VALU-94
          SVT:s vallokalsundersökning 1994
                SSD 0473

              Primärforskare

               Hans Hernborn
             Sveriges Television

              Sören Holmberg
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

           Torbjörn Thedeen, Per Näsman
           Kungliga Tekniska Högskolan

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i VALU-94 - SVT:S VALLOKALSUNDERSÖKNING 1994
  samlades ursprungligen in av Sveriges Television. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Vallokalsundersökningar (exit polls) innebär att man frågar
  ett urval av väljare då de lämnar vallokalen dels vilket parti
  de röstat på och dels ett antal valsociologiska frågor.
  Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal
  länder för prognos- och analysändamål. Den första
  vallokalsundersökningen i Sverige genomfördes av Sveriges
  Television (SVT) i samarbete med Stockholms universitet och
  Göteborgs universitet vid riksdagsvalet 1991 (VALU-91).
  Samtliga data från VALU-91 finns redovisade i Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänsts rapport 'SVT:s
  vallokalundersökning 1991' (SSD 0278). Den nu aktuella VALU-94
  genomfördes vid riksdagsvalet 1994 av Sveriges Television i
  samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Göteborgs
  universitet.

  Huvudsyftet med VALU-94 var att ge ett analysunderlag för den
  valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen,
  samt för andra eftervalsanalyser. Projektledare för VALU-94
  var kanalrådet Hans Hernborn, Sveriges Television.
  Forskningsingenjör Per Näsman och professor Torbjörn Thedéen,
  Kungliga Tekniska Högskolan, svarade för den statistiska
  undersökningsplanen. Per Näsman svarade också för den
  praktiska uppläggningen av VALU-94. Professor Sören Holmberg,
  Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet,
  svarade för utformningen av enkätformuläret och för den
  valsociologiska tolkningen av resultaten.

               URVALSPLAN

  I VALU-94 delades Sverige (valkretsarna) in i sex geografiska
  regioner, grupperade kring högskolestäderna Lund, Göteborg,
  Växjö, Stockholm, Sundsvall och Luleå. I var och en av
  regionerna engagerades en högskolelärare som regional
  undersökningsledare. Undersökningsledarna fungerade som
  arbetsledare för de totalt 170 fältombud som genomförde
  undersökningen i vallokalerna respektive postkontoren.
  Respektive högskolas institution för statistik utgjorde
  rekryteringsunderlag för undersökningsledarna och fältombuden.
  Samtliga undersökningsledare och fältombud har således
  kunskaper i statistisk metodik.

  Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid
  riksdagsvalet 1991 från Posten (Nils Johnson) valdes 18
  postkontor ut för att ingå i VALU-94. Vid de utvalda
  postkontoren fick de som poströstade under ett slumpmässigt
  valt förmiddags- respektive eftermiddagspass under måndagen,
  tisdagen, torsdagen eller fredagen före valdagen fylla i
  enkäten. Förmiddagspasset var tre timmar och
  eftermiddagspasset en timma. Startpunkten för respektive pass
  valdes slumpmässigt.

  Andelen som vägrade fylla i enkäten var cirka 30 %. Siffran
  baserar sig helt på bedömningar av fältombuden då ingen
  kontroll av antalet vägrare eller kartläggning av deras
  bakgrundsvariabler eller motiv för vägran gjordes. Spontant
  uppgav huvuddelen av vägrarna tidsbrist som motivet för vägran

  Under valdagen genomfördes VALU-94 vid 50 vallokaler.
  Valdistrikten var fördelade på de olika regionerna i enlighet
  med regionernas storlek vad avser antalet röstberättigade.
  Detta innebär till exempel att det i de två
  norrlandsregionerna utvaldes färre valdistrikt än i de övriga
  regionerna. Inom varje region valdes så genom slumpmässigt
  stratifierat urval (stratifierat efter storlek och geografiskt
  läge inom regionen) de valdistrikt som skulle ingå i VALU-94.
  På detta sätt kom 50 valdistrikt att utväljas. För varje
  valdistrikt utvaldes därefter ett förmiddagspass om två timmar
  och ett eftermiddagspass om en timma. Passens startpunkt
  valdes slumpmässigt. Dessutom utvaldes för sexton valdistrikt
  slumpmässigt en kvällstid om en halvtimma.

  Andelen vägrare bedöms av fältombuden som genomgående lägre än
  vid postlokalerna.

             TELETEKNISKT BORTFALL

  Till SVTs VALU-system överfördes i tid under valkvällen
  enkätsvar från 1809 väljare i postkontor och 4346 i
  valdistrikt, sammanlagt 6155 väljare. På grund av fel hos det
  teleföretag som anlitats för överföring av data blev 111
  enkäter från postkontor och 758 från vallokaler ej
  inrapporterade i tid under valkvällen. Från postkontoren Piteå
  1 och Älvsbyn samt valdistriktet Kortedala 3 blev bortfallet
  totalt. De sammanlagt 896 enkäter som sålunda inte blev
  överförda i tid under valkvällen ingår, tillsammans med de i
  tid överförda enkäterna, i den databas som lämnats till Svensk
  samhällsvetenskaplig Datatjänst. Av variabelbeskrivningen
  framgår hur de två grupperna kan särskiljas.

  
                RESULTAT

  A) Totala antalet svarsenkäter i VALU-94 blev alltså 7051
  varav 6155 låg till grund för analyser i valvakan.
  Svarsfrekvensen bedömdes totalt till cirka 75 procent.
  Internbortfallet vid enskilda frågor varierade men var i de
  flesta fall lägre än 10 procent.

  B) Utgående från VALU-94 beräknades med hjälp av viktning en
  prognos för slutresultatet av riksdagsvalet. Prognosen, vilken
  SVT publicerade efter vallokalernas stängning klockan 20:00,
  redovisas i nedanstående tabell tillsammans med
  valmyndighetens officiella slutliga röstsammanräkning uttryckt
  i procent. Skillnaden mellan prognos och slutresultat
  förklaras delvis av det teletekniska bortfallet.

         m  c   fp  kds mp  nyd  s  v  övriga

  Prognos   22,0 8,4  8,4 4,2 5,4 0,9 43,7 6,5 0,5
  Valresultat 22,4 7,7  7,2 4,1 5,0 1,2 45,3 6,2 1,0

  Prognosen gav tillräckligt besked i regeringsfrågan.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 22  (2)FÖRTROENDE POLITIKER 13 (3)LOC 41 WIDTH 1
                       (4)MD=9

   (6) 13 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för
  svenska politiker?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      255 1.  Mycket stort
     2774 2.  Ganska stort
     2814 3.  Ganska litet
      829 4.  Mycket litet

      379 9.  Uppgift saknas
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0473 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Huvudort 6 Vallokalsröstning eller poströstning 7 Distrikt 8 Kön 9 Födelseår 10 Parti riksdagsvalet 1994 11 Parti kommunfullmäktigevalet 1994 12 Tidpunkt röstbeslut 13 Parti riksdagsvalet 1991 14 Planerad röstning vid folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap 15 Närmaste alternativ för tveksam i folkomröstningen 16 Viktigt att partiet har en bra politisk ideologi 17 Viktigt att partiet har en bra partiledare 18 Viktig fråga i årets riksdagsval, 1 19 Viktig fråga i årets riksdagsval, 2 20 Viktig fråga i årets riksdagsval, 3 21 Placering vänster-högerskalan 22 Förtroende för svenska politiker 23 Arbetsmarknadsgrupp 24 Yrkesgrupp 25 Statlig, kommunal eller privat tjänst 26 Medlem i fackförening 27 Sammanfattande betyg: Moderaterna 28 Sammanfattande betyg: Centerpartiet 29 Sammanfattande betyg: Folkpartiet 30 Sammanfattande betyg: Kds 31 Sammanfattande betyg: Socialdemokraterna 32 Sammanfattande betyg: Vänsterpartiet 33 Sammanfattande betyg: Ny Demokrati 34 Sammanfattande betyg: Miljöpartiet 35 Ingick i SVT:s prognos på valkvällen

VAR 1 SSD STUDY NR 0473              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0473


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Mars 1997
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 VALU94 - SVT:s vallokalsundersökning 1994
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 HUVUDORT Loc 13 width 1 Huvudort 2563 1. Stockholm 1124 2. Växjö 987 3. Lund 1222 4. Göteborg 667 5. Sundsvall 488 6. Luleå
VAR 6 VALLOKAL EL POSTRÖST Loc 14 width 1 Vallokalsröstning eller poströstning 1920 1. Poströstning 5131 2. Vallokalsröstning
VAR 7 DISTRIKT Loc 15 width 3 Distrikt 321 101. Posten Uppsala City 66 102. Posten Norrtälje 119 103. Posten Katrineholm 454 104. Vallokal Johannes 1 196 105. Vallokal Farsta 7 166 106. Vallokal Hässelby 14 209 107. Vallokal Skärholmen 5 116 108. Vallokal Täby 7 233 109. Vallokal Nynäshamn 7 82 110. Vallokal Domkyrko 9 (Uppsala) 102 111. Vallokal 01 Danmark 58 112. Vallokal Baggetorp 176 113. Vallokal Nyköping 14 148 114. Vallokal Sköllersta 117 115. Vallokal Köping 10 103 211. Posten Nässjö 162 212. Posten Tranås 103 213. Posten Nybro 53 221. Vallokal Johannelund 5 94 222. Vallokal Hedvig 2 110 223. Vallokal Mjölby 2 117 224. Vallokal Gränna 2 57 225. Vallokal Tingsryd 2 82 226. Vallokal Skogslyckan 4 164 227. Vallokal Kalmar 7 79 228. Vallokal Frödinge 115 311. Posten Lund 1 75 312. Posten Ängelholm 1 49 313. Posten Landskrona 1 85 321. Vallokal Hällaryd 80 322. Vallokal Sölvesborg 1 74 323. Vallokal Rya 94 324. Vallokal Åstorp 7 129 325. Vallokal Åhus 1 96 326. Vallokal Möllevången 4 116 327. Vallokal Dalby 2 74 328. Vallokal Landskrona 11 182 411. Posten Västra Frölunda 1 106 412. Posten Göteborg 7 104 413. Posten Mölndal 1 98 421. Vallokal Kvibille 61 422. Vallokal Kortedala 3 64 423. Vallokal Backa 1 150 424. Vallokal Norum 5 92 425. Vallokal Kungälv 4 47 426. Vallokal Kinna 2 105 427. Vallokal Skara 3 84 428. Vallokal Munkfors södra 129 429. Vallokal Hagfors 3 93 511. Posten Örnsköldsvik 1 160 512. Posten Härnösand 1 43 513. Posten Sollefteå 1 117 521. Vallokal Gagnef 1 40 522. Vallokal Djura 37 523. Vallokal Avesta 4 34 524. Vallokal Harmånger 2 70 525. Vallokal Staffan 3 48 526. Vallokal Sundsvall 2 25 527. Vallokal Sollefteå 8 119 611. Posten Luleå 1 0 612. Posten Piteå 1 0 613. Posten Älvsbyn 95 621. Vallokal Östersund 10 78 622. Vallokal Sofiehem 43 623. Vallokal Bodbyn 67 624. Vallokal Töre 53 625. Vallokal Vidsel 33 626. Vallokal Luleå 5
VAR 8 KÖN 1 Loc 18 width 1 MD=9 1 Är Du kvinna eller man? 3395 1. Kvinna 3387 2. Man 269 9. Uppgift saknas
VAR 9 FÖDELSEÅR 2 Loc 19 width 4 MD=9999 2 Vilket år är Du född? 1879. 1879 . . 1976. 1976 273 9999. Uppgift saknas Kod: 1879 1880 1888 1894 1899 1901 1902 1903 1904 1905 1906 Frek: 2 1 1 3 3 2 2 1 2 4 3 Kod: 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 Frek: 2 6 5 4 11 6 13 18 32 20 24 Kod: 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 Frek: 42 36 45 43 47 66 76 64 63 76 79 Kod: 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 Frek: 89 94 82 90 80 78 100 82 97 79 112 Kod: 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Frek: 101 111 124 99 140 127 126 149 129 125 115 Kod: 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 Frek: 107 144 129 123 109 118 116 130 140 117 137 Kod: 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Frek: 136 148 139 181 150 138 157 151 175 177 175 Kod: 1973 1974 1975 1976 9999 Frek: 188 145 135 82 273
VAR 10 PARTI RIKSDAGSVAL 1994 3 Loc 23 width 2 MD=99 3 Vilket parti har Du röstat på idag i riksdagsvalet? 1627 01. Moderaterna 425 02. Centerpartiet 570 03. Folkpartiet 294 04. Kds 2856 05. Socialdemokraterna 480 06. Vänsterpartiet 72 07. Ny Demokrati 406 08. Miljöpartiet 49 09. Annat parti 95 10. Blankt 5 11. Röstade ej 24 12. Ej röstberättigad 148 99. Uppgift saknas
VAR 11 PARTI KOMMUNVAL 1994 4 Loc 25 width 2 MD=99 4 Vilket parti har Du röstat på idag i kommunfullmäktigevalet? 1452 01. Moderaterna 595 02. Centerpartiet 527 03. Folkpartiet 244 04. Kds 2589 05. Socialdemokraterna 486 06. Vänsterpartiet 73 07. Ny Demokrati 445 08. Miljöpartiet 153 09. Annat parti 106 10. Blankt 13 11. Röstade ej 3 12. Ej röstberättigad 365 99. Uppgift saknas
VAR 12 TIDPUNKT RÖSTBESLUT 5 Loc 27 width 1 MD=9 5 När bestämde Du Dig för vilket parti Du skulle rösta på i årets riksdagsval? 854 1. Idag 1116 2. Under senaste veckan 1128 3. Tidigare under valrörelsen 3783 4. Visste sedan länge hur jag skulle rösta 66 5. Ej röstberättigad i riksdagsvalet 104 9. Uppgift saknas
VAR 13 PARTI RIKSDAGSVAL 1991 6 Loc 28 width 2 MD=99 6 Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1991? 1615 01. Moderaterna 441 02. Centerpartiet 612 03. Folkpartiet 293 04. Kds 2314 05. Socialdemokraterna 342 06. Vänsterpartiet 263 07. Ny Demokrati 231 08. Miljöpartiet 24 09. Annat parti 131 10. Blankt 189 11. Röstade ej 1991 434 12. Ej röstberättigad 1991 162 99. Uppgift saknas
VAR 14 RÖST FOLKOMRÖSTNINGEN 7 Loc 30 width 1 MD=9 7 Hur tänker Du rösta i folkomröstningen om ett svenskt EU-medlemskap i november? 2684 1. A. Jag tänker rösta ja 2412 2. B. Jag tänker rösta nej 55 3. C. Jag tänker rösta blankt 1723 4. D. Jag har inte bestämt mig 20 5. E. Jag tänker inte rösta i folkomröstningen 52 6. F. Jag är inte röstberättigad i folkomröstningen 105 9. Uppgift saknas
VAR 15 NÄRMASTE ALT FOLKOMR 8 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 8 Om Du skulle rösta, vilket alternativ lutar Du närmast åt? (besvaras av Dig som svarat D eller E på fråga 7) 744 1. Ja 133 3. Blankt 627 5. Nej 5203 0. Frågan ej tillämplig 344 9. Uppgift saknas
VAR 16 VIKT BRA POL IDEOLOGI 9 Loc 32 width 1 MD=9 9-10 Hur viktiga var följande skäl för Ditt val av riksdagsparti i årets val? 9 Att partiet har en bra politisk ideologi 5215 1. Mycket viktigt skäl 1240 2. Ganska viktigt skäl 165 3. Inte alls viktigt skäl 431 9. Uppgift saknas
VAR 17 VIKT BRA PARTILEDARE 10 Loc 33 width 1 MD=9 10 Att partiet har en bra partiledare <Se F.9-10 för fullständig frågetext> 2562 1. Mycket viktigt skäl 2494 2. Ganska viktigt skäl 872 3. Inte alls viktigt skäl 1123 9. Uppgift saknas
VAR 18 VIKTIG VALFRÅGA 1 11 Loc 34 width 2 MD=99 11 Hur viktiga var följande frågor för Ditt val av parti i årets riksdagsval? Kryssa för de tre frågor som var viktigast för Dig? 11(1) Viktig fråga för val av parti, 1 1577 01. Skatterna 1451 02. Miljön 2006 03. Sysselsättningen 608 04. Svenska ekonomin 142 05. Pensionerna 67 06. Europeiska Unionen (EU) 53 07. Lag och ordning 59 08. Flykting- och invandrarpolitiken 7 10. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 119 11. Barnomsorgen 52 12. Sjukvården 12 13. Jämställdheten mellan män och kvinnor 6 14. Skol- och utbildningsfrågorna 4 15. Budgetunderskottet och statsskulden 7 16. Sociala tryggheten 881 99. Uppgift saknas
VAR 19 VIKTIG VALFRÅGA 2 11 Loc 36 width 2 MD=99 11(2) Viktig fråga för val av parti, 2 <Se F.11 för fullständig frågetext> 0 01. Skatterna 277 02. Miljön 1196 03. Sysselsättningen 1653 04. Svenska ekonomin 322 05. Pensionerna 425 06. Europeiska Unionen (EU) 232 07. Lag och ordning 189 08. Flykting- och invandrarpolitiken 57 10. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 407 11. Barnomsorgen 664 12. Sjukvården 170 13. Jämställdheten mellan män och kvinnor 217 14. Skol- och utbildningsfrågorna 235 15. Budgetunderskottet och statsskulden 20 16. Sociala tryggheten 987 99. Uppgift saknas
VAR 20 VIKTIG VALFRÅGA 3 11 Loc 38 width 2 MD=99 11(3) Viktig fråga för val av parti, 3 <Se F.11 för fullständig frågetext> 0 01. Skatterna 0 02. Miljön 109 03. Sysselsättningen 480 04. Svenska ekonomin 208 05. Pensionerna 267 06. Europeiska Unionen (EU) 192 07. Lag och ordning 178 08. Flykting- och invandrarpolitiken 75 10. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 292 11. Barnomsorgen 757 12. Sjukvården 195 13. Jämställdheten mellan män och kvinnor 423 14. Skol- och utbildningsfrågorna 1057 15. Budgetunderskottet och statsskulden 1718 16. Sociala tryggheten 1100 99. Uppgift saknas
VAR 21 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 12 Loc 40 width 1 MD=9 12 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera in Dig själv? 1076 1. Klart till vänster 1538 2. Något till vänster 1728 3. Varken till vänster eller höger 1377 4. Något till höger 842 5. Klart till höger 490 9. Uppgift saknas
VAR 22 FÖRTROENDE POLITIKER 13 Loc 41 width 1 MD=9 13 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? 255 1. Mycket stort 2774 2. Ganska stort 2814 3. Ganska litet 829 4. Mycket litet 379 9. Uppgift saknas
VAR 23 ARBETSMARKNADSGRUPP 14 Loc 42 width 1 MD=9 14 Vilken av de här grupperna tillhör Du just nu? 3946 1. Förvärvsarbetande 153 2. Har beredskapsarbete/ALU/ungdomspraktik 40 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 479 4. Arbetslös 868 5. Ålderspensionär 267 6. Förtidspensionär 105 7. Hemarbetande 729 8. Studerande 464 9. Uppgift saknas
VAR 24 YRKESGRUPP 15 Loc 43 width 2 MD=99 15 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 1805 01. Tjänsteman 867 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 218 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 2176 04. Arbetare 317 05. Arbetare med arbetsledande funktion 84 06. Egenanställd arbetare 68 07. Jordbrukare: ingen anställd 22 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 191 09. Företagare: ingen anställd 199 10. Företagare: 1-9 anställda 52 11. Företagare: 10 eller fler anställda 412 12. Aldrig yrkesarbetat 640 99. Uppgift saknas
VAR 25 OFF EL PRIV TJÄNST 16 Loc 45 width 1 MD=9 16 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 1079 1. Statlig 1579 2. Kommunal (även landstingskommunal) 3162 3. Privat 392 4. Aldrig yrkesarbetat 839 9. Uppgift saknas
VAR 26 MEDLEM FACKFÖRENING 17 Loc 46 width 1 MD=9 17 Är Du medlem i någon fackförening? 2145 1. Ja, LO-förbund 1414 2. Ja, TCO-förbund 637 3. Ja, SACO-förbund 2113 5. Nej 742 9. Uppgift saknas
VAR 27 BETYG MODERATERNA 18 Loc 47 width 1 MD=9 18 Vilket sammanfattande betyg skulle Du vilja ge de olika partiernas politik? 18(1) Moderaterna 679 1. Mycket bra 1297 2. Bra 1413 3. Godkänd 1466 4. Dålig 1227 5. Mycket dålig 969 9. Uppgift saknas
VAR 28 BETYG CENTERPARTIET 18 Loc 48 width 1 MD=9 18(2)) <Sammanfattande betyg> Centerpartiet <Se F.18 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket bra 822 2. Bra 2430 3. Godkänd 1863 4. Dålig 644 5. Mycket dålig 1129 9. Uppgift saknas
VAR 29 BETYG FOLKPARTIET 18 Loc 49 width 1 MD=9 18(3) <Sammanfattande betyg> Folkpartiet <Se F.18 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket bra 1176 2. Bra 2554 3. Godkänd 1336 4. Dålig 623 5. Mycket dålig 1138 9. Uppgift saknas
VAR 30 BETYG KDS 18 Loc 50 width 1 MD=9 18(4) <Sammanfattande betyg> Kds <Se F.18 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket bra 761 2. Bra 1665 3. Godkänd 1715 4. Dålig 1486 5. Mycket dålig 1257 9. Uppgift saknas
VAR 31 BETYG SOCIALDEMOKRAT 18 Loc 51 width 1 MD=9 18(5) <Sammanfattande betyg> Socialdemokraterna <Se F.18 för fullständig frågetext> 888 1. Mycket bra 1834 2. Bra 1667 3. Godkänd 1174 4. Dålig 591 5. Mycket dålig 897 9. Uppgift saknas
VAR 32 BETYG VÄNSTERPARTIET 18 Loc 52 width 1 MD=9 18(6) <Sammanfattande betyg> Vänsterpartiet <Se F.18 för fullständig frågetext> 381 1. Mycket bra 1045 2. Bra 1647 3. Godkänd 1349 4. Dålig 1423 5. Mycket dålig 1206 9. Uppgift saknas
VAR 33 BETYG NY DEMOKRATI 18 Loc 53 width 1 MD=9 18(7) <Sammanfattande betyg> Ny Demokrati <Se F.18 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket bra 258 2. Bra 643 3. Godkänd 1110 4. Dålig 3708 5. Mycket dålig 1202 9. Uppgift saknas
VAR 34 BETYG MILJÖPARTIET 18 Loc 54 width 1 MD=9 18(8) <Sammanfattande betyg> Miljöpartiet <Se F.18 för fullständig frågetext> 394 1. Mycket bra 1377 2. Bra 2155 3. Godkänd 1105 4. Dålig 845 5. Mycket dålig 1175 9. Uppgift saknas
VAR 35 INGICK I SVT:S PROGNOS Loc 55 width 1 På grund av fel hos det teleföretag som anlitades för överföring av data blev ett antal enkäter ej inrapporterade i tid för att kunna ingå i den prognos SVT publicerade på valkvällen. 6155 1. Med i prognosen 896 2. Ej med i prognosen