KOMMUNALPOLITIKERUNDERSÖKNINGEN 1993
             Totalundersökningen
                SSD 0482

              Primärforskare
               Henry Bäck
          Statsvetenskapliga institutionen
            Stockholms universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i KOMMUNALPOLITIKERUNDERSÖKNINGEN 1993 samlades
  ursprungligen in av Henry Bäck, statsvetenskapliga
  institutionen, Stockholms universitet. Varken SSD eller
  primärforskaren bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Undersökningen ingår i forskningsprogrammet 'Demokrati i
  förändring' och avsätter i första hand data för delprogrammet
  om väljare, partier och politiker. Syftet är i första hand att
  undersöka förändringar i kommunalpolitikernas rolluppfattning
  och arbetsförhållanden sedan 1980 års motsvarande undersökning
  'Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80' (SSD 0101).
  Förändringarna relateras till 'den kommunala nyordningen' i
  form av 'privatisering' och 'nya demokratiska strukturer'.

  Populationen består av kommunalt förtroendevalda i Sverige.
  Urvalet gjordes i två steg:
  1) Klusterurval - 28 primärkommuner och fyra landsting
  2) Stratifiering inom valda kommuner. Stratum 1: Ledamöter av
  fullmäktige, kommun(landstings)styrelse samt ledamöter av
  kommundelsnämnder (motsvarande) i Ale, Nacka, Västerås samt
  Askim, Högsbo, Bergsjön och Tuve-Säve. Stratum 2: Övriga.

  Ur stratum 1 har urvalet dragits med urvalssannolikheten 1 och
  ur stratum 2 med sannolikheten 0,1. Vikterna är i princip
  10*N/n och varierar teoretiskt mellan 10 och 100. De faktiska
  vikterna har beräknats med hänsyn tagen till det kommunvisa
  externa bortfallet, och med korrigerade populationsstorlekar.
  Vikterna i stratum 1 kommer därigenom att variera mellan 10,9
  och 16,2 och i stratum 2 mellan 86,7 och 540,0.

  Enkätundersökningen är kompletterad med en studie innehållande
  uppgifter om uppdrag, födelseår, svenskt eller annat
  medborgarskap samt yrke (SEI) för samtliga förtroendevalda
  inom de 28 primärkommunerna och fyra landstingen.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 12  (2)KOMMUNALT ORGAN 1: POSITION (3)LOC 29 WIDTH 1
                         (4)MD=9

   (6) Kommunalt organ 1: Position

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      332 1.  Presidium
     2770 2.  Övrig ordinarie ledamot
     3132 3.  Ersättare

       2 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variable list


1 SSD Study NR 0482 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 002 4 ID-nummer 5 Svarskategori 6 Stratum 7 Kommun 8 Parti 9 Kön 10 Kommunalt organ 1: Område 11 Kommunalt organ 1 12 Kommunalt organ 1: Position 13 Kommunalt organ 2: Område 14 Kommunalt organ 2 15 Kommunalt organ 2: Position 16 Kommunalt organ 3: Område 17 Kommunalt organ 3 18 Kommunalt organ 3: Position 19 Kommunalt organ 4: Område 20 Kommunalt organ 4 21 Kommunalt organ 4: Position 22 Kommunalt organ 5: Område 23 Kommunalt organ 5 24 Kommunalt organ 5: Position 25 Kommunalt organ 6: Område 26 Kommunalt organ 6 27 Kommunalt organ 6: Position 28 Uppdrag i fullmäktige 29 Uppdrag i nämnd 30 Uppdrag i kommunstyrelse 31 Uppdrag i tekniska nämnder 32 Uppdrag i nämnder för utbildning 33 Uppdrag i nämnder för kultur och fritid 34 Uppdrag i nämnder för vård och omsorg 35 Uppdrag i övriga nämnder 36 Uppdrag i kommundelsnämnder 37 Födelseår 38 Tätort - glesbygd 39 Medborgarskap 40 Yrke - Socio-ekonomisk indelning

VAR 1 SSD STUDY NR 0482              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0482


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 December 1995
VAR 3 SSD PART NR 002 Loc 6 width 3 1. Enkätundersökningen 2. Totalundersökningen
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 SVARSKATEGORI Loc 16 width 1 Svarskategori 1710 1. Besvarat enkäten 57 2. Svarsvägran 70 3. Returer okänd adress 370 4. Bortfall okänd orsak 4029 5. Ingår ej i urvalet
VAR 6 STRATUM Loc 17 width 1 Stratum Ur stratum 1 har urvalet dragits med urvalssannolikheten 1 och ur stratum 2 med sannolikheten 0.1. 1770 1. Stratum 1: Ledamöter av fullmäktige, kommun (landstings)styrelse samt ledamöter av kommundelsnämnder (motsvarande) i Ale, Nacka, Västerås samt Askim, Högsbo, Bergsjön och Tuve-Säve 4466 2. Stratum 2: Övriga
VAR 7 KOMMUN Loc 18 width 4 Kommun 146 0114. Upplands Väsby 234 0182. Nacka 181 0300. Uppsala läns landsting 161 0360. Tierp 541 0380. Uppsala 138 0381. Enköping 186 0483. Katrineholm 156 0686. Eksjö 225 0880. Kalmar 258 1200. Malmöhus läns landsting 123 1230. Staffanstorp 111 1261. Kävlinge 194 1265. Sjöbo 192 1287. Trelleborg 110 1430. Munkedal 694 1480. Göteborg 151 1484. Lysekil 186 1521. Ale 125 1552. Tranemo 229 1600. Skaraborgs läns landsting 87 1602. Grästorp 139 1663. Töreboda 222 1681. Lidköping 106 1715. Kil 64 1907. Surahammar 258 1980. Västerås 134 2361. Härjedalen 68 2422. Sorsele 224 2500. Norrbottens läns landsting 189 2514. Kalix 142 2523. Gällivare 262 2580. Luleå
VAR 8 PARTI Loc 22 width 2 Parti 1309 01. Moderaterna 808 02. Centerpartiet 721 03. Folkpartiet 2529 04. Socialdemokraterna 246 05. Vänsterpartiet 188 06. Miljöpartiet 347 07. KDS 53 08. Ny Demokrati 6 09. Kommunal Samling Folket i Fokus 1 10. Vildar 2 11. KPMLr 5 12. APK 6 13. Gällivare Fria Demokrater 6 14. Pensionärspartiet 9 15. Fram för kommunen
VAR 9 KÖN Loc 24 width 1 Kön 3852 1. Man 2384 2. Kvinna
VAR 10 KOM ORGAN 1: OMRÅDE Loc 25 width 1 Kommunalt organ 1: Område 2393 1. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) 162 2. Kommunstyrelse (Landstingsstyrelse) 1197 3. Tekniska nämnder 395 4. Nämnder för utbildning 532 5. Nämnder för kultur och fritid 644 6. Nämnder för vård och omsorg 151 7. Övriga nämnder 762 8. Sektorsövergripande nämnder
VAR 11 KOMMUNALT ORGAN 1 Loc 26 width 3 Kommunalt organ 1 2393 100. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) 162 200. Kommunstyrelse (Landstingsstyrelse) 87 301. Brand- och civilförsvarsnämnd, Räddningsnämnd, Räddnings- och beredskapsnämnd 298 302. Byggnadsnämnd 75 303. Fastighetsnämnd, Fastighets- och inköpsnämnd, Lokalförsörjningsnämnd 8 304. Botanisk trädgård, styrelse för 26 305. Gatunämnd 306 306. Miljö- och hälsoskyddsnämnd, Miljönämnd 25 307. Renhållningsstyrelse 48 308. Trafiknämnd, Trafiksäkerhetsnämnd 199 309. Teknisk nämnd, Teknisk styrelse, Styrelse för tekniska verken, VA-nämnd 28 310. Energiverksstyrelse, Energinämnd 30 311. Miljö- och byggnämnd, Miljö- och byggnadsnämnd 32 312. Hamnstyrelse, Hamndirektion 19 313. Naturvårdsnämnd 7 314. Central byggnadskommitte 9 315. Parknämnd 10 401. Folkhögskolenämnd (endast hel nämnd/styrelse) 230 402. Utbildningsnämnd, Skolstyrelse 131 403. Barn- och utbildningsnämnd, Barn- och ungdomsnämnd 24 404. Nämnd för frivillig utbildning, Gymnasienämnd 174 501. Fritidsnämnd, Park- och fritidsnämnd, Park/Fritidsnämnd, Park- och idrottsstyrelse 9 502. Konstnämnd 14 503. Kulturstödsnämnd 19 504. Museinämnd, museistyrelse 8 505. Biblioteksnämnd 177 506. Kulturnämnd 10 507. Ungdoms- och kulturnämnd 105 508. Kultur- och fritidsnämnd 3 509. Kultur- och folkbildningsnämnd 13 510. Kultur- och konsumentnämnd 7 601. Färdtjänstnämnd 49 602. Omsorgsnämnd, Vård- och omsorgsnämnd 18 603. Sjukvårdsstyrelse 8 604. Sociala institutionsnämnden 21 605. Social nämnd, Socialnämnd, Social- och habiliteringsnämnd (landsting) 7 606. Tandvårdsnämnd 177 607. Direktion för sjukvårdsdistrikt, Sjukvårdsnämnd (lokal), Direktion för sjukhus, Hälso- och sjukvårdsnämnd (lokal) 8 608. Primärvårdsnämnd 274 609. Socialnämnd (primärkommun), Individ- och familjenämnd 49 610. Äldreomsorgsnämnd, Äldre- och handikappnämnd, Äldre- och handikappomsorgsnämnd, Omvårdnads- och äldrenämnd 14 611. Nämnd för sociala och mångkulturella frågor 12 612. Hälsonämnd 31 701. Invandrarnämnd 55 702. Konsumentnämnd 19 703. Personalnämnd 25 704. Servicenämnd 5 705. Näringsnämnd 6 706. Styrelse för Konsult & Service 9 707. Produktionsstyrelse 1 708. Försörjningsnämnd 621 801. Stadsdelsnämnd, Områdesstyrelse, Kommundelsnämnd, Lokal nämnd 15 802. Utbildnings- och kulturnämnd, Kultur-, fritids- och utbildningsstyrelse 10 803. Myndighetsnämnd 15 804. Stadsdelsnämnden Askim 15 805. Stadsdelsnämnden Högsbo 16 806. Stadsdelsnämnden Bergsjön 16 807. Stadsdelsnämnden Tuve-Säve 8 808. Områdesstyrelsen i Älta 9 809. Områdesstyrelsen för Sicklaön 6 810. Områdesstyrelsen för Boo 5 811. Områdesstyrelsen för Fisksätra/Saltsjöbaden 4 812. Surte-Bohus kommundelsnämnd 6 813. Nödinge kommundelsnämnd 5 814. Nol-Alafors kommundelsnämnd 6 815. Älvängens kommundelsnämnd 5 816. Skepplanda kommundelsnämnd
VAR 12 KOM ORGAN 1: POSITION Loc 29 width 1 MD=9 Kommunalt organ 1: Position 332 1. Presidium 2770 2. Övrig ordinarie ledamot 3132 3. Ersättare 2 9. Uppgift saknas
VAR 13 KOM ORGAN 2: OMRÅDE Loc 30 width 1 MD=0 Kommunalt organ 2: Område 334 1. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) 518 2. Kommunstyrelse (Landstingsstyrelse) 427 3. Tekniska nämnder 157 4. Nämnder för utbildning 211 5. Nämnder för kultur och fritid 453 6. Nämnder för vård och omsorg 56 7. Övriga nämnder 123 8. Sektorsövergripande nämnder 3957 0. Ej tillämplig
VAR 14 KOMMUNALT ORGAN 2 Loc 31 width 3 MD= 0 Kommunalt organ 2 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 11 100. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) . . 816. Skepplanda kommundelsnämnd 3957 000. Ej tillämplig Kod: 100 200 301 302 303 305 306 307 308 309 310 Frek: 334 518 11 101 39 19 113 3 11 88 7 Kod: 311 312 313 314 315 402 403 404 501 504 505 Frek: 16 5 9 2 3 109 36 12 60 4 2 Kod: 506 507 508 509 510 602 603 604 605 606 607 Frek: 79 11 39 7 9 22 1 2 41 15 194 Kod: 608 609 610 611 612 701 702 703 704 705 706 Frek: 9 139 18 6 6 6 10 5 3 10 2 Kod: 707 708 801 802 804 805 806 808 809 810 811 Frek: 2 18 73 16 2 2 1 4 3 5 4 Kod: 812 813 814 815 816 0 Frek: 2 4 2 2 3 3957
VAR 15 KOM ORGAN 2: POSITION Loc 34 width 1 MD=0 Kommunalt organ 2: Position 357 1. Presidium 1039 2. Övrig ordinarie ledamot 882 3. Ersättare 3958 0. Ej tillämplig
VAR 16 KOM ORGAN 3: OMRÅDE Loc 35 width 1 MD=0 Kommunalt organ 3: Område 109 1. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) 79 2. Kommunstyrelse (Landstingsstyrelse) 119 3. Tekniska nämnder 44 4. Nämnder för utbildning 45 5. Nämnder för kultur och fritid 160 6. Nämnder för vård och omsorg 19 7. Övriga nämnder 31 8. Sektorsövergripande nämnder 5630 0. Ej tillämplig
VAR 17 KOMMUNALT ORGAN 3 Loc 36 width 3 MD= 0 Kommunalt organ 3 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 11 100. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) . . 816. Skepplanda kommundelsnämnd 5630 000. Ej tillämplig Kod: 100 200 301 302 303 305 306 308 309 310 311 Frek: 109 79 4 22 3 4 34 3 33 3 7 Kod: 312 313 402 403 404 501 502 504 506 507 508 Frek: 5 1 24 16 4 9 1 1 12 7 13 Kod: 509 602 605 606 607 608 609 610 611 701 702 Frek: 2 11 13 11 66 4 48 5 2 3 1 Kod: 703 705 707 708 801 802 808 810 811 812 813 Frek: 2 3 3 7 10 12 1 1 1 2 1 Kod: 814 815 0 Frek: 1 2 5630
VAR 18 KOM ORGAN 3: POSITION Loc 39 width 1 MD=0 Kommunalt organ 3: Position 153 1. Presidium 278 2. Övrig ordinarie ledamot 175 3. Ersättare 5630 0. Ej tillämplig
VAR 19 KOM ORGAN 4: OMRÅDE Loc 40 width 1 MD=0 Kommunalt organ 4: Område 6 1. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) 10 2. Kommunstyrelse (Landstingsstyrelse) 19 3. Tekniska nämnder 1 4. Nämnder för utbildning 3 5. Nämnder för kultur och fritid 43 6. Nämnder för vård och omsorg 0 7. Övriga nämnder 5 8. Sektorsövergripande nämnder 6149 0. Ej tillämplig
VAR 20 KOMMUNALT ORGAN 4 Loc 41 width 3 MD= 0 Kommunalt organ 4 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 11 100. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) . . 816. Skepplanda kommundelsnämnd 6149 000. Ej tillämplig Kod: 100 200 301 302 306 308 309 311 313 402 507 Frek: 6 10 5 4 2 1 5 1 1 1 2 Kod: 508 602 605 606 607 608 609 801 812 0 Frek: 1 2 2 3 23 7 6 4 1 6149
VAR 21 KOM ORGAN 4: POSITION Loc 44 width 1 MD=0 Kommunalt organ 4: Position 18 1. Presidium 40 2. Övrig ordinarie ledamot 29 3. Ersättare 6149 0. Ej tillämplig
VAR 22 KOM ORGAN 5: OMRÅDE Loc 45 width 1 MD=0 Kommunalt organ 5: Område 0 1. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) 2 2. Kommunstyrelse (Landstingsstyrelse) 1 3. Tekniska nämnder 0 4. Nämnder för utbildning 0 5. Nämnder för kultur och fritid 5 6. Nämnder för vård och omsorg 0 7. Övriga nämnder 0 8. Sektorsövergripande nämnder 6228 0. Ej tillämplig
VAR 23 KOMMUNALT ORGAN 5 Loc 46 width 3 MD= 0 Kommunalt organ 5 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 11 100. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) . . 816. Skepplanda kommundelsnämnd 6228 000. Ej tillämplig Kod: 200 301 607 608 0 Frek: 2 1 2 3 6228
VAR 24 KOM ORGAN 5: POSITION Loc 49 width 1 MD=0 Kommunalt organ 5: Position 1 1. Presidium 2 2. Övrig ordinarie ledamot 5 3. Ersättare 6228 0. Ej tillämplig
VAR 25 KOM ORGAN 6: OMRÅDE Loc 50 width 1 MD=0 Kommunalt organ 6: Område 0 1. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) 0 2. Kommunstyrelse (Landstingsstyrelse) 0 3. Tekniska nämnder 0 4. Nämnder för utbildning 0 5. Nämnder för kultur och fritid 1 6. Nämnder för vård och omsorg 0 7. Övriga nämnder 0 8. Sektorsövergripande nämnder 6235 0. Ej tillämplig
VAR 26 KOMMUNALT ORGAN 6 Loc 51 width 3 MD= 0 Kommunalt organ 6 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 11 100. Kommunfullmäktige (Landstingsfullmäktige) . . 816. Skepplanda kommundelsnämnd 6235 000. Ej tillämplig Kod: 608 0 Frek: 1 6235
VAR 27 KOM ORGAN 6: POSITION Loc 54 width 1 MD=0 Kommunalt organ 6: Position 0 1. Presidium 1 2. Övrig ordinarie ledamot 0 3. Ersättare 6235 0. Ej tillämplig
VAR 28 UPPDRAG FULLMÄKTIGE Loc 55 width 1 Uppdrag i fullmäktige 1636 1. Ledamot 1205 2. Ersättare 3395 5. Ej uppdrag
VAR 29 UPPDRAG NÄMND Loc 56 width 1 Uppdrag i nämnd (inkl. kommunstyrelse) 2642 1. Ledamot 2852 2. Ersättare 742 5. Ej uppdrag
VAR 30 UPPDRAG KOMMUNSTYRELSE Loc 57 width 1 Uppdrag i kommunstyrelse 400 1. Ledamot 371 2. Ersättare 5465 5. Ej uppdrag
VAR 31 UPPDRAG TEKNISK NÄMND Loc 58 width 1 Uppdrag i tekniska nämnder 859 1. Ledamot 835 2. Ersättare 4542 5. Ej uppdrag
VAR 32 UPPDRAG UTBILDNINGSNÄMND Loc 59 width 1 Uppdrag i nämnder för utbildning 302 1. Ledamot 291 2. Ersättare 5643 5. Ej uppdrag
VAR 33 UPPDRAG KULTURNÄMND Loc 60 width 1 Uppdrag i nämnder för kultur och fritid 406 1. Ledamot 378 2. Ersättare 5452 5. Ej uppdrag
VAR 34 UPPDRAG OMSORGSNÄMND Loc 61 width 1 Uppdrag i nämnder för vård och omsorg 631 1. Ledamot 601 2. Ersättare 5004 5. Ej uppdrag
VAR 35 UPPDRAG ÖVRIGA NÄMNDER Loc 62 width 1 Uppdrag i övriga nämnder 144 1. Ledamot 127 2. Ersättare 5965 5. Ej uppdrag
VAR 36 UPPDRAG KOMMUNDELSNÄMND Loc 63 width 1 Uppdrag i kommundelsnämnder och motsvarande 491 1. Ledamot 377 2. Ersättare 5368 5. Ej uppdrag
VAR 37 FÖDELSEÅR Loc 64 width 2 MD=99 Födelseår 14. 1914 . . 74. 1974 562 99. Uppgift saknas Kod: 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 1 3 2 5 10 19 18 28 40 46 63 65 85 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Frek: 74 120 106 114 116 129 145 155 157 160 189 185 208 Kod: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 218 209 260 241 228 193 192 179 176 151 148 134 110 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 95 86 88 86 62 62 56 53 44 41 46 37 29 Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 99 Frek: 35 28 31 27 35 24 26 1 562
VAR 38 TÄTORT - GLESBYGD Loc 66 width 1 MD=9 Tätort - glesbygd 2330 1. Centralort 1202 2. Annan tätort 886 3. Glesbygd 892 5. Landstingsuppdrag 926 9. Uppgift saknas
VAR 39 MEDBORGARSKAP Loc 67 width 1 MD=9 Utländskt medborgarskap (nu eller tidigare) 204 1. Ja 4908 5. Nej 1124 9. Uppgift saknas
VAR 40 YRKE - SEI Loc 68 width 2 MD=99 Yrke - Socio-ekonomisk indelning 358 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 375 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 275 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 148 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 164 33. Lägre tjänstemän I 502 36. Lägre tjänstemän II 1221 46. Tjänstemän på mellannivå 1063 56. Högre tjänstemän 219 57. Ledande befattningar 23 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 179 79. Företagare 287 89. Lantbrukare 408 98. Har ej yrkesarbetat 1014 99. Uppgift saknas