LOKAL LÄSVANESTUDIE
              NORRBOTTEN 1992
                SSD 0476

              Primärforskare
              Lennart Weibull
     Institutionen för journalistik och masskommunikation
             Göteborgs universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
             SE 405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i LOKAL LÄSVANESTUDIE - NORRBOTTEN 1992 samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid Institutionen
  för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet
  under ledning av Lennart Weibull. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Dagspresskollegiet är ett forskningsprogram vid Göteborgs
  universitet, som i första hand avser att belysa den svenska
  dagspressens situation, bland annat dess ställning på
  marknaden och dess förhållande till andra medier. För att nå
  sitt syfte genomför kollegiet årliga undersökningar om
  svenskarnas medievanor - både en allmän studie av
  medieanvändning och en studie av tidningsvanor.

  Dessutom gör Dagspresskollegiet lokala läsarundersökningar
  under förutsättning att någon lokal dagstidning är intresserad
  och kan bidraga med finansieringen. De lokala studierna ger
  möjlighet att i detalj studera dagspressens förutsättningar
  inom olika områden.

  Föreliggande studie av tidningssituationen i Norrbotten
  genomfördes under hösten 1992. Undersökningspopulationen
  består av personer mellan 15 och 75 år bosatta i Luleå och
  Kiruna kommuner. Urvalsramen är baserad på DAFA/Spars
  personregister. Ur detta register drogs två urval. Ett urval
  om 800 personer bosatta i Luleå kommun och ett urval om 400
  personer bosatta i Kiruna kommun.

  Den 28 september skickades frågeformuläret ut till
  svarspersonerna i urvalet. Den 5 oktober skickades en
  påminnelse till dem som inte besvarat enkäten. Den 19 oktober
  skickades ett nytt frågeformulär ut till dem som inte svarat
  och efter ytterligare två veckor en sista skriftlig påminnelse

  Av de ursprungliga urvalen om 800 personer i Luleå och 400
  personer i Kiruna har 37 stycken kunnat definieras bort (döda,
  sjuka, avflyttade, långvarigt bortresta) i Luleå och 23
  stycken i Kiruna.

  Genomförda undersökningar 1981-1992:

  Lokal läsvanestudie - Sundsvall 1981
  Lokal läsvanestudie - Jönköping 1982
  Lokal läsvanestudie - Kalmar 1984
  Lokal läsvanestudie - Stockholm 1984
  Lokal läsvanestudie - Alingsås 1984
  Lokal läsvanestudie - Södra Halland 1984
  Lokal läsvanestudie - Södermanland 1985
  Lokal läsvanestudie - Essunga, Götene och Vara 1986
  Lokal läsvanestudie - Gästrikland 1986
  Lokal läsvanestudie - Värmland 1987
  Lokal läsvanestudie - Kalmar och Öland 1988
  Lokal läsvanestudie - Sydöstra Skåne 1989
  Lokal läsvanestudie - Åstorp, Bjuv och Helsingborg 1989
  Lokal läsvanestudie - Jönköping 1989
  Lokal läsvanestudie - Gästrikland 1989
  Lokal läsvanestudie - Södra Halland 1990
  Lokal läsvanestudie - Katrineholm och Eskilstuna 1990
  Lokal läsvanestudie - Norrbotten 1992

  
               PUBLIKATIONER
  Björkqvist-Hellingwerf, K. (1994): 'Tidningsläsning i Luleå
  och Kiruna. Presentation av en läsarundersökning.'
  Arbetsrapport no. 34. Göteborg: Institutionen för journalistik
  och masskommunikation.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (5) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0476 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kommun 6 Lyssnar på nyheter i lokalradion 7 Ser på Aktuellt i Kanal 1 8 Ser på Rapport i TV2 9 Lyssnar på Dagens Eko i riksradion 10 Ser på regionala nyheter i TV2 11 Ser på Nyheterna i TV4 12 Ser på 3-minutersnyheterna i TV3 13 Läser Norrländska Socialdemokraten 14 Läser Norrbottens-Kuriren 15 Läser Haparandabladet 16 Läser Piteå-Tidningen 17 Läser Dagens Nyheter 18 Läser Svenska Dagbladet 19 Läser Dagens Industri 20 Läser Aftonbladet 21 Läser Expressen 22 Läser annan morgontidning 23 Läser annan morgontidning - tidning 24 Läser regelbundet lokalt annonsblad 25 Lokalt annonsblad 1 26 Läsning lokalt annonsblad 1 27 Lokalt annonsblad 2 28 Läsning lokalt annonsblad 2 29 Prenumererar på Norrländska Socialdemokraten 30 Prenumererar på Norrbottens-Kuriren 31 Prenumererar på Haparandabladet 32 Prenumererar på Piteå-Tidningen 33 Prenumererar på annan morgontidning 34 Prenumererar på annan morgontidning - tidning 35 Prenumererar ej på morgontidning 36 Påverkat val av dagstidning: Eget val 37 Påverkat val av dagstidning: Make/maka 38 Påverkat val av dagstidning: Barnen 39 Påverkat val av dagstidning: Familjetradition 40 Påverkat val av dagstidning: Vänner och bekanta 41 Påverkat val av dagstidning: Annan orsak 42 Påverkat val av dagstidning: Annan orsak - specificering 43 Tidigare prenumeration på dagstidning 44 Tidning man tidigare prenumererade på, 1 45 Tidning man tidigare prenumererade på, 2 46 Anledning upphöra: Pengarna räckte inte 47 Anledning upphöra: Höjt prenumerationspris 48 Anledning upphöra: Får lokal information i lokalradion 49 Anledning upphöra: Tidningsutdelningen sköttes dåligt 50 Anledning upphöra: Förmånserbjudande upphörde 51 Anledning upphöra: Ingen tid att läsa tidningen 52 Anledning upphöra: Tillgång till tidningen på arbetet/i skolan 53 Anledning upphöra: Kan låna av bekant/granne 54 Anledning upphöra: Politisk linje passar inte 55 Anledning upphöra: Ej tillräckligt bra innehåll 56 Anledning upphöra: Ej tillräckligt bra innehåll - specificering 57 Anledning upphöra: Innehöll för lite annonser 58 Anledning upphöra: Tidningen lades ner 59 Anledning upphöra: Flyttade från orten 60 Anledning upphöra: Annat skäl 61 Anledning upphöra: Annat skäl - specificering 62 Funderat på att upphöra med tidningsprenumeration 63 Tidning man funderat upphöra prenumerera på 64 Funderat på att upphöra: Pengarna räckte inte 65 Funderat på att upphöra: Höjt prenumerationspris 66 Funderat på att upphöra: Får lokal information i lokalradion 67 Funderat på att upphöra: Tidningsutdelningen sköttes dåligt 68 Funderat på att upphöra: Ingen tid att läsa tidningen 69 Funderat på att upphöra: Tillgång till tidningen på arbetet 70 Funderat på att upphöra: Tillgång till tidningen i skolan 71 Funderat på att upphöra: Kan låna av bekant/granne 72 Funderat på att upphöra: Politisk linje passar inte 73 Funderat på att upphöra: Ej tillräckligt bra innehåll 74 Funderat på att upphöra: Ej tillräckligt bra innehåll - specificering 75 Funderat på att upphöra: Innehåller för lite annonser 76 Funderat på att upphöra: Annat skäl 77 Funderat på att upphöra: Annat skäl - specificering 78 Betalar prenumerationsavgift för en månad 79 Betalar prenumerationsavgift för två månader 80 Betalar prenumerationsavgift för tre månader 81 Betalar prenumerationsavgift för fyra månader 82 Betalar prenumerationsavgift för halvår 83 Betalar prenumerationsavgift för helår 84 Prenumerationsbetalning via autokonto 85 Funderat på annan prenumeration 86 Funderat på annan prenumeration, tidning 1 87 Funderat på annan prenumeration, tidning 2 88 Tidigare prenumeration på morgontidning 89 Tidigare prenumeration, tidning 1 90 År tidigare prenumeration upphörde, tidning 1 91 Tidigare prenumeration, tidning 2 92 År tidigare prenumeration upphörde, tidning 2 93 Prenumererat tidigare: Pengarna räckte inte 94 Prenumererat tidigare: Höjt prenumerationspris 95 Prenumererat tidigare: Får lokal information i lokalradion 96 Prenumererat tidigare: Tidningsutdelningen sköttes dåligt 97 Prenumererat tidigare: Ingen tid att läsa tidningen 98 Prenumererat tidigare: Förmånserbjudande upphörde 99 Prenumererat tidigare: Tillgång till tidningen på arbetet 100 Prenumererat tidigare: Tillgång till tidningen i skolan 101 Prenumererat tidigare: Kan låna av bekant/granne 102 Prenumererat tidigare: Politisk linje passar inte 103 Prenumererat tidigare: Ej tillräckligt bra innehåll 104 Prenumererat tidigare: Ej tillräckligt bra innehåll - specificering 105 Prenumererat tidigare: Innehöll för lite annonser 106 Prenumererat tidigare: Flyttade från orten 107 Prenumererat tidigare: Annat skäl 108 Prenumererat tidigare: Annat skäl - specificering 109 Tillgång till morgontidning: Byter/lånar av granne/bekant 110 Tillgång till morgontidning: Läser på bibliotek 111 Tillgång till morgontidning: Läser på arbetet 112 Tillgång till morgontidning: Har tidningen gratis 113 Tillgång till morgontidning: Köper lösnummer 114 Tillgång till morgontidning: Läser den i skolan 115 Tillgång till morgontidning: Annat sätt 116 Tillgång till morgontidning: Annat sätt - specificering 117 Tillgång till morgontidning: Har inte tillgång till någon morgontidning 118 Tillgång andra morgontidning: Byter/lånar av granne/bekant 119 Tillgång andra morgontidning: Läser på bibliotek 120 Tillgång andra morgontidning: Läser på arbetet 121 Tillgång andra morgontidning: Har tidningen gratis 122 Tillgång andra morgontidning: Köper lösnummer 123 Tillgång andra morgontidning: Läser i skolan 124 Tillgång andra morgontidning: Annat sätt 125 Tillgång andra morgontidning: Annat sätt - specificering 126 Tillgång andra morgontidning: Har inte tillgång till andra morgontidning 127 Tillgång till på arbetsplats/i skola: Norrländska Socialdemokraten 128 Tillgång till på arbetsplats/i skola: Norrbottens-Kuriren 129 Tillgång till på arbetsplats/i skola: Haparandabladet 130 Tillgång till på arbetsplats/i skola: Dagens Nyheter 131 Tillgång till på arbetsplats/i skola: Svenska Dagbladet 132 Tillgång till på arbetsplats/i skola: Piteå-Tidningen 133 Tillgång till på arbetsplats/i skola: Annan morgontidning 134 Tillgång till på arbetsplats/i skola: Annan morgontidning - tidning 135 Tillgång till på arbetsplats/i skola: Ej tillgång till morgontidning 136 Söndagstidning: Läser inte någon tidning på söndag 137 Söndagstidning: Läser tidning från tidigare i veckan 138 Söndagstidning: Expressen 139 Söndagstidning: Aftonbladet 140 Söndagstidning: Dagens Nyheter 141 Söndagstidning: Svenska Dagbladet 142 Söndagstidning: Söndagsprenumeration 143 Söndagstidning: Söndagsprenumeration - tidning 144 Söndagstidning: Läser annan tidning 145 Viktig tidningsegenskap: Annonserna 146 Viktig tidningsegenskap: Politisk linje 147 Viktig tidningsegenskap: Lokala nyheter 148 Viktig tidningsegenskap: Riksnyheter 149 Viktig tidningsegenskap: Utrikesnyheter 150 Viktig tidningsegenskap: Sportsidorna 151 Viktig tidningsegenskap: Tidningspriset 152 Viktig tidningsegenskap: Sidantal 153 Viktig tidningsegenskap: Ankomsttiden 154 Viktig tidningsegenskap: Radio/TV-bilaga 155 Viktig tidningsegenskap: Annat, 1 156 Viktig tidningsegenskap: Annat, 1 - specificering 157 Viktig tidningsegenskap: Annat, 2 158 Viktig tidningsegenskap: Annat, 2 - specificering 159 Viktig tidningsegenskap: Annat, 3 160 Viktig tidningsegenskap: Annat, 3 - specificering 161 Nyheter från Arvidsjaur 162 Nyheter från Arjeplog 163 Nyheter från Boden 164 Nyheter från Gällivare 165 Nyheter från Haparanda 166 Nyheter från Jokkmokk 167 Nyheter från Kalix 168 Nyheter från Kiruna 169 Nyheter från Luleå 170 Nyheter från Pajala 171 Nyheter från Piteå 172 Nyheter från Älvsbyn 173 Nyheter från Övertorneå 174 Nyheter från Överkalix 175 Nyheter från övriga länet 176 Nyheter från Stockholm 177 Nyheter från övriga Sverige 178 Nyheter från Danmark 179 Nyheter från Finland 180 Nyheter från Norge 181 Nyheter från övriga Europa 182 Nyheter från övriga utlandet 183 Viktigt i morgontidning: Sport 184 Viktigt i morgontidning: Familjenyheter 185 Viktigt i morgontidning: Insändare 186 Viktigt i morgontidning: Inrikesnyheter 187 Viktigt i morgontidning: Ekonomi/näringslivet 188 Viktigt i morgontidning: Politiska nyheter 189 Viktigt i morgontidning: Fackliga frågor 190 Viktigt i morgontidning: Olyckor och brott 191 Viktigt i morgontidning: Ledare och kommentarer 192 Viktigt i morgontidning: Utrikesnyheter 193 Viktigt i morgontidning: Kulturartiklar 194 Viktigt i morgontidning: Seriesida 195 Viktigt i morgontidning: Tävlingar 196 Viktigt i morgontidning: Radio/TV-nyheter 197 Viktigt i morgontidning: Miljöfrågor 198 Viktigt i morgontidning: Allmänna lokala nyheter 199 Viktigt i morgontidning: Arbetsmarknad 200 Viktigt i morgontidning: Organisationer och föreningar 201 Viktigt i morgontidning: Känt folk på orten 202 Viktigt i morgontidning: Kommunalpolitik 203 Viktigt i morgontidning: Arbetsplatser 204 Viktigt i morgontidning: Skolfrågor 205 Viktigt i morgontidning: Nöjesreportage 206 Viktigt i morgontidning: Bilder på nyfödda 207 Viktigt i morgontidning: Lokal affärsannonser 208 Viktigt i morgontidning: Veckoannonser 209 Viktigt i morgontidning: Småannonser 210 Viktigt i morgontidning: Grattisannonser 211 Huvudtidning: Norrländska Socialdemokraten 212 Huvudtidning: Norrbottens-Kuriren 213 Huvudtidning: Haparandabladet 214 Huvudtidning: Piteå-Tidningen 215 Huvudtidning: Annan morgontidning 216 Huvudtidning: Annan morgontidning - tidning 217 Huvudtidning: Läser ingen morgontidning 218 Läser i morgontidning: Ledare 219 Läser i morgontidning: Lokalsidor 220 Läser i morgontidning: Länsnyheter 221 Läser i morgontidning: Inrikesnyheter 222 Läser i morgontidning: Utrikesnyheter 223 Läser i morgontidning: Kultursidan 224 Läser i morgontidning: Insändarsidan 225 Läser i morgontidning: Familjenyheter 226 Läser i morgontidning: Familjeannonser 227 Läser i morgontidning: Bilder på nyfödda 228 Läser i morgontidning: Kommunalpolitik 229 Läser i morgontidning: Börssidan/Fondbörsen 230 Läser i morgontidning: Barnsidan 231 Läser i morgontidning: Matsidan 232 Läser i morgontidning: Ekonomi/näringsliv 233 Läser i morgontidning: Sportsidorna - referat 234 Läser i morgontidning: Sportsidorna - resultat 235 Läser i morgontidning: Lokala affärsannonser 236 Läser i morgontidning: Småannonser 237 Läser i morgontidning: Radio/TV-sidan 238 Läser i morgontidning: Serierna 239 Läser i morgontidning: Pop/rockmusik 240 Läser i morgontidning: Nöjesreportage 241 Läser i morgontidning: Tipsservice/Trav/Lotto 242 Läser i morgontidning: Föreningsnytt 243 Läser i morgontidning: Motor/Trafik 244 Läser i morgontidning: Korsord/Tävlingar 245 Läser i morgontidning: Jakt/Fiske 246 Läser i morgontidning: Djur/Natur 247 Läser i morgontidning: Grattisannonser 248 Lästid före klockan 07.00 249 Lästid mellan kl 07.00-08.00 250 Lästid mellan kl 08.00-12.00 251 Lästid mellan kl 12.00-17.00 252 Lästid mellan kl 17.00-20.00 253 Lästid efter klockan 20.00 254 Norrländska Socialdemokraten: Intressanta reportage 255 Norrländska Socialdemokraten: Aktuella nyheter 256 Norrländska Socialdemokraten: Bra tryckkvalitet 257 Norrländska Socialdemokraten: Sällan problem med distributionen 258 Norrländska Socialdemokraten: Bra bevakning av familjenyheter 259 Norrländska Socialdemokraten: För få annonser 260 Norrländska Socialdemokraten: Intressanta annonser 261 Norrländska Socialdemokraten: Bra sportbevakning 262 Norrländska Socialdemokraten: Lättläst 263 Norrländska Socialdemokraten: Vinklar nyhetsartiklar 264 Norrländska Socialdemokraten: Insatta journalister 265 Norrländska Socialdemokraten: Bra format 266 Norrländska Socialdemokraten: Tråkigt tidningsnamn 267 Norrländska Socialdemokraten: Nästan alltid tillförlitlig 268 Norrländska Socialdemokraten: Slarvigt skrivna artiklar 269 Norrländska Socialdemokraten: Bra ungdomsbevakning 270 Norrländska Socialdemokraten: Bra nöjesbevakning 271 Norrländska socialdemokraten: Tillförlitlig nyhetsrapportering 272 Norrländska Socialdemokraten: Lätt att hitta i 273 Norrländska Socialdemokraten: Slarvig med fakta 274 Norrländska Socialdemokraten: Bra språk 275 Norrländska Socialdemokraten: Jagar onödiga sensationer 276 Norrländska Socialdemokraten: Bra färgbilder 277 Norrbottens-Kuriren: Intressanta reportage 278 Norrbottens-Kuriren: Aktuella nyheter 279 Norrbottens-Kuriren: Bra tryckkvalitet 280 Norrbottens-Kuriren: Sällan problem med distributionen 281 Norrbottens-Kuriren: Bra bevakning av familjenyheter 282 Norrbottens-Kuriren: För få annonser 283 Norrbottens Kuriren: Intressanta annonser 284 Norrbottens-Kuriren: Bra sportbevakning 285 Norrbottens-Kuriren: Lättläst 286 Norrbottens-Kuriren: Vinklar nyhetsartiklar 287 Norrbottens-Kuriren: Insatta journalister 288 Norrbottens-Kuriren: Bra format 289 Norrbottens-Kuriren: Tråkigt tidningsnamn 290 Norrbottens-Kuriren: Nästan alltid tillförlitlig 291 Norrbottens-Kuriren: Slarvigt skrivna artiklar 292 Norrbottens-Kuriren: Bra ungdomsbevakning 293 Norrbottens-Kuriren: Bra nöjesbevakning 294 Norrbottens-Kuriren: Tillförlitlig nyhetsrapportering 295 Norrbottens-Kuriren: Lätt att hitta i 296 Norrbottens-Kuriren: Slarvig med fakta 297 Norrbottens-Kuriren: Bra språk 298 Norrbottens-Kuriren: Jagar onödiga sensationer 299 Norrbottens-Kuriren: Bra färgbilder 300 Morgontidningens satsning på ledare 301 Morgontidningens satsning på lokalsidor 302 Morgontidningens satsning på länsnyheter 303 Morgontidningens satsning på inrikesnyheter 304 Morgontidningens satsning på utrikesnyheter 305 Morgontidningens satsning på kultursidan 306 Morgontidningens satsning på insändarsidan 307 Morgontidningens satsning på familjenyheter 308 Morgontidningens satsning på familjeannonser 309 Morgontidningens satsning på bilder på nyfödda 310 Morgontidningens satsning på kommunalpolitik 311 Morgontidningens satsning på börssidan/ekonomi 312 Morgontidningens satsning på barnsidan 313 Morgontidningens satsning på matsidan 314 Morgontidningens satsning på sportsidor - referat 315 Morgontidningens satsning på sportsidor - resultat 316 Morgontidningens satsning på lokala affärsannonser 317 Morgontidningens satsning på småannonser 318 Morgontidningens satsning på radio-TV-sidan 319 Morgontidningens satsning på serierna 320 Morgontidningens satsning på pop/rockmusik 321 Morgontidningens satsning på nöjesreportage 322 Morgontidningens satsning på tipsservice/trav/lotto 323 Morgontidningens satsning på föreningsnytt 324 Morgontidningens satsning på motor/trafik 325 Morgontidningens satsning på korsord/tävlingar 326 Morgontidningens satsning på djur/natur 327 Morgontidningens satsning på färgbilder 328 Morgontidningens satsning på jakt/fiske 329 Morgontidningens satsning på konsumentfrågor 330 Morgontidningens satsning på livsåskådningsfrågor 331 Morgontidningens satsning på övrigt, 1 332 Morgontidningens satsning på övrigt, 1 - specificering 333 Morgontidningens satsning på övrigt, 2 334 Morgontidningens satsning på övrigt, 2 - specificering 335 Läser NSD-bilagor: Sport 336 Läser NSD-bilagor: Spel 337 Läser NSD-bilagor: TV-bilaga 338 Läser NSD-bilagor: Mix 339 Läser NSD-bilagor: Lördax 340 Morgontidning: Korrekta nyheter 341 Morgontidning: Plats åt bemötanden 342 Morgontidning: Respekterar personlig integritet 343 Morgontidning: Varsam med bilder 344 Morgontidning: Dömer ingen ohörd 345 Morgontidning: Försiktig med namn 346 Morgontidning: Talar inte i egen sak 347 Nordnytt: Korrekta nyheter 348 Nordnytt: Plats åt bemötanden 349 Nordnytt: Respekterar personlig integritet 350 Nordnytt: Varsam med bilder 351 Nordnytt: Dömer ingen ohörd 352 Nordnytt: Försiktig med namn 353 Nordnytt: Talar inte i egen sak 354 Radio Norrbotten: Korrekta nyheter 355 Radio Norrbotten: Plats åt bemötanden 356 Radio Norrbotten: Respekterar personlig integritet 357 Radio Norrbotten: Varsam med bilder 358 Radio Norrbotten: Dömer ingen ohörd 359 Radio Norrbotten: Försiktig med namn 360 Radio Norrbotten: Talar inte i egen sak 361 Felaktiga uppgifter i Norrbottens-Kuriren 362 Felaktiga uppgifter i Norrländska Socialdemokraten 363 Felaktiga uppgifter i Nordnytt 364 Felaktiga uppgifter i Rapport 365 Felaktiga uppgifter i Aktuellt 366 Felaktiga uppgifter i Radio Norrbotten 367 Rättelser av felaktiga uppgifter i Norrbottens-Kuriren 368 Rättelser av felaktiga uppgifter i Norrländska Socialdemokraten 369 Rättelser av felaktiga uppgifter i Radio Norrbotten 370 Rättelser av felaktiga uppgifter i Nordnytt 371 Stolt att vara Norrbottning 372 Ålder 373 Kön 374 Civilstånd 375 Äger eller hyr bostad 376 Bostadstyp 377 Boendetid på orten 378 Funderat på att flytta från orten 379 Utbildning 380 Nuvarande familj: Arbetarfamilj 381 Nuvarande familj: Jordbrukarfamilj 382 Nuvarande familj: Tjänstemannafamilj 383 Nuvarande familj: Akademikerfamilj 384 Nuvarande familj: Egen företagare 385 Uppväxtfamilj: Arbetarfamilj 386 Uppväxtfamilj: Jordbrukarfamilj 387 Uppväxtfamilj: Tjänstemannafamilj 388 Uppväxtfamilj: Akademikerfamilj 389 Uppväxtfamilj: Egen företagare 390 Yrke 391 Heltids- eller deltidsarbetet 392 Regelbundet skiftarbete 393 Arbetsmarknadsgrupp 394 Annat alternativ - specificering 395 Hushållets storlek 396 Antal hushållsmedlemmar under 16 år 397 Släktingar i hemkommun 398 Hushållets årsinkomst 399 Tillgång till text-TV 400 Tillgång till video 401 Tillgång till kabel-TV 402 Tillgång till parabol-antenn 403 Tillgång till persondator 404 Tillgång till bärbar telefon 405 Tillgång till hem/speldator 406 Tillgång till CD-spelare 407 Tillgång till videokamera 408 Tillgång till telefax 409 Tillgång till biltelefon 410 Medlem i idrottsförening 411 Medlem i politiskt parti eller liknande 412 Medlem i fackförening 413 Medlem i nykterhetsförening 414 Medlem i kristet samfund 415 Medlem i annan typ av förening 416 Inte medlem i någon förening 417 Intresse för politik 418 Intresse för händelser i kommunen 419 Intresse för idrott 420 Intresse för kultur 421 Intresse för friluftsliv 422 Intresse för nöjen 423 Intresse för jakt/fiske 424 Bästa parti Moderaterna 425 Bästa parti Miljöpartiet 426 Bästa parti Folkpartiet 427 Bästa parti Socialdemokraterna 428 Bästa parti Centerpartiet 429 Bästa parti Vänsterpartiet 430 Bästa parti Kristdemokratiska samhällspartiet 431 Bästa parti Ny Demokrati 432 Bästa parti annat parti 433 Röstade ej 434 Övertygad anhängare av parti

VAR 1 SSD STUDY NR 0476              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0476


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Januari 1999
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Lokal läsvanestudie - Norrbotten 1992
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KOMMUN Loc 13 width 1 MD=9 Kommun 231 1. Kiruna kommun 414 2. Luleå kommun 69 9. Uppgift saknas
VAR 6 LYSSNAR PÅ LOKALRADION 1 Loc 14 width 1 MD=0 or GE 9 INLEDNINGSVIS FÖLJER HÄR NÅGRA FRÅGOR OM VILKA MEDIER NI BRUKAR TA DEL AV, OCH HUR OFTA NI GÖR DETTA 1 Hur ofta brukar Ni titta eller lyssna på följande typer av nyhetsprogram? 1(1) Nyheter i lokalradion 196 1. 6-7 ggr/vecka 128 2. 4-5 ggr/vecka 83 3. 2-3 ggr/vecka 45 4. 1 gång/vecka 139 5. Mer sällan 81 6. Aldrig 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 7 SER PÅ AKTUELLT 1 Loc 15 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) <Tittar på> Aktuellt i kanal 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 161 1. 6-7 ggr/vecka 152 2. 4-5 ggr/vecka 223 3. 2-3 ggr/vecka 65 4. 1 gång/vecka 60 5. Mer sällan 10 6. Aldrig 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 8 SER PÅ RAPPORT 1 Loc 16 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) <Tittar på> Rapport i TV2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 214 1. 6-7 ggr/vecka 165 2. 4-5 ggr/vecka 193 3. 2-3 ggr/vecka 58 4. 1 gång/vecka 54 5. Mer sällan 9 6. Aldrig 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 9 LYSSNAR PÅ DAGENS EKO 1 Loc 17 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) <Lyssnar på> Dagens Eko i riksradion <Se F.1 för fullständig frågetext> 115 1. 6-7 ggr/vecka 89 2. 4-5 ggr/vecka 107 3. 2-3 ggr/vecka 60 4. 1 gång/vecka 145 5. Mer sällan 86 6. Aldrig 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 10 SER PÅ REGIONALNYHETER 1 Loc 18 width 1 MD=0 or GE 9 1(5) <Tittar på> Regionala nyheter i TV2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 158 1. 6-7 ggr/vecka 186 2. 4-5 ggr/vecka 151 3. 2-3 ggr/vecka 68 4. 1 gång/vecka 89 5. Mer sällan 25 6. Aldrig 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 11 SER PÅ NYHETERNA I TV4 1 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 1(6) <Tittar på> Nyheterna i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 35 1. 6-7 ggr/vecka 78 2. 4-5 ggr/vecka 174 3. 2-3 ggr/vecka 88 4. 1 gång/vecka 156 5. Mer sällan 106 6. Aldrig 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 12 SER PÅ 3-MIN NYH TV3 1 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 9 1(7) <Tittar på> 3-minutersnyheterna i TV3 <Se F.1 för fullständig frågetext> 14 1. 6-7 ggr/vecka 24 2. 4-5 ggr/vecka 95 3. 2-3 ggr/vecka 44 4. 1 gång/vecka 189 5. Mer sällan 247 6. Aldrig 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 LÄSER NORRL SOCIALDEM 2 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 9 2 Läser eller tittar Ni personligen i någon eller några av följande dagstidningar regelbundet och i så fall hur ofta? 2(1) Norrländska Socialdemokraten 308 1. 6-7 ggr/vecka 84 2. 4-5 ggr/vecka 67 3. 2-3 ggr/vecka 33 4. 1 gång/vecka 113 5. Mer sällan 41 6. Aldrig 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 LÄSER NORRB-KURIREN 2 Loc 22 width 1 MD=0 or GE 9 2(2) <Läser> Norrbottens-Kuriren <Se F.2 för fullständig frågetext> 295 1. 6-7 ggr/vecka 70 2. 4-5 ggr/vecka 76 3. 2-3 ggr/vecka 35 4. 1 gång/vecka 126 5. Mer sällan 44 6. Aldrig 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 LÄSER HAPARANDABLADET 2 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 9 2(3) <Läser> Haparandabladet <Se F.2 för fullständig frågetext> 0 1. 6-7 ggr/vecka 0 2. 4-5 ggr/vecka 3 3. 2-3 ggr/vecka 1 4. 1 gång/vecka 42 5. Mer sällan 474 6. Aldrig 190 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 LÄSER PITEÅ-TIDNINGEN 2 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 2(4) <Läser> Piteå-Tidningen <Se F.2 för fullständig frågetext> 2 1. 6-7 ggr/vecka 2 2. 4-5 ggr/vecka 11 3. 2-3 ggr/vecka 8 4. 1 gång/vecka 86 5. Mer sällan 416 6. Aldrig 185 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 LÄSER DAGENS NYHETER 2 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 2(5) <Läser> Dagens Nyheter <Se F.2 för fullständig frågetext> 18 1. 6-7 ggr/vecka 6 2. 4-5 ggr/vecka 28 3. 2-3 ggr/vecka 44 4. 1 gång/vecka 153 5. Mer sällan 289 6. Aldrig 172 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 LÄSER SVENSKA DAGBL 2 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 2(6) <Läser> Svenska Dagbladet <Se F.2 för fullständig frågetext> 7 1. 6-7 ggr/vecka 3 2. 4-5 ggr/vecka 12 3. 2-3 ggr/vecka 21 4. 1 gång/vecka 92 5. Mer sällan 393 6. Aldrig 182 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 LÄSER DAGENS INDUSTRI 2 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 2(7) <Läser> Dagens Industri <Se F.2 för fullständig frågetext> 2 1. 6-7 ggr/vecka 7 2. 4-5 ggr/vecka 14 3. 2-3 ggr/vecka 15 4. 1 gång/vecka 83 5. Mer sällan 396 6. Aldrig 193 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 LÄSER AFTONBLADET 2 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 2(8) <Läser> Aftonbladet <Se F.2 för fullständig frågetext> 76 1. 6-7 ggr/vecka 80 2. 4-5 ggr/vecka 146 3. 2-3 ggr/vecka 108 4. 1 gång/vecka 168 5. Mer sällan 44 6. Aldrig 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 LÄSER EXPRESSEN 2 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 2(9) <Läser> Expressen <Se F.2 för fullständig frågetext> 42 1. 6-7 ggr/vecka 48 2. 4-5 ggr/vecka 112 3. 2-3 ggr/vecka 104 4. 1 gång/vecka 233 5. Mer sällan 67 6. Aldrig 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 LÄSER ANNAN MORGONTIDN 1 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 2(10) <Läser> Annan morgontidning <Se F.2 för fullständig frågetext> 7 1. 6-7 ggr/vecka 1 2. 4-5 ggr/vecka 3 3. 2-3 ggr/vecka 1 4. 1 gång/vecka 3 5. Mer sällan 695 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 23 ANNAN MORGONTIDN TIDN 2 Loc 31 width 3 MD= 0 2(10.1) <Läser> Annan morgontidning - tidning <Se F.2 för fullständig frågetext> 1 301. Blekinge Posten 1 333. Östersunds-Posten 4 425. Norra Västerbotten 2 444. Västerbottens Kurure 1 446. Örnsköldsviks Allehanda 1 804. Dagen 5 891. Utländsk dagstidning 699 000. Frågan ej tillämplig
VAR 24 LÄSER LOK ANNONSBLAD 3 Loc 34 width 1 MD=9 3(1) Läser Ni regelbundet något eller några lokala annonsblad eller andra gratisutdelade tidningar? 635 1. Ja 68 5. Nej 11 9. Uppgift saknas
VAR 25 LOKALT ANNONSBLAD 1 3 Loc 35 width 3 MD= 0 or GE 999 3(2) OM JA, vilken eller vilka tidningar och hur ofta? 3(2.1) Annonsblad 1 405 010. Annonsbladet 37 012. Luleå Annonsblad 3 013. Länet Runt 9 014. Råneå Veckoblad 1 016. Annonsbladet Norrland 1 021. Umeå Journalen 1 024. Reklam Journalen 1 030. 152 243. Kiruna Annonsblad 1 271. 1 305. 68 000. Frågan ej tillämplig 34 999. Uppgift saknas
VAR 26 LÄSNING ANNONSBLAD 1 3 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 9 3(2.2) Läsning lokalt annonsblad 1 <Se F.3(2) för fullständig frågetext> 31 1. Flera gånger i veckan 443 2. Någon gång i veckan 126 3. Någon eller några gånger i månaden 3 4. Mera sällan 68 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Uppgift saknas
VAR 27 LOKALT ANNONSBLAD 2 3 Loc 39 width 3 MD= 0 3(2.3) Annonsblad 2 <Se F.3(2) för fullständig frågetext> 6 010. Annonsbladet 1 011. Gällivare Annonsblad 3 012. Luleå Annonsblad 21 013. Länet Runt 5 014. Råneå Veckoblad 2 017. Norrlandsmagasinet 1 018. Länstrycket 2 019. Kiruna Aktuellt 5 020. Kiruna Tidning 1 022. Piteå Journalen 1 023. Länsnytt 1 025. Veckobladet 1 026. 1 027. 1 028. 1 029. 1 305. 660 000. Frågan ej tillämplig
VAR 28 LÄSNING ANNONSBLAD 2 3 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 3(2.4) Läsning lokalt annonsblad 2 <Se F.3(2) för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger i veckan 22 2. Någon gång i veckan 23 3. Någon eller några gånger i månaden 7 4. Mera sällan 660 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 29 PREN NORRL SOCIALDEM 4 Loc 43 width 1 MD=9 HÄR FÖLJER NÅGRA SÄRSKILDA FRÅGOR OM DE DAGSTIDNINGAR NI LÄSER NU, HUR NI SKAFFAR DEM OCH LITE OM EVENTUELLA TIDNINGAR NI TIDIGARE HAFT 4 Prenumererar Ni eller någon i Ert hushåll på någon morgontidning? (Ange samtliga morgontidningar Ni prenumererar på.) 4(1) Ja, Norrländska Socialdemokraten 275 1. Markerat 435 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 30 PREN NORRB-KURIREN 4 Loc 44 width 1 MD=9 4(2) <Prenumeration på morgontidning> Ja, Norrbottens-Kuriren <Se F.4 för fullständig frågetext> 285 1. Markerat 425 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 31 PREN HAPARANDABLADET 4 Loc 45 width 1 MD=9 4(3) <Prenumeration på morgontidning> Ja, Haparandabladet <Se F.4 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 710 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 32 PREN PITEÅ-TIDNINGEN 4 Loc 46 width 1 MD=9 4(4) <Prenumeration på morgontidning> Ja, Piteå-Tidningen <Se F.4 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 706 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 33 PREN ANNAN MORGONTIDN 4 Loc 47 width 1 MD=9 4(5) <Prenumeration på morgontidning> Ja, på annan morgontidning <Se F.4 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 666 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 34 PREN AN M-TIDNING TIDN 4 Loc 48 width 3 MD= 0 or GE 999 4(5.1) (PRENUMERERAR EN ANNAN MORGONTIDNING) Annan morgontidning - tidning <Se F.4 för fullständig frågetext> 1 220. Västerbottens Folkblad 1 425. Norra Västerbotten 2 434. Sydsvenska Dagbladet 3 444. Västerbottens Kuriren 5 517. Svenska Dagbladet 1 804. Dagen 28 805. Dagens Nyheter 3 891. Utländsk dagstidning 666 000. Frågan ej tillämplig 4 999. Uppgift saknas
VAR 35 PREN EJ MORGONTIDNING 4 Loc 51 width 1 MD=9 4(6) <Prenumeration på morgontidning> Nej <Se F.4 för fullständig frågetext> 151 1. Markerat 559 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 36 VAL DAGSTIDN: EGET VAL 5 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 5 (PRENUMERERAR PÅ MORGONTIDNING) När det gäller den dagstidning Ni har i Ert hushåll vem har enligt Er uppfattning främst påverkat att det blivit just den? 5(1) Jag själv 289 1. Markerat 265 5. Ej markerat 151 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 37 VAL DAGSTIDN: MAKE 5 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 5(2) <Påverkat val av dagstidning> Make/maka <Se F.5 för fullständig frågetext> 128 1. Markerat 426 5. Ej markerat 151 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 38 VAL DAGSTIDN: BARN 5 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 5(3) <Påverkat val av dagstidning> Barnen <Se F.5 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 545 5. Ej markerat 151 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 39 VAL DAGSTIDN: FAMTRAD 5 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 5(4) <Påverkat val av dagstidning> Familjetradition <Se F.5 för fullständig frågetext> 128 1. Markerat 426 5. Ej markerat 151 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 40 VAL DAGSTIDN: VÄNNER 5 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 5(5) <Påverkat val av dagstidning> Vänner och bekanta <Se F.5 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 551 5. Ej markerat 151 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 41 VAL DAGSTIDN: ANNAT 5 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 5(6) <Påverkat val av dagstidning> Annan orsak <Se F.5 för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 494 5. Ej markerat 151 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 42 VAL DAGSTIDN: AN-SPEC 5 Loc 58 width 115 alphabetic 5(6.1) <Påverkat val av dagstidning> Annan orsak - specificering <Se F.5 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 43 TIDIGARE PRENUMERATION 6 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 6(1) (PRENUMERERAR PÅ MORGONTIDNING) Har Ni eller någon i Ert hushåll tidigare prenumererat på någon annan dagstidning än den eller de Ni nu prenumererar på? 241 1. Ja 308 5. Nej 151 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 44 TIDIGARE PREN TIDN 1 6 Loc 174 width 3 MD= 0 or GE 999 6(1.1) Tidning man tidigare prenumererade på, 1 <Se F.6(1) för fullständig frågetext> 1 202. Arbetarbladet 1 203. Arbetet 1 205. Dala-Demokraten 104 212. Norrländska Socialdemokraten 1 215. Piteå-Tidningen 1 216. Smålands Folkblad 1 333. Östersunds-Posten 3 414. Göteborgs Posten 4 425. Norra Västerbotten 1 434. Sydsvenska Dagbladet 2 440. Uppsala Nya Tidning 3 444. Västerbottens Kuriren 1 503. Enköpings-Posten 4 507. Haparandabladet 7 517. Svenska Dagbladet 73 611. Norrbottens-Kuriren 2 614. Västerbottens Allehanda 1 705. Norrskensflamman 1 804. Dagen 25 805. Dagens Nyheter 459 000. Frågan ej tillämplig 18 999. Uppgift saknas
VAR 45 TIDIGARE PREN TIDN 2 6 Loc 177 width 3 MD= 0 6(1.2) Tidning man tidigare prenumererade på, 2 <Se F.6(1) för fullständig frågetext> 1 001. Dagens Industri 3 212. Norrländska Socialdemokraten 1 307. Hudiksvalls-Tidningen 1 410. Falu-Kuriren 1 433. Sundsvalls-Tidningen 2 434. Sydsvenska Dagbladet 1 440. Uppsala Nya Tidning 1 444. Västerbottens Kuriren 4 517. Svenska Dagbladet 3 611. Norrbottens-Kuriren 1 705. Norrskensflamman 5 805. Dagens Nyheter 1 812. Helsingborgs Dagblad 1 823. Ljusdals-Posten 688 000. Frågan ej tillämplig
VAR 46 UPPH PREN: INGA PENGAR 6 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 6(2) OM NI SVARAT JA PÅ OVANSTÅENDE FRÅGA: Av vilket skäl upphörde Ni att prenumerera på denna tidning? Markera det eller de alternativ som bäst stämmer in på Er? 6(2.1) Allt annat blev så dyrt att pengarna inte räckte till fler tidningar än de jag/vi nu har 31 1. Markerat 206 5. Ej markerat 459 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 47 UPPH PREN: HÖJT PRIS 6 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 6(2.2) <Anledning upphöra med prenumeration> Prenumerationspriset höjdes <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 232 5. Ej markerat 459 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 48 UPPH PREN: LOKALRADION 6 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 6(2.3) <Anledning upphöra med prenumeration> Får lokal information i lokalradion <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 232 5. Ej markerat 459 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 49 UPPH PREN: TIDNINGSUTD 6 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 6(2.4) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningsutdelningen sköttes dåligt <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 229 5. Ej markerat 459 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 50 UPPH PREN: FÖRMÅNSERBJ 6 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 6(2.5) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag hade ett förmånserbjudande som upphörde <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 200 5. Ej markerat 459 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 51 UPPH PREN: INGEN TID 6 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 6(2.6) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag hade inte tid att läsa den <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 220 5. Ej markerat 459 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 52 UPPH PREN: TILLG ARBET 6 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 6(2.7) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag har ändå tillgång till den på arbetet/i skolan <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 198 5. Ej markerat 459 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 53 UPPH PREN: KAN LÅNA 6 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 6(2.8) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag kan låna den av bekant/granne <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 229 5. Ej markerat 459 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 54 UPPH PREN: POL LINJE 6 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 6(2.9) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningens politiska linje passade mig inte <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 206 5. Ej markerat 459 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 55 UPPH PREN: INNEHÅLLET 6 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 6(2.10) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll var inte tillräckligt bra <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 187 5. Ej markerat 459 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 56 UPPH PREN: INNEH-SPEC 6 Loc 190 width 140 alphabetic 6(2.11) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll var inte tillräckligt bra - specificering <Se F.6(2) för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 57 UPPH PREN: LITE ANNONS 6 Loc 330 width 1 MD=0 or GE 9 6(2.12) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningen innehöll för lite annonser <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 236 5. Ej markerat 459 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 58 UPPH PREN: TID NEDLAGD 6 Loc 331 width 1 MD=0 or GE 9 6(2.13) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningen lades ner <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 237 5. Ej markerat 459 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 59 UPPH PREN: FLYTTADE 6 Loc 332 width 1 MD=0 or GE 9 6(2.14) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag flyttade från orten <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 200 5. Ej markerat 459 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 60 UPPH PREN: ANNAT SKÄL 6 Loc 333 width 1 MD=0 or GE 9 6(2.15) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag/vi slutade av annat skäl <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 191 5. Ej markerat 459 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 61 UPPH PREN: A SKÄL-SPEC 6 Loc 334 width 130 alphabetic 6(2.16) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag/vi slutade av annat skäl - specificering <Se F.6(2) för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 62 FUNDERAT UPPHÖRA PREN 7 Loc 464 width 1 MD=0 or GE 9 7(1.1) (PRENUMERERAR PÅ MORGONTIDNING) Har Ni själv funderat på att upphöra med den/någon av de prenumerationer Ni nu har, eller har detta diskuterats inom familjen? 43 1. Ja, flera gånger 78 3. Ja, någon enstaka gång 419 5. Nej 151 0. Frågan ej tillämplig 23 9. Uppgift saknas
VAR 63 TIDN FUND UPPHÖRA PREN 7 Loc 465 width 3 MD= 0 or GE 999 7(1.2) (OM JA:) Ange vilken tidning 35 212. Norrländska Socialdemokraten 1 215. Piteå-Tidningen 1 425. Norra Västerbotten 1 517. Svenska Dagbladet 29 611. Norrbottens-Kuriren 9 805. Dagens Nyheter 570 000. Frågan ej tillämplig 68 999. Uppgift saknas
VAR 64 FUND UPPH: INGA PENGAR 7 Loc 468 width 1 MD=0 or GE 9 7(2) OM NI SVARAT JA PÅ OVANSTÅENDE FRÅGA: Av vilken anledning har Ni funderat över att upphöra med prenumerationen? 7(2.1) Allt annat är så dyrt att pengarna inte räcker till de tidningar jag/vi nu har 36 1. Markerat 80 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig 28 9. Uppgift saknas
VAR 65 FUND UPPH: HÖJT PRIS 7 Loc 469 width 1 MD=0 or GE 9 7(2.2) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Prenumerationspriset har stigit <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 85 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig 28 9. Uppgift saknas
VAR 66 FUND UPPH: LOKALRADION 7 Loc 470 width 1 MD=0 or GE 9 7(2.3) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Får lokal information i lokalradion <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 108 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig 28 9. Uppgift saknas
VAR 67 FUND UPPH: TIDNINGSUTD 7 Loc 471 width 1 MD=0 or GE 9 7(2.4) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Tidningsutdelningen sköts dåligt <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 104 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig 28 9. Uppgift saknas
VAR 68 FUND UPPH: INGEN TID 7 Loc 472 width 1 MD=0 or GE 9 7(2.5) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Jag har inte tid att läsa den <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 101 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig 28 9. Uppgift saknas
VAR 69 FUND UPPH: TILLG ARBET 7 Loc 473 width 1 MD=0 or GE 9 7(2.6) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Jag har ändå tillgång till den på arbetet/i skolan <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 102 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig 28 9. Uppgift saknas
VAR 70 FUND UPPH: TILLG SKOLA 7 Loc 474 width 1 MD=0 or GE 9 7(2.7) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Jag har ändå tillgång till den i skolan <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 114 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig 28 9. Uppgift saknas
VAR 71 FUND UPPH: KAN LÅNA 7 Loc 475 width 1 MD=0 or GE 9 7(2.8) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Jag kan låna den av bekant/granne <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 113 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig 28 9. Uppgift saknas
VAR 72 FUND UPPH: POL LINJE 7 Loc 476 width 1 MD=0 or GE 9 7(2.9) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Tidningens politiska linje passar mig inte <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 112 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig 28 9. Uppgift saknas
VAR 73 FUND UPPH: INNEHÅLLET 7 Loc 477 width 1 MD=0 or GE 9 7(2.10) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll är inte tillräckligt bra <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 92 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig 28 9. Uppgift saknas
VAR 74 FUND UPPH: INNEH-SPEC 7 Loc 478 width 130 alphabetic 7(2.11) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll är inte tillräckligt bra - specificering <Se F.7(2) för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 75 FUND UPPH: LITE ANNONS 7 Loc 608 width 1 MD=0 or GE 9 7(2.12) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Tidningen innehåller för lite annonser <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 116 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig 28 9. Uppgift saknas
VAR 76 FUND UPPH: ANNAT SKÄL 7 Loc 609 width 1 MD=0 or GE 9 7(2.13) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Annat skäl <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 100 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig 28 9. Uppgift saknas
VAR 77 FUND UPPH: A SKÄL-SPEC 7 Loc 610 width 115 alphabetic 7(2.14) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Annat skäl - specificering <Se F.7(2) för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 78 PRENPERIOD: EN MÅNAD 8 Loc 725 width 1 MD=0 or GE 9 8 Om Ni prenumererar på en dagstidning, för hur lång tid brukar Ni då betala prenumerationsavgiften? 8(1) För en månad 17 1. Markerat 520 5. Ej markerat 151 0. Frågan ej tillämplig 26 9. Uppgift saknas
VAR 79 PRENPERIOD: TVÅ MÅN 8 Loc 726 width 1 MD=0 or GE 9 8(2) <Betalar prenumerationsavgift> För två månader <Se F.8 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 535 5. Ej markerat 151 0. Frågan ej tillämplig 26 9. Uppgift saknas
VAR 80 PRENPERIOD: TRE MÅN 8 Loc 727 width 1 MD=0 or GE 9 8(3) <Betalar prenumerationsavgift> För tre månader <Se F.8 för fullständig frågetext> 199 1. Markerat 338 5. Ej markerat 151 0. Frågan ej tillämplig 26 9. Uppgift saknas
VAR 81 PRENPERIOD: FYRA MÅN 8 Loc 728 width 1 MD=0 or GE 9 8(4) <Betalar prenumerationsavgift> För fyra månader <Se F.8 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 518 5. Ej markerat 151 0. Frågan ej tillämplig 26 9. Uppgift saknas
VAR 82 PRENPERIOD: HALVÅR 8 Loc 729 width 1 MD=0 or GE 9 8(5) <Betalar prenumerationsavgift> För varje halvår <Se F.8 för fullständig frågetext> 120 1. Markerat 417 5. Ej markerat 151 0. Frågan ej tillämplig 26 9. Uppgift saknas
VAR 83 PRENPERIOD: HELÅR 8 Loc 730 width 1 MD=0 or GE 9 8(6) <Betalar prenumerationsavgift> För varje helår <Se F.8 för fullständig frågetext> 183 1. Markerat 354 5. Ej markerat 151 0. Frågan ej tillämplig 26 9. Uppgift saknas
VAR 84 PRENBET VIA AUTOKONTO 9 Loc 731 width 1 MD=0 or GE 9 9 (PRENUMERERAR PÅ MORGONTIDNING) En del prenumeranter betalar sin prenumeration genom att avgiften dras från deras bank/postgirokonto. Anser Ni att det skulle vara en fördel att betala prenumerationsavgiften genom att avgiften automatiskt dras från Ert eller annan familjemedlems konto? 33 1. En stor fördel 67 2. En fördel 338 3. Knappast någon fördel 31 4. En viss nackdel 57 5. En stor nackdel 151 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 85 FUNDERAT ANNAN PREN 10 Loc 732 width 1 MD=0 or GE 9 10(1) (PRENUMERERAR PÅ MORGONTIDNING) Har Ni någon gång funderat på att prenumerera på någon annan morgontidning? 26 1. Ja, flera gånger 82 3. Ja, någon enstaka gång 434 5. Nej 151 0. Frågan ej tillämplig 21 9. Uppgift saknas
VAR 86 FUND AN PREN-TIDN1 10 Loc 733 width 3 MD= 0 or GE 999 10(2) Om ja, vilken tidning 10(2.1) Funderat på annan prenumeration, tidning 1 1 201. Aftonbladet 32 212. Norrländska Socialdemokraten 2 215. Piteå-Tidningen 1 333. Östersunds-Posten 1 414. Göteborgs Posten 2 434. Sydsvenska Dagbladet 1 507. Haparandabladet 2 517. Svenska Dagbladet 27 611. Norrbottens-Kuriren 20 805. Dagens Nyheter 585 000. Frågan ej tillämplig 40 999. Uppgift saknas
VAR 87 FUND AN PREN-TIDN2 10 Loc 736 width 3 MD= 0 10(2.2) Funderat på annan prenumeration, tidning 1 <Se F.10(2) för fullständig frågetext> 1 212. Norrländska Socialdemokraten 2 434. Sydsvenska Dagbladet 1 517. Svenska Dagbladet 5 611. Norrbottens-Kuriren 3 805. Dagens Nyheter 702 000. Frågan ej tillämplig
VAR 88 TIDIGARE PREN 11 Loc 739 width 1 MD=0 or GE 9 OBSERVERA! FRÅGORNA 11 OCH 12 SKALL ENDAST BESVARAS OM NI INTE PRENUMERERAR PÅ NÅGON MORGONTIDNING 11(1) Har Ni eller någon i Ert hushåll tidigare prenumererat på någon morgontidning? 80 1. Ja, jag/vi prenumererade tidigare på ... 66 5. Nej 559 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 89 TIDIGARE PREN TIDN1 11 Loc 740 width 3 MD= 0 or GE 999 11(1.1) Tidning man tidigare prenumererade på, 1 <Se F.11(1) för fullständig frågetext> 38 212. Norrländska Socialdemokraten 1 215. Piteå-Tidningen 1 327. Vimmerby Tidning 1 410. Falu-Kuriren 1 414. Göteborgs Posten 1 425. Norra Västerbotten 1 433. Sundsvalls-Tidningen 28 611. Norrbottens-Kuriren 5 805. Dagens Nyheter 1 834. Strömstads Tidning 1 891. Utländsk dagstidning 625 000. Frågan ej tillämplig 10 999. Uppgift saknas
VAR 90 UPPHÖRD PREN ÅR TIDN1 11 Loc 743 width 2 MD= 0 or GE 99 11(1.2) År tidigare prenumeration upphörde, tidning 1 <Se F.11(1) för fullständig frågetext> 80. 1980 . . 92. 1992 625 00. Frågan ej tillämplig 22 99. Uppgift saknas Kod: 80 84 85 86 87 88 89 90 91 92 0 99 Frek: 2 2 6 3 1 3 10 14 13 13 625 22
VAR 91 TIDIGARE PREN TIDN2 11 Loc 745 width 3 MD= 0 11(1.3) Tidning man tidigare prenumererade på, 2 <Se F.11(1) för fullständig frågetext> 8 611. Norrbottens-Kuriren 1 805. Dagens Nyheter 1 891. Utländsk dagstidning 704 000. Frågan ej tillämplig
VAR 92 UPPHÖRD PREN ÅR TIDN2 11 Loc 748 width 2 MD= 0 or GE 99 11(1.4) År tidigare prenumeration upphörde, tidning 2 <Se F.11(1) för fullständig frågetext> 85. 1985 . . 92. 1992 704 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 85 86 89 90 91 92 0 99 Frek: 1 1 1 2 1 2 704 2
VAR 93 TID PREN: INGA PENGAR 11 Loc 750 width 1 MD=0 or GE 9 11(2) OM NI SVARAT JA PÅ OVANSTÅENDE FRÅGA: Av vilken anledning upphörde Ni med prenumerationen? 11(2.1) Allt annat blev så dyrt att pengarna inte räckte till en tidningsprenumeration också 20 1. Markerat 58 5. Ej markerat 625 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 94 TID PREN: HÖJT PRIS 11 Loc 751 width 1 MD=0 or GE 9 11(2.2) <Anledning upphöra med prenumeration> Prenumerationspriset höjdes <Se F.11(2) för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 71 5. Ej markerat 625 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 95 TID PREN: LOKALRADION 11 Loc 752 width 1 MD=0 or GE 9 11(2.3) <Anledning upphöra med prenumeration> Får lokal information i lokalradion <Se F.11(2) för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 77 5. Ej markerat 625 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 96 TID PREN: TIDNINGSUTD 11 Loc 753 width 1 MD=0 or GE 9 11(2.4) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningsutdelningen sköttes dåligt <Se F.11(2) för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 72 5. Ej markerat 625 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 97 TID PREN: INGEN TID 11 Loc 754 width 1 MD=0 or GE 9 11(2.5) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag hade inte tid att läsa tidningen <Se F.11(2) för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 67 5. Ej markerat 625 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 98 TID PREN: FÖRMÅNSERBJ 11 Loc 755 width 1 MD=0 or GE 9 11(2.6) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag hade ett förmånserbjudande som upphörde <Se F.11(2) för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 73 5. Ej markerat 625 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 99 TID PREN: TILLG ARBET 11 Loc 756 width 1 MD=0 or GE 9 11(2.7) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag har ändå tillgång till tidningen på arbetet <Se F.11(2) för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 58 5. Ej markerat 625 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 100 TID PREN: TILLG SKOLA 11 Loc 757 width 1 MD=0 or GE 9 11(2.8) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag har ändå tillgång till tidningen på skolan <Se F.11(2) för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 76 5. Ej markerat 625 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 101 TID PREN: KAN LÅNA 11 Loc 758 width 1 MD=0 or GE 9 11(2.9) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag kan låna den av en bekant/granne <Se F.11(2) för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 73 5. Ej markerat 625 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 102 TID PREN: POL LINJE 11 Loc 759 width 1 MD=0 or GE 9 11(2.10) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningens politiska linje passade mig inte <Se F.11(2) för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 78 5. Ej markerat 625 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 103 TID PREN: INNEHÅLLET 11 Loc 760 width 1 MD=0 or GE 9 11(2.11) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll var inte tillräckligt bra <Se F.11(2) för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 72 5. Ej markerat 625 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 104 TID PREN: INNEH-SPEC 11 Loc 761 width 80 alphabetic 11(2.12) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll var inte tillräckligt bra - specificering <Se F.11(2) för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 105 TID PREN: LITE ANNONS 11 Loc 841 width 1 MD=0 or GE 9 11(2.13) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningen innehöll för lite annonser <Se F.11(2) för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 78 5. Ej markerat 625 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 106 TID PREN: FLYTTADE 11 Loc 842 width 1 MD=0 or GE 9 11(2.14) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag flyttade från orten <Se F.11(2) för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 70 5. Ej markerat 625 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 107 TID PREN: ANNAT SKÄL 11 Loc 843 width 1 MD=0 or GE 9 11(2.15) <Anledning upphöra med prenumeration> Annat skäl <Se F.11(2) för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 62 5. Ej markerat 625 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 108 TID PREN: A SKÄL-SPEC 11 Loc 844 width 75 alphabetic 11(2.16) <Anledning upphöra med prenumeration> Annat skäl - specificering <Se F.11(2) för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 109 TILLG GENOM BYTE/LÅN 12 Loc 919 width 1 MD=0 or GE 9 12 (PRENUMERERAR INTE PÅ MORGONTIDNING) Om Ni inte prenumererar på Er morgontidning, på vilket sätt har Ni i så fall vanligen tillgång till den? 12(1) Byter med, eller lånar, av granne eller bekant 23 1. Markerat 122 5. Ej markerat 559 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 110 TILLG PÅ BIBLIOTEK 12 Loc 920 width 1 MD=0 or GE 9 12(2) <Tillgång till morgontidning> Läser den på bibliotek <Se F.12 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 136 5. Ej markerat 559 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 111 TILLG PÅ ARBETET 12 Loc 921 width 1 MD=0 or GE 9 12(3) <Tillgång till morgontidning> Läser den på arbetet <Se F.12 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 71 5. Ej markerat 559 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 112 TILLG GRATIS TIDNING 12 Loc 922 width 1 MD=0 or GE 9 12(4) <Tillgång till morgontidning> Har tidningen gratis <Se F.12 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 141 5. Ej markerat 559 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 113 TILLG KÖPER LÖSNUMMER 12 Loc 923 width 1 MD=0 or GE 9 12(5) <Tillgång till morgontidning> Köper lösnummer <Se F.12 för fullständig frågetext> 67 1. Markerat 78 5. Ej markerat 559 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 114 TILLG I SKOLAN 12 Loc 924 width 1 MD=0 or GE 9 12(6) <Tillgång till morgontidning> Läser den i skolan <Se F.12 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 136 5. Ej markerat 559 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 115 TIILG TIDN ANNAT SÄTT 12 Loc 925 width 1 MD=0 or GE 9 12(7) <Tillgång till morgontidning> Annat sätt <Se F.12 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 136 5. Ej markerat 559 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 116 TIILG ANNAT SÄTT-SPEC 12 Loc 926 width 50 alphabetic 12(8) <Tillgång till morgontidning> Annat sätt - specificering <Se F.12 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 117 EJ TILLG MORGONTIDN 12 Loc 976 width 1 MD=0 or GE 9 12(9) <Tillgång till morgontidning> Har inte tillgång till någon morgontidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 138 5. Ej markerat 559 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 118 ANDRA TIDN GM BYTE 13 Loc 977 width 1 MD=9 13 Om Ni regelbundet, minst en gång i veckan, läser fler morgontidningar än den/de Ni prenumererar på, på vilket sätt har Ni i så fall tillgång till den/dem? 13(1) Byter med eller lånar, av granne eller bekant 74 1. Markerat 458 5. Ej markerat 182 9. Uppgift saknas
VAR 119 ANDRA TIDN PÅ BIBL 13 Loc 978 width 1 MD=9 13(2) <Tillgång andra morgontidning> Läser den på bibliotek <Se F.13 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 501 5. Ej markerat 182 9. Uppgift saknas
VAR 120 ANDRA TIDN PÅ ARBETET 13 Loc 979 width 1 MD=9 13(3) <Tillgång andra morgontidning> Läser den på arbetet <Se F.13 för fullständig frågetext> 264 1. Markerat 268 5. Ej markerat 182 9. Uppgift saknas
VAR 121 ANDRA TIDN GRATIS 13 Loc 980 width 1 MD=9 13(4) <Tillgång andra morgontidning> Har tidningen gratis <Se F.13 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 529 5. Ej markerat 182 9. Uppgift saknas
VAR 122 ANDRA TIDN LÖSNUMMER 13 Loc 981 width 1 MD=9 13(5) <Tillgång andra morgontidning> Köper lösnummer <Se F.13 för fullständig frågetext> 125 1. Markerat 407 5. Ej markerat 182 9. Uppgift saknas
VAR 123 ANDRA TIDN I SKOLAN 13 Loc 982 width 1 MD=9 13(6) <Tillgång andra morgontidning> Läser den i skolan <Se F.13 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 504 5. Ej markerat 182 9. Uppgift saknas
VAR 124 ANDRA TIDN ANNAT SÄTT 13 Loc 983 width 1 MD=9 13(7) <Tillgång andra morgontidning> Annat sätt <Se F.13 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 517 5. Ej markerat 182 9. Uppgift saknas
VAR 125 ANDRA TIDN ANNAT-SPEC 13 Loc 984 width 45 alphabetic 13(8) <Tillgång andra morgontidning> Annat sätt - specificering <Se F.13 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 126 EJ TILLG ANDRA TIDN 13 Loc 1029 width 1 MD=9 13(9) <Tillgång andra morgontidning> Har inte tillgång till någon morgontidning <Se F.13 för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 454 5. Ej markerat 182 9. Uppgift saknas
VAR 127 ARB/SKOLA: NSD 14 Loc 1030 width 1 MD=9 14 Har Ni tillgång till någon morgontidning på Er arbetsplats eller i Er skola? Markera den eller de tidningarna Ni har tillgång till? 14(1) Norrländska Socialdemokraten 335 1. Markerat 210 5. Ej markerat 169 9. Uppgift saknas
VAR 128 ARB/SKOLA: NORRB-K 14 Loc 1031 width 1 MD=9 14(2) <Tillgång till morgontidning på arbetsplats/i skola> Norrbottens-Kuriren <Se F.14 för fullständig frågetext> 321 1. Markerat 224 5. Ej markerat 169 9. Uppgift saknas
VAR 129 ARB/SKOLA: HAPARANDAB 14 Loc 1032 width 1 MD=9 14(3) <Tillgång till morgontidning på arbetsplats/i skola> Haparandabladet <Se F.14 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 517 5. Ej markerat 169 9. Uppgift saknas
VAR 130 ARB/SKOLA: DN 14 Loc 1033 width 1 MD=9 14(4) <Tillgång till morgontidning på arbetsplats/i skola> Dagens Nyheter <Se F.14 för fullständig frågetext> 132 1. Markerat 413 5. Ej markerat 169 9. Uppgift saknas
VAR 131 ARB/SKOLA: SVD 14 Loc 1034 width 1 MD=9 14(5) <Tillgång till morgontidning på arbetsplats/i skola> Svenska Dagbladet <Se F.14 för fullständig frågetext> 88 1. Markerat 457 5. Ej markerat 169 9. Uppgift saknas
VAR 132 ARB/SKOLA: PITEÅ-TIDN 14 Loc 1035 width 1 MD=9 14(6) <Tillgång till morgontidning på arbetsplats/i skola> Piteå-Tidningen <Se F.14 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 480 5. Ej markerat 169 9. Uppgift saknas
VAR 133 ARB/SKOLA: ANNAN TIDN 14 Loc 1036 width 1 MD=9 14(7) <Tillgång till morgontidning på arbetsplats/i skola> Ja, en annan morgontidning <Se F.14 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 524 5. Ej markerat 169 9. Uppgift saknas
VAR 134 ARB/SKOLA: AN TIDN 14 Loc 1037 width 3 MD= 0 or GE 999 14(7.1) <Tillgång till morgontidning på arbetsplats/i skola> Annan morgontidning <Se F.14 för fullständig frågetext> 8 001. Dagens Industri 7 425. Norra Västerbotten 2 444. Västerbottens Kuriren 1 614. Västerbottens Allehanda 1 705. Norrskensflamman 524 000. Frågan ej tillämplig 171 999. Uppgift saknas
VAR 135 ARB/SKOLA: INGEN TIDN 14 Loc 1040 width 1 MD=9 14(4) <Tillgång till morgontidning på arbetsplats/i skola> Nej, ingen morgontidning <Se F.14 för fullständig frågetext> 158 1. Markerat 387 5. Ej markerat 169 9. Uppgift saknas
VAR 136 SÖNDAG: INGEN TIDNING 15 Loc 1041 width 1 MD=9 15 På söndagar kommer det inte ut någon lokal morgontidning i Ert område. Väljer Ni då att ... (Markera det eller de alternativ som stämmer på Er) 15(1) Väljer Ni då att inte läsa någon tidning 158 1. Markerat 527 5. Ej markerat 29 9. Uppgift saknas
VAR 137 SÖNDAG: ÄLDRE TIDNING 15 Loc 1042 width 1 MD=9 15(2) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa någon av de tidningar ni fått tidigare i veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 626 5. Ej markerat 29 9. Uppgift saknas
VAR 138 SÖNDAG: EXPRESSEN 15 Loc 1043 width 1 MD=9 15(3) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa Expressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 231 1. Markerat 454 5. Ej markerat 29 9. Uppgift saknas
VAR 139 SÖNDAG: AFTONBLADET 15 Loc 1044 width 1 MD=9 15(4) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa Aftonbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 342 1. Markerat 343 5. Ej markerat 29 9. Uppgift saknas
VAR 140 SÖNDAG: DN 15 Loc 1045 width 1 MD=9 15(5) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa Dagens Nyheter <Se F.15 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 630 5. Ej markerat 29 9. Uppgift saknas
VAR 141 SÖNDAG: SVD 15 Loc 1046 width 1 MD=9 15(6) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa Svenska Dagbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 669 5. Ej markerat 29 9. Uppgift saknas
VAR 142 SÖNDAG: SÖNDAGSPREN 15 Loc 1047 width 1 MD=9 15(7) <Tidningsläsning på söndagar> Har söndagsprenumeration <Se F.15 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 661 5. Ej markerat 29 9. Uppgift saknas
VAR 143 SÖNDAG: SÖNDPREN-TIDN 15 Loc 1048 width 3 MD= 0 or GE 999 15(7.1) <Tidningsläsning på söndagar> Har söndagsprenumeration - tidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 3 517. Svenska Dagbladet 21 805. Dagens Nyheter 661 000. Frågan ej tillämplig 29 999. Uppgift saknas
VAR 144 SÖNDAG: ANNAN TIDN 15 Loc 1051 width 1 MD=9 15(8) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa annan tidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 676 5. Ej markerat 29 9. Uppgift saknas
VAR 145 VIKTIGT: ANNONSER 16 Loc 1052 width 1 MD=0 or GE 9 NU KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM HUR NI LÄSER MORGONTIDNINGAR, OCH OM VILKA TYPER AV INNEHÅLL NI LÄSER 16 Hur stor betydelse för Ert val av morgontidning har följande egenskaper hos tidningen? 16(1) Annonserna 69 1. Mycket viktigt 233 2. Ganska viktigt 231 3. Inte särskilt viktigt 83 4. Inte alls viktigt 6 8. Vet ej 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 VIKTIGT: POL LINJE 16 Loc 1053 width 1 MD=0 or GE 9 16(2) <Viktig tidningsegenskap> Den politiska linjen <Se F.16 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket viktigt 185 2. Ganska viktigt 212 3. Inte särskilt viktigt 119 4. Inte alls viktigt 11 8. Vet ej 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 VIKTIGT: LOK NYHETER 16 Loc 1054 width 1 MD=0 or GE 9 16(3) <Viktig tidningsegenskap> De lokala nyheterna <Se F.16 för fullständig frågetext> 398 1. Mycket viktigt 237 2. Ganska viktigt 27 3. Inte särskilt viktigt 5 4. Inte alls viktigt 3 8. Vet ej 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 VIKTIGT: RIKSNYHETER 16 Loc 1055 width 1 MD=0 or GE 9 16(4) <Viktig tidningsegenskap> Riksnyheterna <Se F.16 för fullständig frågetext> 244 1. Mycket viktigt 330 2. Ganska viktigt 59 3. Inte särskilt viktigt 12 4. Inte alls viktigt 4 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 VIKTIGT: UTRIKESNYHET 16 Loc 1056 width 1 MD=0 or GE 9 16(5) <Viktig tidningsegenskap> Utrikesnyheterna <Se F.16 för fullständig frågetext> 152 1. Mycket viktigt 285 2. Ganska viktigt 155 3. Inte särskilt viktigt 36 4. Inte alls viktigt 6 8. Vet ej 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 VIKTIGT: SPORTSIDORNA 16 Loc 1057 width 1 MD=0 or GE 9 16(6) <Viktig tidningsegenskap> Sportsidorna <Se F.16 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket viktigt 139 2. Ganska viktigt 177 3. Inte särskilt viktigt 167 4. Inte alls viktigt 5 8. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 VIKTIGT: TIDNINGSPRIS 16 Loc 1058 width 1 MD=0 or GE 9 16(7) <Viktig tidningsegenskap> Vad tidningen kostar <Se F.16 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket viktigt 161 2. Ganska viktigt 201 3. Inte särskilt viktigt 138 4. Inte alls viktigt 19 8. Vet ej 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 VIKTIGT: SIDANTAL 16 Loc 1059 width 1 MD=0 or GE 9 16(8) <Viktig tidningsegenskap: Hur många sidor tidningen har <Se F.16 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket viktigt 114 2. Ganska viktigt 263 3. Inte särskilt viktigt 193 4. Inte alls viktigt 23 8. Vet ej 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 VIKTIGT: ANKOMSTTID 16 Loc 1060 width 1 MD=0 or GE 9 16(9) <Viktig tidningsegenskap> När man får den på morgonen <Se F.16 för fullständig frågetext> 308 1. Mycket viktigt 181 2. Ganska viktigt 81 3. Inte särskilt viktigt 69 4. Inte alls viktigt 10 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 VIKTIGT: RADIO/TV-BIL 16 Loc 1061 width 1 MD=0 or GE 9 16(10) <Viktig tidningsegenskap> Att tidningen har en radio-TV bilaga <Se F.16 för fullständig frågetext> 185 1. Mycket viktigt 194 2. Ganska viktigt 159 3. Inte särskilt viktigt 106 4. Inte alls viktigt 4 8. Vet ej 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 VIKTIGT: ANNAT 1 16 Loc 1062 width 1 MD=0 or GE 9 16(11) <Viktig tidningsegenskap> Annat viktigt, 1 <Se F.16 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket viktigt 14 2. Ganska viktigt 0 3. Inte särskilt viktigt 1 4. Inte alls viktigt 0 8. Vet ej 635 0. Frågan ej tillämplig 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 VIKTIGT: ANNAT 1-SPEC 16 Loc 1063 width 65 alphabetic 16(11.1) <Viktig tidningsegenskap> Annat viktigt, 1 - specificering <Se F.16 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 157 VIKTIGT: ANNAT 2 16 Loc 1128 width 1 MD=0 or GE 9 16(12) <Viktig tidningsegenskap> Annat viktigt, 2 <Se F.16 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket viktigt 5 2. Ganska viktigt 0 3. Inte särskilt viktigt 2 4. Inte alls viktigt 0 8. Vet ej 674 0. Frågan ej tillämplig 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 VIKTIGT: ANNAT 2-SPEC 16 Loc 1129 width 50 alphabetic 16(12.1) <Viktig tidningsegenskap> Annat viktigt, 2 - specificering <Se F.16 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 159 VIKTIGT: ANNAT 3 16 Loc 1179 width 1 MD=0 or GE 9 16(13) <Viktig tidningsegenskap: Annat viktigt, 3 <Se F.16 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket viktigt 3 2. Ganska viktigt 0 3. Inte särskilt viktigt 0 4. Inte alls viktigt 0 8. Vet ej 685 0. Frågan ej tillämplig 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 VIKTIGT: ANNAT 3-SPEC 16 Loc 1180 width 50 alphabetic 16(13.1) <Viktig tidningsegenskap> Annat viktigt, 3 - specificering <Se F.16 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 161 NYHETER ARVIDSJAUR 17 Loc 1230 width 1 MD=0 or GE 9 17 När det gäller nyheter om vad som händer, hur viktigt anser Ni personligen att det är att få nyheter från följande geografiska områden? 17(1) Arvidsjaur 41 1. Mycket viktigt 142 2. Ganska viktigt 293 3. Inte särskilt viktigt 91 4. Inte alls viktigt 123 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 NYHETER ARJEPLOG 17 Loc 1231 width 1 MD=0 or GE 9 17(2) <Nyheter från> Arjeplog <Se F.17 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket viktigt 145 2. Ganska viktigt 289 3. Inte särskilt viktigt 94 4. Inte alls viktigt 125 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 NYHETER BODEN 17 Loc 1232 width 1 MD=0 or GE 9 17(3) <Nyheter från> Boden <Se F.17 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket viktigt 308 2. Ganska viktigt 150 3. Inte särskilt viktigt 38 4. Inte alls viktigt 99 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 NYHETER GÄLLIVARE 17 Loc 1233 width 1 MD=0 or GE 9 17(4) <Nyheter från> Gällivare <Se F.17 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket viktigt 231 2. Ganska viktigt 221 3. Inte särskilt viktigt 50 4. Inte alls viktigt 116 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 NYHETER HAPARANDA 17 Loc 1234 width 1 MD=0 or GE 9 17(5) <Nyheter från> Haparanda <Se F.17 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket viktigt 189 2. Ganska viktigt 255 3. Inte särskilt viktigt 74 4. Inte alls viktigt 121 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 NYHETER JOKKMOKK 17 Loc 1235 width 1 MD=0 or GE 9 17(6) <Nyheter från> Jokkmokk <Se F.17 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket viktigt 155 2. Ganska viktigt 284 3. Inte särskilt viktigt 79 4. Inte alls viktigt 123 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 NYHETER KALIX 17 Loc 1236 width 1 MD=0 or GE 9 17(7) <Nyheter från> Kalix <Se F.17 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket viktigt 208 2. Ganska viktigt 233 3. Inte särskilt viktigt 67 4. Inte alls viktigt 118 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 NYHETER KIRUNA 17 Loc 1237 width 1 MD=0 or GE 9 17(8) <Nyheter från> Kiruna <Se F.17 för fullständig frågetext> 245 1. Mycket viktigt 158 2. Ganska viktigt 173 3. Inte särskilt viktigt 36 4. Inte alls viktigt 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 NYHETER LULEÅ 17 Loc 1238 width 1 MD=0 or GE 9 17(9) <Nyheter från> Luleå <Se F.17 för fullständig frågetext> 440 1. Mycket viktigt 149 2. Ganska viktigt 49 3. Inte särskilt viktigt 10 4. Inte alls viktigt 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 NYHETER PAJALA 17 Loc 1239 width 1 MD=0 or GE 9 17(10) <Nyheter från> Pajala <Se F.17 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket viktigt 170 2. Ganska viktigt 245 3. Inte särskilt viktigt 72 4. Inte alls viktigt 116 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 NYHETER PITEÅ 17 Loc 1240 width 1 MD=0 or GE 9 17(11) <Nyheter från> Piteå <Se F.17 för fullständig frågetext> 98 1. Mycket viktigt 261 2. Ganska viktigt 182 3. Inte särskilt viktigt 45 4. Inte alls viktigt 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 NYHETER ÄLVSBYN 17 Loc 1241 width 1 MD=0 or GE 9 17(12) <Nyheter från> Älvsbyn <Se F.17 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket viktigt 202 2. Ganska viktigt 229 3. Inte särskilt viktigt 73 4. Inte alls viktigt 117 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 NYHETER ÖVERTORNEÅ 17 Loc 1242 width 1 MD=0 or GE 9 17(13) <Nyheter från> Övertorneå <Se F.17 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket viktigt 155 2. Ganska viktigt 260 3. Inte särskilt viktigt 93 4. Inte alls viktigt 120 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 NYHETER ÖVERKALIX 17 Loc 1243 width 1 MD=0 or GE 9 17(14) <Nyheter från> Överkalix <Se F.17 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket viktigt 161 2. Ganska viktigt 258 3. Inte särskilt viktigt 91 4. Inte alls viktigt 126 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 NYHETER ÖVRIGA LÄNET 17 Loc 1244 width 1 MD=0 or GE 9 17(15) <Nyheter från> Övriga länet <Se F.17 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket viktigt 263 2. Ganska viktigt 203 3. Inte särskilt viktigt 42 4. Inte alls viktigt 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 NYHETER STOCKHOLM 17 Loc 1245 width 1 MD=0 or GE 9 17(16) <Nyheter från> Stockholm <Se F.17 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket viktigt 266 2. Ganska viktigt 196 3. Inte särskilt viktigt 46 4. Inte alls viktigt 122 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 NYHETER ÖVR SVERIGE 17 Loc 1246 width 1 MD=0 or GE 9 17(17) <Nyheter från> Övriga Sverige <Se F.17 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket viktigt 330 2. Ganska viktigt 155 3. Inte särskilt viktigt 20 4. Inte alls viktigt 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 NYHETER DANMARK 17 Loc 1247 width 1 MD=0 or GE 9 17(18) <Nyheter från> Danmark <Se F.17 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket viktigt 191 2. Ganska viktigt 262 3. Inte särskilt viktigt 93 4. Inte alls viktigt 116 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 NYHETER FINLAND 17 Loc 1248 width 1 MD=0 or GE 9 17(19) <Nyheter från> Finland <Se F.17 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket viktigt 211 2. Ganska viktigt 248 3. Inte särskilt viktigt 74 4. Inte alls viktigt 107 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 NYHETER NORGE 17 Loc 1249 width 1 MD=0 or GE 9 17(20) <Nyheter från> Norge <Se F.17 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket viktigt 208 2. Ganska viktigt 257 3. Inte särskilt viktigt 77 4. Inte alls viktigt 110 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 NYHETER ÖVRIGA EUROPA 17 Loc 1250 width 1 MD=0 or GE 9 17(21) <Nyheter från> Övriga Europa <Se F.17 för fullständig frågetext> 107 1. Mycket viktigt 268 2. Ganska viktigt 189 3. Inte särskilt viktigt 41 4. Inte alls viktigt 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 NYHETER ÖVR UTLANDET 17 Loc 1251 width 1 MD=0 or GE 9 17(22) <Nyheter från> Övriga utlandet <Se F.17 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket viktigt 252 2. Ganska viktigt 200 3. Inte särskilt viktigt 45 4. Inte alls viktigt 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 VIKTIGT: SPORT 18 Loc 1252 width 1 MD=0 or GE 9 18 En tidning innehåller ju många olika sorters innehåll. Hur viktiga anser Ni personligen att nedanstående typer av innehåll är? Markera för varje innehållstyp, hur viktigt Ni anser det vara att Er morgontidning innehåller just detta. 18(1) Allmänna nyheter - Sport 165 1. Mycket viktigt 188 2. Ganska viktigt 187 3. Inte särskilt viktigt 126 4. Inte alls viktigt 2 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 VIKTIGT: FAMILJENYH 18 Loc 1253 width 1 MD=0 or GE 9 18(2) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Allmänna nyheter - Familjenyheter <Se F.18 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket viktigt 305 2. Ganska viktigt 168 3. Inte särskilt viktigt 30 4. Inte alls viktigt 5 8. Vet ej 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 VIKTIGT: INSÄNDARE 18 Loc 1254 width 1 MD=0 or GE 9 18(3) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Allmänna nyheter - Insändare <Se F.18 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket viktigt 292 2. Ganska viktigt 201 3. Inte särskilt viktigt 47 4. Inte alls viktigt 6 8. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 VIKTIGT: INRIKESNYHET 18 Loc 1255 width 1 MD=0 or GE 9 18(4) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Allmänna nyheter - Inrikesnyheter <Se F.18 för fullständig frågetext> 306 1. Mycket viktigt 307 2. Ganska viktigt 50 3. Inte särskilt viktigt 5 4. Inte alls viktigt 2 8. Vet ej 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 VIKTIGT: EKON/HANDEL 18 Loc 1256 width 1 MD=0 or GE 9 18(5) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Allmänna nyheter - Ekonomi/näringslivet <Se F.18 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket viktigt 305 2. Ganska viktigt 149 3. Inte särskilt viktigt 26 4. Inte alls viktigt 2 8. Vet ej 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 VIKTIGT: POL NYHETER 18 Loc 1257 width 1 MD=0 or GE 9 18(6) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Allmänna nyheter - Politiska nyheter <Se F.18 för fullständig frågetext> 182 1. Mycket viktigt 270 2. Ganska viktigt 170 3. Inte särskilt viktigt 37 4. Inte alls viktigt 5 8. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 VIKTIGT: FACKL FRÅGOR 18 Loc 1258 width 1 MD=0 or GE 9 18(7) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Allmänna nyheter - Fackliga frågor <Se F.18 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket viktigt 265 2. Ganska viktigt 222 3. Inte särskilt viktigt 61 4. Inte alls viktigt 8 8. Vet ej 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 VIKTIGT: OLYCKOR 18 Loc 1259 width 1 MD=0 or GE 9 18(8) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Allmänna nyheter - Olyckor och brott <Se F.18 för fullständig frågetext> 181 1. Mycket viktigt 346 2. Ganska viktigt 130 3. Inte särskilt viktigt 16 4. Inte alls viktigt 2 8. Vet ej 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 VIKTIGT: LEDARE 18 Loc 1260 width 1 MD=0 or GE 9 18(9) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Allmänna nyheter - Ledare och kommentarer <Se F.18 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket viktigt 225 2. Ganska viktigt 219 3. Inte särskilt viktigt 80 4. Inte alls viktigt 12 8. Vet ej 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 VIKTIGT: UTRIKESNYH 18 Loc 1261 width 1 MD=0 or GE 9 18(10) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Allmänna nyheter - Utrikesnyheter <Se F.18 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket viktigt 302 2. Ganska viktigt 149 3. Inte särskilt viktigt 33 4. Inte alls viktigt 3 8. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 VIKTIGT: KULTUR 18 Loc 1262 width 1 MD=0 or GE 9 18(11) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Allmänna nyheter - Kulturartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket viktigt 190 2. Ganska viktigt 231 3. Inte särskilt viktigt 143 4. Inte alls viktigt 12 8. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 194 VIKTIGT: SERIESIDA 18 Loc 1263 width 1 MD=0 or GE 9 18(12) Viktigt innehåll i morgontidningen> Allmänna nyheter - Seriesida <Se F.18 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket viktigt 101 2. Ganska viktigt 241 3. Inte särskilt viktigt 219 4. Inte alls viktigt 13 8. Vet ej 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 195 VIKTIGT: TÄVLINGAR 18 Loc 1264 width 1 MD=0 or GE 9 18(13) Viktigt innehåll i morgontidningen> Allmänna nyheter - Tävlingar <Se F.18 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket viktigt 118 2. Ganska viktigt 287 3. Inte särskilt viktigt 203 4. Inte alls viktigt 10 8. Vet ej 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 196 VIKTIGT: RADIO-TV NYH 18 Loc 1265 width 1 MD=0 or GE 9 18(14) <Viktigt innehåll i morgontidning> Allmänna nyheter - Radio- och TV-nyheter <Se F.18 för fullständig frågetext> 202 1. Mycket viktigt 289 2. Ganska viktigt 138 3. Inte särskilt viktigt 35 4. Inte alls viktigt 4 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 VIKTIGT: MILJÖFRÅGOR 18 Loc 1266 width 1 MD=0 or GE 9 18(15) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Allmänna nyheter - Miljöfrågor <Se F.18 för fullständig frågetext> 176 1. Mycket viktigt 346 2. Ganska viktigt 110 3. Inte särskilt viktigt 23 4. Inte alls viktigt 6 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 VIKTIGT: LOK NYHETER 18 Loc 1267 width 1 MD=0 or GE 9 18(16) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Lokala nyheter - Allmänna lokala nyheter <Se F.18 för fullständig frågetext> 470 1. Mycket viktigt 197 2. Ganska viktigt 12 3. Inte särskilt viktigt 3 4. Inte alls viktigt 2 8. Vet ej 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 VIKTIGT: ARBETSMARKN 18 Loc 1268 width 1 MD=0 or GE 9 18(18) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Lokala nyheter - Arbetsmarknaden <Se F.18 för fullständig frågetext> 317 1. Mycket viktigt 268 2. Ganska viktigt 64 3. Inte särskilt viktigt 7 4. Inte alls viktigt 5 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 VIKTIGT: FÖRENINGAR 18 Loc 1269 width 1 MD=0 or GE 9 18(18) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Lokala nyheter - Organisationer och föreningar <Se F.18 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket viktigt 259 2. Ganska viktigt 257 3. Inte särskilt viktigt 52 4. Inte alls viktigt 10 8. Vet ej 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 VIKTIGT: KÄNT FOLK 18 Loc 1270 width 1 MD=0 or GE 9 18(19) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Lokala nyheter - Känt folk på orten <Se F.18 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket viktigt 188 2. Ganska viktigt 272 3. Inte särskilt viktigt 99 4. Inte alls viktigt 8 8. Vet ej 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 VIKTIGT: KOMMUNALPOL 18 Loc 1271 width 1 MD=0 or GE 9 18(20) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Lokala nyheter - Kommunalpolitik <Se F.18 för fullständig frågetext> 208 1. Mycket viktigt 274 2. Ganska viktigt 133 3. Inte särskilt viktigt 37 4. Inte alls viktigt 6 8. Vet ej 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 VIKTIGT: ARBETSPLATS 18 Loc 1272 width 1 MD=0 or GE 9 18(21) <Viktigt morgontidning> Lokala nyheter - Arbetsplatser <Se F.18 för fullständig frågetext> 184 1. Mycket viktigt 305 2. Ganska viktigt 137 3. Inte särskilt viktigt 16 4. Inte alls viktigt 9 8. Vet ej 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 VIKTIGT: SKOLFRÅGOR 18 Loc 1273 width 1 MD=0 or GE 9 18(22) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Lokala nyheter - Skolfrågor <Se F.18 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket viktigt 303 2. Ganska viktigt 138 3. Inte särskilt viktigt 28 4. Inte alls viktigt 9 8. Vet ej 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 VIKTIGT: NÖJESREPORT 18 Loc 1274 width 1 MD=0 or GE 9 18(23) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Lokala nyheter - Nöjesreportage <Se F.18 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket viktigt 234 2. Ganska viktigt 235 3. Inte särskilt viktigt 82 4. Inte alls viktigt 8 8. Vet ej 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 VIKTIGT: NYFÖDDA 18 Loc 1275 width 1 MD=0 or GE 9 18(24) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Lokala nyheter - Bilder på nyfödda <Se F.18 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket viktigt 76 2. Ganska viktigt 223 3. Inte särskilt viktigt 286 4. Inte alls viktigt 16 8. Vet ej 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 VIKTIGT: LOK ANNONSER 18 Loc 1276 width 1 MD=0 or GE 9 18(25) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Annonser - Lokala affärsannonser <Se F.18 för fullständig frågetext> 191 1. Mycket viktigt 274 2. Ganska viktigt 157 3. Inte särskilt viktigt 31 4. Inte alls viktigt 8 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 VIKTIGT: VECKOANNONS 18 Loc 1277 width 1 MD=0 or GE 9 18(26) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Annonser - Veckoannonser från livsmedelsbutiker och varuhus <Se F.18 för fullständig frågetext> 166 1. Mycket viktigt 276 2. Ganska viktigt 159 3. Inte särskilt viktigt 64 4. Inte alls viktigt 7 8. Vet ej 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 VIKTIGT: SMÅANNONSER 18 Loc 1278 width 1 MD=0 or GE 9 18(27) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Annonser - Småannonser <Se F.18 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket viktigt 283 2. Ganska viktigt 215 3. Inte särskilt viktigt 66 4. Inte alls viktigt 9 8. Vet ej 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 VIKTIGT: GRATTISANN 18 Loc 1279 width 1 MD=0 or GE 9 18(28) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Annonser - Grattisannonser <Se F.18 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket viktigt 158 2. Ganska viktigt 252 3. Inte särskilt viktigt 145 4. Inte alls viktigt 17 8. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 HUVUDTIDN: NSD 19 Loc 1280 width 1 MD=9 19 Vilken morgontidning brukar Ni läsa regelbundet? Om Ni läser mer än en, ange här den tidning Ni betraktar som Er huvudtidning. 19(1) Norrländska Socialdemokraten 351 1. Markerat 325 5. Ej markerat 38 9. Uppgift saknas
VAR 212 HUVUDTIDN: NK 19 Loc 1281 width 1 MD=9 19(2) <Huvudtidning> Norrbottens-Kuriren <Se F.19 för fullständig frågetext> 333 1. Markerat 343 5. Ej markerat 38 9. Uppgift saknas
VAR 213 HUVUDTIDN: HAPARANDAB 19 Loc 1282 width 1 MD=9 19(3) <Huvudtidning> Haparandabladet <Se F.19 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 675 5. Ej markerat 38 9. Uppgift saknas
VAR 214 HUVUDTIDN: PITEÅ-TIDN 19 Loc 1283 width 1 MD=9 19(4) <Huvudtidning> Piteå-Tidningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 670 5. Ej markerat 38 9. Uppgift saknas
VAR 215 HUVUDTIDN: ANNAN 19 Loc 1284 width 1 MD=9 19(5) <Huvudtidning> Annan morgontidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 655 5. Ej markerat 38 9. Uppgift saknas
VAR 216 HUVUDTIDN: ANNAN-TIDN 19 Loc 1285 width 3 MD= 0 or GE 999 19(5.1) <Huvudtidning> Annan morgontidning - tidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1 212. Norrländska Socialdemokraten 1 220. Västerbottens Folkblad 1 425. Norra Västerbotten 3 444. Västerbottens Kuriren 4 517. Svenska Dagbladet 11 805. Dagens Nyheter 655 000. Frågan ej tillämplig 38 999. Uppgift saknas
VAR 217 HUVUDTIDN: LÄSER EJ 19 Loc 1288 width 1 MD=9 19(6) <Huvudtidning> Jag läser ingen morgontidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 662 5. Ej markerat 38 9. Uppgift saknas
VAR 218 LÄSER LEDARE 20 Loc 1289 width 1 MD=0 or GE 9 20 Hur mycket brukar Ni normalt läsa av följande regelbundet återkommande innehåll i den lokala morgontidning Ni huvudsakligen läser? 20(1) Ledare 83 1. Allt/i stort sett allt 153 2. Ganska mycket 196 3. Inte särskilt mycket 203 4. Nästan inget 8 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 LÄSER LOKALSIDOR 20 Loc 1290 width 1 MD=0 or GE 9 20(2) <Läser i morgontidningen> Lokalsidor <Se F.20 för fullständig frågetext> 231 1. Allt/i stort sett allt 339 2. Ganska mycket 66 3. Inte särskilt mycket 13 4. Nästan inget 4 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 LÄSER LÄNSNYHETER 20 Loc 1291 width 1 MD=0 or GE 9 20(3) <Läser i morgontidningen> Länsnyheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 227 1. Allt/i stort sett allt 344 2. Ganska mycket 78 3. Inte särskilt mycket 7 4. Nästan inget 3 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 LÄSER INRIKESNYHETER 20 Loc 1292 width 1 MD=0 or GE 9 20(4) <Läser i morgontidningen> Inrikesnyheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 181 1. Allt/i stort sett allt 347 2. Ganska mycket 114 3. Inte särskilt mycket 13 4. Nästan inget 3 8. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 LÄSER UTRIKESNYHETER 20 Loc 1293 width 1 MD=0 or GE 9 20(5) <Läser i morgontidningen> Utrikesnyheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 142 1. Allt/i stort sett allt 264 2. Ganska mycket 196 3. Inte särskilt mycket 43 4. Nästan inget 4 8. Vet ej 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 LÄSER KULTURSIDAN 20 Loc 1294 width 1 MD=0 or GE 9 20(6) <Läser i morgontidningen> Kultursidan <Se F.20 för fullständig frågetext> 54 1. Allt/i stort sett allt 142 2. Ganska mycket 226 3. Inte särskilt mycket 213 4. Nästan inget 8 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 LÄSER INSÄNDARSIDAN 20 Loc 1295 width 1 MD=0 or GE 9 20(7) <Läser i morgontidningen> Insändarsidan <Se F.20 för fullständig frågetext> 105 1. Allt/i stort sett allt 259 2. Ganska mycket 201 3. Inte särskilt mycket 80 4. Nästan inget 6 8. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 LÄSER FAMILJENYHETER 20 Loc 1296 width 1 MD=0 or GE 9 20(8) Läser i morgontidningen> Familjenyheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 155 1. Allt/i stort sett allt 219 2. Ganska mycket 200 3. Inte särskilt mycket 82 4. Nästan inget 6 8. Vet ej 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 LÄSER FAMILJEANNONSER 20 Loc 1297 width 1 MD=0 or GE 9 20(9) <Läser i morgontidningen> Familjeannonser <Se F.20 för fullständig frågetext> 140 1. Allt/i stort sett allt 188 2. Ganska mycket 204 3. Inte särskilt mycket 113 4. Nästan inget 9 8. Vet ej 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 LÄSER NYFÖDDA 20 Loc 1298 width 1 MD=0 or GE 9 20(10) <Läser i morgontidningen> Bilder på nyfödda <Se F.20 för fullständig frågetext> 57 1. Allt/i stort sett allt 73 2. Ganska mycket 179 3. Inte särskilt mycket 271 4. Nästan inget 43 8. Vet ej 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 LÄSER KOMMUNALPOLITIK 20 Loc 1299 width 1 MD=0 or GE 9 20(11) <Läser i morgontidningen> Kommunalpolitik <Se F.20 för fullständig frågetext> 147 1. Allt/i stort sett allt 252 2. Ganska mycket 161 3. Inte särskilt mycket 82 4. Nästan inget 4 8. Vet ej 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 229 LÄSER BÖRSSIDA 20 Loc 1300 width 1 MD=0 or GE 9 20(12) <Läser i morgontidningen> Börssidan/Fondbörsen <Se F.20 för fullständig frågetext> 41 1. Allt/i stort sett allt 105 2. Ganska mycket 185 3. Inte särskilt mycket 296 4. Nästan inget 16 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 LÄSER BARNSIDAN 20 Loc 1301 width 1 MD=0 or GE 9 20(13) <Läser i morgontidningen> Barnsidan <Se F.20 för fullständig frågetext> 34 1. Allt/i stort sett allt 54 2. Ganska mycket 205 3. Inte särskilt mycket 326 4. Nästan inget 16 8. Vet ej 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 LÄSER MATSIDAN 20 Loc 1302 width 1 MD=0 or GE 9 20(14) <Läser i morgontidningen> Matsidan <Se F.20 för fullständig frågetext> 44 1. Allt/i stort sett allt 127 2. Ganska mycket 215 3. Inte särskilt mycket 233 4. Nästan inget 20 8. Vet ej 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 LÄSER EKONOMI 20 Loc 1303 width 1 MD=0 or GE 9 20(15) <Läser i morgontidningen> Ekonomi/näringsliv <Se F.20 för fullständig frågetext> 91 1. Allt/i stort sett allt 224 2. Ganska mycket 205 3. Inte särskilt mycket 112 4. Nästan inget 9 8. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 LÄSER SPORTREFERAT 20 Loc 1304 width 1 MD=0 or GE 9 20(16) <Läser i morgontidningen> Sportsidorna (referat) <Se F.20 för fullständig frågetext> 150 1. Allt/i stort sett allt 169 2. Ganska mycket 137 3. Inte särskilt mycket 191 4. Nästan inget 7 8. Vet ej 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 LÄSER SPORTRESULTAT 20 Loc 1305 width 1 MD=0 or GE 9 20(17) <Läser i morgontidningen:> Sportsidorna (resultattabeller) <Se F.20 för fullständig frågetext> 125 1. Allt/i stort sett allt 149 2. Ganska mycket 138 3. Inte särskilt mycket 224 4. Nästan inget 5 8. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 LÄSER LOK AFFÄRSANN 20 Loc 1306 width 1 MD=0 or GE 9 20(18) <Läser i morgontidningen> Lokala affärsannonser <Se F.20 för fullständig frågetext> 119 1. Allt/i stort sett allt 281 2. Ganska mycket 164 3. Inte särskilt mycket 75 4. Nästan inget 7 8. Vet ej 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 LÄSER SMÅANNONSER 20 Loc 1307 width 1 MD=0 or GE 9 20(19) <Läser i morgontidningen> Småannonser <Se F.20 för fullständig frågetext> 88 1. Allt/i stort sett allt 223 2. Ganska mycket 234 3. Inte särskilt mycket 97 4. Nästan inget 8 8. Vet ej 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 LÄSER RADIO-TV SIDAN 20 Loc 1308 width 1 MD=0 or GE 9 20(20) <Läser i morgontidningen> Radio-TV sidan <Se F.20 för fullständig frågetext> 202 1. Allt/i stort sett allt 271 2. Ganska mycket 145 3. Inte särskilt mycket 44 4. Nästan inget 2 8. Vet ej 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 LÄSER SERIERNA 20 Loc 1309 width 1 MD=0 or GE 9 20(21) <Läser i morgontidningen> Serierna <Se F.20 för fullständig frågetext> 101 1. Allt/i stort sett allt 109 2. Ganska mycket 172 3. Inte särskilt mycket 246 4. Nästan inget 13 8. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 LÄSER POP/ROCKMUSIK 20 Loc 1310 width 1 MD=0 or GE 9 20(22) <Läser i morgontidningen> Pop/rockmusik <Se F.20 för fullständig frågetext> 71 1. Allt/i stort sett allt 99 2. Ganska mycket 128 3. Inte särskilt mycket 316 4. Nästan inget 23 8. Vet ej 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 LÄSER NÖJESREPORTAGE 20 Loc 1311 width 1 MD=0 or GE 9 20(23) <Läser i morgontidningen> Nöjesreportage <Se F.20 för fullständig frågetext> 95 1. Allt/i stort sett allt 166 2. Ganska mycket 193 3. Inte särskilt mycket 175 4. Nästan inget 9 8. Vet ej 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 LÄSER TIPSSERVICE 20 Loc 1312 width 1 MD=0 or GE 9 20(24) <Läser i morgontidningen> Tipsservice/Trav/Lotto <Se F.20 för fullständig frågetext> 81 1. Allt/i stort sett allt 119 2. Ganska mycket 168 3. Inte särskilt mycket 269 4. Nästan inget 12 8. Vet ej 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 LÄSER FÖRENINGSNYTT 20 Loc 1313 width 1 MD=0 or GE 9 20(25) <Läser i morgontidningen> Föreningsnytt <Se F.20 för fullständig frågetext> 22 1. Allt/i stort sett allt 98 2. Ganska mycket 244 3. Inte särskilt mycket 252 4. Nästan inget 16 8. Vet ej 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 LÄSER MOTOR/TRAFIK 20 Loc 1314 width 1 MD=0 or GE 9 20(26) <Läser i morgontidningen> Motor/Trafik <Se F.20 för fullständig frågetext> 70 1. Allt/i stort sett allt 179 2. Ganska mycket 158 3. Inte särskilt mycket 222 4. Nästan inget 12 8. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 LÄSER TÄVLINGAR 20 Loc 1315 width 1 MD=0 or GE 9 20(27) <Läser i morgontidningen> Korsord/Tävlingar <Se F.20 för fullständig frågetext> 75 1. Allt/i stort sett allt 105 2. Ganska mycket 194 3. Inte särskilt mycket 258 4. Nästan inget 13 8. Vet ej 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 LÄSER JAKT/FISKE 20 Loc 1316 width 1 MD=0 or GE 9 20(28) <Läser i morgontidningen> Jakt/Fiske <Se F.20 för fullständig frågetext> 95 1. Allt/i stort sett allt 137 2. Ganska mycket 140 3. Inte särskilt mycket 256 4. Nästan inget 14 8. Vet ej 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 LÄSER DJUR/NATUR 20 Loc 1317 width 1 MD=0 or GE 9 20(29) <Läser i morgontidningen> Djur/natur <Se F.20 för fullständig frågetext> 110 1. Allt/i stort sett allt 210 2. Ganska mycket 171 3. Inte särskilt mycket 139 4. Nästan inget 13 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 LÄSER GRATTISANNONSER 20 Loc 1318 width 1 MD=0 or GE 9 20(30) <Läser i morgontidningen> Grattisannonser <Se F.20 för fullständig frågetext> 76 1. Allt/i stort sett allt 134 2. Ganska mycket 195 3. Inte särskilt mycket 211 4. Nästan inget 27 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 LÄSTID FÖRE KL 07.00 21 Loc 1319 width 1 MD=0 or GE 9 21 Ungefär hur lång tid brukar Ni hinna ägna åt morgontidningen en genomsnittlig vardag? (Ange för de olika tidpunkterna Er ungefärliga lästid.) 21(1) Före klockan 07.00 185 1. 0 minuter 87 2. 1-10 minuter 72 3. 11-20 minuter 52 4. 21-30 minuter 13 5. 31-40 minuter 24 6. Mer än 40 minuter 263 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 LÄSTID KL 07.00-08.00 21 Loc 1320 width 1 MD=0 or GE 9 21(2) <Antal minuter ägnade åt morgontidningen> Klockan 07.00-08.00 <Se F.21 för fullständig frågetext> 179 1. 0 minuter 91 2. 1-10 minuter 59 3. 11-20 minuter 29 4. 21-30 minuter 16 5. 31-40 minuter 9 6. Mer än 40 minuter 313 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 LÄSTID KL 08.00-12.00 21 Loc 1321 width 1 MD=0 or GE 9 21(3) <Antal minuter ägnade åt morgontidningen> Klockan 8.00-12.00 <Se F.21 för fullständig frågetext> 152 1. 0 minuter 82 2. 1-10 minuter 84 3. 11-20 minuter 63 4. 21-30 minuter 10 5. 31-40 minuter 12 6. Mer än 40 minuter 293 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 LÄSTID KL 12.00-17.00 21 Loc 1322 width 1 MD=0 or GE 9 21(4) <Antal minuter ägnade åt morgontidningen> Klockan 12.00-17.00 <Se F.21 för fullständig frågetext> 151 1. 0 minuter 79 2. 1-10 minuter 66 3. 11-20 minuter 35 4. 21-30 minuter 11 5. 31-40 minuter 5 6. Mer än 40 minuter 349 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 LÄSTID KL 17.00-20.00 21 Loc 1323 width 1 MD=0 or GE 9 21(5) <Antal minuter ägnade åt morgontidningen> Klockan 17.00-20.00 <Se F.21 för fullständig frågetext> 80 1. 0 minuter 126 2. 1-10 minuter 104 3. 11-20 minuter 51 4. 21-30 minuter 21 5. 31-40 minuter 14 6. Mer än 40 minuter 300 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 LÄSTID EFTER KL 20.00 21 Loc 1324 width 1 MD=0 or GE 9 21(6) <Antal minuter ägnade åt morgontidningen> Efter klockan 20.00 <Se F.21 för fullständig frågetext> 144 1. 0 minuter 93 2. 1-10 minuter 44 3. 11-20 minuter 38 4. 21-30 minuter 18 5. 31-40 minuter 14 6. Mer än 40 minuter 345 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 NSD INTR REPORTAGE 22 Loc 1325 width 1 MD=0 or GE 9 22 När det gäller de lokala/regionala morgontidningarna Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens-Kuriren skulle vi vilja veta hur Ni bedömer dem för närvarande. Vi har satt upp några omdömen. Ange för vart och ett om Ni anser att det stämmer in på Norrländska Socialdemokraten, Norrbottens-Kuriren eller båda. 22(1.1) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Har intressanta reportage 367 1. Markerat 185 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 NSD AKTUELLA NYHETER 22 Loc 1326 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.2) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Har aktuella nyheter <Se F.22 för fullständig frågetext> 425 1. Markerat 127 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 NSD BRA TRYCKKVALITET 22 Loc 1327 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.3) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Har bra tryckkvalitet <Se F.22 för fullständig frågetext> 387 1. Markerat 165 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 NSD EJ DISTRIB PROBL 22 Loc 1328 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.4) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Har sällan problem med distributionen <Se F.22 för fullständig frågetext> 358 1. Markerat 194 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 NSD BRA FAMILJENYHET 22 Loc 1329 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.5) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Har mycket bra bevakning av familjenyheter <Se F.22 för fullständig frågetext> 288 1. Markerat 264 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 NSD FÖR FÅ ANNONSER 22 Loc 1330 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.6) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Har för få annonser <Se F.22 för fullständig frågetext> 106 1. Markerat 446 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 NSD INTR ANNONSER 22 Loc 1331 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.7) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Har intressanta annonser <Se F.22 för fullständig frågetext> 199 1. Markerat 353 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 NSD BRA SPORTBEVAKN 22 Loc 1332 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.8) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Har bra sportbevakning <Se F.22 för fullständig frågetext> 285 1. Markerat 267 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 NSD LÄTTLÄST 22 Loc 1333 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.9) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Är lättläst <Se F.22 för fullständig frågetext> 404 1. Markerat 148 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 NSD VINKLAR NYHETER 22 Loc 1334 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.10) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Vinklar sina nyhetsartiklar för mycket <Se F.22 för fullständig frågetext> 144 1. Markerat 408 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 NSD INSATTA JOURN 22 Loc 1335 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.11) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Har journalister som alltid är insatta i det de skriver om <Se F.22 för fullständig frågetext> 133 1. Markerat 419 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 NSD BRA FORMAT 22 Loc 1336 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.12) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Har ett bra format <Se F.22 för fullständig frågetext> 385 1. Markerat 167 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 NSD TRÅKIGT NAMN 22 Loc 1337 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.13) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Har ett tråkigt namn på tidningen <Se F.22 för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 430 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 NSD TILLFÖRLITLIG 22 Loc 1338 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.14) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Är nästan alltid tillförlitlig <Se F.22 för fullständig frågetext> 219 1. Markerat 333 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 NSD SLARVIGA ARTIKLAR 22 Loc 1339 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.15) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Har ofta slarvigt skrivna artiklar <Se F.22 för fullständig frågetext> 95 1. Markerat 457 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 NSD BRA UNGDOMSBEVAKN 22 Loc 1340 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.16) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Har bra ungdomsbevakning <Se F.22 för fullständig frågetext> 140 1. Markerat 412 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 NSD BRA NÖJESBEVAKN 22 Loc 1341 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.17) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Har bra nöjesbevakning <Se F.22 för fullständig frågetext> 207 1. Markerat 345 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 NSD TILLFÖRLITLIG 22 Loc 1342 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.18) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Har alltid tillförlitlig nyhetsrapportering <Se F.22 för fullständig frågetext> 198 1. Markerat 354 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 NSD LÄTT ATT HITTA I 22 Loc 1343 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.19) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Är mycket lätt att hitta i <Se F.22 för fullständig frågetext> 320 1. Markerat 232 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 NSD SLARVIG FAKTA 22 Loc 1344 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.20) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Är ofta slarvig med fakta <Se F.22 för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 454 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 NSD BRA SPRÅK 22 Loc 1345 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.21) Norrländska Socialdemokraten: Har ett bra språk <Se F.22 för fullständig frågetext> 251 1. Markerat 301 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 NSD ONÖDIG SENSATION 22 Loc 1346 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.22) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Jagar ofta onödiga sensationer <Se F.22 för fullständig frågetext> 132 1. Markerat 420 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 NSD BRA FÄRGBILDER 22 Loc 1347 width 1 MD=0 or GE 9 22(1.23) Stämmer på Norrländska Socialdemokraten: Har bra färgbilder <Se F.22 för fullständig frågetext> 198 1. Markerat 354 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 NK INTR REPORTAGE 22 Loc 1348 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.1) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Har intressanta reportage <Se F.22 för fullständig frågetext> 338 1. Markerat 174 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 278 NK AKTUELLA NYHETER 22 Loc 1349 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.2) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Har aktuella nyheter <Se F.22 för fullständig frågetext> 408 1. Markerat 104 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 NK BRA TRYCKKVALITET 22 Loc 1350 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.3) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Har bra tryckkvalitet <Se F.22 för fullständig frågetext> 371 1. Markerat 141 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 NK EJ DISTRIB PROBL 22 Loc 1351 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.4) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Har sällan problem med distributionen <Se F.22 för fullständig frågetext> 362 1. Markerat 150 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 NK BRA FAMILJENYHET 22 Loc 1352 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.5) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Har mycket bra bevakning av familjenyheter <Se F.22 för fullständig frågetext> 254 1. Markerat 258 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 NK FÖR FÅ ANNONSER 22 Loc 1353 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.6) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Har för få annonser <Se F.22 för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 440 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 NK INTR ANNONSER 22 Loc 1354 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.7) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Har intressanta annonser <Se F.22 för fullständig frågetext> 200 1. Markerat 312 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 284 NK BRA SPORTBEVAKN 22 Loc 1355 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.8) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Har bra sportbevakning <Se F.22 för fullständig frågetext> 304 1. Markerat 208 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 NK LÄTTLÄST 22 Loc 1356 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.9) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Är lättläst <Se F.22 för fullständig frågetext> 365 1. Markerat 147 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 286 NK VINKLAR NYHETER 22 Loc 1357 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.10) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Vinklar sina nyhetsartiklar för mycket <Se F.22 för fullständig frågetext> 106 1. Markerat 406 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 NK INSATTA JOURN 22 Loc 1358 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.11) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Har journalister som alltid är insatta i det de skriver om <Se F.22 för fullständig frågetext> 151 1. Markerat 361 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 288 NK BRA FORMAT 22 Loc 1359 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.12) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Har ett bra format <Se F.22 för fullständig frågetext> 382 1. Markerat 130 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 289 NK TRÅKIGT NAMN 22 Loc 1360 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.13) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Har ett tråkigt namn på tidningen <Se F.22 för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 452 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 290 NK TILLFÖRLITLIG 22 Loc 1361 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.14) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Är nästan alltid tillförlitlig <Se F.22 för fullständig frågetext> 209 1. Markerat 303 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 291 NK SLARVIGA ARTIKLAR 22 Loc 1362 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.15) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Har ofta slarvigt skrivna artiklar <Se F.22 för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 448 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 292 NK BRA UNGDOMSBEVAKN 22 Loc 1363 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.16) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Har bra ungdomsbevakning <Se F.22 för fullständig frågetext> 100 1. Markerat 412 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 NK BRA NÖJESBEVAKN 22 Loc 1364 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.17) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Har bra nöjesbevakning <Se F.22 för fullständig frågetext> 203 1. Markerat 309 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 NK TILLFÖRLITLIG 22 Loc 1365 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.18) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Har alltid tillförlitlig nyhetsrapportering <Se F.22 för fullständig frågetext> 208 1. Markerat 304 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 NK LÄTT ATT HITTA I 22 Loc 1366 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.19) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Är mycket lätt att hitta i <Se F.22 för fullständig frågetext> 296 1. Markerat 216 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 NK SLARVIG FAKTA 22 Loc 1367 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.20) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Är ofta slarvig med fakta <Se F.22 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 442 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 NK BRA SPRÅK 22 Loc 1368 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.21) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Har ett bra språk <Se F.22 för fullständig frågetext> 235 1. Markerat 277 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 NK ONÖDIG SENSATION 22 Loc 1369 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.22) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Jagar ofta onödiga sensationer <Se F.22 för fullständig frågetext> 108 1. Markerat 404 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 299 NK BRA FÄRGBILDER 22 Loc 1370 width 1 MD=0 or GE 9 22(2.23) Stämmer på Norrbottens-Kuriren: Har bra färgbilder <Se F.22 för fullständig frågetext> 195 1. Markerat 317 5. Ej markerat 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 300 SATSNING LEDARE 23 Loc 1371 width 1 MD=0 or GE 9 23 Vilka av följande saker anser Ni personligen att den lokala morgontidning Ni huvudsakligen läser borde satsa mer eller mindre på? 23(1) Ledare 105 1. Bör satsa mer på 216 5. Bör satsa mindre på 300 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 301 SATSNING LOKALSIDOR 23 Loc 1372 width 1 MD=0 or GE 9 23(2) <Morgontidningens satsning på> Lokalsidor <Se F.23 för fullständig frågetext> 378 1. Bör satsa mer på 35 5. Bör satsa mindre på 208 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 SATSNING LÄNSNYHETER 23 Loc 1373 width 1 MD=0 or GE 9 23(3) <Morgontidningens satsning på> Länsnyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> 358 1. Bör satsa mer på 36 5. Bör satsa mindre på 227 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 SATSNING INRIKESNYHET 23 Loc 1374 width 1 MD=0 or GE 9 23(4) <Morgontidningens satsning på> Inrikesnyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> 297 1. Bör satsa mer på 64 5. Bör satsa mindre på 260 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 304 SATSNING UTRIKESNYHET 23 Loc 1375 width 1 MD=0 or GE 9 23(5) <Morgontidningens satsning på> Utrikesnyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> 196 1. Bör satsa mer på 142 5. Bör satsa mindre på 283 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 305 SATSNING KULTURSIDAN 23 Loc 1376 width 1 MD=0 or GE 9 23(6) <Morgontidningens satsning på> Kultursidan <Se F.23 för fullständig frågetext> 118 1. Bör satsa mer på 233 5. Bör satsa mindre på 270 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 306 SATSNING INSÄNDARSIDA 23 Loc 1377 width 1 MD=0 or GE 9 23(7) <Morgontidningens satsning på> Insändarsidan <Se F.23 för fullständig frågetext> 220 1. Bör satsa mer på 107 5. Bör satsa mindre på 294 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 307 SATSNING FAMILJENYHET 23 Loc 1378 width 1 MD=0 or GE 9 23(8) <Morgontidningens satsning på> Familjenyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> 173 1. Bör satsa mer på 139 5. Bör satsa mindre på 309 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 308 SATSNING FAMANNONS 23 Loc 1379 width 1 MD=0 or GE 9 23(9) <Morgontidningens satsning på> Familjeannonser <Se F.23 för fullständig frågetext> 142 1. Bör satsa mer på 150 5. Bör satsa mindre på 329 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 309 SATSNING NYFÖDDA 23 Loc 1380 width 1 MD=0 or GE 9 23(10) <Morgontidningens satsning på> Bilder på nyfödda <Se F.23 för fullständig frågetext> 105 1. Bör satsa mer på 229 5. Bör satsa mindre på 287 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 310 SATSNING KOMMUNALPOL 23 Loc 1381 width 1 MD=0 or GE 9 23(11) <Morgontidningens satsning på> Kommunalpolitik <Se F.23 för fullständig frågetext> 262 1. Bör satsa mer på 92 5. Bör satsa mindre på 267 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 311 SATSNING BÖRSEN/EKON 23 Loc 1382 width 1 MD=0 or GE 9 23(12) <Morgontidningens satsning på> Börssidan/Ekonomi <Se F.23 för fullständig frågetext> 119 1. Bör satsa mer på 200 5. Bör satsa mindre på 302 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 312 SATSNING BARNSIDAN 23 Loc 1383 width 1 MD=0 or GE 9 23(13) <Morgontidningens satsning på> Barnsidan <Se F.23 för fullständig frågetext> 128 1. Bör satsa mer på 163 5. Bör satsa mindre på 330 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 313 SATSNING MATSIDAN 23 Loc 1384 width 1 MD=0 or GE 9 23(14) <Morgontidningens satsning på> Matsidan <Se F.23 för fullständig frågetext> 170 1. Bör satsa mer på 157 5. Bör satsa mindre på 294 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 314 SATSNING SPORTREFERAT 23 Loc 1385 width 1 MD=0 or GE 9 23(15) <Morgontidningens satsning på> Sportsidor (referat) <Se F.23 för fullständig frågetext> 195 1. Bör satsa mer på 182 5. Bör satsa mindre på 244 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 315 SATSNING SPORTRESULT 23 Loc 1386 width 1 MD=0 or GE 9 23(16) <Morgontidningens satsning på> Sportsidor (resultattabeller) <Se F.23 för fullständig frågetext> 171 1. Bör satsa mer på 185 5. Bör satsa mindre på 265 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 316 SATSNING LOK AFFANNON 23 Loc 1387 width 1 MD=0 or GE 9 23(17) <Morgontidningens satsning på> Lokala affärsannonser <Se F.23 för fullständig frågetext> 207 1. Bör satsa mer på 114 5. Bör satsa mindre på 300 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 317 SATSNING SMÅANNONSER 23 Loc 1388 width 1 MD=0 or GE 9 23(18) <Morgontidningens satsning på> Småannonser <Se F.23 för fullständig frågetext> 182 1. Bör satsa mer på 115 5. Bör satsa mindre på 324 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 318 SATSNING RADIO-TV 23 Loc 1389 width 1 MD=0 or GE 9 23(19) <Morgontidningens satsning på> Radio-TV-sidan <Se F.23 för fullständig frågetext> 198 1. Bör satsa mer på 82 5. Bör satsa mindre på 341 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 319 SATSNING SERIERNA 23 Loc 1390 width 1 MD=0 or GE 9 23(20) <Morgontidningens satsning på> Serierna <Se F.23 för fullständig frågetext> 126 1. Bör satsa mer på 167 5. Bör satsa mindre på 328 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 320 SATSNING POP/ROCK 23 Loc 1391 width 1 MD=0 or GE 9 23(21) <Morgontidningens satsning på> Pop/rockmusik <Se F.23 för fullständig frågetext> 138 1. Bör satsa mer på 193 5. Bör satsa mindre på 290 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 321 SATSNING NÖJE 23 Loc 1392 width 1 MD=0 or GE 9 23(22) <Morgontidningens satsning på> Nöjesreportage <Se F.23 för fullständig frågetext> 201 1. Bör satsa mer på 114 5. Bör satsa mindre på 306 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 322 SATSNING SPEL 23 Loc 1393 width 1 MD=0 or GE 9 23(23) <Morgontidningens satsning på> Tipservice/Trav/Lotto <Se F.23 för fullständig frågetext> 120 1. Bör satsa mer på 175 5. Bör satsa mindre på 326 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 323 SATSNING FÖRENING 23 Loc 1394 width 1 MD=0 or GE 9 23(24) <Morgontidningens satsning på> Föreningsnytt <Se F.23 för fullständig frågetext> 118 1. Bör satsa mer på 173 5. Bör satsa mindre på 330 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 324 SATSNING MOTOR/TRAFIK 23 Loc 1395 width 1 MD=0 or GE 9 23(25) <Morgontidningens satsning på> Motor/Trafik <Se F.23 för fullständig frågetext> 186 1. Bör satsa mer på 154 5. Bör satsa mindre på 281 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 325 SATSNING TÄVLINGAR 23 Loc 1396 width 1 MD=0 or GE 9 23(26) <Morgontidningens satsning på> Korsord/Tävlingar <Se F.23 för fullständig frågetext> 143 1. Bör satsa mer på 169 5. Bör satsa mindre på 309 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 326 SATSNING DJUR/NATUR 23 Loc 1397 width 1 MD=0 or GE 9 23(27) <Morgontidningens satsning på> Djur/natur <Se F.23 för fullständig frågetext> 237 1. Bör satsa mer på 95 5. Bör satsa mindre på 289 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 327 SATSNING FÄRGBILDER 23 Loc 1398 width 1 MD=0 or GE 9 23(28) <Morgontidningens satsning på> Färgbilder <Se F.23 för fullständig frågetext> 246 1. Bör satsa mer på 68 5. Bör satsa mindre på 307 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 328 SATSNING JAKT/FISKE 23 Loc 1399 width 1 MD=0 or GE 9 23(29) <Morgontidningens satsning på> Jakt/Fiske <Se F.23 för fullständig frågetext> 202 1. Bör satsa mer på 136 5. Bör satsa mindre på 282 0. Uppgift saknas på delfrågan 94 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 329 SATSNING KONSUMENT 23 Loc 1400 width 1 MD=0 or GE 9 23(30) <Morgontidningens satsning på> Konsumentfrågor <Se F.23 för fullständig frågetext> 328 1. Bör satsa mer på 61 5. Bör satsa mindre på 231 0. Uppgift saknas på delfrågan 94 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 330 SATSNING LIVÅSKÅDNING 23 Loc 1401 width 1 MD=0 or GE 9 23(31) <Morgontidningens satsning på> Livsåskådningsfrågor <Se F.23 för fullständig frågetext> 180 1. Bör satsa mer på 148 5. Bör satsa mindre på 293 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 331 SATSNING ÖVRIGT 1 23 Loc 1402 width 1 MD=0 or GE 9 23(32) <Morgontidningens satsning på> Övrigt, 1 <Se F.23 för fullständig frågetext> 26 1. Bör satsa mer på 6 2. Bör satsa mindre på 575 8. Inget övrigt angivet 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 332 SATSNING ÖVR 1-SPEC 23 Loc 1403 width 100 alphabetic 23(32.1) <Morgontidningens satsning på> Övrigt, 1 - specificering <Se F.23 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 333 SATSNING ÖVRIGT 2 23 Loc 1503 width 1 MD=0 or GE 9 23(33) <Morgontidningens satsning på> Övrigt, 2 <Se F.23 för fullständig frågetext> 4 1. Bör satsa mer på 4 2. Bör satsa mindre på 611 8. Inget övrigt angivet 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 334 SATSNING ÖVR 2-SPEC 23 Loc 1504 width 60 alphabetic 23(33.1) <Morgontidningens satsning på> Övrigt, 2 - specificering <Se F.23 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 335 NSD-BILAGA: SPORT 24 Loc 1564 width 1 MD=0 or GE 9 24 Till Er som huvudsakligen brukar läsa Norrländska Socialdemokraten: Hur mycket brukar Ni läsa av följande bilagor? 24(1) Sport (måndagar) 108 1. Allt/i stort sett allt 100 2. Ganska mycket 76 3. Inte särskilt mycket 131 4. Nästan inget 10 8. Vet ej 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 275 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 336 NSD-BILAGA: SPEL 24 Loc 1565 width 1 MD=0 or GE 9 24(2) <Läser NSD-bilagor> Spel (tisdagar) <Se F.24 för fullständig frågetext> 33 1. Allt/i stort sett allt 64 2. Ganska mycket 118 3. Inte särskilt mycket 184 4. Nästan inget 15 8. Vet ej 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 275 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 337 NSD-BILAGA: TV 24 Loc 1566 width 1 MD=0 or GE 9 24(3) <Läser NSD-bilagor> TV-bilaga (onsdagar) <Se F.24 för fullständig frågetext> 62 1. Allt/i stort sett allt 125 2. Ganska mycket 132 3. Inte särskilt mycket 88 4. Nästan inget 8 8. Vet ej 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 275 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 338 NSD-BILAGA: MIX 24 Loc 1567 width 1 MD=0 or GE 9 24(4) <Läser NSD-bilagor> Mix (fredagar) <Se F.24 för fullständig frågetext> 63 1. Allt/i stort sett allt 102 2. Ganska mycket 104 3. Inte särskilt mycket 124 4. Nästan inget 14 8. Vet ej 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 275 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 339 NSD-BILAGA: LÖRDAX 24 Loc 1568 width 1 MD=0 or GE 9 24(5) <Läser NSD-bilagor> Lördax <Se F.24 för fullständig frågetext> 71 1. Allt/i stort sett allt 157 2. Ganska mycket 104 3. Inte särskilt mycket 72 4. Nästan inget 15 8. Vet ej 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 275 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 340 M-TIDN: KORR NYHET 25 Loc 1569 width 1 MD=0 or GE 9 25 Massmedierna i Sverige har kommit överens om att följa vissa regler i sin nyhetsbevakning. Nedan finns några av dessa regler uppräknade. Vi vill att Ni för var och en anger om Ni tycker den stämmer för den morgontidning Ni brukar läsa samt radio och TV-nyheterna. 25(1.1) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Ger korrekta nyheter 446 1. Markerat 103 5. Ej markerat 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 341 M-TIDN: BEMÖTANDEN 25 Loc 1570 width 1 MD=0 or GE 9 25(1.2) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Ger plats åt bemötanden <Se F.25 för fullständig frågetext> 324 1. Markerat 225 5. Ej markerat 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 342 M-TIDN: INTEGRITET 25 Loc 1571 width 1 MD=0 or GE 9 25(1.3) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Respekterar den personliga integriteten <Se F.25 för fullständig frågetext> 299 1. Markerat 250 5. Ej markerat 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 343 M-TIDN: BILDER 25 Loc 1572 width 1 MD=0 or GE 9 25(1.4) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Är varsam med bilder <Se F.25 för fullständig frågetext> 283 1. Markerat 266 5. Ej markerat 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 344 M-TIDN: DÖMA OHÖRD 25 Loc 1573 width 1 MD=0 or GE 9 25(1.5) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Dömer ingen ohörd <Se F.25 för fullständig frågetext> 216 1. Markerat 333 5. Ej markerat 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 345 M-TIDN: FÖRS NAMN 25 Loc 1574 width 1 MD=0 or GE 9 25(1.6) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Är försiktig med namn <Se F.25 för fullständig frågetext> 322 1. Markerat 227 5. Ej markerat 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 346 M-TIDN: EGEN SAK 25 Loc 1575 width 1 MD=0 or GE 9 25(1.7) Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Talar inte i egen sak <Se F.25 för fullständig frågetext> 185 1. Markerat 364 5. Ej markerat 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 347 NORDNYTT: KORR NYHET 25 Loc 1576 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.1) Stämmer för Nordnytt: Ger korrekta nyheter <Se F.25 för fullständig frågetext> 435 1. Markerat 61 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 348 NORDNYTT: BEMÖTANDEN 25 Loc 1577 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.2) Stämmer för Nordnytt: Ger plats åt bemötanden <Se F.25 för fullständig frågetext> 182 1. Markerat 314 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 349 NORDNYTT: INTEGRITET 25 Loc 1578 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.3) Stämmer för Nordnytt: Respekterar den personliga integriteten <Se F.25 för fullständig frågetext> 271 1. Markerat 225 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 350 NORDNYTT: BILDER 25 Loc 1579 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.4) Stämmer för Nordnytt: Är varsam med bilder <Se F.25 för fullständig frågetext> 205 1. Markerat 291 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 351 NORDNYTT: DÖMA OHÖRD 25 Loc 1580 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.5) Stämmer för Nordnytt: Dömer ingen ohörd <Se F.25 för fullständig frågetext> 208 1. Markerat 288 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 352 NORDNYTT: FÖRS NAMN 25 Loc 1581 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.6) Stämmer för Nordnytt: Är försiktig med namn <Se F.25 för fullständig frågetext> 288 1. Markerat 208 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 353 NORDNYTT: EGEN SAK 25 Loc 1582 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.7) Stämmer för Nordnytt: Talar inte i egen sak <Se F.25 för fullständig frågetext> 228 1. Markerat 268 5. Ej markerat 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 354 RAD NORRB: KORR NYHET 25 Loc 1583 width 1 MD=0 or GE 9 25(3.1) Stämmer för Radio Norrbotten: Ger korrekta nyheter <Se F.25 för fullständig frågetext> 295 1. Markerat 87 5. Ej markerat 207 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 355 RAD NORRB: BEMÖTANDEN 25 Loc 1584 width 1 MD=0 or GE 9 25(3.2) Stämmer för Radio Norrbotten: Ger plats åt bemötanden <Se F.25 för fullständig frågetext> 153 1. Markerat 229 5. Ej markerat 207 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 356 RAD NORRB: INTEGRITET 25 Loc 1585 width 1 MD=0 or GE 9 25(3.3) Stämmer för Radio Norrbotten: Respekterar den personliga integriteten <Se F.25 för fullständig frågetext> 209 1. Markerat 173 5. Ej markerat 207 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 357 RAD NORRB: BILDER 25 Loc 1586 width 1 MD=0 or GE 9 25(3.4) Stämmer för Radio Norrbotten: Är varsam med bilder <Se F.25 för fullständig frågetext> 124 1. Markerat 258 5. Ej markerat 207 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 358 RAD NORRB: DÖMA OHÖRD 25 Loc 1587 width 1 MD=0 or GE 9 25(3.5) Stämmer för Radio Norrbotten: Dömer ingen ohörd <Se F.25 för fullständig frågetext> 147 1. Markerat 235 5. Ej markerat 207 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 359 RAD NORRB: FÖRS NAMN 25 Loc 1588 width 1 MD=0 or GE 9 25(3.6) Stämmer för Radio Norrbotten: Är försiktig med namn <Se F.25 för fullständig frågetext> 211 1. Markerat 171 5. Ej markerat 207 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 360 RAD NORRB: EGEN SAK 25 Loc 1589 width 1 MD=0 or GE 9 25(3.7) Stämmer för Radio Norrbotten: Talar inte i egen sak <Se F.25 för fullständig frågetext> 156 1. Markerat 226 5. Ej markerat 207 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 361 FEL I NK 26 Loc 1590 width 1 MD=0 or GE 9 26 Anser Ni att det förekommer felaktiga och missvisande uppgifter i massmedierna? (Markera det alternativ som passar bäst för varje medietyp) 26(1) Norrbottens-Kuriren 19 1. Ja, i mycket stor utsträckning 59 2. Ja, i ganska stor utsträckning 282 3. Ja, i mindre utsträckning 66 4. Nej inte alls 186 8. Vet ej 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 362 FEL I NSD 26 Loc 1591 width 1 MD=0 or GE 9 26(2) <Felaktiga uppgifter i> Norrländska Socialdemokraten <Se F.26 för fullständig frågetext> 22 1. Ja, i mycket stor utsträckning 67 2. Ja, i ganska stor utsträckning 276 3. Ja, i mindre utsträckning 67 4. Nej inte alls 180 8. Vet ej 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 363 FEL I NORDNYTT 26 Loc 1592 width 1 MD=0 or GE 9 26(3) <Felaktiga uppgifter i> Nordnytt <Se F.26 för fullständig frågetext> 9 1. Ja, i mycket stor utsträckning 21 2. Ja, i ganska stor utsträckning 244 3. Ja, i mindre utsträckning 170 4. Nej inte alls 163 8. Vet ej 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 364 FEL I RAPPORT 26 Loc 1593 width 1 MD=0 or GE 9 26(4) <Felaktiga uppgifter i> Rapport <Se F.26 för fullständig frågetext> 9 1. Ja, i mycket stor utsträckning 39 2. Ja, i ganska stor utsträckning 254 3. Ja, i mindre utsträckning 141 4. Nej inte alls 168 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 365 FEL I AKTUELLT 26 Loc 1594 width 1 MD=0 or GE 9 26(5) <Felaktiga uppgifter i> Aktuellt <Se F.26 för fullständig frågetext> 9 1. Ja, i mycket stor utsträckning 37 2. Ja, i ganska stor utsträckning 254 3. Ja, i mindre utsträckning 142 4. Nej inte alls 171 8. Vet ej 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 366 FEL I RADIO NORRB 26 Loc 1595 width 1 MD=0 or GE 9 26(6) <Felaktiga uppgifter i> Radio Norrbotten <Se F.26 för fullständig frågetext> 9 1. Ja, i mycket stor utsträckning 21 2. Ja, i ganska stor utsträckning 214 3. Ja, i mindre utsträckning 114 4. Nej inte alls 247 8. Vet ej 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 367 RÄTTELSER NK 27 Loc 1596 width 1 MD=0 or GE 9 27 Om det har förekommit felaktiga uppgifter i en nyhetsartikel eller ett nyhetsinslag. Är det Er uppfattning att man försöker rätta till felaktigheterna eller bryr man sig inte om det? Ange för följande lokala medier i vad mån Ni anser att de försöker rätta till felaktiga uppgifter: 27(1) Norrbottens-Kuriren 152 1. Alltid/nästan alltid 117 2. Ganska ofta 106 3. Någon gång 53 4. Ganska sällan 24 5. Aldrig 160 8. Vet ej 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 49 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 368 RÄTTELSER NSD 27 Loc 1597 width 1 MD=0 or GE 9 27(2) <Rättelser av felaktiga uppgifter i> Norrländska Socialdemokraten <Se F.27 för fullständig frågetext> 129 1. Alltid/nästan alltid 128 2. Ganska ofta 113 3. Någon gång 57 4. Ganska sällan 23 5. Aldrig 171 8. Vet ej 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 49 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 369 RÄTTELSER RADIO NORRB 27 Loc 1598 width 1 MD=0 or GE 9 27(3) <Rättelser av felaktiga uppgifter i> Radio Norrbotten <Se F.27 för fullständig frågetext> 132 1. Alltid/nästan alltid 98 2. Ganska ofta 78 3. Någon gång 33 4. Ganska sällan 19 5. Aldrig 243 8. Vet ej 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 49 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 370 RÄTTELSER NORDNYTT 27 Loc 1599 width 1 MD=0 or GE 9 27(4) <Rättelser av felaktiga uppgifter i> Nordnytt <Se F.27 för fullständig frågetext> 195 1. Alltid/nästan alltid 115 2. Ganska ofta 86 3. Någon gång 41 4. Ganska sällan 15 5. Aldrig 168 8. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 49 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 371 STOLT NORRBOTTNING 28 Loc 1600 width 1 MD=9 TILL SIST NÅGRA FRÅGOR OM ER SJÄLV. NÄR MAN SAMMANSTÄLLER RESULTATET AV SÅDANA HÄR UNDERSÖKNINGAR BRUKAR MAN DELA UPP SVAREN I OLIKA GRUPPER. FÖR ATT KUNNA GÖRA DETTA BEHÖVER VI ERA SVAR PÅ DESSA AVSLUTANDE FRÅGOR. 28 Hur stolt är Ni över att vara Norrbottning? 388 1. Mycket stolt 134 2. Inte speciellt stolt 102 3. Ganska stolt 22 4. Inte alls stolt 51 8. Vet ej 17 9. Uppgift saknas
VAR 372 ÅLDER 29 Loc 1601 width 2 MD=99 29 Hur gammal är Ni? 14. 14 år . . 77. 77 år 1 99. Uppgift saknas Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 2 10 9 15 13 13 15 13 14 13 13 16 7 17 12 11 13 10 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 11 10 10 14 10 14 12 7 12 16 18 15 16 16 17 16 13 12 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 19 15 15 9 9 12 8 14 10 14 12 8 12 9 11 11 7 11 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 77 99 Frek: 9 3 14 5 10 2 3 5 1 1
VAR 373 KÖN 30 Loc 1603 width 1 30 Är Ni? 379 1. Man 335 2. Kvinna
VAR 374 CIVILSTÅND 31 Loc 1604 width 1 MD=9 31 Är Ni? 204 1. Ensamstående 493 2. Sammanboende/gift 17 9. Uppgift saknas
VAR 375 ÄGER/HYR BOSTAD 32 Loc 1605 width 1 MD=9 32 Hur bor Ni för närvarande? 32(1) Äger eller hyr bostad 433 1. Ägd 274 2. Hyrd 7 9. Uppgift saknas
VAR 376 BOSTADSTYP 32 Loc 1606 width 1 MD=9 32(2) Bostadstyp <Se F.32 för fullständig frågetext> 87 1. På lantgård eller i ensamliggande villa på landsbygden 294 2. I villa eller radhus i småhusområde 326 3. I lägenhet i flerfamiljshus 7 9. Uppgift saknas
VAR 377 BOENDETID PÅ ORTEN 33 Loc 1607 width 1 MD=9 33 Hur länge har Ni bott på orten? 573 1. Har bott här mer än 10 år 44 2. Har bott här 6-10 år 72 3. Har bott här 1-5 år 12 4. Har bott här mindre än 1 år 13 9. Uppgift saknas
VAR 378 FLYTTA FRÅN ORTEN 34 Loc 1608 width 1 MD=9 34 Har Ni funderat på att flytta från orten? 63 1. Ja, ofta 302 3. Ja, någon gång 333 5. Nej, aldrig 16 9. Uppgift saknas
VAR 379 UTBILDNING 35 Loc 1609 width 2 MD=99 35 Vilken skolutbildning har Ni? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Ni anser stämma bäst på Er. Om Ni ännu inte avslutat Er utbildning, markera då den typ av skola Ni just nu går i. 129 01. Folkskola 3 02. Enhetsskola 44 03. Grundskola 94 04. Yrkesskola 84 05. Tvåårigt gymnasium 26 06. Fackskola 87 07. Minst treårigt gymnasium 26 08. Flickskola/realexamen 41 09. Folkhögskola 22 10. Studentexamen 141 11. Högskola/universitet 17 99. Uppgift saknas
VAR 380 NUV FAM: ARBETARFAM 36 Loc 1611 width 1 MD=0 or GE 9 36 Om Ni skulle beskriva Er nuvarande familj och den familj Ni växte upp i, vilken av nedanstående kategorier anser Ni då att de tillhör? 36(1.1) Egen familj: Arbetarfamilj 324 1. Markerat 242 5. Ej markerat 129 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 381 NUV FAM: JORDBR FAM 36 Loc 1612 width 1 MD=0 or GE 9 36(1.2) Egen familj: Jordbrukarfamilj <Se F.36 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 548 5. Ej markerat 129 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 382 NUV FAM: TJÄNSTEM FAM 36 Loc 1613 width 1 MD=0 or GE 9 36(1.3) Egen familj: Tjänstemannafamilj <Se F.36 för fullständig frågetext> 162 1. Markerat 404 5. Ej markerat 129 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 383 NUV FAM: AKADEMIKER 36 Loc 1614 width 1 MD=0 or GE 9 36(1.4) Egen familj: Högre tjänstemannafamilj/akademiker <Se F.36 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 517 5. Ej markerat 129 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 384 NUV FAM: FÖRETAGARE 36 Loc 1615 width 1 MD=0 or GE 9 36(1.5) Egen familj: Egen företagare <Se F.36 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 521 5. Ej markerat 129 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 385 UPPVÄXT: ARBETARFAM 36 Loc 1616 width 1 MD=0 or GE 9 36(2.1) Uppväxtfamilj: Arbetarfamilj <Se F.36 för fullständig frågetext> 381 1. Markerat 235 5. Ej markerat 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 386 UPPVÄXT: JORDBR FAM 36 Loc 1617 width 1 MD=0 or GE 9 36(2.2) Uppväxtfamilj: Jordbrukarfamilj <Se F.36 för fullständig frågetext> 100 1. Markerat 516 5. Ej markerat 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 387 UPPVÄXT: TJÄNSTEM FAM 36 Loc 1618 width 1 MD=0 or GE 9 36(2.3) Uppväxtfamilj: Tjänstemannafamilj <Se F.36 för fullständig frågetext> 89 1. Markerat 527 5. Ej markerat 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 388 UPPVÄXT: AKADEMIKER 36 Loc 1619 width 1 MD=0 or GE 9 36(2.4) Uppväxtfamilj: Högre tjänstemannafamilj/akademiker <Se F.36 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 596 5. Ej markerat 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 389 UPPVÄXT: FÖRETAGARE 36 Loc 1620 width 1 MD=0 or GE 9 36(1.5) Uppväxtfamilj: Egen företagare <Se F.36 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 553 5. Ej markerat 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 390 YRKE 37 Loc 1621 width 3 MD=999 37 Vilket yrke har Ni? Om Ni inte förvärvsarbetar för närvarande, ange det yrke Ni senast hade? 1 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 10 014. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 21 015. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 20 016. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 5 017. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 2 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare - sjukgymnast och liknande med egen praktik, innehavare av privat vårdhem, homeopat 8 026. Hälso- och sjukvårdsarbete: "sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 13 027. Hälso- och sjukvårdsarbete: biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 14 028. Hälso- och sjukvårdsarbete: biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 11 032. Pedagogiskt arbete: Innehavare av bilskola 1 034. Pedagogiskt arbete: arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 6 035. Pedagogiskt arbete: ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 27 036. Pedagogiskt arbete: klasslärare och övriga lärare 1 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 1 044. Litterärt och konstnärligt arbete: yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 2 045. Litterärt och konstnärligt arbete: övriga 1 047. Litterärt och konstnärligt arbete: rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete 1 052. Biologiskt arbete: kvalificerat arbete - forskning, rådgivning, vård 1 064. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: Kvalificerat arbete såsom chef för enhet eller avdelning 8 066. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: socialvårdstjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 4 075. Personalmän m fl: personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 4 076. Personalmän m fl: personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 6 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 1 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: övriga med kvalificerat arbete 1 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 3 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 4 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 1 156. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 1 164. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 8 165. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 3 166. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 7 171. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 2 174. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 3 175. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 3 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 4 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 40 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 6 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 3 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 3 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 4 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 19 328. Affärsbiträden m fl: Biträdesarbete i affär 1 333. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: näringsidkare med ambulerande försäljning 1 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 3 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 4 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 2 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 2 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 1 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: manuellt arbete 2 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 3 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 3 448. Skogsarbete: manuellt arbete 21 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 10 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 10 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 2 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 13 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 4 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 1 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 8 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 3 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 1 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 3 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 11 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 1 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 1 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 37 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 10 758. Elektroarbete: manuellt arbete 3 762. Träarbete: företagare med mindre företag 5 768. Träarbete: manuellt arbete 1 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 3 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 1 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 8 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 2 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 5 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 3 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 6 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 3 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 12 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 1 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: Brandman 2 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 7 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 17 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 26 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 3 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 947. Övrigt servicearbete: fotograf 6 948. Övrigt servicearbete: övrigt (manuellt) servicearbete 1 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 3 957. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 6 967. Hemsystrar m fl: hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 1 968. Hemsystrar m fl: hemsamarit, åldringsvårdarinna 5 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 4 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 1 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 4 995. Hemarbetande 7 997. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 119 999. Uppgift saknas
VAR 391 HEL- ELLER DELTIDSARB 38 Loc 1624 width 1 MD=9 38 Hur lång tid omfattar Ert förvärvsarbete? 363 1. Arbetar heltid 57 2. Arbetar mer än halvtid, men inte heltid 22 3. Arbetar ungefär halvtid 12 4. Arbetar mindre än halvtid 184 5. Har inget förvärvsarbete 76 9. Uppgift saknas
VAR 392 SKIFTARBETE 39 Loc 1625 width 1 MD=9 39 Har Ni regelbundet skiftarbete, dvs arbetar Ni på obekväm arbetstid minst en gång i veckan? 124 1. Ja 475 5. Nej 115 9. Uppgift saknas
VAR 393 ARBETSMARKNADSGRUPP 40 Loc 1626 width 1 MD=9 40 Om Ni inte förvärvsarbetar för närvarande, är Ni då? 134 1. Pensionär 9 2. Hemarbetande 84 3. Studerande 36 4. Arbetslös, söker arbete 28 5. Annat alternativ 423 9. Uppgift saknas
VAR 394 ANNAT ALTERNATIV-SPEC 40 Loc 1627 width 50 alphabetic 40(1) Annat alternativ - specificering <Se F.40 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 395 HUSHÅLLETS STORLEK 41 Loc 1677 width 2 MD=99 41(1) Hur många personer ingår i Ert hushåll? Räkna med Er själv! 115 01. 1 person 279 02. 2 personer 123 03. 3 personer 117 04. 4 personer 49 05. 5 personer 12 06. 6 personer 1 07. 7 personer 1 09. 9 personer 17 99. Uppgift saknas
VAR 396 HUSHMEDL UNDER 16 ÅR 41 Loc 1679 width 1 MD=9 41(2) Hur många av dem är under 16 år? 474 0. Ingen 113 1. 1 person 73 2. 2 personer 32 3. 3 personer 3 4. 4 personer 2 5. 5 personer 17 9. Uppgift saknas
VAR 397 SLÄKTINGAR I HEMKOM 42 Loc 1680 width 1 MD=9 42 Har Ni några släktingar i Er hemkommun? 274 1. Ja, de flesta 308 3. Ja, några 116 5. Nej, inga 16 9. Uppgift saknas
VAR 398 HUSHÅLLETS ÅRSINKOMST 43 Loc 1681 width 2 MD=99 43 Var vänlig sätt kryss i den ruta som motsvarar Ert hushålls årsinkomst. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten.) 57 01. Under 90 000 71 02. 91 000 - 120 000 59 03. 121 000 - 150 000 51 04. 151 000 - 180 000 58 05. 181 000 - 210 000 52 06. 211 000 - 240 000 62 07. 241 000 - 270 000 65 08. 271 000 - 300 000 171 09. Över 300 000 68 99. Uppgift saknas
VAR 399 TILLGÅNG TEXT-TV 44 Loc 1683 width 1 MD=9 44 Vilken av följande utrustning har Ni tillgång till i Ert hushåll? 44(1) Text-TV 502 1. Markerat 169 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 400 TILLGÅNG VIDEO 44 Loc 1684 width 1 MD=9 44(2) <Tillgång till> Video <Se F.44 för fullständig frågetext> 449 1. Markerat 222 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 401 TILLGÅNG KABEL-TV 44 Loc 1685 width 1 MD=9 44(3) <Tillgång till> Kabel-TV <Se F.44 för fullständig frågetext> 443 1. Markerat 228 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 402 TILLGÅNG PARABOL 44 Loc 1686 width 1 MD=9 44(4) <Tillgång till> Parabol-antenn <Se F.44 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 644 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 403 TILLGÅNG PERSONDATOR 44 Loc 1687 width 1 MD=9 44(5) <Tillgång till> Persondator <Se F.44 för fullständig frågetext> 90 1. Markerat 581 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 404 TILLGÅNG BÄRBAR TELEF 44 Loc 1688 width 1 MD=9 44(6) <Tillgång till> Bärbar telefon <Se F.44 för fullständig frågetext> 90 1. Markerat 581 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 405 TILLGÅNG HEMDATOR 44 Loc 1689 width 1 MD=9 44(7) <Tillgång till> Hem/Speldator <Se F.44 för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 573 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 406 TILLGÅNG CD-SPELARE 44 Loc 1690 width 1 MD=9 44(8) <Tillgång till> CD-spelare (Compact Disc) <Se F.44 för fullständig frågetext> 243 1. Markerat 428 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 407 TILLGÅNG VIDEOKAMERA 44 Loc 1691 width 1 MD=9 44(9) <Tillgång till> Videokamera <Se F.44 för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 573 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 408 TILLGÅNG TELEFAX 44 Loc 1692 width 1 MD=9 44(10) <Tillgång till> Telefax <Se F.44 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 653 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 409 TILLGÅNG BILTELEFON 44 Loc 1693 width 1 MD=9 44(11) <Tillgång till> Biltelefon <Se F.44 för fullständig frågetext> 124 1. Markerat 547 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 410 MEDL IDROTTSFÖRENING 45 Loc 1694 width 1 MD=9 45 Är Ni medlem i någon förening, och, i så fall, hur aktiv är Ni i den eller de föreningar Ni är med i? 45(1) Idrottsförening 64 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 25 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 140 3. Medlem 458 5. Ej medlem 27 9. Uppgift saknas
VAR 411 MEDL POLITISKT PARTI 45 Loc 1695 width 1 MD=9 45(2) <Medlem> Politiskt parti eller liknande <Se F.45 för fullständig frågetext> 18 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 15 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 42 3. Medlem 612 5. Ej medlem 27 9. Uppgift saknas
VAR 412 MEDL FACKFÖRENING 45 Loc 1696 width 1 MD=9 45(3) <Medlem> Fackförening <Se F.45 för fullständig frågetext> 41 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 56 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 271 3. Medlem 319 5. Ej medlem 27 9. Uppgift saknas
VAR 413 MEDL NYKTERHETSFÖREN 45 Loc 1697 width 1 MD=9 45(4) <Medlem> Nykterhetsförening <Se F.45 för fullständig frågetext> 4 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 4 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 17 3. Medlem 662 5. Ej medlem 27 9. Uppgift saknas
VAR 414 MEDL KRISTET SAMFUND 45 Loc 1698 width 1 MD=9 45(5) <Medlem> Kristet samfund <Se F.45 för fullständig frågetext> 5 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 9 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 12 3. Medlem 661 5. Ej medlem 27 9. Uppgift saknas
VAR 415 MEDL ANNAN FÖRENING 45 Loc 1699 width 1 MD=9 45(6) <Medlem> Annan typ av förening <Se F.45 för fullständig frågetext> 73 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 43 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 91 3. Medlem 480 5. Ej medlem 27 9. Uppgift saknas
VAR 416 EJ MEDLEM I FÖRENING 45 Loc 1700 width 1 MD=9 45(7) <Medlem> Är inte medlem i någon förening <Se F.45 för fullständig frågetext> 108 1. Markerat 579 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 417 INTRESSE POLITIK 46 Loc 1701 width 1 MD=0 or GE 9 46 Hur intresserad är Ni av följande saker? 46(1) Politik 116 1. Mycket intresserad 290 2. Ganska intresserad 209 3. Inte särskilt intresserad 54 4. Inte alls intresserad 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 418 INTRESSE KOM HÄNDELSE 46 Loc 1702 width 1 MD=0 or GE 9 46(2) <Intresse> Det som händer i kommunen <Se F.46 för fullständig frågetext> 276 1. Mycket intresserad 356 2. Ganska intresserad 42 3. Inte särskilt intresserad 8 4. Inte alls intresserad 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 419 INTRESSE IDROTT 46 Loc 1703 width 1 MD=0 or GE 9 46(3) <Intresse> Idrott <Se F.46 för fullständig frågetext> 186 1. Mycket intresserad 206 2. Ganska intresserad 206 3. Inte särskilt intresserad 77 4. Inte alls intresserad 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 420 INTRESSE KULTUR 46 Loc 1704 width 1 MD=0 or GE 9 46(4) <Intresse> Kultur <Se F.46 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket intresserad 206 2. Ganska intresserad 262 3. Inte särskilt intresserad 99 4. Inte alls intresserad 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 421 INTRESSE FRILUFTSLIV 46 Loc 1705 width 1 MD=0 or GE 9 46(5) <Intresse> Friluftsliv <Se F.46 för fullständig frågetext> 231 1. Mycket intresserad 304 2. Ganska intresserad 112 3. Inte särskilt intresserad 18 4. Inte alls intresserad 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 422 INTRESSE NÖJEN 46 Loc 1706 width 1 MD=0 or GE 9 46(6) <Intresse> Nöjen <Se F.46 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket intresserad 255 2. Ganska intresserad 248 3. Inte särskilt intresserad 27 4. Inte alls intresserad 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 423 INTRESSE JAKT/FISKE 46 Loc 1707 width 1 MD=0 or GE 9 46(7) <Intresse> Jakt/fiske <Se F.46 för fullständig frågetext> 169 1. Mycket intresserad 170 2. Ganska intresserad 159 3. Inte särskilt intresserad 166 4. Inte alls intresserad 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 424 BÄSTA PARTI MODERATER 47 Loc 1708 width 1 MD=9 47 Vilket parti tycker Ni i allmänhet bäst om? 47(1) Moderaterna 64 1. Markerat 590 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 425 BÄSTA PARTI MILJÖP 47 Loc 1709 width 1 MD=9 47(2) <Bästa parti> Miljöpartiet de gröna <Se F.47 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 624 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 426 BÄSTA PARTI FOLKPARTI 47 Loc 1710 width 1 MD=9 47(3) <Bästa parti> Folkpartiet <Se F.47 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 621 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 427 BÄSTA PARTI SOCIALDEM 47 Loc 1711 width 1 MD=9 47(4) <Bästa parti> Socialdemokraterna <Se F.47 för fullständig frågetext> 385 1. Markerat 269 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 428 BÄSTA PARTI CENTERN 47 Loc 1712 width 1 MD=9 47(5) <Bästa parti> Centerpartiet <Se F.47 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 625 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 429 BÄSTA PARTI VÄNSTERP 47 Loc 1713 width 1 MD=9 47(6) <Bästa parti> Vänsterpartiet <Se F.47 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 608 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 430 BÄSTA PARTI KRISTDEM 47 Loc 1714 width 1 MD=9 47(7) <Bästa parti> Kds-Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.47 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 638 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 431 BÄSTA PARTI NY DEMOKR 47 Loc 1715 width 1 MD=9 47(8) <Bästa parti> Ny Demokrati <Se F.47 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 631 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 432 BÄSTA PARTI ANNAT 47 Loc 1716 width 1 MD=9 47(10) <Bästa parti> Annat parti <Se F.47 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 643 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 433 BÄSTA PARTI - EJ RÖST 47 Loc 1717 width 1 MD=9 47(11) <Bästa parti> Röstade ej <Se F.47 för fullständig frågetext> 67 1. Markerat 587 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 434 PARTIANHÄNGARE 48 Loc 1718 width 1 MD=9 48 Anser Ni Er vara övertygad anhängare av detta parti? 166 1. Ja, mycket övertygad 261 2. Ja, något övertygad 167 5. Nej 120 9. Uppgift saknas