OPINION '88
                SSD 0471

              Primärforskare
              Lennart Weibull
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i OPINION '88 samlades ursprungligen in av ett
  forskningsprojekt vid statsvetenskapliga institutionen,
  Göteborgs universitet under ledning av Lennart Weibull. Varken
  SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Denna undersökning genomfördes under perioden 28 april - 24
  maj 1988 i form av en brevenkät ställd till ett urval av
  invånare i Göteborgs kommun i åldrarna 15-75 år.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 124  (2)NY GBG MORGONTIDNING  4 (3)LOC 35 WIDTH 1
                        (4)MD= 9

   (6) 4 Det har då och då talats om att man borde starta en
     ny morgontidning i Göteborg. Anser Ni att med hänsyn
     till de tidningar som finns i Göteborg att det finns
     något behov av en ny tidning?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      49 1.  Mycket stort behov
      53 2.  Ganska stort behov
      99 3.  Varken stort eller litet behov
      170 4.  Ganska litet behov
      229 5.  Inget behov alls

      10 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0471 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Lokal morgontidning 6 Rapport eller aktuellt 7 Regional-TV 8 Lokalradio 9 Annonsblad 10 Kabel-TV 11 Läser Arbetet 12 Läser Dagens Nyheter 13 Läser Göteborgs Posten 14 Läser Svenska Dagbladet 15 Läser Aftonbladet 16 Läser Expressen 17 Läser GT 18 Läser Kvällsposten 19 Prenumeration på GP 20 Prenumeration på Arbetet 21 Prenumeration på Dagens Nyheter 22 Prenumeration på Svenska Dagbladet 23 Prenumeration på annan morgontidning 24 Behov av ny morgontidning i Göteborg 25 Intresse prenumerera på ny socialdemokratisk söndagstidning 26 Söndagstidning 27 Lokal morgontidning: Ger korrekta nyheter 28 Lokal morgontidning: Ger plats åt bemötanden 29 Lokal morgontidning: Respekterar den personliga integriteten 30 Lokal morgontidning: Dömer ingen ohörd 31 Lokal morgontidning: Är försiktig med namn 32 Lokal morgontidning: Talar inte i egen sak 33 Lokal morgontidning: Är varsam med bilder 34 Kvällstidning: Ger korrekta nyheter 35 Kvällstidning: Ger plats åt bemötanden 36 Kvällstidning: Respekterar den personliga integriteten 37 Kvällstidning: Dömer ingen ohörd 38 Kvällstidning: Är försiktig med namn 39 Kvällstidning: Talar inte i egen sak 40 Kvällstidning: Är varsam med bilder 41 Riksradion: Ger korrekta nyheter 42 Riksradion: Ger plats åt bemötanden 43 Riksradion: Respekterar den personliga integriteten 44 Riksradion: Dömer ingen ohörd 45 Riksradion: Är försiktig med namn 46 Riksradion: Talar inte i egen sak 47 Lokalradion: Ger korrekta nyheter 48 Lokalradion: Ger plats åt bemötanden 49 Lokalradion: Respekterar den personliga integriteten 50 Lokalradion: Dömer ingen ohörd 51 Lokalradion: Är försiktig med namn 52 Lokalradion: Talar inte i egen sak 53 TV-nyheterna: Ger korrekta nyheter 54 TV-nyheterna: Ger plats åt bemötanden 55 TV-nyheterna: Respekterar den personliga integriteten 56 TV-nyheterna: Dömer ingen ohörd 57 TV-nyheterna: Är försiktig med namn 58 TV-nyheterna: Talar inte i egen sak 59 TV-nyheterna: Är varsam med bilder 60 Lokal morgontidning: Vinklar nyheter 61 Lokal morgontidning: Granskar makthavare 62 Lokal morgontidning: Respekt för den personliga integriteten 63 Lokal morgontidning: Dåliga kunskaper 64 Lokal morgontidning: Förklarar skeenden 65 Lokal morgontidning: Dålig respekt för fakta 66 Lokal morgontidning: För lite hänsyn till offer 67 Lokal morgontidning: Gott omdöme i val av nyheter 68 Lokal morgontidning: För lite hänsyn till den intervjuade 69 Kvällstidning: Vinklar nyheter 70 Kvällstidning: Granskar makthavare 71 Kvällstidning: Respekt för den personliga integriteten 72 Kvällstidning: Dåliga kunskaper 73 Kvällstidning: Förklarar skeenden 74 Kvällstidning: Dålig respekt för fakta 75 Kvällstidning: För lite hänsyn till offer 76 Kvällstidning: Gott omdöme i val av nyheter 77 Kvällstidning: För lite hänsyn till den intervjuade 78 Riksradion: Vinklar nyheter 79 Riksradion: Granskar makthavare 80 Riksradion: Respekt för den personliga integriteten 81 Riksradion: Dåliga kunskaper 82 Riksradion: Förklarar skeenden 83 Riksradion: Dålig respekt för fakta 84 Riksradion: För lite hänsyn till offer 85 Riksradion: Gott omdöme i val av nyheter 86 Riksradion: För lite hänsyn till den intervjuade 87 Lokalradion: Vinklar nyheter 88 Lokalradion: Granskar makthavare 89 Lokalradion: Respekt för den personliga integriteten 90 Lokalradion: Dåliga kunskaper 91 Lokalradion: Förklarar skeenden 92 Lokalradion: Dålig respekt för fakta 93 Lokalradion: För lite hänsyn till offer 94 Lokalradion: Gott omdöme i val av nyheter 95 Lokalradion: För lite hänsyn till den intervjuade 96 TV-nyheterna: Vinklar nyheter 97 TV-nyheterna: Granskar makthavare 98 TV-nyheterna: Respekt för den personliga integriteten 99 TV-nyheterna: Dåliga kunskaper 100 TV-nyheterna: Förklarar skeenden 101 TV-nyheterna: Dålig respekt för fakta 102 TV-nyheterna: För lite hänsyn till offer 103 TV-nyheterna: Gott omdöme i val av nyheter 104 TV-nyheterna: För lite hänsyn till den intervjuade 105 Morgontidning: Förtäckt reklam i nyhetsmaterialet 106 Morgontidning: Gratisreklam till sponsorer 107 Morgontidning: Svårt skilja mellan annonser och redaktionell text 108 Morgontidning: Gynnar vissa företag och organisationer 109 Morgontidning: Gynnar stora annonsörer 110 Morgontidning: Partierna får lätt in partiska nyheter 111 Kvällstidning: Förtäckt reklam i nyhetsmaterialet 112 Kvällstidning: Gratisreklam till sponsorer 113 Kvällstidning: Svårt skilja mellan annonser och redaktionell text 114 Kvällstidning: Gynnar vissa företag och organisationer 115 Kvällstidning: Gynnar stora annonsörer 116 Kvällstidning: Partierna får lätt in partiska nyheter 117 Felaktiga uppgifter i lokaltidningar 118 Felaktiga uppgifter i storstadsmorgonpress 119 Felaktiga uppgifter i kvällstidningar 120 Felaktiga uppgifter i TV-nyheter 121 Felaktiga uppgifter i riksradions nyheter 122 Felaktiga uppgifter i lokalradions nyheter 123 Lokaltidningars tillförlitlighet 124 Storstadsmorgonpressens tillförlitlighet 125 Kvällstidningars tillförlitlighet 126 TV-nyheters tillförlitlighet 127 Riksradions tillförlitlighet 128 Lokalradions tillförlitlighet 129 Ordet sanning meningslöst 130 Känns riktiga och självklara 131 De är levande och starka 132 Fungerar i praktiken 133 Stämmer överens med vad folk tycker 134 Stämmer överens med verkligheten 135 Stämmer överens med vetenskapliga teorier 136 Resultat av förståndigt meningsutbyte 137 Annan betydelse 138 Lokalradion i egen kanal 139 TV:s kanalomläggning 140 Innehållet efter kanalomläggningen 141 Allmän uppfattning om kanaluppdelningen i TV 142 Ökad sändningstids påverkan på regionala nyheter 143 Tillgång till kabel-TV 144 TV 3 145 Sky Channel 146 Super Channel 147 Kållevisionen 148 Kållevisionen: Fackliga program 149 Kållevisionen: Sportprogram 150 Kållevisionen: Program om Göteborg 151 Kållevisionen: Konsumentinformation 152 Kållevisionen: Ekonomiprogram 153 Kållevisionen: Program från kyrkor och samfund 154 Kållevisionen: Program från socialtjänsten 155 Lokal-TV innehåll: Tävlingar 156 Lokal-TV innehåll: Lokala nyheter 157 Lokal-TV innehåll: Lokala debattprogram 158 Lokal-TV innehåll: Lokala sportsändningar 159 Lokal-TV innehåll: Lokala nöjesprogram 160 Lokal-TV innehåll: Arbetsplatsreportage 161 Lokal-TV innehåll: Konsumentinformation 162 Tillgång till text-TV 163 Användning av text-TV 164 Textsidor: Lediga platser 165 Textsidor: Bilar och båtar 166 Textsidor: Pryltorg 167 Textsidor: Hus och lägenheter 168 Textsidor: Livsmedelsannonser 169 Förtroende för kommunstyrelsen 170 Förtroende för polisen 171 Förtroende för sjukvården 172 Förtroende för socialförvaltningen 173 Förtroende för kommunfullmäktige 174 Förtroende för bankerna 175 Förtroende för taxi 176 Förtroende för lokala dagspressjournalister 177 Förtroende för journalister i lokalradio och TV 178 Förtroende för journalister i regional-TV 179 Förtroende för de fackliga organisationerna 180 Förtroende för storföretagen i Göteborg 181 Behandling i lokal massmedia: Kommunstyrelsen 182 Behandling i lokal massmedia: Polisen 183 Behandling i lokal massmedia: Sjukvården 184 Behandling i lokal massmedia: Socialförvaltningen 185 Behandling i lokal massmedia: Kommunfullmäktige 186 Behandling i lokal massmedia: Bankerna 187 Behandling i lokal massmedia: Taxi 188 Behandling i lokal massmedia: Storföretagen i Göteborg 189 Barns yrke: Politiker 190 Barns yrke: Polis 191 Barns yrke: Sjuksköterska 192 Barns yrke: Socialarbetare 193 Barns yrke: Banktjänsteman 194 Barns yrke: Taxichaufför 195 Barns yrke: Journalist 196 Barns yrke: Facklig ombudsman 197 Barns yrke: Företagsledare 198 Teaterform 1 199 Teaterform 2 200 Teaterform 3 201 Dagspressens teaterrecensioner 202 Teaterbesök under senaste året 203 Besökt Angereds Teater 204 Besökt Atelier-Teatern 205 Besökt Backa Teatern 206 Besökt Folkteatern 207 Besökt Lilla Teatern 208 Besökt Lisebergsteatern 209 Besökt Lorensbergsteatern 210 Besökt Nationalteatern 211 Besökt Stadsteatern 212 Besökt Stora Teatern 213 Besökt annan teater 214 Anledning till teaterbesök: Tillsammans med vänner 215 Anledning till teaterbesök: Underhållning 216 Anledning till teaterbesök: Engagerad av innehållet 217 Anledning till teaterbesök: Skådespelarna 218 Anledning till teaterbesök: Påverkan från andra 219 Anledning till teaterbesök: Annat 220 Teaterbesök med make 221 Teaterbesök med barn 222 Teaterbesök med arbetskamrater 223 Teaterbesök med vänner 224 Aldrig varit på teater 225 Ointresse för teater 226 Ingen tid för teater 227 Inga teaterintresserade vänner att gå med 228 Teatern är alltför politisk 229 Teater är snobbkultur 230 Teaterbesök kräver för mycket planering 231 Biljettpriserna för höga 232 Annan anledning att aldrig gå på teater 233 Senaste året: Biobesök 234 Senaste året: Konsert 235 Senaste året: Museebesök 236 Senaste året: Restaurangbesök 237 Senaste året: Diskotek eller danslokal 238 Senaste året: Idrottsevenemang 239 Senaste året: Teaterbesök 240 Senaste året: Hyrfilm på video 241 Senaste året: Spelat teater eller musikinstrument 242 Senaste året: Lyssnat på grammofon 243 Senaste året: Studiecirkel eller kurs 244 Senaste året: Spelat dataspel 245 Intresse för barnomsorg 246 Intresse för äldreomsorg 247 Intresse för hjälp åt handikappade 248 Intresse för hjälp åt utslagna 249 Intresse för hjälp åt flyktingar 250 Inställning till barnomsorg 251 Inställning till äldreomsorg 252 Inställning till hjälp åt handikappade 253 Inställning till hjälp åt utslagna 254 Inställning till hjälp åt flyktingar 255 Förändring av barnomsorgen 256 Förändring av äldreomsorgen 257 Förändring av handikapphjälp 258 Förändring av hjälp åt utslagna 259 Förändring av flyktinghjälp 260 Information om stadsdelsnämnder 261 SDN-information genom lokalradion 262 SDN-information genom dagspressen 263 SDN-information genom vänner och bekanta 264 SDN-information genom regional-TV 265 SDN-information genom brevlådan 266 SDN-information på arbetsplatsen 267 SDN-information på annat sätt 268 Insatt i SDN-frågan 269 Önskar ytterligare information om SDN 270 Ytterligare information genom lokalradion 271 Ytterligare information genom dagspressen 272 Ytterligare information genom vänner 273 Ytterligare information genom regional-TV 274 Ytterligare information genom brevlådan 275 Ytterligare information på arbetsplatsen 276 Ytterligare information på annat sätt 277 SDN-verksamhet: Grundskola 278 SDN-verksamhet: Byggnadslov 279 SDN-verksamhet: Social service 280 SDN-verksamhet: Bibliotek 281 SDN-verksamhet: Teater 282 SDN-verksamhet: Daghem 283 SDN-verksamhet: Spårvagn och buss 284 SDN-verksamhet: Vårdcentraler 285 SDN-verksamhet: Fritidsverksamhet 286 SDN-verksamhet: Vatten och avlopp 287 Ålder 288 Kön 289 Civilstånd 290 Boendetid i Göteborg 291 Skolutbildning 292 Kategori 293 Förvärvsarbetets omfattning 294 Sektor 295 Ej förvärvsarbetande 296 Hushållets storlek 297 Antal barn under 7 år 298 Hushållets inkomst 299 Medlem i idrottsförening 300 Medlem i politiskt parti 301 Medlem i fackförening 302 Medlem i kristet samfund 303 Medlem i annan förening 304 Ej föreningsmedlem 305 Intresserad av politik 306 Intresserad av händelser i kommunen 307 Intresserad av idrott 308 Intresserad av teater 309 Intresserad av livsåskådningsfrågor 310 Bästa parti: Moderaterna 311 Bästa parti: Folkpartiet 312 Bästa parti: Centerpartiet 313 Bästa parti: KDS 314 Bästa parti: Miljöpartiet 315 Bästa parti: Socialdemokraterna 316 Bästa parti: VPK 317 Bästa parti: Annat parti 318 Partianhängare

VAR 1 SSD STUDY NR 0471              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0471


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Oktober 1994
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Opinion '88
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LOKAL MORGONTIDNING 1 Loc 16 width 1 MD=9 1 Hur ofta brukar Ni ta del av följande typer av medier? 1(1) Lokal morgontidning 421 1. Dagligen 52 2. 5-6 ggr/vecka 37 3. 3-4 ggr/vecka 41 4. 1-2 ggr/vecka 27 5. Mer sällan 17 6. Aldrig 15 9. Uppgift saknas
VAR 6 RAPPORT/AKTUELLT 1 Loc 17 width 1 MD=9 1(2) Rapport eller aktuellt <Se F.1 för fullständig frågetext> 267 1. Dagligen 107 2. 5-6 ggr/vecka 130 3. 3-4 ggr/vecka 49 4. 1-2 ggr/vecka 27 5. Mer sällan 9 6. Aldrig 21 9. Uppgift saknas
VAR 7 REGIONAL-TV 1 Loc 18 width 1 MD=9 1(3) Regional-TV <Se F.1 för fullständig frågetext> 126 1. Dagligen 52 2. 5-6 ggr/vecka 88 3. 3-4 ggr/vecka 98 4. 1-2 ggr/vecka 111 5. Mer sällan 56 6. Aldrig 79 9. Uppgift saknas
VAR 8 LOKALRADIO 1 Loc 19 width 1 MD=9 1(4) Lokalradio <Se F.1 för fullständig frågetext> 153 1. Dagligen 49 2. 5-6 ggr/vecka 70 3. 3-4 ggr/vecka 72 4. 1-2 ggr/vecka 128 5. Mer sällan 61 6. Aldrig 77 9. Uppgift saknas
VAR 9 ANNONSBLAD 1 Loc 20 width 1 MD=9 1(5) Annonsblad <Se F.1 för fullständig frågetext> 31 1. Dagligen 18 2. 5-6 ggr/vecka 49 3. 3-4 ggr/vecka 133 4. 1-2 ggr/vecka 179 5. Mer sällan 70 6. Aldrig 130 9. Uppgift saknas
VAR 10 KABEL-TV 1 Loc 21 width 1 MD=9 1(6) Kabel-TV <Se F.1 för fullständig frågetext> 54 1. Dagligen 19 2. 5-6 ggr/vecka 25 3. 3-4 ggr/vecka 39 4. 1-2 ggr/vecka 51 5. Mer sällan 298 6. Aldrig 124 9. Uppgift saknas
VAR 11 LÄSER ARBETET 2 Loc 22 width 1 MD=9 2 Läser eller tittar Ni personligen i någon eller några av följande dagstidningar regelbundet - och i så fall hur ofta? 2(1) Arbetet 42 1. Dagligen 13 2. 5-6 ggr/vecka 8 3. 3-4 ggr/vecka 28 4. 1-2 ggr/vecka 75 5. Mer sällan 246 6. Aldrig 198 9. Uppgift saknas
VAR 12 LÄSER DAGENS NYHETER 2 Loc 23 width 1 MD=9 2(2) Dagens Nyheter <Se F.2 för fullständig frågetext> 16 1. Dagligen 5 2. 5-6 ggr/vecka 7 3. 3-4 ggr/vecka 33 4. 1-2 ggr/vecka 112 5. Mer sällan 214 6. Aldrig 223 9. Uppgift saknas
VAR 13 LÄSER GP 2 Loc 24 width 1 MD=9 2(3) Göteborgs Posten <Se F.2 för fullständig frågetext> 394 1. Dagligen 47 2. 5-6 ggr/vecka 40 3. 3-4 ggr/vecka 51 4. 1-2 ggr/vecka 37 5. Mer sällan 11 6. Aldrig 30 9. Uppgift saknas
VAR 14 LÄSER SVD 2 Loc 25 width 1 MD=9 2(4) Svenska Dagbladet <Se F.2 för fullständig frågetext> 20 1. Dagligen 7 2. 5-6 ggr/vecka 8 3. 3-4 ggr/vecka 28 4. 1-2 ggr/vecka 87 5. Mer sällan 249 6. Aldrig 211 9. Uppgift saknas
VAR 15 LÄSER AFTONBLADET 2 Loc 26 width 1 MD=9 2(5) Aftonbladet <Se F.2 för fullständig frågetext> 28 1. Dagligen 16 2. 5-6 ggr/vecka 21 3. 3-4 ggr/vecka 47 4. 1-2 ggr/vecka 152 5. Mer sällan 159 6. Aldrig 187 9. Uppgift saknas
VAR 16 LÄSER EXPRESSEN 2 Loc 27 width 1 MD=9 2(6) Expressen <Se F.2 för fullständig frågetext> 16 1. Dagligen 11 2. 5-6 ggr/vecka 18 3. 3-4 ggr/vecka 66 4. 1-2 ggr/vecka 171 5. Mer sällan 132 6. Aldrig 196 9. Uppgift saknas
VAR 17 LÄSER GT 2 Loc 28 width 1 MD=9 2(7) GT <Se F.2 för fullständig frågetext> 88 1. Dagligen 33 2. 5-6 ggr/vecka 58 3. 3-4 ggr/vecka 123 4. 1-2 ggr/vecka 173 5. Mer sällan 42 6. Aldrig 93 9. Uppgift saknas
VAR 18 LÄSER KVÄLLSPOSTEN 2 Loc 29 width 1 MD=9 2(8) Kvällsposten <Se F.2 för fullständig frågetext> 2 1. Dagligen 1 2. 5-6 ggr/vecka 2 3. 3-4 ggr/vecka 3 4. 1-2 ggr/vecka 29 5. Mer sällan 344 6. Aldrig 229 9. Uppgift saknas
VAR 19 PREN GP 3 Loc 30 width 1 MD=9 3 Prenumererar Ni eller någon i Ert hushåll på någon eller några av följande tidningar? 3(1) Göteborgs Posten 432 1. Ja 68 5. Ej markerad 110 9. Uppgift saknas
VAR 20 PREN ARBETET 3 Loc 31 width 1 MD=9 3(2) Arbetet <Se F.3 för fullständig frågetext> 47 1. Ja 453 5. Ej markerad 110 9. Uppgift saknas
VAR 21 PREN DAGENS NYHETER 3 Loc 32 width 1 MD=9 3(3) Dagens Nyheter <Se F.3 för fullständig frågetext> 17 1. Ja 483 5. Ej markerad 110 9. Uppgift saknas
VAR 22 PREN SVD 3 Loc 33 width 1 MD=9 3(4) Svenska Dagbladet <Se F.3 för fullständig frågetext> 24 1. Ja 476 5. Ej markerad 110 9. Uppgift saknas
VAR 23 PREN ANNAN MORG.TIDN 3 Loc 34 width 1 MD=9 3(5) Annan morgontidning <Se F.3 för fullständig frågetext> 13 1. Ja 487 5. Ej markerad 110 9. Uppgift saknas
VAR 24 NY GBG MORGONTIDNING 4 Loc 35 width 1 MD=9 4 Det har då och då talats om att man borde starta en ny morgontidning i Göteborg. Anser Ni med hänsyn till de tidningar som finns i Göteborg att det finns något behov av en ny tidning? 49 1. Mycket stort behov 53 2. Ganska stort behov 99 3. Varken stort eller litet behov 170 4. Ganska litet behov 229 5. Inget behov alls 10 9. Uppgift saknas
VAR 25 INTR PREN NY S-TIDNING 5 Loc 36 width 1 MD=9 5 Det planeras att utkomma en socialdemokratisk söndagstidning i höst. Skulle Ni personligen ha något intresse av att prenumerera på en sådan tidning om den kostade ca 200 kr/år? 19 1. Ja, helt säkert 55 2. Ja, kanske 95 3. Nej, möjligen köpa lösnummer 118 4. Nej, knappast 315 5. Nej, inte alls 8 9. Uppgift saknas
VAR 26 SÖNDAGSTIDNING 6 Loc 37 width 1 MD=9 6 Vilken eller vilka tidningar brukar Ni läsa på söndagarna? 257 1. Endast den/de tidning/tidningar som jag prenumererar på 131 2. En kvällstidning 39 3. Annan tidning 128 4. Prenumererad tidning + kvällstidning 15 5. Prenumererad tidning + annan tidning 11 6. Kvällstidning + annan tidning 3 7. Prenumererad tidning, kvällstidning + annan tidning 26 9. Uppgift saknas
VAR 27 MORG.TIDN: KORREKT 7 Loc 38 width 1 MD=9 7 Massmedierna i Sverige har kommit överens om att följa vissa etiska regler i sin nyhetsbevakning. Både dagstidningar och radio och TV har varit med om att ställa upp dessa så kallade spelregler. Nedan finns några av dessa regler uppräknade. Vi vill att Ni för var och en anger om Ni tycker att den stämmer för den morgontidning och kvällstidning Ni brukar läsa samt för de radio och TV-nyheter som Ni brukar ta del av. 7(1) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Ger korrekta nyheter 273 1. Markerat 247 5. Ej markerat 90 9. Uppgift saknas
VAR 28 MORG.TIDN: BEMÖTANDEN 7 Loc 39 width 1 MD=9 7(2) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Ger plats åt bemötanden <Se F.7 för fullständig frågetext> 232 1. Markerat 289 5. Ej markerat 89 9. Uppgift saknas
VAR 29 MORG.TIDN: INTEGRITET 7 Loc 40 width 1 MD=9 7(3) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Respekterar den personliga integriteten <Se F.7 för fullständig frågetext> 165 1. Markerat 356 5. Ej markerat 89 9. Uppgift saknas
VAR 30 MORG.TIDN: DÖMER EJ 7 Loc 41 width 1 MD=9 7(4) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Dömer ingen ohörd <Se F.7 för fullständig frågetext> 108 1. Markerat 412 5. Ej markerat 90 9. Uppgift saknas
VAR 31 MORG.TIDN: NAMNPUBL. 7 Loc 42 width 1 MD=9 7(5) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Är försiktig med namn <Se F.7 för fullständig frågetext> 196 1. Markerat 325 5. Ej markerat 89 9. Uppgift saknas
VAR 32 MORG.TIDN: EGEN SAK 7 Loc 43 width 1 MD=9 7(6) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Talar inte i egen sak <Se F.7 för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 443 5. Ej markerat 89 9. Uppgift saknas
VAR 33 MORG.TIDN: BILDER 7 Loc 44 width 1 MD=9 7(7) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Är varsam med bilder <Se F.7 för fullständig frågetext> 165 1. Markerat 356 5. Ej markerat 89 9. Uppgift saknas
VAR 34 KVÄLLSTIDN: KORREKT 7 Loc 45 width 1 MD=9 7(8) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar läsa: Ger korrekta nyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 465 5. Ej markerat 88 9. Uppgift saknas
VAR 35 KVÄLLSTIDN: BEMÖTANDEN 7 Loc 46 width 1 MD=9 7(9) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar läsa: Ger plats åt bemötanden <Se F.7 för fullständig frågetext> 97 1. Markerat 425 5. Ej markerat 88 9. Uppgift saknas
VAR 36 KVÄLLSTIDN: INTEGRITET 7 Loc 47 width 1 MD=9 7(10) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar läsa: Respekterar den personliga integriteten <Se F.7 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 477 5. Ej markerat 89 9. Uppgift saknas
VAR 37 KVÄLLSTIDN: DÖMER EJ 7 Loc 48 width 1 MD=9 7(11) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar läsa: Dömer ingen ohörd <Se F.7 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 491 5. Ej markerat 89 9. Uppgift saknas
VAR 38 KVÄLLSTIDN: NAMNPUBL. 7 Loc 49 width 1 MD=9 7(12) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar läsa: Är försiktig med namn <Se F.7 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 462 5. Ej markerat 89 9. Uppgift saknas
VAR 39 KVÄLLSTIDN: EGEN SAK 7 Loc 50 width 1 MD=9 7(13) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar läsa: Talar inte i egen sak <Se F.7 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 481 5. Ej markerat 89 9. Uppgift saknas
VAR 40 KVÄLLSTIDN: BILDER 7 Loc 51 width 1 MD=9 7(14) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar läsa: Är varsam med bilder <Se F.7 för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 486 5. Ej markerat 89 9. Uppgift saknas
VAR 41 RIKSRADIO: KORREKT 7 Loc 52 width 1 MD=9 7(15) Stämmer för nyheterna i riksradion: Ger korrekta nyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 282 1. Markerat 238 5. Ej markerat 90 9. Uppgift saknas
VAR 42 RIKSRADIO: BEMÖTANDEN 7 Loc 53 width 1 MD=9 7(16) Stämmer för nyheterna i riksradion: Ger plats åt bemötanden <Se F.7 för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 422 5. Ej markerat 90 9. Uppgift saknas
VAR 43 RIKSRADIO: INTEGRITET 7 Loc 54 width 1 MD=9 7(17) Stämmer för nyheterna i riksradion: Respekterar den personliga integriteten <Se F.7 för fullständig frågetext> 163 1. Markerat 357 5. Ej markerat 90 9. Uppgift saknas
VAR 44 RIKSRADIO: DÖMER EJ 7 Loc 55 width 1 MD=9 7(18) Stämmer för nyheterna i riksradion: Dömer ingen ohörd <Se F.7 för fullständig frågetext> 120 1. Markerat 400 5. Ej markerat 90 9. Uppgift saknas
VAR 45 RIKSRADIO: NAMNPUBL. 7 Loc 56 width 1 MD=9 7(19) Stämmer för nyheterna i riksradion: Är försiktig med namn <Se F.7 för fullständig frågetext> 189 1. Markerat 331 5. Ej markerat 90 9. Uppgift saknas
VAR 46 RIKSRADIO: EGEN SAK 7 Loc 57 width 1 MD=9 7(20) Stämmer för nyheterna i riksradion: Talar inte i egen sak <Se F.7 för fullständig frågetext> 144 1. Markerat 376 5. Ej markerat 90 9. Uppgift saknas
VAR 47 LOKALRADIO: KORREKT 7 Loc 58 width 1 MD=9 7(21) Stämmer för nyheterna i lokalradion: Ger korrekta nyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 163 1. Markerat 356 5. Ej markerat 91 9. Uppgift saknas
VAR 48 LOKALRADIO: BEMÖTANDEN 7 Loc 59 width 1 MD=9 7(22) Stämmer för nyheterna i lokalradion: Ger plats åt bemötanden <Se F.7 för fullständig frågetext> 126 1. Markerat 393 5. Ej markerat 91 9. Uppgift saknas
VAR 49 LOKALRADIO: INTEGRITET 7 Loc 60 width 1 MD=9 7(23) Stämmer för nyheterna i lokalradion: Respekterar den personliga integriteten <Se F.7 för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 434 5. Ej markerat 91 9. Uppgift saknas
VAR 50 LOKALRADIO: DÖMER EJ 7 Loc 61 width 1 MD=9 7(24) Stämmer för nyheterna i lokalradion: Dömer ingen ohörd <Se F.7 för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 457 5. Ej markerat 91 9. Uppgift saknas
VAR 51 LOKALRADIO: NAMNPUBL. 7 Loc 62 width 1 MD=9 7(25) Stämmer för nyheterna i lokalradion: Är försiktig med namn <Se F.7 för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 426 5. Ej markerat 91 9. Uppgift saknas
VAR 52 LOKALRADIO: EGEN SAK 7 Loc 63 width 1 MD=9 7(26) Stämmer för nyheterna i lokalradion: Talar inte i egen sak <Se F.7 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 462 5. Ej markerat 91 9. Uppgift saknas
VAR 53 TV-NYHETER: KORREKT 7 Loc 64 width 1 MD=9 7(27) Stämmer för nyheterna i TV: Ger korrekta nyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 295 1. Markerat 225 5. Ej markerat 90 9. Uppgift saknas
VAR 54 TV-NYHETER: BEMÖTANDE 7 Loc 65 width 1 MD=9 7(28) Stämmer för nyheterna i TV: Ger plats åt bemötanden <Se F.7 för fullständig frågetext> 138 1. Markerat 382 5. Ej markerat 90 9. Uppgift saknas
VAR 55 TV-NYHETER: INTEGRITET 7 Loc 66 width 1 MD=9 7(29) Stämmer för nyheterna i TV: Respekterar den personliga integriteten <Se F.7 för fullständig frågetext> 166 1. Markerat 354 5. Ej markerat 90 9. Uppgift saknas
VAR 56 TV-NYHETER: DÖMER EJ 7 Loc 67 width 1 MD=9 7(30) Stämmer för nyheterna i TV: Dömer ingen ohörd <Se F.7 för fullständig frågetext> 121 1. Markerat 399 5. Ej markerat 90 9. Uppgift saknas
VAR 57 TV-NYHETER: NAMNPUBL. 7 Loc 68 width 1 MD=9 7(31) Stämmer för nyheterna i TV: Dömer ingen ohörd <Se F.7 för fullständig frågetext> 200 1. Markerat 320 5. Ej markerat 90 9. Uppgift saknas
VAR 58 TV-NYHETER: EGEN SAK 7 Loc 69 width 1 MD=9 7(32) Stämmer för nyheterna i TV: Talar inte i egen sak <Se F.7 för fullständig frågetext> 128 1. Markerat 392 5. Ej markerat 90 9. Uppgift saknas
VAR 59 TV-NYHETER: BILDER 7 Loc 70 width 1 MD=9 7(33) Stämmer för nyheterna i TV: Är varsam med bilder <Se F.7 för fullständig frågetext> 112 1. Markerat 406 5. Ej markerat 92 9. Uppgift saknas
VAR 60 MORG.TIDN: VINKLAR 8 Loc 71 width 1 MD=9 8 Det har på senare tid framförts en rad olika åsikter om hur nyhetsförmedlingen i dagspress, radio och TV fungerar. Nedan har vi räknat upp en del av de påståenden som förekommit i debatten. Vi vill att Ni för vart och ett anger om Ni personligen anser att det angivna påståendet stämmer i fråga om den morgontidning och kvällstidning Ni brukar läsa samt de radio och TV-nyheter som Ni brukar ta del av. 8(1) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar ta del av: Journalisterna i respektive nyhetsmedium vinklar ofta nyheterna efter sina egna åsikter. 184 1. Markerat 350 5. Ej markerat 76 9. Uppgift saknas
VAR 61 MORG.TIDN: GRANSKAR 8 Loc 72 width 1 MD=9 8(2) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar ta del av: Journalisterna i respektive nyhetsmedium är skickliga när det gäller att granska makthavare. <Se F.8 för fullständig frågetext> 144 1. Markerat 390 5. Ej markerat 76 9. Uppgift saknas
VAR 62 MORG.TIDN: RESPEKT 8 Loc 73 width 1 MD=9 8(3) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar ta del av: Journalisterna i respektive nyhetsmedium är dåliga på att respektera personlig integritet. <Se F.8 för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 456 5. Ej markerat 76 9. Uppgift saknas
VAR 63 MORG.TIDN: KUNSKAP 8 Loc 74 width 1 MD=9 8(4) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar ta del av: Journalisterna i respektive nyhetsmedium har ofta dåliga kunskaper om det de rapporterar om. <Se F.8 för fullständig frågetext> 88 1. Markerat 446 5. Ej markerat 76 9. Uppgift saknas
VAR 64 MORG.TIDN: FÖRKLARAR 8 Loc 75 width 1 MD=9 8(5) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar ta del av: Journalisterna i respektive nyhetsmedium är skickliga på att förklara komplicerade skeenden. <Se F.8 för fullständig frågetext> 120 1. Markerat 414 5. Ej markerat 76 9. Uppgift saknas
VAR 65 MORG.TIDN: FAKTA 8 Loc 76 width 1 MD=9 8(6) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar ta del av: Journalisterna i respektive nyhetsmedium visar ofta dålig respekt för fakta. <Se F.8 för fullständig frågetext> 92 1. Markerat 442 5. Ej markerat 76 9. Uppgift saknas
VAR 66 MORG.TIDN: HÄNSYN 8 Loc 77 width 1 MD=9 8(7) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar ta del av: Journalisterna i respektive nyhetsmedium tar för lite hänsyn till offer för olyckor och brott. <Se F.8 för fullständig frågetext> 123 1. Markerat 411 5. Ej markerat 76 9. Uppgift saknas
VAR 67 MORG.TIDN: NYHETSVAL 8 Loc 78 width 1 MD=9 8(8) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar ta del av: Journalisterna i respektive nyhetsmedium visar ofta gott omdöme i valet av nyheter. <Se F.8 för fullständig frågetext> 194 1. Markerat 340 5. Ej markerat 76 9. Uppgift saknas
VAR 68 MORG.TIDN: INTERVJU 8 Loc 79 width 1 MD=9 8(9) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar ta del av: Journalisterna i respektive nyhetsmedium tar för lite hänsyn till den de intervjuar. <Se F.8 för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 450 5. Ej markerat 76 9. Uppgift saknas
VAR 69 KVÄLLSTIDN: VINKLAR 8 Loc 80 width 1 MD=9 8(10) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar ta del av: Journalisterna i respektive nyhetsmedium vinklar ofta nyheterna efter sina egna åsikter. <Se F.8 för fullständig frågetext> 231 1. Markerat 304 5. Ej markerat 75 9. Uppgift saknas
VAR 70 KVÄLLSTIDN: GRANSKAR 8 Loc 81 width 1 MD=9 8(11) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar ta del av: Journalisterna i respektive nyhetsmedium är skickliga när det gäller att granska makthavare. <Se F.8 för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 426 5. Ej markerat 75 9. Uppgift saknas
VAR 71 KVÄLLSTIDN: RESPEKT 8 Loc 82 width 1 MD=9 8(12) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar ta del av: Journalisterna i respektive nyhetsmedium är dåliga på att respektera personlig integritet. <Se F.8 för fullständig frågetext> 227 1. Markerat 309 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 72 KVÄLLSTIDN: KUNSKAP 8 Loc 83 width 1 MD=9 8(13) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar ta del av: Journalisterna i respektive nyhetsmedium har ofta dåliga kunskaper om det de rapporterar om. <Se F.8 för fullständig frågetext> 143 1. Markerat 391 5. Ej markerat 76 9. Uppgift saknas
VAR 73 KVÄLLSTIDN: FÖRKLARAR 8 Loc 84 width 1 MD=9 8(14) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar ta del av: Journalisterna i respektive nyhetsmedium är skickliga på att förklara komplicerade skeenden. <Se F.8 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 490 5. Ej markerat 76 9. Uppgift saknas
VAR 74 KVÄLLSTIDN: FAKTA 8 Loc 85 width 1 MD=9 8(15) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar ta del av: Journalisterna i respektive nyhetsmedium visar ofta dålig respekt för fakta. <Se F.8 för fullständig frågetext> 199 1. Markerat 337 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 75 KVÄLLSTIDN: HÄNSYN 8 Loc 86 width 1 MD=9 8(16) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar ta del av: Journalisterna i respektive nyhetsmedium tar för lite hänsyn till offer för olyckor och brott. <Se F.8 för fullständig frågetext> 201 1. Markerat 334 5. Ej markerat 75 9. Uppgift saknas
VAR 76 KVÄLLSTIDN: NYHETSVAL 8 Loc 87 width 1 MD=9 8(17) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar ta del av: Journalisterna i respektive nyhetsmedium visar ofta gott omdöme i valet av nyheter. <Se F.8 för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 473 5. Ej markerat 75 9. Uppgift saknas
VAR 77 KVÄLLSTIDN: INTERVJU 8 Loc 88 width 1 MD=9 8(18) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar ta del av: Journalisterna i respektive nyhetsmedium tar för lite hänsyn till den de intervjuar. <Se F.8 för fullständig frågetext> 144 1. Markerat 391 5. Ej markerat 75 9. Uppgift saknas
VAR 78 RIKSRADIO: VINKLAR 8 Loc 89 width 1 MD=9 8(19) Stämmer för nyheterna i riksradion: Journalisterna i respektive nyhetsmedium vinklar ofta nyheterna efter sina egna åsikter. <Se F.8 för fullständig frågetext> 69 1. Markerat 467 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 79 RIKSRADIO: GRANSKAR 8 Loc 90 width 1 MD=9 8(20) Stämmer för nyheterna i riksradion: Journalisterna i respektive nyhetsmedium är skickliga när det gäller att granska makthavare. <Se F.8 för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 414 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 80 RIKSRADIO: RESPEKT 8 Loc 91 width 1 MD=9 8(21) Stämmer för nyheterna i riksradion: Journalisterna i respektive nyhetsmedium är dåliga på att respektera personlig integritet. <Se F.8 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 506 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 81 RIKSRADIO: KUNSKAP 8 Loc 92 width 1 MD=9 8(22) Stämmer för nyheterna i riksradion: Journalisterna i respektive nyhetsmedium har ofta dåliga kunskaper om det de rapporterar om. <Se F.8 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 492 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 82 RIKSRADIO: FÖRKLARAR 8 Loc 93 width 1 MD=9 8(23) Stämmer för nyheterna i riksradion: Journalisterna i respektive nyhetsmedium är skickliga på att förklara komplicerade skeenden. <Se F.8 för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 434 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 83 RIKSRADIO: FAKTA 8 Loc 94 width 1 MD=9 8(24) Stämmer för nyheterna i riksradion: Journalisterna i respektive nyhetsmedium visar ofta dålig respekt för fakta. <Se F.8 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 496 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 84 RIKSRADIO: HÄNSYN 8 Loc 95 width 1 MD=9 8(25) Stämmer för nyheterna i riksradion: Journalisterna i respektive nyhetsmedium tar för lite hänsyn till offer för olyckor och brott. <Se F.8 för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 460 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 85 RIKSRADIO: NYHETSVAL 8 Loc 96 width 1 MD=9 8(26) Stämmer för nyheterna i riksradion: Journalisterna i respektive nyhetsmedium visar ofta gott omdöme i valet av nyheter. <Se F.8 för fullständig frågetext> 223 1. Markerat 313 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 86 RIKSRADIO: INTERVJU 8 Loc 97 width 1 MD=9 8(27) Stämmer för nyheterna i riksradion: Journalisterna i respektive nyhetsmedium tar för lite hänsyn till den de intervjuar. <Se F.8 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 466 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 87 LOKALRADIO: VINKLAR 8 Loc 98 width 1 MD=9 8(28) Stämmer för nyheterna i lokalradion: Journalisterna i respektive nyhetsmedium vinklar ofta nyheterna efter sina egna åsikter. <Se F.8 för fullständig frågetext> 136 1. Markerat 400 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 88 LOKALRADIO: GRANSKAR 8 Loc 99 width 1 MD=9 8(29) Stämmer för nyheterna i lokalradion: Journalisterna i respektive nyhetsmedium är skickliga när det gäller att granska makthavare. <Se F.8 för fullständig frågetext> 97 1. Markerat 439 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 89 LOKALRADIO: RESPEKT 8 Loc 100 width 1 MD=9 8(30) Stämmer för nyheterna i lokalradion: Journalisterna i respektive nyhetsmedium är dåliga på att respektera personlig integritet. <Se F.8 för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 459 5. Ej markerat 75 9. Uppgift saknas
VAR 90 LOKALRADIO: KUNSKAP 8 Loc 101 width 1 MD=9 8(31) Stämmer för nyheterna i lokalradion: Journalisterna i respektive nyhetsmedium har ofta dåliga kunskaper om det de rapporterar om. <Se F.8 för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 455 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 91 LOKALRADIO: FÖRKLARAR 8 Loc 102 width 1 MD=9 8(32) Stämmer för nyheterna i lokalradion: Journalisterna i respektive nyhetsmedium är skickliga på att förklara komplicerade skeenden. <Se F.8 för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 480 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 92 LOKALRADIO: FAKTA 8 Loc 103 width 1 MD=9 8(33) Stämmer för nyheterna i lokalradion: Journalisterna i respektive nyhetsmedium visar ofta dålig respekt för fakta. <Se F.8 för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 468 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 93 LOKALRADIO: HÄNSYN 8 Loc 104 width 1 MD=9 8(34) Stämmer för nyheterna i lokalradion: Journalisterna i respektive nyhetsmedium tar för lite hänsyn till offer för olyckor och brott. <Se F.8 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 461 5. Ej markerat 75 9. Uppgift saknas
VAR 94 LOKALRADIO: NYHETSVAL 8 Loc 105 width 1 MD=9 8(35) Stämmer för nyheterna i lokalradion: Journalisterna i respektive nyhetsmedium visar ofta gott omdöme i valet av nyheter. <Se F.8 för fullständig frågetext> 101 1. Markerat 434 5. Ej markerat 75 9. Uppgift saknas
VAR 95 LOKALRADIO: INTERVJU 8 Loc 106 width 1 MD=9 8(36) Stämmer för nyheterna i lokalradion: Journalisterna i respektive nyhetsmedium tar för lite hänsyn till den de intervjuar. <Se F.8 för fullständig frågetext> 101 1. Markerat 435 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 96 TV-NYHETER: VINKLAR 8 Loc 107 width 1 MD=9 8(37) Stämmer för nyheterna i TV: Journalisterna i respektive nyhetsmedium vinklar ofta nyheterna efter sina egna åsikter. <Se F.8 för fullständig frågetext> 154 1. Markerat 382 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 97 TV-NYHETER: GRANSKAR 8 Loc 108 width 1 MD=9 8(38) Stämmer för nyheterna i TV: Journalisterna i respektive nyhetsmedium är skickliga när det gäller att granska makthavare. <Se F.8 för fullständig frågetext> 216 1. Markerat 320 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 98 TV-NYHETER: RESPEKT 8 Loc 109 width 1 MD=9 8(39) Stämmer för nyheterna i TV: Journalisterna i respektive nyhetsmedium är dåliga på att respektera personlig integritet. <Se F.8 för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 468 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 99 TV-NYHETER: KUNSKAP 8 Loc 110 width 1 MD=9 8(40) Stämmer för nyheterna i TV: Journalisterna i respektive nyhetsmedium har ofta dåliga kunskaper om det de rapporterar om. <Se F.8 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 471 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 100 TV-NYHETER: FÖRKLARAR 8 Loc 111 width 1 MD=9 8(41) Stämmer för nyheterna i TV: Journalisterna i respektive nyhetsmedium är skickliga på att förklara komplicerade skeenden. <Se F.8 för fullständig frågetext> 178 1. Markerat 358 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 101 TV-NYHETER: FAKTA 8 Loc 112 width 1 MD=9 8(42) Stämmer för nyheterna i TV: Journalisterna i respektive nyhetsmedium visar ofta dålig respekt för fakta. <Se F.8 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 471 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 102 TV-NYHETER: HÄNSYN 8 Loc 113 width 1 MD=9 8(43) Stämmer för nyheterna i TV: Journalisterna i respektive nyhetsmedium tar för lite hänsyn till offer för olyckor och brott. <Se F.8 för fullständig frågetext> 113 1. Markerat 423 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 103 TV-NYHETER: NYHETSVAL 8 Loc 114 width 1 MD=9 8(44) Stämmer för nyheterna i lokalradion: Journalisterna i respektive nyhetsmedium visar ofta gott omdöme i valet av nyheter. <Se F.8 för fullständig frågetext> 214 1. Markerat 322 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 104 TV-NYHETER: INTERVJU 8 Loc 115 width 1 MD=9 8(45) Stämmer för nyheterna i TV: Journalisterna i respektive nyhetsmedium tar för lite hänsyn till den de intervjuar. <Se F.8 för fullständig frågetext> 173 1. Markerat 363 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 105 MORG.TIDN: DOLD REKL 9 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 9 Dagstidningarna innehåller ju både redaktionell text och reklam. Tidningarna har ställt upp på regler som syftar till att nyheter och reklam inte skall blandas samman. Nedan har vi räknat upp ett antal påståenden kring dessa regler. Vi vill att Ni för vart och ett av dessa påståenden anger om Ni tycker att det stämmer för den morgontidning och kvällstidning Ni brukar läsa. 9(1) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Det förekommer ofta förtäckt reklam i nyhetsmaterialet. 129 1. Ja 338 5. Nej 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 77 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 MORG.TIDN: GRATISREKL 9 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 9(2) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Företag och olika organisationer som sponsrar olika tillställningar får för mycket gratisreklam. <Se F.9 för fullständig frågetext> 181 1. Ja 272 5. Nej 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 MORG.TIDN: RED.TEXT 9 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 9(3) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Det är ibland svårt att skilja mellan annonser och redaktionell text. <Se F.9 för fullständig frågetext> 103 1. Ja 362 5. Nej 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 77 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 MORG.TIDN: FÖRETAG 9 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 9(4) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Vissa företag och organisationer får en otillbörligt gynnsam behandling i nyheterna. <Se F.9 för fullständig frågetext> 140 1. Ja 160 5. Nej 231 0. Uppgift saknas på delfrågan 79 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 MORG.TIDN: ANNONSÖRER 9 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 9(5) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Stora annonsörer gynnas ofta i nyhetsmaterialet. <Se F.9 för fullständig frågetext> 221 1. Ja 194 5. Nej 118 0. Uppgift saknas på delfrågan 77 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 MORG.TIDN: PARTIER 9 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 9(6) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: De politiska partierna har alltför lätt att få in partiska nyheter. <Se F.9 för fullständig frågetext> 242 1. Ja 201 5. Nej 89 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 KVÄLLSTIDN: DOLD REKL 9 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 9(7) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar läsa: Det förekommer ofta förtäckt reklam i nyhetsmaterialet. <Se F.9 för fullständig frågetext> 130 1. Ja 211 5. Nej 192 0. Uppgift saknas på delfrågan 77 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 KVÄLLSTIDN: GRATISREKL 9 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 9(8) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar läsa: Företag och olika organisationer som sponsrar olika tillställningar får för mycket gratisreklam. <Se F.9 för fullständig frågetext> 131 1. Ja 191 5. Nej 211 0. Uppgift saknas på delfrågan 77 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 KVÄLLSTIDN: RED.TEXT 9 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 9(9) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar läsa: Det är ibland svårt att skilja mellan annonser och redaktionell text. <Se F.9 för fullständig frågetext> 85 1. Ja 244 5. Nej 203 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 KVÄLLSTIDN: FÖRETAG 9 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 9(10) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar läsa: Vissa företag och organisationer får en otillbörligt gynnsam behandling i nyheterna. <Se F.9 för fullständig frågetext> 109 1. Ja 124 5. Nej 297 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 KVÄLLSTIDN: ANNONSÖRER 9 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 9(11) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar läsa: Stora annonsörer gynnas ofta i nyhetsmaterialet. <Se F.9 för fullständig frågetext> 155 1. Ja 147 5. Nej 230 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 KVÄLLSTIDN: PARTIER 9 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 9(12) Stämmer för de kvällstidningar jag brukar läsa: De politiska partierna har alltför lätt att få in partiska nyheter. <Se F.9 för fullständig frågetext> 188 1. Ja 137 5. Nej 205 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 FEL I LOKALTIDN. 10 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 10 Anser Ni att det förekommer felaktiga eller missvisande uppgifter i massmedierna? (Markera det alternativ som Ni tycker passar bäst för varje medietyp!) 10(1) Lokaltidningar 40 1. Ja, i mycket stor utsträckning 89 2. Ja, i ganska stor utsträckning 260 3. Ja, i mindre utsträckning 58 4. Nej, inte alls 102 0. Uppgift saknas för delfrågan 61 9. Uppgift saknas för hela frågan
VAR 118 FEL I STORSTADSPRESS 10 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 10(2) Storstadsmorgonpress <Se F.10 för fullständig frågetext> 35 1. Ja, i mycket stor utsträckning 102 2. Ja, i ganska stor utsträckning 258 3. Ja, i mindre utsträckning 52 4. Nej, inte alls 102 0. Uppgift saknas för delfrågan 61 9. Uppgift saknas för hela frågan
VAR 119 FEL I KVÄLLSTIDN. 10 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 10(3) Kvällstidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 142 1. Ja, i mycket stor utsträckning 156 2. Ja, i ganska stor utsträckning 142 3. Ja, i mindre utsträckning 15 4. Nej, inte alls 94 0. Uppgift saknas för delfrågan 61 9. Uppgift saknas för hela frågan
VAR 120 FEL I TV-NYHETER 10 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 10(4) TV-nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 24 1. Ja, i mycket stor utsträckning 57 2. Ja, i ganska stor utsträckning 290 3. Ja, i mindre utsträckning 127 4. Nej, inte alls 52 0. Uppgift saknas för delfrågan 60 9. Uppgift saknas för hela frågan
VAR 121 FEL I RIKSRADION 10 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 10(5) Nyheter i riksradion <Se F.10 för fullständig frågetext> 11 1. Ja, i mycket stor utsträckning 22 2. Ja, i ganska stor utsträckning 264 3. Ja, i mindre utsträckning 166 4. Nej, inte alls 86 0. Uppgift saknas för delfrågan 61 9. Uppgift saknas för hela frågan
VAR 122 FEL I LOKALRADION 10 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 10(5) Nyheter i lokalradion <Se F.10 för fullständig frågetext> 23 1. Ja, i mycket stor utsträckning 63 2. Ja, i ganska stor utsträckning 249 3. Ja, i mindre utsträckning 102 4. Nej, inte alls 112 0. Uppgift saknas för delfrågan 61 9. Uppgift saknas för hela frågan
VAR 123 LITA PÅ LOKALTIDN. 11 Loc 134 width 1 MD=9 11 Genom olika nyhetskanaler får Ni reda på att det fattas ett viktigt riksdagsbeslut, t ex om en fabriksnedläggelse, som troligen kommer att få viktiga ekonomiska konsekvenser för Göteborg. Vilken av följande nyhetskällor bedömer Ni skulle ge den mest tillförlitliga informationen i ett sådant fall? 11(1) Lokaltidningar 186 1. Markerat 377 5. Ej markerat 47 9. Uppgift saknas
VAR 124 LITA PÅ STORSTADSPR. 11 Loc 135 width 1 MD=9 11(2) Storstadsmorgonpressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 151 1. Markerat 414 5. Ej markerat 45 9. Uppgift saknas
VAR 125 LITA PÅ KVÄLLSTIDN. 11 Loc 136 width 1 MD=9 11(3) Kvällstidningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 532 5. Ej markerat 45 9. Uppgift saknas
VAR 126 LITA PÅ TV-NYHETER 11 Loc 137 width 1 MD=9 11(4) TV-nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 215 1. Markerat 350 5. Ej markerat 45 9. Uppgift saknas
VAR 127 LITA PÅ RIKSRADION 11 Loc 138 width 1 MD=9 11(5) Nyheter i riksradion <Se F.11 för fullständig frågetext> 169 1. Markerat 396 5. Ej markerat 45 9. Uppgift saknas
VAR 128 LITA PÅ LOKALRADION 11 Loc 139 width 1 MD=9 11(6) Nyheter i lokalradion <Se F.11 för fullständig frågetext> 231 1. Markerat 333 5. Ej markerat 46 9. Uppgift saknas
VAR 129 SANN: MENINGSLÖST 12 Loc 140 width 1 MD=9 12 Ett huvudkrav på nyheterna i press, radio och TV är att dessa skall vara sanna. Det finns dock många delade meningar om vad man skall lägga in i ordet sanning. Vad betyder det enligt Er uppfattning att tankar och påståenden som uttrycks i massmedierna är sanna. 12(1) Ingenting ordet sanning är meningslöst. 62 1. Markerat 489 5. Ej markerat 59 9. Uppgift saknas
VAR 130 SANN: KÄNNS RIKTIGT 12 Loc 141 width 1 MD=9 12(2) De känns riktiga eller självklara. <Se F.12 för fullständig frågetext> 106 1. Markerat 445 5. Ej markerat 59 9. Uppgift saknas
VAR 131 SANN: LEVANDE 12 Loc 142 width 1 MD=9 12(3) De är levande och starka. <Se F.12 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 524 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 132 SANN: ANVÄNDBAR 12 Loc 143 width 1 MD=9 12(4) De är användbara, de fungerar i praktiken. <Se F.12 för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 499 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 133 SANN: STÄMMER ÖVERENS 12 Loc 144 width 1 MD=9 12(5) De stämmer överens med vad folk i allmänhet tycker. <Se F.12 för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 486 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 134 SANN: VERKLIGA 12 Loc 145 width 1 MD=9 12(6) De stämmer överens med hur det är i verkligheten. <Se F.12 för fullständig frågetext> 273 1. Markerat 278 5. Ej markerat 59 9. Uppgift saknas
VAR 135 SANN: VETENSKAPLIG 12 Loc 146 width 1 MD=9 12(7) De stämmer överens med våra vetenskapliga teorier. <Se F.12 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 512 5. Ej markerat 61 9. Uppgift saknas
VAR 136 SANN: MENINGSUTBYTE 12 Loc 147 width 1 MD=9 12(8) De är resultatet av ett förståndigt meningsutbyte. <Se F.12 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 501 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 137 SANN: ANNAT 12 Loc 148 width 1 MD=9 12(9) Annan betydelse. <Se F.12 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 510 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 138 LOKALRAD I EGEN KANAL 13 Loc 149 width 1 MD=9 13 För en tid sedan började lokalradion att sända i en egen kanal (P4 101,9 Mhz). Lyssnar Ni mer, lika mycket eller mindre på lokalradion efter kanalomläggningen? 69 1. Jag lyssnar betydligt mer än tidigare 77 2. Jag lyssnar något mer än tidigare 192 3. Jag lyssnar lika mycket som tidigare 41 4. Jag lyssnar något mindre än tidigare 81 5. Jag lyssnar betydligt mindre än tidigare 138 6. Jag lyssnar inte alls 12 9. Uppgift saknas
VAR 139 TV:S KANALOMLÄGGNING 14 Loc 150 width 1 MD=9 14 Hösten 1987 organiserades de två svenska TV-kanalerna om. Anser Ni personligen att det blivit någon skillnad i innehållet sedan kanalomläggningen? 32 1. Ja, i hög grad 130 2. Ja, i viss grad 251 3. Nej, knappast 141 4. Nej, inte alls 41 5. Har inte uppfattat att TV-kanalerna har organiserats om 15 9. Uppgift saknas
VAR 140 INNEHÅLL EFTER OMLÄGG 14 Loc 151 width 1 MD=0 14A Om Ni svarat ja på ovanstående fråga svara också på följande: Anser Ni att innehållet blivit bättre eller sämre. <Se F.14 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket bättre 61 2. Något bättre 71 3. Varken bättre eller sämre 34 4. Något sämre 26 5. Mycket sämre 412 0. Frågan ej tillämplig
VAR 141 UPPFATTN. OMLÄGGN 15 Loc 152 width 1 MD=9 15 Vilken är Er allmänna uppfattning om den nya kanaluppdelningen i TV? Anser Ni att förändringen varit positiv eller negativ för svensk TV. 9 1. Mycket positiv 132 2. Ganska positiv 91 3. Ganska negativ 21 4. Mycket negativ 305 5. Har inte uppfattat förändringen 52 9. Uppgift saknas
VAR 142 REGIONALA NYHETER 17 Loc 153 width 1 MD=9 17 I samband med kanalomläggningen har de regionala nyheterna (Västnytt) fått ökad sändningstid. Anser Ni att den ökade sändningstiden har påverkat de regionala nyheternas innehåll? 68 1. Innehållet har blivit mycket bättre 182 2. Innehållet har blivit något bättre 214 3. Innehållet har varken blivit bättre eller sämre 12 4. Innehållet har blivit något sämre 5 5. Innehållet har blivit mycket sämre 101 6. Ser aldrig på de regionala nyheterna 28 9. Uppgift saknas
VAR 143 TILLGÅNG KABEL-TV 18 Loc 154 width 1 MD=9 18 Hur lång tid har Ni haft tillgång till kabel-TV? 52 1. Mer än två år 57 2. Ett till två år 50 3. Mindre än ett år 425 5. Har inte tillgång till kabel-TV - gå till fråga 21 26 9. Uppgift saknas
VAR 144 TV 3 19 Loc 155 width 1 MD=0 19 Hur ofta brukar Ni se på följande kanaler i kabel-TV en genomsnittlig vecka? 19(1) TV 3 35 1. 6-7 dagar i veckan 52 2. 3-5 dagar i veckan 39 3. 1-2 dagar i veckan 25 4. Mer sällan 10 5. Har inte tillgång till kanalen 449 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 145 SKY CHANNEL 19 Loc 156 width 1 MD=0 19(2) Sky Channel <Se F.19 för fullständig frågetext> 20 1. 6-7 dagar i veckan 36 2. 3-5 dagar i veckan 39 3. 1-2 dagar i veckan 47 4. Mer sällan 6 5. Har inte tillgång till kanalen 462 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 146 SUPER CHANNEL 19 Loc 157 width 1 MD=0 19(3) Super Channel <Se F.19 för fullständig frågetext> 20 1. 6-7 dagar i veckan 29 2. 3-5 dagar i veckan 44 3. 1-2 dagar i veckan 47 4. Mer sällan 7 5. Har inte tillgång till kanalen 463 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 147 KÅLLEVISIONEN 19 Loc 158 width 1 MD=0 19(4) Den lokala kanalen Kållevisionen <Se F.19 för fullständig frågetext> 4 1. 6-7 dagar i veckan 4 2. 3-5 dagar i veckan 20 3. 1-2 dagar i veckan 93 4. Mer sällan 18 5. Har inte tillgång till kanalen 471 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 148 KÅLLEVISIONEN: FACKL. 20 Loc 159 width 1 20 Vilken typ av program brukar Ni titta på i Kållevisionen? 20(1) Fackliga program 8 1. Markerat 602 5. Ej markerat
VAR 149 KÅLLEVISIONEN: SPORT 20 Loc 160 width 1 20(2) Sportprogram <Se F.20 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 555 5. Ej markerat
VAR 150 KÅLLEVISIONEN: GÖTEB. 20 Loc 161 width 1 20(3) Program om Göteborg <Se F.20 för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 560 5. Ej markerat
VAR 151 KÅLLEVISIONEN: KONS. 20 Loc 162 width 1 20(4) Konsumentinformation <Se F.20 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 597 5. Ej markerat
VAR 152 KÅLLEVISIONEN: EKON. 20 Loc 163 width 1 20(5) Ekonomiprogram <Se F.20 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 594 5. Ej markerat
VAR 153 KÅLLEVISIONEN: RELIG. 20 Loc 164 width 1 20(6) Program från kyrkor och samfund <Se F.20 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 606 5. Ej markerat
VAR 154 KÅLLEVISIONEN: SOCIAL 20 Loc 165 width 1 20(7) Program från socialtjänsten <Se F.20 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 601 5. Ej markerat
VAR 155 LOKAL-TV: TÄVLINGAR 21 Loc 166 width 1 MD=9 21 Hur viktigt tycker Ni att det är att en lokal TV-kanal innehåller följande typer av program? 21(1) Tävlingar 47 1. Mycket viktigt 117 2. Ganska viktigt 168 3. Inte särskilt viktigt 143 4. Inte alls viktigt 135 9. Uppgift saknas
VAR 156 LOKAL-TV: LOK NYHETER 21 Loc 167 width 1 MD=9 21(2) Lokala nyheter <Se F.21 för fullständig frågetext> 420 1. Mycket viktigt 96 2. Ganska viktigt 16 3. Inte särskilt viktigt 10 4. Inte alls viktigt 68 9. Uppgift saknas
VAR 157 LOKAL-TV: LOK DEBATT 21 Loc 168 width 1 MD=9 21(3) Lokala debattprogram <Se F.21 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket viktigt 196 2. Ganska viktigt 112 3. Inte särskilt viktigt 38 4. Inte alls viktigt 113 9. Uppgift saknas
VAR 158 LOKAL-TV: LOKAL SPORT 21 Loc 169 width 1 MD=9 21(4) Lokala sportsändningar <Se F.21 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket viktigt 160 2. Ganska viktigt 111 3. Inte särskilt viktigt 77 4. Inte alls viktigt 101 9. Uppgift saknas
VAR 159 LOKAL-TV: LOKALT NÖJE 21 Loc 170 width 1 MD=9 21(5) Lokala nöjesprogram <Se F.21 för fullständig frågetext> 138 1. Mycket viktigt 182 2. Ganska viktigt 131 3. Inte särskilt viktigt 54 4. Inte alls viktigt 105 9. Uppgift saknas
VAR 160 LOKAL-TV: ARB.PLATS 21 Loc 171 width 1 MD=9 21(6) Arbetsplatsreportage <Se F.21 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket viktigt 196 2. Ganska viktigt 140 3. Inte särskilt viktigt 47 4. Inte alls viktigt 122 9. Uppgift saknas
VAR 161 LOKAL-TV: KONS.INFO 21 Loc 172 width 1 MD=9 21(7) Konsumentinformation <Se F.21 för fullständig frågetext> 196 1. Mycket viktigt 181 2. Ganska viktigt 100 3. Inte särskilt viktigt 44 4. Inte alls viktigt 89 9. Uppgift saknas
VAR 162 TILLGÅNG TILL TEXT-TV 22 Loc 173 width 1 MD=9 22 Har Ni tillgång till text-TV? 177 1. Ja 394 5. Nej 39 9. Uppgift saknas
VAR 163 ANVÄNDNING TEXT-TV 22A Loc 174 width 1 MD=0 22A Hur ofta händer det att Ni tittar på textsidorna i text-TV? 40 1. 6-7 dagar i veckan 42 2. 3-5 dagar i veckan 35 3. 1-2 dagar i veckan 56 4. Mer sällan 6 5. Har inte tillgång till kanalen 431 0. Frågan ej tillämplig
VAR 164 TEXTSID: LEDIG PLATS 22B Loc 175 width 1 MD=0 22B Det finns planer på att utöka antalet textsidor i den lokala kabel-TV kanalen (Kållevisionen). Om Ni kunde påverka innehållet på dessa sidor vad skulle Ni då helst vilja ha? (Markera högst två alternativ) 22B(1) Lediga platser 62 1. Markerat 112 5. Ej markerat 436 0. Frågan ej tillämplig
VAR 165 TEXTSID: BILAR/BÅTAR 22B Loc 176 width 1 MD=0 22B(2) Bilar och båtar <Se F.22B för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 157 5. Ej markerat 437 0. Frågan ej tillämplig
VAR 166 TEXTSID: PRYLTORG 22B Loc 177 width 1 MD=0 22B(3) Pryltorg <Se F.22B för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 121 5. Ej markerat 437 0. Frågan ej tillämplig
VAR 167 TEXTSID: BOSTAD 22B Loc 178 width 1 MD=0 22B(4) Hus och lägenheter <Se F.22B för fullständig frågetext> 83 1. Markerat 90 5. Ej markerat 437 0. Frågan ej tillämplig
VAR 168 TEXTSID: LIVSMEDEL 22B Loc 179 width 1 MD=0 22B(5) Annonserbjudanden från livsmedelsbutiker <Se F.22B för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 108 5. Ej markerat 438 0. Frågan ej tillämplig
VAR 169 FÖRTR: KS 23 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 23 Hur stort förtroende har Ni för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete? 23(1) Kommunstyrelsen 27 1. Mycket stort förtroende 114 2. Ganska stort förtroende 278 3. Varken stort eller litet förtroende 100 4. Ganska litet förtroende 38 5. Mycket litet förtroende 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 FÖRTR: POLISEN 23 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 23(2) Polisen <Se F.23 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket stort förtroende 288 2. Ganska stort förtroende 111 3. Varken stort eller litet förtroende 62 4. Ganska litet förtroende 21 5. Mycket litet förtroende 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 FÖRTR: SJUKVÅRDEN 23 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 23(3) Sjukvården <Se F.23 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket stort förtroende 272 2. Ganska stort förtroende 93 3. Varken stort eller litet förtroende 49 4. Ganska litet förtroende 16 5. Mycket litet förtroende 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 FÖRTR: SOCIALFÖRV. 23 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 23(4) Socialförvaltningen <Se F.23 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket stort förtroende 87 2. Ganska stort förtroende 230 3. Varken stort eller litet förtroende 132 4. Ganska litet förtroende 83 5. Mycket litet förtroende 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 FÖRTR: FULLMÄKTIGE 23 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 23(5) Kommunfullmäktige <Se F.23 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket stort förtroende 100 2. Ganska stort förtroende 269 3. Varken stort eller litet förtroende 113 4. Ganska litet förtroende 41 5. Mycket litet förtroende 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 FÖRTR: BANKERNA 23 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 23(6) Bankerna <Se F.23 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket stort förtroende 248 2. Ganska stort förtroende 160 3. Varken stort eller litet förtroende 53 4. Ganska litet förtroende 23 5. Mycket litet förtroende 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 FÖRTR: TAXI 23 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 23(7) Taxi <Se F.23 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket stort förtroende 133 2. Ganska stort förtroende 213 3. Varken stort eller litet förtroende 124 4. Ganska litet förtroende 62 5. Mycket litet förtroende 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 FÖRTR: LOKALA JOURN. 23 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 23(8) Lokala dagspressjournalister <Se F.23 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket stort förtroende 143 2. Ganska stort förtroende 276 3. Varken stort eller litet förtroende 94 4. Ganska litet förtroende 24 5. Mycket litet förtroende 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 FÖRTR: LOKALRAD.JOURN 23 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 23(9) Journalister i lokalradio och TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket stort förtroende 191 2. Ganska stort förtroende 237 3. Varken stort eller litet förtroende 77 4. Ganska litet förtroende 31 5. Mycket litet förtroende 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 FÖRTR: REG.TV JOURN 23 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 23(10) Journalister i regional-TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket stort förtroende 212 2. Ganska stort förtroende 242 3. Varken stort eller litet förtroende 55 4. Ganska litet förtroende 18 5. Mycket litet förtroende 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 FÖRTR: FACKLIG ORG. 23 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 23(11) Kommunstyrelsen <Se F.23 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket stort förtroende 105 2. Ganska stort förtroende 185 3. Varken stort eller litet förtroende 150 4. Ganska litet förtroende 93 5. Mycket litet förtroende 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 FÖRTR: STORFÖRETAG 23 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 23(12) Storföretagen i Göteborg <Se F.23 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket stort förtroende 140 2. Ganska stort förtroende 223 3. Varken stort eller litet förtroende 100 4. Ganska litet förtroende 68 5. Mycket litet förtroende 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 RÄTTVIS: KS 24 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 24 Hur rättvis anser Ni att de lokala massmediernas behandling av följande organisationer och grupper är? 24(1) Kommunstyrelsen 19 1. Mycket rättvis 189 2. Ganska rättvis 275 3. Varken rättvis eller orättvis 23 4. Ganska orättvis 3 5. Mycket orättvis 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 RÄTTVIS: POLISEN 24 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 24(2) Polisen <Se F.24 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket rättvis 197 2. Ganska rättvis 196 3. Varken rättvis eller orättvis 97 4. Ganska orättvis 13 5. Mycket orättvis 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 RÄTTVIS: SJUKVÅRDEN 24 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 24(3) Sjukvården <Se F.24 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket rättvis 200 2. Ganska rättvis 194 3. Varken rättvis eller orättvis 81 4. Ganska orättvis 13 5. Mycket orättvis 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 RÄTTVIS: SOCIALFÖRV. 24 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 24(4) Socialförvaltningen <Se F.24 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket rättvis 142 2. Ganska rättvis 269 3. Varken rättvis eller orättvis 60 4. Ganska orättvis 16 5. Mycket orättvis 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 RÄTTVIS: FULLMÄKTIGE 24 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 24(5) Kommunfullmäktige <Se F.24 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket rättvis 163 2. Ganska rättvis 293 3. Varken rättvis eller orättvis 21 4. Ganska orättvis 4 5. Mycket orättvis 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 RÄTTVIS: BANKERNA 24 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 24(6) Bankerna <Se F.24 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket rättvis 0 2. Ganska rättvis 241 3. Varken rättvis eller orättvis 29 4. Ganska orättvis 6 5. Mycket orättvis 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 271 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 RÄTTVIS: TAXI 24 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 24(7) Taxi <Se F.24 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket rättvis 153 2. Ganska rättvis 279 3. Varken rättvis eller orättvis 35 4. Ganska orättvis 9 5. Mycket orättvis 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 RÄTTVIS: STORFÖRETAG 24 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 24(8) Storföretagen i Göteborg <Se F.24 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket rättvis 154 2. Ganska rättvis 250 3. Varken rättvis eller orättvis 59 4. Ganska orättvis 15 5. Mycket orättvis 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 BARNS YRKE: POLITIKER 25 Loc 200 width 1 MD=9 25 Vilket av följande yrken skulle Ni helst se att Ert barn eller barnbarn väljer? 25(1) Politiker 30 1. Markerat 447 5. Ej markerat 133 9. Uppgift saknas
VAR 190 BARNS YRKE: POLIS 25 Loc 201 width 1 MD=9 25(2) Polis <Se F.25 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 456 5. Ej markerat 133 9. Uppgift saknas
VAR 191 BARNS YRKE: SJUKSKÖT. 25 Loc 202 width 1 MD=9 25(3) Sjuksköterska <Se F.25 för fullständig frågetext> 115 1. Markerat 362 5. Ej markerat 133 9. Uppgift saknas
VAR 192 BARNS YRKE: 25 Loc 203 width 1 MD=9 25(4) Socialarbetare <Se F.25 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 446 5. Ej markerat 133 9. Uppgift saknas
VAR 193 BARNS YRKE: BANKTJM 25 Loc 204 width 1 MD=9 25(5) Banktjänsteman <Se F.25 för fullständig frågetext> 111 1. Markerat 366 5. Ej markerat 133 9. Uppgift saknas
VAR 194 BARNS YRKE: TAXICHAUF 25 Loc 205 width 1 MD=9 25(6) Taxichaufför <Se F.25 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 473 5. Ej markerat 133 9. Uppgift saknas
VAR 195 BARNS YRKE: JOURN. 25 Loc 206 width 1 MD=9 25(7) Journalist <Se F.25 för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 384 5. Ej markerat 133 9. Uppgift saknas
VAR 196 BARNS YRKE: OMBUDSMAN 25 Loc 207 width 1 MD=9 25(8) Facklig ombudsman <Se F.25 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 448 5. Ej markerat 132 9. Uppgift saknas
VAR 197 BARNS YRKE: FÖRETAGSL 25 Loc 208 width 1 MD=9 25(9) Företagsledare <Se F.25 för fullständig frågetext> 196 1. Markerat 282 5. Ej markerat 132 9. Uppgift saknas
VAR 198 TEATERFORM 1 26 Loc 209 width 2 MD=99 26 Vilken form av teater föredrar Ni? (Markera högst tre alternativ) 26(1) Föredragen teaterform 1 6 01. Balett 2 02. Fars 24 03. Komedi 36 04. Musikal 27 05. Samhällsinriktad teater 9 06. Opera 46 07. Operett 244 08. Revy 108 09. Klassisk teater 75 10. Modern teater 33 99. Uppgift saknas
VAR 199 TEATERFORM 2 26 Loc 211 width 2 MD=99 26(2) Föredragen teaterform 2 <Se F.26 för fullständig frågetext> 1 01. Balett 17 02. Fars 121 03. Komedi 133 04. Musikal 50 05. Samhällsinriktad teater 43 06. Opera 90 07. Operett 41 08. Revy 22 09. Klassisk teater 8 10. Modern teater 84 99. Uppgift saknas
VAR 200 TEATERFORM 3 26 Loc 213 width 2 MD=99 26(3) Föredragen teaterform 3 <Se F.26 för fullständig frågetext> 66 01. Balett 116 02. Fars 182 03. Komedi 84 04. Musikal 7 05. Samhällsinriktad teater 12 06. Opera 8 07. Operett 2 08. Revy 0 09. Klassisk teater 0 10. Modern teater 133 99. Uppgift saknas
VAR 201 TEATERRECENSIONER 27 Loc 215 width 1 MD=9 27 Hur mycket brukar Ni normalt läsa av teaterrecensioner i dagspressen? 15 1. Allt/i stort sett allt 140 2. Ganska mycket 203 3. Inte särskilt mycket 206 4. Nästan inget 27 8. Vet ej 19 9. Uppgift saknas
VAR 202 TEATERBESÖK 12 MÅN 28 Loc 216 width 1 MD=9 28 Har Ni varit på teater i Göteborg under de senaste tolv månaderna? 10 1. Mer än tio gånger 26 2. Minst sex gånger 101 3. Minst tre gånger 167 4. Minst en gång 284 5. Ingen gång 22 9. Uppgift saknas
VAR 203 BESÖKT ANGEREDS TEAT. 29 Loc 217 width 1 MD=9 29 Vilken eller vilka teatrar har Ni besökt? 29(1) Angereds Teater 59 1. Markerat 258 5. Ej markerat 293 9. Uppgift saknas
VAR 204 BESÖKT ATELIER-TEATER 29 Loc 218 width 1 MD=9 29(2) Atelier-Teatern <Se F.29 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 296 5. Ej markerat 293 9. Uppgift saknas
VAR 205 BESÖKT BACKA TEATERN 29 Loc 219 width 1 MD=9 29(3) Backa Teatern <Se F.29 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 295 5. Ej markerat 293 9. Uppgift saknas
VAR 206 BESÖKT FOLKTEATERN 29 Loc 220 width 1 MD=9 29(4) Folkteatern <Se F.29 för fullständig frågetext> 125 1. Markerat 192 5. Ej markerat 293 9. Uppgift saknas
VAR 207 BESÖKT LILLA TEATERN 29 Loc 221 width 1 MD=9 29(1) Lilla Teatern <Se F.29 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 306 5. Ej markerat 293 9. Uppgift saknas
VAR 208 BESÖKT LISEBERGSTEAT. 29 Loc 222 width 1 MD=9 29(6) Lisebergsteatern <Se F.29 för fullständig frågetext> 121 1. Markerat 196 5. Ej markerat 293 9. Uppgift saknas
VAR 209 BESÖKT LORENSBERGST. 29 Loc 223 width 1 MD=9 29(7) Lorensbergsteatern <Se F.29 för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 266 5. Ej markerat 293 9. Uppgift saknas
VAR 210 BESÖKT NATIONALTEAT. 29 Loc 224 width 1 MD=9 29(8) Nationalteatern <Se F.29 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 293 5. Ej markerat 293 9. Uppgift saknas
VAR 211 BESÖKT STADSTEATERN 29 Loc 225 width 1 MD=9 29(9) Stadsteatern <Se F.29 för fullständig frågetext> 159 1. Markerat 158 5. Ej markerat 293 9. Uppgift saknas
VAR 212 BESÖKT STORA TEATERN 29 Loc 226 width 1 MD=9 29(10) Stora Teatern <Se F.29 för fullständig frågetext> 132 1. Markerat 185 5. Ej markerat 293 9. Uppgift saknas
VAR 213 BESÖKT ANNAN TEATER 29 Loc 227 width 1 MD=9 29(1) Annan teater <Se F.29 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 300 5. Ej markerat 293 9. Uppgift saknas
VAR 214 TEATER: TILLSAMMANS 30 Loc 228 width 1 MD=0 30 Om Ni gått på teater minst en gång de senaste tolv månaderna, vilken var den huvudsakliga anledningen? 30(1) Att tillsammans med goda vänner ha en trevlig kväll 69 1. Markerat 241 5. Ej markerat 300 0. Frågan ej tillämplig
VAR 215 TEATER: UNDERHÅLLNING 30 Loc 229 width 1 MD=0 30(2) Att få underhållning <Se F.30 för fullständig frågetext> 173 1. Markerat 137 5. Ej markerat 300 0. Frågan ej tillämplig
VAR 216 TEATER: INNEHÅLL 30 Loc 230 width 1 MD=0 30(3) Jag var engagerad av pjäsens innehåll <Se F.30 för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 252 5. Ej markerat 300 0. Frågan ej tillämplig
VAR 217 TEATER: SKÅDESPELARNA 30 Loc 231 width 1 MD=0 30(4) Jag ville se en viss/vissa skådespelare <Se F.30 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 288 5. Ej markerat 300 0. Frågan ej tillämplig
VAR 218 TEATER: PÅVERKAN 30 Loc 232 width 1 MD=0 30(5) Andra personer tyckte att jag borde se föreställningen <Se F.30 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 296 5. Ej markerat 300 0. Frågan ej tillämplig
VAR 219 TEATER: ANNAT 30 Loc 233 width 1 MD=0 30(6) Annan anledning <Se F.30 för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 275 5. Ej markerat 300 0. Frågan ej tillämplig
VAR 220 TEATER MED MAKE 31 Loc 234 width 1 MD=0 31 Med vem/vilka brukar Ni gå på teater? 31(1) Med make/maka/sambo 163 1. Markerat 142 5. Ej markerat 305 0. Frågan ej tillämplig
VAR 221 TEATER MED BARN 31 Loc 235 width 1 MD=0 31(2) Med mitt/mina barn <Se F.31 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 272 5. Ej markerat 305 0. Frågan ej tillämplig
VAR 222 TEATER MED ARB.KAMR. 31 Loc 236 width 1 MD=0 31(3) Med skol-/arbetskamrater <Se F.31 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 242 5. Ej markerat 305 0. Frågan ej tillämplig
VAR 223 TEATER MED VÄNNER 31 Loc 237 width 1 MD=0 31(4) Med andra vänner <Se F.31 för fullständig frågetext> 123 1. Markerat 182 5. Ej markerat 305 0. Frågan ej tillämplig
VAR 224 ALDRIG BESÖKT TEATER 32 Loc 238 width 1 MD=0 32 Följande fråga gäller Er som inte varit på teater under de senaste tolv månaderna. Vilken eller vilka anser Ni vara de huvudsakliga anledningarna till att Ni inte varit på teater? 32(1) Jag har aldrig varit på teater överhuvud taget. 11 1. Markerat 287 5. Ej markerat 312 0. Frågan ej tillämplig
VAR 225 OINTRESSE FÖR TEATER 32 Loc 239 width 1 MD=0 32(2) Jag är inte intresserad av teater. <Se F.32 för fullständig frågetext> 69 1. Markerat 229 5. Ej markerat 312 0. Frågan ej tillämplig
VAR 226 INGEN TID FÖR TEATER 32 Loc 240 width 1 MD=0 32(3) Jag skulle gärna gå på teater men har inte haft tid. <Se F.32 för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 205 5. Ej markerat 312 0. Frågan ej tillämplig
VAR 227 INGEN ATT GÅ MED 32 Loc 241 width 1 MD=0 32(4) Jag skulle gärna gå men har inga teaterintresserade vänner att gå med. <Se F.32 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 255 5. Ej markerat 312 0. Frågan ej tillämplig
VAR 228 ALDRIG BESÖKT TEATER 32 Loc 242 width 1 MD=0 32(5) Jag anser att teatern är alltför politisk. <Se F.32 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 257 5. Ej markerat 312 0. Frågan ej tillämplig
VAR 229 TEATER ÄR SNOBBKULTUR 32 Loc 243 width 1 MD=0 32(6) Jag anser att teater är "snobbkultur". <Se F.32 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 290 5. Ej markerat 312 0. Frågan ej tillämplig
VAR 230 FÖR MYCKET PLANERING 32 Loc 244 width 1 MD=0 32(7) Det krävs för mycket planering (biljettinköp mm). <Se F.32 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 255 5. Ej markerat 312 0. Frågan ej tillämplig
VAR 231 FÖR HÖGT BILJETTPRIS 32 Loc 245 width 1 MD=0 32(8) Biljettpriserna är för höga. <Se F.32 för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 236 5. Ej markerat 312 0. Frågan ej tillämplig
VAR 232 ANNAN ANLEDNING 32 Loc 246 width 1 MD=0 32(9) Jag har aldrig varit på teater överhuvud taget. <Se F.32 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 257 5. Ej markerat 312 0. Frågan ej tillämplig
VAR 233 12 MÅN: BIOBESÖK 33 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 33 Hur ofta har Ni under de senaste tolv månaderna utövat följande aktiviteter? 33(1) Gått på bio 4 1. Flera gånger i veckan 29 2. Någon gång i veckan 110 3. Någon gång i månaden 101 4. Någon gång i kvartalet 158 5. Någon gång under året 156 6. Ingen gång 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 12 MÅN: KONSERT 33 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 33(2) Gått på konserter <Se F.33 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger i veckan 9 2. Någon gång i veckan 24 3. Någon gång i månaden 59 4. Någon gång i kvartalet 155 5. Någon gång under året 281 6. Ingen gång 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 12 MÅN: MUSEEBESÖK 33 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 33(3) Gått på museer eller utställningar <Se F.33 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger i veckan 9 2. Någon gång i veckan 43 3. Någon gång i månaden 136 4. Någon gång i kvartalet 237 5. Någon gång under året 122 6. Ingen gång 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 12 MÅN: RESTAURANG 33 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 33(3) Gått på restaurang <Se F.33 för fullständig frågetext> 21 1. Flera gånger i veckan 38 2. Någon gång i veckan 118 3. Någon gång i månaden 154 4. Någon gång i kvartalet 154 5. Någon gång under året 79 6. Ingen gång 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 12 MÅN: DANS 33 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 33(4) Gått på diskotek eller danslokal <Se F.33 för fullständig frågetext> 5 1. Flera gånger i veckan 34 2. Någon gång i veckan 57 3. Någon gång i månaden 58 4. Någon gång i kvartalet 112 5. Någon gång under året 274 6. Ingen gång 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 12 MÅN: IDROTT 33 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 33(6) Gått på idrottsevenemang <Se F.33 för fullständig frågetext> 10 1. Flera gånger i veckan 29 2. Någon gång i veckan 48 3. Någon gång i månaden 71 4. Någon gång i kvartalet 129 5. Någon gång under året 252 6. Ingen gång 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 12 MÅN: TEATERBESÖK 33 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 33(7) Gått på teater <Se F.33 för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger i veckan 5 2. Någon gång i veckan 32 3. Någon gång i månaden 79 4. Någon gång i kvartalet 186 5. Någon gång under året 245 6. Ingen gång 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 12 MÅN: HYRT VIDEO 33 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 33(8) Sett hyrfilm på video <Se F.33 för fullständig frågetext> 8 1. Flera gånger i veckan 28 2. Någon gång i veckan 89 3. Någon gång i månaden 83 4. Någon gång i kvartalet 109 5. Någon gång under året 225 6. Ingen gång 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 12 MÅN: SPELAT SJÄLV 33 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 33(9) Spelat teater eller musikinstrument <Se F.33 för fullständig frågetext> 38 1. Flera gånger i veckan 25 2. Någon gång i veckan 23 3. Någon gång i månaden 18 4. Någon gång i kvartalet 31 5. Någon gång under året 393 6. Ingen gång 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 12 MÅN: GRAMMOFON 33 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 33(10) Lyssnat på grammofon/kassettbandspelare <Se F.33 för fullständig frågetext> 315 1. Flera gånger i veckan 121 2. Någon gång i veckan 51 3. Någon gång i månaden 17 4. Någon gång i kvartalet 30 5. Någon gång under året 34 6. Ingen gång 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 12 MÅN: STUDIECIRKEL 33 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 33(11) Deltagit i studiecirklar eller kurser <Se F.33 för fullständig frågetext> 36 1. Flera gånger i veckan 98 2. Någon gång i veckan 29 3. Någon gång i månaden 30 4. Någon gång i kvartalet 88 5. Någon gång under året 266 6. Ingen gång 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 12 MÅN: DATASPEL 33 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 33(12) Spelat dataspel <Se F.33 för fullständig frågetext> 10 1. Flera gånger i veckan 14 2. Någon gång i veckan 18 3. Någon gång i månaden 25 4. Någon gång i kvartalet 60 5. Någon gång under året 406 6. Ingen gång 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 INTR: BARNOMSORG 34 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 34 Hur stort intresse har Ni för frågor som rör nedanstående områden? 34(1) Barnomsorg (t ex daghem, förskolor, fritidsgårdar) 116 1. Mycket stort intresse 154 2. Ganska stort intresse 135 3. Varken stort eller litet intresse 61 4. Ganska litet intresse 88 5. Mycket litet intresse 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 INTR: ÄLDREOMSORG 34 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 34(2) Äldreomsorg (t ex hemtjänst, servicehus) <Se F.34 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket stort intresse 209 2. Ganska stort intresse 154 3. Varken stort eller litet intresse 59 4. Ganska litet intresse 51 5. Mycket litet intresse 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 INTR: HANDIKAPPHJÄLP 34 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 34(3) Hjälp åt handikappade <Se F.34 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket stort intresse 206 2. Ganska stort intresse 170 3. Varken stort eller litet intresse 55 4. Ganska litet intresse 38 5. Mycket litet intresse 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 INTR: HJÄLP UTSLAGNA 34 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 34(4) Hjälp åt utslagna (t ex bostadsstöd och missbruksvård) <Se F.34 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket stort intresse 150 2. Ganska stort intresse 179 3. Varken stort eller litet intresse 92 4. Ganska litet intresse 85 5. Mycket litet intresse 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 INTR: FLYKTINGHJÄLP 34 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 34(5) Hjälp åt flyktingar <Se F.34 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket stort intresse 147 2. Ganska stort intresse 185 3. Varken stort eller litet intresse 83 4. Ganska litet intresse 93 5. Mycket litet intresse 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 INSTÄLLN: BARNOMSORG 35 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 35 Vilken är Er inställning idag till hur nedanstående verksamheter bedrivs i Göteborg? 35(1) Barnomsorg (t ex daghem, förskolor, fritidsgårdar) 24 1. Mycket positiv 154 2. Ganska positiv 238 3. Varken positiv eller negativ 107 4. Ganska negativ 38 5. Mycket negativ 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 INSTÄLLN: ÄLDREOMSORG 35 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 35(2) Äldreomsorg (t ex hemtjänst, servicehus) <Se F.35 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket positiv 166 2. Ganska positiv 214 3. Varken positiv eller negativ 138 4. Ganska negativ 34 5. Mycket negativ 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 INSTÄLLN: HANDIKAPP. 35 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 35(3) Hjälp åt handikappade <Se F.35 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket positiv 151 2. Ganska positiv 249 3. Varken positiv eller negativ 113 4. Ganska negativ 17 5. Mycket negativ 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 INSTÄLLN: UTSLAGNA 35 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 9 35(4) Hjälp åt utslagna (t ex bostadsstöd och missbruksvård) <Se F.35 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket positiv 72 2. Ganska positiv 265 3. Varken positiv eller negativ 136 4. Ganska negativ 70 5. Mycket negativ 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 INSTÄLLN: FLYKTINGAR 35 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 35(5) Hjälp åt flyktingar <Se F.35 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket positiv 114 2. Ganska positiv 283 3. Varken positiv eller negativ 92 4. Ganska negativ 50 5. Mycket negativ 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 FÖRÄNDR: BARNOMSORG 36 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 9 36 I vilken grad anser Ni att nedanstående verksamheter förbättrats eller försämrats under senare år? 36(1) Barnomsorg (t ex daghem, förskolor, fritidsgårdar) 13 1. Mycket stor förbättring 73 2. Ganska stor förbättring 343 3. Varken stor försämring eller förbättring 75 4. Ganska stor försämring 20 5. Mycket stor försämring 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 FÖRÄNDR: ÄLDREOMSORG 36 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 36(2) Äldreomsorg (t ex hemtjänst, servicehus) <Se F.36 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket stor förbättring 71 2. Ganska stor förbättring 311 3. Varken stor försämring eller förbättring 107 4. Ganska stor försämring 35 5. Mycket stor försämring 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 FÖRÄNDR: HANDIKAPPADE 36 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 36(3) Hjälp åt handikappade <Se F.36 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket stor förbättring 66 2. Ganska stor förbättring 381 3. Varken stor försämring eller förbättring 51 4. Ganska stor försämring 16 5. Mycket stor försämring 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 FÖRÄNDR: UTSLAGNA 36 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 9 36(4) Hjälp åt utslagna (t ex bostadsstöd och missbruksvård) <Se F.36 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket stor förbättring 43 2. Ganska stor förbättring 339 3. Varken stor försämring eller förbättring 88 4. Ganska stor försämring 29 5. Mycket stor försämring 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 FÖRÄNDR: FLYKTINGAR 36 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 9 36(5) Hjälp åt flyktingar <Se F.36 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket stor förbättring 86 2. Ganska stor förbättring 347 3. Varken stor försämring eller förbättring 37 4. Ganska stor försämring 16 5. Mycket stor försämring 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 INFO STADSDELSNÄMNDER 37 Loc 274 width 1 MD=9 37(I) Har Ni fått någon information om införandet av stadsdelsnämnder i Göteborg? 248 1. Ja 338 5. Nej 24 9. Uppgift saknas
VAR 261 SDN-INFO: LOKALRADIO 37 Loc 275 width 1 MD=0 37(II) Om Ni svarat ja på ovanstående fråga: På vilket sätt har Ni fått informationen? 37(1) Genom lokalradion 41 1. Markerat 220 5. Ej markerat 349 0. Frågan ej tillämplig
VAR 262 SDN-INFO: DAGSPRESS 37 Loc 276 width 1 MD=0 37(2) Genom dagspressen <Se F.37(II) för fullständig frågetext> 117 1. Markerat 144 5. Ej markerat 349 0. Frågan ej tillämplig
VAR 263 SDN-INFO: VÄNNER 37 Loc 277 width 1 MD=0 37(3) Genom vänner och bekanta <Se F.37(II) för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 228 5. Ej markerat 349 0. Frågan ej tillämplig
VAR 264 SDN-INFO: REGIONAL-TV 37 Loc 278 width 1 MD=0 37(4) Genom regional-TV <Se F.37(II) för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 244 5. Ej markerat 349 0. Frågan ej tillämplig
VAR 265 SDN-INFO: BREVLÅDAN 37 Loc 279 width 1 MD=0 37(5) Genom information i brevlådan <Se F.37(II) för fullständig frågetext> 88 1. Markerat 173 5. Ej markerat 349 0. Frågan ej tillämplig
VAR 266 SDN-INFO: ARBETSPLATS 37 Loc 280 width 1 MD=0 37(6) På arbetsplatsen <Se F.37(II) för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 204 5. Ej markerat 349 0. Frågan ej tillämplig
VAR 267 SDN-INFO: ANNAT SÄTT 37 Loc 281 width 1 MD=0 37(7) Annat sätt <Se F.37(II) för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 228 5. Ej markerat 350 0. Frågan ej tillämplig
VAR 268 INSATT I SDN-FRÅGAN 38 Loc 282 width 1 MD=9 38 Hur väl anser Ni personligen att Ni är insatt i frågan om vad en stadsdelsnämnd/kommundelsnämnd är för något? 14 1. Mycket väl insatt 74 2. Ganska väl insatt 213 3. Inte särskilt väl insatt 287 4. Inte alls insatt 22 9. Uppgift saknas
VAR 269 ÖNSKAR MER SDN-INFO 39 Loc 283 width 1 MD=9 39(I) Önskar Ni ytterligare information om vad en stadsdelsnämnd/kommundelsnämnd är för något? 379 1. Ja 203 5. Nej 28 9. Uppgift saknas
VAR 270 MER INFO: LOKALRADIO 39 Loc 284 width 1 MD=0 39(II) Om Ni svarat ja på ovanstående fråga, på vilket sätt önskar Ni få informationen? 39(1) Genom lokalradion 66 1. Markerat 309 5. Ej markerat 235 0. Frågan ej tillämplig
VAR 271 MER INFO: DAGSPRESSEN 39 Loc 285 width 1 MD=0 39(2) Genom dagspressen <Se F.39(II) för fullständig frågetext> 139 1. Markerat 236 5. Ej markerat 235 0. Frågan ej tillämplig
VAR 272 MER INFO: VÄNNER 39 Loc 286 width 1 MD=0 39(3) Genom vänner och bekanta <Se F.39(II) för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 362 5. Ej markerat 235 0. Frågan ej tillämplig
VAR 273 MER INFO: REGIONAL-TV 39 Loc 287 width 1 MD=0 39(4) Genom regional-TV <Se F.39(II) för fullständig frågetext> 79 1. Markerat 296 5. Ej markerat 235 0. Frågan ej tillämplig
VAR 274 MER INFO: BREVLÅDAN 39 Loc 288 width 1 MD=0 39(5) Genom information i brevlådan <Se F.39(II) för fullständig frågetext> 251 1. Markerat 124 5. Ej markerat 235 0. Frågan ej tillämplig
VAR 275 MER INFO: ARBETSPLATS 39 Loc 289 width 1 MD=0 39(6) På arbetsplatsen <Se F.39(II) för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 342 5. Ej markerat 235 0. Frågan ej tillämplig
VAR 276 MER INFO: ANNAT SÄTT 39 Loc 290 width 1 MD=0 39(7) Annat sätt <Se F.39(II) för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 365 5. Ej markerat 235 0. Frågan ej tillämplig
VAR 277 SDN: GRUNDSKOLA 40 Loc 291 width 1 MD=9 40 Stadsdelsnämnderna/kommundelsnämnderna skall organisera vissa delar av kommunens verksamhet i den enskilda stadsdelsnämnden. Här nedan följer en lista över olika former av kommunal verksamhet. Kryssa för dem som Ni tror/vet skall ingå i stadsdelsnämndens arbete? 40(1) Grundskola 203 1. Markerat 274 5. Ej markerat 133 9. Uppgift saknas
VAR 278 SDN: BYGGNADSLOV 40 Loc 292 width 1 MD=9 40(2) Byggnadslov <Se F.40 för fullständig frågetext> 118 1. Markerat 360 5. Ej markerat 132 9. Uppgift saknas
VAR 279 SDN: SOCIAL SERVICE 40 Loc 293 width 1 MD=9 40(3) Social service <Se F.40 för fullständig frågetext> 343 1. Markerat 135 5. Ej markerat 132 9. Uppgift saknas
VAR 280 SDN: BIBLIOTEK 40 Loc 294 width 1 MD=9 40(4) Bibliotek <Se F.40 för fullständig frågetext> 208 1. Markerat 270 5. Ej markerat 132 9. Uppgift saknas
VAR 281 SDN: TEATER 40 Loc 295 width 1 MD=9 40(5) Teater <Se F.40 för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 379 5. Ej markerat 132 9. Uppgift saknas
VAR 282 SDN: DAGHEM 40 Loc 296 width 1 MD=9 40(6) Daghem <Se F.40 för fullständig frågetext> 316 1. Markerat 162 5. Ej markerat 132 9. Uppgift saknas
VAR 283 SDN: SPÅRVÄGEN 40 Loc 297 width 1 MD=9 40(7) Spårvagn och buss <Se F.40 för fullständig frågetext> 119 1. Markerat 359 5. Ej markerat 132 9. Uppgift saknas
VAR 284 SDN: VÅRDCENTRALER 40 Loc 298 width 1 MD=9 40(8) Vårdcentraler <Se F.40 för fullständig frågetext> 258 1. Markerat 220 5. Ej markerat 132 9. Uppgift saknas
VAR 285 SDN: FRITIDSVERKS. 40 Loc 299 width 1 MD=9 40(9) Fritidsverksamhet <Se F.40 för fullständig frågetext> 366 1. Markerat 112 5. Ej markerat 132 9. Uppgift saknas
VAR 286 SDN: VATTEN O AVLOPP 40 Loc 300 width 1 MD=9 40(10) Vatten och avlopp <Se F.40 för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 396 5. Ej markerat 132 9. Uppgift saknas
VAR 287 ÅLDER 41 Loc 301 width 2 MD=99 41 Hur gammal är Ni? 15. 15 år . . 75. 75 år 4 99. Uppgift saknas Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 2 3 13 9 8 8 15 12 14 7 18 9 13 11 11 15 6 19 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 12 11 12 9 9 10 12 18 12 13 6 16 13 13 6 6 7 10 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 6 5 8 9 11 9 9 9 9 11 9 8 6 13 13 10 11 9 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 99 Frek: 6 12 8 7 8 8 4 4
VAR 288 KÖN 42 Loc 303 width 1 MD=9 42 Är Ni? 272 1. Man 334 2. Kvinna 4 9. Uppgift saknas
VAR 289 CIVILSTÅND 43 Loc 304 width 1 MD=9 43 Är Ni? 223 1. Ensamstående 377 2. Sammanboende/gift 10 9. Uppgift saknas
VAR 290 BOENDETID GÖTEBORG 44 Loc 305 width 1 MD=9 44 Hur länge har Ni bott i Göteborg? 491 1. Har bott här i mer än tio år 38 2. Har bott här 6-10 år 54 3. Har bott här 1-5 år 18 4. Har bott här mindre än i ett år 9 9. Uppgift saknas
VAR 291 SKOLUTBILDNING 45 Loc 306 width 2 MD=99 45 Vilken skolutbildning har Ni? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Ni anser stämmer bäst in på Er själv. Om Ni ännu inte har avslutat Er utbildning markera då den typ av skola Ni just nu går i. 129 01. Folkskola 8 02. Enhetsskola 34 03. Grundskola 49 04. Yrkesskola 63 05. Tvåårigt gymnasium 25 06. Fackskola 69 07. Minst treårigt gymnasium 41 08. Flickskola/Realexamen 12 09. Folkhögskola 22 10. Studentexamen 146 11. Högskola/Universitet 12 99. Uppgift saknas
VAR 292 KATEGORI 46 Loc 308 width 1 MD=9 46 Om Ni skulle beskriva Er familj (den familj/det hushåll Ni för närvarande tillhör) vilken av nedanstående kategorier anser Ni att den tillhör? 240 1. Arbetarfamilj 3 2. Jordbrukarfamilj 197 3. Tjänstemannafamilj 96 4. Högre tjänstemannafamilj/akademiker 52 5. Egen företagare 22 9. Uppgift saknas
VAR 293 FÖRVÄRVSARBETE 47 Loc 309 width 1 MD=9 47 Hur lång tid omfattar Ert förvärvsarbete? 150 1. Har inget förvärvsarbete 20 2. Arbetar mindre än halvtid 38 3. Arbetar ungefär halvtid 57 4. Arbetar mer än halvtid men inte heltid 296 5. Arbetar heltid 49 9. Uppgift saknas
VAR 294 SEKTOR 48 Loc 310 width 1 MD=0 48 Arbetar Ni i statlig, kommunal eller privat tjänst? 60 1. Statlig 131 2. Kommunal (även landstingskommunal) 226 3. Privat 193 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 295 EJ FÖRVÄRVSARBETANDE 49 Loc 311 width 1 MD=0 49 Om Ni inte förvärvsarbetar för närvarande, är Ni då ... 119 1. Pensionär 14 2. Hemarbetande 9 3. Arbetslös, söker arbete 51 4. Studerande 16 5. Annat alternativ 401 0. Frågan ej tillämplig
VAR 296 HUSHÅLLETS STORLEK 50 Loc 312 width 1 MD=9 50 Hur många personer ingår i Ert hushåll? (Räkna med Er själv.) 131 1. En person 238 2. Två personer 89 3. Tre personer 96 4. Fyra personer 35 5. Fem personer 5 6. Sex personer 2 7. Sju personer 14 9. Uppgift saknas
VAR 297 ANTAL BARN UNDER 7 ÅR 50 Loc 313 width 1 MD=9 50(1) Hur många av dem är under 7 år? <Se F.50 för fullständig frågetext> 497 0. Ingen 60 1. En 30 2. Två 7 3. Tre 1 4. Fyra 1 5. Fem 14 9. Uppgift saknas
VAR 298 HUSHÅLLETS INKOMST 51 Loc 314 width 2 MD=99 51 Var vänlig sätt kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga årsinkomsten i Ert hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten.) 39 01. Under 60 000 54 02. 60 000 - 90 000 92 03. 91 000 - 120 000 74 04. 121 000 - 150 000 50 05. 151 000 - 180 000 61 06. 181 000 - 210 000 65 07. 211 000 - 240 000 50 08. 241 000 - 270 000 87 09. Över 270 000 38 99. Uppgift saknas
VAR 299 MEDL. IDROTTSFÖRENING 52 Loc 316 width 1 MD=9 52 Är Ni medlem i någon förening, och i så fall, hur aktiv är Ni i den eller de föreningar Ni är med i? 52(1) Idrottsförening 80 1. Medlem 22 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 30 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 452 5. Ej medlem 26 9. Uppgift saknas
VAR 300 MEDL. POLITISKT PARTI 52 Loc 317 width 1 MD=9 52(2) Politiskt parti eller liknande <Se F.52 för fullständig frågetext> 17 1. Medlem 9 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 11 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 546 5. Ej medlem 27 9. Uppgift saknas
VAR 301 MEDL. FACKFÖRENING 52 Loc 318 width 1 MD=9 52(3) Fackförening <Se F.52 för fullständig frågetext> 162 1. Medlem 39 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 32 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 348 5. Ej medlem 29 9. Uppgift saknas
VAR 302 MEDL. KRISTET SAMFUND 52 Loc 319 width 1 MD=9 52(4) Kristet samfund <Se F.52 för fullständig frågetext> 12 1. Medlem 6 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 20 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 545 5. Ej medlem 27 9. Uppgift saknas
VAR 303 MEDL. ANNAN FÖRENING 52 Loc 320 width 1 MD=9 52(5) Annan typ av förening <Se F.52 för fullständig frågetext> 64 1. Medlem 62 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 48 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 410 5. Ej medlem 26 9. Uppgift saknas
VAR 304 EJ FÖRENINGSMEDLEM 52 Loc 321 width 1 MD=9 52(6) Är inte medlem i någon förening <Se F.52 för fullständig frågetext> 152 1. Markerat 431 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 305 INTRESSE POLITIK 53 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 9 53 Hur pass intresserad är Ni av följande saker? 53(1) Politik 82 1. Mycket intresserad 246 2. Ganska intresserad 183 3. Inte särskilt intresserad 52 4. Inte alls intresserad 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 306 INTRESSE KOMMUNEN 53 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 9 53(2) Det som händer i kommunen <Se F.53 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket intresserad 338 2. Ganska intresserad 113 3. Inte särskilt intresserad 16 4. Inte alls intresserad 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 307 INTRESSE IDROTT 53 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 9 53(3) Idrott <Se F.53 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket intresserad 174 2. Ganska intresserad 134 3. Inte särskilt intresserad 90 4. Inte alls intresserad 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 308 INTRESSE TEATER 53 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 9 53(4) Teater <Se F.53 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket intresserad 216 2. Ganska intresserad 182 3. Inte särskilt intresserad 70 4. Inte alls intresserad 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 309 INTRESSE LIVSÅSKÅDN. 53 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 9 53(5) Livsåskådningsfrågor <Se F.53 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket intresserad 212 2. Ganska intresserad 126 3. Inte särskilt intresserad 76 4. Inte alls intresserad 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 310 MODERATERNA 54 Loc 327 width 1 MD=9 54 Vilket parti tycker Ni i allmänhet bäst om? 54(1) Moderaterna 84 1. Markerat 454 5. Ej markerat 72 9. Uppgift saknas
VAR 311 FOLKPARTIET 54 Loc 328 width 1 MD=9 54(2) Folkpartiet <Se F.54 för fullständig frågetext> 126 1. Markerat 411 5. Ej markerat 73 9. Uppgift saknas
VAR 312 CENTERPARTIET 54 Loc 329 width 1 MD=9 54(3) Centerpartiet <Se F.54 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 514 5. Ej markerat 73 9. Uppgift saknas
VAR 313 KDS 54 Loc 330 width 1 MD=9 54(4) KDS <Se F.54 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 531 5. Ej markerat 73 9. Uppgift saknas
VAR 314 MILJÖPARTIET 54 Loc 331 width 1 MD=9 54(5) Miljöpartiet <Se F.54 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 482 5. Ej markerat 73 9. Uppgift saknas
VAR 315 SOCIALDEMOKRATERNA 54 Loc 332 width 1 MD=9 54(6) Socialdemokraterna <Se F.54 för fullständig frågetext> 226 1. Markerat 311 5. Ej markerat 73 9. Uppgift saknas
VAR 316 VPK 54 Loc 333 width 1 MD=9 54(7) VPK <Se F.54 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 497 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 317 ANNAT PARTI 54 Loc 334 width 1 MD=9 54(8) Annat parti <Se F.54 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 510 5. Ej markerat 74 9. Uppgift saknas
VAR 318 PARTIANHÄNGARE 54 Loc 335 width 1 MD=9 54(9) Anser Ni Er vara övertygad anhängare av detta parti? <Se F.54 för fullständig frågetext> 107 1. Ja, mycket övertygad 221 3. Ja, något övertygad 191 5. Nej 91 9. Uppgift saknas