KOMMUNALPOLITIKERUNDERSÖKNINGEN 1993
             Enkätundersökningen
                SSD 0482

              Primärforskare
               Henry Bäck
          Statsvetenskapliga institutionen
            Stockholms universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i KOMMUNALPOLITIKERUNDERSÖKNINGEN 1993 samlades
  ursprungligen in av Henry Bäck, statsvetenskapliga
  institutionen, Stockholms universitet. Varken SSD eller
  primärforskaren bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Undersökningen ingår i forskningsprogrammet 'Demokrati i
  förändring' och avsätter i första hand data för delprogrammet
  om väljare, partier och politiker. Syftet är i första hand att
  undersöka förändringar i kommunalpolitikernas rolluppfattning
  och arbetsförhållanden sedan 1980 års motsvarande undersökning
  'Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80' (SSD 0101).
  Förändringarna relateras till 'den kommunala nyordningen' i
  form av 'privatisering' och 'nya demokratiska strukturer'.

  Populationen består av kommunalt förtroendevalda i Sverige.
  Urvalet gjordes i två steg:
  1) Klusterurval - 28 primärkommuner och fyra landsting
  2) Stratifiering inom valda kommuner. Stratum 1: Ledamöter av
  fullmäktige, kommun(landstings)styrelse samt ledamöter av
  kommundelsnämnder (motsvarande) i Ale, Nacka, Västerås samt
  Askim, Högsbo, Bergsjön och Tuve-Säve. Stratum 2: Övriga.

  Ur stratum 1 har urvalet dragits med urvalssannolikheten 1 och
  ur stratum 2 med sannolikheten 0,1. Vikterna är i princip
  10*N/n och varierar teoretiskt mellan 10 och 100. De faktiska
  vikterna har beräknats med hänsyn tagen till det kommunvisa
  externa bortfallet, och med korrigerade populationsstorlekar.
  Vikterna i stratum 1 kommer därigenom att variera mellan 10,9
  och 16,2 och i stratum 2 mellan 86,7 och 540,0.

  Enkätundersökningen är kompletterad med en studie innehållande
  uppgifter om uppdrag, födelseår, svenskt eller annat
  medborgarskap samt yrke (SEI) för samtliga förtroendevalda
  inom de 28 primärkommunerna och fyra landstingen.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 55  (2)FÖRDELNING AV SERVICE 16   (3)LOC 97 WIDTH 1
                         (4)MD=9

   (6) 16A Om du tänker på den kommunala servicen i stort,
     anser du att den service som kommunen nu erbjuder
     har fördelats på ett rimligt sätt mellan olika delar
     av din kommun?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1244 1.  Ja
      383 5.  Nej
      55 8.  Vet ej

      28 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variable list


1 SSD Study NR 0482 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Vikt 6 Stratum 7 Kommun 8 Parti 9 Kön 10 Kommunalt organ 1: Område 11 Kommunalt organ 1 12 Kommunalt organ 1: Position 13 Kommunalt organ 2: Område 14 Kommunalt organ 2 15 Kommunalt organ 2: Position 16 Kommunalt organ 3: Område 17 Kommunalt organ 3 18 Kommunalt organ 3: Position 19 Kommunalt organ 4: Område 20 Kommunalt organ 4 21 Kommunalt organ 4: Position 22 Kommunalt organ 5: Område 23 Kommunalt organ 5 24 Kommunalt organ 5: Position 25 Kommunalt organ 6: Område 26 Kommunalt organ 6 27 Kommunalt organ 6: Position 28 Uppdrag i fullmäktige 29 Uppdrag i nämnd 30 Uppdrag i kommunstyrelse 31 Uppdrag i tekniska nämnder 32 Uppdrag i nämnder för utbildning 33 Uppdrag i nämnder för kultur och fritid 34 Uppdrag i nämnder för vård och omsorg 35 Uppdrag i övriga nämnder 36 Uppdrag i kommundelsnämnder 37 Födelseår 38 Tätort - glesbygd 39 Antal år bosatt i nuvarande kommun 40 Civilstånd 41 Föräldraledig mer än en månad 42 Skolutbildning 43 Medborgarskap 44 Kommunalråd 45 Kommunalråd - procent av heltidstjänstgöring 46 Sysselsättning 47 Arbetsgivare 48 Yrke - Socio-ekonomisk indelning 49 Anställd eller egen företagare 50 Antal år som partimedlem 51 År första kommunala uppdrag 52 Första kommunala uppdraget 53 Position första kommunala uppdraget 54 Politiskt engagemang i uppväxtmiljön 55 Kommunservicens fördelning mellan olika kommundelar 56 Gynnad kommundel: Tätorter 57 Gynnad kommundel: Centralorten 58 Gynnad kommundel: Landsbygden 59 Gynnad kommundel: Högstatusområden 60 Gynnad kommundel: Namngiven kommundel 61 Gynnad kommundel: Annan 62 Allmänhetens inställning till kommunpolitikerna 63 Engagemanget som kommunpolitiker: Familjens syn 64 Engagemanget som kommunpolitiker: Kollegers syn 65 Engagemanget som kommunpolitiker: Anställdas syn 66 Engagemanget som kommunpolitiker: Arbetsgivares syn 67 Engagemanget som kommunpolitiker: Kunders syn 68 Engagemanget som kommunpolitiker: Vänners syn 69 Diskuterar kommunalpolitik med familjen 70 Diskuterar kommunalpolitik med arbetskamrater 71 Diskuterar kommunalpolitik med anställda 72 Diskuterar kommunalpolitik med arbetsgivare 73 Diskuterar kommunalpolitik med kunder 74 Diskuterar kommunalpolitik med vänner och bekanta 75 Kontakt med enskilda personer angående enskilt ärende 76 Kontakt med enskilda personer angående allmänt ärende 77 Kontakt med föreningar och företag senaste året 78 Kontakt senaste året: Idrottsföreningar 79 Kontakt senaste året: Handikapp- och patientföreningar 80 Kontakt senaste året: Företag 81 Kontakt senaste året: Fackliga organisationer 82 Kontakt senaste året: Föräldraföreningar och elevorganisationer 83 Kontakt senaste året: Pensionärsföreningar 84 Kontakt senaste året: Politiska organisationer 85 Kontakt senaste året: Boendeorganisationer 86 Kontakt senaste året: Miljöorganisationer 87 Kontakt senaste året: Byalag 88 Kontakt senaste året: Företagarföreningar 89 Kontakt senaste året: Kommunala serviceproducerande enheter 90 Kontakt senaste året: Kulturföreningar 91 Kontakt senaste året: Hembygdsföreningar 92 Kontakt senaste året: Invandrarföreningar 93 Kontakt senaste året: Aktionsgrupp 94 Kontakt senaste året: Kooperativ 95 Kontakt senaste året: Religiösa organisationer 96 Kontakt senaste året: Kvinnoorganisationer 97 Kontakt senaste året: Nykterhetsorganisationer 98 Kontakt senaste året: Övriga föreningar 99 Kontakt med lokala massmedia senaste året 100 Initiativtagare till massmediakontakt 101 Kommunens insats: Tillgången på bostäder 102 Kommunens insats: Möjligheter att få arbete 103 Kommunens insats: Kollektivtrafik 104 Kommunens insats: Vägar, gator och trafik 105 Kommunens insats: Vatten och avlopp 106 Kommunens insats: Miljövård 107 Kommunens insats: Skolor 108 Kommunens insats: Barnomsorg 109 Kommunens insats: Äldreomsorg 110 Kommunens insats: Handikappomsorg 111 Kommunens insats: Socialhjälp 112 Kommunens insats: Stöd åt idrott och friluftsliv 113 Kommunens insats: Stöd åt annan fritidsverksamhet 114 Kommunens insats: Kulturell verksamhet 115 Möjlighet påverka politikens utformning genom röstning 116 Kommundelsnämnderna underlättar tjänstemannakontakter 117 Politikerna försöker fatta beslut enligt kommuninvånarnas önskemål 118 Bättre inflytande när ansvar flyttas från stat till kommun 119 Politikerna alltför angelägna att komma överens 120 Spelar ingen roll vem som har makten 121 Kommundelsnämnderna underlättar påverkan av politiken 122 Kommunens framtid bestäms av andra 123 Förtroende för person viktigare än parti 124 Likvärdig service i hela kommunen 125 Politikerna bör inte ta hänsyn till påtryckningar från aktionsgrupper 126 Köpa tjänster av privata företag i stället för kommunal verksamhet 127 Föreningar svarar för driften av fritidsanläggningar 128 Direktval till kommundelsnämnder 129 Sänkt kommunalskatt eller utbyggd kommunal service 130 Allmänheten har ej tillräcklig kunskap 131 Serviceutnyttjarna bör bestämma över servicens utformning 132 Staten bör tvinga kommunerna ha samma service 133 Antalet privatskolor bör ej öka 134 Fler avgiftsbelagda kommunala tjänster 135 Föräldrarna bestämmer vilken skola barnen ska gå i 136 Ockupation för att få politikerna att ta reson 137 Alla kommuner bör ha samma kommunalskatt 138 Kollektivtrafik bör bedrivas i offentlig regi 139 Nämndledamot bör företräda den egna verksamhetssektorn 140 Konflikt hem - kommunala uppdrag 141 Konflikt arbete - kommunala uppdrag 142 Annan konflikt 143 Annan konflikt, specificering 144 Inga konflikter mellan sysselsättningsalternativ 145 Sammanträdestid kommunala uppdrag 146 Förberedelsetid kommunala uppdrag 147 Sammanträdestid andra offentliga uppdrag 148 Förberedelsetid andra offentliga uppdrag 149 Sammanträdestid uppdrag och aktiviteter i partiorganisationen 150 Förberedelsetid uppdrag och aktiviteter i partiorganisationen 151 Total tid för offentliga uppdrag och partimöten 152 Arvodet i förhållande till inkomstbortfall 153 Styrelseuppdrag i lokal kvinnoorganisation 154 Styrelseuppdrag i lokal ungdoms- eller annan sidoorganisation 155 Styrelseuppdrag i lokal partiavdelning 156 Styrelseuppdrag i partiets kommunorganisation 157 Styrelseuppdrag i läns- eller distriktsorganisation 158 Styrelseuppdrag i riksorganisation 159 Styrelseuppdrag i annan partiorganisation 160 Inget styrelseuppdrag i partiorganisationer och partiorgan 161 Medlem i idrottsförening 162 Medlem i fackförening 163 Medlem i konsumentförening 164 Medlem i företagarorganisation 165 Medlem i hyresgästförening 166 Medlem i föräldraförening 167 Medlem i lokal grupp 168 Medlem i kvinnoorganisation 169 Medlem i pensionärsförening 170 Medlem i annan förening 171 Betydelse ekonomisk planering: Centrala förvaltningen 172 Betydelse ekonomisk planering: Nämnderna 173 Betydelse ekonomisk planering: Särskild budgetberedning, kommunstyrelsens AU 174 Betydelse ekonomisk planering: Kommunstyrelsen 175 Betydelse ekonomisk planering: Kommunfullmäktige 176 Betydelse ekonomisk planering: Partiernas fullmäktigegrupper 177 Betydelse ekonomisk planering: Lokala och regionala partiorganisationer 178 Betydelse ekonomisk planering: Internbudgetering i nämnderna 179 Betydelse ekonomisk planering: MBL-förhandlingar 180 Betydelse ekonomisk planering: Klientorganisationer 181 Betydelse ekonomisk planering: Andra föreningar och organisationer 182 Betydelse ekonomisk planering: Företag 183 Betydelse ekonomisk planering: Kommuninvånare 184 Konflikt ledamot - fullmäktigegrupp 185 Konflikt ledamot - väljare 186 Konflikt fullmäktigegrupp - väljare 187 Moderata samlingspartiets uppfattning jämförd med egna partiets 188 Centerpartiets uppfattning jämförd med egna partiets 189 Folkpartiets uppfattning jämförd med egna partiets 190 Socialdemokraternas uppfattning jämförd med egna partiets 191 Vänsterpartiets uppfattning jämförd med egna partiets 192 Miljöpartiets uppfattning jämförd med egna partiets 193 KDS uppfattning jämförd med egna partiets 194 Ny Demokratis uppfattning jämförd med egna partiets 195 Annat parti 1 uppfattning jämförd med egna partiets 196 Annat parti 2 uppfattning jämförd med egna partiets 197 Annat parti 1, specificering 198 Annat parti 2, specificering 199 Företräder viss grupp eller visst intresse 200 Företrädare för geografiska del av kommunen 201 Företrädare för kommunala verksamheter 202 Företrädare för låg socioekonomisk status 203 Företrädare för barn och ungdomar 204 Företrädare för kvinnor 205 Företrädare för sjuka, handikappade, patienter 206 Företrädare för företagare 207 Företrädare för miljö 208 Företrädare för pensionärer, gamla 209 Företrädare för svaga grupper allmänt 210 Företrädare för invandrare, flyktingar, etniska grupper 211 Företrädare för föräldrar 212 Företrädare för kommunens personal 213 Företrädare för kyrka, religion 214 Företrädare för idrott 215 Företrädare för facket 216 Företrädare för övrigt 217 Viktigt vid nominering: Erfarenhet och kunnighet 218 Viktigt vid nominering: Fördelning mellan könen 219 Viktigt vid nominering: Fördelning mellan klasser 220 Viktigt vid nominering: Fördelning mellan åldersgrupper 221 Viktigt vid nominering: Fördelning mellan kommundelar 222 Begränsar handlingsutrymmet: Kommunförbundets rekommendationer 223 Begränsar handlingsutrymmet: Centrala löneuppgörelser 224 Begränsar handlingsutrymmet: Skattestoppet 225 Begränsar handlingsutrymmet: Speciallagstiftning 226 Begränsar handlingsutrymmet: Sysselsättningsläget 227 Begränsar handlingsutrymmet: Befolkningsutvecklingen 228 Politikerna granskar tjänstemäns förslag 229 Tjänstemän framlägger förslag i linje med politikernas uppfattning 230 Politikerna saknar kunskap 231 Politikerna tar oftare initiativ till förändringar 232 Tjänstemännen har makt genom expertkunskap 233 Politiker företräder verksamhetssektor snarare än allmänt intresse 234 Politiker ska ägna sig åt stora prioriteringsfrågor 235 Förvaltningens uppgift att föra de svagas talan 236 Tjänstemännen bör lägga förslag i linje med politikernas åsikter 237 Förvaltningen anpassar verksamheten till samhällsförändringar 238 Förvaltningen neutral i förhållande till de politiska partierna 239 Verksamheten effektivare ju mindre politikerna lägger sig i besluten 240 Kvinnor från olika grupper har gemensamma intressen 241 Jämställdhet mellan män och kvinnor möjlig i vår tid 242 Män skaffar sig lättare politiskt inflytande 243 Könskvoteringen bra sätt att öka antalet kvinnor i politiken 244 Kvinnoparti behövs i Sverige 245 EG positivt för svenska kvinnor 246 Kommunalpolitiker bör vara vanliga människor 247 Samhället bättre om fler kvinnor deltar i politiken 248 Personval gynnar manliga politiker 249 Nedskärningar drabbar i första hand kvinnorna 250 Jämn könsfördelning underlättar för kvinnofrågor 251 Kvinnor och män tillför kommunalpolitiken olika erfarenheter 252 Män i fullmäktige lyssnar lika mycket på kvinnor som på varandra 253 Förstärka kommunstyrelsen i förhållande till nämnder och styrelser 254 Överföra fler verksamheter till bolagsform 255 Större frihet till enskilda nämnder genom användning av ramanslag 256 Utsätta fler verksamheter för konkurrens från andra 257 Dela organisationen i en beställar- och en utförardel 258 Bilda en ledningsgrupp kring kommunens ledande tjänsteman 259 Närmande till EG: Större kommunal självständighet 260 Närmande till EG: Svårighet konkurrera med andra europeiska kommuner 261 Närmande till EG: Internationella kontakter en statlig angelägenhet 262 Närmande till EG: Behov av nya och större regioner 263 Närmande till EG: EG-beslut viktigare än riksdagsbeslut 264 Närmande till EG: Sveriges europapolitik inget för kommunerna 265 Närmande till EG: Välfärden en lokal/regional angelägenhet 266 Närmande till EG: Regionsamverkan över nationsgränserna 267 Närmande till EG: Minskad offentlig verksamhet 268 Närmande till EG: Positivt för arbetsmarknaden 269 Språkkunskap: Endast svenska 270 Språkkunskap: Danska 271 Språkkunskap: Engelska 272 Språkkunskap: Finska 273 Språkkunskap: Franska 274 Språkkunskap: Italienska 275 Språkkunskap: Norska 276 Språkkunskap: Spanska 277 Språkkunskap: Tyska 278 Språkkunskap: Övriga språk 279 Personligen bekant med lokala politiker i Europa 280 Bekant med lokala politiker i Danmark 281 Bekant med lokala politiker i Storbritannien 282 Bekant med lokala politiker i Tyskland 283 Bekant med lokala politiker i övriga EU-länder 284 Bekant med lokala politiker i Norge 285 Bekant med lokala politiker i Finland 286 Bekant med lokala politiker i Polen 287 Bekant med lokala politiker i Estland 288 Bekant med lokala politiker i övriga Östeuropa 289 Bekant med lokala politiker i övriga länder 290 Barnomsorg en föräldraangelägenhet 291 Barnomsorg en samhällelig ekonomisk angelägenhet 292 Barnomsorg på kommunala familjedaghem 293 Barnomsorg på kommunala daghem 294 Annan form av barnomsorg 295 Annan form av barnomsorg, specificering 296 Prioritera öppenvård framför sjukhusvård 297 Privat sjukvård i större utsträckning 298 Ingen äldreomsorg i privat regi 299 Rättighet för varje medborgare att få välja sjukhus 300 Inlägg i fullmäktige 301 Deltagande i fullmäktigegruppens diskussioner 302 Diskuterat fråga med tjänstemän, nämnd 1 303 Nämnd 1 304 Diskuterat fråga med tjänstemän, nämnd 2 305 Nämnd 2 306 Diskuterat fråga med tjänstemän, nämnd 3 307 Nämnd 3 308 Initiativ till nya ärenden i nämnd under 1992 309 Kävlinge: Livsmedelsförsäljning på Leab-området 310 Kävlinge: Omvandla idrottsplats till bostadsområde 311 Kävlinge: Bygga småbåtshamn vid Sjöbobadet 312 Grästorp: Bygga hyres- och insatslägenheter 313 Grästorp: Fritidsgård 314 Grästorp: Placering av nytt konserthus 315 Grästorp: Kommunalt bidrag till utbyggnad av golfbana 316 Lidköping: Hamnleden 317 Lidköping: Försäljning av Gullspångsaktier 318 Lidköping: Utbyggnad i Öboängen på Kålland 319 Lidköping: Ungdomens hus 320 Luleå: Försäljning av tomter istället för tomträtt 321 Luleå: Nytt regionsjukhus 322 Luleå: Nytt bostadsområde på Storporsön 323 Luleå: Placera nytt Folkets Hus vid Södra Hamnen

VAR 1 SSD STUDY NR 0482              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0482


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 December 1995
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 1. Enkätundersökningen 2. Totalundersökningen
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 VIKT Loc 16 width 6 3 decimal places Vikt Vikterna är i princip 10*N/n och varierar teoretiskt mellan 10 och 100. De faktiska vikterna har beräknats med hänsyn taget till det kommunvisa externa bortfallet, och med korrigerade populationsstorlekar. Vikterna i stratum 1 kommer därigenom att variera mellan 10.9 och 16.2 och i stratum 2 mellan 86.7 och 540.0. Valid-n=1710 Min=10.889 Max=540 Mean=36.5 St.Dev=54.0
VAR 6 STRATUM Loc 22 width 1 Stratum Ur stratum 1 har urvalet dragits med urvalssannolikheten 1 och ur stratum 2 med sannolikheten 0.1 1399 1. Stratum 1: Ledamöter av fullmäktige, kommun(landstings)styrelse samt ledamöter av kommundelsnämnder (motsvarande) i Ale, Nacka, Västerås samt Askim, Högsbo, Bergsjön och Tuve-Säve 311 2. Stratum 2: Övriga
VAR 7 KOMMUN Loc 23 width 4 Kommun 47 0114. Upplands Väsby 87 0182. Nacka 61 0300. Uppsala läns landsting 45 0360. Tierp 97 0380. Uppsala 54 0381. Enköping 53 0483. Katrineholm 46 0686. Eksjö 72 0880. Kalmar 85 1200. Malmöhus läns landsting 39 1230. Staffanstorp 33 1261. Kävlinge 43 1265. Sjöbo 44 1287. Trelleborg 39 1430. Munkedal 129 1480. Göteborg 36 1484. Lysekil 73 1521. Ale 38 1552. Tranemo 69 1600. Skaraborgs läns landsting 24 1602. Grästorp 36 1663. Töreboda 56 1681. Lidköping 35 1715. Kil 32 1907. Surahammar 73 1980. Västerås 51 2361. Härjedalen 23 2422. Sorsele 63 2500. Norrbottens läns landsting 39 2514. Kalix 38 2523. Gällivare 50 2580. Luleå
VAR 8 PARTI Loc 27 width 2 Parti 348 01. Moderaterna 233 02. Centerpartiet 187 03. Folkpartiet 689 04. Socialdemokraterna 74 05. Vänsterpartiet 50 06. Miljöpartiet 97 07. KDS 20 08. Ny Demokrati 2 09. Kommunal Samling Folket i Fokus 1 10. Vildar 2 11. KPMLr 1 12. APK 1 13. Gällivare Fria Demokrater 4 14. Pensionärspartiet 1 15. Fram för kommunen
VAR 9 KÖN Loc 29 width 1 Kön 1122 1. Man 588 2. Kvinna
VAR 10 KOM ORGAN 1: OMRÅDE Loc 30 width 1 Kommunalt organ 1: Område 1131 1. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) 99 2. Kommunstyrelse (Landstingsstyrelse) 119 3. Tekniska nämnder 63 4. Nämnder för utbildning 67 5. Nämnder för kultur och fritid 83 6. Nämnder för vård och omsorg 20 7. Övriga nämnder 128 8. Sektorsövergripande nämnder
VAR 11 KOMMUNALT ORGAN 1 Loc 31 width 3 Kommunalt organ 1 1131 100. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) 99 200. Kommunstyrelse (Landstingsstyrelse) 6 301. Brand- och civilförsvarsnämnd, Räddningsnämnd, Räddnings- och beredskapsnämnd 38 302. Byggnadsnämnd 8 303. Fastighetsnämnd, Fastighets- och inköpsnämnd, Lokalförsörjningsnämnd 1 304. Botanisk trädgård, styrelse för 2 305. Gatunämnd 28 306. Miljö- och hälsoskyddsnämnd, Miljönämnd 6 307. Renhållningsstyrelse 6 308. Trafiknämnd, Trafiksäkerhetsnämnd 15 309. Teknisk nämnd, Teknisk styrelse, Styrelse för tekniska verken, VA-nämnd 1 310. Energiverksstyrelse, Energinämnd 1 311. Miljö- och byggnämnd, Miljö- och byggnadsnämnd 3 312. Hamnstyrelse, Hamndirektion 2 313. Naturvårdsnämnd 1 314. Central Byggnadskommitte 1 315. Parknämnd 3 401. Folkhögskolenämnd (endast hel nämnd/styrelse) 26 402. Utbildningsnämnd, Skolstyrelse 30 403. Barn- och utbildningsnämnd, Barn- och ungdomsnämnd 4 404. Nämnd för frivillig utbildning, Gymnasienämnd 31 501. Fritidsnämnd, Park- och fritidsnämnd, Park/Fritidsnämnd, Park- och idrottsstyrelse 3 502. Konstnämnd 2 503. Kulturstödsnämnd 0 504. Museinämnd, museistyrelse 2 505. Biblioteksnämnd 19 506. Kulturnämnd 1 507. Ungdoms- och kulturnämnd 6 508. Kultur- och fritidsnämnd 1 509. Kultur- och folkbildningsnämnd 2 510. Kultur- och konsumentnämnd 0 601. Färdtjänstnämnd 3 602. Omsorgsnämnd, Vård- och omsorgsnämnd 2 603. Sjukvårdsstyrelse 1 604. Sociala institutionsnämnden 5 605. Social nämnd, Socialnämnd, Social- och habiliteringsnämnd (landsting) 0 606. Tandvårdsnämnd 32 607. Direktion för sjukvårdsdistrikt, Sjukvårdsnämnd (lokal), Direktion för sjukhus, Hälso- och sjukvårdsnämnd (lokal) 2 608. Primärvårdsnämnd 28 609. Socialnämnd (primärkommun), Individ- och familjenämnd 7 610. Äldreomsorgsnämnd, Äldre- och handikappnämnd, Äldre- och handikappomsorgsnämnd, Omvårdnads- och äldrenämnd 1 611. Nämnd för sociala och mångkulturella frågor 2 612. Hälsonämnd 1 701. Invandrarnämnd 5 702. Konsumentnämnd 5 703. Personalnämnd 5 704. Servicenämnd 1 705. Näringsnämnd 1 706. Styrelse för Konsult & Service 1 707. Produktionsstyrelse 1 708. Försörjningsnämnd 48 801. Stadsdelsnämnd, Områdesstyrelse, Kommundelsnämnd, Lokal nämnd 1 802. Utbildnings- och kulturnämnd, Kultur-, fritids- och utbildningsstyrelse 5 803. Myndighetsnämnd 5 804. Stadsdelsnämnden Askim 8 805. Stadsdelsnämnden Högsbo 8 806. Stadsdelsnämnden Bergsjön 8 807. Stadsdelsnämnden Tuve-Säve 6 808. Områdesstyrelsen i Älta 5 809. Områdesstyrelsen för Sicklaön 6 810. Områdesstyrelsen för Boo 5 811. Områdesstyrelsen för Fisksätra/Saltsjöbaden 4 812. Surte-Bohus kommundelsnämnd 6 813. Nödinge kommundelsnämnd 4 814. Nol-Alafors kommundelsnämnd 5 815. Älvängens kommundelsnämnd 4 816. Skepplanda kommundelsnämnd
VAR 12 KOM ORGAN 1: POSITION Loc 34 width 1 Kommunalt organ 1: Position 150 1. Presidium 1276 2. Övrig ordinarie ledamot 284 3. Ersättare
VAR 13 KOM ORGAN 2: OMRÅDE Loc 35 width 1 MD=0 Kommunalt organ 2: Område 166 1. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) 409 2. Kommunstyrelse (Landstingsstyrelse) 190 3. Tekniska nämnder 70 4. Nämnder för utbildning 88 5. Nämnder för kultur och fritid 191 6. Nämnder för vård och omsorg 35 7. Övriga nämnder 49 8. Sektorsövergripande nämnder 512 0. Ej tillämplig
VAR 14 KOMMUNALT ORGAN 2 Loc 36 width 3 MD= 0 Kommunalt organ 2 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 11 100. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) . . 816. Skepplanda kommundelsnämnd 512 000. Ej tillämplig Kod: 100 200 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 313 Frek: 166 409 4 48 20 8 50 1 4 33 5 6 8 Kod: 314 315 402 403 404 501 504 505 506 507 508 509 510 Frek: 1 2 54 11 5 25 2 1 30 4 19 3 4 Kod: 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 701 702 Frek: 7 1 1 18 3 77 3 66 10 2 3 5 5 Kod: 703 704 705 706 707 708 801 802 804 805 808 809 810 Frek: 1 3 7 1 1 12 17 5 1 1 4 3 4 Kod: 811 812 813 814 815 816 0 Frek: 3 2 3 2 2 2 512
VAR 15 POSITION I KOM ORGAN 2 Loc 39 width 1 MD=0 Kommunalt organ 2: Position 251 1. Presidium 637 2. Övrig ordinarie ledamot 310 3. Ersättare 512 0. Ej tillämplig
VAR 16 KOM ORGAN 3: OMRÅDE Loc 40 width 1 MD=0 Område kommunalt organ 3 76 1. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) 59 2. Kommunstyrelse (Landstingsstyrelse) 71 3. Tekniska nämnder 32 4. Nämnder för utbildning 28 5. Nämnder för kultur och fritid 94 6. Nämnder för vård och omsorg 16 7. Övriga nämnder 21 8. Sektorsövergripande nämnder 1313 0. Ej tillämplig
VAR 17 KOMMUNALT ORGAN 3 Loc 41 width 3 MD= 0 Kommunalt organ 3 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 11 100. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) . . 816. Skepplanda kommundelsnämnd 1313 000. Ej tillämplig Kod: 100 200 301 302 303 305 306 308 309 310 311 Frek: 76 59 2 16 2 2 17 2 21 1 5 Kod: 312 313 402 403 404 501 502 504 506 507 508 Frek: 2 1 18 12 2 5 1 1 7 4 10 Kod: 602 605 606 607 608 609 610 701 702 703 705 Frek: 8 11 6 37 1 28 3 3 1 2 1 Kod: 707 708 801 802 810 811 812 813 814 815 0 Frek: 2 7 4 11 1 1 1 1 1 1 1313 Kod: 707 708 801 802 810 811 812 813 814 815 0 Frek: 2 7 4 11 1 1 1 1 1 1 1313
VAR 18 POSITION I KOM ORGAN 3 Loc 44 width 1 MD=0 Kommunalt organ 3: Position 122 1. Presidium 192 2. Övrig ordinarie ledamot 83 3. Ersättare 1313 0. Ej tillämplig
VAR 19 KOM ORGAN 4: OMRÅDE Loc 45 width 1 MD=0 Kommunalt organ 4: Område 6 1. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) 6 2. Kommunstyrelse (Landstingsstyrelse) 16 3. Tekniska nämnder 1 4. Nämnder för utbildning 2 5. Nämnder för kultur och fritid 35 6. Nämnder för vård och omsorg 0 7. Övriga nämnder 4 8. Sektorsövergripande nämnder 1640 0. Ej tillämplig
VAR 20 KOMMUNALT ORGAN 4 Loc 46 width 3 MD= 0 Kommunalt organ 4 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 11 100. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) . . 816. Skepplanda kommundelsnämnd 1640 000. Ej tillämplig Kod: 100 200 301 302 306 309 311 313 402 507 602 Frek: 6 6 4 4 2 4 1 1 1 2 1 Kod: 605 606 607 608 609 801 812 0 Frek: 2 3 20 4 5 3 1 1640
VAR 21 POSITION I KOM ORGAN 4 Loc 49 width 1 MD=0 Kommunalt organ 4: Position 16 1. Presidium 31 2. Övrig ordinarie ledamot 23 3. Ersättare 1640 0. Ej tillämplig
VAR 22 KOM ORGAN 5: OMRÅDE Loc 50 width 1 MD=0 Kommunalt organ 5: Område 0 1. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) 2 2. Kommunstyrelse (Landstingsstyrelse) 1 3. Tekniska nämnder 0 4. Nämnder för utbildning 0 5. Nämnder för kultur och fritid 5 6. Nämnder för vård och omsorg 0 7. Övriga nämnder 0 8. Sektorsövergripande nämnder 1702 0. Ej tillämplig
VAR 23 KOMMUNALT ORGAN 5 Loc 51 width 3 MD= 0 Kommunalt organ 5 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 11 100. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) . . 816. Skepplanda kommundelsnämnd 1702 000. Ej tillämplig Kod: 200 301 607 608 0 Frek: 2 1 2 3 1702
VAR 24 POSITION I KOM ORGAN 5 Loc 54 width 1 MD=0 Kommunalt organ 5: Position 1 1. Presidium 2 2. Övrig ordinarie ledamot 5 3. Ersättare 1702 0. Ej tillämplig
VAR 25 KOM ORGAN 6: OMRÅDE Loc 55 width 1 MD=0 Kommunalt organ 6: Område 0 1. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) 0 2. Kommunstyrelse (Landstingsstyrelse) 0 3. Tekniska nämnder 0 4. Nämnder för utbildning 0 5. Nämnder för kultur och fritid 1 6. Nämnder för vård och omsorg 0 7. Övriga nämnder 0 8. Sektorsövergripande nämnder 1709 0. Ej tillämplig
VAR 26 KOMMUNALT ORGAN 6 Loc 56 width 3 MD= 0 Kommunalt organ 6 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 11 100. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) . . 816. Skepplanda kommundelsnämnd 1709 000. Ej tillämplig Kod: 608 0 Frek: 1 1709
VAR 27 POSITION I KOM ORGAN 6 Loc 59 width 1 MD=0 Kommunalt organ 6: Position 0 1. Presidium 1 2. Övrig ordinarie ledamot 0 3. Ersättare 1709 0. Ej tillämplig
VAR 28 UPPDRAG FULLMÄKTIGE Loc 60 width 1 Uppdrag i fullmäktige 1292 1. Ledamot 86 2. Ersättare 332 5. Ej uppdrag
VAR 29 NÄMNDUPPDRAG Loc 61 width 1 Uppdrag i nämnd (inkl. kommunstyrelse) 953 1. Ledamot 556 2. Ersättare 201 5. Ej uppdrag
VAR 30 UPPDRAG KOMMUNSTYRELSE Loc 62 width 1 Uppdrag i kommunstyrelse 336 1. Ledamot 239 2. Ersättare 1135 5. Ej uppdrag
VAR 31 UPPDRAG TEKNISKA NÄMNDER Loc 63 width 1 Uppdrag i tekniska nämnder 274 1. Ledamot 103 2. Ersättare 1333 5. Ej uppdrag
VAR 32 UPPDRAG UTBILDNINGSNÄMND Loc 64 width 1 Uppdrag i nämnder för utbildning 124 1. Ledamot 39 2. Ersättare 1547 5. Ej uppdrag
VAR 33 UPPDRAG KULTURNÄMND Loc 65 width 1 Uppdrag i nämnder för kultur och fritid 136 1. Ledamot 46 2. Ersättare 1528 5. Ej uppdrag
VAR 34 UPPDRAG OMSORGSNÄMD Loc 66 width 1 Uppdrag i nämnder för vård och omsorg 258 1. Ledamot 112 2. Ersättare 1340 5. Ej uppdrag
VAR 35 UPPDRAG ÖVRIGA NÄMNDER Loc 67 width 1 Uppdrag i övriga nämnder 53 1. Ledamot 34 2. Ersättare 1623 5. Ej uppdrag
VAR 36 UPPDRAG KOMMUNDELSNÄMND Loc 68 width 1 Uppdrag i kommundelsnämnder och motsvarande 148 1. Ledamot 32 2. Ersättare 1530 5. Ej uppdrag
VAR 37 FÖDELSEÅR 1 Loc 69 width 2 1 Vilket år är du född? 19. 1919 . . 73. 1973 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 1 7 3 5 22 17 17 18 25 34 43 41 47 42 47 56 58 54 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 63 58 60 64 82 59 79 67 64 64 59 44 60 43 42 32 23 22 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 20 20 20 16 10 15 13 5 8 9 4 7 11 6 5 5 5 5 Kod: 73 Frek: 4
VAR 38 TÄTORT - GLESBYGD 2 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 2 Bor du i kommunens centralort, i annan tätort än centralorten eller i glesbygd? Anm. Denna fråga ställdes ej i landstingsenkäten 766 1. Centralorten 375 2. Annan tätort 289 3. Glesbygd 278 0. Frågan ej tillämplig (Landstingsenkät) 2 9. Uppgift saknas
VAR 39 ANTAL ÅR BOSATT KOMMUN 3 Loc 72 width 2 MD=99 3 Hur länge har du bott i din nuvarande kommun/landstingsområde? 01. 1 år . . 71. 71 år 14 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 6 5 4 7 18 7 14 21 18 33 19 21 30 18 51 29 32 43 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 47 70 40 52 45 37 63 36 27 39 35 55 22 32 29 25 29 19 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 20 23 9 46 28 38 32 20 31 22 19 23 13 41 8 21 13 12 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 99 Frek: 21 18 16 22 14 21 14 17 13 11 14 7 2 4 1 3 1 14 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 99 Frek: 21 18 16 22 14 21 14 17 13 11 14 7 2 4 1 3 1 14
VAR 40 CIVILSTÅND 4 Loc 74 width 1 MD=9 4 Vilket är ditt civilstånd? 1426 1. Gift eller sammanboende 173 2. Frånskild, tidigare sammanboende, änka/änkling 107 3. Ogift 4 9. Uppgift saknas
VAR 41 FÖRÄLDRALEDIGHET 5 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 5 Har du varit föräldraledig mer än en månad sammantaget? 557 1. Ja 934 5. Nej 203 0. Frågan ej tillämplig. Har inga barn 16 9. Uppgift saknas
VAR 42 SKOLUTBILDNING 6 Loc 76 width 2 MD=99 6 Vilken skolutbildning har du? Sätt ett kryss framför det alternativ som du anser stämmer bäst in på dig. Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera då den typ av skola du just nu går i? 244 01. Folkskola 6 02. Enhetsskola 38 03. Grundskola 137 04. Yrkesskola 71 05. Tvåårigt gymnasium 126 06. Fackskola 110 07. Minst treårigt gymnasium 115 08. Flickskola/realexamen 85 09. Folkhögskola 67 10. Studentexamen 706 11. Högskola/universitet 5 99. Uppgift saknas
VAR 43 MEDBORGARSKAP 7 Loc 78 width 1 MD=9 7 Är Du för närvarande eller har du tidigare varit medborgare i något annat land än Sverige? 85 1. Ja 1624 5. Nej 1 9. Uppgift saknas
VAR 44 KOMMUNALRÅD 8 Loc 79 width 1 MD=9 8(1) Är du kommunalråd/landstingsråd, oppositionsråd eller motsvarande i kommunen/landstinget? 144 1. Ja 1548 5. Nej 18 9. Uppgift saknas
VAR 45 PROCENT TJÄNST KOMRÅD 8 Loc 80 width 3 MD= 0 or GE 999 8(2) Om ja, med hur många procent av heltidstjänstgöring? 010. 10% . . 100. 100% 1548 000. Frågan ej tillämplig 27 999. Uppgift saknas Kod: 10 11 14 15 17 19 20 21 25 30 34 Frek: 4 1 2 1 1 1 3 1 8 2 1 Kod: 38 40 41 42 45 50 55 60 67 70 75 Frek: 1 14 1 1 3 8 1 1 1 3 2 Kod: 80 100 0 999 Frek: 3 71 1548 27
VAR 46 SYSSELSÄTTNING 9 Loc 83 width 1 MD=9 Om du är heltidsengagerad förtroendevald, besvara då frågorna 9-12 med förhållandena innan du blev kommunalråd/landstingsråd eller motsvarande. Om du har deltidsengagemang besvara frågorna 9-12 med förhållandena på din övriga tid. 9 Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande? 1247 1. Förvärvsarbetande 50 2. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning, arbetslös, sjukskriven, värnpliktig 196 3. Pensionär 32 4. Hemarbetande 35 5. Studerande 150 9. Uppgift saknas
VAR 47 OFF ELLER PRIV TJÄNST 10 Loc 84 width 1 MD=9 10 Arbetar/arbetade du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst? 253 1. Statlig 132 2. Landstingskommunal 389 3. Kommunal 612 4. Privat företag 123 5. Organisation 55 6. Har ej yrkesarbetat 146 9. Uppgift saknas
VAR 48 YRKE - SEI 11 Loc 85 width 2 MD=99 11 Vilket yrke har/hade du? 122 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 103 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 105 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 43 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 41 33. Lägre tjänstemän I 164 36. Lägre tjänstemän II 377 46. Tjänstemän på mellannivå 424 56. Högre tjänstemän 99 57. Ledande befattningar 17 60. Fria yrkesutövare med akademiyrken 40 79. Företagare 95 89. Lantbrukare 55 98. Har ej yrkesarbetat 25 99. Uppgift saknas
VAR 49 ANSTÄLLD/FÖRETAGARE 12 Loc 87 width 1 MD=9 12 Är du/var du anställd eller egen företagare? 1259 1. Anställd 251 2. Företagare 55 3. Har ej yrkesarbetat 145 9. Uppgift saknas
VAR 50 ANTAL ÅR PARTIMEDLEM 13 Loc 88 width 2 MD=99 13 Hur länge har du varit medlem av ditt parti? 01. 1 år . . 55. 55 år 1 77. Ej partimedlem 38 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 4 35 26 19 43 36 30 44 31 93 32 38 24 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 28 97 38 52 40 14 154 25 27 44 26 131 30 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 23 24 17 113 9 13 14 7 58 2 15 15 4 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 80 7 8 10 6 31 2 10 10 7 14 2 3 Kod: 53 54 55 77 99 Frek: 2 3 1 1 38
VAR 51 ÅR FÖRSTA KOM UPPDRAG 14 Loc 90 width 2 MD=99 14A Vilket år fick du ditt första kommunala uppdrag? Med kommunalt uppdrag avser vi här såväl ledamotskap som suppleantskap i kommunfullmäktige, kommunala nämnder (ej taxeringsnämnd) och styrelser, styrelseposter i kommunala bolag och stiftelser mm såväl i kommunen som landstinget. 39. 1939 . . 92. 1992 39 99. Uppgift saknas Kod: 39 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Frek: 1 1 2 1 5 2 3 3 12 3 8 5 16 Kod: 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 10 17 7 20 17 19 26 24 34 41 25 67 35 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Frek: 26 61 48 21 99 32 37 104 51 30 102 43 23 Kod: 85 86 87 88 89 90 91 92 99 Frek: 118 59 28 127 49 25 125 59 39
VAR 52 FÖRSTA KOM UPPDRAG 14 Loc 92 width 3 MD=999 14B Vilket uppdrag var det? 436 100. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) 43 200. Kommunstyrelse (Landstingsstyrelse) 10 301. Brand- och civilförsvarsnämnd, Räddningsnämnd, Räddnings- och beredskapsnämnd 82 302. Byggnadsnämnd 15 303. Fastighetsnämnd, Fastighets- och inköpsnämnd, Lokalförsörjningsnämnd 0 304. Botanisk trädgård, styrelse för 10 305. Gatunämnd 35 306. Miljö- och hälsoskyddsnämnd, Miljönämnd 6 307. Renhållningsstyrelse 20 308. Trafiknämnd, Trafiksäkerhetsnämnd 19 309. Teknisk nämnd, Teknisk styrelse, Styrelse för tekniska verken, VA-nämnd 8 310. Energiverksstyrelse, Energinämnd 0 311. Miljö- och byggnämnd, Miljö- och byggnadsnämnd 10 312. Hamnstyrelse, Hamndirektion 4 313. Naturvårdsnämnd 1 314. Central Byggnadskommitte 2 315. Parknämnd 1 401. Folkhögskolenämnd (endast hel nämnd/styrelse) 153 402. Utbildningsnämnd, Skolstyrelse 12 403. Barn- och utbildningsnämnd, Barn- och ungdomsnämnd 3 404. Nämnd för frivillig utbildning, Gymnasienämnd 106 501. Fritidsnämnd, Park- och fritidsnämnd, Park/Fritidsnämnd, Park- och idrottsstyrelse 2 502. Konstnämnd 5 503. Kulturstödsnämnd 0 504. Museinämnd, museistyrelse 8 505. Biblioteksnämnd 66 506. Kulturnämnd 8 507. Ungdoms- och kulturnämnd 3 508. Kultur- och fritidsnämnd 0 509. Kultur- och folkbildningsnämnd 1 510. Kultur- och konsumentnämnd 0 601. Färdtjänstnämnd 3 602. Omsorgsnämnd, Vård- och omsorgsnämnd 5 603. Sjukvårdsstyrelse 0 604. Sociala institutionsnämnden 49 605. Social nämnd, Socialnämnd, Social- och habiliteringsnämnd (landsting) 1 606. Tandvårdsnämnd 21 607. Direktion för sjukvårdsdistrikt, Sjukvårdsnämnd (lokal), Direktion för sjukhus, Hälso- och sjukvårdsnämnd (lokal) 2 608. Primärvårdsnämnd 108 609. Socialnämnd (primärkommun), Individ- och familjenämnd 1 610. Äldreomsorgsnämnd, Äldre- och handikappnämnd, Äldre- och handikappomsorgsnämnd, Omvårdnads- och äldrenämnd 0 611. Nämnd för sociala och mångkulturella frågor 5 612. Hälsonämnd 5 701. Invandrarnämnd 19 702. Konsumentnämnd 20 703. Personalnämnd 1 704. Servicenämnd 3 705. Näringsnämnd 0 706. Styrelse för Konsult & Service 1 707. Produktionsstyrelse 95 801. Stadsdelsnämnd, Områdesstyrelse, Kommundelsnämnd, Lokal nämnd 1 802. Utbildnings- och kulturnämnd, Kultur-, fritids- och utbildningsstyrelse 0 803. Myndighetsnämnd 301 999. Uppgift saknas
VAR 53 POSITION FÖRSTA UPPDR 14 Loc 95 width 1 MD=9 14B(1) Position första kommunala uppdrag <Se F.14B för fullständig frågetext> 49 1. Presidium 459 2. Ledamot 613 3. Suppleant 589 9. Uppgift saknas
VAR 54 POL AKTIV UPPVÄXT 15 Loc 96 width 1 MD=9 15 När du växte upp, var det då någon i din närmaste omgivning som var politiskt engagerad eller hade uppdrag i kommunal nämnd eller fullmäktige? 654 1. Ja 1029 5. Nej 19 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 55 FÖRDELNING AV SERVICE 16 Loc 97 width 1 MD=9 16A Om du tänker på den kommunala servicen i stort, anser du att den service som kommunen nu erbjuder har fördelats på ett rimligt sätt mellan olika delar av din kommun? 1244 1. Ja 383 5. Nej 55 8. Vet ej 28 9. Uppgift saknas
VAR 56 GYNNAD: TÄTORTER 16 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 16B Om du anser att servicen inte har fördelats på ett rimligt sätt, kan du nämna någon särskild del av kommunen som blivit gynnad? 16B(1) <Gynnad kommundel> Tätorter 195 1. Markerat 80 5. Ej markerat 1299 0. Frågan ej tillämplig 136 9. Uppgift saknas
VAR 57 GYNNAD: CENTRALORTEN 16 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 16B(2) <Gynnad kommundel> Centralorten <Se F.16B för fullständig frågetext> 157 1. Markerat 118 5. Ej markerat 1299 0. Frågan ej tillämplig 136 9. Uppgift saknas
VAR 58 GYNNAD: LANDSBYGDEN 16 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 16B(3) <Gynnad kommundel> Landsbygden <Se F.16B för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 261 5. Ej markerat 1299 0. Frågan ej tillämplig 136 9. Uppgift saknas
VAR 59 GYNNAD: HÖGSTATUSOMR. 16 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 16B(4) <Gynnad kommundel> Högstatusområden <Se F.16B för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 258 5. Ej markerat 1299 0. Frågan ej tillämplig 136 9. Uppgift saknas
VAR 60 GYNNAD: NAMNGIVEN DEL 16 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 16B(5) <Gynnad kommundel> Namngiven kommundel <Se F.16B för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 66 5. Ej markerat 1542 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 61 GYNNAD: ANNAN DEL 16 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 16B(6) <Gynnad kommundel> Annan <Se F.16B för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 231 5. Ej markerat 1299 0. Frågan ej tillämplig 136 9. Uppgift saknas
VAR 62 INSTÄLLNING ALLMÄNHET 17 Loc 104 width 1 MD=9 17 Om du bedömer situationen i din egen kommun/ditt eget landsting, vilken inställning till kommunalpolitikerna/ landstingspolitikerna anser du att allmänheten på det hela taget har? 392 1. Allmänheten är övervägande positivt inställd 887 3. Allmänheten är övervägande neutralt inställd eller har inte bildat sig någon åsikt 360 5. Allmänheten är övervägande negativt inställd 56 8. Känner ej allmänhetens inställning 15 9. Uppgift saknas
VAR 63 KOMPOL: FAMILJENS SYN 18 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 18 Tycker du att nedan nämnda personer och grupper i stort sett ser positivt eller negativt på att du är kommunalpolitiker? 18A <Syn på engagemanget som kommunpolitiker> Familjen Om du inte har familj, arbetskamrater etc, kryssa för i rutan för "frågan ej tillämplig". 1135 1. Övervägande positivt 384 3. Varken positivt eller negativt 94 5. Övervägande negativt 7 8. Jag har ingen åsikt 68 0. Frågan ej tillämplig 22 9. Uppgift saknas
VAR 64 KOMPOL: KOLLEGERS SYN 18 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 18B <Syn på engagemanget som kommunpolitiker> Arbetskamrater <Se F.18 för fullständig frågetext> 774 1. Övervägande positivt 575 3. Varken positivt eller negativt 59 5. Övervägande negativt 37 8. Jag har ingen åsikt 235 0. Frågan ej tillämplig 30 9. Uppgift saknas
VAR 65 KOMPOL: ANSTÄLLDA SYN 18 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 18C <Syn på engagemanget som kommunpolitiker> Anställda/underställda <Se F.18 för fullständig frågetext> 274 1. Övervägande positivt 376 3. Varken positivt eller negativt 39 5. Övervägande negativt 68 8. Jag har ingen åsikt 914 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Uppgift saknas
VAR 66 KOMPOL: ARBETSGIV SYN 18 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 18D <Syn på engagemanget som kommunpolitiker> Arbetsgivare/överordnade <Se F.18 för fullständig frågetext> 534 1. Övervägande positivt 509 3. Varken positivt eller negativt 126 5. Övervägande negativt 74 8. Jag har ingen åsikt 436 0. Frågan ej tillämplig 31 9. Uppgift saknas
VAR 67 KOMPOL: KUNDERS SYN 18 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 18E <Syn på engagemanget som kommunpolitiker> Kunder/klienter <Se F.18 för fullständig frågetext> 275 1. Övervägande positivt 406 3. Varken positivt eller negativt 37 5. Övervägande negativt 125 8. Jag har ingen åsikt 818 0. Frågan ej tillämplig 49 9. Uppgift saknas
VAR 68 KOMPOL: VÄNNERS SYN 18 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 18F <Syn på engagemanget som kommunpolitiker> Vänner/bekanta <Se F.18 för fullständig frågetext> 1093 1. Övervägande positivt 521 3. Varken positivt eller negativt 27 5. Övervägande negativt 31 8. Jag har ingen åsikt 16 0. Frågan ej tillämplig 22 9. Uppgift saknas
VAR 69 DISK POL FAMILJEN 19 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 19 Hur ofta förekommer det att du diskuterar kommunalpolitiska/landstingspolitiska frågor med andra i din omgivning? 19A <Diskuterar kommunal-/landstingspolitiska frågor> Familjen 482 1. Praktiskt taget dagligen 805 2. Ganska ofta 324 3. Vid enstaka tillfällen 22 4. Aldrig eller nästan aldrig 68 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 70 DISK POL ARBETSKAMR 19 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 19B <Diskuterar kommunal-/landstingspolitiska frågor> Arbetskamrater <Se F.19 för fullständig frågetext> 294 1. Praktiskt taget dagligen 615 2. Ganska ofta 445 3. Vid enstaka tillfällen 60 4. Aldrig eller nästan aldrig 235 0. Frågan ej tillämplig 61 9. Uppgift saknas
VAR 71 DISK POL ANSTÄLLDA 19 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 19C <Diskuterar kommunal-/landstingspolitiska frågor> Anställda/underställda <Se F.19 för fullständig frågetext> 98 1. Praktiskt taget dagligen 209 2. Ganska ofta 292 3. Vid enstaka tillfällen 107 4. Aldrig eller nästan aldrig 914 0. Frågan ej tillämplig 90 9. Uppgift saknas
VAR 72 DISK POL ARBETSGIV. 19 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 19D <Diskuterar kommunal-/landstingspolitiska frågor> Arbetsgivare/överordnade <Se F.19 för fullständig frågetext> 83 1. Praktiskt taget dagligen 307 2. Ganska ofta 515 3. Vid enstaka tillfällen 263 4. Aldrig eller nästan aldrig 436 0. Frågan ej tillämplig 106 9. Uppgift saknas
VAR 73 DISK POL KUNDER 19 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 19E <Diskuterar kommunal-/landstingspolitiska frågor> Kunder/klienter <Se F.19 för fullständig frågetext> 72 1. Praktiskt taget dagligen 146 2. Ganska ofta 338 3. Vid enstaka tillfällen 259 4. Aldrig eller nästan aldrig 818 0. Frågan ej tillämplig 77 9. Uppgift saknas
VAR 74 DISK POL VÄNNER 19 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 19F <Diskuterar kommunal-/landstingspolitiska frågor> Vänner/bekanta <Se F.19 för fullständig frågetext> 146 1. Praktiskt taget dagligen 975 2. Ganska ofta 516 3. Vid enstaka tillfällen 35 4. Aldrig eller nästan aldrig 16 0. Frågan ej tillämplig 22 9. Uppgift saknas
VAR 75 KONTAKT ENSKILD FRÅGA 20 Loc 117 width 1 MD=9 20 Hur ofta har det hänt under de senaste tolv månaderna att enskilda personer tagit kontakt med dig i din egenskap av kommunalpolitiker/landstingspolitiker? 20A I ärenden som endast gällde vederbörande person själv eller hans/hennes familj (t ex i avsikt att få hjälp med någon framställning eller påpeka orättvisor som han/hon ansåg sig ha varit föremål för) 398 1. Mer än 10 gånger 272 2. 6-10 gånger 793 3. 1-5 gånger 232 4. Aldrig 15 9. Uppgift saknas
VAR 76 KONTAKT ALLMÄN FRÅGA 20 Loc 118 width 1 MD=9 20B I allmänna kommunalpolitiska/landstingspolitiska frågor (t ex i avsikt att påverka ditt ställningstagande, göra dig uppmärksam på vissa förhållanden eller informera sig om kommunens/landstingets beslut eller planer) <Se F.20 för fullständig frågetext> 473 1. Mer än 10 gånger 310 2. 6-10 gånger 763 3. 1-5 gånger 136 4. Aldrig 28 9. Uppgift saknas
VAR 77 KONTAKT FÖRENINGAR 21 Loc 119 width 1 MD=9 21 Har det under de senaste 12 månaderna förekommit att någon förening, organisation eller företag vänt sig till dig personligen med önskemål i någon kommunal/landstingskommunal fråga? 372 1. Ja, vid upprepade tillfällen 789 3. Ja, vid enstaka tillfällen 536 5. Nej 13 9. Uppgift saknas
VAR 78 KONT IDROTTSFÖRENING 21 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 21(1) <Kontakt senaste 12 månaderna> Idrottsföreningar <Se F.21 för fullständig frågetext> 339 1. Markerat 623 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 79 KONT HANDIKAPPFÖREN. 21 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 21(2) <Kontakt senaste 12 månaderna> Handikapp- och patientföreningar <Se F.21 för fullständig frågetext> 204 1. Markerat 758 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 80 KONT FÖRETAG 21 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 21(3) <Kontakt senaste 12 månaderna> Företag <Se F.21 för fullständig frågetext> 143 1. Markerat 819 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 81 KONT FACKLIGA ORG 21 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 21(4) <Kontakt senaste 12 månaderna> Fackliga organisationer <Se F.21 för fullständig frågetext> 134 1. Markerat 828 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 82 KONT FÖRÄLDRAFÖRENING 21 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 21(5) <Kontakt senaste 12 månaderna> Föräldraföreningar/elevorganisationer <Se F.21 för fullständig frågetext> 113 1. Markerat 849 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 83 KONT PENSIONÄRSFÖREN 21 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 21(6) <Kontakt senaste 12 månaderna> Pensionärsföreningar <Se F.21 för fullständig frågetext> 110 1. Markerat 852 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 84 KONT POLITISKA ORG 21 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 21(7) <Kontakt senaste 12 månaderna> Politiska organisationer <Se F.21 för fullständig frågetext> 101 1. Markerat 861 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 85 KONT BOENDEORG 21 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 21(8) <Kontakt senaste 12 månaderna> Boendeorganisationer <Se F.21 för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 880 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 86 KONT MILJÖORG 21 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 21(9) <Kontakt senaste 12 månaderna> Miljöorganisationer <Se F.21 för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 891 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 87 KONT BYALAG 21 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 21(10) <Kontakt senaste 12 månaderna> Byalag <Se F.21 för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 898 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 88 KONT FÖRETAGARFÖREN 21 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 21(11) <Kontakt senaste 12 månaderna> Företagarföreningar <Se F.21 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 922 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 89 KONT KOM SERVICEPROD 21 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 21(12) <Kontakt senaste 12 månaderna> Kommunala serviceproducerande enheter <Se F.21 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 923 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 90 KONT KULTURFÖRENINGAR 21 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 21(13) <Kontakt senaste 12 månaderna> Kulturföreningar <Se F.21 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 925 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 91 KONT HEMBYGDSFÖRENING 21 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 21(14) <Kontakt senaste 12 månaderna> Hembygdsföreningar <Se F.21 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 924 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 92 KONT INVANDRARFÖREN 21 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 21(15) <Kontakt senaste 12 månaderna> Invandrarföreningar <Se F.21 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 932 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 93 KONT AKTIONSGRUPP 21 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 21(16) <Kontakt senaste 12 månaderna> Aktionsgrupp <Se F.21 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 940 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 94 KONT KOOPERATIV 21 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 21(17) <Kontakt senaste 12 månaderna> Kooperativ <Se F.21 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 942 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 95 KONT RELIGIÖSA ORG 21 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 21(18) <Kontakt senaste 12 månaderna> Religiösa organisationer <Se F.21 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 944 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 96 KONT KVINNOORG 21 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 21(19) <Kontakt senaste 12 månaderna> Kvinnoorganisationer <Se F.21 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 950 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 97 KONT NYKTERHETSORG 21 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 21(20) <Kontakt senaste 12 månaderna> Nykterhetsorganisationer <Se F.21 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 956 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 98 KONT ÖVRIGA 21 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 21(21) <Kontakt senaste 12 månaderna> Övriga föreningar <Se F.21 för fullständig frågetext> 213 1. Markerat 749 5. Ej markerat 536 0. Frågan ej tillämplig 212 9. Uppgift saknas
VAR 99 KONTAKT LOK MASSMEDIA 22 Loc 141 width 1 MD=9 22(1) Har det under de senaste 12 månaderna förekommit att du haft kontakter med lokala massmedia (lokalpress, lokalradio, regional-TV) i kommunala/landstingskommunala frågor? 395 1. Ja, vid upprepade tillfällen 668 3. Ja, vid enstaka tillfällen 646 5. Nej 1 9. Uppgift saknas
VAR 100 INITIATIV KONT MEDIA 22 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 22(2) Om ja, är det vanligen du själv eller journalisterna som tar kontakt? 136 1. Vanligen jag själv 302 3. Lika vanligt 616 5. Vanligen någon journalist 646 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 101 TILLGÅNG PÅ BOSTÄDER 23 Loc 143 width 1 MD=9 23 Här nedan anges några olika uppgifter för kommunerna. Vill du för var och en av dessa uppgifter ange om du tycker att det är angeläget att din kommun gör mera än nu, eller om det i stort sett är bra som det är, eller om kommunens insatser skulle kunna minskas, eller om du inte har någon åsikt om detta. 23A <Kommunens insats> Tillgången på bostäder 183 1. Angeläget göra mera 1004 3. Bra som det är 467 5. Kan minskas 19 8. Vet ej/ingen åsikt 37 9. Uppgift saknas
VAR 102 MÖJLIGHET FÅ ARBETE 23 Loc 144 width 1 MD=9 23B <Kommunens insats> Möjligheterna att få arbete <Se F.23 för fullständig frågetext> 1517 1. Angeläget göra mera 119 3. Bra som det är 36 5. Kan minskas 16 8. Vet ej/ingen åsikt 22 9. Uppgift saknas
VAR 103 KOLLEKTIVTRAFIKEN 23 Loc 145 width 1 MD=9 23C <Kommunens insats> Kollektivtrafiken <Se F.23 för fullständig frågetext> 774 1. Angeläget göra mera 775 3. Bra som det är 106 5. Kan minskas 27 8. Vet ej/ingen åsikt 28 9. Uppgift saknas
VAR 104 VÄGAR, GATOR, TRAFIK 23 Loc 146 width 1 MD=9 23D <Kommunens insats> Vägar, gator och trafik <Se F.23 för fullständig frågetext> 592 1. Angeläget göra mera 938 3. Bra som det är 109 5. Kan minskas 37 8. Vet ej/ingen åsikt 34 9. Uppgift saknas
VAR 105 VATTEN OCH AVLOPP 23 Loc 147 width 1 MD=9 23E <Kommunens insats> Vatten och avlopp <Se F.23 för fullständig frågetext> 434 1. Angeläget göra mera 1109 3. Bra som det är 45 5. Kan minskas 90 8. Vet ej/ingen åsikt 32 9. Uppgift saknas
VAR 106 MILJÖVÅRD 23 Loc 148 width 1 MD=9 23F <Kommunens insats> Miljövård <Se F.23 för fullständig frågetext> 1138 1. Angeläget göra mera 496 3. Bra som det är 33 5. Kan minskas 20 8. Vet ej/ingen åsikt 23 9. Uppgift saknas
VAR 107 SKOLOR 23 Loc 149 width 1 MD=9 23G <Kommunens insats> Skolor <Se F.23 för fullständig frågetext> 911 1. Angeläget göra mera 708 3. Bra som det är 46 5. Kan minskas 18 8. Vet ej/ingen åsikt 27 9. Uppgift saknas
VAR 108 BARNOMSORG 23 Loc 150 width 1 MD=9 23H <Kommunens insats> Barnomsorg <Se F.23 för fullständig frågetext> 547 1. Angeläget göra mera 938 3. Bra som det är 174 5. Kan minskas 25 8. Vet ej/ingen åsikt 26 9. Uppgift saknas
VAR 109 ÄLDREOMSORG 23 Loc 151 width 1 MD=9 23I <Kommunens insats> Äldreomsorg <Se F.23 för fullständig frågetext> 980 1. Angeläget göra mera 654 3. Bra som det är 24 5. Kan minskas 25 8. Vet ej/ingen åsikt 27 9. Uppgift saknas
VAR 110 HANDIKAPPOMSORG 23 Loc 152 width 1 MD=9 23J <Kommunens insats> Handikappomsorg <Se F.23 för fullständig frågetext> 874 1. Angeläget göra mera 695 3. Bra som det är 25 5. Kan minskas 85 8. Vet ej/ingen åsikt 31 9. Uppgift saknas
VAR 111 SOCIALHJÄLP 23 Loc 153 width 1 MD=9 23K <Kommunens insats> Socialhjälp <Se F.23 för fullständig frågetext> 372 1. Angeläget göra mera 1002 3. Bra som det är 207 5. Kan minskas 99 8. Vet ej/ingen åsikt 30 9. Uppgift saknas
VAR 112 IDROTT O FRILUFTSLIV 23 Loc 154 width 1 MD=9 23L <Kommunens insats> Stöd åt idrott och friluftsliv <Se F.23 för fullständig frågetext> 294 1. Angeläget göra mera 893 3. Bra som det är 469 5. Kan minskas 23 8. Vet ej/ingen åsikt 31 9. Uppgift saknas
VAR 113 FRITIDSVERKSAMHET 23 Loc 155 width 1 MD=9 23M <Kommunens insats> Stöd åt annan fritidsverksamhet <Se F.23 för fullständig frågetext> 347 1. Angeläget göra mera 839 3. Bra som det är 421 5. Kan minskas 71 8. Vet ej/ingen åsikt 32 9. Uppgift saknas
VAR 114 KULTURELL VERKSAMHET 23 Loc 156 width 1 MD=9 23N <Kommunens insats> Bibliotek och annan kulturell verksamhet <Se F.23 för fullständig frågetext> 492 1. Angeläget göra mera 979 3. Bra som det är 190 5. Kan minskas 21 8. Vet ej/ingen åsikt 28 9. Uppgift saknas
VAR 115 PÅVERKA GM RÖSTNING 24 Loc 157 width 1 MD=9 24 Här följer ett antal påståenden om hur det går till och fungerar i politiken. Markera det svar som ligger närmast din egen uppfattning. 24A Genom att rösta vid kommunalvalen kan man verkligen vara med om att bestämma hur kommunal- och landstingspolitiken ska utformas 475 1. Instämmer helt 1001 2. Instämmer i stort sett 159 3. I stort sett motsatt åsikt 31 4. Helt motsatt åsikt 20 8. Ingen åsikt/vet ej 24 9. Uppgift saknas
VAR 116 KDN LÄTTARE TJM KONT 24 Loc 158 width 1 MD=9 24B Införandet av kommundelsnämnder gör det lättare för medborgarna att få kontakt med ansvariga tjänstemän <Se F.24 för fullständig frågetext> 237 1. Instämmer helt 509 2. Instämmer i stort sett 300 3. I stort sett motsatt åsikt 270 4. Helt motsatt åsikt 374 8. Ingen åsikt/vet ej 20 9. Uppgift saknas
VAR 117 BESLUT ENL KOMMUNINV 24 Loc 159 width 1 MD=9 24C Kommun- och landstingspolitikerna gör sitt bästa för att fatta beslut som stämmer med kommuninvånarnas önskemål <Se F.24 för fullständig frågetext> 349 1. Instämmer helt 1131 2. Instämmer i stort sett 142 3. I stort sett motsatt åsikt 34 4. Helt motsatt åsikt 33 8. Ingen åsikt/vet ej 21 9. Uppgift saknas
VAR 118 KOM ANSVAR BÄTTRE INF 24 Loc 160 width 1 MD=9 24D En överflyttning av ansvaret från stat till kommun ger medborgarna bättre inflytande över den offentliga servicen <Se F.24 för fullständig frågetext> 560 1. Instämmer helt 844 2. Instämmer i stort sett 150 3. I stort sett motsatt åsikt 34 4. Helt motsatt åsikt 89 8. Ingen åsikt/vet ej 33 9. Uppgift saknas
VAR 119 POL ANGELÄGNA ÖVERENS 24 Loc 161 width 1 MD=9 24E Politikerna i kommunen/landstinget är alltför angelägna att komma överens <Se F.24 för fullständig frågetext> 94 1. Instämmer helt 493 2. Instämmer i stort sett 807 3. I stort sett motsatt åsikt 239 4. Helt motsatt åsikt 57 8. Ingen åsikt/vet ej 20 9. Uppgift saknas
VAR 120 INNEHAVARE AV MAKTEN 24 Loc 162 width 1 MD=9 24F Det spelar ingen roll för kommunal- och landstingspolitiken vilka partier som har makten i kommunen eller landstinget <Se F.24 för fullständig frågetext> 23 1. Instämmer helt 132 2. Instämmer i stort sett 482 3. I stort sett motsatt åsikt 1042 4. Helt motsatt åsikt 15 8. Ingen åsikt/vet ej 16 9. Uppgift saknas
VAR 121 PÅVERKA POL GENOM KDN 24 Loc 163 width 1 MD=9 24G Införandet av kommundelsnämnder gör det lättare för vanligt folk att påverka politiken <Se F.24 för fullständig frågetext> 166 1. Instämmer helt 504 2. Instämmer i stort sett 340 3. I stort sett motsatt åsikt 302 4. Helt motsatt åsikt 374 8. Ingen åsikt/vet ej 24 9. Uppgift saknas
VAR 122 AND BEST KOM FRAMTID 24 Loc 164 width 1 MD=9 24H Det betyder ingenting vad kommunal- och landstingspolitikerna bestämmer - det är beslut på andra håll som avgör kommunernas och landstingens framtid <Se F.24 för fullständig frågetext> 49 1. Instämmer helt 408 2. Instämmer i stort sett 826 3. I stort sett motsatt åsikt 362 4. Helt motsatt åsikt 38 8. Ingen åsikt/vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 123 FÖRTROENDE VIKTIGARE 24 Loc 165 width 1 MD=9 24I Förtroende för kommunalpolitikern som person är viktigare än att han/hon representerar ett visst parti <Se F.24 för fullständig frågetext> 270 1. Instämmer helt 745 2. Instämmer i stort sett 441 3. I stort sett motsatt åsikt 144 4. Helt motsatt åsikt 77 8. Ingen åsikt/vet ej 33 9. Uppgift saknas
VAR 124 LIKVÄRDIG SERVICE 25 Loc 166 width 1 MD=9 25 Nu följer en serie påståenden om hur det bör gå till och hur det bör fungera i politiken. Markera det svar som ligger närmast din egen uppfattning. 25A Man bör ha likvärdig service i alla delar av kommunen/alla delar av en kommun eller ett landsting eftersom man betalar samma kommunalskatt 758 1. Instämmer helt 802 2. Instämmer i stort sett 94 3. I stort sett motsatt åsikt 25 4. Helt motsatt åsikt 10 8. Ingen åsikt/vet ej 21 9. Uppgift saknas
VAR 125 HÄNSYN AKTIONSGRUPPER 25 Loc 167 width 1 MD=9 25B Politikerna bör inte ta hänsyn till påtryckningar från aktionsgrupper <Se F.25 för fullständig frågetext> 236 1. Instämmer helt 731 2. Instämmer i stort sett 551 3. I stort sett motsatt åsikt 117 4. Helt motsatt åsikt 44 8. Ingen åsikt/vet ej 31 9. Uppgift saknas
VAR 126 KÖPA PRIVATA TJÄNSTER 25 Loc 168 width 1 MD=9 25C Det är önskvärt att kommuner och landsting i större utsträckning köper tjänster av privata företag i stället för att bedriva egen verksamhet <Se F.25 för fullständig frågetext> 321 1. Instämmer helt 492 2. Instämmer i stort sett 447 3. I stort sett motsatt åsikt 389 4. Helt motsatt åsikt 35 8. Ingen åsikt/vet ej 26 9. Uppgift saknas
VAR 127 FÖRENINGSDRIFT ANLÄGG 25 Loc 169 width 1 MD=9 25D Man bör låta föreningar svara för driften av fritidsanläggningar <Se F.25 för fullständig frågetext> 605 1. Instämmer helt 802 2. Instämmer i stort sett 198 3. I stort sett motsatt åsikt 57 4. Helt motsatt åsikt 28 8. Ingen åsikt/vet ej 20 9. Uppgift saknas
VAR 128 DIREKTVAL TILL KDN 25 Loc 170 width 1 MD=9 25E Där det finns en kommundelsnämnd bör den inte väljas av fullmäktige utan direkt av väljarna i kommundelen <Se F.25 för fullständig frågetext> 473 1. Instämmer helt 310 2. Instämmer i stort sett 183 3. I stort sett motsatt åsikt 293 4. Helt motsatt åsikt 419 8. Ingen åsikt/vet ej 32 9. Uppgift saknas
VAR 129 SÄNKT KOMMUNALSKATT 25 Loc 171 width 1 MD=9 25F Det är mer angeläget att sänka kommunalskatten än att bygga ut den kommunala servicen <Se F.25 för fullständig frågetext> 223 1. Instämmer helt 260 2. Instämmer i stort sett 461 3. I stort sett motsatt åsikt 706 4. Helt motsatt åsikt 35 8. Ingen åsikt/vet ej 25 9. Uppgift saknas
VAR 130 MEDBORG KAN FÖR LITE 25 Loc 172 width 1 MD=9 25G Folk i allmänhet har inte tillräcklig kunskap för att vara med och bestämma i kommuner och landsting <Se F.25 för fullständig frågetext> 109 1. Instämmer helt 393 2. Instämmer i stort sett 659 3. I stort sett motsatt åsikt 464 4. Helt motsatt åsikt 63 8. Ingen åsikt/vet ej 22 9. Uppgift saknas
VAR 131 ANVÄNDARE BESTÄMMA 25 Loc 173 width 1 MD=9 25H De som utnyttjar kommunal service bör också få bestämma över servicens utformning <Se F.25 för fullständig frågetext> 298 1. Instämmer helt 1070 2. Instämmer i stort sett 219 3. I stort sett motsatt åsikt 51 4. Helt motsatt åsikt 44 8. Ingen åsikt/vet ej 28 9. Uppgift saknas
VAR 132 SAMMA KOMMUNSERVICE 25 Loc 174 width 1 MD=9 25I Staten bör tvinga alla kommuner att hålla samma service <Se F.25 för fullständig frågetext> 82 1. Instämmer helt 382 2. Instämmer i stort sett 609 3. I stort sett motsatt åsikt 556 4. Helt motsatt åsikt 58 8. Ingen åsikt/vet ej 23 9. Uppgift saknas
VAR 133 ÖKA EJ PRIVATSKOLOR 25 Loc 175 width 1 MD=9 25J Antalet privatskolor bör ej öka <Se F.25 för fullständig frågetext> 548 1. Instämmer helt 354 2. Instämmer i stort sett 349 3. I stort sett motsatt åsikt 368 4. Helt motsatt åsikt 73 8. Ingen åsikt/vet ej 18 9. Uppgift saknas
VAR 134 AVGIFT KOM. TJÄNSTER 25 Loc 176 width 1 MD=9 25K Fler kommunala tjänster borde avgiftsbeläggas så att de som utnyttjar dem får betala för sig <Se F.25 för fullständig frågetext> 219 1. Instämmer helt 618 2. Instämmer i stort sett 541 3. I stort sett motsatt åsikt 270 4. Helt motsatt åsikt 34 8. Ingen åsikt/vet ej 28 9. Uppgift saknas
VAR 135 FÖRÄLDRAR VÄLJA SKOLA 25 Loc 177 width 1 MD=9 25L Föräldrarna bör få bestämma vilken skola barnen ska gå i <Se F.25 för fullständig frågetext> 584 1. Instämmer helt 681 2. Instämmer i stort sett 299 3. I stort sett motsatt åsikt 97 4. Helt motsatt åsikt 32 8. Ingen åsikt/vet ej 17 9. Uppgift saknas
VAR 136 OCKUPATION BERÄTTIGAD 25 Loc 178 width 1 MD=9 25M Ockupation och liknande aktioner kan ibland behövas för att få kommunalpolitikerna att ta reson <Se F.25 för fullständig frågetext> 84 1. Instämmer helt 251 2. Instämmer i stort sett 484 3. I stort sett motsatt åsikt 799 4. Helt motsatt åsikt 72 8. Ingen åsikt/vet ej 20 9. Uppgift saknas
VAR 137 SAMMA KOMMUNALSKATT 25 Loc 179 width 1 MD=9 25N Alla kommuner bör ha samma kommunalskatt <Se F.25 för fullständig frågetext> 126 1. Instämmer helt 279 2. Instämmer i stort sett 481 3. I stort sett motsatt åsikt 740 4. Helt motsatt åsikt 63 8. Ingen åsikt/vet ej 21 9. Uppgift saknas
VAR 138 KOLLEKTIVTRAFIK OFF 25 Loc 180 width 1 MD=9 25O Kollektivtrafik bör bedrivas i offentlig regi <Se F.25 för fullständig frågetext> 396 1. Instämmer helt 532 2. Instämmer i stort sett 386 3. I stort sett motsatt åsikt 285 4. Helt motsatt åsikt 87 8. Ingen åsikt/vet ej 24 9. Uppgift saknas
VAR 139 FÖRETRÄDA VERKSAMHET 25 Loc 181 width 1 MD=9 25P En ledamot av en kommunal nämnd bör företräda den egna verksamhetssektorn <Se F.25 för fullständig frågetext> 130 1. Instämmer helt 412 2. Instämmer i stort sett 432 3. I stort sett motsatt åsikt 419 4. Helt motsatt åsikt 242 8. Ingen åsikt/vet ej 75 9. Uppgift saknas
VAR 140 KONFL HEM-KOM UPPDRAG 26 Loc 182 width 1 MD=9 26 De förtroendevalda i kommunerna tvingas ofta dela sin tid mellan en mängd olika aktiviteter. I en sådan situation uppkommer "konflikter" mellan de olika sysselsättningsalternativen. Man tvingas prioritera. Vill du bland alternativen här nedan markera dem, där du personligen upplever en sådan konflikt. 26A <Konflikter mellan sysselsättningsalternativ> Mellan hem och fritid och kommunala uppdrag/partiarbete 1028 1. Markerat 670 5. Ej markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 141 KONFL ARB-KOM UPPDRAG 26 Loc 183 width 1 MD=9 26B <Konflikter mellan sysselsättningsalternativ> Mellan förvärvsarbete och kommunala uppdrag/partiarbete <Se F.26 för fullständig frågetext> 837 1. Markerat 861 5. Ej markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 142 ANNAN KONFLIKT 26 Loc 184 width 1 MD=9 26C(1) <Konflikter mellan sysselsättningsalternativ> Annan konflikt <Se F.26 för fullständig frågetext> 100 1. Markerat 1597 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 143 ANNAN KONFLIKT SPEC 26 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 26C(2) <Konflikter mellan sysselsättningsalternativ> Annan konflikt, specificering <Se F.26 för fullständig frågetext> 22 1. Uppdrag i andra frivilliga organisationer 27 2. Annat 1597 0. Frågan ej tillämplig 64 9. Uppgift saknas
VAR 144 INGA SYSSELSÄTTNKONFL 26 Loc 186 width 1 MD=9 26D <Konflikter mellan sysselsättningsalternativ> Upplever inga konflikter <Se F.26 för fullständig frågetext> 1350 0. Ej markerat 348 1. Markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 145 SAMMANTRÄDE KOM UPPDR 27 Loc 187 width 3 MD=999 27 Hur mycket tid kräver dina olika uppdrag och aktiviteter? Skriv det ungefärliga antalet timmar per månad (bortsett från sommaruppehållet) som du anser att respektive aktivitet tar för dig! 27A(1) Sammanträden - Kommunala uppdrag/uppdrag i landstinget (ledamot eller ersättare i fullmäktige, styrelser eller nämnder) inklusive arbete i partiets fullmäktige-/landstings- eller nämndgrupper 000. 0 timmar . . 200. 200 timmar 113 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 39 11 27 57 66 81 83 41 100 23 204 9 84 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 14 21 102 38 11 14 3 193 3 9 3 18 66 Kod: 26 27 28 30 32 35 36 40 41 44 45 47 50 Frek: 4 3 3 71 5 20 2 54 1 1 6 1 22 Kod: 55 56 60 64 65 70 75 80 83 90 95 96 100 Frek: 3 1 20 2 2 8 2 16 1 3 1 1 9 Kod: 110 120 130 140 150 160 180 200 999 Frek: 2 1 1 2 3 3 1 2 113
VAR 146 FÖRBERED. KOM UPPDRAG 27 Loc 190 width 3 MD=999 27A(2) Förberedelser (inläsning av handlingar, kontakter mm) - Kommunala uppdrag/uppdrag i landstinget (ledamot eller ersättare i fullmäktige, styrelser eller nämnder) inklusive arbete i partiets fullmäktige/landstings- eller nämndgrupper <Se F.27 för fullständig frågetext> 000. 0 timmar . . 130. 130 timmar 113 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 71 45 128 153 154 192 82 29 65 4 253 5 39 Kod: 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 30 35 Frek: 3 6 83 6 4 2 109 2 2 4 27 40 6 Kod: 36 40 42 44 45 48 50 52 53 55 56 60 70 Frek: 1 31 1 1 4 1 9 1 1 1 3 9 2 Kod: 72 80 90 100 110 120 130 999 Frek: 1 8 1 4 1 2 1 113
VAR 147 SAMMANTRÄDE ÖVR UPPDR 27 Loc 193 width 3 MD=999 27B(1) Sammanträden - Andra offentliga uppdrag (t ex kommunen, kyrkan, statliga organ) samt uppdrag och aktiviteter i andra organisationer än partiorganisationen <Se F.27 för fullständig frågetext> 000. 0 timmar . . 180. 180 timmar 113 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 Frek: 673 50 94 54 78 118 54 15 60 5 155 28 1 Kod: 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 26 30 35 Frek: 1 42 12 5 54 1 2 1 8 13 1 22 4 Kod: 40 45 50 55 60 70 76 80 90 100 110 120 130 Frek: 15 2 6 1 7 1 1 2 1 3 1 1 1 Kod: 150 160 175 180 999 Frek: 1 1 1 1 113
VAR 148 FÖRBERED. ÖVR UPPDRAG 27 Loc 196 width 3 MD=999 27B(2) Förberedelser (inläsning av handlingar, kontakter mm) - Andra offentliga uppdrag (t ex kommunen, kyrkan, statliga organ) samt uppdrag och aktiviteter i andra organisationer än partiorganisationen <Se F.27 för fullständig frågetext> 000. 0 timmar . . 200. 200 timmar 113 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 776 162 159 72 58 106 27 6 25 3 94 1 7 Kod: 15 16 18 20 21 22 24 25 30 35 40 50 56 Frek: 20 4 2 32 2 3 1 3 12 1 5 5 1 Kod: 60 70 75 100 150 200 999 Frek: 2 1 1 2 2 2 113
VAR 149 SAMMANTRÄDE PARTIORG. 27 Loc 199 width 3 MD=999 27C(1) Sammanträden - Uppdrag och aktiviteter i partiorganisationen <Se F.27 för fullständig frågetext> 000. 0 timmar . . 160. 160 timmar 113 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 249 80 167 117 135 199 89 17 70 5 239 1 37 Kod: 13 14 15 16 17 18 20 23 24 25 30 32 35 Frek: 5 4 61 8 3 2 54 2 2 7 14 1 1 Kod: 40 45 50 60 67 70 80 100 160 999 Frek: 15 1 2 3 1 3 1 1 1 113
VAR 150 FÖRBERED. PARTIORG. 27 Loc 202 width 2 MD=99 27C(2) Förberedelser (inläsning av handlingar, kontakter mm) - Uppdrag och aktiviteter i partiorganisationen <Se F.27 för fullständig frågetext> 00. 0 timmar . . 60. 60 timmar 113 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 Frek: 458 231 259 118 64 166 40 7 20 3 119 8 1 Kod: 15 16 17 20 24 25 30 32 35 40 50 56 60 Frek: 25 3 1 41 3 4 12 1 3 7 1 1 1 Kod: 99 Frek: 113
VAR 151 TOTAL TID OFF UPPDRAG 27 Loc 204 width 3 MD=999 27 Total tid för offentliga uppdrag och partimöten <Se F.27 för fullständig frågetext> 001. 1 timma . . 240. 240 timmar 66 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 4 3 4 5 11 19 12 13 10 32 10 24 27 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 17 22 28 18 21 28 35 31 29 29 37 35 24 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 26 28 17 29 21 25 21 24 24 25 23 29 16 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 29 16 19 10 17 21 14 24 16 18 23 17 11 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 11 6 17 13 11 9 12 20 15 8 7 5 13 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 5 6 9 4 19 4 6 4 7 11 2 5 5 Kod: 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 Frek: 3 18 4 6 3 4 6 2 5 5 15 1 8 Kod: 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Frek: 4 2 4 3 1 5 2 14 5 6 2 1 9 Kod: 106 107 108 110 113 114 115 116 117 119 120 121 122 Frek: 3 2 1 8 1 4 9 1 2 2 3 1 1 Kod: 123 124 125 126 127 130 131 134 135 137 138 139 140 Frek: 1 2 1 2 1 7 3 1 4 2 1 1 6 Kod: 144 145 147 148 150 152 153 155 156 159 160 162 164 Frek: 2 2 1 1 4 1 1 2 1 1 55 2 1 Kod: 165 170 171 172 173 174 175 184 185 186 187 188 190 Frek: 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 Kod: 192 195 199 200 202 204 205 210 212 215 218 220 221 Frek: 1 2 1 7 1 2 2 3 1 1 1 1 1 Kod: 225 228 230 237 240 999 Frek: 1 3 2 1 5 66
VAR 152 ARVODE - INK.BORTFALL 28 Loc 207 width 1 MD=9 28 Om de kommunala uppdragen måste fullgöras på ordinarie arbetstid måste många kommunalpolitiker ta ledigt från arbetet och därmed vidkännas löneavdrag eller annat inkomstbortfall. Hur är det för din del? Motsvarar arvodena inkomstbortfallet, är arvodena mindre än eller större än inkomstbortfallet? 163 1. Arvoden är större än inkomstbortfallet 615 2. Arvodena motsvarar ungefär inkomstbortfallet 426 3. Arvodena är mindre än inkomstbortfallet 156 4. Uppdragen kan fullgöras på arbetstid utan löneavdrag 238 7. Förvärvsarbetar ej 48 8. Vet ej 64 9. Uppgift saknas
VAR 153 STYRELSE KVINNOORG 29 Loc 208 width 1 MD=9 29 Vilka partiorganisationer och partiorgan har du för närvarande styrelseuppdrag eller motsvarande i? 29A <Styrelseuppdrag eller motsvarande> Lokal kvinnoorganisation 146 1. Markerat 1554 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 154 STYRELSE UNGDOMSORG 29 Loc 209 width 1 MD=9 29B <Styrelseuppdrag eller motsvarande> Lokal ungdoms- eller annan sidoorganisation <Se F.29 för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 1613 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 155 STYRELSE LOK PARTIAVD 29 Loc 210 width 1 MD=9 29C <Styrelseuppdrag eller motsvarande> Lokal partiavdelning (avdelning som omfattar endast en del av kommunen) <Se F.29 för fullständig frågetext> 833 1. Markerat 867 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 156 STYRELSE KOMMUNORG. 29 Loc 211 width 1 MD=9 29D <Styrelseuppdrag eller motsvarande> Partiets kommunorganisation (organisation som omfattar hela kommunen) <Se F.29 för fullständig frågetext> 962 1. Markerat 738 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 157 STYRELSE LÄNSORG. 29 Loc 212 width 1 MD=9 29E <Styrelseuppdrag eller motsvarande> Läns- eller distriktorganisation <Se F.29 för fullständig frågetext> 407 1. Markerat 1293 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 158 STYRELSE RIKSORG. 29 Loc 213 width 1 MD=9 29F <Styrelseuppdrag eller motsvarande> Riksorganisation <Se F.29 för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 1618 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 159 STYRELSE ANNAN P-ORG 29 Loc 214 width 1 MD=9 29G <Styrelseuppdrag eller motsvarande> Annan partiorganisation <Se F.29 för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 1616 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 160 INGET STYRELSEUPPDRAG 29 Loc 215 width 1 MD=9 29H <Styrelseuppdrag eller motsvarande> Har inget uppdrag <Se F.29 för fullständig frågetext> 244 1. Markerat 1456 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 161 MEDL IDROTTSFÖRENING 30 Loc 216 width 1 MD=9 30 Vilka föreningar eller organisationer, partiorganisationer undantagna, är du för närvarande medlem av eller innehar styrelseuppdrag i? 30A <Medlem> Idrotts/friluftsförening 655 1. Medlem 182 2. Styrelseuppdrag 857 5. Ej medlem 16 9. Uppgift saknas
VAR 162 MEDL FACKFÖRENING 30 Loc 217 width 1 MD=9 30B <Medlem> Fackförening <Se F.30 för fullständig frågetext> 893 1. Medlem 263 2. Styrelseuppdrag 538 5. Ej medlem 16 9. Uppgift saknas
VAR 163 MEDL KONSUMFÖRENING 30 Loc 218 width 1 MD=9 30C <Medlem> Konsumförening eller annan konsumentorganisation <Se F.30 för fullständig frågetext> 803 1. Medlem 63 2. Styrelseuppdrag 828 5. Ej medlem 16 9. Uppgift saknas
VAR 164 MEDL FÖRETAGARORG 30 Loc 219 width 1 MD=9 30D <Medlem> Lantbruksorganisation, företagarorganisation, motsvarande <Se F.30 för fullständig frågetext> 201 1. Medlem 64 2. Styrelseuppdrag 1429 5. Ej medlem 16 9. Uppgift saknas
VAR 165 MEDL HYRESGÄSTFÖREN. 30 Loc 220 width 1 MD=9 30E <Medlem> Hyresgästförening, bostadsrättsförening, villaägarförening <Se F.30 för fullständig frågetext> 401 1. Medlem 154 2. Styrelseuppdrag 1139 5. Ej medlem 16 9. Uppgift saknas
VAR 166 MEDL FÖRÄLDRAFÖRENING 30 Loc 221 width 1 MD=9 30F <Medlem> Föräldraförening <Se F.30 för fullständig frågetext> 225 1. Medlem 32 2. Styrelseuppdrag 1437 5. Ej medlem 16 9. Uppgift saknas
VAR 167 MEDL LOKAL GRUPP 30 Loc 222 width 1 MD=9 30G <Medlem> Lokal intressegrupp, miljögrupp, lokal aktionsgrupp, motsvarande <Se F.30 för fullständig frågetext> 218 1. Medlem 79 2. Styrelseuppdrag 1397 5. Ej medlem 16 9. Uppgift saknas
VAR 168 MEDL KVINNOORG. 30 Loc 223 width 1 MD=9 30H <Medlem> Kvinnoorganisation <Se F.30 för fullständig frågetext> 183 1. Medlem 69 2. Styrelseuppdrag 1442 5. Ej medlem 16 9. Uppgift saknas
VAR 169 MEDL PENSIONÄRSFÖREN 30 Loc 224 width 1 MD=9 30I <Medlem> Pensionärsförening <Se F.30 för fullständig frågetext> 90 1. Medlem 27 2. Styrelseuppdrag 1577 5. Ej medlem 16 9. Uppgift saknas
VAR 170 MEDL ANNAN FÖRENING 30 Loc 225 width 1 MD=9 30J <Medlem> Annan förening, rörelse, samfund eller liknande <Se F.30 för fullständig frågetext> 604 1. Medlem 430 2. Styrelseuppdrag 660 5. Ej medlem 16 9. Uppgift saknas
VAR 171 BETYDELSE FÖRVALTNING 31 Loc 226 width 1 MD=9 31 I den kommunala beslutsprocessen medverkar olika organ, enskilda och organisationer. Vilken betydelse för innehållet i den ekonomiska planeringen (års- och flerårsbudgetar) skulle du vilja bedöma att de olika momenten i beslutprocessen har i din kommun/ditt landsting? 31A <Betydelse för innehållet i den ekonomiska planeringen> Beredningen i den centrala kommunala förvaltningen/landstingets centrala förvaltning 981 1. Mycket stor betydelse 518 2. Ganska stor betydelse 82 3. Ganska liten betydelse 17 4. Mycket liten betydelse 70 8. Ingen åsikt/vet ej 42 9. Uppgift saknas
VAR 172 BETYDELSE NÄMNDER 31 Loc 227 width 1 MD=9 31B <Betydelse för innehållet i den ekonomiska planeringen> Beredningen i nämnderna <Se F.31 för fullständig frågetext> 639 1. Mycket stor betydelse 782 2. Ganska stor betydelse 186 3. Ganska liten betydelse 21 4. Mycket liten betydelse 39 8. Ingen åsikt/vet ej 43 9. Uppgift saknas
VAR 173 BETYDELSE KS:S AU 31 Loc 228 width 1 MD=9 31C <Betydelse för innehållet i den ekonomiska planeringen> Beredning i särskild budgetberedning, kommunstyrelsens AU eller liknande <Se F.31 för fullständig frågetext> 1113 1. Mycket stor betydelse 364 2. Ganska stor betydelse 66 3. Ganska liten betydelse 21 4. Mycket liten betydelse 95 8. Ingen åsikt/vet ej 51 9. Uppgift saknas
VAR 174 BETYDELSE KS 31 Loc 229 width 1 MD=9 31D <Betydelse för innehållet i den ekonomiska planeringen> Beredningen i kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen <Se F.31 för fullständig frågetext> 788 1. Mycket stor betydelse 577 2. Ganska stor betydelse 179 3. Ganska liten betydelse 54 4. Mycket liten betydelse 61 8. Ingen åsikt/vet ej 51 9. Uppgift saknas
VAR 175 BETYDELSE KF 31 Loc 230 width 1 MD=9 31E <Betydelse för innehållet i den ekonomiska planeringen> Behandlingen i fullmäktige/landstingsfullmäktige <Se F.31 för fullständig frågetext> 447 1. Mycket stor betydelse 341 2. Ganska stor betydelse 574 3. Ganska liten betydelse 258 4. Mycket liten betydelse 46 8. Ingen åsikt/vet ej 44 9. Uppgift saknas
VAR 176 BETYDELSE FULLM.GRUPP 31 Loc 231 width 1 MD=9 31F <Betydelse för innehållet i den ekonomiska planeringen> Behandlingen i partiernas fullmäktigegrupper/landstingsgrupper <Se F.31 för fullständig frågetext> 600 1. Mycket stor betydelse 686 2. Ganska stor betydelse 277 3. Ganska liten betydelse 58 4. Mycket liten betydelse 47 8. Ingen åsikt/vet ej 42 9. Uppgift saknas
VAR 177 BETYDELSE PARTIORG. 31 Loc 232 width 1 MD=9 31G <Betydelse för innehållet i den ekonomiska planeringen> Behandlingen i partiernas organisationer i kommunen/lokala och regionala organisationer <Se F.31 för fullständig frågetext> 274 1. Mycket stor betydelse 554 2. Ganska stor betydelse 547 3. Ganska liten betydelse 212 4. Mycket liten betydelse 69 8. Ingen åsikt/vet ej 54 9. Uppgift saknas
VAR 178 BETYDELSE INTERBUDGET 31 Loc 233 width 1 MD=9 31H <Betydelse för innehållet i den ekonomiska planeringen> Internbudgetering i nämnderna efter fullmäktiges budgetbeslut <Se F.31 för fullständig frågetext> 341 1. Mycket stor betydelse 644 2. Ganska stor betydelse 408 3. Ganska liten betydelse 106 4. Mycket liten betydelse 150 8. Ingen åsikt/vet ej 61 9. Uppgift saknas
VAR 179 BETYDELSE MBL 31 Loc 234 width 1 MD=9 31I <Betydelse för innehållet i den ekonomiska planeringen> MBL-förhandlingar <Se F.31 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket stor betydelse 284 2. Ganska stor betydelse 625 3. Ganska liten betydelse 448 4. Mycket liten betydelse 159 8. Ingen åsikt/vet ej 51 9. Uppgift saknas
VAR 180 BETYDELSE KLIENTORG. 31 Loc 235 width 1 MD=9 31J <Betydelse för innehållet i den ekonomiska planeringen> Kontakter med klientorganisationer (t ex föräldraföreningar, pensionärsföreningar, handikapporganisationer, patientorganisationer) <Se F.31 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket stor betydelse 452 2. Ganska stor betydelse 729 3. Ganska liten betydelse 295 4. Mycket liten betydelse 68 8. Ingen åsikt/vet ej 47 9. Uppgift saknas
VAR 181 BETYDELSE ANDRA ORG. 31 Loc 236 width 1 MD=9 31K <Betydelse för innehållet i den ekonomiska planeringen> Kontakter med andra föreningar och organisationer <Se F.31 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket stor betydelse 340 2. Ganska stor betydelse 778 3. Ganska liten betydelse 375 4. Mycket liten betydelse 91 8. Ingen åsikt/vet ej 49 9. Uppgift saknas
VAR 182 BETYDELSE FÖRETAG 31 Loc 237 width 1 MD=9 31L <Betydelse för innehållet i den ekonomiska planeringen> Kontakter med företag <Se F.31 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket stor betydelse 345 2. Ganska stor betydelse 699 3. Ganska liten betydelse 392 4. Mycket liten betydelse 132 8. Ingen åsikt/vet ej 49 9. Uppgift saknas
VAR 183 BETYDELSE KOMMUNINV. 31 Loc 238 width 1 MD=9 31M <Betydelse för innehållet i den ekonomiska planeringen> Påverkansförsök av grupper av kommuninvånare/landstingsinvånare <Se F.31 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket stor betydelse 299 2. Ganska stor betydelse 866 3. Ganska liten betydelse 348 4. Mycket liten betydelse 99 8. Ingen åsikt/vet ej 47 9. Uppgift saknas
VAR 184 KONFL LEDAMOT-GRUPP 32 Loc 239 width 1 MD=9 32 Om det vid behandlingen av viktiga principfrågor i fullmäktige/landstingsfullmäktige uppstår en konflikt mellan en ledamots egen uppfattning och partiets fullmäktigegrupps/landstingsgrupps eller väljarnas uppfattning, hur anser du att ledamoten i så fall bör rösta? 32A Vid konflikt mellan ledamotens egen uppfattning och fullmäktigegruppen/landstingsgruppens uppfattning bör ledamoten i regel... 841 1. Rösta enligt egen övertygelse 813 2. Rösta enligt fullmäktige-/landstingsgruppens uppfattning 56 9. Uppgift saknas
VAR 185 KONFL LEDAMOT-VÄLJARE 32 Loc 240 width 1 MD=9 32B Vid konflikt mellan ledamotens egen uppfattning och väljarnas uppfattning bör ledamoten i regel... <Se F.32 för fullständig frågetext> 861 1. Rösta enligt egen övertygelse 772 2. Rösta enligt fullmäktige-/landstingsgruppens uppfattning 77 9. Uppgift saknas
VAR 186 KONFL GRUPP-VÄLJARE 32 Loc 241 width 1 MD=9 32C Vid konflikt mellan fullmäktigegruppens/landstingsgruppens uppfattning och uppfattningen hos partiets väljare bör ledamoten i regel... <Se F.32 för fullständig frågetext> 904 1. Rösta enligt egen övertygelse 702 2. Rösta enligt fullmäktige-/landstingsgruppens uppfattning 104 9. Uppgift saknas
VAR 187 AVSTÅND MODERATERNA 33 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 33 Om du ser till förhållandena i din kommun/ditt landsting, i vilken mån anser du att de övriga partiernas uppfattning i kommunala frågor/landstingsfrågor under innevarande mandatperiod brukar skilja sig från ditt eget partis uppfattning, t ex när det gäller uppfattningar om vilka frågor som är viktiga och hur de bör lösas? Innan du besvarar frågan, stryk över ditt eget parti. Ange sedan med kryssmarkering för vart och ett av de resterande partierna hur ofta det förekommer att respektive parti i din kommun har en annan uppfattning i kommunala/landstingskommunala frågor än ditt parti. 33(1) Moderata samlingspartiet har en annan uppfattning än mitt eget parti ... 220 1. Nästan alltid 354 2. Mycket ofta 349 3. Ganska ofta 252 4. Ganska sällan 114 5. Mycket sällan 37 6. Nästan aldrig 348 0. Frågan ej tillämplig 36 9. Uppgift saknas
VAR 188 AVSTÅND CENTERPARTIET 33 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 33(2) Centerpartiet har en annan uppfattning än mitt eget parti ... <Se F.33 för fullständig frågetext> 45 1. Nästan alltid 188 2. Mycket ofta 454 3. Ganska ofta 479 4. Ganska sällan 188 5. Mycket sällan 61 6. Nästan aldrig 233 0. Frågan ej tillämplig 62 9. Uppgift saknas
VAR 189 AVSTÅND FOLKPARTIET 33 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 33(3) Folkpartiet Liberalerna har en annan uppfattning än mitt eget parti ... <Se F.33 för fullständig frågetext> 54 1. Nästan alltid 212 2. Mycket ofta 485 3. Ganska ofta 472 4. Ganska sällan 194 5. Mycket sällan 55 6. Nästan aldrig 187 0. Frågan ej tillämplig 51 9. Uppgift saknas
VAR 190 AVSTÅND SOCIALDEM 33 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 33(4) Socialdemokraterna har en annan uppfattning än mitt eget parti ... <Se F.33 för fullständig frågetext> 83 1. Nästan alltid 243 2. Mycket ofta 426 3. Ganska ofta 181 4. Ganska sällan 49 5. Mycket sällan 2 6. Nästan aldrig 689 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 191 AVSTÅND VÄNSTERP. 33 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 33(5) Vänsterpartiet har en annan uppfattning än mitt eget parti ... <Se F.33 för fullständig frågetext> 174 1. Nästan alltid 258 2. Mycket ofta 214 3. Ganska ofta 249 4. Ganska sällan 166 5. Mycket sällan 78 6. Nästan aldrig 434 8. Finns ej 74 0. Frågan ej tillämplig 63 9. Uppgift saknas
VAR 192 AVSTÅND MILJÖPARTIET 33 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 33(6) Miljöpartiet har en annan uppfattning än mitt eget parti ... <Se F.33 för fullständig frågetext> 99 1. Nästan alltid 298 2. Mycket ofta 547 3. Ganska ofta 382 4. Ganska sällan 109 5. Mycket sällan 48 6. Nästan aldrig 63 8. Finns ej 50 0. Frågan ej tillämplig 114 9. Uppgift saknas
VAR 193 AVSTÅND KDS 33 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 33(7) KDS har en annan uppfattning än mitt eget parti ... <Se F.33 för fullständig frågetext> 118 1. Nästan alltid 217 2. Mycket ofta 344 3. Ganska ofta 436 4. Ganska sällan 258 5. Mycket sällan 125 6. Nästan aldrig 24 8. Finns ej 97 0. Frågan ej tillämplig 91 9. Uppgift saknas
VAR 194 AVSTÅND NY DEMOKRATI 33 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 33(8) Ny Demokrati har en annan uppfattning än mitt eget parti ... <Se F.33 för fullständig frågetext> 153 1. Nästan alltid 195 2. Mycket ofta 146 3. Ganska ofta 105 4. Ganska sällan 52 5. Mycket sällan 31 6. Nästan aldrig 939 8. Finns ej 20 0. Frågan ej tillämplig 69 9. Uppgift saknas
VAR 195 AVSTÅND ANNAT PARTI 1 33 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 33(9) Annat parti 1 har en annan uppfattning än mitt eget parti ... <Se F.33 för fullständig frågetext> 7 1. Nästan alltid 14 2. Mycket ofta 28 3. Ganska ofta 28 4. Ganska sällan 17 5. Mycket sällan 10 6. Nästan aldrig 1487 8. Finns ej 12 0. Frågan ej tillämplig 107 9. Uppgift saknas
VAR 196 AVSTÅND ANNAT PARTI 2 33 Loc 251 width 1 MD=9 33(10) Annat parti 2 har en annan uppfattning än mitt eget parti ... <Se F.33 för fullständig frågetext> 4 1. Nästan alltid 4 2. Mycket ofta 2 3. Ganska ofta 9 4. Ganska sällan 2 5. Mycket sällan 2 6. Nästan aldrig 1672 8. Finns ej 15 9. Uppgift saknas
VAR 197 ANNAT PARTI 1 - SPEC 33 Loc 252 width 2 MD= 0 33(11) Annat parti 1, specificering <Se F.33 för fullständig frågetext> 39 09. Kommunal Samling Folket i Fokus 35 10. Vildar 36 11. KPMLr 20 12. APK 18 13. Gällivare Fria Demokrater 51 14. Pensionärspartiet 24 15. Fram för kommunen 1487 00. Frågan ej tillämplig
VAR 198 ANNAT PARTI 2 - SPEC 33 Loc 254 width 2 MD= 0 33(12) Annat parti 2, specificering <Se F.33 för fullständig frågetext> 18 12. APK 20 13. Gällivare Fria Demokrater 1672 00. Frågan ej tillämplig
VAR 199 FÖRETRÄDER GRUPP 34 Loc 256 width 1 MD=9 34 Förutom att du är företrädare för ditt parti i kommunalpolitiken/landstingspolitiken, anser du dig också vara företrädare för någon viss grupp invånare eller något visst intresse i kommunen/landstingskommunen? 700 1. Ja 974 5. Nej 36 9. Uppgift saknas
VAR 200 FÖRETRÄDER GEOGR. DEL 34 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 34(1) <Företrädare för viss grupp eller visst intresse> Geografiska delar av kommunen <Se F.34 för fullständig frågetext> 142 1. Markerat 526 5. Ej markerat 974 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 201 FÖRETRÄDER KOM VERKS. 34 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 34(2) <Företrädare för viss grupp eller visst intresse> Kommunala verksamheter <Se F.34 för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 584 5. Ej markerat 974 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 202 FÖRETRÄDER LÅG STATUS 34 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 34(3) <Företrädare för viss grupp eller visst intresse> Låg socioekonomisk status <Se F.34 för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 587 5. Ej markerat 974 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 203 FÖRETRÄDER BARN, UNGD 34 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 34(4) <Företrädare för viss grupp eller visst intresse> Barn och ungdomar <Se F.34 för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 600 5. Ej markerat 974 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 204 FÖRETRÄDER KVINNOR 34 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 34(5) <Företrädare för viss grupp eller visst intresse> Kvinnor <Se F.34 för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 608 5. Ej markerat 974 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 205 FÖRETRÄDER SJUKA 34 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 34(6) <Företrädare för viss grupp eller visst intresse> Sjuka, handikappade, patienter <Se F.34 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 613 5. Ej markerat 974 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 206 FÖRETRÄDER FÖRETAGARE 34 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 34(7) <Företrädare för viss grupp eller visst intresse> Företagare <Se F.34 för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 618 5. Ej markerat 974 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 207 FÖRETRÄDER MILJÖ 34 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 34(8) <Företrädare för viss grupp eller visst intresse> Miljö <Se F.34 för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 612 5. Ej markerat 974 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 208 FÖRETRÄDER PENSIONÄR 34 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 34(9) <Företrädare för viss grupp eller visst intresse> Pensionärer, gamla <Se F.34 för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 620 5. Ej markerat 974 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 209 FÖRETRÄDER SVAGA 34 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 34(10) <Företrädare för viss grupp eller visst intresse> Svaga grupper allmänt, grupper med sociala problem <Se F.34 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 627 5. Ej markerat 974 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 210 FÖRETRÄDER INVANDRARE 34 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 9 34(11) <Företrädare för viss grupp eller visst intresse> Invandrare, flyktingar, etniska grupper <Se F.34 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 640 5. Ej markerat 974 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 211 FÖRETRÄDER FÖRÄLDRAR 34 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 34(12) <Företrädare för viss grupp eller visst intresse> Föräldrar <Se F.34 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 640 5. Ej markerat 974 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 212 FÖRETRÄDER KOM PERS. 34 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 9 34(13) <Företrädare för viss grupp eller visst intresse> Kommunens personal <Se F.34 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 646 5. Ej markerat 974 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 213 FÖRETRÄDER RELIGION 34 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 34(14) <Företrädare för viss grupp eller visst intresse> Kyrka, religion <Se F.34 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 646 5. Ej markerat 974 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 214 FÖRETRÄDER IDROTT 34 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 34(15) <Företrädare för viss grupp eller visst intresse> Idrott <Se F.34 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 650 5. Ej markerat 974 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 215 FÖRETRÄDER FACKET 34 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 9 34(16) <Företrädare för viss grupp eller visst intresse> Facket <Se F.34 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 653 5. Ej markerat 974 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 216 FÖRETRÄDER ÖVRIGT 34 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 9 34(17) <Företrädare för viss grupp eller visst intresse> Övrigt <Se F.34 för fullständig frågetext> 95 1. Markerat 573 5. Ej markerat 974 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 217 KANDIDATS ERFARENHET 35 Loc 274 width 1 MD=9 35 När partierna gör upp listor till fullmäktigeval tar de hänsyn till olika egenskaper hos kandidaterna. Ange hur viktiga du anser de olika nedan nämnda egenskaperna vara. 35A <Viktig egenskap vid nominering> Erfarenhet och kunnighet 1141 1. Mycket viktig 472 2. Ganska viktig 60 3. Inte särskilt viktig 3 4. Inte alls viktig 14 8. Ingen åsikt/vet ej 20 9. Uppgift saknas
VAR 218 KANDIDATENS KÖN 35 Loc 275 width 1 MD=9 35B <Viktig egenskap vid nominering> Fördelning mellan könen <Se F.35 för fullständig frågetext> 482 1. Mycket viktig 735 2. Ganska viktig 365 3. Inte särskilt viktig 95 4. Inte alls viktig 14 8. Ingen åsikt/vet ej 19 9. Uppgift saknas
VAR 219 KAND:S SAMHÄLLSKLASS 35 Loc 276 width 1 MD=9 35C <Viktig egenskap vid nominering> Fördelning mellan samhällsklasser <Se F.35 för fullständig frågetext> 246 1. Mycket viktig 578 2. Ganska viktig 596 3. Inte särskilt viktig 227 4. Inte alls viktig 40 8. Ingen åsikt/vet ej 23 9. Uppgift saknas
VAR 220 KANDIDATENS ÅLDER 35 Loc 277 width 1 MD=9 35D <Viktig egenskap vid nominering> Fördelning mellan åldersgrupper <Se F.35 för fullständig frågetext> 348 1. Mycket viktig 963 2. Ganska viktig 313 3. Inte särskilt viktig 52 4. Inte alls viktig 15 8. Ingen åsikt/vet ej 19 9. Uppgift saknas
VAR 221 KANDIDATENS KOMMUNDEL 35 Loc 278 width 1 MD=9 35E <Viktig egenskap vid nominering> Företrädare för olika delar av kommunen <Se F.35 för fullständig frågetext> 522 1. Mycket viktig 802 2. Ganska viktig 270 3. Inte särskilt viktig 74 4. Inte alls viktig 21 8. Ingen åsikt/vet ej 21 9. Uppgift saknas
VAR 222 KOMMUNFÖRB BEGRÄNS 36 Loc 279 width 1 MD=9 36 Kommunernas/landstingens beslutsfattande påverkas av olika yttre omständigheter, som påverkar handlingsmöjligheterna. I vilken utsträckning anser du att nedanstående faktorer begränsar kommunens/landstingets handlingsutrymme? Handlingsutrymmet begränsas i ... 36A <Begränsar handlingsutrymmet> Kommunförbundets/Landstingsförbundets rekommendationer 107 1. Mycket stor utsträckning 610 2. Ganska stor utsträckning 709 3. Liten utsträckning 70 4. Ingen utsträckning 175 8. Ingen åsikt/vet ej 39 9. Uppgift saknas
VAR 223 CENTR LÖNEUPPGÖRELSE 36 Loc 280 width 1 MD=9 36B <Begränsar handlingsutrymmet> Centrala löneuppgörelser <Se F.36 för fullständig frågetext> 455 1. Mycket stor utsträckning 717 2. Ganska stor utsträckning 360 3. Liten utsträckning 28 4. Ingen utsträckning 114 8. Ingen åsikt/vet ej 36 9. Uppgift saknas
VAR 224 SKATTESTOPP BEGRÄNSAR 36 Loc 281 width 1 MD=9 36C <Begränsar handlingsutrymmet> Skattestoppet <Se F.36 för fullständig frågetext> 872 1. Mycket stor utsträckning 488 2. Ganska stor utsträckning 221 3. Liten utsträckning 53 4. Ingen utsträckning 47 8. Ingen åsikt/vet ej 29 9. Uppgift saknas
VAR 225 SPECIALLAGSTIFTNING 36 Loc 282 width 1 MD=9 36D <Begränsar handlingsutrymmet> Speciallagstiftning och andra statliga bestämmelser och rekommendationer <Se F.36 för fullständig frågetext> 621 1. Mycket stor utsträckning 774 2. Ganska stor utsträckning 172 3. Liten utsträckning 5 4. Ingen utsträckning 92 8. Ingen åsikt/vet ej 46 9. Uppgift saknas
VAR 226 SYSSELSÄTTNINGSLÄGET 36 Loc 283 width 1 MD=9 36E <Begränsar handlingsutrymmet> Sysselsättningsläget <Se F.36 för fullständig frågetext> 573 1. Mycket stor utsträckning 719 2. Ganska stor utsträckning 293 3. Liten utsträckning 29 4. Ingen utsträckning 59 8. Ingen åsikt/vet ej 37 9. Uppgift saknas
VAR 227 BEFOLKNINGSUTVECKLING 36 Loc 284 width 1 MD=9 36F <Begränsar handlingsutrymmet> Befolkningsutvecklingen <Se F.36 för fullständig frågetext> 268 1. Mycket stor utsträckning 723 2. Ganska stor utsträckning 522 3. Liten utsträckning 62 4. Ingen utsträckning 98 8. Ingen åsikt/vet ej 37 9. Uppgift saknas
VAR 228 POLITIKERNA GRANSKAR 37 Loc 285 width 1 MD=9 37 Nedan finns ett antal tjänstemäns roll i beslutsfattandet. Välj vid varje påstående det svarsalternativ som bäst passar in på dina erfarenheter. 37A Politikernas roll i beslutsfattandet begränsas oftast till att granska tjänstemännens förslag 114 1. Instämmer helt 789 2. Instämmer i stort sett 567 3. I stort sett motsatt åsikt 166 4. Helt motsatt åsikt 35 8. Ingen åsikt/vet ej 39 9. Uppgift saknas
VAR 229 TJM FÖRSLAG ENL POL 37 Loc 286 width 1 MD=9 37B Tjänstemännen framlägger så gott som alltid förslag som ligger i linje med politikernas uppfattning <Se F.37 för fullständig frågetext> 65 1. Instämmer helt 1176 2. Instämmer i stort sett 319 3. I stort sett motsatt åsikt 44 4. Helt motsatt åsikt 58 8. Ingen åsikt/vet ej 48 9. Uppgift saknas
VAR 230 POL. SAKNAR KUNSKAP 37 Loc 287 width 1 MD=9 37C Politikerna saknar många gånger den kunskap som fordras för att sätta sig in i nämndernas ärenden <Se F.37 för fullständig frågetext> 138 1. Instämmer helt 579 2. Instämmer i stort sett 740 3. I stort sett motsatt åsikt 192 4. Helt motsatt åsikt 22 8. Ingen åsikt/vet ej 39 9. Uppgift saknas
VAR 231 POL. TAR INITIATIV 37 Loc 288 width 1 MD=9 37D Politikerna tar oftare än tjänstemännen initiativ till förändringar i verksamheten <Se F.37 för fullständig frågetext> 220 1. Instämmer helt 845 2. Instämmer i stort sett 436 3. I stort sett motsatt åsikt 61 4. Helt motsatt åsikt 104 8. Ingen åsikt/vet ej 44 9. Uppgift saknas
VAR 232 EXPERTKUNSK. GER MAKT 37 Loc 289 width 1 MD=9 37E Tjänstemännen har genom sin expertkunskap stort inflytande på nämndernas beslut <Se F.37 för fullständig frågetext> 409 1. Instämmer helt 1102 2. Instämmer i stort sett 118 3. I stort sett motsatt åsikt 17 4. Helt motsatt åsikt 25 8. Ingen åsikt/vet ej 39 9. Uppgift saknas
VAR 233 FÖRETRÄDER VERKAMHET 37 Loc 290 width 1 MD=9 37F Politikerna uppfattar sig ofta som företrädare för en verksamhetssektor snarare än som företrädare för ett allmänt kommunintresse/landstingsintresse <Se F.37 för fullständig frågetext> 143 1. Instämmer helt 661 2. Instämmer i stort sett 568 3. I stort sett motsatt åsikt 185 4. Helt motsatt åsikt 110 8. Ingen åsikt/vet ej 43 9. Uppgift saknas
VAR 234 POLITIKER PRIORITERAR 38 Loc 291 width 1 MD=9 38 Nedan finns ett antal påståenden som direkt eller indirekt berör hur förvaltningens (tjänstemännens) roll bör vara i det kommunala beslutsfattandet. Välj vid varje påstående det svar som ligger närmast din egen uppfattning. 38A De är politikernas uppgift att ägna sig åt stora viktiga prioriteringsfrågor och inte åt detaljfrågor 1044 1. Instämmer helt 561 2. Instämmer i stort sett 50 3. I stort sett motsatt åsikt 13 4. Helt motsatt åsikt 15 8. Ingen åsikt/vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 235 FÖRVALTN SVAGAS TALAN 38 Loc 292 width 1 MD=9 38B Vissa grupper i samhället är så svaga att det är förvaltningens uppgift att föra deras talan <Se F.38 för fullständig frågetext> 308 1. Instämmer helt 673 2. Instämmer i stort sett 394 3. I stort sett motsatt åsikt 181 4. Helt motsatt åsikt 103 8. Ingen åsikt/vet ej 51 9. Uppgift saknas
VAR 236 LEDNINGENS ÅSIKTER 38 Loc 293 width 1 MD=9 38C Tjänstemännen bör sätta sig in i den politiska ledningens åsikter och lägga förslag i linje med dessa <Se F.38 för fullständig frågetext> 317 1. Instämmer helt 702 2. Instämmer i stort sett 406 3. I stort sett motsatt åsikt 183 4. Helt motsatt åsikt 61 8. Ingen åsikt/vet ej 41 9. Uppgift saknas
VAR 237 FÖRVALTNING PÅDRIVARE 38 Loc 294 width 1 MD=9 38D Förvaltningen ska vara en pådrivande kraft när det gäller att anpassa den kommunala verksamheten till förändringarna i samhället <Se F.38 för fullständig frågetext> 406 1. Instämmer helt 888 2. Instämmer i stort sett 238 3. I stort sett motsatt åsikt 81 4. Helt motsatt åsikt 53 8. Ingen åsikt/vet ej 44 9. Uppgift saknas
VAR 238 FÖRVALTNINGEN NEUTRAL 38 Loc 295 width 1 MD=9 38E Förvaltningen ska vara neutral i förhållande till de politiska partierna och enbart grunda sina utredningar på sin expertkunskap <Se F.38 för fullständig frågetext> 865 1. Instämmer helt 589 2. Instämmer i stort sett 154 3. I stort sett motsatt åsikt 39 4. Helt motsatt åsikt 26 8. Ingen åsikt/vet ej 37 9. Uppgift saknas
VAR 239 POL EJ LÄGGA SIG I 38 Loc 296 width 1 MD=9 38F Verksamheten blir effektivare ju mindre politikerna lägger sig i besluten <Se F.38 för fullständig frågetext> 44 1. Instämmer helt 213 2. Instämmer i stort sett 685 3. I stort sett motsatt åsikt 649 4. Helt motsatt åsikt 76 8. Ingen åsikt/vet ej 43 9. Uppgift saknas
VAR 240 KVINNOR GEMENSAM INTR 39 Loc 297 width 1 MD=9 39 Tror du att kvinnor, oavsett grupptillhörighet eller samhällsställning har gemensamma intressen? 314 1. Ja 1021 2. Ja, i viss mån 330 5. Nej 45 9. Uppgift saknas
VAR 241 JÄMSTÄLLDHET MÖJLIG 40 Loc 298 width 1 MD=9 40 Nedan finns ett antal påståenden som rör mäns och kvinnors villkor i samhället. Välj vid varje påstående det svar som ligger närmast din egen uppfattning. 40A Det är möjligt att under min livstid förändra samhället så, att män och kvinnor i praktiken blir jämställda 264 1. Instämmer helt 801 2. Instämmer i stort sett 407 3. I stort sett motsatt åsikt 101 4. Helt motsatt åsikt 101 8. Ingen åsikt/vet ej 36 9. Uppgift saknas
VAR 242 MÄN LÄTTARE POL INFL 40 Loc 299 width 1 MD=9 40B Det är lättare för män än för kvinnor att skaffa sig politiskt inflytande <Se F.40 för fullständig frågetext> 534 1. Instämmer helt 735 2. Instämmer i stort sett 272 3. I stort sett motsatt åsikt 86 4. Helt motsatt åsikt 57 8. Ingen åsikt/vet ej 26 9. Uppgift saknas
VAR 243 KÖNSKVOTERING BRA 40 Loc 300 width 1 MD=9 40C Könskvotering är ett bra sätt öka antalet kvinnor i politiken <Se F.40 för fullständig frågetext> 233 1. Instämmer helt 392 2. Instämmer i stort sett 527 3. I stort sett motsatt åsikt 480 4. Helt motsatt åsikt 51 8. Ingen åsikt/vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 244 KVINNOPARTI BEHÖVS 40 Loc 301 width 1 MD=9 40D Det behövs ett kvinnoparti i Sverige <Se F.40 för fullständig frågetext> 23 1. Instämmer helt 62 2. Instämmer i stort sett 250 3. I stort sett motsatt åsikt 1254 4. Helt motsatt åsikt 94 8. Ingen åsikt/vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 245 EG POS FÖR KVINNOR 40 Loc 302 width 1 MD=9 40E Ett eventuella svenskt inträde i EG kommer att vara positiv för de svenska kvinnorna <Se F.40 för fullständig frågetext> 163 1. Instämmer helt 388 2. Instämmer i stort sett 349 3. I stort sett motsatt åsikt 387 4. Helt motsatt åsikt 394 8. Ingen åsikt/vet ej 29 9. Uppgift saknas
VAR 246 POL VANLIGA MÄNNISKOR 40 Loc 303 width 1 MD=9 40F Kommunalpolitiker bör vara vanliga människor och inte experter på t ex utbildning, bostäder eller social verksamhet <Se F.40 för fullständig frågetext> 589 1. Instämmer helt 859 2. Instämmer i stort sett 165 3. I stort sett motsatt åsikt 31 4. Helt motsatt åsikt 32 8. Ingen åsikt/vet ej 34 9. Uppgift saknas
VAR 247 FLER KVINNOR I POL. 40 Loc 304 width 1 MD=9 40G Samhället skulle bli bättre om fler kvinnor deltog i politiken <Se F.40 för fullständig frågetext> 621 1. Instämmer helt 686 2. Instämmer i stort sett 144 3. I stort sett motsatt åsikt 38 4. Helt motsatt åsikt 192 8. Ingen åsikt/vet ej 29 9. Uppgift saknas
VAR 248 PERSONVAL GYNNAR MÄN 40 Loc 305 width 1 MD=9 40H Personval skulle gynna manliga politiker mer än kvinnliga <Se F.40 för fullständig frågetext> 193 1. Instämmer helt 438 2. Instämmer i stort sett 410 3. I stort sett motsatt åsikt 182 4. Helt motsatt åsikt 458 8. Ingen åsikt/vet ej 29 9. Uppgift saknas
VAR 249 NEDSKÄRN DRABBAR KVIN 40 Loc 306 width 1 MD=9 40I Dagens nedskärningar drabbar i första hand kvinnorna <Se F.40 för fullständig frågetext> 584 1. Instämmer helt 741 2. Instämmer i stort sett 188 3. I stort sett motsatt åsikt 46 4. Helt motsatt åsikt 121 8. Ingen åsikt/vet ej 30 9. Uppgift saknas
VAR 250 JÄMN KÖNSFÖRDELNING 40 Loc 307 width 1 MD=9 40J En jämn könsfördelning skulle göra det lättare för kvinnofrågor att komma fram i kommunalpolitiken <Se F.40 för fullständig frågetext> 453 1. Instämmer helt 756 2. Instämmer i stort sett 201 3. I stort sett motsatt åsikt 80 4. Helt motsatt åsikt 186 8. Ingen åsikt/vet ej 34 9. Uppgift saknas
VAR 251 OLIKA ERFARENHETER 40 Loc 308 width 1 MD=9 40K Kvinnor och män har olika erfarenheter att tillföra kommunalpolitiken <Se F.40 för fullständig frågetext> 851 1. Instämmer helt 713 2. Instämmer i stort sett 49 3. I stort sett motsatt åsikt 25 4. Helt motsatt åsikt 45 8. Ingen åsikt/vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 252 LYSSNAR PÅ KVINNOR 40 Loc 309 width 1 MD=9 40L Män i fullmäktige och nämnder lyssnar lika mycket på kvinnor som på varandra <Se F.40 för fullständig frågetext> 443 1. Instämmer helt 730 2. Instämmer i stort sett 314 3. I stort sett motsatt åsikt 141 4. Helt motsatt åsikt 54 8. Ingen åsikt/vet ej 28 9. Uppgift saknas
VAR 253 FÖRSTÄRKA KS 41 Loc 310 width 1 MD=9 41 Tror du att den kommunala/landstingskommunala organisationen och beslutsprocesserna i den kommunala förvaltningen/förvaltningen skulle kunna göras effektivare i din kommun/ditt landsting? Nedan finns uppräknat ett antal förslag som ibland har diskuterats. Vill du för vart och ett av dessa ange hur lämpligt du anser förslaget vara? 41A Förstärka kommunstyrelsens/landstingsstyrelsens ställning i förhållande till nämnder och styrelser 117 1. Mycket lämpligt 368 2. Lämpligt 871 3. Olämpligt 178 4. Mycket olämpligt 132 8. Ingen åsikt/vet ej 44 9. Uppgift saknas
VAR 254 BOLAGISERING 41 Loc 311 width 1 MD=9 41B Överföra fler verksamheter till bolagsform <Se F.41 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket lämpligt 448 2. Lämpligt 621 3. Olämpligt 393 4. Mycket olämpligt 122 8. Ingen åsikt/vet ej 38 9. Uppgift saknas
VAR 255 RAMANSLAG 41 Loc 312 width 1 MD=9 41C Ge de enskilda nämnderna större frihet genom ökad användning av ramanslag <Se F.41 för fullständig frågetext> 520 1. Mycket lämpligt 983 2. Lämpligt 99 3. Olämpligt 14 4. Mycket olämpligt 51 8. Ingen åsikt/vet ej 43 9. Uppgift saknas
VAR 256 KONKURRENS 41 Loc 313 width 1 MD=9 41D Utsätta fler verksamheter för konkurrens från andra kommunala/landstingskommunala organisationer eller privata företag <Se F.41 för fullständig frågetext> 458 1. Mycket lämpligt 766 2. Lämpligt 296 3. Olämpligt 96 4. Mycket olämpligt 60 8. Ingen åsikt/vet ej 34 9. Uppgift saknas
VAR 257 BESTÄLLARE - UTFÖRARE 41 Loc 314 width 1 MD=9 41E Dela den kommunala/landstingets organisation i en beställar- och en utförardel med olika styrelser <Se F.41 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket lämpligt 376 2. Lämpligt 548 3. Olämpligt 334 4. Mycket olämpligt 271 8. Ingen åsikt/vet ej 40 9. Uppgift saknas
VAR 258 LEDNINGSGRUPP 41 Loc 315 width 1 MD=9 41F Förstärka den centrala administrativa ledningen genom att bilda en ledningsgrupp kring kommunens/landstingets ledande tjänsteman <Se F.41 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket lämpligt 434 2. Lämpligt 606 3. Olämpligt 283 4. Mycket olämpligt 252 8. Ingen åsikt/vet ej 43 9. Uppgift saknas
VAR 259 EG - KOM SJÄLVSTÄND 42 Loc 316 width 1 MD=9 42 Förutsättningarna för kommunal verksamhet ändras snabbt. En ny dimension i kommunalpolitiken är politiskt samarbete över nationsgränsen och de lokala konsekvenserna av Sveriges närmande till EG. Välj vid varje påstående det svar som ligger närmast din egen uppfattning. 42A Att Sverige går med i EG innebär större självständighet för kommunerna 82 1. Instämmer helt 397 2. Instämmer i stort sett 444 3. I stort sett motsatt åsikt 323 4. Helt motsatt åsikt 434 8. Ingen åsikt/vet ej 30 9. Uppgift saknas
VAR 260 KONKURRERA I EUROPA 42 Loc 317 width 1 MD=9 42B Mitt kommun/landsting är dåligt rustat för att kunna konkurrera med andra europeiska kommuner om företag och kvalificerad arbetskraft <Se F.42 för fullständig frågetext> 171 1. Instämmer helt 409 2. Instämmer i stort sett 603 3. I stort sett motsatt åsikt 229 4. Helt motsatt åsikt 272 8. Ingen åsikt/vet ej 26 9. Uppgift saknas
VAR 261 INT KONT STATL ANGEL 42 Loc 318 width 1 MD=9 42C Internationella kontakter bör alltid vara en statlig angelägenhet <Se F.42 för fullständig frågetext> 86 1. Instämmer helt 273 2. Instämmer i stort sett 676 3. I stort sett motsatt åsikt 519 4. Helt motsatt åsikt 127 8. Ingen åsikt/vet ej 29 9. Uppgift saknas
VAR 262 NYA O STÖRRE REGIONER 42 Loc 319 width 1 MD=9 42D Sverige behöver nya och större regioner med regionparlament som kan besluta om t ex infrastruktur, miljö, utbildning, näringslivsinsatser <Se F.42 för fullständig frågetext> 303 1. Instämmer helt 582 2. Instämmer i stort sett 300 3. I stort sett motsatt åsikt 278 4. Helt motsatt åsikt 215 8. Ingen åsikt/vet ej 32 9. Uppgift saknas
VAR 263 EG-BESLUT VIKTIGARE 42 Loc 320 width 1 MD=9 42E Beslut som fattas inom EG blir viktigare än beslut som fattas av riksdagen om Sverige blir medlem i EG <Se F.42 för fullständig frågetext> 311 1. Instämmer helt 463 2. Instämmer i stort sett 476 3. I stort sett motsatt åsikt 206 4. Helt motsatt åsikt 217 8. Ingen åsikt/vet ej 37 9. Uppgift saknas
VAR 264 SVERIGES EUROPAPOL. 42 Loc 321 width 1 MD=9 42F Sveriges europapolitik är något som kommunerna inte behöver engagera sig i <Se F.42 för fullständig frågetext> 43 1. Instämmer helt 170 2. Instämmer i stort sett 720 3. I stort sett motsatt åsikt 651 4. Helt motsatt åsikt 101 8. Ingen åsikt/vet ej 25 9. Uppgift saknas
VAR 265 VÄLFÄRD REG ANGELÄG. 42 Loc 322 width 1 MD=9 42G Välfärdssystemet bör i första hand vara en lokal/regional angelägenhet <Se F.42 för fullständig frågetext> 149 1. Instämmer helt 375 2. Instämmer i stort sett 521 3. I stort sett motsatt åsikt 525 4. Helt motsatt åsikt 113 8. Ingen åsikt/vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 266 REG SAMV ÖVER GRÄNSER 42 Loc 323 width 1 MD=9 42H Regional samverkan kan även innebära samarbete över nationsgränserna <Se F.42 för fullständig frågetext> 602 1. Instämmer helt 850 2. Instämmer i stort sett 64 3. I stort sett motsatt åsikt 21 4. Helt motsatt åsikt 146 8. Ingen åsikt/vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 267 EG MINSKAR OFF VERKS. 42 Loc 324 width 1 MD=9 42I Ett medlemskap i EG medför minskad offentlig verksamhet <Se F.42 för fullständig frågetext> 196 1. Instämmer helt 401 2. Instämmer i stort sett 482 3. I stort sett motsatt åsikt 151 4. Helt motsatt åsikt 445 8. Ingen åsikt/vet ej 35 9. Uppgift saknas
VAR 268 EG POS ARBETSMARKNAD 42 Loc 325 width 1 MD=9 42J Ett medlemskap i EG kommer att påverka arbetsmarknaden i min kommun/mitt landsting positivt <Se F.42 för fullständig frågetext> 164 1. Instämmer helt 517 2. Instämmer i stort sett 281 3. I stort sett motsatt åsikt 222 4. Helt motsatt åsikt 498 8. Ingen åsikt/vet ej 28 9. Uppgift saknas
VAR 269 TALAR ENDAST SVENSKA 43 Loc 326 width 1 MD=9 43 Vilka främmande språk behärskar du? 43(1) Talar bara svenska 233 1. Markerat 1464 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 270 TALAR DANSKA 43 Loc 327 width 1 MD=9 43(1) <Behärskar främmande språk> Danska <Se F.43 för fullständig frågetext> 21 1. Talar flytande 20 2. Klarar mig hjälpligt 1620 5. Talar ej 49 9. Uppgift saknas
VAR 271 TALAR ENGELSKA 43 Loc 328 width 1 MD=9 43(2) <Behärskar främmande språk> Engelska <Se F.43 för fullständig frågetext> 620 1. Talar flytande 778 2. Klarar mig hjälpligt 263 5. Talar ej 49 9. Uppgift saknas
VAR 272 TALAR FINSKA 43 Loc 329 width 1 MD=9 43(3) <Behärskar främmande språk> Finska <Se F.43 för fullständig frågetext> 52 1. Talar flytande 25 2. Klarar mig hjälpligt 1584 5. Talar ej 49 9. Uppgift saknas
VAR 273 TALAR FRANSKA 43 Loc 330 width 1 MD=9 43(4) <Behärskar främmande språk> Franska <Se F.43 för fullständig frågetext> 19 1. Talar flytande 234 2. Klarar mig hjälpligt 1408 5. Talar ej 49 9. Uppgift saknas
VAR 274 TALAR ITALIENSKA 43 Loc 331 width 1 MD=9 43(5) <Behärskar främmande språk> Italienska <Se F.43 för fullständig frågetext> 4 1. Talar flytande 18 2. Klarar mig hjälpligt 1639 5. Talar ej 49 9. Uppgift saknas
VAR 275 TALAR NORSKA 43 Loc 332 width 1 MD=9 43(6) <Behärskar främmande språk> Norska <Se F.43 för fullständig frågetext> 12 1. Talar flytande 18 2. Klarar mig hjälpligt 1631 5. Talar ej 49 9. Uppgift saknas
VAR 276 TALAR SPANSKA 43 Loc 333 width 1 MD=9 43(7) <Behärskar främmande språk> Spanska <Se F.43 för fullständig frågetext> 11 1. Talar flytande 55 2. Klarar mig hjälpligt 1595 5. Talar ej 49 9. Uppgift saknas
VAR 277 TALAR TYSKA 43 Loc 334 width 1 MD=9 43(8) <Behärskar främmande språk> Tyska <Se F.43 för fullständig frågetext> 138 1. Talar flytande 666 2. Klarar mig hjälpligt 857 5. Talar ej 49 9. Uppgift saknas
VAR 278 TALAR ÖVRIGA SPRÅK 43 Loc 335 width 1 MD=9 43(9) <Behärskar främmande språk> Övriga språk <Se F.43 för fullständig frågetext> 19 1. Talar ett eller flera övriga främmande språk, varav minst ett flytande 34 2. Klara mig på minst ett övrigt främmande språk 1608 5. Talar ej 49 9. Uppgift saknas
VAR 279 BEKANT EUROP LOKALPOL 44 Loc 336 width 1 MD=9 44A Är du personligen bekant med en eller flera lokala politiker i något annat europeisk land? 340 1. Ja 1352 5. Nej 18 9. Uppgift saknas
VAR 280 BEKANT LOKPOL DANMARK 44 Loc 337 width 1 MD=9 44A(1) <Personligen bekant med lokala politiker i> Danmark <Se F.44A för fullständig frågetext> Frekventa svar: Köpenhamn, Odder 1593 0. Ingen 92 1. En 7 2. Två 18 9. Uppgift saknas
VAR 281 BEKANT LOKPOL STORBR. 44 Loc 338 width 1 MD=9 44A(2) <Personligen bekant med lokala politiker i> Storbritannien <Se F.44A för fullständig frågetext> Frekventa svar: London 1654 0. Ingen 34 1. En 4 2. Två 18 9. Uppgift saknas
VAR 282 BEKANT LOKPOL TYSKL. 44 Loc 339 width 1 MD=9 44A(3) <Personligen bekant med lokala politiker i> Tyskland <Se F.44A för fullständig frågetext> Frekventa svar: Berlin, Hamburg, Lubeck 1619 0. Ingen 52 1. En 10 2. Två 9 3. Tre 1 5. Fem 1 6. Sex 18 9. Uppgift saknas
VAR 283 BEKANT LOKPOL ÖVR EU 44 Loc 340 width 1 MD=9 44A(4) <Personligen bekant med lokala politiker i> Övriga EU-länder <Se F.44A för fullständig frågetext> Förekommande länder i svaren: Frankrike, Nederländerna, Grekland, Spanien, Italien, Belgien, Irland, Portugal 1653 0. Ingen 32 1. En 5 2. Två 2 3. Tre 18 9. Uppgift saknas
VAR 284 BEKANT LOKPOL NORGE 44 Loc 341 width 1 MD=9 44A(5) <Personligen bekant med lokala politiker i> Norge <Se F.44A för fullständig frågetext> Frekventa svar: Oslo, Tromsö 1604 0. Ingen 75 1. En 11 2. Två 1 3. Tre 1 5. Fem 18 9. Uppgift saknas
VAR 285 BEKANT LOKPOL FINLAND 44 Loc 342 width 1 MD=9 44A(6) <Personligen bekant med lokala politiker i> Finland <Se F.44A för fullständig frågetext> Frekventa svar: Helsingfors, Åbo 1602 0. Ingen 73 1. En 12 2. Två 4 3. Tre 1 4. Fyra 18 9. Uppgift saknas
VAR 286 BEKANT LOKPOL POLEN 44 Loc 343 width 1 MD=9 44A(7) <Personligen bekant med lokala politiker i> Polen <Se F.44A för fullständig frågetext> 1669 0. Ingen 22 1. En 1 4. Fyra 18 9. Uppgift saknas
VAR 287 BEKANT LOKPOL ESTLAND 44 Loc 344 width 1 MD=9 44A(8) <Personligen bekant med lokala politiker i> Estland <Se F.44A för fullständig frågetext> Frekventa svar: Tallinn, Tartu 1669 0. Ingen 23 1. En 18 9. Uppgift saknas
VAR 288 BEKANT LOKPOL ÖVR ÖST 44 Loc 345 width 1 MD=9 44A(9) <Personligen bekant med lokala politiker i> Övriga Östeuropa <Se F.44A för fullständig frågetext> Förekommande länder i svaren: Ryssland, Ungern, Litauen, Slovenien, Tjeckien, Lettland, Bulgarien 1674 0. Ingen 14 1. En 2 2. Två 2 4. Fyra 18 9. Uppgift saknas
VAR 289 BEKANT LOKPOL ÖVRIGT 44 Loc 346 width 1 MD=9 44A(10) <Personligen bekant med lokala politiker i> Övriga länder <Se F.44A för fullständig frågetext> Förekommande länder i svaren: Turkiet, Island, Österrike, Schweiz, oidentifierade 1627 0. Ingen 49 1. En 14 2. Två 2 3. Tre 18 9. Uppgift saknas
VAR 290 FÖRÄLDRAR SKÖTER BARN 45 Loc 347 width 1 MD=9 45 Barnomsorg kan ordnas på olika sätt. Gör en markering för det alternativ du tycker är bäst och en markering för det alternativ du tycker är näst bäst. 45A Föräldrarna bör själva svara för barnomsorgen utan särskilda samhälleliga åtgärder 197 1. Bäst 553 2. Näst bäst 881 5. Ej markerat 79 9. Uppgift saknas
VAR 291 SAMHÄLLE BIDRAR EKON 45 Loc 348 width 1 MD=9 45B Samhället bör göra det ekonomiskt möjligt för någon förälder att stanna hemma hos barnen <Se F.45 för fullständig frågetext> 691 1. Bäst 468 2. Näst bäst 500 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 292 KOM FAMILJEDAGHEM 45 Loc 349 width 1 MD=9 45C Kommunen bör öka sitt ansvar för barnen genom att skaffa fler platser på kommunala familjedaghem <Se F.45 för fullständig frågetext> 289 1. Bäst 823 2. Näst bäst 537 5. Ej markerat 61 9. Uppgift saknas
VAR 293 KOMMUNALA DAGHEM 45 Loc 350 width 1 MD=9 45D Kommunen bör öka sitt ansvar för barnen genom att skaffa fler platser på kommunala daghem <Se F.45 för fullständig frågetext> 747 1. Bäst 401 2. Näst bäst 505 5. Ej markerat 57 9. Uppgift saknas
VAR 294 ANNAN FORM AV BARNOMS 45 Loc 351 width 1 MD=9 45E Annat barnomsorgsalternativ <Se F.45 för fullständig frågetext> 201 1. Bäst 109 2. Näst bäst 1318 5. Ej markerat 82 9. Uppgift saknas
VAR 295 ANNAN BARNOMS, SPEC 45 Loc 352 width 1 MD=0 or GE 9 45E(1) Annan form av barnomsorg, specificering <Se F.45 för fullständig frågetext> 105 1. Valfrihet 138 2. Andra än kommunala driftformer 54 3. Övriga svar 1318 0. Frågan ej tillämplig 95 9. Uppgift saknas
VAR 296 ÖPPENVÅRD-SJUKHUSVÅRD 46 Loc 353 width 1 MD=9 46 Här följer några påståenden om sjukvården och hur den bör fungera. Markera för varje påstående det svar som ligger din egen uppfattning. 46A Satsningen på öppenvård bör öka i jämförelse med sjukhusvården 464 1. Instämmer helt 839 2. Instämmer i stort sett 179 3. I stort sett motsatt åsikt 36 4. Helt motsatt åsikt 155 8. Ingen åsikt/vet ej 37 9. Uppgift saknas
VAR 297 SJUKVÅRD PRIVAT REGI 46 Loc 354 width 1 MD=9 46B Sjukvården bör i större utsträckning bedrivas i privat regi <Se F.46 för fullständig frågetext> 151 1. Instämmer helt 399 2. Instämmer i stort sett 387 3. I stort sett motsatt åsikt 688 4. Helt motsatt åsikt 63 8. Ingen åsikt/vet ej 22 9. Uppgift saknas
VAR 298 EJ PRIVAT ÄLDREOMSORG 46 Loc 355 width 1 MD=9 46C Kommunen bör ej överlåta äldreomsorg till privata företag <Se F.46 för fullständig frågetext> 603 1. Instämmer helt 349 2. Instämmer i stort sett 443 3. I stort sett motsatt åsikt 277 4. Helt motsatt åsikt 22 8. Ingen åsikt/vet ej 16 9. Uppgift saknas
VAR 299 RÄTT VÄLJA SJUKHUS 46 Loc 356 width 1 MD=9 46D Det bör vara en rättighet för varje medborgare att välja vilket sjukhus han/hon vill utnyttja <Se F.46 för fullständig frågetext> 925 1. Instämmer helt 640 2. Instämmer i stort sett 90 3. I stort sett motsatt åsikt 13 4. Helt motsatt åsikt 22 8. Ingen åsikt/vet ej 20 9. Uppgift saknas
VAR 300 INLÄGG I FULLMÄKTIGE 47 Loc 357 width 1 MD=0 or GE 9 47 (LEDAMOT AV FULLMÄKTIGE) Brukar du göra diskussionsinlägg vid fullmäktige/landstingsfullmäktiges sammanträden? 317 1. Ja, vid praktiskt taget varje sammanträde 198 2. Ja, vid de flesta sammanträden 163 3. Ja, vid ungefär vartannat sammanträde 462 4. Ja, vid enstaka tillfällen 158 5. Nej 340 0. Frågan ej tillämplig 72 9. Uppgift saknas
VAR 301 DISK FULLMÄKTIGEGRUPP 48 Loc 358 width 1 MD=0 or GE 9 48 (LEDAMOT AV FULLMÄKTIGE) Brukar du yttra dig i diskussionen vid sammanträderna i fullmäktigegruppen/landstingsgruppen? Vid ungefär hur många sammanträden under det senaste året skulle du vilja bedöma att du har deltagit i diskussionen? 902 1. Ja, vid praktiskt taget varje sammanträde 192 2. Ja, vid de flesta sammanträden 75 3. Ja, vid ungefär vartannat sammanträde 113 4. Ja, vid enstaka tillfällen 10 5. Nej, aldrig 332 0. Frågan ej tillämplig 86 9. Uppgift saknas
VAR 302 DISK TJM NÄMND 1 49 Loc 359 width 1 MD=0 or GE 9 49 (LEDAMOT/ERSÄTTARE I NÄMND ELLER STYRELSE) Hur ofta har det förekommit att du under 1992 inför sammanträden i den eller de nämnder du är med i diskuterat frågor som skulle behandlas i nämnden med tjänstemän i förvaltningen? 49(1.1) <Diskussion med tjänstemän> Nämnd 1 684 1. Inför de flesta sammanträden 558 3. Inför något enstaka sammanträde 186 5. Inte alls 192 0. Frågan ej tillämplig 90 9. Uppgift saknas
VAR 303 NÄMND 1 49 Loc 360 width 3 MD= 0 or GE 999 49(1.2) Nämnd 1 <Se F.49 för fullständig frågetext> 464 200. Kommunstyrelse (Landstingsstyrelse) 11 301. Brand- och civilförsvarsnämnd, Räddningsnämnd, Räddnings- och beredskapsnämnd 70 302. Byggnadsnämnd 23 303. Fastighetsnämnd, Fastighets- och inköpsnämnd, Lokalförsörjningsnämnd 10 305. Gatunämnd 75 306. Miljö- och hälsoskyddsnämnd, Miljönämnd 6 307. Renhållningsstyrelse 9 308. Trafiknämnd, Trafiksäkerhetsnämnd 46 309. Teknisk nämnd, Teknisk styrelse, Styrelse för tekniska verken, VA-nämnd 4 310. Energiverksstyrelse, Energinämnd 9 311. Miljö- och byggnämnd, Miljö- och byggnadsnämnd 3 312. Hamnstyrelse, Hamndirektion 10 313. Naturvårdsnämnd 1 314. Central Byggnadskommitte 3 315. Parknämnd 1 401. Folkhögskolenämnd (endast hel nämnd/styrelse) 67 402. Utbildningsnämnd, Skolstyrelse 33 403. Barn- och utbildningsnämnd, Barn- och ungdomsnämnd 9 404. Nämnd för frivillig utbildning, Gymnasienämnd 47 501. Fritidsnämnd, Park- och fritidsnämnd, Park/Fritidsnämnd, Park- och idrottsstyrelse 4 502. Konstnämnd 1 503. Kulturstödsnämnd 2 504. Museinämnd, museistyrelse 1 505. Biblioteksnämnd 43 506. Kulturnämnd 7 507. Ungdoms- och kulturnämnd 24 508. Kultur- och fritidsnämnd 3 509. Kultur- och folkbildningsnämnd 7 510. Kultur- och konsumentnämnd 11 602. Omsorgsnämnd, Vård- och omsorgsnämnd 2 603. Sjukvårdsstyrelse 17 605. Social nämnd, Socialnämnd, Social- och habiliteringsnämnd (landsting) 4 606. Tandvårdsnämnd 95 607. Direktion för sjukvårdsdistrikt, Sjukvårdsnämnd (lokal), Direktion för sjukhus, Hälso- och sjukvårdsnämnd (lokal) 5 608. Primärvårdsnämnd 91 609. Socialnämnd (primärkommun), Individ- och familjenämnd 14 610. Äldreomsorgsnämnd, Äldre- och handikappnämnd, Äldre- och handikappomsorgsnämnd, Omvårdnads- och äldrenämnd 3 611. Nämnd för sociala och mångkulturella frågor 2 612. Hälsonämnd 5 701. Invandrarnämnd 8 702. Konsumentnämnd 5 703. Personalnämnd 6 704. Servicenämnd 4 705. Näringsnämnd 1 706. Styrelse för Konsult & Service 1 707. Produktionsstyrelse 5 708. Försörjningsnämnd 62 801. Stadsdelsnämnd, Områdesstyrelse, Kommundelsnämnd, Lokal nämnd 4 802. Utbildnings- och kulturnämnd, Kultur-, fritids- och utbildningsstyrelse 5 803. Myndighetsnämnd 6 804. Stadsdelsnämnden Askim 9 805. Stadsdelsnämnden Högsbo 8 806. Stadsdelsnämnden Bergsjön 8 807. Stadsdelsnämnden Tuve-Säve 7 808. Områdesstyrelsen i Älta 8 809. Områdesstyrelsen för Sicklaön 9 810. Områdesstyrelsen för Boo 8 811. Områdesstyrelsen för Fisksätra/Saltsjöbaden 6 812. Surte-Bohus kommundelsnämnd 10 813. Nödinge kommundelsnämnd 6 814. Nol-Alafors kommundelsnämnd 8 815. Älvängens kommundelsnämnd 6 816. Skepplanda kommundelsnämnd 192 000. Frågan ej tillämplig 76 999. Uppgift saknas
VAR 304 DISK TJM NÄMND 2 49 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 9 49(2.1) <Diskussion med tjänstemän> Nämnd 2 <Se F.49 för fullständig frågetext> 149 1. Inför de flesta sammanträden 133 3. Inför något enstaka sammanträde 45 5. Inte alls 1252 0. Frågan ej tillämplig 131 9. Uppgift saknas
VAR 305 NÄMND 2 49 Loc 364 width 3 MD= 0 or GE 999 49(2.2) Nämnd 2 <Se F.49 för fullständig frågetext> 79 200. Kommunstyrelse (Landstingsstyrelse) 4 301. Brand- och civilförsvarsnämnd, Räddningsnämnd, Räddnings- och beredskapsnämnd 26 302. Byggnadsnämnd 8 303. Fastighetsnämnd, Fastighets- och inköpsnämnd, Lokalförsörjningsnämnd 1 305. Gatunämnd 15 306. Miljö- och hälsoskyddsnämnd, Miljönämnd 1 307. Renhållningsstyrelse 3 308. Trafiknämnd, Trafiksäkerhetsnämnd 19 309. Teknisk nämnd, Teknisk styrelse, Styrelse för tekniska verken, VA-nämnd 5 310. Energiverksstyrelse, Energinämnd 2 311. Miljö- och byggnämnd, Miljö- och byggnadsnämnd 1 312. Hamnstyrelse, Hamndirektion 1 313. Naturvårdsnämnd 1 314. Central Byggnadskommitte 1 401. Folkhögskolenämnd (endast hel nämnd/styrelse) 30 402. Utbildningsnämnd, Skolstyrelse 19 403. Barn- och utbildningsnämnd, Barn- och ungdomsnämnd 1 404. Nämnd för frivillig utbildning, Gymnasienämnd 11 501. Fritidsnämnd, Park- och fritidsnämnd, Park/Fritidsnämnd, Park- och idrottsstyrelse 1 504. Museinämnd, museistyrelse 1 505. Biblioteksnämnd 12 506. Kulturnämnd 3 507. Ungdoms- och kulturnämnd 8 508. Kultur- och fritidsnämnd 5 602. Omsorgsnämnd, Vård- och omsorgsnämnd 1 603. Sjukvårdsstyrelse 1 604. Sociala institutionsnämnden 6 605. Social nämnd, Socialnämnd, Social- och habiliteringsnämnd (landsting) 3 606. Tandvårdsnämnd 37 607. Direktion för sjukvårdsdistrikt, Sjukvårdsnämnd (lokal), Direktion för sjukhus, Hälso- och sjukvårdsnämnd (lokal) 1 608. Primärvårdsnämnd 29 609. Socialnämnd (primärkommun), Individ- och familjenämnd 5 610. Äldreomsorgsnämnd, Äldre- och handikappnämnd, Äldre- och handikappomsorgsnämnd, Omvårdnads- och äldrenämnd 2 612. Hälsonämnd 2 701. Invandrarnämnd 1 702. Konsumentnämnd 6 703. Personalnämnd 2 704. Servicenämnd 5 705. Näringsnämnd 0 706. Styrelse för Konsult & Service 1 707. Produktionsstyrelse 6 708. Försörjningsnämnd 2 801. Stadsdelsnämnd, Områdesstyrelse, Kommundelsnämnd, Lokal nämnd 5 802. Utbildnings- och kulturnämnd, Kultur-, fritids- och utbildningsstyrelse 2 808. Områdesstyrelsen i Älta 2 812. Surte-Bohus kommundelsnämnd 1252 000. Frågan ej tillämplig 81 999. Uppgift saknas
VAR 306 DISK TJM NÄMND 3 49 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 9 49(3.1) <Diskussion med tjänstemän> Nämnd 3 <Se F.49 för fullständig frågetext> 23 1. Inför de flesta sammanträden 17 3. Inför något enstaka sammanträde 9 5. Inte alls 1621 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Uppgift saknas
VAR 307 NÄMND 3 49 Loc 368 width 3 MD= 0 or GE 999 49(3.2) Nämnd 3 <Se F.49 för fullständig frågetext> 15 200. Kommunstyrelse (Landstingsstyrelse) 5 301. Brand- och civilförsvarsnämnd, Räddningsnämnd, Räddnings- och beredskapsnämnd 2 306. Miljö- och hälsoskyddsnämnd, Miljönämnd 2 309. Teknisk nämnd, Teknisk styrelse, Styrelse för tekniska verken, VA-nämnd 1 311. Miljö- och byggnämnd, Miljö- och byggnadsnämnd 1 312. Hamnstyrelse, Hamndirektion 1 313. Naturvårdsnämnd 3 402. Utbildningsnämnd, Skolstyrelse 2 403. Barn- och utbildningsnämnd, Barn- och ungdomsnämnd 1 505. Biblioteksnämnd 1 506. Kulturnämnd 1 507. Ungdoms- och kulturnämnd 1 508. Kultur- och fritidsnämnd 2 602. Omsorgsnämnd, Vård- och omsorgsnämnd 4 605. Social nämnd, Socialnämnd, Social- och habiliteringsnämnd (landsting) 2 606. Tandvårdsnämnd 11 607. Direktion för sjukvårdsdistrikt, Sjukvårdsnämnd (lokal), Direktion för sjukhus, Hälso- och sjukvårdsnämnd (lokal) 2 608. Primärvårdsnämnd 1 609. Socialnämnd (primärkommun), Individ- och familjenämnd 3 703. Personalnämnd 2 801. Stadsdelsnämnd, Områdesstyrelse, Kommundelsnämnd, Lokal nämnd 1 814. Nol-Alafors kommundelsnämnd 1621 000. Frågan ej tillämplig 25 999. Uppgift saknas
VAR 308 INITIATIV I NÄMND -92 50 Loc 371 width 1 MD=0 or GE 9 50 Har du under 1992 tagit initiativ (personligen eller på partiets uppdrag) till nya ärenden i de nämnder du är med i, vilka annars inte skulle ha kommit att behandlas av nämnden? 1116 1. Ja 436 5. Nej 89 0. Frågan ej tillämplig 69 9. Uppgift saknas
VAR 309 LIVSMEDELSFÖRS. LEAB K51 Loc 372 width 1 MD=0 or GE 9 Här följer frågor riktade speciellt till dig som bor i Kävlinge K:51 Det finns ett beslut om att tillåta livsmedelsförsäljning på Leab-området i Löddeköpinge. Anser du att detta var ett bra eller dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I KÄVLINGE 19 1. Mycket bra 2 2. Ganska bra 3 3. Ganska dåligt 6 4. Mycket dåligt 1677 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 310 IDROTTSPL. BOSTOMR. K52 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 9 K:52 Det finns ett förslag om att omvandla idrottsplatsen i Löddeköpinge till bostadsområde. Anser du att detta skulle vara ett bra eller dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I KÄVLINGE 6 1. Mycket bra 4 2. Ganska bra 3 3. Ganska dåligt 17 4. Mycket dåligt 1677 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 311 BYGGA SMÅBÅTSHAMN 53 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 9 K:53 Ett tidigare förslag om att bygga en småbåtshamn vid Sjöbobadet är åter aktuellt. Anser du att detta skulle vara ett bra eller dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I KÄVLINGE 4 1. Mycket bra 9 2. Ganska bra 5 3. Ganska dåligt 10 4. Mycket dåligt 2 8. Ingen åsikt/vet ej 1677 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 312 BYGGA HYRESLÄGENH. G51 Loc 375 width 1 MD=0 or GE 9 Här följer frågor riktade speciellt till dig som bor i Grästorp G:51 Man har under en period satsat på att bygga hyres- och insatslägenheter i Grästorp och inte bara friliggande villor. Anser du att detta är ett bra eller dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GRÄSTORP 3 1. Mycket bra 7 2. Ganska bra 6 3. Ganska dåligt 4 4. Mycket dåligt 1 8. Ingen åsikt/vet ej 1686 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 313 FRITIDSGÅRD G52 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 9 G:52 Anser du att det var bra eller dålig satsning att bygga en fritidsgård i Grästorp? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GRÄSTORP 9 1. Mycket bra 8 2. Ganska bra 2 3. Ganska dåligt 0 4. Mycket dåligt 2 8. Ingen åsikt/vet ej 1686 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 314 PLAC NYTT KONSERTHUS G53 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 9 G:53 Grästorps konserthus brann ner till grunden i juli förra året. Ett förslag är att placera det nya konserthus i kvarteret Kråkan, före detta Thunblads. Anser du att detta skulle vara ett bra eller dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GRÄSTORP 9 1. Mycket bra 5 2. Ganska bra 5 3. Ganska dåligt 1 4. Mycket dåligt 1686 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 315 KOM BIDRAG GOLFKLUBB G54 Loc 378 width 1 MD=0 or GE 9 G:54 Golfklubben Ekarna har fått tillstånd att bygga ut golfbanan till 18 hål och Grästorps kommun ställer upp med kommunal borgen och fri markhyra. Anser du att det är bra eller dåligt beslut att kommunen ställer upp med bidrag? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GRÄSTORP 5 1. Mycket bra 6 2. Ganska bra 5 3. Ganska dåligt 3 4. Mycket dåligt 1 8. Ingen åsikt/vet ej 1686 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 316 HAMNLEDEN LI51 Loc 379 width 1 MD=0 or GE 9 LI:51 Här följer frågor riktade speciellt till dig som bor i Lidköping Anser du nu, när Hamnleden Lidköping är klar, att beslutet om byggande av leden var ett bra eller dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I LIDKÖPING 20 1. Mycket bra 19 2. Ganska bra 4 3. Ganska dåligt 2 4. Mycket dåligt 2 8. Ingen åsikt/vet ej 1654 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 317 FÖRS. GULLSPÅNGSAKT LI52 Loc 380 width 1 MD=0 or GE 9 LI:52 Skulle det vara ett bra beslut om Lidköping bestämde sig för att sälja sina Gullspångsaktier? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I LIDKÖPING 5 1. Mycket bra 10 2. Ganska bra 9 3. Ganska dåligt 21 4. Mycket dåligt 3 8. Ingen åsikt/vet ej 1654 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 318 UTBYGGNAD ÖBOÄNGEN LI53 Loc 381 width 1 MD=0 or GE 9 LI:53 I Öboängen på Kålland planeras en större utbyggnad med möjlighet till helårsbosättning. Anser du att ett beslut om en utbyggnad i Öboängen skulle vara ett bra eller dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I LIDKÖPING 10 1. Mycket bra 27 2. Ganska bra 4 3. Ganska dåligt 2 4. Mycket dåligt 4 8. Ingen åsikt/vet ej 1654 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 319 UNGDOMENS HUS LI54 Loc 382 width 1 MD=0 or GE 9 LI:54 Kommunen har beslutat att ungdomarna i Lidköping skall få ett eget hus i gamla televerkshuset i Gamlestan. Det är meningen att ungdomarna själva skall ta ansvar för huset och verksamheten. Anser du att detta är ett bra eller dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I LIDKÖPING 30 1. Mycket bra 16 2. Ganska bra 2 3. Ganska dåligt 0 4. Mycket dåligt 1654 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 320 FÖRSÄLJNING TOMTER LU51 Loc 383 width 1 MD=0 or GE 9 LU:51 Här följer frågor riktade speciellt till dig som bor i Luleå Kommunen säljer numera tomter med full äganderätt till villaägare. Tidigare upplät man enbart tomter med tomträtt. Anser du att beslutet om en sådan förändring var ett bra eller dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I LULEÅ 21 1. Mycket bra 12 2. Ganska bra 6 3. Ganska dåligt 3 4. Mycket dåligt 2 8. Ingen åsikt/vet ej 1660 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 321 NYTT REGIONSJUKHUS LU52 Loc 384 width 1 MD=0 or GE 9 LU:52 Anser du att det skulle vara ett bra eller dåligt beslut om man bestämde sig för att bygga ett nytt regionsjukhus placerat mellan Luleå och Boden? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I LULEÅ 16 1. Mycket bra 18 2. Ganska bra 5 3. Ganska dåligt 5 4. Mycket dåligt 1660 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 322 BOSTOMR. STORPORSÖN LU53 Loc 385 width 1 MD=0 or GE 9 LU:53 Man överväger att bygga ett nytt bostadsområde på Storporsön. Anser du att ett beslut om att bygga ett sådant bostadsområde skulle vara ett bra eller dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I LULEÅ 9 1. Mycket bra 17 2. Ganska bra 7 3. Ganska dåligt 8 4. Mycket dåligt 3 8. Ingen åsikt/vet ej 1660 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 323 PLAC. FOLKETS HUS LU54 Loc 386 width 1 MD=0 or GE 9 LU:54 Placering av Folkets Hus Luleå har vallat diskussion. Anser du att ett beslut om att placera ett nytt Folkets Hus vid Södra Hamnen skulle vara ett bra eller ett dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I LULEÅ 5 1. Mycket bra 11 2. Ganska bra 7 3. Ganska dåligt 19 4. Mycket dåligt 2 8. Ingen åsikt/vet ej 1660 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas