ALF
              Gävleborgs län
                SSD 0541

              Primärforskare
              Arbetslivsfonden

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ALF - Gävleborgs län samlades ursprungligen in
  av Arbetslivsfonden. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med att Arbetslivsfonden avvecklades gjorde SSD en
  överenskommelse med myndigheten om arkivering av ett antal
  databaser samt om vissa former av fortsatt tillgänglighet på
  dessa.

  Ett första material är en utvärderingsenkät rörande
  Arbetslivsfondens verksamhet. Fältarbetet under 1994 har
  genomförts av SCB och materialet överlämnades till SSD i
  augusti 1995. Detta material är tillgängligt enligt gängse
  regler för forskningsdatabaser förvarade vid SSD.

  Ett annat material är en omfattande databas som under fondens
  femåriga verksamhet byggts upp vid det centrala fondkansliet.
  Databasen innehåller alla ärenden som behandlats av
  myndigheten alltifrån ansökan till åtgärd. Denna databas är en
  för arbetslivsfonden skräddarsydd relationsdatabas i systemet
  Dataflex. Databasen går under namnet ALF och omfattar närmare
  30.000 ärenden. Totalt kräver ALF 200 mb i diskutrymme. Efter
  överläggningar med fondens centralkansli har SSD åtagit sig
  tre saker beträffande denna databas.

  En första är att överflytta en kopia av databasen till SSD och
  hålla den tillgänglig i så att säga ursprungsskick för i
  första hand en period av tre år framåt. För det har
  arbetslivsfonden beviljat medel för inköp av en
  specialdedicerad PC. Databasen kommer att vara gratis
  tillgänglig för tillresta forskare.

  En andra är att från denna databas generera en eller flera
  arkivfiler i ett lämpligt utskriftsformat. Härigenom blir det
  möjligt att även på litet längre sikt gå tillbaka till
  innehållet i databasen. De genererade filerna skall vara
  läsbara med gängse editorer och ordbehandlngsprogram. Filerna
  kommer att vara tillgänglig på vanligt sätt från SSD.

  En tredje är att med utgångspunkt från den genererade
  arkivfilen(erna) tillskapa en analysfil i SPSS och SAS i
  samråd med forskare på området. Även på denna punkt har
  Arbetslivsfonden bidragit med medel för att täcka bl a
  kostnader för ett seminarium med intresserade forskare. Vad
  som är aktuellt i detta sammanhang är att omredigera vissa
  centrala delar av databsen från dess relationella form till
  en gängse rektangulär numerisk analysfil. I viss mån kan det
  bli fråga om innehållsanalys av vissa textavsnitt. Efter
  dokumentering kommer den tillskapade analysfilen att kunna
  beställas och distribueras på vanligt sätt.

  
               SYSTEM ALF

  I Arbetslivsfondens administrativa datasystem, System ALF,
  finns uppgifter om alla de nära 25 000 arbetsplatsprogrammen
  som fonden gav bidrag till. Där finns också alla ärenden som
  rör start- och kunskapscheckar som under fondens sista
  verksamhetsår användes för kompetensutveckling och
  informationsspridning.

  Datasystemets viktigaste funktion har varit som hjälpmedel i
  beslutsfattandet rörande bidrag till arbetsplatsprogrammen,
  och för att administrera utbetalningar. Med regelbundna
  intervall har systemet producerat sammanställningar som
  speglat Arbetslivsfondens verksamhet och bidragens fördelning
  över regioner/län, branscher, offentlig och privat sektor,
  företagsstorlekar, mans- och kvinnodominerade arbetsplatser,
  typer av åtgärdsprogram etc.

  System ALF har använts av de regionala länsvisa fondkanslierna
  för deras administration för produktion av beslutsunderlag
  till länsfondernas styrelser. Beslutsrutinerna och de underlag
  som respektive styrelser har önskat har styrt hur materialet
  har matats in i systemet. Därför varierar praxis mellan de
  olika länen vad gäller hur ingående arbetsplatsprogrammen
  beskrivs i text.

  Ärenden som överstigit vissa beloppsgränser - som justerats
  uppåt under fondens verksamhetstid - eller som avsett företag
  eller organisationer med spridd eller branschövergripande
  verksamhet har handlagts av det centrala fondkansliet i Nacka.

  När Arbetslivsfondens verksamhet avslutades under juni 1995
  frystes det administrativa systemet. I samband därmed gavs
  länsfonderna möjlighet att distribuera databasen för länet
  till de intressenter inom regionen som så önskade, t ex
  Försäkringskassan eller regionala högskolor.

  System ALF i sin helhet, som alltså omfattar både alla läns
  och den centrala fondens bidragsärenden kommer att hållas
  tillgänglig för forskning och studier vid två institutioner.
  Avsikten är att ställa detta omfattande och relativt färska
  material till förfogande särskilt för studenter och deras
  handledare på B- och C-nivå som kan dra nytta av det i samband
  med uppsatsskrivande, för forskare samt för utredare och
  utbildare hos arbetsmarknadens parter.

  Databasen kommer att vara tillgänglig för två typer av
  användning. Den numerära delen av bidragsärendena kan
  bearbetas genom att den hålls tillgänglig i en rad format för
  statistisk bearbetning. Basen hålls tillgänglig på en
  persondator hos Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i
  Göteborg och på Arbetslivsbiblioteket i Stockholm. Den
  numerära databasen kommer också att kunna distribueras till
  låg kostnad på disketter eller band för bearbetning vid
  forskare eller studenters heminstitution.
  Databasen i sin helhet kommer även att vara sökbar, så att
  intresserade studenter skall kunna söka fram arbetsplatser som
  genomfört olika typer av förändringsprogram, för att bearbeta
  denna information i sig, eller för att gå vidare och söka
  kontakt med de arbetsplatser som genomfört olika typer av
  åtgärder med delfinansiering av Arbetslivsfonden. Det blir
  härigenom möjligt att t ex på en viss ort eller region söka
  fram arbetsplatser som genomfört arbetsorganisatoriska
  förändringar av en viss omfattning, att se på deras
  personalstruktur (t ex kvinnodominerade arbetsplatser) och
  finna information (adress, telefonnummer och kontaktpersoner)
  som gör det lätt att ta direkta kontakter för att informera
  sig om vunna erfarenheter.

  Denna typ av sökningar kan genomföras både i databasens
  strukturerade del och i fritextsökning i de skriftliga
  beskrivningarna av problem och åtgärdsprogram.

  Varje bidragsärende har givits ett diarienummer i systemet.
  Med utgångspunkt från detta är det möjligt att söka fram de
  arkiverade handlingarna i ärendet.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 53  (2)BEVILJAS         (3)LOC 437 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) Beviljas

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      897 1.  Ja
      108 5.  Nej

      144 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0541 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Gruppnummer 7 Ankomstdatum år-månad-dag 8 Ankomstdatum år-månad 9 Sekretess 10 Spärr för utbetalning 11 Statuskod 12 Statusdatum år-månad-dag 13 Statusdatum år-månad 14 Namn 15 Besöksadress 16 Postadress 17 Postnummer 18 Ortnamn 19 Bransch 1 20 Bransch 2 21 Bransch 4 22 Antal anställda män 23 Antal anställda kvinnor 24 Berörda män 25 Berörda kvinnor 26 Kommunnummer 27 Organisationsnummer 28 Telefon riksnummer 29 Kontaktperson 30 Starttidpunkt år-månad-dag 31 Starttidpunkt år-månad 32 Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag 33 Planerad färdigtidpunkt år-månad 34 Sökt bidrag 35 Egen insats 36 Annan finansiär ansökan 37 Total kostnad ansökan 38 Besparing för sökande 39 Besparing för försäkring 40 Total besparing 41 Beslutsdatum år-månad-dag 42 Beslutsdatum år-månad 43 Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag 44 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 45 Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag 46 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 47 Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag 48 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 49 Beslutsändringsdatum 4: år-månad-dag 50 Beslutsändringsdatum 4: år-månad 51 Beslutsändringsdatum 5: år-månad-dag 52 Beslutsändringsdatum 5: år-månad 53 Beviljas 54 Handläggare 55 Bidrag i åtgärder 56 Egen insats i åtgärder 57 Annan finansiär i åtgärder 58 Total kostnad i åtgärder 59 Slutligt bidrag i åtgärder 60 Slutligt sökt bidrag 61 Slutlig egen insats 62 Slutligt annan finansiär 63 Slutlig total kostnad 64 Beviljat belopp, 1 65 Villkor, 1 66 Utbetalningsdatum 1: år-månad-dag 67 Utbetalningsdatum 1: år-månad 68 Utbetalningsorder 1: år-månad-dag 69 Utbetalningsorder 1: år-månad 70 Återbetalt, 1 71 Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag 72 Lägesrapport begärd 1: år-månad 73 Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag 74 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 75 Beviljat belopp, 2 76 Villkor, 2 77 Utbetalningsdatum 2: år-månad-dag 78 Utbetalningsdatum 2: år-månad 79 Utbetalningsorder 2: år-månad-dag 80 Utbetalningsorder 2: år-månad 81 Återbetalt, 2 82 Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag 83 Lägesrapport begärd 2: år-månad 84 Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag 85 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 86 Beviljat belopp, 3 87 Villkor, 3 88 Utbetalningsdatum 3: år-månad-dag 89 Utbetalningsdatum 3: år-månad 90 Utbetalningsorder 3: år-månad-dag 91 Utbetalningsorder 3: år-månad 92 Återbetalt, 3 93 Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag 94 Lägesrapport begärd 3: år-månad 95 Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag 96 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 97 Beviljat belopp, 4 98 Villkor, 4 99 Utbetalningsdatum 4: år-månad-dag 100 Utbetalningsdatum 4: år-månad 101 Utbetalningsorder 4: år-månad-dag 102 Utbetalningsorder 4: år-månad 103 Återbetalt, 4 104 Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag 105 Lägesrapport begärd 4: år-månad 106 Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag 107 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 108 Beviljat belopp, 5 109 Villkor, 5 110 Utbetalningsdatum 5: år-månad-dag 111 Utbetalningsdatum 5: år-månad 112 Utbetalningsorder 5: år-månad-dag 113 Utbetalningsorder 5: år-månad 114 Återbetalt, 5 115 Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag 116 Lägesrapport begärd 5: år-månad 117 Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag 118 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 119 Beviljat belopp, 6 120 Villkor, 6 121 Utbetalningsdatum 6: år-månad-dag 122 Utbetalningsdatum 6: år-månad 123 Utbetalningsorder 6: år-månad-dag 124 Utbetalningsorder 6: år-månad 125 Återbetalt, 6 126 Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag 127 Lägesrapport begärd 6: år-månad 128 Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag 129 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 130 Senaste ändringsdatum år-månad dag 131 Senaste ändringsdatum år-månad 132 Gammal statuskod 133 Selekteringsdatum 134 Senaste ändringstid 135 Totalt anställda i skikt 136 Branschkod enligt SNI 137 Faktiskt utbetalt

VAR 1 SSD STUDY NR 0541              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0541


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 16 width 2 Län 1149 21. Gävleborgs län
VAR 6 GRUPPNUMMER Loc 18 width 2 Gruppnummer 31. . . 85. Kod: 31 32 33 41 42 43 44 60 80 81 82 84 85 Frek: 779 9 3 107 58 20 70 20 14 40 16 4 9 Kod: 31 32 33 41 42 43 44 60 80 81 82 84 85 Frek: 779 9 3 107 58 20 70 20 14 40 16 4 9
VAR 7 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 20 width 6 alphabetic Ankomstdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅNAD Loc 26 width 4 Ankomstdatum år-månad 9010. 90-10 . . 9506. 95-06 Kod: 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 Frek: 7 11 3 16 19 13 32 22 26 8 9 Kod: 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 18 10 11 11 14 20 18 16 17 21 21 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 8 22 20 17 23 11 9 14 12 11 9 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 6 6 23 24 35 41 45 96 6 4 3 Kod: 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 5 3 5 13 20 19 35 23 28 38 170 Kod: 9506 Frek: 2
VAR 9 SEKRETESS Loc 30 width 1 Sekretess 1 1. Ja 1148 5. Nej
VAR 10 SPÄRR FÖR UTBETALNING Loc 31 width 1 Spärr för utbetalning 56 1. Ja 1093 5. Nej
VAR 11 STATUSKOD Loc 32 width 2 Statuskod 0 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 0 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 55 90. Beslut - ej beviljat bidrag 897 91. Avslutat ärende 53 92. Hävda beslut 144 99. Återtaget eller avfört beslut
VAR 12 STATUSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 34 width 6 Statusdatum år-månad-dag Valid-n=1149 Min=910610 Max=950613 Mean=939583.1 St.Dev=11594.4
VAR 13 STATUSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 40 width 4 Statusdatum år-månad 9106. 91-06 . . 9506. 95-06 Kod: 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 10 12 14 9 1 2 8 3 2 20 12 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 7 6 15 2 11 11 24 11 13 11 22 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 8 13 8 9 15 16 10 10 12 21 29 Kod: 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 19 23 24 28 23 17 35 69 90 75 65 Kod: 9503 9504 9505 9506 Frek: 47 54 200 3
VAR 14 NAMN Loc 44 width 35 alphabetic Namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 BESÖKSADRESS Loc 79 width 35 alphabetic Besöksadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 16 POSTADRESS Loc 114 width 35 alphabetic Postadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 17 POSTNUMMER Loc 149 width 5 alphabetic Postnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 18 ORTNAMN Loc 154 width 13 alphabetic Ortnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 19 BRANSCH 1 Loc 167 width 2 MD=99 Bransch 1 192 00. Privata sektorn 250 01. Privata sektorn 147 02. Privata sektorn 148 03. Offentliga sektorn 358 09. Checkgrupp 54 99. Uppgift saknas
VAR 20 BRANSCH 2 Loc 169 width 2 MD=99 Bransch 2 3 01. Bank och försäkring 52 02. Byggbranschen 9 03. Byggnadsämnes- och stenindustri 5 04. Energibranschen 21 05. Fabriksindustrin 0 06. Flygbranschen 27 07. Grafisk produktion 0 08. Gruvindustrin 75 09. Handelsområdet samt privat tjänste- och uppdragsverksamhet 24 10. Hotell/restaurang/musikerverksamhet 32 11. Landtransport 40 12. Lantbruk/trädgård 28 13. Livsmedelsindustrin 6 14. Massa/pappersindustri 36 15. Motorbranschen 1 16. Sjöfarten 12 17. Skogsbruket 24 18. Stål och metall 47 19. Sågverks- och träindustrin 9 20. Städentrepenadverksamhet och fastighetsförvaltning 7 21. Teko-, stoppmöbel- och skinn/läderindustri 4 22. Tidnings- och etermediebranschen 125 23. Verkstadsindustrin 2 29. Flerbranschövergripande program 18 30. Ideella organisationer 75 31. Kommunerna 26 32. Landstingen 29 33. Staten 358 90. Checkgrupp 54 99. Uppgift saknas
VAR 21 BRANSCH 4 Loc 171 width 4 MD=9999 Bransch 4 3 0101. Bankverksamhet 0 0102. Försäkringsverksamhet 0 0105. Övrigt inom bank- och försäkringsväsende 31 0201. Bygg-, väg- och anläggningsverksamhet 4 0202. Elinstallation 2 0203. Glasmästeriverksamhet 1 0204. Maskinentrepenadverksamhet 5 0205. Plåtslageriverksamhet 5 0206. VVS-installation 3 0207. Måleri 1 0208. Golvläggare 5 0301. Byggnadsämnesindustri 4 0302. Stenindustri 5 0401. El-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjning 4 0501. Allokemisk industri 0 0502. Färgindustri 1 0503. Glasindustri 2 0504. Gummiindustri 2 0505. Plastindustri 7 0508. Övrig fabriksindustri 5 0512. Tvätterier och färgerier 0 0601. Civilflyget 0 0602. Flygplatser 1 0701. Förlagsverksamhet och bokbinderi 3 0702. Grafisk produktion 3 0703. Sätteri- och reproföretag 12 0704. Tryckerier 6 0705. Tapetfabriker, kartong- och förpackningstillverkare 2 0706. Övrig grafisk produktion 0 0801. Gruvindustri 34 0901. Detaljhandel 10 0902. Partihandel 10 0903. Vård och omsorg i privat regi 1 0908. Resebyråer 1 0909. Reklambyråer, film- och videoproduktion, biografer 1 0910. Turist- och nöjesföretag 4 0911. Advokat- och revisionsbyråer, mäklariverksamhet mm 5 0912. Byggkonsulter mm 3 0915. Övrig uppdrags- och konsultverksamhet 6 0918. Frisörer 0 0920. Handels- och tjänsteföretag i övrigt 0 1001. Pensionats- och campingverksamhet 16 1002. Restaurang- och kafeverksamhet 0 1003. Musikverksamhet 8 1005. Hotell och restaurangverksamhet 2 1101. Buss- och taxitrafik 2 1102. Renhållningsservice 1 1103. Stuverier 0 1104. Trafikskolor 23 1105. Åkerier 2 1106. Speditionsverksamhet 0 1107. Bevakningsföretag 0 1108. Godsterminaler 2 1110. Transportverksamhet i övrigt 33 1201. Lantbruk 7 1202. Trädgårdsodling/trädgårdsskötsel 0 1203. Fiskodling 11 1301. Bagerivarutillverkning 2 1302. Choklad- och konfektyrtillverkning 2 1303. Dryckesvarutillverkning 2 1304. Fiskberedning 1 1305. Frukt- och grönsaksberedning 1 1306. Mejerivaror 0 1307. Sockertillverkning 5 1308. Slakterier och köttvarutillverkning 0 1309. Tobaksvarutillverkning 4 1315. Övrig beredning och tillverkning av livsmedel 6 1401. Massa- och papperstillverkning mm 6 1501. Bensinstationer och oljedepåer 23 1502. Bil-, traktor- och gummiverkstäder 0 1503. Bärgnings-, garage- och parkeringsföretag 5 1504. Billackeringsföretag 2 1505. Motorbranschen i övrigt 1 1601. Handelsflottan 0 1602. Fiskeriverksamhet 11 1701. Skogsavverkning/skogsvård och skogsbruksföretag 1 1702. Domänverket 20 1801. Stål- och metallindustri 4 1802. Svets- och mekanisk industri 14 1901. Byggnads-, snickeri och trämaterialtillverkning 16 1902. Sågverk, sågning, hyvling 0 1903. Hustillverkning 10 1904. Möbeltillverkning 7 1905. Övrig trävarutillverkning 3 2001. Städentrepenadverksamhet 6 2002. Fastighetsförvaltning 3 2101. Textilindustri 0 2102. Konfektionsindustri 2 2103. Läderindustri 2 2104. Stoppmöbelindustri 0 2201. Distribution av tidningar 4 2202. Tidnings- och tidskriftsframställning 0 2203. Produktion av radio och TV-program 13 2301. Verktygs- och redskapsindustri 1 2302. Metallmöbelindustri 20 2303. Industri för metallkonstruktion 23 2304. Övrig metallvaruindustri 0 2305. Industri för stationära turbiner 1 2306. Jordbruksmaskiner 6 2307. Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 3 2308. Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 0 2309. Data- och kontorsmaskinindustri 10 2310. Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 1 2311. Industri för elmotorer etc 6 2312. Teleproduktionsindustri 0 2313. Industri för elektriska hushållsapparater 1 2314. Övrig elektronikindustri 0 2315. Skeppsvarv, båtbyggeri 1 2316. Rälsfordonsindustri 0 2317. Bil- och bilmotorindustri 1 2318. Cykel- och motorcykelindustri 0 2319. Flygplansindustri och reparationsverkstäder 6 2320. Övrig transportmedelsindustri 0 2321. Instrumentindustri 0 2322. Foto- och optikvaruindustri 32 2330. Övrig verkstadsindustri 2 2900. Projekt som berör flera privata branscher 2 3020. Arbetsgivare/arbetstagarorganisationer 2 3021. Idrottsorganisationer 0 3023. Politiska organisationer 0 3025. Religiösa organisationer 0 3027. Nykterhetsrörelsens organisationer 0 3029. Scoutorganisationer och andra barn- och ungdomsorganisationer 2 3031. Handikapporganisationer 3 3033. Studieförbund 2 3035. Folkhögskolor/rörelsedrivna 0 3037. Lokalhållande organisationer 1 3041. Föräldrakooperativa daghem 3 3060. Övriga ideella och kulturella organisationer 3 3090. Svenska kyrkan 1 3111. Förskole- och fritidsverksamhet 6 3115. Äldre- och handikappomsorg 6 3119. Övrig social verksamhet samt övergripande projekt 19 3120. Skolväsendet 3 3131. Bibliotek 0 3132. Museer 0 3133. Teater- och musikinstitutioner 2 3135. Idrotts- och fritidsanläggningar 0 3137. Övrig kultur- och fritidsverksamhet 1 3141. Energiförsörjning 1 3143. Renhållning och avfallshantering 3 3145. Arbete med gator, vägar och parker 5 3147. Fastighetsskötsel 2 3148. Kommunal teknisk service i övrigt 2 3149. Räddningstjänst 2 3151. Kollektivtrafik 0 3153. Hamnar 1 3170. Central kommunal administration 21 3175. Övriga kommunala arbetsplatsprogram 0 3190. Program på gränsen mellan primärkommunala och landstingskommunala området 0 3195. Primärkommunala program som skall avräknas mot landstingens branschram 6 3211. Hälso- och sjukvård - primärvård 3 3213. Hälso- och sjukvård - läns- och regionvård 4 3215. Hälso- och sjukvård - övrigt 1 3217. Tandvård 1 3221. Högskola och gymnasieskola/landsting 1 3224. Folkhögskolor/landsting 0 3232. Museer/landsting 1 3233. Teater- och musikinstitutioner/landsting 0 3235. Fritidsanläggningar/landsting 0 3237. Övrig kultur- och fritidsverksamhet/landsting 3 3240. Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan social verksamhet 0 3251. Kollektivtrafik/landsting 1 3257. Tvätterier/landsting 1 3270. Central landstingskommunal administration 4 3280. Övriga landstingskommunala arbetsplatsprogram 2 3301. Försäkringskassorna 1 3302. Försvaret 3 3303. SJ 4 3304. Posten 3 3305. Televerket 2 3306. Domstolsväsendet 1 3307. Länsstyrelserna 7 3308. Polis och åklagarmyndigheten 0 3309. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 1 3310. Universitet och högskolor och övrig statlig utbildning samt forskning 0 3311. Vägverket 1 3312. Skatte- och kronofogdemyndigheterna 0 3313. Kulturell verksamhet/staten 0 3314. Statens invandrarverk 4 3325. Övrig statlig verksamhet 1 9001. Check-Bank och försäkring 2 9002. Check-Bryggbranschen 1 9004. Check-Energibranschen 2 9005. Check-Fabriksindustrin 2 9007. Check-Grafisk produktion 12 9009. Check-Handelsområdet 1 9010. Check-Hotell och restaurang 4 9011. Check-Landtransport 1 9012. Check-Lantbruk och trädgård 2 9013. Check-Livsmedelsindustrin 3 9014. Check-Massa/pappersindustri 2 9015. Check-Motorbranschen 2 9017. Check-Skogsbruket 44 9018. Check-Stål och metall 8 9019. Check-Sågverks-/träindustrin 3 9020. Check-Städn och fastigh.förv 1 9021. Check-Teko/stoppmöbel/läderind 33 9023. Check-Verkstadsindustrin 1 9030. Check-Ideella organisationer 122 9031. Check-Kommunerna 63 9032. Check-Landstingen 48 9033. Check-Staten 54 9999. Uppgift saknas
VAR 22 ANSTÄLLDA MÄN Loc 175 width 5 Antal anställda män Valid-n=1149 Min=0 Max=3440 Mean=41.5 St.Dev=184.7
VAR 23 ANSTÄLLDA KVINNOR Loc 180 width 4 Antal anställda kvinnor Valid-n=1149 Min=0 Max=4000 Mean=55.6 St.Dev=274.7
VAR 24 BERÖRDA MÄN Loc 184 width 5 Berörda män Valid-n=1149 Min=0 Max=5473 Mean=37.4 St.Dev=212.1
VAR 25 BERÖRDA KVINNOR Loc 189 width 5 Berörda kvinnor Valid-n=1149 Min=0 Max=4000 Mean=46.2 St.Dev=255.6
VAR 26 KOMMUNNUMMER Loc 194 width 4 MD=9999 Kommunnummer 26 2101. Ockelbo 66 2104. Hofors 46 2121. Ovanåker 31 2132. Nordanstig 101 2161. Ljusdal 380 2180. Gävle 150 2181. Sandviken 76 2182. Söderhamn 84 2183. Bollnäs 170 2184. Hudiksvall 19 9999. Uppgift saknas
VAR 27 ORGANISATIONSNUMMER Loc 198 width 11 alphabetic Organisationsnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 28 TELEFON RIKSNUMMER Loc 209 width 14 alphabetic Telefon riksnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 29 KONTAKTPERSON Loc 223 width 63 alphabetic Kontaktperson Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 30 STARTTIDPUNKT ÅR-MÅ-DAG Loc 286 width 6 alphabetic Starttidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 31 STARTTID ÅR-MÅNAD Loc 292 width 4 MD=9999 Starttidpunkt år-månad 9001. 90-01 . . 9506. 95-06 97 9999. Uppgift saknas Kod: 9001 9004 9005 9008 9009 9010 9011 9012 9101 9102 9103 Frek: 2 1 2 3 2 6 4 8 28 7 10 Kod: 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 25 9 21 5 5 18 23 10 12 19 13 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 10 5 11 13 8 12 16 21 16 13 38 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 8 5 6 10 8 4 11 13 19 15 28 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 49 30 45 31 6 10 3 4 5 12 20 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 17 36 23 28 38 170 2 97
VAR 32 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅN-DA Loc 296 width 6 alphabetic Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 33 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅNAD Loc 302 width 4 MD=9999 Planerad färdigtidpunkt år-månad 9012. 90-12 . . 9602. 96-02 97 9999. Uppgift saknas Kod: 9012 9101 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 Frek: 2 2 3 3 6 3 1 4 2 2 2 Kod: 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 Frek: 28 3 2 7 5 7 13 2 5 11 8 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 Frek: 4 47 5 7 6 10 10 10 5 12 9 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 11 6 47 11 5 12 15 22 45 11 19 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9601 Frek: 29 73 57 85 55 42 41 43 171 4 1 Kod: 9602 9999 Frek: 1 97
VAR 34 SÖKT BIDRAG Loc 306 width 8 2 decimal places Sökt bidrag Valid-n=1149 Min=0 Max=54576 Mean=922.6 St.Dev=3102.7
VAR 35 EGEN INSATS Loc 314 width 7 1 decimal places Egen insats Valid-n=1149 Min=0 Max=66754 Mean=697.2 St.Dev=3146.3
VAR 36 ANNAN FINANSIÄR ANSÖKAN Loc 321 width 8 2 decimal places Annan finansiär ansökan Valid-n=1149 Min=0 Max=3300 Mean=18.2 St.Dev=161.6
VAR 37 TOTAL KOSTNAD ANSÖKAN Loc 329 width 8 2 decimal places Total kostnad ansökan Valid-n=1149 Min=0 Max=90960 Mean=1637.9 St.Dev=5544.8
VAR 38 BESPARING FÖR SÖKANDE Loc 337 width 8 2 decimal places Besparing för sökande Valid-n=1149 Min=0 Max=56518 Mean=630.9 St.Dev=2569.7
VAR 39 BESPARING FÖR FÖRSÄKRING Loc 345 width 8 2 decimal places Besparing för försäkring Valid-n=1149 Min=0 Max=14023 Mean=353.3 St.Dev=1349.4
VAR 40 TOTAL BESPARING Loc 353 width 8 2 decimal places Total besparing Valid-n=1149 Min=0 Max=58241 Mean=984.2 St.Dev=3558.8
VAR 41 BESLUTSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 361 width 6 alphabetic Beslutsdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 42 BESLUTSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 367 width 4 MD=9999 Beslutsdatum år-månad 9012. 90-12 . . 9506. 95-06 144 9999. Uppgift saknas Kod: 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 Frek: 10 15 12 10 14 18 22 1 9 14 19 Kod: 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 Frek: 6 18 5 19 13 8 17 9 3 9 15 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9309 Frek: 5 28 4 19 13 13 13 8 12 6 13 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 Frek: 12 20 21 44 29 66 32 18 9 3 5 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 13 20 17 35 23 28 38 170 2 144
VAR 43 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 371 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 44 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 1 Loc 377 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 9109. 91-09 . . 9505. 95-05 922 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9109 9110 9111 9112 9201 9203 9204 9205 9206 9207 9209 Frek: 2 1 1 1 2 2 2 1 3 1 1 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 1 9 3 3 2 11 4 5 11 3 4 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 Frek: 8 7 7 3 6 17 9 1 14 6 8 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 6 4 1 15 14 9 9 3 7 922
VAR 45 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 381 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 46 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 2 Loc 387 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 9112. 91-12 . . 9412. 94-12 1100 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9201 9202 9206 9207 9208 9209 9211 9212 9301 9303 Frek: 5 1 1 2 1 1 3 1 3 1 2 Kod: 9304 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9402 9403 9404 9405 Frek: 2 3 1 1 3 2 1 2 2 1 2 Kod: 9406 9408 9409 9410 9412 0 Frek: 4 1 1 1 1 1100
VAR 47 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 391 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 48 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 3 Loc 397 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 9202. 92-02 . . 9404. 94-04 1134 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9202 9205 9209 9210 9212 9303 9304 9305 9308 9309 9403 Frek: 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 9404 0 Frek: 1 1134
VAR 49 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 401 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 50 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 4 Loc 407 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 4: år-månad 9201. 92-01 . . 9211. 92-11 1142 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9202 9203 9207 9208 9211 0 Frek: 1 1 1 1 2 1 1142
VAR 51 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 411 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 52 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 5 Loc 417 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 5: år-månad 2 9205. 92-05 1147 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 53 BEVILJAS Loc 421 width 1 MD=9 Beviljas 897 1. Ja 108 5. Nej 144 9. Uppgift saknas
VAR 54 HANDLÄGGARE Loc 422 width 8 alphabetic Handläggare Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 55 BIDRAG I ÅTGÄRDER Loc 430 width 7 2 decimal places Bidrag i åtgärder Valid-n=1149 Min=0 Max=7627 Mean=262.3 St.Dev=756.7
VAR 56 EGEN INSATS I ÅTGÄRDER Loc 437 width 7 2 decimal places Egen insats i åtgärder Valid-n=1149 Min=0 Max=7627 Mean=259.7 St.Dev=756.6
VAR 57 ANNAN FINANS I ÅTGÄRDER Loc 444 width 8 2 decimal places Annan finansiär i åtgärder Valid-n=1149 Min=0 Max=15228 Mean=468.3 St.Dev=1424.3
VAR 58 TOTAL KOSTNAD I ÅTGÄRDER Loc 452 width 7 2 decimal places Total kostnad i åtgärder Valid-n=1149 Min=0 Max=2500 Mean=4.1 St.Dev=78.9
VAR 59 SLUTLIGT BIDRAG ÅTGÄRDER Loc 459 width 8 2 decimal places Slutligt bidrag i åtgärder Valid-n=1149 Min=0 Max=21984 Mean=734.7 St.Dev=2154.8
VAR 60 SLUTLIGT SÖKT BIDRAG Loc 467 width 8 2 decimal places Slutligt sökt bidrag Valid-n=1149 Min=0 Max=30350 Mean=887.7 St.Dev=2458.3
VAR 61 SLUTLIG EGEN INSATS Loc 475 width 8 2 decimal places Slutlig egen insats Valid-n=1149 Min=0 Max=42750 Mean=552.7 St.Dev=2099.5
VAR 62 SLUTLIG ANNAN FINANSIÄR Loc 483 width 7 2 decimal places Slutligt annan finansiär Valid-n=1149 Min=0 Max=3300 Mean=15.0 St.Dev=156.2
VAR 63 SLUTLIG TOTAL KOSTNAD Loc 490 width 8 2 decimal places Slutlig total kostnad Valid-n=1149 Min=0 Max=60320 Mean=1455.5 St.Dev=4098.8
VAR 64 BEVILJAT BELOPP 1 Loc 498 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 1 Valid-n=1149 Min=0 Max=4000 Mean=125.3 St.Dev=309.5
VAR 65 VILLKOR 1 Loc 505 width 1 MD=0 Villkor, 1 7 1. Ja 358 5. Nej 784 0. Frågan ej tillämplig
VAR 66 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 506 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 67 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 1 Loc 512 width 4 MD= 0 Utbetalning 1: år-månad 9012. 90-12 . . 9506. 95-06 268 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 Frek: 2 4 9 9 9 10 7 13 3 9 12 Kod: 9111 9112 9201 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 Frek: 2 8 8 9 8 8 5 4 5 8 4 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 Frek: 9 10 10 8 11 6 3 16 1 13 5 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 14 6 11 4 11 12 9 10 26 3 19 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 13 33 50 43 63 23 51 39 165 28 268 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 13 33 50 43 63 23 51 39 165 28 268
VAR 68 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 516 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 69 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 1 Loc 522 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 1: år-månad 9108. 91-08 . . 9506. 95-06 268 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 68 5 12 3 7 9 4 9 10 4 7 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 1 8 7 3 10 8 10 14 7 5 2 Kod: 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 16 14 18 5 3 10 9 12 8 9 13 Kod: 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 24 23 16 32 59 38 59 47 33 46 172 Kod: 9506 0 Frek: 2 268
VAR 70 ÅTERBETALT 1 Loc 526 width 7 Återbetalt, 1 Valid-n=1149 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 71 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 533 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 72 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 539 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 1: år-månad 9101. 91-01 . . 9503. 95-03 667 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9102 9103 9104 9105 9108 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 2 1 2 1 3 2 2 3 19 4 5 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 7 6 13 10 2 6 9 8 4 22 11 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 4 4 4 13 9 2 15 11 4 3 22 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 9 5 10 12 9 22 11 14 17 49 24 Kod: 9412 9501 9502 9503 0 Frek: 42 14 8 3 667
VAR 73 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 543 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 74 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 549 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 9012. 90-12 . . 9504. 95-04 689 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9012 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 Frek: 1 1 3 4 2 2 1 6 3 6 6 Kod: 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 Frek: 1 7 6 5 6 7 11 2 5 6 8 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 Frek: 5 13 11 10 10 6 6 12 5 10 11 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 9 5 11 7 11 8 13 13 19 7 10 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 21 33 23 26 25 11 5 5 689
VAR 75 BEVILJAT BELOPP 2 Loc 553 width 7 2 decimal places Beviljat belopp ,2 Valid-n=1149 Min=0 Max=6380 Mean=74.3 St.Dev=332.2
VAR 76 VILLKOR 2 Loc 560 width 1 MD=0 Villkor, 2 9 1. Ja 0 5. Nej 1140 0. Frågan ej tillämplig
VAR 77 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 561 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 78 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 2 Loc 567 width 4 MD= 0 Utbetalning 2: år-månad 9106. 91-06 . . 9506. 95-06 947 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9109 9110 9111 9112 9201 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 1 1 2 2 3 2 7 2 2 2 3 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 2 6 10 3 1 5 2 4 8 1 3 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 1 8 8 2 2 12 9 4 4 6 2 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 8 1 10 15 3 11 4 4 6 7 3 Kod: 0 Frek: 947
VAR 79 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 571 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 80 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 2 Loc 577 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 2: år-månad 9108. 91-08 . . 9505. 95-05 947 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 1 1 3 1 4 1 4 5 2 1 4 Kod: 9209 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9309 Frek: 2 8 8 3 4 2 5 1 8 4 7 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 Frek: 5 6 1 5 13 5 4 5 7 9 5 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 6 14 7 9 2 5 6 9 947
VAR 81 ÅTERBETALT 2 Loc 581 width 8 2 decimal places Återbetalt, 2 Valid-n=1149 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 82 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 589 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 83 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 595 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 2: år-månad 9106. 91-06 . . 9505. 95-05 929 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 Frek: 1 1 5 3 5 1 4 1 3 1 2 Kod: 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 Frek: 3 6 3 15 5 8 4 2 2 7 4 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 2 4 6 2 11 10 6 1 2 5 11 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 4 5 18 10 14 7 4 6 3 3 929 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 4 5 18 10 14 7 4 6 3 3 929
VAR 84 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 599 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 85 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 605 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 9105. 91-05 . . 9505. 95-05 935 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 1 1 2 3 3 3 4 2 2 3 1 Kod: 9208 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 Frek: 2 7 9 6 3 7 5 2 3 7 1 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 7 6 4 1 3 9 11 8 5 4 8 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 4 2 7 12 10 13 5 3 5 4 6 Kod: 0 Frek: 935
VAR 86 BEVILJAT BELOPP 3 Loc 609 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 3 Valid-n=1149 Min=0 Max=4430 Mean=39.6 St.Dev=238.7
VAR 87 VILLKOR 3 Loc 616 width 1 MD=0 Villkor, 3 7 1. Ja 0 5. Nej 1142 0. Frågan ej tillämplig
VAR 88 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 617 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 89 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 3 Loc 623 width 4 MD= 0 Utbetalning 3: år-månad 9101. 91-01 . . 9506. 95-06 1065 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9105 9203 9205 9207 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 Kod: 9306 9308 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 5 2 4 5 2 1 5 3 1 1 4 Kod: 9408 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 1 1 4 6 6 2 3 5 7 1 1065 Kod: 9408 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 1 1 4 6 6 2 3 5 7 1 1065
VAR 90 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 627 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 91 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 3 Loc 633 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 3: år-månad 9201. 92-01 . . 9505. 95-05 1065 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9202 9204 9206 9211 9212 9301 9303 9304 9305 9306 Frek: 1 1 1 2 1 1 2 1 4 1 5 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 2 2 6 1 2 3 3 3 1 1 4 Kod: 9408 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 1 3 3 6 5 4 3 4 7 1065
VAR 92 ÅTERBETALT 3 Loc 637 width 7 2 decimal places Återbetalt, 3 Valid-n=1149 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 93 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 644 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 94 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 650 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 3: år-månad 9105. 91-05 . . 9504. 95-04 1057 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9201 9203 9204 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 1 1 1 1 2 5 2 2 2 4 1 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9403 9406 9407 Frek: 4 1 3 2 2 2 7 5 3 1 1 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 2 3 4 5 7 7 4 4 3 1057
VAR 95 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 654 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 96 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 660 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 9106. 91-06 . . 9505. 95-05 1055 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9201 9202 9204 9209 9210 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 Kod: 9305 9306 9308 9309 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9406 Frek: 2 7 5 4 2 3 4 4 4 2 5 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 2 6 1 8 3 6 4 3 3 1055
VAR 97 BEVILJAT BELOPP 4 Loc 664 width 6 2 decimal places Beviljat belopp, 4 Valid-n=1149 Min=0 Max=2380 Mean=12.4 St.Dev=108.2
VAR 98 VILLKOR 4 Loc 670 width 1 MD=0 Villkor, 4 6 1. Ja 0 5. Nej 1143 0. Frågan ej tillämplig
VAR 99 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 671 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 100 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 4 Loc 677 width 4 MD= 0 Utbetalning 4: år-månad 9203. 92-03 . . 9506. 95-06 1117 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9203 9212 9304 9306 9310 9402 9403 9404 9405 9407 9408 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 2 3 2 4 1 4 1 1 1 1117
VAR 101 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 681 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 102 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 4 Loc 687 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 4: år-månad 9203. 92-03 . . 9505. 95-05 1117 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9203 9212 9304 9306 9309 9401 9402 9404 9405 9406 9408 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 2 3 4 3 3 1 1 2 1117
VAR 103 ÅTERBETALT 4 Loc 691 width 7 2 decimal places Återbetalt, 4 Valid-n=1149 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 104 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 698 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 105 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 704 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 4: år-månad 9112. 91-12 . . 9505. 95-05 1108 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9212 9303 9304 9305 9309 9312 9401 9402 9405 9406 Frek: 1 2 1 1 2 1 5 1 1 2 1 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 1 4 3 2 1 4 2 2 2 1 1 Kod: 0 Frek: 1108
VAR 106 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 708 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 107 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 714 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 9111. 91-11 . . 9505. 95-05 1108 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9111 9211 9212 9304 9305 9306 9307 9401 9402 9403 9404 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 Kod: 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9504 9505 Frek: 1 1 2 3 4 2 5 3 4 1 2 Kod: 0 Frek: 1108
VAR 108 BEVILJAT BELOPP 5 Loc 718 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 5 Valid-n=1149 Min=0 Max=1132 Mean=6.2 St.Dev=63.4
VAR 109 VILLKOR 5 Loc 725 width 1 MD=0 Villkor, 5 4 1. Ja 0 5. Nej 1145 0. Frågan ej tillämplig
VAR 110 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 726 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 111 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 5 Loc 732 width 4 MD= 0 Utbetalning 5: år-månad 9207. 92-07 . . 9505. 95-05 1133 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9207 9209 9402 9408 9410 9412 9501 9502 9503 9505 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 1133 Kod: 9207 9209 9402 9408 9410 9412 9501 9502 9503 9505 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 1133
VAR 112 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 736 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 113 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 5 Loc 742 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 5: år-månad 9206. 92-06 . . 9505. 95-05 1133 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9206 9209 9402 9408 9410 9412 9501 9502 9505 0 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 3 4 1133
VAR 114 ÅTERBETALT 5 Loc 746 width 3 2 decimal places Återbetalt, 5 Valid-n=1149 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 115 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 749 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 116 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 755 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 5: år-månad 9209. 92-09 . . 9503. 95-03 1131 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9209 9306 9312 9407 9408 9409 9411 9412 9501 9503 0 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 5 2 3 1131 Kod: 9209 9306 9312 9407 9408 9409 9411 9412 9501 9503 0 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 5 2 3 1131
VAR 117 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 759 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 118 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 765 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 9208. 92-08 . . 9505. 95-05 1129 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9208 9308 9312 9402 9405 9409 9411 9412 9501 9502 9504 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 3 4 2 1 Kod: 9505 0 Frek: 1 1129
VAR 119 BEVILJAT BELOPP 6 Loc 769 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 6 Valid-n=1149 Min=0 Max=1702 Mean=2.0 St.Dev=51.0
VAR 120 VILLKOR 6 Loc 776 width 1 MD=0 Villkor, 6 0 1. Ja 0 5. Nej 1149 0. Frågan ej tillämplig
VAR 121 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 777 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 122 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 6 Loc 783 width 4 MD= 0 Utbetalning 6: år-månad 9306. 93-06 . . 9503. 95-03 1143 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9306 9403 9408 9501 9502 9503 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 1143
VAR 123 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 787 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 124 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 6 Loc 793 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 6: år-månad 9306. 93-06 . . 9502. 95-02 1143 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9306 9402 9408 9501 9502 0 Frek: 1 1 1 1 2 1143
VAR 125 ÅTERBETALT 6 Loc 797 width 3 2 decimal places Återbetalt, 6 Valid-n=1149 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 126 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 800 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 127 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 806 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 6: år-månad 9312. 93-12 . . 9501. 95-01 1144 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9312 9402 9410 9412 9501 0 Frek: 1 1 1 1 1 1144
VAR 128 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 810 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 129 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 816 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 9303. 95-03 . . 9502. 95-02 1142 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9303 9402 9405 9412 9502 0 Frek: 1 1 1 2 2 1142
VAR 130 SENASTE ÄNDR ÅR-MÅ-DAG Loc 820 width 6 alphabetic Senaste ändringsdatum år-månad dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 131 SENASTE ÄNDRING ÅR-MÅNAD Loc 826 width 4 Senaste ändringsdatum år-månad 9209. 92-09 . . 9506. 95-06 Kod: 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 Frek: 90 9 38 6 11 8 9 13 6 4 6 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 9 9 6 8 10 14 16 10 10 11 19 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 15 9 131 60 77 113 88 70 60 200 4 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 15 9 131 60 77 113 88 70 60 200 4
VAR 132 GAMMAL STATUSKOD Loc 830 width 2 MD= 0 Gammal statuskod 32 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 16 03. Beredning pågår 107 04. Beslutsklar 644 05. Beslut - bidrag beviljat 1 06. Krav om återbetalning 3 07. Lägesrapport - påminnelse 20 90. Beslut - ej beviljat bidrag 231 91. Avslutat ärende 9 92. Hävda beslut 58 99. Återtaget eller avfört beslut 28 00. Frågan ej tillämplig
VAR 133 SELEKTERINGSDATUM Loc 832 width 6 alphabetic Selekteringsdatum Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 134 SENASTE ÄNDRINGSTID Loc 838 width 5 alphabetic Senaste ändringstid Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 135 ANSTÄLLDA I SKIKT Loc 843 width 3 Totalt anställda i skikt Valid-n=1149 Min=0 Max=501 Mean=37.2 St.Dev=110.2
VAR 136 SNI-KOD Loc 846 width 5 MD=99999 SNI-kod 3 01123. Odling av köksväxter i växthus 2 01124. Odling av prydnadsväxter i växthus 1 01217. Husdjursföretag, blandad drift, mest nötkreatur 28 01300. Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 1 01410. Service till växtodling 1 01420. Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet 1 01500. Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill 1 01900. Småbruk 1 02010. Skogsbruk 3 02011. Produktion av skog på rot, leveransvirke mm 1 02012. Skogsvård 7 02013. Avverkning 1 02014. Produktion av skogsodlingsmaterial 2 10302. Utvinning av torv och vidareförädling för energiändamål 0 13200. Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm 2 14210. Utvinning av sand, grus och berg 2 15112. Styckning av kött 2 15130. Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 1 15200. Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter 1 15320. Juice- och safttillverkning 1 15330. Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 1 15512. Annan mejerivarutillverkning 0 15710. Framställning av beredda fodermedel 11 15810. Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 1 15822. Tillverkning av kex och konserverade bakverk 3 15841. Tillverkning av sockerkonfektyrer 1 15860. Framställning av te och kaffe 1 15880. Tillverkning av homoganiserade livsmedelspreparationer inklusive dietmat 1 15970. Framställning av malt 1 17170. Annan garntillverkning 2 17300. Blekning, färgning och annan textilberedning 1 17520. Tågvirkes- och bindgarnstillverkning 1 18100. Tillverkning av läderkläder 17 20101. Sågning 9 20302. Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 7 20400. Träförpackningstillverkning 2 20510. Övrig trävarutillverkning 2 21123. Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp 2 21129. Övrig tillverkning av papper och papp 3 21211. Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar 2 21219. Övrig tillverkning av pappers-, pappförpackningar 2 21230. Tillverkning av skrivpapper, kuvert och dylikt 3 21240. Tapettillverkning 1 21250. Tillverkning av andra pappers- och pappvaror 1 22110. Bokutgivning 4 22121. Dagstidningsutgivning 1 22122. Annonstidningsutgivning 8 22222. Tryckning av böcker och övriga trycksaker 2 22230. Bokbindning och trycksaksbehandling 1 22240. Sättning och annan framställning av tryckoriginal 1 22250. Annan grafisk produktion 1 24110. Industrigasframställning 2 24140. Tillverkning av andra organiska baskemikalier 1 24660. Tillverkning av andra kemiska produkter utom konstfiber 3 25120. Regummering 1 25130. Annan gummivarutillverkning 1 25220. Plastförpackningstillverkning 1 26260. Tillverkning av eldfasta keramiska produkter 2 26619. Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål 1 26701. Tillverkning av stenvaror för byggändamål 2 26709. Tillverkning av övriga stenvaror 1 26829. Diverse övriga tillverkning av icke- metalliska mineraliska produkter 43 27100. Framställning av järn, stål ferrolegeringar (EKSG-produkter) 8 27222. Tillverkning av sömlösa stålrör 11 28110. Tillverkning av metallstommar och delar därav 1 28210. Tillverkning av cisterner, tankar, kar och behållare av metall 4 28400. Smidning, pressning, prägling, valsning av metall; pulvermetallurgi 3 28510. Beläggning och överdragning av metall 21 28520. Metallegoarbeten 9 28622. Tillverkning av skärverktyg 5 28629. Tillverkning av övriga verktyg och redskap 1 28710. Tillverkning av stålfat och diverse behållare 1 28730. Tillverkning av metalltrådvaror 1 28740. Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar 2 28751. Tillverkning av diskbänk, sanitetsgods av metall för byggändamål 9 28759. Diverse övrig metallvarutillverkning 12 29120. Tillverkning av pumpar och kompressorer 0 29210. Tillverkning av ugnar och brännare 14 29220. Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 5 29240. Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 5 29320. Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner 3 29401. Tillverkning av träbearbetningsmaskiner 2 29409. Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 7 29520. Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 2 29550. Tillverkning av maskin för produktion av massa, papper och papp 1 29569. Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 1 29720. Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och apparater 2 31100. Tillverkning av elmotor, generator och transformatorer 1 31200. Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 12 31300. Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 3 32200. Tillverkning av radio och TV-sändare trådtelefon och telegrafapparater 2 33300. Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer 1 33500. Urtillverkning 3 34200. Tillverkning av karosseri för motorfordon, släpfordon, påhängsvagn 10 34300. Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 1 35110. Byggande och reparation av fartyg 2 35200. Tillverkning av rälsfordon 6 36110. Tillverkning av sittmöbler och säten 2 36120. Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler 2 36140. Tillverkning av andra möbler 1 36500. Tillverkning av spel och leksaker 1 36630. Diverse annan tillverkning 7 40100. Elförsörjning 9 45110. Rivning av hus; markarbeten 8 45211. Byggande av hus 3 45212. Uppförande av andra byggnadsverk 4 45221. Takarbeten av plåt 1 45229. Övriga takarbeten 8 45230. Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggning 1 45250. Andra bygg- och anläggningsarbeten 7 45310. Elinstallationer 2 45331. Värme- och sanitetsarbeten 3 45332. Ventillationsarbeten 3 45410. Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 1 45430. Golv- och väggbeläggningsarbeten 3 45441. Måleriarbeten 2 45442. Glasmästeriarbeten 1 45500. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 8 50102. Handel med personbilar 1 50103. Handel med husvagnar och husbilar 5 50201. Bilservice, ej specialiserad 4 50202. Bilplåt- och billackreparationer 2 50204. Däckservice 5 50500. Detaljhandel med drivmedel 1 51320. Partihandel med kött och köttvaror 2 51380. Partihandel med andra livsmedel, bl a fisk- skal- och blötdjur 3 51390. Icke spec partihandel med livsmedel, drycker och tobak 1 51410. Partihandel med textilier 1 51440. Partihandel med glas och porslin, tapeter, rengöringsmedel 1 51460. Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 4 51530. Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 1 51542. Partihandel med VVS-armatur 1 51550. Partihandel med kemiska produkter 1 51620. Partihandel med bygg- och anläggningsmaskiner 1 51653. Partihandel med teleprodukter och elektronikkomponenter 9 51659. Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 1 51660. Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruk inkl traktorer 6 52111. Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak 15 52112. Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 2 52121. Annan varuhus- och stormarknadshandel 1 52279. Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel 2 52310. Apotekshandel 2 52421. Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 1 52422. Butikshandel med herrkläder 2 52441. Butikshandel med möbler och mattor 1 52454. Butikshandel med musikinstrument och noter 2 52461. Butikshandel med järnhandels- bygg- och VVS-varor 1 52462. Butikshandel med färger 1 52484. Butikshandel med guldsmedsvaror och smycken 1 52485. Butikshandel med sport- och fritidsartiklar 3 55111. Hotellverksamhet med restaurang utom konferensanläggningar 17 55300. Restaurangverksamhet 1 55529. Övrig catering 5 60100. Järnvägstransport 2 60211. Kollektivtrafikverksamhet 2 60212. Kollektivtrafikverksamhet 17 60240. Vägtransport av gods 1 61102. Övrig havs- och kustsjöfart 1 63120. Varulagring och magasinering 3 63220. Övriga stödtjänster till sjöfart 4 63400. Annan transportförmedling 5 64110. Postbefordran via postverket 3 64201. Nätdrift 1 65110. Centralbanksverksamhet 3 65120. Annan bankverksamhet 0 65210. Finansiell leasing 6 70201. Uthyrning av bostäder 13 70202. Uthyrning av industrilokaler 3 70203. Uthyrning av andra lokaler 2 70204. Förvaltning i bostadsrättsföreningar 2 70310. Fastighetsförmedling 1 70329. Övrig fastighetsförvaltning på uppdrag 1 71320. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 1 71340. Annan uthyrning av maskiner och utrustning 1 72400. Databasverksamhet 1 73101. Naturvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet 1 73104. Lantbruksvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet 2 74111. Advokatbyråverksamhet mm 3 74120. Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 1 74150. Holdingsverksamhet 1 74201. Arkitektverksamhet 4 74202. Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet 1 74300. Teknisk provning och analys 1 74401. Reklambyråverksamhet 1 74409. Övrig marknadsföringsverksamhet 9 74500. Arbetsförmedling och rekrytering 1 74600. Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 3 74701. Lokalvård 1 74703. Skorstensfejarverksamhet 2 75111. Stats- och kommunledning, lagstiftning, normering 2 75113. Skatteförvaltning, indrivning 6 75131. Administration av infrastrukturprogram 1 75133. Administration av arbetsmarknadsprogram 1 75222. Armeförsvar 1 75231. Åklagarverksamhet 5 75232. Domstolsverksamhet 1 75233. Kriminalvård 8 75240. Polisverksamhet 7 75300. Obligatorisk socialförsäkring 1 80100. Grundskoleutbildning 1 80422. Arbetsmarknadsutbildning 1 80423. Folkhögskoleutbildning 1 80424. Studieförbundens och frivilligorganisations utbildning 2 80429. Övrig utbildning 66 85110. Sluten sjukvård 2 85120. Öppen hälso- och sjukvård 5 85130. Tandvård 47 85311. Vård och service till boende i servicehus och dylik 1 85313. Vård och behandling i hem för vård eller boende 116 85321. Barnomsorg inom förskola 4 85322. Annan barnomsorg 2 85323. Äldre- och handikappomsorg 2 90002. Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 2 91112. Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 1 91200. Intressebevakning inom arbetsorganisationer 3 91310. Verksamhet i religiösa samfund 3 91330. Verksamhet i andra intresseorganisationer 1 92320. Drift av teatrar, konserthus 1 92611. Drift av skidsportanläggningar 1 92612. Drift av golfbanor 1 92625. Sportadministration 2 93011. Industri- och institutionstvätt 4 93012. Konsumenttvätt 6 93021. Hårvård 169 99999. Näringsgren okänd
VAR 137 FAKTISKT UTBETALT Loc 851 width 8 2 decimal places Faktiskt utbetalt Valid-n=1149 Min=0 Max=64193 Mean=617.1 St.Dev=3484.4