. Sölvesborgs-Tidningen 0 438. Tranås Tidning 0 439. Trelleborgs Allehanda 0 440. Uppsala Nya Tidning 0 441. Vadstena Skännings Tidning 0 442. Vestmanlands Läns Tidning 0 443. Vetlanda Posten 0 444. Västerbottens Kuriren 0 445. Ystads Allehanda 0 446. Örnsköldsviks Allehanda 0 447. Afton-Tidningen 0 448. Svenska Morgonbladet 0 449. Lunds Dagblad 0 450. Varbergs Tidning 0 451. Hudiksvallsposten 0 452. Söderhamns Tidning 0 453. Jämtlands Tidning 0 454. Hudiksvalls Nyheter 0 501. Barometern 3 502. Borås Tidning 0 503. Enköpings-Posten 0 504. Falköpings-Tidning 0 505. Filipstads Tidning 0 506. Gotlands Allehanda 0 507. Haparandabladet 0 509. Hjo Tidning 0 510. Mariestads-Tidningen/Tidning för Skaraborgs län 0 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 0 513. Nya Kristinehamns-Posten 1 514. Nya Wermlandstidningen 0 515. Oskarshamns-Tidning 0 516. Smålandsposten 0 517. Svenska Dagbladet 0 518. Tranås-Posten 0 519. Ulricehamns Tidning 0 520. Västerviks-Tidningen 0 521. Östgöta-Bladet 0 522. Östgöta Correspondenten 0 523. Norrlands-Posten 0 524. Älvsborgs Nyheter 0 525. Östergötlands Dagblad 0 526. Smålands Allahanda 0 527. Halland - Hallands Dagblad 0 528. Aftonposten 0 529. Östhammars Tidning 0 530. Sundsvallsposten 0 531. Sölvesborgs-Bladet 0 532. Westgöten 0 533. Köpinge-Posten 0 534. Nordsvenska Dagbladet 0 535. Karlsborgstidningen 0 601. Arvika Nyheter 0 602. Engelholms Tidning 0 603. Eslövs Tidning 0 604. Gotlänningen 0 605. Höganäs Tidning 0 606. Karlhamns Allehanda 0 607. Klippans Tidning 0 608. Landskrona-Posten 0 609. Ljungby Tidningen - Älmhults Tidning - Smålänningen 0 610. Nordvästra Skånes Tidningar 0 611. Norrbottens-Kuriren 0 612. Skaraborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 0 613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 0 614. Västernorrlands Allehanda 0 615. Västgöta-Bladet 0 616. Ölandsbladet 0 617. Öresunds-Posten 2 701. Arbetaren 0 702. Gnistan 1 703. Internationalen 1 704. Proletären 0 705. Norrskensflamman 0 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 0 802. Bengtfors-Tidningen Dalslänningen 0 803. Borlänge Tidning 9 804. Dagen 0 805. Dagens Nyheter 0 806. Danderyds Tidning 0 807. Eesti Päevaleht - Estniska Dagbladet 0 808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 0 809. Fagersta-Posten 0 810. Finn Sanomat 0 811. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 0 812. Helsinborgs Dagblad 0 813. Huddinge-Posten 0 814. Härjedalen 0 815. Järfälla Nyheter 0 816. Järva Nyheter 0 817. Jönköpings-Posten 0 818. Karlskoga Tidning 0 819. Klarälvsbygden 6 820. Kungälvs-Posten 0 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 9 822. Lilla Edet-Posten 0 823. Ljusdals-Posten 0 824. Ludvika Tidning 1 825. Lysekilposten med Orust-Tjörn 1 826. Mora Tidning 0 827. Mälaröarnas Nyheter 3 828. Mölndals-Posten 0 829. Norrort 0 830. Nybro Tidning 1 831. Sala Allehanda 0 832. Sandvikens Tidning 0 833. Sigtuna-Märsta-Posten 0 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 0 835. Sundbybergs och Solna Tidning 0 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 0 837. Säters Tidning 0 838. Södra Dalarnas Tidning 2 839. Trollhättans Tidning 0 840. Trosa Tidning 0 841. Vaxholms Tidning 0 842. Värnamo Nyheter 0 843. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 0 844. Väsby-Nytt 0 845. Västerort 2 846. Kungsbacka Tidning 0 847. Tempus 0 848. Alternativet 0 849. Göteborgs-Trakten 0 850. Stockholms Läns Södertälje Tidning 0 851. Annonsbladet (Helsingborg) 0 852. Dagens Industri 0 855. Stenungssundsposten 1 891. Utländsk dagstidning 1522 999. Uppgift saknas
VAR 69 ANNAN TIDNING 2 8 Loc 102 width 3 MD=999 8(9) Annan tidning 2 <Se F.8 för fullständig frågetext> 102. Arbetar_Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 1598 999. Uppgift saknas Kod: 317 427 802 846 999 Frek: 2 1 1 1 1598
VAR 70 VIKTIG: SPORT 12 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 12 Hur viktiga anser Du personligen att nedanstående typer av tidningsinnehåll är? Markera för varje innehållstyp hur viktigt Du anser det att Din lokala morgontidning innehåller just detta. 12(1) Sport 248 1. Mycket viktigt 299 2. Ganska viktigt 279 3. Något viktigt 87 4. Varken eller/vet ej 103 5. Något oviktigt 186 6. Ganska oviktigt 227 7. Mycket oviktigt 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 VIKTIG: INSÄNDARE 12 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 12(2) Insändare <Se F.12 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket viktigt 382 2. Ganska viktigt 352 3. Något viktigt 144 4. Varken eller/vet ej 112 5. Något oviktigt 124 6. Ganska oviktigt 72 7. Mycket oviktigt 141 0. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 VIKTIG: INRIKESNYHET 12 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 12(3) Inrikesnyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 900 1. Mycket viktigt 349 2. Ganska viktigt 64 3. Något viktigt 24 4. Varken eller/vet ej 10 5. Något oviktigt 34 6. Ganska oviktigt 71 7. Mycket oviktigt 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 VIKTIG: EKONOMI 12 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 12(4) Ekonomi och handel <Se F.12 för fullständig frågetext> 471 1. Mycket viktigt 454 2. Ganska viktigt 240 3. Något viktigt 95 4. Varken eller/vet ej 46 5. Något oviktigt 45 6. Ganska oviktigt 50 7. Mycket oviktigt 137 0. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 VIKTIG: LEDARE 12 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 12(5) Ledare <Se F.12 för fullständig frågetext> 251 1. Mycket viktigt 336 2. Ganska viktigt 291 3. Något viktigt 213 4. Varken eller/vet ej 118 5. Något oviktigt 101 6. Ganska oviktigt 92 7. Mycket oviktigt 136 0. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 VIKTIG: NYHET KOMMUN 12 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 12(6) Nyheter från den egna kommunen <Se F.12 för fullständig frågetext> 782 1. Mycket viktigt 398 2. Ganska viktigt 134 3. Något viktigt 27 4. Varken eller/vet ej 20 5. Något oviktigt 35 6. Ganska oviktigt 74 7. Mycket oviktigt 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 VIKTIG: NYHET VÄSTSV 12 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 12(7) Nyheter från hela Västsverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 583 1. Mycket viktigt 537 2. Ganska viktigt 181 3. Något viktigt 38 4. Varken eller/vet ej 23 5. Något oviktigt 46 6. Ganska oviktigt 70 7. Mycket oviktigt 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 VIKTIG: UTRIKESNYHET 12 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 12(8) Utrikesnyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 706 1. Mycket viktigt 460 2. Ganska viktigt 135 3. Något viktigt 30 4. Varken eller/vet ej 22 5. Något oviktigt 33 6. Ganska oviktigt 60 7. Mycket oviktigt 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 VIKTIG: KULTUR 12 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 12(9) Kultur <Se F.12 för fullständig frågetext> 290 1. Mycket viktigt 373 2. Ganska viktigt 342 3. Något viktigt 137 4. Varken eller/vet ej 86 5. Något oviktigt 94 6. Ganska oviktigt 89 7. Mycket oviktigt 127 0. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 VIKTIG: KOMMUNALPOL 12 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 12(10) Kommunalpolitik <Se F.12 för fullständig frågetext> 326 1. Mycket viktigt 442 2. Ganska viktigt 314 3. Något viktigt 125 4. Varken eller/vet ej 67 5. Något oviktigt 68 6. Ganska oviktigt 64 7. Mycket oviktigt 132 0. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 VIKTIG: NÖJEN 12 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 12(11) Nöjen <Se F.12 för fullständig frågetext> 238 1. Mycket viktigt 499 2. Ganska viktigt 391 3. Något viktigt 95 4. Varken eller/vet ej 74 5. Något oviktigt 74 6. Ganska oviktigt 44 7. Mycket oviktigt 123 0. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 VIKTIG: TV-PROGRAM 12 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 12(12) Om radio- och TV-program <Se F.12 för fullständig frågetext> 522 1. Mycket viktigt 487 2. Ganska viktigt 236 3. Något viktigt 58 4. Varken eller/vet ej 46 5. Något oviktigt 52 6. Ganska oviktigt 73 7. Mycket oviktigt 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 VIKTIG: ANNONSER 12 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 12(13) Annonser <Se F.12 för fullständig frågetext> 242 1. Mycket viktigt 447 2. Ganska viktigt 380 3. Något viktigt 100 4. Varken eller/vet ej 96 5. Något oviktigt 104 6. Ganska oviktigt 79 7. Mycket oviktigt 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 INTRESSE FÖR POLITIK 26 Loc 118 width 1 MD=9 26 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 239 1. Mycket intresserad 727 2. Ganska intresserad 521 3. Inte särskilt intresserad 93 4. Inte alls intresserad 23 9. Uppgift saknas
VAR 84 INTRESSE EGEN KOMMUN 27 Loc 119 width 1 MD=9 27 Hur pass intresserad är Du av politiken i Din egen kommun? 177 1. Mycket intresserad 662 2. Ganska intresserad 611 3. Inte särskilt intresserad 123 4. Inte alls intresserad 30 9. Uppgift saknas
VAR 85 SAMHÄLLSPROBLEM 1 28 Loc 120 width 3 MD= 0 or GE 999 28 Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i Din kommun idag? Ange högst tre frågor/problem. 28(1) Samhällsproblem 1 0 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 0 002. Lägre skatter 0 003. Högre skatter för de rika 0 004. Marginalskattesänkningar 0 005. Skattereformen 0 006. Momsen på livsmedel 0 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 0 008. Man skall kunna leva på sin lön 0 009. Indirekta skatter/punktskatter 6 010. Kommunalskattefrågor 0 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 179 020. Sveriges ekonomi 14 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, prisstegringar, frihandel, fri konkurrens 1 022. Lönenivå, lönepolitik 0 023. Finanskrisen, bankkrascher, krispaket 1 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskotte 0 025. Prisstegringar, inflation 0 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 0 027. Bensinpriset 12 030. Offentlig sektor, offentlig/kommunal service 3 035. Privatiseringar 14 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 0 041. Sociala reformer 0 042. Minska bidragen 1 044. Välfärdssamhället, tryggheten 3 047. Fördelningsfrågor 1 050. Pensioner - pensionärsfrågor 0 051. ATP-fonder 0 052. Privata pensioner 82 060. Äldrevård 0 063. Eget rum för långtidssjuka 1 068. Hemtjänst 3 069. Färdtjänst 97 070. Sjukvård/sjukförsäkring 1 071. Handikappfrågor 0 072. Husläkare 0 073. Sjukärsättningen/karensdagar 0 074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 1 075. Vårdcentralen 0 077. Aids-problemet 3 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och eller registrering 146 085. Familjepolitik/barnomsorg 2 086. Vårdnadsbidrag 0 087. Privat barnomsorg 0 089. Föräldraförsäkring 0 092. Barndaghem 0 095. Barnfamiljernas ekonomi 0 096. Sextimmars arbetsdag 13 100. Utbildningspolitik, forskning 0 101. Mer disciplin och ordning i skolan 0 102. Betygen i skolan 5 103. Kulturfrågor 79 104. Grundskolan 5 110. Fritid/idrott 6 111. Ungdomens framtid och problem, även barnens framtid och problem 15 120. Bostadspolitik, allmänt 0 121. Villaägare, ekonomi 0 122. Bostadsrätt 12 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 3 124. Bostadsbrist 2 125. Bostäder till ungdomar 0 130. Decentralisering/lokaliseringspolitik/regionalpoli tik Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 0 131. Småskalighet, lokalsamhälle 0 140. Jordbrukspolitik 0 143. Livsmedelssubventioner 0 144. Matpriser 2 150. Byråkrati- för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 2 151. Pampvälde, etablissemanget, makteliten 0 153. Personlig integritet, personnummer 65 160. Miljö/miljövård/naturvård 0 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 0 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 0 163. Försurning, skogsdöd 0 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 0 165. Havs- och vattenföroreningar 0 166. Ozonskiktet 3 167. Luftföroreningar 0 168. Växthuseffekten 66 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 0 171. SCAN-link 0 172. Öresundsbron 0 173. Inlandsbanan 3 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet 0 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 0 191. Porr och prostitution 0 192. Abort 0 193. Genmanipulation (påverkan på människors arvsanslag) 0 194. Hederlighet 0 200. Massmedia, Radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 0 201. Reklam-TV 0 202. Nya reklam-TV-kanalen 0 204. Sensationsjournalistik, personlig integritet i medierna etc 1 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 0 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 1 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 0 223. Vapenexport 0 224. U-hjälp 0 225. U-båtskränkningar 1 226. EG 0 227. Neutralitet 0 228. EES-avtalet 0 229. EU 0 230. Internationella frågor, allmänt 0 231. Rasåtskillnad, apartheid, sydafrika 0 232. Baltikum 0 233. Ryssland/Sovjet 0 234. Jugoslavien 0 235. Mellanöstern 0 236. USA 182 240. Sysselsättning, arbetslöshet 6 241. Bekämpa ungdomsarbetslösheten 0 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 0 245. Semester 0 246. Arbetsmoral, ansvar etc 2 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 0 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 0 261. Kärnkraft 0 264. Kärnkraftens avfallsfråga 1 266. 0 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 0 271. Marknadsekonomi 0 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 0 290. Löntagarfonder 0 295. Jämställdhet, mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 1 300. Rättssamhället, rättssäkerhet 1 301. Affärer 0 302. Fallskärmsavtal 26 310. Invandrarpolitik 1 315. Flyktingfrågor 0 316. RASISM, främlingsfientlighet 1 320. Övriga sakfrågor 0 330. Ideologibegrepp 0 331. Socialism 0 332. Kommunism, klasskamp, revolution 0 333. Liberalism 0 334. Konservatism, traditioner, det gamla 0 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 0 336. Individualism vs kollektivism 0 337. Nyliberalism 0 338. Demokrati 0 339. Vänsterpolitik 0 340. Högerpolitik 0 341. Radikalism 0 342. Systemskifte 0 343. Gröna ideer, grön ideologi 1 344. Rättvisa 0 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partiet) 6 360. Förtroende för partier och politiker 0 370. Partiledare 0 371. Övriga personfrågor 1 380. Klassamhället (gruppreferenser) 3 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning, kommunstyrelsen 0 500. Lokala och kommunala frågor 4 501. Stadsplanering 4 505. Information om kommunen 25 510. Lokala frågor 1 511. Nedskärningar inom äldreomsorg 10 512. Nedskärningar inom barnomsorg 4 513. Nedskärningar inom sjukvård 11 514. Nedskärningar inom skolan 0 515. Nedskärningar inom kultur 0 516. Nedskärningar inom fritid 0 517. Nedskärningar inom miljövård 1 518. Nedskärningar bland personalen 3 519. Nedskärningar inom social välfärd 1 520. Nedskärningar på arbetsmarknadsåtgärder 1 521. Nedskärningar inom ungdomsverksamheten 13 529. Nedskärningar inom flera områden 12 530. Lokal fråga Göteborg SDN 6 531. Lokal fråga Göteborg övriga fråga 1 532. Lokal fråga Ale 2 533. Lokal fråga Härryda 1 534. Lokal fråga Kungsbacka 3 535. Lokal fråga Kungälv 1 536. Lokal fråga Lerum 0 537. Lokal fråga Lilla Edet 0 538. Lokal fråga Mölndal 0 539. Lokal fråga Partille 1 540. Lokal fråga Stenungsund 0 541. Lokal fråga Tjörn 0 542. Lokal fråga Öckerö 16 543. Lokal fråga okänd kommun 1 598. Alla frågor 14 599. Övrigt 0 995. Det finns inte något viktigt samhällsproblem 0 000. Frågan ej tillämpligt 380 999. Svar saknas på hela frågan
VAR 86 SAMHÄLLSPROBLEM 2 28 Loc 123 width 3 MD= 0 or GE 999 28(2) Samhällsproblem 2 <Se F.28 för fullständig frågetext> 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 995. De finns inte något viktigt samhällsproblem 256 000. Frågan ej tillämplig 380 999. Uppgift saknas Kod: 2 7 10 20 21 23 30 35 40 42 44 47 50 Frek: 1 1 2 43 3 1 12 4 8 1 2 3 4 Kod: 60 68 69 70 71 80 85 100 103 104 110 111 120 Frek: 133 4 1 76 5 2 76 11 13 85 13 4 28 Kod: 123 124 125 150 160 162 165 167 170 180 192 240 241 Frek: 17 4 2 3 65 4 2 3 91 7 1 90 4 Kod: 250 260 295 300 310 315 320 335 338 344 360 500 501 Frek: 2 1 1 1 23 1 5 1 1 3 6 3 6 Kod: 505 510 511 512 513 514 515 516 529 530 531 532 534 Frek: 2 10 2 2 3 4 1 1 2 7 4 1 1 Kod: 537 543 599 0 999 Frek: 1 7 36 256 380
VAR 87 SAMHÄLLSPROBLEM 3 28 Loc 126 width 3 MD= 0 or GE 999 28(3) Samhällsproblem 3 <Se F.28 för fullständig frågetext> 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 995. De finns inte något viktigt samhällsproblem 542 000. Frågan ej tillämplig 380 999. Uppgift saknas Kod: 2 10 20 21 23 30 35 40 47 50 60 68 70 Frek: 1 3 23 1 1 22 5 1 1 2 77 1 67 Kod: 71 80 85 100 103 104 110 111 120 123 124 130 150 Frek: 1 5 38 8 15 49 14 2 14 16 1 1 2 Kod: 151 160 163 167 170 180 190 200 210 222 240 241 250 Frek: 1 55 1 2 79 14 3 1 1 1 59 5 3 Kod: 300 301 310 316 335 340 360 390 500 501 510 512 513 Frek: 3 1 11 1 1 1 6 1 1 6 1 1 1 Kod: 515 518 530 531 532 533 535 538 540 542 543 599 0 Frek: 1 1 5 2 2 1 1 1 1 1 4 30 542 Kod: 999 Frek: 380
VAR 88 MINSKA OFFENT SEKTOR 29 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 29 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 29(1) Minska den offentliga sektorn 307 1. Mycket bra förslag 369 2. Ganska bra förslag 265 3. Varken bra eller dåligt förslag 286 4. Ganska dåligt förslag 263 5. Mycket dåligt förslag 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 HÖJA KOMMUNALSKATT 29 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 29(2) Upphäva förbudet att höja kommunalskatten <Se F.29 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket bra förslag 288 2. Ganska bra förslag 376 3. Varken bra eller dåligt förslag 342 4. Ganska dåligt förslag 304 5. Mycket dåligt förslag 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 VAL OLIKA TIDPUNKTER 29 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 29(3) Genomföra val till riksdagen och kommunen/landstinget vid olika tidpunkter <Se F.29 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket bra förslag 309 2. Ganska bra förslag 430 3. Varken bra eller dåligt förslag 238 4. Ganska dåligt förslag 264 5. Mycket dåligt förslag 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 SJUKVÅRD I PRIV REGI 29 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 29(4) Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.29 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket bra förslag 376 2. Ganska bra förslag 279 3. Varken bra eller dåligt förslag 339 4. Ganska dåligt förslag 349 5. Mycket dåligt förslag 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 FLER PRIVATSKOLOR 29 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 29(5) Öka antalet privatskolor <Se F.29 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket bra förslag 281 2. Ganska bra förslag 376 3. Varken bra eller dåligt förslag 326 4. Ganska dåligt förslag 387 5. Mycket dåligt förslag 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 PRIVAT ÄLDREOMSORG 29 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 29(6) Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.29 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket bra förslag 256 2. Ganska bra förslag 301 3. Varken bra eller dåligt förslag 309 4. Ganska dåligt förslag 565 5. Mycket dåligt förslag 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 OMDÖME KOMMUNSTYRELSE 30 Loc 135 width 1 MD=9 30 Hur tycker Du att kommunstyrelsen i Din kommun sköter sin uppgift? 16 1. Mycket bra 321 2. Ganska bra 720 3. Varken bra eller dåligt 315 4. Ganska dåligt 108 5. Mycket dåligt 123 9. Uppgift saknas
VAR 95 MEDLEMSKAP I EG 31 Loc 136 width 1 MD=9 31 Vad är Din åsikt om ett svenskt medlemskap i EG? 492 1. I huvudsak för ett svenskt medlemskap i EG 459 3. Har ingen bestämt åsikt i frågan 569 5. I huvudsak emot ett svenskt medlemskap i EG 83 9. Uppgift saknas
VAR 96 EG-MEDLEM: SVERIGE 32 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 32A Skulle enligt Din bedömning ett svenskt medlemskap i EG i huvudsak vara till fördel eller till nackdel för Sverige 515 1. Huvudsakligen till fördel 352 3. Varken fördel eller nackdel 503 5. Huvudsakligen till nackdel 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 208 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 EG-MEDLEM:VÄSTSVERIGE 32 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 32B Skulle enligt Din bedömning ett svenskt medlemskap i EG i huvudsak vara till fördel eller till nackdel för Västsverige 440 1. Huvudsakligen till fördel 422 3. Varken fördel eller nackdel 429 5. Huvudsakligen till nackdel 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 208 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 EG-MEDLEM: KOMMUNEN 32 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 32C Skulle enligt Din bedömning ett svenskt medlemskap i EG i huvudsak vara till fördel eller till nackdel för Din kommun 368 1. Huvudsakligen till fördel 521 3. Varken fördel eller nackdel 400 5. Huvudsakligen till nackdel 106 0. Uppgift saknas på delfrågan 208 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 EG-MEDLEM: HUSHÅLL 32 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 32D Skulle enligt Din bedömning ett svenskt medlemskap i EG i huvudsak vara till fördel eller till nackdel för Dig och Ditt hushåll 384 1. Huvudsakligen till fördel 499 3. Varken fördel eller nackdel 418 5. Huvudsakligen till nackdel 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 208 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 BÄSTA PARTI 33 Loc 141 width 2 MD=99 33 Vilket parti tycker Du bäst om idag? 54 01. Vänsterpartiet 509 02. Socialdemokraterna 40 03. Centerpartiet 135 04. Folkpartiet liberalerna 339 05. Moderata samlingspartiet 56 06. Kds-Kristdemokratiska samhällspartiet 50 07. Miljöpartiet de gröna 124 08. Ny Demokrati 46 09. Annat parti 51 10. Annat parti angivet 199 99. Uppgift saknas
VAR 101 BÄST: ANNAT PARTI 33 Loc 143 width 30 alphabetic 33(1) Annat parti <Se F.33 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 102 PARTIANHÄNGARE 33 Loc 173 width 1 MD=9 33(1) Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 296 1. Ja, mycket övertygad 567 3. Ja, något övertygad 520 5. Nej 220 9. Uppgift saknas
VAR 103 FÖRTRO RIKSPOLITIKER 34 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 34 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 34(1) Rikspolitiker 30 1. Mycket stort förtroende 361 2. Ganska stort förtroende 506 3. Varken stort eller litet förtroende 364 4. Ganska litet förtroende 198 5. Mycket litet förtroende 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 FÖRTRO KOMMUNPOLITIK 34 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 34(2) Kommunens politiker <Se F.34 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket stort förtroende 245 2. Ganska stort förtroende 603 3. Varken stort eller litet förtroende 395 4. Ganska litet förtroende 198 5. Mycket litet förtroende 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 FÖRTRO TJÄNSTEMÄN 34 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 34(3) Kommunens tjänstemän <Se F.34 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket stort förtroende 226 2. Ganska stort förtroende 631 3. Varken stort eller litet förtroende 378 4. Ganska litet förtroende 184 5. Mycket litet förtroende 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 FÖRTRO LÄRARE 34 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 34(4) Lärare <Se F.34 för fullständig frågetext> 135 1. Mycket stort förtroende 739 2. Ganska stort förtroende 440 3. Varken stort eller litet förtroende 97 4. Ganska litet förtroende 23 5. Mycket litet förtroende 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 FÖRTRO LÄKARE 34 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 34(5) Läkare <Se F.34 för fullständig frågetext> 301 1. Mycket stort förtroende 829 2. Ganska stort förtroende 260 3. Varken stort eller litet förtroende 66 4. Ganska litet förtroende 13 5. Mycket litet förtroende 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 FÖRTRO TV-JOURNALIST 34 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 34(6) Journalister i TV <Se F.34 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket stort förtroende 504 2. Ganska stort förtroende 632 3. Varken stort eller litet förtroende 177 4. Ganska litet förtroende 64 5. Mycket litet förtroende 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 FÖRTRO JOURNALISTER 34 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 34(7) Journalister i dagspressen <Se F.34 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket stort förtroende 461 2. Ganska stort förtroende 666 3. Varken stort eller litet förtroende 187 4. Ganska litet förtroende 78 5. Mycket litet förtroende 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 FÖRTRO SOCIALARBETARE 34 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 34(8) Socialarbetare <Se F.34 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket stort förtroende 407 2. Ganska stort förtroende 612 3. Varken stort eller litet förtroende 250 4. Ganska litet förtroende 118 5. Mycket litet förtroende 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 FÖRTRO FÖRETAGSLEDARE 34 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 34(9) Företagsledare <Se F.34 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket stort förtroende 450 2. Ganska stort förtroende 614 3. Varken stort eller litet förtroende 203 4. Ganska litet förtroende 81 5. Mycket litet förtroende 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 FÖRTRO FACKLEDARE 34 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 34(10) Fackliga ledare <Se F.34 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket stort förtroende 256 2. Ganska stort förtroende 594 3. Varken stort eller litet förtroende 366 4. Ganska litet förtroende 188 5. Mycket litet förtroende 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 FÖRTRO POLISER 34 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 34(11) Poliser <Se F.34 för fullständig frågetext> 265 1. Mycket stort förtroende 704 2. Ganska stort förtroende 361 3. Varken stort eller litet förtroende 93 4. Ganska litet förtroende 38 5. Mycket litet förtroende 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 FÖRTRO BANKDIREKTÖR 34 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 34(12) Bankdirektörer <Se F.34 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket stort förtroende 122 2. Ganska stort förtroende 381 3. Varken stort eller litet förtroende 390 4. Ganska litet förtroende 552 5. Mycket litet förtroende 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 UP: BARNOMSORG 35 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 35 Ange nedan vilka former av service Du eller någon anhörig utnyttjar, och om Du själv arbetar inom något av dessa områden. 35(1) Utnyttjar själv: Barnomsorg 176 1. Ja 1105 5. Nej 200 0. Uppgift saknas på delfrågan 122 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 UP: SKOLA 35 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 35(2) Utnyttjar själv: Skola <Se F.35 för fullständig frågetext> 322 1. Ja 900 5. Nej 259 0. Uppgift saknas på delfrågan 122 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 UP: BARNAVÅRDSCENTRAL 35 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 35(3) Utnyttjar själv: Barnavårdscentral <Se F.35 för fullständig frågetext> 223 1. Ja 1006 5. Nej 252 0. Uppgift saknas på delfrågan 122 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 UP: VÅRDCENTRAL 35 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 35(4) Utnyttjar själv: Vårdcentral <Se F.35 för fullständig frågetext> 969 1. Ja 402 5. Nej 110 0. Uppgift saknas på delfrågan 122 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 UP: SJUKHUSVÅRD 35 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 35(5) Utnyttjar själv: Sjukhusvård <Se F.35 för fullständig frågetext> 730 1. Ja 569 5. Nej 182 0. Uppgift saknas på delfrågan 122 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 UP: PRIVATLÄKARE 35 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 35(6) Utnyttjar själv: Privatläkare <Se F.35 för fullständig frågetext> 503 1. Ja 791 5. Nej 187 0. Uppgift saknas på delfrågan 122 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 UP: FOLKTANDVÅRD 35 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 35(7) Utnyttjar själv: Folktandvård <Se F.35 för fullständig frågetext> 613 1. Ja 684 5. Nej 184 0. Uppgift saknas på delfrågan 122 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 UP: PRIVATTANDLÄKARE 35 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 35(8) Utnyttjar själv: Privattandläkare <Se F.35 för fullständig frågetext> 832 1. Ja 501 5. Nej 148 0. Uppgift saknas på delfrågan 122 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 UP: BIBLIOTEK 35 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 35(9) Utnyttjar själv: Bibliotek <Se F.35 för fullständig frågetext> 912 1. Ja 433 5. Nej 136 0. Uppgift saknas på delfrågan 122 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 UP: IDROTTSANLÄGGN 35 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 35(10) Utnyttjar själv: Idrottsanläggningar <Se F.35 för fullständig frågetext> 649 1. Ja 653 5. Nej 179 0. Uppgift saknas på delfrågan 122 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 UP: KOLLEKTIVTRAFIK 35 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 35(11) Utnyttjar själv: Kollektivtrafik <Se F.35 för fullständig frågetext> 903 1. Ja 460 5. Nej 118 0. Uppgift saknas på delfrågan 122 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 UP: ÄLDREOMSORG 35 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 35(12) Utnyttjar själv: Äldreomsorg <Se F.35 för fullständig frågetext> 24 1. Ja 1248 5. Nej 209 0. Uppgift saknas på delfrågan 122 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 UP: SOCIALVÅRD 35 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 35(13) Utnyttjar själv: Socialvård <Se F.35 för fullständig frågetext> 25 1. Ja 1266 5. Nej 190 0. Uppgift saknas på delfrågan 122 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 ANH: BARNOMSORG 35 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 35(14) Nära anhörig utnyttjar: Barnomsorg <Se F.35 för fullständig frågetext> 358 1. Ja 736 5. Nej 186 0. Uppgift saknas på delfrågan 323 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 129 ANH: SKOLA 35 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 35(15) Nära anhörig utnyttjar: Skola <Se F.35 för fullständig frågetext> 712 1. Ja 421 5. Nej 147 0. Uppgift saknas på delfrågan 323 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 ANH: BARNAVÅRDSCENTR 35 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 35(16) Nära anhörig utnyttjar: Barnavårdscentral <Se F.35 för fullständig frågetext> 424 1. Ja 675 5. Nej 181 0. Uppgift saknas på delfrågan 323 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 ANH: VÅRDCENTRAL 35 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 35(17) Nära anhörig utnyttjar: Vårdcentral <Se F.35 för fullständig frågetext> 803 1. Ja 290 5. Nej 187 0. Uppgift saknas på delfrågan 323 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 ANH: SJUKHUSVÅRD 35 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 35(18) Nära anhörig utnyttjar: Sjukhusvård <Se F.35 för fullständig frågetext> 662 1. Ja 412 5. Nej 206 0. Uppgift saknas på delfrågan 323 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 ANH: PRIVATLÄKARE 35 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 35(19) Nära anhörig utnyttjar: Privatläkare <Se F.35 för fullständig frågetext> 392 1. Ja 640 5. Nej 248 0. Uppgift saknas på delfrågan 323 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 ANH: FOLKTANDVÅRD 35 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 35(20) Nära anhörig utnyttjar: Folktandvård <Se F.35 för fullständig frågetext> 728 1. Ja 359 5. Nej 193 0. Uppgift saknas på delfrågan 323 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 ANH: PRIVATTANDLÄKARE 35 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 35(21) Nära anhörig utnyttjar: Privattandläkare <Se F.35 för fullständig frågetext> 710 1. Ja 342 5. Nej 228 0. Uppgift saknas på delfrågan 323 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 ANH: BIBLIOTEK 35 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 35(22) Nära anhörig utnyttjar: Bibliotek <Se F.35 för fullständig frågetext> 832 1. Ja 259 5. Nej 189 0. Uppgift saknas på delfrågan 323 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 ANH: IDROTTSANLÄGGN 35 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 35(23) Nära anhörig utnyttjar: Idrottsanläggningar <Se F.35 för fullständig frågetext> 732 1. Ja 369 5. Nej 179 0. Uppgift saknas på delfrågan 323 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 ANH: KOLLEKTIVTRAFIK 35 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 35(24) Nära anhörig utnyttjar: Kollektivtrafik <Se F.35 för fullständig frågetext> 853 1. Ja 253 5. Nej 174 0. Uppgift saknas på delfrågan 323 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 ANH: ÄLDREOMSORG 35 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 35(25) Nära anhörig utnyttjar: Äldreomsorg <Se F.35 för fullständig frågetext> 266 1. Ja 840 5. Nej 174 0. Uppgift saknas på delfrågan 323 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 ANH: SOCIALVÅRD 35 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 35(26) Nära anhörig utnyttjar: Socialvård <Se F.35 för fullständig frågetext> 58 1. Ja 1014 5. Nej 208 0. Uppgift saknas på delfrågan 323 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 ARB: BARNOMSORG 35 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 35(27) Arbetar själv inom: Barnomsorg <Se F.35 för fullständig frågetext> 49 1. Ja 1015 5. Nej 177 0. Uppgift saknas på delfrågan 362 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 ARB: SKOLA 35 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 35(28) Arbetar själv inom: Skola <Se F.35 för fullständig frågetext> 74 1. Ja 973 5. Nej 194 0. Uppgift saknas på delfrågan 362 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 ARB: BARNAVÅRDSCENTR 35 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 35(29) Arbetar själv inom: Barnavårdscentral <Se F.35 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 1031 5. Nej 209 0. Uppgift saknas på delfrågan 362 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 ARB: VÅRDCENTRAL 35 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 35(30) Arbetar själv inom: Vårdcentral <Se F.35 för fullständig frågetext> 11 1. Ja 1020 5. Nej 210 0. Uppgift saknas på delfrågan 362 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 ARB: SJUKHUSVÅRD 35 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 35(31) Arbetar själv inom: Sjukhusvård <Se F.35 för fullständig frågetext> 89 1. Ja 955 5. Nej 197 0. Uppgift saknas på delfrågan 362 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 ARB: PRIVATLÄKARE 35 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 35(32) Arbetar själv inom: Privatläkare <Se F.35 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 1027 5. Nej 211 0. Uppgift saknas på delfrågan 362 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 ARB: FOLKTANDVÅRD 35 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 35(33) Arbetar själv inom: Folktandvård <Se F.35 för fullständig frågetext> 8 1. Ja 1024 5. Nej 209 0. Uppgift saknas på delfrågan 362 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 ARB: PRIVATTANDLÄKARE 35 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 35(34) Arbetar själv inom: Privattandläkare <Se F.35 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 1028 5. Nej 208 0. Uppgift saknas på delfrågan 362 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 ARB: BIBLIOTEK 35 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 35(35) Arbetar själv inom: Bibliotek <Se F.35 för fullständig frågetext> 8 1. Ja 1024 5. Nej 209 0. Uppgift saknas på delfrågan 362 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 ARB: IDROTTSANLÄGGN 35 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 35(36) Arbetar själv inom: Idrottsanläggningar <Se F.35 för fullständig frågetext> 14 1. Ja 1022 5. Nej 205 0. Uppgift saknas på delfrågan 362 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 ARB: KOLLEKTIVTRAFIK 35 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 35(37) Arbetar själv inom: Kollektivtrafik <Se F.35 för fullständig frågetext> 13 1. Ja 1022 5. Nej 206 0. Uppgift saknas på delfrågan 362 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 ARB: ÄLDREOMSORG 35 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 35(38) Arbetar själv inom: Äldreomsorg <Se F.35 för fullständig frågetext> 58 1. Ja 998 5. Nej 185 0. Uppgift saknas på delfrågan 362 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 ARB: SOCIALVÅRD 35 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 35(39) Arbetar själv inom: Socialvård <Se F.35 för fullständig frågetext> 15 1. Ja 1026 5. Nej 200 0. Uppgift saknas på delfrågan 362 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 NÖJD BARNOMSORG 36 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 36 Vad anser Du om servicen i Din kommun på följande områden? 36(1) Barnomsorg 81 1. Mycket nöjd 258 2. Ganska nöjd 250 3. Varken nöjd eller missnöjd 104 4. Ganska missnöjd 46 5. Mycket missnöjd 731 8. Vet ej 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 NÖJD SKOLA 36 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 9 36(2) Skola <Se F.36 för fullständig frågetext> 113 1. Mycket nöjd 418 2. Ganska nöjd 276 3. Varken nöjd eller missnöjd 122 4. Ganska missnöjd 46 5. Mycket missnöjd 500 8. Vet ej 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 NÖJD BARNAVÅRDSCENTR 36 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 9 36(3) Barnavårdscentral <Se F.36 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket nöjd 268 2. Ganska nöjd 219 3. Varken nöjd eller missnöjd 15 4. Ganska missnöjd 5 5. Mycket missnöjd 779 8. Vet ej 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 NÖJD VÅRDCENTRAL 36 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 36(4) Vårdcentral <Se F.36 för fullständig frågetext> 258 1. Mycket nöjd 594 2. Ganska nöjd 316 3. Varken nöjd eller missnöjd 83 4. Ganska missnöjd 36 5. Mycket missnöjd 212 8. Vet ej 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 NÖJD SJUKHUSVÅRD 36 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 9 36(5) Sjukhusvård <Se F.36 för fullständig frågetext> 298 1. Mycket nöjd 605 2. Ganska nöjd 261 3. Varken nöjd eller missnöjd 71 4. Ganska missnöjd 19 5. Mycket missnöjd 237 8. Vet ej 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 NÖJD PRIVATLÄKARE 36 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 36(6) Privatläkare <Se F.36 för fullständig frågetext> 201 1. Mycket nöjd 278 2. Ganska nöjd 228 3. Varken nöjd eller missnöjd 14 4. Ganska missnöjd 8 5. Mycket missnöjd 718 8. Vet ej 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 NÖJD FOLKTANDVÅRD 36 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 36(7) Folktandvård <Se F.36 för fullständig frågetext> 291 1. Mycket nöjd 427 2. Ganska nöjd 197 3. Varken nöjd eller missnöjd 30 4. Ganska missnöjd 16 5. Mycket missnöjd 501 8. Vet ej 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 36 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 36(8) Privattandläkare <Se F.36 för fullständig frågetext> 430 1. Mycket nöjd 323 2. Ganska nöjd 158 3. Varken nöjd eller missnöjd 9 4. Ganska missnöjd 3 5. Mycket missnöjd 537 8. Vet ej 96 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 NÖJD BIBLIOTEK 36 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 36(9) Bibliotek <Se F.36 för fullständig frågetext> 452 1. Mycket nöjd 491 2. Ganska nöjd 213 3. Varken nöjd eller missnöjd 39 4. Ganska missnöjd 11 5. Mycket missnöjd 273 8. Vet ej 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 36 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 36(10) Idrottsanläggningar <Se F.36 för fullständig frågetext> 235 1. Mycket nöjd 483 2. Ganska nöjd 265 3. Varken nöjd eller missnöjd 32 4. Ganska missnöjd 11 5. Mycket missnöjd 426 8. Vet ej 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 36 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 36(11) Kollektivtrafik <Se F.36 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket nöjd 564 2. Ganska nöjd 314 3. Varken nöjd eller missnöjd 206 4. Ganska missnöjd 105 5. Mycket missnöjd 162 8. Vet ej 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 NÖJD ÄLDREOMSORG 36 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 3(12) Äldreomsorg <Se F.36 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket nöjd 155 2. Ganska nöjd 261 3. Varken nöjd eller missnöjd 136 4. Ganska missnöjd 76 5. Mycket missnöjd 815 8. Vet ej 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 NÖJD SOCIALVÅRD 36 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 36(13) Socialvård <Se F.36 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket nöjd 76 2. Ganska nöjd 236 3. Varken nöjd eller missnöjd 64 4. Ganska missnöjd 51 5. Mycket missnöjd 1012 8. Vet ej 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 NÖJD MILJÖVÅRD 36 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 36(14) Miljövård <Se F.36 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket nöjd 177 2. Ganska nöjd 459 3. Varken nöjd eller missnöjd 233 4. Ganska missnöjd 126 5. Mycket missnöjd 460 8. Vet ej 89 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 36 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 36(15) Tillgång på bostäder <Se F.36 för fullständig frågetext> 70 1. Mycket nöjd 294 2. Ganska nöjd 394 3. Varken nöjd eller missnöjd 157 4. Ganska missnöjd 120 5. Mycket missnöjd 447 8. Vet ej 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 SATSNING PÅ SERVICE 37 Loc 240 width 2 MD=99 37 Om ökade satsningar på servicen skall göras i Din kommun, vilket av serviceområdena anser Du att det är mest angeläget att satsa på? (vg ange en av bokstäverna a-o i fråga 36) 124 01. Barnomsorg 225 02. Skola 3 03. Barnavårdscentralen 31 04. Vårdcentral 98 05. Sjukhusvård 3 06. Privatläkare 0 07. Folktandvård 2 08. Privattandläkare 34 09. Bibliotek 24 10. Idrottsanläggningar 136 11. Kollektivtrafik 313 12. Äldreomsorg 16 13. Socialvård 130 14. Miljövård 67 15. Tillgång på bostäder 16 20. Barn 14 21. Vård 190 30. Många olika 177 99. Uppgift saknas
VAR 170 NEDSKÄRNING SERVICE 38 Loc 242 width 2 MD=99 38 Om nedskärningar av servicen skall göras i Din kommun, vilket av serviceområdena tycker Du att det i första hand skall minskas på? (vg ange en av bokstäverna a-o i fråga 36) 32 01. Barnomsorg 2 02. Skola 4 03. Barnavårdscentralen 16 04. Vårdcentral 3 05. Sjukhusvård 149 06. Privatläkare 30 07. Folktandvård 116 08. Privattandläkare 125 09. Bibliotek 266 10. Idrottsanläggningar 14 11. Kollektivtrafik 7 12. Äldreomsorg 201 13. Socialvård 40 14. Miljövård 101 15. Tillgång på bostäder 1 20. Barn 0 21. Vård 87 30. Många olika 409 99. Uppgift saknas
VAR 171 KOMMUNAL SERVICE 39 Loc 244 width 1 MD=9 39 Hur tycker Du på det hela taget att den kommunala servicen fungerar i Din kommun? 42 1. Mycket bra 646 2. Ganska bra 586 3. Varken bra eller dåligt 106 4. Ganska dåligt 21 5. Mycket dåligt 150 8. Vet ej 52 9. Uppgift saknas
VAR 172 KOM SKATT-KOM SERVICE 40 Loc 245 width 1 MD=9 40 Här kan Du läsa ett påstående om servicen och kommunalskatten. Vad tycker Du om detta påstående - instämmer Du eller har Du motsatt åsikt? Det är mer angeläget att sänka kommunalskatten än att bygga ut den kommunala servicen 154 1. Instämmer helt 446 2. Instämmer i stort sett 543 3. I stort sett motsatt åsikt 347 4. Helt motsatt åsikt 113 9. Uppgift saknas
VAR 173 HITTA RÄTT PERSON 41 Loc 246 width 1 MD=9 41 Om Du tänker på Dina kontakter med kommunen under det senaste året, vad tycker Du om den kommunala förvaltningen och de anställda i Din kommun? 41(1) Jag har haft svårt att hitta rätt person när jag kontaktat kommunen 141 1. Stämmer mycket bra 263 2. Stämmer ganska bra 170 3. Stämmer ganska dåligt 135 4. Stämmer mycket dåligt 769 8. Har ej varit i kontakt/vet ej 125 9. Uppgift saknas
VAR 174 HJÄLPSAMMA ANSTÄLLDA 41 Loc 247 width 1 MD=9 41(2) Kommunens anställda har varit hjälpsamma och lyssnat på vad jag haft att säga <Se F.41 för fullständig frågetext> 80 1. Stämmer mycket bra 356 2. Stämmer ganska bra 174 3. Stämmer ganska dåligt 110 4. Stämmer mycket dåligt 735 8. Har ej varit i kontakt/vet ej 148 9. Uppgift saknas
VAR 175 SVÅRA MEDDELANDEN 41 Loc 248 width 1 41(3) Skrivelser och andra meddelanden från kommunen har varit svårbegripliga <Se F.41 för fullständig frågetext> 69 1. Stämmer mycket bra 253 2. Stämmer ganska bra 249 3. Stämmer ganska dåligt 187 4. Stämmer mycket dåligt 685 8. Har ej varit i kontakt/vet ej 160 9. Uppgift saknas
VAR 176 EFFEKTIVT ARBETE 41 Loc 249 width 1 MD=9 41(4) Kommunens anställda har arbetat snabbt och effektivt <Se F.41 för fullständig frågetext> 46 1. Stämmer mycket bra 223 2. Stämmer ganska bra 227 3. Stämmer ganska dåligt 241 4. Stämmer mycket dåligt 717 8. Har ej varit i kontakt/vet ej 149 9. Uppgift saknas
VAR 177 PÅVERKAR KOMMUNEN 42 Loc 250 width 1 MD=9 42 Har Du själv någon gång - eventuellt tillsammans med andra - försökt påverka ett kommunalt beslut eller kommunens planer? 412 1. Ja 1087 5. Nej 104 9. Uppgift saknas
VAR 178 KONTAKTADE TJÄNSTEMAN 42 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 42 På vilket sätt försökte Du påverka kommunen? Du kan ange flera sätt 42(1) Tog kontakt med kommunal tjänsteman eller förvaltning 133 1. Markerat 277 5. Ej markerat 1087 0. Frågan ej tillämplig 106 9. Uppgift saknas
VAR 179 KONTAKTADE POLITIKER 42 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 42(2) Tog kontakt med kommunalpolitiker <Se F.42 för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 288 5. Ej markerat 1087 0. Frågan ej tillämplig 106 9. Uppgift saknas
VAR 180 ARBETEDE I PARTIORG. 42 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 42(3) Arbetade aktivt i partiorganisationen <Se F.42 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 369 5. Ej markerat 1087 0. Frågan ej tillämplig 106 9. Uppgift saknas
VAR 181 ARBETADE I AKTIONSGR 42 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 42(4) Arbetade aktivt i aktionsgrupp <Se F.42 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 353 5. Ej markerat 1087 0. Frågan ej tillämplig 106 9. Uppgift saknas
VAR 182 ARBETADE ANNAN ORG. 42 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 42(5) Arbetade aktivt i annan organisation <Se F.42 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 371 5. Ej markerat 1087 0. Frågan ej tillämplig 106 9. Uppgift saknas
VAR 183 SKREV I TIDNING 42 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 42(6) Skrev insändare eller artikel i tidning <Se F.42 för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 350 5. Ej markerat 1087 0. Frågan ej tillämplig 106 9. Uppgift saknas
VAR 184 DELTOG DEMONSTRATION 42 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 42(7) Deltog i namninsamling eller demonstration <Se F.42 för fullständig frågetext> 245 1. Markerat 165 5. Ej markerat 1087 0. Frågan ej tillämplig 106 9. Uppgift saknas
VAR 185 ANNAT SÄTT 42 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 42(8) Annat sätt <Se F.42 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 382 5. Ej markerat 1087 0. Frågan ej tillämplig 106 9. Uppgift saknas
VAR 186 ANNAT SÄTT 1 42 Loc 259 width 1 MD=0 42(9) Annat sätt 1 <Se F.42 för fullständig frågetext> 28 1. Text finns 488 5. Text finns ej 1087 0. Frågan ej tillämplig
VAR 187 ANNAT SÄTT 2 42 Loc 260 width 60 alphabetic 42(10) Annat sätt 2 <Se F.42 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 188 FRAMGÅNG I PÅVERKAN 43 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 43 Hade Du framgång i försöket att påverka? 147 1. Ja 153 5. Nej 104 8. Vet ej 1087 0. Frågan ej tillämplig 112 9. Uppgift saknas
VAR 189 BARNOMSORG: STATEN 44 Loc 321 width 1 MD=9 44 När det gäller följande typer av service, vem anser Du i allmänhet är bäst lämpad att sköta den? 44(1) Barnomsorg: Staten 76 1. Markerat 1376 5. Ej markerat 151 9. Uppgift saknas
VAR 190 BARNOMSORG: LANDSTING 44 Loc 322 width 1 MD=9 44(2) Barnomsorg: Landstinget <Se F.44 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 1422 5. Ej markerat 151 9. Uppgift saknas
VAR 191 BARNOMSORG: KOMMUN 44 Loc 323 width 1 MD=9 44(3) Barnomsorg: Kommunen <Se F.44 för fullständig frågetext> 769 1. Markerat 683 5. Ej markerat 151 9. Uppgift saknas
VAR 192 BARNOMSORG: SDN 44 Loc 324 width 1 MD=9 44(4) Barnomsorg: Stads-/kommundelsnämnder <Se F.44 för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 1343 5. Ej markerat 151 9. Uppgift saknas
VAR 193 BARNOMSORG: FÖRENING 44 Loc 325 width 1 MD=9 44(5) Barnomsorg: Organisationer, föreningar <Se F.44 för fullständig frågetext> 79 1. Markerat 1373 5. Ej markerat 151 9. Uppgift saknas
VAR 194 BARNOMSORG: PRIVATA 44 Loc 326 width 1 MD=9 44(6) Barnomsorg: Privata företag <Se F.44 för fullständig frågetext> 147 1. Markerat 1305 5. Ej markerat 151 9. Uppgift saknas
VAR 195 BARNOMSORG: FAMILJ 44 Loc 327 width 1 MD=9 44(7) Barnomsorg: Familj och anhöriga <Se F.44 för fullständig frågetext> 425 1. Markerat 1027 5. Ej markerat 151 9. Uppgift saknas
VAR 196 BIBLIOTEK: STATEN 44 Loc 328 width 1 MD=9 44(8) Bibliotek: Staten <Se F.44 för fullständig frågetext> 136 1. Markerat 1303 5. Ej markerat 164 9. Uppgift saknas
VAR 197 BIBLIOTEK: LANDSTING 44 Loc 329 width 1 MD=9 44(9) Bibliotek: Landstinget <Se F.44 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 1402 5. Ej markerat 164 9. Uppgift saknas
VAR 198 BIBLIOTEK: KOMMUN 44 Loc 330 width 1 MD=9 44(10) Bibliotek: Kommunen <Se F.44 för fullständig frågetext> 1062 1. Markerat 377 5. Ej markerat 164 9. Uppgift saknas
VAR 199 BIBLIOTEK: SDN 44 Loc 331 width 1 MD=9 44(11) Bibliotek: Stads-/kommundelsnämnder <Se F.44 för fullständig frågetext> 117 1. Markerat 1322 5. Ej markerat 164 9. Uppgift saknas
VAR 200 BIBLIOTEK: FÖRENING 44 Loc 332 width 1 MD=9 44(12) Bibliotek: Organisationer, föreningar <Se F.44 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 1374 5. Ej markerat 164 9. Uppgift saknas
VAR 201 BIBLIOTEK: PRIVATA 44 Loc 333 width 1 MD=9 44(13) Bibliotek: Privata företag <Se F.44 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 1401 5. Ej markerat 164 9. Uppgift saknas
VAR 202 BIBLIOTEK: FAMILJ 44 Loc 334 width 1 MD=9 44(14) Bibliotek: Familj och anhöriga <Se F.44 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 1436 5. Ej markerat 164 9. Uppgift saknas
VAR 203 SJUKVÅRD: STATEN 44 Loc 335 width 1 MD=9 44(15) Sjukvård: Staten <Se F.44 för fullständig frågetext> 229 1. Markerat 1223 5. Ej markerat 151 9. Uppgift saknas
VAR 204 SJUKVÅRD: LANDSTING 44 Loc 336 width 1 MD=9 44(16) Sjukvård: Landstinget <Se F.44 för fullständig frågetext> 584 1. Markerat 868 5. Ej markerat 151 9. Uppgift saknas
VAR 205 SJUKVÅRD: KOMMUN 44 Loc 337 width 1 MD=9 44(17) Sjukvård: Kommunen <Se F.44 för fullständig frågetext> 565 1. Markerat 887 5. Ej markerat 151 9. Uppgift saknas
VAR 206 SJUKVÅRD: SDN 44 Loc 338 width 1 MD=9 44(18) Sjukvård: Stads-/kommundelsnämnder <Se F.44 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 1418 5. Ej markerat 151 9. Uppgift saknas
VAR 207 SJUKVÅRD: FÖRENING 44 Loc 339 width 1 MD=9 44(19) Sjukvård: Organisationer, föreningar <Se F.44 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 1441 5. Ej markerat 151 9. Uppgift saknas
VAR 208 SJUKVÅRD: PRIVATA 44 Loc 340 width 1 MD=9 44(20) Sjukvård: Privata företag <Se F.44 för fullständig frågetext> 148 1. Markerat 1304 5. Ej markerat 151 9. Uppgift saknas
VAR 209 SJUKVÅRD: FAMILJ 44 Loc 341 width 1 MD=9 44(21) Sjukvård: Familj och anhöriga <Se F.44 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 1447 5. Ej markerat 151 9. Uppgift saknas
VAR 210 SKOLA: STATEN 44 Loc 342 width 1 MD=9 44(22) Skola: Staten <Se F.44 för fullständig frågetext> 361 1. Markerat 1073 5. Ej markerat 169 9. Uppgift saknas
VAR 211 SKOLA: LANDSTING 44 Loc 343 width 1 MD=9 44(23) Skola: Landstinget <Se F.44 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 1397 5. Ej markerat 169 9. Uppgift saknas
VAR 212 SKOLA: KOMMUN 44 Loc 344 width 1 MD=9 44(24) Skola: Kommunen <Se F.44 för fullständig frågetext> 921 1. Markerat 513 5. Ej markerat 169 9. Uppgift saknas
VAR 213 SKOLA: SDN 44 Loc 345 width 1 MD=9 44(25) Skola: Stads-/kommundelsnämnder <Se F.44 för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 1361 5. Ej markerat 169 9. Uppgift saknas
VAR 214 SKOLA: FÖRENING 44 Loc 346 width 1 MD=9 44(26) Skola: Organisationer, föreningar <Se F.44 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 1407 5. Ej markerat 169 9. Uppgift saknas
VAR 215 SKOLA: PRIVATA 44 Loc 347 width 1 MD=9 44(27) Skola: Privata företag <Se F.44 för fullständig frågetext> 121 1. Markerat 1313 5. Ej markerat 169 9. Uppgift saknas
VAR 216 SKOLA: FAMILJ 44 Loc 348 width 1 MD=9 44(28) Skola: Familj och anhöriga <Se F.44 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 1428 5. Ej markerat 169 9. Uppgift saknas
VAR 217 SOCIALVÅRD: STATEN 44 Loc 349 width 1 MD=9 44(29) Socialvård: Staten <Se F.44 för fullständig frågetext> 242 1. Markerat 1193 5. Ej markerat 168 9. Uppgift saknas
VAR 218 SOCIALVÅRD: LANDSTING 44 Loc 350 width 1 MD=9 44(30) Socialvård: Landstinget <Se F.44 för fullständig frågetext> 89 1. Markerat 1346 5. Ej markerat 168 9. Uppgift saknas
VAR 219 SOCIALVÅRD: KOMMUN 44 Loc 351 width 1 MD=9 44(31) Socialvård: Kommun <Se F.44 för fullständig frågetext> 963 1. Markerat 472 5. Ej markerat 168 9. Uppgift saknas
VAR 220 SOCIALVÅRD: SDN 44 Loc 352 width 1 MD=9 44(32) Socialvård: Stads-/kommundelsnämnder <Se F.44 för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 1326 5. Ej markerat 168 9. Uppgift saknas
VAR 221 SOCIALVÅRD: FÖRENING 44 Loc 353 width 1 MD=9 44(33) Socialvård: Organisationer, föreningar <Se F.44 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 1405 5. Ej markerat 168 9. Uppgift saknas
VAR 222 SOCIALVÅRD: PRIVATA 44 Loc 354 width 1 MD=9 44(34) Socialvård: Privata företag <Se F.44 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 1407 5. Ej markerat 168 9. Uppgift saknas
VAR 223 SOCIALVÅRD: FAMILJ 44 Loc 355 width 1 MD=9 44(35) Socialvård: Familj och anhöriga <Se F.44 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 1412 5. Ej markerat 168 9. Uppgift saknas
VAR 224 ÄLDREOMSORG: STATEN 44 Loc 356 width 1 MD=9 44(36) Äldreomsorg: Staten <Se F.44 för fullständig frågetext> 166 1. Markerat 1301 5. Ej markerat 136 9. Uppgift saknas
VAR 225 ÄLDREOMSORG:LANDSTING 44 Loc 357 width 1 MD=9 44(37) Äldreomsorg: Landstinget <Se F.44 för fullständig frågetext> 136 1. Markerat 1331 5. Ej markerat 136 9. Uppgift saknas
VAR 226 ÄLDREOMSORG: KOMMUN 44 Loc 358 width 1 MD=9 44(38) Äldreomsorg: Kommunen <Se F.44 för fullständig frågetext> 976 1. Markerat 491 5. Ej markerat 136 9. Uppgift saknas
VAR 227 ÄLDREOMSORG: SDN 44 Loc 359 width 1 MD=9 44(39) Äldreomsorg: Stads-/kommundelsnämnder <Se F.44 för fullständig frågetext> 94 1. Markerat 1373 5. Ej markerat 136 9. Uppgift saknas
VAR 228 ÄLDREOMSORG: FÖRENING 44 Loc 360 width 1 MD=9 44(40) Äldreomsorg: Organisationer, föreningar <Se F.44 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 1428 5. Ej markerat 136 9. Uppgift saknas
VAR 229 ÄLDREOMSORG: PRIVATA 44 Loc 361 width 1 MD=9 44(41) Äldreomsorg: Privata företag <Se F.44 för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 1345 5. Ej markerat 136 9. Uppgift saknas
VAR 230 ÄLDREOMSORG: FAMILJ 44 Loc 362 width 1 MD=9 44(42) Äldreomsorg: Familj och anhöriga <Se F.44 för fullständig frågetext> 79 1. Markerat 1388 5. Ej markerat 136 9. Uppgift saknas
VAR 231 BARNOMSORG: SKATTER 45 Loc 363 width 1 MD=9 45 Hur tycker Du att nedanstående verksamheter bör finansieras? 45(1) Barnomsorg: Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter 856 1. Markerat 639 5. Ej markerat 108 9. Uppgift saknas
VAR 232 BARNOMSORG: AVGIFTER 45 Loc 364 width 1 MD=9 45(2) Barnomsorg: Bör som nu huvudsakligen betalas genom avgifter <Se F.45 för fullständig frågetext> 654 1. Markerat 841 5. Ej markerat 108 9. Uppgift saknas
VAR 233 BIBLIOTEK: SKATTER 45 Loc 365 width 1 MD=9 45(3) Bibliotek: Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter <Se F.45 för fullständig frågetext> 968 1. Markerat 523 5. Ej markerat 112 9. Uppgift saknas
VAR 234 BIBLIOTEK: AVGIFTER 45 Loc 366 width 1 MD=9 45(4) Bibliotek: Bör som nu huvudsakligen betalas genom avgifter <Se F.45 för fullständig frågetext> 528 1. Markerat 963 5. Ej markerat 112 9. Uppgift saknas
VAR 235 SJUKVÅRD: SKATTER 45 Loc 367 width 1 MD=9 45(5) Sjukvård: Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter <Se F.45 för fullständig frågetext> 1365 1. Markerat 141 5. Ej markerat 97 9. Uppgift saknas
VAR 236 SJUKVÅRD: AVGIFTER 45 Loc 368 width 1 MD=9 45(6) Sjukvård: Bör som nu huvudsakligen betalas genom avgifter <Se F.45 för fullständig frågetext> 154 1. Markerat 1352 5. Ej markerat 97 9. Uppgift saknas
VAR 237 SKOLA: SKATTER 45 Loc 369 width 1 MD=9 45(7) Skola: Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter <Se F.45 för fullständig frågetext> 1399 1. Markerat 97 5. Ej markerat 107 9. Uppgift saknas
VAR 238 SKOLA: AVGIFTER 45 Loc 370 width 1 MD=9 45(8) Skola: Bör som nu huvudsakligen betalas genom avgifter <Se F.45 för fullständig frågetext> 111 1. Markerat 1385 5. Ej markerat 107 9. Uppgift saknas
VAR 239 SOCIALVÅRD: SKATTER 45 Loc 371 width 1 MD=9 45(9) Socialvård: Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter <Se F.45 för fullständig frågetext> 1175 1. Markerat 298 5. Ej markerat 130 9. Uppgift saknas
VAR 240 SOCIALVÅRD: AVGIFTER 45 Loc 372 width 1 MD=9 45(10) Socialvård: Bör som nu huvudsakligen betalas genom avgifter <Se F.45 för fullständig frågetext> 302 1. Markerat 1171 5. Ej markerat 130 9. Uppgift saknas
VAR 241 ÄLDREOMSORG: SKATTER 45 Loc 373 width 1 MD=9 45(11) Äldreomsorg: Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter <Se F.45 för fullständig frågetext> 1349 1. Markerat 152 5. Ej markerat 102 9. Uppgift saknas
VAR 242 ÄLDREOMSORG: AVGIFTER 45 Loc 374 width 1 MD=9 45(12) Äldreomsorg: Bör som nu huvudsakligen betalas genom avgifter <Se F.45 för fullständig frågetext> 164 1. Markerat 1337 5. Ej markerat 102 9. Uppgift saknas
VAR 243 SOCIALA BIDRAG 46 Loc 375 width 1 MD=9 46 Hur vanligt tror Du det är att sociala bidrag och tjänster utnyttjas av personer som egentligen inte behöver dem? 392 1. Mycket vanligt 646 2. Ganska vanligt 325 3. Ganska ovanligt 60 4. Mycket ovanligt 143 8. Vet ej 37 9. Uppgift saknas
VAR 244 KOMMUNENS EKONOMI 47 Loc 376 width 1 47 Vad anser Du om Din kommuns ekonomi? Har kommunen: 16 1. Mycket god ekonomi 150 2. Ganska god ekonomi 247 3. Varken god eller dålig ekonomi 497 4. Ganska dålig ekonomi 411 5. Mycket dålig ekonomi 246 8. Vet ej 36 9. Uppgift saknas
VAR 245 REGIONALT SAMARBETE 48 Loc 377 width 1 MD=9 48 Vilket av nedanstående förslag är enligt Din mening den bästa organisatoriska lösningen på det regionala samarbetet i Västsverige? 53 1. En större region bestående av Göteborg och kommunerna i Bohuslän, Halland, Älvsborgs län och Värmland 321 2. En medelstor region bestående av Göteborg och kommunerna i Bohuslän, Halland och Älvsborgs län 478 3. En mindre region bestående av Göteborg och förortskommunerna 679 8. Ingen bestämd åsikt i frågan 72 9. Uppgift saknas
VAR 246 KÄNNEDOM OM SDN 52 Loc 378 width 1 MD=0 52 Känner Du till vilken stadsdelsnämnd Du tillhör? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 650 1. Ja 30 3. Ja, men anger en stadsdelsnämnd som ej finns 182 5. Nej 741 0. Frågan ej tillämplig
VAR 247 STADSDELSNÄMND 1 52 Loc 379 width 2 MD= 0 or GE 99 52(1) Stadsdelsnämnd 1 <Se F.52 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 27 01. Gunnared 20 02. Lärjedalen 35 03. Kortedala 12 04. Bergsjön 18 05. Härlanda 40 06. Örgryte 74 07. Centrum 48 08. Linnestaden 80 09. Majorna 21 10. Högsbo 30 11. Älvsborg 16 12. Frölunda 35 13. Askim 45 14. Tynnered 5 15. Styrsö 25 16. Torslanda 28 17. Biskopsgården 35 18. Lundby 27 19. Tuve-Säve 37 20. Backa 21 21. Kärra-Rödbo 712 00. Frågan ej tillämplig 212 99. Uppgift saknas
VAR 248 STADSDELSNÄMND 2 52 Loc 381 width 35 alphabetic 52(2) Stadsdelsnämnd med egna ord <Se F.52 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 249 ANTAL SDN 54 Loc 416 width 1 MD=0 54 Göteborg är idag indelat i 21 stadsdelar med egna nämnder. Vad anser Du om antalet stadsdelsnämnder? Bör det finnas: FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 2 1. Fler stadsdelsnämnder 108 2. Lagom antal som det är idag 131 3. Färre stadsdelsnämnder 364 4. Inga stadsdelsnämnder alls 256 8. Ingen åsikt 742 0. Frågan ej tillämplig
VAR 250 SDN-POLITIKERNA 55 Loc 417 width 1 MD=0 55 Anser Du att stadsdelsnämnderna: 55(1) Gör det lättare att komma i kontakt med politikerna? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 31 1. Ja, utan tvekan 94 2. Ja, i någon mån 144 3. Kanske 199 4. Nej, knappast 102 5. Nej, inte alls 269 8. Vet ej 764 0. Frågan ej tillämplig
VAR 251 SDN-KOMMUNVERKSAMHET 55 Loc 418 width 1 MD=0 55(2) Gör att den kommunala verksamheten blivit dyrare? <Se F.55 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 350 1. Ja, utan tvekan 126 2. Ja, i någon mån 106 3. Kanske 37 4. Nej, knappast 9 5. Nej, inte alls 221 8. Vet ej 754 0. Frågan ej tillämplig
VAR 252 SDN-KOMMUNAL SERVICE 55 Loc 419 width 1 MD=0 55(3) Gör att den kommunala servicen blivit bättre <Se F.55 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 18 1. Ja, utan tvekan 49 2. Ja, i någon mån 120 3. Kanske 285 4. Nej, knappast 149 5. Nej, inte alls 226 8. Vet ej 756 0. Frågan ej tillämplig
VAR 253 BÄTTRE MED SDN 56 Loc 420 width 1 MD=0 56 Kan Du ge exempel på något speciellt som Du anser blivit bättre eller sämre med stadsdelsnämnderna? 56(1) Bättre FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 60 1. Ja 745 5. Nej, kan inte ge exempel på något som blivit bättre 798 0. Frågan ej tillämplig
VAR 254 BÄTTRE MED SDN, 1 56 Loc 421 width 3 MD= 0 56(2) Bättre 1 <Se F.56 för fullständig frågetext> 0 600. Demokrati, allmänt 1 601. Medborgarnas intresse för lokala frågor 1 602. Möjlighet att påverka 20 603. Kontakt med politiker/tjänstemän/förvaltning 6 604. Medborgarnas information om kommunal verksamhet 6 605. Ökad närhet, kunskap om verksamheten (för beslutsfattarna) 5 606. Samverkan, helhetssyn över sektorer 0 607. Decentralisering, lokala lösningar 0 608. Effektivitet 4 609. Medvetande om ekonomi 0 610. Bättre lokalutnyttjande 0 611. 1 612. Service allmänt 2 613. Bibliotek 0 614. Kultur 1 615. Grundskola 0 616. Fritid 1 617. Barnomsorg 0 618. Äldreomsorg 0 619. Individ- och familjeomsorg 0 620. Omsorgsverksamhet 5 621. Annat verksamhetsområde 1 622. Fler än ett område 5 623. Övrigt 1544 000. Frågan ej tillämplig
VAR 255 BÄTTRE MED SDN, 2 56 Loc 424 width 3 MD= 0 56(3) Bättre 2 <Se F.56 för fullständig frågetext> 0 600. Demokrati, allmänt 0 601. Medborgarnas intresse för lokala frågor 1 602. Möjlighet att påverka 0 603. Kontakt med politiker/tjänstemän/förvaltning 0 604. Medborgarnas information om kommunal verksamhet 0 605. Ökad närhet, kunskap om verksamheten (för beslutsfattarna) 0 606. Samverkan, helhetssyn över sektorer 0 607. Decentralisering, lokala lösningar 0 608. Effektivitet 0 609. Medvetande om ekonomi 1 610. Bättre lokalutnyttjande 0 611. 0 612. Service allmänt 0 613. Bibliotek 0 614. Kultur 0 615. Grundskola 1 616. Fritid 0 617. Barnomsorg 0 618. Äldreomsorg 0 619. Individ- och familjeomsorg 0 620. Omsorgsverksamhet 1 621. Annat verksamhetsområde 0 622. Fler än ett område 0 623. Övrigt 1599 000. Frågan ej tillämplig
VAR 256 SÄMRE MED SDN 56 Loc 427 width 1 MD=0 56(4) Sämre <Se F.56 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 269 1. Ja 611 5. Nej, kan inte ge exempel på något som blivit bättre 723 0. Frågan ej tillämplig
VAR 257 SÄMRE MED SDN, 1 56 Loc 428 width 3 MD= 0 56(5) Sämre 1 <Se F.56 för fullständig frågetext> 1 630. Demokrati, allmänt 5 631. Samverkan, helhetssyn inom sektor 2 632. Decentralisering, lokala lösningar 7 633. Expertistförlust, kompetensförlust 21 634. Brist på likställighet, olika servicenivå i olika SDN 6 635. Ökad ojämlikhet, segregation (rika SDN blir rikare, fattiga blir fattigare) 4 636. Bristande effektivitet 2 637. Svårt att hitta rätt 3 638. Kritik mot SDN-politiker 24 639. Byråkrati, för många tjänstemän/politiker 36 640. Dyrare, ökade kostnader 9 641. Nedskärningar 23 642. Sämre ekonomi för kommunen/stadsdelen 4 643. Service allmänt 8 644. Bibliotek 3 645. Kultur 27 646. Grundskola 11 647. Fritid 30 648. Barnomsorg 10 649. Äldreomsorg 2 650. Individ- och familjeomsorg 1 651. Omsorgsverksamhet 6 652. Annat verksamhetsområde 3 653. Fler än ett område 18 654. Övrigt 1337 000. Frågan ej tillämplig
VAR 258 KÄRNKRAFTANVÄNDNING 57 Loc 431 width 1 MD=9 57 År 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folkomröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010. Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? 129 1. Stoppa kärnkraften omedelbart 196 2. Avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 352 3. Avveckla kärnkraften till år 2010 355 4. Avveckla kärnkraften men inte så snabbt som till år 2010 329 5. Använd kärnkraften, avveckla den inte 198 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 44 9. Uppgift saknas
VAR 259 RISK RADIOAKT SVERIGE 58 Loc 432 width 2 MD= 0 or GE 99 58 Vad anser Du om följande risker som har diskuterats i samband med kärnkraften? 58(1) Hur stor är risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraftverk i Sverige? 386 01. Mycket liten risk 217 02. 240 03. 100 04. 225 05. 60 06. 75 07. 66 08. 17 09. 106 10. Mycket stor risk 10 00. Uppgift saknas på delfrågan 101 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 RISK RADAKT RINGHALS 58 Loc 434 width 2 MD= 0 or GE 99 58(2) Hur stor är risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraftverk i Ringhals? <Se F.58 för fullständig frågetext> 372 01. Mycket liten risk 216 02. 221 03. 113 04. 234 05. 53 06. 72 07. 66 08. 19 09. 105 10. Mycket stor risk 31 00. Uppgift saknas på delfrågan 101 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 RISK DRIFTOLYCKA 58 Loc 436 width 2 MD= 0 or GE 99 58(3) Om Du skulle använda samma skala för följande risker,hur stor är risken för olyckor vid driften av kärnkraftverk i Sverige <Se F.58 för fullständig frågetext> 299 01. Mycket liten risk 245 02. 245 03. 132 04. 244 05. 68 06. 57 07. 66 08. 23 09. 85 10. Mycket stor risk 38 00. Uppgift saknas på delfrågan 101 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 RISK TRANSPORTOLYCKA 58 Loc 438 width 2 MD= 0 or GE 99 58(4) Om Du skulle använda samma skala för följande risker,hur stor är risken för olyckor vid transporter av kärnavfallet i Sverige <Se F.58 för fullständig frågetext> 203 01. Mycket liten risk 185 02. 232 03. 155 04. 229 05. 106 06. 106 07. 101 08. 37 09. 113 10. Mycket stor risk 35 00. Uppgift saknas på delfrågan 101 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 RISK FÖRVARINGSOLYCKA 58 Loc 440 width 2 MD= 0 or GE 99 58(5) Om Du skulle använda samma skala för följande risker,hur stor är risken för olyckor vid förvaring av kärnavfallet i Sverige <Se F.58 för fullständig frågetext> 243 01. Mycket liten risk 191 02. 218 03. 125 04. 220 05. 84 06. 90 07. 103 08. 47 09. 139 10. Mycket stor risk 42 00. Uppgift saknas på delfrågan 101 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 RISK SABOTAGE 58 Loc 442 width 2 MD= 0 or GE 99 58(6) Om Du skulle använda samma skala för följande risker,hur stor är risken för sabotage/terroraktivitet vid transporter eller förvaring av kärnavfallet i Sverige <Se F.58 för fullständig frågetext> 181 01. Mycket liten risk 202 02. 211 03. 137 04. 252 05. 92 06. 93 07. 99 08. 38 09. 161 10. Mycket stor risk 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 101 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 INFO AVFALLSHANTERING 59 Loc 444 width 1 MD=9 59 Hur pass informerad tycker Du att Du personligen är i frågor som gäller lagring och slutförvaring av kärnkraftens högaktiva avfall? 39 1. Mycket välinformerad 349 2. Ganska välinformerad 858 3. Ganska oinformerad 305 4. Helt oinformerad 52 9. Uppgift saknas
VAR 266 MER INFO AVFALLSHANT 60 Loc 445 width 1 MD=9 60 Skulle Du vilja ha mer information om kärnkraftens avfallsfrågor? 586 1. Ja, mycket mer 757 3. Ja, något mer 202 5. Nej 58 9. Uppgift saknas
VAR 267 HOT INDUSTRIUTSLÄPP 61 Loc 446 width 2 MD=99 61 Nedanstående lista omfattar ett antal mijöproblem. Hur allvarliga hot mot miljön i Sverige anser Du att dessa problem är? 61(1) Utsläpp från industrier 16 01. Mycket litet hot 12 02. 67 03. 59 04. 169 05. 118 06. 184 07. 296 08. 144 09. 454 10. Mycket stort hot 84 99. Uppgift saknas
VAR 268 HOT BILAVGASER 61 Loc 448 width 2 MD=99 61(2) Avgaser från biltrafiken <Se F.61 för fullständig frågetext> 27 01. Mycket litet hot 31 02. 92 03. 91 04. 209 05. 136 06. 212 07. 264 08. 154 09. 300 10. Mycket stort hot 87 99. Uppgift saknas
VAR 269 HOT OLJEUTSLÄPP 61 Loc 450 width 2 MD=99 61(3) Oljeutsläpp vi kusterna <Se F.61 för fullständig frågetext> 12 01. Mycket litet hot 27 02. 79 03. 85 04. 183 05. 135 06. 169 07. 247 08. 171 09. 412 10. Mycket stort hot 83 99. Uppgift saknas
VAR 270 HOT UTSLÄPPSHANTERING 61 Loc 452 width 2 MD=99 61(4) Hantering av industriutsläpp <Se F.61 för fullständig frågetext> 16 01. Mycket litet hot 15 02. 51 03. 93 04. 191 05. 154 06. 193 07. 267 08. 189 09. 327 10. Mycket stort hot 107 99. Uppgift saknas
VAR 271 HOT HUSHÅLLSAVFALL 61 Loc 454 width 2 MD=99 61(5) Hantering av hushållsavfall <Se F.61 för fullständig frågetext> 69 01. Mycket litet hot 113 02. 183 03. 170 04. 295 05. 193 06. 159 07. 144 08. 74 09. 94 10. Mycket stort hot 109 99. Uppgift saknas
VAR 272 HOT UTROTNING AV DJUR 61 Loc 456 width 2 MD=99 61(6) Utrotning av djur- och växtarter <Se F.61 för fullständig frågetext> 41 01. Mycket litet hot 73 02. 102 03. 81 04. 193 05. 121 06. 177 07. 193 08. 139 09. 372 10. Mycket stort hot 111 99. Uppgift saknas
VAR 273 HOT KEMIKALIEANVÄNDN 61 Loc 458 width 2 MD=99 61(7) Användantet av kemikalier i jordbruket <Se F.61 för fullständig frågetext> 14 01. Mycket litet hot 17 02. 41 03. 64 04. 173 05. 144 06. 214 07. 248 08. 208 09. 392 10. Mycket stort hot 88 99. Uppgift saknas
VAR 274 HOT KÄRNKRAFTSAVFALL 61 Loc 460 width 2 MD=99 61(8) Hantering av kärnkraftens högaktiva avfall <Se F.61 för fullständig frågetext> 68 01. Mycket litet hot 83 02. 126 03. 85 04. 177 05. 97 06. 122 07. 185 08. 139 09. 422 10. Mycket stort hot 99 99. Uppgift saknas
VAR 275 HOT TUNN OZONSKIKT 61 Loc 462 width 2 MD=99 61(9) Uttunningen av ozonskiktet <Se F.61 för fullständig frågetext> 15 01. Mycket litet hot 17 02. 37 03. 45 04. 108 05. 87 06. 128 07. 207 08. 195 09. 673 10. Mycket stort hot 91 99. Uppgift saknas
VAR 276 MILJÖKATALOG 62 Loc 464 width 1 MD=9 62 Har Du i Ditt hushåll tillgång till Miljökatalogen Göteborgsdelen? 776 1. Ja 738 5. Nej 89 9. Uppgift saknas
VAR 277 NYTTA AV MILJÖKATALOG 62 Loc 465 width 1 MD=9 62(1) Om ja, har det hänt att Du utnyttjat den? <Se F.62 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket ofta 108 2. Ganska ofta 1080 3. Inte särskilt ofta 309 4. Inte alls 80 9. Uppgift saknas
VAR 278 BIOBESÖK 63 Loc 466 width 1 MD=0 or GE 9 63 Hur ofta brukar Du göra följande saker? 63(1) Gå på bio 0 1. Flera gånger i veckan 23 2. Någon gång i veckan 299 3. Någon gång i månaden 937 4. Någon gång om året 298 5. Aldrig 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 TEATERBESÖK 63 Loc 467 width 1 MD=0 or GE 9 63(2) Gå på teater <Se F.63 för fullständig frågetext> 0 1. Flera gånger i veckan 2 2. Någon gång i veckan 97 3. Någon gång i månaden 952 4. Någon gång om året 503 5. Aldrig 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 RESTAURANGBESÖK 63 Loc 468 width 1 MD=0 or GE 9 63(3) Gå på restaurang <Se F.63 för fullständig frågetext> 27 1. Flera gånger i veckan 92 2. Någon gång i veckan 433 3. Någon gång i månaden 826 4. Någon gång om året 177 5. Aldrig 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 GÅR PÅ DANS 63 Loc 469 width 1 MD=0 or GE 9 63(4) Gå på dans <Se F.63 för fullständig frågetext> 14 1. Flera gånger i veckan 84 2. Någon gång i veckan 229 3. Någon gång i månaden 594 4. Någon gång om året 628 5. Aldrig 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 IDROTTAR 63 Loc 470 width 1 MD=0 or GE 9 63(5) Idrotta <Se F.63 för fullständig frågetext> 304 1. Flera gånger i veckan 375 2. Någon gång i veckan 180 3. Någon gång i månaden 207 4. Någon gång om året 466 5. Aldrig 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 SER PÅ SPORT 63 Loc 471 width 1 MD=0 or GE 9 63(6) Gå och se på sport <Se F.63 för fullständig frågetext> 26 1. Flera gånger i veckan 93 2. Någon gång i veckan 194 3. Någon gång i månaden 526 4. Någon gång om året 695 5. Aldrig 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 284 TITTAR PÅ VIDEO 63 Loc 472 width 1 MD=0 or GE 9 63(7) Titta på video <Se F.63 för fullständig frågetext> 117 1. Flera gånger i veckan 293 2. Någon gång i veckan 489 3. Någon gång i månaden 289 4. Någon gång om året 353 5. Aldrig 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 LÄSER BOK 63 Loc 473 width 1 MD=0 or GE 9 63(8) Läsa en skönlitterär bok <Se F.63 för fullständig frågetext> 327 1. Flera gånger i veckan 221 2. Någon gång i veckan 369 3. Någon gång i månaden 429 4. Någon gång om året 212 5. Aldrig 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 286 BOSTADSORT 64 Loc 474 width 1 MD=9 64 Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? 193 1. Ren landsbygd 630 2. Mindre tätort 753 3. Stad eller större tätort 27 9. Uppgift saknas
VAR 287 BOSTAD 65 Loc 475 width 1 MD=9 65 Hur bor Du för närvarande? 139 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 694 2. I villa eller radhus i småhusområde 744 3. I lägenhet i flerfamiljhus 26 9. Uppgift saknas
VAR 288 KOMMUN 66 Loc 476 width 4 66 I vilken kommun bor Du? 123 1384. Kungsbacka 61 1401. Härryda 70 1402. Partille 30 1407. Öckerö 47 1415. Stenungsund 20 1419. Tjörn 891 1480. Göteborg 98 1481. Mölndal 91 1482. Kungälv 63 1521. Ale 79 1524. Lerum 30 1562. Lilla Edet
VAR 289 BOENDETID 67 Loc 480 width 1 MD=9 67 Hur länge har Du bott här i kommunen? 461 1. Har alltid bott här 135 2. Har alltid bott här bortsett från korta perioder, tex studier på annan ort 629 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 131 4. Inflyttad, har bott här 6 till 10 år 181 5. Inflyttad, har bott här 1 till 5 år 45 6. Inflyttad, har bott här mindre än ett år 21 9. Uppgift saknas
VAR 290 ÅSIKT BOENDE KOMMUN 68 Loc 481 width 2 MD=99 68 Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i... 68(1) Den kommun Du bor i 468 00. Mycket bra 319 01. 301 02. 133 03. 60 04. 198 05. Varken bra eller dåligt 15 06. 19 07. 11 08. 2 09. 10 10. Mycket dåligt 67 99. Uppgift saknas
VAR 291 ÅSIKT BOENDE OMRÅDE 68 Loc 483 width 2 MD=99 68(2) Det område inom kommunen där Du bor <Se F.68 för fullständig frågetext> 721 00. Mycket bra 316 01. 210 02. 57 03. 42 04. 112 05. Varken bra eller dåligt 20 06. 12 07. 14 08. 6 09. 13 10. Mycket dåligt 80 99. Uppgift saknas
VAR 292 FLYTTA FRÅN KOMMUN 69 Loc 485 width 1 MD=0 or GE 9 69 Skulle Du kunna tänka Dig att flytta... 69(1) Från den kommun där Du bor till en annan kommun 171 1. Ja,absolut 517 2. Ja, kanske 534 3. Nej, knappast 324 4. Nej, absolut inte 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 FLYTTA FRÅN OMRÅDE 69 Loc 486 width 1 MD=0 or GE 9 69(2) Från det område där Du bor till en annan del av kommunen <Se F.69 för fullständig frågetext> 151 1. Ja,absolut 545 2. Ja, kanske 464 3. Nej, knappast 362 4. Nej, absolut inte 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 FÖDELSEÅR 70 Loc 487 width 2 MD=99 70 Vilket år är Du född? 12. 1912 . . 77. 1977 2 99. Uppgift saknas Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 10 11 14 13 13 18 10 16 19 22 19 19 22 19 27 18 22 25 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 21 22 23 19 18 18 19 28 18 25 29 23 30 30 34 31 30 30 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 24 36 24 28 23 31 31 30 25 27 36 28 33 28 30 31 34 35 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 99 Frek: 33 38 23 20 25 28 20 26 19 27 19 24 2
VAR 295 KÖN 71 Loc 489 width 1 MD=9 71 Är Du man eller kvinna? 804 1. Man 796 2. Kvinna 3 9. Uppgift saknas
VAR 296 CIVILSTÅND 72 Loc 490 width 1 MD=9 72 Är Du ensamstående eller samboende/gift? 494 1. Ensamstående 1058 2. Samboende/gift 51 9. Uppgift saknas
VAR 297 UTBILDNING 73 Loc 491 width 2 MD=99 73 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. 278 01. Folkskola 11 02. Enhetskola 116 03. Grundskola 121 04. Yrkesskola 171 05. Tvåårigt gymnasium 66 06. Fackskola 172 07. Minst treårigt gymnasium 87 08. Flickskola/realexamen 54 09. Folkhögskola 71 10. Studentexamen 415 11. Högskola/universitet 41 99. Uppgift saknas
VAR 298 ARBETSMARKNADSGRUPP 74 Loc 493 width 2 MD=99 74 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 869 01. Förvärvsarbetande 10 02. Har beredskapsarbete 11 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 82 04. Arbetslös 256 05. Ålderspensionär 66 06. Förtidspensionär 36 07. Hemarbetande 192 08. Studerande 27 98. Flera än ett alternativ angivet 54 99. Uppgift saknas
VAR 299 YRKESARBETAR 75 Loc 495 width 1 MD=9 75 Vilket yrke har/hade Du? 1427 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 99 5. Har aldrig yrkesarbetat 77 9. Uppgift saknas
VAR 300 YRKE 75 Loc 496 width 3 MD=999 75(1) Yrke <Se F.75 för fullständig frågetext> 0 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 26 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 69 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskingsarbete 39 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 6 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 1 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 44 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 48 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 53 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 0 032. Innehavare av bilskola 4 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 11 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 51 036. Klasslärare och övriga lärare 0 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 2 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 0 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 6 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 2 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 1 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 1 056. Arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning inom varje yrkesfamilj 2 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 0 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 14 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 10 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 2 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 9 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 4 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete:företagare med kvalificerad kompetens 13 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 16 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 3 086. Programmerare 0 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 1 092. Domstoljurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga företagare 0 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 4 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 1 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 2 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 5 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 9 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 2 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 1 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete inom museigruppen 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 9 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 0 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 2 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 12 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 15 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 19 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 12 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 7 175. Ensiklt näringsliv och organisationer: kamrer 1 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare inom dessa yrkesområden 24 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontursarbete; förmånsfunktion; förrådsman 13 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 78 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 228. 1 232. Annat kontorsarbete: företagare 43 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 6 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 5 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 2 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 1 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 21 325. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 6 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 59 328. Biträdesarbete i affär 0 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete:arbetsledning som förman eller motsvarande 0 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 3 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 7 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 13 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 6 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 347. Övrigt försäljningsarbete: detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 0 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 0 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 0 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 0 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdledning: manuellt arbete 10 422. Företagare/företagsledare inom lantbruk, skogsbruk, djuruppfödning, fiske 1 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 6 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 0 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 2 448. Skogsarbete: manuellt arbete 6 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 1 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 11 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 1 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman 19 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 5 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 3 638. Däckmanskap 0 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 10 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 24 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 0 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 3 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 11 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 1 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 1 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 9 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 2 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 1 732. Järnbruks-, metallverks- smides och gjuteriarbete: manuellt arbete 0 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 1 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 6 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 0 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 86 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 1 752. Elktroarbete: företagare med mindre företag 2 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 15 758. Elektroarbete: manuellt arbete 3 762. Träarbete: företagare med mindre företag 0 766. Träarbete: förman/arbetsledare 19 768. Träarbete: manuellt arbete 4 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 6 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 2 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 1 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 22 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 3 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 14 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 4 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 0 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 17 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 6 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 11 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 0 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 5 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 0 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 6 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager och förrådsarbete: förman/arbetsledare 15 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 1 915. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrigt kvalificerat bevaknings/skyddsarbete 2 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 1 917. Brandman 2 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 1 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 4 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 5 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 29 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 0 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 1 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 16 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 7 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 3 947. Övrigt servicearbete: fotograf 14 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 2 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 5 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 2 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 1 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 19 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 0 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 0 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 13 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 6 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 0 986. Militärt arbete: underofficerare 1 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 1 995. Hemarbetande 3 997. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 246 999. Uppgift saknas
VAR 301 HELTID/DELTIDSARBETE 76 Loc 499 width 1 MD=9 76 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 1106 1. Heltid 269 2. Deltid 228 9. Uppgift saknas
VAR 302 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 77 Loc 500 width 2 MD= 0 or GE 99 77 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 424 01. Tjänsteman 211 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 30 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 474 04. Arbetare 84 05. Arbetare med arbetsledande funktion 14 06. Egenanställd arbetare 10 07. Jordbrukare: ingen anställd 1 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 52 09. Företagare: ingen anställd 36 10. Företagare: 1-9 anställda 8 11. Företagare: 10 eller fler anställda 38 98. Flera än ett alternativ angivet 99 00. Frågan ej tillämplig 122 99. Uppgift saknas
VAR 303 STATLIG TJÄNST 78 Loc 502 width 1 MD=0 or GE 9 78 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 78(1) Statlig 197 1. Markerat 1200 5. Ej markerat 99 0. Frågan ej tillämplig 107 9. Uppgift saknas
VAR 304 KOMMUNAL TJÄNST 78 Loc 503 width 1 MD=0 or GE 9 78(2) Kommunal (även landstingskommunal) <Se F.78 för fullständig frågetext> 402 1. Markerat 995 5. Ej markerat 99 0. Frågan ej tillämplig 107 9. Uppgift saknas
VAR 305 PRIVAT TJÄNST 78 Loc 504 width 1 MD=0 or GE 9 78(3) Privat <Se F.78 för fullständig frågetext> 844 1. Markerat 553 5. Ej markerat 99 0. Frågan ej tillämplig 107 9. Uppgift saknas
VAR 306 MEDLEM FACKFÖRENING 79 Loc 505 width 1 MD=9 79 Är Du medlem i någon fackförening? 450 1. Ja, LO-förbund 350 2. Ja, TCO-förbund 122 3. Ja, SACO-förbund 681 9. Uppgift saknas
VAR 307 ANTAL FAMILJEMEDLEM 80 Loc 506 width 2 MD=99 80 Hur många personer ingår i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? 294 01. 1 person 571 02. 2 personer 266 03. 3 personer 282 04. 4 personer 113 05. 5 personer 26 06. 6 personer 7 07. 7 personer 1 08. 8 personer 1 09. 9 personer 42 99. Uppgift saknas
VAR 308 FAM.MEDL UNDER 16 ÅR 80 Loc 508 width 2 MD=99 80(1) Hur många av dem är under 16 år? <Se F.80 för fullständig frågetext> 1040 00. Ingen person 222 01. 1 person 202 02. 2 personer 63 03. 3 personer 19 04. 4 personer 2 05. 5 personer 0 06. 6 personer 1 07. 7 personer 54 99. Uppgift saknas
VAR 309 HUSHÅLLSINKOMST 81 Loc 510 width 2 MD=99 81 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i Ditt hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) 188 01. 120 000 eller mindre 136 02. 121 000 - 150 000 135 03. 151 000 - 180 000 141 04. 181 000 - 210 000 115 05. 211 000 - 240 000 132 06. 241 000 - 270 000 111 07. 271 000 - 300 000 135 08. 301 000 - 330 000 402 09. Över 330 000 108 99. Uppgift saknas
VAR 310 KLASSTILLHÖRIGHET 82 Loc 512 width 2 MD= 9 82 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 82(1) Din nuvarande familj 451 01. Arbetarfamilj 13 02. Jordbrukarfamilj 313 03. Tjänstemannafamilj 105 04. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 74 05. Egen företagare 276 98. Flera än ett alternativ angivet 371 09. Uppgift saknas
VAR 311 KLASS UNDER UPPVÄXT 82 Loc 514 width 2 82(2) Din familj Du växte upp i <Se F.82 för fullständig frågetext> 577 01. Arbetarfamilj 93 02. Jordbrukarfamilj 174 03. Tjänstemannafamilj 74 04. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 62 05. Egen företagare 386 09. Uppgift saknas 237 98.
VAR 312 UTRUSTN. TEXT-TV 83 Loc 516 width 1 MD=9 83 Vilken av följande utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? 83(1) Text-TV 971 1. Markerat 594 5. Ej markerat 38 9. Uppgift saknas
VAR 313 UTRUSTN. VIDEO 83 Loc 517 width 1 MD=9 83(2) Video <Se F.83 för fullständig frågetext> 1010 1. Markerat 555 5. Ej markerat 38 9. Uppgift saknas
VAR 314 UTRUSTN. KABEL-TV 83 Loc 518 width 1 MD=9 83(3) Kabel-TV <Se F.83 för fullständig frågetext> 780 1. Markerat 785 5. Ej markerat 38 9. Uppgift saknas
VAR 315 UTRUSTN. PARABOLANT 83 Loc 519 width 1 MD=9 83(4) Parabolantenn <Se F.83 för fullständig frågetext> 208 1. Markerat 1357 5. Ej markerat 38 9. Uppgift saknas
VAR 316 UTRUSTN. PERSONDATOR 83 Loc 520 width 1 MD=9 83(5) Persondator <Se F.83 för fullständig frågetext> 261 1. Markerat 1304 5. Ej markerat 38 9. Uppgift saknas
VAR 317 UTRUSTN. HEMDATOR 83 Loc 521 width 1 MD=9 83(6) Hemdator/speldator <Se F.83 för fullständig frågetext> 228 1. Markerat 1337 5. Ej markerat 38 9. Uppgift saknas
VAR 318 UTRUSTN. FAX 78 Loc 522 width 1 MD=9 83(7) Fax <Se F.83 för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 1490 5. Ej markerat 38 9. Uppgift saknas
VAR 319 UTRUSTN. CD-SPELARE 83 Loc 523 width 1 MD=9 83(8) CD-spelare (Compact Disc) <Se F.83 för fullständig frågetext> 729 1. Markerat 836 5. Ej markerat 38 9. Uppgift saknas
VAR 320 UTRUSTN. BIL 83 Loc 524 width 1 MD=9 83(9) Bil <Se F.83 för fullständig frågetext> 1253 1. Markerat 312 5. Ej markerat 38 9. Uppgift saknas
VAR 321 ETT BILMÄRKE 83 Loc 525 width 1 MD=9 83(10) Ett bilmärke angivet <Se F.83 för fullständig frågetext> 1232 1. Markerat 59 5. Ej markerat 312 9. Uppgift saknas
VAR 322 BIL 1: MÄRKE 83 Loc 526 width 2 MD= 0 83(11) Bil 1: Märke <Se F.83 för fullständig frågetext> 389 01. Volvo 153 02. Saab 105 03. Ford 76 04. Folka 98 05. Opel 55 06. Toyota 60 07. Mazda 44 08. Mercedes 15 09. BMW 11 10. Fiat 0 11. Corsa (Opel) 10 12. Peugot 34 13. Nissan 42 14. Audi 22 15. Mitsubishi 2 16. Datsun 0 17. Vaz 9 18. Citroen 18 19. Renault 14 20. Honda 0 21. Hatzu 0 22. Simca 0 23. Skoda 2 24. Chevrolet 1 25. DAF 5 26. Lada (Vaz) 3 27. Alfa Romeo 0 28. Vauxhall 2 29. Lancia 0 30. Porsche 3 31. Suzuki 0 32. Oldsmobile 0 33. Austin 1 34. Jaguar 0 35. Triumph 0 36. Lotus 0 37. Isuzu 0 38. Talbot 0 39. Aston Martin 0 40. Stanza 1 41. Plymoth 5 42. Daihatzu 0 43. GMC 0 44. Morris 0 45. Bentley 1 46. Subari 0 47. Jeep 2 48. Dodge 0 49. Daimler 1 50. Range Rover 0 51. DKW 0 52. Sunbeam 0 53. Pontiac 0 54. Ferrari 0 55. BMC MG 0 56. Daihatzu 0 57. Auto Bianchi 0 58. Buick 0 59. Camaro 1 60. Hyundai 1 61. Chrystler 0 62. Elnag Husbil 417 00. Frågan ej tillämplig
VAR 323 BIL 1: ÅRSMODELL 83 Loc 528 width 2 MD= 0 or GE 99 83(12) Bil 1: Årsmodell <Se F.83 för fullständig frågetext> 23. 1923 . . 93. 1993 341 00. Frågan ej tillämplig 44 99. Uppgift saknas Kod: 23 58 60 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 1 2 1 2 2 1 2 4 5 6 4 16 13 Kod: 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 13 13 28 34 26 58 65 75 90 76 107 154 135 Kod: 90 91 92 93 0 99 Frek: 109 80 86 10 341 44
VAR 324 TVÅ BILMÄRKEN 83 Loc 530 width 1 MD=9 83(13) Två bilmärken angivet <Se F.83 för fullständig frågetext> 175 1. Markerat 1116 5. Ej markerat 312 9. Uppgift saknas
VAR 325 BIL 2: MÄRKE 83 Loc 531 width 2 MD= 0 83(14) Bil 2: Märke <Se F.83 för fullständig frågetext> 50 01. Volvo 9 02. Saab 19 03. Ford 16 04. Folka 12 05. Opel 5 06. Toyota 6 07. Mazda 7 08. Mercedes 2 09. BMW 3 10. Fiat 0 11. Corsa (Opel) 1 12. Peugot 10 13. Nissan 4 14. Audi 2 15. Mitsubishi 0 16. Datsun 0 17. Vaz 2 18. Citroen 7 19. Renault 2 20. Honda 0 21. Hatzu 0 22. Simca 0 23. Skoda 2 24. Chevrolet 0 25. DAF 1 26. Lada (Vaz) 4 27. Alfa Romeo 0 28. Vauxhall 1 29. Lancia 0 30. Porsche 1 31. Suzuki 0 32. Oldsmobile 0 33. Austin 0 34. Jaguar 1 35. Triumph 0 36. Lotus 0 37. Isuzu 0 38. Talbot 0 39. Aston Martin 0 40. Stanza 0 41. Plymoth 0 42. Daihatzu 0 43. GMC 0 44. Morris 0 45. Bentley 1 46. Subari 0 47. Jeep 0 48. Dodge 0 49. Daimler 0 50. Range Rover 0 51. DKW 0 52. Sunbeam 0 53. Pontiac 0 54. Ferrari 0 55. BMC MG 1 56. Daihatzu 0 57. Auto Bianchi 1 58. Buick 0 59. Camaro 0 60. Hyundai 0 61. Chrystler 1 62. Elnag Husbil 1432 00. Frågan ej tillämplig
VAR 326 BIL 2: ÅRSMODELL 83 Loc 533 width 2 MD= 0 or GE 99 83(15) Bil 2: Årsmodell <Se F.83 för fullständig frågetext> 65. 1965 . . 93. 1993 1406 00. Frågan ej tillämplig 31 99. Uppgift saknas Kod: 65 66 69 70 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 Kod: 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 2 11 4 7 6 4 11 15 12 22 19 Kod: 90 91 92 0 99 Frek: 19 11 6 1406 31
VAR 327 FÖRÄNDRATS EGEN EKON 84 Loc 535 width 1 MD=0 or GE 9 84 Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under det senaste året? 84(1) Din egen ekonomiska situation 234 1. Förbättrats 842 3. Förblivit ungefär densamma 463 5. Försämrats 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 328 FÖRÄNDRATS KOM EKON 84 Loc 536 width 1 MD=0 or GE 9 84(2) Den ekonomiska situationen inom Din kommun <Se F.84 för fullständig frågetext> 24 1. Förbättrats 358 3. Förblivit ungefär densamma 1056 5. Försämrats 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 329 FÖRÄNDRATS SV EKON 84 Loc 537 width 1 MD=0 or GE 9 84(3) Den svenska ekonomin <Se F.84 för fullständig frågetext> 29 1. Förbättrats 154 3. Förblivit ungefär densamma 1246 5. Försämrats 118 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 330 FÖRÄNDRING EGEN EKON 84 Loc 538 width 1 MD=0 or GE 9 84(1) Hur tror Du ekonomin kommer att förändras under det kommande året? 84(4) Din egen ekonomiska situation 124 1. Förbättrats 666 3. Förblivit ungefär densamma 760 5. Försämrats 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 44 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 331 FÖRÄNDRING KOM EKON 84 Loc 539 width 1 MD=0 or GE 9 84(5) Den ekonomiska situationen i Din kommun <Se F.84(1) för fullständig frågetext> 34 1. Förbättrats 354 3. Förblivit ungefär densamma 1114 5. Försämrats 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 44 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 332 FÖRÄNDRING SV EKON 84 Loc 540 width 1 MD=0 or GE 9 84(6) Den svenska ekonomin <Se F.84(1) för fullständig frågetext> 89 1. Förbättrats 274 3. Förblivit ungefär densamma 1146 5. Försämrats 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 44 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 333 RÖSTA RIKSDAGSVAL 85 Loc 541 width 2 MD=99 85 Om det var val idag vilket parti skulle Du rösta på? 85(1) I riksdagsvalet 52 01. Vänsterpartiet 528 02. Socialdemokraterna 44 03. Centerpartiet 103 04. Folkpartiet liberalerna 320 05. Moderata samlingspartiet 52 06. Kds-Kristdemokratiska samhällspartiet 38 07. Miljöpartiet de gröna 108 08. Ny Demokrati 46 09. Annat parti 104 10. Ej röstberättigad 28 98. Ej kodbart svar 180 99. Uppgift saknas
VAR 334 RÖSTA KOMMUNVAL 85 Loc 543 width 2 MD=99 85(2) I kommunfullmäktigevalet <Se F.85 för fullständig frågetext> 52 01. Vänsterpartiet 513 02. Socialdemokraterna 58 03. Centerpartiet 125 04. Folkpartiet liberalerna 275 05. Moderata samlingspartiet 55 06. Kds-Kristdemokratiska samhällspartiet 62 07. Miljöpartiet de gröna 97 08. Ny Demokrati 44 09. Annat parti 68 10. Ej röstberättigad 15 98. Ej kodbart svar 239 99. Uppgift saknas