UTVÄRDERING GENOM UPPFÖLJNING,
              ELEVER FÖDDA 1948
                SSD 0479

              Primärforskare
     Kjell Härnqvist, Sven Erik Reuterberg, Allan Svensson
            Pedagogiska institutionen
             Göteborgs universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i UTVÄRDERING GENOM UPPFÖLJNING, ELEVER FÖDDA
  1948 samlades ursprungligen in av Kjell Härnqvist, pedagogiska
  institutionen, Göteborgs universitet. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Sedan början av 1960-talet har Statistiska centralbyrån i
  samverkan med olika forskningsinstitutioner genomfört
  uppföljningsundersökningar inom skolväsendet. Dessa
  undersökningar har skett inom ramen för IS-projektet
  (Individualstatistikprojektet) vid Göteborgs universitet och
  UGU-projektet (Utvärdering genom uppföljning av elever) vid
  Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, vilka sedan 1990 är
  sammanslagna till ett forskningsprojekt vid Göteborgs
  universitet benämnt "Utvärdering genom uppföljning".

  Uppföljningsundersökningarna är ett led i den centrala
  utvärderingen av skolan och baseras på stora
  riksrepresentativa stickprov från olika årskullar av elever.
  Hittills har sex uppföljningsundersökningar startats.

  1. Första gången en insamling av uppgifter ägde rum var
  vårterminen 1961 och gällde då elever födda den 5, 15 och 25 i
  någon månad 1948. Vid detta insamlingstillfälle befann sig
  merparten av de cirka 12 000 eleverna i årskurs 6. De
  basuppgifter som då införskaffades kompletterades sedan
  årligen med data fram till 1969.

  2. Vårterminen 1966 påbörjades på samma sätt en insamling av
  uppgifter för elever födda den 5, 15 och 25 i någon månad
  1953. Dessa uppgifter för cirka en tiondel av årskullen eller
  drygt 10 500 elever kompletterades årligen fram till 1974.

  3. Den tredje datainsamlingen påbörjades vårterminen 1980.
  Även i detta fall rör det sig om ett riksrepresentativt
  stickprov av elever i trettonårsåldern. Det är dock draget på
  annat sätt. Här handlar det nämligen om ett flerstegsurval,
  där man i första steget gjorde ett stratifierat urval av 29
  kommuner. Inom dessa kommuner gjordes sedan ett slumpmässigt
  urval av skolklasser i årskurs 6. Sammanlagt ingår cirka 9 000
  elever, varav flertalet är födda 1967.

  4. Det fjärde stickprovet är draget efter samma principer som
  det tredje, dock med det undantaget att urvalet nu gäller
  elever i årskurs 3 våren 1982, då den första datainsamlingen
  genomfördes. Nästa större insamling skedde sedan i årskurs 6.
  Även i detta stickprov finns omkring 9000 individer i
  allmänhet födda 1972.

  5. Också det femte stickprovet är draget efter samma principer
  som det tredje. Liksom var fallet med det fjärde stickprovet,
  gjordes den första datainsamlingen i årskurs 3 och nästa
  större datainsamling i årskurs 6. Dessa skedde våren 1987
  respektive 1990. Av ekonomiska skäl var man denna gång tvingad
  att minska samplestorleken, varför antalet elever i detta
  stickprov endast uppgår till cirka 4 500, merparten födda 1977

  6. Under våren 1992 genomförde SCB insamling av basdata för
  ytterligare ett stickprov, ca 10 000 elever i årskurs 3, födda
  huvudsakligen 1982. Dessa elever utgör projektets sjätte
  uppföljningsgrupp.

  De basuppgifter som insamlas vid uppföljningsundersökningarnas
  start är av två slag:

  I. Administrativa uppgifter, som lämnas av skolexpeditionerna,
  gäller sådana data som finns tillgängliga i olika
  förteckningar - bl a uppgifter om skola, klass, klasstorlek,
  studietillval etc.

  II. Enkätuppgifter som insamlas från eleverna och i vissa fall
  från deras målsmän. Här rör det sig bl a om svar på frågor
  angående skolinställning och fritidsintressen samt resultat på
  olika begåvnings- och kunskapsprov. Vad gäller projektets
  sjätte uppföljningsundersökning görs dock den första
  insamlingen av enkätuppgifter inte förrän i årskurs 6.

  De administrativa uppgifterna kompletteras årligen så länge
  som eleverna befinner sig inom det allmänna skolväsendet.
  Enkätuppgifter insamlas såväl under som efter skoltiden, dock
  med längre tidsintervall.

  
           KOHORT 1 - ELEVER FÖDDA 1948

  Första gången en insamling av uppgifter ägde rum var under
  vårterminen 1961 och gällde då elever födda den 5, 15 och 25 i
  någon månad 1948, dvs cirka en tiondel av årsklassen. Enligt
  beräkningar fanns det då insamlingen genomfördes sammanlagt 12
  166 individer i Sverige som var födda på dessa dagar, varav
  majoriteten befann sig i årskurs 6 inom det obligatoriska
  skolväsendet - cirka 2/3 inom folkskolan och 1/3 inom
  försöksskolan (enhetsskolan).

  De s k basuppgifterna som införskaffades 1961 var följande:

  1. Uppgifter om skolgång, t ex skolform, klasstyp,
  klasstruktur, klasskaraktär, årskurs och betyg.

  2. Uppgifter om vissa personliga förhållanden, såsom hemort,
  föräldrarnas yrke och utbildning, antal syskon, avståndet
  mellan hemmet och skolan, avståndet mellan hemmet och närmaste
  gymnasium m m.

  3. Svar på vissa frågor som belyser skolinställning,
  fritidssysselsättningar, intressen samt studie- och
  yrkesplaner. Skolinställningen mäts med formuläret "Skolan"
  bestående av fem skalor och fritidssysselsättningarna
  uppskattas med hjälp av sex skalor.

  4. Resultat på tre begåvningstest, ett verbalt, ett spatialt
  och ett induktivt. Testen benämns "Motsatser", "Plåtvikning"
  och "Talserier", vardera bestående av 40 uppgifter.

  5. Resultat från standardiserade kunskapsprov i ämnena
  läsning, skrivning, matematik och engelska, vilka bjöds till
  samtliga elever i årskurs 6.

  De båda första typerna av uppgifter insamlades av Statistiska
  centralbyrån och finns för 98 procent (11 950) av samtliga
  individer födda på sampledagarna. Övriga uppgifter insamlades
  av Pedagogiska institutionen. Uppgiftstyperna 3 och 4
  föreligger för 87 procent (10562). Uppgifter om
  standardprovsresultat finns för färre individer (9298), men
  innebär ändå att resultat finns för närmare 90 procent av dem
  som genomgått proven, dvs de som befann sig i årskurs 6.

  Så länge som undersökningsgruppen eller delar av gruppen
  befann sig inom det allmänna skolväsendet insamlades vid
  slutet av varje vårtermin årliga uppgifter av Statistiska
  centralbyrån. Dessa uppgifter är av samma karaktär som de
  under punkt 1 ovan och insamlingen pågick t o m läsåret
  1968/69. På grund av att eleverna successivt lämnade skolan
  (vissa elever gick i 7- eller 8-årig folkskola) samt på grund
  av svårigheter att spåra elever inom vissa skolformer minskar
  dock antalet elever med årliga uppgifter förhållandevis
  snabbt, vilket framgår av tabellen.

  Antal individer i den första kohorten för vilka årliga
  uppgifter registrerats läsåren 1960/61 till 1968/69

  Läsår   Antal I % av antalet 1960/61
  1960/61  11 950    100.0
  1961/62  11 071    92.6
  1962/63  9 503    79.5
  1963/64  7 186    60.1
  1964/65  4 788    40.1
  1965/66  4 109    34.4
  1966/67  3 463    29.0
  1967/68  2 028    17.0
  1968/69   329     2.8

  
              UPPGIFTSINSAMLING

  Under våren 1961 hölls förberedande konferenser angående
  individualstatistiken mellan SCB, skolöverstyrelsen (SÖ),
  representanter för statens råd för samhällsforskning samt
  representanter för olika lärar- och föräldraorganisationer.
  Deltagarna i dessa konferenser beslöt att till det
  informationsbrev om individualstatistiken som skulle gå ut
  till alla berörda rektorer foga en rekommendationsskrivelse
  undertecknad av de berörda organisationerna. Denna skrivelse
  utsändes i början av april 1961.

  I mitten av april 1961 sände SCB en begäran till samtliga
  rektorer inom skolväsendet om att de skulle lämna uppgifter om
  antalet elever födda 5, 15 eller 25 i någon månad 1948 som
  fanns inom rektorsområdet (motsvarande). Begäran utsändes till
  1 263 rektorsområden och svar inkom från 1 253. I de
  resterande 10 uppskattades antalet barn.

  I maj sände Pedagogiska institutionen i Göteborg ut de
  material som skulle användas vid testning av eleverna. Detta
  material, som kallas provhäftet, innehöll förutom vissa
  begåvningstest även frågor rörande skolmotivation, intressen
  och planer för framtiden. På provhäftet skulle dessutom anges
  resultaten av standardproven för de elever som genomgått dessa
  under läsåret. Totalt utsändes 12 650 provhäften varav 12 290
  till elever i folkskola och 360 till elever i realskola och
  flickskola. Testningarna ägde rum under tiden 8-27 maj 1961.
  Till Pedagogiska institutionen inkom 10 670 ifyllda provhäften

  I juli 1961 utsände SCB en blankett till skolorna angående de
  elever som ingick i urvalet. Blanketten innehöll två delar, en
  med frågor om skolform, betyg vid läsårets slut osv och en
  andra del med frågor om vissa s k socioekonomiska
  bakgrundsuppgifter. Blanketten ifylldes av skolans personal.
  Det kan antas att skolorna som regel tog kontakt med föräldrar
  och elever för att erhålla uppgift om yrke/utbildning samt
  personnummer. Uppgiftsinsamlingen pågick t o m september
  månad. Totalt inkom 11 974 blanketter. Att SCB erhöll flera
  blanketter än det insända antalet provhäften beror på att SCB
  kunde samla in de efterfrågade uppgifterna under en längre
  tid, medan testningarna endast kunde genomföras under en kort
  tidsperiod.

  De socioekonomiska bakgrundsuppgifter som erhölls genom SCBs
  blankett har tillsammans med de av pedagogiska institutionen i
  Göteborg insamlade uppgifterna behandlats som en enhet benämnd
  bakgrundsuppgifter. Dessa uppgifter har endast insamlats en
  gång som en bakgrund för den senare uppföljningen av elevernas
  skolgång. Den del av SCBs blankett som innehöll uppgifter om
  elevens skolgång läsåret 1960/61 (skolform, årskurs, betyg
  etc) utgör den första s k årsuppgiften.

  
            SCB:S ÅRSVISA INSAMLING

  Vid den inledande uppgiftsinsamlingen 1961 erhölls uppgifter
  för första läsåret rörande elevernas skolgång. Dessa uppgifter
  omfattar personnummer, namn, hemort, skolform, betyg etc.
  Efter den första uppgiftsinsamlingen 1961 har SCB årligen
  samlat in motsvarande uppgifter om varje elevs fortsatta
  skolgång. De läsårsuppgifter som SCB insamlat har vid
  bearbetningen benämnts årspost. En årspost består således av
  de uppgifter om skolform, årskurs, betyg etc som insamlats för
  ett visst läsår. Insamlingen har skett genom att SCB till den
  skola, varifrån uppgift erhållits föregående år, sänt en
  blankett med elevens namn och personnummer samt mottagande
  skolas namn angivet. Man ombads vid skolorna att fylla i
  blanketten och sedan återsända denna till SCB. Om eleven under
  läsåret slutat skolan ombads man på skolan att anteckna till
  vilken skola eleven flyttat, så att SCB i stället kunde skicka
  blanketten till elevens nya skola.

  Insamlingsmetoden fungerade endast delvis, eftersom skolorna,
  när eleven flyttat, inte alltid kunde upplysa om till vilken
  skola eleven flyttat. Skolorna har haft speciellt svårt att
  vid övergång från folkskola, enhetsskola och grundskola till
  realskola/flickskola och till gymnasiala skolformer ange den
  nya skolan. Även vid studieavbrott för t ex förvärvsarbete,
  har det varit svårt att erhålla uppgifter om eventuell senare
  skolgång. För varje år ökade därför antalet elever vars
  eventuellt fortsatta skolgång var okänd.

  I det missiv som medföljt blanketterna för födda 1948
  omnämndes t o m läsåret 1964/65 inte yrkesskola och de
  frivilliga fortsättningsklasserna i folkskolan bland de
  skolformer för vilka SCB varit intresserade att erhålla
  uppgifter om fortsatt skolgång. Detta har medfört att många
  rektorer inte rapporterat om en elev övergått till någon av
  dessa skolformer.

  Vid insamlingen av uppgifter för födda 1948 gjordes 1965/66
  ett försök att komplettera SCBs uppgifter om vilka som gick
  kvar i skolan. SCB vädjade till de rektorer som erhöll
  blanketter från SCB att de med hjälp av skolornas
  elevregister, skulle sända in uppgifter för alla elever födda
  5, 15 eller 25 i någon månad 1948, oberoende av om SCB sänt ut
  blanketter för dessa elever eller ej. Rektorerna ombads att
  även för dessa elever skicka in uppgifter om tidigare skolgång
  då denna var känd. Inga uppgifter finns om det exakta antalet
  elever som på detta sätt återfanns. Enligt en uppgift var
  antalet utskrivna blanketter 1965/66 ca 3 400, vilket antyder
  att SCB för läsåret 1964/65 hade uppgift om att detta antal
  elever fanns kvar i skolan. I det nu föreliggande registret
  finns 4 788 stycken läsårsuppgifter för 1964/65 vilket kan
  tolkas som att denna komplettering medförde att minst 1 400
  elever återfanns. Dessa elever återfanns i första hand inom
  yrkesskolor, tekniska gymnasier och handelsgymnasier.

  
               PUBLIKATIONER

  Ovanstående bakgrundsinformation har hämtats från:

  Statistiska centralbyrån. Individualstatistiken. Skoldata för
  ett urval elever födda 1948 och 1953. Promemoria från SCB, nr
  8, 1976.

  Härnqvist, K., Emanuelsson, I., Reuterberg S-E & Svensson, A.
  Dokumentation av projektet "Utvärdering genom uppföljning".
  Rapport nr 1994:03. Institutionen för pedagogik, Göteborgs
  universitet.

  Ytterligare hundratalet publikationer producerade inom
  projektet finns presenterade i rapport nr 1994:03 från
  pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

  
             SUMMARY IN ENGLISH

  The project comprises a nationally representative sample of
  pupils consisting of those born on the 5th, 15th or 25th of
  any month in 1948. The material covers some 12 000 pupils. The
  collection of the data was commenced when the majority of the
  pupils were in Grade VI (aged about 12), that is to say in
  1960/61.

  The data kept in the register may be said to be of two types:

  A. Background data were collected in the spring of 1961 for
  those born in 1948. On this occasion the Department of
  Pedagogics at the University of Gothenburg collected
  particulars of the results of certain intelligence tests and
  of national standardised school tests, as well as replies to
  questionnaires about the pupils' leisure-time interests,
  future plans, and about the attitude of the pupils and their
  families to school and school work. At the same time the
  National Central Bureau of Statistics (SCB) collected
  particulars on the father's/mother's occupation/education, the
  number of their brothers and sisters and the distance
  travelled by them between home and school.

  B. Annual data ("school-year data") on the pupils' later
  schooling have been collected since 1960/61 by the SCB, up to
  the end of 1968/69. These data relate to place of residence,
  type of school system, grade, terminal marks, and certain
  optional subjects.

  This collection of annual data related to pupils at public
  elementary schools, experimental schools, comprehensive
  schools, intermediate schools, girls' schools, continuation
  schools, vocational schools and upper secondary schools or
  corresponding schools (i.e. the general upper secondary
  schools according to the 1954 curriculum, technical and
  commercial upper secondary schools, upper secondary schools
  according to the 1965 curriculum, and integrated upper
  secondary schools).

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 26  (2)UMGÅS MED SKOLKAMR.12 (3)LOC 53 WIDTH 1
                           (4)MD=9

   (6) FR:12 Hur ofta är du tillsammans med någon eller några
  av dina skolkamrater på fritiden?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     4368 1.  Varje dag
     4156 2.  Några gånger i veckan
      635 3.  En gång i veckan
     1179 4.  Är sällan tillsammans med dem
      192 5.  Är aldrig tillsammans med dem

     1420 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0479 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Födelsemånad 6 Kön 7 Standardprov läsning 8 Standardprov skrivning 9 Standardprov räkning 10 Standardprov engelska 11 Resultat verbalt test 12 Resultat spatialt test 13 Resultat induktivt test 14 Testresultat summa 15 Läsning av böcker på fritiden 16 Läsning av serietidningar 17 Läsning av dagstidningar 18 TV-tittande 19 Biobesök 20 Radiolyssnande 21 Utövar lagidrott 22 Utövar annan idrott 23 Tittar på idrott 24 Spelar musikinstrument 25 Möten i klubb eller förening 26 Umgänge med skolkamrater på fritiden 27 Planer för nästa läsår 28 Föräldrarnas inställning till val av klass 29 Magisterns inställning till val av klass 30 Egen inställning till val av klass 31 Antal år ytterligare i skolan 32 Planerar ta studentexamen 33 Föräldrarnas inställning till yrkesval 34 Kamrater med samma yrkesval 35 Friluftsbetonade sysselsättningar 36 Verbala sysselsättningar 37 Tekniska sysselsättningar 38 Husliga sysselsättningar 39 Sociala sysselsättningar 40 Handelsbetonade sysselsättningar 41 Elevens föräldrakontakter 42 Föräldrarnas inställning till högre studier 43 Elevens skolanpassning 44 Elevens intresse för skolarbetet 45 Elevens kamratkontakter 46 Yrkesval i årskurs 6 47 Inskrivningsår 48 Faderns hemort 49 Faderns hemlän 50 Faderns yrke 51 Fader avliden före 1961 52 Faders utbildning 53 Moderns födelseår 54 Moderns hemort 55 Moderns hemlän 56 Moderns yrke 57 Modern avliden före 1961 58 Moders utbildning 59 Nummer av syskon 60 Antal syskon 61 Läsåret 1960/1961: Hemort 62 Läsåret 1960/1961: Hemlän 63 Läsåret 1960/1961: Skolform 64 Läsåret 1960/1961: Klasstyp 65 Läsåret 1960/1961: Klasskaraktär 66 Läsåret 1960/1961: Årskurs 67 Läsåret 1960/1961: Betygsform 68 Läsåret 1960/1961: Betyg i svenska 69 Läsåret 1960/1961: Betyg i engelska 70 Läsåret 1960/1961: Betyg i tyska 71 Läsåret 1960/1961: Betyg i franska 72 Läsåret 1960/1961: Betyg i matematik 73 Läsåret 1960/1961: Betyg i fysik 74 Läsåret 1960/1961: Betyg i latin 75 Läsåret 1960/1961: Betygssumma läroämnen 76 Läsåret 1960/1961: Antal läroämnen 77 Läsåret 1960/1961: Betygssumma övriga ämnen 78 Läsåret 1960/1961: Antal övriga ämnen 79 Läsåret 1960/1961: Resväg bostad-skola 80 Läsåret 1960/1961: Resväg bostad-realskola 81 Läsåret 1960/1961: Resväg bostad-gymnasium 82 Läsåret 1960/1961: Flyttat till nästa årskurs 83 Läsåret 1961/1962: Hemort 84 Läsåret 1961/1962: Hemlän 85 Läsåret 1961/1962: Skolform 86 Läsåret 1961/1962: Klasstyp 87 Läsåret 1961/1962: Klasskaraktär 88 Läsåret 1961/1962: Årskurs 89 Läsåret 1961/1962: Betygsform 90 Läsåret 1961/1962: Betyg i svenska 91 Läsåret 1961/1962: Betyg i engelska 92 Läsåret 1961/1962: Betyg i tyska 93 Läsåret 1961/1962: Betyg i franska 94 Läsåret 1961/1962: Betyg i matematik 95 Läsåret 1961/1962: Betyg i fysik 96 Läsåret 1961/1962: Betyg i latin 97 Läsåret 1961/1962: Betygssumma läroämnen 98 Läsåret 1961/1962: Antal läroämnen 99 Läsåret 1961/1962: Betygssumma övriga ämnen 100 Läsåret 1961/1962: Antal övriga ämnen 101 Läsåret 1961/1962: Resväg bostad-skola 102 Läsåret 1961/1962: Resväg bostad-gymnasium 103 Läsåret 1961/1962: Flyttat till nästa årskurs 104 Läsåret 1962/1963: Hemort 105 Läsåret 1962/1963: Hemlän 106 Läsåret 1962/1963: Skolform 107 Läsåret 1962/1963: Klasstyp 108 Läsåret 1962/1963: Klasskaraktär 109 Läsåret 1962/1963: Årskurs 110 Läsåret 1962/1963: Betygsform 111 Läsåret 1962/1963: Betyg i svenska 112 Läsåret 1962/1963: Betyg i engelska 113 Läsåret 1962/1963: Betyg i tyska 114 Läsåret 1962/1963: Betyg i franska 115 Läsåret 1962/1963: Betyg i matematik 116 Läsåret 1962/1963: Betyg i fysik 117 Läsåret 1962/1963: Betyg i latin 118 Läsåret 1962/1963: Betygssumma läroämnen 119 Läsåret 1962/1963: Antal läroämnen 120 Läsåret 1962/1963: Betygssumma övriga ämnen 121 Läsåret 1962/1963: Antal övriga ämnen 122 Läsåret 1962/1963: Medelbetyg 123 Läsåret 1962/1963: Flyttat till nästa årskurs 124 Läsåret 1963/1964: Hemort 125 Läsåret 1963/1964: Hemlän 126 Läsåret 1963/1964: Skolform 127 Läsåret 1963/1964: Klasstyp 128 Läsåret 1963/1964: Klasskaraktär 129 Läsåret 1963/1964: Årskurs 130 Läsåret 1963/1964: Betygsform 131 Läsåret 1963/1964: Betyg i svenska 132 Läsåret 1963/1964: Betyg i engelska 133 Läsåret 1963/1964: Betyg i tyska 134 Läsåret 1963/1964: Betyg i franska 135 Läsåret 1963/1964: Betyg i matematik 136 Läsåret 1963/1964: Betyg i fysik 137 Läsåret 1963/1964: Betyg i latin 138 Läsåret 1963/1964: Betygssumma läroämnen 139 Läsåret 1963/1964: Antal läroämnen 140 Läsåret 1963/1964: Betygssumma övriga ämnen 141 Läsåret 1963/1964: Antal övriga ämnen 142 Läsåret 1963/1964: Medelbetyg 143 Läsåret 1963/1964: Flyttat till nästa årskurs 144 Läsåret 1964/1965: Hemort 145 Läsåret 1964/1965: Hemlän 146 Läsåret 1964/1965: Skolform 147 Läsåret 1964/1965: Klasstyp 148 Läsåret 1964/1965: Klasskaraktär 149 Läsåret 1964/1965: Årskurs 150 Läsåret 1964/1965: Betygsform 151 Läsåret 1964/1965: Betyg i svenska 152 Läsåret 1964/1965: Betyg i engelska 153 Läsåret 1964/1965: Betyg i tyska 154 Läsåret 1964/1965: Betyg i franska 155 Läsåret 1964/1965: Betyg i matematik 156 Läsåret 1964/1965: Betyg i fysik 157 Läsåret 1964/1965: Betyg i latin 158 Läsåret 1964/1965: Betygssumma läroämnen 159 Läsåret 1964/1965: Antal läroämnen 160 Läsåret 1964/1965: Betygssumma övriga ämnen 161 Läsåret 1964/1965: Antal övriga ämnen 162 Läsåret 1964/1965: Medelbetyg 163 Läsåret 1964/1965: Flyttat till nästa årskurs 164 Läsåret 1965/1966: Hemort 165 Läsåret 1965/1966: Hemlän 166 Läsåret 1965/1966: Skolform 167 Läsåret 1965/1966: Klasskaraktär 168 Läsåret 1965/1966: Årskurs 169 Läsåret 1965/1966: Betygsform 170 Läsåret 1965/1966: Betyg i svenska 171 Läsåret 1965/1966: Betyg i engelska 172 Läsåret 1965/1966: Betyg i tyska 173 Läsåret 1965/1966: Betyg i franska 174 Läsåret 1965/1966: Betyg i matematik 175 Läsåret 1965/1966: Betyg i fysik 176 Läsåret 1965/1966: Betyg i latin 177 Läsåret 1965/1966: Betygssumma läroämnen 178 Läsåret 1965/1966: Antal läroämnen 179 Läsåret 1965/1966: Betygssumma övriga ämnen 180 Läsåret 1965/1966: Antal övriga ämnen 181 Läsåret 1965/1966: Medelbetyg 182 Läsåret 1965/1966: Flyttat till nästa årskurs 183 Läsåret 1966/1967: Hemort 184 Läsåret 1966/1967: Hemlän 185 Läsåret 1966/1967: Skolform 186 Läsåret 1966/1967: Årskurs 187 Läsåret 1966/1967: Betygsform 188 Läsåret 1966/1967: Betyg i svenska 189 Läsåret 1966/1967: Betyg i engelska 190 Läsåret 1966/1967: Betyg i tyska 191 Läsåret 1966/1967: Betyg i franska 192 Läsåret 1966/1967: Betyg i matematik 193 Läsåret 1966/1967: Betyg i fysik 194 Läsåret 1966/1967: Betyg i latin 195 Läsåret 1966/1967: Betygssumma läroämnen 196 Läsåret 1966/1967: Antal läroämnen 197 Läsåret 1966/1967: Betygssumma övriga ämnen 198 Läsåret 1966/1967: Antal övriga ämnen 199 Läsåret 1966/1967: Medelbetyg 200 Läsåret 1966/1967: Flyttat till nästa årskurs 201 Läsåret 1967/1968: Hemort 202 Läsåret 1967/1968: Hemlän 203 Läsåret 1967/1968: Skolform 204 Läsåret 1967/1968: Klasskaraktär 205 Läsåret 1967/1968: Årskurs 206 Läsåret 1967/1968: Betygsform 207 Läsåret 1967/1968: Betyg i svenska 208 Läsåret 1967/1968: Betyg i engelska 209 Läsåret 1967/1968: Betyg i tyska 210 Läsåret 1967/1968: Betyg i franska 211 Läsåret 1967/1968: Betyg i matematik 212 Läsåret 1967/1968: Betyg i fysik 213 Läsåret 1967/1968: Betyg i latin 214 Läsåret 1967/1968: Betygssumma läroämnen 215 Läsåret 1967/1968: Antal läroämnen 216 Läsåret 1967/1968: Betygssumma övriga ämnen 217 Läsåret 1967/1968: Antal övriga ämnen 218 Läsåret 1967/1968: Medelbetyg 219 Läsåret 1967/1968: Flyttat till nästa årskurs 220 Läsåret 1968/1969: Hemort 221 Läsåret 1968/1969: Hemlän 222 Läsåret 1968/1969: Skolform 223 Läsåret 1968/1969: Årskurs 224 Läsåret 1968/1969: Betygsform 225 Läsåret 1968/1969: Betyg i svenska 226 Läsåret 1968/1969: Betyg i engelska 227 Läsåret 1968/1969: Betyg i tyska 228 Läsåret 1968/1969: Betyg i franska 229 Läsåret 1968/1969: Betyg i matematik 230 Läsåret 1968/1969: Betyg i fysik 231 Läsåret 1968/1969: Betyg i latin 232 Läsåret 1968/1969: Betygssumma läroämnen 233 Läsåret 1968/1969: Antal läroämnen 234 Läsåret 1968/1969: Betygssumma övriga ämnen 235 Läsåret 1968/1969: Antal övriga ämnen

VAR 1 SSD STUDY NR 0479              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0479


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Mars 1995
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 FÖDELSEMÅNAD Loc 14 width 2 Födelsemånad 958 01. Januari 1014 02. Februari 1103 03. Mars 1132 04. April 1104 05. Maj 1036 06. Juni 948 07. Juli 931 08. Augusti 968 09. September 936 10. Oktober 925 11. November 895 12. December
VAR 6 KÖN Loc 16 width 1 Kön 6121 1. Man 5829 2. Kvinna
VAR 7 STANDARDPROV LÄSNING Loc 17 width 3 1 decimal places MD=999 STANDARDPROV Uppgifter om resultatet på de för hela Sverige gemensamma kunskapsproven ("standardprov") som i detta fall gavs i åk 6 vårterminen 1961 i ämnena läsning, skrivning, matematik och engelska. För elever som vt 1961 inte gick i åk 6 saknas uppgifter om standardprov, eftersom inga uppgifter insamlats för dem som tidigare eller senare år genomgick standardprov i åk 6. För elever i specialklass och för de elever som vt 1961 gick i realskola och flickskola saknas uppgift om standardprov, eftersom standardprov ej gavs i dessa klasser respektive skolformer. Standardprov läsning 2653 999. Uppgift saknas Valid-n=9297 Min=8.5 Max=60.5 Mean=37.3 St.Dev=7.3
VAR 8 STANDARDPROV SKRIVNING Loc 20 width 3 1 decimal places MD=9999 Standardprov skrivning För ytterligare information se variabel 7 2656 999. Uppgift saknas Valid-n=9294 Min=16.5 Max=88 Mean=52.0 St.Dev=10.0
VAR 9 STANDARDPROV RÄKNING Loc 23 width 3 1 decimal places MD=9999 Standardprov räkning För ytterligare information se variabel 7 2659 999. Uppgift saknas Valid-n=9291 Min=12 Max=69 Mean=40.9 St.Dev=9.4
VAR 10 STANDARDPROV ENGELSKA Loc 26 width 3 1 decimal places MD=9999 Standardprov engelska För ytterligare information se variabel 7 3174 999. Uppgift saknas Valid-n=8776 Min=1 Max=9.9 Mean=5.5 St.Dev=1.8
VAR 11 RESULTAT VERBALT TEST Loc 29 width 2 MD=99 TESTRESULTAT Resultaten av tre olika s k begåvningstest, nämligen ett verbalt, ett spatialt och ett induktivt test. Testen var speciellt konstruerade för individualstatistiken. De har senare använts även i andra sammanhang vid pedagogiska institutionen i Göteborg. Det verbala testet bestod av ett motsatsprov, dvs eleven skulle här ange motsatsen till ett givet ord bland fyra alternativ. Testet bestod av 40 uppgifter och ett poäng gavs för varje rätt svar. Testtiden var 10 minuter. Exempel: öde / tom, bebodd, rörlig, livlig. 00. Inget rätt . . 40. Alla rätt 1390 99. Uppgift saknas Valid-n=10560 Min=0 Max=40 Mean=22.3 St.Dev=7.0
VAR 12 RESULTAT SPATIALT TEST Loc 31 width 2 MD=99 Det spatiala testet bestod av uppritade plana figurer, vilka eleven skulle tänka sig "ihopvikta" och för varje plan figur ange vilken tredimensionell figur som svarade mot de ihopvikta. Testet bestod av 40 figurer och en poäng gavs för varje rätt svar. Testtiden var 15 minuter. 00. Inget rätt . . 40. Alla rätt 1390 99. Uppgift saknas Valid-n=10560 Min=0 Max=40 Mean=21.1 St.Dev=7.2
VAR 13 RESULTAT INDUKTIVT TEST Loc 33 width 2 MD=99 Det induktiva testet bestod av talserier där man utelämnat de två sista talen i serien. Genom att komplettera serien skulle eleven visa att han har förstått dess uppbyggnad. Testet bestod av 40 uppgifter och en poäng gavs för varje rätt svar. Testtiden var 18 minuter. Exempel: 2 4 6 8 10 12 - - 00. Inget rätt . . 40. Alla rätt 1391 99. Uppgift saknas Valid-n=10559 Min=0 Max=40 Mean=19.3 St.Dev=8.0
VAR 14 TESTRESULTAT SUMMA Loc 35 width 3 MD=999 Testresultat summa (motsatser, plåtvikning och talserier) För ytterligare information se variabel 11 000. Inget rätt . . 120. Alla rätt 1390 999. Uppgift saknas Valid-n=10560 Min=3 Max=115 Mean=62.7 St.Dev=18.1
VAR 15 LÄSNING AV BÖCKER 1 Loc 38 width 1 MD=9 FRITIDSINTRESSEN Eleven fick svara på tolv frågor om sina fritidsintressen. Frågorna var av typen "Hur ofta går du på bio", "Hur ofta läser du serietidningar" etc. Till varje fråga fanns fasta svarsalternativ. FR:1 Hur många böcker läser du på din fritid? 2794 1. Mer än 1 bok i veckan 3072 2. En bok i veckan 1837 3. Mindre än en bok i veckan 2644 4. Läser sällan böcker 197 5. Läser aldrig böcker 1406 9. Uppgift saknas
VAR 16 LÄSNING AV SERIER 2 Loc 39 width 1 MD=9 FR:2 Hur många serietidningar (Kalle Anka, Vilda Västern och liknande) läser du? 3541 1. Flera serietidningar i veckan 2544 2. En serietidning i veckan 1028 3. Mindre än en serietidning i veckan 3068 4. Läser sällan serietidningar 362 5. Läser aldrig serietidningar 1407 9. Uppgift saknas
VAR 17 LÄSNING AV DAGSTIDNING 3 Loc 40 width 1 MD=9 FR:3 Hur ofta brukar du läsa dagstidningar? 7966 1. Varje dag 1909 2. Ett par dagar i veckan 167 3. En gång i veckan 417 4. Läser sällan dagstidningar 79 5. Läser aldrig dagstidningar 1412 9. Uppgift saknas
VAR 18 TV-TITTANDE 4 Loc 41 width 1 MD=9 FR:4 Hur ofta ser du på TV? 4413 1. Alla dagar det finns program 4026 2. Ett par gånger i veckan 516 3. En gång i veckan 1166 4. Ser sällan på TV 385 5. Ser aldrig på TV 1444 9. Uppgift saknas
VAR 19 BIOBESÖK 5 Loc 42 width 1 MD=9 FR:5 Hur ofta går du på bio? 92 1. Mer än en gång i veckan 977 2. En gång i veckan 2285 3. Mindre än en gång i veckan 6337 4. Går sällan på bio 844 5. Går aldrig på bio 1415 9. Uppgift saknas
VAR 20 RADIOLYSSNANDE 6 Loc 43 width 1 MD=9 FR:6 Hur ofta lyssnar du på radio? 7045 1. Varje dag 2730 2. Några gånger i veckan 179 3. En gång i veckan 542 4. Lyssnar sällan på radio 40 5. Lyssnar aldrig på radio 1414 9. Uppgift saknas
VAR 21 UTÖVAR LAGIDROTT 7 Loc 44 width 1 MD=9 FR:7 Hur ofta deltar du på din fritid i sådana lagidrotter som korgboll, handboll, fotboll, bandy eller liknande? 3740 1. Mer än en gång i veckan 1328 2. En gång i veckan 831 3. Mindre än en gång i veckan 2514 4. Deltar sällan i lagidrotter 2111 5. Deltar aldrig i lagidrotter 1426 9. Uppgift saknas
VAR 22 UTÖVAR ANNAN IDROTT 8 Loc 45 width 1 MD=9 FR:8 Hur ofta sysslar du på din fritid med sådana saker som friidrott, simning, skidlöpning eller liknande? 4228 1. Mer än en gång i veckan 1996 2. En gång i veckan 1751 3. Mindre än en gång i veckan 2135 4. Sysslar sällan med sådant 405 5. Sysslar aldrig med sådant 1435 9. Uppgift saknas
VAR 23 TITTAR PÅ IDROTT 9 Loc 46 width 1 MD=9 FR:9 Hur ofta går du på din fritid på sådana saker som fotbollsmatcher, friidrottstävlingar och liknande? 703 1. Mer än en gång i veckan 1811 2. En gång i veckan 2193 3. Mindre än en gång i veckan 4432 4. Går sällan på sådana saker 1381 5. Går aldrig på sådana saker 1430 9. Uppgift saknas
VAR 24 SPELAR INSTRUMENT 10 Loc 47 width 1 MD=9 FR:10 Hur ofta spelar du något musikinstrument, som t. ex. fiol, piano eller dragspel? 2032 1. Mer än en gång i veckan 912 2. En gång i veckan 402 3. Mindre än en gång i veckan 1664 4. Spelar sällan 5507 5. Spelar aldrig 1433 9. Uppgift saknas
VAR 25 FÖRENINGSMÖTEN 11 Loc 48 width 1 MD=9 FR:11 Hur ofta går du på möten i någon klubb eller förening? 701 1. Mer än en gång i veckan 2752 2. En gång i veckan 955 3. Mindre än en gång i veckan 2376 4. Går sällan på möten 3734 5. Går aldrig på möten 1432 9. Uppgift saknas
VAR 26 UMGÅS MED SKOLKAMR. 12 Loc 49 width 1 MD=9 FR:12 Hur ofta är du tillsammans med någon eller några av dina skolkamrater på fritiden? 4368 1. Varje dag 4156 2. Några gånger i veckan 635 3. En gång i veckan 1179 4. Är sällan tillsammans med dem 192 5. Är aldrig tillsammans med dem 1420 9. Uppgift saknas
VAR 27 PLAN FORTSÄTTA I KLASS 1 Loc 50 width 1 MD=9 PLANER Åtta frågor ställdes om elevens studie- och yrkesplaner. Sex frågor rörde elevens fortsatta skolgång och två rörde yrkesplaner. Svaren gavs genom fasta svarsalternativ. PL:1 När detta läsår är slut, vilken klass ämnar du då gå till? 3416 1. Klass 7 i folkskola 2066 2. Klass 7 i enhetsskola och skall välja tyska 1157 3. Klass 7 i enhetsskola och skall inte välja tyska 2935 4. Klass 1 i realskola eller flickskola 826 5. Någon annan klass 1550 9. Uppgift saknas
VAR 28 FÖRÄLDRARS INSTÄLLNING 2 Loc 51 width 1 MD=9 PL:2 Anser dina föräldrar, att du skall gå till denna klass? 8973 1. Ja 145 5. Nej 1338 8. Vet inte 1494 9. Uppgift saknas
VAR 29 MAGISTERS INSTÄLLNING 3 Loc 52 width 1 MD=9 PL:3 Tror du din magister tycker, att du skall gå till denna klass? 4311 1. Ja 134 5. Nej 5968 8. Vet inte 1537 9. Uppgift saknas
VAR 30 EGEN INSTÄLLNING 4 Loc 53 width 1 MD=9 PL:4 Har du även själv lust att gå till denna klass? 9721 1. Ja 366 5. Nej 345 8. Vet inte 1518 9. Uppgift saknas
VAR 31 PLAN ANTAL ÅR I SKOLA 5 Loc 54 width 1 MD=9 PL:5 Hur många år ytterligare räknar du med att gå i skola? 1250 1. 1 år 2651 2. 2 år 669 3. 3 år 1653 4. 4 år 1723 5. 5 år 2325 6. 6 år eller fler 1679 9. Uppgift saknas
VAR 32 STUDENTEXAMEN 6 Loc 55 width 1 MD=9 PL:6 Räknar du med att så småningom ta studentexamen? 2096 1. Ja 5090 5. Nej 3270 8. Vet inte 1494 9. Uppgift saknas
VAR 33 FÖRÄLDR. INST YRKESVAL 8 Loc 56 width 1 MD=9 PL:8 Tycker de hemma, att du skall välja detta yrke (eller något av dem du nämnt)? 5386 1. Ja 153 5. Nej 4551 8. Vet inte 1860 9. Uppgift saknas
VAR 34 KAMR. SAMMA YRKESVAL 9 Loc 57 width 1 MD=9 PL:9 Skall någon eller några av dina kamrater välja detta yrke (eller något av dem du nämnt)? 1986 1. Ja 611 5. Nej 7540 8. Vet inte 1813 9. Uppgift saknas
VAR 35 FRILUFTSBET SYSSELSÄTTN Loc 58 width 2 MD=99 SYSSELSÄTTNING Sex olika intresseområden (friluftsbetonade, verbala, tekniska, husliga, sociala och kontorsbetonade) hade valts ut för att belysa elevens intresse för olika intresseområden. Varje intresseområde karaktäriserades genom exempel på sysselsättningar tillhörande området, t ex verbala: skriva brev. Man hade satt ihop exempel på olika sysselsättningar i grupper om tre och tre. 10 exempel på varje intresseområde gavs, sammanlagt således 60 exempel fördelade på 20 grupper. Följande grupper förekom: 1. Hoppa höjdhopp / Skriva brev / Snickra 2. Sköta småbarn / Läsa en bok / Spela korgboll 3. Skriva små berättelser / Spela med i en orkester / Göra långpromenader 4. Lösa korsord / Åka skridskor / Sälja varor 5. Simma / Laga mat / Besöka ett tekniskt museum 6. Reparera en cykel / Gymnastisera / Öva in en teaterpjäs 7. Spela tennis / Sortera post / Bygga modelljärnväg 8. Åka skidor / Spela teater / Sticka 9. Promenera i skogen / Sy / Föra kassabok 10. Vara idrottstränare / Vara ledare på resor / Arbeta på kontor 11. Sätta ihop en skoltidning / Göra besök på en radiostation / Vara med i en kör och sjunga 12. Bygga en TV-apparat / Läsa utländska böcker / Använda en tvättmaskin 13. Lära sig främmande språk / Läsa om månraketer / Köpa in varor till en affär 14. Lösa rebus / Brodera en duk / Hjälpa till i en välgörenhetsförening 15. Läsa tidningar / Baka kakor / Skriva maskin 16. Vara redaktör för en skoltidning / Vara ledare i en klubb / Arbeta på en bank 17. Bygga modellflygplan / Göra tårtor / Vara med i folkdanslag 18. Konstruera maskiner / Stryka kläder / Skriva ut räkningar 19. Arbeta i en bilverkstad / Vara scoutledare / Arbeta på posten 20. Använda räknemaskiner / Arbeta på sjukhus / Möblera rum För varje grupp skulle eleven markera vilken sysselsättning han tyckte mest och minst om. Vid granskningen gavs tre poäng för svar som markerats med mest, två för omarkerade svar och ett för svar som markerats med minst. Således erhölls maximalt 30 poäng och minimalt 10 poäng per område. SY:1 Friluftsbetonade sysselsättningar 10. 10 poäng . . 30. 30 poäng 1910 99. Uppgift saknas Valid-n=10040 Min=11 Max=30 Mean=24.4 St.Dev=3.3
VAR 36 VERBALA SYSSELSÄTTNINGAR Loc 60 width 2 MD=99 SY:2 Verbala sysselsättningar För ytterligare information se variabel 35 10. 10 poäng . . 30. 30 poäng 1910 99. Uppgift saknas Valid-n=10040 Min=10 Max=30 Mean=19.8 St.Dev=2.8
VAR 37 TEKNISKA SYSSELSÄTTN Loc 62 width 2 MD=99 SY:3 Tekniska sysselsättningar För ytterligare information se variabel 35 10. 10 poäng . . 30. 30 poäng 1909 99. Uppgift saknas Valid-n=10041 Min=10 Max=30 Mean=20.5 St.Dev=5.8
VAR 38 HUSLIGA SYSSELSÄTTNINGAR Loc 64 width 2 MD=99 SY:4 Husliga sysselsättningar För ytterligare information se variabel 35 10. 10 poäng . . 30. 30 poäng 1909 99. Uppgift saknas Valid-n=10041 Min=10 Max=30 Mean=17.5 St.Dev=5.0
VAR 39 SOCIALA SYSSELSÄTTNINGAR Loc 66 width 2 MD=99 SY:5 Sociala sysselsättningar För ytterligare information se variabel 35 10. 10 poäng . . 30. 30 poäng 1911 99. Uppgift saknas Valid-n=10039 Min=10 Max=30 Mean=19.4 St.Dev=3.1
VAR 40 HANDELSBET SYSSELSÄTTN. Loc 68 width 2 MD=99 SY:6 Handelsbetonade sysselsättningar För ytterligare information se variabel 35 10. 10 poäng . . 30. 30 poäng 1908 99. Uppgift saknas Valid-n=10042 Min=10 Max=30 Mean=18.4 St.Dev=3.1
VAR 41 ELEVENS FÖRÄLDRAKONTAKT Loc 70 width 1 MD=9 SKOLAN Genom frågor till eleven, erhölls ett mått på skolmotivation, skolanpassning och föräldra- och kamratkontakter. De 30 frågor som ställdes skulle besvaras med ja eller nej. Följande frågor ställdes: 1. Händer det ibland att du läser vidare i andra böcker om sådana saker som du läst om i skolan? 2. Måste du vara inne på en bestämd tid om kvällarna? 3. Brukar någon därhemma regelbundet förhöra dig på läxorna? 4. Har du lätt för att ge upp om du får en svår sak att göra i skolan? 5. Händer det ofta, att du erbjuder dig att hjälpa till med saker hemma? 6. Anser din far och mor att brist på skolutbildning är ett svårt hinder, om man vill komma framåt i livet? 7. Sitter du ofta och oroar dig över saker i skolan? 8. Tycker du att det skall bli roligt att få sluta skolan och börja arbeta? 9. Har dina föräldrar talat med din lärare eller någon annan i skolan om vilket yrke du skall välja? 10. Sitter du ofta och tänker på andra saker, när du skall skriva eller räkna i skolan? 11. Har du eget rum hemma? 12. Tycker dina föräldrar att man har föga nytta av skolkunskaper i yrkesarbetet? 13. Tycker du att du får lära dig många onödiga saker i skolan? 14. Pratar du ofta om saker som du funderar över med dina föräldrar? 15. Anser din far och mor att du skall fortsätta skolan, när du har gått de år som du är tvungen att gå? 16. Tycker du att det är obehagligt att svara på frågor i skolan? 17. Brukar du mest vara för dig själv på rasterna? 18. Tycker dina föräldrar att du i första hand bör inrikta dig på en utbildning till ett praktiskt yrke? 19. Läser du läxor mer än en timma om dagen? 20. Brukar du ibland läsa läxor tillsammans med någon klasskamrat? 21. Anser dina föräldrar att man får en säkrare framtid, om man går igenom en högre skola? 22. Läser du läxorna noggrant även i sådana ämnen som du tycker är tråkiga? 23. Har du ibland någon skolkamrat med hem? 24. Brukar någon därhemma ibland hjälpa dig med någon läxa? 25. Blir du ledsen om du har dåligt resultat på ett prov? 26. Brukar du ofta vara med om förberedelserna, när någonting särskilt skall ordnas i klassen? 27. Om det har gått dåligt för dig i skolan, brukar du då tala om det hemma? 28. Har du ibland svårt för att få fram det rätta svaret, när du har fått en fråga av magistern? 29. Är du tillsammans med någon eller några av dina skolkamrater även efter skolans slut? 30. Verkar det som din far och mor blev ledsna, om du talar om, att det gått dåligt på ett prov i skolan? Varje svar som var positivt ur elevanpassningssynpunkt gav en poäng. Följande fem skalor erhölls genom att addera antalet poäng. 1. Elevens föräldrakontakter, 8 frågor 2. Föräldrarnas inställning till högre studier, 6 frågor 3. Elevens skolanpassning (säkerheten i skolsituationen), 5 frågor 4. Elevens intresse för skolarbetet, 5 frågor 5. Elevens kamratkontakter, 5 frågor I registret ingår poängsumman för var och en av de fem skalorna SK:1 Elevens föräldrakontakter 0. 0 poäng . . 8. 8 poäng 1614 9. Uppgift saknas Valid-n=10336 Min=0 Max=8 Mean=4.6 St.Dev=1.6
VAR 42 FÖRÄLDR INST HÖGRE STUD. Loc 71 width 1 MD=9 SK:2 Föräldrarnas inställning till högre studier För ytterligare information se variabel 41 0. 0 poäng . . 6. 6 poäng 1616 9. Uppgift saknas Valid-n=10334 Min=0 Max=6 Mean=3.1 St.Dev=1.5
VAR 43 ELEVENS SKOLANPASSNING Loc 72 width 1 MD=9 SK:3 Elevens skolanpassning (säkerheten i skolsituationen) För ytterligare information se variabel 41 0. 0 poäng . . 5. 5 poäng 1618 9. Uppgift saknas Valid-n=10332 Min=0 Max=5 Mean=3.6 St.Dev=1.3
VAR 44 ELEVENS INTR SKOLARBETET Loc 73 width 1 MD=9 SK:4 Elevens intresse för skolarbetet För ytterligare information se variabel 41 0. 0 poäng . . 5. 5 poäng 1619 9. Uppgift saknas Valid-n=10331 Min=0 Max=5 Mean=3.1 St.Dev=1.2
VAR 45 ELEVENS KAMRATKONTAKTER Loc 74 width 1 MD=9 SK:5 Elevens kamratkontakter För ytterligare information se variabel 41 0. 0 poäng . . 5. 5 poäng 1623 9. Uppgift saknas Valid-n=10327 Min=0 Max=5 Mean=3.2 St.Dev=1.1
VAR 46 YRKESVAL I ÅRSKURS 6 Loc 75 width 2 MD= 0 YRKESVAL Eleven har i årskurs 6 fått ange vilket yrke han har tänkt ägna sig åt. Koderna har olika betydelse för pojkar och flickor. Ursprungskoden var tresiffrig, där första siffran angav kön. I registret finns bara andra och tredje siffrorna med, som anger det tänkta framtida yrkesvalet. Det första yrket vid varje kod anger pojkars val, det andra flickors val. Inom parentes anges uppgifter som lämnats av enstaka elever och som förts till den angivna koden. 16 01. Präst/Jurist 101 02. Jurist/Läkare 371 03. Läkare/Lärarinna, akademiker från humanistiska fakulteten 136 04. Lärare (humanistisk fakultet)/Arkeolog, (museiintendent) 15 05. Arkeolog/Akademiker från matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 58 06. Studier vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten/Tandläkare 135 07. Tandläkare/Veterinär 44 08. Veterinär/Apotekare, (farmaceut, receptarie) 13 09. Apotekare/Arkitekt, teknisk högskola 59 10. Arkitekt/Civilingenjör 110 11. Civilingenjör/Agronom 102 12. Agronom/Gymnastikdirektör 96 13. Jägmästare/Folkskollärarinna 417 14. Civilekonom/Småskollärarinna 70 15. Gymnastikdirektör/Förskollärarinna 51 16. Officer/Teckningslärarinna 53 17. Fältflygare/Musikdirektör 42 18. Militär, ej specificerat/Skolkökslärarinna 37 19. Folkskollärare/Lanthushållslärarinna 5 20. Teckningslärare/Dövstumlärarinna 160 21. Slöjdlärare/Slöjdlärarinna, (textillärare) 31 22. Musikdirektör/Journalist, (korrespondent) 51 23. Journalist/Ingenjör 711 24. Ingenjör/Sekreterare, tjänsteman, (receptionist) 76 25. Verkmästare/Reklamyrken 65 26. Kemist/Kurator 127 27. Affärsman/Sjukgymnast 32 28. Dekoratör/Tandtekniker 9 29. Psykolog/Arbetsterapeut 576 30. Tandtekniker/Sjuksköterska 655 31. Kurator/Barnsköterska 70 32. Sjukvårdare/Tandsköterska, (tandhygienist) 50 33. Däcksbefäl/Hemsyster 20 34. Maskinbefäl/Husmor, föreståndarinna 10 35. Radiotelegraf/Pilot 372 36. Pilot/Flygvärdinna 102 37. Flygmekaniker/"Estradyrken" 23 38. "Estradyrken"/Inredningsarkitekt 12 39. Urmakare, optiker, instrumentmakare/Guldsmed 7 40. Guldsmed/Bokbindare 16 41. Bokbindare/Kartriterska 7 42. Körsnär/Fotograf 16 43. Tapetserare - dekoratör/Yrke inom postverket 32 44. Fotograf/Yrke inom televerket 78 45. Yrke inom statens järnvägar/Yrke inom polisen 18 46. Yrke inom posten/Yrke inom spårvägen 19 47. Teletekniker/Lantbrukare 5 48. Yrke inom lotsverket/Trädgårdsmästare 147 49. Yrke inom polisen/Mejerist 34 50. Yrke inom brandkåren/Veterinärassistent 24 51. Telereparatör/Ladugårdsskötare, (djurvårdare) 232 52. Lantbrukare/Bilskollärarinna 17 53. Trädgårdsmästare/Ridlärarinna 2 54. Datatekniker/Simlärarinna 10 55. Kronojägare/Missionär 65 56. Skogvaktare/Modedirektris 9 57. Bilskollärare/Tolk 2 58. Ridlärare/Mekaniker 3 59. Dykare/Radio-TV-tekniker 14 60. Golvläggare/Laboratris, (apotekstekniker) 51 61. Tvättmästare/Hembiträde 40 62. Murare/Sjukhusbiträde 97 63. Målare/Sömmerska 790 64. Snickare/Damfrisörska 95 65. Metallarbetare, (svetsare, svarvare, plåtslagare)/Kokerska 17 66. Rörmontör/Bagerska 680 67. Elektriker/Kontorist 465 68. Radio-TV-tekniker/Expedit 530 69. Bilmekaniker/Chaufför 133 70. Mekaniker/Fabriksarbeterska, ej specificerat 133 71. Sjömansskola/Städerska 23 72. Frisörskola/Springflicka 65 73. Restaurangskola/Hemmafru 33 74. Konditorskola/Lärare, ej specificerat 133 75. Handelsskola, (kontorist m m)/Ryttarinna 9 76. Typograf/Konstnär 2 77. Sotare/Sjöman, (steward) 2 78. Glasmästare/Reseledare 173 79. Chaufför/Ekonom, (civilekonom) 33 80. Metallarbetare/Socialarbetare, (diakonissa) 35 81. Verkstadsarbetare/Psykolog, biträdande psykolog 24 82. Byggnadsarbetare/Yrke inom sjukvården, ej specificerat 9 83. Grovarbetare/Yrke inom barnavård, ej specificerat 11 84. Vägarbetare/Personalchef, personalman 13 85. Lantarbetare/Fritidspedagog, ungdomsledare 43 86. Skogsarbetare/Hund- eller hästskötare, ej specificerat 4 87. Gruvarbetare/U-landsarbetare 52 88. Fabriksarbetare, ej specificerat/Data 16 89. Springpojke/Tekniker, ej specificerat 20 90. Arbetare, ej specificerat/Vetenskapsman, forskare 25 91. Professionell idrottsman/Präst 500 98. Vet ej/Vet ej 464 99. Okänt/Okänt 1390 00. Uppgift saknas
VAR 47 INSKRIVNINGSÅR Loc 77 width 2 MD=99 Det läsår då eleven första gången skrevs in i skolan. 1 53. 1953 231 54. 1954 11293 55. 1955 361 56. 1956 23 57. 1957 3 58. 1958 2 59. 1959 2 60. 1960 34 99. Uppgift saknas
VAR 48 FADERNS HEMORT Loc 79 width 4 MD=9999 FADERN De uppgifter som finns om elevens fader (eller annan manlig vårdnadshavare) är hemort, yrke, utbildning och om fadern avlidit före 1961. Yrket har kodats med en tvåsiffrig kod från ett öppet svarsalternativ. Utbildningen är kodad efter fyra fasta svarsalternativ. Vid kodning har en viss kontroll gjorts mellan angivet yrke och utbildning. Exempelvis om för någon uppgivits yrket civilingenjör, men utbildningen angivits vara studentexamen, har utbildningen ändrats till akademisk. Faderns hemort 0180. . . 2584. 519 9999. Uppgift saknas Kod: 180 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 Frek: 1072 1 14 1 5 7 5 4 2 3 6 Kod: 212 213 214 215 216 217 220 221 222 223 224 Frek: 6 9 7 11 3 8 1 10 8 38 5 Kod: 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 Frek: 3 45 14 2 6 4 8 17 5 5 9 Kod: 236 238 260 261 262 263 264 280 281 282 283 Frek: 13 9 31 11 25 41 16 14 51 36 37 Kod: 284 285 286 287 288 289 290 291 301 302 303 Frek: 78 9 60 5 16 9 4 1 6 1 2 Kod: 304 305 306 307 308 309 310 312 313 314 315 Frek: 5 5 2 3 6 8 5 12 11 4 2 Kod: 316 317 318 319 320 321 322 360 380 381 401 Frek: 9 10 5 12 6 5 4 9 100 14 3 Kod: 402 403 404 405 406 407 408 409 411 412 413 Frek: 6 4 4 8 3 7 8 3 9 10 2 Kod: 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 Frek: 9 1 2 7 9 10 7 6 8 3 6 Kod: 425 426 427 428 429 460 461 480 481 482 483 Frek: 2 1 2 13 4 8 7 38 14 10 29 Kod: 484 485 486 487 488 501 502 503 504 505 506 Frek: 93 13 10 3 1 1 4 5 9 8 4 Kod: 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 518 Frek: 1 2 4 2 5 11 7 2 7 4 4 Kod: 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 Frek: 5 6 7 6 10 7 1 8 5 6 10 Kod: 530 531 532 533 535 536 560 561 562 563 580 Frek: 4 2 4 5 5 2 3 20 27 2 106 Kod: 581 582 583 584 585 586 601 602 603 604 605 Frek: 128 8 40 5 9 29 6 5 5 10 2 Kod: 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 Frek: 2 3 14 2 4 10 10 5 10 4 1 Kod: 617 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 Frek: 17 4 5 4 5 9 5 8 4 2 2 Kod: 630 632 633 634 635 636 637 638 639 640 660 Frek: 2 3 5 4 1 3 4 5 7 3 6 Kod: 661 662 663 664 665 666 680 681 682 683 684 Frek: 11 5 10 5 10 8 73 26 20 23 7 Kod: 685 686 687 688 701 702 703 705 706 707 708 Frek: 10 15 34 6 5 6 6 4 3 2 3 Kod: 709 710 711 712 713 714 715 717 718 719 720 Frek: 5 3 2 5 2 5 3 2 8 7 3 Kod: 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 Frek: 11 3 7 3 3 4 4 1 9 8 2 Kod: 732 733 760 761 762 763 764 765 766 767 768 Frek: 5 4 3 6 3 6 16 7 10 11 4 Kod: 769 780 781 802 803 804 805 806 807 808 809 Frek: 6 28 16 5 6 4 6 7 5 4 3 Kod: 810 811 812 813 814 815 816 817 819 820 821 Frek: 6 16 2 6 3 6 2 6 3 2 6 Kod: 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 Frek: 6 5 8 4 2 8 3 5 9 3 5 Kod: 833 834 835 836 837 838 839 840 841 860 861 Frek: 4 3 12 6 2 3 7 3 7 13 6 Kod: 862 863 880 881 882 883 884 885 902 903 904 Frek: 6 5 47 10 17 22 9 6 2 8 4 Kod: 905 906 907 908 909 910 911 912 960 980 1001 Frek: 5 6 5 4 7 7 1 3 6 22 10 Kod: 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 Frek: 3 3 5 12 8 5 6 4 1 20 4 Kod: 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1060 1080 1081 1082 Frek: 7 2 13 3 7 6 5 5 44 11 9 Kod: 1083 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 Frek: 12 3 3 3 7 4 3 3 3 2 8 Kod: 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 Frek: 1 4 2 14 5 8 2 7 5 1 5 Kod: 1122 1123 1124 1125 1126 1128 1129 1130 1131 1132 1133 Frek: 8 8 6 6 1 4 8 8 2 4 4 Kod: 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 Frek: 13 11 5 13 3 5 4 3 7 10 3 Kod: 1145 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1180 Frek: 3 9 10 16 5 1 8 13 13 5 33 Kod: 1181 1182 1183 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 Frek: 6 23 19 5 8 3 3 5 6 3 7 Kod: 1209 1210 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 Frek: 3 4 7 1 5 4 5 7 4 1 1 Kod: 1221 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 Frek: 3 4 6 6 3 3 3 5 8 9 5 Kod: 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 Frek: 4 4 5 2 2 1 3 11 6 8 5 Kod: 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 Frek: 7 11 7 8 2 8 4 13 5 6 8 Kod: 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1280 1281 Frek: 3 11 12 2 9 3 7 5 5 292 39 Kod: 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1301 1302 1303 Frek: 52 102 10 13 28 18 1 1 3 4 4 Kod: 1304 1305 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 Frek: 5 2 7 4 6 8 3 4 3 3 4 Kod: 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 Frek: 6 9 3 6 3 2 5 7 5 6 5 Kod: 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1360 1380 1381 1382 Frek: 3 3 3 3 5 3 8 6 58 4 21 Kod: 1383 1384 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 Frek: 28 11 3 19 16 5 7 6 11 5 5 Kod: 1410 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 Frek: 4 4 2 6 9 3 1 4 12 10 6 Kod: 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 Frek: 1 1 11 1 6 2 9 5 5 7 6 Kod: 1433 1434 1435 1436 1437 1480 1481 1482 1483 1484 1485 Frek: 4 5 7 1 5 535 41 9 3 9 41 Kod: 1486 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 Frek: 6 10 8 10 9 2 6 4 3 2 4 Kod: 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 Frek: 4 6 2 5 8 19 4 5 3 7 9 Kod: 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1529 1530 1531 1532 1533 Frek: 7 7 16 3 4 12 12 2 10 8 11 Kod: 1534 1535 1536 1537 1538 1540 1541 1542 1543 1544 1545 Frek: 10 11 8 5 13 1 7 5 6 4 4 Kod: 1546 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1560 1562 1563 Frek: 6 7 3 3 9 4 7 11 6 2 8 Kod: 1564 1565 1566 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1601 1602 Frek: 5 4 5 24 47 35 109 10 17 2 13 Kod: 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 Frek: 12 3 1 7 4 5 5 4 1 3 2 Kod: 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 Frek: 5 7 9 4 8 13 2 6 6 8 3 Kod: 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 Frek: 2 3 3 1 3 6 8 5 4 8 7 Kod: 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1660 Frek: 7 6 4 3 1 6 4 6 4 5 1 Kod: 1661 1662 1663 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1701 Frek: 5 12 9 19 17 13 25 8 8 17 11 Kod: 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1710 1711 1712 1713 Frek: 1 5 4 2 10 4 8 7 2 12 10 Kod: 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 Frek: 4 11 4 6 8 5 7 7 2 2 1 Kod: 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 Frek: 2 6 5 4 4 8 2 2 6 1 9 Kod: 1736 1737 1738 1739 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 Frek: 7 14 6 2 6 16 13 12 11 6 6 Kod: 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1801 1802 1803 1804 1805 Frek: 73 36 7 13 15 17 6 14 4 9 11 Kod: 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 Frek: 3 2 9 7 3 9 2 8 1 6 3 Kod: 1817 1818 1820 1821 1822 1860 1861 1862 1863 1864 1865 Frek: 7 10 7 9 8 6 8 14 16 1 2 Kod: 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1901 1902 1903 1904 1905 Frek: 117 12 7 53 11 8 2 3 4 6 2 Kod: 1906 1907 1908 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 Frek: 10 12 3 8 7 4 4 7 4 2 8 Kod: 1918 1919 1920 1921 1960 1961 1962 1980 1981 1982 1983 Frek: 6 4 4 5 8 18 13 123 20 24 25 Kod: 1984 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Frek: 20 5 5 9 15 5 6 2 4 20 4 Kod: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 Frek: 3 24 3 6 7 6 16 3 3 6 2 Kod: 2023 2024 2025 2026 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Frek: 7 4 3 11 2 9 3 16 3 3 12 Kod: 2035 2037 2038 2039 2040 2058 2060 2061 2062 2080 2081 Frek: 1 3 1 25 6 1 12 12 25 25 27 Kod: 2082 2083 2084 2085 2101 2103 2104 2105 2106 2107 2108 Frek: 10 13 27 29 7 21 14 6 5 2 11 Kod: 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2117 2118 2120 2121 Frek: 15 9 6 3 16 4 6 3 6 10 19 Kod: 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 Frek: 7 12 1 13 6 15 8 7 9 4 7 Kod: 2133 2134 2135 2160 2161 2180 2181 2182 2183 2184 2201 Frek: 3 4 1 5 5 85 28 19 25 20 6 Kod: 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 Frek: 4 12 4 10 11 6 13 10 1 7 13 Kod: 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 Frek: 9 2 5 9 4 17 9 5 2 8 5 Kod: 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 Frek: 8 10 8 11 11 7 28 10 9 3 4 Kod: 2236 2260 2261 2262 2280 2281 2282 2283 2284 2300 2301 Frek: 2 13 22 10 23 44 19 16 20 1 9 Kod: 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 Frek: 9 9 3 8 5 8 17 12 5 3 8 Kod: 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2324 2325 Frek: 15 5 2 3 7 4 3 1 5 4 4 Kod: 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2360 2361 2380 2401 2402 Frek: 9 3 7 6 2 6 20 1 44 17 10 Kod: 2403 2404 2405 2406 2407 2409 2410 2411 2412 2413 2414 Frek: 8 14 8 29 7 3 6 8 11 9 39 Kod: 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2424 2425 2427 Frek: 16 7 19 8 2 12 22 9 16 7 2 Kod: 2460 2461 2462 2463 2480 2481 2482 2501 2502 2503 2504 Frek: 10 10 4 16 36 11 44 11 30 6 9 Kod: 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 Frek: 18 10 28 22 9 20 20 2 20 31 8 Kod: 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2560 2580 Frek: 10 5 18 11 11 21 4 42 2 7 60 Kod: 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 11 21 10 33 519
VAR 49 FADERNS HEMLÄN Loc 83 width 2 MD=99 Faderns hemlän 1072 01. Stockholms stad 738 02. Stockholms län 246 03. Uppsala län 383 04. Södermanlands län 550 05. Östergötlands län 464 06. Jönköpings län 254 07. Kronobergs län 344 08. Kalmar län 80 09. Gotlands län 205 10. Blekinge län 393 11. Kristianstads län 880 12. Malmöhus län 273 13. Hallands län 858 14. Göteborgs och Bohus län 618 15. Älvsborgs län 363 16. Skaraborgs län 442 17. Värmlands län 393 18. Örebro län 356 19. Västmanlands län 444 20. Kopparbergs län 447 21. Gävleborgs län 450 22. Västernorrlands län 248 23. Jämtlands län 420 24. Västerbottens län 510 25. Norrbottens län 519 99. Uppgift saknas
VAR 50 FADERNS YRKE Loc 85 width 2 MD= 0 Faderns yrke Denna kod är identisk med den kod som bl a används inom SCBs högskolestatistik. Se t ex Promemorior från SCB 1975:5 "Högskolestatistik II". 2 02. Herr 11 03. Pensionär 7 11. Godsägare, godsarrendator, godsförvaltare 1407 12. Lantbrukare, hemmansägare, arrendator 5 13. Lantbruksinspektor, förvaltare m fl 137 14. Mejerist, fiskare, trädgårdsmästare, kvarnägare, sågverksägare m fl 4 20. Överlärare 43 21. Folkskollärare, småskollärare 9 22. Sång- och musiklärare, kantor 33 23. Övningslärare, yrkeslärare, skolkökslärarinna, förskolelärarinna 19 30. Fria yrkesutövare (musikdirektör, konstnär med utbildning vid akademi, skriftställare, regissör) samt tjänstemän i privat tjänst med akademisk examen 23 31. Präst i svenska kyrkan 44 32. Ämbetsmän (landshövding, general- och överdirektör, justitieråd, "domare", häradshövding, byråchef, byråsekreterare, aktuarie, o d) 23 33. Advokat, revisor o d 48 34. Läkare (ej professor eller docent) 20 35. Professor, laborator, preceptor, prosektor, observator, docent 20 36. Rektor vid högre allmänt läroverk, lektor, fil dr, högre bibliotekstjänsteman (1:e bibliotekarie och högre) 38 37. Övriga rektorer, adjunkt, fil mag, lägre bibliotekstjänsteman, ämneslärare 48 38. Tandläkare, apotekare, jägmästare, veterinär, agronom, hortonom, gymnastikdirektör 100 39. Civilingenjör, arkitekt SAR, lantmätare, överingenjör 12 41. General, regementsofficerare och motsvarande 39 42. Kompaniofficer (kapten och lägre) 83 51. Direktör, disponent, försäkringsdirektör 18 52. Grosshandlare, skeppsmäklare, redare, entrepenör (större), fastighetsägare (större) m fl 567 61. Affärsman, handlande, handelsresande, köpman, representant m fl 174 62. Hotellägare, åkeriägare, garageägare, fastighetsägare (mindre), biografägare, egendomsmäklare, auktionsförrättare m fl 319 63. Hantverkare med egen verksamhet ("mästare") 93 64. Fabrikör 102 71. Stats- och kommunaltjänsteman utan akademisk examen (stationsinspektor, postassistent, barnavårdsdirektör m fl, socialarbetare-socionom) 336 72. Tjänsteman i privat tjänst (kontorschef, kamrer, inspektor, intendent, skogsinspektor, arkitekt (ej SAR), företagsekonom, försäljningschef m fl) 32 73. Sjökapten, styrman, sjöingenjör 87 74. Fria yrkesutövare utan akademisk examen 19 75. Frikyrkopräst, frälsningsofficer 412 76. Ingenjör, kemist 49 77. Underofficer 4 78. Sjuksköterska och sjukgymnast, översköterska, husmor, barnmorska 268 81. Verkmästare, faktor m fl 9 82. Ombudsman (ej akademiker) 451 83. Tjänsteman, kontorist, försäkringstjänsteman, bokhållare, laboratorieföreståndare 79 84. Affärschef, affärsföreståndare, butikschef, butiksföreståndare, filialchef, handelsföreståndare 336 85. Lägre avlönade stats- och kommunalanställda (konduktör, postexpeditör, telegrafexpeditör, jordbruksinstruktör, bokhållare, kansliskrivare, tulluppsyningsman, kronojägare, vägmästare) 7 90. Restauranganställda (lägre) 763 93. Lägst avlönade stats- och kommunalanställda (stationskarl, kommunalarbetare, sjukhusbiträde, spårvägsman, telefonist, polis, fjärdingsman, banbiträde, postiljon m fl) 537 94. Hantverkare utan egen verksamhet 3488 95. Arbetare utom i jordbruk med binäringar (även industrins förmän) 181 96. Lantarbetare och förman inom jordbruket 344 97. Arbetare och förmän inom jordbrukets binäringar (mejeriarbetare, skogsarbetare) 471 98. Chaufför, vaktmästare, fastighetsskötare, portvakt m fl 42 99. Affärsbiträde 587 00. Uppgift saknas
VAR 51 FADER AVLIDEN FÖRE 1961 Loc 87 width 1 MD=9 Fader avliden före 1961 380 1. Avliden 11381 5. Ej avliden 189 9. Uppgift saknas
VAR 52 FADERS UTBILDNING Loc 88 width 1 MD=9 Faders utbildning 9729 1. Folkskola 741 2. Realskola 614 3. Studentexamen eller motsvarande 401 4. Akademisk examen 465 9. Uppgift saknas
VAR 53 MODERNS FÖDELSEÅR Loc 89 width 2 MD=55 För elevens moder (eller annan kvinnlig vårdnadshavare) finns samma uppgifter som för fadern, samt uppgift om födelseår. Moderns födelseår 00. 1900 . . 44. 1944 88. 1888 . . 99. 1899 2 55. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 7 16 17 30 58 109 134 164 206 385 273 335 377 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 447 473 479 516 595 580 596 766 757 749 730 641 647 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 41 44 Frek: 534 453 391 248 133 64 15 4 4 1 1 1 1 Kod: 88 89 94 95 96 99 55 Frek: 1 1 1 4 1 3 2
VAR 54 MODERNS HEMORT Loc 91 width 4 MD=9999 Moderns hemort 0180. . . 2584. 178 9999. Uppgift saknas Kod: 180 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 Frek: 1107 1 13 2 5 7 5 3 2 3 6 Kod: 212 213 214 215 216 217 220 221 222 223 224 Frek: 6 10 10 8 3 8 2 12 8 39 5 Kod: 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 Frek: 2 46 14 3 5 4 8 17 6 6 9 Kod: 236 238 260 261 262 263 264 280 281 282 283 Frek: 14 9 32 10 24 42 17 14 58 37 40 Kod: 284 285 286 287 288 289 290 291 301 302 303 Frek: 86 9 60 6 18 10 5 1 6 1 3 Kod: 304 305 306 307 308 309 310 312 313 314 315 Frek: 5 5 2 3 5 9 5 12 12 4 2 Kod: 316 317 318 319 320 321 322 360 380 381 401 Frek: 9 10 4 14 6 5 4 11 108 16 3 Kod: 402 403 404 405 406 407 408 409 411 412 413 Frek: 6 4 5 9 3 7 8 4 10 10 2 Kod: 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 Frek: 10 1 1 7 7 10 8 6 8 4 6 Kod: 425 426 427 428 429 460 461 480 481 482 483 Frek: 2 1 2 12 4 8 8 38 13 11 30 Kod: 484 485 486 487 488 501 502 503 504 505 506 Frek: 100 13 14 4 1 2 4 5 9 8 4 Kod: 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 518 Frek: 1 2 4 2 6 11 8 2 7 4 4 Kod: 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 Frek: 6 6 8 7 12 7 1 7 5 6 10 Kod: 530 531 532 533 535 536 560 561 562 563 580 Frek: 4 2 6 4 5 2 3 21 27 3 109 Kod: 581 582 583 584 585 586 601 602 603 604 605 Frek: 131 7 42 6 8 28 6 5 4 10 2 Kod: 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 Frek: 1 3 14 2 4 10 10 7 10 4 2 Kod: 617 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 Frek: 16 6 5 7 5 9 5 9 4 2 2 Kod: 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 Frek: 2 1 3 5 4 1 4 6 5 7 4 Kod: 641 660 661 662 663 664 665 666 680 681 682 Frek: 1 7 11 5 10 5 12 8 69 28 22 Kod: 683 684 685 686 687 688 701 702 703 705 706 Frek: 23 8 12 17 35 5 5 6 6 3 3 Kod: 707 708 709 710 711 712 713 714 715 717 718 Frek: 2 4 4 3 2 4 2 6 3 2 8 Kod: 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 Frek: 8 1 11 2 6 4 3 4 4 1 10 Kod: 730 731 732 733 760 761 762 763 764 765 766 Frek: 10 4 6 6 3 6 3 4 18 6 8 Kod: 767 768 769 780 781 802 803 804 805 806 807 Frek: 12 4 7 29 13 5 6 4 6 8 5 Kod: 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 819 Frek: 4 3 6 13 2 6 6 7 2 6 3 Kod: 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 Frek: 2 9 8 6 9 3 2 7 3 4 9 Kod: 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 Frek: 4 4 3 5 12 7 2 3 7 4 7 Kod: 860 861 862 863 880 881 882 883 884 885 901 Frek: 13 5 6 5 43 11 17 22 10 6 2 Kod: 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 Frek: 2 9 4 5 6 6 4 7 7 2 4 Kod: 960 980 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 Frek: 6 20 10 3 3 6 11 9 4 7 4 Kod: 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 Frek: 2 19 3 9 2 12 1 9 4 4 1 Kod: 1060 1080 1081 1082 1083 1101 1102 1103 1104 1105 1106 Frek: 4 45 12 10 12 2 3 4 5 4 3 Kod: 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Frek: 3 3 2 8 1 4 2 14 5 6 2 Kod: 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1128 1129 Frek: 7 5 1 6 8 7 6 6 1 4 9 Kod: 1130 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 Frek: 8 3 4 14 11 5 11 3 5 4 3 Kod: 1142 1143 1144 1145 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 Frek: 7 9 4 3 8 11 15 6 1 10 14 Kod: 1167 1168 1180 1181 1182 1183 1201 1202 1203 1204 1205 Frek: 14 5 32 7 24 19 5 7 3 3 3 Kod: 1206 1207 1208 1209 1210 1212 1213 1214 1215 1216 1217 Frek: 6 2 7 3 4 8 2 5 5 5 6 Kod: 1218 1220 1221 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 Frek: 4 2 3 4 6 6 3 3 2 5 8 Kod: 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 Frek: 9 5 3 4 5 2 2 1 3 11 6 Kod: 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 Frek: 8 5 7 11 6 9 3 9 4 11 5 Kod: 1253 1254 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 Frek: 5 8 3 11 12 2 9 3 6 6 5 Kod: 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1301 Frek: 309 41 53 103 9 13 28 19 1 1 3 Kod: 1302 1303 1304 1305 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 Frek: 5 4 5 1 8 4 6 7 3 4 3 Kod: 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 Frek: 3 3 6 9 4 6 4 2 5 8 4 Kod: 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1360 1380 Frek: 5 4 5 3 3 2 4 3 10 6 60 Kod: 1381 1382 1383 1384 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 Frek: 6 19 31 11 3 19 15 5 9 6 11 Kod: 1408 1409 1410 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 Frek: 6 6 4 4 2 6 8 5 2 4 12 Kod: 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 Frek: 9 7 1 1 12 1 5 3 10 5 6 Kod: 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1480 1481 1482 1483 Frek: 7 6 4 5 7 2 8 560 38 9 3 Kod: 1484 1485 1486 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 Frek: 8 46 4 10 8 10 8 3 6 3 3 Kod: 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 Frek: 2 4 4 6 2 6 8 17 4 4 4 Kod: 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1529 1530 1531 Frek: 7 9 7 8 17 3 4 12 11 2 11 Kod: 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1540 1541 1542 1543 Frek: 8 11 10 12 7 5 12 1 7 5 4 Kod: 1544 1545 1546 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1560 Frek: 4 4 7 7 3 3 10 4 7 12 6 Kod: 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1580 1581 1582 1583 1584 Frek: 1 2 9 5 5 5 24 52 38 108 10 Kod: 1585 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 Frek: 16 2 13 13 3 1 6 4 5 5 6 Kod: 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 Frek: 1 3 3 5 8 9 4 8 13 2 6 Kod: 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1629 1630 1631 1632 1633 Frek: 7 9 3 2 4 4 2 6 8 5 4 Kod: 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1641 1642 1643 1644 1645 Frek: 8 7 7 6 4 3 6 3 7 4 7 Kod: 1660 1661 1662 1663 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 Frek: 1 7 12 8 20 19 13 26 10 8 17 Kod: 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1710 1712 1713 Frek: 10 1 5 3 2 10 6 7 7 13 9 Kod: 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1725 Frek: 4 13 5 6 8 5 8 7 2 1 2 Kod: 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 Frek: 7 4 4 4 9 3 2 6 2 10 7 Kod: 1737 1738 1739 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1780 Frek: 14 7 2 5 16 13 11 10 8 7 80 Kod: 1781 1782 1783 1784 1785 1801 1802 1803 1804 1805 1806 Frek: 36 8 14 17 19 5 13 4 11 9 3 Kod: 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 Frek: 2 10 7 2 9 2 8 2 7 4 6 Kod: 1818 1820 1821 1822 1840 1860 1861 1862 1863 1865 1880 Frek: 11 6 9 12 1 5 7 14 17 1 117 Kod: 1881 1882 1883 1884 1885 1901 1902 1903 1904 1905 1906 Frek: 13 7 56 12 8 2 3 5 6 2 10 Kod: 1907 1908 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 Frek: 11 4 8 8 4 4 7 4 2 7 8 Kod: 1919 1920 1921 1960 1961 1962 1980 1981 1982 1983 1984 Frek: 6 4 5 7 19 13 127 20 25 27 19 Kod: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Frek: 5 5 10 16 7 6 2 5 18 5 3 Kod: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 Frek: 26 3 6 6 5 15 3 3 7 2 8 Kod: 2024 2025 2026 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Frek: 4 3 12 4 10 3 16 3 3 11 2 Kod: 2037 2038 2039 2040 2041 2058 2060 2061 2062 2080 2081 Frek: 3 1 26 6 1 1 12 12 25 24 30 Kod: 2082 2083 2084 2085 2101 2103 2104 2105 2106 2107 2108 Frek: 10 18 25 27 8 20 14 6 5 2 10 Kod: 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2117 2118 2120 2121 Frek: 15 9 6 3 16 5 6 5 5 10 18 Kod: 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 Frek: 6 14 1 16 7 15 8 7 9 5 8 Kod: 2133 2134 2135 2160 2161 2180 2181 2182 2183 2184 2201 Frek: 3 4 1 6 4 87 27 18 23 22 6 Kod: 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 Frek: 4 12 5 12 12 5 12 10 1 6 11 Kod: 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 Frek: 9 2 5 9 4 16 12 5 2 7 5 Kod: 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 Frek: 8 10 10 11 12 6 28 9 9 3 5 Kod: 2236 2260 2261 2262 2280 2281 2282 2283 2284 2301 2302 Frek: 2 12 23 10 22 44 19 19 20 10 10 Kod: 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 Frek: 7 5 7 4 7 18 12 7 3 9 13 Kod: 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2324 2325 2326 Frek: 6 2 3 9 3 4 1 5 4 6 10 Kod: 2327 2328 2329 2330 2331 2360 2361 2380 2401 2402 2403 Frek: 3 7 5 2 5 21 1 49 19 8 8 Kod: 2404 2405 2406 2407 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 Frek: 14 8 33 7 3 6 9 16 9 43 16 Kod: 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2427 Frek: 8 19 8 3 12 23 13 1 15 9 2 Kod: 2460 2461 2462 2463 2480 2481 2482 2501 2502 2503 2504 Frek: 11 9 3 18 37 10 43 13 27 6 13 Kod: 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 Frek: 21 6 29 26 9 22 19 2 25 29 9 Kod: 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2560 2580 Frek: 9 5 19 11 12 23 4 46 2 7 58 Kod: 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 13 23 10 33 178
VAR 55 MODERNS HEMLÄN Loc 95 width 2 MD=99 Moderns hemlän 1107 01. Stockholms stad 770 02. Stockholms län 261 03. Uppsala län 400 04. Södermanlands län 566 05. Östergötlands län 484 06. Jönköpings län 256 07. Kronobergs län 350 08. Kalmar län 84 09. Gotlands län 206 10. Blekinge län 391 11. Kristianstads län 896 12. Malmöhus län 279 13. Hallands län 894 14. Göteborgs och Bohus län 627 15. Älvsborgs län 377 16. Skaraborgs län 459 17. Värmlands län 400 18. Örebro län 367 19. Västmanlands län 458 20. Kopparbergs län 454 21. Gävleborgs län 454 22. Västernorrlands län 258 23. Jämtlands län 443 24. Västerbottens län 531 25. Norrbottens län 178 99. Uppgift saknas
VAR 56 MODERNS YRKE Loc 97 width 2 MD= 0 Moderns yrke Denna kod är identisk med den kod som bl a används inom SCBs högskolestatistik. Se t ex Promemorior från SCB 1975:5 "Högskolestatistik II". 8905 01. Änkefru, fru 2 03. Pensionär 18 12. Lantbrukare, hemmansägare, arrendator 2 14. Mejerist, fiskare, trädgårdsmästare, kvarnägare, sågverksägare m fl 73 21. Folkskollärare, småskollärare 5 22. Sång- och musiklärare, kantor 54 23. Övningslärare, yrkeslärare, skolkökslärarinna, förskolelärarinna 5 30. Fria yrkesutövare (musikdirektör, konstnär med utbildning vid akademi, skriftställare, regissör) samt tjänstemän i privat tjänst med akademisk examen 5 32. Ämbetsmän (landshövding, general- och överdirektör, justitieråd, "domare", häradshövding, byråchef, byråsekreterare, aktuarie, o d) 7 34. Läkare (ej professor eller docent) 1 35. Professor, laborator, preceptor, prosektor, observator, docent 25 37. Övriga rektorer, adjunkt, fil mag, lägre bibliotekstjänsteman, ämneslärare 26 38. Tandläkare, apotekare, jägmästare, veterinär, agronom, hortonom, gymnastikdirektör 2 39. Civilingenjör, arkitekt SAR, lantmätare, överingenjör 1 42. Kompaniofficer (kapten och lägre) 1 51. Direktör, disponent, försäkringsdirektör 53 61. Affärsman, handlande, handelsresande, köpman, representant m fl 17 62. Hotellägare, åkeriägare, garageägare, fastighetsägare (mindre), biografägare, egendomsmäklare, auktionsförrättare m fl 24 63. Hantverkare med egen verksamhet ("mästare") 20 71. Stats- och kommunaltjänsteman utan akademisk examen (stationsinspektor, postassistent, barnavårdsdirektör m fl, socialarbetare-socionom) 14 72. Tjänsteman i privat tjänst (kontorschef, kamrer, inspektor, intendent, skogsinspektor, arkitekt (ej SAR), företagsekonom, försäljningschef m fl) 33 74. Fria yrkesutövare utan akademisk examen 3 75. Frikyrkopräst, frälsningsofficer 7 76. Ingenjör, kemist 113 78. Sjuksköterska och sjukgymnast, översköterska, husmor, barnmorska 1 81. Verkmästare, faktor m fl 411 83. Tjänsteman, kontorist, försäkringstjänsteman, bokhållare, laboratorieföreståndare 23 84. Affärschef, affärsföreståndare, butikschef, butiksföreståndare, filialchef, handelsföreståndare 126 85. Lägre avlönade stats- och kommunalanställda (konduktör, postexpeditör, telegrafexpeditör, jordbruksinstruktör, bokhållare, kansliskrivare, tulluppsyningsman, kronojägare, vägmästare) 124 90. Restauranganställda (lägre) 390 93. Lägst avlönade stats- och kommunalanställda (stationskarl, kommunalarbetare, sjukhusbiträde, spårvägsman, telefonist, polis, fjärdingsman, banbiträde, postiljon m fl) 96 94. Hantverkare utan egen verksamhet 699 95. Arbetare utom i jordbruk med binäringar (även industrins förmän) 4 96. Lantarbetare och förman inom jordbruket 13 97. Arbetare och förmän inom jordbrukets binäringar (mejeriarbetare, skogsarbetare) 2 98. Chaufför, vaktmästare, fastighetsskötare, portvakt m fl 424 99. Affärsbiträde 221 00. Uppgift saknas
VAR 57 MODER AVLIDEN FÖRE 1961 Loc 99 width 1 MD=9 Modern avliden före 1961 148 1. Avliden 11775 5. Ej avliden 27 9. Uppgift saknas
VAR 58 MODERS UTBILDNING Loc 100 width 1 MD=9 Moders utbildning 10211 1. Folkskola 1269 2. Realskola 291 3. Studentexamen eller motsvarande 88 4. Akademisk examen 91 9. Uppgift saknas
VAR 59 NUMMER AV SYSKON Loc 101 width 2 MD=99 Nummer av syskon 01. Nummer ett . . 18. Nummer arton 47 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 5411 3569 1657 668 297 133 71 44 21 11 6 Kod: 12 13 14 18 99 Frek: 9 2 3 1 47
VAR 60 ANTAL SYSKON Loc 103 width 2 Antal syskon 00. Inga syskon . . 18. Arton syskon Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 341 1735 3856 2985 1542 741 347 176 99 56 35 Kod: 11 12 13 14 15 18 Frek: 12 10 7 4 3 1
VAR 61 HEMORT LÄSÅRET 1960/1961 Loc 105 width 4 HEMORT Elevens hemort anges med en fyrsiffrig kod. De två första siffrorna anger län och de två andra kommun. På grund av den ändrade kommunindelningen som genomfördes under 1950- och 1960-talet har vissa koder förändrats. Detta medför att elever kan ha fått ändrad hemortskod utan att egentligen ha bytt hemort. Koder samt de förändringar som skett åren 1952-1974 finns beskrivna i en publikation från SCB "Meddelanden i samordningsfrågor" nr 1973:12, "Regionala koder". I vissa fall anger koden den ort där eleven studerat och inte elevens hemort. I vilken utsträckning detta förekommer har inte kunnat bedömas, troligen har i huvudsak elevens egentliga hemort angivits. Hemort läsåret 1960/1961 0180. . . 2584. Kod: 180 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 Frek: 1137 2 13 2 5 7 5 3 2 3 5 Kod: 212 213 214 215 216 217 220 221 222 223 224 Frek: 6 10 10 9 3 8 1 12 8 38 5 Kod: 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 Frek: 2 47 16 3 7 4 8 18 7 5 9 Kod: 236 238 260 261 262 263 264 280 281 282 283 Frek: 14 9 35 12 23 43 16 15 59 38 46 Kod: 284 285 286 287 288 289 290 291 301 302 303 Frek: 91 9 61 7 17 9 5 1 6 1 3 Kod: 304 305 306 307 308 309 310 312 313 314 315 Frek: 5 5 2 3 5 8 6 13 12 4 2 Kod: 316 317 318 319 320 321 322 360 380 381 401 Frek: 9 10 5 15 5 5 5 11 111 16 3 Kod: 402 403 404 405 406 407 408 409 411 412 413 Frek: 6 4 5 8 3 7 8 3 10 10 2 Kod: 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 Frek: 10 1 1 7 9 10 8 6 8 4 6 Kod: 425 426 427 428 429 460 461 480 481 482 483 Frek: 2 1 3 13 4 8 7 40 14 11 29 Kod: 484 485 486 487 488 501 502 503 504 505 506 Frek: 96 13 14 4 1 2 4 5 11 8 6 Kod: 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 518 Frek: 1 2 4 2 5 11 8 2 7 4 4 Kod: 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 Frek: 5 6 8 7 11 8 1 7 5 6 11 Kod: 530 531 532 533 535 536 560 561 562 563 580 Frek: 4 2 5 5 5 2 3 21 26 3 109 Kod: 581 582 583 584 585 586 601 602 603 604 605 Frek: 134 7 39 5 9 14 6 5 4 11 1 Kod: 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 Frek: 2 3 14 1 4 11 10 7 10 4 2 Kod: 617 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 Frek: 17 5 5 6 5 9 5 8 4 2 2 Kod: 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 Frek: 2 2 3 5 4 1 3 4 6 7 4 Kod: 660 661 662 663 664 665 666 680 681 682 683 Frek: 6 11 5 10 5 11 8 74 27 22 26 Kod: 684 685 686 687 688 701 702 703 705 706 707 Frek: 8 11 16 36 5 5 7 5 3 3 2 Kod: 708 709 710 711 712 713 714 715 717 718 719 Frek: 5 5 3 2 5 2 6 2 2 8 8 Kod: 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 Frek: 2 11 2 7 4 3 4 4 1 9 8 Kod: 731 732 733 760 761 762 763 764 765 766 767 Frek: 4 6 4 3 6 3 4 16 6 10 12 Kod: 768 769 780 781 802 803 804 805 806 807 808 Frek: 4 7 31 13 6 6 3 6 8 6 5 Kod: 809 810 811 812 813 814 815 816 817 819 820 Frek: 3 7 15 2 6 4 6 2 6 3 2 Kod: 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 Frek: 8 8 6 9 4 2 6 3 5 9 4 Kod: 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 860 Frek: 5 5 4 12 7 2 3 7 3 8 15 Kod: 861 862 863 880 881 882 883 884 885 901 902 Frek: 5 5 5 52 11 17 24 10 6 2 2 Kod: 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 960 Frek: 8 4 6 7 7 5 7 6 1 4 6 Kod: 980 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 Frek: 20 10 3 3 5 12 9 5 6 4 1 Kod: 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1060 Frek: 20 4 7 3 13 1 7 4 4 16 7 Kod: 1080 1081 1082 1083 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 Frek: 46 12 10 12 2 3 3 5 4 3 3 Kod: 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 Frek: 4 2 8 1 4 2 14 5 6 3 7 Kod: 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1128 1129 1130 Frek: 6 1 6 8 7 6 6 1 5 8 8 Kod: 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 Frek: 4 4 14 11 5 11 3 5 4 3 7 Kod: 1143 1144 1145 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 Frek: 10 3 3 9 11 14 5 1 10 14 15 Kod: 1168 1180 1181 1182 1183 1201 1202 1203 1204 1205 1206 Frek: 5 38 6 26 22 5 7 3 3 3 6 Kod: 1207 1208 1209 1210 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 Frek: 2 7 3 4 7 1 5 4 5 6 3 Kod: 1220 1221 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 Frek: 1 3 4 6 6 3 3 3 5 8 9 Kod: 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 Frek: 5 3 4 5 2 2 1 3 11 6 8 Kod: 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 Frek: 5 7 11 6 9 3 8 4 13 5 6 Kod: 1254 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1280 Frek: 8 2 11 12 2 9 3 6 6 5 317 Kod: 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1301 1302 1303 Frek: 41 53 109 10 13 28 17 1 3 5 4 Kod: 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 Frek: 4 2 1 7 4 6 8 3 4 3 3 Kod: 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 Frek: 4 6 9 3 6 3 2 5 9 3 7 Kod: 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1360 1380 1381 Frek: 5 3 3 3 2 5 3 10 5 61 6 Kod: 1382 1383 1384 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 Frek: 20 33 11 3 20 14 5 7 6 11 6 Kod: 1409 1410 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 Frek: 5 4 4 2 6 8 4 2 4 13 9 Kod: 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 Frek: 6 1 1 12 1 5 4 9 4 6 7 Kod: 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1480 1481 1482 1483 1484 Frek: 6 4 5 7 2 5 575 38 9 3 8 Kod: 1485 1486 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 Frek: 52 6 11 8 11 9 2 6 2 3 2 Kod: 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 Frek: 4 4 6 2 6 8 10 4 4 4 7 Kod: 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1529 1530 1531 1532 Frek: 9 7 8 18 3 4 12 11 2 11 8 Kod: 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1540 1541 1542 1543 1544 Frek: 11 10 12 8 5 13 1 3 5 6 4 Kod: 1545 1546 1547 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1560 Frek: 4 7 4 7 3 3 10 4 7 12 6 Kod: 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1580 1581 1582 1583 1584 Frek: 8 2 7 5 4 5 25 57 39 112 10 Kod: 1585 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 Frek: 19 2 14 12 3 1 6 4 5 6 5 Kod: 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 Frek: 1 3 2 5 7 9 4 8 13 2 6 Kod: 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1629 1630 1631 1632 1633 Frek: 6 9 4 2 3 2 3 6 6 5 4 Kod: 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1641 1642 1643 1644 1645 Frek: 8 7 6 9 4 3 6 4 6 5 7 Kod: 1660 1661 1662 1663 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 Frek: 1 7 13 8 20 17 13 25 9 10 17 Kod: 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1710 1711 1712 Frek: 12 1 7 3 2 10 5 7 7 2 12 Kod: 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 Frek: 11 4 13 4 6 8 6 7 7 2 2 Kod: 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 Frek: 1 2 6 5 4 4 9 2 2 6 2 Kod: 1735 1736 1737 1738 1739 1760 1761 1762 1763 1764 1765 Frek: 10 7 14 6 2 6 16 13 11 13 6 Kod: 1766 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1801 1802 1803 1804 Frek: 7 78 35 7 14 17 18 6 14 4 10 Kod: 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 Frek: 11 3 2 10 7 3 9 2 8 1 6 Kod: 1816 1817 1818 1820 1821 1822 1860 1861 1862 1863 1865 Frek: 3 6 12 6 9 9 5 7 15 18 1 Kod: 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1901 1902 1903 1904 1905 Frek: 121 12 7 57 10 8 2 4 5 6 2 Kod: 1906 1907 1908 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 Frek: 10 12 4 8 7 4 4 7 4 2 7 Kod: 1918 1919 1920 1921 1960 1961 1962 1980 1981 1982 1983 Frek: 7 5 4 3 8 23 13 132 21 25 27 Kod: 1984 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Frek: 20 5 5 11 18 6 6 2 4 20 5 Kod: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 Frek: 3 26 3 6 6 11 18 3 3 7 2 Kod: 2023 2024 2025 2026 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Frek: 8 4 3 13 3 10 3 17 3 3 12 Kod: 2035 2037 2038 2039 2040 2041 2060 2061 2062 2080 2081 Frek: 2 3 1 26 6 1 12 13 26 25 27 Kod: 2082 2083 2084 2085 2101 2103 2104 2105 2106 2107 2108 Frek: 10 18 23 26 8 22 13 6 5 2 11 Kod: 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2117 2118 2120 2121 Frek: 15 9 6 2 15 4 6 4 6 10 18 Kod: 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 Frek: 7 12 1 16 7 15 8 6 9 5 7 Kod: 2133 2134 2135 2160 2161 2180 2181 2182 2183 2184 2201 Frek: 3 4 1 6 4 91 29 22 27 23 6 Kod: 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 Frek: 4 12 5 12 12 6 13 10 1 6 14 Kod: 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 Frek: 1 9 2 3 9 4 17 12 5 2 7 Kod: 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 Frek: 5 8 10 7 12 11 6 31 10 9 3 Kod: 2235 2236 2260 2261 2262 2280 2281 2282 2283 2284 2301 Frek: 4 3 13 23 11 24 46 19 19 19 9 Kod: 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 Frek: 10 7 2 8 5 8 15 13 5 3 9 Kod: 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2324 2325 Frek: 14 5 2 3 7 4 3 1 5 4 6 Kod: 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2360 2361 2380 2401 2402 Frek: 10 3 7 5 2 5 20 1 54 17 10 Kod: 2403 2404 2405 2406 2407 2409 2410 2411 2412 2413 2414 Frek: 8 14 8 35 7 3 6 9 12 10 43 Kod: 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2424 2425 2427 Frek: 16 8 19 8 2 16 24 9 16 7 2 Kod: 2460 2461 2462 2463 2480 2481 2482 2501 2502 2503 2504 Frek: 11 10 3 17 37 6 44 11 31 6 11 Kod: 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 Frek: 18 15 28 25 9 23 19 2 23 29 9 Kod: 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2560 2580 Frek: 9 5 17 12 11 22 4 45 2 7 66 Kod: 2581 2582 2583 2584 Frek: 12 20 9 35
VAR 62 HEMLÄN LÄSÅRET 1960/1961 Loc 109 width 2 Läsåret 1960/1961: Hemlän 1137 01. Stockholms stad 793 02. Stockholms län 267 03. Uppsala län 399 04. Södermanlands län 554 05. Östergötlands län 485 06. Jönköpings län 257 07. Kronobergs län 366 08. Kalmar län 85 09. Gotlands län 224 10. Blekinge län 404 11. Kristianstads län 905 12. Malmöhus län 284 13. Hallands län 909 14. Göteborgs och Bohus län 644 15. Älvsborgs län 373 16. Skaraborgs län 461 17. Värmlands län 402 18. Örebro län 376 19. Västmanlands län 468 20. Kopparbergs län 465 21. Gävleborgs län 465 22. Västernorrlands län 255 23. Jämtlands län 437 24. Västerbottens län 535 25. Norrbottens län
VAR 63 SKOLFORM LÄSÅRET 1960/61 Loc 111 width 4 SKOLFORM Koden anger vilken skolform eleven gått i under läsåret. Den kod som använts är den s k SUN-koden (Svensk utbildningsnomenklatur). Förändringarna inom det svenska skolväsendet har medfört att vissa förenklingar vid kodningen varit nödvändiga. Enstaka utbildningar med mycket få elever har kodats med samma kod som nu existerande utbildningar inom gymnasieskolan, även om utbildningarna ej varit helt identiska. Några få individer som t ex genomgått vissa tekniska skolor, har givits samma kod som motsvarande utbildning i gymnasieskolan. Vissa yrkesinriktade utbildningar som ej gått att jämställa med någon utbildning i gymnasieskolan har kodats som yrkesskola, trots att dessa ej formellt tillhört yrkesskolan. Skolform läsåret 1960/1961 11152 1100. Folkskola: Vanlig klass 391 1181. Folkskola: Hjälpklass 39 1182. Folkskola: Läsklass 16 1183. Folkskola: Observationsklass 2 1184. Folkskola: Hörselklass 3 1185. Folkskola: Hälsoklass 1 1186. Folkskola: Synklass 266 2300. Realskola: Allmän linje 3 2310. Realskola: Teknisk linje 4 2320. Realskola: Handelslinje 1 2340. Realskola: Skogs- och jordbruksteknisk linje 13 2800. Särskola 11 2888. Särskola 48 3100. Flickskola: Allmän linje
VAR 64 KLASSTYP LÄSÅRET 1960/61 Loc 115 width 1 MD=9 KLASSTYP Klasstyp har angivits genom fem fasta svarsalternativ. Uppgiften förekommer endast t o m läsåret 1964/65. Med klasstyp avses vilka årskurser som klassavdelningen omfattar. Klasstyp läsåret 1960/1961 9256 0. A (En årskurs) 1870 2. B1 (Två årskurser) 380 3. B2 (Tre årskurser) 37 4. B3 (Fyra årskurser) 12 6. BV (Övriga kombinationer inom B-klass) 395 9. Uppgift saknas
VAR 65 KLASSKARAKTÄR 1960/61 Loc 116 width 1 MD=9 KLASSKARAKTÄR Klasskaraktär har på blanketten angivits som ett av sex fasta svarsalternativ (koderna 0-5). I ett senare skede har ytterligare tre alternativ (6-8) kodats, för att få med information som givits utöver de fasta alternativen. Klasskaraktär läsåret 1960/1961 7200 0. Normalklass folkskola 3873 1. Normalklass enhetsskola (försöksskola) 5 2. Inbyggd realskola 0 3. Korrespondensrealskola 272 4. Specialklass folkskola 211 5. Specialklass enhetsskola (försöksskola) 57 6. Särskola eller undervisning i hemmet 0 7. Frivillig klass i folkskola 0 8. Frivillig klass i realskola eller korrespondensrealskola 332 9. Uppgift saknas
VAR 66 ÅRSKURS LÄSÅRET 1960/61 Loc 117 width 1 MD=0 ÅRSKURS Anger vilken årskurs eleven tillhörde angivet läsår. För folkskola, enhetsskola och grundskola anges årskurs som 6, 7 osv. I real- och flickskola samt gymnasiala skolformer anger årskursen 23 att eleven tillhörde en treårig skolform och gick i åk 2. I enstaka fall (troligen från vissa skolor) anges enbart årskurs och inte längden av utbildningen. Årskurs läsåret 1960/1961 183 1. Årskurs 1 129 2. Årskurs 2 17 3. Årskurs 3 41 4. Årskurs 4 756 5. Årskurs 5 10479 6. Årskurs 6 316 7. Årskurs 7 4 8. Årskurs 8 24 9. Årskurs 9 1 0. Uppgift saknas
VAR 67 BETYGSFORM LÄSÅRET 60/61 Loc 118 width 1 BETYGSTYP Anger betygsskalan, dvs om betygen är givna med bokstavsbetyg eller som sifferbetyg. Betygsform läsåret 1960/1961 1 0. Sifferbetyg 11949 1. Bokstavsbetyg
VAR 68 BETYG SVENSKA 60/61 Loc 119 width 1 MD=9 BETYG Uppgifter finns, i förekommande fall, dels för de enskilda ämnena svenska, engelska, tyska, franska, matematik, fysik och latin, dels för två betygssummor, varvid samtidigt anges antalet ingående betyg. Den ena summan avser läroämnen, den andra övriga ämnen. I yrkesskolor har endast insamlats ett medelbetyg för samtliga ämnen, utan närmare specificering av ingående betyg. Betyg i svenska läsåret 1960/1961 0 0. Betyg C 32 1. Betyg BC eller 1 1939 2. Betyg B eller 2 4755 3. Betyg Ba eller 3 3986 4. Betyg AB eller 4 1165 5. Betyg a eller 5 14 6. Betyg A 59 9. Uppgift saknas
VAR 69 BETYG ENGELSKA 60/61 Loc 120 width 1 MD=9 Betyg i engelska läsåret 1960/1961 18 0. Betyg C 641 1. Betyg BC eller 1 3302 2. Betyg B eller 2 3782 3. Betyg Ba eller 3 2788 4. Betyg AB eller 4 776 5. Betyg a eller 5 8 6. Betyg A 635 9. Uppgift saknas
VAR 70 BETYG TYSKA 60/61 Loc 121 width 1 MD=9 Betyg i tyska läsåret 1960/1961 0 0. Betyg C 8 1. Betyg BC eller 1 37 2. Betyg B eller 2 47 3. Betyg Ba eller 3 30 4. Betyg AB eller 4 19 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 11809 9. Uppgift saknas
VAR 71 BETYG FRANSKA 60/61 Loc 122 width 1 MD=9 Betyg i franska läsåret 1960/1961 0 0. Betyg C 1 1. Betyg BC eller 1 2 2. Betyg B eller 2 2 3. Betyg Ba eller 3 0 4. Betyg AB eller 4 1 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 11944 9. Uppgift saknas
VAR 72 BETYG MATEMATIK 60/61 Loc 123 width 1 MD=9 Betyg i matematik läsåret 1960/1961 15 0. Betyg C 590 1. Betyg BC eller 1 3120 2. Betyg B eller 2 3892 3. Betyg Ba eller 3 3033 4. Betyg AB eller 4 1134 5. Betyg a eller 5 29 6. Betyg A 137 9. Uppgift saknas
VAR 73 BETYG FYSIK 60/61 Loc 124 width 1 MD=9 Betyg i fysik läsåret 1960/1961 0 0. Betyg C 7 1. Betyg BC eller 1 286 2. Betyg B eller 2 388 3. Betyg Ba eller 3 221 4. Betyg AB eller 4 39 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 11009 9. Uppgift saknas
VAR 74 BETYG LATIN 60/61 Loc 125 width 1 MD=9 Betyg i latin läsåret 1960/1961 0 0. Betyg C 0 1. Betyg BC eller 1 0 2. Betyg B eller 2 0 3. Betyg Ba eller 3 1 4. Betyg AB eller 4 0 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 11949 9. Uppgift saknas
VAR 75 SUMMA LÄROÄMNEN 60/61 Loc 126 width 2 BETYGSSUMMA LÄROÄMNEN I betygssumman för läroämnen ingår kristendomskunskap, svenska/modersmålet, engelska, tyska, franska, hembygdskunskap, historia, samhällskunskap, geografi, kemi, matematik, naturkunskap, biologi och fysik. I betygssumman för denna grupp räknas alla givna vitsord i ämnena. Således räknas t ex svenska språket och litteraturen respektive svensk skrivning som två vitsord. Vitsord givna vid komplettering och fyllnadsprövning eller ämnen som avslutats under tidigare läsår räknas inte med i betygssummorna. Materialet visade vid granskningen att man inte alltid följt denna senare regel, utan att skolorna t ex i avgångsklasser tenderar att ibland ta med även ämnen som avslutats tidigare läsår. Betygssumma läroämnen läsåret 1960/1961 06. . . 88. Kod: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 1 4 3 64 5 16 30 51 120 230 371 400 468 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 507 555 531 536 520 598 555 546 555 486 494 521 497 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 474 408 431 417 313 286 261 183 180 80 77 52 47 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 56 88 Frek: 30 20 8 2 3 3 3 2 3 2 1
VAR 76 ANTAL LÄROÄMNEN 60/61 Loc 128 width 2 MD=99 Antal läroämnen läsåret 1960/1961 00. Inget läroämne . . 12. Tolv läroämnen 32 99. Uppgift saknas Kod: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 27 1 1 4 11 18 507 5807 4813 535 155 Kod: 12 99 Frek: 39 32
VAR 77 SUMMA ÖVRIGA ÄMNEN 60/61 Loc 130 width 2 MD=99 BETYGSSUMMA ÖVRIGA ÄMNEN I betygssumman för övriga ämnen ingår alla ämnen som inte förts till gruppen läroämnen (se variabel 75). Betygssumma övriga ämnen läsåret 1960/1961 00. . . 26. 44 99. Uppgift saknas Kod: 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 28 2 3 7 20 51 223 564 1048 1606 1942 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 1874 1650 1184 753 424 257 127 63 48 14 12 Kod: 24 25 26 99 Frek: 3 2 1 44
VAR 78 ANTAL ÖVRIGA ÄMNEN 60/61 Loc 132 width 2 MD=99 Antal övriga ämnen läsåret 1960/1961 00. Inget övrigt ämne . . 09. Nio övriga ämnen 44 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 28 2 18 293 9873 1576 107 6 2 1 44
VAR 79 RESVÄG BOST-SKOLA 60/61 Loc 134 width 1 MD=9 RESVÄG Uppgifter finns om tre olika resvägar: 1. Resväg mellan hemorten och skolan läsåret 1960/61. 2. Resväg mellan hemorten och närmaste realskola. Uppgiften finns för läsåren 1960/61 - 1966/67. 3. Resväg mellan hemorten och närmaste gymnasium. Uppgiften finns för läsåren 1960/61 - 1966/67. Resvägen anges i tid för färd med allmänna kommunikationsmedel och avser enkel resa. Resväg bostad-skola läsåret 1960/1961 10059 1. Under 20 minuter 1694 2. 20-40 minuter 162 3. 40-60 minuter 25 4. 60-80 minuter 8 5. Över 80 minuter 2 9. Uppgift saknas
VAR 80 RESVÄG BOST-REALSK 60/61 Loc 135 width 1 MD=9 Resväg bostad-realskola läsåret 1960/1961 5407 1. Under 20 minuter 4256 2. 20-40 minuter 1396 3. 40-60 minuter 522 4. 60-80 minuter 357 5. Över 80 minuter 12 9. Uppgift saknas
VAR 81 RESVÄG BOST-GYMN 60/61 Loc 136 width 1 MD=9 Resväg bostad-gymnasium läsåret 1960/1961 4274 1. Under 20 minuter 3902 2. 20-40 minuter 1681 3. 40-60 minuter 857 4. 60-80 minuter 1216 5. Över 80 minuter 20 9. Uppgift saknas
VAR 82 FLYTTAT ÅRSKURS 60/61 Loc 137 width 1 MD=9 FLYTTNING OCH AVBRUTNA STUDIER Anger om eleven blivit flyttad till närmast högre årskurs eller ej. Dessutom anges i förekommande fall vissa orsaker till att eleven avbrutit studierna. Således framgår inte om eleven fullgjort skolplikt, "examinerats" eller liknande utan bara vissa orsaker till studieavbrott. Flyttat till nästa årskurs läsåret 1960/1961 11840 1. Eleven flyttad till närmast högre årskurs 68 2. Eleven ej flyttad till närmast högre årskurs 19 3. Eleven avgången enligt paragraf 48 Folkskolestadgan (Fs) 23 9. Uppgift saknas
VAR 83 HEMORT LÄSÅRET 1961/1962 Loc 138 width 4 MD=9999 Hemort läsåret 1961/1962 För ytterligare information se variabel 61 0101. . . 2584. 880 9999. Uppgift saknas Kod: 101 180 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Frek: 1 1030 2 13 2 5 7 5 3 2 3 Kod: 211 212 213 214 215 216 217 220 221 222 223 Frek: 5 4 8 7 10 3 8 2 12 7 20 Kod: 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 Frek: 3 1 19 16 3 4 2 7 17 7 5 Kod: 235 236 238 260 261 262 263 264 280 281 282 Frek: 7 15 10 34 12 21 43 15 16 65 29 Kod: 283 284 285 286 287 288 289 290 291 301 302 Frek: 47 69 10 58 6 16 9 5 2 6 1 Kod: 303 304 305 306 307 308 309 310 312 313 314 Frek: 1 5 5 2 2 5 7 5 13 13 4 Kod: 315 316 317 318 319 320 321 322 360 380 381 Frek: 2 10 8 5 13 5 5 5 11 100 20 Kod: 401 402 403 404 405 406 407 408 411 412 413 Frek: 3 6 3 4 5 5 7 1 10 10 2 Kod: 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 Frek: 9 1 1 7 3 10 7 6 9 2 6 Kod: 425 426 427 428 429 460 461 480 481 482 483 Frek: 2 3 3 13 4 8 6 39 16 11 30 Kod: 484 485 486 487 488 501 502 503 504 505 506 Frek: 92 14 14 4 2 2 4 4 10 8 6 Kod: 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 518 Frek: 1 2 4 1 6 10 8 1 7 4 3 Kod: 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 Frek: 5 5 9 7 11 7 1 6 6 6 9 Kod: 530 531 532 533 535 536 560 561 562 563 580 Frek: 4 2 5 5 5 2 4 21 26 4 105 Kod: 581 582 583 584 585 586 601 602 603 604 605 Frek: 123 8 38 5 6 14 6 4 4 11 1 Kod: 606 607 608 610 611 612 613 614 615 616 617 Frek: 2 3 13 4 11 9 2 10 4 2 7 Kod: 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 630 Frek: 5 5 6 5 9 5 8 4 2 2 1 Kod: 631 632 633 634 636 637 638 639 640 660 661 Frek: 1 2 5 4 3 4 5 6 4 6 10 Kod: 662 663 664 665 666 680 681 682 683 684 685 Frek: 6 10 5 13 8 77 24 21 26 6 11 Kod: 686 687 688 701 702 703 705 707 708 709 710 Frek: 18 33 5 5 6 6 5 1 4 5 2 Kod: 711 712 713 714 715 717 718 719 720 721 722 Frek: 2 5 2 5 2 2 8 9 1 11 1 Kod: 723 724 725 727 728 729 730 731 732 733 760 Frek: 7 4 2 1 1 9 8 4 6 4 3 Kod: 761 762 763 764 765 766 767 768 769 780 781 Frek: 7 3 5 17 6 10 13 4 4 26 7 Kod: 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 Frek: 6 6 3 6 8 6 6 2 7 14 2 Kod: 813 814 815 816 817 819 821 822 823 824 825 Frek: 6 4 6 2 5 3 4 8 6 7 4 Kod: 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 Frek: 2 6 4 3 8 4 4 5 4 11 5 Kod: 837 838 839 840 841 860 861 862 863 880 881 Frek: 2 2 8 3 8 15 5 6 6 46 11 Kod: 882 883 884 885 901 902 903 904 905 906 907 Frek: 18 22 12 2 2 2 8 4 6 6 7 Kod: 908 909 910 960 980 1001 1002 1003 1004 1005 1006 Frek: 3 5 3 6 10 9 3 3 5 12 9 Kod: 1007 1008 1009 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 Frek: 4 6 4 13 3 8 3 15 1 2 5 Kod: 1019 1020 1060 1080 1081 1082 1083 1101 1102 1103 1104 Frek: 3 15 5 36 16 12 12 1 3 3 4 Kod: 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 Frek: 5 3 3 3 1 8 1 4 2 14 4 Kod: 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 Frek: 5 4 8 6 1 6 7 7 6 5 1 Kod: 1127 1128 1129 1130 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 Frek: 1 5 8 9 3 4 13 8 5 11 3 Kod: 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1160 1161 1162 1163 Frek: 5 3 3 5 9 4 3 9 11 15 4 Kod: 1164 1165 1166 1167 1168 1180 1181 1182 1183 1201 1202 Frek: 1 8 12 16 5 36 6 28 22 5 7 Kod: 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1212 1213 1214 Frek: 3 3 2 5 2 7 3 4 8 1 7 Kod: 1215 1216 1217 1218 1220 1221 1223 1224 1225 1226 1227 Frek: 3 4 7 3 2 3 3 7 5 4 3 Kod: 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1239 Frek: 3 5 9 9 6 2 5 4 2 5 3 Kod: 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 Frek: 10 5 7 5 8 9 5 9 3 8 4 Kod: 1251 1252 1253 1254 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 Frek: 11 6 6 7 2 10 13 4 9 3 8 Kod: 1267 1268 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 Frek: 5 5 300 37 52 107 9 13 29 21 1 Kod: 1301 1302 1303 1304 1305 1307 1308 1309 1310 1311 1312 Frek: 3 5 4 4 2 7 3 4 3 2 4 Kod: 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 Frek: 3 2 3 5 10 3 6 3 2 5 8 Kod: 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1360 Frek: 4 6 3 4 3 3 2 5 2 10 6 Kod: 1380 1381 1382 1383 1384 1401 1402 1403 1404 1405 1406 Frek: 63 7 21 26 13 1 19 16 6 9 6 Kod: 1407 1408 1409 1410 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 Frek: 11 6 5 4 3 2 5 8 4 2 4 Kod: 1419 1420 1421 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 Frek: 14 8 6 1 12 1 4 3 6 3 6 Kod: 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1480 1481 1482 1483 Frek: 6 4 1 5 7 2 5 512 37 11 3 Kod: 1484 1485 1486 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 Frek: 6 49 6 11 8 6 10 1 5 2 3 Kod: 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 Frek: 2 3 2 7 2 5 6 10 4 4 3 Kod: 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1529 1530 1531 Frek: 5 9 7 8 18 3 4 11 9 2 10 Kod: 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1540 1541 1542 1543 Frek: 9 11 12 10 6 4 13 1 2 5 6 Kod: 1544 1545 1546 1547 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 Frek: 4 4 7 4 7 3 3 9 4 7 11 Kod: 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1580 1581 1582 1583 Frek: 4 8 3 8 6 3 5 24 52 36 111 Kod: 1584 1585 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 Frek: 11 19 2 16 12 3 1 6 3 5 6 Kod: 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1618 1619 1620 1621 Frek: 5 1 3 2 5 7 5 8 13 2 6 Kod: 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 Frek: 5 8 3 2 4 1 7 1 5 5 2 Kod: 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1641 1642 1643 1644 Frek: 4 8 6 6 10 4 2 6 2 4 5 Kod: 1645 1660 1661 1662 1663 1680 1681 1682 1683 1684 1685 Frek: 7 1 6 11 8 15 16 16 23 8 12 Kod: 1686 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1710 1711 Frek: 18 11 1 7 2 2 9 6 6 7 2 Kod: 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 Frek: 11 10 5 13 4 5 7 4 7 6 2 Kod: 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 Frek: 2 1 2 5 3 4 4 10 2 2 6 Kod: 1734 1736 1737 1738 1739 1760 1761 1762 1763 1764 1765 Frek: 2 8 13 6 2 4 16 13 11 11 5 Kod: 1766 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1801 1802 1803 1804 Frek: 15 74 35 9 14 13 18 6 14 4 10 Kod: 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 Frek: 10 3 2 10 7 4 7 1 7 1 5 Kod: 1816 1817 1818 1820 1821 1822 1860 1861 1862 1863 1865 Frek: 3 1 10 5 9 9 8 7 19 15 3 Kod: 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1902 1903 1904 1905 1906 Frek: 120 12 8 56 11 7 4 5 8 2 9 Kod: 1907 1908 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 Frek: 11 4 9 7 3 4 7 4 2 5 7 Kod: 1919 1920 1921 1960 1961 1962 1980 1981 1982 1983 1984 Frek: 5 4 3 9 24 12 120 19 18 27 20 Kod: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Frek: 5 4 11 16 7 6 1 4 22 5 3 Kod: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frek: 23 3 2 5 6 19 2 3 4 4 2 Kod: 2023 2024 2025 2026 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Frek: 8 4 3 10 2 5 2 18 2 3 11 Kod: 2035 2037 2038 2039 2040 2041 2060 2061 2062 2080 2081 Frek: 2 3 1 25 5 1 12 11 25 22 23 Kod: 2082 2083 2084 2085 2101 2103 2104 2105 2107 2108 2109 Frek: 11 16 21 30 7 21 10 6 2 11 13 Kod: 2110 2112 2113 2114 2115 2117 2118 2120 2121 2122 2123 Frek: 9 2 16 2 4 4 2 10 18 7 12 Kod: 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2135 Frek: 1 18 7 13 8 6 9 5 7 4 1 Kod: 2160 2161 2180 2181 2182 2183 2184 2201 2202 2203 2204 Frek: 5 3 90 30 21 28 21 7 4 13 2 Kod: 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 Frek: 12 12 5 12 10 1 6 14 5 7 2 Kod: 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 Frek: 3 9 5 16 12 5 2 6 5 3 8 Kod: 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2260 2261 Frek: 12 11 4 22 8 9 3 4 3 13 23 Kod: 2262 2280 2281 2282 2283 2284 2301 2302 2303 2304 2305 Frek: 12 19 42 17 18 22 8 10 6 3 8 Kod: 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 Frek: 4 8 15 10 5 3 11 14 4 1 3 Kod: 2317 2318 2319 2320 2321 2324 2325 2326 2327 2328 2329 Frek: 5 3 3 1 5 4 4 10 2 7 6 Kod: 2330 2331 2360 2361 2380 2401 2402 2403 2405 2406 2407 Frek: 1 3 20 1 51 17 10 6 3 35 7 Kod: 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 Frek: 3 5 8 12 9 39 16 7 19 8 2 Kod: 2420 2421 2422 2424 2425 2427 2460 2461 2462 2463 2480 Frek: 15 9 9 13 7 2 12 10 4 18 24 Kod: 2481 2482 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 Frek: 5 35 12 28 6 12 17 15 9 23 5 Kod: 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 Frek: 9 1 3 23 29 8 8 5 16 12 11 Kod: 2521 2522 2523 2524 2580 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 23 4 35 1 65 11 20 10 34 880
VAR 84 HEMLÄN LÄSÅRET 1961/1962 Loc 142 width 2 MD=99 Läsåret 1961/1962: Hemlän 1031 01. Stockholms stad 701 02. Stockholms län 253 03. Uppsala län 378 04. Södermanlands län 530 05. Östergötlands län 458 06. Jönköpings län 233 07. Kronobergs län 343 08. Kalmar län 62 09. Gotlands län 204 10. Blekinge län 390 11. Kristianstads län 885 12. Malmöhus län 269 13. Hallands län 829 14. Göteborgs och Bohus län 612 15. Älvsborgs län 352 16. Skaraborgs län 437 17. Värmlands län 394 18. Örebro län 352 19. Västmanlands län 433 20. Kopparbergs län 433 21. Gävleborgs län 428 22. Västernorrlands län 239 23. Jämtlands län 369 24. Västerbottens län 455 25. Norrbottens län 880 99. Uppgift saknas
VAR 85 SKOLFORM LÄSÅRET 1961/62 Loc 144 width 5 MD=99999 Skolform läsåret 1961/1962 För ytterligare information se variabel 63 7771 01100. Folkskola: Vanlig klass 387 01181. Folkskola: Hjälpklass 27 01182. Folkskola: Läsklass 20 01183. Folkskola: Observationsklass 3 01184. Folkskola: Hörselklass 1 01185. Folkskola: Hälsoklass 1 01186. Folkskola: Synklass 2 01187. Folkskola: Cp-klass 2250 02300. Realskola: Allmän linje 93 02310. Realskola: Teknisk linje 115 02320. Realskola: Handelslinje 53 02330. Realskola: Huslig linje 1 02388. Realskola: Okänd linje 2 03001. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Naturvetenskaplig gren 344 03100. Flickskola: Allmän linje 1 93400. Yrkesskoleutbildning (inkl vissa av gymnasieskolans 2-åriga specialkurser) 879 99999. Uppgift saknas
VAR 86 KLASSTYP LÄSÅRET 1961/62 Loc 149 width 1 MD=9 Klasstyp läsåret 1961/1962 För ytterligare information se variabel 64 7700 0. A (En årskurs) 328 2. B1 (Två årskurser) 90 3. B2 (Tre årskurser) 20 4. B3 (Fyra årskurser) 11 6. BV (Övriga kombinationer B-alternativ) 3801 9. Uppgift saknas
VAR 87 KLASSKARAKTÄR 1961/62 Loc 150 width 1 MD=9 Klasskaraktär läsåret 1961/1962 För ytterligare information se variabel 65 4131 0. Normalklass folkskola 3554 1. Normalklass enhetsskola (försöksskola) 2 2. Inbyggd realskola 0 3. Korrespondensrealskola 247 4. Specialklass folkskola 209 5. Specialklass enhetsskola (försöksskola) 1 6. Särskola eller undervisning i hemmet 0 7. Frivillig klass i folkskola 0 8. Frivillig klass i realskola eller korrespondensrealskola 3806 9. Uppgift saknas
VAR 88 ÅRSKURS LÄSÅRET 1961/62 Loc 151 width 2 MD= 0 Årskurs läsåret 1961/1962 För ytterligare information se variabel 66 1 10. Årskurs 1 1226 13. Årskurs 1 i treårig skolform 1021 14. Årskurs 1 i fyraårig skolform 302 15. Årskurs 1 i femårig skolform 5 16. Årskurs 1 i sexårig skolform 1 17. Årskurs 1 i sjuårig skolform 65 23. Årskurs 2 i treårig skolform 54 24. Årskurs 2 i fyraårig skolform 40 25. Årskurs 2 i femårig skolform 1 26. Årskurs 2 i sexårig skolform 11 27. Årskurs 2 i sjuårig skolform 2 30. Årskurs 3 1 33. Årskurs 3 i treårig skolform 2 34. Årskurs 3 i fyraårig skolform 92 35. Årskurs 3 i femårig skolform 19 37. Årskurs 3 i sjuårig skolform 7 40. Årskurs 4 6 45. Årskurs 4 i femårig skolform 3 47. Årskurs 4 i sjuårig skolform 42 50. Årskurs 5 722 60. Årskurs 6 7319 70. Årskurs 7 124 80. Årskurs 8 1 90. Årskurs 9 883 00. Uppgift saknas
VAR 89 BETYGSFORM LÄSÅRET 61/62 Loc 153 width 1 MD=9 Betygsform läsåret 1961/1962 0 0. Sifferbetyg 11064 1. Bokstavsbetyg 886 9. Uppgift saknas
VAR 90 BETYG SVENSKA 61/62 Loc 154 width 1 MD=9 Betyg i svenska läsåret 1961/1962 För ytterligare information se variabel 68 2 0. Betyg C 108 1. Betyg BC eller 1 2913 2. Betyg B eller 2 5113 3. Betyg Ba eller 3 2634 4. Betyg AB eller 4 261 5. Betyg a eller 5 1 6. Betyg A 918 9. Uppgift saknas
VAR 91 BETYG ENGELSKA 61/62 Loc 155 width 1 MD=9 Betyg i engelska läsåret 1961/1962 42 0. Betyg C 886 1. Betyg BC eller 1 3555 2. Betyg B eller 2 3542 3. Betyg Ba eller 3 2042 4. Betyg AB eller 4 440 5. Betyg a eller 5 5 6. Betyg A 1438 9. Uppgift saknas
VAR 92 BETYG TYSKA 61/62 Loc 156 width 1 MD=9 Betyg i tyska läsåret 1961/1962 15 0. Betyg C 425 1. Betyg BC eller 1 1376 2. Betyg B eller 2 1239 3. Betyg Ba eller 3 851 4. Betyg AB eller 4 238 5. Betyg a eller 5 2 6. Betyg A 7804 9. Uppgift saknas
VAR 93 BETYG FRANSKA 61/62 Loc 157 width 1 MD=9 Betyg i franska läsåret 1961/1962 0 0. Betyg C 0 1. Betyg BC eller 1 6 2. Betyg B eller 2 3 3. Betyg Ba eller 3 1 4. Betyg AB eller 4 2 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 11938 9. Uppgift saknas
VAR 94 BETYG MATEMATIK 61/62 Loc 158 width 1 MD=9 Betyg i matematik läsåret 1961/1962 36 0. Betyg C 1062 1. Betyg BC eller 1 3856 2. Betyg B eller 2 3455 3. Betyg Ba eller 3 1984 4. Betyg AB eller 4 581 5. Betyg a eller 5 19 6. Betyg A 957 9. Uppgift saknas
VAR 95 BETYG FYSIK 61/62 Loc 159 width 1 MD=9 Betyg i fysik läsåret 1961/1962 1 0. Betyg C 137 1. Betyg BC eller 1 3028 2. Betyg B eller 2 3305 3. Betyg Ba eller 3 1602 4. Betyg AB eller 4 233 5. Betyg a eller 5 1 6. Betyg A 3643 9. Uppgift saknas
VAR 96 BETYG LATIN 61/62 Loc 160 width 1 MD=9 Betyg i latin läsåret 1961/1962 0 0. Betyg C 0 1. Betyg BC eller 1 0 2. Betyg B eller 2 1 3. Betyg Ba eller 3 0 4. Betyg AB eller 4 0 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 11949 9. Uppgift saknas
VAR 97 SUMMA LÄROÄMNEN 61/62 Loc 161 width 2 MD=99 Betygssumma läroämnen läsåret 1961/1962 För ytterligare information se variabel 75 09. . . 71. 913 99. Uppgift saknas Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 7 13 10 30 56 115 174 198 331 423 501 511 593 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 586 566 633 567 567 545 486 472 438 418 381 384 292 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 266 248 216 175 185 129 112 84 68 63 46 47 30 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 56 57 59 71 99 Frek: 26 10 13 10 5 1 2 1 1 1 1 913
VAR 98 ANTAL LÄROÄMNEN 61/62 Loc 163 width 2 MD=99 Antal läroämnen läsåret 1961/1962 03. . . 12. 1078 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 Frek: 1 3 14 13 853 1157 4093 3677 899 162 1078
VAR 99 SUMMA ÖVRIGA ÄMNEN 61/62 Loc 165 width 2 MD=99 Betygssumma övriga ämnen läsåret 1961/1962 För ytterligare information se variabel 75 och 77 02. . . 30. 1094 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 17 16 22 36 38 76 137 173 577 924 1098 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 1255 1240 1254 1142 911 661 463 323 204 118 83 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 99 Frek: 38 25 12 8 2 2 1 1094
VAR 100 ANTAL ÖVRIGA ÄMNEN 61/62 Loc 167 width 2 MD=99 Antal övriga ämnen läsåret 1961/1962 01. . . 15. 930 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 9 15 99 Frek: 35 97 253 3460 5785 1257 131 1 1 930
VAR 101 RESVÄG BOST-SKOLA 61/62 Loc 169 width 1 MD=9 Resväg bostad-skola läsåret 1961/1962 6179 1. Under 20 minuter 1642 2. 20-40 minuter 280 3. 40-60 minuter 33 4. 60-80 minuter 12 5. Över 80 minuter 3804 9. Uppgift saknas
VAR 102 RESVÄG BOST-GYMN 61/62 Loc 170 width 1 MD=9 Resväg bostad-gymnasium läsåret 1961/1962 3638 1. Under 20 minuter 2177 2. 20-40 minuter 1104 3. 40-60 minuter 592 4. 60-80 minuter 635 5. Över 80 minuter 3804 9. Uppgift saknas
VAR 103 FLYTTAT ÅRSKURS 61/62 Loc 171 width 1 MD=9 Flyttat till nästa årskurs läsåret 1961/1962 För ytterligare information se variabel 82 9852 1. Eleven flyttad till närmast högre årskurs 365 2. Eleven ej flyttad till närmast högre årskurs 735 3. Eleven avgången enligt paragraf 48 Folkskolestadgan (Fs) 104 4. Eleven har avbrutit studierna 6 5. Eleven har gjort tillfälligt studieavbrott 2 6. Eleven har avlidit 886 9. Uppgift saknas
VAR 104 HEMORT LÄSÅRET 1962/1963 Loc 172 width 4 MD=9999 Hemort läsåret 1962/1963 För ytterligare information se variabel 61 0180. . . 2584. 2448 9999. Uppgift saknas Kod: 180 202 203 204 205 206 207 208 210 211 212 Frek: 914 1 7 2 4 2 4 2 3 4 2 Kod: 213 214 215 216 217 220 221 222 223 224 225 Frek: 10 5 10 3 11 1 11 6 20 3 1 Kod: 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 Frek: 18 16 3 5 2 8 16 5 4 7 13 Kod: 238 260 261 262 263 264 280 281 282 283 284 Frek: 9 33 12 20 43 15 15 61 27 46 66 Kod: 285 286 287 288 289 290 291 301 302 303 304 Frek: 10 55 6 14 4 3 2 2 2 1 4 Kod: 305 306 307 308 309 310 312 313 314 315 316 Frek: 6 2 3 3 6 7 13 13 5 2 10 Kod: 317 318 319 320 321 322 360 380 381 401 402 Frek: 7 5 12 5 5 4 11 96 20 3 7 Kod: 403 404 405 406 407 408 411 412 413 414 415 Frek: 2 2 5 5 6 1 10 9 2 6 1 Kod: 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 Frek: 2 9 3 6 3 5 8 2 5 2 2 Kod: 427 428 429 460 461 480 481 482 483 484 485 Frek: 2 7 2 8 6 36 18 11 32 87 15 Kod: 486 487 488 501 502 504 505 506 508 509 510 Frek: 13 5 2 2 2 7 5 6 2 3 1 Kod: 511 512 513 515 516 518 519 520 521 522 523 Frek: 6 7 1 2 4 3 3 5 9 7 10 Kod: 524 525 526 527 528 529 530 532 533 535 536 Frek: 4 1 5 3 2 6 2 4 3 4 1 Kod: 560 561 562 563 580 581 582 583 584 585 586 Frek: 1 22 23 1 91 116 7 17 5 6 12 Kod: 601 602 603 604 606 608 610 611 612 613 614 Frek: 4 2 4 7 1 10 4 7 9 3 6 Kod: 615 617 619 620 621 622 623 624 625 626 627 Frek: 1 6 2 3 4 2 3 5 2 1 2 Kod: 628 630 631 632 633 634 636 637 638 640 660 Frek: 1 1 1 1 5 1 3 4 5 4 4 Kod: 661 662 663 664 665 666 680 681 682 683 684 Frek: 11 5 9 4 13 7 78 21 21 16 6 Kod: 685 686 687 688 701 702 703 705 707 708 709 Frek: 11 17 19 4 5 6 6 3 2 3 5 Kod: 710 711 712 713 717 718 719 720 721 723 724 Frek: 1 1 5 2 1 6 4 1 6 7 4 Kod: 725 727 729 730 732 733 760 761 762 763 764 Frek: 2 1 9 4 1 3 3 6 3 3 13 Kod: 765 766 767 768 769 780 781 802 803 804 805 Frek: 6 10 9 4 4 25 7 6 1 3 6 Kod: 806 807 808 810 811 812 813 814 815 816 817 Frek: 8 6 4 7 9 2 6 4 5 2 5 Kod: 819 820 821 822 823 824 825 827 828 829 830 Frek: 3 2 3 8 5 2 2 1 2 1 3 Kod: 831 832 833 834 835 838 839 840 841 860 861 Frek: 2 2 5 4 11 1 4 2 5 14 5 Kod: 862 863 880 881 882 883 884 885 901 902 903 Frek: 6 7 35 10 16 23 12 1 2 3 9 Kod: 904 905 906 907 909 910 960 980 1001 1002 1003 Frek: 4 5 6 7 3 2 5 11 6 1 2 Kod: 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1011 1012 1013 1014 1015 Frek: 5 7 9 5 1 3 19 1 7 2 12 Kod: 1016 1017 1018 1019 1020 1060 1080 1081 1082 1083 1101 Frek: 1 2 2 3 15 6 33 10 11 10 2 Kod: 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1112 1113 Frek: 2 3 3 4 2 2 2 1 9 4 2 Kod: 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 Frek: 13 4 5 1 8 6 1 5 7 7 6 Kod: 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1132 1133 1134 1135 1136 Frek: 5 1 1 2 3 3 2 3 13 8 4 Kod: 1137 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1160 1161 1162 Frek: 11 3 3 2 4 5 3 2 10 10 14 Kod: 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1180 1181 1182 1183 1201 Frek: 4 1 7 11 18 1 33 6 28 21 5 Kod: 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1212 1213 1214 Frek: 7 2 3 3 1 2 7 2 7 1 5 Kod: 1215 1216 1217 1218 1220 1221 1223 1224 1225 1226 1227 Frek: 4 5 8 3 2 3 3 7 4 4 3 Kod: 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 Frek: 3 1 8 8 5 2 5 5 2 4 1 Kod: 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 Frek: 3 9 4 6 5 7 9 1 9 4 8 Kod: 1250 1251 1252 1253 1254 1260 1261 1262 1263 1264 1265 Frek: 4 12 6 3 5 2 10 13 2 8 2 Kod: 1266 1267 1268 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 Frek: 6 5 4 294 37 52 98 9 13 25 21 Kod: 1288 1301 1302 1304 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 Frek: 1 1 3 1 1 1 4 3 2 4 1 Kod: 1314 1316 1317 1318 1319 1321 1322 1323 1324 1325 1326 Frek: 1 5 4 4 6 2 1 8 4 6 3 Kod: 1327 1329 1330 1331 1332 1333 1380 1381 1382 1383 1384 Frek: 4 2 1 4 2 5 63 4 21 26 10 Kod: 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1407 1408 1409 1410 1412 Frek: 1 1 20 15 6 8 4 6 5 4 5 Kod: 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1423 1424 Frek: 1 2 9 4 2 1 6 2 1 1 5 Kod: 1425 1426 1427 1428 1429 1431 1434 1435 1436 1437 1480 Frek: 1 1 1 5 1 5 1 2 1 5 508 Kod: 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1501 1502 1503 1504 1505 Frek: 37 12 2 5 49 6 4 2 4 6 1 Kod: 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 Frek: 1 1 3 1 1 2 1 2 5 2 10 Kod: 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 Frek: 4 2 3 5 2 7 8 20 2 3 10 Kod: 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1540 Frek: 1 1 3 9 11 11 4 6 4 13 1 Kod: 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1549 1550 1551 1552 1553 Frek: 3 2 3 2 4 6 5 1 3 8 2 Kod: 1554 1555 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1580 1581 Frek: 2 4 3 4 3 7 6 2 5 26 49 Kod: 1582 1583 1584 1585 1601 1602 1603 1606 1607 1609 1610 Frek: 27 103 11 17 1 11 2 5 1 4 2 Kod: 1611 1614 1615 1616 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 Frek: 1 1 7 5 6 11 1 5 6 7 4 Kod: 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 Frek: 2 2 2 5 2 2 5 2 4 8 6 Kod: 1636 1637 1638 1639 1641 1643 1644 1645 1660 1661 1662 Frek: 6 10 4 2 6 2 3 2 1 3 10 Kod: 1663 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1701 1702 1703 Frek: 6 15 7 14 24 9 12 17 7 1 4 Kod: 1704 1705 1706 1707 1708 1710 1711 1712 1713 1714 1715 Frek: 2 1 11 7 6 7 1 11 8 5 13 Kod: 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1724 1726 1727 1728 Frek: 3 5 8 4 7 1 1 1 2 3 2 Kod: 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 Frek: 2 10 2 1 3 2 2 3 10 4 1 Kod: 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1780 1781 1782 1783 Frek: 5 11 13 11 9 5 8 72 33 7 14 Kod: 1784 1785 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 Frek: 14 18 5 8 3 4 2 1 2 2 2 Kod: 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1820 1821 Frek: 2 3 1 7 1 5 1 1 3 6 4 Kod: 1822 1860 1861 1862 1863 1865 1880 1881 1882 1883 1884 Frek: 4 8 7 15 7 1 118 13 6 56 8 Kod: 1885 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1910 1911 Frek: 7 1 4 5 7 2 9 14 2 8 6 Kod: 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1960 Frek: 5 3 5 4 2 5 7 5 3 3 10 Kod: 1961 1962 1980 1981 1982 1983 1984 2001 2002 2003 2004 Frek: 25 10 111 19 17 24 20 4 2 9 12 Kod: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Frek: 7 1 1 3 18 4 2 13 3 1 1 Kod: 2016 2017 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2028 2029 Frek: 6 19 2 1 1 6 3 3 6 1 3 Kod: 2031 2032 2034 2035 2037 2039 2040 2060 2061 2062 2080 Frek: 20 1 6 1 3 12 5 13 8 23 6 Kod: 2081 2082 2083 2084 2085 2101 2103 2104 2105 2106 2107 Frek: 22 11 18 16 29 2 17 10 2 1 1 Kod: 2108 2109 2110 2112 2113 2114 2116 2117 2118 2120 2121 Frek: 6 12 4 2 15 2 1 4 2 4 15 Kod: 2122 2123 2124 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2135 Frek: 7 12 1 3 11 8 3 7 5 5 1 Kod: 2160 2180 2181 2182 2183 2184 2201 2202 2203 2204 2205 Frek: 6 90 30 22 27 22 1 4 5 2 5 Kod: 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2216 2217 Frek: 8 4 13 7 1 6 6 5 7 2 7 Kod: 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 Frek: 1 12 9 3 2 4 3 3 6 1 8 Kod: 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2236 2260 2261 2262 2280 Frek: 11 4 22 6 6 3 3 13 21 12 19 Kod: 2281 2282 2283 2284 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 Frek: 42 12 12 23 8 10 6 2 8 6 8 Kod: 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 Frek: 16 11 5 3 5 14 4 1 2 6 2 Kod: 2319 2321 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2360 Frek: 3 4 1 4 10 2 7 4 1 2 20 Kod: 2361 2380 2401 2402 2403 2405 2406 2407 2409 2410 2411 Frek: 1 51 13 10 7 3 34 7 4 5 7 Kod: 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 Frek: 8 9 38 5 1 11 5 1 6 3 3 Kod: 2424 2425 2427 2460 2461 2462 2463 2480 2481 2482 2501 Frek: 6 7 2 11 9 5 17 26 4 36 11 Kod: 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 Frek: 28 6 11 13 11 9 20 5 9 2 1 Kod: 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 Frek: 22 29 8 5 5 16 5 11 18 3 25 Kod: 2524 2560 2580 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 1 1 57 11 20 8 32 2448
VAR 105 HEMLÄN LÄSÅRET 1962/1963 Loc 176 width 2 MD=99 Läsåret 1962/1963: Hemlän 914 01. Stockholms stad 650 02. Stockholms län 244 03. Uppsala län 350 04. Södermanlands län 421 05. Östergötlands län 360 06. Jönköpings län 181 07. Kronobergs län 271 08. Kalmar län 57 09. Gotlands län 173 10. Blekinge län 341 11. Kristianstads län 832 12. Malmöhus län 207 13. Hallands län 751 14. Göteborgs och Bohus län 484 15. Älvsborgs län 273 16. Skaraborgs län 381 17. Värmlands län 313 18. Örebro län 336 19. Västmanlands län 326 20. Kopparbergs län 360 21. Gävleborgs län 344 22. Västernorrlands län 227 23. Jämtlands län 303 24. Västerbottens län 403 25. Norrbottens län 2448 99. Uppgift saknas
VAR 106 SKOLFORM LÄSÅRET 1962/63 Loc 178 width 5 MD=99999 Skolform läsåret 1962/1963 För ytterligare information se variabel 63 2483 01100. Folkskola: Vanlig klass 1 02000. Grundskola: Gymnasieförberedande linje 9 02200. Enhetsskola: Gymnasieförberedande linje 26 02210. Enhetsskola: Allmän linje 9 02220. Enhetsskola: Yrkesförberedande linje 3760 02299. Enhetsskola: Utan linjeuppdelning 2449 02300. Realskola: Allmän linje 111 02310. Realskola: Teknisk linje 136 02320. Realskola: Handelslinje 58 02330. Realskola: Huslig linje 1 02388. Realskola: Okänd linje 375 03100. Flickskola: Allmän linje 3 04039. Allmänt gymnasium, allmän linje: Utan grenuppdelning 1 04040. Allmänt gymnasium, latinlinje: Halvklassisk gren 3 04049. Allmänt gymnasium, latinlinje: utan grenuppdelning 26 04059. Allmänt gymnasium, reallinje: Utan grenuppdelning 3 73199. Lantbruksutbildning 49 93400. Yrkesskoleutbildning (inkl vissa av gymnasieskolans 2-åriga specialkurser) 2447 99999. Uppgift saknas
VAR 107 KLASSTYP LÄSÅRET 1962/63 Loc 183 width 1 MD=9 Klasstyp läsåret 1962/1963 För ytterligare information se variabel 64 6091 0. A (En årskurs) 116 2. B1 (Två årskurser) 30 3. B2 (Tre årskurser) 6 4. B3 (Fyra årskurser) 14 6. BV (Övriga kombinationer B-alternativ) 5693 9. Uppgift saknas
VAR 108 KLASSKARAKTÄR 1962/63 Loc 184 width 1 MD=9 Klasskaraktär läsåret 1962/1963 För ytterligare information se variabel 65 3589 0. Normalklass folkskola 1992 1. Normalklass enhetsskola (försöksskola) 176 2. Inbyggd realskola 152 3. Korrespondensrealskola 37 4. Specialklass folkskola 12 5. Specialklass enhetsskola (försöksskola) 0 6. Särskola eller undervisning i hemmet 327 7. Frivillig klass i folkskola 0 8. Frivillig klass i realskola eller korrespondensrealskola 5665 9. Uppgift saknas
VAR 109 ÅRSKURS LÄSÅRET 1962/63 Loc 185 width 2 MD= 0 Årskurs läsåret 1962/1963 För ytterligare information se variabel 66 52 10. Årskurs 1 192 13. Årskurs 1 i treårig skolform 241 14. Årskurs 1 i fyraårig skolform 54 15. Årskurs 1 i femårig skolform 2 16. Årskurs 1 i sexårig skolform 1 20. Årskurs 2 1155 23. Årskurs 2 i treårig skolform 979 24. Årskurs 2 i fyraårig skolform 283 25. Årskurs 2 i femårig skolform 6 26. Årskurs 2 i sexårig skolform 32 33. Årskurs 3 i treårig skolform 59 34. Årskurs 3 i fyraårig skolform 41 35. Årskurs 3 i femårig skolform 1 36. Årskurs 3 i sexårig skolform 11 37. Årskurs 3 i sjuårig skolform 2 44. Årskurs 4 i fyraårig skolform 88 45. Årskurs 4 i femårig skolform 14 47. Årskurs 4 i sjuårig skolform 3 57. Årskurs 5 i sjuårig skolform 30 60. Årskurs 6 914 70. Årskurs 7 5298 80. Årskurs 8 43 90. Årskurs 9 1 99. Årskurs 9 i nioårig skolform 2448 00. Uppgift saknas
VAR 110 BETYGSFORM LÄSÅRET 62/63 Loc 187 width 1 MD=9 Betygsform läsåret 1962/1963 72 0. Sifferbetyg 9408 1. Bokstavsbetyg 2470 9. Uppgift saknas
VAR 111 BETYG SVENSKA 62/63 Loc 188 width 1 MD=9 Betyg i svenska läsåret 1962/1963 För ytterligare information se variabel 68 0 0. Betyg C 73 1. Betyg BC eller 1 2130 2. Betyg B eller 2 4434 3. Betyg Ba eller 3 2449 4. Betyg AB eller 4 337 5. Betyg a eller 5 5 6. Betyg A 2522 9. Uppgift saknas
VAR 112 BETYG ENGELSKA 62/63 Loc 189 width 1 MD=9 Betyg i engelska läsåret 1962/1963 23 0. Betyg C 725 1. Betyg BC eller 1 2662 2. Betyg B eller 2 2575 3. Betyg Ba eller 3 1524 4. Betyg AB eller 4 492 5. Betyg a eller 5 18 6. Betyg A 3931 9. Uppgift saknas
VAR 113 BETYG TYSKA 62/63 Loc 190 width 1 MD=9 Betyg i tyska läsåret 1962/1963 26 0. Betyg C 635 1. Betyg BC eller 1 1613 2. Betyg B eller 2 1396 3. Betyg Ba eller 3 907 4. Betyg AB eller 4 335 5. Betyg a eller 5 21 6. Betyg A 7017 9. Uppgift saknas
VAR 114 BETYG FRANSKA 62/63 Loc 191 width 1 MD=9 Betyg i franska läsåret 1962/1963 0 0. Betyg C 2 1. Betyg BC eller 1 23 2. Betyg B eller 2 37 3. Betyg Ba eller 3 29 4. Betyg AB eller 4 14 5. Betyg a eller 5 2 6. Betyg A 11843 9. Uppgift saknas
VAR 115 BETYG MATEMATIK 62/63 Loc 192 width 1 MD=9 Betyg i matematik läsåret 1962/1963 57 0. Betyg C 971 1. Betyg BC eller 1 3196 2. Betyg B eller 2 2816 3. Betyg Ba eller 3 1637 4. Betyg AB eller 4 681 5. Betyg a eller 5 29 6. Betyg A 2563 9. Uppgift saknas
VAR 116 BETYG FYSIK 62/63 Loc 193 width 1 MD=9 Betyg i fysik läsåret 1962/1963 9 0. Betyg C 211 1. Betyg BC eller 1 3010 2. Betyg B eller 2 3394 3. Betyg Ba eller 3 1749 4. Betyg AB eller 4 348 5. Betyg a eller 5 6 6. Betyg A 3223 9. Uppgift saknas
VAR 117 BETYG LATIN 62/63 Loc 194 width 1 MD=9 Betyg i latin läsåret 1962/1963 0 0. Betyg C 0 1. Betyg BC eller 1 0 2. Betyg B eller 2 4 3. Betyg Ba eller 3 1 4. Betyg AB eller 4 0 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 11945 9. Uppgift saknas
VAR 118 SUMMA LÄROÄMNEN 62/63 Loc 195 width 2 MD=99 Betygssumma läroämnen läsåret 1962/1963 För ytterligare information se variabel 75 07. . . 66. 2525 99. Uppgift saknas Kod: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 1 1 4 10 10 19 31 75 81 119 176 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 252 295 300 377 409 451 452 474 483 450 458 Kod: 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 413 406 410 356 336 288 272 243 244 194 176 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 149 129 151 108 106 90 64 61 55 49 36 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Frek: 20 30 27 15 16 9 9 10 9 4 7 Kod: 62 63 64 65 66 99 Frek: 1 1 1 1 1 2525
VAR 119 ANTAL LÄROÄMNEN 62/63 Loc 197 width 2 MD=99 Antal läroämnen läsåret 1962/1963 03. . . 14. 2524 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 3 5 10 64 437 835 2146 2206 1918 1754 46 Kod: 14 99 Frek: 2 2524
VAR 120 SUMMA ÖVRIGA ÄMNEN 62/63 Loc 199 width 2 MD=99 Betygssumma övriga ämnen läsåret 1962/1963 För ytterligare information se variabel 75 och 77 02. . . 33. 2533 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 45 82 70 87 140 181 346 504 603 719 836 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 902 980 871 829 653 488 360 246 164 100 88 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 99 Frek: 40 26 20 16 13 2 2 2 1 1 2533 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 99 Frek: 40 26 20 16 13 2 2 2 1 1 2533
VAR 121 ANTAL ÖVRIGA ÄMNEN 62/63 Loc 201 width 2 MD=99 Antal övriga ämnen läsåret 1962/1963 01. . . 09. 2533 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 178 370 1282 2337 4278 778 156 29 9 2533
VAR 122 MEDELBETYG 62/63 Loc 203 width 2 1 decimal places MD=99 Medelbetyg läsåret 1962/1963 11900 99. Uppgift saknas Valid-n=50 Min=2 Max=4.6 Mean=3.0 St.Dev=0.5
VAR 123 FLYTTAT ÅRSKURS 62/63 Loc 205 width 1 MD=9 Flyttat till nästa årskurs läsåret 1962/1963 För ytterligare information se variabel 82 6630 1. Eleven flyttad till närmast högre årskurs 270 2. Eleven ej flyttad till närmast högre årskurs 2344 3. Eleven avgången enligt paragraf 48 Folkskolestadgan (Fs) 176 4. Eleven har avbrutit studierna 8 5. Eleven har gjort tillfälligt studieavbrott 0 6. Eleven har avlidit 2522 9. Uppgift saknas
VAR 124 HEMORT LÄSÅRET 1963/1964 Loc 206 width 4 MD=9999 Hemort läsåret 1963/1964 För ytterligare information se variabel 61 0180. . . 2584. 4763 9999. Uppgift saknas Kod: 180 202 203 204 205 206 207 208 210 211 212 Frek: 817 1 9 1 1 4 2 1 2 2 2 Kod: 213 214 215 216 217 220 221 222 223 224 225 Frek: 6 6 7 2 10 1 11 4 17 1 1 Kod: 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 Frek: 19 15 3 4 2 7 8 3 2 3 14 Kod: 238 260 261 262 263 264 280 281 282 283 284 Frek: 9 32 12 18 43 15 10 58 26 45 59 Kod: 285 286 287 288 289 290 291 301 304 307 309 Frek: 9 49 6 7 4 2 2 4 2 4 3 Kod: 310 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 Frek: 2 12 12 2 1 8 7 3 6 1 3 Kod: 322 360 380 381 401 402 403 404 405 407 408 Frek: 1 7 74 11 3 4 2 2 4 1 1 Kod: 411 412 413 414 415 416 417 419 420 421 422 Frek: 5 4 2 4 1 1 5 4 2 1 2 Kod: 424 425 426 427 428 429 460 461 480 481 482 Frek: 3 2 1 1 4 2 3 4 20 19 8 Kod: 483 484 485 486 487 501 504 505 506 509 511 Frek: 22 61 11 8 3 2 4 4 1 4 6 Kod: 512 513 515 516 518 519 520 521 522 523 524 Frek: 2 1 2 2 2 3 5 8 3 4 3 Kod: 526 527 528 529 530 532 533 535 536 560 561 Frek: 1 3 2 3 2 4 2 2 1 1 15 Kod: 562 563 580 581 582 583 584 585 586 601 602 Frek: 16 3 86 73 4 15 3 4 12 4 2 Kod: 603 604 608 610 611 612 613 614 615 617 619 Frek: 3 4 8 3 5 8 3 2 1 7 2 Kod: 620 621 622 623 624 625 626 627 630 631 632 Frek: 3 3 1 3 2 2 2 1 1 1 1 Kod: 633 634 636 637 638 640 660 661 662 663 664 Frek: 5 1 3 2 3 1 3 9 2 3 3 Kod: 665 666 680 681 682 683 684 685 686 687 688 Frek: 7 4 65 21 18 15 1 8 11 22 3 Kod: 701 702 703 705 707 708 709 710 711 712 713 Frek: 5 5 4 2 2 3 3 1 1 3 2 Kod: 714 715 717 718 719 720 721 723 724 725 726 Frek: 1 1 1 7 4 1 6 2 3 2 1 Kod: 727 729 730 731 732 733 760 761 762 763 764 Frek: 1 5 3 1 1 1 3 5 3 3 10 Kod: 765 766 767 768 769 780 781 802 803 804 805 Frek: 5 6 8 4 2 24 2 4 1 1 6 Kod: 806 807 808 811 812 813 814 815 816 817 819 Frek: 5 3 1 9 1 1 2 3 1 3 3 Kod: 820 822 823 824 825 827 829 830 831 832 833 Frek: 1 3 2 2 2 1 2 3 1 1 5 Kod: 834 835 839 840 841 860 861 862 863 880 881 Frek: 4 11 2 2 5 5 2 5 4 20 9 Kod: 882 883 884 901 902 903 904 905 906 907 908 Frek: 6 11 4 2 2 5 3 2 5 2 2 Kod: 912 960 980 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1009 Frek: 1 4 9 3 1 1 2 5 2 4 2 Kod: 1011 1013 1014 1015 1018 1019 1020 1060 1080 1081 1082 Frek: 11 3 2 4 1 1 4 1 24 7 5 Kod: 1083 1102 1103 1105 1106 1110 1113 1114 1115 1116 1117 Frek: 6 1 2 2 1 9 1 6 1 3 1 Kod: 1118 1119 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 Frek: 2 4 2 4 3 2 1 1 1 3 3 Kod: 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1139 1140 1141 1142 1143 Frek: 2 4 13 5 3 8 4 1 3 4 5 Kod: 1144 1145 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 Frek: 1 2 6 10 5 3 1 7 4 17 1 Kod: 1180 1181 1182 1183 1201 1202 1203 1205 1206 1209 1212 Frek: 22 5 13 19 3 4 1 2 2 2 4 Kod: 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1223 1224 1225 1226 1227 Frek: 1 1 3 2 4 3 3 7 3 3 1 Kod: 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 Frek: 1 1 6 10 4 3 2 2 1 4 1 Kod: 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 Frek: 6 2 1 3 3 4 1 6 2 2 2 Kod: 1251 1252 1253 1254 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 Frek: 6 3 1 5 4 13 2 1 2 5 5 Kod: 1268 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1301 Frek: 3 190 36 20 83 6 11 19 15 1 1 Kod: 1302 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1316 1317 Frek: 3 2 1 3 3 1 3 1 1 4 3 Kod: 1318 1319 1321 1323 1324 1325 1326 1327 1329 1331 1333 Frek: 1 2 1 3 1 3 3 1 1 3 5 Kod: 1380 1381 1382 1383 1384 1401 1402 1403 1404 1405 1407 Frek: 37 4 9 16 7 1 10 14 3 5 3 Kod: 1408 1409 1410 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 Frek: 2 4 4 2 1 2 5 1 2 2 4 Kod: 1420 1421 1423 1424 1425 1429 1431 1434 1435 1436 1437 Frek: 2 1 1 6 1 1 2 1 2 1 3 Kod: 1480 1481 1482 1484 1485 1486 1501 1502 1503 1504 1506 Frek: 441 14 9 3 26 2 3 2 4 5 1 Kod: 1507 1508 1510 1512 1514 1516 1517 1518 1519 1520 1521 Frek: 1 1 1 1 1 6 1 1 2 5 1 Kod: 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1529 1530 1531 1532 1533 Frek: 3 8 19 2 4 5 1 1 3 5 4 Kod: 1534 1535 1536 1537 1538 1541 1542 1543 1544 1545 1546 Frek: 4 2 5 1 5 3 3 2 2 1 5 Kod: 1549 1551 1552 1553 1554 1555 1560 1561 1562 1563 1564 Frek: 2 3 8 2 3 3 3 4 1 3 3 Kod: 1565 1566 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1601 1602 1603 Frek: 1 1 14 34 15 68 5 10 1 6 2 Kod: 1606 1607 1609 1610 1611 1615 1616 1618 1619 1620 1621 Frek: 5 1 4 2 1 7 5 4 7 1 1 Kod: 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1633 Frek: 4 5 4 2 1 2 4 2 1 3 2 Kod: 1634 1635 1636 1637 1639 1641 1644 1645 1660 1661 1662 Frek: 5 3 6 10 2 6 3 2 1 3 9 Kod: 1663 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1701 1702 1703 Frek: 4 16 7 13 19 9 11 16 6 1 2 Kod: 1704 1705 1706 1707 1708 1710 1711 1712 1713 1714 1715 Frek: 1 1 10 7 6 7 1 8 7 5 9 Kod: 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1724 1726 1727 1728 Frek: 2 3 4 3 4 5 1 1 2 2 1 Kod: 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 Frek: 3 10 2 1 3 2 2 3 10 4 1 Kod: 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1780 1781 1782 1783 Frek: 5 9 6 5 4 4 11 43 31 7 6 Kod: 1784 1785 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1808 1809 1810 Frek: 14 9 5 6 3 4 1 1 2 4 1 Kod: 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1820 1821 1822 Frek: 3 1 3 1 2 1 1 3 2 2 5 Kod: 1860 1861 1862 1863 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1901 Frek: 7 7 11 6 75 6 6 42 7 4 1 Kod: 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1912 1913 Frek: 4 5 7 1 8 14 2 8 5 3 3 Kod: 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1960 1961 1962 1980 Frek: 5 4 2 4 7 5 2 10 22 9 107 Kod: 1981 1982 1983 1984 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Frek: 18 18 23 21 3 1 4 8 3 1 1 Kod: 2008 2009 2010 2012 2013 2015 2016 2017 2019 2021 2022 Frek: 3 11 2 10 3 1 3 15 2 1 1 Kod: 2023 2024 2025 2026 2028 2029 2031 2034 2035 2037 2039 Frek: 4 3 1 4 1 2 18 7 1 2 7 Kod: 2040 2041 2060 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 2085 Frek: 4 1 8 3 19 6 18 6 16 6 17 Kod: 2101 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2112 2113 Frek: 2 7 8 1 1 1 4 12 4 2 15 Kod: 2114 2115 2117 2118 2120 2121 2122 2123 2124 2126 2127 Frek: 2 1 3 3 2 10 1 12 1 1 7 Kod: 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2160 2180 2181 2182 2183 Frek: 4 1 3 5 1 1 6 50 18 10 22 Kod: 2184 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2208 2209 2211 2212 Frek: 23 1 4 3 2 5 10 13 6 5 3 Kod: 2213 2214 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2223 2224 2225 Frek: 5 4 1 2 1 7 8 2 4 1 2 Kod: 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2233 2234 2260 2261 2262 Frek: 3 1 8 7 4 19 6 1 10 17 12 Kod: 2280 2281 2282 2283 2284 2301 2302 2303 2304 2305 2306 Frek: 15 40 10 12 23 7 6 7 2 8 6 Kod: 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 Frek: 8 15 11 5 3 5 11 3 1 3 5 Kod: 2318 2319 2321 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2331 2360 Frek: 2 3 4 1 4 10 2 7 3 2 20 Kod: 2380 2401 2402 2403 2405 2406 2407 2409 2410 2411 2412 Frek: 49 11 9 7 3 32 4 4 3 7 6 Kod: 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2422 2424 2425 Frek: 7 36 4 1 9 4 1 5 2 3 7 Kod: 2427 2460 2461 2462 2463 2480 2481 2482 2501 2502 2503 Frek: 2 11 9 4 16 17 4 33 11 26 6 Kod: 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2512 2513 2514 2515 Frek: 11 2 8 20 17 5 8 1 22 28 5 Kod: 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2560 2580 Frek: 4 5 16 3 11 19 2 13 1 1 47 Kod: 2582 2583 2584 9999 Frek: 18 5 18 4763
VAR 125 HEMLÄN LÄSÅRET 1963/1964 Loc 210 width 2 MD=99 Läsåret 1963/1964: Hemlän 817 01. Stockholms stad 577 02. Stockholms län 163 03. Uppsala län 220 04. Södermanlands län 308 05. Östergötlands län 282 06. Jönköpings län 147 07. Kronobergs län 157 08. Kalmar län 37 09. Gotlands län 89 10. Blekinge län 221 11. Kristianstads län 547 12. Malmöhus län 123 13. Hallands län 581 14. Göteborgs och Bohus län 307 15. Älvsborgs län 222 16. Skaraborgs län 294 17. Värmlands län 222 18. Örebro län 318 19. Västmanlands län 227 20. Kopparbergs län 244 21. Gävleborgs län 277 22. Västernorrlands län 213 23. Jämtlands län 261 24. Västerbottens län 333 25. Norrbottens län 4763 99. Uppgift saknas
VAR 126 SKOLFORM LÄSÅRET 1963/64 Loc 212 width 5 MD=99999 Skolform läsåret 1963/1964 För ytterligare information se variabel 63 300 01100. Folkskola: Vanlig klass 1 02088. Grundskola: Okänd linje 790 02200. Enhetsskola: Gymnasieförberedande linje 1144 02210. Enhetsskola: Allmän linje 906 02220. Enhetsskola: Yrkesförberedande linje 567 02299. Enhetsskola: Utan linjeuppdelning 2134 02300. Realskola: Allmän linje 103 02310. Realskola: Teknisk linje 144 02320. Realskola: Handelslinje 58 02330. Realskola: Huslig linje 1 02388. Realskola: Okänd linje 359 03100. Flickskola: Allmän linje 49 04039. Allmänt gymnasium, allmän linje: Utan grenuppdelning 1 04040. Allmänt gymnasium, latinlinje: Halvklassisk gren 60 04049. Allmänt gymnasium, latinlinje: utan grenuppdelning 1 04050. Allmänt gymnasium, reallinje: Biologisk gren 164 04059. Allmänt gymnasium, reallinje: Utan grenuppdelning 8 73199. Lantbruksutbildning 3 73399. Skogsutbildning 389 93400. Yrkesskoleutbildning (inkl vissa av gymnasieskolans 2-åriga specialkurser) 4768 99999. Uppgift saknas
VAR 127 KLASSTYP LÄSÅRET 1963/64 Loc 217 width 1 MD=9 Klasstyp läsåret 1963/1964 För ytterligare information se variabel 64 3017 0. A (En årskurs) 35 2. B1 (Två årskurser) 9 3. B2 (Tre årskurser) 1 4. B3 (Fyra årskurser) 5 6. BV (Övriga kombinationer B-alternativ) 8883 9. Uppgift saknas
VAR 128 KLASSKARAKTÄR 1963/64 Loc 218 width 1 MD=9 Klasskaraktär läsåret 1963/1964 För ytterligare information se variabel 65 3245 0. Normalklass folkskola 157 1. Normalklass enhetsskola (försöksskola) 140 2. Inbyggd realskola 41 3. Korrespondensrealskola 20 4. Specialklass folkskola 0 5. Specialklass enhetsskola (försöksskola) 0 6. Särskola eller undervisning i hemmet 99 7. Frivillig klass i folkskola 0 8. Frivillig klass i realskola eller korrespondensrealskola 8248 9. Uppgift saknas
VAR 129 ÅRSKURS LÄSÅRET 1963/64 Loc 219 width 2 MD= 0 Årskurs läsåret 1963/1964 För ytterligare information se variabel 66 353 10. Årskurs 1 1 12. Årskurs 1 i tvåårig skolform 46 13. Årskurs 1 i treårig skolform 231 14. Årskurs 1 i fyraårig skolform 4 15. Årskurs 1 i femårig skolform 1 16. Årskurs 1 i sexårig skolform 47 20. Årskurs 2 200 23. Årskurs 2 i treårig skolform 249 24. Årskurs 2 i fyraårig skolform 64 25. Årskurs 2 i femårig skolform 3 26. Årskurs 2 i sexårig skolform 1 30. Årskurs 3 901 33. Årskurs 3 i treårig skolform 931 34. Årskurs 3 i fyraårig skolform 263 35. Årskurs 3 i femårig skolform 6 36. Årskurs 3 i sexårig skolform 59 44. Årskurs 4 i fyraårig skolform 39 45. Årskurs 4 i femårig skolform 3 46. Årskurs 4 i sexårig skolform 10 47. Årskurs 4 i sjuårig skolform 54 55. Årskurs 5 i femårig skolform 11 57. Årskurs 5 i sjuårig skolform 1 67. Årskurs 6 i sjuårig skolform 31 70. Årskurs 7 746 80. Årskurs 8 2929 90. Årskurs 9 4766 00. Uppgift saknas
VAR 130 BETYGSFORM LÄSÅRET 63/64 Loc 221 width 1 MD=9 Betygsform läsåret 1963/1964 97 0. Sifferbetyg 7019 1. Bokstavsbetyg 4834 9. Uppgift saknas
VAR 131 BETYG SVENSKA 63/64 Loc 222 width 1 MD=9 Betyg i svenska läsåret 1963/1964 För ytterligare information se variabel 68 0 0. Betyg C 30 1. Betyg BC eller 1 1229 2. Betyg B eller 2 3208 3. Betyg Ba eller 3 1859 4. Betyg AB eller 4 388 5. Betyg a eller 5 16 6. Betyg A 5220 9. Uppgift saknas
VAR 132 BETYG ENGELSKA 63/64 Loc 223 width 1 MD=9 Betyg i engelska läsåret 1963/1964 27 0. Betyg C 422 1. Betyg BC eller 1 1681 2. Betyg B eller 2 1906 3. Betyg Ba eller 3 1181 4. Betyg AB eller 4 466 5. Betyg a eller 5 37 6. Betyg A 6230 9. Uppgift saknas
VAR 133 BETYG TYSKA 63/64 Loc 224 width 1 MD=9 Betyg i tyska läsåret 1963/1964 52 0. Betyg C 505 1. Betyg BC eller 1 1456 2. Betyg B eller 2 1372 3. Betyg Ba eller 3 878 4. Betyg AB eller 4 384 5. Betyg a eller 5 45 6. Betyg A 7258 9. Uppgift saknas
VAR 134 BETYG FRANSKA 63/64 Loc 225 width 1 MD=9 Betyg i franska läsåret 1963/1964 14 0. Betyg C 107 1. Betyg BC eller 1 697 2. Betyg B eller 2 801 3. Betyg Ba eller 3 589 4. Betyg AB eller 4 173 5. Betyg a eller 5 5 6. Betyg A 9564 9. Uppgift saknas
VAR 135 BETYG MATEMATIK 63/64 Loc 226 width 1 MD=9 Betyg i matematik läsåret 1963/1964 55 0. Betyg C 585 1. Betyg BC eller 1 1950 2. Betyg B eller 2 1606 3. Betyg Ba eller 3 1106 4. Betyg AB eller 4 520 5. Betyg a eller 5 48 6. Betyg A 6080 9. Uppgift saknas
VAR 136 BETYG FYSIK 63/64 Loc 227 width 1 MD=9 Betyg i fysik läsåret 1963/1964 3 0. Betyg C 111 1. Betyg BC eller 1 1650 2. Betyg B eller 2 2033 3. Betyg Ba eller 3 1169 4. Betyg AB eller 4 359 5. Betyg a eller 5 20 6. Betyg A 6605 9. Uppgift saknas
VAR 137 BETYG LATIN 63/64 Loc 228 width 1 MD=9 Betyg i latin läsåret 1963/1964 0 0. Betyg C 6 1. Betyg BC eller 1 10 2. Betyg B eller 2 22 3. Betyg Ba eller 3 25 4. Betyg AB eller 4 3 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 11884 9. Uppgift saknas
VAR 138 SUMMA LÄROÄMNEN 63/64 Loc 229 width 2 MD=99 Betygssumma läroämnen läsåret 1963/1964 För ytterligare information se variabel 75 05. . . 77. 5215 99. Uppgift saknas Kod: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 1 5 6 10 20 85 78 103 106 122 123 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 119 118 100 118 139 159 168 181 210 253 199 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 243 221 236 242 233 277 239 215 227 191 198 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 168 170 163 150 130 101 111 93 88 67 72 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 63 75 47 36 42 40 31 28 23 16 13 Kod: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 11 6 7 8 8 6 3 5 5 1 2 Kod: 77 99 Frek: 1 5215
VAR 139 ANTAL LÄROÄMNEN 63/64 Loc 231 width 2 MD=99 Antal läroämnen läsåret 1963/1964 02. . . 16. 5238 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 1 3 27 804 52 69 132 432 1555 1748 702 Kod: 13 14 15 16 99 Frek: 1171 9 5 2 5238
VAR 140 SUMMA ÖVRIGA ÄMNEN 63/64 Loc 233 width 2 MD=99 Betygssumma övriga ämnen läsåret 1963/1964 För ytterligare information se variabel 75 och 77 00. . . 41. 5251 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 2 1 42 84 61 76 138 283 503 716 839 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 788 621 524 444 382 289 240 176 145 90 46 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 53 37 21 21 18 15 5 10 5 5 6 Kod: 33 34 35 36 39 41 99 Frek: 3 3 1 3 2 1 5251
VAR 141 ANTAL ÖVRIGA ÄMNEN 63/64 Loc 235 width 2 MD=99 Antal övriga ämnen läsåret 1963/1964 00. . . 14. 5228 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 2 162 260 2949 1558 1284 298 95 77 21 12 Kod: 11 14 99 Frek: 3 1 5228
VAR 142 MEDELBETYG 63/64 Loc 237 width 2 1 decimal places MD=99 Medelbetyg läsåret 1963/1964 11573 99. Uppgift saknas Valid-n=377 Min=1 Max=5.1 Mean=2.9 St.Dev=0.7
VAR 143 FLYTTAT ÅRSKURS 63/64 Loc 239 width 1 MD=9 Flyttat till nästa årskurs läsåret 1963/1964 För ytterligare information se variabel 82 2627 1. Eleven flyttad till närmast högre årskurs 219 2. Eleven ej flyttad till närmast högre årskurs 3169 3. Eleven avgången enligt paragraf 48 Folkskolestadgan (Fs) 148 4. Eleven har avbrutit studierna 31 5. Eleven har gjort tillfälligt studieavbrott 2 6. Eleven har avlidit 5754 9. Uppgift saknas
VAR 144 HEMORT LÄSÅRET 1964/1965 Loc 240 width 4 MD=9999 Hemort läsåret 1964/1965 För ytterligare information se variabel 61 0126. . . 2584. 7164 9999. Uppgift saknas Kod: 126 127 180 203 204 205 206 207 208 209 210 Frek: 3 5 463 7 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 211 212 213 214 215 216 217 221 222 223 224 Frek: 2 2 4 4 6 2 5 1 1 26 1 Kod: 225 226 227 228 229 230 232 233 234 235 236 Frek: 2 14 6 2 3 1 3 1 2 3 7 Kod: 260 261 262 263 264 280 281 282 283 284 285 Frek: 12 10 16 23 14 8 33 19 10 50 7 Kod: 286 287 288 289 290 291 301 303 304 305 306 Frek: 40 4 10 2 2 2 2 2 1 1 2 Kod: 307 309 310 312 313 314 315 316 317 318 319 Frek: 1 2 4 7 4 3 2 1 6 3 4 Kod: 321 360 380 381 401 402 403 404 405 407 409 Frek: 1 1 50 12 1 5 1 2 2 1 1 Kod: 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 Frek: 4 4 2 4 1 1 4 1 2 1 1 Kod: 424 425 426 427 428 429 460 461 480 481 482 Frek: 2 1 1 1 4 2 1 3 22 8 4 Kod: 483 484 485 486 487 501 504 505 507 508 509 Frek: 19 40 8 8 3 2 3 4 1 1 2 Kod: 511 512 513 515 516 518 519 521 522 523 524 Frek: 1 2 3 1 1 1 2 7 2 4 2 Kod: 526 527 528 529 530 532 533 535 560 561 562 Frek: 1 2 2 1 3 4 2 2 1 11 10 Kod: 563 580 581 582 583 584 585 586 601 602 603 Frek: 2 56 53 4 14 3 3 6 3 2 1 Kod: 604 608 610 611 612 613 614 615 617 619 620 Frek: 2 6 3 4 2 3 3 1 6 2 3 Kod: 621 622 623 624 625 626 630 633 634 637 638 Frek: 2 1 3 2 3 1 1 4 1 1 1 Kod: 660 661 662 663 665 666 680 681 682 683 684 Frek: 3 7 2 2 6 3 32 14 9 10 1 Kod: 685 686 687 688 701 702 706 707 708 709 712 Frek: 7 10 14 3 2 2 1 1 3 2 3 Kod: 713 715 717 718 719 721 723 724 725 726 727 Frek: 2 1 1 6 3 6 2 3 2 2 1 Kod: 729 731 732 733 760 761 763 764 765 766 767 Frek: 4 1 1 1 2 2 4 10 4 6 6 Kod: 768 769 780 781 802 803 804 806 807 808 809 Frek: 3 1 15 2 1 2 2 5 2 1 1 Kod: 811 814 815 817 819 820 822 823 824 825 827 Frek: 8 3 2 2 3 1 1 2 2 1 1 Kod: 829 831 832 833 834 835 836 839 841 860 861 Frek: 2 1 1 3 3 2 1 2 2 7 2 Kod: 862 863 880 881 882 883 884 901 903 904 905 Frek: 3 3 13 5 5 7 2 1 3 3 2 Kod: 906 907 908 912 960 980 1001 1002 1003 1004 1005 Frek: 4 1 2 1 2 9 2 1 1 2 2 Kod: 1006 1007 1009 1011 1013 1014 1015 1019 1020 1060 1080 Frek: 2 4 2 10 2 1 4 2 4 4 14 Kod: 1081 1082 1083 1103 1105 1106 1110 1113 1114 1115 1116 Frek: 5 2 3 2 1 1 4 1 6 1 3 Kod: 1117 1118 1119 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 Frek: 1 1 4 3 4 3 3 1 1 1 4 Kod: 1130 1133 1134 1135 1136 1137 1139 1140 1142 1143 1144 Frek: 1 2 6 2 3 6 3 1 3 2 1 Kod: 1145 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1180 Frek: 2 6 5 3 3 1 3 3 4 2 15 Kod: 1181 1182 1183 1201 1202 1203 1205 1206 1209 1212 1213 Frek: 3 12 8 3 4 1 3 1 1 3 1 Kod: 1214 1215 1216 1217 1218 1221 1224 1225 1226 1228 1230 Frek: 2 1 2 4 2 1 3 1 3 1 4 Kod: 1231 1232 1233 1234 1236 1237 1238 1240 1241 1242 1243 Frek: 6 3 1 1 1 2 1 4 1 3 3 Kod: 1244 1245 1248 1249 1251 1252 1253 1254 1261 1262 1263 Frek: 4 4 1 2 2 1 1 3 1 3 1 Kod: 1264 1265 1266 1267 1268 1280 1281 1282 1283 1284 1285 Frek: 4 1 4 3 2 148 29 16 42 3 10 Kod: 1286 1287 1288 1301 1302 1303 1306 1307 1308 1309 1310 Frek: 15 8 1 1 3 2 1 2 1 3 4 Kod: 1311 1312 1313 1314 1316 1317 1319 1323 1324 1325 1326 Frek: 1 2 1 1 3 4 1 2 1 1 2 Kod: 1327 1328 1329 1331 1333 1380 1381 1382 1383 1384 1402 Frek: 1 1 1 3 2 18 3 10 11 4 8 Kod: 1403 1404 1405 1407 1408 1409 1410 1412 1413 1414 1415 Frek: 5 3 5 3 2 2 3 1 1 1 3 Kod: 1417 1418 1419 1420 1421 1423 1424 1425 1427 1429 1430 Frek: 2 1 5 2 1 1 5 1 2 1 1 Kod: 1431 1432 1435 1436 1437 1480 1481 1482 1484 1485 1486 Frek: 2 1 2 1 3 214 12 7 2 23 1 Kod: 1501 1502 1503 1504 1506 1507 1510 1512 1514 1516 1517 Frek: 3 2 3 6 1 1 1 1 1 5 1 Kod: 1518 1520 1521 1522 1523 1524 1526 1527 1529 1530 1531 Frek: 1 1 2 2 2 10 1 4 1 1 3 Kod: 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1541 1542 1543 1544 Frek: 3 3 3 2 3 3 6 1 1 2 2 Kod: 1546 1549 1551 1552 1553 1554 1555 1560 1561 1562 1563 Frek: 5 2 1 2 2 3 3 4 4 1 3 Kod: 1564 1565 1566 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1601 1602 Frek: 2 1 2 14 34 13 41 5 11 1 5 Kod: 1603 1606 1607 1609 1610 1612 1613 1615 1616 1618 1619 Frek: 2 5 1 2 1 1 1 3 1 3 6 Kod: 1620 1621 1622 1623 1625 1627 1628 1629 1630 1631 1633 Frek: 1 1 4 4 1 1 3 2 1 2 1 Kod: 1634 1635 1637 1639 1641 1643 1644 1645 1660 1661 1662 Frek: 4 3 5 1 2 1 3 2 1 3 3 Kod: 1663 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1701 1703 1704 Frek: 3 9 4 5 17 4 6 12 3 2 1 Kod: 1705 1706 1707 1708 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 Frek: 2 4 2 2 3 1 7 4 5 9 2 Kod: 1717 1718 1719 1721 1722 1724 1726 1727 1728 1729 1730 Frek: 2 4 3 5 1 1 3 2 1 3 3 Kod: 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1760 1761 1762 1763 1764 Frek: 3 2 1 3 10 4 2 8 6 4 3 Kod: 1765 1766 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1801 1802 1803 Frek: 4 10 38 16 5 5 8 5 3 3 2 Kod: 1804 1805 1806 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1815 1816 Frek: 4 1 1 2 4 1 2 1 3 2 1 Kod: 1818 1820 1822 1860 1861 1862 1863 1880 1881 1882 1883 Frek: 2 2 3 3 9 10 6 66 7 5 32 Kod: 1884 1885 1901 1903 1904 1905 1906 1907 1910 1911 1912 Frek: 6 2 1 1 3 1 4 12 6 2 1 Kod: 1913 1915 1916 1917 1918 1919 1960 1961 1962 1980 1981 Frek: 2 1 1 1 3 1 7 10 6 62 13 Kod: 1982 1983 1984 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 Frek: 10 10 11 3 1 3 5 3 1 3 9 Kod: 2010 2012 2013 2015 2016 2017 2019 2022 2023 2024 2025 Frek: 2 11 2 2 3 12 2 1 3 3 1 Kod: 2026 2028 2030 2031 2034 2035 2037 2039 2040 2041 2060 Frek: 4 1 2 14 3 1 2 6 2 1 5 Kod: 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2103 2104 2105 Frek: 2 17 10 13 7 13 5 12 6 6 2 Kod: 2106 2107 2108 2110 2112 2113 2115 2117 2118 2120 2121 Frek: 1 1 4 4 1 9 1 2 2 1 8 Kod: 2122 2123 2124 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2160 Frek: 2 5 1 1 7 4 3 2 2 3 6 Kod: 2161 2180 2181 2182 2183 2184 2202 2203 2204 2205 2206 Frek: 1 39 11 10 8 11 3 3 1 1 8 Kod: 2208 2209 2211 2212 2213 2214 2217 2218 2219 2220 2221 Frek: 3 6 2 2 4 3 2 1 6 4 2 Kod: 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2233 Frek: 1 2 2 1 3 3 7 6 1 8 6 Kod: 2234 2260 2261 2262 2280 2281 2282 2283 2284 2301 2302 Frek: 1 10 2 7 13 29 7 14 19 5 3 Kod: 2303 2305 2306 2308 2309 2310 2312 2313 2314 2315 2316 Frek: 3 5 3 6 2 3 4 11 3 1 3 Kod: 2317 2318 2319 2320 2321 2324 2326 2329 2360 2380 2401 Frek: 4 1 2 1 3 1 1 2 13 26 10 Kod: 2402 2403 2405 2406 2407 2409 2410 2411 2412 2413 2414 Frek: 3 7 3 11 3 4 3 2 7 5 26 Kod: 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2424 2425 2427 Frek: 4 2 10 6 1 3 5 2 4 1 1 Kod: 2460 2461 2462 2463 2480 2481 2482 2501 2502 2503 2504 Frek: 8 8 4 5 26 4 22 6 7 1 7 Kod: 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 Frek: 2 9 15 5 3 7 6 1 9 17 3 Kod: 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2560 2580 Frek: 3 2 9 5 9 15 1 10 1 3 38 Kod: 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 3 14 5 13 7164
VAR 145 HEMLÄN LÄSÅRET 1964/1965 Loc 244 width 2 MD=99 Läsåret 1964/1965: Hemlän 471 01. Stockholms stad 374 02. Stockholms län 109 03. Uppsala län 165 04. Södermanlands län 219 05. Östergötlands län 184 06. Jönköpings län 105 07. Kronobergs län 104 08. Kalmar län 28 09. Gotlands län 67 10. Blekinge län 145 11. Kristianstads län 376 12. Malmöhus län 90 13. Hallands län 327 14. Göteborgs och Bohus län 235 15. Älvsborgs län 141 16. Skaraborgs län 212 17. Värmlands län 183 18. Örebro län 169 19. Västmanlands län 190 20. Kopparbergs län 164 21. Gävleborgs län 193 22. Västernorrlands län 106 23. Jämtlands län 200 24. Västerbottens län 229 25. Norrbottens län 7164 99. Uppgift saknas
VAR 146 SKOLFORM LÄSÅRET 1964/65 Loc 246 width 5 MD=99999 Skolform läsåret 1964/1965 För ytterligare information se variabel 63 11 01100. Folkskola: Vanlig klass 1 02000. Grundskola: Gymnasieförberedande linje 1 02030. Grundskola: Merkantil linje 1 02040. Grundskola: Social-ekonomisk linje 1 02060. Grundskola: Teknisk-praktisk linje 156 02200. Enhetsskola: Gymnasieförberedande linje 197 02210. Enhetsskola: Allmän linje 98 02220. Enhetsskola: Yrkesförberedande linje 17 02299. Enhetsskola: Utan linjeuppdelning 1208 02300. Realskola: Allmän linje 83 02310. Realskola: Teknisk linje 119 02320. Realskola: Handelslinje 47 02330. Realskola: Huslig linje 1 02340. Realskola: Skogs- och jordbruksteknisk linje 1 02350. Realskola: Sjöfartslinje 1 02388. Realskola: Okänd linje 18 03000. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Språklig gren 30 03001. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Naturvetenskaplig gren 4 03002. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Samhällsvetenskaplig gren 6 03009. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Utan grenuppdelning 337 03100. Flickskola: Allmän linje 14 03110. Flickskola: Humanistisk linje 4 03120. Flickskola: Reallinje 12 04030. Allmänt gymnasium, allmän linje: Social gren 6 04031. Allmänt gymnasium, allmän linje: Språklig gren 361 04039. Allmänt gymnasium, allmän linje: Utan grenuppdelning 6 04040. Allmänt gymnasium, latinlinje: Halvklassisk gren 5 04042. Allmänt gymnasium, latinlinje: Nyspråklig gren 188 04049. Allmänt gymnasium, latinlinje: Utan grenuppdelning 20 04050. Allmänt gymnasium, reallinje: Biologisk gren 25 04051. Allmänt gymnasium, reallinje: Matematisk gren 2 04053. Allmänt gymnasium, reallinje: Social gren 685 04059. Allmänt gymnasium, reallinje: Utan grenuppdelning 1 04099. Gymnasium, samhällsvetenskaplig-humanistisk tillvalsgrupp i årskurs 1 (enligt 1965 års läroplan) 1 33731. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Kameral gren 1 33732. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Distributiv gren 18 33739. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Gren ej specificerad 112 34709. Handelsgymnasium: Gren ej specificerad 1 34719. Gymnasium, ekonomisk linje: Ej grenuppdelad 7 43700. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Maskinteknisk gren 6 43710. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Elteknisk gren 2 43720. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Teleteknisk gren 11 43730. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Husbyggnadsteknisk gren 1 43750. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Kemiteknisk gren 2 43799. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Gren ej specificerad 1 44720. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Byggnadsteknik 95 44799. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Gren ej specificerad 21 73199. Lantbruksutbildning 10 73399. Skogsutbildning 830 93400. Yrkesskoleutbildning (inkl vissa av gymnasieskolans 2-åriga specialkurser) 7164 99999. Uppgift saknas
VAR 147 KLASSTYP LÄSÅRET 1964/65 Loc 251 width 1 MD=9 Klasstyp läsåret 1964/1965 För ytterligare information se variabel 64 388 0. A (En årskurs) 2 2. B1 (Två årskurser) 1 3. B2 (Tre årskurser) 11559 9. Uppgift saknas
VAR 148 KLASSKARAKTÄR 1964/65 Loc 252 width 1 MD=9 Klasskaraktär läsåret 1964/1965 För ytterligare information se variabel 65 440 0. Normalklass folkskola 3 1. Normalklass enhetsskola (försöksskola) 10 2. Inbyggd realskola 0 3. Korrespondensrealskola 0 4. Specialklass folkskola 0 5. Specialklass enhetsskola (försöksskola) 0 6. Särskola eller undervisning i hemmet 25 7. Frivillig klass i folkskola 0 8. Frivillig klass i realskola eller korrespondensrealskola 11472 9. Uppgift saknas
VAR 149 ÅRSKURS LÄSÅRET 1964/65 Loc 253 width 2 MD= 0 Årskurs läsåret 1964/1965 För ytterligare information se variabel 66 641 10. Årskurs 1 108 12. Årskurs 1 i tvåårig skolform 1250 13. Årskurs 1 i treårig skolform 3 14. Årskurs 1 i fyraårig skolform 217 20. Årskurs 2 1 22. Årskurs 2 i tvåårig skolform 45 23. Årskurs 2 i treårig skolform 222 24. Årskurs 2 i fyraårig skolform 7 25. Årskurs 2 i femårig skolform 1 26. Årskurs 2 i sexårig skolform 24 30. Årskurs 3 248 33. Årskurs 3 i treårig skolform 271 34. Årskurs 3 i fyraårig skolform 56 35. Årskurs 3 i femårig skolform 3 36. Årskurs 3 i sexårig skolform 3 40. Årskurs 4 879 44. Årskurs 4 i fyraårig skolform 267 45. Årskurs 4 i femårig skolform 6 46. Årskurs 4 i sexårig skolform 1 47. Årskurs 4 i sjuårig skolform 43 55. Årskurs 5 i femårig skolform 3 56. Årskurs 5 i sexårig skolform 10 57. Årskurs 5 i sjuårig skolform 9 67. Årskurs 6 i sjuårig skolform 1 77. Årskurs 7 i sjuårig skolform 20 80. Årskurs 8 445 90. Årskurs 9 7166 00. Uppgift saknas
VAR 150 BETYGSFORM LÄSÅRET 64/65 Loc 255 width 1 MD=9 Betygsform läsåret 1964/1965 174 0. Sifferbetyg 4511 1. Bokstavsbetyg 7265 9. Uppgift saknas
VAR 151 BETYG SVENSKA 64/65 Loc 256 width 1 MD=9 Betyg i svenska läsåret 1964/1965 För ytterligare information se variabel 68 2 0. Betyg C 22 1. Betyg BC eller 1 645 2. Betyg B eller 2 1901 3. Betyg Ba eller 3 1089 4. Betyg AB eller 4 210 5. Betyg a eller 5 4 6. Betyg A 8077 9. Uppgift saknas
VAR 152 BETYG ENGELSKA 64/65 Loc 257 width 1 MD=9 Betyg i engelska läsåret 1964/1965 24 0. Betyg C 227 1. Betyg BC eller 1 1140 2. Betyg B eller 2 1230 3. Betyg Ba eller 3 808 4. Betyg AB eller 4 340 5. Betyg a eller 5 25 6. Betyg A 8156 9. Uppgift saknas
VAR 153 BETYG TYSKA 64/65 Loc 258 width 1 MD=9 Betyg i tyska läsåret 1964/1965 59 0. Betyg C 296 1. Betyg BC eller 1 1112 2. Betyg B eller 2 1024 3. Betyg Ba eller 3 664 4. Betyg AB eller 4 300 5. Betyg a eller 5 36 6. Betyg A 8459 9. Uppgift saknas
VAR 154 BETYG FRANSKA 64/65 Loc 259 width 1 MD=9 Betyg i franska läsåret 1964/1965 28 0. Betyg C 94 1. Betyg BC eller 1 698 2. Betyg B eller 2 804 3. Betyg Ba eller 3 564 4. Betyg AB eller 4 182 5. Betyg a eller 5 8 6. Betyg A 9572 9. Uppgift saknas
VAR 155 BETYG MATEMATIK 64/65 Loc 260 width 1 MD=9 Betyg i matematik läsåret 1964/1965 120 0. Betyg C 332 1. Betyg BC eller 1 1160 2. Betyg B eller 2 998 3. Betyg Ba eller 3 584 4. Betyg AB eller 4 283 5. Betyg a eller 5 24 6. Betyg A 8449 9. Uppgift saknas
VAR 156 BETYG FYSIK 64/65 Loc 261 width 1 MD=9 Betyg i fysik läsåret 1964/1965 8 0. Betyg C 73 1. Betyg BC eller 1 886 2. Betyg B eller 2 1308 3. Betyg Ba eller 3 717 4. Betyg AB eller 4 221 5. Betyg a eller 5 18 6. Betyg A 8719 9. Uppgift saknas
VAR 157 BETYG LATIN 64/65 Loc 262 width 1 MD=9 Betyg i latin läsåret 1964/1965 2 0. Betyg C 11 1. Betyg BC eller 1 52 2. Betyg B eller 2 60 3. Betyg Ba eller 3 42 4. Betyg AB eller 4 17 5. Betyg a eller 5 2 6. Betyg A 11764 9. Uppgift saknas
VAR 158 SUMMA LÄROÄMNEN 64/65 Loc 263 width 2 MD=99 Betygssumma läroämnen läsåret 1964/1965 För ytterligare information se variabel 75 04. . . 81. 8074 99. Uppgift saknas Kod: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 1 3 2 2 9 7 14 14 14 20 23 Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 21 35 35 54 52 67 83 102 128 136 125 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 163 164 200 185 185 163 150 180 139 147 145 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 140 117 111 105 79 91 62 74 42 53 49 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Frek: 31 33 19 18 15 13 10 8 11 8 6 Kod: 59 60 61 62 63 70 73 81 99 Frek: 3 1 3 2 1 1 1 1 8074
VAR 159 ANTAL LÄROÄMNEN 64/65 Loc 265 width 2 MD=99 Antal läroämnen läsåret 1964/1965 04. . . 17. 8074 99. Uppgift saknas Kod: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 46 54 30 48 235 314 881 1837 266 128 12 Kod: 15 16 17 99 Frek: 15 8 2 8074
VAR 160 SUMMA ÖVRIGA ÄMNEN 64/65 Loc 267 width 2 MD=99 Betygssumma övriga ämnen läsåret 1964/1965 För ytterligare information se variabel 75 och 77 01. . . 60. 8083 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 1 69 113 140 221 374 379 396 491 446 366 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 255 146 96 53 55 44 34 40 24 26 22 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 9 18 11 10 4 6 3 7 2 1 1 Kod: 37 40 43 60 99 Frek: 1 1 1 1 8083
VAR 161 ANTAL ÖVRIGA ÄMNEN 64/65 Loc 269 width 2 MD=99 Antal övriga ämnen läsåret 1964/1965 01. . . 21. 8083 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Frek: 242 1069 1864 315 149 146 58 13 7 3 1 Kod: 99 Frek: 8083
VAR 162 MEDELBETYG 64/65 Loc 271 width 2 1 decimal places MD=99 Medelbetyg läsåret 1964/1965 11141 99. Uppgift saknas Valid-n=809 Min=1 Max=5 Mean=3.0 St.Dev=0.7
VAR 163 FLYTTAT ÅRSKURS 64/65 Loc 273 width 1 MD=9 Flyttat till nästa årskurs läsåret 1964/1965 För ytterligare information se variabel 82 2032 1. Eleven flyttad till närmast högre årskurs 238 2. Eleven ej flyttad till närmast högre årskurs 466 3. Eleven avgången enligt paragraf 48 Folkskolestadgan (Fs) 250 4. Eleven har avbrutit studierna 33 5. Eleven har gjort tillfälligt studieavbrott 1 6. Eleven har avlidit 8930 9. Uppgift saknas
VAR 164 HEMORT LÄSÅRET 1965/1966 Loc 274 width 4 MD=9999 Hemort läsåret 1965/1966 För ytterligare information se variabel 61 0126. . . 2584. 7825 9999. Uppgift saknas Kod: 126 127 180 203 204 205 206 209 210 211 213 Frek: 4 5 481 4 1 1 1 1 1 2 3 Kod: 214 215 216 217 221 222 223 224 225 226 227 Frek: 3 1 1 3 1 1 29 1 2 17 4 Kod: 228 229 230 232 233 234 235 236 238 260 261 Frek: 1 2 1 1 1 1 4 7 1 15 7 Kod: 262 263 264 280 281 282 283 284 285 286 287 Frek: 18 23 15 4 33 17 12 52 6 34 4 Kod: 288 289 290 291 301 304 305 306 309 310 311 Frek: 4 2 2 3 3 1 2 2 1 2 1 Kod: 312 313 314 315 316 317 318 319 320 360 380 Frek: 8 4 2 2 1 5 3 2 1 1 45 Kod: 381 402 403 404 405 407 409 411 412 413 414 Frek: 8 4 1 1 2 3 1 2 4 1 2 Kod: 416 417 418 419 421 424 425 427 428 429 460 Frek: 1 3 2 2 1 2 1 1 5 2 1 Kod: 461 480 481 482 483 484 485 486 487 488 501 Frek: 2 21 8 2 13 43 7 7 5 1 1 Kod: 503 504 505 507 508 509 511 512 513 514 515 Frek: 1 2 4 1 1 2 2 2 3 1 3 Kod: 516 519 521 522 523 526 528 529 530 532 560 Frek: 2 1 6 1 4 1 1 1 3 2 1 Kod: 561 562 563 580 581 582 583 584 585 586 601 Frek: 9 8 1 53 49 2 11 1 3 5 3 Kod: 602 604 608 610 611 612 613 614 615 617 619 Frek: 2 2 5 2 2 3 3 3 1 4 2 Kod: 620 621 622 623 624 625 626 627 628 630 633 Frek: 2 3 1 3 2 2 1 1 1 1 3 Kod: 636 637 660 661 662 663 664 665 666 680 681 Frek: 1 1 2 7 3 2 1 2 2 25 13 Kod: 682 683 684 685 686 687 688 701 702 703 706 Frek: 7 9 2 7 6 13 2 1 2 1 1 Kod: 707 708 709 712 713 715 717 718 721 723 724 Frek: 1 2 1 3 1 1 2 4 2 2 1 Kod: 725 726 727 729 732 733 760 761 763 764 765 Frek: 1 1 1 2 2 1 1 2 1 7 3 Kod: 766 767 768 769 780 781 802 803 804 805 806 Frek: 1 5 3 2 18 2 1 1 2 1 3 Kod: 807 808 811 813 814 817 819 820 821 823 824 Frek: 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 Kod: 825 826 827 829 830 831 833 834 835 836 839 Frek: 2 1 2 1 2 1 4 3 2 1 2 Kod: 841 860 861 862 863 880 881 882 883 884 903 Frek: 4 6 3 1 3 10 3 3 8 2 3 Kod: 904 905 906 907 908 909 912 960 980 1001 1002 Frek: 2 2 3 1 2 1 1 1 7 4 1 Kod: 1004 1005 1006 1007 1009 1010 1011 1013 1014 1015 1020 Frek: 2 3 1 3 1 3 6 2 1 1 1 Kod: 1060 1080 1081 1082 1083 1103 1104 1105 1106 1107 1110 Frek: 4 14 4 4 3 2 1 1 2 1 3 Kod: 1114 1115 1116 1117 1118 1122 1123 1124 1125 1126 1127 Frek: 6 1 2 1 1 2 3 3 2 1 2 Kod: 1128 1129 1130 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 Frek: 1 2 2 1 2 6 2 1 3 1 2 Kod: 1140 1142 1143 1145 1160 1161 1162 1163 1165 1166 1167 Frek: 2 4 2 1 3 8 1 1 3 3 3 Kod: 1168 1180 1181 1182 1183 1201 1202 1205 1206 1209 1210 Frek: 2 14 2 10 7 3 1 5 1 1 1 Kod: 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1224 1225 1226 1228 Frek: 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1236 1237 1240 1241 1242 Frek: 1 3 6 2 1 1 1 2 3 1 1 Kod: 1243 1244 1245 1246 1249 1251 1254 1260 1261 1262 1263 Frek: 3 3 2 1 1 3 2 1 2 5 1 Kod: 1264 1265 1266 1267 1268 1280 1281 1282 1283 1284 1285 Frek: 2 3 5 1 3 122 27 14 33 4 4 Kod: 1286 1287 1288 1302 1303 1306 1307 1308 1309 1310 1311 Frek: 13 6 1 3 2 1 1 1 1 6 1 Kod: 1312 1313 1314 1316 1317 1319 1323 1324 1325 1326 1327 Frek: 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 Kod: 1329 1331 1333 1360 1380 1381 1382 1383 1384 1402 1403 Frek: 1 1 1 2 22 3 7 15 7 5 5 Kod: 1404 1405 1407 1409 1410 1413 1414 1415 1417 1419 1420 Frek: 3 5 1 1 4 1 1 3 1 3 2 Kod: 1421 1423 1424 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1434 Frek: 1 1 1 1 2 1 2 3 3 1 1 Kod: 1435 1436 1437 1480 1481 1482 1484 1485 1486 1501 1502 Frek: 1 1 1 184 12 7 1 19 1 2 2 Kod: 1503 1504 1505 1506 1507 1509 1510 1511 1512 1514 1517 Frek: 6 5 1 2 1 1 1 3 2 1 1 Kod: 1518 1521 1522 1523 1524 1526 1527 1529 1530 1531 1532 Frek: 1 2 1 1 9 1 1 4 1 2 1 Kod: 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1542 1543 1544 1545 1546 Frek: 1 2 1 1 1 5 1 1 2 1 4 Kod: 1549 1551 1552 1553 1554 1555 1560 1561 1563 1564 1566 Frek: 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 Kod: 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1601 1602 1603 1606 1607 Frek: 11 21 10 45 6 7 1 4 3 3 1 Kod: 1608 1609 1610 1612 1614 1615 1616 1618 1619 1620 1621 Frek: 1 2 1 2 3 1 3 3 5 1 1 Kod: 1622 1625 1627 1628 1629 1630 1631 1633 1634 1635 1636 Frek: 3 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 Kod: 1637 1639 1641 1644 1661 1662 1663 1680 1681 1682 1683 Frek: 4 2 1 2 2 2 1 12 6 7 16 Kod: 1684 1685 1686 1701 1703 1705 1706 1707 1708 1710 1711 Frek: 5 6 10 2 2 1 1 2 2 3 1 Kod: 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1721 1726 1727 Frek: 5 2 3 7 1 1 5 4 2 2 1 Kod: 1728 1729 1730 1733 1734 1736 1737 1738 1760 1761 1762 Frek: 2 3 3 1 1 3 4 2 1 4 7 Kod: 1763 1764 1765 1766 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1801 Frek: 3 3 4 8 31 19 3 6 10 6 2 Kod: 1802 1803 1804 1805 1806 1809 1811 1812 1813 1815 1816 Frek: 2 1 4 2 1 3 1 1 3 1 1 Kod: 1818 1820 1821 1822 1860 1861 1862 1863 1880 1881 1882 Frek: 3 2 1 1 2 10 3 3 52 6 6 Kod: 1883 1884 1885 1903 1904 1906 1907 1910 1911 1913 1914 Frek: 25 4 3 3 4 3 3 6 1 1 1 Kod: 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1960 1961 1962 1980 1981 Frek: 2 1 1 2 1 1 4 6 5 64 11 Kod: 1982 1983 1984 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 Frek: 12 11 11 2 1 2 4 1 1 1 8 Kod: 2010 2011 2012 2013 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 Frek: 2 1 7 1 2 10 2 2 1 1 4 Kod: 2024 2026 2028 2029 2031 2034 2035 2037 2039 2040 2060 Frek: 3 3 1 2 5 2 1 1 5 3 4 Kod: 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2103 2104 2105 Frek: 2 14 11 10 4 10 6 10 6 5 1 Kod: 2106 2108 2109 2110 2112 2113 2114 2116 2117 2118 2121 Frek: 1 2 1 1 1 8 2 1 3 3 6 Kod: 2122 2123 2124 2126 2127 2128 2129 2130 2132 2160 2161 Frek: 3 4 1 1 3 3 2 1 3 1 4 Kod: 2180 2181 2182 2183 2184 2202 2203 2206 2208 2211 2212 Frek: 32 12 9 6 12 2 5 3 2 2 2 Kod: 2214 2217 2218 2219 2220 2223 2224 2226 2227 2228 2229 Frek: 4 1 1 4 1 2 2 4 3 5 6 Kod: 2230 2231 2233 2235 2260 2262 2280 2281 2282 2283 2284 Frek: 1 7 2 2 7 4 10 28 7 10 16 Kod: 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2308 2309 2310 2312 2313 Frek: 1 2 3 1 4 2 2 3 4 5 11 Kod: 2314 2316 2317 2318 2321 2326 2360 2361 2380 2401 2403 Frek: 2 2 3 1 3 4 10 1 19 8 1 Kod: 2404 2405 2407 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 Frek: 1 1 2 2 1 2 4 5 20 2 3 Kod: 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2424 2425 2427 2460 2461 Frek: 10 2 1 4 7 1 3 2 1 3 4 Kod: 2462 2463 2480 2481 2482 2501 2502 2504 2505 2506 2507 Frek: 6 5 29 4 14 5 7 2 4 6 13 Kod: 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 Frek: 4 4 10 6 1 7 13 2 4 1 6 Kod: 2519 2520 2521 2523 2560 2580 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 6 7 9 8 3 34 3 11 3 14 7825 Kod: 2519 2520 2521 2523 2560 2580 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 6 7 9 8 3 34 3 11 3 14 7825
VAR 165 HEMLÄN LÄSÅRET 1965/1966 Loc 278 width 2 MD=99 Läsåret 1965/1966: Hemlän 490 01. Stockholms stad 347 02. Stockholms län 94 03. Uppsala län 151 04. Södermanlands län 188 05. Östergötlands län 157 06. Jönköpings län 78 07. Kronobergs län 90 08. Kalmar län 23 09. Gotlands län 58 10. Blekinge län 123 11. Kristianstads län 312 12. Malmöhus län 91 13. Hallands län 279 14. Göteborgs och Bohus län 192 15. Älvsborgs län 129 16. Skaraborgs län 171 17. Värmlands län 143 18. Örebro län 154 19. Västmanlands län 150 20. Kopparbergs län 138 21. Gävleborgs län 143 22. Västernorrlands län 83 23. Jämtlands län 148 24. Västerbottens län 193 25. Norrbottens län 7825 99. Uppgift saknas
VAR 166 SKOLFORM LÄSÅRET 1965/66 Loc 280 width 5 MD=99999 Skolform läsåret 1965/1966 För ytterligare information se variabel 63 1 02000. Grundskola: Gymnasieförberedande linje 3 02010. Grundskola: Teknisk linje 9 02200. Enhetsskola: Gymnasieförberedande linje 8 02210. Enhetsskola: Allmän linje 3 02220. Enhetsskola: Yrkesförberedande linje 258 02300. Realskola: Allmän linje 22 02310. Realskola: Teknisk linje 27 02320. Realskola: Handelslinje 10 02330. Realskola: Huslig linje 29 03000. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Språklig gren 32 03001. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Naturvetenskaplig gren 20 03002. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Samhällsvetenskaplig gren 5 03009. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Utan grenuppdelning 238 03100. Flickskola: Allmän linje 11 03110. Flickskola: Humanistisk linje 11 03120. Flickskola: Reallinje 1 04029. Gymnasium, naturvetenskaplig linje 286 04030. Allmänt gymnasium, allmän linje: Social gren 130 04031. Allmänt gymnasium, allmän linje: Språklig gren 227 04039. Allmänt gymnasium, allmän linje: Utan grenuppdelning 137 04040. Allmänt gymnasium, latinlinje: Halvklassisk gren 17 04041. Allmänt gymnasium, latinlinje: Helklassisk gren 27 04042. Allmänt gymnasium, latinlinje: Nyspråklig gren 93 04049. Allmänt gymnasium, latinlinje: Utan grenuppdelning 265 04050. Allmänt gymnasium, reallinje: Biologisk gren 320 04051. Allmänt gymnasium, reallinje: Matematisk gren 34 04053. Allmänt gymnasium, reallinje: Social gren 13 04058. Allmänt gymnasium, reallinje: Annan gren 273 04059. Allmänt gymnasium, reallinje: Utan grenuppdelning 1 04099. Gymnasium, samhällsvetenskaplig-humanistisk tillvalsgrupp i årskurs 1 (enligt 1965 års läroplan) 8 33730. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Ekonomisk-språklig gren 4 33731. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Kameral gren 4 33732. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Distributiv gren 1 33733. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Administrativ gren 29 33739. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Gren ej specificerad 1 34702. Handelsgymnasium: Distributionsgren 248 34709. Handelsgymnasium: Gren ej specificerad 19 43700. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Maskinteknisk gren 7 43710. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Elteknisk gren 1 43720. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Teleteknisk gren 14 43730. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Husbyggnadsteknisk gren 1 43740. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Anläggningsteknisk gren 2 43799. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Gren ej specificerad 13 44700. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Maskinteknik 1 44704. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Produktionsteknik 7 44710. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Elkraftsteknik 16 44711. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Teleteknik 19 44720. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Byggnadsteknik 2 44722. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Väg- och vattenbyggnadsteknik 5 44740. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Kemiteknik 1 44741. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Cellulosateknik 2 44788. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Allmän teknisk gren eller variant 146 44799. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Gren ej specificerad 1 65099. Sjuksköterskeutbildning 30 73199. Lantbruksutbildning 16 73399. Skogsutbildning 998 93400. Yrkesskoleutbildning (inkl vissa av gymnasieskolans 2-åriga specialkurser) 7843 99999. Uppgift saknas
VAR 167 KLASSKARAKTÄR 1965/66 Loc 285 width 1 MD=9 Klasskaraktär läsåret 1965/1966 För ytterligare information se variabel 65 22 0. Normalklass folkskola 0 1. Normalklass enhetsskola (försöksskola) 0 2. Inbyggd realskola 0 3. Korrespondensrealskola 0 4. Specialklass folkskola 0 5. Specialklass enhetsskola (försöksskola) 0 6. Särskola eller undervisning i hemmet 1 7. Frivillig klass i folkskola 0 8. Frivillig klass i realskola eller korrespondensrealskola 11927 9. Uppgift saknas
VAR 168 ÅRSKURS LÄSÅRET 1965/66 Loc 286 width 2 MD= 0 Årskurs läsåret 1965/1966 För ytterligare information se variabel 66 634 10. Årskurs 1 107 12. Årskurs 1 i tvåårig skolform 893 13. Årskurs 1 i treårig skolform 339 20. Årskurs 2 69 22. Årskurs 2 i tvåårig skolform 1146 23. Årskurs 2 i treårig skolform 3 24. Årskurs 2 i fyraårig skolform 76 30. Årskurs 3 45 33. Årskurs 3 i treårig skolform 219 34. Årskurs 3 i fyraårig skolform 7 35. Årskurs 3 i femårig skolform 1 36. Årskurs 3 i sexårig skolform 2 40. Årskurs 4 280 44. Årskurs 4 i fyraårig skolform 56 45. Årskurs 4 i femårig skolform 1 46. Årskurs 4 i sexårig skolform 183 55. Årskurs 5 i femårig skolform 5 56. Årskurs 5 i sexårig skolform 1 57. Årskurs 5 i sjuårig skolform 1 66. Årskurs 6 i sexårig skolform 8 67. Årskurs 6 i sjuårig skolform 9 77. Årskurs 7 i sjuårig skolform 23 90. Årskurs 9 7842 00. Uppgift saknas
VAR 169 BETYGSFORM LÄSÅRET 65/66 Loc 288 width 1 MD=9 Betygsform läsåret 1965/1966 199 0. Sifferbetyg 3740 1. Bokstavsbetyg 8011 9. Uppgift saknas
VAR 170 BETYG SVENSKA 65/66 Loc 289 width 1 MD=9 Betyg i svenska läsåret 1965/1966 För ytterligare information se variabel 68 0 0. Betyg C 11 1. Betyg BC eller 1 403 2. Betyg B eller 2 1413 3. Betyg Ba eller 3 951 4. Betyg AB eller 4 187 5. Betyg a eller 5 9 6. Betyg A 8976 9. Uppgift saknas
VAR 171 BETYG ENGELSKA 65/66 Loc 290 width 1 MD=9 Betyg i engelska läsåret 1965/1966 13 0. Betyg C 150 1. Betyg BC eller 1 785 2. Betyg B eller 2 1040 3. Betyg Ba eller 3 655 4. Betyg AB eller 4 290 5. Betyg a eller 5 33 6. Betyg A 8984 9. Uppgift saknas
VAR 172 BETYG TYSKA 65/66 Loc 291 width 1 MD=9 Betyg i tyska läsåret 1965/1966 30 0. Betyg C 132 1. Betyg BC eller 1 646 2. Betyg B eller 2 641 3. Betyg Ba eller 3 402 4. Betyg AB eller 4 199 5. Betyg a eller 5 27 6. Betyg A 9873 9. Uppgift saknas
VAR 173 BETYG FRANSKA 65/66 Loc 292 width 1 MD=9 Betyg i franska läsåret 1965/1966 14 0. Betyg C 115 1. Betyg BC eller 1 601 2. Betyg B eller 2 656 3. Betyg Ba eller 3 497 4. Betyg AB eller 4 232 5. Betyg a eller 5 19 6. Betyg A 9816 9. Uppgift saknas
VAR 174 BETYG MATEMATIK 65/66 Loc 293 width 1 MD=9 Betyg i matematik läsåret 1965/1966 60 0. Betyg C 249 1. Betyg BC eller 1 810 2. Betyg B eller 2 709 3. Betyg Ba eller 3 429 4. Betyg AB eller 4 219 5. Betyg a eller 5 17 6. Betyg A 9457 9. Uppgift saknas
VAR 175 BETYG FYSIK 65/66 Loc 294 width 1 MD=9 Betyg i fysik läsåret 1965/1966 12 0. Betyg C 102 1. Betyg BC eller 1 510 2. Betyg B eller 2 651 3. Betyg Ba eller 3 364 4. Betyg AB eller 4 146 5. Betyg a eller 5 18 6. Betyg A 10147 9. Uppgift saknas
VAR 176 BETYG LATIN 65/66 Loc 295 width 1 MD=9 Betyg i latin läsåret 1965/1966 1 0. Betyg C 23 1. Betyg BC eller 1 55 2. Betyg B eller 2 81 3. Betyg Ba eller 3 55 4. Betyg AB eller 4 20 5. Betyg a eller 5 5 6. Betyg A 11710 9. Uppgift saknas
VAR 177 SUMMA LÄROÄMNEN 65/66 Loc 296 width 2 MD=99 Betygssumma läroämnen läsåret 1965/1966 För ytterligare information se variabel 75 06. . . 67. 8970 99. Uppgift saknas Kod: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Frek: 1 2 2 7 2 5 11 9 12 22 26 Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 36 54 71 72 95 100 106 135 134 149 144 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 147 163 148 159 142 143 115 103 107 85 71 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 68 57 49 46 23 31 24 27 16 15 8 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 61 62 67 Frek: 10 7 5 4 2 3 2 2 1 1 1 Kod: 99 Frek: 8970
VAR 178 ANTAL LÄROÄMNEN 65/66 Loc 298 width 2 MD=99 Antal läroämnen läsåret 1965/1966 03. . . 17. 9029 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 2 8 10 31 88 562 706 649 728 104 23 Kod: 14 15 16 17 99 Frek: 2 4 2 2 9029
VAR 179 SUMMA ÖVRIGA ÄMNEN 65/66 Loc 300 width 2 MD=99 Betygssumma övriga ämnen läsåret 1965/1966 För ytterligare information se variabel 75 och 77 00. . . 35. 9045 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 1 7 85 176 188 237 397 418 303 182 197 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 193 124 78 47 39 28 26 21 22 24 19 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 14 12 10 14 11 4 12 5 3 3 2 Kod: 33 35 99 Frek: 2 1 9045
VAR 180 ANTAL ÖVRIGA ÄMNEN 65/66 Loc 302 width 2 MD=99 Antal övriga ämnen läsåret 1965/1966 01. . . 12. 8992 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 Frek: 404 1404 791 105 113 62 49 26 2 1 1 Kod: 99 Frek: 8992
VAR 181 MEDELBETYG 65/66 Loc 304 width 2 1 decimal places MD=99 Medelbetyg läsåret 1965/1966 10994 99. Uppgift saknas Valid-n=956 Min=0.7 Max=5.8 Mean=3.1 St.Dev=0.7
VAR 182 FLYTTAT ÅRSKURS 65/66 Loc 306 width 1 MD=9 Flyttat till nästa årskurs läsåret 1965/1966 För ytterligare information se variabel 82 2097 1. Eleven flyttad till närmast högre årskurs 202 2. Eleven ej flyttad till närmast högre årskurs 29 3. Eleven avgången enligt paragraf 48 Folkskolestadgan (Fs) 131 4. Eleven har avbrutit studierna 79 5. Eleven har gjort tillfälligt studieavbrott 1 6. Eleven har avlidit 9411 9. Uppgift saknas
VAR 183 HEMORT LÄSÅRET 1966/1967 Loc 307 width 4 MD=9999 Hemort läsåret 1966/1967 För ytterligare information se variabel 61 0126. . . 2584. 8473 9999. Uppgift saknas Kod: 126 127 180 203 205 206 209 210 211 213 214 Frek: 4 5 404 1 1 1 1 1 3 3 2 Kod: 215 216 217 221 222 223 224 225 226 227 229 Frek: 1 2 4 1 3 19 1 2 14 2 2 Kod: 232 233 235 236 238 260 261 262 263 264 280 Frek: 1 1 4 6 2 15 8 16 17 11 6 Kod: 281 282 283 284 285 286 287 288 289 291 301 Frek: 24 11 20 45 5 32 3 4 1 3 2 Kod: 304 305 306 309 310 312 313 314 315 316 317 Frek: 1 4 2 1 2 8 4 1 1 2 6 Kod: 318 319 320 380 381 402 409 411 412 414 417 Frek: 2 2 1 50 10 2 1 2 3 3 1 Kod: 418 419 420 421 424 425 427 428 429 461 480 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 4 3 1 13 Kod: 481 482 483 484 485 486 487 488 501 503 504 Frek: 3 5 8 29 2 6 3 1 1 1 2 Kod: 505 506 509 511 512 513 515 519 521 522 523 Frek: 2 1 2 2 2 2 1 2 4 1 4 Kod: 524 527 528 530 532 533 560 561 562 563 580 Frek: 1 1 3 1 1 1 1 9 6 1 39 Kod: 581 582 583 585 586 601 602 608 610 611 612 Frek: 42 2 15 3 2 1 1 2 2 5 4 Kod: 613 614 617 620 621 622 623 624 625 626 627 Frek: 2 3 1 1 2 1 1 2 2 3 1 Kod: 628 630 633 636 637 660 661 662 663 664 665 Frek: 1 1 2 1 1 1 7 4 1 1 2 Kod: 666 680 681 682 683 684 685 686 687 688 702 Frek: 2 26 8 7 11 3 6 9 9 1 1 Kod: 703 706 707 708 709 712 713 717 718 719 721 Frek: 1 1 1 1 3 3 3 1 3 2 2 Kod: 723 725 726 727 729 732 760 761 762 763 764 Frek: 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 6 Kod: 765 766 767 768 780 781 802 803 804 805 806 Frek: 1 2 3 3 16 1 1 1 2 1 2 Kod: 807 811 814 817 819 820 821 825 826 827 829 Frek: 1 2 1 1 2 1 3 2 1 3 2 Kod: 830 831 833 834 835 836 839 841 860 861 862 Frek: 1 1 2 2 1 2 3 3 5 3 1 Kod: 863 880 881 882 883 884 903 904 905 906 907 Frek: 3 13 4 4 5 1 4 2 1 2 2 Kod: 908 910 960 980 1001 1002 1004 1005 1007 1009 1010 Frek: 2 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 Kod: 1011 1013 1014 1015 1017 1020 1060 1080 1081 1082 1083 Frek: 5 3 1 2 1 3 3 17 4 3 2 Kod: 1103 1105 1110 1114 1115 1122 1123 1124 1125 1127 1128 Frek: 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 Kod: 1129 1130 1133 1134 1135 1136 1137 1140 1142 1143 1145 Frek: 1 1 2 6 2 1 4 2 4 2 2 Kod: 1161 1162 1165 1166 1168 1180 1181 1182 1183 1201 1202 Frek: 8 3 1 2 2 13 1 7 5 3 2 Kod: 1205 1206 1209 1210 1212 1214 1215 1216 1217 1218 1221 Frek: 4 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 Kod: 1224 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1233 1234 1236 1240 Frek: 1 2 1 1 1 2 5 1 1 1 3 Kod: 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1248 1250 1251 1253 1260 Frek: 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 4 Kod: 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1280 1281 1282 Frek: 3 5 1 3 3 2 2 1 109 23 14 Kod: 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1302 1306 1309 1310 1312 Frek: 38 4 7 10 5 1 3 1 1 7 1 Kod: 1314 1316 1317 1319 1323 1324 1326 1329 1330 1331 1333 Frek: 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 1360 1380 1381 1382 1383 1384 1402 1403 1404 1405 1406 Frek: 2 15 2 5 14 3 5 5 1 5 1 Kod: 1407 1409 1410 1413 1414 1415 1417 1419 1424 1426 1427 Frek: 1 1 2 1 1 4 1 3 1 1 3 Kod: 1428 1429 1431 1432 1434 1480 1481 1482 1484 1485 1501 Frek: 1 1 2 1 1 177 13 5 1 13 2 Kod: 1502 1503 1504 1505 1508 1510 1511 1512 1517 1521 1522 Frek: 1 5 1 1 2 1 1 1 1 3 1 Kod: 1523 1524 1526 1527 1529 1530 1532 1533 1535 1536 1538 Frek: 3 6 2 2 2 1 2 2 1 1 4 Kod: 1542 1543 1544 1545 1546 1549 1551 1552 1553 1554 1555 Frek: 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 Kod: 1560 1561 1564 1566 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1602 Frek: 1 2 1 1 12 15 5 45 5 3 5 Kod: 1603 1604 1606 1607 1608 1609 1612 1614 1615 1616 1618 Frek: 4 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 Kod: 1619 1620 1622 1623 1625 1628 1629 1630 1631 1632 1634 Frek: 6 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 Kod: 1635 1637 1639 1641 1644 1661 1662 1663 1680 1681 1682 Frek: 2 3 2 1 3 1 2 1 11 5 5 Kod: 1683 1684 1685 1686 1701 1703 1705 1707 1708 1710 1711 Frek: 11 4 5 11 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 1712 1713 1715 1721 1726 1727 1728 1729 1730 1734 1736 Frek: 6 1 5 1 1 1 2 1 1 1 2 Kod: 1737 1738 1760 1761 1762 1763 1765 1766 1780 1781 1782 Frek: 2 2 1 2 6 2 3 2 24 13 4 Kod: 1783 1784 1785 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1808 1809 Frek: 5 9 6 2 2 1 2 1 1 2 1 Kod: 1812 1813 1814 1815 1816 1818 1820 1822 1860 1861 1863 Frek: 1 4 1 1 1 1 2 1 2 10 2 Kod: 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1901 1903 1904 1905 1906 Frek: 52 2 4 21 4 4 1 2 3 1 1 Kod: 1907 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1918 1919 1920 1960 Frek: 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 5 Kod: 1961 1962 1980 1981 1982 1983 1984 2001 2002 2003 2004 Frek: 4 3 53 9 5 8 7 2 2 2 1 Kod: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 2017 Frek: 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 7 Kod: 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026 2028 2029 2030 2031 Frek: 2 2 2 1 3 2 3 1 1 1 4 Kod: 2034 2035 2039 2060 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 Frek: 1 1 3 2 1 10 14 8 2 14 6 Kod: 2085 2101 2103 2104 2106 2107 2108 2109 2113 2114 2116 Frek: 12 1 3 1 1 1 3 3 8 1 1 Kod: 2117 2118 2121 2122 2123 2124 2126 2127 2128 2130 2132 Frek: 3 3 4 2 1 1 1 3 2 2 5 Kod: 2134 2160 2161 2180 2181 2182 2183 2184 2201 2202 2203 Frek: 1 1 4 26 7 7 5 6 1 1 2 Kod: 2205 2206 2208 2211 2212 2214 2217 2219 2220 2221 2223 Frek: 3 1 2 1 3 4 2 4 2 1 1 Kod: 2225 2226 2227 2228 2229 2231 2232 2233 2235 2260 2262 Frek: 2 5 3 4 5 8 1 5 1 7 2 Kod: 2280 2281 2282 2283 2284 2301 2302 2303 2304 2305 2306 Frek: 8 27 5 12 16 1 2 3 1 4 2 Kod: 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2316 2317 2318 2321 Frek: 5 3 4 1 3 6 2 2 2 1 1 Kod: 2326 2329 2360 2361 2380 2401 2402 2403 2404 2405 2407 Frek: 3 1 9 1 20 6 1 2 2 4 2 Kod: 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 Frek: 2 1 3 4 3 13 1 3 6 1 1 Kod: 2420 2421 2424 2425 2427 2460 2461 2462 2463 2480 2481 Frek: 3 3 1 2 1 1 4 8 4 35 5 Kod: 2482 2501 2502 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 Frek: 19 2 4 3 1 3 9 1 2 6 5 Kod: 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2523 2580 Frek: 8 13 3 3 1 4 2 6 5 11 29 Kod: 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 5 7 4 12 8473
VAR 184 HEMLÄN LÄSÅRET 1966/1967 Loc 311 width 2 MD=99 Läsåret 1966/1967: Hemlän 413 01. Stockholms stad 299 02. Stockholms län 99 03. Uppsala län 98 04. Södermanlands län 155 05. Östergötlands län 138 06. Jönköpings län 68 07. Kronobergs län 80 08. Kalmar län 18 09. Gotlands län 55 10. Blekinge län 85 11. Kristianstads län 291 12. Malmöhus län 68 13. Hallands län 251 14. Göteborgs och Bohus län 154 15. Älvsborgs län 109 16. Skaraborgs län 112 17. Värmlands län 125 18. Örebro län 120 19. Västmanlands län 126 20. Kopparbergs län 107 21. Gävleborgs län 139 22. Västernorrlands län 77 23. Jämtlands län 141 24. Västerbottens län 149 25. Norrbottens län 8473 99. Uppgift saknas
VAR 185 SKOLFORM LÄSÅRET 1966/67 Loc 313 width 5 MD=99999 Skolform läsåret 1966/1967 För ytterligare information se variabel 63 22 02300. Realskola: Allmän linje 5 02310. Realskola: Teknisk linje 2 02320. Realskola: Handelslinje 1 02330. Realskola: Huslig linje 15 03000. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Språklig gren 18 03001. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Naturvetenskaplig gren 10 03002. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Samhällsvetenskaplig gren 4 03009. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Utan grenuppdelning 46 03100. Flickskola: Allmän linje 3 03110. Flickskola: Humanistisk linje 9 03120. Flickskola: Reallinje 21 04029. Gymnasium, naturvetenskaplig linje 462 04030. Allmänt gymnasium, allmän linje: Social gren 199 04031. Allmänt gymnasium, allmän linje: Språklig gren 1 04038. Allmänt gymnasium, allmän linje: Okänd gren 5 04039. Allmänt gymnasium, allmän linje: Utan grenuppdelning 197 04040. Allmänt gymnasium, latinlinje: Halvklassisk gren 27 04041. Allmänt gymnasium, latinlinje: Helklassisk gren 40 04042. Allmänt gymnasium, latinlinje: Nyspråklig gren 2 04049. Allmänt gymnasium, latinlinje: Utan grenuppdelning 335 04050. Allmänt gymnasium, reallinje: Biologisk gren 364 04051. Allmänt gymnasium, reallinje: Matematisk gren 58 04053. Allmänt gymnasium, reallinje: Social gren 24 04058. Allmänt gymnasium, reallinje: Annan gren 4 04059. Allmänt gymnasium, reallinje: Utan grenuppdelning 66 04099. Gymnasium, samhällsvetenskaplig-humanistisk tillvalsgrupp i årskurs 1 (enligt 1965 års läroplan) 8 33730. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Ekonomisk-språklig gren 6 33731. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Kameral gren 9 33732. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Distributiv gren 14 33739. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Gren ej specificerad 33 34700. Handelsgymnasium: Språklig gren 28 34701. Handelsgymnasium: Redovisningsgren 23 34702. Handelsgymnasium: Distributionsgren 3 34703. Handelsgymnasium: Förvaltningsgren 153 34709. Handelsgymnasium: Gren ej specificerad 36 34719. Gymnasium, ekonomisk linje: Ej grenuppdelad 33 43700. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Maskinteknisk gren 16 43710. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Elteknisk gren 5 43720. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Teleteknisk gren 30 43730. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Husbyggnadsteknisk gren 5 43740. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Anläggningsteknisk gren 5 43750. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Kemiteknisk gren 54 44700. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Maskinteknik 1 44701. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Flygteknik 1 44702. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Gjuteriteknik 2 44704. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Produktionsteknik 1 44705. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Skeppsbyggnadsteknik 1 44706. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Värme- och sanitetsteknik 1 44709. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Maskinteknisk gren 28 44710. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Elkraftsteknik 33 44711. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Teleteknik 66 44720. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Byggnadsteknik 2 44721. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Husbyggnadsteknik 7 44722. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Väg- och vattenbyggnadsteknik 5 44728. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Annan byggnadsteknisk variant 13 44740. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Kemiteknik 1 44741. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Cellulosateknik 1 44750. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Mätningsteknisk linje 52 44788. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Allmän teknisk gren eller variant 21 44799. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Gren ej specificerad 1 53199. Sjöfartsutbildning 2 63500. Tandsköterskeutbildning 27 65099. Sjuksköterskeutbildning 28 73199. Lantbruksutbildning 5 73399. Skogsutbildning 760 93400. Yrkesskoleutbildning (inkl vissa av gymnasieskolans 2-åriga specialkurser) 8490 99999. Uppgift saknas
VAR 186 ÅRSKURS LÄSÅRET 1966/67 Loc 318 width 2 MD= 0 Årskurs läsåret 1966/1967 För ytterligare information se variabel 66 625 10. Årskurs 1 71 12. Årskurs 1 i tvåårig skolform 34 13. Årskurs 1 i treårig skolform 4 14. Årskurs 1 i fyraårig skolform 253 20. Årskurs 2 106 22. Årskurs 2 i tvåårig skolform 1010 23. Årskurs 2 i treårig skolform 115 30. Årskurs 3 967 33. Årskurs 3 i treårig skolform 1 37. Årskurs 3 i sjuårig skolform 4 40. Årskurs 4 210 44. Årskurs 4 i fyraårig skolform 6 45. Årskurs 4 i femårig skolform 1 46. Årskurs 4 i sexårig skolform 41 55. Årskurs 5 i femårig skolform 1 56. Årskurs 5 i sexårig skolform 5 66. Årskurs 6 i sexårig skolform 5 77. Årskurs 7 i sjuårig skolform 8491 00. Uppgift saknas
VAR 187 BETYGSFORM LÄSÅRET 66/67 Loc 320 width 1 MD=9 Betygsform läsåret 1966/1967 345 0. Sifferbetyg 2985 1. Bokstavsbetyg 8620 9. Uppgift saknas
VAR 188 BETYG SVENSKA 66/67 Loc 321 width 1 MD=9 Betyg i svenska läsåret 1966/1967 För ytterligare information se variabel 68 0 0. Betyg C 7 1. Betyg BC eller 1 313 2. Betyg B eller 2 1079 3. Betyg Ba eller 3 844 4. Betyg AB eller 4 274 5. Betyg a eller 5 39 6. Betyg A 9394 9. Uppgift saknas
VAR 189 BETYG ENGELSKA 66/67 Loc 322 width 1 MD=9 Betyg i engelska läsåret 1966/1967 5 0. Betyg C 69 1. Betyg BC eller 1 595 2. Betyg B eller 2 874 3. Betyg Ba eller 3 643 4. Betyg AB eller 4 291 5. Betyg a eller 5 65 6. Betyg A 9408 9. Uppgift saknas
VAR 190 BETYG TYSKA 66/67 Loc 323 width 1 MD=9 Betyg i tyska läsåret 1966/1967 8 0. Betyg C 56 1. Betyg BC eller 1 280 2. Betyg B eller 2 375 3. Betyg Ba eller 3 253 4. Betyg AB eller 4 127 5. Betyg a eller 5 14 6. Betyg A 10837 9. Uppgift saknas
VAR 191 BETYG FRANSKA 66/67 Loc 324 width 1 MD=9 Betyg i franska läsåret 1966/1967 14 0. Betyg C 57 1. Betyg BC eller 1 355 2. Betyg B eller 2 431 3. Betyg Ba eller 3 290 4. Betyg AB eller 4 141 5. Betyg a eller 5 22 6. Betyg A 10640 9. Uppgift saknas
VAR 192 BETYG MATEMATIK 66/67 Loc 325 width 1 MD=9 Betyg i matematik läsåret 1966/1967 38 0. Betyg C 167 1. Betyg BC eller 1 608 2. Betyg B eller 2 593 3. Betyg Ba eller 3 363 4. Betyg AB eller 4 194 5. Betyg a eller 5 44 6. Betyg A 9943 9. Uppgift saknas
VAR 193 BETYG FYSIK 66/67 Loc 326 width 1 MD=9 Betyg i fysik läsåret 1966/1967 15 0. Betyg C 75 1. Betyg BC eller 1 313 2. Betyg B eller 2 350 3. Betyg Ba eller 3 242 4. Betyg AB eller 4 139 5. Betyg a eller 5 40 6. Betyg A 10776 9. Uppgift saknas
VAR 194 BETYG LATIN 66/67 Loc 327 width 1 MD=9 Betyg i latin läsåret 1966/1967 8 0. Betyg C 15 1. Betyg BC eller 1 61 2. Betyg B eller 2 66 3. Betyg Ba eller 3 45 4. Betyg AB eller 4 24 5. Betyg a eller 5 8 6. Betyg A 11723 9. Uppgift saknas
VAR 195 SUMMA LÄROÄMNEN 66/67 Loc 328 width 2 MD=99 Betygssumma läroämnen läsåret 1966/1967 För ytterligare information se variabel 75 00. . . 86. 9369 99. Uppgift saknas Kod: 0 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 1 1 2 2 6 4 13 18 16 15 17 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 18 23 18 27 33 40 52 58 86 91 102 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 121 114 121 125 114 143 98 101 115 98 102 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 83 73 66 68 52 45 38 36 39 33 19 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 13 10 8 18 13 11 8 6 7 2 4 Kod: 58 59 60 63 64 65 66 67 69 70 71 Frek: 2 5 4 1 1 2 3 1 2 3 1 Kod: 72 73 74 75 80 81 86 99 Frek: 1 3 1 1 1 1 1 9369
VAR 196 ANTAL LÄROÄMNEN 66/67 Loc 330 width 2 MD=99 Antal läroämnen läsåret 1966/1967 00. . . 23. 9370 99. Uppgift saknas Kod: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 1 6 12 63 67 9 49 369 973 573 215 Kod: 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 Frek: 99 62 27 22 5 4 5 6 4 8 1 Kod: 99 Frek: 9370
VAR 197 SUMMA ÖVRIGA ÄMNEN 66/67 Loc 332 width 2 MD=99 Betygssumma övriga ämnen läsåret 1966/1967 För ytterligare information se variabel 75 och 77 00. . . 51. 9420 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 2 11 152 375 352 236 262 262 244 166 106 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 67 62 48 21 13 20 15 11 14 13 9 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 35 Frek: 9 9 5 7 7 6 6 2 2 4 2 Kod: 36 37 38 39 40 45 51 99 Frek: 2 2 2 1 1 1 1 9420
VAR 198 ANTAL ÖVRIGA ÄMNEN 66/67 Loc 334 width 2 MD=99 Antal övriga ämnen läsåret 1966/1967 00. . . 16. 9420 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 1 983 1014 286 58 70 48 29 17 5 9 Kod: 11 12 13 14 15 16 99 Frek: 3 3 1 1 1 1 9420
VAR 199 MEDELBETYG 66/67 Loc 336 width 2 1 decimal places MD=99 Medelbetyg läsåret 1966/1967 11206 99. Uppgift saknas Valid-n=744 Min=1 Max=5.6 Mean=3.3 St.Dev=0.7
VAR 200 FLYTTAT ÅRSKURS 66/67 Loc 338 width 1 MD=9 Flyttat till nästa årskurs läsåret 1966/1967 För ytterligare information se variabel 82 1175 1. Eleven flyttad till närmast högre årskurs 96 2. Eleven ej flyttad till närmast högre årskurs 1 3. Eleven avgången enligt paragraf 48 Folkskolestadgan (Fs) 98 4. Eleven har avbrutit studierna 63 5. Eleven har gjort tillfälligt studieavbrott 1 6. Eleven har avlidit 10516 9. Uppgift saknas
VAR 201 HEMORT LÄSÅRET 1967/1968 Loc 339 width 4 MD=9999 Hemort läsåret 1967/1968 För ytterligare information se variabel 61 0126. . . 2584. 9905 9999. Uppgift saknas Kod: 126 180 181 185 203 204 209 211 213 214 216 Frek: 1 217 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 217 221 222 223 225 226 227 229 231 236 238 Frek: 1 1 1 6 2 6 4 1 1 2 3 Kod: 260 262 263 264 280 281 282 283 284 285 286 Frek: 12 10 10 5 2 12 4 18 22 10 17 Kod: 287 288 291 305 312 316 317 318 319 380 381 Frek: 3 1 1 2 3 1 1 1 3 22 2 Kod: 402 405 414 417 418 419 421 425 428 461 480 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 10 Kod: 482 483 484 485 486 487 488 501 503 505 508 Frek: 3 5 17 1 5 1 2 2 1 2 1 Kod: 512 513 515 521 523 528 530 532 533 561 562 Frek: 2 2 1 3 4 1 1 3 1 6 5 Kod: 580 581 583 585 586 601 604 608 611 612 613 Frek: 28 33 5 1 1 1 1 1 4 4 2 Kod: 614 617 620 621 624 625 626 627 628 630 633 Frek: 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 634 637 661 662 664 665 666 680 681 682 683 Frek: 1 2 3 1 1 2 1 24 6 3 6 Kod: 684 685 686 687 688 702 706 709 712 713 719 Frek: 2 5 8 5 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 721 726 730 732 760 761 762 763 764 765 766 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 Kod: 767 768 780 781 802 803 804 805 806 808 817 Frek: 2 1 7 1 1 2 2 2 1 1 1 Kod: 819 821 822 823 826 829 830 832 833 834 835 Frek: 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 836 837 839 841 860 861 880 881 882 883 884 Frek: 2 1 2 1 1 2 10 3 4 3 1 Kod: 903 905 907 910 912 980 1001 1004 1005 1007 1011 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 Kod: 1017 1020 1060 1080 1081 1082 1083 1103 1110 1112 1114 Frek: 1 1 2 10 4 2 1 1 1 1 1 Kod: 1115 1122 1123 1126 1127 1129 1130 1134 1135 1136 1137 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 Kod: 1140 1142 1145 1161 1162 1166 1167 1168 1180 1181 1182 Frek: 1 2 1 1 1 2 1 1 7 1 8 Kod: 1183 1201 1205 1212 1215 1216 1217 1230 1231 1233 1240 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 Kod: 1241 1242 1243 1245 1248 1251 1260 1261 1262 1265 1266 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 Kod: 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1301 1302 1306 1307 Frek: 57 15 9 28 3 2 5 1 1 1 1 Kod: 1309 1310 1312 1313 1316 1317 1321 1323 1326 1330 1333 Frek: 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 1360 1380 1381 1382 1383 1384 1402 1403 1405 1406 1407 Frek: 1 13 1 2 8 2 3 4 3 1 2 Kod: 1410 1413 1415 1419 1420 1426 1427 1428 1431 1434 1480 Frek: 1 1 4 2 2 2 2 2 2 1 115 Kod: 1481 1482 1484 1485 1501 1503 1505 1510 1511 1512 1521 Frek: 7 2 1 6 2 6 1 1 1 1 1 Kod: 1523 1524 1527 1529 1530 1531 1532 1536 1538 1541 1543 Frek: 1 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 1544 1546 1549 1553 1555 1560 1561 1564 1580 1581 1582 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 1 9 8 3 Kod: 1583 1584 1588 1601 1602 1603 1606 1609 1614 1616 1617 Frek: 21 3 2 1 6 3 1 2 1 1 1 Kod: 1618 1619 1621 1622 1623 1629 1634 1635 1637 1644 1660 Frek: 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 Kod: 1661 1663 1680 1681 1682 1683 1684 1686 1701 1707 1708 Frek: 4 1 7 5 5 4 2 6 1 1 1 Kod: 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1727 1728 1729 1730 Frek: 1 1 4 1 1 5 1 1 2 1 1 Kod: 1733 1734 1735 1737 1738 1760 1761 1762 1763 1765 1780 Frek: 1 1 1 3 2 1 4 6 1 2 24 Kod: 1781 1782 1783 1784 1785 1804 1805 1806 1808 1809 1811 Frek: 11 4 3 4 5 2 1 1 1 1 1 Kod: 1812 1816 1818 1820 1822 1860 1861 1863 1880 1881 1882 Frek: 1 1 2 2 1 2 6 1 27 2 3 Kod: 1883 1884 1885 1903 1904 1905 1906 1907 1910 1911 1913 Frek: 10 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 1914 1915 1918 1960 1961 1962 1980 1981 1982 1983 1984 Frek: 1 1 2 1 2 2 33 5 4 1 3 Kod: 2004 2006 2008 2009 2011 2012 2013 2017 2019 2020 2021 Frek: 5 1 1 2 1 2 1 5 1 2 1 Kod: 2022 2023 2024 2026 2029 2031 2034 2035 2037 2039 2060 Frek: 1 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2103 2104 2106 Frek: 1 8 10 7 3 9 7 2 3 3 1 Kod: 2107 2108 2109 2113 2118 2121 2122 2123 2127 2128 2130 Frek: 1 3 1 3 1 3 2 1 2 1 1 Kod: 2132 2134 2160 2161 2180 2181 2182 2183 2184 2203 2205 Frek: 2 2 3 2 20 5 2 3 6 2 2 Kod: 2206 2208 2212 2214 2217 2219 2225 2226 2228 2229 2231 Frek: 1 2 2 1 3 4 1 4 2 2 4 Kod: 2233 2235 2260 2261 2262 2280 2281 2282 2283 2284 2302 Frek: 3 2 2 2 2 5 16 4 8 8 2 Kod: 2303 2305 2308 2309 2310 2312 2313 2314 2316 2321 2326 Frek: 2 2 3 2 2 2 7 1 1 3 1 Kod: 2360 2361 2380 2401 2403 2404 2405 2406 2407 2409 2410 Frek: 7 1 14 2 3 2 3 1 2 1 2 Kod: 2411 2412 2414 2415 2416 2417 2419 2420 2421 2422 2425 Frek: 1 1 3 1 3 4 1 1 2 1 1 Kod: 2460 2461 2462 2480 2481 2482 2502 2504 2505 2507 2508 Frek: 1 2 6 17 4 7 2 2 2 7 3 Kod: 2509 2510 2511 2513 2514 2515 2517 2518 2519 2520 2521 Frek: 1 4 2 3 4 1 1 2 1 1 6 Kod: 2523 2580 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 11 19 2 5 4 12 9905
VAR 202 HEMLÄN LÄSÅRET 1967/1968 Loc 343 width 2 MD=99 Läsåret 1967/1968: Hemlän 220 01. Stockholms stad 163 02. Stockholms län 35 03. Uppsala län 57 04. Södermanlands län 103 05. Östergötlands län 101 06. Jönköpings län 33 07. Kronobergs län 55 08. Kalmar län 7 09. Gotlands län 29 10. Blekinge län 47 11. Kristianstads län 149 12. Malmöhus län 48 13. Hallands län 163 14. Göteborgs och Bohus län 85 15. Älvsborgs län 66 16. Skaraborgs län 95 17. Värmlands län 70 18. Örebro län 63 19. Västmanlands län 86 20. Kopparbergs län 71 21. Gävleborgs län 82 22. Västernorrlands län 50 23. Jämtlands län 72 24. Västerbottens län 95 25. Norrbottens län 9905 99. Uppgift saknas
VAR 203 SKOLFORM LÄSÅRET 1967/68 Loc 345 width 5 MD=99999 Skolform läsåret 1967/1968 För ytterligare information se variabel 63 1 02099. Grundskola: Utan linjeuppdelning 1 02300. Realskola: Allmän linje 2 02888. Särskola 2 03000. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Språklig gren 8 03001. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Naturvetenskaplig gren 4 03002. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Samhällsvetenskaplig gren 1 03100. Flickskola: Allmän linje 3 04000. Gymnasium, humanistisk linje: Halvklassisk variant 1 04001. Gymnasium, humanistisk linje: Helklassisk variant 2 04002. Gymnasium, humanistisk linje: Social variant 1 04003. Gymnasium, humanistisk linje: Estetisk variant 23 04008. Gymnasium, humanistisk linje: Utan variant 1 04010. Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje: Estetisk variant 19 04011. Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje: Social variant 17 04018. Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje: Utan variant 34 04029. Gymnasium, naturvetenskaplig linje 246 04030. Allmänt gymnasium, allmän linje: Social gren 89 04031. Allmänt gymnasium, allmän linje: Språklig gren 1 04039. Allmänt gymnasium, allmän linje: Utan grenuppdelning 83 04040. Allmänt gymnasium, latinlinje: Halvklassisk gren 11 04041. Allmänt gymnasium, latinlinje: Helklassisk gren 15 04042. Allmänt gymnasium, latinlinje: Nyspråklig gren 167 04050. Allmänt gymnasium, reallinje: Biologisk gren 116 04051. Allmänt gymnasium, reallinje: Matematisk gren 33 04053. Allmänt gymnasium, reallinje: Social gren 10 04058. Allmänt gymnasium, reallinje: Annan gren 1 04059. Allmänt gymnasium, reallinje: Utan grenuppdelning 5 04099. Gymnasium, samhällsvetenskaplig-humanistisk tillvalsgrupp i årskurs 1 (enligt 1965 års läroplan) 1 33730. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Ekonomisk-språklig gren 3 33731. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Kameral gren 5 33732. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Distributiv gren 3 33739. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Gren ej specificerad 51 34700. Handelsgymnasium: Språklig gren 35 34701. Handelsgymnasium: Redovisningsgren 52 34702. Handelsgymnasium: Distributionsgren 3 34703. Handelsgymnasium: Förvaltningsgren 9 34709. Handelsgymnasium: Gren ej specificerad 1 34710. Gymnasium, ekonomisk linje: Kameral gren 1 34711. Gymnasium, ekonomisk linje: Distributiv gren 11 34713. Gymnasium, ekonomisk linje: Ekonomiskt-språklig gren 41 34719. Gymnasium, ekonomisk linje: Ej grenuppdelad 27 43700. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Maskinteknisk gren 6 43710. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Elteknisk gren 2 43720. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Teleteknisk gren 17 43730. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Husbyggnadsteknisk gren 1 43740. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Anläggningsteknisk gren 2 43750. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Kemiteknisk gren 1 43799. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Gren ej specificerad 37 44700. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Maskinteknik 1 44701. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Flygteknik 1 44704. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Produktionsteknik 1 44706. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Värme- och sanitetsteknik 2 44709. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Maskinteknisk gren 23 44710. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Elkraftsteknik 24 44711. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Teleteknik 2 44719. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Elteknisk gren 45 44720. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Byggnadsteknik 2 44721. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Husbyggnadsteknik 8 44722. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Väg- och vattenbyggnadsteknik 6 44728. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Annan byggnadsteknisk variant 8 44740. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Kemiteknik 1 44743. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Livsmedelsteknik 5 44750. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Mätningsteknisk linje 17 44788. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Allmän teknisk gren eller variant 47 44799. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Gren ej specificerad 8 53199. Sjöfartsutbildning 3 63500. Tandsköterskeutbildning 100 65099. Sjuksköterskeutbildning 15 73199. Lantbruksutbildning 4 73399. Skogsutbildning 495 93400. Yrkesskoleutbildning (inkl vissa av gymnasieskolans 2-åriga specialkurser) 9926 99999. Uppgift saknas
VAR 204 KLASSKARAKTÄR 1967/68 Loc 350 width 1 MD=9 Klasskaraktär läsåret 1967/1968 För ytterligare information se variabel 65 0 0. Normalklass folkskola 0 1. Normalklass enhetsskola (försöksskola) 0 2. Inbyggd realskola 0 3. Korrespondensrealskola 0 4. Specialklass folkskola 0 5. Specialklass enhetsskola (försöksskola) 2 6. Särskola eller undervisning i hemmet 0 7. Frivillig klass i folkskola 0 8. Frivillig klass i realskola eller korrespondensrealskola 11948 9. Uppgift saknas
VAR 205 ÅRSKURS LÄSÅRET 1967/68 Loc 351 width 2 MD= 0 Årskurs läsåret 1967/1968 För ytterligare information se variabel 66 448 10. Årskurs 1 23 12. Årskurs 1 i tvåårig skolform 3 13. Årskurs 1 i treårig skolform 317 20. Årskurs 2 57 22. Årskurs 2 i tvåårig skolform 21 23. Årskurs 2 i treårig skolform 83 30. Årskurs 3 2 31. 1052 33. Årskurs 3 i treårig skolform 10 40. Årskurs 4 2 44. Årskurs 4 i fyraårig skolform 1 56. Årskurs 5 i sexårig skolform 1 90. Årskurs 9 3 99. Årskurs 9 i nioårig skolform 9927 00. Uppgift saknas
VAR 206 BETYGSFORM LÄSÅRET 67/68 Loc 353 width 1 MD=9 Betygsform läsåret 1967/1968 303 0. Sifferbetyg 1641 1. Bokstavsbetyg 10006 9. Uppgift saknas
VAR 207 BETYG SVENSKA 67/68 Loc 354 width 1 MD=9 Betyg i svenska läsåret 1967/1968 För ytterligare information se variabel 68 0 0. Betyg C 5 1. Betyg BC eller 1 164 2. Betyg B eller 2 610 3. Betyg Ba eller 3 414 4. Betyg AB eller 4 138 5. Betyg a eller 5 17 6. Betyg A 10602 9. Uppgift saknas
VAR 208 BETYG ENGELSKA 67/68 Loc 355 width 1 MD=9 Betyg i engelska läsåret 1967/1968 14 0. Betyg C 16 1. Betyg BC eller 1 326 2. Betyg B eller 2 459 3. Betyg Ba eller 3 358 4. Betyg AB eller 4 129 5. Betyg a eller 5 37 6. Betyg A 10611 9. Uppgift saknas
VAR 209 BETYG TYSKA 67/68 Loc 356 width 1 MD=9 Betyg i tyska läsåret 1967/1968 8 0. Betyg C 24 1. Betyg BC eller 1 140 2. Betyg B eller 2 177 3. Betyg Ba eller 3 115 4. Betyg AB eller 4 52 5. Betyg a eller 5 14 6. Betyg A 11420 9. Uppgift saknas
VAR 210 BETYG FRANSKA 67/68 Loc 357 width 1 MD=9 Betyg i franska läsåret 1967/1968 10 0. Betyg C 11 1. Betyg BC eller 1 90 2. Betyg B eller 2 121 3. Betyg Ba eller 3 75 4. Betyg AB eller 4 43 5. Betyg a eller 5 9 6. Betyg A 11591 9. Uppgift saknas
VAR 211 BETYG MATEMATIK 67/68 Loc 358 width 1 MD=9 Betyg i matematik läsåret 1967/1968 51 0. Betyg C 31 1. Betyg BC eller 1 331 2. Betyg B eller 2 320 3. Betyg Ba eller 3 172 4. Betyg AB eller 4 96 5. Betyg a eller 5 22 6. Betyg A 10927 9. Uppgift saknas
VAR 212 BETYG FYSIK 67/68 Loc 359 width 1 MD=9 Betyg i fysik läsåret 1967/1968 19 0. Betyg C 20 1. Betyg BC eller 1 167 2. Betyg B eller 2 185 3. Betyg Ba eller 3 117 4. Betyg AB eller 4 55 5. Betyg a eller 5 15 6. Betyg A 11372 9. Uppgift saknas
VAR 213 BETYG LATIN 67/68 Loc 360 width 1 MD=9 Betyg i latin läsåret 1967/1968 8 0. Betyg C 1 1. Betyg BC eller 1 41 2. Betyg B eller 2 35 3. Betyg Ba eller 3 14 4. Betyg AB eller 4 7 5. Betyg a eller 5 5 6. Betyg A 11839 9. Uppgift saknas
VAR 214 SUMMA LÄROÄMNEN 67/68 Loc 361 width 2 MD=99 Betygssumma läroämnen läsåret 1967/1968 För ytterligare information se variabel 75 02. . . 97. 10572 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 1 3 1 2 6 4 9 11 13 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Frek: 17 6 8 13 15 12 21 19 38 Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 33 46 35 45 51 45 61 53 64 Kod: 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 58 51 45 55 47 51 43 37 33 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 30 34 27 23 20 10 25 15 14 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 10 5 14 7 10 5 5 5 4 Kod: 56 57 58 60 61 62 63 64 65 Frek: 4 4 4 1 2 1 4 4 7 Kod: 66 67 68 69 71 72 73 75 77 Frek: 6 4 3 2 2 1 2 1 1 Kod: 78 79 80 82 84 92 96 97 99 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 1 10572 Kod: 78 79 80 82 84 92 96 97 99 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 1 10572
VAR 215 ANTAL LÄROÄMNEN 67/68 Loc 363 width 2 MD=99 Antal läroämnen läsåret 1967/1968 01. . . 23. 10594 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 2 12 22 36 40 19 24 184 502 Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 237 49 32 42 29 37 9 5 15 Kod: 19 20 21 22 23 99 Frek: 9 22 3 23 3 10594
VAR 216 SUMMA ÖVRIGA ÄMNEN 67/68 Loc 365 width 2 MD=99 Betygssumma övriga ämnen läsåret 1967/1968 För ytterligare information se variabel 75 och 77 00. . . 69. 10641 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 7 9 119 324 242 123 101 96 73 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 30 32 12 19 11 10 10 8 6 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 26 27 Frek: 6 7 6 7 1 3 6 1 3 Kod: 28 29 30 31 33 36 37 38 40 Frek: 3 3 4 1 3 1 1 2 3 Kod: 41 42 43 45 49 55 58 60 62 Frek: 1 3 3 1 1 1 1 1 2 Kod: 64 69 99 Frek: 1 1 10641
VAR 217 ANTAL ÖVRIGA ÄMNEN 67/68 Loc 367 width 2 MD=99 Antal övriga ämnen läsåret 1967/1968 00. . . 19. 10626 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 5 775 341 77 19 18 28 12 5 Kod: 9 10 11 12 14 16 17 18 19 Frek: 7 6 3 1 7 3 5 10 2 Kod: 99 Frek: 10626
VAR 218 MEDELBETYG 67/68 Loc 369 width 2 1 decimal places MD=99 Medelbetyg läsåret 1967/1968 11380 99. Uppgift saknas Valid-n=570 Min=1.1 Max=5.6 Mean=3.4 St.Dev=0.7
VAR 219 FLYTTAT ÅRSKURS 67/68 Loc 371 width 1 MD=9 Flyttat till nästa årskurs läsåret 1967/1968 För ytterligare information se variabel 82 238 1. Eleven flyttad till närmast högre årskurs 13 2. Eleven ej flyttad till närmast högre årskurs 0 3. Eleven avgången enligt paragraf 48 Folkskolestadgan (Fs) 29 4. Eleven har avbrutit studierna 22 5. Eleven har gjort tillfälligt studieavbrott 0 6. Eleven har avlidit 11648 9. Uppgift saknas
VAR 220 HEMORT LÄSÅRET 1968/1969 Loc 372 width 4 MD=9999 Hemort läsåret 1968/1969 För ytterligare information se variabel 61 0116. . . 2584. 11621 9999. Uppgift saknas Kod: 116 133 138 160 163 164 180 181 182 Frek: 1 1 1 1 1 3 46 1 3 Kod: 183 186 192 225 263 264 283 284 286 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 380 381 419 425 461 480 483 484 486 Frek: 6 1 1 1 1 2 1 2 1 Kod: 487 501 512 561 562 580 581 583 601 Frek: 1 1 1 1 3 8 2 1 1 Kod: 602 611 613 614 625 665 680 681 683 Frek: 1 1 2 2 2 1 7 1 3 Kod: 684 685 686 687 729 766 767 805 836 Frek: 1 2 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 839 880 883 907 1080 1081 1083 1126 1135 Frek: 2 3 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 1161 1162 1180 1182 1183 1215 1217 1280 1282 Frek: 1 1 4 1 1 1 1 3 2 Kod: 1283 1284 1286 1307 1309 1310 1380 1383 1384 Frek: 5 1 1 1 1 3 3 2 1 Kod: 1405 1413 1419 1480 1481 1482 1484 1485 1504 Frek: 1 1 1 18 2 1 1 1 1 Kod: 1521 1530 1531 1555 1561 1580 1581 1583 1584 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 6 1 Kod: 1601 1609 1644 1661 1683 1712 1715 1734 1761 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 3 Kod: 1762 1780 1781 1782 1808 1809 1861 1862 1881 Frek: 2 5 6 1 1 1 2 2 1 Kod: 1882 1883 1885 1903 1980 2009 2011 2062 2080 Frek: 2 2 1 1 2 1 1 3 1 Kod: 2082 2083 2084 2085 2103 2104 2118 2160 2180 Frek: 1 2 1 2 1 1 1 1 2 Kod: 2181 2183 2184 2217 2219 2228 2231 2235 2280 Frek: 1 1 1 2 2 1 2 1 2 Kod: 2281 2283 2284 2380 2401 2405 2417 2419 2462 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 1 3 Kod: 2480 2510 2511 2514 2521 2523 2580 2582 2583 Frek: 2 1 1 1 1 3 5 1 1 Kod: 2584 9999 Frek: 3 11621
VAR 221 HEMLÄN LÄSÅRET 1968/1969 Loc 376 width 2 MD=99 Läsåret 1968/1969: Hemlän 63 01. Stockholms stad 6 02. Stockholms län 7 03. Uppsala län 10 04. Södermanlands län 17 05. Östergötlands län 27 06. Jönköpings län 4 07. Kronobergs län 8 08. Kalmar län 1 09. Gotlands län 4 10. Blekinge län 10 11. Kristianstads län 14 12. Malmöhus län 11 13. Hallands län 26 14. Göteborgs och Bohus län 17 15. Älvsborgs län 5 16. Skaraborgs län 21 17. Värmlands län 12 18. Örebro län 3 19. Västmanlands län 12 20. Kopparbergs län 9 21. Gävleborgs län 14 22. Västernorrlands län 2 23. Jämtlands län 9 24. Västerbottens län 17 25. Norrbottens län 11621 99. Uppgift saknas
VAR 222 SKOLFORM LÄSÅRET 1968/69 Loc 378 width 5 MD=99999 Skolform läsåret 1968/1969 För ytterligare information se variabel 63 1 02299. Enhetsskola: Utan linjeuppdelning 1 02300. Realskola: Allmän linje 2 03001. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Naturvetenskaplig gren 10 04000. Gymnasium, humanistisk linje: Halvklassisk variant 1 04001. Gymnasium, humanistisk linje: Helklassisk variant 6 04002. Gymnasium, humanistisk linje: Social variant 1 04003. Gymnasium, humanistisk linje: Estetisk variant 12 04008. Gymnasium, humanistisk linje: Utan variant 1 04010. Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje: Estetisk variant 20 04011. Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje: Social variant 13 04018. Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje: Utan variant 30 04029. Gymnasium, naturvetenskaplig linje 1 04041. Allmänt gymnasium, latinlinje: Helklassisk gren 8 04099. Gymnasium, samhällsvetenskaplig-humanistisk tillvalsgrupp i årskurs 1 (enligt 1965 års läroplan) 1 33731. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Kameral gren 1 33732. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Distributiv gren 4 33739. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Gren ej specificerad 1 34709. Handelsgymnasium: Gren ej specificerad 11 34710. Gymnasium, ekonomisk linje: Kameral gren 20 34711. Gymnasium, ekonomisk linje: Distributiv gren 2 34712. Gymnasium, ekonomisk linje: Administrativ gren 13 34713. Gymnasium, ekonomisk linje: Ekonomiskt-språklig gren 14 34719. Gymnasium, ekonomisk linje: Ej grenuppdelad 18 43700. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Maskinteknisk gren 4 43710. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Elteknisk gren 5 43720. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Teleteknisk gren 10 43730. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Husbyggnadsteknisk gren 2 43740. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Anläggningsteknisk gren 2 43750. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Kemiteknisk gren 2 43799. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Gren ej specificerad 8 44700. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Maskinteknik 15 44709. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Maskinteknisk gren 2 44710. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Elkraftsteknik 5 44711. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Teleteknik 11 44719. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Elteknisk gren 11 44720. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Byggnadsteknik 1 44722. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Väg- och vattenbyggnadsteknik 1 44728. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Annan byggnadsteknisk variant 8 44729. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Byggteknisk gren 6 44740. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Kemiteknik 1 44743. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Livsmedelsteknik 4 44749. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Kemiteknisk gren 6 44750. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Mätningsteknisk linje 7 44788. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Allmän teknisk gren eller variant 18 44799. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Gren ej specificerad 1 65099. Sjuksköterskeutbildning 7 93400. Yrkesskoleutbildning (inkl vissa av gymnasieskolans 2-åriga specialkurser) 11621 99999. Uppgift saknas
VAR 223 ÅRSKURS LÄSÅRET 1968/69 Loc 383 width 2 MD= 0 Årskurs läsåret 1968/1969 För ytterligare information se variabel 66 38 10. Årskurs 1 3 12. Årskurs 1 i tvåårig skolform 2 14. Årskurs 1 i fyraårig skolform 86 20. Årskurs 2 1 23. Årskurs 2 i treårig skolform 182 30. Årskurs 3 4 33. Årskurs 3 i treårig skolform 6 34. Årskurs 3 i fyraårig skolform 2 44. Årskurs 4 i fyraårig skolform 1 90. Årskurs 9 11625 00. Uppgift saknas
VAR 224 BETYGSFORM LÄSÅRET 68/69 Loc 385 width 1 MD=9 Betygsform läsåret 1968/1969 297 0. Sifferbetyg 17 1. Bokstavsbetyg 11636 9. Uppgift saknas
VAR 225 BETYG SVENSKA 68/69 Loc 386 width 1 MD=9 Betyg i svenska läsåret 1968/1969 För ytterligare information se variabel 68 1 0. Betyg C 1 1. Betyg BC eller 1 41 2. Betyg B eller 2 138 3. Betyg Ba eller 3 73 4. Betyg AB eller 4 17 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 11679 9. Uppgift saknas
VAR 226 BETYG ENGELSKA 68/69 Loc 387 width 1 MD=9 Betyg i engelska läsåret 1968/1969 0 0. Betyg C 17 1. Betyg BC eller 1 66 2. Betyg B eller 2 94 3. Betyg Ba eller 3 67 4. Betyg AB eller 4 12 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 11694 9. Uppgift saknas
VAR 227 BETYG TYSKA 68/69 Loc 388 width 1 MD=9 Betyg i tyska läsåret 1968/1969 0 0. Betyg C 10 1. Betyg BC eller 1 27 2. Betyg B eller 2 41 3. Betyg Ba eller 3 33 4. Betyg AB eller 4 8 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 11831 9. Uppgift saknas
VAR 228 BETYG FRANSKA 68/69 Loc 389 width 1 MD=9 Betyg i franska läsåret 1968/1969 0 0. Betyg C 3 1. Betyg BC eller 1 13 2. Betyg B eller 2 16 3. Betyg Ba eller 3 11 4. Betyg AB eller 4 7 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 11900 9. Uppgift saknas
VAR 229 BETYG MATEMATIK 68/69 Loc 390 width 1 MD=9 Betyg i matematik läsåret 1968/1969 2 0. Betyg C 27 1. Betyg BC eller 1 67 2. Betyg B eller 2 88 3. Betyg Ba eller 3 39 4. Betyg AB eller 4 16 5. Betyg a eller 5 3 6. Betyg A 11708 9. Uppgift saknas
VAR 230 BETYG FYSIK 68/69 Loc 391 width 1 MD=9 Betyg i fysik läsåret 1968/1969 0 0. Betyg C 14 1. Betyg BC eller 1 36 2. Betyg B eller 2 63 3. Betyg Ba eller 3 31 4. Betyg AB eller 4 10 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 11796 9. Uppgift saknas
VAR 231 BETYG LATIN 68/69 Loc 392 width 1 MD=9 Betyg i latin läsåret 1968/1969 0 0. Betyg C 0 1. Betyg BC eller 1 7 2. Betyg B eller 2 2 3. Betyg Ba eller 3 3 4. Betyg AB eller 4 2 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 11936 9. Uppgift saknas
VAR 232 SUMMA LÄROÄMNEN 68/69 Loc 393 width 2 MD=99 Betygssumma läroämnen läsåret 1968/1969 För ytterligare information se variabel 75 03. . . 95. 11645 99. Uppgift saknas Kod: 3 10 11 13 15 16 17 18 19 Frek: 1 2 2 5 1 2 8 5 3 Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 14 5 17 15 14 17 17 15 10 Kod: 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 17 12 12 13 10 11 7 11 10 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 49 Frek: 7 3 3 2 3 8 5 3 2 Kod: 54 55 62 65 66 67 71 72 95 Frek: 3 1 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 99 Frek: 11645
VAR 233 ANTAL LÄROÄMNEN 68/69 Loc 395 width 2 MD=99 Antal läroämnen läsåret 1968/1969 01. . . 23. 11645 99. Uppgift saknas Kod: 1 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 1 4 4 5 5 27 96 112 22 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 6 4 4 1 2 1 1 1 2 Kod: 22 23 99 Frek: 6 1 11645
VAR 234 SUMMA ÖVRIGA ÄMNEN 68/69 Loc 397 width 2 MD=99 Betygssumma övriga ämnen läsåret 1968/1969 För ytterligare information se variabel 75 och 77 00. . . 49. 11696 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1 10 39 82 54 19 7 8 3 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 5 4 1 4 2 1 2 1 2 Kod: 18 19 21 23 24 33 49 99 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 11696
VAR 235 ANTAL ÖVRIGA ÄMNEN 68/69 Loc 399 width 2 MD=99 Antal övriga ämnen läsåret 1968/1969 01. . . 18. 11696 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 8 10 18 Frek: 196 24 9 7 10 4 1 2 1 Kod: 99 Frek: 11696