ALF
              Västmanlands län
                SSD 0539

              Primärforskare
              Arbetslivsfonden

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ALF - Västmanlands län samlades ursprungligen
  in av Arbetslivsfonden. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med att Arbetslivsfonden avvecklades gjorde SSD en
  överenskommelse med myndigheten om arkivering av ett antal
  databaser samt om vissa former av fortsatt tillgänglighet på
  dessa.

  Ett första material är en utvärderingsenkät rörande
  Arbetslivsfondens verksamhet. Fältarbetet under 1994 har
  genomförts av SCB och materialet överlämnades till SSD i
  augusti 1995. Detta material är tillgängligt enligt gängse
  regler för forskningsdatabaser förvarade vid SSD.

  Ett annat material är en omfattande databas som under fondens
  femåriga verksamhet byggts upp vid det centrala fondkansliet.
  Databasen innehåller alla ärenden som behandlats av
  myndigheten alltifrån ansökan till åtgärd. Denna databas är en
  för arbetslivsfonden skräddarsydd relationsdatabas i systemet
  Dataflex. Databasen går under namnet ALF och omfattar närmare
  30.000 ärenden. Totalt kräver ALF 200 mb i diskutrymme. Efter
  överläggningar med fondens centralkansli har SSD åtagit sig
  tre saker beträffande denna databas.

  En första är att överflytta en kopia av databasen till SSD och
  hålla den tillgänglig i så att säga ursprungsskick för i
  första hand en period av tre år framåt. För det har
  arbetslivsfonden beviljat medel för inköp av en
  specialdedicerad PC. Databasen kommer att vara gratis
  tillgänglig för tillresta forskare.

  En andra är att från denna databas generera en eller flera
  arkivfiler i ett lämpligt utskriftsformat. Härigenom blir det
  möjligt att även på litet längre sikt gå tillbaka till
  innehållet i databasen. De genererade filerna skall vara
  läsbara med gängse editorer och ordbehandlngsprogram. Filerna
  kommer att vara tillgänglig på vanligt sätt från SSD.

  En tredje är att med utgångspunkt från den genererade
  arkivfilen(erna) tillskapa en analysfil i SPSS och SAS i
  samråd med forskare på området. Även på denna punkt har
  Arbetslivsfonden bidragit med medel för att täcka bl a
  kostnader för ett seminarium med intresserade forskare. Vad
  som är aktuellt i detta sammanhang är att omredigera vissa
  centrala delar av databsen från dess relationella form till
  en gängse rektangulär numerisk analysfil. I viss mån kan det
  bli fråga om innehållsanalys av vissa textavsnitt. Efter
  dokumentering kommer den tillskapade analysfilen att kunna
  beställas och distribueras på vanligt sätt.

  
               SYSTEM ALF

  I Arbetslivsfondens administrativa datasystem, System ALF,
  finns uppgifter om alla de nära 25 000 arbetsplatsprogrammen
  som fonden gav bidrag till. Där finns också alla ärenden som
  rör start- och kunskapscheckar som under fondens sista
  verksamhetsår användes för kompetensutveckling och
  informationsspridning.

  Datasystemets viktigaste funktion har varit som hjälpmedel i
  beslutsfattandet rörande bidrag till arbetsplatsprogrammen,
  och för att administrera utbetalningar. Med regelbundna
  intervall har systemet producerat sammanställningar som
  speglat Arbetslivsfondens verksamhet och bidragens fördelning
  över regioner/län, branscher, offentlig och privat sektor,
  företagsstorlekar, mans- och kvinnodominerade arbetsplatser,
  typer av åtgärdsprogram etc.

  System ALF har använts av de regionala länsvisa fondkanslierna
  för deras administration för produktion av beslutsunderlag
  till länsfondernas styrelser. Beslutsrutinerna och de underlag
  som respektive styrelser har önskat har styrt hur materialet
  har matats in i systemet. Därför varierar praxis mellan de
  olika länen vad gäller hur ingående arbetsplatsprogrammen
  beskrivs i text.

  Ärenden som överstigit vissa beloppsgränser - som justerats
  uppåt under fondens verksamhetstid - eller som avsett företag
  eller organisationer med spridd eller branschövergripande
  verksamhet har handlagts av det centrala fondkansliet i Nacka.

  När Arbetslivsfondens verksamhet avslutades under juni 1995
  frystes det administrativa systemet. I samband därmed gavs
  länsfonderna möjlighet att distribuera databasen för länet
  till de intressenter inom regionen som så önskade, t ex
  Försäkringskassan eller regionala högskolor.

  System ALF i sin helhet, som alltså omfattar både alla läns
  och den centrala fondens bidragsärenden kommer att hållas
  tillgänglig för forskning och studier vid två institutioner.
  Avsikten är att ställa detta omfattande och relativt färska
  material till förfogande särskilt för studenter och deras
  handledare på B- och C-nivå som kan dra nytta av det i samband
  med uppsatsskrivande, för forskare samt för utredare och
  utbildare hos arbetsmarknadens parter.

  Databasen kommer att vara tillgänglig för två typer av
  användning. Den numerära delen av bidragsärendena kan
  bearbetas genom att den hålls tillgänglig i en rad format för
  statistisk bearbetning. Basen hålls tillgänglig på en
  persondator hos Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i
  Göteborg och på Arbetslivsbiblioteket i Stockholm. Den
  numerära databasen kommer också att kunna distribueras till
  låg kostnad på disketter eller band för bearbetning vid
  forskare eller studenters heminstitution.
  Databasen i sin helhet kommer även att vara sökbar, så att
  intresserade studenter skall kunna söka fram arbetsplatser som
  genomfört olika typer av förändringsprogram, för att bearbeta
  denna information i sig, eller för att gå vidare och söka
  kontakt med de arbetsplatser som genomfört olika typer av
  åtgärder med delfinansiering av Arbetslivsfonden. Det blir
  härigenom möjligt att t ex på en viss ort eller region söka
  fram arbetsplatser som genomfört arbetsorganisatoriska
  förändringar av en viss omfattning, att se på deras
  personalstruktur (t ex kvinnodominerade arbetsplatser) och
  finna information (adress, telefonnummer och kontaktpersoner)
  som gör det lätt att ta direkta kontakter för att informera
  sig om vunna erfarenheter.

  Denna typ av sökningar kan genomföras både i databasens
  strukturerade del och i fritextsökning i de skriftliga
  beskrivningarna av problem och åtgärdsprogram.

  Varje bidragsärende har givits ett diarienummer i systemet.
  Med utgångspunkt från detta är det möjligt att söka fram de
  arkiverade handlingarna i ärendet.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 51  (2)BEVILJAS         (3)LOC 427 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) Beviljas

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1310 1.  Ja
      134 5.  Nej

      96 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0539 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Gruppnummer 7 Ankomstdatum år-månad-dag 8 Ankomstdatum år-månad 9 Sekretess 10 Spärr för utbetalning 11 Statuskod 12 Statusdatum år-månad-dag 13 Statusdatum år-månad 14 Namn 15 Besöksadress 16 Postadress 17 Postnummer 18 Ortnamn 19 Bransch 1 20 Bransch 2 21 Bransch 4 22 Antal anställda män 23 Antal anställda kvinnor 24 Berörda män 25 Berörda kvinnor 26 Kommunnummer 27 Organisationsnummer 28 Telefon riksnummer 29 Kontaktperson 30 Starttidpunkt år-månad-dag 31 Starttidpunkt år-månad 32 Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag 33 Planerad färdigtidpunkt år-månad 34 Sökt bidrag 35 Egen insats 36 Annan finansiär ansökan 37 Total kostnad ansökan 38 Besparing för sökande 39 Besparing för försäkring 40 Total besparing 41 Beslutsdatum år-månad-dag 42 Beslutsdatum år-månad 43 Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag 44 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 45 Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag 46 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 47 Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag 48 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 49 Beslutsändringsdatum 4: år-månad-dag 50 Beslutsändringsdatum 4: år-månad 51 Beviljas 52 Handläggare 53 Bidrag i åtgärder 54 Egen insats i åtgärder 55 Annan finansiär i åtgärder 56 Total kostnad i åtgärder 57 Slutligt bidrag i åtgärder 58 Slutligt sökt bidrag 59 Slutlig egen insats 60 Slutligt annan finansiär 61 Slutlig total kostnad 62 Beviljat belopp, 1 63 Villkor, 1 64 Utbetalningsdatum 1: år-månad-dag 65 Utbetalningsdatum 1: år-månad 66 Utbetalningsorder 1: år-månad-dag 67 Utbetalningsorder 1: år-månad 68 Återbetalt, 1 69 Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag 70 Lägesrapport begärd 1: år-månad 71 Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag 72 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 73 Beviljat belopp, 2 74 Villkor, 2 75 Utbetalningsdatum 2: år-månad-dag 76 Utbetalningsdatum 2: år-månad 77 Utbetalningsorder 2: år-månad-dag 78 Utbetalningsorder 2: år-månad 79 Återbetalt, 2 80 Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag 81 Lägesrapport begärd 2: år-månad 82 Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag 83 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 84 Beviljat belopp, 3 85 Villkor, 3 86 Utbetalningsdatum 3: år-månad-dag 87 Utbetalningsdatum 3: år-månad 88 Utbetalningsorder 3: år-månad-dag 89 Utbetalningsorder 3: år-månad 90 Återbetalt, 3 91 Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag 92 Lägesrapport begärd 3: år-månad 93 Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag 94 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 95 Beviljat belopp, 4 96 Villkor, 4 97 Utbetalningsdatum 4: år-månad-dag 98 Utbetalningsdatum 4: år-månad 99 Utbetalningsorder 4: år-månad-dag 100 Utbetalningsorder 4: år-månad 101 Återbetalt, 4 102 Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag 103 Lägesrapport begärd 4: år-månad 104 Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag 105 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 106 Beviljat belopp, 5 107 Villkor, 5 108 Utbetalningsdatum 5: år-månad-dag 109 Utbetalningsdatum 5: år-månad 110 Utbetalningsorder 5: år-månad-dag 111 Utbetalningsorder 5: år-månad 112 Återbetalt, 5 113 Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag 114 Lägesrapport begärd 5: år-månad 115 Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag 116 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 117 Beviljat belopp, 6 118 Villkor, 6 119 Utbetalningsdatum 6: år-månad-dag 120 Utbetalningsdatum 6: år-månad 121 Utbetalningsorder 6: år-månad-dag 122 Utbetalningsorder 6: år-månad 123 Återbetalt, 6 124 Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag 125 Lägesrapport begärd 6: år-månad 126 Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag 127 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 128 Senaste ändringsdatum år-månad dag 129 Senaste ändringsdatum år-månad 130 Gammal statuskod 131 Selekteringsdatum 132 Senaste ändringstid 133 Totalt anställda i skikt 134 Branschkod enligt SNI 135 Faktiskt utbetalt

VAR 1 SSD STUDY NR 0539              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0539


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 16 width 2 Län 1540 19. Västmanlands län
VAR 6 GRUPPNUMMER Loc 18 width 2 MD=99 Gruppnummer 03. . . 91. 1 99. Uppgift saknas Kod: 3 30 31 32 33 34 40 41 42 43 44 Frek: 3 4 1040 15 5 1 18 118 54 20 44 Kod: 50 51 52 53 54 55 60 80 81 82 84 Frek: 4 16 22 1 1 1 53 6 4 4 103 Kod: 91 99 Frek: 2 1
VAR 7 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 20 width 6 alphabetic Ankomstdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅNAD Loc 26 width 4 Ankomstdatum år-månad 9010. 90-10 . . 9506. 95-06 Kod: 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 Frek: 4 6 5 13 11 22 35 16 28 8 8 Kod: 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 11 14 18 16 16 14 11 11 13 27 17 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 14 22 21 14 20 11 16 23 33 27 40 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 22 15 22 35 52 33 28 38 224 11 7 Kod: 9406 9407 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 4 1 27 20 42 30 7 25 61 95 139 Kod: 9506 Frek: 37
VAR 9 SEKRETESS Loc 30 width 1 Sekretess 0 1. Ja 1540 5. Nej
VAR 10 SPÄRR FÖR UTBETALNING Loc 31 width 1 Spärr för utbetalning 31 1. Ja 1509 5. Nej
VAR 11 STATUSKOD Loc 32 width 2 Statuskod 0 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 0 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 104 90. Beslut - ej beviljat bidrag 1310 91. Avslutat ärende 30 92. Hävda beslut 96 99. Återtaget eller avfört beslut
VAR 12 STATUSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 34 width 6 Statusdatum år-månad-dag Valid-n=1540 Min=910418 Max=950612 Mean=943705.7 St.Dev=9681.3
VAR 13 STATUSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 40 width 4 Statusdatum år-månad 9104. 91-04 . . 9506. 95-06 Kod: 9104 9105 9106 9108 9109 9110 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 1 6 7 12 5 3 4 1 1 5 2 Kod: 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 2 3 8 6 21 17 11 3 2 7 9 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 4 11 3 10 6 9 14 48 7 8 22 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 22 33 46 9 33 51 43 65 88 48 90 Kod: 9503 9504 9505 9506 Frek: 197 265 234 38
VAR 14 NAMN Loc 44 width 35 alphabetic Namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 BESÖKSADRESS Loc 79 width 35 alphabetic Besöksadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 16 POSTADRESS Loc 114 width 35 alphabetic Postadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 17 POSTNUMMER Loc 149 width 5 alphabetic Postnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 18 ORTNAMN Loc 154 width 13 alphabetic Ortnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 19 BRANSCH 1 Loc 167 width 2 MD=99 Bransch 1 336 00. Privata sektorn 299 01. Privata sektorn 181 02. Privata sektorn 249 03. Offentliga sektorn 469 09. Checkgrupp 6 99. Uppgift saknas
VAR 20 BRANSCH 2 Loc 169 width 2 MD=99 Bransch 2 8 01. Bank och försäkring 70 02. Byggbranschen 16 03. Byggnadsämnes- och stenindustri 4 04. Energibranschen 22 05. Fabriksindustrin 0 06. Flygbranschen 24 07. Grafisk produktion 1 08. Gruvindustrin 191 09. Handelsområdet samt privat tjänste- och uppdragsverksamhet 12 10. Hotell/restaurang/musikerverksamhet 48 11. Landtransport 77 12. Lantbruk/trädgård 28 13. Livsmedelsindustrin 0 14. Massa/pappersindustri 49 15. Motorbranschen 0 16. Sjöfarten 8 17. Skogsbruket 44 18. Stål och metall 33 19. Sågverks- och träindustrin 11 20. Städentrepenadverksamhet och fastighetsförvaltning 9 21. Teko-, stoppmöbel- och skinn/läderindustri 3 22. Tidnings- och etermediebranschen 150 23. Verkstadsindustrin 8 29. Flerbranschövergripande program 38 30. Ideella organisationer 122 31. Kommunerna 50 32. Landstingen 39 33. Staten 469 90. Checkgrupp 6 99. Uppgift saknas
VAR 21 BRANSCH 4 Loc 171 width 4 MD=9999 Bransch 4 7 0101. Bankverksamhet 1 0102. Försäkringsverksamhet 0 0105. Övrigt inom bank- och försäkringsväsende 51 0201. Bygg-, väg- och anläggningsverksamhet 7 0202. Elinstallation 1 0203. Glasmästeriverksamhet 2 0204. Maskinentrepenadverksamhet 2 0205. Plåtslageriverksamhet 7 0206. VVS-installation 0 0207. Måleri 0 0208. Golvläggare 15 0301. Byggnadsämnesindustri 1 0302. Stenindustri 4 0401. El-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjning 1 0501. Allokemisk industri 0 0502. Färgindustri 0 0503. Glasindustri 1 0504. Gummiindustri 3 0505. Plastindustri 13 0508. Övrig fabriksindustri 4 0512. Tvätterier och färgerier 0 0601. Civilflyget 0 0602. Flygplatser 5 0701. Förlagsverksamhet och bokbinderi 2 0702. Grafisk produktion 2 0703. Sätteri- och reproföretag 10 0704. Tryckerier 0 0705. Tapetfabriker, kartong- och förpackningstillverkare 5 0706. Övrig grafisk produktion 1 0801. Gruvindustri 56 0901. Detaljhandel 13 0902. Partihandel 17 0903. Vård och omsorg i privat regi 1 0908. Resebyråer 4 0909. Reklambyråer, film- och videoproduktion, biografer 1 0910. Turist- och nöjesföretag 3 0911. Advokat- och revisionsbyråer, mäklariverksamhet mm 0 0912. Byggkonsulter mm 4 0913. Dataföretag och datakonsulter 15 0915. Övrig uppdrags- och konsultverksamhet 60 0918. Frisörer 17 0920. Handels- och tjänsteföretag i övrigt 0 1001. Pensionats- och campingverksamhet 2 1002. Restaurang- och kafeverksamhet 0 1003. Musikverksamhet 10 1005. Hotell och restaurangverksamhet 5 1101. Buss- och taxitrafik 4 1102. Renhållningsservice 0 1103. Stuverier 1 1104. Trafikskolor 28 1105. Åkerier 6 1106. Speditionsverksamhet 2 1107. Bevakningsföretag 0 1108. Godsterminaler 2 1110. Transportverksamhet i övrigt 74 1201. Lantbruk 3 1202. Trädgårdsodling/trädgårdsskötsel 0 1203. Fiskodling 15 1301. Bagerivarutillverkning 0 1302. Choklad- och konfektyrtillverkning 4 1303. Dryckesvarutillverkning 0 1304. Fiskberedning 1 1305. Frukt- och grönsaksberedning 0 1306. Mejerivaror 0 1307. Sockertillverkning 6 1308. Slakterier och köttvarutillverkning 0 1309. Tobaksvarutillverkning 2 1315. Övrig beredning och tillverkning av livsmedel 0 1401. Massa- och papperstillverkning mm 2 1501. Bensinstationer och oljedepåer 42 1502. Bil-, traktor- och gummiverkstäder 0 1503. Bärgnings-, garage- och parkeringsföretag 4 1504. Billackeringsföretag 1 1505. Motorbranschen i övrigt 0 1601. Handelsflottan 0 1602. Fiskeriverksamhet 8 1701. Skogsavverkning/skogsvård och skogsbruksföretag 0 1702. Domänverket 35 1801. Stål- och metallindustri 9 1802. Svets- och mekanisk industri 14 1901. Byggnads-, snickeri och trämaterialtillverkning 12 1902. Sågverk, sågning, hyvling 0 1903. Hustillverkning 2 1904. Möbeltillverkning 5 1905. Övrig trävarutillverkning 4 2001. Städentrepenadverksamhet 7 2002. Fastighetsförvaltning 0 2101. Textilindustri 4 2102. Konfektionsindustri 4 2103. Läderindustri 1 2104. Stoppmöbelindustri 0 2201. Distribution av tidningar 3 2202. Tidnings- och tidskriftsframställning 0 2203. Produktion av radio och TV-program 7 2301. Verktygs- och redskapsindustri 0 2302. Metallmöbelindustri 5 2303. Industri för metallkonstruktion 61 2304. Övrig metallvaruindustri 0 2305. Industri för stationära turbiner 1 2306. Jordbruksmaskiner 4 2307. Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 4 2308. Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 1 2309. Data- och kontorsmaskinindustri 11 2310. Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 4 2311. Industri för elmotorer etc 1 2312. Teleproduktionsindustri 2 2313. Industri för elektriska hushållsapparater 30 2314. Övrig elektronikindustri 1 2315. Skeppsvarv, båtbyggeri 0 2316. Rälsfordonsindustri 9 2317. Bil- och bilmotorindustri 0 2318. Cykel- och motorcykelindustri 7 2319. Flygplansindustri och reparationsverkstäder 2 2320. Övrig transportmedelsindustri 0 2321. Instrumentindustri 0 2322. Foto- och optikvaruindustri 0 2330. Övrig verkstadsindustri 8 2900. Projekt som berör flera privata branscher 5 3020. Arbetsgivare/arbetstagarorganisationer 6 3021. Idrottsorganisationer 1 3023. Politiska organisationer 1 3025. Religiösa organisationer 0 3027. Nykterhetsrörelsens organisationer 0 3029. Scoutorganisationer och andra barn- och ungdomsorganisationer 4 3031. Handikapporganisationer 2 3033. Studieförbund 1 3035. Folkhögskolor/rörelsedrivna 2 3037. Lokalhållande organisationer 1 3041. Föräldrakooperativa daghem 7 3060. Övriga ideella och kulturella organisationer 8 3090. Svenska kyrkan 15 3111. Förskole- och fritidsverksamhet 18 3115. Äldre- och handikappomsorg 10 3119. Övrig social verksamhet samt övergripande projekt 27 3120. Skolväsendet 2 3131. Bibliotek 0 3132. Museer 1 3133. Teater- och musikinstitutioner 0 3135. Idrotts- och fritidsanläggningar 4 3137. Övrig kultur- och fritidsverksamhet 4 3141. Energiförsörjning 1 3143. Renhållning och avfallshantering 13 3145. Arbete med gator, vägar och parker 5 3147. Fastighetsskötsel 5 3148. Kommunal teknisk service i övrigt 2 3149. Räddningstjänst 0 3151. Kollektivtrafik 1 3153. Hamnar 10 3170. Central kommunal administration 3 3175. Övriga kommunala arbetsplatsprogram 1 3190. Program på gränsen mellan primärkommunala och landstingskommunala området 0 3195. Primärkommunala program som skall avräknas mot landstingens branschram 11 3211. Hälso- och sjukvård - primärvård 9 3213. Hälso- och sjukvård - läns- och regionvård 9 3215. Hälso- och sjukvård - övrigt 3 3217. Tandvård 1 3221. Högskola och gymnasieskola/landsting 1 3224. Folkhögskolor/landsting 0 3232. Museer/landsting 0 3233. Teater- och musikinstitutioner/landsting 0 3235. Fritidsanläggningar/landsting 2 3237. Övrig kultur- och fritidsverksamhet/landsting 8 3240. Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan social verksamhet 0 3251. Kollektivtrafik/landsting 0 3257. Tvätterier/landsting 3 3270. Central landstingskommunal administration 3 3280. Övriga landstingskommunala arbetsplatsprogram 5 3301. Försäkringskassorna 1 3302. Försvaret 3 3303. SJ 7 3304. Posten 2 3305. Televerket 0 3306. Domstolsväsendet 1 3307. Länsstyrelserna 5 3308. Polis och åklagarmyndigheten 2 3309. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 1 3310. Universitet och högskolor och övrig statlig utbildning samt forskning 1 3311. Vägverket 0 3312. Skatte- och kronofogdemyndigheterna 0 3313. Kulturell verksamhet/staten 0 3314. Statens invandrarverk 11 3325. Övrig statlig verksamhet 1 9000. Checkar ej fördelat 2 9001. Check-Bank och försäkring 41 9002. Check-Bryggbranschen 1 9003. Check-Byggämnes- och stenindustri 1 9004. Check-Energibranschen 4 9005. Check-Fabriksindustrin 33 9007. Check-Grafisk produktion 98 9009. Check-Handelsområdet 9 9010. Check-Hotell och restaurang 8 9011. Check-Landtransport 3 9012. Check-Lantbruk och trädgård 23 9013. Check-Livsmedelsindustrin 6 9015. Check-Motorbranschen 1 9016. Check-Sjöfarten 2 9017. Check-Skogsbruket 13 9018. Check- Stål och metall 7 9019. Check-Sågverks-/träindustrin 2 9020. Check-Städn och fastigh.förv 1 9021. Check-Teko/stoppmöbel/läderind 65 9023. Check-Verkstadsindustrin 1 9029. Check-Flerbranschprogram 13 9030. Check-Ideella organisationer 74 9031. Check-Kommunerna 37 9032. Check-Landstingen 23 9033. Check-Staten 6 9999. Uppgift saknas
VAR 22 ANSTÄLLDA MÄN Loc 175 width 5 Antal anställda män Valid-n=1540 Min=0 Max=20000 Mean=89.3 St.Dev=715.6
VAR 23 ANSTÄLLDA KVINNOR Loc 180 width 4 Antal anställda kvinnor Valid-n=1540 Min=0 Max=7200 Mean=61.5 St.Dev=379.1
VAR 24 BERÖRDA MÄN Loc 184 width 5 Berörda män Valid-n=1540 Min=0 Max=20000 Mean=35.6 St.Dev=513.6
VAR 25 BERÖRDA KVINNOR Loc 189 width 5 Berörda kvinnor Valid-n=1540 Min=0 Max=10000 Mean=41.2 St.Dev=344.4
VAR 26 KOMMUNNUMMER Loc 194 width 4 MD=9999 Kommunnummer 34 1904. Skinskatteberg 50 1907. Surahammar 79 1917. Heby 48 1960. Kungsör 96 1961. Hallstahammar 36 1962. Norberg 729 1980. Västerås 129 1981. Sala 95 1982. Fagersta 172 1983. Köping 65 1984. Arboga 7 9999. Uppgift saknas
VAR 27 ORGANISATIONSNUMMER Loc 198 width 11 alphabetic Organisationsnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 28 TELEFON RIKSNUMMER Loc 209 width 14 alphabetic Telefon riksnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 29 KONTAKTPERSON Loc 223 width 63 alphabetic Kontaktperson Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 30 STARTTIDPUNKT ÅR-MÅ-DAG Loc 286 width 6 alphabetic Starttidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 31 STARTTID ÅR-MÅNAD Loc 292 width 4 MD=9999 Starttidpunkt år-månad 9001. 90-01 . . 9506. 95-06 6 9999. Uppgift saknas Kod: 9001 9002 9003 9006 9008 9009 9010 9011 9012 9101 9102 Frek: 2 1 1 2 1 3 8 4 5 16 6 Kod: 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 Frek: 23 8 19 21 7 17 20 17 17 8 29 Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 12 16 15 14 7 3 16 37 21 19 7 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 32 5 22 19 22 21 9 32 40 53 35 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 32 57 40 106 49 40 9 4 13 33 23 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 41 31 9 24 61 94 139 37 6
VAR 32 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅN-DA Loc 296 width 6 alphabetic Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 33 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅNAD Loc 302 width 4 MD=9999 Planerad färdigtidpunkt år-månad 9012. 90-12 . . 9612. 96-12 6 9999. Uppgift saknas Kod: 9012 9103 9104 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 Frek: 2 3 1 4 6 10 3 4 3 18 5 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 4 8 3 5 6 6 7 6 2 57 7 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 4 15 13 10 17 5 9 14 6 6 71 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 8 10 16 12 14 26 6 6 37 40 44 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9510 9512 Frek: 204 80 97 247 139 149 46 2 2 2 5 Kod: 9603 9612 9999 Frek: 1 1 6
VAR 34 SÖKT BIDRAG Loc 306 width 8 2 decimal places Sökt bidrag Valid-n=1540 Min=0 Max=82000 Mean=1241.3 St.Dev=4424.0
VAR 35 EGEN INSATS Loc 314 width 7 1 decimal places Egen insats Valid-n=1540 Min=0 Max=130665 Mean=547.8 St.Dev=4443.6
VAR 36 ANNAN FINANSIÄR ANSÖKAN Loc 321 width 8 2 decimal places Annan finansiär ansökan Valid-n=1540 Min=0 Max=12635 Mean=21.3 St.Dev=371.6
VAR 37 TOTAL KOSTNAD ANSÖKAN Loc 329 width 8 2 decimal places Total kostnad ansökan Valid-n=1540 Min=0 Max=164347 Mean=1810.4 St.Dev=7260.4
VAR 38 BESPARING FÖR SÖKANDE Loc 337 width 8 2 decimal places Besparing för sökande Valid-n=1540 Min=0 Max=127500 Mean=509.1 St.Dev=3582.0
VAR 39 BESPARING FÖR FÖRSÄKRING Loc 345 width 8 2 decimal places Besparing för försäkring Valid-n=1540 Min=0 Max=67500 Mean=367.5 St.Dev=2144.1
VAR 40 TOTAL BESPARING Loc 353 width 8 2 decimal places Total besparing Valid-n=1540 Min=0 Max=195000 Mean=876.6 St.Dev=5565.6
VAR 41 BESLUTSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 361 width 6 alphabetic Beslutsdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 42 BESLUTSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 367 width 4 MD=9999 Beslutsdatum år-månad 9010. 90-10 . . 9506. 95-06 101 9999. Uppgift saknas Kod: 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 Frek: 2 2 2 6 8 13 18 22 31 2 10 Kod: 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 18 11 7 13 13 22 9 15 10 20 4 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 22 8 5 29 15 19 18 16 21 22 29 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 1 25 19 26 43 33 26 36 42 73 62 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 94 1 6 27 26 43 30 7 25 61 95 Kod: 9505 9506 9999 Frek: 139 37 101
VAR 43 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 371 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 44 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 1 Loc 377 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 9202. 92-02 . . 9505. 95-05 1083 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9202 9203 9205 9208 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 1 1 2 5 1 6 2 1 4 2 3 Kod: 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 1 5 5 1 4 1 5 1 12 3 10 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 16 15 4 7 11 16 11 29 26 16 67 Kod: 9504 9505 0 Frek: 89 74 1083
VAR 45 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 381 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 46 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 2 Loc 387 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 9203. 92-03 . . 9505. 95-05 1474 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9203 9206 9212 9301 9302 9303 9304 9306 9307 9311 9312 Frek: 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 5 1 3 6 2 1 2 2 2 3 6 Kod: 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 1 4 11 3 1474
VAR 47 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 391 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 48 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 3 Loc 397 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 9210. 92-10 . . 9501. 95-01 1527 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9210 9212 9306 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9406 9410 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 9501 0 Frek: 1 1527
VAR 49 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 401 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 50 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 4 Loc 407 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 4: år-månad 1 9306. 93-06 1 9401. 94-01 1538 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 51 BEVILJAS Loc 411 width 1 MD=9 Beviljas 1310 1. Ja 134 5. Nej 96 9. Uppgift saknas
VAR 52 HANDLÄGGARE Loc 412 width 8 alphabetic Handläggare Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 53 BIDRAG I ÅTGÄRDER Loc 420 width 7 2 decimal places Bidrag i åtgärder Valid-n=1540 Min=0 Max=7460 Mean=257.3 St.Dev=670.3
VAR 54 EGEN INSATS I ÅTGÄRDER Loc 427 width 7 2 decimal places Egen insats i åtgärder Valid-n=1540 Min=0 Max=7460 Mean=257.2 St.Dev=670.3
VAR 55 ANNAN FINANS I ÅTGÄRDER Loc 434 width 8 2 decimal places Annan finansiär i åtgärder Valid-n=1540 Min=0 Max=62013 Mean=467.2 St.Dev=2136.4
VAR 56 TOTAL KOSTNAD I ÅTGÄRDER Loc 442 width 7 2 decimal places Total kostnad i åtgärder Valid-n=1540 Min=0 Max=650 Mean=1.6 St.Dev=24.9
VAR 57 SLUTLIGT BIDRAG ÅTGÄRDER Loc 449 width 8 2 decimal places Slutligt bidrag i åtgärder Valid-n=1540 Min=0 Max=67363 Mean=726.1 St.Dev=2649.2
VAR 58 SLUTLIGT SÖKT BIDRAG Loc 457 width 8 2 decimal places Slutligt sökt bidrag Valid-n=1540 Min=0 Max=86414 Mean=1148.7 St.Dev=4020.7
VAR 59 SLUTLIG EGEN INSATS Loc 465 width 8 2 decimal places Slutlig egen insats Valid-n=1540 Min=0 Max=87614 Mean=515.0 St.Dev=3057.1
VAR 60 SLUTLIG ANNAN FINANSIÄR Loc 473 width 7 2 decimal places Slutligt annan finansiär Valid-n=1540 Min=0 Max=13075 Mean=14.6 St.Dev=368.5
VAR 61 SLUTLIG TOTAL KOSTNAD Loc 480 width 8 2 decimal places Slutlig total kostnad Valid-n=1540 Min=0 Max=118757 Mean=1678.3 St.Dev=5915.7
VAR 62 BEVILJAT BELOPP 1 Loc 488 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 1 Valid-n=1540 Min=0 Max=3500 Mean=91.4 St.Dev=220.4
VAR 63 VILLKOR 1 Loc 495 width 1 MD=0 Villkor, 1 0 1. Ja 546 5. Nej 994 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 496 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 65 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 1 Loc 502 width 4 MD= 0 Utbetalning 1: år-månad 9101. 91-01 . . 9506. 95-06 239 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 Frek: 3 3 1 9 13 9 10 20 11 11 15 Kod: 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 Frek: 5 7 10 11 8 8 3 6 14 14 5 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 Frek: 14 11 13 3 14 17 28 2 13 18 21 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 45 21 7 27 14 16 31 30 20 12 70 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 39 74 83 24 35 85 130 151 37 239
VAR 66 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 506 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 67 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 1 Loc 512 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 1: år-månad 9105. 91-05 . . 9506. 95-06 239 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 6 28 13 20 9 7 16 3 4 11 13 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 9 12 2 8 12 10 11 16 11 13 10 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 9 15 28 2 13 20 19 16 50 7 27 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 17 25 26 35 8 24 58 41 77 78 24 Kod: 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 35 85 130 151 37 239
VAR 68 ÅTERBETALT 1 Loc 516 width 7 Återbetalt, 1 Valid-n=1540 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 69 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 523 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 70 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 529 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 1: år-månad 9011. 90-11 . . 9505. 95-05 708 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9011 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 Frek: 1 3 4 6 2 9 8 5 5 27 13 Kod: 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 Frek: 12 11 3 8 11 11 7 8 4 9 14 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 13 8 16 6 13 17 12 8 27 3 11 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 21 21 42 23 14 18 20 30 18 37 6 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 24 34 34 28 46 14 10 52 16 9 708 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 24 34 34 28 46 14 10 52 16 9 708
VAR 71 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 533 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 72 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 539 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 9101. 91-01 . . 9505. 95-05 716 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 Frek: 2 1 2 2 11 17 3 8 22 10 12 Kod: 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 Frek: 10 5 8 9 12 5 10 5 3 16 10 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 Frek: 12 15 7 11 16 10 11 30 7 11 21 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 22 45 15 19 19 19 30 21 34 13 19 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 31 32 27 52 11 15 37 18 11 716
VAR 73 BEVILJAT BELOPP 2 Loc 543 width 7 2 decimal places Beviljat belopp ,2 Valid-n=1540 Min=0 Max=2150 Mean=59.7 St.Dev=157.9
VAR 74 VILLKOR 2 Loc 550 width 1 MD=0 Villkor, 2 0 1. Ja 64 5. Nej 1476 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 551 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 76 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 2 Loc 557 width 4 MD= 0 Utbetalning 2: år-månad 9104. 91-04 . . 9505. 95-05 901 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9203 Frek: 1 1 3 2 2 5 6 4 17 8 7 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 5 5 11 5 6 5 2 3 12 6 8 Kod: 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 3 12 4 12 5 2 20 29 24 8 13 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 7 6 34 13 11 3 30 17 23 55 34 Kod: 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 54 51 29 16 901
VAR 77 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 561 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 78 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 2 Loc 567 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 2: år-månad 9105. 91-05 . . 9505. 95-05 901 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 1 4 4 5 4 3 10 7 6 1 6 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 10 9 6 9 6 2 3 14 6 8 6 Kod: 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 9 4 11 5 3 19 9 44 8 14 9 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 14 26 15 7 7 26 19 24 52 36 55 Kod: 9503 9504 9505 0 Frek: 48 29 16 901
VAR 79 ÅTERBETALT 2 Loc 571 width 8 2 decimal places Återbetalt, 2 Valid-n=1540 Min=-228 Max=0 Mean=-0.1 St.Dev=5.8
VAR 80 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 579 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 81 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 585 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 2: år-månad 9101. 91-01 . . 9506. 95-06 903 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9103 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 Frek: 1 1 1 4 3 2 5 4 5 16 9 Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 1 7 5 3 15 3 9 3 1 7 18 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 6 3 6 4 8 5 1 4 9 15 29 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 Frek: 31 6 8 16 22 8 23 12 23 25 30 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 51 34 54 65 5 10 1 903
VAR 82 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 589 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 83 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 595 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 9104. 91-04 . . 9505. 95-05 913 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 2 1 5 3 2 3 4 3 11 8 5 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 5 9 6 11 6 6 3 3 6 12 5 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 8 6 7 4 10 5 3 6 17 35 17 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 13 9 7 26 14 16 6 8 24 22 24 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 51 33 55 50 18 14 913
VAR 84 BEVILJAT BELOPP 3 Loc 599 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 3 Valid-n=1540 Min=0 Max=1730 Mean=47.6 St.Dev=154.6
VAR 85 VILLKOR 3 Loc 606 width 1 MD=0 Villkor, 3 5 1. Ja 42 5. Nej 1493 0. Frågan ej tillämplig
VAR 86 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 607 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 87 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 3 Loc 613 width 4 MD= 0 Utbetalning 3: år-månad 9106. 91-06 . . 9505. 95-05 1163 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9108 9109 9110 9112 9201 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 1 2 4 1 5 2 4 3 6 7 3 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 2 2 2 2 7 4 9 3 6 7 6 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 1 7 3 9 5 8 8 10 6 6 8 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 8 14 4 14 14 10 18 25 18 36 44 Kod: 9505 0 Frek: 13 1163
VAR 88 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 617 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 89 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 3 Loc 623 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 3: år-månad 9106. 91-06 . . 9505. 95-05 1163 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9108 9109 9110 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 1 1 4 1 4 1 2 1 3 4 5 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 7 3 1 3 2 10 4 9 4 4 7 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 6 1 8 3 9 3 10 8 10 7 8 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 7 11 9 4 14 15 11 16 25 18 36 Kod: 9504 9505 0 Frek: 44 13 1163
VAR 90 ÅTERBETALT 3 Loc 627 width 7 2 decimal places Återbetalt, 3 Valid-n=1540 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 91 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 634 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 92 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 640 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 3: år-månad 9108. 91-08 . . 9505. 95-05 1164 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 2 4 1 1 5 5 3 3 6 7 2 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 1 2 6 3 16 4 2 7 1 3 8 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 1 2 4 8 5 17 8 6 6 10 2 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 18 2 6 13 16 9 26 15 20 70 13 Kod: 9505 0 Frek: 7 1164
VAR 93 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 644 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 94 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 650 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 9108. 91-08 . . 9505. 95-05 1169 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 1 4 1 1 4 2 2 3 3 4 4 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 6 2 2 2 4 12 3 4 4 4 5 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 8 4 3 8 5 8 8 9 6 11 6 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 4 19 4 3 13 13 15 22 18 18 54 Kod: 9504 9505 0 Frek: 26 9 1169
VAR 95 BEVILJAT BELOPP 4 Loc 654 width 6 2 decimal places Beviljat belopp, 4 Valid-n=1540 Min=0 Max=2520 Mean=29.2 St.Dev=136.4
VAR 96 VILLKOR 4 Loc 660 width 1 MD=0 Villkor, 4 12 1. Ja 29 5. Nej 1499 0. Frågan ej tillämplig
VAR 97 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 661 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 98 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 4 Loc 667 width 4 MD= 0 Utbetalning 4: år-månad 9103. 91-03 . . 9505. 95-05 1345 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9112 9203 9204 9206 9207 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 1 3 1 1 4 1 2 3 2 1 1 Kod: 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 5 3 2 1 2 3 2 6 2 10 3 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 5 1 6 6 1 7 8 4 15 16 11 Kod: 9503 9504 9505 0 Frek: 23 19 14 1345
VAR 99 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 671 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 100 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 4 Loc 677 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 4: år-månad 9112. 91-12 . . 9505. 95-05 1345 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9201 9204 9205 9206 9208 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 2 1 2 1 4 1 2 3 2 1 2 Kod: 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 4 3 2 1 2 3 2 6 2 10 3 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 6 3 5 4 2 6 8 5 14 16 12 Kod: 9503 9504 9505 0 Frek: 22 19 14 1345
VAR 101 ÅTERBETALT 4 Loc 681 width 7 2 decimal places Återbetalt, 4 Valid-n=1540 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 102 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 688 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 103 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 694 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 4: år-månad 9103. 91-03 . . 9505. 95-05 1345 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9112 9203 9204 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 1 3 2 1 3 1 3 1 1 2 3 Kod: 9302 9303 9304 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 2 4 3 2 2 2 1 3 7 2 9 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 4 3 5 7 3 1 4 9 7 18 14 Kod: 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 12 33 11 6 1345
VAR 104 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 698 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 105 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 704 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 9103. 91-03 . . 9505. 95-05 1349 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9112 9201 9204 9205 9206 9207 9211 9212 9301 9302 Frek: 1 2 1 2 1 3 1 5 1 1 1 Kod: 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 6 2 1 2 2 4 2 6 4 9 6 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 4 5 5 3 2 5 6 8 16 14 8 Kod: 9503 9504 9505 0 Frek: 32 8 12 1349
VAR 106 BEVILJAT BELOPP 5 Loc 708 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 5 Valid-n=1540 Min=0 Max=2754 Mean=16.2 St.Dev=120.2
VAR 107 VILLKOR 5 Loc 715 width 1 MD=0 Villkor, 5 7 1. Ja 12 5. Nej 1521 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 716 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 109 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 5 Loc 722 width 4 MD= 0 Utbetalning 5: år-månad 9204. 92-04 . . 9505. 95-05 1453 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9204 9211 9302 9303 9308 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 1 2 1 2 2 4 1 2 2 1 2 Kod: 9405 9406 9407 9408 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 3 1 6 2 4 4 7 5 5 10 12 Kod: 9505 0 Frek: 8 1453
VAR 110 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 726 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 111 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 5 Loc 732 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 5: år-månad 9205. 92-05 . . 9505. 95-05 1453 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9205 9211 9212 9302 9303 9306 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9410 9411 9412 Frek: 2 1 2 2 1 5 2 2 4 5 6 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 5 6 9 12 8 1453
VAR 112 ÅTERBETALT 5 Loc 736 width 3 2 decimal places Återbetalt, 5 Valid-n=1540 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 113 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 739 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 114 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 745 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 5: år-månad 9205. 92-05 . . 9505. 95-05 1453 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9205 9210 9211 9302 9303 9306 9308 9310 9312 9402 9403 Frek: 1 1 1 1 2 1 3 3 4 1 2 Kod: 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9503 9504 Frek: 2 1 7 2 2 4 3 8 8 20 6 Kod: 9505 0 Frek: 4 1453
VAR 115 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 749 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 116 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 755 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 9205. 92-05 . . 9505. 95-05 1453 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9205 9210 9211 9302 9303 9306 9308 9309 9310 9312 9401 Frek: 1 1 1 2 1 1 3 1 2 3 4 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 1 2 3 4 2 2 3 4 6 5 7 Kod: 9503 9504 9505 0 Frek: 16 8 4 1453
VAR 117 BEVILJAT BELOPP 6 Loc 759 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 6 Valid-n=1540 Min=0 Max=3458 Mean=13.2 St.Dev=153.7
VAR 118 VILLKOR 6 Loc 766 width 1 MD=0 Villkor, 6 13 1. Ja 0 5. Nej 1527 0. Frågan ej tillämplig
VAR 119 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 767 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 120 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 6 Loc 773 width 4 MD= 0 Utbetalning 6: år-månad 9112. 91-12 . . 9505. 95-05 1515 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9405 9409 9410 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 1 1 2 2 2 6 3 6 1515 Kod: 9112 9405 9409 9410 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 1 1 2 2 2 6 3 6 1515
VAR 121 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 777 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 122 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 6 Loc 783 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 6: år-månad 9112. 91-12 . . 9505. 95-05 1515 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9212 9405 9409 9410 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 1 1 2 2 2 6 3 6 1515 Kod: 9212 9405 9409 9410 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 1 1 2 2 2 6 3 6 1515
VAR 123 ÅTERBETALT 6 Loc 787 width 3 2 decimal places Återbetalt, 6 Valid-n=1540 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 124 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 790 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 125 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 796 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 6: år-månad 9112. 91-12 . . 9505. 95-05 1515 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9405 9409 9410 9412 9501 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 1 1 2 5 8 2 4 1515
VAR 126 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 800 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 127 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 806 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 9201. 92-01 . . 9505. 95-05 1514 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9403 9405 9409 9410 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 2 8 2 5 Kod: 0 Frek: 1514
VAR 128 SENASTE ÄNDR ÅR-MÅ-DAG Loc 810 width 6 alphabetic Senaste ändringsdatum år-månad dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 129 SENASTE ÄNDRING ÅR-MÅNAD Loc 816 width 4 Senaste ändringsdatum år-månad 9209. 92-09 . . 9506. 95-06 Kod: 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 Frek: 45 9 15 6 21 2 9 7 6 8 2 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 8 6 9 13 55 7 3 22 22 27 50 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 15 36 27 23 27 63 39 210 183 284 243 Kod: 9506 Frek: 38
VAR 130 GAMMAL STATUSKOD Loc 820 width 2 MD= 0 Gammal statuskod 14 01. Komplettering begärd 17 02. Klart för beredning 185 03. Beredning pågår 54 04. Beslutsklar 946 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 29 90. Beslut - ej beviljat bidrag 225 91. Avslutat ärende 2 92. Hävda beslut 39 99. Återtaget eller avfört beslut 29 00. Frågan ej tillämplig
VAR 131 SELEKTERINGSDATUM Loc 822 width 6 alphabetic Selekteringsdatum Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 132 SENASTE ÄNDRINGSTID Loc 828 width 5 alphabetic Senaste ändringstid Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 133 ANSTÄLLDA I SKIKT Loc 833 width 3 Totalt anställda i skikt Valid-n=1540 Min=0 Max=501 Mean=39.9 St.Dev=108.2
VAR 134 SNI-KOD Loc 836 width 5 MD=99999 SNI-kod 1 01122. Odling av plantskoleväxter mm på friland 1 01124. Odling av prydnadsväxter i växthus 2 01211. Mjölkproduktion 1 01231. Smågrisuppfödning 1 01237. Husdjursföretag, blandad drift, mest svin 61 01300. Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 2 01410. Service till växtodling 1 01900. Småbruk 1 02010. Skogsbruk 1 02011. Produktion av skog på rot, leveransvirke mm 1 02012. Skogsvård 6 02013. Avverkning 1 02021. Virkesmätning 1 10301. Utvinning av torv och vidareförädling för jordförbättringsändamål 1 10302. Utvinning av torv och vidareförädling för energiändamål 0 13200. Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm 2 14210. Utvinning av sand, grus och berg 5 15130. Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 1 15330. Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 1 15612. Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra kvarnprodukter 4 15710. Framställning av beredda fodermedel 15 15810. Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 2 15930. Framställning av vin 1 15980. Framställning av mineralvatten och läskedrycker 1 17403. Tillverkning av presenningar, tält, segel och dylikt 2 19100. Garvning och annan läderberedning 9 20101. Sågning 1 20102. Hyvling 1 20201. Tillverkning av faner, kryssfaner och lamellträ 9 20302. Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 3 20400. Träförpackningstillverkning 0 21211. Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar 0 21219. Övrig tillverkning av pappers-, pappförpackningar 1 21220. Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper 14 22121. Dagstidningsutgivning 1 22122. Annonstidningsutgivning 2 22130. Utgivning av tidskrifter 2 22150. Annan förlagsverksamhet 2 22221. Tryckning av tidskrifter 7 22222. Tryckning av böcker och övriga trycksaker 5 22230. Bokbindning och trycksaksbehandling 5 22240. Sättning och annan framställning av tryckoriginal 2 22250. Annan grafisk produktion 1 23300. Tillverkning av kärnbränsle 1 24110. Industrigasframställning 2 24660. Tillverkning av andra kemiska produkter utom konstfiber 2 25120. Regummering 4 25210. Tillverkning av plasthalvfabrikat 3 25240. Annan plastvarutillverkning 2 26260. Tillverkning av eldfasta keramiska produkter 2 26400. Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 2 26611. Tillverkning av lättbetongvaror 6 26619. Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål 1 26630. Tillverkning av fabriksblandad betong 1 26640. Tillverkning av murbruk 1 26709. Tillverkning av övriga stenvaror 13 27100. Framställning av järn, stål ferrolegeringar (EKSG-produkter) 3 27221. Tillverkning av icke-sömlösa stålrör 1 27320. Tillverkning av kallvalsade stålband 2 27340. Tillverkning av dragen ståltråd 2 27350. Övrig primärbearbetning av järn, stål; framställning av ferrolegeringar, ej EKSG 3 27420. Framställning av aluminium 1 27430. Framställning av bly, zink och tenn 1 27440. Framställning av koppar 2 27530. Gjutning av lättmetall 8 28110. Tillverkning av metallstommar och delar därav 1 28120. Tillverkning av byggnadselement av metall 2 28210. Tillverkning av cisterner, tankar, kar och behållare av metall 1 28220. Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning 2 28400. Smidning, pressning, prägling, valsning av metall; pulvermetallurgi 10 28510. Beläggning och överdragning av metall 17 28520. Metallegoarbeten 1 28621. Tillverkning av formverktyg 5 28622. Tillverkning av skärverktyg 1 28629. Tillverkning av övriga verktyg och redskap 3 28740. Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar 1 28751. Tillverkning av diskbänk, sanitetsgods av metall för byggändamål 6 28759. Diverse övrig metallvarutillverkning 2 29110. Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 3 29120. Tillverkning av pumpar och kompressorer 5 29130. Tillverkning av kranar och ventiler 2 29140. Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 0 29210. Tillverkning av ugnar och brännare 4 29220. Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 5 29240. Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 1 29401. Tillverkning av träbearbetningsmaskiner 4 29409. Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 5 29520. Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 1 29530. Tillverkning av maskin för framställning av livsmedel, dryck, tobaksvaror 7 29569. Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 3 29719. Tillverkning av övriga elektriska hushållsmaskiner och apparater 2 29720. Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och apparater 1 30020. Tillverkning av datorer och annan informationsbehandling-utrustning 7 31100. Tillverkning av elmotor, generator och transformatorer 14 31200. Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 1 31501. Tillverkning av belysningsarmatur 1 31610. Tillverkning av övrig elapparatur för motorer och motorfordon 6 31620. Diverse övrig tillverkning av elapparatur 7 32100. Tillverkning av elektriska komponenter 4 33200. Tillverkning av instrument, apparater för mätning, kontroll, provning, ej processtyrning 11 34100. Motorfordonstillverkning 12 34300. Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 2 35120. Byggande och reparation av fritidsbåtar 6 35200. Tillverkning av rälsfordon 9 35300. Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster 2 36110. Tillverkning av sittmöbler och säten 2 36120. Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler 1 36130. Tillverkning av andra köksmöbler 1 36150. Tillverkning av madrasser 1 36220. Tillverkning av smycken och andra guld- och silversmedsvaror 1 36630. Diverse annan tillverkning 1 37100. Återvinning av skrot och avfall av metall 8 40100. Elförsörjning 15 45110. Rivning av hus; markarbeten 17 45211. Byggande av hus 3 45212. Uppförande av andra byggnadsverk 4 45221. Takarbeten av plåt 5 45230. Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggning 7 45250. Andra bygg- och anläggningsarbeten 7 45310. Elinstallationer 5 45331. Värme- och sanitetsarbeten 2 45332. Ventillationsarbeten 1 45420. Byggnadssnickeriarbeten 6 45430. Golv- och väggbeläggningsarbeten 8 45441. Måleriarbeten 2 45442. Glasmästeriarbeten 1 50101. Handel med lastbilar, bussar och specialbilar 12 50102. Handel med personbilar 12 50201. Bilservice, ej specialiserad 9 50202. Bilplåt- och billackreparationer 2 50302. Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 5 50500. Detaljhandel med drivmedel 1 51130. Agenturhandel med virke och byggmaterial 1 51210. Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 4 51310. Partihandel med frukt och grönsaker 1 51320. Partihandel med kött och köttvaror 3 51340. Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker 3 51380. Partihandel med andra livsmedel, bl a fisk- skal- och blötdjur 9 51390. Icke spec partihandel med livsmedel, drycker och tobak 1 51410. Partihandel med textilier 1 51432. Partihandel med radio- och TV-apparater 2 51434. Partihandel med elartiklar 2 51479. Partihandel med övriga hushållsvaror 2 51510. Partihandel med bränslen 1 51520. Partihandel med metaller och metallmalmer 6 51530. Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 1 51541. Partihandel med järnhandelsvaror 1 51562. Partihandel med emballage 3 51640. Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 2 51659. Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 4 51660. Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruk inkl traktorer 36 52112. Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 1 52129. Övrig detaljhandel med brett sortiment 2 52210. Butikshandel med frukt och grönsaker 1 52220. Butikshandel med kött och charkuterier 1 52230. Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur 2 52241. Butikshandel med bröd och konditorivaror 2 52279. Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel 4 52310. Apotekshandel 2 52421. Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 1 52422. Butikshandel med herrkläder 3 52423. Butikshandel med damkläder 1 52441. Butikshandel med möbler och mattor 3 52443. Butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror 2 52452. Butikshandel med radio- och TV-apparater 4 52461. Butikshandel med järnhandels- bygg- och VVS-varor 3 52462. Butikshandel med färger 2 52471. Butikshandel med böcker och pappersvaror 5 52482. Butikshandel med med fotoutrustning; fotoservice 1 52484. Butikshandel med guldsmedsvaror och smycken 1 52485. Butikshandel med sport- och fritidsartiklar 1 52494. Butikshandel med telekommunikationsutrustningar 1 52639. Övrig detaljhandel, ej i butik 1 52740. Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 9 55111. Hotellverksamhet med restaurang utom konferensanläggningar 3 55300. Restaurangverksamhet 3 60100. Järnvägstransport 2 60212. Kollektivtrafikverksamhet 1 60220. Taxitrafik 4 60230. Annan landtransport av passagerare 28 60240. Vägtransport av gods 1 63302. Försäljning av resor 4 63400. Annan transportförmedling 8 64110. Postbefordran via postverket 5 64201. Nätdrift 1 65110. Centralbanksverksamhet 8 65120. Annan bankverksamhet 1 66030. Skadeförsäkring 6 67130. Andra stödtjänster till finansförmedling 7 70201. Uthyrning av bostäder 18 70202. Uthyrning av industrilokaler 8 70203. Uthyrning av andra lokaler 3 70310. Fastighetsförmedling 1 70321. Förvaltning i rikskooperativ regi 2 71320. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 2 72201. Datakonsultverksamhet 5 72202. Programvaruproduktion 1 72500. Underhållning och reparation av kontors- och bokföringsmaskin och databehandlingsutrustning 1 73101. Naturvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet 5 74120. Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 10 74140. Konsultverksamhet avs företags organisation, information mm 4 74150. Holdingsverksamhet 2 74202. Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet 2 74300. Teknisk provning och analys 6 74401. Reklambyråverksamhet 1 74409. Övrig marknadsföringsverksamhet 7 74500. Arbetsförmedling och rekrytering 4 74600. Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 3 74701. Lokalvård 3 74702. Sanering och desinfektion 4 74703. Skorstensfejarverksamhet 1 74841. Grafisk formgivning och service 1 74844. Mäss-, kongress- och dagkonferensverksamhet 2 74849. Diverse övriga företagstjänster 3 75112. Inspektion, kontroll, tillståndsgivning 1 75113. Skatteförvaltning, indrivning 4 75132. Administration av program för jordbruk, skogsbruk och fiske 4 75231. Åklagarverksamhet 4 75233. Kriminalvård 4 75240. Polisverksamhet 12 75300. Obligatorisk socialförsäkring 1 80210. Studieförberedande gymnasial utbildning 1 80410. Trafikskoleverksamhet 6 80424. Studieförbundens och frivilligorganisations utbildning 87 85110. Sluten sjukvård 4 85120. Öppen hälso- och sjukvård 11 85130. Tandvård 2 85140. Annan hälso- och sjukvård 2 85200. Veterinärverksamhet 31 85311. Vård och service till boende i servicehus och dylik 152 85321. Barnomsorg inom förskola 1 85322. Annan barnomsorg 1 85323. Äldre- och handikappomsorg 2 85324. Individ- och familjeomsorg 1 85325. Humanitär verksamhet 1 90008. Gatu- och vägrenhållning och annan sanitär verksamhet 1 91111. Intressebevakning inom branschorganisationer 4 91112. Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 5 91200. Intressebevakning inom arbetsorganisationer 7 91310. Verksamhet i religiösa samfund 5 91330. Verksamhet i andra intresseorganisationer 1 92200. Radio- och TV-programverksamhet 1 92320. Drift av teatrar, konserthus 1 92520. Museiverksamhet och kulturminnesvård 1 92611. Drift av skidsportanläggningar 2 92612. Drift av golfbanor 2 92721. Ridutbildning och uthyrning av hästar 1 92729. Diverse övrig rekreationsverksamhet 2 93011. Industri- och institutionstvätt 4 93012. Konsumenttvätt 51 93021. Hårvård 243 99999. Näringsgren okänd
VAR 135 FAKTISKT UTBETALT Loc 841 width 8 2 decimal places Faktiskt utbetalt Valid-n=1540 Min=0 Max=68511 Mean=246.7 St.Dev=1935.2