SVENSK LEVNADSSTANDARD 1992
                SSD 0492

              Primärforskare
              Björn Halleröd
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SVENSK LEVNADSSTANDARD 1992 samlades
  ursprungligen in av Björn Halleröd, sociologiska
  institutionen, Umeå universitet. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Datainsamlingen till Svensk levnadsstandard (SLEV) gjordes
  under våren 1992 utifrån ett riksrepresentativt urval av den
  svenska befolkningen i åldern 20 till 74 år. Data är insamlade
  via besöksintervjuer genomförda av statistiska centralbyrån på
  uppdrag av sociologiska institutionen vid Umeå universitet.
  Undersökningen är baserat på ett totalt urval omfattande 1 075
  individer. Intervjuer genomfördes med 793 personer.
  Datamaterialet ger en god representativitet vad gäller
  befolkningens demografiska sammansättning. Det kan dock
  konstateras att hushåll med låga inkomster är
  underrepresenterade. Variabel 375 kan användas för att
  kompensera det skeva bortfallet. Inkomstdata är hämtade från
  de offentliga inkomstregistren och gäller inkomståret 1991.
  Registerinkomstdata på individnivå finns i två uppsättningar.
  Dels för UP dels för maka/make/sambo.

  
               PUBLIKATIONER

  Halleröd, B., Marklund, S., Nordlund, A. & Stattin, M. (1993):
  'Konsensuell fattigdom - en studie av konsumtion och attityder
  till konsumtion.' Umeå Studies in Sociology No 104. Umeå:
  Sociologiska institutionen.

  Halleröd, B. (1994): 'Poverty in Sweden: A New Approach to
  Direct Measurement of Consensual Poverty.' Umeå Studies in
  Sociology No 106. Umeå: Department of Sociology.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 127  (2)NUVARANDE STANDARD  41 (3)LOC 184 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) 41 Tycker Du att din nuvarande standard är högre,
    lägre eller ungefär den samma som för fem år sedan?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      49 1.  Mycket högre
      280 2.  Högre
      354 3.  Ungefär den samma
      94 4.  Lägre
       1 5.  Mycket lägre

       1 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0492 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Födelseår 6 Kön 7 Civilstånd 8 Typ av intervju 9 Föräldrars nationalitet 10 Faderns födelseregion 11 Moderns födelseregion 12 IP:s födelseland 13 UP:s födelseregion 14 Ålder vid ankomst till Sverige 15 Nuvarande civilstånd 16 Tidigare samboende eller gift 17 Ensamstående sedan år 18 Hemmavarande barn 19 Ålder hemmavarande barn 1 20 Ålder hemmavarande barn 2 21 Ålder hemmavarande barn 3 22 Ålder hemmavarande barn 4 23 Ålder hemmavarande barn 5 24 Sysselsättning vuxet barn som bor hemma, 1 25 Sysselsättning vuxet barn som bor hemma, 2 26 Sysselsättning vuxet barn som bor hemma, 3 27 Bostadstyp 28 Disponering av bostad 29 År bostaden inköptes 30 Lån på bostaden 31 Bostadens marknadsvärde 32 Belånat fastigheten 33 Boendekostnad 34 Bostadsbidrag 35 Tillfredsställd med boende: Utrymme 36 Tillfredsställd med boende: Standard 37 Tillfredsställd med boende: Service 38 Tillfredsställd med boende: Yttre omgivning 39 Tillfredsställd med boende: Kollektivtrafiken 40 Önskar flytta inom den närmaste tiden 41 Önskar flytta till annat bostadsområde 42 Möjlighet att flytta inom den närmaste tiden 43 Högsta utbildning 44 Huvudsaklig sysselsättning 45 Slag av anställning 46 Typ av tidsbegränsad anställning 47 Sektor 48 Löneform 49 Arbetstimmar per vecka 50 Arbetstider 51 Yrke: Nordisk yrkesklassificering (NYK) 52 Yrke: Socio-ekonomisk indelning (SEI) 53 Tidigare yrkesverksam 54 Tidigare yrke: Nordisk yrkesklassificering (NYK) 55 Tidigare yrke: Socio-ekonomisk indelning (SEI) 56 Arbetslös de senaste fem åren 57 Sammanlagd arbetslöshet de senaste fem åren 58 Arbetslös mer än två månader i en följd 59 Året för senaste arbetslöshet mer än två månader 60 Faderns yrke: Nordisk yrkesklassificering (NYK) 61 Faderns yrke: Socio-ekonomisk indelning (SEI) 62 Moderns yrke: Nordisk yrkesklassificering (NYK) 63 Moderns yrke: Socio-ekonomisk indelning (SEI) 64 Make: Utbildning 65 Make: Sysselsättning 66 Make: Typ av anställning 67 Make: Typ av tidsbegränsad anställning 68 Make: Arbetstid 69 Makes yrke: Nordisk yrkesklassificering (NYK) 70 Makes yrke: Socio-ekonomisk indelning (SEI) 71 Make tidigare yrkesverksam 72 Makes tidigare yrke: Nordisk yrkesklassificering (NYK) 73 Makes tidigare yrke: Socio-ekonomisk indelning (SEI) 74 Make arbetslös de senaste fem åren 75 Make: Året för senaste arbetslöshet mer än två månader 76 Inflytande över arbetsuppgifter 77 Inflytande över arbetets utförande 78 Arbetet innebär att man måste vara kreativ 79 Arbetet innebär att man kan få stöd och hjälp från arbetskamrater 80 Arbetet innebär att man kan prata med arbetskamrater 81 Arbetet innebär att man kan lämna arbetsplatsen för privata ärende 82 Arbetet innebär att man är bunden till arbetstakt 83 Arbetet innebär att man blir fysiskt utmattad 84 Arbetet innebär monotona och ensidiga rörelser 85 Arbetet innebär att man blir psykiskt utmattad 86 Tid för en nyanställd att lära sig UP:s arbetet 87 Känslor inför arbetet 88 Anställningsförmåner 89 Intresserad av mer kvalificerad befattning 90 Funderar på att sluta anställning 91 Arbetsuppgifter 92 Arbetsmängd 93 Trivsel på arbetsplatsen 94 Omdöme arbetet 95 Viktigt att ha förvärvsarbete 96 Förvärvsarbete även om man vann en stor summa pengar 97 Avskyr att vara arbetslös 98 Blir väldigt snabbt uttråkad utan förvärvsarbete 99 Förvärvsarbetet bland de viktigaste som händer i livet 100 Viktigt med förvärvsarbete som erbjuder utvecklingsmöjligheter 101 Det viktigaste med ett förvärvsarbete är lönen 102 Viktigt kunna påverka arbetsförhållanden 103 Förvärvsarbete ger pengar till en god fritid 104 Fritidsaktivitet: Utöva eller leda idrottsaktiviteter 105 Fritidsaktivitet: Se på idrott 106 Fritidsaktivitet: Fiska 107 Fritidsaktivitet: Jaga 108 Fritidsaktivitet: Sköta trädgård 109 Fritidsaktivitet: Gå på bio 110 Fritidsaktivitet: Gå på teater 111 Fritidsaktivitet: Gå på restaurang 112 Fritidsaktivitet: Gå ut att dansa 113 Fritidsaktivitet: Läsa böcker 114 Fritidsaktivitet: Besöka släktingar 115 Fritidsaktivitet: Besök av släkt 116 Fritidsaktivitet: Besöka vänner 117 Fritidsaktivitet: Besök av vänner och bekanta 118 Fritidsaktivitet: Delta i studiecirklar eller kurser 119 Fritidsaktivitet: Bingo 120 Fritidsaktivitet: Spela musikinstrument 121 Fritidsaktivitet: Sjunga i kör 122 Fritidsaktivitet: Spela och sjunga i en ensemble 123 Fritidsaktivitet: Se på TV 124 Fritidsaktivitet: Annan fritidssysselsättning 125 Inställning till den egna standarden 126 Jämförelse av egen standard 127 Nuvarande standard jämfört med för fem år sedan 128 Egen standard om fem år 129 Nödvändigt för vuxna: Diskmaskin 130 Nödvändigt för vuxna: Tvättmaskin 131 Nödvändigt för vuxna: Frys 132 Nödvändigt för vuxna: Mikrovågsugn 133 Nödvändigt för vuxna: Dammsugare 134 Nödvändigt för vuxna: Telefon 135 Nödvändigt för vuxna: TV 136 Nödvändigt för vuxna: Video 137 Nödvändigt för vuxna: Stereo 138 Nödvändigt för vuxna: Bil 139 Nödvändigt för vuxna: Daglig tidning 140 Nödvändigt för vuxna: Balkong eller egen uteplats 141 Nödvändigt för vuxna: Högst två personer per sovrum 142 Nödvändigt för vuxna: Köpa nya kläder 143 Nödvändigt för vuxna: Utnyttja kollektivtrafik efter behov 144 Nödvändigt för vuxna: Roa sig eller äta ute 145 Nödvändigt för vuxna: En hobby eller fritidsaktivitet 146 Nödvändigt för vuxna: Semesterresa en vecka per år 147 Nödvändigt för vuxna: Festligheter vid speciella tillfällen 148 Nödvändigt för vuxna: Presenter till familj och nära vänner 149 Nödvändigt för vuxna: Bjuda hem vänner på middag 150 Nödvändigt för vuxna: Finkläder 151 Nödvändigt för vuxna: Ett mål lagad mat per dag 152 Nödvändigt för vuxna: Egen bostad 153 Nödvändigt för vuxna: Klippa sig hos frisör 154 Nödvändigt för vuxna: Sommarstuga 155 Nödvändigt för vuxna: Modern bostad 156 Nödvändigt för vuxna: En extra påkostad måltid i veckan 157 Nödvändigt för vuxna: Hemförsäkring 158 Nödvändigt för vuxna: Privat pensionsförsäkring 159 Nödvändigt för vuxna: Moderna kläder 160 Nödvändigt för vuxna: Bio-, teater- eller konsertbesök 161 Nödvändigt för vuxna: Glasögon 162 Nödvändigt för vuxna: Tandläkarvård 163 Nödvändigt för vuxna: Läkarvård och mediciner 164 Nödvändigt för vuxna: Regelbundet sparande 165 Nödvändigt för barnfamilj: Leksaker och fritidsutrustning åt barn 166 Nödvändigt för barnfamilj: Bjuda barnens vänner på mellanmål 167 Nödvändigt för barnfamilj: Uteplats i direkt koppling till bostaden 168 Nödvändigt för barnfamilj: Utflykter för barnen 169 Nödvändigt för barnfamilj: Eget sovrum till varje barn 170 Nödvändigt för barnfamilj: Fritidsaktiviteter för barn 171 Svårigheter med löpande utgifter 172 Möjlighet skaffa fram 10 000 kronor på en vecka 173 Sätt skaffa fram 10 000 kronor på en vecka 174 Tvingats låna pengar för att klara de dagliga utgifterna 175 Eget behov av diskmaskin 176 Eget behov av tvättmaskin 177 Eget behov av frys 178 Eget behov av mikrovågsugn 179 Eget behov av dammsugare 180 Eget behov av telefon 181 Eget behov av TV 182 Eget behov av video 183 Eget behov av stereo 184 Eget behov av bil 185 Eget behov av daglig tidning 186 Eget behov av balkong eller egen uteplats 187 Eget behov av högst två personer per sovrum 188 Eget behov av finkläder 189 Eget behov av sommarstuga 190 Eget behov av modern bostad 191 Eget behov av en extra påkostad måltid i veckan 192 Eget behov av hemförsäkring 193 Eget behov av privat pensionsförsäkring 194 Eget behov av moderna kläder 195 Eget behov av glasögon 196 Eget behov av tandläkarvård 197 Eget behov av läkarvård och mediciner 198 Eget behov av leksaker och fritidsutrustning åt barn 199 Eget behov av uteplats i direkt koppling till bostaden 200 Eget behov av eget sovrum till varje barn 201 Eget behov av att köpa nya kläder 202 Eget behov av att utnyttja kollektivtrafik efter behov 203 Eget behov av att roa sig eller äta ute 204 Eget behov av en hobby eller fritidsaktivitet 205 Eget behov av semesterresa en vecka per år 206 Eget behov av festligheter vid speciella tillfällen 207 Eget behov av presenter till familj och nära vänner 208 Eget behov av att bjuda hem vänner på middag 209 Eget behov av ett mål lagad mat per dag 210 Eget behov av en egen bostad 211 Eget behov av att klippa sig hos frisör 212 Eget behov av bio-, teater- eller konsertbesök 213 Eget behov av regelbundet sparande 214 Eget behov av att bjuda barnens vänner på mellanmål 215 Eget behov av utflykter för barnen 216 Eget behov av fritidsaktiviteter för barn 217 Tvingats avstå från allt som inte varit helt nödvändigt 218 Kunnat köpa och göra vad man velat 219 Inköp senaste året: Hus eller bostadsrätt 220 Inköp senaste året: Sommarstuga 221 Inköp senaste året: Bil 222 Inköp senaste året: Husvagn 223 Inköp senaste året: Båt 224 Inköp senaste året: Större resa 225 Inköp senaste året: Annat för minst 20 000 kronor 226 Inköp senaste året: Inga större inköp 227 Lägsta nettoinkomst hushållet behöver för att få ekonomin att gå ihop 228 Hushållet får ekonomin att gå ihop 229 För mycket jämlikhetssträvande i Sverige idag 230 Skatten borde ökas för högavlönade 231 Sänkt skatt för att få tillväxt i den svenska ekonomin 232 Staten behövs för att utjämna orättvisor 233 Rika rikare och fattiga fattigare i vårt samhälle 234 Staten borde minska bidrag och stöd till medborgarna 235 Inkomstskillnaderna i Sverige måste minskas 236 Bättre höja skatterna än att skära ned sociala reformer 237 Välfärdssystemet undergräver ansvaret för den egna ekonomin 238 Mindre arbete och mer fritid även om det innebär sänkt standard 239 Vinna eller förlora på ökad jämlikhet i inkomster 240 Riktigt att införa nytt skattesystem 241 Myndigheternas ansträngningar att hjälpa människor som saknar det nödvändiga 242 Myndigheterna bör garantera nödvändigheter 243 De flesta som får socialbidrag är verkligen behövande 244 Många berättigade söker ej socialbidrag 245 Många som söker bidrag är utslagna 246 Många får bidrag genom fusk 247 Många bidragstagare är lata 248 Berättigad till socialbidrag 249 Mottagit socialbidrag någon gång 250 Socialbidrag första gången 251 Socialbidrag senaste gången 252 Allmänt hälsotillstånd jämfört med andra i samma ålder 253 Långvarig sjukdom 254 Långvarig sjukdom har medfört sjukhusvård under senare år 255 Långvarig sjukdom har medfört medicinering 256 Långvarig sjukdom har medfört nedsatt arbetsförmåga 257 Hälsobesvär orsakat av arbete 258 Frånvarande från arbetet på grund av arbetsrelaterade hälsobesvär 259 Antal sjukdagar på grund av arbetsrelaterade hälsobesvär 260 Relation: Familj 261 Relation: Föräldrar och syskon 262 Relation: Andra anhöriga 263 Relation: Arbetskamrater 264 Relation: Vänner 265 Kontakt med andra människor 266 Anhörig eller vän som hjälp och stöd vid sjukdom 267 Anhörig eller vän som ställer upp som sällskap 268 Anhörig eller vän som ställer upp om man behöver prata 269 Obehagligt att inte kunna ge tillbaka lika mycket som man får 270 Syns att jag har dåligt ställt 271 Rädd att andra skall se ner på mig 272 UP:s inkomst de senaste tolv månaderna 273 Makes/makas inkomst senaste tolv månaderna 274 Förändring av hushållets ekonomiska situation sedan 1991 275 Byte av varor och tjänster 276 Självhushållningens betydelse för hushållsekonomin 277 Bästa politiska parti 278 Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet 279 Satsa på miljövänligt samhälle 280 Satsa på små inkomstskillnader 281 Satsa på ett samhälle där religionen spelar större roll 282 Satsa på ett samhälle med fortsatt ekonomisk tillväxt 283 Nationalitet 284 Civilstånd 285 Län 286 H-region 287 Sammanräknad förvärvsinkomst 1991 288 Inkomst av kapital 1991 289 Summa förmögenhet 1991 290 Statlig taxerad förvärvsinkomst 1991 291 Statlig taxerad inkomst av kapital 1991 292 Slutlig skatt 1991 293 Summa sociala förmåner 1991 294 Dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa 1991 295 Make: Sammanräknad förvärvsinkomst 1991 296 Make: Inkomst av kapital 1991 297 Make: Summa förmögenhet 1991 298 Make: Statlig taxerad förvärvsinkomst 1991 299 Make: Statlig taxerad inkomst av kapital 1991 300 Make: Slutlig skatt 1991 301 Make: Summa sociala förmåner 1991 302 Make: Dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa 1991 303 Sjukpenning, ej skattepliktig 1991 304 Sjukpenning, skattepliktig 1991 305 Sjukpenning, skattepliktig (arbetsgivarinträde) 1991 306 Antal sjukpenningdagar 1991 307 Antal sjukvårdsdagar 1991 308 Särskild föräldrapenning 1991 309 Tillfällig föräldrapenning 1991 310 Kontant arbetsmarknadsstöd 1991 311 Övriga utbildningsbidrag 1991 312 Studiehjälp + extra tillägg, gymnasiet 1991 313 Studiehjälp, lån, gymnasiet 1991 314 Studiemedel, studiebidrag, högskolan 1991 315 Studiemedel, lån, högskolan 1991 316 Vuxenstudiestöd 1991 317 Socialbidrag 1991 318 Antal månader socialbidrag utbetalats 1991 319 Dagersättning värnpliktig 1991 320 Utryckningsbidrag värnpliktig 1991 321 Kontant bruttolön 1991 322 Summa bostadsstöd 1991 323 Bidragsförskott, givet 1991 324 Bidragsförskott, mottagit 1991 325 Barnbidrag 1991 326 Make: Sjukpenning, ej skattepliktig 1991 327 Make: Sjukpenning, skattepliktig 1991 328 Make: Sjukpenning, skattepliktig, (arbetsgivarinträde) 1991 329 Make: Antal sjukpenningdagar 1991 330 Make: Antal sjukvårdsdagar 1991 331 Make: Särskild föräldrapenning 1991 332 Make: Tillfällig föräldrapenning 1991 333 Make: Kontant arbetsmarknadsstöd 1991 334 Make: Övriga utbildningsbidrag 1991 335 Make: Studiebidrag + extra tillägg, gymnasiet 1991 336 Make: Studiehjälp, lån, gymnasiet, studiebidrag 1991 337 Make: Studiemedel, studiebidrag, högskolan 1991 338 Make: Studiemedel, lån, högskolan 1991 339 Make: Vuxenstudiestöd 1991 340 Make: Socialbidrag 1991 341 Make: Antal månader socialbidrag 1991 342 Make: Dagersättning värnpliktig 1991 343 Make: Utryckningsbidrag värnpliktig 1991 344 Make: Kontant bruttolön 1991 345 Make: Summa bostadsstöd 1991 346 Make: Bidragsförskott, givet 1991 347 Make: Bidragsförskott, mottagit 1991 348 Make: Barnbidrag 1991 349 Alla inkomster inkl. skattepliktiga transaktioner före skatt 1991 350 Make: Alla inkomster inkl. skattepliktiga transaktioner före skatt 1991 351 Hushållet: Alla inkomster inkl. skattepliktiga transaktioner före skatt 1991 352 Arbete och kapitalinkomster utan transfereringar 1991 353 Make: Arbete och kapitalinkomster utan transfereringar 1991 354 Hushållet: Arbete och kapitalinkomster utan transfereringar 1991 355 Slutlig skatt 1991 356 Make: Slutlig skatt 1991 357 Hushållet: Slutlig skatt 1991 358 Alla inkomster inklusive skattepliktiga transfereringar efter skatt 1991 359 Make: Alla inkomster inklusive skattepliktiga transfereringar efter skatt 1991 360 Hushållet: Alla inkomster inklusive skattepliktiga transfereringar efter skatt 1991 361 Inkomst utan transfereringar 1991 362 Make: Inkomst utan transfereringar 1991 363 Hushållet: Inkomst utan transfereringar 1991 364 Ej beskattningsbara transfereringar 1991 365 Make: Ej beskattningsbara transfereringar 1991 366 Hushållet: Ej beskattningsbara transfereringar 1991 367 Hushållstyp 368 Socio-ekonomisk indelning - justerad 369 Socio-ekonomisk indelning 370 Maka: Socio-ekonomisk indelning 371 Yrke 372 Makes yrke 373 Ålder 374 Hushållets disponibla inkomst efter skatt 375 Vikt för disponibel inkomst

VAR 1 SSD STUDY NR 0492              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0492


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Augusti 1995
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Svensk levnadsstandard 1992
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 FÖDELSEÅR Loc 14 width 2 MD=99 Födelseår 18. 1918 . . 71. 1971 1 99. Uppgift saknas Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 7 14 14 14 11 7 12 6 13 10 11 14 7 15 10 10 13 10 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 8 14 11 10 19 16 14 12 23 21 20 14 20 21 13 23 13 18 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 17 21 14 8 14 25 12 18 20 23 15 12 24 18 16 12 23 12 Kod: 99 Frek: 1
VAR 6 KÖN Loc 16 width 1 MD=9 Kön 392 1. Man 397 2. Kvinna 4 9. Uppgift saknas
VAR 7 CIVILSTÅND Loc 17 width 2 MD=99 UP:s civilstånd 274 01. Ogift 214 02. Gift man 4 03. Gift kvinna; ej samboende med mannen 63 04. Frånskild 26 05. Änkling/änka 5 06. Avliden 204 07. Gift kvinna, sambo med mannen 1 08. Barn under 18 år 1 09. Fosterbarn under 18 år 1 99. Uppgift saknas
VAR 8 TYP AV INTERVJU Loc 19 width 1 MD=9 Typ av intervju 757 1. Besöksintervju 35 2. Telefonintervju 1 9. Uppgift saknas
VAR 9 NATIONALITET FÖRÄLDRAR 1 Loc 20 width 1 1. HUSHÅLLETS SAMMANSÄTTNING Vi inleder med ett antal frågor om Dig och Din familj 1a Av vilken nationalitet är Dina föräldrar? 684 1. Svensk 109 2. Annan
VAR 10 FADERNS FÖDELSEREGION 1 Loc 21 width 1 MD=9 1a(1) Faderns födelseregion 13 0. Svensk 55 1. Norden 26 2. Europa 2 3. Afrika 6 4. Asien 1 5. Nordamerika, Australien, Nya Zeeland 4 6. Sydamerika 686 9. Frågan ej tillämplig
VAR 11 MODERNS FÖDELSEREGION 1 Loc 22 width 1 MD=9 1a(2) Moderns födelseregion 10 0. Svensk 56 1. Norden 27 2. Europa 2 3. Afrika 7 4. Asien 1 5. Nordamerika, Australien, Nya Zeeland 4 6. Sydamerika 686 9. Frågan ej tillämplig
VAR 12 FÖDD I SVERIGE 1 Loc 23 width 1 MD=9 1b Är Du född i Sverige eller något annat land? 709 1. I Sverige 81 2. I något annat land 3 9. Uppgift saknas
VAR 13 FÖDELSEREGION 1 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 1b(1) UP:s region <Se F.1b för fullständig frågetext> 40 1. Norden 20 2. Europa 3 3. Afrika 9 4. Asien 1 5. Nordamerika, Australien, Nya Zeeland 2 6. Sydamerika 713 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 14 ÅLDER ANKOMST SVERIGE 1 Loc 25 width 1 MD=0 1c Hur gammal var Du när Du kom till Sverige? 8 1. 6 år eller yngre 6 2. 7-16 år 67 3. 17 år eller äldre 712 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 NUVARANDE CIVILSTÅND 2 Loc 26 width 1 2a Vilket är Ditt nuvarande civilstånd? 572 1. Gift/sammanboende 221 2. Ensamstående
VAR 16 TIDIGARE SAMBOENDE 2 Loc 27 width 1 MD=0 2b (OGIFT/ENSAMSTÅENDE) Har Du tidigare varit sammanboende eller gift? 126 1. Ja 89 5. Nej 578 0. Frågan ej tillämplig
VAR 17 TID ENSAMSTÅENDE 2 Loc 28 width 2 MD= 0 or GE 99 2c (TIDIGARE SAMMANBOENDE/GIFT) Sedan vilket år lever Du ensam? 56. 1956 . . 92. 1992 668 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 56 62 63 64 65 67 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Kod: 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Frek: 6 2 2 3 5 1 5 4 7 9 6 18 13 Kod: 91 92 0 99 Frek: 15 11 668 2
VAR 18 HEMMAVARANDE BARN 3 Loc 30 width 1 3a Har Du några barn som bor hemma? 460 0. Nej 138 1. Ett barn 138 2. Två barn 46 3. Tre barn 9 4. Fyra barn 1 5. Fem barn 1 6. Sex barn
VAR 19 ÅLDER BARN 1 3 Loc 31 width 2 MD= 0 3b (HAR BARN) Hur gamla är barnen som bor hemma? 3b(1) Ålder hemmavarande barn 1 01. 1 år . . 42. 42 år 460 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 32 19 13 15 15 10 8 17 8 12 11 9 17 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 10 13 15 24 24 17 11 5 12 2 2 1 1 Kod: 27 28 29 30 32 37 39 41 42 0 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 1 1 460
VAR 20 ÅLDER BARN 2 3 Loc 33 width 2 MD= 0 or GE 99 3b(2) Ålder hemmavarande barn 2 <Se F.3b för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 25. 25 år 599 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 23 12 9 14 14 10 13 10 8 5 7 11 9 Kod: 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 0 99 Frek: 11 12 7 4 6 3 1 1 1 1 599 2
VAR 21 ÅLDER BARN 3 3 Loc 35 width 2 MD= 0 33b(3) Ålder hemmavarande barn 3 <Se F.3b för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 17. 17 år 734 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 6 12 6 4 6 1 3 3 2 5 2 2 2 Kod: 14 15 17 0 Frek: 2 2 1 734
VAR 22 ÅLDER BARN 4 3 Loc 37 width 2 MD= 0 3b(4) Ålder hemmavarande barn 4 <Se F.3b för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 13. 13 år 781 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 8 9 13 0 Frek: 6 2 1 1 2 781
VAR 23 ÅLDER BARN 5 3 Loc 39 width 1 MD=0 3b(5) Ålder hemmavarande barn 5 <Se F.3b för fullständig frågetext> 1 4. 4 år 792 0. Frågan ej tillämplig
VAR 24 SYSS. VUXET BARN 1 3 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 3c STÄLLS ENDAST TILL HUSHÅLL MED HEMMAVARANDE BARN ÖVER 16 Är de barn som bor hemma och som är 16 år eller äldre: 3c(1) Barn 1 (äldsta) 79 1. Studerande 30 2. Förvärvsarbetande 7 3. Arbetslös 3 4. Värnpliktig 671 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 25 SYSS. VUXET BARN 2 3 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 3c(2) <Sysselsättning hemmavarande barn över 16 år> Barn 2 <Se F.3c för fullständig frågetext> 19 1. Studerande 2 2. Förvärvsarbetande 2 3. Arbetslös 1 4. Värnpliktig 768 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 26 SYSS. VUXET BARN 3 3 Loc 42 width 1 MD=0 3c(3) <Sysselsättning hemmavarande barn över 16 år> Barn 3 <Se F.3c för fullständig frågetext> 1 1. Studerande 0 2. Förvärvsarbetande 0 3. Arbetslös 0 4. Värnpliktig 792 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 BOSTADSTYP 4 Loc 43 width 2 MD=99 2. BOSTADSSITUATION Nu kommer några frågor som handlar om Din boendesituation 4 Anteckna typen av hus IP bor i 389 01. Friliggande en- eller tvåfamiljs villa 94 02. Sammanbyggt radhus eller kedjehus 59 03. Flerfamiljshus med 1-2 våningsplan 122 04. Flerfamiljshus med 3 våningsplan 103 05. Flerfamiljshus med minst 4 våningsplan 1 09. Servicehus (lägenheter, pensionärshotell, bostadshotell) 3 10. Annan kollektiv bostad eller institution 2 11. Annat 20 99. Uppgift saknas
VAR 28 DISPONERING AV BOSTAD 5 Loc 45 width 1 5a På vilket sätt disponerar Du/Ni bostaden - äger Du/Ni eller någon annan familjemedlem huset, har Du/Ni lägenheten med bostadsrätt eller hyr Du/Ni bostaden? 412 1. Äganderätt/Andelslägenhet/Arrende 106 2. Bostadsrätt - Erlagt insats till bostadsrättsförening 248 3. Hyresrätt 3 4. Inneboende (Ej vuxna barn som bor hemma hos föräldrarna) 20 5. Bor tillsammans med föräldrar i deras bostad 4 6. Annat
VAR 29 ÅR BOSTADEN INKÖPTES 5 Loc 46 width 2 MD= 0 5b (ÄGANDERÄTT/BOSTADSRÄTT) Vilket år köpte/förvärvade Ni fastigheten/bostadsrätten? 48. 1948 . . 92. 1992 288 00. Frågan ej tillämplig Kod: 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 Frek: 3 2 2 1 2 1 1 1 6 4 4 4 2 Kod: 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 7 5 7 5 4 6 4 4 2 10 18 14 18 Kod: 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Frek: 20 18 14 19 11 13 14 8 20 22 21 18 18 Kod: 88 89 90 91 92 0 Frek: 35 30 35 42 10 288
VAR 30 LÅN PÅ BOSTADEN 5 Loc 48 width 5 5c (ÄGANDERÄTT/BOSTADSRÄTT) Hur stora lån har Ni för närvarande på Er bostad? Valid-n=793 Min=0 Max=20000 Mean=1637.1 St.Dev=2527.0
VAR 31 BOST MARKNADSVÄRDE 5 Loc 53 width 5 5d (ÄGANDERÄTT/BOSTADSRÄTT) Vilket marknadsvärde tror Du Er bostad har för närvarande? Valid-n=793 Min=0 Max=35000 Mean=3988.6 St.Dev=4945.3
VAR 32 BELÅNAT FASTIGHETEN 5 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 5e (ÄGANDERÄTT/BOSTADSRÄTT) Har Ni belånat fastigheten/bostadsrätten i samband med köp av bil, båt, sommarstuga eller liknande? 67 1. Ja 430 5. Nej 290 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 33 BOENDEKOSTNAD 6 Loc 59 width 5 6 Hur stor är den totala boendekostnad Du/Ni har per månad (Försök ange bruttokostnaden och räkna med löpande utgifter el och värme, räntor och amorteringar. Om Du inte känner den exakta summan ange ungefärlig boendekostnad. Eventuellt bostadsbidrag skall inte räknas från boendekostnad.) Valid-n=793 Min=0 Max=18000 Mean=4186.8 St.Dev=2241.9
VAR 34 BOSTADSBIDRAG 7 Loc 64 width 1 MD=9 7 Får Du/Ni för närvarande bostadsbidrag? 77 1. Ja 713 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 35 BOENDE: UTRYMME 8 Loc 65 width 1 MD=9 8 Hur tillfredsställd är Du med Ditt boende? (SVARSKORT 8) 8(1) Utrymme 336 1. Mycket nöjd 322 2. Nöjd 43 3. Varken nöjd eller missnöjd 49 4. Missnöjd 12 5. Mycket missnöjd 30 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 36 BOENDE: STANDARD 8 Loc 66 width 1 MD=9 8(2) <Tillfredsställd med boendet> Bostadens standard <Se F.8 för fullständig frågetext> 270 1. Mycket nöjd 386 2. Nöjd 59 3. Varken nöjd eller missnöjd 35 4. Missnöjd 11 5. Mycket missnöjd 30 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 37 BOENDE: SERVICE 8 Loc 67 width 1 MD=9 8(3) <Tillfredsställd med boendet> Service (Affärer, post, bank etc) <Se F.8 för fullständig frågetext> 264 1. Mycket nöjd 332 2. Nöjd 103 3. Varken nöjd eller missnöjd 44 4. Missnöjd 18 5. Mycket missnöjd 30 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 38 BOENDE: YTTRE OMGIVN 8 Loc 68 width 1 MD=9 8 (4) <Tillfredsställd med boendet> Yttre omgivning <Se F.8 för fullständig frågetext> 374 1. Mycket nöjd 265 2. Nöjd 74 3. Varken nöjd eller missnöjd 34 4. Missnöjd 14 5. Mycket missnöjd 30 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 39 BOENDE: KOLLEKTIVTRAF 8 Loc 69 width 1 MD=9 8(5) <Tillfredsställd med boendet> Kollektivtrafik <Se F.8 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket nöjd 251 2. Nöjd 133 3. Varken nöjd eller missnöjd 84 4. Missnöjd 42 5. Mycket missnöjd 30 8. Vet ej 108 9. Uppgift saknas
VAR 40 FLYTTA NÄRMASTE TIDEN 9 Loc 70 width 1 MD=9 9a Skulle Du vilja flytta inom den närmaste tiden? 166 1. Ja 594 5. Nej 33 9. Uppgift saknas
VAR 41 BYTA BOSTADSOMRÅDE 9 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 9b (VILL FLYTTA) Vill Du flytta till ett annat bostadsområde eller vill Du byta bostad men bo kvar i Ditt nuvarande område? 57 1. Vill bo kvar i samma område 108 5. Vill flytta till ett annat område 625 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 42 MÖJLIGHET ATT FLYTTA 9 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 9c (VILL FLYTTA) Hur ser Du på möjligheten att flytta inom den närmaste tiden? (SVARSKORT 9) 85 1. Har möjlighet att flytta och kommer troligen att flytta 29 2. Har inte råd med en bättre bostad och kommer troligen att bo kvar 18 3. Bor kvar pga sociala och/eller familjära skäl 34 4. Bor kvar av annat skäl 625 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 43 HÖGSTA UTBILDNING 10 Loc 73 width 1 3. UTBILDNING OCH SYSSELSÄTTNING Nu kommer vi till avsnitt som gäller utbildning och sysselsättning. Vi startar med några frågor om Din utbildningsbakgrund. 10 Vilken är Din högsta utbildning? 15 1. Har ej fullgjort folkskola/grundskola 216 2. Folkskola/grundskola 263 3. Realskola, folkhögskola, yrkesskola, eller 2-årig gymnasieskola 145 4. Studentexamen, examen från 3- eller 4-årig gymnasielinje 150 5. Universitet eller högskolestudier 4 7. Annat
VAR 44 SYSSELSÄTTNING 11 Loc 74 width 2 MD=99 11 Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning? 509 01. Anställd 64 02. Företagare 2 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 34 04. Arbetslös 100 05. Ålderspensionär 31 06. Förtidspensionär (hel) 2 07. Förtidspensionär (partiell) 11 08. Hemarbetande 31 09. Studerande 8 77. Annan 1 99. Uppgift saknas
VAR 45 SLAG AV ANSTÄLLNING 12 Loc 76 width 1 MD=0 12a (ANSTÄLLD) Vad är det för slags anställning Du har? Är den fast eller tidsbegränsad? 461 1. Fast/tillsvidareanställning 32 2. Tidsbegränsad 300 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 TIDSBEGRÄNSAD ANST. 12 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 12b (TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING) Vad är det för slags tidsbegränsad anställning Du har? 18 1. Vikariat utan fast tjänst 2 2. Provanställning/praktik 1 3. Beredskapsarbete/ungdomsplats 1 4. Ferie- eller säsongsarbete 4 5. Objekts/projektanställning 2 6. Timanställd 2 7. Arbetar då och då när arbetsgivaren eller IP ringer upp 2 8. Annat 760 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 47 ARBETETS SEKTOR 13 Loc 78 width 1 MD=0 13 (ANSTÄLLD) Inom vilken sektor arbetar Du? 61 1. Staten eller statligt verk (SJ, Posten, Televerket etc.) 74 2. Landstingskommunal sektor 91 3. Primärkommunal sektor 259 4. Privat företag 7 5. Annat 301 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 LÖNEFORM 14 Loc 79 width 1 MD=0 14 (ANSTÄLLD) Vilken slags löneform har Du? 379 1. Fast månadslön 9 2. Fast veckolön 62 3. Fast timlön 3 4. Individuellt ackord 8 5. Gruppackord 21 6. Fast lön + rörlig del 10 7. Annan löneform 301 0. Frågan ej tillämplig
VAR 49 ARBETSTID PER VECKA 15 Loc 80 width 2 MD= 0 15 (ANSTÄLLD/FÖRETAGARE) Hur många timmar arbetar Du i genomsnitt per vecka? 07. Sju timmar per vecka . . 96. 96 timmar per vecka 221 00. Frågan ej tillämplig Kod: 7 9 14 15 18 19 20 22 23 24 25 26 27 Frek: 1 1 1 2 3 1 27 1 4 6 13 2 2 Kod: 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 8 3 42 12 2 4 15 5 11 24 16 237 14 Kod: 42 43 44 45 48 50 53 55 56 58 60 65 70 Frek: 11 4 2 18 5 22 2 14 2 1 19 4 7 Kod: 75 84 90 96 0 Frek: 1 1 1 1 221
VAR 50 ARBETSTIDS FÖRLÄGGN 16 Loc 82 width 1 MD=0 16 (ANSTÄLLD/FÖRETAGARE) När på dygnet är Din huvudsakliga arbetstid förlagd? 454 1. Dagtid 19 2. Kvällstid, nattid eller morgontid 16 3. 2-skiftsarbete 10 4. 3-skiftsarbete 54 5. Oregelbunden arbetstid över dygnet och veckan enligt schema eller turordning 240 0. Frågan ej tillämplig
VAR 51 YRKE: NYK 17 Loc 83 width 3 MD= 0 17a (ANSTÄLLD/FÖRETAGARE) Vad kallas den befattning Du har? 17a(1) Befattning enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK) 7 001. Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads- och anläggningstekniskt arbete 2 002. Ingenjörer och tekniker med elkrafttekniskt arbete 6 003. Ingenjörer och tekniker med teletekniskt arbete 4 004. Ingenjörer och tekniker med mekaniskt-tekniskt arbete 2 005. Ingenjörer och tekniker med kemiskt-tekniskt arbete 6 007. Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 2 008. Mätningsingenjörer, kart- och mätningstekniker m fl 9 009. Övriga inom tekniskt arbete 3 012. Laboranter, laboratoriebiträden 1 030. Skolledare, utbildningsledare 3 031. Universitets- och högskollärare 7 032. Lärare i teoretiska ämnen 6 033. Klasslärare 1 034. Lärare i estetisk-pratiska ämnen 6 035. Lärare i yrkesinriktade ämnen 14 036. Förskollärare, fritidspedagoger m fl 8 039. Övriga inom pedagogiskt arbete 1 041. Präster och pastorer 1 049. Övriga inom religiöst arbete 2 071. Bildkonstnärer m fl 2 074. Fotografer 2 101. Läkare 13 103. Sjuksköterskor 1 104. Barnmorskor 8 106. Skötare inom psykiatrisk vård 15 107. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden 1 109. Övriga inom hälso- och sjukvårdsarbete 3 111. Sjukgymnaster m fl 3 112. Arbetsterapeuter m fl 2 121. Tandläkare 1 122. Tandhygienister m fl 1 123. Tandsköterskor 1 132. Apoteksarbete 2 151. Socialsekreterare, kuratorer m fl 2 152. Föreståndare, ledare m fl (barn-, ungdoms-, äldre- och handikappomsorg) 11 153. Barnskötare m fl 6 154. Vårdbiträden, hemvårdare m fl 1 155. Föreståndare, vårdare m fl (psykiskt utvecklingsstörda) 10 159. Övriga inom socialt arbete 1 162. Skyddsingenjörer, ergonomer m fl 1 191. Psykologer 6 201. Samhällsadministratörer (statlig förvaltning) 2 202. Samhällsadministratörer (landstingskommunal förvaltning) 3 203. Samhällsadministratörer (primärkommunal förvaltning) 1 209. Övriga inom samhällsadministrativt arbete 9 211. Företagsadministratörer 1 212. Organisationsadministratörer 3 221. Personaltjänstemän 1 222. Arbetsförmedlingstjänstemän m fl 3 231. Revisorer 14 232. Ekonomiledare, redovisningsmän 7 241. Kontorssekreterare, stenografer 1 242. Maskinskrivare m fl 11 249. Övriga inom sekreterar- och maskinskrivningsarbete 10 251. Systemerare, programmerare m fl 3 252. Datamaskinoperatörer m fl 2 259. Övriga inom ADB-arbete 1 261. Ekonomer 1 290. Övrigt administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete 2 291. Kalkylatorer, orderbehandlare 9 292. Banktjänstemän 3 293. Försäkringstjänstemän 2 294. Försäkringskassetjänstemän 2 295. Turist- och resebyråtjänstemän m fl 2 296. Speditörer, transportplanerare m fl 4 297. Egendomsförvaltare 2 299. Övriga inom administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete 6 311. Reklammän m fl 3 312. Egendoms- och värdepappersmäklare 2 313. Representanter och förmedlare (tjänster) 4 321. Inköpare m fl 9 331. Parti- och detaljhandlare m fl 13 332. Säljare (partihandel) 20 333. Försäljare (detaljhandel) 2 339. Övriga inom varuförsäljning 8 400. Lantbrukare, skogsbrukare m fl 2 401. Trädgårdsodlare, anläggare 1 404. Skogsbefäl 1 411. Lantarbetare 2 412. Husdjursskötare 1 413. Trädgårdsarbetare 2 419. Övriga inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 1 441. Skogsarbetare 1 628. Övriga inom flygarbete 1 631. Lok- och motorvagnsförare 5 640. Buss- och personbilsförare 9 641. Last- och paketbilsförare 3 652. Järnvägspersonal i konduktörs- och stationstjänst 1 663. Trafikbefäl vid järnväg 1 664. Vägtrafikledare m fl 5 674. Kontorstelefonister m fl 6 681. Postiljoner 4 682. Expeditionsvakter m fl 1 689. Övriga inom postiljons- och expeditionsvaktarbete 1 691. Fyrvaktare, sluss- och hamnvakter m fl 1 703. Vävare, stickare m fl 2 716. Sömmerskor, sömmare 1 731. Hytt- och metallugnsarbetare 4 741. Finmekaniker 1 744. Tandtekniker 2 745. Guld- och silversmeder 6 751. Verkstadsmekaniker 3 752. Maskinmontörer, hopsättare m fl 8 753. Maskin- och motorreparatörer m fl 4 754. Tunnplåtslagare 7 755. Rörarbetare 3 756. Svetsare, gasskärare m fl 1 758. Metalliserare m fl 7 759. Övriga inom verkstads- och byggnadsmetallarbete 6 761. Elmontörer 3 764. Telereparatörer och elektronikreparatörer, -montörer 2 765. Linjemontörer 1 776. Möbelsnickare m fl 6 777. Verkstadssnickare 1 779. Övriga inom trävaruarbete 1 781. Byggnadsmålare 4 793. Betongarbetare m fl 2 794. Byggnadsträarbetare 5 799. Övriga inom bygg- och anläggningsarbete ej hänförbart till annan yrkesgrupp 1 804. Bokbinderiarbetare 4 822. Bagare, konditorer 2 826. Slaktare, charkuterister m fl 1 829. Övriga inom livsmedels- och tobaksarbete 1 831. Processoperatörer (kem processer) 1 834. Gummivaruarbetare 1 843. Pappersvaruarbetare 4 861. Driftmaskinarbete (energi- och vattenförsörjning) 1 871. Kran- och traversförare 5 872. Anläggningsmaskinförare m fl 1 879. Övriga inom godshantering och maskinkörning 3 881. Paketerare, emballerare m fl 7 882. Lager- och förrådsarbetare 2 901. Brandpersonal 1 903. Polispersonal 3 911. Storköksföreståndare m fl 3 912. Kockar, kallskänkor 11 913. Köksbiträden, restaurangbiträden m fl 3 914. Hovmästare, servitörer m fl 2 915. Hotellchefer, hotellreceptionister m fl 1 916. Purser, trafikvärdinnor m fl 5 931. Fastighetsarbetare m fl 17 932. Städare m fl 1 933. Andra inom fastighetsskötsel och städning 2 941. Frisörer, skönhetsvårdare m fl 3 981. Yrkesofficerare 228 000. Frågan ej tillämplig
VAR 52 YRKE: SEI 17 Loc 86 width 2 MD= 0 17a(2) Befattning enligt socio-ekonomisk indelning (SEI) <Se F.17a för fullständig frågetext> 36 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 104 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 67 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 34 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 28 33. Lägre tjänstemän I 59 36. Lägre tjänstemän II 135 46. Tjänstemän på mellannivå 40 56. Högre tjänstemän 19 57. Ledande befattningar 1 76. Ensamföretagare 47 79. Företagare, ospec antal anställda 9 89. Lantbrukare, ospec areal 214 00. Frågan ej tillämplig
VAR 53 YRKESVERKSAM TIDIGARE 17 Loc 88 width 1 MD=0 17b (EJ FÖRVÄRVSARBETANDE) Har Du tidigare varit yrkesverksam? 204 1. Ja 11 5. Nej 578 0. Frågan ej tillämplig
VAR 54 TIDIGARE YRKE: NYK 17 Loc 89 width 3 MD= 0 17c (FÖRVÄRVSARBETAT TIDIGARE) Vad kallades den befattningen Du hade? 17c(1) Tidigare befattning enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK) 1 001. Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads- och anläggningstekniskt arbete 1 002. Ingenjörer och tekniker med elkrafttekniskt arbete 1 003. Ingenjörer och tekniker med teletekniskt arbete 2 004. Ingenjörer och tekniker med mekaniskt-tekniskt arbete 1 006. Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt metallurgiskt och petroleumtekniskt arbete 1 007. Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 3 009. Övriga inom tekniskt arbete 1 030. Skolledare, utbildningsledare 1 032. Lärare i teoretiska ämnen 6 033. Klasslärare 1 034. Lärare i estetisk-pratiska ämnen 3 035. Lärare i yrkesinriktade ämnen 2 036. Förskollärare, fritidspedagoger m fl 1 044. Religiöst arbete 1 069. Övriga inom litterärt och journalistiskt arbete mm 1 071. Bildkonstnärer m fl 1 101. Läkare 4 107. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden 2 112. Arbetsterapeuter m fl 2 123. Tandsköterskor 1 139. Övriga inom apoteksarbete 2 152. Föreståndare, ledare m fl (barn-, ungdoms-, äldre- och handikappomsorg) 4 153. Barnskötare m fl 7 154. Vårdbiträden, hemvårdare m fl 1 155. Föreståndare, vårdare m fl (psykiskt utvecklingsstörda) 1 159. Övriga inom socialt arbete 1 210. Företagsadministrativt arbete 2 211. Företagsadministratörer 1 221. Personaltjänstemän 4 232. Ekonomiledare, redovisningsmän 2 241. Kontorssekreterare, stenografer 2 242. Maskinskrivare m fl 10 249. Övriga inom sekreterar- och maskinskrivningsarbete 1 292. Banktjänstemän 1 294. Försäkringskassetjänstemän 3 297. Egendomsförvaltare 2 311. Reklammän m fl 1 321. Inköpare m fl 1 331. Parti- och detaljhandlare m fl 3 332. Säljare (partihandel) 11 333. Försäljare (detaljhandel) 12 400. Lantbrukare, skogsbrukare m fl 1 411. Lantarbetare 1 413. Trädgårdsarbetare 2 441. Skogsarbetare 1 501. Gruvbrytare, bergsprängare m fl 2 640. Buss- och personbilsförare 4 641. Last- och paketbilsförare 1 652. Järnvägspersonal i konduktörs- och stationstjänst 1 662. Flygledare, flygklarerare m fl 1 663. Trafikbefäl vid järnväg 1 671. Postmästare, postkassörer m fl 3 682. Expeditionsvakter m fl 1 706. Appretur- och beredningsarbetare 1 709. Övriga inom textilarbete 1 711. Skräddare 1 715. Tillskärare m fl 1 731. Hytt- och metallugnsarbetare 2 741. Finmekaniker 1 751. Verkstadsmekaniker 1 752. Maskinmontörer, hopsättare m fl 2 753. Maskin- och motorreparatörer m fl 1 755. Rörarbetare 1 756. Svetsare, gasskärare m fl 0 758. Metalliserare m fl 3 759. Övriga inom verkstads- och byggnadsmetallarbete 2 761. Elmontörer 1 762. Flygplans- och fordonselektriker 1 766. Inspelningstekniker m fl 1 769. Övriga inom elektroarbete 2 772. Träförädlingsarbete 3 777. Verkstadssnickare 1 783. Lackerare 5 793. Betongarbetare m fl 2 794. Byggnadsträarbetare 2 801. Sättare m fl 1 802. Reproduktionsarbetare 2 804. Bokbinderiarbetare 1 825. Konservarbetare 1 827. Mejerister, mejeriarbetare 1 829. Övriga inom livsmedels- och tobaksarbete 1 851. Betongvaruarbetare m fl 1 871. Kran- och traversförare 1 873. Truckförare, transportörskötare m fl 1 882. Lager- och förrådsarbetare 1 901. Brandpersonal 1 902. Skorstensfejare 2 911. Storköksföreståndare m fl 7 912. Kockar, kallskänkor 2 913. Köksbiträden, restaurangbiträden m fl 3 914. Hovmästare, servitörer m fl 1 921. Hushållsföreståndare, hembiträden m fl 1 931. Fastighetsarbetare m fl 8 932. Städare m fl 1 941. Frisörer, skönhetsvårdare m fl 593 000. Frågan ej tillämplig
VAR 55 TIDIGARE YRKE: SEI 17 Loc 92 width 2 MD= 0 17c(2) Tidigare befattning enligt socio-ekonomisk indelning (SEI) <Se F.17c för fullständig frågetext> 16 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 44 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 34 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 16 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 15 33. Lägre tjänstemän I 21 36. Lägre tjänstemän II 30 46. Tjänstemän på mellannivå 4 56. Högre tjänstemän 4 57. Ledande befattningar 2 60. Fria yrkesutövare med akademiyrken 3 79. Företagare, ospec antal anställda 12 89. Lantbrukare, ospec areal 592 00. Frågan ej tillämplig
VAR 56 ARB.LÖS SENASTE 5 ÅR 18 Loc 94 width 1 MD=9 18a Har Du varit arbetslös eller permitterad någon gång under de senaste fem åren? 119 1. Ja 672 5. Nej 2 9. Uppgift saknas
VAR 57 SAMMANLAGT ARB.LÖSHET 18 Loc 95 width 3 MD= 0 18b (ARBETSLÖS SENASTE FEM ÅREN) Ungefär hur lång tid har Du sammanlagt varit arbetslös eller permitterad under de senaste fem åren? 001. 1 vecka . . 501. 501 veckor 677 000. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 16 Frek: 3 3 2 9 1 1 3 1 1 9 2 1 7 Kod: 17 20 22 23 24 25 26 28 30 32 35 38 40 Frek: 1 9 3 1 7 5 5 1 2 2 2 1 5 Kod: 50 52 60 75 77 78 80 97 102 104 116 130 200 Frek: 3 9 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 501 0 Frek: 1 677
VAR 58 ARB.LÖS MER ÄN 2 MÅN 19 Loc 98 width 1 MD=9 19a Har Du någon gång varit arbetslös eller permitterad mer än två månader i följd? 136 1. Ja 627 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 59 ÅR SENAST ARBETSLÖS 19 Loc 99 width 2 MD= 0 19b (ARBETSLÖS MER ÄN TVÅ MÅNADER I FÖLJD) Vilket år hände det senast? 50. 1950 . . 92. 1992 654 00. Frågan ej tillämplig Kod: 50 54 58 59 62 65 69 70 72 73 74 75 76 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 Kod: 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 4 3 3 4 4 6 2 3 2 9 3 10 6 Kod: 90 91 92 0 Frek: 9 23 28 654
VAR 60 FADERNS YRKE: NYK 20 Loc 101 width 3 MD=999 20a Om Du ser tillbaka till Din uppväxttid, dvs fram till det att Du fyllt 16 år och mest gick i skolan, vad hade Din far (fosterfar) för huvudsakligt yrke eller sysselsättning? 20a(1) Faderns befattning enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK) 9 001. Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads- och anläggningstekniskt arbete 4 002. Ingenjörer och tekniker med elkrafttekniskt arbete 2 003. Ingenjörer och tekniker med teletekniskt arbete 4 004. Ingenjörer och tekniker med mekaniskt-tekniskt arbete 4 005. Ingenjörer och tekniker med kemiskt-tekniskt arbete 1 006. Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt metallurgiskt och petroleumtekniskt arbete 9 007. Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 19 009. Övriga inom tekniskt arbete 1 022. Jordbruksrådgivare m fl 3 030. Skolledare, utbildningsledare 5 032. Lärare i teoretiska ämnen 2 033. Klasslärare 3 034. Lärare i estetisk-pratiska ämnen 1 035. Lärare i yrkesinriktade ämnen 1 037. Utbildningskonsulenter m fl 4 041. Präster och pastorer 1 051. Domstolsjurister 3 061. Journalister, författare m m 2 071. Bildkonstnärer m fl 2 076. Musiker 1 079. Övriga inom bygg- och anläggningsarbete ej hänförbart till annan yrkesgrupp 3 101. Läkare 1 103. Sjuksköterskor 1 106. Skötare inom psykiatrisk vård 1 107. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden 1 121. Tandläkare 1 131. Farmaceuter 1 141. Veterinärer 1 191. Psykologer 4 201. Samhällsadministratörer (statlig förvaltning) 2 209. Övriga inom samhällsadministrativt arbete 7 211. Företagsadministratörer 2 212. Organisationsadministratörer 3 221. Personaltjänstemän 5 232. Ekonomiledare, redovisningsmän 5 249. Övriga inom sekreterar- och maskinskrivningsarbete 3 261. Ekonomer 4 292. Banktjänstemän 1 293. Försäkringstjänstemän 1 297. Egendomsförvaltare 1 311. Reklammän m fl 1 312. Egendoms- och värdepappersmäklare 3 321. Inköpare m fl 14 331. Parti- och detaljhandlare m fl 16 332. Säljare (partihandel) 10 333. Försäljare (detaljhandel) 121 400. Lantbrukare, skogsbrukare m fl 1 401. Trädgårdsodlare, anläggare 2 402. Jordbruksbefäl 3 403. Trädgårdsbefäl 4 404. Skogsbefäl 2 406. Pälsdjursuppfödare 4 411. Lantarbetare 2 413. Trädgårdsarbetare 6 431. Fiskare 1 432. Fiskodlare 17 441. Skogsarbetare 1 449. Övriga inom skogsarbete 4 501. Gruvbrytare, bergsprängare m fl 1 599. Övriga gruv-, stenbrytnings- och petroleumutvinningsarbete mm 2 601. Fartygsbefäl 2 603. Maskinbefäl 3 611. Däckspersonal 1 631. Lok- och motorvagnsförare 5 640. Buss- och personbilsförare 34 641. Last- och paketbilsförare 10 652. Järnvägspersonal i konduktörs- och stationstjänst 1 663. Trafikbefäl vid järnväg 2 664. Vägtrafikledare m fl 1 671. Postmästare, postkassörer m fl 1 675. Radiotelegrafister, radioexpeditörer m fl 2 681. Postiljoner 4 682. Expeditionsvakter m fl 1 691. Fyrvaktare, sluss- och hamnvakter m fl 1 699. Övriga inom transport- och kommunikationsarbete 1 705. Textilmaskinställare 1 716. Sömmerskor, sömmare 2 721. Skomakare 1 722. Skoarbetare 2 731. Hytt- och metallugnsarbetare 1 735. Tråddragare, rördragare m fl 5 736. Smeder 2 737. Gjuteriarbetare 5 739. Övriga inom stål- metallverks-, smides- och gjuteriarbete 1 741. Finmekaniker 1 744. Tandtekniker 7 751. Verkstadsmekaniker 2 752. Maskinmontörer, hopsättare m fl 21 753. Maskin- och motorreparatörer m fl 3 754. Tunnplåtslagare 8 755. Rörarbetare 3 756. Svetsare, gasskärare m fl 2 757. Grovplåtslagare, stålkonstruktionsmontörer 34 759. Övriga inom verkstads- och byggnadsmetallarbete 8 761. Elmontörer 4 764. Telereparatörer och elektronikreparatörer, -montörer 2 765. Linjemontörer 2 771. Rundvirkeshanterare 5 772. Träförädlingsarbete 4 776. Möbelsnickare m fl 21 777. Verkstadssnickare 1 779. Övriga inom trävaruarbete 8 781. Byggnadsmålare 2 782. Golvbeläggningsarbetare 1 783. Lackerare 5 791. Murare m fl 22 793. Betongarbetare m fl 7 794. Byggnadsträarbetare 1 795. Isoleringsmontörer 8 799. Övriga inom bygg- och anläggningsarbete ej hänförbart till annan yrkesgrupp 2 802. Reproduktionsarbetare 6 803. Tryckare 4 809. Övriga inom grafiskt arbete 6 822. Bagare, konditorer 1 824. Bryggeri-, vattenfabriks- och bränneriarbetare 4 826. Slaktare, charkuterister m fl 2 827. Mejerister, mejeriarbetare 1 834. Gummivaruarbetare 1 839. Övriga inom kemiskt processarbete, gummi- och plastvaruarbete 3 841. Pappersmassearbetare 2 842. Pappersarbetare 2 851. Betongvaruarbetare m fl 3 854. Stenhuggeriarbetare 1 861. Driftmaskinarbete (energi- och vattenförsörjning) 3 872. Anläggningsmaskinförare m fl 2 873. Truckförare, transportörskötare m fl 1 879. Övriga inom godshantering och maskinkörning 5 882. Lager- och förrådsarbetare 10 891. Diversearbetare 1 901. Brandpersonal 5 903. Polispersonal 2 906. Väktare m fl 1 911. Storköksföreståndare m fl 1 912. Kockar, kallskänkor 1 914. Hovmästare, servitörer m fl 1 915. Hotellchefer, hotellreceptionister m fl 1 916. Purser, trafikvärdinnor m fl 7 931. Fastighetsarbetare m fl 1 932. Städare m fl 3 939. Övriga inom fastighetsskötsel och städning 3 941. Frisörer, skönhetsvårdare m fl 1 951. Tvättare 1 952. Pressare, strykare 11 981. Yrkesofficerare 79 999. Uppgift saknas
VAR 61 FADERNS YRKE: SEI 20 Loc 104 width 2 MD=99 20a(2) Faderns befattning enligt socio-ekonomisk indelning (SEI) <Se F.20a för fullständig frågetext> 120 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 63 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 146 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 8 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 12 33. Lägre tjänstemän I 62 36. Lägre tjänstemän II 79 46. Tjänstemän på mellannivå 31 56. Högre tjänstemän 21 57. Ledande befattningar 10 60. Fria yrkesutövare med akademiyrken 1 76. Ensamföretagare 63 79. Företagare, ospec antal anställda 122 89. Lantbrukare, ospec areal 55 99. Uppgift saknas
VAR 62 MODERNS YRKE: NYK 20 Loc 106 width 3 MD=999 20b Vad hade Din mor (fostermor) för huvudsakligt yrke eller sysselsättning? 20b(1) Moderns befattning enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK) 1 008. Mätningsingenjörer, kart- och mätningstekniker m fl 1 009. Övriga inom tekniskt arbete 1 030. Skolledare, utbildningsledare 1 031. Universitets- och högskollärare 1 032. Lärare i teoretiska ämnen 14 033. Klasslärare 6 034. Lärare i estetisk-pratiska ämnen 5 036. Förskollärare, fritidspedagoger m fl 2 039. Övriga inom pedagogiskt arbete 1 041. Präster och pastorer 2 061. Journalister, författare m m 1 069. Övriga inom litterärt och journalistiskt arbete mm 2 076. Musiker 16 103. Sjuksköterskor 17 107. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden 3 111. Sjukgymnaster m fl 1 112. Arbetsterapeuter m fl 2 123. Tandsköterskor 1 131. Farmaceuter 1 151. Socialsekreterare, kuratorer m fl 4 152. Föreståndare, ledare m fl (barn-, ungdoms-, äldre- och handikappomsorg) 5 153. Barnskötare m fl 10 154. Vårdbiträden, hemvårdare m fl 6 159. Övriga inom socialt arbete 2 191. Psykologer 3 201. Samhällsadministratörer (statlig förvaltning) 1 221. Personaltjänstemän 2 222. Arbetsförmedlingstjänstemän m fl 1 232. Ekonomiledare, redovisningsmän 15 241. Kontorssekreterare, stenografer 21 249. Övriga inom sekreterar- och maskinskrivningsarbete 1 252. Datamaskinoperatörer m fl 3 292. Banktjänstemän 1 293. Försäkringstjänstemän 1 295. Turist- och resebyråtjänstemän m fl 1 297. Egendomsförvaltare 2 331. Parti- och detaljhandlare m fl 1 332. Säljare (partihandel) 34 333. Försäljare (detaljhandel) 80 400. Lantbrukare, skogsbrukare m fl 3 411. Lantarbetare 1 413. Trädgårdsarbetare 1 501. Gruvbrytare, bergsprängare m fl 2 640. Buss- och personbilsförare 1 641. Last- och paketbilsförare 1 652. Järnvägspersonal i konduktörs- och stationstjänst 1 671. Postmästare, postkassörer m fl 6 674. Kontorstelefonister m fl 2 681. Postiljoner 1 703. Vävare, stickare m fl 1 706. Appretur- och beredningsarbetare 1 709. Övriga inom textilarbete 1 713. Modister, hattmakare 1 714. Tapetserare 2 715. Tillskärare m fl 17 716. Sömmerskor, sömmare 4 719. Övriga inom sömnadsarbete mm 1 752. Maskinmontörer, hopsättare m fl 1 756. Svetsare, gasskärare m fl 12 759. Övriga inom verkstads- och byggnadsmetallarbete 1 772. Träförädlingsarbete 1 801. Sättare m fl 1 805. Fotolaboratoriearbetare 2 822. Bagare, konditorer 2 826. Slaktare, charkuterister m fl 1 841. Pappersmassearbetare 1 901. Brandpersonal 4 911. Storköksföreståndare m fl 10 912. Kockar, kallskänkor 6 913. Köksbiträden, restaurangsbiträden m fl 4 914. Hovmästare, servitörer m fl 1 915. Hotellchefer, hotellreceptionister m fl 348 921. Hushållsföreståndare, hembiträden m fl 1 929. Övriga inom 92 1 931. Fastighetsarbetare m fl 21 932. Städare m fl 4 941. Frisörer, skönhetsvårdare m fl 1 951. Tvättare 1 952. Pressare, strykare 49 999. Uppgift saknas
VAR 63 MODERNS YRKE: SEI 20 Loc 109 width 3 MD=999 20b(2) Moderns befattning enligt socio-ekonomisk indelning (SEI) <Se F.20b för fullständig frågetext> 47 011. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 106 012. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 12 021. Facklärda arbetare, varuproducerande 22 022. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 26 033. Lägre tjänstemän I 26 036. Lägre tjänstemän II 56 046. Tjänstemän på mellannivå 13 056. Högre tjänstemän 1 057. Ledande befattningar 4 060. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 10 079. Företagare, ospec antal anställda 80 089. Lantbrukare, ospec areal 1 109. Studerande, ospecificerad nivå 345 201. Hemarbetande 44 999. Uppgift saknas
VAR 64 MAKES UTBILDNING 21 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 Nu följer en del frågor som gäller Din make/maka - sambo 21 (GIFT/SAMBO) Vilken är Din make/makas - sambos högsta utbildning? 16 1. Har ej fullgjort folkskola/grundskola 159 2. Folkskola/grundskola 189 3. Realskola, folkhögskola, yrkesskola, eller 2-årig gymnasieskola 72 4. Studentexamen, examen från 3- eller 4-årig gymnasielinje 121 5. Universitet eller högskolestudier 14 6. Annat 220 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 65 MAKES SYSSELSÄTTNING 22 Loc 113 width 2 MD= 0 or GE 99 22 (GIFT/SAMBO) Vilken av är Din make/makas - sambos huvudsakliga sysselsättning? 356 01. Anställd 52 02. Företagare 3 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 29 04. Arbetslös 76 05. Ålderspensionär 15 06. Förtidspensionär (hel) 1 07. Förtidspensionär (partiell) 20 08. Hemarbetande, hemmafru 16 09. Studerande 3 10. Annan 221 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 66 MAKES ANSTÄLLNINGSTYP 23 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 23a (MAKE/MAKA/SAMBO ANSTÄLLD) Vad är det slags anställning som Din make/maka - sambo har? Är den fast eller tidsbegränsad? 327 1. Fast 22 2. Tidsbegränsad 442 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 67 MAKE TIDSBEG ANSTÄLLN 23 Loc 116 width 1 MD=0 23b (MAKE/MAKA/SAMBO TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING) Vad för slags tidsbegränsad anställning är det? 11 1. Vikariat utan fast tjänst 0 2. Provanställning/praktik 1 3. Beredskapsarbete/ungdomsplats 1 4. Ferie- eller säsongsarbete 4 5. Objekts/projektanställning 3 6. Timanställd 3 8. Annat 770 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 MAKE/MAKAS ARBETSTID 24 Loc 117 width 2 MD= 0 24 (MAKE/MAKA/SAMBO ANSTÄLLD/FÖRETAGARE) Hur många timmar arbetar han/hon i genomsnitt per vecka? 04. 4 timmar . . 88. 88 timmar 383 00. Frågan ej tillämplig Kod: 4 5 10 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 Frek: 2 1 1 1 1 25 2 3 4 2 5 2 1 Kod: 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Frek: 1 33 9 1 1 5 4 4 11 4 227 2 1 Kod: 43 45 46 48 49 50 55 60 62 65 70 75 80 Frek: 1 10 1 2 1 22 3 6 1 3 3 1 1 Kod: 85 88 0 Frek: 1 1 383
VAR 69 MAKES YRKE: NYK 25 Loc 119 width 3 MD= 0 25a (MAKE/MAKA/SAMBO ANSTÄLLD/FÖRETAGARE) Vad kallas den befattningen som Din make/maka, sambo har? 25a(1) Makes befattning enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK) 3 001. Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads- och anläggningstekniskt arbete 2 002. Ingenjörer och tekniker med elkrafttekniskt arbete 5 003. Ingenjörer och tekniker med teletekniskt arbete 6 004. Ingenjörer och tekniker med mekaniskt-tekniskt arbete 2 005. Ingenjörer och tekniker med kemiskt-tekniskt arbete 1 006. Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt metallurgiskt och petroleumtekniskt arbete 4 007. Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 7 009. Övriga inom tekniskt arbete 2 012. Laboranter, laboratoriebiträden 1 013. Laboratorieassistenter 1 022. Jordbruksrådgivare m fl 2 030. Skolledare, utbildningsledare 4 031. Universitets- och högskollärare 7 032. Lärare i teoretiska ämnen 6 033. Klasslärare 3 034. Lärare i estetisk-pratiska ämnen 2 035. Lärare i yrkesinriktade ämnen 11 036. Förskollärare, fritidspedagoger m fl 2 037. Utbildningskonsulenter m fl 4 039. Övriga inom pedagogiskt arbete 1 049. Övriga inom religiöst arbete 1 052. Åklagare, polischefer, kronofogdar m fl 1 054. Juridiska ombudsmän 1 061. Journalister, författare m m 1 071. Bildkonstnärer m fl 1 072. Dekoratörer, textare 1 073. Formgivare m fl 1 075. Scenkonstnärer m fl 1 076. Musiker 1 092. Arkivarier, museitjänstemän 2 101. Läkare 13 103. Sjuksköterskor 2 106. Skötare inom psykiatrisk vård 17 107. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden 2 109. Övriga inom hälso- och sjukvårdsarbete 3 121. Tandläkare 1 122. Tandhygienister m fl 3 123. Tandsköterskor 1 131. Farmaceuter 1 149. Övriga inom veterinärarbete m m 6 151. Socialsekreterare, kuratorer m fl 2 152. Föreståndare, ledare m fl (barn-, ungdoms-, äldre- och handikappomsorg) 8 153. Barnskötare m fl 6 154. Vårdbiträden, hemvårdare m fl 2 155. Föreståndare, vårdare m fl (psykiskt utvecklingsstörda) 6 159. Övriga inom socialt arbete 1 201. Samhällsadministratörer (statlig förvaltning) 2 203. Samhällsadministratörer (primärkommunal förvaltning) 5 211. Företagsadministratörer 2 222. Arbetsförmedlingstjänstemän m fl 1 231. Revisorer 7 232. Ekonomiledare, redovisningsmän 1 239. Övriga inom redovisningsarbete 8 241. Kontorssekreterare, stenografer 11 249. Övriga inom sekreterar- och maskinskrivningsarbete 7 251. Systemerare, programmerare m fl 1 252. Datamaskinoperatörer m fl 1 259. Övriga inom ADB-arbete 1 261. Ekonomer 1 291. Kalkylatorer, orderbehandlare 6 292. Banktjänstemän 1 293. Försäkringstjänstemän 2 294. Försäkringskassetjänstemän 1 295. Turist- och resebyråtjänstemän m fl 3 297. Egendomsförvaltare 3 311. Reklammän m fl 1 313. Representanter och förmedlare (tjänster) 1 319. Övriga inom reklamarbete, försäljning av egendom, tjänster m m 4 321. Inköpare m fl 6 331. Parti- och detaljhandlare m fl 9 332. Säljare (partihandel) 12 333. Försäljare (detaljhandel) 2 339. Övriga inom varuförsäljning 4 400. Lantbrukare, skogsbrukare m fl 1 401. Trädgårdsodlare, anläggare 1 402. Jordbruksbefäl 1 404. Skogsbefäl 1 412. Husdjursskötare 1 413. Trädgårdsarbetare 1 441. Skogsarbetare 1 601. Fartygsbefäl 1 621. Flygförare m fl 1 633. Lok- och motorvagnsförare 3 640. Buss- och personbilsförare 4 641. Last- och paketbilsförare 1 651. Flygtrafikassistenter 3 674. Kontorstelefonister m fl 4 681. Postiljoner 1 682. Expeditionsvakter m fl 1 689. Övriga inom postiljons- och expeditionsvaktarbete 1 701. Kranförararbetare 1 716. Sömmerskor, sömmare 1 721. Skomakare 1 733. Valsare 1 735. Tråddragare, rördragare m fl 3 741. Finmekaniker 2 751. Verkstadsmekaniker 4 753. Maskin- och motorreparatörer m fl 3 754. Tunnplåtslagare 2 755. Rörarbetare 5 756. Svetsare, gasskärare m fl 4 759. Övriga inom verkstads- och byggnadsmetallarbete 8 761. Elmontörer 1 763. Maskinelektriker m fl 1 764. Telereparatörer och elektronikreparatörer, -montörer 1 772. Träförädlingsarbete 3 777. Verkstadssnickare 1 779. Övriga inom trävaruarbete 2 781. Byggnadsmålare 2 783. Lackerare 2 791. Murare m fl 2 793. Betongarbetare m fl 5 794. Byggnadsträarbetare 1 802. Reproduktionsarbetare 1 803. Tryckare 2 804. Bokbinderiarbetare 1 809. Övriga inom grafiskt arbete 1 824. Bryggeri-, vattenfabriks- och bränneriarbetare 1 826. Slaktare, charkuterister m fl 1 827. Mejerister, mejeriarbetare 1 829. Övriga inom livsmedels- och tobaksarbete 1 835. Plastvaruarbetare 1 842. Pappersarbetare 1 843. Pappersvaruarbetare 1 861. Driftmaskinarbete (energi- och vattenförsörjning) 1 871. Kran- och traversförare 1 872. Anläggningsmaskinförare m fl 3 873. Truckförare, transportörskötare m fl 2 881. Paketerare, emballerare m fl 5 882. Lager- och förrådsarbetare 2 902. Skorstenfejare 1 903. Polispersonal 1 905. Vårdare m fl (kriminalvård) 1 906. Väktare m fl 2 911. Storköksföreståndare m fl 1 912. Kockar, kallskänkor 5 913. Köksbiträden, restaurangsbiträden m fl 1 915. Hotellchefer, hotellreceptionister m fl 1 931. Fastighetsarbetare m fl 11 932. Städare m fl 3 941. Frisörer, skönhetsvårdare m fl 1 981. Yrkesofficerare 392 000. Frågan ej tillämplig
VAR 70 MAKES YRKE: SEI 25 Loc 122 width 2 MD= 0 25a(2) Makes befattning enligt socio-ekonomisk indelning (SEI) <Se F.25a för fullständig frågetext> 24 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 68 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 50 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 20 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 22 33. Lägre tjänstemän I 44 36. Lägre tjänstemän II 87 46. Tjänstemän på mellannivå 32 56. Högre tjänstemän 13 57. Ledande befattningar 14 60. Fria yrkesutövare med akademiyrken 1 77. Mindre företagare 28 79. Företagare, ospec antal anställda 5 89. Lantbrukare, ospec areal 385 00. Frågan ej tillämplig
VAR 71 MAKE YRKESVERKSAM TID 25 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 25b (MAKE/MAKA/SAMBO EJ FÖRVÄRVSARBETANDE) Har han/hon tidigare varit yrkesverksam? 155 1. Ja 7 5. Nej 630 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 72 MAKE TID. YRKE: NYK 25 Loc 125 width 3 MD= 0 25c (MAKE/MAKA/SAMBO TIDIGARE FÖRVÄRVSARBETANDE) Vad kallas den befattning han/hon hade? 25c(1) Makes/makas/sambos tidigare befattning enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK) 1 001. Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads- och anläggningstekniskt arbete 2 004. Ingenjörer och tekniker med mekaniskt-tekniskt arbete 1 005. Ingenjörer och tekniker med kemiskt-tekniskt arbete 3 007. Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 1 012. Laboranter, laboratoriebiträden 1 033. Klasslärare 2 036. Förskollärare, fritidspedagoger m fl 1 053. Praktiserande jurister m fl 2 061. Journalister, författare m m 1 076. Musiker 1 092. Arkivarier, museitjänstemän 3 103. Sjuksköterskor 7 107. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden 1 123. Tandsköterskor 1 151. Socialsekreterare, kuratorer m fl 2 153. Barnskötare m fl 2 154. Vårdbiträden, hemvårdare m fl 3 159. Övriga inom socialt arbete 3 211. Företagsadministratörer 1 212. Organisationsadministratörer 1 221. Personaltjänstemän 3 241. Kontorssekreterare, stenografer 9 249. Övriga inom sekreterar- och maskinskrivningsarbete 1 292. Banktjänstemän 1 296. Speditörer, transportplanerare m fl 1 297. Egendomsförvaltare 1 299. Övriga inom administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete 3 321. Inköpare m fl 2 331. Parti- och detaljhandlare m fl 2 332. Säljare (partihandel) 12 333. Försäljare (detaljhandel) 2 400. Lantbrukare, skogsbrukare m fl 1 411. Lantarbetare 1 431. Fiskare 2 441. Skogsarbetare 2 631. Lok- och motorvagnsförare 5 641. Last- och paketbilsförare 1 652. Järnvägspersonal i konduktörs- och stationstjänst 2 671. Postmästare, postkassörer m fl 1 673. Expeditörer (televerket) 1 681. Postiljoner 1 702. Spinnare m fl 1 736. Smeder 1 741. Finmekaniker 3 751. Verkstadsmekaniker 1 752. Maskinmontörer, hopsättare m fl 3 753. Maskin- och motorreparatörer m fl 1 754. Tunnplåtslagare 3 756. Svetsare, gasskärare m fl 8 759. Övriga inom verkstads- och byggnadsmetallarbete 1 764. Telereparatörer och elektronikreparatörer, -montörer 1 769. Övriga inom elektroarbete 1 772. Träförädlingsarbete 1 776. Möbelsnickare m fl 3 777. Verkstadssnickare 1 781. Byggnadsmålare 1 782. Golvbeläggningsarbetare 3 793. Betongarbetare m fl 2 794. Byggnadsträarbetare 5 799. Övriga inom bygg- och anläggningsarbete ej hänförbart till annan yrkesgrupp 1 821. Kvarnarbetare 1 826. Slaktare, charkuterister m fl 1 835. Plastvaruarbetare 1 841. Pappersmassearbetare 1 861. Driftmaskinarbete (energi- och vattenförsörjning) 1 873. Truckförare, transportörskötare m fl 2 912. Kockar, kallskänkor 3 914. Hovmästare, servitörer m fl 1 915. Hotellchefer, hotellreceptionister m fl 1 921. Hushållsföreståndare, hembiträden m fl 5 932. Städare m fl 1 981. Yrkesofficerare 640 000. Frågan ej tillämplig
VAR 73 MAKE: TID. YRKE: SEI 25 Loc 128 width 2 MD= 0 25c(2) Makes/makas/sambos tidigare befattning enligt socio-ekonomisk indelning (SEI) <Se F.25c för fullständig frågetext> 21 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 33 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 32 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 12 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 11 33. Lägre tjänstemän I 11 36. Lägre tjänstemän II 21 46. Tjänstemän på mellannivå 6 56. Högre tjänstemän 3 57. Ledande befattningar 1 60. Fria yrkesutövare med akademiyrken 3 79. Företagare, ospec antal anställda 2 89. Lantbrukare, ospec areal 637 00. Frågan ej tillämplig
VAR 74 MA ARBLÖS SENAST 5 ÅR 26 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 26a Har Din make/maka-sambo varit arbetslös någon gång under de senaste fem åren? 81 1. Ja 485 5. Nej 225 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 75 MA ÅR SENAST ARB.LÖS 26 Loc 131 width 2 MD= 0 26b (MAKE/MAKA/SAMBO ARBETSLÖS UNDER DE SENASTE FEM ÅREN) Vilket år hände det senast? 08. 1908 . . 92. 1992 715 00. Frågan ej tillämplig Kod: 8 78 85 86 87 88 89 90 91 92 0 Frek: 1 1 1 2 5 10 4 7 22 25 715
VAR 76 INFLYTANDE ARBETSUPPG 27 Loc 133 width 1 MD=0 4. ARBETSFÖRHÅLLANDEN OCH FRITID Nu går vi över till ett avsnitt som handlar om arbetsförhållanden och fritid. 27(1) (FÖRVÄRSARBETAR) I vilken grad har du inflytande över vilka arbetsuppgifter du skall utföra 173 1. I mycket hög grad 170 2. I hög grad 153 3. I viss grad 52 4. I liten grad 31 5. Inte alls 1 8. Vet ej 213 0. Frågan ej tillämplig
VAR 77 ARBETETS UTFÖRANDE 27 Loc 134 width 1 MD=0 27(2) (FÖRVÄRSARBETAR) I vilken grad har du inflytande över på vilket sätt Du skall utföra arbetet 263 1. I mycket hög grad 194 2. I hög grad 76 3. I viss grad 37 4. I liten grad 10 5. Inte alls 213 0. Frågan ej tillämplig
VAR 78 KREATIV I ARBETET 28 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 28(1) (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken grad innebär Ditt arbete att Du måste vara kreativ (påhittig, uppfinningsrik) 230 1. I mycket hög grad 162 2. I hög grad 131 3. I viss grad 43 4. I liten grad 11 5. Inte alls 2 8. Vet ej 213 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 79 STÖD FRÅN ARBKAMRATER 28 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 28(2) (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken grad innebär Ditt arbete att Du kan få stöd och hjälp från Dina arbetskamrater när det är nödvändigt 197 1. I mycket hög grad 189 2. I hög grad 129 3. I viss grad 37 4. I liten grad 26 5. Inte alls 213 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 80 KONT ARBKAM UNDER ARB 28 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 28(3) (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken grad innebär Ditt arbete att Du och Dina arbetskamrater kan ta kontakt och prata med varandra under arbetets gång 266 1. I mycket hög grad 159 2. I hög grad 77 3. I viss grad 44 4. I liten grad 27 5. Inte alls 213 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 81 UTRÄTTA PRIV ÄRENDE 28 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 28(4) (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken grad innebär Ditt arbete att Du kan lämna arbetsplatsen för ett privat ärende ungefär en halvtimme utan att meddela överordnade 194 1. I mycket hög grad 81 2. I hög grad 67 3. I viss grad 38 4. I liten grad 192 5. Inte alls 2 8. Vet ej 213 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 82 BUNDEN ARBETSTAKT 28 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 28(5) (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken grad innebär Ditt arbete att Du är bunden att följa med i en arbetstakt Du själv inte kan påverka 42 1. I mycket hög grad 67 2. I hög grad 125 3. I viss grad 108 4. I liten grad 234 5. Inte alls 213 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 83 FYSISKT UTMATTAD 28 Loc 140 width 1 MD=0 28(6) (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken grad innebär Ditt arbete att Du är fysiskt utmattad när Du kommer hem 23 1. I mycket hög grad 49 2. I hög grad 161 3. I viss grad 145 4. I liten grad 202 5. Inte alls 213 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 MONOTONT ARBETE 28 Loc 141 width 1 MD=0 28(7) (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken grad innebär Ditt arbete att Du tvingas utföra monotona och ensidiga rörelser 30 1. I mycket hög grad 50 2. I hög grad 106 3. I viss grad 103 4. I liten grad 291 5. Inte alls 213 0. Frågan ej tillämplig
VAR 85 PSYKISKT UTMATTAD 28 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 28(8) (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken grad innebär Ditt arbete att Du är psykiskt utmattad när Du kommer hem 30 1. I mycket hög grad 60 2. I hög grad 167 3. I viss grad 154 4. I liten grad 167 5. Inte alls 1 8. Vet ej 213 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 86 TID LÄRA UP:S ARBETE 29 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 29 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur lång tid uppskattar Du att det tar innan en nyanställd kan det arbete som Du håller på med, förutsatt att han/hon har den utbildning som krävs 13 1. 1 dag eller mindre 44 2. 2-5 dagar 97 3. 1-4 veckor 95 4. 1-3 månader 110 5. 3 månader - 1 år 83 6. 1 till 2 år 107 7. Mer än 2 år 3 8. Vet ej 239 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 87 KÄNSLOR INFÖR ARBETET 30 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 30 (FÖRVÄRVSARBETAR) Vad har Du vanligtvis för känslor inför Ditt arbete när Du är på väg dit? 116 1. Känner mig glad och tillfredsställd vid tanken på ett stimulerande arbete som väntar 327 2. Har en positiv känsla inför arbetet 87 3. Vare sig positiva eller negativa känslor 21 4. Känner en viss olust inför arbetet 2 5. Känner starkt olust inför arbetet 239 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Vet ej
VAR 88 ANSTÄLLNINGSFÖRMÅNER 31 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 31 (FÖRVÄRVSARBETAR) Anser Du att Din lön och övriga anställningsförmåner är tillräckliga i förhållande till Din arbetsinsats? 112 1. Ja, absolut 163 2. Ja, kanske 173 3. Nej, knappast 104 4. Nej, absolut inte 1 8. Vet ej 239 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 89 KVALIFICERAD BEFATTN 32 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 32 (FÖRVÄRVSARBETAR) Är Du intresserad av en mer kvalificerad befattning än den Du har nu? 124 1. Ja, absolut 139 2. Ja, kanske 171 3. Nej, knappast 119 4. Nej, absolut inte 239 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 90 SLUTA ANSTÄLLNING 33 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 33 (FÖRVÄRVSARBETAR) Händer det att Du funderar på att sluta Din anställning? 27 1. Ja, ofta 169 2. Ja, ibland 123 3. Nej, sällan 230 4. Nej, aldrig 1 8. Vet ej 239 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 91 OMDÖME ARBETSUPPG 34 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 34 (FÖRVÄRVSARBETAR) Tycker Du att Dina arbetsuppgifter är: 3 1. Mycket för svåra 38 2. Något för svåra 464 3. Varken för svåra eller för enkla 32 4. Något för enkla 15 5. Mycket för enkla 239 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 92 ARBETSMÄNGD 35 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 35 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur mycket har Du att göra i Ditt arbete? 74 1. Alldeles för mycket 170 2. Något för mycket 281 3. Varken för mycket eller för lite 22 4. Något för lite 3 5. Alldeles för lite 2 8. Vet ej 239 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 93 TRIVSEL ARBETSPLATS 36 Loc 150 width 1 MD=0 36 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur trivs Du på det hela taget på Din nuvarande arbetsplats? 311 1. Mycket bra 206 2. Ganska bra 44 3. Acceptabelt 14 4. Inte särskilt bra 4 5. Inte alls bra 214 0. Frågan ej tillämplig
VAR 94 OMDÖME ARBETET 37 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 37 (FÖRVÄRVSARBETAR) Vilket av följande påståenden stämmer med vad Du tycker om det arbete Du har? 67 1. Det här jobbet är som andra jobb. Man gör det mest för förtjänstens skull 452 2. Det här jobbet är intressant. Förutom lönen ger det mening och gemenskap 58 3. Jobbet i sig är inte så intressant. Förutom lönen är det gemenskapen med kamraterna som betyder något. 214 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 95 FÖRVÄRSARBETE VIKTIGT 38 Loc 152 width 1 MD=9 38 I vilken utsträckning håller Du med om följande påståenden? Välj det svarsalternativ som bäst stämmer med Din egen uppfattning 38(1) Det är mycket viktigt för mig att ha ett förvärvsarbete 577 1. Instämmer helt 56 2. 32 3. 44 4. Varken eller 8 5. 9 6. 51 7. Instämmer ej 3 8. Vet ej 13 9. Uppgift saknas
VAR 96 FÖRVARB ÄVEN OM PENG 38 Loc 153 width 1 MD=9 38(2) Även om jag vann en stor summa pengar på tipset så skulle jag förvärvsarbeta <Se F.38 för fullständig frågetext> 441 1. Instämmer helt 86 2. 77 3. 46 4. Varken eller 15 5. 16 6. 87 7. Instämmer ej 8 8. Vet ej 17 9. Uppgift saknas
VAR 97 AVSKYR VARA ARBETSLÖS 38 Loc 154 width 1 MD=9 38(3) Jag avskyr/skulle avsky att vara arbetslös <Se F.38 för fullständig frågetext> 589 1. Instämmer helt 46 2. 31 3. 36 4. Varken eller 12 5. 11 6. 37 7. Instämmer ej 7 8. Vet ej 24 9. Uppgift saknas
VAR 98 UTTRÅKAD UTAN ARBETE 38 Loc 155 width 1 MD=9 38(4) Jag blir väldigt snabbt uttråkad om jag inte har ett förvärvsarbete att gå till <Se F.38 för fullständig frågetext> 362 1. Instämmer helt 82 2. 62 3. 83 4. Varken eller 20 5. 20 6. 109 7. Instämmer ej 28 8. Vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 99 FÖRVARB VIKT HÄNDER 38 Loc 156 width 1 MD=9 38(5) Bland de viktigaste som händer/har hänt mig i livet är förvärvsarbete <Se F.38 för fullständig frågetext> 165 1. Instämmer helt 78 2. 110 3. 141 4. Varken eller 58 5. 34 6. 183 7. Instämmer ej 8 8. Vet ej 16 9. Uppgift saknas
VAR 100 UTVECKLING GM ARBETE 38 Loc 157 width 1 MD=9 38(6) Det är mycket viktigt för mig att ha ett förvärvsarbete som erbjuder utvecklingsmöjligheter <Se F.38 för fullständig frågetext> 398 1. Instämmer helt 107 2. 72 3. 102 4. Varken eller 17 5. 14 6. 53 7. Instämmer ej 3 8. Vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 101 VIKTIGASTE ÄR LÖNEN 38 Loc 158 width 1 MD=9 38(7) Det viktigaste med ett förvärvsarbete är lönen <Se F.38 för fullständig frågetext> 94 1. Instämmer helt 88 2. 145 3. 163 4. Varken eller 74 5. 48 6. 163 7. Instämmer ej 5 8. Vet ej 13 9. Uppgift saknas
VAR 102 ARBETSFÖRHÅLLANDEN 38 Loc 159 width 1 MD=9 38(8) Det är mycket viktigt för mig att kunna påverka mina arbetsförhållanden <Se F.38 för fullständig frågetext> 421 1. Instämmer helt 163 2. 73 3. 65 4. Varken eller 13 5. 2 6. 24 7. Instämmer ej 5 8. Vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 103 ARB PENGAR GOD FRITID 38 Loc 160 width 1 MD=9 38(9) De viktigaste med förvärvsarbete är att det ger pengar till en god fritid <Se F.38 för fullständig frågetext> 175 1. Instämmer helt 129 2. 128 3. 153 4. Varken eller 48 5. 31 6. 96 7. 12 8. Vet ej 21 9. Uppgift saknas
VAR 104 FRITID: IDROTT 39 Loc 161 width 1 MD=9 39 Brukar Du göra något av följande som fritidsaktivitet? 39(1) Utöva eller leda idrottsaktiviteter 187 1. Ja, ofta 129 2. Ja, någon gång 48 3. Ja, men sällan 399 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 105 FRITID: SE PÅ IDROTT 39 Loc 162 width 1 MD=9 39(2) <Fritidsaktivitet> Gå på idrottsplats som åskådare <Se F.39 för fullständig frågetext> 49 1. Ja, ofta 147 2. Ja, någon gång 203 3. Ja, men sällan 364 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 106 FRITID: FISKA 39 Loc 163 width 1 MD=9 39(3) <Fritidsaktivitet> Fiska <Se F.39 för fullständig frågetext> 56 1. Ja, ofta 145 2. Ja, någon gång 167 3. Ja, men sällan 395 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 107 FRITID: JAGA 39 Loc 164 width 1 MD=9 39(4) <Fritidsaktivitet> Jaga <Se F.39 för fullständig frågetext> 34 1. Ja, ofta 35 2. Ja, någon gång 18 3. Ja, men sällan 676 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 108 FRITID: TRÄDGÅRD 39 Loc 165 width 1 MD=9 39(5) <Fritidsaktivitet> Sköta trädgård <Se F.39 för fullständig frågetext> 285 1. Ja, ofta 177 2. Ja, någon gång 107 3. Ja, men sällan 194 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 109 FRITID: GÅ PÅ BIO 39 Loc 166 width 1 MD=9 39(6) <Fritidsaktivitet> Gå på bio <Se F.39 för fullständig frågetext> 36 1. Ja, ofta 214 2. Ja, någon gång 304 3. Ja, men sällan 209 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 110 FRITID: GÅ PÅ TEATER 39 Loc 167 width 1 MD=9 39(7) <Fritidsaktivitet> Gå på teater <Se F.39 för fullständig frågetext> 58 1. Ja, ofta 231 2. Ja, någon gång 290 3. Ja, men sällan 184 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 111 FRITID: RESTAURANG 39 Loc 168 width 1 MD=9 39(8) <Fritidsaktivitet> Gå på restaurang <Se F.39 för fullständig frågetext> 71 1. Ja, ofta 275 2. Ja, någon gång 295 3. Ja, men sällan 122 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 112 FRITID: GÅ PÅ DANS 39 Loc 169 width 1 MD=9 39(9) <Fritidsaktivitet> Gå på dans <Se F.39 för fullständig frågetext> 92 1. Ja, ofta 189 2. Ja, någon gång 214 3. Ja, men sällan 268 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 113 FRITID: LÄSA BÖCKER 39 Loc 170 width 1 MD=9 39(10) <Fritidsaktivitet> Läsa böcker <Se F.39 för fullständig frågetext> 324 1. Ja, ofta 189 2. Ja, någon gång 150 3. Ja, men sällan 100 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 114 FRITID: BESÖKA SLÄKT 39 Loc 171 width 1 MD=9 39(11) <Fritidsaktivitet> Besöka släktingar <Se F.39 för fullständig frågetext> 335 1. Ja, ofta 279 2. Ja, någon gång 118 3. Ja, men sällan 31 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 115 FRITID: BESÖK SLÄKT 39 Loc 172 width 1 MD=9 39(12) <Fritidsaktivitet> Ha släktingar på besök <Se F.39 för fullständig frågetext> 264 1. Ja, ofta 323 2. Ja, någon gång 142 3. Ja, men sällan 33 5. Nej 31 9. Uppgift saknas
VAR 116 FRITID: BESÖKA VÄNNER 39 Loc 173 width 1 MD=9 39(13) <Fritidsaktivitet> Besöka vänner och bekanta <Se F.39 för fullständig frågetext> 367 1. Ja, ofta 323 2. Ja, någon gång 61 3. Ja, men sällan 12 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 117 FRITID: BESÖK AV VÄN 39 Loc 174 width 1 MD=9 39(14) Ha vänner och bekanta på besök <Se F.39 för fullständig frågetext> 350 1. Ja, ofta 338 2. Ja, någon gång 63 3. Ja, men sällan 12 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 118 FRITID: STUDIECIRKLAR 39 Loc 175 width 1 MD=9 39(15) <Fritidsaktivitet> Delta i studiecirklar eller kurser <Se F.39 för fullständig frågetext> 80 1. Ja, ofta 122 2. Ja, någon gång 157 3. Ja, men sällan 404 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 119 FRITID: BINGO 39 Loc 176 width 1 MD=9 39(16) <Fritidsaktivitet> Bingo <Se F.39 för fullständig frågetext> 13 1. Ja, ofta 33 2. Ja, någon gång 34 3. Ja, men sällan 683 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 120 FRITID: SPELA INSTRUM 39 Loc 177 width 1 MD=9 39(17) <Fritidsaktivitet> Spela musikinstrument <Se F.39 för fullständig frågetext> 42 1. Ja, ofta 39 2. Ja, någon gång 59 3. Ja, men sällan 623 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 121 FRITID: KÖRSÅNG 39 Loc 178 width 1 MD=9 39(18) <Fritidsaktivitet> Sjunga i kör <Se F.39 för fullständig frågetext> 36 1. Ja, ofta 10 2. Ja, någon gång 15 3. Ja, men sällan 702 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 122 FRITID: ENSEMBLEMUSIK 39 Loc 179 width 1 MD=9 39(19) <Fritidsaktivitet> Spela och sjunga i en ensemble (band) <Se F.39 för fullständig frågetext> 10 1. Ja, ofta 4 2. Ja, någon gång 4 3. Ja, men sällan 745 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 123 FRITID: SE PÅ TV 39 Loc 180 width 1 MD=9 39(20) <Fritidsaktivitet> Se på TV <Se F.39 för fullständig frågetext> 457 1. Ja, ofta 220 2. Ja, någon gång 75 3. Ja, men sällan 11 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 124 FRITID: ANNAN SYSSLA 39 Loc 181 width 1 MD=9 39(21) <Fritidsaktivitet> Annan fritidssysselsättning <Se F.39 för fullständig frågetext> 328 1. Ja, ofta 87 2. Ja, någon gång 13 3. Ja, men sällan 286 5. Nej 79 9. Uppgift saknas
VAR 125 SYN PÅ EGEN STANDARD 40 Loc 182 width 1 5. BEDÖMNING AV EGEN MATERIELL STANDARD Vi övergår nu till ett avsnitt som gäller ekonomisk och materiell standard. 40a De saker man kan köpa och göra för pengar - bostäder, möbler, mat, bilar, semester och resor - utgör en väsentlig del av vår materiella standard! Om Du ser till den standard Du har idag, känner Du dig då: 254 1. Mycket nöjd 407 2. Ganska nöjd 86 3. Varken nöjd eller missnöjd 35 4. Ganska missnöjd 11 5. Mycket missnöjd
VAR 126 JFR EGEN STANDARD 40 Loc 183 width 1 MD=9 40b När Du tänker på din egen standard idag, vilken jämförelse gör Du då i första hand? 195 1. Hur jag själv hade det förr 119 2. Hur mina föräldrar hade det 73 3. Hur människor i allmänhet hade det förr 237 4. Hur andra människor i Sverige har det i dag 129 5. Hur andra människor i andra länder har det i dag 35 7. Annat 3 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 127 NUVARANDE STANDARD 41 Loc 184 width 1 MD=9 41 Tycker Du att din nuvarande standard är högre, lägre eller ungefär den samma som för fem år sedan? 49 1. Mycket högre 280 2. Högre 354 3. Ungefär den samma 94 4. Lägre 14 5. Mycket lägre 1 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 128 FRAMTIDA STANDARD 42 Loc 185 width 1 MD=9 42 Om Du jämför med idag; Hur tror Du att Din standard kommer att vara om fem år? 15 1. Mycket högre 161 2. Högre 467 3. Ungefär den samma 134 4. Lägre 8 5. Mycket lägre 6 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 129 NÖDV: DISKMASKIN 43 Loc 186 width 1 MD=9 43a Jag kommer nu att ange ett antal saker som är relaterade till vår materiella levnadsstandard. Skulle Du vilja ange vilken materiell standard som Du anser att vuxna människor i dagens Sverige skall ha genom att ange: 1)saker som Du tycker är nödvändiga och som alla vuxna borde ha råd med, 2) saker som eventuellt kan vara önskvärda men som Du inte anser vara nödvändiga och 3) saker som Du tycker är helt onödiga. 43a(1) Diskmaskin 95 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 489 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 206 5. Onödigt 1 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 130 NÖDV: TVÄTTMASKIN 43 Loc 187 width 1 MD=9 43a(2) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Tvättmaskin (i bostaden eller tvättstuga som hör till huset) <Se F.43a för fullständig frågetext> 730 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 54 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 7 5. Onödigt 1 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 131 NÖDV: FRYS 43 Loc 188 width 1 MD=9 43a(3) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Frys <Se F.43a för fullständig frågetext> 715 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 70 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 6 5. Onödigt 1 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 132 NÖDV: MIKROVÅGSUGN 43 Loc 189 width 1 MD=9 43a(4) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Mikrovågsung <Se F.43a för fullständig frågetext> 49 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 441 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 300 5. Onödigt 2 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 133 NÖDV: DAMMSUGARE 43 Loc 190 width 1 MD=9 43a(5) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Dammsugare <Se F.43a för fullständig frågetext> 761 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 28 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 3 5. Onödigt 1 9. Uppgift saknas
VAR 134 NÖDV: TELEFON 43 Loc 191 width 1 MD=9 43a(6) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Telefon <Se F.43a för fullständig frågetext> 758 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 31 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 2 5. Onödigt 2 9. Uppgift saknas
VAR 135 NÖDV: TV 43 Loc 192 width 1 MD=9 43a(7) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> TV <Se F.43a för fullständig frågetext> 557 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 218 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 16 5. Onödigt 1 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 136 NÖDV: VIDEO 43 Loc 193 width 1 MD=9 43a(8) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Video <Se F.43a för fullständig frågetext> 52 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 423 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 314 5. Onödigt 1 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 137 NÖDV: STEREO 43 Loc 194 width 1 MD=9 43a(9) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Stereo (skivspelare och/eller bandspelare) <Se F.43a för fullständig frågetext> 183 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 466 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 141 5. Onödigt 2 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 138 NÖDV: BIL 43 Loc 195 width 1 MD=9 43a(10) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Bil <Se F.43a för fullständig frågetext> 375 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 363 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 48 5. Onödigt 4 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 139 NÖDV: DAGLIG TIDNING 43 Loc 196 width 1 MD=9 43a(11) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Daglig tidning <Se F.43a för fullständig frågetext> 517 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 232 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 41 5. Onödigt 2 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 140 NÖDV: BALKONG, UTEPL. 43 Loc 197 width 1 MD=9 43a(12) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Balkong eller egen uteplats <Se F.43a för fullständig frågetext> 375 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 379 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 37 5. Onödigt 1 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 141 NÖDV: TVÅ PERS/SOVRUM 43 Loc 198 width 1 MD=9 43a(13) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Högst två personer per sovrum, kök och vardagsrum oräknat <Se F.43a för fullständig frågetext> 608 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 166 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 10 5. Onödigt 6 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 142 NÖDV: KÖPA NYA KLÄDER 43 Loc 199 width 1 MD=9 43a(14) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Att vid behov kunna köpa nya kläder och inte andrahands <Se F.43a för fullständig frågetext> 583 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 193 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 11 5. Onödigt 3 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 143 NÖDV: KOLLEKTIVTRAFIK 43 Loc 200 width 1 MD=9 43a(15) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Ha råd att utnyttja kollektivtrafik som täcker ens behov <Se F.43a för fullständig frågetext> 697 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 77 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 1 5. Onödigt 10 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 144 NÖDV: ROA SIG/ÄTA UTE 43 Loc 201 width 1 MD=9 43a(17) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Att kunna gå ut och roa sig eller äta ute en gång var fjortonde dag <Se F.43a för fullständig frågetext> 142 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 418 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 228 5. Onödigt 3 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 145 NÖDV: FRITIDSAKTIVIT 43 Loc 202 width 1 MD=9 43a(17) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> En hobby eller fritidsaktivitet <Se F.43a för fullständig frågetext> 584 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 192 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 9 5. Onödigt 4 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 146 NÖDV: SEMESTERRESA 43 Loc 203 width 1 MD=9 43a(18) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Semesterresa en vecka per år (ej hos släktingar eller vänner) <Se F.43a för fullständig frågetext> 432 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 324 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 29 5. Onödigt 5 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 147 NÖDV: FESTLIGHETER 43 Loc 204 width 1 MD=9 43a(19) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Ställa till med festligheter vid speciella tillfällen <Se F.43a för fullständig frågetext> 348 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 408 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 30 5. Onödigt 3 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 148 NÖDV: PRESENTER 43 Loc 205 width 1 MD=9 43a(20) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Presenter till familj och nära vänner minst en gång om året, ex. vis vid födelsedagar och på julafton <Se F.43a för fullständig frågetext> 551 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 215 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 22 5. Onödigt 3 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 149 NÖDV: BJUDA PÅ MIDDAG 43 Loc 206 width 1 MD=9 43a(21) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Bjuda hem vänner på middag minst en gång i månaden <Se F.43a för fullständig frågetext> 183 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 456 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 148 5. Onödigt 3 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 150 NÖDV: FINKLÄDER 43 Loc 207 width 1 MD=9 43a(22) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Finkläder för speciella tillfällen (ex kostym) <Se F.43a för fullständig frågetext> 345 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 372 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 66 5. Onödigt 4 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 151 NÖDV: LAGAD MAT 43 Loc 208 width 1 MD=9 43a(23) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Lagad mat minst en gång om dagen <Se F.43a för fullständig frågetext> 755 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 27 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 5 5. Onödigt 2 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 152 NÖDV: EGEN BOSTAD 43 Loc 209 width 1 MD=9 43a(24) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Egen bostad (förstahandskontrakt eller ägande) <Se F.43a för fullständig frågetext> 646 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 132 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 8 5. Onödigt 4 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 153 NÖDV: KLIPPN FRISÖR 43 Loc 210 width 1 MD=9 43a(25) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Klippa sig hos frisör minst var tredje månad <Se F.43a för fullständig frågetext> 501 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 233 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 52 5. Onödigt 2 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 154 NÖDV: SOMMARSTUGA 43 Loc 211 width 1 MD=9 43a(26) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Möjlighet att utnyttja sommarstuga <Se F.43a för fullständig frågetext> 86 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 528 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 173 5. Onödigt 3 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 155 NÖDV: MODERN BOSTAD 43 Loc 212 width 1 MD=9 43a(27) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Modern bostad (bad/dusch WC centralvärme, spis och kylskåp) <Se F.43a för fullständig frågetext> 669 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 112 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 8 5. Onödigt 2 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 156 NÖDV: PÅKOSTAD MÅLTID 43 Loc 213 width 1 MD=9 43a(28) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> En extra påkostad måltid i veckan <Se F.43a för fullständig frågetext> 195 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 444 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 146 5. Onödigt 3 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 157 NÖDV: HEMFÖRSÄKRING 43 Loc 214 width 1 MD=9 43a(29) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Hemförsäkring <Se F.43a för fullständig frågetext> 758 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 25 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 6 5. Onödigt 2 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 158 NÖDV: PENSIONSFÖRSÄKR 43 Loc 215 width 1 MD=9 43a(30) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Privat pensionsförsäkring <Se F.43a för fullständig frågetext> 176 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 481 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 112 5. Onödigt 17 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 159 NÖDV: MODERNA KLÄDER 43 Loc 216 width 1 MD=9 43a(31) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Kläder som någorlunda överensstämmer med det aktuella modet <Se F.43a för fullständig frågetext> 122 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 458 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 204 5. Onödigt 6 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 160 NÖDV: BIO, TEATER 43 Loc 217 width 1 MD=9 43a(32) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Bio-, teater- eller konsertbesök minst en gång i månaden <Se F.43a för fullständig frågetext> 102 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 422 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 263 5. Onödigt 3 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 161 NÖDV: GLASÖGON 43 Loc 218 width 1 MD=9 43a(33) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Glasögon (byte av glasögon vid behov) <Se F.43a för fullständig frågetext> 761 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 24 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 1 5. Onödigt 2 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 162 NÖDV: TANDLÄKARVÅRD 43 Loc 219 width 1 MD=9 43a(34) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Tandläkarvård en gång om året <Se F.43a för fullständig frågetext> 765 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 23 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 2 5. Onödigt 1 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 163 NÖDV: LÄKARVÅRD 43 Loc 220 width 1 MD=9 43a(35) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Läkarvård och mediciner vid behov <Se F.43a för fullständig frågetext> 787 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 5 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 0 5. Onödigt 1 9. Uppgift saknas
VAR 164 NÖDV: REGELB SPARANDE 43 Loc 221 width 1 MD=9 43a(36) <Nödvändigt för vuxna i dagens Sverige> Regelbundet sparande, minst 500 kronor per månad <Se F.43a för fullständig frågetext> 233 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 510 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 45 5. Onödigt 2 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 165 BARNFAM: LEKSAKER 43 Loc 222 width 1 MD=9 or GE 9 43b Kan Du nu tänka på en familj med barn och göra samma sak som ovan? 43b(1) Leksaker och fritidsutrustning åt barn (Ungefär 200 kr/per månad och barn) 212 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 359 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 187 5. Onödigt 16 8. Vet ej 19 9. Uppgift saknas
VAR 166 BARNFAM: BJUDA SAFT 43 Loc 223 width 1 MD=9 or GE 9 43b(2) <Nödvändigt för barnfamilj i dagens Sverige> Bjuda barnens vänner på saft och bullar/mellanmål en gång i veckan <Se F.43b för fullständig frågetext> 265 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 394 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 113 5. Onödigt 8 8. Vet ej 13 9. Uppgift saknas
VAR 167 BARNFAM: UTEPLATS 43 Loc 224 width 1 MD=9 or GE 9 43b(3) <Nödvändigt för barnfamilj i dagens Sverige> Uteplats (trädgård, lekplats) i direkt koppling till bostaden (villa, marklägenhet eller dylikt) <Se F.43b för fullständig frågetext> 454 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 307 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 17 5. Onödigt 4 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 168 BARNFAM: UTFLYKT 43 Loc 225 width 1 MD=9 or GE 9 43b(4) <Nödvändigt för barnfamilj i dagens Sverige> En utflykt eller nöjesresa för barnen en gång i veckan <Se F.43b för fullständig frågetext> 113 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 441 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 217 5. Onödigt 8 8. Vet ej 14 9. Uppgift saknas
VAR 169 BARNFAM: EGET SOVRUM 43 Loc 226 width 1 MD=9 or GE 9 43b(5) <Nödvändigt för barnfamilj i dagens Sverige> Eget sovrum till varje barn (7 år eller äldre) <Se F.43b för fullständig frågetext> 286 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 428 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 56 5. Onödigt 11 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 170 BARNFAM: FRITIDSAKT. 43 Loc 227 width 1 MD=9 43b(6) <Nödvändigt för barnfamilj i dagens Sverige> Möjligheter för barn att delta i regelbundna och organiserade fritidsaktiviteter (ex idrott, musikutövande, scouter eller dylik) <Se F.43b för fullständig frågetext> 569 1. Nödvändigt, något som alla borde ha 193 3. Inte nödvändigt men kanske önskvärt 10 5. Onödigt 8 8. Vet ej 13 9. Uppgift saknas
VAR 171 LÖPANDE UTGIFTER 44 Loc 228 width 1 MD=9 44 Har det under de senaste tolv månaderna hänt att Du haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra räkningar mm? 170 1. Ja 622 5. Nej 1 9. Uppgift saknas
VAR 172 SKAFFA 10 000 KRONOR 45 Loc 229 width 1 MD=9 45a Om Du plötsligt hamnade i en situation där Du på en vecka måste skaffa fram 10 000 kronor, skulle Du klara det? 699 1. Ja 91 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 173 SÄTT ORDNA PENGAR 45 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 45b (KAN SKAFFA FRAM PENGAR SNABBT) På vilket sätt 475 1. Uttag från eget konto 53 2. Lån från annan familjemedlem 62 3. Lån från andra släktingar eller vänner 65 4. Lån i bank eller liknande 18 5. På annat sätt 111 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 174 TVINGATS LÅNA PENGAR 46 Loc 231 width 1 MD=9 46 Har det under de senaste året hänt att Du varit tvingad att låna pengar från vänner eller anhöriga för att klara de dagliga utgifterna? 97 1. Ja 694 5. Nej 2 9. Uppgift saknas
VAR 175 EGET: DISKMASKIN 47 Loc 232 width 1 MD=9 47a Jag kommer nu att återigen ange ett antal saker som är relaterade till vår materiella levnadsstandard. Kan Du nu ange vilka av de här sakerna som Du: 1) har och som Du inte tycker att Du kan vara utan. 2) har men som Du tycker att Du kan klara Dig utan. 3) har inte och vill inte heller ha. 4) vill ha men har inte råd. 47a(1) Diskmaskin 175 1. Ja, har och kan inte vara utan 234 2. Ja, har men skulle klara mig utan 292 3. Nej, har inte och vill inte ha 89 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 1 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 176 EGET: TVÄTTMASKIN 47 Loc 233 width 1 MD=9 47a(2) <Eget behov> Tvättmaskin (i bostaden eller i tvättstuga som hör till huset) <Se F.47a för fullständig frågetext> 727 1. Ja, har och kan inte vara utan 31 2. Ja, har men skulle klara mig utan 13 3. Nej, har inte och vill inte ha 21 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 1 9. Uppgift saknas
VAR 177 EGET: FRYS 47 Loc 234 width 1 47a(3) <Eget behov> Frys <Se F.47a för fullständig frågetext> 720 1. Ja, har och kan inte vara utan 47 2. Ja, har men skulle klara mig utan 10 3. Nej, har inte och vill inte ha 16 4. Nej, men vill ha, men har inte råd
VAR 178 EGET: MIKROVÅGSUGN 47 Loc 235 width 1 MD=9 47a(4) <Eget behov> Mikrovågsugn <Se F.47a för fullständig frågetext> 98 1. Ja, har och kan inte vara utan 378 2. Ja, har men skulle klara mig utan 236 3. Nej, har inte och vill inte ha 80 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 1 9. Uppgift saknas
VAR 179 EGET: DAMMSUGARE 47 Loc 236 width 1 MD=9 47a(5) <Eget behov> Dammsugare <Se F.47a för fullständig frågetext> 767 1. Ja, har och kan inte vara utan 20 2. Ja, har men skulle klara mig utan 0 3. Nej, har inte och vill inte ha 5 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 1 8. Vet ej
VAR 180 EGET: TELEFON 47 Loc 237 width 1 47a(6) <Eget behov> Telefon <Se F.47a för fullständig frågetext> 764 1. Ja, har och kan inte vara utan 26 2. Ja, har men skulle klara mig utan 1 3. Nej, har inte och vill inte ha 2 4. Nej, men vill ha, men har inte råd
VAR 181 EGET: TV 47 Loc 238 width 1 47a(7) <Eget behov> TV <Se F.47a för fullständig frågetext> 606 1. Ja, har och kan inte vara utan 170 2. Ja, har men skulle klara mig utan 10 3. Nej, har inte och vill inte ha 6 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 1 8. Vet ej
VAR 182 EGET: VIDEO 47 Loc 239 width 1 MD=9 47a(8) <Eget behov> Video <Se F.47a för fullständig frågetext> 130 1. Ja, har och kan inte vara utan 402 2. Ja, har men skulle klara mig utan 205 3. Nej, har inte och vill inte ha 53 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 1 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 183 EGET: STEREO 47 Loc 240 width 1 MD=9 47a(9) <Eget behov> Stereo (skivspelare och/eller bandspelare) <Se F.47a för fullständig frågetext> 327 1. Ja, har och kan inte vara utan 332 2. Ja, har men skulle klara mig utan 101 3. Nej, har inte och vill inte ha 32 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 1 9. Uppgift saknas
VAR 184 EGET: BIL 47 Loc 241 width 1 MD=9 47a(10) <Eget behov> Bil <Se F.47a för fullständig frågetext> 577 1. Ja, har och kan inte vara utan 99 2. Ja, har men skulle klara mig utan 64 3. Nej, har inte och vill inte ha 47 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 6 9. Uppgift saknas
VAR 185 EGET: DAGLIG TIDNING 47 Loc 242 width 1 MD=9 47a(11) <Eget behov> Daglig tidning <Se F.47a för fullständig frågetext> 487 1. Ja, har och kan inte vara utan 183 2. Ja, har men skulle klara mig utan 76 3. Nej, har inte och vill inte ha 45 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 1 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 186 EGET: BALKONG, UTEPL. 47 Loc 243 width 1 MD=9 47a(12) <Eget behov> Balkong eller egen uteplats <Se F.47a för fullständig frågetext> 547 1. Ja, har och kan inte vara utan 198 2. Ja, har men skulle klara mig utan 11 3. Nej, har inte och vill inte ha 34 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 3 9. Uppgift saknas
VAR 187 EGET: TVÅ PERS/SOVRUM 47 Loc 244 width 1 MD=9 47a(13) <Eget behov> Högst två personer per rum, kök och vardagsrum oräknat <Se F.47a för fullständig frågetext> 601 1. Ja, har och kan inte vara utan 129 2. Ja, har men skulle klara mig utan 14 3. Nej, har inte och vill inte ha 25 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 6 8. Vet ej 18 9. Uppgift saknas
VAR 188 EGET: FINKLÄDER 47 Loc 245 width 1 MD=9 47a(14) <Eget behov> Finkläder för speciella tillfällen <Se F.47a för fullständig frågetext> 487 1. Ja, har och kan inte vara utan 246 2. Ja, har men skulle klara mig utan 26 3. Nej, har inte och vill inte ha 29 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 1 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 189 EGET: SOMMARSTUGA 47 Loc 246 width 1 MD=9 47a(15) <Eget behov> Möjlighet att utnyttja sommarstuga <Se F.47a för fullständig frågetext> 173 1. Ja, har och kan inte vara utan 222 2. Ja, har men skulle klara mig utan 266 3. Nej, har inte och vill inte ha 118 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 5 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 190 EGET: MODERN BOSTAD 47 Loc 247 width 1 MD=9 47a(15) <Eget behov> Modern bostad (Bad, dusch, wc, centralvärme, spis och kylskåp) <Se F.47a för fullständig frågetext> 702 1. Ja, har och kan inte vara utan 68 2. Ja, har men skulle klara mig utan 8 3. Nej, har inte och vill inte ha 11 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 2 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 191 EGET: PÅKOSTAD MÅLTID 47 Loc 248 width 1 47a(17) <Eget behov> En extra påkostad måltid i veckan <Se F.47a för fullständig frågetext> 211 1. Ja, har och kan inte vara utan 403 2. Ja, har men skulle klara mig utan 121 3. Nej, har inte och vill inte ha 46 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 4 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 192 EGET: HEMFÖRSÄKRING 47 Loc 249 width 1 MD=9 47a(18) <Eget behov> Hemförsäkring <Se F.47a för fullständig frågetext> 751 1. Ja, har och kan inte vara utan 20 2. Ja, har men skulle klara mig utan 11 3. Nej, har inte och vill inte ha 7 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 1 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 193 EGET: PENSIONSFÖRSÄKR 47 Loc 250 width 1 MD=9 47a(19) <Eget behov> Privat pensionsförsäkring <Se F.47a för fullständig frågetext> 158 1. Ja, har och kan inte vara utan 151 2. Ja, har men skulle klara mig utan 225 3. Nej, har inte och vill inte ha 221 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 10 8. Vet ej 28 9. Uppgift saknas
VAR 194 EGET: MODERNA KLÄDER 47 Loc 251 width 1 MD=9 47a(20) <Eget behov> Kläder som någorlunda överensstämmer med det aktuella <Se F.47a för fullständig frågetext> 262 1. Ja, har och kan inte vara utan 365 2. Ja, har men skulle klara mig utan 126 3. Nej, har inte och vill inte ha 31 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 5 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 195 EGET: GLASÖGON 47 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 47a(21) <Eget behov> Glasögon (byte av glasögon vid behov) <Se F.47a för fullständig frågetext> 563 1. Ja, har och kan inte vara utan 23 2. Ja, har men skulle klara mig utan 66 3. Nej, har inte och vill inte ha 17 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 3 8. Vet ej 111 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 196 EGET: TANDLÄKARVÅRD 47 Loc 253 width 1 MD=9 47a(22) <Eget behov> Tandläkarvård en gång om året <Se F.47a för fullständig frågetext> 718 1. Ja, har och kan inte vara utan 44 2. Ja, har men skulle klara mig utan 9 3. Nej, har inte och vill inte ha 13 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 2 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 197 EGET: LÄKARVÅRD 47 Loc 254 width 1 MD=9 47a(23) <Eget behov> Läkarvård och mediciner vid behov <Se F.47a för fullständig frågetext> 766 1. Ja, har och kan inte vara utan 11 2. Ja, har men skulle klara mig utan 0 3. Nej, har inte och vill inte ha 7 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 1 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 198 EGET: LEKSAKER 47 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 47a(24) (PERSONER MED BARN SOM BOR HEMMA) <Eget behov> Leksaker och fritidsutrustning åt barn (Ungefär 200 kr/per månad och barn) <Se F.47a för fullständig frågetext> 111 1. Ja, har och kan inte vara utan 95 2. Ja, har men skulle klara mig utan 57 3. Nej, har inte och vill inte ha 22 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 5 8. Vet ej 487 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 199 EGET: UTEPLATS 47 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 47a(25) (PERSONER MED BARN SOM BOR HEMMA) <Eget behov> Uteplats (trädgård, lekplats) i direkt koppling till bostaden (villa, marklägenhet eller dylikt) <Se F.47a för fullständig frågetext> 210 1. Ja, har och kan inte vara utan 62 2. Ja, har men skulle klara mig utan 7 3. Nej, har inte och vill inte ha 14 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 1 8. Vet ej 487 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 200 EGET: EG SOVRUM BARN 47 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 47a(26) (PERSONER MED BARN SOM BOR HEMMA) <Eget behov> Eget sovrum till varje barn (7 år eller äldre) <Se F.47a för fullständig frågetext> 183 1. Ja, har och kan inte vara utan 61 2. Ja, har men skulle klara mig utan 6 3. Nej, har inte och vill inte ha 32 4. Nej, men vill ha, men har inte råd 1 8. Vet ej 487 0. Frågan ej tillämplig 23 9. Uppgift saknas
VAR 201 EGET: KÖPA NYA KLÄDER 47 Loc 258 width 1 MD=9 47b Nu ska jag ange aktiviteter som är relaterade till vår materiella standard. Kan Du ange vilka av de här aktiviteterna som Du: 1) gör och inte tycker att Du kan vara utan. 2) gör men som Du tycker att Du kan klara Dig utan. 3) Gör inte och vill inte heller göra. 4) vill göra men som Du inte har råd att göra. 47b(1) Att vid behov köpa nya kläder d v s inte andrahands 498 1. Ja, gör och kan inte vara utan 204 2. Ja, gör men skulle klara mig utan 29 3. Nej, och vill inte göra 51 4. Nej, men vill göra 3 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 202 EGET: KOLLEKTIVTRAFIK 47 Loc 259 width 1 MD=9 47b(2) <Eget behov> Ha råd att utnyttja kollektivtrafik som täcker ens behov <Se F.47b för fullständig frågetext> 422 1. Ja, gör och kan inte vara utan 132 2. Ja, gör men skulle klara mig utan 106 3. Nej, och vill inte göra 29 4. Nej, men vill göra 8 8. Vet ej 96 9. Uppgift saknas
VAR 203 EGET: ROA SIG/ÄTA UTE 47 Loc 260 width 1 MD=9 47b(3) <Eget behov> Att kunna gå ut och roa sig eller äta ute en gång var fjortonde dag <Se F.47b för fullständig frågetext> 111 1. Ja, gör och kan inte vara utan 258 2. Ja, gör men skulle klara mig utan 302 3. Nej, och vill inte göra 115 4. Nej, men vill göra 1 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 204 EGET: FRITIDSAKTIVIT 47 Loc 261 width 1 MD=9 47b(4) <Eget behov> En hobby eller fritidsaktivitet <Se F.47b för fullständig frågetext> 559 1. Ja, gör och kan inte vara utan 117 2. Ja, gör men skulle klara mig utan 59 3. Nej, och vill inte göra 44 4. Nej, men vill göra 2 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 205 EGET: SEMESTERRESA 47 Loc 262 width 1 MD=9 47b(5) <Eget behov> Semesterresa en vecka per år (ej hos släktingar eller vänner) <Se F.47b för fullständig frågetext> 397 1. Ja, gör och kan inte vara utan 206 2. Ja, gör men skulle klara mig utan 62 3. Nej, och vill inte göra 119 4. Nej, men vill göra 2 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 206 EGET: FESTLIGHETER 47 Loc 263 width 1 MD=9 47b(8) <Eget behov> Ställa till med festligheter vid speciella tillfällen <Se F.47b för fullständig frågetext> 410 1. Ja, gör och kan inte vara utan 285 2. Ja, gör men skulle klara mig utan 54 3. Nej, och vill inte göra 38 4. Nej, men vill göra 3 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 207 EGET: PRESENTER 47 Loc 264 width 1 MD=9 47b(7) <Eget behov> Presenter till familj och nära vänner minst en gång om året, ex. vis vid födelsedagar och på julafton <Se F.47b för fullständig frågetext> 608 1. Ja, gör och kan inte vara utan 149 2. Ja, gör men skulle klara mig utan 19 3. Nej, och vill inte göra 10 4. Nej, men vill göra 4 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 208 EGET: BJUDA PÅ MIDDAG 47 Loc 265 width 1 MD=9 47b(8) <Eget behov> Bjuda hem vänner på middag minst en gång i månaden <Se F.47b för fullständig frågetext> 245 1. Ja, gör och kan inte vara utan 263 2. Ja, gör men skulle klara mig utan 180 3. Nej, och vill inte göra 95 4. Nej, men vill göra 3 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 209 EGET: LAGAD MAT 47 Loc 266 width 1 MD=9 47b(9) <Eget behov> Äta lagad mat minst en gång om dagen <Se F.47b för fullständig frågetext> 742 1. Ja, gör och kan inte vara utan 27 2. Ja, gör men skulle klara mig utan 12 3. Nej, och vill inte göra 7 4. Nej, men vill göra 1 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 210 EGET: EGEN BOSTAD 47 Loc 267 width 1 MD=9 47b(10) <Eget behov> Egen bostad (första handskontrakt eller ägande) <Se F.47b för fullständig frågetext> 724 1. Ja, gör och kan inte vara utan 44 2. Ja, gör men skulle klara mig utan 1 3. Nej, och vill inte göra 13 4. Nej, men vill göra 5 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 211 EGET: KLIPPN FRISÖR 47 Loc 268 width 1 MD=9 47b(11) <Eget behov> Klippa sig hos frisör minst var tredje månad <Se F.47b för fullständig frågetext> 534 1. Ja, gör och kan inte vara utan 116 2. Ja, gör men skulle klara mig utan 108 3. Nej, och vill inte göra 29 4. Nej, men vill göra 1 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 212 EGET: BIO, TEATER 47 Loc 269 width 1 MD=9 47b(12) <Eget behov> Bio-, teater- eller konsertbesök minst en gång i månaden <Se F.47b för fullständig frågetext> 121 1. Ja, gör och kan inte vara utan 226 2. Ja, gör men skulle klara mig utan 289 3. Nej, och vill inte göra 150 4. Nej, men vill göra 1 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 213 EGET: REGELB SPARANDE 47 Loc 270 width 1 MD=9 47b(13) <Eget behov> Regelbundet sparande, minst 500 kronor per månad <Se F.47b för fullständig frågetext> 273 1. Ja, gör och kan inte vara utan 196 2. Ja, gör men skulle klara mig utan 73 3. Nej, och vill inte göra 234 4. Nej, men vill göra 8 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 214 EGET: BJUDA SAFT 47 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 47b(14) (BARN SOM BOR HEMMA) <Eget behov> Bjuda barnens vänner på saft och bullar/mellanmål en gång i veckan <Se F.47b för fullständig frågetext> 116 1. Ja, gör och kan inte vara utan 90 2. Ja, gör men skulle klara mig utan 51 3. Nej, och vill inte göra 17 4. Nej, men vill göra 25 5. Frågan ej tillämplig 5 8. Vet ej 484 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 215 EGET: UTFLYKT 47 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 9 47b(15) (BARN SOM BOR HEMMA) <Eget behov> En utflykt eller nöjesresa för barnen en gång i veckan <Se F.47b för fullständig frågetext> 74 1. Ja, gör och kan inte vara utan 73 2. Ja, gör men skulle klara mig utan 86 3. Nej, och vill inte göra 48 4. Nej, men vill göra 19 5. Frågan ej tillämplig 3 8. Vet ej 484 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 216 EGET: FRITIDSAKT. 47 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 9 47b(16) (BARN SOM BOR HEMMA) <Eget behov> Möjligheter för barn att delta i regelbundna och organiserade fritidsaktiviteter (ex idrott, musikutövande, scouter eller dylikt) <Se F.47b för fullständig frågetext> 211 1. Ja, gör och kan inte vara utan 22 2. Ja, gör men skulle klara mig utan 16 3. Nej, och vill inte göra 20 4. Nej, men vill göra 31 5. Frågan ej tillämplig 1 8. Vet ej 484 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 217 TVINGATS AVSTÅ 48 Loc 274 width 1 MD=9 48 Om Du ser tillbaka på hur Du använt Dina pengar under det gångna året; instämmer eller instämmer Du inte i följande påståenden? 48(1) Jag har tvingats avstå från allt som inte varit helt nödvändigt 62 1. Instämmer helt 35 2. 108 3. Varken eller 68 4. 513 5. Instämmer ej 2 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 218 KÖPT DET JAG VELAT 48 Loc 275 width 1 MD=9 48(2) Jag har i stort sett kunnat köpa och göra de saker jag verkligen velat <Se F.48 för fullständig frågetext> 345 1. Instämmer helt 151 2. 128 3. Varken eller 58 4. 103 5. Instämmer ej 4 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 219 KÖPT HUS/BOSTADSRÄTT 49 Loc 276 width 1 49 Har Du under det senaste året gjort några större investeringar, inköp eller dylikt? 49(1) Köpt hus eller bostadsrätt 53 1. Markerat 740 5. Ej markerat
VAR 220 KÖPT SOMMARSTUGA 49 Loc 277 width 1 49(2) <Större investering eller inköp senaste året> Köpt sommarstuga <Se F.49 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 790 5. Ej markerat
VAR 221 KÖPT BIL 49 Loc 278 width 1 49(3) <Större investering eller inköp senaste året> Köpt bil (värd minst 20 000 kr) <Se F.49 för fullständig frågetext> 134 1. Markerat 659 5. Ej markerat
VAR 222 KÖPT HUSVAGN 49 Loc 279 width 1 49(4) <Större investering eller inköp senaste året> Köpt husvagn (värd minst 20 000 kr) <Se F.49 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 785 5. Ej markerat
VAR 223 KÖPT BÅT 49 Loc 280 width 1 49(5) <Större investering eller inköp senaste året> Köpt båt (värd minst 20 000 kr) <Se F.49 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 781 5. Ej markerat
VAR 224 STÖRRE RESA 49 Loc 281 width 1 49(6) <Större investering eller inköp senaste året> Större resa/utlandsvistelse (värd minst 10 000 kr) <Se F.49 för fullständig frågetext> 153 1. Markerat 640 5. Ej markerat
VAR 225 ANNAT 20 000KR 49 Loc 282 width 1 49(7) <Större investering eller inköp senaste året> Annat, som kostat minst 20 000 kronor <Se F.49 för fullständig frågetext> 95 1. Markerat 698 5. Ej markerat
VAR 226 INGA STÖRRE INKÖP 49 Loc 283 width 1 49(8) <Större investering eller inköp senaste året> Nej, inga större inköp eller dylikt <Se F.49 för fullständig frågetext> 443 1. Markerat 350 5. Ej markerat
VAR 227 LÄGSTA NETTOINK 50 Loc 284 width 5 50 Vad är, enligt Din åsikt, den allra lägsta nettoinkomsten per månad (inkomst efter skatt men före det att Du betalt några räkningar) som Ditt hushåll behöver för att få ekonomin att gå ihop? Valid-n=793 Min=8 Max=50000 Mean=10741.0 St.Dev=5907.0
VAR 228 EKONOMIN GÅR IHOP 51 Loc 289 width 1 51 Om Du ser till ditt hushålls nuvarande månadsinkomst (räkna alla inkomster), får Ni ekonomin att gå ihop med; 42 1. Stora svårigheter 104 2. Med vissa svårigheter 131 3. Små svårigheter 268 4. Ganska lätt 134 5. Lätt 114 6. Mycket lätt
VAR 229 FÖR MYCKET JÄMLIKHET 52 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 52 Först följer ett antal påståenden som skall relateras till de förhållanden som råder i dagens Sverige: Instämmer Du eller tar Du avstånd från följande påståenden? 52a Det finns alldeles för mycket jämlikhetssträvande i Sverige idag. 134 1. Instämmer helt 109 2. 182 3. Varken eller 53 4. 258 5. Instämmer ej 21 8. Vet ej 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 ÖKAD SKATT HÖGAVLÖNAD 52 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 52b Skatten borde ökas för de högavlönade. <Se F.52 för fullständig frågetext> 305 1. Instämmer helt 133 2. 118 3. Varken eller 56 4. 135 5. Instämmer ej 11 8. Vet ej 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 SÄNKT SKATT TILLVÄXT 52 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 52c För att få tillväxt i den svenska ekonomin måste skatterna sänkas. <Se F.52 för fullständig frågetext> 154 1. Instämmer helt 128 2. 181 3. Varken eller 83 4. 122 5. Instämmer ej 84 8. Vet ej 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 STAT UTJÄMN ORÄTTVISA 52 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 52d Staten behövs för att utjämna de orättvisor som hela tiden uppstår i ett samhälle som vårt. <Se F.52 för fullständig frågetext> 290 1. Instämmer helt 180 2. 129 3. Varken eller 46 4. 56 5. Instämmer ej 49 8. Vet ej 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 ÖKANDE KLYFTOR 52 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 9 52e I vårt samhälle blir de rikare rikare och de fattiga fattigare. <Se F.52 för fullständig frågetext> 324 1. Instämmer helt 155 2. 117 3. Varken eller 52 4. 86 5. Instämmer ej 22 8. Vet ej 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 MINSKA BIDRAG 52 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 52f Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd till medborgarna. <Se F.52 för fullständig frågetext> 195 1. Instämmer helt 147 2. 201 3. Varken eller 65 4. 114 5. Instämmer ej 25 8. Vet ej 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 MINSKA INKOMSTSKILLN. 52 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 52g Vi måste minska inkomstskillnaderna i Sverige. <Se F.52 för fullständig frågetext> 248 1. Instämmer helt 149 2. 131 3. Varken eller 91 4. 114 5. Instämmer ej 21 8. Vet ej 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 BÄTTRE HÖJA SKATTEN 52 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 52h Det är bättre att höja skatterna än att skära ned de sociala reformerna. <Se F.52 för fullständig frågetext> 187 1. Instämmer helt 134 2. 164 3. Varken eller 90 4. 142 5. Instämmer ej 32 8. Vet ej 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 VÄLFÄRDSSYSTEMET 52 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 9 52i Det generella välfärdssystemet undergräver människors förmåga att ta ansvar för sin egen ekonomi <Se F.52 för fullständig frågetext> 243 1. Instämmer helt 192 2. 134 3. Varken eller 64 4. 92 5. Instämmer ej 28 8. Vet ej 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 MINDRE ARB-MER FRITID 52 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 9 52j Vi borde arbeta mindre och få mer fritid även om det innebär sänkt materiell standard. <Se F.52 för fullständig frågetext> 94 1. Instämmer helt 122 2. 140 3. Varken eller 107 4. 267 5. Instämmer ej 24 8. Vet ej 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 ÖKAD INKOMSTJÄMLIKHET 53 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 9 53 Tror Du att Du skulle vinna eller förlora på en ökad jämlikhet i inkomster i Sverige? 265 1. Vinna 388 3. Varken vinna eller förlora 94 5. Förlora 10 8. Vet ej 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 NYA SKATTESYSTEMET 54 Loc 301 width 1 MD=9 54 Från och med 1991 har Sverige ett nytt skattesystem. Anser Du att det var ett riktigt beslut att införa det nya skattesystemet? 353 1. Ja 157 5. Nej 250 8. Vet ej 33 9. Uppgift saknas
VAR 241 MYND ANSTRÄNGNINGAR 55 Loc 302 width 1 MD=9 55 FRÅGAN KOPPLAS TILL FRÅGA 43 DÄR IP ANGETT VAD DE ANSER VARA NÖDVÄNDIGT FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA EN ACCEPTABEL STANDARD I DAGENS SVERIGE. Det finns människor som saknar flera av de saker Du anser vara nödvändiga (fråga 43) för att leva i dagens Sverige. Tycker Du att myndigheter gör mycket, för lite eller tillräckligt stora ansträngningar för att hjälpa dessa människor? 56 1. För mycket 370 3. Tillräckligt 242 5. För lite 123 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 242 MYND GARANT NÖDVÄND 56 Loc 303 width 1 MD=9 56 Anser Du att myndigheterna bör garantera alla människor i Sverige tillgång till de saker som Du anser vara nödvändiga? 314 1. Ja 470 5. Nej 7 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 243 SOCBIDRTAGARE BEHÖVER 58 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 9 58 Instämmer Du eller tar Du avstånd från följande påståenden?(SVARSKORT 52) 58(1) De flesta människor som får socialbidrag är verkligt behövande 120 1. Instämmer helt 129 2. 130 3. Varken eller 119 4. 219 5. Instämmer ej 43 8. Vet ej 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 MÅNGA SÖKER EJ SOCBID 58 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 9 58(2) Många som är berättigade till socialbidrag söker, trots det, inte bidrag. <Se F.58 för fullständig frågetext> 304 1. Instämmer helt 249 2. 95 3. Varken eller 19 4. 44 5. Instämmer ej 47 8. Vet ej 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 BIDR.SÖKARE UTSLAGNA 58 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 9 58(3) Många av dom som söker bidrag är utslagna. <Se F.58 för fullständig frågetext> 300 1. Instämmer helt 180 2. 121 3. Varken eller 45 4. 61 5. Instämmer ej 48 8. Vet ej 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 BIDRAG GENOM FUSK 58 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 9 58(4) Det finns många som får bidrag p g a fusk. <Se F.58 för fullständig frågetext> 281 1. Instämmer helt 176 2. 115 3. Varken eller 75 4. 44 5. Instämmer ej 65 8. Vet ej 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 BIDRAGSTAGARE LATA 58 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 58(5) Många bidragstagare är lata och saknar ambitioner att förändra sin situation. <Se F.58 för fullständig frågetext> 213 1. Instämmer helt 159 2. 139 3. Varken eller 88 4. 109 5. Instämmer ej 42 8. Vet ej 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 BERÄTTIGAD SOCIALBIDR 59 Loc 309 width 1 59a Tror Du att Ditt hushåll är berättigad till socialbidrag idag? 6 1. Får redan socialbidrag 450 2. Jag vet att jag inte kan få 294 3. Jag tror att jag inte kan få 43 4. Jag tror att jag kan få men vill klara mig själv i första hand
VAR 249 MOTTAGIT SOCIALBIDRAG 59 Loc 310 width 1 MD=9 59b Har Du eller någon i Ditt hushåll någon gång mottagit socialbidrag (socialhjälp, fattighjälp) 76 1. Ja, jag själv 18 2. Ja, någon annan i familjen 693 5. Nej 6 9. Uppgift saknas
VAR 250 SOCBIDR FÖRSTA GÅNGEN 59 Loc 311 width 2 MD= 0 or GE 99 59c (MOTTAGIT SOCIALBIDRAG) När fick Du eller någon annan i Ditt hushåll socialbidrag (socialhjälp, fattighjälp) för första gången? 47. 1947 . . 92. 1992 1 98. Vet ej 693 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 47 55 56 57 60 64 65 69 70 72 73 74 75 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 2 1 2 Kod: 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 1 6 2 4 3 3 2 2 5 7 10 8 5 Kod: 90 91 92 98 0 99 Frek: 7 8 5 1 693 2
VAR 251 SOCBIDR SENAST GÅNGEN 59 Loc 313 width 2 MD= 0 or GE 99 59d (MOTTAGIT SOCIALBIDRAG) När fick Du eller någon annan i Ditt hushåll socialbidrag (socialhjälp, fattighjälp) senaste gången? 47. 1947 . . 92. 1992 2 98. Vet ej 694 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 47 57 60 64 67 70 72 73 74 75 77 78 79 Frek: 1 1 2 3 1 3 1 1 1 1 3 2 3 Kod: 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 98 Frek: 2 4 2 1 2 6 12 4 5 9 12 13 2 Kod: 0 99 Frek: 694 2
VAR 252 ALLM HÄLSOTILLSTÅND 60 Loc 315 width 1 MD=9 7. HÄLSA OCH SOCIALA KONTAKTER Nu övergår vi till ett antal frågor som rör Ditt hälsotillstånd. 60 Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd jämfört med andra i Din egen ålder? Är det... 156 1. Bättre 557 3. Ungefär likadant 78 5. Sämre 1 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 253 LÅNGVARIG SJUKDOM 61 Loc 316 width 1 MD=9 61 Har Du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall eller något handikapp? 203 1. Ja 561 5. Nej 29 9. Uppgift saknas
VAR 254 SJUKHUSVÅRD 62 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 62(1) (OM LÅNGVARIG SJUKDOM ELLER LIKNANDE) Har dessa besvär under det senaste året medfört sjukhusvård 48 1. Ja 154 5. Nej 589 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 255 LÅNGV MEDICINERING 62 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 62(2) (OM LÅNGVARIG SJUKDOM ELLER LIKNANDE) Har dessa besvär under det senaste året medfört långvarig medicinering 103 1. Ja 99 5. Nej 589 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 256 NEDSATT ARBETSFÖRMÅGA 62 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 62(3) (OM LÅNGVARIG SJUKDOM ELLER LIKNANDE) Har dessa besvär under det senaste året medfört nedsatt arbetsförmåga 104 1. Ja 99 5. Nej 589 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 257 HÄLSOBESVÄR AV ARBETE 63 Loc 320 width 1 MD=9 63a Upplever Du någon form av hälsobesvär som Du anser vara orsakat av ditt nuvarande eller tidigare arbete? 104 1. Ja, från nuvarande arbete 98 2. Ja, från tidigare arbete 558 5. Nej 33 9. Uppgift saknas
VAR 258 FRÅNVARO PGA BESVÄR 63 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 9 63b (FÖRVÄRVSARBETANDE SOM UPPLEVER HÄLSOBESVÄR PGA AV ARBETE) Har Du under det senaste året varit frånvarande från arbetet pga av dessa besvär? 40 1. Ja, (relaterat till nuvarande arbete) 10 2. Ja, relaterat till tidigare arbete) 112 5. Nej 628 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 259 SJUKSKRIVNINGSDAGAR 63 Loc 322 width 3 MD=900 63c (FRÅNVARANDE PGA ARBETSRELATERADE HÄLSOBESVÄR) Hur många dagar under det senaste året har Du sammanlagt varit sjukskriven för dessa besvär? 28 000. Har inte varit sjukskriven 001. En dag . . 365. 365 dagar 719 900. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 3 5 6 7 10 14 15 20 21 30 Frek: 28 3 1 1 4 1 2 1 4 1 1 3 4 Kod: 40 42 50 55 60 70 90 99 105 110 112 157 180 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 240 300 365 900 Frek: 1 1 2 719
VAR 260 RELATION MED FAMILJ 64 Loc 325 width 1 MD=9 64 Hur tycker Du att Dina relationer med familj, andra anhöriga, arbetskamrater och vänner är? 64(1) Familj (make/maka/barn) 587 1. Mycket bra 85 2. Bra 6 3. Någorlunda 2 4. Dåliga 2 5. Mycket dåliga 102 6. Saknas 1 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 261 REL FÖRÄLDRAR/SYSKON 64 Loc 326 width 1 MD=9 64(2) <Relation> Föräldrar och syskon <Se F.64 för fullständig frågetext> 463 1. Mycket bra 194 2. Bra 58 3. Någorlunda 8 4. Dåliga 8 5. Mycket dåliga 56 6. Saknas 6 9. Uppgift saknas
VAR 262 REL ANDRA ANHÖRIGA 64 Loc 327 width 1 MD=9 64(3) <Relation> Andra anhöriga (kusiner, svärföräldrar o dy) <Se F.64 för fullständig frågetext> 255 1. Mycket bra 312 2. Bra 138 3. Någorlunda 39 4. Dåliga 10 5. Mycket dåliga 32 6. Saknas 7 9. Uppgift saknas
VAR 263 RELATION ARBETSKAMR 64 Loc 328 width 1 MD=9 64(4) <Relation> Arbetskamrater <Se F.64 för fullständig frågetext> 329 1. Mycket bra 283 2. Bra 29 3. Någorlunda 4 4. Dåliga 1 5. Mycket dåliga 140 6. Saknas 1 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 264 RELATION VÄNNER 64 Loc 329 width 1 MD=9 64(5) <Relation> Vänner <Se F.64 för fullständig frågetext> 497 1. Mycket bra 271 2. Bra 15 3. Någorlunda 2 4. Dåliga 2 5. Mycket dåliga 3 6. Saknas 3 9. Uppgift saknas
VAR 265 KONTAKT MED ANDRA 65 Loc 330 width 1 MD=9 65 Om Du ser till de kontakter Du har med andra människor (vänner, anhöriga, arbetskamrater). Vilket av följande påstående ligger närmast Din situation? 490 1. Jag har kontakt med andra människor så ofta jag vill och känner mig i stort sett aldrig ensam. 246 2. Mitt umgänge med andra människor är tillfredsställande, visst kan jag känna mig ensam ibland men jag upplever det inte som ett problem. 49 3. Ibland känner jag mig ensam och jag skulle gärna umgås mer med andra människor än vad jag för närvarande gör 5 4. Jag umgås sällan med andra människor och känner mig ofta ensam. 2 5. Jag umgås mycket sällan med andra människor och känner mig nästan alltid ensam. 1 9. Uppgift saknas
VAR 266 HJÄLP VID SJUKDOM 66 Loc 331 width 1 MD=9 66 Ibland behöver man hjälp och stöd av någon. 66(1) Har Du någon anhörig eller nära vän som ställer upp om Du blir sjuk? 753 1. Ja 11 5. Nej 29 9. Uppgift saknas
VAR 267 STÄLLER UPP SÄLLSKAP 66 Loc 332 width 1 MD=9 66(2) Har Du någon anhörig eller nära vän som ställer upp om Du vill ha sällskap? <Se F.66 för fullständig frågetext> 753 1. Ja 10 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 268 NÅGON ATT PRATA MED 66 Loc 333 width 1 MD=9 66(3) Har Du någon anhörig eller vän som ställer upp om Du behöver prata? <Se F.66 för fullständig frågetext> 745 1. Ja 16 5. Nej 1 8. Vet ej 31 9. Uppgift saknas
VAR 269 INTE KUNNA GE IGEN 67 Loc 334 width 1 MD=0 or GE 9 67 Instämmer Du eller tar Du avstånd ifrån följande påståenden. 67(1) Att bli bjuden på middag eller att få gåvor är naturligtvis roligt. Men samtidigt är det obehagligt eftersom jag vet att jag sällan kan bjuda eller ge tillbaka lika mycket som jag får. 45 1. Instämmer helt 34 2. 81 3. Varken eller 51 4. 535 5. Instämmer ej 9 8. Vet ej 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 SYNS DÅLIGT STÄLLT 67 Loc 335 width 1 MD=0 or GE 9 67(2) Ärligt talat så skäms jag ofta inför andra människor. Jag tycker att det syns så tydligt på mina kläder, min bostad och annat att jag har det dåligt ställt. <Se F.67 för fullständig frågetext> 3 1. Instämmer helt 2 2. 18 3. Varken eller 18 4. 705 5. Instämmer ej 9 8. Vet ej 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 ANDRA SER NER PÅ MIG 67 Loc 336 width 1 MD=0 or GE 9 67(3) Ofta tycker jag att det är obehagligt att få besök. Jag är rädd att människor skall se ner på mig när dom ser hur jag bor. <Se F.67 för fullständig frågetext> 1 1. Instämmer helt 1 2. 5 3. Varken eller 15 4. 724 5. Instämmer ej 8 8. Vet ej 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 INKOMST SENASTE ÅRET 68 Loc 337 width 5 8. INKOMSTER & POLITISKA SYMPATIER Nu har vi kommit till det avslutande avsnittet i frågeformuläret och det handlar om ekonomi. 68a Hur stor var Din totala inkomst före skatt, under de senaste tolv månaderna? (Du kan ange års, månads eller veckoinkomst beroende på vad Du bäst kommer ihåg, ta med alla inkomster) 68a(1) UP:s totala inkomst Valid-n=793 Min=0 Max=99999 Mean=12551.9 St.Dev=8285.4
VAR 273 MAKES INKOMST 68 Loc 342 width 5 68a(2) Make/maka/sambos totala inkomst <Se F.68a för fullständig frågetext> Valid-n=793 Min=0 Max=54167 Mean=8085.5 St.Dev=7956.7
VAR 274 FÖRÄNDRING HUSH EKON 68 Loc 347 width 1 MD=9 68b Har det under 1992 inträffat några större förändringar avseende Ditt hushålls ekonomiska situation i jämförelse med 1991? 20 1. Ja, inkomsten är mycket högre i jämförelse med 1991 119 2. Ja, inkomsten är något högre i jämförelse med 1991 52 3. Ja, inkomsten är mycket lägre i jämförelse med 1991 70 4. Ja, inkomsten är något lägre i jämförelse med 1991 529 5. Nej, inga förändringar har inträffat i jämförelse med 1991 2 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 275 BYTA VAROR TJÄNSTER 69 Loc 348 width 1 MD=9 69 En viktig del av hushållsekonomin är möjligheten att byta varor och tjänster med vänner och bekanta. Vilka möjligheter har Du att byta varor och/eller tjänster med eller via vänner och bekanta? 131 1. Stora möjligheter 222 2. Vissa möjligheter 134 3. Små möjligheter 273 4. Inga möjligheter alls 3 8. Vet ej 30 9. Uppgift saknas
VAR 276 SJÄLVHUSHÅLLNING 70 Loc 349 width 1 MD=9 70 Självhushållning (bärplockning, jakt, fiske egna husdjur etc) är för många av stor betydelse för hushållsekonomin. Vilken betydelse har självhushållning för Ditt hushåll? 45 1. Har mycket stor betydelse 73 2. Har ganska stor betydelse 129 3. Har en viss betydelse 171 4. Har mycket liten betydelse 341 5. Har ingen betydelse alls 2 8. Vet ej 32 9. Uppgift saknas
VAR 277 BÄSTA POLITISKA PARTI 71 Loc 350 width 2 MD=99 71 Nu kommer en fråga som gäller Dina politiska sympatier. Vilket politisk parti tycker Du är bäst? 16 01. Vänsterpartiet 260 02. Socialdemokraterna 27 03. Centerpartiet 30 04. KDS 35 05. Folkpartiet 117 06. Moderaterna 36 07. Ny demokrati 26 08. Miljöpartiet 12 09. Annat parti 184 10. Sympatiserar inte med något parti 2 88. Vet ej 48 99. Uppgift saknas
VAR 278 PRIV FÖRETAGSAMHET 72 Loc 352 width 1 72 Till sist en fråga om olika slags samhällen som en del människor tycker att vi ska satsa på i framtiden. Jag skulle vilja höra hur bra Du tycker att dessa förslag är? 72(1) Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet? 226 1. Mycket bra förslag 265 2. Ganska bra förslag 162 3. Varken bra eller dåligt 77 4. Ganska dåligt förslag 31 5. Mycket dåligt förslag 32 8. Vet ej
VAR 279 MILJÖVÄNLIGT SAMHÄLLE 72 Loc 353 width 1 MD=9 72(2) Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär sänkt levnadsstandard för Dig själv? <Se F.72 för fullständig frågetext> 316 1. Mycket bra förslag 338 2. Ganska bra förslag 96 3. Varken bra eller dåligt 31 4. Ganska dåligt förslag 2 5. Mycket dåligt förslag 9 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 280 SMÅ INKOMSTSKILLNADER 72 Loc 354 width 1 MD=9 72(3) Satsa på ett samhälle där inkomstskillnaderna är små? <Se F.72 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket bra förslag 242 2. Ganska bra förslag 182 3. Varken bra eller dåligt 141 4. Ganska dåligt förslag 44 5. Mycket dåligt förslag 9 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 281 RELIGION STÖRRE ROLL 72 Loc 355 width 1 MD=9 72(4) Satsa på ett samhälle där religionen spelar en större roll? <Se F.72 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket bra förslag 85 2. Ganska bra förslag 195 3. Varken bra eller dåligt 156 4. Ganska dåligt förslag 279 5. Mycket dåligt förslag 18 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 282 EKONOMISK TILLVÄXT 72 Loc 356 width 1 MD=9 72(5) Satsa på ett samhälle med fortsatt ekonomisk tillväxt och höjd materiell standard? <Se F.72 för fullständig frågetext> 184 1. Mycket bra förslag 240 2. Ganska bra förslag 226 3. Varken bra eller dåligt 99 4. Ganska dåligt förslag 33 5. Mycket dåligt förslag 10 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 283 NATIONALITET Loc 357 width 2 Nationalitet 710 10. Infödd svensk medborgare 20 20. Nordisk medborgare 21 30. Utomnordisk medborgare 67. Svensk medborgare 1967 . . 91. Svensk medborgare 1991 Kod: 10 20 30 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 Frek: 710 20 21 2 1 1 2 1 1 4 1 7 2 Kod: 78 79 80 81 82 83 84 89 90 91 Frek: 2 5 3 1 1 1 3 1 2 1
VAR 284 CIVILSTÅND Loc 359 width 1 Civilstånd 253 1. Ogift 210 2. Ogift man 3 3. Gift kvinna ej sammanboende 76 4. Frånskild 31 5. Änka, änkling 220 7. Gift kvinna samboende med mannen
VAR 285 LÄN Loc 360 width 2 Län 136 01. Stockholms län 24 03. Uppsala län 22 04. Södermanlands län 36 05. Östergötlands län 29 06. Jönköpings län 12 07. Kronobergs län 22 08. Kalmar län 6 09. Gotlands län 15 10. Blekinge län 27 11. Kristianstads län 65 12. Malmöhus län 25 13. Hallands län 71 14. Göteborgs och Bohus län 47 15. Älvsborgs län 29 16. Skaraborgs län 24 17. Värmlands län 29 18. Örebro län 26 19. Västmanlands län 30 20. Kopparbergs län 29 21. Gävleborgs län 28 22. Västernorrlands län 17 23. Jämtlands län 22 24. Västerbottens län 22 25. Norrbottens län
VAR 286 H-REGION Loc 362 width 1 H-region 130 1. Stockholm, Södertälje A-regioner 291 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 164 4. Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 49 5. Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från denna punkt 50 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 70 8. Göteborgs A-region 39 9. Malmö/Lund/Trelleborgs A-region
VAR 287 SAMMANRÄKN FÖRV.INK 1991 Loc 363 width 7 Sammanräknad förvärvsinkomst 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=7097 Mean=1452.5 St.Dev=841.6
VAR 288 INKOMST AV KAPITAL 1991 Loc 370 width 7 Inkomst av kapital 1991 Valid-n=793 Min=-1582 Max=10324 Mean=-31.4 St.Dev=568.0
VAR 289 SUMMA FÖRMÖGENHET 1991 Loc 377 width 7 Summa förmögenhet 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=177109 Mean=1270.0 St.Dev=6615.2
VAR 290 STAT TAX FÖRV.INK 1991 Loc 384 width 7 Statlig taxerad förvärvsinkomst 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=6594 Mean=1445.6 St.Dev=830.4
VAR 291 STAT TAX KAP.INK 1991 Loc 391 width 7 Statlig taxerad inkomst av kapital 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=6436 Mean=72.9 St.Dev=354.6
VAR 292 SLUTLIG SKATT 1991 Loc 398 width 7 Slutlig skatt 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=3511 Mean=462.9 St.Dev=384.9
VAR 293 SUMMA SOC FÖRMÅNER 1991 Loc 405 width 7 Summa sociala förmåner 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=2396 Mean=137.4 St.Dev=286.6
VAR 294 DAGPENNING EAK 1991 Loc 412 width 7 Dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=1448 Mean=27.4 St.Dev=132.2
VAR 295 MA: SAMMANRÄKN FÖRV INK Loc 419 width 7 Make/Maka/Sambo: Sammanräknad förvärvsinkomst 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=9824 Mean=1041.9 St.Dev=1084.0
VAR 296 MA:INKOMST AV KAPITAL Loc 426 width 7 Make/Maka/Sambo: Inkomst av kapital 1991 Valid-n=793 Min=-3967 Max=17221 Mean=-20.4 St.Dev=829.0
VAR 297 MA: SUMMA FÖRMÖGENHET Loc 433 width 7 Make/Maka/Sambo: Summa förmögenhet 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=26941 Mean=912.6 St.Dev=2314.6
VAR 298 MA: STAT TAX FÖRVÄRVSINK Loc 440 width 7 Make/Maka/Sambo: Statlig taxerad förvärvsinkomst 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=9179 Mean=1037.3 St.Dev=1063.3
VAR 299 MA:STAT TAX KAPITALINK Loc 447 width 7 Make/Maka/Sambo: Statlig taxerad inkomst av kapital 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=17221 Mean=87.9 St.Dev=775.0
VAR 300 MA: SLUTLIG SKATT Loc 454 width 7 Make/Maka/Sambo: Slutlig skatt 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=5218 Mean=340.0 St.Dev=475.8
VAR 301 MA: SUMMA SOC. FÖRMÅNER Loc 461 width 7 Make/Maka/Sambo: Summa sociala förmåner Valid-n=793 Min=0 Max=1977 Mean=109.5 St.Dev=256.5
VAR 302 MA: DAGPENNING EAK Loc 468 width 7 Make/Maka/Sambo: Dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=1101 Mean=12.7 St.Dev=80.9
VAR 303 SJUKPENNING, SKATTEFRI Loc 475 width 7 Sjukpenning, ej skattepliktig 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=420 Mean=0.7 St.Dev=15.4
VAR 304 SJUKPENNING SKATT Loc 482 width 7 Sjukpenning, skattepliktig 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=168493 Mean=4931.7 St.Dev=15097.0
VAR 305 SJUKP SKATT AINTR Loc 489 width 7 Sjukpenning, skattepliktig (arbetsgivarinträde) 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=73612 Mean=402.4 St.Dev=3713.6
VAR 306 ANTAL SJUKPENNINGDAGAR Loc 496 width 3 Antal sjukpenningdagar 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=365 Mean=16.3 St.Dev=48.1
VAR 307 ANTAL SJUKVÅRDSDAGAR Loc 499 width 3 Antal sjukvårdsdagar 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=241 Mean=0.5 St.Dev=8.6
VAR 308 SÄRSKILD F-PENNING Loc 502 width 7 Särskild föräldrapenning 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=112024 Mean=2712.2 St.Dev=11944.1
VAR 309 TILLFÄLLIG F-PENNING Loc 509 width 7 Tillfällig föräldrapenning 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=46512 Mean=619.2 St.Dev=2490.4
VAR 310 KAS 1991 Loc 516 width 7 Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=27936 Mean=113.6 St.Dev=1316.4
VAR 311 ÖVR UTBILDNINGSBIDRAG Loc 523 width 7 Övriga utbildningsbidrag 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=107123 Mean=1145.3 St.Dev=8440.8
VAR 312 STUDHJÄLP BIDRAG GYMN 91 Loc 530 width 7 Studiehjälp + extra tillägg, gymasiet 1991. Skattefritt bidrag Valid-n=793 Min=0 Max=4500 Mean=28.4 St.Dev=356.4
VAR 313 STUDIEHJÄLP LÅN GYMN -91 Loc 537 width 7 Studiehjälp, lån, gymnasiet 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=5556 Mean=7.0 St.Dev=197.3
VAR 314 STUDMEDEL BIDR HÖGSK 91 Loc 544 width 7 Studiemedel, studiebidrag, högskolan 1991. Skattefritt Valid-n=793 Min=0 Max=21924 Mean=483.2 St.Dev=2651.3
VAR 315 STUDMEDEL LÅN HÖGSK Loc 551 width 7 Studiemedel, lån, högskolan 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=52136 Mean=1000.2 St.Dev=5935.2
VAR 316 VUXENSTUDIESTÖD 1991 Loc 558 width 7 Vuxenstudiestöd 1991. Studiebidrag och barntillägg + korttidsstudiestöd + ersättning vid läs&skrivsvårigheter + svenska för invandrare. Bidrag, skattepliktigt. Valid-n=793 Min=0 Max=78416 Mean=218.0 St.Dev=3408.4
VAR 317 SOCIALBIDRAG 1991 Loc 565 width 7 Socialbidrag 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=125313 Mean=385.3 St.Dev=4951.0
VAR 318 ANTAL MÅN SOCBIDRAG 1991 Loc 572 width 2 Antal månader som socialbidrag utbetalats 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=12 Mean=0.1 St.Dev=0.7
VAR 319 DAGERSÄTTNING VPL 1991 Loc 574 width 7 Dagersättning värnpliktig 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=8827 Mean=37.2 St.Dev=468.7
VAR 320 UTRYCKNINGSBIDRAG VPL Loc 581 width 7 Utryckningsbidrag värnpliktig 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=3000 Mean=11.3 St.Dev=184.3
VAR 321 KONTANT BRUTTOLÖN 1991 Loc 588 width 7 Kontant bruttolön 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=606290 Mean=110215.5 St.Dev=93437.0
VAR 322 SUMMA BOSTADSSTÖD 1991 Loc 595 width 7 Summa bostadsstöd 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=44355 Mean=1073.1 St.Dev=4080.2
VAR 323 BIDRAGSFÖRSK GIVET 1991 Loc 602 width 7 Bidragsförskott, givet 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=27180 Mean=303.4 St.Dev=2090.8
VAR 324 BIDRAGSFÖRSK FÅTT 1991 Loc 609 width 8 Bidragsförskott, mottagit 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=38897 Mean=654.1 St.Dev=3847.5
VAR 325 BARNBIDRAG 1991 Loc 617 width 7 Barnbidrag 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=48000 Mean=3030.0 St.Dev=7224.3
VAR 326 MA:SJUKPENNING, EJ SKATT Loc 624 width 7 Make/Maka/Sambo: Sjukpenning skattepliktig 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 327 MA: SJUKPENNING, SKATT Loc 631 width 7 Make/Maka/Sambo: Sjukpenning, skattepliktig 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=197652 Mean=4578.5 St.Dev=16164.3
VAR 328 MA: SJUKP SKATT AINTR Loc 638 width 7 Make/Maka/Sambo: Sjukpenning, skattepliktig (arbetsgivarinträde) 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=24222 Mean=214.4 St.Dev=1680.7
VAR 329 MA: ANT SJUKPENNINGDAGAR Loc 645 width 3 Make/Maka/Sambo: Antal sjukpenningdagar 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=365 Mean=15.2 St.Dev=52.5
VAR 330 MA: ANTAL SJUKVÅRDSDAGAR Loc 648 width 3 Make/Maka/Sambo: Antal sjukvårdsdagar 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=11 Mean=0.2 St.Dev=0.9
VAR 331 MA: SÄRSKILD F-PENNING Loc 651 width 7 Maka/Maka/Sambo: Särskild föräldrapenning 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=116065 Mean=2771.1 St.Dev=12242.1
VAR 332 MA: TILLF. F-PENNING Loc 658 width 7 Make/Maka/Sambo: Tillfällig föräldrapenning 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=59536 Mean=561.4 St.Dev=2798.3
VAR 333 MA: KAS 1991 Loc 665 width 7 Make/Maka/Sambo: Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=7640 Mean=16.8 St.Dev=312.1
VAR 334 MA: ÖVR UTB.BIDRAG 1991 Loc 672 width 7 Make/Maka/Sambo: Övriga utbildningsbidrag 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=101433 Mean=837.5 St.Dev=7248.5
VAR 335 MA: STUDIEHJÄLP BIDR GY Loc 679 width 7 Make/Maka/Sambo: Studiehjälp + extra tillägg, gymnasiet 1991. Skattefritt bidrag. Valid-n=793 Min=0 Max=9000 Mean=11.3 St.Dev=319.6
VAR 336 MA: STUDIEHJÄLP LÅN GY Loc 686 width 7 Make/Maka/Sambo: Studiehjälp, lån, gymnasiet 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 337 MA: STUDMEDEL BIDR HÖGSK Loc 693 width 7 Make/Maka/Sambo: Studiemedel, studiebidrag, högskolan 1991. Skattefritt. Valid-n=793 Min=0 Max=20970 Mean=242.7 St.Dev=1921.5
VAR 338 MA: STUDMEDEL LÅN HÖGSK Loc 700 width 7 Make/Maka/Sambo: Studiemedel, lån, högskolan 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=49870 Mean=431.5 St.Dev=4001.7
VAR 339 MA: VUXENSTUDIESTÖD 1991 Loc 707 width 7 Make/Maka/Sambo: Vuxenstudiestöd 1991. Studiebidrag och barntillägg +korttidsstudiestöd + ersättning vid läs-skrivsvårigheter +svenska för invandrare. Bidrag, skattepliktig Valid-n=793 Min=0 Max=97780 Mean=247.2 St.Dev=4373.8
VAR 340 MA: SOCIALBIDRAG 1991 Loc 714 width 7 Make/Maka/Sambo: Socialbidrag 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=111878 Mean=147.4 St.Dev=3974.7
VAR 341 MA: ANT MÅN SOC.BIDR -91 Loc 721 width 2 Make/Maka/Sambo: Antal månader socialbidrag 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=12 Mean=0.0 St.Dev=0.5
VAR 342 MA: DAGERSÄTTNING VPL Loc 723 width 7 Make/Maka/Sambo: Dagersättning värnpliktig 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 343 MA: UTRYCKNINGSBIDR VPL Loc 730 width 7 Make/Maka/Sambo: Utryckningsbidrag värnpliktig 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 344 MA: KONTANT BRUTTOLÖN Loc 737 width 7 Make/Maka/Sambo: Kontant bruttolön 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=939078 Mean=80783.0 St.Dev=108708.4
VAR 345 MA: SUMMA BOSTADSSTÖD Loc 744 width 7 Maka/Make/Sambo: Summa bostadsstöd 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=19704 Mean=334.1 St.Dev=1845.5
VAR 346 MA: BIDR. FÖRSK GIVET Loc 751 width 7 Make/Maka/Sambo: Bidragsförskott, givet 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=11394 Mean=55.1 St.Dev=652.3
VAR 347 MA: BIDR. FÖRSK FÅTT Loc 758 width 8 Make/Maka/Sambo: Bidragsförskott, mottagit 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=25949 Mean=181.6 St.Dev=1645.3
VAR 348 MA: BARNBIDRAG 1991 Loc 766 width 7 Make/maka/sambo: Barnbidrag 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=49500 Mean=2322.9 St.Dev=6652.4
VAR 349 INK. INKL SKATTEPL TRANS Loc 773 width 7 1 decimal places Alla inkomster inklusive skattepliktiga transaktioner före skatt 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=1.0642e+06 Mean=153074.0 St.Dev=96622.5
VAR 350 MA: INK. INKL SKPL TRANS Loc 780 width 7 1 decimal places Make/maka/sambo: Alla inkomster inklusive skattepliktiga transaktioner före skatt 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=1.7328e+06 Mean=112594.8 St.Dev=132669.5
VAR 351 HH: INK. INKL SKPL TRANS Loc 787 width 7 1 decimal places Hushållet: Alla inkomster inklusive skattepliktiga transaktioner före skatt 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=2.4792e+06 Mean=265668.9 St.Dev=176794.1
VAR 352 ARB O KAPINK UTAN TRANS Loc 794 width 7 1 decimal places Arbete och kapitalinkomster utan transfereringar 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=1.0642e+06 Mean=153757.9 St.Dev=97985.6
VAR 353 MA: ARB O KAPINK U TRANS Loc 801 width 7 1 decimal places Make/maka/sambo: Arbete och kapitalinkomster utan transfereringar 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=1.0324e+06 Mean=110593.6 St.Dev=120364.4
VAR 354 HH: ARB O KAPINK U TRANS Loc 808 width 7 1 decimal places Hushållet: Arbete och kapitalinkomster utan transfereringar 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=2.0966e+06 Mean=264351.5 St.Dev=174381.1
VAR 355 SLUTLIG SKATT 1991 Loc 815 width 7 2 decimal places Slutlig skatt 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=351100 Mean=46293.6 St.Dev=38493.0
VAR 356 MAKE: SLUTLIG SKATT 1991 Loc 822 width 7 2 decimal places Make: Slutlig skatt 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=521800 Mean=33997.0 St.Dev=47583.7
VAR 357 HUSH: SLUTLIG SKATT 1991 Loc 829 width 7 2 decimal places Hushållet: Slutlig skatt 1991 Valid-n=793 Min=0 Max=745600 Mean=80290.5 St.Dev=66295.9
VAR 358 INK+TRANS EFTER SKATT Loc 836 width 7 1 decimal places Alla inkomster inklusive skattepliktiga transfereringar efter skatt 1991 Valid-n=793 Min=-350800 Max=840100 Mean=106780.5 St.Dev=65326.2
VAR 359 MA: INK+TRANS EFT SKATT Loc 843 width 7 1 decimal places Make/maka/sambo: Alla inkomster inklusive skattepliktiga transfereringar efter skatt 1991 Valid-n=793 Min=-42000 Max=1.211e+06 Mean=78597.9 St.Dev=87559.7
VAR 360 HH: INK+TRANS EFT SKATT Loc 850 width 7 1 decimal places Hushållet: Alla inkomster inklusive skattepliktiga transfereringar efter skatt 1991 Valid-n=793 Min=-350800 Max=1.7336e+06 Mean=185378.3 St.Dev=117160.4
VAR 361 INK UTAN TRANS 1991 Loc 857 width 7 1 decimal places Inkomst utan transfereringar 1991 Valid-n=793 Min=-351100 Max=483 Mean=-44841.1 St.Dev=37833.4
VAR 362 MA: INK UTAN TRANS 1991 Loc 864 width 7 1 decimal places Make/maka/sambo: Inkomst utan transfereringar 1991 Valid-n=793 Min=-521580 Max=427 Mean=-32955.1 St.Dev=46720.5
VAR 363 HH: INK UTAN TRANS 1991 Loc 871 width 7 1 decimal places Hushållet: Inkomst utan transfereringar 1991 Valid-n=793 Min=-744352 Max=0 Mean=-65045.9 St.Dev=71760.7
VAR 364 EJ BESKATTBARA TRANS -91 Loc 878 width 7 2 decimal places Ej beskattningsbara transfereringar 1991 Valid-n=793 Min=-27180 Max=125313 Mean=4850.5 St.Dev=12643.5
VAR 365 MA: EJ BESKATTBARA TRANS Loc 885 width 7 2 decimal places Make/maka/sambo: Ej beskattningsbara transfereringar 1991 Valid-n=793 Min=-11394 Max=116852 Mean=2930.8 St.Dev=8667.4
VAR 366 HH: EJ BESKATTBARA TRANS Loc 892 width 7 2 decimal places Hushållet: Ej beskattningsbara transfereringar 1991 Valid-n=793 Min=-22680 Max=160826 Mean=7781.3 St.Dev=15374.9
VAR 367 HUSHÅLLSTYP Loc 899 width 1 Hushållstyp 184 1. Ensamstående utan barn 37 2. Ensamstående med barn 276 3. Sambo utan barn 296 4. Sambo med barn
VAR 368 SEI - JUSTERAD Loc 900 width 2 MD=99 Socio-ekonomisk indelning (SEI) - justerad 52 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 147 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 99 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 50 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 43 33. Lägre tjänstemän I 80 36. Lägre tjänstemän, II 160 46. Tjänstemän på mellannivå 44 56. Högre tjänstemän 23 57. Ledande befattningar 2 60. Fria yrkesutövare med akademiyrken 1 76. Ensamföretagare 57 79. Företagare, ospec. antal anställda 21 89. Lantbrukare, ospec. areal 14 99. Uppgift saknas
VAR 369 SEI Loc 902 width 2 MD=99 Socio-ekonomisk indelning 52 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 148 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 101 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 50 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 43 33. Lägre tjänstemän I 80 36. Lägre tjänstemän, II 164 46. Tjänstemän på mellannivå 44 56. Högre tjänstemän 23 57. Ledande befattningar 2 60. Fria yrkesutövare med akademiyrken 1 76. Ensamföretagare 50 79. Företagare, ospec. antal anställda 21 89. Lantbrukare, ospec. areal 14 99. Uppgift saknas
VAR 370 MAKE: SEI Loc 904 width 3 MD= 0 Maka: Socio-ekonomisk indelning 45 011. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 101 012. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 81 021. Facklärda arbetare, varuproducerande 32 022. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 33 033. Lägre tjänstemän I 55 036. Lägre tjänstemän, II 108 046. Tjänstemän på mellannivå 38 056. Högre tjänstemän 16 057. Ledande befattningar 15 060. Fria yrkesutövare med akademiyrken 1 077. Mindre företagare 31 079. Företagare, ospec. antal anställda 7 089. Lantbrukare, ospec. areal 1 201. Hemarbetande 229 000. Frågan ej tillämplig
VAR 371 YRKE (NYK) Loc 907 width 3 MD=999 Yrke (NYK) 7 001. Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads- och anläggningstekniskt arbete 3 002. Ingenjörer och tekniker med elkrafttekniskt arbete 7 003. Ingenjörer och tekniker med teletekniskt arbete 6 004. Ingenjörer och tekniker med mekaniskt-tekniskt arbete 2 005. Ingenjörer och tekniker med kemiskt-tekniskt arbete 1 006. Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt metallurgiskt och petroleumtekniskt arbete 7 007. Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 2 008. Mätningsingenjörer, kart- och mätningstekniker m fl 12 009. Övriga inom tekniskt arbete 3 012. Laboranter, laboratoriebiträden 2 030. Skolledare, utbildningsledare 3 031. Universitets- och högskollärare 8 032. Lärare i teoretiska ämnen 12 033. Klasslärare 2 034. Lärare i estetisk-pratiska ämnen 9 035. Lärare i yrkesinriktade ämnen 16 036. Förskollärare, fritidspedagoger m fl 8 039. Övriga inom pedagogiskt arbete 1 041. Präster och pastorer 1 044. Religiöst arbete 1 049. Övriga inom religiöst arbete 1 069. Övriga inom litterärt och journalistiskt arbete mm 3 071. Bildkonstnärer m fl 2 074. Fotografer 3 101. Läkare 13 103. Sjuksköterskor 1 104. Barnmorskor 8 106. Skötare inom psykiatrisk vård 19 107. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden 1 109. Övriga inom hälso- och sjukvårdsarbete 3 111. Sjukgymnaster m fl 5 112. Arbetsterapeuter m fl 2 121. Tandläkare 1 122. Tandhygienister m fl 3 123. Tandsköterskor 1 132. Apoteksarbete 1 139. Övriga inom apoteksarbete 2 151. Socialsekreterare, kuratorer m fl 4 152. Föreståndare, ledare m fl (barn-, ungdoms-, äldre- och handikappomsorg) 15 153. Barnskötare m fl 13 154. Vårdbiträden, hemvårdare m fl 2 155. Föreståndare, vårdare m fl (psykiskt utvecklingsstörda) 11 159. Övriga inom socialt arbete 1 162. Skyddsingenjörer, ergonomer m fl 1 191. Psykologer 6 201. Samhällsadministratörer (statlig förvaltning) 2 202. Samhällsadministratörer (landstingskommunal förvaltning) 3 203. Samhällsadministratörer (primärkommunal förvaltning) 1 209. Övriga inom samhällsadministrativt arbete 1 210. Företagsadministrativt arbete 11 211. Företagsadministratörer 1 212. Organisationsadministratörer 4 221. Personaltjänstemän 1 222. Arbetsförmedlingstjänstemän m fl 3 231. Revisorer 18 232. Ekonomiledare, redovisningsmän 9 241. Kontorssekreterare, stenografer 3 242. Maskinskrivare m fl 21 249. Övriga inom sekreterar- och maskinskrivningsarbete 10 251. Systemerare, programmerare m fl 3 252. Datamaskinoperatörer m fl 2 259. Övriga inom ADB-arbete 1 261. Ekonomer 1 290. Övrigt administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete 2 291. Kalkylatorer, orderbehandlare 10 292. Banktjänstemän 3 293. Försäkringstjänstemän 3 294. Försäkringskassetjänstemän 2 295. Turist- och resebyråtjänstemän m fl 2 296. Speditörer, transportplanerare m fl 7 297. Egendomsförvaltare 2 299. Övriga inom administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete 8 311. Reklammän m fl 3 312. Egendoms- och värdepappersmäklare 2 313. Representanter och förmedlare (tjänster) 5 321. Inköpare m fl 10 331. Parti- och detaljhandlare m fl 16 332. Säljare (partihandel) 31 333. Försäljare (detaljhandel) 2 339. Övriga inom varuförsäljning 20 400. Lantbrukare, skogsbrukare m fl 2 401. Trädgårdsodlare, anläggare 1 404. Skogsbefäl 2 411. Lantarbetare 2 412. Husdjursskötare 2 413. Trädgårdsarbetare 2 419. Övriga inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 3 441. Skogsarbetare 1 501. Gruvbrytare, bergsprängare m fl 1 628. Övriga inom flygarbete 1 631. Lok- och motorvagnsförare 7 640. Buss- och personbilsförare 13 641. Last- och paketbilsförare 4 652. Järnvägspersonal i konduktörs- och stationstjänst 1 662. Flygledare, flygklarerare m fl 2 663. Trafikbefäl vid järnväg 1 664. Vägtrafikledare m fl 1 671. Postmästare, postkassörer m fl 5 674. Kontorstelefonister m fl 6 681. Postiljoner 7 682. Expeditionsvakter m fl 1 689. Övriga inom postiljons- och expeditionsvaktarbete 1 691. Fyrvaktare, sluss- och hamnvakter m fl 1 703. Vävare, stickare m fl 1 706. Appretur- och beredningsarbetare 1 709. Övriga inom textilarbete 1 711. Skräddare 1 715. Tillskärare m fl 2 716. Sömmerskor, sömmare 2 731. Hytt- och metallugnsarbetare 6 741. Finmekaniker 1 744. Tandtekniker 2 745. Guld- och silversmeder 7 751. Verkstadsmekaniker 4 752. Maskinmontörer, hopsättare m fl 10 753. Maskin- och motorreparatörer m fl 4 754. Tunnplåtslagare 8 755. Rörarbetare 4 756. Svetsare, gasskärare m fl 1 758. Metalliserare m fl 10 759. Övriga inom verkstads- och byggnadsmetallarbete 8 761. Elmontörer 1 762. Flygplans- och fordons elektriker 3 764. Telereparatörer och elektronikreparatörer, -montörer 2 765. Linjemontörer 1 766. Inspelningstekniker m fl 1 769. Övriga inom elektroarbete 2 772. Träförädlingsarbete 1 776. Möbelsnickare m fl 9 777. Verkstadssnickare 1 779. Övriga inom trävaruarbete 1 781. Byggnadsmålare 1 783. Lackerare 9 793. Betongarbetare m fl 4 794. Byggnadsträarbetare 5 799. Övriga inom bygg- och anläggningsarbete ej hänförbart till annan yrkesgrupp 2 801. Sättare m fl 1 802. Reproduktionsarbetare 3 804. Bokbinderiarbetare 4 822. Bagare, konditorer 1 825. Konservarbetare 2 826. Slaktare, charkuterister m fl 1 827. Mejerister, mejeriarbetare 2 829. Övriga inom livsmedels- och tobaksarbete 1 831. Processoperatörer (kem processer) 1 834. Gummivaruarbetare 1 843. Pappersvaruarbetare 1 851. Betongvaruarbetare m fl 4 861. Driftmaskinarbete (energi- och vattenförsörjning) 2 871. Kran- och traversförare 5 872. Anläggningsmaskinförare m fl 1 873. Truckförare, transportörskötare m fl 1 879. Övriga inom godshantering och maskinkörning 3 881. Paketerare, emballerare m fl 8 882. Lager- och förrådsarbetare 3 901. Brandpersonal 1 902. Skorstensfejare 1 903. Polispersonal 5 911. Storköksföreståndare m fl 10 912. Kockar, kallskänkor 13 913. Köksbiträden, restaurangbiträden m fl 6 914. Hovmästare, servitörer m fl 2 915. Hotellchefer, hotellreceptionister m fl 1 916. Purser, trafikvärdinnor m fl 1 921. Hushållsföreståndare, hembiträden m fl 6 931. Fastighetsarbetare m fl 25 932. Städare m fl 1 933. Andra inom fastighetsskötsel och städning 3 941. Frisörer, skönhetsvårdare m fl 3 981. Yrkesofficerare 29 999. Uppgift saknas
VAR 372 MAKE: YRKE Loc 910 width 3 MD= 0 Maka/make/sambo: Yrke (NYK) 3 001. Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads- och anläggningstekniskt arbete 2 002. Ingenjörer och tekniker med elkrafttekniskt arbete 5 003. Ingenjörer och tekniker med teletekniskt arbete 8 004. Ingenjörer och tekniker med mekaniskt-tekniskt arbete 3 005. Ingenjörer och tekniker med kemiskt-tekniskt arbete 1 006. Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt metallurgiskt och petroleumtekniskt arbete 7 007. Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 7 009. Övriga inom tekniskt arbete 3 012. Laboranter, laboratoriebiträden 1 013. Laboratorieassistenter 1 022. Jordbruksrådgivare m fl 2 030. Skolledare, utbildningsledare 4 031. Universitets- och högskollärare 7 032. Lärare i teoretiska ämnen 7 033. Klasslärare 3 034. Lärare i estetisk-pratiska ämnen 2 035. Lärare i yrkesinriktade ämnen 13 036. Förskollärare, fritidspedagoger m fl 2 037. Utbildningskonsulenter m fl 4 039. Övriga inom pedagogiskt arbete 1 049. Övriga inom religiöst arbete 1 052. Åklagare, polischefer, kronofogdar m fl 1 053. Praktiserande jurister m fl 1 054. Juridiska ombudsmän 3 061. Journalister, författare m m 1 071. Bildkonstnärer m fl 1 072. Dekoratörer, textare 1 073. Formgivare m fl 1 075. Scenkonstnärer m fl 2 076. Musiker 2 092. Arkivarier, museitjänstemän 2 101. Läkare 16 103. Sjuksköterskor 2 106. Skötare inom psykiatrisk vård 24 107. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden 2 109. Övriga inom hälso- och sjukvårdsarbete 3 121. Tandläkare 1 122. Tandhygienister m fl 4 123. Tandsköterskor 1 131. Farmaceuter 1 149. Övriga inom veterinärarbete m m 7 151. Socialsekreterare, kuratorer m fl 2 152. Föreståndare, ledare m fl (barn-, ungdoms-, äldre- och handikappomsorg) 10 153. Barnskötare m fl 8 154. Vårdbiträden, hemvårdare m fl 2 155. Föreståndare, vårdare m fl (psykiskt utvecklingsstörda) 9 159. Övriga inom socialt arbete 1 196. Övrigt hälso- och sjukvårdsarbete, socialt arbete mm 1 201. Samhällsadministratörer (statlig förvaltning) 2 203. Samhällsadministratörer (primärkommunal förvaltning) 8 211. Företagsadministratörer 1 212. Organisationsadministratörer 1 221. Personaltjänstemän 2 222. Arbetsförmedlingstjänstemän m fl 1 231. Revisorer 7 232. Ekonomiledare, redovisningsmän 1 239. Övriga inom redovisningsarbete 11 241. Kontorssekreterare, stenografer 20 249. Övriga inom sekreterar- och maskinskrivningsarbete 7 251. Systemerare, programmerare m fl 1 252. Datamaskinoperatörer m fl 1 259. Övriga inom ADB-arbete 1 261. Ekonomer 1 291. Kalkylatorer, orderbehandlare 7 292. Banktjänstemän 1 293. Försäkringstjänstemän 2 294. Försäkringskassetjänstemän 1 295. Turist- och resebyråtjänstemän m fl 1 296. Speditörer, transportplanerare m fl 4 297. Egendomsförvaltare 1 299. Övriga inom administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete 3 311. Reklammän m fl 1 313. Representanter och förmedlare (tjänster) 1 319. Övriga inom reklamarbete, försäljning av egendom, tjänster m m 7 321. Inköpare m fl 8 331. Parti- och detaljhandlare m fl 11 332. Säljare (partihandel) 24 333. Försäljare (detaljhandel) 2 339. Övriga inom varuförsäljning 6 400. Lantbrukare, skogsbrukare m fl 1 401. Trädgårdsodlare, anläggare 1 402. Jordbruksbefäl 1 404. Skogsbefäl 1 411. Lantarbetare 1 412. Husdjursskötare 1 413. Trädgårdsarbetare 1 431. Fiskare 3 441. Skogsarbetare 1 601. Fartygsbefäl 1 621. Flygförare m fl 2 631. Lok- och motorvagnsförare 1 633. Lok- och motorvagnsförare 3 640. Buss- och personbilsförare 9 641. Last- och paketbilsförare 1 651. Flygtrafikassistenter 1 652. Järnvägspersonal i konduktörs- och stationstjänst 2 671. Postmästare, postkassörer m fl 1 673. Expeditörer (televerket) 3 674. Kontorstelefonister m fl 5 681. Postiljoner 1 682. Expeditionsvakter m fl 1 689. Övriga inom postiljons- och expeditionsvaktarbete 1 701. Kranförararbetare 1 702. Spinnare m fl 1 716. Sömmerskor, sömmare 1 721. Skomakare 1 733. Valsare 1 735. Tråddragare, rördragare m fl 1 736. Smeder 4 741. Finmekaniker 5 751. Verkstadsmekaniker 1 752. Maskinmontörer, hopsättare m fl 7 753. Maskin- och motorreparatörer m fl 4 754. Tunnplåtslagare 2 755. Rörarbetare 8 756. Svetsare, gasskärare m fl 12 759. Övriga inom verkstads- och byggnadsmetallarbete 8 761. Elmontörer 1 763. Maskinelektriker m fl 2 764. Telereparatörer och elektronikreparatörer, -montörer 1 769. Övriga inom elektroarbete 2 772. Träförädlingsarbete 1 776. Möbelsnickare m fl 6 777. Verkstadssnickare 1 779. Övriga inom trävaruarbete 3 781. Byggnadsmålare 1 782. Golvbeläggningsarbetare 2 783. Lackerare 2 791. Murare m fl 5 793. Betongarbetare m fl 7 794. Byggnadsträarbetare 5 799. Övriga inom bygg- och anläggningsarbete ej hänförbart till annan yrkesgrupp 1 802. Reproduktionsarbetare 1 803. Tryckare 2 804. Bokbinderiarbetare 1 809. Övriga inom grafiskt arbete 1 821. Kvarnarbetare 1 824. Bryggeri-, vattenfabriks- och bränneriarbetare 2 826. Slaktare, charkuterister m fl 1 827. Mejerister, mejeriarbetare 1 829. Övriga inom livsmedels- och tobaksarbete 2 835. Plastvaruarbetare 1 841. Pappersmassearbetare 1 842. Pappersarbetare 1 843. Pappersvaruarbetare 2 861. Driftmaskinarbete (energi- och vattenförsörjning) 1 871. Kran- och traversförare 1 872. Anläggningsmaskinförare m fl 4 873. Truckförare, transportörskötare m fl 2 881. Paketerare, emballerare m fl 5 882. Lager- och förrådsarbetare 2 902. Skorstensfejare 1 903. Polispersonal 1 905. Vårdare m fl (kriminalvård) 1 906. Väktare m fl 2 911. Storköksföreståndare m fl 3 912. Kockar, kallskänkor 5 913. Köksbiträden, restaurangbiträden m fl 3 914. Hovmästare, servitörer m fl 2 915. Hotellchefer, hotellreceptionister m fl 1 921. Hushållsföreståndare, hembiträden m fl 1 931. Fastighetsarbetare m fl 16 932. Städare m fl 3 941. Frisörer, skönhetsvårdare m fl 2 981. Yrkesofficerare 239 000. Frågan ej tillämplig
VAR 373 ÅLDER Loc 913 width 2 MD=99 Ålder 21. 21 år . . 74. 74 år 1 99. Uppgift saknas Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 12 23 12 16 18 24 12 15 23 20 18 12 25 14 8 14 21 17 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 18 13 23 13 21 20 14 20 21 23 12 14 16 19 10 11 14 8 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 10 13 10 10 15 7 14 11 10 13 6 12 7 11 14 14 14 7 Kod: 99 Frek: 1
VAR 374 HUSHÅLLETS INKOMST Loc 915 width 7 2 decimal places MD=9999999 Hushållets disponibla inkomst efter skatt 3 9999999. Uppgift saknas Valid-n=790 Min=285 Max=144467 Mean=16372.2 St.Dev=9567.3
VAR 375 VIKT FÖR DISPON. INKOMST Loc 922 width 7 2 decimal places Vikt för disponibel inkomst Valid-n=793 Min=0.79 Max=1.53 Mean=1.0 St.Dev=0.2