SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA 1994
            SOM-undersökningen 1994
                SSD 0484

              Huvudansvariga
              Sören Holmberg
              Lennart Nilsson
              Lennart Weibull

              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
                Juni 1996

         Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
              S-405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SOM-UNDERSÖKNINGEN 1994 samlades ursprungligen in
  av ett forskningsprojekt vid statsvetenskapliga
  institutionen,institutionen för journalistik och
  masskommunikation och förvaltningshögskolan vid Göteborgs
  universitet, under ledning av Sören Holmberg, Lennart Weibull
  och Lennart Nilsson.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
  Weibull, Lennart Nilsson och Svensk Samhällsvetenskaplig
  Datatjänst får SOM-UNDERSÖKNINGEN 1994 förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.

   SOM-undersökningen 1994 var den trettonde undersökningen i
   serien. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.

   Huvudansvariga för SOM-undersökningen 1994 är Sören Holmberg
   Lennart Nilsson och Lennart Weibull. Administrativ
   forskningsassistent var Anna Rönström, Institutionen för
   journalistik och masskommunikation. Fältarbetet genomfördes
   av Svenska Gallup med Lena Vogelius som ansvarig.

   Frågorna 46 och 64 har konstruerats och beställts av SNS
   Demokratiråd. De har redovisats i Bo Rothstein, Peter
   Esaiasson, Jörgen Hermansson, Michele Micheletti och Olof
   Petersson, Demokrati som dialog, Demokratirådets rapport
  1995,
   SNS förlag, Stockholm 1995.

                 II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  SOM-undersökningarna avser att belysa svenska folkets
  orientering i samhällsfrågor av olika slag. SOM94 är en
  riksrepresentativ undersökning och omfattar personer 15-80
  år, kyrkobokförda i riket. Avgränsningarna av de yngsta och
  äldsta grupperna har gjorts på grundval av både teoretiska
  och metodologiska bedömningar. Urvalet på 2 800 personer är
  ett obundet slumpmässigt urval med lika urvalssannolikhet
  för samtliga i populationen. Urvalsprincip och storlek
  på
  urvalet är densamma som för SOM86. Skillnaden i en
  jämförelse med SOM87 och SOM88 ligger i att
  undersökningspopulationen för dessa endast omfattar svenska
  medborgare.

  Frågeformuläret utarbetades av de olika projekten i
  samarbete med undersökningsledningen.
  Formuläret uppdelades i sex sammanhållna block av frågor:
  Massmedier, Politik och samhälle, Energi, kärnkraft och
  miljö, Sveriges förhållande till omvärlden, Fritid samt
  Bakgrundsuppgifter.

  Frågeblocken placerades efter principen att man inleder med
  ett förhållandevis lätt frågeområde, massmedieanvändning,
  och sedan ökas svårighetsgraden med frågeområdena politik,
  energi, kärnkraft och miljö samt Sveriges förhållande till
  omvärlden. Mot slutet av formuläret återfanns enklare frågor
  om boende, kommunala förhållanden och fritid. Allra sist låg
  de enklaste frågorna om svarspersonernas egna förhållanden.
  Avslutningsvis fick svarspersonerna komma med egna
  synpunkter på undersökningen.

  Den 30 oktober 1994 skickades ett frågeformulär ut tillsammans
  med presentationsfolder, följebrev och svarskuvert. Tre
  arbetsdagar senare skickades ett påminnelsekort ut. Ett
  påminnelsebrev,samtliga innehållande frågeformulär,
  svarskuvert och en anmodan att sända in enkäten, skickades ut
  den 11 oktober.

  Telefonanmaningar till samtliga som ej svarat genomfördes
  mellan den 31 oktober och 6 november. och därefter efter
  skickades en ny omgång enkäter med svarskuvert ut till dem som
  accepterat att fylla i formuläret. Den 5 december startades en
  ny runda med telefonanmaningar. Fältarbetet avbröts den 18
  januari. Ytterligare två enkäter kom in efter det och de
  redovisas tillsammans den 1 februari.

  Svarsfrekvensen uppgick till 67 procent.

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
  SOM-UNDERSÖKNINGEN 1994
                   Antal

   Bruttourval           2800
   Bortdefinierade          242
   Därav:
   - Sjukdom, institutionell vård,
    postretur och utlandsvistelse  172
   - Avlidna             5
   - Ej svensktalande         33
   - Ej kommunicerbar         32
  

   Nettourval            2558
   Svar               1704
   Bortfall             856

   För ytterligare information om undersökningen se:

    Holmberg, Sören;  Det gamla riket
    Nilsson, Lennart;  SOM-undersökningen 1994
    Weibull, Lennart;  SOM-rapport 13
              SOM-institutet
              Göteborgs universitet, 1994

                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 142 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 17 (3) LOC 161 WIDTH 1
              (4) MD=9

   (6) F.17 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    194  1.  Mycket intresserad
    793  2.  Ganska intresserad
    578  3.  Inte särskilt intresserad
    116  4.  Inte alls intresserad

     21  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0484 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Födelseår 6 Riksområde 7 H-region 8 Län 9 Bostadsort 10 Utbildning 11 Kön 12 Lokalradionyheter 13 Dagens Eko i riksradion 14 Aktuellt i Kanal 1 15 Rapport i TV 2 16 Regionala nyheter i TV 2 17 Morgon-TV i TV 2 18 Nyheterna i TV4 19 Morgon-TV i TV4 20 Lokala nyheter i TV4 21 3-minutersnyheterna i TV3 22 Läser morgontidning 23 Morgontidning 1 24 Morgontidning 2 25 Regelbundenhet i morgontidningsläsning 26 Prenumeration på morgontidning 27 Tillgång till morgontidning: Läser hos bekant 28 Tillgång till morgontidning: Lånar av bekant 29 Tillgång till morgontidning: Läser på arbetet/skolan 30 Tillgång till morgontidning: Läser på bibliotek 31 Tillgång till morgontidning: Köper lösnummer 32 Tillgång till morgontidning: Läser på annat sätt 33 Upphöra med prenumeration 34 Upphör prenumeration: Allt har blivit dyrt 35 Upphör prenumeration: Prenumerationspriset har höjts 36 Upphör prenumeration: Får information i radio och TV 37 Upphör prenumeration: Tidningsutdelningen sköts dåligt 38 Upphör prenumeration: Ingen tid att läsa 39 Upphör prenumeration: Har tidning på arbetet/i skolan 40 Upphör prenumeration: Lånar av bekant/granne 41 Upphör prenumeration: Ej passande politisk linje 42 Upphör prenumeration: Innehållet inte tillräckligt bra 43 Upphör prenumeration: Innehåller för lite annonser 44 Upphör prenumeration: Flyttade från orten 45 Upphör prenumeration: Tidningen har blivit förändrad 46 Upphör prenumeration: Dålig bevakning av kommunens händelser 47 Lästid före klockan 8 48 Lästid kl 8-12 49 Lästid kl 12-17 50 Lästid efter klockan 17 51 Läser fler morgontidningar 52 Nyhetsrapportering: Korrekta nyheter 53 Nyhetsrapportering: Ge plats åt bemötanden 54 Nyhetsrapportering: Respektera personlig integritet 55 Nyhetsrapportering: Vara varsam med bilder 56 Nyhetsrapportering: Inte döma någon ohörd 57 Nyhetsrapportering: Vara försiktig med namn 58 Nyhetsrapportering: Inte tala i egen sak 59 Följs av morgonpress: Korrekta nyheter 60 Följs av morgonpress: Ge plats åt bemötanden 61 Följs av morgonpress: Personlig integritet 62 Följs av morgonpress: Varsam med bilder 63 Följs av morgonpress: Inte döma någon ohörd 64 Följs av morgonpress: Vara försiktig med namn 65 Följs av morgonpress: Inte tala i egen sak 66 Följs av kvällspress: Korrekta nyheter 67 Följs av kvällspress: Ge plats åt bemötanden 68 Följs av kvällspress: Personlig integritet 69 Följs av kvällspress: Varsam med bilder 70 Följs av kvällspress: Inte döma någon ohörd 71 Följs av kvällspress: Vara försiktig med namn 72 Följs av kvällspress: Inte tala i egen sak 73 Namn på dem som omkommit i en bussolycka 74 Namn på mordmisstänkt 75 Namn på politiker med falskdeklaration 76 Namn på idrottsman som tog anabola steroider 77 Namn på företagsledare som anhållits för rattfylleri 78 Namn på misstänkt för narkotikabrott 79 Namn på förälder i vårdnadstvist 80 Namn på politiker med rattfylleri 81 Namn på företagsledare med falskdeklaration 82 Namn på drabbad av skadegörelse 83 Gärningsmannen: Kommunpolitiker 84 Gärningsmannen: VD för ett stort företag 85 Gärningsmannen: Facklig förtroendeman 86 Gärningsmannen: Rektor på en grundskola 87 Gärningsmannen: Statsråd 88 Gärningsmannen: Riksdagsman 89 Gärningsmannen: Ordförande i idrottsförening 90 Gärningsmannen: Småföretagare 91 Gärningsmannen: Programledare i TV 92 Läser aftonbladet 93 Läser expressen 94 Läser Idag 95 Utländsk dagstidning 96 Utländsk tidskrift 97 Nyheter från Stockholmsområdet 98 Nyheter från Göteborgsområdet 99 Nyheter från Norrland 100 Nyheter från Danmark 101 Nyheter från Norge 102 Nyheter från Finland 103 Nyheter från Estland 104 Nyheter från Litauen 105 Nyheter från Polen 106 Nyheter från Tyskland 107 Nyheter från Storbitannien 108 Nyheter från Mellanöstern och Israel 109 Nyheter från Ryssland 110 Nyheter från Indien 111 Nyheter från Japan 112 Nyheter från Uruguay 113 Nyheter från USA 114 Besökt annat land 115 Besökt Danmark 116 Besökt Norge 117 Besökt Finland 118 Besökt Estland 119 Besökt Litauen 120 Besökt Polen 121 Besökt Tyskland 122 Besökt England 123 Besökt Mellanöstern och Israel 124 Besökt Ryssland 125 Besökt Indien 126 Besökt Japan 127 Besökt Uruguay 128 Besökt USA 129 Förtroende för regeringen 130 Förtroende för polisen 131 Förtroende för sjukvården 132 Förtroende för försvaret 133 Förtroende för riksdagen 134 Förtroende för bankerna 135 Förtroende för dagspressen 136 Förtroende för fackliga organisationer 137 Förtroende för radio och TV 138 Förtroende för grundskolan 139 Förtroende för storföretagen 140 Förtroende för svenska kyrkan 141 Förtroende för domstolarna 142 Intresse för politik 143 Samhällsproblem 144 Viktigaste samhällsproblem, 1 145 Viktigaste samhällsproblem, 2 146 Viktigaste samhällsproblem, 3 147 Andra beslut om hälften av politikerna vore kvinnor 148 Jämställdheten påverkas med lagstiftning 149 Minska den offentliga sektorn 150 Minska försvarsutgifterna 151 Behålla kärnkraften även efter år 2010 152 Miljövänligt samhälle 153 Ta emot färre flyktingar i Sverige 154 Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet 155 Minska finansmarknadens inflytande 156 Privatisering av statlig affärsverksamhet 157 Privatisering av äldreomsorgen 158 Öka antalet privatskolor 159 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 160 Bevara invandrarnas nationella traditioner 161 Könskvotering till offentliga styrelser 162 Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 163 Ge män företräde till arbete 164 Omdöme om regeringen 165 Placering på vänster-högerskalan 166 Medlemskap i EU 167 Bestämd uppfattning om EU-medlemskap 168 Sveriges framtida förhållande till EU 169 Inställning till Centerpartiet 170 Inställning till Moderata samlingspartiet 171 Inställning till Vänsterpartiet 172 Inställning till Folkpartiet 173 Inställning till Socialdemokraterna 174 Inställning till Miljöpartiet de gröna 175 Inställning till Kristdemokratiska samhällspartiet 176 Inställning till Ny Demokrati 177 Inställning till Olof Johansson 178 Inställning till Carl Bildt 179 Inställning till Gudrun Schyman 180 Inställning till Bengt Westerberg 181 Inställning till Ingvar Carlsson 182 Inställning till Birger Schlaug 183 Inställning till Alf Svensson 184 Inställning till Vivianne Franzen 185 Inställning till Mona Sahlin 186 Inställning till Anne Wibble 187 Ingvar Carlsson: Ärlig 188 Ingvar Carlsson: Pålitlig 189 Ingvar Carlsson: Inspirerande 190 Ingvar Carlsson: Kunnig 191 Ingvar Carlsson: Sympatisk 192 Ingvar Carlsson: Stark ledare 193 Carl Bildt: Ärlig 194 Carl Bildt: Pålitlig 195 Carl Bildt: Inspirerande 196 Carl Bildt: Kunnig 197 Carl Bildt: Sympatisk 198 Carl Bildt: Stark ledare 199 Gudrun Schyman: Ärlig 200 Gudrun Schyman: Pålitlig 201 Gudrun Schyman: Inspirerande 202 Gudrun Schyman: Kunnig 203 Gudrun Schyman: Sympatisk 204 Gudrun Schyman: Stark ledare 205 Mona Sahlin: Ärlig 206 Mona Sahlin: Pålitlig 207 Mona Sahlin: Inspirerande 208 Mona Sahlin: Kunnig 209 Mona Sahlin: Sympatisk 210 Mona Sahlin: Stark ledare 211 Anne Wibble: Ärlig 212 Anne Wibble: Pålitlig 213 Anne Wibble: Inspirerande 214 Anne Wibble: Kunnig 215 Anne Wibble: Sympatisk 216 Anne Wibble: Stark ledare 217 Bästa parti 218 Partianhängare 219 Näst bästa parti 220 Politisk inställning: Folkpartiet 221 Politisk inställning: Socialdemokraterna 222 Politisk inställning: Moderaterna 223 Politisk inställning: Vänsterpartiet 224 Politisk inställning: Centerpartiet 225 Politisk inställning: Miljöpartiet 226 Politisk inställning: Kds 227 Politisk inställning: Ny Demokrati 228 Politisk inställning: Själv 229 Inställning till kristna värden: Folkpartiet 230 Inställning till kristna värden: Socialdemokraterna 231 Inställning till kristna värden: Moderaterna 232 Inställning till kristna värden: Vänsterpartiet 233 Inställning till kristna värden: Centerpartiet 234 Inställning till kristna värden: Miljöpartiet 235 Inställning till kristna värden: Kds 236 Inställning till kristna värden: Ny Demokrati 237 Inställning till kristna värden: Själv 238 Region- eller länsparlament bör inrättas 239 Landstingen bör avskaffas 240 Kommunalförbund bör överta olika uppgifter 241 Ny regional indelning 242 Nöjd: Barnomsorg 243 Nöjd: Skola 244 Nöjd: Barnavårdscentral 245 Nöjd: Vårdcentral 246 Nöjd: Sjukhusvård 247 Nöjd: Privatläkare 248 Nöjd: Folktandvård 249 Nöjd: Privattandläkare 250 Nöjd: Äldreomsorg 251 Nöjd: Socialvård 252 Nöjd: Kollektivtrafik 253 Nöjd: Idrottsanläggningar 254 Nöjd: Bibliotek 255 Nöjd: Kulturaktivitet 256 Nöjd: Fritidsverksamhet 257 Nöjd: Miljövård 258 Nöjd: Bostadstillgång 259 Åsikt om kärnkraftanvändning 260 Bestämd uppfattning om kärnkraften 261 Åsikt om kärnkraftavveckling 262 Kärnkraftsavvecklingens start 263 Risk för radioaktivt utsläpp vid olycka 264 Risk för fler cancerfall 265 Risk för ökade miljöskador 266 Risk för ärftliga skador 267 Svårighet med avfallshantering 268 Risk för fler atomvapenmakter 269 Risk för att Östeuropa inte kan hantera kärnkraftverk 270 Egen kommun: Oljeraffinaderi 271 Egen kommun: Miljöfarligt avfall 272 Egen kommun: Kärnkraftverk 273 Egen kommun: Flyktingförläggning 274 Egen kommun: Vindkraftverk 275 Egen kommun: Högaktiva avfall 276 Förtroende för miljöorganisationer 277 Förtroende för kärnkraftsindustrin 278 Förtroende för regeringen 279 Förtroende för forskare 280 Förtroende för journalister 281 Förtroende för statliga myndigheter 282 Förtroende för kommunstyrelsen 283 Hot mot miljön: Utsläpp från industrier 284 Hot mot miljön: Avgaser från biltrafiken 285 Hot mot miljön: Oljeutsläpp vid kusterna 286 Hot mot miljön: Hantering av industriutsläpp 287 Hot mot miljön: Hantering av hushållsavfall 288 Hot mot miljön: Utrotning av djur- och växtarter 289 Hot mot miljön: Kemikalier i jordbruket 290 Hot mot miljön: Hantering av kärnkraftsavfall 291 Hot mot miljön: Uttunningen av ozonskiktet 292 Gör själv för miljön: Sänker hastigheten 293 Gör själv för miljön: Köper drycker i engångsflaskor 294 Gör själv för miljön: Går eller cyklar 295 Gör själv för miljön: Sorterar hushållsavfall 296 Gör själv för miljön: Äter biodynamiskt odlade grönsaker 297 Gör själv för miljön: Handlar miljömärkta varor 298 Miljödebatt: Sänka hastigheten på vägarna 299 Miljödebatt: Förbjuda plastflaskor 300 Miljödebatt: Stoppa privatbilismen i innerstäderna 301 Miljödebatt: Lagstifta om källsortering 302 Miljödebatt: Förbjuda kemiska bekämpningsmedel 303 Miljödebatt: Förbjuda tvättmedel med optiska vitmedel 304 Miljödebatt: Bygga ut kollektivtrafiken 305 Risk för svenska folkets hälsa: Rökning 306 Risk för svenska folkets hälsa: Alkohol 307 Risk för svenska folkets hälsa: Narkotika 308 Risk för svenska folkets hälsa: Aids 309 Risk för svenska folkets hälsa: Övervikt 310 Risk för svenska folkets hälsa: Våld och övergrepp 311 Risk för svenska folkets hälsa: Kärnkraften 312 Risk för svenska folkets hälsa: Bildskärmsarbete 313 Risk för svenska folkets hälsa: Arbetslöshet 314 Risk för svenska folkets hälsa: Ensamhet 315 Risk för svenska folkets hälsa: Skador i arbetslivet 316 Risk för svenska folkets hälsa: Trafikolyckor 317 Risk för svenska folkets hälsa: Bilavgaser 318 Risk för svenska folkets hälsa: Kemikalier i livsmedel 319 Risk för svenska folkets hälsa: Allergier 320 Risk för egen hälsa: Rökning 321 Risk för egen hälsa: Alkohol 322 Risk för egen hälsa: Narkotika 323 Risk för egen hälsa: Aids 324 Risk för egen hälsa: Övervikt 325 Risk för egen hälsa: Våld och övergrepp 326 Risk för egen hälsa: Kärnkraften 327 Risk för egen hälsa: Bildskärmsarbete 328 Risk för egen hälsa: Arbetslöshet 329 Risk för egen hälsa: Ensamhet 330 Risk för egen hälsa: Skador i arbetslivet 331 Risk för egen hälsa: Trafikolyckor 332 Risk för egen hälsa: Bilavgaser 333 Risk för egen hälsa: Kemikalier i livsmedel 334 Risk för egen hälsa: Allergier 335 Oroande: Terrorism 336 Oroande: Miljöförstöring 337 Oroande: Ekonomisk kris 338 Oroande: Situationen i Ryssland 339 Oroande: Ökade antal flyktingar 340 Oroande: Spridning av kriget på Balkan 341 Oroande: Stor arbetslöshet 342 Muslimska invandrare: Kyrkor 343 Muslimska invandrare: Skolor 344 Muslimska invandrare: Tidningar 345 Muslimska invandrare: Politiska församlingar 346 Muslimska invandrare: Godkänt språk 347 Muslimska invandrare: Kulturella organisationer 348 Muslimska invandrare: Politiska partier 349 Finska invandrare: Kyrkor 350 Finska invandrare: Skolor 351 Finska invandrare: Tidningar 352 Finska invandrare: Politiska församlingar 353 Finska invandrare: Godkänt språk 354 Finska invandrare: Kulturella organisationer 355 Finska invandrare: Politiska partier 356 Samer: Kyrkor 357 Samer: Skolor 358 Samer: Tidningar 359 Samer: Politiska församlingar 360 Samer: Godkänt språk 361 Samer: Kulturella organisationer 362 Samer: Politiska partier 363 EU-medlemskaps innebörd för miljön 364 EU-medlemskaps innebörd för arbetsmarknaden 365 EU-medlemskaps innebörd för social trygghet 366 EU-medlemskaps innebörd för ekonomisk utveckling 367 EU-medlemskaps innebörd för kvinnornas livsvillkor 368 Informerad om Sveriges förhållande till EU 369 Bli medlem i EU 370 Ta emot fler flyktingar 371 Stå utanför EU 372 Minska u-hjälpen 373 Delta i FN:s fredsbevarande operationer 374 Föra alliansfri politik i fredstid 375 Söka medlemskap i NATO 376 Hjälpa invandrare att anpassa sig 377 Förtroende EU-frågor: Organisationen "Nej till EU" 378 Förtroende EU-frågor: Organisationen "Ja till Europa" 379 Förtroende EU-frågor: Forskare 380 Förtroende EU-frågor: Myndigheter 381 Förtroende EU-frågor: Regeringen 382 Förtroende EU-frågor: Journalister 383 Förtroende EU-frågor: Fackliga organisationer 384 Förtroende EU-frågor: Näringslivets organisationer 385 Förtroende EU-frågor: Det bästa parti 386 Svenskt EU-medlemskap - Miljön 387 Svenskt EU-medlemskap - Ekonomin 388 Svenskt EU-medlemskap - Sysselsättning 389 Svenskt EU-medlemskap - Jordbruket 390 Svenskt EU-medlemskap - Sociala tryggheten 391 Svenskt EU-medlemskap - Jämställdhet 392 Svenskt EU-medlemskap - Militära säkerheten 393 Svenskt EU-medlemskap - Nationella självständigheten 394 Svenskt EU-medlemskap - Påverka utvecklingen i EU 395 Funderat på att flytta från Sverige 396 Land vid frivillig flyttning 397 Tvingad flytta 398 Flyttland vid tvång att flytta 399 Underhållningsprogram 400 Nyhetsprogram 401 Dokumentär- och samhällsprogram 402 Sportprogram 403 Kulturprogram 404 Djur- och naturprogram 405 Tittar på kanal 1 406 Tittar på TV 2 407 Tittar på TV 3 408 Tittar på TV4 409 Tittar på Femman (TV5) 410 Tittar på Nyhetskanalen CNN 411 Tittar på MTV 412 Tittar på Filmnet 413 Tittar på TV 1000 414 Tittar på Eurosport 415 Tittar på lokal kabel-TV 416 Lyssnar på P1 i Sveriges Radio 417 Lyssnar på P2 i Sveriges Radio 418 Lyssnar på P3 i Sveriges Radio 419 Lyssnar på P4 i Sveriges Radio/Lokalradio 420 Lyssnar på Radio Rix 421 Lyssnar på Radio City 422 Lyssnar på Radio Energy 423 Lyssnar på Z-radio 424 Lyssnar på annan privat lokalradio 425 Lyssnar på P1 närradiokanal 426 Aktiviteter senaste året: Friluftsliv 427 Aktiviteter senaste året: Motion eller idrott 428 Aktiviteter senaste året: Biobesök 429 Aktiviteter senaste året: Gått på teater 430 Aktiviteter senaste året: Läst bok 431 Aktiviteter senaste året: Diskuterat politik 432 Aktiviteter senaste året: Gudstjänstbesök 433 Aktiviteter senaste året: Trädgårdsarbete 434 Aktiviteter senaste året: Läst veckotidning 435 Aktiviteter senaste året: Läst direktreklam 436 Aktiviteter senaste året: Spelat på tips, lotto eller V65 437 Aktiviteter senaste året: Gått på restaurang/bar/pub 438 Aktiviteter senaste året: Rest utomlands 439 Aktiviteter senaste året: Hyrt videofilm 440 Aktiviteter senaste året: Spelat in TV-program på video 441 Aktiviteter senaste året: Köpt grammofonskiva/CD-skiva 442 Aktiviteter senaste året: Skrivit på persondator 443 Aktiviteter senaste året: Rökt/snusat 444 Aktiviteter senaste året: Druckit sprit/vin/starköl 445 Medlemskap i idrottsförening 446 Medlemskap i miljöorganisation 447 Medlemskap i politiskt parti 448 Medlemskap i annan förening 449 Tillåtet i Sverige: Pornografiska filmer i TV 450 Tillåtet i Sverige: Aga som barnuppfostringsmetod 451 Tillåtet i Sverige: Muslimer bygger moskeer 452 Tillåtet i Sverige: Homosexuella lärare 453 Tillåtet i Sverige: Invandrare i kommunala val 454 Tillåtet i Sverige: Tjänstemän avslöjar hemligheter 455 Tillåtet i Sverige: Dödsstraff för mord 456 Tillåtet i Sverige: Rasistiska organisationer 457 Tillåtet i Sverige: Polisavlyssning 458 Tillåtet i Sverige: Ateistiska lärare 459 Tillåtet i Sverige: Fackföreningars strejk 460 Tillåtet i Sverige: Högextrema partier 461 Tillåtet i Sverige: Vänsterextrema partier 462 Tillåtet i Sverige: Forskning om genteknik 463 Tillåtet i Sverige: Utvisning efter grova brott 464 Viktiga värden: En ren värld 465 Viktiga värden: Teknisk utveckling 466 Viktiga värden: Ett behagligt liv 467 Viktiga värden: Ett spännande liv 468 Viktiga värden: Självförverkligande 469 Viktiga värden: En värld i fred 470 Viktiga värden: En vacker värld 471 Viktiga värden: Jämlikhet 472 Viktiga värden: Familjetrygghet 473 Viktiga värden: Frihet 474 Viktiga värden: Lycka 475 Viktiga värden: Inre harmoni 476 Viktiga värden: Kärlek 477 Viktiga värden: Landets säkerhet 478 Viktiga värden: Ett liv fullt av njutning 479 Viktiga värden: Frälsning 480 Viktiga värden: Självaktning 481 Viktiga värden: Socialt anseende 482 Viktiga värden: Sann vänskap 483 Viktiga värden: Visdom 484 Viktiga värden: Rättvisa 485 Viktiga värden: Makt 486 Viktiga värden: Hälsa 487 Viktiga värden: Rikedom 488 Viktiga värden: Ärlighet 489 Bostadsort 490 Boendetid 491 Uppväxtsort 492 Bostad 493 Födelseår 494 Kön 495 Medborgarskap 496 Ensamstående eller samboende 497 Utbildning 498 Arbetsmarknadsgrupp 499 Yrkesarbetande 500 Yrke 501 Heltids- eller deltidsarbete 502 Subjektiv yrkesgrupp 503 Statlig, kommunal eller privat tjänst 504 Medlem i fackförening 505 Antal familjemedlemmar 506 Barn 1-3 år 507 Barn 4-6 år 508 Barn 7-16 år 509 Inga barn i hushållet 510 Hushållets årsinkomst 511 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 512 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 513 Tillgång till TV-apparat 514 Antal TV-apparater 515 Tillgång till telefon 516 Antal telefoner 517 Tillgång till telefonsvarare 518 Tillgång till mobiltelefon 519 Tillgång till Text-TV 520 Tillgång till video 521 Tillgång till kabel-TV 522 Tillgång till parabolantenn 523 Tillgång till persondator 524 Tillgång till mikrovågsugn 525 Tillgång till fax 526 Tillgång till CD-spelare 527 Tillgång till bil 528 Bil 1: Märke/modell 529 Bil 1: Årsmodell 530 Bil 2: Märke/modell 531 Bil 2: Årsmodell 532 Bil 3: Märke/modell 533 Bil 3: Årsmodell 534 Tillgång till fritidshus 535 Det senaste årets förändring i privatekonomin 536 Det senaste årets förändring i kommunens ekonomi 537 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomin 538 Det kommande årets förändring i privatekonomin 539 Det kommande årets förändring i kommunens ekonomi 540 Det kommande årets förändring i den svenska ekonomin 541 Partival i riksdagsval 1994 542 Partival i kommunfullmäktigeval 1994 543 Synpunkt på frågeformulär 1 544 Synpunkt på frågeformulär 2

VAR 1 SSD STUDY NR 0484              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0484


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SOM-94
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 FÖDELSEÅR Loc 13 width 2 MD=99 Födelseår 14. 1914 . . 79. 1979 10 99. Uppgift saknas Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 14 10 11 14 12 19 19 18 19 22 19 25 28 19 28 23 23 17 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 24 19 22 22 23 20 26 26 28 25 35 37 36 31 35 35 32 29 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 27 27 27 30 32 29 30 27 33 33 25 29 22 29 34 27 26 33 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 99 Frek: 30 34 28 25 29 26 30 19 27 24 25 30 10
VAR 6 RIKSOMRÅDE Loc 15 width 1 MD=9 Riksområde 314 1. Stockholm,(Stockholms län) 293 2. Östra mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län) 179 3. Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) 238 4. Sydsverige (Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län) 338 5. Västsvärige (Hallands, Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län) 167 6. Norra mellansverige (Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län) 78 7. Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 85 8. Övre Norrland (Västerbottens län) 10 9. Uppgift saknas
VAR 7 H-REGION Loc 16 width 2 MD=99 H-region 301 01. Stockholm, Södertälje A-region 563 03. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 378 04. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 122 05. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kmeters radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 92 06. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 148 08. Göteborgs A-region 85 09. Malmö/Lund/Trelleborg 13 99. Uppgift saknas
VAR 8 LÄN Loc 18 width 2 MD=99 Län 314 01. Stockholms län 60 03. Uppsala län 41 04. Södermanlands län 95 05. Östergötlands län 79 06. Jönköpings län 34 07. Kronobergs län 56 08. Kalmar län 10 09. Gotlands län 35 10. Blekinge län 59 11. Kristianstads län 144 12. Malmöhus län 54 13. Hallands län 141 14. Göteborgs och Bohus län 82 15. Älvsborgs län 61 16. Skaraborgs län 53 17. Värmlands län 45 18. Örebro län 52 19. Västmanlands län 56 20. Kopparbergs län 58 21. Gävleborgs län 49 22. Västernorrlands län 29 23. Jämtlands län 44 24. Västerbottens län 41 25. Norrbotten län 10 99. Uppgift saknas
VAR 9 BOSTADSORT Loc 20 width 1 MD=9 Bostadsort 312 1. Ren landsbygd 590 2. Mindre tätort 553 3. Stad eller större tätort 222 4. Stockholm, Göteborg, Malmö 25 9. Uppgift saknas
VAR 10 UTBILDNING Loc 21 width 1 MD=9 Utbildning 618 1. Hög 310 3. Medelhög 650 5. Låg 124 9. Uppgift saknas
VAR 11 KÖN Loc 22 width 1 MD=9 Kön 831 1. Man 861 2. Kvinna 10 9. Uppgift saknas
VAR 12 LOKALRADIONYHETER 1 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 9 1 Hur ofta brukar Du titta på eller lyssna till följande typer av program i radio och TV? 1(1) Lokalnyheter i radion 688 1. Dagligen 133 2. 5-6 ggr/vecka 140 3. 3-4 ggr/vecka 151 4. 1-2 ggr/vecka 298 5. Mer sällan 164 6. Aldrig 114 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 DAGENS EKO 1 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) Dagens Eko i riksradion <Se F.1 för fullständig frågetext> 327 1. Dagligen 142 2. 5-6 ggr/vecka 175 3. 3-4 ggr/vecka 178 4. 1-2 ggr/vecka 403 5. Mer sällan 275 6. Aldrig 188 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 AKTUELLT 1 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) Aktuellt i Kanal 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 368 1. Dagligen 239 2. 5-6 ggr/vecka 403 3. 3-4 ggr/vecka 314 4. 1-2 ggr/vecka 208 5. Mer sällan 42 6. Aldrig 114 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 RAPPORT 1 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) Rapport i TV 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 472 1. Dagligen 285 2. 5-6 ggr/vecka 334 3. 3-4 ggr/vecka 326 4. 1-2 ggr/vecka 173 5. Mer sällan 35 6. Aldrig 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 REGIONALA TV-NYHETER 1 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 1(5) Regionala nyheter i TV 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 287 1. Dagligen 167 2. 5-6 ggr/vecka 250 3. 3-4 ggr/vecka 284 4. 1-2 ggr/vecka 434 5. Mer sällan 135 6. Aldrig 131 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 MORGON-TV I TV 2 1 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 1(6) Morgon-TV i TV 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 34 1. Dagligen 14 2. 5-6 ggr/vecka 61 3. 3-4 ggr/vecka 101 4. 1-2 ggr/vecka 341 5. Mer sällan 910 6. Aldrig 227 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 NYHETERNA I TV4 1 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 1(7) Nyheterna i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 178 1. Dagligen 187 2. 5-6 ggr/vecka 371 3. 3-4 ggr/vecka 368 4. 1-2 ggr/vecka 306 5. Mer sällan 132 6. Aldrig 146 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 MORGON-TV I TV4 1 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 1(8) Morgon-TV i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 68 1. Dagligen 37 2. 5-6 ggr/vecka 74 3. 3-4 ggr/vecka 122 4. 1-2 ggr/vecka 311 5. Mer sällan 880 6. Aldrig 196 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 LOKALA NYHETER I TV4 1 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 1(9) Lokala nyheter i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 76 1. Dagligen 35 2. 5-6 ggr/vecka 104 3. 3-4 ggr/vecka 185 4. 1-2 ggr/vecka 518 5. Mer sällan 580 6. Aldrig 190 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 3-MINUTERSNYHETER TV3 1 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 1(10) 3-minutersnyheterna i TV3 <Se F.1 för fullständig frågetext> 43 1. Dagligen 35 2. 5-6 ggr/vecka 100 3. 3-4 ggr/vecka 126 4. 1-2 ggr/vecka 332 5. Mer sällan 871 6. Aldrig 181 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 LÄSER MORGONTIDNING 2 Loc 33 width 1 MD=9 2 Vilken morgontidning brukar Du läsa regelbundet? (Med regelbundet menas här minst ett nummer per vecka. Om Du läser mer än en morgontidning ange vilken Du betraktar som Din lokala morgontidning.) 1473 1. Läser morgontidning regelbundet 201 5. Läser ingen morgontidning regelbundet 28 9. Uppgift saknas
VAR 23 MORGONTIDNING 1 2 Loc 34 width 3 MD= 0 or GE 999 2 Vilken morgontidning brukar Du läsa regelbundet? (Med regelbundet menas här minst ett nummer per vecka. Om Du läser mer än en morgontidning ange vilken Du betraktar som Din lokala morgontidning.) 2(1) Morgontidning 1 0 102. Arbetar-Tidningen Ny dag 0 103. Folkviljan 0 104. Smålands-Folket 0 105. Blekinge Folkblad 0 106. Nya Wärmland 4 201. Aftonbladet 13 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 43 203. Arbetet 3 204. Dagbladet Nya Samhället 12 205. Dala-Demokraten 4 206. Folkbladet Östgöten - Östergötlands Folkblad 4 207. Folket 5 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 1 209. Karlskuga-Kuriren 0 210. Kronobergaren/Sunnebo Tidning 18 211. Länstidningen (Östersund) 8 212. Norrländska Socialdemokraten 8 213. Nya Norrland 0 214. Oskarshamns-Nyheterna 7 215. Piteå-Tidningen 0 216. Smålands Folkblad/Höglandet 12 217. Sydöstra Sveriges Dagblad/Sydöstran 4 218. Hälsinge-Kuriren 8 219. Värmlands Folkblad 4 220. Västerbottens Folkblad 0 221. Västerviks-Demokraten 0 222. Västgöta-Demokraten 1 223. Västmanlands Folkblad - Folkbladet för Västmanland 1 224. Örebro-Kuriren 4 225. Östra Småland 0 226. Stockholms-Tidningen 0 227. Aftontidningen 0 228. Morgontidningen Socialdemokraten 0 229. Skånska Socialdemokraten-Nyheterna 0 230. Ny Tid 2 231. Kuriren 2 233. Östgöten 0 234. Östergötlands Folkblad 0 235. Östgöten 0 236. Skaraborgaren 0 237. Aurora 0 301. Blekinge-Posten 0 302. Dalabygden 0 303. DB - Aktuella Journalen 2 304. Gävle Dalabygden 11 305. Hallands Nyheter 0 306. Haningebladet 8 307. Hudiksvalls-Tidningen 0 308. Hälsinglands Tidning 0 309. Kalmar Läns Tidning 0 310. Kinda-Posten 0 311. Laholms Tidning 0 312. Läns-Posten (Örebro) 3 313. Länstidningen Södertälje 0 314. Länstidningen Östergötland 0 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 0 316. Nord-Sverige 0 317. Norra Halland/Nordhalland 9 318. Norra Skåne 9 319. Norrtelje Tidning 0 320. Nynäshamns-Posten 0 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 0 322. Skaraborgs-Bygden 15 323. Skånska Dagbladet 0 324. Smålandsbygdens Tidning 10 325. Södermanlands Nyheter 0 326. Sörmlandsbygden 3 327. Vimmerby Tidning 0 328. Värmlands-Bygden 0 329. Västerbygden 1 330. Västmanlands Nyheter 0 331. Uddevalla-Posten 0 332. Växjö-Bladet 6 333. Östersunds-Posten 0 334. Upplands Nyheter 0 335. Västerbottningen 0 336. Älvsborgs-Posten 0 337. Gästriklands Tidning 1 401. Alingsås Tidning 2 402. Arboga Tidning 2 403. Bergslagsposten 16 404. Blekinge Läns Tidning 17 405. Bohuslänningen 7 406. Bärgslagsbladet med Arboga Tidning 2 407. Elfsborgs Läns Tidning 7 408. Eskilstuna-Kuriren 3 409. Expressen 17 410. Falu-Kuriren 14 411. Gefle Dagblad 0 412. GT 0 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 144 414. Göteborgs-Posten 23 415. Hallands-Posten 0 416. Karlstads-Tidningen 9 417. Katrineholms-Kuriren 18 418. Kristianstadsbladet 0 419. Kvällsposten 0 420. Lerums Tidning 8 421. Ljusnan 0 422. Mellersta Skåne 4 423. Motala Tidning 32 424. Nerikes Allehanda 14 425. Norra Västerbotten 9 426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 3 427. Provinstidningen Dalsland 4 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 3 429. Smålands Dagblad 13 430. Smålands-Tidningen 1 432. Strengnes Tidning 19 433. Sundsvalls Tidning 48 434. Sydsvenska Dagbladet 0 435. Sydöstra Götalands Tidningar 0 436. Södra Sveriges Tidningar 1 437. Sölvesborgs-Tidningen 8 438. Tranås Tidning 7 439. Trelleborgs Allehanda 43 440. Uppsala Nya Tidning 0 441. Vadstena Skänninge Tidning 23 442. Vestmanlands Läns Tidning 5 443. Vetlanda Posten 23 444. Västerbottens Kuriren 12 445. Ystads Allehanda 5 446. Örnsköldsviks Allehanda 0 447. Afton-Tidningen 0 448. Svenska Morgonbladet 0 449. Lunds Dagblad 0 450. Varbergs Tidning 0 451. Hudiksvallsposten 1 452. Söderhamns Tidning 0 453. Jämtlands Tidning 0 454. Hudiksvalls Nyheter 16 501. Barometern 28 502. Borås Tidning 7 503. Enköpings-Posten 5 504. Falköpings-Tidning 1 505. Filipstads Tidning 4 506. Gotlands Allehanda 0 507. Haparandabladet 0 509. Hjo Tidning 5 510. Mariestads-Tidningen/Tidning för Skaraborgs län 40 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 1 513. Nya Kristinehamns-Posten 32 514. Nya Wermlandstidningen 12 515. Oskarshamns-Tidning 22 516. Smålandsposten 75 517. Svenska Dagbladet 0 518. Tranås-Posten 3 519. Ulricehamns Tidning 9 520. Västerviks-Tidningen 0 521. Östgöta-Bladet 34 522. Östgöta Correspondenten 0 523. Norrlands-Posten 0 524. Älvsborgs Nyheter 0 525. Östergötlands Dagblad 0 526. Smålands Allahanda 0 527. Halland - Hallands Dagblad 0 528. Aftonposten 0 529. Östhammars Tidning 0 530. Sundsvallsposten 0 531. Sölvesborgs-Bladet 0 532. Westgöten 0 533. Köpinge-Posten 2 534. Nordsvenska Dagbladet 0 535. Karlsborgstidningen 4 601. Arvika Nyheter 0 602. Engelholms Tidning 0 603. Eslövs Tidning 0 604. Gotlänningen 0 605. Höganäs Tidning 0 606. Karlhamns Allehanda 0 607. Klippans Tidning 0 608. Landskrona-Posten 7 609. Ljungby Tidningen - Älmhults Tidning - Smålänningen 18 610. Nordvästra Skånes Tidningar 14 611. Norrbottens-Kuriren 12 612. Skaraborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 13 613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 10 614. Västernorrlands Allehanda 3 615. Västgöta-Bladet 0 616. Ölandsbladet 0 617. Öresunds-Posten 1 701. Arbetaren 0 702. Gnistan 0 703. Internationalen 0 704. Proletären 0 705. Norrskensflamman 1 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 2 802. Bengtsfors-Tidningen Dalslänningen 0 803. Borlänge Tidning 2 804. Dagen 173 805. Dagens Nyheter 0 806. Danderyds Tidning 0 807. Eesti Päevaleht - Estniska Dagbladet 4 808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 3 809. Fagersta-Posten 0 810. Finn Sanomat 0 811. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 22 812. Helsingborgs Dagblad 0 813. Huddinge-Posten 0 814. Härjedalen 0 815. Järfälla Nyheter 0 816. Järva Nyheter 33 817. Jönköpings-Posten 5 818. Karlskoga Tidning 0 819. Klarälvsbygden 0 820. Kungälvs-Posten 0 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 3 822. Lilla Edet-Posten 2 823. Ljusdals-Posten 4 824. Ludvika Tidning 0 825. Lysekilsposten med Orust-Tjörn 10 826. Mora Tidning 0 827. Mälaröarnas Nyheter 0 828. Mölndals-Posten 0 829. Norrort 0 830. Nybro Tidning 7 831. Sala Allehanda 0 832. Sandvikens Tidning 0 833. Sigtuna-Märsta-Posten 3 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 0 835. Sundbybergs och Solna Tidning 0 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 0 837. Säters Tidning 5 838. Södra Dalarnas Tidning 6 839. Trollhättans Tidning 0 840. Trosa Tidning 0 841. Vaxholms Tidning 8 842. Värnamo Nyheter 0 843. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 0 844. Väsby-Nytt 0 845. Västerort 0 846. Kungsbacka Tidning 0 847. Tempus 0 848. Alternativet 1 849. Göteborgs-Trakten 0 850. Stockholms Läns Södertälje Tidning 0 851. Annonsbladet (Helsingborg) 2 852. Dagens Industri 0 855. Stenungssundsposten 0 890. Lokal annonstidning 2 891. Utländsk dagstidning 185 000. Frågan ej tillämplig 28 999. Uppgift saknas
VAR 24 MORGONTIDNING 2 2 Loc 37 width 3 MD= 0 or GE 999 2(2) Morgontidning 2 <Se F.2 för fullständig frågetext> 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 185 995. Läser ej tidning regelbundet 1398 000. Frågan ej tillämplig 28 999. Uppgift saknas Kod: 202 203 207 217 219 233 305 307 313 317 319 Frek: 1 5 2 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 323 325 402 403 404 406 408 414 418 424 426 Frek: 2 4 1 1 2 1 1 2 2 1 1 Kod: 434 441 444 501 502 506 512 517 524 534 606 Frek: 2 1 2 1 1 1 1 21 1 1 2 Kod: 608 612 803 805 814 817 826 839 842 852 995 Frek: 1 2 1 7 1 1 1 1 1 6 185 Kod: 0 999 Frek: 1398 28
VAR 25 MORGONTIDNINGSLÄSNING 3 Loc 40 width 1 MD=9 3 Om Du läser någon morgontidning regelbundet - ungefär hur många gånger per vecka brukar Du läsa denna tidning? 506 1. 7 dagar 601 2. 6 dagar 169 3. 5 dagar 72 4. 4 dagar 87 5. 3 dagar 45 6. 2 dagar 43 7. 1 dag 179 9. Uppgift saknas
VAR 26 PREN MORGONTIDNING 4 Loc 41 width 1 MD GE 9 4 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på denna tidning? Om nej, på vilket sätt har Du då tillgång till tidningen? 1306 1. Ja 329 5. Nej 67 9. Uppgift saknas
VAR 27 LÄSER HOS BEKANT 4 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 4(1) Läser hos bekant <Se F.4 för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 273 5. Ej markerat 1306 0. Frågan ej tillämplig 67 9. Uppgift saknas
VAR 28 LÅNAR AV BEKANT 4 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 4(2) Lånar av bekant <Se F.4 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 303 5. Ej markerat 1306 0. Frågan ej tillämplig 67 9. Uppgift saknas
VAR 29 LÄSER ARBETET/SKOLAN 4 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 4(3) Läser på arbetet/skolan <Se F.4 för fullständig frågetext> 144 1. Markerat 185 5. Ej markerat 1306 0. Frågan ej tillämplig 67 9. Uppgift saknas
VAR 30 LÄSER PÅ BIBLIOTEK 4 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 4(4) Läser på bibliotek <Se F.4 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 305 5. Ej markerat 1306 0. Frågan ej tillämplig 67 9. Uppgift saknas
VAR 31 KÖPER LÖSNUMMER 4 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 4(5) Köper lösnummer <Se F.4 för fullständig frågetext> 107 1. Markerat 222 5. Ej markerat 1306 0. Frågan ej tillämplig 67 9. Uppgift saknas
VAR 32 LÄSER PÅ ANNAT SÄTT 4 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 4(6) Läser på annat sätt <Se F.4 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 299 5. Ej markerat 1306 0. Frågan ej tillämplig 67 9. Uppgift saknas
VAR 33 UPPHÖRA PRENUMERATION 5 Loc 48 width 1 MD=9 5 Har Du själv funderat på att upphöra med den/någon av de prenumerationer Du nu har, eller har detta diskuterats inom familjen under det senaste halvåret? 91 1. Ja, flera gånger 228 2. Ja, någon enstaka gång 1005 3. Nej 280 5. Prenumererar ej på någon tidning 14 8. Tveksam, vet ej 84 9. Uppgift saknas
VAR 34 ALLT HAR BLIVIT DYRT 6 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 6 Av vilken anledning har Du funderat på att upphöra med Din prenumeration? (fler än ett svar kan anges) 6(1) Allt har blivit så dyrt att pengarna inte räcker till 126 1. Markerat 198 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig 93 9. Uppgift saknas
VAR 35 PREN PRIS HAR HÖJTS 6 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 6(2) Prenumerationspriset har höjts <Se F.6 för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 240 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig 93 9. Uppgift saknas
VAR 36 FÅR INFO I RADIO/TV 6 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 6(3) Jag får lokal information i radio och TV <Se F.6 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 283 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig 93 9. Uppgift saknas
VAR 37 DÅLIG TIDN UTDELNING 6 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 6(4) Tidningsutdelningen sköts dåligt <Se F.6 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 294 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig 93 9. Uppgift saknas
VAR 38 INGEN TID ATT LÄSA 6 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 6(5) Jag har inte tid att läsa den <Se F.6 för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 262 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig 93 9. Uppgift saknas
VAR 39 TILLGÅNG ARBETE/SKOLA 6 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 6(6) Jag har tillgång till tidningen på arbetet/ i skolan <Se F.6 för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 277 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig 93 9. Uppgift saknas
VAR 40 LÅNAR AV GRANNE 6 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 6(7) Jag kan låna den av bekant/granne <Se F.6 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 315 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig 93 9. Uppgift saknas
VAR 41 POLITISK LINJE 6 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 6(8) Tidningens politiska linje passade mig inte <Se F.6 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 297 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig 93 9. Uppgift saknas
VAR 42 EJ BRA INNEHÅLL 6 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 6(9) Tidningens innehåll var inte tillräckligt bra <Se F.6 för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 258 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig 93 9. Uppgift saknas
VAR 43 FÖR LITE ANNONSER 6 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 6(10) Tidningen innehöll för lite annonser <Se F.6 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 318 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig 93 9. Uppgift saknas
VAR 44 FLYTTADE FRÅN ORTEN 6 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 6(11) Jag flyttade från orten <Se F.6 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 319 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig 93 9. Uppgift saknas
VAR 45 TIDNINGEN FÖRÄNDRAD 6 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 6(12) Tidningen har blivit så förändrad <Se F.6 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 304 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig 93 9. Uppgift saknas
VAR 46 DÅLIG BEVAKNING 6 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 6(13) För dålig bevakning av vad som händer i min kommun <Se F.6 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 287 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig 93 9. Uppgift saknas
VAR 47 LÄSNING FÖRE KL 08.00 7 Loc 62 width 2 MD= 0 or GE 99 7 Ungefär hur lång tid brukar Du ägna åt Din lokala morgontidning en genomsnittlig vardag? 7(1) Före kl 08.00 159 01. 0 minuter 128 02. Ca 5 minuter 186 03. Ca 10 minuter 210 04. Ca 15 minuter 155 05. Ca 20 minuter 42 06. Ca 25 minuter 114 07. Ca 30 minuter 13 08. Ca 35 minuter 21 09. Ca 40 minuter 12 10. Ca 45 minuter 13 11. Ca 50 minuter 4 12. Ca 55 minuter 20 13. Ca 60 minuter 14 14. Över 60 minuter 514 00. Uppgift saknas på delfrågan 97 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 48 LÄSNING 08.00-12.00 7 Loc 64 width 2 MD= 0 or GE 99 7(2) Kl 08.00-12.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 262 01. 0 minuter 43 02. Ca 5 minuter 74 03. Ca 10 minuter 79 04. Ca 15 minuter 77 05. Ca 20 minuter 24 06. Ca 25 minuter 98 07. Ca 30 minuter 5 08. Ca 35 minuter 15 09. Ca 40 minuter 15 10. Ca 45 minuter 22 11. Ca 50 minuter 5 12. Ca 55 minuter 19 13. Ca 60 minuter 18 14. Över 60 minuter 849 00. Uppgift saknas på delfrågan 97 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 49 LÄSNING 12.00-17.00 7 Loc 66 width 2 MD= 0 or GE 99 7(3) Kl 12.00-17.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 268 01. 0 minuter 54 02. Ca 5 minuter 61 03. Ca 10 minuter 57 04. Ca 15 minuter 38 05. Ca 20 minuter 5 06. Ca 25 minuter 20 07. Ca 30 minuter 7 08. Ca 35 minuter 7 09. Ca 40 minuter 1 10. Ca 45 minuter 4 11. Ca 50 minuter 4 12. Ca 55 minuter 8 13. Ca 60 minuter 5 14. Över 60 minuter 1066 00. Uppgift saknas på delfrågan 97 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 50 LÄSNING EFTER KL 17.00 7 Loc 68 width 2 MD= 0 or GE 99 7(4) Efter kl 17.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 145 01. 0 minuter 161 02. Ca 5 minuter 145 03. Ca 10 minuter 121 04. Ca 15 minuter 95 05. Ca 20 minuter 26 06. Ca 25 minuter 87 07. Ca 30 minuter 12 08. Ca 35 minuter 17 09. Ca 40 minuter 16 10. Ca 45 minuter 7 11. Ca 50 minuter 4 12. Ca 55 minuter 8 13. Ca 60 minuter 9 14. Över 60 minuter 752 00. Uppgift saknas på delfrågan 97 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 51 LÄSER FLER MORGONTIDN 8 Loc 70 width 1 MD=9 8 Läser Du ytterligare någon morgontidning - åtminstone tre dagar i veckan? 375 1. Ja 1264 5. Nej 63 9. Uppgift saknas
VAR 52 VIKTIG: KORREKT NYHET 9 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 9 Massmedierna i Sverige har kommit överens om att följa vissa s.k. etiska regler i sin nyhetsförmedling. Nedan finns några av detta regler uppräknade. Ange för varje område dels hur viktigt Du personligen anser det vara att området respekteras, dels hur väl Du anser att morgonpress respektive kvällspress följer de uppställda reglerna? 9(1.1) Hur viktigt är det att området respekteras i nyhetsrapporteringen? Ge korrekta nyheter 1189 1. Oerhört viktigt 380 2. Mycket viktigt 64 3. Ganska viktigt 3 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 53 VIKTIG: BEMÖTANDE 9 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 9(1.2) Hur viktigt är det att området respekteras i nyhetsrapporteringen? Ge plats åt bemötanden <Se F.9 för fullständig frågetext> 325 1. Oerhört viktigt 698 2. Mycket viktigt 448 3. Ganska viktigt 51 4. Inte särskilt viktigt 11 5. Inte alls viktigt 123 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 54 VIKTIG: INTEGRITET 9 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 9(1.3) Hur viktigt är det att området respekteras i nyhetsrapporteringen? Respektera personlig integritet <Se F.9 för fullständig frågetext> 772 1. Oerhört viktigt 525 2. Mycket viktigt 227 3. Ganska viktigt 36 4. Inte särskilt viktigt 15 5. Inte alls viktigt 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 55 VIKTIG: BILDHANTERING 9 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 9(1.4) Hur viktigt är det att området respekteras i nyhetsrapporteringen? Vara varsam med bilder <Se F.9 för fullständig frågetext> 347 1. Oerhört viktigt 486 2. Mycket viktigt 541 3. Ganska viktigt 155 4. Inte särskilt viktigt 32 5. Inte alls viktigt 95 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 56 VIKTIG: EJ DÖMA OHÖRD 9 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 9(1.5) Hur viktigt är det att området respekteras i nyhetsrapporteringen? Inte döma någon ohörd <Se F.9 för fullständig frågetext> 952 1. Oerhört viktigt 486 2. Mycket viktigt 129 3. Ganska viktigt 13 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 57 VIKTIG: EJ LÄMNA NAMN 9 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 9(1.6) Hur viktigt är det att området respekteras i nyhetsrapporteringen? Vara försiktig med namn <Se F.9 för fullständig frågetext> 600 1. Oerhört viktigt 523 2. Mycket viktigt 363 3. Ganska viktigt 70 4. Inte särskilt viktigt 24 5. Inte alls viktigt 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 58 VIKTIG: EJ I EGEN SAK 9 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 9(1.7) Hur viktigt är det att området respekteras i nyhetsrapporteringen? Inte tala i egen sak <Se F.9 för fullständig frågetext> 597 1. Oerhört viktigt 529 2. Mycket viktigt 322 3. Ganska viktigt 80 4. Inte särskilt viktigt 18 5. Inte alls viktigt 110 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 59 MORGPR: KORREKT NYHET 9 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 9(2.1) Hur väl anser Du att respektive regel följs av morgonpress? Ge korrekta nyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 282 1. Mycket väl 1089 2. Ganska väl 101 3. Inte särskilt väl 19 4. Inte alls väl 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 206 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 MORGPR: BEMÖTANDE 9 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 9(2.2) Hur väl anser Du att respektive regel följs av morgonpress? Ge plats åt bemötanden <Se F.9 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket väl 904 2. Ganska väl 308 3. Inte särskilt väl 21 4. Inte alls väl 144 0. Uppgift saknas på delfrågan 206 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 MORGPR: INTEGRITET 9 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 9(2.3) Hur väl anser Du att respektive regel följs av morgonpress? Respektera personlig integritet <Se F.9 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket väl 918 2. Ganska väl 251 3. Inte särskilt väl 24 4. Inte alls väl 139 0. Uppgift saknas på delfrågan 206 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 MORGPR: BILDHANTERING 9 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 9(2.4) Hur väl anser Du att respektive regel följs av morgonpress? Vara varsam med bilder <Se F.9 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket väl 941 2. Ganska väl 214 3. Inte särskilt väl 33 4. Inte alls väl 138 0. Uppgift saknas på delfrågan 206 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 MORGPR: EJ DÖMA OHÖRD 9 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 9(2.5) Hur väl anser Du att respektive regel följs av morgonpress? Inte döma någon ohörd <Se F.9 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket väl 879 2. Ganska väl 295 3. Inte särskilt väl 35 4. Inte alls väl 142 0. Uppgift saknas på delfrågan 206 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 MORGPR: EJ LÄMNA NAMN 9 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 9(2.6) Hur väl anser Du att respektive regel följs av morgonpress? Vara försiktig med namn <Se F.9 för fullständig frågetext> 191 1. Mycket väl 932 2. Ganska väl 207 3. Inte särskilt väl 28 4. Inte alls väl 138 0. Uppgift saknas på delfrågan 206 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 MORGPR: EJ I EGEN SAK 9 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 9(2.7) Hur väl anser Du att respektive regel följs av morgonpress? Inte tala i egen sak <Se F.9 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket väl 840 2. Ganska väl 333 3. Inte särskilt väl 51 4. Inte alls väl 168 0. Uppgift saknas på delfrågan 206 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 KVÄLLSPR:KORREKT NYHET 9 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 9(3.1) Hur väl anser Du att respektive regel följs av kvällspress? Ge korrekta nyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket väl 461 2. Ganska väl 661 3. Inte särskilt väl 133 4. Inte alls väl 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 337 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 KVÄLLSPR: BEMÖTANDE 9 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 9(3.2) Hur väl anser Du att respektive regel följs av kvällspress? Ge plats åt bemötanden <Se F.9 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket väl 474 2. Ganska väl 565 3. Inte särskilt väl 169 4. Inte alls väl 122 0. Uppgift saknas på delfrågan 337 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 KVÄLLSPR: INTEGRITET 9 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 9(3.3) Hur väl anser Du att respektive regel följs av kvällspress? Respektera personlig integritet <Se F.9 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket väl 260 2. Ganska väl 594 3. Inte särskilt väl 367 4. Inte alls väl 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 337 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 KVÄLLSPR: BILDHANT 9 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 9(3.4) Hur väl anser Du att respektive regel följs av kvällspress? Vara varsam med bilder <Se F.9 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket väl 305 2. Ganska väl 595 3. Inte särskilt väl 317 4. Inte alls väl 108 0. Uppgift saknas på delfrågan 337 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 KVÄLLPR: EJ DÖMA OHÖRD 9 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 9(3.5) Hur väl anser Du att respektive regel följs av kvällspress? Inte döma någon ohörd <Se F.9 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket väl 306 2. Ganska väl 591 3. Inte särskilt väl 311 4. Inte alls väl 108 0. Uppgift saknas på delfrågan 337 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 KVÄLLPR: EJ LÄMNA NAMN 9 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 9(3.6) Hur väl anser Du att respektive regel följs av kvällspress? Vara försiktig med namn <Se F.9 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket väl 377 2. Ganska väl 562 3. Inte särskilt väl 252 4. Inte alls väl 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 337 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 KVÄLLPR: EJ I EGEN SAK 9 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 9(3.7) Hur väl anser Du att respektive regel följs av kvällspress? Inte tala i egen sak <Se F.9 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket väl 446 2. Ganska väl 525 3. Inte särskilt väl 213 4. Inte alls väl 131 0. Uppgift saknas på delfrågan 337 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 OMKOMNA I BUSSOLYCKA 10 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 10 När dagspressen skriver om brott, olyckor och människors personliga förhållanden riskerar man ibland att kränka eller skada de berörda personerna och deras anhöriga. Men å andra sidan kan händelsen ha ett så stort allmänt intresse att den ändå bör publiceras. Hur anser Du personligen att tidningarna bör behandla namnet på berörda personer i följande tänkbara nyhetshändelser? 10(1) Namn på barn och vuxna som omkommit i en bussolycka 321 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 1235 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 36 5. Nyheten skall inte redovisas alls 52 8. Vet inte 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 MORDMISSTÄNKT 10 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 10(2) Namn på en person som anhållits misstänkt för mord <Se F.10 för fullständig frågetext> 330 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 1227 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 44 5. Nyheten skall inte redovisas alls 37 8. Vet inte 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 POLITIKER FALSKDEKL. 10 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 10(3) Namn på en politiker som är åtalad för falskdeklaration <Se F.10 för fullständig frågetext> 964 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 556 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 73 5. Nyheten skall inte redovisas alls 45 8. Vet inte 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 IDR.MAN ANAB.STEROID 10 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 10(4) Namn på känd idrottsman misstänkt för att ha tagit anabola steroider <Se F.10 för fullständig frågetext> 716 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 782 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 93 5. Nyheten skall inte redovisas alls 46 8. Vet inte 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 FÖRETAGSLED RATTFYLL 10 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 10(5) Namn på en företagsledare som anhållits för rattfylleri <Se F.10 för fullständig frågetext> 556 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 751 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 272 5. Nyheten skall inte redovisas alls 57 8. Vet inte 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 NARKOTIKABROTT 10 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 10(6) Namn på en person som anhållits för narkotikabrott <Se F.10 för fullständig frågetext> 572 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 932 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 90 5. Nyheten skall inte redovisas alls 36 8. Vet inte 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 VÅRDNADSTVIST 10 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 10(7) Namn på en förälder som söker få rätt i en vårdnadstvist <Se F.10 för fullständig frågetext> 135 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 690 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 695 5. Nyheten skall inte redovisas alls 109 8. Vet inte 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 POLITIKER RATTFYLLERI 10 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 10(8) Namn på en politiker som åtalats för rattfylleri <Se F.10 för fullständig frågetext> 849 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 612 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 141 5. Nyheten skall inte redovisas alls 38 8. Vet inte 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 FÖRETAGSLED FALSKDEKL 10 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 10(9) Namn på en företagsledare som är åtalad för falskadeklaration <Se F.10 för fullständig frågetext> 783 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 642 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 161 5. Nyheten skall inte redovisas alls 56 8. Vet inte 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 SKADEGÖRELSEDRABBAD 10 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 10(10) Namn på en villaägare som drabbats av skadegörelse <Se F.10 för fullständig frågetext> 437 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 888 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 208 5. Nyheten skall inte redovisas alls 101 8. Vet inte 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 KOMMUNPOLITIKER 11 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 11 Om vi antar att massmedierna har bekräftade uppgifter om att en person förskingrat 50 000 kronor från en föreningskassa, anser Du att medierna med hänsyn till allmänintresset bör publicera namnet om gärningsmannen är: 11(1) Kommunpolitiker 1038 1. Ja, absolut 322 2. Ja, kanske 183 3. Nej, knappast 77 4. Nej, absolut inte 44 8. Vet inte 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 VD FÖR STORT FÖRETAG 11 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 11(2) VD för ett stort företag <Se F.11 för fullständig frågetext> 897 1. Ja, absolut 380 2. Ja, kanske 243 3. Nej, knappast 80 4. Nej, absolut inte 45 8. Vet inte 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 FACKLIG FÖRTROENDEMAN 11 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 11(3) Facklig förtroendeman <Se F.11 för fullständig frågetext> 966 1. Ja, absolut 358 2. Ja, kanske 199 3. Nej, knappast 76 4. Nej, absolut inte 50 8. Vet inte 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 GRUNDSKOLAREKTOR 11 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 11(4) Rektor på en grundskola <Se F.11 för fullständig frågetext> 808 1. Ja, absolut 411 2. Ja, kanske 284 3. Nej, knappast 85 4. Nej, absolut inte 55 8. Vet inte 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 STATSRÅD 11 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 11(5) Statsråd <Se F.11 för fullständig frågetext> 1086 1. Ja, absolut 301 2. Ja, kanske 157 3. Nej, knappast 69 4. Nej, absolut inte 38 8. Vet inte 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 RIKSDAGSMAN 11 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 11(6) Enskild riksdagsman <Se F.11 för fullständig frågetext> 965 1. Ja, absolut 380 2. Ja, kanske 185 3. Nej, knappast 74 4. Nej, absolut inte 43 8. Vet inte 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 FÖRENINGSORDFÖRANDE 11 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 11(7) Ordförande i lokal idrottsförening <Se F.11 för fullständig frågetext> 745 1. Ja, absolut 411 2. Ja, kanske 349 3. Nej, knappast 88 4. Nej, absolut inte 52 8. Vet inte 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 SMÅFÖRETAGARE 11 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 11(8) Lokal affärsman/småföretagare <Se F.11 för fullständig frågetext> 625 1. Ja, absolut 434 2. Ja, kanske 417 3. Nej, knappast 98 4. Nej, absolut inte 68 8. Vet inte 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 PROGRAMLEDARE I TV 11 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 11(9) Programledare i TV <Se F.11 för fullständig frågetext> 672 1. Ja, absolut 387 2. Ja, kanske 407 3. Nej, knappast 105 4. Nej, absolut inte 73 8. Vet inte 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 AFTONBLADET 12 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 12 Hur ofta brukar Du läsa följande kvällstidningar? 12(1) Aftonbladet 103 1. 6-7 dagar/vecka 132 2. 3-5 dagar/vecka 235 3. 1-2 dagar/vecka 583 4. Mer sällan 472 5. Aldrig 166 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 EXPRESSEN 12 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 12(2) Expressen <Se F.12 för fullständig frågetext> 118 1. 6-7 dagar/vecka 156 2. 3-5 dagar/vecka 276 3. 1-2 dagar/vecka 656 4. Mer sällan 341 5. Aldrig 144 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 IDAG 12 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 12(3) Idag (GT/Kvällsposten) <Se F.12 för fullständig frågetext> 34 1. 6-7 dagar/vecka 60 2. 3-5 dagar/vecka 144 3. 1-2 dagar/vecka 328 4. Mer sällan 862 5. Aldrig 263 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 UTLÄNDSK DAGSTIDNING 13 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 13 Läser Du någon utländsk tidning eller tidskrift? 13(1) Dagstidning 8 1. 6-7 dagar/vecka 9 2. 3-5 dagar/vecka 22 3. 1-2 dagar/vecka 252 4. Mer sällan 1258 5. Aldrig 126 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 UTLÄNDSK TIDSKRIFT 13 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 13(2) Annan tidning eller tidskrift <Se F.13 för fullständig frågetext> 7 1. 6-7 dagar/vecka 23 2. 3-5 dagar/vecka 123 3. 1-2 dagar/vecka 444 4. Mer sällan 1016 5. Aldrig 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 NYHETER FRÅN STHLM 14 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 14 När det gäller nyheter om aktuella händelser, hur viktigt anser Du personligen det vara att få nyheter från följande områden/länder? 14(1) Inom Sverige: Stockholmsområdet 702 1. Mycket viktigt 704 2. Ganska viktigt 204 3. Inte särskilt viktigt 30 4. Inte alls viktigt 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 NYHETER FRÅN GÖTEBORG 14 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 14(2) Inom Sverige: Götebogrgsområdet <Se F.14 för fullständig frågetext> 563 1. Mycket viktigt 731 2. Ganska viktigt 270 3. Inte särskilt viktigt 50 4. Inte alls viktigt 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 NYHETER FRÅN NORRLAND 14 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 14(3) Inom Sverige: Norrland <Se F.14 för fullständig frågetext> 505 1. Mycket viktigt 704 2. Ganska viktigt 346 3. Inte särskilt viktigt 50 4. Inte alls viktigt 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 NYHETER FRÅN DANMARK 14 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 14(4) Inom Norden: Danmark <Se F.14 för fullständig frågetext> 262 1. Mycket viktigt 1033 2. Ganska viktigt 291 3. Inte särskilt viktigt 39 4. Inte alls viktigt 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 NYHETER FRÅN NORGE 14 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 14(5) Inom Norden: Norge <Se F.14 för fullständig frågetext> 271 1. Mycket viktigt 1014 2. Ganska viktigt 298 3. Inte särskilt viktigt 39 4. Inte alls viktigt 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 NYHETER FRÅN FINLAND 14 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 14(6) Inom Norden: Finland <Se F.14 för fullständig frågetext> 253 1. Mycket viktigt 995 2. Ganska viktigt 324 3. Inte särskilt viktigt 49 4. Inte alls viktigt 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 NYHETER FRÅN ESTLAND 14 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 14(7) Inom Europa: Estland <Se F.14 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket viktigt 821 2. Ganska viktigt 535 3. Inte särskilt viktigt 94 4. Inte alls viktigt 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 NYHETER FRÅN LITAUEN 14 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 14(8) Inom Europa: Litauen <Se F.14 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket viktigt 791 2. Ganska viktigt 562 3. Inte särskilt viktigt 101 4. Inte alls viktigt 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 NYHETER FRÅN POLEN 14 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 14(9) Inom Europa: Polen <Se F.14 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket viktigt 779 2. Ganska viktigt 584 3. Inte särskilt viktigt 101 4. Inte alls viktigt 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 NYHETER FRÅN TYSKLAND 14 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 14(10) Inom Europa: Tyskland <Se F.14 för fullständig frågetext> 282 1. Mycket viktigt 937 2. Ganska viktigt 336 3. Inte särskilt viktigt 61 4. Inte alls viktigt 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 NYHETER FRÅN STORBRIT 14 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 14(11) Inom Europa: Storbritannien <Se F.14 för fullständig frågetext> 277 1. Mycket viktigt 920 2. Ganska viktigt 344 3. Inte särskilt viktigt 68 4. Inte alls viktigt 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 NYHETER FRÅN ISRAEL 14 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 14(12) Övriga världen: Mellanöstern och Israel <Se F.14 för fullständig frågetext> 241 1. Mycket viktigt 807 2. Ganska viktigt 474 3. Inte särskilt viktigt 92 4. Inte alls viktigt 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 NYHETER FRÅN RYSSLAND 14 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 14(13) Övriga världen: Ryssland <Se F.14 för fullständig frågetext> 319 1. Mycket viktigt 841 2. Ganska viktigt 383 3. Inte särskilt viktigt 70 4. Inte alls viktigt 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 NYHETER FRÅN INDIEN 14 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 14(14) Övriga världen: Indien <Se F.14 för fullständig frågetext> 115 1. Mycket viktigt 642 2. Ganska viktigt 700 3. Inte särskilt viktigt 146 4. Inte alls viktigt 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 NYHETER FRÅN JAPAN 14 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 14(15) Övriga världen: Japan <Se F.14 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket viktigt 752 2. Ganska viktigt 572 3. Inte särskilt viktigt 100 4. Inte alls viktigt 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 NYHETER FRÅN URUGUAY 14 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 14(16) Övriga världen: Uruguay <Se F.14 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket viktigt 535 2. Ganska viktigt 740 3. Inte särskilt viktigt 225 4. Inte alls viktigt 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 NYHETER FRÅN USA 14 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 14(17) Övriga världen: USA <Se F.14 för fullständig frågetext> 410 1. Mycket viktigt 871 2. Ganska viktigt 283 3. Inte särskilt viktigt 58 4. Inte alls viktigt 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 BESÖKT ANNAT LAND 15 Loc 133 width 1 MD=9 15 Har Du någon gång besökt något eller några av de länder som nämns i fråga 14? 1548 1. Ja 102 5. Nej 52 9. Uppgift saknas
VAR 115 BESÖKT DANMARK 15 Loc 134 width 1 MD=9 15(1) Besökt Danmark <Se F.15 för fullständig frågetext> 1368 1. Ja 291 5. Nej 43 9. Uppgift saknas
VAR 116 BESÖKT NORGE 15 Loc 135 width 1 MD=9 15(2) Besökt Norge <Se F.15 för fullständig frågetext> 1275 1. Ja 384 5. Nej 43 9. Uppgift saknas
VAR 117 BESÖKT FINLAND 15 Loc 136 width 1 MD=9 15(3) Besökt Finland <Se F.15 för fullständig frågetext> 1032 1. Ja 627 5. Nej 43 9. Uppgift saknas
VAR 118 BESÖKT ESTLAND 15 Loc 137 width 1 MD=9 15(4) Besökt Estland <Se F.15 för fullständig frågetext> 119 1. Ja 1540 5. Nej 43 9. Uppgift saknas
VAR 119 BESÖKT LITAUEN 15 Loc 138 width 1 MD=9 15(5) Besökt Litauen <Se F.15 för fullständig frågetext> 29 1. Ja 1630 5. Nej 43 9. Uppgift saknas
VAR 120 BESÖKT POLEN 15 Loc 139 width 1 MD=9 15(6) Besökt Polen <Se F.15 för fullständig frågetext> 215 1. Ja 1444 5. Nej 43 9. Uppgift saknas
VAR 121 BESÖKT TYSKLAND 15 Loc 140 width 1 MD=9 15(7) Besökt Tyskland <Se F.15 för fullständig frågetext> 1127 1. Ja 532 5. Nej 43 9. Uppgift saknas
VAR 122 BESÖKT ENGLAND 15 Loc 141 width 1 MD=9 15(8) Besökt England <Se F.15 för fullständig frågetext> 763 1. Ja 896 5. Nej 43 9. Uppgift saknas
VAR 123 BESÖKT ISRAEL 15 Loc 142 width 1 MD=9 15(9) Besökt Mellanöstern och Israel <Se F.15 för fullständig frågetext> 190 1. Ja 1469 5. Nej 43 9. Uppgift saknas
VAR 124 BESÖKT RYSSLAND 15 Loc 143 width 1 MD=9 15(10) Besökt Ryssland <Se F.15 för fullständig frågetext> 174 1. Ja 1485 5. Nej 43 9. Uppgift saknas
VAR 125 BESÖKT INDIEN 15 Loc 144 width 1 MD=9 15(11) Besökt Indien <Se F.15 för fullständig frågetext> 63 1. Ja 1596 5. Nej 43 9. Uppgift saknas
VAR 126 BESÖKT JAPAN 15 Loc 145 width 1 MD=9 15(12) Besökt Japan <Se F.15 för fullständig frågetext> 48 1. Ja 1611 5. Nej 43 9. Uppgift saknas
VAR 127 BESÖKT URUGUAY 15 Loc 146 width 1 MD=9 15(13) Besökt Uruguay <Se F.15 för fullständig frågetext> 12 1. Ja 1647 5. Nej 43 9. Uppgift saknas
VAR 128 BESÖKT USA 15 Loc 147 width 1 MD=9 15(14) Besökt USA <Se F.15 för fullständig frågetext> 421 1. Ja 1238 5. Nej 43 9. Uppgift saknas
VAR 129 FÖRTROENDE REGERINGEN 16 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 16 Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsintitutioner och grupper sköter sitt arbete? 16(1) Regeringen 101 1. Mycket stort förtroende 601 2. Ganska stort förtroende 683 3. Varken stort eller litet förtroende 214 4. Ganska litet förtroende 64 5. Mycket litet förtroende 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 FÖRTROENDE POLISEN 16 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 16(2) Polisen <Se F.16 för fullständig frågetext> 267 1. Mycket stort förtroende 912 2. Ganska stort förtroende 351 3. Varken stort eller litet förtroende 96 4. Ganska litet förtroende 35 5. Mycket litet förtroende 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 FÖRTROENDE SJUKVÅRDEN 16 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 16(3) Sjukvården <Se F.16 för fullständig frågetext> 494 1. Mycket stort förtroende 856 2. Ganska stort förtroende 245 3. Varken stort eller litet förtroende 55 4. Ganska litet förtroende 18 5. Mycket litet förtroende 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 FÖRTROENDE FÖRSVARET 16 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 16(4) Försvaret <Se F.16 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket stort förtroende 535 2. Ganska stort förtroende 691 3. Varken stort eller litet förtroende 199 4. Ganska litet förtroende 65 5. Mycket litet förtroende 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 16 Loc 152 width 1 MD=0 or GE 9 16(5) Riksdagen <Se F.16 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket stort förtroende 589 2. Ganska stort förtroende 702 3. Varken stort eller litet förtroende 202 4. Ganska litet förtroende 67 5. Mycket litet förtroende 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 FÖRTROENDE BANKERNA 16 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 16(6) Bankerna <Se F.16 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket stort förtroende 364 2. Ganska stort förtroende 624 3. Varken stort eller litet förtroende 418 4. Ganska litet förtroende 172 5. Mycket litet förtroende 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 FÖRTROENDE DAGSPRESS 16 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 16(7) Dagspressen <Se F.16 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket stort förtroende 507 2. Ganska stort förtroende 797 3. Varken stort eller litet förtroende 231 4. Ganska litet förtroende 68 5. Mycket litet förtroende 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 FÖRTROENDE FACKET 16 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 16(8) Fackliga organisationer <Se F.16 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket stort förtroende 343 2. Ganska stort förtroende 708 3. Varken stort eller litet förtroende 384 4. Ganska litet förtroende 157 5. Mycket litet förtroende 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 FÖRTROENDE RADIO/TV 16 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 16(9) Radio och TV <Se F.16 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket stort förtroende 775 2. Ganska stort förtroende 652 3. Varken stort eller litet förtroende 95 4. Ganska litet förtroende 17 5. Mycket litet förtroende 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 FÖRTROENDE GRUNDSKOLA 16 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 16(10) Grundskolan <Se F.16 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket stort förtroende 757 2. Ganska stort förtroende 558 3. Varken stort eller litet förtroende 129 4. Ganska litet förtroende 28 5. Mycket litet förtroende 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 FÖRTROENDE STORFÖRET. 16 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 16(11) Storföretagen <Se F.16 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket stort förtroende 513 2. Ganska stort förtroende 789 3. Varken stort eller litet förtroende 221 4. Ganska litet förtroende 56 5. Mycket litet förtroende 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 FÖRTROENDE SV KYRKA 16 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 16(12) Svenska kyrkan <Se F.16 för fullständig frågetext> 115 1. Mycket stort förtroende 455 2. Ganska stort förtroende 708 3. Varken stort eller litet förtroende 230 4. Ganska litet förtroende 135 5. Mycket litet förtroende 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 FÖRTROENDE DOMSTOL 16 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 16(13) Domstolarna <Se F.16 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket stort förtroende 704 2. Ganska stort förtroende 504 3. Varken stort eller litet förtroende 185 4. Ganska litet förtroende 82 5. Mycket litet förtroende 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 INTRESSE FÖR POLITIK 17 Loc 161 width 1 MD=9 17 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 194 1. Mycket intresserad 793 2. Ganska intresserad 578 3. Inte särskilt intresserad 116 4. Inte alls intresserad 21 9. Uppgift saknas
VAR 143 SAMHÄLLSPROBLEM 18 Loc 162 width 1 18 Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem. 1554 1. Svar på frågan 148 5. Inget svar på frågan
VAR 144 SAMHÄLLSPROBLEM 1 18 Loc 163 width 3 MD= 0 18(1) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 1 <Se F.18 för fullständig frågetext> 2 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 2 002. Lägre skatter 0 003. Högre skatter för de rika 0 004. Marginalskattesänkningar 0 005. Skattereformen 0 006. Momsen på livsmedel 4 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 0 008. Man skall kunna leva på sin lön 0 009. Indirekta skatter/punkskatter 0 010. Kommunalskattefrågor 0 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 212 020. Sveriges ekonomi-allmänt 45 021. Finans- och valutapolitik, räntenivåer, utlandslån 0 022. Lönenivå, lönepolitik 0 023. Handelspolitik, frihandel, fri konkurrens, handelsbalans 1 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskott 0 025. Prisstegringar, inflation (ej matpriser allmänt, se kod 144) 1 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 1 028. Lågkonjunkturen 55 029. Budgetunderskottet 1 030. Offentlig sektor, offentlig/kommunal service 2 031. Nedskärningar i offentlig service 0 035. Privatiseringar 4 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 0 041. Sociala reformer 1 042. Minska bidragen 5 044. Välfärdssamhället, tryggheten 8 047. Fördelningsfrågor 4 050. Pensioner - pensionärsfrågor 2 051. ATP-fonder 0 052. Privata pensioner 24 060. Äldrevård/äldreomsorg 0 063. Eget rum för långtidssjuka 0 068. Hemtjänst 0 069. Färdtjänst 98 070. Sjukvård/sjukvårdsförsäkring 1 071. Handikappfrågor 0 072. Husläkare 0 073. Sjukersättningen/karensdagar (även för vård av sjukt barn) 0 074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 0 075. Vårdcentralerna 0 076. Köer inom sjukvården 0 077. Aids-problemet 15 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och eller registrering 1 081. 23 085. Familjepolitik/barnomsorg 0 086. Vårdnadsbidrag 0 087. Privat barnomsorg 0 089. Föräldraförsäkring 0 092. Barndaghem 0 095. Barnfamiljernas ekonomi 0 096. Sextimmars arbetsdag 17 100. Utbildningspolitik, forskning 0 101. Mer disciplin och ordning i skolan 0 102. Betygen i skolan 2 103. Grundskolan 0 104. Gymnasieskolan 0 105. Privata/fristående skolor 0 106. Skolpeng 0 107. Högskola/forskning 0 110. Fritid/idrott 6 111. Ungdomars och barns framtid och problem 0 112. Bidrag till föreningar 1 115. Kulturfrågor 0 120. Bostadspolitik, allmänt 1 121. Villaägare, ekonomi 0 122. Bostadsrätt 0 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 0 124. Bostadsbrist 0 125. Bostäder till ungdomar 0 126. Boendemiljö 0 130. Decentralisering/lokaliseringspolitik/regionalpoli tik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 0 131. Småskalighet, lokalsamhälle 0 140. Jordbrukspolitik 0 143. Livsmedelssubventioner 0 144. Matpriser 1 150. Byråkrati- för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 0 151. Pampvälde, etablissemanget, makteliten 0 153. Personlig integritet, personnummer 112 160. Miljö/miljövård/naturvård 0 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 0 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 0 163. Försurning, skogsdöd 0 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 0 165. Havs- och vattenföroreningar 0 166. Ozonskiktet 0 167. Luftföroreningar 0 168. Växthuseffekten 3 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 0 171. SCAN-link 0 172. Öresundsbron 0 173. Inlandsbanan 0 174. Vägtullar 0 175. Pris på kollektivtrafik 30 180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 7 181. Ungdomsbrottslighet 13 182. Våld på gator och torg 1 183. Lag och ordning 7 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 1 191. Porr och prostitution 0 192. Abort 0 193. Genmanipulation 2 194. Hederlighet 0 200. Massmedia, Radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 0 201. Reklam-TV 0 202. Videovåld/TV-våld 0 204. Sensationsjournalistik, personlig integritet i medierna etc 1 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 1 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 0 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 0 223. Vapenexport 0 224. U-hjälp 0 225. U-båtskränkningar 0 227. Neutralitet 1 230. Internationella frågor, allmänt 0 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 0 232. Baltikum 0 233. Ryssland/tidigare Sovjetunionen 0 234. Jugoslavien 0 235. Mellanöstern 0 236. USA 602 240. Sysselsättning, arbetslöshet 7 241. Ungdomsarbetslösheten 0 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 0 245. Semester 0 246. Arbetsmoral, ansvar etc 5 250. Näringspolitik, industripolitik, bilindustrin, textil, stål, skogen 2 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 3 261. Kärnkraft 0 264. Kärnkraftens avfallsfråga 0 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 0 271. Marknadsekonomi 0 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 1 281. Arbetsrätten 0 290. Löntagarfonder 3 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 0 296. Jämställdhet i arbetslivet 0 297. Jämställdhet i politiken 0 298. Jämställdhet i hemmet 3 300. Rättssamhället, rättssäkerhet 0 301. Affärer 2 302. Fallskärmsavtal 50 310. Invandrarpolitik 12 315. Flyktingfrågor 5 316. Rasism, främlingsfientlighet 0 320. Övriga sakfrågor 1 330. Ideologibegrepp 0 331. Socialism 0 332. Kommunism, klasskamp, revolution 1 333. Liberalism 0 334. Konservatism, traditioner, det gamla 0 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 0 336. Individualism vs kollektivism 0 337. Nyliberalism 1 338. Demokrati 0 339. Vänsterpolitik 0 340. Högerpolitik 0 341. Radikalism 0 342. Systemskifte 1 343. Gröna ideer, grön ideologi 1 344. Rättvisa 0 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 1 360. Förtroende för partier och politiker 0 370. Partiledare 0 371. Övriga personfrågor 4 380. Klassamhället (gruppreferenser) 0 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning, kommunstyrelsen 112 400. EU-allmänt 0 401. EES-avtalet 0 402. Miljön-EU 0 403. Ekonomin-EU 0 404. Sysselsättningen-EU 0 405. Jordbruket-EU 0 406. Sociala tryggheten-EU 0 407. Jämställdheten-EU 0 408. Den militära säkerheten-EU 0 409. DEn nationella självständigheten-EU 0 410. Möjligheten att påverka utvecklingen inom EU 0 411. Droger/narkotika-EU 0 412. Freden i Europa-EU 0 413. Matkvaliteten-EU 0 414. Offentlighetsprincipen-EU 0 415. Flyktingar-EU 0 416. Demokratin-EU 0 417. Allmansrätten-EU 0 418. Risk för att Sverige isoleras 0 419. Medlemsavgiften-EU 0 420. EU-annan sakfråga 0 500. Lokala och kommunala frågor 0 501. Stadsplanering 0 505. Information om kommunen 1 598. Alla frågor 7 599. Övrigt 1 995. Det finns inte något viktigt samhällsproblem 9 998. Ej kodbart svar 148 000. Frågan ej tillämplig
VAR 145 SAMHÄLLSPROBLEM 2 18 Loc 166 width 3 MD= 0 18(2) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 2 <Se F.18 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 995. Det finns inte något viktigt samhällsproblem 4 998. Ej kodbart svar 292 000. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 6 7 8 20 21 22 24 25 29 30 31 Frek: 7 7 1 1 1 147 48 2 1 3 56 5 6 Kod: 40 44 47 50 60 70 71 73 80 85 86 96 100 Frek: 12 18 7 11 76 124 2 1 51 48 1 2 53 Kod: 102 103 111 115 120 123 124 130 140 150 160 162 170 Frek: 1 4 6 2 2 3 1 1 2 1 114 1 5 Kod: 172 180 181 182 183 190 194 202 224 227 229 240 241 Frek: 4 48 7 22 3 3 6 1 2 1 1 260 2 Kod: 250 260 261 295 296 297 300 301 302 310 315 316 335 Frek: 5 2 5 6 1 1 6 1 2 49 9 12 6 Kod: 338 340 344 350 360 371 390 400 598 599 995 998 0 Frek: 1 1 2 4 5 1 1 80 1 10 1 4 292 Kod: 338 340 344 350 360 371 390 400 598 599 995 998 0 Frek: 1 1 2 4 5 1 1 80 1 10 1 4 292
VAR 146 SAMHÄLLSPROBLEM 3 18 Loc 169 width 3 MD= 0 18(3) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 3 <Se F.18 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 995. Det finns inte något viktigt samhällsproblem 4 998. Ej kodbart svar 596 000. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 4 7 8 20 21 22 24 25 26 29 30 Frek: 9 6 1 5 5 71 14 1 2 4 3 23 4 Kod: 31 35 40 42 44 47 50 60 70 71 80 85 89 Frek: 7 1 17 3 13 11 14 74 80 2 44 39 1 Kod: 95 100 103 107 111 115 120 121 123 140 151 160 164 Frek: 1 58 5 1 16 1 3 1 2 3 1 113 1 Kod: 170 172 174 180 181 182 183 190 191 194 210 220 222 Frek: 3 3 1 44 7 15 3 12 1 4 2 2 10 Kod: 224 227 230 240 241 246 250 260 261 271 295 296 300 Frek: 1 1 3 117 3 2 10 5 2 1 4 1 6 Kod: 302 310 315 316 335 338 344 350 360 380 390 400 403 Frek: 3 39 12 16 4 3 1 1 4 3 1 69 1 Kod: 411 420 500 598 599 995 998 0 Frek: 1 1 1 1 17 1 4 596
VAR 147 KVINNLIGA POLITIKER 19 Loc 172 width 1 MD=9 19 Tror Du att det skulle fattas andra politiska beslut om hälften av politikerna vore kvinnor? 231 1. Ja, absolut 884 2. Ja, troligen 520 3. Nej, troligen inte 47 4. Nej, absolut inte 20 9. Uppgift saknas
VAR 148 JÄMSTÄLLDHET MED LAG 20 Loc 173 width 1 MD=9 20 Tror Du att jämställdhet mellan kvinnor och män kan påverkas med politiska beslut och lagstiftning? 224 1. Ja, absolut 762 2. Ja, troligen 598 3. Nej, troligen inte 96 4. Nej, absolut inte 22 9. Uppgift saknas
VAR 149 MINSKA OFFENT SEKTOR 21 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 21 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 21(1) Minska den offentliga sektorn 220 1. Mycket bra förslag 364 2. Ganska bra förslag 388 3. Varken bra eller dåligt förslag 349 4. Ganska dåligt förslag 285 5. Mycket dåligt förslag 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 MINSKA FÖRSVARSUTG 21 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 21(2) Minska försvarsutgifterna <Se F.21 för fullständig frågetext> 396 1. Mycket bra förslag 527 2. Ganska bra förslag 439 3. Varken bra eller dåligt förslag 206 4. Ganska dåligt förslag 73 5. Mycket dåligt förslag 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 BEHÅLL KÄRNKRAFTEN 21 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 21(3) Behålla kärnkraften även efter år 2010 <Se F.21 för fullständig frågetext> 325 1. Mycket bra förslag 352 2. Ganska bra förslag 357 3. Varken bra eller dåligt förslag 265 4. Ganska dåligt förslag 342 5. Mycket dåligt förslag 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 MILJÖVÄNLIGT SAMHÄLLE 21 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 21(4) Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt <Se F.21 för fullständig frågetext> 324 1. Mycket bra förslag 527 2. Ganska bra förslag 522 3. Varken bra eller dåligt förslag 212 4. Ganska dåligt förslag 57 5. Mycket dåligt förslag 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 FÄRRE FLYKTINGAR 21 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 21(5) Ta emot färre flyktingar i Sverige <Se F.21 för fullständig frågetext> 518 1. Mycket bra förslag 401 2. Ganska bra förslag 401 3. Varken bra eller dåligt förslag 216 4. Ganska dåligt förslag 110 5. Mycket dåligt förslag 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 ÖKAD JÄMSTÄLLDHET 21 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 21(6) Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan könen <Se F.21 för fullständig frågetext> 680 1. Mycket bra förslag 584 2. Ganska bra förslag 326 3. Varken bra eller dåligt förslag 46 4. Ganska dåligt förslag 13 5. Mycket dåligt förslag 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 FINANSMARK INFLYTANDE 21 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 21(7) Minska finansmarknadens inflytande på politiken <Se F.21 för fullständig frågetext> 450 1. Mycket bra förslag 534 2. Ganska bra förslag 461 3. Varken bra eller dåligt förslag 127 4. Ganska dåligt förslag 43 5. Mycket dåligt förslag 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 PRIVAT AFFÄRSVERKSAM 21 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 21(8) Överföra statlig affärsverksamhet, t ex Telia/Televerket i privata händer <Se F.21 för fullständig frågetext> 160 1. Mycket bra förslag 330 2. Ganska bra förslag 473 3. Varken bra eller dåligt förslag 367 4. Ganska dåligt förslag 306 5. Mycket dåligt förslag 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 PRIVAT ÄLDREOMSORG 21 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 21(9) Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.21 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket bra förslag 203 2. Ganska bra förslag 354 3. Varken bra eller dåligt förslag 473 4. Ganska dåligt förslag 528 5. Mycket dåligt förslag 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 FLER PRIVATSKOLOR 21 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 21(10) Öka antalet privatskolor <Se F.21 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket bra förslag 225 2. Ganska bra förslag 494 3. Varken bra eller dåligt förslag 468 4. Ganska dåligt förslag 368 5. Mycket dåligt förslag 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 SJUKVÅRD I PRIV REGI 21 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 21(11) Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.21 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket bra förslag 252 2. Ganska bra förslag 393 3. Varken bra eller dåligt förslag 453 4. Ganska dåligt förslag 447 5. Mycket dåligt förslag 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 NATIONELLA TRADITION 21 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 21(12) Invandrarpolitiken bör hjälpa flyktingar och invandrare att bevara sin nationella tradition och kultur <Se F.21 för fullständig frågetext> 102 1. Mycket bra förslag 282 2. Ganska bra förslag 577 3. Varken bra eller dåligt förslag 384 4. Ganska dåligt förslag 300 5. Mycket dåligt förslag 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 KÖNSKVOTERING 21 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 21(13) Införa könskvotering till offentliga styrelser och nämnder <Se F.21 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket bra förslag 229 2. Ganska bra förslag 578 3. Varken bra eller dåligt förslag 414 4. Ganska dåligt förslag 301 5. Mycket dåligt förslag 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 HÖJA SKATTEN 21 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 21(14) Höja skatterna hellre än att minska den offentliga servicen <Se F.21 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket bra förslag 495 2. Ganska bra förslag 463 3. Varken bra eller dåligt förslag 278 4. Ganska dåligt förslag 184 5. Mycket dåligt förslag 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 MÄN FRAMFÖR KVINNOR 21 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 21(15) Vid arbetslöshet - ge män företräde till arbete framför gifta kvinnor vars män redan har arbete <Se F.21 för fullständig frågetext> 122 1. Mycket bra förslag 208 2. Ganska bra förslag 341 3. Varken bra eller dåligt förslag 365 4. Ganska dåligt förslag 615 5. Mycket dåligt förslag 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 OMDÖME OM REGERINGEN 22 Loc 189 width 1 MD=9 22 Hur tycker Du regeringen sköter sin uppgift? 43 1. Mycket bra 518 2. Ganska bra 664 3. Varken bra eller dåligt 323 4. Ganska dåligt 104 5. Mycket dåligt 50 9. Uppgift saknas
VAR 165 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 23 Loc 190 width 1 MD=9 23 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera Dig själv på en sådan vänster-högerskala? 218 1. Klart till vänster 427 2. Något till vänster 520 3. Varken till vänster eller höger 352 4. Något till höger 142 5. Klart till höger 43 9. Uppgift saknas
VAR 166 MEDLEMSKAP I EU 24 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 24 Vad är Din åsikt om ett svenskt medlemskap i EU? 657 1. I huvudsak för ett svenskt medlemskap i EU 625 3. I huvudsak emot ett svenskt medlemskap i EU 395 5. Har ingen bestämd åsikt i frågan 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 EU-MEDLEMSKAP: STYRKA 24 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 24(1) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 855 1. Bestämd uppfattning 748 2. Mera tveksam 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 SVERIGE-EU 25 Loc 193 width 1 MD=9 25 I den politiska debatten finns olika förslag om Sveriges framtida förhållande till EU. Vilket av nedanstående förslag stämmer bäst överens med Din uppfattning? 121 1. Sverige bör inte vara med i EU och det nu gällande EES-avtalet bör sägas upp 435 2. Sverige bör inte vara med i EU men bör bibehålla ett EES-avtal med EU 209 3. Sverige bör vara med i EU, men avstå från sådana saker som t ex försvarssamarbete och gemensam valuta 325 4. Sverige bör vara med i EU i enlighet med det framförhandlade avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsländer 103 5. Sverige bör vara med i EU och på sikt verka för ett förenande av EU:s medlemsländer till ett Europas förenta stater 435 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 74 9. Uppgift saknas
VAR 169 OMDÖME CENTERPARTIET 26 Loc 194 width 2 MD= 0 or GE 99 26 Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar de politiska partierna. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala? 26(1) Centerpartiet 74 01. Ogillar starkt 39 02. 91 03. 88 04. 111 05. 667 06. Varken gillar eller ogillar 195 07. 155 08. 119 09. 35 10. 36 11. Gillar starkt 50 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 OMDÖME MODERATERNA 26 Loc 196 width 2 MD= 0 or GE 99 26(2) Moderata samlingspartiet <Se F.26 för fullständig frågetext> 378 01. Ogillar starkt 128 02. 120 03. 69 04. 70 05. 244 06. Varken gillar eller ogillar 95 07. 119 08. 153 09. 125 10. 107 11. Gillar starkt 52 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 OMDÖME VÄNSTERPARTIET 26 Loc 198 width 2 MD= 0 or GE 99 26(3) Vänsterpartiet <Se F.26 för fullständig frågetext> 325 01. Ogillar starkt 107 02. 123 03. 106 04. 81 05. 353 06. Varken gillar eller ogillar 122 07. 138 08. 106 09. 87 10. 52 11. Gillar starkt 60 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 OMDÖME FOLKPARTIET 26 Loc 200 width 2 MD= 0 or GE 99 26(4) Folkpartiet <Se F.26 för fullständig frågetext> 133 01. Ogillar starkt 59 02. 91 03. 99 04. 129 05. 486 06. Varken gillar eller ogillar 197 07. 170 08. 138 09. 72 10. 20 11. Gillar starkt 66 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 OMDÖME SOCIALDEMOKRAT 26 Loc 202 width 2 MD= 0 or GE 99 26(5) Socialdemokraterna <Se F.26 för fullständig frågetext> 100 01. Ogillar starkt 62 02. 86 03. 76 04. 109 05. 266 06. Varken gillar eller ogillar 133 07. 141 08. 203 09. 202 10. 248 11. Gillar starkt 34 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 OMDÖME MILJÖPARTIET 26 Loc 204 width 2 MD= 0 or GE 99 26(6) Miljöpartiet de gröna <Se F.26 för fullständig frågetext> 127 01. Ogillar starkt 85 02. 89 03. 82 04. 74 05. 406 06. Varken gillar eller ogillar 191 07. 214 08. 164 09. 106 10. 69 11. Gillar starkt 53 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 OMDÖME KDS 26 Loc 206 width 2 MD= 0 or GE 99 26(7) Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.26 för fullständig frågetext> 302 01. Ogillar starkt 125 02. 124 03. 98 04. 124 05. 479 06. Varken gillar eller ogillar 120 07. 82 08. 74 09. 45 10. 33 11. Gillar starkt 54 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 OMDÖME NY DEMOKRATI 26 Loc 208 width 2 MD= 0 or GE 99 26(8) Ny Demokrati <Se F.26 för fullständig frågetext> 834 01. Ogillar starkt 120 02. 114 03. 67 04. 56 05. 254 06. Varken gillar eller ogillar 59 07. 36 08. 42 09. 10 10. 24 11. Gillar starkt 44 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 OMDÖME OLOF JOHANSSON 26 Loc 210 width 2 MD= 0 or GE 99 26(9) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Olof Johansson <Se F.26 för fullständig frågetext> 113 01. Ogillar starkt 63 02. 137 03. 110 04. 110 05. 557 06. Varken gillar eller ogillar 181 07. 163 08. 102 09. 38 10. 24 11. Gillar starkt 42 00. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 OMDÖME CARL BILDT 26 Loc 212 width 2 MD= 0 or GE 99 26(10) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Carl Bildt <Se F.26 för fullständig frågetext> 353 01. Ogillar starkt 96 02. 105 03. 69 04. 62 05. 208 06. Varken gillar eller ogillar 86 07. 141 08. 160 09. 153 10. 171 11. Gillar starkt 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 OMDÖME GUDRUN SCHYMAN 26 Loc 214 width 2 MD= 0 or GE 99 26(11) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Gudrun Schyman <Se F.26 för fullständig frågetext> 182 01. Ogillar starkt 80 02. 88 03. 94 04. 77 05. 384 06. Varken gillar eller ogillar 149 07. 174 08. 163 09. 102 10. 99 11. Gillar starkt 48 00. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 OMDÖME B WESTERBERG 26 Loc 216 width 2 MD= 0 or GE 99 26(12) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Bengt Westerberg <Se F.26 för fullständig frågetext> 151 01. Ogillar starkt 68 02. 91 03. 74 04. 121 05. 386 06. Varken gillar eller ogillar 195 07. 197 08. 182 09. 83 10. 40 11. Gillar starkt 52 00. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 OMDÖME INGV. CARLSSON 26 Loc 218 width 2 MD= 0 or GE 99 26(13) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Ingvar Carlsson <Se F.26 för fullständig frågetext> 117 01. Ogillar starkt 60 02. 72 03. 86 04. 84 05. 287 06. Varken gillar eller ogillar 154 07. 178 08. 209 09. 176 10. 188 11. Gillar starkt 29 00. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 OMDÖME BIRGER SCHLAUG 26 Loc 220 width 2 MD= 0 or GE 99 26(14) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Birger Schlaug <Se F.26 för fullständig frågetext> 144 01. Ogillar starkt 65 02. 85 03. 80 04. 83 05. 491 06. Varken gillar eller ogillar 177 07. 177 08. 136 09. 94 10. 43 11. Gillar starkt 65 00. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 OMDÖME ALF SVENSSON 26 Loc 222 width 2 MD= 0 or GE 99 26(15) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Alf Svensson <Se F.26 för fullständig frågetext> 245 01. Ogillar starkt 110 02. 101 03. 109 04. 112 05. 423 06. Varken gillar eller ogillar 160 07. 127 08. 97 09. 54 10. 46 11. Gillar starkt 56 00. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 OMDÖME V FRANZEN 26 Loc 224 width 2 MD= 0 or GE 99 26(16) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Vivianne Franzen <Se F.26 för fullständig frågetext> 651 01. Ogillar starkt 148 02. 106 03. 96 04. 82 05. 332 06. Varken gillar eller ogillar 57 07. 34 08. 29 09. 17 10. 16 11. Gillar starkt 72 00. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 OMDÖME MONA SAHLIN 26 Loc 226 width 2 MD= 0 or GE 99 26(17) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Mona Sahlin <Se F.26 för fullständig frågetext> 160 01. Ogillar starkt 62 02. 57 03. 52 04. 78 05. 258 06. Varken gillar eller ogillar 133 07. 158 08. 189 09. 195 10. 253 11. Gillar starkt 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 OMDÖME ANNE WIBBLE 26 Loc 228 width 2 MD= 0 or GE 99 26(18) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Anne Wibble <Se F.26 för fullständig frågetext> 292 01. Ogillar starkt 109 02. 117 03. 106 04. 101 05. 395 06. Varken gillar eller ogillar 142 07. 132 08. 118 09. 47 10. 35 11. Gillar starkt 46 00. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 CARLSSON: ÄRLIG 27 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 27 På nedanstående lista finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos partiledarna. Hur bra tycker Du att det stämmer in på Ingvar Carlsson, Carl Bildt och Gudrun Schyman? 27(1) Ingvar Carlsson: Ärlig 326 1. Stämmer mycket bra 853 2. Stämmer ganska bra 284 3. Stämmer ganska dåligt 73 4. Stämmer mycket dåligt 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 131 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 CARLSSON: PÅLITLIG 27 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 27(2) Ingvar Carlsson: Pålitlig <Se F.27 för fullständig frågetext> 269 1. Stämmer mycket bra 804 2. Stämmer ganska bra 367 3. Stämmer ganska dåligt 81 4. Stämmer mycket dåligt 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 131 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 CARLSSON: INSPIRERAR 27 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 27(3) Ingvar Carlsson: Inspirerande <Se F.27 för fullständig frågetext> 92 1. Stämmer mycket bra 353 2. Stämmer ganska bra 730 3. Stämmer ganska dåligt 331 4. Stämmer mycket dåligt 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 131 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 CARLSSON: KUNNIG 27 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 27(4) Ingvar Carlsson: Kunnig <Se F.27 för fullständig frågetext> 426 1. Stämmer mycket bra 882 2. Stämmer ganska bra 150 3. Stämmer ganska dåligt 61 4. Stämmer mycket dåligt 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 131 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 CARLSSON: SYMPATISK 27 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 27(5) Ingvar Carlsson: Sympatisk <Se F.27 för fullständig frågetext> 281 1. Stämmer mycket bra 716 2. Stämmer ganska bra 404 3. Stämmer ganska dåligt 117 4. Stämmer mycket dåligt 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 131 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 CARLSSON: STARK 27 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 27(6) Ingvar Carlsson: Stark ledare <Se F.27 för fullständig frågetext> 270 1. Stämmer mycket bra 627 2. Stämmer ganska bra 497 3. Stämmer ganska dåligt 140 4. Stämmer mycket dåligt 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 131 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 BILDT: ÄRLIG 27 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 27(7) Carl Bildt: Ärlig <Se F.27 för fullständig frågetext> 209 1. Stämmer mycket bra 723 2. Stämmer ganska bra 414 3. Stämmer ganska dåligt 171 4. Stämmer mycket dåligt 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 142 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 194 BILDT: PÅLITLIG 27 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 27(8) Carl Bildt: Pålitlig <Se F.27 för fullständig frågetext> 192 1. Stämmer mycket bra 668 2. Stämmer ganska bra 460 3. Stämmer ganska dåligt 189 4. Stämmer mycket dåligt 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 142 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 195 BILDT: INSPIRERARANDE 27 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 27(9) Carl Bildt: Inspirerande <Se F.27 för fullständig frågetext> 153 1. Stämmer mycket bra 491 2. Stämmer ganska bra 574 3. Stämmer ganska dåligt 276 4. Stämmer mycket dåligt 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 142 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 196 BILDT: KUNNIG 27 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 27(10) Carl Bildt: Kunnig <Se F.27 för fullständig frågetext> 699 1. Stämmer mycket bra 628 2. Stämmer ganska bra 119 3. Stämmer ganska dåligt 79 4. Stämmer mycket dåligt 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 142 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 BILDT: SYMPATISK 27 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 27(11) Carl Bildt: Sympatisk <Se F.27 för fullständig frågetext> 122 1. Stämmer mycket bra 481 2. Stämmer ganska bra 573 3. Stämmer ganska dåligt 323 4. Stämmer mycket dåligt 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 142 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 BILDT: STARK LEDARE 27 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 27(12) Carl Bildt: Stark ledare <Se F.27 för fullständig frågetext> 552 1. Stämmer mycket bra 653 2. Stämmer ganska bra 207 3. Stämmer ganska dåligt 113 4. Stämmer mycket dåligt 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 142 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 SCHYMAN: ÄRLIG 27 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 27(13) Gudrun Schyman: Ärlig <Se F.27 för fullständig frågetext> 195 1. Stämmer mycket bra 731 2. Stämmer ganska bra 401 3. Stämmer ganska dåligt 120 4. Stämmer mycket dåligt 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 208 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 SCHYMAN: PÅLITLIG 27 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 27(14) Gudrun Schyman: Pålitlig <Se F.27 för fullständig frågetext> 133 1. Stämmer mycket bra 641 2. Stämmer ganska bra 508 3. Stämmer ganska dåligt 153 4. Stämmer mycket dåligt 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 208 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 SCHYMAN: INSPIRERANDE 27 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 27(15) Gudrun Schyman: Inspirerande <Se F.27 för fullständig frågetext> 181 1. Stämmer mycket bra 587 2. Stämmer ganska bra 515 3. Stämmer ganska dåligt 165 4. Stämmer mycket dåligt 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 208 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 SCHYMAN: KUNNIG 27 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 27(16) Gudrun Schyman: Kunnig <Se F.27 för fullständig frågetext> 183 1. Stämmer mycket bra 714 2. Stämmer ganska bra 430 3. Stämmer ganska dåligt 113 4. Stämmer mycket dåligt 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 208 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 SCHYMAN: SYMPATISK 27 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 27(17) Gudrun Schyman: Sympatisk <Se F.27 för fullständig frågetext> 229 1. Stämmer mycket bra 683 2. Stämmer ganska bra 407 3. Stämmer ganska dåligt 128 4. Stämmer mycket dåligt 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 208 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 SCHYMAN: STARK LEDARE 27 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 27(18) Gudrun Schyman: Stark ledare <Se F.27 för fullständig frågetext> 153 1. Stämmer mycket bra 575 2. Stämmer ganska bra 559 3. Stämmer ganska dåligt 152 4. Stämmer mycket dåligt 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 208 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 SAHLIN: ÄRLIG 27 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 27(19) Mona Sahlin: Ärlig <Se F.27 för fullständig frågetext> 444 1. Stämmer mycket bra 712 2. Stämmer ganska bra 243 3. Stämmer ganska dåligt 106 4. Stämmer mycket dåligt 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 162 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 SAHLIN: PÅLITLIG 27 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 27(20) Mona Sahlin: Pålitlig <Se F.27 för fullständig frågetext> 352 1. Stämmer mycket bra 712 2. Stämmer ganska bra 311 3. Stämmer ganska dåligt 118 4. Stämmer mycket dåligt 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 162 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 SAHLIN: INSPIRERANDE 27 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 27(21) Mona Sahlin: Inspirerande <Se F.27 för fullständig frågetext> 394 1. Stämmer mycket bra 600 2. Stämmer ganska bra 348 3. Stämmer ganska dåligt 151 4. Stämmer mycket dåligt 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 162 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 SAHLIN: KUNNIG 27 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 27(22) Mona Sahlin: Kunnig <Se F.27 för fullständig frågetext> 430 1. Stämmer mycket bra 730 2. Stämmer ganska bra 231 3. Stämmer ganska dåligt 101 4. Stämmer mycket dåligt 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 162 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 SAHLIN: SYMPATISK 27 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 27(23) Mona Sahlin: Sympatisk <Se F.27 för fullständig frågetext> 457 1. Stämmer mycket bra 619 2. Stämmer ganska bra 274 3. Stämmer ganska dåligt 147 4. Stämmer mycket dåligt 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 162 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 SAHLIN: STARK LEDARE 27 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 27(24) Mona Sahlin: Stark ledare <Se F.27 för fullständig frågetext> 324 1. Stämmer mycket bra 657 2. Stämmer ganska bra 369 3. Stämmer ganska dåligt 144 4. Stämmer mycket dåligt 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 162 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 WIBBLE: ÄRLIG 27 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 27(25) Anne Wibble: Ärlig <Se F.27 för fullständig frågetext> 172 1. Stämmer mycket bra 670 2. Stämmer ganska bra 466 3. Stämmer ganska dåligt 180 4. Stämmer mycket dåligt 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 180 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 WIBBLE: PÅLITLIG 27 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 27(26) Anne Wibble: Pålitlig <Se F.27 för fullständig frågetext> 125 1. Stämmer mycket bra 623 2. Stämmer ganska bra 529 3. Stämmer ganska dåligt 201 4. Stämmer mycket dåligt 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 180 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 WIBBLE: INSPIRERANDE 27 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 27(27) Anne Wibble: Inspirerande <Se F.27 för fullständig frågetext> 39 1. Stämmer mycket bra 245 2. Stämmer ganska bra 748 3. Stämmer ganska dåligt 442 4. Stämmer mycket dåligt 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 180 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 WIBBLE: KUNNIG 27 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 27(28) Anne Wibble: Kunnig <Se F.27 för fullständig frågetext> 349 1. Stämmer mycket bra 706 2. Stämmer ganska bra 288 3. Stämmer ganska dåligt 136 4. Stämmer mycket dåligt 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 180 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 WIBBLE: SYMPATISK 27 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 27(29) Anne Wibble: Sympatisk <Se F.27 för fullständig frågetext> 75 1. Stämmer mycket bra 441 2. Stämmer ganska bra 632 3. Stämmer ganska dåligt 332 4. Stämmer mycket dåligt 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 180 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 WIBBLE: STARK LEDARE 27 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 27(30) Anne Wibble: Stark ledare <Se F.27 för fullständig frågetext> 61 1. Stämmer mycket bra 383 2. Stämmer ganska bra 731 3. Stämmer ganska dåligt 295 4. Stämmer mycket dåligt 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 180 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 BÄSTA PARTI 28 Loc 260 width 2 MD=99 28(1) Vilket parti tycker Du bäst om idag? 112 01. Vänsterpartiet 695 02. Socialdemokraterna 118 03. Centerpartiet 132 04. Folkpartiet liberalerna 353 05. Moderata samlingspartiet 55 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 86 07. Miljöpartiet de gröna 22 08. Ny Demokrati 42 09. Annat parti 29 98. Fler än ett alternativ 58 99. Uppgift saknas
VAR 218 PARTIANHÄNGARE 28 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 28(2) Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 469 1. Ja, mycket övertygad 715 3. Ja, något övertygad 453 5. Nej 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 NÄST BÄSTA PARTI 29 Loc 263 width 2 MD=99 29 Vilket parti tycker Du näst bäst om idag? 242 01. Vänsterpartiet 272 02. Socialdemokraterna 162 03. Centerpartiet 305 04. Folkpartiet liberalerna 164 05. Moderata samlingspartiet 104 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 213 07. Miljöpartiet de gröna 59 08. Ny Demokrati 39 09. Annat parti 31 98. Fler än ett alternativ 111 99. Uppgift saknas
VAR 220 POLITIK FOLKPARTIET 30 Loc 265 width 2 MD= 0 or GE 99 30 Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter politisk inställning. Här nedan finns en slags skala där Du skall placera de olika partierna. 30(1) Folkpartiet 20 01. Långt till vänster 9 02. 37 03. 64 04. 150 05. 516 06. Varken till vänster eller höger 324 07. 242 08. 99 09. 31 10. 34 11. Långt till höger 32 00. Uppgift saknas på delfrågan 144 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 POLITIK SOCIALDEMOKR 30 Loc 267 width 2 MD= 0 or GE 99 30(2) Socialdemokraterna <Se F.30 för fullständig frågetext> 158 01. Långt till vänster 155 02. 295 03. 376 04. 250 05. 208 06. Varken till vänster eller höger 54 07. 16 08. 6 09. 5 10. 12 11. Långt till höger 23 00. Uppgift saknas på delfrågan 144 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 POLITIK MODERATERNA 30 Loc 269 width 2 MD= 0 or GE 99 30(3) Moderaterna <Se F.30 för fullständig frågetext> 8 01. Långt till vänster 6 02. 4 03. 4 04. 6 05. 60 06. Varken till vänster eller höger 29 07. 74 08. 243 09. 387 10. 705 11. Långt till höger 32 00. Uppgift saknas på delfrågan 144 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 POLITIK VÄNSTERPARTI 30 Loc 271 width 2 MD= 0 or GE 99 30(4) Vänsterpartiet <Se F.30 för fullständig frågetext> 708 01. Långt till vänster 384 02. 253 03. 72 04. 32 05. 59 06. Varken till vänster eller höger 4 07. 2 08. 1 09. 2 10. 9 11. Långt till höger 32 00. Uppgift saknas på delfrågan 144 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 POLITIK CENTERPARTI 30 Loc 273 width 2 MD= 0 or GE 99 30(5) Centerpartiet <Se F.30 för fullständig frågetext> 8 01. Långt till vänster 7 02. 20 03. 33 04. 100 05. 607 06. Varken till vänster eller höger 376 07. 227 08. 94 09. 18 10. 23 11. Långt till höger 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 144 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 POLITIK MILJÖPARTIET 30 Loc 275 width 2 MD= 0 or GE 99 30(6) Miljöpartiet <Se F.30 för fullständig frågetext> 80 01. Långt till vänster 123 02. 203 03. 226 04. 255 05. 523 06. Varken till vänster eller höger 58 07. 27 08. 10 09. 7 10. 6 11. Långt till höger 40 00. Uppgift saknas på delfrågan 144 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 POLITIK KDS 30 Loc 277 width 2 MD= 0 or GE 99 30(7) Kds <Se F.30 för fullständig frågetext> 12 01. Långt till vänster 8 02. 11 03. 22 04. 42 05. 320 06. Varken till vänster eller höger 281 07. 300 08. 252 09. 135 10. 133 11. Långt till höger 42 00. Uppgift saknas på delfrågan 144 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 POLITIK NY DEMOKRATI 30 Loc 279 width 2 MD= 0 or GE 99 30(8) Ny Demokrati <Se F.30 för fullständig frågetext> 16 01. Långt till vänster 8 02. 10 03. 12 04. 29 05. 305 06. Varken till vänster eller höger 86 07. 90 08. 133 09. 227 10. 597 11. Långt till höger 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 144 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 POLITIK SJÄLV 30 Loc 281 width 2 MD GE 99 30(9) Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? <Se F.30 för fullständig frågetext> 60 01. Långt till vänster 81 02. 164 03. 145 04. 168 05. 368 06. Varken till vänster eller höger 137 07. 136 08. 132 09. 52 10. 46 11. Långt till höger 213 99. Uppgift saknas
VAR 229 KRISTNA FOLKPARTIET 31 Loc 283 width 2 MD= 0 or GE 99 31 Var någonstans skulle Du vilja placera de olika partierna efter deras inställning till kristna värden? 31(1) Folkpartiet 95 01. Förordar ett samhälle där kristna värden spelar liten roll 47 02. 95 03. 114 04. 115 05. 398 06. 180 07. 214 08. 96 09. 34 10. 38 11. Förordrar ett samhälle där kristna värden spelar stor roll 60 00. Uppgift saknas på delfrågan 216 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 KRISTNA SOCIALDEMOKR 31 Loc 285 width 2 MD= 0 or GE 99 31(2) Socialdemokraterna <Se F.31 för fullständig frågetext> 137 01. Förordar ett samhälle där kristna värden spelar liten roll 108 02. 158 03. 188 04. 193 05. 386 06. 112 07. 81 08. 40 09. 10 10. 24 11. Förordrar ett samhälle där kristna värden spelar stor roll 49 00. Uppgift saknas på delfrågan 216 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 KRISTNA MODERATERNA 31 Loc 287 width 2 MD= 0 or GE 99 31(3) Moderaterna <Se F.31 för fullständig frågetext> 134 01. Förordar ett samhälle där kristna värden spelar liten roll 66 02. 118 03. 134 04. 119 05. 324 06. 165 07. 149 08. 115 09. 65 10. 37 11. Förordrar ett samhälle där kristna värden spelar stor roll 60 00. Uppgift saknas på delfrågan 216 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 KRISTNA VÄNSTERPARTI 31 Loc 289 width 2 MD= 0 or GE 99 31(4) Vänsterpartiet <Se F.31 för fullständig frågetext> 428 01. Förordar ett samhälle där kristna värden spelar liten roll 211 02. 188 03. 147 04. 110 05. 225 06. 52 07. 34 08. 14 09. 5 10. 13 11. Förordrar ett samhälle där kristna värden spelar stor roll 59 00. Uppgift saknas på delfrågan 216 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 KRISTNA CENTERPARTI 31 Loc 291 width 2 MD= 0 or GE 99 31(5) Centerpartiet <Se F.31 för fullständig frågetext> 82 01. Förordar ett samhälle där kristna värden spelar liten roll 45 02. 83 03. 110 04. 142 05. 456 06. 209 07. 165 08. 82 09. 25 10. 26 11. Förordrar ett samhälle där kristna värden spelar stor roll 61 00. Uppgift saknas på delfrågan 216 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 KRISTNA MILJÖPARTIET 31 Loc 293 width 2 MD= 0 or GE 99 31(6) Miljöpartiet <Se F.31 för fullständig frågetext> 145 01. Förordar ett samhälle där kristna värden spelar liten roll 141 02. 147 03. 163 04. 177 05. 395 06. 116 07. 61 08. 35 09. 12 10. 20 11. Förordrar ett samhälle där kristna värden spelar stor roll 74 00. Uppgift saknas på delfrågan 216 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 KRISTNA KDS 31 Loc 295 width 2 MD= 0 or GE 99 31(7) Kds <Se F.31 för fullständig frågetext> 32 01. Förordar ett samhälle där kristna värden spelar liten roll 15 02. 10 03. 18 04. 13 05. 43 06. 34 07. 58 08. 132 09. 213 10. 897 11. Förordrar ett samhälle där kristna värden spelar stor roll 21 00. Uppgift saknas på delfrågan 216 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 KRISTNA NY DEMOKRATI 31 Loc 297 width 2 MD= 0 or GE 99 31(8) Ny Demokrati <Se F.31 för fullständig frågetext> 393 01. Förordar ett samhälle där kristna värden spelar liten roll 178 02. 143 03. 115 04. 82 05. 270 06. 72 07. 62 08. 49 09. 29 10. 25 11. Förordrar ett samhälle där kristna värden spelar stor roll 68 00. Uppgift saknas på delfrågan 216 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 KRISTNA SJÄLV 31 Loc 299 width 2 MD GE 99 31(9) Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? <Se F.31 för fullständig frågetext> 193 01. Förordar ett samhälle där kristna värden spelar liten roll 73 02. 86 03. 115 04. 91 05. 359 06. 117 07. 157 08. 125 09. 45 10. 138 11. Förordrar ett samhälle där kristna värden spelar stor roll 203 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 REGION/LÄNSPARLAMENT 32 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 9 32 Vad tycker Du om nedanstående förslag om den regionala indelningen av Sverige? 32(1) Region- eller länsparlament bör inrättas 94 1. Mycket bra förslag 282 2. Ganska bra förslag 313 3. Ganska dåligt förslag 216 4. Mycket dåligt förslag 617 5. Ingen åsikt 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 122 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 LANDSTINGEN 32 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 9 32(2) Landstingen bör avskaffas <Se F.32 för fullständig frågetext> 259 1. Mycket bra förslag 302 2. Ganska bra förslag 310 3. Ganska dåligt förslag 310 4. Mycket dåligt förslag 369 5. Ingen åsikt 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 122 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 KOMMUNALFÖRBUND 32 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 9 32(3) Kommunalförbund (ett mer organiserat samarbete mellan kommunerna) bör överta olika uppgifter från landstingen och länsstyrelserna <Se F.32 för fullständig frågetext> 181 1. Mycket bra förslag 512 2. Ganska bra förslag 254 3. Ganska dåligt förslag 152 4. Mycket dåligt förslag 453 5. Ingen åsikt 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 122 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 NY REGIONAL INDELNING 32 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 9 32(4) Nuvarande länsindelning bör ersättas med en ny regional indelning <Se F.32 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket bra förslag 226 2. Ganska bra förslag 302 3. Ganska dåligt förslag 257 4. Mycket dåligt förslag 624 5. Ingen åsikt 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 122 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 NÖJD BARNOMSORG 33 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 9 33 Vad anser Du om servicen i Din kommun på följande områden: 33(1) Barnomsorg 164 1. Mycket nöjd 506 2. Ganska nöjd 349 3. Varken nöjd eller missnöjd 87 4. Ganska missnöjd 31 5. Mycket missnöjd 500 8. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 NÖJD SKOLA 33 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 9 33(2) Skola <Se F.33 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket nöjd 664 2. Ganska nöjd 315 3. Varken nöjd eller missnöjd 131 4. Ganska missnöjd 46 5. Mycket missnöjd 302 8. Vet ej 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 NÖJD BARNAVÅRDSCENTR 33 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 9 33(3) Barnavårdscentral <Se F.33 för fullständig frågetext> 221 1. Mycket nöjd 478 2. Ganska nöjd 293 3. Varken nöjd eller missnöjd 34 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 574 8. Vet ej 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 NÖJD VÅRDCENTRAL 33 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 33(4) Vårdcentral <Se F.33 för fullständig frågetext> 334 1. Mycket nöjd 726 2. Ganska nöjd 320 3. Varken nöjd eller missnöjd 103 4. Ganska missnöjd 46 5. Mycket missnöjd 110 8. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 NÖJD SJUKHUSVÅRD 33 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 33(5) Sjukhusvård <Se F.33 för fullständig frågetext> 360 1. Mycket nöjd 717 2. Ganska nöjd 293 3. Varken nöjd eller missnöjd 115 4. Ganska missnöjd 42 5. Mycket missnöjd 116 8. Vet ej 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 NÖJD PRIVATLÄKARE 33 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 33(6) Privatläkare <Se F.33 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket nöjd 468 2. Ganska nöjd 370 3. Varken nöjd eller missnöjd 54 4. Ganska missnöjd 27 5. Mycket missnöjd 487 8. Vet ej 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 NÖJD FOLKTANDVÅRD 33 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 33(7) Folktandvård <Se F.33 för fullständig frågetext> 336 1. Mycket nöjd 564 2. Ganska nöjd 313 3. Varken nöjd eller missnöjd 37 4. Ganska missnöjd 38 5. Mycket missnöjd 338 8. Vet ej 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 33 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 33(8) Privattandläkare <Se F.33 för fullständig frågetext> 363 1. Mycket nöjd 475 2. Ganska nöjd 286 3. Varken nöjd eller missnöjd 29 4. Ganska missnöjd 18 5. Mycket missnöjd 450 8. Vet ej 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 NÖJD ÄLDREOMSORG 33 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 33(9) Äldreomsorg <Se F.33 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket nöjd 429 2. Ganska nöjd 380 3. Varken nöjd eller missnöjd 241 4. Ganska missnöjd 99 5. Mycket missnöjd 415 8. Vet ej 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 NÖJD SOCIALVÅRD 33 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 33(10) Socialvård <Se F.33 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket nöjd 257 2. Ganska nöjd 445 3. Varken nöjd eller missnöjd 176 4. Ganska missnöjd 79 5. Mycket missnöjd 619 8. Vet ej 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 33 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 33(11) Kollektivtrafik <Se F.33 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket nöjd 586 2. Ganska nöjd 366 3. Varken nöjd eller missnöjd 253 4. Ganska missnöjd 134 5. Mycket missnöjd 156 8. Vet ej 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 33 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 33(12) Idrottsanläggningar <Se F.33 för fullständig frågetext> 193 1. Mycket nöjd 620 2. Ganska nöjd 390 3. Varken nöjd eller missnöjd 127 4. Ganska missnöjd 51 5. Mycket missnöjd 254 8. Vet ej 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 NÖJD BIBLIOTEK 33 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 33(13) Bibliotek <Se F.33 för fullständig frågetext> 416 1. Mycket nöjd 734 2. Ganska nöjd 281 3. Varken nöjd eller missnöjd 62 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 131 8. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 NÖJD KULTURAKTIVITET 33 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 33(14) Kulturaktivitet <Se F.33 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket nöjd 585 2. Ganska nöjd 494 3. Varken nöjd eller missnöjd 94 4. Ganska missnöjd 29 5. Mycket missnöjd 256 8. Vet ej 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 NÖJD FRITIDSVERKSAM 33 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 33(15) Fritidsverksamhet <Se F.33 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket nöjd 559 2. Ganska nöjd 461 3. Varken nöjd eller missnöjd 137 4. Ganska missnöjd 56 5. Mycket missnöjd 261 8. Vet ej 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 NÖJD MILJÖVÅRD 33 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 33(16) Miljövård <Se F.33 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket nöjd 458 2. Ganska nöjd 607 3. Varken nöjd eller missnöjd 219 4. Ganska missnöjd 54 5. Mycket missnöjd 238 8. Vet ej 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 33 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 9 33(17) Tillgång på bostäder <Se F.33 för fullständig frågetext> 220 1. Mycket nöjd 570 2. Ganska nöjd 432 3. Varken nöjd eller missnöjd 125 4. Ganska missnöjd 69 5. Mycket missnöjd 222 8. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 KÄRNKRAFTANVÄNDNING 34 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 9 34(1) År 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folkomröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010. Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? 93 1. Stoppa kärnkraften omedelbart 169 2. Avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 397 3. Avveckla kärnkraften till år 2010 380 4. Avveckla kärnkraften men inte så snabbt som till år 2010 395 5. Använd kärnkraften, avveckla den inte 223 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 KÄRNKRAFT: STYRKA 34 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 9 34(2) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 979 1. Bestämd uppfattning 653 2. Mera tveksam 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 KÄRNKRAFT BORTA 2010 35 Loc 324 width 1 MD=9 35 Tror Du personligen att kärnkraften kommer att vara avvecklad i Sverige år 2010? 24 1. Ja, absolut 163 2. Ja, troligen 1199 3. Nej, troligen inte 286 4. Nej, absolut inte 30 9. Uppgift saknas
VAR 262 START AVVECKLING 36 Loc 325 width 1 MD=9 36 Det har diskuterats när kärnkraftsavvecklingen skall påbörjas i Sverige. Enligt Din åsikt, när bör avvecklingen av kärnkraften inledas? 275 1. Omedelbart 377 2. Någon gång under perioden 1995-1998 337 3. Avvecklingen bör starta senare 361 4. Kärnkraften bör inte avvecklas 313 8. Ingen bestämd åsikt i frågan 39 9. Uppgift saknas
VAR 263 RISK RADIOAKT UTSLÄPP 37 Loc 326 width 2 MD= 0 or GE 99 37 Vad anser Du om följande risker som har diskuterats i samband med kärnkraften? 37(1) Hur stor är risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraftverk i Sverige? 408 01. Mycket liten risk 262 02. 244 03. 114 04. 191 05. 85 06. 81 07. 70 08. 33 09. 127 10. Mycket stor risk 15 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 RISK CANCERFALL 37 Loc 328 width 2 MD= 0 or GE 99 37(2) Hur stor är risken för fler cancerfall och andra sjukdomar om vi använder kärnkraften <Se F.37 för fullständig frågetext> 353 01. Mycket liten risk 230 02. 201 03. 135 04. 188 05. 92 06. 89 07. 108 08. 47 09. 158 10. Mycket stor risk 29 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 RISK MILJÖSKADOR 37 Loc 330 width 2 MD= 0 or GE 99 37(3) Hur stor är risken för att kärnkraften ger ökade miljöskador på mark, luft och vatten <Se F.37 för fullständig frågetext> 401 01. Mycket liten risk 221 02. 172 03. 92 04. 173 05. 83 06. 92 07. 93 08. 62 09. 205 10. Mycket stor risk 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 RISK ÄRFTLIGA SKADOR 37 Loc 332 width 2 MD= 0 or GE 99 37(4) Hur stor är risken för att kärnkraften ger upphov till ärftliga skador på kommande generationer <Se F.37 för fullständig frågetext> 322 01. Mycket liten risk 224 02. 187 03. 87 04. 192 05. 107 06. 105 07. 97 08. 62 09. 207 10. Mycket stor risk 40 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 RISK AVFALLSHANTERING 37 Loc 334 width 2 MD= 0 or GE 99 37(5) Hur stor är risken för att vi i Sverige inte kan hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt <Se F.37 för fullständig frågetext> 246 01. Mycket liten risk 179 02. 177 03. 107 04. 181 05. 95 06. 97 07. 140 08. 100 09. 273 10. Mycket stor risk 35 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 RISK FLER ATOMVAPEN 37 Loc 336 width 2 MD= 0 or GE 99 37(6) Hur stor är risken för att kärnkraften leder till att allt fler länder skaffar sig atomvapen <Se F.37 för fullständig frågetext> 194 01. Mycket liten risk 132 02. 144 03. 101 04. 214 05. 102 06. 120 07. 153 08. 99 09. 330 10. Mycket stor risk 41 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 RISK ÖSTEUROPA 37 Loc 338 width 2 MD= 0 or GE 99 37(7) Hur stor är risken för att länderna i Östeuropa inte kan hantera sina kärnkraftverk och sitt kärnavfall på ett säkert sätt <Se F.37 för fullständig frågetext> 23 01. Mycket liten risk 14 02. 24 03. 21 04. 70 05. 41 06. 102 07. 177 08. 215 09. 921 10. Mycket stor risk 22 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 KOMMUN OLJERAFFIN 38 Loc 340 width 1 MD=0 or GE 9 38 Hur ställer Du Dig till en etablering av följande verksamheter i Din egen kommun? 38(1) Oljeraffinaderi 28 1. Mycket positiv 95 2. Ganska positiv 498 3. Varken positiv eller negativ 407 4. Ganska negativ 594 5. Mycket negativ 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 KOMMUN FARLIGT AVFALL 38 Loc 341 width 1 MD=0 or GE 9 38(2) Anläggning för miljöfarligt avfall <Se F.38 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket positiv 108 2. Ganska positiv 317 3. Varken positiv eller negativ 341 4. Ganska negativ 790 5. Mycket negativ 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 KOMMUN KÄRNKRAFTVERK 38 Loc 342 width 1 MD=0 or GE 9 38(3) Kärnkraftverk <Se F.38 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket positiv 142 2. Ganska positiv 401 3. Varken positiv eller negativ 245 4. Ganska negativ 787 5. Mycket negativ 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 KOMMUN FLYKTINGAR 38 Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 38(4) Flyktingförläggning <Se F.38 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket positiv 273 2. Ganska positiv 562 3. Varken positiv eller negativ 286 4. Ganska negativ 389 5. Mycket negativ 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 KOMMUN VINDKRAFTVERK 38 Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 38(5) Vindkraftverk <Se F.38 för fullständig frågetext> 681 1. Mycket positiv 527 2. Ganska positiv 307 3. Varken positiv eller negativ 66 4. Ganska negativ 49 5. Mycket negativ 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 KOMMUN HÖGAKT AVFALL 38 Loc 345 width 1 MD=0 or GE 9 38(6) Slutförvar för kärnkraftens högaktiva avfall <Se F.38 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket positiv 74 2. Ganska positiv 314 3. Varken positiv eller negativ 196 4. Ganska negativ 1012 5. Mycket negativ 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 FÖRTROENDE MILJÖGRUPP 39 Loc 346 width 1 MD=0 or GE 9 39 Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller information om energi och kärnkraft? 39(1) Miljöorganisationer 243 1. Mycket stort 800 2. Ganska stort 453 3. Ganska litet 109 4. Mycket litet 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 FÖRTROENDE KRAFTSIND 39 Loc 347 width 1 MD=0 or GE 9 39(2) Kärnkraftsindustrin <Se F.39 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket stort 592 2. Ganska stort 664 3. Ganska litet 266 4. Mycket litet 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 278 FÖRTROENDE REGERINGEN 39 Loc 348 width 1 MD=0 or GE 9 39(3) Regeringen <Se F.39 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket stort 667 2. Ganska stort 720 3. Ganska litet 150 4. Mycket litet 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 FÖRTROENDE FORSKARE 39 Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 39(4) Forskare <Se F.39 för fullständig frågetext> 389 1. Mycket stort 916 2. Ganska stort 255 3. Ganska litet 45 4. Mycket litet 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 FÖRTROENDE JOURNALIST 39 Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 39(5) Journalister <Se F.39 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket stort 385 2. Ganska stort 819 3. Ganska litet 354 4. Mycket litet 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 FÖRTROENDE MYNDIGHET 39 Loc 351 width 1 MD=0 or GE 9 39(6) Statliga myndigheter <Se F.39 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket stort 632 2. Ganska stort 765 3. Ganska litet 156 4. Mycket litet 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 FÖRTROENDE KOMMUNSTYR 39 Loc 352 width 1 MD=0 or GE 9 39(7) Kommunstyrelsen i Din kommun <Se F.39 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket stort 539 2. Ganska stort 813 3. Ganska litet 203 4. Mycket litet 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 HOT INDUSTRIUTSLÄPP 40 Loc 353 width 2 MD= 0 or GE 99 40 Nedanstående lista omfattar ett antal miljöproblem. Hur allvarliga hot mot miljön i Sverige anser Du att dessa problem är? 40(1) Utsläpp från industrier 24 01. Mycket litet hot 17 02. 65 03. 69 04. 176 05. 154 06. 229 07. 290 08. 178 09. 438 10. Mycket stort hot 11 00. Uppgift saknas på delfrågan 51 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 284 HOT BILAVGASER 40 Loc 355 width 2 MD= 0 or GE 99 40(2) Avgaser från biltrafiken <Se F.40 för fullständig frågetext> 28 01. Mycket litet hot 31 02. 64 03. 86 04. 184 05. 167 06. 240 07. 312 08. 189 09. 336 10. Mycket stort hot 14 00. Uppgift saknas på delfrågan 51 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 HOT OLJEUTSLÄPP 40 Loc 357 width 2 MD= 0 or GE 99 40(3) Oljeutsläpp vid kusterna <Se F.40 för fullständig frågetext> 13 01. Mycket litet hot 26 02. 67 03. 69 04. 131 05. 120 06. 226 07. 262 08. 201 09. 521 10. Mycket stort hot 15 00. Uppgift saknas på delfrågan 51 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 286 HOT UTSLÄPPSHANTERING 40 Loc 359 width 2 MD= 0 or GE 99 40(4) Hantering av industriutsläpp <Se F.40 för fullständig frågetext> 18 01. Mycket litet hot 18 02. 48 03. 80 04. 174 05. 189 06. 261 07. 293 08. 206 09. 339 10. Mycket stort hot 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 51 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 HOT HUSHÅLLSAVFALL 40 Loc 361 width 2 MD= 0 or GE 99 40(5) Hantering av hushållsavfall <Se F.40 för fullständig frågetext> 106 01. Mycket litet hot 116 02. 218 03. 191 04. 315 05. 196 06. 189 07. 146 08. 64 09. 78 10. Mycket stort hot 32 00. Uppgift saknas på delfrågan 51 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 288 HOT UTROTNING AV DJUR 40 Loc 363 width 2 MD= 0 or GE 99 40(6) Utrotning av djur- och växtarter <Se F.40 för fullständig frågetext> 60 01. Mycket litet hot 62 02. 139 03. 103 04. 208 05. 166 06. 175 07. 187 08. 148 09. 370 10. Mycket stort hot 33 00. Uppgift saknas på delfrågan 51 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 289 HOT KEMIKALIEANVÄNDN 40 Loc 365 width 2 MD= 0 or GE 99 40(7) Användandet av kemikalier i jordbruket <Se F.40 för fullständig frågetext> 21 01. Mycket litet hot 17 02. 57 03. 73 04. 147 05. 143 06. 226 07. 257 08. 235 09. 447 10. Mycket stort hot 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 51 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 290 HOT KÄRNKRAFTSAVFALL 40 Loc 367 width 2 MD= 0 or GE 99 40(8) Hantering av kärnkraftens högaktiva avfall <Se F.40 för fullständig frågetext> 61 01. Mycket litet hot 54 02. 85 03. 78 04. 143 05. 85 06. 117 07. 180 08. 183 09. 641 10. Mycket stort hot 24 00. Uppgift saknas på delfrågan 51 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 291 HOT TUNN OZONSKIKT 40 Loc 369 width 2 MD= 0 or GE 99 40(9) Uttunningen av ozonskiktet <Se F.40 för fullständig frågetext> 18 01. Mycket litet hot 25 02. 36 03. 48 04. 120 05. 99 06. 149 07. 228 08. 224 09. 684 10. Mycket stort hot 20 00. Uppgift saknas på delfrågan 51 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 292 PERS: SÄNKT HASTIGHET 41 Loc 371 width 1 MD=0 or GE 9 41 Hur ofta gör Du personligen nedanstående saker? 41(1) Av miljöskäl, sänker hastigheten vid bilkörning 42 1. Alltid 82 2. Mycket ofta 217 3. Ganska ofta 467 4. Ibland 534 5. Aldrig 312 6. Kör aldrig bil 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 PERS: ENGÅNGSFLASKOR 41 Loc 372 width 1 MD=0 or GE 9 41(2) Köper drycker i engångsflaskor <Se F.41 för fullständig frågetext> 61 1. Alltid 89 2. Mycket ofta 161 3. Ganska ofta 943 4. Ibland 387 5. Aldrig 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 PERS: GÅR/CYKLAR 41 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 9 41(3) Väljer att gå eller cykla istället för motordriven transport (bil, buss etc) <Se F.41 för fullständig frågetext> 66 1. Alltid 318 2. Mycket ofta 324 3. Ganska ofta 661 4. Ibland 272 5. Aldrig 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 PERS: KÄLLSORTERING 41 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 9 41(4) Sorterar hushållsavfall <Se F.41 för fullständig frågetext> 309 1. Alltid 257 2. Mycket ofta 295 3. Ganska ofta 445 4. Ibland 339 5. Aldrig 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 PERS: ÄTER BIODYNAM 41 Loc 375 width 1 MD=0 or GE 9 41(5) Äter biodynamiskt odlade grönsaker <Se F.41 för fullständig frågetext> 32 1. Alltid 152 2. Mycket ofta 253 3. Ganska ofta 779 4. Ibland 427 5. Aldrig 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 PERS: KÖP MILJÖMÄRKT 41 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 9 41(6) Handlar miljömärkta varor <Se F.41 för fullständig frågetext> 99 1. Alltid 404 2. Mycket ofta 486 3. Ganska ofta 579 4. Ibland 78 5. Aldrig 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 SÄNKA HASTIGHETEN 42 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 9 42 Nedanstående lista innefattar ett antal förslag som förekommit i den svenska miljödebatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 42(1) Sänka hastigheten på vägarna 248 1. Mycket bra förslag 364 2. Ganska bra förslag 410 3. Varken bra eller dåligt förslag 410 4. Ganska dåligt förslag 224 5. Mycket dåligt förslag 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 299 FÖRBJUDA PLASTFLASKOR 42 Loc 378 width 1 MD=0 or GE 9 42(2) Förbjuda plastflaskor och aluminiumburkar <Se F.42 för fullständig frågetext> 546 1. Mycket bra förslag 577 2. Ganska bra förslag 310 3. Varken bra eller dåligt förslag 167 4. Ganska dåligt förslag 48 5. Mycket dåligt förslag 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 300 STOPPA PRIVATBILISM 42 Loc 379 width 1 MD=0 or GE 9 42(3) Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.42 för fullständig frågetext> 281 1. Mycket bra förslag 496 2. Ganska bra förslag 377 3. Varken bra eller dåligt förslag 333 4. Ganska dåligt förslag 166 5. Mycket dåligt förslag 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 301 LAG OM KÄLLSORTERING 42 Loc 380 width 1 MD=0 or GE 9 42(4) Lagstifta om sortering av hushållsavfall <Se F.42 för fullständig frågetext> 445 1. Mycket bra förslag 600 2. Ganska bra förslag 364 3. Varken bra eller dåligt förslag 174 4. Ganska dåligt förslag 72 5. Mycket dåligt förslag 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 FÖRBJUDA BEKÄMPNINGSM 42 Loc 381 width 1 MD=0 or GE 9 42(5) Förbjuda kemiska bekämpningsmedel i jordbruket <Se F.42 för fullständig frågetext> 713 1. Mycket bra förslag 570 2. Ganska bra förslag 259 3. Varken bra eller dåligt förslag 77 4. Ganska dåligt förslag 38 5. Mycket dåligt förslag 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 FÖRB OPTISKA VITMEDEL 42 Loc 382 width 1 MD=0 or GE 9 42(6) Förbjuda tvättmedel som innehåller optiska vitmedel <Se F.42 för fullständig frågetext> 704 1. Mycket bra förslag 645 2. Ganska bra förslag 238 3. Varken bra eller dåligt förslag 42 4. Ganska dåligt förslag 26 5. Mycket dåligt förslag 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 304 BYGGA KOLLEKTIVTRAFIK 42 Loc 383 width 1 MD=0 or GE 9 42(7) Bygga ut kollektivtrafiken <Se F.42 för fullständig frågetext> 794 1. Mycket bra förslag 612 2. Ganska bra förslag 209 3. Varken bra eller dåligt förslag 25 4. Ganska dåligt förslag 21 5. Mycket dåligt förslag 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 305 FOLK: RÖKNING 43 Loc 384 width 2 MD= 0 or GE 99 43 Om Du ser till Sverige idag, vad anser Du om följande risker för det svenska folkets liv och hälsa? 43(1) Rökning 13 01. Mycket liten risk 12 02. 24 03. 41 04. 45 05. 159 06. 113 07. 192 08. 298 09. 171 10. 596 11. Mycket stor risk 7 00. Uppgift saknas på delfrågan 31 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 306 FOLK: ALKOHOL 43 Loc 386 width 2 MD= 0 or GE 99 43(2) Alkohol <Se F.43 för fullständig frågetext> 21 01. Mycket liten risk 12 02. 35 03. 61 04. 78 05. 252 06. 156 07. 230 08. 302 09. 159 10. 354 11. Mycket stor risk 11 00. Uppgift saknas på delfrågan 31 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 307 FOLK: NARKOTIKA 43 Loc 388 width 2 MD= 0 or GE 99 43(3) Narkotika <Se F.43 för fullständig frågetext> 14 01. Mycket liten risk 11 02. 32 03. 46 04. 41 05. 73 06. 83 07. 109 08. 152 09. 195 10. 904 11. Mycket stor risk 11 00. Uppgift saknas på delfrågan 31 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 308 FOLK: AIDS 43 Loc 390 width 2 MD= 0 or GE 99 43(4) Aids <Se F.43 för fullständig frågetext> 34 01. Mycket liten risk 43 02. 113 03. 130 04. 89 05. 157 06. 145 07. 131 08. 134 09. 117 10. 565 11. Mycket stor risk 13 00. Uppgift saknas på delfrågan 31 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 309 FOLK: ÖVERVIKT 43 Loc 392 width 2 MD= 0 or GE 99 43(5) Övervikt <Se F.43 för fullständig frågetext> 22 01. Mycket liten risk 32 02. 73 03. 83 04. 94 05. 261 06. 248 07. 253 08. 266 09. 132 10. 179 11. Mycket stor risk 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 31 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 310 FOLK: VÅLD 43 Loc 394 width 2 MD= 0 or GE 99 43(6) Våld och övergrepp <Se F.43 för fullständig frågetext> 24 01. Mycket liten risk 29 02. 67 03. 82 04. 83 05. 175 06. 179 07. 203 08. 244 09. 178 10. 378 11. Mycket stor risk 29 00. Uppgift saknas på delfrågan 31 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 311 FOLK: KÄRNKRAFTEN 43 Loc 396 width 2 MD= 0 or GE 99 43(7) Kärnkraften <Se F.43 för fullständig frågetext> 172 01. Mycket liten risk 153 02. 173 03. 122 04. 76 05. 227 06. 124 07. 116 08. 143 09. 79 10. 258 11. Mycket stor risk 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 31 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 312 FOLK: BILDSKÄRMSARB 43 Loc 398 width 2 MD= 0 or GE 99 43(8) Bildkärmsarbete <Se F.43 för fullständig frågetext> 99 01. Mycket liten risk 127 02. 169 03. 174 04. 137 05. 299 06. 194 07. 146 08. 133 09. 65 10. 86 11. Mycket stor risk 42 00. Uppgift saknas på delfrågan 31 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 313 FOLK: ARBETSLÖSHET 43 Loc 400 width 2 MD= 0 or GE 99 43(9) Arbetslöshet <Se F.43 för fullständig frågetext> 22 01. Mycket liten risk 21 02. 47 03. 60 04. 87 05. 172 06. 166 07. 236 08. 283 09. 187 10. 374 11. Mycket stor risk 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 31 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 314 FOLK: ENSAMHET 43 Loc 402 width 2 MD= 0 or GE 99 43(10) Ensamhet <Se F.43 för fullständig frågetext> 37 01. Mycket liten risk 23 02. 67 03. 99 04. 101 05. 240 06. 172 07. 197 08. 273 09. 183 10. 246 11. Mycket stor risk 33 00. Uppgift saknas på delfrågan 31 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 315 FOLK: ARBETSSKADA 43 Loc 404 width 2 MD= 0 or GE 99 43(11) Skador i arbetslivet <Se F.43 för fullständig frågetext> 34 01. Mycket liten risk 73 02. 139 03. 181 04. 151 05. 333 06. 182 07. 188 08. 165 09. 85 10. 109 11. Mycket stor risk 31 00. Uppgift saknas på delfrågan 31 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 316 FOLK: TRAFIKOLYCKOR 43 Loc 406 width 2 MD= 0 or GE 99 43(12) Trafikolyckor <Se F.43 för fullständig frågetext> 18 01. Mycket liten risk 36 02. 92 03. 137 04. 135 05. 298 06. 191 07. 244 08. 192 09. 112 10. 186 11. Mycket stor risk 30 00. Uppgift saknas på delfrågan 31 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 317 FOLK: BILAVGASER 43 Loc 408 width 2 MD= 0 or GE 99 43(13) Avgaser från biltrafiken <Se F.43 för fullständig frågetext> 34 01. Mycket liten risk 49 02. 78 03. 126 04. 116 05. 244 06. 195 07. 234 08. 220 09. 139 10. 209 11. Mycket stor risk 27 00. Uppgift saknas på delfrågan 31 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 318 FOLK: KEMIKALIER 43 Loc 410 width 2 MD= 0 or GE 99 43(14) Kemikalier i livsmedel <Se F.43 för fullständig frågetext> 35 01. Mycket liten risk 50 02. 90 03. 105 04. 117 05. 215 06. 151 07. 201 08. 216 09. 180 10. 286 11. Mycket stor risk 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 31 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 319 FOLK: ALLERGIER 43 Loc 412 width 2 MD= 0 or GE 99 43(15) Allergier <Se F.43 för fullständig frågetext> 20 01. Mycket liten risk 29 02. 34 03. 78 04. 83 05. 189 06. 153 07. 255 08. 282 09. 200 10. 325 11. Mycket stor risk 23 00. Uppgift saknas på delfrågan 31 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 320 SJÄLV: RÖKNING 44 Loc 414 width 2 MD= 0 or GE 99 44 Vad anser Du om följande risker för Ditt eget liv och hälsa? 44(1) Rökning 719 01. Mycket liten risk 118 02. 89 03. 60 04. 34 05. 107 06. 55 07. 71 08. 76 09. 45 10. 272 11. Mycket stor risk 14 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 321 SJÄLV: ALKOHOL 44 Loc 416 width 2 MD= 0 or GE 99 44(2) Alkohol <Se F.44 för fullständig frågetext> 623 01. Mycket liten risk 213 02. 192 03. 111 04. 66 05. 146 06. 41 07. 43 08. 47 09. 30 10. 130 11. Mycket stor risk 18 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 322 SJÄLV: NARKOTIKA 44 Loc 418 width 2 MD= 0 or GE 99 44(3) Narkotika <Se F.44 för fullständig frågetext> 1233 01. Mycket liten risk 41 02. 19 03. 11 04. 8 05. 17 06. 4 07. 8 08. 13 09. 21 10. 262 11. Mycket stor risk 23 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 323 SJÄLV: AIDS 44 Loc 420 width 2 MD= 0 or GE 99 44(4) Aids <Se F.44 för fullständig frågetext> 1069 01. Mycket liten risk 114 02. 73 03. 35 04. 21 05. 53 06. 14 07. 12 08. 11 09. 24 10. 211 11. Mycket stor risk 23 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 324 SJÄLV: ÖVERVIKT 44 Loc 422 width 2 MD= 0 or GE 99 44(5) Övervikt <Se F.44 för fullständig frågetext> 601 01. Mycket liten risk 207 02. 159 03. 113 04. 73 05. 138 06. 73 07. 64 08. 59 09. 42 10. 95 11. Mycket stor risk 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 325 SJÄLV: VÅLD 44 Loc 424 width 2 MD= 0 or GE 99 44(6) Våld och övergrepp <Se F.44 för fullständig frågetext> 311 01. Mycket liten risk 153 02. 202 03. 160 04. 113 05. 242 06. 83 07. 88 08. 78 09. 51 10. 138 11. Mycket stor risk 41 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 326 SJÄLV: KÄRNKRAFTEN 44 Loc 426 width 2 MD= 0 or GE 99 44(7) Kärnkraften <Se F.44 för fullständig frågetext> 394 01. Mycket liten risk 201 02. 148 03. 111 04. 95 05. 214 06. 67 07. 76 08. 96 09. 40 10. 179 11. Mycket stor risk 39 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 327 SJÄLV: BILDSKÄRMSARB 44 Loc 428 width 2 MD= 0 or GE 99 44(8) Bildskärmsarbete <Se F.44 för fullständig frågetext> 725 01. Mycket liten risk 180 02. 140 03. 116 04. 68 05. 140 06. 64 07. 50 08. 57 09. 22 10. 50 11. Mycket stor risk 48 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 328 SJÄLV: ARBETSLÖSHET 44 Loc 430 width 2 MD= 0 or GE 99 44(9) Arbetslöshet <Se F.44 för fullständig frågetext> 537 01. Mycket liten risk 153 02. 131 03. 105 04. 78 05. 167 06. 77 07. 80 08. 92 09. 60 10. 142 11. Mycket stor risk 38 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 329 SJÄLV: ENSAMHET 44 Loc 432 width 2 MD= 0 or GE 99 44(10) Ensamhet <Se F.44 för fullständig frågetext> 556 01. Mycket liten risk 191 02. 156 03. 104 04. 71 05. 201 06. 60 07. 66 08. 78 09. 48 10. 99 11. Mycket stor risk 30 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 330 SJÄLV: ARBETSSKADOR 44 Loc 434 width 2 MD= 0 or GE 99 44(11) Skador i arbetslivet <Se F.44 för fullständig frågetext> 416 01. Mycket liten risk 179 02. 171 03. 128 04. 96 05. 214 06. 103 07. 89 08. 90 09. 50 10. 75 11. Mycket stor risk 49 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 331 SJÄLV: TRAFIKOLYCKOR 44 Loc 436 width 2 MD= 0 or GE 99 44(12) Trafikolyckor <Se F.44 för fullständig frågetext> 80 01. Mycket liten risk 73 02. 144 03. 138 04. 146 05. 425 06. 133 07. 139 08. 145 09. 54 10. 140 11. Mycket stor risk 43 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 332 SJÄLV: BILAVGASER 44 Loc 438 width 2 MD= 0 or GE 99 44(13) Avgaser från biltrafiken <Se F.44 för fullständig frågetext> 161 01. Mycket liten risk 147 02. 154 03. 165 04. 118 05. 293 06. 125 07. 125 08. 126 09. 78 10. 138 11. Mycket stor risk 30 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 333 SJÄLV: KEMIKALIER 44 Loc 440 width 2 MD= 0 or GE 99 44(14) Kemikalier i livsmedel <Se F.44 för fullständig frågetext> 111 01. Mycket liten risk 137 02. 159 03. 136 04. 127 05. 242 06. 130 07. 149 08. 152 09. 95 10. 195 11. Mycket stor risk 27 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 334 SJÄLV: ALLERGIER 44 Loc 442 width 2 MD= 0 or GE 99 44(15) Allergier <Se F.44 för fullständig frågetext> 264 01. Mycket liten risk 164 02. 173 03. 132 04. 89 05. 208 06. 97 07. 119 08. 129 09. 77 10. 175 11. Mycket stor risk 33 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 335 ORO: TERRORISM 45 Loc 444 width 1 MD=0 or GE 9 45 Om Du ser till läget i världen idag, vad upplever Du själv som mest oroande inför framtiden? 45(1) Terrorism 463 1. Mycket oroande 682 2. Ganska oroande 475 3. Inte särskilt oroande 39 4. Inte alls oroande 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 336 ORO: MILJÖFÖRSTÖRING 45 Loc 445 width 1 MD=0 or GE 9 45(2) Miljöförstöring <Se F.45 för fullständig frågetext> 834 1. Mycket oroande 717 2. Ganska oroande 102 3. Inte särskilt oroande 9 4. Inte alls oroande 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 337 ORO: EKONOMISK KRIS 45 Loc 446 width 1 MD=0 or GE 9 45(3) Ekonomisk kris <Se F.45 för fullständig frågetext> 508 1. Mycket oroande 905 2. Ganska oroande 235 3. Inte särskilt oroande 11 4. Inte alls oroande 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 338 ORO: RYSSLAND 45 Loc 447 width 1 MD=0 or GE 9 45(4) Situationen i Ryssland <Se F.45 för fullständig frågetext> 366 1. Mycket oroande 836 2. Ganska oroande 407 3. Inte särskilt oroande 40 4. Inte alls oroande 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 339 ORO: FLER FLYKTINGAR 45 Loc 448 width 1 MD=0 or GE 9 45(5) Ökade antal flyktingar <Se F.45 för fullständig frågetext> 499 1. Mycket oroande 689 2. Ganska oroande 420 3. Inte särskilt oroande 49 4. Inte alls oroande 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 340 ORO: KRIGET PÅ BALKAN 45 Loc 449 width 1 MD=0 or GE 9 45(6) Spridning av kriget på Balkan <Se F.45 för fullständig frågetext> 315 1. Mycket oroande 787 2. Ganska oroande 510 3. Inte särskilt oroande 43 4. Inte alls oroande 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 341 ORO: ARBETSLÖSHET 45 Loc 450 width 1 MD=0 or GE 9 45(7) Stor arbetslöshet <Se F.45 för fullständig frågetext> 805 1. Mycket oroande 707 2. Ganska oroande 142 3. Inte särskilt oroande 12 4. Inte alls oroande 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 342 MUSLIMER KYRKA 46 Loc 451 width 1 MD=0 or GE 9 Denna serie (v342-v362) har konstruerats och beställts av SNS Demokratiråd. De har redovisats i Bo Rothstein, Peter Esaiasson, Jörgen Hermansson, Michele Micheletti och Olof Petersson, Demokrati som dialog, Demokratirådets rapport 1995, SNS förlag, Stockholm 1995. 46 Bör följande grupper i samhället ha rätt till egna: 46(1) Muslimska invandrare: Kyrkor eller motsvarande 926 1. Ja 683 5. Nej 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 343 MUSLIMER SKOLA 46 Loc 452 width 1 MD=0 or GE 9 46(2) Muslimska invandrare: Skolor <Se F.46 för fullständig frågetext> 319 1. Ja 1279 5. Nej 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 344 MUSLIMER TIDNING 46 Loc 453 width 1 MD=0 or GE 9 46(3) Muslimska invandrare: Tidningar <Se F.46 för fullständig frågetext> 1177 1. Ja 413 5. Nej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 345 MUSLIMER POL. FÖRSAML 46 Loc 454 width 1 MD=0 or GE 9 46(4) Muslimska invandrare: Representanter i politiska församlingar <Se F.46 för fullständig frågetext> 723 1. Ja 861 5. Nej 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 346 MUSLIMER SPRÅK 46 Loc 455 width 1 MD=0 or GE 9 46(5) Muslimska invandrare: Officiellt godkänt språk <Se F.46 för fullständig frågetext> 438 1. Ja 1117 5. Nej 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 347 MUSLIMER KULTURORG 46 Loc 456 width 1 MD=0 or GE 9 46(6) Muslimska invandrare: Kulturella organisationer <Se F.46 för fullständig frågetext> 1200 1. Ja 388 5. Nej 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 348 MUSLIMER POL. PARTI 46 Loc 457 width 1 MD=0 or GE 9 46(7) Muslimska invandrare: Politiska partier <Se F.46 för fullständig frågetext> 474 1. Ja 1116 5. Nej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 349 FINLÄNDARE KYRKA 46 Loc 458 width 1 MD=0 or GE 9 46(8) Finska invandrare: Kyrkor eller motsvarande <Se F.46 för fullständig frågetext> 1049 1. Ja 552 5. Nej 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 350 FINLÄNDARE SKOLA 46 Loc 459 width 1 MD=0 or GE 9 46(9) Finska invandrare: Skolor <Se F.46 för fullständig frågetext> 477 1. Ja 1109 5. Nej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 351 FINLÄNDARE TIDNING 46 Loc 460 width 1 MD=0 or GE 9 46(10) Finska invandrare: Tidningar <Se F.46 för fullständig frågetext> 1293 1. Ja 288 5. Nej 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 352 FINLÄNDARE POL FÖRSAM 46 Loc 461 width 1 MD=0 or GE 9 46(11) Finska invandrare: Representanter i politiska församlingar <Se F.46 för fullständig frågetext> 966 1. Ja 610 5. Nej 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 353 FINLÄNDARE SPRÅK 46 Loc 462 width 1 MD=0 or GE 9 46(12) Finska invandrare: Officiellt godkänt språk <Se F.46 för fullständig frågetext> 639 1. Ja 913 5. Nej 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 354 FINLÄNDARE KULTURORG 46 Loc 463 width 1 MD=0 or GE 9 46(13) Finska invandrare: Kulturella organisationer <Se F.46 för fullständig frågetext> 1299 1. Ja 277 5. Nej 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 355 FINLÄNDARE POL PARTI 46 Loc 464 width 1 MD=0 or GE 9 46(14) Finska invandrare: Politiska partier <Se F.46 för fullständig frågetext> 622 1. Ja 950 5. Nej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 356 SAMER KYRKA 46 Loc 465 width 1 MD=0 or GE 9 46(15) Samer: Kyrkor eller motsvarande <Se F.46 för fullständig frågetext> 1309 1. Ja 293 5. Nej 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 357 SAMER SKOLA 46 Loc 466 width 1 MD=0 or GE 9 46(16) Samer: Skolor <Se F.46 för fullständig frågetext> 914 1. Ja 671 5. Nej 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 358 SAMER TIDNING 46 Loc 467 width 1 MD=0 or GE 9 46(17) Samer: Tidningar <Se F.46 för fullständig frågetext> 1356 1. Ja 223 5. Nej 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 359 SAMER POL FÖRSAMLING 46 Loc 468 width 1 MD=0 or GE 9 46(18) Samer: Representanter i politiska församlingar <Se F.46 för fullständig frågetext> 1248 1. Ja 331 5. Nej 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 360 SAMER SPRÅK 46 Loc 469 width 1 MD=0 or GE 9 46(19) Samer: Officiellt godkänt språk <Se F.46 för fullständig frågetext> 1072 1. Ja 493 5. Nej 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 361 SAMER KULTURORG 46 Loc 470 width 1 MD=0 or GE 9 46(20) Samer: Kulturella organisationer <Se F.46 för fullständig frågetext> 1451 1. Ja 132 5. Nej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 362 SAMER POL PARTI 46 Loc 471 width 1 MD=0 or GE 9 46(21) Samer: Politiska partier <Se F.46 för fullständig frågetext> 991 1. Ja 592 5. Nej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 363 EU: MILJÖN 47 Loc 472 width 1 MD=0 or GE 9 47 Vad tror Du att ett svenskt EU-medlemskap skulle innebära för utvecklingen i Sverige inom följande områden? 47(1) Miljön 31 1. Stor förbättring 213 2. Viss förbättring 719 3. Varken förbättring eller försämring 469 4. Viss försämring 205 5. Stor försämring 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 364 EU: ARBETSMARKNADEN 47 Loc 473 width 1 MD=0 or GE 9 47(2) Arbetsmarknaden <Se F.47 för fullständig frågetext> 73 1. Stor förbättring 518 2. Viss förbättring 572 3. Varken förbättring eller försämring 319 4. Viss försämring 157 5. Stor försämring 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 365 EU: SOCIAL TRYGGHET 47 Loc 474 width 1 MD=0 or GE 9 47(3) Sociala tryggheten <Se F.47 för fullständig frågetext> 19 1. Stor förbättring 82 2. Viss förbättring 766 3. Varken förbättring eller försämring 528 4. Viss försämring 242 5. Stor försämring 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 366 EU: EKON UTVECKLING 47 Loc 475 width 1 MD=0 or GE 9 47(4) Ekonomiska utvecklingen <Se F.47 för fullständig frågetext> 140 1. Stor förbättring 618 2. Viss förbättring 524 3. Varken förbättring eller försämring 238 4. Viss försämring 113 5. Stor försämring 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 367 EU: KVINNORNAS LIV 47 Loc 476 width 1 MD=0 or GE 9 47(5) Kvinnornas livsvillkor <Se F.47 för fullständig frågetext> 26 1. Stor förbättring 107 2. Viss förbättring 840 3. Varken förbättring eller försämring 443 4. Viss försämring 222 5. Stor försämring 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 368 INFO SVERIGE - EU 48 Loc 477 width 1 MD=9 47 Hur pass informerad tycker Du att Du personligen är i frågor som gäller Sveriges förhållande till EU? 65 1. Mycket välinformerad 695 2. Ganska välinformerad 828 3. Ganska oinformerad 88 4. Helt oinformerad 26 9. Uppgift saknas
VAR 369 BLI MEDLEM I EU 49 Loc 478 width 1 MD=0 or GE 9 49 Hur ställer Du Dig till följande förslag? 49(1) Sverige bör bli medlem i EU även om det betyder minskad politisk självständighet 73 1. Mycket bra förslag 203 2. Ganska bra förslag 409 3. Varken bra eller dåligt förslag 479 4. Ganska dåligt förslag 469 5. Mycket dåligt förslag 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 370 TA EMOT FLYKTINGAR 49 Loc 479 width 1 MD=0 or GE 9 49(2) Sverige bör ta emot fler flyktingar från andra länder <Se F.49 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket bra förslag 167 2. Ganska bra förslag 428 3. Varken bra eller dåligt förslag 488 4. Ganska dåligt förslag 516 5. Mycket dåligt förslag 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 371 STÅ UTANFÖR EU 49 Loc 480 width 1 MD=0 or GE 9 49(3) Sverige bör stå utanför EU även om det skulle innebära en försämrad ekonomi <Se F.49 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket bra förslag 247 2. Ganska bra förslag 462 3. Varken bra eller dåligt förslag 422 4. Ganska dåligt förslag 348 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 372 MINSKA U-HJÄLPEN 49 Loc 481 width 1 MD=0 or GE 9 49(4) Minska u-hjälpen <Se F.49 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket bra förslag 330 2. Ganska bra förslag 491 3. Varken bra eller dåligt förslag 396 4. Ganska dåligt förslag 237 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 373 FN:S FREDSBEVARANDE 49 Loc 482 width 1 MD=0 or GE 9 49(5) Sverige bör delta i FN:s fredsbevarande operationer även om det innebär risk för inblandning i militära stridshandlingar <Se F.49 för fullständig frågetext> 171 1. Mycket bra förslag 566 2. Ganska bra förslag 522 3. Varken bra eller dåligt förslag 249 4. Ganska dåligt förslag 122 5. Mycket dåligt förslag 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 374 ALLIANSFRI POLITIK 49 Loc 483 width 1 MD=0 or GE 9 49(6) Sverige bör i fredstid föra en alliansfri politik, syftande till neutralitet i krig <Se F.49 för fullständig frågetext> 580 1. Mycket bra förslag 553 2. Ganska bra förslag 366 3. Varken bra eller dåligt förslag 80 4. Ganska dåligt förslag 36 5. Mycket dåligt förslag 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 375 MEDLEMSKAP I NATO 49 Loc 484 width 1 MD=0 or GE 9 49(7) Sverige bör söka medlemskap i NATO <Se F.49 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket bra förslag 156 2. Ganska bra förslag 597 3. Varken bra eller dåligt förslag 380 4. Ganska dåligt förslag 386 5. Mycket dåligt förslag 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 376 HJÄLP ANPASSNING 49 Loc 485 width 1 MD=0 or GE 9 49(8) Invandrarpolitiken bör hjälpa flyktingar och invandrare att anpassa sig till svensk kultur och tradition <Se F.49 för fullständig frågetext> 647 1. Mycket bra förslag 662 2. Ganska bra förslag 244 3. Varken bra eller dåligt förslag 46 4. Ganska dåligt förslag 39 5. Mycket dåligt förslag 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 377 FÖRTRO EU ORG "NEJ" 50 Loc 486 width 1 MD=0 or GE 9 50 Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller information i EU-frågor 50(1) Organisationen "Nej till EU" 126 1. Mycket stort 493 2. Ganska stort 721 3. Ganska litet 237 4. Mycket litet 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 378 FÖRTRO EU ORG."JA" 50 Loc 487 width 1 MD=0 or GE 9 50(2) Organisationen "Ja till Europa" <Se F.50 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket stort 526 2. Ganska stort 742 3. Ganska litet 243 4. Mycket litet 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 379 FÖRTRO EU FORSKARE 50 Loc 488 width 1 MD=0 or GE 9 50(3) Forskare <Se F.50 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket stort 838 2. Ganska stort 468 3. Ganska litet 82 4. Mycket litet 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 380 FÖRTRO EU MYNDIGHET 50 Loc 489 width 1 MD=0 or GE 9 50(4) Statliga myndigheter <Se F.50 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket stort 614 2. Ganska stort 757 3. Ganska litet 152 4. Mycket litet 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 381 FÖRTRO EU REGERING 50 Loc 490 width 1 MD=0 or GE 9 50(5) Regeringen <Se F.50 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket stort 618 2. Ganska stort 733 3. Ganska litet 174 4. Mycket litet 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 382 FÖRTRO EU JOURNALIST 50 Loc 491 width 1 MD=0 or GE 9 50(6) Journalister <Se F.50 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket stort 446 2. Ganska stort 816 3. Ganska litet 268 4. Mycket litet 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 383 FÖRTRO EU FACKLIG ORG 50 Loc 492 width 1 MD=0 or GE 9 50(7) Fackliga organisationer <Se F.50 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket stort 432 2. Ganska stort 863 3. Ganska litet 238 4. Mycket litet 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 384 FÖRTRO EU NÄRINGSLIV 50 Loc 493 width 1 MD=0 or GE 9 50(8) Näringslivets organisationer <Se F.50 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket stort 505 2. Ganska stort 775 3. Ganska litet 233 4. Mycket litet 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 385 FÖRTRO EU BÄSTA PARTI 50 Loc 494 width 1 MD=0 or GE 9 50(9) Det parti Du tycker bäst om <Se F.50 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket stort 743 2. Ganska stort 572 3. Ganska litet 102 4. Mycket litet 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 386 ÅSIKT EU-MILJÖN 51 Loc 495 width 1 MD=0 or GE 9 51 Vilken betydelse har följande frågor för Din åsikt om ett svenskt EU-medlemskap? 51(1) Miljön 592 1. Mycket stor 623 2. Ganska stor 299 3. Varken stor eller liten 59 4. Ganska liten 34 5. Mycket liten 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 387 ÅSIKT EU-EKONOMIN 51 Loc 496 width 1 MD=0 or GE 9 51(2) Ekonomin <Se F.51 för fullständig frågetext> 639 1. Mycket stor 680 2. Ganska stor 229 3. Varken stor eller liten 38 4. Ganska liten 22 5. Mycket liten 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 388 ÅSIKT EU-SYSSELSÄTTN 51 Loc 497 width 1 MD=0 or GE 9 51(3) Sysselsättning <Se F.51 för fullständig frågetext> 688 1. Mycket stor 650 2. Ganska stor 204 3. Varken stor eller liten 39 4. Ganska liten 26 5. Mycket liten 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 389 ÅSIKT EU-JORDBRUK 51 Loc 498 width 1 MD=0 or GE 9 51(4) Jordbruket <Se F.51 för fullständig frågetext> 347 1. Mycket stor 555 2. Ganska stor 520 3. Varken stor eller liten 121 4. Ganska liten 63 5. Mycket liten 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 390 ÅSIKT EU-TRYGGHET 51 Loc 499 width 1 MD=0 or GE 9 51(5) Sociala tryggheten <Se F.51 för fullständig frågetext> 607 1. Mycket stor 556 2. Ganska stor 337 3. Varken stor eller liten 74 4. Ganska liten 34 5. Mycket liten 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 391 ÅSIKT EU-JÄMSTÄLLDHET 51 Loc 500 width 1 MD=0 or GE 9 51(6) Jämställdheten mellan män och kvinnor <Se F.51 för fullständig frågetext> 413 1. Mycket stor 455 2. Ganska stor 538 3. Varken stor eller liten 120 4. Ganska liten 78 5. Mycket liten 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 392 ÅSIKT EU-MILITÄR 51 Loc 501 width 1 MD=0 or GE 9 51(7) Den militära säkerheten <Se F.51 för fullständig frågetext> 364 1. Mycket stor 530 2. Ganska stor 495 3. Varken stor eller liten 149 4. Ganska liten 60 5. Mycket liten 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 393 ÅSIKT EU-SJÄLVSTÄNDIG 51 Loc 502 width 1 MD=0 or GE 9 51(8) Den nationella självständigheten <Se F.51 för fullständig frågetext> 644 1. Mycket stor 487 2. Ganska stor 343 3. Varken stor eller liten 85 4. Ganska liten 43 5. Mycket liten 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 394 ÅSIKT EU-PÅVERKAN 51 Loc 503 width 1 MD=0 or GE 9 51(9) Möjligheten att påverka utvecklingen i EU <Se F.51 för fullständig frågetext> 615 1. Mycket stor 507 2. Ganska stor 286 3. Varken stor eller liten 101 4. Ganska liten 95 5. Mycket liten 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 395 FLYTTA FRÅN SVERIGE 52 Loc 504 width 1 MD=9 52 Har Du någon gång funderat på att flytta från Sverige till något annat land? 385 1. Ja 1277 5. Nej 40 9. Uppgift saknas
VAR 396 FRIVILLIGT FLYTTLAND 52 Loc 505 width 3 MD= 0 or GE 999 52(1) Land vid frivillig flyttning <Se F.52 för fullständig frågetext> 6 100. EUROPA 0 101. Albanien 0 102. Andorra 4 103. Belgien 0 104. Bulgarien 11 105. Danmark 0 106. Estland 17 107. Finland 20 108. Frankrike 8 109. Grekland 2 110. Irland 1 111. Island 5 112. Italien 2 113. Jugoslavien 0 114. Lettland 0 115. Lichtenstein 0 116. Litauen 0 117. Luxemburg 0 118. Malta 0 119. Monaco 2 120. Nederländerna 24 121. Norge 1 122. Polen 1 123. Portugal 0 124. Rumänien 1 125. San Marino 6 126. Schweiz 0 127. Sovjetunionen 27 128. Spanien 32 129. Storbritannien 0 130. Tjeckoslovakien 30 131. Tyskland 1 132. Ungern 8 133. Österrike 2 134. Kroatien 0 135. Bosnien 1 136. Slovenien 0 137. Ryssland 0 138. Slovakien 1 139. Tjeckien 0 140. Makedonien 0 141. Inom Norden 1 170. 0 200. ASIEN 0 201. Afganistan 1 202. Bahrain 0 203. Bangladesh 0 204. Bhutan 0 205. Brunei 0 206. Burma 2 207. Cypern 3 208. Filippinerna 0 209. Förenade arabemiratet 0 210. Indien 0 211. Indonesien 0 212. Irak 0 213. Iran 2 214. Israel 3 215. Japan 0 216. Jemen 0 217. Jordanien 0 218. Kampuchea 0 219. Kina 0 220. Kuwait 0 221. Laos 0 222. Libanon 0 223. Malaysia 0 224. Maldiverna 0 225. Mongoliet 1 226. Nepal 0 227. Nordkorea 0 228. Oman 0 229. Pakistan 0 230. Qatar 0 231. Saudiarabien 0 232. Singapore 0 233. Sri Lanka 0 234. Sydjemen 0 235. Sydkorea 0 236. Syrien 0 237. Taiwan 1 238. Thailand 1 239. Turkiet 0 240. Vietnam 0 241. Hong Kong 0 242. Tadsjikistan 1 300. AFRIKA 0 301. Algeriet 0 302. Angola 0 303. Benin 1 304. Botswana 0 305. Burkina Faso 0 306. Burundi 0 307. Cap Verde 0 308. Centralafrika 0 309. Comorerna 0 310. Djibouti 1 311. Egypten 0 312. Ekvatorialguinea 0 313. Elfenbenskusten 1 314. Etiopien 0 315. Gabon 0 316. Gambia 0 317. Ghana 0 318. Guinea 0 319. Guinea-Bissau 0 320. Kamerun 0 321. Kenya 0 322. Kongo 0 323. Lesotho 0 324. Liberia 0 325. Libyen 0 326. Madagaskar 0 327. Malawi 0 328. Mali 0 329. Marocko 0 330. Mauretanien 0 331. Mauritius 0 332. Mozambique 0 333. Niger 0 334. Nigeria 0 335. Rwanda 0 336. Sao Tome och Principe 0 337. Senegal 1 338. Seychellerna 0 339. Sierra Leone 0 340. Somalia 0 341. Sudan 0 342. Swaziland 0 343. Sydafrika 1 344. Tanzania 0 345. Tchad 0 346. Togo 0 347. Tunisien 0 348. Uganda 0 349. Zaire 0 350. Zambia 0 351. Zimbabwe 0 352. Eritrea 1 400. NORDAMERIKA 0 401. Antigua och Barbuda 0 402. Bahamas 0 403. Barbados 0 404. Belize 8 405. Canada 0 406. Costa Rica 1 407. Cuba 0 408. Domonica 0 409. Dominikanska republiken 0 410. El Salvador 0 411. Grenada 1 412. Guatemala 0 413. Haiti 0 414. Honduras 0 415. Jamaica 0 416. Mexico 0 417. Nicaragua 0 418. Panama 0 419. S:t Christopher och Nevis 0 420. S:t Lucia 0 421. S:t Vincent och Grenadine 0 422. Trinidad och Tobago 75 423. USA 1 432. 0 500. SYDAMERIKA 0 501. Argentina 0 502. Bolivia 1 503. Brasilien 1 504. Chile 0 505. Colombia 0 506. Ecuador 0 507. Guyana 0 508. Paraguay 0 509. Peru 0 510. Surinam 0 511. Uruguay 1 512. Venezuela 0 600. OCEANIEN 45 601. Australien 1 602. Fiji 0 603. Karibati (Gilbertöarna) 0 604. Nauru 14 605. Nya Zeeland 0 606. Papua Nya Guinea 0 607. Salomonöarna 0 608. Tonga 0 609. Tuvalu 0 610. Venutau 0 611. Västra Samoa 8 998. Vet ej 1263 000. Frågan ej tillämplig 47 999. Uppgift saknas
VAR 397 TVINGAD FLYTTA 53 Loc 508 width 1 53 Om Du skulle vara tvungen att flytta från Sverige till något annat land - vilket land skulle Du då välja? 1460 1. Svar 242 5. Ej svar
VAR 398 FLYTTLAND TVÅNG 53 Loc 509 width 3 MD=999 53(1) Flyttland om tvungen att flytta <Se F.53 för fullständig frågetext> 3 100. EUROPA 0 101. Albanien 0 102. Andorra 5 103. Belgien 0 104. Bulgarien 169 105. Danmark 0 106. Estland 38 107. Finland 44 108. Frankrike 22 109. Grekland 6 110. Irland 12 111. Island 19 112. Italien 2 113. Jugoslavien 0 114. Lettland 0 115. Lichtenstein 0 116. Litauen 0 117. Luxemburg 0 118. Malta 0 119. Monaco 8 120. Nederländerna 344 121. Norge 0 122. Polen 3 123. Portugal 2 124. Rumänien 0 125. San Marino 33 126. Schweiz 0 127. Sovjetunionen 70 128. Spanien 105 129. Storbritannien 0 130. Tjeckoslovakien 65 131. Tyskland 2 132. Ungern 42 133. Österrike 2 134. Kroatien 2 135. Bosnien 1 136. Slovenien 0 137. Ryssland 0 138. Slovakien 2 139. Tjeckien 0 140. Makedonien 5 141. Inom Norden 1 170. 1 198. 0 200. ASIEN 0 201. Afganistan 0 202. Bahrain 0 203. Bangladesh 1 204. Bhutan 0 205. Brunei 0 206. Burma 2 207. Cypern 2 208. Filippinerna 0 209. Förenade arabemiratet 0 210. Indien 1 211. Indonesien 0 212. Irak 0 213. Iran 2 214. Israel 4 215. Japan 0 216. Jemen 0 217. Jordanien 0 218. Kampuchea 1 219. Kina 0 220. Kuwait 0 221. Laos 1 222. Libanon 0 223. Malaysia 0 224. Maldiverna 1 225. Mongoliet 1 226. Nepal 0 227. Nordkorea 0 228. Oman 0 229. Pakistan 0 230. Qatar 0 231. Saudiarabien 1 232. Singapore 0 233. Sri Lanka 0 234. Sydjemen 0 235. Sydkorea 0 236. Syrien 0 237. Taiwan 3 238. Thailand 4 239. Turkiet 0 240. Vietnam 1 241. Hong Kong 0 242. Tadsjikistan 0 300. AFRIKA 0 301. Algeriet 0 302. Angola 0 303. Benin 0 304. Botswana 0 305. Burkina Faso 0 306. Burundi 0 307. Cap Verde 0 308. Centralafrika 0 309. Comorerna 0 310. Djibouti 1 311. Egypten 0 312. Ekvatorialguinea 0 313. Elfenbenskusten 1 314. Etiopien 0 315. Gabon 0 316. Gambia 0 317. Ghana 0 318. Guinea 0 319. Guinea-Bissau 0 320. Kamerun 0 321. Kenya 0 322. Kongo 0 323. Lesotho 0 324. Liberia 0 325. Libyen 1 326. Madagaskar 0 327. Malawi 0 328. Mali 0 329. Marocko 0 330. Mauretanien 0 331. Mauritius 0 332. Mozambique 0 333. Niger 0 334. Nigeria 0 335. Rwanda 0 336. Sao Tome och Principe 0 337. Senegal 0 338. Seychellerna 0 339. Sierra Leone 0 340. Somalia 0 341. Sudan 0 342. Swaziland 3 343. Sydafrika 0 344. Tanzania 0 345. Tchad 0 346. Togo 0 347. Tunisien 0 348. Uganda 0 349. Zaire 0 350. Zambia 0 351. Zimbabwe 0 352. Eritrea 8 400. NORDAMERIKA 0 401. Antigua och Barbuda 0 402. Bahamas 0 403. Barbados 0 404. Belize 25 405. Canada 0 406. Costa Rica 0 407. Cuba 0 408. Domonica 0 409. Dominikanska republiken 0 410. El Salvador 0 411. Grenada 0 412. Guatemala 1 413. Haiti 0 414. Honduras 0 415. Jamaica 1 416. Mexico 0 417. Nicaragua 0 418. Panama 0 419. S:t Christopher och Nevis 0 420. S:t Lucia 0 421. S:t Vincent och Grenadine 0 422. Trinidad och Tobago 160 423. USA 2 432. 1 438. 1 500. SYDAMERIKA 0 501. Argentina 0 502. Bolivia 0 503. Brasilien 1 504. Chile 1 505. Colombia 0 506. Ecuador 0 507. Guyana 0 508. Paraguay 0 509. Peru 0 510. Surinam 0 511. Uruguay 0 512. Venezuela 1 600. OCEANIEN 108 601. Australien 2 602. Fiji 0 603. Karibati (Gilbertöarna) 0 604. Nauru 27 605. Nya Zeeland 0 606. Papua Nya Guinea 0 607. Salomonöarna 1 608. Tonga 0 609. Tuvalu 0 610. Venutau 0 611. Västra Samoa 1 992. 80 998. Vet ej 242 999. Uppgift saknas
VAR 399 UNDERHÅLLNINGSPROGRAM 54 Loc 512 width 1 MD=0 or GE 9 54 Hur mycket brukar Du se på följande typer av TV-program? 54(1) Underhållningsprogram 82 1. Allt/i stort sett allt 785 2. Ganska mycket 688 3. Inte särskilt mycket 101 4. Ingenting/nästan inget alls 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 400 NYHETSPROGRAM 54 Loc 513 width 1 MD=0 or GE 9 54(2) Nyhetsprogram <Se F.54 för fullständig frågetext> 316 1. Allt/i stort sett allt 1113 2. Ganska mycket 218 3. Inte särskilt mycket 29 4. Ingenting/nästan inget alls 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 401 DOKUMENTÄRPROGRAM 54 Loc 514 width 1 MD=0 or GE 9 54(3) Dokumentär- och samhällsprogram <Se F.54 för fullständig frågetext> 105 1. Allt/i stort sett allt 773 2. Ganska mycket 674 3. Inte särskilt mycket 103 4. Ingenting/nästan inget alls 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 402 SPORTPROGRAM 54 Loc 515 width 1 MD=0 or GE 9 54(4) Sportprogram <Se F.54 för fullständig frågetext> 209 1. Allt/i stort sett allt 479 2. Ganska mycket 534 3. Inte särskilt mycket 446 4. Ingenting/nästan inget alls 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 403 KULTURPROGRAM 54 Loc 516 width 1 MD=0 or GE 9 54(5) Kulturprogram <Se F.54 för fullständig frågetext> 49 1. Allt/i stort sett allt 431 2. Ganska mycket 806 3. Inte särskilt mycket 365 4. Ingenting/nästan inget alls 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 404 NATURPROGRAM 54 Loc 517 width 1 MD=0 or GE 9 54(6) Djur- och naturprogram <Se F.54 för fullständig frågetext> 230 1. Allt/i stort sett allt 813 2. Ganska mycket 504 3. Inte särskilt mycket 129 4. Ingenting/nästan inget alls 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 405 TITTAR PÅ KANAL 1 55 Loc 518 width 1 MD=0 or GE 9 55 Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler? 55(1) Kanal 1 809 1. Dagligen 315 2. 5-6 ggr/vecka 271 3. 3-4 ggr/vecka 171 4. 1-2 ggr/vecka 66 5. Mer sällan 6 6. Aldrig 11 7. Har ej tillgång 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 406 TITTAR PÅ TV 2 55 Loc 519 width 1 MD=0 or GE 9 55(2) TV 2 <Se F.55 för fullständig frågetext> 832 1. Dagligen 337 2. 5-6 ggr/vecka 256 3. 3-4 ggr/vecka 154 4. 1-2 ggr/vecka 52 5. Mer sällan 7 6. Aldrig 14 7. Har ej tillgång 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 407 TITTAR PÅ TV 3 55 Loc 520 width 1 MD=0 or GE 9 55(3) TV 3 <Se F.55 för fullständig frågetext> 242 1. Dagligen 127 2. 5-6 ggr/vecka 184 3. 3-4 ggr/vecka 193 4. 1-2 ggr/vecka 123 5. Mer sällan 88 6. Aldrig 618 7. Har ej tillgång 105 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 408 TITTAR PÅ TV4 55 Loc 521 width 1 MD=0 or GE 9 55(4) TV4 <Se F.55 för fullständig frågetext> 700 1. Dagligen 324 2. 5-6 ggr/vecka 299 3. 3-4 ggr/vecka 183 4. 1-2 ggr/vecka 81 5. Mer sällan 14 6. Aldrig 30 7. Har ej tillgång 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 409 TITTAR PÅ FEMMAN 55 Loc 522 width 1 MD=0 or GE 9 55(5) Femman (TV5) <Se F.55 för fullständig frågetext> 108 1. Dagligen 49 2. 5-6 ggr/vecka 94 3. 3-4 ggr/vecka 152 4. 1-2 ggr/vecka 200 5. Mer sällan 192 6. Aldrig 786 7. Har ej tillgång 99 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 410 TITTAR PÅ CNN 55 Loc 523 width 1 MD=0 or GE 9 55(6) Nyhetskanalen CNN <Se F.55 för fullständig frågetext> 34 1. Dagligen 19 2. 5-6 ggr/vecka 35 3. 3-4 ggr/vecka 83 4. 1-2 ggr/vecka 182 5. Mer sällan 334 6. Aldrig 891 7. Har ej tillgång 102 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 411 TITTAR PÅ MTV 55 Loc 524 width 1 MD=0 or GE 9 55(7) MTV <Se F.55 för fullständig frågetext> 78 1. Dagligen 50 2. 5-6 ggr/vecka 39 3. 3-4 ggr/vecka 77 4. 1-2 ggr/vecka 249 5. Mer sällan 374 6. Aldrig 704 7. Har ej tillgång 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 412 TITTAR PÅ FILMNET 55 Loc 525 width 1 MD=0 or GE 9 55(8) Filmnet <Se F.55 för fullständig frågetext> 27 1. Dagligen 20 2. 5-6 ggr/vecka 24 3. 3-4 ggr/vecka 26 4. 1-2 ggr/vecka 58 5. Mer sällan 299 6. Aldrig 1119 7. Har ej tillgång 107 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 413 TITTAR PÅ TV 1000 55 Loc 526 width 1 MD=0 or GE 9 55(9) TV 1000 <Se F.55 för fullständig frågetext> 37 1. Dagligen 18 2. 5-6 ggr/vecka 34 3. 3-4 ggr/vecka 57 4. 1-2 ggr/vecka 68 5. Mer sällan 292 6. Aldrig 1071 7. Har ej tillgång 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 414 TITTAR PÅ EUROSPORT 55 Loc 527 width 1 MD=0 or GE 9 55(10) Eurosport <Se F.55 för fullständig frågetext> 80 1. Dagligen 54 2. 5-6 ggr/vecka 88 3. 3-4 ggr/vecka 127 4. 1-2 ggr/vecka 223 5. Mer sällan 309 6. Aldrig 708 7. Har ej tillgång 91 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 415 TITTAR PÅ LOKAL-TV 55 Loc 528 width 1 MD=0 or GE 9 55(11) Lokal kabel-TV <Se F.55 för fullständig frågetext> 67 1. Dagligen 17 2. 5-6 ggr/vecka 56 3. 3-4 ggr/vecka 89 4. 1-2 ggr/vecka 202 5. Mer sällan 332 6. Aldrig 825 7. Har ej tillgång 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 416 LYSSNAR PÅ P1 56 Loc 529 width 1 MD=0 or GE 9 56 Hur ofta brukar Du lyssna på följande radiokanaler? 56(1) P1 i Sveriges Radio 289 1. Dagligen 59 2. 5-6 ggr/vecka 73 3. 3-4 ggr/vecka 117 4. 1-2 ggr/vecka 440 5. Mer sällan 620 6. Aldrig 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 417 LYSSNAR PÅ P2 56 Loc 530 width 1 MD=0 or GE 9 56(2) P2 i Sveriges Radio <Se F.56 för fullständig frågetext> 72 1. Dagligen 29 2. 5-6 ggr/vecka 67 3. 3-4 ggr/vecka 113 4. 1-2 ggr/vecka 533 5. Mer sällan 753 6. Aldrig 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 418 LYSSNAR PÅ P3 56 Loc 531 width 1 MD=0 or GE 9 56(3) P3 i Sveriges Radio <Se F.56 för fullständig frågetext> 255 1. Dagligen 131 2. 5-6 ggr/vecka 223 3. 3-4 ggr/vecka 236 4. 1-2 ggr/vecka 480 5. Mer sällan 262 6. Aldrig 89 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 419 LYSSNAR PÅ P4 56 Loc 532 width 1 MD=0 or GE 9 56(4) P4 i Sveriges Radio/Lokalradion <Se F.56 för fullständig frågetext> 553 1. Dagligen 170 2. 5-6 ggr/vecka 194 3. 3-4 ggr/vecka 200 4. 1-2 ggr/vecka 290 5. Mer sällan 222 6. Aldrig 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 420 LYSSNAR PÅ RADIO RIX 56 Loc 533 width 1 MD=0 or GE 9 56(5) Radio Rix <Se F.56 för fullständig frågetext> 63 1. Dagligen 33 2. 5-6 ggr/vecka 55 3. 3-4 ggr/vecka 43 4. 1-2 ggr/vecka 170 5. Mer sällan 1180 6. Aldrig 132 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 421 LYSSNAR RADIO CITY 56 Loc 534 width 1 MD=0 or GE 9 56(6) Radio City <Se F.56 för fullständig frågetext> 61 1. Dagligen 37 2. 5-6 ggr/vecka 43 3. 3-4 ggr/vecka 56 4. 1-2 ggr/vecka 165 5. Mer sällan 1197 6. Aldrig 117 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 422 LYSSNAR RADIO ENERGY 56 Loc 535 width 1 MD=0 or GE 9 56(7) Radio Energy <Se F.56 för fullständig frågetext> 74 1. Dagligen 36 2. 5-6 ggr/vecka 40 3. 3-4 ggr/vecka 44 4. 1-2 ggr/vecka 137 5. Mer sällan 1233 6. Aldrig 112 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 423 LYSSNAR PÅ Z-RADIO 56 Loc 536 width 1 MD=0 or GE 9 56(8) Z-radio <Se F.56 för fullständig frågetext> 44 1. Dagligen 19 2. 5-6 ggr/vecka 32 3. 3-4 ggr/vecka 56 4. 1-2 ggr/vecka 135 5. Mer sällan 1273 6. Aldrig 117 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 424 LYSSNAR PÅ ANNAN 56 Loc 537 width 1 MD=0 or GE 9 56(9) Annan privat lokalradio <Se F.56 för fullständig frågetext> 92 1. Dagligen 43 2. 5-6 ggr/vecka 53 3. 3-4 ggr/vecka 56 4. 1-2 ggr/vecka 182 5. Mer sällan 1138 6. Aldrig 112 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 425 LYSSNAR PÅ NÄRRADIO 56 Loc 538 width 1 MD=0 or GE 9 56(10) Närradiokanal <Se F.56 för fullständig frågetext> 62 1. Dagligen 29 2. 5-6 ggr/vecka 55 3. 3-4 ggr/vecka 78 4. 1-2 ggr/vecka 278 5. Mer sällan 1066 6. Aldrig 108 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 426 IDKAT FRILUFTSLIV 62 Loc 539 width 1 MD=0 or GE 9 62 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 62(1) Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) 233 1. Flera gånger i veckan 369 2. Någon gång i veckan 419 3. Någon gång i månaden 173 4. Någon gång i kvartalet 111 5. Någon gång i halvåret 215 6. Någon gång under året 109 7. Ingen gång 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 427 MOTION ELLER IDROTT 62 Loc 540 width 1 MD=0 or GE 9 62(2) Sysslat med individuell motion eller idrott <Se F.62 för fullständig frågetext> 390 1. Flera gånger i veckan 449 2. Någon gång i veckan 206 3. Någon gång i månaden 109 4. Någon gång i kvartalet 67 5. Någon gång i halvåret 144 6. Någon gång under året 259 7. Ingen gång 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 428 GÅTT PÅ BIO 62 Loc 541 width 1 MD=0 or GE 9 62(3) Gått på bio <Se F.62 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger i veckan 22 2. Någon gång i veckan 194 3. Någon gång i månaden 227 4. Någon gång i kvartalet 200 5. Någon gång i halvåret 328 6. Någon gång under året 670 7. Ingen gång 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 429 GÅTT PÅ TEATER 62 Loc 542 width 1 MD=0 or GE 9 62(4) Gått på teater <Se F.62 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 5 2. Någon gång i veckan 42 3. Någon gång i månaden 109 4. Någon gång i kvartalet 152 5. Någon gång i halvåret 410 6. Någon gång under året 915 7. Ingen gång 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 430 LÄST BOK 62 Loc 543 width 1 MD=0 or GE 9 62(5) Läst någon bok <Se F.62 för fullständig frågetext> 314 1. Flera gånger i veckan 177 2. Någon gång i veckan 313 3. Någon gång i månaden 232 4. Någon gång i kvartalet 149 5. Någon gång i halvåret 248 6. Någon gång under året 219 7. Ingen gång 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 431 DISKUTERAT POLITIK 62 Loc 544 width 1 MD=0 or GE 9 62(6) Diskuterat politik <Se F.62 för fullständig frågetext> 211 1. Flera gånger i veckan 408 2. Någon gång i veckan 354 3. Någon gång i månaden 139 4. Någon gång i kvartalet 93 5. Någon gång i halvåret 227 6. Någon gång under året 212 7. Ingen gång 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 432 BESÖKT GUDSTJÄNST 62 Loc 545 width 1 MD=0 or GE 9 62(7) Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.62 för fullständig frågetext> 29 1. Flera gånger i veckan 62 2. Någon gång i veckan 122 3. Någon gång i månaden 91 4. Någon gång i kvartalet 151 5. Någon gång i halvåret 388 6. Någon gång under året 803 7. Ingen gång 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 433 TRÄDGÅRDSARBETE 62 Loc 546 width 1 MD=0 or GE 9 62(8) Sysslat med trädgårdsarbetet <Se F.62 för fullständig frågetext> 261 1. Flera gånger i veckan 413 2. Någon gång i veckan 293 3. Någon gång i månaden 126 4. Någon gång i kvartalet 109 5. Någon gång i halvåret 153 6. Någon gång under året 284 7. Ingen gång 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 434 LÄST VECKOTIDNING 62 Loc 547 width 1 MD=0 or GE 9 62(9) Läst veckotidningar <Se F.62 för fullständig frågetext> 204 1. Flera gånger i veckan 464 2. Någon gång i veckan 383 3. Någon gång i månaden 159 4. Någon gång i kvartalet 98 5. Någon gång i halvåret 162 6. Någon gång under året 167 7. Ingen gång 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 435 LÄST DIREKTREKLAM 62 Loc 548 width 1 MD=0 or GE 9 62(10) Läst direktreklam som kommit i brevlådan <Se F.62 för fullständig frågetext> 383 1. Flera gånger i veckan 709 2. Någon gång i veckan 226 3. Någon gång i månaden 75 4. Någon gång i kvartalet 47 5. Någon gång i halvåret 74 6. Någon gång under året 111 7. Ingen gång 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 436 SPELAT PÅ TIPS, LOTTO 62 Loc 549 width 1 MD=0 or GE 9 62(11) Spelat på tips, lotto eller V65 <Se F.62 för fullständig frågetext> 82 1. Flera gånger i veckan 425 2. Någon gång i veckan 267 3. Någon gång i månaden 125 4. Någon gång i kvartalet 78 5. Någon gång i halvåret 144 6. Någon gång under året 537 7. Ingen gång 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 437 RESTAURANG KVÄLLSTID 62 Loc 550 width 1 MD=0 or GE 9 62(12) Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.62 för fullständig frågetext> 30 1. Flera gånger i veckan 111 2. Någon gång i veckan 323 3. Någon gång i månaden 288 4. Någon gång i kvartalet 195 5. Någon gång i halvåret 302 6. Någon gång under året 399 7. Ingen gång 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 438 REST UTOMLANDS 62 Loc 551 width 1 MD=0 or GE 9 62(13) Rest utomlands <Se F.62 för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger i veckan 8 2. Någon gång i veckan 32 3. Någon gång i månaden 90 4. Någon gång i kvartalet 207 5. Någon gång i halvåret 598 6. Någon gång under året 721 7. Ingen gång 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 439 HYRT VIDEOFILM 62 Loc 552 width 1 MD=0 or GE 9 62(14) Hyrt videofilm <Se F.62 för fullständig frågetext> 11 1. Flera gånger i veckan 55 2. Någon gång i veckan 212 3. Någon gång i månaden 202 4. Någon gång i kvartalet 125 5. Någon gång i halvåret 189 6. Någon gång under året 859 7. Ingen gång 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 440 SPELAT IN TV-PROGRAM 62 Loc 553 width 1 MD=0 or GE 9 62(15) Spelat in TV-program på video <Se F.62 för fullständig frågetext> 96 1. Flera gånger i veckan 248 2. Någon gång i veckan 347 3. Någon gång i månaden 138 4. Någon gång i kvartalet 90 5. Någon gång i halvåret 127 6. Någon gång under året 611 7. Ingen gång 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 441 KÖPT CD SKIVA 62 Loc 554 width 1 MD=0 or GE 9 62(16) Köpt grammofonskiva/CD-skiva <Se F.62 för fullständig frågetext> 11 1. Flera gånger i veckan 26 2. Någon gång i veckan 218 3. Någon gång i månaden 259 4. Någon gång i kvartalet 176 5. Någon gång i halvåret 255 6. Någon gång under året 710 7. Ingen gång 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 442 SKRIVIT PÅ DATOR 62 Loc 555 width 1 MD=0 or GE 9 62(17) Skrivit på persondator <Se F.62 för fullständig frågetext> 352 1. Flera gånger i veckan 113 2. Någon gång i veckan 97 3. Någon gång i månaden 48 4. Någon gång i kvartalet 50 5. Någon gång i halvåret 85 6. Någon gång under året 897 7. Ingen gång 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 443 RÖKT/SNUSAT 62 Loc 556 width 1 MD=0 or GE 9 62(18) Rökt/snusat <Se F.62 för fullständig frågetext> 493 1. Flera gånger i veckan 41 2. Någon gång i veckan 40 3. Någon gång i månaden 25 4. Någon gång i kvartalet 16 5. Någon gång i halvåret 53 6. Någon gång under året 985 7. Ingen gång 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 444 DRUCKIT SPRIT/VIN/ÖL 62 Loc 557 width 1 MD=0 or GE 9 62(19) Druckit sprit/vin/starköl <Se F.62 för fullständig frågetext> 71 1. Flera gånger i veckan 442 2. Någon gång i veckan 515 3. Någon gång i månaden 166 4. Någon gång i kvartalet 77 5. Någon gång i halvåret 155 6. Någon gång under året 233 7. Ingen gång 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 445 MEDLEM IDROTTSFÖREN 63 Loc 558 width 1 MD=0 or GE 9 63 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar. 63(1) Idrotts- eller friluftsförening 372 1. Medlem 69 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 117 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 953 5. Icke medlem 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 82 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 446 MEDLEM MILJÖORG 63 Loc 559 width 1 MD=0 or GE 9 63(2) Miljöorganisation <Se F.63 för fullständig frågetext> 113 1. Medlem 8 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 4 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1397 5. Icke medlem 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 82 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 447 MEDLEM POL PARTI 63 Loc 560 width 1 MD=0 or GE 9 63(3) Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.63 för fullständig frågetext> 113 1. Medlem 27 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 34 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1339 5. Icke medlem 107 0. Uppgift saknas på delfrågan 82 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 448 MEDLEM ANNAN FÖRENING 63 Loc 561 width 1 MD=0 or GE 9 63(4) Annan förening <Se F.63 för fullständig frågetext> 352 1. Medlem 126 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 179 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 824 5. Icke medlem 139 0. Uppgift saknas på delfrågan 82 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 449 PORNOGRAF FILM I TV 64 Loc 562 width 1 MD=0 or GE 9 Denna serie (v449-v463) har konstruerats och beställts av SNS Demokratiråd. De har redovisats i Bo Rothstein, Peter Esaiasson, Jörgen Hermansson, Michele Micheletti och Olof Petersson, Demokrati som dialog, Demokratirådets rapport 1995, SNS förlag, Stockholm 1995. 64 Anser Du att följande saker bör vara tillåtna i Sverige? 64(1) Pornografiska filmer i TV 692 1. Ja, bör vara tillåtet 960 5. Nej, bör inte vara tillåtet 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 450 AGA BARN 64 Loc 563 width 1 MD=0 or GE 9 64(2) Aga som barnuppfostringsmetod <Se F.64 för fullständig frågetext> 146 1. Ja, bör vara tillåtet 1516 5. Nej, bör inte vara tillåtet 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 451 BYGGA MOSKE 64 Loc 564 width 1 MD=0 or GE 9 64(3) Muslimer bygger moskeer <Se F.64 för fullständig frågetext> 853 1. Ja, bör vara tillåtet 781 5. Nej, bör inte vara tillåtet 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 452 HOMOSEXUELL LÄRARE 64 Loc 565 width 1 MD=0 or GE 9 64(4) Homosexuella lärare i grundskolan <Se F.64 för fullständig frågetext> 922 1. Ja, bör vara tillåtet 706 5. Nej, bör inte vara tillåtet 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 453 INVANDRARE KOMMUNVAL 64 Loc 566 width 1 MD=0 or GE 9 64(5) Invandrare rösta i kommunala val <Se F.64 för fullständig frågetext> 1078 1. Ja, bör vara tillåtet 556 5. Nej, bör inte vara tillåtet 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 454 AVSLÖJA HEMLIGHET 64 Loc 567 width 1 MD=0 or GE 9 64(6) Statliga och kommunala tjänstemän anonymt avslöja hemligheter till journalister <Se F.64 för fullständig frågetext> 429 1. Ja, bör vara tillåtet 1199 5. Nej, bör inte vara tillåtet 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 455 DÖDSSTRAFF 64 Loc 568 width 1 MD=0 or GE 9 64(7) Dödsstraff för mord <Se F.64 för fullständig frågetext> 557 1. Ja, bör vara tillåtet 1083 5. Nej, bör inte vara tillåtet 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 456 RASIST ORGANISATION 64 Loc 569 width 1 MD=0 or GE 9 64(8) Rasistiska organisationer <Se F.64 för fullständig frågetext> 168 1. Ja, bör vara tillåtet 1481 5. Nej, bör inte vara tillåtet 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 457 POLISAVLYSSNING 64 Loc 570 width 1 MD=0 or GE 9 64(9) Polisavlyssning med dolda mikrofoner som ett led i brottsbekämpning <Se F.64 för fullständig frågetext> 1392 1. Ja, bör vara tillåtet 253 5. Nej, bör inte vara tillåtet 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 458 ATEISTISK LÄRARE 64 Loc 571 width 1 MD=0 or GE 9 64(10) Ateistiska lärare i religionundervisningen <Se F.64 för fullständig frågetext> 740 1. Ja, bör vara tillåtet 837 5. Nej, bör inte vara tillåtet 102 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 459 STREJK 64 Loc 572 width 1 MD=0 or GE 9 64(11) Fackföreningars strejk <Se F.64 för fullständig frågetext> 1345 1. Ja, bör vara tillåtet 274 5. Nej, bör inte vara tillåtet 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 460 HÖGEXTREMA PARTIER 64 Loc 573 width 1 MD=0 or GE 9 64(12) Högextrema partier <Se F.64 för fullständig frågetext> 532 1. Ja, bör vara tillåtet 1068 5. Nej, bör inte vara tillåtet 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 461 VÄNSTEREXTREM PARTI 64 Loc 574 width 1 MD=0 or GE 9 64(13) Vänsterextrema partier <Se F.64 för fullständig frågetext> 575 1. Ja, bör vara tillåtet 1022 5. Nej, bör inte vara tillåtet 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 462 GENTEKNIK ARVSANLAG 64 Loc 575 width 1 MD=0 or GE 9 64(14) Forskning om genteknik och arvsanlag <Se F.64 för fullständig frågetext> 1161 1. Ja, bör vara tillåtet 444 5. Nej, bör inte vara tillåtet 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 463 UTVISNING EFTER BROTT 64 Loc 576 width 1 MD=0 or GE 9 64(15) Invandrare som fått svenskt medborgarskap kunna utvisas efter grova brott <Se F.64 för fullständig frågetext> 1239 1. Ja, bör vara tillåtet 405 5. Nej, bör inte vara tillåtet 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 464 EN REN VÄRLD 65 Loc 577 width 1 MD=0 or GE 9 65 Hur viktiga tycker Du att följande saker är för Dig? 65(1) En ren värld 1161 1. Mycket viktigt 460 2. Ganska viktigt 37 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 465 TEKNISK UTVECKLING 65 Loc 578 width 1 MD=0 or GE 9 65(2) Teknisk utveckling <Se F.65 för fullständig frågetext> 539 1. Mycket viktigt 814 2. Ganska viktigt 226 3. Varken viktigt eller oviktigt 61 4. Inte särskilt viktigt 5 5. Inte alls viktigt 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 466 BEHAGLIGT LIV 65 Loc 579 width 1 MD=0 or GE 9 65(3) Ett behagligt liv <Se F.65 för fullständig frågetext> 890 1. Mycket viktigt 617 2. Ganska viktigt 103 3. Varken viktigt eller oviktigt 26 4. Inte särskilt viktigt 5 5. Inte alls viktigt 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 467 SPÄNNANDE LIV 65 Loc 580 width 1 MD=0 or GE 9 65(4) Ett spännande liv <Se F.65 för fullständig frågetext> 476 1. Mycket viktigt 660 2. Ganska viktigt 384 3. Varken viktigt eller oviktigt 97 4. Inte särskilt viktigt 21 5. Inte alls viktigt 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 468 SJÄLVFÖRVERKLIGANDE 65 Loc 581 width 1 MD=0 or GE 9 65(5) Självförverkligande <Se F.65 för fullständig frågetext> 535 1. Mycket viktigt 750 2. Ganska viktigt 278 3. Varken viktigt eller oviktigt 44 4. Inte särskilt viktigt 15 5. Inte alls viktigt 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 469 EN VÄRLD I FRED 65 Loc 582 width 1 MD=0 or GE 9 65(6) En värld i fred <Se F.65 för fullständig frågetext> 1462 1. Mycket viktigt 178 2. Ganska viktigt 26 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 470 EN VACKER VÄRLD 65 Loc 583 width 1 MD=0 or GE 9 65(7) En vacker värld <Se F.65 för fullständig frågetext> 933 1. Mycket viktigt 546 2. Ganska viktigt 152 3. Varken viktigt eller oviktigt 10 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 471 JÄMLIKHET 65 Loc 584 width 1 MD=0 or GE 9 65(8) Jämlikhet <Se F.65 för fullständig frågetext> 868 1. Mycket viktigt 585 2. Ganska viktigt 173 3. Varken viktigt eller oviktigt 21 4. Inte särskilt viktigt 9 5. Inte alls viktigt 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 472 FAMILJETRYGGHET 65 Loc 585 width 1 MD=0 or GE 9 65(9) Familjetrygghet <Se F.65 för fullständig frågetext> 1287 1. Mycket viktigt 335 2. Ganska viktigt 32 3. Varken viktigt eller oviktigt 3 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 473 FRIHET 65 Loc 586 width 1 MD=0 or GE 9 65(10) Frihet <Se F.65 för fullständig frågetext> 1402 1. Mycket viktigt 234 2. Ganska viktigt 21 3. Varken viktigt eller oviktigt 0 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 474 LYCKA 65 Loc 587 width 1 MD=0 or GE 9 65(11) Lycka <Se F.65 för fullständig frågetext> 1108 1. Mycket viktigt 455 2. Ganska viktigt 88 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 475 INRE HARMONI 65 Loc 588 width 1 MD=0 or GE 9 65(12) Inre harmoni <Se F.65 för fullständig frågetext> 1263 1. Mycket viktigt 353 2. Ganska viktigt 35 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 476 KÄRLEK 65 Loc 589 width 1 MD=0 or GE 9 65(13) Kärlek <Se F.65 för fullständig frågetext> 1272 1. Mycket viktigt 346 2. Ganska viktigt 38 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 477 LANDETS SÄKERHET 65 Loc 590 width 1 MD=0 or GE 9 65(14) Landets säkerhet <Se F.65 för fullständig frågetext> 1192 1. Mycket viktigt 369 2. Ganska viktigt 79 3. Varken viktigt eller oviktigt 12 4. Inte särskilt viktigt 6 5. Inte alls viktigt 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 478 LIV FULLT AV NJUTNING 65 Loc 591 width 1 MD=0 or GE 9 65(15) Ett liv fullt av njutning <Se F.65 för fullständig frågetext> 500 1. Mycket viktigt 528 2. Ganska viktigt 393 3. Varken viktigt eller oviktigt 174 4. Inte särskilt viktigt 53 5. Inte alls viktigt 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 479 FRÄLSNING 65 Loc 592 width 1 MD=0 or GE 9 65(16) Frälsning <Se F.65 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket viktigt 172 2. Ganska viktigt 555 3. Varken viktigt eller oviktigt 324 4. Inte särskilt viktigt 430 5. Inte alls viktigt 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 480 SJÄLVAKTNING 65 Loc 593 width 1 MD=0 or GE 9 65(17) Självaktning <Se F.65 för fullständig frågetext> 686 1. Mycket viktigt 654 2. Ganska viktigt 239 3. Varken viktigt eller oviktigt 35 4. Inte särskilt viktigt 14 5. Inte alls viktigt 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 481 SOCIALT ANSEENDE 65 Loc 594 width 1 MD=0 or GE 9 65(18) Socialt anseende <Se F.65 för fullständig frågetext> 312 1. Mycket viktigt 663 2. Ganska viktigt 490 3. Varken viktigt eller oviktigt 122 4. Inte särskilt viktigt 44 5. Inte alls viktigt 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 482 SANN VÄNSKAP 65 Loc 595 width 1 MD=0 or GE 9 65(19) Sann vänskap <Se F.65 för fullständig frågetext> 1206 1. Mycket viktigt 393 2. Ganska viktigt 47 3. Varken viktigt eller oviktigt 5 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 483 VISDOM 65 Loc 596 width 1 MD=0 or GE 9 65(20) Visdom <Se F.65 för fullständig frågetext> 619 1. Mycket viktigt 733 2. Ganska viktigt 257 3. Varken viktigt eller oviktigt 27 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 484 RÄTTVISA 65 Loc 597 width 1 MD=0 or GE 9 65(21) Rättvisa <Se F.65 för fullständig frågetext> 1385 1. Mycket viktigt 238 2. Ganska viktigt 34 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 485 MAKT 65 Loc 598 width 1 MD=0 or GE 9 65(22) Makt <Se F.65 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket viktigt 287 2. Ganska viktigt 666 3. Varken viktigt eller oviktigt 373 4. Inte särskilt viktigt 168 5. Inte alls viktigt 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 486 HÄLSA 65 Loc 599 width 1 MD=0 or GE 9 65(23) Hälsa <Se F.65 för fullständig frågetext> 1435 1. Mycket viktigt 192 2. Ganska viktigt 22 3. Varken viktigt eller oviktigt 3 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 487 RIKEDOM 65 Loc 600 width 1 MD=0 or GE 9 65(24) Rikedom <Se F.65 för fullständig frågetext> 171 1. Mycket viktigt 506 2. Ganska viktigt 644 3. Varken viktigt eller oviktigt 240 4. Inte särskilt viktigt 81 5. Inte alls viktigt 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 488 ÄRLIGHET 65 Loc 601 width 1 MD=0 or GE 9 65(25) Ärlighet <Se F.65 för fullständig frågetext> 1415 1. Mycket viktigt 227 2. Ganska viktigt 19 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 489 BOSTADSORT 66 Loc 602 width 1 MD=9 66 Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? 312 1. Ren landsbygd 590 2. Mindre tätort 775 3. Stad eller större tätort 25 9. Uppgift saknas
VAR 490 BOENDETID 67 Loc 603 width 1 MD=9 67 Hur länge har Du bott i den kommun där Du bor nu? 464 1. Har alltid bott här 194 2. Född i kommunen, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, tex studier på annan ort 650 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 135 4. Inflyttad, har bott här 6-10 år 173 5. Inflyttad, har bott här 1-5 år 41 6. Inflyttad, har bott här mindre än ett år 45 9. Uppgift saknas
VAR 491 UPPVÄXTSORT 68 Loc 604 width 1 MD=9 68 Var någonstans har Du huvudsakligen vuxit upp? Markera det alternativ som passar bäst in på Dig. 460 1. Ren landsbygd i Sverige 416 2. Mindre tätort i Sverige 421 3. Stad eller större tätort i Sverige 270 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 79 5. Annat land i Norden 10 6. Land utanför Norden 46 9. Uppgift saknas
VAR 492 BOSTAD 69 Loc 605 width 1 MD=9 69 Hur bor Du för närvarande? 267 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 795 2. I villa eller radhus i småhusområde 622 3. I lägenhet i flerfamiljhus 18 9. Uppgift saknas
VAR 493 FÖDELSEÅR 70 Loc 606 width 4 MD=9999 70 Vilket år är Du född? 1914. 1914 . . 1979. 1979 128 9999. Uppgift saknas Kod: 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 Frek: 14 8 10 14 10 16 19 14 19 20 19 Kod: 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 Frek: 24 28 19 27 23 21 14 25 18 20 21 Kod: 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 Frek: 23 19 24 25 24 24 35 31 33 28 33 Kod: 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 Frek: 32 33 27 23 22 25 28 32 28 26 27 Kod: 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Frek: 31 34 23 28 22 26 30 25 24 27 29 Kod: 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Frek: 31 27 25 27 26 26 18 24 21 20 25 Kod: 9999 Frek: 128
VAR 494 KÖN 71 Loc 610 width 1 MD=9 71 Är Du man eller kvinna? 834 1. Man 860 2. Kvinna 8 9. Uppgift saknas
VAR 495 MEDBORGARSKAP 72 Loc 611 width 1 MD=9 72 Är Du svensk medborgare? 1621 1. Ja 75 5. Nej 6 9. Uppgift saknas
VAR 496 ENSAMSTÅENDE/SAMBO 73 Loc 612 width 1 MD=9 73 Är Du ensamstående, samboende eller gift? 521 1. Ensamstående 277 2. Samboende 882 3. Gift 22 9. Uppgift saknas
VAR 497 UTBILDNING 74 Loc 613 width 2 MD=99 74 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. 362 01. Folkskola 8 02. Enhetskola 150 03. Grundskola 130 04. Yrkesskola 181 05. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 213 06. Minst treårigt gymnasium 78 07. Flickskola/realexamen 51 08. Folkhögskola 50 09. Studentexamen 355 10. Högskola/universitet 124 99. Uppgift saknas
VAR 498 ARBETSMARKNADSGRUPP 75 Loc 615 width 1 MD=9 75 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 925 1. Förvärvsarbetande 22 2. Har beredskapsarbete 13 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 109 4. Arbetslös 302 5. Ålderspensionär 71 6. Förtidspensionär 28 7. Hemarbetande 191 8. Studerande 41 9. Uppgift saknas
VAR 499 YRKESARBETAR 76 Loc 616 width 1 MD=9 76 Vilket yrke har/hade Du? 1483 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 133 5. Har aldrig yrkesarbetat 86 9. Uppgift saknas
VAR 500 YRKE 76 Loc 617 width 3 MD=999 76(1) Yrke <Se F.76 för fullständig frågetext> 1 003. Pedagogiskt arbete 8 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 16 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 43 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 46 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 8 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 2 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 1 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 54 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 66 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 33 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 2 032. Innehavare av bilskola 4 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 31 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 57 036. Klasslärare och övriga lärare 2 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 7 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 3 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 10 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 2 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 1 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 1 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 7 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 7 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 13 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 4 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 10 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 4 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete:företagare med kvalificerad kompetens 4 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 19 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 7 086. Programmerare 1 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 4 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 0 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 2 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 2 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 7 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 5 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 2 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 11 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 3 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 2 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 8 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 7 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 11 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 15 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 5 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 4 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmånsfunktion; förrådsman 5 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 7 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 85 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 228. 1 232. Annat kontorsarbete: företagare 1 234. 31 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 10 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 16 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 1 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 3 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 3 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 62 328. Biträdesarbete i affär 0 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete:arbetsledning som förman eller motsvarande 0 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 2 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 1 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 5 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 10 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 9 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 5 347. Övrigt försäljningsarbete: detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 1 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 1 411. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: godsägare 31 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 2 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 1 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 1 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: manuellt arbete 5 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 1 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 1 427. 13 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 1 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 4 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 12 448. Skogsarbete: manuellt arbete 2 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 1 456. Fiskeriarbete: arbetsledare/tekniker 1 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 4 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 27 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 2 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 4 638. Däckmanskap 2 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 4 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 23 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 0 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 3 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 12 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 2 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 1 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 17 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 0 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 1 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 3 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 1 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 2 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 101 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 1 752. Elktroarbete: företagare med mindre företag 2 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 18 758. Elektroarbete: manuellt arbete 1 759. 6 762. Träarbete: företagare med mindre företag 1 766. Träarbete: förman/arbetsledare 23 768. Träarbete: manuellt arbete 4 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 5 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 1 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 0 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 22 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 16 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 11 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 10 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 836. 8 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 2 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 11 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 0 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 0 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 1 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 0 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 6 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 870. 9 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 2 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 5 917. Brandman 1 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 3 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 1 924. 6 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 3 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 45 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 0 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 29 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 6 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 3 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 2 947. Övrigt servicearbete: fotograf 9 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 2 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 1 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 10 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 2 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 1 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 7 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 21 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 0 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 14 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 10 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 0 986. Militärt arbete: underofficerare 0 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 3 992. 24 994. Mindre företagare (ospecificerad inriktning, mindre än 10 anställda) 9 995. Hemarbetande 44 996. Studerande 14 997. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 151 999. Uppgift saknas
VAR 501 HELTID/DELTIDSARB 77 Loc 620 width 1 MD=9 77 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 1175 1. Heltid 305 2. Deltid 222 9. Uppgift saknas
VAR 502 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 78 Loc 621 width 2 MD=99 78 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 371 01. Tjänsteman 202 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 42 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 591 04. Arbetare 95 05. Arbetare med arbetsledande funktion 14 06. Egenanställd arbetare 30 07. Jordbrukare: ingen anställd 5 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 45 09. Företagare: ingen anställd 41 10. Företagare: 1-9 anställda 30 11. Företagare: 10 eller fler anställda 236 99. Uppgift saknas
VAR 503 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 79 Loc 623 width 1 MD=9 79 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 217 1. Statlig 420 2. Kommunal (även landstingskommunal) 819 3. Privat 246 9. Uppgift saknas
VAR 504 MEDLEM FACKFÖRENING 80 Loc 624 width 1 MD=9 80 Är Du medlem i någon fackförening? 550 1. Ja, LO-förbund 306 2. Ja, TCO-förbund 128 3. Ja, SACO-förbund 494 5. Nej 224 9. Uppgift saknas
VAR 505 ANTAL FAMILJEMEDLEM 81 Loc 625 width 2 MD GE 99 81 Hur många personer ingår det i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? 298 01. En person 639 02. Två personer 284 03. Tre personer 283 04. Fyra personer 132 05. Fem personer 20 06. Sex personer 5 07. Sju personer 1 08. Åtta personer 1 22. Tjugotvå personer 39 99. Uppgift saknas
VAR 506 BARN 1-3 ÅR 81 Loc 627 width 1 MD=9 81(1) Har Du barn i Ditt hushåll i följande åldrar? 81(1)a 1-3 år 177 1. Markerat 1386 5. Ej markerat 139 9. Uppgift saknas
VAR 507 BARN 4-6 ÅR 81 Loc 628 width 1 MD=9 81(1)b 4-6 år <Se F.81(1) för fullständig frågetext> 174 1. Markerat 1389 5. Ej markerat 139 9. Uppgift saknas
VAR 508 BARN 7-16 ÅR 81 Loc 629 width 1 MD=9 81(1)c 7-16 år <Se F.81(1) för fullständig frågetext> 434 1. Markerat 1129 5. Ej markerat 139 9. Uppgift saknas
VAR 509 INGA BARN 81 Loc 630 width 1 MD=9 81(1)d Inga barn i hushållet <Se F.81(1) för fullständig frågetext> 981 1. Markerat 582 5. Ej markerat 139 9. Uppgift saknas
VAR 510 HUSHÅLLSINKOMST 82 Loc 631 width 2 MD=99 82 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i Ditt hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) 177 01. 100 000 eller mindre 228 02. 101 000 - 150 000 237 03. 151 000 - 200 000 188 04. 201 000 - 250 000 208 05. 251 000 - 300 000 188 06. 301 000 - 350 000 142 07. 351 000 - 400 000 78 08. 401 000 - 450 000 43 09. 451 000 - 500 000 99 10. över 500 000 114 99. Uppgift saknas
VAR 511 KLASSTILLHÖRIGHET 83 Loc 633 width 1 MD=9 83 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 83(1) Din nuvarande familj 700 1. Arbetarfamilj 57 2. Jordbrukarfamilj 445 3. Tjänstemannafamilj 200 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 140 5. Egen företagare 160 9. Uppgift saknas
VAR 512 KLASS UNDER UPPVÄXT 83 Loc 634 width 1 MD=9 83(2) Din familj Du växte upp i <Se F.83 för fullständig frågetext> 823 1. Arbetarfamilj 250 2. Jordbrukarfamilj 252 3. Tjänstemannafamilj 94 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 168 5. Egen företagare 115 9. Uppgift saknas
VAR 513 UTRUSTN. TV-APPARAT 84 Loc 635 width 1 MD=9 84 Vilken av följande utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än en ruta). 84(1) TV-apparat/er 1667 1. Markerat 27 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 514 ANTAL TV-APPARATER 84 Loc 636 width 1 MD=0 or GE 8 84(2) Antal TV-apparater <Se F.84 för fullständig frågetext> 696 1. En TV-apparat 619 2. Två TV-apparater 209 3. Tre TV-apparater 39 4. Fyra TV-apparater 16 5. Fem TV-apparater 1 6. Sex TV-apparater 1 7. Sju TV-apparater 27 0. Frågan ej tillämplig 86 8. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 515 UTRUSTN. TELEFON 84 Loc 637 width 1 MD=9 84(3) Telefon/er <Se F.84 för fullständig frågetext> 1668 1. Markerat 26 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 516 ANTAL TELEFONER 84 Loc 638 width 2 MD= 0 or GE 98 84(4) Antal telefoner <Se F.84 för fullständig frågetext> 331 01. En telefon 514 02. 381 03. 209 04. 98 05. 38 06. 12 07. 6 08. 2 09. 1 10. 1 11. Elva telefoner 26 00. Frågan ej tillämplig 75 98. Uppgift saknas på delfrågan 8 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 517 UTRUSTN. TEL.SVARARE 84 Loc 640 width 1 MD=9 84(5) Telefonsvarare <Se F.84 för fullständig frågetext> 435 1. Markerat 1259 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 518 UTRUSTN. MOBILTEL 84 Loc 641 width 1 MD=9 84(6) Mobiltelefon <Se F.84 för fullständig frågetext> 435 1. Markerat 1259 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 519 UTRUSTN. TEXT-TV 84 Loc 642 width 1 MD=9 84(7) Text-TV <Se F.84 för fullständig frågetext> 1143 1. Markerat 551 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 520 UTRUSTN. VIDEO 84 Loc 643 width 1 MD=9 84(8) Video <Se F.84 för fullständig frågetext> 1177 1. Markerat 517 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 521 UTRUSTN. KABEL-TV 84 Loc 644 width 1 MD=9 84(9) Kabel-TV <Se F.84 för fullständig frågetext> 671 1. Markerat 1023 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 522 UTRUSTN. PARABOLANT 84 Loc 645 width 1 MD=9 84(10) Parabolantenn <Se F.84 för fullständig frågetext> 277 1. Markerat 1417 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 523 UTRUSTN. PERSONDATOR 84 Loc 646 width 1 MD=9 84(11) Persondator <Se F.84 för fullständig frågetext> 388 1. Markerat 1306 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 524 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 84 Loc 647 width 1 MD=9 84(12) Mikrovågsugn <Se F.84 för fullständig frågetext> 1111 1. Markerat 583 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 525 UTRUSTN. FAX 84 Loc 648 width 1 MD=9 84(13) Fax <Se F.84 för fullständig frågetext> 121 1. Markerat 1573 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 526 UTRUSTN. CD-SPELARE 84 Loc 649 width 1 MD=9 84(14) CD-spelare (Compact Disc) <Se F.84 för fullständig frågetext> 979 1. Markerat 715 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 527 UTRUSTN. BIL 84 Loc 650 width 1 MD=9 84(15) Bil <Se F.84 för fullständig frågetext> 1211 1. Markerat 483 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 528 BIL 1: MÄRKE/MODELL 84 Loc 651 width 2 MD= 0 84(16) Bil 1: Märke/modell <Se F.84 för fullständig frågetext> 403 01. Volvo 182 02. Saab 125 03. Ford 91 04. Volkswagen 122 05. Opel 77 06. Toyota 58 07. Mazda 40 08. Mercedes 22 09. BMW 13 10. Fiat 0 11. Corsa (Opel) 28 12. Peugeot 47 13. Nissan 56 14. Audi 18 15. Mitsubishi 4 16. Datsun 0 17. Vaz 19 18. Citroen 12 19. Renault 18 20. Honda 0 21. Hatzu 0 22. Simca 0 23. Skoda 6 24. Chevrolet 0 25. DAF 0 26. Lada (Vaz) 3 27. Alfa Romeo 0 28. Vauxhall 2 29. Lancia 0 30. Porsche 7 31. Suzuki 0 32. Oldsmobile 1 33. Austin 0 34. Jaguar 0 35. Triumph 0 36. Lotus 1 37. Isuzu 0 38. Talbot 0 39. Aston Martin 0 40. Stanza 0 41. Plymouth 0 42. Daihatzu 0 43. GMC 0 44. Morris 0 45. Bentley 6 46. Subaru 1 47. Jeep 1 48. Dodge 0 49. Daimler 0 50. Range Rover/Land Rover 0 51. DKW 0 52. Sunbeam 2 53. Pontiac 0 54. Ferrari 0 55. BMC MG 0 56. Auto Bianchi 0 57. Buick 0 58. Chevrolet 2 59. Hyundai 1 60. Chrystler 0 61. Elnag Husbil 0 62. Lincoln 1 63. Cadillac 0 64. Corvette 0 65. Seat 333 00. Frågan ej tillämplig
VAR 529 BIL 1: ÅRSMODELL 84 Loc 653 width 2 MD= 0 84(17) Bil 1: Årsmodell <Se F.84 för fullständig frågetext> 62. 1962 . . 95. 1995 386 00. Frågan ej tillämplig Kod: 62 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 2 2 1 1 4 5 2 7 7 10 15 14 23 Kod: 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Frek: 12 27 36 29 67 56 85 77 91 118 164 85 97 Kod: 91 92 93 94 95 0 Frek: 72 82 44 69 12 386
VAR 530 BIL 2: MÄRKE/MODELL 84 Loc 655 width 2 MD= 0 or GE 99 84(18) Bil 2: Märke/modell <Se F.84 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 65. Seat 1224 00. Frågan ej tillämplig 332 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Frek: 27 15 18 17 7 9 6 8 4 5 1 Kod: 13 14 15 16 18 19 23 24 29 31 48 Frek: 7 3 3 2 1 6 1 1 1 2 1 Kod: 64 0 99 Frek: 1 1224 332
VAR 531 BIL 2: ÅRSMODELL 84 Loc 657 width 2 MD= 0 or GE 99 84(19) Bil 2: Årsmodell <Se F.84 för fullständig frågetext> 56. 1956 . . 95. 1995 1224 00. Frågan ej tillämplig 340 99. Uppgift saknas Kod: 56 61 62 69 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 1 1 1 2 1 4 1 2 1 4 4 Kod: 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 5 1 6 4 10 7 4 13 11 13 11 Kod: 90 91 92 93 94 95 0 99 Frek: 9 5 8 2 5 2 1224 340
VAR 532 BIL 3: MÄRKE/MODELL 84 Loc 659 width 2 MD= 0 or GE 99 84(20) Bil 3: Märke/modell <Se F.84 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 65. Seat 1361 00. Frågan ej tillämplig 332 99. Uppgift saknas Kod: 1 3 4 20 44 0 99 Frek: 4 1 2 1 1 1361 332
VAR 533 BIL 3: ÅRSMODELL 84 Loc 661 width 2 MD= 0 or GE 99 84(21) Bil 3: Årsmodell <Se F.84 för fullständig frågetext> 54. 1954 . . 91. 1991 1361 00. Frågan ej tillämplig 334 99. Uppgift saknas Kod: 54 69 71 73 88 91 0 99 Frek: 1 1 1 1 1 2 1361 334
VAR 534 UTRUSTN. FRITIDSHUS 84 Loc 663 width 1 MD=9 84(22) Fritidshus <Se F.84 för fullständig frågetext> 434 1. Markerat 1260 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 535 FÖRÄNDRATS EGEN EKON 85 Loc 664 width 1 MD=0 or GE 9 85 Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under senaste året? 85(1) Din egen ekonomiska situation 311 1. Förbättrats 832 3. Förblivit ungefär densamma 524 5. Försämrats 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 536 FÖRÄNDRATS KOM EKON 85 Loc 665 width 1 MD=0 or GE 9 85(2) Ekonomin i Din kommun <Se F.85 för fullständig frågetext> 50 1. Förbättrats 649 3. Förblivit ungefär densamma 910 5. Försämrats 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 537 FÖRÄNDRATS SV EKON 85 Loc 666 width 1 MD=0 or GE 9 85(3) Den svenska ekonomin <Se F.85 för fullständig frågetext> 67 1. Förbättrats 176 3. Förblivit ungefär densamma 1377 5. Försämrats 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 538 FÖRÄNDRING EGEN EKO 85 Loc 667 width 1 MD=0 or GE 9 85(1) Hur tror Du ekonomin kommer att förändras under det kommande året? 85(4) Din egen ekonomiska situation 244 1. Förbättras 1022 3. Förblir ungefär densamma 401 5. Försämras 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 539 FÖRÄNDRING KOM EKON 85 Loc 668 width 1 MD=0 or GE 9 85(5) Den ekonomiska situationen inom Din kommun <Se F.85(1) för fullständig frågetext> 161 1. Förbättras 967 3. Förblir ungefär densamma 487 5. Försämras 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 540 FÖRÄNDRING SV EKON 85 Loc 669 width 1 MD=0 or GE 9 85(6) Den svenska ekonomin <Se F.85(1) för fullständig frågetext> 391 1. Förbättras 699 3. Förblir ungefär densamma 530 5. Försämras 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 541 PARTI RIKSDAGSVAL 86 Loc 670 width 2 MD=99 86 Vilket parti röstade Du på i valet 1994? 86(1) I riksdagsvalet 85 01. Vänsterpartiet 632 02. Socialdemokraterna 110 03. Centerpartiet 116 04. Folkpartiet liberalerna 328 05. Moderata samlingspartiet 58 06. Kds-Kristdemokratiska samhällspartiet 62 07. Miljöpartiet de gröna 12 08. Ny Demokrati 10 09. Annat parti 28 10. Röstade blankt 107 11. Ej röstberättigad 77 55. Röstade ej 77 99. Uppgift saknas
VAR 542 PARTI KOMMUNSVAL 86 Loc 672 width 2 MD=99 86(2) I kommunfullmäktigevalet <Se F.86 för fullständig frågetext> 95 01. Vänsterpartiet 562 02. Socialdemokraterna 144 03. Centerpartiet 112 04. Folkpartiet liberalerna 284 05. Moderata samlingspartiet 44 06. Kds-Kristdemokratiska samhällspartiet 70 07. Miljöpartiet de gröna 11 08. Ny Demokrati 43 09. Annat parti 32 10. Röstade blankt 80 11. Ej röstberättigad 117 55. Röstade ej 108 99. Uppgift saknas
VAR 543 SYNPUNKT FRÅGEFORMULÄR 1 Loc 674 width 1 MD=9 Vi är medvetna om att det kan ha tagit tid för Dig att svara på alla våra frågor. Du kanske också har tyckt att några av dem har varit besvärliga att svara på. Vi är därför tacksamma för att få Dina synpunkter på formulärets och frågornas utformning. 1011 1. Jag tyckte inte det var några större problem att svara 345 5. Jag tyckte att frågorna nummer ... var svåra att svara på 346 9. Uppgift saknas
VAR 544 SYNPUNKT FRÅGEFORMULÄR 2 Loc 675 width 1 Andra synpunkter på undersökningen 60 1. Markerat 1642 5. Ej markerat