ALF
               Uppsala län
                SSD 0523

              Primärforskare
              Arbetslivsfonden

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ALF - Stockholms län samlades ursprungligen in
  av Arbetslivsfonden. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med att Arbetslivsfonden avvecklades gjorde SSD en
  överenskommelse med myndigheten om arkivering av ett antal
  databaser samt om vissa former av fortsatt tillgänglighet på
  dessa.

  Ett första material är en utvärderingsenkät rörande
  Arbetslivsfondens verksamhet. Fältarbetet under 1994 har
  genomförts av SCB och materialet överlämnades till SSD i
  augusti 1995. Detta material är tillgängligt enligt gängse
  regler för forskningsdatabaser förvarade vid SSD.

  Ett annat material är en omfattande databas som under fondens
  femåriga verksamhet byggts upp vid det centrala fondkansliet.
  Databasen innehåller alla ärenden som behandlats av
  myndigheten alltifrån ansökan till åtgärd. Denna databas är en
  för arbetslivsfonden skräddarsydd relationsdatabas i systemet
  Dataflex. Databasen går under namnet ALF och omfattar närmare
  30.000 ärenden. Totalt kräver ALF 200 mb i diskutrymme. Efter
  överläggningar med fondens centralkansli har SSD åtagit sig
  tre saker beträffande denna databas.

  En första är att överflytta en kopia av databasen till SSD och
  hålla den tillgänglig i så att säga ursprungsskick för i
  första hand en period av tre år framåt. För det har
  arbetslivsfonden beviljat medel för inköp av en
  specialdedicerad PC. Databasen kommer att vara gratis
  tillgänglig för tillresta forskare.

  En andra är att från denna databas generera en eller flera
  arkivfiler i ett lämpligt utskriftsformat. Härigenom blir det
  möjligt att även på litet längre sikt gå tillbaka till
  innehållet i databasen. De genererade filerna skall vara
  läsbara med gängse editorer och ordbehandlngsprogram. Filerna
  kommer att vara tillgänglig på vanligt sätt från SSD.

  En tredje är att med utgångspunkt från den genererade
  arkivfilen(erna) tillskapa en analysfil i SPSS och SAS i
  samråd med forskare på området. Även på denna punkt har
  Arbetslivsfonden bidragit med medel för att täcka bl a
  kostnader för ett seminarium med intresserade forskare. Vad
  som är aktuellt i detta sammanhang är att omredigera vissa
  centrala delar av databsen från dess relationella form till
  en gängse rektangulär numerisk analysfil. I viss mån kan det
  bli fråga om innehållsanalys av vissa textavsnitt. Efter
  dokumentering kommer den tillskapade analysfilen att kunna
  beställas och distribueras på vanligt sätt.

  
               SYSTEM ALF

  I Arbetslivsfondens administrativa datasystem, System ALF,
  finns uppgifter om alla de nära 25 000 arbetsplatsprogrammen
  som fonden gav bidrag till. Där finns också alla ärenden som
  rör start- och kunskapscheckar som under fondens sista
  verksamhetsår användes för kompetensutveckling och
  informationsspridning.

  Datasystemets viktigaste funktion har varit som hjälpmedel i
  beslutsfattandet rörande bidrag till arbetsplatsprogrammen,
  och för att administrera utbetalningar. Med regelbundna
  intervall har systemet producerat sammanställningar som
  speglat Arbetslivsfondens verksamhet och bidragens fördelning
  över regioner/län, branscher, offentlig och privat sektor,
  företagsstorlekar, mans- och kvinnodominerade arbetsplatser,
  typer av åtgärdsprogram etc.

  System ALF har använts av de regionala länsvisa fondkanslierna
  för deras administration för produktion av beslutsunderlag
  till länsfondernas styrelser. Beslutsrutinerna och de underlag
  som respektive styrelser har önskat har styrt hur materialet
  har matats in i systemet. Därför varierar praxis mellan de
  olika länen vad gäller hur ingående arbetsplatsprogrammen
  beskrivs i text.

  Ärenden som överstigit vissa beloppsgränser - som justerats
  uppåt under fondens verksamhetstid - eller som avsett företag
  eller organisationer med spridd eller branschövergripande
  verksamhet har handlagts av det centrala fondkansliet i Nacka.

  När Arbetslivsfondens verksamhet avslutades under juni 1995
  frystes det administrativa systemet. I samband därmed gavs
  länsfonderna möjlighet att distribuera databasen för länet
  till de intressenter inom regionen som så önskade, t ex
  Försäkringskassan eller regionala högskolor.

  System ALF i sin helhet, som alltså omfattar både alla läns
  och den centrala fondens bidragsärenden kommer att hållas
  tillgänglig för forskning och studier vid två institutioner.
  Avsikten är att ställa detta omfattande och relativt färska
  material till förfogande särskilt för studenter och deras
  handledare på B- och C-nivå som kan dra nytta av det i samband
  med uppsatsskrivande, för forskare samt för utredare och
  utbildare hos arbetsmarknadens parter.

  Databasen kommer att vara tillgänglig för två typer av
  användning. Den numerära delen av bidragsärendena kan
  bearbetas genom att den hålls tillgänglig i en rad format för
  statistisk bearbetning. Basen hålls tillgänglig på en
  persondator hos Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i
  Göteborg och på Arbetslivsbiblioteket i Stockholm. Den
  numerära databasen kommer också att kunna distribueras till
  låg kostnad på disketter eller band för bearbetning vid
  forskare eller studenters heminstitution.
  Databasen i sin helhet kommer även att vara sökbar, så att
  intresserade studenter skall kunna söka fram arbetsplatser som
  genomfört olika typer av förändringsprogram, för att bearbeta
  denna information i sig, eller för att gå vidare och söka
  kontakt med de arbetsplatser som genomfört olika typer av
  åtgärder med delfinansiering av Arbetslivsfonden. Det blir
  härigenom möjligt att t ex på en viss ort eller region söka
  fram arbetsplatser som genomfört arbetsorganisatoriska
  förändringar av en viss omfattning, att se på deras
  personalstruktur (t ex kvinnodominerade arbetsplatser) och
  finna information (adress, telefonnummer och kontaktpersoner)
  som gör det lätt att ta direkta kontakter för att informera
  sig om vunna erfarenheter.

  Denna typ av sökningar kan genomföras både i databasens
  strukturerade del och i fritextsökning i de skriftliga
  beskrivningarna av problem och åtgärdsprogram.

  Varje bidragsärende har givits ett diarienummer i systemet.
  Med utgångspunkt från detta är det möjligt att söka fram de
  arkiverade handlingarna i ärendet.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 51  (2)BEVILJAS         (3)LOC 425 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) Beviljas

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      927 1.  Ja
      139 5.  Nej

      99 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0523 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Gruppnummer 7 Ankomstdatum år-månad-dag 8 Ankomstdatum år-månad 9 Sekretess 10 Spärr för utbetalning 11 Statuskod 12 Statusdatum år-månad-dag 13 Statusdatum år-månad 14 Namn 15 Besöksadress 16 Postadress 17 Postnummer 18 Ortnamn 19 Bransch 1 20 Bransch 2 21 Bransch 4 22 Antal anställda män 23 Antal anställda kvinnor 24 Berörda män 25 Berörda kvinnor 26 Kommunnummer 27 Organisationsnummer 28 Telefon riksnummer 29 Kontaktperson 30 Starttidpunkt år-månad-dag 31 Starttidpunkt år-månad 32 Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag 33 Planerad färdigtidpunkt år-månad 34 Sökt bidrag 35 Egen insats 36 Annan finansiär ansökan 37 Total kostnad ansökan 38 Besparing för sökande 39 Besparing för försäkring 40 Total besparing 41 Beslutsdatum år-månad-dag 42 Beslutsdatum år-månad 43 Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag 44 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 45 Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag 46 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 47 Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag 48 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 49 Beslutsändringsdatum 4: år-månad-dag 50 Beslutsändringsdatum 4: år-månad 51 Beviljas 52 Handläggare 53 Bidrag i åtgärder 54 Egen insats i åtgärder 55 Annan finansiär i åtgärder 56 Total kostnad i åtgärder 57 Slutligt bidrag i åtgärder 58 Slutligt sökt bidrag 59 Slutlig egen insats 60 Slutligt annan finansiär 61 Slutlig total kostnad 62 Beviljat belopp, 1 63 Villkor, 1 64 Utbetalningsdatum 1: år-månad-dag 65 Utbetalningsdatum 1: år-månad 66 Utbetalningsorder 1: år-månad-dag 67 Utbetalningsorder 1: år-månad 68 Återbetalt, 1 69 Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag 70 Lägesrapport begärd 1: år-månad 71 Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag 72 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 73 Beviljat belopp, 2 74 Villkor, 2 75 Utbetalningsdatum 2: år-månad-dag 76 Utbetalningsdatum 2: år-månad 77 Utbetalningsorder 2: år-månad-dag 78 Utbetalningsorder 2: år-månad 79 Återbetalt, 2 80 Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag 81 Lägesrapport begärd 2: år-månad 82 Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag 83 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 84 Beviljat belopp, 3 85 Villkor, 3 86 Utbetalningsdatum 3: år-månad-dag 87 Utbetalningsdatum 3: år-månad 88 Utbetalningsorder 3: år-månad-dag 89 Utbetalningsorder 3: år-månad 90 Återbetalt, 3 91 Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag 92 Lägesrapport begärd 3: år-månad 93 Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag 94 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 95 Beviljat belopp, 4 96 Villkor, 4 97 Utbetalningsdatum 4: år-månad-dag 98 Utbetalningsdatum 4: år-månad 99 Utbetalningsorder 4: år-månad-dag 100 Utbetalningsorder 4: år-månad 101 Återbetalt, 4 102 Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag 103 Lägesrapport begärd 4: år-månad 104 Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag 105 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 106 Beviljat belopp, 5 107 Villkor, 5 108 Utbetalningsdatum 5: år-månad-dag 109 Utbetalningsdatum 5: år-månad 110 Utbetalningsorder 5: år-månad-dag 111 Utbetalningsorder 5: år-månad 112 Återbetalt, 5 113 Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag 114 Lägesrapport begärd 5: år-månad 115 Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag 116 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 117 Beviljat belopp, 6 118 Villkor, 6 119 Utbetalningsdatum 6: år-månad-dag 120 Utbetalningsdatum 6: år-månad 121 Utbetalningsorder 6: år-månad-dag 122 Utbetalningsorder 6: år-månad 123 Återbetalt, 6 124 Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag 125 Lägesrapport begärd 6: år-månad 126 Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag 127 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 128 Senaste ändringsdatum år-månad dag 129 Senaste ändringsdatum år-månad 130 Gammal statuskod 131 Selekteringsdatum 132 Senaste ändringstid 133 Totalt anställda i skikt 134 Branschkod enligt SNI 135 Faktiskt utbetalt

VAR 1 SSD STUDY NR 0523              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0523


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 16 width 1 Län 1165 3. Uppsala län
VAR 6 GRUPPNUMMER Loc 17 width 2 MD=99 Gruppnummer 01. . . 85. 2 99. Uppgift saknas Kod: 1 3 17 20 30 31 32 33 35 40 45 50 60 Frek: 1 2 1 1 11 887 3 2 2 219 1 1 16 Kod: 81 82 85 99 Frek: 6 3 7 2
VAR 7 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 19 width 6 alphabetic Ankomstdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅNAD Loc 25 width 4 Ankomstdatum år-månad 9008. 90-08 . . 9506. 95-06 Kod: 9008 9009 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 Frek: 1 3 2 6 4 9 12 11 24 18 12 Kod: 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 4 5 15 16 13 9 8 20 16 14 11 Kod: 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 17 11 8 15 8 13 10 9 13 19 20 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 16 44 24 23 27 28 27 49 41 227 24 Kod: 9404 9405 9408 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 3 3 2 6 3 2 15 3 36 182 4 Kod: 9404 9405 9408 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 3 3 2 6 3 2 15 3 36 182 4
VAR 9 SEKRETESS Loc 29 width 1 Sekretess 1 1. Ja 1164 5. Nej
VAR 10 SPÄRR FÖR UTBETALNING Loc 30 width 1 Spärr för utbetalning 59 1. Ja 1106 5. Nej
VAR 11 STATUSKOD Loc 31 width 2 Statuskod 0 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 0 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 86 90. Beslut - ej beviljat bidrag 927 91. Avslutat ärende 53 92. Hävda beslut 99 99. Återtaget eller avfört beslut
VAR 12 STATUSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 33 width 6 Statusdatum år-månad-dag Valid-n=1165 Min=910405 Max=950608 Mean=942504.5 St.Dev=9880.4
VAR 13 STATUSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 39 width 4 Statusdatum år-månad 9104. 91-04 . . 9506. 95-06 Kod: 9104 9105 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 3 2 5 2 4 1 2 3 3 1 13 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 5 6 6 1 2 11 10 12 7 6 20 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 12 9 7 12 9 6 7 19 10 12 14 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 24 28 14 29 71 2 23 32 3 68 56 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 38 50 74 149 258 4
VAR 14 NAMN Loc 43 width 35 alphabetic Namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 BESÖKSADRESS Loc 78 width 35 alphabetic Besöksadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 16 POSTADRESS Loc 113 width 35 alphabetic Postadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 17 POSTNUMMER Loc 148 width 5 alphabetic Postnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 18 ORTNAMN Loc 153 width 13 alphabetic Ortnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 19 BRANSCH 1 Loc 166 width 2 MD=99 Bransch 1 281 00. Privata sektorn 227 01. Privata sektorn 83 02. Privata sektorn 312 03. Offentliga sektorn 252 09. Checkgrupp 10 99. Uppgift saknas
VAR 20 BRANSCH 2 Loc 168 width 2 MD=99 Bransch 2 3 01. Bank och försäkring 60 02. Byggbranschen 11 03. Byggnadsämnes- och stenindustri 12 04. Energibranschen 28 05. Fabriksindustrin 0 06. Flygbranschen 11 07. Grafisk produktion 0 08. Gruvindustrin 156 09. Handelsområdet samt privat tjänste- och uppdragsverksamhet 11 10. Hotell/restaurang/musikerverksamhet 47 11. Landtransport 77 12. Lantbruk/trädgård 24 13. Livsmedelsindustrin 2 14. Massa/pappersindustri 16 15. Motorbranschen 0 16. Sjöfarten 13 17. Skogsbruket 12 18. Stål och metall 25 19. Sågverks- och träindustrin 11 20. Städentrepenadverksamhet och fastighetsförvaltning 4 21. Teko-, stoppmöbel- och skinn/läderindustri 10 22. Tidnings- och etermediebranschen 57 23. Verkstadsindustrin 1 29. Flerbranschövergripande program 16 30. Ideella organisationer 100 31. Kommunerna 95 32. Landstingen 101 33. Staten 252 90. Check- 10 99. Uppgift saknas
VAR 21 BRANSCH 4 Loc 170 width 4 MD=9999 Bransch 4 2 0101. Bankverksamhet 0 0102. Försäkringsverksamhet 1 0105. Övrigt inom bank- och försäkringsväsende 37 0201. Bygg-, väg- och anläggningsverksamhet 3 0202. Elinstallation 4 0203. Glasmästeriverksamhet 4 0204. Maskinentrepenadverksamhet 3 0205. Plåtslageriverksamhet 3 0206. VVS-installation 6 0207. Måleri 0 0208. Golvläggare 11 0301. Byggnadsämnesindustri 0 0302. Stenindustri 12 0401. El-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjning 8 0501. Allokemisk industri 0 0502. Färgindustri 1 0503. Glasindustri 3 0504. Gummiindustri 7 0505. Plastindustri 8 0508. Övrig fabriksindustri 1 0512. Tvätterier och färgerier 0 0601. Civilflyget 0 0602. Flygplatser 2 0701. Förlagsverksamhet och bokbinderi 5 0702. Grafisk produktion 0 0703. Sätteri- och reproföretag 3 0704. Tryckerier 0 0705. Tapetfabriker, kartong- och förpackningstillverkare 1 0706. Övrig grafisk produktion 0 0801. Gruvindustri 76 0901. Detaljhandel 8 0902. Partihandel 30 0903. Vård och omsorg i privat regi 2 0908. Resebyråer 5 0909. Reklambyråer, film- och videoproduktion, biografer 3 0910. Turist- och nöjesföretag 3 0911. Advokat- och revisionsbyråer, mäklariverksamhet mm 6 0912. Byggkonsulter mm 10 0913. Dataföretag och datakonsulter 4 0915. Övrig uppdrags- och konsultverksamhet 5 0918. Frisörer 4 0920. Handels- och tjänsteföretag i övrigt 0 1001. Pensionats- och campingverksamhet 10 1002. Restaurang- och kafeverksamhet 0 1003. Musikverksamhet 1 1005. Hotell och restaurangverksamhet 6 1101. Buss- och taxitrafik 7 1102. Renhållningsservice 0 1103. Stuverier 2 1104. Trafikskolor 27 1105. Åkerier 0 1106. Speditionsverksamhet 3 1107. Bevakningsföretag 0 1108. Godsterminaler 2 1110. Transportverksamhet i övrigt 74 1201. Lantbruk 3 1202. Trädgårdsodling/trädgårdsskötsel 0 1203. Fiskodling 9 1301. Bagerivarutillverkning 0 1302. Choklad- och konfektyrtillverkning 0 1303. Dryckesvarutillverkning 0 1304. Fiskberedning 0 1305. Frukt- och grönsaksberedning 0 1306. Mejerivaror 0 1307. Sockertillverkning 7 1308. Slakterier och köttvarutillverkning 0 1309. Tobaksvarutillverkning 8 1315. Övrig beredning och tillverkning av livsmedel 2 1401. Massa- och papperstillverkning mm 0 1501. Bensinstationer och oljedepåer 14 1502. Bil-, traktor- och gummiverkstäder 0 1503. Bärgnings-, garage- och parkeringsföretag 1 1504. Billackeringsföretag 1 1505. Motorbranschen i övrigt 0 1601. Handelsflottan 0 1602. Fiskeriverksamhet 13 1701. Skogsavverkning/skogsvård och skogsbruksföretag 0 1702. Domänverket 11 1801. Stål- och metallindustri 1 1802. Svets- och mekanisk industri 12 1901. Byggnads-, snickeri och trämaterialtillverkning 5 1902. Sågverk, sågning, hyvling 0 1903. Hustillverkning 0 1904. Möbeltillverkning 8 1905. Övrig trävarutillverkning 4 2001. Städentrepenadverksamhet 7 2002. Fastighetsförvaltning 2 2101. Textilindustri 0 2102. Konfektionsindustri 1 2103. Läderindustri 1 2104. Stoppmöbelindustri 4 2201. Distribution av tidningar 6 2202. Tidnings- och tidskriftsframställning 0 2203. Produktion av radio och TV-program 4 2301. Verktygs- och redskapsindustri 0 2302. Metallmöbelindustri 15 2303. Industri för metallkonstruktion 5 2304. Övrig metallvaruindustri 2 2305. Industri för stationära turbiner 0 2306. Jordbruksmaskiner 1 2307. Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 0 2308. Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 1 2309. Data- och kontorsmaskinindustri 2 2310. Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 2 2311. Industri för elmotorer etc 0 2312. Teleproduktionsindustri 0 2313. Industri för elektriska hushållsapparater 3 2314. Övrig elektronikindustri 1 2315. Skeppsvarv, båtbyggeri 0 2316. Rälsfordonsindustri 1 2317. Bil- och bilmotorindustri 0 2318. Cykel- och motorcykelindustri 0 2319. Flygplansindustri och reparationsverkstäder 2 2320. Övrig transportmedelsindustri 3 2321. Instrumentindustri 2 2322. Foto- och optikvaruindustri 13 2330. Övrig verkstadsindustri 1 2900. Projekt som berör flera privata branscher 1 3020. Arbetsgivare/arbetstagarorganisationer 3 3021. Idrottsorganisationer 0 3023. Politiska organisationer 2 3025. Religiösa organisationer 0 3027. Nykterhetsrörelsens organisationer 0 3029. Scoutorganisationer och andra barn- och ungdomsorganisationer 1 3031. Handikapporganisationer 1 3033. Studieförbund 0 3035. Folkhögskolor/rörelsedrivna 0 3037. Lokalhållande organisationer 2 3041. Föräldrakooperativa daghem 3 3060. Övriga ideella och kulturella organisationer 3 3090. Svenska kyrkan 9 3111. Förskole- och fritidsverksamhet 20 3115. Äldre- och handikappomsorg 2 3119. Övrig social verksamhet samt övergripande projekt 20 3120. Skolväsendet 2 3131. Bibliotek 0 3132. Museer 2 3133. Teater- och musikinstitutioner 0 3135. Idrotts- och fritidsanläggningar 0 3137. Övrig kultur- och fritidsverksamhet 0 3141. Energiförsörjning 0 3143. Renhållning och avfallshantering 2 3145. Arbete med gator, vägar och parker 3 3147. Fastighetsskötsel 4 3148. Kommunal teknisk service i övrigt 3 3149. Räddningstjänst 2 3151. Kollektivtrafik 0 3153. Hamnar 8 3170. Central kommunal administration 23 3175. Övriga kommunala arbetsplatsprogram 0 3190. Program på gränsen mellan primärkommunala och landstingskommunala området 0 3195. Primärkommunala program som skall avräknas mot landstingens branschram 11 3211. Hälso- och sjukvård - primärvård 49 3213. Hälso- och sjukvård - läns- och regionvård 6 3215. Hälso- och sjukvård - övrigt 11 3217. Tandvård 2 3221. Högskola och gymnasieskola/landsting 0 3224. Folkhögskolor/landsting 0 3232. Museer/landsting 1 3233. Teater- och musikinstitutioner/landsting 0 3235. Fritidsanläggningar/landsting 0 3237. Övrig kultur- och fritidsverksamhet/landsting 8 3240. Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan social verksamhet 0 3251. Kollektivtrafik/landsting 0 3257. Tvätterier/landsting 0 3270. Central landstingskommunal administration 7 3280. Övriga landstingskommunala arbetsplatsprogram 6 3301. Försäkringskassorna 5 3302. Försvaret 0 3303. SJ 3 3304. Posten 0 3305. Televerket 0 3306. Domstolsväsendet 2 3307. Länsstyrelserna 4 3308. Polis och åklagarmyndigheten 1 3309. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 51 3310. Universitet och högskolor och övrig statlig utbildning samt forskning 4 3311. Vägverket 1 3312. Skatte- och kronofogdemyndigheterna 4 3313. Kulturell verksamhet/staten 1 3314. Statens invandrarverk 19 3325. Övrig statlig verksamhet 251 9000. Checkar ej fördelat 11 9999. Uppgift saknas
VAR 22 ANSTÄLLDA MÄN Loc 174 width 5 Antal anställda män Valid-n=1165 Min=0 Max=13909 Mean=70.1 St.Dev=490.4
VAR 23 ANSTÄLLDA KVINNOR Loc 179 width 4 Antal anställda kvinnor Valid-n=1165 Min=0 Max=8611 Mean=76.7 St.Dev=456.8
VAR 24 BERÖRDA MÄN Loc 183 width 5 Berörda män Valid-n=1165 Min=0 Max=2788 Mean=36.4 St.Dev=176.3
VAR 25 BERÖRDA KVINNOR Loc 188 width 5 Berörda kvinnor Valid-n=1165 Min=0 Max=10173 Mean=58.5 St.Dev=429.0
VAR 26 KOMMUNNUMMER Loc 193 width 3 MD=999 Kommunnummer 23 305. Håbo 32 319. Älvkarleby 78 360. Tierp 769 380. Uppsala 151 381. Enköping 98 382. Östhammar 14 999. Uppgift saknas
VAR 27 ORGANISATIONSNUMMER Loc 196 width 11 alphabetic Organisationsnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 28 TELEFON RIKSNUMMER Loc 207 width 14 alphabetic Telefon riksnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 29 KONTAKTPERSON Loc 221 width 63 alphabetic Kontaktperson Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 30 STARTTIDPUNKT ÅR-MÅ-DAG Loc 284 width 6 alphabetic Starttidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 31 STARTTID ÅR-MÅNAD Loc 290 width 4 MD=9999 Starttidpunkt år-månad 9001. 90-01 . . 9506. 95-06 39 9999. Uppgift saknas Kod: 9001 9005 9006 9009 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 Frek: 3 1 1 2 1 4 4 22 9 6 10 Kod: 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 8 8 8 10 22 18 6 6 21 8 13 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 11 8 10 14 10 15 13 18 6 25 10 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 10 16 17 19 12 24 52 32 26 20 56 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 59 71 53 24 27 4 12 9 1 6 3 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 2 15 3 36 182 4 39
VAR 32 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅN-DA Loc 294 width 6 alphabetic Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 33 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅNAD Loc 300 width 4 MD=9999 Planerad färdigtidpunkt år-månad 9012. 90-12 . . 9612. 96-12 38 9999. Uppgift saknas Kod: 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9108 9109 9110 9111 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 1 2 8 4 Kod: 9112 9201 9203 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 14 2 7 2 2 2 1 1 2 4 17 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 5 9 11 20 15 19 5 12 17 7 8 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 25 24 12 21 29 21 39 9 21 11 24 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9508 9509 9512 Frek: 18 85 79 84 120 74 195 19 2 1 5 Kod: 9601 9605 9608 9612 9999 Frek: 1 1 1 1 38
VAR 34 SÖKT BIDRAG Loc 304 width 8 2 decimal places Sökt bidrag Valid-n=1165 Min=0 Max=21410 Mean=678.4 St.Dev=1638.3
VAR 35 EGEN INSATS Loc 312 width 7 1 decimal places Egen insats Valid-n=1165 Min=0 Max=215000 Mean=619.3 St.Dev=6512.4
VAR 36 ANNAN FINANSIÄR ANSÖKAN Loc 319 width 8 2 decimal places Annan finansiär ansökan Valid-n=1165 Min=0 Max=18000 Mean=31.6 St.Dev=567.0
VAR 37 TOTAL KOSTNAD ANSÖKAN Loc 327 width 8 2 decimal places Total kostnad ansökan Valid-n=1165 Min=0 Max=222900 Mean=1329.2 St.Dev=7163.3
VAR 38 BESPARING FÖR SÖKANDE Loc 335 width 8 2 decimal places Besparing för sökande Valid-n=1165 Min=0 Max=44880 Mean=464.5 St.Dev=2260.3
VAR 39 BESPARING FÖR FÖRSÄKRING Loc 343 width 8 2 decimal places Besparing för försäkring Valid-n=1165 Min=0 Max=39420 Mean=274.5 St.Dev=1551.4
VAR 40 TOTAL BESPARING Loc 351 width 8 2 decimal places Total besparing Valid-n=1165 Min=0 Max=60000 Mean=739.0 St.Dev=3335.5
VAR 41 BESLUTSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 359 width 6 alphabetic Beslutsdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 42 BESLUTSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 365 width 4 MD=9999 Beslutsdatum år-månad 9012. 90-12 . . 9506. 95-06 94 9999. Uppgift saknas Kod: 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9108 9109 9110 9111 Frek: 2 6 6 13 11 15 16 5 11 11 9 Kod: 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 Frek: 8 16 8 19 10 11 12 12 9 8 12 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 Frek: 13 11 10 3 19 13 9 34 3 27 22 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 18 32 26 17 17 98 63 48 83 2 9 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 2 3 10 5 3 15 3 36 183 4 94 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 2 3 10 5 3 15 3 36 183 4 94
VAR 43 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 369 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 44 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 1 Loc 375 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 9110. 91-10 . . 9505. 95-05 758 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9110 9202 9203 9204 9205 9206 9208 9210 9212 9301 9302 Frek: 1 1 3 2 3 1 2 3 3 2 4 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 3 4 5 2 2 5 2 7 4 1 8 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 9 6 5 3 6 4 12 4 7 28 29 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 23 29 48 76 50 758
VAR 45 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 379 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 46 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 2 Loc 385 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 9203. 92-03 . . 9504. 95-04 1112 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9203 9210 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9309 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 1 1 4 1 4 3 3 4 1 4 2 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9504 0 Frek: 1 4 1 5 1 1 1112
VAR 47 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 389 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 48 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 3 Loc 395 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 9302. 93-02 . . 9501. 95-01 1157 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9302 9311 9402 9403 9406 9412 9501 0 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1157
VAR 49 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 399 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 50 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 4 Loc 405 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 4: år-månad 1 9310. 93-10 1 9402. 94-02 1163 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 51 BEVILJAS Loc 409 width 1 MD=9 Beviljas 927 1. Ja 139 5. Nej 99 9. Uppgift saknas
VAR 52 HANDLÄGGARE Loc 410 width 8 alphabetic Handläggare Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 53 BIDRAG I ÅTGÄRDER Loc 418 width 7 2 decimal places Bidrag i åtgärder Valid-n=1165 Min=0 Max=8900 Mean=235.3 St.Dev=586.3
VAR 54 EGEN INSATS I ÅTGÄRDER Loc 425 width 7 2 decimal places Egen insats i åtgärder Valid-n=1165 Min=0 Max=8900 Mean=186.0 St.Dev=505.3
VAR 55 ANNAN FINANS I ÅTGÄRDER Loc 432 width 8 2 decimal places Annan finansiär i åtgärder Valid-n=1165 Min=0 Max=17260 Mean=415.1 St.Dev=1370.7
VAR 56 TOTAL KOSTNAD I ÅTGÄRDER Loc 440 width 7 2 decimal places Total kostnad i åtgärder Valid-n=1165 Min=0 Max=18000 Mean=18.5 St.Dev=529.6
VAR 57 SLUTLIGT BIDRAG ÅTGÄRDER Loc 447 width 8 2 decimal places Slutligt bidrag i åtgärder Valid-n=1165 Min=0 Max=30000 Mean=669.0 St.Dev=2011.9
VAR 58 SLUTLIGT SÖKT BIDRAG Loc 455 width 8 2 decimal places Slutligt sökt bidrag Valid-n=1165 Min=0 Max=22432 Mean=666.2 St.Dev=1656.3
VAR 59 SLUTLIG EGEN INSATS Loc 463 width 8 2 decimal places Slutlig egen insats Valid-n=1165 Min=0 Max=33430 Mean=424.4 St.Dev=1765.1
VAR 60 SLUTLIG ANNAN FINANSIÄR Loc 471 width 7 2 decimal places Slutligt annan finansiär Valid-n=1165 Min=0 Max=18000 Mean=29.2 St.Dev=557.6
VAR 61 SLUTLIG TOTAL KOSTNAD Loc 478 width 8 2 decimal places Slutlig total kostnad Valid-n=1165 Min=0 Max=47215 Mean=1119.8 St.Dev=3109.1
VAR 62 BEVILJAT BELOPP 1 Loc 486 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 1 Valid-n=1165 Min=0 Max=2000 Mean=87.7 St.Dev=188.7
VAR 63 VILLKOR 1 Loc 493 width 1 MD=0 Villkor, 1 17 1. Ja 252 5. Nej 896 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 494 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 65 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 1 Loc 500 width 4 MD= 0 Utbetalning 1: år-månad 9102. 91-02 . . 9506. 95-06 265 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 Frek: 5 15 5 14 9 6 2 3 11 5 5 Kod: 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 Frek: 4 3 5 7 6 7 3 4 1 6 8 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 Frek: 21 1 10 12 8 4 15 10 2 11 8 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 7 20 16 21 26 18 27 27 8 21 24 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 15 17 39 32 27 31 76 208 4 265
VAR 66 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 504 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 67 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 1 Loc 510 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 1: år-månad 9105. 91-05 . . 9506. 95-06 265 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 33 7 9 12 9 4 5 8 2 9 6 Kod: 9205 9206 9207 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 5 3 5 6 9 10 12 5 12 7 7 Kod: 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 13 15 5 12 9 10 17 16 19 18 27 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 27 24 8 29 17 13 33 38 26 27 24 Kod: 9504 9505 9506 0 Frek: 79 205 4 265
VAR 68 ÅTERBETALT 1 Loc 514 width 7 Återbetalt, 1 Valid-n=1165 Min=-2857 Max=0 Mean=-5.3 St.Dev=118.7
VAR 69 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 521 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 70 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 527 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 1: år-månad 9102. 91-02 . . 9505. 95-05 507 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9102 9103 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 Frek: 1 3 1 5 3 6 7 13 5 15 6 Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 6 5 9 7 4 6 6 13 10 8 17 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 13 6 11 20 9 12 7 9 16 21 25 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 26 20 16 32 18 14 27 18 23 27 20 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 31 43 27 9 2 507
VAR 71 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 531 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 72 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 537 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 9103. 91-03 . . 9505. 95-05 511 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9104 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 3 2 3 3 8 8 8 8 4 18 6 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 9 7 9 5 2 3 6 10 9 15 8 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 8 9 12 9 15 4 5 8 9 14 20 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 15 22 23 23 25 24 6 28 25 9 34 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 33 22 45 19 10 24 511
VAR 73 BEVILJAT BELOPP 2 Loc 541 width 7 2 decimal places Beviljat belopp ,2 Valid-n=1165 Min=0 Max=3115 Mean=53.8 St.Dev=182.8
VAR 74 VILLKOR 2 Loc 548 width 1 MD=0 Villkor, 2 5 1. Ja 0 5. Nej 1160 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 549 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 76 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 2 Loc 555 width 4 MD= 0 Utbetalning 2: år-månad 9107. 91-07 . . 9505. 95-05 799 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9203 9204 9205 9206 Frek: 2 1 1 5 2 4 2 3 5 4 5 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 4 2 4 7 3 9 4 7 4 9 10 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 6 4 11 5 3 8 8 9 5 7 7 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 11 1 6 7 15 11 30 23 7 37 30 Kod: 9505 0 Frek: 18 799
VAR 77 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 559 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 78 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 2 Loc 565 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 2: år-månad 9106. 91-06 . . 9505. 95-05 799 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9203 9204 9205 9206 Frek: 1 2 2 2 4 4 2 7 4 3 5 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9302 9303 9304 9305 9306 9307 Frek: 1 8 6 6 6 5 7 8 5 12 1 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 6 14 1 3 9 9 8 7 5 9 8 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 1 8 11 10 15 31 20 13 29 30 18 Kod: 0 Frek: 799
VAR 79 ÅTERBETALT 2 Loc 569 width 8 2 decimal places Återbetalt, 2 Valid-n=1165 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 80 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 577 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 81 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 583 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 2: år-månad 9106. 91-06 . . 9504. 95-04 781 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9108 9110 9111 9112 9202 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 1 1 4 4 2 4 3 8 5 5 1 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 5 8 6 4 7 5 8 9 10 10 6 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 2 11 6 5 8 9 7 12 5 7 14 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 4 4 13 11 12 19 21 21 28 43 6 Kod: 0 Frek: 781
VAR 82 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 587 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 83 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 593 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 9106. 91-06 . . 9505. 95-05 786 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 1 1 3 3 2 2 3 6 4 6 3 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 4 11 7 7 4 1 7 8 11 7 10 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 2 7 10 3 4 13 7 9 4 8 7 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 7 4 11 10 13 13 31 23 15 26 25 Kod: 9505 0 Frek: 16 786
VAR 84 BEVILJAT BELOPP 3 Loc 597 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 3 Valid-n=1165 Min=0 Max=3393 Mean=29.2 St.Dev=165.4
VAR 85 VILLKOR 3 Loc 604 width 1 MD=0 Villkor, 3 3 1. Ja 0 5. Nej 1162 0. Frågan ej tillämplig
VAR 86 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 605 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 87 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 3 Loc 611 width 4 MD= 0 Utbetalning 3: år-månad 9204. 92-04 . . 9505. 95-05 1008 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 1 1 1 2 2 2 2 3 1 4 3 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 1 2 2 5 4 6 6 1 9 6 4 Kod: 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 4 3 2 9 2 7 2 3 12 11 4 Kod: 9503 9504 9505 0 Frek: 13 7 10 1008
VAR 88 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 615 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 89 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 3 Loc 621 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 3: år-månad 9203. 92-03 . . 9505. 95-05 1008 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9203 9204 9206 9207 9209 9210 9211 9212 9302 9303 9304 Frek: 1 1 1 2 3 2 1 3 5 3 2 Kod: 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 2 5 7 8 1 2 10 7 4 2 2 Kod: 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 8 4 4 5 3 6 12 9 4 11 7 Kod: 9505 0 Frek: 10 1008
VAR 90 ÅTERBETALT 3 Loc 625 width 7 2 decimal places Återbetalt, 3 Valid-n=1165 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 91 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 632 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 92 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 638 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 3: år-månad 9112. 91-12 . . 9504. 95-04 998 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9203 9205 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 1 1 1 3 1 1 5 1 1 6 3 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 1 2 4 2 3 5 8 5 9 7 4 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 7 5 2 3 2 1 4 6 7 10 7 Kod: 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 11 12 11 5 998
VAR 93 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 642 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 94 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 648 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 9203. 92-03 . . 9505. 95-05 1004 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9203 9204 9206 9207 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 1 1 2 1 3 1 1 3 2 5 1 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 3 2 5 1 7 8 2 6 8 2 6 Kod: 9403 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 3 7 5 2 3 5 2 7 14 11 7 Kod: 9503 9504 9505 0 Frek: 11 4 9 1004
VAR 95 BEVILJAT BELOPP 4 Loc 652 width 6 2 decimal places Beviljat belopp, 4 Valid-n=1165 Min=0 Max=1559 Mean=12.5 St.Dev=79.5
VAR 96 VILLKOR 4 Loc 658 width 1 MD=0 Villkor, 4 2 1. Ja 0 5. Nej 1163 0. Frågan ej tillämplig
VAR 97 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 659 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 98 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 4 Loc 665 width 4 MD= 0 Utbetalning 4: år-månad 9212. 92-12 . . 9505. 95-05 1097 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9212 9303 9304 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 1 3 4 2 1 2 2 1 2 5 5 Kod: 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 2 6 9 8 1097
VAR 99 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 669 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 100 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 4 Loc 675 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 4: år-månad 9212. 92-12 . . 9505. 95-05 1097 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9212 9303 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 Kod: 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 5 3 1 1 3 1 7 3 3 3 5 Kod: 9504 9505 0 Frek: 9 8 1097
VAR 101 ÅTERBETALT 4 Loc 679 width 7 2 decimal places Återbetalt, 4 Valid-n=1165 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 102 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 686 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 103 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 692 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 4: år-månad 9301. 93-01 . . 9504. 95-04 1094 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9301 9302 9304 9305 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1 Kod: 9402 9403 9404 9405 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 5 4 3 1 1 4 1 3 2 5 5 Kod: 9502 9503 9504 0 Frek: 6 13 2 1094
VAR 104 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 696 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 105 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 702 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 9212. 92-12 . . 9505. 95-05 1093 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9212 9303 9304 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9402 9403 Frek: 1 2 1 2 2 1 1 2 3 5 4 Kod: 9404 9405 9406 9408 9409 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 2 1 2 1 1 8 4 5 4 4 9 Kod: 9505 0 Frek: 7 1093
VAR 106 BEVILJAT BELOPP 5 Loc 706 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 5 Valid-n=1165 Min=0 Max=1560 Mean=3.8 St.Dev=54.4
VAR 107 VILLKOR 5 Loc 713 width 1 MD=0 Villkor, 5 1 1. Ja 0 5. Nej 1164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 714 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 109 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 5 Loc 720 width 4 MD= 0 Utbetalning 5: år-månad 9308. 93-08 . . 9505. 95-05 1145 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9308 9312 9403 9404 9406 9408 9410 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 2 2 1 3 2 3 2 3 1145 Kod: 9308 9312 9403 9404 9406 9408 9410 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 2 2 1 3 2 3 2 3 1145
VAR 110 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 724 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 111 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 5 Loc 730 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 5: år-månad 9308. 93-08 . . 9505. 95-05 1145 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9308 9402 9403 9404 9405 9408 9410 9411 9503 9504 9505 Frek: 1 1 1 2 1 3 2 1 3 2 3 Kod: 0 Frek: 1145
VAR 112 ÅTERBETALT 5 Loc 734 width 3 2 decimal places Återbetalt, 5 Valid-n=1165 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 113 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 737 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 114 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 743 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 5: år-månad 9308. 93-08 . . 9505. 95-05 1144 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9308 9310 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9408 9409 9501 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 9502 9503 9505 0 Frek: 2 5 1 1144
VAR 115 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 747 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 116 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 753 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 9308. 93-08 . . 9505. 95-05 1144 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9308 9402 9403 9404 9408 9409 9410 9501 9503 9504 9505 Frek: 1 2 2 1 3 2 1 1 3 2 3 Kod: 0 Frek: 1144
VAR 117 BEVILJAT BELOPP 6 Loc 757 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 6 Valid-n=1165 Min=0 Max=1013 Mean=2.0 St.Dev=41.3
VAR 118 VILLKOR 6 Loc 764 width 1 MD=0 Villkor, 6 6 1. Ja 0 5. Nej 1159 0. Frågan ej tillämplig
VAR 119 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 765 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 120 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 6 Loc 771 width 4 MD= 0 Utbetalning 6: år-månad 1 9408. 94-08 1 9502. 95-02 1163 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 121 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 775 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 122 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 6 Loc 781 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 6: år-månad 1 9408. 94-08 1 9501. 95-01 1163 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 123 ÅTERBETALT 6 Loc 785 width 3 2 decimal places Återbetalt, 6 Valid-n=1165 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 124 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 788 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 125 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 794 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 6: år-månad 9210. 92-10 . . 9504. 95-04 1157 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9210 9408 9410 9412 9503 9504 0 Frek: 1 1 1 2 2 1 1157
VAR 126 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 798 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 127 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 804 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 9211. 92-11 . . 9505. 95-05 1159 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9211 9408 9412 9501 9505 0 Frek: 1 1 1 2 1 1159
VAR 128 SENASTE ÄNDR ÅR-MÅ-DAG Loc 808 width 6 alphabetic Senaste ändringsdatum år-månad dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 129 SENASTE ÄNDRING ÅR-MÅNAD Loc 814 width 4 Senaste ändringsdatum år-månad 9210. 92-10 . . 9506. 95-06 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 54 12 2 4 17 9 8 4 11 7 6 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 6 11 7 10 13 19 21 50 26 69 1 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 18 34 6 64 82 52 53 74 151 245 19 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 18 34 6 64 82 52 53 74 151 245 19
VAR 130 GAMMAL STATUSKOD Loc 818 width 2 MD= 0 Gammal statuskod 73 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 44 03. Beredning pågår 33 04. Beslutsklar 530 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 17 07. Lägesrapport - påminnelse 19 90. Beslut - ej beviljat bidrag 116 91. Avslutat ärende 16 92. Hävda beslut 37 99. Återtaget eller avfört beslut 280 00. Frågan ej tillämplig
VAR 131 SELEKTERINGSDATUM Loc 820 width 6 alphabetic Selekteringsdatum Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 132 SENASTE ÄNDRINGSTID Loc 826 width 5 alphabetic Senaste ändringstid Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 133 ANSTÄLLDA I SKIKT Loc 831 width 3 Totalt anställda i skikt Valid-n=1165 Min=0 Max=501 Mean=43.0 St.Dev=113.0
VAR 134 SNI-KOD Loc 834 width 5 MD=99999 SNI-kod 67 01300. Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 2 01410. Service till växtodling 1 01420. Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet 2 01900. Småbruk 3 02011. Produktion av skog på rot, leveransvirke mm 1 02012. Skogsvård 6 02013. Avverkning 1 14210. Utvinning av sand, grus och berg 7 15111. Kreatursslakt 1 15130. Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 4 15512. Annan mejerivarutillverkning 1 15611. Mjöltillverkning 6 15810. Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 1 15821. Knäckebrödstillverkning 1 15860. Framställning av te och kaffe 2 15870. Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel 4 17549. Diverse övrig textilietillverkning 1 18222. Tillverkning av gång- och ytterkläder för kvinnor och flickor 4 20101. Sågning 1 20102. Hyvling 3 20203. Tillverkning av träfiberskivor 2 20302. Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 5 20400. Träförpackningstillverkning 2 20510. Övrig trävarutillverkning 1 21219. Övrig tillverkning av pappers-, pappförpackningar 3 22121. Dagstidningsutgivning 5 22222. Tryckning av böcker och övriga trycksaker 2 22230. Bokbindning och trycksaksbehandling 3 24110. Industrigasframställning 1 24160. Basplastframställning 5 24420. Tillverkning av läkemedel 3 24660. Tillverkning av andra kemiska produkter utom konstfiber 1 25120. Regummering 1 25130. Annan gummivarutillverkning 1 25220. Plastförpackningstillverkning 3 25240. Annan plastvarutillverkning 2 26140. Tillverkning av glasfiber 1 26510. Tillverkning av cement 4 26619. Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål 1 26620. Tillverkning av gipsvaror för byggändamål 1 26660. Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips 1 26821. Tillverkning av varor av sten- och mineralull 4 27100. Framställning av järn, stål ferrolegeringar (EKSG-produkter) 2 27520. Gjutning av stål 6 28110. Tillverkning av metallstommar och delar därav 1 28120. Tillverkning av byggnadselement av metall 4 28520. Metallegoarbeten 6 28622. Tillverkning av skärverktyg 1 28629. Tillverkning av övriga verktyg och redskap 3 28759. Diverse övrig metallvarutillverkning 0 29120. Tillverkning av pumpar och kompressorer 0 29130. Tillverkning av kranar och ventiler 2 29230. Tillverkning av maskin och apparat för kyla och ventilat, ej hushåll 7 29240. Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 4 29409. Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 1 29720. Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och apparater 2 31100. Tillverkning av elmotor, generator och transformatorer 1 31200. Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 1 31300. Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 2 31620. Diverse övrig tillverkning av elapparatur 2 33101. Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument 1 33102. Tillverkning av tandproteser 2 33200. Tillverkning av instrument, apparater för mätning, kontroll, provning, ej processtyrning 2 33400. Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 1 34200. Tillverkning av karosseri för motorfordon, släpfordon, påhängsvagn 2 34300. Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 1 36110. Tillverkning av sittmöbler och säten 1 36300. Tillverkning av musikinstrument 1 36630. Diverse annan tillverkning 12 40100. Elförsörjning 1 40300. Ång- och hetvattenförsörjning mm 8 45110. Rivning av hus; markarbeten 23 45211. Byggande av hus 4 45212. Uppförande av andra byggnadsverk 3 45221. Takarbeten av plåt 1 45229. Övriga takarbeten 5 45230. Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggning 6 45250. Andra bygg- och anläggningsarbeten 3 45310. Elinstallationer 1 45320. Isoleringsarbeten 3 45331. Värme- och sanitetsarbeten 1 45333. Kyl- och frysinstallationsarbeten 1 45420. Byggnadssnickeriarbeten 9 45441. Måleriarbeten 3 45442. Glasmästeriarbeten 8 50102. Handel med personbilar 3 50201. Bilservice, ej specialiserad 2 50202. Bilplåt- och billackreparationer 1 50204. Däckservice 2 50302. Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 1 51210. Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 1 51330. Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 1 51360. Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer 2 51390. Icke spec partihandel med livsmedel, drycker och tobak 2 51420. Partihandel med kläder och skodon 1 51433. Partihandel med fonogram och videokasetter 1 51434. Partihandel med elartiklar 1 51460. Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 1 51471. Partihandel med möbler och inredningsvaror 4 51530. Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 2 51542. Partihandel med VVS-armatur 1 51550. Partihandel med kemiska produkter 1 51562. Partihandel med emballage 2 51570. Partihandel med avfallsprodukter och skrot 1 51620. Partihandel med bygg- och anläggningsmaskiner 4 51640. Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 1 51651. Partihandel med mät- och precisionsinstrument 2 51659. Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 3 51660. Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruk inkl traktorer 2 52111. Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak 56 52112. Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 2 52121. Annan varuhus- och stormarknadshandel 1 52220. Butikshandel med kött och charkuterier 1 52242. Butikshandel med konfektyrer 6 52310. Apotekshandel 1 52410. Butikshandel med textilier 1 52441. Butikshandel med möbler och mattor 1 52452. Butikshandel med radio- och TV-apparater 3 52461. Butikshandel med järnhandels- bygg- och VVS-varor 1 52462. Butikshandel med färger 2 52471. Butikshandel med böcker och pappersvaror 1 52487. Butikshandel med blommor och andra växter 1 52496. Detaljhandel med båtar och båttillbehör 1 55112. Drift av konferensanläggningar 6 55300. Restaurangverksamhet 1 60100. Järnvägstransport 5 60212. Kollektivtrafikverksamhet 3 60220. Taxitrafik 1 60230. Annan landtransport av passagerare 27 60240. Vägtransport av gods 2 63302. Försäljning av resor 5 64110. Postbefordran via postverket 2 64120. Annan postbefordran 1 64203. Kabel-TV-drift 3 65120. Annan bankverksamhet 0 67130. Andra stödtjänster till finansförmedling 0 67201. Försäkringsmäklarverksamhet 0 70110. Markexploatering 0 70120. Handel med egna fastigheter 7 70201. Uthyrning av bostäder 4 70202. Uthyrning av industrilokaler 3 70203. Uthyrning av andra lokaler 1 70209. Övrig fastighetsförvaltning 1 70321. Förvaltning i rikskooperativ regi 1 71320. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 3 72201. Datakonsultverksamhet 4 72202. Programvaruproduktion 1 72300. Databehandling 23 73101. Naturvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet 1 73102. Teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 27 73104. Lantbruksvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet 1 73202. Humanistisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 3 73203. Tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet med tyngdpunkt på samhällsvetenskap och humaniora 1 74111. Advokatbyråverksamhet mm 2 74120. Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 1 74130. Marknads- och opinionsundersökning 10 74140. Konsultverksamhet avs företags organisation, information mm 4 74150. Holdingsverksamhet 1 74201. Arkitektverksamhet 10 74202. Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet 3 74300. Teknisk provning och analys 2 74401. Reklambyråverksamhet 1 74403. Direktreklamverksamhet 1 74409. Övrig marknadsföringsverksamhet 3 74500. Arbetsförmedling och rekrytering 4 74600. Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 4 74701. Lokalvård 1 74843. Inkasso- och kreditkontrollverksamhet 1 74849. Diverse övriga företagstjänster 8 75112. Inspektion, kontroll, tillståndsgivning 4 75113. Skatteförvaltning, indrivning 2 75131. Administration av infrastrukturprogram 1 75132. Administration av program för jordbruk, skogsbruk och fiske 1 75212. Biståndsverksamhet 2 75222. Armeförsvar 1 75226. Civilt försvar och frivilligförsvar 2 75233. Kriminalvård 4 75240. Polisverksamhet 16 75300. Obligatorisk socialförsäkring 8 80100. Grundskoleutbildning 1 80210. Studieförberedande gymnasial utbildning 1 80410. Trafikskoleverksamhet 1 80422. Arbetsmarknadsutbildning 1 80424. Studieförbundens och frivilligorganisations utbildning 1 80425. Personalutbildning 1 80429. Övrig utbildning 136 85110. Sluten sjukvård 6 85120. Öppen hälso- och sjukvård 12 85130. Tandvård 3 85140. Annan hälso- och sjukvård 12 85200. Veterinärverksamhet 27 85311. Vård och service till boende i servicehus och dylik 3 85313. Vård och behandling i hem för vård eller boende 2 85314. Drift av flyktingförläggning 136 85321. Barnomsorg inom förskola 1 85323. Äldre- och handikappomsorg 3 90002. Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 1 90008. Gatu- och vägrenhållning och annan sanitär verksamhet 2 91111. Intressebevakning inom branschorganisationer 3 91200. Intressebevakning inom arbetsorganisationer 6 91310. Verksamhet i religiösa samfund 3 91330. Verksamhet i andra intresseorganisationer 1 92310. Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet 2 92320. Drift av teatrar, konserthus 2 92511. Folkbiblioteksverksamhet 1 92520. Museiverksamhet och kulturminnesvård 2 92612. Drift av golfbanor 1 92615. Drift av sporthall, idrottsplats och andra sportanläggningar 2 92621. Idrottsutövning 1 92622. Tävling med hästar 1 93012. Konsumenttvätt 5 93021. Hårvård 112 99999. Näringsgren okänd
VAR 135 FAKTISKT UTBETALT Loc 839 width 8 2 decimal places Faktiskt utbetalt Valid-n=1165 Min=0 Max=102007 Mean=542.7 St.Dev=4138.6