ALF
             Centrala fondkansliet
                SSD 0546

              Primärforskare
              Arbetslivsfonden

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ALF - Centrala fondkansliet samlades
  ursprungligen in av Arbetslivsfonden. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med att Arbetslivsfonden avvecklades gjorde SSD en
  överenskommelse med myndigheten om arkivering av ett antal
  databaser samt om vissa former av fortsatt tillgänglighet på
  dessa.

  Ett första material är en utvärderingsenkät rörande
  Arbetslivsfondens verksamhet. Fältarbetet under 1994 har
  genomförts av SCB och materialet överlämnades till SSD i
  augusti 1995. Detta material är tillgängligt enligt gängse
  regler för forskningsdatabaser förvarade vid SSD.

  Ett annat material är en omfattande databas som under fondens
  femåriga verksamhet byggts upp vid det centrala fondkansliet.
  Databasen innehåller alla ärenden som behandlats av
  myndigheten alltifrån ansökan till åtgärd. Denna databas är en
  för arbetslivsfonden skräddarsydd relationsdatabas i systemet
  Dataflex. Databasen går under namnet ALF och omfattar närmare
  30.000 ärenden. Totalt kräver ALF 200 mb i diskutrymme. Efter
  överläggningar med fondens centralkansli har SSD åtagit sig
  tre saker beträffande denna databas.

  En första är att överflytta en kopia av databasen till SSD och
  hålla den tillgänglig i så att säga ursprungsskick för i
  första hand en period av tre år framåt. För det har
  arbetslivsfonden beviljat medel för inköp av en
  specialdedicerad PC. Databasen kommer att vara gratis
  tillgänglig för tillresta forskare.

  En andra är att från denna databas generera en eller flera
  arkivfiler i ett lämpligt utskriftsformat. Härigenom blir det
  möjligt att även på litet längre sikt gå tillbaka till
  innehållet i databasen. De genererade filerna skall vara
  läsbara med gängse editorer och ordbehandlngsprogram. Filerna
  kommer att vara tillgänglig på vanligt sätt från SSD.

  En tredje är att med utgångspunkt från den genererade
  arkivfilen(erna) tillskapa en analysfil i SPSS och SAS i
  samråd med forskare på området. Även på denna punkt har
  Arbetslivsfonden bidragit med medel för att täcka bl a
  kostnader för ett seminarium med intresserade forskare. Vad
  som är aktuellt i detta sammanhang är att omredigera vissa
  centrala delar av databsen från dess relationella form till
  en gängse rektangulär numerisk analysfil. I viss mån kan det
  bli fråga om innehållsanalys av vissa textavsnitt. Efter
  dokumentering kommer den tillskapade analysfilen att kunna
  beställas och distribueras på vanligt sätt.

  
               SYSTEM ALF

  I Arbetslivsfondens administrativa datasystem, System ALF,
  finns uppgifter om alla de nära 25 000 arbetsplatsprogrammen
  som fonden gav bidrag till. Där finns också alla ärenden som
  rör start- och kunskapscheckar som under fondens sista
  verksamhetsår användes för kompetensutveckling och
  informationsspridning.

  Datasystemets viktigaste funktion har varit som hjälpmedel i
  beslutsfattandet rörande bidrag till arbetsplatsprogrammen,
  och för att administrera utbetalningar. Med regelbundna
  intervall har systemet producerat sammanställningar som
  speglat Arbetslivsfondens verksamhet och bidragens fördelning
  över regioner/län, branscher, offentlig och privat sektor,
  företagsstorlekar, mans- och kvinnodominerade arbetsplatser,
  typer av åtgärdsprogram etc.

  System ALF har använts av de regionala länsvisa fondkanslierna
  för deras administration för produktion av beslutsunderlag
  till länsfondernas styrelser. Beslutsrutinerna och de underlag
  som respektive styrelser har önskat har styrt hur materialet
  har matats in i systemet. Därför varierar praxis mellan de
  olika länen vad gäller hur ingående arbetsplatsprogrammen
  beskrivs i text.

  Ärenden som överstigit vissa beloppsgränser - som justerats
  uppåt under fondens verksamhetstid - eller som avsett företag
  eller organisationer med spridd eller branschövergripande
  verksamhet har handlagts av det centrala fondkansliet i Nacka.

  När Arbetslivsfondens verksamhet avslutades under juni 1995
  frystes det administrativa systemet. I samband därmed gavs
  länsfonderna möjlighet att distribuera databasen för länet
  till de intressenter inom regionen som så önskade, t ex
  Försäkringskassan eller regionala högskolor.

  System ALF i sin helhet, som alltså omfattar både alla läns
  och den centrala fondens bidragsärenden kommer att hållas
  tillgänglig för forskning och studier vid två institutioner.
  Avsikten är att ställa detta omfattande och relativt färska
  material till förfogande särskilt för studenter och deras
  handledare på B- och C-nivå som kan dra nytta av det i samband
  med uppsatsskrivande, för forskare samt för utredare och
  utbildare hos arbetsmarknadens parter.

  Databasen kommer att vara tillgänglig för två typer av
  användning. Den numerära delen av bidragsärendena kan
  bearbetas genom att den hålls tillgänglig i en rad format för
  statistisk bearbetning. Basen hålls tillgänglig på en
  persondator hos Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i
  Göteborg och på Arbetslivsbiblioteket i Stockholm. Den
  numerära databasen kommer också att kunna distribueras till
  låg kostnad på disketter eller band för bearbetning vid
  forskare eller studenters heminstitution.
  Databasen i sin helhet kommer även att vara sökbar, så att
  intresserade studenter skall kunna söka fram arbetsplatser som
  genomfört olika typer av förändringsprogram, för att bearbeta
  denna information i sig, eller för att gå vidare och söka
  kontakt med de arbetsplatser som genomfört olika typer av
  åtgärder med delfinansiering av Arbetslivsfonden. Det blir
  härigenom möjligt att t ex på en viss ort eller region söka
  fram arbetsplatser som genomfört arbetsorganisatoriska
  förändringar av en viss omfattning, att se på deras
  personalstruktur (t ex kvinnodominerade arbetsplatser) och
  finna information (adress, telefonnummer och kontaktpersoner)
  som gör det lätt att ta direkta kontakter för att informera
  sig om vunna erfarenheter.

  Denna typ av sökningar kan genomföras både i databasens
  strukturerade del och i fritextsökning i de skriftliga
  beskrivningarna av problem och åtgärdsprogram.

  Varje bidragsärende har givits ett diarienummer i systemet.
  Med utgångspunkt från detta är det möjligt att söka fram de
  arkiverade handlingarna i ärendet.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 47  (2)BEVILJAS         (3)LOC 404 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) Beviljas

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      371 1.  Ja
      22 5.  Nej

      85 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.




Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0546 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Gruppnummer 7 Ankomstdatum år-månad-dag 8 Ankomstdatum år-månad 9 Sekretess 10 Spärr för utbetalning 11 Statuskod 12 Statusdatum år-månad-dag 13 Statusdatum år-månad 14 Namn 15 Besöksadress 16 Postadress 17 Postnummer 18 Ortnamn 19 Bransch 1 20 Bransch 2 21 Bransch 4 22 Antal anställda män 23 Antal anställda kvinnor 24 Berörda män 25 Berörda kvinnor 26 Kommunnummer 27 Organisationsnummer 28 Telefon riksnummer 29 Kontaktperson 30 Starttidpunkt år-månad-dag 31 Starttidpunkt år-månad 32 Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag 33 Planerad färdigtidpunkt år-månad 34 Sökt bidrag 35 Egen insats 36 Annan finansiär ansökan 37 Total kostnad ansökan 38 Besparing för sökande 39 Besparing för försäkring 40 Total besparing 41 Beslutsdatum år-månad-dag 42 Beslutsdatum år-månad 43 Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag 44 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 45 Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag 46 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 47 Beviljas 48 Handläggare 49 Bidrag i åtgärder 50 Egen insats i åtgärder 51 Annan finansiär i åtgärder 52 Total kostnad i åtgärder 53 Slutligt bidrag i åtgärder 54 Slutligt sökt bidrag 55 Slutlig egen insats 56 Slutligt annan finansiär 57 Slutlig total kostnad 58 Beviljat belopp, 1 59 Villkor, 1 60 Utbetalningsdatum 1: år-månad-dag 61 Utbetalningsdatum 1: år-månad 62 Utbetalningsorder 1: år-månad-dag 63 Utbetalningsorder 1: år-månad 64 Återbetalt, 1 65 Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag 66 Lägesrapport begärd 1: år-månad 67 Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag 68 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 69 Beviljat belopp, 2 70 Villkor, 2 71 Utbetalningsdatum 2: år-månad-dag 72 Utbetalningsdatum 2: år-månad 73 Utbetalningsorder 2: år-månad-dag 74 Utbetalningsorder 2: år-månad 75 Återbetalt, 2 76 Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag 77 Lägesrapport begärd 2: år-månad 78 Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag 79 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 80 Beviljat belopp, 3 81 Villkor, 3 82 Utbetalningsdatum 3: år-månad-dag 83 Utbetalningsdatum 3: år-månad 84 Utbetalningsorder 3: år-månad-dag 85 Utbetalningsorder 3: år-månad 86 Återbetalt, 3 87 Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag 88 Lägesrapport begärd 3: år-månad 89 Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag 90 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 91 Beviljat belopp, 4 92 Villkor, 4 93 Utbetalningsdatum 4: år-månad-dag 94 Utbetalningsdatum 4: år-månad 95 Utbetalningsorder 4: år-månad-dag 96 Utbetalningsorder 4: år-månad 97 Återbetalt, 4 98 Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag 99 Lägesrapport begärd 4: år-månad 100 Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag 101 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 102 Beviljat belopp, 5 103 Villkor, 5 104 Utbetalningsdatum 5: år-månad-dag 105 Utbetalningsdatum 5: år-månad 106 Utbetalningsorder 5: år-månad-dag 107 Utbetalningsorder 5: år-månad 108 Återbetalt, 5 109 Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag 110 Lägesrapport begärd 5: år-månad 111 Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag 112 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 113 Beviljat belopp, 6 114 Villkor, 6 115 Utbetalningsdatum 6: år-månad-dag 116 Utbetalningsdatum 6: år-månad 117 Utbetalningsorder 6: år-månad-dag 118 Utbetalningsorder 6: år-månad 119 Återbetalt, 6 120 Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag 121 Lägesrapport begärd 6: år-månad 122 Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag 123 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 124 Senaste ändringsdatum år-månad dag 125 Senaste ändringsdatum år-månad 126 Gammal statuskod 127 Selekteringsdatum 128 Senaste ändringstid 129 Totalt anställda i skikt 130 Branschkod enligt SNI 131 Faktiskt utbetalt

VAR 1 SSD STUDY NR 0546              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0546


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 16 width 1 MD=0 Län 478 0. Frågan ej tillämplig
VAR 6 GRUPPNUMMER Loc 17 width 2 Gruppnummer 20. . . 87. Kod: 20 25 30 31 32 33 34 35 40 60 81 82 85 Frek: 2 1 34 118 17 1 243 17 7 3 4 21 7 Kod: 86 87 Frek: 2 1
VAR 7 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 19 width 6 alphabetic Ankomstdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅNAD Loc 25 width 4 Ankomstdatum år-månad 9010. 90-10 . . 9506. 95-06 Kod: 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 Frek: 4 3 1 2 3 4 1 4 4 1 6 Kod: 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 5 4 5 6 4 5 6 3 4 18 1 Kod: 9208 9209 9210 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 Frek: 4 9 7 8 7 3 8 6 15 9 2 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 10 16 6 6 13 25 14 21 43 17 24 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 16 8 5 3 2 9 3 9 3 6 47 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 16 8 5 3 2 9 3 9 3 6 47
VAR 9 SEKRETESS Loc 29 width 1 Sekretess 0 1. Ja 478 5. Nej
VAR 10 SPÄRR FÖR UTBETALNING Loc 30 width 1 Spärr för utbetalning 6 1. Ja 472 5. Nej
VAR 11 STATUSKOD Loc 31 width 2 Statuskod 0 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 0 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 18 90. Beslut - ej beviljat bidrag 371 91. Avslutat ärende 4 92. Hävda beslut 85 99. Återtaget eller avfört beslut
VAR 12 STATUSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 33 width 6 Statusdatum år-månad-dag Valid-n=478 Min=910613 Max=950620 Mean=945294.0 St.Dev=7571.9
VAR 13 STATUSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 39 width 4 Statusdatum år-månad 9106. 91-06 . . 9506. 95-06 Kod: 9106 9111 9201 9205 9206 9207 9210 9211 9212 9303 9304 Frek: 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 1 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 2 5 1 6 10 17 11 7 1 29 6 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 4 12 47 2 6 7 7 11 20 23 136 Kod: 9506 Frek: 89
VAR 14 NAMN Loc 43 width 35 alphabetic Namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 BESÖKSADRESS Loc 78 width 35 alphabetic Besöksadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 16 POSTADRESS Loc 113 width 35 alphabetic Postadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 17 POSTNUMMER Loc 148 width 5 alphabetic Postnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 18 ORTNAMN Loc 153 width 13 alphabetic Ortnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 19 BRANSCH 1 Loc 166 width 2 MD=99 Bransch 1 133 00. Privata sektorn 49 01. Privata sektorn 92 02. Privata sektorn 116 03. Offentliga sektorn 45 09. Checkgrupp 43 99. Uppgift saknas
VAR 20 BRANSCH 2 Loc 168 width 2 MD=99 Bransch 2 5 01. Bank och försäkring 50 02. Byggbranschen 2 03. Byggnadsämnes- och stenindustri 4 04. Energibranschen 10 05. Fabriksindustrin 4 06. Flygbranschen 2 07. Grafisk produktion 7 08. Gruvindustrin 49 09. Handelsområdet samt privat tjänste- och uppdragsverksamhet 5 10. Hotell/restaurang/musikerverksamhet 11 11. Landtransport 9 12. Lantbruk/trädgård 4 13. Livsmedelsindustrin 2 14. Massa/pappersindustri 3 15. Motorbranschen 0 16. Sjöfarten 4 17. Skogsbruket 6 18. Stål och metall 5 19. Sågverks- och träindustrin 4 20. Städentrepenadverksamhet och fastighetsförvaltning 3 21. Teko-, stoppmöbel- och skinn/läderindustri 3 22. Tidnings- och etermediebranschen 29 23. Verkstadsindustrin 53 29. Flerbranschövergripande program 23 30. Ideella organisationer 26 31. Kommunerna 12 32. Landstingen 55 33. Staten 45 90. Checkgrupp 43 99. Uppgift saknas
VAR 21 BRANSCH 4 Loc 170 width 4 MD=9999 Bransch 4 4 0101. Bankverksamhet 1 0102. Försäkringsverksamhet 0 0105. Övrigt inom bank- och försäkringsväsende 32 0201. Bygg-, väg- och anläggningsverksamhet 2 0202. Elinstallation 1 0203. Glasmästeriverksamhet 2 0204. Maskinentrepenadverksamhet 4 0205. Plåtslageriverksamhet 6 0206. VVS-installation 3 0207. Måleri 0 0208. Golvläggare 1 0301. Byggnadsämnesindustri 1 0302. Stenindustri 4 0401. El-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjning 2 0501. Allokemisk industri 0 0502. Färgindustri 0 0503. Glasindustri 1 0504. Gummiindustri 2 0505. Plastindustri 5 0508. Övrig fabriksindustri 0 0512. Tvätterier och färgerier 3 0601. Civilflyget 1 0602. Flygplatser 0 0701. Förlagsverksamhet och bokbinderi 1 0702. Grafisk produktion 0 0703. Sätteri- och reproföretag 0 0704. Tryckerier 0 0705. Tapetfabriker, kartong- och förpackningstillverkare 1 0706. Övrig grafisk produktion 7 0801. Gruvindustri 14 0901. Detaljhandel 7 0902. Partihandel 5 0903. Vård och omsorg i privat regi 2 0908. Resebyråer 0 0909. Reklambyråer, film- och videoproduktion, biografer 0 0910. Turist- och nöjesföretag 1 0911. Advokat- och revisionsbyråer, mäklariverksamhet mm 3 0912. Byggkonsulter mm 2 0913. Dataföretag/-konsulter 2 0915. Övrig uppdrags- och konsultverksamhet 2 0918. Frisörer 11 0920. Handels- och tjänsteföretag i övrigt 0 1001. Pensionats- och campingverksamhet 0 1002. Restaurang- och kafeverksamhet 0 1003. Musikverksamhet 5 1005. Hotell och restaurangverksamhet 1 1101. Buss- och taxitrafik 0 1102. Renhållningsservice 0 1103. Stuverier 0 1104. Trafikskolor 2 1105. Åkerier 0 1106. Speditionsverksamhet 1 1107. Bevakningsföretag 0 1108. Godsterminaler 7 1110. Transportverksamhet i övrigt 6 1201. Lantbruk 3 1202. Trädgårdsodling/trädgårdsskötsel 0 1203. Fiskodling 1 1301. Bagerivarutillverkning 0 1302. Choklad- och konfektyrtillverkning 0 1303. Dryckesvarutillverkning 0 1304. Fiskberedning 0 1305. Frukt- och grönsaksberedning 0 1306. Mejerivaror 0 1307. Sockertillverkning 0 1308. Slakterier och köttvarutillverkning 0 1309. Tobaksvarutillverkning 3 1315. Övrig beredning och tillverkning av livsmedel 2 1401. Massa- och papperstillverkning mm 2 1501. Bensinstationer och oljedepåer 1 1502. Bil-, traktor- och gummiverkstäder 0 1503. Bärgnings-, garage- och parkeringsföretag 0 1504. Billackeringsföretag 0 1505. Motorbranschen i övrigt 0 1601. Handelsflottan 0 1602. Fiskeriverksamhet 4 1701. Skogsavverkning/skogsvård och skogsbruksföretag 0 1702. Domänverket 6 1801. Stål- och metallindustri 0 1802. Svets- och mekanisk industri 1 1901. Byggnads-, snickeri och trämaterialtillverkning 0 1902. Sågverk, sågning, hyvling 0 1903. Hustillverkning 0 1904. Möbeltillverkning 4 1905. Övrig trävarutillverkning 1 2001. Städentrepenadverksamhet 3 2002. Fastighetsförvaltning 1 2101. Textilindustri 0 2102. Konfektionsindustri 0 2103. Läderindustri 2 2104. Stoppmöbelindustri 1 2201. Distribution av tidningar 1 2202. Tidnings- och tidskriftsframställning 1 2203. Produktion av radio och TV-program 0 2301. Verktygs- och redskapsindustri 0 2302. Metallmöbelindustri 2 2303. Industri för metallkonstruktion 0 2304. Övrig metallvaruindustri 0 2305. Industri för stationära turbiner 0 2306. Jordbruksmaskiner 0 2307. Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 0 2308. Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 0 2309. Data- och kontorsmaskinindustri 0 2310. Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 0 2311. Industri för elmotorer etc 0 2312. Teleproduktionsindustri 0 2313. Industri för elektriska hushållsapparater 1 2314. Övrig elektronikindustri 0 2315. Skeppsvarv, båtbyggeri 0 2316. Rälsfordonsindustri 0 2317. Bil- och bilmotorindustri 0 2318. Cykel- och motorcykelindustri 0 2319. Flygplansindustri och reparationsverkstäder 0 2320. Övrig transportmedelsindustri 0 2321. Instrumentindustri 0 2322. Foto- och optikvaruindustri 26 2330. Övrig verkstadsindustri 53 2900. Projekt som berör flera privata branscher 6 3020. Arbetsgivare/arbetstagarorganisationer 0 3021. Idrottsorganisationer 0 3023. Politiska organisationer 0 3025. Religiösa organisationer 1 3027. Nykterhetsrörelsens organisationer 0 3029. Scoutorganisationer och andra barn- och ungdomsorganisationer 3 3031. Handikapporganisationer 4 3033. Studieförbund 0 3035. Folkhögskolor/rörelsedrivna 0 3037. Lokalhållande organisationer 0 3041. Föräldrakooperativa daghem 3 3060. Övriga ideella och kulturella organisationer 6 3090. Svenska kyrkan 0 3111. Förskole- och fritidsverksamhet 1 3115. Äldre- och handikappomsorg 2 3119. Övrig social verksamhet samt övergripande projekt 7 3120. Skolväsendet 0 3131. Bibliotek 0 3132. Museer 0 3133. Teater- och musikinstitutioner 0 3135. Idrotts- och fritidsanläggningar 0 3137. Övrig kultur- och fritidsverksamhet 0 3141. Energiförsörjning 0 3143. Renhållning och avfallshantering 0 3145. Arbete med gator, vägar och parker 1 3147. Fastighetsskötsel 1 3148. Kommunal teknisk service i övrigt 0 3149. Räddningstjänst 0 3151. Kollektivtrafik 0 3153. Hamnar 0 3170. Central kommunal administration 4 3175. Övriga kommunala arbetsplatsprogram 10 3190. Program på gränsen mellan primärkommunala och landstingskommunala området 0 3195. Primärkommunala program som skall avräknas mot landstingens branschram 2 3211. Hälso- och sjukvård - primärvård 2 3213. Hälso- och sjukvård - läns- och regionvård 3 3215. Hälso- och sjukvård - övrigt 0 3217. Tandvård 0 3221. Högskola och gymnasieskola/landsting 0 3224. Folkhögskolor/landsting 0 3232. Museer/landsting 0 3233. Teater- och musikinstitutioner/landsting 0 3235. Fritidsanläggningar/landsting 0 3237. Övrig kultur- och fritidsverksamhet/landsting 2 3240. Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan social verksamhet 0 3251. Kollektivtrafik/landsting 0 3257. Tvätterier/landsting 0 3270. Central landstingskommunal administration 3 3280. Övriga landstingskommunala arbetsplatsprogram 1 3301. Försäkringskassorna 8 3302. Försvaret 10 3303. SJ 6 3304. Posten 0 3305. Televerket 2 3306. Domstolsväsendet 1 3307. Länsstyrelserna 4 3308. Polis och åklagarmyndigheten 2 3309. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 1 3310. Universitet och högskolor och övrig statlig utbildning samt forskning 0 3311. Vägverket 2 3312. Skatte- och kronofogdemyndigheterna 0 3313. Kulturell verksamhet/staten 1 3314. Statens invandrarverk 17 3325. Övrig statlig verksamhet 6 9000. Checkar ej fördelat 2 9002. Check-Bryggbranschen 1 9004. Check-Energibranschen 1 9005. Check-Fabriksindustrin 5 9009. Check-Handelsområdet 2 9013. Check-Livsmedelsindustrin 16 9031. Check-Kommunerna 6 9032. Check-Landstingen 6 9033. Check-Staten 43 9999. Uppgift saknas
VAR 22 ANSTÄLLDA MÄN Loc 174 width 5 Antal anställda män Valid-n=478 Min=0 Max=70000 Mean=910.1 St.Dev=4667.3
VAR 23 ANSTÄLLDA KVINNOR Loc 179 width 4 Antal anställda kvinnor Valid-n=478 Min=0 Max=9240 Mean=163.4 St.Dev=840.0
VAR 24 BERÖRDA MÄN Loc 183 width 5 Berörda män Valid-n=478 Min=0 Max=28000 Mean=391.4 St.Dev=2191.8
VAR 25 BERÖRDA KVINNOR Loc 188 width 5 Berörda kvinnor Valid-n=478 Min=0 Max=14200 Mean=207.0 St.Dev=1370.3
VAR 26 KOMMUNNUMMER Loc 193 width 1 MD=0 Kommunnummer 478 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 ORGANISATIONSNUMMER Loc 194 width 11 alphabetic Organisationsnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 28 TELEFON RIKSNUMMER Loc 205 width 14 alphabetic Telefon riksnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 29 KONTAKTPERSON Loc 219 width 63 alphabetic Kontaktperson Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 30 STARTTIDPUNKT ÅR-MÅ-DAG Loc 282 width 6 alphabetic Starttidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 31 STARTTID ÅR-MÅNAD Loc 288 width 4 MD=9999 Starttidpunkt år-månad 9010. 90-10 . . 9506. 95-06 62 9999. Uppgift saknas Kod: 9010 9011 9101 9102 9103 9104 9107 9108 9109 9110 9111 Frek: 1 2 5 3 3 3 4 1 9 4 3 Kod: 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 Frek: 5 4 3 5 6 6 2 2 5 5 8 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 Frek: 5 3 10 3 10 5 3 10 2 3 12 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 12 6 4 28 15 10 26 26 23 7 7 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 17 8 2 4 8 5 5 3 2 43 62 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 17 8 2 4 8 5 5 3 2 43 62
VAR 32 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅN-DA Loc 292 width 6 alphabetic Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 33 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅNAD Loc 298 width 4 MD=9999 Planerad färdigtidpunkt år-månad 9012. 90-12 . . 9512. 95-12 62 9999. Uppgift saknas Kod: 9012 9103 9104 9105 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 1 1 2 1 1 1 3 3 14 1 4 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9309 9310 9311 9312 9401 9403 Frek: 4 3 1 4 1 5 3 2 13 6 5 Kod: 9404 9405 9406 9407 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 7 7 14 4 3 8 2 41 9 4 25 Kod: 9504 9505 9506 9507 9511 9512 9999 Frek: 31 93 66 1 1 2 62
VAR 34 SÖKT BIDRAG Loc 302 width 8 2 decimal places Sökt bidrag Valid-n=478 Min=0 Max=153741 Mean=3104.5 St.Dev=9118.6
VAR 35 EGEN INSATS Loc 310 width 7 1 decimal places Egen insats Valid-n=478 Min=0 Max=153741 Mean=2222.2 St.Dev=9500.6
VAR 36 ANNAN FINANSIÄR ANSÖKAN Loc 317 width 8 2 decimal places Annan finansiär ansökan Valid-n=478 Min=0 Max=23175 Mean=158.5 St.Dev=1308.3
VAR 37 TOTAL KOSTNAD ANSÖKAN Loc 325 width 8 2 decimal places Total kostnad ansökan Valid-n=478 Min=0 Max=307482 Mean=5485.2 St.Dev=17623.1
VAR 38 BESPARING FÖR SÖKANDE Loc 333 width 8 2 decimal places Besparing för sökande Valid-n=478 Min=0 Max=213200 Mean=2953.1 St.Dev=17650.3
VAR 39 BESPARING FÖR FÖRSÄKRING Loc 341 width 8 2 decimal places Besparing för försäkring Valid-n=478 Min=0 Max=40546 Mean=695.5 St.Dev=3636.2
VAR 40 TOTAL BESPARING Loc 349 width 8 2 decimal places Total besparing Valid-n=478 Min=0 Max=231000 Mean=3648.7 St.Dev=19693.4
VAR 41 BESLUTSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 357 width 6 alphabetic Beslutsdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 42 BESLUTSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 363 width 4 MD=9999 Beslutsdatum år-månad 9011. 90-11 . . 9506. 95-06 80 9999. Uppgift saknas Kod: 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9109 9110 9111 Frek: 3 2 1 1 3 4 3 3 5 7 5 Kod: 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 Frek: 2 2 2 10 2 5 7 1 2 5 4 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9310 9311 9312 Frek: 4 2 6 13 2 5 17 9 9 12 13 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 31 25 2 27 20 2 12 17 2 2 6 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 7 9 7 4 5 49 80
VAR 43 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 367 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 44 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 1 Loc 373 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 9211. 92-11 . . 9506. 95-06 439 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9211 9303 9306 9312 9402 9403 9404 9406 9409 9411 9501 Frek: 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 Kod: 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 2 1 1 9 9 439
VAR 45 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 377 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 46 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 2 Loc 383 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 1 9301. 93-01 477 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 47 BEVILJAS Loc 387 width 1 MD=9 Beviljas 371 1. Ja 22 5. Nej 85 9. Uppgift saknas
VAR 48 HANDLÄGGARE Loc 388 width 8 alphabetic Handläggare Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 49 BIDRAG I ÅTGÄRDER Loc 396 width 7 2 decimal places Bidrag i åtgärder Valid-n=478 Min=0 Max=40000 Mean=1331.0 St.Dev=3124.2
VAR 50 EGEN INSATS I ÅTGÄRDER Loc 403 width 7 2 decimal places Egen insats i åtgärder Valid-n=478 Min=0 Max=31200 Mean=1213.1 St.Dev=2810.4
VAR 51 ANNAN FINANS I ÅTGÄRDER Loc 410 width 8 2 decimal places Annan finansiär i åtgärder Valid-n=478 Min=0 Max=39512 Mean=1251.3 St.Dev=3357.5
VAR 52 TOTAL KOSTNAD I ÅTGÄRDER Loc 418 width 7 2 decimal places Total kostnad i åtgärder Valid-n=478 Min=0 Max=10523 Mean=74.7 St.Dev=614.1
VAR 53 SLUTLIGT BIDRAG ÅTGÄRDER Loc 425 width 8 2 decimal places Slutligt bidrag i åtgärder Valid-n=478 Min=0 Max=49950 Mean=2657.0 St.Dev=5643.1
VAR 54 SLUTLIGT SÖKT BIDRAG Loc 433 width 8 2 decimal places Slutligt sökt bidrag Valid-n=478 Min=0 Max=153742 Mean=2805.9 St.Dev=8716.3
VAR 55 SLUTLIG EGEN INSATS Loc 441 width 8 2 decimal places Slutlig egen insats Valid-n=478 Min=0 Max=153742 Mean=1965.3 St.Dev=9037.2
VAR 56 SLUTLIG ANNAN FINANSIÄR Loc 449 width 7 2 decimal places Slutligt annan finansiär Valid-n=478 Min=0 Max=10523 Mean=108.1 St.Dev=769.5
VAR 57 SLUTLIG TOTAL KOSTNAD Loc 456 width 8 2 decimal places Slutlig total kostnad Valid-n=478 Min=0 Max=307484 Mean=4879.3 St.Dev=16972.6
VAR 58 BEVILJAT BELOPP 1 Loc 464 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 1 Valid-n=478 Min=0 Max=15000 Mean=485.0 St.Dev=1058.6
VAR 59 VILLKOR 1 Loc 471 width 1 MD=0 Villkor, 1 0 1. Ja 130 5. Nej 348 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 472 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 61 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 1 Loc 478 width 4 MD= 0 Utbetalning 1: år-månad 9011. 90-11 . . 9506. 95-06 108 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9011 9102 9103 9104 9106 9108 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 1 1 1 1 4 1 1 1 6 1 2 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 3 4 2 11 2 2 3 3 5 7 1 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 9 1 7 4 1 4 5 2 4 8 11 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 2 17 12 11 9 11 12 17 11 12 22 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 4 11 6 12 28 54 108
VAR 62 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 482 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 63 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 1 Loc 488 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 1: år-månad 9106. 91-06 . . 9506. 95-06 108 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9209 Frek: 3 3 8 3 2 2 4 4 11 1 2 Kod: 9210 9211 9212 9301 9303 9304 9305 9306 9308 9310 9311 Frek: 3 3 6 7 8 3 3 5 9 5 6 Kod: 9312 9401 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 8 9 8 12 19 20 2 10 17 11 7 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 30 5 11 6 12 27 55 108
VAR 64 ÅTERBETALT 1 Loc 492 width 7 Återbetalt, 1 Valid-n=478 Min=-28660 Max=0 Mean=-79.4 St.Dev=1329.4
VAR 65 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 499 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 66 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 505 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 1: år-månad 9106. 91-06 . . 9506. 95-06 251 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9110 9112 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9209 9210 Frek: 1 2 3 1 1 2 2 7 1 2 3 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 Frek: 1 5 3 1 3 5 1 3 5 3 1 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 4 2 5 4 2 14 5 9 11 1 14 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 10 16 9 13 4 7 7 11 22 1 251 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 10 16 9 13 4 7 7 11 22 1 251
VAR 67 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 509 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 68 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 515 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 9104. 91-04 . . 9512. 95-12 227 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9104 9106 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 1 1 1 3 1 2 2 1 1 4 5 Kod: 9207 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 1 4 3 2 9 2 2 2 5 2 6 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 3 2 1 2 2 6 3 3 4 17 8 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 9 2 10 12 14 9 18 6 7 6 10 Kod: 9505 9506 9512 0 Frek: 27 9 1 227
VAR 69 BEVILJAT BELOPP 2 Loc 519 width 7 2 decimal places Beviljat belopp ,2 Valid-n=478 Min=0 Max=7000 Mean=301.4 St.Dev=694.6
VAR 70 VILLKOR 2 Loc 526 width 1 MD=0 Villkor, 2 0 1. Ja 53 5. Nej 425 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 527 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 72 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 2 Loc 533 width 4 MD= 0 Utbetalning 2: år-månad 9101. 91-01 . . 9506. 95-06 280 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9110 9201 9202 9206 9210 9211 9212 9302 9303 9304 Frek: 1 1 2 1 3 2 2 4 2 4 1 Kod: 9305 9306 9307 9309 9310 9311 9312 9401 9403 9404 9405 Frek: 4 7 1 3 3 4 2 2 2 2 2 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 3 5 4 5 9 6 27 6 12 8 15 Kod: 9505 9506 0 Frek: 38 5 280
VAR 73 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 537 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 74 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 2 Loc 543 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 2: år-månad 9112. 91-12 . . 9506. 95-06 280 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9201 9204 9206 9210 9211 9212 9301 9303 9304 9305 Frek: 2 2 1 3 2 2 4 2 4 1 1 Kod: 9306 9308 9310 9311 9312 9401 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 8 6 3 4 2 1 3 1 1 8 2 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 4 6 7 4 30 6 12 8 17 36 5 Kod: 0 Frek: 280
VAR 75 ÅTERBETALT 2 Loc 547 width 8 2 decimal places Återbetalt, 2 Valid-n=478 Min=-2759 Max=0 Mean=-5.8 St.Dev=126.2
VAR 76 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 555 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 77 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 561 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 2: år-månad 9202. 92-02 . . 9505. 95-05 283 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 1 1 2 1 2 2 1 2 5 1 2 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 5 3 1 4 1 1 2 3 1 2 1 Kod: 9402 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 1 2 7 7 8 10 8 5 23 15 8 Kod: 9503 9504 9505 0 Frek: 8 18 31 283
VAR 78 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 565 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 79 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 571 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 9111. 91-11 . . 9506. 95-06 282 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9111 9201 9202 9204 9206 9208 9209 9210 9212 9302 9303 Frek: 1 1 1 2 1 1 3 3 3 1 5 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9402 9403 Frek: 5 1 4 1 3 2 4 2 2 2 2 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 4 4 5 2 4 6 6 9 26 11 12 Kod: 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 8 13 33 3 282
VAR 80 BEVILJAT BELOPP 3 Loc 575 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 3 Valid-n=478 Min=0 Max=25200 Mean=272.1 St.Dev=1338.8
VAR 81 VILLKOR 3 Loc 582 width 1 MD=0 Villkor, 3 0 1. Ja 38 5. Nej 440 0. Frågan ej tillämplig
VAR 82 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 583 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 83 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 3 Loc 589 width 4 MD= 0 Utbetalning 3: år-månad 9103. 91-03 . . 9506. 95-06 345 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9210 9212 9301 9305 9306 9309 9311 9312 9401 9402 Frek: 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 Kod: 9403 9404 9405 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9503 Frek: 2 2 3 4 3 3 4 2 5 4 8 Kod: 9504 9505 9506 0 Frek: 18 48 8 345
VAR 84 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 593 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 85 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 3 Loc 599 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 3: år-månad 9112. 91-12 . . 9506. 95-06 345 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9210 9212 9301 9304 9306 9308 9310 9311 9312 9403 Frek: 1 1 2 2 1 2 1 1 2 4 3 Kod: 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9503 9504 Frek: 2 3 3 1 6 4 3 5 4 8 18 Kod: 9505 9506 0 Frek: 48 8 345
VAR 86 ÅTERBETALT 3 Loc 603 width 7 2 decimal places Återbetalt, 3 Valid-n=478 Min=-2854 Max=0 Mean=-6.0 St.Dev=130.5
VAR 87 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 610 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 88 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 616 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 3: år-månad 9112. 91-12 . . 9506. 95-06 348 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9203 9210 9211 9301 9303 9304 9305 9306 9308 9309 Frek: 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 3 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 1 1 1 1 3 2 2 2 1 5 2 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 4 4 2 4 2 7 28 39 1 348
VAR 89 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 620 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 90 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 626 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 9209. 92-09 . . 9506. 95-06 355 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9209 9211 9212 9301 9304 9306 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 2 2 5 1 5 1 1 4 5 4 3 Kod: 9501 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 4 5 18 42 4 355
VAR 91 BEVILJAT BELOPP 4 Loc 630 width 6 2 decimal places Beviljat belopp, 4 Valid-n=478 Min=0 Max=5000 Mean=107.4 St.Dev=430.7
VAR 92 VILLKOR 4 Loc 636 width 1 MD=0 Villkor, 4 0 1. Ja 22 5. Nej 456 0. Frågan ej tillämplig
VAR 93 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 637 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 94 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 4 Loc 643 width 4 MD= 0 Utbetalning 4: år-månad 9309. 93-09 . . 9506. 95-06 420 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9309 9311 9312 9403 9404 9405 9409 9412 9501 9502 9503 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 5 2 1 6 Kod: 9504 9505 9506 0 Frek: 6 27 2 420
VAR 95 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 647 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 96 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 4 Loc 653 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 4: år-månad 9310. 93-10 . . 9506. 95-06 420 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9310 9311 9403 9404 9405 9409 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 1 3 1 1 1 2 5 2 1 6 7 Kod: 9505 9506 0 Frek: 25 3 420
VAR 97 ÅTERBETALT 4 Loc 657 width 7 2 decimal places Återbetalt, 4 Valid-n=478 Min=-2673 Max=0 Mean=-10.6 St.Dev=164.5
VAR 98 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 664 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 99 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 670 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 4: år-månad 9305. 93-05 . . 9505. 95-05 421 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9305 9308 9311 9312 9404 9405 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 3 2 9 7 23 421
VAR 100 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 674 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 101 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 680 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 9308. 93-08 . . 9506. 95-06 423 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9308 9309 9311 9401 9403 9409 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 4 Kod: 9504 9505 9506 0 Frek: 6 25 2 423
VAR 102 BEVILJAT BELOPP 5 Loc 684 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 5 Valid-n=478 Min=0 Max=4500 Mean=34.7 St.Dev=299.1
VAR 103 VILLKOR 5 Loc 691 width 1 MD=0 Villkor, 5 0 1. Ja 5 5. Nej 473 0. Frågan ej tillämplig
VAR 104 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 692 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 105 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 5 Loc 698 width 4 MD= 0 Utbetalning 5: år-månad 9404. 94-04 . . 9506. 95-06 462 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9404 9407 9412 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 1 1 2 1 1 6 4 462
VAR 106 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 702 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 107 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 5 Loc 708 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 5: år-månad 9404. 94-04 . . 9506. 95-06 462 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9404 9406 9411 9412 9505 9506 0 Frek: 1 1 1 1 7 5 462
VAR 108 ÅTERBETALT 5 Loc 712 width 3 2 decimal places Återbetalt, 5 Valid-n=478 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 109 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 715 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 110 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 721 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 5: år-månad 9403. 94-03 . . 9506. 95-06 463 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9403 9407 9408 9412 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 1 1 1 1 2 3 5 1 463
VAR 111 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 725 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 112 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 731 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 9403. 94-03 . . 9506. 95-06 464 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9403 9406 9411 9412 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 6 2 464
VAR 113 BEVILJAT BELOPP 6 Loc 735 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 6 Valid-n=478 Min=0 Max=6000 Mean=19.3 St.Dev=286.6
VAR 114 VILLKOR 6 Loc 742 width 1 MD=0 Villkor, 6 1 1. Ja 1 5. Nej 476 0. Frågan ej tillämplig
VAR 115 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 743 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 116 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 6 Loc 749 width 4 MD= 0 Utbetalning 6: år-månad 4 9505. 95-05 474 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 117 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 753 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 118 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 6 Loc 759 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 6: år-månad 4 9505. 95-05 474 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 119 ÅTERBETALT 6 Loc 763 width 3 2 decimal places Återbetalt, 6 Valid-n=478 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 120 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 766 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 121 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 772 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 6: år-månad 1 9411. 94-11 1 9504. 95-04 3 9505. 95-05 473 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 122 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 776 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 123 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 782 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 1 9411. 94-11 3 9505. 95-05 474 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 124 SENASTE ÄNDR ÅR-MÅ-DAG Loc 786 width 6 alphabetic Senaste ändringsdatum år-månad dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 125 SENASTE ÄNDRING ÅR-MÅNAD Loc 792 width 4 Senaste ändringsdatum år-månad 9203. 92-03 . . 9506. 95-06 Kod: 9203 9205 9206 9210 9211 9303 9304 9309 9310 9311 9312 Frek: 2 2 2 1 1 2 1 1 1 5 17 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 19 11 7 1 30 7 4 11 45 1 8 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 7 5 11 21 23 135 97
VAR 126 GAMMAL STATUSKOD Loc 796 width 2 MD= 0 Gammal statuskod 14 01. Komplettering begärd 1 02. Klart för beredning 16 03. Beredning pågår 13 04. Beslutsklar 297 05. Beslut - bidrag beviljat 6 06. Krav om återbetalning 2 07. Lägesrapport - påminnelse 1 90. Beslut - ej beviljat bidrag 25 91. Avslutat ärende 1 92. Hävda beslut 15 99. Återtaget eller avfört beslut 87 00. Frågan ej tillämplig
VAR 127 SELEKTERINGSDATUM Loc 798 width 6 alphabetic Selekteringsdatum Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 128 SENASTE ÄNDRINGSTID Loc 804 width 5 alphabetic Senaste ändringstid Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 129 ANSTÄLLDA I SKIKT Loc 809 width 3 Totalt anställda i skikt Valid-n=478 Min=0 Max=501 Mean=65.6 St.Dev=165.9
VAR 130 SNI-KOD Loc 812 width 5 MD=99999 SNI-kod 1 01420. Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet 1 02014. Produktion av skogsodlingsmaterial 1 13100. Järnmalmsutvinning 4 13200. Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm 1 15330. Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 1 15810. Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 1 15822. Tillverkning av kex och konserverade bakverk 1 22130. Utgivning av tidskrifter 1 22240. Sättning och annan framställning av tryckoriginal 1 27100. Framställning av järn, stål ferrolegeringar (EKSG-produkter) 1 28110. Tillverkning av metallstommar och delar därav 2 28520. Metallegoarbeten 2 28622. Tillverkning av skärverktyg 1 28630. Tillverkning av lås och gångjärn 3 28759. Diverse övrig metallvarutillverkning 1 29120. Tillverkning av pumpar och kompressorer 1 29130. Tillverkning av kranar och ventiler 0 29210. Tillverkning av ugnar och brännare 2 29220. Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 1 29230. Tillverkning av maskin och apparat för kyla och ventilat, ej hushåll 1 29402. Tillverkning av svets- och lödningsmaskiner 1 29409. Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 1 29569. Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 1 29711. Tillverkning av kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och andra vitvaror 1 31200. Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 2 32100. Tillverkning av elektriska komponenter 1 32200. Tillverkning av radio och TV-sändare trådtelefon och telegrafapparater 1 33101. Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument 1 33200. Tillverkning av instrument, apparater för mätning, kontroll, provning, ej processtyrning 3 34100. Motorfordonstillverkning 1 34300. Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 1 40100. Elförsörjning 5 45211. Byggande av hus 3 45230. Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggning 4 45250. Andra bygg- och anläggningsarbeten 1 45333. Kyl- och frysinstallationsarbeten 1 45430. Golv- och väggbeläggningsarbeten 1 50201. Bilservice, ej specialiserad 1 51390. Icke spec partihandel med livsmedel, drycker och tobak 1 51434. Partihandel med elartiklar 2 51510. Partihandel med bränslen 2 51530. Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 1 51640. Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 1 51660. Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruk inkl traktorer 1 52112. Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 1 52441. Butikshandel med möbler och mattor 1 52462. Butikshandel med färger 3 55111. Hotellverksamhet med restaurang utom konferensanläggningar 11 60100. Järnvägstransport 2 60240. Vägtransport av gods 1 62200. Icke reguljär lufttransport 1 63230. Övriga stödtjänster till luftfart 1 63301. Arrangerande av resor 1 63302. Försäljning av resor 6 64110. Postbefordran via postverket 1 64120. Annan postbefordran 1 64201. Nätdrift 1 65110. Centralbanksverksamhet 2 65120. Annan bankverksamhet 1 65220. Annan kreditgivning 7 70201. Uthyrning av bostäder 2 70203. Uthyrning av andra lokaler 2 72201. Datakonsultverksamhet 6 73102. Teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 1 73103. Medicinsk forsknings- och utvecklingsverksamhet 1 73105. Tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet med tyngdpunt på naturvetenskap och teknik 3 73201. Samhällsvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet 24 74140. Konsultverksamhet avs företags organisation, information mm 7 74150. Holdingsverksamhet 13 74202. Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet 2 74300. Teknisk provning och analys 3 74500. Arbetsförmedling och rekrytering 1 74701. Lokalvård 2 75111. Stats- och kommunledning, lagstiftning, normering 1 75112. Inspektion, kontroll, tillståndsgivning 2 75113. Skatteförvaltning, indrivning 1 75121. Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning 1 75122. Administration av högskoleutbildning och forskning 1 75123. Administration av hälso- och sjukvård 1 75124. Administration av omsorg och socialtjänst 2 75132. Administration av program för jordbruk, skogsbruk och fiske 4 75134. Administration av andra näringslivsprogram 2 75222. Armeförsvar 3 75225. Gemensam verksamhet för det militära försvaret 2 75232. Domstolsverksamhet 1 75233. Kriminalvård 4 75240. Polisverksamhet 1 80100. Grundskoleutbildning 3 80301. Högskoleutbildning för tekniska yrken 1 80302. Högskoleutbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken 2 80422. Arbetsmarknadsutbildning 4 80424. Studieförbundens och frivilligorganisations utbildning 5 80425. Personalutbildning 1 80427. Utbildningsservice 1 80429. Övrig utbildning 17 85110. Sluten sjukvård 6 85120. Öppen hälso- och sjukvård 1 85130. Tandvård 6 85140. Annan hälso- och sjukvård 5 85311. Vård och service till boende i servicehus och dylik 1 85313. Vård och behandling i hem för vård eller boende 3 85314. Drift av flyktingförläggning 6 85321. Barnomsorg inom förskola 19 91111. Intressebevakning inom branschorganisationer 60 91112. Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 9 91120. Intressebevakning inom yrkesorganisationer 17 91200. Intressebevakning inom arbetsorganisationer 6 91310. Verksamhet i religiösa samfund 7 91330. Verksamhet i andra intresseorganisationer 1 92200. Radio- och TV-programverksamhet 1 92625. Sportadministration 1 93011. Industri- och institutionstvätt 1 93021. Hårvård 94 99999. Näringsgren okänd
VAR 131 FAKTISKT UTBETALT Loc 817 width 8 2 decimal places Faktiskt utbetalt Valid-n=478 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0