SKATTER I SVERIGE 1981

                SSD 0491

              Primärforskare
               Axel Hadenius
          Statsvetenskapliga institutionen
             Uppsala universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SKATTER I SVERIGE 1981 samlades ursprungligen
  in av ett forskningsprojekt vid statsvetenskapliga
  institutionen, Uppsala universitet under ledning av Axel
  Hadenius. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för
  analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
               PUBLIKATIONER

  Hadenius, A. (1986): A crisis of welfare? Opinions about taxes
  and public expenditure in Sweden. Stockholm: Almqvist &
  Wiksell International.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 22  (2)ÅSIKT OM SKATTETRYCKET 3  (3)LOC 170 WIDTH 1
                         (4)MD=0 or GE 9

   (6) 3 Det finns olika meningar om skattetrycket i vårt land
     Vad anser Ni om skatternas allmänna nivå i Sverige? Är
     den alldeles för hög, något för hög, lagom hög eller
     alldeles för låg?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      379 1.  Alldeles för hög
      431 2.  Något för hög
      140 3.  Lagom hög
       2 4.  Något för hög
       0 5.  Alldeles för låg
       6 8.  Vet ej

       6 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0491 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Stratum 6 Kön 7 Födelseår 8 Civilstånd 9 Nationalitet 10 Intervjumetod 11 Vikt 1 - VIKTINT 12 Vikt 2 - VIKTDEC 13 Intervjudatum 14 Intervjumånad 15 Tidpunkt för intervju 16 Deklarerat innevarande år 17 Alla kan fylla i en deklarationsblankett rätt 18 Skattelagarna komplicerade 19 Intresse för skattefrågor 20 Diskuterar hur vi i Sverige följer våra skatteregler 21 Åsikt om skattetrycket i Sverige 22 Utgifter: Sjuk- och hälsovård 23 Utgifter: Stöd till äldre 24 Utgifter: Stöd till barnfamiljer 25 Utgifter: Försvar 26 Utgifter: Bostadsbyggande 27 Utgifter: Bostadsbidrag 28 Utgifter: Socialhjälp 29 Utgifter: Forskning och högre utbildning 30 Utgifter: Den vanliga skolan 31 Utgifter: Miljövårdsinsatser 32 Utgifter: Polisen 33 Utgifter: Kulturverksamhet 34 Utgifter: Sysselsättningspolitiska insatser 35 Utgifter: Statlig och kommunal administration 36 Utgifter: U-hjälp 37 Skattepengarnas användning 38 Sänk skatten på extrainkomster till hälften 39 Skatterna inte för höga med hänsyn till förmåner 40 Stor del av skatterna går till meningslösa ändamål 41 Skatterna bör minskas till varje pris 42 För höga marginalskatter 43 Skatterna så höga att det är svårt att få inkomsten att räcka till 44 Skatten rimlig med hänsyn till den nytta man har av samhället 45 Skatterna främst till ändamål man själv har nytta av 46 Skatterna tar ifrån pengar man borde få behålla själv 47 Inkomst efter skatt tillfredsställande i förhållande till arbetsinsats 48 Skattesystemet ger en rättvis fördelning av skattebördan 49 Alla skattebetalare bör betala samma summa i skatt 50 Skatt i proportion till den nytta man har 51 Mer skatt ju större betalningsförmåga man har 52 Beskattningen bör gynna den som arbetar mycket 53 Bästa påstående om skattesystemets inriktning 54 Skattesystemet skall bidra till utjämning mellan folk med olika hög inkomst 55 Skattesystemet skall garantera lika beskattning för lika inkomster 56 Protestkampanj för att sänka skatterna 57 Delta i protestkampanj för att sänka skatterna 58 Folkomröstningar om skatternas storlek 59 Rösta på nytt parti med sänkt skatt som huvudkrav 60 Rösta på parti för skattesänkning om man vore säker på att det kommer in i riksdagen 61 Röst i presumtiv folkomröstning om den allmänna skattenivån 62 Skatt som främst borde höjas 63 Skatt som främst borde sänkas 64 Sänkning av skatten även om det medför försämrad samhällsservice 65 För stränga straff för skattefusk 66 För noggrann kontroll av vanliga löntagares deklarationer 67 Deklarerar alla inkomster även om risken för upptäckt vore mycket liten 68 Ej klandervärt utnyttja möjligheter att undanhålla skatt 69 Hänsynslöst mot medmänniskor att deklarera för lågt 70 Ej klandervärt deklarera för lågt när så många andra gör det 71 Skatterna så höga att många är tvungna att skattefuska 72 Skattefusk försvarligt eftersom skatterna är orättvisa 73 Bekanta som inte deklarerar sanningsenligt 74 Myndigheterna upptäcker skattefusk 75 Större möjligheter skattefuska än folk i allmänhet 76 Möjligt förbättra ekonomisk standard på lagligt sätt 77 Betalat svart till någon yrkesgrupp under senaste året 78 Svartbetald yrkesgrupp 79 Belopp utbetalt svart 80 Utfört arbete svart under senaste året 81 Antal arbeten utförda svart under det senaste året 82 Allmän åsikt om hur brottsligt det är att medvetet deklarera för lågt 83 Egen åsikt om hur brottsligt det är att medvetet deklarera för lågt 84 Brotts storlek: Bostadsbidrag på 1 000 kronor genom att uppge för låg inkomst 85 Brotts storlek: Stjäla portmonnä innehållande 1 000 kronor 86 Brotts storlek: Spara 1 000 kronor genom att betala en hantverkare svart 87 Brotts storlek: Tjäna 1 000 kronor på att ej deklarera extrainkomst 88 Brotts storlek: Tjänar 1 000 kronor på felaktiga avdrag i deklarationen 89 Brotts storlek: Förskingrar 1 000 kronor för förening 90 Brotts storlek: Rån av kiosk på 1 000 kronor 91 Brotts storlek: Rattonykterhet 92 Tillåtet göra avdrag för skuldränta på eget hus 93 Tillåtet göra avdrag för skuldränta på bil 94 Tillåtet göra avdrag för reparation av eget hus 95 Skyldighet deklarera extrainkomst under 500 kronor 96 Skyldighet deklarera lön/arvode utan löneuppgift från arbetsgivare 97 Skyldighet deklarera vinst på penninglotteriet 98 Momsens andel av en varas pris 99 Arbetsgivaravgiftens storlek 100 Bensinskattens andel av literpriset 101 Avgift för läkarbesök 102 Kvartalsavgift för telefon 103 Skatt på bilinnehav 104 Skatt på fritidsbåtsinnehav 105 Skatt på köp av charterresor 106 Skatt på köp av choklad 107 Skatt på köp av mjölk 108 Skatt på köp av antikviteter 109 Kommunalskatt 110 Skatt på extrainkomst 111 Rimlig skatt på extrainkomst 112 Intresse politik 113 Den genomsnittlige medborgarens möjlighet att få rättelse hos skattemyndighet 114 Egen möjlighet att få rättelse hos skattemyndighet 115 Taxeringsnämnderna ofta orättvisa mot den skatteskyldige 116 Skattebetalarna borde få mer att säga till om 117 Parti som försöker tillvarata UP:s intressen och åsikter 118 Politikerna har fått för stor makt 119 Myndigheterna lägger sig i för mycket 120 Partierna bara intresserade av folks röster 121 Politikerna väl insatta i samhällets problem 122 Näringslivet fungerar bäst utan statlig inblandning 123 Det har gått för långt med sociala reformer 124 Satsa på ekonomisk tillväxt 125 Förbjuda alla former av pornografi 126 Partianhängare 127 Bästa parti 128 Närmaste parti 129 Medlem politiskt parti 130 Förtroendeuppdrag i politiskt parti 131 Förtroendeuppdrag i förening eller organisation 132 Uppgett alla extraförtjänster i deklarationen 133 Förvärvsarbetar 134 Studerar 135 Hemarbetande 136 Pensionär 137 Tidigare förvärvsarbetande 138 Offentlig eller privat tjänst 139 Anställd, jordbrukare eller egen företagare 140 Arbetsplatsens produktion/verksamhet 141 Socio-ekonomisk indelning 142 Yrke 143 Majoritetsägare i aktiebolag 144 Firma vid sidan om 145 Antal anställda 146 Företagets bransch 147 Jordbrukare och företagares yrke 148 Utbildning 149 Civilstånd 150 Make: yrkesuppgift 1 151 Make: yrkesuppgift 2 152 Bostadstyp 153 Hyr eller äger bostaden 154 Hemmavarande barn 155 Ålder hemmavarande barn 1 156 Ålder hemmavarande barn 2 157 Ålder hemmavarande barn 3 158 Ålder hemmavarande barn 4 159 Ålder hemmavarande barn 5 160 Förekomst av svartarbete i UP:s bransch 161 Förlorat arbete därför att kunden önskat svart arbete 162 Förlorat arbete därför att någon som arbetar svart erbjudit lägre pris 163 Konkurrens från svartjobbarna 164 Andel svartjobb inom branschens omsättning 165 Yrkat felaktigt avdrag i deklarationen 166 Antal felaktiga yrkanden senaste 2 åren 167 Belopp felaktigt avdragna 168 Felaktigt avdrag godkänt av taxeringsnämnden 169 Angett alla inkomster i deklarationen 170 Antal gånger man ej deklarerat allt de senaste två åren 171 Belopp ej deklarerat 172 Bostadsort 173 Tidpunkt för intervjuns avslutande 174 Nivå: Inkomstskatten 175 Nivå: Momsen 176 Nivå: Företagens skatter och avgifter 177 Nivå: Tobak- och alkoholskatt 178 Nivå: Förmögenhets- och arvsskatten 179 Nivå: Energiskatter 180 Skatterna bör ersättas av särskilda avgifter 181 Inkomstbeskattning bör ersättas av skatter på utgifter 182 Effekt av en ändring av skattenivån 183 Skattesänkning leder till försämring av servicen 184 Rimlig inkomstskatt med dubbelt så hög lön 185 Begränsa ränteavdragen för villaägare 186 Begränsa ränteavdragen för dem som har stora avdrag 187 Minska kontrollen av de vanliga inkomsttagarnas deklarationer 188 Öka kontrollen av dem som har störst möjlighet att fuska 189 Utnyttja upplysningar från olika dataregister för bättre kontroll 190 Införa skärpta straff för skattefusk 191 Mer information om skattelagarna 192 Omfördela polisen resurser så att de kan satsa mer på skattebrottslighet 193 Tillämpa skattelagarna hårdare 194 Minska antalet skatteregler 195 Procent för en stor sänkning av skattenivån 196 Procent som uppger varenda förtjänst i deklarationen 197 Kontakt med taxeringsmyndigheterna 198 Felaktigt eller orättvist behandlad av taxeringsmyndigheterna 199 Skattefusk inom UP:s yrkesgrupp 200 Demonstration utanför myndighet 201 Ockupation av myndighet 202 Inställning till den egna ekonomiska standarden 203 Den egna ekonomin nu jämfört med tidigare år 204 Mängd arbete 205 Möjlighet att själv bestämma arbetsmängd 206 Arbeta mer om det inte var skatt på den extra inkomsten 207 Halverad skatt på extra inkomst 208 Tio procent lägre skatt på den extra inkomsten 209 Regelbundet sparande på skattefondkonto 210 Regelbundet sparande på skattesparkonto 211 Innehav av sparobligationer 212 Annan åtgärd för att minska skatten 213 Åtgärd för att minska skatten: Köpt hus/lägenhet 214 Åtgärd för att minska skatten: Köpt fritidshus 215 Åtgärd för att minska skatten: Lånat pengar 216 Åtgärd för att minska skatten: Köpt kapital-/pensionsförsäkringar 217 Åtgärd för att minska skatten: Köpt premieobligationer 218 Åtgärd för att minska skatten: Köpt konst, diamanter 219 Åtgärd för att minska skatten: Annat 220 Antal timmar betalt arbete per vecka 221 Önskat antal arbetstimmar per vecka 222 Make/maka: Arbetstimmar per vecka 223 Timlön 224 Veckolön 225 Månadslön 226 Förvärvsarbetar inte 227 Make/maka: Timlön 228 Make/maka: Veckolön 229 Make/maka: Månadslön 230 Make/maka förvärvsarbetar inte 231 Pensioner, bankräntor, obligationsräntor, hyror och arrenden 232 Underhålls- och socialbidrag 233 Bostadsbidrag 234 A-inkomst av tjänst 1979 235 A-inkomst av tjänst 1980 236 B-inkomst av tjänst 1979 237 B-inkomst av tjänst 1980 238 Inkomst av kapital 1979 239 Inkomst av kapital 1980 240 Inkomst av annan fastighet 1979 241 Inkomst av annan fastighet 1980 242 Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet 1979 243 Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet 1980 244 A-inkomst av jordbruksfastighet 1979 245 A-inkomst av jordbruksfastighet 1980 246 B-inkomst av jordbruksfastighet 1979 247 B-inkomst av jordbruksfastighet 1980 248 A-inkomst av rörelse 1979 249 A-inkomst av rörelse 1980 250 B-inkomst av rörelse 1979 251 B-inkomst av rörelse 1980 252 Statlig beskattningsbar inkomst 1979 253 Statlig beskattningsbar inkomst 1980 254 Kommunal beskattningsbar inkomst 1979 255 Kommunal beskattningsbar inkomst 1980 256 Underskott i förvärvskälla 1979 257 Underskott i förvärvskälla 1980 258 Förmögenhet 1979 259 Förmögenhet 1980 260 Mantalslän 1979 261 Mantalslän 1980 262 Slutlig skatt 1979 263 Slutlig skatt 1980 264 Pension 1979 265 Pension 1980 266 Folkpensionsmarkering 1979 267 Folkpensionsmarkering 1980 268 Sjukpenning 1979 269 Sjukpenning 1980 270 Kontant arbetsmarknadsstöd 1979 271 Kontant arbetsmarknadsstöd 1980 272 Dagpenning vid arbetslöshet 1979 273 Dagpenning vid arbetslöshet 1980 274 Övriga sociala förmåner 1979 275 Övriga sociala förmåner 1980 276 Sammanräknad inkomst inkl. sjöinkomst 1979 277 Sammanräknad inkomst inkl. sjöinkomst 1980 278 Åsatt taxering 1979 279 Åsatt taxering 1980 280 Nolltaxering jordbruk 1979 281 Nolltaxering jordbruk 1980 282 Nolltaxering rörelse 1979 283 Nolltaxering rörelse 1980 284 Nolltaxering statlig taxering 1979 285 Nolltaxering statlig taxering 1980 286 Nolltaxering kommunal taxering 1979 287 Nolltaxering kommunal taxering 1980 288 Statligt taxerad inkomst 1979 289 Statligt taxerad inkomst 1980 290 Kommunalt taxerad inkomst 1979 291 Kommunalt taxerad inkomst 1980 292 Egenavgifter 1979 293 Egenavgifter 1980 294 Total skattedebitering 1981 295 Kommunal skattedebitering 1981

VAR 1 SSD STUDY NR 0491              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0491


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 April 1995
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 STRATUM Loc 13 width 1 Stratum 262 1. Företagare (heltid eller deltid) 702 2. Övriga
VAR 6 KÖN Loc 14 width 1 Kön 552 1. Man 412 2. Kvinna
VAR 7 FÖDELSEÅR Loc 15 width 2 Födelseår 06. 1906 . . 64. 1964 Kod: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 11 10 10 13 14 13 18 11 13 14 16 16 16 16 17 17 13 18 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 16 15 14 15 15 16 14 14 15 14 15 14 14 16 15 19 18 21 Kod: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 21 22 24 28 23 27 21 21 19 20 20 15 17 18 14 15 13 16 Kod: 60 61 62 63 64 Frek: 13 14 19 14 14
VAR 8 CIVILSTÅND Loc 17 width 1 Civilstånd 241 1. Ogift 336 2. Gift man 1 3. Gift kvinna, ej sammanboende med mannen 69 4. Frånskild 58 5. Änkling/änka 228 7. Gift kvinna, sammanboende med mannen 31 8. Barn under 18 år
VAR 9 NATIONALITET Loc 18 width 1 Nationalitet 916 1. 20 2. 5 3. 14 4. 6 5. 3 6.
VAR 10 INTERVJUMETOD Loc 19 width 1 MD=9 Intervjumetod 864 1. Besöksintervju 89 2. Telefonintervju 11 9. Uppgift saknas
VAR 11 VIKT 1 Loc 20 width 5 5 decimal places Vikt 1 - VIKTINT 262 20235. 702 79766. Valid-n=964 Min=0.20235 Max=0.79766 Mean=0.6 St.Dev=0.3
VAR 12 VIKT 2 Loc 25 width 1 Vikt 2 - VIKTDEC 262 0. 702 1.
VAR 13 INTERVJUDATUM Loc 26 width 4 MD=9999 Intervjudatum 0102. 1 februari . . 3011. 30 november 12 9999. Uppgift saknas Kod: 102 112 201 202 212 302 311 312 402 411 412 Frek: 2 16 1 4 7 2 4 3 1 24 4 Kod: 502 511 602 611 711 712 802 811 812 911 912 Frek: 2 51 1 30 6 3 2 4 2 39 2 Kod: 1002 1011 1012 1102 1111 1211 1311 1401 1411 1501 1502 Frek: 1 45 1 1 56 51 33 1 11 2 1 Kod: 1511 1512 1611 1711 1712 1811 1901 1911 2001 2011 2101 Frek: 5 2 44 49 1 50 3 61 3 34 3 Kod: 2111 2201 2202 2211 2302 2311 2322 2411 2501 2502 2511 Frek: 13 3 2 9 1 69 1 53 4 1 34 Kod: 2601 2602 2611 2711 2801 2811 2812 2911 3001 3011 9999 Frek: 1 1 38 28 1 8 1 1 1 14 12 Kod: 2601 2602 2611 2711 2801 2811 2812 2911 3001 3011 9999 Frek: 1 1 38 28 1 8 1 1 1 14 12
VAR 14 INTERVJUMÅNAD Loc 30 width 2 MD=99 Intervjumånad 23 01. Januari 22 02. Februari 864 11. November 42 12. December 13 99. Uppgift saknas
VAR 15 TIDPUNKT FÖR INTERVJU Loc 32 width 4 MD=9999 Tidpunkt för intervju 0202. Kl. 2.02 . . 2100. Kl. 21.00 16 9999. Uppgift saknas Kod: 202 745 800 805 810 815 820 825 830 845 900 Frek: 1 1 2 1 1 1 4 1 3 2 15 Kod: 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 Frek: 6 3 3 2 4 12 1 3 6 7 5 Kod: 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045 1050 Frek: 62 6 7 3 2 3 12 2 3 2 4 Kod: 1055 1100 1105 1110 1115 1120 1130 1140 1145 1150 1155 Frek: 7 30 4 6 2 5 9 1 2 1 3 Kod: 1200 1205 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1255 1300 Frek: 16 1 6 4 1 5 2 3 3 6 31 Kod: 1305 1308 1310 1315 1320 1325 1330 1335 1340 1345 1350 Frek: 9 1 7 3 2 3 14 3 3 6 7 Kod: 1355 1400 1405 1410 1415 1420 1425 1430 1435 1440 1445 Frek: 7 37 3 3 6 2 2 11 1 2 1 Kod: 1450 1455 1500 1505 1510 1515 1520 1525 1530 1535 1540 Frek: 5 1 18 6 6 4 4 5 19 4 8 Kod: 1545 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 Frek: 4 2 1 20 3 4 11 2 3 13 2 Kod: 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 Frek: 6 6 2 2 35 3 5 4 5 5 16 Kod: 1735 1740 1745 1750 1755 1800 1805 1810 1815 1820 1825 Frek: 4 6 7 13 3 42 7 4 9 1 5 Kod: 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1900 1905 1910 1915 1920 Frek: 14 3 5 8 5 7 32 3 7 5 2 Kod: 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 2000 2004 2005 2020 Frek: 3 13 3 6 1 1 1 15 1 1 1 Kod: 2030 2035 2100 9999 Frek: 2 1 2 16
VAR 16 DEKLARERAT 1A Loc 36 width 1 MD=9 Vi har fått i uppdrag att utföra en intervjuundersökning för att få veta vad svenska folket anser om sina skatter. Era svar är skyddade av sekretesslagen. Det innebär att svaren bara kommer att användas för statistisk bearbetning. Ingen utomstående kommer att få veta vad någon enskild person svarat på våra frågor. Själv har jag naturligtvis absolut tystnadsplikt. 1a Jag börjar med en fråga om de årliga deklarationerna (INTE FASTIGHETSTAXERINGEN SOM GJORDES 1981). Har Ni deklarerat i år? 905 1. Ja 51 5. Nej 8 9. Uppgift saknas
VAR 17 ALLA KAN DEKLARERA 1B Loc 37 width 1 MD=9 1b Jag läser nu upp ett par åsikter som man ibland hör att folk har om de årliga deklarationerna. Vilken inställning har Ni till de här åsikterna? Jag läser upp en åsikt i sänder och ber Er välja ett av svaren på detta kort. (SVARSKORT 1) 1b(1) Vem som helst kan fylla i en deklarationsblankett rätt, om man bara är tillräckligt noggrann. 146 1. Stämmer absolut 333 2. Stämmer i stort sett 306 3. Stämmer knappast 168 4. Stämmer absolut inte 8 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 18 SKATTELAGAR KOMPL. 1B Loc 38 width 1 MD=9 1b(2) Skattelagarna är så komplicerade att det är svårt att veta vad som är förbjudet eller tillåtet. <Se F.1b för fullständig frågetext> 403 1. Stämmer absolut 350 2. Stämmer i stort sett 131 3. Stämmer knappast 30 4. Stämmer absolut inte 44 8. Vet ej 6 9. Vill ej svara
VAR 19 INTR. SKATTEFRÅGOR 2A Loc 39 width 2 MD=99 2a En del frågor intresserar vissa människor mer än andra. Vad är Er inställning till de skatter vi betalar. (SVARSKORT 2a) På kortet här ser Ni en skala som sträcker sig mellan 1 och 6. 1 betyder att skattefrågor intresserar Er väldigt lite, medan 6 betyder att Ni känner Er djupt engagerad i frågan om de skatter vi betalar. Var skulle Ni vilja placera Er själv på denna skala? 10. Intresserar mig väldigt lite . . 60. Är djupt engagerad 3 99. Uppgift saknas Kod: 10 15 20 22 30 34 35 38 40 45 50 55 60 Frek: 95 1 126 1 274 1 5 1 261 3 109 1 83 Kod: 99 Frek: 3
VAR 20 DISK. SKATTEREGLER 2B Loc 41 width 2 MD=99 2b Brukar Ni och Era vänner och Er familj diskutera hur vi i Sverige följer våra skatteregler? (SVARSKORT 1 b) På kortet här ser Ni en skala som går mellan 1 och 6. 1 betyder att Ni och Era vänner och Er familj sällan diskuterar hur vi i Sverige följer våra skatteregler. 6 betyder att Ni och Era vänner och Er familj ofta diskuterar om detta. Var på skalan skulle Ni vilja placera Er själv? 10. Diskuterar sällan eller aldrig . . 60. Diskuterar ofta 2 99. Uppgift saknas Kod: 10 15 19 20 30 32 35 40 42 45 49 50 60 Frek: 130 2 1 159 222 2 2 215 1 3 2 121 102 Kod: 99 Frek: 2
VAR 21 ÅSIKT OM SKATTETRYCKET 3 Loc 43 width 1 MD=9 3 Det finns olika meningar om skattetrycket i vårt land. Vad anser Ni om skatternas allmänna nivå i Sverige? Är den alldeles för hög, något för hög, lagom hög eller alldeles för låg? 379 1. Alldeles för hög 431 2. Något för hög 140 3. Lagom hög 2 4. Något för låg 0 5. Alldeles för låg 6 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 22 UTG: SJUK/HÄLSOVÅRD 4A Loc 44 width 1 MD=9 4 Skatterna går till olika ändamål. Anser Ni att den mängd skattepengar som går till de ändamål som nämns på detta kort bör ökas, hållas oförändrade eller minskas? (SVARSKORT 4) 4a Sjuk- och hälsovård 407 1. Ökas 512 3. Oförändrad 29 5. Minskas 9 8. Vet ej 7 9. Vill ej svara
VAR 23 UTG: STÖD TILL ÄLDRE 4B Loc 45 width 1 MD=9 4b Stöd till äldre (folkpensioner mm) <Se F.4 för fullständig frågetext> 266 1. Ökas 667 3. Oförändrad 13 5. Minskas 10 8. Vet ej 8 9. Vill ej svara
VAR 24 UTG: STÖD BARNFAM. 4C Loc 46 width 1 MD=9 4c Stöd till barnfamiljer (barnbidrag, barnomsorg mm) <Se F.4 för fullständig frågetext> 277 1. Ökas 547 3. Oförändrad 115 5. Minskas 17 8. Vet ej 8 9. Vill ej svara
VAR 25 UTG: FÖRSVAR 4D Loc 47 width 1 MD=9 4d Försvar <Se F.4 för fullständig frågetext> 187 1. Ökas 446 3. Oförändrad 295 5. Minskas 26 8. Vet ej 10 9. Vill ej svara
VAR 26 UTG: BOSTADSBYGGANDE 4E Loc 48 width 1 MD=9 4e Bostadsbyggande <Se F.4 för fullständig frågetext> 331 1. Ökas 415 3. Oförändrad 149 5. Minskas 58 8. Vet ej 11 9. Vill ej svara
VAR 27 UTG: BOSTADSBIDRAG 4F Loc 49 width 1 MD=9 4f Bostadsbidrag <Se F.4 för fullständig frågetext> 103 1. Ökas 450 3. Oförändrad 361 5. Minskas 45 8. Vet ej 5 9. Vill ej svara
VAR 28 UTG: SOCIALHJÄLP 4G Loc 50 width 1 MD=9 4g Socialhjälp (stöd till dem som pga t ex sjukdom eller bristande inkomst inte kan försörja sig själva) <Se F.4 för fullständig frågetext> 146 1. Ökas 553 3. Oförändrad 220 5. Minskas 31 8. Vet ej 14 9. Vill ej svara
VAR 29 UTG: HÖGRE UTBILDNING 4H Loc 51 width 1 MD=9 4h Forskning och högre utbildning (universitet och högskolor) <Se F.4 för fullständig frågetext> 359 1. Ökas 486 3. Oförändrad 65 5. Minskas 48 8. Vet ej 6 9. Vill ej svara
VAR 30 UTG: VANLIGA SKOLAN 4I Loc 52 width 1 MD=9 4i Den vanliga skolan (grundskolan och gymnasieskolan) <Se F.4 för fullständig frågetext> 231 1. Ökas 627 3. Oförändrad 69 5. Minskas 31 8. Vet ej 6 9. Vill ej svara
VAR 31 UTG: MILJÖVÅRD 4J Loc 53 width 1 MD=9 4j Miljövårdsinsatser <Se F.4 för fullständig frågetext> 457 1. Ökas 407 3. Oförändrad 61 5. Minskas 33 8. Vet ej 6 9. Vill ej svara
VAR 32 UTG: POLISEN 4K Loc 54 width 1 MD=9 4k Polisen <Se F.4 för fullständig frågetext> 370 1. Ökas 522 3. Oförändrad 44 5. Minskas 20 8. Vet ej 8 9. Vill ej svara
VAR 33 UTG: KULTURVERKSAMHET 4L Loc 55 width 1 MD=9 4l Kulturverksamhet (teatrar, museer mm) <Se F.4 för fullständig frågetext> 156 1. Ökas 539 3. Oförändrad 215 5. Minskas 45 8. Vet ej 9 9. Vill ej svara
VAR 34 UTG: SYSSELSÄTTNING 4M Loc 56 width 1 MD=9 4m Sysselsättningspolitiska insatser dvs åtgärder för att bibehålla eller skapa fler arbetstillfällen <Se F.4 för fullständig frågetext> 651 1. Ökas 212 3. Oförändrad 63 5. Minskas 28 8. Vet ej 10 9. Vill ej svara
VAR 35 UTG: ADMINISTRATION 4N Loc 57 width 1 MD=9 4n Statlig och kommunal administration <Se F.4 för fullständig frågetext> 22 1. Ökas 310 3. Oförändrad 563 5. Minskas 61 8. Vet ej 8 9. Vill ej svara
VAR 36 UTG: U-HJÄLP 4O Loc 58 width 1 MD=9 4o U-hjälp <Se F.4 för fullständig frågetext> 118 1. Ökas 496 3. Oförändrad 322 5. Minskas 23 8. Vet ej 5 9. Vill ej svara
VAR 37 ANVÄNDN. SKATTEPENGAR 5 Loc 59 width 1 MD=9 5 Det diskuteras ibland om hur våra skattepengar används. En del människor menar att våra politiker och myndigheter använder skattepengarna på ett effektivt sätt. Andra däremot menar att skattepengarna slösas bort. Vad är Er uppfattning? (SVARSKORT 5) 8 1. Skattepengarna används på ett mycket effektivt sätt 297 2. Skattepengarna används på ett ganska effektivt sätt 525 3. Skattepengarna används på ett ganska slösaktigt sätt 98 4. Skattepengarna används på ett mycket slösaktigt sätt 32 8. Vet ej 4 9. Vill ej svara
VAR 38 HALVERA SKATT EXTRAINK 6 Loc 60 width 1 MD=9 6 Vi har ställt samman några åsikter om vår skattepolitik, som man ibland hör att folk har. Vilken inställning har Ni till var och en av de här åsikterna? Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Er välja ett av svaren på detta kort. (SVARSKORT 6) 6a Om skatten på extrainkomster sänktes till hälften, skulle de flesta arbeta mera. 514 1. Stämmer absolut 273 2. Stämmer i stort sett 124 3. Stämmer knappast 29 4. Stämmer absolut inte 21 8. Vet ej 3 9. Vill ej svara
VAR 39 SKATTERNA EJ FÖR HÖGA 6B Loc 61 width 1 MD=9 6b Med hänsyn till de förmåner som staten ger medborgarna är skatterna inte för höga. <Se F.6 för fullständig frågetext> 117 1. Stämmer absolut 431 2. Stämmer i stort sett 280 3. Stämmer knappast 98 4. Stämmer absolut inte 32 8. Vet ej 6 9. Vill ej svara
VAR 40 MENINGSLÖSA ÄNDAMÅL 6C Loc 62 width 1 MD=9 6c Rätt stor del av våra skatter går till meningslösa ändamål. <Se F.6 för fullständig frågetext> 217 1. Stämmer absolut 293 2. Stämmer i stort sett 352 3. Stämmer knappast 56 4. Stämmer absolut inte 42 8. Vet ej 4 9. Vill ej svara
VAR 41 SKATTERNA BÖR MINSKAS 6D Loc 63 width 1 MD=9 6d Skatterna bör minskas till varje pris. <Se F.6 för fullständig frågetext> 291 1. Stämmer absolut 245 2. Stämmer i stort sett 296 3. Stämmer knappast 106 4. Stämmer absolut inte 18 8. Vet ej 8 9. Vill ej svara
VAR 42 FÖR HÖG MARGINALSKATT 6E Loc 64 width 1 MD=9 6e Marginalskatterna är alldeles för höga. <Se F.6 för fullständig frågetext> 475 1. Stämmer absolut 318 2. Stämmer i stort sett 92 3. Stämmer knappast 27 4. Stämmer absolut inte 46 8. Vet ej 6 9. Vill ej svara
VAR 43 SKATTERNA FÖR HÖGA 6F Loc 65 width 1 MD=9 6f Skatterna i dag är så höga att det är svårt att få inkomsterna att räcka till. <Se F.6 för fullständig frågetext> 343 1. Stämmer absolut 281 2. Stämmer i stort sett 256 3. Stämmer knappast 66 4. Stämmer absolut inte 12 8. Vet ej 6 9. Vill ej svara
VAR 44 BETALAR RIMLIG SKATT 7 Loc 66 width 1 MD=9 7 Tycker Ni att den skatt Ni själv betalar är rimlig med hänsyn till den nytta Ni har av samhället? (SVARSKORT 7) FRÅGAN STÄLLS ÄVEN OM UP INTE BETALAR NÅGON INKOMSTSKATT ALLS. 181 1. Ja, absolut 408 2. Ja, i stort sett 218 3. Nej, knappast 136 4. Nej, absolut inte 16 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 45 ÄNDAMÅL UP NYTTA AV 8A Loc 67 width 1 MD=9 8 Vårt skattesystem diskuteras ofta. Vad anser Ni om följande åsikter? Välj ett av svaren på detta kort. (SVARSKORT 8) 8a Jag vill att skatterna främst går till sådana ändamål som jag själv har nytta av. 109 1. Stämmer absolut 250 2. Stämmer i stort sett 379 3. Stämmer knappast 207 4. Stämmer absolut inte 12 8. Vet ej 7 9. Vill ej svara
VAR 46 TAR IFRÅN PENGAR 8B Loc 68 width 1 MD=9 8b Skatterna tar ifrån mig pengar som jag borde få behålla själv. <Se F.8 för fullständig frågetext> 156 1. Stämmer absolut 290 2. Stämmer i stort sett 338 3. Stämmer knappast 145 4. Stämmer absolut inte 22 8. Vet ej 13 9. Vill ej svara
VAR 47 INKOMST EFTER SKATT 8C Loc 69 width 1 MD=9 8c I förhållande till min arbetsinsats är min inkomst efter skatt tillfredsställande. <Se F.8 för fullständig frågetext> 123 1. Stämmer absolut 352 2. Stämmer i stort sett 233 3. Stämmer knappast 176 4. Stämmer absolut inte 50 8. Vet ej 30 9. Vill ej svara
VAR 48 RÄTTVIS FÖRDELNING 8D Loc 70 width 1 MD=9 8d Vårt skattesystem ger en rättvis fördelning av skattebördan. <Se F.8 för fullständig frågetext> 19 1. Stämmer absolut 142 2. Stämmer i stort sett 303 3. Stämmer knappast 453 4. Stämmer absolut inte 38 8. Vet ej 9 9. Vill ej svara
VAR 49 SAMMA SKATTESUMMA 9A Loc 71 width 1 MD=9 9 På ett kort har vi ställt samman några påståenden om hur skattesystemet rent allmänt borde vara inriktat. Läs igenom samtliga påståenden och välj sedan ett svarsalternativ för vart och ett av påståendena. 9a Alla skattebetalare bör betala samma summa i skatt 37 1. Ja, absolut 41 2. Ja, kanske 79 3. Nej, kanske inte 793 4. Nej, absolut inte 8 8. Vet ej 6 9. Vill ej svara
VAR 50 SKATT PROP TILL NYTTA 9B Loc 72 width 1 MD=9 9b Man bör betala skatt i proportion till den nytta man själv har av statens och kommunernas verksamhet. <Se F.9 för fullständig frågetext> 121 1. Ja, absolut 297 2. Ja, kanske 163 3. Nej, kanske inte 342 4. Nej, absolut inte 33 8. Vet ej 8 9. Vill ej svara
VAR 51 SKATT ENL BET.FÖRMÅGA 9C Loc 73 width 1 MD=9 9c Man bör betala mer skatt ju större betalningsförmåga man har. <Se F.9 för fullständig frågetext> 586 1. Ja, absolut 245 2. Ja, kanske 62 3. Nej, kanske inte 40 4. Nej, absolut inte 24 8. Vet ej 7 9. Vill ej svara
VAR 52 GYNNA ARBETAR MYCKET 9D Loc 74 width 1 MD=9 9d Beskattningen bör utformas så att den särskilt gynnar dem som arbetar mycket. <Se F.9 för fullständig frågetext> 419 1. Ja, absolut 312 2. Ja, kanske 109 3. Nej, kanske inte 90 4. Nej, absolut inte 28 8. Vet ej 6 9. Vill ej svara
VAR 53 BÄSTA PÅSTÅENDE 9 Loc 75 width 1 MD=9 9e Om Ni jämför påståendena (a-d), vilket tycker Ni då bäst om? <Se F.9 för fullständig frågetext> 29 1. a bäst 125 2. b bäst 418 3. c bäst 362 4. d bäst 20 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 54 SKATTER FÖR UTJÄMNING 9F Loc 76 width 1 MD=9 9f Anser Ni att skattesystemet skall bidra till utjämning mellan folk med olika hög inkomst? (SVARSKORT 9 f-g) <Se F.9 för fullständig frågetext> 364 1. Ja, absolut 301 2. Ja, kanske 158 3. Nej, kanske inte 121 4. Nej, absolut inte 12 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 55 LIKA INK. LIKA SKATT 9G Loc 77 width 1 MD=9 9g Anser Ni att skattesystemet skall garantera att folk med lika stora inkomster verkligen beskattas lika? (SVARSKORT 9 f-g) <Se F.9 för fullständig frågetext> 656 1. Ja, absolut 173 2. Ja, kanske 74 3. Nej, kanske inte 41 4. Nej, absolut inte 14 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 56 PROTEST MOT SKATTER 10A Loc 78 width 1 MD=9 10a I en del andra länder har det på senare år startats protestkampanjer för att sänka skatterna. Anser Ni att det borde startas en protestkampanj mot skatterna här i Sverige? (SVARSKORT 9 f-g) 167 1. Ja, absolut 276 2. Ja, kanske 233 3. Nej, kanske inte 247 4. Nej, absolut inte 37 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 57 DELTA PROTESTKAMPANJ 10B Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 10b (PROTESTKAMPANJ BÖR/BÖR KANSKE STARTAS) Skulle Ni själv kunna tänka Er att delta i en sådan protestkampanj? (SVARSKORT 10 b-12) 94 1. Ja, absolut 185 2. Ja, kanske 93 3. Nej, kanske inte 64 4. Nej, absolut inte 8 8. Vet ej 518 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 58 FOLKOMRÖSTN SKATTER 11 Loc 80 width 1 MD=9 11 Tycker Ni att det borde anordnas folkomröstningar om skatternas storlek eller bör de besluten - som hittills - fattas av våra valda politiker? 251 1. Ja, folkomröstningar 657 5. Nej, bör beslutas av politiker 50 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 59 PARTI FÖR SÄNKT SKATT 12 Loc 81 width 1 MD=9 12a Om det i valet 1982 ställer upp ett nytt parti som har som huvudkrav att väsentligt sänka skatterna, skulle Ni då kunna tänka Er att rösta på det partiet? (SVARSKORT 10 b-12) 127 1. Ja, absolut 229 2. Ja, kanske 271 3. Nej, knappast 297 4. Nej, absolut inte 35 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 60 SÄNKT SKATT RD-PARTI 12B Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 12b (SKULLE INTE RÖSTA/SKULLE KANSKE RÖSTA) Skulle Ni vara mer benägen att rösta på partiet om Ni säkert visste att det kunde komma in i riksdagen? 231 1. Ja 507 5. Nej 93 8. Vet ej 129 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 61 RÖST I FOLKOMRÖSTN. 13A Loc 83 width 1 MD=9 13a Om det i dag hölls en folkomröstning om den allmänna skattenivån här i Sverige, hur skulle Ni då rösta? (SVARSKORT 13 a) 1 1. För en stor höjning 17 2. För en mindre höjning 216 3. För bibehållen nivå 537 4. För en mindre sänkning 159 5. För en stor sänkning 30 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 62 SKATT ATT HÖJA 13B Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 13b (RÖSTA FÖR HÖJNING) Vilken skatt är det då som främst borde höjas? (SVARSKORT 13 b-c) 6 1. Kommunala inkomstskatten 3 2. Statliga inkomstskatten 5 3. Momsen 3 4. Annan skatt 946 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 63 SKATT ATT SÄNKA 13C Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 13c (RÖSTA FÖR SÄNKNING) Vilken skatt är det då som främst borde sänkas? (SVARSKORT 13 b-c) 193 1. Kommunala inkomstskatten 162 2. Statliga inkomstskatten 279 3. Momsen 45 4. Annan skatt 14 8. Vet ej 268 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 64 SÄNKN OM SÄMRE SERV. 13D Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 13d (RÖSTA FÖR SÄNKNING) Skulle Ni rösta för sänkning även om Ni säkert visste att det skulle medföra försämringar av den samhällsservice som Ni själv kan utnyttja? (SVARSKORT 13 d) 197 1. Ja, absolut 255 2. Ja, kanske 167 3. Nej, knappast inte 69 4. Nej, absolut inte 6 8. Vet ej 267 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 65 STRAFF SKATTEFUSK 14A Loc 87 width 1 MD=9 14 Vi har ställt samman några olika åsikter som man ibland hör att folk har. Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Er välja ett av svaren på kortet. (SVARSKORT 14) 14a Om man jämför med straff för andra brott, så är straffen för skattefusk alldeles för stränga. 33 1. Stämmer absolut 67 2. Stämmer i stort sett 307 3. Stämmer knappast 490 4. Stämmer absolut inte 59 8. Vet ej 8 9. Vill ej svara
VAR 66 KONTROLL LÖNTAGARE 14B Loc 88 width 1 MD=9 14b Kontrollen av de vanliga löntagarnas deklarationer är för noggrann. <Se F.14 för fullständig frågetext> 271 1. Stämmer absolut 305 2. Stämmer i stort sett 217 3. Stämmer knappast 114 4. Stämmer absolut inte 53 8. Vet ej 4 9. Vill ej svara
VAR 67 DEKLARERA ALLA INK. 14C Loc 89 width 1 MD=9 14c Jag skulle deklarera alla mina inkomster även om risken för upptäckt var mycket liten. <Se F.14 för fullständig frågetext> 567 1. Stämmer absolut 237 2. Stämmer i stort sett 89 3. Stämmer knappast 31 4. Stämmer absolut inte 28 8. Vet ej 12 9. Vill ej svara
VAR 68 EJ KLANDERVÄRT 14D Loc 90 width 1 MD=9 14d Man kan knappast klandra en person som utnyttjar de många möjligheter som finns att undanhålla skatter. <Se F.14 för fullständig frågetext> 146 1. Stämmer absolut 253 2. Stämmer i stort sett 220 3. Stämmer knappast 310 4. Stämmer absolut inte 28 8. Vet ej 7 9. Vill ej svara
VAR 69 HÄNSYNSLÖST LÅG DEKL 14E Loc 91 width 1 MD=9 14e Folk som deklarerar för lågt är hänsynslösa mot sina medmänniskor. <Se F.14 för fullständig frågetext> 480 1. Stämmer absolut 299 2. Stämmer i stort sett 124 3. Stämmer knappast 36 4. Stämmer absolut inte 20 8. Vet ej 5 9. Vill ej svara
VAR 70 EJ KLANDRA DEKL LÅGT 14F Loc 92 width 1 MD=9 14f Man kan knappast klandra en person som deklarerar för lågt när det finns så många andra som deklarerar för lågt. <Se F.14 för fullständig frågetext> 72 1. Stämmer absolut 198 2. Stämmer i stort sett 247 3. Stämmer knappast 396 4. Stämmer absolut inte 45 8. Vet ej 6 9. Vill ej svara
VAR 71 SKATTEFUSK KLARA EK. 14G Loc 93 width 1 MD=9 14g Skatterna har nu blivit så höga att många helt enkelt är tvungna att skattefuska för att klara ekonomin. <Se F.14 för fullständig frågetext> 85 1. Stämmer absolut 203 2. Stämmer i stort sett 296 3. Stämmer knappast 333 4. Stämmer absolut inte 42 8. Vet ej 5 9. Vill ej svara
VAR 72 SKATTEFUSK FÖRSVARL. 14H Loc 94 width 1 MD=9 14h Att fuska med skatten är försvarligt med tanke på att skatterna är orättvisa. <Se F.14 för fullständig frågetext> 51 1. Stämmer absolut 154 2. Stämmer i stort sett 278 3. Stämmer knappast 445 4. Stämmer absolut inte 32 8. Vet ej 4 9. Vill ej svara
VAR 73 BEKANTA FALSKDEKL. 15A Loc 95 width 1 MD=9 15a Tror Ni att det finns någon bland Era bekanta som inte deklarerar sanningsenligt? (SVARSKORT 15 a-c) 283 1. Ja, absolut 223 2. Ja, kanske 211 3. Nej, knappast 128 4. Nej, absolut inte 114 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 74 UPPTÄCKA SKATTEFUSK 15B Loc 96 width 1 MD=9 15b Antag att Ni själv skulle skattefuska. Tror Ni att myndigheterna då skulle kunna upptäcka att Ni hade skattefuskat? (SVARSKORT 15 a-c) 572 1. Ja, absolut 268 2. Ja, kanske 63 3. Nej, knappast 23 4. Nej, absolut inte 33 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 75 STÖRRE MÖJL FUSKA 15C Loc 97 width 1 MD=9 15c Tror Ni att Ni har större möjligheter än folk i allmänhet att skattefuska utan att bli upptäckt? (SVARSKORT 15 a-c) 34 1. Ja, absolut 45 2. Ja, kanske 238 3. Nej, knappast 619 4. Nej, absolut inte 23 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 76 MÖJL. FÖRBÄTTRA EK 15D Loc 98 width 1 MD=9 15d Anser Ni att Ni med egna ansträngningar och på ett lagligt sätt kan förbättra Er ekonomiska standard här i landet? (SVARSKORT 15 d) 205 1. Ja, absolut 237 2. Ja, kanske 308 3. Nej, knappast 169 4. Nej, absolut inte 41 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 77 BETALAT SVART 16A Loc 99 width 1 MD=9 16a En del påstår att man måste betala svart till vissa grupper för att få ett arbete utfört. Andra menar att svart betalning inte alls förekommer så ofta. Här har vi en lista över några yrkesgrupper. Har Ni själv under de senaste 12 månaderna betalat någon yrkesgrupp svart, för att få ett arbete utfört. (SVARSKORT 16) 171 1. Ja 785 5. Nej 1 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 78 SVART BET YRKESGRUPP 16B Loc 100 width 2 MD= 0 or GE 99 16b (BETALAT SVART UNDER SENASTE ÅRET) Vilken yrkesgrupp betalade Ni till? 21 01. Barntillsyn 35 02. Snickare 6 03. Målare 16 04. Rörmokare 19 05. Andra bygghantverkare 13 06. Hantverkare som reparerar hushållsmaskiner, radio och TV och liknande 5 07. Städerskor 30 08. Bilmekaniker 1 09. Fabriksarbetare 3 10. Läkare 2 11. Tandläkare 0 12. Advokat 13 13. Lastbilsåkare, grävmaskinister och liknande 4 14. Annan grupp 792 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 79 BELOPP SVARTBETALN. 16C Loc 102 width 5 16c (BETALAT SVART) Hur stort/stora belopp rörde det sig om? Valid-n=964 Min=0 Max=99998 Mean=1735.4 St.Dev=12045.3
VAR 80 UTFÖRT SVART ARBETE 17A Loc 107 width 1 MD GE 9 17a Har Ni själv under de senaste 12 månaderna utfört ett arbete svart? 124 1. Ja 829 5. Nej 11 9. Uppgift saknas
VAR 81 ANTAL SVARTARBETEN 17B Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 17b (UTFÖRT ARBETE SVART) Hur ofta har det skett under det senaste året? Är det mycket ofta, ganska ofta, några gånger eller mycket sällan? 3 1. Mycket ofta 12 2. Ganska ofta 47 3. Några gånger 61 4. Mycket sällan 840 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 82 ALLMÄN UPPFATTNING 18A Loc 109 width 1 MD=9 18a Hur stort brott tror Ni att folk i allmänhet tycker att det är att medvetet uppge för låg inkomst vid självdeklaration? (SVARSKORT 18) 40 1. Mycket stort brott 153 2. Ganska stort brott 590 3. Ganska litet brott 135 4. Egentligen inget brott 42 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 83 EGEN UPPFATTNING 18B Loc 110 width 1 MD=9 18b Hur stort brott tycker Ni själv det är? (SVARSKORT 18) 199 1. Mycket stort brott 453 2. Ganska stort brott 250 3. Ganska litet brott 26 4. Egentligen inget brott 32 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 84 FEL BOSTADSBIDRAG 19A Loc 111 width 1 MD=9 19 Jag skall nu beskriva några olika typer av brott. För vart och ett av dessa ber jag Er ange hur allvarligt Ni anser att det är. (SVARSKORT 19) 19a Man uppbär 1 000 kronor i bostadsbidrag genom att uppge för låg inkomst. 93 1. Oerhört stort brott 237 2. Mycket stort brott 412 3. Ganska stort brott 180 4. Ganska litet brott 18 5. Mycket litet brott 6 6. Absolut inget brott 12 8. Vet ej 6 9. Vill ej svara
VAR 85 STJÄLA PORTMONNÄ 19B Loc 112 width 1 MD=9 19b Man stjäl en portmonnä innehållande 1 000 kronor. <Se F.19 för fullständig frågetext> 258 1. Oerhört stort brott 350 2. Mycket stort brott 290 3. Ganska stort brott 53 4. Ganska litet brott 3 5. Mycket litet brott 1 6. Absolut inget brott 3 8. Vet ej 6 9. Vill ej svara
VAR 86 BET. HANTVERK SVART 19C Loc 113 width 1 MD=9 19c Man betalar en hantverkare svart och sparar 1 000 kronor. <Se F.19 för fullständig frågetext> 30 1. Oerhört stort brott 112 2. Mycket stort brott 297 3. Ganska stort brott 358 4. Ganska litet brott 108 5. Mycket litet brott 31 6. Absolut inget brott 16 8. Vet ej 12 9. Vill ej svara
VAR 87 EJ DEKL EXTRAINKOMST 19A Loc 114 width 1 MD=9 19d Man deklarerar inte en extrainkomst och tjänar 1 000 kronor på det. <Se F.19 för fullständig frågetext> 33 1. Oerhört stort brott 130 2. Mycket stort brott 347 3. Ganska stort brott 336 4. Ganska litet brott 84 5. Mycket litet brott 12 6. Absolut inget brott 16 8. Vet ej 6 9. Vill ej svara
VAR 88 FEL AVDRAG I DEKL. 19E Loc 115 width 1 MD=9 19e Man gör avdrag i deklarationen för en kostnad som man ej haft och tjänar 1 000 kronor. <Se F.19 för fullständig frågetext> 65 1. Oerhört stort brott 184 2. Mycket stort brott 400 3. Ganska stort brott 245 4. Ganska litet brott 48 5. Mycket litet brott 5 6. Absolut inget brott 12 8. Vet ej 5 9. Vill ej svara
VAR 89 FÖRSKINGRAR I FÖREN. 19F Loc 116 width 1 MD=9 19f Man förskingrar 1 000 kronor för en förening man är med i. <Se F.19 för fullständig frågetext> 360 1. Oerhört stort brott 334 2. Mycket stort brott 241 3. Ganska stort brott 20 4. Ganska litet brott 0 5. Mycket litet brott 0 6. Absolut inget brott 4 8. Vet ej 5 9. Vill ej svara
VAR 90 RÅN AV KIOSK 19G Loc 117 width 1 MD=9 19g Man rånar en kiosk på 1 000 kronor. <Se F.19 för fullständig frågetext> 421 1. Oerhört stort brott 327 2. Mycket stort brott 187 3. Ganska stort brott 17 4. Ganska litet brott 1 5. Mycket litet brott 0 6. Absolut inget brott 5 8. Vet ej 6 9. Vill ej svara
VAR 91 RATTONYKTERHET 19H Loc 118 width 1 MD=9 19h Man gör sig skyldig till rattonykterhet <Se F.19 för fullständig frågetext> 500 1. Oerhört stort brott 259 2. Mycket stort brott 140 3. Ganska stort brott 44 4. Ganska litet brott 8 5. Mycket litet brott 1 6. Absolut inget brott 3 8. Vet ej 9 9. Vill ej svara
VAR 92 SKULDRÄNTA EGET HUS 20A Loc 119 width 1 MD=9 20 Då skall jag fortsätta med några frågor som skall ge oss en uppfattning om vad svenska folket känner till om olika deklarationsbestämmelser. 20a Får man årligen göra avdrag för följande när man deklarerar? 20a(1) Skuldränta på eget hus 847 1. Ja 11 5. Nej 101 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 93 SKULDRÄNTA PÅ BIL 20A Loc 120 width 1 MD=9 20a(2) Skuldränta på bil <Se F.20 för fullständig frågetext> 700 1. Ja 119 5. Nej 140 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 94 REPARATION EGET HUS 20A Loc 121 width 1 MD=9 20a(3) Reparation av det egna huset (ENFAMILJSHUS, EJ FÖRSÄLJNING) <Se F.20 för fullständig frågetext> 298 1. Ja 509 5. Nej 150 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 95 EXTRAINK. < 500 KR 20B Loc 122 width 1 MD=9 20b Är man för närvarande skyldig att ta upp följande som inkomst i sin deklaration? 20b(1) Extrainkomst under 500 kronor. 458 1. Ja 404 5. Nej 97 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 96 LÖN UTAN LÖNEUPPG. 20B Loc 123 width 1 MD=9 20b(2) Lön eller arvode som man inte fått någon löneuppgift för av arbetsgivare. <Se F.20b för fullständig frågetext> 793 1. Ja 96 5. Nej 70 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 97 VINST PENNINGLOTT 20B Loc 124 width 1 MD=9 20b(3) Vinst på penninglotteriet. <Se F.20b för fullständig frågetext> 149 1. Ja 695 5. Nej 115 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 98 MOMSENS STORLEK 21A Loc 125 width 2 MD=99 21 Här följer några frågor om skatters och avgifters höjd som vi ber Er besvara. Om Ni inte vet exakt så gissa. 21a Om en vara, t ex ett par byxor, kostar 100 kronor, hur stor del av priset utgörs av moms? 02. 2 kronor . . 89. 89 kronor 52 98. Vet ej 2 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 4 5 8 10 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 1 3 2 3 1 27 2 8 1 14 1 25 27 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 33 35 Frek: 56 258 117 60 157 21 65 4 1 1 26 3 4 Kod: 40 45 50 60 70 88 89 98 99 Frek: 6 1 11 1 1 1 1 52 2
VAR 99 ARBETSGIVARAVGIFT 21B Loc 127 width 4 MD=9999 21b Om en löntagare tjänar 1 000 kronor, hur mycket skall då hans arbetsgivare sammanlagt betala in i form av arbetsgivaravgifter. <Se F.21 för fullständig frågetext> 0001. 1 krona . . 4500. 4 500 kronor 210 8888. Vet ej 12 9999. Uppgift saknas Kod: 1 4 6 10 15 16 20 25 30 33 35 Frek: 1 1 1 1 2 1 7 3 5 2 1 Kod: 40 47 50 55 60 65 70 75 80 90 100 Frek: 10 1 13 1 1 1 1 8 1 1 51 Kod: 115 120 122 130 137 150 160 170 175 180 200 Frek: 1 4 1 1 1 24 1 1 1 1 84 Kod: 230 234 235 250 270 300 320 325 330 333 335 Frek: 2 1 1 32 1 86 3 1 9 1 1 Kod: 340 350 360 370 375 380 385 390 399 400 410 Frek: 3 51 2 1 4 10 1 4 1 99 1 Kod: 418 420 425 430 440 448 450 451 460 470 475 Frek: 1 9 1 2 2 1 21 1 1 2 1 Kod: 480 490 500 510 540 550 570 580 590 600 630 Frek: 3 1 84 1 1 3 3 2 1 19 2 Kod: 700 750 800 830 1000 1100 1500 1800 2000 3000 3900 Frek: 8 2 5 1 7 1 1 2 1 1 1 Kod: 4500 8888 9999 Frek: 1 210 12
VAR 100 BENSINSKATT 21C Loc 131 width 3 MD=999 21c En liter bensin kostar ca 3,50 kronor. Hur mycket därav i kronor och ören utgörs av skatt? <Se F.21 för fullständig frågetext> 020. 0.20 kronor . . 330. 3.30 kronor 113 888. Vet ej 6 999. Uppgift saknas Kod: 20 23 25 30 40 50 70 75 80 85 100 105 110 Frek: 1 1 2 2 2 11 3 2 2 1 51 4 4 Kod: 115 117 120 123 125 130 133 135 140 145 147 150 152 Frek: 2 1 13 1 16 1 1 1 2 2 1 116 1 Kod: 155 160 164 165 167 168 170 175 178 180 185 187 190 Frek: 1 16 2 2 2 1 14 104 1 10 1 1 11 Kod: 200 205 210 215 220 225 228 229 230 240 250 255 260 Frek: 186 1 9 1 9 25 1 1 3 5 124 1 9 Kod: 270 275 280 290 300 310 315 320 330 888 999 Frek: 3 13 7 5 27 1 1 1 2 113 6
VAR 101 AVGIFT LÄKARBESÖK 21D Loc 134 width 3 MD=999 21d Hur hög är avgiften för ett läkarbesök? <Se F.21 för fullständig frågetext> 012. 12 kronor . . 100. 100 kronor 10 888. Vet ej 6 999. Uppgift saknas Kod: 12 15 18 20 21 25 30 35 40 45 50 60 70 Frek: 3 11 1 105 1 493 176 26 106 6 7 3 1 Kod: 75 80 95 100 888 999 Frek: 1 1 2 5 10 6
VAR 102 KVARTALSAVG. TELEFON 21E Loc 137 width 3 MD=999 21e Hur hög är kvartalsavgiften för innehav av telefon? <Se F.21 för fullständig frågetext> 009. 9 kronor . . 470. 470 kronor 121 888. Vet ej 10 999. Uppgift saknas Kod: 9 15 20 23 25 26 28 30 32 34 35 40 42 Frek: 2 2 1 1 3 1 1 9 1 1 6 26 3 Kod: 44 45 47 48 50 54 55 60 61 62 63 65 68 Frek: 1 16 1 2 39 1 5 29 2 2 1 7 3 Kod: 69 70 72 75 76 78 79 80 81 82 83 85 86 Frek: 3 26 1 38 1 4 1 60 67 12 3 17 2 Kod: 87 89 90 91 92 95 96 97 98 100 105 110 115 Frek: 7 12 84 1 4 6 2 2 2 67 1 6 3 Kod: 117 120 121 125 130 132 134 135 140 145 150 152 155 Frek: 1 32 1 19 7 1 1 7 9 3 58 1 2 Kod: 160 167 169 170 175 180 190 200 225 250 300 350 400 Frek: 7 2 1 3 15 12 1 35 2 5 6 1 2 Kod: 470 888 999 Frek: 1 121 10
VAR 103 SKATT BILINNEHAV 22 Loc 140 width 1 MD=9 22 Är det någon särskild skatt - förutom moms - på följande varor och tjänster? 22(1) Innehav av bil 895 1. Ja 52 5. Nej 11 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 104 SKATT FRITIDSBÅT 22 Loc 141 width 1 MD=9 22(2) Innehav av fritidsbåt <Se F.22 för fullständig frågetext> 162 1. Ja 760 5. Nej 34 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 105 SKATT PÅ CHARTERRESOR 22 Loc 142 width 1 MD=9 22(3) Köp av charterresor <Se F.22 för fullständig frågetext> 676 1. Ja 224 5. Nej 55 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 106 SKATT PÅ CHOKLAD 22 Loc 143 width 1 MD=9 22(4) Köp av choklad <Se F.22 för fullständig frågetext> 698 1. Ja 231 5. Nej 27 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 107 SKATT PÅ MJÖLK 22 Loc 144 width 1 MD=9 22(5) Köp av mjölk <Se F.22 för fullständig frågetext> 166 1. Ja 771 5. Nej 19 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 108 SKATT PÅ ANTIKVITETER 22 Loc 145 width 1 MD=9 22(6) Köp av antikviteter <Se F.22 för fullständig frågetext> 182 1. Ja 708 5. Nej 63 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 109 KOMMUNALSKATT Loc 146 width 4 MD=9999 23 Hur hög är skatten i Er kommun (inkl landstings- och kyrkoskatt) per skattekrona eller i procent. 0120. 1.20 kr . . 7000. 70.00 kr 297 8888. Vet ej 5 9999. Uppgift saknas Kod: 120 150 190 200 283 600 800 1000 1200 1380 1400 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 5 Kod: 1450 1500 1520 1530 1540 1550 1570 1600 1625 1700 1750 Frek: 1 9 1 1 1 1 1 8 1 4 1 Kod: 1800 1900 1950 2000 2100 2150 2160 2180 2200 2250 2300 Frek: 6 1 1 10 4 1 1 1 8 3 10 Kod: 2350 2400 2450 2500 2550 2575 2585 2590 2600 2640 2650 Frek: 2 3 1 17 1 1 1 2 10 1 1 Kod: 2700 2750 2760 2765 2770 2775 2785 2790 2800 2810 2817 Frek: 21 16 1 1 1 1 1 1 54 2 1 Kod: 2825 2830 2835 2840 2850 2865 2870 2875 2885 2888 2890 Frek: 2 4 2 2 9 1 1 4 1 1 1 Kod: 2900 2910 2915 2920 2930 2935 2940 2945 2946 2950 2955 Frek: 65 1 3 3 3 1 2 1 1 20 2 Kod: 2975 2980 2985 2990 2995 3000 3005 3010 3015 3020 3025 Frek: 3 5 1 1 2 134 1 1 2 1 2 Kod: 3030 3038 3050 3070 3073 3075 3090 3095 3100 3115 3125 Frek: 1 1 7 1 1 2 2 2 65 1 1 Kod: 3137 3140 3150 3180 3200 3225 3250 3300 3350 3375 3400 Frek: 1 1 10 1 18 1 4 3 1 1 1 Kod: 3450 3500 3600 3700 4000 4500 4600 4700 4800 5000 5200 Frek: 1 5 1 1 4 1 1 1 1 1 1 Kod: 5500 7000 8888 9999 Frek: 1 1 297 5
VAR 110 SKATT PÅ EXTRAINK. 24A Loc 150 width 4 MD=9999 24a Om Ni under detta år fick en extra inkomst på 1 000 kronor, hur mycket av det beloppet skulle gå till skatt? 0001. 1 krona . . 1000. 1 000 kronor 61 8888. Vet ej 28 9999. Uppgift saknas Kod: 1 5 10 25 30 35 40 45 50 55 60 Frek: 13 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 Kod: 70 100 120 150 200 210 220 225 250 252 270 Frek: 1 11 1 3 18 1 2 1 11 1 1 Kod: 275 280 290 292 300 310 320 330 333 350 375 Frek: 1 1 1 1 80 2 1 3 2 41 1 Kod: 380 400 420 440 450 475 480 500 530 550 560 Frek: 1 93 1 1 21 1 1 194 1 15 1 Kod: 580 600 612 620 650 670 700 710 720 750 760 Frek: 1 123 1 1 24 3 68 1 1 30 1 Kod: 775 780 790 800 820 840 850 860 900 980 1000 Frek: 1 2 1 50 3 1 6 1 6 1 7 Kod: 8888 9999 Frek: 61 28
VAR 111 RIMLIG SKATT EXTRAINK 24 Loc 154 width 3 MD=999 24b Hur mycket tycker Ni det vore rimligt att betala i skatt på den extrainkomsten? 001. 1 krona . . 800. 800 kronor 31 888. Vet ej 30 999. Uppgift saknas Kod: 1 10 20 25 30 40 50 60 75 100 125 146 150 Frek: 49 3 3 6 1 2 17 1 1 85 2 1 25 Kod: 152 175 200 210 220 225 250 270 275 280 290 300 310 Frek: 1 1 174 1 3 1 69 1 1 1 1 143 1 Kod: 325 330 350 375 380 400 450 490 500 550 560 600 650 Frek: 1 4 31 1 1 88 7 1 153 2 1 11 4 Kod: 700 720 800 888 999 Frek: 2 1 1 31 30
VAR 112 INTRESSE POLITIK 25 Loc 157 width 1 MD=9 25 Hur pass intresserad är Ni i allmänhet av politik? Är Ni mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? 96 1. Mycket intresserad 389 2. Ganska intresserad 358 3. Inte särskilt intresserad 114 4. Inte alls intresserad 1 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 113 ALLM. RÄTTA SKATTEFEL 26 Loc 158 width 1 MD=9 26 En del människor anser sig ha rätt goda möjligheter att påverka beslut i våra myndigheter medan andra däremot inte anser sig ha så stora möjligheter. 26a Hur pass stora möjligheter anser Ni att den genomsnittlige medborgaren har att få rättelse om skattemyndigheterna skulle begå ett fel i en fråga som gäller honom eller henne? (SVARSKORT 26) 47 1. Mycket stora 316 2. Ganska stora 391 3. Ganska små 175 4. Mycket små 30 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 114 SJÄLV RÄTTA SKATTEFEL 26 Loc 159 width 1 MD=9 26b Hur pass stora möjligheter anser Ni att Ni själv har att få rättelse om skattemyndigheterna skulle begå ett fel i en fråga som gäller Er själv? (SVARSKORT 26) <Se F.26 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket stora 371 2. Ganska stora 313 3. Ganska små 157 4. Mycket små 29 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 115 TAX.NÄMND ORÄTTVIS 27A Loc 160 width 1 MD=9 27(1) Vi har ställt samman några olika åsikter som ibland förekommit i den politiska diskussionen. (SVARSKORT 27 a-g) Får jag be Er säga vilken inställning Ni har till var och en av de här åsikterna. Välj ett av svaren i rutan på kortet. 27a Taxeringsnämnderna är ofta orättvisa mot den skatteskyldige. 90 1. Stämmer absolut 190 2. Stämmer i stort sett 515 3. Stämmer knappast 104 4. Stämmer absolut inte 56 8. Vet ej 9 9. Vill ej svara
VAR 116 MER ATT SÄGA TILL OM 27B Loc 161 width 1 MD=9 27b Skattebetalarna borde få mera att säga till om, vad skatterna skall användas till. <Se F.27(1) för fullständig frågetext> 292 1. Stämmer absolut 380 2. Stämmer i stort sett 205 3. Stämmer knappast 55 4. Stämmer absolut inte 23 8. Vet ej 9 9. Vill ej svara
VAR 117 PARTI INTR O ÅSIKTER 27C Loc 162 width 1 MD=9 27c Det finns åtminstone något parti, som alltid försöker tillvarata mina intressen och åsikter. <Se F.27(1) för fullständig frågetext> 128 1. Stämmer absolut 474 2. Stämmer i stort sett 247 3. Stämmer knappast 76 4. Stämmer absolut inte 32 8. Vet ej 7 9. Vill ej svara
VAR 118 POL. FÖR STOR MAKT 27D Loc 163 width 1 MD=9 27d Våra politiker har fått alldeles för stor makt. <Se F.27(1) för fullständig frågetext> 268 1. Stämmer absolut 335 2. Stämmer i stort sett 269 3. Stämmer knappast 51 4. Stämmer absolut inte 33 8. Vet ej 8 9. Vill ej svara
VAR 119 MYND. LÄGGER SIG I 27E Loc 164 width 1 MD=9 27e Myndigheterna lägger sig alldeles för mycket i frågor som egentligen borde överlåtas till medborgarna själva. <Se F.27(1) för fullständig frågetext> 247 1. Stämmer absolut 384 2. Stämmer i stort sett 249 3. Stämmer knappast 40 4. Stämmer absolut inte 36 8. Vet ej 8 9. Vill ej svara
VAR 120 PARTIERNA INTR RÖST 27F Loc 165 width 1 MD=9 27f Partierna är bara intresserade av folks röster inte av deras åsikter. <Se F.27(1) för fullständig frågetext> 261 1. Stämmer absolut 405 2. Stämmer i stort sett 237 3. Stämmer knappast 38 4. Stämmer absolut inte 17 8. Vet ej 6 9. Vill ej svara
VAR 121 POL. VÄL INSATTA 27G Loc 166 width 1 MD=9 27g Våra politiker är ofta väl insatta i de problem som finns i samhället. <Se F.27(1) för fullständig frågetext> 65 1. Stämmer absolut 380 2. Stämmer i stort sett 360 3. Stämmer knappast 130 4. Stämmer absolut inte 24 8. Vet ej 5 9. Vill ej svara
VAR 122 STATLIG INBLANDNING 27H Loc 167 width 1 MD=9 27(2) På samma sätt ber vi Er ta ställning till följande påståenden. (SVARSKORT 27 h-k) Välj ett av svaren i rutan på kortet. 27h Näringslivet fyller bäst sina uppgifter om det slipper inblandning från statens sida. 172 1. Instämmer helt 458 2. Instämmer i stort sett 188 3. I stort sett motsatt åsikt 43 4. Helt motsatt åsikt 92 8. Vet ej 11 9. Vill ej svara
VAR 123 SOCIALA REFORMER 27I Loc 168 width 1 MD=9 27i Det har gått så långt med sociala reformer här i landet, att staten i fortsättningen hellre bör minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna. <Se F.27(2) för fullständig frågetext> 311 1. Instämmer helt 414 2. Instämmer i stort sett 140 3. I stort sett motsatt åsikt 50 4. Helt motsatt åsikt 37 8. Vet ej 12 9. Vill ej svara
VAR 124 STATLIG INBLANDNING 27J Loc 169 width 1 MD=9 27j Vi bör satsa på ekonomisk tillväxt även om det kan medföra vissa miljöproblem. <Se F.27(2) för fullständig frågetext> 125 1. Instämmer helt 324 2. Instämmer i stort sett 275 3. I stort sett motsatt åsikt 163 4. Helt motsatt åsikt 63 8. Vet ej 14 9. Vill ej svara
VAR 125 FÖRBJUDA PORNOGRAFI 27K Loc 170 width 1 MD=9 27k Alla former av pornografi bör förbjudas. <Se F.27(2) för fullständig frågetext> 374 1. Instämmer helt 241 2. Instämmer i stort sett 212 3. I stort sett motsatt åsikt 84 4. Helt motsatt åsikt 33 8. Vet ej 20 9. Vill ej svara
VAR 126 PARTIANHÄNGARE 28A Loc 171 width 1 MD=9 28a Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har en sådan inställning till något av partierna. Brukar Ni själv betrakta Er som t ex folkpartist eller socialdemokrat eller moderat eller centerpartist eller kommunist? Eller har Ni inte någon sådan inställning till något av partierna? 549 1. Ja, betraktar mig som anhängare av ett bestämt parti 393 5. Nej, betraktar mig inte som anhängare av något parti 9 8. Vet ej 13 9. Vill ej svara
VAR 127 BÄSTA PARTI 28B Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 28b (PARTIANHÄNGARE) Vilket parti tycker Ni bäst om? 24 1. Vänsterpartiet kommunisterna 240 2. Socialdemokraterna 89 3. Centerpartiet 29 4. Folkpartiet 112 5. Moderata samlingspartiet 9 6. Kristen demokratisk samling 3 7. Annat parti 8 8. Vet ej 415 0. Frågan ej tillämplig 35 9. Uppgift saknas
VAR 128 NÄRMASTE PARTI 28C Loc 173 width 2 MD= 0 or GE 99 28c (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti som Ni ändå tycker Er stå närmare än de andra partierna (vilket parti)? 9 01. Vänsterpartiet kommunisterna 93 02. Socialdemokraterna 49 03. Centerpartiet 20 04. Folkpartiet 64 05. Moderata samlingspartiet 3 06. Kristen demokratisk samling 10 07. Annat parti 96 55. Nej 39 88. Vet ej 569 00. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 129 MEDLEM POL. PARTI 28D Loc 175 width 1 MD=9 28d Är Ni medlem av något politiskt parti (även ungdomsförbund eller kvinnoförbund)? 165 1. Ja 785 5. Nej 14 9. Uppgift saknas
VAR 130 FÖRTROENDEUPPDRAG 28E Loc 176 width 1 MD=0 28e (MEDLEM POLITISKT PARTI) Har Ni något förtroendeuppdrag för Ert parti eller inom Ert parti? 51 1. Ja 115 5. Nej 798 0. Frågan ej tillämplig
VAR 131 FÖRTROENDEUPPDR. ORG 28F Loc 177 width 1 MD=9 28f Har Ni något förtroendeuppdrag i någon (annan) förening eller organisation? 250 1. Ja 704 5. Nej 10 9. Uppgift saknas
VAR 132 UPPGETT ALLA EXTRAINK 29 Loc 178 width 1 MD=9 29 Anser Ni att Ni tillhör den grupp människor som varje år uppgivit varenda liten extraförtjänst i deklarationen, även om det bara har rört sig om arbete på fritid, som man inte tjänat så mycket på? (SVARSKORT 29) 450 1. Ja, absolut 164 2. Ja, i stort sett 173 3. Nej, knappast 72 4. Nej, absolut inte 91 7. Har aldrig haft extraarbete 3 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 133 FÖRVÄRVSARBETANDE 30A Loc 179 width 1 30 Har Ni förvärvsarbete? 690 1. Ja 274 5. Nej
VAR 134 STUDERANDE 30B Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 30b (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Studerar Ni? 51 1. Ja 213 5. Nej 698 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 135 HEMARBETANDE 30C Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 30c (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Är Ni hemarbetande? 129 1. Ja 129 5. Nej 704 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 136 PENSIONERAD 30D Loc 182 width 1 MD=0 30d (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Är Ni pensionerad? 160 1. Ja 105 5. Nej 699 0. Frågan ej tillämplig
VAR 137 FÖRVÄRVSARB TIDIGARE 30E Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 30e (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? 224 1. Ja 49 5. Nej 690 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 138 OFF EL. PRIV TJÄNST 30F Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 30f (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Ni i statlig, kommunal eller enskild tjänst? 108 1. Statlig 201 2. Kommunal (även landstingskommunal) 577 3. Enskild 20 4. Annat svar 51 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 139 ANSTÄLLD EL FÖRET. 30G Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 30g (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Är Ni/var Ni anställd, eller sysselsatt i eget eller arrenderat jordbruk, eller egen företagare? 719 1. Anställd 69 2. Jordbrukare 120 3. Egen företagare 51 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 140 PRODUKTION/VERKSAMH. 30H Loc 186 width 2 MD= 0 or GE 99 30h (ANSTÄLLD) Vad för slags produktion/verksamhet finns/fanns på det ställe där Ni arbetar/arbetade? KODSCHEMA SAKNAS 11. . . 95. 243 00. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas Kod: 11 12 23 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 10 17 3 2 12 16 36 13 16 8 12 67 1 Kod: 41 50 61 62 63 71 72 81 82 83 91 92 93 Frek: 9 48 17 55 12 31 20 9 5 15 46 18 193 Kod: 94 95 0 99 Frek: 10 13 243 7
VAR 141 SEI-GRUPP 30I Loc 188 width 2 MD= 0 or GE 99 30i (ANSTÄLLD) Vilket yrke har/hade Ni? Kan Ni kortfattat beskriva Era arbetsuppgifter? 30i(1) Socio-ekonomisk indelning 101 11. Ej facklärda, varuproducerande arbetare 189 12. Ej facklärda, tjänsteproducerande arbetare 87 21. Facklärda, varuproducerande arbetare 34 22. Facklärda, tjänsteproducerande arbetare 50 33. Lägre tjänstemän I 67 36. Lägre tjänstemän II 122 46. Tjänstemän på mellannivå 35 56. Högre tjänstemän 11 57. Ledande befattningar 19 60. Fria yrkesutövare med akademiyrken 243 00. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas
VAR 142 YRKE 30I Loc 190 width 3 MD= 0 or GE 999 30i(2) Yrke <Se F.30i för fullständig frågetext> KODSCHEMA SAKNAS 001. . . 990. 243 000. Frågan ej tillämplig 6 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 6 7 11 14 21 23 31 32 40 42 Frek: 26 5 4 1 2 2 3 1 3 3 2 11 6 Kod: 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 58 Frek: 41 5 4 2 3 1 5 5 8 9 6 3 1 Kod: 61 72 73 81 82 85 86 87 91 92 93 94 96 Frek: 4 2 1 1 1 2 1 2 3 6 1 1 5 Kod: 97 98 101 111 118 201 203 204 208 290 291 292 294 Frek: 4 1 8 2 9 15 1 3 1 38 3 4 2 Kod: 295 296 297 311 313 331 332 333 338 402 403 404 411 Frek: 3 2 2 1 2 20 5 31 1 1 3 1 6 Kod: 412 441 501 504 603 611 632 633 636 643 644 653 661 Frek: 3 12 1 1 2 2 4 16 1 1 1 2 9 Kod: 662 678 701 711 713 731 733 735 737 738 750 751 753 Frek: 4 1 5 7 1 1 1 1 1 1 12 18 5 Kod: 754 755 757 761 764 766 771 772 774 781 791 793 797 Frek: 1 3 1 11 2 2 14 9 7 5 5 7 1 Kod: 801 806 811 818 822 826 827 828 831 834 851 852 856 Frek: 7 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 Kod: 858 861 872 873 874 875 876 881 883 901 902 903 904 Frek: 6 5 1 1 4 2 2 3 11 2 1 2 1 Kod: 908 911 912 913 914 915 916 918 921 931 932 933 941 Frek: 1 4 4 16 12 13 1 2 8 6 27 3 3 Kod: 943 944 946 981 990 0 999 Frek: 1 1 1 3 1 243 6
VAR 143 MAJORITETSÄGARE AB 31A Loc 193 width 1 MD=9 31a Äger Ni majoriteten av aktierna i något aktiebolag? 10 1. Ja 947 5. Nej 7 9. Uppgift saknas
VAR 144 FIRMA VID SIDAN OM 31B Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 31b (ÄR/VAR ANSTÄLLD) Har/hade Ni firma vid sidan om? 59 1. Ja 651 5. Nej 244 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 145 ANTAL ANSTÄLLDA 31C Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 31c (JORDBRUKARE/FÖRETAGARE, AKTIEÄGARE ELLER EGEN FIRMA) Hur många anställda finns/fanns i Ert företag / jordbruk / aktiebolag / firma? 157 1. Ingen anställd 27 2. En anställd 40 3. 2-9 anställda 10 4. 10 eller fler anställda 715 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 146 FÖRETAGETS BRANSCH 30D Loc 196 width 2 MD= 0 or GE 99 31d (FÖRETAGARE, AKTIEÄGARE ELLER FIRMA) Till vilken bransch hör Ert företag/aktiebolag/firma eller vad producerar Ert företag/aktiebolag/firma? KODSCHEMA SAKNAS 11. . . 95. 715 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 11 12 13 21 31 32 33 34 35 36 38 50 61 Frek: 101 5 2 2 3 2 8 1 2 4 2 30 5 Kod: 62 63 71 72 83 92 93 94 95 0 99 Frek: 26 4 15 1 8 3 8 7 8 715 2
VAR 147 JORDBR/FÖRETAG. YRKE 31E Loc 198 width 3 MD= 0 or GE 999 31e (JORDBRUKARE/FÖRETAGARE) Vad har Ni för yrke? Kan Ni kortfattat beskriva Era uppgifter? KODSCHEMA SAKNAS 001. . . 946. 717 000. Frågan ej tillämplig 3 999. Uppgift saknas Kod: 1 3 21 31 47 51 81 82 84 87 91 92 94 Frek: 5 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 96 97 111 118 201 204 290 301 302 312 313 331 333 Frek: 1 1 2 3 1 1 2 3 24 1 1 6 1 Kod: 401 404 405 411 431 441 633 701 743 751 754 761 765 Frek: 90 1 2 8 3 1 14 1 1 4 2 2 1 Kod: 771 772 774 778 781 791 794 795 821 822 826 831 856 Frek: 8 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 874 911 931 932 933 941 943 946 0 999 Frek: 10 2 1 2 1 3 1 1 717 3
VAR 148 UTBILDNING 32 Loc 201 width 1 MD=9 32 Vilken skolutbildning har Ni genomgått? (TILLÄGGSFRÅGA:) Har Ni någon annan praktisk eller teoretisk utbildning? (STUDERANDE) Vilken utbildning genomgår Ni nu? 381 1. Folkskolenivå: Enbart 6- eller 7-årig folkskola (äldre skolformen) 74 2. Yrkesskolenivå: Yrkes- och lärlingsskola, verkstadsskola, 1-årig handelsskola etc 207 3. Grundskole- och realskolenivå: 8- eller 9-årig grundskola, enhetsskola, kommunal mellanskola, flickskola, realskola, folkhögskola etc 94 4. Gymnasienivå: 2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handelsinstitut, studerande på denna nivå 89 5. Studentnivå: 3-årigt gymnasium, tekniskt gymnasium, handelsgymnasium, studerande på denna nivå 111 6. Universitetsnivå: Universitets- eller högskolestudier, studerande på denna nivå 8 9. Uppgift saknas
VAR 149 CIVILSTÅND 33A Loc 202 width 1 MD=9 33a När det gäller Ert civilstånd, vilken beteckning här på kortet stämmer bäst in på Er situation? (SVARSKORT 33) 670 1. Gift eller sammanboende 237 2. Ogift eller frånskild (även hemskild) 56 3. Änka/änkling 1 9. Uppgift saknas
VAR 150 MAKE YRKESUPPGIFT 1 33B Loc 203 width 2 MD= 0 or GE 99 33b (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket yrke har/hade Er make/maka/sammanboende? Kan Ni kortfattat beskriva hans/hennes arbetsuppgifter? 33b(1) Make: yrkesuppgift 1 KODSCHEMA SAKNAS 11. . . 91. 238 00. Frågan ej tillämplig 14 99. Uppgift saknas Kod: 11 12 13 14 15 21 22 33 36 46 56 57 60 Frek: 68 144 8 58 4 77 33 42 57 107 28 9 21 Kod: 63 79 89 91 0 99 Frek: 1 3 51 1 238 14
VAR 151 MAKE YRKESUPPGIFT 2 33B Loc 205 width 3 MD= 0 or GE 999 33b(2) Make: yrkesuppgift 2 <Se F.33b för fullständig frågetext> KODSCHEMA SAKNAS 001. . . 981. 239 000. Frågan ej tillämplig 85 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 7 8 11 13 14 21 31 32 Frek: 18 2 2 2 1 1 2 3 1 2 1 4 3 Kod: 40 41 43 44 46 47 48 50 51 52 53 54 55 Frek: 14 1 34 1 2 2 1 1 1 8 15 2 1 Kod: 56 58 61 71 72 73 81 82 84 85 88 91 92 Frek: 6 2 3 1 1 1 3 2 1 2 2 1 3 Kod: 93 94 95 96 97 98 101 111 118 150 201 203 204 Frek: 1 4 1 3 1 2 6 3 7 1 6 2 3 Kod: 290 292 294 295 297 301 302 312 313 331 332 333 338 Frek: 36 6 2 1 1 1 11 1 1 11 3 25 1 Kod: 401 402 403 404 405 411 412 431 441 501 601 603 631 Frek: 34 1 1 2 1 23 1 1 5 1 4 1 1 Kod: 633 642 651 652 653 655 661 662 678 701 711 718 732 Frek: 18 1 7 1 3 2 3 3 1 3 6 1 1 Kod: 742 744 745 750 751 753 754 755 761 764 766 771 772 Frek: 2 1 1 9 12 2 4 5 9 2 3 10 4 Kod: 773 779 781 784 791 793 795 797 801 812 818 822 828 Frek: 2 2 5 1 1 6 2 2 2 1 2 4 1 Kod: 831 836 851 856 857 861 871 872 874 875 881 883 902 Frek: 3 3 1 1 1 2 2 4 2 4 1 3 1 Kod: 908 911 912 913 914 915 916 917 918 921 931 932 941 Frek: 1 3 5 2 19 7 1 1 1 4 9 30 5 Kod: 942 943 945 981 0 999 Frek: 1 5 1 3 239 85
VAR 152 BOSTADSTYP 34A Loc 208 width 1 MD=9 34a Markera vilken av nedanstående hustyper UP bor i 550 1. Ensamliggande villa (även lantgård) 88 2. Sammanbyggt småhus (radhus, kedjehus) 230 3. Lågt flerfamiljshus (max 4 våningar) 89 4. Högt flerfamiljshus (minst 5 våningar) 3 5. Annat 4 9. Uppgift saknas
VAR 153 HYR ELLER ÄGER BOST 34B Loc 209 width 1 MD=9 34b Hyr Ni eller äger Ni - eller någon annan i familjen - Er bostad? 300 1. Hyr bostaden 631 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 24 3. Annat svar 9 9. Uppgift saknas
VAR 154 HEMMAVARANDE BARN 35A Loc 210 width 1 MD GE 9 35a Har Ni (och Er make/maka/sammanboende) några hemmavarande barn? 422 1. Ja 530 5. Nej 12 9. Uppgift saknas
VAR 155 ÅLDER HEMMAV BARN 1 35B Loc 211 width 2 MD= 0 or GE 99 35b Notera barnets/barnens ålder? 35b(1) Ålder hemmavarande barn 1 01. 1 år . . 44. 44 år 542 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 26 19 12 11 6 16 20 24 24 12 18 23 21 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 Frek: 22 23 29 25 23 11 16 9 2 4 4 2 4 Kod: 29 30 31 33 34 35 37 38 39 40 41 44 0 Frek: 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 542 Kod: 99 Frek: 1
VAR 156 ÅLDER HEMMAV BARN 2 35B Loc 213 width 2 MD= 0 35b(2) Ålder hemmavarande barn 2 <Se F.35b för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 37. 37 år 693 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 15 6 10 19 15 12 15 12 25 12 16 14 11 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25 31 35 37 Frek: 17 15 16 12 8 9 3 2 2 1 1 1 2 Kod: 0 Frek: 693
VAR 157 ÅLDER HEMMAV BARN 3 35B Loc 215 width 2 MD= 0 35b(3) Ålder hemmavarande barn 3 <Se F.35b för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 25. 25 år 879 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 6 4 4 7 7 4 7 4 6 5 4 1 5 Kod: 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 0 Frek: 6 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 879
VAR 158 ÅLDER HEMMAV BARN 4 35B Loc 217 width 2 MD= 0 35b(4) Ålder hemmavarande barn 4 <Se F.35b för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 19. 19 år 943 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 9 11 15 16 19 0 Frek: 1 4 1 3 2 1 1 2 2 3 1 943
VAR 159 ÅLDER HEMMAV BARN 5 35B Loc 219 width 2 MD= 0 35b(5) Ålder hemmavarande barn 5 <Se F.35b för fullständig frågetext> 02. 2 år . . 16. 16 år 962 00. Frågan ej tillämplig Kod: 2 16 0 Frek: 1 1 962
VAR 160 SVARTARB UPS BRANSCH 36A Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 36a (FÖRETAGARE) Det diskuteras ju mycket om det svarta arbetet i dagens Sverige. En del påstår att det är stora problem i vissa branscher. Förekommer det svart arbete i Er bransch? 86 1. Ja 92 5. Nej 6 8. Vet ej 768 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 161 FÖRL ARB PGA SVARTARB 36 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 36b (SVART ARBETE FÖREKOMMER) Har det förekommit att Ni förlorat ett uppdrag därför att kunden endast önskade ett arbete svart? 23 1. Ja 68 5. Nej 2 8. Vet ej 868 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 162 FÖRL ARB PGA LÄGRE PR 36 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 36c (SVART ARBETE FÖREKOMMER) Har det förekommit att Ni förlorat ett uppdrag därför att någon som arbetar svart kunnat erbjuda ett lägre pris? 27 1. Ja 56 5. Nej 8 8. Vet ej 870 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 163 KONKURRENS SVARTARB 36 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 36d (SVART ARBETE FÖREKOMMER) Upplever Ert företag stor, någon eller ingen konkurrens från svartjobbarna? 12 1. Stor konkurrens 28 3. Någon konkurrens 48 5. Ingen konkurrens 3 8. Vet ej 870 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 164 ANDEL SVARTJOBB 36 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 36e (SVART ARBETE FÖREKOMMER) Hur stor del av branschens omsättning tror Ni består av svartjobb? Tror Ni att det är en mycket stor del, ganska stor del, en liten del eller en mycket liten del? 5 1. Mycket stor del 14 2. Ganska stor del 40 3. En liten del 24 4. En mycket liten del 7 8. Vet ej 870 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 165 YRKAT FELAKT. AVDRAG 37A Loc 226 width 1 MD=9 37 Jag skulle vilja avsluta med ytterligare ett par frågor och jag vill då än en gång betona att vi garanterar fullständig sekretess - ingen utomstående får veta vad Ni har svarat och själv har jag absolut tystnadsplikt. 37a Har Ni någonsin yrkat ett avdrag i Er deklaration för utgifter Ni ej haft, eller ett avdrag som är större än de verkliga utgifter Ni haft? 114 1. Ja 50 3. (Nej), har aldrig deklarerat 794 5. Nej 1 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 166 ANTAL FELAKT YRK. 37B Loc 227 width 1 MD=0 or GE 9 37b (GJORT FELAKTIGA AVDRAG) Hur många gånger har det skett under de två senaste åren? <Se F.37 för fullständig frågetext> 44 1. Båda åren 42 2. Endast det ena året 18 3. För tre år sedan eller mer 849 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 167 BELOPP FELAKT AVDRAG 37C Loc 228 width 5 37c (GJORT FELAKTIGA AVDRAG) Hur stort belopp tror Ni att det sammanlagt rört sig om (under de två senaste åren)? <Se F.37 för fullständig frågetext> Valid-n=964 Min=0 Max=99998 Mean=2482.9 St.Dev=15124.7
VAR 168 GODKÄNT TAXERINGSN. 37D Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 37d (GJORT FELAKTIGT AVDRAG) Godkände taxeringsnämnden avdraget/avdragen? 84 1. Ja 20 5. Nej 857 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 169 ANGETT ALLA INK. 38 Loc 234 width 1 MD=9 38a En del människor brukar ta upp alla sina inkomster i deklarationen. Andra brukar inte ta upp alla inkomster. Har Ni varje år uppgett varenda liten förtjänst i deklarationen, även om det bara har rört sig om extra arbete på fritid, som Ni inte tjänat så mycket på? 704 1. Ja 233 5. Nej 3 7. Har aldrig deklarerat 1 8. Vet ej 23 9. Uppgift saknas
VAR 170 ANT GGR EJ DEKL ALLT 38B Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 38b (EJ UPPGETT ALLA INKOMSTER) Hur många gånger har det skett under de två senaste åren? 125 1. Båda åren 55 2. Endast det ena året 29 3. För tre år sedan eller mer 3 8. Vet ej 728 0. Frågan ej tillämplig 24 9. Uppgift saknas
VAR 171 BELOPP EJ DEKL. 38C Loc 236 width 5 38c (EJ UPPGETT ALLA INKOMSTER) Hur stort belopp tror Ni det sammanlagt rört sig om (under de två senaste åren)? Valid-n=964 Min=0 Max=99998 Mean=6767.5 St.Dev=24355.8
VAR 172 BOSTADSORT 39 Loc 241 width 1 MD=9 39 Notera var UP bor 259 1. På landsbygd 220 2. I samhälle med minst 500 inv 48 3. I småstad med högst 10 000 inv 288 4. I mellanstor stad (10 000 - 150 000 inv) 147 5. I storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 2 9. Uppgift saknas
VAR 173 AVSLUTNING INTERVJU Loc 242 width 4 MD=9999 Tidpunkt för intervjuns avslutande 0201. Kl. 2.01 . . 2200. Kl. 22.00 20 9999. Uppgift saknas Kod: 201 850 855 900 905 910 915 920 925 940 945 Frek: 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 Kod: 950 955 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040 Frek: 4 1 1 2 4 6 3 7 7 4 8 Kod: 1045 1050 1055 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130 1135 Frek: 8 9 6 17 2 16 9 10 3 16 3 Kod: 1140 1145 1150 1155 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 Frek: 8 9 9 1 18 7 4 7 4 2 7 Kod: 1235 1240 1245 1250 1255 1290 1299 1300 1305 1310 1315 Frek: 4 4 4 6 3 1 1 6 2 1 5 Kod: 1320 1325 1330 1335 1340 1345 1350 1355 1400 1405 1410 Frek: 2 4 3 2 1 10 6 4 13 4 11 Kod: 1415 1420 1425 1429 1430 1435 1440 1445 1450 1455 1500 Frek: 12 9 3 1 8 5 5 9 11 7 12 Kod: 1505 1510 1515 1520 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1555 Frek: 6 8 9 7 1 7 4 5 7 3 1 Kod: 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1642 1645 Frek: 11 9 9 9 3 9 7 6 7 1 7 Kod: 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 Frek: 3 2 15 1 8 7 9 5 7 2 7 Kod: 1745 1750 1755 1800 1805 1810 1815 1820 1825 1830 1835 Frek: 14 6 4 14 5 10 4 11 4 6 7 Kod: 1840 1845 1850 1855 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 Frek: 12 8 10 8 16 4 10 18 8 5 7 Kod: 1935 1940 1945 1949 1950 1955 2000 2005 2010 2015 2020 Frek: 2 7 9 1 13 3 11 7 9 9 7 Kod: 2025 2030 2035 2037 2040 2045 2050 2055 2100 2105 2110 Frek: 3 7 5 1 6 7 3 5 4 4 4 Kod: 2115 2120 2125 2130 2140 2150 2200 9999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 20
VAR 174 NIVÅ INKOMSTSKATTEN 1 Loc 246 width 1 MD=9 E:1 Hur höga skatterna bör vara diskuteras ofta. Här räknar vi upp några olika skatter och för var och en ber vi Er kryssa för om Ni tycker att den är alldeles för hög, något för hög, lagom hög, något för låg eller alldeles för låg. E:1(1) Inkomstskatten 368 1. Alldeles för hög 386 2. Något för hög 143 3. Lagom hög 5 4. Något för låg 0 5. Alldeles för låg 4 8. Vet ej 58 9. Uppgift saknas
VAR 175 NIVÅ MOMSEN 1 Loc 247 width 1 MD=9 E:1(2) Momsen <Se F.E:1 för fullständig frågetext> 383 1. Alldeles för hög 359 2. Något för hög 130 3. Lagom hög 18 4. Något för låg 5 5. Alldeles för låg 7 8. Vet ej 62 9. Uppgift saknas
VAR 176 NIVÅ FÖRETAGSSKATTEN 1 Loc 248 width 1 MD=9 E:1(3) Företagens skatter och avgifter <Se F.E:1 för fullständig frågetext> 248 1. Alldeles för hög 253 2. Något för hög 239 3. Lagom hög 87 4. Något för låg 40 5. Alldeles för låg 24 8. Vet ej 73 9. Uppgift saknas
VAR 177 NIVÅ TOBAK/ALK. SKATT 1 Loc 249 width 1 MD=9 E:1(4) Skatten på tobak och alkohol <Se F.E:1 för fullständig frågetext> 140 1. Alldeles för hög 139 2. Något för hög 283 3. Lagom hög 147 4. Något för låg 190 5. Alldeles för låg 8 8. Vet ej 57 9. Uppgift saknas
VAR 178 NIVÅ ARVSSKATTEN 1 Loc 250 width 1 MD=9 E:1(5) Förmögenhets- och arvsskatten <Se F.E:1 för fullständig frågetext> 167 1. Alldeles för hög 216 2. Något för hög 335 3. Lagom hög 100 4. Något för låg 57 5. Alldeles för låg 27 8. Vet ej 62 9. Uppgift saknas
VAR 179 NIVÅ ENERGISKATTER 1 Loc 251 width 1 MD=9 E:1(6) Skatter på energi (på bensin, elström m m) <Se F.E:1 för fullständig frågetext> 400 1. Alldeles för hög 287 2. Något för hög 180 3. Lagom hög 30 4. Något för låg 9 5. Alldeles för låg 5 8. Vet ej 53 9. Uppgift saknas
VAR 180 ERS. SKATT MED AVGIFT 2 Loc 252 width 1 MD=9 E:2 Förslag till ändringar i skattesystemet förs ibland på tal. Vad anser Ni om följande två förslag. Kryssa för det svarsalternativ som stämmer bäst med Er uppfattning. E:2(1) Skatterna bör i ökad utsträckning ersättas av särskilda avgifter när man utnyttjar samhällets service (skolavgifter, vägavgifter och liknande). 107 1. Instämmer helt 345 2. Instämmer i stort sett 243 3. I stort sett motsatt åsikt 171 4. Helt motsatt åsikt 19 8. Vet ej 79 9. Uppgift saknas
VAR 181 BESKATTA UTGIFTER 2 Loc 253 width 1 MD=9 E:2(2) Inkomstbeskattningen bör i ökad utsträckning ersättas så att folk får betala mer skatt ju större utgifter de har. <Se F.E:2 för fullständig frågetext> 91 1. Instämmer helt 264 2. Instämmer i stort sett 253 3. I stort sett motsatt åsikt 221 4. Helt motsatt åsikt 27 8. Vet ej 108 9. Uppgift saknas
VAR 182 ÄNDRING SKATTENIVÅN 3A Loc 254 width 1 MD=9 E:3a Det finns olika meningar om vad en ändring av skattenivån här i landet skulle få för effekter. Hur anser Ni att en höjning eller sänkning av skatterna skulle påverka Sveriges ekonomi? Kryssa för det påstående här som stämmer bäst med Er uppfattning. 22 1. Om skatterna allmänt höjdes skulle det bli mer fart på Sveriges ekonomi 344 3. Varken en skattehöjning eller en skattesänkning skulle sätta fart på Sveriges ekonomi 530 5. Om skatterna allmänt sänktes skulle det bli mer fart på Sveriges ekonomi 11 8. Vet ej 57 9. Uppgift saknas
VAR 183 SÄNKN SÄMRE SERVICE 3B Loc 255 width 1 MD=9 E:3b Anser Ni att en sänkning av skatterna skulle leda till försämringar av den service som staten och kommunerna erbjuder? Kryssa för det alternativ som stämmer bäst med Er uppfattning. 215 1. Ja, absolut 398 2. Ja, kanske 246 3. Nej, knappast 41 4. Nej, absolut inte 6 8. Vet ej 58 9. Uppgift saknas
VAR 184 RIMLIG INKOMSTSKATT 4 Loc 256 width 1 MD=9 E:4 Vi tänker oss två personer, A och B, som har olika hög inkomst. As taxerade inkomst är 50 000 kr och Bs 100 000 kr. Om vi utgår från att A betalar totalt 15 000 kr i inkomstskatt, vad är då rimligt att B betalar? Kryssa för det alternativ här nedan som stämmer bäst med Er uppfattning. 19 1. B bör i skatt betala 65 000 kr 449 2. B bör i skatt betala 45 000 kr 371 3. B bör i skatt betala 30 000 kr 47 4. B bör i skatt betala 25 000 kr 8 5. B bör i skatt betala 15 000 kr 10 8. Vet ej 60 9. Uppgift saknas
VAR 185 RÄNTEAVDRAG VILLAÄGARE 5 Loc 257 width 1 MD=9 E:5 Här följer en lista på åtgärder som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För vart och ett av dessa förslag kan Ni markera med ett kryss om det är: Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs, bra förslag: ganska viktigt att det genomförs, spelar ingen större roll, dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs, dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs. E:5A Begränsa ränteavdragen för villaägare. 179 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 259 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 118 3. Spelar ingen större roll 208 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 121 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 12 8. Vet ej 67 9. Uppgift saknas
VAR 186 RÄNTEAVDRAG STORA AVDR 5 Loc 258 width 1 MD=9 E:5B Begränsa ränteavdragen för dem som har mycket stora avdrag. <Se F.E:5 för fullständig frågetext> 381 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 335 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 68 3. Spelar ingen större roll 66 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 35 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 12 8. Vet ej 67 9. Uppgift saknas
VAR 187 MINSKA KONTR. AV DEKL. 5 Loc 259 width 1 MD=9 E:5C Minska kontrollen av de vanligaste inkomsttagarnas deklarationer. <Se F.E:5 för fullständig frågetext> 243 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 275 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 217 3. Spelar ingen större roll 118 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 47 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 5 8. Vet ej 59 9. Uppgift saknas
VAR 188 ÖKA KONTR. AV DEKL. 5 Loc 260 width 1 MD=9 E:5D Öka kontrollen av dem som har de största möjligheterna att fuska med skatten. <Se F.E:5 för fullständig frågetext> 682 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 181 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 30 3. Spelar ingen större roll 8 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 10 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 3 8. Vet ej 50 9. Uppgift saknas
VAR 189 UTNYTTJA DATAREGISTER 5 Loc 261 width 1 MD=9 E:5E Utnyttja upplysningar från olika dataregister som innehåller ekonomisk information om medborgarna, för att kontrollera skattebetalarna bättre. <Se F.E:5 för fullständig frågetext> 233 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 272 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 128 3. Spelar ingen större roll 147 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 111 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 9 8. Vet ej 64 9. Uppgift saknas
VAR 190 SKÄRPTA STRAFF FUSK 5 Loc 262 width 1 MD=9 E:5F Införa skärpta straff för skattefusk. <Se F.E:5 för fullständig frågetext> 421 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 320 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 127 3. Spelar ingen större roll 23 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 9 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 6 8. Vet ej 58 9. Uppgift saknas
VAR 191 INFO OM SKATTELAGARNA 5 Loc 263 width 1 MD=9 E:5G Ge skattebetalarna mer information om skattelagarna. <Se F.E:5 för fullständig frågetext> 384 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 334 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 179 3. Spelar ingen större roll 7 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 3 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 4 8. Vet ej 53 9. Uppgift saknas
VAR 192 SATSA PÅ SKATTEBROTTSL 5 Loc 264 width 1 MD=9 E:5H Omfördela polisens resurser så att de kan satsa mer på skattebrottslighet. <Se F.E:5 för fullständig frågetext> 222 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 300 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 196 3. Spelar ingen större roll 133 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 46 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 8 8. Vet ej 59 9. Uppgift saknas
VAR 193 TILLÄMPA SKATTELAGARNA 5 Loc 265 width 1 MD=9 E:5I Inte införa nya skattelagar, utan tillämpa de vi har hårdare. <Se F.E:5 för fullständig frågetext> 197 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 332 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 216 3. Spelar ingen större roll 91 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 47 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 17 8. Vet ej 64 9. Uppgift saknas
VAR 194 MINSKA SKATTEREGLER 5 Loc 266 width 1 MD=9 E:5J Minska antalet skatteregler. <Se F.E:5 för fullständig frågetext> 274 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 325 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 197 3. Spelar ingen större roll 69 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 25 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 16 8. Vet ej 58 9. Uppgift saknas
VAR 195 PROC FÖR STOR SÄNKNING 6 Loc 267 width 3 MD=999 E:6a Vi tänker oss att det i dag hålls en folkomröstning om skattenivån här i Sverige. Folk har att välja mellan dessa fem alternativ: stor höjning, mindre höjning, bibehållen nivå, mindre sänkning, stor sänkning. Hur många tror Ni då skulle rösta för en stor sänkning? Ange med ett kryss på procentskalan här nedan hur många Ni tror skulle rösta för en stor sänkning. 001. En procent . . 100. Hundra procent 13 888. Vet ej 60 999. Uppgift saknas Kod: 1 10 13 15 20 22 25 28 30 32 34 35 38 Frek: 2 16 1 8 40 1 13 1 75 1 1 20 2 Kod: 40 42 44 45 48 49 50 51 52 55 58 60 62 Frek: 69 1 1 11 2 1 99 1 1 6 1 104 2 Kod: 65 68 70 75 78 79 80 81 85 88 90 95 98 Frek: 23 3 152 35 1 1 106 1 10 1 41 7 7 Kod: 99 100 888 999 Frek: 1 22 13 60
VAR 196 PROC UPPGER ALL INK. 6 Loc 270 width 3 MD=999 E:6b Hur många människor i vårt land tror Ni varje år uppger varenda liten förtjänst i deklarationen, även om det bara rör sig om extra arbete på fritid, som man inte tjänar så mycket på? Ange med ett kryss på procentskalan hur många Ni tror uppger varenda liten inkomst. 001. En procent . . 100. Hundra procent 16 888. Vet ej 66 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 7 8 9 10 14 15 17 18 Frek: 28 3 3 1 27 1 5 4 209 1 32 1 1 Kod: 19 20 21 22 23 25 30 32 34 35 40 45 48 Frek: 2 145 2 1 1 23 116 3 1 9 51 4 1 Kod: 50 52 55 60 62 64 65 70 72 75 80 85 90 Frek: 63 1 4 35 1 1 4 55 1 7 14 2 6 Kod: 95 98 99 100 888 999 Frek: 2 1 1 9 16 66
VAR 197 KONTAKT TAXERINGSMYND. 7 Loc 273 width 1 MD=9 7a Har Ni någon gång - genom brev, telefonsamtal eller besök - haft kontakt med taxeringsmyndigheterna? 666 1. Ja 241 5. Nej 2 8. Vet ej 55 9. Uppgift saknas
VAR 198 FELBEH. TAXERINGSMYND. 7 Loc 274 width 1 MD=9 E:7b Anser Ni att Ni någon gång blivit felaktigt eller orättvist behandlad av taxeringsmyndigheterna? 276 1. Ja 622 5. Nej 5 8. Vet ej 61 9. Uppgift saknas
VAR 199 SKATTEFUSK YRKESGRUPP 8 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 9 E:8 (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Hur vanligt tror Ni att det är med skattefusk bland dem som tillhör samma yrkesgrupp i samhället som Ni? Är det mycket vanligt, ganska vanligt, ganska ovanligt eller mycket ovanligt? 38 1. Mycket vanligt 163 2. Ganska vanligt 384 3. Ganska ovanligt 239 4. Mycket ovanligt 18 8. Vet ej 50 0. Frågan ej tillämplig 72 9. Uppgift saknas
VAR 200 DEMONSTRATION MOT MYND 9 Loc 276 width 1 MD=9 E:9 Det finns olika uppfattningar om vilka metoder man bör använda för att påverka beslut i vårt samhälle. Vad anser Ni om följande metoder? Kryssa för det alternativ, som bäst stämmer med Er uppfattning? E:9a Demonstration utanför en myndighet vars beslut man ogillar. 116 1. Alltid godtagbart 236 2. Vanligtvis godtagbart 359 3. Sällan godtagbart 179 4. Aldrig godtagbart 11 8. Vet ej 63 9. Uppgift saknas
VAR 201 OCKUPATION AV MYND 9 Loc 277 width 1 MD=9 E:9b Ockupation av en myndighet vars beslut man ogillar. <Se F.E:9 för fullständig frågetext> 15 1. Alltid godtagbart 35 2. Vanligtvis godtagbart 275 3. Sällan godtagbart 554 4. Aldrig godtagbart 11 8. Vet ej 74 9. Uppgift saknas
VAR 202 EGEN EKON STANDARD 10A Loc 278 width 1 MD=9 E:10a Vilken är Er inställning i stort till Er egen ekonomiska standard i dagens läge? Anser Ni att Er ekonomiska standard är mycket god, ganska god, ganska dålig eller mycket dålig? 50 1. Mycket god 632 2. Ganska god 189 3. Ganska dålig 40 4. Mycket dålig 2 8. Vet ej 51 9. Uppgift saknas
VAR 203 UTVECKL. EGEN EKONOMI 10 Loc 279 width 1 MD=9 E:10b Tycker Ni att Er ekonomi i år varit bättre eller sämre än tidigare år? 103 1. Bättre 411 3. Likvärdig 397 5. Sämre 1 8. Vet ej 52 9. Uppgift saknas
VAR 204 MÄNGD ARBETE 11 Loc 280 width 1 MD=9 E:11a Folk kan se olika på hur mycket de vill arbeta. Hur ser Ni på hur mycket Ni vill arbeta? Ange med ett kryss det alternativ som stämmer bäst för Er del. 45 1. Jag vill ta så mycket arbete jag kan få 321 2. Det är för mig naturligt att arbeta så mycket som är normalt på min arbetsplats (eller i mitt yrke) 151 3. Jag vill arbeta så mycket jag kan med hänsyn till familjen 141 4. Hur mycket jag vill arbeta beror mest på hur mycket det blir kvar i pengar efter skatt 69 5. Hur mycket jag vill arbeta beror mest på trivseln i arbetet 34 6. Jag vill ha så mycket fritid som möjligt 143 7. Annan synpunkt avgör 1 8. Vet ej 59 9. Uppgift saknas
VAR 205 MÖJL BESTÄMMA ARBETE 11 Loc 281 width 1 MD=9 E:11b Hur stor möjlighet har Ni i dag att själv bestämma hur mycket Ni arbetar? 376 1. Stor möjlighet 320 3. Liten möjlighet 168 5. Ingen möjlighet 31 7. 69 9. Uppgift saknas
VAR 206 SKATT PÅ EXTRAINKOMST 12 Loc 282 width 1 MD=9 E:12 Hur mycket man arbetar kan bl a bero på skatterna. Skulle Ni arbeta mer (t ex genom att ta extra- eller övertidsarbete eller gå från deltid till heltid) ... E:12(1) Om Ni inte behövde betala någon skatt på den extra inkomsten? 375 1. Ja, absolut 194 2. Ja, kanske 135 3. Nej, knappast 65 4. Nej, absolut inte 64 7. 10 8. Vet ej 121 9. Uppgift saknas
VAR 207 HALV SKATT EXTRAINK. 12 Loc 283 width 1 MD=9 E:12(2) Om skatten på den extra inkomsten var hälften så hög som idag? <Se F.E:12 för fullständig frågetext> 198 1. Ja, absolut 282 2. Ja, kanske 193 3. Nej, knappast 77 4. Nej, absolut inte 67 7. 9 8. Vet ej 138 9. Uppgift saknas
VAR 208 TIO PROC. LÄGRE SKATT 12 Loc 284 width 1 MD=9 E:12(3) Om skatten på den extra inkomsten var 10 procent lägre än i dag? <Se F.E:12 för fullständig frågetext> 47 1. Ja, absolut 142 2. Ja, kanske 328 3. Nej, knappast 183 4. Nej, absolut inte 75 7. 10 8. Vet ej 179 9. Uppgift saknas
VAR 209 SKATTEFONDKONTO 13A Loc 285 width 1 MD=9 E:13a Spar Ni regelbundet på skattesparkonto eller skattefondkonto eller har Ni sparobligationer? E:13a(1) Skattefondkonto 55 1. Ja 849 5. Nej 60 9. Uppgift saknas
VAR 210 SKATTESPARKONTO 13A Loc 286 width 1 E:13a(2) Skattesparkonto <Se F.E:13a för fullständig frågetext> 125 1. Ja 839 5. Nej
VAR 211 SPAROBLIGATIONER 13A Loc 287 width 1 MD=9 E:13a(3) Sparobligationer <Se F.E:13a för fullständig frågetext> 76 1. Ja 185 5. Nej 702 7. Inget av dessa 1 9. Uppgift saknas
VAR 212 ÅTGÄRD MINSKA SKATT 13B Loc 288 width 1 MD=9 E:13b Har Ni gjort något i övrigt för att minska Era skatter? 281 1. Ja 624 5. Nej 59 9. Uppgift saknas
VAR 213 KÖPT HUS/LÄGENHET 13C Loc 289 width 1 MD=9 E:13c (OM JA) Vad har Ni gjort? E:13c(1) Köpt hus/lägenhet 163 1. Markerat 801 5. Ej markerat
VAR 214 KÖPT FRITIDSHUS 13C Loc 290 width 1 E:13c(2) Köpt fritidshus <Se F.E:13c för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 933 5. Ej markerat
VAR 215 LÅNAT PENGAR 13C Loc 291 width 1 E:13c(3) Lånat pengar <Se F.E:13c för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 842 5. Ej markerat
VAR 216 KÖPT FÖRSÄKRINGAR 13C Loc 292 width 1 E:13c(4) Köpt kapital-/pensionsförsäkringar <Se F.E:13c för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 935 5. Ej markerat
VAR 217 KÖPT PREMIEOBLIG. 12C Loc 293 width 1 MD=9 E:13c(5) Köpt premieobligationer <Se F.E:13c för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 929 5. Ej markerat
VAR 218 KÖPT KONST 13C Loc 294 width 1 MD=9 E:13c(6) Köpt konst, diamanter o dyl <Se F.E:13c för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 955 5. Ej markerat
VAR 219 ANNAN ÅTGÄRD MINSKA 13C Loc 295 width 1 MD=9 E:13c(7) Annat <Se F.E:13c för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 923 5. Ej markerat
VAR 220 ANTAL VECKOTIM ARBETE 14 Loc 296 width 5 1 decimal places E:14a Hur många timmar betalt arbete (räkna även med sjukfrånvaro, övertid och andra betalda arbeten) utför Ni i år under en normal vecka? Valid-n=964 Min=0 Max=97 Mean=26.2 St.Dev=21.6
VAR 221 ÖNSKAT ANT TIM/VECKA 14 Loc 301 width 5 1 decimal places E:14b Hur många timmar skulle Ni helst vilja arbeta en normal arbetsvecka om Ni själv kunde välja (under rådande löne- och skatteförhållanden mm)? Valid-n=964 Min=0 Max=97 Mean=25.5 St.Dev=19.0
VAR 222 MAKE: ARBETSTIM/VECKA 14 Loc 306 width 5 1 decimal places E:14c (GIFT/SAMMANBOENDE) Hur många timmar betalt arbete (räkna även med sjukfrånvaro, övertid och andra betalda arbeten) utför Er make/maka/sammanboende i år under en normal vecka? Valid-n=964 Min=0 Max=88.8 Mean=16.6 St.Dev=20.4
VAR 223 TIMLÖN 15 Loc 311 width 5 1 decimal places E:15a Här följer några frågor rörande Er lön och andra inkomster. Vilken lön har Ni i år normalt per timme före skatt? (Om Ni inte kan ange timlön ange vecko- eller månadslönen) E:15a(1) Kr per timme Valid-n=964 Min=0 Max=96 Mean=6.9 St.Dev=15.3
VAR 224 VECKOLÖN 15 Loc 316 width 5 E:15a(2) Kr per vecka <Se F.E:15a för fullständig frågetext> Valid-n=964 Min=0 Max=2100 Mean=29.6 St.Dev=208.4
VAR 225 MÅNADSLÖN 15 Loc 321 width 5 E:15a(3) Kr per månad <Se F.E:15a för fullständig frågetext> Valid-n=964 Min=0 Max=88888 Mean=2937.8 St.Dev=4678.9
VAR 226 EJ FÖRVÄRVSARBETANDE 15 Loc 326 width 1 E:15a(4) Jag förvärvsarbetar inte <Se F.E:15a för fullständig frågetext> 276 1. Markerat 688 5. Ej markerat
VAR 227 MAKE: TIMLÖN 15 Loc 327 width 5 1 decimal places E:15b (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken lön har Er make/maka/sammanboende i år normalt per timme före skatt? (Om Ni inte kan ange timlönen - ange vecko- eller månadslönen) E:15b(1) Kr per timme Valid-n=964 Min=0 Max=88.8 Mean=4.1 St.Dev=12.8
VAR 228 MAKE: VECKOLÖN 15 Loc 332 width 5 E:15b(2) Kr per vecka <Se F.E:15b för fullständig frågetext> Valid-n=964 Min=0 Max=90000 Mean=108.8 St.Dev=2904.6
VAR 229 MAKE: MÅNADSLÖN 15 Loc 337 width 5 E:15b(3) Kr per månad <Se F.E:15b för fullständig frågetext> Valid-n=964 Min=0 Max=26875 Mean=1908.0 St.Dev=3280.9
VAR 230 MAKE EJ FÖRVÄRVSARB. 15 Loc 342 width 1 15b(4) Hon/han förvärvsarbetar inte <Se F.E:15b för fullständig frågetext> 152 1. Markerat 812 5. Ej markerat
VAR 231 PENSIONER, RÄNTOR MM 15 Loc 343 width 5 1 decimal places E:15c Hur stora inkomster före skatt har Ni (och Er make/maka/sammanboende) i år sammanlagt i form av pensioner, bankräntor, obligationsräntor, hyror och arrenden? Valid-n=964 Min=0 Max=9500 Mean=854.4 St.Dev=2033.9
VAR 232 UNDERHÅLLS-/SOC.BIDR. 15 Loc 348 width 5 1 decimal places E:15d Hur stora inkomster har Ni (och Er make/maka/sammanboende) i år sammanlagt i form av underhållsbidrag och socialbidrag? Valid-n=964 Min=0 Max=9999.7 Mean=121.3 St.Dev=870.9
VAR 233 BOSTADSBIDRAG 15 Loc 353 width 5 1 decimal places E:15e Har Ni/Er familj bostadsbidrag? Valid-n=964 Min=0 Max=9000 Mean=2751.0 St.Dev=2416.2
VAR 234 A-INKOMST AV TJÄNST 1979 Loc 358 width 5 A-inkomst av tjänst 1979 i hundratal kronor Valid-n=964 Min=0 Max=2709 Mean=418.1 St.Dev=367.4
VAR 235 A-INKOMST AV TJÄNST 1980 Loc 363 width 5 A-inkomst av tjänst 1980 i hundratal kronor Valid-n=964 Min=0 Max=3022 Mean=474.0 St.Dev=394.8
VAR 236 B-INKOMST AV TJÄNST 1979 Loc 368 width 5 B-inkomst av tjänst 1979 i hundratal kronor Valid-n=964 Min=0 Max=100 Mean=0.3 St.Dev=4.7
VAR 237 B-INKOMST AV TJÄNST 1980 Loc 373 width 5 B-inkomst av tjänst 1980 i hundratal kronor Valid-n=964 Min=0 Max=270 Mean=1.0 St.Dev=11.7
VAR 238 INKOMST AV KAPITAL 1979 Loc 378 width 5 Inkomst av kapital 1979 i hundratal kronor Valid-n=964 Min=0 Max=344 Mean=10.5 St.Dev=30.8
VAR 239 INKOMST AV KAPITAL 1980 Loc 383 width 5 Inkomst av kapital 1980 i hundratal kronor Valid-n=964 Min=0 Max=502 Mean=18.2 St.Dev=46.1
VAR 240 INK AV AN FASTIGHET 1979 Loc 388 width 5 Inkomst av annan fastighet 1979 i hundratal kronor Valid-n=964 Min=0 Max=176 Mean=2.0 St.Dev=8.9
VAR 241 INK AV AN FASTIGHET 1980 Loc 393 width 5 Inkomst av annan fastighet 1980 i hundratal kronor Valid-n=964 Min=0 Max=271 Mean=2.5 St.Dev=13.8
VAR 242 INK AV TILLF FÖRV. 1979 Loc 398 width 5 Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet 1979 i hundratal kronor Valid-n=964 Min=0 Max=1373 Mean=3.7 St.Dev=57.5
VAR 243 INK AV TILLF FÖRV. 1980 Loc 403 width 5 Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet 1980 i hundratal kronor Valid-n=964 Min=0 Max=476 Mean=1.6 St.Dev=19.9
VAR 244 A-INK JORDBRUKSFAST 1979 Loc 408 width 5 A-inkomst av jordbruksfastighet 1979 i hundratal kronor Valid-n=964 Min=0 Max=1074 Mean=15.9 St.Dev=78.2
VAR 245 A-INK JORDBRUKSFAST 1980 Loc 413 width 5 A-inkomst av jordbruksfastighet 1980 i hundratal kronor Valid-n=964 Min=0 Max=958 Mean=15.9 St.Dev=76.0
VAR 246 B-INK JORDBRUKSFAST 1979 Loc 418 width 5 B-inkomst av jordbruksfastighet 1979 i hundratal kronor Valid-n=964 Min=0 Max=262 Mean=1.8 St.Dev=15.3
VAR 247 B-INK JORDBRUKSFAST 1980 Loc 423 width 5 B-inkomst av jordbruksfastighet 1980 i hundratal kronor Valid-n=964 Min=0 Max=329 Mean=1.9 St.Dev=17.1
VAR 248 A-INKOMST RÖRELSE 1979 Loc 428 width 5 A-inkomst av rörelse 1979 i hundratal kronor Valid-n=964 Min=0 Max=3234 Mean=47.7 St.Dev=192.3
VAR 249 A-INKOMST RÖRELSE 1980 Loc 433 width 5 A-inkomst av rörelse 1980 i hundratal kronor Valid-n=964 Min=0 Max=3304 Mean=45.8 St.Dev=199.6
VAR 250 B-INKOMST RÖRELSE 1979 Loc 438 width 5 B-inkomst av rörelse 1979 i hundratal kronor Valid-n=964 Min=0 Max=46 Mean=0.0 St.Dev=1.5
VAR 251 B-INKOMST RÖRELSE 1980 Loc 443 width 5 B-inkomst av rörelse 1980 i hundratal kronor Valid-n=964 Min=0 Max=818 Mean=0.8 St.Dev=26.3
VAR 252 STATL BESK.BAR INK 1979 Loc 448 width 5 Statlig beskattningsbar inkomst i hundratal kronor 1979 Valid-n=964 Min=0 Max=2451 Mean=401.5 St.Dev=314.4
VAR 253 STATL BESK.BAR INK 1980 Loc 453 width 5 Statlig beskattningsbar inkomst i hundratal kronor 1980 Valid-n=964 Min=0 Max=2838 Mean=494.4 St.Dev=340.7
VAR 254 KOM. BESK.BAR INK 1979 Loc 458 width 5 Kommunal beskattningsbar inkomst i hundratal kronor 1979 Valid-n=964 Min=0 Max=2442 Mean=406.8 St.Dev=318.0
VAR 255 KOM. BESK.BAR INK 1980 Loc 463 width 5 Kommunal beskattningsbar inkomst i hundratal kronor 1980 Valid-n=964 Min=0 Max=2781 Mean=439.7 St.Dev=339.9
VAR 256 UNDERSK FÖRV.KÄLLA 1979 Loc 468 width 5 Underskott i förvärvskälla i hundratal kronor 1979 Valid-n=964 Min=0 Max=2029 Mean=37.4 St.Dev=130.1
VAR 257 UNDERSK FÖRV.KÄLLA 1980 Loc 473 width 5 Underskott i förvärvskälla i hundratal kronor 1980 Valid-n=964 Min=0 Max=2881 Mean=47.3 St.Dev=151.6
VAR 258 FÖRMÖGENHET 1979 Loc 478 width 5 Förmögenhet i hundratal kronor 1979 Valid-n=964 Min=0 Max=8220 Mean=391.4 St.Dev=736.1
VAR 259 FÖRMÖGENHET 1980 Loc 483 width 5 Förmögenhet i hundratal kronor 1980 Valid-n=964 Min=0 Max=9260 Mean=416.2 St.Dev=777.3
VAR 260 MANTALSLÄN 1979 Loc 488 width 2 Mantalslän 1979 146 01. Stockholms län 28 03. Uppsala län 27 04. Södermanlands län 50 05. Östergötlands län 45 06. Jönköpings län 24 07. Kronobergs län 31 08. Kalmar län 2 09. Gotlands län 18 10. Blekinge län 29 11. Kristianstads län 89 12. Malmöhus län 32 13. Hallands län 75 14. Göteborgs och Bohus län 55 15. Älvsborgs län 34 16. Skaraborgs län 38 17. Värmlands län 33 18. Örebro län 31 19. Västmanlands län 26 20. Kopparbergs län 29 21. Gävleborgs län 33 22. Västernorrlands län 18 23. Jämtlands län 38 24. Västerbottens län 33 25. Norrbottens län
VAR 261 MANTALSLÄN 1980 Loc 490 width 2 Mantalslän 1980 146 01. Stockholms län 30 03. Uppsala län 27 04. Södermanlands län 49 05. Östergötlands län 46 06. Jönköpings län 23 07. Kronobergs län 32 08. Kalmar län 2 09. Gotlands län 18 10. Blekinge län 31 11. Kristianstads län 88 12. Malmöhus län 32 13. Hallands län 76 14. Göteborgs och Bohus län 55 15. Älvsborgs län 34 16. Skaraborgs län 36 17. Värmlands län 32 18. Örebro län 32 19. Västmanlands län 26 20. Kopparbergs län 30 21. Gävleborgs län 33 22. Västernorrlands län 16 23. Jämtlands län 38 24. Västerbottens län 32 25. Norrbottens län
VAR 262 SLUTLIG SKATT 1979 Loc 492 width 5 Slutlig skatt i hundratal kronor 1979 Valid-n=964 Min=0 Max=1663 Mean=179.3 St.Dev=191.9
VAR 263 SLUTLIG SKATT 1980 Loc 497 width 5 Slutlig skatt i hundratal kronor 1980 Valid-n=964 Min=0 Max=1974 Mean=194.5 St.Dev=200.6
VAR 264 PENSION 1979 Loc 502 width 5 Pension i hundratal kronor 1979 Valid-n=964 Min=0 Max=1510 Mean=46.8 St.Dev=124.4
VAR 265 PENSION 1980 Loc 507 width 5 Pension i hundratal kronor 1980 Valid-n=964 Min=0 Max=1649 Mean=58.2 St.Dev=149.2
VAR 266 FOLKPENSIONSMARK. 1979 Loc 512 width 5 Folkpensionsmarkering i hundratal kronor 1979 Valid-n=964 Min=0 Max=1110 Mean=55.5 St.Dev=209.6
VAR 267 FOLKPENSIONSMARK. 1980 Loc 517 width 5 Folkpensionsmarkering i hundratal kronor 1980 Valid-n=964 Min=0 Max=1002 Mean=78.4 St.Dev=248.1
VAR 268 SJUKPENNING 1979 Loc 522 width 5 Sjukpenning 1979 Valid-n=964 Min=0 Max=641 Mean=27.8 St.Dev=73.0
VAR 269 SJUKPENNING 1980 Loc 527 width 5 Sjukpenning 1980 Valid-n=964 Min=0 Max=683 Mean=30.4 St.Dev=79.3
VAR 270 KAS 1979 Loc 532 width 5 Kontant arbetsmarknadsstöd 1979 Valid-n=964 Min=0 Max=66 Mean=0.6 St.Dev=4.8
VAR 271 KAS 1980 Loc 537 width 5 Kontant arbetsmarknadsstöd 1980 Valid-n=964 Min=0 Max=91 Mean=0.7 St.Dev=5.7
VAR 272 DAGPENNING ARB.LÖS 1979 Loc 542 width 5 Dagpenning vid arbetslöshet 1979 Valid-n=964 Min=0 Max=295 Mean=2.6 St.Dev=20.4
VAR 273 DAGPENNING ARB.LÖS 1980 Loc 547 width 5 Dagpenning vid arbetslöshet 1980 Valid-n=964 Min=0 Max=476 Mean=2.9 St.Dev=24.2
VAR 274 ÖVRIGA SOC FÖRMÅNER 1979 Loc 552 width 5 Övriga sociala förmåner 1979 Valid-n=964 Min=0 Max=222 Mean=0.2 St.Dev=7.2
VAR 275 ÖVRIGA SOC FÖRMÅNER 1980 Loc 557 width 5 Övriga sociala förmåner 1980 Valid-n=964 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 276 SAMMANRÄKN INKOMST 1979 Loc 562 width 5 Sammanräknad inkomst inkl. sjöinkomst i hundratal kronor 1979 Valid-n=964 Min=0 Max=3257 Mean=502.4 St.Dev=372.9
VAR 277 SAMMANRÄKN INKOMST 1980 Loc 567 width 5 Sammanräknad inkomst inkl. sjöinkomst i hundratal kronor 1980 Valid-n=964 Min=0 Max=3304 Mean=563.9 St.Dev=394.2
VAR 278 ÅSATT TAXERING 1979 Loc 572 width 1 Åsatt/ej åsatt taxering 1979 915 0. 49 1.
VAR 279 ÅSATT TAXERING 1980 Loc 573 width 1 Åsatt/ej åsatt taxering 1980 930 0. 34 1.
VAR 280 NOLLTAX JORDBRUK 1979 Loc 574 width 1 Nolltaxering jordbruk 1979 933 0. Ej markerat 31 1. Markerat
VAR 281 NOLLTAX JORDBRUK 1980 Loc 575 width 1 Nolltaxering jordbruk 1980 942 0. Ej markerat 22 1. Markerat
VAR 282 NOLLTAX RÖRELSE 1979 Loc 576 width 1 Nolltaxering rörelse 1979 955 0. Ej markerat 9 1. Markerat
VAR 283 NOLLTAX RÖRELSE 1980 Loc 577 width 1 Nolltaxering rörelse 1980 959 0. Ej markerat 5 1. Markerat
VAR 284 NOLLTAX STATL TAX. 1979 Loc 578 width 1 Nolltaxering statlig taxering 1979 950 0. Ej markerat 14 1. Markerat
VAR 285 NOLLTAX STATL TAX. 1980 Loc 579 width 1 Nolltaxering statlig taxering 1980 950 0. Ej markerat 14 1. Markerat
VAR 286 NOLLTAX KOM. TAX. 1979 Loc 580 width 1 Nolltaxering kommunal taxering 1979 955 0. Ej markerat 9 1. Markerat
VAR 287 NOLLTAX KOM. TAX. 1980 Loc 581 width 1 Nolltaxering kommunal taxering 1980 956 0. Ej markerat 8 1. Markerat
VAR 288 STATL TAXERAD INK 1979 Loc 582 width 5 Statligt taxerad inkomst i hundratals kronor 1979 Valid-n=964 Min=0 Max=2496 Mean=451.4 St.Dev=311.8
VAR 289 STATL TAXERAD INK 1980 Loc 587 width 5 Statligt taxerad inkomst i hundratals kronor 1980 Valid-n=964 Min=0 Max=2838 Mean=503.8 St.Dev=332.9
VAR 290 KOM. TAXERAD INK 1979 Loc 592 width 5 Kommunalt taxerad inkomst i hundratal kronor 1979 Valid-n=964 Min=0 Max=2487 Mean=456.7 St.Dev=315.5
VAR 291 KOM TAXERAD INK 1980 Loc 597 width 5 Kommunalt taxerad inkomst i hundratal kronor 1980 Valid-n=964 Min=0 Max=2841 Mean=506.1 St.Dev=335.9
VAR 292 EGENAVGIFTER 1979 Loc 602 width 5 Egenavgifter i hundratal kronor 1979 Valid-n=964 Min=0 Max=719 Mean=13.9 St.Dev=47.2
VAR 293 EGENAVGIFTER 1980 Loc 607 width 5 Egenavgifter i hundratal kronor 1980 Valid-n=964 Min=0 Max=808 Mean=14.9 St.Dev=51.1
VAR 294 TOTAL SKATTEDEB. 1981 Loc 612 width 5 Total skattedebitering 1981 (Impl dec) Valid-n=964 Min=250 Max=337 Mean=297.3 St.Dev=12.8
VAR 295 KOMMUNAL SKATTEDEB. 1981 Loc 617 width 5 Kommunal skattedebitering 1981 (Impl dec) Valid-n=964 Min=106 Max=9175 Mean=3819.6 St.Dev=2889.0