ALF
               Värmlands län
                SSD 0537

              Primärforskare
              Arbetslivsfonden

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ALF - Värmlands län samlades ursprungligen in
  av Arbetslivsfonden. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med att Arbetslivsfonden avvecklades gjorde SSD en
  överenskommelse med myndigheten om arkivering av ett antal
  databaser samt om vissa former av fortsatt tillgänglighet på
  dessa.

  Ett första material är en utvärderingsenkät rörande
  Arbetslivsfondens verksamhet. Fältarbetet under 1994 har
  genomförts av SCB och materialet överlämnades till SSD i
  augusti 1995. Detta material är tillgängligt enligt gängse
  regler för forskningsdatabaser förvarade vid SSD.

  Ett annat material är en omfattande databas som under fondens
  femåriga verksamhet byggts upp vid det centrala fondkansliet.
  Databasen innehåller alla ärenden som behandlats av
  myndigheten alltifrån ansökan till åtgärd. Denna databas är en
  för arbetslivsfonden skräddarsydd relationsdatabas i systemet
  Dataflex. Databasen går under namnet ALF och omfattar närmare
  30.000 ärenden. Totalt kräver ALF 200 mb i diskutrymme. Efter
  överläggningar med fondens centralkansli har SSD åtagit sig
  tre saker beträffande denna databas.

  En första är att överflytta en kopia av databasen till SSD och
  hålla den tillgänglig i så att säga ursprungsskick för i
  första hand en period av tre år framåt. För det har
  arbetslivsfonden beviljat medel för inköp av en
  specialdedicerad PC. Databasen kommer att vara gratis
  tillgänglig för tillresta forskare.

  En andra är att från denna databas generera en eller flera
  arkivfiler i ett lämpligt utskriftsformat. Härigenom blir det
  möjligt att även på litet längre sikt gå tillbaka till
  innehållet i databasen. De genererade filerna skall vara
  läsbara med gängse editorer och ordbehandlngsprogram. Filerna
  kommer att vara tillgänglig på vanligt sätt från SSD.

  En tredje är att med utgångspunkt från den genererade
  arkivfilen(erna) tillskapa en analysfil i SPSS och SAS i
  samråd med forskare på området. Även på denna punkt har
  Arbetslivsfonden bidragit med medel för att täcka bl a
  kostnader för ett seminarium med intresserade forskare. Vad
  som är aktuellt i detta sammanhang är att omredigera vissa
  centrala delar av databsen från dess relationella form till
  en gängse rektangulär numerisk analysfil. I viss mån kan det
  bli fråga om innehållsanalys av vissa textavsnitt. Efter
  dokumentering kommer den tillskapade analysfilen att kunna
  beställas och distribueras på vanligt sätt.

  
               SYSTEM ALF

  I Arbetslivsfondens administrativa datasystem, System ALF,
  finns uppgifter om alla de nära 25 000 arbetsplatsprogrammen
  som fonden gav bidrag till. Där finns också alla ärenden som
  rör start- och kunskapscheckar som under fondens sista
  verksamhetsår användes för kompetensutveckling och
  informationsspridning.

  Datasystemets viktigaste funktion har varit som hjälpmedel i
  beslutsfattandet rörande bidrag till arbetsplatsprogrammen,
  och för att administrera utbetalningar. Med regelbundna
  intervall har systemet producerat sammanställningar som
  speglat Arbetslivsfondens verksamhet och bidragens fördelning
  över regioner/län, branscher, offentlig och privat sektor,
  företagsstorlekar, mans- och kvinnodominerade arbetsplatser,
  typer av åtgärdsprogram etc.

  System ALF har använts av de regionala länsvisa fondkanslierna
  för deras administration för produktion av beslutsunderlag
  till länsfondernas styrelser. Beslutsrutinerna och de underlag
  som respektive styrelser har önskat har styrt hur materialet
  har matats in i systemet. Därför varierar praxis mellan de
  olika länen vad gäller hur ingående arbetsplatsprogrammen
  beskrivs i text.

  Ärenden som överstigit vissa beloppsgränser - som justerats
  uppåt under fondens verksamhetstid - eller som avsett företag
  eller organisationer med spridd eller branschövergripande
  verksamhet har handlagts av det centrala fondkansliet i Nacka.

  När Arbetslivsfondens verksamhet avslutades under juni 1995
  frystes det administrativa systemet. I samband därmed gavs
  länsfonderna möjlighet att distribuera databasen för länet
  till de intressenter inom regionen som så önskade, t ex
  Försäkringskassan eller regionala högskolor.

  System ALF i sin helhet, som alltså omfattar både alla läns
  och den centrala fondens bidragsärenden kommer att hållas
  tillgänglig för forskning och studier vid två institutioner.
  Avsikten är att ställa detta omfattande och relativt färska
  material till förfogande särskilt för studenter och deras
  handledare på B- och C-nivå som kan dra nytta av det i samband
  med uppsatsskrivande, för forskare samt för utredare och
  utbildare hos arbetsmarknadens parter.

  Databasen kommer att vara tillgänglig för två typer av
  användning. Den numerära delen av bidragsärendena kan
  bearbetas genom att den hålls tillgänglig i en rad format för
  statistisk bearbetning. Basen hålls tillgänglig på en
  persondator hos Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i
  Göteborg och på Arbetslivsbiblioteket i Stockholm. Den
  numerära databasen kommer också att kunna distribueras till
  låg kostnad på disketter eller band för bearbetning vid
  forskare eller studenters heminstitution.
  Databasen i sin helhet kommer även att vara sökbar, så att
  intresserade studenter skall kunna söka fram arbetsplatser som
  genomfört olika typer av förändringsprogram, för att bearbeta
  denna information i sig, eller för att gå vidare och söka
  kontakt med de arbetsplatser som genomfört olika typer av
  åtgärder med delfinansiering av Arbetslivsfonden. Det blir
  härigenom möjligt att t ex på en viss ort eller region söka
  fram arbetsplatser som genomfört arbetsorganisatoriska
  förändringar av en viss omfattning, att se på deras
  personalstruktur (t ex kvinnodominerade arbetsplatser) och
  finna information (adress, telefonnummer och kontaktpersoner)
  som gör det lätt att ta direkta kontakter för att informera
  sig om vunna erfarenheter.

  Denna typ av sökningar kan genomföras både i databasens
  strukturerade del och i fritextsökning i de skriftliga
  beskrivningarna av problem och åtgärdsprogram.

  Varje bidragsärende har givits ett diarienummer i systemet.
  Med utgångspunkt från detta är det möjligt att söka fram de
  arkiverade handlingarna i ärendet.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 51  (2)BEVILJAS         (3)LOC 428 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) Beviljas

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     2519 1.  Ja
      111 5.  Nej

      154 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0537 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Gruppnummer 7 Ankomstdatum år-månad-dag 8 Ankomstdatum år-månad 9 Sekretess 10 Spärr för utbetalning 11 Statuskod 12 Statusdatum år-månad-dag 13 Statusdatum år-månad 14 Namn 15 Besöksadress 16 Postadress 17 Postnummer 18 Ortnamn 19 Bransch 1 20 Bransch 2 21 Bransch 4 22 Antal anställda män 23 Antal anställda kvinnor 24 Berörda män 25 Berörda kvinnor 26 Kommunnummer 27 Organisationsnummer 28 Telefon riksnummer 29 Kontaktperson 30 Starttidpunkt år-månad-dag 31 Starttidpunkt år-månad 32 Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag 33 Planerad färdigtidpunkt år-månad 34 Sökt bidrag 35 Egen insats 36 Annan finansiär ansökan 37 Total kostnad ansökan 38 Besparing för sökande 39 Besparing för försäkring 40 Total besparing 41 Beslutsdatum år-månad-dag 42 Beslutsdatum år-månad 43 Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag 44 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 45 Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag 46 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 47 Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag 48 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 49 Beslutsändringsdatum 4: år-månad-dag 50 Beslutsändringsdatum 4: år-månad 51 Beviljas 52 Handläggare 53 Bidrag i åtgärder 54 Egen insats i åtgärder 55 Annan finansiär i åtgärder 56 Total kostnad i åtgärder 57 Slutligt bidrag i åtgärder 58 Slutligt sökt bidrag 59 Slutlig egen insats 60 Slutligt annan finansiär 61 Slutlig total kostnad 62 Beviljat belopp, 1 63 Villkor, 1 64 Utbetalningsdatum 1: år-månad-dag 65 Utbetalningsdatum 1: år-månad 66 Utbetalningsorder 1: år-månad-dag 67 Utbetalningsorder 1: år-månad 68 Återbetalt, 1 69 Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag 70 Lägesrapport begärd 1: år-månad 71 Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag 72 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 73 Beviljat belopp, 2 74 Villkor, 2 75 Utbetalningsdatum 2: år-månad-dag 76 Utbetalningsdatum 2: år-månad 77 Utbetalningsorder 2: år-månad-dag 78 Utbetalningsorder 2: år-månad 79 Återbetalt, 2 80 Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag 81 Lägesrapport begärd 2: år-månad 82 Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag 83 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 84 Beviljat belopp, 3 85 Villkor, 3 86 Utbetalningsdatum 3: år-månad-dag 87 Utbetalningsdatum 3: år-månad 88 Utbetalningsorder 3: år-månad-dag 89 Utbetalningsorder 3: år-månad 90 Återbetalt, 3 91 Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag 92 Lägesrapport begärd 3: år-månad 93 Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag 94 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 95 Beviljat belopp, 4 96 Villkor, 4 97 Utbetalningsdatum 4: år-månad-dag 98 Utbetalningsdatum 4: år-månad 99 Utbetalningsorder 4: år-månad-dag 100 Utbetalningsorder 4: år-månad 101 Återbetalt, 4 102 Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag 103 Lägesrapport begärd 4: år-månad 104 Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag 105 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 106 Beviljat belopp, 5 107 Villkor, 5 108 Utbetalningsdatum 5: år-månad-dag 109 Utbetalningsdatum 5: år-månad 110 Utbetalningsorder 5: år-månad-dag 111 Utbetalningsorder 5: år-månad 112 Återbetalt, 5 113 Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag 114 Lägesrapport begärd 5: år-månad 115 Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag 116 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 117 Beviljat belopp, 6 118 Villkor, 6 119 Utbetalningsdatum 6: år-månad-dag 120 Utbetalningsdatum 6: år-månad 121 Utbetalningsorder 6: år-månad-dag 122 Utbetalningsorder 6: år-månad 123 Återbetalt, 6 124 Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag 125 Lägesrapport begärd 6: år-månad 126 Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag 127 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 128 Senaste ändringsdatum år-månad dag 129 Senaste ändringsdatum år-månad 130 Gammal statuskod 131 Selekteringsdatum 132 Senaste ändringstid 133 Totalt anställda i skikt 134 Branschkod enligt SNI 135 Faktiskt utbetalt

VAR 1 SSD STUDY NR 0537              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0537


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 16 width 2 Län 2784 17. Värmlands län
VAR 6 GRUPPNUMMER Loc 18 width 3 Gruppnummer 002. . . 099. 1 999. Uppgift saknas Kod: 2 3 13 17 27 30 31 33 34 35 41 Frek: 4 2 1 1 1 62 939 1 6 1 1309 Kod: 42 81 85 94 99 999 Frek: 432 19 2 1 2 1
VAR 7 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 21 width 6 alphabetic Ankomstdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅNAD Loc 27 width 4 Ankomstdatum år-månad 9010. 90-10 . . 9506. 95-06 Kod: 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 Frek: 22 3 9 18 18 20 23 21 16 11 8 Kod: 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 12 16 19 21 16 10 17 19 19 17 12 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 10 24 30 27 60 19 17 33 45 35 34 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 31 18 11 19 16 30 19 52 30 21 25 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 27 13 22 14 21 50 133 112 183 175 379 Kod: 9505 9506 Frek: 678 24
VAR 9 SEKRETESS Loc 31 width 1 Sekretess 21 1. Ja 2763 5. Nej
VAR 10 SPÄRR FÖR UTBETALNING Loc 32 width 1 Spärr för utbetalning 53 1. Ja 2731 5. Nej
VAR 11 STATUSKOD Loc 33 width 2 Statuskod 0 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 0 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 72 90. Beslut - ej beviljat bidrag 2519 91. Avslutat ärende 39 92. Hävda beslut 154 99. Återtaget eller avfört beslut
VAR 12 STATUSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 35 width 6 Statusdatum år-månad-dag Valid-n=2784 Min=910523 Max=950614 Mean=945876.9 St.Dev=7905.8
VAR 13 STATUSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 41 width 4 Statusdatum år-månad 9105. 91-05 . . 9506. 95-06 Kod: 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9205 Frek: 9 3 3 3 7 6 4 10 10 3 4 Kod: 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 4 4 4 3 15 3 7 2 36 13 6 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 10 2 30 17 13 12 18 36 47 30 20 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 27 35 14 52 36 61 109 176 192 223 208 Kod: 9504 9505 9506 Frek: 534 697 26
VAR 14 NAMN Loc 45 width 35 alphabetic Namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 BESÖKSADRESS Loc 80 width 35 alphabetic Besöksadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 16 POSTADRESS Loc 115 width 35 alphabetic Postadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 17 POSTNUMMER Loc 150 width 5 alphabetic Postnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 18 ORTNAMN Loc 155 width 13 alphabetic Ortnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 19 BRANSCH 1 Loc 168 width 2 MD=99 Bransch 1 258 00. Privata sektorn 322 01. Privata sektorn 144 02. Privata sektorn 295 03. Offentliga sektorn 1760 09. Checkgrupp 5 99. Uppgift saknas
VAR 20 BRANSCH 2 Loc 170 width 2 MD=99 Bransch 2 7 01. Bank och försäkring 90 02. Byggbranschen 1 03. Byggnadsämnes- och stenindustri 1 04. Energibranschen 32 05. Fabriksindustrin 1 06. Flygbranschen 20 07. Grafisk produktion 1 08. Gruvindustrin 105 09. Handelsområdet samt privat tjänste- och uppdragsverksamhet 18 10. Hotell/restaurang/musikerverksamhet 62 11. Landtransport 97 12. Lantbruk/trädgård 21 13. Livsmedelsindustrin 11 14. Massa/pappersindustri 43 15. Motorbranschen 0 16. Sjöfarten 12 17. Skogsbruket 21 18. Stål och metall 37 19. Sågverks- och träindustrin 13 20. Städentrepenadverksamhet och fastighetsförvaltning 9 21. Teko-, stoppmöbel- och skinn/läderindustri 2 22. Tidnings- och etermediebranschen 120 23. Verkstadsindustrin 0 29. Flerbranschövergripande program 35 30. Ideella organisationer 98 31. Kommunerna 127 32. Landstingen 35 33. Staten 1760 90. Checkgrupp 5 99. Uppgift saknas
VAR 21 BRANSCH 4 Loc 172 width 4 MD=9999 Bransch 4 3 0101. Bankverksamhet 1 0102. Försäkringsverksamhet 3 0105. Övrigt inom bank- och försäkringsväsende 54 0201. Bygg-, väg- och anläggningsverksamhet 8 0202. Elinstallation 1 0203. Glasmästeriverksamhet 0 0204. Maskinentrepenadverksamhet 5 0205. Plåtslageriverksamhet 4 0206. VVS-installation 0 0207. Måleri 18 0208. Golvläggare 1 0301. Byggnadsämnesindustri 0 0302. Stenindustri 1 0401. El-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjning 5 0501. Allokemisk industri 3 0502. Färgindustri 0 0503. Glasindustri 4 0504. Gummiindustri 9 0505. Plastindustri 6 0508. Övrig fabriksindustri 5 0512. Tvätterier och färgerier 0 0601. Civilflyget 1 0602. Flygplatser 0 0701. Förlagsverksamhet och bokbinderi 2 0702. Grafisk produktion 0 0703. Sätteri- och reproföretag 13 0704. Tryckerier 2 0705. Tapetfabriker, kartong- och förpackningstillverkare 3 0706. Övrig grafisk produktion 1 0801. Gruvindustri 47 0901. Detaljhandel 15 0902. Partihandel 16 0903. Vård och omsorg i privat regi 0 0908. Resebyråer 2 0909. Reklambyråer, film- och videoproduktion, biografer 3 0910. Turist- och nöjesföretag 1 0911. Advokat- och revisionsbyråer, mäklariverksamhet mm 4 0912. Byggkonsulter mm 2 0913. Dataföretag och datakonsulter 7 0915. Övrig uppdrags- och konsultverksamhet 4 0918. Frisörer 4 0920. Handels- och tjänsteföretag i övrigt 2 1001. Pensionats- och campingverksamhet 3 1002. Restaurang- och kafeverksamhet 1 1003. Musikverksamhet 12 1005. Hotell och restaurangverksamhet 9 1101. Buss- och taxitrafik 4 1102. Renhållningsservice 2 1103. Stuverier 0 1104. Trafikskolor 40 1105. Åkerier 1 1106. Speditionsverksamhet 1 1107. Bevakningsföretag 0 1108. Godsterminaler 5 1110. Transportverksamhet i övrigt 88 1201. Lantbruk 7 1202. Trädgårdsodling/trädgårdsskötsel 2 1203. Fiskodling 10 1301. Bagerivarutillverkning 2 1302. Choklad- och konfektyrtillverkning 0 1303. Dryckesvarutillverkning 0 1304. Fiskberedning 1 1305. Frukt- och grönsaksberedning 1 1306. Mejerivaror 0 1307. Sockertillverkning 5 1308. Slakterier och köttvarutillverkning 1 1309. Tobaksvarutillverkning 1 1315. Övrig beredning och tillverkning av livsmedel 11 1401. Massa- och papperstillverkning mm 5 1501. Bensinstationer och oljedepåer 34 1502. Bil-, traktor- och gummiverkstäder 0 1503. Bärgnings-, garage- och parkeringsföretag 4 1504. Billackeringsföretag 0 1505. Motorbranschen i övrigt 0 1601. Handelsflottan 0 1602. Fiskeriverksamhet 12 1701. Skogsavverkning/skogsvård och skogsbruksföretag 0 1702. Domänverket 19 1801. Stål- och metallindustri 2 1802. Svets- och mekanisk industri 11 1901. Byggnads-, snickeri och trämaterialtillverkning 19 1902. Sågverk, sågning, hyvling 2 1903. Hustillverkning 2 1904. Möbeltillverkning 3 1905. Övrig trävarutillverkning 4 2001. Städentrepenadverksamhet 9 2002. Fastighetsförvaltning 6 2101. Textilindustri 3 2102. Konfektionsindustri 0 2103. Läderindustri 0 2104. Stoppmöbelindustri 0 2201. Distribution av tidningar 0 2202. Tidnings- och tidskriftsframställning 2 2203. Produktion av radio och TV-program 4 2301. Verktygs- och redskapsindustri 0 2302. Metallmöbelindustri 27 2303. Industri för metallkonstruktion 39 2304. Övrig metallvaruindustri 1 2305. Industri för stationära turbiner 0 2306. Jordbruksmaskiner 0 2307. Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 0 2308. Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 0 2309. Data- och kontorsmaskinindustri 7 2310. Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 1 2311. Industri för elmotorer etc 1 2312. Teleproduktionsindustri 0 2313. Industri för elektriska hushållsapparater 14 2314. Övrig elektronikindustri 1 2315. Skeppsvarv, båtbyggeri 0 2316. Rälsfordonsindustri 2 2317. Bil- och bilmotorindustri 2 2318. Cykel- och motorcykelindustri 0 2319. Flygplansindustri och reparationsverkstäder 2 2320. Övrig transportmedelsindustri 0 2321. Instrumentindustri 0 2322. Foto- och optikvaruindustri 19 2330. Övrig verkstadsindustri 0 2900. Projekt som berör flera privata branscher 4 3020. Arbetsgivare/arbetstagarorganisationer 3 3021. Idrottsorganisationer 1 3023. Politiska organisationer 0 3025. Religiösa organisationer 0 3027. Nykterhetsrörelsens organisationer 0 3029. Scoutorganisationer och andra barn- och ungdomsorganisationer 6 3031. Handikapporganisationer 1 3033. Studieförbund 0 3035. Folkhögskolor/rörelsedrivna 3 3037. Lokalhållande organisationer 2 3041. Föräldrakooperativa daghem 4 3060. Övriga ideella och kulturella organisationer 11 3090. Svenska kyrkan 6 3111. Förskole- och fritidsverksamhet 21 3115. Äldre- och handikappomsorg 11 3119. Övrig social verksamhet samt övergripande projekt 27 3120. Skolväsendet 0 3131. Bibliotek 0 3132. Museer 0 3133. Teater- och musikinstitutioner 2 3135. Idrotts- och fritidsanläggningar 0 3137. Övrig kultur- och fritidsverksamhet 1 3141. Energiförsörjning 3 3143. Renhållning och avfallshantering 0 3145. Arbete med gator, vägar och parker 1 3147. Fastighetsskötsel 12 3148. Kommunal teknisk service i övrigt 3 3149. Räddningstjänst 1 3151. Kollektivtrafik 0 3153. Hamnar 4 3170. Central kommunal administration 6 3175. Övriga kommunala arbetsplatsprogram 0 3190. Program på gränsen mellan primärkommunala och landstingskommunala området 0 3195. Primärkommunala program som skall avräknas mot landstingens branschram 34 3211. Hälso- och sjukvård - primärvård 60 3213. Hälso- och sjukvård - läns- och regionvård 8 3215. Hälso- och sjukvård - övrigt 5 3217. Tandvård 4 3221. Högskola och gymnasieskola/landsting 2 3224. Folkhögskolor/landsting 1 3232. Museer/landsting 1 3233. Teater- och musikinstitutioner/landsting 0 3235. Fritidsanläggningar/landsting 2 3237. Övrig kultur- och fritidsverksamhet/landsting 1 3240. Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan social verksamhet 2 3251. Kollektivtrafik/landsting 2 3257. Tvätterier/landsting 0 3270. Central landstingskommunal administration 5 3280. Övriga landstingskommunala arbetsplatsprogram 0 3301. Försäkringskassorna 5 3302. Försvaret 2 3303. SJ 9 3304. Posten 2 3305. Televerket 0 3306. Domstolsväsendet 1 3307. Länsstyrelserna 2 3308. Polis och åklagarmyndigheten 0 3309. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 3 3310. Universitet och högskolor och övrig statlig utbildning samt forskning 2 3311. Vägverket 2 3312. Skatte- och kronofogdemyndigheterna 0 3313. Kulturell verksamhet/staten 0 3314. Statens invandrarverk 7 3325. Övrig statlig verksamhet 3 9000. Checkar ej fördelat 24 9001. Check-Bank och försäkring 54 9002. Check-Bryggbranschen 7 9003. Check-Byggämnes- och stenindustri 11 9005. Check-Fabriksindustrin 36 9007. Check-Grafisk produktion 370 9009. Check-Handelsområdet 23 9010. Check-Hotell och restaurang 186 9011. Check-Landtransport 71 9012. Check-Lantbruk och trädgård 1 9013. Check-Livsmedelsindustrin 4 9014. Check-Massa/pappersindustri 48 9015. Check-Motorbranschen 7 9017. Check-Skogsbruket 9 9018. Check-Stål och metall 17 9019. Check-Sågverks-/träindustrin 36 9020. Check-Städn och fastigh.förv 8 9022. Check-Tidning och etermedia 51 9023. Check-Verkstadsindustrin 58 9030. Check-Ideella organisationer 496 9031. Check-Kommunerna 103 9032. Check-Landstingen 137 9033. Check-Staten 5 9999. Uppgift saknas
VAR 22 ANSTÄLLDA MÄN Loc 176 width 5 Antal anställda män Valid-n=2784 Min=0 Max=13899 Mean=39.2 St.Dev=525.8
VAR 23 ANSTÄLLDA KVINNOR Loc 181 width 4 Antal anställda kvinnor Valid-n=2784 Min=0 Max=4250 Mean=20.0 St.Dev=152.5
VAR 24 BERÖRDA MÄN Loc 185 width 5 Berörda män Valid-n=2784 Min=0 Max=5000 Mean=15.2 St.Dev=115.4
VAR 25 BERÖRDA KVINNOR Loc 190 width 5 Berörda kvinnor Valid-n=2784 Min=0 Max=4250 Mean=17.6 St.Dev=132.9
VAR 26 KOMMUNNUMMER Loc 195 width 4 MD=9999 Kommunnummer 78 1715. Kil 53 1730. Eda 223 1737. Torsby 47 1760. Storfors 96 1761. Hammarö 61 1762. Munkfors 100 1763. Forshaga 60 1764. Grums 127 1765. Årjäng 194 1766. Sunne 872 1780. Karlstad 215 1781. Kristinehamn 86 1782. Filipstad 159 1783. Hagfors 184 1784. Arvika 168 1785. Säffle 61 9999. Uppgift saknas
VAR 27 ORGANISATIONSNUMMER Loc 199 width 11 alphabetic Organisationsnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 28 TELEFON RIKSNUMMER Loc 210 width 14 alphabetic Telefon riksnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 29 KONTAKTPERSON Loc 224 width 63 alphabetic Kontaktperson Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 30 STARTTIDPUNKT ÅR-MÅ-DAG Loc 287 width 6 alphabetic Starttidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 31 STARTTID ÅR-MÅNAD Loc 293 width 4 MD=9999 Starttidpunkt år-månad 9001. 90-01 . . 9506. 95-06 92 9999. Uppgift saknas Kod: 9001 9003 9005 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 Frek: 3 1 1 3 3 5 13 8 8 16 13 Kod: 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 15 6 14 17 17 14 15 36 7 13 15 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 13 13 4 15 20 22 20 25 33 20 38 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 27 35 25 12 52 24 21 15 11 37 19 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 30 46 12 12 1 32 35 32 59 136 115 Kod: 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 183 174 379 678 24 92
VAR 32 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅN-DA Loc 297 width 6 alphabetic Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 33 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅNAD Loc 303 width 4 MD=9999 Planerad färdigtidpunkt år-månad 9104. 91-04 . . 9601. 96-01 92 9999. Uppgift saknas Kod: 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 2 2 3 2 1 6 2 1 9 6 1 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 7 9 3 11 3 3 5 5 4 39 9 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 6 8 12 12 22 9 3 6 8 10 64 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 25 11 37 23 19 36 2 16 34 54 69 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9512 9601 9999 Frek: 273 138 223 344 388 678 26 1 1 1 92 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9512 9601 9999 Frek: 273 138 223 344 388 678 26 1 1 1 92
VAR 34 SÖKT BIDRAG Loc 307 width 8 2 decimal places Sökt bidrag Valid-n=2784 Min=0 Max=118200 Mean=577.0 St.Dev=3551.5
VAR 35 EGEN INSATS Loc 315 width 7 1 decimal places Egen insats Valid-n=2784 Min=0 Max=99000 Mean=387.9 St.Dev=3376.8
VAR 36 ANNAN FINANSIÄR ANSÖKAN Loc 322 width 8 2 decimal places Annan finansiär ansökan Valid-n=2784 Min=0 Max=17000 Mean=33.6 St.Dev=474.5
VAR 37 TOTAL KOSTNAD ANSÖKAN Loc 330 width 8 2 decimal places Total kostnad ansökan Valid-n=2784 Min=0 Max=172200 Mean=998.5 St.Dev=6119.9
VAR 38 BESPARING FÖR SÖKANDE Loc 338 width 8 2 decimal places Besparing för sökande Valid-n=2784 Min=0 Max=50000 Mean=209.1 St.Dev=1388.3
VAR 39 BESPARING FÖR FÖRSÄKRING Loc 346 width 8 2 decimal places Besparing för försäkring Valid-n=2784 Min=0 Max=29512 Mean=117.1 St.Dev=790.0
VAR 40 TOTAL BESPARING Loc 354 width 8 2 decimal places Total besparing Valid-n=2784 Min=0 Max=50000 Mean=326.2 St.Dev=1828.1
VAR 41 BESLUTSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 362 width 6 alphabetic Beslutsdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 42 BESLUTSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 368 width 4 MD=9999 Beslutsdatum år-månad 9012. 90-12 . . 9506. 95-06 57 9999. Uppgift saknas Kod: 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9108 9109 9110 9111 Frek: 1 3 1 7 13 21 15 17 9 14 20 Kod: 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 Frek: 7 15 23 18 6 26 14 21 19 17 34 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 Frek: 28 25 54 40 26 25 48 2 70 17 20 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 25 17 9 30 44 25 18 26 1 44 24 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 43 58 134 114 183 175 379 678 24 57
VAR 43 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 372 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 44 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 1 Loc 378 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 9109. 91-09 . . 9505. 95-05 2462 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9109 9202 9204 9211 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 Frek: 1 3 1 2 4 2 9 9 5 1 1 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 4 7 4 4 12 23 28 7 6 13 7 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 15 7 19 17 17 30 13 10 35 6 2462 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 15 7 19 17 17 30 13 10 35 6 2462
VAR 45 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 382 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 46 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 2 Loc 388 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 9201. 92-01 . . 9502. 95-02 2727 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9209 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9306 9310 9401 Frek: 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 Kod: 9402 9403 9405 9406 9409 9410 9411 9412 9502 0 Frek: 2 11 3 4 6 6 6 2 1 2727
VAR 47 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 392 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 48 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 3 Loc 398 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 9312. 93-12 . . 9411. 94-11 2780 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9312 9402 9404 9411 0 Frek: 1 1 1 1 2780
VAR 49 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 402 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 50 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 4 Loc 408 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 4: år-månad 1 9304. 93-04 2783 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 51 BEVILJAS Loc 412 width 1 MD=9 Beviljas 2519 1. Ja 111 5. Nej 154 9. Uppgift saknas
VAR 52 HANDLÄGGARE Loc 413 width 8 alphabetic Handläggare Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 53 BIDRAG I ÅTGÄRDER Loc 421 width 7 2 decimal places Bidrag i åtgärder Valid-n=2784 Min=0 Max=12910 Mean=132.0 St.Dev=552.4
VAR 54 EGEN INSATS I ÅTGÄRDER Loc 428 width 7 2 decimal places Egen insats i åtgärder Valid-n=2784 Min=0 Max=12910 Mean=130.8 St.Dev=544.1
VAR 55 ANNAN FINANS I ÅTGÄRDER Loc 435 width 8 2 decimal places Annan finansiär i åtgärder Valid-n=2784 Min=0 Max=63952 Mean=277.2 St.Dev=1736.5
VAR 56 TOTAL KOSTNAD I ÅTGÄRDER Loc 443 width 7 2 decimal places Total kostnad i åtgärder Valid-n=2784 Min=0 Max=4215 Mean=5.1 St.Dev=108.2
VAR 57 SLUTLIGT BIDRAG ÅTGÄRDER Loc 450 width 8 2 decimal places Slutligt bidrag i åtgärder Valid-n=2784 Min=0 Max=70416 Mean=414.4 St.Dev=2187.5
VAR 58 SLUTLIGT SÖKT BIDRAG Loc 458 width 8 2 decimal places Slutligt sökt bidrag Valid-n=2784 Min=0 Max=172200 Mean=572.1 St.Dev=4148.7
VAR 59 SLUTLIG EGEN INSATS Loc 466 width 8 2 decimal places Slutlig egen insats Valid-n=2784 Min=0 Max=70000 Mean=298.2 St.Dev=2296.9
VAR 60 SLUTLIG ANNAN FINANSIÄR Loc 474 width 7 2 decimal places Slutligt annan finansiär Valid-n=2784 Min=0 Max=7300 Mean=25.2 St.Dev=303.1
VAR 61 SLUTLIG TOTAL KOSTNAD Loc 481 width 8 2 decimal places Slutlig total kostnad Valid-n=2784 Min=0 Max=172200 Mean=895.5 St.Dev=5172.6
VAR 62 BEVILJAT BELOPP 1 Loc 489 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 1 Valid-n=2784 Min=0 Max=8700 Mean=64.7 St.Dev=265.3
VAR 63 VILLKOR 1 Loc 496 width 1 MD=0 Villkor, 1 0 1. Ja 1762 5. Nej 1022 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 497 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 65 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 1 Loc 503 width 4 MD= 0 Utbetalning 1: år-månad 9107. 91-07 . . 9506. 95-06 271 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 2 3 3 13 1 11 1 8 6 12 9 Kod: 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 14 16 10 14 9 13 19 4 16 18 15 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 37 4 21 17 21 9 34 43 16 17 7 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 44 34 15 34 25 35 72 163 146 197 184 Kod: 9504 9505 9506 0 Frek: 406 691 24 271
VAR 66 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 507 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 67 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 1 Loc 513 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 1: år-månad 9106. 91-06 . . 9506. 95-06 271 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 4 2 7 9 6 5 2 10 13 10 1 Kod: 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 14 18 9 15 10 10 21 10 11 18 22 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 30 9 21 19 14 16 36 31 21 19 18 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 26 34 15 32 21 41 72 163 146 197 184 Kod: 9504 9505 9506 0 Frek: 416 681 24 271
VAR 68 ÅTERBETALT 1 Loc 517 width 7 Återbetalt, 1 Valid-n=2784 Min=-284 Max=0 Mean=-0.2 St.Dev=7.5
VAR 69 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 524 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 70 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 530 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 1: år-månad 9109. 91-09 . . 9504. 95-04 2630 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9109 9111 9112 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9212 9304 Frek: 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 Kod: 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 4 1 4 13 8 15 7 4 10 8 4 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9503 9504 0 Frek: 6 1 8 4 20 4 6 3 7 1 2630 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9503 9504 0 Frek: 6 1 8 4 20 4 6 3 7 1 2630
VAR 71 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 534 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 72 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 540 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 9107. 91-07 . . 9505. 95-05 2185 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 1 3 5 1 4 7 2 2 10 4 4 Kod: 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 8 5 10 5 2 3 13 4 6 8 12 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 10 20 9 12 15 16 20 30 33 16 25 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 19 22 33 13 17 18 14 26 43 21 4 Kod: 9503 9504 9505 0 Frek: 19 23 2 2185
VAR 73 BEVILJAT BELOPP 2 Loc 544 width 7 2 decimal places Beviljat belopp ,2 Valid-n=2784 Min=0 Max=3035 Mean=29.0 St.Dev=139.3
VAR 74 VILLKOR 2 Loc 551 width 1 MD=0 Villkor, 2 0 1. Ja 0 5. Nej 2784 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 552 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 76 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 2 Loc 558 width 4 MD= 0 Utbetalning 2: år-månad 9110. 91-10 . . 9505. 95-05 2348 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9110 9112 9202 9203 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 Frek: 1 1 7 1 2 4 8 4 1 4 7 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 Frek: 8 4 8 11 4 5 13 1 7 11 14 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 5 10 25 18 14 2 27 12 9 9 15 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 13 10 32 37 13 14 32 13 2348
VAR 77 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 562 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 78 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 2 Loc 568 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 2: år-månad 9110. 91-10 . . 9505. 95-05 2348 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9110 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9208 9209 9210 Frek: 1 1 2 5 2 4 1 8 4 3 3 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9310 Frek: 8 6 5 11 9 4 8 9 13 13 6 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 10 8 22 22 12 12 15 12 9 9 15 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 13 10 32 37 13 14 44 1 2348
VAR 79 ÅTERBETALT 2 Loc 572 width 8 2 decimal places Återbetalt, 2 Valid-n=2784 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 80 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 580 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 81 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 586 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 2: år-månad 9206. 92-06 . . 9503. 95-03 2685 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9306 Frek: 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 4 1 7 2 7 3 4 8 3 5 9 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 0 Frek: 2 1 7 3 5 3 1 6 2685
VAR 82 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 590 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 83 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 596 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 9112. 91-12 . . 9505. 95-05 2410 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 Frek: 1 2 1 3 3 1 6 1 2 1 3 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 Frek: 4 5 3 3 5 4 4 6 5 6 13 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 8 4 14 23 15 17 16 9 19 6 8 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 12 7 18 28 25 11 26 24 2 2410
VAR 84 BEVILJAT BELOPP 3 Loc 600 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 3 Valid-n=2784 Min=0 Max=1800 Mean=16.8 St.Dev=104.2
VAR 85 VILLKOR 3 Loc 607 width 1 MD=0 Villkor, 3 0 1. Ja 1 5. Nej 2783 0. Frågan ej tillämplig
VAR 86 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 608 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 87 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 3 Loc 614 width 4 MD= 0 Utbetalning 3: år-månad 9202. 92-02 . . 9505. 95-05 2572 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9202 9203 9206 9207 9208 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 1 2 2 2 2 1 1 2 3 5 4 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 2 2 4 2 3 2 3 5 14 8 8 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 8 1 10 7 3 9 3 4 12 13 19 Kod: 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 5 11 23 6 2572
VAR 88 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 618 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 89 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 3 Loc 624 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 3: år-månad 9201. 92-01 . . 9505. 95-05 2573 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9202 9206 9208 9210 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 1 2 4 2 2 2 4 5 4 1 3 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 3 1 4 2 3 7 11 8 9 8 3 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 7 7 3 9 3 4 12 13 19 5 11 Kod: 9504 9505 0 Frek: 27 2 2573
VAR 90 ÅTERBETALT 3 Loc 628 width 7 2 decimal places Återbetalt, 3 Valid-n=2784 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 91 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 635 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 92 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 641 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 3: år-månad 9206. 92-06 . . 9504. 95-04 2731 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9206 9208 9303 9306 9307 9308 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 1 1 1 4 1 1 1 6 1 1 5 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9410 9411 9501 9502 9503 9504 Frek: 2 2 4 1 3 7 3 2 2 3 1 Kod: 0 Frek: 2731
VAR 93 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 645 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 94 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 651 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 9205. 92-05 . . 9505. 95-05 2601 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9205 9206 9208 9209 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9306 Frek: 2 2 1 1 1 2 4 1 1 1 3 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 3 1 2 3 12 13 5 2 12 5 5 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 9 5 3 2 4 13 14 10 7 15 18 Kod: 9505 0 Frek: 1 2601
VAR 95 BEVILJAT BELOPP 4 Loc 655 width 6 2 decimal places Beviljat belopp, 4 Valid-n=2784 Min=0 Max=2017 Mean=11.6 St.Dev=94.4
VAR 96 VILLKOR 4 Loc 661 width 1 MD=0 Villkor, 4 0 1. Ja 0 5. Nej 2784 0. Frågan ej tillämplig
VAR 97 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 662 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 98 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 4 Loc 668 width 4 MD= 0 Utbetalning 4: år-månad 9210. 92-10 . . 9505. 95-05 2673 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9210 9212 9303 9304 9305 9306 9307 9309 9310 9311 9312 Frek: 2 1 2 1 3 2 1 1 1 2 5 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 5 7 5 2 9 2 2 3 2 4 4 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 4 11 6 7 14 3 2673
VAR 99 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 672 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 100 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 4 Loc 678 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 4: år-månad 9210. 92-10 . . 9505. 95-05 2673 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9210 9212 9302 9303 9304 9305 9306 9309 9310 9311 9312 Frek: 2 1 1 1 1 5 1 1 2 1 8 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 2 8 6 3 6 2 2 3 2 4 4 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 4 11 6 7 16 1 2673
VAR 101 ÅTERBETALT 4 Loc 682 width 7 2 decimal places Återbetalt, 4 Valid-n=2784 Min=-2700 Max=0 Mean=-1.0 St.Dev=51.2
VAR 102 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 689 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 103 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 695 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 4: år-månad 9210. 92-10 . . 9503. 95-03 2754 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9210 9306 9308 9309 9311 9312 9401 9402 9403 9405 9406 Frek: 1 1 1 1 3 3 1 5 2 1 2 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9503 0 Frek: 1 1 1 2 1 3 2754
VAR 104 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 699 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 105 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 705 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 9101. 91-01 . . 9504. 95-04 2680 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9209 9210 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 Kod: 9309 9310 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 Frek: 1 3 5 9 1 7 4 3 2 2 3 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 3 6 8 4 6 16 8 2680
VAR 106 BEVILJAT BELOPP 5 Loc 709 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 5 Valid-n=2784 Min=0 Max=1126 Mean=5.0 St.Dev=55.3
VAR 107 VILLKOR 5 Loc 716 width 1 MD=0 Villkor, 5 0 1. Ja 0 5. Nej 2784 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 717 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 109 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 5 Loc 723 width 4 MD= 0 Utbetalning 5: år-månad 9304. 93-04 . . 9505. 95-05 2732 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9304 9305 9307 9308 9309 9310 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 1 1 1 1 2 1 3 2 1 3 5 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9504 9505 0 Frek: 1 2 4 2 3 2 5 4 6 2 2732 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9504 9505 0 Frek: 1 2 4 2 3 2 5 4 6 2 2732
VAR 110 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 727 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 111 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 5 Loc 733 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 5: år-månad 9304. 93-04 . . 9505. 95-05 2732 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 1 1 1 2 1 1 3 3 1 2 5 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9504 9505 0 Frek: 1 2 4 2 3 2 5 4 7 1 2732 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9504 9505 0 Frek: 1 2 4 2 3 2 5 4 7 1 2732
VAR 112 ÅTERBETALT 5 Loc 737 width 3 2 decimal places Återbetalt, 5 Valid-n=2784 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 113 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 740 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 114 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 746 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 5: år-månad 9304. 93-04 . . 9503. 95-03 2767 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9304 9312 9401 9402 9404 9405 9406 9410 9411 9501 9503 Frek: 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 Kod: 0 Frek: 2767
VAR 115 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 750 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 116 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 756 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 9303. 93-03 . . 9505. 95-05 2732 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9303 9304 9306 9307 9308 9309 9310 9401 9402 9403 9404 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 3 5 3 1 2 1 5 2 6 1 6 Kod: 9504 9505 0 Frek: 1 1 2732
VAR 117 BEVILJAT BELOPP 6 Loc 760 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 6 Valid-n=2784 Min=0 Max=2149 Mean=3.8 St.Dev=62.3
VAR 118 VILLKOR 6 Loc 767 width 1 MD=0 Villkor, 6 16 1. Ja 0 5. Nej 2768 0. Frågan ej tillämplig
VAR 119 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 768 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 120 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 6 Loc 774 width 4 MD= 0 Utbetalning 6: år-månad 9308. 93-08 . . 9504. 95-04 2776 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9308 9402 9404 9407 9408 9411 9501 9504 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 2776
VAR 121 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 778 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 122 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 6 Loc 784 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 6: år-månad 9308. 93-08 . . 9504. 95-04 2776 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9308 9402 9403 9407 9408 9411 9501 9504 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 2776
VAR 123 ÅTERBETALT 6 Loc 788 width 3 2 decimal places Återbetalt, 6 Valid-n=2784 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 124 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 791 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 125 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 797 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 6: år-månad 9310. 93-10 . . 9410. 94-10 2780 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9310 9312 9405 9410 0 Frek: 1 1 1 1 2780
VAR 126 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 801 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 127 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 807 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 9306. 93-06 . . 9504. 95-04 2768 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9306 9310 9401 9403 9405 9406 9408 9411 9412 9501 9503 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 Kod: 9504 0 Frek: 1 2768
VAR 128 SENASTE ÄNDR ÅR-MÅ-DAG Loc 811 width 6 alphabetic Senaste ändringsdatum år-månad dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 129 SENASTE ÄNDRING ÅR-MÅNAD Loc 817 width 4 Senaste ändringsdatum år-månad 9203. 92-03 . . 9506. 95-06 Kod: 9203 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 Frek: 1 36 5 1 4 2 30 11 6 5 78 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 13 12 10 27 29 44 30 25 29 33 11 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 48 30 44 86 43 341 199 285 534 695 37 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 48 30 44 86 43 341 199 285 534 695 37
VAR 130 GAMMAL STATUSKOD Loc 821 width 2 MD= 0 Gammal statuskod 20 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 20 03. Beredning pågår 234 04. Beslutsklar 574 05. Beslut - bidrag beviljat 2 06. Krav om återbetalning 1 07. Lägesrapport - påminnelse 29 90. Beslut - ej beviljat bidrag 448 91. Avslutat ärende 21 92. Hävda beslut 85 99. Återtaget eller avfört beslut 1350 00. Frågan ej tillämplig
VAR 131 SELEKTERINGSDATUM Loc 823 width 6 alphabetic Selekteringsdatum Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 132 SENASTE ÄNDRINGSTID Loc 829 width 5 alphabetic Senaste ändringstid Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 133 ANSTÄLLDA I SKIKT Loc 834 width 3 Totalt anställda i skikt Valid-n=2784 Min=0 Max=501 Mean=17.4 St.Dev=72.9
VAR 134 SNI-KOD Loc 837 width 5 MD=99999 SNI-kod 1 01213. Producenter av mjölk och nötkött, blandat 1 01237. Husdjursföretag, blandad drift, mest svin 72 01300. Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 1 01410. Service till växtodling 1 01900. Småbruk 1 02010. Skogsbruk 9 02011. Produktion av skog på rot, leveransvirke mm 1 02012. Skogsvård 9 02013. Avverkning 1 02014. Produktion av skogsodlingsmaterial 1 02029. Övrig service till skogsbruk 1 05021. Matfiskodling 1 10301. Utvinning av torv och vidareförädling för jordförbättringsändamål 0 13200. Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm 4 15111. Kreatursslakt 2 15130. Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 1 15200. Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter 1 15310. Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 1 15330. Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 2 15512. Annan mejerivarutillverkning 0 15710. Framställning av beredda fodermedel 3 15810. Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 2 15821. Knäckebrödstillverkning 2 15841. Tillverkning av sockerkonfektyrer 1 15980. Framställning av mineralvatten och läskedrycker 1 16000. Tobaksvarutillverkning 1 17210. Tillverkning av bomullsvävnader 1 17403. Tillverkning av presenningar, tält, segel och dylikt 1 17720. Tillverkning av tröjor, koftor och dylikt 1 18240. Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör 1 19200. Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadeltyg mm 22 20101. Sågning 4 20102. Hyvling 1 20301. Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 2 20302. Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 1 20400. Träförpackningstillverkning 1 21111. Tillverkning av mekanisk eller halvkemisk massa 3 21123. Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp 12 21129. Övrig tillverkning av papper och papp 1 21219. Övrig tillverkning av pappers-, pappförpackningar 2 21250. Tillverkning av andra pappers- och pappvaror 13 22121. Dagstidningsutgivning 1 22122. Annonstidningsutgivning 1 22150. Annan förlagsverksamhet 7 22222. Tryckning av böcker och övriga trycksaker 4 22240. Sättning och annan framställning av tryckoriginal 3 24130. Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier 1 24620. Tillverkning av lim och gelatin 2 24660. Tillverkning av andra kemiska produkter utom konstfiber 1 24700. Konstfibertillverkning 2 25130. Annan gummivarutillverkning 1 25210. Tillverkning av plasthalvfabrikat 1 25220. Plastförpackningstillverkning 2 25240. Annan plastvarutillverkning 1 26120. Bearbetning av planglas 1 26210. Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 1 26520. Tillverkning av kalk 1 26611. Tillverkning av lättbetongvaror 0 26619. Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål 3 26630. Tillverkning av fabriksblandad betong 3 27100. Framställning av järn, stål ferrolegeringar (EKSG-produkter) 4 27221. Tillverkning av icke-sömlösa stålrör 2 27222. Tillverkning av sömlösa stålrör 3 27320. Tillverkning av kallvalsade stålband 1 27330. Tillverkning av andra kallformade produkter av stål 2 27340. Tillverkning av dragen ståltråd 4 27350. Övrig primärbearbetning av järn, stål; framställning av ferrolegeringar, ej EKSG 1 27420. Framställning av aluminium 1 27510. Gjutning av järn 4 28110. Tillverkning av metallstommar och delar därav 4 28120. Tillverkning av byggnadselement av metall 2 28210. Tillverkning av cisterner, tankar, kar och behållare av metall 1 28400. Smidning, pressning, prägling, valsning av metall; pulvermetallurgi 3 28510. Beläggning och överdragning av metall 29 28520. Metallegoarbeten 2 28621. Tillverkning av formverktyg 1 28622. Tillverkning av skärverktyg 1 28629. Tillverkning av övriga verktyg och redskap 3 28730. Tillverkning av metalltrådvaror 12 28759. Diverse övrig metallvarutillverkning 1 29110. Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 1 29130. Tillverkning av kranar och ventiler 2 29140. Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 2 29220. Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 7 29230. Tillverkning av maskin och apparat för kyla och ventilat, ej hushåll 3 29240. Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 12 29520. Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 6 29550. Tillverkning av maskin för produktion av massa, papper och papp 1 29561. Tillverkning av plast- och gummibearbetningsmaskiner 9 29569. Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 2 29600. Tillverkning av vapen och ammunition 1 29720. Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och apparater 1 30010. Tillverkning av kontorsmaskiner 2 31100. Tillverkning av elmotor, generator och transformatorer 2 31300. Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 6 32100. Tillverkning av elektriska komponenter 1 32200. Tillverkning av radio och TV-sändare trådtelefon och telegrafapparater 1 33101. Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument 2 33102. Tillverkning av tandproteser 4 33200. Tillverkning av instrument, apparater för mätning, kontroll, provning, ej processtyrning 1 34100. Motorfordonstillverkning 4 34200. Tillverkning av karosseri för motorfordon, släpfordon, påhängsvagn 6 34300. Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 1 35120. Byggande och reparation av fritidsbåtar 3 35410. Tillverkning av motorcyklar 2 36110. Tillverkning av sittmöbler och säten 2 36120. Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler 1 36140. Tillverkning av andra möbler 1 36630. Diverse annan tillverkning 4 40100. Elförsörjning 3 45110. Rivning av hus; markarbeten 24 45211. Byggande av hus 2 45212. Uppförande av andra byggnadsverk 1 45221. Takarbeten av plåt 7 45230. Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggning 1 45240. Vattenbyggnad 9 45250. Andra bygg- och anläggningsarbeten 10 45310. Elinstallationer 8 45331. Värme- och sanitetsarbeten 3 45332. Ventillationsarbeten 15 45430. Golv- och väggbeläggningsarbeten 2 45441. Måleriarbeten 1 45442. Glasmästeriarbeten 8 50102. Handel med personbilar 9 50201. Bilservice, ej specialiserad 6 50202. Bilplåt- och billackreparationer 5 50204. Däckservice 1 50301. Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 2 50302. Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 13 50500. Detaljhandel med drivmedel 4 51210. Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 2 51220. Partihandel med blommor och växter 4 51390. Icke spec partihandel med livsmedel, drycker och tobak 1 51420. Partihandel med kläder och skodon 1 51434. Partihandel med elartiklar 1 51473. Partihandel med kontorsförbrukningsvaror 2 51510. Partihandel med bränslen 10 51530. Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 2 51542. Partihandel med VVS-armatur 1 51550. Partihandel med kemiska produkter 1 51570. Partihandel med avfallsprodukter och skrot 1 51610. Partihandel med verktygsmaskiner 1 51640. Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 2 51653. Partihandel med teleprodukter och elektronikkomponenter 6 51659. Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 1 51660. Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruk inkl traktorer 1 51700. Övrig partihandel 92 52112. Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 1 52241. Butikshandel med bröd och konditorivaror 21 52310. Apotekshandel 6 52421. Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 1 52451. Butikshandel med hushållsmaskiner och hushållsapparater 2 52461. Butikshandel med järnhandels- bygg- och VVS-varor 2 52462. Butikshandel med färger 1 52471. Butikshandel med böcker och pappersvaror 1 52481. Butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar 1 52639. Övrig detaljhandel, ej i butik 1 52740. Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 18 55111. Hotellverksamhet med restaurang utom konferensanläggningar 2 55112. Drift av konferensanläggningar 1 55120. Hotellverksamhet utan restaurangrörelse 1 55230. Stugbyverksamhet 6 55300. Restaurangverksamhet 6 60100. Järnvägstransport 2 60211. Kollektivtrafikverksamhet 24 60212. Kollektivtrafikverksamhet 4 60220. Taxitrafik 1 60230. Annan landtransport av passagerare 47 60240. Vägtransport av gods 4 63210. Övriga stödtjänster till landtransport 3 63220. Övriga stödtjänster till sjöfart 1 63230. Övriga stödtjänster till luftfart 5 63302. Försäljning av resor 1 63303. Turistservice 10 63400. Annan transportförmedling 13 64110. Postbefordran via postverket 1 64201. Nätdrift 1 64202. Radiering 24 65120. Annan bankverksamhet 2 66030. Skadeförsäkring 18 70201. Uthyrning av bostäder 10 70202. Uthyrning av industrilokaler 4 70203. Uthyrning av andra lokaler 2 70204. Förvaltning i bostadsrättsföreningar 1 70209. Övrig fastighetsförvaltning 1 70310. Fastighetsförmedling 2 70321. Förvaltning i rikskooperativ regi 2 70329. Övrig fastighetsförvaltning på uppdrag 2 72201. Datakonsultverksamhet 1 73102. Teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 2 73103. Medicinsk forsknings- och utvecklingsverksamhet 2 74120. Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 5 74140. Konsultverksamhet avs företags organisation, information mm 7 74150. Holdingsverksamhet 1 74201. Arkitektverksamhet 7 74202. Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet 2 74300. Teknisk provning och analys 2 74401. Reklambyråverksamhet 1 74409. Övrig marknadsföringsverksamhet 13 74500. Arbetsförmedling och rekrytering 1 74600. Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 7 74701. Lokalvård 5 75112. Inspektion, kontroll, tillståndsgivning 4 75113. Skatteförvaltning, indrivning 1 75131. Administration av infrastrukturprogram 1 75222. Armeförsvar 4 75225. Gemensam verksamhet för det militära försvaret 1 75231. Åklagarverksamhet 3 75232. Domstolsverksamhet 27 75240. Polisverksamhet 1 80100. Grundskoleutbildning 1 80302. Högskoleutbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken 2 80422. Arbetsmarknadsutbildning 1 80423. Folkhögskoleutbildning 1 80424. Studieförbundens och frivilligorganisations utbildning 141 85110. Sluten sjukvård 8 85120. Öppen hälso- och sjukvård 6 85130. Tandvård 1 85140. Annan hälso- och sjukvård 1 85200. Veterinärverksamhet 181 85311. Vård och service till boende i servicehus och dylik 2 85313. Vård och behandling i hem för vård eller boende 276 85321. Barnomsorg inom förskola 83 85323. Äldre- och handikappomsorg 19 85324. Individ- och familjeomsorg 5 90002. Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 3 90008. Gatu- och vägrenhållning och annan sanitär verksamhet 1 91111. Intressebevakning inom branschorganisationer 3 91200. Intressebevakning inom arbetsorganisationer 11 91310. Verksamhet i religiösa samfund 11 91330. Verksamhet i andra intresseorganisationer 2 92200. Radio- och TV-programverksamhet 1 92310. Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet 1 92513. Arkivverksamhet 3 92520. Museiverksamhet och kulturminnesvård 1 92611. Drift av skidsportanläggningar 2 92621. Idrottsutövning 1 92624. Sportarrangemang 1 92721. Ridutbildning och uthyrning av hästar 3 93011. Industri- och institutionstvätt 1 93012. Konsumenttvätt 3 93021. Hårvård 1 93022. Hudvård 996 99999. Näringsgren okänd
VAR 135 FAKTISKT UTBETALT Loc 842 width 8 2 decimal places Faktiskt utbetalt Valid-n=2784 Min=0 Max=38 Mean=0.0 St.Dev=0.7