SERVICEUNDERSÖKNINGEN:
         ÄLDREOMSORG I FEM TYPKOMMUNER 1993
                SSD 0487

              Primärforskare
         Lars Strömberg och Lennart Nilsson
      Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)
             Göteborgs universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SERVICEUNDERSÖKNINGEN: ÄLDREOMSORG I FEM
  TYPKOMMUNER 1993 samlades ursprungligen in inom ett
  forskningsprojekt vid Centrum för forskning om offentlig
  sektor vid Göteborgs universitet under ledning av Lars
  Strömberg och Lennart Nilsson. Varken SSD eller
  primärforskaren bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Denna studie är en del i ett större forskningsprojekt
  'Demokrati i förändring' som finansieras av
  Humanistiska-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR)'.
  Syftet med undersökningen är att undersöka om det finns några
  skillnader i erfarenheter av och åsikter om äldreomsorg i och
  mellan olika kommuner.

  Ansvariga för undersökningen var Lars Strömberg och Lennart
  Nilsson. Vicki Johansson har varit undersökningsledare.

  Undersökningen genomfördes i de fyra kommunerna Grästorp,
  Kävlinge, Lidköping och Luleå samt i stadsdelen Centrum i
  Göteborg. Valet av kommuner har gjorts med utgångspunkt från
  den kommungruppsindelning som gjordes för programmets
  medborgarundersökning

  
               PUBLIKATIONER

  Johansson, V. (1994): Samhällets omsorgsstruktur under
  förändring. Politiska beslut som initierar rörelser mellan
  omsorgsformer i fyra kommuner. Arbetsrapport. Göteborg:
  Statsvetenskapliga institutionen.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 76  (2)KOMMUNAL HEMVÅRD   18 (3)LOC 726 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) 18 Får Du för närvarande någon hjälp från kommunens
     hemvård?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      42 1.  Ja, varje dag
       4 2.  Ja, fyra till sex dagar i veckan
      23 3.  Ja, två till tre dagar i veckan
      32 4.  Ja, en dag i veckan
      42 5.  Ja, en dag varannan vecka
      16 6.  Ja, sporadiskt, då och då
     1558 7.  Nej

      109 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0487 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Enkätens ankomstdatum 6 Kommun 7 Kön 8 Födelseår 9 Civilstånd 10 Hushållsstorlek 11 Antal vuxna barn 12 Antal döttrar 13 Antal söner 14 Avstånd till barn: Bor i samma område 15 Avstånd till barn: Bor i samma samhälle 16 Avstånd till barn: Bor inom 2 mil 17 Avstånd till barn: 2-5 mil 18 Avstånd till barn: Mer än 5 mil 19 Kontakt med barnen 20 Äldreomsorgens utformning: Kommunala servicehus 21 Äldreomsorgens utformning: Privata servicehus 22 Äldreomsorgens utformning: Ålderdomshem 23 Äldreomsorgens utformning: Kommunal hemvård 24 Äldreomsorgens utformning: Privat hemvård 25 Äldreomsorgens utformning: Hemvård skött av föreningar 26 Äldreomsorgens utformning: Anhörigas hjälp 27 Kommunalt och statligt stöd: Hemvård bedriven av privata företag 28 Kommunalt och statligt stöd: Hemvård bedriven av pensionärsföreningar 29 Kommunalt och statligt stöd: Hemvård bedriven av personalkooperativ 30 Kommunalt och statligt stöd: Hemvård bedriven av kyrkor 31 Kommunalt och statligt stöd: Hemvård bedriven av bostadsrättsföreningar 32 Kommunen beslutar vem som får hemvård, mottagaren beslutar vem som utför uppgiften 33 Höjd pensionsåldern 34 Hemvård i första hand till de som saknar anhöriga 35 Höjd folkpension 36 Färdtjänst endast till svårt rörelsehindrade 37 Höjt kommunalt bostadstillägg 38 Ingen hemvård till personer med större förmögenhet 39 Viktigast att genomföra i stödet till äldre 40 Annat viktigast att genomföra i stödet till äldre - specificering 41 Minst viktigt att genomföra i stödet till äldre 42 Annat minst viktigt att genomföra i stödet till äldre - specificering 43 Sköter om veckostädning 44 Sköter om storstädning 45 Sköter om fönsterputsning 46 Sköter om klädvård 47 Sköter om vecko/småtvätt 48 Sköter om stortvätt 49 Sköter om matinköp 50 Sköter om matlagning 51 Sköter om diskning 52 Sköter om bank-, post- och apoteksbesök 53 Sköter om läkarbesök 54 Sköter om tidningsläsning 55 Sköter om promenader 56 Sköter om medicinering 57 Sköter om hårvård 58 Sköter om toalettbesök 59 Sköter om bad/dusch 60 Sköter om av- och påklädning 61 Sköter om husdjur 62 Sköter om trädgård 63 Sköter om fotvård 64 Anledning partner hjälper till 65 Annan anledning hjälp av partner - specificering 66 Hjälp från anhörig eller vän 67 Tid man fått hjälp från anhörig eller vän 68 Hjälp från anhörig/vän på morgonen 69 Hjälp från anhörig/vän på förmiddagen 70 Hjälp från anhörig/vän på eftermiddagen 71 Hjälp från anhörig/vän på kvällen 72 Hjälp från anhörig/vän på natten 73 Hjälp från anhörig/vän under vardagar eller helger 74 Fungerar bra med hjälp från anhörig/vän - specificering 75 Fungerar dåligt med hjälp från anhörig/vän - specificering 76 Anhörig som får bidrag från kommunen 77 Hjälp från kommunens hemvård 78 Tid man fått hjälp från kommunens hemvård 79 Hjälp från kommunens hemvård på morgonen 80 Hjälp från kommunens hemvård på förmiddagen 81 Hjälp från kommunens hemvård på eftermiddagen 82 Hjälp från kommunens hemvård på kvällen 83 Hjälp från kommunens hemvård på natten 84 Hjälp från kommunens hemvård under vardagen eller helger 85 Fungerar bra med kommunens hemvård - specificering 86 Fungerar dåligt med kommunens hemvård - specificering 87 Månadskostnad för kommunens hemvård 88 Månadskostnad för kommunens hemvård - specificering 89 Hemvårdens personal: Verkar alltid ha bråttom 90 Hemvårdens personal: Ny personal för ofta 91 Hemvårdens personal: Jag bestämmer vad dom skall göra 92 Hemvårdens personal: Kommer på utlovad tid 93 Hemvårdens personal: Får finna sig i deras arbetssätt 94 Hemvårdens personal: För ung och oerfaren 95 Hemvårdens personal: Vänligt och trevligt bemötande 96 Hemvårdens personal: Stannar sällan utlovad tid 97 Hemvårdens personal: Utför överenskomna uppgifter 98 Hemvårdens personal: Utför uppgifter tillfredsställande 99 Omdöme om hjälpen som helhet 100 Behöver hjälp med uppgift man nu sköter själv 101 Behöver hjälp med uppgift man nu sköter själv - specificering 102 Vänt sig till någon för att få hjälp 103 Vänt sig till annan för att få hjälp - specificering 104 Resultat av begäran om hjälp 105 Helst hjälp av sköta hushållsarbete 106 Helst hjälp av sköta matlagning 107 Helst hjälp av sköta personlig hygien 108 Helst hjälp av sköta underhållsarbete 109 Helst hjälp av sköta fritidssysselsättning 110 Helst hjälp av sköta ärenden på stan/samhället 111 Alla äldre skall få lika bra omsorg 112 Äldre med större behov skall få bättre omsorg 113 De som betalar mer skall få bättre omsorg 114 Tror alla äldre får lika bra omsorg 115 Tror äldre med större behov får bättre omsorg 116 Tror de som betalar mer får bättre omsorg 117 Betala för äldreomsorg även om man inte utnyttjar den 118 Betala mer för äldreomsorg om man utnyttjar den 119 Betalar för äldreomsorg endast om man utnyttjar den 120 Besökt vårdcentral senaste halvåret 121 Besökt sjukhus senaste halvåret 122 Besökt privatläkare senaste halvåret 123 Make: Besökt vårdcentral senaste halvåret 124 Make: Besökt sjukhus senaste halvåret 125 Make: Besökt privatläkare senaste halvåret 126 Inlagd på sjukhus senaste halvåret 127 Make: Inlagd på sjukhus senaste halvåret 128 Frikort 129 Make: Frikort 130 Kommunal färdtjänst 131 Make: Kommunal färdtjänst 132 Alla skall få lika bra vård 133 De sjukaste skall få bättre vård 134 De som betalar mer skall få bättre vård 135 Tror alla får lika bra vård 136 Tror de sjukaste får bättre vård 137 Tror de som betalar mer får bättre vård 138 Betala för sjukvård även om man inte utnyttjar den 139 Betala mer för sjukvård om man utnyttjar den 140 Betala för sjukvård endast om man utnyttjar den 141 Kommunens service: Barnomsorg 142 Kommunens service: Skola 143 Kommunens service: Barnavårdscentral 144 Kommunens service: Vårdcentral 145 Kommunens service: Sjukhusvård 146 Kommunens service: Privatläkare 147 Kommunens service: Folktandvård 148 Kommunens service: Privattandläkare 149 Kommunens service: Bibliotek 150 Kommunens service: Idrottsanläggningar 151 Kommunens service: Kollektivtrafik 152 Kommunens service: Äldreomsorg 153 Kommunens service: Socialvård 154 Kommunens service: Miljövård 155 Kommunens service: Tillgång på bostäder 156 Kommunens service: Färdtjänst 157 Kommunens service: Möjligheten att få arbete 158 Serviceområde mest angeläget att satsa på 159 Serviceområde man i första hand kan minska på 160 Omdöme om den kommunala servicen totalt 161 Sänkt kommunalskatt angelägnare än utbyggd service 162 Äldreresurserna används på ett bra sätt 163 Sjukvårdsresurser används på ett bra sätt 164 Svårt nå rätt person inom äldreomsorgen 165 Tjänstemännen inom äldreomsorgen hjälpsamma 166 Svårbegripliga skrivelser från äldreomsorgen 167 Tjänstemän effektiva inom äldreomsorgen 168 Sysselsättning 169 Annan sysselsättning - specificering 170 Makes sysselsättning 171 Make: Annan sysselsättning - specificering 172 Ej förvärvsarbetat 173 Yrke - specificering 174 Make ej förvärvsarbetat 175 Makes yrke - specificering 176 Sektor 177 Annan sektor - specificering 178 Makes sektor 179 Make: Annan sektor - specificering 180 Utbildning 181 Makes utbildning 182 Bostadstyp 183 Annan bostad - specificering 184 Födelseår 185 Makes födelseår 186 Hushållets inkomst 187 Parti med bäst äldreomsorgspolitik i kommunen 188 Annat parti med bäst äldreomsorgspolitik 189 Röstning om det vore kommunalval idag 190 Annat parti i kommunalval - specificering 191 Hjälp med att svara

VAR 1 SSD STUDY NR 0487              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0487


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Juni 1995
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 8 ID-nummer
VAR 5 ENKÄTENS ANKOMSTDATUM Loc 17 width 4 MD=9999 Enkätens ankomstdatum 0103. 3 januari 1994 . . 0505. 5 maj 1994 1206. 6 december 1993 . . 1227. 27 december 1993 2 9999. Uppgift saknas Kod: 103 110 113 118 120 124 126 127 201 203 204 Frek: 13 8 8 1 79 39 21 18 8 1 13 Kod: 209 210 214 215 218 221 223 225 228 302 303 Frek: 1 47 8 5 4 4 3 3 93 36 46 Kod: 304 309 310 311 317 322 324 325 329 330 402 Frek: 128 49 8 7 7 3 1 7 6 1 1 Kod: 406 407 408 411 413 414 418 419 420 422 504 Frek: 3 4 2 3 1 1 10 4 1 1 2 Kod: 505 1206 1207 1208 1209 1210 1213 1214 1215 1216 1217 Frek: 2 37 123 384 241 111 84 87 62 27 6 Kod: 1220 1222 1223 1227 9999 Frek: 22 12 6 11 2
VAR 6 KOMMUN Loc 21 width 1 Kommun 351 1. Grästorp 379 2. Lidköping 387 3. Luleå 391 4. Kävlinge 418 5. SDN centrum (Göteborg)
VAR 7 KÖN Loc 22 width 1 MD=9 Kön 864 1. Man 1060 2. Kvinna 2 9. Uppgift saknas
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 23 width 2 Födelseår 07. 1907 . . 28. 1928 Kod: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Frek: 2 34 36 56 48 61 56 68 86 92 102 105 96 Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 130 116 131 115 116 136 126 115 99
VAR 9 CIVILSTÅND 1 Loc 25 width 1 MD=9 1 Vilket är Ditt nuvarande civilstånd? 1214 1. Gift/sammanboende 427 2. Änka/änkling 269 3. Ensamstående 16 9. Uppgift saknas
VAR 10 HUSHÅLLSSTORLEK 2 Loc 26 width 1 MD=9 2 Hur många personer omfattar Ditt hushåll? 522 1. En person 990 2. Två personer 36 3. Tre personer 2 4. Fyra personer 1 5. Fem personer 375 9. Uppgift saknas
VAR 11 ANTAL VUXNA BARN 3 Loc 27 width 1 MD=9 3 Har Du några vuxna barn? 1595 1. Ja 296 5. Nej 35 9. Uppgift saknas
VAR 12 ANTAL DÖTTRAR 3 Loc 28 width 2 MD=90 or GE 99 3(1) Antal döttrar <Se F.3 för fullständig frågetext> 383 00. Ingen dotter 709 01. En dotter 328 02. Två döttrar 90 03. Tre döttrar 33 04. Fyra döttrar 7 05. Fem döttrar 2 06. Sex döttrar 2 07. Sju döttrar 1 08. Åtta döttrar 1 09. Nio döttrar 296 90. Frågan ej tillämplig 74 99. Uppgift saknas
VAR 13 ANTAL SÖNER 3 Loc 30 width 2 MD=90 or GE 99 3(2) Antal söner <Se F.3 för fullständig frågetext> 368 00. Inga söner 687 01. En son 343 02. Två söner 116 03. Tre söner 26 04. Fyra söner 9 05. Fem söner 4 06. Sex söner 1 09. Nio söner 297 90. Frågan ej tillämplig 75 99. Uppgift saknas
VAR 14 BARN I SAMMA BOSTOMR. 4 Loc 32 width 1 MD=9 4 Hur långt bort bor barnen? 4(1) Antal barn bor i samma område 1122 0. Inga barn 332 1. Ett barn 88 2. Två barn 21 3. Tre barn 4 4. Fyra barn 5 5. Fem barn 354 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 15 BARN I SAMMA SAMHÄLLE 4 Loc 33 width 1 MD=9 4(2) Antal barn bor i samma samhälle/stad <Se F.4 för fullständig frågetext> 964 0. Inga barn 373 1. Ett barn 166 2. Två barn 50 3. Tre barn 14 4. Fyra barn 6 5. Fem barn 353 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 16 BARN BOR INOM 2 MIL 4 Loc 34 width 1 MD=9 4(3) Antal barn bor inom 2 mil men inte i samhället/staden <Se F.4 för fullständig frågetext> 1197 0. Inga barn 272 1. Ett barn 80 2. Två barn 18 3. Tre barn 4 4. Fyra barn 1 5. Fem barn 354 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 17 BARN BOR INOM 2-5 MIL 4 Loc 35 width 1 MD=9 4(4) Antal barn bor 2-5 mil härifrån <Se F.4 för fullständig frågetext> 1096 0. Inga barn 351 1. Ett barn 93 2. Två barn 26 3. Tre barn 7 4. Fyra barn 353 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 18 BARN BOR MER ÄN 5 MIL 4 Loc 36 width 1 MD=9 4(5) Antal barn bor mer än 5 mil härifrån <Se F.4 för fullständig frågetext> 838 0. Inga barn 474 1. Ett barn 201 2. Två barn 38 3. Tre barn 9 4. Fyra barn 7 5. Fem barn 4 6. Sex barn 1 7. Sju barn 354 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 19 KONTAKT MED BARNEN 5 Loc 37 width 1 MD=0 5 Hur ofta brukar Du träffa eller tala i telefon med något av Dina barn? 357 1. Dagligen 508 2. Flera gånger i veckan 600 3. Någon gång i veckan 84 4. Någon gång i månaden 13 5. Någon gång i kvartalet 7 6. Någon enstaka gång under året 8 7. Mer sällan eller aldrig 349 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 20 UTFORM KOM SERVICEHUS 6 Loc 38 width 1 MD=9 6 Hur tycker Du att äldreomsorgen i Din kommun bör utformas i förhållande till hur den ser ut idag? 6(1) Kommunala servicehus 16 1. Bör minskas 600 3. Bör vara som nu 703 5. Bör öka 395 8. Vet ej/ingen åsikt 212 9. Uppgift saknas
VAR 21 UTFORM PRIV SERVICEHUS 6 Loc 39 width 1 MD=9 6(2) Privata servicehus <Se F.6 för fullständig frågetext> 149 1. Bör minskas 186 3. Bör vara som nu 229 5. Bör öka 822 8. Vet ej/ingen åsikt 540 9. Uppgift saknas
VAR 22 UTFORM ÅLDERDOMSHEM 6 Loc 40 width 1 MD=9 6(3) Ålderdomshem <Se F.6 för fullständig frågetext> 16 1. Bör minskas 418 3. Bör vara som nu 899 5. Bör öka 319 8. Vet ej/ingen åsikt 274 9. Uppgift saknas
VAR 23 UTFORM KOM HEMVÅRD 6 Loc 41 width 1 MD=9 6(4) Kommunal hemvård (hjälp i hemmet) <Se F.6 för fullständig frågetext> 16 1. Bör minskas 529 3. Bör vara som nu 753 5. Bör öka 362 8. Vet ej/ingen åsikt 266 9. Uppgift saknas
VAR 24 UTFORM PRIV HEMVÅRD 6 Loc 42 width 1 MD=9 6(5) Privat hemvård (hjälp i hemmet) <Se F.6 för fullständig frågetext> 123 1. Bör minskas 205 3. Bör vara som nu 259 5. Bör öka 881 8. Vet ej/ingen åsikt 458 9. Uppgift saknas
VAR 25 UTFORM FÖREN. HEMVÅRD 6 Loc 43 width 1 MD=9 6(6) Hemvård som sköts av föreningar <Se F.6 för fullständig frågetext> 106 1. Bör minskas 118 3. Bör vara som nu 81 5. Bör öka 1106 8. Vet ej/ingen åsikt 515 9. Uppgift saknas
VAR 26 UTFORM ANHÖRIGHJÄLP 6 Loc 44 width 1 MD=9 6(7) Anhörigas hjälp till äldre <Se F.6 för fullständig frågetext> 141 1. Bör minskas 451 3. Bör vara som nu 240 5. Bör öka 665 8. Vet ej/ingen åsikt 429 9. Uppgift saknas
VAR 27 STÖD PRIVATA FÖRETAG 7 Loc 45 width 1 MD=9 7 Bör kommunerna och staten ekonomiskt stödja andra som vill driva hemvård? 7(1) Privata företag 403 1. Ja 673 5. Nej 632 8. Vet ej/ingen åsikt 218 9. Uppgift saknas
VAR 28 STÖD PENSIONÄRSFÖREN. 7 Loc 46 width 1 MD=9 7(2) Pensionärsföreningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 608 1. Ja 416 5. Nej 563 8. Vet ej/ingen åsikt 339 9. Uppgift saknas
VAR 29 STÖD PERSONALKOOP. 7 Loc 47 width 1 MD=9 7(3) Personalkooperativ <Se F.7 för fullständig frågetext> 286 1. Ja 459 5. Nej 767 8. Vet ej/ingen åsikt 414 9. Uppgift saknas
VAR 30 STÖD KYRKOR 7 Loc 48 width 1 MD=9 7(4) Kyrkor <Se F.7 för fullständig frågetext> 358 1. Ja 532 5. Nej 647 8. Vet ej/ingen åsikt 389 9. Uppgift saknas
VAR 31 STÖD BOSTADSRÄTTSFÖREN 7 Loc 49 width 1 MD=9 7(5) Bostadsrättsföreningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 272 1. Ja 532 5. Nej 726 8. Vet ej/ingen åsikt 396 9. Uppgift saknas
VAR 32 MOTTAGARE BESL UTFÖRA 8 Loc 50 width 1 MD=9 8 I samhällsdebatten har förändringar av stödet till äldre diskuterats. Hur ser Du på följande förslag? 8(1) Kommunen bestämmer vem som ska få hemvård, sen får man själv avgöra om kommunen, privata företag eller andra skall utföra uppgifterna 460 1. Mycket bra förslag 611 2. Ganska bra förslag 156 3. Ganska dåligt förslag 183 4. Mycket dåligt förslag 306 8. Vet ej/ingen åsikt 210 9. Uppgift saknas
VAR 33 HÖJA PENSIONSÅLDERN 8 Loc 51 width 1 MD=9 8(2) Höja pensionsåldern <Se F.8 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket bra förslag 72 2. Ganska bra förslag 284 3. Ganska dåligt förslag 1199 4. Mycket dåligt förslag 164 8. Vet ej/ingen åsikt 150 9. Uppgift saknas
VAR 34 HEMVÅRD UTAN ANHÖRIGA 8 Loc 52 width 1 MD=9 8(3) Kommunen skall i första hand erbjuda hemvård till de äldre som inte har några anhöriga <Se F.8 för fullständig frågetext> 916 1. Mycket bra förslag 420 2. Ganska bra förslag 175 3. Ganska dåligt förslag 208 4. Mycket dåligt förslag 97 8. Vet ej/ingen åsikt 110 9. Uppgift saknas
VAR 35 HÖJA FOLKPENSIONEN 8 Loc 53 width 1 MD=9 8(4) Höja folkpensionen <Se F.8 för fullständig frågetext> 1256 1. Mycket bra förslag 315 2. Ganska bra förslag 45 3. Ganska dåligt förslag 48 4. Mycket dåligt förslag 156 8. Vet ej/ingen åsikt 106 9. Uppgift saknas
VAR 36 FÄRDTJÄNST 8 Loc 54 width 1 MD=9 8(5) Färdtjänst bör endast ges till svårt rörelsehindrade <Se F.8 för fullständig frågetext> 328 1. Mycket bra förslag 315 2. Ganska bra förslag 426 3. Ganska dåligt förslag 588 4. Mycket dåligt förslag 164 8. Vet ej/ingen åsikt 105 9. Uppgift saknas
VAR 37 HÖJA BOSTADSTILLÄGGEN 8 Loc 55 width 1 MD=9 8(6) Höja de kommunala bostadstilläggen <Se F.8 för fullständig frågetext> 754 1. Mycket bra förslag 414 2. Ganska bra förslag 134 3. Ganska dåligt förslag 90 4. Mycket dåligt förslag 424 8. Vet ej/ingen åsikt 110 9. Uppgift saknas
VAR 38 FÖRMÖGNA INGEN HEMVÅRD 8 Loc 56 width 1 MD=9 8(7) Kommunen skall inte bevilja hemvård till den som har större förmögenhet <Se F.8 för fullständig frågetext> 451 1. Mycket bra förslag 339 2. Ganska bra förslag 324 3. Ganska dåligt förslag 433 4. Mycket dåligt förslag 278 8. Vet ej/ingen åsikt 101 9. Uppgift saknas
VAR 39 ÄLDRESTÖD VIKTIGAST 9 Loc 57 width 1 MD=9 9 Vilket av förslagen i fråga 8 anser Du vara viktigast att genomföra och vilket av förslagen anser Du vara minst viktigt att genomföra? 9(1) Viktigast att genomföra 151 1. Kommunen bestämmer vem som ska få hemvård, sen får man själv avgöra om kommunen, privata företag eller andra skall utföra uppgifterna 16 2. Höja pensionsåldern 312 3. Kommunen skall i första hand erbjuda hemvård till de äldre som inte har några anhöriga 619 4. Höja folkpensionen 28 5. Färdtjänst bör endast ges till svårt rörelsehindrade 73 6. Höja de kommunala bostadstilläggen 37 7. Kommunen skall inte bevilja hemvård till den som har större förmögenhet 228 8. Annat 462 9. Uppgift saknas
VAR 40 ÄLDRESTÖD VIKT. SPEC 9 Loc 58 width 100 alphabetic 9(2) Annat viktigast att genomföra - specificering <Se F.9 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 41 ÄLDRESTÖD MINST VIKT. 9 Loc 158 width 1 MD=9 9(3) Minst viktigt att genomföra <Se F.9 för fullständig frågetext> 41 1. Kommunen bestämmer vem som ska få hemvård, sen får man själv avgöra om kommunen, privata företag eller andra skall utföra uppgifterna 712 2. Höja pensionsåldern 21 3. Kommunen skall i första hand erbjuda hemvård till de äldre som inte har några anhöriga 17 4. Höja folkpensionen 51 5. Färdtjänst bör endast ges till svårt rörelsehindrade 81 6. Höja de kommunala bostadstilläggen 237 7. Kommunen skall inte bevilja hemvård till den som har större förmögenhet 60 8. Annat 706 9. Uppgift saknas
VAR 42 ÄLDSTÖD MINS VIKT SPEC 9 Loc 159 width 100 alphabetic 9(4) Annat minst viktig att genomföra - specificering <Se F.9 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 43 SKÖTER VECKOSTÄDNING 10 Loc 259 width 3 MD=999 10 Sköter Du själv nedanstående uppgifter eller får Du hjälp av någon? Om Du får hjälp vem hjälper Dig? 10a Veckostädning 1103 001. Sköter själv 122 002. Vårdbiträde 412 003. Maka/make/sambo 8 004. Son/svärson 17 005. Dotter/svärdotter 13 006. Vän/granne 5 007. Företag/t ex affär 5 012. Sköter själv - Vårdbiträde 135 013. Sköter själv - Maka/make/sambo 2 015. Sköter själv - Dotter/svärdotter 2 016. Sköter själv - Vän/granne 2 023. Vårdbiträde - Maka/make/sambo 1 025. Vårdbiträde - Dotter/svärdotter 1 027. Vårdbiträde - Företag/t ex affär 2 034. Maka/make/sambo - Son/svärson 3 035. Maka/make/sambo - Dotter/svärdotter 1 045. Son/svärson - Dotter/svärdotter 3 135. Sköter själv - Maka/make/sambo - Dotter/svärdotter 1 137. Sköter själv - Maka/make/sambo - Företag/t ex affär 47 888. Ej aktuellt 41 999. Uppgift saknas
VAR 44 SKÖTER STORSTÄDNING 10 Loc 262 width 3 MD=999 10b Storstädning <Se F.10 för fullständig frågetext> 939 001. Sköter själv 85 002. Vårdbiträde 412 003. Maka/make/sambo 15 004. Son/svärson 79 005. Dotter/svärdotter 44 006. Vän/granne 18 007. Företag/t ex affär 2 012. Sköter själv - Vårdbiträde 148 013. Sköter själv - Maka/make/sambo 1 014. Sköter själv - Son/svärson 2 015. Sköter själv - Dotter/svärdotter 2 016. Sköter själv - Vän/granne 1 023. Vårdbiträde - Maka/make/sambo 1 025. Vårdbiträde - Dotter/svärdotter 2 034. Maka/make/sambo - Son/svärson 5 035. Maka/make/sambo - Dotter/svärdotter 6 045. Son/svärson - Dotter/svärdotter 2 135. Sköter själv - Maka/make/sambo - Dotter/svärdotter 88 888. Ej aktuellt 74 999. Uppgift saknas
VAR 45 SKÖTER FÖNSTERPUTS 10 Loc 265 width 3 MD=999 10c Fönsterputsning <Se F.10 för fullständig frågetext> 984 001. Sköter själv 100 002. Vårdbiträde 420 003. Maka/make/sambo 25 004. Son/svärson 67 005. Dotter/svärdotter 30 006. Vän/granne 60 007. Företag/t ex affär 1 012. Sköter själv - Vårdbiträde 105 013. Sköter själv - Maka/make/sambo 1 014. Sköter själv - Son/svärson 2 015. Sköter själv - Dotter/svärdotter 2 016. Sköter själv - Vän/granne 2 017. Sköter själv - Företag/ t ex affär 4 025. Vårdbiträde - Dotter/svärdotter 1 026. Vårdbiträde - Vän/granne 2 034. Maka/make/sambo - Son/svärson 4 035. Maka/make/sambo - Dotter/svärdotter 3 045. Son/svärson - Dotter/svärdotter 3 135. Sköter själv - Maka/make/sambo - Dotter/svärdotter 1 145. Sköter själv - Son/svärson - Dotter/svärdotter 1 245. Vårdbiträde - Son/svärson - Dotter/svärdotter 46 888. Ej aktuellt 62 999. Uppgift saknas
VAR 46 SKÖTER KLÄDVÅRD 10 Loc 268 width 2 MD=99 10d Klädvård <Se F.10 för fullständig frågetext> 1282 01. Sköter själv 34 02. Vårdbiträde 386 03. Maka/make/sambo 4 04. Son/svärson 23 05. Dotter/svärdotter 8 06. Vän/granne 4 07. Företag/t ex affär 2 12. Sköter själv - Vårdbiträde 61 13. Sköter själv - Maka/make/sambo 4 15. Sköter själv - Dotter/svärdotter 2 17. Sköter själv - Företag/ t ex affär 1 23. Vårdbiträde - Maka/make/sambo 1 25. Vårdbiträde - Dotter/svärdotter 1 34. Maka/make/sambo - Son/svärson 3 35. Maka/make/sambo - Dotter/svärdotter 1 36. Maka/make/sambo - Vän/granne 45 88. Ej aktuellt 64 99. Uppgift saknas
VAR 47 SKÖTER VECKO/SMÅTVÄTT 10 Loc 270 width 2 MD=99 10e Vecko/småtvätt <Se F.10 för fullständig frågetext> 1270 01. Sköter själv 44 02. Vårdbiträde 419 03. Maka/make/sambo 2 04. Son/svärson 17 05. Dotter/svärdotter 9 06. Vän/granne 0 07. Företag/t ex affär 56 13. Sköter själv - Maka/make/sambo 3 15. Sköter själv - Dotter/svärdotter 1 25. Vårdbiträde - Dotter/svärdotter 1 36. Maka/make/sambo - Vän/granne 50 88. Ej aktuellt 54 99. Uppgift saknas
VAR 48 SKÖTER STORTVÄTT 10 Loc 272 width 2 MD=99 10f Stortvätt <Se F.10 för fullständig frågetext> 1078 01. Sköter själv 56 02. Vårdbiträde 425 03. Maka/make/sambo 11 04. Son/svärson 55 05. Dotter/svärdotter 27 06. Vän/granne 20 07. Företag/t ex affär 82 13. Sköter själv - Maka/make/sambo 1 14. Sköter själv - Son/svärson 4 15. Sköter själv - Dotter/svärdotter 1 17. Sköter själv - Företag/tex affär 1 27. Vårdbiträde - Företag/t ex affär 1 34. Maka/make/sambo - Son/svärson 2 35. Maka/make/sambo - Dotter/svärdotter 1 36. Maka/make/sambo - Vän/granne 2 45. Son/svärson - Dotter/svärdotter 87 88. Ej aktuellt 72 99. Uppgift saknas
VAR 49 SKÖTER MATINKÖP 10 Loc 274 width 4 MD=9999 10g Matinköp <Se F.10 för fullständig frågetext> 1071 0001. Sköter själv 41 0002. Vårdbiträde 414 0003. Maka/make/sambo 20 0004. Son/svärson 41 0005. Dotter/svärdotter 9 0006. Vän/granne 4 0007. Företag/t ex affär 4 0012. Sköter själv - Vårdbiträde 198 0013. Sköter själv - Maka/make/sambo 4 0014. Sköter själv - Son/svärson 13 0015. Sköter själv - Dotter/svärdotter 6 0016. Sköter själv - Vän/granne 2 0023. Vårdbiträde - Maka/make/sambo 2 0024. Vårdbiträde - Son/svärson 2 0025. Vårdbiträde - Dotter/svärdotter 1 0026. Vårdbiträde - Vän/granne 1 0034. Maka/make/sambo - Son/svärson 4 0035. Maka/make/sambo - Dotter/svärdotter 2 0045. Son/svärson - Dotter/svärdotter 1 0046. Son/svärson - Vän/granne 1 0125. Sköter själv - Vårdbiträde - Dotter/svärdotter 4 0145. Sköter själv - Son/svärson - Dotter/svärdotter 1 0256. Vårdbiträde - Dotter/svärdotter - Vän/granne 1 1345. Sköter själv - Maka/make/sambo - Son/svärson - Dotter/svärdotter 43 8888. Ej aktuellt 36 9999. Uppgift saknas
VAR 50 SKÖTER MATLAGNING 10 Loc 278 width 3 MD=999 10h Matlagning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1232 001. Sköter själv 26 002. Vårdbiträde 418 003. Maka/make/sambo 2 004. Son/svärson 7 005. Dotter/svärdotter 9 006. Vän/granne 7 007. Företag/t ex affär 112 013. Sköter själv - Maka/make/sambo 5 015. Sköter själv - Dotter/svärdotter 2 016. Sköter själv - Vän/granne 1 023. Vårdbiträde - Maka/make/sambo 1 025. Vårdbiträde - Dotter/svärdotter 1 056. Dotter/svärdotter - Vän/granne 1 125. Sköter själv - Vårdbiträde - Dotter/svärdotter 1 147. Sköter själv - Son/svärson - Företag/t ex affär 50 888. Ej aktuellt 51 999. Uppgift saknas
VAR 51 SKÖTER DISKNING 10 Loc 281 width 3 MD GE 999 10i Diskning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1239 001. Sköter själv 27 002. Vårdbiträde 388 003. Maka/make/sambo 1 004. Son/svärson 5 005. Dotter/svärdotter 5 006. Vän/granne 2 007. Företag/t ex affär 4 012. Sköter själv - Vårdbiträde 158 013. Sköter själv - Maka/make/sambo 2 014. Sköter själv - Son/svärson 1 015. Sköter själv - Dotter/svärdotter 1 123. Sköter själv - Vårdbiträde - Maka/make/sambo 1 134. Sköter själv - Maka/make/sambo - Son/svärson 45 888. Ej aktuellt 47 999. Uppgift saknas
VAR 52 SKÖTER BANKBESÖK 10 Loc 284 width 3 MD=999 10j Bank/post/apoteksbesök <Se F.10 för fullständig frågetext> 1329 001. Sköter själv 25 002. Vårdbiträde 246 003. Maka/make/sambo 31 004. Son/svärson 44 005. Dotter/svärdotter 11 006. Vän/granne 0 007. Företag/t ex affär 3 012. Sköter själv - Vårdbiträde 140 013. Sköter själv - Maka/make/sambo 4 014. Sköter själv - Son/svärson 8 015. Sköter själv - Dotter/svärdotter 2 016. Sköter själv - Vän/granne 1 023. Vårdbiträde - Maka/make/sambo 3 024. Vårdbiträde - Son/svärson 1 034. Maka/make/sambo - Son/svärson 5 045. Son/svärson - Dotter/svärdotter 1 056. Dotter/svärdotter - Vän/granne 1 123. Sköter själv - Vårdbiträde - Maka/make/sambo 2 145. Sköter själv - Son/svärson - Dotter/svärdotter 1 156. Sköter själv - Dotter/svärdotter - Vän/granne 33 888. Ej aktuellt 35 999. Uppgift saknas
VAR 53 SKÖTER LÄKARBESÖK 10 Loc 287 width 3 MD=999 10k Läkarbesök <Se F.10 för fullständig frågetext> 1550 001. Sköter själv 23 002. Vårdbiträde 102 003. Maka/make/sambo 10 004. Son/svärson 42 005. Dotter/svärdotter 4 006. Vän/granne 1 007. Företag/t ex affär 3 012. Sköter själv - Vårdbiträde 69 013. Sköter själv - Maka/make/sambo 4 014. Sköter själv - Son/svärson 4 015. Sköter själv - Dotter/svärdotter 2 016. Sköter själv - Vän/granne 1 025. Vårdbiträden - Dotter/svärdotter 2 045. Son/svärson - Dotter/svärdotter 1 134. Sköter själv - Maka/make/sambo - Son/svärson 2 135. Sköter själv - Maka/make/sambo - Dotter/svärdotter 1 156. Sköter själv - Dotter/svärdotter - Vän/granne 1 345. Maka/make/sambo - Son/svärson - Dotter/svärdotter 58 888. Ej aktuellt 46 999. Uppgift saknas
VAR 54 SKÖTER TIDNINGSLÄSN. 10 Loc 290 width 3 MD=999 10l Tidningsläsning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1711 001. Sköter själv 4 002. Vårdbiträde 43 003. Maka/make/sambo 4 004. Son/svärson 0 005. Dotter/svärdotter 3 006. Vän/granne 0 007. Företag/t ex affär 53 013. Sköter själv - Maka/make/sambo 1 016. Sköter själv - Vän/granne 1 134. Sköter själv - Maka/make/sambo - Son/svärson 1 145. Sköter själv - Son/svärson - Dotter/svärdotter 50 888. Ej aktuellt 55 999. Uppgift saknas
VAR 55 SKÖTER PROMENADER 10 Loc 293 width 3 MD=999 10m Promenader <Se F.10 för fullständig frågetext> 1519 001. Sköter själv 24 002. Vårdbiträde 92 003. Maka/make/sambo 2 004. Son/svärson 6 005. Dotter/svärdotter 5 006. Vän/granne 1 007. Företag/t ex affär 2 012. Sköter själv - Vårdbiträde 94 013. Sköter själv - Maka/make/sambo 1 014. Sköter själv - Son/svärson 2 015. Sköter själv - Dotter/svärdotter 6 016. Sköter själv - Vän/granne 1 023. Vårdbiträde - Maka/make/sambo 1 045. Son/svärson - Dotter/svärdotter 1 056. Dotter/svärdotter - Vän/granne 1 246. Vårdbiträde - Son/svärson - Vän/granne 98 888. Ej aktuellt 70 999. Uppgift saknas
VAR 56 SKÖTER MEDICINERING 10 Loc 296 width 2 MD=99 10n Medicinering <Se F.10 för fullständig frågetext> 1543 01. Sköter själv 27 02. Vårdbiträde 63 03. Maka/make/sambo 2 04. Son/svärson 5 05. Dotter/svärdotter 0 06. Vän/granne 3 07. Företag/t ex affär 5 12. Sköter själv - Vårdbiträde 38 13. Sköter själv - Maka/make/sambo 4 15. Sköter själv - Dotter/svärdotter 1 45. Son/svärson - Dotter/svärdotter 156 88. Ej aktuellt 79 99. Uppgift saknas
VAR 57 SKÖTER HÅRVÅRD 10 Loc 298 width 3 MD=999 10q Hårvård <Se F.10 för fullständig frågetext> 1394 001. Sköter själv 27 002. Vårdbiträde 66 003. Maka/make/sambo 4 004. Son/svärson 68 005. Dotter/svärdotter 21 006. Vän/granne 149 007. Företag/t ex affär 3 012. Sköter själv - Vårdbiträde 29 013. Sköter själv - Maka/make/sambo 1 014. Sköter själv - Son/svärson 11 015. Sköter själv - Dotter/svärdotter 3 016. Sköter själv - Vän/granne 31 017. Sköter själv - Företag t ex affär 1 027. Vårdbiträde - Företag /t ex affär 1 034. Maka/make/sambo - Son/svärson 1 037. Maka/make/sambo - Företag/t ex affär 3 057. Dotter/svärdotter - Företag/t ex affär 2 067. Vän/granne - Företag/t ex affär 1 157. Sköter själv - Dotter/svärdotter - Företag/t ex affär 48 888. Ej aktuellt 62 999. Uppgift saknas
VAR 58 SKÖTER TOALETTBESÖK 10 Loc 301 width 2 MD=99 10p Toalettbesök <Se F.10 för fullständig frågetext> 1773 01. Sköter själv 14 02. Vårdbiträde 28 03. Maka/make/sambo 1 04. Son/svärson 0 05. Dotter/svärdotter 0 06. Vän/granne 0 07. Företag/t ex affär 1 12. Sköter själv - Vårdbiträde 29 13. Sköter själv - Maka/make/sambo 1 16. Sköter själv - Vän/granne 1 23. Vårdbiträde - Maka/make/sambo 37 88. Ej aktuellt 41 99. Uppgift saknas
VAR 59 SKÖTER BAD/DUSCH 10 Loc 303 width 3 MD=999 10q Bad/dusch <Se F.10 för fullständig frågetext> 1705 001. Sköter själv 55 002. Vårdbiträde 43 003. Maka/make/sambo 1 004. Son/svärson 12 005. Dotter/svärdotter 2 006. Vän/granne 0 007. Företag/t ex affär 2 012. Sköter själv - Vårdbiträde 32 013. Sköter själv - Maka/make/sambo 1 016. Sköter själv - Vän/granne 1 123. Sköter själv - Vårdbiträde - Maka/make/sambo 35 888. Ej aktuellt 37 999. Uppgift saknas
VAR 60 SKÖTER AV/PÅKLÄDNING 10 Loc 306 width 3 MD=999 10r Av- och påklädning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1756 001. Sköter själv 18 002. Vårdbiträde 30 003. Maka/make/sambo 1 004. Son/svärson 0 005. Dotter/svärdotter 0 006. Vän/granne 0 007. Företag/t ex affär 2 012. Sköter själv - Vårdbiträde 27 013. Sköter själv - Maka/make/sambo 1 014. Sköter själv - Son/svärson 1 015. Sköter själv - Dotter/svärdotter 1 016. Sköter själv - Vän/granne 1 023. Vårdbiträde - Maka/make/sambo 1 123. Sköter själv - Vårdbiträde - Maka/make/sambo 41 888. Ej aktuellt 46 999. Uppgift saknas
VAR 61 SKÖTER HUSDJUR 10 Loc 309 width 2 MD=99 10s Skötsel av husdjur <Se F.10 för fullständig frågetext> 399 01. Sköter själv 1 02. Vårdbiträde 48 03. Maka/make/sambo 1 04. Son/svärson 0 05. Dotter/svärdotter 3 06. Vän/granne 2 07. Företag/t ex affär 36 13. Sköter själv - Maka/make/sambo 1 14. Sköter själv - Son/svärson 1 15. Sköter själv - Dotter/svärdotter 1 45. Son/svärson - Dotter/svärdotter 1019 88. Ej aktuellt 414 99. Uppgift saknas
VAR 62 SKÖTER TRÄDGÅRD 10 Loc 311 width 3 MD=999 10t Trädgårdsskötsel <Se F.10 för fullständig frågetext> 662 001. Sköter själv 5 002. Vårdbiträde 222 003. Maka/make/sambo 24 004. Son/svärson 12 005. Dotter/svärdotter 12 006. Vän/granne 7 007. Företag/t ex affär 2 012. Sköter själv - Vårdbiträde 125 013. Sköter själv - Maka/make/sambo 7 014. Sköter själv - Son/svärson 2 015. Sköter själv - Dotter/svärdotter 5 016. Sköter själv - Vän/granne 2 017. Sköter själv - Företag/t ex affär 1 025. Vårbiträde - Dotter/svärdotter 3 034. Maka/make/sambo - Son/svärson 1 036. Maka/make/sambo - Vän/granne 1 037. Maka/make/sambo - Företag t ex affär 5 045. Son/svärson - Dotter/svärdotter 1 067. Vän/granne - Företag/t ex affär 1 123. Sköter själv - Vårdbiträde - Maka/make/sambo 1 134. Sköter själv - Maka/make/sambo 1 135. Sköter själv - Maka/make/sambo - Dotter/svärdotter 4 145. Sköter själv - Son/svärson 2 345. Maka/make - Son/svärson - Dotter/svärdotter 580 888. Ej aktuellt 238 999. Uppgift saknas
VAR 63 SKÖTER FOTVÅRD 10 Loc 314 width 2 MD=99 10u Fotvård <Se F.10 för fullständig frågetext> 1329 01. Sköter själv 79 02. Vårdbiträde 58 03. Maka/make/sambo 3 04. Son/svärson 22 05. Dotter/svärdotter 11 06. Vän/granne 198 07. Företag/t ex affär 3 12. Sköter själv - Vårdbiträde 33 13. Sköter själv - Maka/make/sambo 2 15. Sköter själv - Dotter/svärdotter 2 16. Sköter själv - Vän/granne 12 17. Sköter själv - Företag/t ex affär 2 27. Vårdbiträde - Företag/t ex affär 105 88. Ej aktuellt 67 99. Uppgift saknas
VAR 64 ANLEDN HJÄLP AV MAKE 11 Loc 316 width 1 MD GE 9 11 Om Du får hjälp av maka/make/sambo, vad beror det på? 100 1. Jag klarar inte längre själv av att utföra uppgifterna 723 2. Jag och min maka/make/sambo har alltid delat upp arbetet i hemmet 692 5. Ej aktuellt 117 7. Annat 294 9. Uppgift saknas
VAR 65 AN ANLEDN HJÄLP SPEC 11 Loc 317 width 100 alphabetic 11(1) Annan anledning hjälp av maka/make/sambo - specificering <Se F.11 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 66 HJÄLP FRÅN MAKE/VÄN 12 Loc 417 width 1 MD=9 12 Får Du för närvarande någon hjälp från Din maka/make/sambo/familj eller från någon vän? 303 1. Ja, varje dag 5 2. Ja, fyra till sex dagar i veckan 19 3. Ja, två till tre dagar i veckan 30 4. Ja, en dag i veckan 26 5. Ja, en dag varannan vecka 237 6. Ja, sporadiskt, då och då 1042 7. Nej 264 9. Uppgift saknas
VAR 67 TID MAN FÅTT HJÄLP 13 Loc 418 width 1 MD=0 13 Hur länge har Du fått hjälp från Din maka/make/sambo/familj eller från någon vän? 365 1. Mer än fem år 54 2. Tre till fem år 84 3. Ett till tre år 29 4. Sex månader till ett år 37 5. Mindre än sex månader 1357 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 68 ANHÖRIGHJÄLP: MORGON 14 Loc 419 width 1 MD=0 14 Vid vilken eller vilka tidpunkter på dygnet får Du hjälp? Fler än ett alternativ kan markeras 14(1) Morgon 174 1. Markerat 183 5. Ej markerat 1569 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 69 ANHÖRIGHJÄLP: FÖRMID. 14 Loc 420 width 1 MD=0 14(2) Förmiddag <Se F.14 för fullständig frågetext> 252 1. Markerat 105 5. Ej markerat 1569 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 70 ANHÖRIGHJÄLP: EFTERM 14 Loc 421 width 1 MD=0 14(3) Eftermiddag <Se F.14 för fullständig frågetext> 228 1. Markerat 129 5. Ej markerat 1569 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 71 ANHÖRIGHJÄLP: KVÄLL 14 Loc 422 width 1 MD=0 14(4) Kväll <Se F.14 för fullständig frågetext> 162 1. Markerat 195 5. Ej markerat 1569 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 72 ANHÖRIGHJÄLP: NATT 14 Loc 423 width 1 MD=0 14(5) Natt <Se F.14 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 292 5. Ej markerat 1569 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 73 ANHÖRIGHJÄLP: DAG 15 Loc 424 width 1 MD=0 15 Får Du vanligtvis hjälp under vardagar eller helger? 83 1. Endast vardagar 18 2. Endast helger 332 3. Både vardagar och helger 1493 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 74 BRA ANHÖRIGHJÄLP SPEC 16 Loc 425 width 150 alphabetic 16 Hur tycker Du att hjälpen från Din familj och/eller vänner fungerar? Är det något som fungerar bra respektive dåligt? 16(1) Fungerar bra med hjälp från anhörig/vän - specificering Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 75 DÅL ANHÖRIGHJÄLP SPEC 16 Loc 575 width 150 alphabetic 16(2) Fungerar dåligt med hjälp från anhörig/vän - specificering <Se F.16 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 76 BIDRAG FRÅN KOMMUNEN 17 Loc 725 width 1 MD=0 17 Om Du tar emot hjälp från någon i familjen har han/hon något bidrag från kommunen? 13 1. Ja hon/han har hemvårdsbidrag 8 2. Ja han/hon har betalt som anhörigvårdare 691 5. Nej 8 8. Jag vet inte 1206 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 77 KOMMUNAL HEMVÅRD 18 Loc 726 width 1 MD=9 18 Får Du för närvarande någon hjälp från kommunens hemvård? 42 1. Ja, varje dag 4 2. Ja, fyra till sex dagar i veckan 23 3. Ja, två till tre dagar i veckan 32 4. Ja, en dag i veckan 42 5. Ja, en dag varannan vecka 16 6. Ja, sporadiskt, då och då 1558 7. Nej 209 9. Uppgift saknas
VAR 78 TID KOMMUNAL HEMVÅRD 19 Loc 727 width 1 MD=0 19 Hur länge har Du haft kommunal hemvård? 16 1. Mindre än sex månader 22 2. Sex månader till ett år 47 3. Ett till tre år 29 4. Tre till fem år 55 5. Mer än fem år 1757 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 79 KOM HEMVÅRD MORGON 20 Loc 728 width 1 MD=0 20 Vid vilken eller vilka tider på dygnet får Du hjälp? 20(1) Morgon 56 1. Markerat 99 5. Ej markerat 1771 0. Frågan ej tillämplig
VAR 80 KOM HEMVÅRD FÖRMIDDAG 20 Loc 729 width 1 MD=9 2(2) Förmiddag <Se F.20 för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 46 5. Ej markerat 1771 9. Frågan ej tillämplig
VAR 81 KOM HEMVÅRD EFTMIDDAG 20 Loc 730 width 1 MD=9 20(3) Eftermiddag <Se F.20 för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 104 5. Ej markerat 1771 9. Frågan ej tillämplig
VAR 82 KOM HEMVÅRD KVÄLL 20 Loc 731 width 1 MD=9 24(4) Kväll <Se F.20 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 122 5. Ej markerat 1771 9. Frågan ej tillämplig
VAR 83 KOM HEMVÅRD NATT 20 Loc 732 width 1 MD=9 20(5) Natt <Se F.20 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 139 5. Ej markerat 1771 9. Frågan ej tillämplig
VAR 84 KOM HEMVÅRD VARD/HELG 21 Loc 733 width 1 MD=9 21 Får Du vanligtvis hjälp under vardagar eller helger? 102 1. Endast vardagar 0 2. Endast helger 54 3. Vardagar och helger 1770 9. Frågan ej tillämplig
VAR 85 BRA MED KOM. HEMVÅRD 22 Loc 734 width 250 alphabetic 22 Hur tycker Du att hjälpen från kommunens hemvård fungerar? Är det något som fungerar bra respektive dåligt? 22(1) Fungerar bra med kommunens hemvård - specificering Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 86 DÅL MED KOM HEMVÅRD 22 Loc 984 width 255 alphabetic 22(2) Fungerar dåligt med kommunens hemvård - specificering <Se F.22 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 87 KOSTNAD KOM HEMVÅRD 23 Loc 1239 width 5 MD= 0 23 Hur mycket betalar Du per månad för den hjälp Du får från kommunens hemvård? 1794 00000. Frågan ej tillämplig Valid-n=132 Min=48 Max=6930 Mean=547.7 St.Dev=763.0
VAR 88 MÅNKOSTN HEMVÅRD SPEC 23 Loc 1244 width 47 alphabetic 23(1) Månadskostnad för kommunens hemvård - specificering <Se F.23 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 89 HEMV: PERS BRÅTTOM 24 Loc 1291 width 1 MD=0 24 Vad tycker Du om hemvården och dess personal? 24a Vårdpersonalen verkar alltid ha så bråttom 53 1. Ja, absolut 72 2. Ja, i viss mån 29 3. Nej, knappast 27 4. Nej, absolut inte 1745 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 90 HEMV: OFTA NY PERS 24 Loc 1292 width 1 MD=0 24b Det kommer för ofta ny personal <Se F.24 för fullständig frågetext> 59 1. Ja, absolut 46 2. Ja, i viss mån 34 3. Nej, knappast 29 4. Nej, absolut inte 1758 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 91 HEMV: BESTÄMMER SJÄLV 24 Loc 1293 width 1 MD=0 24c I mitt hem är det jag som bestämmer vad vårdpersonalen skall göra <Se F.24 för fullständig frågetext> 79 1. Ja, absolut 63 2. Ja, i viss mån 20 3. Nej, knappast 15 4. Nej, absolut inte 1749 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 92 HEMV: PASSAR TID 24 Loc 1294 width 1 MD=0 24d Personalen kommer alltid på den tid som utlovats <Se F.24 för fullständig frågetext> 90 1. Ja, absolut 67 2. Ja, i viss mån 14 3. Nej, knappast 5 4. Nej, absolut inte 1750 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 93 HEMV: FINNA SIG I ARB 24 Loc 1295 width 1 MD=0 24e Har man vårdpersonal får man finna sig i deras sätt att arbeta <Se F.24 för fullständig frågetext> 61 1. Ja, absolut 89 2. Ja, i viss mån 11 3. Nej, knappast 9 4. Nej, absolut inte 1756 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 94 HEMV: OERFAREN PERS 24 Loc 1296 width 1 MD=0 24f Personalen är för ung och oerfaren <Se F.24 för fullständig frågetext> 17 1. Ja, absolut 44 2. Ja, i viss mån 59 3. Nej, knappast 50 4. Nej, absolut inte 1756 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 95 HEMV: TREVLIGT BEMÖTT 24 Loc 1297 width 1 MD=0 24g Jag blir alltid vänligt och trevligt bemött <Se F.24 för fullständig frågetext> 161 1. Ja, absolut 21 2. Ja, i viss mån 1 3. Nej, knappast 0 4. Nej, absolut inte 1743 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 96 HEMV: PERS STANNAR EJ 24 Loc 1298 width 1 MD=0 24h Personalen stannar sällan den tid som utlovats <Se F.24 för fullständig frågetext> 49 1. Ja, absolut 53 2. Ja, i viss mån 26 3. Nej, knappast 26 4. Nej, absolut inte 1772 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 97 HEMV: UTFÖR UPPGIFTER 24 Loc 1299 width 1 MD=0 24i Personalen utför alltid de uppgifter som överenskommits <Se F.24 för fullständig frågetext> 123 1. Ja, absolut 39 2. Ja, i viss mån 6 3. Nej, knappast 2 4. Nej, absolut inte 1756 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 98 HEMV: GÖR UPPG TILLFR 24 Loc 1300 width 1 MD=0 24j Personalen utför oftast uppgifterna på ett tillfredsställande sätt <Se F.24 för fullständig frågetext> 122 1. Ja, absolut 46 2. Ja, i viss mån 8 3. Nej, knappast 1 4. Nej, absolut inte 1749 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 99 HJÄLPEN SOM HELHET 25 Loc 1301 width 1 MD=9 25 Om Du ser på de uppgifter Du idag får hjälp med från familjen och/eller kommunens hemvård - hur tycker Du att det som HELHET fungerar? 474 1. Mycket bra 230 2. Ganska bra 35 3. Varken bra eller dåligt 13 4. Ganska dåligt 7 5. Mycket dåligt 684 7. Ej aktuellt 483 9. Uppgift saknas
VAR 100 BEHÖVER HJÄLP 26 Loc 1302 width 1 MD=9 26 Skulle Du behöva hjälp med någon uppgift som Du idag sköter på egen hand? 173 1. Ja 1459 5. Nej 294 9. Uppgift saknas
VAR 101 BEHÖVER HJÄLP SPEC 26 Loc 1303 width 100 alphabetic 26(1) Behöver hjälp med uppgift man nu sköter själv - specificering <Se F.26 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 102 VÄNT SIG FÖR HJÄLP 27 Loc 1403 width 1 MD=0 27 Har Du vänt Dig till någon för att få hjälp med dessa uppgifter? 58 1. Ja, till min familj 20 2. Ja, till kommunens hemvård 54 3. Ja, till annan 178 5. Nej 1616 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 103 VÄNT SIG TILL AN SPEC 27 Loc 1404 width 75 alphabetic 27(1) Vänt sig till annan för att få hjälp - specificering <Se F.27 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 104 RESULTAT BEGÄRAN SPEC 28 Loc 1479 width 150 alphabetic 28 Vad blev resultatet? Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 105 HELST HJÄLP HUSH.ARB 29 Loc 1629 width 4 MD=9999 29 Vem skulle Du helst vilja ha hjälp av om Du är eller blir i behov av hjälp? 29a Hushållsarbete (tex städning, tvätt) 643 0001. Maka/make 158 0002. Dotter/son 9 0003. Förening/kyrka 39 0004. Företag/t ex städbolag 682 0005. Kommunen via hemvården 92 0006. Annan 38 0012. Maka/make - Dotter/son 1 0014. Maka/make - Företag /t ex städbolag 39 0015. Maka/make - Kommunen via hemvården 2 0016. Maka/make - Annan 3 0023. Maka/make - Förening/kyrka 12 0025. Dotter/son - Kommunen via hemvården 1 0036. Förening/kyrka - Annan 4 0045. Företag/t ex städbolag - Kommunen via hemvården 10 0056. Kommunen via hemvården - Annan 6 0125. Maka/make - Dotter/son - Kommunen via hemvården 1 0135. Maka/make - Förening/kyrka - Kommunen via hemvården 1 0156. Maka/make - Kommunen via hemvården - Annan 1 0256. Dotter/son - Kommunen via hemvården - Annan 1 1235. Maka/make - Dotter/son - Förening/kyrka - Kommunen via hemvården 1 1456. Maka/make - Företag/t ex städbolag - Kommunen via hemvården - Annan 182 9999. Uppgift saknas
VAR 106 HELST HJÄLP MATLAGN 29 Loc 1633 width 4 MD=9999 29b Matlagning (inkl disk, matinköp) <Se F.29 för fullständig frågetext> 685 0001. Maka/make 171 0002. Dotter/son 12 0003. Förening/kyrka 7 0004. Företag/t ex städbolag 591 0005. Kommunen via hemvården 72 0006. Annan 33 0012. Maka/make - Dotter/son 37 0015. Maka/make - Kommunen via hemvården 1 0016. Maka/make - Annan 1 0023. Maka/make - Förening/kyrka 7 0025. Dotter/son - Kommunen via hemvården 1 0036. Förening/kyrka - Annan 7 0056. Kommunen via hemvården - Annan 1 0124. Maka/make - Dotter/son - Företag/t ex städbolag 4 0125. Maka/make - Dotter/son - Kommunen via hemvården 1 0135. Maka/make - Förening/kyrka - Kommunen via hemvården 1 1235. Maka/make - Dotter/son - Förening/kyrka - Kommunen via hemvården 294 9999. Uppgift saknas
VAR 107 HELST HJÄLP HYGIEN 29 Loc 1637 width 4 MD=9999 29c Personlig hygien (tex bad, toalettbesök) <Se F.29 för fullständig frågetext> 684 0001. Maka/make 168 0002. Dotter/son 4 0003. Förening/kyrka 4 0004. Företag/t ex städbolag 586 0005. Kommunen via hemvården 73 0006. Annan 26 0012. Maka/make - Dotter/son 30 0015. Maka/make - Kommunen via hemvården 2 0016. Maka/make - Annan 1 0023. Maka/make - Förening/kyrka 8 0025. Dotter/son - Kommunen via hemvården 6 0056. Kommunen via hemvården - Annan 4 0125. Maka/make - Dotter/son - Kommunen via hemvården 1 0135. Maka/make - Förening/kyrka - Kommunen via hemvården 1 0256. Dotter/son - Kommunen via hemvården - Annan 1 1235. Maka/make - Dotter/son - Förening/kyrka - Kommunen via hemvården 327 9999. Uppgift saknas
VAR 108 HELST HJÄLP UNDERHÅLL 29 Loc 1641 width 4 MD=9999 29d Underhållsarbete (tex trädgårdsskötsel, snöskottning) <Se F.29 för fullständig frågetext> 370 0001. Maka/make 246 0002. Dotter/son 13 0003. Förening/kyrka 49 0004. Företag/t ex städbolag 358 0005. Kommunen via hemvården 215 0006. Annan 22 0012. Maka/make - Dotter/son 3 0014. Maka/make - Företag /t ex städbolag 12 0015. Maka/make - Kommunen via hemvården 3 0016. Maka/make - Annan 1 0023. Maka/make - Förening/kyrka 1 0024. Dotter/son - Företag/t ex städbolag 3 0025. Dotter/son - Kommunen via hemvården 2 0026. Dotter/son - Annan 1 0046. Företag/t ex städbolag - Annan 7 0056. Kommunen via hemvården - Annan 4 0125. Maka/make - Dotter/son - Kommunen via hemvården 1 0126. Maka/make - Dotter/son - Annan 1 0135. Maka/make - Förening/kyrka - Kommunen via hemvården 1 0245. Dotter/son - Företag/t ex städbolag 1 1235. Maka/make - Dotter/son - Förening/kyrka - Kommunen via hemvården 612 9999. Uppgift saknas
VAR 109 HELST HJÄLP FRITIDSYS 29 Loc 1645 width 4 MD=9999 29e Fritidssysselsättning (tex promenader, tidningsläsning) <Se F.29 för fullständig frågetext> 662 0001. Maka/make 188 0002. Dotter/son 55 0003. Förening/kyrka 4 0004. Företag/t ex städbolag 381 0005. Kommunen via hemvården 145 0006. Annan 25 0012. Maka/make - Dotter/son 3 0013. Maka/make - Förening/kyrka 20 0015. Maka/make - Kommunen via hemvården 1 0016. Maka/make - Annan 2 0023. Maka/make - Förening/kyrka 10 0025. Dotter/son - Kommunen via hemvården 2 0026. Dotter/son - Annan 1 0035. Förening/kyrka - Kommunen via hemvård 2 0036. Förening/kyrka - Annan 6 0056. Kommunen via hemvården - Annan 5 0125. Maka/make - Dotter/son - Kommunen via hemvården 1 0126. Maka/make - Dotter/son - Annan 1 0135. Maka/make - Förening/kyrka - Kommunen via hemvården 1 0245. Dotter/son - Företag t ex städbolag 1 0256. Dotter/son - Kommunen via hemvården - Annan 1 1235. Maka/make - Dotter/son - Förening/kyrka - Kommunen via hemvården 409 9999. Uppgift saknas
VAR 110 HELST HJÄLP ÄRENDEN 29 Loc 1649 width 4 MD=9999 29f Ärenden på stan/samhället (tex post-, apoteksbesök) <Se F.29 för fullständig frågetext> 649 0001. Maka/make 346 0002. Dotter/son 20 0003. Förening/kyrka 3 0004. Företag/t ex städbolag 384 0005. Kommunen via hemvården 110 0006. Annan 47 0012. Maka/make - Dotter/son 2 0013. Maka/make - Förening/kyrka 1 0014. Maka/make - Företag /t ex städbolag 27 0015. Maka/make - Kommunen via hemvården 2 0016. Maka/make - Annan 2 0023. Maka/make - Förening/kyrka 12 0025. Dotter/son - Kommunen via hemvården 2 0026. Dotter/son - Annan 1 0036. Förening/kyrka - Annan 7 0056. Kommunen via hemvården - Annan 7 0125. Maka/make - Dotter/son - Kommunen via hemvården 1 0126. Maka/make - Dotter/son - Annan 1 0135. Maka/make - Förening/kyrka - Kommunen via hemvården 1 0245. Dotter/son - Företag t ex städbolag 1 0256. Dotter/son - Kommunen via hemvården - Annan 1 1235. Maka/make - Dotter/son - Förening/kyrka - Kommunen via hemvården 299 9999. Uppgift saknas
VAR 111 TYCKER: LIKA OMSORG 30 Loc 1653 width 1 MD=9 30 Hur TYCKER Du att äldreomsorg skall fördelas mellan olika äldregrupper som behöver hjälp? I vilken utsträckning tycker Du att vart och ett av nedanstående förslag skall tillämpas? 30a Alla äldre ska få lika bra omsorg 1436 1. Bör alltid tillämpas 229 2. Bör tillämpas för det mesta 56 3. Bör tillämpas ibland 17 4. Bör sällan tillämpas 79 5. Bör aldrig tillämpas 109 9. Uppgift saknas
VAR 112 TYCKER: EFTER BEHOV 30 Loc 1654 width 1 MD=9 30b Äldre som har större behov av omsorg skall få bättre omsorg än de äldre som har mindre behov <Se F.30 för fullständig frågetext> 981 1. Bör alltid tillämpas 402 2. Bör tillämpas för det mesta 201 3. Bör tillämpas ibland 34 4. Bör sällan tillämpas 143 5. Bör aldrig tillämpas 165 9. Uppgift saknas
VAR 113 TYCKER: EFTER BETALN 30 Loc 1655 width 1 MD=9 30c Äldre som betalar mer skall få bättre omsorg än de som betalar mindre <Se F.30 för fullständig frågetext> 79 1. Bör alltid tillämpas 49 2. Bör tillämpas för det mesta 120 3. Bör tillämpas ibland 174 4. Bör sällan tillämpas 1336 5. Bör aldrig tillämpas 168 9. Uppgift saknas
VAR 114 TROR: LIKA OMSORG 31 Loc 1656 width 1 MD=9 31 Hur TROR Du att äldreomsorg fördelas mellan olika äldregrupper? 31a Alla äldre får lika bra omsorg 366 1. Tillämpas alltid 782 2. Tillämpas för det mesta 271 3. Tillämpas ibland 169 4. Tillämpas sällan 94 5. Tillämpas aldrig 244 9. Uppgift saknas
VAR 115 TROR: EFTER BEHOV 31 Loc 1657 width 1 MD=9 31b Äldre som har större behov av omsorg får bättre omsorg än äldre som har mindre behov <Se F.31 för fullständig frågetext> 275 1. Tillämpas alltid 721 2. Tillämpas för det mesta 416 3. Tillämpas ibland 132 4. Tillämpas sällan 88 5. Tillämpas aldrig 294 9. Uppgift saknas
VAR 116 TROR: EFTER BETALN 31 Loc 1658 width 1 MD=9 31c Äldre som betalar mer får bättre omsorg än de som betalar mindre <Se F.31 för fullständig frågetext> 120 1. Tillämpas alltid 206 2. Tillämpas för det mesta 366 3. Tillämpas ibland 324 4. Tillämpas sällan 591 5. Tillämpas aldrig 319 9. Uppgift saknas
VAR 117 ÄLDROMS: BET UTAN ANV 32 Loc 1659 width 1 MD=9 32 Under vilka omständigheter är Du beredd att betala för äldreomsorg? 32a Jag är beredd att betala för äldreomsorgen även om jag inte behöver nyttja den 346 1. Ja, absolut 388 2. Ja, i viss mån 286 3. Tveksamt 220 4. Nej, knappast 496 5. Nej, absolut inte 190 9. Uppgift saknas
VAR 118 ÄLDROMS: BET MER ANV 32 Loc 1660 width 1 MD=9 32b Alla skall vara med och betala för äldreomsorgen, men jag är beredd att betala mer om jag nyttjar den <Se F.32 för fullständig frågetext> 337 1. Ja, absolut 610 2. Ja, i viss mån 308 3. Tveksamt 166 4. Nej, knappast 287 5. Nej, absolut inte 218 9. Uppgift saknas
VAR 119 ÄLDROMS: BET NYTTJAR 32 Loc 1661 width 1 MD=9 32c Jag är bara beredd att betala för den äldreomsorg jag själv nyttjar <Se F.32 för fullständig frågetext> 723 1. Ja, absolut 509 2. Ja, i viss mån 153 3. Tveksamt 99 4. Nej, knappast 256 5. Nej, absolut inte 186 9. Uppgift saknas
VAR 120 BESÖKT VÅRDCENTRAL 33 Loc 1662 width 1 MD=9 33 Har Du, och om Du är gift eller sammanboende, Din make/maka/sambo någon gång under det senaste halvåret besökt någon vårdcentral, något sjukhus eller någon privatläkare? 33(1.1) Jag själv - Vårdcentral 1086 1. Markerat 428 5. Ej markerat 412 9. Uppgift saknas
VAR 121 BESÖKT SJUKHUS 33 Loc 1663 width 1 MD=9 33(1.2) Jag själv - Sjukhus <Se F.33 för fullständig frågetext> 622 1. Markerat 890 5. Ej markerat 414 9. Uppgift saknas
VAR 122 BESÖKT PRIVATLÄKARE 33 Loc 1664 width 1 MD=9 33(1.3) Jag själv - Privatläkare <Se F.33 för fullständig frågetext> 353 1. Markerat 1159 5. Ej markerat 414 9. Uppgift saknas
VAR 123 MA BESÖKT VÅRDCENTRAL 33 Loc 1665 width 1 MD=0 33(2.1) Min maka/make/sambo - Vårdcentral <Se F.33 för fullständig frågetext> 630 1. Markerat 297 5. Ej markerat 999 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 124 MA BESÖKT SJUKHUS 33 Loc 1666 width 1 MD=0 33(2.2) Min maka/make/sambo - Sjukhus <Se F.33 för fullständig frågetext> 384 1. Markerat 539 5. Ej markerat 1003 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 125 MA BESÖKT PRIV.LÄKARE 33 Loc 1667 width 1 MD=0 33(2.3) Min maka/make/sambo - Privatläkare <Se F.33 för fullständig frågetext> 202 1. Markerat 722 5. Ej markerat 1002 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 126 INLAGD PÅ SJUKHUS 34 Loc 1668 width 1 MD=9 34 Har Du, och om Du är gift eller sammanboende, Din maka/make/sambo någon gång under det senaste året varit inlagd på sjukhus? 34(1) Jag själv - inlagd på sjukhus 378 1. Ja 1371 5. Nej 177 9. Uppgift saknas
VAR 127 MA INLAGD PÅ SJUKHUS 34 Loc 1669 width 1 MD=9 34(2) Min maka/make/sambo - inlagd på sjukhus <Se F.34 för fullständig frågetext> 258 1. Ja 875 5. Nej 793 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 128 FRIKORT 35 Loc 1670 width 1 MD=9 35 Har Du, och om Du är gift eller sammanboende, Din maka/make/sambo frikort (gratis sjukhusvård) 35(1) Jag själv - frikort 183 1. Ja 1582 5. Nej 161 9. Uppgift saknas
VAR 129 MAKE FRIKORT 35 Loc 1671 width 1 MD=9 35(2) Min maka/make/sambo - frikort <Se F.35 för fullständig frågetext> 129 1. Ja 1013 5. Nej 784 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 130 FÄRDTJÄNST 36 Loc 1672 width 1 MD=9 36 Har Du, och om Du är gift eller sammanboende, Din maka/make/sambo tillgång till kommunal färdtjänst? 36(1) Jag själv - Kommunal färdtjänst 287 1. Ja 1495 5. Nej 144 9. Uppgift saknas
VAR 131 MAKE FÄRDTJÄNST 36 Loc 1673 width 1 MD=9 36(2) Min maka/make/sambo - Kommunal färdtjänst <Se F.36 för fullständig frågetext> 120 1. Ja 1029 5. Nej 777 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 132 TYCKER ALLA LIKA VÅRD 37 Loc 1674 width 1 MD=9 37 Hur TYCKER Du att sjukvård skall fördelas mellan olika grupper? I vilken utsträckning tycker Du att vart och ett av nedanstående förslag skall tillämpas? 37a Alla skall få lika bra vård 1654 1. Bör alltid tillämpas 135 2. Bör tillämpas för det mesta 11 3. Bör tillämpas ibland 5 4. Bör sällan tillämpas 50 5. Bör aldrig tillämpas 71 9. Uppgift saknas
VAR 133 TYCKER SJUKARE BÄTTRE 37 Loc 1675 width 1 MD=9 37b De som är sjukare skall få bättre vård än de som är mindre sjuka <Se F.37 för fullständig frågetext> 741 1. Bör alltid tillämpas 405 2. Bör tillämpas för det mesta 265 3. Bör tillämpas ibland 69 4. Bör sällan tillämpas 257 5. Bör aldrig tillämpas 189 9. Uppgift saknas
VAR 134 TYCKER BET MER BÄTTRE 37 Loc 1676 width 1 MD=9 37c De som betalar mer skall få bättre vård än de som betalar mindre <Se F.37 för fullständig frågetext> 49 1. Bör alltid tillämpas 32 2. Bör tillämpas för det mesta 73 3. Bör tillämpas ibland 156 4. Bör sällan tillämpas 1453 5. Bör aldrig tillämpas 163 9. Uppgift saknas
VAR 135 TROR ALLA LIKA VÅRD 38 Loc 1677 width 1 MD=9 38 Hur TROR Du att sjukvård fördelas mellan olika grupper? 38a Alla får lika bra vård 632 1. Tillämpas alltid 869 2. Tillämpas för det mesta 169 3. Tillämpas ibland 67 4. Tillämpas sällan 45 5. Tillämpas aldrig 144 9. Uppgift saknas
VAR 136 TROR SJUKARE BÄTTRE 38 Loc 1678 width 1 MD=9 38b De som är sjukare får bättre vård än de som är mindre sjuka <Se F.38 för fullständig frågetext> 303 1. Tillämpas alltid 696 2. Tillämpas för det mesta 350 3. Tillämpas ibland 152 4. Tillämpas sällan 178 5. Tillämpas aldrig 247 9. Uppgift saknas
VAR 137 TROR BET MER BÄTTRE 38 Loc 1679 width 1 MD=9 38c De som betalar mer får bättre vård än de som betalar mindre <Se F.38 för fullständig frågetext> 140 1. Tillämpas alltid 156 2. Tillämpas för det mesta 376 3. Tillämpas ibland 337 4. Tillämpas sällan 669 5. Tillämpas aldrig 248 9. Uppgift saknas
VAR 138 SJUKV: BET UTAN ANV 39 Loc 1680 width 1 MD=9 39 Under vilka omständigheter är Du beredd att betala för sjukvård? 39a Jag är beredd att betala för sjukvården även om jag inte behöver nyttja den 558 1. Ja, absolut 522 2. Ja, i viss mån 197 3. Tveksamt 136 4. Nej, knappast 322 5. Nej, absolut inte 191 9. Uppgift saknas
VAR 139 SJUKV: BET MER ANV 39 Loc 1681 width 1 MD=9 39b Alla skall vara med och betala för sjukvården, men jag är beredd att betala mer om jag nyttjar den <Se F.39 för fullständig frågetext> 336 1. Ja, absolut 639 2. Ja, i viss mån 282 3. Tveksamt 156 4. Nej, knappast 295 5. Nej, absolut inte 218 9. Uppgift saknas
VAR 140 SJUKV: BET NYTTJAR 39 Loc 1682 width 1 MD=9 39c Jag är bara beredd att betala för den sjukvård jag själv nyttjar <Se F.39 för fullständig frågetext> 575 1. Ja, absolut 500 2. Ja, i viss mån 175 3. Tveksamt 158 4. Nej, knappast 327 5. Nej, absolut inte 191 9. Uppgift saknas
VAR 141 SERVICE: BARNOMSORG 40 Loc 1683 width 1 MD=9 40 Vad anser Du om servicen i Din kommun på följande områden? 40a Barnomsorg 139 1. Mycket nöjd 251 2. Ganska nöjd 140 3. Varken nöjd eller missnöjd 16 4. Ganska missnöjd 15 5. Mycket missnöjd 1111 8. Vet ej/ingen åsikt 254 9. Uppgift saknas
VAR 142 SERVICE: SKOLA 40 Loc 1684 width 1 MD=9 40b Skola <Se F.40 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket nöjd 282 2. Ganska nöjd 139 3. Varken nöjd eller missnöjd 33 4. Ganska missnöjd 20 5. Mycket missnöjd 1021 8. Vet ej/ingen åsikt 264 9. Uppgift saknas
VAR 143 SERVICE: BVC 40 Loc 1685 width 1 MD=9 40c Barnavårdscentral <Se F.40 för fullständig frågetext> 188 1. Mycket nöjd 195 2. Ganska nöjd 87 3. Varken nöjd eller missnöjd 2 4. Ganska missnöjd 7 5. Mycket missnöjd 1167 8. Vet ej/ingen åsikt 280 9. Uppgift saknas
VAR 144 SERVICE: VÅRDCENTRAL 40 Loc 1686 width 1 MD=9 40d Vårdcentral <Se F.40 för fullständig frågetext> 906 1. Mycket nöjd 526 2. Ganska nöjd 139 3. Varken nöjd eller missnöjd 23 4. Ganska missnöjd 21 5. Mycket missnöjd 178 8. Vet ej/ingen åsikt 133 9. Uppgift saknas
VAR 145 SERVICE: SJUKHUSVÅRD 40 Loc 1687 width 1 MD=9 40e Sjukhusvård <Se F.40 för fullständig frågetext> 893 1. Mycket nöjd 478 2. Ganska nöjd 96 3. Varken nöjd eller missnöjd 19 4. Ganska missnöjd 8 5. Mycket missnöjd 251 8. Vet ej/ingen åsikt 181 9. Uppgift saknas
VAR 146 SERVICE: PRIVATLÄKARE 40 Loc 1688 width 1 MD=9 40f Privatläkare <Se F.40 för fullständig frågetext> 400 1. Mycket nöjd 260 2. Ganska nöjd 96 3. Varken nöjd eller missnöjd 10 4. Ganska missnöjd 11 5. Mycket missnöjd 857 8. Vet ej/ingen åsikt 292 9. Uppgift saknas
VAR 147 SERVICE: FOLKTANDVÅRD 40 Loc 1689 width 1 MD=9 40g Folktandvård <Se F.40 för fullständig frågetext> 486 1. Mycket nöjd 285 2. Ganska nöjd 80 3. Varken nöjd eller missnöjd 17 4. Ganska missnöjd 17 5. Mycket missnöjd 749 8. Vet ej/ingen åsikt 292 9. Uppgift saknas
VAR 148 SERVICE: PRIVATTANDL. 40 Loc 1690 width 1 MD=9 40h Privattandläkare <Se F.40 för fullständig frågetext> 720 1. Mycket nöjd 275 2. Ganska nöjd 87 3. Varken nöjd eller missnöjd 12 4. Ganska missnöjd 10 5. Mycket missnöjd 575 8. Vet ej/ingen åsikt 247 9. Uppgift saknas
VAR 149 SERVICE: BIBLIOTEK 40 Loc 1691 width 1 MD=9 40i Bibliotek <Se F.40 för fullständig frågetext> 715 1. Mycket nöjd 333 2. Ganska nöjd 103 3. Varken nöjd eller missnöjd 15 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 522 8. Vet ej/ingen åsikt 225 9. Uppgift saknas
VAR 150 SERVICE: IDROTTSANL. 40 Loc 1692 width 1 MD=9 40j Idrottsanläggningar <Se F.40 för fullständig frågetext> 340 1. Mycket nöjd 283 2. Ganska nöjd 141 3. Varken nöjd eller missnöjd 9 4. Ganska missnöjd 12 5. Mycket missnöjd 892 8. Vet ej/ingen åsikt 249 9. Uppgift saknas
VAR 151 SERVICE: KOLL.TRAFIK 40 Loc 1693 width 1 MD=9 40k Kollektivtrafik <Se F.40 för fullständig frågetext> 263 1. Mycket nöjd 489 2. Ganska nöjd 270 3. Varken nöjd eller missnöjd 122 4. Ganska missnöjd 106 5. Mycket missnöjd 489 8. Vet ej/ingen åsikt 187 9. Uppgift saknas
VAR 152 SERVICE: ÄLDREOMSORG 40 Loc 1694 width 1 MD=9 40l Äldreomsorg <Se F.40 för fullständig frågetext> 230 1. Mycket nöjd 509 2. Ganska nöjd 310 3. Varken nöjd eller missnöjd 61 4. Ganska missnöjd 33 5. Mycket missnöjd 606 8. Vet ej/ingen åsikt 177 9. Uppgift saknas
VAR 153 SERVICE: SOCIALVÅRD 40 Loc 1695 width 1 MD=9 40m Socialvård <Se F.40 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket nöjd 226 2. Ganska nöjd 202 3. Varken nöjd eller missnöjd 33 4. Ganska missnöjd 24 5. Mycket missnöjd 1089 8. Vet ej/ingen åsikt 231 9. Uppgift saknas
VAR 154 SERVICE: MILJÖVÅRD 40 Loc 1696 width 1 MD=9 40n Miljövård <Se F.40 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket nöjd 399 2. Ganska nöjd 387 3. Varken nöjd eller missnöjd 78 4. Ganska missnöjd 43 5. Mycket missnöjd 656 8. Vet ej/ingen åsikt 227 9. Uppgift saknas
VAR 155 SERVICE: BOSTÄDER 40 Loc 1697 width 1 MD=9 40o Tillgång på bostäder <Se F.40 för fullständig frågetext> 386 1. Mycket nöjd 467 2. Ganska nöjd 201 3. Varken nöjd eller missnöjd 39 4. Ganska missnöjd 17 5. Mycket missnöjd 605 8. Vet ej/ingen åsikt 211 9. Uppgift saknas
VAR 156 SERVICE: FÄRDTJÄNST 40 Loc 1698 width 1 MD=9 40p Färdtjänst <Se F.40 för fullständig frågetext> 220 1. Mycket nöjd 219 2. Ganska nöjd 169 3. Varken nöjd eller missnöjd 71 4. Ganska missnöjd 60 5. Mycket missnöjd 1013 8. Vet ej/ingen åsikt 174 9. Uppgift saknas
VAR 157 SERVICE: ARBETE 40 Loc 1699 width 1 MD=9 40q Möjligheten att få arbete <Se F.40 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket nöjd 28 2. Ganska nöjd 134 3. Varken nöjd eller missnöjd 140 4. Ganska missnöjd 253 5. Mycket missnöjd 1116 8. Vet ej/ingen åsikt 241 9. Uppgift saknas
VAR 158 SATSA PÅ KOM SERVICE 41 Loc 1700 width 150 alphabetic 41 Om ökade satsningar skall göras i Din kommun, vilka serviceområden anser Du att det är mest angeläget att satsa på? Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 159 MINSKA PÅ KOM SERVICE 42 Loc 1850 width 150 alphabetic 42 Om nedskärningar skall genomföras i Din kommun, vilka serviceområden tycker Du att det i första hand skall minskas på? Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 160 KOMMUNAL SERVICE 43 Loc 2000 width 1 MD=9 43 Hur tycker Du på det hela taget att den kommunala servicen fungerar i Din kommun? 182 1. Mycket bra 904 2. Ganska bra 338 3. Varken bra eller dåligt 37 4. Ganska dåligt 15 5. Mycket dåligt 355 8. Vet ej 95 9. Uppgift saknas
VAR 161 KOM SKATT VS SERVICE 44 Loc 2001 width 1 MD=9 44 Här kan Du läsa tre påståenden om servicen och skatten. Vad tycker Du om dessa påståenden - instämmer Du eller har Du motsatt uppfattning? 44a Det är mer angeläget att sänka kommunalskatten än att bygga ut den kommunala servicen 159 1. Instämmer helt 318 2. Instämmer i stort sett 553 3. I stort sett motsatt åsikt 654 4. Helt motsatt åsikt 242 9. Uppgift saknas
VAR 162 ANVÄNDN ÄLDRERESURSER 44 Loc 2002 width 1 MD=9 44b Resurserna till äldreomsorgen används på ett bra sätt <Se F.44 för fullständig frågetext> 237 1. Instämmer helt 1092 2. Instämmer i stort sett 242 3. I stort sett motsatt åsikt 94 4. Helt motsatt åsikt 261 9. Uppgift saknas
VAR 163 ANVÄNDN SJUKVRESURSER 44 Loc 2003 width 1 MD=9 44c Resurserna till sjukvården används på ett bra sätt <Se F.44 för fullständig frågetext> 322 1. Instämmer helt 1011 2. Instämmer i stort sett 236 3. I stort sett motsatt åsikt 115 4. Helt motsatt åsikt 242 9. Uppgift saknas
VAR 164 SVÅRT NÅ RÄTT PERSON 45 Loc 2004 width 1 MD=9 45 Om Du tänker på Dina kontakter med kommunen under det senaste året, vad tycker Du om kontakterna med tjänstemännen inom äldreomsorgen? 45(1) Jag har haft svårt komma fram till rätt person när jag kontaktat kommunen 56 1. Stämmer mycket bra 127 2. Stämmer ganska bra 57 3. Stämmer ganska dåligt 77 4. Stämmer mycket dåligt 1423 7. Har ej varit i kontakt/vet ej 186 9. Uppgift saknas
VAR 165 TJÄNSTEMÄN HJÄLPSAMMA 45 Loc 2005 width 1 MD=9 45(2) Kommunens tjänstemän har varit hjälpsamma och lyssnat på vad jag haft att säga <Se F.45 för fullständig frågetext> 92 1. Stämmer mycket bra 159 2. Stämmer ganska bra 43 3. Stämmer ganska dåligt 49 4. Stämmer mycket dåligt 1356 7. Har ej varit i kontakt/vet ej 227 9. Uppgift saknas
VAR 166 SVÅRBEGRIP SKRIVELSER 45 Loc 2006 width 1 MD=9 45(3) Skrivelser och andra meddelanden från kommunen har varit svårbegripliga <Se F.45 för fullständig frågetext> 70 1. Stämmer mycket bra 160 2. Stämmer ganska bra 91 3. Stämmer ganska dåligt 133 4. Stämmer mycket dåligt 1211 7. Har ej varit i kontakt/vet ej 261 9. Uppgift saknas
VAR 167 TJÄNSTEMÄN EFFEKTIVA 45 Loc 2007 width 1 MD=9 45(4) Kommunens tjänstemän har arbetat effektivt och jag har snabbt fått besked <Se F.45 för fullständig frågetext> 69 1. Stämmer mycket bra 152 2. Stämmer ganska bra 68 3. Stämmer ganska dåligt 64 4. Stämmer mycket dåligt 1328 7. Har ej varit i kontakt/vet ej 245 9. Uppgift saknas
VAR 168 SYSSELSÄTTNING 46 Loc 2008 width 1 MD=9 46 Vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst med den sysselsättning Du hade innan Du gick i pension? Om Du är gift eller sammanboende vilket alternativ stämmer bäst med Din maka/make/sambos sysselsättning? 46(1) Din egen sysselsättning 1047 1. Förvärvsarbete heltid (även arbete i eget företag/jordbruk) 255 2. Förvärvsarbetande deltid (även arbete i eget företag/jordbruk) 214 3. Hemarbetande 195 4. Annat 215 9. Uppgift saknas
VAR 169 AN SYSSELSÄTTN SPEC 46 Loc 2009 width 75 alphabetic 46(2) Annan sysselsättning - specificering <Se F.46 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 170 MAKES SYSSELSÄTTN 46 Loc 2084 width 1 MD=0 46(3) Din makas/makes sysselsättning <Se F.46 för fullständig frågetext> 660 1. Förvärvsarbete heltid (även arbete i eget företag/jordbruk) 192 2. Förvärvsarbetande deltid (även arbete i eget företag/jordbruk) 147 3. Hemarbetande 100 4. Annat 827 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 171 MA AN SYSSELS. SPEC 46 Loc 2085 width 75 alphabetic 46(4) Make: Annan sysselsättning - specificering <Se F.46 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 172 EJ FÖRVÄRVSARBETAT 47 Loc 2160 width 1 MD=9 47 Innan Du gick i pension vilket yrke hade Du? Om Du är gift eller sammanboende vilket yrke har/hade Din maka/make/sambo? 47(1) Jag har aldrig förvärvsarbetat 184 1. Markerat 1641 5. Ej markerat 101 9. Uppgift saknas
VAR 173 YRKE SPEC 47 Loc 2161 width 50 alphabetic 47(2) Yrke - specificering <Se F.47 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 174 MAKE EJ FÖRVÄRVSARB. 47 Loc 2211 width 1 MD=9 47(3) Min maka/make/sambo har aldrig förvärvsarbetat <Se F.47 för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 1172 5. Ej markerat 632 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 175 MAKES YRKE SPEC 47 Loc 2212 width 50 alphabetic 47(4) Makes/makas/sambos yrke - specificering <Se F.47 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 176 SEKTOR 48 Loc 2262 width 1 MD=9 48 Arbetare Du i statlig, landstingskommunal, kommunal eller privat tjänst? Om Du är gift eller sammanboende arbetar/arbetade Din maka/make/sambo i statlig, landstingskommunal, kommunal eller privat tjänst? 48(1) Du själv 261 1. Statlig 84 2. Landstingskommunal 211 3. Kommunal 628 4. Privat 248 5. Eget företag 155 6. Annat 339 9. Uppgift saknas
VAR 177 ANNAN SEKTOR - SPEC 48 Loc 2263 width 100 alphabetic 48(3) Annan sektor - specificering <Se F.48 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 178 MAKES SEKTOR 48 Loc 2363 width 1 MD=9 48(3) Din maka/make <Se F.48 för fullständig frågetext> 181 1. Statlig 63 2. Landstingskommunal 163 3. Kommunal 439 4. Privat 191 5. Eget företag 75 6. Annat 814 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 179 MA AN SEKTOR SPEC 48 Loc 2364 width 100 alphabetic 48(4) Din maka/make: Annan sektor - specificering <Se F.48 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 180 UTBILDNING 49 Loc 2464 width 1 MD=9 49 Vilken utbildning har Du? Om Du är gift eller sammanboende vilken utbildning har Din maka/make eller sambo? 49(1) Din egen utbildning 1077 1. Folkskola 657 2. Yrkesskola, fackskola, flickskola, realexamen, institut, folkhögskola, gymnasium 129 3. Universitets- eller högskoleutbildning 63 9. Uppgift saknas
VAR 181 MAKES UTBILDNING 49 Loc 2465 width 1 MD=0 49(2) Din makas/makes/sambos utbildning <Se F.49 för fullständig frågetext> 724 1. Folkskola 451 2. Yrkesskola, fackskola, flickskola, realexamen, institut, folkhögskola, gymnasium 99 3. Universitets- eller högskoleutbildning 652 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 182 BOSTADSTYP 50 Loc 2466 width 1 MD=9 50 Hur bor Du? 840 1. Villa/radhus 876 2. Lägenhet i flerfamiljshus 40 3. Servicehus 8 4. Sjukhem 117 5. Annat 45 9. Uppgift saknas
VAR 183 ANNAN BOSTAD SPEC 50 Loc 2467 width 50 alphabetic 50(1) Annan bostad - specificering <Se F.50 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 184 FÖDELSEÅR 51 Loc 2517 width 4 MD=9999 51(1) Vilket år är Du född? 1907. 1907 . . 1932. 1932 88 9999. Uppgift saknas Kod: 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 Frek: 2 32 35 53 46 58 56 65 83 83 98 Kod: 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 Frek: 98 90 124 115 122 107 113 130 121 108 97 Kod: 1930 1932 9999 Frek: 1 1 88
VAR 185 MAKES FÖDELSEÅR 51 Loc 2521 width 4 MD= 0 51(2) Om Du är gift eller sammanboende vilket år är Din maka/make/sambo född. <Se F.51(1) för fullständig frågetext> 1898. 1898 . . 1964. 1964 763 0000. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1898 1899 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 Frek: 1 1 2 3 4 9 8 12 11 16 24 Kod: 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 Frek: 18 37 35 43 49 45 44 56 87 67 63 Kod: 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 Frek: 82 75 54 55 39 38 39 34 28 25 14 Kod: 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1941 1942 1943 1945 1946 Frek: 10 9 4 4 4 2 1 3 2 1 2 Kod: 1949 1953 1964 0 Frek: 1 1 1 763
VAR 186 HUSHÅLLETS INKOMST 52 Loc 2525 width 1 MD=9 52 Vilken inkomst har hushållet per månad? Räkna den sammanlagda inkomsten efter skatt för alla i hushållet. Med inkomster menar vi lön, pension, inkomst av eget företag/jordbruk samt bidrag av olika slag. 188 1. 1 - 5 000 kr/månad 319 2. 5 001 - 7 000 kr/månad 286 3. 7 001 - 9 000 kr/månad 296 4. 9 001 - 11 000 kr/månad 398 5. 11 001 - 15 000 kr/månad 199 6. 15 001 - 20 000 kr/månad 92 7. 20 001 - 148 9. Uppgift saknas
VAR 187 BÄSTA ÄLDREOMSORGSPOL 53 Loc 2526 width 2 MD=99 53 Vilket parti i Din kommun tycker Du har bäst äldreomsorgspolitik? 30 01. Vänsterpartiet 584 02. Socialdemokraterna 130 03. Centerpartiet 63 04. Folkpartiet liberalerna 130 05. Moderata samlingspartiet 38 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 6 07. Miljöpartiet de gröna 30 08. Ny demokrati 13 09. Annat parti 504 88. Vet ej/ingen åsikt 398 99. Uppgift saknas
VAR 188 ANNAT PARTI ÄLDOMSPOL 53 Loc 2528 width 1 MD=0 53(1) Annat parti med bäst äldreomsorgpolitik <Se F.53 för fullständig frågetext> 2 1. Fram för kommunen 5 2. Kommunens väl 1 3. Pensionärspartiet 1 4. M + vet ej/ingen åsikt 1 5. Kds + vet ej/ingen åsikt 1 6. Inget speciellt bra 1915 0. Frågan ej tillämplig
VAR 189 RÖSTNING KOMVAL IDAG 54 Loc 2529 width 2 MD=99 54 Om det var val idag vilket parti skulle Du rösta på i kommunalvalet? 32 01. Vänsterpartiet 747 02. Socialdemokraterna 219 03. Centerpartiet 97 04. Folkpartiet liberalerna 315 05. Moderata samlingspartiet 66 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 20 07. Miljöpartiet de gröna 45 08. Ny demokrati 30 09. Annat parti 49 88. Vet ej/ingen åsikt 306 99. Uppgift saknas
VAR 190 AN PARTI KOMVAL SPEC 54 Loc 2531 width 2 MD= 0 54(1) Röstat på annat parti - specificering <Se F.54 för fullständig frågetext> 2 01. Fram för kommunen 15 02. Kommunens väl 1 03. Pensionärspartiet 2 04. Kävlinges väl 2 05. Kvinnopartiet 1 06. Något kvinnoparti 1 07. Kds + m 1 08. Kalle Anka 1 09. Slädpartiet 1 10. Personval 1 11. Valhemlighet 1 12. Blankt 1897 00. Frågan ej tillämplig
VAR 191 HJÄLP BESVARA FRÅGOR 55 Loc 2533 width 1 MD=9 55 Har Du fått hjälp av någon att svara på frågorna? 1422 1. Jag har svarat själv 273 2. Jag har fått hjälp av maka/make/sambo 126 3. Jag hat fått hjälp av son/dotter/svärson/svärdotter 8 4. Jag har fått hjälp av hemvårdspersonal 50 5. Jag har fått hjälp av annan 47 9. Uppgift saknas