ALF
              Kronobergs län
                SSD 0527

              Primärforskare
              Arbetslivsfonden

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ALF - Stockholms län samlades ursprungligen in
  av Arbetslivsfonden. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med att Arbetslivsfonden avvecklades gjorde SSD en
  överenskommelse med myndigheten om arkivering av ett antal
  databaser samt om vissa former av fortsatt tillgänglighet på
  dessa.

  Ett första material är en utvärderingsenkät rörande
  Arbetslivsfondens verksamhet. Fältarbetet under 1994 har
  genomförts av SCB och materialet överlämnades till SSD i
  augusti 1995. Detta material är tillgängligt enligt gängse
  regler för forskningsdatabaser förvarade vid SSD.

  Ett annat material är en omfattande databas som under fondens
  femåriga verksamhet byggts upp vid det centrala fondkansliet.
  Databasen innehåller alla ärenden som behandlats av
  myndigheten alltifrån ansökan till åtgärd. Denna databas är en
  för arbetslivsfonden skräddarsydd relationsdatabas i systemet
  Dataflex. Databasen går under namnet ALF och omfattar närmare
  30.000 ärenden. Totalt kräver ALF 200 mb i diskutrymme. Efter
  överläggningar med fondens centralkansli har SSD åtagit sig
  tre saker beträffande denna databas.

  En första är att överflytta en kopia av databasen till SSD och
  hålla den tillgänglig i så att säga ursprungsskick för i
  första hand en period av tre år framåt. För det har
  arbetslivsfonden beviljat medel för inköp av en
  specialdedicerad PC. Databasen kommer att vara gratis
  tillgänglig för tillresta forskare.

  En andra är att från denna databas generera en eller flera
  arkivfiler i ett lämpligt utskriftsformat. Härigenom blir det
  möjligt att även på litet längre sikt gå tillbaka till
  innehållet i databasen. De genererade filerna skall vara
  läsbara med gängse editorer och ordbehandlngsprogram. Filerna
  kommer att vara tillgänglig på vanligt sätt från SSD.

  En tredje är att med utgångspunkt från den genererade
  arkivfilen(erna) tillskapa en analysfil i SPSS och SAS i
  samråd med forskare på området. Även på denna punkt har
  Arbetslivsfonden bidragit med medel för att täcka bl a
  kostnader för ett seminarium med intresserade forskare. Vad
  som är aktuellt i detta sammanhang är att omredigera vissa
  centrala delar av databsen från dess relationella form till
  en gängse rektangulär numerisk analysfil. I viss mån kan det
  bli fråga om innehållsanalys av vissa textavsnitt. Efter
  dokumentering kommer den tillskapade analysfilen att kunna
  beställas och distribueras på vanligt sätt.

  
               SYSTEM ALF

  I Arbetslivsfondens administrativa datasystem, System ALF,
  finns uppgifter om alla de nära 25 000 arbetsplatsprogrammen
  som fonden gav bidrag till. Där finns också alla ärenden som
  rör start- och kunskapscheckar som under fondens sista
  verksamhetsår användes för kompetensutveckling och
  informationsspridning.

  Datasystemets viktigaste funktion har varit som hjälpmedel i
  beslutsfattandet rörande bidrag till arbetsplatsprogrammen,
  och för att administrera utbetalningar. Med regelbundna
  intervall har systemet producerat sammanställningar som
  speglat Arbetslivsfondens verksamhet och bidragens fördelning
  över regioner/län, branscher, offentlig och privat sektor,
  företagsstorlekar, mans- och kvinnodominerade arbetsplatser,
  typer av åtgärdsprogram etc.

  System ALF har använts av de regionala länsvisa fondkanslierna
  för deras administration för produktion av beslutsunderlag
  till länsfondernas styrelser. Beslutsrutinerna och de underlag
  som respektive styrelser har önskat har styrt hur materialet
  har matats in i systemet. Därför varierar praxis mellan de
  olika länen vad gäller hur ingående arbetsplatsprogrammen
  beskrivs i text.

  Ärenden som överstigit vissa beloppsgränser - som justerats
  uppåt under fondens verksamhetstid - eller som avsett företag
  eller organisationer med spridd eller branschövergripande
  verksamhet har handlagts av det centrala fondkansliet i Nacka.

  När Arbetslivsfondens verksamhet avslutades under juni 1995
  frystes det administrativa systemet. I samband därmed gavs
  länsfonderna möjlighet att distribuera databasen för länet
  till de intressenter inom regionen som så önskade, t ex
  Försäkringskassan eller regionala högskolor.

  System ALF i sin helhet, som alltså omfattar både alla läns
  och den centrala fondens bidragsärenden kommer att hållas
  tillgänglig för forskning och studier vid två institutioner.
  Avsikten är att ställa detta omfattande och relativt färska
  material till förfogande särskilt för studenter och deras
  handledare på B- och C-nivå som kan dra nytta av det i samband
  med uppsatsskrivande, för forskare samt för utredare och
  utbildare hos arbetsmarknadens parter.

  Databasen kommer att vara tillgänglig för två typer av
  användning. Den numerära delen av bidragsärendena kan
  bearbetas genom att den hålls tillgänglig i en rad format för
  statistisk bearbetning. Basen hålls tillgänglig på en
  persondator hos Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i
  Göteborg och på Arbetslivsbiblioteket i Stockholm. Den
  numerära databasen kommer också att kunna distribueras till
  låg kostnad på disketter eller band för bearbetning vid
  forskare eller studenters heminstitution.
  Databasen i sin helhet kommer även att vara sökbar, så att
  intresserade studenter skall kunna söka fram arbetsplatser som
  genomfört olika typer av förändringsprogram, för att bearbeta
  denna information i sig, eller för att gå vidare och söka
  kontakt med de arbetsplatser som genomfört olika typer av
  åtgärder med delfinansiering av Arbetslivsfonden. Det blir
  härigenom möjligt att t ex på en viss ort eller region söka
  fram arbetsplatser som genomfört arbetsorganisatoriska
  förändringar av en viss omfattning, att se på deras
  personalstruktur (t ex kvinnodominerade arbetsplatser) och
  finna information (adress, telefonnummer och kontaktpersoner)
  som gör det lätt att ta direkta kontakter för att informera
  sig om vunna erfarenheter.

  Denna typ av sökningar kan genomföras både i databasens
  strukturerade del och i fritextsökning i de skriftliga
  beskrivningarna av problem och åtgärdsprogram.

  Varje bidragsärende har givits ett diarienummer i systemet.
  Med utgångspunkt från detta är det möjligt att söka fram de
  arkiverade handlingarna i ärendet.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 49  (2)BEVILJAS         (3)LOC 415 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) Beviljas

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1444 1.  Ja
      38 5.  Nej

      28 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0527 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Gruppnummer 7 Ankomstdatum år-månad-dag 8 Ankomstdatum år-månad 9 Sekretess 10 Spärr för utbetalning 11 Statuskod 12 Statusdatum år-månad-dag 13 Statusdatum år-månad 14 Namn 15 Besöksadress 16 Postadress 17 Postnummer 18 Ortnamn 19 Bransch 1 20 Bransch 2 21 Bransch 4 22 Antal anställda män 23 Antal anställda kvinnor 24 Berörda män 25 Berörda kvinnor 26 Kommunnummer 27 Organisationsnummer 28 Telefon riksnummer 29 Kontaktperson 30 Starttidpunkt år-månad-dag 31 Starttidpunkt år-månad 32 Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag 33 Planerad färdigtidpunkt år-månad 34 Sökt bidrag 35 Egen insats 36 Annan finansiär ansökan 37 Total kostnad ansökan 38 Besparing för sökande 39 Besparing för försäkring 40 Total besparing 41 Beslutsdatum år-månad-dag 42 Beslutsdatum år-månad 43 Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag 44 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 45 Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag 46 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 47 Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag 48 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 49 Beviljas 50 Handläggare 51 Bidrag i åtgärder 52 Egen insats i åtgärder 53 Annan finansiär i åtgärder 54 Total kostnad i åtgärder 55 Slutligt bidrag i åtgärder 56 Slutligt sökt bidrag 57 Slutlig egen insats 58 Slutligt annan finansiär 59 Slutlig total kostnad 60 Beviljat belopp, 1 61 Villkor, 1 62 Utbetalningsdatum 1: år-månad-dag 63 Utbetalningsdatum 1: år-månad 64 Utbetalningsorder 1: år-månad-dag 65 Utbetalningsorder 1: år-månad 66 Återbetalt, 1 67 Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag 68 Lägesrapport begärd 1: år-månad 69 Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag 70 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 71 Beviljat belopp, 2 72 Villkor, 2 73 Utbetalningsdatum 2: år-månad-dag 74 Utbetalningsdatum 2: år-månad 75 Utbetalningsorder 2: år-månad-dag 76 Utbetalningsorder 2: år-månad 77 Återbetalt, 2 78 Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag 79 Lägesrapport begärd 2: år-månad 80 Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag 81 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 82 Beviljat belopp, 3 83 Villkor, 3 84 Utbetalningsdatum 3: år-månad-dag 85 Utbetalningsdatum 3: år-månad 86 Utbetalningsorder 3: år-månad-dag 87 Utbetalningsorder 3: år-månad 88 Återbetalt, 3 89 Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag 90 Lägesrapport begärd 3: år-månad 91 Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag 92 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 93 Beviljat belopp, 4 94 Villkor, 4 95 Utbetalningsdatum 4: år-månad-dag 96 Utbetalningsdatum 4: år-månad 97 Utbetalningsorder 4: år-månad-dag 98 Utbetalningsorder 4: år-månad 99 Återbetalt, 4 100 Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag 101 Lägesrapport begärd 4: år-månad 102 Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag 103 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 104 Beviljat belopp, 5 105 Villkor, 5 106 Utbetalningsdatum 5: år-månad-dag 107 Utbetalningsdatum 5: år-månad 108 Utbetalningsorder 5: år-månad-dag 109 Utbetalningsorder 5: år-månad 110 Återbetalt, 5 111 Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag 112 Lägesrapport begärd 5: år-månad 113 Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag 114 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 115 Beviljat belopp, 6 116 Villkor, 6 117 Utbetalningsdatum 6: år-månad-dag 118 Utbetalningsdatum 6: år-månad 119 Utbetalningsorder 6: år-månad-dag 120 Utbetalningsorder 6: år-månad 121 Återbetalt, 6 122 Senaste ändringsdatum år-månad dag 123 Senaste ändringsdatum år-månad 124 Gammal statuskod 125 Selekteringsdatum 126 Senaste ändringstid 127 Totalt anställda i skikt 128 Branschkod enligt SNI 129 Faktiskt utbetalt

VAR 1 SSD STUDY NR 0527              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0527


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 16 width 1 Län 1510 7. Kronobergs län
VAR 6 GRUPPNUMMER Loc 17 width 2 Gruppnummer 02. . . 96. Kod: 2 24 26 30 31 32 40 60 80 81 96 Frek: 1 1 1 3 1010 1 412 75 3 1 2 Kod: 2 24 26 30 31 32 40 60 80 81 96 Frek: 1 1 1 3 1010 1 412 75 3 1 2
VAR 7 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 19 width 6 alphabetic Ankomstdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅNAD Loc 25 width 4 Ankomstdatum år-månad 9011. 90-11 . . 9506. 95-06 Kod: 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 Frek: 4 3 5 2 7 11 9 15 5 13 10 Kod: 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 Frek: 17 13 16 14 21 26 30 13 19 7 7 Kod: 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 Frek: 13 20 12 23 8 17 18 9 10 19 5 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 17 20 40 59 51 31 44 55 67 98 101 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 20 31 3 1 34 17 24 11 128 176 60 Kod: 9506 Frek: 1
VAR 9 SEKRETESS Loc 29 width 1 Sekretess 117 1. Ja 1393 5. Nej
VAR 10 SPÄRR FÖR UTBETALNING Loc 30 width 1 Spärr för utbetalning 26 1. Ja 1484 5. Nej
VAR 11 STATUSKOD Loc 31 width 2 Statuskod 0 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 0 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 14 90. Beslut - ej beviljat bidrag 1444 91. Avslutat ärende 24 92. Hävda beslut 28 99. Återtaget eller avfört beslut
VAR 12 STATUSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 33 width 6 Statusdatum år-månad-dag Valid-n=1510 Min=910626 Max=950614 Mean=944439.9 St.Dev=8026.6
VAR 13 STATUSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 39 width 4 Statusdatum år-månad 9106. 91-06 . . 9506. 95-06 Kod: 9106 9112 9202 9203 9204 9205 9207 9208 9209 9210 9211 Frek: 1 1 1 1 4 8 1 3 3 29 8 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 Frek: 7 6 7 4 6 4 7 13 6 30 4 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 37 16 22 35 32 29 52 20 66 44 22 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 68 67 69 57 259 327 132 2
VAR 14 NAMN Loc 43 width 35 alphabetic Namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 BESÖKSADRESS Loc 78 width 35 alphabetic Besöksadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 16 POSTADRESS Loc 113 width 35 alphabetic Postadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 17 POSTNUMMER Loc 148 width 5 alphabetic Postnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 18 ORTNAMN Loc 153 width 13 alphabetic Ortnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 19 BRANSCH 1 Loc 166 width 2 MD=99 Bransch 1 253 00. Privata sektorn 363 01. Privata sektorn 167 02. Privata sektorn 230 03. Offentliga sektorn 493 09. Checkgrupp 4 99. Uppgift saknas
VAR 20 BRANSCH 2 Loc 168 width 2 MD=99 Bransch 2 6 01. Bank och försäkring 39 02. Byggbranschen 9 03. Byggnadsämnes- och stenindustri 5 04. Energibranschen 40 05. Fabriksindustrin 1 06. Flygbranschen 24 07. Grafisk produktion 0 08. Gruvindustrin 129 09. Handelsområdet samt privat tjänste- och uppdragsverksamhet 7 10. Hotell/restaurang/musikerverksamhet 67 11. Landtransport 62 12. Lantbruk/trädgård 21 13. Livsmedelsindustrin 5 14. Massa/pappersindustri 98 15. Motorbranschen 0 16. Sjöfarten 11 17. Skogsbruket 5 18. Stål och metall 87 19. Sågverks- och träindustrin 11 20. Städentrepenadverksamhet och fastighetsförvaltning 16 21. Teko-, stoppmöbel- och skinn/läderindustri 2 22. Tidnings- och etermediebranschen 136 23. Verkstadsindustrin 2 29. Flerbranschövergripande program 38 30. Ideella organisationer 90 31. Kommunerna 67 32. Landstingen 35 33. Staten 493 90. Checkgrupp 4 99. Uppgift saknas
VAR 21 BRANSCH 4 Loc 170 width 4 MD=9999 Bransch 4 6 0101. Bankverksamhet 0 0102. Försäkringsverksamhet 0 0105. Övrigt inom bank- och försäkringsväsende 23 0201. Bygg-, väg- och anläggningsverksamhet 3 0202. Elinstallation 1 0203. Glasmästeriverksamhet 0 0204. Maskinentrepenadverksamhet 4 0205. Plåtslageriverksamhet 3 0206. VVS-installation 4 0207. Måleri 1 0208. Golvläggare 7 0301. Byggnadsämnesindustri 2 0302. Stenindustri 5 0401. El-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjning 11 0501. Allokemisk industri 1 0502. Färgindustri 6 0503. Glasindustri 1 0504. Gummiindustri 15 0505. Plastindustri 3 0508. Övrig fabriksindustri 3 0512. Tvätterier och färgerier 0 0601. Civilflyget 1 0602. Flygplatser 2 0701. Förlagsverksamhet och bokbinderi 11 0702. Grafisk produktion 0 0703. Sätteri- och reproföretag 8 0704. Tryckerier 2 0705. Tapetfabriker, kartong- och förpackningstillverkare 1 0706. Övrig grafisk produktion 0 0801. Gruvindustri 59 0901. Detaljhandel 11 0902. Partihandel 17 0903. Vård och omsorg i privat regi 0 0908. Resebyråer 6 0909. Reklambyråer, film- och videoproduktion, biografer 0 0910. Turist- och nöjesföretag 1 0911. Advokat- och revisionsbyråer, mäklariverksamhet mm 5 0912. Byggkonsulter mm 2 0913. Dataföretag och datakonsulter 8 0915. Övrig uppdrags- och konsultverksamhet 19 0918. Frisörer 1 0920. Handels- och tjänsteföretag i övrigt 0 1001. Pensionats- och campingverksamhet 1 1002. Restaurang- och kafeverksamhet 0 1003. Musikverksamhet 6 1005. Hotell och restaurangverksamhet 7 1101. Buss- och taxitrafik 2 1102. Renhållningsservice 0 1103. Stuverier 1 1104. Trafikskolor 49 1105. Åkerier 2 1106. Speditionsverksamhet 1 1107. Bevakningsföretag 0 1108. Godsterminaler 5 1110. Transportverksamhet i övrigt 57 1201. Lantbruk 3 1202. Trädgårdsodling/trädgårdsskötsel 2 1203. Fiskodling 6 1301. Bagerivarutillverkning 0 1302. Choklad- och konfektyrtillverkning 4 1303. Dryckesvarutillverkning 0 1304. Fiskberedning 0 1305. Frukt- och grönsaksberedning 1 1306. Mejerivaror 0 1307. Sockertillverkning 8 1308. Slakterier och köttvarutillverkning 0 1309. Tobaksvarutillverkning 2 1315. Övrig beredning och tillverkning av livsmedel 5 1401. Massa- och papperstillverkning mm 5 1501. Bensinstationer och oljedepåer 90 1502. Bil-, traktor- och gummiverkstäder 0 1503. Bärgnings-, garage- och parkeringsföretag 3 1504. Billackeringsföretag 0 1505. Motorbranschen i övrigt 0 1601. Handelsflottan 0 1602. Fiskeriverksamhet 10 1701. Skogsavverkning/skogsvård och skogsbruksföretag 1 1702. Domänverket 4 1801. Stål- och metallindustri 1 1802. Svets- och mekanisk industri 27 1901. Byggnads-, snickeri och trämaterialtillverkning 22 1902. Sågverk, sågning, hyvling 1 1903. Hustillverkning 24 1904. Möbeltillverkning 13 1905. Övrig trävarutillverkning 7 2001. Städentrepenadverksamhet 4 2002. Fastighetsförvaltning 9 2101. Textilindustri 2 2102. Konfektionsindustri 1 2103. Läderindustri 4 2104. Stoppmöbelindustri 0 2201. Distribution av tidningar 1 2202. Tidnings- och tidskriftsframställning 1 2203. Produktion av radio och TV-program 10 2301. Verktygs- och redskapsindustri 2 2302. Metallmöbelindustri 19 2303. Industri för metallkonstruktion 46 2304. Övrig metallvaruindustri 0 2305. Industri för stationära turbiner 1 2306. Jordbruksmaskiner 2 2307. Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 1 2308. Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 1 2309. Data- och kontorsmaskinindustri 10 2310. Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 0 2311. Industri för elmotorer etc 2 2312. Teleproduktionsindustri 1 2313. Industri för elektriska hushållsapparater 14 2314. Övrig elektronikindustri 1 2315. Skeppsvarv, båtbyggeri 0 2316. Rälsfordonsindustri 4 2317. Bil- och bilmotorindustri 0 2318. Cykel- och motorcykelindustri 0 2319. Flygplansindustri och reparationsverkstäder 3 2320. Övrig transportmedelsindustri 0 2321. Instrumentindustri 0 2322. Foto- och optikvaruindustri 19 2330. Övrig verkstadsindustri 2 2900. Projekt som berör flera privata branscher 3 3020. Arbetsgivare/arbetstagarorganisationer 0 3021. Idrottsorganisationer 0 3023. Politiska organisationer 0 3025. Religiösa organisationer 0 3027. Nykterhetsrörelsens organisationer 0 3029. Scoutorganisationer och andra barn- och ungdomsorganisationer 0 3031. Handikapporganisationer 8 3033. Studieförbund 0 3035. Folkhögskolor/rörelsedrivna 2 3037. Lokalhållande organisationer 0 3041. Föräldrakooperativa daghem 7 3060. Övriga ideella och kulturella organisationer 18 3090. Svenska kyrkan 4 3111. Förskole- och fritidsverksamhet 22 3115. Äldre- och handikappomsorg 3 3119. Övrig social verksamhet samt övergripande projekt 33 3120. Skolväsendet 0 3131. Bibliotek 1 3132. Museer 1 3133. Teater- och musikinstitutioner 3 3135. Idrotts- och fritidsanläggningar 1 3137. Övrig kultur- och fritidsverksamhet 3 3141. Energiförsörjning 2 3143. Renhållning och avfallshantering 4 3145. Arbete med gator, vägar och parker 1 3147. Fastighetsskötsel 3 3148. Kommunal teknisk service i övrigt 4 3149. Räddningstjänst 0 3151. Kollektivtrafik 0 3153. Hamnar 2 3170. Central kommunal administration 3 3175. Övriga kommunala arbetsplatsprogram 0 3190. Program på gränsen mellan primärkommunala och landstingskommunala området 0 3195. Primärkommunala program som skall avräknas mot landstingens branschram 13 3211. Hälso- och sjukvård - primärvård 28 3213. Hälso- och sjukvård - läns- och regionvård 4 3215. Hälso- och sjukvård - övrigt 1 3217. Tandvård 3 3221. Högskola och gymnasieskola/landsting 3 3224. Folkhögskolor/landsting 0 3232. Museer/landsting 0 3233. Teater- och musikinstitutioner/landsting 0 3235. Fritidsanläggningar/landsting 0 3237. Övrig kultur- och fritidsverksamhet/landsting 12 3240. Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan social verksamhet 0 3251. Kollektivtrafik/landsting 0 3257. Tvätterier/landsting 0 3270. Central landstingskommunal administration 3 3280. Övriga landstingskommunala arbetsplatsprogram 10 3301. Försäkringskassorna 0 3302. Försvaret 1 3303. SJ 6 3304. Posten 0 3305. Televerket 0 3306. Domstolsväsendet 2 3307. Länsstyrelserna 4 3308. Polis och åklagarmyndigheten 2 3309. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 2 3310. Universitet och högskolor och övrig statlig utbildning samt forskning 3 3311. Vägverket 1 3312. Skatte- och kronofogdemyndigheterna 0 3313. Kulturell verksamhet/staten 0 3314. Statens invandrarverk 4 3325. Övrig statlig verksamhet 493 9000. Checkar ej fördelat 4 9999. Uppgift saknas
VAR 22 ANSTÄLLDA MÄN Loc 174 width 5 Antal anställda män Valid-n=1510 Min=0 Max=2836 Mean=48.3 St.Dev=107.5
VAR 23 ANSTÄLLDA KVINNOR Loc 179 width 4 Antal anställda kvinnor Valid-n=1510 Min=0 Max=4737 Mean=22.1 St.Dev=167.7
VAR 24 BERÖRDA MÄN Loc 183 width 5 Berörda män Valid-n=1510 Min=0 Max=751 Mean=15.1 St.Dev=50.2
VAR 25 BERÖRDA KVINNOR Loc 188 width 5 Berörda kvinnor Valid-n=1510 Min=0 Max=2137 Mean=15.5 St.Dev=90.8
VAR 26 KOMMUNNUMMER Loc 193 width 3 MD=999 Kommunnummer 109 760. Uppvidinge 67 761. Lessebo 108 763. Tingsryd 143 764. Alvesta 150 765. Älmhult 97 767. Markaryd 577 780. Växjö 242 781. Ljungby 17 999. Uppgift saknas
VAR 27 ORGANISATIONSNUMMER Loc 196 width 11 alphabetic Organisationsnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 28 TELEFON RIKSNUMMER Loc 207 width 14 alphabetic Telefon riksnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 29 KONTAKTPERSON Loc 221 width 63 alphabetic Kontaktperson Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 30 STARTTIDPUNKT ÅR-MÅ-DAG Loc 284 width 6 alphabetic Starttidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 31 STARTTID ÅR-MÅNAD Loc 290 width 4 MD=9999 Starttidpunkt år-månad 9001. 90-01 . . 9506. 95-06 8 9999. Uppgift saknas Kod: 9001 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 Frek: 1 1 2 1 9 2 8 8 9 11 8 Kod: 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 16 15 18 19 12 31 14 19 32 13 8 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 4 22 13 24 10 8 26 13 22 13 19 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 13 5 19 18 35 49 52 55 30 49 54 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 67 56 33 66 16 4 33 17 24 11 128 Kod: 9504 9505 9506 9999 Frek: 176 60 1 8
VAR 32 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅN-DA Loc 294 width 6 alphabetic Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 33 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅNAD Loc 300 width 4 MD=9999 Planerad färdigtidpunkt år-månad 9104. 91-04 . . 9606. 96-06 8 9999. Uppgift saknas Kod: 9104 9106 9109 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 1 3 1 3 8 8 3 16 8 15 14 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 1 13 9 11 7 47 3 2 13 7 7 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 32 2 8 7 13 10 90 9 18 30 17 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 42 74 34 54 31 36 49 172 34 24 253 Kod: 9504 9505 9506 9512 9605 9606 9999 Frek: 182 64 13 2 1 1 8
VAR 34 SÖKT BIDRAG Loc 304 width 8 2 decimal places Sökt bidrag Valid-n=1510 Min=0 Max=24500 Mean=518.1 St.Dev=1544.5
VAR 35 EGEN INSATS Loc 312 width 7 1 decimal places Egen insats Valid-n=1510 Min=0 Max=57000 Mean=553.9 St.Dev=2661.0
VAR 36 ANNAN FINANSIÄR ANSÖKAN Loc 319 width 8 2 decimal places Annan finansiär ansökan Valid-n=1510 Min=0 Max=18000 Mean=28.3 St.Dev=514.0
VAR 37 TOTAL KOSTNAD ANSÖKAN Loc 327 width 8 2 decimal places Total kostnad ansökan Valid-n=1510 Min=0 Max=80095 Mean=1100.3 St.Dev=3909.9
VAR 38 BESPARING FÖR SÖKANDE Loc 335 width 8 2 decimal places Besparing för sökande Valid-n=1510 Min=0 Max=99700 Mean=325.8 St.Dev=3001.5
VAR 39 BESPARING FÖR FÖRSÄKRING Loc 343 width 8 2 decimal places Besparing för försäkring Valid-n=1510 Min=0 Max=55800 Mean=267.8 St.Dev=1760.1
VAR 40 TOTAL BESPARING Loc 351 width 8 2 decimal places Total besparing Valid-n=1510 Min=0 Max=155500 Mean=593.6 St.Dev=4698.9
VAR 41 BESLUTSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 359 width 6 alphabetic Beslutsdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 42 BESLUTSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 365 width 4 MD=9999 Beslutsdatum år-månad 9012. 90-12 . . 9506. 95-06 20 9999. Uppgift saknas Kod: 9012 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 Frek: 2 4 4 7 15 13 1 12 6 17 16 Kod: 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 Frek: 14 14 21 19 27 14 22 4 7 13 9 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9310 Frek: 21 21 15 13 14 16 11 20 22 10 28 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 55 36 42 47 58 56 66 105 47 63 11 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 1 34 16 25 11 128 176 60 1 20
VAR 43 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 369 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 44 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 1 Loc 375 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 9111. 91-11 . . 9505. 95-05 1216 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9111 9112 9202 9203 9204 9205 9206 9209 9210 9211 9212 Frek: 1 3 1 2 2 2 3 2 2 3 1 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 2 1 1 3 1 4 2 3 1 2 9 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9410 9411 9412 Frek: 8 8 7 12 10 7 1 31 2 12 14 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 13 11 52 41 14 1216
VAR 45 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 379 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 46 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 2 Loc 385 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 9204. 92-04 . . 9503. 95-03 1490 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9204 9209 9311 9312 9401 9403 9404 9406 9407 9408 9502 Frek: 1 1 3 1 1 1 4 1 1 3 1 Kod: 9503 0 Frek: 2 1490
VAR 47 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 389 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 48 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 3 Loc 395 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 1 9309. 93-09 1509 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 49 BEVILJAS Loc 399 width 1 MD=9 Beviljas 1444 1. Ja 38 5. Nej 28 9. Uppgift saknas
VAR 50 HANDLÄGGARE Loc 400 width 8 alphabetic Handläggare Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 51 BIDRAG I ÅTGÄRDER Loc 408 width 7 2 decimal places Bidrag i åtgärder Valid-n=1510 Min=0 Max=5175 Mean=179.0 St.Dev=455.9
VAR 52 EGEN INSATS I ÅTGÄRDER Loc 415 width 7 2 decimal places Egen insats i åtgärder Valid-n=1510 Min=0 Max=5175 Mean=162.8 St.Dev=429.6
VAR 53 ANNAN FINANS I ÅTGÄRDER Loc 422 width 8 2 decimal places Annan finansiär i åtgärder Valid-n=1510 Min=0 Max=47547 Mean=473.1 St.Dev=1989.4
VAR 54 TOTAL KOSTNAD I ÅTGÄRDER Loc 430 width 7 2 decimal places Total kostnad i åtgärder Valid-n=1510 Min=0 Max=5847 Mean=7.8 St.Dev=161.7
VAR 55 SLUTLIGT BIDRAG ÅTGÄRDER Loc 437 width 8 2 decimal places Slutligt bidrag i åtgärder Valid-n=1510 Min=0 Max=52722 Mean=659.9 St.Dev=2366.2
VAR 56 SLUTLIGT SÖKT BIDRAG Loc 445 width 8 2 decimal places Slutligt sökt bidrag Valid-n=1510 Min=0 Max=24500 Mean=497.0 St.Dev=1498.0
VAR 57 SLUTLIG EGEN INSATS Loc 453 width 8 2 decimal places Slutlig egen insats Valid-n=1510 Min=0 Max=55595 Mean=536.5 St.Dev=2277.5
VAR 58 SLUTLIG ANNAN FINANSIÄR Loc 461 width 7 2 decimal places Slutligt annan finansiär Valid-n=1510 Min=0 Max=18000 Mean=27.3 St.Dev=509.6
VAR 59 SLUTLIG TOTAL KOSTNAD Loc 468 width 8 2 decimal places Slutlig total kostnad Valid-n=1510 Min=0 Max=80095 Mean=1060.8 St.Dev=3594.1
VAR 60 BEVILJAT BELOPP 1 Loc 476 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 1 Valid-n=1510 Min=0 Max=3102 Mean=75.6 St.Dev=195.0
VAR 61 VILLKOR 1 Loc 483 width 1 MD=0 Villkor, 1 11 1. Ja 493 5. Nej 1006 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 484 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 63 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 1 Loc 490 width 4 MD= 0 Utbetalning 1: år-månad 9101. 91-01 . . 9506. 95-06 73 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 Frek: 3 2 2 1 12 1 11 8 11 8 11 Kod: 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 Frek: 21 4 14 9 13 16 8 7 6 11 10 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 Frek: 16 14 17 11 10 11 13 1 22 13 14 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 19 27 33 30 35 30 34 78 39 78 42 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 32 63 64 53 32 152 194 70 1 73
VAR 64 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 494 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 65 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 1 Loc 500 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 1: år-månad 9106. 91-06 . . 9506. 95-06 73 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 7 3 18 10 11 8 7 11 19 12 6 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 18 19 6 8 7 13 6 16 21 10 12 Kod: 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 13 8 13 25 11 13 19 32 29 30 39 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 26 38 82 13 96 47 31 55 77 47 28 Kod: 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 153 193 70 1 73
VAR 66 ÅTERBETALT 1 Loc 504 width 7 Återbetalt, 1 Valid-n=1510 Min=-2900 Max=0 Mean=-10.2 St.Dev=160.1
VAR 67 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 511 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 68 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 517 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 1: år-månad 9108. 91-08 . . 9309. 93-09 1486 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9108 9110 9111 9112 9201 9202 9206 9303 9304 9309 0 Frek: 1 1 5 2 7 3 1 1 2 1 1486 Kod: 9108 9110 9111 9112 9201 9202 9206 9303 9304 9309 0 Frek: 1 1 5 2 7 3 1 1 2 1 1486
VAR 69 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 521 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 70 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 527 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 9101. 91-01 . . 9504. 95-04 1448 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9102 9104 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 Frek: 4 1 1 3 1 1 3 6 3 3 4 Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9302 9306 9311 9503 9504 Frek: 7 3 6 7 2 1 1 1 1 1 2 Kod: 0 Frek: 1448
VAR 71 BEVILJAT BELOPP 2 Loc 531 width 7 2 decimal places Beviljat belopp ,2 Valid-n=1510 Min=0 Max=1176 Mean=39.8 St.Dev=110.7
VAR 72 VILLKOR 2 Loc 538 width 1 MD=0 Villkor, 2 5 1. Ja 0 5. Nej 1505 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 539 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 74 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 2 Loc 545 width 4 MD= 0 Utbetalning 2: år-månad 9105. 91-05 . . 9505. 95-05 941 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 1 2 1 3 2 3 8 8 9 7 6 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 6 2 6 2 9 5 7 5 6 9 7 Kod: 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 2 11 4 7 15 11 5 3 12 11 15 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 10 10 20 19 13 19 21 12 23 43 35 Kod: 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 26 47 44 17 941
VAR 75 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 549 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 76 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 2 Loc 555 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 2: år-månad 9106. 91-06 . . 9505. 95-05 941 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 3 2 2 1 3 10 5 11 2 8 4 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 6 7 2 9 6 7 6 4 13 3 4 Kod: 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 9 6 5 17 10 4 3 15 10 13 12 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 11 19 22 8 19 22 15 28 48 25 22 Kod: 9503 9504 9505 0 Frek: 56 38 14 941
VAR 77 ÅTERBETALT 2 Loc 559 width 8 2 decimal places Återbetalt, 2 Valid-n=1510 Min=-2900 Max=0 Mean=-1.9 St.Dev=74.6
VAR 78 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 567 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 79 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 573 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 2: år-månad 9111. 91-11 . . 9310. 93-10 1492 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9111 9201 9202 9203 9204 9206 9208 9303 9304 9309 9310 Frek: 1 2 3 4 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 0 Frek: 1492
VAR 80 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 577 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 81 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 583 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 9101. 91-01 . . 9504. 95-04 1467 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9105 9106 9108 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 1 1 2 1 2 5 1 3 2 4 3 Kod: 9205 9206 9207 9208 9210 9211 9303 9306 9311 9403 9503 Frek: 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 9504 0 Frek: 2 1467
VAR 82 BEVILJAT BELOPP 3 Loc 587 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 3 Valid-n=1510 Min=0 Max=1200 Mean=24.9 St.Dev=93.9
VAR 83 VILLKOR 3 Loc 594 width 1 MD=0 Villkor, 3 4 1. Ja 0 5. Nej 1506 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 595 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 85 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 3 Loc 601 width 4 MD= 0 Utbetalning 3: år-månad 9110. 91-10 . . 9505. 95-05 1199 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9110 9111 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 Frek: 2 2 2 3 6 2 3 1 2 4 4 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 6 6 2 1 5 6 4 7 5 2 3 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 7 2 2 9 4 7 2 6 10 9 2 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 9 9 6 10 22 11 19 33 31 23 1199 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 9 9 6 10 22 11 19 33 31 23 1199
VAR 86 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 605 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 87 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 3 Loc 611 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 3: år-månad 9109. 91-09 . . 9505. 95-05 1199 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9109 9110 9111 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 Frek: 1 2 1 2 5 3 5 3 1 4 5 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9309 Frek: 6 5 2 2 4 6 5 6 6 7 3 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 2 2 10 3 7 3 6 12 8 1 9 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 10 6 13 23 10 15 38 32 17 1199
VAR 88 ÅTERBETALT 3 Loc 615 width 7 2 decimal places Återbetalt, 3 Valid-n=1510 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 89 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 622 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 90 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 628 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 3: år-månad 9203. 92-03 . . 9208. 92-08 1503 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9203 9204 9205 9206 9208 0 Frek: 1 1 2 1 2 1503
VAR 91 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 632 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 92 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 638 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 9202. 92-02 . . 9504. 95-04 1496 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9202 9204 9205 9208 9210 9211 9503 9504 0 Frek: 1 2 3 2 1 1 1 3 1496
VAR 93 BEVILJAT BELOPP 4 Loc 642 width 6 2 decimal places Beviljat belopp, 4 Valid-n=1510 Min=0 Max=1364 Mean=14.8 St.Dev=78.6
VAR 94 VILLKOR 4 Loc 648 width 1 MD=0 Villkor, 4 1 1. Ja 0 5. Nej 1509 0. Frågan ej tillämplig
VAR 95 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 649 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 96 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 4 Loc 655 width 4 MD= 0 Utbetalning 4: år-månad 9201. 92-01 . . 9505. 95-05 1342 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9202 9204 9205 9207 9209 9210 9211 9212 9302 9303 Frek: 1 1 2 2 1 2 4 2 3 1 1 Kod: 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 2 1 3 2 4 1 1 4 2 3 9 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 5 5 6 2 1 6 3 2 9 10 11 Kod: 9503 9504 9505 0 Frek: 18 21 17 1342
VAR 97 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 659 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 98 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 4 Loc 665 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 4: år-månad 9201. 92-01 . . 9505. 95-05 1342 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9202 9204 9205 9207 9209 9210 9211 9212 9302 9303 Frek: 1 1 1 3 1 2 4 2 3 1 1 Kod: 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 2 1 3 2 4 1 1 4 2 3 10 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 5 5 6 1 1 7 3 2 12 8 10 Kod: 9503 9504 9505 0 Frek: 24 19 12 1342
VAR 99 ÅTERBETALT 4 Loc 669 width 7 2 decimal places Återbetalt, 4 Valid-n=1510 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 100 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 676 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 101 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 682 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 4: år-månad 1 9208. 92-08 1 9302. 93-02 1508 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 102 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 686 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 103 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 692 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 9206. 92-06 . . 9504. 95-04 1506 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9206 9211 9402 9504 0 Frek: 1 1 1 1 1506
VAR 104 BEVILJAT BELOPP 5 Loc 696 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 5 Valid-n=1510 Min=0 Max=1500 Mean=7.0 St.Dev=65.9
VAR 105 VILLKOR 5 Loc 703 width 1 MD=0 Villkor, 5 2 1. Ja 0 5. Nej 1508 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 704 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 107 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 5 Loc 710 width 4 MD= 0 Utbetalning 5: år-månad 9203. 92-03 . . 9505. 95-05 1441 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9203 9205 9209 9211 9212 9302 9305 9309 9311 9401 9402 Frek: 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 Kod: 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 1 2 2 2 2 3 1 2 7 4 3 Kod: 9503 9504 9505 0 Frek: 10 4 10 1441
VAR 108 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 714 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 109 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 5 Loc 720 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 5: år-månad 9204. 92-04 . . 9505. 95-05 1441 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9204 9205 9209 9211 9302 9305 9309 9311 9401 9402 9403 Frek: 1 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 Kod: 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9502 9503 9504 Frek: 3 2 1 2 3 1 6 7 4 11 2 Kod: 9505 0 Frek: 10 1441
VAR 110 ÅTERBETALT 5 Loc 724 width 3 2 decimal places Återbetalt, 5 Valid-n=1510 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 111 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 727 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 112 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 733 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 5: år-månad 1 9210. 92-10 1 9312. 93-12 1 9905. 99-05 1507 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 113 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 737 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 114 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 743 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 1 9401. 94-01 1509 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 115 BEVILJAT BELOPP 6 Loc 747 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 6 Valid-n=1510 Min=0 Max=660 Mean=2.3 St.Dev=27.4
VAR 116 VILLKOR 6 Loc 754 width 1 MD=0 Villkor, 6 6 1. Ja 0 5. Nej 1504 0. Frågan ej tillämplig
VAR 117 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 755 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 118 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 6 Loc 761 width 4 MD= 0 Utbetalning 6: år-månad 9306. 93-06 . . 9505. 95-05 1489 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9306 9311 9402 9412 9501 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 2 2 1 3 7 4 1489
VAR 119 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 765 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 120 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 6 Loc 771 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 6: år-månad 9306. 93-06 . . 9505. 95-05 1489 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9306 9311 9402 9412 9501 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 2 2 1 3 8 3 1489
VAR 121 ÅTERBETALT 6 Loc 775 width 3 2 decimal places Återbetalt, 6 Valid-n=1510 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 122 SENASTE ÄNDR ÅR-MÅ-DAG Loc 778 width 6 alphabetic Senaste ändringsdatum år-månad dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 123 SENASTE ÄNDRING ÅR-MÅNAD Loc 784 width 4 Senaste ändringsdatum år-månad 9209. 92-09 . . 9506. 95-06 Kod: 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 Frek: 10 26 9 5 6 9 4 6 4 3 6 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 4 24 4 30 10 13 17 25 12 118 4 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 44 52 63 51 52 115 58 215 345 154 12 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 44 52 63 51 52 115 58 215 345 154 12
VAR 124 GAMMAL STATUSKOD Loc 788 width 2 MD= 0 Gammal statuskod 3 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 15 03. Beredning pågår 21 04. Beslutsklar 858 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 1 07. Lägesrapport - påminnelse 3 90. Beslut - ej beviljat bidrag 582 91. Avslutat ärende 15 92. Hävda beslut 5 99. Återtaget eller avfört beslut 7 00. Frågan ej tillämplig
VAR 125 SELEKTERINGSDATUM Loc 790 width 6 alphabetic Selekteringsdatum Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 126 SENASTE ÄNDRINGSTID Loc 796 width 5 alphabetic Senaste ändringstid Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 127 ANSTÄLLDA I SKIKT Loc 801 width 3 Totalt anställda i skikt Valid-n=1510 Min=0 Max=501 Mean=36.0 St.Dev=65.8
VAR 128 SNI-KOD Loc 804 width 5 MD=99999 SNI-kod 3 01124. Odling av prydnadsväxter i växthus 1 01129. Svampodling mm 5 01211. Mjölkproduktion 1 01231. Smågrisuppfödning 45 01300. Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 3 01420. Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet 7 02011. Produktion av skog på rot, leveransvirke mm 1 02012. Skogsvård 8 02013. Avverkning 0 02014. Produktion av skogsodlingsmaterial 1 02019. Övrigt skogsbruk 1 05022. Sättfiskodling 4 10301. Utvinning av torv och vidareförädling för jordförbättringsändamål 1 10302. Utvinning av torv och vidareförädling för energiändamål 1 14210. Utvinning av sand, grus och berg 3 15111. Kreatursslakt 6 15130. Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 1 15512. Annan mejerivarutillverkning 2 15620. Stärkelsetillverkning 0 15710. Framställning av beredda fodermedel 3 15810. Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 2 15880. Tillverkning av homoganiserade livsmedelspreparationer inklusive dietmat 1 15960. Framställning av öl 3 15980. Framställning av mineralvatten och läskedrycker 6 17403. Tillverkning av presenningar, tält, segel och dylikt 4 17549. Diverse övrig textilietillverkning 1 19300. Tillverkning av skodon 26 20101. Sågning 7 20102. Hyvling 1 20103. Träimpregnering 4 20301. Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 20 20302. Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 7 20400. Träförpackningstillverkning 1 20510. Övrig trävarutillverkning 5 21129. Övrig tillverkning av papper och papp 1 21219. Övrig tillverkning av pappers-, pappförpackningar 4 21250. Tillverkning av andra pappers- och pappvaror 1 22121. Dagstidningsutgivning 15 22222. Tryckning av böcker och övriga trycksaker 3 22230. Bokbindning och trycksaksbehandling 1 22240. Sättning och annan framställning av tryckoriginal 3 22250. Annan grafisk produktion 1 24510. Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel 2 25120. Regummering 2 25210. Tillverkning av plasthalvfabrikat 9 25220. Plastförpackningstillverkning 5 25230. Byggplastvarutillverkning 2 25240. Annan plastvarutillverkning 1 26120. Bearbetning av planglas 10 26132. Tillverkning av hushålls- och prydnadsglas 1 26150. Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror 4 26619. Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål 3 26660. Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips 2 26709. Tillverkning av övriga stenvaror 3 26810. Slipmedelstillverkning 1 27100. Framställning av järn, stål ferrolegeringar (EKSG-produkter) 9 27420. Framställning av aluminium 5 28110. Tillverkning av metallstommar och delar därav 3 28120. Tillverkning av byggnadselement av metall 2 28220. Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning 2 28510. Beläggning och överdragning av metall 15 28520. Metallegoarbeten 1 28629. Tillverkning av övriga verktyg och redskap 2 28630. Tillverkning av lås och gångjärn 1 28730. Tillverkning av metalltrådvaror 1 28751. Tillverkning av diskbänk, sanitetsgods av metall för byggändamål 12 28759. Diverse övrig metallvarutillverkning 4 29120. Tillverkning av pumpar och kompressorer 4 29130. Tillverkning av kranar och ventiler 3 29140. Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 1 29210. Tillverkning av ugnar och brännare 12 29220. Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 6 29230. Tillverkning av maskin och apparat för kyla och ventilat, ej hushåll 4 29240. Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 2 29320. Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner 1 29401. Tillverkning av träbearbetningsmaskiner 2 29409. Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 3 29520. Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 1 29530. Tillverkning av maskin för framställning av livsmedel, dryck, tobaksvaror 9 29540. Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror 3 29569. Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 2 29719. Tillverkning av övriga elektriska hushållsmaskiner och apparater 2 31100. Tillverkning av elmotor, generator och transformatorer 6 31501. Tillverkning av belysningsarmatur 2 31620. Diverse övrig tillverkning av elapparatur 1 32100. Tillverkning av elektriska komponenter 3 33101. Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument 1 33102. Tillverkning av tandproteser 3 33200. Tillverkning av instrument, apparater för mätning, kontroll, provning, ej processtyrning 1 33300. Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer 3 34100. Motorfordonstillverkning 6 34200. Tillverkning av karosseri för motorfordon, släpfordon, påhängsvagn 12 34300. Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 2 35120. Byggande och reparation av fritidsbåtar 1 35300. Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster 3 35430. Tillverkning av invalidfordon 10 36110. Tillverkning av sittmöbler och säten 9 36120. Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler 7 36130. Tillverkning av andra köksmöbler 20 36140. Tillverkning av andra möbler 1 36150. Tillverkning av madrasser 2 36220. Tillverkning av smycken och andra guld- och silversmedsvaror 3 36500. Tillverkning av spel och leksaker 1 36620. Tillverkning av borstbinderiarbeten 1 36630. Diverse annan tillverkning 5 40100. Elförsörjning 7 45110. Rivning av hus; markarbeten 22 45211. Byggande av hus 3 45221. Takarbeten av plåt 6 45230. Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggning 3 45250. Andra bygg- och anläggningsarbeten 6 45310. Elinstallationer 3 45331. Värme- och sanitetsarbeten 1 45332. Ventillationsarbeten 2 45430. Golv- och väggbeläggningsarbeten 4 45441. Måleriarbeten 3 50101. Handel med lastbilar, bussar och specialbilar 20 50102. Handel med personbilar 33 50201. Bilservice, ej specialiserad 6 50202. Bilplåt- och billackreparationer 1 50203. Installationer och reparationer av bilel och bilelektronik 9 50204. Däckservice 1 50301. Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 1 50302. Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 1 50400. Handel och service motorcyklar inkl reservdelar och tillbehör 18 50500. Detaljhandel med drivmedel 3 51150. Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 6 51210. Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 3 51330. Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 1 51380. Partihandel med andra livsmedel, bl a fisk- skal- och blötdjur 7 51390. Icke spec partihandel med livsmedel, drycker och tobak 1 51410. Partihandel med textilier 1 51434. Partihandel med elartiklar 1 51440. Partihandel med glas och porslin, tapeter, rengöringsmedel 3 51460. Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 7 51471. Partihandel med möbler och inredningsvaror 2 51479. Partihandel med övriga hushållsvaror 1 51510. Partihandel med bränslen 2 51520. Partihandel med metaller och metallmalmer 5 51530. Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 1 51542. Partihandel med VVS-armatur 1 51550. Partihandel med kemiska produkter 5 51570. Partihandel med avfallsprodukter och skrot 1 51640. Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 1 51653. Partihandel med teleprodukter och elektronikkomponenter 1 51659. Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 40 52112. Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 1 52121. Annan varuhus- och stormarknadshandel 2 52241. Butikshandel med bröd och konditorivaror 2 52330. Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 7 52421. Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 3 52441. Butikshandel med möbler och mattor 1 52444. Butikshandel med elartiklar 3 52452. Butikshandel med radio- och TV-apparater 5 52461. Butikshandel med järnhandels- bygg- och VVS-varor 1 52462. Butikshandel med färger 3 52481. Butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar 1 52482. Butikshandel med med fotoutrustning; fotoservice 1 52487. Butikshandel med blommor och andra växter 0 52488. Butikshandel med smådjur 2 52720. Reparation av elektriska hushållsartiklar 6 55111. Hotellverksamhet med restaurang utom konferensanläggningar 1 55112. Drift av konferensanläggningar 1 55510. Drift av personalmatsaler 1 55529. Övrig catering 1 60100. Järnvägstransport 1 60212. Kollektivtrafikverksamhet 7 60220. Taxitrafik 64 60240. Vägtransport av gods 1 63230. Övriga stödtjänster till luftfart 1 63302. Försäljning av resor 2 63400. Annan transportförmedling 10 64110. Postbefordran via postverket 1 64201. Nätdrift 7 65120. Annan bankverksamhet 6 70201. Uthyrning av bostäder 3 70202. Uthyrning av industrilokaler 4 70203. Uthyrning av andra lokaler 1 70321. Förvaltning i rikskooperativ regi 2 71100. Biluthyrning 1 71320. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 1 73101. Naturvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet 5 73102. Teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 1 74130. Marknads- och opinionsundersökning 1 74140. Konsultverksamhet avs företags organisation, information mm 6 74150. Holdingsverksamhet 13 74202. Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet 1 74300. Teknisk provning och analys 5 74401. Reklambyråverksamhet 1 74500. Arbetsförmedling och rekrytering 1 74600. Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 7 74701. Lokalvård 1 74702. Sanering och desinfektion 1 74814. Fotolaboratorieverksamhet 1 74841. Grafisk formgivning och service 1 74843. Inkasso- och kreditkontrollverksamhet 2 75112. Inspektion, kontroll, tillståndsgivning 1 75113. Skatteförvaltning, indrivning 1 75121. Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning 3 75131. Administration av infrastrukturprogram 2 75132. Administration av program för jordbruk, skogsbruk och fiske 2 75240. Polisverksamhet 20 75300. Obligatorisk socialförsäkring 1 80100. Grundskoleutbildning 1 80410. Trafikskoleverksamhet 1 80423. Folkhögskoleutbildning 8 80424. Studieförbundens och frivilligorganisations utbildning 1 80425. Personalutbildning 95 85110. Sluten sjukvård 5 85120. Öppen hälso- och sjukvård 12 85130. Tandvård 39 85311. Vård och service till boende i servicehus och dylik 8 85313. Vård och behandling i hem för vård eller boende 137 85321. Barnomsorg inom förskola 2 90002. Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 1 91111. Intressebevakning inom branschorganisationer 2 91112. Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 4 91200. Intressebevakning inom arbetsorganisationer 13 91310. Verksamhet i religiösa samfund 2 91330. Verksamhet i andra intresseorganisationer 1 92110. Film- och videoproduktion 4 92200. Radio- och TV-programverksamhet 2 92310. Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet 1 92320. Drift av teatrar, konserthus 1 92520. Museiverksamhet och kulturminnesvård 1 92621. Idrottsutövning 3 93011. Industri- och institutionstvätt 1 93012. Konsumenttvätt 17 93021. Hårvård 200 99999. Näringsgren okänd
VAR 129 FAKTISKT UTBETALT Loc 809 width 8 2 decimal places Faktiskt utbetalt Valid-n=1510 Min=0 Max=4778 Mean=16.8 St.Dev=197.9