ALF
               Blekinge län
                SSD 0530

              Primärforskare
              Arbetslivsfonden

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ALF - Stockholms län samlades ursprungligen in
  av Arbetslivsfonden. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med att Arbetslivsfonden avvecklades gjorde SSD en
  överenskommelse med myndigheten om arkivering av ett antal
  databaser samt om vissa former av fortsatt tillgänglighet på
  dessa.

  Ett första material är en utvärderingsenkät rörande
  Arbetslivsfondens verksamhet. Fältarbetet under 1994 har
  genomförts av SCB och materialet överlämnades till SSD i
  augusti 1995. Detta material är tillgängligt enligt gängse
  regler för forskningsdatabaser förvarade vid SSD.

  Ett annat material är en omfattande databas som under fondens
  femåriga verksamhet byggts upp vid det centrala fondkansliet.
  Databasen innehåller alla ärenden som behandlats av
  myndigheten alltifrån ansökan till åtgärd. Denna databas är en
  för arbetslivsfonden skräddarsydd relationsdatabas i systemet
  Dataflex. Databasen går under namnet ALF och omfattar närmare
  30.000 ärenden. Totalt kräver ALF 200 mb i diskutrymme. Efter
  överläggningar med fondens centralkansli har SSD åtagit sig
  tre saker beträffande denna databas.

  En första är att överflytta en kopia av databasen till SSD och
  hålla den tillgänglig i så att säga ursprungsskick för i
  första hand en period av tre år framåt. För det har
  arbetslivsfonden beviljat medel för inköp av en
  specialdedicerad PC. Databasen kommer att vara gratis
  tillgänglig för tillresta forskare.

  En andra är att från denna databas generera en eller flera
  arkivfiler i ett lämpligt utskriftsformat. Härigenom blir det
  möjligt att även på litet längre sikt gå tillbaka till
  innehållet i databasen. De genererade filerna skall vara
  läsbara med gängse editorer och ordbehandlngsprogram. Filerna
  kommer att vara tillgänglig på vanligt sätt från SSD.

  En tredje är att med utgångspunkt från den genererade
  arkivfilen(erna) tillskapa en analysfil i SPSS och SAS i
  samråd med forskare på området. Även på denna punkt har
  Arbetslivsfonden bidragit med medel för att täcka bl a
  kostnader för ett seminarium med intresserade forskare. Vad
  som är aktuellt i detta sammanhang är att omredigera vissa
  centrala delar av databsen från dess relationella form till
  en gängse rektangulär numerisk analysfil. I viss mån kan det
  bli fråga om innehållsanalys av vissa textavsnitt. Efter
  dokumentering kommer den tillskapade analysfilen att kunna
  beställas och distribueras på vanligt sätt.

  
               SYSTEM ALF

  I Arbetslivsfondens administrativa datasystem, System ALF,
  finns uppgifter om alla de nära 25 000 arbetsplatsprogrammen
  som fonden gav bidrag till. Där finns också alla ärenden som
  rör start- och kunskapscheckar som under fondens sista
  verksamhetsår användes för kompetensutveckling och
  informationsspridning.

  Datasystemets viktigaste funktion har varit som hjälpmedel i
  beslutsfattandet rörande bidrag till arbetsplatsprogrammen,
  och för att administrera utbetalningar. Med regelbundna
  intervall har systemet producerat sammanställningar som
  speglat Arbetslivsfondens verksamhet och bidragens fördelning
  över regioner/län, branscher, offentlig och privat sektor,
  företagsstorlekar, mans- och kvinnodominerade arbetsplatser,
  typer av åtgärdsprogram etc.

  System ALF har använts av de regionala länsvisa fondkanslierna
  för deras administration för produktion av beslutsunderlag
  till länsfondernas styrelser. Beslutsrutinerna och de underlag
  som respektive styrelser har önskat har styrt hur materialet
  har matats in i systemet. Därför varierar praxis mellan de
  olika länen vad gäller hur ingående arbetsplatsprogrammen
  beskrivs i text.

  Ärenden som överstigit vissa beloppsgränser - som justerats
  uppåt under fondens verksamhetstid - eller som avsett företag
  eller organisationer med spridd eller branschövergripande
  verksamhet har handlagts av det centrala fondkansliet i Nacka.

  När Arbetslivsfondens verksamhet avslutades under juni 1995
  frystes det administrativa systemet. I samband därmed gavs
  länsfonderna möjlighet att distribuera databasen för länet
  till de intressenter inom regionen som så önskade, t ex
  Försäkringskassan eller regionala högskolor.

  System ALF i sin helhet, som alltså omfattar både alla läns
  och den centrala fondens bidragsärenden kommer att hållas
  tillgänglig för forskning och studier vid två institutioner.
  Avsikten är att ställa detta omfattande och relativt färska
  material till förfogande särskilt för studenter och deras
  handledare på B- och C-nivå som kan dra nytta av det i samband
  med uppsatsskrivande, för forskare samt för utredare och
  utbildare hos arbetsmarknadens parter.

  Databasen kommer att vara tillgänglig för två typer av
  användning. Den numerära delen av bidragsärendena kan
  bearbetas genom att den hålls tillgänglig i en rad format för
  statistisk bearbetning. Basen hålls tillgänglig på en
  persondator hos Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i
  Göteborg och på Arbetslivsbiblioteket i Stockholm. Den
  numerära databasen kommer också att kunna distribueras till
  låg kostnad på disketter eller band för bearbetning vid
  forskare eller studenters heminstitution.
  Databasen i sin helhet kommer även att vara sökbar, så att
  intresserade studenter skall kunna söka fram arbetsplatser som
  genomfört olika typer av förändringsprogram, för att bearbeta
  denna information i sig, eller för att gå vidare och söka
  kontakt med de arbetsplatser som genomfört olika typer av
  åtgärder med delfinansiering av Arbetslivsfonden. Det blir
  härigenom möjligt att t ex på en viss ort eller region söka
  fram arbetsplatser som genomfört arbetsorganisatoriska
  förändringar av en viss omfattning, att se på deras
  personalstruktur (t ex kvinnodominerade arbetsplatser) och
  finna information (adress, telefonnummer och kontaktpersoner)
  som gör det lätt att ta direkta kontakter för att informera
  sig om vunna erfarenheter.

  Denna typ av sökningar kan genomföras både i databasens
  strukturerade del och i fritextsökning i de skriftliga
  beskrivningarna av problem och åtgärdsprogram.

  Varje bidragsärende har givits ett diarienummer i systemet.
  Med utgångspunkt från detta är det möjligt att söka fram de
  arkiverade handlingarna i ärendet.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 49  (2)BEVILJAS         (3)LOC 416 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) Beviljas

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     2017 1.  Ja
      529 5.  Nej

      37 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0530 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Gruppnummer 7 Ankomstdatum år-månad-dag 8 Ankomstdatum år-månad 9 Sekretess 10 Spärr för utbetalning 11 Statuskod 12 Statusdatum år-månad-dag 13 Statusdatum år-månad 14 Namn 15 Besöksadress 16 Postadress 17 Postnummer 18 Ortnamn 19 Bransch 1 20 Bransch 2 21 Bransch 4 22 Antal anställda män 23 Antal anställda kvinnor 24 Berörda män 25 Berörda kvinnor 26 Kommunnummer 27 Organisationsnummer 28 Telefon riksnummer 29 Kontaktperson 30 Starttidpunkt år-månad-dag 31 Starttidpunkt år-månad 32 Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag 33 Planerad färdigtidpunkt år-månad 34 Sökt bidrag 35 Egen insats 36 Annan finansiär ansökan 37 Total kostnad ansökan 38 Besparing för sökande 39 Besparing för försäkring 40 Total besparing 41 Beslutsdatum år-månad-dag 42 Beslutsdatum år-månad 43 Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag 44 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 45 Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag 46 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 47 Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag 48 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 49 Beviljas 50 Handläggare 51 Bidrag i åtgärder 52 Egen insats i åtgärder 53 Annan finansiär i åtgärder 54 Total kostnad i åtgärder 55 Slutligt bidrag i åtgärder 56 Slutligt sökt bidrag 57 Slutlig egen insats 58 Slutligt annan finansiär 59 Slutlig total kostnad 60 Beviljat belopp, 1 61 Villkor, 1 62 Utbetalningsdatum 1: år-månad-dag 63 Utbetalningsdatum 1: år-månad 64 Utbetalningsorder 1: år-månad-dag 65 Utbetalningsorder 1: år-månad 66 Återbetalt, 1 67 Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag 68 Lägesrapport begärd 1: år-månad 69 Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag 70 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 71 Beviljat belopp, 2 72 Villkor, 2 73 Utbetalningsdatum 2: år-månad-dag 74 Utbetalningsdatum 2: år-månad 75 Utbetalningsorder 2: år-månad-dag 76 Utbetalningsorder 2: år-månad 77 Återbetalt, 2 78 Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag 79 Lägesrapport begärd 2: år-månad 80 Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag 81 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 82 Beviljat belopp, 3 83 Villkor, 3 84 Utbetalningsdatum 3: år-månad-dag 85 Utbetalningsdatum 3: år-månad 86 Utbetalningsorder 3: år-månad-dag 87 Utbetalningsorder 3: år-månad 88 Återbetalt, 3 89 Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag 90 Lägesrapport begärd 3: år-månad 91 Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag 92 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 93 Beviljat belopp, 4 94 Villkor, 4 95 Utbetalningsdatum 4: år-månad-dag 96 Utbetalningsdatum 4: år-månad 97 Utbetalningsorder 4: år-månad-dag 98 Utbetalningsorder 4: år-månad 99 Återbetalt, 4 100 Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag 101 Lägesrapport begärd 4: år-månad 102 Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag 103 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 104 Beviljat belopp, 5 105 Villkor, 5 106 Utbetalningsdatum 5: år-månad-dag 107 Utbetalningsdatum 5: år-månad 108 Utbetalningsorder 5: år-månad-dag 109 Utbetalningsorder 5: år-månad 110 Återbetalt, 5 111 Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag 112 Lägesrapport begärd 5: år-månad 113 Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag 114 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 115 Beviljat belopp, 6 116 Villkor, 6 117 Utbetalningsdatum 6: år-månad-dag 118 Utbetalningsdatum 6: år-månad 119 Utbetalningsorder 6: år-månad-dag 120 Utbetalningsorder 6: år-månad 121 Återbetalt, 6 122 Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag 123 Lägesrapport begärd 6: år-månad 124 Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag 125 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 126 Senaste ändringsdatum år-månad dag 127 Senaste ändringsdatum år-månad 128 Gammal statuskod 129 Selekteringsdatum 130 Senaste ändringstid 131 Totalt anställda i skikt 132 Branschkod enligt SNI 133 Faktiskt utbetalt

VAR 1 SSD STUDY NR 0530              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0530


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 16 width 2 Län 2583 10. Blekinge län
VAR 6 GRUPPNUMMER Loc 18 width 2 Gruppnummer 31. . . 97. Kod: 31 33 34 35 39 40 60 81 87 96 97 Frek: 2414 3 4 4 6 140 1 5 4 1 1 Kod: 31 33 34 35 39 40 60 81 87 96 97 Frek: 2414 3 4 4 6 140 1 5 4 1 1
VAR 7 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 20 width 6 alphabetic Ankomstdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅNAD Loc 26 width 4 Ankomstdatum år-månad 9008. 90-08 . . 9505. 95-05 Kod: 9008 9010 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 Frek: 1 2 5 9 5 12 11 7 4 3 7 Kod: 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 8 10 6 5 6 6 6 7 9 6 8 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 4 8 10 9 226 168 93 241 106 94 103 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 22 135 123 199 141 141 335 30 59 19 10 Kod: 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 13 1 1 4 9 3 9 4 10 94 16 Kod: 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 13 1 1 4 9 3 9 4 10 94 16
VAR 9 SEKRETESS Loc 30 width 1 Sekretess 4 1. Ja 2579 5. Nej
VAR 10 SPÄRR FÖR UTBETALNING Loc 31 width 1 Spärr för utbetalning 263 1. Ja 2320 5. Nej
VAR 11 STATUSKOD Loc 32 width 2 Statuskod 0 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 0 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 266 90. Beslut - ej beviljat bidrag 2017 91. Avslutat ärende 263 92. Hävda beslut 37 99. Återtaget eller avfört beslut
VAR 12 STATUSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 34 width 6 Statusdatum år-månad-dag Valid-n=2583 Min=910320 Max=950512 Mean=937531.9 St.Dev=8509.2
VAR 13 STATUSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 40 width 4 Statusdatum år-månad 9103. 91-03 . . 9505. 95-05 Kod: 9103 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 5 2 1 1 1 4 2 3 6 7 1 Kod: 9204 9205 9206 9207 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 1 2 3 1 5 1 2 8 59 128 102 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 104 91 92 16 132 156 140 97 134 127 91 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 104 57 54 96 2 30 42 23 24 29 107 Kod: 9502 9503 9504 9505 Frek: 72 44 101 273
VAR 14 NAMN Loc 44 width 35 alphabetic Namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 BESÖKSADRESS Loc 79 width 35 alphabetic Besöksadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 16 POSTADRESS Loc 114 width 35 alphabetic Postadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 17 POSTNUMMER Loc 149 width 5 alphabetic Postnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 18 ORTNAMN Loc 154 width 13 alphabetic Ortnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 19 BRANSCH 1 Loc 167 width 1 Bransch 1 152 0. Privata sektorn 2070 1. Privata sektorn 66 2. Privata sektorn 143 3. Offentliga sektorn 152 9. Checkgrupp
VAR 20 BRANSCH 2 Loc 168 width 2 Bransch 2 5 01. Bank och försäkring 18 02. Byggbranschen 5 03. Byggnadsämnes- och stenindustri 4 04. Energibranschen 25 05. Fabriksindustrin 0 06. Flygbranschen 8 07. Grafisk produktion 0 08. Gruvindustrin 87 09. Handelsområdet samt privat tjänste- och uppdragsverksamhet 5 10. Hotell/restaurang/musikerverksamhet 1909 11. Landtransport 48 12. Lantbruk/trädgård 11 13. Livsmedelsindustrin 3 14. Massa/pappersindustri 11 15. Motorbranschen 37 16. Sjöfarten 2 17. Skogsbruket 16 18. Stål och metall 28 19. Sågverks- och träindustrin 8 20. Städentrepenadverksamhet och fastighetsförvaltning 6 21. Teko-, stoppmöbel- och skinn/läderindustri 5 22. Tidnings- och etermediebranschen 46 23. Verkstadsindustrin 1 29. Flerbranschövergripande program 18 30. Ideella organisationer 54 31. Kommunerna 42 32. Landstingen 29 33. Staten 152 90. Checkgrupp
VAR 21 BRANSCH 4 Loc 170 width 4 Bransch 4 5 0101. Bankverksamhet1192 0 0102. Försäkringsverksamhet 0 0105. Övrigt inom bank- och försäkringsväsende 10 0201. Bygg-, väg- och anläggningsverksamhet 2 0202. Elinstallation 1 0203. Glasmästeriverksamhet 0 0204. Maskinentrepenadverksamhet 1 0205. Plåtslageriverksamhet 2 0206. VVS-installation 1 0207. Måleri 1 0208. Golvläggare 3 0301. Byggnadsämnesindustri 2 0302. Stenindustri 4 0401. El-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjning 5 0501. Allokemisk industri 0 0502. Färgindustri 0 0503. Glasindustri 2 0504. Gummiindustri 3 0505. Plastindustri 12 0508. Övrig fabriksindustri 3 0512. Tvätterier och färgerier 0 0601. Civilflyget 0 0602. Flygplatser 0 0701. Förlagsverksamhet och bokbinderi 2 0702. Grafisk produktion 0 0703. Sätteri- och reproföretag 6 0704. Tryckerier 0 0705. Tapetfabriker, kartong- och förpackningstillverkare 0 0706. Övrig grafisk produktion 0 0801. Gruvindustri 50 0901. Detaljhandel 5 0902. Partihandel 5 0903. Vård och omsorg i privat regi 2 0908. Resebyråer 2 0909. Reklambyråer, film- och videoproduktion, biografer 0 0910. Turist- och nöjesföretag 0 0911. Advokat- och revisionsbyråer, mäklariverksamhet mm 3 0912. Byggkonsulter mm 3 0913. Dataföretag och datakonsulter 4 0915. Övrig uppdrags- och konsultverksamhet 4 0918. Frisörer 9 0920. Handels- och tjänsteföretag i övrigt 0 1001. Pensionats- och campingverksamhet 2 1002. Restaurang- och kafeverksamhet 0 1003. Musikverksamhet 3 1005. Hotell och restaurangverksamhet 0 1101. Buss- och taxitrafik 2 1102. Renhållningsservice 5 1103. Stuverier 0 1104. Trafikskolor 15 1105. Åkerier 1 1106. Speditionsverksamhet 1 1107. Bevakningsföretag 1 1108. Godsterminaler 1 1110. Transportverksamhet i övrigt 729 1191. Förenklad transport - Åkerier 407 1192. Förenklad transport - Taxirörelser 25 1193. Förenklad transport - Bussbolag 537 1194. Förenklad transport - Bensinstationer 148 1195. Förenklad transport - Gummiverkstäder 37 1196. 45 1201. Lantbruk 2 1202. Trädgårdsodling/trädgårdsskötsel 1 1203. Fiskodling 3 1301. Bagerivarutillverkning 0 1302. Choklad- och konfektyrtillverkning 0 1303. Dryckesvarutillverkning 4 1304. Fiskberedning 1 1305. Frukt- och grönsaksberedning 1 1306. Mejerivaror 0 1307. Sockertillverkning 2 1308. Slakterier och köttvarutillverkning 0 1309. Tobaksvarutillverkning 0 1315. Övrig beredning och tillverkning av livsmedel 3 1401. Massa- och papperstillverkning mm 0 1501. Bensinstationer och oljedepåer 9 1502. Bil-, traktor- och gummiverkstäder 0 1503. Bärgnings-, garage- och parkeringsföretag 2 1504. Billackeringsföretag 0 1505. Motorbranschen i övrigt 1 1601. Handelsflottan 36 1602. Fiskeriverksamhet 1 1701. Skogsavverkning/skogsvård och skogsbruksföretag 1 1702. Domänverket 8 1801. Stål- och metallindustri 8 1802. Svets- och mekanisk industri 13 1901. Byggnads-, snickeri och trämaterialtillverkning 10 1902. Sågverk, sågning, hyvling 0 1903. Hustillverkning 0 1904. Möbeltillverkning 5 1905. Övrig trävarutillverkning 3 2001. Städentrepenadverksamhet 5 2002. Fastighetsförvaltning 5 2101. Textilindustri 1 2102. Konfektionsindustri 0 2103. Läderindustri 0 2104. Stoppmöbelindustri 0 2201. Distribution av tidningar 4 2202. Tidnings- och tidskriftsframställning 1 2203. Produktion av radio och TV-program 5 2301. Verktygs- och redskapsindustri 1 2302. Metallmöbelindustri 2 2303. Industri för metallkonstruktion 11 2304. Övrig metallvaruindustri 0 2305. Industri för stationära turbiner 0 2306. Jordbruksmaskiner 0 2307. Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 2 2308. Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 2 2309. Data- och kontorsmaskinindustri 1 2310. Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 2 2311. Industri för elmotorer etc 2 2312. Teleproduktionsindustri 1 2313. Industri för elektriska hushållsapparater 2 2314. Övrig elektronikindustri 2 2315. Skeppsvarv, båtbyggeri 0 2316. Rälsfordonsindustri 8 2317. Bil- och bilmotorindustri 0 2318. Cykel- och motorcykelindustri 0 2319. Flygplansindustri och reparationsverkstäder 3 2320. Övrig transportmedelsindustri 1 2321. Instrumentindustri 0 2322. Foto- och optikvaruindustri 1 2330. Övrig verkstadsindustri 1 2900. Projekt som berör flera privata branscher 1 3020. Arbetsgivare/arbetstagarorganisationer 2 3021. Idrottsorganisationer 0 3023. Politiska organisationer 1 3025. Religiösa organisationer 0 3027. Nykterhetsrörelsens organisationer 0 3029. Scoutorganisationer och andra barn- och ungdomsorganisationer 6 3031. Handikapporganisationer 1 3033. Studieförbund 0 3035. Folkhögskolor/rörelsedrivna 0 3037. Lokalhållande organisationer 0 3041. Föräldrakooperativa daghem 4 3060. Övriga ideella och kulturella organisationer 3 3090. Svenska kyrkan 4 3111. Förskole- och fritidsverksamhet 16 3115. Äldre- och handikappomsorg 3 3119. Övrig social verksamhet samt övergripande projekt 8 3120. Skolväsendet 1 3131. Bibliotek 0 3132. Museer 0 3133. Teater- och musikinstitutioner 1 3135. Idrotts- och fritidsanläggningar 0 3137. Övrig kultur- och fritidsverksamhet 0 3141. Energiförsörjning 0 3143. Renhållning och avfallshantering 4 3145. Arbete med gator, vägar och parker 4 3147. Fastighetsskötsel 4 3148. Kommunal teknisk service i övrigt 3 3149. Räddningstjänst 1 3151. Kollektivtrafik 1 3153. Hamnar 1 3170. Central kommunal administration 3 3175. Övriga kommunala arbetsplatsprogram 0 3190. Program på gränsen mellan primärkommunala och landstingskommunala området 0 3195. Primärkommunala program som skall avräknas mot landstingens branschram 1 3211. Hälso- och sjukvård - primärvård 26 3213. Hälso- och sjukvård - läns- och regionvård 4 3215. Hälso- och sjukvård - övrigt 4 3217. Tandvård 1 3221. Högskola och gymnasieskola/landsting 1 3224. Folkhögskolor/landsting 0 3232. Museer/landsting 0 3233. Teater- och musikinstitutioner/landsting 0 3235. Fritidsanläggningar/landsting 0 3237. Övrig kultur- och fritidsverksamhet/landsting 0 3240. Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan social verksamhet 0 3251. Kollektivtrafik/landsting 1 3257. Tvätterier/landsting 1 3270. Central landstingskommunal administration 3 3280. Övriga landstingskommunala arbetsplatsprogram 4 3301. Försäkringskassorna 7 3302. Försvaret 0 3303. SJ 4 3304. Posten 0 3305. Televerket 1 3306. Domstolsväsendet 3 3307. Länsstyrelserna 1 3308. Polis och åklagarmyndigheten 2 3309. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 0 3310. Universitet och högskolor och övrig statlig utbildning samt forskning 0 3311. Vägverket 1 3312. Skatte- och kronofogdemyndigheterna 0 3313. Kulturell verksamhet/staten 0 3314. Statens invandrarverk 6 3325. Övrig statlig verksamhet 152 9000. Checkar ej fördelat
VAR 22 ANSTÄLLDA MÄN Loc 174 width 5 Antal anställda män Valid-n=2583 Min=0 Max=3460 Mean=20.7 St.Dev=170.2
VAR 23 ANSTÄLLDA KVINNOR Loc 179 width 4 Antal anställda kvinnor Valid-n=2583 Min=0 Max=2095 Mean=13.2 St.Dev=101.3
VAR 24 BERÖRDA MÄN Loc 183 width 5 Berörda män Valid-n=2583 Min=0 Max=3460 Mean=10.8 St.Dev=86.8
VAR 25 BERÖRDA KVINNOR Loc 188 width 5 Berörda kvinnor Valid-n=2583 Min=0 Max=1915 Mean=9.7 St.Dev=81.1
VAR 26 KOMMUNNUMMER Loc 193 width 4 MD=9999 Kommunnummer 46 1060. Olofström 208 1080. Karlskrona 89 1081. Ronneby 131 1082. Karlshamn 72 1083. Sölvesborg 2037 9999. Uppgift saknas
VAR 27 ORGANISATIONSNUMMER Loc 197 width 11 alphabetic Organisationsnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 28 TELEFON RIKSNUMMER Loc 208 width 14 alphabetic Telefon riksnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 29 KONTAKTPERSON Loc 222 width 63 alphabetic Kontaktperson Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 30 STARTTIDPUNKT ÅR-MÅ-DAG Loc 285 width 6 alphabetic Starttidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 31 STARTTID ÅR-MÅNAD Loc 291 width 4 MD=9999 Starttidpunkt år-månad 9008. 90-08 . . 9505. 92-05 11 9999. Uppgift saknas Kod: 9008 9010 9011 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 Frek: 3 2 3 9 2 10 7 5 4 3 6 Kod: 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 9 14 3 2 13 5 10 7 10 5 3 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 12 18 22 46 91 229 107 200 127 83 108 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 55 71 142 201 117 396 115 26 25 31 20 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 16 14 13 2 4 10 3 9 4 10 94 Kod: 9505 9999 Frek: 16 11
VAR 32 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅN-DA Loc 295 width 6 alphabetic Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 33 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅNAD Loc 301 width 4 MD=9999 Planerad färdigtidpunkt år-månad 9012. 90-12 . . 9506. 95-06 11 9999. Uppgift saknas Kod: 9012 9101 9102 9103 9106 9107 9108 9109 9111 9112 9201 Frek: 1 1 1 1 6 3 2 1 5 4 2 Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 1 3 5 5 3 2 4 9 9 23 76 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 182 73 185 129 87 104 59 72 103 118 97 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 213 73 30 33 82 7 27 6 299 25 16 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 23 174 56 9 12 94 16 1 11
VAR 34 SÖKT BIDRAG Loc 305 width 8 2 decimal places Sökt bidrag Valid-n=2583 Min=0 Max=48800 Mean=316.1 St.Dev=1784.9
VAR 35 EGEN INSATS Loc 313 width 7 1 decimal places Egen insats Valid-n=2583 Min=0 Max=62239 Mean=294.9 St.Dev=2286.7
VAR 36 ANNAN FINANSIÄR ANSÖKAN Loc 320 width 8 2 decimal places Annan finansiär ansökan Valid-n=2583 Min=0 Max=47000 Mean=39.3 St.Dev=1005.7
VAR 37 TOTAL KOSTNAD ANSÖKAN Loc 328 width 8 2 decimal places Total kostnad ansökan Valid-n=2583 Min=0 Max=120368 Mean=650.3 St.Dev=4413.4
VAR 38 BESPARING FÖR SÖKANDE Loc 336 width 8 2 decimal places Besparing för sökande Valid-n=2583 Min=0 Max=55420 Mean=147.6 St.Dev=1345.4
VAR 39 BESPARING FÖR FÖRSÄKRING Loc 344 width 8 2 decimal places Besparing för försäkring Valid-n=2583 Min=0 Max=15102 Mean=85.1 St.Dev=670.9
VAR 40 TOTAL BESPARING Loc 352 width 8 2 decimal places Total besparing Valid-n=2583 Min=0 Max=70522 Mean=232.7 St.Dev=1904.2
VAR 41 BESLUTSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 360 width 6 alphabetic Beslutsdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 42 BESLUTSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 366 width 4 MD=9999 Beslutsdatum år-månad 9008. 90-08 . . 9505. 95-05 37 9999. Uppgift saknas Kod: 9008 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9108 9109 9110 Frek: 1 2 3 1 3 5 8 7 3 5 8 Kod: 9111 9112 9202 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 5 7 19 6 7 9 9 8 11 9 223 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 129 135 170 156 84 109 27 114 114 215 165 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 Frek: 110 348 31 34 36 28 31 1 1 4 9 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9999 Frek: 3 9 4 10 94 16 37
VAR 43 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 370 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 44 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 1 Loc 376 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 9204. 92-04 . . 9505. 95-05 1927 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9204 9205 9206 9210 9211 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 1 1 1 4 3 8 9 14 13 12 20 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 7 25 66 53 17 42 49 41 44 34 25 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9504 9505 Frek: 67 2 16 20 9 6 18 26 1 1 1 Kod: 0 Frek: 1927
VAR 45 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 380 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 46 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 2 Loc 386 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 9303. 93-03 . . 9409. 94-09 2509 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9303 9304 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 3 1 3 1 1 2 3 3 4 4 6 Kod: 9403 9404 9405 9406 9408 9409 0 Frek: 14 4 2 21 1 1 2509
VAR 47 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 390 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 48 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 3 Loc 396 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 9308. 93-08 . . 9405. 94-05 2575 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9308 9310 9312 9403 9404 9405 0 Frek: 1 1 2 2 1 1 2575
VAR 49 BEVILJAS Loc 400 width 1 MD=9 Beviljas 2017 1. Ja 529 5. Nej 37 9. Uppgift saknas
VAR 50 HANDLÄGGARE Loc 401 width 8 alphabetic Handläggare Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 51 BIDRAG I ÅTGÄRDER Loc 409 width 7 2 decimal places Bidrag i åtgärder Valid-n=2583 Min=0 Max=26091 Mean=111.1 St.Dev=689.3
VAR 52 EGEN INSATS I ÅTGÄRDER Loc 416 width 7 2 decimal places Egen insats i åtgärder Valid-n=2583 Min=0 Max=24565 Mean=88.5 St.Dev=610.2
VAR 53 ANNAN FINANS I ÅTGÄRDER Loc 423 width 8 2 decimal places Annan finansiär i åtgärder Valid-n=2583 Min=0 Max=31218 Mean=165.9 St.Dev=1088.5
VAR 54 TOTAL KOSTNAD I ÅTGÄRDER Loc 431 width 7 2 decimal places Total kostnad i åtgärder Valid-n=2583 Min=0 Max=4400 Mean=2.7 St.Dev=88.6
VAR 55 SLUTLIGT BIDRAG ÅTGÄRDER Loc 438 width 8 2 decimal places Slutligt bidrag i åtgärder Valid-n=2583 Min=0 Max=57309 Mean=279.7 St.Dev=1733.5
VAR 56 SLUTLIGT SÖKT BIDRAG Loc 446 width 8 2 decimal places Slutligt sökt bidrag Valid-n=2583 Min=0 Max=48800 Mean=295.6 St.Dev=1951.6
VAR 57 SLUTLIG EGEN INSATS Loc 454 width 8 2 decimal places Slutlig egen insats Valid-n=2583 Min=0 Max=78572 Mean=314.5 St.Dev=2641.4
VAR 58 SLUTLIG ANNAN FINANSIÄR Loc 462 width 7 2 decimal places Slutligt annan finansiär Valid-n=2583 Min=0 Max=8200 Mean=9.0 St.Dev=196.3
VAR 59 SLUTLIG TOTAL KOSTNAD Loc 469 width 8 2 decimal places Slutlig total kostnad Valid-n=2583 Min=0 Max=106236 Mean=619.1 St.Dev=4326.2
VAR 60 BEVILJAT BELOPP 1 Loc 477 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 1 Valid-n=2583 Min=0 Max=3465 Mean=39.6 St.Dev=144.5
VAR 61 VILLKOR 1 Loc 484 width 1 MD=0 Villkor, 1 2 1. Ja 152 5. Nej 2429 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 485 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 63 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 1 Loc 491 width 4 MD= 0 Utbetalning 1: år-månad 9105. 91-05 . . 9505. 95-05 568 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 3 3 4 3 1 3 4 5 2 1 2 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 3 5 2 3 1 4 4 15 50 78 87 Kod: 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 63 79 101 112 105 94 48 116 137 73 71 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 49 43 48 19 262 29 18 24 14 50 30 Kod: 9503 9504 9505 0 Frek: 9 62 76 568
VAR 64 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 495 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 65 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 1 Loc 501 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 1: år-månad 9104. 91-04 . . 9505. 95-05 568 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 1 2 3 2 3 3 2 1 5 5 1 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 1 4 3 3 2 3 3 4 2 16 57 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 70 87 84 81 78 8 116 107 92 73 100 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 117 74 85 45 38 58 2 267 24 18 24 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 16 48 30 13 58 76 568
VAR 66 ÅTERBETALT 1 Loc 505 width 7 Återbetalt, 1 Valid-n=2583 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 67 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 512 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 68 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 518 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 1: år-månad 9101. 91-01 . . 9503. 95-03 2456 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9103 9104 9109 9211 9212 9301 9302 9303 9305 9306 Frek: 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9404 9405 9406 Frek: 3 3 3 6 11 9 4 3 2 12 4 Kod: 9407 9408 9409 9411 9412 9501 9502 9503 0 Frek: 3 2 1 1 29 11 1 2 2456
VAR 69 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 522 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 70 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 528 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 9012. 90-12 . . 9503. 95-03 2455 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9012 9104 9105 9106 9107 9110 9211 9301 9302 9303 9304 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 2 1 3 5 4 5 9 4 6 4 4 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 2 13 3 2 2 3 1 7 29 3 2 Kod: 0 Frek: 2455
VAR 71 BEVILJAT BELOPP 2 Loc 532 width 7 2 decimal places Beviljat belopp ,2 Valid-n=2583 Min=0 Max=3000 Mean=17.9 St.Dev=118.9
VAR 72 VILLKOR 2 Loc 539 width 1 MD=0 Villkor, 2 1 1. Ja 0 5. Nej 2582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 540 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 74 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 2 Loc 546 width 4 MD= 0 Utbetalning 2: år-månad 9108. 91-08 . . 9505. 95-05 2158 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9108 9109 9111 9112 9201 9202 9204 9206 9207 9208 9209 Frek: 1 1 1 1 1 4 3 1 2 2 1 Kod: 9211 9212 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 Frek: 4 6 2 5 4 1 5 1 4 1 9 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 6 2 11 3 2 3 6 6 14 8 13 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 3 8 3 32 15 8 1 221 2158
VAR 75 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 550 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 76 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 2 Loc 556 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 2: år-månad 9107. 91-07 . . 9505. 95-05 2158 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9107 9109 9111 9112 9201 9202 9204 9206 9207 9208 9209 Frek: 1 1 1 2 3 1 3 2 1 2 1 Kod: 9210 9211 9212 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 Frek: 2 2 6 2 5 5 1 4 1 4 1 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 Frek: 11 5 2 10 3 5 1 5 20 11 10 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 3 8 3 32 18 5 1 221 2158
VAR 77 ÅTERBETALT 2 Loc 560 width 8 2 decimal places Återbetalt, 2 Valid-n=2583 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 78 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 568 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 79 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 574 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 2: år-månad 9112. 91-12 . . 9504. 95-04 2507 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9205 9304 9305 9306 9307 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 1 1 2 1 3 2 1 2 4 1 3 Kod: 9402 9403 9405 9406 9408 9409 9412 9501 9504 0 Frek: 1 2 10 4 1 2 12 22 1 2507
VAR 80 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 578 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 81 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 584 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 9103. 91-03 . . 9504. 95-04 2504 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9107 9201 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 1 1 1 3 1 2 4 2 2 5 1 Kod: 9403 9405 9406 9407 9409 9411 9412 9501 9502 9504 0 Frek: 3 2 9 3 2 1 2 31 2 1 2504 Kod: 9403 9405 9406 9407 9409 9411 9412 9501 9502 9504 0 Frek: 3 2 9 3 2 1 2 31 2 1 2504
VAR 82 BEVILJAT BELOPP 3 Loc 588 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 3 Valid-n=2583 Min=0 Max=4629 Mean=13.1 St.Dev=137.4
VAR 83 VILLKOR 3 Loc 595 width 1 MD=0 Villkor, 3 0 1. Ja 0 5. Nej 2583 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 596 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 85 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 3 Loc 602 width 4 MD= 0 Utbetalning 3: år-månad 9110. 91-10 . . 9504. 95-04 2480 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9110 9203 9206 9208 9211 9212 9302 9303 9304 9306 9308 Frek: 1 1 2 2 1 3 1 5 1 1 2 Kod: 9309 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 4 2 1 7 2 2 3 4 3 4 3 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 4 1 4 5 19 8 3 4 2480
VAR 86 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 606 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 87 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 3 Loc 612 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 3: år-månad 9110. 91-10 . . 9504. 95-04 2480 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9110 9203 9205 9206 9208 9210 9212 9302 9303 9304 9306 Frek: 1 1 1 1 2 1 3 1 5 1 1 Kod: 9308 9309 9311 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 Frek: 2 4 3 7 2 2 4 3 7 3 4 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 1 4 5 19 8 3 4 2480
VAR 88 ÅTERBETALT 3 Loc 616 width 7 2 decimal places Återbetalt, 3 Valid-n=2583 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 89 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 623 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 90 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 629 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 3: år-månad 9203. 92-03 . . 9504. 95-04 2555 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9203 9305 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9405 9412 9501 Frek: 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 8 Kod: 9503 9504 0 Frek: 2 1 2555
VAR 91 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 633 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 92 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 639 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 9106. 91-06 . . 9504. 95-04 2551 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9205 9306 9309 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9406 Frek: 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 Kod: 9409 9411 9412 9501 9503 9504 0 Frek: 2 2 1 9 1 2 2551
VAR 93 BEVILJAT BELOPP 4 Loc 643 width 6 2 decimal places Beviljat belopp, 4 Valid-n=2583 Min=0 Max=4364 Mean=6.4 St.Dev=97.7
VAR 94 VILLKOR 4 Loc 649 width 1 MD=0 Villkor, 4 0 1. Ja 0 5. Nej 2583 0. Frågan ej tillämplig
VAR 95 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 650 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 96 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 4 Loc 656 width 4 MD= 0 Utbetalning 4: år-månad 9111. 91-11 . . 9504. 95-04 2529 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9111 9209 9211 9212 9303 9306 9308 9310 9312 9401 9402 Frek: 1 1 1 3 1 4 1 1 1 4 2 Kod: 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 2 2 2 2 2 2 3 2 2 6 5 Kod: 9503 9504 0 Frek: 3 1 2529
VAR 97 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 660 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 98 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 4 Loc 666 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 4: år-månad 9110. 91-10 . . 9503. 95-03 2529 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9110 9209 9211 9212 9303 9305 9306 9308 9310 9311 9401 Frek: 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 4 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 6 Kod: 9502 9503 0 Frek: 5 4 2529
VAR 99 ÅTERBETALT 4 Loc 670 width 7 2 decimal places Återbetalt, 4 Valid-n=2583 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 100 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 677 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 101 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 683 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 4: år-månad 9305. 93-05 . . 9503. 95-03 2571 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9305 9311 9401 9407 9410 9412 9501 9503 0 Frek: 1 2 1 1 1 1 4 1 2571
VAR 102 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 687 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 103 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 693 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 9311. 93-11 . . 9503. 95-03 2572 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9311 9312 9401 9403 9408 9412 9501 9503 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 4 1 2572
VAR 104 BEVILJAT BELOPP 5 Loc 697 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 5 Valid-n=2583 Min=0 Max=4471 Mean=4.5 St.Dev=97.6
VAR 105 VILLKOR 5 Loc 704 width 1 MD=0 Villkor, 5 0 1. Ja 0 5. Nej 2583 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 705 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 107 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 5 Loc 711 width 4 MD= 0 Utbetalning 5: år-månad 9202. 92-02 . . 9503. 95-03 2557 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9202 9211 9302 9304 9306 9308 9309 9310 9311 9401 9403 Frek: 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 9405 9407 9408 9409 9501 9502 9503 0 Frek: 1 1 1 2 2 5 1 2557
VAR 108 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 715 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 109 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 5 Loc 721 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 5: år-månad 9202. 92-02 . . 9502. 95-02 2557 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9202 9211 9301 9304 9306 9308 9309 9310 9311 9401 9403 Frek: 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 9405 9406 9408 9409 9501 9502 0 Frek: 1 1 1 2 2 6 2557
VAR 110 ÅTERBETALT 5 Loc 725 width 3 2 decimal places Återbetalt, 5 Valid-n=2583 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 111 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 728 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 112 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 734 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 5: år-månad 1 9308. 93-08 1 9407. 94-07 2 9501. 95-01 2579 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 113 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 738 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 114 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 744 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 1 9202. 9301. 93-01 . . 9505. 95-05 2578 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9202 9307 9407 9501 9502 0 Frek: 1 1 1 1 1 2578
VAR 115 BEVILJAT BELOPP 6 Loc 748 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 6 Valid-n=2583 Min=0 Max=10457 Mean=7.1 St.Dev=213.6
VAR 116 VILLKOR 6 Loc 755 width 1 MD=0 Villkor, 6 6 1. Ja 0 5. Nej 2577 0. Frågan ej tillämplig
VAR 117 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 756 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 118 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 6 Loc 762 width 4 MD= 0 Utbetalning 6: år-månad 9312. 93-12 . . 9504. 95-04 2575 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9312 9402 9403 9501 9503 9504 0 Frek: 2 1 2 1 1 1 2575
VAR 119 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 766 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 120 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 6 Loc 772 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 6: år-månad 9311. 93-11 . . 9504. 95-04 2575 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9311 9312 9402 9403 9501 9503 9504 0 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 2575
VAR 121 ÅTERBETALT 6 Loc 776 width 3 2 decimal places Återbetalt, 6 Valid-n=2583 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 122 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 779 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 123 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 785 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 6: år-månad 1 9501. 95-01 2582 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 124 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 789 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 125 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 795 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 1 9501. 95-01 1 9504. 95-04 2581 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 126 SENASTE ÄNDR ÅR-MÅ-DAG Loc 799 width 6 alphabetic Senaste ändringsdatum år-månad dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 127 SENASTE ÄNDRING ÅR-MÅNAD Loc 805 width 4 Senaste ändringsdatum år-månad 9203. 92-03 . . 9505. 95-05 Kod: 9203 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 2 39 1 2 4 21 147 89 97 85 102 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 17 128 122 100 96 117 114 68 97 76 47 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 52 2 30 27 14 247 42 103 73 45 67 Kod: 9505 Frek: 310
VAR 128 GAMMAL STATUSKOD Loc 809 width 2 MD= 0 Gammal statuskod 11 01. Komplettering begärd 70 02. Klart för beredning 52 03. Beredning pågår 109 04. Beslutsklar 2077 05. Beslut - bidrag beviljat 3 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 20 90. Beslut - ej beviljat bidrag 163 91. Avslutat ärende 24 92. Hävda beslut 22 99. Återtaget eller avfört beslut 32 00. Frågan ej tillämplig
VAR 129 SELEKTERINGSDATUM Loc 811 width 6 alphabetic Selekteringsdatum Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 130 SENASTE ÄNDRINGSTID Loc 817 width 5 alphabetic Senaste ändringstid Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 131 ANSTÄLLDA I SKIKT Loc 822 width 3 Totalt anställda i skikt Valid-n=2583 Min=0 Max=501 Mean=12.3 St.Dev=59.8
VAR 132 SNI-KOD Loc 825 width 5 MD=99999 SNI-kod 1 01117. Odlare av växter, blandat, mest jordbruksväxter 1 01122. Odling av plantskoleväxter mm på friland 1 01123. Odling av köksväxter i växthus 1 01124. Odling av prydnadsväxter i växthus 1 01131. Frukt- och bärodling 2 01252. Pälsdjursuppfödning 41 01300. Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 1 01410. Service till växtodling 4 02011. Produktion av skog på rot, leveransvirke mm 3 02012. Skogsvård 10 02013. Avverkning 3 02019. Övrigt skogsbruk 7 05011. Trålfiske i saltvatten 2 05012. Övrigt saltvattenfiske 1 13100. Järnmalmsutvinning 7 14210. Utvinning av sand, grus och berg 1 15120. Fjäderfäslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött 6 15200. Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter 1 15310. Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 7 15420. Framställning av rafiinerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter 3 15430. Matfettstillverkning 1 15512. Annan mejerivarutillverkning 7 15620. Stärkelsetillverkning 1 17401. 1 17403. Tillverkning av presenningar, tält, segel och dylikt 2 17510. Tillverkning av mattor 1 17710. Tillverkning av strumpor 10 20101. Sågning 2 20102. Hyvling 5 20302. Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 4 20400. Träförpackningstillverkning 1 20510. Övrig trävarutillverkning 1 21129. Övrig tillverkning av papper och papp 5 22121. Dagstidningsutgivning 6 22222. Tryckning av böcker och övriga trycksaker 1 24140. Tillverkning av andra organiska baskemikalier 1 24150. Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter 3 25110. Tillverkning av däck och slangar 29 25120. Regummering 1 25130. Annan gummivarutillverkning 1 25220. Plastförpackningstillverkning 2 25240. Annan plastvarutillverkning 1 26220. Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar 1 26619. Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål 1 26701. Tillverkning av stenvaror för byggändamål 1 26709. Tillverkning av övriga stenvaror 1 27440. Framställning av koppar 2 28110. Tillverkning av metallstommar och delar därav 1 28300. Tillverkning av ånggeneratorer utom pannor för central uppvärmning 3 28520. Metallegoarbeten 1 28621. Tillverkning av formverktyg 1 28622. Tillverkning av skärverktyg 4 28759. Diverse övrig metallvarutillverkning 2 29220. Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 4 29230. Tillverkning av maskin och apparat för kyla och ventilat, ej hushåll 2 29240. Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 1 29409. Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 1 29520. Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 0 29540. Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror 2 29569. Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 1 29711. Tillverkning av kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och andra vitvaror 1 31100. Tillverkning av elmotor, generator och transformatorer 2 31300. Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 1 31400. Batteri- och ackumulatortillverkning 1 31501. Tillverkning av belysningsarmatur 2 31502. Glödlamps- och lysrörstillverkning 4 32200. Tillverkning av radio och TV-sändare trådtelefon och telegrafapparater 1 33200. Tillverkning av instrument, apparater för mätning, kontroll, provning, ej processtyrning 13 34100. Motorfordonstillverkning 2 34200. Tillverkning av karosseri för motorfordon, släpfordon, påhängsvagn 11 34300. Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 5 35110. Byggande och reparation av fartyg 1 36110. Tillverkning av sittmöbler och säten 1 36130. Tillverkning av andra köksmöbler 3 36400. Tillverkning av sportartiklar 10 40100. Elförsörjning 32 45110. Rivning av hus; markarbeten 7 45211. Byggande av hus 1 45212. Uppförande av andra byggnadsverk 1 45221. Takarbeten av plåt 1 45240. Vattenbyggnad 4 45250. Andra bygg- och anläggningsarbeten 3 45310. Elinstallationer 1 45331. Värme- och sanitetsarbeten 1 45430. Golv- och väggbeläggningsarbeten 3 45441. Måleriarbeten 1 45442. Glasmästeriarbeten 4 45500. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 14 50102. Handel med personbilar 32 50201. Bilservice, ej specialiserad 1 50202. Bilplåt- och billackreparationer 87 50204. Däckservice 6 50301. Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 10 50302. Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 1 50400. Handel och service motorcyklar inkl reservdelar och tillbehör 441 50500. Detaljhandel med drivmedel 1 51120. Agenturhandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier 1 51141. Agenturhandel med maskin, industriutrustning, fartyg etc, ej datorer mm 1 51210. Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 2 51330. Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 1 51380. Partihandel med andra livsmedel, bl a fisk- skal- och blötdjur 1 51390. Icke spec partihandel med livsmedel, drycker och tobak 14 51510. Partihandel med bränslen 7 51530. Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 1 51541. Partihandel med järnhandelsvaror 1 51561. Partihandel med industriförnödenheter 2 51562. Partihandel med emballage 7 51570. Partihandel med avfallsprodukter och skrot 2 51640. Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 1 51652. Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning 4 51659. Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 2 51700. Övrig partihandel 2 52111. Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak 40 52112. Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 2 52121. Annan varuhus- och stormarknadshandel 1 52230. Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur 2 52241. Butikshandel med bröd och konditorivaror 1 52242. Butikshandel med konfektyrer 1 52260. Tobakshandel 4 52279. Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel 1 52310. Apotekshandel 1 52410. Butikshandel med textilier 2 52421. Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 2 52423. Butikshandel med damkläder 1 52443. Butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror 1 52462. Butikshandel med färger 2 52472. Butikshandel med tidningar 1 52487. Butikshandel med blommor och andra växter 1 52496. Detaljhandel med båtar och båttillbehör 1 52639. Övrig detaljhandel, ej i butik 3 55111. Hotellverksamhet med restaurang utom konferensanläggningar 1 55120. Hotellverksamhet utan restaurangrörelse 17 55300. Restaurangverksamhet 1 55522. Centralköksverksamhet för sjukhus 1 60100. Järnvägstransport 11 60212. Kollektivtrafikverksamhet 364 60220. Taxitrafik 8 60230. Annan landtransport av passagerare 635 60240. Vägtransport av gods 1 61102. Övrig havs- och kustsjöfart 4 63210. Övriga stödtjänster till landtransport 8 63220. Övriga stödtjänster till sjöfart 2 63302. Försäljning av resor 3 63400. Annan transportförmedling 5 64110. Postbefordran via postverket 2 64120. Annan postbefordran 1 64201. Nätdrift 6 65120. Annan bankverksamhet 1 67120. Handel med och förvaltning av värdepapper 10 70201. Uthyrning av bostäder 12 70202. Uthyrning av industrilokaler 5 70203. Uthyrning av andra lokaler 1 70204. Förvaltning i bostadsrättsföreningar 1 70209. Övrig fastighetsförvaltning 2 70321. Förvaltning i rikskooperativ regi 1 71100. Biluthyrning 1 71320. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 1 71340. Annan uthyrning av maskiner och utrustning 2 72201. Datakonsultverksamhet 1 72202. Programvaruproduktion 1 74112. Patentbyråverksamhet mm 1 74120. Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 1 74140. Konsultverksamhet avs företags organisation, information mm 3 74150. Holdingsverksamhet 1 74201. Arkitektverksamhet 9 74202. Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet 2 74300. Teknisk provning och analys 2 74401. Reklambyråverksamhet 2 74500. Arbetsförmedling och rekrytering 4 74600. Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 2 74701. Lokalvård 1 74702. Sanering och desinfektion 2 74703. Skorstensfejarverksamhet 1 74811. Porträttfotoverksamhet 1 74814. Fotolaboratorieverksamhet 1 74820. Förpackningsverksamhet 4 75112. Inspektion, kontroll, tillståndsgivning 1 75113. Skatteförvaltning, indrivning 1 75125. Administration av program för kultur, miljö, boende mm 2 75132. Administration av program för jordbruk, skogsbruk och fiske 1 75231. Åklagarverksamhet 1 75240. Polisverksamhet 6 75300. Obligatorisk socialförsäkring 5 80410. Trafikskoleverksamhet 1 80422. Arbetsmarknadsutbildning 1 80424. Studieförbundens och frivilligorganisations utbildning 2 80425. Personalutbildning 67 85110. Sluten sjukvård 5 85120. Öppen hälso- och sjukvård 1 85130. Tandvård 2 85140. Annan hälso- och sjukvård 20 85311. Vård och service till boende i servicehus och dylik 44 85321. Barnomsorg inom förskola 23 90002. Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 1 90007. Övrig avfallshantering 4 90008. Gatu- och vägrenhållning och annan sanitär verksamhet 1 91200. Intressebevakning inom arbetsorganisationer 5 91310. Verksamhet i religiösa samfund 7 91330. Verksamhet i andra intresseorganisationer 1 92310. Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet 1 92612. Drift av golfbanor 1 92621. Idrottsutövning 3 93011. Industri- och institutionstvätt 2 93012. Konsumenttvätt 4 93021. Hårvård 179 99999. Näringsgren okänd
VAR 133 FAKTISKT UTBETALT Loc 830 width 8 2 decimal places Faktiskt utbetalt Valid-n=2583 Min=0 Max=62000 Mean=113.3 St.Dev=1409.0