ALF
              Jönköpings län
                SSD 0526

              Primärforskare
              Arbetslivsfonden

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ALF - Stockholms län samlades ursprungligen in
  av Arbetslivsfonden. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med att Arbetslivsfonden avvecklades gjorde SSD en
  överenskommelse med myndigheten om arkivering av ett antal
  databaser samt om vissa former av fortsatt tillgänglighet på
  dessa.

  Ett första material är en utvärderingsenkät rörande
  Arbetslivsfondens verksamhet. Fältarbetet under 1994 har
  genomförts av SCB och materialet överlämnades till SSD i
  augusti 1995. Detta material är tillgängligt enligt gängse
  regler för forskningsdatabaser förvarade vid SSD.

  Ett annat material är en omfattande databas som under fondens
  femåriga verksamhet byggts upp vid det centrala fondkansliet.
  Databasen innehåller alla ärenden som behandlats av
  myndigheten alltifrån ansökan till åtgärd. Denna databas är en
  för arbetslivsfonden skräddarsydd relationsdatabas i systemet
  Dataflex. Databasen går under namnet ALF och omfattar närmare
  30.000 ärenden. Totalt kräver ALF 200 mb i diskutrymme. Efter
  överläggningar med fondens centralkansli har SSD åtagit sig
  tre saker beträffande denna databas.

  En första är att överflytta en kopia av databasen till SSD och
  hålla den tillgänglig i så att säga ursprungsskick för i
  första hand en period av tre år framåt. För det har
  arbetslivsfonden beviljat medel för inköp av en
  specialdedicerad PC. Databasen kommer att vara gratis
  tillgänglig för tillresta forskare.

  En andra är att från denna databas generera en eller flera
  arkivfiler i ett lämpligt utskriftsformat. Härigenom blir det
  möjligt att även på litet längre sikt gå tillbaka till
  innehållet i databasen. De genererade filerna skall vara
  läsbara med gängse editorer och ordbehandlngsprogram. Filerna
  kommer att vara tillgänglig på vanligt sätt från SSD.

  En tredje är att med utgångspunkt från den genererade
  arkivfilen(erna) tillskapa en analysfil i SPSS och SAS i
  samråd med forskare på området. Även på denna punkt har
  Arbetslivsfonden bidragit med medel för att täcka bl a
  kostnader för ett seminarium med intresserade forskare. Vad
  som är aktuellt i detta sammanhang är att omredigera vissa
  centrala delar av databsen från dess relationella form till
  en gängse rektangulär numerisk analysfil. I viss mån kan det
  bli fråga om innehållsanalys av vissa textavsnitt. Efter
  dokumentering kommer den tillskapade analysfilen att kunna
  beställas och distribueras på vanligt sätt.

  
               SYSTEM ALF

  I Arbetslivsfondens administrativa datasystem, System ALF,
  finns uppgifter om alla de nära 25 000 arbetsplatsprogrammen
  som fonden gav bidrag till. Där finns också alla ärenden som
  rör start- och kunskapscheckar som under fondens sista
  verksamhetsår användes för kompetensutveckling och
  informationsspridning.

  Datasystemets viktigaste funktion har varit som hjälpmedel i
  beslutsfattandet rörande bidrag till arbetsplatsprogrammen,
  och för att administrera utbetalningar. Med regelbundna
  intervall har systemet producerat sammanställningar som
  speglat Arbetslivsfondens verksamhet och bidragens fördelning
  över regioner/län, branscher, offentlig och privat sektor,
  företagsstorlekar, mans- och kvinnodominerade arbetsplatser,
  typer av åtgärdsprogram etc.

  System ALF har använts av de regionala länsvisa fondkanslierna
  för deras administration för produktion av beslutsunderlag
  till länsfondernas styrelser. Beslutsrutinerna och de underlag
  som respektive styrelser har önskat har styrt hur materialet
  har matats in i systemet. Därför varierar praxis mellan de
  olika länen vad gäller hur ingående arbetsplatsprogrammen
  beskrivs i text.

  Ärenden som överstigit vissa beloppsgränser - som justerats
  uppåt under fondens verksamhetstid - eller som avsett företag
  eller organisationer med spridd eller branschövergripande
  verksamhet har handlagts av det centrala fondkansliet i Nacka.

  När Arbetslivsfondens verksamhet avslutades under juni 1995
  frystes det administrativa systemet. I samband därmed gavs
  länsfonderna möjlighet att distribuera databasen för länet
  till de intressenter inom regionen som så önskade, t ex
  Försäkringskassan eller regionala högskolor.

  System ALF i sin helhet, som alltså omfattar både alla läns
  och den centrala fondens bidragsärenden kommer att hållas
  tillgänglig för forskning och studier vid två institutioner.
  Avsikten är att ställa detta omfattande och relativt färska
  material till förfogande särskilt för studenter och deras
  handledare på B- och C-nivå som kan dra nytta av det i samband
  med uppsatsskrivande, för forskare samt för utredare och
  utbildare hos arbetsmarknadens parter.

  Databasen kommer att vara tillgänglig för två typer av
  användning. Den numerära delen av bidragsärendena kan
  bearbetas genom att den hålls tillgänglig i en rad format för
  statistisk bearbetning. Basen hålls tillgänglig på en
  persondator hos Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i
  Göteborg och på Arbetslivsbiblioteket i Stockholm. Den
  numerära databasen kommer också att kunna distribueras till
  låg kostnad på disketter eller band för bearbetning vid
  forskare eller studenters heminstitution.
  Databasen i sin helhet kommer även att vara sökbar, så att
  intresserade studenter skall kunna söka fram arbetsplatser som
  genomfört olika typer av förändringsprogram, för att bearbeta
  denna information i sig, eller för att gå vidare och söka
  kontakt med de arbetsplatser som genomfört olika typer av
  åtgärder med delfinansiering av Arbetslivsfonden. Det blir
  härigenom möjligt att t ex på en viss ort eller region söka
  fram arbetsplatser som genomfört arbetsorganisatoriska
  förändringar av en viss omfattning, att se på deras
  personalstruktur (t ex kvinnodominerade arbetsplatser) och
  finna information (adress, telefonnummer och kontaktpersoner)
  som gör det lätt att ta direkta kontakter för att informera
  sig om vunna erfarenheter.

  Denna typ av sökningar kan genomföras både i databasens
  strukturerade del och i fritextsökning i de skriftliga
  beskrivningarna av problem och åtgärdsprogram.

  Varje bidragsärende har givits ett diarienummer i systemet.
  Med utgångspunkt från detta är det möjligt att söka fram de
  arkiverade handlingarna i ärendet.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 49  (2)BEVILJAS         (3)LOC 415 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) Beviljas

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1351 1.  Ja
      159 5.  Nej

      142 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0526 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Gruppnummer 7 Ankomstdatum år-månad-dag 8 Ankomstdatum år-månad 9 Sekretess 10 Spärr för utbetalning 11 Statuskod 12 Statusdatum år-månad-dag 13 Statusdatum år-månad 14 Namn 15 Besöksadress 16 Postadress 17 Postnummer 18 Ortnamn 19 Bransch 1 20 Bransch 2 21 Bransch 4 22 Antal anställda män 23 Antal anställda kvinnor 24 Berörda män 25 Berörda kvinnor 26 Kommunnummer 27 Organisationsnummer 28 Telefon riksnummer 29 Kontaktperson 30 Starttidpunkt år-månad-dag 31 Starttidpunkt år-månad 32 Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag 33 Planerad färdigtidpunkt år-månad 34 Sökt bidrag 35 Egen insats 36 Annan finansiär ansökan 37 Total kostnad ansökan 38 Besparing för sökande 39 Besparing för försäkring 40 Total besparing 41 Beslutsdatum år-månad-dag 42 Beslutsdatum år-månad 43 Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag 44 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 45 Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag 46 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 47 Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag 48 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 49 Beviljas 50 Handläggare 51 Bidrag i åtgärder 52 Egen insats i åtgärder 53 Annan finansiär i åtgärder 54 Total kostnad i åtgärder 55 Slutligt bidrag i åtgärder 56 Slutligt sökt bidrag 57 Slutlig egen insats 58 Slutligt annan finansiär 59 Slutlig total kostnad 60 Beviljat belopp, 1 61 Villkor, 1 62 Utbetalningsdatum 1: år-månad-dag 63 Utbetalningsdatum 1: år-månad 64 Utbetalningsorder 1: år-månad-dag 65 Utbetalningsorder 1: år-månad 66 Återbetalt, 1 67 Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag 68 Lägesrapport begärd 1: år-månad 69 Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag 70 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 71 Beviljat belopp, 2 72 Villkor, 2 73 Utbetalningsdatum 2: år-månad-dag 74 Utbetalningsdatum 2: år-månad 75 Utbetalningsorder 2: år-månad-dag 76 Utbetalningsorder 2: år-månad 77 Återbetalt, 2 78 Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag 79 Lägesrapport begärd 2: år-månad 80 Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag 81 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 82 Beviljat belopp, 3 83 Villkor, 3 84 Utbetalningsdatum 3: år-månad-dag 85 Utbetalningsdatum 3: år-månad 86 Utbetalningsorder 3: år-månad-dag 87 Utbetalningsorder 3: år-månad 88 Återbetalt, 3 89 Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag 90 Lägesrapport begärd 3: år-månad 91 Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag 92 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 93 Beviljat belopp, 4 94 Villkor, 4 95 Utbetalningsdatum 4: år-månad-dag 96 Utbetalningsdatum 4: år-månad 97 Utbetalningsorder 4: år-månad-dag 98 Utbetalningsorder 4: år-månad 99 Återbetalt, 4 100 Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag 101 Lägesrapport begärd 4: år-månad 102 Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag 103 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 104 Beviljat belopp, 5 105 Villkor, 5 106 Utbetalningsdatum 5: år-månad-dag 107 Utbetalningsdatum 5: år-månad 108 Utbetalningsorder 5: år-månad-dag 109 Utbetalningsorder 5: år-månad 110 Återbetalt, 5 111 Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag 112 Lägesrapport begärd 5: år-månad 113 Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag 114 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 115 Beviljat belopp, 6 116 Villkor, 6 117 Utbetalningsdatum 6: år-månad-dag 118 Utbetalningsdatum 6: år-månad 119 Utbetalningsorder 6: år-månad-dag 120 Utbetalningsorder 6: år-månad 121 Återbetalt, 6 122 Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag 123 Lägesrapport begärd 6: år-månad 124 Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag 125 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 126 Senaste ändringsdatum år-månad dag 127 Senaste ändringsdatum år-månad 128 Gammal statuskod 129 Selekteringsdatum 130 Senaste ändringstid 131 Totalt anställda i skikt 132 Branschkod enligt SNI 133 Faktiskt utbetalt

VAR 1 SSD STUDY NR 0526              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0526


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 16 width 1 Län 1652 6. Jönköpings län
VAR 6 GRUPPNUMMER Loc 17 width 2 MD=99 Gruppnummer 05. . . 94. 2 99. Uppgift saknas Kod: 5 30 31 33 35 40 60 80 81 82 83 Frek: 1 63 1247 4 1 204 64 6 7 31 9 Kod: 84 86 87 94 99 Frek: 8 1 3 1 2
VAR 7 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 19 width 6 alphabetic Ankomstdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅNAD Loc 25 width 4 Ankomstdatum år-månad 9002. 90-02 . . 9506. 95-06 Kod: 9002 9008 9009 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 Frek: 1 3 3 10 20 13 11 17 20 30 37 Kod: 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 24 14 15 19 26 31 17 15 22 38 16 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 40 34 9 22 27 59 35 21 21 14 20 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 39 30 23 27 18 26 23 38 48 40 38 Kod: 9403 9404 9405 9406 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 150 111 1 3 13 3 11 14 6 11 29 Kod: 9504 9505 9506 Frek: 138 102 6
VAR 9 SEKRETESS Loc 29 width 1 Sekretess 0 1. Ja 1652 5. Nej
VAR 10 SPÄRR FÖR UTBETALNING Loc 30 width 1 Spärr för utbetalning 77 1. Ja 1575 5. Nej
VAR 11 STATUSKOD Loc 31 width 2 Statuskod 0 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 6 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 91 90. Beslut - ej beviljat bidrag 1345 91. Avslutat ärende 68 92. Hävda beslut 142 99. Återtaget eller avfört beslut
VAR 12 STATUSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 33 width 6 Statusdatum år-månad-dag Valid-n=1652 Min=910325 Max=950606 Mean=939791.0 St.Dev=11377.6
VAR 13 STATUSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 39 width 4 Statusdatum år-månad 9103. 91-03 . . 9506. 95-06 Kod: 9103 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 1 2 15 20 3 5 1 7 15 7 3 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 11 4 4 7 20 31 13 25 36 14 14 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 34 10 20 8 21 14 13 20 14 39 27 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 26 42 23 29 35 66 25 50 63 36 58 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 62 114 133 100 174 132 6
VAR 14 NAMN Loc 43 width 35 alphabetic Namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 BESÖKSADRESS Loc 78 width 35 alphabetic Besöksadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 16 POSTADRESS Loc 113 width 35 alphabetic Postadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 17 POSTNUMMER Loc 148 width 5 alphabetic Postnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 18 ORTNAMN Loc 153 width 13 alphabetic Ortnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 19 BRANSCH 1 Loc 166 width 2 MD=99 Bransch 1 346 00. Privata sektorn 395 01. Privata sektorn 300 02. Privata sektorn 227 03. Offentliga sektorn 333 09. Checkgrupp 51 99. Uppgift saknas
VAR 20 BRANSCH 2 Loc 168 width 2 MD=99 Bransch 2 8 01. Bank och försäkring 46 02. Byggbranschen 3 03. Byggnadsämnes- och stenindustri 4 04. Energibranschen 102 05. Fabriksindustrin 1 06. Flygbranschen 22 07. Grafisk produktion 0 08. Gruvindustrin 160 09. Handelsområdet samt privat tjänste- och uppdragsverksamhet 9 10. Hotell/restaurang/musikerverksamhet 40 11. Landtransport 117 12. Lantbruk/trädgård 16 13. Livsmedelsindustrin 5 14. Massa/pappersindustri 34 15. Motorbranschen 0 16. Sjöfarten 10 17. Skogsbruket 3 18. Stål och metall 161 19. Sågverks- och träindustrin 6 20. Städentrepenadverksamhet och fastighetsförvaltning 19 21. Teko-, stoppmöbel- och skinn/läderindustri 5 22. Tidnings- och etermediebranschen 257 23. Verkstadsindustrin 13 29. Flerbranschövergripande program 25 30. Ideella organisationer 97 31. Kommunerna 62 32. Landstingen 43 33. Staten 333 90. Checkgrupp 51 99. Uppgift saknas
VAR 21 BRANSCH 4 Loc 170 width 4 MD=9999 Bransch 4 6 0101. Bankverksamhet 0 0102. Försäkringsverksamhet 2 0105. Övrigt inom bank- och försäkringsväsende 37 0201. Bygg-, väg- och anläggningsverksamhet 3 0202. Elinstallation 1 0203. Glasmästeriverksamhet 0 0204. Maskinentrepenadverksamhet 0 0205. Plåtslageriverksamhet 3 0206. VVS-installation 1 0207. Måleri 1 0208. Golvläggare 2 0301. Byggnadsämnesindustri 1 0302. Stenindustri 4 0401. El-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjning 4 0501. Allokemisk industri 0 0502. Färgindustri 5 0503. Glasindustri 15 0504. Gummiindustri 62 0505. Plastindustri 10 0508. Övrig fabriksindustri 6 0512. Tvätterier och färgerier 0 0601. Civilflyget 1 0602. Flygplatser 0 0701. Förlagsverksamhet och bokbinderi 1 0702. Grafisk produktion 2 0703. Sätteri- och reproföretag 8 0704. Tryckerier 3 0705. Tapetfabriker, kartong- och förpackningstillverkare 8 0706. Övrig grafisk produktion 0 0801. Gruvindustri 86 0901. Detaljhandel 20 0902. Partihandel 24 0903. Vård och omsorg i privat regi 0 0908. Resebyråer 2 0909. Reklambyråer, film- och videoproduktion, biografer 1 0910. Turist- och nöjesföretag 1 0911. Advokat- och revisionsbyråer, mäklariverksamhet mm 1 0912. Byggkonsulter mm 3 0913. Dataföretag och datakonsulter 4 0915. Övrig uppdrags- och konsultverksamhet 6 0918. Frisörer 12 0920. Handels- och tjänsteföretag i övrigt 0 1001. Pensionats- och campingverksamhet 6 1002. Restaurang- och kafeverksamhet 0 1003. Musikverksamhet 3 1005. Hotell och restaurangverksamhet 4 1101. Buss- och taxitrafik 3 1102. Renhållningsservice 0 1103. Stuverier 0 1104. Trafikskolor 22 1105. Åkerier 5 1106. Speditionsverksamhet 2 1107. Bevakningsföretag 0 1108. Godsterminaler 4 1110. Transportverksamhet i övrigt 111 1201. Lantbruk 6 1202. Trädgårdsodling/trädgårdsskötsel 0 1203. Fiskodling 4 1301. Bagerivarutillverkning 0 1302. Choklad- och konfektyrtillverkning 0 1303. Dryckesvarutillverkning 0 1304. Fiskberedning 0 1305. Frukt- och grönsaksberedning 3 1306. Mejerivaror 0 1307. Sockertillverkning 6 1308. Slakterier och köttvarutillverkning 0 1309. Tobaksvarutillverkning 3 1315. Övrig beredning och tillverkning av livsmedel 5 1401. Massa- och papperstillverkning mm 1 1501. Bensinstationer och oljedepåer 26 1502. Bil-, traktor- och gummiverkstäder 0 1503. Bärgnings-, garage- och parkeringsföretag 5 1504. Billackeringsföretag 2 1505. Motorbranschen i övrigt 0 1601. Handelsflottan 0 1602. Fiskeriverksamhet 8 1701. Skogsavverkning/skogsvård och skogsbruksföretag 2 1702. Domänverket 2 1801. Stål- och metallindustri 1 1802. Svets- och mekanisk industri 23 1901. Byggnads-, snickeri och trämaterialtillverkning 50 1902. Sågverk, sågning, hyvling 12 1903. Hustillverkning 47 1904. Möbeltillverkning 29 1905. Övrig trävarutillverkning 2 2001. Städentrepenadverksamhet 4 2002. Fastighetsförvaltning 2 2101. Textilindustri 4 2102. Konfektionsindustri 2 2103. Läderindustri 11 2104. Stoppmöbelindustri 1 2201. Distribution av tidningar 2 2202. Tidnings- och tidskriftsframställning 2 2203. Produktion av radio och TV-program 26 2301. Verktygs- och redskapsindustri 3 2302. Metallmöbelindustri 4 2303. Industri för metallkonstruktion 139 2304. Övrig metallvaruindustri 0 2305. Industri för stationära turbiner 0 2306. Jordbruksmaskiner 3 2307. Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 0 2308. Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 0 2309. Data- och kontorsmaskinindustri 4 2310. Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 0 2311. Industri för elmotorer etc 0 2312. Teleproduktionsindustri 1 2313. Industri för elektriska hushållsapparater 11 2314. Övrig elektronikindustri 0 2315. Skeppsvarv, båtbyggeri 0 2316. Rälsfordonsindustri 1 2317. Bil- och bilmotorindustri 1 2318. Cykel- och motorcykelindustri 0 2319. Flygplansindustri och reparationsverkstäder 1 2320. Övrig transportmedelsindustri 0 2321. Instrumentindustri 0 2322. Foto- och optikvaruindustri 63 2330. Övrig verkstadsindustri 13 2900. Projekt som berör flera privata branscher 0 3020. Arbetsgivare/arbetstagarorganisationer 5 3021. Idrottsorganisationer 0 3023. Politiska organisationer 1 3025. Religiösa organisationer 0 3027. Nykterhetsrörelsens organisationer 0 3029. Scoutorganisationer och andra barn- och ungdomsorganisationer 1 3031. Handikapporganisationer 2 3033. Studieförbund 1 3035. Folkhögskolor/rörelsedrivna 0 3037. Lokalhållande organisationer 0 3041. Föräldrakooperativa daghem 3 3060. Övriga ideella och kulturella organisationer 12 3090. Svenska kyrkan 6 3111. Förskole- och fritidsverksamhet 21 3115. Äldre- och handikappomsorg 2 3119. Övrig social verksamhet samt övergripande projekt 35 3120. Skolväsendet 1 3131. Bibliotek 0 3132. Museer 0 3133. Teater- och musikinstitutioner 0 3135. Idrotts- och fritidsanläggningar 2 3137. Övrig kultur- och fritidsverksamhet 1 3141. Energiförsörjning 0 3143. Renhållning och avfallshantering 4 3145. Arbete med gator, vägar och parker 1 3147. Fastighetsskötsel 4 3148. Kommunal teknisk service i övrigt 4 3149. Räddningstjänst 0 3151. Kollektivtrafik 0 3153. Hamnar 5 3170. Central kommunal administration 11 3175. Övriga kommunala arbetsplatsprogram 0 3190. Program på gränsen mellan primärkommunala och landstingskommunala området 0 3195. Primärkommunala program som skall avräknas mot landstingens branschram 7 3211. Hälso- och sjukvård - primärvård 30 3213. Hälso- och sjukvård - läns- och regionvård 11 3215. Hälso- och sjukvård - övrigt 6 3217. Tandvård 2 3221. Högskola och gymnasieskola/landsting 0 3224. Folkhögskolor/landsting 0 3232. Museer/landsting 0 3233. Teater- och musikinstitutioner/landsting 0 3235. Fritidsanläggningar/landsting 0 3237. Övrig kultur- och fritidsverksamhet/landsting 2 3240. Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan social verksamhet 0 3251. Kollektivtrafik/landsting 0 3257. Tvätterier/landsting 3 3270. Central landstingskommunal administration 1 3280. Övriga landstingskommunala arbetsplatsprogram 3 3301. Försäkringskassorna 1 3302. Försvaret 2 3303. SJ 4 3304. Posten 6 3305. Televerket 2 3306. Domstolsväsendet 1 3307. Länsstyrelserna 4 3308. Polis och åklagarmyndigheten 3 3309. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 0 3310. Universitet och högskolor och övrig statlig utbildning samt forskning 0 3311. Vägverket 2 3312. Skatte- och kronofogdemyndigheterna 0 3313. Kulturell verksamhet/staten 0 3314. Statens invandrarverk 15 3325. Övrig statlig verksamhet 333 9000. Checkar ej fördelat 51 9999. Uppgift saknas
VAR 22 ANSTÄLLDA MÄN Loc 174 width 5 Antal anställda män Valid-n=1652 Min=0 Max=5000 Mean=65.4 St.Dev=303.3
VAR 23 ANSTÄLLDA KVINNOR Loc 179 width 4 Antal anställda kvinnor Valid-n=1652 Min=0 Max=7000 Mean=69.6 St.Dev=374.0
VAR 24 BERÖRDA MÄN Loc 183 width 5 Berörda män Valid-n=1652 Min=0 Max=5000 Mean=34.4 St.Dev=219.7
VAR 25 BERÖRDA KVINNOR Loc 188 width 5 Berörda kvinnor Valid-n=1652 Min=0 Max=13020 Mean=49.2 St.Dev=487.9
VAR 26 KOMMUNNUMMER Loc 193 width 3 MD=999 Kommunnummer 35 604. Aneby 78 617. Gnosjö 214 662. Gislaved 63 665. Vaggeryd 503 680. Jönköping 137 682. Nässjö 196 683. Värnamo 64 684. Sävsjö 123 685. Vetlanda 89 686. Eksjö 99 687. Tranås 51 999. Uppgift saknas
VAR 27 ORGANISATIONSNUMMER Loc 196 width 11 alphabetic Organisationsnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 28 TELEFON RIKSNUMMER Loc 207 width 14 alphabetic Telefon riksnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 29 KONTAKTPERSON Loc 221 width 63 alphabetic Kontaktperson Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 30 STARTTIDPUNKT ÅR-MÅ-DAG Loc 284 width 6 alphabetic Starttidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 31 STARTTID ÅR-MÅNAD Loc 290 width 4 MD=9999 Starttidpunkt år-månad 9001. 90-01 . . 9506. 95-06 86 9999. Uppgift saknas Kod: 9001 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 Frek: 3 1 4 4 5 3 3 28 6 16 20 Kod: 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 22 23 9 30 23 24 18 19 44 15 23 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 27 21 26 14 27 30 26 33 15 45 16 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 19 26 30 14 10 39 44 18 30 42 59 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 28 41 74 61 27 9 26 21 7 12 14 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 6 11 29 138 102 6 86
VAR 32 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅN-DA Loc 294 width 6 alphabetic Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 33 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅNAD Loc 300 width 4 MD=9999 Planerad färdigtidpunkt år-månad 9001. 90-01 . . 9601. 96-01 86 9999. Uppgift saknas Kod: 9001 9009 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 Frek: 1 1 3 1 2 3 4 5 7 11 4 Kod: 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 12 7 12 6 34 8 8 11 17 18 31 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 13 11 16 17 12 50 8 13 13 17 6 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 38 8 13 15 10 22 89 13 21 20 22 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 20 63 10 20 51 53 49 271 39 23 44 Kod: 9504 9505 9506 9507 9512 9601 9999 Frek: 144 109 11 1 4 1 86
VAR 34 SÖKT BIDRAG Loc 304 width 8 2 decimal places Sökt bidrag Valid-n=1652 Min=0 Max=327550 Mean=1004.4 St.Dev=8275.5
VAR 35 EGEN INSATS Loc 312 width 7 1 decimal places Egen insats Valid-n=1652 Min=0 Max=126550 Mean=740.0 St.Dev=3957.9
VAR 36 ANNAN FINANSIÄR ANSÖKAN Loc 319 width 8 2 decimal places Annan finansiär ansökan Valid-n=1652 Min=0 Max=11100 Mean=37.0 St.Dev=451.7
VAR 37 TOTAL KOSTNAD ANSÖKAN Loc 327 width 8 2 decimal places Total kostnad ansökan Valid-n=1652 Min=0 Max=454100 Mean=1781.4 St.Dev=11780.5
VAR 38 BESPARING FÖR SÖKANDE Loc 335 width 8 2 decimal places Besparing för sökande Valid-n=1652 Min=0 Max=11811 Mean=302.2 St.Dev=856.4
VAR 39 BESPARING FÖR FÖRSÄKRING Loc 343 width 8 2 decimal places Besparing för försäkring Valid-n=1652 Min=0 Max=25000 Mean=209.6 St.Dev=967.0
VAR 40 TOTAL BESPARING Loc 351 width 8 2 decimal places Total besparing Valid-n=1652 Min=0 Max=30000 Mean=511.8 St.Dev=1613.9
VAR 41 BESLUTSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 359 width 6 alphabetic Beslutsdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 42 BESLUTSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 365 width 4 MD=9999 Beslutsdatum år-månad 9004. 90-04 . . 9506. 95-06 124 9999. Uppgift saknas Kod: 9004 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 Frek: 1 2 3 1 17 4 23 31 20 26 1 Kod: 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 20 28 10 33 19 15 17 5 30 27 44 Kod: 9207 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 15 38 18 38 27 12 25 46 27 20 27 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 28 34 3 29 39 40 54 46 1 121 129 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 1 13 3 11 14 6 11 29 138 102 6 Kod: 9999 Frek: 124
VAR 43 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 369 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 44 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 1 Loc 375 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 9104. 91-04 . . 9505. 95-05 1098 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9104 9106 9109 9111 9112 9201 9202 9204 9205 9206 9207 Frek: 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 2 4 1 2 6 2 11 6 9 10 8 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 7 6 6 4 9 8 15 4 16 8 10 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 12 5 29 22 17 27 29 85 77 40 30 Kod: 9505 0 Frek: 11 1098
VAR 45 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 379 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 46 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 2 Loc 385 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 9111. 91-11 . . 9504. 95-04 1619 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9111 9202 9203 9209 9210 9212 9303 9304 9310 9311 9312 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9409 9411 9504 0 Frek: 1 2 3 2 1 3 1 1 2 1 1619 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9409 9411 9504 0 Frek: 1 2 3 2 1 3 1 1 2 1 1619
VAR 47 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 389 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 48 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 3 Loc 395 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 1 9301. 93-01 1 9302. 93-02 1 9408. 94-08 1649 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 49 BEVILJAS Loc 399 width 1 MD=9 Beviljas 1351 1. Ja 159 5. Nej 142 9. Uppgift saknas
VAR 50 HANDLÄGGARE Loc 400 width 8 alphabetic Handläggare Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 51 BIDRAG I ÅTGÄRDER Loc 408 width 7 2 decimal places Bidrag i åtgärder Valid-n=1652 Min=0 Max=8304 Mean=284.9 St.Dev=728.0
VAR 52 EGEN INSATS I ÅTGÄRDER Loc 415 width 7 2 decimal places Egen insats i åtgärder Valid-n=1652 Min=0 Max=8244 Mean=227.2 St.Dev=631.7
VAR 53 ANNAN FINANS I ÅTGÄRDER Loc 422 width 8 2 decimal places Annan finansiär i åtgärder Valid-n=1652 Min=0 Max=21218 Mean=569.5 St.Dev=1682.9
VAR 54 TOTAL KOSTNAD I ÅTGÄRDER Loc 430 width 7 2 decimal places Total kostnad i åtgärder Valid-n=1652 Min=0 Max=3500 Mean=5.2 St.Dev=112.5
VAR 55 SLUTLIGT BIDRAG ÅTGÄRDER Loc 437 width 8 2 decimal places Slutligt bidrag i åtgärder Valid-n=1652 Min=0 Max=28473 Mean=859.7 St.Dev=2345.8
VAR 56 SLUTLIGT SÖKT BIDRAG Loc 445 width 8 2 decimal places Slutligt sökt bidrag Valid-n=1652 Min=0 Max=38182 Mean=815.1 St.Dev=2070.1
VAR 57 SLUTLIG EGEN INSATS Loc 453 width 8 2 decimal places Slutlig egen insats Valid-n=1652 Min=0 Max=72872 Mean=647.5 St.Dev=2905.5
VAR 58 SLUTLIG ANNAN FINANSIÄR Loc 461 width 7 2 decimal places Slutligt annan finansiär Valid-n=1652 Min=0 Max=7500 Mean=20.8 St.Dev=287.5
VAR 59 SLUTLIG TOTAL KOSTNAD Loc 468 width 8 2 decimal places Slutlig total kostnad Valid-n=1652 Min=0 Max=104572 Mean=1483.3 St.Dev=4457.6
VAR 60 BEVILJAT BELOPP 1 Loc 476 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 1 Valid-n=1652 Min=0 Max=4211 Mean=99.9 St.Dev=228.8
VAR 61 VILLKOR 1 Loc 483 width 1 MD=0 Villkor, 1 2 1. Ja 638 5. Nej 1012 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 484 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 63 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 1 Loc 490 width 4 MD= 0 Utbetalning 1: år-månad 9012. 90-12 . . 9506. 95-06 320 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 Frek: 2 2 7 7 12 13 17 10 15 21 25 Kod: 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 Frek: 9 19 15 9 14 10 17 23 15 8 19 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 20 16 30 16 16 10 16 15 33 14 9 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 13 21 25 32 27 37 25 23 20 44 23 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 14 37 38 37 45 65 32 42 140 102 6 Kod: 0 Frek: 320
VAR 64 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 494 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 65 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 1 Loc 500 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 1: år-månad 9105. 91-05 . . 9506. 95-06 326 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 14 45 19 4 37 14 20 11 13 6 8 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 14 13 21 6 16 22 15 25 29 8 21 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 8 20 16 24 1 19 14 20 28 14 34 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 33 32 30 19 44 34 35 38 41 35 58 Kod: 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 46 49 126 106 21 326
VAR 66 ÅTERBETALT 1 Loc 504 width 7 Återbetalt, 1 Valid-n=1652 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 67 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 511 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 68 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 517 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 1: år-månad 9012. 90-12 . . 9503. 95-03 725 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9012 9101 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 Frek: 1 2 1 6 6 14 2 11 22 13 13 Kod: 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 Frek: 7 11 16 8 20 22 17 5 20 23 15 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 Frek: 30 17 14 11 14 15 35 14 10 12 21 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 21 34 28 37 24 22 23 35 30 14 23 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 0 Frek: 33 24 31 63 20 14 3 725
VAR 69 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 521 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 70 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 527 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 9012. 90-12 . . 9512. 95-12 740 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9012 9101 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 Frek: 1 1 4 1 5 16 6 6 18 15 11 Kod: 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 Frek: 8 10 5 13 15 18 14 10 5 25 23 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 Frek: 21 20 12 17 10 18 15 23 13 7 19 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 24 27 30 31 25 35 23 22 42 9 20 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9506 9512 0 Frek: 35 28 25 48 41 25 10 5 1 1 740 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9506 9512 0 Frek: 35 28 25 48 41 25 10 5 1 1 740
VAR 71 BEVILJAT BELOPP 2 Loc 531 width 7 2 decimal places Beviljat belopp ,2 Valid-n=1652 Min=0 Max=2907 Mean=61.8 St.Dev=190.1
VAR 72 VILLKOR 2 Loc 538 width 1 MD=0 Villkor, 2 4 1. Ja 119 5. Nej 1529 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 539 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 74 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 2 Loc 545 width 4 MD= 0 Utbetalning 2: år-månad 9012. 90-12 . . 9505. 95-05 1104 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9012 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 Frek: 1 2 2 2 3 3 3 7 10 8 6 Kod: 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 Frek: 13 9 8 13 12 14 12 7 7 11 6 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 Frek: 15 13 9 6 7 6 18 16 5 12 10 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 9 22 13 8 5 10 10 23 15 5 8 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 17 17 34 42 11 12 9 2 1104
VAR 75 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 549 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 76 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 2 Loc 555 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 2: år-månad 9105. 91-05 . . 9505. 95-05 1104 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 7 5 3 1 14 7 4 7 9 3 15 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 11 12 11 10 10 8 9 9 16 8 15 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 2 5 8 13 4 14 10 13 9 13 14 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 14 11 8 9 27 16 13 9 14 20 34 Kod: 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 39 19 13 3 1104
VAR 77 ÅTERBETALT 2 Loc 559 width 8 2 decimal places Återbetalt, 2 Valid-n=1652 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 78 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 567 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 79 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 573 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 2: år-månad 9103. 91-03 . . 9505. 95-05 1109 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 Frek: 2 2 1 4 3 2 8 12 5 10 11 Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 8 13 11 14 17 6 7 12 8 13 17 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 7 5 7 7 18 18 3 9 9 11 20 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 15 6 5 9 9 24 15 5 9 16 18 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9505 0 Frek: 31 41 14 10 14 2 1109
VAR 80 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 577 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 81 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 583 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 9101. 91-01 . . 9505. 95-05 1111 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 Frek: 1 1 2 1 1 2 2 2 4 9 8 Kod: 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 Frek: 8 8 6 14 13 16 12 5 7 10 13 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 Frek: 8 14 10 12 4 4 6 16 6 12 12 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 10 10 19 11 10 12 5 12 29 3 12 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 14 11 17 34 30 28 12 10 3 1111
VAR 82 BEVILJAT BELOPP 3 Loc 587 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 3 Valid-n=1652 Min=0 Max=3412 Mean=31.0 St.Dev=146.2
VAR 83 VILLKOR 3 Loc 594 width 1 MD=0 Villkor, 3 22 1. Ja 37 5. Nej 1593 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 595 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 85 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 3 Loc 601 width 4 MD= 0 Utbetalning 3: år-månad 9104. 91-04 . . 9504. 95-04 1443 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9104 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 1 1 4 3 1 4 2 1 3 5 4 Kod: 9207 9208 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 2 3 4 4 5 5 1 5 2 6 6 Kod: 9307 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 3 1 5 2 12 8 6 1 4 2 10 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 5 4 6 11 9 13 12 5 12 6 1443 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 5 4 6 11 9 13 12 5 12 6 1443
VAR 86 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 605 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 87 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 3 Loc 611 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 3: år-månad 9105. 91-05 . . 9505. 95-05 1443 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9109 9110 9111 9112 9201 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 2 2 3 1 2 3 2 4 2 5 1 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9305 9306 9308 Frek: 3 2 2 5 5 3 4 3 5 4 4 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 6 8 9 8 2 1 6 8 4 2 7 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 8 10 11 5 11 15 12 5 4 1443
VAR 88 ÅTERBETALT 3 Loc 615 width 7 2 decimal places Återbetalt, 3 Valid-n=1652 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 89 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 622 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 90 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 628 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 3: år-månad 9106. 91-0691-06 . . 9504. 95-04 1440 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 1 1 2 4 1 2 3 1 3 6 1 Kod: 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 6 1 2 4 2 6 5 2 5 2 6 Kod: 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 5 3 2 6 1 11 8 7 2 4 4 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 11 5 3 4 12 10 13 14 4 10 6 Kod: 9504 0 Frek: 1 1440
VAR 91 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 632 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 92 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 638 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 9104. 91-04 . . 9505. 95-05 1445 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9104 9108 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 1 1 1 2 3 1 1 3 3 2 7 Kod: 9207 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 1 2 5 4 4 4 4 3 1 4 3 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 4 3 7 4 16 1 2 2 7 9 4 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 1 9 12 10 7 10 16 8 8 5 2 Kod: 0 Frek: 1445
VAR 93 BEVILJAT BELOPP 4 Loc 642 width 6 2 decimal places Beviljat belopp, 4 Valid-n=1652 Min=0 Max=1870 Mean=18.7 St.Dev=124.6
VAR 94 VILLKOR 4 Loc 648 width 1 MD=0 Villkor, 4 27 1. Ja 15 5. Nej 1610 0. Frågan ej tillämplig
VAR 95 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 649 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 96 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 4 Loc 655 width 4 MD= 0 Utbetalning 4: år-månad 9110. 91-10 . . 9505. 95-05 1572 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9110 9204 9206 9207 9208 9210 9211 9212 9302 9303 9304 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 Kod: 9305 9306 9307 9308 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9406 Frek: 1 2 2 2 3 5 2 1 3 3 4 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 3 2 1 4 2 7 3 1 11 3 1 Kod: 0 Frek: 1572
VAR 97 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 659 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 98 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 4 Loc 665 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 4: år-månad 9109. 91-09 . . 9505. 95-05 1572 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9109 9203 9206 9207 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 Kod: 9306 9307 9308 9309 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 2 1 3 1 1 4 4 2 1 3 1 Kod: 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 3 4 1 4 2 2 8 5 9 2 4 Kod: 0 Frek: 1572
VAR 99 ÅTERBETALT 4 Loc 669 width 7 2 decimal places Återbetalt, 4 Valid-n=1652 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 100 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 676 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 101 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 682 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 4: år-månad 9109. 91-09 . . 9504. 95-04 1571 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9109 9203 9205 9206 9208 9209 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 Kod: 9305 9306 9307 9310 9311 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 4 2 1 3 6 1 3 2 1 4 3 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 3 1 4 2 7 5 1 8 4 3 1571 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 3 1 4 2 7 5 1 8 4 3 1571
VAR 102 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 686 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 103 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 692 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 9112. 91-12 . . 9505. 95-05 1572 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9202 9205 9206 9209 9212 9301 9302 9303 9305 9306 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3 Kod: 9307 9308 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 1 2 1 3 3 4 1 3 1 2 3 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 1 2 3 2 3 5 8 3 7 3 3 Kod: 0 Frek: 1572
VAR 104 BEVILJAT BELOPP 5 Loc 696 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 5 Valid-n=1652 Min=0 Max=2930 Mean=11.2 St.Dev=119.3
VAR 105 VILLKOR 5 Loc 703 width 1 MD=0 Villkor, 5 13 1. Ja 5 5. Nej 1634 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 704 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 107 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 5 Loc 710 width 4 MD= 0 Utbetalning 5: år-månad 9203. 92-03 . . 9504. 95-04 1616 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9203 9206 9209 9212 9301 9311 9312 9401 9402 9403 9406 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 Kod: 9407 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 2 1 3 1 2 3 3 2 4 1616
VAR 108 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 714 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 109 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 5 Loc 720 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 5: år-månad 9203. 92-03 . . 9505. 95-05 1616 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9203 9206 9212 9302 9304 9311 9312 9401 9402 9403 9405 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 Kod: 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 4 Kod: 0 Frek: 1616
VAR 110 ÅTERBETALT 5 Loc 724 width 3 2 decimal places Återbetalt, 5 Valid-n=1652 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 111 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 727 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 112 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 733 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 5: år-månad 9202. 92-03 . . 9503. 95-03 1614 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9202 9205 9208 9211 9212 9310 9311 9312 9401 9402 9404 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 Kod: 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 0 Frek: 1 2 1 2 1 2 5 3 2 4 1614 Kod: 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 0 Frek: 1 2 1 2 1 2 5 3 2 4 1614
VAR 113 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 737 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 114 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 743 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 9203. 92-03 . . 9505. 95-05 1615 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9203 9205 9301 9302 9304 9311 9312 9402 9403 9404 9405 Frek: 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 Kod: 9408 9409 9410 9411 9501 9502 9504 9505 0 Frek: 2 1 1 3 3 4 4 3 1615
VAR 115 BEVILJAT BELOPP 6 Loc 747 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 6 Valid-n=1652 Min=0 Max=1774 Mean=4.8 St.Dev=70.8
VAR 116 VILLKOR 6 Loc 754 width 1 MD=0 Villkor, 6 3 1. Ja 2 5. Nej 1647 0. Frågan ej tillämplig
VAR 117 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 755 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 118 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 6 Loc 761 width 4 MD= 0 Utbetalning 6: år-månad 9306. 93-06 . . 9504. 95-04 1639 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9306 9409 9410 9411 9412 9501 9503 9504 0 Frek: 2 1 1 1 2 3 1 2 1639
VAR 119 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 765 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 120 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 6 Loc 771 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 6: år-månad 9306. 93-06 . . 9505. 95-05 1639 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9306 9408 9409 9410 9411 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1639 Kod: 9306 9408 9409 9410 9411 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1639
VAR 121 ÅTERBETALT 6 Loc 775 width 3 2 decimal places Återbetalt, 6 Valid-n=1652 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 122 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 778 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 123 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 784 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 6: år-månad 9305. 93-05 . . 9504. 95-04 1638 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9305 9408 9409 9410 9411 9412 9502 9503 9504 0 Frek: 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1638
VAR 124 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 788 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 125 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 794 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 9306. 93-06 . . 9505. 95-05 1639 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9306 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9504 9505 0 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1639 Kod: 9306 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9504 9505 0 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1639
VAR 126 SENASTE ÄNDR ÅR-MÅ-DAG Loc 798 width 6 alphabetic Senaste ändringsdatum år-månad dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 127 SENASTE ÄNDRING ÅR-MÅNAD Loc 804 width 4 Senaste ändringsdatum år-månad 9109. 91-09 . . 9506. 95-06 Kod: 9109 9203 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 2 2 71 76 6 11 16 3 92 6 15 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 6 12 35 13 36 24 24 42 21 28 30 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 61 21 47 82 50 63 95 114 128 101 155 Kod: 9505 9506 Frek: 137 27
VAR 128 GAMMAL STATUSKOD Loc 808 width 2 MD= 0 Gammal statuskod 24 01. Komplettering begärd 1 02. Klart för beredning 7 03. Beredning pågår 54 04. Beslutsklar 844 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 29 07. Lägesrapport - påminnelse 34 90. Beslut - ej beviljat bidrag 179 91. Avslutat ärende 27 92. Hävda beslut 79 99. Återtaget eller avfört beslut 374 00. Frågan ej tillämplig
VAR 129 SELEKTERINGSDATUM Loc 810 width 6 alphabetic Selekteringsdatum Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 130 SENASTE ÄNDRINGSTID Loc 816 width 5 alphabetic Senaste ändringstid Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 131 ANSTÄLLDA I SKIKT Loc 821 width 3 Totalt anställda i skikt Valid-n=1652 Min=0 Max=501 Mean=44.1 St.Dev=110.4
VAR 132 SNI-KOD Loc 824 width 5 MD=99999 SNI-kod 1 01121. Odling av köksväxter på friland 1 01122. Odling av plantskoleväxter mm på friland 1 01131. Frukt- och bärodling 1 01211. Mjölkproduktion 1 01212. Nötköttsproduktion 1 01252. Pälsdjursuppfödning 95 01300. Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 4 01420. Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet 7 02011. Produktion av skog på rot, leveransvirke mm 1 02012. Skogsvård 4 02013. Avverkning 1 02014. Produktion av skogsodlingsmaterial 1 02021. Virkesmätning 1 10302. Utvinning av torv och vidareförädling för energiändamål 1 14210. Utvinning av sand, grus och berg 1 15111. Kreatursslakt 3 15130. Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 3 15512. Annan mejerivarutillverkning 0 15710. Framställning av beredda fodermedel 1 15720. Framställning av mat till sällskapsdjur 2 15810. Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 1 15890. Framställning av andra livsmedel 1 17402. Sömnad av sängkläder och linnevaror 2 17403. Tillverkning av presenningar, tält, segel och dylikt 2 18240. Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör 1 19100. Garvning och annan läderberedning 1 19200. Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadeltyg mm 30 20101. Sågning 12 20102. Hyvling 4 20103. Träimpregnering 12 20301. Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 18 20302. Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 2 20400. Träförpackningstillverkning 11 20510. Övrig trävarutillverkning 1 21112. Sulfatmassatillverkning 1 21123. Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp 7 21211. Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar 6 21219. Övrig tillverkning av pappers-, pappförpackningar 3 21220. Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper 3 21240. Tapettillverkning 1 22121. Dagstidningsutgivning 1 22130. Utgivning av tidskrifter 1 22150. Annan förlagsverksamhet 6 22222. Tryckning av böcker och övriga trycksaker 1 22240. Sättning och annan framställning av tryckoriginal 1 24160. Basplastframställning 3 24300. Tillverkning av färg, lack, tryckfärg mm 1 24520. Tillverkning av parfymer och toalettartiklar 2 25110. Tillverkning av däck och slangar 4 25120. Regummering 8 25130. Annan gummivarutillverkning 4 25210. Tillverkning av plasthalvfabrikat 12 25220. Plastförpackningstillverkning 5 25230. Byggplastvarutillverkning 31 25240. Annan plastvarutillverkning 2 26120. Bearbetning av planglas 1 26140. Tillverkning av glasfiber 3 26150. Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror 1 26619. Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål 1 26640. Tillverkning av murbruk 4 27100. Framställning av järn, stål ferrolegeringar (EKSG-produkter) 1 27310. Tillverkning av kalldragen stålstång 1 27320. Tillverkning av kallvalsade stålband 3 27340. Tillverkning av dragen ståltråd 6 27420. Framställning av aluminium 1 27440. Framställning av koppar 1 27450. Framställning av andra metaller 1 27510. Gjutning av järn 12 28110. Tillverkning av metallstommar och delar därav 2 28120. Tillverkning av byggnadselement av metall 3 28220. Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning 1 28400. Smidning, pressning, prägling, valsning av metall; pulvermetallurgi 14 28510. Beläggning och överdragning av metall 13 28520. Metallegoarbeten 7 28621. Tillverkning av formverktyg 2 28622. Tillverkning av skärverktyg 5 28629. Tillverkning av övriga verktyg och redskap 7 28630. Tillverkning av lås och gångjärn 10 28730. Tillverkning av metalltrådvaror 4 28740. Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar 2 28751. Tillverkning av diskbänk, sanitetsgods av metall för byggändamål 45 28759. Diverse övrig metallvarutillverkning 3 29120. Tillverkning av pumpar och kompressorer 5 29130. Tillverkning av kranar och ventiler 2 29140. Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 1 29210. Tillverkning av ugnar och brännare 5 29220. Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 8 29230. Tillverkning av maskin och apparat för kyla och ventilat, ej hushåll 9 29240. Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 4 29320. Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner 3 29402. Tillverkning av svets- och lödningsmaskiner 5 29409. Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 3 29540. Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror 7 29569. Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 1 29600. Tillverkning av vapen och ammunition 3 29711. Tillverkning av kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och andra vitvaror 1 29719. Tillverkning av övriga elektriska hushållsmaskiner och apparater 1 29720. Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och apparater 1 30020. Tillverkning av datorer och annan informationsbehandling-utrustning 7 31200. Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 3 31300. Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 6 31501. Tillverkning av belysningsarmatur 2 32100. Tillverkning av elektriska komponenter 1 33101. Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument 2 33102. Tillverkning av tandproteser 3 33200. Tillverkning av instrument, apparater för mätning, kontroll, provning, ej processtyrning 1 33400. Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 3 34200. Tillverkning av karosseri för motorfordon, släpfordon, påhängsvagn 15 34300. Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 4 35420. Tillverkning av cyklar 4 35430. Tillverkning av invalidfordon 43 36110. Tillverkning av sittmöbler och säten 15 36120. Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler 1 36130. Tillverkning av andra köksmöbler 28 36140. Tillverkning av andra möbler 2 36400. Tillverkning av sportartiklar 3 36620. Tillverkning av borstbinderiarbeten 1 36630. Diverse annan tillverkning 4 40100. Elförsörjning 2 45110. Rivning av hus; markarbeten 3 45120. Markundersökning 29 45211. Byggande av hus 3 45212. Uppförande av andra byggnadsverk 1 45221. Takarbeten av plåt 3 45250. Andra bygg- och anläggningsarbeten 4 45310. Elinstallationer 4 45331. Värme- och sanitetsarbeten 2 45410. Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 2 45430. Golv- och väggbeläggningsarbeten 2 45441. Måleriarbeten 3 45442. Glasmästeriarbeten 2 50101. Handel med lastbilar, bussar och specialbilar 12 50102. Handel med personbilar 3 50201. Bilservice, ej specialiserad 2 50202. Bilplåt- och billackreparationer 7 50204. Däckservice 1 50302. Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 2 50500. Detaljhandel med drivmedel 3 51180. Agenturhandel med annat specialsortiment 2 51210. Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 1 51240. Partihandel med hudar, skinn och läder 1 51310. Partihandel med frukt och grönsaker 4 51330. Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 1 51360. Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer 1 51370. Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor 4 51390. Icke spec partihandel med livsmedel, drycker och tobak 2 51410. Partihandel med textilier 2 51420. Partihandel med kläder och skodon 2 51434. Partihandel med elartiklar 2 51471. Partihandel med möbler och inredningsvaror 6 51479. Partihandel med övriga hushållsvaror 1 51510. Partihandel med bränslen 2 51520. Partihandel med metaller och metallmalmer 12 51530. Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 1 51550. Partihandel med kemiska produkter 1 51561. Partihandel med industriförnödenheter 5 51569. Partihandel med övriga insatsvaror 3 51570. Partihandel med avfallsprodukter och skrot 2 51610. Partihandel med verktygsmaskiner 1 51620. Partihandel med bygg- och anläggningsmaskiner 6 51640. Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 1 51653. Partihandel med teleprodukter och elektronikkomponenter 4 51659. Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 1 51700. Övrig partihandel 2 52111. Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak 40 52112. Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 6 52121. Annan varuhus- och stormarknadshandel 1 52241. Butikshandel med bröd och konditorivaror 2 52260. Tobakshandel 1 52279. Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel 4 52310. Apotekshandel 1 52330. Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 2 52421. Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 3 52422. Butikshandel med herrkläder 1 52432. Butikshandel med väskor, reseffekter och lädervaror 2 52441. Butikshandel med möbler och mattor 2 52442. Butikshandel med inredningstextilier 1 52443. Butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror 2 52452. Butikshandel med radio- och TV-apparater 3 52462. Butikshandel med färger 8 52481. Butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar 2 52487. Butikshandel med blommor och andra växter 1 52488. Butikshandel med smådjur 1 52720. Reparation av elektriska hushållsartiklar 1 52730. Reparation av ur och guldsmedsvaror 3 55111. Hotellverksamhet med restaurang utom konferensanläggningar 5 55300. Restaurangverksamhet 6 60100. Järnvägstransport 2 60212. Kollektivtrafikverksamhet 1 60220. Taxitrafik 23 60240. Vägtransport av gods 2 63110. Godshantering 1 63230. Övriga stödtjänster till luftfart 4 63400. Annan transportförmedling 5 64110. Postbefordran via postverket 6 64201. Nätdrift 2 65120. Annan bankverksamhet 1 65232. Aktiefonds-, räntefonds- och valutafondsverksamhet mm 1 67120. Handel med och förvaltning av värdepapper 17 70201. Uthyrning av bostäder 22 70202. Uthyrning av industrilokaler 2 70203. Uthyrning av andra lokaler 2 70209. Övrig fastighetsförvaltning 1 70310. Fastighetsförmedling 1 70321. Förvaltning i rikskooperativ regi 1 71330. Uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustningar inklusive datorer 1 72201. Datakonsultverksamhet 1 73203. Tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet med tyngdpunkt på samhällsvetenskap och humaniora 1 74120. Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 8 74140. Konsultverksamhet avs företags organisation, information mm 5 74150. Holdingsverksamhet 3 74202. Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet 2 74401. Reklambyråverksamhet 5 74500. Arbetsförmedling och rekrytering 2 74600. Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 3 74701. Lokalvård 1 74702. Sanering och desinfektion 1 74703. Skorstensfejarverksamhet 1 74814. Fotolaboratorieverksamhet 11 75112. Inspektion, kontroll, tillståndsgivning 2 75113. Skatteförvaltning, indrivning 3 75123. Administration av hälso- och sjukvård 3 75131. Administration av infrastrukturprogram 2 75132. Administration av program för jordbruk, skogsbruk och fiske 1 75225. Gemensam verksamhet för det militära försvaret 2 75232. Domstolsverksamhet 1 75233. Kriminalvård 2 75240. Polisverksamhet 8 75300. Obligatorisk socialförsäkring 1 80423. Folkhögskoleutbildning 2 80424. Studieförbundens och frivilligorganisations utbildning 98 85110. Sluten sjukvård 9 85120. Öppen hälso- och sjukvård 4 85130. Tandvård 1 85200. Veterinärverksamhet 54 85311. Vård och service till boende i servicehus och dylik 2 85313. Vård och behandling i hem för vård eller boende 88 85321. Barnomsorg inom förskola 1 85323. Äldre- och handikappomsorg 1 90002. Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 2 90008. Gatu- och vägrenhållning och annan sanitär verksamhet 7 91111. Intressebevakning inom branschorganisationer 4 91112. Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 9 91310. Verksamhet i religiösa samfund 3 91330. Verksamhet i andra intresseorganisationer 1 92200. Radio- och TV-programverksamhet 2 92520. Museiverksamhet och kulturminnesvård 1 92612. Drift av golfbanor 2 92615. Drift av sporthall, idrottsplats och andra sportanläggningar 1 92621. Idrottsutövning 1 92729. Diverse övrig rekreationsverksamhet 1 93011. Industri- och institutionstvätt 4 93012. Konsumenttvätt 5 93021. Hårvård 234 99999. Näringsgren okänd
VAR 133 FAKTISKT UTBETALT Loc 829 width 8 2 decimal places Faktiskt utbetalt Valid-n=1652 Min=0 Max=5508 Mean=17.2 St.Dev=225.9