SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA
               STUDENT 1993
            SOM-undersökningen 1993
                SSD 0475

              Huvudansvariga
              Sören Holmberg
              Lennart Nilsson
              Lennart Weibull

  
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Februari 1995

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
          ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i STUDENT-SOM 1993 samlades ursprungligen in av ett
  forskningsprojekt vid statsvetenskapliga
  institutionen,institutionen för journalistik och
  masskommunikation och förvaltningshögskolan vid Göteborgs
  universitet, under ledning av Sören Holmberg, Lennart Weibull
  och Lennart Nilsson Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart Weibull,
  Lennart Nilsson och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst får
  STUDENT-SOM 1993 förmedlas till och analyseras av forskare
  under förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.

   SOM-undersökningen 1993 var den åttonde undersökningen i
   serien. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.
   År 1993 genomfördes även en andra SOM-undersökning, den s k
   Väst-SOM, inriktad på Göteborg med kranskommuner.
   För att fånga upp åsikter och vanor hos dagens
  studentgeneration
   genomfördes en liknande undersökning bland studenterna på

  Göteborgs universitet.

   Huvudansvariga för STUDENT-SOM 1993 är Sören Holmberg
   Lennart Weibull och Lennart Nilsson. Administrativ
   forskningsassistent var Anna Rönström, Institutionen för
   journalistik och masskommunikation.

                 II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   Urvalet utgjordes av grundstudenter vid
  Förvaltningshögskolan,
   Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för
   journalistik och masskommunikation.

   Frågeformuläret kom att omfatta 53 frågor, vilket motsvarar
  329
   variabler.Formuläret uppdelades i sju sammanhållna block av
   frågor: massmedia; politik och samhälle; energi, kärnkraft oc
   miljö; Sveriges förhållande till omvärlden; fritidsintressen;
   bakgrund; samt kurs/linje.

                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 300 (2) FÖRKUNSKAP      49 (3) LOC 124 WIDTH
  1
                            (4) MD=9

   (6) F.49 Anser Du Dig att ha tillräckligt goda förkunskaper
  för att    klara studierna?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
     75  1.  Ja, mycket goda
    177  2.  Ja, ganska goda
     34  3.  Varken goda eller dåliga
     1  4.  Nej, ganska dåliga
     2  5.  Nej, mycket dåliga

     2  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0475 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Lokalnyheter i radion 6 Dagens Eko i riksradion 7 Aktuellt i Kanal 1 8 Rapport i TV 2 9 Regionala nyheter i TV 2 10 Morgon-TV i TV 2 11 Nyheterna i TV4 12 Morgon-TV i TV4 13 Lokala nyheter i TV4 14 3-minutersnyheterna i TV3 15 Läser morgontidning 16 Tidning 1 17 Tidning 2 18 Regelbundenhet i morgontidningsläsning 19 Prenumeration på morgontidning 20 Läser hos bekant 21 Lånar av bekant 22 Läser på arbetet/skolan 23 Läser på bibliotek 24 Köper lösnummer 25 Läser på annat sätt 26 Läser fler morgontidningar 27 Läser aftonbladet 28 Läser expressen 29 Läser Idag 30 Utländsk dagstidning 31 Utländsk tidskrift 32 Förtroende för: Regeringen 33 Förtroende för: Polisen 34 Förtroende för: Sjukvården 35 Förtroende för: Försvaret 36 Förtroende för: Riksdagen 37 Förtroende för: Bankerna 38 Förtroende för: Dagspressen 39 Förtroende för: Fackliga organisationer 40 Förtroende för: Radio och TV 41 Förtroende för: Grundskolan 42 Förtroende för: Storföretagen 43 Förtroende för: Svenska kyrkan 44 Nyheter från: Stockholmsområdet 45 Nyheter från: Göteborgsområdet 46 Nyheter från: Norrland 47 Nyheter från: Danmark 48 Nyheter från: Norge 49 Nyheter från: Finland 50 Nyheter från: Estland 51 Nyheter från: Litauen 52 Nyheter från: Polen 53 Nyheter från: Tyskland 54 Nyheter från: Storbitannien 55 Nyheter från: Mellanöstern och Israel 56 Nyheter från: Ryssland 57 Nyheter från: Indien 58 Nyheter från: Japan 59 Nyheter från: USA 60 Intresse för politik 61 Viktigaste samhällsproblem, 1 62 Viktigaste samhällsproblem, 2 63 Viktigaste samhällsproblem, 3 64 Minska den offentliga sektorn 65 Minska försvarsutgifterna 66 Behålla kärnkraften även efter år 2010 67 Miljövänligt samhälle 68 Ta emot färre flyktingar i Sverige 69 Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet 70 Privatisering av statlig affärsverksamhet 71 Privatisering av äldreomsorgen 72 Öka antalet privatskolor 73 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 74 Införa vårdnadsbidrag 75 Könskvotering till offentliga styrelser 76 Förstatliga banker och försäkringsbolag 77 Ge män företräde till arbete 78 Omdöme om regeringen 79 Placering på vänster-högerskalan 80 Medlemskap i EG 81 Bestämd uppfattning om EG-medlemskap 82 Centerpartiet 83 Moderata samlingspartiet 84 Vänsterpartiet 85 Folkpartiet 86 Socialdemokraterna 87 Miljöpartiet de gröna 88 Kristdemokratiska samhällspartiet 89 Ny Demokrati 90 Olof Johansson 91 Carl Bildt 92 Gudrun Schyman 93 Bengt Westerberg 94 Ingvar Carlsson 95 Birger Schlaug 96 Alf Svensson 97 Ian Wachtmeister 98 Ingvar Carlsson: Pålitlig 99 Ingvar Carlsson: Inspirerande 100 Ingvar Carlsson: Kunnig 101 Ingvar Carlsson: Vet hur folk tänker 102 Carl Bildt: Pålitlig 103 Carl Bildt: Inspirerande 104 Carl Bildt: Kunnig 105 Carl Bildt: Vet hur folk tänker 106 Gudrun Schyman: Pålitlig 107 Gudrun Schyman: Inspirerande 108 Gudrun Schyman: Kunnig 109 Gudrun Schyman: Vet hur folk tänker 110 Ingvar Carlsson: Ärlig 111 Ingvar Carlsson: Pålitlig 112 Ingvar Carlsson: Inspirerande 113 Ingvar Carlsson: Kunnig 114 Ingvar Carlsson: Sympatisk 115 Ingvar Carlsson: Stark ledare 116 Carl Bildt: Ärlig 117 Carl Bildt: Pålitlig 118 Carl Bildt: Inspirerande 119 Carl Bildt: Kunnig 120 Carl Bildt: Sympatisk 121 Carl Bildt: Stark ledare 122 Gudrun Schyman: Ärlig 123 Gudrun Schyman: Pålitlig 124 Gudrun Schyman: Inspirerande 125 Gudrun Schyman: Kunnig 126 Gudrun Schyman: Sympatisk 127 Gudrun Schyman: Stark ledare 128 Bästa parti 129 Partianhängare 130 Näst bästa parti 131 Åsikt om kärnkraftanvändning 132 Bestämd uppfattning om kärnkraften 133 Hantering av kärnkraftens avfall på kort sikt 134 Hantering av kärnkraftens avfall på lång sikt 135 Hot mot miljön: Utsläpp från industrier 136 Hot mot miljön: Avgaser från biltrafiken 137 Hot mot miljön: Oljeutsläpp vid kusterna 138 Hot mot miljön: Hantering av industriutsläpp 139 Hot mot miljön: Hantering av hushållsavfall 140 Hot mot miljön: Utrotning av djur- och växtarter 141 Hot mot miljön: Kemikalier i jordbruket 142 Hot mot miljön: Hantering av kärnkraftsavfall 143 Hot mot miljön: Uttunningen av ozonskiktet 144 Sänka hastigheten på vägarna 145 Förbjuda plastflaskor och aluminiumburkar 146 Stoppa privatbilismen i innerstäderna 147 Lagstifta om sortering av hushållsavfall 148 Förbjuda kemiska bekämpningsmedel i jordbruket 149 Förbjuda tvättmedel med optiska vitmedel 150 Stoppa planerna på att bygga en bro över Öresund 151 Risk för egen hälsa: Rökning 152 Risk för egen hälsa: Alkohol 153 Risk för egen hälsa: Narkotika 154 Risk för egen hälsa: Aids 155 Risk för egen hälsa: Övervikt 156 Risk för egen hälsa: Våld och övergrepp 157 Risk för egen hälsa: Kärnkraften 158 Risk för egen hälsa: Bildskärmsarbete 159 Risk för egen hälsa: Arbetslöshet 160 Risk för egen hälsa: Ensamhet 161 Risk för egen hälsa: Skador i arbetslivet 162 Risk för egen hälsa: Trafikolyckor 163 Risk för egen hälsa: Bilavgaser 164 Risk för egen hälsa: Kemikalier i livsmedel 165 Risk för egen hälsa: Allergier 166 Oroande: Terrorism 167 Oroande: Miljöförstöring 168 Oroande: Ekonomisk kris 169 Oroande: Situationen i Ryssland 170 Oroande: Ökade antal flyktingar 171 Oroande: Spridning av kriget på Balkan 172 Oroande: Stor arbetslöshet 173 Skäl för uppehållstillstånd: Fattigdom 174 Skäl för uppehållstillstånd: Sjukdom 175 Skäl för uppehållstillstånd: Anhöriga som bor här 176 Skäl för att uppehållstillstånd: Krig i hemlandet 177 Skäl för uppehållstillstånd: Religion 178 Skäl för uppehållstillstånd: Politisk åsikt 179 För många utlänningar i Sverige 180 Invandrarna skall fritt kunna utöva sin religion 181 En del folkslag är mer intelligenta än andra 182 Gå med i en organisation som arbetar mot rasism 183 Invandrare ingift i familjen 184 EG-medlemskaps innebörd för miljön 185 EG-medlemskaps innebörd för arbetsmarknad 186 EG-medlemskaps innebörd för social trygghet 187 EG-medlemskaps innebörd för ekonomisk utveckling 188 EG-medlemskaps innebörd för svensk neutralitet 189 Bli medlem i EG 190 Ta emot fler flyktingar 191 Stå utanför EG 192 Inte medverka i europeiskt försvarssamarbete 193 Minska u-hjälpen 194 Inte delta i FN:s fredsbevarande operationer 195 Totalförbud mot export av vapen 196 Tittar på kanal 1 197 Tittar på TV 2 198 Tittar på TV 3 199 Tittar på TV4 200 Tittar på TV5 Nordic 201 Tittar på Nyhetskanalen CNN 202 Tittar på MTV 203 Tittar på Filmnet 204 Tittar på TV 1000 205 Tittar på Eurosport 206 Tittar på lokal kabel-TV 207 Allmänt intryck av Kanal 1 208 Allmänt intryck av TV 2 209 Allmänt intryck av TV3 210 Allmänt intryck av TV4 211 Allmänt intryck av TV5 Nordic 212 Friluftsliv 213 Motion eller idrott 214 Biobesök 215 Gått på teater 216 Läst bok 217 Diskuterat politik 218 Gudstjänstbesök 219 Trägårdsarbete 220 Läst veckotidning 221 Läst direktreklam 222 Spelat på tips, lotto eller V65 223 Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid 224 Rest utomlands 225 Hyrt videofilm 226 Spelat in TV-program på video 227 Rökt/snusat 228 Druckit sprit/vin/starköl 229 Skrivit dagbok 230 Medlemskap i idrottsförening 231 Medlemskap i miljöorganisation 232 Medlemskap i politiskt parti 233 Medlemskap i annan förening 234 Uppväxtsort 235 Födelseår 236 Kön 237 Ensamstående eller samboende 238 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 239 Tillgång till TV-apparat 240 Tillgång till telefon 241 Tillgång till telefonsvarare 242 Tillgång till mobiltelefon 243 Tillgång till Text-TV 244 Tillgång till video 245 Tillgång till kabel-TV 246 Tillgång till parabolantenn 247 Tillgång till persondator 248 Tillgång till mikrovågsugn 249 Tillgång till fax 250 Tillgång till CD-spelare 251 Tillgång till bil 252 Tillgång till fritidshus 253 Det senaste årets förändring i privatekonomin 254 Det senaste årets förändring i kommunens ekonomi 255 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomin 256 Det kommande årets förändring i privatekonomin 257 Det kommande årets förändring i kommunens ekonomi 258 Det kommande årets förändring i den svenska ekonomin 259 Bästa parti: Vänsterparti 260 Bästa parti: Socialdemokraterna 261 Bästa parti: Centerpartiet 262 Bästa parti: Folkpartiet liberalerna 263 Bästa parti: Moderata samlingspartiet 264 Bästa parti: Kds 265 Bästa parti: Miljöpartiet de gröna 266 Bästa parti: Ny Demokrati 267 Nuvarande grundkurs/linje 268 Utbildningsbakgrund: 3-årigt gymnasium 269 Utbildningsbakgrund: 2-årigt gymnasium 270 Utbildningsbakgrund: Folkhögskola 271 Utbildningsbakgrund: Annat 272 Tidigare kurser på universitetet 1 273 Tidigare kurser på universitetet 2 274 Tidigare kurser på universitetet 3 275 Tidigare kurser på universitetet 4 276 Tidigare lästa poäng 277 Planer att gå vidare i ämnet 278 Åsikt om kursen: Teoretisk 279 Åsikt om kursen: Svårighet 280 Åsikt om kursen: Intressant 281 Åsikt om kursen: Krävande 282 Åsikt om kursen: Nyttig 283 Åsikt om kursen: Omfattande 284 Åsikt om kursen: Undervisning 285 Åsikt om kursen: Tentamina 286 Åsikt om kursen: Information 287 Åsikt om kursen: Lärarkontakt 288 Åsikt om kursen: Organisation 289 Åsikt om kursen: Studerandeservice 290 Åsikt om kursen: Studentsammanhållning 291 Jämförelse med tidigare kurser: Teoretisk 292 Jämförelse med tidigare kurser: Svår 293 Jämförelse med tidigare kurser: Intressant 294 Jämförelse med tidigare kurser: Nyttig 295 Jämförelse med tidigare kurser: Omfattande 296 Jämförelse med tidigare kurser: Bra undervisning 297 Jämförelse med tidigare kurser: Tentamensformer 298 Jämförelse med tidigare kurser: Bra information 299 Jämförelse med tidigare kurser: Bra expedition 300 Förkunskaper 301 Bemötandet på institutionen 302 Bott utomlands 303 Antal månader utomlands 304 Land 305 Studier utomlands 306 Arbete utomlands 307 Annat utomlands 308 Behärskat språk: Engelska 309 Behärskat språk: Tyska 310 Behärskat språk: Franska 311 Behärskat språk: Spanska 312 Behärskat språk: Annat 313 Arbete efter studier: Administration 314 Arbete efter studier: Utredningsverksamhet 315 Arbete efter studier: Ekonomi 316 Arbete efter studier: Undervisning 317 Arbete efter studier: Information 318 Arbete efter studier: Undersökningsverksamhet 319 Arbete efter studier: Journalistik 320 Arbete efter studier: Forskning 321 Arbete efter studier: Politik 322 Arbete efter studier: Organisation 323 Arbete efter studier: Annat 324 Arbete efter studier: I statlig tjänst 325 Arbete efter studier: I kommunal tjänst 326 Arbete efter studier: I privat tjänst 327 Arbete efter studier: I Sverige 328 Arbete efter studier: I utlandet 329 Övriga synpunkter

VAR 1 SSD STUDY NR 0475              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0475


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 LOKALNYHETER RADIO 1 Loc 14 width 1 MD=9 1 Hur ofta brukar Du titta på eller lyssna till följande typer av program i radio och TV? 1(1) Lokalnyheter i radion 40 1. Dagligen 19 2. 5-6 ggr/vecka 29 3. 3-4 ggr/vecka 35 4. 1-2 ggr/vecka 102 5. Mer sällan 61 6. Aldrig 8 9. Uppgift saknas
VAR 6 DAGENS EKO 1 Loc 15 width 1 MD=9 1(2) Dagens Eko i riksradion <Se F.1 för fullständig frågetext> 79 1. Dagligen 45 2. 5-6 ggr/vecka 53 3. 3-4 ggr/vecka 39 4. 1-2 ggr/vecka 57 5. Mer sällan 15 6. Aldrig 6 9. Uppgift saknas
VAR 7 AKTUELLT 1 Loc 16 width 1 MD=9 1(3) Aktuellt i Kanal 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 40 1. Dagligen 62 2. 5-6 ggr/vecka 89 3. 3-4 ggr/vecka 64 4. 1-2 ggr/vecka 26 5. Mer sällan 8 6. Aldrig 5 9. Uppgift saknas
VAR 8 RAPPORT 1 Loc 17 width 1 MD=9 1(4) Rapport i TV 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 24 1. Dagligen 44 2. 5-6 ggr/vecka 83 3. 3-4 ggr/vecka 85 4. 1-2 ggr/vecka 46 5. Mer sällan 9 6. Aldrig 3 9. Uppgift saknas
VAR 9 REGIONALA NYHETER 1 Loc 18 width 1 MD=9 1(5) Regionala nyheter i TV 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 3 1. Dagligen 7 2. 5-6 ggr/vecka 27 3. 3-4 ggr/vecka 69 4. 1-2 ggr/vecka 138 5. Mer sällan 43 6. Aldrig 7 9. Uppgift saknas
VAR 10 MORGON-TV I TV 2 1 Loc 19 width 1 MD=9 1(6) Morgon-TV i TV 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 2 1. Dagligen 2 2. 5-6 ggr/vecka 14 3. 3-4 ggr/vecka 14 4. 1-2 ggr/vecka 58 5. Mer sällan 192 6. Aldrig 12 9. Uppgift saknas
VAR 11 NYHETER I TV4 1 Loc 20 width 1 MD=9 1(7) Nyheterna i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 19 1. Dagligen 29 2. 5-6 ggr/vecka 74 3. 3-4 ggr/vecka 79 4. 1-2 ggr/vecka 53 5. Mer sällan 31 6. Aldrig 9 9. Uppgift saknas
VAR 12 MORGON-TV I TV4 1 Loc 21 width 1 MD=9 1(8) Morgon TV i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 8 1. Dagligen 5 2. 5-6 ggr/vecka 14 3. 3-4 ggr/vecka 23 4. 1-2 ggr/vecka 56 5. Mer sällan 177 6. Aldrig 11 9. Uppgift saknas
VAR 13 LOKALA NYHETER TV4 1 Loc 22 width 1 MD=9 1(9) Lokala nyheter i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 1 1. Dagligen 2 2. 5-6 ggr/vecka 5 3. 3-4 ggr/vecka 19 4. 1-2 ggr/vecka 91 5. Mer sällan 168 6. Aldrig 8 9. Uppgift saknas
VAR 14 3-MIN. NYHETER I TV3 1 Loc 23 width 1 MD=9 1(10) 3-minutersnyheterna i TV3 <Se F.1 för fullständig frågetext> 5 1. Dagligen 5 2. 5-6 ggr/vecka 29 3. 3-4 ggr/vecka 37 4. 1-2 ggr/vecka 67 5. Mer sällan 145 6. Aldrig 6 9. Uppgift saknas
VAR 15 LÄSER MORGONTIDNING 2 Loc 24 width 1 2 Vilken morgontidning brukar Du läsa regelbundet? (Med regelbundet menas här minst ett nummer per vecka. Om Du läser mer än en morgontidning ange vilken Du betraktar som Din lokala morgontidning.) 267 1. Läser morgontidning regelbundet 27 5. Läser ingen morgontidning regelbundet
VAR 16 TIDNING 1 2 Loc 25 width 3 MD=999 1(1) Tidning 1 <Se F.2 för fullständig frågetext> 5 203. Arbetet 1 225. Östra Småland 2 305. Hallands Nyheter 1 405. Bohuslänningen 222 414. Göteborgs-Posten 1 415. Hallands-Posten 1 424. Nerikes Allehanda 3 502. Borås Tidning 10 517. Svenska Dagbladet 1 519. Ulricehamns Tidning 19 805. Dagens Nyheter 1 808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 1 839. Trollhättans Tidning 7 998. Ej kodbart svar 19 999. Uppgift saknas
VAR 17 TIDNING 2 2 Loc 28 width 3 MD= 0 1(2) Tidning 2 <Se F.2 för fullständig frågetext> 1 305. Hallands Nyheter 4 414. Göteborgs-Posten 1 517. Svenska Dagbladet 3 805. Dagens Nyheter 1 809. Fagersta-Posten 6 998. Ej kodbart svar 278 000. Frågan ej tillämplig
VAR 18 MORGONTIDNINGSLÄSNING 3 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 3 Om Du läser någon morgontidning regelbundet - ungefär hur många gånger per vecka brukar Du läsa denna tidning? 172 1. 7 dagar 24 2. 6 dagar 26 3. 5 dagar 16 4. 4 dagar 12 5. 3 dagar 8 6. 2 dagar 6 7. 1 dag 26 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 19 PREN MORGONTIDNING 4 Loc 32 width 1 MD=9 4 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på denna tidning? Om nej, på vilket sätt har Du då tillgång till tidningen? 231 1. Ja 53 5. Nej 10 9. Uppgift saknas
VAR 20 LÄSER HOS BEKANT 4 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 4(1) Läser hos bekant <Se F.4 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 25 5. Ej markerat 256 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 21 LÅNAR AV BEKANT 4 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 4(2) Lånar av bekant <Se F.4 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 35 5. Ej markerat 256 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 22 LÄSER ARBETET/SKOLAN 4 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 9 4(3) Läser på arbetet/skolan <Se F.4 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 22 5. Ej markerat 256 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 23 LÄSER PÅ BIBLIOTEK 4 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 4(4) Läser på bibliotek <Se F.4 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 27 5. Ej markerat 256 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 24 KÖPER LÖSNUMMER 4 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 4(5) Köper lösnummer <Se F.4 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 26 5. Ej markerat 256 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 25 LÄSER PÅ ANNAT SÄTT 4 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 9 4(6) Läser på annat sätt <Se F.4 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 26 5. Ej markerat 255 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 26 LÄSER FLER MORGONTIDN 5 Loc 39 width 1 MD=9 5 Läser Du ytterligare någon morgontidning - åtminstone tre dagar i veckan? 71 1. Ja 216 5. Nej 7 9. Uppgift saknas
VAR 27 AFTONBLADET 6 Loc 40 width 1 MD=9 6 Hur ofta brukar Du läsa följande kvällstidningar? 6(1) Aftonbladet 7 1. 6-7 dagar/vecka 9 2. 3-5 dagar/vecka 29 3. 1-2 dagar/vecka 121 4. Mer sällan 106 5. Aldrig 22 9. Uppgift saknas
VAR 28 EXPRESSEN 6 Loc 41 width 1 MD=9 6(2) Expressen <Se F.6 för fullständig frågetext> 3 1. 6-7 dagar/vecka 14 2. 3-5 dagar/vecka 40 3. 1-2 dagar/vecka 135 4. Mer sällan 81 5. Aldrig 21 9. Uppgift saknas
VAR 29 IDAG 6 Loc 42 width 1 MD=9 6(3) Idag (GT/Kvällsposten) <Se F.6 för fullständig frågetext> 4 1. 6-7 dagar/vecka 20 2. 3-5 dagar/vecka 57 3. 1-2 dagar/vecka 146 4. Mer sällan 59 5. Aldrig 8 9. Uppgift saknas
VAR 30 UTLÄNDSK DAGSTIDNING 7 Loc 43 width 1 MD=9 7 Läser Du någon utländsk tidning eller tidskrift? 7(1) Dagstidning 1 1. 6-7 dagar/vecka 0 2. 3-5 dagar/vecka 8 3. 1-2 dagar/vecka 81 4. Mer sällan 173 5. Aldrig 31 9. Uppgift saknas
VAR 31 UTLÄNDSK TIDSKRIFT 7 Loc 44 width 1 MD=9 7(2) Annan tidning eller tidskrift <Se F.7 för fullständig frågetext> 5 1. 6-7 dagar/vecka 1 2. 3-5 dagar/vecka 39 3. 1-2 dagar/vecka 156 4. Mer sällan 88 5. Aldrig 5 9. Uppgift saknas
VAR 32 FÖRTROENDE REGERINGEN 8 Loc 45 width 1 MD=9 8 Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsintitutioner och grupper sköter sitt arbete? 8(1) Regeringen 16 1. Mycket stort förtroende 110 2. Ganska stort förtroende 88 3. Varken stort eller litet förtroende 56 4. Ganska litet förtroende 22 5. Mycket litet förtroende 2 9. Uppgift saknas
VAR 33 FÖRTROENDE POLISEN 8 Loc 46 width 1 MD=9 8(2) Polisen <Se F.8 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket stort förtroende 159 2. Ganska stort förtroende 74 3. Varken stort eller litet förtroende 28 4. Ganska litet förtroende 9 5. Mycket litet förtroende 1 9. Uppgift saknas
VAR 34 FÖRTROENDE SJUKVÅRDEN 8 Loc 47 width 1 MD=9 8(3) Sjukvården <Se F.8 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket stort förtroende 170 2. Ganska stort förtroende 44 3. Varken stort eller litet förtroende 8 4. Ganska litet förtroende 1 5. Mycket litet förtroende 2 9. Uppgift saknas
VAR 35 FÖRTROENDE FÖRSVARET 8 Loc 48 width 1 MD=9 8(4) Försvaret <Se F.8 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket stort förtroende 73 2. Ganska stort förtroende 107 3. Varken stort eller litet förtroende 50 4. Ganska litet förtroende 46 5. Mycket litet förtroende 5 9. Uppgift saknas
VAR 36 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 8 Loc 49 width 1 MD=9 8(5) Riksdagen <Se F.8 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket stort förtroende 129 2. Ganska stort förtroende 99 3. Varken stort eller litet förtroende 41 4. Ganska litet förtroende 7 5. Mycket litet förtroende 1 9. Uppgift saknas
VAR 37 FÖRTROENDE BANKERNA 8 Loc 50 width 1 MD=9 8(6) Bankerna <Se F.8 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket stort förtroende 23 2. Ganska stort förtroende 105 3. Varken stort eller litet förtroende 109 4. Ganska litet förtroende 55 5. Mycket litet förtroende 1 9. Uppgift saknas
VAR 38 FÖRTROENDE DAGSPRESS 8 Loc 51 width 1 8(7) Dagspressen <Se F.8 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket stort förtroende 103 2. Ganska stort förtroende 108 3. Varken stort eller litet förtroende 65 4. Ganska litet förtroende 11 5. Mycket litet förtroende
VAR 39 FÖRTROENDE FACKET 8 Loc 52 width 1 MD=9 8(8) Fackliga organisationer <Se F.8 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket stort förtroende 40 2. Ganska stort förtroende 114 3. Varken stort eller litet förtroende 98 4. Ganska litet förtroende 37 5. Mycket litet förtroende 1 9. Uppgift saknas
VAR 40 FÖRTROENDE RADIO/TV 8 Loc 53 width 1 8(9) Radio och TV <Se F.8 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket stort förtroende 120 2. Ganska stort förtroende 134 3. Varken stort eller litet förtroende 30 4. Ganska litet förtroende 4 5. Mycket litet förtroende
VAR 41 FÖRTROENDE GRUNDSKOLA 8 Loc 54 width 1 MD=9 8(10) Grundskolan <Se F.8 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket stort förtroende 144 2. Ganska stort förtroende 85 3. Varken stort eller litet förtroende 40 4. Ganska litet förtroende 7 5. Mycket litet förtroende 1 9. Uppgift saknas
VAR 42 FÖRTROENDE STORFÖRET. 8 Loc 55 width 1 8(11) Storföretagen <Se F.8 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket stort förtroende 78 2. Ganska stort förtroende 134 3. Varken stort eller litet förtroende 48 4. Ganska litet förtroende 30 5. Mycket litet förtroende
VAR 43 FÖRTROENDE SV KYRKA 8 Loc 56 width 1 MD=9 8(12) Svenska kyrkan <Se F.8 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket stort förtroende 75 2. Ganska stort förtroende 126 3. Varken stort eller litet förtroende 39 4. Ganska litet förtroende 28 5. Mycket litet förtroende 1 9. Uppgift saknas
VAR 44 NYHETER FRÅN STHLM 9 Loc 57 width 1 MD=9 9 När det gäller nyheter om aktuella händelser, hur viktigt anser Du personligen det vara att få nyheter från följande områden/länder? 9(1) Inom Sverige: Stockholmsområdet 89 1. Mycket viktigt 163 2. Ganska viktigt 34 3. Inte särskilt viktigt 4 4. Inte alls viktigt 4 9. Uppgift saknas
VAR 45 NYHETER FRÅN GÖTEBORG 9 Loc 58 width 1 MD=9 9(2) Inom Sverige: Götebogrgsområdet <Se F.9 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket viktigt 103 2. Ganska viktigt 7 3. Inte särskilt viktigt 1 4. Inte alls viktigt 3 9. Uppgift saknas
VAR 46 NYHETER FRÅN NORRLAND 9 Loc 59 width 1 MD=9 9(3) Inom Sverige: Norrland <Se F.9 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket viktigt 131 2. Ganska viktigt 111 3. Inte särskilt viktigt 13 4. Inte alls viktigt 7 9. Uppgift saknas
VAR 47 NYHETER FRÅN DANMARK 9 Loc 60 width 1 MD=9 9(4) Inom Norden: Danmark <Se F.9 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket viktigt 201 2. Ganska viktigt 39 3. Inte särskilt viktigt 1 4. Inte alls viktigt 3 9. Uppgift saknas
VAR 48 NYHETER FRÅN NORGE 9 Loc 61 width 1 MD=9 9(5) Inom Norden: Norge <Se F.9 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket viktigt 205 2. Ganska viktigt 41 3. Inte särskilt viktigt 1 4. Inte alls viktigt 3 9. Uppgift saknas
VAR 49 NYHETER FRÅN FINLAND 9 Loc 62 width 1 MD=9 9(6) Inom Norden: Finland <Se F.9 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket viktigt 172 2. Ganska viktigt 80 3. Inte särskilt viktigt 5 4. Inte alls viktigt 3 9. Uppgift saknas
VAR 50 NYHETER FRÅN ESTLAND 9 Loc 63 width 1 MD=9 9(7) Inom Europa: Estland <Se F.9 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket viktigt 145 2. Ganska viktigt 97 3. Inte särskilt viktigt 5 4. Inte alls viktigt 2 9. Uppgift saknas
VAR 51 NYHETER FRÅN LITAUEN 9 Loc 64 width 1 MD=9 9(8) Inom Europa: Litauen <Se F.9 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket viktigt 144 2. Ganska viktigt 99 3. Inte särskilt viktigt 5 4. Inte alls viktigt 4 9. Uppgift saknas
VAR 52 NYHETER FRÅN POLEN 9 Loc 65 width 1 MD=9 9(9) Inom Europa: Polen <Se F.9 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket viktigt 137 2. Ganska viktigt 109 3. Inte särskilt viktigt 6 4. Inte alls viktigt 3 9. Uppgift saknas
VAR 53 NYHETER FRÅN TYSKLAND 9 Loc 66 width 1 MD=9 9(10) Inom Europa: Tyskland <Se F.9 för fullständig frågetext> 116 1. Mycket viktigt 165 2. Ganska viktigt 10 3. Inte särskilt viktigt 1 4. Inte alls viktigt 2 9. Uppgift saknas
VAR 54 NYHETER FRÅN STORBRIT 9 Loc 67 width 1 MD=9 9(11) Inom Europa: Storbritannien <Se F.9 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket viktigt 176 2. Ganska viktigt 14 3. Inte särskilt viktigt 1 4. Inte alls viktigt 2 9. Uppgift saknas
VAR 55 NYHETER FRÅN ISRAEL 9 Loc 68 width 1 MD=9 9(12) Övriga världen: Mellanöstern och Israel <Se F.9 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket viktigt 146 2. Ganska viktigt 35 3. Inte särskilt viktigt 1 4. Inte alls viktigt 2 9. Uppgift saknas
VAR 56 NYHETER FRÅN RYSSLAND 9 Loc 69 width 1 MD=9 9(13) Övriga världen: Ryssland <Se F.9 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket viktigt 141 2. Ganska viktigt 11 3. Inte särskilt viktigt 3 4. Inte alls viktigt 2 9. Uppgift saknas
VAR 57 NYHETER FRÅN INDIEN 9 Loc 70 width 1 MD=9 9(14) Övriga världen: Indien <Se F.9 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket viktigt 117 2. Ganska viktigt 113 3. Inte särskilt viktigt 12 4. Inte alls viktigt 4 9. Uppgift saknas
VAR 58 NYHETER FRÅN JAPAN 9 Loc 71 width 1 MD=9 9(15) Övriga världen: Japan <Se F.9 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket viktigt 150 2. Ganska viktigt 60 3. Inte särskilt viktigt 0 4. Inte alls viktigt 2 9. Uppgift saknas
VAR 59 NYHETER FRÅN USA 9 Loc 72 width 1 MD=9 9(16) Övriga världen: USA <Se F.9 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket viktigt 157 2. Ganska viktigt 12 3. Inte särskilt viktigt 2 4. Inte alls viktigt 2 9. Uppgift saknas
VAR 60 INTRESSE FÖR POLITIK 10 Loc 73 width 1 MD=9 10 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 97 1. Mycket intresserad 153 2. Ganska intresserad 38 3. Inte särskilt intresserad 3 4. Inte alls intresserad 3 9. Uppgift saknas
VAR 61 SAMHÄLLSPROBLEM 1 11 Loc 74 width 3 MD GE 999 11 Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem. 11(1) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 1 1 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 0 002. Lägre skatter 0 003. Högre skatter för de rika 0 004. Marginalskattesänkningar 0 005. Skattereformen 0 006. Momsen på livsmedel 0 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 0 008. Man skall kunna leva på sin lön 0 009. Indirekta skatter/punkskatter 0 010. Kommunalskattefrågor 0 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 32 020. Sveriges ekonomi 7 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, prisstegringar, frihandel, fri konkurrens 0 022. Lönenivå, lönepolitik 0 023. Finanskrisen, bankkrascher, krispaket 0 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskott 0 025. Prisstegringar, inflation 0 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 0 027. Bensinpriset 0 028. Lågkonjunkturen 2 030. Offentlig sektor, offentlig/kommunal service 0 035. Privatiseringar 2 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 0 041. Sociala reformer 0 042. Minska bidragen 1 044. Välfärdssamhället, tryggheten 2 047. Fördelningsfrågor 0 050. Pensioner - pensionärsfrågor 0 051. ATP-fonder 0 052. Privata pensioner 1 060. Äldrevård 0 063. Eget rum för långtidssjuka 0 068. Hemtjänst 0 069. Färdtjänst 2 070. Sjukvård/sjukförsäkring 0 071. Handikappfrågor 0 072. Husläkare 0 073. Sjukersättningen/karensdagar 0 074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 0 075. Vårdcentralen 0 077. Aids-problemet 0 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och eller registrering 0 085. Familjepolitik/barnomsorg 0 086. Vårdnadsbidrag 0 087. Privat barnomsorg 0 089. Föräldraförsäkring 0 092. Barndaghem 0 095. Barnfamiljernas ekonomi 0 096. Sextimmars arbetsdag 6 100. Utbildningspolitik, forskning 0 101. Mer disciplin och ordning i skolan 0 102. Betygen i skolan 0 103. Kulturfrågor 2 104. Grundskolan 0 110. Fritid/idrott 0 111. Ungdomens framtid och problem, även barnens framtid och problem 0 120. Bostadspolitik, allmänt 0 121. Villaägare, ekonomi 0 122. Bostadsrätt 0 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 0 124. Bostadsbrist 0 125. Bostäder till ungdomar 0 130. Decentralisering/lokaliseringspolitik/regionalpoli tik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 0 131. Småskalighet, lokalsamhälle 0 140. Jordbrukspolitik 0 143. Livsmedelssubventioner 0 144. Matpriser 0 150. Byråkrati- för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 0 151. Pampvälde, etablissemanget, makteliten 0 153. Personlig integritet, personnummer 54 160. Miljö/miljövård/naturvård 0 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogar och jordbruk 0 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 0 163. Försurning, skogsdöd 0 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 0 165. Havs- och vattenföroreningar 0 166. Ozonskiktet 0 167. Luftföroreningar 0 168. Växthuseffekten 0 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 0 171. SCAN-link 0 172. Öresundsbron 0 173. Inlandsbanan 1 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet 0 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 0 191. Porr och prostitution 0 192. Abort 0 193. Genmanipulation (påverkan på människors arvsanlag) 0 194. Hederlighet 0 200. Massmedia, Radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 0 201. Reklam-TV 0 202. Nya reklam-TV-kanalen 0 204. Sensationsjournalistik, personlig integritet i medierna etc 0 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 0 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 0 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 0 223. Vapenexport 0 224. U-hjälp 0 225. U-båtskränkningar 15 226. EG 0 227. Neutralitet 0 228. EES-avtalet 24 229. EU 0 230. Internationella frågor, allmänt 0 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 0 232. Baltikum 0 233. Ryssland/Sovjet 0 234. Jugoslavien 0 235. Mellanöstern 0 236. USA 86 240. Sysselsättning, arbetslöshet 0 241. Bekämpa ungdomsarbetslösheten 0 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 0 245. Semester 0 246. Arbetsmoral, ansvar etc 0 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 0 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 0 261. Kärnkraft 0 264. Kärnkraftens avfallsfråga 0 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 0 271. Marknadsekonomi 0 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 0 290. Löntagarfonder 2 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 0 300. Rättssamhället, rättssäkerhet 0 301. Affärer 0 302. Fallskärmsavtal 11 310. Invandrarpolitik 7 315. Flyktingfrågor 10 316. Rasism, främlingsfientlighet 0 320. Övriga sakfrågor 2 330. Ideologibegrepp 0 331. Socialism 0 332. Kommunism, klasskamp, revolution 0 333. Liberalism 0 334. Konservatism, klasskamp, revolution 1 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 0 336. Individualism vs kollektivism 1 337. Nyliberalism 2 338. Demokrati 0 339. Vänsterpolitik 0 340. Högerpolitik 0 341. Radikalism 0 342. Systemskifte 1 343. Gröna ideer, grön ideologi 0 344. Rättvisa 0 350. Partipolitik (allmänna omdömmen om partier) 1 360. Förtroende för partier och politiker 0 370. Partiledare 0 371. Övriga personfrågor 1 380. Klassamhället (gruppreferenser) 1 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning, kommunstyrelsen 0 500. Lokala och kommunala frågor 0 501. Stadsplanering 0 505. Information om kommunen 0 598. Alla frågor 5 599. Övrigt 11 999. Uppgift saknas
VAR 62 SAMHÄLLSPROBLEM 2 11 Loc 77 width 3 MD= 0 16(2) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 2 <Se F.11 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 30 000. Frågan ej tillämplig Kod: 1 20 21 30 40 44 47 60 70 72 80 100 102 Frek: 1 21 12 1 8 4 3 1 8 1 3 6 1 Kod: 104 111 160 170 180 194 210 220 222 224 226 229 240 Frek: 2 1 47 1 2 1 2 1 1 1 11 18 39 Kod: 242 250 260 261 270 295 300 310 315 316 330 335 343 Frek: 1 1 3 1 1 3 1 11 6 23 1 4 1 Kod: 350 380 599 0 Frek: 1 2 7 30
VAR 63 SAMHÄLLSPROBLEM 3 11 Loc 80 width 3 MD= 0 11(3) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 3 <Se F.11 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 78 000. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 20 21 23 30 35 40 44 47 50 70 71 Frek: 3 1 18 6 1 4 2 7 4 4 1 3 1 Kod: 77 80 85 89 100 104 111 151 160 180 190 220 222 Frek: 2 1 4 1 9 3 2 3 16 13 1 1 1 Kod: 224 226 228 229 230 234 240 250 260 261 295 310 315 Frek: 3 11 1 9 4 3 19 2 2 1 4 6 2 Kod: 316 335 338 341 360 380 500 599 0 Frek: 9 3 3 1 1 3 2 15 78
VAR 64 MINSKA OFFENT SEKTOR 12 Loc 83 width 1 MD=9 12 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 12(1) Minska den offentliga sektorn 46 1. Mycket bra förslag 76 2. Ganska bra förslag 54 3. Varken bra eller dåligt förslag 81 4. Ganska dåligt förslag 34 5. Mycket dåligt förslag 3 9. Uppgift saknas
VAR 65 MINSKA FÖRSVARSUTG 12 Loc 84 width 1 MD=9 12(2) Minska försvarsutgifterna <Se F.12 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket bra förslag 70 2. Ganska bra förslag 49 3. Varken bra eller dåligt förslag 25 4. Ganska dåligt förslag 20 5. Mycket dåligt förslag 2 9. Uppgift saknas
VAR 66 BEHÅLL KÄRNKRAFTEN 12 Loc 85 width 1 MD=9 12(3) Behålla kärnkraften även efter år 2010 <Se F.12 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket bra förslag 57 2. Ganska bra förslag 52 3. Varken bra eller dåligt förslag 62 4. Ganska dåligt förslag 80 5. Mycket dåligt förslag 3 9. Uppgift saknas
VAR 67 MILJÖVÄNLIGT SAMHÄLLE 12 Loc 86 width 1 MD=9 12(4) Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt <Se F.12 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket bra förslag 86 2. Ganska bra förslag 70 3. Varken bra eller dåligt förslag 45 4. Ganska dåligt förslag 13 5. Mycket dåligt förslag 3 9. Uppgift saknas
VAR 68 FÄRRE FLYKTINGAR 12 Loc 87 width 1 MD=9 12(5) Ta emot färre flyktingar i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket bra förslag 49 2. Ganska bra förslag 57 3. Varken bra eller dåligt förslag 77 4. Ganska dåligt förslag 85 5. Mycket dåligt förslag 2 9. Uppgift saknas
VAR 69 ÖKAD JÄMSTÄLLDHET 12 Loc 88 width 1 MD=9 12(6) Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan könen <Se F.12 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket bra förslag 74 2. Ganska bra förslag 39 3. Varken bra eller dåligt förslag 4 4. Ganska dåligt förslag 1 5. Mycket dåligt förslag 1 9. Uppgift saknas
VAR 70 PRIVAT AFFÄRSVERKSAM 12 Loc 89 width 1 MD=9 12(7) Överföra statlig affärsverksamhet, t ex Telia/Televerket i privata händer <Se F.12 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket bra förslag 77 2. Ganska bra förslag 70 3. Varken bra eller dåligt förslag 67 4. Ganska dåligt förslag 30 5. Mycket dåligt förslag 1 9. Uppgift saknas
VAR 71 PRIVAT ÄLDREOMSORG 12 Loc 90 width 1 MD=9 12(8) Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.12 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket bra förslag 43 2. Ganska bra förslag 56 3. Varken bra eller dåligt förslag 92 4. Ganska dåligt förslag 80 5. Mycket dåligt förslag 1 9. Uppgift saknas
VAR 72 FLER PRIVATSKOLOR 12 Loc 91 width 1 MD=9 12(9) Öka antalet privatskolor <Se F.12 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket bra förslag 69 2. Ganska bra förslag 57 3. Varken bra eller dåligt förslag 91 4. Ganska dåligt förslag 51 5. Mycket dåligt förslag 2 9. Uppgift saknas
VAR 73 SJUKVÅRD I PRIV REGI 12 Loc 92 width 1 MD=9 12(10) Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.12 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket bra förslag 58 2. Ganska bra förslag 55 3. Varken bra eller dåligt förslag 100 4. Ganska dåligt förslag 58 5. Mycket dåligt förslag 1 9. Uppgift saknas
VAR 74 VÅRDNADSBIDRAG 12 Loc 93 width 1 MD=9 12(11) Införa vårdnadsbidrag <Se F.12 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket bra förslag 51 2. Ganska bra förslag 78 3. Varken bra eller dåligt förslag 71 4. Ganska dåligt förslag 55 5. Mycket dåligt förslag 5 9. Uppgift saknas
VAR 75 KÖNSKVOTERING 12 Loc 94 width 1 MD=9 12(12) Införa könskvotering till offentliga styrelser och nämnder <Se F.12 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket bra förslag 64 2. Ganska bra förslag 67 3. Varken bra eller dåligt förslag 61 4. Ganska dåligt förslag 74 5. Mycket dåligt förslag 1 9. Uppgift saknas
VAR 76 FÖRSTATLIGA BANKER 12 Loc 95 width 1 MD=9 12(13) Överföra banker och försäkringsbolag i samhällets ägo <Se F.12 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket bra förslag 41 2. Ganska bra förslag 73 3. Varken bra eller dåligt förslag 78 4. Ganska dåligt förslag 81 5. Mycket dåligt förslag 1 9. Uppgift saknas
VAR 77 MÄN FRAMFÖR KVINNOR 12 Loc 96 width 1 MD=9 12(14) Vid arbetslöshet - ge män företräde till arbete framför gifta kvinnor vars män redan har arbete <Se F.12 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket bra förslag 13 2. Ganska bra förslag 24 3. Varken bra eller dåligt förslag 33 4. Ganska dåligt förslag 218 5. Mycket dåligt förslag 2 9. Uppgift saknas
VAR 78 OMDÖME OM REGERINGEN 13 Loc 97 width 1 MD=9 13 Hur tycker Du regeringen sköter sin uppgift? 22 1. Mycket bra 98 2. Ganska bra 56 3. Varken bra eller dåligt 80 4. Ganska dåligt 36 5. Mycket dåligt 2 9. Uppgift saknas
VAR 79 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 14 Loc 98 width 1 MD=9 14 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera Dig själv på en sådan vänster-högerskala? 40 1. Klart till vänster 84 2. Något till vänster 60 3. Varken till vänster eller höger 72 4. Något till höger 35 5. Klart till höger 3 9. Uppgift saknas
VAR 80 MEDLEMSKAP I EG 15 Loc 99 width 1 MD=9 15 Vad är Din åsikt om ett svenskt medlemskap i EG? 142 1. I huvudsak för ett svenskt medlemskap i EG 103 3. I huvudsak emot ett svenskt medlemskap i EG 47 5. Har ingen bestämd åsikt i frågan 2 9. Uppgift saknas
VAR 81 EG-MEDLEMSKAP: STYRKA 15 Loc 100 width 1 MD=9 15(1) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 131 1. Bestämd uppfattning 157 2. Mera tveksam 6 9. Uppgift saknas
VAR 82 OMDÖME CENTERPARTIET 16 Loc 101 width 2 MD GE 99 16 Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar de politiska partierna. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala? 16(1) Centerpartiet 4 01. Ogillar starkt 6 02. 25 03. 26 04. 25 05. 102 06. Varken gillar eller ogillar 53 07. 24 08. 22 09. 2 10. 2 11. Gillar starkt 3 99. Uppgift saknas
VAR 83 OMDÖME MODERATERNA 16 Loc 103 width 2 MD GE 99 16(2) Moderata samlingspartiet <Se F.16 för fullständig frågetext> 45 01. Ogillar starkt 37 02. 31 03. 19 04. 24 05. 11 06. Varken gillar eller ogillar 19 07. 20 08. 36 09. 33 10. 16 11. Gillar starkt 3 99. Uppgift saknas
VAR 84 OMDÖME VÄNSTERPARTIET 16 Loc 105 width 2 MD GE 99 16(3) Vänsterpartiet <Se F.16 för fullständig frågetext> 53 01. Ogillar starkt 25 02. 33 03. 16 04. 13 05. 44 06. Varken gillar eller ogillar 33 07. 28 08. 28 09. 10 10. 7 11. Gillar starkt 4 99. Uppgift saknas
VAR 85 OMDÖME FOLKPARTIET 16 Loc 107 width 2 MD GE 99 16(4) Folkpartiet <Se F.16 för fullständig frågetext> 11 01. Ogillar starkt 9 02. 14 03. 13 04. 23 05. 45 06. Varken gillar eller ogillar 40 07. 51 08. 50 09. 30 10. 6 11. Gillar starkt 2 99. Uppgift saknas
VAR 86 OMDÖME SOCIALDEMOKRAT 16 Loc 109 width 2 MD GE 99 16(5) Socialdemokraterna <Se F.16 för fullständig frågetext> 13 01. Ogillar starkt 21 02. 23 03. 20 04. 26 05. 35 06. Varken gillar eller ogillar 38 07. 37 08. 42 09. 29 10. 9 11. Gillar starkt 1 99. Uppgift saknas
VAR 87 OMDÖME MILJÖPARTIET 16 Loc 111 width 2 MD GE 99 16(6) Miljöpartiet de gröna <Se F.16 för fullständig frågetext> 27 01. Ogillar starkt 13 02. 15 03. 15 04. 16 05. 56 06. Varken gillar eller ogillar 47 07. 32 08. 37 09. 17 10. 16 11. Gillar starkt 3 99. Uppgift saknas
VAR 88 OMDÖME KDS 16 Loc 113 width 2 MD GE 99 16(7) Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.16 för fullständig frågetext> 46 01. Ogillar starkt 36 02. 39 03. 25 04. 13 05. 61 06. Varken gillar eller ogillar 20 07. 19 08. 22 09. 8 10. 2 11. Gillar starkt 3 99. Uppgift saknas
VAR 89 OMDÖME NY DEMOKRATI 16 Loc 115 width 2 MD GE 99 16(8) Ny Demokrati <Se F.16 för fullständig frågetext> 188 01. Ogillar starkt 18 02. 26 03. 16 04. 11 05. 10 06. Varken gillar eller ogillar 8 07. 4 08. 6 09. 4 10. 2 11. Gillar starkt 1 99. Uppgift saknas
VAR 90 OMDÖME OLOF JOHANSSON 16 Loc 117 width 2 MD GE 99 16(9) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Olof Johansson <Se F.16 för fullständig frågetext> 23 01. Ogillar starkt 14 02. 37 03. 24 04. 28 05. 93 06. Varken gillar eller ogillar 40 07. 13 08. 17 09. 1 10. 0 11. Gillar starkt 4 99. Uppgift saknas
VAR 91 OMDÖME CARL BILDT 16 Loc 119 width 2 MD GE 99 16(10) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Carl Bildt <Se F.16 för fullständig frågetext> 44 01. Ogillar starkt 18 02. 15 03. 19 04. 12 05. 22 06. Varken gillar eller ogillar 23 07. 35 08. 26 09. 39 10. 38 11. Gillar starkt 3 99. Uppgift saknas
VAR 92 OMDÖME GUDRUN SCHYMAN 16 Loc 121 width 2 MD GE 99 16(11) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Gudrun Schyman <Se F.16 för fullständig frågetext> 40 01. Ogillar starkt 14 02. 20 03. 22 04. 14 05. 87 06. Varken gillar eller ogillar 23 07. 30 08. 25 09. 8 10. 7 11. Gillar starkt 4 99. Uppgift saknas
VAR 93 OMDÖME B WESTERBERG 16 Loc 123 width 2 MD GE 99 16(12) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Bengt Westerberg <Se F.16 för fullständig frågetext> 23 01. Ogillar starkt 16 02. 12 03. 20 04. 22 05. 41 06. Varken gillar eller ogillar 37 07. 39 08. 40 09. 28 10. 13 11. Gillar starkt 3 99. Uppgift saknas
VAR 94 OMDÖME INGV. CARLSSON 16 Loc 125 width 2 MD GE 99 16(13) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Ingvar Carlsson <Se F.16 för fullständig frågetext> 26 01. Ogillar starkt 19 02. 18 03. 21 04. 32 05. 58 06. Varken gillar eller ogillar 28 07. 30 08. 35 09. 20 10. 4 11. Gillar starkt 3 99. Uppgift saknas
VAR 95 OMDÖME BIRGER SCHLAUG 16 Loc 127 width 2 MD GE 99 16(14) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Birger Schlaug <Se F.16 för fullständig frågetext> 36 01. Ogillar starkt 18 02. 22 03. 19 04. 18 05. 96 06. Varken gillar eller ogillar 24 07. 23 08. 19 09. 6 10. 7 11. Gillar starkt 6 99. Uppgift saknas
VAR 96 OMDÖME ALF SVENSSON 16 Loc 129 width 2 MD GE 99 16(15) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Alf Svensson <Se F.16 för fullständig frågetext> 42 01. Ogillar starkt 24 02. 23 03. 26 04. 26 05. 60 06. Varken gillar eller ogillar 26 07. 31 08. 19 09. 7 10. 6 11. Gillar starkt 4 99. Uppgift saknas
VAR 97 OMDÖME I WACHTMEISTER 16 Loc 131 width 2 MD GE 99 16(16) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Ian Wachtmeister <Se F.16 för fullständig frågetext> 153 01. Ogillar starkt 29 02. 21 03. 14 04. 8 05. 20 06. Varken gillar eller ogillar 14 07. 9 08. 11 09. 2 10. 10 11. Gillar starkt 3 99. Uppgift saknas
VAR 98 CARLSSON: PÅLITLIG 17 Loc 133 width 1 MD=0 17(1) På nedanstående lista finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos partiledarna. Hur bra tycker Du att det stämmer in på Ingvar Carlsson, Carl Bildt och Gudrun Schyman? 17(1) Ingvar Carlsson: Pålitlig DENNA FRÅGA STÄLLDES TILL HÄLFTEN AV RESPONDENTERNA (v98-v109). JÄMFÖR v110-v127 14 1. Stämmer mycket bra 72 2. Stämmer ganska bra 44 3. Stämmer ganska dåligt 14 4. Stämmer mycket dåligt 150 0. Frågan ej tillämplig
VAR 99 CARLSSON: INSPIRERAR 17 Loc 134 width 1 MD=0 17(2) Ingvar Carlsson: Inspirerande <Se F.17(1) för fullständig frågetext> 1 1. Stämmer mycket bra 10 2. Stämmer ganska bra 64 3. Stämmer ganska dåligt 69 4. Stämmer mycket dåligt 150 0. Frågan ej tillämplig
VAR 100 CARLSSON: KUNNIG 17 Loc 135 width 1 MD=0 17(3) Ingvar Carlsson: Kunnig <Se F.17(1) för fullständig frågetext> 27 1. Stämmer mycket bra 90 2. Stämmer ganska bra 20 3. Stämmer ganska dåligt 7 4. Stämmer mycket dåligt 150 0. Frågan ej tillämplig
VAR 101 CARLSSON: KÄNNER FOLK 17 Loc 136 width 1 MD=0 17(4) Ingvar Carlsson: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.17(1) för fullständig frågetext> 12 1. Stämmer mycket bra 74 2. Stämmer ganska bra 49 3. Stämmer ganska dåligt 7 4. Stämmer mycket dåligt 152 0. Frågan ej tillämplig
VAR 102 BILDT: PÅLITLIG 17 Loc 137 width 1 MD=0 17(5) Carl Bildt: Pålitlig <Se F.17(1) för fullständig frågetext> 22 1. Stämmer mycket bra 71 2. Stämmer ganska bra 39 3. Stämmer ganska dåligt 13 4. Stämmer mycket dåligt 149 0. Frågan ej tillämplig
VAR 103 BILDT: INSPIRERARANDE 17 Loc 138 width 1 MD=0 17(6) Carl Bildt: Inspirerande <Se F.17(1) för fullständig frågetext> 15 1. Stämmer mycket bra 40 2. Stämmer ganska bra 56 3. Stämmer ganska dåligt 33 4. Stämmer mycket dåligt 150 0. Frågan ej tillämplig
VAR 104 BILDT: KUNNIG 17 Loc 139 width 1 MD=0 17(7) Carl Bildt: Kunnig <Se F.17(1) för fullständig frågetext> 83 1. Stämmer mycket bra 56 2. Stämmer ganska bra 4 3. Stämmer ganska dåligt 1 4. Stämmer mycket dåligt 150 0. Frågan ej tillämplig
VAR 105 BILDT: KÄNNER FOLK 17 Loc 140 width 1 MD=0 17(8) Carl Bildt: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.17(1) för fullständig frågetext> 3 1. Stämmer mycket bra 28 2. Stämmer ganska bra 63 3. Stämmer ganska dåligt 48 4. Stämmer mycket dåligt 152 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 SCHYMAN: PÅLITLIG 17 Loc 141 width 1 MD=0 17(9) Gudrun Schyman: Pålitlig <Se F.17(1) för fullständig frågetext> 6 1. Stämmer mycket bra 63 2. Stämmer ganska bra 45 3. Stämmer ganska dåligt 20 4. Stämmer mycket dåligt 160 0. Frågan ej tillämplig
VAR 107 SCHYMAN: INSPIRERANDE 17 Loc 142 width 1 MD=0 17(10) Gudrun Schyman: Inspirerande <Se F.17(1) för fullständig frågetext> 8 1. Stämmer mycket bra 45 2. Stämmer ganska bra 50 3. Stämmer ganska dåligt 30 4. Stämmer mycket dåligt 161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 SCHYMAN: KUNNIG 17 Loc 143 width 1 MD=0 17(11) Gudrun Schyman: Kunnig <Se F.17(1) för fullständig frågetext> 8 1. Stämmer mycket bra 80 2. Stämmer ganska bra 31 3. Stämmer ganska dåligt 14 4. Stämmer mycket dåligt 161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 109 SCHYMAN: KÄNNER FOLK 17 Loc 144 width 1 MD=0 17(12) Gudrun Schyman: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.17(1) för fullständig frågetext> 10 1. Stämmer mycket bra 54 2. Stämmer ganska bra 51 3. Stämmer ganska dåligt 17 4. Stämmer mycket dåligt 162 0. Frågan ej tillämplig
VAR 110 CARLSSON: ÄRLIG 17 Loc 145 width 1 MD=0 17(2) På nedanstående lista finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos partiledarna. Hur bra tycker Du att det stämmer in på Ingvar Carlsson, Carl Bildt och Gudrun Schyman? 17(1) Ingvar Carlsson: Ärlig DENNA FRÅGA STÄLLDES TILL HÄLFTEN AV RESPONDENTERNA (v110-v127). JÄMFÖR v98-v109 27 1. Stämmer mycket bra 69 2. Stämmer ganska bra 41 3. Stämmer ganska dåligt 7 4. Stämmer mycket dåligt 150 0. Frågan ej tillämplig
VAR 111 CARLSSON: PÅLITLIG 17 Loc 146 width 1 MD=0 17(2) Ingvar Carlsson: Pålitlig <Se F.17(2) för fullständig frågetext> 24 1. Stämmer mycket bra 65 2. Stämmer ganska bra 48 3. Stämmer ganska dåligt 9 4. Stämmer mycket dåligt 148 0. Frågan ej tillämplig
VAR 112 CARLSSON: INSPIRERAR 17 Loc 147 width 1 MD=0 17(3) Ingvar Carlsson: Inspirerande <Se F.17(2) för fullständig frågetext> 0 1. Stämmer mycket bra 13 2. Stämmer ganska bra 64 3. Stämmer ganska dåligt 68 4. Stämmer mycket dåligt 149 0. Frågan ej tillämplig
VAR 113 CARLSSON: KUNNIG 17 Loc 148 width 1 MD=0 17(4) Ingvar Carlsson: Kunnig <Se F.17(2) för fullständig frågetext> 37 1. Stämmer mycket bra 88 2. Stämmer ganska bra 17 3. Stämmer ganska dåligt 4 4. Stämmer mycket dåligt 148 0. Frågan ej tillämplig
VAR 114 CARLSSON: SYMPATISK 17 Loc 149 width 1 MD=0 17(5) Ingvar Carlsson: Sympatisk <Se F.17(2) för fullständig frågetext> 18 1. Stämmer mycket bra 63 2. Stämmer ganska bra 53 3. Stämmer ganska dåligt 12 4. Stämmer mycket dåligt 148 0. Frågan ej tillämplig
VAR 115 CARLSSON: STARK 17 Loc 150 width 1 MD=0 17(6) Ingvar Carlsson: Stark ledare <Se F.17(2) för fullständig frågetext> 5 1. Stämmer mycket bra 27 2. Stämmer ganska bra 75 3. Stämmer ganska dåligt 40 4. Stämmer mycket dåligt 147 0. Frågan ej tillämplig
VAR 116 BILDT: ÄRLIG 17 Loc 151 width 1 MD=0 17(7) Carl Bildt: Ärlig <Se F.17(2) för fullständig frågetext> 22 1. Stämmer mycket bra 67 2. Stämmer ganska bra 41 3. Stämmer ganska dåligt 17 4. Stämmer mycket dåligt 147 0. Frågan ej tillämplig
VAR 117 BILDT: PÅLITLIG 17 Loc 152 width 1 MD=0 17(8) Carl Bildt: Pålitlig <Se F.17(2) för fullständig frågetext> 21 1. Stämmer mycket bra 70 2. Stämmer ganska bra 42 3. Stämmer ganska dåligt 14 4. Stämmer mycket dåligt 147 0. Frågan ej tillämplig
VAR 118 BILDT: INSPIRERARANDE 17 Loc 153 width 1 MD=0 17(9) Carl Bildt: Inspirerande <Se F.17(2) för fullständig frågetext> 11 1. Stämmer mycket bra 54 2. Stämmer ganska bra 53 3. Stämmer ganska dåligt 30 4. Stämmer mycket dåligt 146 0. Frågan ej tillämplig
VAR 119 BILDT: KUNNIG 17 Loc 154 width 1 MD=0 17(10) Carl Bildt: Kunnig <Se F.17(2) för fullständig frågetext> 93 1. Stämmer mycket bra 52 2. Stämmer ganska bra 1 3. Stämmer ganska dåligt 0 4. Stämmer mycket dåligt 148 0. Frågan ej tillämplig
VAR 120 BILDT: SYMPATISK 17 Loc 155 width 1 MD=0 17(11) Carl Bildt: Sympatisk <Se F.17(2) för fullständig frågetext> 8 1. Stämmer mycket bra 46 2. Stämmer ganska bra 60 3. Stämmer ganska dåligt 32 4. Stämmer mycket dåligt 148 0. Frågan ej tillämplig
VAR 121 BILDT: STARK LEDARE 17 Loc 156 width 1 MD=0 17(12) Carl Bildt: Stark ledare <Se F.17(2) för fullständig frågetext> 48 1. Stämmer mycket bra 70 2. Stämmer ganska bra 26 3. Stämmer ganska dåligt 2 4. Stämmer mycket dåligt 148 0. Frågan ej tillämplig
VAR 122 SCHYMAN: ÄRLIG 17 Loc 157 width 1 MD=0 17(13) Gudrun Schyman: Ärlig <Se F.17(2) för fullständig frågetext> 14 1. Stämmer mycket bra 69 2. Stämmer ganska bra 42 3. Stämmer ganska dåligt 10 4. Stämmer mycket dåligt 159 0. Frågan ej tillämplig
VAR 123 SCHYMAN: PÅLITLIG 17 Loc 158 width 1 MD=0 17(14) Gudrun Schyman: Pålitlig <Se F.17(2) för fullständig frågetext> 12 1. Stämmer mycket bra 50 2. Stämmer ganska bra 61 3. Stämmer ganska dåligt 12 4. Stämmer mycket dåligt 159 0. Frågan ej tillämplig
VAR 124 SCHYMAN: INSPIRERANDE 17 Loc 159 width 1 MD=0 17(15) Gudrun Schyman: Inspirerande <Se F.17(2) för fullständig frågetext> 9 1. Stämmer mycket bra 29 2. Stämmer ganska bra 65 3. Stämmer ganska dåligt 34 4. Stämmer mycket dåligt 157 0. Frågan ej tillämplig
VAR 125 SCHYMAN: KUNNIG 17 Loc 160 width 1 MD=0 17(16) Gudrun Schyman: Kunnig <Se F.17(2) för fullständig frågetext> 12 1. Stämmer mycket bra 66 2. Stämmer ganska bra 43 3. Stämmer ganska dåligt 16 4. Stämmer mycket dåligt 157 0. Frågan ej tillämplig
VAR 126 SCHYMAN: SYMPATISK 17 Loc 161 width 1 MD=0 17(17) Gudrun Schyman: Sympatisk <Se F.17(2) för fullständig frågetext> 10 1. Stämmer mycket bra 57 2. Stämmer ganska bra 50 3. Stämmer ganska dåligt 20 4. Stämmer mycket dåligt 157 0. Frågan ej tillämplig
VAR 127 SCHYMAN: STARK LEDARE 17 Loc 162 width 1 MD=0 17(18) Gudrun Schyman: Stark ledare <Se F.17(2) för fullständig frågetext> 5 1. Stämmer mycket bra 24 2. Stämmer ganska bra 72 3. Stämmer ganska dåligt 36 4. Stämmer mycket dåligt 157 0. Frågan ej tillämplig
VAR 128 BÄSTA PARTI 18 Loc 163 width 2 MD=99 18(1) Vilket parti tycker Du bäst om idag? 27 01. Vänstpartiet 67 02. Socialdemokraterna 7 03. Centerpartiet 61 04. Folkpartiet liberalerna 64 05. Moderata samlingspartiet 7 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 32 07. Miljöpartiet de gröna 3 08. Ny Demokrati 12 09. Annat parti 3 98. Mer än ett svarsalternativ 11 99. Uppgift saknas
VAR 129 PARTIANHÄNGARE 18 Loc 165 width 1 MD=9 18(2) Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 41 1. Ja, mycket övertygad 99 3. Ja, något övertygad 141 5. Nej 13 9. Uppgift saknas
VAR 130 NÄST BÄSTA PARTI 19 Loc 166 width 2 MD=99 19 Vilket parti tycker Du näst bäst om idag? 33 01. Vänstpartiet 42 02. Socialdemokraterna 17 03. Centerpartiet 84 04. Folkpartiet liberalerna 32 05. Moderata samlingspartiet 15 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 30 07. Miljöpartiet de gröna 6 08. Ny Demokrati 8 09. Annat parti 6 98. Mer än ett svarsalternativ 21 99. Uppgift saknas
VAR 131 KÄRNKRAFTANVÄNDNING 20 Loc 168 width 1 MD=9 20(1) År 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folkomröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010. Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? 14 1. Stoppa kärnkraften omedelbart 40 2. Avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 98 3. Avveckla kärnkraften till år 2010 71 4. Avveckla kärnkraften men inte så snabbt som till år 2010 48 5. Använd kärnkraften, avveckla den inte 21 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 2 9. Uppgift saknas
VAR 132 KÄRNKRAFT: STYRKA 20 Loc 169 width 1 MD=9 20(2) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 169 1. Bestämd uppfattning 117 2. Mera tveksam 8 9. Uppgift saknas
VAR 133 KÄRNKRAFTAVFALL-KORT 21 Loc 170 width 1 MD=9 21 Tror Du att vi i Sverige kommer att kunna hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt? 21(1) På kort sikt (de närmaste 50 åren) 181 1. Ja 108 5. Nej 5 9. Uppgift saknas
VAR 134 KÄRNKRAFTAVFALL-LÄNGE 21 Loc 171 width 1 MD=9 21(2) På lång sikt (så länge avfallet är farligt för människor och miljö) <Se F.21 för fullständig frågetext> 96 1. Ja 191 5. Nej 7 9. Uppgift saknas
VAR 135 HOT INDUSTRIUTSLÄPP 22 Loc 172 width 2 MD GE 99 22 Nedanstående lista omfattar ett antal miljöproblem. Hur allvarliga hot mot miljön i Sverige anser Du att dessa problem är? 22(1) Utsläpp från industrier 1 01. Mycket litet hot 0 02. 6 03. 4 04. 22 05. 25 06. 28 07. 59 08. 47 09. 100 10. Mycket stort hot 2 99. Uppgift saknas
VAR 136 HOT BILAVGASER 22 Loc 174 width 2 MD GE 99 22(2) Avgaser från biltrafiken <Se F.22 för fullständig frågetext> 2 01. Mycket litet hot 1 02. 4 03. 4 04. 20 05. 29 06. 33 07. 65 08. 43 09. 90 10. Mycket stort hot 3 99. Uppgift saknas
VAR 137 HOT OLJEUTSLÄPP 22 Loc 176 width 2 MD GE 99 22(3) Oljeutsläpp vid kusterna <Se F.22 för fullständig frågetext> 3 01. Mycket litet hot 2 02. 12 03. 19 04. 30 05. 26 06. 44 07. 46 08. 23 09. 86 10. Mycket stort hot 3 99. Uppgift saknas
VAR 138 HOT UTSLÄPPSHANTERING 22 Loc 178 width 2 MD GE 99 22(4) Hantering av industriutsläpp <Se F.22 för fullständig frågetext> 2 01. Mycket litet hot 1 02. 4 03. 8 04. 26 05. 25 06. 45 07. 51 08. 47 09. 79 10. Mycket stort hot 6 99. Uppgift saknas
VAR 139 HOT HUSHÅLLSAVFALL 22 Loc 180 width 2 MD GE 99 22(5) Hantering av hushållsavfall <Se F.22 för fullständig frågetext> 4 01. Mycket litet hot 15 02. 19 03. 27 04. 41 05. 44 06. 43 07. 51 08. 20 09. 28 10. Mycket stort hot 2 99. Uppgift saknas
VAR 140 HOT UTROTNING AV DJUR 22 Loc 182 width 2 MD GE 99 22(6) Utrotning av djur- och växtarter <Se F.22 för fullständig frågetext> 5 01. Mycket litet hot 9 02. 10 03. 22 04. 22 05. 29 06. 26 07. 39 08. 37 09. 91 10. Mycket stort hot 4 99. Uppgift saknas
VAR 141 HOT KEMIKALIEANVÄNDN 22 Loc 184 width 2 MD GE 99 22(7) Användandet av kemikalier i jordbruket <Se F.22 för fullständig frågetext> 1 01. Mycket litet hot 1 02. 8 03. 10 04. 27 05. 32 06. 37 07. 57 08. 48 09. 70 10. Mycket stort hot 3 99. Uppgift saknas
VAR 142 HOT KÄRNKRAFTSAVFALL 22 Loc 186 width 2 MD GE 99 22(8) Hantering av kärnkraftens högaktiva avfall <Se F.22 för fullständig frågetext> 9 01. Mycket litet hot 6 02. 15 03. 13 04. 20 05. 22 06. 17 07. 28 08. 33 09. 128 10. Mycket stort hot 3 99. Uppgift saknas
VAR 143 HOT TUNN OZONSKIKT 22 Loc 188 width 2 MD GE 99 22(9) Uttunningen av ozonskiktet <Se F.22 för fullständig frågetext> 2 01. Mycket litet hot 1 02. 8 03. 6 04. 9 05. 4 06. 24 07. 31 08. 42 09. 165 10. Mycket stort hot 2 99. Uppgift saknas
VAR 144 SÄNKA HASTIGHETEN 23 Loc 190 width 1 MD=9 23 Nedanstående lista innefattar ett antal förslag som förekommit i den svenska miljödebatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 23(1) Sänka hastigheten på vägarna 25 1. Mycket bra förslag 39 2. Ganska bra förslag 77 3. Varken bra eller dåligt förslag 99 4. Ganska dåligt förslag 53 5. Mycket dåligt förslag 1 9. Uppgift saknas
VAR 145 FÖRBJUDA PLASTFLASKOR 23 Loc 191 width 1 MD=9 23(2) Förbjuda plastflaskor och aluminiumburkar <Se F.23 för fullständig frågetext> 124 1. Mycket bra förslag 94 2. Ganska bra förslag 45 3. Varken bra eller dåligt förslag 21 4. Ganska dåligt förslag 6 5. Mycket dåligt förslag 4 9. Uppgift saknas
VAR 146 STOPPA PRIVATBILISM 23 Loc 192 width 1 MD=9 23(3) Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.23 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket bra förslag 91 2. Ganska bra förslag 40 3. Varken bra eller dåligt förslag 61 4. Ganska dåligt förslag 26 5. Mycket dåligt förslag 1 9. Uppgift saknas
VAR 147 LAG OM KÄLLSORTERING 23 Loc 193 width 1 MD=9 23(4) Lagstifta om sortering av hushållsavfall <Se F.23 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket bra förslag 83 2. Ganska bra förslag 47 3. Varken bra eller dåligt förslag 30 4. Ganska dåligt förslag 12 5. Mycket dåligt förslag 2 9. Uppgift saknas
VAR 148 FÖRBJUDA BEKÄMPNINGSM 23 Loc 194 width 1 MD=9 23(5) Förbjuda kemiska bekämpningsmedel i jordbruket <Se F.23 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket bra förslag 107 2. Ganska bra förslag 46 3. Varken bra eller dåligt förslag 26 4. Ganska dåligt förslag 2 5. Mycket dåligt förslag 2 9. Uppgift saknas
VAR 149 FÖRB OPTISKA VITMEDEL 23 Loc 195 width 1 MD=9 23(6) Förbjuda tvättmedel som innehåller optiska vitmedel <Se F.23 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket bra förslag 89 2. Ganska bra förslag 29 3. Varken bra eller dåligt förslag 12 4. Ganska dåligt förslag 2 5. Mycket dåligt förslag 1 9. Uppgift saknas
VAR 150 STOPPA ÖRESUNDSBRON 23 Loc 196 width 1 MD=9 23(7) Stoppa planerna på att bygga en bro över Öresund <Se F.23 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket bra förslag 40 2. Ganska bra förslag 86 3. Varken bra eller dåligt förslag 34 4. Ganska dåligt förslag 34 5. Mycket dåligt förslag 1 9. Uppgift saknas
VAR 151 SJÄLV: RÖKNING 24 Loc 197 width 2 MD=99 24 Vad anser Du om följande risker för Ditt eget liv och hälsa? 24(1) Rökning 96 01. Mycket liten risk 20 02. 23 03. 9 04. 21 05. 10 06. 14 07. 35 08. 14 09. 49 10. Mycket stor risk 3 99. Uppgift saknas
VAR 152 SJÄLV: ALKOHOL 24 Loc 199 width 2 MD=99 24(2) Alkohol <Se F.24 för fullständig frågetext> 71 01. Mycket liten risk 44 02. 39 03. 30 04. 44 05. 18 06. 22 07. 9 08. 6 09. 8 10. Mycket stor risk 3 99. Uppgift saknas
VAR 153 SJÄLV: NARKOTIKA 24 Loc 201 width 2 MD=99 24(3) Narkotika <Se F.24 för fullständig frågetext> 170 01. Mycket liten risk 18 02. 7 03. 4 04. 8 05. 4 06. 3 07. 8 08. 7 09. 61 10. Mycket stor risk 4 99. Uppgift saknas
VAR 154 SJÄLV: AIDS 24 Loc 203 width 2 MD=99 24(4) Aids <Se F.24 för fullständig frågetext> 88 01. Mycket liten risk 42 02. 33 03. 16 04. 30 05. 16 06. 10 07. 6 08. 3 09. 46 10. Mycket stor risk 4 99. Uppgift saknas
VAR 155 SJÄLV: ÖVERVIKT 24 Loc 205 width 2 MD=99 24(5) Övervikt <Se F.24 för fullständig frågetext> 110 01. Mycket liten risk 48 02. 31 03. 24 04. 31 05. 16 06. 12 07. 11 08. 5 09. 2 10. Mycket stor risk 4 99. Uppgift saknas
VAR 156 SJÄLV: VÅLD 24 Loc 207 width 2 MD=99 24(6) Våld och övergrepp <Se F.24 för fullständig frågetext> 20 01. Mycket liten risk 34 02. 58 03. 27 04. 40 05. 21 06. 35 07. 24 08. 13 09. 19 10. Mycket stor risk 3 99. Uppgift saknas
VAR 157 SJÄLV: KÄRNKRAFTEN 24 Loc 209 width 2 MD=99 24(7) Kärnkraften <Se F.24 för fullständig frågetext> 52 01. Mycket liten risk 40 02. 45 03. 29 04. 34 05. 24 06. 21 07. 18 08. 11 09. 17 10. Mycket stor risk 3 99. Uppgift saknas
VAR 158 SJÄLV: BILDSKÄRMSARB 24 Loc 211 width 2 MD=99 24(8) Bildskärmsarbete <Se F.24 för fullständig frågetext> 64 01. Mycket liten risk 53 02. 45 03. 27 04. 44 05. 20 06. 13 07. 13 08. 7 09. 3 10. Mycket stor risk 5 99. Uppgift saknas
VAR 159 SJÄLV: ARBETSLÖSHET 24 Loc 213 width 2 MD=99 24(9) Arbetslöshet <Se F.24 för fullständig frågetext> 39 01. Mycket liten risk 38 02. 29 03. 21 04. 49 05. 31 06. 19 07. 32 08. 14 09. 18 10. Mycket stor risk 4 99. Uppgift saknas
VAR 160 SJÄLV: ENSAMHET 24 Loc 215 width 2 MD=99 24(10) Ensamhet <Se F.24 för fullständig frågetext> 72 01. Mycket liten risk 63 02. 27 03. 19 04. 29 05. 15 06. 19 07. 21 08. 12 09. 14 10. Mycket stor risk 3 99. Uppgift saknas
VAR 161 SJÄLV: ARBETSSKADOR 24 Loc 217 width 2 MD=99 24(11) Skador i arbetslivet <Se F.24 för fullständig frågetext> 55 01. Mycket liten risk 61 02. 49 03. 31 04. 43 05. 19 06. 16 07. 4 08. 4 09. 8 10. Mycket stor risk 4 99. Uppgift saknas
VAR 162 SJÄLV: TRAFIKOLYCKOR 24 Loc 219 width 2 MD=99 24(12) Trafikolyckor <Se F.24 för fullständig frågetext> 11 01. Mycket liten risk 11 02. 36 03. 34 04. 53 05. 42 06. 30 07. 30 08. 18 09. 24 10. Mycket stor risk 5 99. Uppgift saknas
VAR 163 SJÄLV: BILAVGASER 24 Loc 221 width 2 MD=99 24(13) Avgaser från biltrafiken <Se F.24 för fullständig frågetext> 18 01. Mycket liten risk 20 02. 30 03. 32 04. 57 05. 29 06. 30 07. 38 08. 16 09. 20 10. Mycket stor risk 4 99. Uppgift saknas
VAR 164 SJÄLV: KEMIKALIER 24 Loc 223 width 2 MD=99 24(14) Kemikalier i livsmedel <Se F.24 för fullständig frågetext> 21 01. Mycket liten risk 26 02. 43 03. 36 04. 44 05. 32 06. 27 07. 21 08. 26 09. 15 10. Mycket stor risk 3 99. Uppgift saknas
VAR 165 SJÄLV: ALLERGIER 24 Loc 225 width 2 MD=99 24(15) Allergier <Se F.24 för fullständig frågetext> 56 01. Mycket liten risk 39 02. 39 03. 18 04. 33 05. 33 06. 25 07. 21 08. 13 09. 14 10. Mycket stor risk 3 99. Uppgift saknas
VAR 166 ORO: TERRORISM 25 Loc 227 width 1 MD=9 25 Om Du ser till läget i världen idag, vad upplever Du själv som mest oroande inför framtiden? 25(1) Terrorism 27 1. Mycket oroande 105 2. Ganska oroande 139 3. Inte särskilt oroande 20 4. Inte alls oroande 3 9. Uppgift saknas
VAR 167 ORO: MILJÖFÖRSTÖRING 25 Loc 228 width 1 MD=9 25(2) Miljöförstöring <Se F.25 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket oroande 68 2. Ganska oroande 8 3. Inte särskilt oroande 0 4. Inte alls oroande 2 9. Uppgift saknas
VAR 168 ORO: EKONOMISK KRIS 25 Loc 229 width 1 MD=9 25(3) Ekonomisk kris <Se F.25 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket oroande 151 2. Ganska oroande 60 3. Inte särskilt oroande 4 4. Inte alls oroande 2 9. Uppgift saknas
VAR 169 ORO: RYSSLAND 25 Loc 230 width 1 MD=9 25(4) Situationen i Ryssland <Se F.25 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket oroande 152 2. Ganska oroande 72 3. Inte särskilt oroande 5 4. Inte alls oroande 3 9. Uppgift saknas
VAR 170 ORO: FLER FLYKTINGAR 25 Loc 231 width 1 MD=9 25(5) Ökade antal flyktingar <Se F.25 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket oroande 98 2. Ganska oroande 118 3. Inte särskilt oroande 24 4. Inte alls oroande 2 9. Uppgift saknas
VAR 171 ORO: KRIGET PÅ BALKAN 25 Loc 232 width 1 MD=9 25(6) Spridning av kriget på Balkan <Se F.25 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket oroande 106 2. Ganska oroande 115 3. Inte särskilt oroande 11 4. Inte alls oroande 2 9. Uppgift saknas
VAR 172 ORO: ARBETSLÖSHET 25 Loc 233 width 1 MD=9 25(7) Stor arbetslöshet <Se F.25 för fullständig frågetext> 122 1. Mycket oroande 129 2. Ganska oroande 36 3. Inte särskilt oroande 5 4. Inte alls oroande 2 9. Uppgift saknas
VAR 173 FLYKTING: FATTIGDOM 26 Loc 234 width 1 MD=9 26 Vilken vikt tycker Du att följande omständigheter skall ha för att flyktingar skall få uppehållstillstånd i Sverige? 26(1) Fattigdom 30 1. Mycket stor vikt 55 2. Ganska stor vikt 128 3. Ganska liten vikt 78 4. Mycket liten vikt 3 9. Uppgift saknas
VAR 174 FLYKTING: SJUKDOM 26 Loc 235 width 1 MD=9 26(2) Sjukdom <Se F.26 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket stor vikt 123 2. Ganska stor vikt 94 3. Ganska liten vikt 37 4. Mycket liten vikt 3 9. Uppgift saknas
VAR 175 FLYKTING: ANHÖRIGA 26 Loc 236 width 1 MD=9 26(3) Anhöriga som redan bor här <Se F.26 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket stor vikt 122 2. Ganska stor vikt 78 3. Ganska liten vikt 53 4. Mycket liten vikt 3 9. Uppgift saknas
VAR 176 FLYKTING: KRIG HEMMA 26 Loc 237 width 1 MD=9 26(4) Krig i hemlandet <Se F.26 för fullständig frågetext> 201 1. Mycket stor vikt 69 2. Ganska stor vikt 16 3. Ganska liten vikt 4 4. Mycket liten vikt 4 9. Uppgift saknas
VAR 177 FLYKTING: RELIGION 26 Loc 238 width 1 MD=9 26(5) Förföljda för sin religion <Se F.26 för fullständig frågetext> 198 1. Mycket stor vikt 64 2. Ganska stor vikt 19 3. Ganska liten vikt 11 4. Mycket liten vikt 2 9. Uppgift saknas
VAR 178 FLYKTING: POLITISK 26 Loc 239 width 1 MD=9 26(6) Förföljda för sin politiska åsikt <Se F.26 för fullständig frågetext> 214 1. Mycket stor vikt 58 2. Ganska stor vikt 11 3. Ganska liten vikt 9 4. Mycket liten vikt 2 9. Uppgift saknas
VAR 179 MÅNGA UTLÄNNINGAR 27 Loc 240 width 1 MD=9 27 I den allmänna debatten om flyktingar och invandringen har det förekommit många olika åsikter. Vad är Din åsikt om följande påståenden? 27(1) Det finns för många utlänningar i Sverige 21 1. Instämmer helt 20 2. Instämmer i stort sett 75 3. Instämmer delvis 165 4. Instämmer inte alls 10 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 180 FRI RELIGIONUTÖVNING 27 Loc 241 width 1 MD=9 27(2) Invandrarna i Sverige skall fritt kunna utöva sin religion här <Se F.27 för fullständig frågetext> 132 1. Instämmer helt 91 2. Instämmer i stort sett 57 3. Instämmer delvis 12 4. Instämmer inte alls 0 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 181 INTELLIGENT FOLKSLAG 27 Loc 242 width 1 MD=9 27(3) En del folkslag är mer intelligenta än andra <Se F.27 för fullständig frågetext> 0 1. Instämmer helt 1 2. Instämmer i stort sett 6 3. Instämmer delvis 273 4. Instämmer inte alls 9 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 182 ARBETA MOT RASISM 27 Loc 243 width 1 MD=9 27(4) Jag kan tänka mig att gå med i en organisation som arbetar mot rasism och främlingsfientlighet <Se F.27 för fullständig frågetext> 106 1. Instämmer helt 60 2. Instämmer i stort sett 42 3. Instämmer delvis 59 4. Instämmer inte alls 25 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 183 INVANDRARE I FAMILJEN 27 Loc 244 width 1 MD=9 27(5) Jag skulle inte tycka om att få en invandrare från en annan del av världen ingift i familjen <Se F.27 för fullständig frågetext> 13 1. Instämmer helt 8 2. Instämmer i stort sett 21 3. Instämmer delvis 233 4. Instämmer inte alls 17 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 184 EG: MILJÖN 28 Loc 245 width 1 MD=9 28 Vad tror Du att ett svenskt EG-medlemskap skulle innebära för utvecklingen i Sverige inom följande områden? 28(1) Miljön 7 1. Stor förbättring 34 2. Viss förbättring 102 3. Varken förbättring eller försämring 113 4. Viss försämring 35 5. Stor försämring 3 9. Uppgift saknas
VAR 185 EG: ARBETSMARKNADEN 28 Loc 246 width 1 MD=9 28(2) Arbetsmarknaden <Se F.28 för fullständig frågetext> 10 1. Stor förbättring 93 2. Viss förbättring 99 3. Varken förbättring eller försämring 57 4. Viss försämring 32 5. Stor försämring 3 9. Uppgift saknas
VAR 186 EG: SOCIAL TRYGGHET 28 Loc 247 width 1 MD=9 28(3) Sociala tryggheten <Se F.28 för fullständig frågetext> 0 1. Stor förbättring 10 2. Viss förbättring 112 3. Varken förbättring eller försämring 107 4. Viss försämring 62 5. Stor försämring 3 9. Uppgift saknas
VAR 187 EG: EKON UTVECKLING 28 Loc 248 width 1 MD=9 28(4) Ekonomiska utvecklingen <Se F.28 för fullständig frågetext> 33 1. Stor förbättring 167 2. Viss förbättring 73 3. Varken förbättring eller försämring 12 4. Viss försämring 6 5. Stor försämring 3 9. Uppgift saknas
VAR 188 EG: SV NEUTRALITET 28 Loc 249 width 1 MD=9 28(5) Tilltron till svensk neutralitet <Se F.28 för fullständig frågetext> 0 1. Stor förbättring 1 2. Viss förbättring 64 3. Varken förbättring eller försämring 106 4. Viss försämring 119 5. Stor försämring 4 9. Uppgift saknas
VAR 189 BLI MEDLEM I EG 29 Loc 250 width 1 MD=9 29 Hur ställer Du Dig till följande förslag? 29(1) Sverige bör bli medlem i EG även om det betyder minskad politisk självständighet 18 1. Mycket bra förslag 70 2. Ganska bra förslag 52 3. Varken bra eller dåligt förslag 73 4. Ganska dåligt förslag 78 5. Mycket dåligt förslag 3 9. Uppgift saknas
VAR 190 TA EMOT FLYKTINGAR 29 Loc 251 width 1 MD=9 29(2) Sverige bör ta emot fler flyktingar från andra länder <Se F.29 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket bra förslag 63 2. Ganska bra förslag 102 3. Varken bra eller dåligt förslag 54 4. Ganska dåligt förslag 27 5. Mycket dåligt förslag 3 9. Uppgift saknas
VAR 191 STÅ UTANFÖR EG 29 Loc 252 width 1 MD=9 29(3) Sverige bör stå utanför EG även om det skulle innebära en försämrad ekonomi <Se F.29 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket bra förslag 42 2. Ganska bra förslag 70 3. Varken bra eller dåligt förslag 89 4. Ganska dåligt förslag 64 5. Mycket dåligt förslag 2 9. Uppgift saknas
VAR 192 INGET FÖRSVARSSAMARB 29 Loc 253 width 1 MD=9 29(4) Sverige bör inte under några villkor medverka i något europeiskt försvarssamarbete <Se F.29 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket bra förslag 47 2. Ganska bra förslag 65 3. Varken bra eller dåligt förslag 56 4. Ganska dåligt förslag 36 5. Mycket dåligt förslag 4 9. Uppgift saknas
VAR 193 MINSKA U-HJÄLPEN 29 Loc 254 width 1 MD=9 29(5) Minska u-hjälpen <Se F.29 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket bra förslag 12 2. Ganska bra förslag 39 3. Varken bra eller dåligt förslag 108 4. Ganska dåligt förslag 124 5. Mycket dåligt förslag 3 9. Uppgift saknas
VAR 194 FN:S FREDSBEVARANDE 29 Loc 255 width 1 MD=9 29(6) Sverige skall inte delta i FN:s fredsbevarande operationer om det innebär risk för inblandning i militära stridshandlingar <Se F.29 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket bra förslag 34 2. Ganska bra förslag 66 3. Varken bra eller dåligt förslag 104 4. Ganska dåligt förslag 62 5. Mycket dåligt förslag 3 9. Uppgift saknas
VAR 195 FÖRBUD VAPENEXPORT 29 Loc 256 width 1 MD=9 29(7) Sverige bör införa totalförbud mot export av vapen <Se F.29 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket bra förslag 55 2. Ganska bra förslag 58 3. Varken bra eller dåligt förslag 51 4. Ganska dåligt förslag 32 5. Mycket dåligt förslag 4 9. Uppgift saknas
VAR 196 TITTAR PÅ KANAL 1 30 Loc 257 width 1 MD=9 30 Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler? 30(1) Kanal 1 78 1. Dagligen 76 2. 5-6 ggr/vecka 72 3. 3-4 ggr/vecka 44 4. 1-2 ggr/vecka 13 5. Mer sällan 1 6. Aldrig 9 7. Har ej tillgång 1 9. Uppgift saknas
VAR 197 TITTAR PÅ TV 2 30 Loc 258 width 1 MD=9 30(2) TV 2 <Se F.30 för fullständig frågetext> 74 1. Dagligen 75 2. 5-6 ggr/vecka 75 3. 3-4 ggr/vecka 50 4. 1-2 ggr/vecka 9 5. Mer sällan 1 6. Aldrig 8 7. Har ej tillgång 2 9. Uppgift saknas
VAR 198 TITTAR PÅ TV 3 30 Loc 259 width 1 MD=9 30(3) TV 3 <Se F.30 för fullständig frågetext> 31 1. Dagligen 33 2. 5-6 ggr/vecka 46 3. 3-4 ggr/vecka 57 4. 1-2 ggr/vecka 27 5. Mer sällan 12 6. Aldrig 84 7. Har ej tillgång 4 9. Uppgift saknas
VAR 199 TITTAR PÅ TV4 30 Loc 260 width 1 MD=9 30(4) TV4 <Se F.30 för fullständig frågetext> 56 1. Dagligen 65 2. 5-6 ggr/vecka 78 3. 3-4 ggr/vecka 63 4. 1-2 ggr/vecka 14 5. Mer sällan 2 6. Aldrig 11 7. Har ej tillgång 5 9. Uppgift saknas
VAR 200 TITTAR PÅ NORDIC 30 Loc 261 width 1 MD=9 30(5) TV5 Nordic <Se F.30 för fullständig frågetext> 8 1. Dagligen 13 2. 5-6 ggr/vecka 15 3. 3-4 ggr/vecka 51 4. 1-2 ggr/vecka 61 5. Mer sällan 37 6. Aldrig 103 7. Har ej tillgång 6 9. Uppgift saknas
VAR 201 TITTAR PÅ CNN 30 Loc 262 width 1 MD=9 30(6) Nyhetskanalen CNN <Se F.30 för fullständig frågetext> 3 1. Dagligen 3 2. 5-6 ggr/vecka 3 3. 3-4 ggr/vecka 6 4. 1-2 ggr/vecka 23 5. Mer sällan 45 6. Aldrig 204 7. Har ej tillgång 7 9. Uppgift saknas
VAR 202 TITTAR PÅ MTV 30 Loc 263 width 1 MD=9 30(7) MTV <Se F.30 för fullständig frågetext> 29 1. Dagligen 16 2. 5-6 ggr/vecka 28 3. 3-4 ggr/vecka 37 4. 1-2 ggr/vecka 46 5. Mer sällan 28 6. Aldrig 104 7. Har ej tillgång 6 9. Uppgift saknas
VAR 203 TITTAR PÅ FILMNET 30 Loc 264 width 1 MD=9 30(8) Filmnet <Se F.30 för fullständig frågetext> 1 1. Dagligen 3 2. 5-6 ggr/vecka 2 3. 3-4 ggr/vecka 2 4. 1-2 ggr/vecka 7 5. Mer sällan 54 6. Aldrig 220 7. Har ej tillgång 5 9. Uppgift saknas
VAR 204 TITTAR PÅ TV 1000 30 Loc 265 width 1 MD=9 30(9) TV 1000 <Se F.30 för fullständig frågetext> 3 1. Dagligen 2 2. 5-6 ggr/vecka 6 3. 3-4 ggr/vecka 7 4. 1-2 ggr/vecka 13 5. Mer sällan 48 6. Aldrig 210 7. Har ej tillgång 5 9. Uppgift saknas
VAR 205 TITTAR PÅ EUROSPORT 30 Loc 266 width 1 MD=9 30(10) Eurosport <Se F.30 för fullständig frågetext> 5 1. Dagligen 8 2. 5-6 ggr/vecka 16 3. 3-4 ggr/vecka 29 4. 1-2 ggr/vecka 43 5. Mer sällan 62 6. Aldrig 125 7. Har ej tillgång 6 9. Uppgift saknas
VAR 206 TITTAR PÅ LOKAL-TV 30 Loc 267 width 1 MD=9 30(11) Lokal kabel-TV <Se F.30 för fullständig frågetext> 1 1. Dagligen 1 2. 5-6 ggr/vecka 5 3. 3-4 ggr/vecka 16 4. 1-2 ggr/vecka 56 5. Mer sällan 97 6. Aldrig 115 7. Har ej tillgång 3 9. Uppgift saknas
VAR 207 ALLM INTRYCK: KANAL 1 31 Loc 268 width 1 MD=9 31 Vilket är Ditt allmänna intryck av de svenska Tv-kanalerna? 31(1) Kanal 1 33 1. Mycket positivt 176 2. Ganska positivt 64 3. Varken positivt eller negativt 16 4. Ganska negativt 3 5. Mycket negativt 1 8. Ingen uppfattning 1 9. Uppgift saknas
VAR 208 ALLM INTRYCK: TV 2 31 Loc 269 width 1 MD=9 31(2) TV 2 <Se F.31 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket positivt 172 2. Ganska positivt 65 3. Varken positivt eller negativt 22 4. Ganska negativt 1 5. Mycket negativt 2 8. Ingen uppfattning 1 9. Uppgift saknas
VAR 209 ALLM INTRYCK: TV3 31 Loc 270 width 1 MD=9 31(3) TV3 <Se F.31 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket positivt 49 2. Ganska positivt 62 3. Varken positivt eller negativt 84 4. Ganska negativt 42 5. Mycket negativt 45 8. Ingen uppfattning 6 9. Uppgift saknas
VAR 210 ALLM INTRYCK: TV4 31 Loc 271 width 1 MD=9 31(4) TV4 <Se F.31 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket positivt 124 2. Ganska positivt 68 3. Varken positivt eller negativt 51 4. Ganska negativt 11 5. Mycket negativt 3 8. Ingen uppfattning 1 9. Uppgift saknas
VAR 211 ALLM INTRYCK: NORDIC 31 Loc 272 width 1 MD=9 31(5) TV5 Nordic <Se F.31 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket positivt 16 2. Ganska positivt 58 3. Varken positivt eller negativt 69 4. Ganska negativt 50 5. Mycket negativt 93 8. Ingen uppfattning 6 9. Uppgift saknas
VAR 212 IDKAT FRILUFTSLIV 32 Loc 273 width 1 MD=9 32 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 32(1) Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) 17 1. Flera gånger i veckan 46 2. Någon gång i veckan 97 3. Någon gång i månaden 66 4. Någon gång i kvartalet 32 5. Någon gång i halvåret 29 6. Någon gång under året 5 7. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas
VAR 213 MOTION ELLER IDROTT 32 Loc 274 width 1 MD=9 32(2) Sysslat med individuell motion eller idrott <Se F.32 för fullständig frågetext> 87 1. Flera gånger i veckan 83 2. Någon gång i veckan 59 3. Någon gång i månaden 27 4. Någon gång i kvartalet 13 5. Någon gång i halvåret 14 6. Någon gång under året 10 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 214 GÅTT PÅ BIO 32 Loc 275 width 1 MD=9 32(3) Gått på bio <Se F.32 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger i veckan 46 2. Någon gång i veckan 143 3. Någon gång i månaden 63 4. Någon gång i kvartalet 17 5. Någon gång i halvåret 14 6. Någon gång under året 7 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 215 GÅTT PÅ TEATER 32 Loc 276 width 1 MD=9 32(4) Gått på teater <Se F.32 för fullständig frågetext> 0 1. Flera gånger i veckan 1 2. Någon gång i veckan 26 3. Någon gång i månaden 79 4. Någon gång i kvartalet 43 5. Någon gång i halvåret 77 6. Någon gång under året 67 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 216 LÄST BOK 32 Loc 277 width 1 MD=9 32(5) Läst någon bok <Se F.32 för fullständig frågetext> 131 1. Flera gånger i veckan 76 2. Någon gång i veckan 54 3. Någon gång i månaden 23 4. Någon gång i kvartalet 4 5. Någon gång i halvåret 4 6. Någon gång under året 1 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 217 DISKUTERAT POLITIK 32 Loc 278 width 1 MD=9 32(6) Diskuterat politik <Se F.32 för fullständig frågetext> 113 1. Flera gånger i veckan 114 2. Någon gång i veckan 47 3. Någon gång i månaden 8 4. Någon gång i kvartalet 4 5. Någon gång i halvåret 4 6. Någon gång under året 3 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 218 BESÖKT GUDSTJÄNST 32 Loc 279 width 1 MD=9 32(7) Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.32 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 7 2. Någon gång i veckan 12 3. Någon gång i månaden 17 4. Någon gång i kvartalet 34 5. Någon gång i halvåret 82 6. Någon gång under året 138 7. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas
VAR 219 TRÄGÅRDSARBETE 32 Loc 280 width 1 MD=9 32(8) Sysslat med trägårdsarbetet <Se F.32 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger i veckan 5 2. Någon gång i veckan 24 3. Någon gång i månaden 42 4. Någon gång i kvartalet 31 5. Någon gång i halvåret 62 6. Någon gång under året 125 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 220 LÄST VECKOTIDNING 32 Loc 281 width 1 MD=9 32(9) Läst veckotidningar <Se F.32 för fullständig frågetext> 22 1. Flera gånger i veckan 44 2. Någon gång i veckan 98 3. Någon gång i månaden 58 4. Någon gång i kvartalet 28 5. Någon gång i halvåret 22 6. Någon gång under året 21 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 221 LÄST DIREKTREKLAM 32 Loc 282 width 1 MD=9 32(10) Läst direktreklam som kommit i brevlådan <Se F.32 för fullständig frågetext> 53 1. Flera gånger i veckan 106 2. Någon gång i veckan 57 3. Någon gång i månaden 14 4. Någon gång i kvartalet 14 5. Någon gång i halvåret 24 6. Någon gång under året 25 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 222 SPELAT PÅ TIPS, LOTTO 32 Loc 283 width 1 MD=9 32(11) Spelat på tips, lotto eller V65 <Se F.32 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger i veckan 28 2. Någon gång i veckan 38 3. Någon gång i månaden 31 4. Någon gång i kvartalet 21 5. Någon gång i halvåret 35 6. Någon gång under året 137 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 223 RESTAURANG KVÄLLSTID 32 Loc 284 width 1 MD=9 32(12) Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.32 för fullständig frågetext> 46 1. Flera gånger i veckan 120 2. Någon gång i veckan 93 3. Någon gång i månaden 15 4. Någon gång i kvartalet 9 5. Någon gång i halvåret 6 6. Någon gång under året 4 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 224 REST UTOMLANDS 32 Loc 285 width 1 MD=9 32(13) Rest utomlands <Se F.32 för fullständig frågetext> 0 1. Flera gånger i veckan 0 2. Någon gång i veckan 9 3. Någon gång i månaden 34 4. Någon gång i kvartalet 76 5. Någon gång i halvåret 126 6. Någon gång under året 48 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 225 HYRT VIDEOFILM 32 Loc 286 width 1 MD=9 32(14) Hyrt videofilm <Se F.32 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger i veckan 16 2. Någon gång i veckan 78 3. Någon gång i månaden 84 4. Någon gång i kvartalet 34 5. Någon gång i halvåret 30 6. Någon gång under året 47 7. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas
VAR 226 SPELAT IN TV-PROGRAM 32 Loc 287 width 1 MD=9 32(15) Spelat in TV-program på video <Se F.32 för fullständig frågetext> 9 1. Flera gånger i veckan 39 2. Någon gång i veckan 67 3. Någon gång i månaden 26 4. Någon gång i kvartalet 12 5. Någon gång i halvåret 22 6. Någon gång under året 118 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 227 RÖKT/SNUSAT 32 Loc 288 width 1 MD=9 32(16) Rökt/snusat <Se F.32 för fullständig frågetext> 78 1. Flera gånger i veckan 18 2. Någon gång i veckan 22 3. Någon gång i månaden 7 4. Någon gång i kvartalet 9 5. Någon gång i halvåret 27 6. Någon gång under året 131 7. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas
VAR 228 DRUCKIT SPRIT/VIN/ÖL 32 Loc 289 width 1 MD=9 32(17) Druckit sprit/vin/starköl <Se F.32 för fullständig frågetext> 39 1. Flera gånger i veckan 130 2. Någon gång i veckan 90 3. Någon gång i månaden 17 4. Någon gång i kvartalet 3 5. Någon gång i halvåret 5 6. Någon gång under året 9 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 229 SKRIVIT DAGBOK 32 Loc 290 width 1 MD=9 32(18) Skrivit dagbok <Se F.32 för fullständig frågetext> 19 1. Flera gånger i veckan 25 2. Någon gång i veckan 21 3. Någon gång i månaden 10 4. Någon gång i kvartalet 13 5. Någon gång i halvåret 25 6. Någon gång under året 180 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 230 MEDLEM IDROTTSFÖREN 33 Loc 291 width 1 MD=9 33 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar. 33(1) Idrotts- eller friluftsförening 85 1. Medlem 18 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 18 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 164 5. Icke medlem 9 9. Uppgift saknas
VAR 231 MEDLEM MILJÖORG 33 Loc 292 width 1 MD=9 33(2) Miljöorganisation <Se F.33 för fullständig frågetext> 42 1. Medlem 2 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 3 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 237 5. Icke medlem 10 9. Uppgift saknas
VAR 232 MEDLEM POL PARTI 33 Loc 293 width 1 MD=9 33(3) Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.33 för fullständig frågetext> 13 1. Medlem 5 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 10 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 252 5. Icke medlem 14 9. Uppgift saknas
VAR 233 MEDLEM ANNAN FÖRENING 33 Loc 294 width 1 MD=9 33(4) Annan förening <Se F.33 för fullständig frågetext> 94 1. Medlem 16 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 41 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 132 5. Icke medlem 11 9. Uppgift saknas
VAR 234 UPPVÄXTSORT 34 Loc 295 width 1 MD=9 34 Var någonstans har Du huvudsakligen vuxit upp? Markera det alternativ som passar bäst in på Dig. 27 1. Ren landsbygd i Sverige 90 2. Mindre tätort i Sverige 62 3. Stad eller större tätort i Sverige 101 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 2 5. Annat land i Norden 8 6. Land utanför Norden 4 9. Uppgift saknas
VAR 235 FÖDELSEÅR 35 Loc 296 width 2 MD=99 35 Vilket år är Du född? 40. 1940 . . 74. 1974 2 99. Uppgift saknas Kod: 40 45 46 48 49 51 52 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 2 4 5 4 10 3 7 9 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 99 Frek: 19 12 22 26 30 33 23 33 35 2
VAR 236 KÖN 36 Loc 298 width 1 MD=9 36 Är Du man ellr kvinna? 141 1. Man 152 2. Kvinna 1 9. Uppgift saknas
VAR 237 ENSAMSTÅENDE/SAMBO 37 Loc 299 width 1 MD=9 37 Är Du ensamstående, samboende eller gift? 183 1. Ensamstående 87 2. Samboende 22 3. Gift 2 9. Uppgift saknas
VAR 238 KLASSTILLHÖRIGHET 38 Loc 300 width 1 MD=9 38 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 59 1. Arbetarfamilj 6 2. Jordbrukarfamilj 96 3. Tjänstemannafamilj 86 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 42 5. Egen företagare 5 9. Uppgift saknas
VAR 239 UTRUSTN. TV-APPARAT 39 Loc 301 width 1 MD=9 39 Vilken av följande utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än en ruta). 39(1) TV-apparat/er 194 1. En TV-apparat 71 2. Två TV-apparater 9 3. Tre TV-apparater 5 4. Fyra TV-apparater 14 5. Har ej tillgång 1 9. Uppgift saknas
VAR 240 UTRUSTN. TELEFON 39 Loc 302 width 1 MD=9 39(2) Telefon/er <Se F.39 för fullständig frågetext> 3 0. Har ej tillgång 101 1. En telefon 101 2. Två telefoner 36 3. Tre telefoner 33 4. Fyra telefoner 9 5. Fem telefoner 5 6. Sex telefoner 1 7. Sju telefoner 4 8. Åtta telefoner 1 9. Uppgift saknas
VAR 241 UTRUSTN. TEL.SVARARE 39 Loc 303 width 1 MD=9 39(3) Telefonsvarare <Se F.39 för fullständig frågetext> 139 1. Markerat 154 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 242 UTRUSTN. MOBILTEL 39 Loc 304 width 1 MD=9 39(4) Mobiltelefon <Se F.39 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 269 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 243 UTRUSTN. TEXT-TV 39 Loc 305 width 1 MD=9 39(5) Text-TV <Se F.39 för fullständig frågetext> 123 1. Markerat 170 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 244 UTRUSTN. VIDEO 39 Loc 306 width 1 MD=9 39(6) Video <Se F.39 för fullständig frågetext> 154 1. Markerat 139 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 245 UTRUSTN. KABEL-TV 39 Loc 307 width 1 MD=9 39(7) Kabel-TV <Se F.39 för fullständig frågetext> 159 1. Markerat 134 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 246 UTRUSTN. PARABOLANT 39 Loc 308 width 1 MD=9 39(8) Parabolantenn <Se F.39 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 280 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 247 UTRUSTN. PERSONDATOR 39 Loc 309 width 1 MD=9 39(9) Persondator <Se F.39 för fullständig frågetext> 132 1. Markerat 161 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 248 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 39 Loc 310 width 1 MD=9 39(10) Mikrovågsugn <Se F.39 för fullständig frågetext> 135 1. Markerat 158 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 249 UTRUSTN. FAX 39 Loc 311 width 1 MD=9 39(11) Fax <Se F.39 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 280 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 250 UTRUSTN. CD-SPELARE 39 Loc 312 width 1 MD=9 39(12) CD-spelare (Compact Disc) <Se F.39 för fullständig frågetext> 225 1. Markerat 68 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 251 UTRUSTN. BIL 39 Loc 313 width 2 MD=99 39(13) Bilmärke <Se F.39 för fullständig frågetext> 151 00. Har ej tillgång 30 01. Volvo 21 02. Saab 16 03. Ford 8 04. Folka 6 05. Opel 3 06. Toyota 8 07. Mazda 2 08. Mercedes 3 09. BMW 4 10. Fiat 0 11. Corsa (Opel) 3 12. Peugot 5 13. Nissan 4 14. Audi 2 15. Mitsubishi 0 16. Datsun 0 17. Vaz 2 18. Citroen 1 19. Renault 3 20. Honda 0 21. Hatzu 1 22. Simca 0 23. Skoda 0 24. Chevrolet 0 25. DAF 0 26. Lada (Vaz) 3 27. Alfa Romeo 0 28. Vauxhall 0 29. Lancia 0 30. Porsche 1 31. Suzuki 0 32. Oldsmobile 0 33. Austin 0 34. Jaguar 0 35. Triumph 0 36. Lotus 0 37. Isuzu 0 38. Talbot 0 39. Aston Martin 0 40. Stanza 0 41. Plymoth 0 42. Daihatzu 0 43. GMC 0 44. Morris 0 45. Bentley 0 46. Subari 0 47. Jeep 0 48. Dodge 0 49. Daimler 0 50. Range Rover 0 51. DKW 0 52. Sunbeam 0 53. Pontiac 0 54. Ferrari 0 55. BMC MG 0 56. Daihatzu 0 57. Auto Bianchi 0 58. Buick 0 59. Camaro 0 60. Hyndai 0 61. Chrystler 0 62. Elnag Husbil 0 63. Lincoln 11 98. Ej kodbart svar 6 99. Uppgift saknas
VAR 252 UTRUSTN. FRITIDSHUS 39 Loc 315 width 1 MD=9 39(14) Fritidshus <Se F.39 för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 239 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 253 FÖRÄNDRATS EGEN EKON 40 Loc 316 width 1 MD=9 40 Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under senaste året? 40(1) Din egen ekonomiska situation 50 1. Förbättrats 148 3. Förblivit ungefär densamma 95 5. Försämrats 1 9. Uppgift saknas
VAR 254 FÖRÄNDRATS KOM EKON 40 Loc 317 width 1 MD=9 40(2) Ekonomin i Din kommun <Se F.40 för fullständig frågetext> 8 1. Förbättrats 77 3. Förblivit ungefär densamma 207 5. Försämrats 2 9. Uppgift saknas
VAR 255 FÖRÄNDRATS SV EKON 40 Loc 318 width 1 MD=9 40(3) Den svenska ekonomin <Se F.40 för fullständig frågetext> 10 1. Förbättrats 43 3. Förblivit ungefär densamma 239 5. Försämrats 2 9. Uppgift saknas
VAR 256 FÖRÄNDRING EGEN EKO 40 Loc 319 width 1 MD=9 40(1) Hur tror Du ekonomin kommer att förändras under det kommande året? 40(4) Din egen ekonomiska situation 50 1. Förbättras 196 3. Förbli ungefär densamma 46 5. Försämras 2 9. Uppgift saknas
VAR 257 FÖRÄNDRING KOM EKON 40 Loc 320 width 1 MD=9 40(5) Den ekonomiska situationen inom Din kommun <Se F.40(1) för fullständig frågetext> 29 1. Förbättras 175 3. Förbli ungefär densamma 88 5. Försämras 2 9. Uppgift saknas
VAR 258 FÖRÄNDRING SV EKON 40 Loc 321 width 1 MD=9 40(6) Den svenska ekonomin <Se F.40(1) för fullständig frågetext> 88 1. Förbättras 135 3. Förbli ungefär densamma 70 5. Försämras 1 9. Uppgift saknas
VAR 259 BÄST: VÄNSTERPARTI 41 Loc 322 width 1 MD=9 41 Vilket eller vilka partier anser Du har bäst politik när det gäller att lösa Sveriges ekonomiska problem? (Fler en ett parti kan markeras) 41(1) Vänsterpartiet 39 1. Markerat 238 5. Ej markerat 17 9. Uppgift saknas
VAR 260 BÄST: SOCIALDEMOKRAT 41 Loc 323 width 1 MD=9 41(2) Socialdemokraterna <Se F.41 för fullständig frågetext> 134 1. Markerat 143 5. Ej markerat 17 9. Uppgift saknas
VAR 261 BÄST: CENTERPARTI 41 Loc 324 width 1 MD=9 41(3) Centerpartiet <Se F.41 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 251 5. Ej markerat 17 9. Uppgift saknas
VAR 262 BÄST: FOLKPARTI 41 Loc 325 width 1 MD=9 41(4) Folkpartiet liberalerna <Se F.41 för fullständig frågetext> 124 1. Markerat 153 5. Ej markerat 17 9. Uppgift saknas
VAR 263 BÄST: MODERATERNA 41 Loc 326 width 1 MD=9 41(5) Moderata samlingspartiet <Se F.41 för fullständig frågetext> 129 1. Markerat 148 5. Ej markerat 17 9. Uppgift saknas
VAR 264 BÄST: KDS 41 Loc 327 width 1 MD=9 41(6) Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.41 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 259 5. Ej markerat 17 9. Uppgift saknas
VAR 265 BÄST: MILJÖPARTIET 41 Loc 328 width 1 MD=9 41(7) Miljöpartiet de gröna <Se F.41 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 258 5. Ej markerat 17 9. Uppgift saknas
VAR 266 BÄST: NY DEMOKRATI 41 Loc 329 width 1 MD=9 41(8) Ny Demokrati <Se F.41 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 266 5. Ej markerat 17 9. Uppgift saknas
VAR 267 NUVARANDE LINJE 42 Loc 330 width 2 MD=99 42 Vilken grundkurs/linje går Du nu? 40 01. MKV helfart 32 02. MKV halvfart 28 03. Journalistlinjen 120 poäng 16 04. Journalistlinjen 40 poäng 52 05. Förvaltningslinjen 49 06. Statsvetenskap helfart 11 07. Internationell politik (kväll) 28 08. Samhällsvetarlinjen 15 09. Samhällskunskap (grundskollärarlinjen) 21 10. Samhällskunskap (fristående kurs) 1 11. Ämneslärarlinjen 1 99. Uppgift saknas
VAR 268 BAKGRUND 3 ÅR GYMN 43 Loc 332 width 1 MD=9 43 Vilken utbildningsbakgrund har Du? 43(1) 3-årigt gymnasium 238 1. Markerat 54 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 269 BAKGRUND 2 ÅR GYMN 43 Loc 333 width 1 MD=9 43(2) 2-årigt gymnasium <Se F.43 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 254 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 270 BAKGRUND FOLKHÖGSKOLA 43 Loc 334 width 1 MD=9 43(3) Folkhögskola <Se F.43 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 277 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 271 BAKGRUND ANNAT 43 Loc 335 width 1 MD=9 43(4) Annat <Se F.43 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 261 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 272 TIDIGARE UNIV.KURS 1 44 Loc 336 width 2 MD=99 44 Vilka kurser har Du tidigare följt på universitetet? 44(1) Kurs 1 0 01. ADB, Administrativ databehandling 1 02. Administrativ teknik 2 03. Allmän språkvetenskap och fonetik 0 04. Antikens kultur och samhällsliv 0 05. Arkeologi, särskilt nordeuropeisk 0 06. Biblioteks- och informationsvetenskap 0 07. Biologi 0 08. Bioteknik 0 09. Danska 0 10. Dramatik 1 11. Ekonomisk geografi 4 12. Ekonomisk historia 11 13. Engelska 0 14. Etnologi 0 15. Filmvetenskap 3 16. Filosofi 0 17. Finska 5 18. Franska 0 19. Fysik 11 20. Företagsekonomi 1 21. Geografi 0 22. Geovetenskap 2 23. Handelsrätt 12 24. Historia 3 25. Humanekologi 0 26. Humanteknologi 3 27. Ide- och lärdomshistoria 1 28. Informationsbehandling, datalogi 0 29. Informationsbehandling, numerisk analys 0 30. Internationell politik 4 31. Internationella relationer 0 32. Isländska 0 33. Italienska 0 34. Kemi 2 35. Konstvetenskap 1 36. Kulturgeografi 0 37. Kvinnostudier 0 38. Latinamerikakunskap 7 39. Litteraturvetenskap 2 40. Matematik 0 41. Matematisk statistik 15 42. Medie- och kommunikationsvetenskap 0 43. Miljövetenskap- Miljövård 0 44. Musikvetenskap 0 45. Nationalekonomi 0 46. Naturgeografi 0 47. Nederländska 0 48. Nordiska språk 0 49. Norska 6 50. Pedagogik 1 51. Praktisk filosofi 4 52. Psykologi 3 53. Religionsvetenskap 1 54. Ryska 4 55. Samhällskunskap 3 56. Socialantropologi 0 57. Socialt arbete, grundkurs 0 58. Socialt arbete, vidareutbildning för Socionomer 2 59. Sociologi 0 60. Sociologi: Migration och etnicitet 0 61. Spanska 0 62. Språkvetenskaplig databehandling 0 63. Statistik 4 64. Statskunskap 1 65. Svenska 0 66. Svenska som andraspråk 0 67. Teoretisk filosofi 4 68. Tyska 1 69. U-landskunskap 0 70. Vetenskapsteori 0 71. Öst- och Sydöstasienkunskap 0 75. Två eller fler kurser (utöver de tre redan kodade) 22 76. Övrigt 23 77. Linje 3 78. Chalmers 121 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 273 TIDIGARE UNIV.KURS 2 44 Loc 338 width 2 MD=99 44(2) Kurs 2 <Se F.44 för fullständig frågetext> 01. ADB, Administrativ databehandling . . 78. Chalmers 191 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig Kod: 3 10 11 12 13 14 16 18 19 20 23 24 25 Frek: 2 1 1 4 4 3 2 1 1 3 3 3 2 Kod: 27 31 33 35 36 37 39 40 42 45 46 50 52 Frek: 2 3 1 2 1 1 3 2 1 6 1 1 8 Kod: 53 54 55 56 59 63 64 65 67 68 69 76 77 Frek: 1 1 1 5 4 3 4 3 1 2 1 11 4 Kod: 99 Frek: 191
VAR 274 TIDIGARE UNIV.KURS 3 44 Loc 340 width 2 MD=99 44(3) Kurs 3 <Se F.44 för fullständig frågetext> 01. ADB, Administrativ databehandling . . 78. Chalmers 235 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig Kod: 2 3 4 8 10 11 13 14 15 16 20 23 24 Frek: 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 3 2 2 Kod: 27 31 33 45 50 52 53 55 59 61 63 64 65 Frek: 2 4 1 1 1 2 1 1 4 1 3 1 3 Kod: 68 70 76 99 Frek: 1 1 11 235
VAR 275 TIDIGARE UNIV.KURS 4 44 Loc 342 width 2 MD=99 44(4) Kurs 4 <Se F.44 för fullständig frågetext> 01. ADB, Administrativ databehandling . . 78. Chalmers 259 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig Kod: 2 3 4 6 11 13 18 20 23 25 31 45 56 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 4 2 2 1 1 Kod: 59 75 76 77 99 Frek: 1 9 5 1 259
VAR 276 TIDIGARE POÄNG 45 Loc 344 width 1 MD=9 45 Hur många poäng har Du tidigare läst på universitetet innan Du började på denna kurs/linje? 115 1. O poäng 34 2. 1-20 poäng 49 3. 21-60 poäng 42 4. 61-100 poäng 47 5. 101 poäng eller mer 7 9. Uppgift saknas
VAR 277 PLANERADE POÄNG 46 Loc 345 width 1 MD=0 46 Hur långt avser Du att gå vidare i ämnet? Besvaras endast av Dig som läser fristående kurs. 32 1. Inte mera 41 2. 21-40 poäng, men inte mera 32 3. 41-60 poäng, men inte mera 51 4. 61-80 poäng, (magisternivå) men inte mera 7 5. Forskarutbildning 131 0. Frågan ej tillämplig
VAR 278 KURS TEORETISK 47 Loc 346 width 1 MD=9 47 Ange hur Du upplevt Din grundkurs/linje så långt som Du hittils har läst den? Ringa in något av värdena mellan 1 och 6 på nedanstående skala 47(1) Teoretisk/Praktisk 7 1. Praktisk 23 2. 17 3. 56 4. 93 5. 95 6. Teoretisk 3 9. Uppgift saknas
VAR 279 KURS SVÅRIGHET 47 Loc 347 width 1 MD=9 47(2) Svår/Lätt <Se F.47 för fullständig frågetext> 8 1. Lätt 54 2. 93 3. 83 4. 49 5. 5 6. Svår 2 9. Uppgift saknas
VAR 280 KURS INTRESSANT 47 Loc 348 width 1 MD=9 47(3) Intressant/Ointressant <Se F.47 för fullständig frågetext> 2 1. Ointressant 7 2. 25 3. 54 4. 108 5. 96 6. Intressant 2 9. Uppgift saknas
VAR 281 KURS KRÄVANDE 47 Loc 349 width 1 MD=9 47(4) Krävande/Kravlös <Se F.47 för fullständig frågetext> 4 1. Kravlös 25 2. 57 3. 84 4. 87 5. 35 6. Krävande 2 9. Uppgift saknas
VAR 282 KURS NYTTIG 47 Loc 350 width 1 MD=9 47(5) Nyttig/Onyttig <Se F.47 för fullständig frågetext> 1 1. Onyttig 5 2. 17 3. 60 4. 114 5. 95 6. Nyttig 2 9. Uppgift saknas
VAR 283 KURS OMFATTANDE 47 Loc 351 width 1 MD=9 47(6) Omfattande <Se F.47 för fullständig frågetext> 1 1. "Tunn" 14 2. 48 3. 85 4. 104 5. 40 6. Omfattande 2 9. Uppgift saknas
VAR 284 KURS UNDERVISNING 47 Loc 352 width 1 MD=9 47(7) Undervisning <Se F.47 för fullständig frågetext> 1 1. Dålig undervisning 7 2. 55 3. 104 4. 93 5. 30 6. Bra undervisning 4 9. Uppgift saknas
VAR 285 KURS TENTAMINA 47 Loc 353 width 1 MD=9 47(8) Tentamina <Se F.47 för fullständig frågetext> 8 1. Dåliga tentamina 16 2. 64 3. 115 4. 64 5. 19 6. Bra tentamina 8 9. Uppgift saknas
VAR 286 KURS INFORMATION 47 Loc 354 width 1 MD=9 47(9) Information <Se F.47 för fullständig frågetext> 13 1. Dålig information 39 2. 60 3. 91 4. 68 5. 20 6. Bra information 3 9. Uppgift saknas
VAR 287 KURS LÄRARKONTAKT 47 Loc 355 width 1 MD=9 47(10) Lärarkontakt <Se F.47 för fullständig frågetext> 15 1. Dålig lärarkontakt 53 2. 72 3. 81 4. 54 5. 17 6. Bra lärarkontakt 2 9. Uppgift saknas
VAR 288 KURS ORGANISATION 47 Loc 356 width 1 MD=9 47(11) Organisation <Se F.47 för fullständig frågetext> 16 1. Dålig organisation 26 2. 102 3. 83 4. 51 5. 13 6. Bra organisation 3 9. Uppgift saknas
VAR 289 KURS STUD SERVICE 47 Loc 357 width 1 MD=9 47(12) Studerandeservice <Se F.47 för fullständig frågetext> 14 1. Dålig studerandeservice 34 2. 110 3. 82 4. 37 5. 15 6. Bra studerandeservice 2 9. Uppgift saknas
VAR 290 KURS SAMMANHÅLLNING 47 Loc 358 width 1 MD=9 47(13) Studentsammanhållning <Se F.47 för fullständig frågetext> 20 1. Dålig studentsammanhållning 51 2. 67 3. 74 4. 58 5. 22 6. Bra studentsammanhållning 2 9. Uppgift saknas
VAR 291 JÄMFÖR TEORETISK 48 Loc 359 width 1 MD=0 or GE 9 48 Om Du jämför den kurs/linje Du nu går med andra kurser Du läst på universitetet, hur värderar Du den i följande avseenden? Om Du inte tidigare läst på universitetet, gå vidare till fråga 49. 48(1) Teoretisk 21 1. Betydligt mera 34 2. Något mera 72 3. Samma 21 4. Något mindre 28 5. Betydligt mindre 107 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 292 JÄMFÖR SVÅR 48 Loc 360 width 1 MD=0 or GE 9 48(2) Svår <Se F.48 för fullständig frågetext> 14 1. Betydligt mera 44 2. Något mera 54 3. Samma 42 4. Något mindre 22 5. Betydligt mindre 107 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 293 JÄMFÖR INTRESSANT 48 Loc 361 width 1 MD=0 or GE 9 48(3) Intressant <Se F.48 för fullständig frågetext> 38 1. Betydligt mera 51 2. Något mera 66 3. Samma 16 4. Något mindre 5 5. Betydligt mindre 107 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 294 JÄMFÖR NYTTIG 48 Loc 362 width 1 MD=0 or GE 9 48(4) Nyttig <Se F.48 för fullständig frågetext> 37 1. Betydligt mera 65 2. Något mera 59 3. Samma 11 4. Något mindre 3 5. Betydligt mindre 107 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 295 JÄMFÖR OMFATTANDE 48 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 9 48(5) Omfattande <Se F.48 för fullständig frågetext> 24 1. Betydligt mera 61 2. Något mera 54 3. Samma 32 4. Något mindre 5 5. Betydligt mindre 107 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 296 JÄMFÖR UNDERVISNING 48 Loc 364 width 1 MD=0 or GE 9 48(6) Bra undervisning <Se F.48 för fullständig frågetext> 26 1. Betydligt mera 57 2. Något mera 56 3. Samma 29 4. Något mindre 7 5. Betydligt mindre 107 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 297 JÄMFÖR TENTAMEN 48 Loc 365 width 1 MD=0 or GE 9 48(7) Tentamensformer <Se F.48 för fullständig frågetext> 17 1. Betydligt mera 39 2. Något mera 71 3. Samma 30 4. Något mindre 13 5. Betydligt mindre 107 0. Frågan ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 298 JÄMFÖR INFORMATION 48 Loc 366 width 1 MD=0 or GE 9 48(8) Bra information <Se F.48 för fullständig frågetext> 13 1. Betydligt mera 30 2. Något mera 85 3. Samma 38 4. Något mindre 9 5. Betydligt mindre 107 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 299 JÄMFÖR EXPEDITION 48 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 9 48(9) Bra expedition <Se F.48 för fullständig frågetext> 6 1. Betydligt mera 39 2. Något mera 87 3. Samma 29 4. Något mindre 15 5. Betydligt mindre 107 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 300 FÖRKUNSKAP 49 Loc 368 width 1 MD=9 49 Anser Du Dig ha tillräckligt goda förkunskaper för att klara studierna? 75 1. Ja, mycket goda 177 2. Ja, ganska goda 34 3. Varken goda eller dåliga 5 4. Nej, ganska dåliga 1 5. Nej, mycket dåliga 2 9. Uppgift saknas
VAR 301 BEMÖTANDE PÅ INSTITUT 50 Loc 369 width 1 MD=9 50 Kände Du Dig välkommen och positivt bemött på institutionen? 84 1. Ja, mycket 135 2. Ja, ganska 61 3. Varken eller 12 4. Nej, inte särskilt 0 5. Nej, inte alls 2 9. Uppgift saknas
VAR 302 BOTT UTOMLANDS 51 Loc 370 width 1 MD=9 51 Har Du under minst tre månader bott utomlands i ett och samma land? 121 1. Ja 172 5. Nej 1 9. Uppgift saknas
VAR 303 BOENDETID UTOMLANDS 51 Loc 371 width 2 MD= 0 or GE 99 51(1) Antal månader utomlands <Se F.51 för fullständig frågetext> 03. 3 månader . . 48. 48 månader 5 97. Flera år 174 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 9 8 2 14 7 4 9 12 9 15 2 3 2 Kod: 18 21 22 24 26 30 36 42 48 97 0 99 Frek: 2 1 1 5 1 1 3 1 1 5 174 3
VAR 304 LANDETS NAMN 51 Loc 373 width 3 MD= 0 or GE 999 51(2) Landets namn <Se F.51 för fullständig frågetext> 1 103. Belgien 1 105. Danmark 2 107. Finland 18 108. Frankrike 1 110. Irland 1 111. Island 5 112. Italien 1 113. Jugoslavien 1 117. Luxemburg 1 121. Norge 1 123. Portugal 1 124. Rumänien 4 126. Schweiz 5 128. Spanien 11 129. Storbritannien 7 131. Tyskland 2 133. Österrike 1 213. Iran 5 214. Israel 1 216. Jemen 2 231. Saudarabien 1 232. Singapore 1 238. Thailand 1 324. Liberia 1 347. Tunisien 3 405. Canada 1 415. Jamaica 31 423. USA 1 505. Colombia 4 601. Australien 174 000. Frågan ej tillämplig 4 999. Uppgift saknas
VAR 305 STUDIER UTOMLANDS 51 Loc 376 width 1 MD=0 51(3) Vad sysslade Du med? Studier <Se F.51 för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 43 5. Ej markerat 175 0. Frågan ej tillämplig
VAR 306 ARBETE UTOMLANDS 51 Loc 377 width 1 MD=0 51(4) Vad sysslade Du med? Arbete <Se F.51 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 65 5. Ej markerat 174 0. Frågan ej tillämplig
VAR 307 ANNAT UTOMLANDS 51 Loc 378 width 1 MD=0 51(5) Vad sysslade Du med? Annat <Se F.51 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 92 5. Ej markerat 174 0. Frågan ej tillämplig
VAR 308 KUNSKAP ENGELSKA 52 Loc 379 width 1 MD=9 52 Vilket/vilka språk behärskar Du så att Du kan föra ett vardagligt samtal? 52(1) Engelska 290 1. Markerat 3 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 309 KUNSKAP TYSKA 52 Loc 380 width 1 MD=9 52(2) Tyska <Se F.52 för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 211 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 310 KUNSKAP FRANSKA 52 Loc 381 width 1 MD=9 52(3) Franska <Se F.52 för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 237 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 311 KUNSKAP SPANSKA 52 Loc 382 width 1 MD=9 52(4) Spanska <Se F.52 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 273 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 312 ANNAT SPRÅK 52 Loc 383 width 2 MD=99 52(5) Annat språk <Se F.52 för fullständig frågetext> 2 01. Finska 5 03. Danska 1 04. Isländska 2 05. Rysska 1 06. Estniska 1 11. Ungerska 1 13. Rumänska 2 15. Portugisiska 9 16. Italienska 1 17. Grekiska 1 21. Farsi 2 22. Serbokratiska 3 23. Hebreiska 1 24. Tigrinja 1 25. Sorani 260 55. Nej 1 99. Uppgift saknas
VAR 313 ARBETE ADMINISTRATION 53 Loc 385 width 1 MD=9 53 Efter mina studier hoppas jag få arbeta med 53(1) Område: Administration 31 1. Markerat 251 5. Ej markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 314 ARBETE UTREDN.VERKSAM 53 Loc 386 width 1 MD=9 53(2) Område: Utredningsverksamhet <Se F.53 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 236 5. Ej markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 315 ARBETE EKONOMI 53 Loc 387 width 1 MD=9 53(3) Område: Ekonomi <Se F.53 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 242 5. Ej markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 316 ARBETE UNDERVISNING 53 Loc 388 width 1 MD=9 53(4) Område: Undervisning <Se F.53 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 231 5. Ej markerat 11 9. Uppgift saknas
VAR 317 ARBETE INFORMATION 53 Loc 389 width 1 MD=9 53(5) Område: Information <Se F.53 för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 183 5. Ej markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 318 ARBETE UNDERSÖKNING 53 Loc 390 width 1 MD=9 53(6) Område: Undersökningsverksamhet <Se F.53 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 261 5. Ej markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 319 ARBETE JOURNALISTIK 53 Loc 391 width 1 MD=9 53(7) Område: Journalistik <Se F.53 för fullständig frågetext> 89 1. Markerat 193 5. Ej markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 320 ARBETE FORSKNING 53 Loc 392 width 1 MD=9 53(8) Område: Forskning <Se F.53 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 245 5. Ej markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 321 ARBETE POLITIK 53 Loc 393 width 1 MD=9 53(9) Område: Politik <Se F.53 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 251 5. Ej markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 322 ARBETE ORGANISATION 53 Loc 394 width 1 MD=9 53(10) Område: Organisation <Se F.53 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 250 5. Ej markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 323 ARBETE ANNAT 53 Loc 395 width 1 MD=9 53(11) Område: Annat <Se F.53 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 257 5. Ej markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 324 ARBETE STATLIGT 53 Loc 396 width 1 MD=9 53(12) Sektor: I statlig tjänst <Se F.53 för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 203 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 325 ARBETE KOMMUNALT 53 Loc 397 width 1 MD=9 53(13) Sektor: I kommunal tjänst <Se F.53 för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 221 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 326 ARBETE PRIVAT 53 Loc 398 width 1 MD=9 53(14) Sektor: I privat tjänst <Se F.53 för fullständig frågetext> 195 1. Markerat 86 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 327 ARBETE I SVERIGE 53 Loc 399 width 1 MD=9 53(15) Land: I Sverige <Se F.53 för fullständig frågetext> 203 1. Markerat 79 5. Ej markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 328 ARBETE UTOMLANDS 53 Loc 400 width 1 MD=9 53(16) Land: I utlandet <Se F.53 för fullständig frågetext> 131 1. Markerat 151 5. Ej markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 329 ÖVRIGA SYNPUNKTER Loc 401 width 1 MD=9 Övriga synpunkter 23 1. Markerat 3 5. Ej markerat 268 9. Uppgift saknas