ALF
              Södermanlands län
                SSD 0524

              Primärforskare
              Arbetslivsfonden

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ALF - Stockholms län samlades ursprungligen in
  av Arbetslivsfonden. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med att Arbetslivsfonden avvecklades gjorde SSD en
  överenskommelse med myndigheten om arkivering av ett antal
  databaser samt om vissa former av fortsatt tillgänglighet på
  dessa.

  Ett första material är en utvärderingsenkät rörande
  Arbetslivsfondens verksamhet. Fältarbetet under 1994 har
  genomförts av SCB och materialet överlämnades till SSD i
  augusti 1995. Detta material är tillgängligt enligt gängse
  regler för forskningsdatabaser förvarade vid SSD.

  Ett annat material är en omfattande databas som under fondens
  femåriga verksamhet byggts upp vid det centrala fondkansliet.
  Databasen innehåller alla ärenden som behandlats av
  myndigheten alltifrån ansökan till åtgärd. Denna databas är en
  för arbetslivsfonden skräddarsydd relationsdatabas i systemet
  Dataflex. Databasen går under namnet ALF och omfattar närmare
  30.000 ärenden. Totalt kräver ALF 200 mb i diskutrymme. Efter
  överläggningar med fondens centralkansli har SSD åtagit sig
  tre saker beträffande denna databas.

  En första är att överflytta en kopia av databasen till SSD och
  hålla den tillgänglig i så att säga ursprungsskick för i
  första hand en period av tre år framåt. För det har
  arbetslivsfonden beviljat medel för inköp av en
  specialdedicerad PC. Databasen kommer att vara gratis
  tillgänglig för tillresta forskare.

  En andra är att från denna databas generera en eller flera
  arkivfiler i ett lämpligt utskriftsformat. Härigenom blir det
  möjligt att även på litet längre sikt gå tillbaka till
  innehållet i databasen. De genererade filerna skall vara
  läsbara med gängse editorer och ordbehandlngsprogram. Filerna
  kommer att vara tillgänglig på vanligt sätt från SSD.

  En tredje är att med utgångspunkt från den genererade
  arkivfilen(erna) tillskapa en analysfil i SPSS och SAS i
  samråd med forskare på området. Även på denna punkt har
  Arbetslivsfonden bidragit med medel för att täcka bl a
  kostnader för ett seminarium med intresserade forskare. Vad
  som är aktuellt i detta sammanhang är att omredigera vissa
  centrala delar av databsen från dess relationella form till
  en gängse rektangulär numerisk analysfil. I viss mån kan det
  bli fråga om innehållsanalys av vissa textavsnitt. Efter
  dokumentering kommer den tillskapade analysfilen att kunna
  beställas och distribueras på vanligt sätt.

  
               SYSTEM ALF

  I Arbetslivsfondens administrativa datasystem, System ALF,
  finns uppgifter om alla de nära 25 000 arbetsplatsprogrammen
  som fonden gav bidrag till. Där finns också alla ärenden som
  rör start- och kunskapscheckar som under fondens sista
  verksamhetsår användes för kompetensutveckling och
  informationsspridning.

  Datasystemets viktigaste funktion har varit som hjälpmedel i
  beslutsfattandet rörande bidrag till arbetsplatsprogrammen,
  och för att administrera utbetalningar. Med regelbundna
  intervall har systemet producerat sammanställningar som
  speglat Arbetslivsfondens verksamhet och bidragens fördelning
  över regioner/län, branscher, offentlig och privat sektor,
  företagsstorlekar, mans- och kvinnodominerade arbetsplatser,
  typer av åtgärdsprogram etc.

  System ALF har använts av de regionala länsvisa fondkanslierna
  för deras administration för produktion av beslutsunderlag
  till länsfondernas styrelser. Beslutsrutinerna och de underlag
  som respektive styrelser har önskat har styrt hur materialet
  har matats in i systemet. Därför varierar praxis mellan de
  olika länen vad gäller hur ingående arbetsplatsprogrammen
  beskrivs i text.

  Ärenden som överstigit vissa beloppsgränser - som justerats
  uppåt under fondens verksamhetstid - eller som avsett företag
  eller organisationer med spridd eller branschövergripande
  verksamhet har handlagts av det centrala fondkansliet i Nacka.

  När Arbetslivsfondens verksamhet avslutades under juni 1995
  frystes det administrativa systemet. I samband därmed gavs
  länsfonderna möjlighet att distribuera databasen för länet
  till de intressenter inom regionen som så önskade, t ex
  Försäkringskassan eller regionala högskolor.

  System ALF i sin helhet, som alltså omfattar både alla läns
  och den centrala fondens bidragsärenden kommer att hållas
  tillgänglig för forskning och studier vid två institutioner.
  Avsikten är att ställa detta omfattande och relativt färska
  material till förfogande särskilt för studenter och deras
  handledare på B- och C-nivå som kan dra nytta av det i samband
  med uppsatsskrivande, för forskare samt för utredare och
  utbildare hos arbetsmarknadens parter.

  Databasen kommer att vara tillgänglig för två typer av
  användning. Den numerära delen av bidragsärendena kan
  bearbetas genom att den hålls tillgänglig i en rad format för
  statistisk bearbetning. Basen hålls tillgänglig på en
  persondator hos Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i
  Göteborg och på Arbetslivsbiblioteket i Stockholm. Den
  numerära databasen kommer också att kunna distribueras till
  låg kostnad på disketter eller band för bearbetning vid
  forskare eller studenters heminstitution.
  Databasen i sin helhet kommer även att vara sökbar, så att
  intresserade studenter skall kunna söka fram arbetsplatser som
  genomfört olika typer av förändringsprogram, för att bearbeta
  denna information i sig, eller för att gå vidare och söka
  kontakt med de arbetsplatser som genomfört olika typer av
  åtgärder med delfinansiering av Arbetslivsfonden. Det blir
  härigenom möjligt att t ex på en viss ort eller region söka
  fram arbetsplatser som genomfört arbetsorganisatoriska
  förändringar av en viss omfattning, att se på deras
  personalstruktur (t ex kvinnodominerade arbetsplatser) och
  finna information (adress, telefonnummer och kontaktpersoner)
  som gör det lätt att ta direkta kontakter för att informera
  sig om vunna erfarenheter.

  Denna typ av sökningar kan genomföras både i databasens
  strukturerade del och i fritextsökning i de skriftliga
  beskrivningarna av problem och åtgärdsprogram.

  Varje bidragsärende har givits ett diarienummer i systemet.
  Med utgångspunkt från detta är det möjligt att söka fram de
  arkiverade handlingarna i ärendet.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 51  (2)BEVILJAS         (3)LOC 425 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) Beviljas

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      911 1.  Ja
      117 5.  Nej

      107 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0524 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Gruppnummer 7 Ankomstdatum år-månad-dag 8 Ankomstdatum år-månad 9 Sekretess 10 Spärr för utbetalning 11 Statuskod 12 Statusdatum år-månad-dag 13 Statusdatum år-månad 14 Namn 15 Besöksadress 16 Postadress 17 Postnummer 18 Ortnamn 19 Bransch 1 20 Bransch 2 21 Bransch 4 22 Antal anställda män 23 Antal anställda kvinnor 24 Berörda män 25 Berörda kvinnor 26 Kommunnummer 27 Organisationsnummer 28 Telefon riksnummer 29 Kontaktperson 30 Starttidpunkt år-månad-dag 31 Starttidpunkt år-månad 32 Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag 33 Planerad färdigtidpunkt år-månad 34 Sökt bidrag 35 Egen insats 36 Annan finansiär ansökan 37 Total kostnad ansökan 38 Besparing för sökande 39 Besparing för försäkring 40 Total besparing 41 Beslutsdatum år-månad-dag 42 Beslutsdatum år-månad 43 Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag 44 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 45 Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag 46 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 47 Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag 48 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 49 Beslutsändringsdatum 4: år-månad-dag 50 Beslutsändringsdatum 4: år-månad 51 Beviljas 52 Handläggare 53 Bidrag i åtgärder 54 Egen insats i åtgärder 55 Annan finansiär i åtgärder 56 Total kostnad i åtgärder 57 Slutligt bidrag i åtgärder 58 Slutligt sökt bidrag 59 Slutlig egen insats 60 Slutligt annan finansiär 61 Slutlig total kostnad 62 Beviljat belopp, 1 63 Villkor, 1 64 Utbetalningsdatum 1: år-månad-dag 65 Utbetalningsdatum 1: år-månad 66 Utbetalningsorder 1: år-månad-dag 67 Utbetalningsorder 1: år-månad 68 Återbetalt, 1 69 Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag 70 Lägesrapport begärd 1: år-månad 71 Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag 72 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 73 Beviljat belopp, 2 74 Villkor, 2 75 Utbetalningsdatum 2: år-månad-dag 76 Utbetalningsdatum 2: år-månad 77 Utbetalningsorder 2: år-månad-dag 78 Utbetalningsorder 2: år-månad 79 Återbetalt, 2 80 Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag 81 Lägesrapport begärd 2: år-månad 82 Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag 83 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 84 Beviljat belopp, 3 85 Villkor, 3 86 Utbetalningsdatum 3: år-månad-dag 87 Utbetalningsdatum 3: år-månad 88 Utbetalningsorder 3: år-månad-dag 89 Utbetalningsorder 3: år-månad 90 Återbetalt, 3 91 Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag 92 Lägesrapport begärd 3: år-månad 93 Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag 94 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 95 Beviljat belopp, 4 96 Villkor, 4 97 Utbetalningsdatum 4: år-månad-dag 98 Utbetalningsdatum 4: år-månad 99 Utbetalningsorder 4: år-månad-dag 100 Utbetalningsorder 4: år-månad 101 Återbetalt, 4 102 Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag 103 Lägesrapport begärd 4: år-månad 104 Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag 105 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 106 Beviljat belopp, 5 107 Villkor, 5 108 Utbetalningsdatum 5: år-månad-dag 109 Utbetalningsdatum 5: år-månad 110 Utbetalningsorder 5: år-månad-dag 111 Utbetalningsorder 5: år-månad 112 Återbetalt, 5 113 Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag 114 Lägesrapport begärd 5: år-månad 115 Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag 116 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 117 Beviljat belopp, 6 118 Villkor, 6 119 Utbetalningsdatum 6: år-månad-dag 120 Utbetalningsdatum 6: år-månad 121 Utbetalningsorder 6: år-månad-dag 122 Utbetalningsorder 6: år-månad 123 Återbetalt, 6 124 Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag 125 Lägesrapport begärd 6: år-månad 126 Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag 127 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 128 Senaste ändringsdatum år-månad dag 129 Senaste ändringsdatum år-månad 130 Gammal statuskod 131 Selekteringsdatum 132 Senaste ändringstid 133 Totalt anställda i skikt 134 Branschkod enligt SNI 135 Faktiskt utbetalt

VAR 1 SSD STUDY NR 0524              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0524


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 16 width 1 Län 1135 4. Södermanlands län
VAR 6 GRUPPNUMMER Loc 17 width 2 MD=99 Gruppnummer 03. . . 88. 2 99. Uppgift saknas Kod: 3 24 30 31 33 40 41 42 43 44 60 80 81 Frek: 1 1 9 833 1 9 102 32 27 78 7 1 12 Kod: 82 84 88 99 Frek: 3 16 1 2
VAR 7 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 19 width 6 alphabetic Ankomstdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅNAD Loc 25 width 4 Ankomstdatum år-månad 9006. 90-06 . . 9506. 95-06 Kod: 9006 9008 9009 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 Frek: 2 5 7 7 4 5 7 10 8 23 17 Kod: 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 14 4 11 11 18 11 15 12 18 16 31 Kod: 9205 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 23 19 15 19 34 23 15 11 15 20 18 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 16 29 9 28 10 15 22 18 29 47 121 Kod: 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 19 1 8 1 16 4 7 13 14 15 87 Kod: 9504 9505 9506 Frek: 74 61 3
VAR 9 SEKRETESS Loc 29 width 1 Sekretess 11 1. Ja 1124 5. Nej
VAR 10 SPÄRR FÖR UTBETALNING Loc 30 width 1 Spärr för utbetalning 43 1. Ja 1092 5. Nej
VAR 11 STATUSKOD Loc 31 width 2 Statuskod 0 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 0 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 74 90. Beslut - ej beviljat bidrag 911 91. Avslutat ärende 43 92. Hävda beslut 107 99. Återtaget eller avfört beslut
VAR 12 STATUSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 33 width 6 Statusdatum år-månad-dag Valid-n=1135 Min=910530 Max=950607 Mean=941990.4 St.Dev=10448.2
VAR 13 STATUSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 39 width 4 Statusdatum år-månad 9105. 91-05 . . 9506. 95-06 Kod: 9105 9106 9107 9109 9110 9112 9201 9202 9203 9204 9206 Frek: 1 6 1 3 7 4 4 2 13 8 5 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 12 4 8 10 29 11 5 17 7 16 5 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 7 5 17 4 12 12 12 22 16 13 16 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 23 70 2 28 45 25 21 47 63 47 169 Kod: 9504 9505 9506 Frek: 165 113 3
VAR 14 NAMN Loc 43 width 35 alphabetic Namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 BESÖKSADRESS Loc 78 width 35 alphabetic Besöksadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 16 POSTADRESS Loc 113 width 35 alphabetic Postadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 17 POSTNUMMER Loc 148 width 5 alphabetic Postnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 18 ORTNAMN Loc 153 width 13 alphabetic Ortnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 19 BRANSCH 1 Loc 166 width 2 MD=99 Bransch 1 233 00. Privata sektorn 213 01. Privata sektorn 187 02. Privata sektorn 213 03. Offentliga sektorn 288 09. Checkgrupp 1 99. Uppgift saknas
VAR 20 BRANSCH 2 Loc 168 width 2 MD=99 Bransch 2 5 01. Bank och försäkring 52 02. Byggbranschen 11 03. Byggnadsämnes- och stenindustri 1 04. Energibranschen 24 05. Fabriksindustrin 0 06. Flygbranschen 17 07. Grafisk produktion 0 08. Gruvindustrin 123 09. Handelsområdet samt privat tjänste- och uppdragsverksamhet 10 10. Hotell/restaurang/musikerverksamhet 22 11. Landtransport 87 12. Lantbruk/trädgård 23 13. Livsmedelsindustrin 0 14. Massa/pappersindustri 22 15. Motorbranschen 0 16. Sjöfarten 6 17. Skogsbruket 23 18. Stål och metall 20 19. Sågverks- och träindustrin 11 20. Städentrepenadverksamhet och fastighetsförvaltning 9 21. Teko-, stoppmöbel- och skinn/läderindustri 6 22. Tidnings- och etermediebranschen 156 23. Verkstadsindustrin 5 29. Flerbranschövergripande program 21 30. Ideella organisationer 103 31. Kommunerna 52 32. Landstingen 37 33. Staten 288 90. Check- 1 99. Uppgift saknas
VAR 21 BRANSCH 4 Loc 170 width 4 MD=9999 Bransch 4 4 0101. Bankverksamhet 0 0102. Försäkringsverksamhet 1 0105. Övrigt inom bank- och försäkringsväsende 28 0201. Bygg-, väg- och anläggningsverksamhet 6 0202. Elinstallation 0 0203. Glasmästeriverksamhet 5 0204. Maskinentrepenadverksamhet 5 0205. Plåtslageriverksamhet 5 0206. VVS-installation 2 0207. Måleri 1 0208. Golvläggare 11 0301. Byggnadsämnesindustri 0 0302. Stenindustri 1 0401. El-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjning 4 0501. Allokemisk industri 2 0502. Färgindustri 0 0503. Glasindustri 0 0504. Gummiindustri 10 0505. Plastindustri 6 0508. Övrig fabriksindustri 2 0512. Tvätterier och färgerier 0 0601. Civilflyget 0 0602. Flygplatser 2 0701. Förlagsverksamhet och bokbinderi 4 0702. Grafisk produktion 1 0703. Sätteri- och reproföretag 8 0704. Tryckerier 0 0705. Tapetfabriker, kartong- och förpackningstillverkare 2 0706. Övrig grafisk produktion 0 0801. Gruvindustri 64 0901. Detaljhandel 14 0902. Partihandel 11 0903. Vård och omsorg i privat regi 0 0908. Resebyråer 0 0909. Reklambyråer, film- och videoproduktion, biografer 1 0910. Turist- och nöjesföretag 1 0911. Advokat- och revisionsbyråer, mäklariverksamhet mm 5 0912. Byggkonsulter mm 4 0913. Dataföretag och datakonsulter 11 0915. Övrig uppdrags- och konsultverksamhet 4 0918. Frisörer 8 0920. Handels- och tjänsteföretag i övrigt 0 1001. Pensionats- och campingverksamhet 5 1002. Restaurang- och kafeverksamhet 0 1003. Musikverksamhet 5 1005. Hotell och restaurangverksamhet 3 1101. Buss- och taxitrafik 1 1102. Renhållningsservice 0 1103. Stuverier 0 1104. Trafikskolor 14 1105. Åkerier 1 1106. Speditionsverksamhet 1 1107. Bevakningsföretag 0 1108. Godsterminaler 2 1110. Transportverksamhet i övrigt 84 1201. Lantbruk 3 1202. Trädgårdsodling/trädgårdsskötsel 0 1203. Fiskodling 9 1301. Bagerivarutillverkning 1 1302. Choklad- och konfektyrtillverkning 0 1303. Dryckesvarutillverkning 1 1304. Fiskberedning 0 1305. Frukt- och grönsaksberedning 0 1306. Mejerivaror 0 1307. Sockertillverkning 8 1308. Slakterier och köttvarutillverkning 0 1309. Tobaksvarutillverkning 4 1315. Övrig beredning och tillverkning av livsmedel 0 1401. Massa- och papperstillverkning mm 5 1501. Bensinstationer och oljedepåer 13 1502. Bil-, traktor- och gummiverkstäder 1 1503. Bärgnings-, garage- och parkeringsföretag 1 1504. Billackeringsföretag 2 1505. Motorbranschen i övrigt 0 1601. Handelsflottan 0 1602. Fiskeriverksamhet 6 1701. Skogsavverkning/skogsvård och skogsbruksföretag 0 1702. Domänverket 18 1801. Stål- och metallindustri 5 1802. Svets- och mekanisk industri 5 1901. Byggnads-, snickeri och trämaterialtillverkning 7 1902. Sågverk, sågning, hyvling 0 1903. Hustillverkning 2 1904. Möbeltillverkning 6 1905. Övrig trävarutillverkning 6 2001. Städentrepenadverksamhet 5 2002. Fastighetsförvaltning 7 2101. Textilindustri 2 2102. Konfektionsindustri 0 2103. Läderindustri 0 2104. Stoppmöbelindustri 0 2201. Distribution av tidningar 4 2202. Tidnings- och tidskriftsframställning 2 2203. Produktion av radio och TV-program 17 2301. Verktygs- och redskapsindustri 1 2302. Metallmöbelindustri 18 2303. Industri för metallkonstruktion 79 2304. Övrig metallvaruindustri 0 2305. Industri för stationära turbiner 1 2306. Jordbruksmaskiner 0 2307. Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 2 2308. Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 0 2309. Data- och kontorsmaskinindustri 3 2310. Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 2 2311. Industri för elmotorer etc 6 2312. Teleproduktionsindustri 1 2313. Industri för elektriska hushållsapparater 14 2314. Övrig elektronikindustri 1 2315. Skeppsvarv, båtbyggeri 0 2316. Rälsfordonsindustri 2 2317. Bil- och bilmotorindustri 0 2318. Cykel- och motorcykelindustri 0 2319. Flygplansindustri och reparationsverkstäder 2 2320. Övrig transportmedelsindustri 2 2321. Instrumentindustri 0 2322. Foto- och optikvaruindustri 5 2330. Övrig verkstadsindustri 5 2900. Projekt som berör flera privata branscher 3 3020. Arbetsgivare/arbetstagarorganisationer 4 3021. Idrottsorganisationer 0 3023. Politiska organisationer 0 3025. Religiösa organisationer 0 3027. Nykterhetsrörelsens organisationer 1 3029. Scoutorganisationer och andra barn- och ungdomsorganisationer 4 3031. Handikapporganisationer 1 3033. Studieförbund 1 3035. Folkhögskolor/rörelsedrivna 0 3037. Lokalhållande organisationer 0 3041. Föräldrakooperativa daghem 1 3060. Övriga ideella och kulturella organisationer 6 3090. Svenska kyrkan 5 3111. Förskole- och fritidsverksamhet 16 3115. Äldre- och handikappomsorg 14 3119. Övrig social verksamhet samt övergripande projekt 24 3120. Skolväsendet 2 3131. Bibliotek 0 3132. Museer 0 3133. Teater- och musikinstitutioner 0 3135. Idrotts- och fritidsanläggningar 1 3137. Övrig kultur- och fritidsverksamhet 1 3141. Energiförsörjning 2 3143. Renhållning och avfallshantering 1 3145. Arbete med gator, vägar och parker 5 3147. Fastighetsskötsel 4 3148. Kommunal teknisk service i övrigt 5 3149. Räddningstjänst 0 3151. Kollektivtrafik 1 3153. Hamnar 5 3170. Central kommunal administration 17 3175. Övriga kommunala arbetsplatsprogram 0 3190. Program på gränsen mellan primärkommunala och landstingskommunala området 0 3195. Primärkommunala program som skall avräknas mot landstingens branschram 13 3211. Hälso- och sjukvård - primärvård 7 3213. Hälso- och sjukvård - läns- och regionvård 15 3215. Hälso- och sjukvård - övrigt 4 3217. Tandvård 0 3221. Högskola och gymnasieskola/landsting 1 3224. Folkhögskolor/landsting 0 3232. Museer/landsting 0 3233. Teater- och musikinstitutioner/landsting 0 3235. Fritidsanläggningar/landsting 0 3237. Övrig kultur- och fritidsverksamhet/landsting 6 3240. Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan social verksamhet 1 3251. Kollektivtrafik/landsting 2 3257. Tvätterier/landsting 1 3270. Central landstingskommunal administration 2 3280. Övriga landstingskommunala arbetsplatsprogram 8 3301. Försäkringskassorna 4 3302. Försvaret 3 3303. SJ 1 3304. Posten 0 3305. Televerket 0 3306. Domstolsväsendet 1 3307. Länsstyrelserna 3 3308. Polis och åklagarmyndigheten 0 3309. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 1 3310. Universitet och högskolor och övrig statlig utbildning samt forskning 5 3311. Vägverket 1 3312. Skatte- och kronofogdemyndigheterna 1 3313. Kulturell verksamhet/staten 0 3314. Statens invandrarverk 9 3325. Övrig statlig verksamhet 37 9002. Check-Bryggbranschen 2 9003. Check-Byggämnes- och stenindustri 1 9004. Check-Energibranschen 3 9005. Check-Fabriksindustrin 1 9006. Check-Flygbranschen 6 9007. Check-Grafisk produktion 57 9009. Check-Handelsområdet 14 9010. Check-Hotell och restaurang 3 9011. Check-Landtransport 2 9012. Check-Lantbruk och trädgård 2 9013. Check-Livsmedelsindustrin 3 9015. Check-Motorbranschen 9 9018. Check-Stål och metall 3 9019. Check-Sågverks-/träindustrin 2 9020. Check-Städn och fastigh.förv 1 9021. Check-Teko/stoppmöbel/läderind 36 9023. Check-Verkstadsindustrin 9 9030. Check-Ideella organisationer 55 9031. Check-Kommunerna 25 9032. Check-Landstingen 17 9033. Check-Staten 1 9999. Uppgift saknas
VAR 22 ANSTÄLLDA MÄN Loc 174 width 5 Antal anställda män Valid-n=1135 Min=0 Max=6750 Mean=37.5 St.Dev=243.3
VAR 23 ANSTÄLLDA KVINNOR Loc 179 width 4 Antal anställda kvinnor Valid-n=1135 Min=0 Max=3200 Mean=30.6 St.Dev=196.3
VAR 24 BERÖRDA MÄN Loc 183 width 5 Berörda män Valid-n=1135 Min=0 Max=2421 Mean=33.0 St.Dev=140.3
VAR 25 BERÖRDA KVINNOR Loc 188 width 5 Berörda kvinnor Valid-n=1135 Min=0 Max=4721 Mean=40.3 St.Dev=228.4
VAR 26 KOMMUNNUMMER Loc 193 width 3 MD=999 Kommunnummer 33 428. Vingåker 20 461. Gnesta 230 480. Nyköping 47 481. Oxelösund 68 482. Flen 145 483. Katrineholm 451 484. Eskilstuna 97 486. Strängnäs 35 488. Trosa 9 999. Uppgift saknas
VAR 27 ORGANISATIONSNUMMER Loc 196 width 11 alphabetic Organisationsnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 28 TELEFON RIKSNUMMER Loc 207 width 14 alphabetic Telefon riksnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 29 KONTAKTPERSON Loc 221 width 63 alphabetic Kontaktperson Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 30 STARTTIDPUNKT ÅR-MÅ-DAG Loc 284 width 6 alphabetic Starttidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 31 STARTTID ÅR-MÅNAD Loc 290 width 4 MD=9999 Starttidpunkt år-månad 9001. 90-01 . . 9506. 95-06 87 9999. Uppgift saknas Kod: 9001 9008 9009 9010 9011 9101 9102 9103 9104 9105 9106 Frek: 1 1 1 6 3 15 9 11 10 13 9 Kod: 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 2 17 22 15 9 7 33 14 14 14 16 Kod: 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 12 9 17 16 16 18 8 33 20 14 21 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 10 22 4 19 22 20 14 15 40 17 38 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 27 27 18 10 12 24 10 7 14 14 15 Kod: 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 85 74 61 3 87
VAR 32 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅN-DA Loc 294 width 6 alphabetic Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 33 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅNAD Loc 300 width 4 MD=9999 Planerad färdigtidpunkt år-månad 9012. 90-12 . . 9606. 96-06 87 9999. Uppgift saknas Kod: 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9107 9108 9109 9110 9111 Frek: 2 1 1 1 1 3 2 2 3 8 3 Kod: 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 Frek: 7 2 3 4 4 5 9 8 3 2 2 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 Frek: 4 42 5 3 9 7 13 10 6 5 10 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 7 3 35 4 1 12 21 12 13 7 6 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 Frek: 46 43 20 88 62 46 198 148 72 6 1 Kod: 9512 9606 9999 Frek: 6 1 87
VAR 34 SÖKT BIDRAG Loc 304 width 8 2 decimal places Sökt bidrag Valid-n=1135 Min=0 Max=23497 Mean=960.1 St.Dev=2251.4
VAR 35 EGEN INSATS Loc 312 width 7 1 decimal places Egen insats Valid-n=1135 Min=0 Max=62766 Mean=847.9 St.Dev=3183.2
VAR 36 ANNAN FINANSIÄR ANSÖKAN Loc 319 width 8 2 decimal places Annan finansiär ansökan Valid-n=1135 Min=0 Max=1316 Mean=5.6 St.Dev=67.8
VAR 37 TOTAL KOSTNAD ANSÖKAN Loc 327 width 8 2 decimal places Total kostnad ansökan Valid-n=1135 Min=0 Max=72024 Mean=1813.6 St.Dev=4913.3
VAR 38 BESPARING FÖR SÖKANDE Loc 335 width 8 2 decimal places Besparing för sökande Valid-n=1135 Min=0 Max=20094 Mean=525.4 St.Dev=1596.0
VAR 39 BESPARING FÖR FÖRSÄKRING Loc 343 width 8 2 decimal places Besparing för försäkring Valid-n=1135 Min=0 Max=35350 Mean=318.6 St.Dev=1723.0
VAR 40 TOTAL BESPARING Loc 351 width 8 2 decimal places Total besparing Valid-n=1135 Min=0 Max=42195 Mean=844.1 St.Dev=2890.3
VAR 41 BESLUTSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 359 width 6 alphabetic Beslutsdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 42 BESLUTSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 365 width 4 MD=9999 Beslutsdatum år-månad 9012. 90-12 . . 9506. 95-06 98 9999. Uppgift saknas Kod: 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9108 9109 9110 9111 Frek: 6 5 6 1 21 9 15 8 12 16 8 Kod: 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 Frek: 17 12 21 21 11 9 23 2 12 16 21 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 Frek: 22 22 15 21 14 12 16 17 18 19 11 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9409 9410 Frek: 12 21 16 9 19 13 32 35 127 15 6 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 5 14 14 15 87 74 61 3 98
VAR 43 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 369 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 44 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 1 Loc 375 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 9112. 91-12 . . 9505. 95-05 827 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9201 9202 9203 9204 9206 9207 9208 9209 9210 9211 Frek: 1 1 3 3 1 4 1 5 5 2 3 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 Frek: 4 3 9 6 7 6 8 5 8 12 4 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 Frek: 8 5 7 12 12 6 15 26 7 6 18 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 17 18 17 14 16 1 2 827
VAR 45 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 379 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 46 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 2 Loc 385 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 9201. 92-01 . . 9411. 94-11 1080 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9203 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 1 1 1 1 3 4 1 1 2 4 1 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9310 9311 9312 9402 9403 9404 Frek: 2 3 4 2 1 2 2 2 3 2 1 Kod: 9406 9408 9409 9411 0 Frek: 6 1 3 1 1080
VAR 47 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 389 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 48 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 3 Loc 395 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 9204. 92-04 . . 9406. 94-06 1124 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9204 9205 9209 9212 9301 9303 9306 9405 9406 0 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1124
VAR 49 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 399 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 50 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 4 Loc 405 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 4: år-månad 1 9110. 91-10 1 9210. 92-10 1 9211. 92-11 1132 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 51 BEVILJAS Loc 409 width 1 MD=9 Beviljas 911 1. Ja 117 5. Nej 107 9. Uppgift saknas
VAR 52 HANDLÄGGARE Loc 410 width 8 alphabetic Handläggare Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 53 BIDRAG I ÅTGÄRDER Loc 418 width 7 2 decimal places Bidrag i åtgärder Valid-n=1135 Min=0 Max=8990 Mean=342.1 St.Dev=858.5
VAR 54 EGEN INSATS I ÅTGÄRDER Loc 425 width 7 2 decimal places Egen insats i åtgärder Valid-n=1135 Min=0 Max=8152 Mean=282.0 St.Dev=749.5
VAR 55 ANNAN FINANS I ÅTGÄRDER Loc 432 width 8 2 decimal places Annan finansiär i åtgärder Valid-n=1135 Min=0 Max=25548 Mean=680.9 St.Dev=1964.8
VAR 56 TOTAL KOSTNAD I ÅTGÄRDER Loc 440 width 7 2 decimal places Total kostnad i åtgärder Valid-n=1135 Min=0 Max=1615 Mean=5.9 St.Dev=78.7
VAR 57 SLUTLIGT BIDRAG ÅTGÄRDER Loc 447 width 8 2 decimal places Slutligt bidrag i åtgärder Valid-n=1135 Min=0 Max=33643 Mean=1028.8 St.Dev=2769.6
VAR 58 SLUTLIGT SÖKT BIDRAG Loc 455 width 8 2 decimal places Slutligt sökt bidrag Valid-n=1135 Min=0 Max=46415 Mean=995.8 St.Dev=2602.4
VAR 59 SLUTLIG EGEN INSATS Loc 463 width 8 2 decimal places Slutlig egen insats Valid-n=1135 Min=0 Max=62998 Mean=825.6 St.Dev=3023.4
VAR 60 SLUTLIG ANNAN FINANSIÄR Loc 471 width 7 2 decimal places Slutligt annan finansiär Valid-n=1135 Min=0 Max=1523 Mean=7.2 St.Dev=83.8
VAR 61 SLUTLIG TOTAL KOSTNAD Loc 478 width 8 2 decimal places Slutlig total kostnad Valid-n=1135 Min=0 Max=72594 Mean=1828.6 St.Dev=5033.2
VAR 62 BEVILJAT BELOPP 1 Loc 486 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 1 Valid-n=1135 Min=0 Max=3000 Mean=99.3 St.Dev=235.4
VAR 63 VILLKOR 1 Loc 493 width 1 MD=0 Villkor, 1 17 1. Ja 287 5. Nej 831 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 494 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 65 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 1 Loc 500 width 4 MD= 0 Utbetalning 1: år-månad 9101. 91-01 . . 9506. 95-06 259 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 Frek: 5 8 2 10 10 12 1 5 14 13 9 Kod: 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 Frek: 2 4 7 5 10 14 11 3 13 7 5 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 Frek: 13 16 8 16 8 11 20 3 9 6 13 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 8 24 8 14 13 18 17 25 8 17 32 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 33 14 35 35 24 97 90 68 3 259
VAR 66 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 504 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 67 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 1 Loc 510 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 1: år-månad 9107. 91-07 . . 9506. 95-06 259 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 42 16 12 13 5 4 6 2 5 11 6 Kod: 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 11 1 13 10 6 12 5 16 14 12 9 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 7 18 8 8 10 10 14 17 12 8 18 Kod: 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 16 22 28 22 27 34 21 36 30 23 99 Kod: 9504 9505 9506 0 Frek: 88 66 3 259
VAR 68 ÅTERBETALT 1 Loc 514 width 7 Återbetalt, 1 Valid-n=1135 Min=-2650 Max=0 Mean=-2.7 St.Dev=79.2
VAR 69 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 521 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 70 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 527 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 1: år-månad 9101. 91-01 . . 9504. 95-04 605 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9102 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 Frek: 3 1 3 1 5 2 3 6 6 4 2 Kod: 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 6 3 10 11 9 6 12 12 4 14 7 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 15 11 15 9 13 17 4 9 7 16 4 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 16 19 13 12 22 15 25 3 19 20 27 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 19 21 11 8 20 10 605
VAR 71 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 531 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 72 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 537 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 9101. 91-01 . . 9504. 95-04 563 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 Frek: 5 3 2 2 17 5 9 8 3 9 5 Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 5 2 14 11 7 4 13 10 5 13 13 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 10 14 13 12 10 14 8 6 10 21 12 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 14 16 10 15 19 16 27 8 14 26 16 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 22 26 13 6 20 9 563
VAR 73 BEVILJAT BELOPP 2 Loc 541 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 2 Valid-n=1135 Min=0 Max=2595 Mean=76.0 St.Dev=208.9
VAR 74 VILLKOR 2 Loc 548 width 1 MD=0 Villkor, 2 7 1. Ja 1 5. Nej 1127 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 549 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 76 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 2 Loc 555 width 4 MD= 0 Utbetalning 2: år-månad 9103. 91-03 . . 9505. 95-05 721 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9104 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 1 1 1 2 5 4 5 1 9 3 6 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 7 7 1 5 1 1 6 5 2 10 12 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 6 6 6 5 12 6 3 11 7 10 6 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 12 10 6 11 11 5 13 12 15 12 17 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 24 17 25 28 23 721
VAR 77 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 559 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 78 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 2 Loc 565 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 2: år-månad 9107. 91-07 . . 9505. 95-05 721 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9107 9108 9109 9110 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 5 8 3 3 6 4 5 11 3 1 5 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 1 5 3 4 8 4 11 12 3 8 4 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 11 3 6 4 11 5 9 11 7 13 4 Kod: 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 12 14 16 12 15 14 20 20 15 28 26 Kod: 9505 0 Frek: 21 721
VAR 79 ÅTERBETALT 2 Loc 569 width 8 2 decimal places Återbetalt, 2 Valid-n=1135 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 80 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 577 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 81 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 583 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 2: år-månad 9104. 91-04 . . 9505. 95-05 723 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9104 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 1 1 1 5 4 7 2 10 3 8 8 Kod: 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 3 1 5 6 8 2 2 15 10 4 8 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 8 6 9 4 3 10 10 4 11 8 8 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 11 2 10 16 3 12 11 19 12 26 21 Kod: 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 10 36 26 2 723
VAR 82 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 587 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 83 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 593 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 9101. 91-01 . . 9505. 95-05 712 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 1 1 2 1 3 5 3 5 6 6 7 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 7 4 3 3 1 4 6 4 5 9 11 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 8 8 3 7 10 2 5 7 9 8 10 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 11 9 7 9 8 18 5 7 18 13 15 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 25 23 14 31 30 6 712
VAR 84 BEVILJAT BELOPP 3 Loc 597 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 3 Valid-n=1135 Min=0 Max=2685 Mean=49.5 St.Dev=186.7
VAR 85 VILLKOR 3 Loc 604 width 1 MD=0 Villkor, 3 5 1. Ja 0 5. Nej 1130 0. Frågan ej tillämplig
VAR 86 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 605 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 87 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 3 Loc 611 width 4 MD= 0 Utbetalning 3: år-månad 9110. 91-10 . . 9505. 95-05 900 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9110 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9209 9210 9211 Frek: 1 1 2 2 5 4 1 3 4 3 2 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 Frek: 3 7 6 2 4 1 8 1 4 1 5 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 3 8 5 10 7 6 3 10 4 6 3 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 10 4 6 19 7 20 21 13 900
VAR 88 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 615 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 89 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 3 Loc 621 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 3: år-månad 9110. 91-10 . . 9505. 95-05 900 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9110 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9209 9210 9211 Frek: 1 1 2 2 7 1 1 4 5 2 2 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9310 9311 Frek: 3 6 7 2 4 1 8 4 2 5 3 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 Frek: 10 8 4 11 3 9 8 6 4 9 4 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 13 14 6 22 19 12 900
VAR 90 ÅTERBETALT 3 Loc 625 width 7 2 decimal places Återbetalt, 3 Valid-n=1135 Min=-2725 Max=0 Mean=-2.4 St.Dev=80.9
VAR 91 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 632 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 92 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 638 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 3: år-månad 9110. 91-10 . . 9505. 95-05 904 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9110 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9208 9209 9210 Frek: 1 2 3 3 6 1 2 2 3 3 1 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9305 9306 9309 9310 9311 9312 Frek: 2 9 5 3 4 7 8 1 5 6 8 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 11 1 8 4 7 7 6 7 6 3 16 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 13 12 26 17 2 904
VAR 93 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 642 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 94 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 648 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 9110. 91-10 . . 9505. 95-05 895 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9110 9112 9201 9202 9203 9205 9206 9207 9208 9209 9210 Frek: 1 1 3 2 8 2 2 1 1 4 1 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 Frek: 2 6 6 4 5 3 4 7 2 1 2 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 4 4 15 11 4 5 3 7 10 1 3 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 6 11 1 17 16 5 26 16 7 895
VAR 95 BEVILJAT BELOPP 4 Loc 652 width 6 2 decimal places Beviljat belopp, 4 Valid-n=1135 Min=0 Max=1725 Mean=30.8 St.Dev=143.2
VAR 96 VILLKOR 4 Loc 658 width 1 MD=0 Villkor, 4 4 1. Ja 0 5. Nej 1131 0. Frågan ej tillämplig
VAR 97 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 659 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 98 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 4 Loc 665 width 4 MD= 0 Utbetalning 4: år-månad 9109. 91-09 . . 9505. 95-05 1011 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9109 9110 9203 9206 9207 9209 9210 9212 9301 9302 9303 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 1 4 1 2 Kod: 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9402 9403 9404 Frek: 3 3 5 1 4 2 3 1 1 3 3 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 2 5 1 7 6 5 3 5 8 7 6 Kod: 9504 9505 0 Frek: 17 6 1011
VAR 99 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 669 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 100 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 4 Loc 675 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 4: år-månad 9109. 91-09 . . 9505. 95-05 1011 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9109 9110 9203 9208 9209 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 1 2 1 1 2 2 1 3 3 1 3 Kod: 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9402 9403 9404 9405 Frek: 3 5 3 3 3 1 1 1 4 2 4 Kod: 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 4 10 3 5 3 7 7 6 8 20 1 Kod: 0 Frek: 1011
VAR 101 ÅTERBETALT 4 Loc 679 width 7 2 decimal places Återbetalt, 4 Valid-n=1135 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 102 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 686 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 103 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 692 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 4: år-månad 9109. 91-09 . . 9505. 95-05 1017 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9109 9110 9203 9205 9207 9209 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 1 2 1 1 1 2 1 2 5 2 1 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9401 9403 9404 Frek: 3 2 5 1 1 3 1 1 1 4 3 Kod: 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 7 7 4 3 5 4 6 5 5 15 12 Kod: 9505 0 Frek: 1 1017
VAR 104 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 696 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 105 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 702 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 9109. 91-09 . . 9504. 95-04 1009 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9109 9110 9201 9203 9206 9209 9210 9212 9301 9302 9303 Frek: 1 2 1 1 1 2 2 2 4 2 2 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9402 9403 9404 Frek: 3 3 1 1 2 4 2 2 2 5 4 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 3 2 3 7 6 5 6 6 6 6 12 Kod: 9504 0 Frek: 15 1009
VAR 106 BEVILJAT BELOPP 5 Loc 706 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 5 Valid-n=1135 Min=0 Max=2913 Mean=17.2 St.Dev=136.4
VAR 107 VILLKOR 5 Loc 713 width 1 MD=0 Villkor, 5 4 1. Ja 0 5. Nej 1131 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 714 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 109 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 5 Loc 720 width 4 MD= 0 Utbetalning 5: år-månad 9201. 92-01 . . 9505. 95-05 1076 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9203 9204 9205 9206 9211 9212 9301 9304 9306 9309 Frek: 1 2 1 1 3 1 2 3 3 2 3 Kod: 9310 9312 9401 9402 9403 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 1 6 2 4 6 4 1076
VAR 110 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 724 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 111 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 5 Loc 730 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 5: år-månad 9201. 92-01 . . 9505. 95-05 1076 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9203 9204 9205 9206 9211 9212 9301 9302 9304 9306 Frek: 1 2 1 1 2 2 1 2 1 4 2 Kod: 9308 9309 9312 9401 9403 9406 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 1 3 2 1 2 2 1 1 3 1 2 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 5 2 5 6 3 1076
VAR 112 ÅTERBETALT 5 Loc 734 width 3 2 decimal places Återbetalt, 5 Valid-n=1135 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 113 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 737 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 114 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 743 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 5: år-månad 9201. 92-01 . . 9504. 95-04 1080 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9203 9204 9206 9210 9212 9301 9304 9305 9306 9307 Frek: 1 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 Kod: 9309 9311 9312 9401 9403 9404 9405 9406 9409 9410 9411 Frek: 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 5 4 3 4 5 1080
VAR 115 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 747 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 116 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 753 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 9111. 91-11 . . 9505. 95-05 1073 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9111 9201 9203 9205 9206 9210 9211 9212 9301 9303 9304 Frek: 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 Kod: 9305 9306 9308 9309 9312 9401 9402 9403 9405 9406 9407 Frek: 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 3 2 1 4 7 2 4 5 2 1073
VAR 117 BEVILJAT BELOPP 6 Loc 757 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 6 Valid-n=1135 Min=0 Max=1995 Mean=10.1 St.Dev=92.6
VAR 118 VILLKOR 6 Loc 764 width 1 MD=0 Villkor, 6 14 1. Ja 0 5. Nej 1121 0. Frågan ej tillämplig
VAR 119 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 765 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 120 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 6 Loc 771 width 4 MD= 0 Utbetalning 6: år-månad 9205. 92-05 . . 9505. 95-05 1115 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9205 9206 9209 9212 9312 9401 9404 9410 9501 9502 9503 Frek: 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 Kod: 9504 9505 0 Frek: 1 3 1115
VAR 121 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 775 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 122 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 6 Loc 781 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 6: år-månad 9205. 92-05 . . 9505. 95-05 1115 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9205 9206 9208 9212 9304 9312 9404 9410 9412 9502 9503 Frek: 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 Kod: 9504 9505 0 Frek: 2 2 1115
VAR 123 ÅTERBETALT 6 Loc 785 width 3 2 decimal places Återbetalt, 6 Valid-n=1135 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 124 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 788 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 125 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 794 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 6: år-månad 9212. 92-12 . . 9505. 95-05 1112 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9212 9304 9311 9401 9404 9409 9410 9411 9502 9503 9504 Frek: 2 1 2 1 1 3 2 1 1 3 5 Kod: 9505 0 Frek: 1 1112
VAR 126 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 798 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 127 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 804 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 9204. 92-04 . . 9505. 95-05 1105 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9204 9205 9206 9212 9304 9311 9312 9402 9403 9409 9412 Frek: 2 2 1 2 1 1 2 1 1 3 3 Kod: 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 1 2 7 1 1105
VAR 128 SENASTE ÄNDR ÅR-MÅ-DAG Loc 808 width 6 alphabetic Senaste ändringsdatum år-månad dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 129 SENASTE ÄNDRING ÅR-MÅNAD Loc 814 width 4 Senaste ändringsdatum år-månad 9203. 92-03 . . 9506. 95-06 Kod: 9203 9204 9207 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 1 1 6 8 1 84 7 5 11 14 11 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 3 13 5 17 4 10 11 8 21 19 13 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 14 25 54 10 34 31 19 39 47 61 40 Kod: 9503 9504 9505 9506 Frek: 164 207 114 3
VAR 130 GAMMAL STATUSKOD Loc 818 width 2 MD= 0 Gammal statuskod 62 01. Komplettering begärd 3 02. Klart för beredning 29 03. Beredning pågår 33 04. Beslutsklar 654 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 9 07. Lägesrapport - påminnelse 28 90. Beslut - ej beviljat bidrag 256 91. Avslutat ärende 6 92. Hävda beslut 48 99. Återtaget eller avfört beslut 7 00. Frågan ej tillämplig
VAR 131 SELEKTERINGSDATUM Loc 820 width 6 alphabetic Selekteringsdatum Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 132 SENASTE ÄNDRINGSTID Loc 826 width 5 alphabetic Senaste ändringstid Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 133 ANSTÄLLDA I SKIKT Loc 831 width 3 Totalt anställda i skikt Valid-n=1135 Min=0 Max=501 Mean=25.9 St.Dev=85.2
VAR 134 SNI-KOD Loc 834 width 5 MD=99999 SNI-kod 1 01111. Spannmålsodling mm 2 01123. Odling av köksväxter i växthus 1 01124. Odling av prydnadsväxter i växthus 1 01212. Nötköttsproduktion 63 01300. Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 2 01410. Service till växtodling 2 01420. Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet 5 01900. Småbruk 3 02011. Produktion av skog på rot, leveransvirke mm 2 02013. Avverkning 2 02019. Övrigt skogsbruk 5 15120. Fjäderfäslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött 1 15200. Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter 2 15520. Glasstillverkning 1 15611. Mjöltillverkning 8 15810. Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 1 15841. Tillverkning av sockerkonfektyrer 1 15870. Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel 1 17403. Tillverkning av presenningar, tält, segel och dylikt 5 17549. Diverse övrig textilietillverkning 1 17720. Tillverkning av tröjor, koftor och dylikt 2 18221. Tillverkning av gång- och ytterkläder för män och pojkar 6 20101. Sågning 1 20302. Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 3 20400. Träförpackningstillverkning 1 20510. Övrig trävarutillverkning 3 22121. Dagstidningsutgivning 1 22210. Tryckning av dagstidningar 3 22221. Tryckning av tidskrifter 11 22222. Tryckning av böcker och övriga trycksaker 2 22230. Bokbindning och trycksaksbehandling 1 22250. Annan grafisk produktion 2 24160. Basplastframställning 2 24300. Tillverkning av färg, lack, tryckfärg mm 1 24410. Tillverkning av farmaceutiska basprodukter 2 24420. Tillverkning av läkemedel 2 24510. Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel 1 24640. Tillverkning av fotokemiska produkter 2 25120. Regummering 4 25210. Tillverkning av plasthalvfabrikat 5 25230. Byggplastvarutillverkning 2 25240. Annan plastvarutillverkning 2 26140. Tillverkning av glasfiber 6 26619. Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål 1 26660. Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips 9 27100. Framställning av järn, stål ferrolegeringar (EKSG-produkter) 4 27221. Tillverkning av icke-sömlösa stålrör 1 27350. Övrig primärbearbetning av järn, stål; framställning av ferrolegeringar, ej EKSG 4 28110. Tillverkning av metallstommar och delar därav 3 28120. Tillverkning av byggnadselement av metall 1 28300. Tillverkning av ånggeneratorer utom pannor för central uppvärmning 8 28510. Beläggning och överdragning av metall 21 28520. Metallegoarbeten 2 28610. Tillverkning av bestick 3 28621. Tillverkning av formverktyg 4 28622. Tillverkning av skärverktyg 1 28629. Tillverkning av övriga verktyg och redskap 6 28630. Tillverkning av lås och gångjärn 1 28730. Tillverkning av metalltrådvaror 1 28740. Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar 20 28759. Diverse övrig metallvarutillverkning 1 29110. Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 2 29120. Tillverkning av pumpar och kompressorer 1 29130. Tillverkning av kranar och ventiler 6 29140. Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 3 29220. Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 1 29230. Tillverkning av maskin och apparat för kyla och ventilat, ej hushåll 7 29240. Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 3 29320. Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner 1 29409. Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 1 29510. Tillverkning av maskiner för metallurgi 1 29520. Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 2 29550. Tillverkning av maskin för produktion av massa, papper och papp 1 29569. Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 4 29600. Tillverkning av vapen och ammunition 6 29719. Tillverkning av övriga elektriska hushållsmaskiner och apparater 1 29720. Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och apparater 1 30010. Tillverkning av kontorsmaskiner 1 30020. Tillverkning av datorer och annan informationsbehandling-utrustning 3 31100. Tillverkning av elmotor, generator och transformatorer 7 31200. Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 1 31620. Diverse övrig tillverkning av elapparatur 2 32100. Tillverkning av elektriska komponenter 1 33101. Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument 1 33102. Tillverkning av tandproteser 7 33200. Tillverkning av instrument, apparater för mätning, kontroll, provning, ej processtyrning 3 34100. Motorfordonstillverkning 1 34200. Tillverkning av karosseri för motorfordon, släpfordon, påhängsvagn 8 34300. Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 1 35120. Byggande och reparation av fritidsbåtar 3 35200. Tillverkning av rälsfordon 1 35300. Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster 1 36120. Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler 2 36140. Tillverkning av andra möbler 1 36220. Tillverkning av smycken och andra guld- och silversmedsvaror 1 36630. Diverse annan tillverkning 2 40100. Elförsörjning 5 45110. Rivning av hus; markarbeten 22 45211. Byggande av hus 4 45212. Uppförande av andra byggnadsverk 6 45221. Takarbeten av plåt 7 45230. Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggning 2 45250. Andra bygg- och anläggningsarbeten 5 45310. Elinstallationer 5 45331. Värme- och sanitetsarbeten 1 45332. Ventillationsarbeten 1 45430. Golv- och väggbeläggningsarbeten 6 45441. Måleriarbeten 1 45442. Glasmästeriarbeten 1 45500. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 5 50102. Handel med personbilar 5 50201. Bilservice, ej specialiserad 1 50202. Bilplåt- och billackreparationer 3 50204. Däckservice 1 50301. Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 1 50302. Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 2 50500. Detaljhandel med drivmedel 1 51141. Agenturhandel med maskin, industriutrustning, fartyg etc, ej datorer mm 2 51220. Partihandel med blommor och växter 2 51310. Partihandel med frukt och grönsaker 1 51320. Partihandel med kött och köttvaror 1 51390. Icke spec partihandel med livsmedel, drycker och tobak 1 51434. Partihandel med elartiklar 2 51440. Partihandel med glas och porslin, tapeter, rengöringsmedel 2 51471. Partihandel med möbler och inredningsvaror 1 51510. Partihandel med bränslen 1 51520. Partihandel med metaller och metallmalmer 5 51530. Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 1 51541. Partihandel med järnhandelsvaror 1 51542. Partihandel med VVS-armatur 1 51562. Partihandel med emballage 1 51570. Partihandel med avfallsprodukter och skrot 1 51640. Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 1 51651. Partihandel med mät- och precisionsinstrument 1 51653. Partihandel med teleprodukter och elektronikkomponenter 2 51659. Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 2 51660. Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruk inkl traktorer 42 52112. Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 3 52121. Annan varuhus- och stormarknadshandel 1 52220. Butikshandel med kött och charkuterier 1 52260. Tobakshandel 8 52310. Apotekshandel 2 52422. Butikshandel med herrkläder 1 52431. Butikshandel med skodon 1 52441. Butikshandel med möbler och mattor 3 52461. Butikshandel med järnhandels- bygg- och VVS-varor 1 52471. Butikshandel med böcker och pappersvaror 1 52483. Butikshandel med ur 1 52484. Butikshandel med guldsmedsvaror och smycken 1 52487. Butikshandel med blommor och andra växter 7 55111. Hotellverksamhet med restaurang utom konferensanläggningar 1 55112. Drift av konferensanläggningar 4 55300. Restaurangverksamhet 1 60100. Järnvägstransport 2 60211. Kollektivtrafikverksamhet 1 60212. Kollektivtrafikverksamhet 10 60240. Vägtransport av gods 1 63210. Övriga stödtjänster till landtransport 2 63220. Övriga stödtjänster till sjöfart 1 63400. Annan transportförmedling 1 64201. Nätdrift 1 64202. Radiering 1 65120. Annan bankverksamhet 5 70201. Uthyrning av bostäder 15 70202. Uthyrning av industrilokaler 4 70203. Uthyrning av andra lokaler 2 70209. Övrig fastighetsförvaltning 2 70321. Förvaltning i rikskooperativ regi 2 71310. Uthyrning av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap 2 71320. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 1 72201. Datakonsultverksamhet 1 73202. Humanistisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 5 74120. Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 7 74140. Konsultverksamhet avs företags organisation, information mm 9 74150. Holdingsverksamhet 5 74202. Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet 1 74300. Teknisk provning och analys 1 74401. Reklambyråverksamhet 1 74409. Övrig marknadsföringsverksamhet 2 74500. Arbetsförmedling och rekrytering 2 74600. Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 6 74701. Lokalvård 3 74703. Skorstensfejarverksamhet 1 74841. Grafisk formgivning och service 2 75111. Stats- och kommunledning, lagstiftning, normering 1 75113. Skatteförvaltning, indrivning 2 75131. Administration av infrastrukturprogram 1 75133. Administration av arbetsmarknadsprogram 3 75222. Armeförsvar 1 75232. Domstolsverksamhet 2 75233. Kriminalvård 3 75240. Polisverksamhet 9 75300. Obligatorisk socialförsäkring 18 80100. Grundskoleutbildning 1 80422. Arbetsmarknadsutbildning 2 80423. Folkhögskoleutbildning 1 80424. Studieförbundens och frivilligorganisations utbildning 52 85110. Sluten sjukvård 2 85120. Öppen hälso- och sjukvård 3 85130. Tandvård 1 85140. Annan hälso- och sjukvård 1 85200. Veterinärverksamhet 8 85311. Vård och service till boende i servicehus och dylik 1 85313. Vård och behandling i hem för vård eller boende 1 85314. Drift av flyktingförläggning 116 85321. Barnomsorg inom förskola 7 91112. Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 1 91120. Intressebevakning inom yrkesorganisationer 3 91200. Intressebevakning inom arbetsorganisationer 6 91310. Verksamhet i religiösa samfund 5 91330. Verksamhet i andra intresseorganisationer 1 92200. Radio- och TV-programverksamhet 1 92511. Folkbiblioteksverksamhet 2 92520. Museiverksamhet och kulturminnesvård 2 92612. Drift av golfbanor 2 92625. Sportadministration 1 92721. Ridutbildning och uthyrning av hästar 3 93011. Industri- och institutionstvätt 1 93012. Konsumenttvätt 3 93021. Hårvård 222 99999. Näringsgren okänd
VAR 135 FAKTISKT UTBETALT Loc 839 width 8 2 decimal places Faktiskt utbetalt Valid-n=1135 Min=0 Max=89879 Mean=270.7 St.Dev=2905.4