SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1993
             SOM-undersökningen
              Västsverige 1993
                SSD 0466

              Huvudansvariga
              Sören Holmberg
              Lennart Nilsson
              Lennart Weibull

  
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Januari 1995

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SOM-UNDERSÖKNINGEN Västsverige 1993 samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, institutionen för
  journalistik och masskommunikation och förvaltningshögskolan
  vid Göteborgs universitet, under ledning av Sören Holmberg,
  Lennart Weibull och Lennart Nilsson.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
  Weibull, Lennart Nilsson och Svensk Samhällsvetenskaplig
  Datatjänst får SOM-UNDERSÖKNINGEN Västsverige 1993 förmedlas
  till och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap
  publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga
  delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

  
                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.

   SOM-undersökningen 1993 var den sjunde undersökningen i
   serien. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.
   År 1993 genomfördes även en andra SOM-undersökning, den s k
   Väst-SOM, inriktad på Göteborg med kranskommuner.
  
   Huvudansvariga för SOM-undersökningen Västsverige 1993
   är Sören Holmberg Lennart Weibull och Lennart Nilsson.
   Administrativ forskningsassistent var Anna Rönström,
   Institutionen för journalistik och masskommunikation.
   Fältarbetet genomfördes av Långedrags Informationskonsult
   AB med Britt Joninger som ansvarig.

  
                  II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   Syftet med Väst-SOM är dels att belysa opinioner i Västsverig
   och deras utveckling över tid, dels studera hur dessa
  förhåller
   sig till opinionerna i Sverige som helhet.
   SOM93 Västsverige omfattar personer 15-80 år, kyrkobokförda i
   Göteborg och elva kranskommuner. Avgränsningarna av de yngsta
   och äldsta grupperna har gjorts på grundval av både teoretisk
   och metodologiska bedömningar. Urvalet på 2 800 personer är
   ett obundet slumpmässigt urval med lika urvalssannolikhet för
   samtliga i populationen. Urvalsprincip och storlek på urvalet
   är densamma som för SOM86. Skillnaden i en jämförelse med
   SOM87 och SOM88 ligger i att undersökningspopulationen för
   dessa endast omfattar svenska medborgare.

   Frågeformuläret utarbetades av de olika projekten i
   samarbete med undersökningsledningen. Formuläret kom att
   omfatta 81 frågor, vilket motsvarar 358 variabler.
   Formuläret uppdelades i fem sammanhållna block av frågor:
   massmedier, politik och samhälle, Göteborgs kommun,energi,
   kärnkraft och miljö, fritid och boende, samt
   bakgrundsuppgifter.

   Frågeblocken placerades efter principen att man inleder med
   ett förhållandevis lätt frågeområde, massmedieanvändning,
   och sedan ökas svårighetsgraden med frågeområdena politik
   och samhälle, energi, kärnkraft och miljö. Mot slutet av
   formuläret återfanns enklare frågor om boende och fritid.
   Allra sist låg de enklaste frågorna om svarspersonernas egna
   förhållanden. Avslutningsvis fick svarspersonerna komma med
   egna synpunkter på undersökningen.

   Den 26 oktober 1993 skickades ett frågeformulär ut
   tillsammans med presentationsfolder, följebrev och
   svarskuvert. Två dagar senare skickades ett påminnelsekort
   ut. Ett påminnelsebrev,samtliga innehållande frågeformulär,
   svarskuvert och en anmodan att sända in enkäten, skickades ut
   den 9 november.Ytterligare två formulär med följebrev och
   svarskuvert skickades ut den 23 november och den 2 december.

   Telefonanmaningar till samtliga som ej svarat genomfördes
   kontinuerligt mellan den 16 november och den 7 januari
   1993. Fältarbetet avslutades den 18 januari 1994.

   Svarsfrekvensen uppgick till 60 procent.

   ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
   SOM-UNDERSÖKNINGEN 1993
                   Antal

   Bruttourval           2800
   Bortdefinierade          153
   - Sjukdom, institutionell vård,
    postretur och utlandsvistelse
   - Avlidna
   - Ej svensktalande
   - Ej kommunicerbar
  

   Nettourval            2647
   Svar               1586
   Bortfall             1061

   För ytterligare information om undersökningen se:

    Holmberg, Sören Västsverige i fokus
    Weibull, Lennart SOM-rapport 12
    Nilsson, Lennart SOM-institutet
            Göteborgs universitet, 1994
  

                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 113 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 23 (3) LOC 118 WIDTH
  1
               (4) MD=9

   (6) 23 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    183  1.  Mycket intresserad
    697  2.  Ganska intresserad
    567  3.  Inte särskilt intresserad
    119  4.  Inte alls intresserad

     20  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0466 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Kommun 7 Födelseår 8 Läser Göteborgs-Posten 9 Läser Arbetet/Nyheterna 10 Läser Idag 11 Läser Dagens Nyheter 12 Läser Svenska Dagbladet 13 Läser Dagens Industri 14 Läser Aftonbladet 15 Läser Expressen 16 Läser Annan tidning, 1 17 Läser Annan tidning, 2 18 Tidning 1 19 Tidning 2 20 Radio Göteborg 21 City Radio 22 P1 i riksradion 23 P3 i riksradion 24 Jukebox 25 Radio Z 26 Radio Rix 27 Övrig närradio 28 Tillförlitlig: P4 Radio Göteborg 29 Tillförlitlig: City Radio 30 Tillförlitlig: Radio Rix 31 Tillförlitlig: P1 i riksradion 32 Tillförlitlig: P3 i riksradion 33 Tillförlitlig: Västnytt i TV 2 34 Tillförlitlig: Göteborgs-Posten 35 Tillförlitlig: Arbetet/Nyheterna 36 Tillförlitlig: Idag 37 Aktuellt i Kanal 1 38 Rapport i TV 2 39 Västnytt i TV 2 40 Morgon-TV i TV 2 41 Nyheterna i TV4 42 Morgon-TV i TV 4 43 3-minutersnyheterna i TV3 44 Lyssnar på radio kl 5-6 45 Lyssnar på radio kl 6-7 46 Lyssnar på radio kl 7-8 47 Lyssnar på radio kl 8-9 48 Lyssnar på radio kl 9-10 49 Tittar på morgon-TV kl 5-6 50 Tittar på morgon-TV kl 6-7 51 Tittar på morgon-TV kl 7-8 52 Tittar på morgon-TV kl 8-9 53 Tittar på morgon-TV kl 9-10 54 Läser morgontidning kl 5-6 55 Läser morgontidning kl 6-7 56 Läser morgontidning kl 7-8 57 Läser morgontidning kl 8-9 58 Läser morgontidning kl 9-10 59 Morgon-TV: Bra programledare 60 Morgon-TV: Intressanta människor 61 Morgon-TV: Barnvänligt 62 Morgon-TV: Bra tips och ideer 63 Morgon-TV: Underhållande 64 Morgon-TV: Pålitligt 65 Morgon-TV: Bra nyhetspresentation 66 Ser aldrig på morgon-TV 67 Ägnad tid: Morgontidning 68 Ägnad tid: Radio 69 Tittar på Kanal 1 70 Tittar på TV 2 71 Tittar på TV3 72 Tittar på TV4 73 Tittar på TV5 Nordic 74 Tittar på CNN 75 Tittar på MTV 76 Tittar på Filmnet 77 Tittar på TV1000 78 Tittar på Eurosport 79 Tittar på Kollevisionen 80 Tittar på Kanal Göteborg i TV4 81 Tittar på TV21 82 Prenumererar ej morgontidning 83 Prenumererar på Arbetet/Nyheterna 84 Prenumererar på Svenska Dagbladet 85 Prenumererar på Göteborgs-Posten 86 Prenumererar på Dagens Nyheter 87 Prenumererar på Dagens Industri 88 Prenumererar på annan tidning 89 Annan tidning 1 90 Annan tidning 2 91 Viktigt innehåll: Sport 92 Viktigt innehåll: Insändare 93 Viktigt innehåll: Inrikesnyheter 94 Viktigt innehåll: Ekonomi och handel 95 Viktigt innehåll: Ledare 96 Viktigt innehåll: Nyheter från den egna kommunen 97 Viktigt innehåll: Nyheter från hela Västsverige 98 Viktigt innehåll: Utrikesnyheter 99 Viktigt innehåll: Kultur 100 Viktigt innehåll: Kommunalpolitik 101 Viktigt innehåll: Nöjen 102 Viktigt innehåll: Om radio/TV-program 103 Viktigt innehåll: Annonser 104 Läser om kommunala frågor 105 Förtroende för: Göteborgs-Posten 106 Förtroende för: Idag 107 Förtroende för: Aftonbladet 108 Förtroende för: Expressen 109 Förtroende för: Kanal 1/TV 2 110 Förtroende för: TV4 111 Förtroende för: Riksradion 112 Förtroende för: P4 Radio göteborg 113 Intresse för politik 114 Intresse för politik i egen kommun 115 Samhällsproblem 1 116 Samhällsproblem 2 117 Samhällsproblem 3 118 Minska den offentliga sektorn 119 Upphäva förbudet att höja kommunalskatten 120 Genomföra val vid olika tidpunkter 121 Överföra kommunala affärsverk i privata händer 122 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 123 Införa vårdnadsbidrag 124 Öka antalet privatskolor 125 Privatisering av äldreomsorgen 126 Införa biltullar vid infarterna till Göteborg 127 Behålla den nuvarande kommunala servicen 128 Omdöme om kommunstyrelsen 129 Medlemskap i EG 130 EG-medlemskaps inverkan på Sverige 131 EG-medlemskaps inverkan på Västsverige 132 EG-medlemskaps inverkan på kommunen 133 EG-medlemskaps inverkan på hushållet 134 Bästa parti 135 Bäst: Annat parti 136 Partianhängare 137 Förtroende för: Rikspolitiker 138 Förtroende för: Kommunens politiker 139 Förtroende för: Kommunens tjänstemän 140 Förtroende för: Lärare 141 Förtroende för: Läkare 142 Förtroende för: Journalister i TV 143 Förtroende för: Journalister i dagspressen 144 Förtroende för: Socialarbetare 145 Förtroende för: Företagsledare 146 Förtroende för: Fackliga ledare 147 Förtroende för: Poliser 148 Förtroende för: Bankdirektörer 149 Förtroende för: Präster 150 Utnyttjar själv: Barnomsorg 151 Utnyttjar själv: Skola 152 Utnyttjar själv: Barnavårdscentral 153 Utnyttjar själv: Vårdcentral 154 Utnyttjar själv: Sjukhusvård 155 Utnyttjar själv: Privatläkare 156 Utnyttjar själv: Folktandvård 157 Utnyttjar själv: Privattandläkare 158 Utnyttjar själv: Äldreomsorg 159 Utnyttjar själv: Socialvård 160 Utnyttjar själv: Kollektivtrafik 161 Utnyttjar själv: Idrottsanläggningar 162 Utnyttjar själv: Bibliotek 163 Utnyttjar själv: Kulturbud 164 Nära anhörig utnyttjar: Barnomsorg 165 Nära anhörig utnyttjar: Skola 166 Nära anhörig utnyttjar: Barnavårdscentral 167 Nära anhörig utnyttjar: Vårdcentral 168 Nära anhörig utnyttjar: Sjukhusvård 169 Nära anhörig utnyttjar: Privatläkare 170 Nära anhörig utnyttjar: Folktandvård 171 Nära anhörig utnyttjar: Privattandläkare 172 Nära anhörig utnyttjar: Äldreomsorg 173 Nära anhörig utnyttjar: Socialvård 174 Nära anhörig utnyttjar: Kollektivtrafik 175 Nära anhörig utnyttjar: Idrottsanläggningar 176 Nära anhörig utnyttjar: Bibliotek 177 Nära anhörig utnyttjar: Kulturbud 178 Arbetar själv inom: Barnomsorg 179 Arbetar själv inom: Skola 180 Arbetar själv inom: Barnavårdscentral 181 Arbetar själv inom: Vårdcentral 182 Arbetar själv inom: Sjukhusvård 183 Arbetar själv inom: Privatläkare 184 Arbetar själv inom: Folktandvård 185 Arbetar själv inom: Privattandläkare 186 Arbetar själv inom: Äldreomsorg 187 Arbetar själv inom: Socialvård 188 Arbetar själv inom: Kollektivtrafik 189 Arbetar själv inom: Idrottsanläggningar 190 Arbetar själv inom: Bibliotek 191 Arbetar själv inom: Kulturbud 192 Nöjd: Barnomsorg 193 Nöjd: Skola 194 Nöjd: Barnavårdscentral 195 Nöjd: Vårdcentral 196 Nöjd: Sjukhusvård 197 Nöjd: Privatläkare 198 Nöjd: Folktandvård 199 Nöjd: Privattandläkare 200 Nöjd: Äldreomsorg 201 Nöjd: Socialvård 202 Nöjd: Kollektivtrafik 203 Nöjd: Idrottsanläggningar 204 Nöjd: Bibliotek 205 Nöjd: Kulturutbud 206 Nöjd: Miljövård 207 Nöjd: Bostadstillgång 208 Ökade satsningar på servicen i kommunen, 1 209 Ökade satsningar på servicen i kommunen, 2 210 Ökade satsningar på servicen i kommunen, 3 211 Nedskärningar av servicen i kommunen, 1 212 Nedskärningar av servicen i kommunen, 2 213 Nedskärningar av servicen i kommunen, 3 214 Omdöme om den kommunala servicen 215 Kommun: Svårt att hitta rätt person 216 Kommun: Hjälpsamma anställda 217 Kommun: Svårbegripliga meddelanden 218 Kommun: Snabbt och effektivt arbete 219 Kommuns ekonomi 220 Region- och länsparlament bör inrättas 221 Landstingen bör avskaffas 222 Kommunalförbund bör överta från landstingen 223 Ny regional indelning 224 Det regionala samarbetet i Västsverige 225 Läser "Vårt Göteborg" 226 Åsikt om "Vårt Göteborg" 227 I "Vårt Göteborg" läser om: Kultur 228 I "Vårt Göteborg" läser om: Sjukvård/hälsovård 229 I "Vårt Göteborg" läser om: Trafik 230 I "Vårt Göteborg" läser om: Miljöfrågor 231 I "Vårt Göteborg" läser om: Skola/undervisning 232 I "Vårt Göteborg" läser om: Invandrafrågor 233 I "Vårt Göteborg" läser om: Stadsplaneringsfrågor 234 Kännedom om stadsdelsnämnd 235 Stadsdelsnämnd 236 SDN ansvarar för: Arbetsförmedlingen 237 SDN ansvarar för: Barnomsorgen 238 SDN ansvarar för: Biblioteken 239 SDN ansvarar för: Grundskolan 240 SDN ansvarar för: Gymnasieskolan 241 SDN ansvarar för: Hemtjänsten 242 SDN ansvarar för: Kollektivtrafik 243 SDN ansvarar för: Polisen 244 Antal stadsdelsnämnder 245 SDN: Lättare att komma i kontakt med politikerna 246 SDN: Kommunala verksamheten blivit dyrare 247 SDN: Kommunala servicen blivit bättre 248 Blivit bättre med stadsdelsnämnderna 249 Bättre med SDN, 1 250 Bättre med SDN, 2 251 Blivit sämre med stadsdelsnämnderna 252 Sämre med SDN, 1 253 Sämre med SDN, 2 254 Åsikt om kärnkraftanvändning 255 Risk för radioaktivt utsläpp vid olycka i Sverige 256 Risk för radioaktivt utsläpp vid olycka i Ringhals 257 Risk för ökade miljöskador genom utnyttjande av olja 258 Öka den kommunala miljövården 259 Stoppa privatbilismen i innerstäderna 260 Öka informationen om miljövänliga produkter 261 Bygga ut kollektivtrafiken 262 Friluftsliv 263 Motion eller idrott 264 Biobesök 265 Teaterbesök 266 Läst bok 267 Diskuterat politik 268 Gudstjänstbesök 269 Sett på video 270 Läst veckotidning 271 Spelat på tips, lotto eller V65 272 Köpt penning-, bingolotter 273 Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid 274 Hyrt videofilm 275 Rökt/snusat 276 Druckit sprit/vin/starköl 277 Bostadsort 278 Bostad 279 Boendetyp 280 Kommun 281 Boendetid 282 Uppväxtort: Ren landsbygd i Sverige 283 Uppväxtort: Mindre tätort i Sverige 284 Uppväxtort: Stad eller större tätort i Sverige 285 Uppväxtort: Stockholm, Göteborg eller Malmö 286 Uppväxtort: Annat land i Norden 287 Uppväxtort: Land utanför Norden 288 Åsikt om boende i kommunen 289 Åsikt om boende på område inom kommunen 290 Födelseår 291 Kön 292 Medborgarskap 293 Civilstånd 294 Utbildning 295 Förvärvsarbetande 296 Har beredskapsarbete 297 Arbetsmarknadsutbildning 298 Arbetslös 299 Ålderspensionär 300 Förtidspensionär 301 Förvärvsarbetande 302 Studerande 303 Yrkesarbetande 304 Yrke 305 Heltids- eller deltidsarbete 306 Yrkesgrupp: Tjänsteman 307 Yrkesgrupp: Tjänsteman med arbetsledande funktion 308 Yrkesgrupp: Tjänsteman med företagsledande funktion 309 Yrkesgrupp: Arbetare 310 Yrkesgrupp: Arbetare med arbetsledande funktion 311 Yrkesgrupp: Egenanställd arbetare 312 Yrkesgrupp: Jordbrukare - ingen anställd 313 Yrkesgrupp: Jordbrukare med anställda 314 Yrkesgrupp: Ensam företagare 315 Yrkesgrupp: Företagare med 1-9 anställda 316 Yrkesgrupp: Företagare med flera anställda 317 Statlig tjänst 318 Kommunal tjänst 319 Privat tjänst 320 Medlem i fackförening 321 Antal familjemedlemmar 322 Barn 1-3 år 323 Barn 4-6 år 324 Barn 7-16 år 325 Inga barn under 16 år 326 Hushållets årsinkomst 327 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 328 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 329 Tillgång till TV 330 Antal TV-apparater 331 Tillgång till telefon 332 Antal telefoner 333 Tillgång till telefonsvarare 334 Tillgång till mobiltelefon 335 Tillgång till Text-TV 336 Tillgång till video 337 Tillgång till kabel-TV 338 Tillgång till parabolantenn 339 Tillgång till persondator 340 Tillgång till mikrovågsugn 341 Tillgång till fax 342 Tillgång till CD-spelare 343 Tillgång till bil 344 Bil 1: Märke 345 Bil 1: Årsmodell 346 Bil 2: Märke 347 Bil 2: Årsmodell 348 Bil 3: Märke 349 Bil 3: Årsmodell 350 Tillgång till fritidshus 351 Det senaste årets förändring i privatekonomin 352 Det senaste årets förändring i kommunens ekonomi 353 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomin 354 Det kommande årets förändring i privatekonomin 355 Det kommande årets förändring i kommunens ekonomi 356 Det kommande årets förändring i den svenska ekonomin 357 Partival i riksdagsval om det vore val nu 358 Partival i kommunfullmäktigeval om det vore val nu

VAR 1 SSD STUDY NR 0466              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0466


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 14 width 1 MD=9 Kön 788 1. Man 786 2. Kvinna 12 9. Uppgift saknas
VAR 6 KOMMUN Loc 15 width 4 MD=9999 Kommun 124 1384. Kungsbacka 58 1401. Härryda 66 1402. Partille 28 1407. Öckerö 39 1415. Stenungsund 29 1419. Tjörn 909 1480. Göteborg 101 1481. Mölndal 76 1482. Kungälv 41 1521. Ale 78 1524. Lerum 25 1562. Lilla Edet 12 9999. Uppgift saknas
VAR 7 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 MD=99 Födelseår 13. 1913 . . 78. 1978 12 99. Uppgift saknas Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frek: 9 8 10 10 11 16 16 17 27 26 19 20 21 24 14 20 17 16 Kod: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 17 20 18 16 22 15 21 27 18 25 25 28 29 34 31 28 31 29 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 23 29 25 27 22 33 22 23 25 29 27 30 31 36 32 27 29 37 Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 99 Frek: 33 29 37 30 29 25 22 34 23 29 24 17 12
VAR 8 LÄSER GP 1 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 9 1 Läser eller tittar Du personligen i någon av följande dagstidningar regelbundet - och i så fall hur ofta? 1(1) Göteborgs-Posten 1093 1. 6-7 dagar per vecka 124 2. 4-5 dagar per vecka 145 3. 2-3 dagar per vecka 126 4. Mer sällan 31 5. Aldrig 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 9 LÄSER ARBETET 1 Loc 22 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) Arbetet/Nyheterna <Se F.1 för fullständig frågetext> 61 1. 6-7 dagar per vecka 39 2. 4-5 dagar per vecka 44 3. 2-3 dagar per vecka 240 4. Mer sällan 698 5. Aldrig 499 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 10 LÄSER IDAG 1 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) Idag <Se F.1 för fullständig frågetext> 116 1. 6-7 dagar per vecka 100 2. 4-5 dagar per vecka 306 3. 2-3 dagar per vecka 534 4. Mer sällan 203 5. Aldrig 322 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 11 LÄSER DAGENS NYHETER 1 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) Dagens Nyheter <Se F.1 för fullständig frågetext> 23 1. 6-7 dagar per vecka 8 2. 4-5 dagar per vecka 25 3. 2-3 dagar per vecka 278 4. Mer sällan 723 5. Aldrig 524 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 12 LÄSER SV. DAGBLADET 1 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 1(5) Svenska Dagbladet <Se F.1 för fullständig frågetext> 37 1. 6-7 dagar per vecka 16 2. 4-5 dagar per vecka 30 3. 2-3 dagar per vecka 236 4. Mer sällan 753 5. Aldrig 509 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 LÄSER DAGENS INDUSTRI 1 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 1(6) Dagens Industri <Se F.1 för fullständig frågetext> 43 1. 6-7 dagar per vecka 34 2. 4-5 dagar per vecka 54 3. 2-3 dagar per vecka 202 4. Mer sällan 740 5. Aldrig 508 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 LÄSER AFTONBLADET 1 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 1(7) Aftonbladet <Se F.1 för fullständig frågetext> 30 1. 6-7 dagar per vecka 28 2. 4-5 dagar per vecka 76 3. 2-3 dagar per vecka 433 4. Mer sällan 540 5. Aldrig 474 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 LÄSER EXPRESSEN 1 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 1(8) Expressen <Se F.1 för fullständig frågetext> 39 1. 6-7 dagar per vecka 23 2. 4-5 dagar per vecka 57 3. 2-3 dagar per vecka 540 4. Mer sällan 449 5. Aldrig 473 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 LÄSER ANNAN TIDNING,1 1 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 1(9) Annan tidning, 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 24 1. 6-7 dagar per vecka 22 2. 4-5 dagar per vecka 34 3. 2-3 dagar per vecka 40 4. Mer sällan 0 5. Aldrig 1461 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 LÄSER ANNAN TIDNING,2 1 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 1(10) Annan tidning, 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 1 1. 6-7 dagar per vecka 1 2. 4-5 dagar per vecka 7 3. 2-3 dagar per vecka 9 4. Mer sällan 0 5. Aldrig 1563 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 TIDNING 1 1 Loc 31 width 3 MD= 0 1(12) Tidning 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 2 005. Morgonposten 0 007. Göteborgs-Posten (söndagspren) 0 102. Arbetar-Tidningen Ny dag 0 103. Folkviljan 0 104. Smålands-Folket 0 105. Blekinge Folkblad 0 106. Nya Wärmland 0 201. Aftonbladet 0 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 0 203. Arbetet 0 204. Dagbladet Nya Samhället 1 205. Dala-Demokraten 0 206. Folkbladet Östgöten - Östergötlands Folkblad 0 207. Folket 1 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 0 209. Karlskoga-Kuriren 0 210. Kronobergaren/Sunnebo tidning 0 211. Länstidningen (Östersund) 0 212. Norrländska Socialdemokraten 1 213. Nya Norrland 0 214. Oskarshamns-Nyheterna 0 215. Piteå-Tidningen 0 216. Smålands Folkblad/Höglandet 0 217. Sydöstra Sveriges Dagblad/Sydöstran 0 218. Hälsinge-Kuriren 2 219. Värmlands Folkblad 0 220. Västerbottens Folkblad 0 221. Västerviks-Demokraten 0 222. Västgöta-Demokraten 0 223. Västmanlands Folkblad - Folkbladet för Västmanland 0 224. Örebro-Kuriren 0 225. Östra Småland 0 226. Stockholms-Tidningen 0 227. Aftontidningen 1 228. Morgontidningen Socialdemokraten 0 229. Skånska Socialdemokraten-Nyheterna 0 230. Ny Tid 0 231. Kuriren 0 233. Östgöten 0 234. Östergötlands Folkblad 0 236. Skaraborgaren 0 237. Aurora 0 301. Blekinge-Posten 0 302. Dalabygden 0 303. DB - Aktuella Journalen 0 304. Gävle Dalabygden 8 305. Hallands Nyheter 0 306. Haningebladet 0 307. Hudiksvalls-Tidningen 0 308. Hälsinglands Tidning 0 309. Kalmar Läns Tidning 0 310. Kinda-Posten 1 311. Laholms Tidning 0 312. Läns-Posten (Örebro) 0 313. Länstidningen Södertälje 0 314. Länstidningen Östergötland 0 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 0 316. Nord-Sverige 21 317. Norra Halland/Nordhalland 0 318. Norra Skåne 0 319. Norrtelje Tidning 0 320. Nynäshamns-Posten 0 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 0 322. Skaraborgs-Bygden 0 323. Skånska Dagbladet 0 324. Smålandsbygdens Tidning 0 325. Södermanlands Nyheter 0 326. Sörmlandsbygden 0 327. Vimmerby Tidning 0 328. Värmlandsbygden 0 329. Västerbygden 0 330. Västmanlands Nyheter 0 331. Uddevalla-Posten 0 332. Växjö-Bladet 0 333. Östersunds-Posten 0 334. Upplands Nyheter 0 335. Västerbottningen 0 336. Älvsborgs-Posten 0 337. Gästrikslands Tidning 1 401. Alingsås Tidning 0 402. Arboga Tidning 0 403. Bergslagsposten 0 404. Blekinge Läns Tidning 17 405. Bohuslänningen 0 406. Bergslagsbladet med Arboga Tidning 0 407. Elfsborgs Läns Tidning 0 408. Eskilstuna-Kuriren 0 409. Expressen 0 410. Falu-Kuriren 0 411. Gefle Dagblad 0 412. GT 0 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 0 414. Göteborgs-Posten 2 415. Hallands-Posten 0 416. Karlstads-Tidningen 0 417. Katrineholms-Kuriren 0 418. Kristianstadsbladet 0 419. Kvällsposten 4 420. Lerums Tidning 1 421. Ljusnan 0 422. Mellersta Skåne 0 423. Motala Tidning 1 424. Nerikes Allehanda 0 425. Norra Västerbotten 1 426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 0 427. Provinstidningen Dalsland 1 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 0 429. Smålands Dagblad 0 430. Smålands-Tidningen 0 432. Strengnes Tidning 1 433. Sundsvalls Tidning 3 434. Sydsvenska Dagbladet 0 435. Sydöstra Götalands Tidningar 0 436. Södra Sveriges Tidningar 0 437. Sölvesborgs-Tidningen 0 438. Tranås Tidning 0 439. Trelleborgs Allehanda 0 440. Uppsala Nya Tidning 0 441. Vadstena Skännings Tidning 1 442. Vestmanlands Läns Tidning 0 443. Vetlanda Posten 0 444. Västerbottens Kuriren 0 445. Ystads Allehanda 0 446. Örnsköldsviks Allehanda 0 447. Afton-Tidningen 0 448. Svenska Morgonbladet 0 449. Lunds Dagblad 0 450. Varbergs Tidning 0 451. Hudiksvallsposten 0 452. Söderhamns Tidning 0 453. Jämtlands Tidning 0 454. Hudiksvalls Nyheter 0 501. Barometern 3 502. Borås Tidning 0 503. Enköpings-Posten 0 504. Falköpings-Tidning 0 505. Filipstads Tidning 0 506. Gotlands Allehanda 0 507. Haparandabladet 0 509. Hjo Tidning 0 510. Mariestads-Tidningen/Tidning för Skaraborgs län 0 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 0 513. Nya Kristinehamns-Posten 1 514. Nya Wermlandstidningen 0 515. Oskarshamns-Tidning 1 516. Smålandsposten 0 517. Svenska Dagbladet 0 518. Tranås-Posten 2 519. Ulricehamns Tidning 1 520. Västerviks-Tidningen 0 521. Östgöta-Bladet 1 522. Östgöta Correspondenten 0 523. Norrlands-Posten 0 524. Älvsborgs Nyheter 0 525. Östergötlands Dagblad 0 526. Smålands Allahanda 0 527. Halland - Hallands Dagblad 0 528. Aftonposten 0 529. Östhammars Tidning 0 530. Sundsvallsposten 0 531. Sölvesborgs-Bladet 0 532. Westgöten 0 533. Köpinge-Posten 0 534. Nordsvenska Dagbladet 0 535. Karlsborgstidningen 0 601. Arvika Nyheter 0 602. Engelholms Tidning 0 603. Eslövs Tidning 0 604. Gotlänningen 0 605. Höganäs Tidning 0 606. Karlhamns Allehanda 0 607. Klippans Tidning 0 608. Landskrona-Posten 0 609. Ljungby Tidningen - Älmhults Tidning - Smålänningen 1 610. Nordvästra Skånes Tidningar 0 611. Norrbottens-Kuriren 0 612. Skaraborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 0 613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 0 614. Västernorrlands Allehanda 0 615. Västgöta-Bladet 1 616. Ölandsbladet 0 617. Öresunds-Posten 0 701. Arbetaren 0 702. Gnistan 0 703. Internationalen 0 704. Proletären 0 705. Norrskensflamman 1 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 1 802. Bengtfors-Tidningen Dalslänningen 0 803. Borlänge Tidning 5 804. Dagen 0 805. Dagens Nyheter 0 806. Danderyds Tidning 1 807. Eesti Päevaleht - Estniska Dagbladet 0 808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 0 809. Fagersta-Posten 0 810. Finn Sanomat 0 811. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 0 812. Helsinborgs Dagblad 0 813. Huddinge-Posten 0 814. Härjedalen 0 815. Järfälla Nyheter 0 816. Järva Nyheter 1 817. Jönköpings-Posten 0 818. Karlskoga Tidning 0 819. Klarälvsbygden 3 820. Kungälvs-Posten 0 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 12 822. Lilla Edet-Posten 0 823. Ljusdals-Posten 0 824. Ludvika Tidning 0 825. Lysekilposten med Orust-Tjörn 0 826. Mora Tidning 0 827. Mälaröarnas Nyheter 7 828. Mölndals-Posten 0 829. Norrort 0 830. Nybro Tidning 0 831. Sala Allehanda 0 832. Sandvikens Tidning 0 833. Sigtuna-Märsta-Posten 0 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 0 835. Sundbybergs och Solna Tidning 0 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 0 837. Säters Tidning 0 838. Södra Dalarnas Tidning 3 839. Trollhättans Tidning 0 840. Trosa Tidning 0 841. Vaxholms Tidning 0 842. Värnamo Nyheter 0 843. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 0 844. Väsby-Nytt 0 845. Västerort 2 846. Kungsbacka Tidning 0 847. Tempus 0 848. Alternativet 0 849. Göteborgs-Trakten 0 850. Stockholms Läns Södertälje Tidning 0 851. Annonsbladet (Helsingborg) 2 852. Dagens Industri 0 855. Stenungssundsposten 1 890. Lokal annonstidning 6 891. Utländsk dagstidning 1459 000. Frågan ej tillämplig
VAR 19 TIDNING 2 1 Loc 34 width 3 MD= 0 1(13) Tidning 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 005. Morgontidning . . 891. Utländsk dagstidning 1567 000. Frågan ej tillämplig Kod: 305 317 401 405 433 444 445 504 839 846 890 Frek: 1 4 1 2 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 891 0 Frek: 2 1567
VAR 20 RADIO GÖTEBORG 2 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 2 Hur ofta brukar Du ta del av följande typer av radiokanaler? 2(1) Radio Göteborg 326 1. 6-7 dagar per vecka 234 2. 4-5 dagar per vecka 233 3. 2-3 dagar per vecka 388 4. Mer sällan 246 5. Aldrig 155 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 CITY RADIO 2 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 9 2(2) City Radio <Se F.2 för fullständig frågetext> 85 1. 6-7 dagar per vecka 128 2. 4-5 dagar per vecka 163 3. 2-3 dagar per vecka 344 4. Mer sällan 474 5. Aldrig 388 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 P1 I RIKSRADION 2 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 2(3) P1 i riksradion <Se F.2 för fullständig frågetext> 247 1. 6-7 dagar per vecka 82 2. 4-5 dagar per vecka 154 3. 2-3 dagar per vecka 302 4. Mer sällan 451 5. Aldrig 346 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 23 P3 I RIKSRADION 2 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 2(4) P3 i riksradion <Se F.2 för fullständig frågetext> 301 1. 6-7 dagar per vecka 259 2. 4-5 dagar per vecka 278 3. 2-3 dagar per vecka 366 4. Mer sällan 147 5. Aldrig 231 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 24 JUKEBOX 2 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 2(5) Jukebox <Se F.2 för fullständig frågetext> 8 1. 6-7 dagar per vecka 12 2. 4-5 dagar per vecka 22 3. 2-3 dagar per vecka 127 4. Mer sällan 937 5. Aldrig 476 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 25 RADIO Z 2 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 2(6) Radio Z <Se F.2 för fullständig frågetext> 16 1. 6-7 dagar per vecka 27 2. 4-5 dagar per vecka 42 3. 2-3 dagar per vecka 144 4. Mer sällan 902 5. Aldrig 451 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 26 RADIO RIX 2 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 2(7) Radio Rix <Se F.2 för fullständig frågetext> 14 1. 6-7 dagar per vecka 9 2. 4-5 dagar per vecka 29 3. 2-3 dagar per vecka 101 4. Mer sällan 966 5. Aldrig 463 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 27 ÖVRIG NÄRRADIO 2 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 2(8) Övrig närradio <Se F.2 för fullständig frågetext> 25 1. 6-7 dagar per vecka 17 2. 4-5 dagar per vecka 61 3. 2-3 dagar per vecka 276 4. Mer sällan 764 5. Aldrig 439 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 28 TILLFÖRL. RADIO GBG 3 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 3 Om Du tänker på sådant som händer i Din kommun hur tillförlitlig bedömer Du följande mediers rapportering vara? 3(1) P4 Radio Göteborg 180 1. Mycket tillförlitlig 621 2. Ganska tillförlitlig 52 3. Inte särskilt tillförlitlig 18 4. Mindre tillförlitlig 8 5. Inte alls tillförlitlig 505 8. Har ingen uppfattning 180 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 29 TILLFÖRLIT CITY RADIO 3 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 3(2) City Radio <Se F.3 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket tillförlitlig 223 2. Ganska tillförlitlig 77 3. Inte särskilt tillförlitlig 60 4. Mindre tillförlitlig 46 5. Inte alls tillförlitlig 745 8. Har ingen uppfattning 368 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 30 TILLFÖRLIT RADIO RIX 3 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 3(3) Radio Rix <Se F.3 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket tillförlitlig 60 2. Ganska tillförlitlig 27 3. Inte särskilt tillförlitlig 16 4. Mindre tillförlitlig 17 5. Inte alls tillförlitlig 1026 8. Har ingen uppfattning 413 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 31 TILLFÖRLITLIG P1 3 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 3(4) P1 i riksradion <Se F.3 för fullständig frågetext> 266 1. Mycket tillförlitlig 385 2. Ganska tillförlitlig 25 3. Inte särskilt tillförlitlig 13 4. Mindre tillförlitlig 12 5. Inte alls tillförlitlig 544 8. Har ingen uppfattning 319 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 32 TILLFÖRLITLIG P3 3 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 3(5) P3 i riksradion <Se F.3 för fullständig frågetext> 201 1. Mycket tillförlitlig 566 2. Ganska tillförlitlig 62 3. Inte särskilt tillförlitlig 33 4. Mindre tillförlitlig 17 5. Inte alls tillförlitlig 370 8. Har ingen uppfattning 315 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 33 TILLFÖRLITLIG VÄSTNYTT 3 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 3(6) Västnytt i TV 2 <Se F.3 för fullständig frågetext> 489 1. Mycket tillförlitlig 679 2. Ganska tillförlitlig 29 3. Inte särskilt tillförlitlig 11 4. Mindre tillförlitlig 1 5. Inte alls tillförlitlig 172 8. Har ingen uppfattning 183 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 34 TILLFÖRLITLIG GP 3 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 3(7) Göteborgs-Posten <Se F.3 för fullständig frågetext> 294 1. Mycket tillförlitlig 881 2. Ganska tillförlitlig 112 3. Inte särskilt tillförlitlig 37 4. Mindre tillförlitlig 5 5. Inte alls tillförlitlig 110 8. Har ingen uppfattning 125 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 35 TILLFÖRLITLIG ARBETET 3 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 3(8) Arbetet/Nyheterna <Se F.3 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket tillförlitlig 275 2. Ganska tillförlitlig 48 3. Inte särskilt tillförlitlig 23 4. Mindre tillförlitlig 13 5. Inte alls tillförlitlig 766 8. Har ingen uppfattning 371 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 36 TILLFÖRLITLIG IDAG 3 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 3(9) Idag <Se F.3 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket tillförlitlig 420 2. Ganska tillförlitlig 262 3. Inte särskilt tillförlitlig 139 4. Mindre tillförlitlig 55 5. Inte alls tillförlitlig 354 8. Har ingen uppfattning 283 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 37 AKTUELLT 4 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 4 Hur ofta brukar Du titta på följande typer av nyhetsprogram i TV? 4(1) Aktuellt i Kanal 1 402 1. Dagligen 234 2. 5-6 ggr/vecka 323 3. 3-4 ggr/vecka 284 4. 1-2 ggr/vecka 174 5. Mer sällan 33 6. Aldrig 107 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 38 RAPPORT 4 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 4(2) Rapport i TV 2 <Se F.4 för fullständig frågetext> 430 1. Dagligen 264 2. 5-6 ggr/vecka 327 3. 3-4 ggr/vecka 253 4. 1-2 ggr/vecka 170 5. Mer sällan 42 6. Aldrig 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 39 VÄSTNYTT 4 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 4(3) Västnytt i TV 2 <Se F.4 för fullständig frågetext> 295 1. Dagligen 177 2. 5-6 ggr/vecka 238 3. 3-4 ggr/vecka 333 4. 1-2 ggr/vecka 303 5. Mer sällan 88 6. Aldrig 123 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 40 MORGON-TV I TV 2 4 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 4(4) Morgon i TV 2 <Se F.4 för fullständig frågetext> 24 1. Dagligen 19 2. 5-6 ggr/vecka 38 3. 3-4 ggr/vecka 76 4. 1-2 ggr/vecka 240 5. Mer sällan 882 6. Aldrig 278 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 41 NYHETERNA I TV4 4 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 4(5) Nyheterna i TV4 <Se F.4 för fullständig frågetext> 183 1. Dagligen 188 2. 5-6 ggr/vecka 354 3. 3-4 ggr/vecka 282 4. 1-2 ggr/vecka 256 5. Mer sällan 121 6. Aldrig 173 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 42 MORGON-TV I TV 4 4 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 4(6) Morgon i TV 4 <Se F.4 för fullständig frågetext> 42 1. Dagligen 36 2. 5-6 ggr/vecka 62 3. 3-4 ggr/vecka 80 4. 1-2 ggr/vecka 222 5. Mer sällan 862 6. Aldrig 253 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 43 3-MIN.NYHETER I TV3 4 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 4(7) 3-minutersnyheterna i TV3 <Se F.4 för fullständig frågetext> 29 1. Dagligen 25 2. 5-6 ggr/vecka 114 3. 3-4 ggr/vecka 139 4. 1-2 ggr/vecka 290 5. Mer sällan 710 6. Aldrig 250 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 44 RADIO KL 5.00-6.00 5 Loc 61 width 1 5 Vad gör Du på morgonen? (Ange för varje tidsintervall om Du någon gång lyssnar på radio, tittar på morgon-TV och/eller läser morgontidning.) 5(1) Lyssnar på radio 05.00-06.00 176 1. Markerat 1410 5. Ej markerat
VAR 45 RADIO KL 6.00-7.00 5 Loc 62 width 1 5(12) Lyssnar på radio 06.00-07.00 <Se F.5 för fullständig frågetext> 505 1. Markerat 1081 5. Ej markerat
VAR 46 RADIO KL 7.00-8.00 5 Loc 63 width 1 5(13) Lyssnar på radio 07.00-08.00 <Se F.5 för fullständig frågetext> 574 1. Markerat 1012 5. Ej markerat
VAR 47 RADIO KL 8.00-9.00 5 Loc 64 width 1 5(4) Lyssnar på radio 08.00-09.00 <Se F.5 för fullständig frågetext> 424 1. Markerat 1162 5. Ej markerat
VAR 48 RADIO KL 9.00-10.00 5 Loc 65 width 1 5(5) Lyssnar på radio 09.00-10.00 <Se F.5 för fullständig frågetext> 390 1. Markerat 1196 5. Ej markerat
VAR 49 TV KL 5.00-6.00 5 Loc 66 width 1 5(6) Tittar på morgon-TV 05.00-06.00 <Se F.5 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 1581 5. Ej markerat
VAR 50 TV KL 6.00-7.00 5 Loc 67 width 1 5(7) Tittar på morgon-TV 06.00-07.00 <Se F.5 för fullständig frågetext> 95 1. Markerat 1491 5. Ej markerat
VAR 51 TV KL 7.00-8.00 5 Loc 68 width 1 5(8) Tittar på morgon-TV 07.00-08.00 <Se F.5 för fullständig frågetext> 162 1. Markerat 1424 5. Ej markerat
VAR 52 TV KL 8.00-9.00 5 Loc 69 width 1 5(9) Tittar på morgon-TV 08.00-09.00 <Se F.5 för fullständig frågetext> 111 1. Markerat 1475 5. Ej markerat
VAR 53 TV KL 9.00-10.00 5 Loc 70 width 1 5(10) Tittar på morgon-TV 09.00-10.00 <Se F.5 för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 1551 5. Ej markerat
VAR 54 TIDNING KL 5.00-6.00 5 Loc 71 width 1 5(11) Läser morgontidning 05.00-06.00 <Se F.5 för fullständig frågetext> 162 1. Markerat 1424 5. Ej markerat
VAR 55 TIDNING KL 6.00-7.00 5 Loc 72 width 1 5(12) Läser morgontidning 06.00-07.00 <Se F.5 för fullständig frågetext> 415 1. Markerat 1171 5. Ej markerat
VAR 56 TIDNING KL 7.00-8.00 5 Loc 73 width 1 5(13) Läser morgontidning 07.00-08.00 <Se F.5 för fullständig frågetext> 455 1. Markerat 1131 5. Ej markerat
VAR 57 TIDNING KL 8.00-9.00 5 Loc 74 width 1 5(14) Läser morgontidning 08.00-09.00 <Se F.5 för fullständig frågetext> 285 1. Markerat 1301 5. Ej markerat
VAR 58 TIDNING KL 9.00-10.00 5 Loc 75 width 1 5(15) Läser morgontidning 09.00-10.00 <Se F.5 för fullständig frågetext> 190 1. Markerat 1396 5. Ej markerat
VAR 59 MORGON-TV BRA PRGRLED 6 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 8 6 Vilket intryck har Du av innehållet i morgon-TV? Ange vad som stämmer. 6(1) Bra programledare 58 1. Stämmer på TV 2 182 2. Stämmer på TV4 106 3. Stämmer på båda 23 4. Stämmer inte på någon 159 9. Uppgift saknas på hela frågan 1021 0. Frågan ej tillämplig 37 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 60 MORGON-TV INTRESS FOLK 6 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 8 6(2) Mycket intressanta människor <Se F.6 för fullständig frågetext> 40 1. Stämmer på TV 2 138 2. Stämmer på TV4 57 3. Stämmer på båda 64 4. Stämmer inte på någon 159 9. Uppgift saknas på hela frågan 1021 0. Frågan ej tillämplig 107 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 61 MORGON-TV BARNVÄNLIG 6 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 8 6(3) Barnvänligt <Se F.6 för fullständig frågetext> 45 1. Stämmer på TV 2 72 2. Stämmer på TV4 41 3. Stämmer på båda 107 4. Stämmer inte på någon 159 9. Uppgift saknas på hela frågan 1021 0. Frågan ej tillämplig 141 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 62 MORGON-TV BRA TIPS 6 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 8 6(4) Bra tips och ideer <Se F.6 för fullständig frågetext> 32 1. Stämmer på TV 2 110 2. Stämmer på TV4 29 3. Stämmer på båda 100 4. Stämmer inte på någon 159 9. Uppgift saknas på hela frågan 1021 0. Frågan ej tillämplig 135 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 63 MORGON-TV UNDERHÅLL 6 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 8 6(5) Underhållande <Se F.6 för fullständig frågetext> 37 1. Stämmer på TV 2 165 2. Stämmer på TV4 65 3. Stämmer på båda 51 4. Stämmer inte på någon 159 9. Uppgift saknas på hela frågan 1021 0. Frågan ej tillämplig 88 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 64 MORGON-TV PÅLITLIG 6 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 8 6(6) Pålitligt <Se F.6 för fullständig frågetext> 45 1. Stämmer på TV 2 96 2. Stämmer på TV4 75 3. Stämmer på båda 49 4. Stämmer inte på någon 159 9. Uppgift saknas på hela frågan 1021 0. Frågan ej tillämplig 141 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 65 MORGON-TV BRA NYHETER 6 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 8 6(7) Bra nyhetspresentation <Se F.6 för fullständig frågetext> 55 1. Stämmer på TV 2 172 2. Stämmer på TV4 99 3. Stämmer på båda 17 4. Stämmer inte på någon 159 9. Uppgift saknas på hela frågan 1021 0. Frågan ej tillämplig 63 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 66 SER EJ PÅ MORGON-TV 6 Loc 83 width 1 MD=9 6(8) Ser aldrig på morgon-TV <Se F.6 för fullständig frågetext> 1021 1. Markerat 406 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 ÄGNAD TID: MORGONTIDN 7 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 8 7 Har Dina morgonvanor förändrats sedan morgon-TV startade? Ägnar Du morgontidning och radio mer eller mindre tid än tidigare? 7(1) Morgontidning 12 1. Mycket mer 17 2. Något mer 289 3. Ungefär lika mycket 38 4. Något mindre 42 5. Mycket mindre 144 9. Uppgift saknas på hela frågan 1021 0. Frågan ej tillämplig 23 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 68 ÄGNAD TID: RADIO 7 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 8 7(2) Radio <Se F.7 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket mer 13 2. Något mer 242 3. Ungefär lika mycket 66 4. Något mindre 65 5. Mycket mindre 144 9. Uppgift saknas på hela frågan 1021 0. Frågan ej tillämplig 25 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 69 TITTAR PÅ KANAL 1 8 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 8 Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler? 8(1) Kanal 1 635 1. Dagligen 325 2. 5-6 ggr/vecka 294 3. 3-4 ggr/vecka 164 4. 1-2 ggr/vecka 65 5. Mer sällan 7 6. Aldrig 7 7. Har ej tillgång 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 TITTAR PÅ TV 2 8 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 8(2) TV 2 <Se F.8 för fullständig frågetext> 657 1. Dagligen 343 2. 5-6 ggr/vecka 311 3. 3-4 ggr/vecka 137 4. 1-2 ggr/vecka 49 5. Mer sällan 7 6. Aldrig 11 7. Har ej tillgång 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 TITTAR PÅ TV3 8 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 8(3) TV3 <Se F.8 för fullständig frågetext> 188 1. Dagligen 155 2. 5-6 ggr/vecka 254 3. 3-4 ggr/vecka 158 4. 1-2 ggr/vecka 131 5. Mer sällan 77 6. Aldrig 422 7. Har ej tillgång 165 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 TITTAR PÅ TV4 8 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 8(4) TV4 <Se F.8 för fullständig frågetext> 557 1. Dagligen 328 2. 5-6 ggr/vecka 312 3. 3-4 ggr/vecka 174 4. 1-2 ggr/vecka 79 5. Mer sällan 14 6. Aldrig 30 7. Har ej tillgång 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 TITTAR PÅ TV5 NORDIC 8 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 8(5) TV5 Nordic <Se F.8 för fullständig frågetext> 99 1. Dagligen 67 2. 5-6 ggr/vecka 127 3. 3-4 ggr/vecka 168 4. 1-2 ggr/vecka 201 5. Mer sällan 193 6. Aldrig 501 7. Har ej tillgång 194 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 TITTAR PÅ CNN 8 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 8(6) Nyhetskanalen CNN <Se F.8 för fullständig frågetext> 21 1. Dagligen 9 2. 5-6 ggr/vecka 37 3. 3-4 ggr/vecka 52 4. 1-2 ggr/vecka 112 5. Mer sällan 363 6. Aldrig 705 7. Har ej tillgång 251 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 TITTAR PÅ MTV 8 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 8(7) MTV <Se F.8 för fullständig frågetext> 76 1. Dagligen 35 2. 5-6 ggr/vecka 65 3. 3-4 ggr/vecka 83 4. 1-2 ggr/vecka 221 5. Mer sällan 379 6. Aldrig 450 7. Har ej tillgång 241 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 TITTAR PÅ FILMNET 8 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 8(8) Filmnet <Se F.8 för fullständig frågetext> 17 1. Dagligen 19 2. 5-6 ggr/vecka 23 3. 3-4 ggr/vecka 26 4. 1-2 ggr/vecka 24 5. Mer sällan 348 6. Aldrig 859 7. Har ej tillgång 234 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 TITTAR PÅ TV1000 8 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 8(9) TV1000 <Se F.8 för fullständig frågetext> 19 1. Dagligen 21 2. 5-6 ggr/vecka 31 3. 3-4 ggr/vecka 40 4. 1-2 ggr/vecka 28 5. Mer sällan 332 6. Aldrig 850 7. Har ej tillgång 229 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 TITTAR PÅ EUROSPORT 8 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 8(10) Eurosport <Se F.8 för fullständig frågetext> 68 1. Dagligen 42 2. 5-6 ggr/vecka 86 3. 3-4 ggr/vecka 117 4. 1-2 ggr/vecka 190 5. Mer sällan 336 6. Aldrig 497 7. Har ej tillgång 214 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 TITTAR PÅ KOLLEVISION 8 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 8(11) Kollevisionen <Se F.8 för fullständig frågetext> 7 1. Dagligen 1 2. 5-6 ggr/vecka 16 3. 3-4 ggr/vecka 41 4. 1-2 ggr/vecka 145 5. Mer sällan 513 6. Aldrig 602 7. Har ej tillgång 225 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 TITTAR PÅ KANAL GBG 8 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 8(12) Kanal Göteborg i TV4 <Se F.8 för fullständig frågetext> 51 1. Dagligen 34 2. 5-6 ggr/vecka 112 3. 3-4 ggr/vecka 171 4. 1-2 ggr/vecka 318 5. Mer sällan 384 6. Aldrig 280 7. Har ej tillgång 200 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 TITTAR PÅ TV21 8 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 8(13) TV21 <Se F.8 för fullständig frågetext> 11 1. Dagligen 4 2. 5-6 ggr/vecka 24 3. 3-4 ggr/vecka 66 4. 1-2 ggr/vecka 142 5. Mer sällan 467 6. Aldrig 615 7. Har ej tillgång 221 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 PREN EJ MORGONTIDNING 9 Loc 99 width 1 MD=9 9 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning? 9(1) Nej 309 1. Markerat 1241 5. Ej markerat 36 9. Uppgift saknas
VAR 83 PREN ARBETET 9 Loc 100 width 1 MD=9 9(2) Ja, på Arbetet/Nyheterna <Se F.9 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 1480 5. Ej markerat 36 9. Uppgift saknas
VAR 84 PREN SVENSKA DAGBLADET 9 Loc 101 width 1 MD=9 9(3) Ja, på Svenska Dagbladet <Se F.9 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 1501 5. Ej markerat 36 9. Uppgift saknas
VAR 85 PREN GÖTEBORGS-POSTEN 9 Loc 102 width 1 MD=9 9(4) Ja, på Göteborgs-Posten <Se F.9 för fullständig frågetext> 1155 1. Markerat 395 5. Ej markerat 36 9. Uppgift saknas
VAR 86 PREN DAGENS NYHETER 9 Loc 103 width 1 MD=9 9(5) Ja, på Dagens Nyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 1521 5. Ej markerat 36 9. Uppgift saknas
VAR 87 PREN DAGENS INDUSTRI 9 Loc 104 width 1 MD=9 9(6) Ja, på Dagens Industri <Se F.9 för fullständig frågetext> 42 1. Markerat 1508 5. Ej markerat 36 9. Uppgift saknas
VAR 88 PREN ANNAN TIDNING 9 Loc 105 width 1 MD=9 9(7) Ja, på annan tidning <Se F.9 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 1480 5. Ej markerat 36 9. Uppgift saknas
VAR 89 ANNAN TIDNING 1 9 Loc 106 width 3 MD= 0 or GE 999 9(8) Annan tidning 1 <Se F.9 för fullständig frågetext> 1 005. Morgonposten 0 007. Göteborgs-Posten (söndagspren) 0 102. Arbetar-Tidningen Ny dag 0 103. Folkviljan 0 104. Smålands-Folket 0 105. Blekinge Folkblad 0 106. Nya Wärmland 0 201. Aftonbladet 0 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 0 203. Arbetet 0 204. Dagbladet Nya Samhället 1 205. Dala-Demokraten 0 206. Folkbladet Östgöten - Östergötlands Folkblad 0 207. Folket 1 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 0 209. Karlskoga-Kuriren 0 210. Kronobergaren/Sunnebo tidning 0 211. Länstidningen (Östersund) 0 212. Norrländska Socialdemokraten 0 213. Nya Norrland 0 214. Oskarshamns-Nyheterna 0 215. Piteå-Tidningen 0 216. Smålands Folkblad/Höglandet 0 217. Sydöstra Sveriges Dagblad/Sydöstran 0 218. Hälsinge-Kuriren 2 219. Värmlands Folkblad 0 220. Västerbottens Folkblad 0 221. Västerviks-Demokraten 0 222. Västgöta-Demokraten 0 223. Västmanlands Folkblad - Folkbladet för Västmanland 0 224. Örebro-Kuriren 0 225. Östra Småland 0 226. Stockholms-Tidningen 0 227. Aftontidningen 0 228. Morgontidningen Socialdemokraten 0 229. Skånska Socialdemokraten-Nyheterna 0 230. Ny Tid 0 231. Kuriren 0 233. Östgöten 0 234. Östergötlands Folkblad 0 236. Skaraborgaren 0 237. Aurora 0 301. Blekinge-Posten 0 302. Dalabygden 0 303. DB - Aktuella Journalen 0 304. Gävle Dalabygden 4 305. Hallands Nyheter 0 306. Haningebladet 0 307. Hudiksvalls-Tidningen 0 308. Hälsinglands Tidning 0 309. Kalmar Läns Tidning 0 310. Kinda-Posten 0 311. Laholms Tidning 0 312. Läns-Posten (Örebro) 0 313. Länstidningen Södertälje 0 314. Länstidningen Östergötland 0 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 0 316. Nord-Sverige 18 317. Norra Halland/Nordhalland 0 318. Norra Skåne 0 319. Norrtelje Tidning 0 320. Nynäshamns-Posten 0 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 0 322. Skaraborgs-Bygden 0 323. Skånska Dagbladet 0 324. Smålandsbygdens Tidning 0 325. Södermanlands Nyheter 0 326. Sörmlandsbygden 0 327. Vimmerby Tidning 0 328. Värmlandsbygden 0 329. Västerbygden 0 330. Västmanlands Nyheter 0 331. Uddevalla-Posten 0 332. Växjö-Bladet 0 333. Östersunds-Posten 0 334. Upplands Nyheter 0 335. Västerbottningen 0 336. Älvsborgs-Posten 0 337. Gästrikslands Tidning 0 401. Alingsås Tidning 0 402. Arboga Tidning 0 403. Bergslagsposten 0 404. Blekinge Läns Tidning 4 405. Bohuslänningen 0 406. Bergslagsbladet med Arboga Tidning 0 407. Elfsborgs Läns Tidning 0 408. Eskilstuna-Kuriren 0 409. Expressen 0 410. Falu-Kuriren 0 411. Gefle Dagblad 1 412. GT 0 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 0 414. Göteborgs-Posten 1 415. Hallands-Posten 0 416. Karlstads-Tidningen 0 417. Katrineholms-Kuriren 0 418. Kristianstadsbladet 0 419. Kvällsposten 1 420. Lerums Tidning 0 421. Ljusnan 0 422. Mellersta Skåne 0 423. Motala Tidning 0 424. Nerikes Allehanda 0 425. Norra Västerbotten 0 426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 0 427. Provinstidningen Dalsland 0 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 0 429. Smålands Dagblad 0 430. Smålands-Tidningen 0 432. Strengnes Tidning 0 433. Sundsvalls Tidning 1 434. Sydsvenska Dagbladet 0 435. Sydöstra Götalands Tidningar 0 436. Södra Sveriges Tidningar 0 437. Sölvesborgs-Tidningen 0 438. Tranås Tidning 0 439. Trelleborgs Allehanda 0 440. Uppsala Nya Tidning 0 441. Vadstena Skännings Tidning 0 442. Vestmanlands Läns Tidning 0 443. Vetlanda Posten 0 444. Västerbottens Kuriren 0 445. Ystads Allehanda 0 446. Örnsköldsviks Allehanda 0 447. Afton-Tidningen 0 448. Svenska Morgonbladet 0 449. Lunds Dagblad 0 450. Varbergs Tidning 0 451. Hudiksvallsposten 0 452. Söderhamns Tidning 0 453. Jämtlands Tidning 0 454. Hudiksvalls Nyheter 0 501. Barometern 4 502. Borås Tidning 0 503. Enköpings-Posten 0 504. Falköpings-Tidning 0 505. Filipstads Tidning 0 506. Gotlands Allehanda 0 507. Haparandabladet 0 509. Hjo Tidning 0 510. Mariestads-Tidningen/Tidning för Skaraborgs län 0 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 0 513. Nya Kristinehamns-Posten 0 514. Nya Wermlandstidningen 0 515. Oskarshamns-Tidning 0 516. Smålandsposten 1 517. Svenska Dagbladet 0 518. Tranås-Posten 1 519. Ulricehamns Tidning 0 520. Västerviks-Tidningen 0 521. Östgöta-Bladet 0 522. Östgöta Correspondenten 0 523. Norrlands-Posten 0 524. Älvsborgs Nyheter 0 525. Östergötlands Dagblad 0 526. Smålands Allahanda 0 527. Halland - Hallands Dagblad 0 528. Aftonposten 0 529. Östhammars Tidning 0 530. Sundsvallsposten 0 531. Sölvesborgs-Bladet 0 532. Westgöten 0 533. Köpinge-Posten 0 534. Nordsvenska Dagbladet 0 535. Karlsborgstidningen 0 601. Arvika Nyheter 0 602. Engelholms Tidning 0 603. Eslövs Tidning 0 604. Gotlänningen 0 605. Höganäs Tidning 0 606. Karlhamns Allehanda 0 607. Klippans Tidning 0 608. Landskrona-Posten 0 609. Ljungby Tidningen - Älmhults Tidning - Smålänningen 1 610. Nordvästra Skånes Tidningar 0 611. Norrbottens-Kuriren 0 612. Skaraborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 0 613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 0 614. Västernorrlands Allehanda 0 615. Västgöta-Bladet 1 616. Ölandsbladet 0 617. Öresunds-Posten 0 701. Arbetaren 0 702. Gnistan 0 703. Internationalen 0 704. Proletären 0 705. Norrskensflamman 0 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 0 802. Bengtfors-Tidningen Dalslänningen 0 803. Borlänge Tidning 5 804. Dagen 0 805. Dagens Nyheter 0 806. Danderyds Tidning 1 807. Eesti Päevaleht - Estniska Dagbladet 0 808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 0 809. Fagersta-Posten 0 810. Finn Sanomat 0 811. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 0 812. Helsinborgs Dagblad 0 813. Huddinge-Posten 0 814. Härjedalen 0 815. Järfälla Nyheter 0 816. Järva Nyheter 0 817. Jönköpings-Posten 0 818. Karlskoga Tidning 0 819. Klarälvsbygden 1 820. Kungälvs-Posten 0 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 7 822. Lilla Edet-Posten 0 823. Ljusdals-Posten 0 824. Ludvika Tidning 0 825. Lysekilposten med Orust-Tjörn 0 826. Mora Tidning 0 827. Mälaröarnas Nyheter 3 828. Mölndals-Posten 0 829. Norrort 0 830. Nybro Tidning 0 831. Sala Allehanda 0 832. Sandvikens Tidning 0 833. Sigtuna-Märsta-Posten 1 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 0 835. Sundbybergs och Solna Tidning 0 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 0 837. Säters Tidning 0 838. Södra Dalarnas Tidning 3 839. Trollhättans Tidning 0 840. Trosa Tidning 0 841. Vaxholms Tidning 0 842. Värnamo Nyheter 0 843. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 0 844. Väsby-Nytt 0 845. Västerort 2 846. Kungsbacka Tidning 0 847. Tempus 0 848. Alternativet 0 849. Göteborgs-Trakten 0 850. Stockholms Läns Södertälje Tidning 0 851. Annonsbladet (Helsingborg) 1 852. Dagens Industri 0 855. Stenungssundsposten 1 890. Lokal annonstidning 1 891. Utländsk dagstidning 1480 000. Frågan ej tillämplig 37 999. Uppgift saknas
VAR 90 ANNAN TIDNING 2 9 Loc 109 width 3 MD= 0 or GE 999 9(9) Annan tidning 2 <Se F.9 för fullständig frågetext> 005. Morgonposten . . 891. Utländsk dagstidning 1544 000. Frågan ej tillämplig 36 999. Uppgift saknas Kod: 7 317 804 846 0 999 Frek: 1 2 1 2 1544 36
VAR 91 VIKTIG: SPORT 13 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 13 Hur viktiga anser Du personligen att nedanstående typer av tidningsinnehåll är? Markera för varje innehållstyp hur viktigt Du anser det vara att Din lokala morgontidning innehåller just detta. 13(1) Sport 286 1. Mycket viktigt 298 2. Ganska viktigt 249 3. Något viktigt 78 4. Varken eller/vet ej 123 5. Något oviktigt 188 6. Ganska oviktigt 215 7. Mycket oviktigt 91 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 VIKTIG: INSÄNDARE 13 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 13(2) Insändare <Se F.13 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket viktigt 411 2. Ganska viktigt 339 3. Något viktigt 148 4. Varken eller/vet ej 115 5. Något oviktigt 116 6. Ganska oviktigt 67 7. Mycket oviktigt 132 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 VIKTIG: INRIKESNYHET 13 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 13(3) Inrikesnyheter <Se F.13 för fullständig frågetext> 910 1. Mycket viktigt 341 2. Ganska viktigt 61 3. Något viktigt 25 4. Varken eller/vet ej 13 5. Något oviktigt 36 6. Ganska oviktigt 76 7. Mycket oviktigt 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 VIKTIG: EKONOMI 13 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 13(4) Ekonomi och handel <Se F.13 för fullständig frågetext> 434 1. Mycket viktigt 453 2. Ganska viktigt 243 3. Något viktigt 108 4. Varken eller/vet ej 57 5. Något oviktigt 63 6. Ganska oviktigt 50 7. Mycket oviktigt 120 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 VIKTIG: LEDARE 13 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 13(5) Ledare <Se F.13 för fullständig frågetext> 267 1. Mycket viktigt 291 2. Ganska viktigt 331 3. Något viktigt 231 4. Varken eller/vet ej 101 5. Något oviktigt 100 6. Ganska oviktigt 75 7. Mycket oviktigt 132 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 VIKTIG: NYHET KOMMUN 13 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 13(6) Nyheter från den egna kommunen <Se F.13 för fullständig frågetext> 726 1. Mycket viktigt 431 2. Ganska viktigt 141 3. Något viktigt 35 4. Varken eller/vet ej 24 5. Något oviktigt 40 6. Ganska oviktigt 66 7. Mycket oviktigt 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 VIKTIG: NYHET VÄSTSV 13 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 13(7) Nyheter från hela Västsverige <Se F.13 för fullständig frågetext> 542 1. Mycket viktigt 580 2. Ganska viktigt 175 3. Något viktigt 39 4. Varken eller/vet ej 23 5. Något oviktigt 46 6. Ganska oviktigt 60 7. Mycket oviktigt 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 VIKTIG: UTRIKESNYHET 13 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 13(8) Utrikesnyheter <Se F.13 för fullständig frågetext> 731 1. Mycket viktigt 431 2. Ganska viktigt 131 3. Något viktigt 29 4. Varken eller/vet ej 24 5. Något oviktigt 42 6. Ganska oviktigt 59 7. Mycket oviktigt 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 VIKTIG: KULTUR 13 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 13(9) Kultur <Se F.13 för fullständig frågetext> 314 1. Mycket viktigt 353 2. Ganska viktigt 337 3. Något viktigt 138 4. Varken eller/vet ej 109 5. Något oviktigt 75 6. Ganska oviktigt 90 7. Mycket oviktigt 112 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 VIKTIG: KOMMUNALPOL 13 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 13(10) Kommunalpolitik <Se F.13 för fullständig frågetext> 314 1. Mycket viktigt 470 2. Ganska viktigt 291 3. Något viktigt 121 4. Varken eller/vet ej 82 5. Något oviktigt 81 6. Ganska oviktigt 69 7. Mycket oviktigt 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 VIKTIG: NÖJEN 13 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 13(11) Nöjen <Se F.13 för fullständig frågetext> 262 1. Mycket viktigt 496 2. Ganska viktigt 386 3. Något viktigt 91 4. Varken eller/vet ej 83 5. Något oviktigt 62 6. Ganska oviktigt 32 7. Mycket oviktigt 116 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 VIKTIG: TV-PROGRAM 13 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 13(12) Om radio- och TV-program <Se F.13 för fullständig frågetext> 504 1. Mycket viktigt 493 2. Ganska viktigt 245 3. Något viktigt 44 4. Varken eller/vet ej 56 5. Något oviktigt 56 6. Ganska oviktigt 62 7. Mycket oviktigt 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 VIKTIG: ANNONSER 13 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 13(13) Annonser <Se F.13 för fullständig frågetext> 250 1. Mycket viktigt 423 2. Ganska viktigt 386 3. Något viktigt 108 4. Varken eller/vet ej 103 5. Något oviktigt 100 6. Ganska oviktigt 72 7. Mycket oviktigt 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 LÄSER KOMM. FRÅGOR 21 Loc 125 width 1 MD=9 21 Hur mycket brukar Du läsa om kommunalpolitik, kommunala frågor och kommunal service i den lokala morgon- och/eller kvällstidning Du brukar läsa? 145 1. Allt/nästan allt 610 2. Ganska mycket 549 3. Inte särskilt mycket 243 4. Nästan ingenting 39 9. Uppgift saknas
VAR 105 FÖRTRO GP 22 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 22 Hur stort förtroende har Du för nedanstående svenska massmedier? 22(1) Göteborgs-Posten 221 1. Mycket stort förtroende 837 2. Ganska stort förtroende 378 3. Varken stort eller litet förtroende 53 4. Ganska litet förtroende 19 5. Mycket litet förtroende 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 FÖRTRO IDAG 22 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 22(2) Idag <Se F.22 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket stort förtroende 313 2. Ganska stort förtroende 572 3. Varken stort eller litet förtroende 265 4. Ganska litet förtroende 143 5. Mycket litet förtroende 217 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 FÖRTRO AFTONBLADET 22 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 22(3) Aftonbladet <Se F.22 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket stort förtroende 164 2. Ganska stort förtroende 574 3. Varken stort eller litet förtroende 277 4. Ganska litet förtroende 209 5. Mycket litet förtroende 308 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 FÖRTRO EXPRESSEN 22 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 22(4) Expressen <Se F.22 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket stort förtroende 98 2. Ganska stort förtroende 546 3. Varken stort eller litet förtroende 316 4. Ganska litet förtroende 267 5. Mycket litet förtroende 311 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 FÖRTRO KANAL 1/TV 2 22 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 22(5) Sveriges Television (Kanal 1/TV 2) <Se F.22 för fullständig frågetext> 327 1. Mycket stort förtroende 813 2. Ganska stort förtroende 273 3. Varken stort eller litet förtroende 27 4. Ganska litet förtroende 14 5. Mycket litet förtroende 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 FÖRTRO TV4 22 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 22(6) TV4 <Se F.22 för fullständig frågetext> 235 1. Mycket stort förtroende 727 2. Ganska stort förtroende 398 3. Varken stort eller litet förtroende 51 4. Ganska litet förtroende 22 5. Mycket litet förtroende 124 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 FÖRTRO RIKSRADIO 22 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 22(7) Riksradion <Se F.22 för fullständig frågetext> 363 1. Mycket stort förtroende 698 2. Ganska stort förtroende 291 3. Varken stort eller litet förtroende 27 4. Ganska litet förtroende 19 5. Mycket litet förtroende 159 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 FÖRTRO P4 RADIO GBG 22 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 22(8) P4 Radio Göteborg <Se F.22 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket stort förtroende 513 2. Ganska stort förtroende 580 3. Varken stort eller litet förtroende 89 4. Ganska litet förtroende 43 5. Mycket litet förtroende 183 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 INTRESSE FÖR POLITIK 23 Loc 134 width 1 MD=9 23 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 183 1. Mycket intresserad 697 2. Ganska intresserad 567 3. Inte särskilt intresserad 119 4. Inte alls intresserad 20 9. Uppgift saknas
VAR 114 INTRESSE EGEN KOMMUN 24 Loc 135 width 1 MD=9 24 Hur pass intresserad är Du i av politiken i Din kommun? 156 1. Mycket intresserad 680 2. Ganska intresserad 606 3. Inte särskilt intresserad 124 4. Inte alls intresserad 20 9. Uppgift saknas
VAR 115 SAMHÄLLSPROBLEM 1 25 Loc 136 width 3 MD=999 25 Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i Din kommun idag? Ange högst tre frågor/problem. 25(1) Samhällsproblem 1 25 001. Skatten i kommunen 0 002. Skattestoppet (andra rikspolitiska kommunalskattefrågor) 0 003. Andra skatter 11 010. Avgifter och taxor 178 020. Kommunens ekonomi 0 021. Sveriges ekonomi 6 022. Ekonomi övrigt 2 030. Offentlig sektor 2 031. Privatisering/avreglering 10 040. Kommunal service allmänt 13 050. Sociala frågor 0 051. Socialbidrag 3 055. Fördelningsfrågor 94 060. Äldreomsorg (allmänt) 0 061. Hemtjänsten 0 062. Färdtjänsten 92 070. Sjukvården allmänt 0 071. Vårdcentraler 3 072. Husläkare 0 073. Privat sjukvård 1 077. Handikappfrågor 3 078. Omsorgen om psykiskt handikappade 73 080. Skolan 0 081. Grundskolan 0 082. Gymnasieskolan 0 083. Skolpeng 1 084. Fristående skolor/privatskolor 0 088. Alkohol/narkotika/droger 126 090. Barnomsorgen 0 091. Vårdnadsbidrag 7 092. Daghem/familjedaghem 0 093. Privat barnomsorg 1 094. Barnfamiljernas ekonomi 2 100. Kultur 0 101. Bibliotek 0 102. Teater 5 110. Fritids/idrottsfrågor 2 111. Bidrag till föreningar 0 112. Idrottsanläggningar 16 113. Ungdomsfrågor 25 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 22 121. Kollektivtrafik 1 122. Bilar/privatbilism 4 123. Vägtullar 6 130. Gator/vägar/renhållning 12 140. Bostäder (allmänt) 1 141. Tillgång till bostäder 4 145. Stadsplanefrågor 87 150. Miljöfrågor 6 160. Politiker (allmänt) 11 161. Bristande förtroende för den kommunala ledningen 1 170. Byråkrati 0 175. Information till medborgarna 23 180. Nedskärningar allmänt 0 181. Nedskärningar inom äldreomsorgen 13 182. Nedskärningar inom barnomsorgen 8 183. Nedskärningar inom sjukvården 14 184. Nedskärningar inom skolan 0 185. Nedskärningar inom kultur 0 186. Nedskärningar inom fritid 0 187. Nedskärningar inom miljövård 3 188. Nedskärningar bland personalen 3 189. Nedskärningar inom social välfärd 0 190. Nedskärningar arbetsmarknadsåtgärder 0 191. Nedskärningar inom ungdomsverksamheten 4 195. Nedskärningar inom fler än två områden 14 200. Lokal fråga Göteborg SDN 3 201. Lokal fråga Göteborg övrigt 6 202. Lokal fråga Ale 2 203. Lokal fråga Härryda 2 204. Lokal fråga Kungsbacka 1 205. Lokal fråga Kungälv 0 206. Lokal fråga Lerum 0 207. Lokal fråga Lilla Edet 1 208. Lokal fråga Mölndal 1 209. Lokal fråga Partille 1 210. Lokal fråga Stenungsund 2 211. Lokal fråga Tjörn 2 212. Lokal fråga Öckerö 0 213. Lokal fråga Okänd kommun 203 220. Syssesättning 2 230. Näringslivet i kommunen (varvet etc) 6 235. Lag och ordning/brottslighet 1 236. Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 49 240. Invandrar/flyktingfrågor 7 241. Främlingsfientlighet 0 250. Regionfrågor 0 260. Utrikes/internationella frågor 12 500. Övrigt 13 505. Övriga rikspolitiska frågor 1 510. Svaret=alla frågor är viktiga 22 888. Vet ej 311 999. Uppgift saknas
VAR 116 SAMHÄLLSPROBLEM 2 25 Loc 139 width 3 MD=999 25(2) Samhällsproblem 2 <Se F.25 för fullständig frågetext> 001. Skatten i kommunen . . 510. Svaret=alla frågor är viktiga 1 888. Vet ej 608 999. Uppgift saknas Kod: 1 3 10 20 21 22 30 31 40 50 51 55 60 Frek: 10 2 5 50 1 3 2 2 11 16 1 5 137 Kod: 61 62 70 71 72 77 78 80 81 82 84 88 90 Frek: 2 1 86 1 2 2 3 84 2 1 1 2 78 Kod: 91 92 93 100 110 111 112 113 120 121 122 123 130 Frek: 1 3 2 7 6 1 1 16 34 29 1 3 4 Kod: 140 145 150 160 161 170 175 180 181 182 183 184 186 Frek: 16 5 61 10 11 4 1 6 2 8 11 9 3 Kod: 188 189 190 191 195 200 201 202 203 204 205 207 208 Frek: 2 2 1 1 3 4 3 2 1 1 2 1 1 Kod: 209 211 212 213 220 230 235 236 240 241 250 260 500 Frek: 3 2 1 1 94 8 13 6 32 4 1 2 14 Kod: 505 888 999 Frek: 7 1 608
VAR 117 SAMHÄLLSPROBLEM 3 25 Loc 142 width 3 MD=999 25(3) Samhällsproblem 3 <Se F.25 för fullständig frågetext> 001. Skatten i kommunen . . 510. Svaret=alla frågor är viktiga 1 888. Vet ej 894 999. Uppgift saknas Kod: 1 3 10 20 22 30 31 40 50 51 55 60 62 Frek: 9 1 5 43 3 1 1 12 8 1 4 73 2 Kod: 70 71 73 77 78 80 88 90 91 92 100 101 110 Frek: 47 1 1 1 1 57 1 36 1 2 9 2 10 Kod: 112 113 120 121 123 130 140 145 150 160 161 170 180 Frek: 1 12 30 25 1 4 16 5 55 5 8 2 6 Kod: 181 182 183 184 188 189 195 200 201 203 205 207 211 Frek: 7 3 1 5 6 3 2 3 6 1 1 1 2 Kod: 220 230 235 236 240 241 260 500 505 888 999 Frek: 56 6 15 8 35 3 2 13 10 1 894
VAR 118 MINSKA OFFENT SEKTOR 26 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 26 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 26(1) Minska den offentliga sektorn 226 1. Mycket bra förslag 317 2. Ganska bra förslag 301 3. Varken bra eller dåligt förslag 304 4. Ganska dåligt förslag 302 5. Mycket dåligt förslag 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 67 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 HÖJA KOMMUNALSKATT 26 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 26(2) Upphäva förbudet att höja kommunalskatten <Se F.26 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket bra förslag 345 2. Ganska bra förslag 393 3. Varken bra eller dåligt förslag 289 4. Ganska dåligt förslag 251 5. Mycket dåligt förslag 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 67 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 VAL OLIKA TIDPUNKTER 26 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 26(3) Genomföra val till riksdagen och kommunen/landstinget vid olika tidpunkter <Se F.26 för fullständig frågetext> 195 1. Mycket bra förslag 271 2. Ganska bra förslag 497 3. Varken bra eller dåligt förslag 229 4. Ganska dåligt förslag 247 5. Mycket dåligt förslag 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 67 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 AFFÄRSVERK PRIV REGI 26 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 26(4) Överföra kommunala affärsverk, t ex energiverk, i privata händer <Se F.26 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket bra förslag 314 2. Ganska bra förslag 311 3. Varken bra eller dåligt förslag 333 4. Ganska dåligt förslag 377 5. Mycket dåligt förslag 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 67 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 SJUKVÅRD I PRIV REGI 26 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 26(5) Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.26 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket bra förslag 289 2. Ganska bra förslag 306 3. Varken bra eller dåligt förslag 363 4. Ganska dåligt förslag 379 5. Mycket dåligt förslag 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 67 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 INFÖRA VÅRDNADSBIDRAG 26 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 26(6) Införa vårdnadsbidrag <Se F.26 för fullständig frågetext> 178 1. Mycket bra förslag 313 2. Ganska bra förslag 321 3. Varken bra eller dåligt förslag 251 4. Ganska dåligt förslag 367 5. Mycket dåligt förslag 89 0. Uppgift saknas på delfrågan 67 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 FLER PRIVATSKOLOR 26 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 26(7) Öka antalet privatskolor <Se F.26 för fullständig frågetext> 108 1. Mycket bra förslag 234 2. Ganska bra förslag 409 3. Varken bra eller dåligt förslag 319 4. Ganska dåligt förslag 387 5. Mycket dåligt förslag 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 67 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 PRIVAT ÄLDREOMSORG 26 Loc 152 width 1 MD=0 or GE 9 26(8) Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.26 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket bra förslag 226 2. Ganska bra förslag 290 3. Varken bra eller dåligt förslag 326 4. Ganska dåligt förslag 554 5. Mycket dåligt förslag 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 67 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 BILTULL TILL GBG 26 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 26(9) Införa biltullar vid infarterna till Göteborg <Se F.26 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket bra förslag 185 2. Ganska bra förslag 182 3. Varken bra eller dåligt förslag 233 4. Ganska dåligt förslag 754 5. Mycket dåligt förslag 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 67 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 BEHÅLLA KOMM SERVICE 26 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 26(10) Det är bättre att behålla den nuvarande kommunala servicen än att sänka kommunalskatten <Se F.26 för fullständig frågetext> 577 1. Mycket bra förslag 458 2. Ganska bra förslag 275 3. Varken bra eller dåligt förslag 89 4. Ganska dåligt förslag 65 5. Mycket dåligt förslag 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 67 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 OMDÖME KOMMUNSTYRELSE 27 Loc 155 width 1 MD=9 27 Hur tycker Du att kommunstyrelsen i Din kommun sköter sin uppgift? 16 1. Mycket bra 306 2. Ganska bra 716 3. Varken bra eller dåligt 370 4. Ganska dåligt 118 5. Mycket dåligt 60 9. Uppgift saknas
VAR 129 MEDLEMSKAP I EG 28 Loc 156 width 1 MD=9 28 Vad är Din åsikt om ett svenskt medlemskap i EG? 471 1. I huvudsak för ett svenskt medlemskap i EG 525 3. Har ingen bestämt åsikt i frågan 565 5. I huvudsak emot ett svenskt medlemskap i EG 25 9. Uppgift saknas
VAR 130 EG-MEDLEM: SVERIGE 29 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 29A Skulle enligt Din bedömning ett svenskt medlemskap i EG i huvudsak vara till fördel eller till nackdel för Sverige 503 1. Huvudsakligen till fördel 389 3. Varken fördel eller nackdel 531 5. Huvudsakligen till nackdel 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 139 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 EG-MEDLEM:VÄSTSVERIGE 29 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 29B Skulle enligt Din bedömning ett svenskt medlemskap i EG i huvudsak vara till fördel eller till nackdel för Västsverige 433 1. Huvudsakligen till fördel 467 3. Varken fördel eller nackdel 432 5. Huvudsakligen till nackdel 115 0. Uppgift saknas på delfrågan 139 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 EG-MEDLEM: KOMMUNEN 29 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 29C Skulle enligt Din bedömning ett svenskt medlemskap i EG i huvudsak vara till fördel eller till nackdel för Din kommun 333 1. Huvudsakligen till fördel 573 3. Varken fördel eller nackdel 429 5. Huvudsakligen till nackdel 112 0. Uppgift saknas på delfrågan 139 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 EG-MEDLEM: HUSHÅLL 29 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 29D Skulle enligt Din bedömning ett svenskt medlemskap i EG i huvudsak vara till fördel eller till nackdel för Dig och Ditt hushåll 334 1. Huvudsakligen till fördel 572 3. Varken fördel eller nackdel 447 5. Huvudsakligen till nackdel 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 139 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 BÄSTA PARTI 30 Loc 161 width 2 MD=99 30 Vilket parti tycker Du bäst om idag? 51 01. Vänsterpartiet 588 02. Socialdemokraterna 39 03. Centerpartiet 146 04. Folkpartiet liberalerna 336 05. Moderata samlingspartiet 34 06. Kds-Kristdemokratiska samhällspartiet 46 07. Miljöpartiet de gröna 76 08. Ny Demokrati 48 09. Annat parti 49 10. Annat parti angivet 173 99. Uppgift saknas
VAR 135 BÄST: ANNAT PARTI 30 Loc 163 width 37 alphabetic 30(1) Annat parti <Se F.30 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 136 PARTIANHÄNGARE 30 Loc 200 width 1 MD=9 30(1) Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 328 1. Ja, mycket övertygad 533 3. Ja, något övertygad 529 5. Nej 196 9. Uppgift saknas
VAR 137 FÖRTRO RIKSPOLITIKER 31 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 31 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 31(1) Rikspolitiker 21 1. Mycket stort förtroende 318 2. Ganska stort förtroende 532 3. Varken stort eller litet förtroende 399 4. Ganska litet förtroende 224 5. Mycket litet förtroende 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 FÖRTRO KOMMUNPOLITIK 31 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 31(2) Kommunens politiker <Se F.31 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket stort förtroende 248 2. Ganska stort förtroende 622 3. Varken stort eller litet förtroende 417 4. Ganska litet förtroende 202 5. Mycket litet förtroende 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 FÖRTRO TJÄNSTEMÄN 31 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 31(3) Kommunens tjänstemän <Se F.31 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket stort förtroende 237 2. Ganska stort förtroende 656 3. Varken stort eller litet förtroende 378 4. Ganska litet förtroende 203 5. Mycket litet förtroende 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 FÖRTRO LÄRARE 31 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 31(4) Lärare <Se F.31 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket stort förtroende 769 2. Ganska stort förtroende 437 3. Varken stort eller litet förtroende 99 4. Ganska litet förtroende 27 5. Mycket litet förtroende 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 FÖRTRO LÄKARE 31 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 31(5) Läkare <Se F.31 för fullständig frågetext> 333 1. Mycket stort förtroende 859 2. Ganska stort förtroende 231 3. Varken stort eller litet förtroende 61 4. Ganska litet förtroende 18 5. Mycket litet förtroende 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 FÖRTRO TV-JOURNALIST 31 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 31(6) Journalister i TV <Se F.31 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket stort förtroende 580 2. Ganska stort förtroende 617 3. Varken stort eller litet förtroende 164 4. Ganska litet förtroende 57 5. Mycket litet förtroende 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 FÖRTRO JOURNALISTER 31 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 31(7) Journalister i dagspressen <Se F.31 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket stort förtroende 505 2. Ganska stort förtroende 664 3. Varken stort eller litet förtroende 190 4. Ganska litet förtroende 69 5. Mycket litet förtroende 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 FÖRTRO SOCIALARBETARE 31 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 31(8) Socialarbetare <Se F.31 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket stort förtroende 408 2. Ganska stort förtroende 629 3. Varken stort eller litet förtroende 237 4. Ganska litet förtroende 118 5. Mycket litet förtroende 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 FÖRTRO FÖRETAGSLEDARE 31 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 31(9) Företagsledare <Se F.31 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket stort förtroende 501 2. Ganska stort förtroende 643 3. Varken stort eller litet förtroende 180 4. Ganska litet förtroende 78 5. Mycket litet förtroende 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 FÖRTRO FACKLEDARE 31 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 31(10) Fackliga ledare <Se F.31 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket stort förtroende 284 2. Ganska stort förtroende 582 3. Varken stort eller litet förtroende 369 4. Ganska litet förtroende 205 5. Mycket litet förtroende 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 FÖRTRO POLISER 31 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 31(11) Poliser <Se F.31 för fullständig frågetext> 256 1. Mycket stort förtroende 759 2. Ganska stort förtroende 330 3. Varken stort eller litet förtroende 104 4. Ganska litet förtroende 49 5. Mycket litet förtroende 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 FÖRTRO BANKDIREKTÖR 31 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 31(12) Bankdirektörer <Se F.31 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket stort förtroende 148 2. Ganska stort förtroende 427 3. Varken stort eller litet förtroende 423 4. Ganska litet förtroende 473 5. Mycket litet förtroende 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 FÖRTRO PRÄSTER 31 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 31(13) Präster <Se F.31 för fullständig frågetext> 274 1. Mycket stort förtroende 524 2. Ganska stort förtroende 508 3. Varken stort eller litet förtroende 96 4. Ganska litet förtroende 91 5. Mycket litet förtroende 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 UP: BARNOMSORG 32 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 32 Ange nedan vilka former av service Du eller någon anhörig utnyttjar, och om Du själv arbetar inom något av dessa områden. 32(1) Utnyttjar själv: Barnomsorg 158 1. Ja 1160 5. Nej 194 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 UP: SKOLA 32 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 32(2) Utnyttjar själv: Skola <Se F.32 för fullständig frågetext> 322 1. Ja 961 5. Nej 229 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 UP: BARNAVÅRDSCENTRAL 32 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 32(3) Utnyttjar själv: Barnavårdscentral <Se F.32 för fullständig frågetext> 222 1. Ja 1068 5. Nej 222 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 UP: VÅRDCENTRAL 32 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 32(4) Utnyttjar själv: Vårdcentral <Se F.32 för fullständig frågetext> 966 1. Ja 437 5. Nej 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 UP: SJUKHUSVÅRD 32 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 32(5) Utnyttjar själv: Sjukhusvård <Se F.32 för fullständig frågetext> 733 1. Ja 611 5. Nej 168 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 UP: PRIVATLÄKARE 32 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 32(6) Utnyttjar själv: Privatläkare <Se F.32 för fullständig frågetext> 503 1. Ja 838 5. Nej 171 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 UP: FOLKTANDVÅRD 32 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 32(7) Utnyttjar själv: Folktandvård <Se F.32 för fullständig frågetext> 642 1. Ja 685 5. Nej 185 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 UP: PRIVATTANDLÄKARE 32 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 32(8) Utnyttjar själv: Privattandläkare <Se F.32 för fullständig frågetext> 820 1. Ja 568 5. Nej 124 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 UP: ÄLDREOMSORG 32 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 32(9) Utnyttjar själv: Äldreomsorg <Se F.32 för fullständig frågetext> 15 1. Ja 1285 5. Nej 212 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 UP: SOCIALVÅRD 32 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 32(10) Utnyttjar själv: Socialvård <Se F.32 för fullständig frågetext> 28 1. Ja 1292 5. Nej 192 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 UP: KOLLEKTIVTRAFIK 32 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 32(11) Utnyttjar själv: Kollektivtrafik <Se F.32 för fullständig frågetext> 815 1. Ja 573 5. Nej 124 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 UP: IDROTTSANLÄGGN 32 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 32(12) Utnyttjar själv: Idrottsanläggningar <Se F.32 för fullständig frågetext> 638 1. Ja 706 5. Nej 168 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 UP: BIBLIOTEK 32 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 9 32(12) Utnyttjar själv: Bibliotek <Se F.32 för fullständig frågetext> 925 1. Ja 480 5. Nej 107 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 UP: KULTURBUD 32 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 9 32(14) Utnyttjar själv: Kulturbud <Se F.32 för fullständig frågetext> 706 1. Ja 647 5. Nej 159 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 ANH: BARNOMSORG 32 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 32(15) Nära anhörig utnyttjar: Barnomsorg <Se F.32 för fullständig frågetext> 403 1. Ja 742 5. Nej 181 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 ANH: SKOLA 32 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 9 32(16) Nära anhörig utnyttjar: Skola <Se F.32 för fullständig frågetext> 714 1. Ja 454 5. Nej 158 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 ANH: BARNAVÅRDSCENTR 32 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 32(17) Nära anhörig utnyttjar: Barnavårdscentral <Se F.32 för fullständig frågetext> 453 1. Ja 697 5. Nej 176 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 ANH: VÅRDCENTRAL 32 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 32(18) Nära anhörig utnyttjar: Vårdcentral <Se F.32 för fullständig frågetext> 816 1. Ja 326 5. Nej 184 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 ANH: SJUKHUSVÅRD 32 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 32(19) Nära anhörig utnyttjar: Sjukhusvård <Se F.32 för fullständig frågetext> 661 1. Ja 460 5. Nej 205 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 ANH: PRIVATLÄKARE 32 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 32(20) Nära anhörig utnyttjar: Privatläkare <Se F.32 för fullständig frågetext> 391 1. Ja 697 5. Nej 238 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 ANH: FOLKTANDVÅRD 32 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 32(21) Nära anhörig utnyttjar: Folktandvård <Se F.32 för fullständig frågetext> 734 1. Ja 378 5. Nej 214 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 ANH: PRIVATTANDLÄKARE 32 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 32(22) Nära anhörig utnyttjar: Privattandläkare <Se F.32 för fullständig frågetext> 677 1. Ja 424 5. Nej 225 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 ANH: ÄLDREOMSORG 32 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 32(23) Nära anhörig utnyttjar: Äldreomsorg <Se F.32 för fullständig frågetext> 242 1. Ja 872 5. Nej 212 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 ANH: SOCIALVÅRD 32 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 32(24) Nära anhörig utnyttjar: Socialvård <Se F.32 för fullständig frågetext> 70 1. Ja 1018 5. Nej 238 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 ANH: KOLLEKTIVTRAFIK 32 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 32(25) Nära anhörig utnyttjar: Kollektivtrafik <Se F.32 för fullständig frågetext> 804 1. Ja 349 5. Nej 173 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 ANH: IDROTTSANLÄGGN 32 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 32(26) Nära anhörig utnyttjar: Idrottsanläggningar <Se F.32 för fullständig frågetext> 695 1. Ja 447 5. Nej 184 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 ANH: BIBLIOTEK 32 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 32(27) Nära anhörig utnyttjar: Bibliotek <Se F.32 för fullständig frågetext> 825 1. Ja 325 5. Nej 176 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 ANH: KULTURBUD 32 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 32(28) Nära anhörig utnyttjar: Kulturbud <Se F.32 för fullständig frågetext> 629 1. Ja 481 5. Nej 216 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 ARB: BARNOMSORG 32 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 32(29) Arbetar själv inom: Barnomsorg <Se F.32 för fullständig frågetext> 50 1. Ja 1051 5. Nej 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 392 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 ARB: SKOLA 32 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 32(30) Arbetar själv inom: Skola <Se F.32 för fullständig frågetext> 102 1. Ja 988 5. Nej 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 392 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 ARB: BARNAVÅRDSCENTR 32 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 32(31) Arbetar själv inom: Barnavårdscentral <Se F.32 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 1064 5. Nej 125 0. Uppgift saknas på delfrågan 392 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 ARB: VÅRDCENTRAL 32 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 32(32) Arbetar själv inom: Vårdcentral <Se F.32 för fullständig frågetext> 13 1. Ja 1053 5. Nej 128 0. Uppgift saknas på delfrågan 392 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 ARB: SJUKHUSVÅRD 32 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 35(33) Arbetar själv inom: Sjukhusvård <Se F.32 för fullständig frågetext> 71 1. Ja 1018 5. Nej 105 0. Uppgift saknas på delfrågan 392 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 ARB: PRIVATLÄKARE 32 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 32(34) Arbetar själv inom: Privatläkare <Se F.32 för fullständig frågetext> 4 1. Ja 1060 5. Nej 130 0. Uppgift saknas på delfrågan 392 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 ARB: FOLKTANDVÅRD 32 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 32(35) Arbetar själv inom: Folktandvård <Se F.32 för fullständig frågetext> 12 1. Ja 1052 5. Nej 130 0. Uppgift saknas på delfrågan 392 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 ARB: PRIVATTANDLÄKARE 32 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 32(36) Arbetar själv inom: Privattandläkare <Se F.32 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 1052 5. Nej 137 0. Uppgift saknas på delfrågan 392 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 ARB: ÄLDREOMSORG 32 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 32(37) Arbetar själv inom: Äldreomsorg <Se F.32 för fullständig frågetext> 55 1. Ja 1034 5. Nej 105 0. Uppgift saknas på delfrågan 392 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 ARB: SOCIALVÅRD 32 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 32(38) Arbetar själv inom: Socialvård <Se F.32 för fullständig frågetext> 24 1. Ja 1046 5. Nej 124 0. Uppgift saknas på delfrågan 392 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 ARB: KOLLEKTIVTRAFIK 32 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 32(39) Arbetar själv inom: Kollektivtrafik <Se F.32 för fullständig frågetext> 11 1. Ja 1058 5. Nej 125 0. Uppgift saknas på delfrågan 392 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 ARB: IDROTTSANLÄGGN 32 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 32(40) Arbetar själv inom: Idrottsanläggningar <Se F.32 för fullständig frågetext> 20 1. Ja 1054 5. Nej 120 0. Uppgift saknas på delfrågan 392 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 ARB: BIBLIOTEK 32 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 32(41) Arbetar själv inom: Bibliotek <Se F.32 för fullständig frågetext> 4 1. Ja 1068 5. Nej 122 0. Uppgift saknas på delfrågan 392 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 ARB: KULTURBUD 32 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 32(42) Arbetar själv inom: Kulturbud <Se F.32 för fullständig frågetext> 22 1. Ja 1047 5. Nej 125 0. Uppgift saknas på delfrågan 392 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 NÖJD BARNOMSORG 33 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 33 Vad anser Du om servicen i Din kommun på följande områden? 33(1) Barnomsorg 88 1. Mycket nöjd 220 2. Ganska nöjd 259 3. Varken nöjd eller missnöjd 89 4. Ganska missnöjd 56 5. Mycket missnöjd 718 8. Vet ej 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 NÖJD SKOLA 33 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 33(2) Skola <Se F.33 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket nöjd 386 2. Ganska nöjd 282 3. Varken nöjd eller missnöjd 126 4. Ganska missnöjd 58 5. Mycket missnöjd 476 8. Vet ej 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 194 NÖJD BARNAVÅRDSCENTR 33 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 33(3) Barnavårdscentral <Se F.33 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket nöjd 260 2. Ganska nöjd 211 3. Varken nöjd eller missnöjd 16 4. Ganska missnöjd 4 5. Mycket missnöjd 766 8. Vet ej 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 195 NÖJD VÅRDCENTRAL 33 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 33(4) Vårdcentral <Se F.33 för fullständig frågetext> 244 1. Mycket nöjd 600 2. Ganska nöjd 304 3. Varken nöjd eller missnöjd 65 4. Ganska missnöjd 30 5. Mycket missnöjd 237 8. Vet ej 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 196 NÖJD SJUKHUSVÅRD 33 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 33(5) Sjukhusvård <Se F.33 för fullständig frågetext> 295 1. Mycket nöjd 536 2. Ganska nöjd 288 3. Varken nöjd eller missnöjd 53 4. Ganska missnöjd 22 5. Mycket missnöjd 279 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 NÖJD PRIVATLÄKARE 33 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 33(6) Privatläkare <Se F.33 för fullständig frågetext> 208 1. Mycket nöjd 320 2. Ganska nöjd 204 3. Varken nöjd eller missnöjd 14 4. Ganska missnöjd 7 5. Mycket missnöjd 679 8. Vet ej 84 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 NÖJD FOLKTANDVÅRD 33 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 33(7) Folktandvård <Se F.33 för fullständig frågetext> 257 1. Mycket nöjd 421 2. Ganska nöjd 218 3. Varken nöjd eller missnöjd 38 4. Ganska missnöjd 14 5. Mycket missnöjd 466 8. Vet ej 102 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 33 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 33(8) Privattandläkare <Se F.33 för fullständig frågetext> 384 1. Mycket nöjd 309 2. Ganska nöjd 171 3. Varken nöjd eller missnöjd 12 4. Ganska missnöjd 4 5. Mycket missnöjd 560 8. Vet ej 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 NÖJD ÄLDREOMSORG 33 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 33(9) Äldreomsorg <Se F.33 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket nöjd 137 2. Ganska nöjd 253 3. Varken nöjd eller missnöjd 116 4. Ganska missnöjd 92 5. Mycket missnöjd 798 8. Vet ej 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 NÖJD SOCIALVÅRD 33 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 33(10) Socialvård <Se F.33 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket nöjd 75 2. Ganska nöjd 229 3. Varken nöjd eller missnöjd 61 4. Ganska missnöjd 56 5. Mycket missnöjd 969 8. Vet ej 106 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 33 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 33(11) Kollektivtrafik <Se F.33 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket nöjd 496 2. Ganska nöjd 336 3. Varken nöjd eller missnöjd 213 4. Ganska missnöjd 154 5. Mycket missnöjd 173 8. Vet ej 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 33 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 9 33(12) Idrottsanläggningar <Se F.33 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket nöjd 508 2. Ganska nöjd 303 3. Varken nöjd eller missnöjd 42 4. Ganska missnöjd 21 5. Mycket missnöjd 411 8. Vet ej 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 NÖJD BIBLIOTEK 33 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 36(13) Bibliotek <Se F.33 för fullständig frågetext> 366 1. Mycket nöjd 570 2. Ganska nöjd 234 3. Varken nöjd eller missnöjd 22 4. Ganska missnöjd 7 5. Mycket missnöjd 250 8. Vet ej 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 NÖJD KULTURUTBUD 33 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 9 36(14) Kulturutbud <Se F.33 för fullständig frågetext> 114 1. Mycket nöjd 446 2. Ganska nöjd 391 3. Varken nöjd eller missnöjd 41 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 415 8. Vet ej 96 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 NÖJD MILJÖVÅRD 33 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 33(15) Miljövård <Se F.33 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket nöjd 220 2. Ganska nöjd 532 3. Varken nöjd eller missnöjd 200 4. Ganska missnöjd 111 5. Mycket missnöjd 346 8. Vet ej 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 33 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 36(16) Tillgång på bostäder <Se F.33 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket nöjd 359 2. Ganska nöjd 412 3. Varken nöjd eller missnöjd 111 4. Ganska missnöjd 50 5. Mycket missnöjd 421 8. Vet ej 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 SATSNING PÅ SERVICE,1 34 Loc 272 width 2 MD=99 34 Om ökade satsningar på servicen skall göras i Din kommun, vilket av serviceområdena anser Du att det är mest angeläget att satsa på? (vg ange en av siffrorna 1-16 i fråga 33) 34(1) Ökade satsningar på servicen i kommunen, 1 197 01. Barnomsorg 292 02. Skola 7 03. Barnavårdscentralen 29 04. Vårdcentral 149 05. Sjukhusvård 5 06. Privatläkare 3 07. Folktandvård 1 08. Privattandläkare 335 09. Äldreomsorg 18 10. Socialvård 128 11. Kollektivtrafik 33 12. Idrottsanläggningar 9 13. Bibliotek 20 14. Kulturutbud 128 15. Miljövård 41 16. Tillgång på bostäder 191 99. Uppgift saknas
VAR 209 SATSNING PÅ SERVICE,2 34 Loc 274 width 2 MD=99 34(2) Ökade satsningar på servicen i kommunen, 2 <Se F.34 för fullständig frågetext> 5 01. Barnomsorg 42 02. Skola 3 03. Barnavårdscentralen 8 04. Vårdcentral 19 05. Sjukhusvård 2 06. Privatläkare 2 07. Folktandvård 1 08. Privattandläkare 52 09. Äldreomsorg 2 10. Socialvård 18 11. Kollektivtrafik 2 12. Idrottsanläggningar 0 13. Bibliotek 2 14. Kulturutbud 15 15. Miljövård 9 16. Tillgång på bostäder 1404 99. Uppgift saknas
VAR 210 SATSNING PÅ SERVICE,3 34 Loc 276 width 2 MD=99 34(3) Ökade satsningar på servicen i kommunen, 3 <Se F.34 för fullständig frågetext> 1 01. Barnomsorg 4 02. Skola 2 03. Barnavårdscentralen 4 04. Vårdcentral 10 05. Sjukhusvård 1 06. Privatläkare 3 07. Folktandvård 0 08. Privattandläkare 25 09. Äldreomsorg 5 10. Socialvård 13 11. Kollektivtrafik 5 12. Idrottsanläggningar 1 13. Bibliotek 2 14. Kulturutbud 6 15. Miljövård 4 16. Tillgång på bostäder 1500 99. Uppgift saknas
VAR 211 NEDSKÄRNING SERVICE,1 35 Loc 278 width 2 MD=99 35 Om nedskärningar av servicen skall genomföras i Din kommun, vilket av serviceområdena tycker Du att det i första hand skall minskas på? (vg ange en av siffrorna 1-16 i fråga 33) 35(1) Nedskärningar av servicen i kommunen, 1 31 01. Barnomsorg 6 02. Skola 2 03. Barnavårdscentralen 10 04. Vårdcentral 4 05. Sjukhusvård 144 06. Privatläkare 26 07. Folktandvård 118 08. Privattandläkare 10 09. Äldreomsorg 136 10. Socialvård 14 11. Kollektivtrafik 252 12. Idrottsanläggningar 39 13. Bibliotek 303 14. Kulturutbud 15 15. Miljövård 107 16. Tillgång på bostäder 369 99. Uppgift saknas
VAR 212 NEDSKÄRNING SERVICE,2 35 Loc 280 width 2 MD=99 35(2) Nedskärningar av servicen i kommunen, 2 <Se F.35 för fullständig frågetext> 0 01. Barnomsorg 1 02. Skola 0 03. Barnavårdscentralen 2 04. Vårdcentral 0 05. Sjukhusvård 4 06. Privatläkare 0 07. Folktandvård 22 08. Privattandläkare 0 09. Äldreomsorg 11 10. Socialvård 1 11. Kollektivtrafik 7 12. Idrottsanläggningar 9 13. Bibliotek 18 14. Kulturutbud 2 15. Miljövård 8 16. Tillgång på bostäder 1501 99. Uppgift saknas
VAR 213 NEDSKÄRNING SERVICE,3 35 Loc 282 width 2 MD=99 35(3) Nedskärningar av servicen i kommunen, 3 <Se F.35 för fullständig frågetext> 0 01. Barnomsorg 1 02. Skola 0 03. Barnavårdscentralen 0 04. Vårdcentral 0 05. Sjukhusvård 0 06. Privatläkare 1 07. Folktandvård 1 08. Privattandläkare 0 09. Äldreomsorg 2 10. Socialvård 0 11. Kollektivtrafik 6 12. Idrottsanläggningar 0 13. Bibliotek 15 14. Kulturutbud 2 15. Miljövård 0 16. Tillgång på bostäder 1558 99. Uppgift saknas
VAR 214 KOMMUNAL SERVICE 36 Loc 284 width 1 MD=9 36 Hur tycker Du på det hela taget att den kommunala servicen fungerar i Din kommun? 34 1. Mycket bra 620 2. Ganska bra 568 3. Varken bra eller dåligt 111 4. Ganska dåligt 23 5. Mycket dåligt 152 8. Vet ej 78 9. Uppgift saknas
VAR 215 HITTA RÄTT PERSON 37 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 9 37 Om Du tänker på Dina kontakter med kommunen under det senaste året, vad tycker Du om den kommunala förvaltningen och de anställda i Din kommun? 37(1) Jag har haft svårt att hitta rätt person när jag kontaktat kommunen 125 1. Stämmer mycket bra 241 2. Stämmer ganska bra 165 3. Stämmer ganska dåligt 137 4. Stämmer mycket dåligt 788 8. Har ej varit i kontakt/vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 HJÄLPSAMMA ANSTÄLLDA 37 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 9 37(2) Kommunens anställda har varit hjälpsamma och lyssnat på vad jag haft att säga <Se F.37 för fullständig frågetext> 72 1. Stämmer mycket bra 346 2. Stämmer ganska bra 157 3. Stämmer ganska dåligt 105 4. Stämmer mycket dåligt 761 8. Har ej varit i kontakt/vet ej 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 SVÅRA MEDDELANDEN 37 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 37(3) Skrivelser och andra meddelanden från kommunen har varit svårbegripliga <Se F.37 för fullständig frågetext> 70 1. Stämmer mycket bra 224 2. Stämmer ganska bra 249 3. Stämmer ganska dåligt 170 4. Stämmer mycket dåligt 708 8. Har ej varit i kontakt/vet ej 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 218 EFFEKTIVT ARBETE 37 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 37(4) Kommunens anställda har arbetat snabbt och effektivt <Se F.37 för fullständig frågetext> 45 1. Stämmer mycket bra 230 2. Stämmer ganska bra 207 3. Stämmer ganska dåligt 194 4. Stämmer mycket dåligt 756 8. Har ej varit i kontakt/vet ej 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 KOMMUNS EKONOMI 38 Loc 289 width 1 MD=9 38 Vad anser Du om Din egen kommuns ekonomi? Har kommunen: 12 1. Mycket god ekonomi 160 2. Ganska god ekonomi 192 3. Varken god eller dålig ekonomi 369 4. Ganska dålig ekonomi 513 5. Mycket dålig ekonomi 266 8. Vet ej 74 9. Uppgift saknas
VAR 220 REGION/LÄNSPARLAMENT 39 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 39 Vad tycker Du om nedanstående förslag om den regionala indelningen av Sverige? 39(1) Region- och länsparlament bör inrättas 64 1. Mycket bra förslag 137 2. Ganska bra förslag 107 3. Ganska dåligt förslag 144 4. Mycket dåligt förslag 999 5. Ingen åsikt 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 105 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 AVSKAFFA LANDSTINGEN 39 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 39(2) Landstingen bör avskaffas <Se F.39 för fullständig frågetext> 246 1. Mycket bra förslag 214 2. Ganska bra förslag 147 3. Ganska dåligt förslag 126 4. Mycket dåligt förslag 726 5. Ingen åsikt 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 105 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 KOMMUNALFÖRBUND 39 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 39(3) Kommunalförbund (ett mer organiserat samarbete mellan kommunerna) bör överta olika uppgifter från landstingen och länsstyrelserna <Se F.39 för fullständig frågetext> 138 1. Mycket bra förslag 335 2. Ganska bra förslag 101 3. Ganska dåligt förslag 97 4. Mycket dåligt förslag 785 5. Ingen åsikt 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 105 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 REGIONAL INDELNING 39 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 39(4) Nuvarande länsindelning bör ersättas med en ny regional indelning <Se F.39 för fullständig frågetext> 115 1. Mycket bra förslag 167 2. Ganska bra förslag 104 3. Ganska dåligt förslag 151 4. Mycket dåligt förslag 914 5. Ingen åsikt 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 105 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 REGIONALT SAMARBETE 40 Loc 294 width 1 MD=9 40 Vilket av nedanstående förslag är enligt Din mening den bästa organisatoriska lösningen på det regionala samarbetet i Västsverige? 63 1. En större region bestående av Göteborg och kommunerna i Bohuslän, Halland, Älvsborgs län, Skaraborgs län och Värmland 291 2. En medelstor region bestående av Göteborg och kommunerna i Bohuslän, Halland och Älvsborgs län 474 3. En mindre region bestående av Göteborg och förortskommunerna 695 8. Ingen bestämd åsikt i frågan 63 9. Uppgift saknas
VAR 225 LÄSER VÅRT GÖTEBORG 41 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 41 Göteborgs kommun ger fem gånger om året ut tidningen "Vårt Göteborg". Hur mycket av den brukar Du ta del av? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 132 1. Läser varje nummer noggrant 98 2. Läser enstaka nummer 264 3. Läser enstaka artiklar i varje nummer 205 4. Bläddrar bara igenom tidningen 196 5. Läser aldrig tidningen 667 0. Frågan ej tillämplig 24 9. Uppgift saknas
VAR 226 ÅSIKT VÅRT GÖTEBORG 42 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 42 Om Du tänker på sådant som händer i Göteborg hur tillförlitlig bedömer Du då att tidningen "Vårt Göteborg" är? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 71 1. Mycket tillförlitlig 353 2. Ganska tillförlitlig 38 3. Inte särskilt tillförlitlig 13 4. Mindre tillförlitlig 5 5. Inte alls tillförlitlig 214 8. Har ingen uppfattning 863 0. Frågan ej tillämplig 29 9. Uppgift saknas
VAR 227 LÄSER KULTUR 43 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 8 43 Vad brukar Du läsa om i "Vårt Göteborg"? 43(1) Kultur FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 170 1. Oftast 320 3. Ibland 127 5. Aldrig 47 9. Uppgift saknas på hela frågan 863 0. Frågan ej tillämplig 59 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 228 LÄSER SJUKVÅRD 43 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 8 43(2) Sjukvård/hälsovård <Se F.43 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 245 1. Oftast 330 3. Ibland 67 5. Aldrig 47 9. Uppgift saknas på hela frågan 863 0. Frågan ej tillämplig 34 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 229 LÄSER TRAFIK 43 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 8 43(3) Trafik <Se F.43 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 249 1. Oftast 316 3. Ibland 71 5. Aldrig 47 9. Uppgift saknas på hela frågan 863 0. Frågan ej tillämplig 40 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 230 LÄSER MILJÖFRÅGOR 43 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 8 43(4) Miljöfrågor <Se F.43 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 215 1. Oftast 346 3. Ibland 66 5. Aldrig 47 9. Uppgift saknas på hela frågan 863 0. Frågan ej tillämplig 49 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 231 LÄSER SKOLA 43 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 8 43(5) Skola/undervisning <Se F.43 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 159 1. Oftast 317 3. Ibland 140 5. Aldrig 47 9. Uppgift saknas på hela frågan 863 0. Frågan ej tillämplig 60 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 232 LÄSER INVANDRARFRÅGOR 43 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 8 43(6) Invandrarfrågor <Se F.43 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 150 1. Oftast 329 3. Ibland 151 5. Aldrig 47 9. Uppgift saknas på hela frågan 863 0. Frågan ej tillämplig 46 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 233 LÄSER STADSPLANERING 43 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 8 43(7) Stadsplaneringsfrågor <Se F.43 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 211 1. Oftast 333 3. Ibland 91 5. Aldrig 47 9. Uppgift saknas på hela frågan 863 0. Frågan ej tillämplig 41 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 234 KÄNNEDOM OM SDN 44 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 9 44 Känner Du till vilken stadsdelsnämnd (SDN) Du tillhör? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 643 1. Ja 248 5. Nej 667 0. Frågan ej tillämplig 28 9. Uppgift saknas
VAR 235 STADSDELSNÄMND 44 Loc 305 width 2 MD= 0 or GE 99 44(1) Stadsdelsnämnd <Se F.44 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 22 01. Gunnared 20 02. Lärjedalen 26 03. Kortedala 12 04. Bergsjön 24 05. Härlanda 43 06. Örgryte 61 07. Centrum 40 08. Linnestaden 39 09. Majorna 14 10. Högsbo 29 11. Älvsborg 12 12. Frölunda 37 13. Askim 37 14. Tynnered 11 15. Styrsö 23 16. Torslanda 32 17. Biskopsgården 35 18. Lundby 26 19. Tuve-Säve 46 20. Backa 16 21. Kärra-Rödbo 2 22. Angered 1 23. Centrala staden 1 24. Frölunda 4 25. Hisingen 1 26. Johanneberg 1 27. Kaverös 1 28. Kärra Säve 2 29. Nordost 1 30. Norra Kortedala 1 31. Redbergsliden 1 32. Tuve 3 33. Väster 1 34. Wasa 1 35. Öster 943 00. Frågan ej tillämplig 17 99. Uppgift saknas
VAR 236 SDN: ARBETSFÖRMEDLING 45 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 8 45 Vilka verksamheter har stadsdelsnämnderna (SDN) idag ansvar för? 45(1) Arbetsförmedlingen FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 35 1. SDN ansvarar för 423 5. SDN ansvarar inte för 386 7. Vet ej 44 9. Uppgift saknas på hela frågan 667 0. Frågan ej tillämplig 31 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 237 SDN: BARNOMSORG 45 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 8 45(2) Barnomsorgen <Se F.45 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 574 1. SDN ansvarar för 11 5. SDN ansvarar inte för 271 7. Vet ej 44 9. Uppgift saknas på hela frågan 667 0. Frågan ej tillämplig 19 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 238 SDN: BIBLIOTEK 45 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 8 45(3) Biblioteken <Se F.45 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 452 1. SDN ansvarar för 68 5. SDN ansvarar inte för 336 7. Vet ej 44 9. Uppgift saknas på hela frågan 667 0. Frågan ej tillämplig 19 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 239 SDN: GRUNDSKOLA 45 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 8 45(4) Grundskolan <Se F.45 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 474 1. SDN ansvarar för 67 5. SDN ansvarar inte för 312 7. Vet ej 44 9. Uppgift saknas på hela frågan 667 0. Frågan ej tillämplig 22 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 240 SDN: GYMNASIET 45 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 8 45(5) Gymnasieskolan <Se F.45 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 164 1. SDN ansvarar för 267 5. SDN ansvarar inte för 410 7. Vet ej 44 9. Uppgift saknas på hela frågan 667 0. Frågan ej tillämplig 34 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 241 SDN: HEMTJÄNST 45 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 8 45(6) Hemtjänsten <Se F.45 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 558 1. SDN ansvarar för 8 5. SDN ansvarar inte för 292 7. Vet ej 44 9. Uppgift saknas på hela frågan 667 0. Frågan ej tillämplig 17 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 242 SDN: KOLLEKTIVTRAFIK 45 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 8 45(7) Kollektivtrafik <Se F.45 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 20 1. SDN ansvarar för 493 5. SDN ansvarar inte för 328 7. Vet ej 44 9. Uppgift saknas på hela frågan 667 0. Frågan ej tillämplig 34 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 243 SDN: POLIS 45 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 8 45(8) Polisen <Se F.45 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 13 1. SDN ansvarar för 510 5. SDN ansvarar inte för 319 7. Vet ej 44 9. Uppgift saknas på hela frågan 667 0. Frågan ej tillämplig 33 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 244 ANTAL SDN 46 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 46 Göteborg är idag indelat i 21 stadsdelar med egna nämnder. Vad anser Du om antalet stadsdelsnämnder? Bör det finnas: FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 7 1. Fler stadsdelsnämnder 112 2. Lagom antal som det är idag 128 3. Färre stadsdelsnämnder 374 4. Inga stadsdelsnämnder alls 267 8. Ingen åsikt 667 0. Frågan ej tillämplig 31 9. Uppgift saknas
VAR 245 SDN-POLITIKERNA 47 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 8 47 Anser Du att stadsdelsnämnderna: 47(1) Gör det lättare att komma i kontakt med politikerna? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 35 1. Ja, utan tvekan 79 2. Ja, i någon mån 149 3. Kanske 181 4. Nej, knappast 134 5. Nej, inte alls 300 6. Vet ej 21 9. Uppgift saknas på hela frågan 667 0. Frågan ej tillämplig 20 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 246 SDN-KOMMUNVERKSAMHET 47 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 8 47(2) Gör att den kommunala verksamheten blivit dyrare? <Se F.47 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 353 1. Ja, utan tvekan 104 2. Ja, i någon mån 106 3. Kanske 26 4. Nej, knappast 18 5. Nej, inte alls 283 6. Vet ej 21 9. Uppgift saknas på hela frågan 667 0. Frågan ej tillämplig 8 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 247 SDN-KOMMUNAL SERVICE 47 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 8 47(3) Gör att den kommunala servicen blivit bättre <Se F.47 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 17 1. Ja, utan tvekan 48 2. Ja, i någon mån 110 3. Kanske 275 4. Nej, knappast 163 5. Nej, inte alls 268 6. Vet ej 21 9. Uppgift saknas på hela frågan 667 0. Frågan ej tillämplig 17 8. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 248 BÄTTRE MED SDN 48 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 48 Kan Du ge exempel på något speciellt som Du anser blivit bättre eller sämre med stadsdelsnämnderna? 48(1) Bättre FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 52 1. Ja 776 5. Nej, kan inte ge exempel på något som blivit bättre 667 0. Frågan ej tillämplig 91 9. Uppgift saknas
VAR 249 BÄTTRE MED SDN, 1 48 Loc 320 width 3 MD= 0 or GE 999 48(2) Bättre 1 <Se F.48 för fullständig frågetext> 0 600. Demokrati, allmänt 0 601. Medborgarnas intresse för lokala frågor 1 602. Möjlighet att påverka 15 603. Kontakt med politiker/tjänstemän/förvaltning 2 604. Medborgarnas information om kommunal verksamhet 3 605. Ökad närhet, kunskap om verksamheten (för beslutsfattarna) 4 606. Samverkan, helhetssyn över sektorer 5 607. Decentralisering, lokala lösningar 1 608. Effektivitet 5 609. Medvetande om ekonomi 0 610. Bättre lokalutnyttjande 0 611. 2 612. Service allmänt 1 613. Bibliotek 1 614. Kultur 1 615. Grundskola 1 616. Fritid 2 617. Barnomsorg 2 618. Äldreomsorg 1 619. Individ- och familjeomsorg 1 620. Omsorgsverksamhet 0 621. Annat verksamhetsområde 1 622. Fler än ett område 1 623. Övrigt 1444 000. Frågan ej tillämplig 92 999. Uppgift saknas
VAR 250 BÄTTRE MED SDN, 2 48 Loc 323 width 3 MD= 0 or GE 999 48(3) Bättre 2 <Se F.48 för fullständig frågetext> 0 600. Demokrati, allmänt 0 601. Medborgarnas intresse för lokala frågor 0 602. Möjlighet att påverka 0 603. Kontakt med politiker/tjänstemän/förvaltning 0 604. Medborgarnas information om kommunal verksamhet 1 605. Ökad närhet, kunskap om verksamheten (för beslutsfattarna) 0 606. Samverkan, helhetssyn över sektorer 0 607. Decentralisering, lokala lösningar 0 608. Effektivitet 0 609. Medvetande om ekonomi 0 610. Bättre lokalutnyttjande 0 611. 1 612. Service allmänt 0 613. Bibliotek 0 614. Kultur 0 615. Grundskola 0 616. Fritid 0 617. Barnomsorg 0 618. Äldreomsorg 0 619. Individ- och familjeomsorg 0 620. Omsorgsverksamhet 0 621. Annat verksamhetsområde 0 622. Fler än ett område 0 623. Övrigt 1493 000. Frågan ej tillämplig 91 999. Uppgift saknas
VAR 251 SÄMRE MED SDN 48 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 9 48(4) Sämre <Se F.48 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 256 1. Ja 544 5. Nej, kan inte ge exempel på något som blivit sämre 667 0. Frågan ej tillämplig 119 9. Uppgift saknas
VAR 252 SÄMRE MED SDN, 1 48 Loc 327 width 3 MD= 0 or GE 999 48(5) Sämre 1 <Se F.48 för fullständig frågetext> 4 630. Demokrati, allmänt 9 631. Samverkan, helhetssyn inom sektor 3 632. Decentralisering, lokala lösningar 9 633. Expertistförlust, kompetensförlust 9 634. Brist på likställighet, olika servicenivå i olika SDN 17 635. Ökad ojämlikhet, segregation (rika SDN blir rikare, fattiga blir fattigare) 4 636. Bristande effektivitet 4 637. Svårt att hitta rätt 4 638. Kritik mot SDN-politiker 14 639. Byråkrati, för många tjänstemän/politiker 27 640. Dyrare, ökade kostnader 7 641. Nedskärningar 20 642. Sämre ekonomi för kommunen/stadsdelen 4 643. Service allmänt 6 644. Bibliotek 1 645. Kultur 28 646. Grundskola 8 647. Fritid 13 648. Barnomsorg 7 649. Äldreomsorg 6 650. Individ- och familjeomsorg 0 651. Omsorgsverksamhet 6 652. Annat verksamhetsområde 39 653. Fler än två områden 2 654. Övrigt 1211 000. Frågan ej tillämplig 124 999. Uppgift saknas
VAR 253 SÄMRE MED SDN, 2 48 Loc 330 width 3 MD= 0 or GE 999 48(6) Sämre 2 <Se F.48 för fullständig frågetext> 0 630. Demokrati, allmänt 2 631. Samverkan, helhetssyn inom sektor 0 632. Decentralisering, lokala lösningar 1 633. Expertistförlust, kompetensförlust 3 634. Brist på likställighet, olika servicenivå i olika SDN 0 635. Ökad ojämlikhet, segregation (rika SDN blir rikare, fattiga blir fattigare) 2 636. Bristande effektivitet 2 637. Svårt att hitta rätt 0 638. Kritik mot SDN-politiker 2 639. Byråkrati, för många tjänstemän/politiker 2 640. Dyrare, ökade kostnader 0 641. Nedskärningar 0 642. Sämre ekonomi för kommunen/stadsdelen 1 643. Service allmänt 0 644. Bibliotek 0 645. Kultur 3 646. Grundskola 2 647. Fritid 4 648. Barnomsorg 5 649. Äldreomsorg 1 650. Individ- och familjeomsorg 0 651. Omsorgsverksamhet 1 652. Annat verksamhetsområde 3 653. Fler än två områden 1 654. Övrigt 1430 000. Frågan ej tillämplig 121 999. Uppgift saknas
VAR 254 KÄRNKRAFTANVÄNDNING 49 Loc 333 width 1 MD=9 49 År 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folkomröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010. Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? 107 1. Stoppa kärnkraften omedelbart 157 2. Avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 358 3. Avveckla kärnkraften till år 2010 373 4. Avveckla kärnkraften men inte så snabbt som till år 2010 354 5. Använd kärnkraften, avveckla den inte 183 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 54 9. Uppgift saknas
VAR 255 RISK RADIOAKT SVERIGE 50 Loc 334 width 2 MD= 0 or GE 99 50 Vad anser Du om följande risker som har diskuterats i samband med kärnkraften? 50(1) Hur stor är risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraftverk i Sverige? 395 01. Mycket liten risk 238 02. 197 03. 116 04. 185 05. 69 06. 73 07. 66 08. 27 09. 97 10. Mycket stor risk 19 00. Uppgift saknas på delfrågan 104 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 RISK RADAKT RINGHALS 50 Loc 336 width 2 MD= 0 or GE 99 50(2) Hur stor är risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraftverk i Ringhals? <Se F.50 för fullständig frågetext> 367 01. Mycket liten risk 258 02. 194 03. 113 04. 185 05. 61 06. 77 07. 68 08. 30 09. 94 10. Mycket stor risk 35 00. Uppgift saknas på delfrågan 104 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 RISK MILJÖSKADA OLJA 50 Loc 338 width 2 MD= 0 or GE 99 50(3) Hur stor är risken för ökade miljöskador på mark, luft och vatten om vi fortsätter att utnyttja olja i stor skala? <Se F.50 för fullständig frågetext> 34 01. Mycket liten risk 30 02. 45 03. 59 04. 164 05. 126 06. 167 07. 223 08. 122 09. 480 10. Mycket stor risk 32 00. Uppgift saknas på delfrågan 104 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 ÖKA MILJÖVÅRDEN 51 Loc 340 width 1 MD=0 or GE 9 51 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som gäller miljön i Din kommun. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 51(1) Öka den kommunala miljövården även om det innebär skattehöjningar 272 1. Mycket bra förslag 503 2. Ganska bra förslag 419 3. Varken bra eller dåligt förslag 186 4. Ganska dåligt förslag 107 5. Mycket dåligt förslag 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 STOPPA PRIVATBILISM 51 Loc 341 width 1 MD=0 or GE 9 51(2) Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.51 för fullständig frågetext> 317 1. Mycket bra förslag 358 2. Ganska bra förslag 294 3. Varken bra eller dåligt förslag 307 4. Ganska dåligt förslag 217 5. Mycket dåligt förslag 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 HANDLA MILJÖVÄNLIGT 51 Loc 342 width 1 MD=0 or GE 9 51(3) Öka informationen om var man kan handla miljövänliga produkter <Se F.51 för fullständig frågetext> 690 1. Mycket bra förslag 539 2. Ganska bra förslag 226 3. Varken bra eller dåligt förslag 29 4. Ganska dåligt förslag 10 5. Mycket dåligt förslag 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 KOLLEKTIVTRAFIKEN 51 Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 51(4) Bygga ut kollektivtrafiken <Se F.51 för fullständig frågetext> 776 1. Mycket bra förslag 469 2. Ganska bra förslag 200 3. Varken bra eller dåligt förslag 37 4. Ganska dåligt förslag 21 5. Mycket dåligt förslag 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 IDKAT FRILUFTSLIV 57 Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 57 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 57(1) Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) 244 1. Flera gånger i veckan 399 2. Någon gång i veckan 394 3. Någon gång i månaden 162 4. Någon gång i kvartalet 80 5. Någon gång i halvåret 144 6. Någon gång under året 84 7. Ingen gång 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 MOTION ELLER IDROTT 57 Loc 345 width 1 MD=0 or GE 9 57(2) Sysslat med individuell motion eller idrott <Se F.57 för fullständig frågetext> 428 1. Flera gånger i veckan 425 2. Någon gång i veckan 190 3. Någon gång i månaden 88 4. Någon gång i kvartalet 54 5. Någon gång i halvåret 98 6. Någon gång under året 231 7. Ingen gång 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 GÅTT PÅ BIO 57 Loc 346 width 1 MD=0 or GE 9 57(3) Gått på bio <Se F.57 för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger i veckan 29 2. Någon gång i veckan 267 3. Någon gång i månaden 277 4. Någon gång i kvartalet 192 5. Någon gång i halvåret 279 6. Någon gång under året 465 7. Ingen gång 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 GÅTT PÅ TEATER 57 Loc 347 width 1 MD=0 or GE 9 57(4) Gått på teater <Se F.57 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger i veckan 6 2. Någon gång i veckan 52 3. Någon gång i månaden 172 4. Någon gång i kvartalet 167 5. Någon gång i halvåret 398 6. Någon gång under året 704 7. Ingen gång 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 LÄST BOK 57 Loc 348 width 1 MD=0 or GE 9 57(5) Läst någon bok <Se F.57 för fullständig frågetext> 342 1. Flera gånger i veckan 206 2. Någon gång i veckan 295 3. Någon gång i månaden 211 4. Någon gång i kvartalet 137 5. Någon gång i halvåret 202 6. Någon gång under året 129 7. Ingen gång 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 DISKUTERAT POLITIK 57 Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 57(6) Diskuterat politik <Se F.57 för fullständig frågetext> 262 1. Flera gånger i veckan 387 2. Någon gång i veckan 291 3. Någon gång i månaden 127 4. Någon gång i kvartalet 66 5. Någon gång i halvåret 183 6. Någon gång under året 195 7. Ingen gång 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 BESÖKT GUDSTJÄNST 57 Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 57(7) Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.57 för fullständig frågetext> 27 1. Flera gånger i veckan 61 2. Någon gång i veckan 85 3. Någon gång i månaden 82 4. Någon gång i kvartalet 120 5. Någon gång i halvåret 358 6. Någon gång under året 793 7. Ingen gång 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 SETT PÅ VIDEO 57 Loc 351 width 1 MD=0 or GE 9 57(8) Sett på video <Se F.57 för fullständig frågetext> 153 1. Flera gånger i veckan 319 2. Någon gång i veckan 368 3. Någon gång i månaden 180 4. Någon gång i kvartalet 103 5. Någon gång i halvåret 141 6. Någon gång under året 248 7. Ingen gång 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 LÄST VECKOTIDNING 57 Loc 352 width 1 MD=0 or GE 9 57(9) Läst veckotidningar <Se F.57 för fullständig frågetext> 124 1. Flera gånger i veckan 381 2. Någon gång i veckan 423 3. Någon gång i månaden 176 4. Någon gång i kvartalet 100 5. Någon gång i halvåret 159 6. Någon gång under året 163 7. Ingen gång 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 SPELAT PÅ TIPS, LOTTO 57 Loc 353 width 1 MD=0 or GE 9 57(10) Spelat på tips, lotto eller V65 <Se F.57 för fullständig frågetext> 72 1. Flera gånger i veckan 420 2. Någon gång i veckan 210 3. Någon gång i månaden 138 4. Någon gång i kvartalet 77 5. Någon gång i halvåret 127 6. Någon gång under året 477 7. Ingen gång 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 KÖPT BINGOLOTTO 57 Loc 354 width 1 MD=0 or GE 9 57(11) Köpt penning-, bingolotter e.d. <Se F.57 för fullständig frågetext> 36 1. Flera gånger i veckan 302 2. Någon gång i veckan 288 3. Någon gång i månaden 179 4. Någon gång i kvartalet 99 5. Någon gång i halvåret 188 6. Någon gång under året 443 7. Ingen gång 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 RESTAURANG KVÄLLSTID 57 Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 57(12) Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.57 för fullständig frågetext> 31 1. Flera gånger i veckan 122 2. Någon gång i veckan 341 3. Någon gång i månaden 277 4. Någon gång i kvartalet 172 5. Någon gång i halvåret 228 6. Någon gång under året 339 7. Ingen gång 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 HYRT VIDEOFILM 57 Loc 356 width 1 MD=0 or GE 9 57(13) Hyrt videofilm <Se F.57 för fullständig frågetext> 17 1. Flera gånger i veckan 61 2. Någon gång i veckan 266 3. Någon gång i månaden 200 4. Någon gång i kvartalet 140 5. Någon gång i halvåret 194 6. Någon gång under året 637 7. Ingen gång 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 RÖKT/SNUSAT 57 Loc 357 width 1 MD=0 or GE 9 57(14) Rökt/snusat <Se F.57 för fullständig frågetext> 458 1. Flera gånger i veckan 58 2. Någon gång i veckan 26 3. Någon gång i månaden 15 4. Någon gång i kvartalet 12 5. Någon gång i halvåret 50 6. Någon gång under året 900 7. Ingen gång 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 DRUCKIT SPRIT/VIN/ÖL 57 Loc 358 width 1 MD=0 or GE 9 57(15) Druckit sprit/vin/starköl <Se F.57 för fullständig frågetext> 82 1. Flera gånger i veckan 466 2. Någon gång i veckan 496 3. Någon gång i månaden 153 4. Någon gång i kvartalet 78 5. Någon gång i halvåret 105 6. Någon gång under året 157 7. Ingen gång 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 BOSTADSORT 58 Loc 359 width 1 MD=9 58 Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? 185 1. Ren landsbygd 620 2. Mindre tätort 735 3. Stad eller större tätort 46 9. Uppgift saknas
VAR 278 BOSTAD 59 Loc 360 width 1 MD=9 59 Hur bor Du för närvarande? 122 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 691 2. I villa eller radhus i småhusområde 745 3. I lägenhet i flerfamiljhus 28 9. Uppgift saknas
VAR 279 BOENDETYP 60 Loc 361 width 1 MD=9 60 Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? 582 1. Hyr bostaden 967 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 37 9. Uppgift saknas
VAR 280 KOMMUN 61 Loc 362 width 4 61 I vilken kommun bor Du? 125 1384. Kungsbacka 57 1401. Härryda 65 1402. Partille 27 1407. Öckerö 40 1415. Stenungsund 29 1419. Tjörn 919 1480. Göteborg 103 1481. Mölndal 75 1482. Kungälv 41 1521. Ale 80 1524. Lerum 25 1562. Lilla Edet
VAR 281 BOENDETID 62 Loc 366 width 1 MD=9 62 Hur länge har Du bott här i kommunen? 454 1. Har alltid bott här 106 2. Har alltid bott här bortsett från korta perioder, tex studier på annan ort 604 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 128 4. Inflyttad, har bott här 6 till 10 år 216 5. Inflyttad, har bott här 1 till 5 år 54 6. Inflyttad, har bott här mindre än ett år 24 9. Uppgift saknas
VAR 282 UPPVÄXT LANDSBYGD 63 Loc 367 width 1 MD=9 63 Var någonstans har Du vuxit upp? 63(1) Ren landsbygd i Sverige 253 1. Markerat 1306 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 283 UPPVÄXT TÄTORT 63 Loc 368 width 1 MD=9 63(2) Mindre tätort i Sverige <Se F.63 för fullständig frågetext> 347 1. Markerat 1212 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 284 UPPVÄXT STAD 63 Loc 369 width 1 MD=9 63(3) Stad eller större tätort i Sverige <Se F.63 för fullständig frågetext> 259 1. Markerat 1300 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 285 UPPVÄXT STORSTAD 63 Loc 370 width 1 MD=9 63(4) Stockholm, Göteborg eller Malmö <Se F.63 för fullständig frågetext> 603 1. Markerat 956 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 286 UPPVÄXT LAND NORDEN 63 Loc 371 width 1 MD=9 63(5) Annat land i Norden <Se F.63 för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 1506 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 287 UPPVÄXT ÖVRIGT LAND 63 Loc 372 width 1 MD=9 63(6) Land utanför Norden <Se F.63 för fullständig frågetext> 91 1. Markerat 1468 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 288 ÅSIKT BOENDE KOMMUN 64 Loc 373 width 2 MD=99 64 Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i... 64(1) Den kommun Du bor i 520 00. Mycket bra 341 01. 209 02. 89 03. 41 04. 129 05. Varken bra eller dåligt 6 06. 13 07. 14 08. 12 09. 9 10. Mycket dåligt 203 99. Uppgift saknas
VAR 289 ÅSIKT BOENDE OMRÅDE 64 Loc 375 width 2 MD=99 64(2) Det område inom kommunen där Du bor <Se F.64 för fullständig frågetext> 711 00. Mycket bra 320 01. 104 02. 68 03. 38 04. 72 05. Varken bra eller dåligt 8 06. 13 07. 16 08. 6 09. 11 10. Mycket dåligt 219 99. Uppgift saknas
VAR 290 FÖDELSEÅR 65 Loc 377 width 2 65 Vilket år är Du född? 13. 1913 . . 78. 1978 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frek: 9 9 10 9 11 16 16 17 28 26 20 19 20 23 14 21 17 16 Kod: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 19 23 17 14 25 17 23 27 24 25 25 27 27 38 30 30 31 30 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 22 30 24 30 25 33 22 23 27 27 26 29 28 33 30 31 28 37 Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 30 31 34 32 27 26 22 36 22 27 24 17
VAR 291 KÖN 66 Loc 379 width 1 66 Är Du man eller kvinna? 803 1. Man 783 2. Kvinna
VAR 292 MEDBORGARSKAP 67 Loc 380 width 1 MD=9 67 Är Du svensk medborgare? 1477 1. Ja 73 5. Nej 36 9. Uppgift saknas
VAR 293 CIVILSTÅND 68 Loc 381 width 1 MD=9 68 Är Du ensamstående, samboende eller gift? 515 1. Ensamstående 274 2. Samboende 747 3. Gift 50 9. Uppgift saknas
VAR 294 UTBILDNING 69 Loc 382 width 2 MD=99 69 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. 238 01. Folkskola 12 02. Enhetskola 121 03. Grundskola 145 04. Yrkesskola 208 05. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 226 06. Minst treårigt gymnasium 84 07. Flickskola/realexamen 45 08. Folkhögskola 34 09. Studentexamen 426 10. Högskola/universitet 47 99. Uppgift saknas
VAR 295 FÖRVÄRVSARBETANDE 70 Loc 384 width 1 MD=9 70 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 70(1) Förvärvsarbetande 872 1. Markerat 663 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 296 BEREDSKAPSARBETE 70 Loc 385 width 1 MD=9 70(2) Har beredskapsarbete <Se F.70 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 1526 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 297 AMU 70 Loc 386 width 1 MD=9 70(3) Genomgår arbetsmarknadsutbildning <Se F.70 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 1519 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 298 ARBETSLÖS 70 Loc 387 width 1 MD=9 70(4) Arbetslös <Se F.70 för fullständig frågetext> 94 1. Markerat 1441 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 299 ÅLDERSPENSIONÄR 70 Loc 388 width 1 MD=9 70(5) Ålderspensionär <Se F.70 för fullständig frågetext> 254 1. Markerat 1281 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 300 FÖRTIDSPENSIONÄR 70 Loc 389 width 1 MD=9 70(6) Förtidspensionär <Se F.70 för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 1469 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 301 HEMARBETANDE 70 Loc 390 width 1 MD=9 70(7) Hemarbetande <Se F.70 för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 1487 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 302 STUDERANDE 70 Loc 391 width 1 MD=9 70(8) Studerande <Se F.70 för fullständig frågetext> 196 1. Markerat 1339 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 303 YRKESARBETAR 71 Loc 392 width 1 MD=9 71 Vilket yrke har/hade Du? 1379 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 126 5. Har aldrig yrkesarbetat 81 9. Uppgift saknas
VAR 304 YRKE 71 Loc 393 width 3 MD= 0 or GE 999 71(1) Yrke <Se F.71 för fullständig frågetext> 6 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 25 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 63 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskingsarbete 49 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 7 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 3 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 1 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 50 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 48 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 29 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 13 032. Innehavare av bilskola 2 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 21 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 49 036. Klasslärare och övriga lärare 4 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 4 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 2 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 6 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 0 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 1 051. Företagare med kvalificerad biologisk utbildning 1 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 0 056. Arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning inom varje yrkesfamilj 4 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 7 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 7 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 15 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 1 071. 5 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 5 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 4 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete:företagare med kvalificerad kompetens 7 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 14 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 2 086. Programmerare 2 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 1 092. Domstoljurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga företagare 0 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 2 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 2 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 1 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 0 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 3 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 8 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 2 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 0 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete inom museigruppen 2 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 15 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 0 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 2 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 9 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 10 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 13 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 21 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 5 175. Ensiklt näringsliv och organisationer: kamrer 0 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare inom dessa yrkesområden 4 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontursarbete; förmånsfunktion; förrådsman 9 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 4 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 78 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 228. 3 232. Annat kontorsarbete: företagare 44 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 10 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 3 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 16 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 0 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 5 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 0 325. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 0 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 3 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 49 328. Biträdesarbete i affär 2 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete:arbetsledning som förman eller motsvarande 1 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 1 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 1 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 8 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 10 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 13 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 0 347. Övrigt försäljningsarbete: detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 0 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 4 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 0 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 0 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdledning: manuellt arbete 1 422. Företagare/företagsledare inom lantbruk, skogsbruk, djuruppfödning, fiske 1 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 1 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 0 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 3 448. Skogsarbete: manuellt arbete 2 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 1 478. 1 506. Gruv- och stenbrytningsarbete: förman inom yrkesområdet 0 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 6 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 0 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman 26 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 7 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 8 638. Däckmanskap 0 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 5 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 15 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 2 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 1 649. 1 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 5 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 0 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 0 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 7 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 2 732. Järnbruks-, metallverks- smides och gjuteriarbete: manuellt arbete 0 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 5 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 2 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 1 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 84 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 8 752. Elktroarbete: företagare med mindre företag 1 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 17 758. Elektroarbete: manuellt arbete 6 762. Träarbete: företagare med mindre företag 0 766. Träarbete: förman/arbetsledare 16 768. Träarbete: manuellt arbete 4 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 6 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 1 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 3 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 12 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 2 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 2 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 6 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 0 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 0 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 3 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 0 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 9 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 2 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 11 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 0 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 0 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 3 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 0 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 1 865. 1 866. Grafiskt arbete: förman/arbetsledare 6 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 0 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager och förrådsarbete: förman/arbetsledare 17 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 2 889. 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 1 915. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrigt kvalificerat bevaknings/skyddsarbete 0 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 1 917. Brandman 3 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 1 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 1 925. 11 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 5 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 34 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 0 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 0 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 34 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 7 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 5 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 8 947. Övrigt servicearbete: fotograf 19 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 5 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 4 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 0 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 2 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 9 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 29 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 0 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 13 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 5 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 0 986. Militärt arbete: underofficerare 1 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 2 992. 18 994. Oklassificerbar yrkesbeteckning: mindre företagare 2 995. Hemarbetande 1 997. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 126 000. Frågan ej tillämplig 87 999. Uppgift saknas
VAR 305 HELTID/DELTIDSARBETE 72 Loc 396 width 1 MD=0 or GE 9 72 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 1074 1. Heltid 275 2. Deltid 126 0. Frågan ej tillämplig 111 9. Uppgift saknas
VAR 306 TJÄNSTEMAN 73 Loc 397 width 1 MD=0 or GE 9 73 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 73(1) Tjänsteman 417 1. Markerat 932 5. Ej markerat 126 0. Frågan ej tillämplig 111 9. Uppgift saknas
VAR 307 TJÄNSTEMAN ARBLEDARE 73 Loc 398 width 1 MD=0 or GE 9 73(2) Tjänsteman med arbetsledande funktion <Se F.73 för fullständig frågetext> 216 1. Markerat 1133 5. Ej markerat 126 0. Frågan ej tillämplig 111 9. Uppgift saknas
VAR 308 TJÄNSTESTEMAN FÖRETAG 73 Loc 399 width 1 MD=0 or GE 9 73(3) Tjänsteman med företagsledande funktion <Se F.73 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 1308 5. Ej markerat 126 0. Frågan ej tillämplig 111 9. Uppgift saknas
VAR 309 ARBETARE 73 Loc 400 width 1 MD=0 or GE 9 73(4) Arbetare <Se F.73 för fullständig frågetext> 501 1. Markerat 848 5. Ej markerat 126 0. Frågan ej tillämplig 111 9. Uppgift saknas
VAR 310 ARBETARE LEDARE 73 Loc 401 width 1 MD=0 or GE 9 73(5) Arbetare med arbetsledande funktion <Se F.73 för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 1276 5. Ej markerat 126 0. Frågan ej tillämplig 111 9. Uppgift saknas
VAR 311 ARBETARE EGEN 73 Loc 402 width 1 MD=0 or GE 9 73(6) Egenanställd arbetare <Se F.73 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 1322 5. Ej markerat 126 0. Frågan ej tillämplig 111 9. Uppgift saknas
VAR 312 JORDBRUKARE ENSAM 73 Loc 403 width 1 MD=0 or GE 9 73(7) Jordbrukare: ingen anställd <Se F.73 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 1343 5. Ej markerat 126 0. Frågan ej tillämplig 111 9. Uppgift saknas
VAR 313 JORDBRUKARE 73 Loc 404 width 1 MD=0 or GE 9 73(8) Jordbrukare: en eller flera anställda <Se F.73 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 1347 5. Ej markerat 126 0. Frågan ej tillämplig 111 9. Uppgift saknas
VAR 314 FÖRETAGARE ENSAM 73 Loc 405 width 1 MD=0 or GE 9 73(9) Företagare: ingen anställd <Se F.73 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 1303 5. Ej markerat 126 0. Frågan ej tillämplig 111 9. Uppgift saknas
VAR 315 FÖRETAGARE 1-9 ANST 73 Loc 406 width 1 MD=0 or GE 9 73(10) Företagare: 1-9 anställda <Se F.73 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 1309 5. Ej markerat 126 0. Frågan ej tillämplig 111 9. Uppgift saknas
VAR 316 FÖRETAGARE FLER ANST 73 Loc 407 width 2 73(11) Företagare: 10 eller fler anställda <Se F.73 för fullständig frågetext> 1328 00. 21 01. 126 88. 111 99.
VAR 317 STATLIG TJÄNST 74 Loc 409 width 1 MD=0 or GE 9 74 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 74(1) Statlig 168 1. Markerat 1203 5. Ej markerat 126 0. Frågan ej tillämplig 89 9. Uppgift saknas
VAR 318 KOMMUNAL TJÄNST 74 Loc 410 width 1 MD=0 or GE 9 74(2) Kommunal (även landstingskommunal) <Se F.74 för fullständig frågetext> 415 1. Markerat 956 5. Ej markerat 126 0. Frågan ej tillämplig 89 9. Uppgift saknas
VAR 319 PRIVAT TJÄNST 74 Loc 411 width 1 MD=0 or GE 9 74(3) Privat <Se F.74 för fullständig frågetext> 843 1. Markerat 528 5. Ej markerat 126 0. Frågan ej tillämplig 89 9. Uppgift saknas
VAR 320 MEDLEM FACKFÖRENING 75 Loc 412 width 1 MD=0 or GE 9 75 Är Du medlem i någon fackförening? 427 1. Ja, LO-förbund 341 2. Ja, TCO-förbund 123 3. Ja, SACO-förbund 1 4. Annat fackförbund 441 5. Nej 126 0. Frågan ej tillämplig 127 9. Uppgift saknas
VAR 321 ANTAL FAMILJEMEDLEM 76 Loc 413 width 2 MD=99 76 Hur många personer ingår i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? 296 01. 1 person 571 02. 2 personer 257 03. 3 personer 272 04. 4 personer 109 05. 5 personer 25 06. 6 personer 5 07. 7 personer 1 08. 8 personer 2 09. 9 personer 2 10. 10 personer 46 99. Uppgift saknas
VAR 322 BARN 1-3 ÅR 75 Loc 415 width 1 MD=9 75A Har Du barn i Ditt hushåll i följande åldrar? 75A(1) 1-3 år 183 1. Markerat 1187 5. Ej markerat 216 9. Uppgift saknas
VAR 323 BARN 4-6 ÅR 75 Loc 416 width 1 MD=9 75A(2) 4-6 år <Se F.75A för fullständig frågetext> 136 1. Markerat 1234 5. Ej markerat 216 9. Uppgift saknas
VAR 324 BARN 7-16 ÅR 75 Loc 417 width 1 MD=9 75A(2) 7-16 år <Se F.75A för fullständig frågetext> 332 1. Markerat 1038 5. Ej markerat 216 9. Uppgift saknas
VAR 325 INGA BARN UNDER 16 ÅR 75 Loc 418 width 1 MD=9 75A(4) Inga barn under 16 år i hushållet <Se F.75A för fullständig frågetext> 884 1. Markerat 486 5. Ej markerat 216 9. Uppgift saknas
VAR 326 HUSHÅLLSINKOMST 77 Loc 419 width 2 MD=99 77 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i Ditt hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) 176 01. 100 000 kr eller mindre 189 02. 101 000 - 150 000 kr 208 03. 151 000 - 200 000 kr 168 04. 201 000 - 250 000 kr 195 05. 251 000 - 300 000 kr 184 06. 301 000 - 350 000 kr 124 07. 351 000 - 400 000 kr 81 08. 401 000 - 450 000 kr 66 09. 451 000 - 500 000 kr 79 10. Över 500 000 kr 116 99. Uppgift saknas
VAR 327 KLASSTILLHÖRIGHET 78 Loc 421 width 1 MD=9 78 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 78(1) Din nuvarande familj 554 1. Arbetarfamilj 15 2. Jordbrukarfamilj 446 3. Tjänstemannafamilj 249 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 146 5. Egen företagare 176 9. Uppgift saknas
VAR 328 KLASS UNDER UPPVÄXT 78 Loc 422 width 1 MD=9 78(2) Din familj Du växte upp i <Se F.78 för fullständig frågetext> 714 1. Arbetarfamilj 115 2. Jordbrukarfamilj 308 3. Tjänstemannafamilj 141 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 190 5. Egen företagare 118 9. Uppgift saknas
VAR 329 UTRUSTN. TV 79 Loc 423 width 1 MD=9 79 Vilken av följande utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? 79(1) TV-apparat/er 1507 1. Markerat 34 5. Ej markerat 45 9. Uppgift saknas
VAR 330 ANTAL TV 79 Loc 424 width 1 MD=0 or GE 9 79(2) Antal TV-apparat/er <Se F.79 för fullständig frågetext> 690 1. En TV-apparat 576 2. Två TV-apparater 145 3. Tre TV-apparater 43 4. Fyra TV-apparater 9 5. Fem TV-apparater 1 6. Sex TV-apparater 33 0. Frågan ej tillämplig 89 9. Uppgift saknas
VAR 331 UTRUSTN. TELEFON 79 Loc 425 width 1 MD=9 79(3) Telefon/er <Se F.79 för fullständig frågetext> 1525 1. Markerat 16 5. Ej markerat 45 9. Uppgift saknas
VAR 332 ANTAL TELEFONER 79 Loc 426 width 1 MD=0 or GE 9 79(4) Antal telefoner <Se F.79 för fullständig frågetext> 315 1. En telefon 425 2. Två telefoner 352 3. Tre telefoner 218 4. Fyra telefoner 100 5. Fem telefoner 34 6. Sex telefoner 19 7. Sju telefoner 22 8. Åtta telefoner 17 0. Frågan ej tillämplig 84 9. Uppgift saknas
VAR 333 UTRUSTN. TEL.SVARARE 79 Loc 427 width 1 MD=9 79(5) Telefonsvarare <Se F.79 för fullständig frågetext> 431 1. Markerat 1110 5. Ej markerat 45 9. Uppgift saknas
VAR 334 UTRUSTN. MOBILTEL 79 Loc 428 width 1 MD=9 79(6) Mobiltelefon <Se F.79 för fullständig frågetext> 277 1. Markerat 1264 5. Ej markerat 45 9. Uppgift saknas
VAR 335 UTRUSTN. TEXT-TV 79 Loc 429 width 1 MD=9 79(7) Text-TV <Se F.79 för fullständig frågetext> 967 1. Markerat 574 5. Ej markerat 45 9. Uppgift saknas
VAR 336 UTRUSTN. VIDEO 79 Loc 430 width 1 MD=9 79(8) Video <Se F.79 för fullständig frågetext> 1049 1. Markerat 492 5. Ej markerat 45 9. Uppgift saknas
VAR 337 UTRUSTN. KABEL-TV 79 Loc 431 width 1 MD=9 79(9) Kabel-TV <Se F.79 för fullständig frågetext> 728 1. Markerat 813 5. Ej markerat 45 9. Uppgift saknas
VAR 338 UTRUSTN. PARABOLANT 79 Loc 432 width 1 MD=9 79(10) Parabolantenn <Se F.79 för fullständig frågetext> 222 1. Markerat 1319 5. Ej markerat 45 9. Uppgift saknas
VAR 339 UTRUSTN. PERSONDATOR 79 Loc 433 width 1 MD=9 79(11) Persondator <Se F.79 för fullständig frågetext> 355 1. Markerat 1186 5. Ej markerat 45 9. Uppgift saknas
VAR 340 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 79 Loc 434 width 1 MD=9 79(12) Mikrovågsugn <Se F.79 för fullständig frågetext> 952 1. Markerat 589 5. Ej markerat 45 9. Uppgift saknas
VAR 341 UTRUSTN. FAX 79 Loc 435 width 1 MD=9 79(13) Fax <Se F.79 för fullständig frågetext> 101 1. Markerat 1440 5. Ej markerat 45 9. Uppgift saknas
VAR 342 UTRUSTN. CD-SPELARE 79 Loc 436 width 1 MD=9 79(14) CD-spelare (Compact Disc) <Se F.79 för fullständig frågetext> 898 1. Markerat 643 5. Ej markerat 45 9. Uppgift saknas
VAR 343 UTRUSTN. BIL 79 Loc 437 width 1 MD=9 79(15) Bil <Se F.79 för fullständig frågetext> 1206 1. Markerat 335 5. Ej markerat 45 9. Uppgift saknas
VAR 344 BIL 1: MÄRKE 79 Loc 438 width 2 MD= 0 or GE 99 79(16) Bil 1: Märke <Se F.79 för fullständig frågetext> 412 01. Volvo 106 02. Saab 112 03. Ford 67 04. Folka 86 05. Opel 67 06. Toyota 64 07. Mazda 41 08. Mercedes 27 09. BMW 14 10. Fiat 1 11. Corsa (Opel) 17 12. Peugot 37 13. Nissan 41 14. Audi 22 15. Mitsubishi 1 16. Datsun 0 17. Vaz 10 18. Citroen 14 19. Renault 15 20. Honda 0 21. Hatzu 0 22. Simca 0 23. Skoda 1 24. Chevrolet 0 25. DAF 2 26. Lada (Vaz) 4 27. Alfa Romeo 0 28. Vauxhall 0 29. Lancia 1 30. Porsche 11 31. Suzuki 0 32. Oldsmobile 1 33. Austin 0 34. Jaguar 0 35. Triumph 0 36. Lotus 0 37. Isuzu 1 38. Talbot 1 39. Aston Martin 0 40. Stanza 0 41. Plymoth 4 42. Daihatzu 0 43. GMC 0 44. Morris 0 45. Bentley 1 46. Subari 1 47. Jeep 2 48. Dodge 0 49. Daimler 0 50. Range Rover 0 51. DKW 0 52. Sunbeam 1 53. Pontiac 0 54. Ferrari 0 55. BMC MG 0 56. Daihatzu 0 57. Auto Bianchi 0 58. Buick 0 59. Camaro 0 60. Hyundai 3 61. Chrystler 0 62. Elnag Husbil 0 63. Lincoln 385 00. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas
VAR 345 BIL 1: ÅRSMODELL 79 Loc 440 width 2 MD= 0 or GE 99 79(17) Bil 1: Årsmodell <Se F.79 för fullständig frågetext> 19. 1919 . . 94. 1994 382 00. Frågan ej tillämplig 42 99. Uppgift saknas Kod: 19 54 62 64 67 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 1 1 1 1 1 2 3 1 4 3 3 13 8 Kod: 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 16 12 23 23 28 47 47 54 80 85 108 182 114 Kod: 90 91 92 93 94 0 99 Frek: 95 72 72 55 7 382 42
VAR 346 BIL 2: MÄRKE 79 Loc 442 width 2 MD= 0 or GE 99 79(18) Bil 2: Märke <Se F.79 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 63. Lincoln 1445 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 Frek: 34 7 15 7 14 8 4 1 5 1 2 Kod: 13 14 19 20 21 24 27 31 33 34 42 Frek: 11 7 9 4 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 50 53 0 99 Frek: 1 1 1445 1
VAR 347 BIL 2: ÅRSMODELL 79 Loc 444 width 2 MD= 0 or GE 99 79(19) Bil 2: Årsmodell <Se F.79 för fullständig frågetext> 61. 1961 . . 94. 1994 1443 00. Frågan ej tillämplig 8 99. Uppgift saknas Kod: 61 68 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Frek: 2 1 3 2 2 3 1 2 2 3 4 Kod: 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Frek: 6 7 8 9 6 12 18 9 9 10 12 Kod: 93 94 0 99 Frek: 3 1 1443 8
VAR 348 BIL 3: MÄRKE 79 Loc 446 width 2 MD= 0 79(20) Bil 3: Märke <Se F.79 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 63. Lincoln 1581 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 5 6 12 29 0 Frek: 1 1 1 1 1 1581
VAR 349 BIL 3: ÅRSMODELL 79 Loc 448 width 2 MD= 0 79(21) Bil 3: Årsmodell <Se F.79 för fullständig frågetext> 81. 1981 . . 87. 1987 1581 00. Frågan ej tillämplig Kod: 81 84 85 86 87 0 Frek: 1 1 1 1 1 1581
VAR 350 UTRUSTN. FRITIDSHUS 79 Loc 450 width 1 MD=9 79(22) Fritidshus <Se F.79 för fullständig frågetext> 369 1. Markerat 1172 5. Ej markerat 45 9. Uppgift saknas
VAR 351 FÖRÄNDRATS EGEN EKON 80 Loc 451 width 1 MD=0 or GE 9 80 Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under det senaste året? 80(1) Din egen ekonomiska situation 190 1. Förbättrats 670 3. Förblivit ungefär densamma 674 5. Försämrats 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 44 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 352 FÖRÄNDRATS KOM EKON 80 Loc 452 width 1 MD=0 or GE 9 80(2) Den ekonomiska situationen inom Din kommun <Se F.80 för fullständig frågetext> 11 1. Förbättrats 312 3. Förblivit ungefär densamma 1145 5. Försämrats 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 44 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 353 FÖRÄNDRATS SV EKON 80 Loc 453 width 1 MD=0 or GE 9 80(3) Den svenska ekonomin <Se F.80 för fullständig frågetext> 32 1. Förbättrats 91 3. Förblivit ungefär densamma 1364 5. Försämrats 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 44 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 354 FÖRÄNDRING EGEN EKON 80 Loc 454 width 1 MD=0 or GE 9 80(1) Hur tror Du ekonomin kommer att förändras under det kommande året? 80(4) Din egen ekonomiska situation 219 1. Förbättras 882 3. Förbli ungefär densamma 419 5. Försämras 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 355 FÖRÄNDRING KOM EKON 80 Loc 455 width 1 MD=0 or GE 9 80(5) Den ekonomiska situationen i Din kommun <Se F.80(1) för fullständig frågetext> 82 1. Förbättras 724 3. Förbli ungefär densamma 656 5. Försämras 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 356 FÖRÄNDRING SV EKON 80 Loc 456 width 1 MD=0 or GE 9 80(6) Den svenska ekonomin <Se F.80(1) för fullständig frågetext> 282 1. Förbättras 548 3. Förbli ungefär densamma 645 5. Försämras 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 357 RÖSTA RIKSDAGSVAL 81 Loc 457 width 2 MD=99 81 Om det var val idag vilket parti skulle Du rösta på? 81(1) I riksdagsvalet 55 01. Vänsterpartiet 578 02. Socialdemokraterna 34 03. Centerpartiet 133 04. Folkpartiet liberalerna 315 05. Moderata samlingspartiet 31 06. Kds 28 07. Miljöpartiet de gröna 69 08. Ny Demokrati 36 09. Annat parti 92 10. Ej röstberättigad 18 98. Ej kodbart svar 197 99. Uppgift saknas
VAR 358 RÖSTA KOMMUNVAL 81 Loc 459 width 2 MD=99 81(2) I kommunfullmäktigevalet <Se F.81 för fullständig frågetext> 63 01. Vänsterpartiet 530 02. Socialdemokraterna 40 03. Centerpartiet 134 04. Folkpartiet liberalerna 296 05. Moderata samlingspartiet 33 06. Kds 46 07. Miljöpartiet de gröna 52 08. Ny Demokrati 48 09. Annat parti 66 10. Ej röstberättigad 16 98. Ej kodbart svar 262 99. Uppgift saknas