MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN 1987

                SSD 0474

              Huvudansvariga
              Olof Petersson
              Anders Westholm
               Göran Blomberg

          Statsvetenskapliga institutionen

         To variable list
             Uppsala universitetet

             Första SSD-upplagan
               Oktober 1995

         Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN 1987 samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  Statsvetenskapliga institutionen,Uppsala universitetet under
  ledning av Olof Petersson.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Olof Petersson, och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN
  1987 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte. Härvid
  skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i
  alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

  
                  I

                INLEDNING

  
                BAKGRUND

  Utredningen om maktfördelning och demokrati i Sverige
  tillsattes efter beslut av regeringen den 27 juni
  1985.Medborgarundersökningen ingår som en del i denna
  utredning. Huvudansvarig är Olof Petersson Statsvetenskapliga
  institution, Uppsala universitetet.
  Den ursprungliga uppläggningen av undersökningen utarbetades
  tillsammans med Helga Maria Hernes vid Institutt for
  samfunnsforskning i Oslo.
  Trots att medborgarundersökningen på några punkter går att
  jämföra med äldre mätningar rör det sig i huvudsak om frågor
  som tidigare inte ställts. De statsvetenskapliga
  väljarundersökningarna, forskningen kring kommunal demokrati
  och en del tidigare studier av politiskt deltagande kan tjäna
  som jämförelsepunkt när det gäller de politiska aspekterna av
  medborgarskapet. Men tidigare har det inte gjorts någon
  liknande systematisk undersökning i syftet att jämföra och
  innebördes relatera ett brett spektrum av medborgarroller.

                 II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Medborgarundersökningen avser att belysa svenska folkets
  påverkansmöjligheter på några centrala områden som boende,
  rollen som konsument, hälso- och sjukvård, familj,
  barntillsyn, skola, arbetsliv,föreningsliv, fritid och
  samhälle. Medborgarundersökningen omfattar 2688 personer i
  åldrarna 16-80 år, mantalskrivna i Sverige juli 1987.
  Utländska medborgare med bosättning i Sverige ingår därmed i
  undersökningen. I urvalet ingår 350 slumpmässigt utvalda gifta
  par där båda makarna intervjuades. Statistiska centralbyrån
  svarade för urvalsdragning och fältarbete.

  Frågeformuläret kom att omfatta 95 frågor, vilket motsvarar
  459 respektive 868 variabler. Formuläret uppdelades i åtta
  sammanhållna block av frågor: Bostad; Konsument; Hälso- och
  sjukvård; Familj; Barntillsyn; Skola; Arbete och utbildning;
  Föreningsliv, fritid och samhälle.
  
  Intervjuerna ägde rum vid besök i intervjupersonernas hem och
  genomfördes av statistiska centralbyråns intervjuare.
  Intervjupersonerna informerades i förväg via brev och en
  informationsfolder om undersökningen. En eller ett par dagar
  senare då intervjupersonen borde ha fått brevet togs
  telefonkontakt för att försöka komma överens om tid för
  intervju.
  Undersökningens fältarbetstid var sju veckor lång (vecka 37 -
  vecka 43 1987)

  Svarsfrekvensen uppgick till 77,9 procent.

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
  MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN 1987
                   Antal

   Bruttourval           2688
   Bortdefinierade          30
   (Avlidna, emigrerade)
  
   Nettourval            2658
   Svar               2071
   Bortfall             587

  
  För ytterligare information om undersökningen se:

  Petersson, O.,Westholm, A.& Blomberg, G. (1989): Medborgarnas
  makt.
  Stockholm: Carlssons Bokförlag
  
  
  

                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 149 (2) ÄNDRA BARNTILLSYN  M30 (3) LOC 121 WIDTH
  1
               (4) MD=0 or GE 6

   (6) M:30 Har Du under det senaste året gjort något för att
     söka åstadkomma förbättringar eller motarbeta
  försämringar     rörande tillsynen av Ditt/Dina barn?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
     18  1.  Ja
     30  5.  Nej

     74  0.  Bortfall
    224  6.  Frågan ej tillämplig
     1  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variable list


1 SSD Study NR 4741 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 002 4 ID-nummer 5 Delurval 6 Datum 7 M Boendeform 8 K Boendeform 9 M Kontakt med bostadsföreningen 10 K Kontakt med bostadsföreningen 11 M Aktivitet i bostadsföreningen 12 K Aktivitet i bostadsföreningen 13 M Aktivitet med grannarna 14 K Aktivitet med grannarna 15 M Grannarna lånar av varandra 16 K Grannarna lånar av varandra 17 M Möjlighet: Påverka bostadsreparation 18 K Möjlighet: Påverka bostadsreparation 19 M Möjlighet: Påverka ordningen utomhus 20 K Möjlighet: Påverka ordningen utomhus 21 M Möjlighet: Påverka boendekostnaden 22 K Möjlighet: Påverka boendekostnaden 23 M Möjlighet: Byta bostad 24 K Möjlighet: Byta bostad 25 M Missnöje med boendeförhållanden 26 K Missnöje med boendeförhållanden 27 M Åstadkomma ändringar i boendeförhållanden 28 K Åstadkomma ändringar i boendeförhållanden 29 M Resultat av ändringsförsök i boendeförhållanden 30 K Resultat av ändringsförsök i boendeförhållanden 31 M Det senaste årets inköp: Hushållsapparat 32 K Det senaste årets inköp: Hushållsapparat 33 M Det senaste årets inköp: Hemelektronik 34 K Det senaste årets inköp: Hemelektronik 35 M Det senaste årets inköp: Personbil 36 K Det senaste årets inköp: Personbil 37 M Det senaste årets inköp: Möbler 38 K Det senaste årets inköp: Möbler 39 M Senaste inköp 40 K Senaste inköp 41 M Möjlighet: Bedöma varans kvalitet 42 K Möjlighet: Bedöma varans kvalitet 43 M Möjlighet: Välja mellan olika fabrikat 44 K Möjlighet: Välja mellan olika fabrikat 45 M Möjlighet: Välja den bästa varan 46 K Möjlighet: Välja den bästa varan 47 M Missnöje med större inköp 48 K Missnöje med större inköp 49 M Försök att ändra större inköp 50 K Försök att ändra större inköp 51 M Resultat av ändringsförsök i större inköp 52 K Resultat av ändringsförsök i större inköp 53 M Vård för lindrig sjukdom 54 K Vård för lindrig sjukdom 55 M Vård för allvarlig sjukdom 56 K Vård för allvarlig sjukdom 57 M Intagen på sjukhus 58 K Intagen på sjukhus 59 M Kontakt med sjukvård genom anhöriga 60 K Kontakt med sjukvård genom anhöriga 61 M Möjlighet: Påverka vården 62 M Möjlighet: Påverka vården 63 M Möjlighet: Få tillräcklig vård 64 K Möjlighet: Få tillräcklig vård 65 M Möjlighet: Välja läkare 66 K Möjlighet: Välja läkare 67 M Möjlighet: Byta vårdklinik 68 K Möjlighet: Byta vårdklinik 69 M Missnöje med vården 70 K Missnöje med vården 71 M Åstadkomma ändringar i vården 72 K Åstadkomma ändringar i vården 73 M Resultat av ändringsförsök i vården 74 K Resultat av ändringsförsök i vården 75 M Civilstånd 76 K Civilstånd 77 M Barn 78 K Barn 79 M Andra i bostaden 80 K Andra i bostaden 81 M Bor tillsammans med maka 82 M Bor tillsammans med make 83 M Bor tillsammans med barn 84 K Bor tillsammans med barn 85 M Bor tillsammans med mor 86 K Bor tillsammans med mor 87 M Bor tillsammans med far 88 K Bor tillsammans med far 89 M Bor tillsammans med syskon 90 K Bor tillsammans med syskon 91 M Bor tillsammans med andra 92 K Bor tillsammans med andra 93 M Ålder barn 1 94 K Ålder barn 1 95 M Ålder barn 2 96 K Ålder barn 2 97 M Ålder barn 3 98 K Ålder barn 3 99 M Ålder barn 4 100 K Ålder barn 4 101 M Ålder barn 5 102 K Ålder barn 5 103 M Möjlighet: Bestämma inköp 104 K Möjlighet: Bestämma inköp 105 M Möjlighet att bestämma hushållsarbetet 106 K Möjlighet att bestämma hushållsarbetet 107 M Möjlighet: Bestämma tid med familjen 108 K Möjlighet: Bestämma tid med familjen 109 M Möjlighet: Bestämma barnuppfostran 110 K Möjlighet: Bestämma barnuppfostran 111 M Makar har olika uppfattningar 112 K Makar har olika uppfattningar 113 M Barntillsyn: Hemma 114 K Barntillsyn: Hemma 115 M Barntillsyn: Daghem kommunal 116 K Barntillsyn: Daghem kommunal 117 M Barntillsyn: Daghem annat 118 K Barntillsyn: Daghem annat 119 M Barntillsyn: Dagmamma kommunal 120 K Barntillsyn: Dagmamma kommunal 121 M Barntillsyn: Dagmamma privat 122 K Barntillsyn: Dagmamma privat 123 M Barntillsyn: Flerfamiljssystem kommunal 124 K Barntillsyn: Flerfamiljssystem kommunal 125 M Barntillsyn: Flerfamiljssystem annan 126 K Barntillsyn: Flerfamiljssystem annan 127 M Barntillsyn: Annat 128 K Barntillsyn: Annat 129 M Samtal med barnpassare 130 K Samtal med barnpassare 131 M Samtal med andra föräldrar 132 K Samtal med andra föräldrar 133 M Aktivitet med andra föräldrar 134 K Aktivitet med andra föräldrar 135 M Förtroendeuppdrag i barntillsyn 136 K Förtroendeuppdrag i barntillsyn 137 M Möjlighet: Påverka barntillsynens uppläggning 138 K Möjlighet: Påverka barntillsynens uppläggning 139 M Möjlighet: Påverka barnens miljö 140 K Möjlighet: Påverka barnens miljö 141 M Möjlighet: Påverka barnens sätt att umgås 142 K Möjlighet: Påverka barnens sätt att umgås 143 M Möjlighet: Byta till annan tillsynsform 144 K Möjlighet: Byta till annan tillsynsform 145 M Barntillsyn i önskad omfattning 146 K Barntillsyn i önskad omfattning 147 M Missnöjd med barntillsynen 148 K Missnöjd med barntillsynen 149 M Åstadkomma ändringar i barntillsynen 150 K Åstadkomma ändringar i barntillsynen 151 M Resultat av ändringsförsök i barntillsynen 152 K Resultat av ändringsförsök i barntillsynen 153 M Deltagande på föräldramöte 154 K Deltagande på föräldramöte 155 M Kontakt med lärare 156 K Kontakt med lärare 157 M Kontakt med hem- och skolaförening 158 K Kontakt med hem- och skolaförening 159 M Kontakt med andra föräldrar 160 K Kontakt med andra föräldrar 161 M Klasspappa 162 K Klassmamma 163 M Möjlighet: Påverka undervisningens uppläggning 164 K Möjlighet: Påverka undervisningens uppläggning 165 M Möjlighet: Påverka skolmiljön 166 K Möjlighet: Påverka skolmiljön 167 M Möjlighet: Påverka elevernas umgänge 168 K Möjlighet: Påverka elevernas umgänge 169 M Möjlighet: Byta till annan skola 170 K Möjlighet: Byta till annan skola 171 M Missnöjd med skolan 172 K Missnöjd med skolan 173 M Åstadkomma ändringar i skolförhållanden 174 K Åstadkomma ändringar i skolförhållanden 175 M Resultat av ändringsförsök i skolförhållanden 176 K Resultat av ändringsförsök i skolförhållanden 177 M Tid över till annat 178 K Tid över till annat 179 M Faderns yrke 180 K Faderns yrke 181 M Faderns yrke SEI 182 K Faderns yrke SEI 183 M Faderns yrke SOC 184 K Faderns yrke SOC 185 M Moderns yrke 186 K Moderns yrke 187 M Moderns yrke SEI 188 K Moderns yrke SEI 189 M Moderns yrke SOC 190 K Moderns yrke SOC 191 M Har själv invandrat 192 K Själv har invandrat 193 M Fadern har invandrat 194 K Fadern har invandrat 195 M Modern har invandrat 196 K Modern har invandrat 197 M Antal utbildningsår 198 K Antal utbildningsår 199 M Utbildning 200 K Utbildning 201 M Förvärvsarbete 202 K Förvärvsarbete 203 M Deltidsarbete antal timmar 204 K Deltidsarbete antal timmar 205 M Tidigare förvärvsarbete 206 K Tidigare förvärvsarbete 207 M Eget yrke 208 K Eget yrke 209 M Eget yrke SEI 210 K Eget yrke SEI 211 M Eget yrke SOC 212 K Eget yrke SOC 213 M Yrkesgrupp 214 K Yrkesgrupp 215 M Antal anställda 216 K Antal anställda 217 M Fast anställning 218 K Fast anställning 219 M Privat/offentlig tjänst 220 K Privat/offentlig tjänst 221 M Bisysselsättning 222 K Bisysselsättning 223 M Bisysselsättning yrke 224 K Bisysselsättning yrke 225 M Bisysselsättning yrke SEI 226 K Bisysselsättning yrke SEI 227 M Bisysselsättning yrke SOC 228 K Bisysselsättning yrke SOC 229 M Anställd eller företagare 230 K Anställd eller företagare 231 M Kontakt med skyddsombud 232 K Kontakt med skyddsombud 233 M Kontakt med arbetsledare 234 K Kontakt med arbetsledare 235 M Själv skyddsombud 236 K Själv skyddsombud 237 M Umgås med arbetskamrater på fritiden 238 K Umgås med arbetskamrater på fritiden 239 M Möjlighet: Bestämma arbetstiden 240 K Möjlighet: Bestämma arbetstiden 241 M Möjlighet: Bestämma arbetsdagen 242 K Möjlighet: Bestämma arbetsdagen 243 M Möjlighet: Påverka arbetsmiljön 244 K Möjlighet: Påverka arbetsmiljön 245 M Möjlighet: Påverka beslutet om arbetet 246 K Möjlighet: Påverka beslutet om arbetet 247 M Möjlighet: Byta arbetsuppgift 248 K Möjlighet: Byta arbetsuppgift 249 M Möjlighet: Byta till annan arbetsgivare 250 K Möjlighet: Byta till annan arbetsgivare 251 M Möjlighet: Påverka fackets agerande 252 K Möjlighet: Påverka fackets agerande 253 M Möjlighet: Fackets påverkan 254 K Möjlighet: Fackets påverkan 255 M Missnöjd med arbetet 256 K Missnöjd med arbetet 257 M Åstadkomma ändringar i arbetsförhållandena 258 K Åstadkomma ändringar i arbetsförhållandena 259 M Resultat av ändringsförsök i arbetsförhållandena 260 K Resultat av ändringsförsök i arbetsförhållandena 261 M Grupp som får behålla jobbet: främst 262 K Grupp som får behålla jobbet: främst 263 M Grupp som får behålla jobbet: därnäst 264 K Grupp som får behålla jobbet: därnäst 265 M Solidarisk lönepolitik 266 K Solidarisk lönepolitik 267 M Inkomstskillnaderna mellan olika grupper 268 K Inkomstskillnaderna mellan olika grupper 269 M Samhörighet med Frikyrkan 270 K Samhörighet med Frikyrkan 271 M Samhörighet med Svenska kyrkan 272 K Samhörighet med Svenska kyrkan 273 M Samhörighet med Nykterhetsrörelsen 274 K Samhörighet med Nykterhetsrörelsen 275 M Samhörighet med Arbetarrörelsen 276 K Samhörighet med Arbetarrörelsen 277 M Samhörighet med Privat företagsamhet 278 K Samhörighet med Privat företagsamhet 279 M Samhörighet med Kooperationen 280 K Samhörighet med Kooperationen 281 M Samhörighet med Folkbildningsrörelsen 282 K Samhörighet med Folkbildningsrörelsen 283 M Samhörighet med Idrottsrörelsen 284 K Samhörighet med Idrottsrörelsen 285 M Samhörighet med Miljörörelsen 286 K Samhörighet med Miljörörelsen 287 M Samhörighet med Fredsrörelsen 288 K Samhörighet med Fredsrörelsen 289 M Samhörighet med Kvinnorörelsen 290 K Samhörighet med Kvinnorörelsen 291 M Samhörighet med Solidaritetsrörelser 292 K Samhörighet med Solidaritetsrörelser 293 M Idrottsförening: medlem 294 K Idrottsförening: medlem 295 M Idrottsförening: förtroendeuppdrag 296 K Idrottsförening: förtroendeuppdrag 297 M Idrottsförening: aktivitet 298 K Idrottsförening: aktivitet 299 M Friluftsförening: medlem 300 K Friluftsförening: medlem 301 M Friluftsförening: förtroendeuppdrag 302 K Friluftsförening: förtroendeuppdrag 303 M Friluftsförening: aktivitet 304 K Friluftsförening: aktivitet 305 M Miljöorganisation: medlem 306 K Miljöorganisation: medlem 307 M Miljöorganisation: förtroendeuppdrag 308 K Miljöorganisation: förtroendeuppdrag 309 M Miljöorganisation: aktivitet 310 K Miljöorganisation: aktivitet 311 M Kulturförening: medlem 312 K Kulturförening: medlem 313 M Kulturförening: förtroendeuppdrag 314 K Kulturförening: förtroendeuppdrag 315 M Kulturförening: aktivitet 316 K Kulturförening: aktivitet 317 M Hobbyförening: medlem 318 K Hobbyförening: medlem 319 M Hobbyförening: förtroendeuppdrag 320 K Hobbyförening: förtroendeuppdrag 321 M Hobbyförening: aktivitet 322 K Hobbyförening: aktivitet 323 M Motororganisation: medlem 324 K Motororganisation: medlem 325 M Motororganisation: förtroendeuppdrag 326 K Motororganisation: förtroendeuppdrag 327 M Motororganisation: aktivitet 328 K Motororganisation: aktivitet 329 M Boendeförening: medlem 330 K Boendeförening: medlem 331 M Boendeförening: förtroendeuppdrag 332 K Boendeförening: förtroendeuppdrag 333 M Boendeförening: aktivitet 334 K Boendeförening: aktivitet 335 M Föräldraförening: medlem 336 K Föräldraförening: medlem 337 M Föräldraförening: förtroendeuppdrag 338 K Föräldraförening: förtroendeuppdrag 339 M Föräldraförening: aktivitet 340 K Föräldraförening: aktivitet 341 M Handikappförening: medlem 342 K Handikappförening: medlem 343 M Handikappförening: förtroendeuppdrag 344 K Handikappförening: förtroendeuppdrag 345 M Handikappförening: aktivitet 346 K Handikappförening: aktivitet 347 M Invandrarorganisation: medlem 348 K Invandrarorganisation: medlem 349 M Invandrarorganisation: förtroendeuppdrag 350 K Invandrarorganisation: förtroendeuppdrag 351 M Invandrarorganisation: aktivitet 352 K Invandrarorganisation: aktivitet 353 M Kvinnoorganisation: medlem 354 K Kvinnoorganisation: medlem 355 M Kvinnoorganisation: förtroendeuppdrag 356 K Kvinnoorganisation: förtroendeuppdrag 357 M Kvinnoorganisation: aktivitet 358 K Kvinnoorganisation: aktivitet 359 M Pensionärsorganisation: medlem 360 K Pensionärsorganisation: medlem 361 M Pensionärsorganisation: förtroendeuppdrag 362 K Pensionärsorganisation: förtroendeuppdrag 363 M Pensionärsorganisation: aktivitet 364 K Pensionärsorganisation: aktivitet 365 M Aktieägarförening: medlem 366 K Aktieägarförening: medlem 367 M Aktieägarförening: förtroendeuppdrag 368 K Aktieägarförening: förtroendeuppdrag 369 M Aktieägarförening: aktivitet 370 K Aktieägarförening: aktivitet 371 M Förening inom svenska kyrkan: medlem 372 K Förening inom svenska kyrkan: medlem 373 M Förening inom svenska kyrkan: förtroendeuppdrag 374 K Förening inom svenska kyrkan: förtroendeuppdrag 375 M Förening inom svenska kyrkan: aktivitet 376 K Förening inom svenska kyrkan: aktivitet 377 M Frireligiöst samfund: medlem 378 K Frireligiöst samfund: medlem 379 M Frireligiöst samfund: förtroendeuppdrag 380 K Frireligiöst samfund: förtroendeuppdrag 381 M Frireligiöst samfund: aktivitet 382 K Frireligiöst samfund: aktivitet 383 M Annat religiöst samfund: medlem 384 K Annat religiöst samfund: medlem 385 M Annat religiöst samfund: förtroendeuppdrag 386 K Annat religiöst samfund: förtroendeuppdrag 387 M Annat religiöst samfund: aktivitet 388 K Annat religiöst samfund: aktivitet 389 M Humanitär hjälporganisation: medlem 390 K Humanitär hjälporganisation: medlem 391 M Humanitär hjälporganisation: förtroendeuppdrag 392 K Humanitär hjälporganisation: förtroendeuppdrag 393 M Humanitär hjälporganisation: aktivitet 394 K Humanitär hjälporganisation: aktivitet 395 M Nykterhetsorganisation: medlem 396 K Nykterhetsorganisation: medlem 397 M Nykterhetsorganisation: förtroendeuppdrag 398 K Nykterhetsorganisation: förtroendeuppdrag 399 M Nykterhetsorganisation: aktivitet 400 K Nykterhetsorganisation: aktivitet 401 M Frivillig försvarsorganisation: medlem 402 K Frivillig försvarsorganisation: medlem 403 M Frivillig försvarsorganisation: förtroendeuppdrag 404 K Frivillig försvarsorganisation: förtroendeuppdrag 405 M Frivillig försvarsorganisation: aktivitet 406 K Frivillig försvarsorganisation: aktivitet 407 M Fredsorganisation: medlem 408 K Fredsorganisation: medlem 409 M Fredsorganisation: förtroendeuppdrag 410 K Fredsorganisation: förtroendeuppdrag 411 M Fredsorganisation: aktivitet 412 K Fredsorganisation: aktivitet 413 M Lokal aktionsgrupp: medlem 414 K Lokal aktionsgrupp: medlem 415 M Lokal aktionsgrupp: förtroendeuppdrag 416 K Lokal aktionsgrupp: förtroendeuppdrag 417 M Lokal aktionsgrupp: aktivitet 418 K Lokal aktionsgrupp: aktivitet 419 M Grupp för internationell fråga: medlem 420 K Grupp för internationell fråga: medlem 421 M Grupp för internationell fråga: förtroendeuppdrag 422 K Grupp för internationell fråga: förtroendeuppdrag 423 M Grupp för internationell fråga: aktivitet 424 K Grupp för internationell fråga: aktivitet 425 M Ordenssällskap: medlem 426 K Ordenssällskap: medlem 427 M Ordenssällskap: förtroendeuppdrag 428 K Ordenssällskap: förtroendeuppdrag 429 M Ordenssällskap: aktivitet 430 K Ordenssällskap: aktivitet 431 M Konsumentkooperativ: medlem 432 K Konsumentkooperativ: medlem 433 M Konsumentkooperativ: förtroendeuppdrag 434 K Konsumentkooperativ: förtroendeuppdrag 435 M Konsumentkooperativ: aktivitet 436 K Konsumentkooperativ: aktivitet 437 M Annat kooperativ: medlem 438 K Annat kooperativ: medlem 439 M Annat kooperativ: förtroendeuppdrag 440 K Annat kooperativ: förtroendeuppdrag 441 M Annat kooperativ: aktivitet 442 K Annat kooperativ: aktivitet 443 M Facklig organisation: medlem 444 K Facklig organisation: medlem 445 M Facklig organisation: förtroendeuppdrag 446 K Facklig organisation: förtroendeuppdrag 447 M Facklig organisation: aktivitet 448 K Facklig organisation: aktivitet 449 M Lantbrukarorganisation: medlem 450 K Lantbrukarorganisation: medlem 451 M Lantbrukarorganisation: förtroendeuppdrag 452 K Lantbrukarorganisation: förtroendeuppdrag 453 M Lantbrukarorganisation: aktivitet 454 K Lantbrukarorganisation: aktivitet 455 M Arbetsgivareförening: medlem 456 K Arbetsgivareförening: medlem 457 M Arbetsgivareförening: förtroendeuppdrag 458 K Arbetsgivareförening: förtroendeuppdrag 459 M Arbetsgivareförening: aktivitet 460 K Arbetsgivareförening: aktivitet 461 M Annan yrkesorganisation: medlem 462 K Annan yrkesorganisation: medlem 463 M Annan yrkesorganisation: förtroendeuppdrag 464 K Annan yrkesorganisation: förtroendeuppdrag 465 M Annan yrkesorganisation: aktivitet 466 K Annan yrkesorganisation: aktivitet 467 M Annan förening: medlem 468 K Annan förening: medlem 469 M Annan förening: förtroendeuppdrag 470 K Annan förening: förtroendeuppdrag 471 M Annan förening: aktivitet 472 K Annan förening: förtroendeuppdrag 473 M Facklig organisation 474 K Facklig organisation 475 M Lantbrukarorganisation 476 K Lantbrukarorganisation 477 M Arbetsgivareförening 478 K Arbetsgivareförening 479 M Annan yrkesorganisation 480 K Annan yrkesorganisation 481 M Medlem i politiskt parti 482 K Medlem i politiskt parti 483 M Förtroendepost i politisk förening 484 K Förtroendepost i politisk förening 485 M Politiskt möte under det senaste året 486 K Politiskt möte under det senaste året 487 M Förtroendeuppdrag i kommun 488 K Förtroendeuppdrag i kommun 489 M Senaste förtroendeuppdrag år 490 K Senaste förtroendeuppdrag år 491 M Bekant med kommunalpolitiker 492 K Bekant med kommunalpolitiker 493 M Intresse för politik 494 K Intresse för politik 495 M Anhängare av ett bestämt parti 496 K Anhängare av ett bestämt parti 497 M Ej anhängare av ett bestämt parti 498 K Ej anhängare av ett bestämt parti 499 M Osäker partianhängare 500 K Osäker partianhängare 501 M Bästa parti 502 K Bästa parti 503 M Röstade i kommunfullmäktigevalet 1985 504 K Röstade i kommunfullmäktigevalet 1985 505 M Deltagande i offentlig demonstration 506 K Deltagande i offentlig demonstration 507 M Talat inför ett möte i en förening 508 K Talat inför ett möte i en förening 509 M Insändare till tidning 510 K Insändare till tidning 511 M Gudstjänst under det senaste året 512 K Gudstjänst under det senaste året 513 M Antal gudstjänstbesök 514 K Antal gudstjänstbesök 515 M Fritidsaktivitet: Fiskar 516 K Fritidsaktivitet: Fiskar 517 M Fritidsaktivitet: Jagar 518 K Fritidsaktivitet: Jagar 519 M Fritidsaktivitet: Sköter trädgård 520 K Fritidsaktivitet: Sköter trädgård 521 M Fritidsaktivitet: Går på bio 522 K Fritidsaktivitet: Går på bio 523 M Fritidsaktivitet: Går på teater 524 K Fritidsaktivitet: Går på teater 525 M Fritidsaktivitet: Går på restaurang 526 K Fritidsaktivitet: Går på restaurang 527 M Fritidsaktivitet: Går på dans 528 K Fritidsaktivitet: Går på dans 529 M Fritidsaktivitet: Läser böcker 530 K Fritidsaktivitet: Läser böcker 531 M Fritidsaktivitet: Läser veckotidning 532 K Fritidsaktivitet: Läser veckotidning 533 M Fritidsaktivitet: Går i affärer 534 K Fritidsaktivitet: Går i affärer 535 M Fritidsaktivitet: Gör bilutflykter 536 K Fritidsaktivitet: Gör bilutflykter 537 M Fritidsaktivitet: Besöker släktingar 538 K Fritidsaktivitet: Besöker släktingar 539 M Fritidsaktivitet: Släktingar på besök 540 K Fritidsaktivitet: Släktingar på besök 541 M Fritidsaktivitet: Besöker vänner 542 K Fritidsaktivitet: Besöker vänner 543 M Fritidsaktivitet: Vänner och bekanta på besök 544 K Fritidsaktivitet: Vänner och bekanta på besök 545 M Fritidsaktivitet: Deltar i kurser 546 K Fritidsaktivitet: Deltar i kurser 547 M Fritidsaktivitet: Bingo 548 K Fritidsaktivitet: Bingo 549 M Fritidsaktivitet: Spelar musikinstrument 550 K Fritidsaktivitet: Spelar musikinstrument 551 M Fritidsaktivitet: Idrottar 552 K Fritidsaktivitet: Idrottar 553 M Fritidsaktivitet: Hobbyverksamhet 554 K Fritidsaktivitet: Hobbyverksamhet 555 M Fritidsaktivitet: Ser på TV 556 K Fritidsaktivitet: Ser på TV 557 M Fritidsaktivitet: Ser på video 558 K Fritidsaktivitet: Ser på video 559 M Fritidsaktivitet: Lyssnar på radio 560 K Fritidsaktivitet: Lyssnar på radio 561 M Fritidsaktivitet: Lyssnar på bandspelare 562 K Fritidsaktivitet: Lyssnar på bandspelare 563 M Fritidsaktivitet: Läser morgontidning 564 K Fritidsaktivitet: Läser morgontidning 565 M Fritidsaktivitet: Läser kvällstidning 566 K Fritidsaktivitet: Läser kvällstidning 567 M Kontakt med politiker 568 M Kontakt med politiker: Aktivitet 1 569 M Kontakt med politiker: Aktivitet 2 570 M Kontakt med politiker: Aktivitet 3 571 M Kontakt med politiker: Aktivitet 4 572 M Kontakt med politiker: Aktivitet 5 573 M Kontakt med politiker: Aktivitet 6 574 K Kontakt med politiker 575 K Kontakt med politiker: Aktivitet 1 576 K Kontakt med politiker: Aktivitet 2 577 K Kontakt med politiker: Aktivitet 3 578 K Kontakt med politiker: Aktivitet 4 579 K Kontakt med politiker: Aktivitet 5 580 M Kontakt med förening eller organisation 581 M Kontakt med organisation: Aktivitet 1 582 M Kontakt med organisation: Aktivitet 2 583 M Kontakt med organisation: Aktivitet 3 584 M Kontakt med organisation: Aktivitet 4 585 K Kontakt med förening eller organisation 586 K Kontakt med organisation: Aktivitet 1 587 K Kontakt med organisation: Aktivitet 2 588 K Kontakt med organisation: Aktivitet 3 589 K Kontakt med organisation: Aktivitet 4 590 K Kontakt med organisation: Aktivitet 5 591 K Kontakt med organisation: Aktivitet 6 592 M Kontakt med tjänsteman i stat eller kommun 593 M Kontakt med tjänsteman: Aktivitet 1 594 M Kontakt med tjänsteman: Aktivitet 2 595 M Kontakt med tjänsteman: Aktivitet 3 596 M Kontakt med tjänsteman: Aktivitet 4 597 M Kontakt med tjänsteman: Aktivitet 5 598 M Kontakt med tjänsteman: Aktivitet 6 599 K Kontakt med tjänsteman i stat eller kommun 600 K Kontakt med tjänsteman: Aktivitet 1 601 K Kontakt med tjänsteman: Aktivitet 2 602 K Kontakt med tjänsteman: Aktivitet 3 603 K Kontakt med tjänsteman: Aktivitet 4 604 K Kontakt med tjänsteman: Aktivitet 5 605 K Kontakt med tjänsteman: Aktivitet 6 606 M Arbete i politiskt parti 607 M Arbete i politiskt parti: Aktivitet 1 608 M Arbete i politiskt parti: Aktivitet 2 609 M Arbete i politiskt parti: Aktivitet 3 610 M Arbete i politiskt parti: Aktivitet 4 611 M Arbete i politiskt parti: Aktivitet 5 612 K Arbete i politiskt parti 613 K Arbete i politiskt parti: Aktivitet 1 614 K Arbete i politiskt parti: Aktivitet 2 615 K Arbete i politiskt parti: Aktivitet 3 616 K Arbete i politiskt parti: Aktivitet 4 617 K Arbete i politiskt parti: Aktivitet 5 618 K Arbete i politiskt parti: Aktivitet 6 619 M Arbete i aktionsgrupp 620 M Arbete i aktionsgrupp: Aktivitet 1 621 K Arbete i aktionsgrupp 622 K Arbete i aktionsgrupp: Aktivitet 1 623 M Arbete i annan organisation 624 M Arbete i annan organisation: Aktivitet 1 625 M Arbete i annan organisation: Aktivitet 2 626 M Arbete i annan organisation: Aktivitet 3 627 K Arbete i annan organisation 628 K Arbete i annan organisation: Aktivitet 1 629 K Arbete i annan organisation: Aktivitet 2 630 M Bär kampanjmärke 631 M Bär kampanjmärke: Aktivitet 1 632 M Bär kampanjmärke: Aktivitet 2 633 K Bär kampanjmärke 634 K Bär kampanjmärke: Aktivitet 1 635 K Bär kampanjmärke: Aktivitet 2 636 M Skriver under namninsamling 637 M Skriver under namninsamling: Aktivitet 1 638 M Skriver under namninsamling: Aktivitet 2 639 M Skriver under namninsamling: Aktivitet 3 640 M Skriver under namninsamling: Aktivitet 4 641 M Skriver under namninsamling: Aktivitet 5 642 K Skriver under namninsamling 643 K Skriver under namninsamling: Aktivitet 1 644 K Skriver under namninsamling: Aktivitet 2 645 K Skriver under namninsamling: Aktivitet 3 646 K Skriver under namninsamling: Aktivitet 4 647 M Demonstration, annan än 1 maj 648 M Demonstration, annan än 1 maj: Aktivitet 1 649 M Demonstration, annan än 1 maj: Aktivitet 2 650 K Demonstration, annan än 1 maj 651 K Demonstration, annan än 1 maj: Aktivitet 1 652 K Demonstration, annan än 1 maj: Aktivitet 2 653 M Deltagande i strejk 654 M Deltagande i strejk: Aktivitet 655 K Deltagande i strejk 656 K Deltagande i strejk: Aktivitet 657 M Varubojkott 658 M Varubojkott: Aktivitet 1 659 M Varubojkott: Aktivitet 2 660 K Varubojkott 661 K Varubojkott: Aktivitet 1 662 K Varubojkott: Aktivitet 2 663 M Ekonomiskt bidrag 664 M Ekonomiskt bidrag: Aktivitet 1 665 M Ekonomiskt bidrag: Aktivitet 2 666 M Ekonomiskt bidrag: Aktivitet 3 667 K Ekonomiskt bidrag 668 K Ekonomiskt bidrag: Aktivitet 1 669 K Ekonomiskt bidrag: Aktivitet 2 670 M Kontakt med massmedia 671 M Kontakt med massmedia: Aktivitet 1 672 M Kontakt med massmedia: Aktivitet 2 673 M Kontakt med massmedia: Aktivitet 3 674 M Kontakt med massmedia: Aktivitet 4 675 M Kontakt med massmedia: Aktivitet 5 676 M Kontakt med massmedia: Aktivitet 6 677 K Kontakt med massmedia 678 K Kontakt med massmedia: Aktivitet 1 679 K Kontakt med massmedia: Aktivitet 2 680 M Kontakt med advokat 681 M Kontakt med advokat: Aktivitet 1 682 M Kontakt med advokat: Aktivitet 2 683 K Kontakt med advokat 684 K Kontakt med advokat: Aktivitet 1 685 M Olaglig protestaktivitet 686 M Olaglig protest: Aktivitet 1 687 K Olaglig protestaktivitet 688 M Annan aktivitet 689 M Annan: Aktivitet 1 690 M Annan: Aktivitet 2 691 K Annan aktivitet 692 K Annan: Aktivitet 1 693 M Krav till politiker från lokala organisation 694 K Krav till politiker från lokala organisation 695 M Föra fram åsikter till politikerna 696 K Föra fram åsikter till politikerna 697 M Rättelse från myndighet 698 K Rättelse från myndighet 699 M Förmåga att förstå politiken 700 K Förmåga att förstå politiken 701 M Kunskap för att fatta politiska beslut 702 K Kunskap för att fatta politiska beslut 703 M Politikerna tar hänsyn till krav 704 K Politikerna tar hänsyn till krav 705 M Föra fram krav till politikerna 706 K Föra fram krav till politikerna 707 M Rättelse från myndighet för egen del 708 K Rättelse från myndighet för egen del 709 M Förmåga att själv förstå politiken 710 K Förmåga att själv förstå politiken 711 M Egna kunskaper för att fatta politiska beslut 712 K Egna kunskaper för att fatta politiska beslut 713 M Demonstration mot myndigheters beslut 714 K Demonstration mot myndigheters beslut 715 M Väpnad revolution: Hålla möten 716 K Väpnad revolution: Hålla möten 717 M Väpnad revolution: Lärare i grundskolan 718 K Väpnad revolution: Lärare i grundskolan 719 M Väpnad revolution: Sprida budskap genom böcker 720 K Väpnad revolution: Sprida budskap genom böcker 721 M Rasister: Hålla möten 722 K Rasister: Hålla möten 723 M Rasister: Lärare i grundskolan 724 K Rasister: Lärare i grundskolan 725 M Rasister: Sprida budskap genom böcker 726 K Rasister: Sprida budskap genom böcker 727 M Kvinnor missgynnas 728 K Kvinnor missgynnas 729 M Ojämlikhet i domstolar 730 K Ojämlikhet i domstolar 731 M Myndigheter hemlighåller upplysningar 732 K Myndigheter hemlighåller upplysningar 733 M Myndigheterna arbetar ineffektivt 734 K Myndigheterna arbetar ineffektivt 735 M Tjänstemän tar emot mutor 736 K Tjänstemän tar emot mutor 737 M Barn tvångsomhändertas på lösa grunder 738 K Barn tvångsomhändertas på lösa grunder 739 M Personnummer används utan skäl 740 K Personnummer används utan skäl 741 M Intresseorganisation: Bra saker genomförs 742 K Intresseorganisation: Bra saker genomförs 743 M Intresseorganisation: Andra åsikter än medlemmarnas 744 K Intresseorganisation: Andra åsikter än medlemmarnas 745 M Intresseorganisation: Trygghet för den enskilde 746 K Intresseorganisation: Trygghet för den enskilde 747 M Intresseorganisation: Riksdagsbeslut mot allmänhetens bästa 748 K Intresseorganisation: Riksdagsbeslut mot allmänhetens bästa 749 M Intresseorganisation: Viktiga synpunkter och fakta 750 K Intresseorganisation: Viktiga synpunkter och fakta 751 M Myndigheterna tar liten hänsyn till icke-medlemmar 752 K Myndigheterna tar liten hänsyn till icke-medlemmar 753 M Felaktigt behandlad av myndighet 754 K Felaktigt behandlad av myndighet 755 M Försök att få rättelse från myndighet 756 K Försök att få rättelse från myndighet 757 M Ringde till myndigheten 758 K Ringde till myndigheten 759 M Skrev till myndigheten 760 K Skrev till myndigheten 761 M Besökte myndigheten 762 K Besökte myndigheten 763 M Överklagade beslutet skriftligt 764 K Överklagade beslutet skriftligt 765 M Klagade hos JO 766 K Klagade hos JO 767 M Kontaktade politiker 768 K Kontaktade politiker 769 M Kontaktade massmedia 770 K Kontaktade massmedia 771 M Kontaktade advokat 772 K Kontaktade advokat 773 M Kontaktade organisation 774 K Kontaktade organisation 775 M Annat försök till myndigheten 776 K Annat försök till myndigheten 777 M Skriver överklagelse själv 778 K Skriver överklagelse själv 779 M Skriver överklagelse med hjälp 780 K Skriver överklagelse med hjälp 781 M Hjälp: Byggnad, hantverk 782 K Hjälp: Byggnad, hantverk 783 M Hjälp: Skaffa varor förmånligare 784 K Hjälp: Skaffa varor förmånligare 785 M Hjälp: Ordna kalas eller bjudning 786 K Hjälp: Ordna kalas eller bjudning 787 M Hjälp: Tala om förtroliga saker 788 K Hjälp: Tala om förtroliga saker 789 M Hjälp: Medicinsk sakkunskap 790 K Hjälp: Medicinsk sakkunskap 791 M Hjälp: Ekonomisk sakkunskap 792 K Hjälp: Ekonomisk sakkunskap 793 M Hjälp: Juridisk sakkunskap 794 K Hjälp: Juridisk sakkunskap 795 M Hjälp: Datateknisk sakkunskap 796 K Hjälp: Datateknisk sakkunskap 797 M God medborgare: Solidarisk 798 K God medborgare: Solidarisk 799 M God medborgare: Röstar i de allmänna valen 800 K God medborgare: Röstar i de allmänna valen 801 M God medborgare: Smiter aldrig från skatten 802 K God medborgare: Smiter aldrig från skatten 803 M God medborgare: Egen uppfattning oberoende av andra 804 K God medborgare: Egen uppfattning oberoende av andra 805 M God medborgare: Följer lagar och förordningar 806 K God medborgare: Följer lagar och förordningar 807 M God medborgare: Aktiv i föreningslivet 808 K God medborgare: Aktiv i föreningslivet 809 M God medborgare: Informerad om samhället 810 K God medborgare: Informerad om samhället 811 M God medborgare: Bryter mot lag om samvetet kräver 812 K God medborgare: Bryter mot lag om samvetet kräver 813 M Förtroende för: Kommunala myndigheter 814 K Förtroende för: Kommunala myndigheter 815 M Förtroende för: Statliga myndigheter 816 K Förtroende för: Statliga myndigheter 817 M Förtroende för: Domstolar 818 K Förtroende för: Domstolar 819 M Förtroende för: Riksdag 820 K Förtroende för: Riksdag 821 M Förtroende för: Massmedia 822 K Förtroende för: Massmedia 823 M Förtroende för: Politiska partier 824 K Förtroende för: Politiska partier 825 M Förtroende för: Intresseorganisationer 826 K Förtroende för: Intresseorganisationer 827 M Förtroende för: Privata storföretag 828 K Förtroende för: Privata storföretag 829 M Personlighet: Får sin vilja igenom 830 K Personlighet: Får sin vilja igenom 831 M Personlighet: Träffar nya människor 832 K Personlighet: Träffar nya människor 833 M Personlighet: Störd av oordning 834 K Personlighet: Störd av oordning 835 M Personlighet: Påverkas lätt av andra 836 K Personlighet: Påverkas lätt av andra 837 M Personlighet: Ser saker ur andras perspektiv 838 K Personlighet: Ser saker ur andras perspektiv 839 M Personlighet: Lätt att ta kontakt med myndigheterna 840 K Personlighet: Lätt att ta kontakt med myndigheterna 841 M Personlighet: Lite inflytande över andra 842 K Personlighet: Lite inflytande över andra 843 M Personlighet: Trivs med många människor 844 K Personlighet: Trivs med många människor 845 M Personlighet: Står för sin egen åsikt 846 K Personlighet: Står för sin egen åsikt 847 M Personlighet: Lätt irriterad 848 K Personlighet: Lätt irriterad 849 M Personlighet: Undviker konflikter 850 K Personlighet: Undviker konflikter 851 M Personlighet: Sätter sig in i andras situation 852 K Personlighet: Sätter sig in i andras situation 853 M Personlighet: Andra lyssnar på 854 K Personlighet: Andra lyssnar på 855 M Personlighet: Accepterar annorlunda människor 856 K Personlighet: Accepterar annorlunda människor 857 M Personlighet: Dåligt samvete 858 K Personlighet: Dåligt samvete 859 M Personlighet: Svårt att förstå andras känslor 860 K Personlighet: Svårt att förstå andras känslor 861 M Personlighet: Egen uppfattning 862 K Personlighet: Egen uppfattning 863 M Personlighet: Organiserar aktiviteter 864 K Personlighet: Organiserar aktiviteter 865 M Födelseår 866 K Födelseår 867 M Bostadsort 868 K Bostadsort 869 M Bostad 870 K Bostad 871 M Resultatkod 872 K Resultatkod

VAR 1 SSD STUDY NR 4741              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 4741


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Oktober 1995
VAR 3 SSD PART NR 002 Loc 6 width 3 1. Huvudundersökningen 2. Parundersökningen
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 DELURVAL Loc 16 width 1 Delurval 347 1. Personer gifta med annan person i undersökningens urvalsram: Båda makarna i urvalet 0 2. Personer gifta med annan person i undersökningens urvalsram: Bara en av makarna i urvalet 0 3. Personer ej gifta med annan person i undersökningens urvalsram
VAR 6 DATUM Loc 17 width 4 MD= 0 or GE 9999 Datum 0903. 3 september . . 1205. 5 december 74 0000. Bortfall 4 9999. Uppgift saknas Kod: 903 915 916 917 918 919 921 922 923 924 925 Frek: 1 2 5 4 1 1 6 8 5 13 1 Kod: 928 929 930 1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 Frek: 18 14 17 16 4 1 16 14 6 11 2 Kod: 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 Frek: 1 1 7 8 6 7 3 3 1 11 8 Kod: 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1102 1104 1105 1109 Frek: 7 7 2 1 1 3 3 1 1 2 1 Kod: 1117 1118 1119 1123 1124 1125 1126 1201 1202 1203 1205 Frek: 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1 Kod: 0 9999 Frek: 74 4
VAR 7 BOENDE M1 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 9 BOSTAD M:1 Jag börjar med några frågor om boende. Är det så att Du, eller Din familj, äger bostaden, har bostadsrätt eller hyr? (OM HUSHÅLLET INNEHAR BOSTADEN MED BOSTADSRÄTT: Ingår bostaden i HSB, Riksbyggen eller enskild bostadsrättsförening?) (OM HUSHÅLLET HYR BOSTADEN: Är det ett kommunalt bostadsföretag eller en privat ägare?) 188 1. Äger 17 2. Bostadsrätt - HSB, Riksbyggen 9 3. Bostadsrätt - Enskild förening 26 4. Hyr - Kommunalt bostadsföretag 24 5. Hyr - Privat ägare 1 6. Hyr - I andra hand 7 7. Annat 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 8 BOENDE K1 Loc 22 width 1 MD=0 BOSTAD K:1 Jag börjar med några frågor om boende. Är det så att Du, eller Din familj, äger bostaden, har bostadsrätt eller hyr? (OM HUSHÅLLET INNEHAR BOSTADEN MED BOSTADSRÄTT: Ingår bostaden i HSB, Riksbyggen eller enskild bostadsrättsförening?) (OM HUSHÅLLET HYR BOSTADEN: Är det ett kommunalt bostadsföretag eller en privat ägare?) 196 1. Äger 18 2. Bostadsrätt - HSB, Riksbyggen 6 3. Bostadsrätt - Enskild förening 24 4. Hyr - Kommunalt bostadsföretag 27 5. Hyr - Privat ägare 1 6. Hyr - I andra hand 6 7. Annat 69 0. Bortfall
VAR 9 KONTAKT BOFÖRENING M2 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 9 M:2 Har Du någon gång under det senaste året gjort eller varit med om något av följande: M:2(1) Varit på möte med eller på annat sätt varit i kontakt med hyresgästförening, kontaktkommitte, bostadsrättsförening, villaägarförening, radhusförening eller annan förening för boende 65 1. Ja 207 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 10 KONTAKT BOFÖRENING K2 Loc 24 width 1 MD=0 K:2 Har Du någon gång under det senaste året gjort eller varit med om något av följande: K:2(1) Varit på möte med eller på annat sätt varit i kontakt med hyresgästförening, kontaktkommitte, bostadsrättsförening, villaägarförening, radhusförening eller annan förening för boende 43 1. Ja 235 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 11 AKTIVITET BOFÖRENING M2 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 M:2(2) Deltagit i någon gemensam aktivitet, annan än medlemsmöte, som anordnats av någon sådan förening <Se F.M:2 för fullständig frågetext> 46 1. Ja 226 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 12 AKTIVITET BOFÖRENING K2 Loc 26 width 1 MD=0 K:2(2) Deltagit i någon gemensam aktivitet, annan än medlemsmöte, som anordnats av någon sådan förening <Se F.K:2 för fullständig frågetext> 44 1. Ja 234 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 13 AKTIVITET GRANNARNA M2 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 M:2(3) Deltagit i någon aktivitet tillsammans med grannarna, som inte anordnats av någon boendeförening <Se F.M:2 för fullständig frågetext> 62 1. Ja 208 5. Nej 74 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 14 AKTIVITET GRANNARNA K2 Loc 28 width 1 MD=0 K:2(3) Deltagit i någon aktivitet tillsammans med grannarna, som inte anordnats av någon boendeförening <Se F.K:2 för fullständig frågetext> 57 1. Ja 221 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 15 GRANNARNA LÅNAR M3 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 M:3 Brukar Du och Dina grannar låna saker av varandra, till exempel mat, verktyg, kokkärl etc? OM JA: Ofta eller sällan? 56 1. Ja, ofta 114 3. Ja, men sällan 101 5. Nej 1 8. Vet inte 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 16 GRANNARNA LÅNAR K3 Loc 30 width 1 MD=0 K:3 Brukar Du och Dina grannar låna saker av varandra, till exempel mat, verktyg, kokkärl etc? OM JA: Ofta eller sällan? 57 1. Ja, ofta 109 3. Ja, men sällan 112 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 17 PÅVERKA BOREPARETION M4 Loc 31 width 2 MD=90 or GE 99 M:4 Hur ser Du på Dina möjligheter att påverka Ditt boende? Om Du tycker att Du har små möjligheter väljer Du en låg siffra. Om Du tycker att Du har stora möjligheter väljer Du en hög siffra. (VISA SVARSKORT 1) M:4(1) Vilka möjligheter anser Du att Du har att påverka hur bostaden skall repareras 12 00. Inga möjligheter 7 01. 8 02. 7 03. 2 04. 16 05. 11 06. 15 07. 24 08. 14 09. 153 10. Mycket stora möjligheter 3 88. Vet ej 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 18 PÅVERKA BOREPARETION K4 Loc 33 width 2 MD=90 K:4 Hur ser Du på Dina möjligheter att påverka Ditt boende? Om Du tycker att Du har små möjligheter väljer Du en låg siffra. Om Du tycker att Du har stora möjligheter väljer Du en hög siffra. (VISA SVARSKORT 1) K:4(1) Vilka möjligheter anser Du att Du har att påverka hur bostaden skall repareras 14 00. Inga möjligheter 7 01. 8 02. 10 03. 10 04. 20 05. 9 06. 11 07. 35 08. 19 09. 131 10. Mycket stora möjligheter 4 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 19 PÅVERKA UTOMHUSORDN M4 Loc 35 width 2 MD=90 or GE 99 M:4(2) Vilka möjligheter anser Du att Du har att påverka hur det är ordnat utomhus i Ditt bostadsområde <Se F.M:4 för fullständig frågetext> 47 00. Inga möjligheter 22 01. 35 02. 23 03. 18 04. 39 05. 13 06. 21 07. 16 08. 8 09. 25 10. Mycket stora möjligheter 5 88. Vet ej 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 20 PÅVERKA UTOMHUSORDN K4 Loc 37 width 2 MD=90 K:4(2) Vilka möjligheter anser Du att Du har att påverka hur det är ordnat utomhus i Ditt bostadsområde <Se F.K:4 för fullständig frågetext> 56 00. Inga möjligheter 22 01. 26 02. 13 03. 18 04. 40 05. 10 06. 21 07. 15 08. 6 09. 31 10. Mycket stora möjligheter 20 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 21 PÅVERKA BOENDEKOSTNAD M4 Loc 39 width 2 MD=90 or GE 99 M:4(3) Vilka möjligheter anser Du att Du har att påverka kostnaden för bostaden <Se F.M:4 för fullständig frågetext> 54 00. Inga möjligheter 12 01. 28 02. 16 03. 13 04. 50 05. 10 06. 17 07. 18 08. 11 09. 38 10. Mycket stora möjligheter 5 88. Vet ej 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 22 PÅVERKA BOENDEKOSTNAD K4 Loc 41 width 2 MD=90 K:4(3) Vilka möjligheter anser Du att Du har att påverka kostnaden för bostaden <Se F.K:4 för fullständig frågetext> 64 00. Inga möjligheter 8 01. 21 02. 21 03. 12 04. 39 05. 14 06. 28 07. 17 08. 9 09. 37 10. Mycket stora möjligheter 8 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 23 MÖJLIGHET BOSTADSBYTE M4 Loc 43 width 2 MD=90 or GE 99 M:4(4) Vilka möjligheter anser Du att Du har att byta bostad om Du skulle vilja <Se F.M:4 för fullständig frågetext> 16 00. Inga möjligheter 6 01. 6 02. 11 03. 7 04. 36 05. 11 06. 12 07. 47 08. 19 09. 91 10. Mycket stora möjligheter 10 88. Vet ej 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 24 MÖJLIGHET BOSTADSBYTE K4 Loc 45 width 2 MD=90 K:4(4) Vilka möjligheter anser Du att Du har att byta bostad om Du skulle vilja <Se F.K:4 för fullständig frågetext> 26 00. Inga möjligheter 4 01. 9 02. 13 03. 4 04. 41 05. 13 06. 22 07. 34 08. 13 09. 83 10. Mycket stora möjligheter 16 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 25 MISSNÖJD MED BOENDET M5 Loc 47 width 2 MD=90 or GE 99 M:5 I vilken utsträckning har Du under det senaste året haft anledning att känna missnöje med förhållanden som rör Din bostad eller Ditt bostadsområde? (VISA SVARSKORT 2) 139 00. Inget missnöje 28 01. 24 02. 22 03. 7 04. 13 05. 11 06. 11 07. 7 08. 1 09. 8 10. Mycket stort missnöje 1 88. Vet ej 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 26 MISSNÖJD MED BOENDET K5 Loc 49 width 2 MD=90 K:5 I vilken utsträckning har Du under det senaste året haft anledning att känna missnöje med förhållanden som rör Din bostad eller Ditt bostadsområde? (VISA SVARSKORT 2) 151 00. Inget missnöje 15 01. 35 02. 9 03. 7 04. 22 05. 3 06. 9 07. 11 08. 5 09. 9 10. Mycket stort missnöje 2 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 27 ÄNDRA BOFÖRHÅLLANDE M6 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 M:6 Har Du under det senaste året gjort något för att söka åstadkomma förbättringar eller motarbeta försämringar rörande Din bostad eller Ditt bostadsområde? Till exempel tagit kontakt med hyrevärd, vicevärd, boendeförening, byggnadsnämnd, tjänsteman eller politiker. 79 1. Ja 193 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 28 ÄNDRA BOFÖRHÅLLANDE K6 Loc 52 width 1 MD=0 K:6 Har Du under det senaste året gjort något för att söka åstadkomma förbättringar eller motarbeta försämringar rörande Din bostad eller Ditt bostadsområde? Till exempel tagit kontakt med hyrevärd, vicevärd, boendeförening, byggnadsnämnd, tjänsteman eller politiker. 58 1. Ja 220 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 29 RESULTAT BOÄNDRING M7 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 6 M:7 (OM "JA" PÅ FRÅGA 6) Fick Du i huvudsak Dina önskemål tillgodosedda? 48 1. Ja 11 3. Ännu ovisst 20 5. Nej 74 0. Bortfall 193 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 30 RESULTAT BOÄNDRING K7 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 6 K:7 (OM "JA" PÅ FRÅGA 6) Fick Du i huvudsak Dina önskemål tillgodosedda? 34 1. Ja 9 3. Ännu ovisst 15 5. Nej 69 0. Bortfall 220 6. Frågan ej tillämplig
VAR 31 KÖPT HUSHÅLLSAPPARAT M8 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 KONSUMENT M:8 Har Du under det senaste året köpt något av följande: (Gäller även om IP som del i familjen köpt något) M:8(1) Större hushållsapparat, som till exempel tvättmaskin, diskmaskin, frys eller mikrovågsugn 80 1. Ja 191 5. Nej 74 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 32 KÖPT HUSHÅLLSAPPARAT K8 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 KONSUMENT K:8 Har Du under det senaste året köpt något av följande: (Gäller även om IP som del i familjen köpt något) K:8(1) Större hushållsapparat, som till exempel tvättmaskin, diskmaskin, frys eller mikrovågsugn 81 1. Ja 196 5. Nej 69 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 33 KÖPT HEMELEKTRONIK M8 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 M:8(2) Hemelektronik, som till exempel TV, video, stereo eller datautrustning <Se F.M:8 för fullständig frågetext> 86 1. Ja 185 5. Nej 74 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 34 KÖPT HEMELEKTRONIK K8 Loc 58 width 1 MD=0 K:8(2) Hemelektronik, som till exempel TV, video, stereo eller datautrustning <Se F.K:8 för fullständig frågetext> 78 1. Ja 200 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 35 KÖPT PERSONBIL M8 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 M:8(3) Personbil <Se F.M:8 för fullständig frågetext> 77 1. Ja 194 5. Nej 74 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 36 KÖPT PERSONBIL K8 Loc 60 width 1 MD=0 K:8(3) Personbil <Se F.K:8 för fullständig frågetext> 71 1. Ja 207 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 37 KÖPT MÖBLER M8 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 M:8(4) Möbler <Se F.M:8 för fullständig frågetext> 90 1. Ja 180 5. Nej 74 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 38 KÖPT MÖBLER K8 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 K:8(4) Möbler <Se F.K:8 för fullständig frågetext> 90 1. Ja 187 5. Nej 69 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 39 SENASTE INKÖP M9 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 6 M:9 (OM "JA" PÅ FRÅGA 8): Vilket var det som Du senast köpte? 49 1. Större hushållsapparat 40 2. Hemelektronik 43 3. Personbil 51 4. Möbler 74 0. Bortfall 89 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 40 SENASTE INKÖP K9 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 6 K:9 (OM "JA" PÅ FRÅGA 8): Vilket var det som Du senast köpte? 47 1. Större hushållsapparat 38 2. Hemelektronik 45 3. Personbil 57 4. Möbler 69 0. Bortfall 91 6. Frågan ej tillämplig
VAR 41 VARANS KVALITET M10 Loc 65 width 2 MD=90 or GE 96 M:10 (OM "JA" PÅ FRÅGA 8): När det gäller den senast inköpta varan: (VISA SVARSKORT 1) M:10(1) Vilka möjligheter hade Du att bedöma den inköpta varans kvalitet? 12 00. Inga möjligheter 1 01. 2 02. 2 03. 3 04. 24 05. 12 06. 18 07. 47 08. 12 09. 47 10. Mycket stora möjligheter 3 88. Vet ej 74 90. Bortfall 89 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 42 VARANS KVALITET M10 Loc 67 width 2 MD=90 or GE 96 K:10 (OM "JA" PÅ FRÅGA 8): När det gäller den senast inköpta varan: (VISA SVARSKORT 1) K:10(1) Vilka möjligheter hade Du att bedöma den inköpta varans kvalitet? 19 00. Inga möjligheter 4 01. 7 02. 5 03. 8 04. 31 05. 12 06. 10 07. 31 08. 13 09. 45 10. Mycket stora möjligheter 2 88. Vet ej 69 90. Bortfall 91 96. Frågan ej tillämplig
VAR 43 VÄLJA FABRIKAT M10 Loc 69 width 2 MD=90 or GE 96 M:10(2) Vilka möjligheter fanns det att välja mellan olika fabrikat eller modeller till det pris som Du var villig att betala? <Se F.M:10 för fullständig frågetext> 12 00. Inga möjligheter 2 01. 10 02. 6 03. 5 04. 32 05. 10 06. 7 07. 33 08. 8 09. 55 10. Mycket stora möjligheter 3 88. Vet ej 74 90. Bortfall 89 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 44 VÄLJA FABRIKAT K10 Loc 71 width 2 MD=90 or GE 96 K:10(2) Vilka möjligheter fanns det att välja mellan olika fabrikat eller modeller till det pris som Du var villig att betala? <Se F.K:10 för fullständig frågetext> 14 00. Inga möjligheter 5 01. 8 02. 7 03. 3 04. 34 05. 14 06. 10 07. 36 08. 15 09. 30 10. Mycket stora möjligheter 11 88. Vet ej 69 90. Bortfall 91 96. Frågan ej tillämplig
VAR 45 BÄSTA VARAN M10 Loc 73 width 2 MD=90 or GE 96 M:10(3) Vilka möjligheter hade Du att avgöra om den inköpta varan var den bästa till det pris som Du var villig att betala? <Se F.M:10 för fullständig frågetext> 8 00. Inga möjligheter 2 01. 12 02. 6 03. 6 04. 29 05. 9 06. 18 07. 42 08. 13 09. 28 10. Mycket stora möjligheter 10 88. Vet ej 74 90. Bortfall 89 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 46 BÄSTA VARAN K10 Loc 75 width 2 MD=90 or GE 96 K:10(3) Vilka möjligheter hade Du att avgöra om den inköpta varan var den bästa till det pris som Du var villig att betala? <Se F.K:10 för fullständig frågetext> 15 00. Inga möjligheter 5 01. 8 02. 10 03. 1 04. 41 05. 6 06. 10 07. 41 08. 7 09. 31 10. Mycket stora möjligheter 12 88. Vet ej 69 90. Bortfall 91 96. Frågan ej tillämplig
VAR 47 MISSNÖJE MED INKÖP M11 Loc 77 width 2 MD=90 or GE 96 M:11 (OM "JA" PÅ FRÅGA M:8): I vilken utsträckning har Du haft anledning att känna missnöje med de större inköp som Du gjort under det senaste året? (VISA SVARSKORT 2) 122 00. Inget missnöje 20 01. 18 02. 5 03. 2 04. 1 05. 5 06. 2 07. 2 08. 0 09. 5 10. Mycket stort missnöje 1 88. Vet ej 74 90. Bortfall 89 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 48 MISSNÖJE MED INKÖP K11 Loc 79 width 2 MD=90 or GE 96 K:11 (OM "JA" PÅ FRÅGA K:8): I vilken utsträckning har Du haft anledning att känna missnöje med de större inköp som Du gjort under det senaste året? (VISA SVARSKORT 2) 130 00. Inget missnöje 15 01. 9 02. 6 03. 3 04. 9 05. 4 06. 2 07. 2 08. 5 09. 2 10. Mycket stort missnöje 69 90. Bortfall 91 96. Frågan ej tillämplig
VAR 49 ÄNDRA INKÖP M12 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 6 M:12 (OM "JA" PÅ FRÅGA M:8): Har Du gjort något försök att få rättelse för något större inköp som Du har gjort under det senaste året? 31 1. Ja 152 5. Nej 74 0. Bortfall 89 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 50 ÄNDRA INKÖP K12 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 6 K:12 (OM "JA" PÅ FRÅGA K:8): Har Du gjort något försök att få rättelse för något större inköp som Du har gjort under det senaste året? 33 1. Ja 154 5. Nej 69 0. Bortfall 91 6. Frågan ej tillämplig
VAR 51 RESULTAT INKÖPSÄNDR M13 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 6 M:13 (OM "JA" PÅ FRÅGA M:8 OCH M:12): Fick Du i huvudsak Dina önskemål tillgodosedda? 22 1. Ja 3 3. Ännu ovisst 6 5. Nej 74 0. Bortfall 241 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 52 RESULTAT INKÖPSÄNDR K13 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 6 K:13 (OM "JA" PÅ FRÅGA K:8 OCH K:12): Fick Du i huvudsak Dina önskemål tillgodosedda? 23 1. Ja 5 3. Ännu ovisst 5 5. Nej 69 0. Bortfall 245 6. Frågan ej tillämplig
VAR 53 VÅRD LINDRIG SJUKDOM M14 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD M:14 Jag skulle vilja fortsätta med att ställa några frågor om Dina erfarenheter av sjukvården här i landet. Har Du själv under det senaste året gjort eller varit med om något av följande: M:14(1) Sökt eller fått vård för någon lindrig sjukdom eller åkomma 132 1. Ja 140 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 54 VÅRD LINDRIG SJUKDOM K14 Loc 86 width 1 MD=0 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD K:14 Jag skulle vilja fortsätta med att ställa några frågor om Dina erfarenheter av sjukvården här i landet. Har Du själv under det senaste året gjort eller varit med om något av följande: K:14(1) Sökt eller fått vård för någon lindrig sjukdom eller åkomma 163 1. Ja 115 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 55 VÅRD ALLVARL SJUKDOM M14 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 M:14(2) Sökt eller fått vård för någon allvarlig sjukdom eller åkomma <Se F.M:14 för fullständig frågetext> 43 1. Ja 229 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 56 VÅRD ALLVARL SJUKDOM K14 Loc 88 width 1 MD=0 K:14(2) Sökt eller fått vård för någon allvarlig sjukdom eller åkomma <Se F.K:14 för fullständig frågetext> 52 1. Ja 226 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 57 INTAGEN PÅ SJUKHUS M14 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 M:14(3) Varit intagen på sjukhus eller annan vårdinrättning <Se F.M:14 för fullständig frågetext> 43 1. Ja 229 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 58 INTAGEN PÅ SJUKHUS K14 Loc 90 width 1 MD=0 K:14(3) Varit intagen på sjukhus eller annan vårdinrättning <Se F.K:14 för fullständig frågetext> 50 1. Ja 228 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 59 VÅRD ANHÖRIGA M14 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 M:14(4) Kommit i kontakt med sjukvården genom någon nära anhörigs vårdbehov <Se F.M:14 för fullständig frågetext> 110 1. Ja 162 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 60 VÅRD ANHÖRIGA K14 Loc 92 width 1 MD=0 K:14(4) Kommit i kontakt med sjukvården genom någon nära anhörigs vårdbehov <Se F.K:14 för fullständig frågetext> 134 1. Ja 144 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 61 PÅVERKA VÅRDEN M15 Loc 93 width 2 MD=90 or GE 96 M:15 (OM "JA" PÅ FRÅGA M:14): När det gäller vården av Dig/Din anhörige, vad anser Du om Dina möjligheter att: (VISA SVARSKORT 1) M:15(1) Påverka vården ifråga om sådant som Du kan tänkas ha önskemål om 33 00. Inga möjligheter 22 01. 26 02. 15 03. 8 04. 28 05. 9 06. 13 07. 12 08. 3 09. 13 10. Mycket stora möjligheter 17 88. Vet ej 74 90. Bortfall 73 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 62 PÅVERKA VÅRDEN K15 Loc 95 width 2 MD=90 or GE 96 K:15 (OM "JA" PÅ FRÅGA K:14): När det gäller vården av Dig/Din anhörige, vad anser Du om Dina möjligheter att: (VISA SVARSKORT 1) K:15(1) Påverka vården ifråga om sådant som Du kan tänkas ha önskemål om 46 00. Inga möjligheter 23 01. 26 02. 11 03. 7 04. 20 05. 16 06. 17 07. 20 08. 5 09. 16 10. Mycket stora möjligheter 16 88. Vet ej 69 90. Bortfall 55 96. Frågan ej tillämplig
VAR 63 TILLRÄCKLIG VÅRD M15 Loc 97 width 2 MD=90 or GE 96 M:15(2) Få vård i tillräcklig omfattning <Se F.M:15 för fullständig frågetext> 15 00. Inga möjligheter 9 01. 13 02. 14 03. 9 04. 17 05. 12 06. 20 07. 35 08. 15 09. 35 10. Mycket stora möjligheter 5 88. Vet ej 74 90. Bortfall 73 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 64 TILLRÄCKLIG VÅRD K15 Loc 99 width 2 MD=90 or GE 96 K:15(2) Få vård i tillräcklig omfattning <Se F.K:15 för fullständig frågetext> 18 00. Inga möjligheter 8 01. 17 02. 9 03. 10 04. 29 05. 9 06. 16 07. 31 08. 26 09. 44 10. Mycket stora möjligheter 6 88. Vet ej 69 90. Bortfall 55 96. Frågan ej tillämplig
VAR 65 VÄLJA LÄKARE M15 Loc 101 width 2 MD=90 or GE 96 M:15(3) Välja den läkare som Du vill ha <Se F.M:15 för fullständig frågetext> 67 00. Inga möjligheter 18 01. 14 02. 10 03. 7 04. 15 05. 9 06. 4 07. 12 08. 5 09. 29 10. Mycket stora möjligheter 9 88. Vet ej 74 90. Bortfall 73 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 66 VÄLJA LÄKARE K15 Loc 103 width 2 MD=90 or GE 96 K:15(3) Välja den läkare som Du vill ha <Se F.K:15 för fullständig frågetext> 72 00. Inga möjligheter 18 01. 16 02. 13 03. 1 04. 20 05. 8 06. 4 07. 18 08. 13 09. 30 10. Mycket stora möjligheter 10 88. Vet ej 69 90. Bortfall 55 96. Frågan ej tillämplig
VAR 67 BYTA VÅRDKLINIK M15 Loc 105 width 2 MD=90 or GE 96 M:15(4) Byta till en annan mottagning eller vårdklinik om Du skulle vilja <Se F.M:15 för fullständig frågetext> 66 00. Inga möjligheter 10 01. 11 02. 10 03. 3 04. 20 05. 4 06. 10 07. 10 08. 9 09. 20 10. Mycket stora möjligheter 26 88. Vet ej 74 90. Bortfall 73 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 68 BYTA VÅRDKLINIK K15 Loc 107 width 2 MD=90 or GE 96 K:15(4) Byta till en annan mottagning eller vårdklinik om Du skulle vilja <Se F.K:15 för fullständig frågetext> 78 00. Inga möjligheter 12 01. 15 02. 12 03. 8 04. 24 05. 2 06. 4 07. 14 08. 3 09. 19 10. Mycket stora möjligheter 32 88. Vet ej 69 90. Bortfall 55 96. Frågan ej tillämplig
VAR 69 MISSNÖJE MED VÅRDEN M16 Loc 109 width 2 MD=90 or GE 96 M:16 (OM "JA" PÅ FRÅGA M:14): I vilken utsträckning har Du under det senaste året haft anledning att känna missnöje med förhållanden som rör vården av Dig/Din anhörige? (VISA SVARSKORT 2) 104 00. Inget missnöje 13 01. 16 02. 6 03. 4 04. 18 05. 5 06. 11 07. 5 08. 3 09. 12 10. Mycket stort missnöje 2 88. Vet ej 74 90. Bortfall 73 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 70 MISSNÖJE MED VÅRDEN K16 Loc 111 width 2 MD=90 or GE 96 K:16 (OM "JA" PÅ FRÅGA K:14): I vilken utsträckning har Du under det senaste året haft anledning att känna missnöje med förhållanden som rör vården av Dig/Din anhörige? (VISA SVARSKORT 2) 102 00. Inget missnöje 13 01. 18 02. 10 03. 5 04. 25 05. 5 06. 11 07. 9 08. 2 09. 21 10. Mycket stort missnöje 2 88. Vet ej 69 90. Bortfall 55 96. Frågan ej tillämplig
VAR 71 ÄNDRA VÅRD M17 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 6 M:17 (OM "JA" PÅ FRÅGA M:14): Har Du under det senaste året gjort något för att söka åstadkomma förbättringar rörande vården av Dig/Din anhöriga? 32 1. Ja 167 5. Nej 74 0. Bortfall 73 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 72 ÄNDRA VÅRD K17 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 6 K:17 (OM "JA" PÅ FRÅGA K:14): Har Du under det senaste året gjort något för att söka åstadkomma förbättringar rörande vården av Dig/Din anhöriga? 50 1. Ja 173 5. Nej 69 0. Bortfall 55 6. Frågan ej tillämplig
VAR 73 RESULTAT ÄNDR VÅRD M18 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 6 M:18 (OM "JA" PÅ FRÅGA M:14 OCH M:17): Fick Du i huvudsak Dina önskemål tillgodosedda? 16 1. Ja 4 3. Ännu ovisst 12 5. Nej 74 0. Bortfall 240 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 74 RESULTAT ÄNDR VÅRD K18 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 6 K:18 (OM "JA" PÅ FRÅGA K:14 OCH K:17): Fick Du i huvudsak Dina önskemål tillgodosedda? 22 1. Ja 4 3. Ännu ovisst 24 5. Nej 69 0. Bortfall 228 6. Frågan ej tillämplig
VAR 75 CIVILSTÅND M19 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 FAMILJ M:19 När det gäller Ditt civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst in på Din situation? (VISA SVARSKORT 3) 271 1. Gift 0 2. Sammanboende 0 3. Ogift 1 4. Frånskild 0 5. Änka/änkling 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 76 CIVILSTÅND K19 Loc 118 width 1 MD=0 FAMILJ K:19 När det gäller Ditt civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst in på Din situation? (VISA SVARSKORT 3) 277 1. Gift 1 2. Sammanboende 0 3. Ogift 0 4. Frånskild 0 5. Änka/änkling 69 0. Bortfall
VAR 77 BARN M20 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 M:20 Har Du några barn? 245 1. Ja 27 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 78 BARN K20 Loc 120 width 1 MD=0 K:20 Har Du några barn? 254 1. Ja 24 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 79 ANDRA I BOSTADEN M21 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 M:21 Bor det några andra personer i bostaden utöver Dig själv? 268 1. Ja 4 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 80 ANDRA I BOSTADEN K21 Loc 122 width 1 MD=0 K:21 Bor det några andra personer i bostaden utöver Dig själv? 275 1. Ja 3 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 81 BOR MED MAKA M22 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 6 M:22 Vilka personer? M:22(1) IP:s maka/sammanboende 265 1. Markerat 3 5. Ej markerat 74 0. Bortfall 4 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 82 BOR MED MAKE K22 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 6 K:22 Vilka personer? K:22(1) IP:s make/sammanboende 274 1. Markerat 1 5. Ej markerat 69 0. Bortfall 3 6. Frågan ej tillämplig
VAR 83 BOR MED BARN M22 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 7 M:22(2) Hemmavarande barn till IP eller /maka/sammanboende <Se F.M:22 för fullständig frågetext> 47 1. 1 barn 50 2. 2 barn 32 3. 3 barn 3 4. 4 barn 1 5. 5 barn 135 6. Ej markerat 74 0. Bortfall 4 7. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 84 BOR MED BARN K22 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 7 K:22(2) Hemmavarande barn till IP eller make/sammanboende <Se F.K:22 för fullständig frågetext> 50 1. 1 barn 52 2. 2 barn 36 3. 3 barn 3 4. 4 barn 1 5. 5 barn 133 6. Ej markerat 69 0. Bortfall 3 7. Frågan ej tillämplig
VAR 85 BOR MED MOR M22 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 6 M:22(3) IP:s mor (även fostermor) <Se F.M:22 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 268 5. Ej markerat 74 0. Bortfall 4 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 86 BOR MED MOR K22 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 6 K:22(3) IP:s mor (även fostermor) <Se F.K:22 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 274 5. Ej markerat 69 0. Bortfall 3 6. Frågan ej tillämplig
VAR 87 BOR MED FAR M22 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 6 M:22(4) IP:s far (även fosterfar) <Se F.M:22 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 268 5. Ej markerat 74 0. Bortfall 4 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 88 BOR MED FAR K22 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 6 K:22(4) IP:s far (även fosterfar) <Se F.K:22 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 273 5. Ej markerat 69 0. Bortfall 3 6. Frågan ej tillämplig
VAR 89 BOR MED SYSKON M22 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 6 M:22(5) Syskon till IP <Se F.M:22 för fullständig frågetext> 0 1. 1 syskon 268 5. Ej markerat 74 0. Bortfall 4 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 90 BOR MED SYSKON K22 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 6 K:22(5) Syskon till IP <Se F.K:22 för fullständig frågetext> 0 1. 1 syskon 275 5. Ej markerat 69 0. Bortfall 3 6. Frågan ej tillämplig
VAR 91 BOR MED ANDRA M22 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 6 M:22(6) Övriga som bor i bostaden <Se F.M:22 för fullständig frågetext> 1 1. 1 annan 1 2. 2 andra 266 5. Ej markerat 74 0. Bortfall 4 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 92 BOR MED ANDRA K22 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 6 K:22(6) Övriga som bor i bostaden <Se F.K:22 för fullständig frågetext> 0 1. 1 annan 1 2. 2 andra 274 5. Ej markerat 69 0. Bortfall 3 6. Frågan ej tillämplig
VAR 93 ÅLDER BARN 1 M23 Loc 135 width 2 MD=90 or GE 96 M:23 OM DET ENLIGT FÖREGÅENDE FRÅGA FINNS HEMMAVARANDE BARN: Hur gamla är de hemmavarande barnen? M:23(1) Barn 1 (Det yngsta barnets ålder) 00. 0 år . . 57. 57 år 74 90. Bortfall 138 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 8 9 4 4 8 5 6 4 1 8 8 5 7 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 27 Frek: 9 4 1 5 4 4 7 6 3 3 3 1 1 Kod: 29 37 42 48 55 57 90 96 99 Frek: 1 1 1 1 1 1 74 138 1
VAR 94 ÅLDER BARN 1 K23 Loc 137 width 2 MD=90 or GE 96 K:23 OM DET ENLIGT FÖREGÅENDE FRÅGA FINNS HEMMAVARANDE BARN: Hur gamla är de hemmavarande barnen? K:23(1) Barn 1 (Det yngsta barnets ålder) 00. 0 år . . 55. 55 ÅR 69 90. Bortfall 136 96. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 9 10 5 4 6 5 7 5 4 8 9 4 6 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 Frek: 8 3 2 6 6 4 7 6 4 4 1 2 1 Kod: 27 29 37 42 48 55 90 96 Frek: 1 1 1 1 1 1 69 136
VAR 95 ÅLDER BARN 2 M23 Loc 139 width 2 MD=90 or GE 96 M:23(2) Barn 2 <Se F.M:23 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 22. 22 år 74 90. Bortfall 185 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 1 2 4 3 3 8 4 3 6 5 6 3 4 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 90 96 99 Frek: 6 6 5 5 4 3 2 2 2 74 185 1
VAR 96 ÅLDER BARN 2 K23 Loc 141 width 2 MD=90 or GE 96 K:23(2) Barn 2 <Se F.K:23 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 22. 22 år 69 90. Bortfall 186 96. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 1 2 4 4 3 9 3 2 7 5 7 4 3 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 90 96 Frek: 7 7 5 4 5 3 3 2 2 69 186
VAR 97 ÅLDER BARN 3 M23 Loc 143 width 2 MD=90 or GE 96 M:23(3) Barn 3 <Se F.M:23 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 21. 21 år 74 90. Bortfall 235 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 0 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 Frek: 1 1 3 2 1 7 1 1 2 6 3 1 2 Kod: 17 18 19 21 90 96 99 Frek: 1 1 3 1 74 235 1
VAR 98 ÅLDER BARN 3 K23 Loc 145 width 2 MD=90 or GE 96 K:23(3) Barn 3 <Se F.K:23 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 21. 21 år 69 90. Bortfall 238 96. Frågan ej tillämplig Kod: 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 1 1 3 1 2 6 1 1 2 1 8 5 1 Kod: 16 17 18 19 21 90 96 Frek: 2 1 1 2 1 69 238
VAR 99 ÅLDER BARN 4 M23 Loc 147 width 2 MD=90 or GE 96 M:23(4) Barn 4 <Se F.M:23 för fullständig frågetext> 10. 10 år . . 20. 20 år 74 90. Bortfall 267 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 10 11 20 90 96 99 Frek: 2 1 1 74 267 2
VAR 100 ÅLDER BARN 4 K23 Loc 149 width 2 MD=90 or GE 96 K:23(4) Barn 4 <Se F.K:23 för fullständig frågetext> 10. 10 år . . 20. 20 år 69 90. Bortfall 274 96. Frågan ej tillämplig Kod: 10 11 20 90 96 Frek: 2 1 1 69 274
VAR 101 ÅLDER BARN 5 M23 Loc 151 width 2 MD=90 or GE 96 M:23(5) Barn 5 <Se F.M:23 för fullständig frågetext> 1 14. 14 år 74 90. Bortfall 270 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 102 ÅLDER BARN 5 K23 Loc 153 width 2 MD=90 or GE 96 K:23(5) Barn 5 <Se F.K:23 för fullständig frågetext> 1 14. 14 år 69 90. Bortfall 277 96. Frågan ej tillämplig
VAR 103 BESTÄMMA INKÖP M24 Loc 155 width 2 MD=90 or GE 96 M:24 Ibland kan det ju råda delade meningar inom en familj. Om det skulle vara så att Du och Din maka/sammanboende har olika uppfattningar, vilka möjligheter anser Du att Du har att få Din vilja igenom när det gäller: (VISA SVARSKORT 1) M:24(1) Större inköp till familjen eller hemmet 2 00. Inga möjligheter 0 01. 2 02. 1 03. 5 04. 131 05. 16 06. 27 07. 32 08. 6 09. 37 10. Mycket stora möjligheter 4 88. Vet ej 74 90. Bortfall 4 96. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas
VAR 104 BESTÄMMA INKÖP K24 Loc 157 width 2 MD=90 or GE 96 K:24 Ibland kan det ju råda delade meningar inom en familj. Om det skulle vara så att Du och Din make/sammanboende har olika uppfattningar, vilka möjligheter anser Du att Du har att få Din vilja igenom när det gäller: (VISA SVARSKORT 1) K:24(1) Större inköp till familjen eller hemmet 0 00. Inga möjligheter 1 01. 2 02. 2 03. 2 04. 107 05. 9 06. 18 07. 42 08. 23 09. 67 10. Mycket stora möjligheter 1 88. Vet ej 69 90. Bortfall 3 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 105 BESTÄMMA HUSHÅLLSARB M24 Loc 159 width 2 MD=90 or GE 96 M:24(2) Hur hushållsarbetet skall fördelas <Se F.M:24 för fullständig frågetext> 9 00. Inga möjligheter 5 01. 5 02. 15 03. 7 04. 137 05. 15 06. 17 07. 13 08. 4 09. 29 10. Mycket stora möjligheter 7 88. Vet ej 74 90. Bortfall 4 96. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas
VAR 106 BESTÄMMA HUSHÅLLSARB K24 Loc 161 width 2 MD=90 or GE 96 K:24(2) Hur hushållsarbetet skall fördelas <Se F.K:24 för fullständig frågetext> 4 00. Inga möjligheter 9 01. 10 02. 12 03. 5 04. 87 05. 9 06. 18 07. 39 08. 16 09. 62 10. Mycket stora möjligheter 2 88. Vet ej 69 90. Bortfall 3 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 107 BESTÄMMA TID FAMILJ M24 Loc 163 width 2 MD=90 or GE 96 M:24(3) Hur mycket tid som skall ägnas åt familjen <Se F.M:24 för fullständig frågetext> 4 00. Inga möjligheter 1 01. 4 02. 5 03. 4 04. 125 05. 8 06. 21 07. 24 08. 9 09. 45 10. Mycket stora möjligheter 13 88. Vet ej 74 90. Bortfall 4 96. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas
VAR 108 BESTÄMMA TID FAMILJ K24 Loc 165 width 2 MD=90 or GE 96 K:24(3) Hur mycket tid som skall ägnas åt familjen <Se F.K:24 för fullständig frågetext> 2 00. Inga möjligheter 0 01. 6 02. 9 03. 7 04. 89 05. 13 06. 23 07. 40 08. 14 09. 54 10. Mycket stora möjligheter 15 88. Vet ej 69 90. Bortfall 3 96. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 109 BESTÄM BARNUPPFOSTR M24 Loc 167 width 2 MD=90 or GE 96 M:24(4) OM DET FINNS HEMMAVARANDE BARN Hur barnen skall uppfostras <Se F.M:24 för fullständig frågetext> 4 00. Inga möjligheter 0 01. 1 02. 1 03. 1 04. 69 05. 6 06. 8 07. 16 08. 8 09. 14 10. Mycket stora möjligheter 1 88. Vet ej 74 90. Bortfall 138 96. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas
VAR 110 BESTÄM BARNUPPFOSTR K24 Loc 169 width 2 MD=90 or GE 96 K:24(4) OM DET FINNS HEMMAVARANDE BARN Hur barnen skall uppfostras <Se F.K:24 för fullständig frågetext> 2 00. Inga möjligheter 1 01. 1 02. 0 03. 0 04. 49 05. 6 06. 11 07. 18 08. 18 09. 30 10. Mycket stora möjligheter 2 88. Vet ej 69 90. Bortfall 136 96. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 111 OLIKA UPPFATTNINGAR M25 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 6 M:25 Hur ofta händer det att Du och Din maka/samboende har olika uppfattningar i de fall som jag nyss nämnde? Händer det: 3 1. Mycket ofta 22 2. Ganska ofta 131 3. Ganska sällan 107 4. Mycket sällan 3 5. Vet inte 74 0. Bortfall 4 6. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 112 OLIKA UPPFATTNINGAR K25 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 6 K:25 Hur ofta händer det att Du och Din make/samboende har olika uppfattningar i de fall som jag nyss nämnde? Händer det: 4 1. Mycket ofta 32 2. Ganska ofta 134 3. Ganska sällan 102 4. Mycket sällan 2 5. Vet inte 69 0. Bortfall 3 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 113 BARNTILLSYN HEMMA M26 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 6 BARNTILLSYN M:26 (OM BARN I ÅLDERN 0-6 ÅR): Hur är barntillsynen ordnad för Ditt/Dina barn i åldern 0-6 år? Om mer än ett alternativ stämmer in ber jag Dig ange alla som passar. (VISA SVARSKORT 4) M:26(1) Tillsyn i hemmet genom egen, make/makas/sammanboendes eller släktingars försorg 28 1. Ja 20 5. Nej 74 0. Bortfall 224 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 114 BARNTILLSYN HEMMA K26 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 6 BARNTILLSYN K:26 (OM BARN I ÅLDERN 0-6 ÅR): Hur är barntillsynen ordnad för Ditt/Dina barn i åldern 0-6 år? Om mer än ett alternativ stämmer in ber jag Dig ange alla som passar. (VISA SVARSKORT 4) K:26(1) Tillsyn i hemmet genom egen, make/makas/sammanboendes eller släktingars försorg 29 1. Ja 21 5. Nej 69 0. Bortfall 228 6. Frågan ej tillämplig
VAR 115 KOMMUNAL DAGHEM M26 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 6 M:26(2) Daghem, fritidshem eller förskola: drivs av kommunen <Se F.M:26 för fullständig frågetext> 21 1. Ja 27 5. Nej 74 0. Bortfall 224 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 116 KOMMUNAL DAGHEM K26 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 6 K:26(2) Daghem, fritidshem eller förskola: drivs av kommunen <Se F.K:26 för fullständig frågetext> 22 1. Ja 28 5. Nej 69 0. Bortfall 228 6. Frågan ej tillämplig
VAR 117 ANNAT DAGHEM M26 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 6 M:26(3) Daghem, fritidshem eller förskola: drivs av annan än kommunen <Se F.M:26 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 47 5. Nej 74 0. Bortfall 224 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 118 ANNAT DAGHEM K26 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 6 K:26(3) Daghem, fritidshem eller förskola: drivs av annan än kommunen <Se F.K:26 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 47 5. Nej 69 0. Bortfall 228 6. Frågan ej tillämplig
VAR 119 KOMMUNAL DAGMAMMA M26 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 6 M:26(4) Dagmamma: kommunal <Se F.M:26 för fullständig frågetext> 13 1. Ja 35 5. Nej 74 0. Bortfall 224 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 120 KOMMUNAL DAGMAMMA K26 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 6 K:26(4) Dagmamma: kommunal <Se F.K:26 för fullständig frågetext> 12 1. Ja 38 5. Nej 69 0. Bortfall 228 6. Frågan ej tillämplig
VAR 121 PRIVAT DAGMAMMA M26 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 6 M:26(5) Dagmamma: privat <Se F.M:26 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 45 5. Nej 74 0. Bortfall 224 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 122 PRIVAT DAGMAMMA K26 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 6 K:26(5) Dagmamma: privat <Se F.K:26 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 47 5. Nej 69 0. Bortfall 228 6. Frågan ej tillämplig
VAR 123 KOMMUNAL FLERFAMILJ M26 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 6 M:26(6) Flerfamiljssystem organiserat av kommunen <Se F.M:26 för fullständig frågetext> 0 1. Ja 48 5. Nej 74 0. Bortfall 224 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 124 KOMMUNAL FLERFAMILJ MK6 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 6 K:26(6) Flerfamiljssystem organiserat av kommunen <Se F.K:26 för fullständig frågetext> 0 1. Ja 50 5. Nej 69 0. Bortfall 228 6. Frågan ej tillämplig
VAR 125 ANNAN FLERFAMILJ M26 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 6 M:26(7) Flerfamiljssystem organiserat av annan än kommunen <Se F.M:26 för fullständig frågetext> 0 1. Ja 48 5. Nej 74 0. Bortfall 224 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 126 ANNAN FLERFAMILJ K26 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 6 K:26(7) Flerfamiljssystem organiserat av annan än kommunen <Se F.K:26 för fullständig frågetext> 0 1. Ja 50 5. Nej 69 0. Bortfall 228 6. Frågan ej tillämplig
VAR 127 ANNAN BARNTILLSYN M26 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 6 M:26(8) Annat <Se F.M:26 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 46 5. Nej 74 0. Bortfall 224 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 128 ANNAN BARNTILLSYN K26 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 6 K:26(8) Annat <Se F.K:26 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 48 5. Nej 69 0. Bortfall 228 6. Frågan ej tillämplig
VAR 129 SAMTAL BARNPASSARE M27 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 6 M:27 Har Du, i egenskap av färälder, någon gång under det senaste året gjort något av följande: M:27(1) Haft något längre samtal med den som passar Ditt/Dina barn 18 1. Ja 18 5. Nej 74 0. Bortfall 236 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 130 SAMTAL BARNPASSARE K27 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 6 K:27 Har Du, i egenskap av färälder, någon gång under det senaste året gjort något av följande: K:27(1) Haft något längre samtal med den som passar Ditt/Dina barn 28 1. Ja 10 5. Nej 69 0. Bortfall 240 6. Frågan ej tillämplig
VAR 131 SAMTAL FÖRÄLDRAR M27 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 6 M:27(2) Haft något längre samtal med andra föräldrar som har sin barntillsyn på samma ställe som Du <Se F.M:27 för fullständig frågetext> 10 1. Ja 26 5. Nej 74 0. Bortfall 236 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 132 SAMTAL FÖRÄLDRAR K27 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 6 K:27(2) Haft något längre samtal med andra föräldrar som har sin barntillsyn på samma ställe som Du <Se F.K:27 för fullständig frågetext> 23 1. Ja 15 5. Nej 69 0. Bortfall 240 6. Frågan ej tillämplig
VAR 133 AKTIVITET FÖRÄLDRAR M27 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 6 M:27(3) Deltagit i någon gemensam aktivitet tillsammans med andra föräldrar som har sin barntillsyn på samma ställe som Du <Se F.M:27 för fullständig frågetext> 19 1. Ja 17 5. Nej 74 0. Bortfall 236 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 134 AKTIVITET FÖRÄLDRAR K27 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 6 K:27(3) Deltagit i någon gemensam aktivitet tillsammans med andra föräldrar som har sin barntillsyn på samma ställe som Du <Se F.K:27 för fullständig frågetext> 22 1. Ja 16 5. Nej 69 0. Bortfall 240 6. Frågan ej tillämplig
VAR 135 FÖRTROENDEUPPDRAG M27 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 6 M:27(4) Haft förtroendeuppdrag eller varit med om att anordna någon gemensam aktivitet tillsammans med föräldrar som har sin barntillsyn på samma ställe som Du <Se F.M:27 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 33 5. Nej 74 0. Bortfall 236 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 136 FÖRTROENDEUPPDRAG K27 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 6 K:27(4) Haft förtroendeuppdrag eller varit med om att anordna någon gemensam aktivitet tillsammans med föräldrar som har sin barntillsyn på samma ställe som Du <Se F.K:27 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 35 5. Nej 69 0. Bortfall 240 6. Frågan ej tillämplig
VAR 137 BARNTILLSYN UPPLÄGGN M28 Loc 197 width 2 MD=90 or GE 96 M:28 Vilka möjligheter anser Du att Du har att: M:28(1) Påverka barntillsynens uppläggning och utformning 2 00. Inga möjligheter 2 01. 8 02. 6 03. 4 04. 3 05. 2 06. 3 07. 1 08. 0 09. 3 10. Mycket stora möjligheter 2 88. Vet ej 74 90. Bortfall 236 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 138 BARNTILLSYN UPPLÄGGN K28 Loc 199 width 2 MD=90 or GE 96 K:28 Vilka möjligheter anser Du att Du har att: K:28(1) Påverka barntillsynens uppläggning och utformning 2 00. Inga möjligheter 4 01. 3 02. 3 03. 2 04. 6 05. 2 06. 3 07. 3 08. 2 09. 6 10. Mycket stora möjligheter 2 88. Vet ej 69 90. Bortfall 240 96. Frågan ej tillämplig
VAR 139 BARNENS MILJÖ M28 Loc 201 width 2 MD=90 or GE 96 M:28(2) Påverka den miljö i vilken barnen vistas <Se F.M:28 för fullständig frågetext> 8 00. Inga möjligheter 3 01. 11 02. 4 03. 0 04. 2 05. 2 06. 3 07. 0 08. 0 09. 2 10. Mycket stora möjligheter 1 88. Vet ej 74 90. Bortfall 236 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 140 BARNENS MILJÖ K28 Loc 203 width 2 MD=90 or GE 96 K:28(2) Påverka den miljö i vilken barnen vistas <Se F.K:28 för fullständig frågetext> 5 00. Inga möjligheter 1 01. 6 02. 5 03. 3 04. 6 05. 4 06. 2 07. 3 08. 0 09. 2 10. Mycket stora möjligheter 1 88. Vet ej 69 90. Bortfall 240 96. Frågan ej tillämplig
VAR 141 BARNENS SÄTT UMGÅS M28 Loc 205 width 2 MD=90 or GE 96 M:28(3) Påverka det sätt på vilket barnen umgås med varandra <Se F.M:28 för fullständig frågetext> 5 00. Inga möjligheter 3 01. 6 02. 5 03. 1 04. 4 05. 5 06. 2 07. 1 08. 0 09. 1 10. Mycket stora möjligheter 3 88. Vet ej 74 90. Bortfall 236 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 142 BARNENS SÄTT UMGÅS K28 Loc 207 width 2 MD=90 or GE 96 K:28(3) Påverka det sätt på vilket barnen umgås med varandra <Se F.K:28 för fullständig frågetext> 5 00. Inga möjligheter 2 01. 1 02. 9 03. 3 04. 9 05. 0 06. 1 07. 4 08. 0 09. 2 10. Mycket stora möjligheter 2 88. Vet ej 69 90. Bortfall 240 96. Frågan ej tillämplig
VAR 143 BYTA TILLSYNSFORM M28 Loc 209 width 2 MD=90 or GE 96 M:28(4) Byta till en annan tillsynsform om Du skulle vilja <Se F.M:28 för fullständig frågetext> 7 00. Inga möjligheter 4 01. 8 02. 8 03. 2 04. 7 05. 1 06. 3 07. 1 08. 1 09. 2 10. Mycket stora möjligheter 4 88. Vet ej 74 90. Bortfall 224 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 144 BYTA TILLSYNSFORM K28 Loc 211 width 2 MD=90 or GE 96 K:28(4) Byta till en annan tillsynsform om Du skulle vilja <Se F.K:28 för fullständig frågetext> 7 00. Inga möjligheter 4 01. 5 02. 1 03. 0 04. 6 05. 5 06. 3 07. 3 08. 1 09. 8 10. Mycket stora möjligheter 7 88. Vet ej 69 90. Bortfall 228 96. Frågan ej tillämplig
VAR 145 BARNTILLSYN OMFATTN M28 Loc 213 width 2 MD=90 or GE 96 M:28(5) Få barntillsyn i den omfattning Du önskar <Se F.M:28 för fullständig frågetext> 4 00. Inga möjligheter 1 01. 3 02. 0 03. 1 04. 6 05. 1 06. 1 07. 7 08. 5 09. 17 10. Mycket stora möjligheter 1 88. Vet ej 74 90. Bortfall 224 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 146 BARNTILLSYN OMFATTN K28 Loc 215 width 2 MD=90 or GE 96 K:28(5) Få barntillsyn i den omfattning Du önskar <Se F.K:28 för fullständig frågetext> 4 00. Inga möjligheter 0 01. 2 02. 0 03. 2 04. 4 05. 2 06. 0 07. 4 08. 4 09. 23 10. Mycket stora möjligheter 4 88. Vet ej 69 90. Bortfall 228 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 147 MISSNÖJE BARNTILLSYN M29 Loc 217 width 2 MD=90 or GE 96 M:29 I vilken utsträckning har Du under det senaste året haft anledning att känna missnöje med förhållanden som rör tillsynen av Ditt/Dina barn? (VISA SVARSKORT 2) 24 00. Inget missnöje 5 01. 6 02. 3 03. 1 04. 1 05. 2 06. 2 07. 1 08. 1 09. 1 10. Mycket stort missnöje 74 90. Bortfall 224 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 148 MISSNÖJE BARNTILLSYN K29 Loc 219 width 2 MD=90 or GE 96 K:29 I vilken utsträckning har Du under det senaste året haft anledning att känna missnöje med förhållanden som rör tillsynen av Ditt/Dina barn? (VISA SVARSKORT 2) 33 00. Inget missnöje 2 01. 7 02. 2 03. 0 04. 1 05. 0 06. 0 07. 1 08. 1 09. 2 10. Mycket stort missnöje 1 88. Vet ej 69 90. Bortfall 228 96. Frågan ej tillämplig
VAR 149 ÄNDRA BARNTILLSYN M30 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 6 M:30 Har Du under det senaste året gjort något för att söka åstadkomma förbättringar eller motarbeta försämringar rörande tillsynen av Ditt/Dina barn? 18 1. Ja 30 5. Nej 74 0. Bortfall 224 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 150 ÄNDRA BARNTILLSYN K30 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 6 K:30 Har Du under det senaste året gjort något för att söka åstadkomma förbättringar eller motarbeta försämringar rörande tillsynen av Ditt/Dina barn? 11 1. Ja 39 5. Nej 69 0. Bortfall 228 6. Frågan ej tillämplig
VAR 151 RESULTAT TILLSYNÄNDR M31 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 6 M31 (OM "JA" PÅ FRÅGA M:30): Fick Du i huvudsak Dina önskemål tillgodosedda? 13 1. Ja 1 3. Ännu ovisst 4 5. Nej 74 0. Bortfall 254 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 152 RESULTAT TILLSYNÄNDR K31 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 6 K31 (OM "JA" PÅ FRÅGA K:30): Fick Du i huvudsak Dina önskemål tillgodosedda? 7 1. Ja 0 3. Ännu ovisst 4 5. Nej 69 0. Bortfall 267 6. Frågan ej tillämplig
VAR 153 FÖRÄLDRAMÖTE M32 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 6 SKOLA M:32 (OM BARN I ÅLDERN 7-15 ÅR): När det gäller Ditt/Dina skolbarn: Har Du i egenskap av förälder, någon gång under det senaste året gjort något av följande: M:32(1) Varit på föräldramöte eller kvartssamtal 63 1. Ja 9 5. Nej 74 0. Bortfall 198 6. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 154 FÖRÄLDRAMÖTE K32 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 6 SKOLA K:32 (OM BARN I ÅLDERN 7-15 ÅR): När det gäller Ditt/Dina skolbarn: Har Du i egenskap av förälder, någon gång under det senaste året gjort något av följande: K:32(1) Varit på föräldramöte eller kvartssamtal 74 1. Ja 2 5. Nej 69 0. Bortfall 201 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 155 KONTAKT LÄRARE M32 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 6 M:32(2) Varit i kontakt med lärare eller skolledning på annat sätt <Se F.M:32 för fullständig frågetext> 41 1. Ja 31 5. Nej 74 0. Bortfall 198 6. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 156 KONTAKT LÄRARE K32 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 6 K:32(2) Varit i kontakt med lärare eller skolledning på annat sätt <Se F.K:32 för fullständig frågetext> 56 1. Ja 20 5. Nej 69 0. Bortfall 201 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 157 KONTAKT HEM-SKOLA M32 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 6 M:32(3) Varit i kontakt med hem- och skolaförening <Se F.M:32 för fullständig frågetext> 17 1. Ja 55 5. Nej 74 0. Bortfall 198 6. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 158 KONTAKT HEM-SKOLA K32 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 6 K:32(3) Varit i kontakt med hem- och skolaförening <Se F.K:32 för fullständig frågetext> 26 1. Ja 50 5. Nej 69 0. Bortfall 201 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 159 KONTAKT FÖRÄLDRAR M32 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 6 M:32(4) Varit i kontakt med andra föräldrar för att prata om barnens skolgång <Se F.M:32 för fullständig frågetext> 33 1. Ja 39 5. Nej 74 0. Bortfall 198 6. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 160 KONTAKT FÖRÄLDRAR K32 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 6 K:32(4) Varit i kontakt med andra föräldrar för att prata om barnens skolgång <Se F.K:32 för fullständig frågetext> 51 1. Ja 25 5. Nej 69 0. Bortfall 201 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 161 KLASSPAPPA M32 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 6 M:32(5) Varit klasspappa <Se F.M:32 för fullständig frågetext> 15 1. Ja 57 5. Nej 74 0. Bortfall 198 6. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 162 KLASSMAMMA K32 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 6 K:32(5) Varit klassmamma <Se F.K:32 för fullständig frågetext> 29 1. Ja 47 5. Nej 69 0. Bortfall 201 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 163 UNDERVISNING UPPLÄGG M33 Loc 235 width 2 MD=90 or GE 96 M:33 (OM BARN I ÅLDERN 7-15 ÅR): När det gäller Ditt/Dina barns skolgång, vilka möjligheter anser Du att Du har att: (VISA SVARSKORT 1) M:33(1) Påverka undervisningens uppläggning och utformning 29 00. Inga möjligheter 14 01. 11 02. 10 03. 2 04. 0 05. 0 06. 1 07. 0 08. 0 09. 1 10. Mycket stora möjligheter 4 88. Vet ej 74 90. Bortfall 198 96. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 164 UNDERVISNING UPPLÄGG K33 Loc 237 width 2 MD=90 or GE 96 K:33 (OM BARN I ÅLDERN 7-15 ÅR): När det gäller Ditt/Dina barns skolgång, vilka möjligheter anser Du att Du har att: (VISA SVARSKORT 1) K:33(1) Påverka undervisningens uppläggning och utformning 27 00. Inga möjligheter 11 01. 14 02. 5 03. 5 04. 9 05. 0 06. 1 07. 1 08. 0 09. 0 10. Mycket stora möjligheter 3 88. Vet ej 69 90. Bortfall 201 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 165 SKOLMILJÖ M33 Loc 239 width 2 MD=90 or GE 96 M:33(2) Påverka skolmiljöns utformning <Se F.M:33 för fullständig frågetext> 22 00. Inga möjligheter 13 01. 10 02. 3 03. 6 04. 4 05. 5 06. 2 07. 0 08. 0 09. 1 10. Mycket stora möjligheter 6 88. Vet ej 74 90. Bortfall 198 96. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 166 SKOLMILJÖ K33 Loc 241 width 2 MD=90 or GE 96 K:33(2) Påverka skolmiljöns utformning <Se F.K:33 för fullständig frågetext> 20 00. Inga möjligheter 7 01. 20 02. 8 03. 4 04. 6 05. 1 06. 2 07. 3 08. 1 09. 0 10. Mycket stora möjligheter 4 88. Vet ej 69 90. Bortfall 201 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 167 ELEVERNAS SÄTT UMGÅS M33 Loc 243 width 2 MD=90 or GE 96 M:33(3) Påverka det sätt på vilket eleverna umgås med varandra i skolan <Se F.M:33 för fullständig frågetext> 19 00. Inga möjligheter 8 01. 15 02. 5 03. 5 04. 6 05. 5 06. 2 07. 2 08. 1 09. 1 10. Mycket stora möjligheter 3 88. Vet ej 74 90. Bortfall 198 96. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 168 ELEVERNAS SÄTT UMGÅS K33 Loc 245 width 2 MD=90 or GE 96 K:33(3) Påverka det sätt på vilket eleverna umgås med varandra i skolan <Se F.K:33 för fullständig frågetext> 14 00. Inga möjligheter 8 01. 15 02. 12 03. 7 04. 7 05. 4 06. 2 07. 2 08. 2 09. 0 10. Mycket stora möjligheter 3 88. Vet ej 69 90. Bortfall 201 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 169 BYTA SKOLA M33 Loc 247 width 2 MD=90 or GE 96 M:33(4) Byta till en annan skola om Du skulle vilja <Se F.M:33 för fullständig frågetext> 30 00. Inga möjligheter 8 01. 2 02. 5 03. 2 04. 4 05. 1 06. 6 07. 1 08. 1 09. 4 10. Mycket stora möjligheter 8 88. Vet ej 74 90. Bortfall 198 96. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 170 BYTA SKOLA K33 Loc 249 width 2 MD=90 or GE 96 K:33(4) Byta till en annan skola om Du skulle vilja <Se F.K:33 för fullständig frågetext> 27 00. Inga möjligheter 7 01. 6 02. 6 03. 0 04. 8 05. 0 06. 2 07. 3 08. 0 09. 3 10. Mycket stora möjligheter 14 88. Vet ej 69 90. Bortfall 201 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 171 MISSNÖJE SKOLA M34 Loc 251 width 2 MD=90 or GE 96 M:34 (OM BARN I ÅLDERN 7-15 ÅR): I vilken utsträckning har Du under det senaste året haft anledning att känna missnöje med förhållandena i Ditt/Dina barns skola? (VISA SVARSKORT 2) 30 00. Inget missnöje 13 01. 5 02. 5 03. 6 04. 6 05. 5 06. 1 07. 0 08. 0 09. 1 10. Mycket stort missnöje 74 90. Bortfall 198 96. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 172 MISSNÖJE SKOLA K34 Loc 253 width 2 MD=90 or GE 96 K:34 (OM BARN I ÅLDERN 7-15 ÅR): I vilken utsträckning har Du under det senaste året haft anledning att känna missnöje med förhållandena i Ditt/Dina barns skola? (VISA SVARSKORT 2) 31 00. Inget missnöje 9 01. 10 02. 2 03. 4 04. 5 05. 3 06. 6 07. 2 08. 2 09. 1 10. Mycket stort missnöje 1 88. Vet ej 69 90. Bortfall 201 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 173 ÄNDRA SKOLFÖRHÅLL M35 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 6 M:35 (OM BARN I ÅLDERN 7-15 ÅR): Har Du under det senaste året gjort något för att söka åstadkomma förbättringar eller motarbeta försämringar som rör förhållandena i Ditt/Dina barns skola? 22 1. Ja 50 5. Nej 74 0. Bortfall 198 6. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 174 ÄNDRA SKOLFÖRHÅLL K35 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 6 K:35 (OM BARN I ÅLDERN 7-15 ÅR): Har Du under det senaste året gjort något för att söka åstadkomma förbättringar eller motarbeta försämringar som rör förhållandena i Ditt/Dina barns skola? 29 1. Ja 47 5. Nej 69 0. Bortfall 201 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 175 RESULTAT SKOLÄNDRING M36 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 6 M:36 (OM BARN I ÅLDERN 7-15 ÅR OCH "JA" PÅ FRÅGA M:35): Fick Du i huvudsak Dina önskemål tillgodosedda? 10 1. Ja 6 3. Ännu ovisst 6 5. Nej 74 0. Bortfall 248 6. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 176 RESULTAT SKOLÄNDRING K36 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 6 K:36 (OM BARN I ÅLDERN 7-15 ÅR OCH "JA" PÅ FRÅGA K:35): Fick Du i huvudsak Dina önskemål tillgodosedda? 15 1. Ja 4 3. Ännu ovisst 10 5. Nej 69 0. Bortfall 248 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 177 TID ÖVER M37 Loc 259 width 2 MD=90 or GE 99 ARBETE OCH UTBILDNING M:37 Om Du bortser från: -arbete i hemmet, inklusive eventuell omsorg om barn och -ev. förvärvsarbete/studier, inklusive resor till och från -samt sömn ungefär hur många timmar under en vanlig vardag har Du över till annat? (VISA SVARSKORT 5) 00. 0 timma . . 18. 18 timmar 5 88. Vet ej 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 Frek: 9 20 42 38 43 27 25 10 17 2 13 1 12 1 3 1 2 1 Kod: 88 90 99 Frek: 5 74 1
VAR 178 TID ÖVER K37 Loc 261 width 2 MD=90 ARBETE OCH UTBILDNING K:37 Om Du bortser från: -arbete i hemmet, inklusive eventuell omsorg om barn och -ev. förvärvsarbete/studier, inklusive resor till och från -samt sömn ungefär hur många timmar under en vanlig vardag har Du över till annat? (VISA SVARSKORT 5) 00. 0 timma . . 16. 16 timmar 2 88. Vet ej 69 90. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 16 88 90 Frek: 9 36 64 45 40 31 13 6 11 8 1 8 2 2 2 69
VAR 179 FADERNS YRKE M38 Loc 263 width 3 MD= 0 or GE 999 M:38 Vilket yrke har/hade Din far? M:38(1) Faderns yrke 0 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 1 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 6 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 3 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 2 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 021. Hälso- och sjukvårdsarbete; företagare med apoteksrörelse 0 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 0 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 0 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 0 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 0 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 0 032. Innehavare av bilskola 1 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 1 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 1 036. Klasslärare och övriga lärare 0 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 1 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 0 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 1 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 0 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 1 056. Biologiskt arbete på "teknikernivå" närmast under företagare 0 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 1 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 0 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 2 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 0 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 0 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete:företagare med kvalificerad kompetens 0 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 1 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 0 086. Programmerare 1 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 0 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 0 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 0 114. Biskop, prost, kyrkoherde 2 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 1 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 0 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 0 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 0 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 0 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 0 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 0 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 1 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 0 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 0 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 3 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 1 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 0 175. Ensiklt näringsliv och organisationer: kamrer 1 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 1 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontursarbete; förmånsfunktion; förrådsman 0 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 3 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 228. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 0 232. Annat kontorsarbete: företagare 0 234. Annat kontorsarbete 1 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 0 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 6 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 0 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 1 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 0 328. Biträdesarbete i affär 0 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 2 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete:arbetsledning som förman eller motsvarande 0 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 2 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 0 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 0 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 0 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 2 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 347. Övrigt försäljningsarbete: detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 0 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 0 411. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: godsägare 46 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 0 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 4 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 1 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdledning: manuellt arbete 3 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 4 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 0 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 0 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 9 448. Skogsarbete: manuellt arbete 4 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 0 456. Fiskeriarbete: arbetsledare/tekniker 0 502. Gruv- och stenbrytningsarbete: företagare med mindre företag 1 506. Gruv- och stenbrytningsarbete: förman inom yrkesområdet 3 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 8 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 0 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman inom yrkesgruppen 4 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 2 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 0 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 1 638. Däckmanskap 0 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 3 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 4 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 0 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 1 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 0 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 0 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 1 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 1 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 2 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 0 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 1 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 0 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 0 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 3 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 0 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 2 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 21 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 0 752. Elktroarbete: företagare med mindre företag 0 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 3 758. Elektroarbete: manuellt arbete 1 762. Träarbete: företagare med mindre företag 1 766. Träarbete: förman/arbetsledare 22 768. Träarbete: manuellt arbete 0 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 0 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 4 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 1 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 2 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 8 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 0 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 4 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 1 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 0 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 0 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 11 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 0 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 0 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 6 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 5 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 0 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 0 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 0 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 0 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 1 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 0 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 0 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 0 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 0 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 0 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 0 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 0 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 0 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 1 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 0 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 0 945. Övrigt servicearbete: sportledare som är gymnastikdirektör 0 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 1 947. Övrigt servicearbete: fotograf 0 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 0 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 1 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 3 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 0 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 0 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 0 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 0 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 0 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 0 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 3 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 0 986. Militärt arbete: underofficerare 1 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 4 988. Vet ej 74 000. Bortfall 1 999. Uppgift saknas
VAR 180 FADERNS YRKE K38 Loc 266 width 3 MD= 0 or GE 999 K:38 Vilket yrke har/hade Din far? K:38(1) Faderns yrke 4 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 3 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 5 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 5 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 0 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 0 021. Hälso- och sjukvårdsarbete; företagare med apoteksrörelse 0 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 0 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 0 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 0 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 0 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 0 032. Innehavare av bilskola 1 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 3 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 1 036. Klasslärare och övriga lärare 0 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 0 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 0 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 1 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 0 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 0 056. Biologiskt arbete på "teknikernivå" närmast under företagare 0 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 2 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 0 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 1 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 0 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete:företagare med kvalificerad kompetens 1 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 1 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 0 086. Programmerare 0 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 0 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 2 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 0 114. Biskop, prost, kyrkoherde 0 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 0 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 0 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 0 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 0 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 0 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 0 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 0 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 0 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 1 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 0 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 1 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 4 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 2 175. Ensiklt näringsliv och organisationer: kamrer 0 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 0 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontursarbete; förmånsfunktion; förrådsman 0 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 228. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 0 232. Annat kontorsarbete: företagare 0 234. Annat kontorsarbete 3 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 2 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 10 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 0 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 0 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 0 328. Biträdesarbete i affär 0 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 1 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete:arbetsledning som förman eller motsvarande 0 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 0 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 1 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 0 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 0 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 2 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 0 411. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: godsägare 61 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 0 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 2 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 0 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdledning: manuellt arbete 2 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 4 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 0 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 7 448. Skogsarbete: manuellt arbete 1 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 0 456. Fiskeriarbete: arbetsledare/tekniker 0 502. Gruv- och stenbrytningsarbete: företagare med mindre företag 0 506. Gruv- och stenbrytningsarbete: förman inom yrkesområdet 6 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 1 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 0 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman inom yrkesgruppen 5 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 2 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 0 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 0 638. Däckmanskap 0 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 1 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 12 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 2 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 1 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 0 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 2 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 1 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 0 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 3 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 0 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 0 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 4 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 0 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 0 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 6 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 1 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 0 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 19 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 0 752. Elktroarbete: företagare med mindre företag 0 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 2 758. Elektroarbete: manuellt arbete 0 762. Träarbete: företagare med mindre företag 2 766. Träarbete: förman/arbetsledare 19 768. Träarbete: manuellt arbete 1 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 1 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 4 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 0 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 1 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 7 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 0 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 0 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 0 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 2 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 0 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 10 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 0 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 1 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 11 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 0 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 0 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 2 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 0 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 0 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 0 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 0 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 1 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 0 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 0 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 0 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 1 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 0 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 1 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 0 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 0 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 0 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 0 945. Övrigt servicearbete: sportledare som är gymnastikdirektör 0 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 0 947. Övrigt servicearbete: fotograf 0 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 0 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 1 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 1 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 0 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 0 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 0 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 0 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 0 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 0 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 0 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 0 986. Militärt arbete: underofficerare 0 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 3 988. Vet ej 69 000. Bortfall
VAR 181 FADERNS YRKE SEI M38 Loc 269 width 2 MD= 0 or GE 99 M:38(2) Faderns yrke SEI <Se F.M:38 för fullständig frågetext> 62 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 9 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 54 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 1 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 6 33. Lägre tjänstemän I 23 36. Lägre tjänstemän II 22 46. Tjänstemän på mellannivå 0 55. Högre tjänstemän med underställda 11 56. Högre tjänstemän 7 57. Tjänstemän ledande befattningar 1 76. Ensamsföretagare 0 77. Mindre företagare 26 79. Företagare, ospec antal anställda 0 86. Företagare, mindre lantbrukare 0 87. Företagare, större lantbrukare 46 89. Företagare, lantbrukare ospec areal 4 98. Vet ej 74 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 182 FADERNS YRKE SEI K38 Loc 271 width 2 MD= 0 K:38(2) Faderns yrke SEI <Se F.K:38 för fullständig frågetext> 61 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 18 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 48 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 5 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 5 33. Lägre tjänstemän I 16 36. Lägre tjänstemän II 26 46. Tjänstemän på mellannivå 0 55. Högre tjänstemän med underställda 13 56. Högre tjänstemän 5 57. Tjänstemän ledande befattningar 1 76. Ensamsföretagare 0 77. Mindre företagare 18 79. Företagare, ospec antal anställda 0 86. Företagare, mindre lantbrukare 0 87. Företagare, större lantbrukare 60 89. Företagare, lantbrukare ospec areal 2 98. Vet ej 69 00. Bortfall
VAR 183 FADERNS YRKE SOC M38 Loc 273 width 2 MD= 0 or GE 99 M:38(3) Faderns yrke SOC <Se F.M:38 för fullständig frågetext> 0 01. Godsägare m fl 4 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 7 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 10 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 2 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 0 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 45 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" e d) 2 11. Arrendatorer 5 13. Hantverkare (företagare) 6 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 12 15. Verkmästare och förmän 15 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 3 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 6 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 2 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 2 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 4 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 15 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 2 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 2 31. Torpare och lägenhetsägare 4 32. Övriga jordbruksarbetare 1 33. Sjömän 7 35. Skogs- och flottningsarbete 105 36. "Andra arbetare" 8 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 0 38. Lägre huslig tjänst 3 88. Vet ej 74 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 184 FADERNS YRKE SOC K38 Loc 275 width 2 MD= 0 K:38(3) Faderns yrke SOC <Se F.K:38 för fullständig frågetext> 0 01. Godsägare m fl 2 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 9 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 9 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 4 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 0 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 58 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" e d) 1 11. Arrendatorer 11 13. Hantverkare (företagare) 10 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 9 15. Verkmästare och förmän 11 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 3 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 9 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 3 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 0 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 0 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 2 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 2 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 4 31. Torpare och lägenhetsägare 3 32. Övriga jordbruksarbetare 0 33. Sjömän 6 35. Skogs- och flottningsarbete 104 36. "Andra arbetare" 14 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 2 38. Lägre huslig tjänst 2 88. Vet ej 69 00. Bortfall
VAR 185 MODERNS YRKE M39 Loc 277 width 3 MD= 0 or GE 996 M:39 Vilket yrke har/hade Din mor? M:39(1) Moderns yrke 0 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 0 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 0 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 0 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 0 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 0 021. Hälso- och sjukvårdsarbete; företagare med apoteksrörelse 0 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 0 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 5 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 3 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 8 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 0 032. Innehavare av bilskola 0 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 2 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 7 036. Klasslärare och övriga lärare 0 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 0 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 0 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 0 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 0 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 0 056. Biologiskt arbete på "teknikernivå" närmast under företagare 0 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 0 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 0 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 0 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 0 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete:företagare med kvalificerad kompetens 0 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 0 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 0 086. Programmerare 0 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 0 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 0 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 0 114. Biskop, prost, kyrkoherde 0 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 0 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 0 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 0 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 0 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 0 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 0 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 0 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 0 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 1 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 0 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 0 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 0 175. Ensiklt näringsliv och organisationer: kamrer 0 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 0 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontursarbete; förmånsfunktion; förrådsman 0 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 228. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 0 232. Annat kontorsarbete: företagare 0 234. Annat kontorsarbete 0 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 3 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 4 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 0 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 0 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 0 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 11 328. Biträdesarbete i affär 0 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 0 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete:arbetsledning som förman eller motsvarande 0 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 0 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 0 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 0 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 0 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 1 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 0 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 0 411. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: godsägare 17 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 0 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 0 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdledning: manuellt arbete 2 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 0 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 0 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 0 448. Skogsarbete: manuellt arbete 0 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 0 456. Fiskeriarbete: arbetsledare/tekniker 0 502. Gruv- och stenbrytningsarbete: företagare med mindre företag 0 506. Gruv- och stenbrytningsarbete: förman inom yrkesområdet 0 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 0 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 0 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman inom yrkesgruppen 0 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 0 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 0 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 0 638. Däckmanskap 0 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 0 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 0 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 0 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 0 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 0 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 1 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 0 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 0 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 9 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 0 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 0 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 0 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 0 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 0 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 2 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 0 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 0 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 1 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 0 752. Elktroarbete: företagare med mindre företag 0 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 0 758. Elektroarbete: manuellt arbete 0 762. Träarbete: företagare med mindre företag 0 766. Träarbete: förman/arbetsledare 0 768. Träarbete: manuellt arbete 0 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 0 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 0 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 0 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 0 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 0 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 0 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 0 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 2 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 0 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 0 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 0 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 3 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 0 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 0 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 0 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 0 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 0 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 0 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 0 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 0 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 0 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 0 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 0 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 0 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 0 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 1 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 1 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 0 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 12 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 0 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 13 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 0 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 0 945. Övrigt servicearbete: sportledare som är gymnastikdirektör 0 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 0 947. Övrigt servicearbete: fotograf 2 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 0 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 0 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 0 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 0 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 0 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 0 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 3 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 0 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 1 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 0 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 0 986. Militärt arbete: underofficerare 0 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 2 988. Vet ej 74 000. Bortfall 149 996. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas
VAR 186 MODERNS YRKE K39 Loc 280 width 3 MD= 0 or GE 996 K:39 Vilket yrke har/hade Din mor? K:39(1) Moderns yrke 0 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 0 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 0 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 0 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 1 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 0 021. Hälso- och sjukvårdsarbete; företagare med apoteksrörelse 0 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 0 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 3 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 0 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 13 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 0 032. Innehavare av bilskola 0 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 2 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 8 036. Klasslärare och övriga lärare 0 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 0 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 0 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 0 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 0 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 0 056. Biologiskt arbete på "teknikernivå" närmast under företagare 0 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 0 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 3 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 0 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 0 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete:företagare med kvalificerad kompetens 0 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 0 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 0 086. Programmerare 0 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 0 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 0 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 0 114. Biskop, prost, kyrkoherde 0 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 0 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 0 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 0 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 0 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 0 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 1 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 0 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 1 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 0 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 0 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 0 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 0 175. Ensiklt näringsliv och organisationer: kamrer 0 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 0 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontursarbete; förmånsfunktion; förrådsman 0 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 5 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 228. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 0 232. Annat kontorsarbete: företagare 0 234. Annat kontorsarbete 2 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 5 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 4 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 0 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 2 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 5 328. Biträdesarbete i affär 0 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 0 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete:arbetsledning som förman eller motsvarande 0 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 0 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 0 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 0 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 0 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 1 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 0 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 0 411. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: godsägare 29 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 0 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 0 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdledning: manuellt arbete 1 422. 2 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 0 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 0 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 0 448. Skogsarbete: manuellt arbete 0 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 0 456. Fiskeriarbete: arbetsledare/tekniker 0 502. Gruv- och stenbrytningsarbete: företagare med mindre företag 0 506. Gruv- och stenbrytningsarbete: förman inom yrkesområdet 0 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 0 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 0 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman inom yrkesgruppen 1 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 0 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 0 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 0 638. Däckmanskap 1 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 0 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 0 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 0 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 0 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 0 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 0 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 1 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 0 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 14 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 0 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 0 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 0 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 0 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 0 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 0 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 0 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 0 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 2 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 0 752. Elktroarbete: företagare med mindre företag 0 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 0 758. Elektroarbete: manuellt arbete 0 762. Träarbete: företagare med mindre företag 0 766. Träarbete: förman/arbetsledare 0 768. Träarbete: manuellt arbete 0 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 0 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 0 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 0 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 0 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 0 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 0 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 0 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 1 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 0 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 0 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 0 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 5 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 0 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 0 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 1 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 0 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 0 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 1 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 0 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 0 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 0 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 0 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 0 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 0 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 0 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 1 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 2 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 0 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 15 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 0 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 8 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 0 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 0 945. Övrigt servicearbete: sportledare som är gymnastikdirektör 0 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 2 947. Övrigt servicearbete: fotograf 5 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 0 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 0 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 0 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 0 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 0 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 2 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 1 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 0 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 0 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 0 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 0 986. Militärt arbete: underofficerare 0 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 1 988. Vet ej 69 000. Bortfall 121 996. Frågan ej tillämplig
VAR 187 MODERNS YRKE SEI M39 Loc 283 width 2 MD= 0 or GE 96 M:39(2) Moderns yrke SEI <Se F.M:39 för fullständig frågetext> 14 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 50 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 5 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 5 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 5 33. Lägre tjänstemän I 4 36. Lägre tjänstemän II 14 46. Tjänstemän på mellannivå 0 55. Högre tjänstemän med underställda 3 56. Högre tjänstemän 0 57. Tjänstemän ledande befattningar 0 76. Ensamsföretagare 0 77. Mindre företagare 5 79. Företagare, ospec antal anställda 0 86. Företagare, mindre lantbrukare 0 87. Företagare, större lantbrukare 17 89. Företagare, lantbrukare ospec areal 2 95. Vet ej 74 00. Bortfall 148 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 188 MODERNS YRKE SEI K39 Loc 285 width 2 MD= 0 or GE 96 K:39(2) Moderns yrke SEI <Se F.K:39 för fullständig frågetext> 23 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 41 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 5 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 13 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 10 33. Lägre tjänstemän I 6 36. Lägre tjänstemän II 17 46. Tjänstemän på mellannivå 0 55. Högre tjänstemän med underställda 3 56. Högre tjänstemän 1 57. Tjänstemän ledande befattningar 2 76. Ensamsföretagare 0 77. Mindre företagare 6 79. Företagare, ospec antal anställda 0 86. Företagare, mindre lantbrukare 0 87. Företagare, större lantbrukare 29 89. Företagare, lantbrukare ospec areal 1 95. Vet ej 69 00. Bortfall 121 96. Frågan ej tillämplig
VAR 189 MODERNS YRKE SOC M39 Loc 287 width 2 MD= 0 or GE 96 M:39(3) Moderns yrke SOC <Se F.M:39 för fullständig frågetext> 0 01. Godsägare m fl 0 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 0 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 2 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 0 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 0 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 17 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" e d) 0 11. Arrendatorer 0 13. Hantverkare (företagare) 5 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 0 15. Verkmästare och förmän 5 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 12 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 9 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 8 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 0 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 1 21. Högre huslig tjänst 0 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 1 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 0 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 1 32. Övriga jordbruksarbetare 0 33. Sjömän 0 35. Skogs- och flottningsarbete 44 36. "Andra arbetare" 0 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 17 38. Lägre huslig tjänst 2 88. Vet ej 74 00. Bortfall 148 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 190 MODERNS YRKE SOC K39 Loc 289 width 2 MD= 0 or GE 96 K:39(3) Moderns yrke SOC <Se F.K:39 för fullständig frågetext> 0 01. Godsägare m fl 0 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 0 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 3 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 1 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 0 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 29 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" e d) 0 11. Arrendatorer 1 13. Hantverkare (företagare) 5 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 0 15. Verkmästare och förmän 11 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 8 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 10 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 9 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 0 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 2 21. Högre huslig tjänst 0 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 1 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 0 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 1 31. 2 32. Övriga jordbruksarbetare 0 33. Sjömän 0 35. Skogs- och flottningsarbete 55 36. "Andra arbetare" 2 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 16 38. Lägre huslig tjänst 1 88. Vet ej 69 00. Bortfall 121 96. Frågan ej tillämplig
VAR 191 SJÄLV INVANDRAT M40 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 M:40 Har Du själv eller någon av Dina föräldrar invandrat till Sverige? M:40(1) IP har själv invandrat 27 1. Ja 245 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 192 SJÄLV INVANDRAT K40 Loc 292 width 1 MD=0 K:40 Har Du själv eller någon av Dina föräldrar invandrat till Sverige? K:40(1) IP har själv invandrat 37 1. Ja 241 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 193 FADERN INVANDRAT M40 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 M:40(2) Fadern har själv invandrat <Se F.M:40 för fullständig frågetext> 9 1. Ja 263 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 194 FADERN INVANDRAT K40 Loc 294 width 1 MD=0 K:40(2) Fadern har själv invandrat <Se F.K:40 för fullständig frågetext> 11 1. Ja 267 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 195 MODERN INVANDRAT M40 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 M:40(3) Modern har själv invandrat <Se F.M:40 för fullständig frågetext> 9 1. Ja 263 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 196 MODERN INVANDRAT K40 Loc 296 width 1 MD=0 K:40(3) Modern har själv invandrat <Se F.K:40 för fullständig frågetext> 13 1. Ja 265 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 197 ANTAL UTBILDNINGSÅR M41 Loc 297 width 2 MD= 0 or GE 99 M:41 Hur många år har Din sammanlagda skol- och yrkesutbildning på heltid varat? (Från småskolan och uppåt) 03. 3 år . . 24. 24 år 74 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 1 2 1 34 39 25 32 17 20 13 21 14 15 10 6 11 5 2 Kod: 21 22 24 0 99 Frek: 2 1 1 74 1
VAR 198 ANTAL UTBILDNINGSÅR K41 Loc 299 width 2 MD= 0 K:41 Hur många år har Din sammanlagda skol- och yrkesutbildning på heltid varat? (Från småskolan och uppåt) 04. 4 år . . 24. 24 år 69 00. Bortfall Kod: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 1 1 24 51 28 22 21 31 16 23 13 18 10 4 6 3 1 2 Kod: 22 24 0 Frek: 2 1 69
VAR 199 UTBILDNING M42 Loc 301 width 2 MD= 0 or GE 99 M:42 Vilken utbildning har Du? (VISA SVARSKORT 6) 4 11. Ej fullständig folkskola 80 12. Avslutad folkskola 46 13. Avslutad folkskola OCH avslutad yrkesskola eller motsvarande 14 14. Realexamen (eller motsvarande, t ex avslutad högre folkskola, flickskola, kommunal mellanskola eller folkhögskola) 15 15. Realexamen (eller motsvarande) och minst 1 års utbildning därutöver 11 16. Studentexamen (eller annan examen från 3-4-årig gymnasieutbildning) 12 17. Studentexamen (eller annan examen från 3-4 årig gymnasieutbildning) OCH minst 1 års utbildning därutöver 31 18. Examen från universitets- eller högskoleutbildning med en normal utbildningstid på minst tre år 1 21. Ej fullständig grundskola eller enhetsskola 10 22. Avslutad grundskola eller enhetsskola 14 23. Avslutad grundskola eller enhetsskola OCH avslutad utbildning på yrkesinriktad gymnasielinje eller fackskola 4 24. Avslutad utbildning på 2-årig teoretisk gymnasielinje eller fackskola 4 25. Avslutad utbildning på 2-årig teoretisk gymnasielinje eller fackskola OCH minst 1 års utbildning därutöver 10 26. Avslutad utbildning på 3-4-årig teoretisk gymnasielinje 4 27. Avslutad utbildning på 3-4-årig teoretisk gymnasielinje OCH minst 1 års utbildning därutöver 12 28. Examen från minst 3-årig universitets- eller högskoleutbildning 74 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 200 UTBILDNING K42 Loc 303 width 2 MD= 0 K:42 Vilken utbildning har Du? (VISA SVARSKORT 6) 3 11. Ej fullständig folkskola 81 12. Avslutad folkskola 37 13. Avslutad folkskola OCH avslutad yrkesskola eller motsvarande 10 14. Realexamen (eller motsvarande, t ex avslutad högre folkskola, flickskola, kommunal mellanskola eller folkhögskola) 32 15. Realexamen (eller motsvarande) och minst 1 års utbildning därutöver 3 16. Studentexamen (eller annan examen från 3-4-årig gymnasieutbildning) 13 17. Studentexamen (eller annan examen från 3-4 årig gymnasieutbildning) OCH minst 1 års utbildning därutöver 30 18. Examen från universitets- eller högskoleutbildning med en normal utbildningstid på minst tre år 0 21. Ej fullständig grundskola eller enhetsskola 13 22. Avslutad grundskola eller enhetsskola 18 23. Avslutad grundskola eller enhetsskola OCH avslutad utbildning på yrkesinriktad gymnasielinje eller fackskola 6 24. Avslutad utbildning på 2-årig teoretisk gymnasielinje eller fackskola 4 25. Avslutad utbildning på 2-årig teoretisk gymnasielinje eller fackskola OCH minst 1 års utbildning därutöver 4 26. Avslutad utbildning på 3-4-årig teoretisk gymnasielinje 9 27. Avslutad utbildning på 3-4-årig teoretisk gymnasielinje OCH minst 1 års utbildning därutöver 15 28. Examen från minst 3-årig universitets- eller högskoleutbildning 69 00. Bortfall
VAR 201 FÖRVÄRVSARBETE M43 Loc 305 width 2 MD= 0 or GE 99 M:43 Har Du förvärvsarbete? (VISA SVARSKORT 7) 173 01. Ja, arbetar heltid 17 02. Ja, arbetar deltid 0 03. Ja, men är tillfälligt arbetslös (Mindre än 6 månader) 2 04. Ja, men är tjänstledig för studier 0 05. Ja, men är för tillfället föräldraledig 0 06. Ja, men arbetar inte för närvarande av andra skäl 77 07. Nej, är pensionerad/förtidspensionerad/sjukpensionerad 2 08. Nej, är arbetslös sedan längre tid (Mer än 6 månader) 1 09. Nej, studerar 0 10. Nej, stannar hemma för att ta hand om barn 0 11. Nej, förvärvsarbetar inte av andra skäl 0 12. Annat 74 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 202 FÖRVÄRVSARBETE K43 Loc 307 width 2 MD= 0 K:43 Har Du förvärvsarbete? (VISA SVARSKORT 7) 101 01. Ja, arbetar heltid 99 02. Ja, arbetar deltid 2 03. Ja, men är tillfälligt arbetslös (Mindre än 6 månader) 0 04. Ja, men är tjänstledig för studier 5 05. Ja, men är för tillfället föräldraledig 0 06. Ja, men arbetar inte för närvarande av andra skäl 57 07. Nej, är pensionerad/förtidspensionerad/sjukpensionerad 0 08. Nej, är arbetslös sedan längre tid (Mer än 6 månader) 0 09. Nej, studerar 7 10. Nej, stannar hemma för att ta hand om barn 5 11. Nej, förvärvsarbetar inte av andra skäl 2 12. Annat 69 00. Bortfall
VAR 203 ANTAL TIM DELTID M44 Loc 309 width 2 MD= 0 or GE 96 M:44 OM IP ARBETAR DELTID Hur många timmar arbetar Du per vecka? 08. 8 timmar/vecka . . 36. 36 timmar/vecka 74 00. Bortfall 255 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 8 20 25 26 30 32 36 0 96 99 Frek: 1 8 2 1 3 1 1 74 255 1
VAR 204 ANTAL TIM DELTID K44 Loc 311 width 2 MD= 0 or GE 96 K:44 OM IP ARBETAR DELTID Hur många timmar arbetar Du per vecka? 08. 8 timmar/vecka . . 36. 36 timmar/vecka 69 00. Bortfall 179 96. Frågan ej tillämplig Kod: 8 10 15 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 Frek: 1 2 1 1 2 1 19 6 1 6 13 1 2 Kod: 29 30 31 32 33 35 36 0 96 Frek: 1 31 1 7 1 1 1 69 179
VAR 205 TIDIGARE FÖRVÄRVSARB M45 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 6 M:45 OM IP EJ HAR FÖRVÄRVSARBETE Har Du tidigare haft förvärvsarbete? OM JA: Arbetade Du heltid eller deltid? 80 1. Ja, heltid 0 3. Ja, deltid 0 5. Nej, har aldrig haft förvärvsarbete 74 0. Bortfall 192 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 206 TIDIGARE FÖRVÄRVSARB K45 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 6 K:45 OM IP EJ HAR FÖRVÄRVSARBETE Har Du tidigare haft förvärvsarbete? OM JA: Arbetade Du heltid eller deltid? 36 1. Ja, heltid 25 3. Ja, deltid 8 5. Nej, har aldrig haft förvärvsarbete 69 0. Bortfall 209 6. Frågan ej tillämplig
VAR 207 EGET YRKE M46 Loc 315 width 3 MD= 0 or GE 999 M:46 Vilket yrke har/hade Du? M:46(1) Eget yrke 6 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 5 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 15 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskingsarbete 13 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 1 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 0 021. Hälso- och sjukvårdsarbete; företagare med apoteksrörelse 1 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 0 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 2 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 1 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 3 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 0 032. Innehavare av bilskola 2 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 5 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 5 036. Klasslärare och övriga lärare 0 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 0 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 0 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 0 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 1 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 0 056. Biologiskt arbete på "teknikernivå" närmast under företagare 0 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 3 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 0 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 3 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete:företagare med kvalificerad kompetens 3 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 2 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 1 086. Programmerare 0 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 0 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 1 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 0 114. Biskop, prost, kyrkoherde 2 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 0 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 121. Journalistister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 0 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 0 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 1 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 0 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning(byrå) inom myndighet 1 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 2 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 1 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 0 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 9 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 2 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 4 175. Ensiklt näringsliv och organisationer: kamrer 0 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 2 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontursarbete; förmånsfunktion; förrådsman 0 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 228. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 0 232. Annat kontorsarbete: företagare 7 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 0 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 4 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 0 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 0 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 1 328. Biträdesarbete i affär 0 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 3 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete:arbetsledning som förman eller motsvarande 0 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 1 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 0 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 4 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 0 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 0 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 347. Övrigt försäljningsarbete: detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 0 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 1 411. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: godsägare 10 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 0 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 1 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 0 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdledning: manuellt arbete 1 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 1 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 0 427. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 0 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 0 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 1 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 1 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 4 448. Skogsarbete: manuellt arbete 1 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 0 456. Fiskeriarbete: arbetsledare/tekniker 0 502. Gruv- och stenbrytningsarbete: företagare med mindre företag 1 506. Gruv- och stenbrytningsarbete: förman inom yrkesområdet 1 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 3 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 0 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman inom yrkesgruppen 7 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 0 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 0 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 0 638. Däckmanskap 0 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 5 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 1 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 0 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 0 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 2 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 2 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 0 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 0 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 0 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 0 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 0 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 0 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 0 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 1 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 5 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 5 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 3 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 21 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 0 752. Elktroarbete: företagare med mindre företag 2 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 2 758. Elektroarbete: manuellt arbete 0 759. Elektroarbete 0 762. Träarbete: företagare med mindre företag 0 766. Träarbete: förman/arbetsledare 12 768. Träarbete: manuellt arbete 0 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 1 776. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 0 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 0 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 1 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 10 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 0 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 2 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 1 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 2 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 2 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 0 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 1 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 3 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 0 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 0 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 0 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 0 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 2 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 0 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 0 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 1 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 0 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 1 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 0 870. 7 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 1 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 1 917. Brandman 1 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 0 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 0 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 0 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 0 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 4 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 1 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 0 945. Övrigt servicearbete: sportledare som är gymnastikdirektör 0 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 0 947. Övrigt servicearbete: fotograf 2 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 0 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 0 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 0 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 0 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 0 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 0 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 0 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 0 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 3 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 1 986. Militärt arbete: underofficerare 2 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 74 000. Bortfall 1 999. Uppgift saknas
VAR 208 EGET YRKE K46 Loc 318 width 3 MD= 0 or GE 996 K:46 Vilket yrke har/hade Du? K:46(1) Eget yrke 0 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 0 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 0 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskingsarbete 4 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 3 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 0 021. Hälso- och sjukvårdsarbete; företagare med apoteksrörelse 0 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 0 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 13 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 12 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 12 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 0 032. Innehavare av bilskola 1 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 8 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 28 036. Klasslärare och övriga lärare 0 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 0 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 0 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 0 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 0 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 0 056. Biologiskt arbete på "teknikernivå" närmast under företagare 1 061. 1 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 0 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 2 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 4 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 0 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete:företagare med kvalificerad kompetens 0 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 0 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 0 086. Programmerare 0 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 0 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 0 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 0 114. Biskop, prost, kyrkoherde 0 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 1 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 2 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 133. 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 3 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 0 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 3 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 2 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 0 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 1 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 7 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 0 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 0 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 3 175. Ensiklt näringsliv och organisationer: kamrer 0 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 0 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontursarbete; förmånsfunktion; förrådsman 9 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 226. 12 227. 0 228. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 2 232. Annat kontorsarbete: företagare 4 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 14 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 5 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 0 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 1 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 14 328. Biträdesarbete i affär 0 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 0 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete:arbetsledning som förman eller motsvarande 0 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 0 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 0 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 1 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 3 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 0 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 347. Övrigt försäljningsarbete: detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 0 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 0 411. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: godsägare 8 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 0 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 0 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdledning: manuellt arbete 0 427. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 3 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 0 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 0 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 1 448. Skogsarbete: manuellt arbete 0 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 0 456. Fiskeriarbete: arbetsledare/tekniker 0 502. Gruv- och stenbrytningsarbete: företagare med mindre företag 0 506. Gruv- och stenbrytningsarbete: förman inom yrkesområdet 0 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 1 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 0 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman inom yrkesgruppen 0 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 0 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 0 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 0 638. Däckmanskap 0 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 1 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 0 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 0 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 0 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 0 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 2 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 2 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 0 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 1 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 0 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 0 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 1 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 0 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 0 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 0 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 1 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 0 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 2 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 0 752. Elktroarbete: företagare med mindre företag 0 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 1 758. Elektroarbete: manuellt arbete 0 759. Elektroarbete 0 762. Träarbete: företagare med mindre företag 0 766. Träarbete: förman/arbetsledare 0 768. Träarbete: manuellt arbete 0 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 0 776. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 0 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 0 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 0 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 0 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 0 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 0 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 2 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 2 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 0 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 0 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 3 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 0 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 0 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 0 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 0 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 0 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 1 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 0 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 0 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 0 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 0 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 2 866. 2 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 0 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 0 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 0 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 2 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 0 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 18 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 0 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 10 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 1 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 0 945. Övrigt servicearbete: sportledare som är gymnastikdirektör 0 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 0 947. Övrigt servicearbete: fotograf 8 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 0 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 0 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 1 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 0 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 0 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 3 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 5 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 1 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 1 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 0 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 0 986. Militärt arbete: underofficerare 0 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 1 988. Vet ej 69 000. Bortfall 8 996. Frågan ej tillämplig
VAR 209 EGET YRKE SEI M46 Loc 321 width 2 MD= 0 or GE 99 M:46(2) Eget yrke SEI <Se F.M:46 för fullständig frågetext> 40 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 26 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 52 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 2 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 6 33. Lägre tjänstemän I 21 36. Lägre tjänstemän II 0 44. Tjänstemän på mellannivå, utan underställda 0 45. Tjänstemän på mellannivå, med underställda 45 46. Tjänstemän på mellannivå 0 55. Högre tjänstemän med underställda 29 56. Högre tjänstemän 15 57. Tjänstemän ledande befattningar 1 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 12 76. Ensamsföretagare 11 77. Mindre företagare 3 78. Större företagare 2 79. Företagare, ospec antal anställda 2 86. Företagare, mindre lantbrukare 0 87. Företagare, större lantbrukare 5 89. Företagare, lantbrukare ospec areal 74 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 210 EGET YRKE SEI K46 Loc 323 width 2 MD= 0 or GE 96 K:46(2) Eget yrke SEI <Se F.K:46 för fullständig frågetext> 24 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 70 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 1 18. 4 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 18 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 30 33. Lägre tjänstemän I 30 36. Lägre tjänstemän II 0 44. Tjänstemän på mellannivå, utan underställda 0 45. Tjänstemän på mellannivå, med underställda 56 46. Tjänstemän på mellannivå 0 55. Högre tjänstemän med underställda 13 56. Högre tjänstemän 3 57. Tjänstemän ledande befattningar 1 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 7 76. Ensamsföretagare 2 77. Mindre företagare 2 78. Större företagare 2 79. Företagare, ospec antal anställda 1 86. Företagare, mindre lantbrukare 0 87. Företagare, större lantbrukare 5 89. Företagare, lantbrukare ospec areal 1 95. Vet ej 69 00. Bortfall 8 96. Frågan ej tillämplig
VAR 211 EGET YRKE SOC M46 Loc 325 width 2 MD= 0 or GE 99 M:46(3) Eget yrke SOC <Se F.M:46 för fullständig frågetext> 0 01. Godsägare m fl 5 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 26 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 28 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 4 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 0 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 10 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" e d) 0 11. Arrendatorer 8 13. Hantverkare (företagare) 8 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 22 15. Verkmästare och förmän 21 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 6 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 14 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 6 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 0 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 0 21. Högre huslig tjänst 1 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 10 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 1 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 1 31. Torpare och lägenhetsägare 1 32. Övriga jordbruksarbetare 0 33. Sjömän 5 35. Skogs- och flottningsarbete 86 36. "Andra arbetare" 9 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 0 38. Lägre huslig tjänst 74 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 212 EGET YRKE SOC K46 Loc 327 width 2 MD= 0 or GE 96 K:46(3) Eget yrke SOC <Se F.K:46 för fullständig frågetext> 0 01. Godsägare m fl 0 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 1 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 14 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 4 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 0 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 8 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" e d) 0 11. Arrendatorer 3 13. Hantverkare (företagare) 5 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 5 15. Verkmästare och förmän 34 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 17 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 49 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 32 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 0 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 1 21. Högre huslig tjänst 1 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 2 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 1 28. 0 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 1 32. Övriga jordbruksarbetare 0 33. Sjömän 1 35. Skogs- och flottningsarbete 56 36. "Andra arbetare" 9 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 25 38. Lägre huslig tjänst 1 88. Vet ej 69 00. Bortfall 8 96. Frågan ej tillämplig
VAR 213 YRKESGRUPP M48 Loc 329 width 1 MD=0 or GE 9 M:48 Vilken av dem här yrkesgrupperna tillhör/tillhörde Du? 162 1. Anställd 61 2. Anställd med arbetsledande funktion 10 3. Anställd med företagsledande funktion 39 4. Företagare 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 214 YRKESGRUPP K48 Loc 330 width 1 MD=0 or GE 6 K:48 Vilken av dem här yrkesgrupperna tillhör/tillhörde Du? 212 1. Anställd 36 2. Anställd med arbetsledande funktion 1 3. Anställd med företagsledande funktion 21 4. Företagare 69 0. Bortfall 8 6. Frågan ej tillämplig
VAR 215 ANTAL ANSTÄLLDA M49 Loc 331 width 4 MD=9000 or GE 9999 M:49 Hur många anställda finns/fanns på Din arbetsplats? 0000. Ingen anställd . . 0999. 999 anställda 2 8888. Vet ej 74 9000. Bortfall 3 9999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 20 6 9 6 5 8 7 3 3 5 8 Kod: 12 13 15 16 17 18 20 22 24 25 26 Frek: 6 2 8 2 1 3 5 1 1 6 1 Kod: 27 30 32 33 35 40 43 45 50 52 54 Frek: 1 8 1 1 3 5 1 3 6 1 1 Kod: 55 60 70 80 85 88 90 100 110 120 125 Frek: 3 8 3 2 1 1 6 8 1 1 1 Kod: 130 150 160 175 180 190 191 200 220 223 250 Frek: 4 5 1 2 3 1 1 9 1 1 6 Kod: 300 400 450 460 500 550 650 700 800 850 900 Frek: 7 1 2 1 5 1 1 1 1 1 2 Kod: 999 8888 9000 9999 Frek: 29 2 74 3
VAR 216 ANTAL ANSTÄLLDA K49 Loc 335 width 4 MD=9000 or GE 9600 K:49 Hur många anställda finns/fanns på Din arbetsplats? 0000. Ingen anställd . . 0999. 999 anställda 9 8888. Vet ej 69 9000. Bortfall 8 9600. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 14 11 8 7 10 11 8 3 5 4 2 Kod: 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 25 Frek: 4 5 2 3 10 5 10 1 4 2 12 Kod: 26 28 30 31 32 35 38 40 45 50 55 Frek: 1 3 12 1 1 5 1 4 5 8 1 Kod: 60 63 70 80 90 100 110 120 125 130 150 Frek: 10 1 1 3 2 11 1 2 1 2 2 Kod: 175 180 200 250 300 400 500 550 625 630 750 Frek: 1 1 6 5 2 1 3 1 1 1 1 Kod: 900 999 8888 9000 9600 Frek: 1 18 9 69 8
VAR 217 FAST ANSTÄLLNING M50 Loc 339 width 1 MD=0 or GE 6 M:50 Har Du fast anställning? ENDAST TILL IP SOM NU ÄR FÖRVÄRVSARBETANDE OCH ANSTÄLLD 155 1. Ja 8 5. Nej 74 0. Bortfall 109 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 218 FAST ANSTÄLLNING K50 Loc 340 width 1 MD=0 or GE 6 K:50 Har Du fast anställning? ENDAST TILL IP SOM NU ÄR FÖRVÄRVSARBETANDE OCH ANSTÄLLD 172 1. Ja 18 5. Nej 69 0. Bortfall 86 6. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 219 PRIVAT/OFFENTLIG M51 Loc 341 width 2 MD= 0 or GE 96 M:51 Arbetar Du i privat, kommunal eller statlig tjänst? (OM IP ARBETAR I STATLIG TJÄNST): Arbetar Du i ett statligt bolag, ett affärsverk eller i annan statlig verksamhet? ENDAST TILL IP SOM NU ÄR FÖRVÄRVSARBETANDE OCH ANSTÄLLD 105 01. Privat verksamhet 21 02. Kommunal (även landstingskommunal) verksamhet 6 03. Statligt ägt bolag 5 04. Statligt affärsverk (t ex SJ, Posten, Televerket, Vattenfall; även bolag som ingår i affärsverkskoncern) 22 05. Annan statlig verksamhet 4 07. Annat 74 00. Bortfall 109 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 220 PRIVAT/OFFENTLIG K51 Loc 343 width 2 MD= 0 or GE 96 K:51 Arbetar Du i privat, kommunal eller statlig tjänst? (OM IP ARBETAR I STATLIG TJÄNST): Arbetar Du i ett statligt bolag, ett affärsverk eller i annan statlig verksamhet? ENDAST TILL IP SOM NU ÄR FÖRVÄRVSARBETANDE OCH ANSTÄLLD 61 01. Privat verksamhet 94 02. Kommunal (även landstingskommunal) verksamhet 9 03. Statligt ägt bolag 7 04. Statligt affärsverk (t ex SJ, Posten, Televerket, Vattenfall; även bolag som ingår i affärsverkskoncern) 15 05. Annan statlig verksamhet 4 07. Annat 69 00. Bortfall 86 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 221 BISYSSELSÄTTNING M52 Loc 345 width 1 MD=0 or GE 9 M:52 Har/hade Du något annat arbete vid sidan av Din huvudsysselsättning? 32 1. Ja 240 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 222 BISYSSELSÄTTNING K52 Loc 346 width 1 MD=0 or GE 6 K:52 Har/hade Du något annat arbete vid sidan av Din huvudsysselsättning? 22 1. Ja 248 5. Nej 69 0. Bortfall 8 6. Frågan ej tillämplig
VAR 223 BISYSSELSÄTTN YRKE M52 Loc 347 width 3 MD= 0 or GE 996 M:52(1) OM JA: Vilket yrke har/hade Du vid sidan om? <Se F.M:52 för fullständig frågetext> 1 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 0 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 0 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 0 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 0 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 0 021. Hälso- och sjukvårdsarbete; företagare med apoteksrörelse 0 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 0 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 1 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 0 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 0 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 0 032. Innehavare av bilskola 0 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 2 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 2 036. Klasslärare och övriga lärare 0 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 0 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 0 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 0 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 0 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 0 056. Biologiskt arbete på "teknikernivå" närmast under företagare 1 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 0 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 0 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 0 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 0 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 0 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 0 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete:företagare med kvalificerad kompetens 1 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 0 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 0 086. Programmerare 0 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 0 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 0 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 0 114. Biskop, prost, kyrkoherde 0 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 0 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 0 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 0 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 0 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 0 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 0 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 0 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 0 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 1 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 0 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 1 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 0 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 0 175. Ensiklt näringsliv och organisationer: kamrer 0 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 0 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontursarbete; förmånsfunktion; förrådsman 0 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 228. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 0 232. Annat kontorsarbete: företagare 0 234. Annat kontorsarbete 0 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 0 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 0 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 0 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 0 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 0 328. Biträdesarbete i affär 0 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 0 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete:arbetsledning som förman eller motsvarande 0 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 0 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 0 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 0 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 0 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 2 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 0 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 0 411. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: godsägare 7 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 0 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 0 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdledning: manuellt arbete 1 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 1 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 0 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 0 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 1 448. Skogsarbete: manuellt arbete 0 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 0 456. Fiskeriarbete: arbetsledare/tekniker 0 502. Gruv- och stenbrytningsarbete: företagare med mindre företag 0 506. Gruv- och stenbrytningsarbete: förman inom yrkesområdet 0 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 0 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 0 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman inom yrkesgruppen 0 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 0 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 0 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 0 638. Däckmanskap 0 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 0 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 0 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 0 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 1 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 0 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 0 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 0 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 0 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 0 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 0 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 0 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 0 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 0 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 0 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 0 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 0 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 0 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 0 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 3 752. Elktroarbete: företagare med mindre företag 0 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 0 758. Elektroarbete: manuellt arbete 0 762. Träarbete: företagare med mindre företag 0 766. Träarbete: förman/arbetsledare 0 768. Träarbete: manuellt arbete 0 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 0 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 0 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 0 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 0 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 0 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 0 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 0 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 0 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 0 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 0 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 0 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 0 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 0 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 0 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 0 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 0 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 0 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 0 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 0 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 0 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 0 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 0 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 0 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 0 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 0 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 1 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 0 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 0 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 0 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 1 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 0 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 1 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 0 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 0 945. Övrigt servicearbete: sportledare som är gymnastikdirektör 0 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 0 947. Övrigt servicearbete: fotograf 1 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 0 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 0 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 0 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 0 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 0 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 0 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 0 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 0 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 0 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 0 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 0 986. Militärt arbete: underofficerare 1 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 74 000. Bortfall 240 996. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas
VAR 224 BISYSSELSÄTTN YRKE K52 Loc 350 width 3 MD= 0 or GE 996 K:52 Har/hade Du något annat arbete vid sidan av Din huvudsysselsättning? K:52(1) OM JA: Vilket yrke har/hade Du vid sidan om? 0 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 0 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 0 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 0 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 0 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 0 021. Hälso- och sjukvårdsarbete; företagare med apoteksrörelse 0 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 0 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 1 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 0 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 1 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 0 032. Innehavare av bilskola 0 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 0 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 2 036. Klasslärare och övriga lärare 0 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 0 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 0 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 0 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 0 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 0 056. Biologiskt arbete på "teknikernivå" närmast under företagare 1 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 0 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 0 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 0 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 0 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 0 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 0 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete:företagare med kvalificerad kompetens 0 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 0 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 0 086. Programmerare 0 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 0 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 0 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 0 114. Biskop, prost, kyrkoherde 0 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 0 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 121. 0 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 0 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 1 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 0 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 0 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 0 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 0 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 0 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 0 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 0 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 0 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 0 175. Ensiklt näringsliv och organisationer: kamrer 0 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 0 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontursarbete; förmånsfunktion; förrådsman 0 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 228. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 0 232. Annat kontorsarbete: företagare 0 234. Annat kontorsarbete 0 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 0 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 0 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 0 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 0 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 0 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 1 328. Biträdesarbete i affär 0 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 0 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete:arbetsledning som förman eller motsvarande 0 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 0 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 0 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 0 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 0 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 0 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 0 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 0 411. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: godsägare 2 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 0 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 0 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdledning: manuellt arbete 1 422. 2 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 0 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 0 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 0 448. Skogsarbete: manuellt arbete 0 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 0 456. Fiskeriarbete: arbetsledare/tekniker 0 502. Gruv- och stenbrytningsarbete: företagare med mindre företag 0 506. Gruv- och stenbrytningsarbete: förman inom yrkesområdet 0 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 1 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 0 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman inom yrkesgruppen 1 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 0 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 0 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 0 638. Däckmanskap 0 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 0 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 0 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 0 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 0 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 0 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 0 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 0 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 0 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 0 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 0 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 0 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 0 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 0 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 0 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 0 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 0 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 0 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 0 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 0 752. Elktroarbete: företagare med mindre företag 0 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 0 758. Elektroarbete: manuellt arbete 0 762. Träarbete: företagare med mindre företag 0 766. Träarbete: förman/arbetsledare 0 768. Träarbete: manuellt arbete 0 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 0 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 0 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 0 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 0 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 0 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 0 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 0 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 0 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 0 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 0 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 0 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 0 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 0 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 0 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 0 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 0 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 0 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 0 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 0 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 0 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 0 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 0 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 0 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 0 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 0 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 0 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 0 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 0 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 0 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 0 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 0 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 1 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 0 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 0 945. Övrigt servicearbete: sportledare som är gymnastikdirektör 0 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 0 947. Övrigt servicearbete: fotograf 3 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 0 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 0 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 0 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 0 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 0 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 1 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 0 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 0 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 0 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 0 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 0 986. Militärt arbete: underofficerare 0 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 1 988. Vet ej 69 000. Bortfall 256 996. Frågan ej tillämplig
VAR 225 BISYSSLA YRKE SEI M52 Loc 353 width 2 MD= 0 or GE 96 M:52(2) Bisysselsättning yrke SEI <Se F.M:52 för fullständig frågetext> 2 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 3 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 0 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 1 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 0 33. Lägre tjänstemän I 0 34. Fiskare 2 36. Lägre tjänstemän II 0 44. Tjänstemän på mellannivå, utan underställda 0 45. Tjänstemän på mellannivå, med underställda 7 46. Tjänstemän på mellannivå 0 55. Högre tjänstemän med underställda 2 56. Högre tjänstemän 0 57. Tjänstemän ledande befattningar 1 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 0 76. Ensamsföretagare 1 77. Mindre företagare 1 78. Större företagare 5 79. Företagare, ospec antal anställda 0 86. Företagare, mindre lantbrukare 0 87. Företagare, större lantbrukare 7 89. Företagare, lantbrukare ospec areal 74 00. Bortfall 240 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 226 BISYSSLA YRKE SEI K52 Loc 355 width 2 MD= 0 or GE 96 K:52(2) Bisysselsättning yrke SEI <Se F.K:52 för fullständig frågetext> 4 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 6 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 1 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 1 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 1 33. Lägre tjänstemän I 0 34. Fiskare 0 36. Lägre tjänstemän II 0 44. Tjänstemän på mellannivå, utan underställda 0 45. Tjänstemän på mellannivå, med underställda 2 46. Tjänstemän på mellannivå 0 55. Högre tjänstemän med underställda 1 56. Högre tjänstemän 0 57. Tjänstemän ledande befattningar 1 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 1 76. Ensamsföretagare 0 77. Mindre företagare 0 78. Större företagare 1 79. Företagare, ospec antal anställda 0 86. Företagare, mindre lantbrukare 0 87. Företagare, större lantbrukare 2 89. Företagare, lantbrukare ospec areal 1 95. Vet ej 69 00. Bortfall 256 96. Frågan ej tillämplig
VAR 227 BISYSSLA YRKE SOC M52 Loc 357 width 2 MD= 0 or GE 96 M:52(3) Bisysselsättning yrke SOC <Se F.M:52 för fullständig frågetext> 0 01. Godsägare m fl 0 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 0 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 2 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 1 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 0 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 8 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" e d) 0 11. Arrendatorer 2 13. Hantverkare (företagare) 1 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 0 15. Verkmästare och förmän 2 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 0 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 3 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 3 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 0 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 0 21. Högre huslig tjänst 0 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 4 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 0 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 1 32. Övriga jordbruksarbetare 0 33. Sjömän 1 35. Skogs- och flottningsarbete 3 36. "Andra arbetare" 0 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 1 38. Lägre huslig tjänst 74 00. Bortfall 240 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 228 BISYSSLA YRKE SOC K52 Loc 359 width 2 MD= 0 or GE 96 K:52(3) Bisysselsättning yrke SOC <Se F.K:52 för fullständig frågetext> 0 01. Godsägare m fl 0 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 0 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 1 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 2 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 0 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 2 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" e d) 1 11. Arrendatorer 0 13. Hantverkare (företagare) 0 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 0 15. Verkmästare och förmän 1 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 1 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 1 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 2 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 0 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 1 21. Högre huslig tjänst 0 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 1 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 0 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 1 32. Övriga jordbruksarbetare 0 33. Sjömän 0 35. Skogs- och flottningsarbete 6 36. "Andra arbetare" 1 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 0 38. Lägre huslig tjänst 1 88. Vet ej 69 00. Bortfall 256 96. Frågan ej tillämplig
VAR 229 ANSTÄLLD/FÖRETAGARE M53 Loc 361 width 1 MD=0 or GE 6 M:53 Är/var Du anställd eller företagare? FRÅGAN AVSER BISYSSLAN I FÖREGÅENDE FRÅGA 16 1. Anställd 16 2. Företagare 74 0. Bortfall 240 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 230 ANSTÄLLD/FÖRETAGARE K53 Loc 362 width 1 MD=0 or GE 6 K:53 Är/var Du anställd eller företagare? FRÅGAN AVSER BISYSSLAN I FÖREGÅENDE FRÅGA 16 1. Anställd 6 2. Företagare 69 0. Bortfall 256 6. Frågan ej tillämplig
VAR 231 KONTAKT SKYDDSOMBUD M54 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 6 M:54 (OM FÖRVÄRVSARBETANDE OCH ANSTÄLLD): Har Du någon gång under det senaste året varit i kontakt med någon av följande i någon fråga som rör förhållanden på arbetsplatsen: M:54(1) Skyddsombud eller annan facklig förtroendeman 99 1. Ja 64 5. Nej 74 0. Bortfall 109 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 232 KONTAKT SKYDDSOMBUD K54 Loc 364 width 1 MD=0 or GE 6 K:54 (OM FÖRVÄRVSARBETANDE OCH ANSTÄLLD): Har Du någon gång under det senaste året varit i kontakt med någon av följande i någon fråga som rör förhållanden på arbetsplatsen: K:54(1) Skyddsombud eller annan facklig förtroendeman 85 1. Ja 105 5. Nej 69 0. Bortfall 86 6. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 233 KONTAKT ARBETSLEDARE M54 Loc 365 width 1 MD=0 or GE 6 M:54(2) Arbetsledare eller anna företrädare för arbetsgivaren <Se F.M:54 för fullständig frågetext> 124 1. Ja 39 5. Nej 74 0. Bortfall 109 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 234 KONTAKT ARBETSLEDARE K54 Loc 366 width 1 MD=0 or GE 6 K:54(2) Arbetsledare eller anna företrädare för arbetsgivaren <Se F.K:54 för fullständig frågetext> 123 1. Ja 67 5. Nej 69 0. Bortfall 86 6. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 235 SJÄLV SKYDDSOMBUD M54 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 6 M:54(3) Har Du under det senaste året varit skyddsombud eller haft annat förtroendeuppdrag på arbetsplatsen? <Se F.M:54 för fullständig frågetext> 48 1. Ja 115 5. Nej 74 0. Bortfall 109 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 236 SJÄLV SKYDDSOMBUD K54 Loc 368 width 1 MD=0 or GE 6 K:54(3) Har Du under det senaste året varit skyddsombud eller haft annat förtroendeuppdrag på arbetsplatsen? <Se F.K:54 för fullständig frågetext> 25 1. Ja 165 5. Nej 69 0. Bortfall 86 6. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 237 ARB.KAMRAT FRITID M54 Loc 369 width 1 MD=0 or GE 6 M:54(4) Brukar Du ofta umgås med Dina arbetskamrater på fritiden? <Se F.M:54 för fullständig frågetext> 37 1. Ja 126 5. Nej 74 0. Bortfall 109 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 238 ARB.KAMRAT FRITID K54 Loc 370 width 1 MD=0 or GE 6 K:54(4) Brukar Du ofta umgås med Dina arbetskamrater på fritiden? <Se F.K:54 för fullständig frågetext> 58 1. Ja 132 5. Nej 69 0. Bortfall 86 6. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 239 BESTÄMMA ARBETSTID M55 Loc 371 width 2 MD=90 or GE 96 M:55 (OM FÖRVÄRVSARBETANDE): Vilka möjligheter anser Du att Du har att: (VISA SVARSKORT 1) M:55(1) Bestämma när Ditt arbete skall börja och sluta för dagen 48 00. Inga möjligheter 11 01. 10 02. 8 03. 2 04. 12 05. 3 06. 11 07. 19 08. 12 09. 56 10. Mycket stora möjligheter 74 90. Bortfall 80 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 240 BESTÄMMA ARBETSTID K55 Loc 373 width 2 MD=90 or GE 96 K:55 (OM FÖRVÄRVSARBETANDE): Vilka möjligheter anser Du att Du har att: (VISA SVARSKORT 1) K:55(1) Bestämma när Ditt arbete skall börja och sluta för dagen 72 00. Inga möjligheter 8 01. 12 02. 11 03. 7 04. 13 05. 3 06. 13 07. 16 08. 11 09. 41 10. Mycket stora möjligheter 69 90. Bortfall 69 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 241 BESTÄMMA ARBETSDAG M55 Loc 375 width 2 MD=90 or GE 96 M:55(2) Bestämma när Ditt arbete skall börja och sluta för dagen <Se F.M:55 för fullständig frågetext> 17 00. Inga möjligheter 1 01. 5 02. 7 03. 3 04. 10 05. 11 06. 15 07. 32 08. 20 09. 71 10. Mycket stora möjligheter 74 90. Bortfall 80 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 242 BESTÄMMA ARBETSDAG K55 Loc 377 width 2 MD=90 or GE 96 K:55(2) Bestämma när Ditt arbete skall börja och sluta för dagen <Se F.K:55 för fullständig frågetext> 27 00. Inga möjligheter 3 01. 2 02. 5 03. 5 04. 25 05. 6 06. 14 07. 27 08. 21 09. 71 10. Mycket stora möjligheter 1 88. Vet ej 69 90. Bortfall 69 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 243 PÅVERKA ARBETSMILJÖN M55 Loc 379 width 2 MD=90 or GE 96 M:55(3) Påverka arbetsmiljön <Se F.M:55 för fullständig frågetext> 10 00. Inga möjligheter 6 01. 8 02. 17 03. 6 04. 24 05. 18 06. 15 07. 39 08. 9 09. 38 10. Mycket stora möjligheter 2 88. Vet ej 74 90. Bortfall 80 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 244 PÅVERKA ARBETSMILJÖN K55 Loc 381 width 2 MD=90 or GE 96 K:55(3) Påverka arbetsmiljön <Se F.K:55 för fullständig frågetext> 18 00. Inga möjligheter 13 01. 14 02. 16 03. 11 04. 42 05. 15 06. 16 07. 27 08. 4 09. 29 10. Mycket stora möjligheter 2 88. Vet ej 69 90. Bortfall 69 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 245 BESLUT OM ARBETET M55 Loc 383 width 2 MD=90 or GE 96 M:55(4) Påverka beslut om arbetets allmänna inriktning <Se F.M:55 för fullständig frågetext> 22 00. Inga möjligheter 9 01. 6 02. 11 03. 10 04. 25 05. 13 06. 17 07. 33 08. 7 09. 37 10. Mycket stora möjligheter 2 88. Vet ej 74 90. Bortfall 80 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 246 BESLUT OM ARBETET K55 Loc 385 width 2 MD=90 or GE 96 K:55(4) Påverka beslut om arbetets allmänna inriktning <Se F.K:55 för fullständig frågetext> 42 00. Inga möjligheter 8 01. 12 02. 14 03. 12 04. 30 05. 10 06. 22 07. 28 08. 4 09. 19 10. Mycket stora möjligheter 6 88. Vet ej 69 90. Bortfall 69 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 247 BYTA ARBETSUPPGIFT M55 Loc 387 width 2 MD=90 or GE 96 M:55(5) (OM ANSTÄLLD): Byta till andra arbetsuppgifter hos den nuvarande arbetsgivaren om Du skulle vilja <Se F.M:55 för fullständig frågetext> 26 00. Inga möjligheter 9 01. 16 02. 19 03. 10 04. 20 05. 11 06. 16 07. 18 08. 2 09. 11 10. Mycket stora möjligheter 4 88. Vet ej 74 90. Bortfall 109 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 248 BYTA ARBETSUPPGIFT K55 Loc 389 width 2 MD=90 or GE 96 K:55(5) (OM ANSTÄLLD): Byta till andra arbetsuppgifter hos den nuvarande arbetsgivaren om Du skulle vilja <Se F.K:55 för fullständig frågetext> 47 00. Inga möjligheter 21 01. 17 02. 15 03. 5 04. 24 05. 9 06. 12 07. 8 08. 3 09. 21 10. Mycket stora möjligheter 7 88. Vet ej 69 90. Bortfall 86 96. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 249 BYTA ARBETSGIVARE M55 Loc 391 width 2 MD=90 or GE 96 M:55(6) (OM ANSTÄLLD): Byta till annan arbetsgivare om Du skulle vilja <Se F.M:55 för fullständig frågetext> 18 00. Inga möjligheter 9 01. 15 02. 11 03. 4 04. 15 05. 6 06. 14 07. 17 08. 1 09. 51 10. Mycket stora möjligheter 2 88. Vet ej 74 90. Bortfall 109 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 250 BYTA ARBETSGIVARE K55 Loc 393 width 2 MD=90 or GE 96 K:55(6) (OM ANSTÄLLD): Byta till annan arbetsgivare om Du skulle vilja <Se F.K:55 för fullständig frågetext> 38 00. Inga möjligheter 19 01. 14 02. 12 03. 5 04. 28 05. 11 06. 9 07. 11 08. 3 09. 29 10. Mycket stora möjligheter 10 88. Vet ej 69 90. Bortfall 86 96. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 251 PÅVERKA FACKET M55 Loc 395 width 2 MD=90 or GE 96 M:55(7) (OM ANSTÄLLD): Påverka det lokala fackets agerande i olika frågor <Se F.M:55 för fullständig frågetext> 26 00. Inga möjligheter 14 01. 16 02. 21 03. 7 04. 22 05. 17 06. 10 07. 16 08. 3 09. 6 10. Mycket stora möjligheter 3 88. Vet ej 74 90. Bortfall 109 96. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 252 PÅVERKA FACKET K55 Loc 397 width 2 MD=90 or GE 96 K:55(7) (OM ANSTÄLLD): Påverka det lokala fackets agerande i olika frågor <Se F.K:55 för fullständig frågetext> 36 00. Inga möjligheter 13 01. 17 02. 30 03. 11 04. 31 05. 8 06. 12 07. 8 08. 3 09. 3 10. Mycket stora möjligheter 16 88. Vet ej 69 90. Bortfall 86 96. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 253 FACKETS PÅVERKAN M55 Loc 399 width 2 MD=90 or GE 96 M:55(8) (OM ANSTÄLLD): Vilka möjligheter anser Du att facket har att påverka förhållandena på Din arbetsplats? <Se F.M:55 för fullständig frågetext> 11 00. Inga möjligheter 7 01. 13 02. 12 03. 20 04. 38 05. 14 06. 20 07. 15 08. 1 09. 4 10. Mycket stora möjligheter 7 88. Vet ej 74 90. Bortfall 109 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 254 FACKETS PÅVERKAN K55 Loc 401 width 2 MD=90 or GE 96 K:55(8) (OM ANSTÄLLD): Vilka möjligheter anser Du att facket har att påverka förhållandena på Din arbetsplats? <Se F.K:55 för fullständig frågetext> 13 00. Inga möjligheter 10 01. 21 02. 24 03. 11 04. 35 05. 10 06. 24 07. 21 08. 2 09. 4 10. Mycket stora möjligheter 14 88. Vet ej 69 90. Bortfall 86 96. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 255 MISSNÖJE ARBETE M56 Loc 403 width 2 MD=90 or GE 96 M:56 (OM FÖRVÄRVSARBETANDE OCH ANSTÄLLD): I vilken utsträckning har Du under det senaste året haft anledning att känna missnöje med förhållandena som rör Ditt arbete eller Din arbetsplats? (VISA SVARSKORT 2) 38 00. Inget missnöje 19 01. 19 02. 22 03. 12 04. 13 05. 10 06. 15 07. 8 08. 1 09. 6 10. Mycket stort missnöje 74 90. Bortfall 109 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 256 MISSNÖJE ARBETE K56 Loc 405 width 2 MD=90 or GE 96 K:56 (OM FÖRVÄRVSARBETANDE OCH ANSTÄLLD): I vilken utsträckning har Du under det senaste året haft anledning att känna missnöje med förhållandena som rör Ditt arbete eller Din arbetsplats? (VISA SVARSKORT 2) 55 00. Inget missnöje 10 01. 30 02. 13 03. 11 04. 25 05. 11 06. 8 07. 15 08. 4 09. 8 10. Mycket stort missnöje 69 90. Bortfall 86 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 257 ÄNDRA ARBETSFÖRHÅLL M57 Loc 407 width 1 MD=0 or GE 6 M:57 (OM FÖRVÄRVSARBETANDE OCH ANSTÄLLD): Har Du under det senaste året gjort något för att söka åstadkomma förbättringar eller motarbeta försämringar rörande Dina arbetsförhållanden eller Din arbetsplats? 121 1. Ja 42 5. Nej 74 0. Bortfall 109 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 258 ÄNDRA ARBETSFÖRHÅLL K57 Loc 408 width 1 MD=0 or GE 6 K:57 (OM FÖRVÄRVSARBETANDE OCH ANSTÄLLD): Har Du under det senaste året gjort något för att söka åstadkomma förbättringar eller motarbeta försämringar rörande Dina arbetsförhållanden eller Din arbetsplats? 117 1. Ja 73 5. Nej 69 0. Bortfall 86 6. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 259 RESULTAT ARB.ÄNDRING M58 Loc 409 width 1 MD=0 or GE 6 M:58 (OM FÖRVÄRVSARBETANDE, ANSTÄLLD OCH "JA" PÅ FRÅGA M:57): Fick Du i huvudsak Dina önskemål tillgodosedda? 75 1. Ja 26 3. Ännu ovisst 20 5. Nej 74 0. Bortfall 151 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 260 RESULTAT ARB.ÄNDRING K58 Loc 410 width 1 MD=0 or GE 6 K:58 (OM FÖRVÄRVSARBETANDE, ANSTÄLLD OCH "JA" PÅ FRÅGA K:57): Fick Du i huvudsak Dina önskemål tillgodosedda? 59 1. Ja 34 3. Ännu ovisst 24 5. Nej 69 0. Bortfall 159 6. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 261 BEHÅLLA JOBB FRÄMST M59 Loc 411 width 1 MD=0 or GE 9 FÖRENINGSLIV, FRITID OCH SAMHÄLLE M:59 Det händer ju emellanåt att ett företag säger upp eller permitterar en del av de anställda. (VISA SVARSKORT 8) M:59(1) Vilken grupp bör enligt Din uppfattning främst få behålla jobbet? 115 1. De som har arbetat längst i företaget 45 2. De som har störst försörjningsbörda 95 3. De som är skickligast, mest effektiva 17 8. Vet ej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 262 BEHÅLLA JOBB FRÄMST K59 Loc 412 width 1 MD=0 or GE 9 FÖRENINGSLIV, FRITID OCH SAMHÄLLE K:59 Det händer ju emellanåt att ett företag säger upp eller permitterar en del av de anställda. (VISA SVARSKORT 8) K:59(1) Vilken grupp bör enligt Din uppfattning främst få behålla jobbet? 132 1. De som har arbetat längst i företaget 61 2. De som har störst försörjningsbörda 72 3. De som är skickligast, mest effektiva 12 8. Vet ej 69 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 263 BEHÅLLA JOBB DÄRNÄST M59 Loc 413 width 1 MD=0 or GE 9 M:59(2) Vilken grupp bör därnäst få behålla jobbet? <Se F.M:59 för fullständig frågetext> 84 1. De som har arbetat längst i företaget 82 2. De som har störst försörjningsbörda 77 3. De som är skickligast, mest effektiva 27 8. Vet ej 74 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 264 BEHÅLLA JOBB DÄRNÄST K59 Loc 414 width 1 MD=0 or GE 9 K:59(2) Vilken grupp bör därnäst få behålla jobbet? <Se F.K:59 för fullständig frågetext> 82 1. De som har arbetat längst i företaget 79 2. De som har störst försörjningsbörda 86 3. De som är skickligast, mest effektiva 28 8. Vet ej 69 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 265 LÖNEPOLITIK M60 Loc 415 width 1 MD=0 or GE 9 M:60 Antag att två personer arbetar vid två olika företag och utför exakt samma jobb. Det ena företaget går bättre än det andra. Bör då den som arbetar på det lönsammare företaget också ha högre lön? 105 1. Ja 149 5. Nej 18 8. Vet inte 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 266 LÖNEPOLITIK K60 Loc 416 width 1 MD=0 K:60 Antag att två personer arbetar vid två olika företag och utför exakt samma jobb. Det ena företaget går bättre än det andra. Bör då den som arbetar på det lönsammare företaget också ha högre lön? 61 1. Ja 199 5. Nej 18 8. Vet inte 69 0. Bortfall
VAR 267 INKOMSTSKILLNAD M61 Loc 417 width 2 MD=90 or GE 99 M:61 Det finns olika uppfattningar om skillnaderna mellan olika grupper här i landet. Vad anser Du själv när det gäller inkomstskillnaderna allmänt i samhället? (VISA SVARSKORT 9) 26 00. Utjämningen har gått alldeles för långt 7 01. 17 02. 15 03. 10 04. 75 05. Utjämningen är lagom som den är 6 06. 20 07. 23 08. 10 09. 52 10. Utjämningen bör drivas mycket längre 11 88. Vet inte 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 268 INKOMSTSKILLNAD K61 Loc 419 width 2 MD=90 K:61 Det finns olika uppfattningar om skillnaderna mellan olika grupper här i landet. Vad anser Du själv när det gäller inkomstskillnaderna allmänt i samhället? (VISA SVARSKORT 9) 13 00. Utjämningen har gått alldeles för långt 6 01. 8 02. 13 03. 11 04. 65 05. Utjämningen är lagom som den är 16 06. 22 07. 40 08. 11 09. 49 10. Utjämningen bör drivas mycket längre 24 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 269 FRIKYRKAN M62 Loc 421 width 2 MD=90 or GE 99 M:62 I det svenska samhället finns det olika slags sammanslutningar och rörelser. Hur pass stor samhörighet känner Du med: (VISA SVARSKORT 10) M:62(1) Frikyrkan 181 00. Känner ingen alls samhörighet med 12 01. 20 02. 10 03. 7 04. 13 05. 3 06. 2 07. 4 08. 2 09. 16 10. Känner mycket stark samhörighet med 2 88. Vet inte 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 270 FRIKYRKAN K62 Loc 423 width 2 MD=90 K:62 I det svenska samhället finns det olika slags sammanslutningar och rörelser. Hur pass stor samhörighet känner Du med: (VISA SVARSKORT 10) K:62(1) Frikyrkan 179 00. Känner ingen alls samhörighet med 14 01. 16 02. 12 03. 5 04. 21 05. 2 06. 4 07. 4 08. 2 09. 18 10. Känner mycket stark samhörighet med 1 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 271 SVENSKA KYRKAN M62 Loc 425 width 2 MD=90 or GE 99 M:62(2) Svenska kyrkan <Se F.M:62 för fullständig frågetext> 64 00. Känner ingen alls samhörighet med 23 01. 33 02. 21 03. 16 04. 54 05. 6 06. 17 07. 12 08. 5 09. 20 10. Känner mycket stark samhörighet med 1 88. Vet inte 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 272 SVENSKA KYRKAN K62 Loc 427 width 2 MD=90 K:62(2) Svenska kyrkan <Se F.K:62 för fullständig frågetext> 58 00. Känner ingen alls samhörighet med 17 01. 27 02. 22 03. 15 04. 57 05. 11 06. 22 07. 15 08. 7 09. 26 10. Känner mycket stark samhörighet med 1 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 273 NYKTERHETSRÖRELSEN M62 Loc 429 width 2 MD=90 or GE 99 M:62(3) Nykterhetsrörelsen <Se F.M:62 för fullständig frågetext> 102 00. Känner ingen alls samhörighet med 18 01. 21 02. 16 03. 12 04. 32 05. 8 06. 16 07. 14 08. 4 09. 24 10. Känner mycket stark samhörighet med 5 88. Vet inte 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 274 NYKTERHETSRÖRELSEN K62 Loc 431 width 2 MD=90 K:62(3) Nykterhetsrörelsen <Se F.K:62 för fullständig frågetext> 121 00. Känner ingen alls samhörighet med 8 01. 21 02. 15 03. 5 04. 34 05. 8 06. 20 07. 14 08. 2 09. 27 10. Känner mycket stark samhörighet med 3 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 275 ARBETARRÖRELSEN M62 Loc 433 width 2 MD=90 or GE 99 M:62(4) Arbetarrörelsen <Se F.M:62 för fullständig frågetext> 51 00. Känner ingen alls samhörighet med 11 01. 24 02. 22 03. 10 04. 37 05. 14 06. 15 07. 28 08. 13 09. 43 10. Känner mycket stark samhörighet med 4 88. Vet inte 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 276 ARBETARRÖRELSEN K62 Loc 435 width 2 MD=90 K:62(4) Arbetarrörelsen <Se F.K:62 för fullständig frågetext> 87 00. Känner ingen alls samhörighet med 12 01. 24 02. 13 03. 11 04. 41 05. 11 06. 15 07. 17 08. 4 09. 34 10. Känner mycket stark samhörighet med 9 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 277 PRIVAT FÖRETAGSAMHET M62 Loc 437 width 2 MD=90 or GE 99 M:62(5) Den privata företagsamheten <Se F.M:62 för fullständig frågetext> 41 00. Känner ingen alls samhörighet med 10 01. 18 02. 12 03. 14 04. 38 05. 18 06. 26 07. 44 08. 13 09. 35 10. Känner mycket stark samhörighet med 3 88. Vet inte 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 278 PRIVAT FÖRETAGSAMHET K62 Loc 439 width 2 MD=90 K:62(5) Den privata företagsamheten <Se F.K:62 för fullständig frågetext> 73 00. Känner ingen alls samhörighet med 16 01. 14 02. 12 03. 14 04. 53 05. 21 06. 21 07. 21 08. 3 09. 20 10. Känner mycket stark samhörighet med 10 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 279 KOOPERATIONEN M62 Loc 441 width 2 MD=90 or GE 99 M:62(6) Kooperationen <Se F.M:62 för fullständig frågetext> 60 00. Känner ingen alls samhörighet med 16 01. 27 02. 32 03. 18 04. 41 05. 12 06. 15 07. 20 08. 9 09. 18 10. Känner mycket stark samhörighet med 4 88. Vet inte 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 280 KOOPERATIONEN K62 Loc 443 width 2 MD=90 K:62(6) Kooperationen <Se F.K:62 för fullständig frågetext> 77 00. Känner ingen alls samhörighet med 9 01. 18 02. 34 03. 15 04. 53 05. 18 06. 16 07. 16 08. 2 09. 14 10. Känner mycket stark samhörighet med 6 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 281 FOLKBILDN RÖRELSE M62 Loc 445 width 2 MD=90 or GE 99 M:62(7) Folkbildningsrörelsen <Se F.M:62 för fullständig frågetext> 61 00. Känner ingen alls samhörighet med 10 01. 18 02. 16 03. 12 04. 46 05. 20 06. 23 07. 26 08. 7 09. 27 10. Känner mycket stark samhörighet med 6 88. Vet inte 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 282 FOLKBILDN RÖRELSE K62 Loc 447 width 2 MD=90 K:62(7) Folkbildningsrörelsen <Se F.K:62 för fullständig frågetext> 79 00. Känner ingen alls samhörighet med 6 01. 15 02. 19 03. 8 04. 56 05. 15 06. 15 07. 27 08. 4 09. 21 10. Känner mycket stark samhörighet med 13 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 283 IDROTTSRÖRELSE M62 Loc 449 width 2 MD=90 or GE 99 M:62(8) Idrottsrörelsen <Se F.M:62 för fullständig frågetext> 27 00. Känner ingen alls samhörighet med 7 01. 9 02. 10 03. 14 04. 45 05. 16 06. 28 07. 37 08. 15 09. 60 10. Känner mycket stark samhörighet med 4 88. Vet inte 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 284 IDROTTSRÖRELSE K62 Loc 451 width 2 MD=90 K:62(8) Idrottsrörelsen <Se F.K:62 för fullständig frågetext> 59 00. Känner ingen alls samhörighet med 13 01. 20 02. 16 03. 13 04. 50 05. 15 06. 16 07. 28 08. 15 09. 27 10. Känner mycket stark samhörighet med 6 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 285 MILJÖRÖRELSE M62 Loc 453 width 2 MD=90 or GE 99 M:62(9) Miljörörelsen <Se F.M:62 för fullständig frågetext> 34 00. Känner ingen alls samhörighet med 8 01. 8 02. 13 03. 15 04. 37 05. 18 06. 25 07. 40 08. 22 09. 48 10. Känner mycket stark samhörighet med 4 88. Vet inte 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 286 MILJÖRÖRELSE K62 Loc 455 width 2 MD=90 K:62(9) Miljörörelsen <Se F.K:62 för fullständig frågetext> 48 00. Känner ingen alls samhörighet med 5 01. 8 02. 9 03. 13 04. 40 05. 19 06. 25 07. 43 08. 15 09. 50 10. Känner mycket stark samhörighet med 3 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 287 FREDSRÖRELSEN M62 Loc 457 width 2 MD=90 or GE 99 M:62(10) Fredsrörelsen <Se F.M:62 för fullständig frågetext> 39 00. Känner ingen alls samhörighet med 11 01. 12 02. 14 03. 6 04. 30 05. 19 06. 23 07. 28 08. 18 09. 68 10. Känner mycket stark samhörighet med 4 88. Vet inte 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 288 FREDSRÖRELSEN K62 Loc 459 width 2 MD=90 K:62(10) Fredsrörelsen <Se F.K:62 för fullständig frågetext> 39 00. Känner ingen alls samhörighet med 6 01. 5 02. 8 03. 14 04. 46 05. 16 06. 18 07. 36 08. 14 09. 72 10. Känner mycket stark samhörighet med 4 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 289 KVINNORÖRELSE M62 Loc 461 width 2 MD=90 or GE 99 M:62(11) Kvinnorörelsen <Se F.M:62 för fullständig frågetext> 75 00. Känner ingen alls samhörighet med 14 01. 12 02. 17 03. 8 04. 43 05. 17 06. 23 07. 18 08. 7 09. 23 10. Känner mycket stark samhörighet med 15 88. Vet inte 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 290 KVINNORÖRELSE K62 Loc 463 width 2 MD=90 K:62(11) Kvinnorörelsen <Se F.K:62 för fullständig frågetext> 56 00. Känner ingen alls samhörighet med 14 01. 15 02. 21 03. 14 04. 51 05. 16 06. 14 07. 33 08. 9 09. 29 10. Känner mycket stark samhörighet med 6 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 291 SOLIDARITETSRÖRELSE M62 Loc 465 width 2 MD=90 or GE 99 M:62(12) Internationella hjälp- och solidaritetsrörelser <Se F.M:62 för fullständig frågetext> 36 00. Känner ingen alls samhörighet med 15 01. 13 02. 15 03. 16 04. 54 05. 22 06. 21 07. 23 08. 14 09. 36 10. Känner mycket stark samhörighet med 7 88. Vet inte 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 292 SOLIDARITETSRÖRELSE K62 Loc 467 width 2 MD=90 K:62(12) Internationella hjälp- och solidaritetsrörelser <Se F.K:62 för fullständig frågetext> 40 00. Känner ingen alls samhörighet med 11 01. 8 02. 10 03. 9 04. 70 05. 23 06. 20 07. 23 08. 11 09. 48 10. Känner mycket stark samhörighet med 5 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 293 IDROTT MEDLEM M63 Loc 469 width 1 MD=0 or GE 9 M:63 Är Du medlem i någon eller några av följande organisationer och sammanslutningar? VISA SVARSKORT 11. LÄS UPP EN ORGANISATIONSTYP I TAGET. STÄLL FÖLJANDE FRÅGOR FÖR VARJE ORGANISATIONSTYP SOM IP ÄR MEDLEM Har Du något förtroendeuppdrag i föreningen? Har Du under det senaste året varit aktiv inom föreningen? M:63A(1) Idrottsförening: medlem 102 1. Ja 170 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 294 IDROTT MEDLEM K63 Loc 470 width 1 MD=0 K:63 Är Du medlem i någon eller några av följande organisationer och sammanslutningar? VISA SVARSKORT 11. LÄS UPP EN ORGANISATIONSTYP I TAGET. STÄLL FÖLJANDE FRÅGOR FÖR VARJE ORGANISATIONSTYP SOM IP ÄR MEDLEM Har Du något förtroendeuppdrag i föreningen? Har Du under det senaste året varit aktiv inom föreningen? K:63A(1) Idrottsförening: medlem 79 1. Ja 199 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 295 IDROTT UPPDRAG M63 Loc 471 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(1) Idrottsförening: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 29 1. Ja 73 5. Nej 74 0. Bortfall 170 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 296 IDROTT UPPDRAG K63 Loc 472 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(1) Idrottsförening: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 13 1. Ja 66 5. Nej 69 0. Bortfall 199 6. Frågan ej tillämplig
VAR 297 IDROTT AKTIVITET M63 Loc 473 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(1) Idrottsförening: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 54 1. Ja 48 5. Nej 74 0. Bortfall 170 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 298 IDROTT AKTIVITET K63 Loc 474 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(1) Idrottsförening: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 37 1. Ja 42 5. Nej 69 0. Bortfall 199 6. Frågan ej tillämplig
VAR 299 FRILUFT MEDLEM M63 Loc 475 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(2) Friluftsförening: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 37 1. Ja 235 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 300 FRILUFT MEDLEM K63 Loc 476 width 1 MD=0 K:63A(2) Friluftsförening: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 31 1. Ja 247 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 301 FRILUFT UPPDRAG M63 Loc 477 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(2) Friluftsförening: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 4 1. Ja 33 5. Nej 74 0. Bortfall 235 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 302 FRILUFT UPPDRAG K63 Loc 478 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(2) Friluftsförening: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 4 1. Ja 27 5. Nej 69 0. Bortfall 247 6. Frågan ej tillämplig
VAR 303 FRILUFT AKTIVITET M63 Loc 479 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(2) Friluftsförening: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 10 1. Ja 27 5. Nej 74 0. Bortfall 235 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 304 FRILUFT AKTIVITET K63 Loc 480 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(2) Friluftsförening: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 9 1. Ja 22 5. Nej 69 0. Bortfall 247 6. Frågan ej tillämplig
VAR 305 MILJÖORG MEDLEM M63 Loc 481 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(3) Miljöorganisation: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 18 1. Ja 254 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 306 MILJÖORG MEDLEM K63 Loc 482 width 1 MD=0 K:63A(3) Miljöorganisation: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 18 1. Ja 260 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 307 MILJÖORG UPPDRAG M63 Loc 483 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(3) Miljöorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 0 1. Ja 18 5. Nej 74 0. Bortfall 254 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 308 MILJÖORG UPPDRAG K63 Loc 484 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(3) Miljöorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 0 1. Ja 18 5. Nej 69 0. Bortfall 260 6. Frågan ej tillämplig
VAR 309 MILJÖORG AKTIVITET M63 Loc 485 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(3) Miljöorganisation: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 4 1. Ja 14 5. Nej 74 0. Bortfall 254 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 310 MILJÖORG AKTIVITET K63 Loc 486 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(3) Miljöorganisation: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 4 1. Ja 14 5. Nej 69 0. Bortfall 260 6. Frågan ej tillämplig
VAR 311 KULTUR MEDLEM M63 Loc 487 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(4) Kultur-, musik-, dans- eller teaterförening: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 55 1. Ja 217 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 312 KULTUR MEDLEM K63 Loc 488 width 1 MD=0 K:63A(4) Kultur-, musik-, dans- eller teaterförening: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 56 1. Ja 222 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 313 KULTUR UPPDRAG M63 Loc 489 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(4) Kultur-, musik-, dans- eller teaterförening: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 17 1. Ja 38 5. Nej 74 0. Bortfall 217 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 314 KULTUR UPPDRAG K63 Loc 490 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(4) Kultur-, musik-, dans- eller teaterförening: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 49 5. Nej 69 0. Bortfall 222 6. Frågan ej tillämplig
VAR 315 KULTUR AKTIVITET M63 Loc 491 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(4) Kultur-, musik-, dans- eller teaterförening: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 32 1. Ja 23 5. Nej 74 0. Bortfall 217 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 316 KULTUR AKTIVITET K63 Loc 492 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(4) Kultur-, musik-, dans- eller teaterförening: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 24 1. Ja 32 5. Nej 69 0. Bortfall 222 6. Frågan ej tillämplig
VAR 317 HOBBYFÖREN MEDLEM M63 Loc 493 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(5) Annan hobbyförening: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 38 1. Ja 234 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 318 HOBBYFÖREN MEDLEM K63 Loc 494 width 1 MD=0 K:63A(5) Annan hobbyförening: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 55 1. Ja 223 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 319 HOBBYFÖREN UPPDRAG M63 Loc 495 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(5) Annan hobbyförening: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 31 5. Nej 74 0. Bortfall 234 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 320 HOBBYFÖREN UPPDRAG K63 Loc 496 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(5) Annan hobbyförening: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 11 1. Ja 44 5. Nej 69 0. Bortfall 223 6. Frågan ej tillämplig
VAR 321 HOBBYFÖREN AKTIVITET M63 Loc 497 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(5) Annan hobbyförening: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 18 1. Ja 20 5. Nej 74 0. Bortfall 234 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 322 HOBBYFÖREN AKTIVITET K63 Loc 498 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(5) Annan hobbyförening: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 31 1. Ja 24 5. Nej 69 0. Bortfall 223 6. Frågan ej tillämplig
VAR 323 MOTORORG MEDLEM M63 Loc 499 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(6) Motororganisation: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 62 1. Ja 210 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 324 MOTORORG MEDLEM K63 Loc 500 width 1 MD=0 K:63A(6) Motororganisation: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 12 1. Ja 266 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 325 MOTORORG UPPDRAG M63 Loc 501 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(6) Motororganisation: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 11 1. Ja 51 5. Nej 74 0. Bortfall 210 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 326 MOTORORG UPPDRAG K63 Loc 502 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(6) Motororganisation: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 11 5. Nej 69 0. Bortfall 266 6. Frågan ej tillämplig
VAR 327 MOTORORG AKTIVITET M63 Loc 503 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(6) Motororganisation: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 20 1. Ja 42 5. Nej 74 0. Bortfall 210 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 328 MOTORORG AKTIVITET K63 Loc 504 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(6) Motororganisation: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 10 5. Nej 69 0. Bortfall 266 6. Frågan ej tillämplig
VAR 329 BOENDEFÖREN MEDLEM M63 Loc 505 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(7) Förening för boende: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 90 1. Ja 182 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 330 BOENDEFÖREN MEDLEM K63 Loc 506 width 1 MD=0 K:63A(7) Förening för boende: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 74 1. Ja 204 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 331 BOENDEFÖREN UPPDRAG M63 Loc 507 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(7) Förening för boende: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 17 1. Ja 73 5. Nej 74 0. Bortfall 182 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 332 BOENDEFÖREN UPPDRAG K63 Loc 508 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(7) Förening för boende: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 69 5. Nej 69 0. Bortfall 204 6. Frågan ej tillämplig
VAR 333 BOENDEFÖR AKTIVITET M63 Loc 509 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(7) Förening för boende: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 31 1. Ja 59 5. Nej 74 0. Bortfall 182 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 334 BOENDEFÖR AKTIVITET K63 Loc 510 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(7) Förening för boende: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 20 1. Ja 53 5. Nej 69 0. Bortfall 204 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 335 FÖRÄLDRAFÖREN MEDLEM M63 Loc 511 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(8) Föräldraförening: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 34 1. Ja 238 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 336 FÖRÄLDRAFÖREN MEDLEM K63 Loc 512 width 1 MD=0 K:63A(8) Föräldraförening: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 44 1. Ja 234 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 337 FÖRÄLDRAFÖR UPPDRAG M63 Loc 513 width 1 MD=0 or GE 6 M63B(8) Föräldraförening: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 29 5. Nej 74 0. Bortfall 238 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 338 FÖRÄLDRAFÖR UPPDRAG K63 Loc 514 width 1 MD=0 or GE 6 K63B(8) Föräldraförening: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 9 1. Ja 35 5. Nej 69 0. Bortfall 234 6. Frågan ej tillämplig
VAR 339 FÖRÄLDRFÖR AKTIVITET M63 Loc 515 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(8) Föräldraförening: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 12 1. Ja 22 5. Nej 74 0. Bortfall 238 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 340 FÖRÄLDRFÖR AKTIVITET K63 Loc 516 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(8) Föräldraförening: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 19 1. Ja 24 5. Nej 69 0. Bortfall 234 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 341 HANDIKAPPFRN MEDLEM M63 Loc 517 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(9) Handikapp- eller patientförening: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 9 1. Ja 263 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 342 HANDIKAPPFRN MEDLEM K63 Loc 518 width 1 MD=0 K:63A(9) Handikapp- eller patientförening: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 12 1. Ja 266 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 343 HANDIKAPPFRN UPPDRAG M63 Loc 519 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(9) Handikapp- eller patientförening: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 8 5. Nej 74 0. Bortfall 263 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 344 HANDIKAPPFRN UPPDRAG K63 Loc 520 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(9) Handikapp- eller patientförening: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 10 5. Nej 69 0. Bortfall 266 6. Frågan ej tillämplig
VAR 345 HANDIKAPPFÖREN AKTIV M63 Loc 521 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(9) Handikapp- eller patientförening: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 7 5. Nej 74 0. Bortfall 263 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 346 HANDIKAPPFÖREN AKTIV K63 Loc 522 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(9) Handikapp- eller patientförening: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 6 1. Ja 6 5. Nej 69 0. Bortfall 266 6. Frågan ej tillämplig
VAR 347 INVANDRARORG MEDLEM M63 Loc 523 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(10) Invandrarorganisation: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 6 1. Ja 266 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 348 INVANDRARORG MEDLEM K63 Loc 524 width 1 MD=0 K:63A(10) Invandrarorganisation: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 4 1. Ja 274 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 349 INVANDRARORG UPPDRAG M63 Loc 525 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(10) Invandrarorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 3 5. Nej 74 0. Bortfall 266 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 350 INVANDRARORG UPPDRAG K63 Loc 526 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(10) Invandrarorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 3 5. Nej 69 0. Bortfall 274 6. Frågan ej tillämplig
VAR 351 INVANDRARORG AKTIV M63 Loc 527 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(10) Invandrarorganisation: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 4 1. Ja 2 5. Nej 74 0. Bortfall 266 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 352 INVANDRARORG AKTIV K63 Loc 528 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(10) Invandrarorganisation: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 1 5. Nej 69 0. Bortfall 274 6. Frågan ej tillämplig
VAR 353 KVINNOORG MEDLEM M63 Loc 529 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(11) Kvinnoorganisation: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 0 1. Ja 272 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 354 KVINNOORG MEDLEM K63 Loc 530 width 1 MD=0 K:63A(11) Kvinnoorganisation: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 10 1. Ja 268 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 355 KVINNOORG UPPDRAG M63 Loc 531 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(11) Kvinnoorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 0 1. Ja 0 5. Nej 74 0. Bortfall 272 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 356 KVINNOORG UPPDRAG K63 Loc 532 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(11) Kvinnoorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 9 5. Nej 69 0. Bortfall 268 6. Frågan ej tillämplig
VAR 357 KVINNOORG AKTIV M63 Loc 533 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(11) Kvinnoorganisation: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 0 1. Ja 0 5. Nej 74 0. Bortfall 272 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 358 KVINNOORG AKTIV K63 Loc 534 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(11) Kvinnoorganisation: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 8 5. Nej 69 0. Bortfall 268 6. Frågan ej tillämplig
VAR 359 PENSIONÄRSORG MEDLEM M63 Loc 535 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(12) Pensionärsorganisation: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 30 1. Ja 242 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 360 PENSIONÄRSORG MEDLEM K63 Loc 536 width 1 MD=0 K:63A(12) Pensionärsorganisation: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 20 1. Ja 258 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 361 PENSIONÄRORG UPPDRAG M63 Loc 537 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(12) Pensionärsorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 25 5. Nej 74 0. Bortfall 242 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 362 PENSIONÄRORG UPPDRAG K63 Loc 538 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(12) Pensionärsorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 18 5. Nej 69 0. Bortfall 258 6. Frågan ej tillämplig
VAR 363 PENSIONÄRSORG AKTIV M63 Loc 539 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(12) Pensionärsorganisation: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 11 1. Ja 19 5. Nej 74 0. Bortfall 242 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 364 PENSIONÄRSORG AKTIV K63 Loc 540 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(12) Pensionärsorganisation: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 13 5. Nej 69 0. Bortfall 258 6. Frågan ej tillämplig
VAR 365 AKTIEFÖREN MEDLEM M63 Loc 541 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(13) Aktieägarförening: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 20 1. Ja 252 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 366 AKTIEFÖREN MEDLEM K63 Loc 542 width 1 MD=0 K:63A(13) Aktieägarförening: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 13 1. Ja 265 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 367 AKTIEFÖREN UPPDRAG M63 Loc 543 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(13) Aktieägarförening: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 15 5. Nej 74 0. Bortfall 252 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 368 AKTIEFÖREN UPPDRAG K63 Loc 544 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(13) Aktieägarförening: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 11 5. Nej 69 0. Bortfall 265 6. Frågan ej tillämplig
VAR 369 AKTIEFÖREN AKTIV M63 Loc 545 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(13) Aktieägarförening: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 10 1. Ja 10 5. Nej 74 0. Bortfall 252 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 370 AKTIEFÖREN AKTIV K63 Loc 546 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(13) Aktieägarförening: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 10 5. Nej 69 0. Bortfall 265 6. Frågan ej tillämplig
VAR 371 SVENSK KYRKA MEDLEM M63 Loc 547 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(14) Grupp eller förening inom svenska kyrkan: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 8 1. Ja 264 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 372 SVENSK KYRKA MEDLEM K63 Loc 548 width 1 MD=0 K:63A(14) Grupp eller förening inom svenska kyrkan: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 17 1. Ja 261 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 373 SVENSK KYRKA UPPDRAG M63 Loc 549 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(14) Grupp eller förening inom svenska kyrkan: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 4 1. Ja 4 5. Nej 74 0. Bortfall 264 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 374 SVENSK KYRKA UPPDRAG K63 Loc 550 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(14) Grupp eller förening inom svenska kyrkan: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 6 1. Ja 11 5. Nej 69 0. Bortfall 261 6. Frågan ej tillämplig
VAR 375 SVENSK KYRKA AKTIV M63 Loc 551 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(14) Grupp eller förening inom svenska kyrkan: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 3 5. Nej 74 0. Bortfall 264 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 376 SVENSK KYRKA AKTIV K63 Loc 552 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(14) Grupp eller förening inom svenska kyrkan: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 13 1. Ja 4 5. Nej 69 0. Bortfall 261 6. Frågan ej tillämplig
VAR 377 FRIRELIGIÖS MEDLEM M63 Loc 553 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(15) Frireligiöst samfund: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 17 1. Ja 255 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 378 FRIRELIGIÖS MEDLEM K63 Loc 554 width 1 MD=0 K:63A(15) Frireligiöst samfund: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 21 1. Ja 257 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 379 FRIRELIGIÖS UPPDRAG M63 Loc 555 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(15) Frireligiöst samfund: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 13 1. Ja 4 5. Nej 74 0. Bortfall 255 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 380 FRIRELIGIÖS UPPDRAG K63 Loc 556 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(15) Frireligiöst samfund: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 15 1. Ja 6 5. Nej 69 0. Bortfall 257 6. Frågan ej tillämplig
VAR 381 FRIRELIGIÖS AKTIV M63 Loc 557 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(15) Frireligiöst samfund: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 17 1. Ja 0 5. Nej 74 0. Bortfall 255 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 382 FRIRELIGIÖS AKTIV K63 Loc 558 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(15) Frireligiöst samfund: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 19 1. Ja 2 5. Nej 69 0. Bortfall 257 6. Frågan ej tillämplig
VAR 383 RELIGIÖS MEDLEM M63 Loc 559 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(16) Annat religiöst samfund: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 4 1. Ja 268 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 384 RELIGIÖS MEDLEM K63 Loc 560 width 1 MD=0 K:63A(16) Annat religiöst samfund: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 8 1. Ja 270 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 385 RELIGIÖS UPPDRAG M63 Loc 561 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(16) Annat religiöst samfund: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 0 1. Ja 4 5. Nej 74 0. Bortfall 268 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 386 RELIGIÖS UPPDRAG K63 Loc 562 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(16) Annat religiöst samfund: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 6 5. Nej 69 0. Bortfall 270 6. Frågan ej tillämplig
VAR 387 RELIGIÖS AKTIV M63 Loc 563 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(16) Annat religiöst samfund: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 2 5. Nej 74 0. Bortfall 268 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 388 RELIGIÖS AKTIV K63 Loc 564 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(16) Annat religiöst samfund: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 3 5. Nej 69 0. Bortfall 270 6. Frågan ej tillämplig
VAR 389 HJÄLPORG MEDLEM M63 Loc 565 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(17) Humanitär hjälporganisation: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 22 1. Ja 250 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 390 HJÄLPORG MEDLEM K63 Loc 566 width 1 MD=0 K:63A(17) Humanitär hjälporganisation: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 42 1. Ja 236 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 391 HJÄLPORG UPPDRAG M63 Loc 567 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(17) Humanitär hjälporganisation: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 15 5. Nej 74 0. Bortfall 250 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 392 HJÄLPORG UPPDRAG K63 Loc 568 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(17) Humanitär hjälporganisation: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 39 5. Nej 69 0. Bortfall 236 6. Frågan ej tillämplig
VAR 393 HJÄLPORG AKTIV M63 Loc 569 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(17) Humanitär hjälporganisation: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 8 1. Ja 14 5. Nej 74 0. Bortfall 250 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 394 HJÄLPORG AKTIV K63 Loc 570 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(17) Humanitär hjälporganisation: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 8 1. Ja 34 5. Nej 69 0. Bortfall 236 6. Frågan ej tillämplig
VAR 395 NYKTERHETSORG MEDLEM M63 Loc 571 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(18) Nykterhetsorganisation: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 13 1. Ja 259 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 396 NYKTERHETSORG MEDLEM K63 Loc 572 width 1 MD=0 K:63A(18) Nykterhetsorganisation: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 9 1. Ja 269 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 397 NYKTERHETSORG UPPDR M63 Loc 573 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(18) Nykterhetsorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 11 5. Nej 74 0. Bortfall 259 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 398 NYKTERHETSORG UPPDR K63 Loc 574 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(18) Nykterhetsorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 6 5. Nej 69 0. Bortfall 269 6. Frågan ej tillämplig
VAR 399 NYKTERHETSORG AKTIV M63 Loc 575 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(18) Nykterhetsorganisation: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 8 5. Nej 74 0. Bortfall 259 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 400 NYKTERHETSORG AKTIV K63 Loc 576 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(18) Nykterhetsorganisation: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 4 1. Ja 5 5. Nej 69 0. Bortfall 269 6. Frågan ej tillämplig
VAR 401 FÖRSVARSORG MEDLEM M63 Loc 577 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(19) Frivillig försvarsorganisation: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 28 1. Ja 244 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 402 FÖRSVARSORG MEDLEM K63 Loc 578 width 1 MD=0 K:63A(19) Frivillig försvarsorganisation: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 273 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 403 FÖRSVARSORG UPPDRAG M63 Loc 579 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(19) Frivillig försvarsorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 9 1. Ja 19 5. Nej 74 0. Bortfall 244 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 404 FÖRSVARSORG UPPDRAG K63 Loc 580 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(19) Frivillig försvarsorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 2 5. Nej 69 0. Bortfall 273 6. Frågan ej tillämplig
VAR 405 FÖRSVARSORG AKTIV M63 Loc 581 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(19) Frivillig försvarsorganisation: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 16 1. Ja 12 5. Nej 74 0. Bortfall 244 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 406 FÖRSVARSORG AKTIV K63 Loc 582 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(19) Frivillig försvarsorganisation: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 4 5. Nej 69 0. Bortfall 273 6. Frågan ej tillämplig
VAR 407 FREDSORG MEDLEM M63 Loc 583 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(20) Fredsorganisation: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 9 1. Ja 263 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 408 FREDSORG MEDLEM K63 Loc 584 width 1 MD=0 K:63A(20) Fredsorganisation: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 10 1. Ja 268 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 409 FREDSORG UPPDRAG M63 Loc 585 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(20) Fredsorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 7 5. Nej 74 0. Bortfall 263 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 410 FREDSORG UPPDRAG K63 Loc 586 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(20) Fredsorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 9 5. Nej 69 0. Bortfall 268 6. Frågan ej tillämplig
VAR 411 FREDSORG AKTIV M63 Loc 587 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(20) Fredsorganisation: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 6 5. Nej 74 0. Bortfall 263 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 412 FREDSORG AKTIV K63 Loc 588 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(20) Fredsorganisation: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 5 5. Nej 69 0. Bortfall 268 6. Frågan ej tillämplig
VAR 413 AKTIONSGRUPP MEDLEM M63 Loc 589 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(21) Lokal aktionsgrupp: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 6 1. Ja 266 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 414 AKTIONSGRUPP MEDLEM K63 Loc 590 width 1 MD=0 K:63A(21) Lokal aktionsgrupp: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 277 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 415 AKTIONSGRUPP UPPDRAG M63 Loc 591 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(21) Lokal aktionsgrupp: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 5 5. Nej 74 0. Bortfall 266 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 416 AKTIONSGRUPP UPPDRAG K63 Loc 592 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(21) Lokal aktionsgrupp: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 0 1. Ja 1 5. Nej 69 0. Bortfall 277 6. Frågan ej tillämplig
VAR 417 AKTIONSGRUPP AKTIV M63 Loc 593 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(21) Lokal aktionsgrupp: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 3 5. Nej 74 0. Bortfall 266 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 418 AKTIONSGRUPP AKTIV K63 Loc 594 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(21) Lokal aktionsgrupp: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 0 5. Nej 69 0. Bortfall 277 6. Frågan ej tillämplig
VAR 419 INTERNATIONELL MEDL M63 Loc 595 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(22) Grupp för internationell fråga: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 267 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 420 INTERNATIONELL MEDL K63 Loc 596 width 1 MD=0 K:63A(22) Grupp för internationell fråga: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 6 1. Ja 272 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 421 INTERNATION UPPDRAG M63 Loc 597 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(22) Grupp för internationell fråga: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 3 5. Nej 74 0. Bortfall 267 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 422 INTERNATION UPPDRAG K63 Loc 598 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(22) Grupp för internationell fråga: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 5 5. Nej 69 0. Bortfall 272 6. Frågan ej tillämplig
VAR 423 NATIONELL AKTIV M63 Loc 599 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(22) Grupp för internationell fråga: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 3 5. Nej 74 0. Bortfall 267 6. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 424 NATIONELL AKTIV K63 Loc 600 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(22) Grupp för internationell fråga: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 4 5. Nej 69 0. Bortfall 272 6. Frågan ej tillämplig
VAR 425 ORDENSSÄLLSKAP MEDL M63 Loc 601 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(23) Ordenssällskap: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 14 1. Ja 258 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 426 ORDENSSÄLLSKAP MEDL K63 Loc 602 width 1 MD=0 K:63A(23) Ordenssällskap: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 271 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 427 ORDENSSÄLLSK UPPDRAG M63 Loc 603 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(23) Ordenssällskap: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 6 1. Ja 8 5. Nej 74 0. Bortfall 258 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 428 ORDENSSÄLLSK UPPDRAG K63 Loc 604 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(23) Ordenssällskap: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 5 5. Nej 69 0. Bortfall 271 6. Frågan ej tillämplig
VAR 429 ORDENSSÄLLSKAP AKTIV M63 Loc 605 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(23) Ordenssällskap: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 12 1. Ja 2 5. Nej 74 0. Bortfall 258 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 430 ORDENSSÄLLSKAP AKTIV K63 Loc 606 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(23) Ordenssällskap: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 2 5. Nej 69 0. Bortfall 271 6. Frågan ej tillämplig
VAR 431 KOMSUMENTKOOP MEDLEM M63 Loc 607 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(24) Konsumentkooperativ, t ex Konsum: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 111 1. Ja 161 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 432 KOMSUMENTKOOP MEDLEM K63 Loc 608 width 1 MD=0 K:63A(24) Konsumentkooperativ, t ex Konsum: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 133 1. Ja 145 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 433 KONSUMENTKOOP UPPDR M63 Loc 609 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(24) Konsumentkooperativ, t ex Konsum: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 0 1. Ja 111 5. Nej 74 0. Bortfall 161 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 434 KONSUMENTKOOP UPPDR K63 Loc 610 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(24) Konsumentkooperativ, t ex Konsum: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 131 5. Nej 69 0. Bortfall 145 6. Frågan ej tillämplig
VAR 435 KONSUMENTKOOP AKTIV M63 Loc 611 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(24) Konsumentkooperativ, t ex Konsum: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 8 1. Ja 103 5. Nej 74 0. Bortfall 161 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 436 KONSUMENTKOOP AKTIV K63 Loc 612 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(24) Konsumentkooperativ, t ex Konsum: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 127 5. Nej 69 0. Bortfall 145 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 437 KOOPERATIV MEDLEM M63 Loc 613 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(25) Annat kooperativ, annan samfällighet: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 54 1. Ja 218 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 438 KOOPERATIV MEDLEM K63 Loc 614 width 1 MD=0 K:63A(25) Annat kooperativ, annan samfällighet: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 24 1. Ja 254 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 439 KOOPERATIV UPPDRAG M63 Loc 615 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(25) Annat kooperativ, annan samfällighet: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 9 1. Ja 45 5. Nej 74 0. Bortfall 218 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 440 KOOPERATIV UPPDRAG K63 Loc 616 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(25) Annat kooperativ, annan samfällighet: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 21 5. Nej 69 0. Bortfall 254 6. Frågan ej tillämplig
VAR 441 KOOPERATIV AKTIV M63 Loc 617 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(25) Annat kooperativ, annan samfällighet: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 16 1. Ja 38 5. Nej 74 0. Bortfall 218 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 442 KOOPERATIV AKTIV K63 Loc 618 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(25) Annat kooperativ, annan samfällighet: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 8 1. Ja 16 5. Nej 69 0. Bortfall 254 6. Frågan ej tillämplig
VAR 443 FACKLIG ORG MEDLEM M63 Loc 619 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(26) Facklig organisation: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 169 1. Ja 103 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 444 FACKLIG ORG MEDLEM K63 Loc 620 width 1 MD=0 K:63A(26) Facklig organisation: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 178 1. Ja 100 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 445 FACKLIG ORG UPPDRAG M63 Loc 621 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(26) Facklig organisation: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 33 1. Ja 136 5. Nej 74 0. Bortfall 103 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 446 FACKLIG ORG UPPDRAG K63 Loc 622 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(26) Facklig organisation: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 20 1. Ja 158 5. Nej 69 0. Bortfall 100 6. Frågan ej tillämplig
VAR 447 FACKLIG ORG AKTIV M63 Loc 623 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(26) Facklig organisation: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 48 1. Ja 121 5. Nej 74 0. Bortfall 103 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 448 FACKLIG ORG AKTIV K63 Loc 624 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(26) Facklig organisation: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 46 1. Ja 131 5. Nej 69 0. Bortfall 100 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 449 LANTBRUK ORG MEDLEM M63 Loc 625 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(27) Lantbrukarorganisation: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 17 1. Ja 255 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 450 LANTBRUK ORG MEDLEM K63 Loc 626 width 1 MD=0 K:63A(27) Lantbrukarorganisation: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 9 1. Ja 269 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 451 LANTBRUK ORG UPPDRAG M63 Loc 627 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(27) Lantbrukarorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 15 5. Nej 74 0. Bortfall 255 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 452 LANTBRUK ORG UPPDRAG K63 Loc 628 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(27) Lantbrukarorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 6 5. Nej 69 0. Bortfall 269 6. Frågan ej tillämplig
VAR 453 LANTBRUK ORG AKTIV M63 Loc 629 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(27) Lantbrukarorganisation: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 6 1. Ja 11 5. Nej 74 0. Bortfall 255 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 454 LANTBRUK ORG AKTIV K63 Loc 630 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(27) Lantbrukarorganisation: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 6 5. Nej 69 0. Bortfall 269 6. Frågan ej tillämplig
VAR 455 ARBGIVAREFRN MEDLEM M63 Loc 631 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(28) Företagar- eller arbetsgivareförening medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 14 1. Ja 258 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 456 ARBGIVAREFRN MEDLEM K63 Loc 632 width 1 MD=0 K:63A(28) Företagar- eller arbetsgivareförening medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 4 1. Ja 274 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 457 ARBGIVARFRN UPPDRAG M63 Loc 633 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(28) Företagar- eller arbetsgivareförening: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 13 5. Nej 74 0. Bortfall 258 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 458 ARBGIVARFRN UPPDRAG K63 Loc 634 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(28) Företagar- eller arbetsgivareförening: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 2 5. Nej 69 0. Bortfall 274 6. Frågan ej tillämplig
VAR 459 ARBGIVAREFRN AKTIV M63 Loc 635 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(28) Företagar- eller arbetsgivareförening: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 12 5. Nej 74 0. Bortfall 258 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 460 ARBGIVAREFRN AKTIV K63 Loc 636 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(28) Företagar- eller arbetsgivareförening: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 2 5. Nej 69 0. Bortfall 274 6. Frågan ej tillämplig
VAR 461 YRKESORG MEDLEM M63 Loc 637 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(29) Annan yrkesorganisation: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 25 1. Ja 247 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 462 YRKESORG MEDLEM K63 Loc 638 width 1 MD=0 K:63A(29) Annan yrkesorganisation: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 271 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 463 YRKESORG UPPDRAG M63 Loc 639 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(29) Annan yrkesorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 4 1. Ja 21 5. Nej 74 0. Bortfall 247 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 464 YRKESORG UPPDRAG K63 Loc 640 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(29) Annan yrkesorganisation: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 5 5. Nej 69 0. Bortfall 271 6. Frågan ej tillämplig
VAR 465 YRKESORG AKTIV M63 Loc 641 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(29) Annan yrkesorganisation: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 18 5. Nej 74 0. Bortfall 247 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 466 YRKESORG AKTIV K63 Loc 642 width 1 MD=0 or GE 6 K:63C(29) Annan yrkesorganisation: aktivitet <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 4 5. Nej 69 0. Bortfall 271 6. Frågan ej tillämplig
VAR 467 ANNAN FÖRENING MEDL M63 Loc 643 width 1 MD=0 or GE 9 M:63A(30) Annan förening: medlem <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 19 1. Ja 235 5. Nej 74 0. Bortfall 19 9. Uppgift saknas
VAR 468 ANNAN FÖRENING MEDL K63 Loc 644 width 1 MD=0 or GE 9 K:63A(30) Annan förening: medlem <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 16 1. Ja 241 5. Nej 69 0. Bortfall 21 9. Uppgift saknas
VAR 469 ANNAN FÖREN UPPDRAG M63 Loc 645 width 1 MD=0 or GE 6 M:63B(30) Annan förening: förtroendeuppdrag <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 4 1. Ja 13 5. Nej 74 0. Bortfall 235 6. Frågan ej tillämplig 21 9. Uppgift saknas
VAR 470 ANNAN FÖREN UPPDRAG K63 Loc 646 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(30) Annan förening: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 13 5. Nej 69 0. Bortfall 241 6. Frågan ej tillämplig 21 9. Uppgift saknas
VAR 471 ANNAN FÖRENING AKTIV M63 Loc 647 width 1 MD=0 or GE 6 M:63C(30) Annan förening: aktivitet <Se F.M:63 för fullständig frågetext> 8 1. Ja 9 5. Nej 74 0. Bortfall 235 6. Frågan ej tillämplig 21 9. Uppgift saknas
VAR 472 ANNAN FÖREN UPPDRAG K63 Loc 648 width 1 MD=0 or GE 6 K:63B(30) Annan förening: förtroendeuppdrag <Se F.K:63 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 9 5. Nej 69 0. Bortfall 241 6. Frågan ej tillämplig 21 9. Uppgift saknas
VAR 473 FACKLIG ORGANISATION M63 Loc 649 width 3 MD= 0 or GE 996 M:63(1) OM IP ÄR MEDLEM I FACKLIG ORGANISATION: Vlket fackförbund tillhör Du? (ENBART LO, TCO ELLER SACO/SR RÄCKER EJ: FACKFÖRBUND INOM CENTRALORGANISATION ANGES.) 1 100. LO, utan uppgift om förbund; även "FCO" utan ytterligare uppgift 0 101. Beklädnadsarbetarnas förbund 1 102. Bleck- ock plåtslagarförbundet 14 103. Byggnadsarbetareförbundet 1 104. Elektrikerförbundet 6 105. Fabriksarbetareförbundet 2 106. Fastighetsanställdas förbund 0 107. Frisörarbetarförbundet 0 108. Försäkringsanställdas förbund 2 109. Grafiska fackförbundet 2 110. Gruvindustriarbetareförbundet 2 111. Handelsanställdas förbund 0 112. Hotell- och restauranganställdas förbund 14 113. Kommunalarbetareförbundet 0 114. Lantarbetareförbundet 2 115. Livsmedelsarbetareförbundet 18 116. Metallindustriarbetarförbundet 0 117. Musikerförbundet 0 118. Målareförbundet 4 119. Pappersindustriarbetareförbundet 0 120. Sjöfolksförbundet 2 121. Skogsarbetareförbundet 1 122. Skorstensfejeriarbetareförbundet 8 123. Statsanställdas förbund 1 124. Transportarbetareförbundet 3 125. Träindustriarbetareförbundet 2 200. TCO, utan uppgift om förbund 1 201. Apotekstjänstemannaförbundet (ATF) 8 202. Arbetsledareförbundet (SALF) 2 203. Bankmannaförbundet (SBmf) 2 204. Facklärarförbundet (SFL) 0 205. Fartygsbefälsföreningen (SFBF) 2 206. Folkhögskolans lärarförening (SFHL) 0 207. Försvarets civila tjänstemannaförbund (FCTF) 0 208. Försäkringstjänstemannaförbundet (FTF) 5 209. Handelstjänstemannaförbundet (HTF) 1 210. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund (SHSTF) 27 211. Industritjänstemannaförbundet (SIF) 0 212. Journalistförbundet (SJF) 5 213. Kommunaltjänstemannaförbundet (SKTF) 0 214. Kompaniofficersförbundet (KOF) 0 215. Lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF) 5 216. Lärarförbundet (SL) 0 217. Maskinbefälsförbundet (SMBF) 0 218. Plutonofficersförbundet (POF) 1 219. Polisförbundet (SPF) 0 220. Posttjänstemännens förening (PF) 6 221. Statstjänstemanna förbundet (ST) 0 222. Teaterförbundet (TF) 0 223. Tullmannaförbundet (STF) 0 224. Tulltjänstemannaförbundet (SATF) 2 225. Officerarnas riksförbund 0 300. SACO/SR, utan uppgift om förbund 1 301. Akademiker inom biologisk produktion, konsumtion samt miljöplanering (Agrifack) 0 302. Arkitektförbundet (AF) 0 303. Civilekonomernas riksförbund (CR) 0 304. DIK-förbundet - akademiker inom dokumentation, information och kultur (DIK) 0 305. Föreningen Sveriges fögderichefer (FSF) 0 306. Ingenjörsförbundet (TLI) 0 307. Jurist- och samhällsvetarförbundet (JUS) 0 308. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund (LSR) 3 309. Lärarnas riksförbund (LR) 0 310. Reservofficerarnas centralorganisation (RC) 1 311. SACO:s allmänna tjänstemannaförbund (SAT) 0 312. Skoledarförbundet 0 313. SR:s allmänna tjänstemannaförbund (SRAT) 1 314. Svenska officersförbundet (SOF) 0 315. Svenska prästförbundet (SPF) 7 316. Sveriges civilingenjörsförbund (CF) 0 317. Sveriges farmaceutförbund 0 318. Sveriges jägmästares och forstmästares riksförbund (SJFR) 0 319. Sveriges järnvägars tjänstemannaförbund (SJTF) 1 320. Sveriges läkarförbund (SL) 1 321. Sveriges naturvetareförbund (SN) 0 322. Sveriges psykologförbund 0 323. Sveriges socionomers riksförbund (SSR) 1 324. Sveriges tandläkarförbund (STF) 0 325. Sveriges universitets- och högskoleamanuensers förbund (SUHAF) 0 326. Sveriges veterinärförbund (SVF) 0 327. Universitetslärarförbundet (ULF) 0 328. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) 0 329. Svenska kyrkans personalförbund 74 000. Bortfall 103 996. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas
VAR 474 FACKLIG ORGANISATION K63 Loc 652 width 3 MD= 0 or GE 996 K:63(1) OM IP ÄR MEDLEM I FACKLIG ORGANISATION: Vlket fackförbund tillhör Du? (ENBART LO, TCO ELLER SACO/SR RÄCKER EJ: FACKFÖRBUND INOM CENTRALORGANISATION ANGES.) 0 100. LO, utan uppgift om förbund; även "FCO" utan ytterligare uppgift 0 101. Beklädnadsarbetarnas förbund 0 102. Bleck- ock plåtslagarförbundet 0 103. Byggnadsarbetareförbundet 0 104. Elektrikerförbundet 6 105. Fabriksarbetareförbundet 1 106. Fastighetsanställdas förbund 1 107. Frisörarbetarförbundet 1 108. Försäkringsanställdas förbund 1 109. Grafiska fackförbundet 0 110. Gruvindustriarbetareförbundet 8 111. Handelsanställdas förbund 4 112. Hotell- och restauranganställdas förbund 31 113. Kommunalarbetareförbundet 1 114. Lantarbetareförbundet 1 115. Livsmedelsarbetareförbundet 7 116. Metallindustriarbetarförbundet 0 117. Musikerförbundet 0 118. Målareförbundet 0 119. Pappersindustriarbetareförbundet 0 120. Sjöfolksförbundet 4 121. Skogsarbetareförbundet 0 122. Skorstensfejeriarbetareförbundet 4 123. Statsanställdas förbund 0 124. Transportarbetareförbundet 0 125. Träindustriarbetareförbundet 2 200. TCO, utan uppgift om förbund 1 201. Apotekstjänstemannaförbundet (ATF) 1 202. Arbetsledareförbundet (SALF) 3 203. Bankmannaförbundet (SBmf) 13 204. Facklärarförbundet (SFL) 0 205. Fartygsbefälsföreningen (SFBF) 0 206. Folkhögskolans lärarförening (SFHL) 0 207. Försvarets civila tjänstemannaförbund (FCTF) 0 208. Försäkringstjänstemannaförbundet (FTF) 9 209. Handelstjänstemannaförbundet (HTF) 10 210. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund (SHSTF) 14 211. Industritjänstemannaförbundet (SIF) 1 212. Journalistförbundet (SJF) 19 213. Kommunaltjänstemannaförbundet (SKTF) 0 214. Kompaniofficersförbundet (KOF) 0 215. Lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF) 14 216. Lärarförbundet (SL) 0 217. Maskinbefälsförbundet (SMBF) 0 218. Plutonofficersförbundet (POF) 1 219. Polisförbundet (SPF) 1 220. Posttjänstemännens förening (PF) 7 221. Statstjänstemanna förbundet (ST) 0 222. Teaterförbundet (TF) 1 223. Tullmannaförbundet (STF) 0 224. Tulltjänstemannaförbundet (SATF) 0 225. Officerarnas riksförbund 1 288. 0 300. SACO/SR, utan uppgift om förbund 0 301. Akademiker inom biologisk produktion, konsumtion samt miljöplanering (Agrifack) 0 302. Arkitektförbundet (AF) 0 303. Civilekonomernas riksförbund (CR) 8 304. DIK-förbundet - akademiker inom dokumentation, information och kultur (DIK) 0 305. Föreningen Sveriges fögderichefer (FSF) 0 306. Ingenjörsförbundet (TLI) 0 307. Jurist- och samhällsvetarförbundet (JUS) 0 308. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund (LSR) 0 309. Lärarnas riksförbund (LR) 0 310. Reservofficerarnas centralorganisation (RC) 0 311. SACO:s allmänna tjänstemannaförbund (SAT) 0 312. Skoledarförbundet 0 313. SR:s allmänna tjänstemannaförbund (SRAT) 0 314. Svenska officersförbundet (SOF) 0 315. Svenska prästförbundet (SPF) 0 316. Sveriges civilingenjörsförbund (CF) 0 317. Sveriges farmaceutförbund 0 318. Sveriges jägmästares och forstmästares riksförbund (SJFR) 0 319. Sveriges järnvägars tjänstemannaförbund (SJTF) 2 320. Sveriges läkarförbund (SL) 0 321. Sveriges naturvetareförbund (SN) 0 322. Sveriges psykologförbund 0 323. Sveriges socionomers riksförbund (SSR) 0 324. Sveriges tandläkarförbund (STF) 0 325. Sveriges universitets- och högskoleamanuensers förbund (SUHAF) 0 326. Sveriges veterinärförbund (SVF) 0 327. Universitetslärarförbundet (ULF) 0 328. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) 0 329. Svenska kyrkans personalförbund 69 000. Bortfall 100 996. Frågan ej tillämplig
VAR 475 LANTBRUKARORG M63 Loc 655 width 3 MD= 0 or GE 996 M:63(2) OM IP ÄR MEDLEM I LANTBRUKARORGANISATION: Vilken lantbrukarorganisation tillhör Du? 13 610. LRF; även Jordbrukareungdomens Förbund (JUF) 2 620. Organisation inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse; även hushållningssällskap 74 000. Bortfall 255 996. Frågan ej tillämplig 3 999. Uppgift saknas
VAR 476 LANTBRUKARORG K63 Loc 658 width 3 MD= 0 or GE 996 K:63(2) OM IP ÄR MEDLEM I LANTBRUKARORGANISATION: Vilken lantbrukarorganisation tillhör Du? 7 608. 0 610. LRF; även Jordbrukareungdomens Förbund (JUF) 0 620. Organisation inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse; även hushållningssällskap 69 000. Bortfall 269 996. Frågan ej tillämplig 2 999. Uppgift saknas
VAR 477 ARBETSGIVAREFÖRENING M63 Loc 661 width 3 MD= 0 or GE 996 M:63(3) OM IP ÄR MEDLEM I FÖRETAGAR- ELLER ARBETSGIVAREFÖRENING: Vilken företagar- eller arbetsgivareförening tillhör Du? 8 401. SAF och till SAF anslutna förbund, t ex Biltrafikens arbetsgivareförbund, Handelns arbetsgivareorganisation, Glasmästeriförbundet, Verkstadsföreningen 2 402. Företagarförbundet 0 403. Köpmannaförbundet 0 404. Småföretagarnas riksorganisation, SHIO 4 405. Övriga småföretagarorganisationer (t ex lokala företagarföreningar) 74 000. Bortfall 258 996. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas
VAR 478 ARBETSGIVAREFÖRENING K63 Loc 664 width 3 MD= 0 or GE 996 K:63(3) OM IP ÄR MEDLEM I FÖRETAGAR- ELLER ARBETSGIVAREFÖRENING: Vilken företagar- eller arbetsgivareförening tillhör Du? 4 400. 0 401. SAF och till SAF anslutna förbund, t ex Biltrafikens arbetsgivareförbund, Handelns arbetsgivareorganisation, Glasmästeriförbundet, Verkstadsföreningen 0 402. Företagarförbundet 0 403. Köpmannaförbundet 0 404. Småföretagarnas riksorganisation, SHIO 0 405. Övriga småföretagarorganisationer (t ex lokala företagarföreningar) 69 000. Bortfall 274 996. Frågan ej tillämplig
VAR 479 ANNAN YRKESORG M63 Loc 667 width 3 MD= 0 or GE 996 M:63(4) OM IP ÄR MEDLEM I ANNAN YRKESORGANISATION: Vilken yrkesorganisation tillhör Du? 12 501. Organisation för tekniker, naturvetare 4 502. Organisation för läkare, psykologer m fl 0 503. Organisation för socialtjänstemän 0 504. Organisation för lärare 2 505. Organisation för jurister, ekonomer, samhällsvetare 0 506. Organisation för journalister, kulturarbetare m fl 1 507. Organisation för agronomer, jägmästare m fl 1 508. Organisation för yrken inom handel och transport 5 509. Övriga 74 000. Bortfall 247 996. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas
VAR 480 ANNAN YRKESORG K63 Loc 670 width 3 MD= 0 or GE 996 K:63(4) OM IP ÄR MEDLEM I ANNAN YRKESORGANISATION: Vilken yrkesorganisation tillhör Du? 7 496. 0 501. Organisation för tekniker, naturvetare 0 502. Organisation för läkare, psykologer m fl 0 503. Organisation för socialtjänstemän 0 504. Organisation för lärare 0 505. Organisation för jurister, ekonomer, samhällsvetare 0 506. Organisation för journalister, kulturarbetare m fl 0 507. Organisation för agronomer, jägmästare m fl 0 508. Organisation för yrken inom handel och transport 0 509. Övriga 69 000. Bortfall 271 996. Frågan ej tillämplig
VAR 481 MEDLEM I PARTI M64 Loc 673 width 1 MD=0 or GE 9 M:64 Är Du medlem i något politiskt parti eller politisk sammanslutning? 58 1. Ja 214 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 482 MEDLEM I PARTI K64 Loc 674 width 1 MD=0 K:64 Är Du medlem i något politiskt parti eller politisk sammanslutning? 34 1. Ja 244 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 483 FÖRTROPOST POL FÖREN M65 Loc 675 width 1 MD=0 or GE 6 M:65 (OM "JA" PÅ FRÅGA M:64): Har Du eller har Du haft någon förtroendepost i någon politisk förening eller organisation? (VARIT LEDAMOT I STYRELSEN ELLER LIKNANDE) 8 1. Har förtroendepost 11 3. Har haft förtroendepost 39 5. Nej 74 0. Bortfall 214 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 484 FÖRTROPOST POL FÖREN K65 Loc 676 width 1 MD=0 or GE 6 K:65 (OM "JA" PÅ FRÅGA K:64): Har Du eller har Du haft någon förtroendepost i någon politisk förening eller organisation? (VARIT LEDAMOT I STYRELSEN ELLER LIKNANDE) 7 1. Har förtroendepost 12 3. Har haft förtroendepost 15 5. Nej 69 0. Bortfall 244 6. Frågan ej tillämplig
VAR 485 POLITISKT MÖTE M66 Loc 677 width 1 MD=0 or GE 9 M:66 Har Du varit på något politiskt möte eller sammankomst under det senaste året? 29 1. Ja 242 5. Nej 74 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 486 POLITISKT MÖTE K66 Loc 678 width 1 MD=0 K:66 Har Du varit på något politiskt möte eller sammankomst under det senaste året? 23 1. Ja 255 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 487 FÖRTROUPPDRAG KOMMUN M67 Loc 679 width 1 MD=0 or GE 9 M:67 Har Du eller har Du någon gång haft förtroendeuppdrag inom kommun, landsting eller riksdag? 28 1. Ja 244 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 488 FÖRTROUPPDRAG KOMMUN K67 Loc 680 width 1 MD=0 K:67 Har Du eller har Du någon gång haft förtroendeuppdrag inom kommun, landsting eller riksdag? 22 1. Ja 256 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 489 ÅR FÖRTROUPPDRAG M68 Loc 681 width 2 MD= 0 or GE 96 M:68 (OM "JA" PÅ FRÅGA M:67): När hade Du senast något sådant uppdrag? 46. 1946 . . 87. 1987 74 00. Bortfall 244 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 46 62 63 68 70 71 73 75 76 77 78 81 82 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 84 85 86 87 0 96 99 Frek: 1 4 2 6 74 244 2
VAR 490 ÅR FÖRTROUPPDRAG K68 Loc 683 width 2 MD= 0 or GE 96 K:68 (OM "JA" PÅ FRÅGA K:67): När hade Du senast något sådant uppdrag? 51. 1951 . . 87. 1987 69 00. Bortfall 256 96. Frågan ej tillämplig Kod: 51 69 73 75 76 78 79 80 82 84 85 86 87 Frek: 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 4 1 4 Kod: 0 96 Frek: 69 256
VAR 491 BEKANT KOMM.POL. M69 Loc 685 width 1 MD=0 or GE 9 M:69 Är Du personligen bekant med någon kommunalpolitiker här i kommunen? 136 1. Ja 136 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 492 BEKANT KOMM.POL. K69 Loc 686 width 1 MD=0 K:69 Är Du personligen bekant med någon kommunalpolitiker här i kommunen? 107 1. Ja 171 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 493 INTRESSE FÖR POLITIK M70 Loc 687 width 1 MD=0 or GE 9 M:70 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in på Dig själv? (VISA SVARSKORT 12) Är Du mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? 53 1. Mycket intresserad 135 2. Ganska intresserad 64 3. Inte särskilt intresserad 20 4. Inte alls intresserad 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 494 INTRESSE FÖR POLITIK K70 Loc 688 width 1 MD=0 or GE 9 K:70 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in på Dig själv? (VISA SVARSKORT 12) Är Du mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? 25 1. Mycket intresserad 94 2. Ganska intresserad 125 3. Inte särskilt intresserad 33 4. Inte alls intresserad 69 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 495 ANHÄNGARE AV PARTI M71 Loc 689 width 1 MD=0 or GE 9 M:71 Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något parti. Brukar Du själv betrakta Dig som till exempel folkpartist eller socialdemokrat eller moderat eller centerpartist eller kommunist? Eller har Du inte någon sådan inställning till något parti? M:71(1) Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti. En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Du själv till de starkt övertygade anhängarna av Ditt parti? 185 1. Ja 85 5. Nej 2 8. Vet inte 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 496 ANHÄNGARE AV PARTI K71 Loc 690 width 1 MD=0 K:71 Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något parti. Brukar Du själv betrakta Dig som till exempel folkpartist eller socialdemokrat eller moderat eller centerpartist eller kommunist? Eller har Du inte någon sådan inställning till något parti? K:71(1) Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti. En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Du själv till de starkt övertygade anhängarna av Ditt parti? 160 1. Ja 111 5. Nej 7 8. Vet inte 69 0. Bortfall
VAR 497 EJ ANHÄNGARE PARTI M71 Loc 691 width 2 MD= 0 or GE 96 M:71(2) Nej, betraktar sig inte som anhängare av ett bestämt parti. Är det något parti som Du ändå tycker Dig stå närmare än de andra partierna? <Se F.M:71 för fullständig frågetext> 122 01. Ja 59 05. Nej 3 88. Vet inte 74 00. Bortfall 87 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 498 EJ ANHÄNGARE PARTI K71 Loc 693 width 2 MD= 0 or GE 96 K:71(2) Nej, betraktar sig inte som anhängare av ett bestämt parti. Är det något parti som Du ändå tycker Dig stå närmare än de andra partierna? <Se F.K:71 för fullständig frågetext> 98 01. Ja 61 05. Nej 1 88. Vet inte 69 00. Bortfall 118 96. Frågan ej tillämplig
VAR 499 OSÄKER PARTIANHÄNG M71 Loc 695 width 2 MD= 0 or GE 96 M:71(3) Vet inte, vill ej svara <Se F.M:71 för fullständig frågetext> 50 01. Markerat 29 05. Ej markerat 6 88. Vet inte 74 00. Bortfall 187 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 500 OSÄKER PARTIANHÄNG K71 Loc 697 width 2 MD= 0 or GE 96 K:71(3) Vet inte, vill ej svara <Se F.K:71 för fullständig frågetext> 56 01. Markerat 46 05. Ej markerat 8 88. Vet inte 69 00. Bortfall 167 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 501 BÄSTA PARTI M72 Loc 699 width 2 MD= 0 or GE 99 M:72 OM IP SAGT SIG VARA ANHÄNGARE AV, ELLER STÅ NÄRMARE NÅGOT PARTI: Vilket parti tycker Du bäst om? OM IP INTE SAGT SIG STÅ NÄRMARE NÅGOT PARTI: Finns det ändå något parti som Du tycker är mindre dåligt än de övriga? I så fall vilket? 5 01. Vänsterpartiet kommunisterna VPK 108 02. Socialdemokraterna S 19 03. Centerpartiet C 41 04. Folkpartiet FP 37 05. Moderata samlingspartiet M 3 06. Kristdemokratiska samhällspartiet KDS 5 07. Miljöpartiet de gröna 0 08. Annat parti 24 55. Vet inte/Nej, inget parti 27 88. Vill ej svara 74 00. Bortfall 4 99. Uppgift saknas
VAR 502 BÄSTA PARTI K72 Loc 701 width 2 MD= 0 or GE 99 K:72 OM IP SAGT SIG VARA ANHÄNGARE AV, ELLER STÅ NÄRMARE NÅGOT PARTI: Vilket parti tycker Du bäst om? OM IP INTE SAGT SIG STÅ NÄRMARE NÅGOT PARTI: Finns det ändå något parti som Du tycker är mindre dåligt än de övriga? I så fall vilket? 6 01. Vänsterpartiet kommunisterna VPK 104 02. Socialdemokraterna S 22 03. Centerpartiet C 31 04. Folkpartiet FP 28 05. Moderata samlingspartiet M 4 06. Kristdemokratiska samhällspartiet KDS 16 07. Miljöpartiet de gröna 2 08. Annat parti 38 55. Vet inte/Nej, inget parti 26 88. Vill ej svara 69 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 503 RÖSTADE KOMMUNVAL 85 M73 Loc 703 width 1 MD=0 or GE 9 M:73 Röstade Du i kommunfullmäktigevalet 1985 eller var det något som gjorde att Du inte hade möjlighet eller lust att rösta? 256 1. Ja, röstade 14 3. Nej, röstade inte men var röstberättigad 1 5. Nej, var ej röstberättigad 1 8. Vet inte, minns inte 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 504 RÖSTADE KOMMUNVAL 85 K73 Loc 704 width 1 MD=0 K:73 Röstade Du i kommunfullmäktigevalet 1985 eller var det något som gjorde att Du inte hade möjlighet eller lust att rösta? 243 1. Ja, röstade 28 3. Nej, röstade inte men var röstberättigad 5 5. Nej, var ej röstberättigad 2 8. Vet inte, minns inte 69 0. Bortfall
VAR 505 OFFENTLIG DEMONSTR M74 Loc 705 width 1 MD=0 or GE 9 M:74 Har Du någon gång deltagit i en offentlig demonstration? 82 1. Ja 190 5. Nej, aldrig 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 506 OFFENTLIG DEMONSTR K74 Loc 706 width 1 MD=0 K:74 Har Du någon gång deltagit i en offentlig demonstration? 86 1. Ja 192 5. Nej, aldrig 69 0. Bortfall
VAR 507 TALAT INFÖR MÖTE M75 Loc 707 width 1 MD=0 or GE 9 M:75 Har Du någon gång talat inför ett möte i en förening eller organisation? (OM BÅDA ANFÖRANDE OCH INLÄGG: KODA ANFÖRANDE) 112 1. Ja, anförande 45 3. Ja, inlägg i diskussion 115 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 508 TALAT INFÖR MÖTE K75 Loc 708 width 1 MD=0 K:75 Har Du någon gång talat inför ett möte i en förening eller organisation? (OM BÅDA ANFÖRANDE OCH INLÄGG: KODA ANFÖRANDE) 57 1. Ja, anförande 34 3. Ja, inlägg i diskussion 187 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 509 SKRIVIT INSÄNDARE M76 Loc 709 width 1 MD=0 or GE 9 M:76 Har Du någon gång skrivit någon insändare eller någon artikel till någon tidning eller tidskrift? (OM BÅDE INSÄNDARE OCH ARTIKEL: KODA ARTIKEL) 43 1. Ja, artikel 28 3. Ja, insändare 200 5. Nej, aldrig 74 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 510 SKRIVIT INSÄNDARE K76 Loc 710 width 1 MD=0 K:76 Har Du någon gång skrivit någon insändare eller någon artikel till någon tidning eller tidskrift? (OM BÅDE INSÄNDARE OCH ARTIKEL: KODA ARTIKEL) 25 1. Ja, artikel 32 3. Ja, insändare 221 5. Nej, aldrig 69 0. Bortfall
VAR 511 GÅR PÅ GUDSTJÄNST M77 Loc 711 width 1 MD=0 or GE 9 M:77 Har Du varit på gudstjänst under det senaste året? 146 1. Ja 126 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 512 GÅR PÅ GUDSTJÄNST K77 Loc 712 width 1 MD=0 K:77 Har Du varit på gudstjänst under det senaste året? 167 1. Ja 111 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 513 GUDSTJÄNSTBESÖK M78 Loc 713 width 1 MD=0 or GE 6 M:78 (OM "JA" PÅ FRÅGA M:77): Hur ofta brukar Du gå på gudstjänst? 109 1. Mindre än en gång i månaden 9 2. Ungefär en gång i månaden 12 3. Ett par gånger per månad 16 4. En gång per vecka 74 0. Bortfall 126 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 514 GUDSTJÄNSTBESÖK K78 Loc 714 width 1 MD=0 or GE 6 K:78 (OM "JA" PÅ FRÅGA K:77): Hur ofta brukar Du gå på gudstjänst? 122 1. Mindre än en gång i månaden 16 2. Ungefär en gång i månaden 7 3. Ett par gånger per månad 22 4. En gång per vecka 69 0. Bortfall 111 6. Frågan ej tillämplig
VAR 515 FISKAR M79 Loc 715 width 1 MD=0 or GE 9 M:79 Brukar Du göra något av följande som fritidsaktivitet: OM JA: Någon gång eller ofta? M:79(1) Fiska 43 1. Ja, ofta 124 3. Ja, någon gång 105 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 516 FISKAR K79 Loc 716 width 1 MD=0 K:79 Brukar Du göra något av följande som fritidsaktivitet: OM JA: Någon gång eller ofta? K:79(1) Fiska 10 1. Ja, ofta 77 3. Ja, någon gång 191 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 517 JAGAR M79 Loc 717 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(2) Jaga <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 20 1. Ja, ofta 21 3. Ja, någon gång 231 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 518 JAGAR K79 Loc 718 width 1 MD=0 K:79(2) Jaga <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, ofta 8 3. Ja, någon gång 270 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 519 SKÖTER TRÄDGÅRD M79 Loc 719 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(3) Sköta trädgård <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 155 1. Ja, ofta 69 3. Ja, någon gång 48 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 520 SKÖTER TRÄDGÅRD K79 Loc 720 width 1 MD=0 K:79(3) Sköta trädgård <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 142 1. Ja, ofta 83 3. Ja, någon gång 53 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 521 BIOBESÖK M79 Loc 721 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(4) Gå på bio <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 5 1. Ja, ofta 114 3. Ja, någon gång 153 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 522 BIOBESÖK K79 Loc 722 width 1 MD=0 K:79(4) Gå på bio <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 5 1. Ja, ofta 146 3. Ja, någon gång 127 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 523 TEATERBESÖK M79 Loc 723 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(5) Gå på teater, konserter, museer, utställningar <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 17 1. Ja, ofta 153 3. Ja, någon gång 101 5. Nej 74 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 524 TEATERBESÖK K79 Loc 724 width 1 MD=0 K:79(5) Gå på teater, konserter, museer, utställningar <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 28 1. Ja, ofta 168 3. Ja, någon gång 82 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 525 RESTAURANGBESÖK M79 Loc 725 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(6) Gå på restaurang <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 23 1. Ja, ofta 155 3. Ja, någon gång 94 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 526 RESTAURANGBESÖK K79 Loc 726 width 1 MD=0 K:79(6) Gå på restaurang <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 16 1. Ja, ofta 183 3. Ja, någon gång 79 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 527 GÅR PÅ DANS M79 Loc 727 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(7) Gå på dans <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 16 1. Ja, ofta 109 3. Ja, någon gång 146 5. Nej 74 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 528 GÅR PÅ DANS K79 Loc 728 width 1 MD=0 K:79(7) Gå på dans <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 20 1. Ja, ofta 102 3. Ja, någon gång 156 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 529 LÄSER BÖCKER M79 Loc 729 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(8) Läsa böcker <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 101 1. Ja, ofta 122 3. Ja, någon gång 49 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 530 LÄSER BÖCKER K79 Loc 730 width 1 MD=0 K:79(8) Läsa böcker <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 134 1. Ja, ofta 100 3. Ja, någon gång 44 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 531 LÄSER VECKOTIDNING M79 Loc 731 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(49) Läsa veckotidningar <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 66 1. Ja, ofta 97 3. Ja, någon gång 109 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 532 LÄSER VECKOTIDNING K79 Loc 732 width 1 MD=0 K:79(49) Läsa veckotidningar <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 91 1. Ja, ofta 124 3. Ja, någon gång 63 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 533 GÅR I AFFÄRER M79 Loc 733 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(10) Gå omkring på gator och i affärer <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 31 1. Ja, ofta 118 3. Ja, någon gång 123 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 534 GÅR I AFFÄRER K79 Loc 734 width 1 MD=0 K:79(10) Gå omkring på gator och i affärer <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 63 1. Ja, ofta 140 3. Ja, någon gång 75 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 535 BILUTFLYKTER M79 Loc 735 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(11) Göra bilutflykter <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 50 1. Ja, ofta 174 3. Ja, någon gång 48 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 536 BILUTFLYKTER K79 Loc 736 width 1 MD=0 K:79(11) Göra bilutflykter <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 83 1. Ja, ofta 146 3. Ja, någon gång 49 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 537 BESÖKER SLÄKTINGAR M79 Loc 737 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(12) Besöka släktingar <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 97 1. Ja, ofta 156 3. Ja, någon gång 19 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 538 BESÖKER SLÄKTINGAR K79 Loc 738 width 1 MD=0 K:79(12) Besöka släktingar <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 143 1. Ja, ofta 125 3. Ja, någon gång 10 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 539 SLÄKTINGAR PÅ BESÖK M79 Loc 739 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(13) Ha släktingar på besök <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 85 1. Ja, ofta 172 3. Ja, någon gång 15 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 540 SLÄKTINGAR PÅ BESÖK K79 Loc 740 width 1 MD=0 K:79(13) Ha släktingar på besök <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 124 1. Ja, ofta 147 3. Ja, någon gång 7 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 541 BESÖKER VÄNNER M79 Loc 741 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(14) Besöka vänner och bekanta <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 83 1. Ja, ofta 176 3. Ja, någon gång 12 5. Nej 74 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 542 BESÖKER VÄNNER K79 Loc 742 width 1 MD=0 K:79(14) Besöka vänner och bekanta <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 109 1. Ja, ofta 161 3. Ja, någon gång 8 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 543 VÄNNER PÅ BESÖK M79 Loc 743 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(15) Ha vänner och bekanta på besök <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 81 1. Ja, ofta 183 3. Ja, någon gång 8 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 544 VÄNNER PÅ BESÖK K79 Loc 744 width 1 MD=0 K:79(15) Ha vänner och bekanta på besök <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 113 1. Ja, ofta 157 3. Ja, någon gång 8 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 545 DELTAR I KURSER M79 Loc 745 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(16) Delta i studiecirklar och kurser <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 34 1. Ja, ofta 66 3. Ja, någon gång 172 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 546 DELTAR I KURSER K79 Loc 746 width 1 MD=0 K:79(16) Delta i studiecirklar och kurser <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 54 1. Ja, ofta 78 3. Ja, någon gång 146 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 547 BINGO M79 Loc 747 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(17) Bingo <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 2 1. Ja, ofta 11 3. Ja, någon gång 259 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 548 BINGO K79 Loc 748 width 1 MD=0 K:79(17) Bingo <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 4 1. Ja, ofta 10 3. Ja, någon gång 264 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 549 SPELA MUSIKINSTR M79 Loc 749 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(18) Spelar musikinstrument <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 23 1. Ja, ofta 24 3. Ja, någon gång 225 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 550 SPELA MUSIKINSTR K79 Loc 750 width 1 MD=0 K:79(18) Spelar musikinstrument <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 16 1. Ja, ofta 38 3. Ja, någon gång 224 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 551 IDROTTAR M79 Loc 751 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(19) Idrotta <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 65 1. Ja, ofta 47 3. Ja, någon gång 160 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 552 IDROTTAR K79 Loc 752 width 1 MD=0 K:79(19) Idrotta <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 62 1. Ja, ofta 39 3. Ja, någon gång 177 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 553 HOBBYVERKSAMHET M79 Loc 753 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(20) Syssla med hobbyverksamhet (sticka, sy, snickra, måla, samla frimärken och liknande) <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 84 1. Ja, ofta 77 3. Ja, någon gång 111 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 554 HOBBYVERKSAMHET K79 Loc 754 width 1 MD=0 K:79(20) Syssla med hobbyverksamhet (sticka, sy, snickra, måla, samla frimärken och liknande) <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 164 1. Ja, ofta 72 3. Ja, någon gång 42 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 555 SER PÅ TV M79 Loc 755 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(21) Se på TV <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 202 1. Ja, ofta 68 3. Ja, någon gång 2 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 556 SER PÅ TV K79 Loc 756 width 1 MD=0 K:79(21) Se på TV <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 188 1. Ja, ofta 82 3. Ja, någon gång 8 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 557 SER PÅ VIDEO M79 Loc 757 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(22) Se på video <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 24 1. Ja, ofta 83 3. Ja, någon gång 165 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 558 SER PÅ VIDEO K79 Loc 758 width 1 MD=0 K:79(22) Se på video <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 19 1. Ja, ofta 83 3. Ja, någon gång 176 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 559 LYSSNAR PÅ RADIO M79 Loc 759 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(23) Lyssna på radio <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 193 1. Ja, ofta 68 3. Ja, någon gång 11 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 560 LYSSNAR PÅ RADIO K79 Loc 760 width 1 MD=0 or GE 9 K:79(23) Lyssna på radio <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 209 1. Ja, ofta 61 3. Ja, någon gång 7 5. Nej 69 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 561 LYSSNAR PÅ BAND M79 Loc 761 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(24) Lyssna på skiv- eller bandspelare <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 80 1. Ja, ofta 131 3. Ja, någon gång 61 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 562 LYSSNAR PÅ BAND K79 Loc 762 width 1 MD=0 K:79(24) Lyssna på skiv- eller bandspelare <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 88 1. Ja, ofta 134 3. Ja, någon gång 56 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 563 LÄSER MORGONTIDNING M79 Loc 763 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(25) Läsa morgontidning <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 231 1. Ja, ofta 13 3. Ja, någon gång 28 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 564 LÄSER MORGONTIDNING K79 Loc 764 width 1 MD=0 K:79(25) Läsa morgontidning <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 228 1. Ja, ofta 25 3. Ja, någon gång 25 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 565 LÄSER KVÄLLSTIDNING M79 Loc 765 width 1 MD=0 or GE 9 M:79(26) Läsa kvällstidning <Se F.M:79 för fullständig frågetext> 96 1. Ja, ofta 92 3. Ja, någon gång 84 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 566 LÄSER KVÄLLSTIDNING K79 Loc 766 width 1 MD=0 K:79(26) Läsa kvällstidning <Se F.K:79 för fullständig frågetext> 89 1. Ja, ofta 92 3. Ja, någon gång 97 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 567 KONTAKT POLITIKER M80 Loc 767 width 1 MD=0 or GE 9 M:80 Det finns olika sätt att söka åstadkomma förbättringar eller motverka försämringar i samhället. Har Du under det senaste året gjort något av följande? Jag menar då sådant Du gjort för något ändamål som inte bara rör Dig själv eller Din familj: (VISA SVARSKORT 13) (LÄS UPP EN AKTIVITET I TAGET OCH STÄLL FÖLJANDE FRÅGA FÖR VARJE SAK SOM IP GJORT): Vilken eller vilka frågor gällde saken? M:80A Kontaktat politiker 34 1. Ja 238 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 568 KONT POLITIKER: AKT1 M80 Loc 768 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80A(1) Kontaktat politiker: Aktivitet 1 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 9 01. Boende och bostäder 1 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 3 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 6 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 7 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 2 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 238 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 569 KONT POLITIKER: AKT2 M80 Loc 770 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80A(2) Kontaktat politiker: Aktivitet 2 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 1 02. Konsumentfrågor 2 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 3 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 258 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 570 KONT POLITIKER: AKT3 M80 Loc 772 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80A(3) Kontaktat politiker: Aktivitet 3 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 2 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 2 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 264 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 571 KONT POLITIKER: AKT4 M80 Loc 774 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80A(4) Kontaktat politiker: Aktivitet 4 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 268 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 572 KONT POLITIKER: AKT5 M80 Loc 776 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80A(5) Kontaktat politiker: Aktivitet 5 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 2 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 268 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 573 KONT POLITIKER: AKT6 M80 Loc 778 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80A(6) Kontaktat politiker: Aktivitet 6 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 1 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 269 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 574 KONTAKT POLITIKER K80 Loc 780 width 1 MD=0 K:80 Det finns olika sätt att söka åstadkomma förbättringar eller motverka försämringar i samhället. Har Du under det senaste året gjort något av följande? Jag menar då sådant Du gjort för något ändamål som inte bara rör Dig själv eller Din familj: (VISA SVARSKORT 13) (LÄS UPP EN AKTIVITET I TAGET OCH STÄLL FÖLJANDE FRÅGA FÖR VARJE SAK SOM IP GJORT): Vilken eller vilka frågor gällde saken? K:80A Kontaktat politiker 19 1. Ja 259 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 575 KONT POLITIKER: AKT1 K80 Loc 781 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80A(1) Kontaktat politiker: Aktivitet 1 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 4 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 3 03. Hälso- och sjukvård 2 04. Barnomsorg 3 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 3 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 259 96. Frågan ej tillämplig
VAR 576 KONT POLITIKER: AKT2 K80 Loc 783 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80A(2) Kontaktat politiker: Aktivitet 2 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 2 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 2 06. Arbete och arbetsliv 2 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 271 96. Frågan ej tillämplig
VAR 577 KONT POLITIKER: AKT3 K80 Loc 785 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80A(3) Kontaktat politiker: Aktivitet 3 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 2 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 2 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 273 96. Frågan ej tillämplig
VAR 578 KONT POLITIKER: AKT4 K80 Loc 787 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80A(4) Kontaktat politiker: Aktivitet 4 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 2 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 275 96. Frågan ej tillämplig
VAR 579 KONT POLITIKER: AKT5 K80 Loc 789 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80A(5) Kontaktat politiker: Aktivitet 5 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 276 96. Frågan ej tillämplig
VAR 580 KONTAKT ORGANISATION M80 Loc 791 width 1 MD=0 or GE 9 M:80B Kontaktat förening eller organisation <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 68 1. Ja 204 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 581 KONT ORG: AKT 1 M80 Loc 792 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80B(1) Kontaktat förening eller organisation: Aktivitet 1 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 11 01. Boende och bostäder 1 02. Konsumentfrågor 4 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 6 05. Skola och utbildning 14 06. Arbete och arbetsliv 18 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 5 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 2 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 5 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 204 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 582 KONT ORG: AKT 2 M80 Loc 794 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80B(2) Kontaktat förening eller organisation: Aktivitet 2 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 2 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 3 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 2 06. Arbete och arbetsliv 5 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 256 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 583 KONT ORG: AKT 3 M80 Loc 796 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80B(3) Kontaktat förening eller organisation: Aktivitet 3 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 267 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 584 KONT ORG: AKT 4 M80 Loc 798 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80B(4) Kontaktat förening eller organisation: Aktivitet 4 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 270 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 585 KONTAKT ORGANISATION K80 Loc 800 width 1 MD=0 K:80B Kontaktat förening eller organisation <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 40 1. Ja 238 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 586 KONT ORG: AKT 1 K80 Loc 801 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80B(1) Kontaktat förening eller organisation: Aktivitet 1 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 8 01. Boende och bostäder 2 02. Konsumentfrågor 4 03. Hälso- och sjukvård 3 04. Barnomsorg 4 05. Skola och utbildning 9 06. Arbete och arbetsliv 5 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 2 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 238 96. Frågan ej tillämplig
VAR 587 KONT ORG: AKT 2 K80 Loc 803 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80B(2) Kontaktat förening eller organisation: Aktivitet 2 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 2 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 271 96. Frågan ej tillämplig
VAR 588 KONT ORG: AKT 3 K80 Loc 805 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80B(3) Kontaktat förening eller organisation: Aktivitet 3 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 2 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 274 96. Frågan ej tillämplig
VAR 589 KONT ORG: AKT 4 K80 Loc 807 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80B(4) Kontaktat förening eller organisation: Aktivitet 4 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 2 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 275 96. Frågan ej tillämplig
VAR 590 KONT ORG: AKT 5 K80 Loc 809 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80B(5) Kontaktat förening eller organisation: Aktivitet 5 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 276 96. Frågan ej tillämplig
VAR 591 KONT ORG: AKT 6 K80 Loc 811 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80B(6) Kontaktat förening eller organisation: Aktivitet 6 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 276 96. Frågan ej tillämplig
VAR 592 KONTAKT TJÄNSTEMAN M80 Loc 813 width 1 MD=0 or GE 9 M:80C Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 68 1. Ja 204 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 593 KONT TJM: AKT 1 M80 Loc 814 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80C(1) Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun:Aktivitet 1 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 25 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 4 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 6 05. Skola och utbildning 10 06. Arbete och arbetsliv 6 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 5 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 7 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 204 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 594 KONT TJM: AKT 2 M80 Loc 816 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80C(2) Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun:Aktivitet 2 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 3 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 2 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 4 08. Den lokala miljön, trafikplaner 2 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 2 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 256 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 595 KONT TJM: AKT 3 M80 Loc 818 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80C(3) Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun:Aktivitet 3 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 269 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 596 KONT TJM: AKT 4 M80 Loc 820 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80C(4) Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun:Aktivitet 4 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 271 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 597 KONT TJM: AKT 5 M80 Loc 822 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80C(5) Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun:Aktivitet 5 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 271 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 598 KONT TJM: AKT 6 M80 Loc 824 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80C(6) Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun:Aktivitet 6 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 271 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 599 KONTAKT TJÄNSTEMAN K80 Loc 826 width 1 MD=0 K:80C Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 53 1. Ja 225 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 600 KONT TJM: AKT 1 K80 Loc 827 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80C(1) Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun:Aktivitet 1 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 12 01. Boende och bostäder 2 02. Konsumentfrågor 3 03. Hälso- och sjukvård 14 04. Barnomsorg 6 05. Skola och utbildning 6 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 4 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 2 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 4 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 225 96. Frågan ej tillämplig
VAR 601 KONT TJM: AKT 2 K80 Loc 829 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80C(2) Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun:Aktivitet 2 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 4 03. Hälso- och sjukvård 3 04. Barnomsorg 3 05. Skola och utbildning 4 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 262 96. Frågan ej tillämplig
VAR 602 KONT TJM: AKT 3 K80 Loc 831 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80C(3) Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun:Aktivitet 3 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 2 04. Barnomsorg 2 05. Skola och utbildning 2 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 269 96. Frågan ej tillämplig
VAR 603 KONT TJM: AKT 4 K80 Loc 833 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80C(4) Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun:Aktivitet 4 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 2 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 276 96. Frågan ej tillämplig
VAR 604 KONT TJM: AKT 5 K80 Loc 835 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80C(5) Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun:Aktivitet 5 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 2 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 276 96. Frågan ej tillämplig
VAR 605 KONT TJM: AKT 6 K80 Loc 837 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80C(6) Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun:Aktivitet 6 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 277 96. Frågan ej tillämplig
VAR 606 ARBETE I POL PARTI M80 Loc 839 width 1 MD=0 or GE 9 M:80D Arbetat i politiskt parti <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 11 1. Ja 261 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 607 POL PARTI: AKT 1 M80 Loc 840 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80D(1) Arbetat i politiskt parti: Aktivitet 1 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 3 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 2 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 2 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 261 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 608 POL PARTI: AKT 2 M80 Loc 842 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80D(2) Arbetat i politiskt parti: Aktivitet 2 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 270 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 609 POL PARTI: AKT 3 M80 Loc 844 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80D(3) Arbetat i politiskt parti: Aktivitet 3 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 271 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 610 POL PARTI: AKT 4 M80 Loc 846 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80D(4) Arbetat i politiskt parti: Aktivitet 4 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 271 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 611 POL PARTI: AKT 5 M80 Loc 848 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80D(5) Arbetat i politiskt parti: Aktivitet 5 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 271 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 612 ARBETE I POL PARTI K80 Loc 850 width 1 MD=0 K:80D Arbetat i politiskt parti <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 9 1. Ja 269 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 613 POL PARTI: AKT 1 K80 Loc 851 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80D(1) Arbetat i politiskt parti: Aktivitet 1 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 2 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 3 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 269 96. Frågan ej tillämplig
VAR 614 POL PARTI: AKT 2 K80 Loc 853 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80D(2) Arbetat i politiskt parti: Aktivitet 2 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 2 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 274 96. Frågan ej tillämplig
VAR 615 POL PARTI: AKT 3 K80 Loc 855 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80D(3) Arbetat i politiskt parti: Aktivitet 3 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 2 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 276 96. Frågan ej tillämplig
VAR 616 POL PARTI: AKT 4 K80 Loc 857 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80D(4) Arbetat i politiskt parti: Aktivitet 4 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 2 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 276 96. Frågan ej tillämplig
VAR 617 POL PARTI: AKT 5 K80 Loc 859 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80D(5) Arbetat i politiskt parti: Aktivitet 5 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 277 96. Frågan ej tillämplig
VAR 618 POL PARTI: AKT 6 K80 Loc 861 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80D(6) Arbetat i politiskt parti: Aktivitet 6 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 277 96. Frågan ej tillämplig
VAR 619 ARBETE I AKTIONSGR M80 Loc 863 width 1 MD=0 or GE 9 M:80E Arbetat i aktionsgrupp <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 269 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 620 AKTIONSGRUPP: AKT 1 M80 Loc 864 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80E(1) Arbetat i aktionsgrupp: Aktivitet 1 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 269 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 621 ARBETE I AKTIONSGR K80 Loc 866 width 1 MD=0 K:80E Arbetat i aktionsgrupp <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 4 1. Ja 274 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 622 AKTIONSGRUPP: AKT 1 K80 Loc 867 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80E(1) Arbetat i aktionsgrupp: Aktivitet 1 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 274 96. Frågan ej tillämplig
VAR 623 ARBETE ANNAN ORG. M80 Loc 869 width 1 MD=0 or GE 9 M:80F Arbetat i annan organisation <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 36 1. Ja 236 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 624 ANNAN ORG: AKT 1 M80 Loc 870 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80F(1) Arbetat i annan organisation: Aktivitet 1 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 2 04. Barnomsorg 3 05. Skola och utbildning 6 06. Arbete och arbetsliv 9 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 2 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 5 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 5 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 236 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 625 ANNAN ORG: AKT 2 M80 Loc 872 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80F(2) Arbetat i annan organisation: Aktivitet 2 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 267 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 626 ANNAN ORG: AKT 3 M80 Loc 874 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80F(3) Arbetat i annan organisation: Aktivitet 3 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 269 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 627 ARBETE ANNAN ORG. K80 Loc 876 width 1 MD=0 K:80F Arbetat i annan organisation <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 15 1. Ja 263 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 628 ANNAN ORG: AKT 1 K80 Loc 877 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80F(1) Arbetat i annan organisation: Aktivitet 1 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 3 06. Arbete och arbetsliv 3 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 3 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 4 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 263 96. Frågan ej tillämplig
VAR 629 ANNAN ORG: AKT 2 K80 Loc 879 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80F(2) Arbetat i annan organisation: Aktivitet 2 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 275 96. Frågan ej tillämplig
VAR 630 BÄR KAMPANJMÄRKE M80 Loc 881 width 1 MD=0 or GE 9 M:8G Burit eller satt upp kampanjmärke <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 23 1. Ja 249 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 631 KAMPANJMÄRKE: AKT 1 M80 Loc 882 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80G(1) Burit eller satt upp kampanjmärke: Aktivitet 1 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 7 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 3 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 4 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 2 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 4 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 249 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 632 KAMPANJMÄRKE: AKT 2 M80 Loc 884 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80G(2) Burit eller satt upp kampanjmärke: Aktivitet 2 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 270 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 633 BÄR KAMPANJMÄRKE K80 Loc 886 width 1 MD=0 K:80G Burit eller satt upp kampanjmärke <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 31 1. Ja 247 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 634 KAMPANJMÄRKE: AKT 1 K80 Loc 887 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80G(1) Burit eller satt upp kampanjmärke: Aktivitet 1 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 2 02. Konsumentfrågor 8 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 3 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 5 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 5 11. Invandrare och invandring 5 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 247 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 635 KAMPANJMÄRKE: AKT 2 K80 Loc 889 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80G(2) Burit eller satt upp kampanjmärke: Aktivitet 2 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 2 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 275 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 636 NAMNINSAMLING M80 Loc 891 width 1 MD=0 or GE 9 M:80H Skrivit under namninsamling <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 87 1. Ja 185 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 637 NAMNINSAMLING: AKT 1 M80 Loc 892 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80H(1) Skrivit under namninsamling: Aktivitet 1 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 7 01. Boende och bostäder 2 02. Konsumentfrågor 10 03. Hälso- och sjukvård 3 04. Barnomsorg 4 05. Skola och utbildning 4 06. Arbete och arbetsliv 3 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 14 08. Den lokala miljön, trafikplaner 10 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 7 11. Invandrare och invandring 4 12. Fred och försvar 5 13. Förhållanden i andra länder 3 14. Fri- och rättigheter i Sverige 9 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 185 96. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 638 NAMNINSAMLING: AKT 2 M80 Loc 894 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80H(2) Skrivit under namninsamling: Aktivitet 2 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 1 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 4 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 3 12. Fred och försvar 2 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 256 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 639 NAMNINSAMLING: AKT 3 M80 Loc 896 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80H(3) Skrivit under namninsamling: Aktivitet 3 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 2 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 265 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 640 NAMNINSAMLING: AKT 4 M80 Loc 898 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80H(4) Skrivit under namninsamling: Aktivitet 4 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 268 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 641 NAMNINSAMLING: AKT 5 M80 Loc 900 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80H(5) Skrivit under namninsamling: Aktivitet 5 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 269 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 642 NAMNINSAMLING K80 Loc 902 width 1 MD=0 K:80H Skrivit under namninsamling <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 107 1. Ja 171 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 643 NAMNINSAMLING: AKT 1 K80 Loc 903 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80H(1) Skrivit under namninsamling: Aktivitet 1 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 3 01. Boende och bostäder 5 02. Konsumentfrågor 14 03. Hälso- och sjukvård 6 04. Barnomsorg 7 05. Skola och utbildning 5 06. Arbete och arbetsliv 3 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 21 08. Den lokala miljön, trafikplaner 15 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 8 11. Invandrare och invandring 6 12. Fred och försvar 4 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 8 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 171 96. Frågan ej tillämplig 1 99.
VAR 644 NAMNINSAMLING: AKT 2 K80 Loc 905 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80H(2) Skrivit under namninsamling: Aktivitet 2 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 4 03. Hälso- och sjukvård 3 04. Barnomsorg 2 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 3 08. Den lokala miljön, trafikplaner 4 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 3 11. Invandrare och invandring 5 12. Fred och försvar 3 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 3 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 247 96. Frågan ej tillämplig
VAR 645 NAMNINSAMLING: AKT 3 K80 Loc 907 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80H(3) Skrivit under namninsamling: Aktivitet 3 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 2 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 2 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 270 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 646 NAMNINSAMLING: AKT 4 K80 Loc 909 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80H(4) Skrivit under namninsamling: Aktivitet 4 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 276 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 647 DEMONSTRATION M80 Loc 911 width 1 MD=0 or GE 9 M:80I Deltagit i demonstration, annan än 1 maj <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 11 1. Ja 261 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 648 DEMONSTRATION: AKT 1 M80 Loc 912 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80I(1) Deltagit i demonstration, annan än 1 maj:Aktivitet 1 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 2 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 6 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 261 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 649 DEMONSTRATION: AKT 2 M80 Loc 914 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80I(2) Deltagit i demonstration, annan än 1 maj:Aktivitet 2 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 269 96. Frågan ej tillämplig; Ingen ytterligare uppgift 1 99. Uppgift saknas
VAR 650 DEMONSTRATION K80 Loc 916 width 1 MD=0 K:80I Deltagit i demonstration, annan än 1 maj <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 18 1. Ja 260 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 651 DEMONSTRATION: AKT 1 K80 Loc 917 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80I(1) Deltagit i demonstration, annan än 1 maj:Aktivitet 1 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 3 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 4 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 2 11. Invandrare och invandring 4 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 2 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 260 96. Frågan ej tillämplig
VAR 652 DEMONSTRATION: AKT 2 K80 Loc 919 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80I(2) Deltagit i demonstration, annan än 1 maj:Aktivitet 2 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 276 96. Frågan ej tillämplig; Ingen ytterligare uppgift
VAR 653 DELTAGANDE STREJK M80 Loc 921 width 1 MD=0 or GE 9 M:80J Deltagit i strejk <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 270 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 654 STREJK: AKTIVITET M80 Loc 922 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80J(1) Deltagit i strejk: Aktivitet <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 270 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 655 DELTAGANDE STREJK K80 Loc 924 width 1 MD=0 K:80J Deltagit i strejk <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 4 1. Ja 274 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 656 STREJK: AKTIVITET K80 Loc 925 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80J(1) Deltagit i strejk: Aktivitet <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 4 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 274 96. Frågan ej tillämplig
VAR 657 VARUBOJKOTT M80 Loc 927 width 1 MD=0 or GE 9 M:80K Bojkottat, till exempel varor <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 35 1. Ja 237 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 658 VARUBOJKOTT: AKT 1 M80 Loc 928 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80K(1) Bojkottat, t ex vissa varor: Aktivitet 1 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 9 02. Konsumentfrågor 2 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 3 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 20 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 237 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 659 VARUBOJKOTT: AKT 2 M80 Loc 930 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80K(2) Bojkottat, t ex vissa varor: Aktivitet 2 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 271 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 660 VARUBOJKOTT K80 Loc 932 width 1 MD=0 K:80K Bojkottat, till exempel varor <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 43 1. Ja 235 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 661 VARUBOJKOTT: AKT 1 K80 Loc 933 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80K(1) Bojkottat, t ex vissa varor: Aktivitet 1 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 7 02. Konsumentfrågor 3 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 32 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 235 96. Frågan ej tillämplig
VAR 662 VARUBOJKOTT: AKT 2 K80 Loc 935 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80K(2) Bojkottat, t ex vissa varor: Aktivitet 2 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 1 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 3 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 273 96. Frågan ej tillämplig
VAR 663 EKONOMISKT BIDRAG M80 Loc 937 width 1 MD=0 or GE 9 M:80L Bidragit ekonomiskt, samlat in pengar <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 108 1. Ja 164 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 664 BIDRAG: AKT 1 M80 Loc 938 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80L(1) Bidragit ekonomiskt, samlat in pengar: Aktivitet 1 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 19 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 17 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 9 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 2 11. Invandrare och invandring 4 12. Fred och försvar 45 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 8 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 164 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 665 BIDRAG: AKT 2 M80 Loc 940 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80L(2) Bidragit ekonomiskt, samlat in pengar: Aktivitet 2 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 1 02. Konsumentfrågor 5 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 2 12. Fred och försvar 14 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 2 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 243 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 666 BIDRAG: AKT 3 M80 Loc 942 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80L(3) Bidragit ekonomiskt, samlat in pengar: Aktivitet 3 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 2 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 2 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 265 96. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 667 EKONOMISKT BIDRAG K80 Loc 944 width 1 MD=0 K:80L Bidragit ekonomiskt, samlat in pengar <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 126 1. Ja 152 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 668 BIDRAG: AKT 1 K80 Loc 945 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80L(1) Bidragit ekonomiskt, samlat in pengar: Aktivitet 1 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 22 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 2 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 12 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 7 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 2 11. Invandrare och invandring 4 12. Fred och försvar 69 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 6 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 152 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 669 BIDRAG: AKT 2 K80 Loc 947 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80L(2) Bidragit ekonomiskt, samlat in pengar: Aktivitet 2 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 4 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 2 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 3 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 2 12. Fred och försvar 5 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 3 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 256 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 670 KONTAKT MASSMEDIA M80 Loc 949 width 1 MD=0 or GE 9 M:80M Kontaktat, medverkat i massmedia <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 34 1. Ja 238 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 671 MASSMEDIA: AKT 1 M80 Loc 950 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80M(1) Kontaktat, medverkat i massmedia: Aktivitet 1 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 2 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 5 06. Arbete och arbetsliv 6 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 2 08. Den lokala miljön, trafikplaner 3 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 3 13. Förhållanden i andra länder 3 14. Fri- och rättigheter i Sverige 8 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 238 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 672 MASSMEDIA: AKT 2 M80 Loc 952 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80M(2) Kontaktat, medverkat i massmedia: Aktivitet 2 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 1 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 267 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 673 MASSMEDIA: AKT 3 M80 Loc 954 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80M(3) Kontaktat, medverkat i massmedia: Aktivitet 3 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 269 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 674 MASSMEDIA: AKT 4 M80 Loc 956 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80M(4) Kontaktat, medverkat i massmedia: Aktivitet 4 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 270 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 675 MASSMEDIA: AKT 5 M80 Loc 958 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80M(5) Kontaktat, medverkat i massmedia: Aktivitet 5 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 271 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 676 MASSMEDIA: AKT 6 M80 Loc 960 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80M(6) Kontaktat, medverkat i massmedia: Aktivitet 6 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 1 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 271 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 677 KONTAKT MASSMEDIA K80 Loc 962 width 1 MD=0 K:80M Kontaktat, medverkat i massmedia <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 18 1. Ja 260 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 678 MASSMEDIA: AKT 1 K80 Loc 963 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80M(1) Kontaktat, medverkat i massmedia: Aktivitet 1 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 3 02. Konsumentfrågor 2 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 2 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 2 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 1 12. Fred och försvar 3 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 2 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 260 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 679 MASSMEDIA: AKT 2 K80 Loc 965 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80M(2) Kontaktat, medverkat i massmedia: Aktivitet 2 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 1 03. Hälso- och sjukvård 1 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 274 96. Frågan ej tillämplig
VAR 680 KONTAKT MED ADVOKAT M80 Loc 967 width 1 MD=0 or GE 9 M:80N Kontaktat advokat eller rättslig instans <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 27 1. Ja 245 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 681 ADVOKAT: AKT 1 M80 Loc 968 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80N(1) Kontaktat advokat eller rättslig instans:Aktivitet 1 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 6 01. Boende och bostäder 1 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 2 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 7 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 2 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 2 14. Fri- och rättigheter i Sverige 5 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 245 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 682 ADVOKAT: AKT 2 M80 Loc 970 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80N(2) Kontaktat advokat eller rättslig instans:Aktivitet 2 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 1 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 0 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 270 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 683 KONTAKT MED ADVOKAT K80 Loc 972 width 1 MD=0 K:80N Kontaktat advokat eller rättslig instans <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 11 1. Ja 267 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 684 ADVOKAT: AKT 1 K80 Loc 973 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80N(1) Kontaktat advokat eller rättslig instans:Aktivitet 1 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 3 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 2 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 1 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 3 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 267 96. Frågan ej tillämplig
VAR 685 OLAGLIG PROTEST M80 Loc 975 width 1 MD=0 or GE 9 M:80O Deltagit i olaglig protestaktivitet <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 271 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 686 OLAGL. PROTEST: AKT1 M80 Loc 976 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80O(1) Deltagit i olaglig protestaktivitet: Aktivitet 1 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 271 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 687 OLAGLIG PROTEST K80 Loc 978 width 1 MD=0 K:80O Deltagit i olaglig protestaktivitet <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 1. Ja 278 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 688 ANNAN AKTIVITET M80 Loc 979 width 1 MD=0 or GE 9 M:80P Annan aktivitet <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 6 1. Ja 266 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 689 ANNAN: AKT 1 M80 Loc 980 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80P(1) Annan: Aktivitet 1 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 1 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 1 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 1 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 266 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 690 ANNAN: AKT 2 M80 Loc 982 width 2 MD= 0 or GE 96 M:80P(2) Annan: Aktivitet 2 <Se F.M:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 0 05. Skola och utbildning 0 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 0 14. Fri- och rättigheter i Sverige 1 15. Annan fråga 74 00. Bortfall 271 96. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 691 ANNAN AKTIVITET K80 Loc 984 width 1 MD=0 K:80P Annan aktivitet <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 6 1. Ja 272 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 692 ANNAN: AKT 1 K80 Loc 985 width 2 MD= 0 or GE 96 K:80P(1) Annan: Aktivitet 1 <Se F.K:80 för fullständig frågetext> 0 01. Boende och bostäder 0 02. Konsumentfrågor 0 03. Hälso- och sjukvård 0 04. Barnomsorg 1 05. Skola och utbildning 1 06. Arbete och arbetsliv 0 07. Idrott, fritid, ungdomslokaler 0 08. Den lokala miljön, trafikplaner 0 09. Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 0 10. Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 11. Invandrare och invandring 0 12. Fred och försvar 0 13. Förhållanden i andra länder 1 14. Fri- och rättigheter i Sverige 3 15. Annan fråga 69 00. Bortfall 272 96. Frågan ej tillämplig
VAR 693 KRAV LOKALA ORG M81 Loc 987 width 2 MD=90 or GE 99 M:81 Om man ser till vad Du själv anser: (VISA SVARSKORT 14) M:81(1) Hur stor vikt fäster politikerna vid krav som förs fram av till exempel lokala organisationer eller grupper av människor? 8 00. Ingen alls 17 01. 43 02. 51 03. 29 04. 53 05. 20 06. 21 07. 15 08. 0 09. 3 10. Mycket stor 12 88. Vet ej 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 694 KRAV LOKALA ORG K81 Loc 989 width 2 MD=90 K:81 Om man ser till vad Du själv anser: (VISA SVARSKORT 14) K:81(1) Hur stor vikt fäster politikerna vid krav som förs fram av till exempel lokala organisationer eller grupper av människor? 17 00. Ingen alls 14 01. 41 02. 36 03. 30 04. 67 05. 23 06. 9 07. 5 08. 0 09. 1 10. Mycket stor 35 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 695 FÖRA FRAM ÅSIKTER M81 Loc 991 width 2 MD=90 or GE 99 M:81(2) Hur stor möjlighet har människor i allmänhet att föra fram sina åsikter till politikerna? <Se F.M:81 för fullständig frågetext> 17 00. Ingen alls 30 01. 37 02. 28 03. 19 04. 40 05. 13 06. 24 07. 30 08. 7 09. 15 10. Mycket stor 12 88. Vet ej 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 696 FÖRA FRAM ÅSIKTER K81 Loc 993 width 2 MD=90 K:81(2) Hur stor möjlighet har människor i allmänhet att föra fram sina åsikter till politikerna? <Se F.K:81 för fullständig frågetext> 16 00. Ingen alls 26 01. 44 02. 36 03. 15 04. 45 05. 16 06. 25 07. 16 08. 4 09. 12 10. Mycket stor 23 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 697 RÄTTELSE MYNDIGHET M81 Loc 995 width 2 MD=90 or GE 99 M:81(3) Hur stor möjlighet att få rättelse finns det för den som blir felaktigt behandlad av en myndighet? <Se F.M:81 för fullständig frågetext> 18 00. Ingen alls 38 01. 50 02. 42 03. 24 04. 38 05. 13 06. 15 07. 19 08. 3 09. 2 10. Mycket stor 10 88. Vet ej 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 698 RÄTTELSE MYNDIGHET K81 Loc 997 width 2 MD=90 or GE 99 K:81(3) Hur stor möjlighet att få rättelse finns det för den som blir felaktigt behandlad av en myndighet? <Se F.K:81 för fullständig frågetext> 25 00. Ingen alls 35 01. 42 02. 48 03. 23 04. 35 05. 17 06. 9 07. 8 08. 1 09. 6 10. Mycket stor 28 88. Vet ej 69 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 699 FÖRSTÅ POLITIKEN M81 Loc 999 width 2 MD=90 or GE 99 M:81(4) Hur stor förmåga har människor i allmänhet att förstå vad som händer och sker i politiken? <Se F.M:81 för fullständig frågetext> 10 00. Ingen alls 18 01. 50 02. 50 03. 39 04. 54 05. 14 06. 12 07. 9 08. 1 09. 4 10. Mycket stor 11 88. Vet ej 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 700 FÖRSTÅ POLITIKEN K81 Loc 1001 width 2 MD=90 K:81(4) Hur stor förmåga har människor i allmänhet att förstå vad som händer och sker i politiken? <Se F.K:81 för fullständig frågetext> 12 00. Ingen alls 14 01. 50 02. 65 03. 39 04. 43 05. 15 06. 6 07. 6 08. 1 09. 3 10. Mycket stor 24 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 701 KUNSKAP FATTA BESLUT M81 Loc 1003 width 2 MD=90 or GE 99 M:81(5) I hur stor utsträckning har människor i allmänhet de kunskaper som behövs för att fatta politiska beslut? <Se F.M:81 för fullständig frågetext> 7 00. Ingen alls 23 01. 41 02. 55 03. 32 04. 63 05. 21 06. 6 07. 11 08. 1 09. 1 10. Mycket stor 11 88. Vet ej 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 702 KUNSKAP FATTA BESLUT K81 Loc 1005 width 2 MD=90 K:81(5) I hur stor utsträckning har människor i allmänhet de kunskaper som behövs för att fatta politiska beslut? <Se F.K:81 för fullständig frågetext> 12 00. Ingen alls 21 01. 45 02. 51 03. 30 04. 58 05. 16 06. 10 07. 4 08. 3 09. 1 10. Mycket stor 27 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 703 HÄNSYN TILL KRAV M82 Loc 1007 width 2 MD=90 or GE 99 M:82 Om man ser till vad Du själv anser: (VISA SVARSKORT 15) M:82(1) Har människor som Du större eller mindre möjligheter än andra att få politikerna att ta hänsyn till era krav? 17 00. Mycket mindre 9 01. 22 02. 27 03. 12 04. 119 05. 16 06. 16 07. 19 08. 2 09. 1 10. Mycket större 12 88. Vet ej 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 704 HÄNSYN TILL KRAV K82 Loc 1009 width 2 MD=90 K:82 Om man ser till vad Du själv anser: (VISA SVARSKORT 15) K:82(1) Har människor som Du större eller mindre möjligheter än andra att få politikerna att ta hänsyn till era krav? 19 00. Mycket mindre 11 01. 39 02. 22 03. 17 04. 107 05. 17 06. 9 07. 7 08. 3 09. 2 10. Mycket större 25 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 705 FÖRA FRAM KRAV M82 Loc 1011 width 2 MD=90 or GE 99 M:82(2) Har människor som Du större eller mindre möjligheter än andra att föra fram sina krav till politikerna? <Se F.M:82 för fullständig frågetext> 13 00. Mycket mindre 8 01. 10 02. 17 03. 14 04. 110 05. 27 06. 24 07. 22 08. 7 09. 7 10. Mycket större 13 88. Vet ej 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 706 FÖRA FRAM KRAV K82 Loc 1013 width 2 MD=90 K:82(2) Har människor som Du större eller mindre möjligheter än andra att föra fram sina krav till politikerna? <Se F.K:82 för fullständig frågetext> 17 00. Mycket mindre 22 01. 28 02. 17 03. 12 04. 101 05. 17 06. 16 07. 15 08. 7 09. 3 10. Mycket större 23 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 707 FÅR RÄTTELSE SJÄLV M82 Loc 1015 width 2 MD=90 or GE 99 M:82(3) Har Du större eller mindre möjligheter än andra att få rättelse om Du skulle bli felaktigt behandlad av en myndighet? <Se F.M:82 för fullständig frågetext> 10 00. Mycket mindre 7 01. 18 02. 13 03. 11 04. 129 05. 17 06. 32 07. 19 08. 4 09. 1 10. Mycket större 11 88. Vet ej 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 708 FÅR RÄTTELSE SJÄLV K82 Loc 1017 width 2 MD=90 K:82(3) Har Du större eller mindre möjligheter än andra att få rättelse om Du skulle bli felaktigt behandlad av en myndighet? <Se F.K:82 för fullständig frågetext> 17 00. Mycket mindre 14 01. 17 02. 16 03. 11 04. 123 05. 16 06. 16 07. 14 08. 6 09. 2 10. Mycket större 26 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 709 FÖRSTÅ POLITIK SJÄLV M82 Loc 1019 width 2 MD=90 or GE 99 M:82(4) Har Du större eller mindre möjligheter än andra att förstå vad som händer och sker i politiken? <Se F.M:82 för fullständig frågetext> 8 00. Mycket mindre 2 01. 8 02. 14 03. 9 04. 122 05. 29 06. 33 07. 20 08. 6 09. 6 10. Mycket större 15 88. Vet ej 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 710 FÖRSTÅ POLITIK SJÄLV K82 Loc 1021 width 2 MD=90 K:82(4) Har Du större eller mindre möjligheter än andra att förstå vad som händer och sker i politiken? <Se F.K:82 för fullständig frågetext> 16 00. Mycket mindre 16 01. 14 02. 21 03. 20 04. 126 05. 14 06. 15 07. 7 08. 7 09. 1 10. Mycket större 21 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 711 FATTA BESLUT SJÄLV M82 Loc 1023 width 2 MD=90 or GE 99 M:82(5) Har Du i större eller mindre utsträckning än andra de kunskaper som behövs för att fatta politiska beslut? <Se F.M:82 för fullständig frågetext> 13 00. Ingen alls 7 01. 16 02. 15 03. 17 04. 128 05. 18 06. 20 07. 18 08. 5 09. 1 10. Mycket stor 14 88. Vet ej 74 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 712 FATTA BESLUT SJÄLV K82 Loc 1025 width 2 MD=90 K:82(5) Har Du i större eller mindre utsträckning än andra de kunskaper som behövs för att fatta politiska beslut? <Se F.K:82 för fullständig frågetext> 23 00. Ingen alls 23 01. 27 02. 31 03. 13 04. 110 05. 13 06. 9 07. 6 08. 0 09. 0 10. Mycket stor 23 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 713 DELTAR DEMONSTRATION M83 Loc 1027 width 1 MD=0 or GE 9 M:83 Skulle Du kunna tänka Dig att delta i en demonstration som riktade sig mot myndigheters beslut, om demonstrationen hade ett syfte som Du instämde med? 188 1. Ja, skulle kunna tänka sig att delta 77 5. Nej, skulle inte kunna tänka sig att delta 7 8. Vet inte 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 714 DELTAR DEMONSTRATION K83 Loc 1028 width 1 MD=0 K:83 Skulle Du kunna tänka Dig att delta i en demonstration som riktade sig mot myndigheters beslut, om demonstrationen hade ett syfte som Du instämde med? 183 1. Ja, skulle kunna tänka sig att delta 83 5. Nej, skulle inte kunna tänka sig att delta 12 8. Vet inte 69 0. Bortfall
VAR 715 VÄPNAD REVOLT: MÖTE M84 Loc 1029 width 1 MD=0 or GE 9 M:84 Det finns personer som har åsikter som många andra anser vara extrema. Om man tänker sig personer som strävar efter väpnad revolution. M:84(1) Bör sådana personer enligt Din uppfattning få lov att hålla offentliga möten för att värva nya medlemmar 59 1. Ja 206 5. Nej 6 8. Vet inte 74 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 716 VÄPNAD REVOLT: MÖTE K84 Loc 1030 width 1 MD=0 K:84 Det finns personer som har åsikter som många andra anser vara extrema. Om man tänker sig personer som strävar efter väpnad revolution. K:84(1) Bör sådana personer enligt Din uppfattning få lov att hålla offentliga möten för att värva nya medlemmar 46 1. Ja 210 5. Nej 22 8. Vet inte 69 0. Bortfall
VAR 717 VÄPNAD REVOLT:LÄRARE M84 Loc 1031 width 1 MD=0 or GE 9 M:84(2) Bör sådana personer enligt Din uppfattning få lov att vara lärare i grundskolan <Se F.M:84 för fullständig frågetext> 45 1. Ja 212 5. Nej 14 8. Vet inte 74 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 718 VÄPNAD REVOLT:LÄRARE K84 Loc 1032 width 1 MD=0 K:84(2) Bör sådana personer enligt Din uppfattning få lov att vara lärare i grundskolan <Se F.K:84 för fullständig frågetext> 44 1. Ja 212 5. Nej 22 8. Vet inte 69 0. Bortfall
VAR 719 VÄPNAD REVOLT:BÖCKER M84 Loc 1033 width 1 MD=0 or GE 9 M:84(3) Bör sådana personer enligt Din uppfattning få lov att sprida sitt budskap genom böcker <Se F.M:84 för fullständig frågetext> 143 1. Ja 123 5. Nej 6 8. Vet inte 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 720 VÄPNAD REVOLT:BÖCKER K84 Loc 1034 width 1 MD=0 K:84(3) Bör sådana personer enligt Din uppfattning få lov att sprida sitt budskap genom böcker <Se F.K:84 för fullständig frågetext> 123 1. Ja 133 5. Nej 22 8. Vet inte 69 0. Bortfall
VAR 721 RASISTER: MÖTE M85 Loc 1035 width 1 MD=0 or GE 9 M:85 Och om man tänker sig personer som anser att vita är överlägsna alla andra raser M:85(1) Bör sådana personer enligt Din uppfattning få lov att hålla offentliga möten för att värva nya medlemmar 59 1. Ja 200 5. Nej 13 8. Vet inte 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 722 RASISTER: MÖTE K85 Loc 1036 width 1 MD=0 M:85 Och om man tänker sig personer som anser att vita är överlägsna alla andra raser K:85(1) Bör sådana personer enligt Din uppfattning få lov att hålla offentliga möten för att värva nya medlemmar 36 1. Ja 225 5. Nej 17 8. Vet inte 69 0. Bortfall
VAR 723 RASISTER: LÄRARE M85 Loc 1037 width 1 MD=0 or GE 9 M:85(2) Bör sådana personer enligt Din uppfattning få lov att vara lärare i grundskolan <Se F.M:85 för fullständig frågetext> 32 1. Ja 224 5. Nej 16 8. Vet inte 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 724 RASISTER: LÄRARE K85 Loc 1038 width 1 MD=0 K:85(2) Bör sådana personer enligt Din uppfattning få lov att vara lärare i grundskolan <Se F.M:85 för fullständig frågetext> 46 1. Ja 211 5. Nej 21 8. Vet inte 69 0. Bortfall
VAR 725 RASISTER: BÖCKER M85 Loc 1039 width 1 MD=0 or GE 9 M:85(3) Bör sådana personer enligt Din uppfattning få lov att sprida sitt budskap genom böcker <Se F.M:85 för fullständig frågetext> 126 1. Ja 139 5. Nej 7 8. Vet inte 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 726 RASISTER: BÖCKER K85 Loc 1040 width 1 MD=0 K:85(3) Bör sådana personer enligt Din uppfattning få lov att sprida sitt budskap genom böcker <Se F.M:85 för fullständig frågetext> 101 1. Ja 153 5. Nej 24 8. Vet inte 69 0. Bortfall
VAR 727 KVINNOR MISSGYNNAS M86 Loc 1041 width 2 MD=90 or GE 99 M:86(1) Det finns olika uppfattningar om Sverige idag. Hur ofta förekommer det enligt Din uppfattning: (VISA SVARSKORT 16) M:86(1) Att kvinnor missgynnas i förhållande till män 2 00. Förekommer aldrig 7 01. 17 02. 21 03. 15 04. 53 05. 27 06. 48 07. 43 08. 13 09. 14 10. Förekommer mycket ofta 10 88. Vet ej 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 728 KVINNOR MISSGYNNAS K86 Loc 1043 width 2 MD=90 K:86(1) Det finns olika uppfattningar om Sverige idag. Hur ofta förekommer det enligt Din uppfattning: (VISA SVARSKORT 16) M:86(1) Att kvinnor missgynnas i förhållande till män 7 00. Förekommer aldrig 5 01. 10 02. 14 03. 17 04. 53 05. 21 06. 53 07. 43 08. 16 09. 20 10. Förekommer mycket ofta 19 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 729 OJÄMLIKHET I DOMSTOL M86 Loc 1045 width 2 MD=90 or GE 99 M:86(2) Att människor med hög utbildning och goda inkomster får en bättre behandling av domstolarna än andra <Se F.M:86(1) för fullständig frågetext> 12 00. Förekommer aldrig 9 01. 16 02. 6 03. 8 04. 23 05. 21 06. 44 07. 58 08. 26 09. 27 10. Förekommer mycket ofta 20 88. Vet ej 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 730 OJÄMLIKHET I DOMSTOL K86 Loc 1047 width 2 MD=90 K:86(2) Att människor med hög utbildning och goda inkomster får en bättre behandling av domstolarna än andra <Se F.K:86(1) för fullständig frågetext> 11 00. Förekommer aldrig 9 01. 11 02. 14 03. 5 04. 36 05. 20 06. 36 07. 52 08. 18 09. 36 10. Förekommer mycket ofta 30 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 731 MYNDIGH HEMLIGHÅLLER M86 Loc 1049 width 2 MD=90 or GE 99 M:86(3) Att myndigheterna hemlighåller viktiga upplysningar som allmänheten egentligen borde få reda på <Se F.M:86(1) för fullständig frågetext> 4 00. Förekommer aldrig 7 01. 17 02. 17 03. 7 04. 52 05. 21 06. 29 07. 51 08. 18 09. 30 10. Förekommer mycket ofta 17 88. Vet ej 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 732 MYNDIGH HEMLIGHÅLLER K86 Loc 1051 width 2 MD=90 K:86(3) Att myndigheterna hemlighåller viktiga upplysningar som allmänheten egentligen borde få reda på <Se F.K:86(1) för fullständig frågetext> 4 00. Förekommer aldrig 3 01. 11 02. 15 03. 9 04. 43 05. 30 06. 50 07. 41 08. 14 09. 35 10. Förekommer mycket ofta 23 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 733 INEFFEKTIV MYNDIGHET M86 Loc 1053 width 2 MD=90 or GE 99 M:86(4) Att myndigheter utför sina arbetsuppgifter på ett ineffektivt sätt <Se F.M:86(1) för fullständig frågetext> 1 00. Förekommer aldrig 2 01. 12 02. 11 03. 14 04. 49 05. 30 06. 33 07. 56 08. 22 09. 22 10. Förekommer mycket ofta 18 88. Vet ej 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 734 INEFFEKTIV MYNDIGHET K86 Loc 1055 width 2 MD=90 K:86(4) Att myndigheter utför sina arbetsuppgifter på ett ineffektivt sätt <Se F.K:86(1) för fullständig frågetext> 2 00. Förekommer aldrig 4 01. 9 02. 15 03. 11 04. 53 05. 23 06. 46 07. 40 08. 15 09. 22 10. Förekommer mycket ofta 38 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 735 TJMÄN TAR MUTOR M86 Loc 1057 width 2 MD=90 or GE 99 M:86(5) Att offentliga tjänstemän tar emot mutor <Se F.M:86(1) för fullständig frågetext> 16 00. Förekommer aldrig 43 01. 40 02. 24 03. 18 04. 30 05. 20 06. 15 07. 22 08. 9 09. 9 10. Förekommer mycket ofta 24 88. Vet ej 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 736 TJMÄN TAR MUTOR K86 Loc 1059 width 2 MD=90 K:86(5) Att offentliga tjänstemän tar emot mutor <Se F.K:86(1) för fullständig frågetext> 11 00. Förekommer aldrig 29 01. 42 02. 23 03. 15 04. 37 05. 18 06. 20 07. 17 08. 12 09. 15 10. Förekommer mycket ofta 39 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 737 TVÅNGSOMHÄND BARN M86 Loc 1061 width 2 MD=90 or GE 99 M:86(6) Att barn tvångsomhändertas av myndigheterna på lösa grunder <Se F.M:86(1) för fullständig frågetext> 20 00. Förekommer aldrig 35 01. 51 02. 36 03. 13 04. 27 05. 17 06. 21 07. 13 08. 3 09. 8 10. Förekommer mycket ofta 26 88. Vet ej 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 738 TVÅNGSOMHÄND BARN K86 Loc 1063 width 2 MD=90 K:86(6) Att barn tvångsomhändertas av myndigheterna på lösa grunder <Se F.K:86(1) för fullständig frågetext> 16 00. Förekommer aldrig 44 01. 38 02. 27 03. 20 04. 41 05. 16 06. 17 07. 22 08. 4 09. 6 10. Förekommer mycket ofta 27 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 739 PERSONNR UTAN SKÄL M86 Loc 1065 width 2 MD=90 or GE 99 M:86(7) Att personnumren används för att kontrollera människor utan att det egentligen finns skäl för det <Se F.M:86(1) för fullständig frågetext> 16 00. Förekommer aldrig 18 01. 31 02. 20 03. 11 04. 29 05. 17 06. 24 07. 33 08. 22 09. 30 10. Förekommer mycket ofta 19 88. Vet ej 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 740 PERSONNR UTAN SKÄL K86 Loc 1067 width 2 MD=90 K:86(7) Att personnumren används för att kontrollera människor utan att det egentligen finns skäl för det <Se F.K:86(1) för fullständig frågetext> 9 00. Förekommer aldrig 16 01. 31 02. 18 03. 13 04. 38 05. 15 06. 31 07. 40 08. 12 09. 24 10. Förekommer mycket ofta 31 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 741 BRA SAKER GENOMFÖRS M86 Loc 1069 width 2 MD=90 or GE 99 M:86(2) Vi har ju många stora intresseorganisationer i Sverige, till exempel sådana som företräder olika typer av anställda, lantbrukare, företagare och andra grupper. Hur ofta förekommer det enligt Din uppfattning: (VISA SVARSKORT 16) M:86(8) Att intresseorganisationer bidrar till att bra saker genomförs som annars inte skulle ha kommit till stånd 0 00. Förekommer aldrig 3 01. 3 02. 17 03. 24 04. 62 05. 45 06. 43 07. 48 08. 6 09. 5 10. Förekommer mycket ofta 14 88. Vet ej 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 742 BRA SAKER GENOMFÖRS K86 Loc 1071 width 2 MD=90 K:86(2) Vi har ju många stora intresseorganisationer i Sverige, till exempel sådana som företräder olika typer av anställda, lantbrukare, företagare och andra grupper. Hur ofta förekommer det enligt Din uppfattning: (VISA SVARSKORT 16) K:86(8) Att intresseorganisationer bidrar till att bra saker genomförs som annars inte skulle ha kommit till stånd 0 00. Förekommer aldrig 1 01. 2 02. 15 03. 15 04. 75 05. 34 06. 44 07. 33 08. 14 09. 6 10. Förekommer mycket ofta 39 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 743 EJ MEDLEMS ÅSIKTER M86 Loc 1073 width 2 MD=90 or GE 99 M:86(9) Att intresseorganisationer för fram helt andra åsikter än dem som medlemmarna har <Se F.M:86(2) för fullständig frågetext> 7 00. Förekommer aldrig 25 01. 53 02. 35 03. 25 04. 50 05. 16 06. 20 07. 9 08. 4 09. 1 10. Förekommer mycket ofta 25 88. Vet ej 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 744 EJ MEDLEMS ÅSIKTER K86 Loc 1075 width 2 MD=90 K:86(9) Att intresseorganisationer för fram helt andra åsikter än dem som medlemmarna har <Se F.K:86(2) för fullständig frågetext> 10 00. Förekommer aldrig 23 01. 29 02. 38 03. 30 04. 66 05. 11 06. 11 07. 8 08. 2 09. 1 10. Förekommer mycket ofta 49 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 745 TRYGGHET ENSKILDE M86 Loc 1077 width 2 MD=90 or GE 99 M:86(10) Att intresseorganisationer hjälper till att skapa trygghet för den enskilde <Se F.M:86(2) för fullständig frågetext> 1 00. Förekommer aldrig 2 01. 14 02. 15 03. 17 04. 64 05. 37 06. 46 07. 38 08. 9 09. 9 10. Förekommer mycket ofta 18 88. Vet ej 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 746 TRYGGHET ENSKILDE K86 Loc 1079 width 2 MD=90 K:86(10) Att intresseorganisationer hjälper till att skapa trygghet för den enskilde <Se F.K:86(2) för fullständig frågetext> 2 00. Förekommer aldrig 3 01. 14 02. 17 03. 14 04. 82 05. 22 06. 39 07. 38 08. 4 09. 8 10. Förekommer mycket ofta 35 88. Vet ej 69 90. Bortfall
VAR 747 BESLUT MOT ALLMÄNHET M86 Loc 1081 width 2 MD=90 or GE 99 M:86(11) Att intresseorganisationer tvingar riksdag och regering att fatta beslut som inte är till allmänhetens bästa <Se F.M:86(2) för fullständig frågetext> 23 00. Förekommer aldrig 45 01. 42 02. 32 03. 17 04. 33 05. 20 06. 12 07. 9 08. 4 09. 3 10. Förekommer mycket ofta 29 88. Vet ej 74 90. Bortfall 4 99. Uppgift saknas
VAR 748 BESLUT MOT ALLMÄNHET K86 Loc 1083 width 2 MD=90 or GE 99 K:86(11) Att intresseorganisationer tvingar riksdag och regering att fatta beslut som inte är till allmänhetens bästa <Se F.K:86(2) för fullständig frågetext> 34 00. Förekommer aldrig 28 01. 37 02. 37 03. 19 04. 36 05. 11 06. 6 07. 4 08. 2 09. 3 10. Förekommer mycket ofta 60 88. Vet ej 69 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 749 VIKTIGA FAKTA M86 Loc 1085 width 2 MD=90 or GE 99 M:86(12) Att intresseorganisationer bidrar med viktiga synpunkter och fakta som annars riskerar att bli bortglömda <Se F.M:86(2) för fullständig frågetext> 2 00. Förekommer aldrig 3 01. 7 02. 13 03. 11 04. 52 05. 42 06. 54 07. 41 08. 16 09. 10 10. Förekommer mycket ofta 18 88. Vet ej 74 90. Bortfall 4 99. Uppgift saknas
VAR 750 VIKTIGA FAKTA K86 Loc 1087 width 2 MD=90 or GE 99 K:86(12) Att intresseorganisationer bidrar med viktiga synpunkter och fakta som annars riskerar att bli bortglömda <Se F.K:86(2) för fullständig frågetext> 3 00. Förekommer aldrig 3 01. 6 02. 20 03. 14 04. 63 05. 30 06. 41 07. 30 08. 13 09. 16 10. Förekommer mycket ofta 38 88. Vet ej 69 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 751 ICKE-MEDLEMMAR M86 Loc 1089 width 2 MD=90 or GE 99 M:86(13) Att myndigheterna tar för liten hänsyn till människor som inte är medlemmar i någon intresseorganisation <Se F.M:86(2) för fullständig frågetext> 15 00. Förekommer aldrig 15 01. 24 02. 23 03. 15 04. 40 05. 22 06. 34 07. 30 08. 15 09. 8 10. Förekommer mycket ofta 28 88. Vet ej 74 90. Bortfall 4 99. Uppgift saknas
VAR 752 ICKE-MEDLEMMAR K86 Loc 1091 width 2 MD=90 or GE 99 K:86(13) Att myndigheterna tar för liten hänsyn till människor som inte är medlemmar i någon intresseorganisation <Se F.K:86(2) för fullständig frågetext> 13 00. Förekommer aldrig 14 01. 17 02. 23 03. 22 04. 55 05. 15 06. 27 07. 25 08. 11 09. 9 10. Förekommer mycket ofta 46 88. Vet ej 69 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 753 MYNDH: FELBEHANDLAD M87 Loc 1093 width 1 MD=0 or GE 9 M:87 Har Du någon gång under det senaste året blivit felaktigt eller orättvist behandlad av någon myndighet inom stat, landsting eller kommun? 28 1. Ja 244 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 754 MYNDH: FELBEHANDLAD K87 Loc 1094 width 1 MD=0 K:87 Har Du någon gång under det senaste året blivit felaktigt eller orättvist behandlad av någon myndighet inom stat, landsting eller kommun? 22 1. Ja 256 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 755 MYNDH: RÄTTELSE M88 Loc 1095 width 1 MD=0 or GE 6 M:88 (OM "JA" PÅ FRÅGA 87): Försökte Du få rättelse eller ändring? 25 1. Ja 3 5. Nej 74 0. Bortfall 244 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 756 MYNDH: RÄTTELSE K88 Loc 1096 width 1 MD=0 or GE 6 K:88 (OM "JA" PÅ FRÅGA 87): Försökte Du få rättelse eller ändring? 21 1. Ja 1 5. Nej 69 0. Bortfall 256 6. Frågan ej tillämplig
VAR 757 RINGDE TILL MYNDH M89 Loc 1097 width 1 MD=0 or GE 6 M:89 (OM "JA" PÅ FRÅGA 87 OCH 88): Vilken eller vilka av sakerna här på kortet gjorde Du? (VISA SVARSKORT 17) M:89(1) Ringde till myndigheten 15 1. Ja 10 5. Nej 74 0. Bortfall 247 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 758 RINGDE TILL MYNDH K89 Loc 1098 width 1 MD=0 or GE 6 K:89 (OM "JA" PÅ FRÅGA 87 OCH 88): Vilken eller vilka av sakerna här på kortet gjorde Du? (VISA SVARSKORT 17) M:89(1) Ringde till myndigheten 13 1. Ja 8 5. Nej 69 0. Bortfall 257 6. Frågan ej tillämplig
VAR 759 SKREV TILL MYNDH M89 Loc 1099 width 1 MD=0 or GE 6 M:89(2) Skrev till myndigheten <Se F.M:89 för fullständig frågetext> 16 1. Ja 9 5. Nej 74 0. Bortfall 247 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 760 SKREV TILL MYNDH K89 Loc 1100 width 1 MD=0 or GE 6 K:89(2) Skrev till myndigheten <Se F.K:89 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 16 5. Nej 69 0. Bortfall 257 6. Frågan ej tillämplig
VAR 761 BESÖKT MYNDH M89 Loc 1101 width 1 MD=0 or GE 6 M:89(3) Besökte myndigheten <Se F.M:89 för fullständig frågetext> 8 1. Ja 17 5. Nej 74 0. Bortfall 247 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 762 BESÖKT MYNDH K89 Loc 1102 width 1 MD=0 or GE 6 K:89(3) Besökte myndigheten <Se F.K:89 för fullständig frågetext> 9 1. Ja 12 5. Nej 69 0. Bortfall 257 6. Frågan ej tillämplig
VAR 763 ÖVERKLAGA SKRIFLIGT M89 Loc 1103 width 1 MD=0 or GE 6 M:89(4) Överklagade beslutet skriftligt <Se F.M:89 för fullständig frågetext> 13 1. Ja 12 5. Nej 74 0. Bortfall 247 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 764 ÖVERKLAGA SKRIFLIGT K89 Loc 1104 width 1 MD=0 or GE 6 K:89(4) Överklagade beslutet skriftligt <Se F.K:89 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 19 5. Nej 69 0. Bortfall 257 6. Frågan ej tillämplig
VAR 765 KLAGADE HOS JO M89 Loc 1105 width 1 MD=0 or GE 6 M:89(5) Klagade hos JO, justitieombudsmannen <Se F.M:89 för fullständig frågetext> 0 1. Ja 25 5. Nej 74 0. Bortfall 247 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 766 KLAGADE HOS JO K89 Loc 1106 width 1 MD=0 or GE 6 K:89(5) Klagade hos JO, justitieombudsmannen <Se F.K:89 för fullständig frågetext> 0 1. Ja 21 5. Nej 69 0. Bortfall 257 6. Frågan ej tillämplig
VAR 767 KONTAKTA POLITIKER M89 Loc 1107 width 1 MD=0 or GE 6 M:89(6) Kontaktade en politiker eller ett politiskt parti <Se F.M:89 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 23 5. Nej 74 0. Bortfall 247 6. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 768 KONTAKTA POLITIKER K89 Loc 1108 width 1 MD=0 or GE 6 K:89(6) Kontaktade en politiker eller ett politiskt parti <Se F.K:89 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 19 5. Nej 69 0. Bortfall 257 6. Frågan ej tillämplig
VAR 769 KONTAKTA MASSMEDIA M89 Loc 1109 width 1 MD=0 or GE 6 M:89(7) Kontaktade massmedia, till exempel genom att skriva insändare <Se F.M:89 för fullständig frågetext> 0 1. Ja 24 5. Nej 74 0. Bortfall 247 6. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 770 KONTAKTA MASSMEDIA K89 Loc 1110 width 1 MD=0 or GE 6 K:89(7) Kontaktade massmedia, till exempel genom att skriva insändare <Se F.K:89 för fullständig frågetext> 0 1. Ja 21 5. Nej 69 0. Bortfall 257 6. Frågan ej tillämplig
VAR 771 KONTAKTADE ADVOKAT M89 Loc 1111 width 1 MD=0 or GE 6 M:89(8) Kontaktade advokat eller annan juridisk hjälp <Se F.M:89 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 17 5. Nej 74 0. Bortfall 247 6. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 772 KONTAKTADE ADVOKAT K89 Loc 1112 width 1 MD=0 or GE 6 K:89(8) Kontaktade advokat eller annan juridisk hjälp <Se F.K:89 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 18 5. Nej 69 0. Bortfall 257 6. Frågan ej tillämplig
VAR 773 KONTAKTADE FÖRENING M89 Loc 1113 width 1 MD=0 or GE 6 M:89(9) Kontaktade organisation eller förening <Se F.M:89 för fullständig frågetext> 4 1. Ja 20 5. Nej 74 0. Bortfall 247 6. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 774 KONTAKTADE FÖRENING K89 Loc 1114 width 1 MD=0 or GE 6 K:89(9) Kontaktade organisation eller förening <Se F.K:89 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 20 5. Nej 69 0. Bortfall 257 6. Frågan ej tillämplig
VAR 775 ANNAT FÖRSÖK M89 Loc 1115 width 1 MD=0 or GE 6 M:89(0) Annat <Se F.M:89 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 21 5. Nej 74 0. Bortfall 247 6. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 776 ANNAT FÖRSÖK K89 Loc 1116 width 1 MD=0 or GE 6 K:89(0) Annat <Se F.K:89 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 19 5. Nej 69 0. Bortfall 257 6. Frågan ej tillämplig
VAR 777 SJÄLV SKRIVELSE M90 Loc 1117 width 1 MD=0 or GE 9 M:90 Skulle Du kunna åta Dig att själv författa en skrivelse och överklaga ett beslut av en myndighet? 208 1. Ja 64 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 778 SJÄLV SKRIVELSE K90 Loc 1118 width 1 MD=0 K:90 Skulle Du kunna åta Dig att själv författa en skrivelse och överklaga ett beslut av en myndighet? 164 1. Ja 114 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 779 HJÄLP MED SKRIVELSE M91 Loc 1119 width 1 MD=0 or GE 6 M:91 (OM "NEJ" PÅ FRÅGA 90): Känner Du någon person som Du vet att Du skulle kunna få hjälp av i ett sådant fall? 43 1. Ja 20 5. Nej 74 0. Bortfall 208 6. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 780 HJÄLP MED SKRIVELSE K91 Loc 1120 width 1 MD=0 or GE 6 K:91 (OM "NEJ" PÅ FRÅGA 90): Känner Du någon person som Du vet att Du skulle kunna få hjälp av i ett sådant fall? 84 1. Ja 30 5. Nej 69 0. Bortfall 164 6. Frågan ej tillämplig
VAR 781 HJÄLP: BYGGNAD M92 Loc 1121 width 1 MD=0 or GE 9 M:92 Det händer ju ibland att man behöver hjälp med olika saker. Har Du någon personlig bekant eller närstående som Du lätt skulle kunna få hjälp av med följande saker: M:92(1) Byggnads- eller hantverkshjälp 211 1. Ja 61 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 782 HJÄLP: BYGGNAD K92 Loc 1122 width 1 MD=0 K:92 Det händer ju ibland att man behöver hjälp med olika saker. Har Du någon personlig bekant eller närstående som Du lätt skulle kunna få hjälp av med följande saker: K:92(1) Byggnads- eller hantverkshjälp 221 1. Ja 57 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 783 HJÄLP: VAROR M92 Loc 1123 width 1 MD=0 or GE 9 M:92(2) Skaffa varor förmånligare än i vanliga affärer <Se F.M:92 för fullständig frågetext> 82 1. Ja 190 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 784 HJÄLP: VAROR K92 Loc 1124 width 1 MD=0 K:92(2) Skaffa varor förmånligare än i vanliga affärer <Se F.K:92 för fullständig frågetext> 71 1. Ja 207 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 785 HJÄLP: ORDNA KALAS M92 Loc 1125 width 1 MD=0 or GE 9 M:92(3) Ordna kalas eller bjudning <Se F.M:92 för fullständig frågetext> 129 1. Ja 143 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 786 HJÄLP: ORDNA KALAS K92 Loc 1126 width 1 MD=0 K:92(3) Ordna kalas eller bjudning <Se F.K:92 för fullständig frågetext> 163 1. Ja 115 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 787 HJÄLP:FÖRTROLIGT TAL M92 Loc 1127 width 1 MD=0 or GE 9 M:92(4) Tala om förtroliga saker <Se F.M:92 för fullständig frågetext> 201 1. Ja 70 5. Nej 74 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 788 HJÄLP:FÖRTROLIGT TAL K92 Loc 1128 width 1 MD=0 or GE 9 K:92(4) Tala om förtroliga saker <Se F.K:92 för fullständig frågetext> 237 1. Ja 40 5. Nej 69 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 789 HJÄLP: MEDICIN M92 Loc 1129 width 1 MD=0 or GE 9 M:92(5) Medicinsk sakkunskap <Se F.M:92 för fullständig frågetext> 118 1. Ja 154 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 790 HJÄLP: MEDICIN K92 Loc 1130 width 1 MD=0 K:92(5) Medicinsk sakkunskap <Se F.K:92 för fullständig frågetext> 148 1. Ja 130 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 791 HJÄLP: EKONOMI M92 Loc 1131 width 1 MD=0 or GE 9 M:92(6) Ekonomisk sakkunskap <Se F.M:92 för fullständig frågetext> 161 1. Ja 111 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 792 HJÄLP: EKONOMI K92 Loc 1132 width 1 MD=0 K:92(6) Ekonomisk sakkunskap <Se F.K:92 för fullständig frågetext> 147 1. Ja 131 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 793 HJÄLP: JURIDIK M92 Loc 1133 width 1 MD=0 or GE 9 M:92(7) Juridisk sakkunskap <Se F.M:92 för fullständig frågetext> 93 1. Ja 179 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 794 HJÄLP: JURIDIK K92 Loc 1134 width 1 MD=0 K:92(7) Juridisk sakkunskap <Se F.K:92 för fullständig frågetext> 93 1. Ja 185 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 795 HJÄLP: DATATEKNIK M92 Loc 1135 width 1 MD=0 or GE 9 M:92(8) Datateknisk sakkunskap <Se F.M:92 för fullständig frågetext> 128 1. Ja 144 5. Nej 74 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 796 HJÄLP: DATATEKNIK K92 Loc 1136 width 1 MD=0 K:92(8) Datateknisk sakkunskap <Se F.K:92 för fullständig frågetext> 121 1. Ja 157 5. Nej 69 0. Bortfall
VAR 797 MEDB: SOLIDARITET M93 Loc 1137 width 2 MD=90 or GE 99 M:93 Det finns ju olika uppfattningar om vad som är viktigt för att vara en god medborgare. Jag vill därför be Dig titta på de egenskaper som räknas upp på kortet. Om man ser till vad Du själv anser, hur viktigt är det: (VISA SVARSKORT 18) M:93(1) Att vara solidarisk med dem som har det sämre än en själv 0 00. Inte alls viktigt 2 01. 2 02. 6 03. 5 04. 33 05. 9 06. 29 07. 60 08. 30 09. 87 10. Mycket viktigt 7 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 798 MEDB: SOLIDARITET K93 Loc 1139 width 2 MD=90 K:93 Det finns ju olika uppfattningar om vad som är viktigt för att vara en god medborgare. Jag vill därför be Dig titta på de egenskaper som räknas upp på kortet. Om man ser till vad Du själv anser, hur viktigt är det: (VISA SVARSKORT 18) K:93(1) Att vara solidarisk med dem som har det sämre än en själv 1 00. Inte alls viktigt 1 01. 1 02. 3 03. 3 04. 29 05. 9 06. 26 07. 48 08. 21 09. 133 10. Mycket viktigt 3 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 799 MEDB: RÖSTAR M93 Loc 1141 width 2 MD=90 or GE 99 M:93(2) Att rösta i de allmänna valen <Se F.M:93 för fullständig frågetext> 5 00. Inte alls viktigt 0 01. 2 02. 2 03. 0 04. 12 05. 6 06. 5 07. 26 08. 23 09. 188 10. Mycket viktigt 1 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 800 MEDB: RÖSTAR K93 Loc 1143 width 2 MD=90 K:93(2) Att rösta i de allmänna valen <Se F.K:93 för fullständig frågetext> 6 00. Inte alls viktigt 0 01. 0 02. 3 03. 2 04. 9 05. 4 06. 11 07. 26 08. 26 09. 190 10. Mycket viktigt 1 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 801 MEDB:EJ SMITER SKATT M93 Loc 1145 width 2 MD=90 or GE 99 M:93(3) Att aldrig försöka smita från skatten <Se F.M:93 för fullständig frågetext> 2 00. Inte alls viktigt 4 01. 3 02. 7 03. 3 04. 29 05. 4 06. 19 07. 40 08. 24 09. 129 10. Mycket viktigt 6 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 802 MEDB:EJ SMITER SKATT K93 Loc 1147 width 2 MD=90 K:93(3) Att aldrig försöka smita från skatten <Se F.K:93 för fullständig frågetext> 4 00. Inte alls viktigt 2 01. 1 02. 6 03. 6 04. 23 05. 4 06. 10 07. 33 08. 29 09. 157 10. Mycket viktigt 3 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 803 MEDB: EGEN UPPFATTN M93 Loc 1149 width 2 MD=90 or GE 99 M:93(4) Att bilda sig en egen uppfattning oberoende av andra <Se F.M:93 för fullständig frågetext> 1 00. Inte alls viktigt 0 01. 1 02. 1 03. 2 04. 8 05. 4 06. 10 07. 44 08. 32 09. 163 10. Mycket viktigt 4 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 804 MEDB: EGEN UPPFATTN K93 Loc 1151 width 2 MD=90 K:93(4) Att bilda sig en egen uppfattning oberoende av andra <Se F.K:93 för fullständig frågetext> 0 00. Inte alls viktigt 1 01. 0 02. 2 03. 0 04. 11 05. 5 06. 14 07. 34 08. 33 09. 175 10. Mycket viktigt 3 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 805 MEDB: FÖLJER LAGAR M93 Loc 1153 width 2 MD=90 or GE 99 M:93(5) Att alltid följa lagar och förordningar <Se F.M:93 för fullständig frågetext> 0 00. Inte alls viktigt 0 01. 5 02. 0 03. 3 04. 21 05. 13 06. 29 07. 47 08. 37 09. 112 10. Mycket viktigt 3 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 806 MEDB: FÖLJER LAGAR K93 Loc 1155 width 2 MD=90 K:93(5) Att alltid följa lagar och förordningar <Se F.K:93 för fullständig frågetext> 0 00. Inte alls viktigt 1 01. 3 02. 3 03. 2 04. 21 05. 5 06. 23 07. 49 08. 31 09. 136 10. Mycket viktigt 4 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 807 AKTIVT FÖRENINGSLIV M93 Loc 1157 width 2 MD=90 or GE 99 M:93(6) Att vara aktiv i föreningslivet <Se F.M:93 för fullständig frågetext> 19 00. Inte alls viktigt 10 01. 18 02. 21 03. 14 04. 61 05. 13 06. 30 07. 38 08. 9 09. 32 10. Mycket viktigt 5 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 808 AKTIVT FÖRENINGSLIV K93 Loc 1159 width 2 MD=90 K:93(6) Att vara aktiv i föreningslivet <Se F.K:93 för fullständig frågetext> 31 00. Inte alls viktigt 12 01. 16 02. 18 03. 19 04. 72 05. 13 06. 33 07. 21 08. 9 09. 30 10. Mycket viktigt 4 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 809 MEDB: INFO SAMHÄLLET M93 Loc 1161 width 2 MD=90 or GE 99 M:93(7) Att hålla sig informerad om vad som händer i samhället <Se F.M:93 för fullständig frågetext> 2 00. Inte alls viktigt 0 01. 0 02. 1 03. 2 04. 15 05. 10 06. 17 07. 72 08. 36 09. 113 10. Mycket viktigt 2 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 810 MEDB: INFO SAMHÄLLET K93 Loc 1163 width 2 MD=90 K:93(7) Att hålla sig informerad om vad som händer i samhället <Se F.K:93 för fullständig frågetext> 1 00. Inte alls viktigt 0 01. 0 02. 4 03. 0 04. 18 05. 6 06. 21 07. 56 08. 35 09. 135 10. Mycket viktigt 2 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 811 MEDB: SAMVETET M93 Loc 1165 width 2 MD=90 or GE 99 M:93(8) Att vara beredd att bryta mot en lag när ens eget samvete så kräver <Se F.M:93 för fullständig frågetext> 21 00. Inte alls viktigt 11 01. 11 02. 12 03. 3 04. 59 05. 22 06. 12 07. 42 08. 9 09. 50 10. Mycket viktigt 18 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 812 MEDB: SAMVETET K93 Loc 1167 width 2 MD=90 K:93(8) Att vara beredd att bryta mot en lag när ens eget samvete så kräver <Se F.K:93 för fullständig frågetext> 28 00. Inte alls viktigt 8 01. 16 02. 8 03. 5 04. 52 05. 12 06. 25 07. 36 08. 13 09. 42 10. Mycket viktigt 33 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 813 FÖRTRO KOMM MYNDIGH M94 Loc 1169 width 2 MD=90 or GE 99 M:94 Hur stort förtroende har Du för: (VISA SVARSKORT 19) M:94(1) De kommunala myndigheterna 4 00. Inget förtroende 8 01. 17 02. 31 03. 19 04. 72 05. 35 06. 29 07. 29 08. 6 09. 14 10. Mycket stort förtroende 6 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 814 FÖRTRO KOMM MYNDIGH K94 Loc 1171 width 2 MD=90 K:94 Hur stort förtroende har Du för: (VISA SVARSKORT 19) K:94(1) De kommunala myndigheterna 9 00. Inget förtroende 8 01. 23 02. 21 03. 14 04. 89 05. 30 06. 33 07. 27 08. 3 09. 12 10. Mycket stort förtroende 9 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 815 FÖRTRO STAT MYNDIGH M94 Loc 1173 width 2 MD=90 or GE 99 M:94(2) De statliga myndigheterna <Se F.M:94 för fullständig frågetext> 2 00. Inget förtroende 11 01. 14 02. 21 03. 31 04. 74 05. 35 06. 29 07. 27 08. 6 09. 15 10. Mycket stort förtroende 5 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 816 FÖRTRO STAT MYNDIGH K94 Loc 1175 width 2 MD=90 K:94(2) De statliga myndigheterna <Se F.K:94 för fullständig frågetext> 8 00. Inget förtroende 4 01. 19 02. 18 03. 26 04. 88 05. 32 06. 37 07. 24 08. 6 09. 6 10. Mycket stort förtroende 10 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 817 FÖRTRO DOMSTOL M94 Loc 1177 width 2 MD=90 or GE 99 M:94(3) Domstolarna <Se F.M:94 för fullständig frågetext> 0 00. Inget förtroende 6 01. 8 02. 15 03. 7 04. 42 05. 21 06. 43 07. 54 08. 31 09. 22 10. Mycket stort förtroende 21 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 818 FÖRTRO DOMSTOL K94 Loc 1179 width 2 MD=90 K:94(3) Domstolarna <Se F.K:94 för fullständig frågetext> 3 00. Inget förtroende 1 01. 4 02. 9 03. 13 04. 68 05. 26 06. 46 07. 38 08. 20 09. 17 10. Mycket stort förtroende 33 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 819 FÖRTRO RIKSDAG M94 Loc 1181 width 2 MD=90 or GE 99 M:94(4) Riksdagen <Se F.M:94 för fullständig frågetext> 6 00. Inget förtroende 4 01. 13 02. 10 03. 13 04. 56 05. 29 06. 44 07. 44 08. 18 09. 25 10. Mycket stort förtroende 8 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 820 FÖRTRO RIKSDAG K94 Loc 1183 width 2 MD=90 K:94(4) Riksdagen <Se F.K:94 för fullständig frågetext> 5 00. Inget förtroende 6 01. 10 02. 6 03. 10 04. 71 05. 34 06. 42 07. 46 08. 9 09. 17 10. Mycket stort förtroende 22 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 821 FÖRTRO MASSMEDIA M94 Loc 1185 width 2 MD=90 or GE 99 M:94(5) Nyhetsrapporteringen i massmedia <Se F.M:94 för fullständig frågetext> 3 00. Inget förtroende 17 01. 23 02. 38 03. 26 04. 73 05. 23 06. 29 07. 22 08. 5 09. 7 10. Mycket stort förtroende 4 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 822 FÖRTRO MASSMEDIA K94 Loc 1187 width 2 MD=90 K:94(5) Nyhetsrapporteringen i massmedia <Se F.K:94 för fullständig frågetext> 6 00. Inget förtroende 7 01. 22 02. 36 03. 33 04. 72 05. 24 06. 40 07. 19 08. 4 09. 9 10. Mycket stort förtroende 6 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 823 FÖRTRO POL PARTIER M94 Loc 1189 width 2 MD=90 or GE 99 M:94(6) Politiska partierna <Se F.M:94 för fullständig frågetext> 9 00. Inget förtroende 13 01. 12 02. 36 03. 36 04. 80 05. 28 06. 32 07. 13 08. 1 09. 3 10. Mycket stort förtroende 7 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 824 FÖRTRO POL PARTIER K94 Loc 1191 width 2 MD=90 K:94(6) Politiska partierna <Se F.K:94 för fullständig frågetext> 14 00. Inget förtroende 7 01. 17 02. 30 03. 33 04. 97 05. 30 06. 24 07. 10 08. 5 09. 3 10. Mycket stort förtroende 8 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 825 FÖRTRO INTRESSEORG M94 Loc 1193 width 2 MD=90 or GE 99 M:94(7) De stora intresseorganisationerna <Se F.M:94 för fullständig frågetext> 4 00. Inget förtroende 10 01. 8 02. 29 03. 21 04. 77 05. 34 06. 33 07. 28 08. 5 09. 9 10. Mycket stort förtroende 12 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 826 FÖRTRO INTRESSEORG K94 Loc 1195 width 2 MD=90 K:94(7) De stora intresseorganisationerna <Se F.K:94 för fullständig frågetext> 10 00. Inget förtroende 5 01. 6 02. 19 03. 28 04. 88 05. 30 06. 40 07. 11 08. 6 09. 8 10. Mycket stort förtroende 27 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 827 FÖRTRO PRIV FÖRETAG M94 Loc 1197 width 2 MD=90 or GE 99 M:94(8) De privata storföretagen <Se F.M:94 för fullständig frågetext> 11 00. Inget förtroende 9 01. 25 02. 30 03. 42 04. 57 05. 25 06. 21 07. 30 08. 5 09. 8 10. Mycket stort förtroende 7 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 828 FÖRTRO PRIV FÖRETAG K94 Loc 1199 width 2 MD=90 K:94(8) De privata storföretagen <Se F.K:94 för fullständig frågetext> 18 00. Inget förtroende 8 01. 25 02. 39 03. 26 04. 64 05. 16 06. 25 07. 18 08. 4 09. 5 10. Mycket stort förtroende 30 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 829 FÅR VILJA IGENOM M95 Loc 1201 width 2 MD=90 or GE 99 M:95 Jag kommer nu att beskriva några olika sorters personligheter. Hur pass väl stämmer den här beskrivningen in på Dig själv (VISA SVARSKORT 20) M:95(1) En som ofta får sin vilja igenom 9 00. Stämmer inte alls på mig 1 01. 6 02. 9 03. 8 04. 86 05. 37 06. 51 07. 46 08. 11 09. 5 10. Stämmer helt och hållet in på mig 2 88. Vet inte 74 90. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 830 FÅR VILJA IGENOM K95 Loc 1203 width 2 MD=90 or GE 99 K:95 Jag kommer nu att beskriva några olika sorters personligheter. Hur pass väl stämmer den här beskrivningen in på Dig själv (VISA SVARSKORT 20) K:95(1) En som ofta får sin vilja igenom 4 00. Stämmer inte alls på mig 2 01. 10 02. 9 03. 13 04. 86 05. 26 06. 47 07. 40 08. 23 09. 15 10. Stämmer helt och hållet in på mig 2 88. Vet inte 69 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 831 TRÄFF NYA MÄNNISKOR M95 Loc 1205 width 2 MD=90 or GE 99 M:95(2) En som tycker om att träffa nya människor <Se F.M:95 för fullständig frågetext> 1 00. Stämmer inte alls på mig 2 01. 8 02. 9 03. 13 04. 48 05. 25 06. 49 07. 58 08. 22 09. 35 10. Stämmer helt och hållet in på mig 1 88. Vet inte 74 90. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 832 TRÄFF NYA MÄNNISKOR K95 Loc 1207 width 2 MD=90 K:95(2) En som tycker om att träffa nya människor <Se F.K:95 för fullständig frågetext> 1 00. Stämmer inte alls på mig 2 01. 1 02. 19 03. 9 04. 43 05. 20 06. 30 07. 56 08. 22 09. 74 10. Stämmer helt och hållet in på mig 1 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 833 STÖRD AV OORDNING M95 Loc 1209 width 2 MD=90 or GE 99 M:95(3) En som blir störd om saker och ting inte följer en bestämd ordning <Se F.M:95 för fullständig frågetext> 10 00. Stämmer inte alls på mig 20 01. 24 02. 21 03. 22 04. 55 05. 19 06. 36 07. 33 08. 16 09. 11 10. Stämmer helt och hållet in på mig 4 88. Vet inte 74 90. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 834 STÖRD AV OORDNING K95 Loc 1211 width 2 MD=90 K:95(3) En som blir störd om saker och ting inte följer en bestämd ordning <Se F.K:95 för fullständig frågetext> 19 00. Stämmer inte alls på mig 14 01. 26 02. 23 03. 8 04. 52 05. 27 06. 25 07. 38 08. 9 09. 32 10. Stämmer helt och hållet in på mig 5 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 835 PÅVERKAS AV ANDRA M95 Loc 1213 width 2 MD=90 or GE 99 M:95(4) En som lätt låter sig påverkas av andra <Se F.M:95 för fullständig frågetext> 31 00. Stämmer inte alls på mig 28 01. 60 02. 41 03. 29 04. 48 05. 12 06. 7 07. 10 08. 1 09. 0 10. Stämmer helt och hållet in på mig 3 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 836 PÅVERKAS AV ANDRA K95 Loc 1215 width 2 MD=90 or GE 99 K:95(4) En som lätt låter sig påverkas av andra <Se F.K:95 för fullständig frågetext> 34 00. Stämmer inte alls på mig 24 01. 46 02. 40 03. 24 04. 56 05. 14 06. 15 07. 10 08. 6 09. 4 10. Stämmer helt och hållet in på mig 3 88. Vet inte 69 90. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 837 ANDRAS PERSPEKTIV M95 Loc 1217 width 2 MD=90 or GE 99 M:95(5) En som gärna ser saker och ting ur andra människors perspektiv <Se F.M:95 för fullständig frågetext> 8 00. Stämmer inte alls på mig 11 01. 23 02. 28 03. 26 04. 76 05. 21 06. 24 07. 27 08. 11 09. 10 10. Stämmer helt och hållet in på mig 5 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 838 ANDRAS PERSPEKTIV K95 Loc 1219 width 2 MD=90 or GE 99 K:95(5) En som gärna ser saker och ting ur andra människors perspektiv <Se F.K:95 för fullständig frågetext> 14 00. Stämmer inte alls på mig 11 01. 22 02. 18 03. 15 04. 71 05. 23 06. 29 07. 38 08. 11 09. 15 10. Stämmer helt och hållet in på mig 10 88. Vet inte 69 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 839 LÄTT KONTAKT MYNDH M95 Loc 1221 width 2 MD=90 or GE 99 M:95(6) En som har lätt för att ta kontakt med myndigheter och företag <Se F.M:95 för fullständig frågetext> 8 00. Stämmer inte alls på mig 12 01. 11 02. 23 03. 11 04. 45 05. 21 06. 34 07. 44 08. 30 09. 25 10. Stämmer helt och hållet in på mig 6 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 840 LÄTT KONTAKT MYNDH K95 Loc 1223 width 2 MD=90 K:95(6) En som har lätt för att ta kontakt med myndigheter och företag <Se F.K:95 för fullständig frågetext> 26 00. Stämmer inte alls på mig 22 01. 22 02. 28 03. 17 04. 42 05. 7 06. 23 07. 40 08. 17 09. 27 10. Stämmer helt och hållet in på mig 7 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 841 LITE INFLYTANDE M95 Loc 1225 width 2 MD=90 or GE 99 M:95(7) En som har lite inflytande över andra <Se F.M:95 för fullständig frågetext> 17 00. Stämmer inte alls på mig 15 01. 28 02. 37 03. 22 04. 75 05. 14 06. 27 07. 19 08. 4 09. 3 10. Stämmer helt och hållet in på mig 9 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 842 LITE INFLYTANDE K95 Loc 1227 width 2 MD=90 K:95(7) En som har lite inflytande över andra <Se F.K:95 för fullständig frågetext> 17 00. Stämmer inte alls på mig 11 01. 27 02. 32 03. 18 04. 80 05. 21 06. 19 07. 12 08. 12 09. 12 10. Stämmer helt och hållet in på mig 17 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 843 MÅNGA OMKRING SIG M95 Loc 1229 width 2 MD=90 or GE 99 M:95(8) En som trivs med många människor omkring sig <Se F.M:95 för fullständig frågetext> 3 00. Stämmer inte alls på mig 7 01. 26 02. 21 03. 16 04. 58 05. 19 06. 35 07. 44 08. 15 09. 25 10. Stämmer helt och hållet in på mig 1 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 844 MÅNGA OMKRING SIG K95 Loc 1231 width 2 MD=90 or GE 99 K:95(8) En som trivs med många människor omkring sig <Se F.K:95 för fullständig frågetext> 4 00. Stämmer inte alls på mig 7 01. 8 02. 19 03. 16 04. 57 05. 11 06. 37 07. 39 08. 21 09. 57 10. Stämmer helt och hållet in på mig 1 88. Vet inte 69 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 845 STÅR FÖR EGEN ÅSIKT M95 Loc 1233 width 2 MD=90 or GE 99 M:95(9) En som alltid står för sin egen åsikt <Se F.M:95 för fullständig frågetext> 0 00. Stämmer inte alls på mig 0 01. 0 02. 2 03. 6 04. 35 05. 21 06. 35 07. 76 08. 42 09. 50 10. Stämmer helt och hållet in på mig 3 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 846 STÅR FÖR EGEN ÅSIKT K95 Loc 1235 width 2 MD=90 or GE 99 K:95(9) En som alltid står för sin egen åsikt <Se F.K:95 för fullständig frågetext> 1 00. Stämmer inte alls på mig 1 01. 2 02. 3 03. 6 04. 34 05. 25 06. 36 07. 55 08. 37 09. 75 10. Stämmer helt och hållet in på mig 2 88. Vet inte 69 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 847 LÄTT IRRITERAD M95 Loc 1237 width 2 MD=90 or GE 99 M:95(10) En som lätt blir irriterad över andra människors beteende <Se F.M:95 för fullständig frågetext> 11 00. Stämmer inte alls på mig 22 01. 50 02. 41 03. 19 04. 52 05. 23 06. 21 07. 15 08. 5 09. 7 10. Stämmer helt och hållet in på mig 4 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 848 LÄTT IRRITERAD K95 Loc 1239 width 2 MD=90 K:95(10) En som lätt blir irriterad över andra människors beteende <Se F.K:95 för fullständig frågetext> 25 00. Stämmer inte alls på mig 31 01. 43 02. 33 03. 10 04. 55 05. 22 06. 28 07. 21 08. 3 09. 6 10. Stämmer helt och hållet in på mig 1 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 849 UNDVIKER KONFLIKT M95 Loc 1241 width 2 MD=90 or GE 99 M:95(11) En som undviker konflikter <Se F.M:95 för fullständig frågetext> 7 00. Stämmer inte alls på mig 6 01. 28 02. 22 03. 12 04. 34 05. 17 06. 32 07. 56 08. 23 09. 31 10. Stämmer helt och hållet in på mig 2 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 850 UNDVIKER KONFLIKT K95 Loc 1243 width 2 MD=90 or GE 99 K:95(11) En som undviker konflikter <Se F.K:95 för fullständig frågetext> 6 00. Stämmer inte alls på mig 7 01. 19 02. 20 03. 12 04. 47 05. 18 06. 21 07. 47 08. 29 09. 50 10. Stämmer helt och hållet in på mig 1 88. Vet inte 69 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 851 ANDRAS SITUATION M95 Loc 1245 width 2 MD=90 or GE 99 M:95(12) En som har lätt att sätta sig in i andra människors situation <Se F.M:95 för fullständig frågetext> 3 00. Stämmer inte alls på mig 2 01. 6 02. 15 03. 20 04. 73 05. 24 06. 41 07. 52 08. 18 09. 13 10. Stämmer helt och hållet in på mig 3 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 852 ANDRAS SITUATION K95 Loc 1247 width 2 MD=90 or GE 99 K:95(12) En som har lätt att sätta sig in i andra människors situation <Se F.K:95 för fullständig frågetext> 3 00. Stämmer inte alls på mig 0 01. 8 02. 8 03. 6 04. 52 05. 33 06. 51 07. 55 08. 24 09. 33 10. Stämmer helt och hållet in på mig 4 88. Vet inte 69 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 853 ANDRA LYSSNAR PÅ M95 Loc 1249 width 2 MD=90 or GE 99 M:95(13) En som andra ofta lyssnar på <Se F.M:95 för fullständig frågetext> 3 00. Stämmer inte alls på mig 4 01. 6 02. 10 03. 18 04. 70 05. 30 06. 54 07. 47 08. 5 09. 11 10. Stämmer helt och hållet in på mig 12 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 854 ANDRA LYSSNAR PÅ K95 Loc 1251 width 2 MD=90 or GE 99 K:95(13) En som andra ofta lyssnar på <Se F.K:95 för fullständig frågetext> 2 00. Stämmer inte alls på mig 4 01. 8 02. 17 03. 13 04. 65 05. 36 06. 42 07. 40 08. 17 09. 15 10. Stämmer helt och hållet in på mig 18 88. Vet inte 69 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 855 ACCEPTERAR AVVIKELSE M95 Loc 1253 width 2 MD=90 or GE 99 M:95(14) En som har lätt att acceptera människor som är annorlunda <Se F.M:95 för fullständig frågetext> 0 00. Stämmer inte alls på mig 0 01. 4 02. 7 03. 7 04. 41 05. 18 06. 57 07. 65 08. 28 09. 41 10. Stämmer helt och hållet in på mig 2 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 856 ACCEPTERAR AVVIKELSE K95 Loc 1255 width 2 MD=90 K:95(14) En som har lätt att acceptera människor som är annorlunda <Se F.K:95 för fullständig frågetext> 2 00. Stämmer inte alls på mig 1 01. 1 02. 5 03. 7 04. 27 05. 25 06. 40 07. 65 08. 38 09. 63 10. Stämmer helt och hållet in på mig 4 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 857 DÅLIGT SAMVETE M95 Loc 1257 width 2 MD=90 or GE 99 M:95(15) En som ofta har dåligt samvete <Se F.M:95 för fullständig frågetext> 31 00. Stämmer inte alls på mig 47 01. 63 02. 31 03. 8 04. 31 05. 15 06. 17 07. 11 08. 5 09. 8 10. Stämmer helt och hållet in på mig 3 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 858 DÅLIGT SAMVETE K95 Loc 1259 width 2 MD=90 or GE 99 K:95(15) En som ofta har dåligt samvete <Se F.K:95 för fullständig frågetext> 35 00. Stämmer inte alls på mig 24 01. 39 02. 26 03. 15 04. 50 05. 22 06. 13 07. 21 08. 14 09. 15 10. Stämmer helt och hållet in på mig 3 88. Vet inte 69 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 859 SVÅRT FÖRSTÅ ANDRA M95 Loc 1261 width 2 MD=90 or GE 99 M:95(16) En som ofta har svårt att förstå andra människors känslor <Se F.M:95 för fullständig frågetext> 15 00. Stämmer inte alls på mig 26 01. 50 02. 34 03. 23 04. 60 05. 18 06. 17 07. 15 08. 0 09. 4 10. Stämmer helt och hållet in på mig 8 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 860 SVÅRT FÖRSTÅ ANDRA K95 Loc 1263 width 2 MD=90 or GE 99 K:95(16) En som ofta har svårt att förstå andra människors känslor <Se F.K:95 för fullständig frågetext> 39 00. Stämmer inte alls på mig 31 01. 61 02. 35 03. 17 04. 34 05. 13 06. 20 07. 13 08. 2 09. 6 10. Stämmer helt och hållet in på mig 6 88. Vet inte 69 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 861 EGEN UPPFATTNING M95 Loc 1265 width 2 MD=90 or GE 99 M:95(17) En som bildar sig en egen uppfattning oberoende av andra <Se F.M:95 för fullständig frågetext> 3 00. Stämmer inte alls på mig 4 01. 4 02. 2 03. 9 04. 27 05. 33 06. 45 07. 77 08. 27 09. 35 10. Stämmer helt och hållet in på mig 4 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 862 EGEN UPPFATTNING K95 Loc 1267 width 2 MD=90 or GE 99 K:95(17) En som bildar sig en egen uppfattning oberoende av andra <Se F.K:95 för fullständig frågetext> 6 00. Stämmer inte alls på mig 4 01. 6 02. 10 03. 4 04. 53 05. 30 06. 28 07. 59 08. 29 09. 44 10. Stämmer helt och hållet in på mig 4 88. Vet inte 69 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 863 ORGANISERAR M95 Loc 1269 width 2 MD=90 or GE 99 M:95(18) En som gillar att organisera aktiviteter för andra människor <Se F.M:95 för fullständig frågetext> 22 00. Stämmer inte alls på mig 21 01. 45 02. 32 03. 14 04. 52 05. 10 06. 19 07. 17 08. 11 09. 22 10. Stämmer helt och hållet in på mig 5 88. Vet inte 74 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 864 ORGANISERAR K95 Loc 1271 width 2 MD=90 K:95(18) En som gillar att organisera aktiviteter för andra människor <Se F.K:95 för fullständig frågetext> 37 00. Stämmer inte alls på mig 23 01. 40 02. 26 03. 12 04. 43 05. 22 06. 15 07. 21 08. 17 09. 18 10. Stämmer helt och hållet in på mig 4 88. Vet inte 69 90. Bortfall
VAR 865 FÖDELSEÅR M Loc 1273 width 2 Födelseår 07. 1907 . . 64. 1964 Kod: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 1 3 2 3 9 5 7 2 5 8 9 5 6 11 8 8 4 6 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Frek: 8 5 2 8 5 9 6 7 7 5 4 7 4 5 12 6 9 8 Kod: 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Frek: 7 12 9 6 11 9 13 6 9 6 6 4 10 6 3 2 4 2 Kod: 61 62 64 Frek: 1 1 1
VAR 866 FÖDELSEÅR K Loc 1275 width 2 Födelseår 07. 1907 . . 64. 1964 Kod: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 3 2 3 1 1 3 2 9 4 6 7 7 5 5 4 5 5 3 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 Frek: 9 8 5 3 7 5 10 8 5 8 7 10 2 11 6 12 8 11 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Frek: 10 10 10 7 12 10 5 9 9 7 7 6 8 4 3 6 3 3 Kod: 62 63 64 Frek: 3 3 2
VAR 867 BOSTADSORT M Loc 1277 width 1 MD=0 or GE 9 Bostadsort 46 1. Ren landsbygd 91 2. Samhälle 92 3. Stad (men ej storstad) 39 4. Stockholm, Göteborg, Malmö 74 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 868 BOSTADSORT K Loc 1278 width 1 MD=0 or GE 9 Bostadsort 50 1. Ren landsbygd 94 2. Samhälle 96 3. Stad (men ej storstad) 37 4. Stockholm, Göteborg, Malmö 69 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 869 BOSTAD M Loc 1279 width 1 MD=0 or GE 9 Bostad 45 1. Lantgård eller ensamliggande villa 153 2. Villa eller radhus i småhusområde 39 3. Lägenhet i flerfamiljhus (ej höghusområde, dvs max 4-våningshus) 22 4. Lägenhet i flerfamiljhus i höghusområde (hus högre än 4 våningar) 2 7. Annnan bostad 74 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 870 BOSTAD K Loc 1280 width 1 MD=0 or GE 9 Bostad 48 1. Lantgård eller ensamliggande villa 161 2. Villa eller radhus i småhusområde 40 3. Lägenhet i flerfamiljhus (ej höghusområde, dvs max 4-våningshus) 19 4. Lägenhet i flerfamiljhus i höghusområde (hus högre än 4 våningar) 2 7. Annnan bostad 69 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 871 RESULTATKOD M Loc 1281 width 2 Resultatkod 11. 11 . . 91. 91 Kod: 11 12 43 60 61 62 63 64 65 66 67 91 Frek: 15 258 5 10 10 5 15 21 3 2 1 2
VAR 872 RESULTATKOD K Loc 1283 width 2 Resultatkod 11. 11 . . 91. 91 Kod: 11 12 41 43 44 52 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 16 262 1 6 1 1 7 5 6 10 25 3 1 Kod: 90 91 Frek: 1 2