ALF
               Malmöhus län
                SSD 0532

              Primärforskare
              Arbetslivsfonden

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ALF - Malmöhus län samlades ursprungligen in av
  Arbetslivsfonden. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar
  för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med att Arbetslivsfonden avvecklades gjorde SSD en
  överenskommelse med myndigheten om arkivering av ett antal
  databaser samt om vissa former av fortsatt tillgänglighet på
  dessa.

  Ett första material är en utvärderingsenkät rörande
  Arbetslivsfondens verksamhet. Fältarbetet under 1994 har
  genomförts av SCB och materialet överlämnades till SSD i
  augusti 1995. Detta material är tillgängligt enligt gängse
  regler för forskningsdatabaser förvarade vid SSD.

  Ett annat material är en omfattande databas som under fondens
  femåriga verksamhet byggts upp vid det centrala fondkansliet.
  Databasen innehåller alla ärenden som behandlats av
  myndigheten alltifrån ansökan till åtgärd. Denna databas är en
  för arbetslivsfonden skräddarsydd relationsdatabas i systemet
  Dataflex. Databasen går under namnet ALF och omfattar närmare
  30.000 ärenden. Totalt kräver ALF 200 mb i diskutrymme. Efter
  överläggningar med fondens centralkansli har SSD åtagit sig
  tre saker beträffande denna databas.

  En första är att överflytta en kopia av databasen till SSD och
  hålla den tillgänglig i så att säga ursprungsskick för i
  första hand en period av tre år framåt. För det har
  arbetslivsfonden beviljat medel för inköp av en
  specialdedicerad PC. Databasen kommer att vara gratis
  tillgänglig för tillresta forskare.

  En andra är att från denna databas generera en eller flera
  arkivfiler i ett lämpligt utskriftsformat. Härigenom blir det
  möjligt att även på litet längre sikt gå tillbaka till
  innehållet i databasen. De genererade filerna skall vara
  läsbara med gängse editorer och ordbehandlngsprogram. Filerna
  kommer att vara tillgänglig på vanligt sätt från SSD.

  En tredje är att med utgångspunkt från den genererade
  arkivfilen(erna) tillskapa en analysfil i SPSS och SAS i
  samråd med forskare på området. Även på denna punkt har
  Arbetslivsfonden bidragit med medel för att täcka bl a
  kostnader för ett seminarium med intresserade forskare. Vad
  som är aktuellt i detta sammanhang är att omredigera vissa
  centrala delar av databsen från dess relationella form till
  en gängse rektangulär numerisk analysfil. I viss mån kan det
  bli fråga om innehållsanalys av vissa textavsnitt. Efter
  dokumentering kommer den tillskapade analysfilen att kunna
  beställas och distribueras på vanligt sätt.

  
               SYSTEM ALF

  I Arbetslivsfondens administrativa datasystem, System ALF,
  finns uppgifter om alla de nära 25 000 arbetsplatsprogrammen
  som fonden gav bidrag till. Där finns också alla ärenden som
  rör start- och kunskapscheckar som under fondens sista
  verksamhetsår användes för kompetensutveckling och
  informationsspridning.

  Datasystemets viktigaste funktion har varit som hjälpmedel i
  beslutsfattandet rörande bidrag till arbetsplatsprogrammen,
  och för att administrera utbetalningar. Med regelbundna
  intervall har systemet producerat sammanställningar som
  speglat Arbetslivsfondens verksamhet och bidragens fördelning
  över regioner/län, branscher, offentlig och privat sektor,
  företagsstorlekar, mans- och kvinnodominerade arbetsplatser,
  typer av åtgärdsprogram etc.

  System ALF har använts av de regionala länsvisa fondkanslierna
  för deras administration för produktion av beslutsunderlag
  till länsfondernas styrelser. Beslutsrutinerna och de underlag
  som respektive styrelser har önskat har styrt hur materialet
  har matats in i systemet. Därför varierar praxis mellan de
  olika länen vad gäller hur ingående arbetsplatsprogrammen
  beskrivs i text.

  Ärenden som överstigit vissa beloppsgränser - som justerats
  uppåt under fondens verksamhetstid - eller som avsett företag
  eller organisationer med spridd eller branschövergripande
  verksamhet har handlagts av det centrala fondkansliet i Nacka.

  När Arbetslivsfondens verksamhet avslutades under juni 1995
  frystes det administrativa systemet. I samband därmed gavs
  länsfonderna möjlighet att distribuera databasen för länet
  till de intressenter inom regionen som så önskade, t ex
  Försäkringskassan eller regionala högskolor.

  System ALF i sin helhet, som alltså omfattar både alla läns
  och den centrala fondens bidragsärenden kommer att hållas
  tillgänglig för forskning och studier vid två institutioner.
  Avsikten är att ställa detta omfattande och relativt färska
  material till förfogande särskilt för studenter och deras
  handledare på B- och C-nivå som kan dra nytta av det i samband
  med uppsatsskrivande, för forskare samt för utredare och
  utbildare hos arbetsmarknadens parter.

  Databasen kommer att vara tillgänglig för två typer av
  användning. Den numerära delen av bidragsärendena kan
  bearbetas genom att den hålls tillgänglig i en rad format för
  statistisk bearbetning. Basen hålls tillgänglig på en
  persondator hos Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i
  Göteborg och på Arbetslivsbiblioteket i Stockholm. Den
  numerära databasen kommer också att kunna distribueras till
  låg kostnad på disketter eller band för bearbetning vid
  forskare eller studenters heminstitution.
  Databasen i sin helhet kommer även att vara sökbar, så att
  intresserade studenter skall kunna söka fram arbetsplatser som
  genomfört olika typer av förändringsprogram, för att bearbeta
  denna information i sig, eller för att gå vidare och söka
  kontakt med de arbetsplatser som genomfört olika typer av
  åtgärder med delfinansiering av Arbetslivsfonden. Det blir
  härigenom möjligt att t ex på en viss ort eller region söka
  fram arbetsplatser som genomfört arbetsorganisatoriska
  förändringar av en viss omfattning, att se på deras
  personalstruktur (t ex kvinnodominerade arbetsplatser) och
  finna information (adress, telefonnummer och kontaktpersoner)
  som gör det lätt att ta direkta kontakter för att informera
  sig om vunna erfarenheter.

  Denna typ av sökningar kan genomföras både i databasens
  strukturerade del och i fritextsökning i de skriftliga
  beskrivningarna av problem och åtgärdsprogram.

  Varje bidragsärende har givits ett diarienummer i systemet.
  Med utgångspunkt från detta är det möjligt att söka fram de
  arkiverade handlingarna i ärendet.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 49  (2)BEVILJAS         (3)LOC 417 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) Beviljas

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1908 1.  Ja
      336 5.  Nej

      184 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0532 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Gruppnummer 7 Ankomstdatum år-månad-dag 8 Ankomstdatum år-månad 9 Sekretess 10 Spärr för utbetalning 11 Statuskod 12 Statusdatum år-månad-dag 13 Statusdatum år-månad 14 Namn 15 Besöksadress 16 Postadress 17 Postnummer 18 Ortnamn 19 Bransch 1 20 Bransch 2 21 Bransch 4 22 Antal anställda män 23 Antal anställda kvinnor 24 Berörda män 25 Berörda kvinnor 26 Kommunnummer 27 Organisationsnummer 28 Telefon riksnummer 29 Kontaktperson 30 Starttidpunkt år-månad-dag 31 Starttidpunkt år-månad 32 Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag 33 Planerad färdigtidpunkt år-månad 34 Sökt bidrag 35 Egen insats 36 Annan finansiär ansökan 37 Total kostnad ansökan 38 Besparing för sökande 39 Besparing för försäkring 40 Total besparing 41 Beslutsdatum år-månad-dag 42 Beslutsdatum år-månad 43 Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag 44 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 45 Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag 46 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 47 Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag 48 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 49 Beviljas 50 Handläggare 51 Bidrag i åtgärder 52 Egen insats i åtgärder 53 Annan finansiär i åtgärder 54 Total kostnad i åtgärder 55 Slutligt bidrag i åtgärder 56 Slutligt sökt bidrag 57 Slutlig egen insats 58 Slutligt annan finansiär 59 Slutlig total kostnad 60 Beviljat belopp, 1 61 Villkor, 1 62 Utbetalningsdatum 1: år-månad-dag 63 Utbetalningsdatum 1: år-månad 64 Utbetalningsorder 1: år-månad-dag 65 Utbetalningsorder 1: år-månad 66 Återbetalt, 1 67 Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag 68 Lägesrapport begärd 1: år-månad 69 Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag 70 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 71 Beviljat belopp, 2 72 Villkor, 2 73 Utbetalningsdatum 2: år-månad-dag 74 Utbetalningsdatum 2: år-månad 75 Utbetalningsorder 2: år-månad-dag 76 Utbetalningsorder 2: år-månad 77 Återbetalt, 2 78 Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag 79 Lägesrapport begärd 2: år-månad 80 Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag 81 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 82 Beviljat belopp, 3 83 Villkor, 3 84 Utbetalningsdatum 3: år-månad-dag 85 Utbetalningsdatum 3: år-månad 86 Utbetalningsorder 3: år-månad-dag 87 Utbetalningsorder 3: år-månad 88 Återbetalt, 3 89 Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag 90 Lägesrapport begärd 3: år-månad 91 Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag 92 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 93 Beviljat belopp, 4 94 Villkor, 4 95 Utbetalningsdatum 4: år-månad-dag 96 Utbetalningsdatum 4: år-månad 97 Utbetalningsorder 4: år-månad-dag 98 Utbetalningsorder 4: år-månad 99 Återbetalt, 4 100 Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag 101 Lägesrapport begärd 4: år-månad 102 Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag 103 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 104 Beviljat belopp, 5 105 Villkor, 5 106 Utbetalningsdatum 5: år-månad-dag 107 Utbetalningsdatum 5: år-månad 108 Utbetalningsorder 5: år-månad-dag 109 Utbetalningsorder 5: år-månad 110 Återbetalt, 5 111 Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag 112 Lägesrapport begärd 5: år-månad 113 Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag 114 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 115 Beviljat belopp, 6 116 Villkor, 6 117 Utbetalningsdatum 6: år-månad-dag 118 Utbetalningsdatum 6: år-månad 119 Utbetalningsorder 6: år-månad-dag 120 Utbetalningsorder 6: år-månad 121 Återbetalt, 6 122 Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag 123 Lägesrapport begärd 6: år-månad 124 Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag 125 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 126 Senaste ändringsdatum år-månad dag 127 Senaste ändringsdatum år-månad 128 Gammal statuskod 129 Selekteringsdatum 130 Senaste ändringstid 131 Totalt anställda i skikt 132 Branschkod enligt SNI 133 Faktiskt utbetalt

VAR 1 SSD STUDY NR 0532              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0532


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 16 width 2 Län 2428 12. Malmöhus län
VAR 6 GRUPPNUMMER Loc 18 width 2 MD=99 Gruppnummer 01. . . 93. 2 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 18 31 32 40 68 73 93 99 Frek: 1 1 1 1988 17 415 1 1 1 2
VAR 7 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 20 width 6 alphabetic Ankomstdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅNAD Loc 26 width 4 Ankomstdatum år-månad 9008. 90-08 . . 9506. 95-06 Kod: 9008 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 Frek: 1 5 10 13 27 28 21 36 68 51 21 Kod: 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 31 39 36 39 33 37 24 41 42 45 44 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 15 21 45 59 66 53 46 42 53 49 50 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 47 38 23 30 57 514 39 10 5 22 16 Kod: 9405 9406 9407 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 4 9 1 1 2 3 14 21 131 191 59 Kod: 9405 9406 9407 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 4 9 1 1 2 3 14 21 131 191 59
VAR 9 SEKRETESS Loc 30 width 1 Sekretess 3 1. Ja 2425 5. Nej
VAR 10 SPÄRR FÖR UTBETALNING Loc 31 width 1 Spärr för utbetalning 159 1. Ja 2269 5. Nej
VAR 11 STATUSKOD Loc 32 width 2 Statuskod 0 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 0 05. Beslut - bidrag beviljat 1 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 182 90. Beslut - ej beviljat bidrag 1907 91. Avslutat ärende 154 92. Hävda beslut 184 99. Återtaget eller avfört beslut
VAR 12 STATUSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 34 width 6 Statusdatum år-månad-dag Valid-n=2428 Min=910529 Max=950615 Mean=941343.2 St.Dev=11131.5
VAR 13 STATUSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 40 width 4 Statusdatum år-månad 9105. 91-05 . . 9506. 95-06 Kod: 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 1 9 1 20 23 10 27 16 12 5 5 Kod: 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 5 5 18 57 8 11 34 18 32 11 29 Kod: 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 46 13 41 25 19 18 11 34 83 47 40 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 65 89 80 7 73 80 54 43 60 61 83 Kod: 9503 9504 9505 9506 Frek: 121 323 395 160
VAR 14 NAMN Loc 44 width 35 alphabetic Namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 BESÖKSADRESS Loc 79 width 35 alphabetic Besöksadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 16 POSTADRESS Loc 114 width 35 alphabetic Postadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 17 POSTNUMMER Loc 149 width 5 alphabetic Postnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 18 ORTNAMN Loc 154 width 13 alphabetic Ortnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 19 BRANSCH 1 Loc 167 width 2 MD=99 Bransch 1 926 00. Privata sektorn 539 01. Privata sektorn 305 02. Privata sektorn 597 03. Offentliga sektorn 61 99. Uppgift saknas
VAR 20 BRANSCH 2 Loc 169 width 2 MD=99 Bransch 2 13 01. Bank och försäkring 146 02. Byggbranschen 42 03. Byggnadsämnes- och stenindustri 13 04. Energibranschen 142 05. Fabriksindustrin 4 06. Flygbranschen 108 07. Grafisk produktion 0 08. Gruvindustrin 458 09. Handelsområdet samt privat tjänste- och uppdragsverksamhet 25 10. Hotell/restaurang/musikerverksamhet 121 11. Landtransport 171 12. Lantbruk/trädgård 129 13. Livsmedelsindustrin 1 14. Massa/pappersindustri 56 15. Motorbranschen 1 16. Sjöfarten 2 17. Skogsbruket 2 18. Stål och metall 31 19. Sågverks- och träindustrin 42 20. Städentrepenadverksamhet och fastighetsförvaltning 12 21. Teko-, stoppmöbel- och skinn/läderindustri 27 22. Tidnings- och etermediebranschen 223 23. Verkstadsindustrin 1 29. Flerbranschövergripande program 47 30. Ideella organisationer 348 31. Kommunerna 87 32. Landstingen 115 33. Staten 61 99. Uppgift saknas
VAR 21 BRANSCH 4 Loc 171 width 4 MD=9999 Bransch 4 7 0101. Bankverksamhet 1 0102. Försäkringsverksamhet 5 0105. Övrigt inom bank- och försäkringsväsende 105 0201. Bygg-, väg- och anläggningsverksamhet 11 0202. Elinstallation 5 0203. Glasmästeriverksamhet 10 0204. Maskinentrepenadverksamhet 3 0205. Plåtslageriverksamhet 12 0206. VVS-installation 0 0207. Måleri 0 0208. Golvläggare 37 0301. Byggnadsämnesindustri 5 0302. Stenindustri 13 0401. El-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjning 24 0501. Allokemisk industri 9 0502. Färgindustri 2 0503. Glasindustri 19 0504. Gummiindustri 35 0505. Plastindustri 33 0508. Övrig fabriksindustri 20 0512. Tvätterier och färgerier 3 0601. Civilflyget 1 0602. Flygplatser 8 0701. Förlagsverksamhet och bokbinderi 12 0702. Grafisk produktion 15 0703. Sätteri- och reproföretag 38 0704. Tryckerier 15 0705. Tapetfabriker, kartong- och förpackningstillverkare 20 0706. Övrig grafisk produktion 0 0801. Gruvindustri 218 0901. Detaljhandel 74 0902. Partihandel 43 0903. Vård och omsorg i privat regi 6 0908. Resebyråer 2 0909. Reklambyråer, film- och videoproduktion, biografer 0 0910. Turist- och nöjesföretag 11 0911. Advokat- och revisionsbyråer, mäklariverksamhet mm 10 0912. Byggkonsulter mm 27 0913. Dataföretag och datakonsulter 34 0915. Övrig uppdrags- och konsultverksamhet 4 0918. Frisörer 29 0920. Handels- och tjänsteföretag i övrigt 0 1001. Pensionats- och campingverksamhet 12 1002. Restaurang- och kafeverksamhet 0 1003. Musikverksamhet 13 1005. Hotell och restaurangverksamhet 15 1101. Buss- och taxitrafik 5 1102. Renhållningsservice 5 1103. Stuverier 1 1104. Trafikskolor 63 1105. Åkerier 9 1106. Speditionsverksamhet 9 1107. Bevakningsföretag 3 1108. Godsterminaler 11 1110. Transportverksamhet i övrigt 126 1201. Lantbruk 45 1202. Trädgårdsodling/trädgårdsskötsel 0 1203. Fiskodling 25 1301. Bagerivarutillverkning 3 1302. Choklad- och konfektyrtillverkning 3 1303. Dryckesvarutillverkning 0 1304. Fiskberedning 12 1305. Frukt- och grönsaksberedning 13 1306. Mejerivaror 10 1307. Sockertillverkning 34 1308. Slakterier och köttvarutillverkning 6 1309. Tobaksvarutillverkning 23 1315. Övrig beredning och tillverkning av livsmedel 1 1401. Massa- och papperstillverkning mm 3 1501. Bensinstationer och oljedepåer 33 1502. Bil-, traktor- och gummiverkstäder 0 1503. Bärgnings-, garage- och parkeringsföretag 8 1504. Billackeringsföretag 12 1505. Motorbranschen i övrigt 0 1601. Handelsflottan 1 1602. Fiskeriverksamhet 2 1701. Skogsavverkning/skogsvård och skogsbruksföretag 0 1702. Domänverket 2 1801. Stål- och metallindustri 0 1802. Svets- och mekanisk industri 21 1901. Byggnads-, snickeri och trämaterialtillverkning 2 1902. Sågverk, sågning, hyvling 1 1903. Hustillverkning 2 1904. Möbeltillverkning 5 1905. Övrig trävarutillverkning 13 2001. Städentrepenadverksamhet 29 2002. Fastighetsförvaltning 4 2101. Textilindustri 5 2102. Konfektionsindustri 0 2103. Läderindustri 3 2104. Stoppmöbelindustri 1 2201. Distribution av tidningar 21 2202. Tidnings- och tidskriftsframställning 5 2203. Produktion av radio och TV-program 20 2301. Verktygs- och redskapsindustri 7 2302. Metallmöbelindustri 26 2303. Industri för metallkonstruktion 63 2304. Övrig metallvaruindustri 1 2305. Industri för stationära turbiner 1 2306. Jordbruksmaskiner 3 2307. Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 2 2308. Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 2 2309. Data- och kontorsmaskinindustri 36 2310. Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 2 2311. Industri för elmotorer etc 1 2312. Teleproduktionsindustri 0 2313. Industri för elektriska hushållsapparater 21 2314. Övrig elektronikindustri 5 2315. Skeppsvarv, båtbyggeri 1 2316. Rälsfordonsindustri 0 2317. Bil- och bilmotorindustri 0 2318. Cykel- och motorcykelindustri 0 2319. Flygplansindustri och reparationsverkstäder 0 2320. Övrig transportmedelsindustri 5 2321. Instrumentindustri 7 2322. Foto- och optikvaruindustri 20 2330. Övrig verkstadsindustri 1 2900. Projekt som berör flera privata branscher 10 3020. Arbetsgivare/arbetstagarorganisationer 3 3021. Idrottsorganisationer 1 3023. Politiska organisationer 0 3025. Religiösa organisationer 0 3027. Nykterhetsrörelsens organisationer 2 3029. Scoutorganisationer och andra barn- och ungdomsorganisationer 3 3031. Handikapporganisationer 9 3033. Studieförbund 0 3035. Folkhögskolor/rörelsedrivna 2 3037. Lokalhållande organisationer 1 3041. Föräldrakooperativa daghem 11 3060. Övriga ideella och kulturella organisationer 5 3090. Svenska kyrkan 17 3111. Förskole- och fritidsverksamhet 26 3115. Äldre- och handikappomsorg 49 3119. Övrig social verksamhet samt övergripande projekt 64 3120. Skolväsendet 6 3131. Bibliotek 1 3132. Museer 1 3133. Teater- och musikinstitutioner 3 3135. Idrotts- och fritidsanläggningar 2 3137. Övrig kultur- och fritidsverksamhet 4 3141. Energiförsörjning 3 3143. Renhållning och avfallshantering 7 3145. Arbete med gator, vägar och parker 6 3147. Fastighetsskötsel 11 3148. Kommunal teknisk service i övrigt 10 3149. Räddningstjänst 5 3151. Kollektivtrafik 3 3153. Hamnar 9 3170. Central kommunal administration 75 3175. Övriga kommunala arbetsplatsprogram 2 3190. Program på gränsen mellan primärkommunala och landstingskommunala området 44 3195. Primärkommunala program som skall avräknas mot landstingens branschram 9 3211. Hälso- och sjukvård - primärvård 45 3213. Hälso- och sjukvård - läns- och regionvård 11 3215. Hälso- och sjukvård - övrigt 6 3217. Tandvård 6 3221. Högskola och gymnasieskola/landsting 0 3224. Folkhögskolor/landsting 0 3232. Museer/landsting 0 3233. Teater- och musikinstitutioner/landsting 0 3235. Fritidsanläggningar/landsting 0 3237. Övrig kultur- och fritidsverksamhet/landsting 4 3240. Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan social verksamhet 0 3251. Kollektivtrafik/landsting 1 3257. Tvätterier/landsting 3 3270. Central landstingskommunal administration 2 3280. Övriga landstingskommunala arbetsplatsprogram 10 3301. Försäkringskassorna 0 3302. Försvaret 15 3303. SJ 4 3304. Posten 13 3305. Televerket 1 3306. Domstolsväsendet 1 3307. Länsstyrelserna 10 3308. Polis och åklagarmyndigheten 0 3309. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 10 3310. Universitet och högskolor och övrig statlig utbildning samt forskning 0 3311. Vägverket 11 3312. Skatte- och kronofogdemyndigheterna 0 3313. Kulturell verksamhet/staten 2 3314. Statens invandrarverk 38 3325. Övrig statlig verksamhet 61 9999. Uppgift saknas
VAR 22 ANSTÄLLDA MÄN Loc 175 width 5 Antal anställda män Valid-n=2428 Min=0 Max=4712 Mean=95.4 St.Dev=295.0
VAR 23 ANSTÄLLDA KVINNOR Loc 180 width 4 Antal anställda kvinnor Valid-n=2428 Min=0 Max=8000 Mean=141.6 St.Dev=587.2
VAR 24 BERÖRDA MÄN Loc 184 width 5 Berörda män Valid-n=2428 Min=0 Max=4712 Mean=58.1 St.Dev=222.6
VAR 25 BERÖRDA KVINNOR Loc 189 width 5 Berörda kvinnor Valid-n=2428 Min=0 Max=6974 Mean=82.8 St.Dev=370.7
VAR 26 KOMMUNNUMMER Loc 194 width 4 MD=9999 Kommunnummer 44 1214. Svalöv 34 1230. Staffanstorp 40 1231. Burlöv 43 1233. Vellinge 28 1260. Bjuv 41 1261. Kävlinge 33 1262. Lomma 27 1263. Svedala 26 1264. Skurup 41 1265. Sjöbo 53 1266. Hörby 42 1267. Höör 869 1280. Malmö 264 1281. Lund 100 1282. Landskrona 374 1283. Helsinborg 56 1284. Höganäs 82 1285. Eslöv 110 1286. Ystad 112 1287. Trelleborg 9 9999. Uppgift saknas
VAR 27 ORGANISATIONSNUMMER Loc 198 width 11 alphabetic Organisationsnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 28 TELEFON RIKSNUMMER Loc 209 width 14 alphabetic Telefon riksnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 29 KONTAKTPERSON Loc 223 width 63 alphabetic Kontaktperson Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 30 STARTTIDPUNKT ÅR-MÅ-DAG Loc 286 width 6 alphabetic Starttidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 31 STARTTID ÅR-MÅNAD Loc 292 width 4 MD=9999 Starttidpunkt år-månad 9001. 90-01 . . 9506. 95-06 118 9999. Uppgift saknas Kod: 9001 9002 9005 9007 9008 9011 9012 9101 9102 9103 9104 Frek: 1 1 1 5 1 4 1 23 16 15 31 Kod: 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 44 16 26 34 55 47 28 27 62 26 29 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 41 22 20 22 37 67 43 46 40 90 33 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 50 40 53 30 20 48 53 49 66 96 260 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 51 39 36 15 8 4 10 6 1 1 3 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 4 9 22 46 277 59 118
VAR 32 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅN-DA Loc 296 width 6 alphabetic Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 33 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅNAD Loc 302 width 4 MD=9999 Planerad färdigtidpunkt år-månad 9009. 90-09 . . 9607. 96-07 118 9999. Uppgift saknas Kod: 9009 9011 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 Frek: 1 1 1 2 1 4 6 13 4 3 2 Kod: 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 Frek: 13 10 30 13 10 14 17 28 32 5 14 Kod: 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 Frek: 18 14 10 79 7 16 24 15 23 37 15 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 16 20 11 14 91 18 37 46 24 25 120 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 22 44 50 25 37 258 47 50 418 70 296 Kod: 9506 9507 9508 9509 9510 9511 9512 9607 9999 Frek: 75 1 1 2 1 1 7 1 118
VAR 34 SÖKT BIDRAG Loc 306 width 8 2 decimal places Sökt bidrag Valid-n=2428 Min=0 Max=91553 Mean=1321.4 St.Dev=4197.5
VAR 35 EGEN INSATS Loc 314 width 7 1 decimal places Egen insats Valid-n=2428 Min=0 Max=42393 Mean=770.5 St.Dev=2644.2
VAR 36 ANNAN FINANSIÄR ANSÖKAN Loc 321 width 8 2 decimal places Annan finansiär ansökan Valid-n=2428 Min=0 Max=5900 Mean=12.1 St.Dev=204.8
VAR 37 TOTAL KOSTNAD ANSÖKAN Loc 329 width 8 2 decimal places Total kostnad ansökan Valid-n=2428 Min=0 Max=91553 Mean=2103.9 St.Dev=5809.6
VAR 38 BESPARING FÖR SÖKANDE Loc 337 width 8 2 decimal places Besparing för sökande Valid-n=2428 Min=0 Max=37872 Mean=689.8 St.Dev=2151.7
VAR 39 BESPARING FÖR FÖRSÄKRING Loc 345 width 8 2 decimal places Besparing för försäkring Valid-n=2428 Min=0 Max=48763 Mean=532.3 St.Dev=2185.9
VAR 40 TOTAL BESPARING Loc 353 width 8 2 decimal places Total besparing Valid-n=2428 Min=0 Max=59255 Mean=1222.2 St.Dev=3813.4
VAR 41 BESLUTSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 361 width 6 alphabetic Beslutsdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 42 BESLUTSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 367 width 4 MD=9999 Beslutsdatum år-månad 9010. 90-10 . . 9506. 95-06 185 9999. Uppgift saknas Kod: 9010 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 Frek: 1 10 19 15 13 35 34 48 4 42 30 Kod: 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9208 9209 Frek: 34 29 22 34 15 36 35 21 54 32 47 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9309 Frek: 19 53 49 43 39 67 52 21 57 52 23 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 41 28 46 110 95 106 146 95 64 2 2 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 1 2 3 12 22 46 278 59 185
VAR 43 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 371 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 44 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 1 Loc 377 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 9110. 91-10 . . 9505. 95-05 1512 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9208 9209 Frek: 1 1 2 2 1 5 8 1 7 9 6 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9309 Frek: 3 5 10 7 7 16 4 9 19 17 21 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 12 15 20 18 35 18 39 19 22 5 42 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 28 28 21 21 30 44 35 155 148 1512
VAR 45 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 381 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 46 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 2 Loc 387 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 9202. 92-02 . . 9505. 95-05 2391 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9202 9203 9209 9210 9212 9302 9303 9305 9306 9308 9309 Frek: 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 Kod: 9310 9312 9401 9403 9406 9408 9501 9505 0 Frek: 2 4 2 1 3 2 1 6 2391
VAR 47 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 391 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 48 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 3 Loc 397 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 1 9302. 93-02 1 9308. 93-08 2426 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 49 BEVILJAS Loc 401 width 1 MD=9 Beviljas 1908 1. Ja 336 5. Nej 184 9. Uppgift saknas
VAR 50 HANDLÄGGARE Loc 402 width 8 alphabetic Handläggare Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 51 BIDRAG I ÅTGÄRDER Loc 410 width 7 2 decimal places Bidrag i åtgärder Valid-n=2428 Min=0 Max=15420 Mean=407.1 St.Dev=995.2
VAR 52 EGEN INSATS I ÅTGÄRDER Loc 417 width 7 2 decimal places Egen insats i åtgärder Valid-n=2428 Min=0 Max=15420 Mean=324.0 St.Dev=863.1
VAR 53 ANNAN FINANS I ÅTGÄRDER Loc 424 width 8 2 decimal places Annan finansiär i åtgärder Valid-n=2428 Min=0 Max=48343 Mean=670.2 St.Dev=1927.6
VAR 54 TOTAL KOSTNAD I ÅTGÄRDER Loc 432 width 7 2 decimal places Total kostnad i åtgärder Valid-n=2428 Min=0 Max=342 Mean=0.5 St.Dev=11.1
VAR 55 SLUTLIGT BIDRAG ÅTGÄRDER Loc 439 width 8 2 decimal places Slutligt bidrag i åtgärder Valid-n=2428 Min=0 Max=57218 Mean=1077.9 St.Dev=2819.7
VAR 56 SLUTLIGT SÖKT BIDRAG Loc 447 width 8 2 decimal places Slutligt sökt bidrag Valid-n=2428 Min=0 Max=91703 Mean=1271.2 St.Dev=3504.8
VAR 57 SLUTLIG EGEN INSATS Loc 455 width 8 2 decimal places Slutlig egen insats Valid-n=2428 Min=0 Max=33439 Mean=710.6 St.Dev=2406.1
VAR 58 SLUTLIG ANNAN FINANSIÄR Loc 463 width 7 2 decimal places Slutligt annan finansiär Valid-n=2428 Min=0 Max=7021 Mean=8.3 St.Dev=192.1
VAR 59 SLUTLIG TOTAL KOSTNAD Loc 470 width 8 2 decimal places Slutlig total kostnad Valid-n=2428 Min=0 Max=91703 Mean=1990.1 St.Dev=5203.5
VAR 60 BEVILJAT BELOPP 1 Loc 478 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 1 Valid-n=2428 Min=0 Max=7710 Mean=155.1 St.Dev=377.0
VAR 61 VILLKOR 1 Loc 485 width 1 MD=0 Villkor, 1 0 1. Ja 414 5. Nej 2014 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 486 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 63 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 1 Loc 492 width 4 MD= 0 Utbetalning 1: år-månad 9010. 90-10 . . 9506. 95-06 530 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9010 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9109 9110 Frek: 1 8 3 15 8 28 13 24 15 35 22 Kod: 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 Frek: 37 21 3 6 15 29 27 1 18 15 9 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9309 Frek: 20 20 42 42 31 31 36 55 31 43 20 Kod: 9310 9311 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 33 47 70 36 28 46 55 62 5 48 47 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 36 27 38 19 35 47 115 321 59 530
VAR 64 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 496 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 65 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 1 Loc 502 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 1: år-månad 9108. 91-08 . . 9506. 95-06 530 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 9 34 120 41 12 8 9 16 14 15 21 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 35 15 13 27 42 42 31 35 56 34 31 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 35 27 34 22 25 72 36 40 59 33 58 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 4 55 47 32 28 37 23 29 53 115 232 Kod: 9506 0 Frek: 142 530
VAR 66 ÅTERBETALT 1 Loc 506 width 7 Återbetalt, 1 Valid-n=2428 Min=-27999 Max=0 Mean=-36.9 St.Dev=621.1
VAR 67 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 513 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 68 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 519 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 1: år-månad 9102. 91-02 . . 9505. 95-05 1121 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9102 9103 9104 9105 9106 9109 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 6 2 1 1 2 4 15 5 10 8 3 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 15 23 20 9 7 25 21 33 26 45 28 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 25 45 53 28 29 12 36 27 33 48 35 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 26 49 50 40 31 103 13 25 37 16 18 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 60 16 30 99 13 1 1121
VAR 69 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 523 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 70 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 529 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 9102. 91-02 . . 9505. 95-05 1123 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 Frek: 1 1 4 4 3 2 2 7 4 11 3 Kod: 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 Frek: 10 4 18 11 18 23 6 27 11 33 24 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 Frek: 43 33 34 47 45 27 40 20 23 30 43 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 34 34 28 37 52 48 43 49 25 40 38 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 27 34 31 20 19 46 67 21 1123
VAR 71 BEVILJAT BELOPP 2 Loc 533 width 7 2 decimal places Beviljat belopp ,2 Valid-n=2428 Min=0 Max=7710 Mean=114.2 St.Dev=356.7
VAR 72 VILLKOR 2 Loc 540 width 1 MD=0 Villkor, 2 0 1. Ja 0 5. Nej 2428 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 541 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 74 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 2 Loc 547 width 4 MD= 0 Utbetalning 2: år-månad 9106. 91-06 . . 9505. 95-05 1613 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9107 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 5 3 5 4 1 16 1 2 7 16 19 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 5 4 9 7 7 9 8 7 9 11 13 Kod: 9306 9308 9309 9310 9311 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 14 17 8 8 35 42 22 15 12 20 34 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 5 19 19 21 17 22 19 37 31 135 95 Kod: 0 Frek: 1613
VAR 75 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 551 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 76 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 2 Loc 557 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 2: år-månad 9108. 91-08 . . 9505. 95-05 1613 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 1 4 11 1 5 10 4 7 11 5 13 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 14 9 6 9 9 7 7 9 13 9 14 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 13 12 8 12 23 48 17 17 21 12 35 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 4 21 22 20 14 23 24 30 41 143 77 Kod: 0 Frek: 1613
VAR 77 ÅTERBETALT 2 Loc 561 width 8 2 decimal places Återbetalt, 2 Valid-n=2428 Min=-2880 Max=0 Mean=-1.2 St.Dev=58.4
VAR 78 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 569 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 79 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 575 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 2: år-månad 9107. 91-07 . . 9505. 95-05 1624 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9107 9109 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 1 2 7 11 5 4 3 14 12 6 3 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 10 7 11 5 10 5 4 15 14 7 11 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 5 15 9 15 28 20 23 21 14 10 14 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 45 7 17 24 9 16 42 20 55 206 21 Kod: 9505 0 Frek: 1 1624
VAR 80 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 579 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 81 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 585 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 9105. 91-05 . . 9505. 95-05 1632 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 1 3 4 1 6 4 6 5 12 5 11 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 2 9 13 9 7 12 4 7 14 11 9 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 17 7 13 11 17 22 27 23 17 18 22 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 16 26 9 18 17 25 10 30 25 26 99 Kod: 9504 9505 0 Frek: 106 40 1632
VAR 82 BEVILJAT BELOPP 3 Loc 589 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 3 Valid-n=2428 Min=0 Max=4000 Mean=42.5 St.Dev=204.5
VAR 83 VILLKOR 3 Loc 596 width 1 MD=0 Villkor, 3 0 1. Ja 1 5. Nej 2427 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 597 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 85 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 3 Loc 603 width 4 MD= 0 Utbetalning 3: år-månad 9202. 92-02 . . 9505. 95-05 2170 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9202 9203 9204 9205 9207 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 5 1 1 2 1 1 2 5 5 1 1 Kod: 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 3 2 1 4 5 2 5 5 1 12 9 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 4 1 11 7 1 6 12 16 6 11 9 Kod: 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 14 7 42 37 2170
VAR 86 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 607 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 87 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 3 Loc 613 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 3: år-månad 9202. 92-02 . . 9505. 95-05 2170 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9202 9203 9204 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 1 5 1 1 2 1 2 5 5 1 1 Kod: 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9312 9401 9402 9403 Frek: 3 1 1 4 4 3 5 5 16 8 2 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 8 5 6 1 9 14 13 5 13 10 11 Kod: 9503 9504 9505 0 Frek: 11 43 32 2170
VAR 88 ÅTERBETALT 3 Loc 617 width 7 2 decimal places Återbetalt, 3 Valid-n=2428 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 89 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 624 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 90 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 630 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 3: år-månad 9201. 92-01 . . 9508. 95-08 2162 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9203 9205 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9303 9304 Frek: 5 1 3 1 3 3 5 3 2 4 2 Kod: 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 2 2 8 4 3 9 7 7 8 1 4 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 6 17 3 8 8 7 7 21 9 15 66 Kod: 9504 9505 9508 0 Frek: 10 1 1 2162
VAR 91 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 634 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 92 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 640 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 9201. 92-01 . . 9505. 95-05 2169 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9202 9203 9204 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 3 3 1 1 1 3 1 6 3 3 3 Kod: 9302 9303 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 3 1 3 3 2 3 5 2 5 6 10 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 5 4 8 5 5 4 7 14 12 8 15 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 8 12 24 36 21 2169
VAR 93 BEVILJAT BELOPP 4 Loc 644 width 6 2 decimal places Beviljat belopp, 4 Valid-n=2428 Min=0 Max=2400 Mean=10.0 St.Dev=99.5
VAR 94 VILLKOR 4 Loc 650 width 1 MD=0 Villkor, 4 0 1. Ja 1 5. Nej 2427 0. Frågan ej tillämplig
VAR 95 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 651 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 96 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 4 Loc 657 width 4 MD= 0 Utbetalning 4: år-månad 9201. 92-01 . . 9505. 95-05 2364 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9203 9205 9207 9210 9301 9302 9304 9308 9310 9311 Frek: 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 3 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 7 2 1 1 1 1 2 1 4 2 1 Kod: 9412 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 1 2 4 6 10 2364
VAR 97 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 661 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 98 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 4 Loc 667 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 4: år-månad 9202. 92-02 . . 9505. 95-05 2364 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9202 9203 9206 9208 9210 9301 9302 9304 9308 9309 9310 Frek: 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 1 2 7 1 2 2 2 1 1 4 2 Kod: 9411 9412 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 2 4 7 9 2364
VAR 99 ÅTERBETALT 4 Loc 671 width 7 2 decimal places Återbetalt, 4 Valid-n=2428 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 100 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 678 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 101 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 684 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 4: år-månad 9201. 92-01 . . 9504. 95-04 2366 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9203 9204 9207 9210 9301 9304 9309 9310 9311 9312 Frek: 1 2 1 1 2 2 1 2 2 4 5 Kod: 9401 9402 9404 9406 9408 9409 9410 9412 9502 9503 9504 Frek: 2 5 2 5 2 1 1 5 2 12 2 Kod: 0 Frek: 2366
VAR 102 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 688 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 103 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 694 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 9201. 92-01 . . 9505. 95-05 2364 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9203 9206 9209 9210 9301 9303 9304 9307 9308 9309 Frek: 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9409 Frek: 2 2 4 3 2 1 3 1 1 2 4 Kod: 9410 9411 9412 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 2 2 2 3 5 10 1 2364
VAR 104 BEVILJAT BELOPP 5 Loc 698 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 5 Valid-n=2428 Min=0 Max=1700 Mean=3.5 St.Dev=58.3
VAR 105 VILLKOR 5 Loc 705 width 1 MD=0 Villkor, 5 0 1. Ja 0 5. Nej 2428 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 706 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 107 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 5 Loc 712 width 4 MD= 0 Utbetalning 5: år-månad 9204. 92-04 . . 9505. 95-05 2407 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9204 9211 9212 9304 9305 9306 9308 9310 9311 9401 9408 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 Kod: 9409 9411 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 1 3 2 2407
VAR 108 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 716 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 109 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 5 Loc 722 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 5: år-månad 9204. 92-04 . . 9505. 95-05 2407 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9204 9211 9212 9304 9305 9306 9308 9310 9311 9401 9408 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 Kod: 9411 9503 9504 9505 0 Frek: 1 2 2 2 2407
VAR 110 ÅTERBETALT 5 Loc 726 width 3 2 decimal places Återbetalt, 5 Valid-n=2428 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 111 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 729 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 112 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 735 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 5: år-månad 9203. 92-03 . . 9504. 95-04 2406 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9203 9211 9212 9304 9306 9308 9309 9310 9312 9401 9402 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 9406 9408 9503 9504 0 Frek: 2 2 4 2 2406
VAR 113 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 739 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 114 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 745 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 9204. 92-04 . . 9504. 95-04 2407 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9204 9211 9212 9303 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9406 Frek: 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 Kod: 9408 9503 9504 0 Frek: 2 4 1 2407
VAR 115 BEVILJAT BELOPP 6 Loc 749 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 6 Valid-n=2428 Min=0 Max=1605 Mean=1.9 St.Dev=48.5
VAR 116 VILLKOR 6 Loc 756 width 1 MD=0 Villkor, 6 0 1. Ja 1 5. Nej 2427 0. Frågan ej tillämplig
VAR 117 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 757 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 118 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 6 Loc 763 width 4 MD= 0 Utbetalning 6: år-månad 9402. 94-02 . . 9504. 95-04 2420 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9402 9409 9412 9504 0 Frek: 1 3 1 3 2420
VAR 119 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 767 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 120 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 6 Loc 773 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 6: år-månad 9402. 94-02 . . 9504. 95-04 2420 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9402 9409 9411 9503 9504 0 Frek: 1 3 1 1 2 2420
VAR 121 ÅTERBETALT 6 Loc 777 width 3 2 decimal places Återbetalt, 6 Valid-n=2428 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 122 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 780 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 123 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 786 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 6: år-månad 9401. 94-01 . . 9504. 95-04 2419 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9401 9402 9408 9409 9412 9503 9504 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 2419
VAR 124 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 790 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 125 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 796 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 9312. 93-12 . . 9504. 95-04 2420 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9312 9409 9411 9503 9504 0 Frek: 1 3 1 1 2 2420
VAR 126 SENASTE ÄNDR ÅR-MÅ-DAG Loc 800 width 6 alphabetic Senaste ändringsdatum år-månad dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 127 SENASTE ÄNDRING ÅR-MÅNAD Loc 806 width 4 Senaste ändringsdatum år-månad 9209. 92-09 . . 9506. 95-06 Kod: 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 Frek: 181 36 33 15 31 13 28 49 14 37 24 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 19 19 11 30 80 37 38 62 73 70 5 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 73 72 45 117 58 57 88 87 365 397 164 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 73 72 45 117 58 57 88 87 365 397 164
VAR 128 GAMMAL STATUSKOD Loc 810 width 2 MD= 0 Gammal statuskod 24 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 8 03. Beredning pågår 182 04. Beslutsklar 1400 05. Beslut - bidrag beviljat 41 06. Krav om återbetalning 4 07. Lägesrapport - påminnelse 23 90. Beslut - ej beviljat bidrag 475 91. Avslutat ärende 73 92. Hävda beslut 106 99. Återtaget eller avfört beslut 92 00. Frågan ej tillämplig
VAR 129 SELEKTERINGSDATUM Loc 812 width 6 alphabetic Selekteringsdatum Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 130 SENASTE ÄNDRINGSTID Loc 818 width 5 alphabetic Senaste ändringstid Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 131 ANSTÄLLDA I SKIKT Loc 823 width 3 Totalt anställda i skikt Valid-n=2428 Min=0 Max=501 Mean=76.9 St.Dev=152.6
VAR 132 SNI-KOD Loc 826 width 5 MD=99999 SNI-kod 1 01111. Spannmålsodling mm 3 01117. Odlare av växter, blandat, mest jordbruksväxter 4 01122. Odling av plantskoleväxter mm på friland 5 01123. Odling av köksväxter i växthus 15 01124. Odling av prydnadsväxter i växthus 3 01243. Fjäderfäföretag, blandad drift 104 01300. Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 10 01410. Service till växtodling 4 01420. Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet 2 01900. Småbruk 1 02011. Produktion av skog på rot, leveransvirke mm 4 14210. Utvinning av sand, grus och berg 7 15111. Kreatursslakt 7 15112. Styckning av kött 15 15130. Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 6 15310. Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 9 15330. Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 2 15430. Matfettstillverkning 3 15511. Osttillverkning 5 15512. Annan mejerivarutillverkning 3 15611. Mjöltillverkning 1 15612. Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra beredningar av kvarnprodukter 1 15620. Stärkelsetillverkning 2 15710. Framställning av beredda fodermedel 17 15810. Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 2 15822. Tillverkning av kex och konserverade bakverk 1 15830. Sockertillverkning 3 15841. Tillverkning av sockerkonfektyrer 5 15870. Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel 3 15890. Framställning av andra livsmedel 2 15980. Framställning av mineralvatten och läskedrycker 5 16000. Tobaksvarutillverkning 5 17403. Tillverkning av presenningar, tält, segel och dylikt 2 17530. Tillverkning av bondad duk 1 17549. Diverse övrig textilietillverkning 1 18231. Tillverkning av skjortor och underkläder för män och pojkar 1 18240. Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör 1 19300. Tillverkning av skodon 2 20101. Sågning 1 20102. Hyvling 1 20301. Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 5 20302. Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 2 20510. Övrig trävarutillverkning 3 21129. Övrig tillverkning av papper och papp 3 21211. Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar 3 21219. Övrig tillverkning av pappers-, pappförpackningar 8 21250. Tillverkning av andra pappers- och pappvaror 2 22110. Bokutgivning 17 22121. Dagstidningsutgivning 2 22130. Utgivning av tidskrifter 1 22140. Fonogramutgivning 1 22150. Annan förlagsverksamhet 4 22221. Tryckning av tidskrifter 43 22222. Tryckning av böcker och övriga trycksaker 5 22230. Bokbindning och trycksaksbehandling 12 22240. Sättning och annan framställning av tryckoriginal 1 22250. Annan grafisk produktion 5 24120. Tillverkning av färgämnen 6 24130. Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier 9 24160. Basplastframställning 8 24300. Tillverkning av färg, lack, tryckfärg mm 2 24410. Tillverkning av farmaceutiska basprodukter 7 24420. Tillverkning av läkemedel 5 24510. Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel 5 24520. Tillverkning av parfymer och toalettartiklar 2 24620. Tillverkning av lim och gelatin 2 24660. Tillverkning av andra kemiska produkter utom konstfiber 11 25110. Tillverkning av däck och slangar 4 25120. Regummering 5 25130. Annan gummivarutillverkning 3 25210. Tillverkning av plasthalvfabrikat 14 25220. Plastförpackningstillverkning 4 25230. Byggplastvarutillverkning 9 25240. Annan plastvarutillverkning 4 26140. Tillverkning av glasfiber 2 26210. Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 0 26230. Tillverkning av keramiska isolatorer och dylikt 3 26510. Tillverkning av cement 3 26619. Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål 3 26620. Tillverkning av gipsvaror för byggändamål 3 26640. Tillverkning av murbruk 5 26660. Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips 2 26701. Tillverkning av stenvaror för byggändamål 1 26709. Tillverkning av övriga stenvaror 4 26829. Diverse övriga tillverkning av icke- metalliska mineraliska produkter 1 27100. Framställning av järn, stål ferrolegeringar (EKSG-produkter) 1 27330. Tillverkning av andra kallformade produkter av stål 1 27350. Övrig primärbearbetning av järn, stål; framställning av ferrolegeringar, ej EKSG 3 27430. Framställning av bly, zink och tenn 9 28110. Tillverkning av metallstommar och delar därav 2 28120. Tillverkning av byggnadselement av metall 1 28210. Tillverkning av cisterner, tankar, kar och behållare av metall 1 28220. Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning 3 28510. Beläggning och överdragning av metall 5 28520. Metallegoarbeten 2 28720. Tillverkning av lättmetallförpackningar 2 28751. Tillverkning av diskbänk, sanitetsgods av metall för byggändamål 13 28759. Diverse övrig metallvarutillverkning 1 29120. Tillverkning av pumpar och kompressorer 1 29130. Tillverkning av kranar och ventiler 1 29140. Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 0 29210. Tillverkning av ugnar och brännare 9 29220. Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 11 29230. Tillverkning av maskin och apparat för kyla och ventilat, ej hushåll 14 29240. Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 1 29320. Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner 2 29402. Tillverkning av svets- och lödningsmaskiner 3 29409. Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 4 29520. Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 6 29530. Tillverkning av maskin för framställning av livsmedel, dryck, tobaksvaror 1 29561. Tillverkning av plast- och gummibearbetningsmaskiner 6 29569. Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 2 29719. Tillverkning av övriga elektriska hushållsmaskiner och apparater 1 29720. Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och apparater 3 31100. Tillverkning av elmotor, generator och transformatorer 3 31200. Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 1 31300. Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 3 31501. Tillverkning av belysningsarmatur 1 31502. Glödlamps- och lysrörstillverkning 3 31620. Diverse övrig tillverkning av elapparatur 3 32100. Tillverkning av elektriska komponenter 2 32200. Tillverkning av radio och TV-sändare trådtelefon och telegrafapparater 7 33101. Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument 4 33102. Tillverkning av tandproteser 5 33200. Tillverkning av instrument, apparater för mätning, kontroll, provning, ej processtyrning 6 33400. Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 2 34200. Tillverkning av karosseri för motorfordon, släpfordon, påhängsvagn 9 34300. Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 4 35110. Byggande och reparation av fartyg 1 35120. Byggande och reparation av fritidsbåtar 4 35200. Tillverkning av rälsfordon 1 35300. Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster 3 35500. Övrig transportmedelstillverkning 4 36110. Tillverkning av sittmöbler och säten 2 36120. Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler 5 36140. Tillverkning av andra möbler 1 36150. Tillverkning av madrasser 1 36620. Tillverkning av borstbinderiarbeten 1 37100. Återvinning av skrot och avfall av metall 10 40100. Elförsörjning 1 40200. Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät 3 40300. Ång- och hetvattenförsörjning mm 8 45110. Rivning av hus; markarbeten 51 45211. Byggande av hus 5 45212. Uppförande av andra byggnadsverk 2 45221. Takarbeten av plåt 1 45229. Övriga takarbeten 2 45230. Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggning 1 45240. Vattenbyggnad 6 45250. Andra bygg- och anläggningsarbeten 4 45310. Elinstallationer 3 45320. Isoleringsarbeten 8 45331. Värme- och sanitetsarbeten 5 45332. Ventillationsarbeten 2 45333. Kyl- och frysinstallationsarbeten 3 45410. Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 8 45430. Golv- och väggbeläggningsarbeten 1 45441. Måleriarbeten 4 45442. Glasmästeriarbeten 14 50102. Handel med personbilar 7 50201. Bilservice, ej specialiserad 4 50202. Bilplåt- och billackreparationer 11 50204. Däckservice 2 50301. Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 2 50500. Detaljhandel med drivmedel 1 51170. Agenturhandel med livsmedel, drycker och tobak 1 51180. Agenturhandel med annat specialsortiment 7 51210. Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 1 51220. Partihandel med blommor och växter 4 51310. Partihandel med frukt och grönsaker 3 51320. Partihandel med kött och köttvaror 2 51330. Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 1 51360. Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer 1 51380. Partihandel med andra livsmedel, bl a fisk- skal- och blötdjur 9 51390. Icke spec partihandel med livsmedel, drycker och tobak 3 51434. Partihandel med elartiklar 2 51450. Partihandel med parfym och kosmetika 2 51460. Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 1 51471. Partihandel med möbler och inredningsvaror 1 51472. Partihandel med sport- och fritidsartiklar 1 51473. Partihandel med kontorsförbrukningsvaror 6 51479. Partihandel med övriga hushållsvaror 1 51510. Partihandel med bränslen 5 51520. Partihandel med metaller och metallmalmer 10 51530. Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 1 51541. Partihandel med järnhandelsvaror 4 51542. Partihandel med VVS-armatur 9 51550. Partihandel med kemiska produkter 2 51561. Partihandel med industriförnödenheter 2 51569. Partihandel med övriga insatsvaror 2 51570. Partihandel med avfallsprodukter och skrot 4 51640. Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 1 51653. Partihandel med teleprodukter och elektronikkomponenter 11 51659. Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 1 51660. Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruk inkl traktorer 1 51700. Övrig partihandel 14 52111. Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak 86 52112. Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 12 52121. Annan varuhus- och stormarknadshandel 1 52210. Butikshandel med frukt och grönsaker 1 52220. Butikshandel med kött och charkuterier 4 52241. Butikshandel med bröd och konditorivaror 2 52250. Butikshandel mad alkoholhaltiga och andra drycker 2 52260. Tobakshandel 1 52279. Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel 5 52310. Apotekshandel 3 52421. Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 2 52423. Butikshandel med damkläder 1 52431. Butikshandel med skodon 7 52441. Butikshandel med möbler och mattor 1 52443. Butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror 2 52451. Butikshandel med hushållsmaskiner och hushållsapparater 1 52452. Butikshandel med radio- och TV-apparater 1 52453. Butikshandel med fonogram och videokasetter 3 52461. Butikshandel med järnhandels- bygg- och VVS-varor 2 52462. Butikshandel med färger 3 52481. Butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar 1 52483. Butikshandel med ur 1 52484. Butikshandel med guldsmedsvaror och smycken 1 52485. Butikshandel med sport- och fritidsartiklar 1 52487. Butikshandel med blommor och andra växter 0 52488. Butikshandel med smådjur 1 52619. Postorderhandel med övriga varor 1 52720. Reparation av elektriska hushållsartiklar 1 52740. Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 7 55111. Hotellverksamhet med restaurang utom konferensanläggningar 1 55112. Drift av konferensanläggningar 9 55300. Restaurangverksamhet 1 55523. Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra institutioner 13 60100. Järnvägstransport 5 60211. Kollektivtrafikverksamhet 5 60212. Kollektivtrafikverksamhet 2 60220. Taxitrafik 2 60230. Annan landtransport av passagerare 61 60240. Vägtransport av gods 3 62100. Reguljär lufttransport 0 63210. Övriga stödtjänster till landtransport 6 63220. Övriga stödtjänster till sjöfart 2 63230. Övriga stödtjänster till luftfart 1 63302. Försäljning av resor 13 63400. Annan transportförmedling 4 64110. Postbefordran via postverket 1 64120. Annan postbefordran 8 64201. Nätdrift 1 64202. Radiering 1 65110. Centralbanksverksamhet 8 65120. Annan bankverksamhet 2 65232. Aktiefonds-, räntefonds- och valutafondsverksamhet mm 1 66030. Skadeförsäkring 10 70201. Uthyrning av bostäder 26 70202. Uthyrning av industrilokaler 11 70203. Uthyrning av andra lokaler 3 70204. Förvaltning i bostadsrättsföreningar 1 70310. Fastighetsförmedling 3 70321. Förvaltning i rikskooperativ regi 3 70329. Övrig fastighetsförvaltning på uppdrag 1 71210. Uthyrning av andra landtransportmedel 1 71310. Uthyrning av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap 4 71320. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 4 72201. Datakonsultverksamhet 2 72202. Programvaruproduktion 1 73101. Naturvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet 6 73102. Teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 8 73103. Medicinsk forsknings- och utvecklingsverksamhet 4 73104. Lantbruksvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet 1 74111. Advokatbyråverksamhet mm 1 74112. Patentbyråverksamhet mm 7 74120. Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 3 74140. Konsultverksamhet avs företags organisation, information mm 12 74150. Holdingsverksamhet 2 74201. Arkitektverksamhet 24 74202. Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet 6 74300. Teknisk provning och analys 4 74401. Reklambyråverksamhet 1 74403. Direktreklamverksamhet 0 74409. Övrig marknadsföringsverksamhet 8 74500. Arbetsförmedling och rekrytering 4 74600. Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 10 74701. Lokalvård 2 74702. Sanering och desinfektion 3 74820. Förpackningsverksamhet 5 74849. Diverse övriga företagstjänster 1 75112. Inspektion, kontroll, tillståndsgivning 11 75113. Skatteförvaltning, indrivning 1 75131. Administration av infrastrukturprogram 1 75231. Åklagarverksamhet 11 75233. Kriminalvård 8 75240. Polisverksamhet 4 75300. Obligatorisk socialförsäkring 3 80100. Grundskoleutbildning 1 80210. Studieförberedande gymnasial utbildning 9 80301. Högskoleutbildning för tekniska yrken 1 80410. Trafikskoleverksamhet 1 80422. Arbetsmarknadsutbildning 7 80424. Studieförbundens och frivilligorganisations utbildning 1 80429. Övrig utbildning 176 85110. Sluten sjukvård 6 85120. Öppen hälso- och sjukvård 7 85130. Tandvård 2 85140. Annan hälso- och sjukvård 28 85311. Vård och service till boende i servicehus och dylik 2 85312. Särskild omsorg för psykiskt utvecklingsstörda 3 85313. Vård och behandling i hem för vård eller boende 2 85314. Drift av flyktingförläggning 201 85321. Barnomsorg inom förskola 14 85322. Annan barnomsorg 1 85323. Äldre- och handikappomsorg 2 90002. Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 1 90008. Gatu- och vägrenhållning och annan sanitär verksamhet 5 91111. Intressebevakning inom branschorganisationer 2 91112. Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 8 91200. Intressebevakning inom arbetsorganisationer 7 91310. Verksamhet i religiösa samfund 7 91330. Verksamhet i andra intresseorganisationer 3 92200. Radio- och TV-programverksamhet 1 92320. Drift av teatrar, konserthus 2 92520. Museiverksamhet och kulturminnesvård 2 92612. Drift av golfbanor 2 92615. Drift av sporthall, idrottsplats och andra sportanläggningar 3 92621. Idrottsutövning 9 93011. Industri- och institutionstvätt 6 93012. Konsumenttvätt 3 93021. Hårvård 397 99999. Näringsgren okänd
VAR 133 FAKTISKT UTBETALT Loc 831 width 8 2 decimal places Faktiskt utbetalt Valid-n=2428 Min=0 Max=1120 Mean=1.3 St.Dev=29.5