ALF
               Gotlands län
                SSD 0529

              Primärforskare
              Arbetslivsfonden

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ALF - Stockholms län samlades ursprungligen in
  av Arbetslivsfonden. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med att Arbetslivsfonden avvecklades gjorde SSD en
  överenskommelse med myndigheten om arkivering av ett antal
  databaser samt om vissa former av fortsatt tillgänglighet på
  dessa.

  Ett första material är en utvärderingsenkät rörande
  Arbetslivsfondens verksamhet. Fältarbetet under 1994 har
  genomförts av SCB och materialet överlämnades till SSD i
  augusti 1995. Detta material är tillgängligt enligt gängse
  regler för forskningsdatabaser förvarade vid SSD.

  Ett annat material är en omfattande databas som under fondens
  femåriga verksamhet byggts upp vid det centrala fondkansliet.
  Databasen innehåller alla ärenden som behandlats av
  myndigheten alltifrån ansökan till åtgärd. Denna databas är en
  för arbetslivsfonden skräddarsydd relationsdatabas i systemet
  Dataflex. Databasen går under namnet ALF och omfattar närmare
  30.000 ärenden. Totalt kräver ALF 200 mb i diskutrymme. Efter
  överläggningar med fondens centralkansli har SSD åtagit sig
  tre saker beträffande denna databas.

  En första är att överflytta en kopia av databasen till SSD och
  hålla den tillgänglig i så att säga ursprungsskick för i
  första hand en period av tre år framåt. För det har
  arbetslivsfonden beviljat medel för inköp av en
  specialdedicerad PC. Databasen kommer att vara gratis
  tillgänglig för tillresta forskare.

  En andra är att från denna databas generera en eller flera
  arkivfiler i ett lämpligt utskriftsformat. Härigenom blir det
  möjligt att även på litet längre sikt gå tillbaka till
  innehållet i databasen. De genererade filerna skall vara
  läsbara med gängse editorer och ordbehandlngsprogram. Filerna
  kommer att vara tillgänglig på vanligt sätt från SSD.

  En tredje är att med utgångspunkt från den genererade
  arkivfilen(erna) tillskapa en analysfil i SPSS och SAS i
  samråd med forskare på området. Även på denna punkt har
  Arbetslivsfonden bidragit med medel för att täcka bl a
  kostnader för ett seminarium med intresserade forskare. Vad
  som är aktuellt i detta sammanhang är att omredigera vissa
  centrala delar av databsen från dess relationella form till
  en gängse rektangulär numerisk analysfil. I viss mån kan det
  bli fråga om innehållsanalys av vissa textavsnitt. Efter
  dokumentering kommer den tillskapade analysfilen att kunna
  beställas och distribueras på vanligt sätt.

  
               SYSTEM ALF

  I Arbetslivsfondens administrativa datasystem, System ALF,
  finns uppgifter om alla de nära 25 000 arbetsplatsprogrammen
  som fonden gav bidrag till. Där finns också alla ärenden som
  rör start- och kunskapscheckar som under fondens sista
  verksamhetsår användes för kompetensutveckling och
  informationsspridning.

  Datasystemets viktigaste funktion har varit som hjälpmedel i
  beslutsfattandet rörande bidrag till arbetsplatsprogrammen,
  och för att administrera utbetalningar. Med regelbundna
  intervall har systemet producerat sammanställningar som
  speglat Arbetslivsfondens verksamhet och bidragens fördelning
  över regioner/län, branscher, offentlig och privat sektor,
  företagsstorlekar, mans- och kvinnodominerade arbetsplatser,
  typer av åtgärdsprogram etc.

  System ALF har använts av de regionala länsvisa fondkanslierna
  för deras administration för produktion av beslutsunderlag
  till länsfondernas styrelser. Beslutsrutinerna och de underlag
  som respektive styrelser har önskat har styrt hur materialet
  har matats in i systemet. Därför varierar praxis mellan de
  olika länen vad gäller hur ingående arbetsplatsprogrammen
  beskrivs i text.

  Ärenden som överstigit vissa beloppsgränser - som justerats
  uppåt under fondens verksamhetstid - eller som avsett företag
  eller organisationer med spridd eller branschövergripande
  verksamhet har handlagts av det centrala fondkansliet i Nacka.

  När Arbetslivsfondens verksamhet avslutades under juni 1995
  frystes det administrativa systemet. I samband därmed gavs
  länsfonderna möjlighet att distribuera databasen för länet
  till de intressenter inom regionen som så önskade, t ex
  Försäkringskassan eller regionala högskolor.

  System ALF i sin helhet, som alltså omfattar både alla läns
  och den centrala fondens bidragsärenden kommer att hållas
  tillgänglig för forskning och studier vid två institutioner.
  Avsikten är att ställa detta omfattande och relativt färska
  material till förfogande särskilt för studenter och deras
  handledare på B- och C-nivå som kan dra nytta av det i samband
  med uppsatsskrivande, för forskare samt för utredare och
  utbildare hos arbetsmarknadens parter.

  Databasen kommer att vara tillgänglig för två typer av
  användning. Den numerära delen av bidragsärendena kan
  bearbetas genom att den hålls tillgänglig i en rad format för
  statistisk bearbetning. Basen hålls tillgänglig på en
  persondator hos Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i
  Göteborg och på Arbetslivsbiblioteket i Stockholm. Den
  numerära databasen kommer också att kunna distribueras till
  låg kostnad på disketter eller band för bearbetning vid
  forskare eller studenters heminstitution.
  Databasen i sin helhet kommer även att vara sökbar, så att
  intresserade studenter skall kunna söka fram arbetsplatser som
  genomfört olika typer av förändringsprogram, för att bearbeta
  denna information i sig, eller för att gå vidare och söka
  kontakt med de arbetsplatser som genomfört olika typer av
  åtgärder med delfinansiering av Arbetslivsfonden. Det blir
  härigenom möjligt att t ex på en viss ort eller region söka
  fram arbetsplatser som genomfört arbetsorganisatoriska
  förändringar av en viss omfattning, att se på deras
  personalstruktur (t ex kvinnodominerade arbetsplatser) och
  finna information (adress, telefonnummer och kontaktpersoner)
  som gör det lätt att ta direkta kontakter för att informera
  sig om vunna erfarenheter.

  Denna typ av sökningar kan genomföras både i databasens
  strukturerade del och i fritextsökning i de skriftliga
  beskrivningarna av problem och åtgärdsprogram.

  Varje bidragsärende har givits ett diarienummer i systemet.
  Med utgångspunkt från detta är det möjligt att söka fram de
  arkiverade handlingarna i ärendet.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 47  (2)BEVILJAS         (3)LOC 405 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) Beviljas

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      422 1.  Ja
      27 5.  Nej

      30 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0529 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Gruppnummer 7 Ankomstdatum år-månad-dag 8 Ankomstdatum år-månad 9 Sekretess 10 Spärr för utbetalning 11 Statuskod 12 Statusdatum år-månad-dag 13 Statusdatum år-månad 14 Namn 15 Besöksadress 16 Postadress 17 Postnummer 18 Ortnamn 19 Bransch 1 20 Bransch 2 21 Bransch 4 22 Antal anställda män 23 Antal anställda kvinnor 24 Berörda män 25 Berörda kvinnor 26 Kommunnummer 27 Organisationsnummer 28 Telefon riksnummer 29 Kontaktperson 30 Starttidpunkt år-månad-dag 31 Starttidpunkt år-månad 32 Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag 33 Planerad färdigtidpunkt år-månad 34 Sökt bidrag 35 Egen insats 36 Annan finansiär ansökan 37 Total kostnad ansökan 38 Besparing för sökande 39 Besparing för försäkring 40 Total besparing 41 Beslutsdatum år-månad-dag 42 Beslutsdatum år-månad 43 Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag 44 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 45 Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag 46 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 47 Beviljas 48 Handläggare 49 Bidrag i åtgärder 50 Egen insats i åtgärder 51 Annan finansiär i åtgärder 52 Total kostnad i åtgärder 53 Slutligt bidrag i åtgärder 54 Slutligt sökt bidrag 55 Slutlig egen insats 56 Slutligt annan finansiär 57 Slutlig total kostnad 58 Beviljat belopp, 1 59 Villkor, 1 60 Utbetalningsdatum 1: år-månad-dag 61 Utbetalningsdatum 1: år-månad 62 Utbetalningsorder 1: år-månad-dag 63 Utbetalningsorder 1: år-månad 64 Återbetalt, 1 65 Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag 66 Lägesrapport begärd 1: år-månad 67 Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag 68 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 69 Beviljat belopp, 2 70 Villkor, 2 71 Utbetalningsdatum 2: år-månad-dag 72 Utbetalningsdatum 2: år-månad 73 Utbetalningsorder 2: år-månad-dag 74 Utbetalningsorder 2: år-månad 75 Återbetalt, 2 76 Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag 77 Lägesrapport begärd 2: år-månad 78 Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag 79 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 80 Beviljat belopp, 3 81 Villkor, 3 82 Utbetalningsdatum 3: år-månad-dag 83 Utbetalningsdatum 3: år-månad 84 Utbetalningsorder 3: år-månad-dag 85 Utbetalningsorder 3: år-månad 86 Återbetalt, 3 87 Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag 88 Lägesrapport begärd 3: år-månad 89 Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag 90 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 91 Beviljat belopp, 4 92 Villkor, 4 93 Utbetalningsdatum 4: år-månad-dag 94 Utbetalningsdatum 4: år-månad 95 Utbetalningsorder 4: år-månad-dag 96 Utbetalningsorder 4: år-månad 97 Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag 98 Lägesrapport begärd 4: år-månad 99 Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag 100 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 101 Beviljat belopp, 5 102 Villkor, 5 103 Utbetalningsdatum 5: år-månad-dag 104 Utbetalningsdatum 5: år-månad 105 Utbetalningsorder 5: år-månad-dag 106 Utbetalningsorder 5: år-månad 107 Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag 108 Lägesrapport begärd 5: år-månad 109 Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag 110 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 111 Beviljat belopp, 6 112 Villkor, 6 113 Utbetalningsdatum 6: år-månad-dag 114 Utbetalningsdatum 6: år-månad 115 Utbetalningsorder 6: år-månad-dag 116 Utbetalningsorder 6: år-månad 117 Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag 118 Lägesrapport begärd 6: år-månad 119 Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag 120 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 121 Senaste ändringsdatum år-månad dag 122 Senaste ändringsdatum år-månad 123 Gammal statuskod 124 Selekteringsdatum 125 Senaste ändringstid 126 Totalt anställda i skikt 127 Branschkod enligt SNI 128 Faktiskt utbetalt

VAR 1 SSD STUDY NR 0529              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0529


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 16 width 1 Län 479 9. Gotlands län
VAR 6 GRUPPNUMMER Loc 17 width 2 Gruppnummer 31. . . 82. Kod: 31 32 40 82 Frek: 395 2 43 39
VAR 7 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 19 width 6 alphabetic Ankomstdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅNAD Loc 25 width 4 Ankomstdatum år-månad 9010. 90-10 . . 9505. 95-05 Kod: 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9108 9109 Frek: 1 6 1 3 5 3 7 6 15 1 7 Kod: 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 Frek: 12 9 7 5 17 9 15 6 5 5 4 Kod: 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 Frek: 8 16 14 11 9 13 8 10 8 26 5 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9501 9502 9503 Frek: 14 8 6 19 28 10 11 23 12 2 20 Kod: 9504 9505 Frek: 15 34
VAR 9 SEKRETESS Loc 29 width 1 Sekretess 8 1. Ja 471 5. Nej
VAR 10 SPÄRR FÖR UTBETALNING Loc 30 width 1 Spärr för utbetalning 20 1. Ja 459 5. Nej
VAR 11 STATUSKOD Loc 31 width 2 Statuskod 0 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 0 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 13 90. Beslut - ej beviljat bidrag 422 91. Avslutat ärende 14 92. Hävda beslut 30 99. Återtaget eller avfört beslut
VAR 12 STATUSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 33 width 6 Statusdatum år-månad-dag Valid-n=479 Min=910319 Max=950522 Mean=939836.2 St.Dev=10609.0
VAR 13 STATUSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 39 width 4 Statusdatum år-månad 9103. 91-03 . . 9505. 95-05 Kod: 9103 9106 9107 9108 9110 9111 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 1 2 5 2 4 2 6 5 3 2 2 Kod: 9206 9207 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 5 4 2 7 2 4 8 4 3 10 2 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 3 7 5 3 12 6 9 12 18 28 15 Kod: 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 9 28 7 17 6 14 25 30 24 64 18 Kod: 9505 Frek: 34
VAR 14 NAMN Loc 43 width 35 alphabetic Namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 BESÖKSADRESS Loc 78 width 35 alphabetic Besöksadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 16 POSTADRESS Loc 113 width 35 alphabetic Postadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 17 POSTNUMMER Loc 148 width 5 alphabetic Postnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 18 ORTNAMN Loc 153 width 13 alphabetic Ortnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 19 BRANSCH 1 Loc 166 width 2 MD=99 Bransch 1 107 00. Privata sektorn 178 01. Privata sektorn 21 02. Privata sektorn 85 03. Offentliga sektorn 82 09. Checkgrupp 6 99. Uppgift saknas
VAR 20 BRANSCH 2 Loc 168 width 2 MD=99 Bransch 2 1 01. Bank och försäkring 29 02. Byggbranschen 7 03. Byggnadsämnes- och stenindustri 1 04. Energibranschen 6 05. Fabriksindustrin 1 06. Flygbranschen 6 07. Grafisk produktion 0 08. Gruvindustrin 56 09. Handelsområdet samt privat tjänste- och uppdragsverksamhet 12 10. Hotell/restaurang/musikerverksamhet 9 11. Landtransport 112 12. Lantbruk/trädgård 27 13. Livsmedelsindustrin 0 14. Massa/pappersindustri 7 15. Motorbranschen 2 16. Sjöfarten 3 17. Skogsbruket 1 18. Stål och metall 5 19. Sågverks- och träindustrin 4 20. Städentrepenadverksamhet och fastighetsförvaltning 4 21. Teko-, stoppmöbel- och skinn/läderindustri 4 22. Tidnings- och etermediebranschen 8 23. Verkstadsindustrin 1 29. Flerbranschövergripande program 11 30. Ideella organisationer 57 31. Kommunerna 1 32. Landstingen 16 33. Staten 82 90. Checkgrupp 6 99. Uppgift saknas
VAR 21 BRANSCH 4 Loc 170 width 4 MD=9999 Bransch 4 1 0101. Bankverksamhet 0 0102. Försäkringsverksamhet 0 0105. Övrigt inom bank- och försäkringsväsende 16 0201. Bygg-, väg- och anläggningsverksamhet 2 0202. Elinstallation 0 0203. Glasmästeriverksamhet 2 0204. Maskinentrepenadverksamhet 5 0205. Plåtslageriverksamhet 1 0206. VVS-installation 1 0207. Måleri 2 0208. Golvläggare 4 0301. Byggnadsämnesindustri 3 0302. Stenindustri 1 0401. El-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjning 0 0501. Allokemisk industri 0 0502. Färgindustri 1 0503. Glasindustri 4 0504. Gummiindustri 0 0505. Plastindustri 0 0508. Övrig fabriksindustri 1 0512. Tvätterier och färgerier 1 0601. Civilflyget 0 0602. Flygplatser 0 0701. Förlagsverksamhet och bokbinderi 0 0702. Grafisk produktion 0 0703. Sätteri- och reproföretag 4 0704. Tryckerier 0 0705. Tapetfabriker, kartong- och förpackningstillverkare 2 0706. Övrig grafisk produktion 0 0801. Gruvindustri 35 0901. Detaljhandel 5 0902. Partihandel 7 0903. Vård och omsorg i privat regi 0 0908. Resebyråer 1 0909. Reklambyråer, film- och videoproduktion, biografer 1 0910. Turist- och nöjesföretag 1 0911. Advokat- och revisionsbyråer, mäklariverksamhet mm 1 0912. Byggkonsulter mm 1 0913. Dataföretag och datakonsulter 1 0915. Övrig uppdrags- och konsultverksamhet 2 0918. Frisörer 1 0920. Handels- och tjänsteföretag i övrigt 2 1001. Pensionats- och campingverksamhet 3 1002. Restaurang- och kafeverksamhet 0 1003. Musikverksamhet 7 1005. Hotell och restaurangverksamhet 1 1101. Buss- och taxitrafik 1 1102. Renhållningsservice 0 1103. Stuverier 0 1104. Trafikskolor 4 1105. Åkerier 0 1106. Speditionsverksamhet 3 1107. Bevakningsföretag 0 1108. Godsterminaler 0 1110. Transportverksamhet i övrigt 104 1201. Lantbruk 8 1202. Trädgårdsodling/trädgårdsskötsel 0 1203. Fiskodling 5 1301. Bagerivarutillverkning 0 1302. Choklad- och konfektyrtillverkning 0 1303. Dryckesvarutillverkning 2 1304. Fiskberedning 2 1305. Frukt- och grönsaksberedning 2 1306. Mejerivaror 1 1307. Sockertillverkning 7 1308. Slakterier och köttvarutillverkning 0 1309. Tobaksvarutillverkning 8 1315. Övrig beredning och tillverkning av livsmedel 0 1401. Massa- och papperstillverkning mm 1 1501. Bensinstationer och oljedepåer 5 1502. Bil-, traktor- och gummiverkstäder 0 1503. Bärgnings-, garage- och parkeringsföretag 0 1504. Billackeringsföretag 1 1505. Motorbranschen i övrigt 1 1601. Handelsflottan 1 1602. Fiskeriverksamhet 3 1701. Skogsavverkning/skogsvård och skogsbruksföretag 0 1702. Domänverket 0 1801. Stål- och metallindustri 1 1802. Svets- och mekanisk industri 2 1901. Byggnads-, snickeri och trämaterialtillverkning 3 1902. Sågverk, sågning, hyvling 0 1903. Hustillverkning 0 1904. Möbeltillverkning 0 1905. Övrig trävarutillverkning 2 2001. Städentrepenadverksamhet 2 2002. Fastighetsförvaltning 0 2101. Textilindustri 3 2102. Konfektionsindustri 1 2103. Läderindustri 0 2104. Stoppmöbelindustri 1 2201. Distribution av tidningar 2 2202. Tidnings- och tidskriftsframställning 1 2203. Produktion av radio och TV-program 0 2301. Verktygs- och redskapsindustri 0 2302. Metallmöbelindustri 0 2303. Industri för metallkonstruktion 0 2304. Övrig metallvaruindustri 0 2305. Industri för stationära turbiner 0 2306. Jordbruksmaskiner 0 2307. Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 0 2308. Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 0 2309. Data- och kontorsmaskinindustri 2 2310. Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 0 2311. Industri för elmotorer etc 1 2312. Teleproduktionsindustri 0 2313. Industri för elektriska hushållsapparater 1 2314. Övrig elektronikindustri 4 2315. Skeppsvarv, båtbyggeri 0 2316. Rälsfordonsindustri 0 2317. Bil- och bilmotorindustri 0 2318. Cykel- och motorcykelindustri 0 2319. Flygplansindustri och reparationsverkstäder 0 2320. Övrig transportmedelsindustri 0 2321. Instrumentindustri 0 2322. Foto- och optikvaruindustri 0 2330. Övrig verkstadsindustri 1 2900. Projekt som berör flera privata branscher 0 3020. Arbetsgivare/arbetstagarorganisationer 3 3021. Idrottsorganisationer 1 3023. Politiska organisationer 1 3025. Religiösa organisationer 0 3027. Nykterhetsrörelsens organisationer 0 3029. Scoutorganisationer och andra barn- och ungdomsorganisationer 0 3031. Handikapporganisationer 0 3033. Studieförbund 0 3035. Folkhögskolor/rörelsedrivna 0 3037. Lokalhållande organisationer 0 3041. Föräldrakooperativa daghem 1 3060. Övriga ideella och kulturella organisationer 5 3090. Svenska kyrkan 3 3111. Förskole- och fritidsverksamhet 8 3115. Äldre- och handikappomsorg 0 3119. Övrig social verksamhet samt övergripande projekt 15 3120. Skolväsendet 0 3131. Bibliotek 2 3132. Museer 0 3133. Teater- och musikinstitutioner 0 3135. Idrotts- och fritidsanläggningar 0 3137. Övrig kultur- och fritidsverksamhet 0 3141. Energiförsörjning 0 3143. Renhållning och avfallshantering 0 3145. Arbete med gator, vägar och parker 3 3147. Fastighetsskötsel 0 3148. Kommunal teknisk service i övrigt 0 3149. Räddningstjänst 0 3151. Kollektivtrafik 0 3153. Hamnar 1 3170. Central kommunal administration 0 3175. Övriga kommunala arbetsplatsprogram 2 3190. Program på gränsen mellan primärkommunala och landstingskommunala området 23 3195. Primärkommunala program som skall avräknas mot landstingens branschram 0 3211. Hälso- och sjukvård - primärvård 1 3213. Hälso- och sjukvård - läns- och regionvård 0 3215. Hälso- och sjukvård - övrigt 0 3217. Tandvård 0 3221. Högskola och gymnasieskola/landsting 0 3224. Folkhögskolor/landsting 0 3232. Museer/landsting 0 3233. Teater- och musikinstitutioner/landsting 0 3235. Fritidsanläggningar/landsting 0 3237. Övrig kultur- och fritidsverksamhet/landsting 0 3240. Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan social verksamhet 0 3251. Kollektivtrafik/landsting 0 3257. Tvätterier/landsting 0 3270. Central landstingskommunal administration 0 3280. Övriga landstingskommunala arbetsplatsprogram 2 3301. Försäkringskassorna 3 3302. Försvaret 0 3303. SJ 0 3304. Posten 1 3305. Televerket 0 3306. Domstolsväsendet 1 3307. Länsstyrelserna 0 3308. Polis och åklagarmyndigheten 1 3309. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 1 3310. Universitet och högskolor och övrig statlig utbildning samt forskning 1 3311. Vägverket 0 3312. Skatte- och kronofogdemyndigheterna 0 3313. Kulturell verksamhet/staten 0 3314. Statens invandrarverk 6 3325. Övrig statlig verksamhet 2 9001. Check-Bank och försäkring 2 9002. Check-Bryggbranschen 2 9003. Check-Byggämnes- och stenindustri 1 9004. Check-Energibranschen 1 9007. Check-Grafisk produktion 18 9009. Check-Handelsområdet 1 9010. Check-Hotell och restaurang 2 9011. Check-Landtransport 8 9012. Check-Lantbruk och trädgård 1 9013. Check-Livsmedelsindustrin 2 9018. Check-Stål och metall 5 9019. Check-Sågverks-/träindustrin 3 9020. Check-Städn och fastigh.förv 3 9023. Check-Verkstadsindustrin 3 9030. Check-Ideella organisationer 17 9031. Check-Kommunerna 11 9033. Check-Staten 6 9999. Uppgift saknas
VAR 22 ANSTÄLLDA MÄN Loc 174 width 5 Antal anställda män Valid-n=479 Min=0 Max=13910 Mean=81.4 St.Dev=904.5
VAR 23 ANSTÄLLDA KVINNOR Loc 179 width 4 Antal anställda kvinnor Valid-n=479 Min=0 Max=1956 Mean=27.7 St.Dev=147.2
VAR 24 BERÖRDA MÄN Loc 183 width 5 Berörda män Valid-n=479 Min=0 Max=700 Mean=14.6 St.Dev=53.8
VAR 25 BERÖRDA KVINNOR Loc 188 width 5 Berörda kvinnor Valid-n=479 Min=0 Max=1031 Mean=16.8 St.Dev=79.9
VAR 26 KOMMUNNUMMER Loc 193 width 3 MD=999 Kommunnummer 472 980. Gotland 7 999. Uppgift saknas
VAR 27 ORGANISATIONSNUMMER Loc 196 width 11 alphabetic Organisationsnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 28 TELEFON RIKSNUMMER Loc 207 width 14 alphabetic Telefon riksnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 29 KONTAKTPERSON Loc 221 width 63 alphabetic Kontaktperson Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 30 STARTTIDPUNKT ÅR-MÅ-DAG Loc 284 width 6 alphabetic Starttidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 31 STARTTID ÅR-MÅNAD Loc 290 width 4 MD=9999 Starttidpunkt år-månad 9001. 90-01 . . 9505. 95-05 17 9999. Uppgift saknas Kod: 9001 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 Frek: 1 2 3 2 6 3 4 2 5 6 4 Kod: 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 7 10 8 10 9 9 6 7 9 11 2 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 4 9 12 14 10 15 5 16 8 8 12 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 6 8 23 8 12 8 21 13 16 19 2 Kod: 9406 9408 9409 9410 9501 9502 9503 9504 9505 9999 Frek: 1 1 1 1 12 2 20 15 34 17
VAR 32 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅN-DA Loc 294 width 6 alphabetic Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 33 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅNAD Loc 300 width 4 MD=9999 Planerad färdigtidpunkt år-månad 9004. 90-04 . . 9612. 96-12 17 9999. Uppgift saknas Kod: 9004 9103 9104 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 Frek: 1 2 1 2 2 3 1 2 2 16 1 Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 2 7 3 4 7 2 3 1 7 5 21 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 3 1 5 7 12 10 5 6 2 7 9 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 33 4 3 8 5 21 26 6 2 8 9 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9512 9612 9999 Frek: 6 57 15 7 29 19 34 3 4 1 17 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9512 9612 9999 Frek: 6 57 15 7 29 19 34 3 4 1 17
VAR 34 SÖKT BIDRAG Loc 304 width 8 2 decimal places Sökt bidrag Valid-n=479 Min=0 Max=10595 Mean=299.9 St.Dev=744.4
VAR 35 EGEN INSATS Loc 312 width 7 1 decimal places Egen insats Valid-n=479 Min=0 Max=13782 Mean=519.1 St.Dev=1299.9
VAR 36 ANNAN FINANSIÄR ANSÖKAN Loc 319 width 8 2 decimal places Annan finansiär ansökan Valid-n=479 Min=0 Max=2050 Mean=44.0 St.Dev=253.9
VAR 37 TOTAL KOSTNAD ANSÖKAN Loc 327 width 8 2 decimal places Total kostnad ansökan Valid-n=479 Min=0 Max=19045 Mean=863.0 St.Dev=1870.6
VAR 38 BESPARING FÖR SÖKANDE Loc 335 width 8 2 decimal places Besparing för sökande Valid-n=479 Min=0 Max=9900 Mean=174.5 St.Dev=694.1
VAR 39 BESPARING FÖR FÖRSÄKRING Loc 343 width 8 2 decimal places Besparing för försäkring Valid-n=479 Min=0 Max=6480 Mean=149.6 St.Dev=568.7
VAR 40 TOTAL BESPARING Loc 351 width 8 2 decimal places Total besparing Valid-n=479 Min=0 Max=15730 Mean=324.1 St.Dev=1147.9
VAR 41 BESLUTSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 359 width 6 alphabetic Beslutsdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 42 BESLUTSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 365 width 4 MD=9999 Beslutsdatum år-månad 9012. 90-12 . . 9505. 95-05 29 9999. Uppgift saknas Kod: 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9108 9109 9110 9111 Frek: 7 2 6 2 6 7 10 3 6 4 10 Kod: 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 Frek: 2 8 17 8 8 3 7 5 11 14 10 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 Frek: 8 10 7 14 11 7 16 8 5 20 8 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9501 9502 9503 9504 Frek: 8 26 16 11 32 2 2 12 2 20 15 Kod: 9505 9999 Frek: 34 29
VAR 43 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 369 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 44 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 1 Loc 375 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 9105. 91-05 . . 9505. 95-05 379 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9110 9111 9201 9204 9206 9209 9210 9211 9301 9303 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 4 Kod: 9304 9306 9307 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 1 1 1 7 1 2 2 1 5 10 2 Kod: 9405 9406 9409 9411 9412 9501 9502 9503 0 Frek: 1 1 4 5 8 11 6 12 379
VAR 45 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 379 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 46 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 2 Loc 385 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 1 9111. 91-11 1 9403. 94-03 477 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 47 BEVILJAS Loc 389 width 1 MD=9 Beviljas 422 1. Ja 27 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 48 HANDLÄGGARE Loc 390 width 8 alphabetic Handläggare Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 49 BIDRAG I ÅTGÄRDER Loc 398 width 7 2 decimal places Bidrag i åtgärder Valid-n=479 Min=0 Max=4400 Mean=138.9 St.Dev=327.8
VAR 50 EGEN INSATS I ÅTGÄRDER Loc 405 width 7 2 decimal places Egen insats i åtgärder Valid-n=479 Min=0 Max=4400 Mean=130.8 St.Dev=327.3
VAR 51 ANNAN FINANS I ÅTGÄRDER Loc 412 width 8 2 decimal places Annan finansiär i åtgärder Valid-n=479 Min=0 Max=13909 Mean=293.1 St.Dev=813.0
VAR 52 TOTAL KOSTNAD I ÅTGÄRDER Loc 420 width 7 2 decimal places Total kostnad i åtgärder Valid-n=479 Min=0 Max=1837 Mean=17.7 St.Dev=162.7
VAR 53 SLUTLIGT BIDRAG ÅTGÄRDER Loc 427 width 8 2 decimal places Slutligt bidrag i åtgärder Valid-n=479 Min=0 Max=14309 Mean=449.8 St.Dev=1067.7
VAR 54 SLUTLIGT SÖKT BIDRAG Loc 435 width 8 2 decimal places Slutligt sökt bidrag Valid-n=479 Min=0 Max=10595 Mean=283.4 St.Dev=743.2
VAR 55 SLUTLIG EGEN INSATS Loc 443 width 8 2 decimal places Slutlig egen insats Valid-n=479 Min=0 Max=13859 Mean=471.6 St.Dev=1202.1
VAR 56 SLUTLIG ANNAN FINANSIÄR Loc 451 width 7 2 decimal places Slutligt annan finansiär Valid-n=479 Min=0 Max=1837 Mean=20.0 St.Dev=167.6
VAR 57 SLUTLIG TOTAL KOSTNAD Loc 458 width 8 2 decimal places Slutlig total kostnad Valid-n=479 Min=0 Max=17165 Mean=774.9 St.Dev=1734.3
VAR 58 BEVILJAT BELOPP 1 Loc 466 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 1 Valid-n=479 Min=0 Max=500 Mean=66.1 St.Dev=84.8
VAR 59 VILLKOR 1 Loc 473 width 1 MD=0 Villkor, 1 11 1. Ja 84 5. Nej 384 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 474 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 61 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 1 Loc 480 width 4 MD= 0 Utbetalning 1: år-månad 9104. 91-04 . . 9505. 95-05 69 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9104 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 3 2 7 4 6 2 5 8 3 3 1 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 1 6 9 2 2 3 6 8 7 8 2 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 5 6 6 9 5 11 4 9 6 13 14 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 12 11 9 2 38 2 7 8 5 8 17 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 22 8 26 15 34 69
VAR 62 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 484 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 63 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 1 Loc 490 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 1: år-månad 9103. 91-03 . . 9505. 95-05 69 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 1 10 4 4 2 3 3 6 5 5 1 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 1 6 5 6 2 3 8 6 6 8 2 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 5 8 5 11 8 8 5 6 6 13 14 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 15 12 7 3 37 7 8 6 8 19 20 Kod: 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 8 25 15 34 69
VAR 64 ÅTERBETALT 1 Loc 494 width 7 Återbetalt, 1 Valid-n=479 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 65 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 501 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 66 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 507 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 1: år-månad 9103. 91-03 . . 9503. 95-03 251 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 1 2 2 1 2 3 1 3 6 4 2 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9302 Frek: 5 1 3 4 2 1 4 4 4 9 1 Kod: 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 3 7 5 12 5 4 2 1 7 8 2 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 5 7 1 30 1 6 6 7 5 18 10 Kod: 9502 9503 0 Frek: 6 5 251
VAR 67 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 511 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 68 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 517 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 9103. 91-03 . . 9503. 95-03 214 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9104 9105 9107 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 1 1 2 2 1 3 3 4 10 1 2 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 3 5 7 2 2 3 3 5 3 4 2 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 3 4 2 8 7 9 4 6 4 13 8 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 13 6 5 3 36 1 6 7 6 8 20 Kod: 9501 9502 9503 0 Frek: 9 4 4 214
VAR 69 BEVILJAT BELOPP 2 Loc 521 width 7 2 decimal places Beviljat belopp ,2 Valid-n=479 Min=0 Max=2400 Mean=37.4 St.Dev=144.2
VAR 70 VILLKOR 2 Loc 528 width 1 MD=0 Villkor, 2 2 1. Ja 0 5. Nej 477 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 529 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 72 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 2 Loc 535 width 4 MD= 0 Utbetalning 2: år-månad 9107. 91-07 . . 9503. 95-03 323 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9107 9109 9112 9201 9204 9206 9207 9208 9209 9210 9211 Frek: 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 1 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9306 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 2 4 1 3 2 1 1 2 4 1 7 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 5 7 8 2 3 12 1 5 4 3 8 Kod: 9412 9501 9502 9503 0 Frek: 17 5 8 20 323
VAR 73 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 539 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 74 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 2 Loc 545 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 2: år-månad 9107. 91-07 . . 9503. 95-03 323 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9107 9109 9201 9203 9204 9206 9207 9208 9209 9210 9211 Frek: 1 1 1 1 1 4 5 1 1 3 1 Kod: 9212 9301 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 2 5 2 1 2 1 1 2 4 1 8 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 4 8 7 2 3 13 6 4 2 9 18 Kod: 9501 9502 9503 0 Frek: 4 9 18 323
VAR 75 ÅTERBETALT 2 Loc 549 width 8 2 decimal places Återbetalt, 2 Valid-n=479 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 76 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 557 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 77 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 563 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 2: år-månad 9112. 91-12 . . 9606. 96-06 357 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9205 9206 9210 9212 9301 9303 9306 9309 9310 9312 Frek: 1 1 7 1 3 2 3 3 2 2 4 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 4 4 2 2 1 12 1 5 2 2 6 Kod: 9412 9501 9502 9503 9606 0 Frek: 21 5 10 15 1 357
VAR 78 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 567 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 79 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 573 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 9201. 92-01 . . 9503. 95-03 343 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9210 9212 9301 9302 Frek: 1 1 1 1 5 2 1 2 2 1 1 Kod: 9303 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 1 2 1 1 4 3 1 4 6 6 5 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 2 2 11 2 4 4 1 10 17 4 11 Kod: 9503 0 Frek: 16 343
VAR 80 BEVILJAT BELOPP 3 Loc 577 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 3 Valid-n=479 Min=0 Max=900 Mean=14.6 St.Dev=65.7
VAR 81 VILLKOR 3 Loc 584 width 1 MD=0 Villkor, 3 1 1. Ja 0 5. Nej 478 0. Frågan ej tillämplig
VAR 82 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 585 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 83 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 3 Loc 591 width 4 MD= 0 Utbetalning 3: år-månad 9206. 92-06 . . 9503. 95-03 426 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9206 9208 9210 9301 9303 9306 9308 9310 9312 9401 9402 Frek: 1 1 1 1 2 3 2 1 1 4 1 Kod: 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 1 1 2 3 1 2 1 4 1 2 5 Kod: 9503 0 Frek: 12 426
VAR 84 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 595 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 85 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 3 Loc 601 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 3: år-månad 9206. 92-06 . . 9503. 95-03 426 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9206 9208 9210 9301 9303 9305 9306 9307 9310 9311 9312 Frek: 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 3 1 1 1 2 4 1 2 1 4 1 Kod: 9501 9502 9503 0 Frek: 4 6 9 426
VAR 86 ÅTERBETALT 3 Loc 605 width 7 2 decimal places Återbetalt, 3 Valid-n=479 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 87 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 612 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 88 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 618 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 3: år-månad 9212. 92-12 . . 9503. 95-03 436 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9212 9301 9305 9306 9310 9312 9401 9402 9405 9408 9409 Frek: 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 0 Frek: 3 1 3 3 3 12 436
VAR 89 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 622 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 90 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 628 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 9207. 92-07 . . 9503. 95-03 429 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9207 9210 9301 9302 9305 9306 9307 9310 9311 9312 9401 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 Kod: 9402 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 1 1 2 3 1 3 1 4 1 5 6 Kod: 9503 0 Frek: 7 429
VAR 91 BEVILJAT BELOPP 4 Loc 632 width 6 2 decimal places Beviljat belopp, 4 Valid-n=479 Min=0 Max=500 Mean=6.0 St.Dev=42.9
VAR 92 VILLKOR 4 Loc 638 width 1 MD=0 Villkor, 4 0 1. Ja 0 5. Nej 479 0. Frågan ej tillämplig
VAR 93 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 639 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 94 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 4 Loc 645 width 4 MD= 0 Utbetalning 4: år-månad 9304. 93-04 . . 9503. 95-03 461 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9304 9308 9309 9310 9312 9404 9406 9407 9408 9409 9411 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 9412 9502 9503 0 Frek: 1 4 1 461
VAR 95 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 649 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 96 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 4 Loc 655 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 4: år-månad 9304. 93-04 . . 9503. 95-03 461 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9304 9308 9309 9310 9312 9404 9406 9408 9409 9411 9412 Frek: 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 9501 9502 9503 0 Frek: 3 1 1 461
VAR 97 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 659 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 98 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 665 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 4: år-månad 9303. 93-03 . . 9503. 95-03 469 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9303 9306 9406 9407 9409 9412 9501 9503 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 1 469
VAR 99 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 669 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 100 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 675 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 9303. 93-03 . . 9503. 95-03 464 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9303 9304 9306 9308 9406 9408 9409 9411 9412 9501 9503 Frek: 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 Kod: 0 Frek: 464
VAR 101 BEVILJAT BELOPP 5 Loc 679 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 5 Valid-n=479 Min=0 Max=1700 Mean=4.3 St.Dev=78.5
VAR 102 VILLKOR 5 Loc 686 width 1 MD=0 Villkor, 5 0 1. Ja 0 5. Nej 479 0. Frågan ej tillämplig
VAR 103 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 687 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 104 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 5 Loc 693 width 4 MD= 0 Utbetalning 5: år-månad 1 9311. 93-11 1 9405. 94-05 2 9503. 95-03 475 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 105 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 697 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 106 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 5 Loc 703 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 5: år-månad 1 9311. 93-11 1 9405. 94-05 2 9503. 95-03 475 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 107 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 707 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 108 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 713 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 5: år-månad 1 9311. 93-11 2 9503. 95-03 476 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 109 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 717 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 110 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 723 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 9310. 93-10 . . 9503. 95-03 474 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9310 9311 9405 9503 0 Frek: 1 1 1 2 474
VAR 111 BEVILJAT BELOPP 6 Loc 727 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 6 Valid-n=479 Min=0 Max=1200 Mean=2.5 St.Dev=54.8
VAR 112 VILLKOR 6 Loc 734 width 1 MD=0 Villkor, 6 0 1. Ja 0 5. Nej 479 0. Frågan ej tillämplig
VAR 113 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 735 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 114 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 6 Loc 741 width 4 MD= 0 Utbetalning 6: år-månad 1 9406. 94-06 478 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 115 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 745 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 116 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 6 Loc 751 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 6: år-månad 1 9406. 94-06 478 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 117 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 755 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 118 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 761 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 6: år-månad 1 9406. 94-06 478 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 119 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 765 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 120 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 771 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 1 9406. 94-06 478 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 121 SENASTE ÄNDR ÅR-MÅ-DAG Loc 775 width 6 alphabetic Senaste ändringsdatum år-månad dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 122 SENASTE ÄNDRING ÅR-MÅNAD Loc 781 width 4 Senaste ändringsdatum år-månad 9203. 92-03 . . 9505. 95-05 Kod: 9203 9209 9305 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 2 1 1 1 2 1 1 3 2 3 114 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 11 9 22 1 14 9 26 18 42 25 20 Kod: 9503 9504 9505 Frek: 44 68 39
VAR 123 GAMMAL STATUSKOD Loc 785 width 2 MD= 0 Gammal statuskod 11 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 189 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 10 90. Beslut - ej beviljat bidrag 186 91. Avslutat ärende 10 92. Hävda beslut 27 99. Återtaget eller avfört beslut 46 00. Frågan ej tillämplig
VAR 124 SELEKTERINGSDATUM Loc 787 width 6 alphabetic Selekteringsdatum Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 125 SENASTE ÄNDRINGSTID Loc 793 width 5 alphabetic Senaste ändringstid Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 126 ANSTÄLLDA I SKIKT Loc 798 width 3 Totalt anställda i skikt Valid-n=479 Min=0 Max=501 Mean=22.9 St.Dev=80.0
VAR 127 SNI-KOD Loc 801 width 5 MD=99999 SNI-kod 1 01121. Odling av köksväxter på friland 2 01123. Odling av köksväxter i växthus 1 01124. Odling av prydnadsväxter i växthus 3 01243. Fjäderfäföretag, blandad drift 96 01300. Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 2 01420. Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet 3 02013. Avverkning 1 05011. Trålfiske i saltvatten 1 14110. Brytning av sten för byggnadsändamål 1 14120. Brytning av kalk- och gipssten samt dolomit 4 15111. Kreatursslakt 2 15120. Fjäderfäslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött 1 15130. Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 3 15200. Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter 1 15330. Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 1 15512. Annan mejerivarutillverkning 1 15611. Mjöltillverkning 0 15710. Framställning av beredda fodermedel 1 15810. Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 1 15830. Sockertillverkning 2 15870. Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel 1 15890. Framställning av andra livsmedel 1 18240. Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör 1 18300. Pälsberedning, tillverkning av pälsvaror 4 20101. Sågning 1 20301. Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 3 20302. Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 1 22121. Dagstidningsutgivning 1 22150. Annan förlagsverksamhet 3 22210. Tryckning av dagstidningar 4 22222. Tryckning av böcker och övriga trycksaker 3 25130. Annan gummivarutillverkning 3 26510. Tillverkning av cement 1 26619. Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål 1 26709. Tillverkning av övriga stenvaror 1 26810. Slipmedelstillverkning 1 28759. Diverse övrig metallvarutillverkning 1 29120. Tillverkning av pumpar och kompressorer 1 29720. Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och apparater 4 32200. Tillverkning av radio och TV-sändare trådtelefon och telegrafapparater 2 35110. Byggande och reparation av fartyg 2 35120. Byggande och reparation av fritidsbåtar 6 36110. Tillverkning av sittmöbler och säten 3 40100. Elförsörjning 1 45110. Rivning av hus; markarbeten 6 45211. Byggande av hus 1 45212. Uppförande av andra byggnadsverk 1 45221. Takarbeten av plåt 2 45230. Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggning 3 45250. Andra bygg- och anläggningsarbeten 2 45310. Elinstallationer 2 45331. Värme- och sanitetsarbeten 1 45332. Ventillationsarbeten 1 45410. Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 2 45430. Golv- och väggbeläggningsarbeten 2 45441. Måleriarbeten 3 50102. Handel med personbilar 1 50202. Bilplåt- och billackreparationer 1 50204. Däckservice 1 50400. Handel och service motorcyklar inkl reservdelar och tillbehör 1 50500. Detaljhandel med drivmedel 2 51210. Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 1 51340. Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker 1 51390. Icke spec partihandel med livsmedel, drycker och tobak 1 51479. Partihandel med övriga hushållsvaror 30 52112. Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 1 52121. Annan varuhus- och stormarknadshandel 1 52260. Tobakshandel 1 52279. Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel 2 52310. Apotekshandel 1 52454. Butikshandel med musikinstrument och noter 1 52461. Butikshandel med järnhandels- bygg- och VVS-varor 1 52484. Butikshandel med guldsmedsvaror och smycken 2 52487. Butikshandel med blommor och andra växter 1 52493. Butikshandel med datorer, kontorsmaskiner och programvara 1 52720. Reparation av elektriska hushållsartiklar 3 55111. Hotellverksamhet med restaurang utom konferensanläggningar 2 55120. Hotellverksamhet utan restaurangrörelse 1 55220. Campingplatsverksamhet mm 3 55300. Restaurangverksamhet 1 60220. Taxitrafik 5 60240. Vägtransport av gods 1 61102. Övrig havs- och kustsjöfart 1 62200. Icke reguljär lufttransport 1 64120. Annan postbefordran 1 64201. Nätdrift 2 65120. Annan bankverksamhet 0 65210. Finansiell leasing 1 65220. Annan kreditgivning 5 70201. Uthyrning av bostäder 6 70202. Uthyrning av industrilokaler 1 70203. Uthyrning av andra lokaler 1 70204. Förvaltning i bostadsrättsföreningar 2 71320. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 1 71340. Annan uthyrning av maskiner och utrustning 1 73102. Teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 1 74120. Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 3 74140. Konsultverksamhet avs företags organisation, information mm 1 74201. Arkitektverksamhet 3 74500. Arbetsförmedling och rekrytering 3 74600. Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 2 74701. Lokalvård 1 74703. Skorstensfejarverksamhet 2 75112. Inspektion, kontroll, tillståndsgivning 3 75113. Skatteförvaltning, indrivning 1 75131. Administration av infrastrukturprogram 2 75132. Administration av program för jordbruk, skogsbruk och fiske 3 75233. Kriminalvård 3 75300. Obligatorisk socialförsäkring 1 80301. Högskoleutbildning för tekniska yrken 1 80410. Trafikskoleverksamhet 1 80425. Personalutbildning 72 85110. Sluten sjukvård 1 85120. Öppen hälso- och sjukvård 2 85130. Tandvård 1 85140. Annan hälso- och sjukvård 6 91310. Verksamhet i religiösa samfund 1 91320. Verksamhet i politiska organisationer 1 91330. Verksamhet i andra intresseorganisationer 2 92110. Film- och videoproduktion 1 92200. Radio- och TV-programverksamhet 1 92520. Museiverksamhet och kulturminnesvård 3 92612. Drift av golfbanor 1 93012. Konsumenttvätt 2 93021. Hårvård 60 99999. Näringsgren okänd
VAR 128 FAKTISKT UTBETALT Loc 806 width 8 2 decimal places Faktiskt utbetalt Valid-n=479 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0