ALF
              Stockholms län
                SSD 0522

              Primärforskare
              Arbetslivsfonden

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ALF - Stockholms län samlades ursprungligen in
  av Arbetslivsfonden. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med att Arbetslivsfonden avvecklades gjorde SSD en
  överenskommelse med myndigheten om arkivering av ett antal
  databaser samt om vissa former av fortsatt tillgänglighet på
  dessa.

  Ett första material är en utvärderingsenkät rörande
  Arbetslivsfondens verksamhet. Fältarbetet under 1994 har
  genomförts av SCB och materialet överlämnades till SSD i
  augusti 1995. Detta material är tillgängligt enligt gängse
  regler för forskningsdatabaser förvarade vid SSD.

  Ett annat material är en omfattande databas som under fondens
  femåriga verksamhet byggts upp vid det centrala fondkansliet.
  Databasen innehåller alla ärenden som behandlats av
  myndigheten alltifrån ansökan till åtgärd. Denna databas är en
  för arbetslivsfonden skräddarsydd relationsdatabas i systemet
  Dataflex. Databasen går under namnet ALF och omfattar närmare
  30.000 ärenden. Totalt kräver ALF 200 mb i diskutrymme. Efter
  överläggningar med fondens centralkansli har SSD åtagit sig
  tre saker beträffande denna databas.

  En första är att överflytta en kopia av databasen till SSD och
  hålla den tillgänglig i så att säga ursprungsskick för i
  första hand en period av tre år framåt. För det har
  arbetslivsfonden beviljat medel för inköp av en
  specialdedicerad PC. Databasen kommer att vara gratis
  tillgänglig för tillresta forskare.

  En andra är att från denna databas generera en eller flera
  arkivfiler i ett lämpligt utskriftsformat. Härigenom blir det
  möjligt att även på litet längre sikt gå tillbaka till
  innehållet i databasen. De genererade filerna skall vara
  läsbara med gängse editorer och ordbehandlngsprogram. Filerna
  kommer att vara tillgänglig på vanligt sätt från SSD.

  En tredje är att med utgångspunkt från den genererade
  arkivfilen(erna) tillskapa en analysfil i SPSS och SAS i
  samråd med forskare på området. Även på denna punkt har
  Arbetslivsfonden bidragit med medel för att täcka bl a
  kostnader för ett seminarium med intresserade forskare. Vad
  som är aktuellt i detta sammanhang är att omredigera vissa
  centrala delar av databsen från dess relationella form till
  en gängse rektangulär numerisk analysfil. I viss mån kan det
  bli fråga om innehållsanalys av vissa textavsnitt. Efter
  dokumentering kommer den tillskapade analysfilen att kunna
  beställas och distribueras på vanligt sätt.

  
               SYSTEM ALF

  I Arbetslivsfondens administrativa datasystem, System ALF,
  finns uppgifter om alla de nära 25 000 arbetsplatsprogrammen
  som fonden gav bidrag till. Där finns också alla ärenden som
  rör start- och kunskapscheckar som under fondens sista
  verksamhetsår användes för kompetensutveckling och
  informationsspridning.

  Datasystemets viktigaste funktion har varit som hjälpmedel i
  beslutsfattandet rörande bidrag till arbetsplatsprogrammen,
  och för att administrera utbetalningar. Med regelbundna
  intervall har systemet producerat sammanställningar som
  speglat Arbetslivsfondens verksamhet och bidragens fördelning
  över regioner/län, branscher, offentlig och privat sektor,
  företagsstorlekar, mans- och kvinnodominerade arbetsplatser,
  typer av åtgärdsprogram etc.

  System ALF har använts av de regionala länsvisa fondkanslierna
  för deras administration för produktion av beslutsunderlag
  till länsfondernas styrelser. Beslutsrutinerna och de underlag
  som respektive styrelser har önskat har styrt hur materialet
  har matats in i systemet. Därför varierar praxis mellan de
  olika länen vad gäller hur ingående arbetsplatsprogrammen
  beskrivs i text.

  Ärenden som överstigit vissa beloppsgränser - som justerats
  uppåt under fondens verksamhetstid - eller som avsett företag
  eller organisationer med spridd eller branschövergripande
  verksamhet har handlagts av det centrala fondkansliet i Nacka.

  När Arbetslivsfondens verksamhet avslutades under juni 1995
  frystes det administrativa systemet. I samband därmed gavs
  länsfonderna möjlighet att distribuera databasen för länet
  till de intressenter inom regionen som så önskade, t ex
  Försäkringskassan eller regionala högskolor.

  System ALF i sin helhet, som alltså omfattar både alla läns
  och den centrala fondens bidragsärenden kommer att hållas
  tillgänglig för forskning och studier vid två institutioner.
  Avsikten är att ställa detta omfattande och relativt färska
  material till förfogande särskilt för studenter och deras
  handledare på B- och C-nivå som kan dra nytta av det i samband
  med uppsatsskrivande, för forskare samt för utredare och
  utbildare hos arbetsmarknadens parter.

  Databasen kommer att vara tillgänglig för två typer av
  användning. Den numerära delen av bidragsärendena kan
  bearbetas genom att den hålls tillgänglig i en rad format för
  statistisk bearbetning. Basen hålls tillgänglig på en
  persondator hos Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i
  Göteborg och på Arbetslivsbiblioteket i Stockholm. Den
  numerära databasen kommer också att kunna distribueras till
  låg kostnad på disketter eller band för bearbetning vid
  forskare eller studenters heminstitution.
  Databasen i sin helhet kommer även att vara sökbar, så att
  intresserade studenter skall kunna söka fram arbetsplatser som
  genomfört olika typer av förändringsprogram, för att bearbeta
  denna information i sig, eller för att gå vidare och söka
  kontakt med de arbetsplatser som genomfört olika typer av
  åtgärder med delfinansiering av Arbetslivsfonden. Det blir
  härigenom möjligt att t ex på en viss ort eller region söka
  fram arbetsplatser som genomfört arbetsorganisatoriska
  förändringar av en viss omfattning, att se på deras
  personalstruktur (t ex kvinnodominerade arbetsplatser) och
  finna information (adress, telefonnummer och kontaktpersoner)
  som gör det lätt att ta direkta kontakter för att informera
  sig om vunna erfarenheter.

  Denna typ av sökningar kan genomföras både i databasens
  strukturerade del och i fritextsökning i de skriftliga
  beskrivningarna av problem och åtgärdsprogram.

  Varje bidragsärende har givits ett diarienummer i systemet.
  Med utgångspunkt från detta är det möjligt att söka fram de
  arkiverade handlingarna i ärendet.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 53  (2)BEVILJAS         (3)LOC 417 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) Beviljas

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     4632 1.  Ja
      856 5.  Nej

      392 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0522 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Gruppnummer 7 Ankomstdatum år-månad-dag 8 Ankomstdatum år-månad 9 Sekretess 10 Spärr för utbetalning 11 Statuskod 12 Statusdatum år-månad-dag 13 Statusdatum år-månad 14 Namn 15 Besöksadress 16 Postadress 17 Postnummer 18 Ortnamn 19 Bransch 1 20 Bransch 2 21 Bransch 4 22 Antal anställda män 23 Antal anställda kvinnor 24 Berörda män 25 Berörda kvinnor 26 Kommunnummer 27 Organisationsnummer 28 Telefon riksnummer 29 Kontaktperson 30 Starttidpunkt år-månad-dag 31 Starttidpunkt år-månad 32 Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag 33 Planerad färdigtidpunkt år-månad 34 Sökt bidrag 35 Egen insats 36 Annan finansiär ansökan 37 Total kostnad ansökan 38 Besparing för sökande 39 Besparing för försäkring 40 Total besparing 41 Beslutsdatum år-månad-dag 42 Beslutsdatum år-månad 43 Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag 44 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 45 Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag 46 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 47 Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag 48 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 49 Beslutsändringsdatum 4: år-månad-dag 50 Beslutsändringsdatum 4: år-månad 51 Beslutsändringsdatum 5: år-månad-dag 52 Beslutsändringsdatum 5: år-månad 53 Beviljas 54 Handläggare 55 Bidrag i åtgärder 56 Egen insats i åtgärder 57 Annan finansiär i åtgärder 58 Total kostnad i åtgärder 59 Slutligt bidrag i åtgärder 60 Slutligt sökt bidrag 61 Slutlig egen insats 62 Slutligt annan finansiär 63 Slutlig total kostnad 64 Beviljat belopp, 1 65 Villkor, 1 66 Utbetalningsdatum 1: år-månad-dag 67 Utbetalningsdatum 1: år-månad 68 Utbetalningsorder 1: år-månad-dag 69 Utbetalningsorder 1: år-månad 70 Återbetalt, 1 71 Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag 72 Lägesrapport begärd 1: år-månad 73 Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag 74 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 75 Beviljat belopp, 2 76 Villkor, 2 77 Utbetalningsdatum 2: år-månad-dag 78 Utbetalningsdatum 2: år-månad 79 Utbetalningsorder 2: år-månad-dag 80 Utbetalningsorder 2: år-månad 81 Återbetalt, 2 82 Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag 83 Lägesrapport begärd 2: år-månad 84 Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag 85 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 86 Beviljat belopp, 3 87 Villkor, 3 88 Utbetalningsdatum 3: år-månad-dag 89 Utbetalningsdatum 3: år-månad 90 Utbetalningsorder 3: år-månad-dag 91 Utbetalningsorder 3: år-månad 92 Återbetalt, 3 93 Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag 94 Lägesrapport begärd 3: år-månad 95 Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag 96 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 97 Beviljat belopp, 4 98 Villkor, 4 99 Utbetalningsdatum 4: år-månad-dag 100 Utbetalningsdatum 4: år-månad 101 Utbetalningsorder 4: år-månad-dag 102 Utbetalningsorder 4: år-månad 103 Återbetalt, 4 104 Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag 105 Lägesrapport begärd 4: år-månad 106 Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag 107 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 108 Beviljat belopp, 5 109 Villkor, 5 110 Utbetalningsdatum 5: år-månad-dag 111 Utbetalningsdatum 5: år-månad 112 Utbetalningsorder 5: år-månad-dag 113 Utbetalningsorder 5: år-månad 114 Återbetalt, 5 115 Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag 116 Lägesrapport begärd 5: år-månad 117 Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag 118 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 119 Beviljat belopp, 6 120 Villkor, 6 121 Utbetalningsdatum 6: år-månad-dag 122 Utbetalningsdatum 6: år-månad 123 Utbetalningsorder 6: år-månad-dag 124 Utbetalningsorder 6: år-månad 125 Återbetalt, 6 126 Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag 127 Lägesrapport begärd 6: år-månad 128 Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag 129 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 130 Senaste ändringsdatum år-månad dag 131 Senaste ändringsdatum år-månad 132 Gammal statuskod 133 Selekteringsdatum 134 Senaste ändringstid 135 Totalt anställda i skikt 136 Branschkod enligt SNI 137 Faktiskt utbetalt 138 Organisationsnummer

VAR 1 SSD STUDY NR 0522              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0522


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 16 width 1 Län 5880 1. Stockholms län
VAR 6 GRUPPNUMMER Loc 17 width 2 MD=99 Gruppnummer 10. . . 96. 2 99. Uppgift saknas Kod: 10 21 30 31 39 40 41 42 43 60 80 Frek: 1 1 4 3199 38 1751 230 159 188 162 3 Kod: 81 82 83 84 85 87 96 99 Frek: 75 26 2 32 3 1 3 2
VAR 7 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 19 width 6 alphabetic Ankomstdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅNAD Loc 25 width 4 Ankomstdatum år-månad 9008. 90-08 . . 9506. 95-06 Kod: 9008 9009 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 Frek: 14 6 13 65 19 31 32 42 53 50 76 Kod: 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 29 42 27 39 45 37 42 39 36 51 41 Kod: 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 60 34 19 71 75 62 63 42 49 48 38 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 65 68 31 23 47 50 75 104 93 134 314 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 803 17 8 7 1 2 1 4 1 15 112 Kod: 9503 9504 9505 9506 Frek: 497 606 1336 76
VAR 9 SEKRETESS Loc 29 width 1 Sekretess 10 1. Ja 5870 5. Nej
VAR 10 SPÄRR FÖR UTBETALNING Loc 30 width 1 Spärr för utbetalning 156 1. Ja 5724 5. Nej
VAR 11 STATUSKOD Loc 31 width 2 Statuskod 0 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 1 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 703 90. Beslut - ej beviljat bidrag 4631 91. Avslutat ärende 153 92. Hävda beslut 392 99. Återtaget eller avfört beslut
VAR 12 STATUSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 33 width 6 Statusdatum år-månad-dag Valid-n=5880 Min=910313 Max=950619 Mean=945307.3 St.Dev=8859.5
VAR 13 STATUSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 39 width 4 Statusdatum år-månad 9103. 91-03 . . 9506. 95-06 Kod: 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 Frek: 10 20 8 14 9 8 10 16 6 14 15 Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 11 7 18 13 21 6 29 7 16 40 22 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 24 14 29 44 28 52 13 14 18 21 56 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 17 38 50 51 67 420 178 51 90 65 75 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 119 113 200 346 943 862 1485 77
VAR 14 NAMN Loc 43 width 35 alphabetic Namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 BESÖKSADRESS Loc 78 width 35 alphabetic Besöksadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 16 POSTADRESS Loc 113 width 35 alphabetic Postadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 17 POSTNUMMER Loc 148 width 5 alphabetic Postnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 18 ORTNAMN Loc 153 width 13 alphabetic Ortnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 19 BRANSCH 1 Loc 166 width 2 MD=99 Bransch 1 1530 00. Privata sektorn 493 01. Privata sektorn 352 02. Privata sektorn 842 03. Offentliga sektorn 2636 09. Checkgrupp 27 99. Uppgift saknas
VAR 20 BRANSCH 2 Loc 168 width 2 MD=99 Bransch 2 42 01. Bank och försäkring 304 02. Byggbranschen 16 03. Byggnadsämnes- och stenindustri 14 04. Energibranschen 64 05. Fabriksindustrin 25 06. Flygbranschen 111 07. Grafisk produktion 0 08. Gruvindustrin 954 09. Handelsområdet samt privat tjänste- och uppdragsverksamhet 85 10. Hotell/restaurang/musikerverksamhet 123 11. Landtransport 64 12. Lantbruk/trädgård 72 13. Livsmedelsindustrin 5 14. Massa/pappersindustri 108 15. Motorbranschen 3 16. Sjöfarten 4 17. Skogsbruket 12 18. Stål och metall 17 19. Sågverks- och träindustrin 82 20. Städentrepenadverksamhet och fastighetsförvaltning 9 21. Teko-, stoppmöbel- och skinn/läderindustri 25 22. Tidnings- och etermediebranschen 230 23. Verkstadsindustrin 6 29. Flerbranschövergripande program 124 30. Ideella organisationer 309 31. Kommunerna 228 32. Landstingen 181 33. Staten 2636 90. Checkgrupp 27 99. Uppgift saknas
VAR 21 BRANSCH 4 Loc 170 width 4 MD=9999 Bransch 4 20 0101. Bankverksamhet 20 0102. Försäkringsverksamhet 2 0105. Övrigt inom bank- och försäkringsväsende 181 0201. Bygg-, väg- och anläggningsverksamhet 25 0202. Elinstallation 3 0203. Glasmästeriverksamhet 11 0204. Maskinentrepenadverksamhet 12 0205. Plåtslageriverksamhet 36 0206. VVS-installation 23 0207. Måleri 13 0208. Golvläggare 10 0301. Byggnadsämnesindustri 6 0302. Stenindustri 14 0401. El-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjning 13 0501. Allokemisk industri 8 0502. Färgindustri 1 0503. Glasindustri 0 0504. Gummiindustri 9 0505. Plastindustri 17 0508. Övrig fabriksindustri 16 0512. Tvätterier och färgerier 18 0601. Civilflyget 7 0602. Flygplatser 12 0701. Förlagsverksamhet och bokbinderi 25 0702. Grafisk produktion 15 0703. Sätteri- och reproföretag 50 0704. Tryckerier 0 0705. Tapetfabriker, kartong- och förpackningstillverkare 9 0706. Övrig grafisk produktion 0 0801. Gruvindustri 319 0901. Detaljhandel 121 0902. Partihandel 129 0903. Vård och omsorg i privat regi 19 0908. Resebyråer 37 0909. Reklambyråer, film- och videoproduktion, biografer 4 0910. Turist- och nöjesföretag 21 0911. Advokat- och revisionsbyråer, mäklariverksamhet mm 62 0912. Byggkonsulter mm 52 0913. Dataföretag och datakonsulter 63 0915. Övrig uppdrags- och konsultverksamhet 47 0918. Frisörer 79 0920. Handels- och tjänsteföretag i övrigt 1 1000. Hotell och restaurang 2 1001. Pensionats- och campingverksamhet 44 1002. Restaurang- och kafeverksamhet 1 1003. Musikverksamhet 37 1005. Hotell och restaurangverksamhet 25 1101. Buss- och taxitrafik 10 1102. Renhållningsservice 1 1103. Stuverier 2 1104. Trafikskolor 39 1105. Åkerier 22 1106. Speditionsverksamhet 11 1107. Bevakningsföretag 4 1108. Godsterminaler 9 1110. Transportverksamhet i övrigt 47 1201. Lantbruk 16 1202. Trädgårdsodling/trädgårdsskötsel 1 1203. Fiskodling 38 1301. Bagerivarutillverkning 2 1302. Choklad- och konfektyrtillverkning 4 1303. Dryckesvarutillverkning 0 1304. Fiskberedning 3 1305. Frukt- och grönsaksberedning 6 1306. Mejerivaror 0 1307. Sockertillverkning 8 1308. Slakterier och köttvarutillverkning 1 1309. Tobaksvarutillverkning 10 1315. Övrig beredning och tillverkning av livsmedel 5 1401. Massa- och papperstillverkning mm 20 1501. Bensinstationer och oljedepåer 72 1502. Bil-, traktor- och gummiverkstäder 1 1503. Bärgnings-, garage- och parkeringsföretag 12 1504. Billackeringsföretag 3 1505. Motorbranschen i övrigt 3 1601. Handelsflottan 0 1602. Fiskeriverksamhet 2 1701. Skogsavverkning/skogsvård och skogsbruksföretag 2 1702. Domänverket 6 1801. Stål- och metallindustri 6 1802. Svets- och mekanisk industri 9 1901. Byggnads-, snickeri och trämaterialtillverkning 4 1902. Sågverk, sågning, hyvling 1 1903. Hustillverkning 0 1904. Möbeltillverkning 3 1905. Övrig trävarutillverkning 45 2001. Städentrepenadverksamhet 37 2002. Fastighetsförvaltning 2 2101. Textilindustri 1 2102. Konfektionsindustri 2 2103. Läderindustri 4 2104. Stoppmöbelindustri 3 2201. Distribution av tidningar 14 2202. Tidnings- och tidskriftsframställning 8 2203. Produktion av radio och TV-program 2 2300. Verkstadsindustrin 65 2301. Verktygs- och redskapsindustri 0 2302. Metallmöbelindustri 3 2303. Industri för metallkonstruktion 29 2304. Övrig metallvaruindustri 0 2305. Industri för stationära turbiner 0 2306. Jordbruksmaskiner 0 2307. Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 0 2308. Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 3 2309. Data- och kontorsmaskinindustri 14 2310. Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 2 2311. Industri för elmotorer etc 7 2312. Teleproduktionsindustri 0 2313. Industri för elektriska hushållsapparater 62 2314. Övrig elektronikindustri 3 2315. Skeppsvarv, båtbyggeri 0 2316. Rälsfordonsindustri 14 2317. Bil- och bilmotorindustri 1 2318. Cykel- och motorcykelindustri 2 2319. Flygplansindustri och reparationsverkstäder 1 2320. Övrig transportmedelsindustri 6 2321. Instrumentindustri 0 2322. Foto- och optikvaruindustri 16 2330. Övrig verkstadsindustri 6 2900. Projekt som berör flera privata branscher 8 3020. Arbetsgivare/arbetstagarorganisationer 5 3021. Idrottsorganisationer 7 3023. Politiska organisationer 5 3025. Religiösa organisationer 8 3027. Nykterhetsrörelsens organisationer 3 3029. Scoutorganisationer och andra barn- och ungdomsorganisationer 18 3031. Handikapporganisationer 10 3033. Studieförbund 7 3035. Folkhögskolor/rörelsedrivna 2 3037. Lokalhållande organisationer 2 3041. Föräldrakooperativa daghem 37 3060. Övriga ideella och kulturella organisationer 12 3090. Svenska kyrkan 20 3111. Förskole- och fritidsverksamhet 48 3115. Äldre- och handikappomsorg 29 3119. Övrig social verksamhet samt övergripande projekt 97 3120. Skolväsendet 8 3131. Bibliotek 1 3132. Museer 6 3133. Teater- och musikinstitutioner 1 3135. Idrotts- och fritidsanläggningar 5 3137. Övrig kultur- och fritidsverksamhet 6 3141. Energiförsörjning 7 3143. Renhållning och avfallshantering 6 3145. Arbete med gator, vägar och parker 8 3147. Fastighetsskötsel 10 3148. Kommunal teknisk service i övrigt 8 3149. Räddningstjänst 0 3151. Kollektivtrafik 1 3153. Hamnar 19 3170. Central kommunal administration 29 3175. Övriga kommunala arbetsplatsprogram 0 3190. Program på gränsen mellan primärkommunala och landstingskommunala området 0 3195. Primärkommunala program som skall avräknas mot landstingens branschram 31 3211. Hälso- och sjukvård - primärvård 118 3213. Hälso- och sjukvård - läns- och regionvård 23 3215. Hälso- och sjukvård - övrigt 7 3217. Tandvård 3 3221. Högskola och gymnasieskola/landsting 1 3224. Folkhögskolor/landsting 0 3232. Museer/landsting 0 3233. Teater- och musikinstitutioner/landsting 0 3235. Fritidsanläggningar/landsting 0 3237. Övrig kultur- och fritidsverksamhet/landsting 14 3240. Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan social verksamhet 25 3251. Kollektivtrafik/landsting 2 3257. Tvätterier/landsting 1 3270. Central landstingskommunal administration 3 3280. Övriga landstingskommunala arbetsplatsprogram 12 3301. Försäkringskassorna 12 3302. Försvaret 5 3303. SJ 21 3304. Posten 15 3305. Televerket 3 3306. Domstolsväsendet 2 3307. Länsstyrelserna 17 3308. Polis och åklagarmyndigheten 0 3309. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 32 3310. Universitet och högskolor och övrig statlig utbildning samt forskning 3 3311. Vägverket 6 3312. Skatte- och kronofogdemyndigheterna 15 3313. Kulturell verksamhet/staten 0 3314. Statens invandrarverk 38 3325. Övrig statlig verksamhet 2 9000. Checkar ej fördelat 60 9001. Check-Bank och försäkring 87 9002. Check-Bryggbranschen 2 9003. Check-Byggämnes- och stenindustri 22 9004. Check-Energibranschen 48 9005. Check-Fabriksindustrin 9 9006. Check-Flygbranschen 56 9007. Check-Grafisk produktion 568 9009. Check-Handelsområdet 64 9010. Check-Hotell och restaurang 36 9011. Check-Landtransport 17 9012. Check-Lantbruk och trädgård 40 9013. Check-Livsmedelsindustrin 1 9014. Check-Massa/pappersindustri 45 9015. Check-Motorbranschen 6 9016. Check-Sjöfarten 10 9019. Check-Sågverks-/träindustrin 90 9020. Check-Städn och fastigh.förv 5 9021. Check-Teko/stoppmöbel/läderind 34 9022. Check-Tidning och etermedia 89 9023. Check-Verkstadsindustrin 2 9029. Check-Flerbranschprogram 127 9030. Check-Ideella organisationer 537 9031. Check-Kommunerna 230 9032. Check-Landstingen 417 9033. Check-Staten 32 9034. Check-Svenska Kyrkan 28 9999. Uppgift saknas
VAR 22 ANSTÄLLDA MÄN Loc 174 width 5 Antal anställda män Valid-n=5880 Min=0 Max=60000 Mean=107.9 St.Dev=1111.5
VAR 23 ANSTÄLLDA KVINNOR Loc 179 width 4 Antal anställda kvinnor Valid-n=5880 Min=0 Max=9713 Mean=91.8 St.Dev=498.2
VAR 24 BERÖRDA MÄN Loc 183 width 5 Berörda män Valid-n=5880 Min=0 Max=60000 Mean=60.3 St.Dev=865.2
VAR 25 BERÖRDA KVINNOR Loc 188 width 5 Berörda kvinnor Valid-n=5880 Min=0 Max=42000 Mean=75.5 St.Dev=890.4
VAR 26 KOMMUNNUMMER Loc 193 width 1 MD=9 Kommunnummer 5880 9. Uppgift saknas
VAR 27 ORGANISATIONSNUMMER Loc 194 width 11 alphabetic Organisationsnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 28 TELEFON RIKSNUMMER Loc 205 width 14 alphabetic Telefon riksnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 29 KONTAKTPERSON Loc 219 width 63 alphabetic Kontaktperson Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 30 STARTTIDPUNKT ÅR-MÅ-DAG Loc 282 width 6 alphabetic Starttidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 31 STARTTID ÅR-MÅNAD Loc 288 width 4 MD=9999 Starttidpunkt år-månad 9001. 90-01 . . 9506. 95-06 203 9999. Uppgift saknas Kod: 9001 9003 9004 9005 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9101 Frek: 7 2 1 3 4 3 12 13 12 20 60 Kod: 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 Frek: 16 22 36 34 34 36 49 60 31 26 22 Kod: 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 Frek: 69 38 35 45 33 42 23 32 65 52 61 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 Frek: 36 94 44 50 36 49 43 19 38 84 58 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 43 50 154 101 119 336 382 114 30 99 57 Kod: 9410 9411 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 3 1 17 111 495 604 1336 76 203
VAR 32 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅN-DA Loc 292 width 6 alphabetic Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 33 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅNAD Loc 298 width 4 MD=9999 Planerad färdigtidpunkt år-månad 9009. 90-09 . . 9612. 96-12 202 9999. Uppgift saknas Kod: 9009 9010 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 Frek: 1 2 9 4 5 9 4 7 14 10 24 Kod: 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 15 18 8 48 21 9 9 14 12 16 12 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 10 23 15 17 63 19 14 26 22 39 44 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 22 17 29 22 17 98 30 55 54 43 109 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 109 52 60 84 94 78 568 138 479 855 631 Kod: 9505 9506 9507 9508 9509 9510 9511 9512 9601 9602 9604 Frek: 1354 81 4 3 2 4 1 9 3 1 2 Kod: 9605 9606 9607 9612 9999 Frek: 2 2 1 2 202
VAR 34 SÖKT BIDRAG Loc 302 width 8 2 decimal places Sökt bidrag Valid-n=5880 Min=0 Max=130000 Mean=971.7 St.Dev=4334.2
VAR 35 EGEN INSATS Loc 310 width 7 1 decimal places Egen insats Valid-n=5880 Min=0 Max=92892 Mean=557.6 St.Dev=3300.8
VAR 36 ANNAN FINANSIÄR ANSÖKAN Loc 317 width 8 2 decimal places Annan finansiär ansökan Valid-n=5880 Min=0 Max=124536 Mean=52.2 St.Dev=1845.0
VAR 37 TOTAL KOSTNAD ANSÖKAN Loc 325 width 8 2 decimal places Total kostnad ansökan Valid-n=5880 Min=0 Max=185784 Mean=1581.5 St.Dev=7028.3
VAR 38 BESPARING FÖR SÖKANDE Loc 333 width 8 2 decimal places Besparing för sökande Valid-n=5880 Min=0 Max=200000 Mean=758.8 St.Dev=5160.9
VAR 39 BESPARING FÖR FÖRSÄKRING Loc 341 width 8 2 decimal places Besparing för försäkring Valid-n=5880 Min=0 Max=369000 Mean=362.0 St.Dev=5239.5
VAR 40 TOTAL BESPARING Loc 349 width 8 2 decimal places Total besparing Valid-n=5880 Min=0 Max=569000 Mean=1120.9 St.Dev=9337.1
VAR 41 BESLUTSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 357 width 6 alphabetic Beslutsdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 42 BESLUTSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 363 width 4 MD=9999 Beslutsdatum år-månad 9001. 90-01 . . 9506. 95-06 19 9999. Uppgift saknas Kod: 9001 9009 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 Frek: 2 6 5 31 5 8 20 27 40 45 73 Kod: 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 33 28 33 53 36 39 42 44 28 46 44 Kod: 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 65 4 60 40 49 78 58 50 49 51 51 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 52 94 9 20 32 55 53 36 77 84 139 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 167 418 466 223 24 11 5 2 5 16 114 Kod: 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 497 606 1337 76 19
VAR 43 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 367 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 44 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 1 Loc 373 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 9105. 91-05 . . 9505. 95-05 4738 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9106 9110 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 1 1 1 5 3 1 4 3 5 9 1 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 2 3 2 5 5 6 4 11 5 5 23 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 1 7 1 1 23 13 20 8 34 10 17 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 35 6 26 21 25 64 78 103 119 249 107 Kod: 9505 0 Frek: 69 4738
VAR 45 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 377 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 46 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 2 Loc 383 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 9106. 91-06 . . 9505. 95-05 5675 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9108 9112 9202 9203 9204 9206 9208 9209 9210 9211 Frek: 1 1 4 2 3 3 6 1 4 2 1 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 Frek: 5 2 4 1 4 1 7 1 3 2 1 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 6 4 4 7 13 5 7 19 5 3 12 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 8 9 10 9 11 8 5 1 5675
VAR 47 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 387 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 48 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 3 Loc 393 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 9106. 91-06 . . 9503. 95-03 5828 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9112 9203 9206 9208 9211 9212 9304 9306 9308 9311 Frek: 1 3 1 4 3 1 2 2 2 1 2 Kod: 9312 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9411 9501 9503 Frek: 3 5 6 2 3 4 1 1 2 1 2 Kod: 0 Frek: 5828
VAR 49 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 397 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 50 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 4 Loc 403 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 4: år-månad 9112. 91-12 . . 9411. 94-11 5861 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9202 9203 9206 9212 9301 9303 9304 9305 9310 9311 Frek: 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 Kod: 9404 9408 9411 0 Frek: 1 1 1 5861
VAR 51 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 407 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 52 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 5 Loc 413 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 5: år-månad 9112. 91-12 . . 9406. 94-06 5871 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9202 9302 9303 9307 9308 9403 9406 0 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 1 5871
VAR 53 BEVILJAS Loc 417 width 1 MD=9 Beviljas 4632 1. Ja 856 5. Nej 392 9. Uppgift saknas
VAR 54 HANDLÄGGARE Loc 418 width 8 alphabetic Handläggare Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 55 BIDRAG I ÅTGÄRDER Loc 426 width 7 2 decimal places Bidrag i åtgärder Valid-n=5880 Min=0 Max=28890 Mean=281.4 St.Dev=1069.4
VAR 56 EGEN INSATS I ÅTGÄRDER Loc 433 width 7 2 decimal places Egen insats i åtgärder Valid-n=5880 Min=0 Max=26134 Mean=233.0 St.Dev=969.0
VAR 57 ANNAN FINANS I ÅTGÄRDER Loc 440 width 8 2 decimal places Annan finansiär i åtgärder Valid-n=5880 Min=0 Max=166836 Mean=448.3 St.Dev=2849.3
VAR 58 TOTAL KOSTNAD I ÅTGÄRDER Loc 448 width 7 2 decimal places Total kostnad i åtgärder Valid-n=5880 Min=0 Max=3010 Mean=3.0 St.Dev=71.4
VAR 59 SLUTLIGT BIDRAG ÅTGÄRDER Loc 455 width 8 2 decimal places Slutligt bidrag i åtgärder Valid-n=5880 Min=0 Max=175736 Mean=732.7 St.Dev=3601.4
VAR 60 SLUTLIGT SÖKT BIDRAG Loc 463 width 8 2 decimal places Slutligt sökt bidrag Valid-n=5880 Min=0 Max=300000 Mean=931.7 St.Dev=5736.6
VAR 61 SLUTLIG EGEN INSATS Loc 471 width 8 2 decimal places Slutlig egen insats Valid-n=5880 Min=0 Max=150000 Mean=471.3 St.Dev=3674.2
VAR 62 SLUTLIG ANNAN FINANSIÄR Loc 479 width 7 2 decimal places Slutligt annan finansiär Valid-n=5880 Min=0 Max=2964 Mean=3.9 St.Dev=72.6
VAR 63 SLUTLIG TOTAL KOSTNAD Loc 486 width 8 2 decimal places Slutlig total kostnad Valid-n=5880 Min=0 Max=450000 Mean=1407.0 St.Dev=8602.9
VAR 64 BEVILJAT BELOPP 1 Loc 494 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 1 Valid-n=5880 Min=0 Max=8556 Mean=102.4 St.Dev=339.5
VAR 65 VILLKOR 1 Loc 501 width 1 MD=0 Villkor, 1 338 1. Ja 2636 5. Nej 2906 0. Frågan ej tillämplig
VAR 66 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 502 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 67 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 1 Loc 508 width 4 MD= 0 Utbetalning 1: år-månad 9006. 90-06 . . 9506. 95-06 1676 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9006 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 Frek: 1 12 6 4 10 15 25 31 31 17 24 Kod: 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 Frek: 27 20 27 30 20 22 23 16 11 6 31 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 14 22 36 19 29 18 35 12 17 23 8 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 24 29 14 35 11 29 20 15 33 37 48 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 27 66 55 96 61 80 173 631 654 1348 76 Kod: 0 Frek: 1676
VAR 68 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 512 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 69 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 1 Loc 518 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 1: år-månad 9103. 91-03 . . 9506. 95-06 1677 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 Frek: 9 27 15 45 29 14 18 26 27 20 39 Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 22 23 21 15 23 4 21 19 18 32 15 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 33 21 31 13 20 23 8 14 23 15 39 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 25 22 20 19 36 25 39 23 65 60 66 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 71 66 79 206 599 633 1351 76 1677
VAR 70 ÅTERBETALT 1 Loc 522 width 7 Återbetalt, 1 Valid-n=5880 Min=-28675 Max=0 Mean=-8.2 St.Dev=383.7
VAR 71 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 529 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 72 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 535 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 1: år-månad 9106. 91-06 . . 9505. 95-05 5037 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9108 9109 9111 9201 9203 9206 9208 9209 9210 9211 Frek: 1 1 1 2 3 1 1 2 6 4 7 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 Frek: 1 7 5 15 4 16 10 5 19 20 7 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 28 9 12 23 20 22 25 36 12 34 47 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 52 45 65 77 123 69 4 2 5037
VAR 73 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 539 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 74 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 545 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 9106. 91-06 . . 9511. 95-11 4830 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9109 9111 9201 9202 9203 9205 9208 9209 9210 9211 Frek: 1 1 2 2 3 1 1 4 3 6 5 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 Frek: 9 9 7 8 15 10 8 8 13 23 20 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 28 16 22 19 29 35 38 49 18 44 65 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9507 9511 0 Frek: 69 54 81 80 91 109 29 12 1 2 4830 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9507 9511 0 Frek: 69 54 81 80 91 109 29 12 1 2 4830
VAR 75 BEVILJAT BELOPP 2 Loc 549 width 7 2 decimal places Beviljat belopp ,2 Valid-n=5880 Min=0 Max=8300 Mean=66.2 St.Dev=307.3
VAR 76 VILLKOR 2 Loc 556 width 1 MD=0 Villkor, 2 42 1. Ja 0 5. Nej 5838 0. Frågan ej tillämplig
VAR 77 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 557 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 78 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 2 Loc 563 width 4 MD= 0 Utbetalning 2: år-månad 9103. 91-03 . . 9505. 95-05 4761 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 Frek: 1 2 2 2 8 7 5 6 7 10 9 Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 17 12 9 8 15 14 5 23 13 16 23 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 7 23 24 8 16 19 21 2 22 26 16 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 30 17 30 20 12 13 23 25 8 36 25 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 43 68 42 51 161 96 21 4761
VAR 79 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 567 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 80 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 2 Loc 573 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 2: år-månad 9103. 91-03 . . 9505. 95-05 4761 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 Frek: 1 2 2 7 6 7 6 6 5 10 12 Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 12 8 8 18 20 5 12 13 12 16 14 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 14 21 8 15 18 24 12 8 22 21 26 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 29 16 28 15 19 17 38 5 22 41 24 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 58 54 47 73 135 83 24 4761
VAR 81 ÅTERBETALT 2 Loc 577 width 8 2 decimal places Återbetalt, 2 Valid-n=5880 Min=-29000 Max=0 Mean=-12.2 St.Dev=535.9
VAR 82 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 585 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 83 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 591 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 2: år-månad 9105. 91-05 . . 9505. 95-05 4834 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 2 1 1 4 1 1 4 10 6 7 3 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 4 7 18 5 16 37 10 14 21 20 15 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 18 18 24 13 8 17 29 18 27 24 28 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 25 19 11 21 28 11 27 42 50 35 44 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 46 116 89 50 1 4834
VAR 84 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 595 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 85 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 601 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 9103. 91-03 . . 9506. 95-06 4756 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9105 9106 9108 9109 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 1 2 1 2 2 3 4 4 7 4 8 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 4 13 6 7 18 11 14 14 12 15 11 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 20 13 27 4 18 22 30 22 33 21 23 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 25 23 17 37 22 19 50 51 49 62 64 Kod: 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 97 151 46 14 1 4756
VAR 86 BEVILJAT BELOPP 3 Loc 605 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 3 Valid-n=5880 Min=0 Max=6152 Mean=33.9 St.Dev=215.4
VAR 87 VILLKOR 3 Loc 612 width 1 MD=0 Villkor, 3 126 1. Ja 0 5. Nej 5754 0. Frågan ej tillämplig
VAR 88 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 613 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 89 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 3 Loc 619 width 4 MD= 0 Utbetalning 3: år-månad 9105. 91-05 . . 9505. 95-05 5356 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9108 9109 9110 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 1 1 1 1 1 5 3 2 1 4 2 Kod: 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 Frek: 7 4 2 4 4 19 8 5 4 6 8 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 4 6 13 4 8 3 23 11 10 8 13 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 18 3 13 8 15 59 28 32 71 67 14 Kod: 0 Frek: 5356
VAR 90 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 623 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 91 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 3 Loc 629 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 3: år-månad 9105. 91-05 . . 9505. 95-05 5356 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9108 9110 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9208 9209 Frek: 1 2 1 2 1 3 3 3 4 4 4 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 1 3 1 4 15 5 4 8 7 5 2 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 7 5 9 8 9 16 6 15 11 25 6 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 11 10 8 32 37 39 42 72 51 22 5356 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 11 10 8 32 37 39 42 72 51 22 5356
VAR 92 ÅTERBETALT 3 Loc 633 width 7 2 decimal places Återbetalt, 3 Valid-n=5880 Min=-2544 Max=0 Mean=-0.4 St.Dev=33.2
VAR 93 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 640 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 94 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 646 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 3: år-månad 9105. 91-05 . . 9512. 95-12 5326 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9108 9112 9201 9202 9203 9205 9206 9207 9208 9209 Frek: 1 1 3 2 1 3 5 6 1 7 7 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 1 6 14 11 15 7 4 10 14 3 8 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 15 5 12 17 9 22 18 11 14 11 6 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9512 Frek: 13 20 17 28 50 37 55 50 11 2 1 Kod: 0 Frek: 5326
VAR 95 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 650 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 96 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 656 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 9109. 91-09 . . 9512. 95-12 5269 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9109 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 Frek: 1 1 2 3 3 1 2 3 3 4 1 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 2 3 4 9 8 7 3 5 10 4 6 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 4 6 13 18 10 20 14 17 24 16 9 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9512 Frek: 13 15 19 25 59 38 58 91 39 17 1 Kod: 0 Frek: 5269
VAR 97 BEVILJAT BELOPP 4 Loc 660 width 6 2 decimal places Beviljat belopp, 4 Valid-n=5880 Min=0 Max=5500 Mean=17.7 St.Dev=167.4
VAR 98 VILLKOR 4 Loc 666 width 1 MD=0 Villkor, 4 123 1. Ja 0 5. Nej 5757 0. Frågan ej tillämplig
VAR 99 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 667 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 100 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 4 Loc 673 width 4 MD= 0 Utbetalning 4: år-månad 9209. 92-09 . . 9505. 95-05 5723 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9209 9210 9302 9303 9304 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 4 Kod: 9402 9403 9404 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 5 4 1 2 3 2 3 3 5 13 3 Kod: 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 19 44 23 8 5723
VAR 101 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 677 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 102 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 4 Loc 683 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 4: år-månad 9209. 92-09 . . 9505. 95-05 5723 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9209 9303 9307 9309 9310 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 2 3 1 1 4 4 1 3 1 1 3 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 6 1 2 2 5 8 8 11 17 33 24 Kod: 9505 0 Frek: 16 5723
VAR 103 ÅTERBETALT 4 Loc 687 width 7 2 decimal places Återbetalt, 4 Valid-n=5880 Min=-2666 Max=0 Mean=-0.5 St.Dev=34.8
VAR 104 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 694 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 105 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 700 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 4: år-månad 9211. 92-11 . . 9504. 95-04 5725 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9211 9212 9301 9303 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 1 2 1 2 2 1 1 2 2 4 3 Kod: 9312 9401 9402 9403 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 5 1 5 4 2 5 2 4 8 9 4 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 23 9 32 19 2 5725
VAR 106 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 704 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 107 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 710 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 9208. 92-08 . . 9508. 95-08 5674 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9208 9209 9212 9302 9305 9306 9307 9309 9310 9311 9312 Frek: 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 5 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 3 6 3 4 2 7 2 4 7 6 10 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9508 0 Frek: 13 15 29 47 17 9 1 5674
VAR 108 BEVILJAT BELOPP 5 Loc 714 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 5 Valid-n=5880 Min=0 Max=13000 Mean=12.9 St.Dev=236.0
VAR 109 VILLKOR 5 Loc 721 width 1 MD=0 Villkor, 5 79 1. Ja 0 5. Nej 5801 0. Frågan ej tillämplig
VAR 110 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 722 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 111 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 5 Loc 728 width 4 MD= 0 Utbetalning 5: år-månad 9207. 92-07 . . 9505. 95-05 5838 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9207 9212 9310 9312 9407 9409 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 18 Kod: 9504 9505 0 Frek: 6 1 5838
VAR 112 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 732 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 113 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 5 Loc 738 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 5: år-månad 9207. 92-07 . . 9505. 95-05 5838 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9207 9212 9310 9401 9406 9409 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 1 6 14 Kod: 9504 9505 0 Frek: 7 5 5838
VAR 114 ÅTERBETALT 5 Loc 742 width 3 2 decimal places Återbetalt, 5 Valid-n=5880 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 115 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 745 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 116 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 751 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 5: år-månad 9309. 93-09 . . 9505. 95-05 5847 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9309 9310 9405 9406 9408 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 4 2 12 7 Kod: 9505 0 Frek: 1 5847
VAR 117 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 755 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 118 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 761 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 9301. 93-01 . . 9505. 95-05 5825 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9301 9311 9312 9404 9405 9406 9408 9411 9412 9501 9502 Frek: 1 3 1 1 1 1 1 2 3 5 11 Kod: 9503 9504 9505 0 Frek: 13 9 3 5825
VAR 119 BEVILJAT BELOPP 6 Loc 765 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 6 Valid-n=5880 Min=0 Max=950 Mean=1.5 St.Dev=29.3
VAR 120 VILLKOR 6 Loc 772 width 1 MD=0 Villkor, 6 18 1. Ja 0 5. Nej 5862 0. Frågan ej tillämplig
VAR 121 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 773 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 122 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 6 Loc 779 width 4 MD= 0 Utbetalning 6: år-månad 9312. 93-12 . . 9505. 95-05 5867 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9312 9402 9403 9411 9412 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 1 1 2 3 3 1 5867
VAR 123 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 783 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 124 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 6 Loc 789 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 6: år-månad 9311. 93-11 . . 9505. 95-05 5868 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9311 9402 9410 9412 9501 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 1 1 1 2 4 1 5868
VAR 125 ÅTERBETALT 6 Loc 793 width 3 2 decimal places Återbetalt, 6 Valid-n=5880 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 126 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 796 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 127 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 802 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 6: år-månad 9305. 93-05 . . 9503. 95-03 5873 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9305 9311 9405 9411 9502 9503 0 Frek: 1 1 1 1 1 2 5873
VAR 128 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 806 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 129 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 812 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 9310. 93-10 . . 9505. 95-05 5861 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9310 9311 9312 9409 9410 9412 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 8 2 1 5861 Kod: 9310 9311 9312 9409 9410 9412 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 8 2 1 5861
VAR 130 SENASTE ÄNDR ÅR-MÅ-DAG Loc 816 width 6 alphabetic Senaste ändringsdatum år-månad dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 131 SENASTE ÄNDRING ÅR-MÅNAD Loc 822 width 4 Senaste ändringsdatum år-månad 9203. 92-03 . . 9506. 95-06 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 139 18 10 18 6 25 6 13 32 20 24 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 19 21 39 23 37 10 26 11 17 34 13 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 25 45 35 141 428 166 45 80 55 70 165 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 114 198 330 929 878 1534 81
VAR 132 GAMMAL STATUSKOD Loc 826 width 2 MD= 0 Gammal statuskod 192 01. Komplettering begärd 158 02. Klart för beredning 303 03. Beredning pågår 49 04. Beslutsklar 1845 05. Beslut - bidrag beviljat 12 06. Krav om återbetalning 21 07. Lägesrapport - påminnelse 102 90. Beslut - ej beviljat bidrag 320 91. Avslutat ärende 19 92. Hävda beslut 222 99. Återtaget eller avfört beslut 2637 00. Frågan ej tillämplig
VAR 133 SELEKTERINGSDATUM Loc 828 width 6 alphabetic Selekteringsdatum Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 134 SENASTE ÄNDRINGSTID Loc 834 width 5 alphabetic Senaste ändringstid Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 135 ANSTÄLLDA I SKIKT Loc 839 width 3 Totalt anställda i skikt Valid-n=5880 Min=0 Max=501 Mean=43.2 St.Dev=121.5
VAR 136 SNI-KOD Loc 842 width 5 MD=99999 SNI-kod 1 01111. Spannmålsodling mm 3 01123. Odling av köksväxter i växthus 8 01124. Odling av prydnadsväxter i växthus 2 01125. Odlare av köks-, prydnads- och plantskoleväxter, blandat 1 01217. Husdjursföretag, blandad drift, mest nötkreatur 32 01300. Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 3 01410. Service till växtodling 1 01420. Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet 1 01900. Småbruk 1 02011. Produktion av skog på rot, leveransvirke mm 0 02012. Skogsvård 0 02013. Avverkning 1 05021. Matfiskodling 1 14110. Brytning av sten för byggnadsändamål 2 14210. Utvinning av sand, grus och berg 0 15111. Kreatursslakt 7 15130. Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 1 15310. Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 4 15330. Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 1 15511. Osttillverkning 13 15512. Annan mejerivarutillverkning 1 15611. Mjöltillverkning 37 15810. Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 0 15821. Knäckebrödstillverkning 1 15841. Tillverkning av sockerkonfektyrer 1 15842. Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer 3 15850. Tillverkning av pastaprodukter 0 15860. Framställning av te och kaffe 1 15870. Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel 4 15890. Framställning av andra livsmedel 1 15910. Framställning av destillerade, alkoholhaltiga drycker 1 15960. Framställning av öl 1 15980. Framställning av mineralvatten och läskedrycker 1 16000. Tobaksvarutillverkning 2 17300. Blekning, färgning och annan textilberedning 1 17402. Sömnad av sängkläder och linnevaror 1 17549. Diverse övrig textilietillverkning 0 18222. Tillverkning av gång- och ytterkläder för kvinnor och flickor 1 18240. Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör 1 18300. Pälsberedning, tillverkning av pälsvaror 2 19200. Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadeltyg mm 1 20101. Sågning 0 20102. Hyvling 0 20203. Tillverkning av träfiberskivor 3 20301. Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 1 20302. Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 2 20400. Träförpackningstillverkning 0 20510. Övrig trävarutillverkning 1 21121. Tillverkning av tidnings- och journalpapper 2 21211. Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar 1 21219. Övrig tillverkning av pappers-, pappförpackningar 15 22110. Bokutgivning 16 22121. Dagstidningsutgivning 1 22122. Annonstidningsutgivning 7 22130. Utgivning av tidskrifter 2 22140. Fonogramutgivning 2 22150. Annan förlagsverksamhet 9 22210. Tryckning av dagstidningar 13 22221. Tryckning av tidskrifter 48 22222. Tryckning av böcker och övriga trycksaker 14 22230. Bokbindning och trycksaksbehandling 7 22240. Sättning och annan framställning av tryckoriginal 9 22250. Annan grafisk produktion 2 23200. Petroleumraffinering 5 24110. Industrigasframställning 1 24120. Tillverkning av färgämnen 1 24130. Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier 2 24160. Basplastframställning 8 24300. Tillverkning av färg, lack, tryckfärg mm 8 24420. Tillverkning av läkemedel 2 24510. Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel 6 24520. Tillverkning av parfymer och toalettartiklar 2 24620. Tillverkning av lim och gelatin 7 24660. Tillverkning av andra kemiska produkter utom konstfiber 2 25120. Regummering 1 25130. Annan gummivarutillverkning 1 25210. Tillverkning av plasthalvfabrikat 2 25220. Plastförpackningstillverkning 1 25230. Byggplastvarutillverkning 6 25240. Annan plastvarutillverkning 2 26120. Bearbetning av planglas 0 26140. Tillverkning av glasfiber 3 26210. Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 3 26220. Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar 1 26300. Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor 2 26510. Tillverkning av cement 0 26619. Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål 1 26620. Tillverkning av gipsvaror för byggändamål 3 26630. Tillverkning av fabriksblandad betong 0 26660. Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips 2 26709. Tillverkning av övriga stenvaror 0 26821. Tillverkning av varor av sten- och mineralull 1 26829. Diverse övriga tillverkning av icke- metalliska mineraliska produkter 2 27100. Framställning av järn, stål ferrolegeringar (EKSG-produkter) 2 27221. Tillverkning av icke-sömlösa stålrör 1 27510. Gjutning av järn 0 27520. Gjutning av stål 9 28110. Tillverkning av metallstommar och delar därav 0 28120. Tillverkning av byggnadselement av metall 1 28210. Tillverkning av cisterner, tankar, kar och behållare av metall 5 28510. Beläggning och överdragning av metall 8 28520. Metallegoarbeten 3 28622. Tillverkning av skärverktyg 0 28629. Tillverkning av övriga verktyg och redskap 1 28630. Tillverkning av lås och gångjärn 1 28710. Tillverkning av stålfat och diverse behållare 5 28740. Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar 11 28759. Diverse övrig metallvarutillverkning 4 29120. Tillverkning av pumpar och kompressorer 7 29130. Tillverkning av kranar och ventiler 1 29210. Tillverkning av ugnar och brännare 8 29220. Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 1 29230. Tillverkning av maskin och apparat för kyla och ventilat, ej hushåll 4 29240. Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 4 29409. Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 2 29520. Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 2 29530. Tillverkning av maskin för framställning av livsmedel, dryck, tobaksvaror 3 29550. Tillverkning av maskin för produktion av massa, papper och papp 6 29569. Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 2 29711. Tillverkning av kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och andra vitvaror 1 29719. Tillverkning av övriga elektriska hushållsmaskiner och apparater 1 29720. Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och apparater 2 30010. Tillverkning av kontorsmaskiner 12 30020. Tillverkning av datorer och annan informationsbehandling-utrustning 4 31100. Tillverkning av elmotor, generator och transformatorer 3 31200. Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 4 31300. Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 1 31501. Tillverkning av belysningsarmatur 5 31620. Diverse övrig tillverkning av elapparatur 10 32100. Tillverkning av elektriska komponenter 16 32200. Tillverkning av radio och TV-sändare trådtelefon och telegrafapparater 2 32300. Tillverkning av radio- och TV-mottagare, apparater för ljud- och videosignaler 9 33101. Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument 3 33102. Tillverkning av tandproteser 11 33200. Tillverkning av instrument, apparater för mätning, kontroll, provning, ej processtyrning 3 33300. Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer 0 33400. Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 9 34100. Motorfordonstillverkning 1 34200. Tillverkning av karosseri för motorfordon, släpfordon, påhängsvagn 1 34300. Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 10 35300. Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster 1 35410. Tillverkning av motorcyklar 1 35430. Tillverkning av invalidfordon 1 36110. Tillverkning av sittmöbler och säten 4 36140. Tillverkning av andra möbler 1 36220. Tillverkning av smycken och andra guld- och silversmedsvaror 0 36300. Tillverkning av musikinstrument 1 36400. Tillverkning av sportartiklar 1 36500. Tillverkning av spel och leksaker 0 36630. Diverse annan tillverkning 1 37200. Återvinning av skrot och avfall av icke-metall 21 40100. Elförsörjning 10 40300. Ång- och hetvattenförsörjning mm 3 41000. Vattenförsörjning 18 45110. Rivning av hus; markarbeten 74 45211. Byggande av hus 14 45212. Uppförande av andra byggnadsverk 12 45221. Takarbeten av plåt 2 45229. Övriga takarbeten 11 45230. Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggning 20 45250. Andra bygg- och anläggningsarbeten 34 45310. Elinstallationer 1 45320. Isoleringsarbeten 31 45331. Värme- och sanitetsarbeten 12 45332. Ventillationsarbeten 1 45333. Kyl- och frysinstallationsarbeten 3 45410. Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 2 45420. Byggnadssnickeriarbeten 17 45430. Golv- och väggbeläggningsarbeten 28 45441. Måleriarbeten 3 45442. Glasmästeriarbeten 3 45500. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 28 50102. Handel med personbilar 28 50201. Bilservice, ej specialiserad 13 50202. Bilplåt- och billackreparationer 10 50204. Däckservice 4 50301. Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 1 50302. Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 2 50400. Handel och service motorcyklar inkl reservdelar och tillbehör 14 50500. Detaljhandel med drivmedel 5 51141. Agenturhandel med maskin, industriutrustning, fartyg etc, ej datorer mm 3 51142. Agenturhandel med kontursutrustning och datorer 1 51150. Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 1 51170. Agenturhandel med livsmedel, drycker och tobak 4 51180. Agenturhandel med annat specialsortiment 7 51210. Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 2 51220. Partihandel med blommor och växter 1 51240. Partihandel med hudar, skinn och läder 7 51310. Partihandel med frukt och grönsaker 1 51320. Partihandel med kött och köttvaror 5 51330. Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 1 51340. Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker 3 51360. Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer 3 51380. Partihandel med andra livsmedel, bl a fisk- skal- och blötdjur 41 51390. Icke spec partihandel med livsmedel, drycker och tobak 2 51410. Partihandel med textilier 2 51420. Partihandel med kläder och skodon 1 51431. Partihandel med hushållsmaskiner och -apparater 0 51433. Partihandel med fonogram och videokasetter 10 51434. Partihandel med elartiklar 3 51440. Partihandel med glas och porslin, tapeter, rengöringsmedel 3 51450. Partihandel med parfym och kosmetika 5 51460. Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 2 51471. Partihandel med möbler och inredningsvaror 3 51472. Partihandel med sport- och fritidsartiklar 12 51479. Partihandel med övriga hushållsvaror 16 51510. Partihandel med bränslen 3 51520. Partihandel med metaller och metallmalmer 31 51530. Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 2 51541. Partihandel med järnhandelsvaror 3 51542. Partihandel med VVS-armatur 2 51550. Partihandel med kemiska produkter 4 51561. Partihandel med industriförnödenheter 2 51562. Partihandel med emballage 5 51569. Partihandel med övriga insatsvaror 2 51570. Partihandel med avfallsprodukter och skrot 1 51610. Partihandel med verktygsmaskiner 0 51620. Partihandel med bygg- och anläggningsmaskiner 25 51640. Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 2 51651. Partihandel med mät- och precisionsinstrument 10 51653. Partihandel med teleprodukter och elektronikkomponenter 23 51659. Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 2 51660. Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruk inkl traktorer 22 52111. Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak 215 52112. Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 13 52121. Annan varuhus- och stormarknadshandel 0 52220. Butikshandel med kött och charkuterier 2 52241. Butikshandel med bröd och konditorivaror 0 52242. Butikshandel med konfektyrer 5 52250. Butikshandel mad alkoholhaltiga och andra drycker 7 52260. Tobakshandel 1 52271. Butikshandel med hälsokost 1 52279. Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel 16 52310. Apotekshandel 1 52330. Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 3 52410. Butikshandel med textilier 8 52421. Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 3 52422. Butikshandel med herrkläder 13 52423. Butikshandel med damkläder 4 52441. Butikshandel med möbler och mattor 2 52443. Butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror 1 52444. Butikshandel med elartiklar 2 52451. Butikshandel med hushållsmaskiner och hushållsapparater 4 52452. Butikshandel med radio- och TV-apparater 5 52461. Butikshandel med järnhandels- bygg- och VVS-varor 5 52462. Butikshandel med färger 3 52471. Butikshandel med böcker och pappersvaror 1 52481. Butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar 1 52482. Butikshandel med med fotoutrustning; fotoservice 1 52483. Butikshandel med ur 4 52484. Butikshandel med guldsmedsvaror och smycken 1 52486. Butikshandel med leksaker 5 52487. Butikshandel med blommor och andra växter 2 52493. Butikshandel med datorer, kontorsmaskiner och programvara 0 52496. Detaljhandel med båtar och båttillbehör 1 52501. Butikshandel med antikviteter och begagnade böcker 1 52612. Postorderhandel med textilier och konfektion 1 52619. Postorderhandel med övriga varor 8 52631. Provisionshandel 1 52710. Reparation av skodon och andra lädervaror 2 52720. Reparation av elektriska hushållsartiklar 2 52740. Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 36 55111. Hotellverksamhet med restaurang utom konferensanläggningar 6 55112. Drift av konferensanläggningar 1 55120. Hotellverksamhet utan restaurangrörelse 49 55300. Restaurangverksamhet 3 55510. Drift av personalmatsaler 2 55521. Catering för transportsektion 1 55522. Centralköksverksamhet för sjukhus 24 60100. Järnvägstransport 17 60211. Kollektivtrafikverksamhet 3 60212. Kollektivtrafikverksamhet 24 60220. Taxitrafik 2 60230. Annan landtransport av passagerare 45 60240. Vägtransport av gods 1 61102. Övrig havs- och kustsjöfart 14 62100. Reguljär lufttransport 2 62200. Icke reguljär lufttransport 2 63120. Varulagring och magasinering 2 63210. Övriga stödtjänster till landtransport 2 63220. Övriga stödtjänster till sjöfart 14 63230. Övriga stödtjänster till luftfart 3 63301. Arrangerande av resor 17 63302. Försäljning av resor 1 63303. Turistservice 13 63400. Annan transportförmedling 71 64110. Postbefordran via postverket 2 64120. Annan postbefordran 47 64201. Nätdrift 3 64202. Radiering 0 64203. Kabel-TV-drift 22 65120. Annan bankverksamhet 4 65210. Finansiell leasing 9 65220. Annan kreditgivning 1 65231. Investmentbolagsverksamhet 1 65232. Aktiefonds-, räntefonds- och valutafondsverksamhet mm 11 66012. Övrig livförsäkring 16 66030. Skadeförsäkring 1 67110. Administrativa stödtjänster till finansförmedling 5 67120. Handel med och förvaltning av värdepapper 2 67130. Andra stödtjänster till finansförmedling 2 67201. Försäkringsmäklarverksamhet 1 70110. Markexploatering 1 70120. Handel med egna fastigheter 29 70201. Uthyrning av bostäder 8 70202. Uthyrning av industrilokaler 13 70203. Uthyrning av andra lokaler 2 70204. Förvaltning i bostadsrättsföreningar 5 70209. Övrig fastighetsförvaltning 5 70310. Fastighetsförmedling 11 70321. Förvaltning i rikskooperativ regi 8 70329. Övrig fastighetsförvaltning på uppdrag 2 71100. Biluthyrning 1 71310. Uthyrning av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap 4 71320. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 2 71340. Annan uthyrning av maskiner och utrustning 1 72100. Konsultverksamhet avseende maskinvara 22 72201. Datakonsultverksamhet 5 72202. Programvaruproduktion 7 72300. Databehandling 5 72500. Underhållning och reparation av kontors- och bokföringsmaskin och databehandlingsutrustning 1 72600. Övrig datoranknuten verksamhet 19 73101. Naturvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet 15 73102. Teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 1 73103. Medicinsk forsknings- och utvecklingsverksamhet 0 73104. Lantbruksvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet 6 73105. Tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet med tyngdpunt på naturvetenskap och teknik 2 73201. Samhällsvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet 1 73202. Humanistisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 0 73203. Tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet med tyngdpunkt på samhällsvetenskap och humaniora 0 74111. Advokatbyråverksamhet mm 4 74112. Patentbyråverksamhet mm 25 74120. Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 2 74130. Marknads- och opinionsundersökning 51 74140. Konsultverksamhet avs företags organisation, information mm 41 74150. Holdingsverksamhet 14 74201. Arkitektverksamhet 55 74202. Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet 6 74300. Teknisk provning och analys 18 74401. Reklambyråverksamhet 2 74402. Annonsförmedling 0 74403. Direktreklamverksamhet 3 74409. Övrig marknadsföringsverksamhet 23 74500. Arbetsförmedling och rekrytering 14 74600. Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 55 74701. Lokalvård 5 74702. Sanering och desinfektion 2 74703. Skorstensfejarverksamhet 1 74812. Reklamfotoverksamhet 4 74814. Fotolaboratorieverksamhet 1 74820. Förpackningsverksamhet 3 74830. Kontorsservice och översättningsverksamhet 8 74841. Grafisk formgivning och service 4 74842. Annan formgivning 2 74843. Inkasso- och kreditkontrollverksamhet 6 74844. Mäss-, kongress- och dagkonferensverksamhet 8 74849. Diverse övriga företagstjänster 1 75111. Stats- och kommunledning, lagstiftning, normering 11 75112. Inspektion, kontroll, tillståndsgivning 21 75113. Skatteförvaltning, indrivning 3 75114. Samhällelig informationsförsörjning 3 75121. Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning 2 75123. Administration av hälso- och sjukvård 2 75124. Administration av omsorg och socialtjänst 4 75125. Administration av program för kultur, miljö, boende mm 1 75131. Administration av infrastrukturprogram 0 75132. Administration av program för jordbruk, skogsbruk och fiske 8 75133. Administration av arbetsmarknadsprogram 6 75134. Administration av andra näringslivsprogram 3 75211. Handläggning av utrikes ärenden 1 75212. Biståndsverksamhet 11 75222. Armeförsvar 24 75225. Gemensam verksamhet för det militära försvaret 2 75226. Civilt försvar och frivilligförsvar 4 75231. Åklagarverksamhet 6 75232. Domstolsverksamhet 27 75233. Kriminalvård 33 75240. Polisverksamhet 10 75250. Brand- och räddningsverksamhet 29 75300. Obligatorisk socialförsäkring 441 80100. Grundskoleutbildning 3 80210. Studieförberedande gymnasial utbildning 13 80301. Högskoleutbildning för tekniska yrken 19 80304. Högskoleutbildning för vårdyrken 2 80305. Högskoleutbildning för kultur- och informationsyrken 0 80410. Trafikskoleverksamhet 5 80422. Arbetsmarknadsutbildning 1 80423. Folkhögskoleutbildning 16 80424. Studieförbundens och frivilligorganisations utbildning 5 80425. Personalutbildning 2 80429. Övrig utbildning 433 85110. Sluten sjukvård 66 85120. Öppen hälso- och sjukvård 43 85130. Tandvård 21 85140. Annan hälso- och sjukvård 0 85200. Veterinärverksamhet 3 85311. Vård och service till boende i servicehus och dylik 4 85312. Särskild omsorg för psykiskt utvecklingsstörda 4 85313. Vård och behandling i hem för vård eller boende 2 85314. Drift av flyktingförläggning 316 85321. Barnomsorg inom förskola 3 85322. Annan barnomsorg 4 85323. Äldre- och handikappomsorg 12 85324. Individ- och familjeomsorg 6 85325. Humanitär verksamhet 1 90001. Avlopps- och reningsverksamhet 14 90002. Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 1 90007. Övrig avfallshantering 1 90008. Gatu- och vägrenhållning och annan sanitär verksamhet 8 91111. Intressebevakning inom branschorganisationer 14 91112. Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 7 91120. Intressebevakning inom yrkesorganisationer 14 91200. Intressebevakning inom arbetsorganisationer 19 91310. Verksamhet i religiösa samfund 3 91320. Verksamhet i politiska organisationer 38 91330. Verksamhet i andra intresseorganisationer 8 92110. Film- och videoproduktion 4 92120. Film- och videodistribution 2 92130. Filmvisning 11 92200. Radio- och TV-programverksamhet 12 92310. Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet 10 92320. Drift av teatrar, konserthus 5 92511. Folkbiblioteksverksamhet 1 92512. Forsknings- och specialbiblioteksverksamhet 2 92513. Arkivverksamhet 16 92520. Museiverksamhet och kulturminnesvård 2 92612. Drift av golfbanor 0 92615. Drift av sporthall, idrottsplats och andra sportanläggningar 1 92621. Idrottsutövning 0 92622. Tävling med hästar 3 92710. Spel- och vadhållningsverksamhet 5 92721. Ridutbildning och uthyrning av hästar 2 92729. Diverse övrig rekreationsverksamhet 7 93011. Industri- och institutionstvätt 9 93012. Konsumenttvätt 43 93021. Hårvård 1 93030. Begravningsverksamhet 1 93040. Kroppsvård 1332 99999. Näringsgren okänd
VAR 137 FAKTISKT UTBETALT Loc 847 width 8 2 decimal places Faktiskt utbetalt Valid-n=5880 Min=0 Max=92749 Mean=466.3 St.Dev=3370.5
VAR 138 ORGANISATIONSNUMMER Loc 855 width 11 alphabetic Organisationsnummer Detta är en alfabetisk variabel.