ALF
              Östergötlands län
                SSD 0525

              Primärforskare
              Arbetslivsfonden

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ALF - Stockholms län samlades ursprungligen in
  av Arbetslivsfonden. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med att Arbetslivsfonden avvecklades gjorde SSD en
  överenskommelse med myndigheten om arkivering av ett antal
  databaser samt om vissa former av fortsatt tillgänglighet på
  dessa.

  Ett första material är en utvärderingsenkät rörande
  Arbetslivsfondens verksamhet. Fältarbetet under 1994 har
  genomförts av SCB och materialet överlämnades till SSD i
  augusti 1995. Detta material är tillgängligt enligt gängse
  regler för forskningsdatabaser förvarade vid SSD.

  Ett annat material är en omfattande databas som under fondens
  femåriga verksamhet byggts upp vid det centrala fondkansliet.
  Databasen innehåller alla ärenden som behandlats av
  myndigheten alltifrån ansökan till åtgärd. Denna databas är en
  för arbetslivsfonden skräddarsydd relationsdatabas i systemet
  Dataflex. Databasen går under namnet ALF och omfattar närmare
  30.000 ärenden. Totalt kräver ALF 200 mb i diskutrymme. Efter
  överläggningar med fondens centralkansli har SSD åtagit sig
  tre saker beträffande denna databas.

  En första är att överflytta en kopia av databasen till SSD och
  hålla den tillgänglig i så att säga ursprungsskick för i
  första hand en period av tre år framåt. För det har
  arbetslivsfonden beviljat medel för inköp av en
  specialdedicerad PC. Databasen kommer att vara gratis
  tillgänglig för tillresta forskare.

  En andra är att från denna databas generera en eller flera
  arkivfiler i ett lämpligt utskriftsformat. Härigenom blir det
  möjligt att även på litet längre sikt gå tillbaka till
  innehållet i databasen. De genererade filerna skall vara
  läsbara med gängse editorer och ordbehandlngsprogram. Filerna
  kommer att vara tillgänglig på vanligt sätt från SSD.

  En tredje är att med utgångspunkt från den genererade
  arkivfilen(erna) tillskapa en analysfil i SPSS och SAS i
  samråd med forskare på området. Även på denna punkt har
  Arbetslivsfonden bidragit med medel för att täcka bl a
  kostnader för ett seminarium med intresserade forskare. Vad
  som är aktuellt i detta sammanhang är att omredigera vissa
  centrala delar av databsen från dess relationella form till
  en gängse rektangulär numerisk analysfil. I viss mån kan det
  bli fråga om innehållsanalys av vissa textavsnitt. Efter
  dokumentering kommer den tillskapade analysfilen att kunna
  beställas och distribueras på vanligt sätt.

  
               SYSTEM ALF

  I Arbetslivsfondens administrativa datasystem, System ALF,
  finns uppgifter om alla de nära 25 000 arbetsplatsprogrammen
  som fonden gav bidrag till. Där finns också alla ärenden som
  rör start- och kunskapscheckar som under fondens sista
  verksamhetsår användes för kompetensutveckling och
  informationsspridning.

  Datasystemets viktigaste funktion har varit som hjälpmedel i
  beslutsfattandet rörande bidrag till arbetsplatsprogrammen,
  och för att administrera utbetalningar. Med regelbundna
  intervall har systemet producerat sammanställningar som
  speglat Arbetslivsfondens verksamhet och bidragens fördelning
  över regioner/län, branscher, offentlig och privat sektor,
  företagsstorlekar, mans- och kvinnodominerade arbetsplatser,
  typer av åtgärdsprogram etc.

  System ALF har använts av de regionala länsvisa fondkanslierna
  för deras administration för produktion av beslutsunderlag
  till länsfondernas styrelser. Beslutsrutinerna och de underlag
  som respektive styrelser har önskat har styrt hur materialet
  har matats in i systemet. Därför varierar praxis mellan de
  olika länen vad gäller hur ingående arbetsplatsprogrammen
  beskrivs i text.

  Ärenden som överstigit vissa beloppsgränser - som justerats
  uppåt under fondens verksamhetstid - eller som avsett företag
  eller organisationer med spridd eller branschövergripande
  verksamhet har handlagts av det centrala fondkansliet i Nacka.

  När Arbetslivsfondens verksamhet avslutades under juni 1995
  frystes det administrativa systemet. I samband därmed gavs
  länsfonderna möjlighet att distribuera databasen för länet
  till de intressenter inom regionen som så önskade, t ex
  Försäkringskassan eller regionala högskolor.

  System ALF i sin helhet, som alltså omfattar både alla läns
  och den centrala fondens bidragsärenden kommer att hållas
  tillgänglig för forskning och studier vid två institutioner.
  Avsikten är att ställa detta omfattande och relativt färska
  material till förfogande särskilt för studenter och deras
  handledare på B- och C-nivå som kan dra nytta av det i samband
  med uppsatsskrivande, för forskare samt för utredare och
  utbildare hos arbetsmarknadens parter.

  Databasen kommer att vara tillgänglig för två typer av
  användning. Den numerära delen av bidragsärendena kan
  bearbetas genom att den hålls tillgänglig i en rad format för
  statistisk bearbetning. Basen hålls tillgänglig på en
  persondator hos Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i
  Göteborg och på Arbetslivsbiblioteket i Stockholm. Den
  numerära databasen kommer också att kunna distribueras till
  låg kostnad på disketter eller band för bearbetning vid
  forskare eller studenters heminstitution.
  Databasen i sin helhet kommer även att vara sökbar, så att
  intresserade studenter skall kunna söka fram arbetsplatser som
  genomfört olika typer av förändringsprogram, för att bearbeta
  denna information i sig, eller för att gå vidare och söka
  kontakt med de arbetsplatser som genomfört olika typer av
  åtgärder med delfinansiering av Arbetslivsfonden. Det blir
  härigenom möjligt att t ex på en viss ort eller region söka
  fram arbetsplatser som genomfört arbetsorganisatoriska
  förändringar av en viss omfattning, att se på deras
  personalstruktur (t ex kvinnodominerade arbetsplatser) och
  finna information (adress, telefonnummer och kontaktpersoner)
  som gör det lätt att ta direkta kontakter för att informera
  sig om vunna erfarenheter.

  Denna typ av sökningar kan genomföras både i databasens
  strukturerade del och i fritextsökning i de skriftliga
  beskrivningarna av problem och åtgärdsprogram.

  Varje bidragsärende har givits ett diarienummer i systemet.
  Med utgångspunkt från detta är det möjligt att söka fram de
  arkiverade handlingarna i ärendet.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 47  (2)BEVILJAS         (3)LOC 405 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) Beviljas

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1437 1.  Ja
      152 5.  Nej

      248 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0525 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Gruppnummer 7 Ankomstdatum år-månad-dag 8 Ankomstdatum år-månad 9 Sekretess 10 Spärr för utbetalning 11 Statuskod 12 Statusdatum år-månad-dag 13 Statusdatum år-månad 14 Namn 15 Besöksadress 16 Postadress 17 Postnummer 18 Ortnamn 19 Bransch 1 20 Bransch 2 21 Bransch 4 22 Antal anställda män 23 Antal anställda kvinnor 24 Berörda män 25 Berörda kvinnor 26 Kommunnummer 27 Organisationsnummer 28 Telefon riksnummer 29 Kontaktperson 30 Starttidpunkt år-månad-dag 31 Starttidpunkt år-månad 32 Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag 33 Planerad färdigtidpunkt år-månad 34 Sökt bidrag 35 Egen insats 36 Annan finansiär ansökan 37 Total kostnad ansökan 38 Besparing för sökande 39 Besparing för försäkring 40 Total besparing 41 Beslutsdatum år-månad-dag 42 Beslutsdatum år-månad 43 Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag 44 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 45 Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag 46 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 47 Beviljas 48 Handläggare 49 Bidrag i åtgärder 50 Egen insats i åtgärder 51 Annan finansiär i åtgärder 52 Total kostnad i åtgärder 53 Slutligt bidrag i åtgärder 54 Slutligt sökt bidrag 55 Slutlig egen insats 56 Slutligt annan finansiär 57 Slutlig total kostnad 58 Beviljat belopp, 1 59 Villkor, 1 60 Utbetalningsdatum 1: år-månad-dag 61 Utbetalningsdatum 1: år-månad 62 Utbetalningsorder 1: år-månad-dag 63 Utbetalningsorder 1: år-månad 64 Återbetalt, 1 65 Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag 66 Lägesrapport begärd 1: år-månad 67 Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag 68 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 69 Beviljat belopp, 2 70 Villkor, 2 71 Utbetalningsdatum 2: år-månad-dag 72 Utbetalningsdatum 2: år-månad 73 Utbetalningsorder 2: år-månad-dag 74 Utbetalningsorder 2: år-månad 75 Återbetalt, 2 76 Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag 77 Lägesrapport begärd 2: år-månad 78 Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag 79 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 80 Beviljat belopp, 3 81 Utbetalningsdatum 3: år-månad-dag 82 Utbetalningsdatum 3: år-månad 83 Utbetalningsorder 3: år-månad-dag 84 Utbetalningsorder 3: år-månad 85 Återbetalt, 3 86 Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag 87 Lägesrapport begärd 3: år-månad 88 Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag 89 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 90 Beviljat belopp, 4 91 Utbetalningsdatum 4: år-månad-dag 92 Utbetalningsdatum 4: år-månad 93 Utbetalningsorder 4: år-månad-dag 94 Utbetalningsorder 4: år-månad 95 Återbetalt, 4 96 Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag 97 Lägesrapport begärd 4: år-månad 98 Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag 99 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 100 Beviljat belopp, 5 101 Utbetalningsdatum 5: år-månad-dag 102 Utbetalningsdatum 5: år-månad 103 Utbetalningsorder 5: år-månad-dag 104 Utbetalningsorder 5: år-månad 105 Återbetalt, 5 106 Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag 107 Lägesrapport begärd 5: år-månad 108 Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag 109 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 110 Beviljat belopp, 6 111 Villkor, 6 112 Utbetalningsdatum 6: år-månad-dag 113 Utbetalningsdatum 6: år-månad 114 Utbetalningsorder 6: år-månad-dag 115 Utbetalningsorder 6: år-månad 116 Återbetalt, 6 117 Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag 118 Lägesrapport begärd 6: år-månad 119 Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag 120 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 121 Senaste ändringsdatum år-månad dag 122 Senaste ändringsdatum år-månad 123 Gammal statuskod 124 Selekteringsdatum 125 Senaste ändringstid 126 Totalt anställda i skikt 127 Branschkod enligt SNI 128 Faktiskt utbetalt

VAR 1 SSD STUDY NR 0525              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0525


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 16 width 1 Län 1837 5. Östergötlands län
VAR 6 GRUPPNUMMER Loc 17 width 2 MD=99 Gruppnummer 22. . . 96. 2 99. Uppgift saknas Kod: 22 30 31 32 33 40 41 42 43 44 60 Frek: 1 40 1308 5 2 34 30 213 62 50 38 Kod: 81 82 84 86 96 99 Frek: 20 12 17 1 2 2
VAR 7 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 19 width 6 alphabetic Ankomstdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅNAD Loc 25 width 4 Ankomstdatum år-månad 9009. 90-09 . . 9505. 95-05 Kod: 9009 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 Frek: 1 4 7 2 24 14 35 30 18 23 12 Kod: 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 12 21 11 26 15 17 20 23 17 9 21 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 8 11 21 32 30 23 31 28 29 20 36 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 40 25 15 38 26 46 54 33 76 213 127 Kod: 9405 9406 9407 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 17 13 1 19 2 5 9 52 121 274
VAR 9 SEKRETESS Loc 29 width 1 Sekretess 0 1. Ja 1837 5. Nej
VAR 10 SPÄRR FÖR UTBETALNING Loc 30 width 1 Spärr för utbetalning 60 1. Ja 1777 5. Nej
VAR 11 STATUSKOD Loc 31 width 2 Statuskod 0 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 0 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 124 90. Beslut - ej beviljat bidrag 1437 91. Avslutat ärende 28 92. Hävda beslut 248 99. Återtaget eller avfört beslut
VAR 12 STATUSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 33 width 6 Statusdatum år-månad-dag Valid-n=1837 Min=910415 Max=950524 Mean=942776.7 St.Dev=9936.5
VAR 13 STATUSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 39 width 4 Statusdatum år-månad 9104. 91-04 . . 9505. 95-05 Kod: 9104 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 3 3 8 2 4 9 3 19 9 7 8 Kod: 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 7 6 5 5 9 15 9 9 4 54 21 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 10 9 8 1 24 12 16 14 29 19 27 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 14 22 60 64 13 37 98 20 66 119 89 Kod: 9502 9503 9504 9505 Frek: 39 164 327 317
VAR 14 NAMN Loc 43 width 35 alphabetic Namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 BESÖKSADRESS Loc 78 width 35 alphabetic Besöksadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 16 POSTADRESS Loc 113 width 35 alphabetic Postadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 17 POSTNUMMER Loc 148 width 5 alphabetic Postnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 18 ORTNAMN Loc 153 width 13 alphabetic Ortnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 19 BRANSCH 1 Loc 166 width 2 MD=99 Bransch 1 353 00. Privata sektorn 493 01. Privata sektorn 174 02. Privata sektorn 251 03. Offentliga sektorn 480 09. Checkgrupp 86 99. Uppgift saknas
VAR 20 BRANSCH 2 Loc 168 width 2 MD=99 Bransch 2 5 01. Bank och försäkring 56 02. Byggbranschen 4 03. Byggnadsämnes- och stenindustri 2 04. Energibranschen 41 05. Fabriksindustrin 4 06. Flygbranschen 28 07. Grafisk produktion 0 08. Gruvindustrin 213 09. Handelsområdet samt privat tjänste- och uppdragsverksamhet 16 10. Hotell/restaurang/musikerverksamhet 76 11. Landtransport 249 12. Lantbruk/trädgård 31 13. Livsmedelsindustrin 4 14. Massa/pappersindustri 50 15. Motorbranschen 1 16. Sjöfarten 15 17. Skogsbruket 15 18. Stål och metall 36 19. Sågverks- och träindustrin 21 20. Städentrepenadverksamhet och fastighetsförvaltning 7 21. Teko-, stoppmöbel- och skinn/läderindustri 11 22. Tidnings- och etermediebranschen 135 23. Verkstadsindustrin 0 29. Flerbranschövergripande program 33 30. Ideella organisationer 100 31. Kommunerna 77 32. Landstingen 40 33. Staten 480 90. Checkgrupp 87 99. Uppgift saknas
VAR 21 BRANSCH 4 Loc 170 width 4 MD=9999 Bransch 4 4 0101. Bankverksamhet 1 0102. Försäkringsverksamhet 0 0105. Övrigt inom bank- och försäkringsväsende 37 0201. Bygg-, väg- och anläggningsverksamhet 4 0202. Elinstallation 1 0203. Glasmästeriverksamhet 2 0204. Maskinentrepenadverksamhet 6 0205. Plåtslageriverksamhet 4 0206. VVS-installation 2 0207. Måleri 0 0208. Golvläggare 3 0301. Byggnadsämnesindustri 1 0302. Stenindustri 2 0401. El-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjning 9 0501. Allokemisk industri 3 0502. Färgindustri 2 0503. Glasindustri 1 0504. Gummiindustri 8 0505. Plastindustri 14 0508. Övrig fabriksindustri 4 0512. Tvätterier och färgerier 0 0601. Civilflyget 4 0602. Flygplatser 2 0701. Förlagsverksamhet och bokbinderi 7 0702. Grafisk produktion 1 0703. Sätteri- och reproföretag 12 0704. Tryckerier 0 0705. Tapetfabriker, kartong- och förpackningstillverkare 6 0706. Övrig grafisk produktion 0 0801. Gruvindustri 82 0901. Detaljhandel 21 0902. Partihandel 26 0903. Vård och omsorg i privat regi 3 0908. Resebyråer 3 0909. Reklambyråer, film- och videoproduktion, biografer 3 0910. Turist- och nöjesföretag 3 0911. Advokat- och revisionsbyråer, mäklariverksamhet mm 4 0912. Byggkonsulter mm 1 0913. Dataföretag och datakonsulter 20 0915. Övrig uppdrags- och konsultverksamhet 38 0918. Frisörer 9 0920. Handels- och tjänsteföretag i övrigt 0 1001. Pensionats- och campingverksamhet 7 1002. Restaurang- och kafeverksamhet 0 1003. Musikverksamhet 9 1005. Hotell och restaurangverksamhet 7 1101. Buss- och taxitrafik 2 1102. Renhållningsservice 1 1103. Stuverier 0 1104. Trafikskolor 51 1105. Åkerier 6 1106. Speditionsverksamhet 0 1107. Bevakningsföretag 2 1108. Godsterminaler 7 1110. Transportverksamhet i övrigt 235 1201. Lantbruk 14 1202. Trädgårdsodling/trädgårdsskötsel 0 1203. Fiskodling 10 1301. Bagerivarutillverkning 3 1302. Choklad- och konfektyrtillverkning 0 1303. Dryckesvarutillverkning 0 1304. Fiskberedning 2 1305. Frukt- och grönsaksberedning 5 1306. Mejerivaror 0 1307. Sockertillverkning 4 1308. Slakterier och köttvarutillverkning 0 1309. Tobaksvarutillverkning 7 1315. Övrig beredning och tillverkning av livsmedel 4 1401. Massa- och papperstillverkning mm 2 1501. Bensinstationer och oljedepåer 38 1502. Bil-, traktor- och gummiverkstäder 0 1503. Bärgnings-, garage- och parkeringsföretag 5 1504. Billackeringsföretag 5 1505. Motorbranschen i övrigt 1 1601. Handelsflottan 0 1602. Fiskeriverksamhet 12 1701. Skogsavverkning/skogsvård och skogsbruksföretag 3 1702. Domänverket 13 1801. Stål- och metallindustri 2 1802. Svets- och mekanisk industri 14 1901. Byggnads-, snickeri och trämaterialtillverkning 13 1902. Sågverk, sågning, hyvling 0 1903. Hustillverkning 5 1904. Möbeltillverkning 4 1905. Övrig trävarutillverkning 8 2001. Städentrepenadverksamhet 13 2002. Fastighetsförvaltning 6 2101. Textilindustri 0 2102. Konfektionsindustri 0 2103. Läderindustri 1 2104. Stoppmöbelindustri 0 2201. Distribution av tidningar 7 2202. Tidnings- och tidskriftsframställning 4 2203. Produktion av radio och TV-program 19 2301. Verktygs- och redskapsindustri 1 2302. Metallmöbelindustri 3 2303. Industri för metallkonstruktion 58 2304. Övrig metallvaruindustri 3 2305. Industri för stationära turbiner 1 2306. Jordbruksmaskiner 3 2307. Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 1 2308. Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 1 2309. Data- och kontorsmaskinindustri 6 2310. Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 0 2311. Industri för elmotorer etc 3 2312. Teleproduktionsindustri 3 2313. Industri för elektriska hushållsapparater 5 2314. Övrig elektronikindustri 0 2315. Skeppsvarv, båtbyggeri 0 2316. Rälsfordonsindustri 0 2317. Bil- och bilmotorindustri 0 2318. Cykel- och motorcykelindustri 5 2319. Flygplansindustri och reparationsverkstäder 2 2320. Övrig transportmedelsindustri 0 2321. Instrumentindustri 0 2322. Foto- och optikvaruindustri 21 2330. Övrig verkstadsindustri 0 2900. Projekt som berör flera privata branscher 1 3020. Arbetsgivare/arbetstagarorganisationer 9 3021. Idrottsorganisationer 0 3023. Politiska organisationer 1 3025. Religiösa organisationer 2 3027. Nykterhetsrörelsens organisationer 0 3029. Scoutorganisationer och andra barn- och ungdomsorganisationer 1 3031. Handikapporganisationer 3 3033. Studieförbund 3 3035. Folkhögskolor/rörelsedrivna 3 3037. Lokalhållande organisationer 1 3041. Föräldrakooperativa daghem 1 3060. Övriga ideella och kulturella organisationer 8 3090. Svenska kyrkan 2 3111. Förskole- och fritidsverksamhet 24 3115. Äldre- och handikappomsorg 11 3119. Övrig social verksamhet samt övergripande projekt 23 3120. Skolväsendet 4 3131. Bibliotek 0 3132. Museer 0 3133. Teater- och musikinstitutioner 1 3135. Idrotts- och fritidsanläggningar 1 3137. Övrig kultur- och fritidsverksamhet 1 3141. Energiförsörjning 3 3143. Renhållning och avfallshantering 0 3145. Arbete med gator, vägar och parker 6 3147. Fastighetsskötsel 6 3148. Kommunal teknisk service i övrigt 3 3149. Räddningstjänst 4 3151. Kollektivtrafik 0 3153. Hamnar 3 3170. Central kommunal administration 8 3175. Övriga kommunala arbetsplatsprogram 0 3190. Program på gränsen mellan primärkommunala och landstingskommunala området 0 3195. Primärkommunala program som skall avräknas mot landstingens branschram 17 3211. Hälso- och sjukvård - primärvård 34 3213. Hälso- och sjukvård - läns- och regionvård 11 3215. Hälso- och sjukvård - övrigt 5 3217. Tandvård 1 3221. Högskola och gymnasieskola/landsting 0 3224. Folkhögskolor/landsting 0 3232. Museer/landsting 0 3233. Teater- och musikinstitutioner/landsting 1 3235. Fritidsanläggningar/landsting 1 3237. Övrig kultur- och fritidsverksamhet/landsting 1 3240. Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan social verksamhet 0 3251. Kollektivtrafik/landsting 2 3257. Tvätterier/landsting 0 3270. Central landstingskommunal administration 4 3280. Övriga landstingskommunala arbetsplatsprogram 4 3301. Försäkringskassorna 2 3302. Försvaret 1 3303. SJ 1 3304. Posten 3 3305. Televerket 0 3306. Domstolsväsendet 0 3307. Länsstyrelserna 4 3308. Polis och åklagarmyndigheten 1 3309. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 9 3310. Universitet och högskolor och övrig statlig utbildning samt forskning 1 3311. Vägverket 1 3312. Skatte- och kronofogdemyndigheterna 2 3313. Kulturell verksamhet/staten 2 3314. Statens invandrarverk 9 3325. Övrig statlig verksamhet 2 9000. Checkar ej fördelat 2 9001. Check-Bank och försäkring 8 9002. Check-Bryggbranschen 6 9003. Check-Byggämnes- och stenindustri 7 9004. Check-Energibranschen 4 9005. Check-Fabriksindustrin 4 9006. Check-Flygbranschen 5 9007. Check-Grafisk produktion 74 9009. Check-Handelsområdet 29 9010. Check-Hotell och restaurang 3 9011. Check-Landtransport 3 9012. Check-Lantbruk och trädgård 33 9013. Check-Livsmedelsindustrin 6 9014. Check-Massa/pappersindustri 2 9015. Check-Motorbranschen 2 9016. Check-Sjöfarten 1 9017. Check-Skogsbruket 1 9018. Check-Stål och metall 1 9019. Check-Sågverks-/träindustrin 6 9020. Check-Städn och fastigh.förv 2 9021. Check-Teko/stoppmöbel/läderind 17 9023. Check-Verkstadsindustrin 1 9029. Check-Flerbranschprogram 17 9030. Check-Ideella organisationer 174 9031. Check-Kommunerna 36 9032. Check-Landstingen 34 9033. Check-Staten 87 9999. Uppgift saknas
VAR 22 ANSTÄLLDA MÄN Loc 174 width 5 Antal anställda män Valid-n=1837 Min=0 Max=13770 Mean=56.6 St.Dev=420.1
VAR 23 ANSTÄLLDA KVINNOR Loc 179 width 4 Antal anställda kvinnor Valid-n=1837 Min=0 Max=6560 Mean=53.6 St.Dev=349.7
VAR 24 BERÖRDA MÄN Loc 183 width 5 Berörda män Valid-n=1837 Min=0 Max=3626 Mean=25.2 St.Dev=137.6
VAR 25 BERÖRDA KVINNOR Loc 188 width 5 Berörda kvinnor Valid-n=1837 Min=0 Max=6560 Mean=35.2 St.Dev=277.4
VAR 26 KOMMUNNUMMER Loc 193 width 3 MD=999 Kommunnummer 23 509. Ödeshög 22 512. Ydre 79 513. Kinda 24 560. Boxholm 53 561. Åtvidaberg 98 562. Finspång 58 563. Valdemarsvik 548 580. Linköping 437 581. Norrköping 45 582. Söderköping 195 583. Motala 52 584. Vadstena 109 586. Mjölby 94 999. Uppgift saknas
VAR 27 ORGANISATIONSNUMMER Loc 196 width 11 alphabetic Organisationsnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 28 TELEFON RIKSNUMMER Loc 207 width 14 alphabetic Telefon riksnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 29 KONTAKTPERSON Loc 221 width 63 alphabetic Kontaktperson Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 30 STARTTIDPUNKT ÅR-MÅ-DAG Loc 284 width 6 alphabetic Starttidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 31 STARTTID ÅR-MÅNAD Loc 290 width 4 MD=9999 Starttidpunkt år-månad 9001. 90-01 . . 9505. 95-05 197 9999. Uppgift saknas Kod: 9001 9009 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 Frek: 2 1 2 5 2 17 10 10 11 22 12 Kod: 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 8 15 28 12 11 8 23 12 20 23 17 Kod: 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 13 6 17 24 20 14 25 38 17 34 20 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 29 32 24 14 33 31 28 28 64 46 136 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 88 47 27 5 14 10 2 21 1 5 9 Kod: 9503 9504 9505 9999 Frek: 52 122 273 197
VAR 32 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅN-DA Loc 294 width 6 alphabetic Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 33 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅNAD Loc 300 width 4 MD=9999 Planerad färdigtidpunkt år-månad 9102. 91-02 . . 9706. 97-06 196 9999. Uppgift saknas Kod: 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9110 9111 9112 9201 Frek: 1 2 3 2 3 2 3 2 3 18 3 Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 2 8 3 5 27 5 6 10 6 9 39 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 13 4 10 15 5 20 2 9 10 5 4 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 40 7 6 7 11 21 25 3 7 5 14 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9512 9601 Frek: 24 139 87 45 186 429 299 15 1 4 1 Kod: 9603 9604 9606 9706 9999 Frek: 2 1 2 1 196
VAR 34 SÖKT BIDRAG Loc 304 width 8 2 decimal places Sökt bidrag Valid-n=1837 Min=-1.3053e+07 Max=933750 Mean=-5666.0 St.Dev=305368.3
VAR 35 EGEN INSATS Loc 312 width 7 1 decimal places Egen insats Valid-n=1837 Min=0 Max=933750 Mean=1516.7 St.Dev=24955.4
VAR 36 ANNAN FINANSIÄR ANSÖKAN Loc 319 width 8 2 decimal places Annan finansiär ansökan Valid-n=1837 Min=0 Max=22500 Mean=21.1 St.Dev=543.6
VAR 37 TOTAL KOSTNAD ANSÖKAN Loc 327 width 8 2 decimal places Total kostnad ansökan Valid-n=1837 Min=0 Max=505700 Mean=2062.3 St.Dev=13626.6
VAR 38 BESPARING FÖR SÖKANDE Loc 335 width 8 2 decimal places Besparing för sökande Valid-n=1837 Min=0 Max=148600 Mean=477.9 St.Dev=3964.4
VAR 39 BESPARING FÖR FÖRSÄKRING Loc 343 width 8 2 decimal places Besparing för försäkring Valid-n=1837 Min=0 Max=33539 Mean=276.6 St.Dev=1571.0
VAR 40 TOTAL BESPARING Loc 351 width 8 2 decimal places Total besparing Valid-n=1837 Min=0 Max=148600 Mean=754.4 St.Dev=4668.8
VAR 41 BESLUTSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 359 width 6 alphabetic Beslutsdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 42 BESLUTSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 365 width 4 MD=9999 Beslutsdatum år-månad 9010. 90-10 . . 9505. 95-05 229 9999. Uppgift saknas Kod: 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9108 9109 Frek: 1 1 3 8 15 7 14 11 35 16 15 Kod: 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 Frek: 8 12 10 11 15 18 29 3 20 1 14 Kod: 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 Frek: 18 15 21 12 27 35 34 11 32 35 6 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 31 20 34 32 30 35 33 90 107 98 102 Kod: 9409 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9999 Frek: 1 19 2 4 9 52 122 274 229
VAR 43 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 369 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 44 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 1 Loc 375 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 9201. 92-01 . . 9411. 94-11 1739 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9203 9204 9206 9207 9209 9210 9301 9302 9303 9304 Frek: 2 1 1 2 1 1 1 3 16 4 5 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 2 6 1 5 2 4 8 2 5 5 6 Kod: 9404 9405 9406 9411 0 Frek: 5 2 7 1 1739
VAR 45 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 379 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 46 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 2 Loc 385 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 1 9203. 92-03 1 9303. 93-03 1 9401. 94-01 1834 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 47 BEVILJAS Loc 389 width 1 MD=9 Beviljas 1437 1. Ja 152 5. Nej 248 9. Uppgift saknas
VAR 48 HANDLÄGGARE Loc 390 width 8 alphabetic Handläggare Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 49 BIDRAG I ÅTGÄRDER Loc 398 width 7 2 decimal places Bidrag i åtgärder Valid-n=1837 Min=0 Max=12880 Mean=303.1 St.Dev=862.9
VAR 50 EGEN INSATS I ÅTGÄRDER Loc 405 width 7 2 decimal places Egen insats i åtgärder Valid-n=1837 Min=0 Max=12880 Mean=248.0 St.Dev=756.4
VAR 51 ANNAN FINANS I ÅTGÄRDER Loc 412 width 8 2 decimal places Annan finansiär i åtgärder Valid-n=1837 Min=0 Max=33183 Mean=471.6 St.Dev=1615.7
VAR 52 TOTAL KOSTNAD I ÅTGÄRDER Loc 420 width 7 2 decimal places Total kostnad i åtgärder Valid-n=1837 Min=0 Max=1900 Mean=2.9 St.Dev=60.4
VAR 53 SLUTLIGT BIDRAG ÅTGÄRDER Loc 427 width 8 2 decimal places Slutligt bidrag i åtgärder Valid-n=1837 Min=0 Max=37563 Mean=777.7 St.Dev=2347.7
VAR 54 SLUTLIGT SÖKT BIDRAG Loc 435 width 8 2 decimal places Slutligt sökt bidrag Valid-n=1837 Min=0 Max=933750 Mean=1478.4 St.Dev=21917.3
VAR 55 SLUTLIG EGEN INSATS Loc 443 width 8 2 decimal places Slutlig egen insats Valid-n=1837 Min=0 Max=933750 Mean=1227.8 St.Dev=22049.8
VAR 56 SLUTLIG ANNAN FINANSIÄR Loc 451 width 7 2 decimal places Slutligt annan finansiär Valid-n=1837 Min=0 Max=2500 Mean=4.2 St.Dev=85.4
VAR 57 SLUTLIG TOTAL KOSTNAD Loc 458 width 8 2 decimal places Slutlig total kostnad Valid-n=1837 Min=0 Max=186750 Mean=1795.5 St.Dev=6917.7
VAR 58 BEVILJAT BELOPP 1 Loc 466 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 1 Valid-n=1837 Min=0 Max=3035 Mean=95.0 St.Dev=220.1
VAR 59 VILLKOR 1 Loc 473 width 1 MD=0 Villkor, 1 1 1. Ja 480 5. Nej 1356 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 474 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 61 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 1 Loc 480 width 4 MD= 0 Utbetalning 1: år-månad 9011. 90-11 . . 9506. 95-06 406 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 Frek: 2 2 3 10 5 3 12 6 19 8 21 Kod: 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 Frek: 12 1 2 3 5 1 7 10 11 10 6 Kod: 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 Frek: 15 12 14 10 13 13 18 18 17 9 9 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 15 18 20 24 14 23 27 25 44 20 43 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 16 35 37 33 57 67 49 28 73 163 291 Kod: 9506 0 Frek: 2 406
VAR 62 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 484 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 63 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 1 Loc 490 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 1: år-månad 9105. 91-05 . . 9505. 95-05 406 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 35 28 2 21 12 1 2 3 5 1 6 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 12 16 4 8 14 11 14 12 12 14 21 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 18 10 18 4 20 21 20 19 16 29 20 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 32 42 23 45 5 48 31 34 70 61 45 Kod: 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 23 87 154 282 406
VAR 64 ÅTERBETALT 1 Loc 494 width 7 Återbetalt, 1 Valid-n=1837 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 65 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 501 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 66 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 507 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 1: år-månad 9104. 91-04 . . 9504. 95-04 993 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9104 9105 9110 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 1 1 1 2 3 1 6 10 20 4 3 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 14 8 9 17 13 13 12 23 14 18 12 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 6 12 24 19 17 26 27 22 34 25 42 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 28 31 26 48 30 27 105 15 8 64 3 Kod: 0 Frek: 993
VAR 67 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 511 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 68 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 517 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 9104. 91-04 . . 9512. 95-12 1006 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9104 9110 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 Frek: 1 1 6 2 3 6 14 17 1 8 10 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 11 12 16 11 13 20 16 7 18 7 12 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 25 23 14 21 23 20 41 32 30 40 22 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9512 0 Frek: 35 30 36 50 72 26 11 60 7 1 1006 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9512 0 Frek: 35 30 36 50 72 26 11 60 7 1 1006
VAR 69 BEVILJAT BELOPP 2 Loc 521 width 7 2 decimal places Beviljat belopp ,2 Valid-n=1837 Min=0 Max=7447 Mean=67.3 St.Dev=271.5
VAR 70 VILLKOR 2 Loc 528 width 1 MD=0 Villkor, 2 0 1. Ja 1 5. Nej 1836 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 529 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 72 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 2 Loc 535 width 4 MD= 0 Utbetalning 2: år-månad 9103. 91-03 . . 9506. 95-06 1265 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9105 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 1 1 1 3 4 7 5 2 11 2 3 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 8 4 2 5 10 7 4 2 12 11 2 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 6 4 5 2 5 9 7 8 17 16 11 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 14 6 10 25 8 14 16 23 11 43 49 Kod: 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 15 31 72 37 1 1265
VAR 73 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 539 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 74 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 2 Loc 545 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 2: år-månad 9105. 91-05 . . 9505. 95-05 1265 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 2 1 4 6 4 5 2 11 3 2 10 Kod: 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 1 2 6 8 8 3 4 11 8 5 4 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 7 3 2 8 11 7 6 13 22 10 14 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 9 10 26 2 21 13 21 24 44 41 19 Kod: 9503 9504 9505 0 Frek: 50 66 13 1265
VAR 75 ÅTERBETALT 2 Loc 549 width 8 2 decimal places Återbetalt, 2 Valid-n=1837 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 76 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 557 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 77 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 563 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 2: år-månad 9103. 91-03 . . 9512. 95-12 1270 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 1 8 3 2 6 3 11 3 8 4 5 Kod: 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 3 4 5 5 7 5 2 18 3 7 5 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 5 2 4 5 5 12 13 16 11 14 8 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 5 24 16 11 12 26 12 8 87 12 16 Kod: 9503 9504 9505 9512 0 Frek: 121 2 1 1 1270
VAR 78 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 567 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 79 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 573 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 9107. 91-07 . . 9512. 95-12 1275 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 2 1 2 5 3 5 5 9 3 4 6 Kod: 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 6 6 7 8 2 4 11 8 5 6 8 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 7 1 8 8 4 10 15 18 7 13 10 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 14 20 10 16 19 17 24 64 20 19 103 Kod: 9504 9505 9512 0 Frek: 13 4 2 1275
VAR 80 BEVILJAT BELOPP 3 Loc 577 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 3 Valid-n=1837 Min=0 Max=4000 Mean=48.0 St.Dev=224.4
VAR 81 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 584 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 82 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 3 Loc 590 width 4 MD= 0 Utbetalning 3: år-månad 9202. 92-02 . . 9505. 95-05 1552 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9212 9301 9302 Frek: 1 2 3 3 3 1 1 8 4 8 2 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 4 1 4 5 3 5 5 4 7 4 8 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 10 2 5 7 7 3 7 7 2 10 27 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 17 11 9 40 35 1552
VAR 83 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 594 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 84 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 3 Loc 600 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 3: år-månad 9202. 92-02 . . 9505. 95-05 1552 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 1 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 3 6 2 8 2 2 7 8 2 5 4 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 11 8 4 5 6 9 9 5 6 13 26 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 16 8 20 56 6 1552
VAR 85 ÅTERBETALT 3 Loc 604 width 7 2 decimal places Återbetalt, 3 Valid-n=1837 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 86 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 611 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 87 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 617 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 3: år-månad 9112. 91-12 . . 9505. 95-05 1551 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 Frek: 2 1 2 2 3 2 5 4 5 2 4 Kod: 9212 9301 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 6 4 2 4 8 4 2 4 10 4 4 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 8 4 6 4 12 3 6 5 3 7 11 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 37 10 2 80 3 1 1551
VAR 88 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 621 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 89 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 627 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 9201. 92-01 . . 9504. 95-04 1554 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 1 1 2 3 2 2 2 3 2 4 6 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 1 3 5 9 2 3 2 5 8 3 5 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 6 7 9 6 4 9 7 2 7 2 7 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 15 28 12 8 71 9 1554
VAR 90 BEVILJAT BELOPP 4 Loc 631 width 6 2 decimal places Beviljat belopp, 4 Valid-n=1837 Min=0 Max=5256 Mean=24.8 St.Dev=185.5
VAR 91 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 637 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 92 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 4 Loc 643 width 4 MD= 0 Utbetalning 4: år-månad 9208. 92-08 . . 9505. 95-05 1720 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9208 9210 9302 9303 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 1 4 2 2 1 1 1 1 3 1 3 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 1 1 3 5 5 3 4 2 2 5 5 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 2 10 8 5 5 19 12 1720
VAR 93 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 647 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 94 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 4 Loc 653 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 4: år-månad 9208. 92-08 . . 9505. 95-05 1720 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9208 9210 9302 9303 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 1 4 2 2 1 1 1 2 3 1 3 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 1 3 6 3 3 7 4 6 2 6 9 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 6 8 6 22 4 1720
VAR 95 ÅTERBETALT 4 Loc 657 width 7 2 decimal places Återbetalt, 4 Valid-n=1837 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 96 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 664 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 97 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 670 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 4: år-månad 9205. 92-05 . . 9504. 95-04 1721 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9205 9206 9209 9211 9301 9302 9303 9305 9306 9309 9310 Frek: 1 1 3 1 2 1 2 2 1 2 5 Kod: 9311 9312 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9411 Frek: 2 1 4 5 3 5 2 2 4 7 5 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 15 5 4 30 1 1721
VAR 98 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 674 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 99 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 680 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 9208. 92-08 . . 9504. 95-04 1722 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9208 9209 9210 9301 9302 9303 9305 9306 9308 9309 9310 Frek: 1 1 3 1 1 2 1 2 3 2 1 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 3 1 1 3 7 3 4 4 1 3 7 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 2 7 11 3 7 27 3 1722
VAR 100 BEVILJAT BELOPP 5 Loc 684 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 5 Valid-n=1837 Min=0 Max=2923 Mean=8.6 St.Dev=91.0
VAR 101 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 691 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 102 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 5 Loc 697 width 4 MD= 0 Utbetalning 5: år-månad 9209. 92-09 . . 9505. 95-05 1778 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9209 9211 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9406 9407 9410 Frek: 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 4 8 6 2 2 11 8 1778
VAR 103 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 701 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 104 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 5 Loc 707 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 5: år-månad 9211. 92-11 . . 9505. 95-05 1778 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9211 9306 9308 9309 9310 9312 9401 9406 9408 9409 9410 Frek: 2 2 1 1 1 2 1 5 1 2 1 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 5 9 4 2 6 11 3 1778
VAR 105 ÅTERBETALT 5 Loc 711 width 3 2 decimal places Återbetalt, 5 Valid-n=1837 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 106 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 714 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 107 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 720 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 5: år-månad 9209. 92-09 . . 9505. 95-05 1779 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9209 9210 9305 9307 9308 9310 9311 9405 9406 9409 9410 Frek: 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 4 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 1 13 1 1 18 2 1 1779
VAR 108 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 724 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 109 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 730 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 9209. 92-09 . . 9511. 95-11 1778 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9209 9210 9305 9306 9308 9310 9312 9401 9402 9405 9406 Frek: 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 4 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9511 Frek: 1 3 3 3 9 2 2 16 1 2 1 Kod: 0 Frek: 1778
VAR 110 BEVILJAT BELOPP 6 Loc 734 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 6 Valid-n=1837 Min=0 Max=2026 Mean=4.7 St.Dev=67.7
VAR 111 VILLKOR 6 Loc 741 width 1 MD=0 Villkor, 6 3 1. Ja 0 5. Nej 1834 0. Frågan ej tillämplig
VAR 112 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 742 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 113 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 6 Loc 748 width 4 MD= 0 Utbetalning 6: år-månad 9310. 93-10 . . 9505. 95-05 1820 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9310 9401 9402 9405 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 4 4 1820 Kod: 9310 9401 9402 9405 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 4 4 1820
VAR 114 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 752 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 115 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 6 Loc 758 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 6: år-månad 9309. 93-09 . . 9505. 95-05 1820 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9309 9401 9402 9405 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 2 Kod: 0 Frek: 1820
VAR 116 ÅTERBETALT 6 Loc 762 width 3 2 decimal places Återbetalt, 6 Valid-n=1837 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 117 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 765 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 118 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 771 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 6: år-månad 9309. 93-09 . . 9504. 95-04 1819 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9309 9311 9401 9403 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 1 1 1 1 4 1 2 6 1 1819
VAR 119 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 775 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 120 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 781 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 9401. 94-01 . . 9505. 95-05 1821 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9401 9405 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 2 1 1 2 1 7 1 1 1821
VAR 121 SENASTE ÄNDR ÅR-MÅ-DAG Loc 785 width 6 alphabetic Senaste ändringsdatum år-månad dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 122 SENASTE ÄNDRING ÅR-MÅNAD Loc 791 width 4 Senaste ändringsdatum år-månad 9105. 91-05 . . 9505. 95-05 Kod: 9105 9108 9203 9206 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 1 1 7 2 4 1 103 5 4 43 17 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 15 7 7 1 17 10 15 14 25 15 27 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 15 22 58 86 18 36 103 20 54 123 85 Kod: 9502 9503 9504 9505 Frek: 31 114 412 319
VAR 123 GAMMAL STATUSKOD Loc 795 width 2 MD= 0 Gammal statuskod 136 01. Komplettering begärd 29 02. Klart för beredning 23 03. Beredning pågår 90 04. Beslutsklar 801 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 3 07. Lägesrapport - påminnelse 29 90. Beslut - ej beviljat bidrag 167 91. Avslutat ärende 8 92. Hävda beslut 75 99. Återtaget eller avfört beslut 476 00. Frågan ej tillämplig
VAR 124 SELEKTERINGSDATUM Loc 797 width 6 alphabetic Selekteringsdatum Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 125 SENASTE ÄNDRINGSTID Loc 803 width 5 alphabetic Senaste ändringstid Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 126 ANSTÄLLDA I SKIKT Loc 808 width 3 Totalt anställda i skikt Valid-n=1837 Min=0 Max=501 Mean=31.0 St.Dev=92.2
VAR 127 SNI-KOD Loc 811 width 5 MD=99999 SNI-kod 1 01111. Spannmålsodling mm 1 01121. Odling av köksväxter på friland 2 01122. Odling av plantskoleväxter mm på friland 3 01124. Odling av prydnadsväxter i växthus 2 01211. Mjölkproduktion 1 01217. Husdjursföretag, blandad drift, mest nötkreatur 1 01232. Slaktsvinsuppfödning 1 01241. Äggproduktion 1 01243. Fjäderfäföretag, blandad drift 212 01300. Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 7 01410. Service till växtodling 2 01900. Småbruk 6 02011. Produktion av skog på rot, leveransvirke mm 2 02012. Skogsvård 7 02013. Avverkning 1 14210. Utvinning av sand, grus och berg 1 15112. Styckning av kött 2 15130. Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 2 15310. Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 1 15330. Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 1 15511. Osttillverkning 2 15512. Annan mejerivarutillverkning 2 15611. Mjöltillverkning 2 15710. Framställning av beredda fodermedel 8 15810. Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 4 15842. Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer 1 15910. Framställning av destillerade, alkoholhaltiga drycker 1 17170. Annan garntillverkning 5 17549. Diverse övrig textilietillverkning 1 17600. Tillverkning av trikåväv 11 20101. Sågning 2 20102. Hyvling 1 20201. Tillverkning av faner, kryssfaner och lamellträ 1 20301. Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 3 20302. Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 1 20400. Träförpackningstillverkning 1 20510. Övrig trävarutillverkning 1 21121. Tillverkning av tidnings- och journalpapper 6 21129. Övrig tillverkning av papper och papp 2 21211. Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar 4 21219. Övrig tillverkning av pappers-, pappförpackningar 2 21230. Tillverkning av skrivpapper, kuvert och dylikt 2 21250. Tillverkning av andra pappers- och pappvaror 5 22121. Dagstidningsutgivning 1 22210. Tryckning av dagstidningar 9 22222. Tryckning av böcker och övriga trycksaker 2 22230. Bokbindning och trycksaksbehandling 1 22240. Sättning och annan framställning av tryckoriginal 2 22250. Annan grafisk produktion 1 24150. Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter 1 24160. Basplastframställning 1 24170. Tillverkning av syntetiskt basgummi 2 24300. Tillverkning av färg, lack, tryckfärg mm 1 24420. Tillverkning av läkemedel 1 24520. Tillverkning av parfymer och toalettartiklar 1 24620. Tillverkning av lim och gelatin 1 25120. Regummering 3 25210. Tillverkning av plasthalvfabrikat 1 25230. Byggplastvarutillverkning 7 25240. Annan plastvarutillverkning 1 26132. Tillverkning av hushålls- och prydnadsglas 3 26619. Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål 1 26650. Tillverkning av fibercementvaror 2 26701. Tillverkning av stenvaror för byggändamål 1 26709. Tillverkning av övriga stenvaror 1 27100. Framställning av järn, stål ferrolegeringar (EKSG-produkter) 2 27310. Tillverkning av kalldragen stålstång 2 27340. Tillverkning av dragen ståltråd 3 27420. Framställning av aluminium 1 27440. Framställning av koppar 7 28110. Tillverkning av metallstommar och delar därav 3 28120. Tillverkning av byggnadselement av metall 1 28210. Tillverkning av cisterner, tankar, kar och behållare av metall 4 28400. Smidning, pressning, prägling, valsning av metall; pulvermetallurgi 4 28510. Beläggning och överdragning av metall 6 28520. Metallegoarbeten 1 28621. Tillverkning av formverktyg 3 28622. Tillverkning av skärverktyg 2 28629. Tillverkning av övriga verktyg och redskap 1 28730. Tillverkning av metalltrådvaror 1 28740. Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar 15 28759. Diverse övrig metallvarutillverkning 5 29110. Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 1 29130. Tillverkning av kranar och ventiler 1 29140. Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 0 29210. Tillverkning av ugnar och brännare 7 29220. Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 9 29230. Tillverkning av maskin och apparat för kyla och ventilat, ej hushåll 4 29240. Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 3 29320. Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner 2 29409. Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 2 29520. Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 1 29530. Tillverkning av maskin för framställning av livsmedel, dryck, tobaksvaror 1 29540. Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror 5 29569. Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 1 29600. Tillverkning av vapen och ammunition 1 29711. Tillverkning av kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och andra vitvaror 4 29719. Tillverkning av övriga elektriska hushållsmaskiner och apparater 1 29720. Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och apparater 1 30020. Tillverkning av datorer och annan informationsbehandling-utrustning 5 31100. Tillverkning av elmotor, generator och transformatorer 1 31200. Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 2 31300. Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 3 31501. Tillverkning av belysningsarmatur 2 31620. Diverse övrig tillverkning av elapparatur 7 32200. Tillverkning av radio och TV-sändare trådtelefon och telegrafapparater 2 32300. Tillverkning av radio- och TV-mottagare, apparater för ljud- och videosignaler 5 33200. Tillverkning av instrument, apparater för mätning, kontroll, provning, ej processtyrning 6 34300. Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 9 35300. Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster 3 36110. Tillverkning av sittmöbler och säten 1 36120. Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler 3 36140. Tillverkning av andra möbler 2 36400. Tillverkning av sportartiklar 1 36630. Diverse annan tillverkning 3 40100. Elförsörjning 2 40300. Ång- och hetvattenförsörjning mm 2 45110. Rivning av hus; markarbeten 15 45211. Byggande av hus 4 45212. Uppförande av andra byggnadsverk 5 45221. Takarbeten av plåt 1 45230. Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggning 2 45250. Andra bygg- och anläggningsarbeten 3 45310. Elinstallationer 1 45320. Isoleringsarbeten 2 45331. Värme- och sanitetsarbeten 2 45332. Ventillationsarbeten 1 45410. Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 2 45420. Byggnadssnickeriarbeten 1 45430. Golv- och väggbeläggningsarbeten 2 45441. Måleriarbeten 1 45442. Glasmästeriarbeten 14 50102. Handel med personbilar 12 50201. Bilservice, ej specialiserad 3 50202. Bilplåt- och billackreparationer 9 50204. Däckservice 2 50301. Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 2 51210. Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 2 51220. Partihandel med blommor och växter 3 51310. Partihandel med frukt och grönsaker 1 51320. Partihandel med kött och köttvaror 1 51330. Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 1 51380. Partihandel med andra livsmedel, bl a fisk- skal- och blötdjur 4 51390. Icke spec partihandel med livsmedel, drycker och tobak 1 51420. Partihandel med kläder och skodon 1 51432. Partihandel med radio- och TV-apparater 2 51434. Partihandel med elartiklar 1 51471. Partihandel med möbler och inredningsvaror 3 51479. Partihandel med övriga hushållsvaror 1 51520. Partihandel med metaller och metallmalmer 4 51530. Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 1 51550. Partihandel med kemiska produkter 1 51561. Partihandel med industriförnödenheter 8 51570. Partihandel med avfallsprodukter och skrot 2 51640. Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 1 51652. Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning 6 51659. Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 4 51660. Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruk inkl traktorer 5 52111. Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak 81 52112. Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 1 52121. Annan varuhus- och stormarknadshandel 1 52230. Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur 3 52241. Butikshandel med bröd och konditorivaror 3 52310. Apotekshandel 1 52410. Butikshandel med textilier 1 52422. Butikshandel med herrkläder 1 52424. Butikshandel med barnkläder 2 52441. Butikshandel med möbler och mattor 1 52443. Butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror 1 52451. Butikshandel med hushållsmaskiner och hushållsapparater 2 52452. Butikshandel med radio- och TV-apparater 2 52461. Butikshandel med järnhandels- bygg- och VVS-varor 1 52462. Butikshandel med färger 2 52471. Butikshandel med böcker och pappersvaror 4 52481. Butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar 1 52482. Butikshandel med med fotoutrustning; fotoservice 2 52499. Övrig specialiserad butikshandel 12 55111. Hotellverksamhet med restaurang utom konferensanläggningar 2 55112. Drift av konferensanläggningar 3 55300. Restaurangverksamhet 1 60100. Järnvägstransport 1 60211. Kollektivtrafikverksamhet 2 60212. Kollektivtrafikverksamhet 1 60220. Taxitrafik 56 60240. Vägtransport av gods 3 61102. Övrig havs- och kustsjöfart 3 63110. Godshantering 2 63120. Varulagring och magasinering 4 63220. Övriga stödtjänster till sjöfart 4 63230. Övriga stödtjänster till luftfart 2 63302. Försäljning av resor 0 63400. Annan transportförmedling 3 64110. Postbefordran via postverket 3 64201. Nätdrift 3 65120. Annan bankverksamhet 2 65220. Annan kreditgivning 1 66030. Skadeförsäkring 9 70201. Uthyrning av bostäder 17 70202. Uthyrning av industrilokaler 2 70203. Uthyrning av andra lokaler 2 70209. Övrig fastighetsförvaltning 4 70321. Förvaltning i rikskooperativ regi 3 70329. Övrig fastighetsförvaltning på uppdrag 4 71320. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 1 72201. Datakonsultverksamhet 1 73102. Teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 1 74111. Advokatbyråverksamhet mm 8 74120. Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 1 74140. Konsultverksamhet avs företags organisation, information mm 8 74150. Holdingsverksamhet 14 74202. Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet 5 74300. Teknisk provning och analys 2 74401. Reklambyråverksamhet 2 74500. Arbetsförmedling och rekrytering 2 74600. Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 7 74701. Lokalvård 1 74842. Annan formgivning 3 74849. Diverse övriga företagstjänster 1 75111. Stats- och kommunledning, lagstiftning, normering 4 75113. Skatteförvaltning, indrivning 1 75131. Administration av infrastrukturprogram 1 75132. Administration av program för jordbruk, skogsbruk och fiske 4 75233. Kriminalvård 9 75240. Polisverksamhet 8 75300. Obligatorisk socialförsäkring 1 80100. Grundskoleutbildning 9 80309. Övrig högskoleutbildning 2 80423. Folkhögskoleutbildning 2 80424. Studieförbundens och frivilligorganisations utbildning 1 80427. Utbildningsservice 110 85110. Sluten sjukvård 14 85120. Öppen hälso- och sjukvård 11 85130. Tandvård 6 85140. Annan hälso- och sjukvård 58 85311. Vård och service till boende i servicehus och dylik 11 85312. Särskild omsorg för psykiskt utvecklingsstörda 1 85313. Vård och behandling i hem för vård eller boende 2 85314. Drift av flyktingförläggning 155 85321. Barnomsorg inom förskola 14 85323. Äldre- och handikappomsorg 1 85324. Individ- och familjeomsorg 1 90002. Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 2 91112. Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 2 91200. Intressebevakning inom arbetsorganisationer 7 91310. Verksamhet i religiösa samfund 1 91330. Verksamhet i andra intresseorganisationer 3 92110. Film- och videoproduktion 1 92200. Radio- och TV-programverksamhet 1 92320. Drift av teatrar, konserthus 1 92340. Annan nöjesverksamhet 1 92530. Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat 4 92612. Drift av golfbanor 5 92621. Idrottsutövning 2 92721. Ridutbildning och uthyrning av hästar 1 92729. Diverse övrig rekreationsverksamhet 5 93011. Industri- och institutionstvätt 35 93021. Hårvård 2 93030. Begravningsverksamhet 3 93040. Kroppsvård 349 99999. Näringsgren okänd
VAR 128 FAKTISKT UTBETALT Loc 816 width 8 2 decimal places Faktiskt utbetalt Valid-n=1837 Min=0 Max=123446 Mean=260.8 St.Dev=3418.5