ALF
              Kopparbergs län
                SSD 0540

              Primärforskare
              Arbetslivsfonden

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ALF - Kopparbergs län samlades ursprungligen in
  av Arbetslivsfonden. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med att Arbetslivsfonden avvecklades gjorde SSD en
  överenskommelse med myndigheten om arkivering av ett antal
  databaser samt om vissa former av fortsatt tillgänglighet på
  dessa.

  Ett första material är en utvärderingsenkät rörande
  Arbetslivsfondens verksamhet. Fältarbetet under 1994 har
  genomförts av SCB och materialet överlämnades till SSD i
  augusti 1995. Detta material är tillgängligt enligt gängse
  regler för forskningsdatabaser förvarade vid SSD.

  Ett annat material är en omfattande databas som under fondens
  femåriga verksamhet byggts upp vid det centrala fondkansliet.
  Databasen innehåller alla ärenden som behandlats av
  myndigheten alltifrån ansökan till åtgärd. Denna databas är en
  för arbetslivsfonden skräddarsydd relationsdatabas i systemet
  Dataflex. Databasen går under namnet ALF och omfattar närmare
  30.000 ärenden. Totalt kräver ALF 200 mb i diskutrymme. Efter
  överläggningar med fondens centralkansli har SSD åtagit sig
  tre saker beträffande denna databas.

  En första är att överflytta en kopia av databasen till SSD och
  hålla den tillgänglig i så att säga ursprungsskick för i
  första hand en period av tre år framåt. För det har
  arbetslivsfonden beviljat medel för inköp av en
  specialdedicerad PC. Databasen kommer att vara gratis
  tillgänglig för tillresta forskare.

  En andra är att från denna databas generera en eller flera
  arkivfiler i ett lämpligt utskriftsformat. Härigenom blir det
  möjligt att även på litet längre sikt gå tillbaka till
  innehållet i databasen. De genererade filerna skall vara
  läsbara med gängse editorer och ordbehandlngsprogram. Filerna
  kommer att vara tillgänglig på vanligt sätt från SSD.

  En tredje är att med utgångspunkt från den genererade
  arkivfilen(erna) tillskapa en analysfil i SPSS och SAS i
  samråd med forskare på området. Även på denna punkt har
  Arbetslivsfonden bidragit med medel för att täcka bl a
  kostnader för ett seminarium med intresserade forskare. Vad
  som är aktuellt i detta sammanhang är att omredigera vissa
  centrala delar av databsen från dess relationella form till
  en gängse rektangulär numerisk analysfil. I viss mån kan det
  bli fråga om innehållsanalys av vissa textavsnitt. Efter
  dokumentering kommer den tillskapade analysfilen att kunna
  beställas och distribueras på vanligt sätt.

  
               SYSTEM ALF

  I Arbetslivsfondens administrativa datasystem, System ALF,
  finns uppgifter om alla de nära 25 000 arbetsplatsprogrammen
  som fonden gav bidrag till. Där finns också alla ärenden som
  rör start- och kunskapscheckar som under fondens sista
  verksamhetsår användes för kompetensutveckling och
  informationsspridning.

  Datasystemets viktigaste funktion har varit som hjälpmedel i
  beslutsfattandet rörande bidrag till arbetsplatsprogrammen,
  och för att administrera utbetalningar. Med regelbundna
  intervall har systemet producerat sammanställningar som
  speglat Arbetslivsfondens verksamhet och bidragens fördelning
  över regioner/län, branscher, offentlig och privat sektor,
  företagsstorlekar, mans- och kvinnodominerade arbetsplatser,
  typer av åtgärdsprogram etc.

  System ALF har använts av de regionala länsvisa fondkanslierna
  för deras administration för produktion av beslutsunderlag
  till länsfondernas styrelser. Beslutsrutinerna och de underlag
  som respektive styrelser har önskat har styrt hur materialet
  har matats in i systemet. Därför varierar praxis mellan de
  olika länen vad gäller hur ingående arbetsplatsprogrammen
  beskrivs i text.

  Ärenden som överstigit vissa beloppsgränser - som justerats
  uppåt under fondens verksamhetstid - eller som avsett företag
  eller organisationer med spridd eller branschövergripande
  verksamhet har handlagts av det centrala fondkansliet i Nacka.

  När Arbetslivsfondens verksamhet avslutades under juni 1995
  frystes det administrativa systemet. I samband därmed gavs
  länsfonderna möjlighet att distribuera databasen för länet
  till de intressenter inom regionen som så önskade, t ex
  Försäkringskassan eller regionala högskolor.

  System ALF i sin helhet, som alltså omfattar både alla läns
  och den centrala fondens bidragsärenden kommer att hållas
  tillgänglig för forskning och studier vid två institutioner.
  Avsikten är att ställa detta omfattande och relativt färska
  material till förfogande särskilt för studenter och deras
  handledare på B- och C-nivå som kan dra nytta av det i samband
  med uppsatsskrivande, för forskare samt för utredare och
  utbildare hos arbetsmarknadens parter.

  Databasen kommer att vara tillgänglig för två typer av
  användning. Den numerära delen av bidragsärendena kan
  bearbetas genom att den hålls tillgänglig i en rad format för
  statistisk bearbetning. Basen hålls tillgänglig på en
  persondator hos Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i
  Göteborg och på Arbetslivsbiblioteket i Stockholm. Den
  numerära databasen kommer också att kunna distribueras till
  låg kostnad på disketter eller band för bearbetning vid
  forskare eller studenters heminstitution.
  Databasen i sin helhet kommer även att vara sökbar, så att
  intresserade studenter skall kunna söka fram arbetsplatser som
  genomfört olika typer av förändringsprogram, för att bearbeta
  denna information i sig, eller för att gå vidare och söka
  kontakt med de arbetsplatser som genomfört olika typer av
  åtgärder med delfinansiering av Arbetslivsfonden. Det blir
  härigenom möjligt att t ex på en viss ort eller region söka
  fram arbetsplatser som genomfört arbetsorganisatoriska
  förändringar av en viss omfattning, att se på deras
  personalstruktur (t ex kvinnodominerade arbetsplatser) och
  finna information (adress, telefonnummer och kontaktpersoner)
  som gör det lätt att ta direkta kontakter för att informera
  sig om vunna erfarenheter.

  Denna typ av sökningar kan genomföras både i databasens
  strukturerade del och i fritextsökning i de skriftliga
  beskrivningarna av problem och åtgärdsprogram.

  Varje bidragsärende har givits ett diarienummer i systemet.
  Med utgångspunkt från detta är det möjligt att söka fram de
  arkiverade handlingarna i ärendet.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 47  (2)BEVILJAS         (3)LOC 407 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) Beviljas

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1173 1.  Ja
      347 5.  Nej

      163 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0540 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Gruppnummer 7 Ankomstdatum år-månad-dag 8 Ankomstdatum år-månad 9 Sekretess 10 Spärr för utbetalning 11 Statuskod 12 Statusdatum år-månad-dag 13 Statusdatum år-månad 14 Namn 15 Besöksadress 16 Postadress 17 Postnummer 18 Ortnamn 19 Bransch 1 20 Bransch 2 21 Bransch 4 22 Antal anställda män 23 Antal anställda kvinnor 24 Berörda män 25 Berörda kvinnor 26 Kommunnummer 27 Organisationsnummer 28 Telefon riksnummer 29 Kontaktperson 30 Starttidpunkt år-månad-dag 31 Starttidpunkt år-månad 32 Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag 33 Planerad färdigtidpunkt år-månad 34 Sökt bidrag 35 Egen insats 36 Annan finansiär ansökan 37 Total kostnad ansökan 38 Besparing för sökande 39 Besparing för försäkring 40 Total besparing 41 Beslutsdatum år-månad-dag 42 Beslutsdatum år-månad 43 Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag 44 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 45 Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag 46 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 47 Beviljas 48 Handläggare 49 Bidrag i åtgärder 50 Egen insats i åtgärder 51 Annan finansiär i åtgärder 52 Total kostnad i åtgärder 53 Slutligt bidrag i åtgärder 54 Slutligt sökt bidrag 55 Slutlig egen insats 56 Slutligt annan finansiär 57 Slutlig total kostnad 58 Beviljat belopp, 1 59 Villkor, 1 60 Utbetalningsdatum 1: år-månad-dag 61 Utbetalningsdatum 1: år-månad 62 Utbetalningsorder 1: år-månad-dag 63 Utbetalningsorder 1: år-månad 64 Återbetalt, 1 65 Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag 66 Lägesrapport begärd 1: år-månad 67 Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag 68 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 69 Beviljat belopp, 2 70 Villkor, 2 71 Utbetalningsdatum 2: år-månad-dag 72 Utbetalningsdatum 2: år-månad 73 Utbetalningsorder 2: år-månad-dag 74 Utbetalningsorder 2: år-månad 75 Återbetalt, 2 76 Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag 77 Lägesrapport begärd 2: år-månad 78 Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag 79 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 80 Beviljat belopp, 3 81 Villkor, 3 82 Utbetalningsdatum 3: år-månad-dag 83 Utbetalningsdatum 3: år-månad 84 Utbetalningsorder 3: år-månad-dag 85 Utbetalningsorder 3: år-månad 86 Återbetalt, 3 87 Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag 88 Lägesrapport begärd 3: år-månad 89 Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag 90 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 91 Beviljat belopp, 4 92 Villkor, 4 93 Utbetalningsdatum 4: år-månad-dag 94 Utbetalningsdatum 4: år-månad 95 Utbetalningsorder 4: år-månad-dag 96 Utbetalningsorder 4: år-månad 97 Återbetalt, 4 98 Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag 99 Lägesrapport begärd 4: år-månad 100 Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag 101 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 102 Beviljat belopp, 5 103 Villkor, 5 104 Utbetalningsdatum 5: år-månad-dag 105 Utbetalningsdatum 5: år-månad 106 Utbetalningsorder 5: år-månad-dag 107 Utbetalningsorder 5: år-månad 108 Återbetalt, 5 109 Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag 110 Lägesrapport begärd 5: år-månad 111 Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag 112 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 113 Beviljat belopp, 6 114 Villkor, 6 115 Utbetalningsdatum 6: år-månad-dag 116 Utbetalningsdatum 6: år-månad 117 Utbetalningsorder 6: år-månad-dag 118 Utbetalningsorder 6: år-månad 119 Återbetalt, 6 120 Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag 121 Lägesrapport begärd 6: år-månad 122 Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag 123 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 124 Senaste ändringsdatum år-månad dag 125 Senaste ändringsdatum år-månad 126 Gammal statuskod 127 Selekteringsdatum 128 Senaste ändringstid 129 Totalt anställda i skikt 130 Branschkod enligt SNI 131 Faktiskt utbetalt

VAR 1 SSD STUDY NR 0540              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0540


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 16 width 2 Län 1683 20. Kopparbergs län
VAR 6 GRUPPNUMMER Loc 18 width 2 MD=99 Gruppnummer 02. . . 92. 2 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 30 31 32 33 35 39 40 79 80 Frek: 1 1 25 1400 3 5 11 8 151 7 6 Kod: 81 82 84 92 99 Frek: 10 25 27 1 2
VAR 7 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 20 width 6 alphabetic Ankomstdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅNAD Loc 26 width 4 Ankomstdatum år-månad 9008. 90-08 . . 9506. 95-06 Kod: 9008 9009 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 Frek: 2 16 12 9 10 13 25 28 34 22 30 Kod: 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 12 11 15 22 21 26 15 28 33 20 26 Kod: 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 28 13 20 35 27 38 35 28 23 40 21 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 27 24 25 14 19 16 35 51 41 45 114 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9411 9412 9502 9503 9504 Frek: 172 113 15 2 1 2 8 8 1 23 38 Kod: 9505 9506 Frek: 150 1
VAR 9 SEKRETESS Loc 30 width 1 Sekretess 26 1. Ja 1657 5. Nej
VAR 10 SPÄRR FÖR UTBETALNING Loc 31 width 1 Spärr för utbetalning 180 1. Ja 1503 5. Nej
VAR 11 STATUSKOD Loc 32 width 2 Statuskod 0 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 0 05. Beslut - bidrag beviljat 1 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 189 90. Beslut - ej beviljat bidrag 1172 91. Avslutat ärende 158 92. Hävda beslut 163 99. Återtaget eller avfört beslut
VAR 12 STATUSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 34 width 6 Statusdatum år-månad-dag Valid-n=1683 Min=910618 Max=950607 Mean=942024.3 St.Dev=10361.7
VAR 13 STATUSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 40 width 4 Statusdatum år-månad 9106. 91-06 . . 9506. 95-06 Kod: 9106 9107 9108 9109 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 1 10 9 13 9 1 4 19 25 3 8 Kod: 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 10 6 14 10 5 23 9 22 9 18 14 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 6 7 16 11 16 10 10 14 20 32 14 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 63 21 36 17 36 107 66 101 45 24 40 Kod: 9503 9504 9505 9506 Frek: 95 242 391 1
VAR 14 NAMN Loc 44 width 35 alphabetic Namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 BESÖKSADRESS Loc 79 width 35 alphabetic Besöksadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 16 POSTADRESS Loc 114 width 35 alphabetic Postadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 17 POSTNUMMER Loc 149 width 5 alphabetic Postnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 18 ORTNAMN Loc 154 width 13 alphabetic Ortnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 19 BRANSCH 1 Loc 167 width 2 MD=99 Bransch 1 403 00. Privata sektorn 459 01. Privata sektorn 167 02. Privata sektorn 408 03. Offentliga sektorn 226 09. Checkgrupp 20 99. Uppgift saknas
VAR 20 BRANSCH 2 Loc 169 width 2 MD=99 Bransch 2 4 01. Bank och försäkring 81 02. Byggbranschen 14 03. Byggnadsämnes- och stenindustri 9 04. Energibranschen 28 05. Fabriksindustrin 3 06. Flygbranschen 29 07. Grafisk produktion 3 08. Gruvindustrin 232 09. Handelsområdet samt privat tjänste- och uppdragsverksamhet 41 10. Hotell/restaurang/musikerverksamhet 62 11. Landtransport 98 12. Lantbruk/trädgård 35 13. Livsmedelsindustrin 7 14. Massa/pappersindustri 64 15. Motorbranschen 0 16. Sjöfarten 31 17. Skogsbruket 40 18. Stål och metall 81 19. Sågverks- och träindustrin 21 20. Städentrepenadverksamhet och fastighetsförvaltning 15 21. Teko-, stoppmöbel- och skinn/läderindustri 5 22. Tidnings- och etermediebranschen 121 23. Verkstadsindustrin 5 29. Flerbranschövergripande program 41 30. Ideella organisationer 151 31. Kommunerna 149 32. Landstingen 67 33. Staten 226 90. Checkgrupp 20 99. Uppgift saknas
VAR 21 BRANSCH 4 Loc 171 width 4 MD=9999 Bransch 4 2 0101. Bankverksamhet 0 0102. Försäkringsverksamhet 2 0105. Övrigt inom bank- och försäkringsväsende 43 0201. Bygg-, väg- och anläggningsverksamhet 10 0202. Elinstallation 0 0203. Glasmästeriverksamhet 2 0204. Maskinentrepenadverksamhet 10 0205. Plåtslageriverksamhet 10 0206. VVS-installation 4 0207. Måleri 2 0208. Golvläggare 12 0301. Byggnadsämnesindustri 2 0302. Stenindustri 9 0401. El-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjning 8 0501. Allokemisk industri 2 0502. Färgindustri 0 0503. Glasindustri 1 0504. Gummiindustri 7 0505. Plastindustri 4 0508. Övrig fabriksindustri 6 0512. Tvätterier och färgerier 1 0601. Civilflyget 2 0602. Flygplatser 2 0701. Förlagsverksamhet och bokbinderi 8 0702. Grafisk produktion 0 0703. Sätteri- och reproföretag 16 0704. Tryckerier 0 0705. Tapetfabriker, kartong- och förpackningstillverkare 3 0706. Övrig grafisk produktion 3 0801. Gruvindustri 123 0901. Detaljhandel 15 0902. Partihandel 20 0903. Vård och omsorg i privat regi 1 0908. Resebyråer 6 0909. Reklambyråer, film- och videoproduktion, biografer 12 0910. Turist- och nöjesföretag 8 0911. Advokat- och revisionsbyråer, mäklariverksamhet mm 6 0912. Byggkonsulter mm 6 0913. Dataföretag och datakonsulter 9 0915. Övrig uppdrags- och konsultverksamhet 11 0918. Frisörer 15 0920. Handels- och tjänsteföretag i övrigt 0 1001. Pensionats- och campingverksamhet 14 1002. Restaurang- och kafeverksamhet 0 1003. Musikverksamhet 27 1005. Hotell och restaurangverksamhet 8 1101. Buss- och taxitrafik 5 1102. Renhållningsservice 0 1103. Stuverier 0 1104. Trafikskolor 45 1105. Åkerier 1 1106. Speditionsverksamhet 1 1107. Bevakningsföretag 0 1108. Godsterminaler 2 1110. Transportverksamhet i övrigt 86 1201. Lantbruk 7 1202. Trädgårdsodling/trädgårdsskötsel 5 1203. Fiskodling 15 1301. Bagerivarutillverkning 0 1302. Choklad- och konfektyrtillverkning 3 1303. Dryckesvarutillverkning 0 1304. Fiskberedning 0 1305. Frukt- och grönsaksberedning 1 1306. Mejerivaror 0 1307. Sockertillverkning 11 1308. Slakterier och köttvarutillverkning 0 1309. Tobaksvarutillverkning 5 1315. Övrig beredning och tillverkning av livsmedel 7 1401. Massa- och papperstillverkning mm 5 1501. Bensinstationer och oljedepåer 49 1502. Bil-, traktor- och gummiverkstäder 1 1503. Bärgnings-, garage- och parkeringsföretag 6 1504. Billackeringsföretag 3 1505. Motorbranschen i övrigt 0 1601. Handelsflottan 0 1602. Fiskeriverksamhet 27 1701. Skogsavverkning/skogsvård och skogsbruksföretag 4 1702. Domänverket 33 1801. Stål- och metallindustri 7 1802. Svets- och mekanisk industri 30 1901. Byggnads-, snickeri och trämaterialtillverkning 30 1902. Sågverk, sågning, hyvling 5 1903. Hustillverkning 1 1904. Möbeltillverkning 15 1905. Övrig trävarutillverkning 6 2001. Städentrepenadverksamhet 15 2002. Fastighetsförvaltning 7 2101. Textilindustri 3 2102. Konfektionsindustri 4 2103. Läderindustri 1 2104. Stoppmöbelindustri 0 2201. Distribution av tidningar 3 2202. Tidnings- och tidskriftsframställning 2 2203. Produktion av radio och TV-program 7 2301. Verktygs- och redskapsindustri 1 2302. Metallmöbelindustri 9 2303. Industri för metallkonstruktion 22 2304. Övrig metallvaruindustri 1 2305. Industri för stationära turbiner 0 2306. Jordbruksmaskiner 0 2307. Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 0 2308. Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 0 2309. Data- och kontorsmaskinindustri 9 2310. Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 24 2311. Industri för elmotorer etc 0 2312. Teleproduktionsindustri 0 2313. Industri för elektriska hushållsapparater 5 2314. Övrig elektronikindustri 0 2315. Skeppsvarv, båtbyggeri 0 2316. Rälsfordonsindustri 6 2317. Bil- och bilmotorindustri 0 2318. Cykel- och motorcykelindustri 0 2319. Flygplansindustri och reparationsverkstäder 0 2320. Övrig transportmedelsindustri 1 2321. Instrumentindustri 1 2322. Foto- och optikvaruindustri 35 2330. Övrig verkstadsindustri 5 2900. Projekt som berör flera privata branscher 5 3020. Arbetsgivare/arbetstagarorganisationer 1 3021. Idrottsorganisationer 0 3023. Politiska organisationer 1 3025. Religiösa organisationer 0 3027. Nykterhetsrörelsens organisationer 0 3029. Scoutorganisationer och andra barn- och ungdomsorganisationer 5 3031. Handikapporganisationer 2 3033. Studieförbund 8 3035. Folkhögskolor/rörelsedrivna 2 3037. Lokalhållande organisationer 1 3041. Föräldrakooperativa daghem 8 3060. Övriga ideella och kulturella organisationer 8 3090. Svenska kyrkan 10 3111. Förskole- och fritidsverksamhet 19 3115. Äldre- och handikappomsorg 11 3119. Övrig social verksamhet samt övergripande projekt 54 3120. Skolväsendet 2 3131. Bibliotek 0 3132. Museer 0 3133. Teater- och musikinstitutioner 0 3135. Idrotts- och fritidsanläggningar 2 3137. Övrig kultur- och fritidsverksamhet 2 3141. Energiförsörjning 3 3143. Renhållning och avfallshantering 3 3145. Arbete med gator, vägar och parker 6 3147. Fastighetsskötsel 12 3148. Kommunal teknisk service i övrigt 5 3149. Räddningstjänst 0 3151. Kollektivtrafik 0 3153. Hamnar 6 3170. Central kommunal administration 12 3175. Övriga kommunala arbetsplatsprogram 3 3190. Program på gränsen mellan primärkommunala och landstingskommunala området 1 3195. Primärkommunala program som skall avräknas mot landstingens branschram 40 3211. Hälso- och sjukvård - primärvård 54 3213. Hälso- och sjukvård - läns- och regionvård 22 3215. Hälso- och sjukvård - övrigt 10 3217. Tandvård 3 3221. Högskola och gymnasieskola/landsting 0 3224. Folkhögskolor/landsting 0 3232. Museer/landsting 1 3233. Teater- och musikinstitutioner/landsting 1 3235. Fritidsanläggningar/landsting 0 3237. Övrig kultur- och fritidsverksamhet/landsting 6 3240. Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan social verksamhet 0 3251. Kollektivtrafik/landsting 2 3257. Tvätterier/landsting 2 3270. Central landstingskommunal administration 8 3280. Övriga landstingskommunala arbetsplatsprogram 7 3301. Försäkringskassorna 2 3302. Försvaret 3 3303. SJ 11 3304. Posten 2 3305. Televerket 0 3306. Domstolsväsendet 2 3307. Länsstyrelserna 6 3308. Polis och åklagarmyndigheten 5 3309. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 8 3310. Universitet och högskolor och övrig statlig utbildning samt forskning 1 3311. Vägverket 5 3312. Skatte- och kronofogdemyndigheterna 1 3313. Kulturell verksamhet/staten 0 3314. Statens invandrarverk 14 3325. Övrig statlig verksamhet 225 9000. Checkar ej fördelat 21 9999. Uppgift saknas
VAR 22 ANSTÄLLDA MÄN Loc 175 width 5 Antal anställda män Valid-n=1683 Min=0 Max=13710 Mean=76.9 St.Dev=642.3
VAR 23 ANSTÄLLDA KVINNOR Loc 180 width 4 Antal anställda kvinnor Valid-n=1683 Min=0 Max=8500 Mean=54.6 St.Dev=403.1
VAR 24 BERÖRDA MÄN Loc 184 width 5 Berörda män Valid-n=1683 Min=0 Max=8000 Mean=49.9 St.Dev=373.9
VAR 25 BERÖRDA KVINNOR Loc 189 width 5 Berörda kvinnor Valid-n=1683 Min=0 Max=10800 Mean=51.0 St.Dev=461.5
VAR 26 KOMMUNNUMMER Loc 194 width 4 MD=9999 Kommunnummer 48 2021. Vansbro 88 2023. Malung 50 2026. Gagnef 105 2029. Leksand 50 2031. Rättvik 41 2034. Orsa 36 2039. Älvdalen 46 2061. Smedjebacken 128 2062. Mora 333 2080. Falun 277 2081. Borlänge 81 2082. Säter 82 2083. Hedemora 128 2084. Avesta 174 2085. Ludvika 16 9999. Uppgift saknas
VAR 27 ORGANISATIONSNUMMER Loc 198 width 11 alphabetic Organisationsnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 28 TELEFON RIKSNUMMER Loc 209 width 14 alphabetic Telefon riksnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 29 KONTAKTPERSON Loc 223 width 63 alphabetic Kontaktperson Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 30 STARTTIDPUNKT ÅR-MÅ-DAG Loc 286 width 6 alphabetic Starttidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 31 STARTTID ÅR-MÅNAD Loc 292 width 4 MD=9999 Starttidpunkt år-månad 9001. 90-01 . . 9506. 95-06 79 9999. Uppgift saknas Kod: 9001 9002 9006 9008 9009 9010 9011 9012 9101 9102 9103 Frek: 5 1 1 2 2 4 4 8 24 7 9 Kod: 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 21 21 13 13 25 26 23 18 14 44 27 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 24 14 34 22 7 28 32 40 28 14 55 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 19 28 26 31 29 10 25 25 18 19 29 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 79 39 60 81 115 47 10 40 26 6 7 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 7 4 1 23 38 151 1 79
VAR 32 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅN-DA Loc 296 width 6 alphabetic Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 33 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅNAD Loc 302 width 4 MD=9999 Planerad färdigtidpunkt år-månad 9011. 90-11 . . 9612. 96-12 80 9999. Uppgift saknas Kod: 9011 9012 9101 9102 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 Frek: 1 1 1 3 3 3 9 2 2 8 11 Kod: 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 Frek: 6 18 13 8 6 5 7 35 6 11 8 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 19 10 42 14 5 10 12 15 40 9 9 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 17 19 7 96 9 12 12 25 19 82 15 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 17 26 49 35 223 25 11 56 135 256 60 Kod: 9507 9508 9509 9510 9511 9512 9601 9604 9605 9606 9607 Frek: 2 1 5 6 1 15 1 1 3 3 1 Kod: 9608 9612 9999 Frek: 1 5 80
VAR 34 SÖKT BIDRAG Loc 306 width 8 2 decimal places Sökt bidrag Valid-n=1683 Min=0 Max=137401 Mean=1369.2 St.Dev=5509.3
VAR 35 EGEN INSATS Loc 314 width 7 1 decimal places Egen insats Valid-n=1683 Min=0 Max=102900 Mean=552.4 St.Dev=3877.6
VAR 36 ANNAN FINANSIÄR ANSÖKAN Loc 321 width 8 2 decimal places Annan finansiär ansökan Valid-n=1683 Min=0 Max=52721 Mean=64.3 St.Dev=1402.3
VAR 37 TOTAL KOSTNAD ANSÖKAN Loc 329 width 8 2 decimal places Total kostnad ansökan Valid-n=1683 Min=0 Max=137401 Mean=1985.8 St.Dev=7487.1
VAR 38 BESPARING FÖR SÖKANDE Loc 337 width 8 2 decimal places Besparing för sökande Valid-n=1683 Min=0 Max=167000 Mean=685.3 St.Dev=5268.2
VAR 39 BESPARING FÖR FÖRSÄKRING Loc 345 width 8 2 decimal places Besparing för försäkring Valid-n=1683 Min=0 Max=31210 Mean=320.9 St.Dev=1515.2
VAR 40 TOTAL BESPARING Loc 353 width 8 2 decimal places Total besparing Valid-n=1683 Min=0 Max=194000 Mean=1006.2 St.Dev=6151.3
VAR 41 BESLUTSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 361 width 6 alphabetic Beslutsdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 42 BESLUTSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 367 width 4 MD=9999 Beslutsdatum år-månad 9006. 90-06 . . 9506. 95-06 169 9999. Uppgift saknas Kod: 9006 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 Frek: 1 1 1 10 8 18 22 18 21 19 14 Kod: 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 21 22 20 13 16 20 27 23 18 18 46 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 2 18 16 21 32 18 16 25 44 15 26 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 25 8 16 23 17 30 24 26 35 43 40 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 66 87 41 42 141 9 9 7 1 2 23 Kod: 9504 9505 9506 9999 Frek: 38 150 1 169
VAR 43 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 371 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 44 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 1 Loc 377 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 9108. 91-08 . . 9505. 95-05 1429 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9108 9112 9202 9203 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 Frek: 2 1 3 3 3 3 12 7 5 3 5 Kod: 9301 9302 9303 9304 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 5 4 2 7 4 5 5 5 5 5 5 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 7 4 8 7 18 3 1 7 22 10 7 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 3 3 4 40 11 1429
VAR 45 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 381 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 46 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 2 Loc 387 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 9111. 91-11 . . 9411. 94-11 1673 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9111 9206 9402 9406 9409 9411 0 Frek: 1 2 2 2 2 1 1673
VAR 47 BEVILJAS Loc 391 width 1 MD=9 Beviljas 1173 1. Ja 347 5. Nej 163 9. Uppgift saknas
VAR 48 HANDLÄGGARE Loc 392 width 8 alphabetic Handläggare Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 49 BIDRAG I ÅTGÄRDER Loc 400 width 7 2 decimal places Bidrag i åtgärder Valid-n=1683 Min=0 Max=16790 Mean=202.0 St.Dev=736.2
VAR 50 EGEN INSATS I ÅTGÄRDER Loc 407 width 7 2 decimal places Egen insats i åtgärder Valid-n=1683 Min=0 Max=14022 Mean=160.3 St.Dev=617.9
VAR 51 ANNAN FINANS I ÅTGÄRDER Loc 414 width 8 2 decimal places Annan finansiär i åtgärder Valid-n=1683 Min=0 Max=51079 Mean=502.4 St.Dev=2159.7
VAR 52 TOTAL KOSTNAD I ÅTGÄRDER Loc 422 width 7 2 decimal places Total kostnad i åtgärder Valid-n=1683 Min=0 Max=350 Mean=0.7 St.Dev=12.2
VAR 53 SLUTLIGT BIDRAG ÅTGÄRDER Loc 429 width 8 2 decimal places Slutligt bidrag i åtgärder Valid-n=1683 Min=0 Max=59634 Mean=705.1 St.Dev=2764.7
VAR 54 SLUTLIGT SÖKT BIDRAG Loc 437 width 8 2 decimal places Slutligt sökt bidrag Valid-n=1683 Min=0 Max=132402 Mean=1295.4 St.Dev=5177.6
VAR 55 SLUTLIG EGEN INSATS Loc 445 width 8 2 decimal places Slutlig egen insats Valid-n=1683 Min=0 Max=117000 Mean=379.9 St.Dev=3244.2
VAR 56 SLUTLIG ANNAN FINANSIÄR Loc 453 width 7 2 decimal places Slutligt annan finansiär Valid-n=1683 Min=0 Max=52721 Mean=54.9 St.Dev=1397.3
VAR 57 SLUTLIG TOTAL KOSTNAD Loc 460 width 8 2 decimal places Slutlig total kostnad Valid-n=1683 Min=0 Max=140550 Mean=1730.1 St.Dev=6900.9
VAR 58 BEVILJAT BELOPP 1 Loc 468 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 1 Valid-n=1683 Min=0 Max=3578 Mean=66.3 St.Dev=198.0
VAR 59 VILLKOR 1 Loc 475 width 1 MD=0 Villkor, 1 1 1. Ja 291 5. Nej 1391 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 476 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 61 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 1 Loc 482 width 4 MD= 0 Utbetalning 1: år-månad 9005. 90-05 . . 9506. 95-06 591 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9005 9012 9101 9102 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 Frek: 1 1 1 3 7 6 10 7 2 11 5 Kod: 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 Frek: 6 18 14 14 13 12 15 23 2 10 14 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 6 8 17 22 13 23 9 16 20 6 20 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 13 17 11 24 10 22 22 16 21 18 19 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 22 20 31 36 57 32 31 51 65 197 2 Kod: 0 Frek: 591
VAR 62 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 486 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 63 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 1 Loc 492 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 1: år-månad 9105. 91-05 . . 9506. 95-06 591 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 6 26 4 9 8 5 14 12 14 13 14 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 10 25 9 5 10 11 8 14 11 27 12 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 21 12 8 21 23 6 19 11 18 18 13 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 23 24 13 19 30 11 32 15 36 38 54 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 28 31 38 72 190 1 591
VAR 64 ÅTERBETALT 1 Loc 496 width 7 Återbetalt, 1 Valid-n=1683 Min=-224 Max=0 Mean=-0.1 St.Dev=5.5
VAR 65 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 503 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 66 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 509 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 1: år-månad 9012. 90-12 . . 9512. 95-12 747 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 Frek: 1 3 2 1 10 5 15 1 13 5 8 Kod: 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 Frek: 15 12 15 15 13 21 19 14 4 15 11 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 16 34 15 16 17 6 8 29 31 9 10 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 14 18 36 26 15 15 10 16 34 39 14 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9512 Frek: 10 19 27 61 36 20 27 37 49 2 2 Kod: 0 Frek: 747
VAR 67 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 513 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 68 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 519 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 9012. 90-12 . . 9505. 95-05 764 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 Frek: 1 3 1 1 10 6 16 3 6 5 9 Kod: 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 Frek: 13 14 15 13 11 20 15 13 8 10 9 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 8 21 21 12 16 17 9 12 25 11 12 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 13 14 17 24 22 35 24 22 18 35 23 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 28 21 35 46 50 24 28 19 36 19 764 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 28 21 35 46 50 24 28 19 36 19 764
VAR 69 BEVILJAT BELOPP 2 Loc 523 width 7 2 decimal places Beviljat belopp ,2 Valid-n=1683 Min=0 Max=2817 Mean=41.4 St.Dev=158.1
VAR 70 VILLKOR 2 Loc 530 width 1 MD=0 Villkor, 2 0 1. Ja 19 5. Nej 1664 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 531 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 72 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 2 Loc 537 width 4 MD= 0 Utbetalning 2: år-månad 9104. 91-04 . . 9505. 95-05 1190 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9104 9105 9107 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 1 2 2 2 3 3 5 3 2 3 4 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 5 16 2 4 7 11 7 4 3 3 10 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 3 3 14 2 6 3 7 10 8 4 14 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 9 5 12 14 9 2 12 7 12 31 17 Kod: 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 16 27 59 85 1190
VAR 73 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 541 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 74 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 2 Loc 547 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 2: år-månad 9105. 91-05 . . 9505. 95-05 1190 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 1 2 1 2 3 2 5 4 2 3 5 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 5 2 18 2 4 7 12 4 2 5 3 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 11 1 2 14 6 4 5 7 8 6 8 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 11 9 9 8 19 4 9 8 11 20 19 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 18 23 33 54 72 1190
VAR 75 ÅTERBETALT 2 Loc 551 width 8 2 decimal places Återbetalt, 2 Valid-n=1683 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 76 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 559 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 77 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 565 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 2: år-månad 9101. 91-01 . . 9505. 95-05 1149 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9104 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 1 2 1 2 3 2 1 6 5 2 4 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 7 4 11 12 2 4 14 6 6 9 8 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 4 5 3 12 12 3 4 12 7 16 12 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 11 10 6 8 11 26 1 5 3 9 32 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 30 27 16 48 80 9 1149
VAR 78 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 569 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 79 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 575 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 9101. 91-01 . . 9507. 95-07 1153 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9104 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 1 2 1 2 2 1 2 6 6 1 4 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 5 5 8 9 4 4 11 5 4 6 7 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 2 7 6 7 7 5 3 7 9 11 7 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 15 20 11 14 12 18 6 12 6 11 23 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9507 0 Frek: 31 22 21 28 82 30 1 1153
VAR 80 BEVILJAT BELOPP 3 Loc 579 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 3 Valid-n=1683 Min=0 Max=5179 Mean=26.3 St.Dev=184.6
VAR 81 VILLKOR 3 Loc 586 width 1 MD=0 Villkor, 3 0 1. Ja 7 5. Nej 1676 0. Frågan ej tillämplig
VAR 82 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 587 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 83 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 3 Loc 593 width 4 MD= 0 Utbetalning 3: år-månad 9106. 91-06 . . 9506. 95-06 1462 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9110 9112 9201 9202 9203 9206 9209 9210 9211 9212 Frek: 1 1 2 1 3 2 1 1 5 2 7 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 2 5 3 2 2 7 1 1 3 5 3 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 3 2 4 1 5 3 8 3 2 2 7 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 2 10 9 10 8 34 47 1 1462
VAR 84 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 597 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 85 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 3 Loc 603 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 3: år-månad 9111. 91-11 . . 9505. 95-05 1462 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9111 9112 9202 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 1 3 5 2 1 2 5 2 6 4 2 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 3 2 3 6 1 2 4 3 5 2 4 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 1 5 2 2 9 1 3 3 8 3 12 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 9 9 11 33 42 1462
VAR 86 ÅTERBETALT 3 Loc 607 width 7 2 decimal places Återbetalt, 3 Valid-n=1683 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 87 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 614 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 88 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 620 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 3: år-månad 9110. 91-10 . . 9505. 95-05 1439 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9110 9112 9201 9202 9205 9206 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 3 2 4 1 2 2 2 7 5 4 5 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 3 2 2 2 4 5 1 8 2 1 5 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 4 2 4 1 6 13 7 2 1 4 3 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 13 11 6 19 28 42 6 1439
VAR 89 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 624 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 90 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 630 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 9110. 91-10 . . 9505. 95-05 1444 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9110 9112 9201 9202 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 1 3 4 2 2 1 6 3 3 5 4 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 2 3 1 3 3 2 4 5 2 3 3 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 4 5 5 3 5 9 3 2 5 6 11 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 16 7 14 11 48 20 1444
VAR 91 BEVILJAT BELOPP 4 Loc 634 width 6 2 decimal places Beviljat belopp, 4 Valid-n=1683 Min=0 Max=2370 Mean=13.8 St.Dev=114.4
VAR 92 VILLKOR 4 Loc 640 width 1 MD=0 Villkor, 4 0 1. Ja 3 5. Nej 1680 0. Frågan ej tillämplig
VAR 93 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 641 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 94 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 4 Loc 647 width 4 MD= 0 Utbetalning 4: år-månad 9206. 92-06 . . 9506. 95-06 1598 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9206 9211 9302 9304 9305 9308 9310 9312 9402 9403 9404 Frek: 2 1 1 1 5 2 1 4 4 2 1 Kod: 9405 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 1 2 4 3 4 5 2 5 3 9 22 Kod: 9506 0 Frek: 1 1598
VAR 95 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 651 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 96 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 4 Loc 657 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 4: år-månad 9205. 92-05 . . 9505. 95-05 1598 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9205 9206 9211 9302 9304 9305 9307 9308 9310 9312 9401 Frek: 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 2 Kod: 9402 9403 9404 9405 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 3 1 1 1 1 1 4 6 1 5 5 Kod: 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 4 3 11 19 1598
VAR 97 ÅTERBETALT 4 Loc 661 width 7 2 decimal places Återbetalt, 4 Valid-n=1683 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 98 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 668 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 99 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 674 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 4: år-månad 9204. 92-04 . . 9505. 95-05 1589 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9204 9205 9208 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9309 9310 Frek: 1 1 1 2 1 1 4 1 2 2 3 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 4 3 1 1 3 2 2 1 2 6 4 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 7 1 5 13 16 4 1589
VAR 100 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 678 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 101 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 684 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 9204. 92-04 . . 9512. 95-12 1590 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9204 9206 9210 9301 9303 9304 9307 9308 9311 9312 9401 Frek: 1 1 1 1 2 4 1 1 2 3 3 Kod: 9402 9403 9404 9406 9407 9408 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 3 3 1 2 3 4 6 1 8 3 4 Kod: 9503 9504 9505 9512 0 Frek: 3 19 12 1 1590
VAR 102 BEVILJAT BELOPP 5 Loc 688 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 5 Valid-n=1683 Min=0 Max=6076 Mean=10.1 St.Dev=167.3
VAR 103 VILLKOR 5 Loc 695 width 1 MD=0 Villkor, 5 0 1. Ja 1 5. Nej 1682 0. Frågan ej tillämplig
VAR 104 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 696 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 105 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 5 Loc 702 width 4 MD= 0 Utbetalning 5: år-månad 9210. 92-10 . . 9506. 95-06 1649 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9210 9211 9306 9307 9308 9401 9402 9404 9405 9406 9409 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 Kod: 9410 9411 9501 9502 9504 9505 9506 0 Frek: 1 1 1 2 2 12 1 1649
VAR 106 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 706 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 107 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 5 Loc 712 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 5: år-månad 9210. 92-10 . . 9505. 95-05 1649 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9210 9211 9306 9307 9308 9401 9403 9404 9405 9406 9408 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 Kod: 9410 9412 9501 9502 9504 9505 0 Frek: 2 1 1 1 4 11 1649
VAR 108 ÅTERBETALT 5 Loc 716 width 3 2 decimal places Återbetalt, 5 Valid-n=1683 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 109 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 719 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 110 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 725 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 5: år-månad 9206. 92-06 . . 9504. 95-04 1646 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9206 9209 9305 9306 9308 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 Kod: 9406 9408 9410 9411 9502 9503 9504 0 Frek: 2 1 1 2 2 7 8 1646
VAR 111 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 729 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 112 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 735 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 9207. 92-07 . . 9505. 95-05 1648 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9207 9210 9306 9307 9312 9402 9403 9404 9405 9407 9408 Frek: 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 Kod: 9409 9412 9504 9505 0 Frek: 2 3 9 6 1648
VAR 113 BEVILJAT BELOPP 6 Loc 739 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 6 Valid-n=1683 Min=0 Max=2179 Mean=3.4 St.Dev=62.0
VAR 114 VILLKOR 6 Loc 746 width 1 MD=0 Villkor, 6 4 1. Ja 0 5. Nej 1679 0. Frågan ej tillämplig
VAR 115 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 747 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 116 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 6 Loc 753 width 4 MD= 0 Utbetalning 6: år-månad 9212. 92-12 . . 9505. 95-05 1671 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9212 9306 9309 9411 9502 9504 9505 0 Frek: 1 1 1 1 1 2 5 1671
VAR 117 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 757 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 118 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 6 Loc 763 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 6: år-månad 9212. 92-12 . . 9505. 95-05 1671 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9212 9305 9308 9410 9502 9504 9505 0 Frek: 1 1 1 1 1 3 4 1671
VAR 119 ÅTERBETALT 6 Loc 767 width 3 2 decimal places Återbetalt, 6 Valid-n=1683 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 120 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 770 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 121 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 776 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 6: år-månad 9209. 92-09 . . 9505. 95-05 1668 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9209 9211 9308 9311 9408 9410 9501 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1668 Kod: 9209 9211 9308 9311 9408 9410 9501 9503 9504 9505 0 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1668
VAR 122 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 780 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 123 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 786 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 9210. 92-10 . . 9505. 95-05 1669 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9210 9212 9308 9311 9404 9409 9412 9502 9503 9504 9505 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 Kod: 0 Frek: 1669
VAR 124 SENASTE ÄNDR ÅR-MÅ-DAG Loc 790 width 6 alphabetic Senaste ändringsdatum år-månad dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 125 SENASTE ÄNDRING ÅR-MÅNAD Loc 796 width 4 Senaste ändringsdatum år-månad 9209. 92-09 . . 9506. 95-06 Kod: 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 Frek: 9 111 24 7 14 5 16 11 4 5 11 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 8 11 9 9 12 17 58 17 49 15 24 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 16 32 123 64 137 43 24 44 96 241 398 Kod: 9506 Frek: 19
VAR 126 GAMMAL STATUSKOD Loc 800 width 2 MD= 0 Gammal statuskod 127 01. Komplettering begärd 1 02. Klart för beredning 12 03. Beredning pågår 259 04. Beslutsklar 788 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 3 07. Lägesrapport - påminnelse 29 90. Beslut - ej beviljat bidrag 149 91. Avslutat ärende 45 92. Hävda beslut 63 99. Återtaget eller avfört beslut 207 00. Frågan ej tillämplig
VAR 127 SELEKTERINGSDATUM Loc 802 width 6 alphabetic Selekteringsdatum Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 128 SENASTE ÄNDRINGSTID Loc 808 width 5 alphabetic Senaste ändringstid Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 129 ANSTÄLLDA I SKIKT Loc 813 width 3 Totalt anställda i skikt Valid-n=1683 Min=0 Max=501 Mean=30.5 St.Dev=89.6
VAR 130 SNI-KOD Loc 816 width 5 MD=99999 SNI-kod 1 01122. Odling av plantskoleväxter mm på friland 2 01124. Odling av prydnadsväxter i växthus 2 01125. Odlare av köks-, prydnads- och plantskoleväxter, blandat 1 01211. Mjölkproduktion 1 01213. Producenter av mjölk och nötkött, blandat 2 01243. Fjäderfäföretag, blandad drift 75 01300. Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 2 01410. Service till växtodling 1 01420. Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet 7 02011. Produktion av skog på rot, leveransvirke mm 3 02012. Skogsvård 21 02013. Avverkning 3 05021. Matfiskodling 1 05022. Sättfiskodling 1 13200. Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm 1 14210. Utvinning av sand, grus och berg 3 15111. Kreatursslakt 7 15130. Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 1 15200. Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter 1 15310. Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 1 15511. Osttillverkning 2 15512. Annan mejerivarutillverkning 1 15611. Mjöltillverkning 0 15710. Framställning av beredda fodermedel 9 15810. Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 1 15821. Knäckebrödstillverkning 1 15860. Framställning av te och kaffe 2 15960. Framställning av öl 1 15980. Framställning av mineralvatten och läskedrycker 1 17210. Tillverkning av bomullsvävnader 1 17220. Tillverkning av kardgarnsvävnader 2 17300. Blekning, färgning och annan textilberedning 2 17402. Sömnad av sängkläder och linnevaror 1 17403. Tillverkning av presenningar, tält, segel och dylikt 2 18100. Tillverkning av läderkläder 1 18240. Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör 1 18300. Pälsberedning, tillverkning av pälsvaror 1 19200. Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadeltyg mm 22 20101. Sågning 5 20102. Hyvling 2 20103. Träimpregnering 6 20301. Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 11 20302. Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 1 20400. Träförpackningstillverkning 10 20510. Övrig trävarutillverkning 2 21121. Tillverkning av tidnings- och journalpapper 4 21122. Annan tryckpapperstillverkning 3 21129. Övrig tillverkning av papper och papp 1 22110. Bokutgivning 1 22121. Dagstidningsutgivning 1 22122. Annonstidningsutgivning 1 22150. Annan förlagsverksamhet 1 22210. Tryckning av dagstidningar 2 22221. Tryckning av tidskrifter 16 22222. Tryckning av böcker och övriga trycksaker 1 22240. Sättning och annan framställning av tryckoriginal 2 22250. Annan grafisk produktion 1 24300. Tillverkning av färg, lack, tryckfärg mm 1 24420. Tillverkning av läkemedel 1 24510. Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel 1 24520. Tillverkning av parfymer och toalettartiklar 1 24660. Tillverkning av andra kemiska produkter utom konstfiber 1 25120. Regummering 1 25130. Annan gummivarutillverkning 3 25210. Tillverkning av plasthalvfabrikat 4 25230. Byggplastvarutillverkning 4 25240. Annan plastvarutillverkning 1 26132. Tillverkning av hushålls- och prydnadsglas 2 26150. Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror 2 26210. Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 2 26300. Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor 1 26520. Tillverkning av kalk 2 26619. Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål 2 26660. Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips 1 26701. Tillverkning av stenvaror för byggändamål 2 26709. Tillverkning av övriga stenvaror 19 27100. Framställning av järn, stål ferrolegeringar (EKSG-produkter) 1 27310. Tillverkning av kalldragen stålstång 11 28110. Tillverkning av metallstommar och delar därav 2 28120. Tillverkning av byggnadselement av metall 1 28210. Tillverkning av cisterner, tankar, kar och behållare av metall 3 28400. Smidning, pressning, prägling, valsning av metall; pulvermetallurgi 3 28510. Beläggning och överdragning av metall 9 28520. Metallegoarbeten 1 28610. Tillverkning av bestick 2 28622. Tillverkning av skärverktyg 2 28629. Tillverkning av övriga verktyg och redskap 1 28630. Tillverkning av lås och gångjärn 3 28730. Tillverkning av metalltrådvaror 1 28751. Tillverkning av diskbänk, sanitetsgods av metall för byggändamål 18 28759. Diverse övrig metallvarutillverkning 1 29110. Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 3 29130. Tillverkning av kranar och ventiler 2 29140. Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 0 29210. Tillverkning av ugnar och brännare 2 29220. Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 2 29230. Tillverkning av maskin och apparat för kyla och ventilat, ej hushåll 3 29240. Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 1 29310. Tillverkning av traktorer 2 29320. Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner 2 29409. Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 2 29510. Tillverkning av maskiner för metallurgi 2 29520. Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 1 29540. Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror 3 29550. Tillverkning av maskin för produktion av massa, papper och papp 9 29569. Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 1 29720. Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och apparater 1 30020. Tillverkning av datorer och annan informationsbehandling-utrustning 11 31100. Tillverkning av elmotor, generator och transformatorer 2 31200. Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 5 31300. Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 1 31501. Tillverkning av belysningsarmatur 5 31620. Diverse övrig tillverkning av elapparatur 3 32100. Tillverkning av elektriska komponenter 1 33101. Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument 1 33102. Tillverkning av tandproteser 1 33200. Tillverkning av instrument, apparater för mätning, kontroll, provning, ej processtyrning 1 33400. Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 2 34300. Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 3 35200. Tillverkning av rälsfordon 1 35300. Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster 1 36110. Tillverkning av sittmöbler och säten 1 36130. Tillverkning av andra köksmöbler 2 36140. Tillverkning av andra möbler 1 36400. Tillverkning av sportartiklar 12 40100. Elförsörjning 5 45110. Rivning av hus; markarbeten 21 45211. Byggande av hus 4 45212. Uppförande av andra byggnadsverk 6 45221. Takarbeten av plåt 7 45230. Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggning 5 45250. Andra bygg- och anläggningsarbeten 10 45310. Elinstallationer 6 45331. Värme- och sanitetsarbeten 2 45332. Ventillationsarbeten 1 45410. Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 1 45420. Byggnadssnickeriarbeten 4 45430. Golv- och väggbeläggningsarbeten 6 45441. Måleriarbeten 14 50102. Handel med personbilar 7 50201. Bilservice, ej specialiserad 8 50202. Bilplåt- och billackreparationer 1 50203. Installationer och reparationer av bilel och bilelektronik 6 50204. Däckservice 1 50302. Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 2 50400. Handel och service motorcyklar inkl reservdelar och tillbehör 7 50500. Detaljhandel med drivmedel 2 51141. Agenturhandel med maskin, industriutrustning, fartyg etc, ej datorer mm 2 51210. Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 1 51230. Partihandel med levande djur 1 51240. Partihandel med hudar, skinn och läder 4 51310. Partihandel med frukt och grönsaker 10 51390. Icke spec partihandel med livsmedel, drycker och tobak 1 51410. Partihandel med textilier 3 51420. Partihandel med kläder och skodon 1 51450. Partihandel med parfym och kosmetika 2 51472. Partihandel med sport- och fritidsartiklar 2 51479. Partihandel med övriga hushållsvaror 3 51520. Partihandel med metaller och metallmalmer 5 51530. Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 1 51541. Partihandel med järnhandelsvaror 1 51542. Partihandel med VVS-armatur 2 51561. Partihandel med industriförnödenheter 2 51569. Partihandel med övriga insatsvaror 2 51570. Partihandel med avfallsprodukter och skrot 4 51640. Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 2 51659. Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 3 51660. Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruk inkl traktorer 3 52111. Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak 76 52112. Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 2 52121. Annan varuhus- och stormarknadshandel 1 52242. Butikshandel med konfektyrer 2 52271. Butikshandel med hälsokost 1 52279. Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel 2 52310. Apotekshandel 1 52330. Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 1 52410. Butikshandel med textilier 2 52421. Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 2 52432. Butikshandel med väskor, reseffekter och lädervaror 2 52441. Butikshandel med möbler och mattor 1 52451. Butikshandel med hushållsmaskiner och hushållsapparater 1 52452. Butikshandel med radio- och TV-apparater 3 52461. Butikshandel med järnhandels- bygg- och VVS-varor 5 52462. Butikshandel med färger 2 52481. Butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar 1 52482. Butikshandel med med fotoutrustning; fotoservice 3 52485. Butikshandel med sport- och fritidsartiklar 4 52487. Butikshandel med blommor och andra växter 0 52488. Butikshandel med smådjur 2 52493. Butikshandel med datorer, kontorsmaskiner och programvara 3 52499. Övrig specialiserad butikshandel 1 52611. Postorderhandel, brett sortiment 1 52639. Övrig detaljhandel, ej i butik 22 55111. Hotellverksamhet med restaurang utom konferensanläggningar 2 55112. Drift av konferensanläggningar 2 55120. Hotellverksamhet utan restaurangrörelse 3 55230. Stugbyverksamhet 19 55300. Restaurangverksamhet 1 55522. Centralköksverksamhet för sjukhus 2 55529. Övrig catering 5 60100. Järnvägstransport 4 60212. Kollektivtrafikverksamhet 5 60220. Taxitrafik 4 60230. Annan landtransport av passagerare 36 60240. Vägtransport av gods 2 62200. Icke reguljär lufttransport 2 63210. Övriga stödtjänster till landtransport 1 63230. Övriga stödtjänster till luftfart 1 63302. Försäljning av resor 3 63303. Turistservice 12 64110. Postbefordran via postverket 5 64201. Nätdrift 1 64202. Radiering 2 65120. Annan bankverksamhet 2 66030. Skadeförsäkring 18 70201. Uthyrning av bostäder 20 70202. Uthyrning av industrilokaler 6 70203. Uthyrning av andra lokaler 1 70204. Förvaltning i bostadsrättsföreningar 2 70209. Övrig fastighetsförvaltning 1 70310. Fastighetsförmedling 1 71100. Biluthyrning 1 71210. Uthyrning av andra landtransportmedel 2 71320. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 1 71340. Annan uthyrning av maskiner och utrustning 1 72100. Konsultverksamhet avseende maskinvara 1 72201. Datakonsultverksamhet 1 72202. Programvaruproduktion 1 73102. Teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 4 73104. Lantbruksvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet 7 74120. Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 8 74140. Konsultverksamhet avs företags organisation, information mm 4 74150. Holdingsverksamhet 2 74201. Arkitektverksamhet 16 74202. Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet 1 74300. Teknisk provning och analys 3 74401. Reklambyråverksamhet 1 74403. Direktreklamverksamhet 4 74500. Arbetsförmedling och rekrytering 3 74600. Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 8 74701. Lokalvård 2 74702. Sanering och desinfektion 1 74813. Press- och övrig fotografverksamhet 1 74820. Förpackningsverksamhet 3 75111. Stats- och kommunledning, lagstiftning, normering 3 75113. Skatteförvaltning, indrivning 2 75123. Administration av hälso- och sjukvård 4 75131. Administration av infrastrukturprogram 6 75132. Administration av program för jordbruk, skogsbruk och fiske 1 75232. Domstolsverksamhet 1 75233. Kriminalvård 9 75240. Polisverksamhet 9 75300. Obligatorisk socialförsäkring 2 80422. Arbetsmarknadsutbildning 5 80423. Folkhögskoleutbildning 5 80424. Studieförbundens och frivilligorganisations utbildning 1 80425. Personalutbildning 116 85110. Sluten sjukvård 14 85120. Öppen hälso- och sjukvård 3 85130. Tandvård 5 85140. Annan hälso- och sjukvård 66 85311. Vård och service till boende i servicehus och dylik 1 85313. Vård och behandling i hem för vård eller boende 72 85321. Barnomsorg inom förskola 5 85322. Annan barnomsorg 28 85323. Äldre- och handikappomsorg 4 90002. Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 2 90008. Gatu- och vägrenhållning och annan sanitär verksamhet 1 91111. Intressebevakning inom branschorganisationer 2 91112. Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 4 91200. Intressebevakning inom arbetsorganisationer 7 91310. Verksamhet i religiösa samfund 5 91330. Verksamhet i andra intresseorganisationer 2 92200. Radio- och TV-programverksamhet 1 92310. Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet 1 92520. Museiverksamhet och kulturminnesvård 1 92612. Drift av golfbanor 2 92621. Idrottsutövning 3 92721. Ridutbildning och uthyrning av hästar 3 93011. Industri- och institutionstvätt 3 93012. Konsumenttvätt 13 93021. Hårvård 2 93022. Hudvård 3 93030. Begravningsverksamhet 4 93040. Kroppsvård 242 99999. Näringsgren okänd
VAR 131 FAKTISKT UTBETALT Loc 821 width 8 2 decimal places Faktiskt utbetalt Valid-n=1683 Min=0 Max=19468 Mean=124.6 St.Dev=758.4