ALF
               Kalmar län
                SSD 0528

              Primärforskare
              Arbetslivsfonden

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ALF - Stockholms län samlades ursprungligen in
  av Arbetslivsfonden. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med att Arbetslivsfonden avvecklades gjorde SSD en
  överenskommelse med myndigheten om arkivering av ett antal
  databaser samt om vissa former av fortsatt tillgänglighet på
  dessa.

  Ett första material är en utvärderingsenkät rörande
  Arbetslivsfondens verksamhet. Fältarbetet under 1994 har
  genomförts av SCB och materialet överlämnades till SSD i
  augusti 1995. Detta material är tillgängligt enligt gängse
  regler för forskningsdatabaser förvarade vid SSD.

  Ett annat material är en omfattande databas som under fondens
  femåriga verksamhet byggts upp vid det centrala fondkansliet.
  Databasen innehåller alla ärenden som behandlats av
  myndigheten alltifrån ansökan till åtgärd. Denna databas är en
  för arbetslivsfonden skräddarsydd relationsdatabas i systemet
  Dataflex. Databasen går under namnet ALF och omfattar närmare
  30.000 ärenden. Totalt kräver ALF 200 mb i diskutrymme. Efter
  överläggningar med fondens centralkansli har SSD åtagit sig
  tre saker beträffande denna databas.

  En första är att överflytta en kopia av databasen till SSD och
  hålla den tillgänglig i så att säga ursprungsskick för i
  första hand en period av tre år framåt. För det har
  arbetslivsfonden beviljat medel för inköp av en
  specialdedicerad PC. Databasen kommer att vara gratis
  tillgänglig för tillresta forskare.

  En andra är att från denna databas generera en eller flera
  arkivfiler i ett lämpligt utskriftsformat. Härigenom blir det
  möjligt att även på litet längre sikt gå tillbaka till
  innehållet i databasen. De genererade filerna skall vara
  läsbara med gängse editorer och ordbehandlngsprogram. Filerna
  kommer att vara tillgänglig på vanligt sätt från SSD.

  En tredje är att med utgångspunkt från den genererade
  arkivfilen(erna) tillskapa en analysfil i SPSS och SAS i
  samråd med forskare på området. Även på denna punkt har
  Arbetslivsfonden bidragit med medel för att täcka bl a
  kostnader för ett seminarium med intresserade forskare. Vad
  som är aktuellt i detta sammanhang är att omredigera vissa
  centrala delar av databsen från dess relationella form till
  en gängse rektangulär numerisk analysfil. I viss mån kan det
  bli fråga om innehållsanalys av vissa textavsnitt. Efter
  dokumentering kommer den tillskapade analysfilen att kunna
  beställas och distribueras på vanligt sätt.

  
               SYSTEM ALF

  I Arbetslivsfondens administrativa datasystem, System ALF,
  finns uppgifter om alla de nära 25 000 arbetsplatsprogrammen
  som fonden gav bidrag till. Där finns också alla ärenden som
  rör start- och kunskapscheckar som under fondens sista
  verksamhetsår användes för kompetensutveckling och
  informationsspridning.

  Datasystemets viktigaste funktion har varit som hjälpmedel i
  beslutsfattandet rörande bidrag till arbetsplatsprogrammen,
  och för att administrera utbetalningar. Med regelbundna
  intervall har systemet producerat sammanställningar som
  speglat Arbetslivsfondens verksamhet och bidragens fördelning
  över regioner/län, branscher, offentlig och privat sektor,
  företagsstorlekar, mans- och kvinnodominerade arbetsplatser,
  typer av åtgärdsprogram etc.

  System ALF har använts av de regionala länsvisa fondkanslierna
  för deras administration för produktion av beslutsunderlag
  till länsfondernas styrelser. Beslutsrutinerna och de underlag
  som respektive styrelser har önskat har styrt hur materialet
  har matats in i systemet. Därför varierar praxis mellan de
  olika länen vad gäller hur ingående arbetsplatsprogrammen
  beskrivs i text.

  Ärenden som överstigit vissa beloppsgränser - som justerats
  uppåt under fondens verksamhetstid - eller som avsett företag
  eller organisationer med spridd eller branschövergripande
  verksamhet har handlagts av det centrala fondkansliet i Nacka.

  När Arbetslivsfondens verksamhet avslutades under juni 1995
  frystes det administrativa systemet. I samband därmed gavs
  länsfonderna möjlighet att distribuera databasen för länet
  till de intressenter inom regionen som så önskade, t ex
  Försäkringskassan eller regionala högskolor.

  System ALF i sin helhet, som alltså omfattar både alla läns
  och den centrala fondens bidragsärenden kommer att hållas
  tillgänglig för forskning och studier vid två institutioner.
  Avsikten är att ställa detta omfattande och relativt färska
  material till förfogande särskilt för studenter och deras
  handledare på B- och C-nivå som kan dra nytta av det i samband
  med uppsatsskrivande, för forskare samt för utredare och
  utbildare hos arbetsmarknadens parter.

  Databasen kommer att vara tillgänglig för två typer av
  användning. Den numerära delen av bidragsärendena kan
  bearbetas genom att den hålls tillgänglig i en rad format för
  statistisk bearbetning. Basen hålls tillgänglig på en
  persondator hos Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i
  Göteborg och på Arbetslivsbiblioteket i Stockholm. Den
  numerära databasen kommer också att kunna distribueras till
  låg kostnad på disketter eller band för bearbetning vid
  forskare eller studenters heminstitution.
  Databasen i sin helhet kommer även att vara sökbar, så att
  intresserade studenter skall kunna söka fram arbetsplatser som
  genomfört olika typer av förändringsprogram, för att bearbeta
  denna information i sig, eller för att gå vidare och söka
  kontakt med de arbetsplatser som genomfört olika typer av
  åtgärder med delfinansiering av Arbetslivsfonden. Det blir
  härigenom möjligt att t ex på en viss ort eller region söka
  fram arbetsplatser som genomfört arbetsorganisatoriska
  förändringar av en viss omfattning, att se på deras
  personalstruktur (t ex kvinnodominerade arbetsplatser) och
  finna information (adress, telefonnummer och kontaktpersoner)
  som gör det lätt att ta direkta kontakter för att informera
  sig om vunna erfarenheter.

  Denna typ av sökningar kan genomföras både i databasens
  strukturerade del och i fritextsökning i de skriftliga
  beskrivningarna av problem och åtgärdsprogram.

  Varje bidragsärende har givits ett diarienummer i systemet.
  Med utgångspunkt från detta är det möjligt att söka fram de
  arkiverade handlingarna i ärendet.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 49  (2)BEVILJAS         (3)LOC 415 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) Beviljas

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1399 1.  Ja
      151 5.  Nej

      265 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.




Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0528 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Gruppnummer 7 Ankomstdatum år-månad-dag 8 Ankomstdatum år-månad 9 Sekretess 10 Spärr för utbetalning 11 Statuskod 12 Statusdatum år-månad-dag 13 Statusdatum år-månad 14 Namn 15 Besöksadress 16 Postadress 17 Postnummer 18 Ortnamn 19 Bransch 1 20 Bransch 2 21 Bransch 4 22 Antal anställda män 23 Antal anställda kvinnor 24 Berörda män 25 Berörda kvinnor 26 Kommunnummer 27 Organisationsnummer 28 Telefon riksnummer 29 Kontaktperson 30 Starttidpunkt år-månad-dag 31 Starttidpunkt år-månad 32 Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag 33 Planerad färdigtidpunkt år-månad 34 Sökt bidrag 35 Egen insats 36 Annan finansiär ansökan 37 Total kostnad ansökan 38 Besparing för sökande 39 Besparing för försäkring 40 Total besparing 41 Beslutsdatum år-månad-dag 42 Beslutsdatum år-månad 43 Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag 44 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 45 Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag 46 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 47 Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag 48 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 49 Beviljas 50 Handläggare 51 Bidrag i åtgärder 52 Egen insats i åtgärder 53 Annan finansiär i åtgärder 54 Total kostnad i åtgärder 55 Slutligt bidrag i åtgärder 56 Slutligt sökt bidrag 57 Slutlig egen insats 58 Slutligt annan finansiär 59 Slutlig total kostnad 60 Beviljat belopp, 1 61 Villkor, 1 62 Utbetalningsdatum 1: år-månad-dag 63 Utbetalningsdatum 1: år-månad 64 Utbetalningsorder 1: år-månad-dag 65 Utbetalningsorder 1: år-månad 66 Återbetalt, 1 67 Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag 68 Lägesrapport begärd 1: år-månad 69 Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag 70 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 71 Beviljat belopp, 2 72 Villkor, 2 73 Utbetalningsdatum 2: år-månad-dag 74 Utbetalningsdatum 2: år-månad 75 Utbetalningsorder 2: år-månad-dag 76 Utbetalningsorder 2: år-månad 77 Återbetalt, 2 78 Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag 79 Lägesrapport begärd 2: år-månad 80 Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag 81 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 82 Beviljat belopp, 3 83 Villkor, 3 84 Utbetalningsdatum 3: år-månad-dag 85 Utbetalningsdatum 3: år-månad 86 Utbetalningsorder 3: år-månad-dag 87 Utbetalningsorder 3: år-månad 88 Återbetalt, 3 89 Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag 90 Lägesrapport begärd 3: år-månad 91 Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag 92 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 93 Beviljat belopp, 4 94 Villkor, 4 95 Utbetalningsdatum 4: år-månad-dag 96 Utbetalningsdatum 4: år-månad 97 Utbetalningsorder 4: år-månad-dag 98 Utbetalningsorder 4: år-månad 99 Återbetalt, 4 100 Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag 101 Lägesrapport begärd 4: år-månad 102 Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag 103 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 104 Beviljat belopp, 5 105 Villkor, 5 106 Utbetalningsdatum 5: år-månad-dag 107 Utbetalningsdatum 5: år-månad 108 Utbetalningsorder 5: år-månad-dag 109 Utbetalningsorder 5: år-månad 110 Återbetalt, 5 111 Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag 112 Lägesrapport begärd 5: år-månad 113 Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag 114 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 115 Beviljat belopp, 6 116 Villkor, 6 117 Senaste ändringsdatum år-månad dag 118 Senaste ändringsdatum år-månad 119 Gammal statuskod 120 Selekteringsdatum 121 Senaste ändringstid 122 Totalt anställda i skikt 123 Branschkod enligt SNI 124 Faktiskt utbetalt

VAR 1 SSD STUDY NR 0528              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0528


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 16 width 1 Län 1815 8. Kalmar län
VAR 6 GRUPPNUMMER Loc 17 width 2 MD=99 Gruppnummer 09. . . 96. 1 99. Uppgift saknas Kod: 9 23 30 31 32 34 40 41 42 60 80 Frek: 1 1 2 1121 1 1 390 151 28 26 9 Kod: 81 82 84 88 96 99 Frek: 8 2 55 1 17 1
VAR 7 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 19 width 6 alphabetic Ankomstdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅNAD Loc 25 width 4 Ankomstdatum år-månad 9006. 90-06 . . 9506. 95-06 Kod: 9006 9008 9009 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 Frek: 1 3 4 5 10 12 19 15 26 19 25 Kod: 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 15 4 7 15 17 25 14 20 20 28 21 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 18 20 5 8 15 31 39 23 18 28 41 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 26 36 53 11 15 24 32 40 46 27 48 Kod: 9403 9404 9405 9406 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 58 47 42 51 1 10 14 17 7 27 161 Kod: 9504 9505 9506 Frek: 138 308 5
VAR 9 SEKRETESS Loc 29 width 1 Sekretess 0 1. Ja 1815 5. Nej
VAR 10 SPÄRR FÖR UTBETALNING Loc 30 width 1 Spärr för utbetalning 77 1. Ja 1738 5. Nej
VAR 11 STATUSKOD Loc 31 width 2 Statuskod 0 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 0 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 76 90. Beslut - ej beviljat bidrag 1399 91. Avslutat ärende 75 92. Hävda beslut 265 99. Återtaget eller avfört beslut
VAR 12 STATUSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 33 width 6 Statusdatum år-månad-dag Valid-n=1815 Min=910527 Max=950606 Mean=942458.7 St.Dev=10076.8
VAR 13 STATUSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 39 width 4 Statusdatum år-månad 9105. 91-05 . . 9506. 95-06 Kod: 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 9 20 2 4 4 2 10 6 7 10 9 Kod: 9205 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 1 8 6 3 5 18 26 30 3 16 22 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 17 20 4 18 20 32 9 14 14 25 77 Kod: 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 49 54 19 63 52 61 27 118 98 136 197 Kod: 9504 9505 9506 Frek: 150 315 5
VAR 14 NAMN Loc 43 width 35 alphabetic Namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 BESÖKSADRESS Loc 78 width 35 alphabetic Besöksadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 16 POSTADRESS Loc 113 width 35 alphabetic Postadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 17 POSTNUMMER Loc 148 width 5 alphabetic Postnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 18 ORTNAMN Loc 153 width 13 alphabetic Ortnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 19 BRANSCH 1 Loc 166 width 2 MD=99 Bransch 1 302 00. Privata sektorn 504 01. Privata sektorn 108 02. Privata sektorn 202 03. Offentliga sektorn 687 09. Checkgrupp 12 99. Uppgift saknas
VAR 20 BRANSCH 2 Loc 168 width 2 MD=99 Bransch 2 3 01. Bank och försäkring 46 02. Byggbranschen 15 03. Byggnadsämnes- och stenindustri 7 04. Energibranschen 36 05. Fabriksindustrin 2 06. Flygbranschen 12 07. Grafisk produktion 0 08. Gruvindustrin 181 09. Handelsområdet samt privat tjänste- och uppdragsverksamhet 17 10. Hotell/restaurang/musikerverksamhet 44 11. Landtransport 221 12. Lantbruk/trädgård 39 13. Livsmedelsindustrin 7 14. Massa/pappersindustri 29 15. Motorbranschen 0 16. Sjöfarten 6 17. Skogsbruket 48 18. Stål och metall 93 19. Sågverks- och träindustrin 6 20. Städentrepenadverksamhet och fastighetsförvaltning 8 21. Teko-, stoppmöbel- och skinn/läderindustri 8 22. Tidnings- och etermediebranschen 85 23. Verkstadsindustrin 1 29. Flerbranschövergripande program 19 30. Ideella organisationer 95 31. Kommunerna 64 32. Landstingen 24 33. Staten 687 90. Check- 12 99. Uppgift saknas
VAR 21 BRANSCH 4 Loc 170 width 4 MD=9999 Bransch 4 0 0101. Bankverksamhet 2 0102. Försäkringsverksamhet 1 0105. Övrigt inom bank- och försäkringsväsende 21 0201. Bygg-, väg- och anläggningsverksamhet 3 0202. Elinstallation 0 0203. Glasmästeriverksamhet 6 0204. Maskinentrepenadverksamhet 3 0205. Plåtslageriverksamhet 7 0206. VVS-installation 2 0207. Måleri 4 0208. Golvläggare 8 0301. Byggnadsämnesindustri 7 0302. Stenindustri 7 0401. El-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjning 0 0501. Allokemisk industri 1 0502. Färgindustri 7 0503. Glasindustri 1 0504. Gummiindustri 13 0505. Plastindustri 12 0508. Övrig fabriksindustri 2 0512. Tvätterier och färgerier 1 0601. Civilflyget 1 0602. Flygplatser 1 0701. Förlagsverksamhet och bokbinderi 3 0702. Grafisk produktion 0 0703. Sätteri- och reproföretag 4 0704. Tryckerier 0 0705. Tapetfabriker, kartong- och förpackningstillverkare 4 0706. Övrig grafisk produktion 0 0801. Gruvindustri 103 0901. Detaljhandel 15 0902. Partihandel 21 0903. Vård och omsorg i privat regi 0 0908. Resebyråer 0 0909. Reklambyråer, film- och videoproduktion, biografer 1 0910. Turist- och nöjesföretag 2 0911. Advokat- och revisionsbyråer, mäklariverksamhet mm 4 0912. Byggkonsulter mm 6 0915. Övrig uppdrags- och konsultverksamhet 11 0918. Frisörer 18 0920. Handels- och tjänsteföretag i övrigt 0 1001. Pensionats- och campingverksamhet 5 1002. Restaurang- och kafeverksamhet 0 1003. Musikverksamhet 12 1005. Hotell och restaurangverksamhet 2 1101. Buss- och taxitrafik 6 1102. Renhållningsservice 1 1103. Stuverier 0 1104. Trafikskolor 27 1105. Åkerier 6 1106. Speditionsverksamhet 1 1107. Bevakningsföretag 0 1108. Godsterminaler 1 1110. Transportverksamhet i övrigt 215 1201. Lantbruk 6 1202. Trädgårdsodling/trädgårdsskötsel 0 1203. Fiskodling 15 1301. Bagerivarutillverkning 2 1302. Choklad- och konfektyrtillverkning 3 1303. Dryckesvarutillverkning 2 1304. Fiskberedning 3 1305. Frukt- och grönsaksberedning 5 1306. Mejerivaror 0 1307. Sockertillverkning 7 1308. Slakterier och köttvarutillverkning 0 1309. Tobaksvarutillverkning 2 1315. Övrig beredning och tillverkning av livsmedel 7 1401. Massa- och papperstillverkning mm 2 1501. Bensinstationer och oljedepåer 21 1502. Bil-, traktor- och gummiverkstäder 0 1503. Bärgnings-, garage- och parkeringsföretag 4 1504. Billackeringsföretag 2 1505. Motorbranschen i övrigt 0 1601. Handelsflottan 0 1602. Fiskeriverksamhet 5 1701. Skogsavverkning/skogsvård och skogsbruksföretag 1 1702. Domänverket 25 1801. Stål- och metallindustri 23 1802. Svets- och mekanisk industri 31 1901. Byggnads-, snickeri och trämaterialtillverkning 28 1902. Sågverk, sågning, hyvling 1 1903. Hustillverkning 22 1904. Möbeltillverkning 11 1905. Övrig trävarutillverkning 3 2001. Städentrepenadverksamhet 3 2002. Fastighetsförvaltning 2 2101. Textilindustri 0 2102. Konfektionsindustri 1 2103. Läderindustri 5 2104. Stoppmöbelindustri 0 2201. Distribution av tidningar 8 2202. Tidnings- och tidskriftsframställning 0 2203. Produktion av radio och TV-program 11 2301. Verktygs- och redskapsindustri 8 2302. Metallmöbelindustri 14 2303. Industri för metallkonstruktion 16 2304. Övrig metallvaruindustri 0 2305. Industri för stationära turbiner 2 2306. Jordbruksmaskiner 4 2307. Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 4 2308. Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 0 2309. Data- och kontorsmaskinindustri 3 2310. Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 3 2311. Industri för elmotorer etc 0 2312. Teleproduktionsindustri 1 2313. Industri för elektriska hushållsapparater 7 2314. Övrig elektronikindustri 2 2315. Skeppsvarv, båtbyggeri 1 2316. Rälsfordonsindustri 7 2317. Bil- och bilmotorindustri 0 2318. Cykel- och motorcykelindustri 0 2319. Flygplansindustri och reparationsverkstäder 0 2320. Övrig transportmedelsindustri 1 2321. Instrumentindustri 0 2322. Foto- och optikvaruindustri 1 2330. Övrig verkstadsindustri 1 2900. Projekt som berör flera privata branscher 2 3020. Arbetsgivare/arbetstagarorganisationer 7 3021. Idrottsorganisationer 0 3023. Politiska organisationer 0 3025. Religiösa organisationer 0 3027. Nykterhetsrörelsens organisationer 0 3029. Scoutorganisationer och andra barn- och ungdomsorganisationer 1 3031. Handikapporganisationer 1 3033. Studieförbund 0 3035. Folkhögskolor/rörelsedrivna 2 3037. Lokalhållande organisationer 2 3041. Föräldrakooperativa daghem 1 3060. Övriga ideella och kulturella organisationer 3 3090. Svenska kyrkan 8 3111. Förskole- och fritidsverksamhet 29 3115. Äldre- och handikappomsorg 4 3119. Övrig social verksamhet samt övergripande projekt 20 3120. Skolväsendet 3 3131. Bibliotek 0 3132. Museer 0 3133. Teater- och musikinstitutioner 3 3135. Idrotts- och fritidsanläggningar 0 3137. Övrig kultur- och fritidsverksamhet 0 3141. Energiförsörjning 2 3143. Renhållning och avfallshantering 2 3145. Arbete med gator, vägar och parker 6 3147. Fastighetsskötsel 4 3148. Kommunal teknisk service i övrigt 3 3149. Räddningstjänst 1 3151. Kollektivtrafik 0 3153. Hamnar 6 3170. Central kommunal administration 4 3175. Övriga kommunala arbetsplatsprogram 0 3190. Program på gränsen mellan primärkommunala och landstingskommunala området 0 3195. Primärkommunala program som skall avräknas mot landstingens branschram 5 3211. Hälso- och sjukvård - primärvård 35 3213. Hälso- och sjukvård - läns- och regionvård 5 3215. Hälso- och sjukvård - övrigt 1 3217. Tandvård 2 3221. Högskola och gymnasieskola/landsting 2 3224. Folkhögskolor/landsting 1 3232. Museer/landsting 0 3233. Teater- och musikinstitutioner/landsting 0 3235. Fritidsanläggningar/landsting 0 3237. Övrig kultur- och fritidsverksamhet/landsting 3 3240. Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan social verksamhet 0 3251. Kollektivtrafik/landsting 2 3257. Tvätterier/landsting 2 3270. Central landstingskommunal administration 6 3280. Övriga landstingskommunala arbetsplatsprogram 1 3301. Försäkringskassorna 0 3302. Försvaret 1 3303. SJ 4 3304. Posten 4 3305. Televerket 0 3306. Domstolsväsendet 0 3307. Länsstyrelserna 6 3308. Polis och åklagarmyndigheten 1 3309. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 1 3310. Universitet och högskolor och övrig statlig utbildning samt forskning 1 3311. Vägverket 1 3312. Skatte- och kronofogdemyndigheterna 0 3313. Kulturell verksamhet/staten 0 3314. Statens invandrarverk 4 3325. Övrig statlig verksamhet 16 9001. Check-Bank och försäkring 49 9002. Check-Bryggbranschen 10 9003. Check-Byggämnes- och stenindustri 2 9004. Check-Energibranschen 7 9005. Check-Fabriksindustrin 1 9006. Check-Flygbranschen 18 9007. Check-Grafisk produktion 154 9009. Check-Handelsområdet 12 9010. Check-Hotell och restaurang 25 9011. Check-Landtransport 5 9012. Check-Lantbruk och trädgård 17 9013. Check-Livsmedelsindustrin 8 9014. Check-Massa/pappersindustri 8 9015. Check-Motorbranschen 2 9017. Check-Skogsbruket 2 9018. Check-Stål och metall 31 9019. Check-Sågverks-/träindustrin 12 9020. Check-Städn och fastigh.förv 2 9021. Check-Teko/stoppmöbel/läderind 12 9022. Check-Tidning och etermedia 93 9023. Check-Verkstadsindustrin 128 9031. Check-Kommunerna 51 9032. Check-Landstingen 20 9033. Check-Staten 2 9034. Check-Svenska Kyrkan 12 9999. Uppgift saknas
VAR 22 ANSTÄLLDA MÄN Loc 174 width 5 Antal anställda män Valid-n=1815 Min=0 Max=3344 Mean=19.6 St.Dev=113.4
VAR 23 ANSTÄLLDA KVINNOR Loc 179 width 4 Antal anställda kvinnor Valid-n=1815 Min=0 Max=2490 Mean=17.0 St.Dev=104.5
VAR 24 BERÖRDA MÄN Loc 183 width 5 Berörda män Valid-n=1815 Min=0 Max=1146 Mean=14.4 St.Dev=60.1
VAR 25 BERÖRDA KVINNOR Loc 188 width 5 Berörda kvinnor Valid-n=1815 Min=0 Max=2490 Mean=13.5 St.Dev=88.0
VAR 26 KOMMUNNUMMER Loc 193 width 3 MD=999 Kommunnummer 89 821. Högsby 61 834. Torsås 123 840. Mörbylånga 115 860. Hultsfred 89 861. Mönsterås 34 862. Emmaboda 490 880. Kalmar 132 881. Nybro 173 882. Oskarshamn 285 883. Västervik 104 884. Vimmerby 113 885. Borgholm 7 999. Uppgift saknas
VAR 27 ORGANISATIONSNUMMER Loc 196 width 11 alphabetic Organisationsnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 28 TELEFON RIKSNUMMER Loc 207 width 14 alphabetic Telefon riksnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 29 KONTAKTPERSON Loc 221 width 63 alphabetic Kontaktperson Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 30 STARTTIDPUNKT ÅR-MÅ-DAG Loc 284 width 6 alphabetic Starttidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 31 STARTTID ÅR-MÅNAD Loc 290 width 4 MD=9999 Starttidpunkt år-månad 9001. 90-01 . . 9506. 95-06 154 9999. Uppgift saknas Kod: 9001 9006 9008 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 Frek: 3 1 3 4 5 3 22 11 10 19 12 Kod: 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 10 4 18 19 17 14 15 20 10 18 16 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 19 16 6 17 9 18 22 16 41 27 22 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 45 35 25 9 20 38 28 23 27 46 34 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 28 57 25 34 17 10 3 12 14 18 7 Kod: 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 27 161 138 308 5 154
VAR 32 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅN-DA Loc 294 width 6 alphabetic Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 33 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅNAD Loc 300 width 4 MD=9999 Planerad färdigtidpunkt år-månad 9011. 90-11 . . 9512. 95-12 154 9999. Uppgift saknas Kod: 9011 9101 9102 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 Frek: 1 3 2 2 1 2 2 3 6 2 9 Kod: 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 Frek: 6 4 5 11 9 17 6 11 3 9 10 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 Frek: 34 7 8 13 23 26 27 4 15 11 26 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 5 81 18 14 21 34 26 38 14 25 28 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9512 9999 Frek: 37 32 292 23 32 165 139 310 8 1 154 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9512 9999 Frek: 37 32 292 23 32 165 139 310 8 1 154
VAR 34 SÖKT BIDRAG Loc 304 width 8 2 decimal places Sökt bidrag Valid-n=1815 Min=0 Max=29800 Mean=626.3 St.Dev=1956.7
VAR 35 EGEN INSATS Loc 312 width 7 1 decimal places Egen insats Valid-n=1815 Min=0 Max=59458 Mean=578.4 St.Dev=2909.1
VAR 36 ANNAN FINANSIÄR ANSÖKAN Loc 319 width 8 2 decimal places Annan finansiär ansökan Valid-n=1815 Min=0 Max=6036 Mean=9.9 St.Dev=174.4
VAR 37 TOTAL KOSTNAD ANSÖKAN Loc 327 width 8 2 decimal places Total kostnad ansökan Valid-n=1815 Min=0 Max=72096 Mean=1214.6 St.Dev=4366.9
VAR 38 BESPARING FÖR SÖKANDE Loc 335 width 8 2 decimal places Besparing för sökande Valid-n=1815 Min=0 Max=20000 Mean=270.7 St.Dev=1129.8
VAR 39 BESPARING FÖR FÖRSÄKRING Loc 343 width 8 2 decimal places Besparing för försäkring Valid-n=1815 Min=0 Max=10570 Mean=156.9 St.Dev=594.8
VAR 40 TOTAL BESPARING Loc 351 width 8 2 decimal places Total besparing Valid-n=1815 Min=0 Max=24000 Mean=427.6 St.Dev=1580.0
VAR 41 BESLUTSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 359 width 6 alphabetic Beslutsdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 42 BESLUTSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 365 width 4 MD=9999 Beslutsdatum år-månad 9011. 90-11 . . 9506. 95-06 197 9999. Uppgift saknas Kod: 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9108 9109 9110 Frek: 2 3 6 9 16 26 19 15 5 13 11 Kod: 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 Frek: 11 20 11 11 11 10 14 26 5 19 11 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9309 Frek: 9 17 21 28 18 34 26 19 54 34 20 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9409 9410 Frek: 25 26 42 21 29 99 55 31 48 1 10 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 14 17 7 27 161 138 308 5 197
VAR 43 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 369 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 44 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 1 Loc 375 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 9105. 91-05 . . 9505. 95-05 1382 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9206 9208 9209 9212 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 1 2 4 3 6 8 3 5 6 10 9 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 4 11 24 12 20 9 6 27 21 7 57 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 57 72 27 4 2 1382
VAR 45 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 379 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 46 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 2 Loc 385 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 9202. 92-02 . . 9501. 95-01 1795 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9202 9208 9211 9212 9303 9304 9305 9311 9312 9401 9402 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 9403 9405 9408 9411 9501 0 Frek: 3 2 1 1 1 1795
VAR 47 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 389 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 48 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 3 Loc 395 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 1 9405. 94-05 1814 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 49 BEVILJAS Loc 399 width 1 MD=9 Beviljas 1399 1. Ja 151 5. Nej 265 9. Uppgift saknas
VAR 50 HANDLÄGGARE Loc 400 width 8 alphabetic Handläggare Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 51 BIDRAG I ÅTGÄRDER Loc 408 width 7 2 decimal places Bidrag i åtgärder Valid-n=1815 Min=0 Max=11345 Mean=203.9 St.Dev=678.7
VAR 52 EGEN INSATS I ÅTGÄRDER Loc 415 width 7 2 decimal places Egen insats i åtgärder Valid-n=1815 Min=0 Max=11345 Mean=165.6 St.Dev=603.7
VAR 53 ANNAN FINANS I ÅTGÄRDER Loc 422 width 8 2 decimal places Annan finansiär i åtgärder Valid-n=1815 Min=0 Max=49723 Mean=589.4 St.Dev=2529.3
VAR 54 TOTAL KOSTNAD I ÅTGÄRDER Loc 430 width 7 2 decimal places Total kostnad i åtgärder Valid-n=1815 Min=0 Max=3619 Mean=3.2 St.Dev=93.2
VAR 55 SLUTLIGT BIDRAG ÅTGÄRDER Loc 437 width 8 2 decimal places Slutligt bidrag i åtgärder Valid-n=1815 Min=0 Max=61068 Mean=796.4 St.Dev=3168.5
VAR 56 SLUTLIGT SÖKT BIDRAG Loc 445 width 8 2 decimal places Slutligt sökt bidrag Valid-n=1815 Min=0 Max=81250 Mean=674.8 St.Dev=2868.3
VAR 57 SLUTLIG EGEN INSATS Loc 453 width 8 2 decimal places Slutlig egen insats Valid-n=1815 Min=0 Max=61173 Mean=557.4 St.Dev=2920.6
VAR 58 SLUTLIG ANNAN FINANSIÄR Loc 461 width 7 2 decimal places Slutligt annan finansiär Valid-n=1815 Min=0 Max=3592 Mean=3.3 St.Dev=88.2
VAR 59 SLUTLIG TOTAL KOSTNAD Loc 468 width 8 2 decimal places Slutlig total kostnad Valid-n=1815 Min=0 Max=81250 Mean=1235.5 St.Dev=4841.4
VAR 60 BEVILJAT BELOPP 1 Loc 476 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 1 Valid-n=1815 Min=0 Max=4345 Mean=76.3 St.Dev=212.9
VAR 61 VILLKOR 1 Loc 483 width 1 MD=0 Villkor, 1 0 1. Ja 687 5. Nej 1128 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 484 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 63 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 1 Loc 490 width 4 MD= 0 Utbetalning 1: år-månad 9012. 90-12 . . 9506. 95-06 435 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 Frek: 1 2 5 11 17 17 14 3 4 13 10 Kod: 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 Frek: 5 9 10 2 1 1 7 5 5 2 11 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 13 12 13 1 12 7 6 8 21 3 10 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 7 15 22 40 16 8 18 23 32 16 15 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 29 34 30 55 43 41 47 174 141 308 5 Kod: 0 Frek: 435
VAR 64 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 494 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 65 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 1 Loc 500 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 1: år-månad 9106. 91-06 . . 9506. 95-06 435 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 69 8 12 7 8 14 2 2 2 3 5 Kod: 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 8 2 8 9 14 13 8 11 6 2 8 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 11 16 3 11 10 19 20 43 11 5 27 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 21 40 13 2 38 38 55 17 65 26 43 Kod: 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 171 135 314 5 435
VAR 66 ÅTERBETALT 1 Loc 504 width 7 Återbetalt, 1 Valid-n=1815 Min=-2845 Max=0 Mean=-3.5 St.Dev=89.3
VAR 67 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 511 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 68 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 517 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 1: år-månad 9106. 91-06 . . 9504. 95-04 1052 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 2 1 1 4 4 3 4 9 6 9 24 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 16 22 1 25 15 26 15 21 10 2 8 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 15 9 25 1 21 20 27 25 27 30 41 Kod: 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 20 19 18 28 55 25 22 10 54 21 16 Kod: 9503 9504 0 Frek: 5 1 1052
VAR 69 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 521 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 70 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 527 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 9105. 91-05 . . 9504. 95-04 1106 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 1 2 1 2 4 2 2 6 6 7 9 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 20 14 4 13 19 24 20 13 11 12 14 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 13 10 22 7 8 17 14 22 42 15 17 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 22 28 31 33 6 23 29 49 18 36 23 Kod: 9502 9503 9504 0 Frek: 11 6 1 1106
VAR 71 BEVILJAT BELOPP 2 Loc 531 width 7 2 decimal places Beviljat belopp ,2 Valid-n=1815 Min=0 Max=2825 Mean=47.1 St.Dev=169.4
VAR 72 VILLKOR 2 Loc 538 width 1 MD=0 Villkor, 2 2 1. Ja 0 5. Nej 1813 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 539 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 74 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 2 Loc 545 width 4 MD= 0 Utbetalning 2: år-månad 9106. 91-06 . . 9505. 95-05 1412 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9107 9109 9110 9111 9112 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 2 1 3 2 1 1 2 4 5 3 7 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 11 2 5 3 6 6 5 3 8 6 7 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 20 6 4 4 5 5 8 6 4 8 6 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 10 5 10 5 16 7 22 31 36 46 38 Kod: 9504 9505 0 Frek: 6 2 1412
VAR 75 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 549 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 76 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 2 Loc 555 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 2: år-månad 9106. 91-06 . . 9505. 95-05 1412 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9108 9109 9110 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 2 4 1 2 1 1 2 5 4 7 10 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 3 3 5 3 7 6 4 7 4 7 13 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 12 6 4 7 5 5 8 4 3 10 6 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 12 9 2 9 16 18 7 47 41 54 14 Kod: 9504 9505 0 Frek: 2 1 1412
VAR 77 ÅTERBETALT 2 Loc 559 width 8 2 decimal places Återbetalt, 2 Valid-n=1815 Min=-2800 Max=0 Mean=-3.1 St.Dev=92.9
VAR 78 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 567 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 79 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 573 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 2: år-månad 9201. 92-01 . . 9505. 95-05 1395 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9203 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 4 2 2 2 3 6 4 1 5 12 7 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 3 9 14 10 21 9 5 8 6 10 24 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 7 3 10 4 23 1 14 12 18 7 41 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 96 11 4 1 1 1395
VAR 80 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 577 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 81 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 583 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 9201. 92-01 . . 9504. 95-04 1423 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9203 9204 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 3 1 1 4 2 6 2 3 6 8 9 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 8 10 5 17 5 4 6 7 6 11 9 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 8 8 9 15 15 7 18 17 17 53 52 Kod: 9502 9503 9504 0 Frek: 32 6 2 1423
VAR 82 BEVILJAT BELOPP 3 Loc 587 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 3 Valid-n=1815 Min=0 Max=2766 Mean=25.9 St.Dev=150.3
VAR 83 VILLKOR 3 Loc 594 width 1 MD=0 Villkor, 3 33 1. Ja 0 5. Nej 1782 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 595 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 85 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 3 Loc 601 width 4 MD= 0 Utbetalning 3: år-månad 9201. 92-01 . . 9505. 95-05 1687 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9202 9207 9209 9210 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 4 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 2 1 3 2 2 4 3 5 3 8 4 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 5 4 3 5 4 6 11 18 8 1 2 Kod: 0 Frek: 1687
VAR 86 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 605 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 87 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 3 Loc 611 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 3: år-månad 9201. 92-01 . . 9505. 95-05 1687 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9202 9206 9208 9209 9210 9212 9302 9304 9306 9307 Frek: 2 1 1 1 1 2 3 5 4 4 2 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 1 4 2 2 3 1 2 6 4 9 3 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 3 5 6 3 2 13 9 19 2 1 2 Kod: 0 Frek: 1687
VAR 88 ÅTERBETALT 3 Loc 615 width 7 2 decimal places Återbetalt, 3 Valid-n=1815 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 89 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 622 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 90 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 628 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 3: år-månad 9206. 92-06 . . 9504. 95-04 1690 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9206 9207 9210 9301 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 Frek: 2 1 1 2 3 2 2 5 1 6 1 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 3 5 8 3 4 3 2 6 2 3 5 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 7 3 14 21 4 4 2 1690
VAR 91 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 632 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 92 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 638 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 9206. 92-06 . . 9504. 95-04 1694 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9206 9207 9212 9302 9303 9305 9306 9307 9308 9309 9310 Frek: 1 2 1 2 1 2 4 2 1 4 1 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 Frek: 2 4 4 2 3 7 5 8 3 4 6 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 5 14 18 10 2 3 1694
VAR 93 BEVILJAT BELOPP 4 Loc 642 width 6 2 decimal places Beviljat belopp, 4 Valid-n=1815 Min=0 Max=2500 Mean=12.0 St.Dev=105.5
VAR 94 VILLKOR 4 Loc 648 width 1 MD=0 Villkor, 4 12 1. Ja 0 5. Nej 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 95 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 649 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 96 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 4 Loc 655 width 4 MD= 0 Utbetalning 4: år-månad 9209. 92-09 . . 9505. 95-05 1776 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9209 9304 9306 9307 9309 9310 9312 9402 9403 9405 9408 Frek: 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 2 2 1 2 2 3 5 2 2 1776
VAR 97 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 659 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 98 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 4 Loc 665 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 4: år-månad 9209. 92-09 . . 9505. 95-05 1776 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9209 9304 9305 9307 9309 9310 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 3 3 1 1 4 2 4 3 1 2 1776 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 3 3 1 1 4 2 4 3 1 2 1776
VAR 99 ÅTERBETALT 4 Loc 669 width 7 2 decimal places Återbetalt, 4 Valid-n=1815 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 100 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 676 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 101 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 682 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 4: år-månad 9212. 92-12 . . 9504. 95-04 1779 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9212 9301 9308 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 Frek: 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 1 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 1 2 7 2 5 1 1 1779
VAR 102 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 686 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 103 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 692 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 9212. 92-12 . . 9504. 95-04 1779 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9212 9301 9310 9402 9403 9404 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 1 1 1 2 3 2 2 1 1 3 1 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 3 3 4 5 1 2 1779
VAR 104 BEVILJAT BELOPP 5 Loc 696 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 5 Valid-n=1815 Min=0 Max=1500 Mean=4.2 St.Dev=56.9
VAR 105 VILLKOR 5 Loc 703 width 1 MD=0 Villkor, 5 9 1. Ja 0 5. Nej 1806 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 704 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 107 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 5 Loc 710 width 4 MD= 0 Utbetalning 5: år-månad 9301. 93-01 . . 9504. 95-04 1806 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9301 9303 9403 9404 9405 9409 9504 0 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 1806
VAR 108 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 714 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 109 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 5 Loc 720 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 5: år-månad 9212. 92-12 . . 9503. 95-03 1806 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9212 9303 9403 9404 9408 9409 9503 0 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 1806
VAR 110 ÅTERBETALT 5 Loc 724 width 3 2 decimal places Återbetalt, 5 Valid-n=1815 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 111 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 727 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 112 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 733 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 5: år-månad 9404. 94-04 . . 9502. 95-02 1811 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9404 9406 9412 9502 0 Frek: 1 1 1 1 1811
VAR 113 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 737 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 114 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 743 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 2 9408. 94-08 3 9501. 95-01 1 9503. 95-03 1809 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 115 BEVILJAT BELOPP 6 Loc 747 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 6 Valid-n=1815 Min=0 Max=1369 Mean=1.1 St.Dev=34.5
VAR 116 VILLKOR 6 Loc 754 width 1 MD=0 Villkor, 6 3 1. Ja 0 5. Nej 1812 0. Frågan ej tillämplig
VAR 117 SENASTE ÄNDR ÅR-MÅ-DAG Loc 755 width 6 alphabetic Senaste ändringsdatum år-månad dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 118 SENASTE ÄNDRING ÅR-MÅNAD Loc 761 width 4 Senaste ändringsdatum år-månad 9203. 92-03 . . 9506. 95-06 Kod: 9203 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 2 77 2 14 22 23 22 9 24 14 26 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 2 20 19 29 9 14 14 25 73 41 53 Kod: 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 15 61 55 53 67 119 94 137 170 172 333 Kod: 9506 Frek: 5
VAR 119 GAMMAL STATUSKOD Loc 765 width 2 MD= 0 Gammal statuskod 107 01. Komplettering begärd 19 02. Klart för beredning 16 03. Beredning pågår 14 04. Beslutsklar 734 05. Beslut - bidrag beviljat 1 06. Krav om återbetalning 5 07. Lägesrapport - påminnelse 41 90. Beslut - ej beviljat bidrag 123 91. Avslutat ärende 10 92. Hävda beslut 85 99. Återtaget eller avfört beslut 660 00. Frågan ej tillämplig
VAR 120 SELEKTERINGSDATUM Loc 767 width 6 alphabetic Selekteringsdatum Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 121 SENASTE ÄNDRINGSTID Loc 773 width 5 alphabetic Senaste ändringstid Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 122 ANSTÄLLDA I SKIKT Loc 778 width 3 Totalt anställda i skikt Valid-n=1815 Min=0 Max=501 Mean=17.4 St.Dev=63.5
VAR 123 SNI-KOD Loc 781 width 5 MD=99999 SNI-kod 1 01115. Odlare av jordbruksväxter, blandat 1 01122. Odling av plantskoleväxter mm på friland 1 01127. Odling av växter, blandat, mest köks-, prydnads-, plantskoleväxter 1 01211. Mjölkproduktion 2 01217. Husdjursföretag, blandad drift, mest nötkreatur 1 01241. Äggproduktion 1 01243. Fjäderfäföretag, blandad drift 182 01300. Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 4 01410. Service till växtodling 2 01420. Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet 1 01900. Småbruk 4 02011. Produktion av skog på rot, leveransvirke mm 1 02012. Skogsvård 4 02013. Avverkning 1 02014. Produktion av skogsodlingsmaterial 4 14110. Brytning av sten för byggnadsändamål 1 14210. Utvinning av sand, grus och berg 3 15111. Kreatursslakt 6 15120. Fjäderfäslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött 4 15130. Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 11 15330. Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 1 15512. Annan mejerivarutillverkning 0 15710. Framställning av beredda fodermedel 9 15810. Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 4 15842. Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer 1 15870. Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel 2 15890. Framställning av andra livsmedel 2 15960. Framställning av öl 1 17520. Tågvirkes- och bindgarnstillverkning 2 17549. Diverse övrig textilietillverkning 1 19200. Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadeltyg mm 22 20101. Sågning 6 20102. Hyvling 3 20103. Träimpregnering 9 20201. Tillverkning av faner, kryssfaner och lamellträ 12 20301. Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 16 20302. Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 1 20400. Träförpackningstillverkning 11 20510. Övrig trävarutillverkning 2 21111. Tillverkning av mekanisk eller halvkemisk massa 3 21112. Sulfatmassatillverkning 1 21123. Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp 0 21129. Övrig tillverkning av papper och papp 3 21211. Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar 6 21219. Övrig tillverkning av pappers-, pappförpackningar 5 21230. Tillverkning av skrivpapper, kuvert och dylikt 2 21250. Tillverkning av andra pappers- och pappvaror 18 22121. Dagstidningsutgivning 15 22222. Tryckning av böcker och övriga trycksaker 1 22230. Bokbindning och trycksaksbehandling 1 22250. Annan grafisk produktion 2 24160. Basplastframställning 1 24520. Tillverkning av parfymer och toalettartiklar 1 25130. Annan gummivarutillverkning 3 25210. Tillverkning av plasthalvfabrikat 1 25230. Byggplastvarutillverkning 7 25240. Annan plastvarutillverkning 1 26120. Bearbetning av planglas 6 26132. Tillverkning av hushålls- och prydnadsglas 3 26210. Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 1 26250. Tillverkning av andra ej eldfasta keramiska produkter, ej för byggnad 1 26260. Tillverkning av eldfasta keramiska produkter 1 26510. Tillverkning av cement 1 26611. Tillverkning av lättbetongvaror 3 26619. Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål 1 26620. Tillverkning av gipsvaror för byggändamål 1 26660. Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips 2 26701. Tillverkning av stenvaror för byggändamål 3 26709. Tillverkning av övriga stenvaror 2 26810. Slipmedelstillverkning 1 27221. Tillverkning av icke-sömlösa stålrör 2 27340. Tillverkning av dragen ståltråd 1 27420. Framställning av aluminium 1 27510. Gjutning av järn 3 27530. Gjutning av lättmetall 5 28110. Tillverkning av metallstommar och delar därav 1 28120. Tillverkning av byggnadselement av metall 2 28400. Smidning, pressning, prägling, valsning av metall; pulvermetallurgi 2 28510. Beläggning och överdragning av metall 14 28520. Metallegoarbeten 6 28621. Tillverkning av formverktyg 2 28622. Tillverkning av skärverktyg 1 28629. Tillverkning av övriga verktyg och redskap 3 28630. Tillverkning av lås och gångjärn 1 28710. Tillverkning av stålfat och diverse behållare 2 28730. Tillverkning av metalltrådvaror 4 28740. Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar 11 28759. Diverse övrig metallvarutillverkning 2 29120. Tillverkning av pumpar och kompressorer 1 29140. Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 0 29210. Tillverkning av ugnar och brännare 1 29220. Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 7 29240. Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 1 29320. Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner 1 29401. Tillverkning av träbearbetningsmaskiner 3 29409. Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 0 29540. Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror 7 29569. Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 3 29719. Tillverkning av övriga elektriska hushållsmaskiner och apparater 1 29720. Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och apparater 1 30020. Tillverkning av datorer och annan informationsbehandling-utrustning 9 31100. Tillverkning av elmotor, generator och transformatorer 15 31400. Batteri- och ackumulatortillverkning 3 31501. Tillverkning av belysningsarmatur 2 31502. Glödlamps- och lysrörstillverkning 4 31620. Diverse övrig tillverkning av elapparatur 9 32100. Tillverkning av elektriska komponenter 3 32300. Tillverkning av radio- och TV-mottagare, apparater för ljud- och videosignaler 2 33102. Tillverkning av tandproteser 1 34100. Motorfordonstillverkning 2 34200. Tillverkning av karosseri för motorfordon, släpfordon, påhängsvagn 20 34300. Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 2 35300. Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster 14 36110. Tillverkning av sittmöbler och säten 3 36130. Tillverkning av andra köksmöbler 21 36140. Tillverkning av andra möbler 1 36220. Tillverkning av smycken och andra guld- och silversmedsvaror 7 40100. Elförsörjning 2 45110. Rivning av hus; markarbeten 11 45211. Byggande av hus 3 45212. Uppförande av andra byggnadsverk 5 45221. Takarbeten av plåt 1 45230. Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggning 3 45250. Andra bygg- och anläggningsarbeten 5 45310. Elinstallationer 12 45331. Värme- och sanitetsarbeten 1 45332. Ventillationsarbeten 2 45410. Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 5 45430. Golv- och väggbeläggningsarbeten 2 45441. Måleriarbeten 11 50102. Handel med personbilar 1 50103. Handel med husvagnar och husbilar 13 50201. Bilservice, ej specialiserad 4 50202. Bilplåt- och billackreparationer 4 50204. Däckservice 3 50500. Detaljhandel med drivmedel 1 51150. Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 3 51210. Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 1 51340. Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker 1 51380. Partihandel med andra livsmedel, bl a fisk- skal- och blötdjur 3 51390. Icke spec partihandel med livsmedel, drycker och tobak 1 51432. Partihandel med radio- och TV-apparater 2 51434. Partihandel med elartiklar 1 51472. Partihandel med sport- och fritidsartiklar 1 51479. Partihandel med övriga hushållsvaror 2 51510. Partihandel med bränslen 8 51530. Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 1 51541. Partihandel med järnhandelsvaror 2 51561. Partihandel med industriförnödenheter 1 51610. Partihandel med verktygsmaskiner 4 51659. Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 4 51660. Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruk inkl traktorer 97 52112. Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 4 52121. Annan varuhus- och stormarknadshandel 2 52241. Butikshandel med bröd och konditorivaror 1 52250. Butikshandel mad alkoholhaltiga och andra drycker 2 52260. Tobakshandel 1 52271. Butikshandel med hälsokost 3 52310. Apotekshandel 3 52330. Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 4 52421. Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 1 52423. Butikshandel med damkläder 1 52441. Butikshandel med möbler och mattor 1 52451. Butikshandel med hushållsmaskiner och hushållsapparater 3 52452. Butikshandel med radio- och TV-apparater 2 52461. Butikshandel med järnhandels- bygg- och VVS-varor 2 52462. Butikshandel med färger 2 52471. Butikshandel med böcker och pappersvaror 1 52472. Butikshandel med tidningar 4 52481. Butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar 1 52482. Butikshandel med med fotoutrustning; fotoservice 2 52485. Butikshandel med sport- och fritidsartiklar 3 52487. Butikshandel med blommor och andra växter 1 52488. Butikshandel med smådjur 1 52493. Butikshandel med datorer, kontorsmaskiner och programvara 7 55111. Hotellverksamhet med restaurang utom konferensanläggningar 1 55112. Drift av konferensanläggningar 2 55120. Hotellverksamhet utan restaurangrörelse 1 55210. Vandrarhemsverksamhet mm 10 55300. Restaurangverksamhet 1 60100. Järnvägstransport 6 60212. Kollektivtrafikverksamhet 1 60230. Annan landtransport av passagerare 23 60240. Vägtransport av gods 2 62100. Reguljär lufttransport 0 63210. Övriga stödtjänster till landtransport 2 63220. Övriga stödtjänster till sjöfart 1 63230. Övriga stödtjänster till luftfart 1 63302. Försäljning av resor 1 63400. Annan transportförmedling 3 64110. Postbefordran via postverket 5 64201. Nätdrift 1 65120. Annan bankverksamhet 2 66030. Skadeförsäkring 2 70201. Uthyrning av bostäder 17 70202. Uthyrning av industrilokaler 1 70203. Uthyrning av andra lokaler 5 70321. Förvaltning i rikskooperativ regi 1 70329. Övrig fastighetsförvaltning på uppdrag 1 71100. Biluthyrning 2 71320. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 2 72201. Datakonsultverksamhet 1 73104. Lantbruksvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet 0 74112. Patentbyråverksamhet mm 3 74120. Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 2 74150. Holdingsverksamhet 2 74201. Arkitektverksamhet 7 74202. Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet 2 74300. Teknisk provning och analys 1 74500. Arbetsförmedling och rekrytering 2 74600. Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 5 74701. Lokalvård 1 74703. Skorstensfejarverksamhet 3 74849. Diverse övriga företagstjänster 4 75113. Skatteförvaltning, indrivning 1 75231. Åklagarverksamhet 1 75232. Domstolsverksamhet 4 75233. Kriminalvård 7 75240. Polisverksamhet 18 75300. Obligatorisk socialförsäkring 1 80220. Gymnasial yrkesutbildning 1 80309. Övrig högskoleutbildning 2 80424. Studieförbundens och frivilligorganisations utbildning 107 85120. Öppen hälso- och sjukvård 11 85130. Tandvård 2 85140. Annan hälso- och sjukvård 1 85200. Veterinärverksamhet 90 85311. Vård och service till boende i servicehus och dylik 1 85313. Vård och behandling i hem för vård eller boende 84 85321. Barnomsorg inom förskola 46 85323. Äldre- och handikappomsorg 4 90002. Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 2 90007. Övrig avfallshantering 1 91112. Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 1 91200. Intressebevakning inom arbetsorganisationer 2 91310. Verksamhet i religiösa samfund 3 91330. Verksamhet i andra intresseorganisationer 1 92320. Drift av teatrar, konserthus 1 92520. Museiverksamhet och kulturminnesvård 1 92612. Drift av golfbanor 1 92621. Idrottsutövning 4 92721. Ridutbildning och uthyrning av hästar 3 93011. Industri- och institutionstvätt 8 93021. Hårvård 2 93030. Begravningsverksamhet 359 99999. Näringsgren okänd
VAR 124 FAKTISKT UTBETALT Loc 786 width 8 2 decimal places Faktiskt utbetalt Valid-n=1815 Min=0 Max=8060 Mean=125.2 St.Dev=587.7