MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN 1987

                SSD 0474

              Huvudansvariga
              Olof Petersson
              Anders Westholm
               Göran Blomberg

          Statsvetenskapliga institutionen

         To variable list
             Uppsala universitetet

             Första SSD-upplagan
               Oktober 1995

         Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN 1987 samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  Statsvetenskapliga institutionen,Uppsala universitetet under
  ledning av Olof Petersson.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Olof Petersson, och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN
  1987 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte. Härvid
  skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i
  alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

  
                  I

                INLEDNING

  
                BAKGRUND

  Utredningen om maktfördelning och demokrati i Sverige
  tillsattes efter beslut av regeringen den 27 juni
  1985.Medborgarundersökningen ingår som en del i denna
  utredning. Huvudansvarig är Olof Petersson Statsvetenskapliga
  institution, Uppsala universitetet.
  Den ursprungliga uppläggningen av undersökningen utarbetades
  tillsammans med Helga Maria Hernes vid Institutt for
  samfunnsforskning i Oslo.
  Trots att medborgarundersökningen på några punkter går att
  jämföra med äldre mätningar rör det sig i huvudsak om frågor
  som tidigare inte ställts. De statsvetenskapliga
  väljarundersökningarna, forskningen kring kommunal demokrati
  och en del tidigare studier av politiskt deltagande kan tjäna
  som jämförelsepunkt när det gäller de politiska aspekterna av
  medborgarskapet. Men tidigare har det inte gjorts någon
  liknande systematisk undersökning i syftet att jämföra och
  innebördes relatera ett brett spektrum av medborgarroller.

                 II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Medborgarundersökningen avser att belysa svenska folkets
  påverkansmöjligheter på några centrala områden som boende,
  rollen som konsument, hälso- och sjukvård, familj,
  barntillsyn, skola, arbetsliv,föreningsliv, fritid och
  samhälle. Medborgarundersökningen omfattar 2688 personer i
  åldrarna 16-80 år, mantalskrivna i Sverige juli 1987.
  Utländska medborgare med bosättning i Sverige ingår därmed i
  undersökningen. I urvalet ingår 350 slumpmässigt utvalda gifta
  par där båda makarna intervjuades. Statistiska centralbyrån
  svarade för urvalsdragning och fältarbete.

  Frågeformuläret kom att omfatta 95 frågor, vilket motsvarar
  459 respektive 868 variabler. Formuläret uppdelades i åtta
  sammanhållna block av frågor: Bostad; Konsument; Hälso- och
  sjukvård; Familj; Barntillsyn; Skola; Arbete och utbildning;
  Föreningsliv, fritid och samhälle.
  
  Intervjuerna ägde rum vid besök i intervjupersonernas hem och
  genomfördes av statistiska centralbyråns intervjuare.
  Intervjupersonerna informerades i förväg via brev och en
  informationsfolder om undersökningen. En eller ett par dagar
  senare då intervjupersonen borde ha fått brevet togs
  telefonkontakt för att försöka komma överens om tid för
  intervju.
  Undersökningens fältarbetstid var sju veckor lång (vecka 37 -
  vecka 43 1987)

  Svarsfrekvensen uppgick till 77,9 procent.

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
  MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN 1987
                   Antal

   Bruttourval           2688
   Bortdefinierade          30
   (Avlidna, emigrerade)
  
   Nettourval            2658
   Svar               2071
   Bortfall             587

  

  

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Petersson, O.,Westholm, A.& Blomberg, G. (1989): Medborgarnas
  makt.
  Stockholm: Carlssons Bokförlag

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 78  (2) ÄNDRA BARNTILLSYN   30 (3) LOC 121 WIDTH
  1
               (4) MD=0 or GE 6

   (6) F.30 Har Du under det senaste året gjort något för att
     söka åstadkomma förbättringar eller motarbeta
  försämringar     rörande tillsynen av Ditt/Dina barn?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
     78  1.  Ja
    210  5.  Nej

    615  0.  Bortfall
    1773  6.  Frågan ej tillämplig
     12  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variable list


1 SSD Study NR 0474 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Delurval 6 Datum 7 Boendeform 8 Kontakt med bostadsföreningen 9 Aktivitet i bostadsföreningen 10 Aktivitet med grannarna 11 Grannarna lånar av varandra 12 Möjlighet: Påverka bostadsreparation 13 Möjlighet: Påverka ordningen utomhus 14 Möjlighet: Påverka boendekostnaden 15 Möjlighet: Byta bostad 16 Missnöje med boendeförhållanden 17 Åstadkomma ändringar i boendeförhållanden 18 Resultat av ändringsförsök i boendeförhållanden 19 Det senaste årets inköp: Hushållsapparat 20 Det senaste årets inköp: Hemelektronik 21 Det senaste årets inköp: Personbil 22 Det senaste årets inköp: Möbler 23 Senaste inköp 24 Möjlighet: Bedöma varans kvalitet 25 Möjlighet: Välja mellan olika fabrikat 26 Möjlighet: Välja den bästa varan 27 Missnöje med större inköp 28 Försök att ändra större inköp 29 Resultat av ändringsförsök i större inköp 30 Vård för lindrig sjukdom 31 Vård för allvarlig sjukdom 32 Intagen på sjukhus 33 Kontakt med sjukvård genom anhöriga 34 Möjlighet: Påverka vården 35 Möjlighet: Få tillräcklig vård 36 Möjlighet: Välja läkare 37 Möjlighet: Byta vårdklinik 38 Missnöje med vården 39 Åstadkomma ändringar i vården 40 Resultat av ändringsförsök i vården 41 Civilstånd 42 Barn 43 Andra i bostaden 44 Bor tillsammans med make/maka 45 Bor tillsammans med barn 46 Bor tillsammans med mor 47 Bor tillsammans med far 48 Bor tillsammans med syskon 49 Bor tillsammans med andra 50 Ålder barn 1 51 Ålder barn 2 52 Ålder barn 3 53 Ålder barn 4 54 Ålder barn 5 55 Möjlighet: Bestämma inköp 56 Möjlighet att bestämma hushållsarbetet 57 Möjlighet: Bestämma tid med familjen 58 Möjlighet: Bestämma barnuppfostran 59 Makar har olika uppfattningar 60 Barntillsyn: Hemma 61 Barntillsyn: Daghem kommunal 62 Barntillsyn: Daghem annat 63 Barntillsyn: Dagmamma kommunal 64 Barntillsyn: Dagmamma privat 65 Barntillsyn: Flerfamiljssystem kommunal 66 Barntillsyn: Flerfamiljssystem annan 67 Barntillsyn: Annat 68 Samtal med barnpassare 69 Samtal med andra föräldrar 70 Aktivitet med andra föräldrar 71 Förtroendeuppdrag i barntillsyn 72 Möjlighet: Påverka barntillsynens uppläggning 73 Möjlighet: Påverka barnens miljö 74 Möjlighet: Påverka barnens sätt att umgås 75 Möjlighet: Byta till annan tillsynsform 76 Barntillsyn i önskad omfattning 77 Missnöjd med barntillsynen 78 Åstadkomma ändringar i barntillsynen 79 Resultat av ändringsförsök i barntillsynen 80 Deltagande på föräldramöte 81 Kontakt med lärare 82 Kontakt med hem- och skolaförening 83 Kontakt med andra föräldrar 84 Klassmamma/klasspappa 85 Möjlighet: Påverka undervisningens uppläggning 86 Möjlighet: Påverka skolmiljön 87 Möjlighet: Påverka elevernas sätt att umgås med varandra 88 Möjlighet: Byta till annan skola 89 Missnöjd med skolan 90 Åstadkomma ändringar i skolförhållanden 91 Resultat av ändringsförsök i skolförhållanden 92 Tid över till annat 93 Faderns yrke 94 Faderns yrke SEI 95 Faderns yrke SOC 96 Moderns yrke 97 Moderns yrke SEI 98 Moderns yrke SOC 99 Har själv invandrat 100 Fadern har invandrat 101 Modern har invandrat 102 Antal utbildningsår 103 Utbildning 104 Förvärvsarbete 105 Deltidsarbete antal timmar 106 Tidigare förvärvsarbete 107 Eget yrke 108 Eget yrke SEI 109 Eget yrke SOC 110 Yrkesgrupp 111 Antal anställda 112 Fast anställning 113 Privat/offentlig tjänst 114 Bisysselsättning 115 Bisysselsättning yrke 116 Bisysselsättning yrke SEI 117 Bisysselsättning yrke SOC 118 Anställd eller företagare 119 Kontakt med skyddsombud 120 Kontakt med arbetsledare 121 Själv skyddsombud 122 Umgås med arbetskamrater på fritiden 123 Möjlighet: Bestämma arbetstiden 124 Möjlighet: Bestämma arbetsdagen 125 Möjlighet: Påverka arbetsmiljön 126 Möjlighet: Påverka beslutet om arbetet 127 Möjlighet: Byta arbetsuppgift 128 Möjlighet: Byta till annan arbetsgivare 129 Möjlighet: Påverka fackets agerande 130 Möjlighet: Fackets påverkan 131 Missnöjd med arbetet 132 Åstadkomma ändringar i arbetsförhållandena 133 Resultat av ändringsförsök i arbetsförhållandena 134 Grupp som får behålla jobbet: främst 135 Grupp som får behålla jobbet: därnäst 136 Solidarisk lönepolitik 137 Inkomstskillnaderna mellan olika grupper 138 Samhörighet med Frikyrkan 139 Samhörighet med Svenska kyrkan 140 Samhörighet med Nykterhetsrörelsen 141 Samhörighet med Arbetarrörelsen 142 Samhörighet med Privat företagsamhet 143 Samhörighet med Kooperationen 144 Samhörighet med Folkbildningsrörelsen 145 Samhörighet med Idrottsrörelsen 146 Samhörighet med Miljörörelsen 147 Samhörighet med Fredsrörelsen 148 Samhörighet med Kvinnorörelsen 149 Samhörighet med Solidaritetsrörelser 150 Idrottsförening: medlem 151 Idrottsförening: förtroendeuppdrag 152 Idrottsförening: aktivitet 153 Friluftsförening: medlem 154 Friluftsförening: förtroendeuppdrag 155 Friluftsförening: aktivitet 156 Miljöorganisation: medlem 157 Miljöorganisation: förtroendeuppdrag 158 Miljöorganisation: aktivitet 159 Kulturförening: medlem 160 Kulturförening: förtroendeuppdrag 161 Kulturförening: aktivitet 162 Hobbyförening: medlem 163 Hobbyförening: förtroendeuppdrag 164 Hobbyförening: aktivitet 165 Motororganisation: medlem 166 Motororganisation: förtroendeuppdrag 167 Motororganisation: aktivitet 168 Boendeförening: medlem 169 Boendeförening: förtroendeuppdrag 170 Boendeförening: aktivitet 171 Föräldraförening: medlem 172 Föräldraförening: förtroendeuppdrag 173 Föräldraförening: aktivitet 174 Handikappförening: medlem 175 Handikappförening: förtroendeuppdrag 176 Handikappförening: aktivitet 177 Invandrarorganisation: medlem 178 Invandrarorganisation: förtroendeuppdrag 179 Invandrarorganisation: aktivitet 180 Kvinnoorganisation: medlem 181 Kvinnoorganisation: förtroendeuppdrag 182 Kvinnoorganisation: aktivitet 183 Pensionärsorganisation: medlem 184 Pensionärsorganisation: förtroendeuppdrag 185 Pensionärsorganisation: aktivitet 186 Aktieägarförening: medlem 187 Aktieägarförening: förtroendeuppdrag 188 Aktieägarförening: aktivitet 189 Förening inom svenska kyrkan: medlem 190 Förening inom svenska kyrkan: förtroendeuppdrag 191 Förening inom svenska kyrkan: aktivitet 192 Frireligiöst samfund: medlem 193 Frireligiöst samfund: förtroendeuppdrag 194 Frireligiöst samfund: aktivitet 195 Annat religiöst samfund: medlem 196 Annat religiöst samfund: förtroendeuppdrag 197 Annat religiöst samfund: aktivitet 198 Humanitär hjälporganisation: medlem 199 Humanitär hjälporganisation: förtroendeuppdrag 200 Humanitär hjälporganisation: aktivitet 201 Nykterhetsorganisation: medlem 202 Nykterhetsorganisation: förtroendeuppdrag 203 Nykterhetsorganisation: aktivitet 204 Frivillig försvarsorganisation: medlem 205 Frivillig försvarsorganisation: förtroendeuppdrag 206 Frivillig försvarsorganisation: aktivitet 207 Fredsorganisation: medlem 208 Fredsorganisation: förtroendeuppdrag 209 Fredsorganisation: aktivitet 210 Lokal aktionsgrupp: medlem 211 Lokal aktionsgrupp: förtroendeuppdrag 212 Lokal aktionsgrupp: aktivitet 213 Grupp för internationell fråga: medlem 214 Grupp för internationell fråga: förtroendeuppdrag 215 Grupp för internationell fråga: aktivitet 216 Ordenssällskap: medlem 217 Ordenssällskap: förtroendeuppdrag 218 Ordenssällskap: aktivitet 219 Konsumentkooperativ: medlem 220 Konsumentkooperativ: förtroendeuppdrag 221 Konsumentkooperativ: aktivitet 222 Annat kooperativ: medlem 223 Annat kooperativ: förtroendeuppdrag 224 Annat kooperativ: aktivitet 225 Facklig organisation: medlem 226 Facklig organisation: förtroendeuppdrag 227 Facklig organisation: aktivitet 228 Lantbrukarorganisation: medlem 229 Lantbrukarorganisation: förtroendeuppdrag 230 Lantbrukarorganisation: aktivitet 231 Arbetsgivareförening: medlem 232 Arbetsgivareförening: förtroendeuppdrag 233 Arbetsgivareförening: aktivitet 234 Annan yrkesorganisation: medlem 235 Annan yrkesorganisation: förtroendeuppdrag 236 Annan yrkesorganisation: aktivitet 237 Annan förening: medlem 238 Annan förening: förtroendeuppdrag 239 Annan förening: aktivitet 240 Facklig organisation 241 Lantbrukarorganisation 242 Arbetsgivareförening 243 Annan yrkesorganisation 244 Medlem i politiskt parti 245 Förtroendepost i politisk förening 246 Politiskt möte under det senaste året 247 Förtroendeuppdrag i kommun 248 Senaste förtroendeuppdrag år 249 Bekant med kommunalpolitiker 250 Intresse för politik 251 Anhängare av ett bestämt parti 252 Ej anhängare av ett bestämt parti 253 Osäker partianhängare 254 Bästa parti 255 Röstade i kommunfullmäktigevalet 1985 256 Deltagande i offentlig demonstration 257 Talat inför ett möte i en förening 258 Insändare till tidning 259 Gudstjänst under det senaste året 260 Antal gudstjänstbesök 261 Fritidsaktivitet: Fiskar 262 Fritidsaktivitet: Jagar 263 Fritidsaktivitet: Sköter trädgård 264 Fritidsaktivitet: Går på bio 265 Fritidsaktivitet: Går på teater 266 Fritidsaktivitet: Går på restaurang 267 Fritidsaktivitet: Går på dans 268 Fritidsaktivitet: Läser böcker 269 Fritidsaktivitet: Läser veckotidning 270 Fritidsaktivitet: Går i affärer 271 Fritidsaktivitet: Gör bilutflykter 272 Fritidsaktivitet: Besöker släktingar 273 Fritidsaktivitet: Släktingar på besök 274 Fritidsaktivitet: Besöker vänner 275 Fritidsaktivitet: Vänner och bekanta på besök 276 Fritidsaktivitet: Deltar i kurser 277 Fritidsaktivitet: Bingo 278 Fritidsaktivitet: Spelar musikinstrument 279 Fritidsaktivitet: Idrottar 280 Fritidsaktivitet: Hobbyverksamhet 281 Fritidsaktivitet: Ser på TV 282 Fritidsaktivitet: Ser på video 283 Fritidsaktivitet: Lyssnar på radio 284 Fritidsaktivitet: Lyssnar på bandspelare 285 Fritidsaktivitet: Läser morgontidning 286 Fritidsaktivitet: Läs kvällstidning 287 Kontakt med politiker 288 Kontakt med politiker: Aktivitet 1 289 Kontakt med politiker: Aktivitet 2 290 Kontakt med politiker: Aktivitet 3 291 Kontakt med politiker: Aktivitet 4 292 Kontakt med politiker: Aktivitet 5 293 Kontakt med politiker: Aktivitet 6 294 Kontakt med förening eller organisation 295 Kontakt med organisation: Aktivitet 1 296 Kontakt med organisation: Aktivitet 2 297 Kontakt med organisation: Aktivitet 3 298 Kontakt med organisation: Aktivitet 4 299 Kontakt med organisation: Aktivitet 5 300 Kontakt med organisation: Aktivitet 6 301 Kontakt med tjänsteman i stat eller kommun 302 Kontakt med tjänsteman: Aktivitet 1 303 Kontakt med tjänsteman: Aktivitet 2 304 Kontakt med tjänsteman: Aktivitet 3 305 Kontakt med tjänsteman: Aktivitet 4 306 Kontakt med tjänsteman: Aktivitet 5 307 Kontakt med tjänsteman: Aktivitet 6 308 Arbete i politiskt parti 309 Arbete i politiskt parti: Aktivitet 1 310 Arbete i politiskt parti: Aktivitet 2 311 Arbete i politiskt parti: Aktivitet 3 312 Arbete i politiskt parti: Aktivitet 4 313 Arbete i politiskt parti: Aktivitet 5 314 Arbete i politiskt parti: Aktivitet 6 315 Arbete i aktionsgrupp 316 Arbete i aktionsgrupp: Aktivitet 1 317 Arbete i aktionsgrupp: Aktivitet 2 318 Arbete i aktionsgrupp: Aktivitet 3 319 Arbete i annan organisation 320 Arbete i annan organisation: Aktivitet 1 321 Arbete i annan organisation: Aktivitet 2 322 Arbete i annan organisation: Aktivitet 3 323 Arbete i annan organisation: Aktivitet 4 324 Arbete i annan organisation: Aktivitet 5 325 Arbete i annan organisation: Aktivitet 6 326 Bär kampanjmärke 327 Bär kampanjmärke: Aktivitet 1 328 Bär kampanjmärke: Aktivitet 2 329 Bär kampanjmärke: Aktivitet 3 330 Bär kampanjmärke: Aktivitet 4 331 Skriver under namninsamling 332 Skriver under namninsamling: Aktivitet 1 333 Skriver under namninsamling: Aktivitet 2 334 Skriver under namninsamling: Aktivitet 3 335 Skriver under namninsamling: Aktivitet 4 336 Skriver under namninsamling: Aktivitet 5 337 Skriver under namninsamling: Aktivitet 6 338 Demonstration, annan än 1 maj 339 Demonstration, annan än 1 maj: Aktivitet 1 340 Demonstration, annan än 1 maj: Aktivitet 2 341 Demonstration, annan än 1 maj: Aktivitet 3 342 Deltagande i strejk 343 Deltagande i strejk: Aktivitet 344 Varubojkott 345 Varubojkott: Aktivitet 1 346 Varubojkott: Aktivitet 2 347 Varubojkott: Aktivitet 3 348 Ekonomiskt bidrag 349 Ekonomiskt bidrag: Aktivitet 1 350 Ekonomiskt bidrag: Aktivitet 2 351 Ekonomiskt bidrag: Aktivitet 3 352 Ekonomiskt bidrag: Aktivitet 4 353 Ekonomiskt bidrag: Aktivitet 5 354 Ekonomiskt bidrag: Aktivitet 6 355 Kontakt med massmedia 356 Kontakt med massmedia: Aktivitet 1 357 Kontakt med massmedia: Aktivitet 2 358 Kontakt med massmedia: Aktivitet 3 359 Kontakt med massmedia: Aktivitet 4 360 Kontakt med massmedia: Aktivitet 5 361 Kontakt med massmedia: Aktivitet 6 362 Kontakt med advokat 363 Kontakt med advokat: Aktivitet 1 364 Kontakt med advokat: Aktivitet 2 365 Olaglig protestaktivitet 366 Olaglig protest: Aktivitet 1 367 Olaglig protest: Aktivitet 2 368 Annan aktivitet 369 Annan: Aktivitet 1 370 Annan: Aktivitet 2 371 Krav till politiker från lokala organisation 372 Föra fram åsikter till politikerna 373 Rättelse från myndighet 374 Förmåga att förstå politiken 375 Kunskap för att fatta politiska beslut 376 Politikerna tar hänsyn till krav 377 Föra fram krav till politikerna 378 Rättelse från myndighet för egen del 379 Förmåga att själv förstå politiken 380 Egna kunskaper för att fatta politiska beslut 381 Demonstration mot myndigheters beslut 382 Väpnad revolution: Hålla möten 383 Väpnad revolution: Lärare i grundskolan 384 Väpnad revolution: Sprida budskap genom böcker 385 Rasister: Hålla möten 386 Rasister: Lärare i grundskolan 387 Rasister: Sprida budskap genom böcker 388 Kvinnor missgynnas 389 Ojämlikhet i domstolar 390 Myndigheter hemlighåller upplysningar 391 Myndigheterna arbetar ineffektivt 392 Tjänstemän tar emot mutor 393 Barn tvångsomhändertas på lösa grunder 394 Personnummer används utan skäl 395 Intresseorganisation: Bra saker genomförs 396 Intresseorganisation: Andra åsikter än medlemmarnas 397 Intresseorganisation: Trygghet för den enskilde 398 Intresseorganisation: Riksdagsbeslut mot allmänhetens bästa 399 Intresseorganisation: Viktiga synpunkter och fakta 400 Myndigheterna tar liten hänsyn till icke-medlemmar 401 Felaktigt behandlad av myndighet 402 Försök att få rättelse från myndighet 403 Ringde till myndigheten 404 Skrev till myndigheten 405 Besökte myndigheten 406 Överklagade beslutet skriftligt 407 Klagade hos JO 408 Kontaktade politiker 409 Kontaktade massmedia 410 Kontaktade advokat 411 Kontaktade organisation 412 Annat försök till myndigheten 413 Skriver överklagelse själv 414 Skriver överklagelse med hjälp 415 Hjälp: Byggnad, hantverk 416 Hjälp: Skaffa varor förmånligare 417 Hjälp: Ordna kalas eller bjudning 418 Hjälp: Tala om förtroliga saker 419 Hjälp: Medicinsk sakkunskap 420 Hjälp: Ekonomisk sakkunskap 421 Hjälp: Juridisk sakkunskap 422 Hjälp: Datateknisk sakkunskap 423 God medborgare: Solidarisk 424 God medborgare: Röstar i de allmänna valen 425 God medborgare: Smiter aldrig från skatten 426 God medborgare: Egen uppfattning oberoende av andra 427 God medborgare: Följer lagar och förordningar 428 God medborgare: Aktiv i föreningslivet 429 God medborgare: Informerad om samhället 430 God medborgare: Bryter mot lag om samvetet kräver 431 Förtroende för: Kommunala myndigheter 432 Förtroende för: Statliga myndigheter 433 Förtroende för: Domstolar 434 Förtroende för: Riksdag 435 Förtroende för: Massmedia 436 Förtroende för: Politiska partier 437 Förtroende för: Intresseorganisationer 438 Förtroende för: Privata storföretag 439 Personlighet: Får sin vilja igenom 440 Personlighet: Träffar nya människor 441 Personlighet: Störd av oordning 442 Personlighet: Påverkas lätt av andra 443 Personlighet: Ser saker ur andras perspektiv 444 Personlighet: Lätt att ta kontakt med myndigheterna 445 Personlighet: Lite inflytande över andra 446 Personlighet: Trivs med många människor 447 Personlighet: Står för sin egen åsikt 448 Personlighet: Lätt irriterad 449 Personlighet: Undviker konflikter 450 Personlighet: Sätter sig in i andras situation 451 Personlighet: Andra lyssnar på 452 Personlighet: Accepterar annorlunda människor 453 Personlighet: Dåligt samvete 454 Personlighet: Svårt att förstå andras känslor 455 Personlighet: Egen uppfattning 456 Personlighet: Organiserar aktiviteter 457 Kön 458 Födelseår 459 Bostadsort 460 Bostad 461 Resultatkod

VAR 1 SSD STUDY NR 0474              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0474


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Oktober 1995
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 1. Huvudundersökningen 2. Parundersökningen
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 DELURVAL Loc 16 width 1 Delurval 697 1. Personer gifta med annan person i undersökningens urvalsram: Båda makarna i urvalet 584 2. Personer gifta med annan person i undersökningens urvalsram: Bara en av makarna i urvalet 1407 3. Personer ej gifta med annan person i undersökningens urvalsram
VAR 6 DATUM Loc 17 width 4 MD= 0 or GE 9999 Datum 0901. 1 september . . 1231. 31 december 615 0000. Bortfall 20 9999. Uppgift saknas Kod: 901 902 903 911 912 914 915 916 917 918 919 Frek: 1 1 1 5 1 3 14 26 28 13 2 Kod: 921 922 923 924 925 926 928 929 930 1001 1002 Frek: 51 66 62 83 37 9 124 107 104 105 35 Kod: 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 Frek: 10 5 115 93 84 76 36 14 7 63 68 Kod: 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 Frek: 60 54 26 8 2 54 54 33 43 15 10 Kod: 1025 1026 1027 1028 1031 1102 1103 1104 1105 1106 1109 Frek: 6 30 22 1 2 5 4 4 4 3 3 Kod: 1110 1111 1112 1113 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 Frek: 1 4 2 3 4 7 8 13 4 2 1 Kod: 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1130 1201 1202 1203 1204 Frek: 12 10 4 16 3 3 6 16 12 9 1 Kod: 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1215 1216 1217 0 Frek: 3 1 2 4 1 3 2 1 1 2 615 Kod: 9999 Frek: 20
VAR 7 BOENDE 1 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 9 BOSTAD 1 Jag börjar med några frågor om boende. Är det så att Du, eller Din familj, äger bostaden, har bostadsrätt eller hyr? (OM HUSHÅLLET INNEHAR BOSTADEN MED BOSTADSRÄTT: Ingår bostaden i HSB, Riksbyggen eller enskild bostadsrättsförening?) (OM HUSHÅLLET HYR BOSTADEN: Är det ett kommunalt bostadsföretag eller en privat ägare?) 1111 1. Äger 166 2. Bostadsrätt - HSB, Riksbyggen 83 3. Bostadsrätt - Enskild förening 303 4. Hyr - Kommunalt bostadsföretag 337 5. Hyr - Privat ägare 26 6. Hyr - I andra hand 42 7. Annat 615 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 8 KONTAKT BOFÖRENING 2 Loc 22 width 1 MD=0 or GE 9 2 Har Du någon gång under det senaste året gjort eller varit med om något av följande: 2(1) Varit på möte med eller på annat sätt varit i kontakt med hyresgästförening, kontaktkommitte, bostadsrättsförening, villaägarförening, radhusförening eller annan förening för boende 370 1. Ja 1698 5. Nej 615 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 9 AKTIVITET BOFÖRENING 2 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 9 2(2) Deltagit i någon gemensam aktivitet, annan än medlemsmöte, som anordnats av någon sådan förening <Se F.2 för fullständig frågetext> 241 1. Ja 1821 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 10 AKTIVITET GRANNARNA 2 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 2(3) Deltagit i någon aktivitet tillsammans med grannarna, som inte anordnats av någon boendeförening <Se F.2 för fullständig frågetext> 389 1. Ja 1670 5. Nej 615 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 11 GRANNARNA LÅNAR 3 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 3 Brukar Du och Dina grannar låna saker av varandra, till exempel mat, verktyg, kokkärl etc? OM JA: Ofta eller sällan? 441 1. Ja, ofta 829 3. Ja, men sällan 792 5. Nej 5 8. Vet inte 615 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 12 PÅVERKA BOREPARETION 4 Loc 26 width 2 MD=90 or GE 99 4 Hur ser Du på Dina möjligheter att påverka Ditt boende? Om Du tycker att Du har små möjligheter väljer Du en låg siffra. Om Du tycker att Du har stora möjligheter väljer Du en hög siffra. (VISA SVARSKORT 1) 4(1) Vilka möjligheter anser Du att Du har att påverka hur bostaden skall repareras 138 00. Inga möjligheter 67 01. 88 02. 114 03. 62 04. 181 05. 70 06. 145 07. 194 08. 96 09. 862 10. Mycket stora möjligheter 51 88. Vet ej 615 90. Bortfall 5 99. Uppgift saknas
VAR 13 PÅVERKA UTOMHUSORDNING 4 Loc 28 width 2 MD=90 or GE 99 4(2) Vilka möjligheter anser Du att Du har att påverka hur det är ordnat utomhus i Ditt bostadsområde <Se F.4 för fullständig frågetext> 438 00. Inga möjligheter 134 01. 211 02. 166 03. 116 04. 265 05. 74 06. 127 07. 114 08. 50 09. 253 10. Mycket stora möjligheter 119 88. Vet ej 615 90. Bortfall 6 99. Uppgift saknas
VAR 14 PÅVERKA BOENDEKOSTNAD 4 Loc 30 width 2 MD=90 or GE 99 4(3) Vilka möjligheter anser Du att Du har att påverka kostnaden för bostaden <Se F.4 för fullständig frågetext> 632 00. Inga möjligheter 115 01. 157 02. 172 03. 79 04. 242 05. 69 06. 123 07. 97 08. 43 09. 269 10. Mycket stora möjligheter 69 88. Vet ej 615 90. Bortfall 6 99. Uppgift saknas
VAR 15 MÖJLIGHET BOSTADSBYTE 4 Loc 32 width 2 MD=90 or GE 99 4(4) Vilka möjligheter anser Du att Du har att byta bostad om Du skulle vilja <Se F.4 för fullständig frågetext> 187 00. Inga möjligheter 75 01. 91 02. 114 03. 72 04. 295 05. 68 06. 135 07. 214 08. 83 09. 636 10. Mycket stora möjligheter 97 88. Vet ej 615 90. Bortfall 6 99. Uppgift saknas
VAR 16 MISSNÖJD MED BOENDET 5 Loc 34 width 2 MD=90 or GE 99 5 I vilken utsträckning har Du under det senaste året haft anledning att känna missnöje med förhållanden som rör Din bostad eller Ditt bostadsområde? (VISA SVARSKORT 2) 1096 00. Inget missnöje 164 01. 168 02. 107 03. 56 04. 144 05. 57 06. 71 07. 67 08. 29 09. 83 10. Mycket stort missnöje 25 88. Vet ej 615 90. Bortfall 6 99. Uppgift saknas
VAR 17 ÄNDRA BOFÖRHÅLLANDE 6 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 6 Har Du under det senaste året gjort något för att söka åstadkomma förbättringar eller motarbeta försämringar rörande Din bostad eller Ditt bostadsområde? Till exempel tagit kontakt med hyrevärd, vicevärd, boendeförening, byggnadsnämnd, tjänsteman eller politiker. 590 1. Ja 1475 5. Nej 615 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 18 RESULTAT BOÄNDRING 7 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 6 7 (OM "JA" PÅ FRÅGA 6) Fick Du i huvudsak Dina önskemål tillgodosedda? 327 1. Ja 117 3. Ännu ovisst 145 5. Nej 615 0. Bortfall 1475 6. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 19 KÖPT HUSHÅLLSAPPARAT 8 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 9 KONSUMENT 8 Har Du under det senaste året köpt något av följande: (Gäller även om IP som del i familjen köpt något) 8(1) Större hushållsapparat, som till exempel tvättmaskin, diskmaskin, frys eller mikrovågsugn 584 1. Ja 1482 5. Nej 615 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 20 KÖPT HEMELEKTRONIK 8 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 8(2) Hemelektronik, som till exempel TV, video, stereo eller datautrustning <Se F.8 för fullständig frågetext> 597 1. Ja 1470 5. Nej 615 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 21 KÖPT PERSONBIL 8 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 8(3) Personbil <Se F.8 för fullständig frågetext> 560 1. Ja 1507 5. Nej 615 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 22 KÖPT MÖBLER 8 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 8(4) Möbler <Se F.8 för fullständig frågetext> 641 1. Ja 1423 5. Nej 615 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 23 SENASTE INKÖP 9 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 6 9 (OM "JA" PÅ FRÅGA 8): Vilket var det som Du senast köpte? 329 1. Större hushållsapparat 335 2. Hemelektronik 362 3. Personbil 380 4. Möbler 615 0. Bortfall 662 6. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 24 VARANS KVALITET 10 Loc 43 width 2 MD=90 or GE 96 10 (OM "JA" PÅ FRÅGA 8): När det gäller den senast inköpta varan: (VISA SVARSKORT 1) 10(1) Vilka möjligheter hade Du att bedöma den inköpta varans kvalitet? 98 00. Inga möjligheter 32 01. 35 02. 39 03. 36 04. 202 05. 69 06. 151 07. 230 08. 106 09. 387 10. Mycket stora möjligheter 21 88. Vet ej 615 90. Bortfall 662 96. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 25 VÄLJA FABRIKAT 10 Loc 45 width 2 MD=90 or GE 96 10(2) Vilka möjligheter fanns det att välja mellan olika fabrikat eller modeller till det pris som Du var villig att betala? <Se F.10 för fullständig frågetext> 153 00. Inga möjligheter 32 01. 60 02. 64 03. 49 04. 182 05. 75 06. 113 07. 178 08. 87 09. 360 10. Mycket stora möjligheter 53 88. Vet ej 615 90. Bortfall 662 96. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 26 BÄSTA VARAN 10 Loc 47 width 2 MD=90 or GE 96 10(3) Vilka möjligheter hade Du att avgöra om den inköpta varan var den bästa till det pris som Du var villig att betala? <Se F.10 för fullständig frågetext> 104 00. Inga möjligheter 31 01. 74 02. 69 03. 59 04. 205 05. 64 06. 111 07. 240 08. 83 09. 286 10. Mycket stora möjligheter 80 88. Vet ej 615 90. Bortfall 662 96. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 27 MISSNÖJE MED INKÖP 11 Loc 49 width 2 MD=90 or GE 96 11 (OM "JA" PÅ FRÅGA 8): I vilken utsträckning har Du haft anledning att känna missnöje med de större inköp som Du gjort under det senaste året? (VISA SVARSKORT 2) 999 00. Inget missnöje 108 01. 97 02. 42 03. 20 04. 41 05. 21 06. 15 07. 16 08. 12 09. 29 10. Mycket stort missnöje 6 88. Vet ej 615 90. Bortfall 662 96. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 28 ÄNDRA INKÖP 12 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 6 12 (OM "JA" PÅ FRÅGA 8): Har Du gjort något försök att få rättelse för något större inköp som Du har gjort under det senaste året? 178 1. Ja 1228 5. Nej 615 0. Bortfall 662 6. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 29 RESULTAT INKÖPSÄNDR 13 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 6 13 (OM "JA" PÅ FRÅGA 8 OCH 12): Fick Du i huvudsak Dina önskemål tillgodosedda? 119 1. Ja 25 3. Ännu ovisst 34 5. Nej 615 0. Bortfall 1890 6. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 30 VÅRD LINDRIG SJUKDOM 14 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 14 Jag skulle vilja fortsätta med att ställa några frågor om Dina erfarenheter av sjukvården här i landet. Har Du själv under det senaste året gjort eller varit med om något av följande: 14(1) Sökt eller fått vård för någon lindrig sjukdom eller åkomma 1121 1. Ja 947 5. Nej 615 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 31 VÅRD ALLVARL SJUKDOM 14 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 14(2) Sökt eller fått vård för någon allvarlig sjukdom eller åkomma <Se F.14 för fullständig frågetext> 325 1. Ja 1742 5. Nej 615 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 32 INTAGEN PÅ SJUKHUS 14 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 14(3) Varit intagen på sjukhus eller annan vårdinrättning <Se F.14 för fullständig frågetext> 316 1. Ja 1751 5. Nej 615 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 33 VÅRD ANHÖRIGA 14 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 14(4) Kommit i kontakt med sjukvården genom någon nära anhörigs vårdbehov <Se F.14 för fullständig frågetext> 805 1. Ja 1262 5. Nej 615 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 34 PÅVERKA VÅRDEN 15 Loc 57 width 2 MD=90 or GE 96 15 (OM "JA" PÅ FRÅGA 14): När det gäller vården av Dig/Din anhörige, vad anser Du om Dina möjligheter att: (VISA SVARSKORT 1) 15(1) Påverka vården ifråga om sådant som Du kan tänkas ha önskemål om 326 00. Inga möjligheter 127 01. 187 02. 125 03. 72 04. 197 05. 75 06. 107 07. 100 08. 40 09. 96 10. Mycket stora möjligheter 115 88. Vet ej 615 90. Bortfall 498 96. Frågan ej tillämplig 8 99. Uppgift saknas
VAR 35 TILLRÄCKLIG VÅRD 15 Loc 59 width 2 MD=90 or GE 96 15(2) Få vård i tillräcklig omfattning <Se F.15 för fullständig frågetext> 118 00. Inga möjligheter 56 01. 99 02. 85 03. 56 04. 189 05. 73 06. 153 07. 247 08. 121 09. 316 10. Mycket stora möjligheter 55 88. Vet ej 615 90. Bortfall 498 96. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas
VAR 36 VÄLJA LÄKARE 15 Loc 61 width 2 MD=90 or GE 96 15(3) Välja den läkare som Du vill ha <Se F.15 för fullständig frågetext> 506 00. Inga möjligheter 122 01. 114 02. 73 03. 38 04. 143 05. 53 06. 50 07. 107 08. 57 09. 188 10. Mycket stora möjligheter 113 88. Vet ej 615 90. Bortfall 498 96. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 37 BYTA VÅRDKLINIK 15 Loc 63 width 2 MD=90 or GE 96 15(4) Byta till en annan mottagning eller vårdklinik om Du skulle vilja <Se F.15 för fullständig frågetext> 456 00. Inga möjligheter 80 01. 117 02. 95 03. 37 04. 139 05. 43 06. 54 07. 86 08. 51 09. 154 10. Mycket stora möjligheter 251 88. Vet ej 615 90. Bortfall 498 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 38 MISSNÖJE MED VÅRDEN 16 Loc 65 width 2 MD=90 or GE 96 16 (OM "JA" PÅ FRÅGA 14): I vilken utsträckning har Du under det senaste året haft anledning att känna missnöje med förhållanden som rör vården av Dig/Din anhörige? (VISA SVARSKORT 2) 785 00. Inget missnöje 84 01. 109 02. 75 03. 51 04. 127 05. 44 06. 67 07. 62 08. 28 09. 127 10. Mycket stort missnöje 9 88. Vet ej 615 90. Bortfall 498 96. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas
VAR 39 ÄNDRA VÅRD 17 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 6 17 (OM "JA" PÅ FRÅGA 14): Har Du under det senaste året gjort något för att söka åstadkomma förbättringar rörande vården av Dig/Din anhöriga? 283 1. Ja 1285 5. Nej 615 0. Bortfall 498 6. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 40 RESULTAT ÄNDRING VÅRD 18 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 6 18 (OM "JA" PÅ FRÅGA 14 OCH 17): Fick Du i huvudsak Dina önskemål tillgodosedda? 133 1. Ja 39 3. Ännu ovisst 111 5. Nej 615 0. Bortfall 1783 6. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 41 CIVILSTÅND 19 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 FAMILJ 19 När det gäller Ditt civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst in på Din situation? (VISA SVARSKORT 3) 1043 1. Gift 314 2. Sammanboende 481 3. Ogift 115 4. Frånskild 115 5. Änka/änkling 615 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 42 BARN 20 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 20 Har Du några barn? 1358 1. Ja 710 5. Nej 615 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 43 ANDRA I BOSTADEN 21 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 21 Bor det några andra personer i bostaden utöver Dig själv? 1649 1. Ja 419 5. Nej 615 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 44 BOR MED MAKE/MAKA 22 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 6 22 Vilka personer? 22(1) IP:s make/maka/sammanboende 1321 1. Markerat 328 5. Ej markerat 615 0. Bortfall 419 6. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 45 BOR MED BARN 22 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 7 22(2) Hemmavarande barn till IP eller make/maka/sammanboende <Se F.22 för fullständig frågetext> 296 1. 1 barn 290 2. 2 barn 112 3. 3 barn 15 4. 4 barn 5 5. 5 barn 931 6. Ej markerat 615 0. Bortfall 419 7. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 46 BOR MED MOR 22 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 6 22(3) IP:s mor (även fostermor) <Se F.22 för fullständig frågetext> 219 1. Markerat 1430 5. Ej markerat 615 0. Bortfall 419 6. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 47 BOR MED FAR 22 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 6 22(4) IP:s far (även fosterfar) <Se F.22 för fullständig frågetext> 186 1. Markerat 1463 5. Ej markerat 615 0. Bortfall 419 6. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 48 BOR MED SYSKON 22 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 6 22(5) Syskon till IP <Se F.22 för fullständig frågetext> 117 1. 1 syskon 40 2. 2 syskon 7 3. 3 syskon 1 4. 4 syskon 1484 5. Ej markerat 615 0. Bortfall 419 6. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 49 BOR MED ANDRA 22 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 6 22(6) Övriga som bor i bostaden <Se F.22 för fullständig frågetext> 25 1. 1 annan 7 2. 2 andra 4 3. 3 andra 1 4. 4 andra 1612 5. Ej markerat 615 0. Bortfall 419 6. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 50 ÅLDER BARN 1 23 Loc 78 width 2 MD=90 or GE 96 23 OM DET ENLIGT FÖREGÅENDE FRÅGA FINNS HEMMAVARANDE BARN: Hur gamla är de hemmavarande barnen? 23(1) Barn 1 (Det yngsta barnets ålder) 00. 0 år . . 57. 57 år 615 90. Bortfall 1347 96. Frågan ej tillämplig 8 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 49 57 35 37 36 19 34 25 17 37 35 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 35 31 38 25 14 24 26 22 30 25 11 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 37 Frek: 11 2 11 2 3 2 1 4 2 1 2 Kod: 38 40 41 42 45 47 48 50 55 56 57 Frek: 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 Kod: 90 96 99 Frek: 615 1347 8
VAR 51 ÅLDER BARN 2 23 Loc 80 width 2 MD=90 or GE 96 23(2) Barn 2 <Se F.23 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 29. 29 år 615 90. Bortfall 1643 96. Frågan ej tillämplig 9 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 1 4 10 19 21 19 38 21 14 25 20 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 22 17 16 27 35 30 22 15 9 14 8 Kod: 22 23 27 29 90 96 99 Frek: 8 3 2 1 615 1643 9
VAR 52 ÅLDER BARN 3 23 Loc 82 width 2 MD=90 or GE 96 23(3) Barn 3 <Se F.23 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 24. 24 år 615 90. Bortfall 1933 96. Frågan ej tillämplig 8 99. Uppgift saknas Kod: 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 3 2 4 8 6 8 21 4 5 5 7 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 90 Frek: 16 9 5 7 3 5 7 2 3 2 615 Kod: 96 99 Frek: 1933 8
VAR 53 ÅLDER BARN 4 23 Loc 84 width 2 MD=90 or GE 96 23(4) Barn 4 <Se F.23 för fullständig frågetext> 02. 2 år . . 20. 20 år 615 90. Bortfall 2045 96. Frågan ej tillämplig 8 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 4 9 10 11 15 16 20 90 96 Frek: 2 1 1 1 4 5 2 1 3 615 2045 Kod: 99 Frek: 8
VAR 54 ÅLDER BARN 5 23 Loc 86 width 2 MD=90 or GE 96 23(5) Barn 5 <Se F.23 för fullständig frågetext> 1 09. 9 år 1 17. 17 år 615 90. Bortfall 2060 96. Frågan ej tillämplig 8 99. Uppgift saknas
VAR 55 BESTÄMMA INKÖP 24 Loc 88 width 2 MD=90 or GE 96 24 TILL GIFTA OCH SAMMANBOENDE Ibland kan det ju råda delade meningar inom en familj. Om det skulle vara så att Du och Din make/maka/sammanboende har olika uppfattningar, vilka möjligheter anser Du att Du har att få Din vilja igenom när det gäller: (VISA SVARSKORT 1) 24(1) Större inköp till familjen eller hemmet 6 00. Inga möjligheter 1 01. 7 02. 17 03. 12 04. 576 05. 60 06. 113 07. 165 08. 86 09. 255 10. Mycket stora möjligheter 18 88. Vet ej 615 90. Bortfall 730 96. Frågan ej tillämplig 27 99. Uppgift saknas
VAR 56 BESTÄMMA HUSHÅLLSARB 24 Loc 90 width 2 MD=90 or GE 96 24(2) Hur hushållsarbetet skall fördelas <Se F.24 för fullständig frågetext> 34 00. Inga möjligheter 24 01. 32 02. 60 03. 41 04. 564 05. 52 06. 83 07. 128 08. 59 09. 215 10. Mycket stora möjligheter 23 88. Vet ej 615 90. Bortfall 730 96. Frågan ej tillämplig 28 99. Uppgift saknas
VAR 57 BESTÄMMA TID FAMILJ 24 Loc 92 width 2 MD=90 or GE 96 24(3) Hur mycket tid som skall ägnas åt familjen <Se F.24 för fullständig frågetext> 11 00. Inga möjligheter 2 01. 21 02. 39 03. 24 04. 533 05. 60 06. 132 07. 152 08. 53 09. 228 10. Mycket stora möjligheter 60 88. Vet ej 615 90. Bortfall 730 96. Frågan ej tillämplig 28 99. Uppgift saknas
VAR 58 BESTÄMMA BARNUPPFOSTR 24 Loc 94 width 2 MD=90 or GE 96 24(4) OM DET FINNS HEMMAVARANDE BARN Hur barnen skall uppfostras <Se F.24 för fullständig frågetext> 10 00. Inga möjligheter 3 01. 3 02. 8 03. 10 04. 293 05. 27 06. 45 07. 82 08. 51 09. 93 10. Mycket stora möjligheter 12 88. Vet ej 615 90. Bortfall 1411 96. Frågan ej tillämplig 25 99. Uppgift saknas
VAR 59 OLIKA UPPFATTNINGAR 25 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 6 25 TILL GIFTA OCH SAMMANBOENDE Hur ofta händer det att Du och Din make/maka/samboende har olika uppfattningar i de fall som jag nyss nämnde? Händer det: 18 1. Mycket ofta 142 2. Ganska ofta 637 3. Ganska sällan 505 4. Mycket sällan 17 5. Vet inte 615 0. Bortfall 730 6. Frågan ej tillämplig 24 9. Uppgift saknas
VAR 60 BARNTILLSYN HEMMA 26 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 6 BARNTILLSYN 26 (OM BARN I ÅLDERN 0-6 ÅR): Hur är barntillsynen ordnad för Ditt/Dina barn i åldern 0-6 år? Om mer än ett alternativ stämmer in ber jag Dig ange alla som passar. (VISA SVARSKORT 4) 26(1) Tillsyn i hemmet genom egen, make/makas/sammanboendes eller släktingars försorg 178 1. Ja 110 5. Nej 615 0. Bortfall 1773 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 61 KOMMUNAL DAGHEM 26 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 6 26(2) Daghem, fritidshem eller förskola: drivs av kommunen <Se F.26 för fullständig frågetext> 113 1. Ja 174 5. Nej 615 0. Bortfall 1773 6. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 62 ANNAT DAGHEM 26 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 6 26(3) Daghem, fritidshem eller förskola: drivs av annan än kommunen <Se F.26 för fullständig frågetext> 6 1. Ja 280 5. Nej 615 0. Bortfall 1773 6. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 63 KOMMUNAL DAGMAMMA 26 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 6 26(4) Dagmamma: kommunal <Se F.26 för fullständig frågetext> 64 1. Ja 222 5. Nej 615 0. Bortfall 1773 6. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 64 PRIVAT DAGMAMMA 26 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 6 26(5) Dagmamma: privat <Se F.26 för fullständig frågetext> 19 1. Ja 268 5. Nej 615 0. Bortfall 1773 6. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 65 KOMMUNAL FLERFAMILJ 26 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 6 26(6) Flerfamiljssystem organiserat av kommunen <Se F.26 för fullständig frågetext> 0 1. Ja 286 5. Nej 615 0. Bortfall 1773 6. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 66 ANNAN FLERFAMILJ 26 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 6 26(7) Flerfamiljssystem organiserat av annan än kommunen <Se F.26 för fullständig frågetext> 0 1. Ja 286 5. Nej 615 0. Bortfall 1773 6. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 67 ANNAN BARNTILLSYN 26 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 6 26(8) Annat <Se F.26 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 280 5. Nej 615 0. Bortfall 1773 6. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 68 SAMTAL BARNPASSARE 27 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 6 27 Har Du, i egenskap av färälder, någon gång under det senaste året gjort något av följande: 27(1) Haft något längre samtal med den som passar Ditt/Dina barn 135 1. Ja 56 5. Nej 615 0. Bortfall 1869 6. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 69 SAMTAL FÖRÄLDRAR 27 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 6 27(2) Haft något längre samtal med andra föräldrar som har sin barntillsyn på samma ställe som Du <Se F.27 för fullständig frågetext> 75 1. Ja 116 5. Nej 615 0. Bortfall 1869 6. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 70 AKTIVITET FÖRÄLDRAR 27 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 6 27(3) Deltagit i någon gemensam aktivitet tillsammans med andra föräldrar som har sin barntillsyn på samma ställe som Du <Se F.27 för fullständig frågetext> 90 1. Ja 101 5. Nej 615 0. Bortfall 1869 6. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 71 FÖRTROENDEUPPDRAG 27 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 6 27(4) Haft förtroendeuppdrag eller varit med om att anordna någon gemensam aktivitet tillsammans med föräldrar som har sin barntillsyn på samma ställe som Du <Se F.27 för fullständig frågetext> 19 1. Ja 172 5. Nej 615 0. Bortfall 1869 6. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 72 BARNTILLSYN UPPLÄGGN 28 Loc 109 width 2 MD=90 or GE 96 28 Vilka möjligheter anser Du att Du har att: 28(1) Påverka barntillsynens uppläggning och utformning 20 00. Inga möjligheter 15 01. 23 02. 17 03. 15 04. 35 05. 6 06. 18 07. 17 08. 8 09. 12 10. Mycket stora möjligheter 5 88. Vet ej 615 90. Bortfall 1869 96. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas
VAR 73 BARNENS MILJÖ 28 Loc 111 width 2 MD=90 or GE 96 28(2) Påverka den miljö i vilken barnen vistas <Se F.28 för fullständig frågetext> 27 00. Inga möjligheter 21 01. 33 02. 26 03. 8 04. 25 05. 10 06. 14 07. 11 08. 2 09. 10 10. Mycket stora möjligheter 4 88. Vet ej 615 90. Bortfall 1869 96. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas
VAR 74 BARNENS SÄTT UMGÅS 28 Loc 113 width 2 MD=90 or GE 96 28(3) Påverka det sätt på vilket barnen umgås med varandra <Se F.28 för fullständig frågetext> 31 00. Inga möjligheter 12 01. 19 02. 27 03. 9 04. 32 05. 13 06. 13 07. 13 08. 2 09. 8 10. Mycket stora möjligheter 11 88. Vet ej 615 90. Bortfall 1869 96. Frågan ej tillämplig 14 99. Uppgift saknas
VAR 75 BYTA TILLSYNSFORM 28 Loc 115 width 2 MD=90 or GE 96 28(4) Byta till en annan tillsynsform om Du skulle vilja <Se F.28 för fullständig frågetext> 53 00. Inga möjligheter 22 01. 29 02. 23 03. 7 04. 40 05. 14 06. 13 07. 16 08. 5 09. 31 10. Mycket stora möjligheter 34 88. Vet ej 615 90. Bortfall 1773 96. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas
VAR 76 BARNTILLSYN OMFATTN 28 Loc 117 width 2 MD=90 or GE 96 28(5) Få barntillsyn i den omfattning Du önskar <Se F.28 för fullständig frågetext> 26 00. Inga möjligheter 7 01. 14 02. 6 03. 6 04. 19 05. 8 06. 9 07. 38 08. 19 09. 110 10. Mycket stora möjligheter 21 88. Vet ej 615 90. Bortfall 1773 96. Frågan ej tillämplig 17 99. Uppgift saknas
VAR 77 MISSNÖJE BARNTILLSYN 29 Loc 119 width 2 MD=90 or GE 96 29 I vilken utsträckning har Du under det senaste året haft anledning att känna missnöje med förhållanden som rör tillsynen av Ditt/Dina barn? (VISA SVARSKORT 2) 173 00. Inget missnöje 18 01. 26 02. 16 03. 5 04. 6 05. 4 06. 5 07. 11 08. 4 09. 6 10. Mycket stort missnöje 8 88. Vet ej 615 90. Bortfall 1773 96. Frågan ej tillämplig 18 99. Uppgift saknas
VAR 78 ÄNDRA BARNTILLSYN 30 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 6 30 Har Du under det senaste året gjort något för att söka åstadkomma förbättringar eller motarbeta försämringar rörande tillsynen av Ditt/Dina barn? 78 1. Ja 210 5. Nej 615 0. Bortfall 1773 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 79 RESULTAT TILLSYNÄNDR 31 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 6 31 (OM "JA" PÅ FRÅGA 30): Fick Du i huvudsak Dina önskemål tillgodosedda? 41 1. Ja 9 3. Ännu ovisst 28 5. Nej 615 0. Bortfall 1983 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 80 FÖRÄLDRAMÖTE 32 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 6 SKOLA 32 (OM BARN I ÅLDERN 7-15 ÅR): När det gäller Ditt/Dina skolbarn: Har Du i egenskap av förälder, någon gång under det senaste året gjort något av följande: 32(1) Varit på föräldramöte eller kvartssamtal 331 1. Ja 38 5. Nej 615 0. Bortfall 1691 6. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 81 KONTAKT LÄRARE 32 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 6 32(2) Varit i kontakt med lärare eller skolledning på annat sätt <Se F.32 för fullständig frågetext> 241 1. Ja 128 5. Nej 615 0. Bortfall 1691 6. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 82 KONTAKT HEM-SKOLFÖREN 32 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 6 32(3) Varit i kontakt med hem- och skolaförening <Se F.32 för fullständig frågetext> 93 1. Ja 276 5. Nej 615 0. Bortfall 1691 6. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 83 KONTAKT FÖRÄLDRAR 32 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 6 32(4) Varit i kontakt med andra föräldrar för att prata om barnens skolgång <Se F.32 för fullständig frågetext> 201 1. Ja 168 5. Nej 615 0. Bortfall 1691 6. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 84 KLASSMAMMA/PAPPA 32 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 6 32(5) Varit klassmamma/klasspappa <Se F.32 för fullständig frågetext> 106 1. Ja 263 5. Nej 615 0. Bortfall 1691 6. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 85 UNDERVISNING UPPLÄGGN 33 Loc 128 width 2 MD=90 or GE 96 33 (OM BARN I ÅLDERN 7-15 ÅR): När det gäller Ditt/Dina barns skolgång, vilka möjligheter anser Du att Du har att: (VISA SVARSKORT 1) 33(1) Påverka undervisningens uppläggning och utformning 150 00. Inga möjligheter 58 01. 60 02. 38 03. 16 04. 16 05. 3 06. 3 07. 7 08. 0 09. 3 10. Mycket stora möjligheter 14 88. Vet ej 615 90. Bortfall 1691 96. Frågan ej tillämplig 14 99. Uppgift saknas
VAR 86 SKOLMILJÖ 33 Loc 130 width 2 MD=90 or GE 96 33(2) Påverka skolmiljöns utformning <Se F.33 för fullständig frågetext> 113 00. Inga möjligheter 55 01. 70 02. 34 03. 25 04. 28 05. 10 06. 4 07. 7 08. 1 09. 2 10. Mycket stora möjligheter 20 88. Vet ej 615 90. Bortfall 1691 96. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas
VAR 87 ELEVERNAS SÄTT UMGÅS 33 Loc 132 width 2 MD=90 or GE 96 33(3) Påverka det sätt på vilket eleverna umgås med varandra i skolan <Se F.33 för fullständig frågetext> 82 00. Inga möjligheter 41 01. 61 02. 47 03. 24 04. 53 05. 23 06. 12 07. 10 08. 3 09. 4 10. Mycket stora möjligheter 9 88. Vet ej 615 90. Bortfall 1691 96. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas
VAR 88 BYTA SKOLA 33 Loc 134 width 2 MD=90 or GE 96 33(4) Byta till en annan skola om Du skulle vilja <Se F.33 för fullständig frågetext> 122 00. Inga möjligheter 33 01. 26 02. 26 03. 15 04. 32 05. 6 06. 15 07. 16 08. 4 09. 14 10. Mycket stora möjligheter 60 88. Vet ej 615 90. Bortfall 1691 96. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas
VAR 89 MISSNÖJE SKOLA 34 Loc 136 width 2 MD=90 or GE 96 34 (OM BARN I ÅLDERN 7-15 ÅR): I vilken utsträckning har Du under det senaste året haft anledning att känna missnöje med förhållandena i Ditt/Dina barns skola? (VISA SVARSKORT 2) 166 00. Inget missnöje 39 01. 34 02. 17 03. 26 04. 25 05. 19 06. 16 07. 8 08. 5 09. 12 10. Mycket stort missnöje 2 88. Vet ej 615 90. Bortfall 1691 96. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas
VAR 90 ÄNDRA SKOLFÖRHÅLLANDE 35 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 6 35 (OM BARN I ÅLDERN 7-15 ÅR): Har Du under det senaste året gjort något för att söka åstadkomma förbättringar eller motarbeta försämringar som rör förhållandena i Ditt/Dina barns skola? 132 1. Ja 237 5. Nej 615 0. Bortfall 1691 6. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 91 RESULTAT SKOLÄNDRING 36 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 6 36 (OM BARN I ÅLDERN 7-15 ÅR OCH "JA" PÅ FRÅGA 35): Fick Du i huvudsak Dina önskemål tillgodosedda? 57 1. Ja 35 3. Ännu ovisst 40 5. Nej 615 0. Bortfall 1928 6. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 92 TID ÖVER 37 Loc 140 width 2 MD=90 or GE 99 ARBETE OCH UTBILDNING 37 Om Du bortser från: -arbete i hemmet, inklusive eventuell omsorg om barn och -ev. förvärvsarbete/studier, inklusive resor till och från -samt sömn ungefär hur många timmar under en vanlig vardag har Du över till annat? (VISA SVARSKORT 5) 00. 0 timma . . 19. 19 timmar 25 88. Vet ej 615 90. Bortfall 6 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 65 137 328 345 355 292 179 61 96 7 67 6 56 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 88 90 99 Frek: 10 12 7 14 2 2 1 25 615 6
VAR 93 FADERNS YRKE 38 Loc 142 width 3 MD= 0 or GE 999 38 Vilket yrke har/hade Din far? 38(1) Faderns yrke 18 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 29 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 68 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 61 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 4 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 2 021. Hälso- och sjukvårdsarbete; företagare med apoteksrörelse 0 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 1 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 2 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 1 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 2 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 0 032. Innehavare av bilskola 6 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 27 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 14 036. Klasslärare och övriga lärare 0 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 6 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 0 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 7 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 1 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 1 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 1 056. Biologiskt arbete på "teknikernivå" närmast under företagare 1 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 11 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 2 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 8 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 5 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete:företagare med kvalificerad kompetens 2 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 5 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 0 086. Programmerare 1 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 3 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 2 114. Biskop, prost, kyrkoherde 4 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 4 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 2 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 2 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 0 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 0 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 0 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 12 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 6 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 23 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 14 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 9 175. Ensiklt näringsliv och organisationer: kamrer 1 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 2 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontursarbete; förmånsfunktion; förrådsman 0 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 10 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 228. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 0 232. Annat kontorsarbete: företagare 0 234. Annat kontorsarbete 25 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 3 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 58 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 0 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 3 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 6 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 15 328. Biträdesarbete i affär 1 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 8 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete:arbetsledning som förman eller motsvarande 0 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 2 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 9 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 10 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 5 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 7 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 347. Övrigt försäljningsarbete: detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 2 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 1 411. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: godsägare 329 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 14 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 1 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdledning: manuellt arbete 6 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 6 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 28 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 3 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 2 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 3 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 54 448. Skogsarbete: manuellt arbete 13 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 0 456. Fiskeriarbete: arbetsledare/tekniker 1 502. Gruv- och stenbrytningsarbete: företagare med mindre företag 1 506. Gruv- och stenbrytningsarbete: förman inom yrkesområdet 21 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 35 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 1 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman inom yrkesgruppen 45 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 15 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 2 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 4 638. Däckmanskap 3 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 11 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 42 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 11 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 3 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 2 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 7 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 3 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 2 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 16 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 3 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 1 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 14 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 1 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 0 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 33 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 6 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 3 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 137 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 1 752. Elktroarbete: företagare med mindre företag 3 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 24 758. Elektroarbete: manuellt arbete 4 762. Träarbete: företagare med mindre företag 4 766. Träarbete: förman/arbetsledare 133 768. Träarbete: manuellt arbete 2 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 2 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 25 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 3 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 4 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 69 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 3 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 4 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 24 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 21 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 4 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 1 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 64 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 2 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 49 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 4 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 2 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 22 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 0 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 6 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 2 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 10 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 14 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 1 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 0 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 4 917. Brandman 5 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 1 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 1 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 0 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 3 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 28 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 2 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 945. Övrigt servicearbete: sportledare som är gymnastikdirektör 0 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 6 947. Övrigt servicearbete: fotograf 7 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 5 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 15 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 0 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 0 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 1 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 0 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 0 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 1 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 16 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 3 986. Militärt arbete: underofficerare 5 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 24 988. Vet ej 615 000. Bortfall 6 999. Uppgift saknas
VAR 94 FADERNS YRKE SEI 38 Loc 145 width 2 MD= 0 or GE 99 38(2) Faderns yrke SEI <Se F.38 för fullständig frågetext> 405 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 138 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 367 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 25 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 44 33. Lägre tjänstemän I 157 36. Lägre tjänstemän II 215 46. Tjänstemän på mellannivå 1 55. Högre tjänstemän med underställda 137 56. Högre tjänstemän 48 57. Tjänstemän ledande befattningar 13 76. Ensamsföretagare 24 77. Mindre företagare 146 79. Företagare, ospec antal anställda 6 86. Företagare, mindre lantbrukare 1 87. Företagare, större lantbrukare 319 89. Företagare, lantbrukare ospec areal 21 98. Vet ej 615 00. Bortfall 6 99. Uppgift saknas
VAR 95 FADERNS YRKE SOC 38 Loc 147 width 2 MD= 0 or GE 99 38(3) Faderns yrke SOC <Se F.38 för fullständig frågetext> 2 01. Godsägare m fl 25 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 89 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 97 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 21 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 1 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 320 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" e d) 7 11. Arrendatorer 37 13. Hantverkare (företagare) 65 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 98 15. Verkmästare och förmän 132 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 29 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 49 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 22 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 11 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 12 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 72 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 10 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 7 31. Torpare och lägenhetsägare 26 32. Övriga jordbruksarbetare 6 33. Sjömän 51 35. Skogs- och flottningsarbete 786 36. "Andra arbetare" 66 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 4 38. Lägre huslig tjänst 22 88. Vet ej 615 00. Bortfall 6 99. Uppgift saknas
VAR 96 MODERNS YRKE 39 Loc 149 width 3 MD= 0 or GE 996 39 Vilket yrke har/hade Din mor? 39(1) Moderns yrke 0 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 1 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 0 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 1 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 6 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 0 021. Hälso- och sjukvårdsarbete; företagare med apoteksrörelse 1 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 0 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 58 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 19 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 76 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 0 032. Innehavare av bilskola 0 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 29 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 42 036. Klasslärare och övriga lärare 0 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 4 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 1 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 2 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 1 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 0 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 0 056. Biologiskt arbete på "teknikernivå" närmast under företagare 1 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 7 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 4 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 1 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 0 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete:företagare med kvalificerad kompetens 0 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 0 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 1 086. Programmerare 0 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 0 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 0 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 0 114. Biskop, prost, kyrkoherde 0 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 1 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 0 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 1 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 4 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 0 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 2 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 2 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 6 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 15 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 1 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 3 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 1 175. Ensiklt näringsliv och organisationer: kamrer 1 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 1 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontursarbete; förmånsfunktion; förrådsman 9 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 91 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 228. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 0 232. Annat kontorsarbete: företagare 0 234. Annat kontorsarbete 15 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 39 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 27 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 1 318. Parti- och detaljhandelsföretag: biträdesarbete i affär; även snabbköpskassörska 0 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 5 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 80 328. Biträdesarbete i affär 0 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 0 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete:arbetsledning som förman eller motsvarande 0 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 0 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 2 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 1 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 0 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 9 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 347. Övrigt försäljningsarbete: detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 2 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 0 411. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: godsägare 135 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 0 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 1 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 0 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdledning: manuellt arbete 1 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 17 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 0 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 0 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 0 448. Skogsarbete: manuellt arbete 0 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 0 456. Fiskeriarbete: arbetsledare/tekniker 0 502. Gruv- och stenbrytningsarbete: företagare med mindre företag 0 506. Gruv- och stenbrytningsarbete: förman inom yrkesområdet 0 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 2 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 0 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman inom yrkesgruppen 2 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 0 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 0 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 0 638. Däckmanskap 1 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 1 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 11 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 1 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 0 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 0 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 4 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 1 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 0 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 68 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 0 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 0 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 1 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 0 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 0 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 2 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 0 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 0 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 21 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 0 752. Elktroarbete: företagare med mindre företag 0 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 3 758. Elektroarbete: manuellt arbete 0 762. Träarbete: företagare med mindre företag 0 766. Träarbete: förman/arbetsledare 1 768. Träarbete: manuellt arbete 0 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 0 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 1 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 0 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 0 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 0 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 1 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 0 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 13 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 3 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 0 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 25 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 0 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 0 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 2 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 0 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 0 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 3 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 0 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 0 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 0 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 0 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 3 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 8 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 0 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 1 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 5 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 8 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 3 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 83 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 0 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 4 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 71 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 2 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 0 945. Övrigt servicearbete: sportledare som är gymnastikdirektör 1 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 6 947. Övrigt servicearbete: fotograf 35 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 0 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 0 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 0 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 1 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 5 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 21 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 48 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 0 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 9 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 0 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 0 986. Militärt arbete: underofficerare 1 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 11 988. Vet ej 615 000. Bortfall 839 996. Frågan ej tillämplig 6 999. Uppgift saknas
VAR 97 MODERNS YRKE SEI 39 Loc 152 width 2 MD= 0 or GE 96 39(2) Moderns yrke SEI <Se F.39 för fullständig frågetext> 141 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 397 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 33 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 76 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 112 33. Lägre tjänstemän I 84 36. Lägre tjänstemän II 157 46. Tjänstemän på mellannivå 0 55. Högre tjänstemän med underställda 32 56. Högre tjänstemän 8 57. Tjänstemän ledande befattningar 1 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 4 76. Ensamsföretagare 9 77. Mindre företagare 30 79. Företagare, ospec antal anställda 4 86. Företagare, mindre lantbrukare 0 87. Företagare, större lantbrukare 130 89. Företagare, lantbrukare ospec areal 11 95. Vet ej 615 00. Bortfall 838 96. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas
VAR 98 MODERNS YRKE SOC 39 Loc 154 width 2 MD= 0 or GE 96 39(3) Moderns yrke SOC <Se F.39 för fullständig frågetext> 0 01. Godsägare m fl 1 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 6 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 40 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 8 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 0 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 133 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" e d) 2 11. Arrendatorer 2 13. Hantverkare (företagare) 28 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 3 15. Verkmästare och förmän 140 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 92 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 141 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 48 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 0 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 9 21. Högre huslig tjänst 4 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 12 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 1 26. 1 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 1 31. Torpare och lägenhetsägare 16 32. Övriga jordbruksarbetare 0 33. Sjömän 0 35. Skogs- och flottningsarbete 387 36. "Andra arbetare" 22 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 121 38. Lägre huslig tjänst 11 88. Vet ej 615 00. Bortfall 838 96. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas
VAR 99 SJÄLV INVANDRAT 40 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 40 Har Du själv eller någon av Dina föräldrar invandrat till Sverige? 40(1) IP har själv invandrat 177 1. Ja 1890 5. Nej 615 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 100 FADERN INVANDRAT 40 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 40(2) Fadern har själv invandrat <Se F.40 för fullständig frågetext> 98 1. Ja 1968 5. Nej 615 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 101 MODERN INVANDRAT 40 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 40(3) Modern har själv invandrat <Se F.40 för fullständig frågetext> 102 1. Ja 1964 5. Nej 615 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 102 ANTAL UTBILDNINGSÅR 41 Loc 159 width 2 MD= 0 or GE 99 41 Hur många år har Din sammanlagda skol- och yrkesutbildning på heltid varat? (Från småskolan och uppåt) 01. 0 år . . 25. 25 år 615 00. Bortfall 7 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 1 1 2 8 3 197 248 145 238 163 307 201 171 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 Frek: 87 90 72 49 35 18 8 8 3 4 6 1 615 Kod: 99 Frek: 7
VAR 103 UTBILDNING 42 Loc 161 width 2 MD= 0 or GE 99 42 Vilken utbildning har Du? (VISA SVARSKORT 6) 17 11. Ej fullständig folkskola 483 12. Avslutad folkskola 231 13. Avslutad folkskola OCH avslutad yrkesskola eller motsvarande 89 14. Realexamen (eller motsvarande, t ex avslutad högre folkskola, flickskola, kommunal mellanskola eller folkhögskola) 114 15. Realexamen (eller motsvarande) och minst 1 års utbildning därutöver 50 16. Studentexamen (eller annan examen från 3-4-årig gymnasieutbildning) 62 17. Studentexamen (eller annan examen från 3-4 årig gymnasieutbildning) OCH minst 1 års utbildning därutöver 135 18. Examen från universitets- eller högskoleutbildning med en normal utbildningstid på minst tre år 13 21. Ej fullständig grundskola eller enhetsskola 223 22. Avslutad grundskola eller enhetsskola 201 23. Avslutad grundskola eller enhetsskola OCH avslutad utbildning på yrkesinriktad gymnasielinje eller fackskola 113 24. Avslutad utbildning på 2-årig teoretisk gymnasielinje eller fackskola 71 25. Avslutad utbildning på 2-årig teoretisk gymnasielinje eller fackskola OCH minst 1 års utbildning därutöver 101 26. Avslutad utbildning på 3-4-årig teoretisk gymnasielinje 72 27. Avslutad utbildning på 3-4-årig teoretisk gymnasielinje OCH minst 1 års utbildning därutöver 92 28. Examen från minst 3-årig universitets- eller högskoleutbildning 615 00. Bortfall 6 99. Uppgift saknas
VAR 104 FÖRVÄRVSARBETE 43 Loc 163 width 2 MD= 0 or GE 99 43 Har Du förvärvsarbete? (VISA SVARSKORT 7) 1083 01. Ja, arbetar heltid 337 02. Ja, arbetar deltid 12 03. Ja, men är tillfälligt arbetslös (Mindre än 6 månader) 9 04. Ja, men är tjänstledig för studier 17 05. Ja, men är för tillfället föräldraledig 11 06. Ja, men arbetar inte för närvarande av andra skäl 395 07. Nej, är pensionerad/förtidspensionerad/sjukpensionerad 15 08. Nej, är arbetslös sedan längre tid (Mer än 6 månader) 128 09. Nej, studerar 20 10. Nej, stannar hemma för att ta hand om barn 22 11. Nej, förvärvsarbetar inte av andra skäl 19 12. Annat 615 00. Bortfall 5 99. Uppgift saknas
VAR 105 ANTAL TIM DELTID 44 Loc 165 width 2 MD= 0 or GE 96 44 OM IP ARBETAR DELTID Hur många timmar arbetar Du per vecka? 02. 2 timmar/vecka . . 39. 39 timmar/vecka 615 00. Bortfall 1731 96. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 4 5 6 8 9 10 12 14 15 Frek: 2 4 1 2 2 8 1 7 4 1 3 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 3 1 6 2 77 2 8 5 12 25 4 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 Frek: 4 12 4 95 2 19 5 1 10 2 2 Kod: 39 0 96 99 Frek: 1 615 1731 5
VAR 106 TIDIGARE FÖRVÄRVSARB 45 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 6 45 OM IP EJ HAR FÖRVÄRVSARBETE Har Du tidigare haft förvärvsarbete? OM JA: Arbetade Du heltid eller deltid? 378 1. Ja, heltid 90 3. Ja, deltid 111 5. Nej, har aldrig haft förvärvsarbete 615 0. Bortfall 1488 6. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 107 EGET YRKE 46 Loc 168 width 3 MD= 0 or GE 996 46 Vilket yrke har/hade Du? 46(1) Eget yrke 12 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 21 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 45 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskingsarbete 53 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 9 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 0 021. Hälso- och sjukvårdsarbete; företagare med apoteksrörelse 5 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 0 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 44 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 42 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 63 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 0 032. Innehavare av bilskola 5 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 26 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 79 036. Klasslärare och övriga lärare 0 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 1 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 1 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 6 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 4 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 1 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 0 056. Biologiskt arbete på "teknikernivå" närmast under företagare 1 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 4 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 9 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 10 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 8 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 11 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 9 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete:företagare med kvalificerad kompetens 4 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 15 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 4 086. Programmerare 0 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 3 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 0 114. Biskop, prost, kyrkoherde 3 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 1 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 121. Journalistister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 1 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 3 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 133. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: översättare, ej anställd 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 11 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 2 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 2 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: biträdesarbete inom yrkesgruppen 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning(byrå) inom myndighet 10 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 8 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 3 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 21 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 28 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 15 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 13 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 14 175. Ensiklt näringsliv och organisationer: kamrer 0 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 7 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontursarbete; förmånsfunktion; förrådsman 14 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 6 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 55 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete och annat allmänt kontorsarbete 0 228. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 2 232. Annat kontorsarbete: företagare 34 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 51 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 30 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 1 314. Parti- och detaljhandelsföretag: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 2 316. Parti- och detaljhandelsföretag: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 0 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 2 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 8 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 77 328. Biträdesarbete i affär 0 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 5 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete:arbetsledning som förman eller motsvarande 1 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 1 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 6 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 15 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 13 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 8 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 347. Övrigt försäljningsarbete: detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 0 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 1 411. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: godsägare 55 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 0 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 5 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 0 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdledning: manuellt arbete 1 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 5 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 0 427. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 13 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 0 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 1 438. Viltvård, jakt: manuellt arbete 1 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 1 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 15 448. Skogsarbete: manuellt arbete 5 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 0 456. Fiskeriarbete: arbetsledare/tekniker 1 502. Gruv- och stenbrytningsarbete: företagare med mindre företag 3 506. Gruv- och stenbrytningsarbete: förman inom yrkesområdet 3 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 13 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 2 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman inom yrkesgruppen 36 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 5 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 0 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 1 638. Däckmanskap 0 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 9 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 15 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 2 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 0 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 3 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 10 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 5 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 1 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 22 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 0 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 0 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 2 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 0 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 1 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 11 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 12 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 5 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 135 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 1 752. Elktroarbete: företagare med mindre företag 4 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 21 758. Elektroarbete: manuellt arbete 0 759. Elektroarbete 4 762. Träarbete: företagare med mindre företag 1 766. Träarbete: förman/arbetsledare 48 768. Träarbete: manuellt arbete 2 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 1 776. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 5 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 2 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 1 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 24 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 3 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 6 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 11 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 2 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 29 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 0 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 3 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 26 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 1 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 7 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 4 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 5 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 17 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 2 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 2 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 2 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 2 866. Grafiskt arbete: förman/arbetsledare 17 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 31 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 1 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 3 917. Brandman 6 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 0 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 13 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 1 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 57 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 2 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 5 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 69 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 8 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 0 945. Övrigt servicearbete: sportledare som är gymnastikdirektör 2 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 3 947. Övrigt servicearbete: fotograf 29 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 3 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 6 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 4 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 0 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 2 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 17 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 37 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 1 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 4 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 4 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 4 986. Militärt arbete: underofficerare 2 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 5 988. Vet ej 615 000. Bortfall 111 996. Frågan ej tillämplig 12 999. Uppgift saknas
VAR 108 EGET YRKE SEI 46 Loc 171 width 2 MD= 0 or GE 96 46(2) Eget yrke SEI <Se F.46 för fullständig frågetext> 246 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 402 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 1 18. 242 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 74 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 116 33. Lägre tjänstemän I 189 36. Lägre tjänstemän II 1 44. Tjänstemän på mellannivå, utan underställda 2 45. Tjänstemän på mellannivå, med underställda 311 46. Tjänstemän på mellannivå 1 55. Högre tjänstemän med underställda 135 56. Högre tjänstemän 39 57. Tjänstemän ledande befattningar 11 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 55 76. Ensamsföretagare 49 77. Mindre företagare 15 78. Större företagare 7 79. Företagare, ospec antal anställda 7 86. Företagare, mindre lantbrukare 0 87. Företagare, större lantbrukare 42 89. Företagare, lantbrukare ospec areal 5 95. Vet ej 615 00. Bortfall 111 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 109 EGET YRKE SOC 46 Loc 173 width 2 MD= 0 or GE 96 46(3) Eget yrke SOC <Se F.46 för fullständig frågetext> 0 01. Godsägare m fl 10 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 84 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 104 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 23 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 0 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 55 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" e d) 0 11. Arrendatorer 34 13. Hantverkare (företagare) 39 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 71 15. Verkmästare och förmän 220 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 93 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 227 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 85 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 4 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 9 21. Högre huslig tjänst 9 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 37 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 1 28. 6 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 1 31. Torpare och lägenhetsägare 11 32. Övriga jordbruksarbetare 1 33. Sjömän 17 35. Skogs- och flottningsarbete 676 36. "Andra arbetare" 41 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 87 38. Lägre huslig tjänst 5 88. Vet ej 615 00. Bortfall 111 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 110 YRKESGRUPP 48 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 6 48 Vilken av dem här yrkesgrupperna tillhör/tillhörde Du? 1445 1. Anställd 285 2. Anställd med arbetsledande funktion 31 3. Anställd med företagsledande funktion 189 4. Företagare 615 0. Bortfall 111 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 111 ANTAL ANSTÄLLDA 49 Loc 176 width 4 MD=9000 or GE 9600 49 Hur många anställda finns/fanns på Din arbetsplats? 0000. Ingen anställd . . 0999. 999 anställda 65 8888. Vet ej 615 9000. Bortfall 111 9600. Frågan ej tillämplig 16 9999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 109 57 62 59 51 59 52 30 40 28 43 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 20 25 20 15 53 19 12 17 4 74 3 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 13 4 5 63 5 3 5 1 78 1 5 Kod: 33 34 35 36 37 38 40 43 45 48 49 Frek: 6 2 29 1 2 3 45 3 19 1 1 Kod: 50 52 53 54 55 56 60 61 63 65 70 Frek: 56 3 1 3 7 1 50 1 1 6 19 Kod: 73 75 78 80 85 88 90 95 99 100 110 Frek: 1 9 1 16 5 6 15 1 1 60 9 Kod: 113 115 120 125 130 135 140 150 160 170 175 Frek: 1 2 12 7 12 1 2 30 4 3 5 Kod: 180 190 191 195 200 205 206 220 223 230 240 Frek: 10 1 1 1 51 1 1 1 1 3 2 Kod: 250 253 265 270 275 280 290 300 350 360 375 Frek: 26 1 1 1 1 2 1 39 6 1 1 Kod: 390 400 405 420 425 450 460 467 475 500 520 Frek: 1 20 1 1 1 7 1 1 1 23 1 Kod: 550 600 625 630 650 700 750 800 850 900 990 Frek: 2 6 1 1 4 5 2 9 3 11 1 Kod: 999 8888 9000 9600 9999 Frek: 127 65 615 111 16
VAR 112 FAST ANSTÄLLNING 50 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 6 50 Har Du fast anställning? ENDAST TILL IP SOM NU ÄR FÖRVÄRVSARBETANDE OCH ANSTÄLLD 1165 1. Ja 163 5. Nej 615 0. Bortfall 715 6. Frågan ej tillämplig 30 9. Uppgift saknas
VAR 113 PRIVAT/OFFENTLIG 51 Loc 181 width 2 MD= 0 or GE 96 51 Arbetar Du i privat, kommunal eller statlig tjänst? (OM IP ARBETAR I STATLIG TJÄNST): Arbetar Du i ett statligt bolag, ett affärsverk eller i annan statlig verksamhet? ENDAST TILL IP SOM NU ÄR FÖRVÄRVSARBETANDE OCH ANSTÄLLD 701 01. Privat verksamhet 396 02. Kommunal (även landstingskommunal) verksamhet 49 03. Statligt ägt bolag 44 04. Statligt affärsverk (t ex SJ, Posten, Televerket, Vattenfall; även bolag som ingår i affärsverkskoncern) 113 05. Annan statlig verksamhet 26 07. Annat 615 00. Bortfall 715 96. Frågan ej tillämplig 29 99. Uppgift saknas
VAR 114 BISYSSELSÄTTNING 52 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 6 52 Har/hade Du något annat arbete vid sidan av Din huvudsysselsättning? 197 1. Ja 1751 5. Nej 615 0. Bortfall 111 6. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 115 BISYSSELSÄTTNING YRKE 52 Loc 184 width 3 MD= 0 or GE 996 52(1) OM JA: Vilket yrke har/hade Du vid sidan om? <Se F.52 för fullständig frågetext> 4 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 0 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 0 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 1 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 0 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 0 021. Hälso- och sjukvårdsarbete; företagare med apoteksrörelse 1 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 0 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 3 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 1 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 2 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 0 032. Innehavare av bilskola 0 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 4 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 15 036. Klasslärare och övriga lärare 1 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 1 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 1 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 2 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 0 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 0 056. Biologiskt arbete på "teknikernivå" närmast under företagare 2 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 0 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 0 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 0 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 1 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 2 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 0 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete:företagare med kvalificerad kompetens 3 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 0 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 1 086. Programmerare 0 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 0 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 1 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 0 114. Biskop, prost, kyrkoherde 0 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 0 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 0 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 0 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 2 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 0 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 3 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 0 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 0 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 3 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 2 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 2 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 0 175. Ensiklt näringsliv och organisationer: kamrer 0 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 0 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontursarbete; förmånsfunktion; förrådsman 1 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 228. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 0 232. Annat kontorsarbete: företagare 0 234. Annat kontorsarbete 0 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 0 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 4 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 0 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 0 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 2 328. Biträdesarbete i affär 0 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 0 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete:arbetsledning som förman eller motsvarande 0 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 0 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 2 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 0 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 1 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 5 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 0 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 0 411. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: godsägare 29 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 0 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 0 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdledning: manuellt arbete 1 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 1 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 8 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 0 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 0 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 3 448. Skogsarbete: manuellt arbete 0 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 1 456. Fiskeriarbete: arbetsledare/tekniker 0 502. Gruv- och stenbrytningsarbete: företagare med mindre företag 0 506. Gruv- och stenbrytningsarbete: förman inom yrkesområdet 1 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 2 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 0 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman inom yrkesgruppen 3 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 0 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 0 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 0 638. Däckmanskap 0 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 0 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 0 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 0 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 1 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 0 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 2 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 3 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 0 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 0 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 0 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 0 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 0 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 0 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 0 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 0 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 4 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 0 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 0 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 3 752. Elktroarbete: företagare med mindre företag 0 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 1 758. Elektroarbete: manuellt arbete 2 762. Träarbete: företagare med mindre företag 0 766. Träarbete: förman/arbetsledare 0 768. Träarbete: manuellt arbete 0 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 0 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 0 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 0 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 0 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 0 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 0 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 0 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 0 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 0 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 0 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 0 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 0 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 0 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 0 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 2 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 0 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 0 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 1 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 0 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 0 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 0 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 0 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 0 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 0 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 2 917. Brandman 1 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 3 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 0 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 1 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 4 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 0 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 17 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 0 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 0 945. Övrigt servicearbete: sportledare som är gymnastikdirektör 1 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 0 947. Övrigt servicearbete: fotograf 8 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 0 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 0 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 0 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 0 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 0 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 3 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 1 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 0 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 1 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 0 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 0 986. Militärt arbete: underofficerare 1 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 7 988. Vet ej 615 000. Bortfall 1862 996. Frågan ej tillämplig 14 999. Uppgift saknas
VAR 116 BISYSSLA YRKE SEI 52 Loc 187 width 2 MD= 0 or GE 96 52(2) Bisysselsättning yrke SEI <Se F.52 för fullständig frågetext> 16 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 40 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 2 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 4 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 8 33. Lägre tjänstemän I 1 34. Fiskare 8 36. Lägre tjänstemän II 0 44. Tjänstemän på mellannivå, utan underställda 0 45. Tjänstemän på mellannivå, med underställda 29 46. Tjänstemän på mellannivå 0 55. Högre tjänstemän med underställda 13 56. Högre tjänstemän 2 57. Tjänstemän ledande befattningar 6 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 17 76. Ensamsföretagare 2 77. Mindre företagare 2 78. Större företagare 12 79. Företagare, ospec antal anställda 5 86. Företagare, mindre lantbrukare 0 87. Företagare, större lantbrukare 23 89. Företagare, lantbrukare ospec areal 7 95. Vet ej 615 00. Bortfall 1862 96. Frågan ej tillämplig 14 99. Uppgift saknas
VAR 117 BISYSSLA YRKE SOC 52 Loc 189 width 2 MD= 0 or GE 96 52(3) Bisysselsättning yrke SOC <Se F.52 för fullständig frågetext> 0 01. Godsägare m fl 0 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 4 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 12 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 7 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 0 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 30 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" e d) 1 11. Arrendatorer 11 13. Hantverkare (företagare) 6 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 0 15. Verkmästare och förmän 13 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 3 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 11 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 15 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 0 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 1 21. Högre huslig tjänst 4 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 12 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 0 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 7 32. Övriga jordbruksarbetare 0 33. Sjömän 3 35. Skogs- och flottningsarbete 41 36. "Andra arbetare" 4 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 5 38. Lägre huslig tjänst 7 88. Vet ej 615 00. Bortfall 1862 96. Frågan ej tillämplig 14 99. Uppgift saknas
VAR 118 ANSTÄLLD/FÖRETAGARE 53 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 6 53 Är/var Du anställd eller företagare? FRÅGAN AVSER BISYSSLAN I FÖREGÅENDE FRÅGA 126 1. Anställd 71 2. Företagare 615 0. Bortfall 1862 6. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 119 KONTAKT SKYDDSOMBUD 54 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 6 54 (OM FÖRVÄRVSARBETANDE OCH ANSTÄLLD): Har Du någon gång under det senaste året varit i kontakt med någon av följande i någon fråga som rör förhållanden på arbetsplatsen: 54(1) Skyddsombud eller annan facklig förtroendeman 649 1. Ja 683 5. Nej 615 0. Bortfall 715 6. Frågan ej tillämplig 26 9. Uppgift saknas
VAR 120 KONTAKT ARBETSLEDARE 54 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 6 54(2) Arbetsledare eller anna företrädare för arbetsgivaren <Se F.54 för fullständig frågetext> 910 1. Ja 421 5. Nej 615 0. Bortfall 715 6. Frågan ej tillämplig 27 9. Uppgift saknas
VAR 121 SJÄLV SKYDDSOMBUD 54 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 6 54(3) Har Du under det senaste året varit skyddsombud eller haft annat förtroendeuppdrag på arbetsplatsen? <Se F.54 för fullständig frågetext> 231 1. Ja 1100 5. Nej 615 0. Bortfall 715 6. Frågan ej tillämplig 27 9. Uppgift saknas
VAR 122 ARBKAMRATER PÅ FRITID 54 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 6 54(4) Brukar Du ofta umgås med Dina arbetskamrater på fritiden? <Se F.54 för fullständig frågetext> 445 1. Ja 886 5. Nej 615 0. Bortfall 715 6. Frågan ej tillämplig 27 9. Uppgift saknas
VAR 123 BESTÄMMA ARBETSTID 55 Loc 196 width 2 MD=90 or GE 96 55 (OM FÖRVÄRVSARBETANDE): Vilka möjligheter anser Du att Du har att: (VISA SVARSKORT 1) 55(1) Bestämma när Ditt arbete skall börja och sluta för dagen 521 00. Inga möjligheter 67 01. 74 02. 68 03. 20 04. 112 05. 36 06. 71 07. 125 08. 76 09. 297 10. Mycket stora möjligheter 615 90. Bortfall 580 96. Frågan ej tillämplig 26 99. Uppgift saknas
VAR 124 BESTÄMMA ARBETSDAG 55 Loc 198 width 2 MD=90 or GE 96 55(2) Bestämma när Ditt arbete skall börja och sluta för dagen <Se F.55 för fullständig frågetext> 191 00. Inga möjligheter 26 01. 48 02. 58 03. 40 04. 141 05. 65 06. 102 07. 215 08. 129 09. 449 10. Mycket stora möjligheter 2 88. Vet ej 615 90. Bortfall 580 96. Frågan ej tillämplig 27 99. Uppgift saknas
VAR 125 PÅVERKA ARBETSMILJÖN 55 Loc 200 width 2 MD=90 or GE 96 55(3) Påverka arbetsmiljön <Se F.55 för fullständig frågetext> 153 00. Inga möjligheter 60 01. 106 02. 113 03. 94 04. 239 05. 116 06. 137 07. 193 08. 45 09. 195 10. Mycket stora möjligheter 16 88. Vet ej 615 90. Bortfall 580 96. Frågan ej tillämplig 26 99. Uppgift saknas
VAR 126 BESLUT OM ARBETET 55 Loc 202 width 2 MD=90 or GE 96 55(4) Påverka beslut om arbetets allmänna inriktning <Se F.55 för fullständig frågetext> 350 00. Inga möjligheter 65 01. 99 02. 78 03. 75 04. 175 05. 72 06. 115 07. 171 08. 51 09. 188 10. Mycket stora möjligheter 28 88. Vet ej 615 90. Bortfall 580 96. Frågan ej tillämplig 26 99. Uppgift saknas
VAR 127 BYTA ARBETSUPPGIFT 55 Loc 204 width 2 MD=90 or GE 96 55(5) (OM ANSTÄLLD): Byta till andra arbetsuppgifter hos den nuvarande arbetsgivaren om Du skulle vilja <Se F.55 för fullständig frågetext> 331 00. Inga möjligheter 86 01. 112 02. 90 03. 58 04. 186 05. 89 06. 91 07. 83 08. 32 09. 125 10. Mycket stora möjligheter 45 88. Vet ej 615 90. Bortfall 715 96. Frågan ej tillämplig 30 99. Uppgift saknas
VAR 128 BYTA ARBETSGIVARE 55 Loc 206 width 2 MD=90 or GE 96 55(6) (OM ANSTÄLLD): Byta till annan arbetsgivare om Du skulle vilja <Se F.55 för fullständig frågetext> 184 00. Inga möjligheter 77 01. 108 02. 76 03. 48 04. 163 05. 50 06. 90 07. 111 08. 45 09. 324 10. Mycket stora möjligheter 52 88. Vet ej 615 90. Bortfall 715 96. Frågan ej tillämplig 30 99. Uppgift saknas
VAR 129 PÅVERKA FACKET 55 Loc 208 width 2 MD=90 or GE 96 55(7) (OM ANSTÄLLD): Påverka det lokala fackets agerande i olika frågor <Se F.55 för fullständig frågetext> 288 00. Inga möjligheter 93 01. 144 02. 142 03. 102 04. 184 05. 62 06. 62 07. 64 08. 17 09. 32 10. Mycket stora möjligheter 135 88. Vet ej 615 90. Bortfall 715 96. Frågan ej tillämplig 33 99. Uppgift saknas
VAR 130 FACKETS PÅVERKAN 55 Loc 210 width 2 MD=90 or GE 96 55(8) (OM ANSTÄLLD): Vilka möjligheter anser Du att facket har att påverka förhållandena på Din arbetsplats? <Se F.55 för fullständig frågetext> 119 00. Inga möjligheter 52 01. 110 02. 134 03. 116 04. 255 05. 91 06. 142 07. 116 08. 19 09. 51 10. Mycket stora möjligheter 122 88. Vet ej 615 90. Bortfall 715 96. Frågan ej tillämplig 31 99. Uppgift saknas
VAR 131 MISSNÖJE ARBETE 56 Loc 212 width 2 MD=90 or GE 96 56 (OM FÖRVÄRVSARBETANDE OCH ANSTÄLLD): I vilken utsträckning har Du under det senaste året haft anledning att känna missnöje med förhållandena som rör Ditt arbete eller Din arbetsplats? (VISA SVARSKORT 2) 363 00. Inget missnöje 100 01. 178 02. 130 03. 73 04. 151 05. 60 06. 86 07. 90 08. 30 09. 63 10. Mycket stort missnöje 7 88. Vet ej 615 90. Bortfall 715 96. Frågan ej tillämplig 27 99. Uppgift saknas
VAR 132 ÄNDRA ARBETSFÖRHÅLL 57 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 6 57 (OM FÖRVÄRVSARBETANDE OCH ANSTÄLLD): Har Du under det senaste året gjort något för att söka åstadkomma förbättringar eller motarbeta försämringar rörande Dina arbetsförhållanden eller Din arbetsplats? 804 1. Ja 527 5. Nej 615 0. Bortfall 715 6. Frågan ej tillämplig 27 9. Uppgift saknas
VAR 133 RESULTAT ARB.ÄNDRING 58 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 6 58 (OM FÖRVÄRVSARBETANDE, ANSTÄLLD OCH "JA" PÅ FRÅGA 57): Fick Du i huvudsak Dina önskemål tillgodosedda? 459 1. Ja 174 3. Ännu ovisst 171 5. Nej 615 0. Bortfall 1242 6. Frågan ej tillämplig 27 9. Uppgift saknas
VAR 134 BEHÅLLA JOBB FRÄMST 59 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 FÖRENINGSLIV, FRITID OCH SAMHÄLLE 59 Det händer ju emellanåt att ett företag säger upp eller permitterar en del av de anställda. (VISA SVARSKORT 8) 59(1) Vilken grupp bör enligt Din uppfattning främst få behålla jobbet? 872 1. De som har arbetat längst i företaget 430 2. De som har störst försörjningsbörda 641 3. De som är skickligast, mest effektiva 119 8. Vet ej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 135 BEHÅLLA JOBB DÄRNÄST 59 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 59(2) Vilken grupp bör därnäst få behålla jobbet? <Se F.59 för fullständig frågetext> 650 1. De som har arbetat längst i företaget 569 2. De som har störst försörjningsbörda 630 3. De som är skickligast, mest effektiva 204 8. Vet ej 615 0. Bortfall 20 9. Uppgift saknas
VAR 136 LÖNEPOLITIK 60 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 60 Antag att två personer arbetar vid två olika företag och utför exakt samma jobb. Det ena företaget går bättre än det andra. Bör då den som arbetar på det lönsammare företaget också ha högre lön? 648 1. Ja 1287 5. Nej 132 8. Vet inte 615 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 137 INKOMSTSKILLNAD 61 Loc 219 width 2 MD=90 or GE 99 61 Det finns olika uppfattningar om skillnaderna mellan olika grupper här i landet. Vad anser Du själv när det gäller inkomstskillnaderna allmänt i samhället? (VISA SVARSKORT 9) 131 00. Utjämningen har gått alldeles för långt 32 01. 94 02. 94 03. 67 04. 537 05. Utjämningen är lagom som den är 97 06. 194 07. 205 08. 82 09. 391 10. Utjämningen bör drivas mycket längre 141 88. Vet inte 615 90. Bortfall 8 99. Uppgift saknas
VAR 138 FRIKYRKAN 62 Loc 221 width 2 MD=90 or GE 99 62 I det svenska samhället finns det olika slags sammanslutningar och rörelser. Hur pass stor samhörighet känner Du med: (VISA SVARSKORT 10) 62(1) Frikyrkan 1488 00. Känner ingen alls samhörighet med 96 01. 91 02. 75 03. 32 04. 114 05. 15 06. 16 07. 29 08. 13 09. 84 10. Känner mycket stark samhörighet med 12 88. Vet inte 615 90. Bortfall 8 99. Uppgift saknas
VAR 139 SVENSKA KYRKAN 62 Loc 223 width 2 MD=90 or GE 99 62(2) Svenska kyrkan <Se F.62 för fullständig frågetext> 609 00. Känner ingen alls samhörighet med 147 01. 221 02. 191 03. 116 04. 333 05. 79 06. 107 07. 96 08. 29 09. 129 10. Känner mycket stark samhörighet med 8 88. Vet inte 615 90. Bortfall 8 99. Uppgift saknas
VAR 140 NYKTERHETSRÖRELSEN 62 Loc 225 width 2 MD=90 or GE 99 62(3) Nykterhetsrörelsen <Se F.62 för fullständig frågetext> 1037 00. Känner ingen alls samhörighet med 100 01. 115 02. 110 03. 66 04. 224 05. 52 06. 72 07. 84 08. 23 09. 152 10. Känner mycket stark samhörighet med 29 88. Vet inte 615 90. Bortfall 9 99. Uppgift saknas
VAR 141 ARBETARRÖRELSEN 62 Loc 227 width 2 MD=90 or GE 99 62(4) Arbetarrörelsen <Se F.62 för fullständig frågetext> 640 00. Känner ingen alls samhörighet med 97 01. 151 02. 132 03. 90 04. 308 05. 82 06. 107 07. 140 08. 45 09. 217 10. Känner mycket stark samhörighet med 56 88. Vet inte 615 90. Bortfall 8 99. Uppgift saknas
VAR 142 PRIVAT FÖRETAGSAMHET 62 Loc 229 width 2 MD=90 or GE 99 62(5) Den privata företagsamheten <Se F.62 för fullständig frågetext> 513 00. Känner ingen alls samhörighet med 75 01. 119 02. 128 03. 97 04. 330 05. 120 06. 145 07. 204 08. 66 09. 204 10. Känner mycket stark samhörighet med 63 88. Vet inte 615 90. Bortfall 9 99. Uppgift saknas
VAR 143 KOOPERATIONEN 62 Loc 231 width 2 MD=90 or GE 99 62(6) Kooperationen <Se F.62 för fullständig frågetext> 619 00. Känner ingen alls samhörighet med 105 01. 175 02. 200 03. 111 04. 380 05. 91 06. 87 07. 121 08. 23 09. 92 10. Känner mycket stark samhörighet med 59 88. Vet inte 615 90. Bortfall 10 99. Uppgift saknas
VAR 144 FOLKBILDNINGSRÖRELSE 62 Loc 233 width 2 MD=90 or GE 99 62(7) Folkbildningsrörelsen <Se F.62 för fullständig frågetext> 625 00. Känner ingen alls samhörighet med 72 01. 141 02. 148 03. 108 04. 345 05. 84 06. 129 07. 157 08. 37 09. 122 10. Känner mycket stark samhörighet med 95 88. Vet inte 615 90. Bortfall 10 99. Uppgift saknas
VAR 145 IDROTTSRÖRELSE 62 Loc 235 width 2 MD=90 or GE 99 62(8) Idrottsrörelsen <Se F.62 för fullständig frågetext> 387 00. Känner ingen alls samhörighet med 61 01. 100 02. 106 03. 93 04. 326 05. 111 06. 169 07. 248 08. 94 09. 340 10. Känner mycket stark samhörighet med 29 88. Vet inte 615 90. Bortfall 9 99. Uppgift saknas
VAR 146 MILJÖRÖRELSE 62 Loc 237 width 2 MD=90 or GE 99 62(9) Miljörörelsen <Se F.62 för fullständig frågetext> 348 00. Känner ingen alls samhörighet med 44 01. 77 02. 116 03. 81 04. 291 05. 124 06. 187 07. 287 08. 111 09. 371 10. Känner mycket stark samhörighet med 27 88. Vet inte 615 90. Bortfall 9 99. Uppgift saknas
VAR 147 FREDSRÖRELSEN 62 Loc 239 width 2 MD=90 or GE 99 62(10) Fredsrörelsen <Se F.62 för fullständig frågetext> 359 00. Känner ingen alls samhörighet med 44 01. 83 02. 105 03. 82 04. 266 05. 93 06. 167 07. 226 08. 101 09. 506 10. Känner mycket stark samhörighet med 32 88. Vet inte 615 90. Bortfall 9 99. Uppgift saknas
VAR 148 KVINNORÖRELSE 62 Loc 241 width 2 MD=90 or GE 99 62(11) Kvinnorörelsen <Se F.62 för fullständig frågetext> 661 00. Känner ingen alls samhörighet med 85 01. 119 02. 130 03. 81 04. 328 05. 95 06. 118 07. 141 08. 43 09. 179 10. Känner mycket stark samhörighet med 84 88. Vet inte 615 90. Bortfall 9 99. Uppgift saknas
VAR 149 SOLIDARITETSRÖRELSE 62 Loc 243 width 2 MD=90 or GE 99 62(12) Internationella hjälp- och solidaritetsrörelser <Se F.62 för fullständig frågetext> 390 00. Känner ingen alls samhörighet med 68 01. 108 02. 119 03. 115 04. 377 05. 110 06. 172 07. 195 08. 76 09. 278 10. Känner mycket stark samhörighet med 55 88. Vet inte 615 90. Bortfall 10 99. Uppgift saknas
VAR 150 IDROTT MEDLEM 63 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 63 Är Du medlem i någon eller några av följande organisationer och sammanslutningar? VISA SVARSKORT 11. LÄS UPP EN ORGANISATIONSTYP I TAGET. STÄLL FÖLJANDE FRÅGOR FÖR VARJE ORGANISATIONSTYP SOM IP ÄR MEDLEM Har Du något förtroendeuppdrag i föreningen? Har Du under det senaste året varit aktiv inom föreningen? 63A(1) Idrottsförening: medlem 743 1. Ja 1322 5. Nej 615 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 151 IDROTT UPPDRAG 63 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 6 63B(1) Idrottsförening: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 163 1. Ja 579 5. Nej 615 0. Bortfall 1322 6. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 152 IDROTT AKTIVITET 63 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 6 63C(1) Idrottsförening: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 430 1. Ja 313 5. Nej 615 0. Bortfall 1322 6. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 153 FRILUFT MEDLEM 63 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 63A(2) Friluftsförening: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 220 1. Ja 1844 5. Nej 615 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 154 FRILUFT UPPDRAG 63 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 6 63B(2) Friluftsförening: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 25 1. Ja 195 5. Nej 615 0. Bortfall 1844 6. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 155 FRILUFT AKTIVITET 63 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 6 63C(2) Friluftsförening: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 87 1. Ja 133 5. Nej 615 0. Bortfall 1844 6. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 156 MILJÖORG MEDLEM 63 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 63A(3) Miljöorganisation: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 162 1. Ja 1902 5. Nej 615 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 157 MILJÖORG UPPDRAG 63 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 6 63B(3) Miljöorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 160 5. Nej 615 0. Bortfall 1902 6. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 158 MILJÖORG AKTIVITET 63 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 6 63C(3) Miljöorganisation: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 21 1. Ja 140 5. Nej 615 0. Bortfall 1902 6. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 159 KULTUR MEDLEM 63 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 63A(4) Kultur-, musik-, dans- eller teaterförening: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 358 1. Ja 1706 5. Nej 615 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 160 KULTUR UPPDRAG 63 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 6 63B(4) Kultur-, musik-, dans- eller teaterförening: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 77 1. Ja 281 5. Nej 615 0. Bortfall 1706 6. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 161 KULTUR AKTIVITET 63 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 6 63C(4) Kultur-, musik-, dans- eller teaterförening: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 202 1. Ja 156 5. Nej 615 0. Bortfall 1706 6. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 162 HOBBYFÖREN MEDLEM 63 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 63A(5) Annan hobbyförening: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 273 1. Ja 1792 5. Nej 615 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 163 HOBBYFÖREN UPPDRAG 63 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 6 63B(5) Annan hobbyförening: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 63 1. Ja 208 5. Nej 615 0. Bortfall 1792 6. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 164 HOBBYFÖREN AKTIVITET 63 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 6 63C(5) Annan hobbyförening: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 168 1. Ja 104 5. Nej 615 0. Bortfall 1792 6. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 165 MOTORORG MEDLEM 63 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 63A(6) Motororganisation: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 257 1. Ja 1806 5. Nej 615 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 166 MOTORORG UPPDRAG 63 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 6 63B(6) Motororganisation: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 31 1. Ja 226 5. Nej 615 0. Bortfall 1806 6. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 167 MOTORORG AKTIVITET 63 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 6 63C(6) Motororganisation: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 82 1. Ja 174 5. Nej 615 0. Bortfall 1806 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 168 BOENDEFÖREN MEDLEM 63 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 63A(7) Förening för boende: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 577 1. Ja 1486 5. Nej 615 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 169 BOENDEFÖREN UPPDRAG 63 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 6 63B(7) Förening för boende: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 84 1. Ja 493 5. Nej 615 0. Bortfall 1486 6. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 170 BOENDEFÖREN AKTIVITET 63 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 6 63C(7) Förening för boende: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 158 1. Ja 417 5. Nej 615 0. Bortfall 1486 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 171 FÖRÄLDRAFÖREN MEDLEM 63 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 63A(8) Föräldraförening: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 198 1. Ja 1865 5. Nej 615 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 172 FÖRÄLDRAFÖREN UPPDRAG 63 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 6 63B(8) Föräldraförening: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 36 1. Ja 162 5. Nej 615 0. Bortfall 1865 6. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 173 FÖRÄLDRAFRN AKTIVITET 63 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 6 63C(8) Föräldraförening: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 83 1. Ja 114 5. Nej 615 0. Bortfall 1865 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 174 HANDIKAPPFRN MEDLEM 63 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 9 63A(9) Handikapp- eller patientförening: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 79 1. Ja 1984 5. Nej 615 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 175 HANDIKAPPFRN UPPDRAG 63 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 6 63B(9) Handikapp- eller patientförening: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 11 1. Ja 68 5. Nej 615 0. Bortfall 1984 6. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 176 HANDIKAPPFÖREN AKTIV 63 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 6 63C(9) Handikapp- eller patientförening: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 27 1. Ja 52 5. Nej 615 0. Bortfall 1984 6. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 177 INVANDRARORG MEDLEM 63 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 9 63A(10) Invandrarorganisation: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 33 1. Ja 2029 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 178 INVANDRARORG UPPDRAG 63 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 6 63B(10) Invandrarorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 8 1. Ja 24 5. Nej 615 0. Bortfall 2029 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 179 INVANDRARORG AKTIV 63 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 6 63C(10) Invandrarorganisation: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 19 1. Ja 14 5. Nej 615 0. Bortfall 2029 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 180 KVINNOORG MEDLEM 63 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 9 63A(11) Kvinnoorganisation: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 39 1. Ja 2023 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 181 KVINNOORG UPPDRAG 63 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 6 63B(11) Kvinnoorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 34 5. Nej 615 0. Bortfall 2023 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 182 KVINNOORG AKTIV 63 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 6 63C(11) Kvinnoorganisation: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 18 1. Ja 21 5. Nej 615 0. Bortfall 2023 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 183 PENSIONÄRSORG MEDLEM 63 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 63A(12) Pensionärsorganisation: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 152 1. Ja 1911 5. Nej 615 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 184 PENSIONÄRSORG UPPDRAG 63 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 6 63B(12) Pensionärsorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 24 1. Ja 127 5. Nej 615 0. Bortfall 1911 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 185 PENSIONÄRSORG AKTIV 63 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 6 63C(12) Pensionärsorganisation: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 62 1. Ja 89 5. Nej 615 0. Bortfall 1911 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 186 AKTIEFÖREN MEDLEM 63 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 9 63A(13) Aktieägarförening: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 131 1. Ja 1931 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 187 AKTIEFÖREN UPPDRAG 63 Loc 282 width 1 MD=0 or GE 6 63B(13) Aktieägarförening: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 17 1. Ja 114 5. Nej 615 0. Bortfall 1931 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 188 AKTIEFÖREN AKTIV 63 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 6 63C(13) Aktieägarförening: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 38 1. Ja 93 5. Nej 615 0. Bortfall 1931 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 189 SVENSKA KYRKAN MEDLEM 63 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 9 63A(14) Grupp eller förening inom svenska kyrkan: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 75 1. Ja 1988 5. Nej 615 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 190 SVENSKA KYRKA UPPDRAG 63 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 6 63B(14) Grupp eller förening inom svenska kyrkan: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 29 1. Ja 45 5. Nej 615 0. Bortfall 1988 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 191 SVENSKA KYRKAN AKTIV 63 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 6 63C(14) Grupp eller förening inom svenska kyrkan: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 52 1. Ja 23 5. Nej 615 0. Bortfall 1988 6. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 192 FRIRELIGIÖS MEDLEM 63 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 63A(15) Frireligiöst samfund: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 93 1. Ja 1969 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 193 FRIRELIGIÖS UPPDRAG 63 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 6 63B(15) Frireligiöst samfund: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 52 1. Ja 40 5. Nej 615 0. Bortfall 1969 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 194 FRIRELIGIÖS AKTIV 63 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 6 63C(15) Frireligiöst samfund: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 77 1. Ja 16 5. Nej 615 0. Bortfall 1969 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 195 RELIGIÖS MEDLEM 63 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 63A(16) Annat religiöst samfund: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 39 1. Ja 2023 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 196 RELIGIÖS UPPDRAG 63 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 6 63B(16) Annat religiöst samfund: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 6 1. Ja 33 5. Nej 615 0. Bortfall 2023 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 197 RELIGIÖS AKTIV 63 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 6 63C(16) Annat religiöst samfund: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 21 1. Ja 18 5. Nej 615 0. Bortfall 2023 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 198 HJÄLPORG MEDLEM 63 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 63A(17) Humanitär hjälporganisation: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 193 1. Ja 1869 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 199 HJÄLPORG UPPDRAG 63 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 6 63B(17) Humanitär hjälporganisation: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 32 1. Ja 160 5. Nej 615 0. Bortfall 1869 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 200 HJÄLPORG AKTIV 63 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 6 63C(17) Humanitär hjälporganisation: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 64 1. Ja 129 5. Nej 615 0. Bortfall 1869 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 201 NYKTERHETSORG MEDLEM 63 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 63A(18) Nykterhetsorganisation: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 69 1. Ja 1993 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 202 NYKTERHETSORG UPPDRAG 63 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 6 63B(18) Nykterhetsorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 18 1. Ja 51 5. Nej 615 0. Bortfall 1993 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 203 NYKTERHETSORG AKTIV 63 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 6 63C(18) Nykterhetsorganisation: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 25 1. Ja 44 5. Nej 615 0. Bortfall 1993 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 204 FÖRSVARSORG MEDLEM 63 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 9 63A(19) Frivillig försvarsorganisation: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 110 1. Ja 1952 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 205 FÖRSVARSORG UPPDRAG 63 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 6 63B(19) Frivillig försvarsorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 34 1. Ja 76 5. Nej 615 0. Bortfall 1952 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 206 FÖRSVARSORG AKTIV 63 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 6 63C(19) Frivillig försvarsorganisation: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 55 1. Ja 55 5. Nej 615 0. Bortfall 1952 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 207 FREDSORG MEDLEM 63 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 9 63A(20) Fredsorganisation: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 43 1. Ja 2019 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 208 FREDSORG UPPDRAG 63 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 6 63B(20) Fredsorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 6 1. Ja 37 5. Nej 615 0. Bortfall 2019 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 209 FREDSORG AKTIV 63 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 6 63C(20) Fredsorganisation: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 14 1. Ja 29 5. Nej 615 0. Bortfall 2019 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 210 AKTIONSGRUPP MEDLEM 63 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 9 63A(21) Lokal aktionsgrupp: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 32 1. Ja 2031 5. Nej 615 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 211 AKTIONSGRUPP UPPDRAG 63 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 6 63B(21) Lokal aktionsgrupp: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 25 5. Nej 615 0. Bortfall 2031 6. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 212 AKTIONSGRUPP AKTIV 63 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 6 63C(21) Lokal aktionsgrupp: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 17 1. Ja 15 5. Nej 615 0. Bortfall 2031 6. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 213 INTERNATIONELL MEDLEM 63 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 63A(22) Grupp för internationell fråga: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 52 1. Ja 2009 5. Nej 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 214 INTERNATION UPPDRAG 63 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 6 63B(22) Grupp för internationell fråga: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 9 1. Ja 43 5. Nej 615 0. Bortfall 2009 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 215 NATIONELL AKTIV 63 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 6 63C(22) Grupp för internationell fråga: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 22 1. Ja 29 5. Nej 615 0. Bortfall 2009 6. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 216 ORDENSSÄLLSKAP MEDLEM 63 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 63A(23) Ordenssällskap: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 69 1. Ja 1992 5. Nej 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 217 ORDENSSÄLLSK UPPDRAG 63 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 6 63B(23) Ordenssällskap: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 26 1. Ja 43 5. Nej 615 0. Bortfall 1992 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 218 ORDENSSÄLLSKAP AKTIV 63 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 6 63C(23) Ordenssällskap: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 48 1. Ja 21 5. Nej 615 0. Bortfall 1992 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 219 KOMSUMENTKOOP MEDLEM 63 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 63A(24) Konsumentkooperativ, t ex Konsum: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 735 1. Ja 1326 5. Nej 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 220 KONSUMENTKOOP UPPDRAG 63 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 6 63B(24) Konsumentkooperativ, t ex Konsum: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 14 1. Ja 721 5. Nej 615 0. Bortfall 1326 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 221 KONSUMENTKOOP AKTIV 63 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 6 63C(24) Konsumentkooperativ, t ex Konsum: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 48 1. Ja 685 5. Nej 615 0. Bortfall 1326 6. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 222 KOOPERATIV MEDLEM 63 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 63A(25) Annat kooperativ, annan samfällighet: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 232 1. Ja 1829 5. Nej 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 223 KOOPERATIV UPPDRAG 63 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 6 63B(25) Annat kooperativ, annan samfällighet: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 35 1. Ja 197 5. Nej 615 0. Bortfall 1829 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 224 KOOPERATIV AKTIV 63 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 6 63C(25) Annat kooperativ, annan samfällighet: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 68 1. Ja 164 5. Nej 615 0. Bortfall 1829 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 225 FACKLIG ORG MEDLEM 63 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 63A(26) Facklig organisation: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 1233 1. Ja 829 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 226 FACKLIG ORG UPPDRAG 63 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 6 63B(26) Facklig organisation: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 167 1. Ja 1065 5. Nej 615 0. Bortfall 829 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 227 FACKLIG ORG AKTIV 63 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 6 63C(26) Facklig organisation: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 288 1. Ja 942 5. Nej 615 0. Bortfall 829 6. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 228 LANTBRUK ORG MEDLEM 63 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 9 63A(27) Lantbrukarorganisation: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 84 1. Ja 1977 5. Nej 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 229 LANTBRUK ORG UPPDRAG 63 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 6 63B(27) Lantbrukarorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 13 1. Ja 71 5. Nej 615 0. Bortfall 1977 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 230 LANTBRUK ORG AKTIV 63 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 6 63C(27) Lantbrukarorganisation: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 21 1. Ja 63 5. Nej 615 0. Bortfall 1977 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 231 ARBGIVAREFÖREN MEDLEM 63 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 9 63A(28) Företagar- eller arbetsgivareförening medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 68 1. Ja 1993 5. Nej 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 232 ARBGIVARFÖREN UPPDRAG 63 Loc 327 width 1 MD=0 or GE 6 63B(28) Företagar- eller arbetsgivareförening: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 8 1. Ja 60 5. Nej 615 0. Bortfall 1993 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 233 ARBGIVAREFÖREN AKTIV 63 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 6 63C(28) Företagar- eller arbetsgivareförening: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 13 1. Ja 55 5. Nej 615 0. Bortfall 1993 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 234 YRKESORG MEDLEM 63 Loc 329 width 1 MD=0 or GE 9 63A(29) Annan yrkesorganisation: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 107 1. Ja 1954 5. Nej 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 235 YRKESORG UPPDRAG 63 Loc 330 width 1 MD=0 or GE 6 63B(29) Annan yrkesorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 15 1. Ja 92 5. Nej 615 0. Bortfall 1954 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 236 YRKESORG AKTIV 63 Loc 331 width 1 MD=0 or GE 6 63C(29) Annan yrkesorganisation: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 34 1. Ja 72 5. Nej 615 0. Bortfall 1954 6. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 237 ANNAN FÖRENING MEDLEM 63 Loc 332 width 1 MD=0 or GE 9 63A(30) Annan förening: medlem <Se F.63 för fullständig frågetext> 160 1. Ja 1787 5. Nej 615 0. Bortfall 126 9. Uppgift saknas
VAR 238 ANNAN FÖREN UPPDRAG 63 Loc 333 width 1 MD=0 or GE 6 63B(30) Annan förening: förtroendeuppdrag <Se F.63 för fullständig frågetext> 40 1. Ja 113 5. Nej 615 0. Bortfall 1787 6. Frågan ej tillämplig 133 9. Uppgift saknas
VAR 239 ANNAN FÖRENING AKTIV 63 Loc 334 width 1 MD=0 or GE 6 63C(30) Annan förening: aktivitet <Se F.63 för fullständig frågetext> 68 1. Ja 84 5. Nej 615 0. Bortfall 1787 6. Frågan ej tillämplig 134 9. Uppgift saknas
VAR 240 FACKLIG ORGANISATION 63 Loc 335 width 3 MD= 0 or GE 996 63(1) OM IP ÄR MEDLEM I FACKLIG ORGANISATION: Vlket fackförbund tillhör Du? (ENBART LO, TCO ELLER SACO/SR RÄCKER EJ: FACKFÖRBUND INOM CENTRALORGANISATION ANGES.) 2 100. LO, utan uppgift om förbund; även "FCO" utan ytterligare uppgift 8 101. Beklädnadsarbetarnas förbund 3 102. Bleck- ock plåtslagarförbundet 50 103. Byggnadsarbetareförbundet 10 104. Elektrikerförbundet 34 105. Fabriksarbetareförbundet 15 106. Fastighetsanställdas förbund 3 107. Frisörarbetarförbundet 1 108. Försäkringsanställdas förbund 14 109. Grafiska fackförbundet 7 110. Gruvindustriarbetareförbundet 54 111. Handelsanställdas förbund 13 112. Hotell- och restauranganställdas förbund 185 113. Kommunalarbetareförbundet 5 114. Lantarbetareförbundet 13 115. Livsmedelsarbetareförbundet 130 116. Metallindustriarbetarförbundet 3 117. Musikerförbundet 3 118. Målareförbundet 16 119. Pappersindustriarbetareförbundet 1 120. Sjöfolksförbundet 15 121. Skogsarbetareförbundet 1 122. Skorstensfejeriarbetareförbundet 46 123. Statsanställdas förbund 20 124. Transportarbetareförbundet 20 125. Träindustriarbetareförbundet 1 198. Hamnarbetareförbundet 2 199. Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC); även "syndikalisterna", "lokal samorganisation", "LS" eller federation inom SAC 7 200. TCO, utan uppgift om förbund 4 201. Apotekstjänstemannaförbundet (ATF) 18 202. Arbetsledareförbundet (SALF) 20 203. Bankmannaförbundet (SBmf) 46 204. Facklärarförbundet (SFL) 2 205. Fartygsbefälsföreningen (SFBF) 2 206. Folkhögskolans lärarförening (SFHL) 2 207. Försvarets civila tjänstemannaförbund (FCTF) 9 208. Försäkringstjänstemannaförbundet (FTF) 39 209. Handelstjänstemannaförbundet (HTF) 22 210. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund (SHSTF) 118 211. Industritjänstemannaförbundet (SIF) 1 212. Journalistförbundet (SJF) 76 213. Kommunaltjänstemannaförbundet (SKTF) 0 214. Kompaniofficersförbundet (KOF) 1 215. Lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF) 29 216. Lärarförbundet (SL) 1 217. Maskinbefälsförbundet (SMBF) 0 218. Plutonofficersförbundet (POF) 7 219. Polisförbundet (SPF) 4 220. Posttjänstemännens förening (PF) 46 221. Statstjänstemanna förbundet (ST) 4 222. Teaterförbundet (TF) 2 223. Tullmannaförbundet (STF) 1 224. Tulltjänstemannaförbundet (SATF) 3 225. Officerarnas riksförbund 8 300. SACO/SR, utan uppgift om förbund 1 301. Akademiker inom biologisk produktion, konsumtion samt miljöplanering (Agrifack) 3 302. Arkitektförbundet (AF) 3 303. Civilekonomernas riksförbund (CR) 3 304. DIK-förbundet - akademiker inom dokumentation, information och kultur (DIK) 0 305. Föreningen Sveriges fögderichefer (FSF) 0 306. Ingenjörsförbundet (TLI) 7 307. Jurist- och samhällsvetarförbundet (JUS) 5 308. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund (LSR) 12 309. Lärarnas riksförbund (LR) 0 310. Reservofficerarnas centralorganisation (RC) 1 311. SACO:s allmänna tjänstemannaförbund (SAT) 0 312. Skoledarförbundet 0 313. SR:s allmänna tjänstemannaförbund (SRAT) 2 314. Svenska officersförbundet (SOF) 0 315. Svenska prästförbundet (SPF) 17 316. Sveriges civilingenjörsförbund (CF) 1 317. Sveriges farmaceutförbund 0 318. Sveriges jägmästares och forstmästares riksförbund (SJFR) 1 319. Sveriges järnvägars tjänstemannaförbund (SJTF) 3 320. Sveriges läkarförbund (SL) 4 321. Sveriges naturvetareförbund (SN) 2 322. Sveriges psykologförbund 2 323. Sveriges socionomers riksförbund (SSR) 4 324. Sveriges tandläkarförbund (STF) 0 325. Sveriges universitets- och högskoleamanuensers förbund (SUHAF) 1 326. Sveriges veterinärförbund (SVF) 2 327. Universitetslärarförbundet (ULF) 0 328. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) 1 329. Svenska kyrkans personalförbund 615 000. Bortfall 829 996. Frågan ej tillämplig 22 999. Uppgift saknas
VAR 241 LANTBRUKARORG 63 Loc 338 width 3 MD= 0 or GE 996 63(2) OM IP ÄR MEDLEM I LANTBRUKARORGANISATION: Vilken lantbrukarorganisation tillhör Du? 62 610. LRF; även Jordbrukareungdomens Förbund (JUF) 11 620. Organisation inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse; även hushållningssällskap 615 000. Bortfall 1977 996. Frågan ej tillämplig 23 999. Uppgift saknas
VAR 242 ARBETSGIVAREFÖRENING 63 Loc 341 width 3 MD= 0 or GE 996 63(3) OM IP ÄR MEDLEM I FÖRETAGAR- ELLER ARBETSGIVAREFÖRENING: Vilken företagar- eller arbetsgivareförening tillhör Du? 34 401. SAF och till SAF anslutna förbund, t ex Biltrafikens arbetsgivareförbund, Handelns arbetsgivareorganisation, Glasmästeriförbundet, Verkstadsföreningen 5 402. Företagarförbundet 2 403. Köpmannaförbundet 5 404. Småföretagarnas riksorganisation, SHIO 20 405. Övriga småföretagarorganisationer (t ex lokala företagarföreningar) 615 000. Bortfall 1993 996. Frågan ej tillämplig 14 999. Uppgift saknas
VAR 243 ANNAN YRKESORG 63 Loc 344 width 3 MD= 0 or GE 996 63(4) OM IP ÄR MEDLEM I ANNAN YRKESORGANISATION: Vilken yrkesorganisation tillhör Du? 27 501. Organisation för tekniker, naturvetare 14 502. Organisation för läkare, psykologer m fl 0 503. Organisation för socialtjänstemän 7 504. Organisation för lärare 14 505. Organisation för jurister, ekonomer, samhällsvetare 9 506. Organisation för journalister, kulturarbetare m fl 3 507. Organisation för agronomer, jägmästare m fl 16 508. Organisation för yrken inom handel och transport 14 509. Övriga 615 000. Bortfall 1954 996. Frågan ej tillämplig 15 999. Uppgift saknas
VAR 244 MEDLEM I PARTI 64 Loc 347 width 1 MD=0 or GE 9 64 Är Du medlem i något politiskt parti eller politisk sammanslutning? 308 1. Ja 1755 5. Nej 615 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 245 FÖRTROPOST POL FÖREN 65 Loc 348 width 1 MD=0 or GE 6 65 (OM "JA" PÅ FRÅGA 64): Har Du eller har Du haft någon förtroendepost i någon politisk förening eller organisation? (VARIT LEDAMOT I STYRELSEN ELLER LIKNANDE) 47 1. Har förtroendepost 68 3. Har haft förtroendepost 193 5. Nej 615 0. Bortfall 1755 6. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 246 POLITISKT MÖTE 66 Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 66 Har Du varit på något politiskt möte eller sammankomst under det senaste året? 213 1. Ja 1846 5. Nej 615 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 247 FÖRTROUPPDRAG KOMMUN 67 Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 67 Har Du eller har Du någon gång haft förtroendeuppdrag inom kommun, landsting eller riksdag? 129 1. Ja 1925 5. Nej 615 0. Bortfall 19 9. Uppgift saknas
VAR 248 ÅR FÖRTROUPPDRAG 68 Loc 351 width 2 MD= 0 or GE 96 68 (OM "JA" PÅ FRÅGA 67): När hade Du senast något sådant uppdrag? 40. 1940 . . 87. 1987 615 00. Bortfall 1925 96. Frågan ej tillämplig 20 99. Uppgift saknas Kod: 40 46 50 51 52 59 60 62 63 65 67 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 2 1 4 2 3 5 1 7 3 1 8 Kod: 79 80 81 82 84 85 86 87 0 96 99 Frek: 3 3 4 7 5 14 7 33 615 1925 20 Kod: 79 80 81 82 84 85 86 87 0 96 99 Frek: 3 3 4 7 5 14 7 33 615 1925 20
VAR 249 BEKANT KOMM.POLITIKER 69 Loc 353 width 1 MD=0 or GE 9 69 Är Du personligen bekant med någon kommunalpolitiker här i kommunen? 734 1. Ja 1325 5. Nej 615 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 250 INTRESSE FÖR POLITIK 70 Loc 354 width 1 MD=0 or GE 9 70 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in på Dig själv? (VISA SVARSKORT 12) Är Du mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? 251 1. Mycket intresserad 825 2. Ganska intresserad 746 3. Inte särskilt intresserad 237 4. Inte alls intresserad 615 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 251 ANHÄNGARE AV PARTI 71 Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 71 Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något parti. Brukar Du själv betrakta Dig som till exempel folkpartist eller socialdemokrat eller moderat eller centerpartist eller kommunist? Eller har Du inte någon sådan inställning till något parti? 71(1) Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti. En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Du själv till de starkt övertygade anhängarna av Ditt parti? 1196 1. Ja 824 5. Nej 44 8. Vet inte 615 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 252 EJ ANHÄNGARE AV PARTI 71 Loc 356 width 2 MD= 0 or GE 96 71(2) Nej, betraktar sig inte som anhängare av ett bestämt parti. Är det något parti som Du ändå tycker Dig stå närmare än de andra partierna? <Se F.71 för fullständig frågetext> 706 01. Ja 468 05. Nej 21 88. Vet inte 615 00. Bortfall 868 96. Frågan ej tillämplig 10 99. Uppgift saknas
VAR 253 OSÄKER PARTIANHÄNGARE 71 Loc 358 width 2 MD= 0 or GE 96 71(3) Vet inte, vill ej svara <Se F.71 för fullständig frågetext> 457 01. Markerat 322 05. Ej markerat 44 88. Vet inte 615 00. Bortfall 1240 96. Frågan ej tillämplig 10 99. Uppgift saknas
VAR 254 BÄSTA PARTI 72 Loc 360 width 2 MD= 0 or GE 99 72 OM IP SAGT SIG VARA ANHÄNGARE AV, ELLER STÅ NÄRMARE NÅGOT PARTI: Vilket parti tycker Du bäst om? OM IP INTE SAGT SIG STÅ NÄRMARE NÅGOT PARTI: Finns det ändå något parti som Du tycker är mindre dåligt än de övriga? I så fall vilket? 57 01. Vänsterpartiet kommunisterna VPK 772 02. Socialdemokraterna S 139 03. Centerpartiet C 250 04. Folkpartiet FP 280 05. Moderata samlingspartiet M 17 06. Kristdemokratiska samhällspartiet KDS 89 07. Miljöpartiet de gröna 8 08. Annat parti 285 55. Vet inte/Nej, inget parti 157 88. Vill ej svara 1 95. Felaktig uppgift i grunddata 615 00. Bortfall 18 99. Uppgift saknas
VAR 255 RÖSTADE KOMMUNVAL 85 73 Loc 362 width 1 MD=0 or GE 9 73 Röstade Du i kommunfullmäktigevalet 1985 eller var det något som gjorde att Du inte hade möjlighet eller lust att rösta? 1685 1. Ja, röstade 183 3. Nej, röstade inte men var röstberättigad 186 5. Nej, var ej röstberättigad 9 8. Vet inte, minns inte 615 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 256 OFFENTL DEMONSTRATION 74 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 9 74 Har Du någon gång deltagit i en offentlig demonstration? 617 1. Ja 1447 5. Nej, aldrig 615 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 257 TALAT INFÖR MÖTE 75 Loc 364 width 1 MD=0 or GE 9 75 Har Du någon gång talat inför ett möte i en förening eller organisation? (OM BÅDA ANFÖRANDE OCH INLÄGG: KODA ANFÖRANDE) 548 1. Ja, anförande 279 3. Ja, inlägg i diskussion 1235 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 258 SKRIVIT INSÄNDARE 76 Loc 365 width 1 MD=0 or GE 9 76 Har Du någon gång skrivit någon insändare eller någon artikel till någon tidning eller tidskrift? (OM BÅDE INSÄNDARE OCH ARTIKEL: KODA ARTIKEL) 232 1. Ja, artikel 184 3. Ja, insändare 1645 5. Nej, aldrig 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 259 GÅR PÅ GUDSTJÄNST 77 Loc 366 width 1 MD=0 or GE 9 77 Har Du varit på gudstjänst under det senaste året? 1016 1. Ja 1048 5. Nej 615 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 260 GUDSTJÄNSTBESÖK 78 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 6 78 (OM "JA" PÅ FRÅGA 77): Hur ofta brukar Du gå på gudstjänst? 779 1. Mindre än en gång i månaden 87 2. Ungefär en gång i månaden 61 3. Ett par gånger per månad 89 4. En gång per vecka 615 0. Bortfall 1048 6. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 261 FISKAR 79 Loc 368 width 1 MD=0 or GE 9 79 Brukar Du göra något av följande som fritidsaktivitet: OM JA: Någon gång eller ofta? 79(1) Fiska 233 1. Ja, ofta 773 3. Ja, någon gång 1056 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 262 JAGAR 79 Loc 369 width 1 MD=0 or GE 9 79(2) Jaga <Se F.79 för fullständig frågetext> 73 1. Ja, ofta 125 3. Ja, någon gång 1865 5. Nej 615 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 263 SKÖTER TRÄDGÅRD 79 Loc 370 width 1 MD=0 or GE 9 79(3) Sköta trädgård <Se F.79 för fullständig frågetext> 883 1. Ja, ofta 584 3. Ja, någon gång 596 5. Nej 615 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 264 BIOBESÖK 79 Loc 371 width 1 MD=0 or GE 9 79(4) Gå på bio <Se F.79 för fullständig frågetext> 214 1. Ja, ofta 1045 3. Ja, någon gång 804 5. Nej 615 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 265 TEATERBESÖK 79 Loc 372 width 1 MD=0 or GE 9 79(5) Gå på teater, konserter, museer, utställningar <Se F.79 för fullständig frågetext> 254 1. Ja, ofta 1145 3. Ja, någon gång 662 5. Nej 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 266 RESTAURANGBESÖK 79 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 9 79(6) Gå på restaurang <Se F.79 för fullständig frågetext> 241 1. Ja, ofta 1308 3. Ja, någon gång 515 5. Nej 615 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 267 GÅR PÅ DANS 79 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 9 79(7) Gå på dans <Se F.79 för fullständig frågetext> 305 1. Ja, ofta 868 3. Ja, någon gång 889 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 268 LÄSER BÖCKER 79 Loc 375 width 1 MD=0 or GE 9 79(8) Läsa böcker <Se F.79 för fullständig frågetext> 988 1. Ja, ofta 741 3. Ja, någon gång 334 5. Nej 615 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 269 LÄSER VECKOTIDNING 79 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 9 79(49) Läsa veckotidningar <Se F.79 för fullständig frågetext> 601 1. Ja, ofta 882 3. Ja, någon gång 581 5. Nej 615 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 270 GÅR I AFFÄRER 79 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 9 79(10) Gå omkring på gator och i affärer <Se F.79 för fullständig frågetext> 455 1. Ja, ofta 1016 3. Ja, någon gång 591 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 271 BILUTFLYKTER 79 Loc 378 width 1 MD=0 or GE 9 79(11) Göra bilutflykter <Se F.79 för fullständig frågetext> 481 1. Ja, ofta 1116 3. Ja, någon gång 467 5. Nej 615 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 272 BESÖKER SLÄKTINGAR 79 Loc 379 width 1 MD=0 or GE 9 79(12) Besöka släktingar <Se F.79 för fullständig frågetext> 823 1. Ja, ofta 1119 3. Ja, någon gång 120 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 273 SLÄKTINGAR PÅ BESÖK 79 Loc 380 width 1 MD=0 or GE 9 79(13) Ha släktingar på besök <Se F.79 för fullständig frågetext> 690 1. Ja, ofta 1233 3. Ja, någon gång 139 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 274 BESÖKER VÄNNER 79 Loc 381 width 1 MD=0 or GE 9 79(14) Besöka vänner och bekanta <Se F.79 för fullständig frågetext> 1019 1. Ja, ofta 980 3. Ja, någon gång 63 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 275 VÄNNER PÅ BESÖK 79 Loc 382 width 1 MD=0 or GE 9 79(15) Ha vänner och bekanta på besök <Se F.79 för fullständig frågetext> 964 1. Ja, ofta 1036 3. Ja, någon gång 64 5. Nej 615 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 276 DELTAR I KURSER 79 Loc 383 width 1 MD=0 or GE 9 79(16) Delta i studiecirklar och kurser <Se F.79 för fullständig frågetext> 287 1. Ja, ofta 558 3. Ja, någon gång 1218 5. Nej 615 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 277 BINGO 79 Loc 384 width 1 MD=0 or GE 9 79(17) Bingo <Se F.79 för fullständig frågetext> 21 1. Ja, ofta 116 3. Ja, någon gång 1927 5. Nej 615 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 278 SPELA MUSIKINSTRUMENT 79 Loc 385 width 1 MD=0 or GE 9 79(18) Spelar musikinstrument <Se F.79 för fullständig frågetext> 189 1. Ja, ofta 247 3. Ja, någon gång 1628 5. Nej 615 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 279 IDROTTAR 79 Loc 386 width 1 MD=0 or GE 9 79(19) Idrotta <Se F.79 för fullständig frågetext> 589 1. Ja, ofta 392 3. Ja, någon gång 1081 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 280 HOBBYVERKSAMHET 79 Loc 387 width 1 MD=0 or GE 9 79(20) Syssla med hobbyverksamhet (sticka, sy, snickra, måla, samla frimärken och liknande) <Se F.79 för fullständig frågetext> 910 1. Ja, ofta 557 3. Ja, någon gång 597 5. Nej 615 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 281 SER PÅ TV 79 Loc 388 width 1 MD=0 or GE 9 79(21) Se på TV <Se F.79 för fullständig frågetext> 1392 1. Ja, ofta 633 3. Ja, någon gång 39 5. Nej 615 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 282 SER PÅ VIDEO 79 Loc 389 width 1 MD=0 or GE 9 79(22) Se på video <Se F.79 för fullständig frågetext> 246 1. Ja, ofta 724 3. Ja, någon gång 1093 5. Nej 615 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 283 LYSSNAR PÅ RADIO 79 Loc 390 width 1 MD=0 or GE 9 79(23) Lyssna på radio <Se F.79 för fullständig frågetext> 1549 1. Ja, ofta 453 3. Ja, någon gång 61 5. Nej 615 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 284 LYSSNAR PÅ BAND 79 Loc 391 width 1 MD=0 or GE 9 79(24) Lyssna på skiv- eller bandspelare <Se F.79 för fullständig frågetext> 960 1. Ja, ofta 759 3. Ja, någon gång 345 5. Nej 615 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 285 LÄSER MORGONTIDNING 79 Loc 392 width 1 MD=0 or GE 9 79(25) Läsa morgontidning <Se F.79 för fullständig frågetext> 1651 1. Ja, ofta 200 3. Ja, någon gång 213 5. Nej 615 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 286 LÄSER KVÄLLSTIDNING 79 Loc 393 width 1 MD=0 or GE 9 79(26) Läsa kvällstidning <Se F.79 för fullständig frågetext> 756 1. Ja, ofta 773 3. Ja, någon gång 535 5. Nej 615 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 287 KONTAKT POLITIKER 80 Loc 394 width 1 MD=0 or GE 9 80 Det finns olika sätt att söka åstadkomma förbättringar eller motverka försämringar i samhället. Har Du under det senaste året gjort något av följande? Jag menar då sådant Du gjort för något ändamål som inte bara rör Dig själv eller Din familj: (VISA SVARSKORT 13) (LÄS UPP EN AKTIVITET I TAGET OCH STÄLL FÖLJANDE FRÅGA FÖR VARJE SAK SOM IP GJORT): Vilken eller vilka frågor gällde saken? 80A Kontaktat politiker 175 1. Ja 1887 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 288 KONT POLITIKER: AKT 1 80 Loc 395 width 2 MD= 0 or GE 96 80A(1) Kontaktat politiker: Aktivitet 1 <Se F.80 för fullständig frågetext> 35 01. Boende och bostäder 2 02. Konsumentfrågor 16 03. Hälso- och sjukvård 13 04. Barnomsorg 18 05. Skola och utbildning 22 06. Arbete och arbetsliv 18 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 27 08. Den lokala miljön, trafikplaner 2 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 6 11. Invandrare och invandring 4 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 3 14. Fri- och rättigheter i Sverige 9 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 1887 96. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 289 KONT POLITIKER: AKT 2 80 Loc 397 width 2 MD= 0 or GE 96 80A(2) Kontaktat politiker: Aktivitet 2 <Se F.80 för fullständig frågetext> 2 01. Boende och bostäder 2 02. Konsumentfrågor 7 03. Hälso- och sjukvård 6 04. Barnomsorg 8 05. Skola och utbildning 6 06. Arbete och arbetsliv 8 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 12 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 2 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 2 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2002 96. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 290 KONT POLITIKER: AKT 3 80 Loc 399 width 2 MD= 0 or GE 96 80A(3) Kontaktat politiker: Aktivitet 3 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 3 03. Hälso- och sjukvård 3 04. Barnomsorg 4 05. Skola och utbildning 3 06. Arbete och arbetsliv 5 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 6 08. Den lokala miljön, trafikplaner 3 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 2 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 2 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2030 96. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 291 KONT POLITIKER: AKT 4 80 Loc 401 width 2 MD= 0 or GE 96 80A(4) Kontaktat politiker: Aktivitet 4 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 3 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 6 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 2 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 2 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2045 96. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 292 KONT POLITIKER: AKT 5 80 Loc 403 width 2 MD= 0 or GE 96 80A(5) Kontaktat politiker: Aktivitet 5 <Se F.80 för fullständig frågetext> 2 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 4 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 2 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 2 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2049 96. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 293 KONT POLITIKER: AKT 6 80 Loc 405 width 2 MD= 0 or GE 96 80A(6) Kontaktat politiker: Aktivitet 6 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 2 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 2 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2053 96. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 294 KONTAKT ORGANISATION 80 Loc 407 width 1 MD=0 or GE 9 80B Kontaktat förening eller organisation <Se F.80 för fullständig frågetext> 396 1. Ja 1666 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 295 KONT ORG: AKT 1 80 Loc 408 width 2 MD= 0 or GE 96 80B(1) Kontaktat förening eller organisation: Aktivitet 1 <Se F.80 för fullständig frågetext> 81 01. Boende och bostäder 9 02. Konsumentfrågor 23 03. Hälso- och sjukvård 12 04. Barnomsorg 39 05. Skola och utbildning 72 06. Arbete och arbetsliv 98 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 18 08. Den lokala miljön, trafikplaner 3 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 2 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 2 11. Invandrare och invandring 4 12. Fred och försvar 5 13. Förhållanden i andra länder 5 14. Fri- och rättigheter i Sverige 21 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 1666 96. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas
VAR 296 KONT ORG: AKT 2 80 Loc 410 width 2 MD= 0 or GE 96 80B(2) Kontaktat förening eller organisation: Aktivitet 2 <Se F.80 för fullständig frågetext> 7 01. Boende och bostäder 3 02. Konsumentfrågor 9 03. Hälso- och sjukvård 3 04. Barnomsorg 11 05. Skola och utbildning 9 06. Arbete och arbetsliv 16 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 5 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 4 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 3 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 6 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 1983 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 297 KONT ORG: AKT 3 80 Loc 412 width 2 MD= 0 or GE 96 80B(3) Kontaktat förening eller organisation: Aktivitet 3 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 2 03. Hälso- och sjukvård 4 04. Barnomsorg 6 05. Skola och utbildning 8 06. Arbete och arbetsliv 2 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 5 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 3 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2030 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 298 KONT ORG: AKT 4 80 Loc 414 width 2 MD= 0 or GE 96 80B(4) Kontaktat förening eller organisation: Aktivitet 4 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 2 05. Skola och utbildning 3 06. Arbete och arbetsliv 3 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 2 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 3 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2044 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 299 KONT ORG: AKT 5 80 Loc 416 width 2 MD= 0 or GE 96 80B(5) Kontaktat förening eller organisation: Aktivitet 5 <Se F.80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 2 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 3 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2052 96. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas
VAR 300 KONT ORG: AKT 6 80 Loc 418 width 2 MD= 0 or GE 96 80B(6) Kontaktat förening eller organisation: Aktivitet 6 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 4 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2052 96. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas
VAR 301 KONTAKT TJÄNSTEMAN 80 Loc 420 width 1 MD=0 or GE 9 80C Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun <Se F.80 för fullständig frågetext> 427 1. Ja 1635 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 302 KONT TJM: AKT 1 80 Loc 421 width 2 MD= 0 or GE 96 80C(1) Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun: Aktivitet 1 <Se F.80 för fullständig frågetext> 106 01. Boende och bostäder 9 02. Konsumentfrågor 34 03. Hälso- och sjukvård 44 04. Barnomsorg 32 05. Skola och utbildning 77 06. Arbete och arbetsliv 32 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 41 08. Den lokala miljön, trafikplaner 2 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 3 11. Invandrare och invandring 2 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 3 14. Fri- och rättigheter i Sverige 39 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 1635 96. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas
VAR 303 KONT TJM: AKT 2 80 Loc 423 width 2 MD= 0 or GE 96 80C(2) Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun: Aktivitet 2 <Se F.80 för fullständig frågetext> 2 01. Boende och bostäder 1 02. Konsumentfrågor 13 03. Hälso- och sjukvård 12 04. Barnomsorg 14 05. Skola och utbildning 12 06. Arbete och arbetsliv 9 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 17 08. Den lokala miljön, trafikplaner 3 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 7 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 1968 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 304 KONT TJM: AKT 3 80 Loc 425 width 2 MD= 0 or GE 96 80C(3) Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun: Aktivitet 3 <Se F.80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 1 02. Konsumentfrågor 3 03. Hälso- och sjukvård 4 04. Barnomsorg 4 05. Skola och utbildning 5 06. Arbete och arbetsliv 2 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 3 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 2 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2032 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 305 KONT TJM: AKT 4 80 Loc 427 width 2 MD= 0 or GE 96 80C(4) Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun: Aktivitet 4 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 4 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2053 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 306 KONT TJM: AKT 5 80 Loc 429 width 2 MD= 0 or GE 96 80C(5) Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun: Aktivitet 5 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 2 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 2 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2054 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 307 KONT TJM: AKT 6 80 Loc 431 width 2 MD= 0 or GE 96 80C(6) Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun: Aktivitet 6 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 3 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2056 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 308 ARBETE I POL PARTI 80 Loc 433 width 1 MD=0 or GE 9 80D Arbetat i politiskt parti <Se F.80 för fullständig frågetext> 61 1. Ja 1998 5. Nej 615 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 309 POL PARTI: AKT 1 80 Loc 434 width 2 MD= 0 or GE 96 80D(1) Arbetat i politiskt parti: Aktivitet 1 <Se F.80 för fullständig frågetext> 8 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 7 03. Hälso- och sjukvård 4 04. Barnomsorg 5 05. Skola och utbildning 4 06. Arbete och arbetsliv 3 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 10 08. Den lokala miljön, trafikplaner 4 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 11 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 1998 96. Frågan ej tillämplig 15 99. Uppgift saknas
VAR 310 POL PARTI: AKT 2 80 Loc 436 width 2 MD= 0 or GE 96 80D(2) Arbetat i politiskt parti: Aktivitet 2 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 1 02. Konsumentfrågor 5 03. Hälso- och sjukvård 3 04. Barnomsorg 5 05. Skola och utbildning 3 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 3 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 2 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2033 96. Frågan ej tillämplig 15 99. Uppgift saknas
VAR 311 POL PARTI: AKT 3 80 Loc 438 width 2 MD= 0 or GE 96 80D(3) Arbetat i politiskt parti: Aktivitet 3 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 2 03. Hälso- och sjukvård 4 04. Barnomsorg 4 05. Skola och utbildning 3 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 2 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2041 96. Frågan ej tillämplig 15 99. Uppgift saknas
VAR 312 POL PARTI: AKT 4 80 Loc 440 width 2 MD= 0 or GE 96 80D(4) Arbetat i politiskt parti: Aktivitet 4 <Se F.80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 3 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 3 08. Den lokala miljön, trafikplaner 2 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2045 96. Frågan ej tillämplig 15 99. Uppgift saknas
VAR 313 POL PARTI: AKT 5 80 Loc 442 width 2 MD= 0 or GE 96 80D(5) Arbetat i politiskt parti: Aktivitet 5 <Se F.80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 3 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2048 96. Frågan ej tillämplig 15 99. Uppgift saknas
VAR 314 POL PARTI: AKT 6 80 Loc 444 width 2 MD= 0 or GE 96 80D(6) Arbetat i politiskt parti: Aktivitet 6 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 2 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 2 11. Invandrare och invandring 2 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2050 96. Frågan ej tillämplig 15 99. Uppgift saknas
VAR 315 ARBETE I AKTIONSGR 80 Loc 446 width 1 MD=0 or GE 9 80E Arbetat i aktionsgrupp <Se F.80 för fullständig frågetext> 45 1. Ja 2017 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 316 AKTIONSGRUPP: AKT 1 80 Loc 447 width 2 MD= 0 or GE 96 80E(1) Arbetat i aktionsgrupp: Aktivitet 1 <Se F.80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 3 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 2 05. Skola och utbildning 4 06. Arbete och arbetsliv 4 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 8 08. Den lokala miljön, trafikplaner 4 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 2 11. Invandrare och invandring 3 12. Fred och försvar 7 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 3 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2017 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 317 AKTIONSGRUPP: AKT 2 80 Loc 449 width 2 MD= 0 or GE 96 80E(2) Arbetat i aktionsgrupp: Aktivitet 2 <Se F.80 för fullständig frågetext> 2 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 2 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 4 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2050 96. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 318 AKTIONSGRUPP: AKT 3 80 Loc 451 width 2 MD= 0 or GE 96 80E(3) Arbetat i aktionsgrupp: Aktivitet 3 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2059 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 319 ARBETE ANNAN ORG. 80 Loc 453 width 1 MD=0 or GE 9 80F Arbetat i annan organisation <Se F.80 för fullständig frågetext> 201 1. Ja 1861 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 320 ANNAN ORG: AKT 1 80 Loc 454 width 2 MD= 0 or GE 96 80F(1) Arbetat i annan organisation: Aktivitet 1 <Se F.80 för fullständig frågetext> 6 01. Boende och bostäder 1 02. Konsumentfrågor 9 03. Hälso- och sjukvård 7 04. Barnomsorg 12 05. Skola och utbildning 33 06. Arbete och arbetsliv 61 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 5 08. Den lokala miljön, trafikplaner 8 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 2 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 5 11. Invandrare och invandring 9 12. Fred och försvar 11 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 30 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 1861 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 321 ANNAN ORG: AKT 2 80 Loc 456 width 2 MD= 0 or GE 96 80F(2) Arbetat i annan organisation: Aktivitet 2 <Se F.80 för fullständig frågetext> 3 01. Boende och bostäder 1 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 6 05. Skola och utbildning 5 06. Arbete och arbetsliv 4 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 2 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 8 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 6 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2023 96. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 322 ANNAN ORG: AKT 3 80 Loc 458 width 2 MD= 0 or GE 96 80F(3) Arbetat i annan organisation: Aktivitet 3 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 2 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 3 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 2 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 2 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 2 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2048 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 323 ANNAN ORG: AKT 4 80 Loc 460 width 2 MD= 0 or GE 96 80F(4) Arbetat i annan organisation: Aktivitet 4 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2056 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 324 ANNAN ORG: AKT 5 80 Loc 462 width 2 MD= 0 or GE 96 80F(5) Arbetat i annan organisation: Aktivitet 5 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 2 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2058 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 325 ANNAN ORG: AKT 6 80 Loc 464 width 2 MD= 0 or GE 96 80F(6) Arbetat i annan organisation: Aktivitet 6 <Se F.80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2059 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 326 BÄR KAMPANJMÄRKE 80 Loc 466 width 1 MD=0 or GE 9 80G Burit eller satt upp kampanjmärke <Se F.80 för fullständig frågetext> 218 1. Ja 1844 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 327 KAMPANJMÄRKE: AKT 1 80 Loc 467 width 2 MD= 0 or GE 96 80G(1) Burit eller satt upp kampanjmärke: Aktivitet 1 <Se F.80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 4 02. Konsumentfrågor 42 03. Hälso- och sjukvård 5 04. Barnomsorg 5 05. Skola och utbildning 21 06. Arbete och arbetsliv 5 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 3 08. Den lokala miljön, trafikplaner 45 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 2 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 18 11. Invandrare och invandring 26 12. Fred och försvar 8 13. Förhållanden i andra länder 13 14. Fri- och rättigheter i Sverige 19 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 1844 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 328 KAMPANJMÄRKE: AKT 2 80 Loc 469 width 2 MD= 0 or GE 96 80G(2) Burit eller satt upp kampanjmärke: Aktivitet 2 <Se F.80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 6 03. Hälso- och sjukvård 2 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 2 06. Arbete och arbetsliv 2 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 2 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 8 11. Invandrare och invandring 9 12. Fred och försvar 2 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 5 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2021 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 329 KAMPANJMÄRKE: AKT 3 80 Loc 471 width 2 MD= 0 or GE 96 80G(3) Burit eller satt upp kampanjmärke: Aktivitet 3 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2056 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 330 KAMPANJMÄRKE: AKT 4 80 Loc 473 width 2 MD= 0 or GE 96 80G(4) Burit eller satt upp kampanjmärke: Aktivitet 4 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 2 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2059 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 331 NAMNINSAMLING 80 Loc 475 width 1 MD=0 or GE 9 80H Skrivit under namninsamling <Se F.80 för fullständig frågetext> 762 1. Ja 1299 5. Nej 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 332 NAMNINSAMLING: AKT 1 80 Loc 476 width 2 MD= 0 or GE 96 80H(1) Skrivit under namninsamling: Aktivitet 1 <Se F.80 för fullständig frågetext> 43 01. Boende och bostäder 17 02. Konsumentfrågor 90 03. Hälso- och sjukvård 28 04. Barnomsorg 61 05. Skola och utbildning 37 06. Arbete och arbetsliv 33 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 116 08. Den lokala miljön, trafikplaner 94 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 5 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 47 11. Invandrare och invandring 46 12. Fred och försvar 54 13. Förhållanden i andra länder 12 14. Fri- och rättigheter i Sverige 68 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 1299 96. Frågan ej tillämplig 23 99. Uppgift saknas
VAR 333 NAMNINSAMLING: AKT 2 80 Loc 478 width 2 MD= 0 or GE 96 80H(2) Skrivit under namninsamling: Aktivitet 2 <Se F.80 för fullständig frågetext> 3 01. Boende och bostäder 3 02. Konsumentfrågor 9 03. Hälso- och sjukvård 8 04. Barnomsorg 8 05. Skola och utbildning 7 06. Arbete och arbetsliv 5 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 18 08. Den lokala miljön, trafikplaner 24 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 10 11. Invandrare och invandring 30 12. Fred och försvar 22 13. Förhållanden i andra länder 5 14. Fri- och rättigheter i Sverige 10 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 1893 96. Frågan ej tillämplig 17 99. Uppgift saknas
VAR 334 NAMNINSAMLING: AKT 3 80 Loc 480 width 2 MD= 0 or GE 96 80H(3) Skrivit under namninsamling: Aktivitet 3 <Se F.80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 1 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 2 04. Barnomsorg 2 05. Skola och utbildning 2 06. Arbete och arbetsliv 2 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 6 08. Den lokala miljön, trafikplaner 9 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 6 11. Invandrare och invandring 6 12. Fred och försvar 6 13. Förhållanden i andra länder 2 14. Fri- och rättigheter i Sverige 3 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2003 96. Frågan ej tillämplig 21 99. Uppgift saknas
VAR 335 NAMNINSAMLING: AKT 4 80 Loc 482 width 2 MD= 0 or GE 96 80H(4) Skrivit under namninsamling: Aktivitet 4 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 2 08. Den lokala miljön, trafikplaner 4 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 4 12. Fred och försvar 2 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 2 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2030 96. Frågan ej tillämplig 22 99. Uppgift saknas
VAR 336 NAMNINSAMLING: AKT 5 80 Loc 484 width 2 MD= 0 or GE 96 80H(5) Skrivit under namninsamling: Aktivitet 5 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 2 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 2 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 2 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2042 96. Frågan ej tillämplig 22 99. Uppgift saknas
VAR 337 NAMNINSAMLING: AKT 6 80 Loc 486 width 2 MD= 0 or GE 96 80H(6) Skrivit under namninsamling: Aktivitet 6 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 2 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2045 96. Frågan ej tillämplig 23 99. Uppgift saknas
VAR 338 DEMONSTRATION 80 Loc 488 width 1 MD=0 or GE 9 80I Deltagit i demonstration, annan än 1 maj <Se F.80 för fullständig frågetext> 106 1. Ja 1955 5. Nej 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 339 DEMONSTRATION: AKT 1 80 Loc 489 width 2 MD= 0 or GE 96 80I(1) Deltagit i demonstration, annan än 1 maj: Aktivitet 1 <Se F.80 för fullständig frågetext> 2 01. Boende och bostäder 1 02. Konsumentfrågor 8 03. Hälso- och sjukvård 5 04. Barnomsorg 14 05. Skola och utbildning 19 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 8 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 9 11. Invandrare och invandring 21 12. Fred och försvar 4 13. Förhållanden i andra länder 10 14. Fri- och rättigheter i Sverige 3 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 1955 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 340 DEMONSTRATION: AKT 2 80 Loc 491 width 2 MD= 0 or GE 96 80I(2) Deltagit i demonstration, annan än 1 maj: Aktivitet 2 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 3 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 5 12. Fred och försvar 3 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2046 96. Frågan ej tillämplig; Ingen ytterligare uppgift 12 99. Uppgift saknas
VAR 341 DEMONSTRATION: AKT 3 80 Loc 493 width 2 MD= 0 or GE 96 80I(3) Deltagit i demonstration, annan än 1 maj: Aktivitet 3 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 2 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2056 96. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas
VAR 342 DELTAGANDE STREJK 80 Loc 495 width 1 MD=0 or GE 9 80J Deltagit i strejk <Se F.80 för fullständig frågetext> 48 1. Ja 2014 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 343 STREJK: AKTIVITET 80 Loc 496 width 2 MD= 0 or GE 96 80J(1) Deltagit i strejk: Aktivitet <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 14 05. Skola och utbildning 27 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 5 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2014 96. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 344 VARUBOJKOTT 80 Loc 498 width 1 MD=0 or GE 9 80K Bojkottat, till exempel varor <Se F.80 för fullständig frågetext> 306 1. Ja 1756 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 345 VARUBOJKOTT: AKT 1 80 Loc 499 width 2 MD= 0 or GE 96 80K(1) Bojkottat, t ex vissa varor: Aktivitet 1 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 54 02. Konsumentfrågor 16 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 3 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 21 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 3 12. Fred och försvar 191 13. Förhållanden i andra länder 2 14. Fri- och rättigheter i Sverige 10 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 1756 96. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas
VAR 346 VARUBOJKOTT: AKT 2 80 Loc 501 width 2 MD= 0 or GE 96 80K(2) Bojkottat, t ex vissa varor: Aktivitet 2 <Se F.80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 3 02. Konsumentfrågor 3 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 14 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 3 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 2 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2033 96. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 347 VARUBOJKOTT: AKT 3 80 Loc 503 width 2 MD= 0 or GE 96 80K(3) Bojkottat, t ex vissa varor: Aktivitet 3 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2060 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 348 EKONOMISKT BIDRAG 80 Loc 505 width 1 MD=0 or GE 9 80L Bidragit ekonomiskt, samlat in pengar <Se F.80 för fullständig frågetext> 820 1. Ja 1242 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 349 BIDRAG: AKT 1 80 Loc 506 width 2 MD= 0 or GE 96 80L(1) Bidragit ekonomiskt, samlat in pengar: Aktivitet 1 <Se F.80 för fullständig frågetext> 2 01. Boende och bostäder 2 02. Konsumentfrågor 140 03. Hälso- och sjukvård 9 04. Barnomsorg 21 05. Skola och utbildning 3 06. Arbete och arbetsliv 106 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 4 08. Den lokala miljön, trafikplaner 54 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 14 11. Invandrare och invandring 35 12. Fred och försvar 365 13. Förhållanden i andra länder 5 14. Fri- och rättigheter i Sverige 55 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 1242 96. Frågan ej tillämplig 16 99. Uppgift saknas
VAR 350 BIDRAG: AKT 2 80 Loc 508 width 2 MD= 0 or GE 96 80L(2) Bidragit ekonomiskt, samlat in pengar: Aktivitet 2 <Se F.80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 1 02. Konsumentfrågor 25 03. Hälso- och sjukvård 5 04. Barnomsorg 2 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 17 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 3 08. Den lokala miljön, trafikplaner 18 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 7 11. Invandrare och invandring 12 12. Fred och försvar 60 13. Förhållanden i andra länder 2 14. Fri- och rättigheter i Sverige 16 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 1889 96. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas
VAR 351 BIDRAG: AKT 3 80 Loc 510 width 2 MD= 0 or GE 96 80L(3) Bidragit ekonomiskt, samlat in pengar: Aktivitet 3 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 4 03. Hälso- och sjukvård 2 04. Barnomsorg 4 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 2 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 3 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 2 11. Invandrare och invandring 3 12. Fred och försvar 15 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 3 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2019 96. Frågan ej tillämplig 14 99. Uppgift saknas
VAR 352 BIDRAG: AKT 4 80 Loc 512 width 2 MD= 0 or GE 96 80L(4) Bidragit ekonomiskt, samlat in pengar: Aktivitet 4 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 2 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 3 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2048 96. Frågan ej tillämplig 15 99. Uppgift saknas
VAR 353 BIDRAG: AKT 5 80 Loc 514 width 2 MD= 0 or GE 96 80L(5) Bidragit ekonomiskt, samlat in pengar: Aktivitet 5 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2053 96. Frågan ej tillämplig 15 99. Uppgift saknas
VAR 354 BIDRAG: AKT 6 80 Loc 516 width 2 MD= 0 or GE 96 80L(6) Bidragit ekonomiskt, samlat in pengar: Aktivitet 6 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2057 96. Frågan ej tillämplig 15 99. Uppgift saknas
VAR 355 KONTAKT MED MASSMEDIA 80 Loc 518 width 1 MD=0 or GE 9 80M Kontaktat, medverkat i massmedia <Se F.80 för fullständig frågetext> 193 1. Ja 1869 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 356 MASSMEDIA: AKT 1 80 Loc 519 width 2 MD= 0 or GE 96 80M(1) Kontaktat, medverkat i massmedia: Aktivitet 1 <Se F.80 för fullständig frågetext> 8 01. Boende och bostäder 3 02. Konsumentfrågor 10 03. Hälso- och sjukvård 4 04. Barnomsorg 13 05. Skola och utbildning 42 06. Arbete och arbetsliv 33 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 13 08. Den lokala miljön, trafikplaner 8 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 3 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 4 11. Invandrare och invandring 2 12. Fred och försvar 11 13. Förhållanden i andra länder 6 14. Fri- och rättigheter i Sverige 32 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 1869 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 357 MASSMEDIA: AKT 2 80 Loc 521 width 2 MD= 0 or GE 96 80M(2) Kontaktat, medverkat i massmedia: Aktivitet 2 <Se F.80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 2 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 4 05. Skola och utbildning 2 06. Arbete och arbetsliv 2 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 5 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 3 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2037 96. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 358 MASSMEDIA: AKT 3 80 Loc 523 width 2 MD= 0 or GE 96 80M(3) Kontaktat, medverkat i massmedia: Aktivitet 3 <Se F.80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2053 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 359 MASSMEDIA: AKT 4 80 Loc 525 width 2 MD= 0 or GE 96 80M(4) Kontaktat, medverkat i massmedia: Aktivitet 4 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2056 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 360 MASSMEDIA: AKT 5 80 Loc 527 width 2 MD= 0 or GE 96 80M(5) Kontaktat, medverkat i massmedia: Aktivitet 5 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 2 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2057 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 361 MASSMEDIA: AKT 6 80 Loc 529 width 2 MD= 0 or GE 96 80M(6) Kontaktat, medverkat i massmedia: Aktivitet 6 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2058 96. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 362 KONTAKT MED ADVOKAT 80 Loc 531 width 1 MD=0 or GE 9 80N Kontaktat advokat eller rättslig instans <Se F.80 för fullständig frågetext> 153 1. Ja 1909 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 363 ADVOKAT: AKT 1 80 Loc 532 width 2 MD= 0 or GE 96 80N(1) Kontaktat advokat eller rättslig instans: Aktivitet 1 <Se F.80 för fullständig frågetext> 32 01. Boende och bostäder 2 02. Konsumentfrågor 2 03. Hälso- och sjukvård 6 04. Barnomsorg 2 05. Skola och utbildning 26 06. Arbete och arbetsliv 3 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 10 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 3 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 12 14. Fri- och rättigheter i Sverige 54 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 1909 96. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 364 ADVOKAT: AKT 2 80 Loc 534 width 2 MD= 0 or GE 96 80N(2) Kontaktat advokat eller rättslig instans: Aktivitet 2 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 2 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 2 14. Fri- och rättigheter i Sverige 3 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2053 96. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 365 OLAGLIG PROTEST 80 Loc 536 width 1 MD=0 or GE 9 80O Deltagit i olaglig protestaktivitet <Se F.80 för fullständig frågetext> 9 1. Ja 2053 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 366 OLAGL. PROTEST: AKT 1 80 Loc 537 width 2 MD= 0 or GE 96 80O(1) Deltagit i olaglig protestaktivitet: Aktivitet 1 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 3 05. Skola och utbildning 2 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2053 96. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 367 OLAGL. PROTEST: AKT 2 80 Loc 539 width 2 MD= 0 or GE 96 80O(2) Deltagit i olaglig protestaktivitet: Aktivitet 2 <Se F.80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2062 96. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 368 ANNAN AKTIVITET 80 Loc 541 width 1 MD=0 or GE 9 80P Annan aktivitet <Se F.80 för fullständig frågetext> 42 1. Ja 2020 5. Nej 615 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 369 ANNAN: AKT 1 80 Loc 542 width 2 MD= 0 or GE 96 80P(1) Annan: Aktivitet 1 <Se F.80 för fullständig frågetext> 2 01. Boende och bostäder 1 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 4 05. Skola och utbildning 7 06. Arbete och arbetsliv 6 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 2 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 14 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2020 96. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 370 ANNAN: AKT 2 80 Loc 544 width 2 MD= 0 or GE 96 80P(2) Annan: Aktivitet 2 <Se F.80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 2 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 2 15. Annan fråga 615 00. Bortfall 2055 96. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 371 KRAV FRÅN LOKALA ORG 81 Loc 546 width 2 MD=90 or GE 99 81 Om man ser till vad Du själv anser: (VISA SVARSKORT 14) 81(1) Hur stor vikt fäster politikerna vid krav som förs fram av till exempel lokala organisationer eller grupper av människor? 139 00. Ingen alls 119 01. 295 02. 350 03. 235 04. 419 05. 117 06. 116 07. 60 08. 7 09. 15 10. Mycket stor 189 88. Vet ej 615 90. Bortfall 12 99. Uppgift saknas
VAR 372 FÖRA FRAM ÅSIKTER 81 Loc 548 width 2 MD=90 or GE 99 81(2) Hur stor möjlighet har människor i allmänhet att föra fram sina åsikter till politikerna? <Se F.81 för fullständig frågetext> 156 00. Ingen alls 176 01. 326 02. 278 03. 148 04. 284 05. 104 06. 182 07. 135 08. 50 09. 114 10. Mycket stor 108 88. Vet ej 615 90. Bortfall 12 99. Uppgift saknas
VAR 373 RÄTTELSE FR MYNDIGHET 81 Loc 550 width 2 MD=90 or GE 99 81(3) Hur stor möjlighet att få rättelse finns det för den som blir felaktigt behandlad av en myndighet? <Se F.81 för fullständig frågetext> 154 00. Ingen alls 259 01. 356 02. 341 03. 191 04. 300 05. 105 06. 92 07. 77 08. 13 09. 21 10. Mycket stor 151 88. Vet ej 615 90. Bortfall 13 99. Uppgift saknas
VAR 374 FÖRSTÅ POLITIKEN 81 Loc 552 width 2 MD=90 or GE 99 81(4) Hur stor förmåga har människor i allmänhet att förstå vad som händer och sker i politiken? <Se F.81 för fullständig frågetext> 71 00. Ingen alls 126 01. 337 02. 393 03. 307 04. 386 05. 112 06. 83 07. 65 08. 15 09. 21 10. Mycket stor 145 88. Vet ej 615 90. Bortfall 12 99. Uppgift saknas
VAR 375 KUNSKAP FATTA BESLUT 81 Loc 554 width 2 MD=90 or GE 99 81(5) I hur stor utsträckning har människor i allmänhet de kunskaper som behövs för att fatta politiska beslut? <Se F.81 för fullständig frågetext> 66 00. Ingen alls 164 01. 330 02. 441 03. 237 04. 369 05. 131 06. 72 07. 43 08. 11 09. 13 10. Mycket stor 184 88. Vet ej 615 90. Bortfall 12 99. Uppgift saknas
VAR 376 HÄNSYN TILL KRAV 82 Loc 556 width 2 MD=90 or GE 99 82 Om man ser till vad Du själv anser: (VISA SVARSKORT 15) 82(1) Har människor som Du större eller mindre möjligheter än andra att få politikerna att ta hänsyn till era krav? 151 00. Mycket mindre 98 01. 232 02. 225 03. 149 04. 774 05. 97 06. 98 07. 77 08. 14 09. 18 10. Mycket större 126 88. Vet ej 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 377 FÖRA FRAM KRAV 82 Loc 558 width 2 MD=90 or GE 99 82(2) Har människor som Du större eller mindre möjligheter än andra att föra fram sina krav till politikerna? <Se F.82 för fullständig frågetext> 114 00. Mycket mindre 104 01. 195 02. 169 03. 134 04. 771 05. 106 06. 153 07. 116 08. 38 09. 39 10. Mycket större 120 88. Vet ej 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 378 FÅR RÄTTELSE SJÄLV 82 Loc 560 width 2 MD=90 or GE 99 82(3) Har Du större eller mindre möjligheter än andra att få rättelse om Du skulle bli felaktigt behandlad av en myndighet? <Se F.82 för fullständig frågetext> 107 00. Mycket mindre 99 01. 141 02. 144 03. 101 04. 952 05. 97 06. 144 07. 100 08. 23 09. 21 10. Mycket större 131 88. Vet ej 615 90. Bortfall 13 99. Uppgift saknas
VAR 379 FÖRSTÅ POLITIK SJÄLV 82 Loc 562 width 2 MD=90 or GE 99 82(4) Har Du större eller mindre möjligheter än andra att förstå vad som händer och sker i politiken? <Se F.82 för fullständig frågetext> 74 00. Mycket mindre 49 01. 109 02. 162 03. 101 04. 970 05. 166 06. 153 07. 98 08. 30 09. 28 10. Mycket större 120 88. Vet ej 615 90. Bortfall 13 99. Uppgift saknas
VAR 380 FATTA BESLUT SJÄLV 82 Loc 564 width 2 MD=90 or GE 99 82(5) Har Du i större eller mindre utsträckning än andra de kunskaper som behövs för att fatta politiska beslut? <Se F.82 för fullständig frågetext> 151 00. Ingen alls 101 01. 196 02. 186 03. 142 04. 833 05. 120 06. 106 07. 68 08. 14 09. 13 10. Mycket stor 130 88. Vet ej 615 90. Bortfall 13 99. Uppgift saknas
VAR 381 DELTAR DEMONSTRATION 83 Loc 566 width 1 MD=0 or GE 9 83 Skulle Du kunna tänka Dig att delta i en demonstration som riktade sig mot myndigheters beslut, om demonstrationen hade ett syfte som Du instämde med? 1513 1. Ja, skulle kunna tänka sig att delta 473 5. Nej, skulle inte kunna tänka sig att delta 78 8. Vet inte 615 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 382 VÄPNAD REVOLT: MÖTE 84 Loc 567 width 1 MD=0 or GE 9 84 Det finns personer som har åsikter som många andra anser vara extrema. Om man tänker sig personer som strävar efter väpnad revolution. 84(1) Bör sådana personer enligt Din uppfattning få lov att hålla offentliga möten för att värva nya medlemmar 402 1. Ja 1527 5. Nej 132 8. Vet inte 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 383 VÄPNAD REVOLT: LÄRARE 84 Loc 568 width 1 MD=0 or GE 9 84(2) Bör sådana personer enligt Din uppfattning få lov att vara lärare i grundskolan <Se F.84 för fullständig frågetext> 393 1. Ja 1490 5. Nej 178 8. Vet inte 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 384 VÄPNAD REVOLT: BÖCKER 84 Loc 569 width 1 MD=0 or GE 9 84(3) Bör sådana personer enligt Din uppfattning få lov att sprida sitt budskap genom böcker <Se F.84 för fullständig frågetext> 1007 1. Ja 890 5. Nej 164 8. Vet inte 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 385 RASISTER: MÖTE 85 Loc 570 width 1 MD=0 or GE 9 85 Och om man tänker sig personer som anser att vita är överlägsna alla andra raser 85(1) Bör sådana personer enligt Din uppfattning få lov att hålla offentliga möten för att värva nya medlemmar 339 1. Ja 1589 5. Nej 133 8. Vet inte 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 386 RASISTER: LÄRARE 85 Loc 571 width 1 MD=0 or GE 9 85(2) Bör sådana personer enligt Din uppfattning få lov att vara lärare i grundskolan <Se F.85 för fullständig frågetext> 331 1. Ja 1565 5. Nej 165 8. Vet inte 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 387 RASISTER: BÖCKER 85 Loc 572 width 1 MD=0 or GE 9 85(3) Bör sådana personer enligt Din uppfattning få lov att sprida sitt budskap genom böcker <Se F.85 för fullständig frågetext> 827 1. Ja 1093 5. Nej 140 8. Vet inte 615 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 388 KVINNOR MISSGYNNAS 86 Loc 573 width 2 MD=90 or GE 99 86(1) Det finns olika uppfattningar om Sverige idag. Hur ofta förekommer det enligt Din uppfattning: (VISA SVARSKORT 16) 86(1) Att kvinnor missgynnas i förhållande till män 50 00. Förekommer aldrig 42 01. 117 02. 158 03. 119 04. 437 05. 202 06. 363 07. 266 08. 66 09. 139 10. Förekommer mycket ofta 100 88. Vet ej 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 389 OJÄMLIKHET I DOMSTOL 86 Loc 575 width 2 MD=90 or GE 99 86(2) Att människor med hög utbildning och goda inkomster får en bättre behandling av domstolarna än andra <Se F.86(1) för fullständig frågetext> 81 00. Förekommer aldrig 58 01. 105 02. 94 03. 60 04. 224 05. 191 06. 297 07. 352 08. 143 09. 260 10. Förekommer mycket ofta 194 88. Vet ej 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 390 MYNDIGH HEMLIGHÅLLER 86 Loc 577 width 2 MD=90 or GE 99 86(3) Att myndigheterna hemlighåller viktiga upplysningar som allmänheten egentligen borde få reda på <Se F.86(1) för fullständig frågetext> 24 00. Förekommer aldrig 32 01. 81 02. 131 03. 78 04. 332 05. 170 06. 286 07. 357 08. 139 09. 297 10. Förekommer mycket ofta 132 88. Vet ej 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 391 INEFFEKTIV MYNDIGHET 86 Loc 579 width 2 MD=90 or GE 99 86(4) Att myndigheter utför sina arbetsuppgifter på ett ineffektivt sätt <Se F.86(1) för fullständig frågetext> 18 00. Förekommer aldrig 29 01. 76 02. 105 03. 100 04. 420 05. 179 06. 281 07. 311 08. 133 09. 211 10. Förekommer mycket ofta 196 88. Vet ej 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 392 TJMÄN TAR MUTOR 86 Loc 581 width 2 MD=90 or GE 99 86(5) Att offentliga tjänstemän tar emot mutor <Se F.86(1) för fullständig frågetext> 84 00. Förekommer aldrig 227 01. 248 02. 231 03. 109 04. 278 05. 148 06. 152 07. 153 08. 67 09. 131 10. Förekommer mycket ofta 231 88. Vet ej 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 393 TVÅNGSOMHÄNDERTA BARN 86 Loc 583 width 2 MD=90 or GE 99 86(6) Att barn tvångsomhändertas av myndigheterna på lösa grunder <Se F.86(1) för fullständig frågetext> 115 00. Förekommer aldrig 242 01. 295 02. 263 03. 135 04. 290 05. 149 06. 134 07. 113 08. 24 09. 71 10. Förekommer mycket ofta 228 88. Vet ej 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 394 PERSONNR UTAN SKÄL 86 Loc 585 width 2 MD=90 or GE 99 86(7) Att personnumren används för att kontrollera människor utan att det egentligen finns skäl för det <Se F.86(1) för fullständig frågetext> 83 00. Förekommer aldrig 124 01. 185 02. 137 03. 93 04. 266 05. 129 06. 218 07. 267 08. 113 09. 244 10. Förekommer mycket ofta 199 88. Vet ej 615 90. Bortfall 15 99. Uppgift saknas
VAR 395 BRA SAKER GENOMFÖRS 86 Loc 587 width 2 MD=90 or GE 99 86(2) Vi har ju många stora intresseorganisationer i Sverige, till exempel sådana som företräder olika typer av anställda, lantbrukare, företagare och andra grupper. Hur ofta förekommer det enligt Din uppfattning: (VISA SVARSKORT 16) 86(8) Att intresseorganisationer bidrar till att bra saker genomförs som annars inte skulle ha kommit till stånd 6 00. Förekommer aldrig 12 01. 30 02. 77 03. 124 04. 466 05. 275 06. 368 07. 319 08. 74 09. 101 10. Förekommer mycket ofta 207 88. Vet ej 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 396 EJ MEDLEMMARS ÅSIKTER 86 Loc 589 width 2 MD=90 or GE 99 86(9) Att intresseorganisationer för fram helt andra åsikter än dem som medlemmarna har <Se F.86(2) för fullständig frågetext> 71 00. Förekommer aldrig 158 01. 286 02. 293 03. 214 04. 393 05. 136 06. 113 07. 83 08. 19 09. 13 10. Förekommer mycket ofta 280 88. Vet ej 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 397 TRYGGHET FÖR ENSKILDE 86 Loc 591 width 2 MD=90 or GE 99 86(10) Att intresseorganisationer hjälper till att skapa trygghet för den enskilde <Se F.86(2) för fullständig frågetext> 18 00. Förekommer aldrig 20 01. 83 02. 128 03. 138 04. 516 05. 227 06. 307 07. 302 08. 52 09. 69 10. Förekommer mycket ofta 199 88. Vet ej 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 398 BESLUT MOT ALLMÄNHET 86 Loc 593 width 2 MD=90 or GE 99 86(11) Att intresseorganisationer tvingar riksdag och regering att fatta beslut som inte är till allmänhetens bästa <Se F.86(2) för fullständig frågetext> 183 00. Förekommer aldrig 238 01. 306 02. 249 03. 153 04. 300 05. 113 06. 68 07. 53 08. 15 09. 23 10. Förekommer mycket ofta 356 88. Vet ej 615 90. Bortfall 16 99. Uppgift saknas
VAR 399 VIKTIGA FAKTA 86 Loc 595 width 2 MD=90 or GE 99 86(12) Att intresseorganisationer bidrar med viktiga synpunkter och fakta som annars riskerar att bli bortglömda <Se F.86(2) för fullständig frågetext> 11 00. Förekommer aldrig 23 01. 48 02. 102 03. 112 04. 420 05. 258 06. 336 07. 328 08. 98 09. 97 10. Förekommer mycket ofta 224 88. Vet ej 615 90. Bortfall 16 99. Uppgift saknas
VAR 400 ICKE-MEDLEMMAR 86 Loc 597 width 2 MD=90 or GE 99 86(13) Att myndigheterna tar för liten hänsyn till människor som inte är medlemmar i någon intresseorganisation <Se F.86(2) för fullständig frågetext> 77 00. Förekommer aldrig 89 01. 149 02. 155 03. 119 04. 381 05. 150 06. 222 07. 217 08. 86 09. 108 10. Förekommer mycket ofta 304 88. Vet ej 615 90. Bortfall 16 99. Uppgift saknas
VAR 401 MYNDH: FELBEHANDLAD 87 Loc 599 width 1 MD=0 or GE 9 87 Har Du någon gång under det senaste året blivit felaktigt eller orättvist behandlad av någon myndighet inom stat, landsting eller kommun? 218 1. Ja 1845 5. Nej 615 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 402 MYNDH: RÄTTELSE 88 Loc 600 width 1 MD=0 or GE 6 88 (OM "JA" PÅ FRÅGA 87): Försökte Du få rättelse eller ändring? 188 1. Ja 30 5. Nej 615 0. Bortfall 1845 6. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 403 RINGDE TILL MYNDH 89 Loc 601 width 1 MD=0 or GE 6 89 (OM "JA" PÅ FRÅGA 87 OCH 88): Vilken eller vilka av sakerna här på kortet gjorde Du? (VISA SVARSKORT 17) 89(1) Ringde till myndigheten 123 1. Ja 65 5. Nej 615 0. Bortfall 1875 6. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 404 SKREV TILL MYNDH 89 Loc 602 width 1 MD=0 or GE 6 89(2) Skrev till myndigheten <Se F.89 för fullständig frågetext> 84 1. Ja 104 5. Nej 615 0. Bortfall 1875 6. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 405 BESÖKT MYNDH 89 Loc 603 width 1 MD=0 or GE 6 89(3) Besökte myndigheten <Se F.89 för fullständig frågetext> 76 1. Ja 112 5. Nej 615 0. Bortfall 1875 6. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 406 ÖVERKLAGADE SKRIFLIGT 89 Loc 604 width 1 MD=0 or GE 6 89(4) Överklagade beslutet skriftligt <Se F.89 för fullständig frågetext> 69 1. Ja 119 5. Nej 615 0. Bortfall 1875 6. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 407 KLAGADE HOS JO 89 Loc 605 width 1 MD=0 or GE 6 89(5) Klagade hos JO, justitieombudsmannen <Se F.89 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 183 5. Nej 615 0. Bortfall 1875 6. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 408 KONTAKTADE POLITIKER 89 Loc 606 width 1 MD=0 or GE 6 89(6) Kontaktade en politiker eller ett politiskt parti <Se F.89 för fullständig frågetext> 8 1. Ja 179 5. Nej 615 0. Bortfall 1875 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 409 KONTAKTADE MASSMEDIA 89 Loc 607 width 1 MD=0 or GE 6 89(7) Kontaktade massmedia, till exempel genom att skriva insändare <Se F.89 för fullständig frågetext> 4 1. Ja 183 5. Nej 615 0. Bortfall 1875 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 410 KONTAKTADE ADVOKAT 89 Loc 608 width 1 MD=0 or GE 6 89(8) Kontaktade advokat eller annan juridisk hjälp <Se F.89 för fullständig frågetext> 31 1. Ja 156 5. Nej 615 0. Bortfall 1875 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 411 KONTAKTADE FÖRENING 89 Loc 609 width 1 MD=0 or GE 6 89(9) Kontaktade organisation eller förening <Se F.89 för fullständig frågetext> 23 1. Ja 164 5. Nej 615 0. Bortfall 1875 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 412 ANNAT FÖRSÖK 89 Loc 610 width 1 MD=0 or GE 6 89(0) Annat <Se F.89 för fullständig frågetext> 16 1. Ja 171 5. Nej 615 0. Bortfall 1875 6. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 413 SJÄLV SKRIVELSE 90 Loc 611 width 1 MD=0 or GE 9 90 Skulle Du kunna åta Dig att själv författa en skrivelse och överklaga ett beslut av en myndighet? 1392 1. Ja 671 5. Nej 615 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 414 HJÄLP MED SKRIVELSE 91 Loc 612 width 1 MD=0 or GE 6 91 (OM "NEJ" PÅ FRÅGA 90): Känner Du någon person som Du vet att Du skulle kunna få hjälp av i ett sådant fall? 462 1. Ja 207 5. Nej 615 0. Bortfall 1392 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 415 HJÄLP: BYGGNAD 92 Loc 613 width 1 MD=0 or GE 9 92 Det händer ju ibland att man behöver hjälp med olika saker. Har Du någon personlig bekant eller närstående som Du lätt skulle kunna få hjälp av med följande saker: 92(1) Byggnads- eller hantverkshjälp 1628 1. Ja 435 5. Nej 615 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 416 HJÄLP: VAROR 92 Loc 614 width 1 MD=0 or GE 9 92(2) Skaffa varor förmånligare än i vanliga affärer <Se F.92 för fullständig frågetext> 752 1. Ja 1308 5. Nej 615 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 417 HJÄLP: ORDNA KALAS 92 Loc 615 width 1 MD=0 or GE 9 92(3) Ordna kalas eller bjudning <Se F.92 för fullständig frågetext> 1195 1. Ja 866 5. Nej 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 418 HJÄLP: FÖRTROLIGT TAL 92 Loc 616 width 1 MD=0 or GE 9 92(4) Tala om förtroliga saker <Se F.92 för fullständig frågetext> 1737 1. Ja 322 5. Nej 615 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 419 HJÄLP: MEDICIN 92 Loc 617 width 1 MD=0 or GE 9 92(5) Medicinsk sakkunskap <Se F.92 för fullständig frågetext> 1003 1. Ja 1058 5. Nej 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 420 HJÄLP: EKONOMI 92 Loc 618 width 1 MD=0 or GE 9 92(6) Ekonomisk sakkunskap <Se F.92 för fullständig frågetext> 1233 1. Ja 828 5. Nej 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 421 HJÄLP: JURIDIK 92 Loc 619 width 1 MD=0 or GE 9 92(7) Juridisk sakkunskap <Se F.92 för fullständig frågetext> 711 1. Ja 1350 5. Nej 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 422 HJÄLP: DATATEKNIK 92 Loc 620 width 1 MD=0 or GE 9 92(8) Datateknisk sakkunskap <Se F.92 för fullständig frågetext> 871 1. Ja 1190 5. Nej 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 423 MEDB: SOLIDARITET 93 Loc 621 width 2 MD=90 or GE 99 93 Det finns ju olika uppfattningar om vad som är viktigt för att vara en god medborgare. Jag vill därför be Dig titta på de egenskaper som räknas upp på kortet. Om man ser till vad Du själv anser, hur viktigt är det: (VISA SVARSKORT 18) 93(1) Att vara solidarisk med dem som har det sämre än en själv 8 00. Inte alls viktigt 4 01. 16 02. 33 03. 29 04. 239 05. 95 06. 204 07. 394 08. 182 09. 814 10. Mycket viktigt 41 88. Vet inte 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 424 MEDB: RÖSTAR 93 Loc 623 width 2 MD=90 or GE 99 93(2) Att rösta i de allmänna valen <Se F.93 för fullständig frågetext> 45 00. Inte alls viktigt 13 01. 24 02. 20 03. 19 04. 131 05. 42 06. 87 07. 224 08. 175 09. 1263 10. Mycket viktigt 16 88. Vet inte 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 425 MEDB: EJ SMITER SKATT 93 Loc 625 width 2 MD=90 or GE 99 93(3) Att aldrig försöka smita från skatten <Se F.93 för fullständig frågetext> 45 00. Inte alls viktigt 23 01. 29 02. 48 03. 49 04. 207 05. 50 06. 111 07. 246 08. 190 09. 1030 10. Mycket viktigt 31 88. Vet inte 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 426 MEDB: EGEN UPPFATTN 93 Loc 627 width 2 MD=90 or GE 99 93(4) Att bilda sig en egen uppfattning oberoende av andra <Se F.93 för fullständig frågetext> 5 00. Inte alls viktigt 1 01. 3 02. 8 03. 8 04. 92 05. 30 06. 86 07. 268 08. 223 09. 1304 10. Mycket viktigt 30 88. Vet inte 615 90. Bortfall 15 99. Uppgift saknas
VAR 427 MEDB: FÖLJER LAGAR 93 Loc 629 width 2 MD=90 or GE 99 93(5) Att alltid följa lagar och förordningar <Se F.93 för fullständig frågetext> 19 00. Inte alls viktigt 11 01. 33 02. 38 03. 28 04. 179 05. 74 06. 202 07. 364 08. 267 09. 829 10. Mycket viktigt 15 88. Vet inte 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 428 AKTIVT FÖRENINGSLIV 93 Loc 631 width 2 MD=90 or GE 99 93(6) Att vara aktiv i föreningslivet <Se F.93 för fullständig frågetext> 178 00. Inte alls viktigt 55 01. 143 02. 166 03. 126 04. 530 05. 126 06. 221 07. 224 08. 47 09. 202 10. Mycket viktigt 41 88. Vet inte 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 429 MEDB: INFO SAMHÄLLET 93 Loc 633 width 2 MD=90 or GE 99 93(7) Att hålla sig informerad om vad som händer i samhället <Se F.93 för fullständig frågetext> 8 00. Inte alls viktigt 1 01. 7 02. 12 03. 15 04. 146 05. 71 06. 210 07. 461 08. 228 09. 883 10. Mycket viktigt 17 88. Vet inte 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 430 MEDB: SAMVETET 93 Loc 635 width 2 MD=90 or GE 99 93(8) Att vara beredd att bryta mot en lag när ens eget samvete så kräver <Se F.93 för fullständig frågetext> 194 00. Inte alls viktigt 69 01. 110 02. 76 03. 53 04. 360 05. 110 06. 181 07. 295 08. 95 09. 325 10. Mycket viktigt 191 88. Vet inte 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 431 FÖRTRO KOMM MYNDIGHET 94 Loc 637 width 2 MD=90 or GE 99 94 Hur stort förtroende har Du för: (VISA SVARSKORT 19) 94(1) De kommunala myndigheterna 91 00. Inget förtroende 50 01. 155 02. 211 03. 158 04. 635 05. 225 06. 221 07. 166 08. 37 09. 48 10. Mycket stort förtroende 62 88. Vet inte 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 432 FÖRTRO STAT MYNDIGHET 94 Loc 639 width 2 MD=90 or GE 99 94(2) De statliga myndigheterna <Se F.94 för fullständig frågetext> 74 00. Inget förtroende 47 01. 134 02. 180 03. 192 04. 628 05. 216 06. 246 07. 180 08. 45 09. 40 10. Mycket stort förtroende 77 88. Vet inte 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 433 FÖRTRO DOMSTOL 94 Loc 641 width 2 MD=90 or GE 99 94(3) Domstolarna <Se F.94 för fullständig frågetext> 42 00. Inget förtroende 24 01. 58 02. 95 03. 94 04. 418 05. 184 06. 313 07. 362 08. 167 09. 119 10. Mycket stort förtroende 183 88. Vet inte 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 434 FÖRTRO RIKSDAG 94 Loc 643 width 2 MD=90 or GE 99 94(4) Riksdagen <Se F.94 för fullständig frågetext> 59 00. Inget förtroende 36 01. 84 02. 96 03. 117 04. 507 05. 213 06. 302 07. 319 08. 100 09. 108 10. Mycket stort förtroende 118 88. Vet inte 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 435 FÖRTRO MASSMEDIA 94 Loc 645 width 2 MD=90 or GE 99 94(5) Nyhetsrapporteringen i massmedia <Se F.94 för fullständig frågetext> 52 00. Inget förtroende 66 01. 136 02. 252 03. 218 04. 533 05. 192 06. 241 07. 205 08. 66 09. 64 10. Mycket stort förtroende 34 88. Vet inte 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 436 FÖRTRO POL PARTIER 94 Loc 647 width 2 MD=90 or GE 99 94(6) Politiska partierna <Se F.94 för fullständig frågetext> 95 00. Inget förtroende 86 01. 128 02. 246 03. 253 04. 656 05. 206 06. 172 07. 93 08. 24 09. 26 10. Mycket stort förtroende 74 88. Vet inte 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 437 FÖRTRO INTRESSEORG 94 Loc 649 width 2 MD=90 or GE 99 94(7) De stora intresseorganisationerna <Se F.94 för fullständig frågetext> 63 00. Inget förtroende 39 01. 77 02. 162 03. 163 04. 652 05. 237 06. 273 07. 167 08. 34 09. 41 10. Mycket stort förtroende 151 88. Vet inte 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 438 FÖRTRO PRIV FÖRETAG 94 Loc 651 width 2 MD=90 or GE 99 94(8) De privata storföretagen <Se F.94 för fullständig frågetext> 113 00. Inget förtroende 67 01. 157 02. 233 03. 243 04. 541 05. 170 06. 164 07. 146 08. 38 09. 36 10. Mycket stort förtroende 151 88. Vet inte 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 439 FÅR VILJA IGENOM 95 Loc 653 width 2 MD=90 or GE 99 95 Jag kommer nu att beskriva några olika sorters personligheter. Hur pass väl stämmer den här beskrivningen in på Dig själv (VISA SVARSKORT 20) 95(1) En som ofta får sin vilja igenom 48 00. Stämmer inte alls på mig 25 01. 59 02. 91 03. 92 04. 629 05. 219 06. 328 07. 334 08. 100 09. 116 10. Stämmer helt och hållet in på mig 20 88. Vet inte 615 90. Bortfall 12 99. Uppgift saknas
VAR 440 TRÄFF NYA MÄNNISKOR 95 Loc 655 width 2 MD=90 or GE 99 95(2) En som tycker om att träffa nya människor <Se F.95 för fullständig frågetext> 18 00. Stämmer inte alls på mig 16 01. 36 02. 86 03. 73 04. 273 05. 147 06. 288 07. 438 08. 182 09. 502 10. Stämmer helt och hållet in på mig 4 88. Vet inte 615 90. Bortfall 10 99. Uppgift saknas
VAR 441 STÖRD AV OORDNING 95 Loc 657 width 2 MD=90 or GE 99 95(3) En som blir störd om saker och ting inte följer en bestämd ordning <Se F.95 för fullständig frågetext> 165 00. Stämmer inte alls på mig 103 01. 197 02. 221 03. 138 04. 332 05. 177 06. 200 07. 268 08. 83 09. 151 10. Stämmer helt och hållet in på mig 27 88. Vet inte 615 90. Bortfall 11 99. Uppgift saknas
VAR 442 PÅVERKAS AV ANDRA 95 Loc 659 width 2 MD=90 or GE 99 95(4) En som lätt låter sig påverkas av andra <Se F.95 för fullständig frågetext> 306 00. Stämmer inte alls på mig 197 01. 378 02. 338 03. 173 04. 320 05. 116 06. 103 07. 63 08. 20 09. 27 10. Stämmer helt och hållet in på mig 18 88. Vet inte 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 443 ANDRAS PERSPEKTIV 95 Loc 661 width 2 MD=90 or GE 99 95(5) En som gärna ser saker och ting ur andra människors perspektiv <Se F.95 för fullständig frågetext> 125 00. Stämmer inte alls på mig 72 01. 178 02. 159 03. 148 04. 489 05. 188 06. 222 07. 222 08. 78 09. 106 10. Stämmer helt och hållet in på mig 73 88. Vet inte 615 90. Bortfall 13 99. Uppgift saknas
VAR 444 LÄTT KONTAKT MYNDH 95 Loc 663 width 2 MD=90 or GE 99 95(6) En som har lätt för att ta kontakt med myndigheter och företag <Se F.95 för fullständig frågetext> 160 00. Stämmer inte alls på mig 88 01. 156 02. 169 03. 116 04. 306 05. 129 06. 222 07. 293 08. 157 09. 215 10. Stämmer helt och hållet in på mig 50 88. Vet inte 615 90. Bortfall 12 99. Uppgift saknas
VAR 445 LITE INFLYTANDE 95 Loc 665 width 2 MD=90 or GE 99 95(7) En som har lite inflytande över andra <Se F.95 för fullständig frågetext> 111 00. Stämmer inte alls på mig 86 01. 213 02. 257 03. 167 04. 560 05. 131 06. 169 07. 147 08. 49 09. 65 10. Stämmer helt och hållet in på mig 105 88. Vet inte 615 90. Bortfall 13 99. Uppgift saknas
VAR 446 MÅNGA OMKRING SIG 95 Loc 667 width 2 MD=90 or GE 99 95(8) En som trivs med många människor omkring sig <Se F.95 för fullständig frågetext> 58 00. Stämmer inte alls på mig 41 01. 115 02. 145 03. 102 04. 408 05. 130 06. 218 07. 328 08. 145 09. 364 10. Stämmer helt och hållet in på mig 7 88. Vet inte 615 90. Bortfall 12 99. Uppgift saknas
VAR 447 STÅR FÖR EGEN ÅSIKT 95 Loc 669 width 2 MD=90 or GE 99 95(9) En som alltid står för sin egen åsikt <Se F.95 för fullständig frågetext> 4 00. Stämmer inte alls på mig 6 01. 13 02. 26 03. 56 04. 225 05. 147 06. 281 07. 473 08. 273 09. 536 10. Stämmer helt och hållet in på mig 20 88. Vet inte 615 90. Bortfall 13 99. Uppgift saknas
VAR 448 LÄTT IRRITERAD 95 Loc 671 width 2 MD=90 or GE 99 95(10) En som lätt blir irriterad över andra människors beteende <Se F.95 för fullständig frågetext> 145 00. Stämmer inte alls på mig 157 01. 279 02. 253 03. 163 04. 420 05. 176 06. 186 07. 144 08. 43 09. 73 10. Stämmer helt och hållet in på mig 22 88. Vet inte 615 90. Bortfall 12 99. Uppgift saknas
VAR 449 UNDVIKER KONFLIKT 95 Loc 673 width 2 MD=90 or GE 99 95(11) En som undviker konflikter <Se F.95 för fullständig frågetext> 65 00. Stämmer inte alls på mig 56 01. 157 02. 156 03. 101 04. 331 05. 111 06. 228 07. 340 08. 175 09. 318 10. Stämmer helt och hållet in på mig 22 88. Vet inte 615 90. Bortfall 13 99. Uppgift saknas
VAR 450 ANDRAS SITUATION 95 Loc 675 width 2 MD=90 or GE 99 95(12) En som har lätt att sätta sig in i andra människors situation <Se F.95 för fullständig frågetext> 25 00. Stämmer inte alls på mig 15 01. 56 02. 89 03. 113 04. 439 05. 222 06. 332 07. 397 08. 151 09. 179 10. Stämmer helt och hållet in på mig 42 88. Vet inte 615 90. Bortfall 13 99. Uppgift saknas
VAR 451 ANDRA LYSSNAR PÅ 95 Loc 677 width 2 MD=90 or GE 99 95(13) En som andra ofta lyssnar på <Se F.95 för fullständig frågetext> 29 00. Stämmer inte alls på mig 22 01. 54 02. 92 03. 119 04. 553 05. 238 06. 330 07. 342 08. 83 09. 104 10. Stämmer helt och hållet in på mig 93 88. Vet inte 615 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 452 ACCEPTERAR AVVIKELSE 95 Loc 679 width 2 MD=90 or GE 99 95(14) En som har lätt att acceptera människor som är annorlunda <Se F.95 för fullständig frågetext> 7 00. Stämmer inte alls på mig 7 01. 17 02. 35 03. 39 04. 252 05. 160 06. 356 07. 509 08. 238 09. 410 10. Stämmer helt och hållet in på mig 31 88. Vet inte 615 90. Bortfall 12 99. Uppgift saknas
VAR 453 DÅLIGT SAMVETE 95 Loc 681 width 2 MD=90 or GE 99 95(15) En som ofta har dåligt samvete <Se F.95 för fullständig frågetext> 316 00. Stämmer inte alls på mig 293 01. 375 02. 225 03. 100 04. 284 05. 110 06. 104 07. 109 08. 52 09. 69 10. Stämmer helt och hållet in på mig 23 88. Vet inte 615 90. Bortfall 13 99. Uppgift saknas
VAR 454 SVÅRT FÖRSTÅ ANDRA 95 Loc 683 width 2 MD=90 or GE 99 95(16) En som ofta har svårt att förstå andra människors känslor <Se F.95 för fullständig frågetext> 250 00. Stämmer inte alls på mig 223 01. 422 02. 278 03. 134 04. 315 05. 97 06. 116 07. 103 08. 21 09. 43 10. Stämmer helt och hållet in på mig 58 88. Vet inte 615 90. Bortfall 13 99. Uppgift saknas
VAR 455 EGEN UPPFATTNING 95 Loc 685 width 2 MD=90 or GE 99 95(17) En som bildar sig en egen uppfattning oberoende av andra <Se F.95 för fullständig frågetext> 26 00. Stämmer inte alls på mig 18 01. 38 02. 54 03. 67 04. 291 05. 180 06. 308 07. 480 08. 219 09. 351 10. Stämmer helt och hållet in på mig 28 88. Vet inte 615 90. Bortfall 13 99. Uppgift saknas
VAR 456 ORGANISERAR 95 Loc 687 width 2 MD=90 or GE 99 95(18) En som gillar att organisera aktiviteter för andra människor <Se F.95 för fullständig frågetext> 287 00. Stämmer inte alls på mig 172 01. 254 02. 211 03. 125 04. 311 05. 112 06. 144 07. 183 08. 88 09. 149 10. Stämmer helt och hållet in på mig 25 88. Vet inte 615 90. Bortfall 12 99. Uppgift saknas
VAR 457 KÖN Loc 689 width 1 Kön 1348 1. Man 1340 2. Kvinna
VAR 458 FÖDELSEÅR Loc 690 width 2 Födelseår 07. 1907 . . 71. 1971 Kod: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 15 23 26 25 28 28 28 38 30 34 45 36 38 37 37 39 38 27 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Frek: 48 41 29 34 38 41 34 41 41 34 31 41 39 48 39 32 37 45 Kod: 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Frek: 62 59 48 49 48 53 58 36 47 43 52 48 43 55 37 51 48 43 Kod: 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 51 46 53 52 52 55 50 44 52 47 41
VAR 459 BOSTADSORT Loc 692 width 1 MD=0 or GE 9 Bostadsort 332 1. Ren landsbygd 608 2. Samhälle 791 3. Stad (men ej storstad) 330 4. Stockholm, Göteborg, Malmö 615 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 460 BOSTAD Loc 693 width 1 MD=0 or GE 9 Bostad 327 1. Lantgård eller ensamliggande villa 897 2. Villa eller radhus i småhusområde 575 3. Lägenhet i flerfamiljshus (ej höghusområde, dvs max 4-våningshus) 188 4. Lägenhet i flerfamiljshus i höghusområde (hus högre än 4 våningar) 24 7. Annan bostad 615 0. Bortfall 62 9. Uppgift saknas
VAR 461 RESULTATKOD Loc 694 width 2 Resultatkod 11. 11 . . 91. 91 Kod: 11 12 20 40 41 42 43 44 50 51 52 Frek: 126 1940 7 4 10 3 57 3 4 3 42 Kod: 53 54 60 61 62 63 64 65 66 67 90 Frek: 4 15 60 47 36 84 173 16 10 14 8 Kod: 91 Frek: 22