ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER
                SSD 0481

              Primärforskare
              Stefan Svallfors
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER samlades
  ursprungligen in av Stefan Svallfors, sociologiska
  institutionen, Umeå universitet. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Denna undersökning ingår som en del i "International Social
  Survey Program" (ISSP). 1994 års undersökning genomfördes i 22
  länder. Ansvariga för den svenska undersökningen är ett
  forskningsprojekt under ledning av Stefan Svallfors vid
  sociologiska institutionen, Umeå universitet. Fältarbetet har
  utförts av Statistiska centralbyrån.

  Det ursprungliga urvalet bestod av 2 000 individer
  representerande den svenska befolkningen i åldrarna 18-74 år.
  Bland dessa blev ett bruttobortfall på 12 individer som
  emigrerat, levde på institution eller hade okänd adress.
  Återstående 1 988 individer tillsändes en enkät i februari
  1994. Bland de som fortfarande inte svarat efter två
  påminnelser drogs ett subsample. 50% av dessa valdes ut för
  telefonintervju enligt SCB:s standard. Respondenterna i detta
  subsample skall ges vikten 2.12 vid alla beräkningar.

  Bruttourval:             2 000
  Emigrerat, bor på institution,
  okänd adress               12

  Nettourval:              1 988

  Svar: (viktade)            1 472 (74.0%)
  - post                1 093 (55.0%)
  - telefon                379 (19.1%)

  Svar: (oviktade)           1 272 (64.0%)
  - post                1 093 (55.0%)
  - telefon                179 (19.1%)

  Bortfall:                716 (36.0%)
  - vägrar                182 (9.2%)
  - ej anträffbar             534 (26.8%)

  OBS! FÖR ATT BEHÅLLA URVALETS REPRESENTATIVITET BÖR ALLA
  ANALYSER GÖRAS MED VIKTAT URVAL. VARIABEL 6 ÄR VIKTVARIABEL.

  
               PUBLIKATIONER

  Edlund, J., Sundström, E. & Svallfors, S. (1994): Attitudes
  Towards Family and Gender Roles - A Swedish Survey. Codebook
  for Machine-Readable Datafile. Umeå: Sociologiska
  institutionen.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 14  (2)BÅDA BIDRAR FÖRSÖRJN. 2 (3)LOC 28 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) 2 Håller Du med eller tar Du avstånd från följande
     påståenden? Kryssa för vart och ett av påståendena
     i den ruta som stämmer bäst med Din uppfattning!

     2a Både mannen och kvinnan bör bidra till hushållets
     försörjning.

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      411 1.  Instämmer starkt
      606 2.  Instämmer
      181 3.  Varken instämmer eller tar avstånd
      41 4.  Tar avstånd
       9 5.  Tar starkt avstånd
      15 8.  Vet ej

       9 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0481 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Intervjuform 6 Vikt 7 Förvärvsarbete ej hinder för bra relation till barn 8 Förskolebarn blir lidande om mamman yrkesarbetar 9 Familjelivet lidande om kvinnan arbetar heltid 10 Kvinnor önskar sig hem och barn 11 Hemarbete lika tillfredsställande som yrkesarbete 12 Arbete bästa sättet för en kvinna att bli självständig 13 Kvinnor måste bidra till familjens försörjning 14 Båda bör bidra till hushållets försörjning 15 Kvinnans uppgift ta hand om hem och familj 16 Inte bra om mannen stannar hemma med barnen 17 Familjelivet lidande av att män är för upptagna av arbetet 18 Kvinnors förvärvsarbete: Gift utan barn 19 Kvinnors förvärvsarbete: Förskolebarn i familjen 20 Kvinnors förvärvsarbete: Skolbarn 21 Kvinnors förvärvsarbete: Barnen flyttat hemifrån 22 Gifta lyckligare än ogifta 23 Äktenskap ger ekonomisk trygghet 24 Skaffa barn främsta anledningen till giftermål 25 Dåligt äktenskap bättre än inget alls 26 Människor som vill ha barn bör gifta sig 27 Ensamstående förälder lika bra som två sammanboende 28 Inget fel att bo ihop utan att vara gifta 29 Bra bo ihop innan man gifter sig 30 Skilsmässa bästa lösningen om äktenskapsproblem inte kan lösas 31 Idealiska antalet barn i en familj 32 Se barn växa upp är livets största glädjeämne 33 Barn inskränker för mycket på friheten 34 Livet innehållslöst utan barn 35 Föräldrar bör hålla ihop även om de inte är överens 36 Gifta par utan barn bör hålla ihop även om de inte är överens 37 Viktig förbereda barn för livet 38 Respondentens mor arbetade utanför hemmet 39 Respondentens mor lever 40 Respondenten träffar sin mor 41 Genomgått skilsmässa 42 Partner genomgått skilsmässa 43 Sambo innan giftermål 44 Bott ihop med partner man ej gift sig med 45 Betald föräldraledighet för yrkesarbetande kvinnor 46 Ekonomiskt stöd till barnomsorg då båda förvärvsarbetar 47 Rätt till abort 48 Sexuellt umgänge före äktenskapet 49 Sexuellt umgänge i yngre tonåren 50 Sexuellt umgänge utanför äktenskapet 51 Sexuellt umgänge mellan två av samma kön 52 Sexuella trakasserier på arbetsplatsen 53 Uppdelning av den samlade hushållsinkomsten 54 Arbetsfördelning: Tvättar kläder 55 Arbetsfördelning: Mindre reparationer i bostaden 56 Arbetsfördelning: Tar hand om sjuka familjemedlemmar 57 Arbetsfördelning: Handlar mat 58 Arbetsfördelning: Bestämmer middagsmat 59 Tjänar mest i familjen 60 Yrkesarbetat efter giftermål men före barn 61 Yrkesarbetat med förskolebarn 62 Yrkesarbetat med skolbarn 63 Yrkesarbetat efter barnen flyttat hemifrån 64 Make yrkesarbetat efter giftermål men före barn 65 Make yrkesarbetat med förskolebarn 66 Make yrkesarbetat med skolbarn 67 Make yrkesarbetat efter barnen flyttat hemifrån 68 Yrkesgrupp 69 Veckoarbetstid 70 Yrke 71 Socio-ekonomisk indelning 72 Företagare eller anställd 73 Arbetsledare 74 Privat eller offentlig tjänst 75 Facklig organisation 76 Utbildning 77 Utbildningens längd 78 Månadsinkomst 79 Civilstånd 80 Makes yrkesgrupp 81 Makes yrke 82 Make: socio-ekonomisk indelning 83 Make företagare eller anställd 84 Hushållets månadsinkomst 85 Ålder hushållsmedlem 1 86 Kön hushållsmedlem 1 87 Ålder hushållsmedlem 2 88 Kön hushållsmedlem 2 89 Ålder hushållsmedlem 3 90 Kön hushållsmedlem 3 91 Ålder hushållsmedlem 4 92 Kön hushållsmedlem 4 93 Ålder hushållsmedlem 5 94 Kön hushållsmedlem 5 95 Ålder hushållsmedlem 6 96 Kön hushållsmedlem 6 97 Ålder hushållsmedlem 7 98 Kön hushållsmedlem 7 99 Ålder hushållsmedlem 8 100 Kön hushållsmedlem 8 101 Föräldrar svenska medborgare 102 Bästa politiska parti 103 Subjektiv samhällsklass 104 Tillhör kyrka eller religiös församling 105 Religion 106 Deltagande i gudstjänster eller andra religiösa möten 107 Kön 108 Ålder 109 Civilstånd 110 Hushållets storlek 111 Medborgarskap 112 Född i Sverige 113 Riksområde 114 Huvudregion 115 Årsinkomst före skatt 116 Utbildning II 117 Anställd eller egen företagare I 118 Anställd eller egen företagare II

VAR 1 SSD STUDY NR 0481              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0481


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 April 1995
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 INTERVJUFORM Loc 16 width 1 Intervjuform 1093 1. Brevenkät 179 2. Telefonintervju
VAR 6 VIKT Loc 17 width 4 Vikt. Ett subsample drogs bland de som inte besvarade enkäten efter två påminnelser. 50% av dessa valdes ut för telefonintervju enligt SCB:s standard. Respondenterna i detta subsample skall ges vikten 2.12 vid alla beräkningar. 1093 100. Brevenkät 179 212. Telefonintervju
VAR 7 FÖRVÄRVSARB. NÄRA REL 1 Loc 21 width 1 MD=9 1 Håller Du med eller tar Du avstånd från följande påståenden? Kryssa för vart och ett av påståendena i den ruta som stämmer bäst med Din uppfattning! 1a En mamma som arbetar utanför hemmet kan ha ett lika nära och bra förhållande till sina barn som en mamma som är hemma. 282 1. Instämmer starkt 549 2. Instämmer 167 3. Varken instämmer eller tar avstånd 193 4. Tar avstånd 43 5. Tar starkt avstånd 26 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 8 FÖRSKOLEBARN DRABBAS 1 Loc 22 width 1 MD=9 1b Ett barn som ännu inte börjat skolan blir troligen lidande om mamman yrkesarbetar. <Se F.1 för fullständig frågetext> 79 1. Instämmer starkt 267 2. Instämmer 280 3. Varken instämmer eller tar avstånd 404 4. Tar avstånd 182 5. Tar starkt avstånd 53 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 9 FAMILJELIVET LIDANDE 1 Loc 23 width 1 MD=9 1c På det hela taget så blir familjelivet lidande om kvinnan arbetar heltid. <Se F.1 för fullständig frågetext> 82 1. Instämmer starkt 291 2. Instämmer 265 3. Varken instämmer eller tar avstånd 359 4. Tar avstånd 218 5. Tar starkt avstånd 44 8. Vet ej 13 9. Uppgift saknas
VAR 10 ÖNSKAR BARN OCH HEM 1 Loc 24 width 1 MD=9 1d Ett arbete är i och för sig viktigt, men vad de flesta kvinnor önskar sig är hem och barn. <Se F.1 för fullständig frågetext> 76 1. Instämmer starkt 314 2. Instämmer 323 3. Varken instämmer eller tar avstånd 256 4. Tar avstånd 162 5. Tar starkt avstånd 119 8. Vet ej 22 9. Uppgift saknas
VAR 11 HEMARBETE TILLFREDS 1 Loc 25 width 1 MD=9 1e Att vara hemarbetande kvinna är precis lika tillfredsställande som att yrkesarbeta. <Se F.1 för fullständig frågetext> 85 1. Instämmer starkt 249 2. Instämmer 399 3. Varken instämmer eller tar avstånd 303 4. Tar avstånd 87 5. Tar starkt avstånd 136 8. Vet ej 13 9. Uppgift saknas
VAR 12 SJÄLVSTÄNDIG GENOM ARB 1 Loc 26 width 1 MD=9 1f Att ha ett arbete är det bästa sättet för en kvinna att bli självständig. <Se F.1 för fullständig frågetext> 218 1. Instämmer starkt 538 2. Instämmer 261 3. Varken instämmer eller tar avstånd 135 4. Tar avstånd 42 5. Tar starkt avstånd 66 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 13 BIDRAG TILL FÖRSÖRJN. 1 Loc 27 width 1 MD=9 1g Nuförtiden måste de flesta kvinnor yrkesarbeta för att bidra till familjens försörjning. <Se F.1 för fullständig frågetext> 492 1. Instämmer starkt 655 2. Instämmer 63 3. Varken instämmer eller tar avstånd 25 4. Tar avstånd 7 5. Tar starkt avstånd 22 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 14 BÅDA BIDRAR FÖRSÖRJN. 2 Loc 28 width 1 MD=9 2 Håller Du med eller tar Du avstånd från följande påståenden? Kryssa för vart och ett av påståendena i den ruta som stämmer bäst med Din uppfattning! 2a Både mannen och kvinnan bör bidra till hushållets försörjning. 411 1. Instämmer starkt 606 2. Instämmer 181 3. Varken instämmer eller tar avstånd 41 4. Tar avstånd 9 5. Tar starkt avstånd 15 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 15 HEM O FAM KVINNOARBETE 2 Loc 29 width 1 MD=9 2b Mannens uppgift är att tjäna pengar, kvinnans uppgift är att ta hand om hemmet och familjen. <Se F.2 för fullständig frågetext> 31 1. Instämmer starkt 111 2. Instämmer 236 3. Varken instämmer eller tar avstånd 427 4. Tar avstånd 439 5. Tar starkt avstånd 18 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 16 MANNEN HEMMA EJ BRA 2 Loc 30 width 1 MD=9 2c Det är inte bra om mannen stannar hemma och tar hand om barnen medan kvinnan går ut och yrkesarbetar. <Se F.2 för fullständig frågetext> 51 1. Instämmer starkt 136 2. Instämmer 298 3. Varken instämmer eller tar avstånd 418 4. Tar avstånd 303 5. Tar starkt avstånd 57 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 17 MÄN FÖR UPPTAGNA ARB. 2 Loc 31 width 1 MD=9 2d Familjelivet blir ofta lidande eftersom män är alltför upptagna av sitt arbete. <Se F.2 för fullständig frågetext> 85 1. Instämmer starkt 448 2. Instämmer 364 3. Varken instämmer eller tar avstånd 240 4. Tar avstånd 52 5. Tar starkt avstånd 72 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 18 KV. ARB: GIFT U. BARN 3 Loc 32 width 1 MD=9 3 Tycker Du att kvinnor under dessa förhållanden borde arbeta heltid, deltid eller inte alls? 3a Sedan de gift sig och innan de har några barn? 1123 1. Arbeta heltid 75 3. Arbeta deltid 3 5. Inte arbeta alls 58 8. Vet ej 13 9. Uppgift saknas
VAR 19 KV. ARB: FÖRSKOLEBARN 3 Loc 33 width 1 MD=9 3b När det finns barn i familjen som ännu inte börjat skolan? <Se F.3 för fullständig frågetext> 100 1. Arbeta heltid 724 3. Arbeta deltid 345 5. Inte arbeta alls 83 8. Vet ej 20 9. Uppgift saknas
VAR 20 KV. ARB: SKOLBARN 3 Loc 34 width 1 MD=9 3c När yngsta barnet börjat skolan? <Se F.3 för fullständig frågetext> 295 1. Arbeta heltid 833 3. Arbeta deltid 39 5. Inte arbeta alls 80 8. Vet ej 25 9. Uppgift saknas
VAR 21 KV. ARB: BARN FLYTTAT 3 Loc 35 width 1 MD=9 3d När barnen flyttat hemifrån? <Se F.3 för fullständig frågetext> 1045 1. Arbeta heltid 131 3. Arbeta deltid 4 5. Inte arbeta alls 74 8. Vet ej 18 9. Uppgift saknas
VAR 22 GIFTA LYCKLIGARE 4 Loc 36 width 1 MD=9 4 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Kryssa för varje rad i den ruta som stämmer bäst med Din uppfattning! 4a Gifta människor är i allmänhet lyckligare än ogifta. 53 1. Instämmer starkt 156 2. Instämmer 431 3. Varken instämmer eller tar avstånd 260 4. Tar avstånd 208 5. Tar starkt avstånd 155 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 23 EKONOMISK TRYGGHET 4 Loc 37 width 1 MD=9 4b Den största fördelen med äktenskap är att det ger ekonomisk trygghet. <Se F.4 för fullständig frågetext> 60 1. Instämmer starkt 210 2. Instämmer 338 3. Varken instämmer eller tar avstånd 360 4. Tar avstånd 215 5. Tar starkt avstånd 79 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 24 BARN ANLEDN GIFTA SIG 4 Loc 38 width 1 MD=9 4c I dessa dagar är den främsta anledningen till giftermål att skaffa barn. <Se F.4 för fullständig frågetext> 17 1. Instämmer starkt 132 2. Instämmer 291 3. Varken instämmer eller tar avstånd 445 4. Tar avstånd 246 5. Tar starkt avstånd 131 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 25 DÅLIGT ÄKTENS. BÄTTRE 4 Loc 39 width 1 MD=9 4d Ett dåligt äktenskap är bättre än inget äktenskap alls. <Se F.4 för fullständig frågetext> 26 1. Instämmer starkt 24 2. Instämmer 61 3. Varken instämmer eller tar avstånd 344 4. Tar avstånd 774 5. Tar starkt avstånd 35 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 26 GIFTA OM VILL HA BARN 4 Loc 40 width 1 MD=9 4e Människor som vill ha barn bör gifta sig <Se F.4 för fullständig frågetext> 159 1. Instämmer starkt 356 2. Instämmer 276 3. Varken instämmer eller tar avstånd 256 4. Tar avstånd 186 5. Tar starkt avstånd 32 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 27 ENSAMSTÅENDE FÖRÄLDER 4 Loc 41 width 1 MD=9 4f En ensamstående förälder kan ta hand om ett barn lika bra som två föräldrar som lever tillsammans. <Se F.4 för fullständig frågetext> 107 1. Instämmer starkt 313 2. Instämmer 271 3. Varken instämmer eller tar avstånd 389 4. Tar avstånd 136 5. Tar starkt avstånd 47 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 28 SAMBO UTAN VARA GIFT 4 Loc 42 width 1 MD=9 4g Det är inget fel om ett par bor ihop utan att ha tänkt gifta sig med varandra. <Se F.4 för fullständig frågetext> 448 1. Instämmer starkt 586 2. Instämmer 128 3. Varken instämmer eller tar avstånd 50 4. Tar avstånd 38 5. Tar starkt avstånd 14 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 29 BRA BO IHOP FÖRST 4 Loc 43 width 1 MD=9 4h För ett par som tänkt gifta sig är det en bra ide att först bo ihop. <Se F.4 för fullständig frågetext> 513 1. Instämmer starkt 572 2. Instämmer 111 3. Varken instämmer eller tar avstånd 27 4. Tar avstånd 22 5. Tar starkt avstånd 21 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 30 SKILSMÄSSA BÄST 4 Loc 44 width 1 MD=9 4i Skilsmässa är oftast den bästa lösningen när ett par inte kan lösa sina äktenskapsproblem. <Se F.4 för fullständig frågetext> 211 1. Instämmer starkt 462 2. Instämmer 295 3. Varken instämmer eller tar avstånd 144 4. Tar avstånd 54 5. Tar starkt avstånd 97 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 31 IDEALISKA ANTALET BARN 5 Loc 45 width 2 MD=99 5 På det hela taget, vad tycker Du är det idealiska antalet barn i en familj? 8 01. Ett barn 741 02. Två barn 329 03. Tre barn 65 04. Fyra barn 9 05. Fem barn 3 06. Sex barn 2 07. Sju barn 1 08. Åtta barn 1 09. Nio barn 113 99. Uppgift saknas
VAR 32 SE BARN VÄXA UPP 6 Loc 47 width 1 MD=9 6 Håller Du med eller tar Du avstånd från följande påståenden? Kryssa för vart och ett av påståendena i den ruta som stämmer bäst med Din uppfattning! 6a Att se sina barn växa upp är livets största glädjeämne. 615 1. Instämmer starkt 472 2. Instämmer 86 3. Varken instämmer eller tar avstånd 14 4. Tar avstånd 3 5. Tar starkt avstånd 75 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 33 BARN INSKRÄNKER FRIHET 6 Loc 48 width 1 MD=9 6b Att ha barn inskränker föräldrarnas frihet alltför mycket. <Se F.6 för fullständig frågetext> 7 1. Instämmer starkt 55 2. Instämmer 252 3. Varken instämmer eller tar avstånd 575 4. Tar avstånd 323 5. Tar starkt avstånd 46 8. Vet ej 14 9. Uppgift saknas
VAR 34 INNEH.LÖST UTAN BARN 6 Loc 49 width 1 MD=9 6c Människor som inte haft barn lever ett innehållslöst liv. <Se F.6 för fullständig frågetext> 66 1. Instämmer starkt 140 2. Instämmer 336 3. Varken instämmer eller tar avstånd 342 4. Tar avstånd 230 5. Tar starkt avstånd 148 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 35 FÖRÄLDRAR HÅLLA IHOP 6 Loc 50 width 1 MD=9 6d När det finns barn i familjen bör ändå ett gift par hålla ihop, även om de inte kommer överens. <Se F.6 för fullständig frågetext> 37 1. Instämmer starkt 212 2. Instämmer 355 3. Varken instämmer eller tar avstånd 407 4. Tar avstånd 197 5. Tar starkt avstånd 50 8. Vet ej 14 9. Uppgift saknas
VAR 36 GIFT PAR HÅLLA IHOP 6 Loc 51 width 1 MD=9 6e När det inte finns barn i familjen bör ändå ett gift par hålla ihop, även om de inte kommer överens. <Se F.6 för fullständig frågetext> 17 1. Instämmer starkt 30 2. Instämmer 167 3. Varken instämmer eller tar avstånd 482 4. Tar avstånd 512 5. Tar starkt avstånd 52 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 37 VIKTIG FÖRBEREDA BARN 7 Loc 52 width 1 MD=9 7 Vilket av följande anser Du vara mer viktigt när det gäller att förbereda barn för livet? Kryssa bara i en ruta. 89 1. Att vara lydig 1092 2. Att tänka självständigt 76 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 38 MOR YRKESARBETADE 8 Loc 53 width 1 MD=9 8 Arbetade Din mamma utanför hemmet i minst ett år under Din barndom (dvs innan Du fyllde 14 år)? 613 1. Ja 635 5. Nej 19 7. Växte inte upp med min mamma 5 9. Uppgift saknas
VAR 39 MAMMA LEVER 9 Loc 54 width 1 MD=9 9a Lever Din mamma fortfarande? 829 1. Ja 442 5. Nej 1 9. Uppgift saknas
VAR 40 TRÄFFAR MAMMA 9 Loc 55 width 1 MD=0 9b Hur ofta träffar Du Din mamma? Räkna inte med samtal på telefon. 76 1. Vi bor i samma hushåll 38 2. Dagligen 104 3. Flera gånger i veckan 177 4. Minst en gång i veckan 197 5. Minst en gång i månaden 186 6. Några gånger om året 46 7. Mindre ofta 448 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 41 GENOMGÅTT SKILSMÄSSA 10 Loc 56 width 1 MD=9 10 Har Du någon gång genomgått skilsmässa? 206 1. Ja 754 5. Nej 306 7. Har aldrig gift mig 6 9. Uppgift saknas
VAR 42 PARTNER SKILSMÄSSA 11 Loc 57 width 1 MD=0 11 (GIFT ELLER SAMMANBOENDE) Har Din nuvarande partner någon gång genomgått skilsmässa? 139 1. Ja 687 5. Nej 133 7. Har aldrig gift sig 313 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 43 SAMBO INNAN GIFTERMÅL 12 Loc 58 width 1 MD=0 12 (GIFT) Bodde Du ihop med Din partner innan ni gifte er? 400 1. Ja 350 5. Nej 522 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 44 SAMBO NÅGON GÅNG 13 Loc 59 width 1 MD=9 13 Har Du någon gång bott ihop med en partner Du sedan inte gift Dig med? 203 1. Ja, med en tidigare partner 116 2. Ja, med min nuvarande partner 81 3. Ja, både med en tidigare partner och med min nuvarande partner 834 5. Nej, aldrig 38 9. Uppgift saknas
VAR 45 BETALD FÖRÄLDRALED. 14 Loc 60 width 1 MD=9 14 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Kryssa för vart och ett av påståendena i den ruta som stämmer bäst med Din uppfattning. 14a Kvinnor som yrkesarbetar bör få betald föräldraledighet när de får barn. 646 1. Instämmer starkt 462 2. Instämmer 87 3. Varken instämmer eller tar avstånd 21 4. Tar avstånd 10 5. Tar starkt avstånd 32 8. Vet ej 14 9. Uppgift saknas
VAR 46 EKON. STÖD BARNOMSORG 14 Loc 61 width 1 MD=9 14b Familjer bör få ekonomiskt stöd till barnomsorg när båda föräldrarna förvärvsarbetar. <Se F.14 för fullständig frågetext> 220 1. Instämmer starkt 357 2. Instämmer 315 3. Varken instämmer eller tar avstånd 241 4. Tar avstånd 61 5. Tar starkt avstånd 60 8. Vet ej 18 9. Uppgift saknas
VAR 47 RÄTT TILL ABORT 14 Loc 62 width 1 MD=9 14c En gravid kvinna bör, oavsett skäl, ha laglig rätt till abort om hon väljer att inte föda barnet. <Se F.14 för fullständig frågetext> 462 1. Instämmer starkt 470 2. Instämmer 143 3. Varken instämmer eller tar avstånd 64 4. Tar avstånd 58 5. Tar starkt avstånd 63 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 48 SEX INNAN ÄKTENSKAP 15 Loc 63 width 1 MD=9 15 Tycker Du att det är fel eller inte om en man och en kvinna har sexuellt umgänge före äktenskapet? 50 1. Alltid fel 19 2. Nästan alltid fel 59 3. Fel bara ibland 1086 4. Inte alls fel 57 8. Vet inte 1 9. Uppgift saknas
VAR 49 SEX I YNGRE TONÅREN 16 Loc 64 width 1 MD=9 16 Om de är i yngre tonåren - exempelvis under 16 år - är det i det fallet ... 361 1. Alltid fel 314 2. Nästan alltid fel 249 3. Fel bara ibland 193 4. Inte alls fel 128 8. Vet inte 27 9. Uppgift saknas
VAR 50 SEX UTANFÖR ÄKTENSKAP 17 Loc 65 width 1 MD=9 17 Om en gift person har sexuellt umgänge med någon annan än sin make eller maka är det ... 834 1. Alltid fel 314 2. Nästan alltid fel 63 3. Fel bara ibland 14 4. Inte alls fel 41 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 51 SEX MED SAMMA KÖN 18 Loc 66 width 1 MD=9 18 Om två vuxna av samma kön har sexuellt umgänge, är det ... 562 1. Alltid fel 62 2. Nästan alltid fel 56 3. Fel bara ibland 326 4. Inte alls fel 259 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 52 SEXUELLA TRAKASSERIER 19 Loc 67 width 1 MD=9 19 Ibland händer det att människor på arbetsplatser utsätts för oönskade sexuella inviter, närmanden eller sexuella anspelningar av sina arbetskamrater eller överordnade. Har det någonsin hänt Dig? 177 1. Ja 1068 5. Nej 20 7. Har aldrig arbetat 7 9. Uppgift saknas
VAR 53 UPPDELN. HUSHÅLLSINK. 20 Loc 68 width 1 MD=0 20 (GIFT/SAMMANBOENDE) Hur delar Du och Din partner upp Er samlade hushållsinkomst? Välj det alternativ som kommer närmast. 16 1. Jag tar hand om alla pengarna och ger min partner hans/hennes del 15 2. Min partner tar hand om alla pengar och ger mig min del 566 3. Vi har gemensam kassa där var och en tar vad hon/han behöver 212 4. Vi har en gemensam kassa för en del av pengarna och behåller resten för oss själva 96 5. Var och en behåller sina pengar för sig själv 367 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 54 TVÄTTAR KLÄDER 21 Loc 69 width 1 MD=0 21 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vem gör följande saker i Ditt hushåll? 21a Tvättar kläder 381 1. Alltid kvinnan 343 2. Vanligtvis kvinnan 146 3. Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans 18 4. Vanligtvis mannen 11 5. Alltid mannen 2 7. Det görs av någon annan 1 8. Vet ej 370 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 55 MINDRE REPARATIONER 21 Loc 70 width 1 MD=0 21b Gör mindre reparationer i bostaden <Se F.21 för fullständig frågetext> 4 1. Alltid kvinnan 15 2. Vanligtvis kvinnan 120 3. Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans 377 4. Vanligtvis mannen 357 5. Alltid mannen 24 7. Det görs av någon annan 3 8. Vet ej 372 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 56 TAR HAND OM SJUKA 21 Loc 71 width 1 MD=0 21c Tar hand om sjuka familjemedlemmar <Se F.21 för fullständig frågetext> 101 1. Alltid kvinnan 249 2. Vanligtvis kvinnan 470 3. Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans 13 4. Vanligtvis mannen 4 5. Alltid mannen 9 7. Det görs av någon annan 37 8. Vet ej 389 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 57 HANDLAR MAT 21 Loc 72 width 1 MD=0 21d Handlar mat <Se F.21 för fullständig frågetext> 103 1. Alltid kvinnan 273 2. Vanligtvis kvinnan 448 3. Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans 59 4. Vanligtvis mannen 17 5. Alltid mannen 1 7. Det görs av någon annan 1 8. Vet ej 370 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 58 BESTÄMMER MIDDAGSMAT 21 Loc 73 width 1 MD=0 21e Bestämmer vad ni ska äta till middag <Se F.21 för fullständig frågetext> 141 1. Alltid kvinnan 366 2. Vanligtvis kvinnan 372 3. Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans 20 4. Vanligtvis mannen 1 5. Alltid mannen 0 7. Det görs av någon annan 2 8. Vet ej 370 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 59 TJÄNAR MEST I FAM. 22 Loc 74 width 1 MD=0 22 (GIFT/SAMMANBOENDE OCH BÅDA YRKESARBETAR) Vem av er tjänar mer? 368 1. Mannen tjänar mycket mer 263 2. Mannen tjänar något mer 103 3. Vi tjänar ungefär lika mycket 57 4. Kvinnan tjänar något mer 19 5. Kvinnan tjänar mycket mer 462 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 60 YRKARB: INNAN BARN 23 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 23aa (HAR ELLER HAR HAFT BARN) Yrkesarbetade Du heltid, deltid eller inte alls efter det att Du gifte Dig och innan Du hade barn? 705 1. Arbetade heltid 54 3. Arbetade deltid 57 5. Arbetade inte alls 65 0. Frågan ej tillämplig 391 9. Uppgift saknas
VAR 61 YRKARB: FÖRSKOLEBARN 23 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 23ab (HAR ELLER HAR HAFT BARN) Yrkesarbetade Du heltid, deltid eller inte alls när Du hade barn som ännu inte börjat skolan? 425 1. Arbetade heltid 228 3. Arbetade deltid 166 5. Arbetade inte alls 46 0. Frågan ej tillämplig 407 9. Uppgift saknas
VAR 62 YRKARB: SKOLBARN 23 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 23ac (HAR ELLER HAR HAFT BARN) Yrkesarbetade Du heltid, deltid eller inte alls efter att yngsta barnet börjat skolan? 381 1. Arbetade heltid 234 3. Arbetade deltid 46 5. Arbetade inte alls 187 0. Frågan ej tillämplig 424 9. Uppgift saknas
VAR 63 YRKARB: BARN FLYTTAT 23 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 23ad (HAR ELLER HAR HAFT BARN) Yrkesarbetade Du heltid, deltid eller inte alls när barnen flyttat hemifrån? 347 1. Arbetade heltid 94 3. Arbetade deltid 19 5. Arbetade inte alls 367 0. Frågan ej tillämplig 445 9. Uppgift saknas
VAR 64 MA YRKARB: INNAN BARN 23 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 23ba (HAR ELLER HAR HAFT BARN) Din partner vid den här tiden, yrkesarbetade hon/han heltid, deltid eller inte alls efter det att ni gift er och innan ni hade barn? 695 1. Arbetade heltid 49 3. Arbetade deltid 60 5. Arbetade inte alls 75 0. Frågan ej tillämplig 393 9. Uppgift saknas
VAR 65 MA YRKARB: FÖRSKOLEB. 23 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 23bb (HAR ELLER HAR HAFT BARN) Din partner vid den här tiden, yrkesarbetade hon/han heltid, deltid eller inte alls när ni hade barn som ännu inte börjat skolan? 503 1. Arbetade heltid 180 3. Arbetade deltid 123 5. Arbetade inte alls 59 0. Frågan ej tillämplig 407 9. Uppgift saknas
VAR 66 MA YRKARB: SKOLBARN 23 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 23bc (HAR ELLER HAR HAFT BARN) Din partner vid den här tiden, yrkesarbetade hon/han heltid, deltid eller inte alls efter att yngsta barnet börjat skolan? 424 1. Arbetade heltid 159 3. Arbetade deltid 49 5. Arbetade inte alls 210 0. Frågan ej tillämplig 430 9. Uppgift saknas
VAR 67 MA YRKARB: BARN FLYTT 23 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 23bd (HAR ELLER HAR HAFT BARN) Din partner vid den här tiden, yrkesarbetade hon/han heltid, deltid eller inte alls när barnen flyttat hemifrån? 341 1. Arbetade heltid 74 3. Arbetade deltid 17 5. Arbetade inte alls 389 0. Frågan ej tillämplig 451 9. Uppgift saknas
VAR 68 YRKESGRUPP 24 Loc 83 width 2 MD=99 24 Vilken av följande grupper tillhör Du? 559 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka i genomsnitt) 197 02. Arbetar deltid 15-35 timmar per vecka i genomsnitt 6 03. Arbetar mindre än 15 timmar per vecka 4 04. Medhjälpande familjemedlem 80 05. Arbetslös 26 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 110 07. Studerande 174 08. Ålderspensionär 13 09. Hemarbetande 46 10. Förtidspensionär 50 11. Annat 7 99. Uppgift saknas
VAR 69 VECKOARBETSTID 25 Loc 85 width 2 MD=99 25 Vilken är Din normala veckoarbetstid? 00. 0 timmar . . 84. 84 timmar 3 99. Uppgift saknas Valid-n=1269 Min=0 Max=84 Mean=26.8 St.Dev=18.6
VAR 70 YRKE 26 Loc 87 width 3 MD=999 26a Vilket yrke har Du? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke Du hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 9 001. Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads- och anläggningstekniskt arbete 7 002. Ingenjörer och tekniker med elkrafttekniskt arbete 8 003. Ingenjörer och tekniker med elektroniskt och teletekniskt arbete 9 004. Ingenjörer och tekniker med mekaniskttekniskt arbete 8 005. Ingenjörer och tekniker med kemiskttekniskt arbete 1 007. Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 2 008. Mätningsingenjörer, kart- och mätningstekniker m.fl 20 009. Övriga med tekniskt arbete 4 012. Laboranter, laboratoriebiträden (ej sjukvårdslab) 1 013. Laboratorieassistenter (sjukvårdslab) 4 016. Kemister, fysiker, laboratorieingenjörer (kem eller fysikal lab) 1 021. Biologer 2 022. Jordbruksrådgivare m fl 3 030. Skolledare, utbildningsledare 6 031. Universitets- och högskollärare 11 032. Lärare i teoretiska ämnen 17 033. Klasslärare 6 034. Lärare i estetiskt-praktiska ämnen 5 035. Lärare i yrkesinriktade ämnen 17 036. Förskollärare, fritidspedagoger m fl 8 039. Övriga med pedagogiskt arbete 3 041. Präster och pastorer 1 049. Övriga med religiöst arbete 3 051. Domstolsjurister 1 052. Åklagare, polischefer, kronofogdar m fl 3 054. Juridiska ombudsmän 6 061. Journalister, författare m fl 3 062. Informationsmän 3 069. Övriga med litterärt och journalistiskt arbete 3 071. Bildkonstnärer m fl 1 073. Formgivare m fl 2 075. Scenkonstnärer m fl 1 076. Musiker 5 091. Bibliotekarier m fl 2 092. Arkivarier, museitjänstemän 5 101. Läkare 1 102. Sjukvårdsföreståndare m fl 17 103. Sjuksköterskor 2 104. Barnmorskor 6 105. Medicinsk-tekniska assistenter 10 106. Skötare inom psykiatrisk vård 42 107. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden 2 109. Övriga med hälso- och sjukvårdsarbete 1 111. Sjukgymnaster m fl 3 112. Arbetsterapeuter m fl 4 121. Tandläkare 2 122. Tandhygienister m fl 4 123. Tandsköterskor 1 131. Farmaceuter 1 139. Övriga med apoteksarbete 6 151. Socialsekreterare, kuratorer m fl 4 152. Föreståndare, ledare m fl (barn-, ungdoms-, äldre- och handikappomsorg) 41 153. Barnskötare m fl 36 154. Vårdbiträden, hemvårdare m fl 7 155. Föreståndare, vårdare m fl (för psykiskt utvecklingsstörda) 1 161. Yrkesinspektörer, hälsovårdsinspektörer 1 191. Psykologer 2 192. Kostexperter 3 201. Samhällsadministratörer (statlig förvaltning) 5 203. Samhällsadministratörer (primärkommunal förvaltning) 4 209. Övriga med samhällsadministrativt arbete 6 211. Företagsadministratörer 6 212. Organisationsadministratörer 4 221. Personaltjänstemän 1 222. Arbetsförmedlingstjänstemän m fl 2 231. Revisorer 32 232. Ekonomiledare, redovisningsmän 20 241. Kontorssekreterare, stenografer 3 242. Maskinskrivare m fl 40 249. Övriga med sekreterar- och maskinskrivningsarbete 16 251. Systemerare, programmerare m fl 3 252. Datamaskinoperatörer m fl 3 259. Övriga med ADB-arbete mm 7 261. Ekonomer 12 292. Banktjänstemän 2 293. Försäkringstjänstemän 2 294. Försäkringskassetjänstemän 3 295. Turist- och resebyråtjänstemän 5 296. Speditörer, transportplanerare m fl 4 297. Egendomsförvaltare 2 299. Övriga med övrigt administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete 2 312. Egendoms- och värdepappersmäklare 1 313. Representanter och förmedlare (tjänster) 3 321. Inköpare m fl 19 331. Parti- och detaljhandlare m fl 24 332. Säljare (partihandel) 56 333. Försäljare (detaljhandel) 5 339. Övriga inom varuförsäljning 17 400. Lantbrukare, skogsbrukare m fl 1 403. Trädgårdsbefäl 2 404. Skogsbefäl 2 412. Husdjursskötare 6 413. Trädgårdsarbetare 1 419. Övriga inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 5 441. Skogsarbetare 1 501. Gruvbrytare, bergsprängare m fl 1 612. Maskinpersonal 2 631. Lok- och motorvagnsförare 5 640. Buss- och personbilsförare 19 641. Last- och paketbilsförare 1 651. Flygtrafikassistenter 6 652. Järnvägspersonal i konduktörs- och stationstjänst 6 671. Postmästare, postkassörer m fl 3 674. Kontorstelefonister m fl 10 681. Postiljoner 8 682. Expeditionsvakter m fl 1 705. Textilmaskinställare 1 709. Övriga med textilarbete 3 714. Tapetserare 6 716. Sömmerskor, sömmare 2 719. Övriga med sömnadsarbete mm 2 721. Skomakare 1 722. Skoarbetare 3 731. Hytt- och metallugnsarbetare 1 733. Valsare 1 735. Tråddragare, rördragare m fl 2 736. Smeder 2 737. Gjuteriarbetare 1 739. Övriga med stål-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 1 741. Finmekaniker 1 742. Urmakare m fl 10 751. Verkstadsmekaniker 13 752. Maskinmontörer, hopsättare m fl 8 753. Maskin- och motorreparatörer m fl 1 754. Tunnplåtslagare 8 755. Rörarbetare 10 756. Svetsare, gasskärare m fl 2 757. Grovplåtslagare, stålkonstruktionsmontörer 9 759. Övriga med verkstads- och byggnadsmetallarbete 14 761. Elmontörer 4 764. Telereparatörer och elektronikreparatörer, -montörer 4 765. Linjemontörer 1 766. Inspelningstekniker m fl 7 772. Träförädlingsarbetare 1 775. Båtbyggare, karosserisnickare m fl 1 776. Möbelsnickare m fl 6 777. Verkstadssnickare 1 779. Övriga med trävaruarbete 8 781. Byggnadsmålare 1 782. Golvbeläggningsarbetare 4 783. Lackerare 7 791. Murare m fl 5 793. Betongarbetare m fl 11 794. Byggnadsträarbetare 1 795. Isoleringsmontörer 1 796. Glasmästeriarbetare 8 799. Övriga med bygg- och anläggningsarbete 4 803. Tryckare 2 804. Bokbinderiarbetare 4 809. Övriga med grafiskt arbete 2 822. Bagare, konditorer 2 824. Bryggeri-, vattenfabriks- och bränneriarbetare 1 825. Konservarbetare 4 826. Slaktare, charkuterister m fl 3 829. Övriga med livsmedels- och tobaksarbete 1 831. Processoperatörer (kem processer) 2 833. Kross-, kvarn- och kalanderskötare (kem prod) 3 834. Gummivaruarbetare 2 835. Plastvaruarbetare 1 839. Övriga med kemiskt processarbete, gummi- och plastvaruarbete 1 841. Pappersmassearbetare 1 842. Pappersarbetare 4 843. Pappersvaruarbetare 4 859. Övriga med tillverkningsarbete 4 861. Driftmaskinister m fl 4 872. Anläggningsmaskinförare m fl 6 873. Truckförare, transportörskötare m fl 1 879. Övriga inom godshantering och maskinkörning 7 881. Paketerare, emballerare m fl 9 882. Lager- och förrådsarbetare 1 891. Diversearbetare 2 902. Skorstensfejare 5 903. Polispersonal 1 904. Tullbevakningspersonal 1 905. Vårdare m fl (kriminalvård) 3 906. Väktare m fl 1 909. Övriga med civilt bevaknings- och skyddsarbete 6 911. Storköksföreståndare m fl 7 912. Kockar, kallskänkor 16 913. Köksbiträden, restaurangbiträden m fl 8 914. Hovmästare, servitörer m fl 2 915. Hotellchefer, hotellreceptionister m fl 1 916. Pursers, trafikvärdinnor m fl 9 931. Fastighetsarbetare m fl 29 932. Städare m fl 4 941. Frisörer, skönhetsvårdare m fl 1 942. Badpersonal 2 951. Tvättare 1 952. Pressare, strykare 3 961. Sportledare, travtränare m fl 1 979. Övriga med servicearbete 6 981. Yrkesofficerare 140 999. Uppgift saknas
VAR 71 SEI-GRUPP 26 Loc 90 width 2 MD=99 26b Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe Du arbetar, eller arbetade senast. 107 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 228 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 140 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 89 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 72 33. Lägre tjänstemän I 112 36. Lägre tjänstemän II 209 46. Tjänstemän på mellannivå 68 56. Högre tjänstemän 24 57. Ledande befattningar 46 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 36 79. Företagare, ospec. antal anställda 17 89. Lantbrukare, ospec. antal anställda 124 99. Uppgift saknas
VAR 72 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 27 Loc 92 width 1 MD=9 27 Är Du företagare eller anställd? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var företagare eller anställd i Ditt förra arbete. 61 1. Egen företagare utan anställda 32 2. Egen företagare med 1-9 anställda 3 3. Egen företagare med mer än 10 anställda 1043 4. Anställd 45 5. Har aldrig förvärvsarbetat 15 6. Kombination egen företagare och anställd 73 9. Uppgift saknas
VAR 73 ARBETSLEDARE 28 Loc 93 width 1 MD=9 28 Har Du någon arbetsledande funktion? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var arbetsledare på Ditt förra arbete. 364 1. Ja 794 5. Nej 43 7. Har aldrig förvärvsarbetat 71 9. Uppgift saknas
VAR 74 PRIV/OFF TJÄNST 29 Loc 94 width 1 MD=9 29 Arbetar Du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst. 445 1. Arbetar i offentlig tjänst 106 2. Arbetar i statligt företag 583 3. Arbetar privat (inkl fackligt eller kooperativt) 45 7. Har aldrig förvärvsarbetat 93 9. Uppgift saknas
VAR 75 FACKLIG ORGANISATION 30 Loc 95 width 1 MD=9 30 Är Du medlem i någon facklig organisation? 438 1. Ja, ett LO-förbund 212 2. Ja, ett TCO-förbund 89 3. Ja, ett SACO-förbund 148 4. Ja, annan facklig organisation 345 5. Nej 40 9. Uppgift saknas
VAR 76 UTBILDNING 31 Loc 96 width 2 MD=99 31a Vilken är Din nuvarande högsta utbildning? 331 01. Folkskola eller grundskola 170 02. 2-årig gymnasielinje 142 03. Yrkesskola 30 04. Folkhögskola 73 05. Realskola 166 06. 3- eller 4-årig gymnasielinje 37 07. Studentexamen 92 08. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 206 09. Examen från universitet eller högskola 25 99. Uppgift saknas
VAR 77 UTBILDNINGENS LÄNGD 31 Loc 98 width 2 MD=99 31b Hur många år har Du sammanlagt gått i heltidsutbildning? Räkna från skolans lågstadium. 01. Ett år . . 48. 48 år 123 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 3 5 5 11 4 44 90 60 114 90 174 168 102 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 27 40 45 Frek: 73 60 55 37 28 5 9 3 3 1 2 1 1 Kod: 48 99 Frek: 1 123
VAR 78 MÅNADSINKOMST 32 Loc 100 width 2 MD=99 32 Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt? 112 01. 0 - 4 000 kr per månad 206 02. 4 001 - 8 000 kr per månad 322 03. 8 001 - 12 000 kr per månad 313 04. 12 001 - 16 000 kr per månad 141 05. 16 001 - 20 000 kr per månad 51 06. 20 001 - 24 000 kr per månad 29 07. 24 001 - 28 000 kr per månad 31 08. Mer än 28 000 kr per månad 27 88. Vet ej 40 99. Uppgift saknas
VAR 79 CIVILSTÅND 33 Loc 102 width 1 MD=9 33 Är Du gift, sammanboende eller ensamstående? 656 1. Gift 217 2. Sammanboende 59 3. Frånskild 44 4. Änka/änkling 263 5. Ensamstående 33 9. Uppgift saknas
VAR 80 MAKES YRKESGRUPP 34 Loc 103 width 2 MD= 0 34 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken av följande grupper tillhör Din make/maka/sambo? 432 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka i genomsnitt) 144 02. Arbetar deltid 15-35 timmar per vecka i genomsnitt 4 03. Arbetar mindre än 15 timmar per vecka 2 04. Medhjälpande familjemedlem 49 05. Arbetslös 14 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 23 07. Studerande 129 08. Ålderspensionär 14 09. Hemarbetande 34 10. Förtidspensionär 34 11. Annat 393 00. Frågan ej tillämplig
VAR 81 MAKES YRKE 35 Loc 105 width 3 MD= 0 or GE 999 35a (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket yrke har Din maka/make/sambo? Om hon/han är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke hon/han hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 15 001. Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads- och anläggningstekniskt arbete 9 003. Ingenjörer och tekniker med elektroniskt och teletekniskt arbete 11 004. Ingenjörer och tekniker med mekaniskttekniskt arbete 4 005. Ingenjörer och tekniker med kemiskttekniskt arbete 1 006. Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt, metallurgiskt och petroleumtekniskt arbete 1 007. Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 1 008. Mätningsingenjörer, kart- och mätningstekniker m.fl 20 009. Övriga med tekniskt arbete 2 012. Laboranter, laboratoriebiträden (ej sjukvårdslab) 3 013. Laboratorieassistenter (sjukvårdslab) 6 016. Kemister, fysiker, laboratorieingenjörer (kem eller fysikal lab) 2 021. Biologer 2 023. Skogsbruksrådgivare m fl 2 030. Skolledare, utbildningsledare 2 031. Universitets- och högskollärare 8 032. Lärare i teoretiska ämnen 5 033. Klasslärare 11 034. Lärare i estetiskt-praktiska ämnen 5 035. Lärare i yrkesinriktade ämnen 15 036. Förskollärare, fritidspedagoger m fl 2 039. Övriga med pedagogiskt arbete 3 041. Präster och pastorer 2 049. Övriga med religiöst arbete 1 051. Domstolsjurister 1 053. Praktiserande jurister m fl 4 054. Juridiska ombudsmän 4 061. Journalister, författare m fl 3 062. Informationsmän 1 069. Övriga med litterärt och journalistiskt arbete 2 071. Bildkonstnärer m fl 1 073. Formgivare m fl 1 075. Scenkonstnärer m fl 2 076. Musiker 2 079. Övriga med konstnärligt arbete 3 091. Bibliotekarier m fl 7 101. Läkare 7 103. Sjuksköterskor 1 104. Barnmorskor 2 105. Medicinsk-tekniska assistenter 7 106. Skötare inom psykiatrisk vård 38 107. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden 1 109. Övriga med hälso- och sjukvårdsarbete 2 111. Sjukgymnaster m fl 6 112. Arbetsterapeuter m fl 2 121. Tandläkare 6 123. Tandsköterskor 1 131. Farmaceuter 2 139. Övriga med apoteksarbete 5 151. Socialsekreterare, kuratorer m fl 4 152. Föreståndare, ledare m fl (barn-, ungdoms-, äldre- och handikappomsorg) 26 153. Barnskötare m fl 21 154. Vårdbiträden, hemvårdare m fl 3 155. Föreståndare, vårdare m fl (för psykiskt utvecklingsstörda) 1 159. Övriga med socialt arbete 1 161. Yrkesinspektörer, hälsovårdsinspektörer 1 162. Skyddsingenjörer, ergonomer m fl 2 191. Psykologer 1 199. Övriga med hälso- och sjukvårdsarbete, socialt arbete m m 1 201. Samhällsadministratörer (statlig förvaltning) 4 203. Samhällsadministratörer (primärkommunal förvaltning) 1 209. Övriga med samhällsadministrativt arbete 22 211. Företagsadministratörer 2 212. Organisationsadministratörer 2 221. Personaltjänstemän 2 222. Arbetsförmedlingstjänstemän m fl 6 231. Revisorer 7 232. Ekonomiledare, redovisningsmän 1 239. Övriga med redovisningsarbete m m 6 241. Kontorssekreterare, stenografer 31 249. Övriga med sekreterar- och maskinskrivningsarbete 5 251. Systemerare, programmerare m fl 1 252. Datamaskinoperatörer m fl 2 259. Övriga med ADB-arbete mm 7 261. Ekonomer 13 292. Banktjänstemän 2 293. Försäkringstjänstemän 3 296. Speditörer, transportplanerare m fl 1 297. Egendomsförvaltare 1 299. Övriga med övrigt administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete 4 311. Reklammän m fl 2 312. Egendoms- och värdepappersmäklare 3 313. Representanter och förmedlare (tjänster) 3 321. Inköpare m fl 16 331. Parti- och detaljhandlare m fl 18 332. Säljare (partihandel) 30 333. Försäljare (detaljhandel) 2 339. Övriga inom varuförsäljning 12 400. Lantbrukare, skogsbrukare m fl 1 401. Trädgårdsodlare, -anläggare 2 403. Trädgårdsbefäl 2 404. Skogsbefäl 2 412. Husdjursskötare 3 413. Trädgårdsarbetare 1 431. Fiskare 5 441. Skogsarbetare 1 449. Övriga med skogsarbete 2 501. Gruvbrytare, bergsprängare m fl 1 601. Fartygsbefäl 1 611. Däckspersonal 1 621. Flygförare m fl 5 631. Lok- och motorvagnsförare 6 640. Buss- och personbilsförare 23 641. Last- och paketbilsförare 3 652. Järnvägspersonal i konduktörs- och stationstjänst 2 662. Flygledare, flygklarerare m fl 1 663. Trafikbefäl vid järnväg 1 664. Vägtrafikledare m fl 1 671. Postmästare, postkassörer m fl 6 673. Expeditörer (televerket) 2 681. Postiljoner 3 682. Expeditionsvakter m fl 1 709. Övriga med textilarbete 1 714. Tapetserare 1 715. Tillskärare m fl 1 716. Sömmerskor, sömmare 1 731. Hytt- och metallugnsarbetare 1 736. Smeder 1 741. Finmekaniker 7 751. Verkstadsmekaniker 10 752. Maskinmontörer, hopsättare m fl 9 753. Maskin- och motorreparatörer m fl 5 754. Tunnplåtslagare 7 755. Rörarbetare 4 756. Svetsare, gasskärare m fl 1 757. Grovplåtslagare, stålkonstruktionsmontörer 6 759. Övriga med verkstads- och byggnadsmetallarbete 13 761. Elmontörer 1 763. Maskinelektriker m fl 3 764. Telereparatörer och elektronikreparatörer, -montörer 1 765. Linjemontörer 1 766. Inspelningstekniker m fl 2 772. Träförädlingsarbetare 2 776. Möbelsnickare m fl 1 777. Verkstadssnickare 1 779. Övriga med trävaruarbete 11 781. Byggnadsmålare 1 783. Lackerare 5 791. Murare m fl 2 793. Betongarbetare m fl 8 794. Byggnadsträarbetare 1 796. Glasmästeriarbetare 11 799. Övriga med bygg- och anläggningsarbete 1 803. Tryckare 1 804. Bokbinderiarbetare 4 809. Övriga med grafiskt arbete 1 811. Glashyttarbetare m fl 1 823. Choklad- och konfektyrarbetare 3 829. Övriga med livsmedels- och tobaksarbete 2 831. Processoperatörer (kem processer) 2 834. Gummivaruarbetare 1 842. Pappersarbetare 1 843. Pappersvaruarbetare 1 851. Betongvaruarbetare m fl 1 853. Musikinstrumentmakare m fl 3 859. Övriga med tillverkningsarbete 1 861. Driftmaskinister m fl 2 871. Kran- och traversförare m fl 5 872. Anläggningsmaskinförare m fl 4 873. Truckförare, transportörskötare m fl 1 879. Övriga inom godshantering och maskinkörning 2 881. Paketerare, emballerare m fl 8 882. Lager- och förrådsarbetare 2 901. Brandpersonal 4 903. Polispersonal 1 904. Tullbevakningspersonal 1 905. Vårdare m fl (kriminalvård) 2 906. Väktare m fl 1 911. Storköksföreståndare m fl 8 912. Kockar, kallskänkor 13 913. Köksbiträden, restaurangbiträden m fl 2 914. Hovmästare, servitörer m fl 2 916. Pursers, trafikvärdinnor m fl 4 931. Fastighetsarbetare m fl 16 932. Städare m fl 5 941. Frisörer, skönhetsvårdare m fl 1 971. Begravningsbyråpersonal 4 981. Yrkesofficerare 393 000. Frågan ej tillämplig 59 999. Uppgift saknas
VAR 82 MAKE SEI-GRUPP 35 Loc 108 width 2 MD=99 35b Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe hon/han arbetar, eller arbetade senast. 56 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 145 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 112 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 77 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 42 33. Lägre tjänstemän I 81 36. Lägre tjänstemän II 163 46. Tjänstemän på mellannivå 49 56. Högre tjänstemän 16 57. Ledande befattningar 47 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 29 79. Företagare, ospec. antal anställda 12 89. Lantbrukare, ospec. antal anställda 50 98. Oidentifierade 393 99. Frågan ej tillämplig
VAR 83 MAKE FÖRETAGARE/ANST. 36 Loc 110 width 1 MD=0 36 Är Din make/maka/sambo företagare eller anställd? Om hon/han är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om hon/han var företagare eller anställd i sitt förra arbete. 62 1. Egen företagare utan anställda 31 2. Egen företagare med 1-9 anställda 10 3. Egen företagare med mer än 10 anställda 729 4. Anställd 15 5. Har aldrig förvärvsarbetat 7 6. Kombination egen företagare och anställd 418 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 84 HUSHÅLLETS MÅNADSINK. 37 Loc 111 width 2 MD=99 37 Vilken är Ditt hushålls ungefärliga månadsinkomst före skatt? 126 01. 0 - 4 000 kr per månad 160 02. 4 001 - 8 000 kr per månad 177 03. 8 001 - 12 000 kr per månad 150 04. 12 001 - 16 000 kr per månad 152 05. 16 001 - 20 000 kr per månad 144 06. 20 001 - 24 000 kr per månad 77 07. 24 001 - 28 000 kr per månad 59 08. Mer än 28 000 kr per månad 92 88. Vet ej 135 99. Uppgift saknas
VAR 85 ÅLDER HUSHÅLLSMEDL 1 38 Loc 113 width 2 MD= 0 38 Vilka personer utöver Du själv ingår i Ditt hushåll? Ange i rutorna nedan ålder och kön på övriga personer i Ditt hushåll! 38(1) Ålder hushållsmedlem 1 01. 1 år . . 84. 84 år 312 00. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 12 5 6 8 9 10 2 8 2 8 2 4 5 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 6 6 5 6 8 7 8 8 9 13 14 13 10 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 15 23 14 22 11 7 15 13 13 17 18 14 18 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 17 14 20 19 12 23 22 21 26 22 37 18 31 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 21 16 17 16 13 7 10 20 11 10 15 7 11 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 9 18 8 11 12 8 10 7 5 7 5 2 2 Kod: 79 80 82 84 0 Frek: 3 1 1 1 312
VAR 86 KÖN HUSHÅLLSMEDL 1 38 Loc 115 width 1 MD=0 38(2) Kön hushållsmedlem 1 <Se F.38 för fullständig frågetext> 559 1. Man/pojke 402 2. Kvinna/flicka 311 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 87 ÅLDER HUSHÅLLSMEDL 2 38 Loc 116 width 2 MD= 0 38(3) Ålder hushållsmedlem 2 <Se F.38 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 91. 91 år 723 00. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 26 25 19 21 22 20 18 17 9 18 15 19 25 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 22 20 22 23 31 17 27 10 4 6 2 3 1 Kod: 27 28 29 30 32 33 34 35 37 38 40 41 42 Frek: 2 2 3 1 3 3 1 1 2 4 2 3 1 Kod: 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 Frek: 3 5 1 6 7 6 5 5 3 2 1 1 2 Kod: 57 58 62 66 67 69 70 71 72 73 75 76 77 Frek: 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 3 Kod: 78 79 80 82 83 87 89 91 0 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 723
VAR 88 KÖN HUSHÅLLSMEDL 2 38 Loc 118 width 1 MD=0 38(4) Kön hushållsmedlem 2 <Se F.38 för fullständig frågetext> 270 1. Man/pojke 282 2. Kvinna/flicka 720 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 89 ÅLDER HUSHÅLLSMEDL 3 38 Loc 119 width 2 MD= 0 38(5) Ålder hushållsmedlem 3 <Se F.38 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 92. 92 år 929 00. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 26 20 25 16 14 13 13 10 14 15 17 12 14 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 28 30 Frek: 17 11 12 9 10 6 5 7 5 2 4 3 2 Kod: 31 32 33 34 35 37 38 40 41 43 44 45 46 Frek: 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 3 Kod: 47 48 49 67 76 77 78 79 80 81 84 86 89 Frek: 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 92 0 Frek: 1 929
VAR 90 KÖN HUSHÅLLSMEDL 3 38 Loc 121 width 1 MD=0 38(6) Kön hushållsmedlem 3 <Se F.38 för fullständig frågetext> 166 1. Man/pojke 178 2. Kvinna/flicka 928 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 91 ÅLDER HUSHÅLLSMEDL 4 38 Loc 122 width 2 MD= 0 38(7) Ålder hushållsmedlem 4 <Se F.38 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 88. 88 år 1166 00. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 14 7 4 3 4 6 9 3 5 9 5 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 Frek: 6 4 1 3 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 27 33 36 40 41 42 45 49 84 85 87 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 88 0 Frek: 1 1166
VAR 92 KÖN HUSHÅLLSMEDL 4 38 Loc 124 width 1 MD=0 38(8) Kön hushållsmedlem 4 <Se F.38 för fullständig frågetext> 55 1. Man/pojke 51 2. Kvinna/flicka 1166 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 93 ÅLDER HUSHÅLLSMEDL 5 38 Loc 125 width 2 MD= 0 38(9) Ålder hushållsmedlem 5 <Se F.38 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 91. 91 år 1243 00. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 7 10 11 12 18 20 Frek: 4 1 3 2 3 1 2 1 2 2 1 Kod: 32 37 48 50 86 91 0 Frek: 2 1 1 1 1 1 1243
VAR 94 KÖN HUSHÅLLSMEDL 5 38 Loc 127 width 1 MD=0 38(10) Kön hushållsmedlem 5 <Se F.38 för fullständig frågetext> 14 1. Man/pojke 15 2. Kvinna/flicka 1243 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 95 ÅLDER HUSHÅLLSMEDL 6 38 Loc 128 width 2 MD= 0 38(11) Ålder hushållsmedlem 6 <Se F.38 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 51. 51 år 1265 00. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 3 8 37 44 51 0 Frek: 2 1 1 1 1 1 1265
VAR 96 KÖN HUSHÅLLSMEDL 6 38 Loc 130 width 1 MD=0 38(12) Kön hushållsmedlem 6 <Se F.38 för fullständig frågetext> 5 1. Man/pojke 2 2. Kvinna/flicka 1265 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 97 ÅLDER HUSHÅLLSMEDL 7 38 Loc 131 width 1 MD=0 38(13) Ålder hushållsmedlem 7 <Se F.38 för fullständig frågetext> 2. 2 år . . 4. 4 år 1270 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 2 4 0 Frek: 1 1 1270
VAR 98 KÖN HUSHÅLLSMEDL 7 38 Loc 132 width 1 MD=0 38(14) Kön hushållsmedlem 7 <Se F.38 för fullständig frågetext> 2 1. Man/pojke 0 2. Kvinna/flicka 1270 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 99 ÅLDER HUSHÅLLSMEDL 8 38 Loc 133 width 1 MD=0 38(15) Ålder hushållsmedlem 8 <Se F.38 för fullständig frågetext> 1 2. 2 år 1271 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 100 KÖN HUSHÅLLSMEDL 8 38 Loc 134 width 1 MD=0 38(16) Kön hushållsmedlem 8 <Se F.38 för fullständig frågetext> 1 1. Man/pojke 0 2. Kvinna/flicka 1271 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 101 FÖRÄLDR SVENSKA MEDB. 39 Loc 135 width 1 MD=9 39 Var båda Dina föräldrar svenska medborgare när Du föddes? 1100 1. Ja 23 2. Nej, en var utländsk medborgare 136 3. Nej, båda var utländska medborgare 13 9. Uppgift saknas
VAR 102 BÄSTA POLITISKA PARTI 40 Loc 136 width 2 MD=99 40 Vilket politiskt parti tycker Du är bäst? 44 01. Centerpartiet 51 02. Folkpartiet liberalerna 26 03. Kristdemokratiska samhällspartiet 24 04. Miljöpartiet - de gröna 167 05. Moderata samlingspartiet 19 06. Ny demokrati 463 07. Socialdemokratiska arbetarpartiet 30 08. Vänsterpartiet 12 09. Annat parti 389 10. Sympatiserar inte med något parti 47 99. Uppgift saknas
VAR 103 SUBJ. SAMHÄLLSKLASS 41 Loc 138 width 1 MD=9 41 Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser. Om Du själv skulle placera Dig i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara? 15 1. Underklassen 440 2. Arbetarklassen 5 3. Övre arbetarklassen/Lägre medelklassen 537 4. Medelklassen 129 5. Övre medelklassen 13 6. Överklassen 113 8. Vet inte 20 9. Uppgift saknas
VAR 104 TILLHÖR KYRKA/FÖRSAML 42 Loc 139 width 1 MD=9 42a Tillhör Du någon kyrka eller religiös församling? 892 1. Ja 352 5. Nej 28 9. Uppgift saknas
VAR 105 RELIGION 42 Loc 140 width 1 MD=0 42b (TILLHÖR KYRKA/FÖRSAMLING) Vilken kyrka eller församling är det? 835 1. Svenska kyrkan 72 2. Annan kristen kyrka/församling 19 3. Annan icke-kristen kyrka eller församling 346 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 106 GUDSTJÄNST/REL. MÖTE 43 Loc 141 width 1 MD=9 43 Hur ofta brukar Du delta i gudstjänst eller andra religiösa möten? 45 1. Minst en gång i veckan 27 2. Två till tre gånger i månaden 38 3. En gång i månaden 121 4. Flera gånger om året 656 5. Mindre ofta 344 6. Aldrig 18 8. Vet ej 23 9. Uppgift saknas
VAR 107 KÖN Loc 142 width 1 Kön (RTB) 597 1. Man 675 2. Kvinna
VAR 108 ÅLDER Loc 143 width 2 Ålder (RTB) 18. 18 år . . 76. 76 år Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 4 28 20 29 25 31 26 23 13 31 29 24 23 20 18 34 30 29 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 29 14 19 22 23 24 30 20 32 27 27 18 31 30 24 27 20 20 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 22 22 20 14 18 19 15 20 13 24 12 22 15 18 15 15 19 23 Kod: 72 73 74 75 76 Frek: 12 23 21 9 7
VAR 109 CIVILSTÅND Loc 145 width 1 Civilstånd (RTB) 660 1. Gift 47 2. Änka/änkling 116 3. Frånskild 9 4. Separerad 440 5. Ogift
VAR 110 HUSHÅLLETS STORLEK Loc 146 width 1 Hushållets storlek (inkl. respondenten) 310 1. En hushållsmedlem 410 2. Två hushållsmedlemmar 209 3. Tre hushållsmedlemmar 237 4. Fyra hushållsmedlemmar 77 5. Fem hushållsmedlemmar 22 6. Sex hushållsmedlemmar 5 7. Sju hushållsmedlemmar 1 8. Åtta hushållsmedlemmar 1 9. Nio hushållsmedlemmar
VAR 111 MEDBORGARSKAP Loc 147 width 1 Medborgarskap 1133 1. Svensk medborgare sedan födseln 80 2. Svensk medborgare, men ej sedan födseln 59 3. Utländsk medborgare
VAR 112 FÖDD I SVERIGE Loc 148 width 1 Född i Sverige 1146 1. Född i Sverige 126 2. Född utanför Sverige
VAR 113 RIKSOMRÅDE Loc 149 width 1 Riksområde 240 1. Stockholm (Stockholms län) 219 2. Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län) 109 3. Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) 180 4. Sydsverige (Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län) 251 5. Västsverige (Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län) 132 6. Norra Mellansverige (Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län) 60 7. Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 81 8. Övre Norrland (Västerbottens och Norrbottens län)
VAR 114 HUVUDREGION Loc 150 width 1 Huvudregion 232 1. Stockholm, Södertälje A-region 461 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 250 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 74 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från denna punkt 63 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 115 8. Göteborgs A-region 77 9. Malmö/Lund/Trelleborg A-region
VAR 115 ÅRSINKOMST Loc 151 width 3 Årsinkomst före skatt i tusental kronor 30 000. Ingen inkomst 001. 1 000 kr . . 951. 951 000 kr Valid-n=1272 Min=0 Max=951 Mean=138.5 St.Dev=95.1
VAR 116 EDUCATION II Loc 154 width 1 MD=9 Utbildning II Siffrorna inom parentes hänvisar till kodvärde på fråga 31a (VAR 76) 331 1. Primary school (1) 415 2. Secondary 2-year (2-5) 203 3. Secondary 3-year (6-7) 298 4. University (8-9) 25 9. Uppgift saknas
VAR 117 ANSTÄLLD/EGEN FÖRET. I Loc 155 width 1 MD=9 Anställd eller egen företagare I 96 1. Egen företagare 1043 2. Arbetar för någon annan 15 3. Kombination egen företagare och arbetar för annan 45 4. Har aldrig arbetat 73 9. Uppgift saknas
VAR 118 ANSTÄLLD/EGEN FÖRET. II Loc 156 width 1 MD=9 Anställd eller egen företagare II 1164 0. Inga anställda 32 1. 1-10 anställda 3 2. Mer än 10 anställda 73 9. Uppgift saknas