ARBETSLIVSFONDEN OCH ARBETET MED ATT
           FÖRÄNDRA SVENSKT ARBETSLIV
                SSD 0494

              Primärforskare
              Arbetslivsfonden

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ARBETSLIVSFONDEN OCH ARBETET MED ATT FÖRÄNDRA
  SVENSKT ARBETSLIV samlades ursprungligen in av
  Arbetslivsfonden. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar
  för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Under åren 1990 till 1995 genomfördes nära 25 000 program för
  utveckling av arbetsorganisation, kompetens, arbetsmiljö och
  rehabiliteringsansatser inom svenskt arbetsliv med stöd från
  Arbetslivsfonden (ALF). Inom ramen för utvärderingsprojektet
  'Arbetslivsfonden som förändringsprogram' genomfördes en
  större enkätundersökning. Undersökningen utfördes av
  Statistiska centralbyrån på uppdrag av fonden. Urvalet drogs
  ur ALF:s projektregister från vintern 1993/94. Projekt som
  avslutats före 17/2 1993 uteslöts liksom projekt påbörjade
  efter 31/3 1993. Endast projekt som erhållit minst 26 000 kr
  medtogs. Med dessa begränsningar fanns i urvalsramen 7 574
  projekt. 1 500 av dessa drogs slumpmässigt så att ett lika
  stort antal kvinnodominerade som mansdominerade projekt ingick

  Datainsamlingen påbörjades i mitten av februari och pågick
  under våren 1994. Frågeformulären riktades till ALF:s
  kontaktpersoner för respektive projekt. Efter fyra
  påminnelser, varav en på telefon, hade 1 139 formulär
  besvarats. Av de 1 500 uttagna projekten hade 95 stycken vid
  datainsamlingstillfället inte kommit igång, företagen lagts
  ned eller gått i konkurs etc.

  Provstudien, som genomfördes under hösten 1993 några månader
  före huvudstudien, omfattade 300 projekt och lades upp på i
  huvudsak samma sätt som provstudien. Provstudien innehöll 203
  besvarade enkäter.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 52  (2)FÖRÄNDR. UTAN FONDMEDEL (3)LOC 175 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) Skulle det fondstödda arbetet ha genomförts även om
  fonden inte beviljat medel?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      75 1.  Ja, helt och hållet
      228 2.  Ja, till största delen
      691 3.  Ja, till mindre delar
      183 4.  Nej
      37 8.  Vet ej

      465 0.  Bortfall
      10 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0494 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Löpnummer 6 Enkättyp 7 Avregistreringskod Arbetslivsfonden 8 Bransch 1 9 Bransch 2 10 Bransch 4 11 Antal män 12 Antal kvinnor 13 Statuskod 14 Roll i fondprojektet 15 Viktiga initiativ: Högsta ledningen inom företaget 16 Viktiga initiativ: Chefer/handläggare på mellannivå 17 Viktiga initiativ: Chefer/handläggare på lägsta nivå 18 Viktiga initiativ: Närmast berörd personal 19 Viktiga initiativ: Fackliga representanter 20 Viktiga initiativ: Företagshälsan eller motsvarande 21 Viktiga initiativ: Externa konsulter 22 Viktiga initiativ: Annan 23 Tid i fondprojektet: Högsta ledningen inom företaget 24 Tid i fondprojektet: Chefer/handläggare på mellannivå 25 Tid i fondprojektet: Chefer/handläggare på lägsta nivå 26 Tid i fondprojektet: Närmast berörd personal 27 Tid i fondprojektet: Fackliga representanter 28 Tid i fondprojektet: Företagshälsan eller motsvarande 29 Tid i fondprojektet: Externa konsulter 30 Tid i fondprojektet: Annan 31 Projektarbetets innehåll: Rehabilitering 32 Projektarbetets innehåll: Fysiska arbetsmiljöförbättringar 33 Projektarbetets innehåll: Arbetsorganisatoriska förändringar 34 Projektarbetets innehåll: Kvalitets och effektivitetsförbättringar 35 Projektarbetets innehåll: Annat 36 Rehabiliteringsfrågor 1 37 Rehabiliteringsfrågor 2 38 Miljöförbättringar 39 Organisationsfrågor 1 40 Organisationsfrågor 2 41 Organisationsfrågor 3 42 Organisationsfrågor 4 43 Organisationsfrågor 5 44 Effektivitetsfrågor 45 Kvalitetsfrågor 46 Psykosociala miljöproblem 47 Vidareutbildning av personalen 48 Kontakt med handläggare på Arbetslivsfonden 49 Kontakter med Arbetslivsfonden resulterat i förändrade prioriteringar 50 Förändrade prioriteringar på grund av erfarenhetsutbyte 51 Förändrade prioriteringar nödvändiga för att medel skulle beviljas 52 Arbetet genomförts även utan fondmedel 53 Tid för utformande av ideer och mål 54 Tid för sammanställning av information 55 Tid för förankringsarbete 56 Tid för genomförande 57 Tid för uppföljning och utvärdering 58 Infört produktionsgrupper/arbetslag 59 Mindre hierarkisk styrning 60 Produktionspersonalen växlar mellan olika enkla arbetsuppgifter 61 Produktionspersonalen gör mer av planering, förarbeten och efterarbeten 62 Produktionspersonalen har kommit med i uppföljning och utveckling 63 Personer på mellannivå har fått vidgade arbetsuppgifter 64 Personer på mellannivå har fått mer samarbete med produktionspersonalen 65 Utsuddade gränser mellan personer på mellannivå och produktionspersonalen 66 Sjukfrånvaron 67 Personalomsättningen 68 Andelen långtidssjuka 69 Frekvensen arbetsskador 70 Andelen fysiskt påfrestande arbetsmoment 71 Oacceptabelt buller eller vibrationer 72 Luftföroreningar och nedsmutsning 73 Konflikter, bråk, mobbing eller sextrakasserier 74 Industrisektorn: Antalet fel i produktionen 75 Industrisektorn: Leveranstider 76 Industrisektorn: Kötider, väntetider 77 Industrisektorn: Utfört arbete per person 78 Industrisektorn: Antalet anställda arbetare 79 Industrisektorn: Antalet anställda tjänstemän 80 Industrisektorn: Produktionsvolymen 81 Industrisektorn: Orderingången 82 Industrisektorn: Tid ställa om för nya produktionskrav 83 Service/tjänstesektorn: Kötider för kunder 84 Service/tjänstesektorn: Behandlings-/handläggningstider 85 Service/tjänstesektorn: Utfört arbete per person 86 Service/tjänstesektorn: Personalstyrkan 87 Service/tjänstesektorn: Andelen nöjda kunder 88 Service/tjänstesektorn: Andelen missnöjda kunder 89 Service/tjänstesektorn: Kostnaderna 90 Hjälpmedel för att underlätta långtidssjukas återgång i arbete 91 Alternativa arbetsuppgifter för långtidssjuka 92 Stärkta sociala kontakter med långtidssjuka 93 Individuella rehabiliteringsplaner 94 Långtidssjukas behandling hos läkare, sjukgymnast, psykolog 95 Behandling på hem för missbrukare 96 Arbetslivsinriktad rehabilitering för långtidssjuka 97 Långtidssjuka kommit tillbaka till ordinarie arbete 98 Långtidssjuka kommit tillbaka till annat arbete 99 Långtidssjuka kommit tillbaka till annan arbetsgivare 100 Långtidssjuka förtidspensioneras eller erhållit sjukbidrag 101 Rutiner för tidiga kontakter och uppföljning av sjuka 102 Åtgärder i varje enskilt fall 103 Chefs/arbetsledarutbildning i rehabiliteringsfrågor 104 Kampanjer för att påverka de anställdas attityder till de sjukskrivna 105 Upprättat arbetsgivarring 106 Utbildning för produktionspersonal för att förkovra sig inom nuvarande arbete 107 Utbildning för produktionspersonal för att klara av nya arbetsuppgifter 108 Utbildning för planerare och chefer på mellannivå för att förkovra sig inom nuvarande arbete 109 Utbildning för planerare och chefer på mellannivå för att klara av nya arbetsuppgifter 110 Arbetsledare/chefer genomgått ledarskapsutbildning 111 Resultat fondprojektet: Nedgång av sjukfrånvaron 112 Resultat fondprojektet: Minskad personalomsättning 113 Resultat fondprojektet: Långtidssjuka återkommit till arbetslivet 114 Resultat fondprojektet: Nya rehabiliteringsrutiner 115 Resultat fondprojektet: Förbättrad fysisk miljö 116 Resultat fondprojektet: Organisatoriska förändringar 117 Resultat fondprojektet: Förbättrad kvalitet 118 Resultat fondprojektet: Minskade kötider 119 Resultat fondprojektet: Minskade handläggningstider 120 Resultat fondprojektet: Ökad produktivitet 121 Resultat fondprojektet: Förbättrad psykosocial miljö 122 Resultat av fondprojektet: Inflytandet över de egna arbetsförhållandena 123 Resultat av fondprojektet: Kortare beslutsvägar 124 Resultat av fondprojektet: Fler kontaktytor mellan ledning och anställda 125 Resultat av fondprojektet: Bättre möjlighet framföra synpunkter 126 Resultat av fondprojektet: Större samhörighet 127 Resultat av fondprojektet: Större arbetstillfredsställelse 128 Resultat av fondprojektet: Beredskap för förändringar 129 Förändringsarbete innan man sökte medel hos ALF 130 Tidigare aktiviteter: Rehabilitering av sjukskrivna/arbetsskadade 131 Tidigare aktiviteter: Fysiska arbetsmiljöförbättringar 132 Tidigare aktiviteter: Arbetsorganisatoriska förändringar 133 Tidigare aktiviteter: Kvalitetsförbättring 134 Tidigare aktiviteter: Annat 135 Tidigare aktiviteter: Rehabiliteringsfrågor 1 136 Tidigare aktiviteter: Rehabiliteringsfrågor 2 137 Tidigare aktiviteter: Miljöförbättringar 138 Tidigare aktiviteter: Organisationsfrågor 1 139 Tidigare aktiviteter: Organisationsfrågor 2 140 Tidigare aktiviteter: Organisationsfrågor 3 141 Tidigare aktiviteter: Organisationsfrågor 4 142 Tidigare aktiviteter: Organisationsfrågor 5 143 Tidigare aktiviteter: Effektivitetsfrågor 144 Tidigare aktiviteter: Kvalitetsfrågor 145 Tidigare aktiviteter: Psykosociala miljöproblem 146 Tidigare aktiviteter: Vidareutbildning av personal 147 Produktionsgrupper innan fondprojektet kom igång 148 Startår 149 Startmånad 150 Färdig år 151 Färdig månad 152 Summa beviljat bidrag 153 Utbetalt bidrag 154 Delbidrag 1 155 Åtgärdstyp 1 156 Delbidrag 2 157 Åtgärdstyp 2 158 Delbidrag 3 159 Åtgärdstyp 3 160 Delbidrag 4 161 Åtgärdstyp 4 162 Delbidrag 5 163 Åtgärdstyp 5 164 Delbidrag 6 165 Åtgärdstyp 6 166 Delbidrag 7 167 Åtgärdstyp 7

VAR 1 SSD STUDY NR 0494              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0494


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Augusti 1995
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Arbetslivsfonden och arbetet med att förändra svenskt arbetsliv
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 LÖPNUMMER Loc 13 width 6 Löpnummer Valid-n=1800 Min=26 Max=300012 Mean=71909.3 St.Dev=58485.7
VAR 6 ENKÄTTYP Loc 19 width 1 Enkättyp 1500 1. Huvudstudien 300 2. Provstudien
VAR 7 AVREGISTRERINGSKOD Loc 20 width 2 MD=99 Avregistreringskod Arbetslivsfonden 1331 01. Inkommen helt besvarad enkät 2 02. Inkommen delvis besvarad enkät, ny utsänd 4 03. Inkommen enkät ej besvarad, ny utsänd 11 04. Inkommen delvis besvarad enkät 19 05. Inkommen enkät ej besvarad 68 50. Postretur, fel kontaktperson, etc. 14 60. Vill ej delta i undersökningen 49 70. 302 99. Uppgift saknas
VAR 8 BRANSCH 1 Loc 22 width 1 Bransch 1 506 0. Privata sektorn 468 1. Privata sektorn 291 2. Privata sektorn 535 3. Offentliga sektorn
VAR 9 BRANSCH 2 Loc 23 width 2 Bransch 2 17 01. Bank och försäkring 99 02. Byggbranschen 15 03. Byggnadsämnes- och stenindustri 8 04. Energibranschen 87 05. Fabriksindustrin 7 06. Flygbranschen 42 07. Grafisk produktion 2 08. Gruvindustrin 229 09. Handelsområdet samt privat tjänste- och uppdragsverksamhet 24 10. Hotell/restaurang/musikerverksamhet 77 11. Landtransport 77 12. Lantbruk/trädgård 84 13. Livsmedelsindustrin 18 14. Massa/pappersindustri 49 15. Motorbranschen 21 17. Skogsbruket 26 18. Stål och metall 92 19. Sågverks- och träindustrin 27 20. Städentrepenadverksamhet och fastighetsförvaltning 25 21. Teko-, stoppmöbel- och skinn/läderindustri 17 22. Tidnings- och etermediebranschen 222 23. Verkstadsindustrin 28 30. Ideella organisationer 245 31. Kommunerna 155 32. Landstingen 107 33. Staten
VAR 10 BRANSCH 4 Loc 25 width 4 Bransch 4 10 0101. Bankverksamhet 4 0102. Försäkringsverksamhet 3 0105. Övrigt inom bank- och försäkringsväsende 62 0201. Bygg-, väg- och anläggningsverksamhet 8 0202. Elinstallation 1 0203. Glasmästeriverksamhet 5 0204. Maskinentrepenadverksamhet 5 0205. Plåtslageriverksamhet 10 0206. VVS-installation 7 0207. Måleri 1 0208. Golvläggare 11 0301. Byggnadsämnesindustri 4 0302. Stenindustri 8 0401. El-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjning 13 0501. Allokemisk industri 7 0502. Färgindustri 3 0503. Glasindustri 6 0504. Gummiindustri 25 0505. Plastindustri 23 0508. Övrig fabriksindustri 10 0512. Tvätterier och färgerier 3 0601. Civilflyget 4 0602. Flygplatser 3 0701. Förlagsverksamhet och bokbinderi 7 0702. Grafisk produktion 2 0703. Sätteri- och reproföretag 21 0704. Tryckerier 2 0705. Tapetfabriker, kartong- och förpackningstillverkare 7 0706. Övrig grafisk produktion 2 0801. Gruvindustri 106 0901. Detaljhandel 38 0902. Partihandel 24 0903. Vård och omsorg i privat regi 1 0908. Resebyråer 2 0909. Reklambyråer, film- och videoproduktion, biografer 3 0910. Turist- och nöjesföretag 12 0912. Byggkonsulter mm 4 0913. Dataföretag och datakonsulter 10 0915. Övrig uppdrags- och konsultverksamhet 7 0918. Frisörer 22 0920. Handels- och tjänsteföretag i övrigt 9 1002. Restaurang- och kafeverksamhet 15 1005. Hotell och restaurangverksamhet 6 1101. Buss- och taxitrafik 2 1102. Renhållningsservice 5 1103. Stuverier 1 1104. Trafikskolor 28 1105. Åkerier 4 1106. Speditionsverksamhet 5 1107. Bevakningsföretag 5 1108. Godsterminaler 2 1110. Transportverksamhet i övrigt 10 1191. 5 1194. 4 1195. 68 1201. Lantbruk 7 1202. Trädgårdsodling/trädgårdsskötsel 2 1203. Fiskodling 24 1301. Bagerivarutillverkning 4 1302. Choklad- och konfektyrtillverkning 6 1303. Dryckesvarutillverkning 3 1304. Fiskberedning 2 1305. Frukt- och grönsaksberedning 7 1306. Mejerivaror 3 1307. Sockertillverkning 20 1308. Slakterier och köttvarutillverkning 3 1309. Tobaksvarutillverkning 12 1315. Övrig beredning och tillverkning av livsmedel 18 1401. Massa- och papperstillverkning mm 1 1501. Bensinstationer och oljedepåer 43 1502. Bil-, traktor- och gummiverkstäder 3 1504. Billackeringsföretag 2 1505. Motorbranschen i övrigt 17 1701. Skogsavverkning/skogsvård och skogsbruksföretag 4 1702. Domänverket 18 1801. Stål- och metallindustri 8 1802. Svets- och mekanisk industri 25 1901. Byggnads-, snickeri och trämaterialtillverkning 31 1902. Sågverk, sågning, hyvling 5 1903. Hustillverkning 17 1904. Möbeltillverkning 14 1905. Övrig trävarutillverkning 9 2001. Städentrepenadverksamhet 18 2002. Fastighetsförvaltning 10 2101. Textilindustri 10 2102. Konfektionsindustri 3 2103. Läderindustri 2 2104. Stoppmöbelindustri 4 2201. Distribution av tidningar 11 2202. Tidnings- och tidskriftsframställning 2 2203. Produktion av radio och TV-program 15 2301. Verktygs- och redskapsindustri 3 2302. Metallmöbelindustri 34 2303. Industri för metallkonstruktion 68 2304. Övrig metallvaruindustri 3 2305. Industri för stationära turbiner 2 2306. Jordbruksmaskiner 3 2307. Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 5 2308. Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 2 2309. Data- och kontorsmaskinindustri 16 2310. Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 10 2311. Industri för elmotorer etc 4 2312. Teleproduktionsindustri 2 2313. Industri för elektriska hushållsapparater 26 2314. Övrig elektronikindustri 1 2315. Skeppsvarv, båtbyggeri 12 2317. Bil- och bilmotorindustri 1 2319. Flygplansindustri och reparationsverkstäder 6 2320. Övrig transportmedelsindustri 9 2330. Övrig verkstadsindustri 2 3021. Idrottsorganisationer 1 3023. Politiska organisationer 4 3031. Religiösa organisationer 3 3033. Studieförbund 4 3035. Folkhögskolor/rörelsedrivna 3 3037. Lokalhållande organisationer 1 3041. Föräldrakooperativa daghem 4 3060. Övriga ideella och kulturella organisationer 6 3090. Svenska kyrkan 12 3111. Förskole- och fritidsverksamhet 41 3115. Äldre- och handikappomsorg 23 3119. Övrig social verksamhet samt övergripande projekt 55 3120. Skolväsendet 4 3131. Bibliotek 1 3132. Museer 4 3133. Teater- och musikinstitutioner 2 3135. Idrotts- och fritidsanläggningar 1 3137. Övrig kultur- och fritidsverksamhet 1 3141. Energiförsörjning 1 3143. Renhållning och avfallshantering 2 3145. Arbete med gator, vägar och parker 14 3147. Fastighetsskötsel 9 3148. Kommunal teknisk service i övrigt 6 3149. Räddningstjänst 3 3151. Kollektivtrafik 1 3153. Hamnar 14 3170. Central kommunal administration 45 3175. Övriga kommunala arbetsplatsprogram 6 3195. Primärkommunala program som skall avräknas mot landstingens branschram 27 3211. Hälso- och sjukvård - primärvård 60 3213. Hälso- och sjukvård - läns- och regionvård 19 3215. Hälso- och sjukvård - övrigt 10 3217. Tandvård 8 3221. Högskola och gymnasieskola/landsting 1 3224. Folkhögskolor/landsting 2 3233. Teater- och musikinstitutioner/landsting 9 3240. Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan social verksamhet 5 3251. Kollektivtrafik/landsting 5 3257. Tvätterier/landsting 2 3270. Central landstingskommunal administration 7 3280. Övriga landstingskommunala arbetsplatsprogram 8 3301. Försäkringskassorna 16 3302. Försvaret 3 3303. SJ 8 3304. Posten 4 3305. Televerket 3 3307. Länsstyrelserna 8 3308. Polis och åklagarmyndigheten 4 3309. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 13 3310. Universitet och högskolor och övrig statlig utbildning samt forskning 1 3311. Vägverket 6 3312. Skatte- och kronofogdemyndigheterna 3 3313. Kulturell verksamhet/staten 30 3325. Övrig statlig verksamhet
VAR 11 ANTAL MÄN Loc 29 width 6 Antal män Valid-n=1800 Min=0 Max=37300 Mean=133.3 St.Dev=1025.3
VAR 12 ANTAL KVINNOR Loc 35 width 6 Antal kvinnor Valid-n=1800 Min=0 Max=42000 Mean=173.0 St.Dev=1161.2
VAR 13 STATUSKOD Loc 41 width 2 Statuskod 0 00. Registrering pågår 0 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 451 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 30 07. Lägesrapport - påminnelse 0 90. Beslut - ej beviljat bidrag 1319 91. Avslutat ärende 0 92. Hävda beslut 0 99. Återtaget eller avfört beslut
VAR 14 ROLL I FONDPROJEKTET Loc 43 width 81 alphabetic FRÅGOR OM DET HITTILLSVARANDE PROJEKTARBETET - Du svarar i allmänhet med att sätta ett kryss per fråga. Svara på varje fråga. Obesvarade frågor går ej att hantera. (1) Vilken har din roll i fondprojektet varit? Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 INIT. AV FTG HÖGSTA LEDN Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 (2) Vilka har bidragit med avgörande initiativ under projektets gång? Svara genom att sätta ett kryss per rad. (2.1) Togs viktiga initiativ av högsta ledningen inom företaget 197 1. Alla initiativ 392 2. Flertalet initiativ 267 3. Många initiativ 255 4. Några få initiativ 162 5. Inga initiativ 10 8. Vet ej 465 0. Bortfall 52 9. Uppgift saknas
VAR 16 INIT. AV CHEF MELLANNIVÅ Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 (2.2) Togs viktiga initiativ av chefer/handläggare på mellannivå <Se F.(2) för fullständig frågetext> 72 1. Alla initiativ 274 2. Flertalet initiativ 317 3. Många initiativ 267 4. Några få initiativ 191 5. Inga initiativ 29 8. Vet ej 465 0. Bortfall 185 9. Uppgift saknas
VAR 17 INIT. AV CHEF LÄGST NIVÅ Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 (2.3) Togs viktiga initiativ av chefer/handläggare på lägsta nivå <Se F.(2) för fullständig frågetext> 22 1. Alla initiativ 108 2. Flertalet initiativ 204 3. Många initiativ 321 4. Några få initiativ 350 5. Inga initiativ 55 8. Vet ej 465 0. Bortfall 275 9. Uppgift saknas
VAR 18 INIT. AV BERÖRD PERSONAL Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 (2.4) Togs viktiga initiativ av närmast berörd personal <Se F.(2) för fullständig frågetext> 25 1. Alla initiativ 137 2. Flertalet initiativ 304 3. Många initiativ 402 4. Några få initiativ 263 5. Inga initiativ 25 8. Vet ej 465 0. Bortfall 179 9. Uppgift saknas
VAR 19 INIT. AV FACKLIGA REPR. Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 (2.5) Togs viktiga initiativ av fackliga representanter <Se F.(2) för fullständig frågetext> 16 1. Alla initiativ 68 2. Flertalet initiativ 244 3. Många initiativ 424 4. Några få initiativ 384 5. Inga initiativ 21 8. Vet ej 465 0. Bortfall 178 9. Uppgift saknas
VAR 20 INIT. AV FÖRETAGSHÄLSAN Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 (2.6) Togs viktiga initiativ av företagshälsan eller motsv <Se F.(2) för fullständig frågetext> 16 1. Alla initiativ 75 2. Flertalet initiativ 208 3. Många initiativ 358 4. Några få initiativ 472 5. Inga initiativ 16 8. Vet ej 465 0. Bortfall 190 9. Uppgift saknas
VAR 21 INIT. AV EXT. KONSULTER Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 (2.7) Togs viktiga initiativ av externa konsulter <Se F.(2) för fullständig frågetext> 14 1. Alla initiativ 73 2. Flertalet initiativ 152 3. Många initiativ 176 4. Några få initiativ 636 5. Inga initiativ 26 8. Vet ej 465 0. Bortfall 258 9. Uppgift saknas
VAR 22 INIT. AV ANNAN Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 (2.8) Togs viktiga initiativ av annan <Se F.(2) för fullständig frågetext> 15 1. Alla initiativ 42 2. Flertalet initiativ 37 3. Många initiativ 23 4. Några få initiativ 432 5. Inga initiativ 121 8. Vet ej 465 0. Bortfall 665 9. Uppgift saknas
VAR 23 TID I PROJ: HÖGSTA LEDN. Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 (3) Med hur lång tid ungefär har olika personer eller grupper medverkat i fondprojektet? Försök att på ett ungefär uppskatta sammanlagda antalet timmar under den senaste 12 månadersperioden. Ett kryss per rad. (3.1) Högsta ledningen inom företaget 39 1. Minst ett halvt år (ca 800 timmar) 104 2. Några månader (ca 400 timmar) 276 3. Några veckor (ca 100 timmar) 333 4. Några dagar (ca 25 timmar) 291 5. Några timmar 178 6. Inte medverkat 51 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 63 9. Uppgift saknas
VAR 24 TID I PROJ: CHEF M-NIVÅ Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 (3.2) Chefer/handläggare på mellannivå <Se F.(3) för fullständig frågetext> 68 1. Minst ett halvt år (ca 800 timmar) 135 2. Några månader (ca 400 timmar) 287 3. Några veckor (ca 100 timmar) 331 4. Några dagar (ca 25 timmar) 153 5. Några timmar 128 6. Inte medverkat 73 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 160 9. Uppgift saknas
VAR 25 TID I PROJ: CHEF L-NIVÅ Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 (3.3) Chefer/handläggare på lägsta nivå <Se F.(3) för fullständig frågetext> 44 1. Minst ett halvt år (ca 800 timmar) 90 2. Några månader (ca 400 timmar) 208 3. Några veckor (ca 100 timmar) 276 4. Några dagar (ca 25 timmar) 170 5. Några timmar 197 6. Inte medverkat 108 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 242 9. Uppgift saknas
VAR 26 TID I PROJ: BERÖRD PERS. Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 (3.4) Närmast berörd personal <Se F.(3) för fullständig frågetext> 139 1. Minst ett halvt år (ca 800 timmar) 145 2. Några månader (ca 400 timmar) 303 3. Några veckor (ca 100 timmar) 311 4. Några dagar (ca 25 timmar) 201 5. Några timmar 78 6. Inte medverkat 40 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 118 9. Uppgift saknas
VAR 27 TID I PROJ: FACKLIG REPR Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 (3.5) Fackliga representanter <Se F.(3) för fullständig frågetext> 13 1. Minst ett halvt år (ca 800 timmar) 30 2. Några månader (ca 400 timmar) 113 3. Några veckor (ca 100 timmar) 323 4. Några dagar (ca 25 timmar) 408 5. Några timmar 223 6. Inte medverkat 64 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 161 9. Uppgift saknas
VAR 28 TID I PROJ: FÖRETAGSHÄLS Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 (3.6) Företagshälsan eller motsv <Se F.(3) för fullständig frågetext> 25 1. Minst ett halvt år (ca 800 timmar) 31 2. Några månader (ca 400 timmar) 131 3. Några veckor (ca 100 timmar) 255 4. Några dagar (ca 25 timmar) 333 5. Några timmar 341 6. Inte medverkat 52 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 167 9. Uppgift saknas
VAR 29 TID I PROJ: EXT. KONSULT Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 (3.7) Externa konsulter <Se F.(3) för fullständig frågetext> 26 1. Minst ett halvt år (ca 800 timmar) 70 2. Några månader (ca 400 timmar) 172 3. Några veckor (ca 100 timmar) 205 4. Några dagar (ca 25 timmar) 117 5. Några timmar 463 6. Inte medverkat 67 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 215 9. Uppgift saknas
VAR 30 TID I PROJ: ANNAN Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 (3.8) Annan <Se F.(3) för fullständig frågetext> 34 1. Minst ett halvt år (ca 800 timmar) 21 2. Några månader (ca 400 timmar) 30 3. Några veckor (ca 100 timmar) 17 4. Några dagar (ca 25 timmar) 14 5. Några timmar 385 6. Inte medverkat 152 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 682 9. Uppgift saknas
VAR 31 INNEH: REHABILITERING Loc 140 width 2 MD=99 (4) Vad handlade det (hittillsvarande) fondstödda projektarbetet om, dvs vilka ideer och aktiviteter ingick och diskuterades i olika projektgrupper/arbetsgrupper? Vi vill att du i grova drag delar upp tiden på ämnesområdena nedan. Områdena är tänkta att vara avskilda från varandra och bör till stora delar vara ömsesidigt uteslutande. Ett kryss per rad. (4.1) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om rehabiliteringen av sjukskrivna/arbetsskadade (inkl rutiner och ansvar i dessa sammanhang) 232 00. Inte alls 174 01. 246 02. 151 03. 94 04. 146 05. Halva tiden 23 06. 44 07. 22 08. 11 09. 84 10. Hela tiden 22 88. Vet ej 551 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 32 INNEH: FYSISK ARB.MILJÖ Loc 142 width 2 MD=99 (4.2) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om fysiska arbetsmiljöförbättringar <Se F.(4) för fullständig frågetext> 107 00. Inte alls 124 01. 182 02. 202 03. 115 04. 204 05. Halva tiden 59 06. 86 07. 54 08. 28 09. 104 10. Hela tiden 12 88. Vet ej 523 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 33 INNEH: ARBETSORG. FÖRÄND Loc 144 width 2 MD=99 (4.3) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om arbetsorganisatoriska förändringar <Se F.(4) för fullständig frågetext> 114 00. Inte alls 69 01. 144 02. 169 03. 134 04. 203 05. Halva tiden 53 06. 113 07. 100 08. 42 09. 110 10. Hela tiden 19 88. Vet ej 530 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 34 INNEH: KVALITETSFÖRB. Loc 146 width 2 MD=99 (4.4) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om kvalitets och effektivitetsförbättringar genom ny teknik, ny utrustning, nya arbetsmetoder <Se F.(4) för fullständig frågetext> 101 00. Inte alls 72 01. 177 02. 159 03. 129 04. 209 05. Halva tiden 77 06. 98 07. 76 08. 48 09. 107 10. Hela tiden 13 88. Vet ej 534 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 35 INNEH: ANNAT Loc 148 width 2 MD=99 (4.5) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om annat <Se F.(4) för fullständig frågetext> 303 00. Inte alls 12 01. 32 02. 28 03. 30 04. 43 05. Halva tiden 10 06. 24 07. 25 08. 12 09. 48 10. Hela tiden 156 88. Vet ej 1077 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 36 REHABILITERINGSFRÅGOR 1 Loc 150 width 2 MD=99 (5) Försök nu göra lite mer detaljerade beskrivningar av era diskussioner och ert arbete inom projektgrupper/arbetsgrupper. När du svarar bör du föreställa dig någon total insats i form av tid som lagts ned och sen på ett ungefär ange hur tiden fördelats på områden. Ett kryss per rad. (5.1) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om 343 00. Inte alls 243 01. 221 02. 137 03. 68 04. 80 05. Halva tiden 27 06. 32 07. 15 08. 13 09. 51 10. Hela tiden 19 88. Vet ej 551 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 37 REHABILITERINGSFRÅGOR 2 Loc 152 width 2 MD=99 (5.2) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om rehabiliteringsfrågor såsom åtgärder att förebygga utslagning/sjukskrivning (genom bättre uppföljningsrutiner och tydligare ansvar) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 189 00. Inte alls 207 01. 229 02. 161 03. 127 04. 126 05. Halva tiden 45 06. 51 07. 26 08. 21 09. 64 10. Hela tiden 19 88. Vet ej 535 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 38 MILJÖFÖRBÄTTRINGAR Loc 154 width 2 MD=99 (5.3) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om miljöförbättringar genom inköp av maskiner, ny utrustning, ombyggnader <Se F.(5) för fullständig frågetext> 178 00. Inte alls 189 01. 192 02. 156 03. 123 04. 142 05. Halva tiden 48 06. 74 07. 58 08. 20 09. 73 10. Hela tiden 15 88. Vet ej 532 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 39 ORGANISATIONSFRÅGOR 1 Loc 156 width 2 MD=99 (5.4) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om organisationsfrågor rörande utvidgning av arbetsuppgifter till fler liknande (t ex arbetsrotation) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 213 00. Inte alls 133 01. 170 02. 147 03. 106 04. 136 05. Halva tiden 73 06. 70 07. 74 08. 40 09. 80 10. Hela tiden 21 88. Vet ej 537 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 40 ORGANISATIONSFRÅGOR 2 Loc 158 width 2 MD=99 (5.5) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om organisationsfrågor rörande utvidgning av arbetsuppgifter till mer kvalificerade <Se F.(5) för fullständig frågetext> 275 00. Inte alls 159 01. 178 02. 144 03. 94 04. 112 05. Halva tiden 50 06. 66 07. 61 08. 30 09. 52 10. Hela tiden 26 88. Vet ej 553 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 41 ORGANISATIONSFRÅGOR 3 Loc 160 width 2 MD=99 (5.6) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om organisationsfrågor rörande införande av grupparbete/arbetslag <Se F.(5) för fullständig frågetext> 412 00. Inte alls 167 01. 133 02. 105 03. 81 04. 79 05. Halva tiden 37 06. 58 07. 41 08. 37 09. 53 10. Hela tiden 30 88. Vet ej 567 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 42 ORGANISATIONSFRÅGOR 4 Loc 162 width 2 MD=99 (5.7) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om organisationsfrågor rörande förändrade arbetsledarroller <Se F.(5) för fullständig frågetext> 379 00. Inte alls 175 01. 145 02. 101 03. 101 04. 93 05. Halva tiden 38 06. 36 07. 52 08. 38 09. 49 10. Hela tiden 28 88. Vet ej 565 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 43 ORGANISATIONSFRÅGOR 5 Loc 164 width 2 MD=99 (5.8) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om organisationsfrågor rörande decentraliserat beslutsfattande inom organisationen <Se F.(5) för fullständig frågetext> 374 00. Inte alls 167 01. 154 02. 101 03. 90 04. 79 05. Halva tiden 41 06. 49 07. 59 08. 31 09. 48 10. Hela tiden 35 88. Vet ej 572 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 44 EFFEKTIVITETSFRÅGOR Loc 166 width 2 MD=99 (5.9) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om effektivitetsfrågor såsom kortare handläggningstider/genomloppstider, minskad kapitalbildning <Se F.(5) för fullständig frågetext> 448 00. Inte alls 187 01. 144 02. 106 03. 59 04. 68 05. Halva tiden 40 06. 43 07. 34 08. 27 09. 23 10. Hela tiden 39 88. Vet ej 582 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 45 KVALITETSFRÅGOR Loc 168 width 2 MD=99 (5.10) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om kvalitetsfrågor såsom arbete mot mindre fel, mer nöjda kunder/klienter/användare <Se F.(5) för fullständig frågetext> 250 00. Inte alls 154 01. 161 02. 120 03. 98 04. 120 05. Halva tiden 54 06. 70 07. 76 08. 48 09. 69 10. Hela tiden 32 88. Vet ej 548 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 46 PSYKOSOCIALA MILJÖPROBL. Loc 170 width 2 MD=99 (5.11) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om psykosociala miljöproblem såsom konflikter, bråk, mobbing, sexuella trakasserier <Se F.(5) för fullständig frågetext> 489 00. Inte alls 194 01. 161 02. 95 03. 60 04. 63 05. Halva tiden 24 06. 30 07. 33 08. 14 09. 28 10. Hela tiden 37 88. Vet ej 572 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 47 VIDAREUTBILDN. PERSONAL Loc 172 width 2 MD=99 (5.12) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om vidareutbildning av personalen <Se F.(5) för fullständig frågetext> 137 00. Inte alls 139 01. 151 02. 159 03. 123 04. 150 05. Halva tiden 58 06. 88 07. 77 08. 46 09. 103 10. Hela tiden 17 88. Vet ej 552 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 48 KONTAKT ALF-HANDLÄGGARE Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 (6) Förekom några möten (eller längre telefonsamtal) med handläggare på Arbetslivsfonden där utformningen av projektet/arbetsplatsprogrammet diskuterades? 152 1. Fler än 5 233 2. 4-5 635 3. 2-3 176 4. 1 102 5. Inga 26 8. Vet ej 465 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 49 ALF-KONT FÖRÄNDR PRIOR Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 (7) Bidrog kontakterna med Arbetslivsfonden till att andra aspekter kom att skjutas fram i förgrunden än, som man tidigare prioriterat på företaget/arbetsplatsen? 606 1. Ja 541 5. Nej 69 7. Inget snarlikt arbete förekom tidigare 99 8. Vet ej 465 0. Bortfall 20 9. Uppgift saknas
VAR 50 PRIORFÖR PGA ERFARENHET Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 (8) OM ARBETSLIVSFONDEN BIDRAGIT TILL FÖRÄNDRADE PRIORITERINGAR: Vad berodde förändringen på? Markera ett kryss per rad. (8.1) Berodde förändringen på erfarenhetsutbytet med handläggaren? 403 1. Ja 183 3. Kanske 167 5. Nej 122 8. Vet ej 465 0. Bortfall 460 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 51 PRIOR.FÖRÄNDR NÖDVÄNDIG Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 (8.2) Var förändringen nödvändig för att medel skulle beviljas? <Se F.(8) för fullständig frågetext> 254 1. Ja 202 3. Kanske 241 5. Nej 189 8. Vet ej 465 0. Bortfall 449 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 52 FÖRÄNDR. UTAN FONDMEDEL Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 (9) Skulle det fondstödda arbetet ha genomförts även om fonden inte beviljat medel? 75 1. Ja, helt och hållet 339 2. Ja, till största delen 691 3. Ja, till mindre delar 183 4. Nej 37 8. Vet ej 465 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 53 TID IDE- O MÅLUTFORMNING Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 (10) Hur lång tid har olika faser i arbetet tagit? När du beskriver steg på vägen, ange hur länge det varat innan nästa kommit igång. Ett kryss per rad. (10.1) Utformandet av ideer och mål 90 1. Några timmar 335 2. Några dagar 391 3. Några veckor 297 4. Några månader 114 5. Ett halvt år 52 6. Ett år 30 7. Längre tid 2 8. Ännu inte påbörjats 465 0. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 54 TID INFO SAMMANSTÄLLNING Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 (10.2) Sammanställning av information, rapporter, beslutsunderlag o dyl <Se F.(10) för fullständig frågetext> 91 1. Några timmar 383 2. Några dagar 470 3. Några veckor 248 4. Några månader 73 5. Ett halvt år 11 6. Ett år 15 7. Längre tid 5 8. Ännu inte påbörjats 465 0. Bortfall 39 9. Uppgift saknas
VAR 55 TID FÖRANKRINGSARBETE Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 (10.3) Förankringsarbete <Se F.(10) för fullständig frågetext> 184 1. Några timmar 331 2. Några dagar 355 3. Några veckor 246 4. Några månader 98 5. Ett halvt år 34 6. Ett år 20 7. Längre tid 10 8. Ännu inte påbörjats 465 0. Bortfall 57 9. Uppgift saknas
VAR 56 TID GENOMFÖRANDE Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 (10.4) Genomförande <Se F.(10) för fullständig frågetext> 23 1. Några timmar 55 2. Några dagar 123 3. Några veckor 142 4. Några månader 130 5. Ett halvt år 224 6. Ett år 515 7. Längre tid 93 8. Ännu inte påbörjats 465 0. Bortfall 30 9. Uppgift saknas
VAR 57 TID UPPFÖLJNING Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 (10.5) Uppföljning, utvärdering <Se F.(10) för fullständig frågetext> 86 1. Några timmar 206 2. Några dagar 236 3. Några veckor 123 4. Några månader 66 5. Ett halvt år 60 6. Ett år 96 7. Längre tid 407 8. Ännu inte påbörjats 465 0. Bortfall 55 9. Uppgift saknas
VAR 58 INFÖRT PROD.GRUPPER Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 FÖLJDER AV DET FONDSTÖDDA OCH ANNAT SAMTIDIGT PÅGÅENDE ARBETE (11) Vi vill nu att du tänker på alla förändringar som inträffat sedan fondprojektet kom igång - också sådana som inte varit en direkt följd av fondarbetet. Tänk dock bara på de personer som direkt omfattas av fondprojektet (enligt projektansökan). Ett kryss per rad. (11.1) Har man sedan fonden beviljat medel (som följd av fondprojektet eller av andra orsaker) infört någon form av produktionsgrupper/arbetslag. 216 1. För hela den berörda personalkategorin 92 2. För 3/4 89 3. För 1/2 74 4. För 1/4 175 5. För mindre del av den berörda personalkategorin 515 6. Nej 145 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 29 9. Uppgift saknas
VAR 59 MINDRE HIERARKISK STYRN. Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 (11.2) Har den traditionella arbetsledarrollen förändrats för berörda arbetsledare så att den hierarkiska styrningen blivit mindre. <Se F.(11) för fullständig frågetext> 337 1. För hela den berörda personalkategorin 75 2. För 3/4 99 3. För 1/2 78 4. För 1/4 175 5. För mindre del av den berörda personalkategorin 340 6. Nej 208 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 23 9. Uppgift saknas
VAR 60 OLIKA ENKLA ARBETSUPPG. Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 FÖLJDER AV DET FONDSTÖDDA OCH ANNAT SAMTIDIGT PÅGÅENDE ARBETE. Vi vill att du tänker på alla förändringar som inträffat sedan fondprojektet kommit igång - också sådana som inte varit en direkt följd av fondarbetet. Tänk dock bara på de personer som direkt omfattas av fondprojektet. Sätt ett kryss per rad. (12) Har sedan fonden beviljade medel några av nedanstående förändringar genomförts för produktionspersonalen (ibland kallad frontpersonalen) dvs de som direkt producerar eller tillhandahåller de varor eller tjänster som är utmärkande för företaget/myndigheten/organisationen (t ex montörer, snickare, affärsbiträden, sjukvårdsbiträden, lärare, konsulter osv) ... (12.1) Har en utvidgning skett av deras arbetsuppgifter så att de nu mer växlar mellan olika men fortfarande relativt enkla arbetsuppgifter (var och en med rätt liten kontroll över uppläggning och planering) 216 1. För hela den berörda personalkategorin 116 2. För 3/4 145 3. För 1/2 145 4. För 1/4 230 5. För mindre del av den berörda personalkategorin 243 6. Nej 195 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 45 9. Uppgift saknas
VAR 61 PLAN, FÖR- O EFTERARBETE Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 (12.2) Har en utvidgning skett av deras arbetsuppgifter så att de nu gör mer av planering, förarbeten och efterarbeten (De bestämmer t ex över vilka som skall göra vilka arbetsmoment, i vilken ordning de skall tas och har mer omgivningskontakter) <Se F.(12) för fullständig frågetext> 224 1. För hela den berörda personalkategorin 103 2. För 3/4 157 3. För 1/2 182 4. För 1/4 248 5. För mindre del av den berörda personalkategorin 227 6. Nej 167 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 27 9. Uppgift saknas
VAR 62 UPPFÖLJNING O UTVECKLING Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 (12.3) Har en utvidgning skett av deras arbetsuppgifter så att de nu också kommit med i uppföljningen av arbetet och i utvecklingen av nya metoder och arbetsformer (är t ex mer med i anpassningen till kunders, klienters, patienters behov) <Se F.(12) för fullständig frågetext> 261 1. För hela den berörda personalkategorin 102 2. För 3/4 138 3. För 1/2 181 4. För 1/4 269 5. För mindre del av den berörda personalkategorin 204 6. Nej 152 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 28 9. Uppgift saknas
VAR 63 MELLANNIVÅ VIDGADE UPPG. Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 (13) Vi ställer nu några frågor om de personer som står bakom eller över den direkta produktionspersonalen, dvs planerare, chefer/tjänstemän på mellannivå och dyl. Ett kryss per rad. (13.1) Har en förändring skett av dessa personers arbetsuppgifter så att de fått mer vidgade arbetsuppgifter (och ersätter varandra t ex i högre grad inom den egna arbetsgruppen) 199 1. För hela den berörda personalkategorin 60 2. För 3/4 102 3. För 1/2 89 4. För 1/4 219 5. För mindre del av den berörda personalkategorin 351 6. Nej 275 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 40 9. Uppgift saknas
VAR 64 MELLANNIVÅ SAMARB PROD Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 (13.2) Har en förändring skett av dessa personers arbetsuppgifter så att de fått mer av samarbete med produktionspersonalen och gör mindre rena stabsjobb <Se F.(13) för fullständig frågetext> 149 1. För hela den berörda personalkategorin 53 2. För 3/4 99 3. För 1/2 100 4. För 1/4 202 5. För mindre del av den berörda personalkategorin 365 6. Nej 324 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 43 9. Uppgift saknas
VAR 65 MELLANNIVÅ - PROD.PERSON Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 (13.3) Har en förändring skett av dessa personers arbetsuppgifter så att gränserna mer eller mindre suddats ut mellan personer i denna grupp och produktionspersonalen <Se F.(13) för fullständig frågetext> 112 1. För hela den berörda personalkategorin 44 2. För 3/4 79 3. För 1/2 67 4. För 1/4 181 5. För mindre del av den berörda personalkategorin 469 6. Nej 340 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 43 9. Uppgift saknas
VAR 66 SJUKFRÅNVARON Loc 192 width 2 MD= 0 FÖLJDER AV DET FONDSTÖDDA OCH ANNAT SAMTIDIGT PÅGÅENDE ARBETE. Vi vill att du tänker på alla förändringar som inträffat sedan fondprojektet kommit igång - också sådana som inte varit en direkt följd av fondarbetet. Tänk dock bara på de personer som direkt omfattas av fondprojektet. (14) Har något av nedanstående förändrats sedan fonden beviljade medel? Försök göra ungefärliga uppskattningar genom att sätta ett kryss på varje rad. (En ökning från 40% till 50% är en ökning med 10%.) (14.1) Sjukfrånvaron 174 01. Minskat minst 40% 133 02. Minskat med 30% 212 03. Minskat med 20% 309 04. Minskat med 10% 330 05. Oförändrat 5 06. Ökat med 10% 1 07. Ökat med 20% 0 08. Ökat med 30% 0 09. Ökat med minst 40% 142 88. Vet ej/inte aktuellt 494 00. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 67 PERSONALOMSÄTTNINGEN Loc 194 width 2 MD= 0 (14.2) Personalomsättningen <Se F.(14) för fullständig frågetext> 173 01. Minskat minst 40% 60 02. Minskat med 30% 66 03. Minskat med 20% 138 04. Minskat med 10% 648 05. Oförändrat 15 06. Ökat med 10% 5 07. Ökat med 20% 1 08. Ökat med 30% 4 09. Ökat med minst 40% 191 88. Vet ej/inte aktuellt 499 00. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 68 ANDEL LÅNGTIDSSJUKA Loc 196 width 2 MD= 0 (14.3) Andelen långtidssjuka (minst 14 dagar) <Se F.(14) för fullständig frågetext> 153 01. Minskat minst 40% 88 02. Minskat med 30% 134 03. Minskat med 20% 223 04. Minskat med 10% 456 05. Oförändrat 23 06. Ökat med 10% 4 07. Ökat med 20% 1 08. Ökat med 30% 2 09. Ökat med minst 40% 204 88. Vet ej/inte aktuellt 512 00. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 69 FREKVENS ARBETSSKADOR Loc 198 width 2 MD= 0 (14.4) Frekvensen arbetsskador <Se F.(14) för fullständig frågetext> 111 01. Minskat minst 40% 48 02. Minskat med 30% 104 03. Minskat med 20% 174 04. Minskat med 10% 558 05. Oförändrat 20 06. Ökat med 10% 3 07. Ökat med 20% 5 08. Ökat med 30% 5 09. Ökat med minst 40% 253 88. Vet ej/inte aktuellt 519 00. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 70 FYSISKT PÅFRESTANDE ARB. Loc 200 width 2 MD= 0 (14.5) Andelen fysiskt påfrestande arbetsmoment, rörelser eller ställningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 134 01. Minskat minst 40% 116 02. Minskat med 30% 229 03. Minskat med 20% 285 04. Minskat med 10% 337 05. Oförändrat 4 06. Ökat med 10% 1 07. Ökat med 20% 1 08. Ökat med 30% 2 09. Ökat med minst 40% 191 88. Vet ej/inte aktuellt 500 00. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 71 BULLER OCH VIBRATIONER Loc 202 width 2 MD= 0 (14.6) Andelen som arbetar med oacceptabelt buller eller vibrationer <Se F.(14) för fullständig frågetext> 50 01. Minskat minst 40% 47 02. Minskat med 30% 75 03. Minskat med 20% 137 04. Minskat med 10% 493 05. Oförändrat 1 06. Ökat med 10% 1 07. Ökat med 20% 0 08. Ökat med 30% 1 09. Ökat med minst 40% 495 88. Vet ej/inte aktuellt 500 00. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 72 LUFTFÖRORENINGAR Loc 204 width 2 MD= 0 (14.7) Andelen utsatta för luftföroreningar/nedsmutsning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 71 01. Minskat minst 40% 44 02. Minskat med 30% 66 03. Minskat med 20% 118 04. Minskat med 10% 494 05. Oförändrat 0 06. Ökat med 10% 0 07. Ökat med 20% 0 08. Ökat med 30% 1 09. Ökat med minst 40% 508 88. Vet ej/inte aktuellt 498 00. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 73 KONFLIKTER, BRÅK Loc 206 width 2 MD= 0 (14.8) Antalet utsatta för konflikter, bråk, mobbing eller sextrakasserier <Se F.(14) för fullständig frågetext> 25 01. Minskat minst 40% 18 02. Minskat med 30% 51 03. Minskat med 20% 89 04. Minskat med 10% 498 05. Oförändrat 14 06. Ökat med 10% 6 07. Ökat med 20% 0 08. Ökat med 30% 0 09. Ökat med minst 40% 596 88. Vet ej/inte aktuellt 503 00. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 74 IND: KVALITETSBRISTER Loc 208 width 2 MD= 0 (15) ENDAST INDUSTRISEKTORN: Har sedan fonden beviljade medel arbetet påverkats i något av följande avseenden? Ungefärliga uppskattningar. Ett kryss per rad. (15.1) Antalet fel i produktionen, reklamationer, klagomål (kvalitetsbrister) 23 01. Minskat minst 40% 27 02. Minskat med 30% 60 03. Minskat med 20% 140 04. Minskat med 10% 187 05. Oförändrat 16 06. Ökat med 10% 0 07. Ökat med 20% 0 08. Ökat med 30% 1 09. Ökat med minst 40% 107 88. Vet ej/inte aktuellt 1239 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 75 IND: LEVERANSTIDER Loc 210 width 2 MD= 0 (15.2) Leveranstider, produktionstider, ledtider, genomloppstider <Se F.(15) för fullständig frågetext> 28 01. Minskat minst 40% 33 02. Minskat med 30% 95 03. Minskat med 20% 138 04. Minskat med 10% 149 05. Oförändrat 20 06. Ökat med 10% 3 07. Ökat med 20% 1 08. Ökat med 30% 0 09. Ökat med minst 40% 97 88. Vet ej/inte aktuellt 1236 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 76 IND: KÖTIDER, VÄNTETIDER Loc 212 width 2 MD= 0 (15.3) Kötider, väntetider <Se F.(15) för fullständig frågetext> 17 01. Minskat minst 40% 29 02. Minskat med 30% 68 03. Minskat med 20% 120 04. Minskat med 10% 189 05. Oförändrat 6 06. Ökat med 10% 1 07. Ökat med 20% 0 08. Ökat med 30% 0 09. Ökat med minst 40% 132 88. Vet ej/inte aktuellt 1238 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 77 IND: UTFÖRT ARB PER PERS Loc 214 width 2 MD= 0 (15.4) Utfört arbete per person <Se F.(15) för fullständig frågetext> 4 01. Minskat minst 40% 5 02. Minskat med 30% 16 03. Minskat med 20% 34 04. Minskat med 10% 145 05. Oförändrat 168 06. Ökat med 10% 63 07. Ökat med 20% 11 08. Ökat med 30% 12 09. Ökat med minst 40% 101 88. Vet ej/inte aktuellt 1241 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 78 IND: ANT ANSTÄLLDA ARB. Loc 216 width 2 MD= 0 (15.5) Antalet anställda arbetare i produktionen <Se F.(15) för fullständig frågetext> 16 01. Minskat minst 40% 25 02. Minskat med 30% 56 03. Minskat med 20% 77 04. Minskat med 10% 213 05. Oförändrat 58 06. Ökat med 10% 15 07. Ökat med 20% 8 08. Ökat med 30% 13 09. Ökat med minst 40% 80 88. Vet ej/inte aktuellt 1239 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 79 IND: ANT ANSTÄLLDA TJM. Loc 218 width 2 MD= 0 (15.5) Antalet anställda tjänstemän i produktionen <Se F.(15) för fullständig frågetext> 17 01. Minskat minst 40% 19 02. Minskat med 30% 24 03. Minskat med 20% 85 04. Minskat med 10% 283 05. Oförändrat 22 06. Ökat med 10% 3 07. Ökat med 20% 1 08. Ökat med 30% 3 09. Ökat med minst 40% 103 88. Vet ej/inte aktuellt 1240 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 80 IND: PRODUKTIONSVOLYMEN Loc 220 width 2 MD= 0 (15.7) Produktionen totalt (volymen) <Se F.(15) för fullständig frågetext> 12 01. Minskat minst 40% 11 02. Minskat med 30% 25 03. Minskat med 20% 39 04. Minskat med 10% 160 05. Oförändrat 108 06. Ökat med 10% 62 07. Ökat med 20% 31 08. Ökat med 30% 24 09. Ökat med minst 40% 92 88. Vet ej/inte aktuellt 1236 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 81 IND: ORDERINGÅNGEN Loc 222 width 2 MD= 0 (15.8) Orderingången <Se F.(15) för fullständig frågetext> 15 01. Minskat minst 40% 8 02. Minskat med 30% 24 03. Minskat med 20% 44 04. Minskat med 10% 166 05. Oförändrat 95 06. Ökat med 10% 57 07. Ökat med 20% 25 08. Ökat med 30% 27 09. Ökat med minst 40% 100 88. Vet ej/inte aktuellt 1239 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 82 IND: OMSTÄLLNINGSTID Loc 224 width 2 MD= 0 (15.9) Tiden det tar att ställa om för nya produktionskrav <Se F.(15) för fullständig frågetext> 9 01. Minskat minst 40% 14 02. Minskat med 30% 53 03. Minskat med 20% 116 04. Minskat med 10% 203 05. Oförändrat 13 06. Ökat med 10% 7 07. Ökat med 20% 0 08. Ökat med 30% 1 09. Ökat med minst 40% 147 88. Vet ej/inte aktuellt 1237 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 83 SERV: KÖTIDER FÖR KUNDER Loc 226 width 2 MD= 0 (16) ENDAST FÖR SERVICE/TJÄNSTESEKTORN: Har sedan fonden beviljade medel arbetet påverkats i något av följande avseenden? Försök göra ungefärliga uppskattningar genom att sätta ett kryss på varje rad. Tänk dock bara på de personer som omfattas av fondprojektet. (16.1) Kötider/väntetider för kunder, klienter 14 01. Minskat minst 40% 22 02. Minskat med 30% 79 03. Minskat med 20% 136 04. Minskat med 10% 250 05. Oförändrat 5 06. Ökat med 10% 3 07. Ökat med 20% 0 08. Ökat med 30% 0 09. Ökat med minst 40% 244 88. Vet ej/inte aktuellt 1047 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 84 SERV: BEHANDLINGSTIDER Loc 228 width 2 MD= 0 (16.2) Behandlingstider/handläggningstider <Se F.(16) för fullständig frågetext> 10 01. Minskat minst 40% 15 02. Minskat med 30% 71 03. Minskat med 20% 149 04. Minskat med 10% 242 05. Oförändrat 3 06. Ökat med 10% 4 07. Ökat med 20% 1 08. Ökat med 30% 0 09. Ökat med minst 40% 246 88. Vet ej/inte aktuellt 1059 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 85 SERV: ARB. PER PERSON Loc 230 width 2 MD= 0 (16.3) Utfört arbete per person <Se F.(16) för fullständig frågetext> 2 01. Minskat minst 40% 1 02. Minskat med 30% 7 03. Minskat med 20% 29 04. Minskat med 10% 221 05. Oförändrat 225 06. Ökat med 10% 69 07. Ökat med 20% 14 08. Ökat med 30% 7 09. Ökat med minst 40% 172 88. Vet ej/inte aktuellt 1053 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 86 SERV: PERSONALSTYRKAN Loc 232 width 2 MD= 0 (16.4) Personalstyrkan <Se F.(16) för fullständig frågetext> 5 01. Minskat minst 40% 18 02. Minskat med 30% 46 03. Minskat med 20% 164 04. Minskat med 10% 341 05. Oförändrat 34 06. Ökat med 10% 16 07. Ökat med 20% 7 08. Ökat med 30% 3 09. Ökat med minst 40% 123 88. Vet ej/inte aktuellt 1043 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 87 SERV: NÖJDA KUNDER Loc 234 width 2 MD= 0 (16.5) Andelen nöjda kunder/patienter/avnämare <Se F.(16) för fullständig frågetext> 2 01. Minskat minst 40% 1 02. Minskat med 30% 3 03. Minskat med 20% 8 04. Minskat med 10% 189 05. Oförändrat 166 06. Ökat med 10% 87 07. Ökat med 20% 14 08. Ökat med 30% 20 09. Ökat med minst 40% 265 88. Vet ej/inte aktuellt 1045 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 88 SERV: MISSNÖJDA KUNDER Loc 236 width 2 MD= 0 (16.6) Andelen missnöjda kunder/patienter/avnämare <Se F.(16) för fullständig frågetext> 19 01. Minskat minst 40% 9 02. Minskat med 30% 55 03. Minskat med 20% 130 04. Minskat med 10% 243 05. Oförändrat 6 06. Ökat med 10% 2 07. Ökat med 20% 0 08. Ökat med 30% 0 09. Ökat med minst 40% 288 88. Vet ej/inte aktuellt 1048 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 89 SERV: KOSTNADERNA Loc 238 width 2 MD= 0 (16.7) Bättre kunskap om enskilda kunders/patienters speciella behov har gjort att kostnaderna <Se F.(16) för fullständig frågetext> 3 01. Minskat minst 40% 7 02. Minskat med 30% 33 03. Minskat med 20% 136 04. Minskat med 10% 226 05. Oförändrat 28 06. Ökat med 10% 20 07. Ökat med 20% 4 08. Ökat med 30% 4 09. Ökat med minst 40% 290 88. Vet ej/inte aktuellt 1049 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 90 HJÄLPMEDEL LÅNGTIDSSJUKA Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 (17) FÖR ALLA. Har, sedan fonden beviljat medel, något av nedanstående gjorts för att få tillbaka långtidssjukskrivna till arbetslivet - dvs de som varit sjukskrivna minst 14 dagar i sträck? Ett kryss per rad. (17.1) Hjälpmedel införskaffats som underlättat återgången för långtidssjuka till arbetet 65 1. För samtliga långtidssjuka 20 2. För 3/4 av de långtidssjuka 28 3. För 1/2 av de långtidssjuka 48 4. För 1/4 av de långtidssjuka 393 5. Ja för någon enstaka 320 6. Nej, ingen 408 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 53 9. Uppgift saknas
VAR 91 ALT ARBETE LÅNGTIDSSJUKA Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 (17.2) Nya alternativa arbetsuppgifter tagits fram för långtidssjuka <Se F.(17) för fullständig frågetext> 60 1. För samtliga långtidssjuka 24 2. För 3/4 av de långtidssjuka 45 3. För 1/2 av de långtidssjuka 89 4. För 1/4 av de långtidssjuka 429 5. Ja för någon enstaka 266 6. Nej, ingen 374 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 48 9. Uppgift saknas
VAR 92 SOC KONT LÅNGTIDSSJUKA Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 (17.3) De sociala kontakterna med långtidssjuka stärkts genom fortlöpande kontakter, arbetsplatsbesök, faddersystem eller liknande <Se F.(17) för fullständig frågetext> 257 1. För samtliga långtidssjuka 55 2. För 3/4 av de långtidssjuka 69 3. För 1/2 av de långtidssjuka 64 4. För 1/4 av de långtidssjuka 229 5. Ja för någon enstaka 209 6. Nej, ingen 404 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 48 9. Uppgift saknas
VAR 93 IND. REHABILITERINGSPLAN Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 (17.4) Individuella - av sjukkassan godkända - rehabiliteringsplaner upprättas <Se F.(17) för fullständig frågetext> 284 1. För samtliga långtidssjuka 62 2. För 3/4 av de långtidssjuka 66 3. För 1/2 av de långtidssjuka 53 4. För 1/4 av de långtidssjuka 260 5. Ja för någon enstaka 202 6. Nej, ingen 355 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 53 9. Uppgift saknas
VAR 94 BEHANDLING LÅNGTIDSSJUKA Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 (17.5) Har långtidssjuka fått behandling hos läkare, sjukgymnast, psykolog mm? <Se F.(17) för fullständig frågetext> 314 1. För samtliga långtidssjuka 75 2. För 3/4 av de långtidssjuka 74 3. För 1/2 av de långtidssjuka 74 4. För 1/4 av de långtidssjuka 318 5. Ja för någon enstaka 104 6. Nej, ingen 327 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 49 9. Uppgift saknas
VAR 95 HEM FÖR MISSBRUKARE Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 (17.6) Har någon behandlats på hem för missbrukare? <Se F.(17) för fullständig frågetext> 1 1. För samtliga långtidssjuka 1 2. För 3/4 av de långtidssjuka 3 3. För 1/2 av de långtidssjuka 5 4. För 1/4 av de långtidssjuka 216 5. Ja för någon enstaka 665 6. Nej, ingen 397 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 47 9. Uppgift saknas
VAR 96 ARBETSLIVSINRIKTAD REHAB Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 (17.7) Har långtidssjuka genomgått arbetslivsinriktad rehabilitering (AMU, AMI, rygginstitut eller motsv)? <Se F.(17) för fullständig frågetext> 24 1. För samtliga långtidssjuka 7 2. För 3/4 av de långtidssjuka 32 3. För 1/2 av de långtidssjuka 54 4. För 1/4 av de långtidssjuka 385 5. Ja för någon enstaka 417 6. Nej, ingen 368 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 48 9. Uppgift saknas
VAR 97 LÅNGTIDSSJUKA ORDIN ARB. Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 (17.8) Hur många av de långtidssjuka har under perioden kommit tillbaka till ordinarie arbete? <Se F.(17) för fullständig frågetext> 79 1. För samtliga långtidssjuka 66 2. För 3/4 av de långtidssjuka 87 3. För 1/2 av de långtidssjuka 124 4. För 1/4 av de långtidssjuka 346 5. Ja för någon enstaka 225 6. Nej, ingen 359 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 49 9. Uppgift saknas
VAR 98 LÅNGTIDSSJUKA ANNAT ARB. Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 (17.9) Hur många av de långtidssjuka har under perioden kommit tillbaka till annat arbete hos ordinarie arbetsgivare? <Se F.(17) för fullständig frågetext> 13 1. För samtliga långtidssjuka 15 2. För 3/4 av de långtidssjuka 36 3. För 1/2 av de långtidssjuka 72 4. För 1/4 av de långtidssjuka 321 5. Ja för någon enstaka 431 6. Nej, ingen 400 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 47 9. Uppgift saknas
VAR 99 LÅNGTIDSSJUKA ANN ARBGIV Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 (17.10) Hur många av de långtidssjuka har under perioden kommit tillbaka till arbetslivet men till arbete hos annan arbetsgivare? <Se F.(17) för fullständig frågetext> 1 1. För samtliga långtidssjuka 0 2. För 3/4 av de långtidssjuka 8 3. För 1/2 av de långtidssjuka 12 4. För 1/4 av de långtidssjuka 197 5. Ja för någon enstaka 615 6. Nej, ingen 455 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 47 9. Uppgift saknas
VAR 100 LÅNGTIDSSJUKA FÖRTIDSPEN Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 (17.11) Hur många av de långtidssjuka har under perioden förtidspensionerats eller erhållit sjukbidrag? <Se F.(17) för fullständig frågetext> 11 1. För samtliga långtidssjuka 22 2. För 3/4 av de långtidssjuka 63 3. För 1/2 av de långtidssjuka 108 4. För 1/4 av de långtidssjuka 378 5. Ja för någon enstaka 344 6. Nej, ingen 362 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 47 9. Uppgift saknas
VAR 101 RUTINER UPPFÖLJN SJUKA Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 (18) Har sedan fonden beviljade medel något av nedanstående gjorts för att minska sjukfrånvaron och utslagningen från arbetslivet? Ett kryss per rad. (18.1) Rutiner införts för tidiga kontakter och uppföljning av sjuka genom t ex arbetsledarnas försorg (kontakt efter några veckors sjukskrivning) 818 1. Ja 156 5. Nej 319 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 42 9. Uppgift saknas
VAR 102 ÅTGÄRDER VARJE ENSK FALL Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 (18.2) De långtidssjuka systematiskt gåtts igenom så att beslut kunnat tas om åtgärder i varje enskilt fall? <Se F.(18) för fullständig frågetext> 770 1. Ja 135 5. Nej 389 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 41 9. Uppgift saknas
VAR 103 CHEFSUTBILDN REHABFRÅGOR Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 (18.3) Chefs/arbetsledarutbildning i rehabiliteringsfrågor genomförts (omfattande minst några dagar per arbetsledare) <Se F.(18) för fullständig frågetext> 497 1. Ja 471 5. Nej 327 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 40 9. Uppgift saknas
VAR 104 ANSTÄLLDAS ATTITYDER Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 (18.4) Kampanjer genomförts för att påverka de anställdas attityder till de sjukskrivna och deras kontakter med arbetslivet <Se F.(18) för fullständig frågetext> 344 1. Ja 592 5. Nej 365 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 34 9. Uppgift saknas
VAR 105 UPPRÄTTA ARBETSGIVARRING Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 (18.5) En arbetsgivarring upprättats som gjort att man både hittat arbete hos annan arbetsgivare för egna långtidssjuka samtidigt som man tagit emot långtidssjuka från annat håll <Se F.(18) för fullständig frågetext> 139 1. Ja 765 5. Nej 396 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 35 9. Uppgift saknas
VAR 106 PROD.PERS UTB NUV ARBETE Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 (19) FRÅGOR OM PERSONALUTBILDNING - ETT KRYSS PER RAD (19.1) Har sedan fonden beviljade medel produktions-/frontpersonal genomgått någon utbildning för att förkovra sig inom sitt nuvarande arbete (omfattande minst några dagar)? 503 1. Ja, samtliga 135 2. Ja, 3/4 av personalkategorin 125 3. Ja, 1/2 personalkategorin 134 4. Ja, 1/4 av personalkategorin 164 5. Ja, någon enstaka gång 170 6. Nej 85 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 19 9. Uppgift saknas
VAR 107 PROD.PERS UTB NYA UPPG. Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 (19.2) Har sedan fonden beviljade medel produktions-/frontpersonal genomgått någon utbildning för att klara av nya arbetsuppgifter (omfattande minst några veckor)? <Se F.(19) för fullständig frågetext> 167 1. Ja, samtliga 72 2. Ja, 3/4 av personalkategorin 94 3. Ja, 1/2 personalkategorin 168 4. Ja, 1/4 av personalkategorin 261 5. Ja, någon enstaka gång 425 6. Nej 120 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 28 9. Uppgift saknas
VAR 108 M-NIVÅ UTB NUV ARBETE Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 (19.3) Har sedan fonden beviljade medel planerare och chefer/tjänstemän på mellannivå genomgått någon utbildning för att förkovra sig inom sitt nuvarande arbete (Omfattande minst några dar)? <Se F.(19) för fullständig frågetext> 387 1. Ja, samtliga 63 2. Ja, 3/4 av personalkategorin 69 3. Ja, 1/2 personalkategorin 86 4. Ja, 1/4 av personalkategorin 273 5. Ja, någon enstaka gång 269 6. Nej 161 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 27 9. Uppgift saknas
VAR 109 M-NIVÅ UTB NYA UPPG. Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 (19.4) Har sedan fonden beviljade medel planerare och chefer på mellannivå genomgått utbildning för att klara av nya arbetsuppgifter (Omfattande minst några veckor)? <Se F.(19) för fullständig frågetext> 160 1. Ja, samtliga 34 2. Ja, 3/4 av personalkategorin 46 3. Ja, 1/2 personalkategorin 67 4. Ja, 1/4 av personalkategorin 224 5. Ja, någon enstaka gång 552 6. Nej 212 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 40 9. Uppgift saknas
VAR 110 CHEFER LEDARSKAPSUTBILDN Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 (19.5) Har sedan fonden beviljade medel arbetsledare/chefer genomgått ledarskapsutbildning? <Se F.(19) för fullständig frågetext> 382 1. Ja, samtliga 50 2. Ja, 3/4 av personalkategorin 52 3. Ja, 1/2 personalkategorin 50 4. Ja, 1/4 av personalkategorin 208 5. Ja, någon enstaka gång 429 6. Nej 143 8. Vet ej, ej aktuellt 465 0. Bortfall 21 9. Uppgift saknas
VAR 111 FONDPROJ: NEDG SJUKFRÅNV Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 BEROR FÖRÄNDRINGARNA PÅ FONDPROJEKTET (20) Du har nu svarat på en del frågor om förändringar under senare tid. Vi vill nu att du försöker bedöma om någon förändring varit en följd av just fondprojektet? Vi har nedan listat en serie tänkbara förändringar. Sätt ett kryss på varje rad och markera inaktuellt i tillämpbara fall. (20.1) Nedgången av sjukfrånvaron 36 1. Helt en följd av fondprojektet 232 2. Till största delen en följd av detta 502 3. Till mindre delar en följd av detta 132 4. Inte en följd av fondprojektet 263 7. Inaktuellt, ej förekommit 143 8. Vet ej 465 0. Bortfall 27 9. Uppgift saknas
VAR 112 FONDPROJ: MINSK PERS.OMS Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 (20.2) Minskningen av personalomsättningen <Se F.(20) för fullständig frågetext> 17 1. Helt en följd av fondprojektet 70 2. Till största delen en följd av detta 276 3. Till mindre delar en följd av detta 301 4. Inte en följd av fondprojektet 503 7. Inaktuellt, ej förekommit 132 8. Vet ej 465 0. Bortfall 36 9. Uppgift saknas
VAR 113 FONDPROJ: LÅNGTSJUK ÅTER Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 (20.3) Att långtidssjuka återkommit till arbetslivet <Se F.(20) för fullständig frågetext> 56 1. Helt en följd av fondprojektet 232 2. Till största delen en följd av detta 290 3. Till mindre delar en följd av detta 169 4. Inte en följd av fondprojektet 415 7. Inaktuellt, ej förekommit 139 8. Vet ej 465 0. Bortfall 34 9. Uppgift saknas
VAR 114 FONDPROJ: NY REHABRUTIN Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 (20.4) De nya rehabiliteringsrutinerna <Se F.(20) för fullständig frågetext> 102 1. Helt en följd av fondprojektet 212 2. Till största delen en följd av detta 259 3. Till mindre delar en följd av detta 198 4. Inte en följd av fondprojektet 366 7. Inaktuellt, ej förekommit 157 8. Vet ej 465 0. Bortfall 41 9. Uppgift saknas
VAR 115 FONDPROJ: FYSISK MILJÖ Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 (20.5) Den förbättrade fysiska miljön <Se F.(20) för fullständig frågetext> 148 1. Helt en följd av fondprojektet 362 2. Till största delen en följd av detta 388 3. Till mindre delar en följd av detta 116 4. Inte en följd av fondprojektet 200 7. Inaktuellt, ej förekommit 92 8. Vet ej 465 0. Bortfall 29 9. Uppgift saknas
VAR 116 FONDPROJ: ORG FÖRÄNDRING Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 (20.6) De organisatoriska förändringarna <Se F.(20) för fullständig frågetext> 125 1. Helt en följd av fondprojektet 328 2. Till största delen en följd av detta 408 3. Till mindre delar en följd av detta 136 4. Inte en följd av fondprojektet 211 7. Inaktuellt, ej förekommit 94 8. Vet ej 465 0. Bortfall 33 9. Uppgift saknas
VAR 117 FONDPROJ: FÖRB. KVALITET Loc 267 width 1 MD=0 or GE 9 (20.7) Den förbättrade kvaliten (med mindre fel, reklamationer, klagomål) <Se F.(20) för fullständig frågetext> 45 1. Helt en följd av fondprojektet 218 2. Till största delen en följd av detta 358 3. Till mindre delar en följd av detta 152 4. Inte en följd av fondprojektet 319 7. Inaktuellt, ej förekommit 204 8. Vet ej 465 0. Bortfall 39 9. Uppgift saknas
VAR 118 FONDPROJ: MINSKAD KÖTID Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 (20.8) De minskade kötiderna, väntetiderna <Se F.(20) för fullständig frågetext> 38 1. Helt en följd av fondprojektet 125 2. Till största delen en följd av detta 273 3. Till mindre delar en följd av detta 154 4. Inte en följd av fondprojektet 469 7. Inaktuellt, ej förekommit 234 8. Vet ej 465 0. Bortfall 42 9. Uppgift saknas
VAR 119 FONDPROJ: HANDLÄGGN.TID Loc 269 width 1 MD=0 or GE 9 (20.9) De minskade handläggningstiderna <Se F.(20) för fullständig frågetext> 32 1. Helt en följd av fondprojektet 127 2. Till största delen en följd av detta 259 3. Till mindre delar en följd av detta 184 4. Inte en följd av fondprojektet 463 7. Inaktuellt, ej förekommit 224 8. Vet ej 465 0. Bortfall 46 9. Uppgift saknas
VAR 120 FONDPROJ: ÖKAD PROD. Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 (20.10) Den ökade produktiviteten <Se F.(20) för fullständig frågetext> 61 1. Helt en följd av fondprojektet 242 2. Till största delen en följd av detta 401 3. Till mindre delar en följd av detta 146 4. Inte en följd av fondprojektet 255 7. Inaktuellt, ej förekommit 173 8. Vet ej 465 0. Bortfall 57 9. Uppgift saknas
VAR 121 FONDPROJ: PSYKOSOC. MILJ Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 (20.11) Den förbättrade psykosociala miljön i form av mindre konflikter, bråk, mobbing, sextrakasserier <Se F.(20) för fullständig frågetext> 43 1. Helt en följd av fondprojektet 150 2. Till största delen en följd av detta 255 3. Till mindre delar en följd av detta 111 4. Inte en följd av fondprojektet 486 7. Inaktuellt, ej förekommit 256 8. Vet ej 465 0. Bortfall 34 9. Uppgift saknas
VAR 122 FONDPROJ: STÄRKT INFLYT. Loc 272 width 1 MD=0 or GE 9 (21) Har inflytandet över de egna arbetsförhållandena för dem som arbetar ute i den direkta produktionen stärkts som följd av fondprojektet? 819 1. Ja 197 5. Nej 260 8. Vet ej 465 0. Bortfall 59 9. Uppgift saknas
VAR 123 FONDPROJ: BESLUTSVÄG Loc 273 width 1 MD=0 or GE 9 (22.1) Har det som följd av fondprojektet uppstått förändringar i organisationen som bidragit till kortare beslutsvägar 571 1. Ja 557 5. Nej 178 8. Vet ej 465 0. Bortfall 29 9. Uppgift saknas
VAR 124 FONDPROJ: FLER KONT.YTOR Loc 274 width 1 MD=0 or GE 9 (22.2) Har det som följd av fondprojektet uppstått förändringar i organisationen som bidragit till flera kontaktytor mellan ledning och anställda (t ex i form av arbetsplatsträffar, utvecklingsgrupper eller dyl) 807 1. Ja 371 5. Nej 134 8. Vet ej 465 0. Bortfall 23 9. Uppgift saknas
VAR 125 FONDPROJ: ENSK. SYNPUNKT Loc 275 width 1 MD=0 or GE 9 (22.3) Har det som följd av fondprojektet uppstått förändringar i organisationen som bidragit till bättre möjligheter för enskilda att framföra synpunkter 816 1. Ja 310 5. Nej 181 8. Vet ej 465 0. Bortfall 28 9. Uppgift saknas
VAR 126 FONDPROJ: SAMHÖRIGHET Loc 276 width 1 MD=0 or GE 9 (22.4) Har det som följd av fondprojektet uppstått förändringar i organisationen som bidragit till större samhörighet/"vi-känsla" 837 1. Ja 221 5. Nej 255 8. Vet ej 465 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 127 FONDPROJ: MOTIVATION Loc 277 width 1 MD=0 or GE 9 (22.5) Har det som följd av fondprojektet uppstått förändringar i organisationen som bidragit till större arbetstillfredsställelse/motivation 929 1. Ja 121 5. Nej 261 8. Vet ej 465 0. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 128 FONDPROJ: BEREDSK FÖRÄND Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 (22.6) Har det som följd av fondprojektet uppstått förändringar i organisationen som bidragit till större beredskap för framtida förändringar 917 1. Ja 139 5. Nej 255 8. Vet ej 465 0. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 129 TIDIGARE FÖRÄNDRINGSARB Loc 279 width 1 MD=0 or GE 9 FÖR ATT FÅ EN BILD AV FONDENS ROLL STÄLLER VI TILL SLUT NÅGRA FRÅGOR OM TIDEN INNAN FONDMEDLEN SÖKTES (23) Kan man säga att ett arbete bedrevs för att förändra arbetsmiljön, arbetsorganisationen, produktionen eller rehabiliteringen innan ni sökte medel hos arbetslivsfonden? Tänk på samma grupp som tidigare nämligen de som omfattats av fondprojektet. 1020 1. Ja 269 5. Nej (GÅ TILL SISTA FRÅGAN) 465 0. Bortfall 46 9. Uppgift saknas
VAR 130 TID AKT: REHABILITERING Loc 280 width 2 MD=99 (24) OM JA. Vilka ideer och aktiviteter diskuterades i detta förändringsarbete under året innan fonden kontaktades? Vi vill att du i grova drag delar upp tiden på ämnesområdena nedan. Jämför gärna med sid 3 så är det lättare att se skillnaderna. Ett kryss per rad. (24.1) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om rehabiliteringen av sjukskrivna/arbetsskadade (inkl rutiner och ansvar i dessa sammanhang) 244 00. Inte alls 151 01. 171 02. 114 03. 69 04. 104 05. Halva tiden 26 06. 19 07. 14 08. 7 09. 40 10. Hela tiden 28 88. Vet ej 813 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 131 TID AKT: FYSISK ARBMILJÖ Loc 282 width 2 MD=99 (24.2) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om fysiska arbetsmiljöförbättringar <Se F.(24) för fullständig frågetext> 50 00. Inte alls 76 01. 176 02. 140 03. 106 04. 188 05. Halva tiden 53 06. 55 07. 48 08. 13 09. 84 10. Hela tiden 21 88. Vet ej 790 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 132 TID AKT: ARBETSORG. Loc 284 width 2 MD=99 (24.3) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om arbetsorganisatoriska förändringar <Se F.(24) för fullständig frågetext> 66 00. Inte alls 88 01. 144 02. 139 03. 104 04. 189 05. Halva tiden 43 06. 53 07. 59 08. 27 09. 70 10. Hela tiden 28 88. Vet ej 790 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 133 TID AKT: KVALITETSFÖRB. Loc 286 width 2 MD=99 (24.4) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om kvalitets- och effektivitetsförbättringar genom ny teknik, ny utrustning, nya arbetsmetoder <Se F.(24) för fullständig frågetext> 42 00. Inte alls 55 01. 119 02. 140 03. 106 04. 201 05. Halva tiden 58 06. 65 07. 73 08. 29 09. 87 10. Hela tiden 32 88. Vet ej 793 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 134 TID AKT: ANNAT Loc 288 width 2 MD=99 (24.6) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om annat <Se F.(24) för fullständig frågetext> 165 00. Inte alls 13 01. 15 02. 11 03. 19 04. 26 05. Halva tiden 10 06. 10 07. 12 08. 8 09. 23 10. Hela tiden 210 88. Vet ej 1278 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 135 TID AKT: REHAB.FRÅGOR 1 Loc 290 width 2 MD=99 (25) Försök nu göra litet mer detaljerade beskrivningar av era diskussioner och ert arbete under året innan fonden kontaktades. Jämför gärna med sid 4 så är det lättare att se skillnaderna. Ett kryss per rad. (25.1) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om rehabiliteringsfrågor såsom åtgärder att återföra sjukskrivna/arbetsskadade till arbetet 274 00. Inte alls 190 01. 172 02. 84 03. 48 04. 73 05. Halva tiden 20 06. 22 07. 10 08. 5 09. 32 10. Hela tiden 50 88. Vet ej 820 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 136 TID AKT: REHAB.FRÅGOR 2 Loc 292 width 2 MD=99 (25.2) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om rehabiliteringsfrågor såsom åtgärder att förebygga utslagning/sjukskrivning (genom bättre uppföljningsrutiner och tydligare ansvar) <Se F.(25) för fullständig frågetext> 216 00. Inte alls 171 01. 178 02. 110 03. 62 04. 76 05. Halva tiden 23 06. 26 07. 22 08. 5 09. 32 10. Hela tiden 57 88. Vet ej 822 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 137 TID AKT: MILJÖFÖRBÄTTR. Loc 294 width 2 MD=99 (25.3) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om miljöförbättringar genom inköp av maskiner, ny utrustning, ombyggnader <Se F.(25) för fullständig frågetext> 95 00. Inte alls 106 01. 152 02. 118 03. 101 04. 165 05. Halva tiden 51 06. 49 07. 43 08. 18 09. 50 10. Hela tiden 40 88. Vet ej 812 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 138 TID AKT: ORG.FRÅGOR 1 Loc 296 width 2 MD=99 (25.4) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om organisationsfrågor rörande utvidgning av arbetsuppgifter till fler liknande (t ex arbetsrotation) <Se F.(25) för fullständig frågetext> 149 00. Inte alls 121 01. 156 02. 105 03. 93 04. 118 05. Halva tiden 47 06. 49 07. 37 08. 20 09. 43 10. Hela tiden 43 88. Vet ej 819 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 139 TID AKT: ORG.FRÅGOR 2 Loc 298 width 2 MD=99 (25.5) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om organisationsfrågor rörande utvidgning av arbetsuppgifter till mer kvalificerade <Se F.(25) för fullständig frågetext> 178 00. Inte alls 158 01. 129 02. 100 03. 88 04. 95 05. Halva tiden 46 06. 39 07. 36 08. 20 09. 35 10. Hela tiden 57 88. Vet ej 819 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 140 TID AKT: ORG.FRÅGOR 3 Loc 300 width 2 MD=99 (25.6) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om organisationsfrågor rörande införande av grupparbete <Se F.(25) för fullständig frågetext> 309 00. Inte alls 158 01. 99 02. 77 03. 58 04. 84 05. Halva tiden 26 06. 27 07. 26 08. 14 09. 33 10. Hela tiden 61 88. Vet ej 828 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 141 TID AKT: ORG.FRÅGOR 4 Loc 302 width 2 MD=99 (25.7) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om organisationsfrågor rörande förändrade arbetsledarroller <Se F.(25) för fullständig frågetext> 239 00. Inte alls 149 01. 117 02. 87 03. 66 04. 89 05. Halva tiden 42 06. 33 07. 46 08. 22 09. 37 10. Hela tiden 49 88. Vet ej 824 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 142 TID AKT: ORG.FRÅGOR 5 Loc 304 width 2 MD=99 (25.8) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om organisationsfrågor rörande decentraliserat beslutsfattande inom organisationen <Se F.(25) för fullständig frågetext> 258 00. Inte alls 125 01. 116 02. 79 03. 77 04. 92 05. Halva tiden 24 06. 48 07. 44 08. 22 09. 43 10. Hela tiden 53 88. Vet ej 819 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 143 TID AKT: EFFEKTIVITETSFR Loc 306 width 2 MD=99 (25.9) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om effektivitetsfrågor såsom kortare handläggningstider/genomloppstider, minskad kapitalbildning <Se F.(25) för fullständig frågetext> 244 00. Inte alls 116 01. 141 02. 67 03. 68 04. 106 05. Halva tiden 34 06. 41 07. 42 08. 17 09. 29 10. Hela tiden 68 88. Vet ej 827 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 144 TID AKT: KVALITETSFRÅGOR Loc 308 width 2 MD=99 (25.10) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om kvalitetsfrågor såsom arbete mot mindre fel, mer nöjda kunder/klienter/användare <Se F.(25) för fullständig frågetext> 132 00. Inte alls 92 01. 130 02. 108 03. 88 04. 132 05. Halva tiden 52 06. 49 07. 52 08. 38 09. 52 10. Hela tiden 55 88. Vet ej 820 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 145 TID AKT: PSYKOSOC. MILJÖ Loc 310 width 2 MD=99 (25.11) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om psykosociala miljöproblem såsom konflikter, bråk, mobbing, sexuella trakasserier <Se F.(25) för fullständig frågetext> 381 00. Inte alls 146 01. 117 02. 75 03. 34 04. 68 05. Halva tiden 13 06. 25 07. 17 08. 9 09. 17 10. Hela tiden 72 88. Vet ej 826 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 146 TID AKT: VIDAREUTB. PERS Loc 312 width 2 MD=99 (25.1) Handlade diskussionerna/aktiviteterna om vidareutbildning av personalen <Se F.(25) för fullständig frågetext> 87 00. Inte alls 119 01. 137 02. 131 03. 94 04. 134 05. Halva tiden 56 06. 54 07. 41 08. 32 09. 62 10. Hela tiden 42 88. Vet ej 811 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 147 PRODGR INNAN FONDPROJ Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 (26) Fanns det produktionsgrupper/arbetslag bland de berörda arbetstagarna innan fondprojektet kom igång? 692 1. Ja 406 5. Nej 41 8. Vet ej 465 0. Bortfall 196 9. Uppgift saknas
VAR 148 STARTÅR Loc 315 width 2 Startår 51 90. 1990 531 91. 1991 895 92. 1992 323 93. 1993
VAR 149 STARTMÅNAD Loc 317 width 2 Startmånad 364 01. Januari 119 02. Februari 189 03. Mars 134 04. April 111 05. Maj 95 06. Juni 90 07. Juli 131 08. Augusti 173 09. September 171 10. Oktober 110 11. November 113 12. December
VAR 150 FÄRDIG ÅR Loc 319 width 2 Färdig år 49 91. 1991 337 92. 1992 795 93. 1993 565 94. 1994 48 95. 1995 6 96. 1996
VAR 151 FÄRDIG MÅNAD Loc 321 width 2 Färdig månad 109 01. Januari 53 02. Februari 119 03. Mars 90 04. April 109 05. Maj 269 06. Juni 76 07. Juli 83 08. Augusti 102 09. September 87 10. Oktober 52 11. November 651 12. December
VAR 152 SUMMA BEVILJAT BIDRAG Loc 323 width 6 Summa beviljat bidrag i tusental kronor Valid-n=1800 Min=2 Max=31390 Mean=916.5 St.Dev=1791.1
VAR 153 UTBETALT BIDRAG Loc 329 width 10 Faktiskt utbetalt bidrag vid tidpunkten för undersökningen (i tusental kronor) Valid-n=1800 Min=0 Max=14027 Mean=383.7 St.Dev=956.8
VAR 154 DELBIDRAG 1 Loc 339 width 6 Delbidrag 1 i tusental kronor Valid-n=1800 Min=0 Max=23600 Mean=525.8 St.Dev=1112.9
VAR 155 ÅTGÄRDSTYP 1 Loc 345 width 2 Åtgärdstyp 1 1413 10. Arbetsorganisation och psykosociala insatser 244 11. Fysisk arbetsmiljö 16 12. Utveckling av ny teknik 24 13. Lokalt miljöarbete 38 20. Köp av rehabiliteringstjänster 41 21. Företagsinterna rehabiliteringstjänster 8 22. Arbetstekniska hjälpmedel 12 23. Lokalt rehabiliteringsarbete 0 28. Utvärdering av programmet 2 30. Referensarbetsplatser 0 40. Kostnader för branschprogram 2 41. Branschövergripande program 0 50. Lokala kunskapscentra
VAR 156 DELBIDRAG 2 Loc 347 width 6 Delbidrag 2 i tusental kronor Valid-n=1800 Min=0 Max=22500 Mean=226.7 St.Dev=756.5
VAR 157 ÅTGÄRDSTYP 2 Loc 353 width 2 Åtgärdstyp 2 455 00. Ej aktuell 0 10. Arbetsorganisation och psykosociala insatser 1012 11. Fysisk arbetsmiljö 26 12. Utveckling av ny teknik 73 13. Lokalt miljöarbete 107 20. Köp av rehabiliteringstjänster 77 21. Företagsinterna rehabiliteringstjänster 6 22. Arbetstekniska hjälpmedel 38 23. Lokalt rehabiliteringsarbete 6 28. Utvärdering av programmet 0 30. Referensarbetsplatser 0 40. Kostnader för branschprogram 0 41. Branschövergripande program 0 50. Lokala kunskapscentra
VAR 158 DELBIDRAG 3 Loc 355 width 6 Delbidrag 3 i tusental kronor Valid-n=1800 Min=0 Max=6800 Mean=107.8 St.Dev=377.7
VAR 159 ÅTGÄRDSTYP 3 Loc 361 width 2 Åtgärdstyp 3 983 00. Ej aktuell 0 10. Arbetsorganisation och psykosociala insatser 0 11. Fysisk arbetsmiljö 66 12. Utveckling av ny teknik 151 13. Lokalt miljöarbete 226 20. Köp av rehabiliteringstjänster 247 21. Företagsinterna rehabiliteringstjänster 9 22. Arbetstekniska hjälpmedel 112 23. Lokalt rehabiliteringsarbete 4 28. Utvärdering av programmet 2 30. Referensarbetsplatser 0 40. Kostnader för branschprogram 0 41. Branschövergripande program 0 50. Lokala kunskapscentra
VAR 160 DELBIDRAG 4 Loc 363 width 6 Delbidrag 4 i tusental kronor Valid-n=1800 Min=0 Max=2985 Mean=38.4 St.Dev=170.4
VAR 161 ÅTGÄRDSTYP 4 Loc 369 width 2 Åtgärdstyp 4 1462 00. Ej aktuell 0 10. Arbetsorganisation och psykosociala insatser 0 11. Fysisk arbetsmiljö 0 12. Utveckling av ny teknik 19 13. Lokalt miljöarbete 113 20. Köp av rehabiliteringstjänster 91 21. Företagsinterna rehabiliteringstjänster 8 22. Arbetstekniska hjälpmedel 101 23. Lokalt rehabiliteringsarbete 2 28. Utvärdering av programmet 4 30. Referensarbetsplatser 0 40. Kostnader för branschprogram 0 41. Branschövergripande program 0 50. Lokala kunskapscentra
VAR 162 DELBIDRAG 5 Loc 371 width 6 Delbidrag 5 i tusental kronor Valid-n=1800 Min=0 Max=1957 Mean=14.3 St.Dev=108.0
VAR 163 ÅTGÄRDSTYP 5 Loc 377 width 2 Åtgärdstyp 5 1686 00. Ej aktuell 0 10. Arbetsorganisation och psykosociala insatser 0 11. Fysisk arbetsmiljö 0 12. Utveckling av ny teknik 0 13. Lokalt miljöarbete 8 20. Köp av rehabiliteringstjänster 44 21. Företagsinterna rehabiliteringstjänster 7 22. Arbetstekniska hjälpmedel 54 23. Lokalt rehabiliteringsarbete 1 28. Utvärdering av programmet 0 30. Referensarbetsplatser 0 40. Kostnader för branschprogram 0 41. Branschövergripande program 0 50. Lokala kunskapscentra
VAR 164 DELBIDRAG 6 Loc 379 width 6 Delbidrag 6 i tusental kronor Valid-n=1800 Min=0 Max=975 Mean=2.9 St.Dev=37.1
VAR 165 ÅTGÄRDSTYP 6 Loc 385 width 2 Åtgärdstyp 6 1771 00. Ej aktuell 0 10. Arbetsorganisation och psykosociala insatser 0 11. Fysisk arbetsmiljö 0 12. Utveckling av ny teknik 0 13. Lokalt miljöarbete 0 20. Köp av rehabiliteringstjänster 4 21. Företagsinterna rehabiliteringstjänster 1 22. Arbetstekniska hjälpmedel 21 23. Lokalt rehabiliteringsarbete 1 28. Utvärdering av programmet 2 30. Referensarbetsplatser 0 40. Kostnader för branschprogram 0 41. Branschövergripande program 0 50. Lokala kunskapscentra
VAR 166 DELBIDRAG 7 Loc 387 width 6 Delbidrag 7 i tusental kronor Valid-n=1800 Min=0 Max=1212 Mean=0.8 St.Dev=28.7
VAR 167 ÅTGÄRDSTYP 7 Loc 393 width 2 Åtgärdstyp 7 1797 00. Ej aktuell 0 10. Arbetsorganisation och psykosociala insatser 0 11. Fysisk arbetsmiljö 0 12. Utveckling av ny teknik 0 13. Lokalt miljöarbete 0 20. Köp av rehabiliteringstjänster 0 21. Företagsinterna rehabiliteringstjänster 0 22. Arbetstekniska hjälpmedel 2 23. Lokalt rehabiliteringsarbete 0 28. Utvärdering av programmet 1 30. Referensarbetsplatser 0 40. Kostnader för branschprogram 0 41. Branschövergripande program 0 50. Lokala kunskapscentra