ALF
              Skaraborgs län
                SSD 0536

              Primärforskare
              Arbetslivsfonden

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ALF - Skaraborgs län samlades ursprungligen in
  av Arbetslivsfonden. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med att Arbetslivsfonden avvecklades gjorde SSD en
  överenskommelse med myndigheten om arkivering av ett antal
  databaser samt om vissa former av fortsatt tillgänglighet på
  dessa.

  Ett första material är en utvärderingsenkät rörande
  Arbetslivsfondens verksamhet. Fältarbetet under 1994 har
  genomförts av SCB och materialet överlämnades till SSD i
  augusti 1995. Detta material är tillgängligt enligt gängse
  regler för forskningsdatabaser förvarade vid SSD.

  Ett annat material är en omfattande databas som under fondens
  femåriga verksamhet byggts upp vid det centrala fondkansliet.
  Databasen innehåller alla ärenden som behandlats av
  myndigheten alltifrån ansökan till åtgärd. Denna databas är en
  för arbetslivsfonden skräddarsydd relationsdatabas i systemet
  Dataflex. Databasen går under namnet ALF och omfattar närmare
  30.000 ärenden. Totalt kräver ALF 200 mb i diskutrymme. Efter
  överläggningar med fondens centralkansli har SSD åtagit sig
  tre saker beträffande denna databas.

  En första är att överflytta en kopia av databasen till SSD och
  hålla den tillgänglig i så att säga ursprungsskick för i
  första hand en period av tre år framåt. För det har
  arbetslivsfonden beviljat medel för inköp av en
  specialdedicerad PC. Databasen kommer att vara gratis
  tillgänglig för tillresta forskare.

  En andra är att från denna databas generera en eller flera
  arkivfiler i ett lämpligt utskriftsformat. Härigenom blir det
  möjligt att även på litet längre sikt gå tillbaka till
  innehållet i databasen. De genererade filerna skall vara
  läsbara med gängse editorer och ordbehandlngsprogram. Filerna
  kommer att vara tillgänglig på vanligt sätt från SSD.

  En tredje är att med utgångspunkt från den genererade
  arkivfilen(erna) tillskapa en analysfil i SPSS och SAS i
  samråd med forskare på området. Även på denna punkt har
  Arbetslivsfonden bidragit med medel för att täcka bl a
  kostnader för ett seminarium med intresserade forskare. Vad
  som är aktuellt i detta sammanhang är att omredigera vissa
  centrala delar av databsen från dess relationella form till
  en gängse rektangulär numerisk analysfil. I viss mån kan det
  bli fråga om innehållsanalys av vissa textavsnitt. Efter
  dokumentering kommer den tillskapade analysfilen att kunna
  beställas och distribueras på vanligt sätt.

  
               SYSTEM ALF

  I Arbetslivsfondens administrativa datasystem, System ALF,
  finns uppgifter om alla de nära 25 000 arbetsplatsprogrammen
  som fonden gav bidrag till. Där finns också alla ärenden som
  rör start- och kunskapscheckar som under fondens sista
  verksamhetsår användes för kompetensutveckling och
  informationsspridning.

  Datasystemets viktigaste funktion har varit som hjälpmedel i
  beslutsfattandet rörande bidrag till arbetsplatsprogrammen,
  och för att administrera utbetalningar. Med regelbundna
  intervall har systemet producerat sammanställningar som
  speglat Arbetslivsfondens verksamhet och bidragens fördelning
  över regioner/län, branscher, offentlig och privat sektor,
  företagsstorlekar, mans- och kvinnodominerade arbetsplatser,
  typer av åtgärdsprogram etc.

  System ALF har använts av de regionala länsvisa fondkanslierna
  för deras administration för produktion av beslutsunderlag
  till länsfondernas styrelser. Beslutsrutinerna och de underlag
  som respektive styrelser har önskat har styrt hur materialet
  har matats in i systemet. Därför varierar praxis mellan de
  olika länen vad gäller hur ingående arbetsplatsprogrammen
  beskrivs i text.

  Ärenden som överstigit vissa beloppsgränser - som justerats
  uppåt under fondens verksamhetstid - eller som avsett företag
  eller organisationer med spridd eller branschövergripande
  verksamhet har handlagts av det centrala fondkansliet i Nacka.

  När Arbetslivsfondens verksamhet avslutades under juni 1995
  frystes det administrativa systemet. I samband därmed gavs
  länsfonderna möjlighet att distribuera databasen för länet
  till de intressenter inom regionen som så önskade, t ex
  Försäkringskassan eller regionala högskolor.

  System ALF i sin helhet, som alltså omfattar både alla läns
  och den centrala fondens bidragsärenden kommer att hållas
  tillgänglig för forskning och studier vid två institutioner.
  Avsikten är att ställa detta omfattande och relativt färska
  material till förfogande särskilt för studenter och deras
  handledare på B- och C-nivå som kan dra nytta av det i samband
  med uppsatsskrivande, för forskare samt för utredare och
  utbildare hos arbetsmarknadens parter.

  Databasen kommer att vara tillgänglig för två typer av
  användning. Den numerära delen av bidragsärendena kan
  bearbetas genom att den hålls tillgänglig i en rad format för
  statistisk bearbetning. Basen hålls tillgänglig på en
  persondator hos Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i
  Göteborg och på Arbetslivsbiblioteket i Stockholm. Den
  numerära databasen kommer också att kunna distribueras till
  låg kostnad på disketter eller band för bearbetning vid
  forskare eller studenters heminstitution.
  Databasen i sin helhet kommer även att vara sökbar, så att
  intresserade studenter skall kunna söka fram arbetsplatser som
  genomfört olika typer av förändringsprogram, för att bearbeta
  denna information i sig, eller för att gå vidare och söka
  kontakt med de arbetsplatser som genomfört olika typer av
  åtgärder med delfinansiering av Arbetslivsfonden. Det blir
  härigenom möjligt att t ex på en viss ort eller region söka
  fram arbetsplatser som genomfört arbetsorganisatoriska
  förändringar av en viss omfattning, att se på deras
  personalstruktur (t ex kvinnodominerade arbetsplatser) och
  finna information (adress, telefonnummer och kontaktpersoner)
  som gör det lätt att ta direkta kontakter för att informera
  sig om vunna erfarenheter.

  Denna typ av sökningar kan genomföras både i databasens
  strukturerade del och i fritextsökning i de skriftliga
  beskrivningarna av problem och åtgärdsprogram.

  Varje bidragsärende har givits ett diarienummer i systemet.
  Med utgångspunkt från detta är det möjligt att söka fram de
  arkiverade handlingarna i ärendet.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 49  (2)BEVILJAS         (3)LOC 417 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) Beviljas

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1210 1.  Ja
      89 5.  Nej

      483 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0536 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Gruppnummer 7 Ankomstdatum år-månad-dag 8 Ankomstdatum år-månad 9 Sekretess 10 Spärr för utbetalning 11 Statuskod 12 Statusdatum år-månad-dag 13 Statusdatum år-månad 14 Namn 15 Besöksadress 16 Postadress 17 Postnummer 18 Ortnamn 19 Bransch 1 20 Bransch 2 21 Bransch 4 22 Antal anställda män 23 Antal anställda kvinnor 24 Berörda män 25 Berörda kvinnor 26 Kommunnummer 27 Organisationsnummer 28 Telefon riksnummer 29 Kontaktperson 30 Starttidpunkt år-månad-dag 31 Starttidpunkt år-månad 32 Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag 33 Planerad färdigtidpunkt år-månad 34 Sökt bidrag 35 Egen insats 36 Annan finansiär ansökan 37 Total kostnad ansökan 38 Besparing för sökande 39 Besparing för försäkring 40 Total besparing 41 Beslutsdatum år-månad-dag 42 Beslutsdatum år-månad 43 Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag 44 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 45 Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag 46 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 47 Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag 48 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 49 Beviljas 50 Handläggare 51 Bidrag i åtgärder 52 Egen insats i åtgärder 53 Annan finansiär i åtgärder 54 Total kostnad i åtgärder 55 Slutligt bidrag i åtgärder 56 Slutligt sökt bidrag 57 Slutlig egen insats 58 Slutligt annan finansiär 59 Slutlig total kostnad 60 Beviljat belopp, 1 61 Villkor, 1 62 Utbetalningsdatum 1: år-månad-dag 63 Utbetalningsdatum 1: år-månad 64 Utbetalningsorder 1: år-månad-dag 65 Utbetalningsorder 1: år-månad 66 Återbetalt, 1 67 Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag 68 Lägesrapport begärd 1: år-månad 69 Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag 70 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 71 Beviljat belopp, 2 72 Villkor, 2 73 Utbetalningsdatum 2: år-månad-dag 74 Utbetalningsdatum 2: år-månad 75 Utbetalningsorder 2: år-månad-dag 76 Utbetalningsorder 2: år-månad 77 Återbetalt, 2 78 Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag 79 Lägesrapport begärd 2: år-månad 80 Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag 81 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 82 Beviljat belopp, 3 83 Villkor, 3 84 Utbetalningsdatum 3: år-månad-dag 85 Utbetalningsdatum 3: år-månad 86 Utbetalningsorder 3: år-månad-dag 87 Utbetalningsorder 3: år-månad 88 Återbetalt, 3 89 Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag 90 Lägesrapport begärd 3: år-månad 91 Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag 92 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 93 Beviljat belopp, 4 94 Villkor, 4 95 Utbetalningsdatum 4: år-månad-dag 96 Utbetalningsdatum 4: år-månad 97 Utbetalningsorder 4: år-månad-dag 98 Utbetalningsorder 4: år-månad 99 Återbetalt, 4 100 Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag 101 Lägesrapport begärd 4: år-månad 102 Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag 103 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 104 Beviljat belopp, 5 105 Villkor, 5 106 Utbetalningsdatum 5: år-månad-dag 107 Utbetalningsdatum 5: år-månad 108 Utbetalningsorder 5: år-månad-dag 109 Utbetalningsorder 5: år-månad 110 Återbetalt, 5 111 Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag 112 Lägesrapport begärd 5: år-månad 113 Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag 114 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 115 Beviljat belopp, 6 116 Villkor, 6 117 Utbetalningsdatum 6: år-månad-dag 118 Utbetalningsdatum 6: år-månad 119 Utbetalningsorder 6: år-månad-dag 120 Utbetalningsorder 6: år-månad 121 Återbetalt, 6 122 Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag 123 Lägesrapport begärd 6: år-månad 124 Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag 125 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 126 Senaste ändringsdatum år-månad dag 127 Senaste ändringsdatum år-månad 128 Gammal statuskod 129 Selekteringsdatum 130 Senaste ändringstid 131 Totalt anställda i skikt 132 Branschkod enligt SNI 133 Faktiskt utbetalt

VAR 1 SSD STUDY NR 0536              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0536


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 16 width 2 Län 1782 16. Skaraborgs län
VAR 6 GRUPPNUMMER Loc 18 width 2 Gruppnummer 31. . . 96. Kod: 31 40 41 42 55 60 80 81 82 84 87 Frek: 1473 6 6 1 1 47 5 26 48 135 10 Kod: 93 96 Frek: 1 23
VAR 7 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 20 width 6 alphabetic Ankomstdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅNAD Loc 26 width 4 Ankomstdatum år-månad 9008. 90-08 . . 9506. 95-06 Kod: 9008 9009 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 Frek: 12 6 15 16 18 15 24 13 21 25 27 Kod: 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 4 25 25 28 33 26 28 28 36 23 26 Kod: 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 28 1 28 26 26 26 23 26 16 30 23 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 23 20 6 29 22 28 40 39 39 55 104 Kod: 9404 9405 9406 9407 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 284 51 6 1 3 1 4 7 15 75 115 Kod: 9505 9506 Frek: 75 13
VAR 9 SEKRETESS Loc 30 width 1 Sekretess 10 1. Ja 1772 5. Nej
VAR 10 SPÄRR FÖR UTBETALNING Loc 31 width 1 Spärr för utbetalning 87 1. Ja 1695 5. Nej
VAR 11 STATUSKOD Loc 32 width 2 Statuskod 0 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 0 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 3 90. Beslut - ej beviljat bidrag 1210 91. Avslutat ärende 86 92. Hävda beslut 483 99. Återtaget eller avfört beslut
VAR 12 STATUSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 34 width 6 Statusdatum år-månad-dag Valid-n=1782 Min=910411 Max=950607 Mean=939491.1 St.Dev=12114.4
VAR 13 STATUSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 40 width 4 Statusdatum år-månad 9104. 91-04 . . 9506. 95-06 Kod: 9104 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 42 5 9 6 5 3 23 9 23 13 26 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 3 23 31 17 19 13 8 8 13 28 6 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 6 15 32 5 17 40 10 15 26 33 25 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 39 37 41 48 25 8 26 154 22 31 54 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 40 45 117 414 111 13
VAR 14 NAMN Loc 44 width 35 alphabetic Namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 BESÖKSADRESS Loc 79 width 35 alphabetic Besöksadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 16 POSTADRESS Loc 114 width 35 alphabetic Postadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 17 POSTNUMMER Loc 149 width 5 alphabetic Postnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 18 ORTNAMN Loc 154 width 13 alphabetic Ortnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 19 BRANSCH 1 Loc 167 width 2 MD=99 Bransch 1 370 00. Privata sektorn 574 01. Privata sektorn 185 02. Privata sektorn 314 03. Offentliga sektorn 304 09. Checkgrupp 35 99. Uppgift saknas
VAR 20 BRANSCH 2 Loc 169 width 2 MD=99 Bransch 2 16 01. Bank och försäkring 52 02. Byggbranschen 40 03. Byggnadsämnes- och stenindustri 5 04. Energibranschen 61 05. Fabriksindustrin 0 06. Flygbranschen 24 07. Grafisk produktion 0 08. Gruvindustrin 172 09. Handelsområdet samt privat tjänste- och uppdragsverksamhet 13 10. Hotell/restaurang/musikerverksamhet 60 11. Landtransport 234 12. Lantbruk/trädgård 75 13. Livsmedelsindustrin 4 14. Massa/pappersindustri 48 15. Motorbranschen 1 16. Sjöfarten 3 17. Skogsbruket 37 18. Stål och metall 99 19. Sågverks- och träindustrin 7 20. Städentrepenadverksamhet och fastighetsförvaltning 11 21. Teko-, stoppmöbel- och skinn/läderindustri 7 22. Tidnings- och etermediebranschen 157 23. Verkstadsindustrin 3 29. Flerbranschövergripande program 25 30. Ideella organisationer 145 31. Kommunerna 87 32. Landstingen 56 33. Staten 301 90. Check- 39 99. Uppgift saknas
VAR 21 BRANSCH 4 Loc 171 width 4 MD=9999 Bransch 4 9 0101. Bankverksamhet 2 0102. Försäkringsverksamhet 5 0105. Övrigt inom bank- och försäkringsväsende 18 0201. Bygg-, väg- och anläggningsverksamhet 7 0202. Elinstallation 2 0203. Glasmästeriverksamhet 8 0204. Maskinentrepenadverksamhet 7 0205. Plåtslageriverksamhet 8 0206. VVS-installation 2 0207. Måleri 0 0208. Golvläggare 29 0301. Byggnadsämnesindustri 11 0302. Stenindustri 5 0401. El-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjning 6 0501. Allokemisk industri 6 0502. Färgindustri 1 0503. Glasindustri 5 0504. Gummiindustri 29 0505. Plastindustri 9 0508. Övrig fabriksindustri 5 0512. Tvätterier och färgerier 0 0601. Civilflyget 0 0602. Flygplatser 2 0701. Förlagsverksamhet och bokbinderi 4 0702. Grafisk produktion 1 0703. Sätteri- och reproföretag 13 0704. Tryckerier 1 0705. Tapetfabriker, kartong- och förpackningstillverkare 3 0706. Övrig grafisk produktion 0 0801. Gruvindustri 83 0901. Detaljhandel 15 0902. Partihandel 25 0903. Vård och omsorg i privat regi 0 0908. Resebyråer 1 0909. Reklambyråer, film- och videoproduktion, biografer 2 0910. Turist- och nöjesföretag 7 0911. Advokat- och revisionsbyråer, mäklariverksamhet mm 8 0912. Byggkonsulter mm 4 0913. Dataföretag och datakonsulter 10 0915. Övrig uppdrags- och konsultverksamhet 7 0918. Frisörer 10 0920. Handels- och tjänsteföretag i övrigt 0 1001. Pensionats- och campingverksamhet 9 1002. Restaurang- och kafeverksamhet 0 1003. Musikverksamhet 4 1005. Hotell och restaurangverksamhet 7 1101. Buss- och taxitrafik 6 1102. Renhållningsservice 1 1103. Stuverier 0 1104. Trafikskolor 37 1105. Åkerier 0 1106. Speditionsverksamhet 2 1107. Bevakningsföretag 2 1108. Godsterminaler 5 1110. Transportverksamhet i övrigt 229 1201. Lantbruk 4 1202. Trädgårdsodling/trädgårdsskötsel 1 1203. Fiskodling 12 1301. Bagerivarutillverkning 3 1302. Choklad- och konfektyrtillverkning 2 1303. Dryckesvarutillverkning 2 1304. Fiskberedning 1 1305. Frukt- och grönsaksberedning 15 1306. Mejerivaror 0 1307. Sockertillverkning 25 1308. Slakterier och köttvarutillverkning 0 1309. Tobaksvarutillverkning 15 1315. Övrig beredning och tillverkning av livsmedel 4 1401. Massa- och papperstillverkning mm 3 1501. Bensinstationer och oljedepåer 42 1502. Bil-, traktor- och gummiverkstäder 0 1503. Bärgnings-, garage- och parkeringsföretag 1 1504. Billackeringsföretag 2 1505. Motorbranschen i övrigt 1 1601. Handelsflottan 0 1602. Fiskeriverksamhet 3 1701. Skogsavverkning/skogsvård och skogsbruksföretag 0 1702. Domänverket 20 1801. Stål- och metallindustri 17 1802. Svets- och mekanisk industri 24 1901. Byggnads-, snickeri och trämaterialtillverkning 12 1902. Sågverk, sågning, hyvling 5 1903. Hustillverkning 41 1904. Möbeltillverkning 17 1905. Övrig trävarutillverkning 3 2001. Städentrepenadverksamhet 4 2002. Fastighetsförvaltning 7 2101. Textilindustri 3 2102. Konfektionsindustri 0 2103. Läderindustri 1 2104. Stoppmöbelindustri 1 2201. Distribution av tidningar 6 2202. Tidnings- och tidskriftsframställning 0 2203. Produktion av radio och TV-program 10 2301. Verktygs- och redskapsindustri 0 2302. Metallmöbelindustri 17 2303. Industri för metallkonstruktion 39 2304. Övrig metallvaruindustri 0 2305. Industri för stationära turbiner 15 2306. Jordbruksmaskiner 2 2307. Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 4 2308. Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 0 2309. Data- och kontorsmaskinindustri 5 2310. Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 4 2311. Industri för elmotorer etc 0 2312. Teleproduktionsindustri 10 2313. Industri för elektriska hushållsapparater 6 2314. Övrig elektronikindustri 1 2315. Skeppsvarv, båtbyggeri 0 2316. Rälsfordonsindustri 18 2317. Bil- och bilmotorindustri 0 2318. Cykel- och motorcykelindustri 0 2319. Flygplansindustri och reparationsverkstäder 2 2320. Övrig transportmedelsindustri 2 2321. Instrumentindustri 2 2322. Foto- och optikvaruindustri 20 2330. Övrig verkstadsindustri 3 2900. Projekt som berör flera privata branscher 2 3020. Arbetsgivare/arbetstagarorganisationer 3 3021. Idrottsorganisationer 0 3023. Politiska organisationer 4 3025. Religiösa organisationer 0 3027. Nykterhetsrörelsens organisationer 0 3029. Scoutorganisationer och andra barn- och ungdomsorganisationer 1 3031. Handikapporganisationer 2 3033. Studieförbund 3 3035. Folkhögskolor/rörelsedrivna 0 3037. Lokalhållande organisationer 0 3041. Föräldrakooperativa daghem 3 3060. Övriga ideella och kulturella organisationer 7 3090. Svenska kyrkan 9 3111. Förskole- och fritidsverksamhet 18 3115. Äldre- och handikappomsorg 40 3119. Övrig social verksamhet samt övergripande projekt 34 3120. Skolväsendet 3 3131. Bibliotek 1 3132. Museer 0 3133. Teater- och musikinstitutioner 0 3135. Idrotts- och fritidsanläggningar 1 3137. Övrig kultur- och fritidsverksamhet 2 3141. Energiförsörjning 1 3143. Renhållning och avfallshantering 7 3145. Arbete med gator, vägar och parker 5 3147. Fastighetsskötsel 6 3148. Kommunal teknisk service i övrigt 0 3149. Räddningstjänst 0 3151. Kollektivtrafik 0 3153. Hamnar 2 3170. Central kommunal administration 16 3175. Övriga kommunala arbetsplatsprogram 0 3190. Program på gränsen mellan primärkommunala och landstingskommunala området 0 3195. Primärkommunala program som skall avräknas mot landstingens branschram 23 3211. Hälso- och sjukvård - primärvård 34 3213. Hälso- och sjukvård - läns- och regionvård 17 3215. Hälso- och sjukvård - övrigt 3 3217. Tandvård 3 3221. Högskola och gymnasieskola/landsting 0 3224. Folkhögskolor/landsting 0 3232. Museer/landsting 0 3233. Teater- och musikinstitutioner/landsting 0 3235. Fritidsanläggningar/landsting 0 3237. Övrig kultur- och fritidsverksamhet/landsting 2 3240. Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan social verksamhet 0 3251. Kollektivtrafik/landsting 0 3257. Tvätterier/landsting 1 3270. Central landstingskommunal administration 4 3280. Övriga landstingskommunala arbetsplatsprogram 4 3301. Försäkringskassorna 11 3302. Försvaret 4 3303. SJ 3 3304. Posten 1 3305. Televerket 4 3306. Domstolsväsendet 0 3307. Länsstyrelserna 9 3308. Polis och åklagarmyndigheten 4 3309. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 5 3310. Universitet och högskolor och övrig statlig utbildning samt forskning 1 3311. Vägverket 3 3312. Skatte- och kronofogdemyndigheterna 0 3313. Kulturell verksamhet/staten 0 3314. Statens invandrarverk 7 3325. Övrig statlig verksamhet 1 9000. Checkar ej fördelat 29 9002. Check-Bryggbranschen 9 9003. Check-Byggämnes- och stenindustri 11 9004. Check-Energibranschen 3 9005. Check-Fabriksindustrin 2 9007. Check-Grafisk produktion 134 9009. Check-Handelsområdet 5 9010. Check-Hotell och restaurang 3 9012. Check-Lantbruk och trädgård 1 9013. Check-Livsmedelsindustrin 3 9015. Check-Motorbranschen 8 9018. 4 9019. Check-Sågverks-/träindustrin 3 9020. Check-Städn och fastigh.förv 1 9021. Check-Teko/stoppmöbel/läderind 31 9023. Check-Verkstadsindustrin 1 9029. Check-Flerbranschprogram 43 9031. Check-Kommunerna 6 9032. Check-Landstingen 3 9033. Check-Staten 39 9999. Uppgift saknas
VAR 22 ANSTÄLLDA MÄN Loc 175 width 5 Antal anställda män Valid-n=1782 Min=0 Max=3400 Mean=42.7 St.Dev=164.0
VAR 23 ANSTÄLLDA KVINNOR Loc 180 width 4 Antal anställda kvinnor Valid-n=1782 Min=0 Max=9800 Mean=62.8 St.Dev=392.5
VAR 24 BERÖRDA MÄN Loc 184 width 5 Berörda män Valid-n=1782 Min=0 Max=2200 Mean=24.2 St.Dev=102.6
VAR 25 BERÖRDA KVINNOR Loc 189 width 5 Berörda kvinnor Valid-n=1782 Min=0 Max=11900 Mean=31.9 St.Dev=310.3
VAR 26 KOMMUNNUMMER Loc 194 width 4 MD=9999 Kommunnummer 27 1602. Grästorp 22 1603. Essunga 37 1622. Mullsjö 33 1623. Habo 31 1637. Karlsborg 14 1643. Gullspång 123 1660. Vara 86 1661. Götene 67 1662. Tibro 52 1663. Töreboda 103 1680. Mariestad 245 1681. Lidköping 145 1682. Skara 333 1683. Skövde 49 1684. Hjo 48 1685. Tidaholm 152 1686. Falköping 215 9999. Uppgift saknas
VAR 27 ORGANISATIONSNUMMER Loc 198 width 11 alphabetic Organisationsnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 28 TELEFON RIKSNUMMER Loc 209 width 14 alphabetic Telefon riksnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 29 KONTAKTPERSON Loc 223 width 63 alphabetic Kontaktperson Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 30 STARTTIDPUNKT ÅR-MÅ-DAG Loc 286 width 6 alphabetic Starttidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 31 STARTTID ÅR-MÅNAD Loc 292 width 4 MD=9999 Starttidpunkt år-månad 9010. 90-10 . . 9506. 95-06 201 9999. Uppgift saknas Kod: 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 Frek: 2 1 2 9 6 14 11 20 20 6 16 Kod: 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 23 15 18 17 36 20 26 31 17 31 20 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 20 27 26 25 17 32 21 21 20 27 16 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 9 21 32 26 39 35 44 38 72 91 117 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 39 13 34 38 10 4 4 7 17 75 115 Kod: 9505 9506 9999 Frek: 75 13 201
VAR 32 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅN-DA Loc 296 width 6 alphabetic Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 33 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅNAD Loc 302 width 4 MD=9999 Planerad färdigtidpunkt år-månad 9105. 91-05 . . 9610. 96-10 201 9999. Uppgift saknas Kod: 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 1 3 1 6 7 3 11 16 11 11 18 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 15 8 16 5 10 14 16 17 38 13 14 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 13 12 18 30 6 10 32 29 18 51 15 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 27 30 22 27 47 17 26 38 59 26 118 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9510 9512 9605 Frek: 23 30 364 122 81 22 4 1 2 1 1 Kod: 9607 9609 9610 9999 Frek: 2 1 2 201
VAR 34 SÖKT BIDRAG Loc 306 width 8 2 decimal places Sökt bidrag Valid-n=1782 Min=0 Max=30535 Mean=695.5 St.Dev=1948.0
VAR 35 EGEN INSATS Loc 314 width 7 1 decimal places Egen insats Valid-n=1782 Min=0 Max=52638 Mean=703.0 St.Dev=2712.3
VAR 36 ANNAN FINANSIÄR ANSÖKAN Loc 321 width 8 2 decimal places Annan finansiär ansökan Valid-n=1782 Min=0 Max=5095 Mean=8.6 St.Dev=169.1
VAR 37 TOTAL KOSTNAD ANSÖKAN Loc 329 width 8 2 decimal places Total kostnad ansökan Valid-n=1782 Min=0 Max=68957 Mean=1407.2 St.Dev=4177.7
VAR 38 BESPARING FÖR SÖKANDE Loc 337 width 8 2 decimal places Besparing för sökande Valid-n=1782 Min=0 Max=36196 Mean=438.5 St.Dev=1844.7
VAR 39 BESPARING FÖR FÖRSÄKRING Loc 345 width 8 2 decimal places Besparing för försäkring Valid-n=1782 Min=0 Max=14496 Mean=167.7 St.Dev=746.4
VAR 40 TOTAL BESPARING Loc 353 width 8 2 decimal places Total besparing Valid-n=1782 Min=0 Max=41416 Mean=606.2 St.Dev=2372.6
VAR 41 BESLUTSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 361 width 6 alphabetic Beslutsdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 42 BESLUTSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 367 width 4 MD=9999 Beslutsdatum år-månad 9008. 90-08 . . 9506. 95-06 480 9999. Uppgift saknas Kod: 9008 9009 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9108 Frek: 1 1 1 1 1 9 13 14 17 25 9 Kod: 9109 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 Frek: 27 22 31 17 18 10 31 17 35 5 3 Kod: 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 Frek: 27 8 31 16 9 25 31 8 28 22 2 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 21 17 19 30 19 28 44 41 65 60 87 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 8 38 3 1 2 4 5 17 75 115 75 Kod: 9506 9999 Frek: 13 480
VAR 43 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 371 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 44 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 1 Loc 377 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 9112. 91-12 . . 9505. 95-05 1374 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9202 9203 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 1 8 2 1 3 7 5 6 4 4 2 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 4 3 4 1 5 7 10 5 6 8 11 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 16 13 8 11 3 11 2 6 8 7 17 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 12 9 8 48 113 9 1374
VAR 45 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 381 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 46 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 2 Loc 387 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 9209. 92-09 . . 9504. 95-04 1766 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9209 9306 9401 9403 9405 9406 9411 9502 9504 0 Frek: 1 1 1 2 2 2 1 1 5 1766
VAR 47 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 391 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 48 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 3 Loc 397 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 1 9403. 94-03 1781 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 49 BEVILJAS Loc 401 width 1 MD=9 Beviljas 1210 1. Ja 89 5. Nej 483 9. Uppgift saknas
VAR 50 HANDLÄGGARE Loc 402 width 8 alphabetic Handläggare Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 51 BIDRAG I ÅTGÄRDER Loc 410 width 7 2 decimal places Bidrag i åtgärder Valid-n=1782 Min=0 Max=17550 Mean=201.6 St.Dev=683.0
VAR 52 EGEN INSATS I ÅTGÄRDER Loc 417 width 7 2 decimal places Egen insats i åtgärder Valid-n=1782 Min=0 Max=9340 Mean=155.7 St.Dev=465.9
VAR 53 ANNAN FINANS I ÅTGÄRDER Loc 424 width 8 2 decimal places Annan finansiär i åtgärder Valid-n=1782 Min=0 Max=15151 Mean=413.2 St.Dev=1060.0
VAR 54 TOTAL KOSTNAD I ÅTGÄRDER Loc 432 width 7 2 decimal places Total kostnad i åtgärder Valid-n=1782 Min=0 Max=1123 Mean=1.6 St.Dev=39.7
VAR 55 SLUTLIGT BIDRAG ÅTGÄRDER Loc 439 width 8 2 decimal places Slutligt bidrag i åtgärder Valid-n=1782 Min=0 Max=32701 Mean=616.3 St.Dev=1681.1
VAR 56 SLUTLIGT SÖKT BIDRAG Loc 447 width 8 2 decimal places Slutligt sökt bidrag Valid-n=1782 Min=0 Max=30535 Mean=671.1 St.Dev=1925.3
VAR 57 SLUTLIG EGEN INSATS Loc 455 width 8 2 decimal places Slutlig egen insats Valid-n=1782 Min=0 Max=52638 Mean=705.0 St.Dev=2651.5
VAR 58 SLUTLIG ANNAN FINANSIÄR Loc 463 width 7 2 decimal places Slutligt annan finansiär Valid-n=1782 Min=0 Max=5095 Mean=6.4 St.Dev=151.3
VAR 59 SLUTLIG TOTAL KOSTNAD Loc 470 width 8 2 decimal places Slutlig total kostnad Valid-n=1782 Min=0 Max=68957 Mean=1382.5 St.Dev=4113.2
VAR 60 BEVILJAT BELOPP 1 Loc 478 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 1 Valid-n=1782 Min=0 Max=2000 Mean=83.4 St.Dev=183.5
VAR 61 VILLKOR 1 Loc 485 width 1 MD=0 Villkor, 1 21 1. Ja 326 5. Nej 1435 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 486 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 63 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 1 Loc 492 width 4 MD= 0 Utbetalning 1: år-månad 9103. 91-03 . . 9506. 95-06 630 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 Frek: 3 3 2 5 2 11 7 8 9 13 11 Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 7 12 12 13 21 5 11 3 12 9 13 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 17 23 21 16 18 9 15 18 8 13 16 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 22 13 23 21 17 20 24 18 28 10 32 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 32 45 48 35 89 208 88 13 630
VAR 64 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 496 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 65 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 1 Loc 502 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 1: år-månad 9104. 91-04 . . 9506. 95-06 631 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9104 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 5 3 7 11 7 8 9 13 7 3 16 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 14 14 21 5 11 4 11 8 15 17 23 Kod: 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 21 14 19 25 16 9 13 15 21 12 23 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 20 21 21 22 19 28 11 32 32 45 48 Kod: 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 35 83 218 83 13 631
VAR 66 ÅTERBETALT 1 Loc 506 width 7 Återbetalt, 1 Valid-n=1782 Min=-2650 Max=0 Mean=-1.6 St.Dev=63.0
VAR 67 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 513 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 68 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 519 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 1: år-månad 9103. 91-03 . . 9604. 96-04 899 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9104 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 1 1 1 15 18 7 14 13 8 13 15 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 15 16 9 13 3 9 11 14 16 20 23 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 10 16 15 17 22 4 14 16 24 10 22 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 23 18 23 21 27 30 2 36 41 49 42 Kod: 9412 9501 9502 9503 9604 0 Frek: 23 14 7 101 1 899
VAR 69 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 523 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 70 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 529 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 9103. 91-03 . . 9505. 95-05 901 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 Frek: 2 1 3 9 1 9 16 9 7 10 5 Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 18 14 12 18 12 5 6 11 14 18 10 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 19 18 23 11 15 23 2 16 11 17 12 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 25 22 21 21 23 22 40 7 21 33 31 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 58 39 21 10 47 62 1 901
VAR 71 BEVILJAT BELOPP 2 Loc 533 width 7 2 decimal places Beviljat belopp ,2 Valid-n=1782 Min=0 Max=2000 Mean=46.0 St.Dev=156.5
VAR 72 VILLKOR 2 Loc 540 width 1 MD=0 Villkor, 2 6 1. Ja 15 5. Nej 1761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 541 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 74 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 2 Loc 547 width 4 MD= 0 Utbetalning 2: år-månad 9109. 91-09 . . 9505. 95-05 1396 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 2 2 2 3 3 1 3 3 5 3 3 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 3 2 4 1 6 2 10 4 1 6 3 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 7 6 6 7 7 6 9 11 9 4 3 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 7 11 9 9 5 17 14 14 22 121 10 Kod: 0 Frek: 1396
VAR 75 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 551 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 76 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 2 Loc 557 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 2: år-månad 9109. 91-09 . . 9505. 95-05 1396 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 2 2 2 3 1 1 5 2 5 4 3 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 2 3 4 1 6 2 10 3 1 7 3 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 7 6 6 7 6 6 9 12 9 4 3 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 7 11 9 9 5 17 14 14 22 123 8 Kod: 0 Frek: 1396
VAR 77 ÅTERBETALT 2 Loc 561 width 8 2 decimal places Återbetalt, 2 Valid-n=1782 Min=-2630 Max=0 Mean=-1.5 St.Dev=62.3
VAR 78 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 569 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 79 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 575 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 2: år-månad 9108. 91-08 . . 9503. 95-03 1387 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 1 4 2 3 2 4 1 4 3 5 4 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 5 1 3 8 8 6 2 5 3 2 9 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 2 8 7 10 5 14 7 6 2 3 6 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 0 Frek: 14 7 9 7 16 19 20 22 7 119 1387 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 0 Frek: 14 7 9 7 16 19 20 22 7 119 1387
VAR 80 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 579 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 81 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 585 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 9106. 91-06 . . 9505. 95-05 1392 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 1 2 3 2 1 3 4 3 4 4 4 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 2 3 1 3 3 5 3 7 4 2 6 Kod: 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 5 8 7 7 6 8 9 13 6 9 4 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 13 5 7 10 6 19 18 13 14 38 93 Kod: 9505 0 Frek: 2 1392
VAR 82 BEVILJAT BELOPP 3 Loc 589 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 3 Valid-n=1782 Min=0 Max=2000 Mean=15.8 St.Dev=100.8
VAR 83 VILLKOR 3 Loc 596 width 1 MD=0 Villkor, 3 16 1. Ja 3 5. Nej 1763 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 597 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 85 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 3 Loc 603 width 4 MD= 0 Utbetalning 3: år-månad 9202. 92-02 . . 9505. 95-05 1699 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9202 9203 9207 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 Frek: 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 Kod: 9309 9310 9311 9401 9402 9403 9405 9406 9407 9408 9410 Frek: 4 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 Kod: 9411 9412 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 2 1 5 3 30 5 1699
VAR 86 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 607 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 87 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 3 Loc 613 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 3: år-månad 9202. 92-02 . . 9505. 95-05 1699 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9202 9203 9207 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 Frek: 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 Kod: 9309 9310 9311 9401 9402 9403 9405 9406 9407 9408 9410 Frek: 4 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 Kod: 9411 9412 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 2 1 5 3 30 5 1699
VAR 88 ÅTERBETALT 3 Loc 617 width 7 2 decimal places Återbetalt, 3 Valid-n=1782 Min=-2736 Max=0 Mean=-1.5 St.Dev=64.8
VAR 89 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 624 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 90 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 630 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 3: år-månad 9201. 92-01 . . 9503. 95-03 1698 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9205 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 2 3 1 3 1 2 1 3 1 1 2 Kod: 9307 9308 9309 9311 9312 9401 9403 9405 9406 9407 9408 Frek: 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 0 Frek: 1 1 1 7 2 5 30 1698
VAR 91 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 634 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 92 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 640 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 9103. 91-03 . . 9505. 95-05 1698 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9201 9206 9207 9211 9212 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 1 1 1 1 2 2 3 1 1 3 1 Kod: 9307 9308 9309 9311 9312 9401 9402 9404 9406 9408 9409 Frek: 1 3 2 1 2 1 5 1 1 2 1 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 2 2 3 3 11 25 1 1698
VAR 93 BEVILJAT BELOPP 4 Loc 644 width 6 2 decimal places Beviljat belopp, 4 Valid-n=1782 Min=0 Max=2100 Mean=6.1 St.Dev=75.3
VAR 94 VILLKOR 4 Loc 650 width 1 MD=0 Villkor, 4 1 1. Ja 1 5. Nej 1780 0. Frågan ej tillämplig
VAR 95 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 651 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 96 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 4 Loc 657 width 4 MD= 0 Utbetalning 4: år-månad 9211. 92-11 . . 9504. 95-04 1757 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9211 9303 9304 9305 9307 9308 9310 9311 9401 9402 9403 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 Kod: 9406 9410 9411 9412 9504 0 Frek: 1 2 1 1 5 1757
VAR 97 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 661 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 98 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 4 Loc 667 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 4: år-månad 9211. 92-11 . . 9504. 95-04 1757 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9211 9303 9304 9305 9306 9308 9310 9311 9401 9402 9403 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 Kod: 9406 9410 9411 9412 9504 0 Frek: 1 2 1 1 5 1757
VAR 99 ÅTERBETALT 4 Loc 671 width 7 2 decimal places Återbetalt, 4 Valid-n=1782 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 100 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 678 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 101 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 684 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 4: år-månad 9209. 92-09 . . 9503. 95-03 1757 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9209 9301 9302 9303 9305 9306 9308 9309 9311 9312 9401 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 Kod: 9402 9404 9406 9408 9410 9411 9503 0 Frek: 1 1 1 2 1 1 3 1757
VAR 102 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 688 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 103 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 694 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 9209. 92-09 . . 9504. 95-04 1757 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9209 9302 9303 9304 9305 9306 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 9402 9403 9405 9408 9409 9411 9503 9504 0 Frek: 1 1 1 1 1 2 2 3 1757
VAR 104 BEVILJAT BELOPP 5 Loc 698 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 5 Valid-n=1782 Min=0 Max=1352 Mean=2.0 St.Dev=39.7
VAR 105 VILLKOR 5 Loc 705 width 1 MD=0 Villkor, 5 2 1. Ja 0 5. Nej 1780 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 706 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 107 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 5 Loc 712 width 4 MD= 0 Utbetalning 5: år-månad 9111. 91-11 . . 9504. 95-04 1774 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9111 9211 9403 9410 9412 9503 9504 0 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 1774
VAR 108 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 716 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 109 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 5 Loc 722 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 5: år-månad 9211. 92-11 . . 9504. 95-04 1776 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9211 9403 9410 9412 9503 9504 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 1776
VAR 110 ÅTERBETALT 5 Loc 726 width 3 2 decimal places Återbetalt, 5 Valid-n=1782 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 111 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 729 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 112 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 735 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 5: år-månad 9209. 92-09 . . 9503. 95-03 1776 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9209 9401 9408 9410 9501 9503 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 1776
VAR 113 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 739 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 114 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 745 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 9209. 92-09 . . 9504. 95-04 1776 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9209 9403 9409 9411 9501 9504 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 1776
VAR 115 BEVILJAT BELOPP 6 Loc 749 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 6 Valid-n=1782 Min=0 Max=2848 Mean=3.0 St.Dev=79.1
VAR 116 VILLKOR 6 Loc 756 width 1 MD=0 Villkor, 6 2 1. Ja 0 5. Nej 1780 0. Frågan ej tillämplig
VAR 117 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 757 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 118 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 6 Loc 763 width 4 MD= 0 Utbetalning 6: år-månad 1 9303. 93-03 2 9504. 95-04 1779 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 119 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 767 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 120 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 6 Loc 773 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 6: år-månad 1 9303. 93-03 2 9504. 95-04 1779 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 121 ÅTERBETALT 6 Loc 777 width 3 2 decimal places Återbetalt, 6 Valid-n=1782 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 122 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 780 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 123 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 786 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 6: år-månad 9301. 93-01 . . 9503. 95-03 1779 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9301 9503 0 Frek: 1 2 1779
VAR 124 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 790 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 125 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 796 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 1 9302. 93-02 2 9504. 95-04 1779 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 126 SENASTE ÄNDR ÅR-MÅ-DAG Loc 800 width 6 alphabetic Senaste ändringsdatum år-månad dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 127 SENASTE ÄNDRING ÅR-MÅNAD Loc 806 width 4 Senaste ändringsdatum år-månad 9112. 91-12 . . 9506. 95-06 Kod: 9112 9201 9203 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 12 1 89 2 32 16 7 24 4 5 7 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 17 31 16 10 48 32 11 31 7 12 24 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 30 19 28 22 39 79 28 8 24 159 20 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 82 52 39 47 112 430 113 13
VAR 128 GAMMAL STATUSKOD Loc 810 width 2 MD= 0 Gammal statuskod 38 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 10 03. Beredning pågår 14 04. Beslutsklar 799 05. Beslut - bidrag beviljat 2 06. Krav om återbetalning 2 07. Lägesrapport - påminnelse 0 90. Beslut - ej beviljat bidrag 150 91. Avslutat ärende 51 92. Hävda beslut 144 99. Återtaget eller avfört beslut 572 00. Frågan ej tillämplig
VAR 129 SELEKTERINGSDATUM Loc 812 width 6 alphabetic Selekteringsdatum Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 130 SENASTE ÄNDRINGSTID Loc 818 width 5 alphabetic Senaste ändringstid Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 131 ANSTÄLLDA I SKIKT Loc 823 width 3 Totalt anställda i skikt Valid-n=1782 Min=0 Max=501 Mean=39.6 St.Dev=108.7
VAR 132 SNI-KOD Loc 826 width 5 MD=99999 SNI-kod 1 01119. Övrig odling av jordbruksväxter 1 01121. Odling av köksväxter på friland 1 01122. Odling av plantskoleväxter mm på friland 1 01253. Bi-, mask- och annan smådjursuppfödning 195 01300. Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 9 01410. Service till växtodling 2 01420. Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet 2 01900. Småbruk 1 02011. Produktion av skog på rot, leveransvirke mm 2 02013. Avverkning 1 05013. Sötvattenfiske 0 13200. Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm 1 14110. Brytning av sten för byggnadsändamål 1 14210. Utvinning av sand, grus och berg 9 15111. Kreatursslakt 3 15120. Fjäderfäslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött 11 15130. Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 1 15200. Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter 1 15310. Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 3 15511. Osttillverkning 6 15512. Annan mejerivarutillverkning 1 15520. Glasstillverkning 3 15611. Mjöltillverkning 2 15710. Framställning av beredda fodermedel 2 15720. Framställning av mat till sällskapsdjur 8 15810. Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 4 15841. Tillverkning av sockerkonfektyrer 2 15890. Framställning av andra livsmedel 1 17401. Sömnad av gardiner 3 17403. Tillverkning av presenningar, tält, segel och dylikt 1 17510. Tillverkning av mattor 7 17600. Tillverkning av trikåväv 1 18234. Tillverkning av andra underkläder för kvinnor och flickor 2 19200. Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadeltyg mm 12 20101. Sågning 5 20102. Hyvling 4 20201. Tillverkning av faner, kryssfaner och lamellträ 3 20301. Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 10 20302. Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 2 20510. Övrig trävarutillverkning 1 21211. Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar 4 21219. Övrig tillverkning av pappers-, pappförpackningar 2 21220. Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper 8 22121. Dagstidningsutgivning 2 22221. Tryckning av tidskrifter 11 22222. Tryckning av böcker och övriga trycksaker 2 22230. Bokbindning och trycksaksbehandling 2 22240. Sättning och annan framställning av tryckoriginal 1 24300. Tillverkning av färg, lack, tryckfärg mm 3 24520. Tillverkning av parfymer och toalettartiklar 5 25120. Regummering 1 25130. Annan gummivarutillverkning 3 25210. Tillverkning av plasthalvfabrikat 1 25220. Plastförpackningstillverkning 1 25230. Byggplastvarutillverkning 18 25240. Annan plastvarutillverkning 3 26210. Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 2 26250. Tillverkning av andra ej eldfasta keramiska produkter, ej för byggnad 4 26510. Tillverkning av cement 6 26619. Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål 2 26640. Tillverkning av murbruk 3 26660. Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips 4 26701. Tillverkning av stenvaror för byggändamål 5 26709. Tillverkning av övriga stenvaror 2 26810. Slipmedelstillverkning 9 26821. Tillverkning av varor av sten- och mineralull 1 27210. Tillverkning av gjutjärnsrör 4 27221. Tillverkning av icke-sömlösa stålrör 4 28110. Tillverkning av metallstommar och delar därav 1 28120. Tillverkning av byggnadselement av metall 1 28210. Tillverkning av cisterner, tankar, kar och behållare av metall 2 28400. Smidning, pressning, prägling, valsning av metall; pulvermetallurgi 14 28520. Metallegoarbeten 2 28621. Tillverkning av formverktyg 2 28629. Tillverkning av övriga verktyg och redskap 3 28630. Tillverkning av lås och gångjärn 2 28720. Tillverkning av lättmetallförpackningar 3 28740. Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar 2 28751. Tillverkning av diskbänk, sanitetsgods av metall för byggändamål 19 28759. Diverse övrig metallvarutillverkning 7 29130. Tillverkning av kranar och ventiler 10 29220. Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 6 29230. Tillverkning av maskin och apparat för kyla och ventilat, ej hushåll 3 29240. Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 2 29320. Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner 1 29401. Tillverkning av träbearbetningsmaskiner 4 29409. Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 1 29520. Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 6 29530. Tillverkning av maskin för framställning av livsmedel, dryck, tobaksvaror 3 29569. Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 1 29600. Tillverkning av vapen och ammunition 5 29711. Tillverkning av kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och andra vitvaror 4 29719. Tillverkning av övriga elektriska hushållsmaskiner och apparater 3 30020. Tillverkning av datorer och annan informationsbehandling-utrustning 1 31100. Tillverkning av elmotor, generator och transformatorer 1 31200. Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 3 31300. Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 1 31501. Tillverkning av belysningsarmatur 2 33101. Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument 2 33102. Tillverkning av tandproteser 1 33200. Tillverkning av instrument, apparater för mätning, kontroll, provning, ej processtyrning 15 34100. Motorfordonstillverkning 2 34200. Tillverkning av karosseri för motorfordon, släpfordon, påhängsvagn 23 34300. Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 1 35120. Byggande och reparation av fritidsbåtar 1 35500. Övrig transportmedelstillverkning 11 36110. Tillverkning av sittmöbler och säten 11 36120. Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler 9 36130. Tillverkning av andra köksmöbler 21 36140. Tillverkning av andra möbler 5 36220. Tillverkning av smycken och andra guld- och silversmedsvaror 3 36630. Diverse annan tillverkning 5 40100. Elförsörjning 1 40200. Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät 3 40300. Ång- och hetvattenförsörjning mm 1 41000. Vattenförsörjning 8 45110. Rivning av hus; markarbeten 11 45211. Byggande av hus 1 45212. Uppförande av andra byggnadsverk 3 45221. Takarbeten av plåt 2 45230. Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggning 2 45250. Andra bygg- och anläggningsarbeten 9 45310. Elinstallationer 6 45331. Värme- och sanitetsarbeten 3 45332. Ventillationsarbeten 1 45430. Golv- och väggbeläggningsarbeten 4 45441. Måleriarbeten 4 45442. Glasmästeriarbeten 1 45500. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 17 50102. Handel med personbilar 12 50201. Bilservice, ej specialiserad 2 50202. Bilplåt- och billackreparationer 9 50204. Däckservice 1 50301. Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 1 50302. Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 1 50400. Handel och service motorcyklar inkl reservdelar och tillbehör 4 50500. Detaljhandel med drivmedel 1 51150. Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 3 51190. Agenturhandel med blandat sortiment 4 51210. Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 1 51220. Partihandel med blommor och växter 3 51310. Partihandel med frukt och grönsaker 2 51320. Partihandel med kött och köttvaror 5 51330. Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 1 51390. Icke spec partihandel med livsmedel, drycker och tobak 1 51420. Partihandel med kläder och skodon 1 51433. Partihandel med fonogram och videokasetter 2 51434. Partihandel med elartiklar 1 51471. Partihandel med möbler och inredningsvaror 1 51479. Partihandel med övriga hushållsvaror 3 51510. Partihandel med bränslen 1 51520. Partihandel med metaller och metallmalmer 9 51530. Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 2 51541. Partihandel med järnhandelsvaror 4 51542. Partihandel med VVS-armatur 1 51562. Partihandel med emballage 2 51570. Partihandel med avfallsprodukter och skrot 1 51653. Partihandel med teleprodukter och elektronikkomponenter 5 51659. Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 9 51660. Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruk inkl traktorer 3 52111. Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak 53 52112. Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 4 52121. Annan varuhus- och stormarknadshandel 1 52210. Butikshandel med frukt och grönsaker 1 52260. Tobakshandel 1 52279. Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel 1 52310. Apotekshandel 2 52421. Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 2 52453. Butikshandel med fonogram och videokassetter 5 52461. Butikshandel med järnhandels- bygg- och VVS-varor 6 52462. Butikshandel med färger 1 52481. Butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar 1 52487. Butikshandel med blommor och andra växter 1 52496. Detaljhandel med båtar och båttillbehör 2 52611. Postorderhandel, brett sortiment 1 52720. Reparation av elektriska hushållsartiklar 5 55111. Hotellverksamhet med restaurang utom konferensanläggningar 1 55112. Drift av konferensanläggningar 11 55300. Restaurangverksamhet 2 60100. Järnvägstransport 2 60211. Kollektivtrafikverksamhet 2 60212. Kollektivtrafikverksamhet 3 60220. Taxitrafik 1 60230. Annan landtransport av passagerare 33 60240. Vägtransport av gods 1 61102. Övrig havs- och kustsjöfart 2 63120. Varulagring och magasinering 1 63220. Övriga stödtjänster till sjöfart 3 63400. Annan transportförmedling 3 64110. Postbefordran via postverket 1 64201. Nätdrift 10 65120. Annan bankverksamhet 2 67201. Försäkringsmäklarverksamhet 5 70201. Uthyrning av bostäder 19 70202. Uthyrning av industrilokaler 3 70203. Uthyrning av andra lokaler 1 70209. Övrig fastighetsförvaltning 2 70321. Förvaltning i rikskooperativ regi 1 71310. Uthyrning av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap 3 72201. Datakonsultverksamhet 5 73104. Lantbruksvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet 8 74120. Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 2 74130. Marknads- och opinionsundersökning 1 74140. Konsultverksamhet avs företags organisation, information mm 1 74150. Holdingsverksamhet 6 74202. Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet 3 74300. Teknisk provning och analys 2 74500. Arbetsförmedling och rekrytering 2 74600. Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 3 74701. Lokalvård 1 74814. Fotolaboratorieverksamhet 2 75111. Stats- och kommunledning, lagstiftning, normering 1 75112. Inspektion, kontroll, tillståndsgivning 3 75113. Skatteförvaltning, indrivning 4 75132. Administration av program för jordbruk, skogsbruk och fiske 1 75133. Administration av arbetsmarknadsprogram 2 75222. Armeförsvar 4 75232. Domstolsverksamhet 2 75233. Kriminalvård 1 75240. Polisverksamhet 4 75300. Obligatorisk socialförsäkring 8 80100. Grundskoleutbildning 1 80220. Gymnasial yrkesutbildning 1 80410. Trafikskoleverksamhet 1 80422. Arbetsmarknadsutbildning 2 80423. Folkhögskoleutbildning 3 80424. Studieförbundens och frivilligorganisations utbildning 74 85110. Sluten sjukvård 1 85120. Öppen hälso- och sjukvård 7 85130. Tandvård 3 85140. Annan hälso- och sjukvård 2 85200. Veterinärverksamhet 43 85311. Vård och service till boende i servicehus och dylik 3 85313. Vård och behandling i hem för vård eller boende 94 85321. Barnomsorg inom förskola 0 85322. Annan barnomsorg 12 85323. Äldre- och handikappomsorg 3 90002. Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 1 90005. Mottagning, omlastning och mellanlagring av miljöfarligt avfall 1 90007. Övrig avfallshantering 1 91111. Intressebevakning inom branschorganisationer 1 91112. Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 8 91310. Verksamhet i religiösa samfund 4 91330. Verksamhet i andra intresseorganisationer 1 92330. Nöjesparksverksamhet 1 92520. Museiverksamhet och kulturminnesvård 1 92614. Drift av trav- och galoppbanor 2 93011. Industri- och institutionstvätt 4 93012. Konsumenttvätt 6 93021. Hårvård 2 93030. Begravningsverksamhet 1 93040. Kroppsvård 396 99999. Näringsgren okänd
VAR 133 FAKTISKT UTBETALT Loc 831 width 8 2 decimal places Faktiskt utbetalt Valid-n=1782 Min=0 Max=16905 Mean=38.7 St.Dev=480.1