UTVÄRDERING GENOM UPPFÖLJNING,
              ELEVER FÖDDA 1953
                SSD 0480

              Primärforskare
     Kjell Härnqvist, Sven Erik Reuterberg, Allan Svensson
            Pedagogiska institutionen
             Göteborgs universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i UTVÄRDERING GENOM UPPFÖLJNING, ELEVER FÖDDA
  1953 samlades ursprungligen in av Kjell Härnqvist, pedagogiska
  institutionen, Göteborgs universitet. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Sedan början av 1960-talet har Statistiska centralbyrån i
  samverkan med olika forskningsinstitutioner genomfört
  uppföljningsundersökningar inom skolväsendet. Dessa
  undersökningar har skett inom ramen för IS-projektet
  (Individualstatistikprojektet) vid Göteborgs universitet och
  UGU-projektet (Utvärdering genom uppföljning av elever) vid
  Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, vilka sedan 1990 är
  sammanslagna till ett forskningsprojekt vid Göteborgs
  universitet benämnt "Utvärdering genom uppföljning".

  Uppföljningsundersökningarna är ett led i den centrala
  utvärderingen av skolan och baseras på stora
  riksrepresentativa stickprov från olika årskullar av elever.
  Hittills har sex uppföljningsundersökningar startats.

  1. Första gången en insamling av uppgifter ägde rum var
  vårterminen 1961 och gällde då elever födda den 5, 15 och 25 i
  någon månad 1948. Vid detta insamlingstillfälle befann sig
  merparten av de cirka 12 000 eleverna i årskurs 6. De
  basuppgifter som då införskaffades kompletterades sedan
  årligen med data fram till 1969.

  2. Vårterminen 1966 påbörjades på samma sätt en insamling av
  uppgifter för elever födda den 5, 15 och 25 i någon månad
  1953. Dessa uppgifter för cirka en tiondel av årskullen eller
  drygt 10 500 elever kompletterades årligen fram till 1974.

  3. Den tredje datainsamlingen påbörjades vårterminen 1980.
  Även i detta fall rör det sig om ett riksrepresentativt
  stickprov av elever i trettonårsåldern. Det är dock draget på
  annat sätt. Här handlar det nämligen om ett flerstegsurval,
  där man i första steget gjorde ett stratifierat urval av 29
  kommuner. Inom dessa kommuner gjordes sedan ett slumpmässigt
  urval av skolklasser i årskurs 6. Sammanlagt ingår cirka 9000
  elever, varav flertalet är födda 1967.

  4. Det fjärde stickprovet är draget efter samma principer som
  det tredje, dock med det undantaget att urvalet nu gäller
  elever i årskurs 3 våren 1982, då den första datainsamlingen
  genomfördes. Nästa större insamling skedde sedan i årskurs 6.
  Även i detta stickprov finns omkring 9 000 individer i
  allmänhet födda 1972.

  5. Också det femte stickprovet är draget efter samma principer
  som det tredje. Liksom var fallet med det fjärde stickprovet,
  gjordes den första datainsamlingen i årskurs 3 och nästa
  större datainsamling i årskurs 6. Dessa skedde våren 1987
  respektive 1990. Av ekonomiska skäl var man denna gång tvingad
  att minska samplestorleken, varför antalet elever i detta
  stickprov endast uppgår till cirka 4 500, merparten födda 1977

  6. Under våren 1992 genomförde SCB insamling av basdata för
  ytterligare ett stickprov, ca 10 000 elever i årskurs 3, födda
  huvudsakligen 1982. Dessa elever utgör projektets sjätte
  uppföljningsgrupp.

  De basuppgifter som insamlas vid uppföljningsundersökningarnas
  start är av två slag:

  I. Administrativa uppgifter, som lämnas av skolexpeditionerna,
  gäller sådana data som finns tillgängliga i olika
  förteckningar - bl a uppgifter om skola, klass, klasstorlek,
  studietillval etc.

  II. Enkätuppgifter som insamlas från eleverna och i vissa fall
  från deras målsmän. Här rör det sig bl a om svar på frågor
  angående skolinställning och fritidsintressen samt resultat på
  olika begåvnings- och kunskapsprov. Vad gäller projektets
  sjätte uppföljningsundersökning görs dock den första
  insamlingen av enkätuppgifter inte förrän i årskurs 6.

  De administrativa uppgifterna kompletteras årligen så länge
  som eleverna befinner sig inom det allmänna skolväsendet.
  Enkätuppgifter insamlas såväl under som efter skoltiden, dock
  med längre tidsintervall.

  
           KOHORT 2 - ELEVER FÖDDA 1953

  Vårterminen 1966 påbörjades insamlingen av uppgifter till
  Individualstatistikprojektets andra kohort och gällde då
  elever födda den 5, 15 och 25 i någon månad 1953. På grund av
  att årsklassen minskat uppskattades det totala antalet födda
  på dessa dagar till 10 723. Liksom fem år tidigare befann sig
  merparten i årskurs 6 inom det obligatoriska skolväsendet, men
  på grund av att grundskolan successivt införts tillhörde nu
  cirka 80 procent denna skolform, medan endast 20 procent den
  äldre skolformen, folkskolan.

  De basuppgifter som insamlades 1966 var följande:

  1. Uppgifter om skolgång. Samma uppgifter som tidigare.

  2. Uppgifter om vissa personliga förhållanden. Antalet
  uppgifter är här färre än tidigare - bl a saknas uppgift om
  syskon och avståndet mellan hemmet och olika skolor.

  3. Svar på vissa frågor som belyser skolinställning,
  fritidsintressen samt studie- och yrkesplaner. Frågorna
  skiljer sig avsevärt från de tidigare använda.

  4. Resultat på tre begåvningstest. Testen är identiska med dem
  som brukades 1961.

  5. Resultat från standardiserade kunskapsprov. Proven är ej
  samma som 1961. Vidare kan nämnas att delvis olika prov gavs i
  grundskolan respektive folkskolan.

  På grund av att SCB måste arbeta med mer begränsade resurser
  vid detta tillfälle finns de två första typerna av uppgifter
  endast för 93 procent (9 927) i denna kohort. Uppgifterna 3
  och 4 föreligger för 88 procent (9 434) och
  standardprovresultat för 8 228 eller för drygt 85 procent av
  samtliga som tillhörde årskurs 6.

  Årliga uppgifter insamlades av SCB t o m läsåret 1973/74.
  Liksom var fallet med den första kohorten minskar denna typ av
  uppgifter kontinuerligt.

  Antal individer i den första kohorten för vilka årliga
  uppgifter registrerats läsåren 1965/66 till 1973/74

  Läsår    Antal     I % av antalet 1960/61
  1965/66   9 927    100.0
  1966/67   9 768    98.4
  1967/68   9 643    97.1
  1968/69   8 873    89.4
  1969/70   6 280    63.4
  1970/71   5 106    51.4
  1971/72   3 503    35.3
  1972/73    891     9.0
  1973/74    209     2.1

  
              UPPGIFTSINSAMLING

  Det andra urvalet inom individualstatistiken omfattar elever
  födda 5, 15 eller 25 någon månad 1953. Insamlingen av
  uppgifter påbörjades under våren 1966 och föregicks av
  liknande informations- och rekommendationsbrev som vid
  insamlingen 1961. I huvudsak skedde uppgiftsinsamlingen 1966
  på samma sätt som beskrivits ovan för födda 1948. Uppgifterna
  om elever i Stor-Stockholm insamlades i samarbete med
  sociologiska institutionen vid Stockholms universitet, då
  individualstatistikens urval samtidigt ingick i det
  skandinaviska forskningsprojektet Metropolit.

  Till skillnad mot insamlingen år 1961 avseende födda 1948,
  insamlade man 1966, för elever födda 1953, från rektorerna
  inte bara uppgift om antalet elever i urvalet utan också
  personnummer och namn. Det på detta sätt upprättade registret
  låg till grund för utsändandet av testmaterial (provhäfte) och
  blanketter för uppgifter om skolförhållandena (SCBs blankett).
  Distributionen av bägge blanketterna skedde från institutionen
  i Göteborg. I likhet med insamlingen 1961 innehöll SCBs
  blankett dels frågor om vissa bakgrundsuppgifter och dels
  uppgifter om skolform, årskurs, betyg etc för läsåret 1965/66.
  På samma sätt som för födda 1948 har bakgrundsuppgifter från
  SCBs blankett tillsammans med uppgifterna från provhäftet
  behandlats som en enhet.

  Efter insamlingsperioden 9-28 maj 1966 gjordes en motsvarande
  kontroll av personnummer och namn som för födda 1948. Efter
  kontrollen förelåg för 9 434 individer uppgifter både från
  provhäftet och uppgifter från SCBs blankett. Dessutom fanns
  521 elever med enbart uppgifter från SCBs blankett.

  
            SCB:S ÅRSVISA INSAMLING

  Vid den inledande uppgiftsinsamlingen 1966 erhölls uppgifter
  för första läsåret rörande elevernas skolgång. Dessa uppgifter
  omfattar personnummer, namn, hemort, skolform, betyg etc.
  Efter den första uppgiftsinsamlingen 1966 har SCB årligen
  samlat in motsvarande uppgifter om varje elevs fortsatta
  skolgång. De läsårsuppgifter som SCB insamlat har vid
  bearbetningen benämnts årspost. En årspost består således av
  de uppgifter om skolform, årskurs, betyg etc som insamlats för
  ett visst läsår. Insamlingen har skett genom att SCB till den
  skola, varifrån uppgift erhållits föregående år, sänt en
  blankett med elevens namn och personnummer samt mottagande
  skolas namn angivet. Man ombads vid skolorna att fylla i
  blanketten och sedan återsända denna till SCB. Om eleven under
  läsåret slutat skolan ombads man på skolan att anteckna till
  vilken skola eleven flyttat, så att SCB i stället kunde skicka
  blanketten till elevens nya skola.

  Insamlingsmetoden fungerade endast delvis, eftersom skolorna,
  när eleven flyttat, inte alltid kunde upplysa om till vilken
  skola eleven flyttat. Skolorna har haft speciellt svårt att
  vid övergång från folkskola, enhetsskola och grundskola till
  realskola/flickskola och till gymnasiala skolformer ange den
  nya skolan. Även vid studieavbrott för t ex förvärvsarbete,
  har det varit svårt att erhålla uppgifter om eventuell senare
  skolgång. För varje år ökade därför antalet elever vars
  eventuellt fortsatta skolgång var okänd.

  Vid utsändningen till skolorna vårterminen 1970 gjordes ett
  försök att återfinna elever födda 1953, vilka gick kvar i
  skolan utan att SCB hade uppgift därom. Härvid användes de
  uppgifter som SCB årligen insamlar om sökande och antagna till
  gymnasium och fackskola. Eftersom SCB saknade individuppgifter
  om sökande eller antagna till bl a yrkesskolan kunde
  motsvarande komplettering ej göras för andra skolformer än de
  nyss nämnda. Något resultat av den gjorda kontrollen finns
  inte dokumenterad. I efterhand är det inte möjligt att
  utvärdera resultatet. Förmodligen återfanns relativt få
  elever, eftersom gymnasium och fackskola var de skolformer för
  vilka uppföljningen fungerat bäst.

  Då gymnasieskolan läsåret 1971/72 för första gången fanns med
  i statistiken kodades de 2-åriga linjerna So, Ek och Te som
  den förutvarande fackskolan. SCB beslöt för att få bästa
  jämförbarhet med tidigare år, att koda de "övriga 2-åriga
  linjer och specialkurser" som yrkesskola. Av olika
  anledningar, troligen främst p g a en feltolkad
  kodningsinstruktion, kom de "övriga 2-åriga linjer och
  specialkurser" inte med läsåret 1972/73. Detta får p g a
  insamlingsförfarandet, även återverkningar läsåret 1973/74.
  Vid jämförelser med andra material måste således beaktas att
  yrkesskola och fackskola i individualstatistiken, efter
  gymnasieskolans genomförande, skall jämföras med
  gymnasieskolans 2-åriga linjer och specialkurser.

  
               PUBLIKATIONER

  Ovanstående bakgrundsinformation har hämtats från:

  Statistiska centralbyrån. Individualstatistiken. Skoldata för
  ett urval elever födda 1948 och 1953. Promemoria från SCB, nr
  8, 1976.

  Härnqvist, K., Emanuelsson, I., Reuterberg S-E & Svensson, A.
  Dokumentation av projektet "Utvärdering genom uppföljning".
  Rapport nr 1994:03. Institutionen för pedagogik, Göteborgs
  universitet.

  Ytterligare hundratalet publikationer producerade inom
  projektet finns presenterade i rapport nr 1994:03 från
  pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

  
             SUMMARY IN ENGLISH

  The project comprises a nationally representative sample of
  pupils consisting of those born on the 5th, 15th or 25th of
  any month in 1953. The material covers some 10 000 pupils. The
  collection of the data was commenced when the majority of the
  pupils were in Grade VI (aged about 12), that is to say in
  1965/66.

  The data kept in the register may be said to be of two types:

  A. Background data were collected in the spring of 1966 for
  those born in 1953. On this occasion the Department of
  Pedagogics at the University of Gothenburg collected
  particulars of the results of certain intelligence tests and
  of national standardised school tests, as well as replies to
  questionnaires about the pupils' leisure-time interests,
  future plans, and about the attitude of the pupils and their
  families to school and school work. At the same time the
  National Central Bureau of Statistics (SCB) collected
  particulars on the father's/mother's occupation/education.

  B. Annual data ("school-year data") on the pupils' later
  schooling have been collected since 1965/66 by the SCB, up to
  the end of 1973/74. These data relate to place of residence,
  type of school system, grade, terminal marks, and certain
  optional subjects.

  This collection of annual data related to pupils at public
  elementary schools, experimental schools, comprehensive
  schools, intermediate schools, girls' schools, continuation
  schools, vocational schools and upper secondary schools or
  corresponding schools (i.e. the general upper secondary
  schools according to the 1954 curriculum, technical and
  commercial upper secondary schools, upper secondary schools
  according to the 1965 curriculum, and integrated upper
  secondary schools).

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   (1) VAR 22 (2)UMGÅS MED SKOLKAMRATER 7  (3) LOC 53 WIDTH 1
                        (4) MD=9

   (6) FR:12 Hur ofta är du tillsammans med någon eller några
  av dina skolkamrater på fritiden?

   (7) ......................

     (8)   (9) (10)
     4027  1. Varje dag
     3088  2. Några gånger i veckan
      583  3. En gång i veckan
     1308  4. Är sällan tillsammans med dem
      265  5. Är aldrig tillsammans med dem

      656  9. Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0480 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Födelsemånad 6 Kön 7 Standardprov svenska 8 Standardprov läsning 9 Standardprov skrivning 10 Standardprov räkning 11 Standardprov engelska 12 Resultat verbalt test 13 Resultat spatialt test 14 Resultat induktivt test 15 Testresultat summa 16 Läsning av böcker på fritiden 17 Läsning av serietidningar 18 Biobesök 19 TV-tittande 20 Musiklyssnande 21 Läxläsning och annat hemarbete 22 Umgänge med skolkamrater på fritiden 23 Vanligaste umgänget 24 Planer för nästa läsår 25 Planerar söka in på gymnasium 26 Planerat yrke i 30-årsåldern 27 Information om yrke 28 Friluftsbetonade sysselsättningar 29 Verbala sysselsättningar 30 Tekniska sysselsättningar 31 Husliga sysselsättningar 32 Handelsbetonade sysselsättningar 33 Familjens inställning till högre studier 34 Elevens skolanpassning 35 Elevens skolmotivation 36 Faders utbildning 37 Faderns yrke 38 Faderns socialgrupp 39 Moders utbildning 40 Moderns yrke 41 Läsåret 1965/1966: Hemort 42 Läsåret 1965/1966: Hemlän 43 Läsåret 1965/1966: Skolform 44 Läsåret 1965/1966: Klasstyp 45 Läsåret 1965/1966: Klasskaraktär 46 Läsåret 1965/1966: Årskurs 47 Läsåret 1965/1966: Betygsform 48 Läsåret 1965/1966: Betyg i svenska 49 Läsåret 1965/1966: Betyg i engelska 50 Läsåret 1965/1966: Betyg i tyska 51 Läsåret 1965/1966: Betyg i franska 52 Läsåret 1965/1966: Betyg i matematik 53 Läsåret 1965/1966: Betyg i fysik 54 Läsåret 1965/1966: Betyg i latin 55 Läsåret 1965/1966: Betygssumma läroämnen 56 Läsåret 1965/1966: Antal läroämnen 57 Läsåret 1965/1966: Betygssumma övriga ämnen 58 Läsåret 1965/1966: Antal övriga ämnen 59 Läsåret 1965/1966: Val till årskurs 7, tillvalsgrupp 60 Läsåret 1965/1966: Val till årskurs 7, övningsämne 61 Läsåret 1965/1966: Val till årskurs 7, tillval engelska 62 Läsåret 1965/1966: Val till årskurs 7, tillval matematik 63 Läsåret 1966/1967: Hemort 64 Läsåret 1966/1967: Hemlän 65 Läsåret 1966/1967: Skolform 66 Läsåret 1966/1967: Klasstyp 67 Läsåret 1966/1967: Klasskaraktär 68 Läsåret 1966/1967: Årskurs 69 Läsåret 1966/1967: Betygsform 70 Läsåret 1966/1967: Betyg i svenska 71 Läsåret 1966/1967: Betyg i engelska 72 Läsåret 1966/1967: Betyg i tyska 73 Läsåret 1966/1967: Betyg i franska 74 Läsåret 1966/1967: Betyg i matematik 75 Läsåret 1966/1967: Betyg i fysik 76 Läsåret 1966/1967: Betyg i latin 77 Läsåret 1966/1967: Betygssumma läroämnen 78 Läsåret 1966/1967: Antal läroämnen 79 Läsåret 1966/1967: Betygssumma övriga ämnen 80 Läsåret 1966/1967: Antal övriga ämnen 81 Läsåret 1966/1967: Val till årskurs 8, tillvalsgrupp 82 Läsåret 1966/1967: Val till årskurs 8, övningsämne 83 Läsåret 1966/1967: Val till årskurs 8, tillval engelska 84 Läsåret 1966/1967: Val till årskurs 8, tillval matematik 85 Läsåret 1966/1967: Val till årskurs 7, tillvalsgrupp överåriga 86 Läsåret 1966/1967: Val till årskurs 7, övningsämne överåriga 87 Läsåret 1966/1967: Val till årskurs 7, tillval engelska överåriga 88 Läsåret 1966/1967: Val till årskurs 7, tillval matematik överåriga 89 Läsåret 1966/1967: Flyttning och avbrutna studier 90 Läsåret 1966/1967: Flyttat till nästa årskurs 91 Läsåret 1967/1968: Hemort 92 Läsåret 1967/1968: Hemlän 93 Läsåret 1967/1968: Skolform 94 Läsåret 1967/1968: Klasstyp 95 Läsåret 1967/1968: Klasskaraktär 96 Läsåret 1967/1968: Årskurs 97 Läsåret 1967/1968: Betygsform 98 Läsåret 1967/1968: Betyg i svenska 99 Läsåret 1967/1968: Betyg i engelska 100 Läsåret 1967/1968: Betyg i tyska 101 Läsåret 1967/1968: Betyg i franska 102 Läsåret 1967/1968: Betyg i matematik 103 Läsåret 1967/1968: Betyg i fysik 104 Läsåret 1967/1968: Betygssumma läroämnen 105 Läsåret 1967/1968: Antal läroämnen 106 Läsåret 1967/1968: Betygssumma övriga ämnen 107 Läsåret 1967/1968: Antal övriga ämnen 108 Läsåret 1967/1968: Tillvalsgrupp 109 Läsåret 1967/1968: Övningsämne 110 Läsåret 1967/1968: Tillval engelska 111 Läsåret 1967/1968: Tillval matematik 112 Läsåret 1967/1968: Flyttning och avbrutna studier 113 Läsåret 1967/1968: Flyttat till nästa årskurs 114 Läsåret 1968/1969: Hemort 115 Läsåret 1968/1969: Hemlän 116 Läsåret 1968/1969: Skolform 117 Läsåret 1968/1969: Klasstyp 118 Läsåret 1968/1969: Klasskaraktär 119 Läsåret 1968/1969: Årskurs 120 Läsåret 1968/1969: Betygsform 121 Läsåret 1968/1969: Betyg i svenska 122 Läsåret 1968/1969: Betyg i engelska 123 Läsåret 1968/1969: Betyg i tyska 124 Läsåret 1968/1969: Betyg i franska 125 Läsåret 1968/1969: Betyg i matematik 126 Läsåret 1968/1969: Betyg i fysik 127 Läsåret 1968/1969: Betyg i latin 128 Läsåret 1968/1969: Betygssumma läroämnen 129 Läsåret 1968/1969: Antal läroämnen 130 Läsåret 1968/1969: Betygssumma övriga ämnen 131 Läsåret 1968/1969: Antal övriga ämnen 132 Läsåret 1968/1969: Tillvalsgrupp 133 Läsåret 1968/1969: Övningsämne 134 Läsåret 1968/1969: Tillval engelska 135 Läsåret 1968/1969: Tillval matematik 136 Läsåret 1968/1969: Flyttning och avbrutna studier 137 Läsåret 1968/1969: Flyttat till nästa årskurs 138 Läsåret 1969/1970: Hemort 139 Läsåret 1969/1970: Hemlän 140 Läsåret 1969/1970: Skolform 141 Läsåret 1969/1970: Klasstyp 142 Läsåret 1969/1970: Klasskaraktär 143 Läsåret 1969/1970: Årskurs 144 Läsåret 1969/1970: Betygsform 145 Läsåret 1969/1970: Betyg i svenska 146 Läsåret 1969/1970: Betyg i engelska 147 Läsåret 1969/1970: Betyg i tyska 148 Läsåret 1969/1970: Betyg i franska 149 Läsåret 1969/1970: Betyg i matematik 150 Läsåret 1969/1970: Betyg i fysik 151 Läsåret 1969/1970: Betyg i latin 152 Läsåret 1969/1970: Betygssumma läroämnen 153 Läsåret 1969/1970: Antal läroämnen 154 Läsåret 1969/1970: Betygssumma övriga ämnen 155 Läsåret 1969/1970: Antal övriga ämnen 156 Läsåret 1969/1970: Medelbetyg 157 Läsåret 1969/1970: Övningsämne 158 Läsåret 1969/1970: Tillval engelska 159 Läsåret 1969/1970: Tillval matematik 160 Läsåret 1969/1970: Flyttning och avbrutna studier 161 Läsåret 1970/1971: Hemort 162 Läsåret 1970/1971: Hemlän 163 Läsåret 1970/1971: Skolform 164 Läsåret 1970/1971: Årskurs 165 Läsåret 1970/1971: Betygsform 166 Läsåret 1970/1971: Betyg i svenska 167 Läsåret 1970/1971: Betyg i engelska 168 Läsåret 1970/1971: Betyg i tyska 169 Läsåret 1970/1971: Betyg i franska 170 Läsåret 1970/1971: Betyg i matematik 171 Läsåret 1970/1971: Betyg i fysik 172 Läsåret 1970/1971: Betyg i latin 173 Läsåret 1970/1971: Betygssumma läroämnen 174 Läsåret 1970/1971: Antal läroämnen 175 Läsåret 1970/1971: Betygssumma övriga ämnen 176 Läsåret 1970/1971: Antal övriga ämnen 177 Läsåret 1970/1971: Medelbetyg 178 Läsåret 1970/1971: Övningsämne 179 Läsåret 1970/1971: Flyttning och avbrutna studier 180 Läsåret 1971/1972: Hemort 181 Läsåret 1971/1972: Hemlän 182 Läsåret 1971/1972: Skolform 183 Läsåret 1971/1972: Årskurs 184 Läsåret 1971/1972: Betygsform 185 Läsåret 1971/1972: Betyg i svenska 186 Läsåret 1971/1972: Betyg i engelska 187 Läsåret 1971/1972: Betyg i tyska 188 Läsåret 1971/1972: Betyg i franska 189 Läsåret 1971/1972: Betyg i matematik 190 Läsåret 1971/1972: Betyg i fysik 191 Läsåret 1971/1972: Betyg i latin 192 Läsåret 1971/1972: Betygssumma läroämnen 193 Läsåret 1971/1972: Antal läroämnen 194 Läsåret 1971/1972: Betygssumma övriga ämnen 195 Läsåret 1971/1972: Antal övriga ämnen 196 Läsåret 1971/1972: Medelbetyg 197 Läsåret 1971/1972: Flyttning och avbrutna studier 198 Läsåret 1972/1973: Hemort 199 Läsåret 1972/1973: Hemlän 200 Läsåret 1972/1973: Skolform 201 Läsåret 1972/1973: Årskurs 202 Läsåret 1972/1973: Betygsform 203 Läsåret 1972/1973: Betyg i svenska 204 Läsåret 1972/1973: Betyg i engelska 205 Läsåret 1972/1973: Betyg i tyska 206 Läsåret 1972/1973: Betyg i franska 207 Läsåret 1972/1973: Betyg i matematik 208 Läsåret 1972/1973: Betyg i fysik 209 Läsåret 1972/1973: Betyg i latin 210 Läsåret 1972/1973: Betygssumma läroämnen 211 Läsåret 1972/1973: Antal läroämnen 212 Läsåret 1972/1973: Betygssumma övriga ämnen 213 Läsåret 1972/1973: Antal övriga ämnen 214 Läsåret 1972/1973: Flyttning och avbrutna studier 215 Läsåret 1973/1974: Hemort 216 Läsåret 1973/1974: Hemlän 217 Läsåret 1973/1974: Skolform 218 Läsåret 1973/1974: Årskurs 219 Läsåret 1973/1974: Betygsform 220 Läsåret 1973/1974: Betyg i svenska 221 Läsåret 1973/1974: Betyg i engelska 222 Läsåret 1973/1974: Betyg i tyska 223 Läsåret 1973/1974: Betyg i franska 224 Läsåret 1973/1974: Betyg i matematik 225 Läsåret 1973/1974: Betyg i fysik 226 Läsåret 1973/1974: Betyg i latin 227 Läsåret 1973/1974: Betygssumma läroämnen 228 Läsåret 1973/1974: Antal läroämnen 229 Läsåret 1973/1974: Betygssumma övriga ämnen 230 Läsåret 1973/1974: Antal övriga ämnen 231 Läsåret 1973/1974: Flyttning och avbrutna studier

VAR 1 SSD STUDY NR 0480              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0480


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 April 1995
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 FÖDELSEMÅNAD Loc 14 width 2 Födelsemånad 799 01. Januari 862 02. Februari 927 03. Mars 936 04. April 946 05. Maj 884 06. Juni 811 07. Juli 773 08. Augusti 786 09. September 730 10. Oktober 751 11. November 722 12. December
VAR 6 KÖN Loc 16 width 1 Kön 5021 1. Man 4906 2. Kvinna
VAR 7 STANDARDPROV SVENSKA Loc 17 width 3 MD=999 STANDARDPROV Uppgifter om resultatet på de för hela Sverige gemensamma kunskapsproven ("standardprov") som i detta fall gavs vårterminen 1966 i åk 6. För elever som gick i grundskolan föreligger resultat i svenska, engelska och matematik. För folkskolans elever föreligger resultat i läsning, skrivning, matematik och engelska. De elever som vårterminen 1966 inte gick i åk 6 har inte genomgått dessa standardprov och saknar därigenom uppgiften. (Gäller även elever i realskolor, flickskolor samt vissa former av specialundervisning.) Standardprov svenska 3250 999. Uppgift saknas Valid-n=6677 Min=3 Max=103 Mean=56.2 St.Dev=15.7
VAR 8 STANDARDPROV LÄSNING Loc 20 width 3 MD=999 Standardprov läsning För ytterligare information se variabel 7 8377 999. Uppgift saknas Valid-n=1550 Min=12 Max=93 Mean=54.8 St.Dev=15.3
VAR 9 STANDARDPROV SKRIVNING Loc 23 width 3 MD=999 Standardprov skrivning För ytterligare information se variabel 7 8377 999. Uppgift saknas Valid-n=1550 Min=10 Max=106 Mean=63.9 St.Dev=15.1
VAR 10 STANDARDPROV RÄKNING Loc 26 width 3 MD=999 Standardprov räkning För ytterligare information se variabel 7 1699 999. Uppgift saknas Valid-n=8228 Min=3 Max=70 Mean=35.6 St.Dev=13.2
VAR 11 STANDARDPROV ENGELSKA Loc 29 width 3 MD=999 Standardprov engelska För ytterligare information se variabel 7 1699 999. Uppgift saknas Valid-n=8228 Min=2 Max=98 Mean=56.5 St.Dev=19.6
VAR 12 RESULTAT VERBALT TEST Loc 32 width 2 MD=99 TESTRESULTAT Resultaten av tre olika s k begåvningstest, nämligen ett verbalt, ett spatialt och ett induktivt test. Testen var speciellt konstruerade för individualstatistiken. De har senare använts även i andra sammanhang vid pedagogiska institutionen i Göteborg. Det verbala testet bestod av ett motsatsprov, dvs eleven skulle här ange motsatsen till ett givet ord bland fyra alternativ. Testet bestod av 40 uppgifter och ett poäng gavs för varje rätt svar. Testtiden var 10 minuter. Exempel: öde / tom, bebodd, rörlig, livlig. 00. Inget rätt . . 40. Alla rätt 519 99. Uppgift saknas Valid-n=9408 Min=2 Max=40 Mean=23.7 St.Dev=6.7
VAR 13 RESULTAT SPATIALT TEST Loc 34 width 2 MD=99 Det spatiala testet bestod av uppritade plana figurer, vilka eleven skulle tänka sig "ihopvikta" och för varje plan figur ange vilken tredimensionell figur som svarade mot de ihopvikta. Testet bestod av 40 figurer och en poäng gavs för varje rätt svar. Testtiden var 15 minuter. 00. Inget rätt . . 40. Alla rätt 519 99. Uppgift saknas Valid-n=9408 Min=1 Max=40 Mean=21.9 St.Dev=7.4
VAR 14 RESULTAT INDUKTIVT TEST Loc 36 width 2 MD=99 Det induktiva testet bestod av talserier där man utelämnat de två sista talen i serien. Genom att komplettera serien skulle eleven visa att han har förstått dess uppbyggnad. Testet bestod av 40 uppgifter och en poäng gavs för varje rätt svar. Testtiden var 18 minuter. Exempel: 2 4 6 8 10 12 - - 00. Inget rätt . . 40. Alla rätt 540 99. Uppgift saknas Valid-n=9387 Min=1 Max=40 Mean=20.2 St.Dev=8.0
VAR 15 TESTRESULTAT SUMMA Loc 38 width 3 MD=999 Testresultat summa (motsatser, plåtvikning och talserier) För ytterligare information se variabel 12 000. Inget rätt . . 120. Alla rätt 555 999. Uppgift saknas Valid-n=9372 Min=8 Max=116 Mean=65.8 St.Dev=18.0
VAR 16 LÄSNING AV BÖCKER 1 Loc 41 width 1 MD=9 FRITIDSINTRESSEN Eleven fick svara på åtta frågor om sina fritidsintressen. Frågorna rörde hur ofta eleven exempelvis gick på bio, läste läxor, såg på TV o d. Frågorna ändrades något i förhållande till 1961 års frågor, tre frågor angående läsning, biobesök och kamratkontakter var dock oförändrade. Till varje fråga fanns fasta svarsalternativ FR:1 Hur många böcker läser du på din fritid? 2785 1. Mer än en bok i veckan 2390 2. En bok i veckan 1452 3. Mindre än en bok i veckan 2390 4. Läser sällan böcker 287 5. Läser aldrig böcker 623 9. Uppgift saknas
VAR 17 LÄSNING AV SERIER 2 Loc 42 width 1 MD=9 FR:2 Hur många serietidningar (Kalle Anka, Illustrerade klassiker, Fantomen, Hjärtebiblioteket och liknande) läser du? 4354 1. Flera serietidningar i veckan 1788 2. En serietidning i veckan 998 3. Mindre än en serietidning i veckan 1948 4. Läser sällan serietidningar 214 5. Läser aldrig serietidningar 625 9. Uppgift saknas
VAR 18 BIOBESÖK 3 Loc 43 width 1 MD=9 FR:3 Hur ofta går du på bio? 198 1. Mer än en gång i veckan 1083 2. En gång i veckan 2451 3. Mindre än en gång i veckan 4886 4. Går sällan på bio 686 5. Går aldrig på bio 623 9. Uppgift saknas
VAR 19 TV-TITTANDE 4 Loc 44 width 1 MD=9 FR:4 Hur lång tid brukar du vanligen se på TV? 213 1. Ingen tid alls 171 2. Mindre än 1/2 timma om dagen 372 3. Ungefär 1/2 timma om dagen 1221 4. Ungefär 1 timma om dagen 1469 5. Ungefär 1 1/2 timma om dagen 3052 6. Ungefär 2 timmar om dagen 2744 7. Ungefär 3 timmar eller mer om dagen 685 9. Uppgift saknas
VAR 20 MUSIKLYSSNANDE 5 Loc 45 width 1 MD=9 FR:5 Hur lång tid brukar du vanligen lyssna på musik i radio eller på grammofon eller bandspelare? 377 1. Ingen tid alls 1485 2. Mindre än 1/2 timma om dagen 1908 3. Ungefär 1/2 timma om dagen 2414 4. Ungefär 1 timma om dagen 1123 5. Ungefär 1 1/2 timma om dagen 1945 6. Ungefär 2 timmar eller mer om dagen 675 9. Uppgift saknas
VAR 21 LÄXLÄSNING O HEMARBETE 6 Loc 46 width 1 MD=9 FR:6 Hur lång tid brukar du vanligen lägga ner på läxläsning och annat hemarbete? 110 1. Ingen tid alls 1002 2. Mindre än 1/2 timma om dagen 2858 3. Ungefär 1/2 timma om dagen 2966 4. Ungefär 1 timma om dagen 1309 5. Ungefär 1 1/2 timma om dagen 788 6. Ungefär 2 timmar om dagen 211 7. 3 eller flera timmar om dagen 683 9. Uppgift saknas
VAR 22 UMGÅS MED SKOLKAMRATER 7 Loc 47 width 1 MD=9 FR:7 Hur ofta är du tillsammans med någon eller några av dina skolkamrater på fritiden? 4027 1. Varje dag 3088 2. Några gånger i veckan 583 3. En gång i veckan 1308 4. Är sällan tillsammans med dem 265 5. Är aldrig tillsammans med dem 656 9. Uppgift saknas
VAR 23 VANLIGASTE UMGÄNGET 8 Loc 48 width 1 MD=9 FR:8 Vem är du mest tillsammans med? 3675 1. Mest med pojkar 3101 2. Mest med flickor 1904 3. Mest med en grupp pojkar och flickor 108 4. Mest med vuxna 431 5. Jag är mest ensam 708 9. Uppgift saknas
VAR 24 PLAN FORTSÄTTA I KLASS 1 Loc 49 width 1 MD=9 PLANER Fyra frågor ställdes om elevens studie- och yrkesplaner. Två gällde kommande studier och två yrkesplaner. Utifrån erfarenheterna av 1961 års frågor och p g a att grundskolan i det närmaste fullständigt genomförts 1966 ändrades några frågor, medan andra helt utelämnades. Svaren gavs genom fasta svarsalternativ. PL:1 När detta läsår är slut, vilken klass ämnar du då gå till? 512 1. Klass 6 i grundskola eller folkskola 1764 2. Klass 7 i grundskola eller folkskola och skall inte välja tyska eller franska 5939 3. Klass 7 i grundskola och skall välja tyska eller franska 791 4. Klass 1 i realskola eller flickskola 221 5. Någon annan klass 700 9. Uppgift saknas
VAR 25 SÖKA IN PÅ GYMNASIUM 2 Loc 50 width 1 MD=9 PL:2 Tänker du så småningom söka in på gymnasium? 2849 1. Ja 2072 5. Nej 4419 8. Vet inte 587 9. Uppgift saknas
VAR 26 PLANERAT YRKE VID 30 7 Loc 51 width 1 MD=9 PL:7 Tror du att du kommer att ha det yrke, som du först angett, när du är i 30-årsåldern? 5980 1. Ja 2774 5. Nej 1173 9. Uppgift saknas
VAR 27 INFORMATION OM YRKE 8 Loc 52 width 1 MD=9 PL:8 På vilket sätt har du fått reda på mest om det yrke, som du angett först? 3182 1. Av dem där hemma 1887 4. Har läst om yrket 2714 5. På annat sätt 394 8. Av lärare 1750 9. Uppgift saknas
VAR 28 FRILUFTSBET SYSSELSÄTTN Loc 53 width 2 MD=99 SYSSELSÄTTNING Fem olika intresseområden (friluftsbetonade, verbala, tekniska, husliga och kontorsbetonade) hade valts ut för att belysa elevens intresse för olika intresseområden. (Jämfört med 1961 års undersökning hade det "sociala" intresseområdet utelämnats). Varje intresseområde har karaktäriserats genom exempel på sysselsättningar tillhörande området. Tio exempel fanns för varje intresseområde. Eleven skulle ta ställning till alla dessa femtio sysselsättningar och på en fyrgradig skala "++", "+", "-" och "--") ange vad han föredrog. Poängen för varje intresseområde kan variera mellan 10 och 50, där 50 anger störst intresse. Följande sysselsättningar förekom: Deltaga i frivillig gymnastik Arbeta på posten Göra iordning utländska maträtter Bygga en modelljärnväg Skriva en berättelse om någon vintersport Stå i en affär och sälja kläder Använda diskmaskiner Besöka ett tekniskt museum Lösa korsord Hoppa höjdhopp Skriva ut räkningar Sy kläder Reparera en cykel Läsa böcker Deltaga i en vintersport Vara chef för en kontorsavdelning Besöka en möbelutställning Få veta hur en diskmaskin är konstruerad Lära mig främmande språk Vara idrottstränare Sälja bröd Göra iordning en skolmåltid Bygga en radiomottagare Skriva små berättelser Spela korgboll för en klubb Räkna ut kostnaderna för en utflykt Vara chef i ett hotellkök Laga en mekanisk leksak Läsa utländska böcker Orientera Sälja biljetter vid en idrottstävling Steka korv åt gäster Hjälpa till att bygga en TV-apparat Besöka ett bibliotek Besöka en idrottstävling Arbeta på kontor Använda köksmaskiner Läsa om månraketer Skriva brev Segla Vara kassör i en turistförening Baka bröd Tillverka ett höjdhoppsställ Vara redaktör för en skoltidning Deltaga i en friidrottsgren Sortera post Möblera en lägenhet Bygga modeller Skriva texten till en annons SY:1 Friluftsbetonade sysselsättningar 10. 10 poäng . . 50. 50 poäng 556 99. Uppgift saknas Valid-n=9371 Min=10 Max=50 Mean=36.7 St.Dev=7.7
VAR 29 VERBALA SYSSELSÄTTNINGAR Loc 55 width 2 MD=99 SY:2 Verbala sysselsättningar För ytterligare information se variabel 28 10. 10 poäng . . 50. 50 poäng 556 99. Uppgift saknas Valid-n=9371 Min=10 Max=50 Mean=32.8 St.Dev=6.8
VAR 30 TEKNISKA SYSSELSÄTTN Loc 57 width 2 MD=99 SY:3 Tekniska sysselsättningar För ytterligare information se variabel 28 10. 10 poäng . . 50. 50 poäng 556 99. Uppgift saknas Valid-n=9371 Min=10 Max=50 Mean=31.0 St.Dev=10.2
VAR 31 HUSLIGA SYSSELSÄTTNINGAR Loc 59 width 2 MD=99 SY:4 Husliga sysselsättningar För ytterligare information se variabel 28 10. 10 poäng . . 50. 50 poäng 556 99. Uppgift saknas Valid-n=9371 Min=10 Max=50 Mean=30.1 St.Dev=8.4
VAR 32 HANDELSBET SYSSELSÄTTN. Loc 61 width 2 MD=99 SY:5 Handelsbetonade sysselsättningar För ytterligare information se variabel 28 10. 10 poäng . . 50. 50 poäng 556 99. Uppgift saknas Valid-n=9371 Min=10 Max=50 Mean=27.5 St.Dev=7.0
VAR 33 FAMILJ INST HÖGRE STUD. Loc 63 width 2 MD=99 SKOLAN Genom frågor till eleven, erhölls ett mått på skolmotivation, anpassning till skolsituationen och familjens inställning till högre studier. Sammanlagt 30 frågor ställdes som skulle besvaras med ja eller nej. Följande frågor ställdes: 1. Händer det ibland att du läser vidare i andra böcker om sådana saker som du läst om i skolan? 2. Anser dina föräldrar att man får en säkrare framtid om man går igenom en högre skola? 3. Tycker du att proven i skolan är för svåra? 4. Tycker du att du får lära dig nya saker i skolan på ett trevligt sätt? 5. Tycker du att det skall bli roligt att få sluta skolan och börja arbeta? 6. Sitter du ofta och oroar dig för saker i skolan? 7. Tycker du att du brukar få för mycket hemläxor? 8. Tycker de där hemma att du så småningom skall försöka bli student? 9. Tycker du att det är obehagligt att svara på frågor i skolan? 10. Är det tråkigt att gå till skolan på morgonen? 11. Tycker du att det är roligare att gå kvar i skolan än att börja arbeta? 12. Känner du dig ibland ensam och övergiven i skolan? 13. Tycker du att det är roligt med prov i skolan? 14. Anser dina föräldrar att man nu för tiden klarar sig bra utan högre utbildning? 15. Har du ibland svårt att få fram det rätta svaret, när du har fått fram en fråga av läraren? 16. Tycker du att timmarna i skolan går för långsamt? 17. Anser du att det är viktigare att tjäna mycket pengar än att skaffa sig en hög skolutbildning? 18. Har du lätt för att ge upp, om du får en svår sak att göra i skolan? 19. Hoppar du ibland över läxuppgifter, som du tycker är tråkiga? 20. Anser din far och mor att brist på skolutbildning är ett svårt hinder, om man vill komma framåt i livet? Varje svar som var positivt ur elevanpassningssynpunkt gav en poäng. Följande tre skalor erhölls genom att addera antalet poäng. 1. Familjens inställning till högre studier, såsom eleven upplever den, 10 frågor 2. Elevens skolanpassning, 10 frågor 3. Elevens skolmotivation, 10 frågor SK:1 Familjens inställning till högre studier, såsom eleven upplever den 00. 0 poäng . . 10. 10 poäng 718 99. Uppgift saknas Valid-n=9209 Min=0 Max=10 Mean=5.7 St.Dev=2.4
VAR 34 ELEVENS SKOLANPASSNING Loc 65 width 2 MD=99 SK:2 Elevens skolanpassning För ytterligare information se variabel 33 00. 0 poäng . . 10. 10 poäng 654 99. Uppgift saknas Valid-n=9273 Min=0 Max=10 Mean=6.4 St.Dev=2.2
VAR 35 ELEVENS SKOLMOTIVATION Loc 67 width 2 MD=99 SK:3 Elevens skolmotivation För ytterligare information se variabel 33 00. 0 poäng . . 10. 10 poäng 656 99. Uppgift saknas Valid-n=9271 Min=0 Max=10 Mean=5.8 St.Dev=2.5
VAR 36 FADERS UTBILDNING 3 Loc 69 width 1 MD=9 FADERN De uppgifter som finns om elevens fader (eller annan manlig vårdnadshavare) är yrke, utbildning och socialgrupp. Yrke och utbildning har kodats som motsvarande uppgifter för elever födda 1948. Faders utbildning 7607 1. Folkskola, yrkesskola 884 2. Realskola, folkhögskola 704 3. Gymnasium 363 4. Universitet, högskola 369 9. Uppgift saknas
VAR 37 FADERNS YRKE Loc 70 width 2 MD= 0 Faderns yrke Denna kod är identisk med den kod som bl a används inom SCBs högskolestatistik. Se t ex Promemorior från SCB 1975:5 "Högskolestatistik II". 20 03. Pensionär 4 11. Godsägare, godsarrendator, godsförvaltare 900 12. Lantbrukare, hemmansägare, arrendator 1 13. Lantbruksinspektor, förvaltare m fl 112 14. Mejerist, fiskare, trädgårdsmästare, kvarnägare, sågverksägare m fl 1 20. Överlärare 55 21. Folkskollärare, småskollärare 5 22. Sång- och musiklärare, kantor 39 23. Övningslärare, yrkeslärare, skolkökslärarinna, förskolelärarinna 2 24. Lärare vid särskolor och liknande 25 30. Fria yrkesutövare (musikdirektör, konstnär med utbildning vid akademi, skriftställare, regissör) samt tjänstemän i privat tjänst med akademisk examen 27 31. Präst i svenska kyrkan 58 32. Ämbetsmän (landshövding, general- och överdirektör, justitieråd, "domare", häradshövding, byråchef, byråsekreterare, aktuarie, o d) 19 33. Advokat, revisor o d 46 34. Läkare (ej professor eller docent) 20 35. Professor, laborator, preceptor, prosektor, observator, docent 15 36. Rektor vid högre allmänt läroverk, lektor fil dr, högre bibliotekstjänsteman (1:e bibliotekarie och högre) 47 37. Övriga rektorer, adjunkt, fil mag, lägre bibliotekstjänsteman, ämneslärare 39 38. Tandläkare, apotekare, jägmästare, veterinär, agronom, hortonom, gymnastikdirektör 105 39. Civilingenjör, arkitekt SAR, lantmätare, överingenjör 19 41. General, regementsofficerare och motsvarande 29 42. Kompaniofficer (kapten och lägre) 138 51. Direktör, disponent, försäkringsdirektör 4 52. Grosshandlare, skeppsmäklare, redare, entrepenör (större), fastighetsägare (större) m fl 452 61. Affärsman, handlande, handelsresande, köpman, representant m fl 143 62. Hotellägare, åkeriägare, garageägare, fastighetsägare (mindre), biografägare, egendomsmäklare, auktionsförrättare m fl 309 63. Hantverkare med egen verksamhet ("mästare") 55 64. Fabrikör 66 71. Stats- och kommunaltjänsteman utan akademisk examen (stationsinspektor, postassistent, barnavårdsdirektör m fl, socialarbetare-socionom) 249 72. Tjänsteman i privat tjänst (kontorschef, kamrer, inspektor, intendent, skogsinspektor, arkitekt (ej SAR), företagsekonom, försäljningschef m fl) 43 73. Sjökapten, styrman, sjöingenjör 83 74. Fria yrkesutövare utan akademisk examen 26 75. Frikyrkopräst, frälsningsofficer 461 76. Ingenjör, kemist 39 77. Underofficer 1 78. Sjuksköterska och sjukgymnast, översköterska, husmor, barnmorska 212 81. Verkmästare, faktor m fl 40 82. Ombudsman (ej akademiker) 309 83. Tjänsteman, kontorist, försäkringstjänsteman, bokhållare, laboratorieföreståndare 90 84. Affärschef, affärsföreståndare, butikschef, butiksföreståndare, filialchef, handelsföreståndare 438 85. Lägre avlönade stats- och kommunalanställda (konduktör, postexpeditör, telegrafexpeditör, jordbruksinstruktör, bokhållare, kansliskrivare, tulluppsyningsman, kronojägare, vägmästare) 7 90. Restauranganställda (lägre) 604 93. Lägst avlönade stats- och kommunalanställda (stationskarl, kommunalarbetare, sjukhusbiträde, spårvägsman, telefonist, polis, fjärdingsman, banbiträde, postiljon m fl) 385 94. Hantverkare utan egen verksamhet 2891 95. Arbetare utom i jordbruk med binäringar (även industrins förmän) 61 96. Lantarbetare och förman inom jordbruket 266 97. Arbetare och förmän inom jordbrukets binäringar (mejeriarbetare, skogsarbetare) 481 98. Chaufför, vaktmästare, fastighetsskötare, portvakt m fl 35 99. Affärsbiträde 451 00. Uppgift saknas
VAR 38 FADERNS SOCIALGRUPP Loc 72 width 1 MD=9 Faderns socialgrupp Socialgruppstillhörigheten kodades av pedagogiska institutionen i Göteborg med utgångspunkt från faderns yrke och utbildning. En indelning i sex grupper gjordes. Till grupp 0 fördes alla med obestämt yrke och de som inte angivit något yrke, oberoende av utbildning. Till grupp 1 fördes arbetare med folkskola som grundutbildning. Till grupp 2 fördes personer med yrken inom jordbruk med binäringar och med folkskola som grundutbildning. Till grupp 3 fördes tjänstemän utom akademiker, affärsmän och övriga tjänstemän med folkskola som högsta utbildning. Till grupp 4 fördes samma yrken som grupp 3, men med realexamen eller motsvarande som utbildning. Till grupp 5 fördes akademiker, folkskollärare, officerare och direktörer. Denna kod har inte använts i andra sammanhang. 4674 1. Arbetare, folkskola 1013 2. Jordbrukare, folkskola 1873 3. Tjänsteman, folkskola 1213 4. Tjänsteman, realskola 691 5. Akademiker 463 9. Uppgift saknas
VAR 39 MODERS UTBILDNING 3 Loc 73 width 1 MD=9 MODERN För elevens moder finns uppgifter om utbildning och yrke kodade på samma sätt som motsvarande uppgifter för fadern. Moders utbildning 7325 1. Folkskola, yrkesskola 1309 2. Realskola, folkhögskola 305 3. Gymnasium 68 4. Universitet, högskola 920 9. Uppgift saknas
VAR 40 MODERNS YRKE Loc 74 width 2 MD= 0 Moderns yrke Denna kod är identisk med den kod som bl a används inom SCBs högskolestatistik. Se t ex Promemorior från SCB 1975:5 "Högskolestatistik II". 4117 01. Änkefru, fru 5 12. Lantbrukare, hemmansägare, arrendator 3 14. Mejerist, fiskare, trädgårdsmästare, kvarnägare, sågverksägare m fl 84 21. Folkskollärare, småskollärare 2 22. Sång- och musiklärare, kantor 44 23. Övningslärare, yrkeslärare, skolkökslärarinna, förskolelärarinna 1 24. Lärare vid särskolor och liknande 1 30. Fria yrkesutövare (musikdirektör, konstnär med utbildning vid akademi, skriftställare, regissör) samt tjänstemän i privat tjänst med akademisk examen 1 32. Ämbetsmän (landshövding, general- och överdirektör, justitieråd, "domare", häradshövding, byråchef, byråsekreterare, aktuarie, o d) 2 34. Läkare (ej professor eller docent) 1 35. Professor, laborator, preceptor, prosektor, observator, docent 2 36. Rektor vid högre allmänt läroverk, lektor fil dr, högre bibliotekstjänsteman (1:e bibliotekarie och högre) 25 37. Övriga rektorer, adjunkt, fil mag, lägre bibliotekstjänsteman, ämneslärare 23 38. Tandläkare, apotekare, jägmästare, veterinär, agronom, hortonom, gymnastikdirektör 3 39. Civilingenjör, arkitekt SAR, lantmätare, överingenjör 2 51. Direktör, disponent, försäkringsdirektör 37 61. Affärsman, handlande, handelsresande, köpman, representant m fl 7 62. Hotellägare, åkeriägare, garageägare, fastighetsägare (mindre), biografägare, egendomsmäklare, auktionsförrättare m fl 78 63. Hantverkare med egen verksamhet ("mästare") 1 64. Fabrikör 16 71. Stats- och kommunaltjänsteman utan akademisk examen (stationsinspektor, postassistent, barnavårdsdirektör m fl, socialarbetare-socionom) 13 72. Tjänsteman i privat tjänst (kontorschef, kamrer, inspektor, intendent, skogsinspektor, arkitekt (ej SAR), företagsekonom, försäljningschef m fl) 22 74. Fria yrkesutövare utan akademisk examen 2 75. Frikyrkopräst, frälsningsofficer 3 76. Ingenjör, kemist 163 78. Sjuksköterska och sjukgymnast, översköterska, husmor, barnmorska 1 81. Verkmästare, faktor m fl 1 82. Ombudsman (ej akademiker) 147 83. Tjänsteman, kontorist, försäkringstjänsteman, bokhållare, laboratorieföreståndare 21 84. Affärschef, affärsföreståndare, butikschef, butiksföreståndare, filialchef, handelsföreståndare 386 85. Lägre avlönade stats- och kommunalanställda (konduktör, postexpeditör, telegrafexpeditör, jordbruksinstruktör, bokhållare, kansliskrivare, tulluppsyningsman, kronojägare, vägmästare) 49 90. Restauranganställda (lägre) 357 93. Lägst avlönade stats- och kommunalanställda (stationskarl, kommunalarbetare, sjukhusbiträde, spårvägsman, telefonist, polis, fjärdingsman, banbiträde, postiljon m fl) 114 94. Hantverkare utan egen verksamhet 543 95. Arbetare utom i jordbruk med binäringar (även industrins förmän) 3 96. Lantarbetare och förman inom jordbruket 4 97. Arbetare och förmän inom jordbrukets binäringar (mejeriarbetare, skogsarbetare) 12 98. Chaufför, vaktmästare, fastighetsskötare, portvakt m fl 334 99. Affärsbiträde 3297 00. Uppgift saknas
VAR 41 HEMORT LÄSÅRET 1965/1966 Loc 76 width 4 HEMORT Elevens hemort anges med en fyrsiffrig kod. De två första siffrorna anger län och de två andra kommun. På grund av den ändrade kommunindelningen som genomfördes under 1950- och 1960-talet har vissa koder förändrats. Detta medför att elever kan ha fått ändrad hemortskod utan att egentligen ha bytt hemort. Koder samt de förändringar som skett åren 1952-1974 finns beskrivna i en publikation från SCB "Meddelanden i samordningsfrågor" nr 1973:12, "Regionala koder". I vissa fall anger koden den ort där eleven studerat och inte elevens hemort. I vilken utsträckning detta förekommer har inte kunnat bedömas, troligen har i huvudsak elevens egentliga hemort angivits. Hemort läsåret 1965/1966 0103. . . 2584. Kod: 103 104 114 117 121 122 123 125 136 138 160 Frek: 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 Kod: 162 163 180 181 182 184 186 202 203 204 205 Frek: 1 1 903 8 1 3 2 2 11 3 2 Kod: 206 207 208 209 211 213 214 215 216 217 219 Frek: 12 5 3 1 5 23 22 8 4 8 1 Kod: 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 Frek: 8 10 57 4 8 36 20 9 5 5 4 Kod: 232 233 234 235 236 238 260 261 262 263 264 Frek: 6 2 1 16 17 13 45 6 17 50 9 Kod: 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 291 Frek: 16 49 24 36 60 8 49 4 7 13 7 Kod: 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 Frek: 8 4 7 6 2 2 4 7 3 5 3 Kod: 312 313 314 315 316 317 318 319 320 322 360 Frek: 12 11 6 2 5 4 4 11 4 2 12 Kod: 380 381 401 402 403 404 405 406 407 408 409 Frek: 96 16 3 8 1 3 7 1 2 5 9 Kod: 411 412 413 416 417 418 419 421 422 424 425 Frek: 2 1 1 1 3 5 4 4 3 4 5 Kod: 426 427 428 429 460 461 480 481 483 484 485 Frek: 4 2 11 3 1 9 45 23 24 78 12 Kod: 486 487 488 501 503 504 505 506 507 508 509 Frek: 18 1 4 2 12 6 6 3 4 1 8 Kod: 511 512 513 514 515 518 519 520 521 522 523 Frek: 6 4 8 5 3 3 1 3 5 12 14 Kod: 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 Frek: 4 6 9 4 4 10 6 1 1 2 3 Kod: 535 536 560 561 562 563 580 581 582 583 584 Frek: 2 3 5 13 22 6 102 124 7 43 3 Kod: 585 586 601 602 603 604 605 606 608 609 610 Frek: 4 11 6 4 3 5 4 2 3 2 4 Kod: 611 612 613 614 615 616 617 619 620 621 622 Frek: 8 4 4 11 3 3 6 8 2 6 3 Kod: 623 624 625 626 627 628 630 631 632 633 634 Frek: 3 5 3 2 8 3 5 7 2 5 4 Kod: 635 636 637 638 639 660 661 662 663 664 665 Frek: 3 3 8 5 3 3 11 13 1 3 3 Kod: 666 680 681 682 683 684 685 686 687 688 701 Frek: 5 57 25 36 25 7 12 16 18 3 1 Kod: 702 703 705 707 708 709 710 711 712 713 714 Frek: 3 3 4 1 5 3 2 4 2 3 5 Kod: 715 717 718 719 720 721 723 724 725 727 728 Frek: 2 2 9 5 3 4 3 3 3 3 5 Kod: 729 730 731 732 733 760 761 762 763 764 765 Frek: 5 7 2 1 3 3 6 5 4 12 8 Kod: 766 767 768 769 780 781 801 802 803 804 805 Frek: 11 9 3 6 45 13 5 6 2 3 7 Kod: 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 Frek: 3 8 2 3 2 3 2 3 2 4 1 Kod: 817 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 Frek: 3 6 1 8 2 9 8 1 4 4 2 Kod: 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 Frek: 3 6 3 9 5 9 3 3 4 2 4 Kod: 840 841 860 861 862 863 880 881 883 884 885 Frek: 6 2 7 17 1 9 27 14 18 12 1 Kod: 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 Frek: 5 2 2 4 9 6 6 4 2 7 4 Kod: 912 960 980 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 Frek: 1 10 22 10 4 4 14 8 4 10 3 Kod: 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 Frek: 3 5 16 4 2 1 13 3 2 10 4 Kod: 1020 1060 1080 1081 1082 1083 1101 1102 1103 1104 1105 Frek: 9 18 34 5 17 7 6 6 6 5 3 Kod: 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 Frek: 4 3 7 5 4 4 5 2 1 8 6 Kod: 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 Frek: 7 1 6 8 10 7 7 3 3 4 1 Kod: 1128 1129 1130 1131 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 Frek: 3 6 5 3 4 13 8 4 7 5 5 Kod: 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1160 1161 1162 1163 1164 Frek: 2 5 5 4 3 4 4 8 2 9 1 Kod: 1165 1166 1167 1168 1180 1181 1182 1183 1201 1202 1203 Frek: 11 12 8 4 23 19 10 25 3 4 3 Kod: 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1212 1213 1214 1215 Frek: 4 6 6 5 3 8 9 5 4 1 2 Kod: 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1224 1225 1226 1227 1228 Frek: 3 2 5 1 4 3 1 6 7 2 3 Kod: 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1239 1240 Frek: 3 15 13 5 7 4 3 1 3 4 5 Kod: 1241 1242 1243 1244 1245 1247 1248 1249 1250 1251 1252 Frek: 10 4 6 3 7 5 5 4 2 11 3 Kod: 1253 1254 1255 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 Frek: 2 4 1 6 4 6 5 5 4 3 6 Kod: 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1301 1302 Frek: 304 46 34 72 10 11 18 39 3 3 2 Kod: 1303 1304 1305 1306 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1315 Frek: 3 6 2 4 4 6 9 3 3 4 5 Kod: 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 Frek: 1 7 2 6 3 3 6 5 2 1 4 Kod: 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1360 1380 1381 1382 Frek: 4 4 7 4 5 3 5 15 41 6 14 Kod: 1383 1384 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 Frek: 13 11 33 7 3 13 7 13 7 5 1 Kod: 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 Frek: 4 3 4 7 13 6 8 4 15 4 1 Kod: 1422 1423 1424 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 Frek: 3 1 4 4 7 7 7 6 3 1 4 Kod: 1434 1435 1436 1437 1480 1481 1482 1484 1485 1486 1489 Frek: 6 6 1 4 481 45 17 9 42 12 1 Kod: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1509 1510 1511 1512 Frek: 3 5 9 4 1 2 1 2 1 4 5 Kod: 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 Frek: 2 10 7 2 7 3 2 1 12 5 7 Kod: 1524 1525 1526 1527 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 Frek: 20 2 1 8 4 2 8 4 9 7 8 Kod: 1536 1537 1538 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 Frek: 5 6 11 3 2 4 5 5 4 3 2 Kod: 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1560 1561 1562 1563 Frek: 1 3 2 4 3 6 4 4 7 5 9 Kod: 1564 1565 1566 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1601 1602 Frek: 7 3 11 24 56 22 91 15 12 3 7 Kod: 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 Frek: 6 3 3 4 1 2 2 4 2 6 4 Kod: 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 Frek: 3 1 5 3 6 5 1 7 11 3 2 Kod: 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 Frek: 3 5 2 5 8 4 3 3 4 9 5 Kod: 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1660 Frek: 4 3 3 6 4 2 5 6 6 4 1 Kod: 1661 1662 1663 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1701 Frek: 10 17 3 20 11 7 23 5 10 9 11 Kod: 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 Frek: 4 2 2 2 5 3 6 3 4 4 2 Kod: 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 Frek: 5 3 11 1 1 11 4 1 5 5 6 Kod: 1724 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1736 Frek: 3 3 3 3 3 7 6 1 5 4 3 Kod: 1737 1738 1739 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1780 Frek: 10 1 1 14 13 9 8 10 6 12 51 Kod: 1781 1782 1783 1784 1785 1801 1802 1803 1804 1805 1806 Frek: 38 13 20 27 9 5 3 7 4 5 4 Kod: 1807 1808 1809 1810 1811 1813 1814 1815 1817 1818 1820 Frek: 2 5 5 5 3 5 8 7 13 4 3 Kod: 1821 1860 1861 1863 1864 1865 1880 1881 1882 1883 1884 Frek: 3 7 12 9 10 6 97 16 5 41 7 Kod: 1885 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1912 Frek: 12 1 6 9 4 5 9 6 11 10 3 Kod: 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1960 1961 Frek: 7 5 4 1 6 6 5 2 4 11 16 Kod: 1962 1980 1981 1982 1983 1984 2001 2002 2003 2004 2005 Frek: 9 88 14 21 27 16 6 8 9 7 6 Kod: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Frek: 4 7 5 12 5 3 21 3 6 4 18 Kod: 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Frek: 8 3 2 1 8 8 1 4 6 4 2 Kod: 2029 2031 2032 2033 2034 2035 2037 2039 2040 2041 2060 Frek: 12 11 3 3 11 5 6 6 2 1 5 Kod: 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2101 2102 2103 Frek: 8 17 21 32 4 10 14 16 7 4 9 Kod: 2104 2105 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 Frek: 20 4 5 3 13 1 12 4 16 4 5 Kod: 2116 2117 2118 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 Frek: 3 9 5 7 10 8 10 1 7 5 7 Kod: 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2160 2161 2180 Frek: 4 4 5 2 3 5 5 4 2 3 68 Kod: 2181 2182 2183 2184 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 Frek: 30 12 19 15 1 1 15 7 10 9 1 Kod: 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 Frek: 16 7 7 11 12 4 1 2 2 5 2 Kod: 2219 2220 2222 2223 2224 2225 2227 2228 2229 2230 2231 Frek: 4 6 2 6 3 3 1 8 12 3 25 Kod: 2232 2233 2234 2235 2236 2260 2261 2262 2280 2281 2282 Frek: 7 6 1 3 2 8 20 15 14 59 13 Kod: 2283 2284 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 Frek: 19 17 2 6 8 2 7 3 4 7 8 Kod: 2310 2311 2312 2313 2314 2316 2317 2318 2319 2321 2322 Frek: 4 1 3 14 3 4 9 4 2 1 3 Kod: 2323 2324 2325 2326 2328 2329 2331 2360 2361 2380 2401 Frek: 3 2 5 3 3 4 3 11 1 38 18 Kod: 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2409 2410 2411 2412 2413 Frek: 7 4 29 6 31 6 6 7 4 11 9 Kod: 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 Frek: 32 9 5 14 17 3 10 9 10 1 4 Kod: 2425 2427 2460 2461 2462 2463 2480 2481 2482 2501 2502 Frek: 3 1 9 5 12 10 25 13 26 8 19 Kod: 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 Frek: 6 6 8 2 24 11 5 9 10 9 10 Kod: 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 Frek: 25 6 8 6 14 10 5 8 4 46 3 Kod: 2560 2580 2581 2582 2583 2584 Frek: 7 55 19 17 1 32
VAR 42 HEMLÄN LÄSÅRET 1965/1966 Loc 80 width 2 Läsåret 1965/1966: Hemlän 936 01. Stockholms stad 731 02. Stockholms län 236 03. Uppsala län 307 04. Södermanlands län 501 05. Östergötlands län 398 06. Jönköpings län 221 07. Kronobergs län 269 08. Kalmar län 84 09. Gotlands län 210 10. Blekinge län 354 11. Kristianstads län 806 12. Malmöhus län 226 13. Hallands län 829 14. Göteborgs och Bohus län 507 15. Älvsborgs län 304 16. Skaraborgs län 384 17. Värmlands län 313 18. Örebro län 306 19. Västmanlands län 358 20. Kopparbergs län 360 21. Gävleborgs län 370 22. Västernorrlands län 168 23. Jämtlands län 356 24. Västerbottens län 393 25. Norrbottens län
VAR 43 SKOLFORM LÄSÅRET 1965/66 Loc 82 width 4 SKOLFORM Koden anger vilken skolform eleven gått i under läsåret. Den kod som använts är den s k SUN-koden (Svensk utbildningsnomenklatur). Förändringarna inom det svenska skolväsendet har medfört att vissa förenklingar vid kodningen varit nödvändiga. Enstaka utbildningar med mycket få elever har kodats med samma kod som nu existerande utbildningar inom gymnasieskolan, även om utbildningarna ej varit helt identiska. Några få individer som t ex genomgått vissa tekniska skolor, har givits samma kod som motsvarande utbildning i gymnasieskolan. Vissa yrkesinriktade utbildningar som ej gått att jämställa med någon utbildning i gymnasieskolan har kodats som yrkesskola, trots att dessa ej formellt tillhört yrkesskolan. Skolform läsåret 1965/1966 1776 1100. Folkskola: Vanlig klass 8151 2099. Grundskola: Utan linjeuppdelning
VAR 44 KLASSTYP LÄSÅRET 1965/66 Loc 86 width 1 MD=9 KLASSTYP Klasstyp har angivits genom fem fasta svarsalternativ. Uppgiften förekommer endast t o m läsåret 1969/70. Med klasstyp avses vilka årskurser som klassavdelningen omfattar. Klasstyp läsåret 1965/1966 8413 0. A (En årskurs) 1247 1. B1 (Två årskurser) 170 2. B2 (Tre årskurser) 18 3. B3 (Fyra årskurser) 21 4. BV (Övriga kombinationer B-alternativ) 58 9. Uppgift saknas
VAR 45 KLASSKARAKTÄR 1965/66 Loc 87 width 1 MD=9 KLASSKARAKTÄR Klasskaraktär har på blanketten angivits som ett av sex fasta svarsalternativ (koderna 0-5). I ett senare skede har ytterligare tre alternativ (6-8) kodats, för att få med information som givits utöver de fasta alternativen. Klasskaraktär läsåret 1965/1966 7725 0. Normalklass folkskola 1723 1. Normalklass enhetsskola (försöksskola) 275 2. Inbyggd realskola 49 3. Korrespondensrealskola 87 4. Specialklass folkskola 4 5. Specialklass enhetsskola (försöksskola) 0 6. Särskola eller undervisning i hemmet 0 7. Frivillig klass i folkskola 0 8. Frivillig klass i realskola eller korrespondensrealskola 64 9. Uppgift saknas
VAR 46 ÅRSKURS LÄSÅRET 1965/66 Loc 88 width 2 MD= 0 ÅRSKURS Anger vilken årskurs eleven tillhörde angivet läsår. För folkskola, enhetsskola och grundskola anges årskurs som 6, 7 osv. I real- och flickskola samt gymnasiala skolformer anger årskursen 23 att eleven tillhörde en treårig skolform och gick i åk 2. I enstaka fall (troligen från vissa skolor) anges enbart årskurs och inte längden av utbildningen. Årskurs läsåret 1965/1966 6 04. Årskurs 4 519 05. Årskurs 5 9236 06. Årskurs 6 125 07. Årskurs 7 1 08. Årskurs 8 36 10. Årskurs 1 4 00. Uppgift saknas
VAR 47 BETYGSFORM LÄSÅRET 65/66 Loc 90 width 1 MD=9 BETYGSTYP Anger betygsskalan, dvs om betygen är givna med bokstavsbetyg eller som sifferbetyg. Betygsform läsåret 1965/1966 8215 0. Sifferbetyg 1707 1. Bokstavsbetyg 5 9. Uppgift saknas
VAR 48 BETYG SVENSKA 65/66 Loc 91 width 1 MD=9 BETYG Uppgifter finns, i förekommande fall, dels för de enskilda ämnena svenska, engelska, tyska, franska, matematik, fysik och latin, dels för två betygssummor, varvid samtidigt anges antalet ingående betyg. Den ena summan avser läroämnen, den andra övriga ämnen. I yrkesskolor har endast insamlats ett medelbetyg för samtliga ämnen, utan närmare specificering av ingående betyg. Betyg i svenska läsåret 1965/1966 0 0. Betyg C 297 1. Betyg BC eller 1 1849 2. Betyg B eller 2 3732 3. Betyg Ba eller 3 2895 4. Betyg AB eller 4 817 5. Betyg a eller 5 2 6. Betyg A 335 9. Uppgift saknas
VAR 49 BETYG ENGELSKA 65/66 Loc 92 width 1 MD=9 Betyg i engelska läsåret 1965/1966 0 0. Betyg C 509 1. Betyg BC eller 1 2001 2. Betyg B eller 2 3463 3. Betyg Ba eller 3 2716 4. Betyg AB eller 4 891 5. Betyg a eller 5 2 6. Betyg A 345 9. Uppgift saknas
VAR 50 BETYG TYSKA 65/66 Loc 93 width 1 MD=9 Betyg i tyska läsåret 1965/1966 0 0. Betyg C 2 1. Betyg BC eller 1 12 2. Betyg B eller 2 21 3. Betyg Ba eller 3 21 4. Betyg AB eller 4 5 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9866 9. Uppgift saknas
VAR 51 BETYG FRANSKA 65/66 Loc 94 width 1 MD=9 Betyg i franska läsåret 1965/1966 0 0. Betyg C 2 1. Betyg BC eller 1 3 2. Betyg B eller 2 10 3. Betyg Ba eller 3 11 4. Betyg AB eller 4 5 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9896 9. Uppgift saknas
VAR 52 BETYG MATEMATIK 65/66 Loc 95 width 1 MD=9 Betyg i matematik läsåret 1965/1966 0 0. Betyg C 498 1. Betyg BC eller 1 1965 2. Betyg B eller 2 3578 3. Betyg Ba eller 3 2545 4. Betyg AB eller 4 1001 5. Betyg a eller 5 4 6. Betyg A 336 9. Uppgift saknas
VAR 53 BETYG FYSIK 65/66 Loc 96 width 1 MD=9 Betyg i fysik läsåret 1965/1966 0 0. Betyg C 2 1. Betyg BC eller 1 17 2. Betyg B eller 2 30 3. Betyg Ba eller 3 16 4. Betyg AB eller 4 20 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9842 9. Uppgift saknas
VAR 54 BETYG LATIN 65/66 Loc 97 width 1 MD=9 Betyg i latin läsåret 1965/1966 0 0. Betyg C 0 1. Betyg BC eller 1 1 2. Betyg B eller 2 0 3. Betyg Ba eller 3 0 4. Betyg AB eller 4 0 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9926 9. Uppgift saknas
VAR 55 SUMMA LÄROÄMNEN 65/66 Loc 98 width 2 BETYGSSUMMA LÄROÄMNEN I betygssumman för läroämnen ingår kristendomskunskap, svenska/modersmålet, engelska, tyska, franska, hembygdskunskap, historia, samhällskunskap, geografi, kemi, matematik, naturkunskap, biologi och fysik. I betygssumman för denna grupp räknas alla givna vitsord i ämnena. Således räknas t ex svenska språket och litteraturen respektive svensk skrivning som två vitsord. Vitsord givna vid komplettering och fyllnadsprövning eller ämnen som avslutats under tidigare läsår räknas inte med i betygssummorna. Materialet visade vid granskningen att man inte alltid följt denna senare regel, utan att skolorna t ex i avgångsklasser tenderar att ibland ta med även ämnen som avslutats tidigare läsår. Betygssumma läroämnen läsåret 1965/1966 01. . . 47. Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 1 3 2 12 36 91 143 547 348 394 464 528 651 Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 862 778 751 646 600 634 530 376 327 264 236 101 100 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Frek: 96 73 58 58 79 47 30 32 4 7 8 3 3 Kod: 41 43 44 47 Frek: 1 1 1 1
VAR 56 ANTAL LÄROÄMNEN 65/66 Loc 100 width 2 MD=99 Antal läroämnen läsåret 1965/1966 01. . . 10. 329 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 Frek: 4 1 7 36 7769 39 1380 359 2 1 329
VAR 57 SUMMA ÖVRIGA ÄMNEN 65/66 Loc 102 width 2 MD=99 BETYGSSUMMA ÖVRIGA ÄMNEN I betygssumman för övriga ämnen ingår alla ämnen som inte förts till gruppen läroämnen (se variabel 55). Betygssumma övriga ämnen läsåret 1965/1966 02. . . 24. 330 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 1 1 2 10 26 83 237 437 847 1234 1547 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 1530 1323 993 668 360 182 69 35 6 3 2 Kod: 24 99 Frek: 1 330
VAR 58 ANTAL ÖVRIGA ÄMNEN 65/66 Loc 104 width 2 MD=99 Antal övriga ämnen läsåret 1965/1966 01. . . 07. 330 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 99 Frek: 2 20 142 8891 539 1 2 330
VAR 59 VAL ÅK 7: TILLVAL 65/66 Loc 106 width 1 MD=9 Val till årskurs 7 läsåret 1965/1966, tillvalsgrupp 2782 1. Tyska 943 2. Franska 1121 3. Tyska och svenska eller tyska och matematik eller tyska, svenska och matematik 190 4. Franska och svenska eller franska och matematik eller franska, svenska och matematik 775 5. Tyska och maskinskrivning 107 6. Franska och maskinskrivning 996 7. Slöjd och svenska eller slöjd och matematik eller slöjd, svenska och matematik eller maskinskrivning och svenska eller maskinskrivning och matematik 214 8. Slöjd 2799 9. Uppgift saknas
VAR 60 VAL ÅK 7: ÖVN.ÄMNE 65/66 Loc 107 width 1 MD=9 Val till årskurs 7 läsåret 1965/1966, övningsämne 788 1. Musik (2 veckotimmar) 2461 2. Textilslöjd 3622 3. Trä och metallslöjd 3056 9. Uppgift saknas
VAR 61 VAL ÅK 7: ENGELSKA 65/66 Loc 108 width 1 MD=9 Val till årskurs 7 läsåret 1965/1966, tillval engelska 2415 1. Allmän kurs 4493 2. Särskild kurs 3019 9. Uppgift saknas
VAR 62 VAL ÅK 7: MATEM. 65/66 Loc 109 width 1 MD=9 Val till årskurs 7 läsåret 1965/1966, tillval matematik 2806 3. Allmän kurs 4088 4. Särskild kurs 3033 9. Uppgift saknas
VAR 63 HEMORT LÄSÅRET 1966/1967 Loc 110 width 4 MD=9999 Hemort läsåret 1966/1967 För ytterligare information se variabel 41 0102. . . 2584. 167 9999. Uppgift saknas Kod: 102 103 104 106 107 108 109 111 113 114 115 Frek: 2 12 5 16 5 4 1 5 20 25 10 Kod: 116 117 119 121 122 123 124 125 126 127 128 Frek: 2 8 1 12 11 58 4 6 43 22 9 Kod: 129 131 132 133 134 135 136 138 160 162 163 Frek: 6 16 13 3 3 15 18 20 52 18 49 Kod: 164 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Frek: 9 815 62 28 40 65 17 52 4 7 13 Kod: 191 192 301 302 303 304 305 306 308 309 312 Frek: 8 15 8 4 6 5 2 2 5 2 17 Kod: 313 315 316 317 318 319 320 322 360 380 381 Frek: 11 2 5 4 4 13 4 2 11 116 15 Kod: 401 402 403 404 405 407 408 409 411 415 417 Frek: 2 7 1 2 8 2 6 9 1 1 3 Kod: 418 419 421 422 424 425 426 427 428 429 461 Frek: 5 1 4 2 5 3 5 3 13 1 7 Kod: 480 481 482 483 484 485 486 487 488 501 502 Frek: 49 23 1 29 81 11 18 1 3 2 1 Kod: 503 504 505 507 508 509 511 512 513 514 515 Frek: 9 6 5 4 1 8 5 4 8 5 3 Kod: 516 519 520 521 523 524 526 527 528 529 531 Frek: 2 1 3 5 14 3 15 5 2 17 2 Kod: 533 534 535 536 560 561 562 563 580 581 582 Frek: 2 3 3 3 5 13 22 4 116 120 7 Kod: 583 584 585 586 601 602 603 604 608 609 611 Frek: 44 6 4 10 6 4 3 8 3 3 8 Kod: 612 613 614 615 616 617 619 620 621 622 623 Frek: 3 4 11 3 3 7 8 2 7 3 3 Kod: 624 625 626 627 628 630 631 632 633 634 635 Frek: 4 4 1 9 3 5 7 2 6 5 3 Kod: 637 638 639 660 661 662 663 664 665 666 680 Frek: 7 9 2 3 10 13 1 3 3 4 57 Kod: 681 682 683 684 685 686 687 688 702 703 705 Frek: 31 35 26 6 11 16 21 3 3 3 5 Kod: 707 708 709 710 711 712 713 714 715 717 718 Frek: 1 5 3 4 3 2 3 5 1 2 9 Kod: 719 720 721 723 724 725 727 728 729 730 731 Frek: 5 3 4 3 3 1 3 5 5 7 2 Kod: 733 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 Frek: 4 4 3 6 4 10 9 10 10 3 5 Kod: 780 781 801 802 803 804 805 806 808 809 810 Frek: 44 13 4 6 2 3 6 3 1 3 2 Kod: 811 812 815 816 817 819 820 821 822 824 826 Frek: 3 2 4 1 4 5 1 8 2 8 4 Kod: 827 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 Frek: 4 4 6 3 9 4 10 2 3 5 2 Kod: 839 840 860 861 862 863 880 881 882 883 884 Frek: 6 5 6 17 2 11 30 14 25 25 13 Kod: 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 Frek: 4 2 3 2 8 5 6 4 1 7 4 Kod: 912 960 980 999 1001 1005 1006 1007 1008 1019 1020 Frek: 1 10 23 1 18 6 7 11 2 4 10 Kod: 1060 1080 1081 1082 1083 1101 1102 1103 1104 1105 1106 Frek: 27 52 30 40 6 7 5 5 4 3 4 Kod: 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1115 1118 1119 1120 1121 Frek: 3 7 3 5 3 5 8 2 1 7 9 Kod: 1123 1124 1125 1126 1128 1129 1130 1131 1133 1135 1136 Frek: 6 3 5 3 3 3 6 2 5 1 3 Kod: 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1160 1161 Frek: 5 8 3 1 4 5 4 3 5 5 7 Kod: 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1180 1181 1182 1183 Frek: 9 10 1 10 13 10 3 34 17 9 28 Kod: 1201 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1212 1213 Frek: 3 3 5 7 6 5 2 8 11 5 1 Kod: 1214 1215 1216 1217 1219 1221 1224 1225 1226 1227 1228 Frek: 1 1 3 1 1 2 1 7 8 3 2 Kod: 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1236 1242 1243 1244 1245 Frek: 3 16 15 3 8 4 1 4 4 3 7 Kod: 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1260 1261 Frek: 5 4 4 4 11 4 1 5 1 6 5 Kod: 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1280 1281 1282 1283 1284 Frek: 8 8 5 4 3 6 311 46 40 69 16 Kod: 1285 1286 1287 1288 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1308 Frek: 16 17 58 3 5 3 3 6 3 4 4 Kod: 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 Frek: 10 3 3 3 1 5 1 7 2 3 3 Kod: 1321 1322 1323 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 Frek: 2 6 5 3 4 5 4 7 4 7 3 Kod: 1336 1360 1380 1381 1382 1383 1384 1402 1403 1404 1405 Frek: 1 4 40 6 15 14 11 34 6 3 17 Kod: 1406 1407 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 Frek: 8 13 5 3 3 7 13 5 8 4 15 Kod: 1420 1421 1424 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 Frek: 4 4 3 4 7 7 8 6 1 1 4 Kod: 1434 1435 1462 1480 1481 1482 1484 1485 1486 1488 1501 Frek: 6 6 1 484 50 17 10 36 18 1 4 Kod: 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1509 1510 1511 1512 1513 Frek: 5 9 4 1 2 1 1 1 5 6 2 Kod: 1514 1516 1517 1518 1519 1521 1523 1524 1525 1526 1527 Frek: 10 2 8 3 3 11 7 20 2 1 8 Kod: 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1540 Frek: 4 2 8 4 10 7 6 6 7 11 2 Kod: 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1552 1553 Frek: 2 5 5 4 4 2 3 1 1 9 3 Kod: 1554 1555 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1580 1581 Frek: 4 4 5 6 5 10 6 2 11 22 61 Kod: 1582 1583 1584 1585 1601 1602 1603 1605 1608 1609 1610 Frek: 22 91 15 10 3 6 6 3 1 2 4 Kod: 1611 1612 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 Frek: 2 6 2 5 3 5 4 1 7 10 3 Kod: 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 Frek: 3 3 5 2 6 8 4 2 3 4 10 Kod: 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1660 Frek: 4 4 2 3 3 2 2 4 6 6 20 Kod: 1661 1662 1663 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1701 Frek: 18 17 3 8 12 9 23 5 9 9 13 Kod: 1702 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 Frek: 2 2 7 2 4 3 4 4 2 7 2 Kod: 1715 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1726 1727 Frek: 12 1 11 4 1 4 5 6 1 3 1 Kod: 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1736 1737 1738 1760 Frek: 2 4 7 6 1 4 3 3 10 1 12 Kod: 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1780 1781 1782 1783 1784 Frek: 12 9 8 10 6 13 54 36 13 19 25 Kod: 1785 1787 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 Frek: 11 1 2 7 4 5 3 2 5 5 7 Kod: 1814 1818 1820 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1880 1881 Frek: 9 5 4 16 16 21 9 10 6 103 20 Kod: 1882 1883 1884 1885 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 Frek: 3 41 19 11 1 1 5 9 4 5 15 Kod: 1910 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1960 1961 1962 Frek: 10 4 1 6 6 4 2 4 10 16 9 Kod: 1980 1981 1982 1983 1984 1987 2006 2008 2010 2011 2012 Frek: 116 14 20 26 15 1 4 3 5 3 20 Kod: 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2023 2024 2025 2026 2027 Frek: 3 6 6 4 2 1 7 2 4 6 4 Kod: 2028 2029 2031 2033 2034 2035 2037 2039 2040 2041 2061 Frek: 3 12 14 3 12 4 4 7 2 1 12 Kod: 2062 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2101 2102 2103 2104 Frek: 19 39 32 3 23 42 35 6 5 5 18 Kod: 2105 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2117 Frek: 4 5 3 12 1 11 1 18 4 5 12 Kod: 2118 2120 2121 2122 2123 2124 2126 2127 2128 2129 2130 Frek: 5 8 9 7 10 1 5 7 4 4 4 Kod: 2132 2133 2134 2135 2160 2161 2162 2180 2181 2182 2183 Frek: 3 5 5 4 2 11 1 67 28 12 19 Kod: 2184 2201 2202 2203 2204 2206 2208 2210 2211 2212 2213 Frek: 19 1 1 14 7 10 17 7 11 13 3 Kod: 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2224 2225 Frek: 1 2 2 5 1 2 9 6 1 2 2 Kod: 2226 2228 2229 2231 2233 2235 2236 2260 2262 2280 2281 Frek: 1 7 12 29 6 3 2 8 14 12 99 Kod: 2282 2283 2284 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 Frek: 14 16 24 2 5 9 2 7 3 4 7 Kod: 2309 2310 2312 2313 2314 2316 2317 2318 2319 2321 2322 Frek: 8 4 4 12 3 4 9 1 6 1 3 Kod: 2323 2324 2325 2326 2328 2329 2331 2332 2360 2380 2399 Frek: 2 2 5 3 3 3 3 1 13 37 1 Kod: 2401 2402 2403 2404 2405 2407 2409 2410 2411 2412 2417 Frek: 20 7 3 10 6 6 5 7 4 12 13 Kod: 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2425 2427 2460 2461 2462 Frek: 16 1 8 7 10 1 4 1 9 5 22 Kod: 2463 2480 2481 2482 2504 2505 2506 2507 2509 2510 2511 Frek: 10 59 13 83 7 8 2 24 4 4 4 Kod: 2513 2514 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2560 Frek: 10 34 6 14 9 5 9 4 45 2 6 Kod: 2580 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 52 51 34 15 32 167
VAR 64 HEMLÄN LÄSÅRET 1966/1967 Loc 114 width 2 MD=99 Läsåret 1966/1967: Hemlän 1629 01. Stockholms län 238 03. Uppsala län 307 04. Södermanlands län 492 05. Östergötlands län 399 06. Jönköpings län 215 07. Kronobergs län 278 08. Kalmar län 81 09. Gotlands län 213 10. Blekinge län 315 11. Kristianstads län 814 12. Malmöhus län 210 13. Hallands län 822 14. Göteborgs och Bohus län 496 15. Älvsborgs län 292 16. Skaraborgs län 371 17. Värmlands län 333 18. Örebro län 304 19. Västmanlands län 347 20. Kopparbergs län 350 21. Gävleborgs län 364 22. Västernorrlands län 167 23. Jämtlands län 342 24. Västerbottens län 381 25. Norrbottens län 167 99. Uppgift saknas
VAR 65 SKOLFORM LÄSÅRET 1966/67 Loc 116 width 5 MD=99999 Skolform läsåret 1966/1967 För ytterligare information se variabel 43 822 01100. Folkskola: Vanlig klass 1 01888. Ungdomsvårdsskola 1 02000. Grundskola: Gymnasieförberedande linje 8167 02099. Grundskola: Utan linjeuppdelning 701 02300. Realskola: Allmän linje 12 02310. Realskola: Teknisk linje 9 02320. Realskola: Handelslinje 6 02330. Realskola: Huslig linje 4 02888. Särskola 45 03100. Flickskola: Allmän linje 159 99999. Uppgift saknas
VAR 66 KLASSTYP LÄSÅRET 1966/67 Loc 121 width 1 MD=9 Klasstyp läsåret 1966/1967 För ytterligare information se variabel 44 8788 0. A (En årskurs) 122 1. B1 (Två årskurser) 22 2. B2 (Tre årskurser) 8 3. B3 (Fyra årskurser) 9 4. BV (Övriga kombinationer B-alternativ) 978 9. Uppgift saknas
VAR 67 KLASSKARAKTÄR 1966/67 Loc 122 width 1 MD=9 Klasskaraktär läsåret 1966/1967 För ytterligare information se variabel 45 7823 0. Normalklass folkskola 763 1. Normalklass enhetsskola (försöksskola) 257 2. Inbyggd realskola 52 3. Korrespondensrealskola 79 4. Specialklass folkskola 1 5. Specialklass enhetsskola (försöksskola) 3 6. Särskola eller undervisning i hemmet 0 7. Frivillig klass i folkskola 5 8. Frivillig klass i realskola eller korrespondensrealskola 944 9. Uppgift saknas
VAR 68 ÅRSKURS LÄSÅRET 1966/67 Loc 123 width 2 MD= 0 Årskurs läsåret 1966/1967 För ytterligare information se variabel 46 4 05. Årskurs 5 526 06. Årskurs 6 8339 07. Årskurs 7 121 08. Årskurs 8 2 09. Årskurs 9 388 31. Årskurs 1 i treårig skolform 2 32. Årskurs 2 i treårig skolform 314 41. Årskurs 1 i fyraårig skolform 6 42. Årskurs 2 i fyraårig skolform 33 51. Årskurs 1 i femårig skolform 17 53. Årskurs 3 i femårig skolform 1 54. Årskurs 4 i femårig skolform 1 71. Årskurs 1 i sjuårig skolform 9 73. Årskurs 3 i sjuårig skolform 2 74. Årskurs 4 i sjuårig skolform 3 99. Årskurs 9 i nioårig skolform 159 00. Uppgift saknas
VAR 69 BETYGSFORM LÄSÅRET 66/67 Loc 125 width 1 MD=9 Betygsform läsåret 1966/1967 8171 0. Sifferbetyg 1595 1. Bokstavsbetyg 161 9. Uppgift saknas
VAR 70 BETYG SVENSKA 66/67 Loc 126 width 1 MD=9 Betyg i svenska läsåret 1966/1967 För ytterligare information se variabel 68 0 0. Betyg C 386 1. Betyg BC eller 1 2251 2. Betyg B eller 2 4220 3. Betyg Ba eller 3 2334 4. Betyg AB eller 4 546 5. Betyg a eller 5 1 6. Betyg A 189 9. Uppgift saknas
VAR 71 BETYG ENGELSKA 66/67 Loc 127 width 1 MD=9 Betyg i engelska läsåret 1966/1967 9 0. Betyg C 674 1. Betyg BC eller 1 2339 2. Betyg B eller 2 3759 3. Betyg Ba eller 3 2276 4. Betyg AB eller 4 642 5. Betyg a eller 5 2 6. Betyg A 226 9. Uppgift saknas
VAR 72 BETYG TYSKA 66/67 Loc 128 width 1 MD=9 Betyg i tyska läsåret 1966/1967 1 0. Betyg C 403 1. Betyg BC eller 1 1257 2. Betyg B eller 2 2022 3. Betyg Ba eller 3 1403 4. Betyg AB eller 4 409 5. Betyg a eller 5 2 6. Betyg A 4430 9. Uppgift saknas
VAR 73 BETYG FRANSKA 66/67 Loc 129 width 1 MD=9 Betyg i franska läsåret 1966/1967 0 0. Betyg C 97 1. Betyg BC eller 1 250 2. Betyg B eller 2 462 3. Betyg Ba eller 3 309 4. Betyg AB eller 4 144 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 8665 9. Uppgift saknas
VAR 74 BETYG MATEMATIK 66/67 Loc 130 width 1 MD=9 Betyg i matematik läsåret 1966/1967 6 0. Betyg C 688 1. Betyg BC eller 1 2489 2. Betyg B eller 2 3756 3. Betyg Ba eller 3 2160 4. Betyg AB eller 4 629 5. Betyg a eller 5 2 6. Betyg A 197 9. Uppgift saknas
VAR 75 BETYG FYSIK 66/67 Loc 131 width 1 MD=9 Betyg i fysik läsåret 1966/1967 0 0. Betyg C 434 1. Betyg BC eller 1 2249 2. Betyg B eller 2 3519 3. Betyg Ba eller 3 1962 4. Betyg AB eller 4 541 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 1222 9. Uppgift saknas
VAR 76 BETYG LATIN 66/67 Loc 132 width 1 MD=9 Betyg i latin läsåret 1966/1967 0 0. Betyg C 0 1. Betyg BC eller 1 0 2. Betyg B eller 2 1 3. Betyg Ba eller 3 0 4. Betyg AB eller 4 0 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9926 9. Uppgift saknas
VAR 77 SUMMA LÄROÄMNEN 66/67 Loc 133 width 2 MD=99 Betygssumma läroämnen läsåret 1966/1967 För ytterligare information se variabel 55 05. . . 62. 188 99. Uppgift saknas Kod: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 3 7 19 45 51 106 112 122 189 242 265 301 320 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frek: 364 417 453 534 560 581 547 593 495 475 425 384 355 Kod: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 309 293 222 199 149 151 104 89 80 66 18 14 11 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 Frek: 16 11 7 3 13 5 4 2 1 1 2 1 2 Kod: 62 99 Frek: 1 188
VAR 78 ANTAL LÄROÄMNEN 66/67 Loc 135 width 2 MD=99 Antal läroämnen läsåret 1966/1967 03. . . 18. 190 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 2 5 268 31 1673 6229 871 362 171 98 17 Kod: 14 15 16 18 99 Frek: 6 2 1 1 190
VAR 79 SUMMA ÖVRIGA ÄMNEN 66/67 Loc 137 width 2 MD=99 Betygssumma övriga ämnen läsåret 1966/1967 För ytterligare information se variablerna 55 och 57 01. . . 37. 186 99. Uppgift saknas Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 2 2 11 29 72 121 257 470 716 990 1289 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 1304 1202 1022 735 483 331 235 142 105 54 50 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 34 37 99 Frek: 32 26 18 13 8 7 6 7 1 1 186 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 34 37 99 Frek: 32 26 18 13 8 7 6 7 1 1 186
VAR 80 ANTAL ÖVRIGA ÄMNEN 66/67 Loc 139 width 2 MD=99 Antal övriga ämnen läsåret 1966/1967 01. . . 15. 186 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 3 30 431 6489 2036 491 213 29 9 2 2 Kod: 12 14 15 99 Frek: 3 1 2 186
VAR 81 VAL ÅK 8: TILLVAL 66/67 Loc 141 width 1 MD=0 Val till årskurs 8 läsåret 1966/1967, tillvalsgrupp 2860 1. Tyska och engelska eller franska och engelska 955 2. Tyska, engelska och maskinskrivning eller franska, engelska och maskinskrivning 1046 3. Teknisk orientering och engelska 122 4. Handelskunskap, engelska och tyska eller franska 804 5. Hemkunskap och engelska 96 6. Musik, teckning och engelska eller maskinskrivning 1061 7. Slöjd, maskinskrivning och engelska 216 8. Verkstadsarbete 0 9. Hemkunskap 2767 0. Uppgift saknas
VAR 82 VAL ÅK 8: ÖVN.ÄMNE 66/67 Loc 142 width 1 MD=9 Val till årskurs 8 läsåret 1966/1967, övningsämne 804 1. Musik (2 veckotimmar) 2877 2. Textilslöjd 3821 3. Trä och metallslöjd 2425 9. Uppgift saknas
VAR 83 VAL ÅK 8: ENGELSKA 66/67 Loc 143 width 1 MD=9 Val till årskurs 8 läsåret 1966/1967, tillval engelska 2603 1. Allmän kurs 4939 2. Särskild kurs 2385 9. Uppgift saknas
VAR 84 VAL ÅK 8: MATEM. 66/67 Loc 144 width 1 MD=9 Val till årskurs 8 läsåret 1966/1967, tillval matematik 3039 3. Allmän kurs 4505 4. Särskild kurs 2383 9. Uppgift saknas
VAR 85 VAL ÅK 7: TILLVAL 66/67 Loc 145 width 1 MD=9 Val till årskurs 7 läsåret 1966/1967, tillvalsgrupp överåriga 68 1. Tyska 20 2. Franska 85 3. Tyska och svenska eller tyska och matematik eller tyska, svenska och matematik 5 4. Franska och svenska eller franska och matematik eller franska, svenska och matematik 57 5. Tyska och maskinskrivning 12 6. Franska och maskinskrivning 207 7. Slöjd och svenska eller slöjd och matematik eller slöjd, svenska och matematik eller maskinskrivning och svenska eller maskinskrivning och matematik 47 8. Slöjd 9426 9. Uppgift saknas
VAR 86 VAL ÅK 7: ÖVN.ÄMNE 66/67 Loc 146 width 1 MD=9 Val till årskurs 7 läsåret 1966/1967, övningsämne överåriga 38 1. Musik (2 veckotimmar) 153 2. Textilslöjd 310 3. Trä och metallslöjd 9426 9. Uppgift saknas
VAR 87 VAL ÅK 7: ENGELSKA 66/67 Loc 147 width 1 MD=9 Val till årskurs 7 läsåret 1966/1967, tillval engelska överåriga 369 1. Allmän kurs 132 2. Särskild kurs 9426 9. Uppgift saknas
VAR 88 VAL ÅK 7: MATEM. 66/67 Loc 148 width 1 MD=9 Val till årskurs 7 läsåret 1966/1967, tillval matematik överåriga 380 3. Allmän kurs 123 4. Särskild kurs 9424 9. Uppgift saknas
VAR 89 AVBRUTNA STUDIER 66/67 Loc 149 width 1 MD=0 Flyttning och avbrutna studier läsåret 1966/1967 FLYTTNING OCH AVBRUTNA STUDIER Anger om eleven blivit flyttad till närmast högre årskurs eller ej. Dessutom anges i förekommande fall vissa orsaker till att eleven slutat skolan. 1966/67 anges motsvarande uppgifter under "Flyttat" (se variabel 90). 506 1. Eleven flyttad till närmast högre årskurs 5 2. Eleven ej flyttad till närmast högre årskurs 21 3. Eleven avgången enligt paragraf 48 Folkskolestadgan (Fs) 3 4. Eleven har avbrutit studierna 0 5. Eleven har gjort tillfälligt studieavbrott 0 6. Eleven har avlidit 0 7. Övrigt 9392 0. Uppgift saknas
VAR 90 FLYTTAT ÅRSKURS 66/67 Loc 150 width 1 MD=9 Flyttat till nästa årskurs läsåret 1966/1967 För ytterligare information se variablerna 89 och 90 8986 1. Eleven flyttad till närmast högre årskurs 50 2. Eleven ej flyttad till närmast högre årskurs 149 3. Eleven avgången enligt paragraf 48 Folkskolestadgan (Fs) 22 4. Eleven har avbrutit studierna 9 5. Eleven har gjort tillfälligt studieavbrott 1 6. Eleven har avlidit 710 9. Uppgift saknas
VAR 91 HEMORT LÄSÅRET 1967/1968 Loc 151 width 4 MD=9999 Hemort läsåret 1967/1968 För ytterligare information se variabel 41 0102. . . 2584. 291 9999. Uppgift saknas Kod: 102 103 104 106 107 108 109 111 113 114 115 Frek: 2 12 1 18 5 3 1 5 22 25 11 Kod: 116 117 119 121 122 123 124 125 126 127 128 Frek: 2 8 1 13 11 58 3 6 43 22 8 Kod: 129 131 132 133 134 135 136 138 160 162 163 Frek: 5 17 13 2 2 16 17 16 55 18 49 Kod: 164 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Frek: 9 821 65 29 40 63 17 49 4 9 10 Kod: 191 192 301 302 303 304 305 306 309 312 313 Frek: 6 15 7 5 6 5 2 2 3 16 11 Kod: 314 315 316 317 318 319 320 322 360 380 381 Frek: 5 1 5 4 4 13 4 2 11 123 16 Kod: 401 402 404 405 407 408 409 410 411 412 414 Frek: 2 7 2 7 2 6 9 1 1 1 1 Kod: 415 416 417 418 419 420 421 422 424 425 426 Frek: 3 1 3 5 1 1 4 1 5 3 1 Kod: 427 428 461 480 481 482 483 484 485 486 487 Frek: 3 13 7 48 23 1 34 81 11 13 2 Kod: 488 501 502 503 504 507 508 509 511 512 513 Frek: 4 2 1 9 4 4 1 8 5 4 8 Kod: 514 515 516 520 521 523 524 526 527 528 529 Frek: 5 3 2 3 5 12 4 15 5 2 16 Kod: 531 533 534 535 536 560 561 562 563 580 581 Frek: 1 2 3 3 3 6 13 24 5 115 119 Kod: 582 583 584 585 586 601 602 603 604 608 609 Frek: 6 48 7 5 9 5 4 3 8 3 2 Kod: 611 612 613 614 615 616 617 619 620 621 622 Frek: 9 3 4 10 3 3 8 7 2 5 3 Kod: 623 624 625 626 627 628 630 631 632 633 634 Frek: 3 4 4 1 8 2 5 7 1 6 5 Kod: 635 637 638 639 660 661 662 663 664 665 666 Frek: 3 1 14 2 3 10 13 1 3 3 4 Kod: 680 681 682 683 684 685 686 687 688 702 703 Frek: 59 30 35 23 5 12 16 21 2 3 3 Kod: 705 707 708 709 710 711 712 713 714 715 717 Frek: 3 1 6 3 4 3 2 2 5 1 2 Kod: 718 719 720 721 723 724 725 727 728 730 731 Frek: 9 5 5 4 3 3 2 2 5 6 1 Kod: 733 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 Frek: 4 4 2 8 4 9 8 12 11 3 5 Kod: 780 781 801 802 803 804 805 806 808 809 810 Frek: 44 16 2 7 2 3 6 2 1 5 2 Kod: 811 812 815 816 817 819 820 821 822 824 826 Frek: 3 2 4 1 4 6 2 7 2 9 4 Kod: 827 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 Frek: 4 4 6 3 8 3 9 2 3 5 1 Kod: 839 840 860 861 862 863 880 881 882 883 884 Frek: 6 5 5 15 2 11 28 15 25 27 13 Kod: 885 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 Frek: 2 5 2 2 2 8 5 6 4 2 7 Kod: 911 912 960 980 1001 1005 1006 1007 1008 1019 1020 Frek: 4 1 11 24 19 10 4 10 3 5 11 Kod: 1060 1080 1081 1082 1083 1101 1102 1103 1104 1105 1106 Frek: 27 51 31 42 5 7 3 5 4 3 1 Kod: 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1115 1118 1119 1120 1121 Frek: 3 7 4 4 3 4 8 1 1 8 9 Kod: 1123 1124 1125 1126 1128 1129 1131 1132 1133 1135 1136 Frek: 6 3 4 3 2 4 1 1 5 1 4 Kod: 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1160 1161 Frek: 5 4 2 1 4 5 4 4 4 5 7 Kod: 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1180 1181 1182 1183 Frek: 9 10 1 10 13 9 1 38 17 10 30 Kod: 1201 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1212 1213 Frek: 1 1 3 8 6 5 1 8 11 3 1 Kod: 1214 1216 1217 1221 1224 1225 1226 1227 1228 1230 1231 Frek: 1 3 1 2 1 7 6 2 2 17 15 Kod: 1233 1234 1242 1243 1244 1245 1247 1248 1249 1250 1251 Frek: 8 4 4 4 3 7 5 5 4 4 10 Kod: 1252 1253 1254 1255 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 Frek: 4 1 6 2 7 8 8 11 5 2 3 Kod: 1267 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1301 Frek: 5 308 47 36 74 20 15 19 57 3 2 Kod: 1302 1303 1304 1305 1306 1308 1310 1311 1312 1313 1314 Frek: 3 3 7 3 4 4 12 1 3 2 1 Kod: 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1325 1326 Frek: 5 1 1 2 3 2 2 6 5 3 3 Kod: 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1360 1380 1381 1382 1383 Frek: 5 4 7 4 7 2 5 41 3 15 14 Kod: 1384 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1411 1412 1413 1414 Frek: 12 33 7 1 7 8 13 5 3 2 7 Kod: 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1424 1426 1427 1428 Frek: 15 5 5 3 15 1 4 1 4 7 7 Kod: 1429 1430 1432 1433 1434 1435 1480 1481 1482 1484 1485 Frek: 2 2 1 3 4 6 496 51 19 10 33 Kod: 1486 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1509 1510 1511 1512 Frek: 16 4 5 10 4 1 2 1 1 5 5 Kod: 1513 1514 1516 1517 1518 1519 1521 1523 1524 1525 1526 Frek: 2 10 2 8 3 3 11 6 21 3 1 Kod: 1527 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 Frek: 7 5 2 8 3 10 5 5 4 7 10 Kod: 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1552 Frek: 2 2 5 2 4 5 3 2 1 1 9 Kod: 1553 1554 1555 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1580 Frek: 3 4 2 5 7 4 11 6 2 10 24 Kod: 1581 1582 1583 1584 1585 1601 1602 1603 1605 1608 1609 Frek: 63 22 93 16 11 3 6 7 3 1 1 Kod: 1610 1611 1612 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1623 Frek: 4 2 6 3 4 2 5 4 1 7 15 Kod: 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 Frek: 1 2 4 2 5 7 4 2 1 4 7 Kod: 1635 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1660 1661 Frek: 4 6 1 5 2 2 4 6 5 17 18 Kod: 1662 1663 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1701 1702 Frek: 17 3 7 13 10 23 6 10 10 10 2 Kod: 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 Frek: 2 7 2 4 3 4 5 3 6 2 13 Kod: 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1726 1727 1728 1729 Frek: 11 3 1 3 3 6 1 3 1 2 4 Kod: 1730 1731 1733 1734 1736 1737 1738 1760 1761 1762 1763 Frek: 7 6 3 3 3 10 1 14 11 8 8 Kod: 1764 1765 1766 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1802 1803 Frek: 10 6 14 57 38 12 17 26 11 3 7 Kod: 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1814 1818 1820 1821 1860 Frek: 4 5 3 2 5 1 9 4 4 2 13 Kod: 1861 1862 1863 1864 1865 1880 1881 1883 1884 1885 1902 Frek: 17 19 8 9 6 99 20 42 19 10 1 Kod: 1903 1904 1905 1906 1907 1910 1915 1916 1917 1918 1919 Frek: 5 9 2 5 15 10 4 1 6 6 4 Kod: 1920 1921 1929 1960 1961 1962 1980 1981 1982 1983 1984 Frek: 2 4 1 11 18 7 113 14 21 28 16 Kod: 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019 2023 Frek: 4 3 5 3 19 3 5 7 4 2 6 Kod: 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2031 2033 2034 2035 2037 Frek: 2 4 6 2 6 14 14 3 11 4 5 Kod: 2039 2040 2041 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 2085 Frek: 7 2 1 12 15 38 33 3 22 41 34 Kod: 2101 2102 2103 2104 2105 2107 2108 2109 2110 2111 2113 Frek: 6 5 6 19 1 2 3 12 1 11 18 Kod: 2114 2115 2117 2118 2120 2121 2122 2123 2124 2126 2127 Frek: 4 5 13 5 8 8 1 10 1 4 8 Kod: 2128 2129 2130 2132 2133 2134 2135 2160 2161 2162 2180 Frek: 4 4 4 3 5 4 4 2 10 6 70 Kod: 2181 2182 2183 2184 2201 2202 2203 2204 2206 2208 2210 Frek: 32 13 20 19 1 1 14 7 10 17 7 Kod: 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2219 2220 2221 2224 Frek: 10 12 3 1 2 1 5 2 9 6 3 Kod: 2225 2226 2228 2229 2231 2233 2235 2236 2260 2262 2280 Frek: 2 1 7 12 30 6 3 2 8 14 12 Kod: 2281 2282 2283 2284 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 Frek: 94 14 19 24 3 5 8 2 7 3 4 Kod: 2308 2309 2310 2312 2313 2314 2316 2317 2318 2319 2322 Frek: 7 8 4 3 12 3 5 8 1 6 4 Kod: 2323 2324 2325 2326 2328 2329 2331 2332 2360 2380 2401 Frek: 2 2 5 4 3 4 3 1 12 39 19 Kod: 2402 2403 2404 2405 2407 2409 2410 2411 2412 2417 2418 Frek: 8 3 10 6 5 5 6 4 12 13 17 Kod: 2419 2420 2421 2422 2423 2425 2427 2460 2461 2462 2463 Frek: 1 4 4 11 1 4 1 9 5 16 10 Kod: 2480 2481 2482 2504 2505 2506 2507 2509 2510 2511 2513 Frek: 60 16 84 7 7 2 25 4 8 10 11 Kod: 2514 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2560 2580 Frek: 33 6 14 9 5 9 4 45 2 6 53 Kod: 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 51 27 16 32 291
VAR 92 HEMLÄN LÄSÅRET 1967/1968 Loc 155 width 2 MD=99 Läsåret 1967/1968: Hemlän 1627 01. Stockholms län 245 03. Uppsala län 307 04. Södermanlands län 487 05. Östergötlands län 388 06. Jönköpings län 213 07. Kronobergs län 276 08. Kalmar län 83 09. Gotlands län 218 10. Blekinge län 302 11. Kristianstads län 804 12. Malmöhus län 197 13. Hallands län 796 14. Göteborgs och Bohus län 493 15. Älvsborgs län 282 16. Skaraborgs län 366 17. Värmlands län 311 18. Örebro län 303 19. Västmanlands län 340 20. Kopparbergs län 351 21. Gävleborgs län 359 22. Västernorrlands län 168 23. Jämtlands län 334 24. Västerbottens län 386 25. Norrbottens län 291 99. Uppgift saknas
VAR 93 SKOLFORM LÄSÅRET 1967/68 Loc 157 width 5 MD=99999 Skolform läsåret 1967/1968 För ytterligare information se variabel 43 571 01100. Folkskola: Vanlig klass 2 01888. Ungdomsvårdsskola 76 02000. Grundskola: Gymnasieförberedande linje 5 02010. Grundskola: Teknisk linje 11 02020. Grundskola: Humanistisk linje 2 02030. Grundskola: Merkantil linje 7 02060. Grundskola: Teknisk-praktisk linje 6 02070. Grundskola: Handels- och hushållsteknisk linje 1 02088. Grundskola: Okänd linje 8082 02099. Grundskola: Utan linjeuppdelning 740 02300. Realskola: Allmän linje 14 02310. Realskola: Teknisk linje 10 02320. Realskola: Handelslinje 7 02330. Realskola: Huslig linje 8 02888. Särskola 49 03100. Flickskola: Allmän linje 1 04029. Gymnasium, naturvetenskaplig linje 1 73199. Lantbruksutbildning 50 93400. Yrkesskoleutbildning (inkl vissa av gymnasieskolans 2-åriga specialkurser) 284 99999. Uppgift saknas
VAR 94 KLASSTYP LÄSÅRET 1967/68 Loc 162 width 1 MD=9 Klasstyp läsåret 1967/1968 För ytterligare information se variabel 44 8629 0. A (En årskurs) 66 1. B1 (Två årskurser) 6 2. B2 (Tre årskurser) 3 3. B3 (Fyra årskurser) 6 4. BV (Övriga kombinationer B-alternativ) 1217 9. Uppgift saknas
VAR 95 KLASSKARAKTÄR 1967/68 Loc 163 width 2 MD=99 Klasskaraktär läsåret 1967/1968 För ytterligare information se variabel 45 7868 00. Normalklass folkskola 508 01. Normalklass enhetsskola (försöksskola) 252 02. Inbyggd realskola 36 03. Korrespondensrealskola 71 04. Specialklass folkskola 4 05. Specialklass enhetsskola (försöksskola) 8 06. Särskola eller undervisning i hemmet 3 07. Frivillig klass i folkskola 5 08. Frivillig klass i realskola eller korrespondensrealskola 1 09. Övrigt 1171 99. Uppgift saknas
VAR 96 ÅRSKURS LÄSÅRET 1967/68 Loc 165 width 2 MD= 0 Årskurs läsåret 1967/1968 För ytterligare information se variabel 46 51 01. Årskurs 1 3 06. Årskurs 6 613 07. Årskurs 7 8037 08. Årskurs 8 111 09. Årskurs 9 31 31. Årskurs 1 i treårig skolform 378 32. Årskurs 2 i treårig skolform 3 33. Årskurs 3 i treårig skolform 38 41. Årskurs 1 i fyraårig skolform 294 42. Årskurs 2 i fyraårig skolform 9 43. Årskurs 3 i fyraårig skolform 3 51. Årskurs 1 i femårig skolform 33 52. Årskurs 2 i femårig skolform 17 54. Årskurs 4 i femårig skolform 1 55. Årskurs 5 i femårig skolform 1 72. Årskurs 2 i sjuårig skolform 1 73. Årskurs 3 i sjuårig skolform 9 74. Årskurs 4 i sjuårig skolform 2 75. Årskurs 5 i sjuårig skolform 1 88. Årskurs 8 i åttaårig skolform 7 99. Årskurs 9 i nioårig skolform 284 00. Uppgift saknas
VAR 97 BETYGSFORM LÄSÅRET 67/68 Loc 167 width 1 MD=9 Betygsform läsåret 1967/1968 8172 0. Sifferbetyg 1463 1. Bokstavsbetyg 292 9. Uppgift saknas
VAR 98 BETYG SVENSKA 67/68 Loc 168 width 1 MD=9 Betyg i svenska läsåret 1967/1968 För ytterligare information se variabel 68 0 0. Betyg C 473 1. Betyg BC eller 1 2257 2. Betyg B eller 2 3958 3. Betyg Ba eller 3 2254 4. Betyg AB eller 4 590 5. Betyg a eller 5 3 6. Betyg A 392 9. Uppgift saknas
VAR 99 BETYG ENGELSKA 67/68 Loc 169 width 1 MD=9 Betyg i engelska läsåret 1967/1968 2 0. Betyg C 610 1. Betyg BC eller 1 2131 2. Betyg B eller 2 3319 3. Betyg Ba eller 3 2069 4. Betyg AB eller 4 676 5. Betyg a eller 5 5 6. Betyg A 1115 9. Uppgift saknas
VAR 100 BETYG TYSKA 67/68 Loc 170 width 1 MD=9 Betyg i tyska läsåret 1967/1968 0 0. Betyg C 478 1. Betyg BC eller 1 1427 2. Betyg B eller 2 2087 3. Betyg Ba eller 3 1304 4. Betyg AB eller 4 413 5. Betyg a eller 5 4 6. Betyg A 4214 9. Uppgift saknas
VAR 101 BETYG FRANSKA 67/68 Loc 171 width 1 MD=9 Betyg i franska läsåret 1967/1968 0 0. Betyg C 119 1. Betyg BC eller 1 280 2. Betyg B eller 2 450 3. Betyg Ba eller 3 283 4. Betyg AB eller 4 127 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 8668 9. Uppgift saknas
VAR 102 BETYG MATEMATIK 67/68 Loc 172 width 1 MD=9 Betyg i matematik läsåret 1967/1968 4 0. Betyg C 762 1. Betyg BC eller 1 2590 2. Betyg B eller 2 3467 3. Betyg Ba eller 3 2017 4. Betyg AB eller 4 675 5. Betyg a eller 5 11 6. Betyg A 401 9. Uppgift saknas
VAR 103 BETYG FYSIK 67/68 Loc 173 width 1 MD=9 Betyg i fysik läsåret 1967/1968 0 0. Betyg C 654 1. Betyg BC eller 1 2421 2. Betyg B eller 2 3618 3. Betyg Ba eller 3 2037 4. Betyg AB eller 4 620 5. Betyg a eller 5 3 6. Betyg A 574 9. Uppgift saknas
VAR 104 SUMMA LÄROÄMNEN 67/68 Loc 174 width 2 MD=99 Betygssumma läroämnen läsåret 1967/1968 För ytterligare information se variabel 55 00. . . 61. 392 99. Uppgift saknas Kod: 0 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 1 1 8 18 23 40 70 87 118 127 146 187 183 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frek: 221 256 277 349 323 361 364 341 419 408 405 405 398 Kod: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 413 359 373 325 327 240 297 233 204 211 172 154 116 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 108 99 79 77 71 61 51 6 5 3 4 4 2 Kod: 57 58 59 60 61 99 Frek: 1 1 1 1 1 392
VAR 105 ANTAL LÄROÄMNEN 67/68 Loc 176 width 2 MD=99 Antal läroämnen läsåret 1967/1968 00. . . 17. 393 99. Uppgift saknas Kod: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 1 1 1 5 19 38 316 993 1301 5990 770 Kod: 12 13 14 17 99 Frek: 40 53 5 1 393
VAR 106 SUMMA ÖVRIGA ÄMNEN 67/68 Loc 178 width 2 MD=99 Betygssumma övriga ämnen läsåret 1967/1968 För ytterligare information se variablerna 55 och 57 00. . . 53. 388 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 3 1 8 28 41 124 276 473 836 1156 1371 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 1393 1119 811 557 376 258 156 125 90 85 59 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 32 43 27 23 14 11 8 9 12 1 2 Kod: 33 34 35 36 37 53 99 Frek: 4 2 1 2 1 1 388
VAR 107 ANTAL ÖVRIGA ÄMNEN 67/68 Loc 180 width 2 MD=99 Antal övriga ämnen läsåret 1967/1968 00. . . 16. 388 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 3 12 189 4948 3073 793 304 123 59 22 2 Kod: 11 13 14 16 99 Frek: 1 6 2 2 388
VAR 108 TILLVALSGRUPP 67/68 Loc 182 width 1 MD=0 Tillvalsgrupp läsåret 1967/1968 Koden avser tillval enligt 1962 års läroplan för grundskolan. Kodens betydelse är beroende av vilken årskurs eleven tillhörde under läsåret. 4078 1. Åk 7: tyska / Åk 8: tyska och engelska eller franska och engelska / åk 9: 9g, gymnasieförberedande linje 1413 2. Åk 7: franska / Åk 8: tyska, engelska och maskinskrivning eller franska, engelska och maskinskrivning / Åk 9: 9h, humanistisk linje 642 3. Åk 7: tyska och svenska eller tyska och matematik eller tyska, svenska och matematik / Åk 8: teknisk orientering och engelska / Åk 9: 9t, teknisk linje 292 4. Åk 7: franska och svenska, eller franska och matematik eller franska, svenska och matematik / Åk 9: 9m, merkantil linje 220 5. Åk 7: tyska och maskinskrivning / Åk 8: hemkunskap och engelska / Åk 9: 9s(e), social ekonomisk linje 19 6. Åk 7: franska och maskinskrivning / Åk 8: Musik, teckning och engelska eller maskinskrivning / Åk 9: 9pr, allmän praktisk linje 689 7. Åk 7: slöjd och svenska eller slöjd och matematik eller slöjd, svenska och matematik eller maskinskrivning och svenska eller maskinskrivning och matematik / Åk 9: 9tp, teknisk praktisk linje 401 8. Åk 7: slöjd / Åk 8: Verkstadsarbete / Åk 9: 9ha, handelsteknisk linje 23 9. Åk 7: - / Åk 8: hemkunskap / Åk 9: 9ht, hushållsteknisk linje 2150 0. Uppgift saknas
VAR 109 ÖVNINGSÄMNE 67/68 Loc 183 width 1 MD=9 Övningsämne läsåret 1967/1968 55 1. Musik (2 veckotimmar) 325 2. Slöjd 266 4. Teckning (2 veckotimmar) 804 5. Musik och slöjd (2 + 2 veckotimmar) 443 6. Musik och teckning (2 + 2 veckotimmar) 6235 7. Slöjd och teckning (2 + 2 veckotimmar) 1799 9. Uppgift saknas
VAR 110 TILLVAL ENGELSKA 67/68 Loc 184 width 1 MD=9 Tillval engelska läsåret 1967/1968 2308 1. Allmän kurs 5256 2. Särskild kurs 2363 9. Uppgift saknas
VAR 111 TILLVAL MATEMATIK 67/68 Loc 185 width 1 MD=9 Tillval matematik läsåret 1967/1968 3548 3. Allmän kurs 4601 4. Särskild kurs 1778 9. Uppgift saknas
VAR 112 FLYTTN/AVBR STUD. 67/68 Loc 186 width 1 MD=9 Flyttning och avbrutna studier läsåret 1967/1968 För ytterligare information se variablerna 89 och 90 1 1. Eleven flyttad till närmast högre årskurs 0 2. Eleven ej flyttad till närmast högre årskurs 1 3. Eleven avgången enligt paragraf 48 Folkskolestadgan (Fs) 2 4. Eleven har avbrutit studierna 0 5. Eleven har gjort tillfälligt studieavbrott 0 6. Eleven har avlidit 9923 9. Uppgift saknas
VAR 113 FLYTTAT ÅRSKURS 67/68 Loc 187 width 1 MD=9 Flyttat till nästa årskurs läsåret 1967/1968 För ytterligare information se variablerna 89 och 90 0 1. Eleven flyttad till närmast högre årskurs 0 2. Eleven ej flyttad till närmast högre årskurs 40 3. Eleven avgången enligt paragraf 48 Folkskolestadgan (Fs) 22 4. Eleven har avbrutit studierna 20 5. Eleven har gjort tillfälligt studieavbrott 2 6. Eleven har avlidit 9843 9. Uppgift saknas
VAR 114 HEMORT LÄSÅRET 1968/1969 Loc 188 width 4 MD=9999 Hemort läsåret 1968/1969 För ytterligare information se variabel 41 0102. . . 2584. 1055 9999. Uppgift saknas Kod: 102 103 104 106 107 108 109 111 113 114 115 Frek: 2 13 2 13 3 3 1 5 21 23 11 Kod: 116 117 119 121 122 123 124 125 126 127 128 Frek: 2 8 1 12 9 57 2 6 39 22 5 Kod: 129 131 132 133 134 135 136 138 160 162 163 Frek: 4 17 10 2 3 14 17 19 54 18 47 Kod: 164 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Frek: 9 786 68 27 27 56 17 47 4 10 10 Kod: 191 192 301 302 303 304 305 306 309 312 313 Frek: 7 15 7 4 6 5 2 2 2 16 11 Kod: 314 315 316 317 318 319 320 322 360 380 381 Frek: 5 1 5 4 4 13 3 2 10 102 19 Kod: 402 404 405 408 409 411 412 414 415 417 418 Frek: 2 1 2 6 8 1 1 1 3 3 5 Kod: 419 421 422 424 425 427 428 461 480 481 482 Frek: 1 4 2 2 3 3 15 4 29 23 2 Kod: 483 484 485 486 487 488 501 503 504 507 509 Frek: 34 81 11 11 2 4 2 9 4 4 8 Kod: 510 511 512 513 514 515 516 520 521 523 524 Frek: 1 5 4 8 5 3 3 2 6 12 4 Kod: 526 527 528 529 531 533 534 535 536 560 561 Frek: 14 5 2 17 1 2 3 3 3 4 13 Kod: 562 563 580 581 582 583 584 585 586 601 602 Frek: 23 5 116 104 6 49 8 7 9 1 3 Kod: 603 604 608 609 611 612 613 614 616 617 619 Frek: 3 8 1 3 7 3 3 10 3 5 1 Kod: 620 621 622 623 624 625 626 627 628 630 631 Frek: 2 5 2 1 1 2 1 8 2 4 7 Kod: 632 633 634 635 637 638 660 661 662 663 664 Frek: 1 5 5 3 1 14 2 11 11 1 3 Kod: 665 666 680 681 682 683 684 685 686 687 688 Frek: 1 3 60 32 35 15 4 13 16 19 2 Kod: 702 703 705 707 709 710 711 712 713 714 717 Frek: 2 4 3 1 3 2 2 1 3 5 2 Kod: 718 719 720 721 723 724 725 728 729 730 731 Frek: 9 5 5 4 3 3 2 3 2 6 2 Kod: 733 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 Frek: 1 6 2 8 2 7 5 9 11 2 1 Kod: 780 781 801 802 803 804 805 806 808 809 810 Frek: 46 16 2 6 2 4 5 2 1 4 2 Kod: 811 812 815 819 820 821 822 824 826 827 829 Frek: 3 2 4 5 2 8 2 9 4 4 3 Kod: 830 831 833 834 835 836 837 839 840 860 861 Frek: 6 3 8 9 2 3 2 5 5 9 14 Kod: 862 863 880 881 882 883 884 885 901 903 905 Frek: 3 11 27 22 25 25 14 5 5 2 7 Kod: 906 907 908 909 910 911 912 960 980 1001 1005 Frek: 5 6 3 2 7 3 1 7 14 19 10 Kod: 1006 1007 1008 1019 1020 1060 1080 1081 1082 1083 1104 Frek: 4 5 1 3 8 25 56 33 41 1 2 Kod: 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1115 1118 1120 1121 1123 Frek: 3 1 1 3 3 4 6 1 5 5 4 Kod: 1124 1125 1126 1128 1129 1130 1131 1133 1135 1136 1137 Frek: 1 1 3 2 5 3 3 2 1 4 7 Kod: 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1160 1161 1162 Frek: 1 1 1 4 3 1 2 4 4 7 6 Kod: 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1180 1181 1182 1183 1201 Frek: 4 1 11 3 9 1 26 20 8 24 2 Kod: 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1212 1213 1214 Frek: 1 4 6 4 2 1 5 12 2 1 1 Kod: 1216 1224 1225 1226 1227 1228 1230 1231 1233 1234 1236 Frek: 2 1 6 6 1 3 17 15 5 4 1 Kod: 1242 1243 1244 1245 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 Frek: 5 3 1 7 3 2 3 2 5 2 1 Kod: 1254 1255 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1280 Frek: 5 2 4 5 7 10 4 1 2 6 301 Kod: 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1301 1302 1303 Frek: 47 33 73 14 13 9 57 3 2 1 2 Kod: 1304 1305 1306 1308 1310 1311 1313 1314 1315 1317 1318 Frek: 3 1 5 2 13 1 3 1 5 2 1 Kod: 1319 1320 1321 1322 1323 1325 1326 1327 1328 1329 1330 Frek: 1 2 1 3 2 3 3 3 4 7 3 Kod: 1331 1360 1362 1380 1381 1382 1383 1384 1402 1403 1404 Frek: 7 2 1 42 1 13 1 13 33 7 1 Kod: 1405 1406 1407 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 Frek: 6 8 13 1 5 3 2 7 14 1 7 Kod: 1418 1419 1420 1421 1426 1427 1428 1429 1430 1434 1435 Frek: 2 14 1 3 1 5 4 2 1 1 4 Kod: 1480 1481 1482 1484 1485 1486 1501 1502 1503 1504 1506 Frek: 483 50 19 6 24 11 3 3 7 4 1 Kod: 1510 1511 1512 1513 1514 1516 1517 1518 1519 1521 1523 Frek: 1 3 4 2 10 1 4 3 3 12 6 Kod: 1524 1525 1526 1527 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 Frek: 20 2 1 6 4 1 7 3 10 2 5 Kod: 1536 1537 1538 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 Frek: 4 5 10 2 2 5 2 2 5 1 1 Kod: 1552 1553 1554 1555 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 Frek: 9 3 6 2 4 2 4 11 7 1 11 Kod: 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1601 1602 1603 1605 1608 Frek: 24 42 21 90 10 10 3 6 6 1 1 Kod: 1609 1610 1611 1612 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 Frek: 1 4 2 6 3 4 2 6 4 1 7 Kod: 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 Frek: 15 2 1 5 2 5 7 4 2 2 4 Kod: 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 Frek: 6 4 4 1 1 5 2 2 3 6 5 Kod: 1660 1661 1662 1663 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 Frek: 16 19 16 3 10 12 9 23 4 10 11 Kod: 1701 1702 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 Frek: 10 2 2 6 2 4 3 4 5 3 6 Kod: 1714 1715 1718 1721 1722 1723 1724 1726 1727 1728 1729 Frek: 2 12 11 4 1 4 1 3 1 3 3 Kod: 1730 1731 1733 1734 1736 1737 1738 1760 1761 1762 1763 Frek: 7 6 5 4 3 9 1 11 6 6 8 Kod: 1764 1765 1766 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1802 1803 Frek: 13 6 13 58 37 11 17 25 5 3 7 Kod: 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1814 1818 1820 1821 Frek: 4 4 3 2 5 5 7 9 4 3 2 Kod: 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1880 1881 1882 1883 1884 Frek: 13 17 15 6 9 4 99 21 3 26 19 Kod: 1885 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1910 1915 1917 1918 Frek: 10 1 5 7 2 4 13 10 4 6 6 Kod: 1919 1920 1921 1929 1960 1961 1962 1980 1981 1982 1983 Frek: 4 1 4 1 10 18 7 111 14 21 29 Kod: 1984 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019 Frek: 13 3 2 6 3 18 2 5 7 4 1 Kod: 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2031 2033 2034 Frek: 1 6 2 4 5 2 6 13 15 2 7 Kod: 2035 2037 2039 2041 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 Frek: 4 1 7 1 11 9 37 34 3 13 23 Kod: 2085 2101 2102 2103 2104 2105 2107 2108 2109 2111 2113 Frek: 33 6 5 7 18 1 2 2 6 11 19 Kod: 2114 2115 2117 2118 2120 2121 2122 2123 2124 2126 2127 Frek: 4 4 13 5 2 7 1 10 1 5 7 Kod: 2128 2129 2130 2132 2133 2134 2135 2160 2161 2162 2180 Frek: 3 4 3 4 5 5 3 2 10 6 72 Kod: 2181 2182 2183 2184 2202 2203 2204 2206 2208 2210 2211 Frek: 31 13 20 18 1 14 7 9 16 8 10 Kod: 2212 2213 2214 2215 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2224 Frek: 12 2 1 2 4 1 2 7 6 1 2 Kod: 2225 2226 2228 2229 2231 2233 2235 2236 2260 2262 2280 Frek: 2 1 7 13 29 7 3 2 8 12 12 Kod: 2281 2282 2283 2284 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 Frek: 94 12 20 23 3 5 8 2 7 3 4 Kod: 2308 2309 2310 2312 2313 2314 2316 2317 2318 2319 2322 Frek: 7 9 3 3 11 3 5 8 2 4 4 Kod: 2323 2324 2325 2326 2328 2329 2331 2360 2380 2401 2402 Frek: 2 1 5 4 2 4 3 13 39 17 7 Kod: 2403 2404 2405 2407 2409 2410 2411 2412 2417 2418 2419 Frek: 3 10 6 5 6 6 3 13 12 16 1 Kod: 2421 2422 2423 2425 2427 2460 2461 2462 2463 2480 2481 Frek: 4 10 1 4 1 9 5 9 10 57 16 Kod: 2482 2504 2505 2506 2509 2510 2511 2513 2514 2517 2518 Frek: 80 5 7 2 4 7 5 9 33 5 14 Kod: 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2560 2580 2581 2582 2583 Frek: 10 5 9 4 46 2 6 67 50 36 14 Kod: 2584 9999 Frek: 30 1055
VAR 115 HEMLÄN LÄSÅRET 1968/1969 Loc 192 width 2 MD=99 Läsåret 1968/1969: Hemlän 1548 01. Stockholms län 223 03. Uppsala län 264 04. Södermanlands län 474 05. Östergötlands län 343 06. Jönköpings län 188 07. Kronobergs län 272 08. Kalmar län 62 09. Gotlands län 206 10. Blekinge län 211 11. Kristianstads län 732 12. Malmöhus län 154 13. Hallands län 739 14. Göteborgs och Bohus län 424 15. Älvsborgs län 278 16. Skaraborgs län 343 17. Värmlands län 300 18. Örebro län 291 19. Västmanlands län 290 20. Kopparbergs län 335 21. Gävleborgs län 350 22. Västernorrlands län 164 23. Jämtlands län 311 24. Västerbottens län 370 25. Norrbottens län 1055 99. Uppgift saknas
VAR 116 SKOLFORM LÄSÅRET 1968/69 Loc 194 width 5 MD=99999 Skolform läsåret 1968/1969 För ytterligare information se variabel 43 75 01100. Folkskola: Vanlig klass 2 01888. Ungdomsvårdsskola 3201 02000. Grundskola: Gymnasieförberedande linje 688 02010. Grundskola: Teknisk linje 1450 02020. Grundskola: Humanistisk linje 204 02030. Grundskola: Merkantil linje 193 02040. Grundskola: Social-ekonomisk linje 11 02050. Grundskola: Allmän-praktisk linje 784 02060. Grundskola: Teknisk-praktisk linje 729 02070. Grundskola: Handels- och hushållsteknisk linje 2 02088. Grundskola: Okänd linje 642 02099. Grundskola: Utan linjeuppdelning 1 02200. Enhetsskola: Gymnasieförberedande linje 709 02300. Realskola: Allmän linje 16 02310. Realskola: Teknisk linje 17 02320. Realskola: Handelslinje 7 02330. Realskola: Huslig linje 1 02388. Realskola: Okänd linje 1 02888. Särskola 1 03000. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Språklig gren 1 03001. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Naturvetenskaplig gren 1 03009. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Utan grenuppdelning 47 03100. Flickskola: Allmän linje 9 04029. Gymnasium, naturvetenskaplig linje 16 04099. Gymnasium, samhällsvetenskaplig-humanistisk tillvalsgrupp i årskurs 1 (enligt 1965 års läroplan) 1 34719. Gymnasium, ekonomisk linje: Ej grenuppdelad 1 43710. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Elteknisk gren 3 73199. Lantbruksutbildning 1 73299. 1 73399. Skogsutbildning 58 93400. Yrkesskoleutbildning (inkl vissa av gymnasieskolans 2-åriga specialkurser) 1054 99999. Uppgift saknas
VAR 117 KLASSTYP LÄSÅRET 1968/69 Loc 199 width 1 MD=9 Klasstyp läsåret 1968/1969 För ytterligare information se variabel 44 7918 0. A (En årskurs) 28 1. B1 (Två årskurser) 2 2. B2 (Tre årskurser) 0 3. B3 (Fyra årskurser) 1 4. BV (Övriga kombinationer B-alternativ) 1978 9. Uppgift saknas
VAR 118 KLASSKARAKTÄR 1968/69 Loc 200 width 1 MD=9 Klasskaraktär läsåret 1968/1969 För ytterligare information se variabel 45 7716 0. Normalklass folkskola 60 1. Normalklass enhetsskola (försöksskola) 143 2. Inbyggd realskola 6 3. Korrespondensrealskola 37 4. Specialklass folkskola 0 5. Specialklass enhetsskola (försöksskola) 1 6. Särskola eller undervisning i hemmet 0 7. Frivillig klass i folkskola 0 8. Frivillig klass i realskola eller korrespondensrealskola 1964 9. Uppgift saknas
VAR 119 ÅRSKURS LÄSÅRET 1968/69 Loc 201 width 2 MD= 0 Årskurs läsåret 1968/1969 För ytterligare information se variabel 46 88 01. Årskurs 1 4 02. Årskurs 2 8 07. Årskurs 7 554 08. Årskurs 8 7418 09. Årskurs 9 1 10. Årskurs 1 1 31. Årskurs 1 i treårig skolform 36 32. Årskurs 2 i treårig skolform 346 33. Årskurs 3 i treårig skolform 1 34. Årskurs 3 i fyraårig skolform 1 41. Årskurs 1 i fyraårig skolform 37 42. Årskurs 2 i fyraårig skolform 296 43. Årskurs 3 i fyraårig skolform 16 44. Årskurs 4 i fyraårig skolform 6 52. Årskurs 2 i femårig skolform 29 53. Årskurs 3 i femårig skolform 16 55. Årskurs 5 i femårig skolform 1 73. Årskurs 3 i sjuårig skolform 1 74. Årskurs 4 i sjuårig skolform 8 75. Årskurs 5 i sjuårig skolform 2 76. Årskurs 6 i sjuårig skolform 3 99. Årskurs 9 i nioårig skolform 1054 00. Uppgift saknas
VAR 120 BETYGSFORM LÄSÅRET 68/69 Loc 203 width 1 MD=9 Betygsform läsåret 1968/1969 7945 0. Sifferbetyg 912 1. Bokstavsbetyg 1070 9. Uppgift saknas
VAR 121 BETYG SVENSKA 68/69 Loc 204 width 1 MD=9 Betyg i svenska läsåret 1968/1969 För ytterligare information se variabel 68 0 0. Betyg C 319 1. Betyg BC eller 1 1868 2. Betyg B eller 2 3793 3. Betyg Ba eller 3 2121 4. Betyg AB eller 4 540 5. Betyg a eller 5 3 6. Betyg A 1283 9. Uppgift saknas
VAR 122 BETYG ENGELSKA 68/69 Loc 205 width 1 MD=9 Betyg i engelska läsåret 1968/1969 5 0. Betyg C 441 1. Betyg BC eller 1 1777 2. Betyg B eller 2 2961 3. Betyg Ba eller 3 1924 4. Betyg AB eller 4 645 5. Betyg a eller 5 9 6. Betyg A 2165 9. Uppgift saknas
VAR 123 BETYG TYSKA 68/69 Loc 206 width 1 MD=9 Betyg i tyska läsåret 1968/1969 5 0. Betyg C 316 1. Betyg BC eller 1 1173 2. Betyg B eller 2 1797 3. Betyg Ba eller 3 1170 4. Betyg AB eller 4 425 5. Betyg a eller 5 14 6. Betyg A 5027 9. Uppgift saknas
VAR 124 BETYG FRANSKA 68/69 Loc 207 width 1 MD=9 Betyg i franska läsåret 1968/1969 2 0. Betyg C 101 1. Betyg BC eller 1 252 2. Betyg B eller 2 432 3. Betyg Ba eller 3 369 4. Betyg AB eller 4 154 5. Betyg a eller 5 2 6. Betyg A 8615 9. Uppgift saknas
VAR 125 BETYG MATEMATIK 68/69 Loc 208 width 1 MD=9 Betyg i matematik läsåret 1968/1969 17 0. Betyg C 546 1. Betyg BC eller 1 1780 2. Betyg B eller 2 2512 3. Betyg Ba eller 3 1708 4. Betyg AB eller 4 594 5. Betyg a eller 5 18 6. Betyg A 2752 9. Uppgift saknas
VAR 126 BETYG FYSIK 68/69 Loc 209 width 1 MD=9 Betyg i fysik läsåret 1968/1969 1 0. Betyg C 413 1. Betyg BC eller 1 1663 2. Betyg B eller 2 2588 3. Betyg Ba eller 3 1628 4. Betyg AB eller 4 572 5. Betyg a eller 5 1 6. Betyg A 3061 9. Uppgift saknas
VAR 127 BETYG LATIN 68/69 Loc 210 width 1 MD=9 Betyg i latin läsåret 1968/1969 0 0. Betyg C 0 1. Betyg BC eller 1 0 2. Betyg B eller 2 1 3. Betyg Ba eller 3 0 4. Betyg AB eller 4 0 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9926 9. Uppgift saknas
VAR 128 SUMMA LÄROÄMNEN 68/69 Loc 211 width 2 MD=99 Betygssumma läroämnen läsåret 1968/1969 För ytterligare information se variabel 55 00. . . 65. 1281 99. Uppgift saknas Kod: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 2 3 3 16 36 53 70 85 131 118 132 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 132 126 127 114 121 118 128 122 170 175 203 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 181 221 228 238 245 253 281 291 306 328 324 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 323 306 265 258 263 247 213 222 190 174 169 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 137 136 102 107 92 65 67 57 51 47 56 Kod: 56 57 58 59 60 63 64 65 99 Frek: 6 3 4 1 1 1 1 1 1281
VAR 129 ANTAL LÄROÄMNEN 68/69 Loc 213 width 2 MD=99 Antal läroämnen läsåret 1968/1969 00. . . 17. 1281 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 5 4 14 436 632 48 79 216 272 1225 5500 Kod: 12 13 14 15 16 17 99 Frek: 181 13 13 4 3 1 1281
VAR 130 SUMMA ÖVRIGA ÄMNEN 68/69 Loc 215 width 2 MD=99 Betygssumma övriga ämnen läsåret 1968/1969 För ytterligare information se variablerna 55 och 57 00. . . 90. 1279 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 5 28 51 84 98 133 219 365 663 1017 1082 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 1143 928 619 436 345 274 238 199 160 119 109 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 81 59 45 39 30 19 14 14 9 4 6 Kod: 33 34 35 36 90 99 Frek: 5 3 2 2 1 1279
VAR 131 ANTAL ÖVRIGA ÄMNEN 68/69 Loc 217 width 2 MD=99 Antal övriga ämnen läsåret 1968/1969 00. . . 14. 1279 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 5 166 272 4789 1545 780 715 262 66 27 15 Kod: 11 14 99 Frek: 4 2 1279
VAR 132 TILLVALSGRUPP 68/69 Loc 219 width 1 MD=0 Tillvalsgrupp läsåret 1968/1969 Koden avser tillval enligt 1962 års läroplan för grundskolan. Kodens betydelse är beroende av vilken årskurs eleven tillhörde under läsåret. 3179 1. Åk 7: tyska / Åk 8: tyska och engelska eller franska och engelska / åk 9: 9g, gymnasieförberedande linje 1515 2. Åk 7: franska / Åk 8: tyska, engelska och maskinskrivning eller franska, engelska och maskinskrivning / Åk 9: 9h, humanistisk linje 748 3. Åk 7: tyska och svenska eller tyska och matematik eller tyska, svenska och matematik / Åk 8: teknisk orientering och engelska / Åk 9: 9t, teknisk linje 220 4. Åk 7: franska och svenska, eller franska och matematik eller franska, svenska och matematik / Åk 9: 9m, merkantil linje 209 5. Åk 7: tyska och maskinskrivning / Åk 8: hemkunskap och engelska / Åk 9: 9s(e), social ekonomisk linje 10 6. Åk 7: franska och maskinskrivning / Åk 8: Musik, teckning och engelska eller maskinskrivning / Åk 9: 9pr, allmän praktisk linje 821 7. Åk 7: slöjd och svenska eller slöjd och matematik eller slöjd, svenska och matematik eller maskinskrivning och svenska eller maskinskrivning och matematik / Åk 9: 9tp, teknisk praktisk linje 392 8. Åk 7: slöjd / Åk 8: Verkstadsarbete / Åk 9: 9ha, handelsteknisk linje 377 9. Åk 7: - / Åk 8: hemkunskap / Åk 9: 9ht, hushållsteknisk linje 2456 0. Uppgift saknas
VAR 133 ÖVNINGSÄMNE 68/69 Loc 220 width 1 MD=9 Övningsämne läsåret 1968/1969 20 1. Musik (2 veckotimmar) 41 2. Slöjd 633 4. Teckning (2 veckotimmar) 706 5. Musik och slöjd (2 + 2 veckotimmar) 521 6. Musik och teckning (2 + 2 veckotimmar) 5021 7. Slöjd och teckning (2 + 2 veckotimmar) 2985 9. Uppgift saknas
VAR 134 TILLVAL ENGELSKA 68/69 Loc 221 width 1 MD=9 Tillval engelska läsåret 1968/1969 2159 1. Allmän kurs 4717 2. Särskild kurs 3051 9. Uppgift saknas
VAR 135 TILLVAL MATEMATIK 68/69 Loc 222 width 1 MD=9 Tillval matematik läsåret 1968/1969 2443 3. Allmän kurs 3859 4. Särskild kurs 3625 9. Uppgift saknas
VAR 136 AVBRUTNA STUDIER 68/69 Loc 223 width 1 MD=0 Avbrutna studier läsåret 1968/1969 För ytterligare information se variablerna 89 och 90 3 4. Eleven har avbrutit studierna 0 5. Eleven har gjort tillfälligt studieavbrott 0 6. Eleven har avlidit 0 7. Övrigt 9924 0. Uppgift saknas
VAR 137 FLYTTAT ÅRSKURS 68/69 Loc 224 width 1 MD=9 Flyttat till nästa årskurs läsåret 1968/1969 För ytterligare information se variablerna 89 och 90 0 1. Eleven flyttad till närmast högre årskurs 0 2. Eleven ej flyttad till närmast högre årskurs 3 3. Eleven avgången enligt paragraf 48 Folkskolestadgan (Fs) 156 4. Eleven har avbrutit studierna 24 5. Eleven har gjort tillfälligt studieavbrott 5 6. Eleven har avlidit 9739 9. Uppgift saknas
VAR 138 HEMORT LÄSÅRET 1969/1970 Loc 225 width 4 MD=9999 Hemort läsåret 1969/1970 För ytterligare information se variabel 41 0102. . . 2584. 3637 9999. Uppgift saknas Kod: 102 103 104 106 107 109 113 114 115 116 117 Frek: 2 7 3 9 1 1 14 10 3 2 2 Kod: 121 122 123 124 125 126 127 128 129 132 133 Frek: 6 1 44 1 5 30 14 5 3 4 1 Kod: 135 136 138 160 161 162 163 164 180 181 182 Frek: 4 15 7 39 1 14 42 8 542 48 24 Kod: 183 184 185 186 187 188 189 191 192 301 303 Frek: 18 44 13 33 3 9 7 8 11 3 3 Kod: 304 308 312 313 314 316 318 319 320 322 360 Frek: 3 2 7 3 2 2 1 4 2 1 22 Kod: 380 381 402 405 408 409 412 415 417 421 422 Frek: 91 29 6 1 1 4 1 3 1 1 2 Kod: 424 425 426 428 429 461 480 481 482 483 484 Frek: 3 2 1 5 3 1 38 16 1 18 58 Kod: 485 486 487 488 503 504 509 511 512 513 514 Frek: 3 5 1 1 2 3 2 2 1 3 1 Kod: 515 520 521 523 524 526 527 528 529 530 531 Frek: 1 1 1 2 1 3 3 2 4 1 1 Kod: 533 534 535 561 562 563 580 581 582 583 585 Frek: 1 1 1 11 20 1 103 64 1 37 3 Kod: 586 602 603 604 608 611 613 614 615 616 617 Frek: 9 3 1 4 2 2 4 2 2 1 5 Kod: 619 620 621 622 623 624 627 630 631 633 634 Frek: 2 2 6 2 2 2 3 1 2 4 2 Kod: 637 638 660 661 662 663 665 666 680 681 682 Frek: 2 6 2 2 8 2 1 2 42 23 29 Kod: 683 684 685 686 687 688 702 703 709 711 712 Frek: 12 2 15 13 18 5 1 2 3 1 1 Kod: 713 714 719 721 723 725 733 760 762 763 764 Frek: 3 2 3 1 1 1 3 2 2 3 1 Kod: 765 766 767 769 780 781 801 802 803 804 805 Frek: 3 2 3 2 63 24 1 3 1 2 7 Kod: 806 809 810 812 815 819 821 824 826 827 829 Frek: 2 1 1 2 2 2 5 1 2 2 2 Kod: 831 834 836 839 840 860 861 862 863 880 881 Frek: 1 3 2 3 3 22 2 1 2 36 17 Kod: 882 883 884 885 901 902 903 905 906 907 908 Frek: 23 11 3 3 3 1 1 5 2 6 2 Kod: 909 910 911 960 980 1001 1005 1006 1007 1008 1019 Frek: 2 6 3 9 13 6 4 1 6 2 2 Kod: 1020 1060 1080 1081 1082 1104 1105 1108 1110 1118 1119 Frek: 6 7 46 16 36 4 3 2 2 1 1 Kod: 1120 1121 1123 1124 1125 1129 1130 1131 1134 1135 1136 Frek: 6 5 5 1 1 2 3 1 6 1 3 Kod: 1137 1138 1142 1143 1144 1145 1160 1161 1162 1163 1164 Frek: 4 2 2 2 2 3 11 2 3 7 1 Kod: 1165 1166 1167 1168 1180 1181 1182 1183 1201 1204 1205 Frek: 9 7 7 1 32 15 9 21 2 1 5 Kod: 1206 1207 1209 1210 1212 1214 1221 1225 1226 1227 1228 Frek: 2 2 6 3 3 5 1 2 3 2 2 Kod: 1230 1231 1233 1234 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1251 Frek: 7 1 4 2 2 3 2 5 1 3 1 Kod: 1252 1253 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1280 Frek: 1 1 4 3 1 1 4 2 6 8 228 Kod: 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1305 1306 1308 Frek: 35 26 60 12 20 7 45 3 1 1 1 Kod: 1310 1311 1313 1315 1317 1319 1320 1321 1322 1323 1325 Frek: 7 3 2 2 2 3 2 1 5 2 1 Kod: 1326 1327 1328 1329 1330 1333 1360 1380 1381 1382 1383 Frek: 3 2 3 2 2 2 2 32 2 14 6 Kod: 1384 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1411 1412 1413 1414 Frek: 8 13 3 1 11 2 3 2 1 1 4 Kod: 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1424 1426 1427 1428 Frek: 10 1 5 2 16 1 3 2 1 3 4 Kod: 1429 1430 1431 1435 1480 1481 1482 1484 1485 1486 1501 Frek: 3 2 1 6 316 39 25 7 30 12 2 Kod: 1502 1503 1504 1512 1513 1514 1516 1517 1520 1521 1524 Frek: 3 8 4 1 1 4 1 2 1 2 6 Kod: 1527 1529 1531 1532 1533 1534 1535 1537 1538 1540 1541 Frek: 1 4 3 1 8 3 3 1 5 1 2 Kod: 1542 1544 1552 1553 1554 1555 1560 1561 1562 1563 1564 Frek: 3 1 7 1 3 1 3 6 9 8 2 Kod: 1565 1566 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1602 1603 1605 Frek: 3 3 22 52 28 58 9 11 3 2 2 Kod: 1615 1616 1618 1619 1621 1622 1626 1628 1629 1632 1633 Frek: 2 2 4 1 7 5 1 3 7 2 5 Kod: 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1642 1643 1644 1660 Frek: 4 1 1 4 3 1 1 2 1 1 4 Kod: 1661 1662 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1701 1702 Frek: 8 9 19 25 16 21 3 4 9 6 1 Kod: 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1717 Frek: 4 1 4 2 2 2 1 3 1 5 1 Kod: 1718 1722 1723 1728 1729 1730 1731 1733 1734 1736 1737 Frek: 3 2 2 1 1 2 1 3 1 1 13 Kod: 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1780 1781 1782 1783 Frek: 8 11 6 2 6 1 7 54 29 14 23 Kod: 1784 1785 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 Frek: 33 14 1 3 1 3 2 1 4 3 4 Kod: 1814 1820 1860 1861 1862 1863 1864 1880 1881 1882 1883 Frek: 7 2 7 13 13 2 4 72 13 2 29 Kod: 1884 1885 1903 1904 1905 1906 1907 1910 1917 1918 1919 Frek: 4 21 2 5 3 3 13 6 4 5 4 Kod: 1920 1921 1960 1961 1962 1980 1981 1982 1983 1984 2006 Frek: 1 4 3 14 7 80 11 13 21 11 2 Kod: 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019 2021 2023 Frek: 1 1 3 17 3 2 2 1 1 8 6 Kod: 2024 2025 2026 2027 2029 2031 2033 2034 2035 2037 2039 Frek: 1 3 4 2 9 11 2 7 4 1 5 Kod: 2041 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2101 2102 Frek: 1 4 12 38 20 3 9 20 38 2 3 Kod: 2103 2104 2105 2107 2109 2112 2113 2114 2115 2117 2118 Frek: 3 6 3 1 5 2 2 2 1 5 4 Kod: 2120 2121 2122 2123 2124 2127 2128 2129 2132 2134 2135 Frek: 6 8 3 4 1 2 1 3 3 1 1 Kod: 2160 2161 2180 2181 2182 2183 2184 2203 2204 2206 2208 Frek: 1 12 65 20 16 10 19 4 2 1 6 Kod: 2210 2211 2214 2215 2217 2218 2220 2222 2223 2224 2226 Frek: 3 4 1 2 3 1 4 1 4 2 1 Kod: 2228 2229 2231 2233 2234 2235 2236 2260 2262 2280 2281 Frek: 4 3 12 2 1 2 1 12 6 18 76 Kod: 2282 2283 2284 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 Frek: 12 8 39 1 4 5 2 3 3 4 8 Kod: 2309 2310 2312 2313 2314 2316 2317 2318 2322 2323 2324 Frek: 5 2 3 7 1 3 6 2 1 2 1 Kod: 2325 2326 2328 2329 2331 2360 2380 2401 2402 2403 2404 Frek: 3 1 1 3 2 8 32 15 4 2 7 Kod: 2407 2409 2410 2411 2412 2417 2418 2419 2420 2421 2422 Frek: 4 5 4 2 2 4 3 1 1 3 2 Kod: 2423 2425 2427 2460 2461 2462 2463 2480 2481 2482 2505 Frek: 1 1 1 10 3 15 6 45 26 71 1 Kod: 2506 2509 2510 2511 2513 2514 2518 2519 2520 2521 2522 Frek: 1 1 4 1 10 27 13 7 4 6 3 Kod: 2523 2524 2560 2580 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 11 3 7 67 43 32 35 22 3637
VAR 139 HEMLÄN LÄSÅRET 1969/1970 Loc 229 width 2 MD=99 Läsåret 1969/1970: Hemlän 1058 01. Stockholms län 175 03. Uppsala län 176 04. Södermanlands län 286 05. Östergötlands län 238 06. Jönköpings län 127 07. Kronobergs län 168 08. Kalmar län 53 09. Gotlands län 132 10. Blekinge län 187 11. Kristianstads län 537 12. Malmöhus län 111 13. Hallands län 530 14. Göteborgs och Bohus län 297 15. Älvsborgs län 183 16. Skaraborgs län 271 17. Värmlands län 211 18. Örebro län 210 19. Västmanlands län 241 20. Kopparbergs län 215 21. Gävleborgs län 235 22. Västernorrlands län 113 23. Jämtlands län 238 24. Västerbottens län 298 25. Norrbottens län 3637 99. Uppgift saknas
VAR 140 SKOLFORM LÄSÅRET 1969/70 Loc 231 width 5 MD=99999 Skolform läsåret 1969/1970 För ytterligare information se variabel 43 95 02000. Grundskola: Gymnasieförberedande linje 59 02010. Grundskola: Teknisk linje 93 02020. Grundskola: Humanistisk linje 15 02030. Grundskola: Merkantil linje 17 02040. Grundskola: Social-ekonomisk linje 1 02050. Grundskola: Allmän-praktisk linje 83 02060. Grundskola: Teknisk-praktisk linje 64 02070. Grundskola: Handels- och hushållsteknisk linje 2 02088. Grundskola: Okänd linje 135 02099. Grundskola: Utan linjeuppdelning 337 02300. Realskola: Allmän linje 9 02310. Realskola: Teknisk linje 5 02320. Realskola: Handelslinje 6 02330. Realskola: Huslig linje 1 02888. Särskola 221 03000. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Språklig gren 416 03001. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Naturvetenskaplig gren 38 03100. Flickskola: Allmän linje 2 03110. Flickskola: Humanistisk linje 1 04000. Gymnasium, humanistisk linje: Halvklassisk variant 1 04002. Gymnasium, humanistisk linje: Social variant 2 04008. Gymnasium, humanistisk linje: Utan variant 1 04009. Gymnasium, humanistisk linje: Ej variantuppdelad 2 04011. Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje: Social variant 2 04018. Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje: Utan variant 884 04029. Gymnasium, naturvetenskaplig linje 1 04039. Allmänt gymnasium, allmän linje: Utan grenuppdelning 731 04099. Gymnasium, samhällsvetenskaplig-humanistisk tillvalsgrupp i årskurs 1 (enligt 1965 års läroplan) 282 33739. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Gren ej specificerad 1 34713. Gymnasium, ekonomisk linje: Ekonomiskt-språklig gren 4 34718. Gymnasium, ekonomisk linje: Allmän gren 349 34719. Gymnasium, ekonomisk linje: Ej grenuppdelad 21 43700. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Maskinteknisk gren 5 43710. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Elteknisk gren 14 43720. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Teleteknisk gren 11 43740. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Anläggningsteknisk gren 2 43750. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Kemiteknisk gren 151 43799. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Gren ej specificerad 354 44799. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Gren ej specificerad 1 45599. 1871 93400. Yrkesskoleutbildning (inkl vissa av gymnasieskolans 2-åriga specialkurser) 3637 99999. Uppgift saknas
VAR 141 KLASSTYP LÄSÅRET 1969/70 Loc 236 width 1 MD=9 Klasstyp läsåret 1969/1970 För ytterligare information se variabel 44 434 0. A (En årskurs) 1 2. B2 (Tre årskurser) 9492 9. Uppgift saknas
VAR 142 KLASSKARAKTÄR 1969/70 Loc 237 width 1 MD=9 Klasskaraktär läsåret 1969/1970 För ytterligare information se variabel 45 401 0. Normalklass folkskola 0 1. Normalklass enhetsskola (försöksskola) 0 2. Inbyggd realskola 0 3. Korrespondensrealskola 12 4. Specialklass folkskola 0 5. Specialklass enhetsskola (försöksskola) 0 6. Särskola eller undervisning i hemmet 0 7. Frivillig klass i folkskola 0 8. Frivillig klass i realskola eller korrespondensrealskola 9514 9. Uppgift saknas
VAR 143 ÅRSKURS LÄSÅRET 1969/70 Loc 238 width 2 MD= 0 Årskurs läsåret 1969/1970 För ytterligare information se variabel 46 5000 01. Årskurs 1 128 02. Årskurs 2 6 03. Årskurs 3 9 08. Årskurs 8 556 09. Årskurs 9 1 10. Årskurs 1 3 31. Årskurs 1 i treårig skolform 1 32. Årskurs 2 i treårig skolform 30 33. Årskurs 3 i treårig skolform 1 42. Årskurs 2 i fyraårig skolform 35 43. Årskurs 3 i fyraårig skolform 287 44. Årskurs 4 i fyraårig skolform 5 53. Årskurs 3 i femårig skolform 29 54. Årskurs 4 i femårig skolform 4 76. Årskurs 6 i sjuårig skolform 2 77. Årskurs 7 i sjuårig skolform 193 88. Årskurs 8 i åttaårig skolform 3637 00. Uppgift saknas
VAR 144 BETYGSFORM LÄSÅRET 69/70 Loc 240 width 1 MD=9 Betygsform läsåret 1969/1970 3878 0. Sifferbetyg 392 1. Bokstavsbetyg 5657 9. Uppgift saknas
VAR 145 BETYG SVENSKA 69/70 Loc 241 width 1 MD=9 Betyg i svenska läsåret 1969/1970 För ytterligare information se variabel 68 0 0. Betyg C 48 1. Betyg BC eller 1 641 2. Betyg B eller 2 2102 3. Betyg Ba eller 3 1138 4. Betyg AB eller 4 220 5. Betyg a eller 5 4 6. Betyg A 5774 9. Uppgift saknas
VAR 146 BETYG ENGELSKA 69/70 Loc 242 width 1 MD=9 Betyg i engelska läsåret 1969/1970 4 0. Betyg C 154 1. Betyg BC eller 1 964 2. Betyg B eller 2 1762 3. Betyg Ba eller 3 943 4. Betyg AB eller 4 266 5. Betyg a eller 5 5 6. Betyg A 5829 9. Uppgift saknas
VAR 147 BETYG TYSKA 69/70 Loc 243 width 1 MD=9 Betyg i tyska läsåret 1969/1970 8 0. Betyg C 168 1. Betyg BC eller 1 762 2. Betyg B eller 2 1337 3. Betyg Ba eller 3 765 4. Betyg AB eller 4 246 5. Betyg a eller 5 7 6. Betyg A 6634 9. Uppgift saknas
VAR 148 BETYG FRANSKA 69/70 Loc 244 width 1 MD=9 Betyg i franska läsåret 1969/1970 1 0. Betyg C 124 1. Betyg BC eller 1 391 2. Betyg B eller 2 826 3. Betyg Ba eller 3 557 4. Betyg AB eller 4 203 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 7825 9. Uppgift saknas
VAR 149 BETYG MATEMATIK 69/70 Loc 245 width 1 MD=9 Betyg i matematik läsåret 1969/1970 13 0. Betyg C 223 1. Betyg BC eller 1 959 2. Betyg B eller 2 1497 3. Betyg Ba eller 3 943 4. Betyg AB eller 4 265 5. Betyg a eller 5 4 6. Betyg A 6023 9. Uppgift saknas
VAR 150 BETYG FYSIK 69/70 Loc 246 width 1 MD=9 Betyg i fysik läsåret 1969/1970 0 0. Betyg C 106 1. Betyg BC eller 1 562 2. Betyg B eller 2 1024 3. Betyg Ba eller 3 564 4. Betyg AB eller 4 141 5. Betyg a eller 5 1 6. Betyg A 7529 9. Uppgift saknas
VAR 151 BETYG LATIN 69/70 Loc 247 width 1 MD=9 Betyg i latin läsåret 1969/1970 0 0. Betyg C 0 1. Betyg BC eller 1 3 2. Betyg B eller 2 4 3. Betyg Ba eller 3 1 4. Betyg AB eller 4 0 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9919 9. Uppgift saknas
VAR 152 SUMMA LÄROÄMNEN 69/70 Loc 248 width 2 MD=99 Betygssumma läroämnen läsåret 1969/1970 För ytterligare information se variabel 55 00. . . 66. 5765 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 1 2 2 4 2 5 2 4 7 9 13 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 17 19 17 31 28 41 45 65 86 87 117 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 120 159 152 182 193 223 207 243 241 199 205 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 201 166 131 139 117 102 87 94 77 54 52 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 35 35 27 24 24 14 8 7 8 7 5 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 66 99 Frek: 5 5 3 2 2 1 1 1 5765
VAR 153 ANTAL LÄROÄMNEN 69/70 Loc 250 width 2 MD=99 Antal läroämnen läsåret 1969/1970 01. . . 22. 5765 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 7 4 5 33 65 17 86 418 910 1552 805 Kod: 12 13 14 15 16 17 20 22 99 Frek: 196 24 25 4 1 8 1 1 5765
VAR 154 SUMMA ÖVRIGA ÄMNEN 69/70 Loc 252 width 2 MD=99 Betygssumma övriga ämnen läsåret 1969/1970 För ytterligare information se variablerna 55 och 57 00. . . 57. 5797 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 1 32 143 289 255 378 636 602 437 270 233 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 153 122 86 62 55 40 33 24 32 39 25 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 27 25 25 20 12 10 10 7 6 5 5 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 45 Frek: 6 1 6 3 2 1 1 1 3 2 1 Kod: 46 47 50 57 99 Frek: 1 1 1 1 5797
VAR 155 ANTAL ÖVRIGA ÄMNEN 69/70 Loc 254 width 2 MD=99 Antal övriga ämnen läsåret 1969/1970 01. . . 18. 5798 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 554 2056 804 276 115 153 70 29 30 19 8 Kod: 12 13 14 15 17 18 99 Frek: 6 3 3 1 1 1 5798
VAR 156 MEDELBETYG 69/70 Loc 256 width 2 1 decimal places MD=999 Medelbetyg läsåret 1969/1970 8158 99. Uppgift saknas Valid-n=1769 Min=0 Max=5.5 Mean=2.6 St.Dev=1.2
VAR 157 ÖVNINGSÄMNE 69/70 Loc 258 width 1 MD=9 Övningsämne läsåret 1969/1970 318 1. Musik (2 veckotimmar) 4 2. Slöjd 898 4. Teckning (2 veckotimmar) 29 5. Musik och slöjd (2 + 2 veckotimmar) 57 6. Musik och teckning (2 + 2 veckotimmar) 249 7. Slöjd och teckning (2 + 2 veckotimmar) 8372 9. Uppgift saknas
VAR 158 TILLVAL ENGELSKA 69/70 Loc 259 width 1 MD=9 Tillval engelska läsåret 1969/1970 207 1. Allmän kurs 223 2. Särskild kurs 9497 9. Uppgift saknas
VAR 159 TILLVAL MATEMATIK 69/70 Loc 260 width 1 MD=9 Tillval matematik läsåret 1969/1970 186 3. Allmän kurs 164 4. Särskild kurs 9577 9. Uppgift saknas
VAR 160 FLYTTN/AVBR STUD. 69/70 Loc 261 width 1 MD=9 Flyttning och avbrutna studier läsåret 1969/1970 För ytterligare information se variablerna 89 och 90 1 1. Eleven flyttad till närmast högre årskurs 1 2. Eleven ej flyttad till närmast högre årskurs 2 3. Eleven avgången enligt paragraf 48 Folkskolestadgan (Fs) 233 4. Eleven har avbrutit studierna 28 5. Eleven har gjort tillfälligt studieavbrott 2 6. Eleven har avlidit 9660 9. Uppgift saknas
VAR 161 HEMORT LÄSÅRET 1970/1971 Loc 262 width 4 MD=9999 Hemort läsåret 1970/1971 För ytterligare information se variabel 41 0114. . . 2584. 4822 9999. Uppgift saknas Kod: 114 115 117 120 121 123 125 126 127 128 133 Frek: 14 5 2 1 4 44 7 24 13 4 1 Kod: 134 136 138 139 160 162 163 180 181 182 183 Frek: 1 20 11 1 28 25 37 510 46 24 20 Kod: 184 185 186 187 188 191 192 312 313 316 319 Frek: 29 1 37 3 21 19 9 4 4 2 6 Kod: 320 322 360 380 381 382 411 428 461 480 481 Frek: 2 1 12 84 22 3 1 8 2 29 16 Kod: 482 483 484 486 487 488 502 509 512 513 514 Frek: 4 18 58 8 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 515 527 528 531 560 561 562 563 580 581 582 Frek: 6 2 2 3 1 11 17 3 95 74 6 Kod: 583 584 586 602 604 617 619 620 621 623 662 Frek: 28 5 14 1 3 2 1 1 3 2 7 Kod: 666 680 682 683 684 685 686 687 760 761 763 Frek: 2 75 39 20 4 23 15 14 5 5 6 Kod: 764 765 767 780 781 787 821 822 824 825 834 Frek: 12 6 10 33 22 1 5 2 2 1 3 Kod: 836 839 840 860 861 862 880 881 882 883 884 Frek: 2 2 5 14 5 7 28 5 11 20 13 Kod: 885 980 1001 1005 1006 1007 1060 1080 1081 1082 1083 Frek: 3 37 5 3 3 6 9 40 16 18 5 Kod: 1108 1110 1112 1119 1120 1123 1125 1128 1129 1130 1134 Frek: 1 2 1 1 4 2 1 1 3 4 6 Kod: 1136 1137 1160 1162 1163 1165 1166 1167 1168 1180 1181 Frek: 1 3 6 2 1 5 2 6 4 29 8 Kod: 1182 1183 1201 1207 1209 1210 1212 1214 1221 1225 1226 Frek: 12 14 1 2 5 1 3 3 1 3 2 Kod: 1227 1228 1230 1231 1233 1234 1247 1249 1260 1261 1262 Frek: 1 2 5 7 3 4 2 1 3 4 3 Kod: 1263 1264 1266 1267 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 Frek: 2 5 2 2 170 27 18 53 5 17 16 Kod: 1287 1288 1304 1308 1310 1311 1313 1315 1328 1329 1330 Frek: 32 2 3 2 9 2 2 1 3 4 1 Kod: 1380 1381 1382 1383 1384 1401 1402 1403 1405 1407 1415 Frek: 19 5 16 14 10 4 12 1 11 1 12 Kod: 1419 1421 1426 1427 1435 1480 1481 1482 1484 1485 1486 Frek: 8 1 1 2 2 246 28 15 3 26 1 Kod: 1504 1512 1513 1514 1516 1519 1520 1521 1524 1529 1531 Frek: 2 2 1 6 1 1 1 7 10 3 3 Kod: 1533 1534 1535 1537 1538 1540 1541 1542 1544 1552 1554 Frek: 6 2 3 1 6 1 1 3 1 5 6 Kod: 1555 1560 1561 1562 1563 1564 1566 1580 1581 1582 1583 Frek: 1 8 4 3 10 1 1 15 41 23 46 Kod: 1584 1585 1602 1603 1605 1619 1621 1622 1624 1626 1627 Frek: 7 7 2 5 2 1 5 2 1 2 1 Kod: 1628 1629 1633 1637 1643 1660 1661 1662 1663 1680 1681 Frek: 3 4 1 3 3 5 12 10 1 18 16 Kod: 1682 1683 1684 1685 1686 1706 1708 1709 1710 1711 1712 Frek: 12 22 3 5 5 1 1 1 4 4 1 Kod: 1715 1730 1737 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1780 Frek: 5 1 9 3 8 5 6 9 1 7 47 Kod: 1781 1782 1783 1784 1785 1804 1808 1809 1810 1860 1861 Frek: 31 14 14 35 13 2 1 1 1 6 10 Kod: 1862 1864 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1904 1907 1917 Frek: 9 2 67 10 1 17 11 13 2 8 4 Kod: 1918 1960 1961 1962 1980 1981 1982 1983 1984 2011 2013 Frek: 1 2 13 6 69 21 12 24 10 2 1 Kod: 2014 2021 2023 2026 2027 2029 2031 2033 2034 2039 2061 Frek: 2 5 7 4 2 3 7 2 7 6 2 Kod: 2062 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2101 2104 2114 2118 Frek: 13 28 35 3 8 23 26 3 6 2 4 Kod: 2120 2121 2127 2132 2133 2134 2161 2180 2181 2182 2183 Frek: 3 7 1 1 1 1 13 56 27 18 6 Kod: 2184 2204 2206 2208 2210 2217 2218 2219 2223 2224 2226 Frek: 26 3 1 7 4 2 1 1 2 1 1 Kod: 2260 2262 2280 2281 2282 2283 2284 2301 2302 2303 2304 Frek: 14 8 16 53 7 9 37 1 4 3 1 Kod: 2305 2306 2309 2312 2313 2314 2316 2317 2318 2319 2322 Frek: 5 1 6 3 8 1 2 7 2 1 1 Kod: 2323 2326 2328 2329 2331 2361 2380 2381 2401 2402 2403 Frek: 1 4 1 1 2 1 44 1 13 2 1 Kod: 2404 2407 2409 2410 2411 2412 2417 2418 2421 2422 2425 Frek: 3 2 3 2 2 3 8 11 1 7 1 Kod: 2460 2461 2462 2463 2480 2481 2482 2505 2510 2513 2514 Frek: 9 5 8 4 39 12 57 7 2 8 23 Kod: 2518 2520 2521 2522 2523 2524 2560 2580 2581 2582 2583 Frek: 10 1 18 3 33 1 9 64 33 21 8 Kod: 2584 9999 Frek: 22 4822
VAR 162 HEMLÄN LÄSÅRET 1970/1971 Loc 266 width 2 MD=99 Läsåret 1970/1971: Hemlän 961 01. Stockholms län 140 03. Uppsala län 148 04. Södermanlands län 272 05. Östergötlands län 212 06. Jönköpings län 100 07. Kronobergs län 128 08. Kalmar län 37 09. Gotlands län 105 10. Blekinge län 119 11. Kristianstads län 407 12. Malmöhus län 91 13. Hallands län 374 14. Göteborgs och Bohus län 239 15. Älvsborgs län 144 16. Skaraborgs län 220 17. Värmlands län 151 18. Örebro län 172 19. Västmanlands län 186 20. Kopparbergs län 175 21. Gävleborgs län 167 22. Västernorrlands län 101 23. Jämtlands län 193 24. Västerbottens län 263 25. Norrbottens län 4822 99. Uppgift saknas
VAR 163 SKOLFORM LÄSÅRET 1970/71 Loc 268 width 5 MD=99999 Skolform läsåret 1970/1971 För ytterligare information se variabel 43 1 01888. Ungdomsvårdsskola 2 02000. Grundskola: Gymnasieförberedande linje 32 02300. Realskola: Allmän linje 184 03000. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Språklig gren 398 03001. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Naturvetenskaplig gren 135 03002. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Samhällsvetenskaplig gren 38 03100. Flickskola: Allmän linje 58 04000. Gymnasium, humanistisk linje: Halvklassisk variant 7 04001. Gymnasium, humanistisk linje: Helklassisk variant 67 04002. Gymnasium, humanistisk linje: Social variant 14 04003. Gymnasium, humanistisk linje: Estetisk variant 160 04008. Gymnasium, humanistisk linje: Utan variant 18 04010. Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje: Estetisk variant 256 04011. Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje: Social variant 217 04018. Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje: Utan variant 852 04029. Gymnasium, naturvetenskaplig linje 93 04099. Gymnasium, samhällsvetenskaplig-humanistisk tillvalsgrupp i årskurs 1 (enligt 1965 års läroplan) 79 33730. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Ekonomisk-språklig gren 69 33731. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Kameral gren 89 33732. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Distributiv gren 9 33733. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Administrativ gren 75 33739. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Gren ej specificerad 2 34711. Gymnasium, ekonomisk linje: Distributiv gren 1 34712. Gymnasium, ekonomisk linje: Administrativ gren 13 34713. Gymnasium, ekonomisk linje: Ekonomiskt-språklig gren 308 34718. Gymnasium, ekonomisk linje: Allmän gren 59 34719. Gymnasium, ekonomisk linje: Ej grenuppdelad 25 43700. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Maskinteknisk gren 3 43710. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Elteknisk gren 15 43720. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Teleteknisk gren 9 43740. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Anläggningsteknisk gren 3 43750. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Kemiteknisk gren 161 43799. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Gren ej specificerad 400 44799. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Gren ej specificerad 1254 93400. Yrkesskoleutbildning (inkl vissa av gymnasieskolans 2-åriga specialkurser) 4821 99999. Uppgift saknas
VAR 164 ÅRSKURS LÄSÅRET 1970/71 Loc 273 width 2 MD= 0 Årskurs läsåret 1970/1971 För ytterligare information se variabel 46 1143 01. Årskurs 1 3687 02. Årskurs 2 52 03. Årskurs 3 2 09. Årskurs 9 1 33. Årskurs 3 i treårig skolform 1 43. Årskurs 3 i fyraårig skolform 29 44. Årskurs 4 i fyraårig skolform 5 54. Årskurs 4 i femårig skolform 28 55. Årskurs 5 i femårig skolform 1 66. Årskurs 6 i sexårig skolform 1 76. Årskurs 6 i sjuårig skolform 4 77. Årskurs 7 i sjuårig skolform 151 88. Årskurs 8 i åttaårig skolform 2 99. Årskurs 9 i nioårig skolform 4820 00. Uppgift saknas
VAR 165 BETYGSFORM LÄSÅRET 70/71 Loc 275 width 1 MD=9 Betygsform läsåret 1970/1971 3377 0. Sifferbetyg 71 1. Bokstavsbetyg 6479 9. Uppgift saknas
VAR 166 BETYG SVENSKA 70/71 Loc 276 width 1 MD=9 Betyg i svenska läsåret 1970/1971 För ytterligare information se variabel 68 0 0. Betyg C 25 1. Betyg BC eller 1 496 2. Betyg B eller 2 1659 3. Betyg Ba eller 3 952 4. Betyg AB eller 4 236 5. Betyg a eller 5 10 6. Betyg A 6549 9. Uppgift saknas
VAR 167 BETYG ENGELSKA 70/71 Loc 277 width 1 MD=9 Betyg i engelska läsåret 1970/1971 4 0. Betyg C 111 1. Betyg BC eller 1 716 2. Betyg B eller 2 1441 3. Betyg Ba eller 3 858 4. Betyg AB eller 4 240 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 6557 9. Uppgift saknas
VAR 168 BETYG TYSKA 70/71 Loc 278 width 1 MD=9 Betyg i tyska läsåret 1970/1971 5 0. Betyg C 154 1. Betyg BC eller 1 498 2. Betyg B eller 2 931 3. Betyg Ba eller 3 615 4. Betyg AB eller 4 195 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 7529 9. Uppgift saknas
VAR 169 BETYG FRANSKA 70/71 Loc 279 width 1 MD=9 Betyg i franska läsåret 1970/1971 2 0. Betyg C 98 1. Betyg BC eller 1 286 2. Betyg B eller 2 482 3. Betyg Ba eller 3 399 4. Betyg AB eller 4 138 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 8522 9. Uppgift saknas
VAR 170 BETYG MATEMATIK 70/71 Loc 280 width 1 MD=9 Betyg i matematik läsåret 1970/1971 5 0. Betyg C 188 1. Betyg BC eller 1 656 2. Betyg B eller 2 1066 3. Betyg Ba eller 3 718 4. Betyg AB eller 4 255 5. Betyg a eller 5 1 6. Betyg A 7038 9. Uppgift saknas
VAR 171 BETYG FYSIK 70/71 Loc 281 width 1 MD=9 Betyg i fysik läsåret 1970/1971 0 0. Betyg C 76 1. Betyg BC eller 1 347 2. Betyg B eller 2 618 3. Betyg Ba eller 3 412 4. Betyg AB eller 4 131 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 8343 9. Uppgift saknas
VAR 172 BETYG LATIN 70/71 Loc 282 width 1 MD=9 Betyg i latin läsåret 1970/1971 0 0. Betyg C 1 1. Betyg BC eller 1 9 2. Betyg B eller 2 42 3. Betyg Ba eller 3 21 4. Betyg AB eller 4 4 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9850 9. Uppgift saknas
VAR 173 SUMMA LÄROÄMNEN 70/71 Loc 283 width 2 MD=99 Betygssumma läroämnen läsåret 1970/1971 För ytterligare information se variabel 55 03. . . 82. 6526 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Frek: 1 1 1 6 4 5 8 8 13 22 21 Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 35 45 64 76 95 113 137 125 139 133 172 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 157 170 175 165 170 167 163 127 109 110 98 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 99 90 67 58 50 36 37 30 25 20 8 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Frek: 7 12 5 5 2 5 1 1 1 1 2 Kod: 61 79 82 99 Frek: 2 1 1 6526
VAR 174 ANTAL LÄROÄMNEN 70/71 Loc 285 width 2 MD=99 Antal läroämnen läsåret 1970/1971 03. . . 19. 6544 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 1 2 9 10 43 234 826 1724 308 131 55 Kod: 14 15 16 19 99 Frek: 31 5 3 1 6544
VAR 175 SUMMA ÖVRIGA ÄMNEN 70/71 Loc 287 width 2 MD=99 Betygssumma övriga ämnen läsåret 1970/1971 För ytterligare information se variablerna 55 och 57 00. . . 41. 6549 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 2 28 137 236 244 353 550 531 353 207 121 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 95 92 83 82 54 39 39 23 26 16 13 Kod: 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 15 9 8 4 3 5 1 1 2 1 1 Kod: 34 35 41 99 Frek: 1 2 1 6549
VAR 176 ANTAL ÖVRIGA ÄMNEN 70/71 Loc 289 width 2 MD=99 Antal övriga ämnen läsåret 1970/1971 00. . . 11. 6552 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 1 526 1926 344 336 140 72 18 7 1 3 Kod: 11 99 Frek: 1 6552
VAR 177 MEDELBETYG 70/71 Loc 291 width 2 1 decimal places MD=999 Medelbetyg läsåret 1970/1971 8718 99. Uppgift saknas Valid-n=1209 Min=0 Max=5.1 Mean=3.0 St.Dev=0.9
VAR 178 ÖVNINGSÄMNE 70/71 Loc 293 width 1 MD=9 Övningsämne läsåret 1970/1971 För ytterligare information se variablerna 89 och 90 0 1. Musik (2 veckotimmar) 0 2. Slöjd 0 4. Teckning (2 veckotimmar) 1 5. Musik och slöjd (2 + 2 veckotimmar) 0 6. Musik och teckning (2 + 2 veckotimmar) 0 7. Slöjd och teckning (2 + 2 veckotimmar) 9926 9. Uppgift saknas
VAR 179 FLYTTN/AVBR STUD. 70/71 Loc 294 width 1 MD=9 Flyttning och avbrutna studier läsåret 1970/1971 För ytterligare information se variablerna 89 och 90 1 1. Eleven flyttad till närmast högre årskurs 0 2. Eleven ej flyttad till närmast högre årskurs 0 3. Eleven avgången enligt paragraf 48 Folkskolestadgan (Fs) 211 4. Eleven har avbrutit studierna 237 5. Eleven har gjort tillfälligt studieavbrott 0 6. Eleven har avlidit 9478 9. Uppgift saknas
VAR 180 HEMORT LÄSÅRET 1971/1972 Loc 295 width 4 MD=9999 Hemort läsåret 1971/1972 För ytterligare information se variabel 41 0114. . . 2584. 6421 9999. Uppgift saknas Kod: 114 115 117 120 121 123 125 126 127 128 136 Frek: 9 2 3 1 5 38 4 19 10 1 9 Kod: 138 139 160 162 163 180 181 182 183 184 186 Frek: 6 1 26 21 23 377 35 19 15 21 26 Kod: 187 188 191 192 312 313 317 318 319 320 322 Frek: 3 13 11 2 3 3 1 1 5 1 2 Kod: 360 380 381 382 428 480 481 482 483 484 486 Frek: 6 66 16 1 5 28 4 2 9 38 8 Kod: 488 505 509 512 513 514 531 560 561 562 563 Frek: 2 1 3 1 2 1 1 2 6 6 2 Kod: 565 580 581 582 583 584 586 604 617 619 621 Frek: 1 69 48 1 21 6 8 1 3 1 1 Kod: 662 666 680 682 683 684 685 686 687 760 761 Frek: 7 2 55 20 17 2 18 8 6 5 2 Kod: 763 764 765 767 780 781 821 822 824 834 836 Frek: 6 5 4 3 20 16 3 1 1 3 2 Kod: 840 860 861 862 880 881 882 883 884 885 980 Frek: 3 9 7 2 21 6 7 15 8 4 28 Kod: 1001 1005 1006 1007 1060 1080 1081 1082 1083 1108 1110 Frek: 1 2 1 4 4 26 15 10 8 1 3 Kod: 1112 1119 1120 1121 1123 1125 1129 1130 1132 1134 1135 Frek: 1 1 4 2 2 2 2 2 1 7 1 Kod: 1136 1137 1139 1160 1162 1163 1165 1166 1167 1168 1180 Frek: 1 1 1 4 1 2 5 6 2 2 28 Kod: 1181 1182 1183 1201 1209 1212 1214 1221 1225 1226 1227 Frek: 6 11 12 1 3 2 2 1 1 3 1 Kod: 1228 1229 1230 1231 1233 1234 1247 1248 1249 1260 1261 Frek: 1 1 3 4 2 2 2 1 1 1 4 Kod: 1262 1263 1264 1266 1267 1280 1281 1282 1283 1284 1285 Frek: 2 1 6 4 5 124 20 14 43 5 12 Kod: 1286 1287 1288 1301 1304 1308 1310 1311 1312 1313 1315 Frek: 12 27 2 1 2 1 7 2 1 1 1 Kod: 1328 1329 1380 1381 1382 1383 1384 1401 1402 1403 1405 Frek: 2 3 16 5 13 8 5 3 7 1 11 Kod: 1415 1419 1421 1427 1431 1435 1480 1481 1482 1484 1485 Frek: 8 5 1 1 1 2 165 15 13 3 19 Kod: 1486 1504 1512 1513 1514 1519 1520 1521 1524 1529 1531 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 5 6 3 4 Kod: 1533 1534 1535 1538 1540 1541 1542 1552 1554 1555 1560 Frek: 6 1 2 2 1 1 3 3 6 1 7 Kod: 1561 1562 1563 1565 1566 1580 1581 1582 1583 1584 1585 Frek: 5 4 7 1 1 8 31 19 40 6 7 Kod: 1602 1603 1605 1621 1622 1626 1628 1629 1637 1643 1660 Frek: 3 3 1 5 1 1 2 3 4 2 1 Kod: 1661 1662 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1706 1708 Frek: 4 6 11 10 8 15 1 3 6 1 1 Kod: 1710 1711 1715 1730 1737 1761 1762 1763 1764 1765 1780 Frek: 1 1 5 3 3 3 4 3 6 2 30 Kod: 1781 1782 1783 1784 1785 1804 1809 1860 1861 1862 1864 Frek: 17 6 7 11 8 1 2 2 3 5 2 Kod: 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1904 1907 1917 1960 1961 Frek: 41 5 1 15 3 6 2 6 5 2 9 Kod: 1962 1980 1981 1982 1983 1984 2021 2023 2026 2027 2029 Frek: 3 46 9 11 17 6 3 5 2 2 3 Kod: 2031 2033 2034 2039 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 Frek: 7 1 4 7 1 12 17 23 1 6 13 Kod: 2085 2101 2104 2114 2118 2121 2133 2134 2161 2180 2181 Frek: 17 2 4 2 2 6 1 1 5 38 17 Kod: 2182 2183 2184 2204 2208 2210 2217 2219 2223 2224 2226 Frek: 9 3 15 3 7 2 1 1 2 1 1 Kod: 2260 2262 2280 2281 2282 2283 2284 2302 2303 2304 2305 Frek: 7 6 10 42 7 9 24 3 2 1 2 Kod: 2306 2309 2312 2313 2316 2317 2318 2322 2323 2326 2331 Frek: 2 3 2 5 1 3 1 1 1 5 1 Kod: 2361 2380 2381 2401 2402 2404 2407 2410 2418 2421 2422 Frek: 1 35 1 4 2 2 1 2 4 1 5 Kod: 2425 2460 2461 2462 2463 2480 2481 2482 2505 2506 2510 Frek: 1 6 4 7 5 29 12 37 3 2 1 Kod: 2513 2514 2518 2520 2521 2523 2524 2560 2580 2581 2582 Frek: 3 16 5 1 7 21 1 3 43 18 8 Kod: 2583 2584 9999 Frek: 4 14 6421
VAR 181 HEMLÄN LÄSÅRET 1971/1972 Loc 299 width 2 MD=99 Läsåret 1971/1972: Hemlän 700 01. Stockholms län 105 03. Uppsala län 96 04. Södermanlands län 179 05. Östergötlands län 141 06. Jönköpings län 61 07. Kronobergs län 92 08. Kalmar län 28 09. Gotlands län 71 10. Blekinge län 111 11. Kristianstads län 313 12. Malmöhus län 68 13. Hallands län 256 14. Göteborgs och Bohus län 187 15. Älvsborgs län 90 16. Skaraborgs län 112 17. Värmlands län 86 18. Örebro län 116 19. Västmanlands län 124 20. Kopparbergs län 105 21. Gävleborgs län 123 22. Västernorrlands län 70 23. Jämtlands län 122 24. Västerbottens län 150 25. Norrbottens län 6421 99. Uppgift saknas
VAR 182 SKOLFORM LÄSÅRET 1971/72 Loc 301 width 5 MD=99999 Skolform läsåret 1971/1972 För ytterligare information se variabel 43 2 02300. Realskola: Allmän linje 22 03000. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Språklig gren 103 03001. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Naturvetenskaplig gren 40 03002. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Samhällsvetenskaplig gren 5 03100. Flickskola: Allmän linje 73 04000. Gymnasium, humanistisk linje: Halvklassisk variant 8 04001. Gymnasium, humanistisk linje: Helklassisk variant 79 04002. Gymnasium, humanistisk linje: Social variant 22 04003. Gymnasium, humanistisk linje: Estetisk variant 171 04008. Gymnasium, humanistisk linje: Utan variant 22 04010. Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje: Estetisk variant 292 04011. Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje: Social variant 255 04018. Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje: Utan variant 779 04029. Gymnasium, naturvetenskaplig linje 6 04099. Gymnasium, samhällsvetenskaplig-humanistisk tillvalsgrupp i årskurs 1 (enligt 1965 års läroplan) 12 33730. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Ekonomisk-språklig gren 13 33731. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Kameral gren 29 33732. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Distributiv gren 3 33733. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Administrativ gren 17 33739. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Gren ej specificerad 79 34710. Gymnasium, ekonomisk linje: Kameral gren 98 34711. Gymnasium, ekonomisk linje: Distributiv gren 34 34712. Gymnasium, ekonomisk linje: Administrativ gren 74 34713. Gymnasium, ekonomisk linje: Ekonomiskt-språklig gren 87 34718. Gymnasium, ekonomisk linje: Allmän gren 11 34719. Gymnasium, ekonomisk linje: Ej grenuppdelad 47 43700. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Maskinteknisk gren 26 43710. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Elteknisk gren 48 43720. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Teleteknisk gren 31 43730. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Husbyggnadsteknisk gren 13 43740. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Anläggningsteknisk gren 7 43750. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Kemiteknisk gren 58 43799. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Gren ej specificerad 67 44709. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Maskinteknisk gren 99 44719. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Elteknisk gren 73 44729. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Byggteknisk gren 27 44749. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Kemiteknisk gren 116 44799. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Gren ej specificerad 554 93400. Yrkesskoleutbildning (inkl vissa av gymnasieskolans 2-åriga specialkurser) 6425 99999. Uppgift saknas
VAR 183 ÅRSKURS LÄSÅRET 1971/72 Loc 306 width 2 MD= 0 Årskurs läsåret 1971/1972 För ytterligare information se variabel 46 284 01. Årskurs 1 1022 02. Årskurs 2 1965 03. Årskurs 3 1 44. Årskurs 4 i fyraårig skolform 5 55. Årskurs 5 i femårig skolform 1 77. Årskurs 7 i sjuårig skolform 224 88. Årskurs 8 i åttaårig skolform 1 99. Årskurs 9 i nioårig skolform 6424 00. Uppgift saknas
VAR 184 BETYGSFORM LÄSÅRET 71/72 Loc 308 width 1 MD=9 Betygsform läsåret 1971/1972 2718 0. Sifferbetyg 15 1. Bokstavsbetyg 7194 9. Uppgift saknas
VAR 185 BETYG SVENSKA 71/72 Loc 309 width 1 MD=9 Betyg i svenska läsåret 1971/1972 För ytterligare information se variabel 68 0 0. Betyg C 19 1. Betyg BC eller 1 353 2. Betyg B eller 2 1097 3. Betyg Ba eller 3 799 4. Betyg AB eller 4 237 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 7422 9. Uppgift saknas
VAR 186 BETYG ENGELSKA 71/72 Loc 310 width 1 MD=9 Betyg i engelska läsåret 1971/1972 0 0. Betyg C 67 1. Betyg BC eller 1 428 2. Betyg B eller 2 903 3. Betyg Ba eller 3 655 4. Betyg AB eller 4 246 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 7628 9. Uppgift saknas
VAR 187 BETYG TYSKA 71/72 Loc 311 width 1 MD=9 Betyg i tyska läsåret 1971/1972 1 0. Betyg C 55 1. Betyg BC eller 1 170 2. Betyg B eller 2 337 3. Betyg Ba eller 3 246 4. Betyg AB eller 4 102 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9016 9. Uppgift saknas
VAR 188 BETYG FRANSKA 71/72 Loc 312 width 1 MD=9 Betyg i franska läsåret 1971/1972 0 0. Betyg C 39 1. Betyg BC eller 1 124 2. Betyg B eller 2 209 3. Betyg Ba eller 3 191 4. Betyg AB eller 4 85 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9279 9. Uppgift saknas
VAR 189 BETYG MATEMATIK 71/72 Loc 313 width 1 MD=9 Betyg i matematik läsåret 1971/1972 1 0. Betyg C 117 1. Betyg BC eller 1 489 2. Betyg B eller 2 782 3. Betyg Ba eller 3 615 4. Betyg AB eller 4 231 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 7692 9. Uppgift saknas
VAR 190 BETYG FYSIK 71/72 Loc 314 width 1 MD=9 Betyg i fysik läsåret 1971/1972 0 0. Betyg C 57 1. Betyg BC eller 1 259 2. Betyg B eller 2 475 3. Betyg Ba eller 3 369 4. Betyg AB eller 4 123 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 8644 9. Uppgift saknas
VAR 191 BETYG LATIN 71/72 Loc 315 width 1 MD=9 Betyg i latin läsåret 1971/1972 0 0. Betyg C 1 1. Betyg BC eller 1 6 2. Betyg B eller 2 28 3. Betyg Ba eller 3 33 4. Betyg AB eller 4 9 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9850 9. Uppgift saknas
VAR 192 SUMMA LÄROÄMNEN 71/72 Loc 316 width 2 MD=99 Betygssumma läroämnen läsåret 1971/1972 För ytterligare information se variabel 55 03. . . 73. 7283 99. Uppgift saknas Kod: 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 1 1 1 1 9 5 6 10 5 8 19 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 7 33 27 33 52 76 87 92 107 92 105 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 130 131 118 128 118 135 115 108 105 97 83 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 62 63 96 65 47 40 48 29 26 24 17 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 24 9 3 9 7 8 4 4 4 1 1 Kod: 60 61 62 64 65 73 99 Frek: 1 1 1 1 3 1 7283
VAR 193 ANTAL LÄROÄMNEN 71/72 Loc 318 width 2 MD=99 Antal läroämnen läsåret 1971/1972 01. . . 18. 7292 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 2 2 7 7 8 8 47 210 904 1079 148 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 99 Frek: 73 59 55 21 3 1 1 7292
VAR 194 SUMMA ÖVRIGA ÄMNEN 71/72 Loc 320 width 2 MD=99 Betygssumma övriga ämnen läsåret 1971/1972 För ytterligare information se variablerna 55 och 57 00. . . 50. 7321 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 1 65 329 731 522 287 142 135 109 79 45 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 42 33 19 12 15 4 5 6 5 1 4 Kod: 22 23 24 25 26 27 29 30 49 50 99 Frek: 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 7321 Kod: 22 23 24 25 26 27 29 30 49 50 99 Frek: 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 7321
VAR 195 ANTAL ÖVRIGA ÄMNEN 71/72 Loc 322 width 2 MD=99 Antal övriga ämnen läsåret 1971/1972 01. . . 16. 7323 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 8 9 16 99 Frek: 1798 506 184 62 25 24 2 1 2 7323
VAR 196 MEDELBETYG 71/72 Loc 324 width 2 1 decimal places MD=999 Medelbetyg läsåret 1971/1972 9389 99. Uppgift saknas Valid-n=538 Min=0 Max=5 Mean=3.0 St.Dev=1.0
VAR 197 AVBRUTNA STUDIER 71/72 Loc 326 width 1 MD=0 Avbrutna studier läsåret 1971/1972 För ytterligare information se variablerna 89 och 90 172 4. Eleven har avbrutit studierna 133 5. Eleven har gjort tillfälligt studieavbrott 2 6. Eleven har avlidit 6 7. Övrigt 9614 0. Uppgift saknas
VAR 198 HEMORT LÄSÅRET 1972/1973 Loc 327 width 4 MD=9999 Hemort läsåret 1972/1973 För ytterligare information se variabel 41 0114. . . 2584. 9036 9999. Uppgift saknas Kod: 114 117 121 123 126 127 128 136 138 139 160 Frek: 2 2 1 6 1 3 1 1 2 2 4 Kod: 162 163 180 181 182 183 184 186 188 191 312 Frek: 4 5 99 10 6 3 3 5 5 1 2 Kod: 319 322 360 380 381 408 480 481 482 483 484 Frek: 3 1 2 19 3 2 11 2 1 1 10 Kod: 486 488 515 561 562 580 581 583 586 604 617 Frek: 1 1 1 1 4 18 15 5 5 1 2 Kod: 619 620 621 662 666 680 682 683 685 687 761 Frek: 1 1 1 1 1 16 7 5 2 1 1 Kod: 764 765 780 781 821 824 860 880 881 882 883 Frek: 1 1 8 2 1 1 1 9 4 2 1 Kod: 884 980 1001 1007 1080 1081 1082 1083 1108 1120 1121 Frek: 3 12 1 1 3 1 2 3 1 2 2 Kod: 1123 1134 1137 1166 1168 1180 1181 1182 1183 1207 1209 Frek: 2 3 1 1 1 7 1 3 4 1 1 Kod: 1214 1225 1226 1231 1234 1261 1262 1266 1267 1280 1281 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 1 2 36 2 Kod: 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1304 1310 1311 1360 Frek: 8 12 3 2 3 3 2 2 2 1 1 Kod: 1380 1381 1382 1383 1384 1402 1405 1415 1419 1421 1426 Frek: 6 2 5 4 1 2 3 3 2 1 1 Kod: 1430 1435 1480 1481 1482 1485 1486 1504 1514 1521 1524 Frek: 2 3 35 3 4 6 1 1 1 4 4 Kod: 1531 1540 1560 1561 1562 1563 1565 1580 1581 1582 1583 Frek: 3 1 5 5 4 1 1 2 7 6 6 Kod: 1584 1585 1618 1628 1662 1663 1680 1681 1682 1683 1686 Frek: 2 2 1 1 1 1 4 3 1 3 1 Kod: 1710 1715 1727 1737 1760 1761 1762 1763 1765 1780 1781 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 6 Kod: 1783 1784 1785 1860 1861 1880 1881 1882 1883 1884 1885 Frek: 2 1 4 1 1 8 2 1 6 3 2 Kod: 1917 1961 1962 1980 1981 1982 1984 2011 2021 2023 2029 Frek: 1 2 3 11 3 2 1 1 2 4 1 Kod: 2031 2034 2039 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 2085 Frek: 2 2 3 1 3 5 7 1 1 2 5 Kod: 2101 2114 2118 2121 2161 2180 2181 2183 2184 2215 2219 Frek: 1 1 1 1 1 11 4 1 3 1 1 Kod: 2223 2260 2280 2281 2282 2283 2284 2380 2407 2421 2422 Frek: 2 2 2 21 1 3 9 12 1 1 1 Kod: 2460 2462 2463 2480 2481 2482 2514 2518 2523 2524 2580 Frek: 2 1 1 2 7 7 3 2 3 1 8 Kod: 2581 2582 2584 9999 Frek: 3 4 7 9036
VAR 199 HEMLÄN LÄSÅRET 1972/1973 Loc 331 width 2 MD=99 Läsåret 1972/1973: Hemlän 166 01. Stockholms län 30 03. Uppsala län 29 04. Södermanlands län 49 05. Östergötlands län 39 06. Jönköpings län 13 07. Kronobergs län 22 08. Kalmar län 12 09. Gotlands län 11 10. Blekinge län 28 11. Kristianstads län 85 12. Malmöhus län 24 13. Hallands län 66 14. Göteborgs och Bohus län 55 15. Älvsborgs län 16 16. Skaraborgs län 27 17. Värmlands län 24 18. Örebro län 23 19. Västmanlands län 40 20. Kopparbergs län 24 21. Gävleborgs län 42 22. Västernorrlands län 12 23. Jämtlands län 23 24. Västerbottens län 31 25. Norrbottens län 9036 99. Uppgift saknas
VAR 200 SKOLFORM LÄSÅRET 1967/68 Loc 333 width 5 MD=99999 Skolform läsåret 1972/1973 För ytterligare information se variabel 43 9 03000. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Språklig gren 7 03001. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Naturvetenskaplig gren 25 04000. Gymnasium, humanistisk linje: Halvklassisk variant 3 04001. Gymnasium, humanistisk linje: Helklassisk variant 23 04002. Gymnasium, humanistisk linje: Social variant 11 04003. Gymnasium, humanistisk linje: Estetisk variant 34 04008. Gymnasium, humanistisk linje: Utan variant 2 04010. Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje: Estetisk variant 88 04011. Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje: Social variant 48 04018. Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje: Utan variant 140 04029. Gymnasium, naturvetenskaplig linje 10 33730. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Ekonomisk-språklig gren 1 33731. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Kameral gren 8 33732. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Distributiv gren 2 33733. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Administrativ gren 1 33739. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Gren ej specificerad 19 34710. Gymnasium, ekonomisk linje: Kameral gren 37 34711. Gymnasium, ekonomisk linje: Distributiv gren 11 34712. Gymnasium, ekonomisk linje: Administrativ gren 22 34713. Gymnasium, ekonomisk linje: Ekonomiskt-språklig gren 15 34718. Gymnasium, ekonomisk linje: Allmän gren 2 34719. Gymnasium, ekonomisk linje: Ej grenuppdelad 14 43700. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Maskinteknisk gren 10 43710. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Elteknisk gren 18 43720. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Teleteknisk gren 1 43730. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Husbyggnadsteknisk gren 13 43740. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Anläggningsteknisk gren 4 43750. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Kemiteknisk gren 14 43799. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Gren ej specificerad 72 44709. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Maskinteknisk gren 55 44710. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Elkraftsteknik 7 44711. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Teleteknik 36 44719. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Elteknisk gren 51 44721. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Husbyggnadsteknik 2 44722. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Väg- och vattenbyggnadsteknik 17 44729. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Byggteknisk gren 35 44749. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Kemiteknisk gren 23 44799. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Gren ej specificerad 1 47300. 9036 99999. Uppgift saknas
VAR 201 ÅRSKURS LÄSÅRET 1972/73 Loc 338 width 1 MD=0 Årskurs läsåret 1972/1973 För ytterligare information se variabel 46 23 1. Årskurs 1 165 2. Årskurs 2 520 3. Årskurs 3 183 4. Årskurs 4 9036 0. Uppgift saknas
VAR 202 BETYGSFORM LÄSÅRET 72/73 Loc 339 width 1 MD=9 Betygsform läsåret 1972/1973 759 0. Sifferbetyg 13 1. Bokstavsbetyg 9155 9. Uppgift saknas
VAR 203 BETYG SVENSKA 72/73 Loc 340 width 1 MD=9 Betyg i svenska läsåret 1972/1973 För ytterligare information se variabel 68 0 0. Betyg C 6 1. Betyg BC eller 1 99 2. Betyg B eller 2 259 3. Betyg Ba eller 3 161 4. Betyg AB eller 4 43 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9359 9. Uppgift saknas
VAR 204 BETYG ENGELSKA 72/73 Loc 341 width 1 MD=9 Betyg i engelska läsåret 1972/1973 0 0. Betyg C 20 1. Betyg BC eller 1 128 2. Betyg B eller 2 191 3. Betyg Ba eller 3 120 4. Betyg AB eller 4 61 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9407 9. Uppgift saknas
VAR 205 BETYG TYSKA 72/73 Loc 342 width 1 MD=9 Betyg i tyska läsåret 1972/1973 0 0. Betyg C 23 1. Betyg BC eller 1 40 2. Betyg B eller 2 73 3. Betyg Ba eller 3 44 4. Betyg AB eller 4 21 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9726 9. Uppgift saknas
VAR 206 BETYG FRANSKA 72/73 Loc 343 width 1 MD=9 Betyg i franska läsåret 1972/1973 0 0. Betyg C 22 1. Betyg BC eller 1 27 2. Betyg B eller 2 39 3. Betyg Ba eller 3 31 4. Betyg AB eller 4 22 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9786 9. Uppgift saknas
VAR 207 BETYG MATEMATIK 72/73 Loc 344 width 1 MD=9 Betyg i matematik läsåret 1972/1973 0 0. Betyg C 38 1. Betyg BC eller 1 137 2. Betyg B eller 2 195 3. Betyg Ba eller 3 112 4. Betyg AB eller 4 43 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9402 9. Uppgift saknas
VAR 208 BETYG FYSIK 72/73 Loc 345 width 1 MD=9 Betyg i fysik läsåret 1972/1973 0 0. Betyg C 17 1. Betyg BC eller 1 76 2. Betyg B eller 2 117 3. Betyg Ba eller 3 64 4. Betyg AB eller 4 18 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9635 9. Uppgift saknas
VAR 209 BETYG LATIN 72/73 Loc 346 width 1 MD=9 Betyg i latin läsåret 1972/1973 0 0. Betyg C 0 1. Betyg BC eller 1 2 2. Betyg B eller 2 8 3. Betyg Ba eller 3 6 4. Betyg AB eller 4 5 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9906 9. Uppgift saknas
VAR 210 SUMMA LÄROÄMNEN 72/73 Loc 347 width 2 MD=99 Betygssumma läroämnen läsåret 1972/1973 För ytterligare information se variabel 55 10. . . 88. 9152 99. Uppgift saknas Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 1 1 3 4 5 11 17 16 12 25 35 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 30 43 42 34 26 32 46 33 33 45 34 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Frek: 25 23 22 28 16 22 14 12 15 8 10 Kod: 43 44 45 46 47 48 49 50 52 54 57 Frek: 10 8 6 4 2 5 1 1 2 3 4 Kod: 60 62 63 66 80 88 99 Frek: 1 1 1 1 1 1 9152
VAR 211 ANTAL LÄROÄMNEN 72/73 Loc 349 width 2 MD=99 Antal läroämnen läsåret 1972/1973 03. . . 20. 9154 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 1 3 7 24 85 133 200 221 26 5 22 Kod: 14 15 16 17 20 99 Frek: 33 8 1 1 3 9154
VAR 212 SUMMA ÖVRIGA ÄMNEN 72/73 Loc 351 width 2 MD=99 Betygssumma övriga ämnen läsåret 1972/1973 För ytterligare information se variablerna 55 och 57 01. . . 51. 9322 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 24 86 159 128 81 23 22 24 13 7 5 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 25 Frek: 4 2 2 6 1 3 3 3 1 1 1 Kod: 26 28 37 43 51 99 Frek: 1 1 2 1 1 9322
VAR 213 ANTAL ÖVRIGA ÄMNEN 72/73 Loc 353 width 2 MD=99 Antal övriga ämnen läsåret 1972/1973 01. . . 16. 9321 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 99 Frek: 451 95 21 16 9 3 4 3 2 2 9321 Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 99 Frek: 451 95 21 16 9 3 4 3 2 2 9321
VAR 214 AVBRUTNA STUDIER 72/73 Loc 355 width 1 MD=0 Avbrutna studier läsåret 1972/1973 För ytterligare information se variablerna 89 och 90 78 4. Eleven har avbrutit studierna 29 5. Eleven har gjort tillfälligt studieavbrott 2 6. Eleven har avlidit 1 7. Övrigt 9817 0. Uppgift saknas
VAR 215 HEMORT LÄSÅRET 1973/1974 Loc 356 width 4 MD=9999 Hemort läsåret 1973/1974 För ytterligare information se variabel 41 0123. . . 2584. 9745 9999. Uppgift saknas Kod: 123 127 180 181 186 188 380 381 480 484 562 Frek: 1 1 21 3 2 1 6 1 3 2 1 Kod: 580 581 583 586 617 662 680 683 685 780 880 Frek: 1 4 2 1 1 2 4 1 1 1 1 Kod: 883 884 885 980 1060 1080 1083 1121 1166 1180 1181 Frek: 1 1 1 4 1 1 1 1 3 7 1 Kod: 1183 1207 1214 1231 1233 1261 1266 1280 1281 1282 1283 Frek: 4 1 1 1 2 1 1 11 1 1 7 Kod: 1286 1287 1315 1381 1383 1480 1485 1560 1561 1580 1581 Frek: 1 1 1 1 3 8 1 1 1 2 3 Kod: 1583 1680 1780 1781 1880 1883 1980 2029 2080 2081 2082 Frek: 7 1 1 1 5 1 1 1 2 2 1 Kod: 2180 2181 2183 2280 2281 2282 2380 2462 2481 2482 2514 Frek: 2 2 1 2 1 1 1 1 3 3 1 Kod: 2560 2580 2581 2584 9999 Frek: 1 1 1 1 9745
VAR 216 HEMLÄN LÄSÅRET 1973/1974 Loc 360 width 2 MD=99 Läsåret 1973/1974: Hemlän 29 01. Stockholms län 7 03. Uppsala län 5 04. Södermanlands län 9 05. Östergötlands län 9 06. Jönköpings län 1 07. Kronobergs län 4 08. Kalmar län 4 09. Gotlands län 3 10. Blekinge län 16 11. Kristianstads län 29 12. Malmöhus län 5 13. Hallands län 9 14. Göteborgs och Bohus län 14 15. Älvsborgs län 1 16. Skaraborgs län 2 17. Värmlands län 6 18. Örebro län 1 19. Västmanlands län 6 20. Kopparbergs län 5 21. Gävleborgs län 4 22. Västernorrlands län 1 23. Jämtlands län 7 24. Västerbottens län 5 25. Norrbottens län 9745 99. Uppgift saknas
VAR 217 SKOLFORM LÄSÅRET 1973/74 Loc 362 width 5 MD=99999 Skolform läsåret 1973/1974 För ytterligare information se variabel 43 2 03000. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Språklig gren 1 03002. Fackskola, social linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga sociala linje): Samhällsvetenskaplig gren 3 04000. Gymnasium, humanistisk linje: Halvklassisk variant 3 04001. Gymnasium, humanistisk linje: Helklassisk variant 3 04002. Gymnasium, humanistisk linje: Social variant 4 04008. Gymnasium, humanistisk linje: Utan variant 10 04011. Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje: Social variant 2 04018. Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje: Utan variant 7 04029. Gymnasium, naturvetenskaplig linje 2 33730. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Ekonomisk-språklig gren 1 33732. Fackskola, ekonomisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga ekonomiska linje): Distributiv gren 1 34710. Gymnasium, ekonomisk linje: Kameral gren 6 34711. Gymnasium, ekonomisk linje: Distributiv gren 3 34712. Gymnasium, ekonomisk linje: Administrativ gren 3 34713. Gymnasium, ekonomisk linje: Ekonomiskt-språklig gren 1 34719. Gymnasium, ekonomisk linje: Ej grenuppdelad 1 34799. Ekonomisk utbildning, ej vidare specificerad 12 43700. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Maskinteknisk gren 3 43710. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Elteknisk gren 1 43720. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Teleteknisk gren 2 43730. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Husbyggnadsteknisk gren 1 43750. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Kemiteknisk gren 4 43799. Fackskola, teknisk linje (inkl gymnasieskolans 2-åriga tekniska linje): Gren ej specificerad 18 44709. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Maskinteknisk gren 26 44719. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Elteknisk gren 14 44729. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Byggteknisk gren 11 44749. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Kemiteknisk gren 2 44750. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Mätningsteknisk linje 6 44799. Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 års läroplan och Tekniskt gymnasium (inkl gymnasieskolans 3-(4)-åriga tekniska linje): Gren ej specificerad 1 63303. Gymnasieskolan, gren för psykiatrisk vård 1 63309. Ospecificerad utbildning för psykiatrisk vård 1 65299. Socialpedagogisk utbildning 26 93400. Yrkesskoleutbildning (inkl vissa av gymnasieskolans 2-åriga specialkurser) 9745 99999. Uppgift saknas
VAR 218 ÅRSKURS LÄSÅRET 1973/74 Loc 367 width 2 MD= 0 Årskurs läsåret 1973/1974 För ytterligare information se variabel 46 18 01. Årskurs 1 46 02. Årskurs 2 53 03. Årskurs 3 59 04. Årskurs 4 6 88. Årskurs 8 i åttaårig skolform 9745 00. Uppgift saknas
VAR 219 BETYGSFORM LÄSÅRET 73/74 Loc 369 width 1 MD=9 Betygsform läsåret 1973/1974 149 0. Sifferbetyg 8 1. Bokstavsbetyg 9770 9. Uppgift saknas
VAR 220 BETYG SVENSKA 73/74 Loc 370 width 1 MD=9 Betyg i svenska läsåret 1973/1974 För ytterligare information se variabel 68 0 0. Betyg C 1 1. Betyg BC eller 1 12 2. Betyg B eller 2 33 3. Betyg Ba eller 3 25 4. Betyg AB eller 4 9 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9847 9. Uppgift saknas
VAR 221 BETYG ENGELSKA 73/74 Loc 371 width 1 MD=9 Betyg i engelska läsåret 1973/1974 0 0. Betyg C 4 1. Betyg BC eller 1 13 2. Betyg B eller 2 25 3. Betyg Ba eller 3 20 4. Betyg AB eller 4 6 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9859 9. Uppgift saknas
VAR 222 BETYG TYSKA 73/74 Loc 372 width 1 MD=9 Betyg i tyska läsåret 1973/1974 0 0. Betyg C 2 1. Betyg BC eller 1 10 2. Betyg B eller 2 12 3. Betyg Ba eller 3 7 4. Betyg AB eller 4 1 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9895 9. Uppgift saknas
VAR 223 BETYG FRANSKA 73/74 Loc 373 width 1 MD=9 Betyg i franska läsåret 1973/1974 0 0. Betyg C 2 1. Betyg BC eller 1 4 2. Betyg B eller 2 3 3. Betyg Ba eller 3 5 4. Betyg AB eller 4 3 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9910 9. Uppgift saknas
VAR 224 BETYG MATEMATIK 73/74 Loc 374 width 1 MD=9 Betyg i matematik läsåret 1973/1974 0 0. Betyg C 5 1. Betyg BC eller 1 27 2. Betyg B eller 2 29 3. Betyg Ba eller 3 10 4. Betyg AB eller 4 7 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9849 9. Uppgift saknas
VAR 225 BETYG FYSIK 73/74 Loc 375 width 1 MD=9 Betyg i fysik läsåret 1973/1974 0 0. Betyg C 2 1. Betyg BC eller 1 12 2. Betyg B eller 2 20 3. Betyg Ba eller 3 6 4. Betyg AB eller 4 3 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9884 9. Uppgift saknas
VAR 226 BETYG LATIN 73/74 Loc 376 width 1 MD=9 Betyg i latin läsåret 1973/1974 0 0. Betyg C 0 1. Betyg BC eller 1 1 2. Betyg B eller 2 3 3. Betyg Ba eller 3 0 4. Betyg AB eller 4 2 5. Betyg a eller 5 0 6. Betyg A 9921 9. Uppgift saknas
VAR 227 SUMMA LÄROÄMNEN 73/74 Loc 377 width 2 MD=99 Betygssumma läroämnen läsåret 1973/1974 För ytterligare information se variabel 55 02. . . 74. 9766 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 4 5 7 9 10 12 13 14 15 Frek: 3 1 1 1 3 1 1 3 5 2 2 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 6 3 3 9 5 9 8 11 7 11 5 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 8 3 9 9 1 5 4 2 2 3 3 Kod: 38 39 40 42 43 48 69 74 99 Frek: 1 5 1 1 1 1 1 1 9766
VAR 228 ANTAL LÄROÄMNEN 73/74 Loc 379 width 2 MD=99 Antal läroämnen läsåret 1973/1974 01. . . 20. 9765 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 3 5 6 4 1 12 25 30 35 29 6 Kod: 12 13 14 20 99 Frek: 2 1 2 1 9765
VAR 229 SUMMA ÖVRIGA ÄMNEN 73/74 Loc 381 width 2 MD=99 Betygssumma övriga ämnen läsåret 1973/1974 För ytterligare information se variablerna 55 och 57 01. . . 19. 9829 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 Frek: 5 11 31 16 14 4 4 7 1 1 1 Kod: 14 15 19 99 Frek: 1 1 1 9829
VAR 230 ANTAL ÖVRIGA ÄMNEN 73/74 Loc 383 width 2 MD=99 Antal övriga ämnen läsåret 1973/1974 01. . . 04. 9829 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 99 Frek: 74 17 5 2 9829
VAR 231 AVBRUTNA STUDIER 73/74 Loc 385 width 1 MD=0 Avbrutna studier läsåret 1973/1974 För ytterligare information se variablerna 89 och 90 1 1. Eleven flyttad till närmast högre årskurs 11 4. Eleven har avbrutit studierna 7 5. Eleven har gjort tillfälligt studieavbrott 0 6. Eleven har avlidit 0 7. Övrigt 9908 0. Uppgift saknas