ALF
            Göteborgs och Bohus län
                SSD 0534

              Primärforskare
              Arbetslivsfonden

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ALF - Göteborgs och Bohus län samlades
  ursprungligen in av Arbetslivsfonden. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med att Arbetslivsfonden avvecklades gjorde SSD en
  överenskommelse med myndigheten om arkivering av ett antal
  databaser samt om vissa former av fortsatt tillgänglighet på
  dessa.

  Ett första material är en utvärderingsenkät rörande
  Arbetslivsfondens verksamhet. Fältarbetet under 1994 har
  genomförts av SCB och materialet överlämnades till SSD i
  augusti 1995. Detta material är tillgängligt enligt gängse
  regler för forskningsdatabaser förvarade vid SSD.

  Ett annat material är en omfattande databas som under fondens
  femåriga verksamhet byggts upp vid det centrala fondkansliet.
  Databasen innehåller alla ärenden som behandlats av
  myndigheten alltifrån ansökan till åtgärd. Denna databas är en
  för arbetslivsfonden skräddarsydd relationsdatabas i systemet
  Dataflex. Databasen går under namnet ALF och omfattar närmare
  30.000 ärenden. Totalt kräver ALF 200 mb i diskutrymme. Efter
  överläggningar med fondens centralkansli har SSD åtagit sig
  tre saker beträffande denna databas.

  En första är att överflytta en kopia av databasen till SSD och
  hålla den tillgänglig i så att säga ursprungsskick för i
  första hand en period av tre år framåt. För det har
  arbetslivsfonden beviljat medel för inköp av en
  specialdedicerad PC. Databasen kommer att vara gratis
  tillgänglig för tillresta forskare.

  En andra är att från denna databas generera en eller flera
  arkivfiler i ett lämpligt utskriftsformat. Härigenom blir det
  möjligt att även på litet längre sikt gå tillbaka till
  innehållet i databasen. De genererade filerna skall vara
  läsbara med gängse editorer och ordbehandlngsprogram. Filerna
  kommer att vara tillgänglig på vanligt sätt från SSD.

  En tredje är att med utgångspunkt från den genererade
  arkivfilen(erna) tillskapa en analysfil i SPSS och SAS i
  samråd med forskare på området. Även på denna punkt har
  Arbetslivsfonden bidragit med medel för att täcka bl a
  kostnader för ett seminarium med intresserade forskare. Vad
  som är aktuellt i detta sammanhang är att omredigera vissa
  centrala delar av databsen från dess relationella form till
  en gängse rektangulär numerisk analysfil. I viss mån kan det
  bli fråga om innehållsanalys av vissa textavsnitt. Efter
  dokumentering kommer den tillskapade analysfilen att kunna
  beställas och distribueras på vanligt sätt.

  
               SYSTEM ALF

  I Arbetslivsfondens administrativa datasystem, System ALF,
  finns uppgifter om alla de nära 25 000 arbetsplatsprogrammen
  som fonden gav bidrag till. Där finns också alla ärenden som
  rör start- och kunskapscheckar som under fondens sista
  verksamhetsår användes för kompetensutveckling och
  informationsspridning.

  Datasystemets viktigaste funktion har varit som hjälpmedel i
  beslutsfattandet rörande bidrag till arbetsplatsprogrammen,
  och för att administrera utbetalningar. Med regelbundna
  intervall har systemet producerat sammanställningar som
  speglat Arbetslivsfondens verksamhet och bidragens fördelning
  över regioner/län, branscher, offentlig och privat sektor,
  företagsstorlekar, mans- och kvinnodominerade arbetsplatser,
  typer av åtgärdsprogram etc.

  System ALF har använts av de regionala länsvisa fondkanslierna
  för deras administration för produktion av beslutsunderlag
  till länsfondernas styrelser. Beslutsrutinerna och de underlag
  som respektive styrelser har önskat har styrt hur materialet
  har matats in i systemet. Därför varierar praxis mellan de
  olika länen vad gäller hur ingående arbetsplatsprogrammen
  beskrivs i text.

  Ärenden som överstigit vissa beloppsgränser - som justerats
  uppåt under fondens verksamhetstid - eller som avsett företag
  eller organisationer med spridd eller branschövergripande
  verksamhet har handlagts av det centrala fondkansliet i Nacka.

  När Arbetslivsfondens verksamhet avslutades under juni 1995
  frystes det administrativa systemet. I samband därmed gavs
  länsfonderna möjlighet att distribuera databasen för länet
  till de intressenter inom regionen som så önskade, t ex
  Försäkringskassan eller regionala högskolor.

  System ALF i sin helhet, som alltså omfattar både alla läns
  och den centrala fondens bidragsärenden kommer att hållas
  tillgänglig för forskning och studier vid två institutioner.
  Avsikten är att ställa detta omfattande och relativt färska
  material till förfogande särskilt för studenter och deras
  handledare på B- och C-nivå som kan dra nytta av det i samband
  med uppsatsskrivande, för forskare samt för utredare och
  utbildare hos arbetsmarknadens parter.

  Databasen kommer att vara tillgänglig för två typer av
  användning. Den numerära delen av bidragsärendena kan
  bearbetas genom att den hålls tillgänglig i en rad format för
  statistisk bearbetning. Basen hålls tillgänglig på en
  persondator hos Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i
  Göteborg och på Arbetslivsbiblioteket i Stockholm. Den
  numerära databasen kommer också att kunna distribueras till
  låg kostnad på disketter eller band för bearbetning vid
  forskare eller studenters heminstitution.
  Databasen i sin helhet kommer även att vara sökbar, så att
  intresserade studenter skall kunna söka fram arbetsplatser som
  genomfört olika typer av förändringsprogram, för att bearbeta
  denna information i sig, eller för att gå vidare och söka
  kontakt med de arbetsplatser som genomfört olika typer av
  åtgärder med delfinansiering av Arbetslivsfonden. Det blir
  härigenom möjligt att t ex på en viss ort eller region söka
  fram arbetsplatser som genomfört arbetsorganisatoriska
  förändringar av en viss omfattning, att se på deras
  personalstruktur (t ex kvinnodominerade arbetsplatser) och
  finna information (adress, telefonnummer och kontaktpersoner)
  som gör det lätt att ta direkta kontakter för att informera
  sig om vunna erfarenheter.

  Denna typ av sökningar kan genomföras både i databasens
  strukturerade del och i fritextsökning i de skriftliga
  beskrivningarna av problem och åtgärdsprogram.

  Varje bidragsärende har givits ett diarienummer i systemet.
  Med utgångspunkt från detta är det möjligt att söka fram de
  arkiverade handlingarna i ärendet.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 49  (2)BEVILJAS         (3)LOC 417 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) Beviljas

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1735 1.  Ja
      162 5.  Nej

      550 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0534 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Gruppnummer 7 Ankomstdatum år-månad-dag 8 Ankomstdatum år-månad 9 Sekretess 10 Spärr för utbetalning 11 Statuskod 12 Statusdatum år-månad-dag 13 Statusdatum år-månad 14 Namn 15 Besöksadress 16 Postadress 17 Postnummer 18 Ortnamn 19 Bransch 1 20 Bransch 2 21 Bransch 4 22 Antal anställda män 23 Antal anställda kvinnor 24 Berörda män 25 Berörda kvinnor 26 Kommunnummer 27 Organisationsnummer 28 Telefon riksnummer 29 Kontaktperson 30 Starttidpunkt år-månad-dag 31 Starttidpunkt år-månad 32 Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag 33 Planerad färdigtidpunkt år-månad 34 Sökt bidrag 35 Egen insats 36 Annan finansiär ansökan 37 Total kostnad ansökan 38 Besparing för sökande 39 Besparing för försäkring 40 Total besparing 41 Beslutsdatum år-månad-dag 42 Beslutsdatum år-månad 43 Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag 44 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 45 Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag 46 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 47 Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag 48 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 49 Beviljas 50 Handläggare 51 Bidrag i åtgärder 52 Egen insats i åtgärder 53 Annan finansiär i åtgärder 54 Total kostnad i åtgärder 55 Slutligt bidrag i åtgärder 56 Slutligt sökt bidrag 57 Slutlig egen insats 58 Slutligt annan finansiär 59 Slutlig total kostnad 60 Beviljat belopp, 1 61 Villkor, 1 62 Utbetalningsdatum 1: år-månad-dag 63 Utbetalningsdatum 1: år-månad 64 Utbetalningsorder 1: år-månad-dag 65 Utbetalningsorder 1: år-månad 66 Återbetalt, 1 67 Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag 68 Lägesrapport begärd 1: år-månad 69 Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag 70 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 71 Beviljat belopp, 2 72 Villkor, 2 73 Utbetalningsdatum 2: år-månad-dag 74 Utbetalningsdatum 2: år-månad 75 Utbetalningsorder 2: år-månad-dag 76 Utbetalningsorder 2: år-månad 77 Återbetalt, 2 78 Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag 79 Lägesrapport begärd 2: år-månad 80 Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag 81 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 82 Beviljat belopp, 3 83 Villkor, 3 84 Utbetalningsdatum 3: år-månad-dag 85 Utbetalningsdatum 3: år-månad 86 Utbetalningsorder 3: år-månad-dag 87 Utbetalningsorder 3: år-månad 88 Återbetalt, 3 89 Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag 90 Lägesrapport begärd 3: år-månad 91 Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag 92 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 93 Beviljat belopp, 4 94 Villkor, 4 95 Utbetalningsdatum 4: år-månad-dag 96 Utbetalningsdatum 4: år-månad 97 Utbetalningsorder 4: år-månad-dag 98 Utbetalningsorder 4: år-månad 99 Återbetalt, 4 100 Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag 101 Lägesrapport begärd 4: år-månad 102 Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag 103 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 104 Beviljat belopp, 5 105 Villkor, 5 106 Utbetalningsdatum 5: år-månad-dag 107 Utbetalningsdatum 5: år-månad 108 Utbetalningsorder 5: år-månad-dag 109 Utbetalningsorder 5: år-månad 110 Återbetalt, 5 111 Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag 112 Lägesrapport begärd 5: år-månad 113 Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag 114 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 115 Beviljat belopp, 6 116 Villkor, 6 117 Utbetalningsdatum 6: år-månad-dag 118 Utbetalningsdatum 6: år-månad 119 Utbetalningsorder 6: år-månad-dag 120 Utbetalningsorder 6: år-månad 121 Återbetalt, 6 122 Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag 123 Lägesrapport begärd 6: år-månad 124 Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag 125 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 126 Senaste ändringsdatum år-månad dag 127 Senaste ändringsdatum år-månad 128 Gammal statuskod 129 Selekteringsdatum 130 Senaste ändringstid 131 Totalt anställda i skikt 132 Branschkod enligt SNI 133 Faktiskt utbetalt

VAR 1 SSD STUDY NR 0534              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0534


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 16 width 2 Län 2447 14. Göteborgs och Bohus län
VAR 6 GRUPPNUMMER Loc 18 width 2 Gruppnummer 03. . . 96. Kod: 3 10 13 15 20 30 31 33 40 60 81 Frek: 2 1 1 1 1 31 1747 1 587 9 7 Kod: 82 83 84 85 91 92 93 96 Frek: 32 1 18 2 1 1 1 3
VAR 7 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 20 width 6 alphabetic Ankomstdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅNAD Loc 26 width 4 Ankomstdatum år-månad 9001. 90-01 . . 9505. 95-05 Kod: 9001 9004 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 Frek: 1 1 66 22 32 31 21 26 31 32 16 Kod: 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 42 31 36 50 26 39 30 38 42 21 33 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 28 26 31 55 47 46 28 32 35 21 19 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 17 16 30 44 29 40 41 76 59 131 209 Kod: 9405 9406 9407 9410 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 52 7 1 1 2 3 69 126 297 162
VAR 9 SEKRETESS Loc 30 width 1 Sekretess 1 1. Ja 2446 5. Nej
VAR 10 SPÄRR FÖR UTBETALNING Loc 31 width 1 Spärr för utbetalning 105 1. Ja 2342 5. Nej
VAR 11 STATUSKOD Loc 32 width 2 Statuskod 0 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 0 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 58 90. Beslut - ej beviljat bidrag 1735 91. Avslutat ärende 104 92. Hävda beslut 550 99. Återtaget eller avfört beslut
VAR 12 STATUSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 34 width 6 Statusdatum år-månad-dag Valid-n=2447 Min=910429 Max=950530 Mean=942878.5 St.Dev=11050.0
VAR 13 STATUSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 40 width 4 Statusdatum år-månad 9104. 91-04 . . 9505. 95-05 Kod: 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 4 5 16 47 16 19 6 7 20 25 8 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 13 10 6 6 1 1 2 3 6 18 17 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 7 20 6 9 5 6 14 37 18 12 23 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 16 17 50 36 36 89 133 25 72 50 75 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 73 50 151 274 512 375
VAR 14 NAMN Loc 44 width 35 alphabetic Namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 BESÖKSADRESS Loc 79 width 35 alphabetic Besöksadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 16 POSTADRESS Loc 114 width 35 alphabetic Postadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 17 POSTNUMMER Loc 149 width 5 alphabetic Postnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 18 ORTNAMN Loc 154 width 13 alphabetic Ortnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 19 BRANSCH 1 Loc 167 width 2 MD=99 Bransch 1 530 00. Privata sektorn 356 01. Privata sektorn 271 02. Privata sektorn 368 03. Offentliga sektorn 1 04. 8 05. 8 06. 6 07. 8 08. 660 09. Checkgrupp 231 99. Uppgift saknas
VAR 20 BRANSCH 2 Loc 169 width 2 MD=99 Bransch 2 10 01. Bank och försäkring 87 02. Byggbranschen 13 03. Byggnadsämnes- och stenindustri 2 04. Energibranschen 65 05. Fabriksindustrin 4 06. Flygbranschen 42 07. Grafisk produktion 0 08. Gruvindustrin 307 09. Handelsområdet samt privat tjänste- och uppdragsverksamhet 32 10. Hotell/restaurang/musikerverksamhet 70 11. Landtransport 38 12. Lantbruk/trädgård 69 13. Livsmedelsindustrin 5 14. Massa/pappersindustri 30 15. Motorbranschen 62 16. Sjöfarten 0 17. Skogsbruket 29 18. Stål och metall 21 19. Sågverks- och träindustrin 34 20. Städentrepenadverksamhet och fastighetsförvaltning 11 21. Teko-, stoppmöbel- och skinn/läderindustri 12 22. Tidnings- och etermediebranschen 209 23. Verkstadsindustrin 5 29. Flerbranschövergripande program 54 30. Ideella organisationer 201 31. Kommunerna 46 32. Landstingen 49 33. Staten 2 34. 3 35. 2 36. 10 38. 1 39. 1 41. 8 50. 2 61. 5 62. 1 63. 6 71. 8 83. 659 90. Check- 1 91. 231 99. Uppgift saknas
VAR 21 BRANSCH 4 Loc 171 width 4 MD=9999 Bransch 4 7 0101. Bankverksamhet 2 0102. Försäkringsverksamhet 1 0105. Övrigt inom bank- och försäkringsväsende 59 0201. Bygg-, väg- och anläggningsverksamhet 12 0202. Elinstallation 2 0203. Glasmästeriverksamhet 1 0204. Maskinentrepenadverksamhet 2 0205. Plåtslageriverksamhet 11 0206. VVS-installation 0 0207. Måleri 0 0208. Golvläggare 6 0301. Byggnadsämnesindustri 7 0302. Stenindustri 2 0401. El-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjning 12 0501. Allokemisk industri 6 0502. Färgindustri 0 0503. Glasindustri 5 0504. Gummiindustri 10 0505. Plastindustri 23 0508. Övrig fabriksindustri 9 0512. Tvätterier och färgerier 1 0601. Civilflyget 3 0602. Flygplatser 3 0701. Förlagsverksamhet och bokbinderi 9 0702. Grafisk produktion 5 0703. Sätteri- och reproföretag 15 0704. Tryckerier 6 0705. Tapetfabriker, kartong- och förpackningstillverkare 4 0706. Övrig grafisk produktion 0 0801. Gruvindustri 86 0901. Detaljhandel 33 0902. Partihandel 40 0903. Vård och omsorg i privat regi 2 0908. Resebyråer 9 0909. Reklambyråer, film- och videoproduktion, biografer 5 0910. Turist- och nöjesföretag 11 0911. Advokat- och revisionsbyråer, mäklariverksamhet mm 13 0912. Byggkonsulter mm 21 0913. Dataföretag och datakonsulter 21 0915. Övrig uppdrags- och konsultverksamhet 36 0918. Frisörer 30 0920. Handels- och tjänsteföretag i övrigt 0 1001. Pensionats- och campingverksamhet 13 1002. Restaurang- och kafeverksamhet 0 1003. Musikverksamhet 19 1005. Hotell och restaurangverksamhet 5 1101. Buss- och taxitrafik 8 1102. Renhållningsservice 4 1103. Stuverier 1 1104. Trafikskolor 30 1105. Åkerier 11 1106. Speditionsverksamhet 2 1107. Bevakningsföretag 1 1108. Godsterminaler 8 1110. Transportverksamhet i övrigt 30 1201. Lantbruk 7 1202. Trädgårdsodling/trädgårdsskötsel 1 1203. Fiskodling 1 1300. 16 1301. Bagerivarutillverkning 1 1302. Choklad- och konfektyrtillverkning 3 1303. Dryckesvarutillverkning 18 1304. Fiskberedning 1 1305. Frukt- och grönsaksberedning 2 1306. Mejerivaror 0 1307. Sockertillverkning 11 1308. Slakterier och köttvarutillverkning 0 1309. Tobaksvarutillverkning 16 1315. Övrig beredning och tillverkning av livsmedel 5 1401. Massa- och papperstillverkning mm 8 1501. Bensinstationer och oljedepåer 16 1502. Bil-, traktor- och gummiverkstäder 0 1503. Bärgnings-, garage- och parkeringsföretag 0 1504. Billackeringsföretag 6 1505. Motorbranschen i övrigt 22 1601. Handelsflottan 40 1602. Fiskeriverksamhet 0 1701. Skogsavverkning/skogsvård och skogsbruksföretag 0 1702. Domänverket 13 1801. Stål- och metallindustri 16 1802. Svets- och mekanisk industri 8 1901. Byggnads-, snickeri och trämaterialtillverkning 2 1902. Sågverk, sågning, hyvling 1 1903. Hustillverkning 0 1904. Möbeltillverkning 10 1905. Övrig trävarutillverkning 14 2001. Städentrepenadverksamhet 20 2002. Fastighetsförvaltning 9 2101. Textilindustri 1 2102. Konfektionsindustri 1 2103. Läderindustri 0 2104. Stoppmöbelindustri 1 2200. 3 2201. Distribution av tidningar 4 2202. Tidnings- och tidskriftsframställning 4 2203. Produktion av radio och TV-program 13 2301. Verktygs- och redskapsindustri 1 2302. Metallmöbelindustri 22 2303. Industri för metallkonstruktion 51 2304. Övrig metallvaruindustri 0 2305. Industri för stationära turbiner 0 2306. Jordbruksmaskiner 2 2307. Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 14 2308. Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 3 2309. Data- och kontorsmaskinindustri 16 2310. Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 3 2311. Industri för elmotorer etc 1 2312. Teleproduktionsindustri 0 2313. Industri för elektriska hushållsapparater 24 2314. Övrig elektronikindustri 21 2315. Skeppsvarv, båtbyggeri 0 2316. Rälsfordonsindustri 31 2317. Bil- och bilmotorindustri 0 2318. Cykel- och motorcykelindustri 0 2319. Flygplansindustri och reparationsverkstäder 3 2320. Övrig transportmedelsindustri 3 2321. Instrumentindustri 1 2322. Foto- och optikvaruindustri 0 2330. Övrig verkstadsindustri 5 2900. Projekt som berör flera privata branscher 18 3020. Arbetsgivare/arbetstagarorganisationer 7 3021. Idrottsorganisationer 2 3023. Politiska organisationer 2 3025. Religiösa organisationer 2 3027. Nykterhetsrörelsens organisationer 0 3029. Scoutorganisationer och andra barn- och ungdomsorganisationer 5 3031. Handikapporganisationer 3 3033. Studieförbund 3 3035. Folkhögskolor/rörelsedrivna 0 3037. Lokalhållande organisationer 6 3041. Föräldrakooperativa daghem 2 3060. Övriga ideella och kulturella organisationer 4 3090. Svenska kyrkan 10 3111. Förskole- och fritidsverksamhet 16 3115. Äldre- och handikappomsorg 1 3117. 15 3119. Övrig social verksamhet samt övergripande projekt 24 3120. Skolväsendet 1 3131. Bibliotek 1 3132. Museer 6 3133. Teater- och musikinstitutioner 0 3135. Idrotts- och fritidsanläggningar 1 3137. Övrig kultur- och fritidsverksamhet 3 3141. Energiförsörjning 4 3143. Renhållning och avfallshantering 3 3145. Arbete med gator, vägar och parker 4 3147. Fastighetsskötsel 9 3148. Kommunal teknisk service i övrigt 4 3149. Räddningstjänst 5 3151. Kollektivtrafik 3 3153. Hamnar 12 3170. Central kommunal administration 59 3175. Övriga kommunala arbetsplatsprogram 1 3190. Program på gränsen mellan primärkommunala och landstingskommunala området 19 3195. Primärkommunala program som skall avräknas mot landstingens branschram 1 3200. 13 3211. Hälso- och sjukvård - primärvård 17 3213. Hälso- och sjukvård - läns- och regionvård 6 3215. Hälso- och sjukvård - övrigt 1 3217. Tandvård 1 3221. Högskola och gymnasieskola/landsting 1 3224. Folkhögskolor/landsting 1 3232. Museer/landsting 0 3233. Teater- och musikinstitutioner/landsting 0 3235. Fritidsanläggningar/landsting 0 3237. Övrig kultur- och fritidsverksamhet/landsting 1 3240. Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan social verksamhet 0 3251. Kollektivtrafik/landsting 0 3257. Tvätterier/landsting 0 3270. Central landstingskommunal administration 4 3280. Övriga landstingskommunala arbetsplatsprogram 2 3301. Försäkringskassorna 5 3302. Försvaret 7 3303. SJ 2 3304. Posten 2 3305. Televerket 0 3306. Domstolsväsendet 0 3307. Länsstyrelserna 8 3308. Polis och åklagarmyndigheten 1 3309. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 7 3310. Universitet och högskolor och övrig statlig utbildning samt forskning 1 3311. Vägverket 1 3312. Skatte- och kronofogdemyndigheterna 1 3313. Kulturell verksamhet/staten 2 3314. Statens invandrarverk 1 3319. 9 3325. Övrig statlig verksamhet 1 3419. 1 3420. 1 3500. 1 3513. 1 3530. 1 3620. 1 3690. 4 3800. 1 3810. 1 3813. 1 3830. 1 3839. 2 3843. 1 3909. 1 4101. 2 5000. 1 5011. 5 5012. 1 6100. 1 6123. 2 6220. 2 6224. 1 6242. 1 6320. 1 7100. 2 7110. 1 7112. 2 7190. 1 8300. 1 8322. 2 8324. 4 8329. 657 9000. Checkar ej fördelat 1 9023. Check-Verkstadsindustrin 1 9034. Check-Svenska Kyrkan 1 9100. 231 9999. Uppgift saknas
VAR 22 ANSTÄLLDA MÄN Loc 175 width 5 Antal anställda män Valid-n=2447 Min=0 Max=37300 Mean=89.6 St.Dev=815.3
VAR 23 ANSTÄLLDA KVINNOR Loc 180 width 4 Antal anställda kvinnor Valid-n=2447 Min=0 Max=9002 Mean=94.2 St.Dev=454.8
VAR 24 BERÖRDA MÄN Loc 184 width 5 Berörda män Valid-n=2447 Min=0 Max=37300 Mean=74.6 St.Dev=791.0
VAR 25 BERÖRDA KVINNOR Loc 189 width 5 Berörda kvinnor Valid-n=2447 Min=0 Max=19002 Mean=80.5 St.Dev=530.7
VAR 26 KOMMUNNUMMER Loc 194 width 4 MD=9999 Kommunnummer 57 1401. Härryda 46 1402. Partille 20 1407. Öckerö 37 1415. Stenungsund 31 1419. Tjörn 28 1421. Orust 52 1427. Sotenäs 35 1430. Munkedal 46 1435. Tanum 1229 1480. Göteborg 164 1481. Mölndal 81 1482. Kungälv 54 1484. Lysekil 172 1485. Uddevalla 62 1486. Strömstad 333 9999. Uppgift saknas
VAR 27 ORGANISATIONSNUMMER Loc 198 width 11 alphabetic Organisationsnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 28 TELEFON RIKSNUMMER Loc 209 width 14 alphabetic Telefon riksnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 29 KONTAKTPERSON Loc 223 width 63 alphabetic Kontaktperson Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 30 STARTTIDPUNKT ÅR-MÅ-DAG Loc 286 width 6 alphabetic Starttidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 31 STARTTID ÅR-MÅNAD Loc 292 width 4 MD=9999 Starttidpunkt år-månad 9003. 90-03 . . 9505. 95-05 341 9999. Uppgift saknas Kod: 9003 9005 9007 9008 9010 9011 9101 9102 9103 9104 9105 Frek: 1 1 1 1 1 3 18 8 3 9 16 Kod: 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 11 20 13 22 30 21 24 67 19 38 26 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 25 23 30 35 32 42 32 20 81 15 26 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 41 19 19 15 18 39 50 31 40 89 35 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 55 98 79 41 10 22 22 9 1 3 3 Kod: 9502 9503 9504 9505 9999 Frek: 69 126 296 162 341
VAR 32 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅN-DA Loc 296 width 6 alphabetic Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 33 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅNAD Loc 302 width 4 MD=9999 Planerad färdigtidpunkt år-månad 9009. 90-09 . . 9612. 96-12 1 9705. 341 9999. Uppgift saknas Kod: 9012 9109 9110 9111 9112 9202 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 1 2 1 1 8 1 1 1 2 9 6 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 1 6 3 6 19 13 10 11 6 13 16 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 13 4 9 13 16 36 16 5 18 30 54 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 106 41 19 23 43 31 156 66 138 252 512 Kod: 9505 9506 9507 9508 9509 9510 9512 9602 9604 9605 9606 Frek: 267 60 3 3 4 1 20 1 3 1 1 Kod: 9608 9609 9612 9705 9999 Frek: 1 1 1 1 341
VAR 34 SÖKT BIDRAG Loc 306 width 8 2 decimal places Sökt bidrag Valid-n=2447 Min=0 Max=510000 Mean=1893.8 St.Dev=15466.8
VAR 35 EGEN INSATS Loc 314 width 7 1 decimal places Egen insats Valid-n=2447 Min=0 Max=158000 Mean=1195.1 St.Dev=6130.8
VAR 36 ANNAN FINANSIÄR ANSÖKAN Loc 321 width 8 2 decimal places Annan finansiär ansökan Valid-n=2447 Min=0 Max=10600 Mean=9.6 St.Dev=226.3
VAR 37 TOTAL KOSTNAD ANSÖKAN Loc 329 width 8 2 decimal places Total kostnad ansökan Valid-n=2447 Min=0 Max=613900 Mean=3098.5 St.Dev=18773.5
VAR 38 BESPARING FÖR SÖKANDE Loc 337 width 8 2 decimal places Besparing för sökande Valid-n=2447 Min=0 Max=177000 Mean=1183.0 St.Dev=7496.6
VAR 39 BESPARING FÖR FÖRSÄKRING Loc 345 width 8 2 decimal places Besparing för försäkring Valid-n=2447 Min=0 Max=180000 Mean=784.0 St.Dev=6326.8
VAR 40 TOTAL BESPARING Loc 353 width 8 2 decimal places Total besparing Valid-n=2447 Min=0 Max=261451 Mean=1967.0 St.Dev=12369.0
VAR 41 BESLUTSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 361 width 6 alphabetic Beslutsdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 42 BESLUTSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 367 width 4 MD=9999 Beslutsdatum år-månad 9009. 90-09 . . 9505. 95-05 534 9999. Uppgift saknas Kod: 9009 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 Frek: 1 6 5 5 11 17 3 10 10 10 14 Kod: 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9208 9209 Frek: 39 20 21 21 11 38 35 20 41 11 30 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 13 44 16 38 32 44 26 23 18 3 16 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9409 Frek: 27 48 39 28 14 53 41 61 71 214 3 Kod: 9410 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9999 Frek: 3 2 3 69 126 297 162 534
VAR 43 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 371 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 44 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 1 Loc 377 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 9103. 91-03 . . 9505. 95-05 1776 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9105 9112 9202 9203 9204 9205 9206 9212 9301 9303 Frek: 1 1 1 3 2 1 1 3 3 2 1 Kod: 9304 9305 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 2 2 3 3 2 3 2 2 3 5 5 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 21 12 4 23 30 22 31 27 42 42 82 Kod: 9504 9505 0 Frek: 176 108 1776
VAR 45 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 381 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 46 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 2 Loc 387 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 9206. 92-06 . . 9505. 95-05 2376 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9206 9212 9306 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 2 1 1 1 3 2 2 4 5 5 2 Kod: 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 6 8 10 4 3 1 1 2 1 4 1 Kod: 9505 0 Frek: 2 2376
VAR 47 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 391 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 48 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 3 Loc 397 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 9306. 93-06 . . 9502. 95-02 2440 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9306 9403 9405 9408 9409 9502 0 Frek: 1 1 2 1 1 1 2440
VAR 49 BEVILJAS Loc 401 width 1 MD=9 Beviljas 1735 1. Ja 162 5. Nej 550 9. Uppgift saknas
VAR 50 HANDLÄGGARE Loc 402 width 8 alphabetic Handläggare Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 51 BIDRAG I ÅTGÄRDER Loc 410 width 7 2 decimal places Bidrag i åtgärder Valid-n=2447 Min=0 Max=27900 Mean=486.1 St.Dev=1496.6
VAR 52 EGEN INSATS I ÅTGÄRDER Loc 417 width 7 2 decimal places Egen insats i åtgärder Valid-n=2447 Min=0 Max=24880 Mean=385.3 St.Dev=1230.1
VAR 53 ANNAN FINANS I ÅTGÄRDER Loc 424 width 8 2 decimal places Annan finansiär i åtgärder Valid-n=2447 Min=0 Max=103500 Mean=762.4 St.Dev=3068.6
VAR 54 TOTAL KOSTNAD I ÅTGÄRDER Loc 432 width 7 2 decimal places Total kostnad i åtgärder Valid-n=2447 Min=0 Max=1317 Mean=1.9 St.Dev=41.3
VAR 55 SLUTLIGT BIDRAG ÅTGÄRDER Loc 439 width 8 2 decimal places Slutligt bidrag i åtgärder Valid-n=2447 Min=0 Max=131400 Mean=1250.4 St.Dev=4409.9
VAR 56 SLUTLIGT SÖKT BIDRAG Loc 447 width 8 2 decimal places Slutligt sökt bidrag Valid-n=2447 Min=0 Max=195000 Mean=1306.4 St.Dev=5584.9
VAR 57 SLUTLIG EGEN INSATS Loc 455 width 8 2 decimal places Slutlig egen insats Valid-n=2447 Min=0 Max=94434 Mean=1012.2 St.Dev=4447.9
VAR 58 SLUTLIG ANNAN FINANSIÄR Loc 463 width 7 2 decimal places Slutligt annan finansiär Valid-n=2447 Min=0 Max=10600 Mean=5.9 St.Dev=217.6
VAR 59 SLUTLIG TOTAL KOSTNAD Loc 470 width 8 2 decimal places Slutlig total kostnad Valid-n=2447 Min=0 Max=195000 Mean=2324.5 St.Dev=8402.2
VAR 60 BEVILJAT BELOPP 1 Loc 478 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 1 Valid-n=2447 Min=0 Max=7464 Mean=105.6 St.Dev=307.8
VAR 61 VILLKOR 1 Loc 485 width 1 MD=0 Villkor, 1 10 1. Ja 712 5. Nej 1725 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 486 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 63 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 1 Loc 492 width 4 MD= 0 Utbetalning 1: år-månad 9101. 91-01 . . 9505. 95-05 765 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 Frek: 2 4 4 6 15 4 2 2 15 14 20 Kod: 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 Frek: 28 25 19 20 13 17 17 14 22 29 23 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 Frek: 10 20 10 23 20 23 30 27 14 6 20 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 22 16 30 39 20 19 28 19 34 33 11 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 22 41 59 48 28 88 136 303 168 765
VAR 64 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 496 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 65 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 1 Loc 502 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 1: år-månad 9104. 91-04 . . 9505. 95-05 765 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9104 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 2 12 35 16 20 18 8 48 17 15 19 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 11 14 8 29 14 20 19 13 10 15 36 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 22 30 16 11 9 23 28 15 45 22 15 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 33 20 27 31 15 31 32 50 67 35 20 Kod: 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 81 136 298 171 765
VAR 66 ÅTERBETALT 1 Loc 506 width 7 Återbetalt, 1 Valid-n=2447 Min=-28845 Max=0 Mean=-14.3 St.Dev=588.7
VAR 67 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 513 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 68 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 519 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 1: år-månad 9101. 91-01 . . 9509. 95-09 1669 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9104 9105 9106 9107 9109 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 1 2 3 1 1 4 4 9 8 4 10 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 6 10 13 7 17 26 13 12 19 11 17 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 13 15 16 24 12 6 13 17 12 28 22 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 19 11 24 24 33 32 12 23 47 67 36 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9509 0 Frek: 28 15 11 13 6 1 1669
VAR 69 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 523 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 70 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 529 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 9104. 91-04 . . 9511. 95-11 1615 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9104 9105 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 3 3 2 8 7 8 14 4 12 10 10 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 12 14 11 11 16 12 22 15 12 11 14 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 21 21 30 18 11 7 18 17 20 31 18 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 18 27 23 26 30 13 25 36 50 64 31 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 9511 0 Frek: 21 6 10 7 1 1 1615
VAR 71 BEVILJAT BELOPP 2 Loc 533 width 7 2 decimal places Beviljat belopp ,2 Valid-n=2447 Min=0 Max=11162 Mean=99.8 St.Dev=389.1
VAR 72 VILLKOR 2 Loc 540 width 1 MD=0 Villkor, 2 7 1. Ja 48 5. Nej 2392 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 541 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 74 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 2 Loc 547 width 4 MD= 0 Utbetalning 2: år-månad 9101. 91-01 . . 9505. 95-05 1591 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 1 2 5 3 4 7 8 9 10 3 15 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 14 14 21 14 15 17 18 8 20 16 17 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 13 21 14 18 15 8 17 16 13 26 10 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 15 8 24 27 37 9 10 12 22 33 62 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 40 31 28 45 41 1591
VAR 75 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 551 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 76 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 2 Loc 557 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 2: år-månad 9104. 91-04 . . 9505. 95-05 1591 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9104 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 2 3 5 11 9 7 7 6 14 13 12 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 8 15 6 20 10 18 10 11 15 12 21 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 13 20 21 7 13 17 17 22 13 19 18 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 17 27 21 25 10 28 22 23 53 49 23 Kod: 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 44 28 47 24 1591
VAR 77 ÅTERBETALT 2 Loc 561 width 8 2 decimal places Återbetalt, 2 Valid-n=2447 Min=-2840 Max=0 Mean=-3.4 St.Dev=94.8
VAR 78 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 569 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 79 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 575 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 2: år-månad 9105. 91-05 . . 9504. 95-04 1587 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 1 4 1 1 5 3 7 4 3 13 12 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 17 23 14 20 18 18 8 19 19 19 14 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 16 11 21 15 7 16 20 11 25 11 15 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 8 22 32 35 12 16 12 22 25 42 61 Kod: 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 47 29 30 56 1587
VAR 80 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 579 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 81 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 585 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 9103. 91-03 . . 9511. 95-11 1609 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 1 1 2 1 2 5 3 8 2 4 15 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 10 11 10 21 8 12 14 16 11 18 8 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 16 22 20 14 25 11 8 16 20 24 14 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 17 15 16 32 22 29 10 15 23 26 47 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9511 0 Frek: 56 39 32 35 42 8 1 1609
VAR 82 BEVILJAT BELOPP 3 Loc 589 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 3 Valid-n=2447 Min=0 Max=7464 Mean=84.6 St.Dev=311.4
VAR 83 VILLKOR 3 Loc 596 width 1 MD=0 Villkor, 3 14 1. Ja 17 5. Nej 2416 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 597 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 85 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 3 Loc 603 width 4 MD= 0 Utbetalning 3: år-månad 9108. 91-08 . . 9506. 95-06 1791 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9108 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 1 2 1 4 3 2 4 2 6 10 7 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 9 4 7 8 12 10 12 11 12 15 16 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 3 13 15 22 11 15 17 7 13 14 20 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 22 10 8 13 18 14 29 29 14 46 72 Kod: 9505 9506 0 Frek: 71 2 1791
VAR 86 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 607 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 87 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 3 Loc 613 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 3: år-månad 9108. 91-08 . . 9505. 95-05 1791 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 1 1 2 4 3 2 2 3 5 5 6 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 2 5 10 5 4 11 10 6 20 11 15 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 8 5 11 9 21 16 16 22 10 24 12 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 16 16 13 18 20 7 31 24 19 24 63 Kod: 9504 9505 0 Frek: 59 59 1791
VAR 88 ÅTERBETALT 3 Loc 617 width 7 2 decimal places Återbetalt, 3 Valid-n=2447 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 89 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 624 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 90 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 630 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 3: år-månad 9102. 91-02 . . 9505. 95-05 1787 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9102 9107 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 1 1 1 1 3 3 2 2 1 3 8 Kod: 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 5 10 3 7 12 15 11 12 13 12 16 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 14 4 14 14 21 14 16 15 7 11 12 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 24 24 19 6 13 18 9 31 28 25 27 Kod: 9503 9504 9505 0 Frek: 41 96 15 1787
VAR 91 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 634 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 92 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 640 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 9103. 91-03 . . 9505. 95-05 1805 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9107 9109 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 1 1 2 2 4 1 3 3 2 3 10 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 1 10 7 7 8 8 10 8 16 14 13 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 13 4 6 12 18 19 18 14 14 23 17 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 14 26 4 13 22 8 26 26 23 24 65 Kod: 9504 9505 0 Frek: 74 25 1805
VAR 93 BEVILJAT BELOPP 4 Loc 644 width 6 2 decimal places Beviljat belopp, 4 Valid-n=2447 Min=0 Max=3111 Mean=47.4 St.Dev=206.5
VAR 94 VILLKOR 4 Loc 650 width 1 MD=0 Villkor, 4 10 1. Ja 0 5. Nej 2437 0. Frågan ej tillämplig
VAR 95 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 651 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 96 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 4 Loc 657 width 4 MD= 0 Utbetalning 4: år-månad 9201. 92-01 . . 9505. 95-05 2067 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 1 1 4 3 3 2 4 4 9 6 1 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 5 6 3 7 7 8 5 10 3 17 12 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 10 1 20 15 19 5 4 10 11 8 27 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 21 24 26 28 30 2067
VAR 97 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 661 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 98 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 4 Loc 667 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 4: år-månad 9112. 91-12 . . 9505. 95-05 2067 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9205 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 1 2 1 6 3 4 4 5 2 3 10 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 3 4 9 1 4 10 5 11 13 11 11 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 13 13 13 15 3 8 16 8 26 26 17 Kod: 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 21 31 25 22 2067
VAR 99 ÅTERBETALT 4 Loc 671 width 7 2 decimal places Återbetalt, 4 Valid-n=2447 Min=-2819 Max=0 Mean=-1.3 St.Dev=57.2
VAR 100 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 678 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 101 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 684 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 4: år-månad 9112. 91-12 . . 9512. 95-12 2068 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9201 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 1 1 1 3 1 4 1 3 2 7 4 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 1 4 7 3 8 11 7 7 10 1 18 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 12 9 1 19 21 17 5 5 12 9 11 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9512 0 Frek: 19 28 25 24 26 21 9 1 2068
VAR 102 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 688 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 103 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 694 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 9201. 92-01 . . 9605. 96-05 2073 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 1 1 3 1 4 4 4 4 3 2 3 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 10 1 6 6 3 4 9 7 17 11 16 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 7 17 15 11 14 8 4 13 10 19 27 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 9605 0 Frek: 21 22 32 27 6 1 2073
VAR 104 BEVILJAT BELOPP 5 Loc 698 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 5 Valid-n=2447 Min=0 Max=3450 Mean=36.9 St.Dev=199.5
VAR 105 VILLKOR 5 Loc 705 width 1 MD=0 Villkor, 5 6 1. Ja 0 5. Nej 2441 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 706 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 107 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 5 Loc 712 width 4 MD= 0 Utbetalning 5: år-månad 9206. 92-06 . . 9505. 95-05 2224 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9206 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9309 Frek: 2 2 2 1 1 2 3 3 6 3 1 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 2 3 5 8 1 3 4 9 10 3 3 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 4 7 13 18 10 13 17 19 45 2224
VAR 108 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 716 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 109 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 5 Loc 722 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 5: år-månad 9205. 92-05 . . 9505. 95-05 2224 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9205 9210 9211 9212 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 5 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 2 6 3 6 5 4 4 7 4 6 3 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 5 8 10 17 10 14 11 22 17 40 2224 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 5 8 10 17 10 14 11 22 17 40 2224
VAR 110 ÅTERBETALT 5 Loc 726 width 3 2 decimal places Återbetalt, 5 Valid-n=2447 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 111 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 729 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 112 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 735 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 5: år-månad 9205. 92-05 . . 9505. 95-05 2233 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9205 9210 9211 9212 9301 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 2 2 2 1 1 2 2 6 1 3 1 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9407 9408 Frek: 3 2 7 6 2 2 5 11 13 5 3 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 8 9 10 17 21 14 16 32 5 2233
VAR 113 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 739 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 114 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 745 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 9207. 92-07 . . 9511. 95-11 2238 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9207 9210 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 4 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 3 4 5 4 5 3 3 8 5 6 2 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9511 Frek: 5 11 11 11 15 10 19 18 32 7 1 Kod: 0 Frek: 2238
VAR 115 BEVILJAT BELOPP 6 Loc 749 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 6 Valid-n=2447 Min=0 Max=10864 Mean=18.2 St.Dev=262.3
VAR 116 VILLKOR 6 Loc 756 width 1 MD=0 Villkor, 6 27 1. Ja 0 5. Nej 2420 0. Frågan ej tillämplig
VAR 117 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 757 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 118 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 6 Loc 763 width 4 MD= 0 Utbetalning 6: år-månad 9306. 93-06 . . 9505. 95-05 2413 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9306 9307 9312 9409 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 2 1 1 2 2 3 1 2 3 6 11 Kod: 0 Frek: 2413
VAR 119 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 767 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 120 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 6 Loc 773 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 6: år-månad 9306. 93-06 . . 9505. 95-05 2413 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9306 9402 9408 9409 9410 9411 9412 9502 9503 9504 9505 Frek: 3 1 1 1 1 3 2 2 5 3 12 Kod: 0 Frek: 2413
VAR 121 ÅTERBETALT 6 Loc 777 width 3 2 decimal places Återbetalt, 6 Valid-n=2447 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 122 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 780 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 123 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 786 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 6: år-månad 9303. 93-03 . . 9504. 95-04 2409 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9303 9305 9310 9311 9405 9406 9408 9410 9411 9412 9501 Frek: 1 1 1 1 2 2 3 1 3 3 1 Kod: 9502 9503 9504 0 Frek: 4 7 8 2409
VAR 124 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 790 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 125 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 796 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 9303. 93-03 . . 9505. 95-05 2414 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9303 9402 9405 9406 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 5 Kod: 9504 9505 0 Frek: 8 4 2414
VAR 126 SENASTE ÄNDR ÅR-MÅ-DAG Loc 800 width 6 alphabetic Senaste ändringsdatum år-månad dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 127 SENASTE ÄNDRING ÅR-MÅNAD Loc 806 width 4 Senaste ändringsdatum år-månad 9106. 91-06 . . 9506. 95-06 Kod: 9106 9107 9108 9109 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 9 18 7 6 12 14 16 35 16 10 4 Kod: 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 5 2 1 1 3 4 12 12 7 12 11 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 5 13 5 8 32 9 8 12 12 15 19 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 21 21 73 122 17 50 70 254 71 53 142 Kod: 9503 9504 9505 9506 Frek: 259 554 384 1
VAR 128 GAMMAL STATUSKOD Loc 810 width 2 MD= 0 Gammal statuskod 172 01. Komplettering begärd 20 02. Klart för beredning 49 03. Beredning pågår 194 04. Beslutsklar 817 05. Beslut - bidrag beviljat 1 06. Krav om återbetalning 13 07. Lägesrapport - påminnelse 8 90. Beslut - ej beviljat bidrag 160 91. Avslutat ärende 19 92. Hävda beslut 115 99. Återtaget eller avfört beslut 879 00. Frågan ej tillämplig
VAR 129 SELEKTERINGSDATUM Loc 812 width 6 alphabetic Selekteringsdatum Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 130 SENASTE ÄNDRINGSTID Loc 818 width 5 alphabetic Senaste ändringstid Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 131 ANSTÄLLDA I SKIKT Loc 823 width 3 Totalt anställda i skikt Valid-n=2447 Min=0 Max=501 Mean=55.0 St.Dev=135.3
VAR 132 SNI-KOD Loc 826 width 5 MD=99999 SNI-kod 1 01122. Odling av plantskoleväxter mm på friland 1 01124. Odling av prydnadsväxter i växthus 1 01131. Frukt- och bärodling 21 01300. Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 5 01410. Service till växtodling 1 01900. Småbruk 1 02011. Produktion av skog på rot, leveransvirke mm 1 02013. Avverkning 7 05011. Trålfiske i saltvatten 3 05012. Övrigt saltvattenfiske 1 05024. Blötdjursodling 3 14210. Utvinning av sand, grus och berg 2 15111. Kreatursslakt 3 15112. Styckning av kött 7 15130. Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 17 15200. Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter 5 15310. Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 3 15512. Annan mejerivarutillverkning 2 15520. Glasstillverkning 1 15611. Mjöltillverkning 0 15710. Framställning av beredda fodermedel 17 15810. Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 2 15822. Tillverkning av kex och konserverade bakverk 1 15860. Framställning av te och kaffe 2 15870. Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel 6 15890. Framställning av andra livsmedel 1 15960. Framställning av öl 1 15980. Framställning av mineralvatten och läskedrycker 1 16000. Tobaksvarutillverkning 1 17300. Blekning, färgning och annan textilberedning 2 17403. Tillverkning av presenningar, tält, segel och dylikt 1 17541. Tillverkning av band och snörmakerier 3 17549. Diverse övrig textilietillverkning 1 18210. Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder 1 19300. Tillverkning av skodon 1 20101. Sågning 3 20301. Tillverkning av monteringsfärdiga hus 5 20302. Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 3 20400. Träförpackningstillverkning 3 20510. Övrig trävarutillverkning 2 21122. Annan tryckpapperstillverkning 3 21129. Övrig tillverkning av papper och papp 2 21219. Övrig tillverkning av pappers-, pappförpackningar 2 21220. Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper 1 21250. Tillverkning av andra pappers- och pappvaror 2 22110. Bokutgivning 6 22121. Dagstidningsutgivning 2 22210. Tryckning av dagstidningar 18 22222. Tryckning av böcker och övriga trycksaker 2 22230. Bokbindning och trycksaksbehandling 6 22240. Sättning och annan framställning av tryckoriginal 1 22250. Annan grafisk produktion 5 23200. Petroleumraffinering 1 24130. Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier 3 24140. Tillverkning av andra organiska baskemikalier 4 24160. Basplastframställning 4 24300. Tillverkning av färg, lack, tryckfärg mm 4 24420. Tillverkning av läkemedel 2 24510. Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel 1 24650. Tillverkning av inspelningsmedier 1 24660. Tillverkning av andra kemiska produkter utom konstfiber 3 25120. Regummering 1 25130. Annan gummivarutillverkning 1 25210. Tillverkning av plasthalvfabrikat 6 25220. Plastförpackningstillverkning 6 25230. Byggplastvarutillverkning 5 25240. Annan plastvarutillverkning 1 26400. Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 1 26510. Tillverkning av cement 1 26611. Tillverkning av lättbetongvaror 1 26619. Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål 2 26630. Tillverkning av fabriksblandad betong 4 26701. Tillverkning av stenvaror för byggändamål 1 26829. Diverse övriga tillverkning av icke- metalliska mineraliska produkter 1 27100. Framställning av järn, stål ferrolegeringar (EKSG-produkter) 1 27221. Tillverkning av icke-sömlösa stålrör 10 28110. Tillverkning av metallstommar och delar därav 3 28120. Tillverkning av byggnadselement av metall 1 28210. Tillverkning av cisterner, tankar, kar och behållare av metall 1 28300. Tillverkning av ånggeneratorer utom pannor för central uppvärmning 9 28510. Beläggning och överdragning av metall 15 28520. Metallegoarbeten 1 28621. Tillverkning av formverktyg 1 28629. Tillverkning av övriga verktyg och redskap 1 28630. Tillverkning av lås och gångjärn 1 28720. Tillverkning av lättmetallförpackningar 2 28730. Tillverkning av metalltrådvaror 2 28740. Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar 8 28759. Diverse övrig metallvarutillverkning 4 29110. Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 5 29120. Tillverkning av pumpar och kompressorer 1 29130. Tillverkning av kranar och ventiler 9 29140. Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 1 29210. Tillverkning av ugnar och brännare 11 29220. Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 4 29230. Tillverkning av maskin och apparat för kyla och ventilat, ej hushåll 12 29240. Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 1 29402. Tillverkning av svets- och lödningsmaskiner 3 29409. Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 1 29520. Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 3 29530. Tillverkning av maskin för framställning av livsmedel, dryck, tobaksvaror 11 29569. Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 1 29600. Tillverkning av vapen och ammunition 1 29720. Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och apparater 1 30010. Tillverkning av kontorsmaskiner 5 30020. Tillverkning av datorer och annan informationsbehandling-utrustning 1 31100. Tillverkning av elmotor, generator och transformatorer 3 31200. Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 1 31502. Glödlamps- och lysrörstillverkning 2 31620. Diverse övrig tillverkning av elapparatur 4 32100. Tillverkning av elektriska komponenter 1 32200. Tillverkning av radio och TV-sändare trådtelefon och telegrafapparater 3 33101. Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument 7 33102. Tillverkning av tandproteser 7 33200. Tillverkning av instrument, apparater för mätning, kontroll, provning, ej processtyrning 1 33300. Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer 1 33400. Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 15 34100. Motorfordonstillverkning 1 34200. Tillverkning av karosseri för motorfordon, släpfordon, påhängsvagn 7 34300. Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 8 35110. Byggande och reparation av fartyg 12 35120. Byggande och reparation av fritidsbåtar 2 35200. Tillverkning av rälsfordon 1 35300. Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster 1 35500. Övrig transportmedelstillverkning 3 36110. Tillverkning av sittmöbler och säten 1 36120. Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler 2 36630. Diverse annan tillverkning 1 37100. Återvinning av skrot och avfall av metall 4 40100. Elförsörjning 1 40300. Ång- och hetvattenförsörjning mm 4 45110. Rivning av hus; markarbeten 24 45211. Byggande av hus 4 45212. Uppförande av andra byggnadsverk 8 45230. Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggning 2 45240. Vattenbyggnad 9 45250. Andra bygg- och anläggningsarbeten 15 45310. Elinstallationer 5 45331. Värme- och sanitetsarbeten 3 45332. Ventillationsarbeten 4 45430. Golv- och väggbeläggningsarbeten 5 45441. Måleriarbeten 1 45442. Glasmästeriarbeten 2 50101. Handel med lastbilar, bussar och specialbilar 7 50102. Handel med personbilar 1 50103. Handel med husvagnar och husbilar 11 50201. Bilservice, ej specialiserad 1 50202. Bilplåt- och billackreparationer 3 50204. Däckservice 4 50301. Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 1 50400. Handel och service motorcyklar inkl reservdelar och tillbehör 11 50500. Detaljhandel med drivmedel 1 51130. Agenturhandel med virke och byggmaterial 2 51141. Agenturhandel med maskin, industriutrustning, fartyg etc, ej datorer mm 2 51160. Agenturhandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror 1 51170. Agenturhandel med livsmedel, drycker och tobak 1 51190. Agenturhandel med blandat sortiment 1 51210. Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 2 51240. Partihandel med hudar, skinn och läder 3 51310. Partihandel med frukt och grönsaker 2 51320. Partihandel med kött och köttvaror 1 51330. Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 8 51380. Partihandel med andra livsmedel, bl a fisk- skal- och blötdjur 9 51390. Icke spec partihandel med livsmedel, drycker och tobak 3 51410. Partihandel med textilier 4 51432. Partihandel med radio- och TV-apparater 5 51434. Partihandel med elartiklar 1 51440. Partihandel med glas och porslin, tapeter, rengöringsmedel 9 51460. Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 2 51471. Partihandel med möbler och inredningsvaror 1 51473. Partihandel med kontorsförbrukningsvaror 6 51479. Partihandel med övriga hushållsvaror 5 51510. Partihandel med bränslen 5 51520. Partihandel med metaller och metallmalmer 16 51530. Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 2 51541. Partihandel med järnhandelsvaror 2 51542. Partihandel med VVS-armatur 6 51550. Partihandel med kemiska produkter 3 51561. Partihandel med industriförnödenheter 5 51569. Partihandel med övriga insatsvaror 2 51570. Partihandel med avfallsprodukter och skrot 2 51610. Partihandel med verktygsmaskiner 1 51620. Partihandel med bygg- och anläggningsmaskiner 8 51640. Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 1 51651. Partihandel med mät- och precisionsinstrument 2 51653. Partihandel med teleprodukter och elektronikkomponenter 14 51659. Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 1 51660. Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruk inkl traktorer 1 51700. Övrig partihandel 3 52111. Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak 51 52112. Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 3 52121. Annan varuhus- och stormarknadshandel 1 52241. Butikshandel med bröd och konditorivaror 1 52250. Butikshandel mad alkoholhaltiga och andra drycker 1 52260. Tobakshandel 1 52271. Butikshandel med hälsokost 1 52279. Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel 21 52310. Apotekshandel 1 52410. Butikshandel med textilier 14 52421. Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 4 52423. Butikshandel med damkläder 2 52441. Butikshandel med möbler och mattor 1 52443. Butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror 1 52444. Butikshandel med elartiklar 2 52452. Butikshandel med radio- och TV-apparater 4 52461. Butikshandel med järnhandels- bygg- och VVS-varor 1 52462. Butikshandel med färger 5 52471. Butikshandel med böcker och pappersvaror 1 52481. Butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar 1 52482. Butikshandel med med fotoutrustning; fotoservice 2 52485. Butikshandel med sport- och fritidsartiklar 2 52487. Butikshandel med blommor och andra växter 0 52488. Butikshandel med smådjur 4 52496. Detaljhandel med båtar och båttillbehör 2 52612. Postorderhandel med textilier och konfektion 1 52740. Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 21 55111. Hotellverksamhet med restaurang utom konferensanläggningar 21 55300. Restaurangverksamhet 1 55521. Catering för transportsektion 12 60100. Järnvägstransport 6 60211. Kollektivtrafikverksamhet 5 60212. Kollektivtrafikverksamhet 5 60220. Taxitrafik 24 60240. Vägtransport av gods 2 61101. Färjetrafik över hav 10 61102. Övrig havs- och kustsjöfart 1 61200. Sjöfart på inre vattenvägar 1 62100. Reguljär lufttransport 1 63120. Varulagring och magasinering 1 63210. Övriga stödtjänster till landtransport 10 63220. Övriga stödtjänster till sjöfart 6 63230. Övriga stödtjänster till luftfart 1 63301. Arrangerande av resor 3 63302. Försäljning av resor 27 63400. Annan transportförmedling 9 64110. Postbefordran via postverket 6 64201. Nätdrift 1 64202. Radiering 8 65120. Annan bankverksamhet 2 65220. Annan kreditgivning 1 66012. Övrig livförsäkring 2 66030. Skadeförsäkring 1 67120. Handel med och förvaltning av värdepapper 2 70120. Handel med egna fastigheter 19 70201. Uthyrning av bostäder 13 70202. Uthyrning av industrilokaler 9 70203. Uthyrning av andra lokaler 1 70204. Förvaltning i bostadsrättsföreningar 1 70209. Övrig fastighetsförvaltning 8 70321. Förvaltning i rikskooperativ regi 1 70329. Övrig fastighetsförvaltning på uppdrag 2 71210. Uthyrning av andra landtransportmedel 1 71320. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 3 71340. Annan uthyrning av maskiner och utrustning 1 72100. Konsultverksamhet avseende maskinvara 7 72201. Datakonsultverksamhet 2 72202. Programvaruproduktion 1 72300. Databehandling 3 72600. Övrig datoranknuten verksamhet 2 73101. Naturvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet 14 73102. Teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 2 73103. Medicinsk forsknings- och utvecklingsverksamhet 1 74111. Advokatbyråverksamhet mm 9 74120. Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 2 74130. Marknads- och opinionsundersökning 14 74140. Konsultverksamhet avs företags organisation, information mm 8 74150. Holdingsverksamhet 4 74201. Arkitektverksamhet 27 74202. Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet 5 74300. Teknisk provning och analys 8 74401. Reklambyråverksamhet 2 74409. Övrig marknadsföringsverksamhet 6 74500. Arbetsförmedling och rekrytering 1 74600. Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 12 74701. Lokalvård 3 74702. Sanering och desinfektion 5 74814. Fotolaboratorieverksamhet 1 74820. Förpackningsverksamhet 1 74830. Kontorsservice och översättningsverksamhet 1 74841. Grafisk formgivning och service 1 74842. Annan formgivning 1 74843. Inkasso- och kreditkontrollverksamhet 1 74844. Mäss-, kongress- och dagkonferensverksamhet 4 74849. Diverse övriga företagstjänster 1 75111. Stats- och kommunledning, lagstiftning, normering 2 75112. Inspektion, kontroll, tillståndsgivning 4 75113. Skatteförvaltning, indrivning 1 75131. Administration av infrastrukturprogram 1 75132. Administration av program för jordbruk, skogsbruk och fiske 2 75133. Administration av arbetsmarknadsprogram 1 75225. Gemensam verksamhet för det militära försvaret 1 75231. Åklagarverksamhet 1 75232. Domstolsverksamhet 5 75233. Kriminalvård 9 75240. Polisverksamhet 2 75300. Obligatorisk socialförsäkring 5 80100. Grundskoleutbildning 2 80220. Gymnasial yrkesutbildning 6 80304. Högskoleutbildning för vårdyrken 3 80410. Trafikskoleverksamhet 2 80422. Arbetsmarknadsutbildning 3 80423. Folkhögskoleutbildning 4 80424. Studieförbundens och frivilligorganisations utbildning 1 80429. Övrig utbildning 205 85110. Sluten sjukvård 16 85120. Öppen hälso- och sjukvård 12 85130. Tandvård 10 85140. Annan hälso- och sjukvård 1 85200. Veterinärverksamhet 30 85311. Vård och service till boende i servicehus och dylik 3 85313. Vård och behandling i hem för vård eller boende 66 85321. Barnomsorg inom förskola 3 85323. Äldre- och handikappomsorg 2 85325. Humanitär verksamhet 1 90001. Avlopps- och reningsverksamhet 4 90002. Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 1 90005. Mottagning, omlastning och mellanlagring av miljöfarligt avfall 1 90007. Övrig avfallshantering 2 90008. Gatu- och vägrenhållning och annan sanitär verksamhet 2 91111. Intressebevakning inom branschorganisationer 2 91112. Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 1 91120. Intressebevakning inom yrkesorganisationer 21 91200. Intressebevakning inom arbetsorganisationer 6 91310. Verksamhet i religiösa samfund 1 91320. Verksamhet i politiska organisationer 6 91330. Verksamhet i andra intresseorganisationer 1 92110. Film- och videoproduktion 4 92200. Radio- och TV-programverksamhet 6 92310. Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet 5 92320. Drift av teatrar, konserthus 1 92330. Nöjesparksverksamhet 1 92513. Arkivverksamhet 2 92520. Museiverksamhet och kulturminnesvård 1 92612. Drift av golfbanor 1 92614. Drift av trav- och galoppbanor 4 92615. Drift av sporthall, idrottsplats och andra sportanläggningar 1 92621. Idrottsutövning 1 92624. Sportarrangemang 1 92710. Spel- och vadhållningsverksamhet 1 92721. Ridutbildning och uthyrning av hästar 3 93011. Industri- och institutionstvätt 5 93012. Konsumenttvätt 34 93021. Hårvård 2 93040. Kroppsvård 661 99999. Näringsgren okänd
VAR 133 FAKTISKT UTBETALT Loc 831 width 8 2 decimal places Faktiskt utbetalt Valid-n=2447 Min=0 Max=182516 Mean=402.2 St.Dev=4303.0