ALF
              Västerbottens län
                SSD 0544

              Primärforskare
              Arbetslivsfonden

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ALF - Västerbottens län samlades ursprungligen
  in av Arbetslivsfonden. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med att Arbetslivsfonden avvecklades gjorde SSD en
  överenskommelse med myndigheten om arkivering av ett antal
  databaser samt om vissa former av fortsatt tillgänglighet på
  dessa.

  Ett första material är en utvärderingsenkät rörande
  Arbetslivsfondens verksamhet. Fältarbetet under 1994 har
  genomförts av SCB och materialet överlämnades till SSD i
  augusti 1995. Detta material är tillgängligt enligt gängse
  regler för forskningsdatabaser förvarade vid SSD.

  Ett annat material är en omfattande databas som under fondens
  femåriga verksamhet byggts upp vid det centrala fondkansliet.
  Databasen innehåller alla ärenden som behandlats av
  myndigheten alltifrån ansökan till åtgärd. Denna databas är en
  för arbetslivsfonden skräddarsydd relationsdatabas i systemet
  Dataflex. Databasen går under namnet ALF och omfattar närmare
  30.000 ärenden. Totalt kräver ALF 200 mb i diskutrymme. Efter
  överläggningar med fondens centralkansli har SSD åtagit sig
  tre saker beträffande denna databas.

  En första är att överflytta en kopia av databasen till SSD och
  hålla den tillgänglig i så att säga ursprungsskick för i
  första hand en period av tre år framåt. För det har
  arbetslivsfonden beviljat medel för inköp av en
  specialdedicerad PC. Databasen kommer att vara gratis
  tillgänglig för tillresta forskare.

  En andra är att från denna databas generera en eller flera
  arkivfiler i ett lämpligt utskriftsformat. Härigenom blir det
  möjligt att även på litet längre sikt gå tillbaka till
  innehållet i databasen. De genererade filerna skall vara
  läsbara med gängse editorer och ordbehandlngsprogram. Filerna
  kommer att vara tillgänglig på vanligt sätt från SSD.

  En tredje är att med utgångspunkt från den genererade
  arkivfilen(erna) tillskapa en analysfil i SPSS och SAS i
  samråd med forskare på området. Även på denna punkt har
  Arbetslivsfonden bidragit med medel för att täcka bl a
  kostnader för ett seminarium med intresserade forskare. Vad
  som är aktuellt i detta sammanhang är att omredigera vissa
  centrala delar av databsen från dess relationella form till
  en gängse rektangulär numerisk analysfil. I viss mån kan det
  bli fråga om innehållsanalys av vissa textavsnitt. Efter
  dokumentering kommer den tillskapade analysfilen att kunna
  beställas och distribueras på vanligt sätt.

  
               SYSTEM ALF

  I Arbetslivsfondens administrativa datasystem, System ALF,
  finns uppgifter om alla de nära 25 000 arbetsplatsprogrammen
  som fonden gav bidrag till. Där finns också alla ärenden som
  rör start- och kunskapscheckar som under fondens sista
  verksamhetsår användes för kompetensutveckling och
  informationsspridning.

  Datasystemets viktigaste funktion har varit som hjälpmedel i
  beslutsfattandet rörande bidrag till arbetsplatsprogrammen,
  och för att administrera utbetalningar. Med regelbundna
  intervall har systemet producerat sammanställningar som
  speglat Arbetslivsfondens verksamhet och bidragens fördelning
  över regioner/län, branscher, offentlig och privat sektor,
  företagsstorlekar, mans- och kvinnodominerade arbetsplatser,
  typer av åtgärdsprogram etc.

  System ALF har använts av de regionala länsvisa fondkanslierna
  för deras administration för produktion av beslutsunderlag
  till länsfondernas styrelser. Beslutsrutinerna och de underlag
  som respektive styrelser har önskat har styrt hur materialet
  har matats in i systemet. Därför varierar praxis mellan de
  olika länen vad gäller hur ingående arbetsplatsprogrammen
  beskrivs i text.

  Ärenden som överstigit vissa beloppsgränser - som justerats
  uppåt under fondens verksamhetstid - eller som avsett företag
  eller organisationer med spridd eller branschövergripande
  verksamhet har handlagts av det centrala fondkansliet i Nacka.

  När Arbetslivsfondens verksamhet avslutades under juni 1995
  frystes det administrativa systemet. I samband därmed gavs
  länsfonderna möjlighet att distribuera databasen för länet
  till de intressenter inom regionen som så önskade, t ex
  Försäkringskassan eller regionala högskolor.

  System ALF i sin helhet, som alltså omfattar både alla läns
  och den centrala fondens bidragsärenden kommer att hållas
  tillgänglig för forskning och studier vid två institutioner.
  Avsikten är att ställa detta omfattande och relativt färska
  material till förfogande särskilt för studenter och deras
  handledare på B- och C-nivå som kan dra nytta av det i samband
  med uppsatsskrivande, för forskare samt för utredare och
  utbildare hos arbetsmarknadens parter.

  Databasen kommer att vara tillgänglig för två typer av
  användning. Den numerära delen av bidragsärendena kan
  bearbetas genom att den hålls tillgänglig i en rad format för
  statistisk bearbetning. Basen hålls tillgänglig på en
  persondator hos Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i
  Göteborg och på Arbetslivsbiblioteket i Stockholm. Den
  numerära databasen kommer också att kunna distribueras till
  låg kostnad på disketter eller band för bearbetning vid
  forskare eller studenters heminstitution.
  Databasen i sin helhet kommer även att vara sökbar, så att
  intresserade studenter skall kunna söka fram arbetsplatser som
  genomfört olika typer av förändringsprogram, för att bearbeta
  denna information i sig, eller för att gå vidare och söka
  kontakt med de arbetsplatser som genomfört olika typer av
  åtgärder med delfinansiering av Arbetslivsfonden. Det blir
  härigenom möjligt att t ex på en viss ort eller region söka
  fram arbetsplatser som genomfört arbetsorganisatoriska
  förändringar av en viss omfattning, att se på deras
  personalstruktur (t ex kvinnodominerade arbetsplatser) och
  finna information (adress, telefonnummer och kontaktpersoner)
  som gör det lätt att ta direkta kontakter för att informera
  sig om vunna erfarenheter.

  Denna typ av sökningar kan genomföras både i databasens
  strukturerade del och i fritextsökning i de skriftliga
  beskrivningarna av problem och åtgärdsprogram.

  Varje bidragsärende har givits ett diarienummer i systemet.
  Med utgångspunkt från detta är det möjligt att söka fram de
  arkiverade handlingarna i ärendet.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 51  (2)BEVILJAS         (3)LOC 427 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) Beviljas

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1826 1.  Ja
      118 5.  Nej

      179 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0544 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Gruppnummer 7 Ankomstdatum år-månad-dag 8 Ankomstdatum år-månad 9 Sekretess 10 Spärr för utbetalning 11 Statuskod 12 Statusdatum år-månad-dag 13 Statusdatum år-månad 14 Namn 15 Besöksadress 16 Postadress 17 Postnummer 18 Ortnamn 19 Bransch 1 20 Bransch 2 21 Bransch 4 22 Antal anställda män 23 Antal anställda kvinnor 24 Berörda män 25 Berörda kvinnor 26 Kommunnummer 27 Organisationsnummer 28 Telefon riksnummer 29 Kontaktperson 30 Starttidpunkt år-månad-dag 31 Starttidpunkt år-månad 32 Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag 33 Planerad färdigtidpunkt år-månad 34 Sökt bidrag 35 Egen insats 36 Annan finansiär ansökan 37 Total kostnad ansökan 38 Besparing för sökande 39 Besparing för försäkring 40 Total besparing 41 Beslutsdatum år-månad-dag 42 Beslutsdatum år-månad 43 Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag 44 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 45 Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag 46 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 47 Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag 48 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 49 Beslutsändringsdatum 4: år-månad-dag 50 Beslutsändringsdatum 4: år-månad 51 Beviljas 52 Handläggare 53 Bidrag i åtgärder 54 Egen insats i åtgärder 55 Annan finansiär i åtgärder 56 Total kostnad i åtgärder 57 Slutligt bidrag i åtgärder 58 Slutligt sökt bidrag 59 Slutlig egen insats 60 Slutligt annan finansiär 61 Slutlig total kostnad 62 Beviljat belopp, 1 63 Villkor, 1 64 Utbetalningsdatum 1: år-månad-dag 65 Utbetalningsdatum 1: år-månad 66 Utbetalningsorder 1: år-månad-dag 67 Utbetalningsorder 1: år-månad 68 Återbetalt, 1 69 Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag 70 Lägesrapport begärd 1: år-månad 71 Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag 72 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 73 Beviljat belopp, 2 74 Villkor, 2 75 Utbetalningsdatum 2: år-månad-dag 76 Utbetalningsdatum 2: år-månad 77 Utbetalningsorder 2: år-månad-dag 78 Utbetalningsorder 2: år-månad 79 Återbetalt, 2 80 Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag 81 Lägesrapport begärd 2: år-månad 82 Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag 83 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 84 Beviljat belopp, 3 85 Villkor, 3 86 Utbetalningsdatum 3: år-månad-dag 87 Utbetalningsdatum 3: år-månad 88 Utbetalningsorder 3: år-månad-dag 89 Utbetalningsorder 3: år-månad 90 Återbetalt, 3 91 Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag 92 Lägesrapport begärd 3: år-månad 93 Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag 94 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 95 Beviljat belopp, 4 96 Villkor, 4 97 Utbetalningsdatum 4: år-månad-dag 98 Utbetalningsdatum 4: år-månad 99 Utbetalningsorder 4: år-månad-dag 100 Utbetalningsorder 4: år-månad 101 Återbetalt, 4 102 Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag 103 Lägesrapport begärd 4: år-månad 104 Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag 105 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 106 Beviljat belopp, 5 107 Villkor, 5 108 Utbetalningsdatum 5: år-månad-dag 109 Utbetalningsdatum 5: år-månad 110 Utbetalningsorder 5: år-månad-dag 111 Utbetalningsorder 5: år-månad 112 Återbetalt, 5 113 Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag 114 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 115 Beviljat belopp, 6 116 Villkor, 6 117 Senaste ändringsdatum år-månad dag 118 Senaste ändringsdatum år-månad 119 Gammal statuskod 120 Selekteringsdatum 121 Senaste ändringstid 122 Totalt anställda i skikt 123 Branschkod enligt SNI 124 Faktiskt utbetalt

VAR 1 SSD STUDY NR 0544              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0544


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 16 width 2 Län 2123 24. Västerbottens län
VAR 6 GRUPPNUMMER Loc 18 width 2 MD=99 Gruppnummer 02. . . 96. 1 99. Uppgift saknas Kod: 2 30 31 39 40 60 61 80 81 82 84 Frek: 1 54 1083 163 574 122 15 11 7 6 81 Kod: 92 93 96 99 Frek: 3 1 1 1
VAR 7 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 20 width 6 alphabetic Ankomstdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅNAD Loc 26 width 4 Ankomstdatum år-månad 9007. 90-07 . . 9506. 95-06 Kod: 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 Frek: 2 8 5 12 17 9 21 22 24 28 35 Kod: 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 23 20 14 22 39 19 23 11 18 29 29 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 13 28 15 18 32 31 38 30 26 33 34 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 13 26 37 1 33 31 51 57 65 53 83 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 116 9 1 14 6 2 27 32 55 59 33 Kod: 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 81 132 197 178 3
VAR 9 SEKRETESS Loc 30 width 1 Sekretess 0 1. Ja 2123 5. Nej
VAR 10 SPÄRR FÖR UTBETALNING Loc 31 width 1 Spärr för utbetalning 4 1. Ja 2119 5. Nej
VAR 11 STATUSKOD Loc 32 width 2 Statuskod 0 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 0 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 116 90. Beslut - ej beviljat bidrag 1826 91. Avslutat ärende 2 92. Hävda beslut 179 99. Återtaget eller avfört beslut
VAR 12 STATUSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 34 width 6 Statusdatum år-månad-dag Valid-n=2123 Min=910326 Max=950608 Mean=942202.9 St.Dev=9980.4
VAR 13 STATUSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 40 width 4 Statusdatum år-månad 9103. 91-03 . . 9506. 95-06 Kod: 9103 9104 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 4 2 8 6 11 3 6 5 5 13 10 Kod: 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 10 3 17 27 14 6 13 12 19 4 10 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 24 14 28 2 58 28 22 33 27 23 45 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 Frek: 52 42 43 62 52 40 47 56 99 104 82 Kod: 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 125 202 351 251 3
VAR 14 NAMN Loc 44 width 35 alphabetic Namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 BESÖKSADRESS Loc 79 width 35 alphabetic Besöksadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 16 POSTADRESS Loc 114 width 35 alphabetic Postadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 17 POSTNUMMER Loc 149 width 5 alphabetic Postnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 18 ORTNAMN Loc 154 width 13 alphabetic Ortnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 19 BRANSCH 1 Loc 167 width 2 MD=99 Bransch 1 338 00. Privata sektorn 398 01. Privata sektorn 109 02. Privata sektorn 387 03. Offentliga sektorn 817 09. Checkgrupp 74 99. Uppgift saknas
VAR 20 BRANSCH 2 Loc 169 width 2 MD=99 Bransch 2 5 01. Bank och försäkring 73 02. Byggbranschen 12 03. Byggnadsämnes- och stenindustri 5 04. Energibranschen 33 05. Fabriksindustrin 0 06. Flygbranschen 21 07. Grafisk produktion 15 08. Gruvindustrin 174 09. Handelsområdet samt privat tjänste- och uppdragsverksamhet 14 10. Hotell/restaurang/musikerverksamhet 99 11. Landtransport 73 12. Lantbruk/trädgård 25 13. Livsmedelsindustrin 1 14. Massa/pappersindustri 50 15. Motorbranschen 1 16. Sjöfarten 38 17. Skogsbruket 10 18. Stål och metall 87 19. Sågverks- och träindustrin 9 20. Städentrepenadverksamhet och fastighetsförvaltning 4 21. Teko-, stoppmöbel- och skinn/läderindustri 5 22. Tidnings- och etermediebranschen 91 23. Verkstadsindustrin 0 29. Flerbranschövergripande program 33 30. Ideella organisationer 138 31. Kommunerna 118 32. Landstingen 98 33. Staten 817 90. Checkgrupp 74 99. Uppgift saknas
VAR 21 BRANSCH 4 Loc 171 width 4 MD=9999 Bransch 4 2 0101. Bankverksamhet 2 0102. Försäkringsverksamhet 1 0105. Övrigt inom bank- och försäkringsväsende 38 0201. Bygg-, väg- och anläggningsverksamhet 7 0202. Elinstallation 3 0203. Glasmästeriverksamhet 15 0204. Maskinentrepenadverksamhet 5 0205. Plåtslageriverksamhet 3 0206. VVS-installation 0 0207. Måleri 2 0208. Golvläggare 9 0301. Byggnadsämnesindustri 3 0302. Stenindustri 5 0401. El-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjning 9 0501. Allokemisk industri 0 0502. Färgindustri 0 0503. Glasindustri 3 0504. Gummiindustri 13 0505. Plastindustri 7 0508. Övrig fabriksindustri 1 0512. Tvätterier och färgerier 0 0601. Civilflyget 0 0602. Flygplatser 1 0701. Förlagsverksamhet och bokbinderi 6 0702. Grafisk produktion 0 0703. Sätteri- och reproföretag 9 0704. Tryckerier 1 0705. Tapetfabriker, kartong- och förpackningstillverkare 4 0706. Övrig grafisk produktion 15 0801. Gruvindustri 81 0901. Detaljhandel 22 0902. Partihandel 13 0903. Vård och omsorg i privat regi 0 0908. Resebyråer 2 0909. Reklambyråer, film- och videoproduktion, biografer 3 0910. Turist- och nöjesföretag 16 0911. Advokat- och revisionsbyråer, mäklariverksamhet mm 10 0912. Byggkonsulter mm 8 0913. Dataföretag/-konsulter 5 0915. Övrig uppdrags- och konsultverksamhet 4 0918. Frisörer 10 0920. Handels- och tjänsteföretag i övrigt 1 1001. Pensionats- och campingverksamhet 2 1002. Restaurang- och kafeverksamhet 2 1003. Musikverksamhet 9 1005. Hotell och restaurangverksamhet 9 1101. Buss- och taxitrafik 0 1102. Renhållningsservice 1 1103. Stuverier 1 1104. Trafikskolor 82 1105. Åkerier 2 1106. Speditionsverksamhet 1 1107. Bevakningsföretag 0 1108. Godsterminaler 3 1110. Transportverksamhet i övrigt 72 1201. Lantbruk 0 1202. Trädgårdsodling/trädgårdsskötsel 1 1203. Fiskodling 8 1301. Bagerivarutillverkning 1 1302. Choklad- och konfektyrtillverkning 1 1303. Dryckesvarutillverkning 0 1304. Fiskberedning 1 1305. Frukt- och grönsaksberedning 1 1306. Mejerivaror 0 1307. Sockertillverkning 4 1308. Slakterier och köttvarutillverkning 0 1309. Tobaksvarutillverkning 9 1315. Övrig beredning och tillverkning av livsmedel 1 1401. Massa- och papperstillverkning mm 4 1501. Bensinstationer och oljedepåer 42 1502. Bil-, traktor- och gummiverkstäder 1 1503. Bärgnings-, garage- och parkeringsföretag 1 1504. Billackeringsföretag 2 1505. Motorbranschen i övrigt 0 1601. Handelsflottan 1 1602. Fiskeriverksamhet 32 1701. Skogsavverkning/skogsvård och skogsbruksföretag 6 1702. Domänverket 4 1801. Stål- och metallindustri 6 1802. Svets- och mekanisk industri 38 1901. Byggnads-, snickeri och trämaterialtillverkning 33 1902. Sågverk, sågning, hyvling 6 1903. Hustillverkning 5 1904. Möbeltillverkning 5 1905. Övrig trävarutillverkning 3 2001. Städentrepenadverksamhet 6 2002. Fastighetsförvaltning 3 2101. Textilindustri 1 2102. Konfektionsindustri 0 2103. Läderindustri 0 2104. Stoppmöbelindustri 0 2201. Distribution av tidningar 1 2202. Tidnings- och tidskriftsframställning 4 2203. Produktion av radio och TV-program 9 2301. Verktygs- och redskapsindustri 0 2302. Metallmöbelindustri 19 2303. Industri för metallkonstruktion 10 2304. Övrig metallvaruindustri 0 2305. Industri för stationära turbiner 0 2306. Jordbruksmaskiner 0 2307. Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 0 2308. Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 0 2309. Data- och kontorsmaskinindustri 2 2310. Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 0 2311. Industri för elmotorer etc 2 2312. Teleproduktionsindustri 0 2313. Industri för elektriska hushållsapparater 6 2314. Övrig elektronikindustri 0 2315. Skeppsvarv, båtbyggeri 0 2316. Rälsfordonsindustri 14 2317. Bil- och bilmotorindustri 0 2318. Cykel- och motorcykelindustri 0 2319. Flygplansindustri och reparationsverkstäder 1 2320. Övrig transportmedelsindustri 0 2321. Instrumentindustri 1 2322. Foto- och optikvaruindustri 27 2330. Övrig verkstadsindustri 0 2900. Projekt som berör flera privata branscher 2 3020. Arbetsgivare/arbetstagarorganisationer 7 3021. Idrottsorganisationer 0 3023. Politiska organisationer 1 3025. Religiösa organisationer 0 3027. Nykterhetsrörelsens organisationer 0 3029. Scoutorganisationer och andra barn- och ungdomsorganisationer 3 3031. Handikapporganisationer 6 3033. Studieförbund 2 3035. Folkhögskolor/rörelsedrivna 2 3037. Lokalhållande organisationer 1 3041. Föräldrakooperativa daghem 4 3060. Övriga ideella och kulturella organisationer 5 3090. Svenska kyrkan 6 3111. Förskole- och fritidsverksamhet 21 3115. Äldre- och handikappomsorg 9 3119. Övrig social verksamhet samt övergripande projekt 32 3120. Skolväsendet 3 3131. Bibliotek 1 3132. Museer 0 3133. Teater- och musikinstitutioner 2 3135. Idrotts- och fritidsanläggningar 1 3137. Övrig kultur- och fritidsverksamhet 0 3141. Energiförsörjning 1 3143. Renhållning och avfallshantering 1 3145. Arbete med gator, vägar och parker 5 3147. Fastighetsskötsel 5 3148. Kommunal teknisk service i övrigt 3 3149. Räddningstjänst 0 3151. Kollektivtrafik 1 3153. Hamnar 13 3170. Central kommunal administration 34 3175. Övriga kommunala arbetsplatsprogram 0 3190. Program på gränsen mellan primärkommunala och landstingskommunala området 0 3195. Primärkommunala program som skall avräknas mot landstingens branschram 15 3211. Hälso- och sjukvård - primärvård 59 3213. Hälso- och sjukvård - läns- och regionvård 1 3215. Hälso- och sjukvård - övrigt 15 3217. Tandvård 3 3221. Högskola och gymnasieskola/landsting 1 3224. Folkhögskolor/landsting 0 3232. Museer/landsting 2 3233. Teater- och musikinstitutioner/landsting 0 3235. Fritidsanläggningar/landsting 0 3237. Övrig kultur- och fritidsverksamhet/landsting 12 3240. Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan social verksamhet 0 3251. Kollektivtrafik/landsting 1 3257. Tvätterier/landsting 4 3270. Central landstingskommunal administration 5 3280. Övriga landstingskommunala arbetsplatsprogram 8 3301. Försäkringskassorna 4 3302. Försvaret 3 3303. SJ 14 3304. Posten 3 3305. Televerket 0 3306. Domstolsväsendet 1 3307. Länsstyrelserna 10 3308. Polis och åklagarmyndigheten 4 3309. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 23 3310. Universitet och högskolor och övrig statlig utbildning samt forskning 3 3311. Vägverket 4 3312. Skatte- och kronofogdemyndigheterna 0 3313. Kulturell verksamhet/staten 0 3314. Statens invandrarverk 21 3325. Övrig statlig verksamhet 8 9000. Checkar ej fördelat 8 9001. Check-Bank och försäkring 55 9002. Check-Bryggbranschen 4 9003. Check-Byggämnes- och stenindustri 8 9004. Check-Energibranschen 6 9005. Check-Fabriksindustrin 10 9007. Check-Grafisk produktion 1 9008. Check-Gruvindustrin 210 9009. Check-Handelsområdet 12 9010. Check-Hotell och restaurang 19 9011. Check-Landtransport 1 9012. Check-Lantbruk och trädgård 11 9013. Check-Livsmedelsindustrin 1 9014. Check-Massa/pappersindustri 5 9015. Check-Motorbranschen 1 9016. Check-Sjöfarten 3 9017. Check-Skogsbruket 4 9018. Check-Stål och metall 20 9019. Check-Sågverks-/träindustrin 8 9020. Check-Städn och fastigh.förv 2 9021. Check-Teko/stoppmöbel/läderind 3 9022. Check-Tidning och etermedia 55 9023. Check-Verkstadsindustrin 31 9030. Check-Ideella organisationer 141 9031. Check-Kommunerna 104 9032. Check-Landstingen 75 9033. Check-Staten 11 9034. Check-Svenska Kyrkan 74 9999. Uppgift saknas
VAR 22 ANSTÄLLDA MÄN Loc 175 width 5 Antal anställda män Valid-n=2123 Min=0 Max=4000 Mean=44.6 St.Dev=223.3
VAR 23 ANSTÄLLDA KVINNOR Loc 180 width 4 Antal anställda kvinnor Valid-n=2123 Min=0 Max=6350 Mean=46.6 St.Dev=279.1
VAR 24 BERÖRDA MÄN Loc 184 width 5 Berörda män Valid-n=2123 Min=0 Max=4000 Mean=17.9 St.Dev=114.2
VAR 25 BERÖRDA KVINNOR Loc 189 width 5 Berörda kvinnor Valid-n=2123 Min=0 Max=3000 Mean=21.7 St.Dev=134.2
VAR 26 KOMMUNNUMMER Loc 194 width 4 MD=9999 Kommunnummer 50 2401. Nordmaling 17 2403. Bjurholm 44 2404. Vindeln 72 2409. Robertsfors 53 2417. Norsjö 42 2418. Malå 89 2421. Storuman 21 2422. Sorsele 22 2425. Dorotea 60 2460. Vännäs 76 2462. Vilhelmina 51 2463. Åsele 789 2480. Umeå 148 2481. Lycksele 509 2482. Skellefteå 80 9999. Uppgift saknas
VAR 27 ORGANISATIONSNUMMER Loc 198 width 11 alphabetic Organisationsnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 28 TELEFON RIKSNUMMER Loc 209 width 14 alphabetic Telefon riksnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 29 KONTAKTPERSON Loc 223 width 63 alphabetic Kontaktperson Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 30 STARTTIDPUNKT ÅR-MÅ-DAG Loc 286 width 6 alphabetic Starttidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 31 STARTTID ÅR-MÅNAD Loc 292 width 4 MD=9999 Starttidpunkt år-månad 9001. 90-01 . . 9506. 95-06 94 9999. Uppgift saknas Kod: 9001 9002 9003 9004 9008 9009 9010 9011 9012 9101 9102 Frek: 1 1 1 1 3 4 4 6 9 50 14 Kod: 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 Frek: 12 23 25 21 21 27 33 22 18 14 44 Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 7 18 23 14 16 8 27 36 32 17 18 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 52 17 27 21 14 19 8 28 34 45 44 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 45 93 30 62 41 30 25 9 13 32 32 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 55 59 33 81 132 197 178 3 94
VAR 32 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅN-DA Loc 296 width 6 alphabetic Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 33 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅNAD Loc 302 width 4 MD=9999 Planerad färdigtidpunkt år-månad 9010. 90-10 . . 9612. 96-12 94 9999. Uppgift saknas Kod: 9010 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 Frek: 1 4 3 1 3 4 5 17 4 11 8 Kod: 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 Frek: 5 5 35 12 4 5 9 5 25 7 11 Kod: 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 Frek: 13 15 8 59 10 3 14 12 20 33 7 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 10 13 13 9 88 15 15 36 19 27 60 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 21 19 78 67 68 174 69 144 311 204 179 Kod: 9506 9508 9512 9609 9612 9999 Frek: 5 1 4 1 1 94
VAR 34 SÖKT BIDRAG Loc 306 width 8 2 decimal places Sökt bidrag Valid-n=2123 Min=-3.85824e+07 Max=37800 Mean=-17680.5 St.Dev=837376.5
VAR 35 EGEN INSATS Loc 314 width 7 1 decimal places Egen insats Valid-n=2123 Min=-1.3063e+06 Max=53658 Mean=-249.0 St.Dev=28446.4
VAR 36 ANNAN FINANSIÄR ANSÖKAN Loc 321 width 8 2 decimal places Annan finansiär ansökan Valid-n=2123 Min=-1.30629e+07 Max=6872 Mean=-6130.1 St.Dev=283509.1
VAR 37 TOTAL KOSTNAD ANSÖKAN Loc 329 width 8 2 decimal places Total kostnad ansökan Valid-n=2123 Min=0 Max=64985 Mean=882.4 St.Dev=3471.4
VAR 38 BESPARING FÖR SÖKANDE Loc 337 width 8 2 decimal places Besparing för sökande Valid-n=2123 Min=0 Max=24857 Mean=270.4 St.Dev=1267.9
VAR 39 BESPARING FÖR FÖRSÄKRING Loc 345 width 8 2 decimal places Besparing för försäkring Valid-n=2123 Min=0 Max=24750 Mean=200.8 St.Dev=976.7
VAR 40 TOTAL BESPARING Loc 353 width 8 2 decimal places Total besparing Valid-n=2123 Min=0 Max=36991 Mean=471.2 St.Dev=2065.0
VAR 41 BESLUTSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 361 width 6 alphabetic Beslutsdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 42 BESLUTSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 367 width 4 MD=9999 Beslutsdatum år-månad 9001. 90-01 . . 9506. 95-06 121 9999. Uppgift saknas Kod: 9001 9009 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9108 9109 Frek: 1 2 17 10 14 26 23 13 32 20 28 Kod: 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 Frek: 30 15 23 32 11 24 15 19 25 4 12 Kod: 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 Frek: 26 26 47 25 28 27 41 15 12 32 32 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 30 41 40 56 41 65 48 39 27 103 6 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 2 27 32 55 59 33 81 132 197 178 3 Kod: 9999 Frek: 121
VAR 43 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 371 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 44 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 1 Loc 377 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 9111. 91-11 . . 9505. 95-05 1746 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9111 9112 9201 9202 9203 9205 9206 9208 9210 9211 9212 Frek: 1 1 1 2 1 1 2 1 2 5 13 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 1 1 5 2 3 10 1 11 7 5 13 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 10 10 23 16 15 12 10 4 7 4 4 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 7 11 6 14 29 78 28 1746
VAR 45 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 381 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 46 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 2 Loc 387 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 9204. 92-04 . . 9406. 94-06 2087 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9204 9205 9206 9208 9211 9212 9302 9303 9304 9306 9310 Frek: 2 1 1 1 3 2 1 2 1 2 3 Kod: 9311 9312 9401 9402 9404 9405 9406 0 Frek: 1 2 1 6 3 3 1 2087
VAR 47 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 391 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 48 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 3 Loc 397 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 9208. 92-08 . . 9402. 94-02 2117 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9208 9301 9305 9311 9402 0 Frek: 1 2 1 1 1 2117
VAR 49 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 401 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 50 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 4 Loc 407 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 4: år-månad 1 9212. 92-12 1 9304. 93-04 2121 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 51 BEVILJAS Loc 411 width 1 MD=9 Beviljas 1826 1. Ja 118 5. Nej 179 9. Uppgift saknas
VAR 52 HANDLÄGGARE Loc 412 width 8 alphabetic Handläggare Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 53 BIDRAG I ÅTGÄRDER Loc 420 width 7 2 decimal places Bidrag i åtgärder Valid-n=2123 Min=0 Max=7305 Mean=172.6 St.Dev=500.9
VAR 54 EGEN INSATS I ÅTGÄRDER Loc 427 width 7 2 decimal places Egen insats i åtgärder Valid-n=2123 Min=0 Max=6805 Mean=138.6 St.Dev=401.8
VAR 55 ANNAN FINANS I ÅTGÄRDER Loc 434 width 8 2 decimal places Annan finansiär i åtgärder Valid-n=2123 Min=0 Max=15196 Mean=248.8 St.Dev=899.8
VAR 56 TOTAL KOSTNAD I ÅTGÄRDER Loc 442 width 7 2 decimal places Total kostnad i åtgärder Valid-n=2123 Min=0 Max=5467 Mean=7.2 St.Dev=164.0
VAR 57 SLUTLIGT BIDRAG ÅTGÄRDER Loc 449 width 8 2 decimal places Slutligt bidrag i åtgärder Valid-n=2123 Min=0 Max=22501 Mean=428.6 St.Dev=1385.6
VAR 58 SLUTLIGT SÖKT BIDRAG Loc 457 width 8 2 decimal places Slutligt sökt bidrag Valid-n=2123 Min=0 Max=33000 Mean=458.4 St.Dev=1509.6
VAR 59 SLUTLIG EGEN INSATS Loc 465 width 8 2 decimal places Slutlig egen insats Valid-n=2123 Min=0 Max=44013 Mean=337.9 St.Dev=1801.5
VAR 60 SLUTLIG ANNAN FINANSIÄR Loc 473 width 7 2 decimal places Slutligt annan finansiär Valid-n=2123 Min=0 Max=5467 Mean=16.0 St.Dev=215.9
VAR 61 SLUTLIG TOTAL KOSTNAD Loc 480 width 8 2 decimal places Slutlig total kostnad Valid-n=2123 Min=0 Max=58683 Mean=812.4 St.Dev=2967.4
VAR 62 BEVILJAT BELOPP 1 Loc 488 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 1 Valid-n=2123 Min=0 Max=4000 Mean=98.1 St.Dev=244.3
VAR 63 VILLKOR 1 Loc 495 width 1 MD=0 Villkor, 1 38 1. Ja 817 5. Nej 1268 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 496 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 65 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 1 Loc 502 width 4 MD= 0 Utbetalning 1: år-månad 9009. 90-09 . . 9506. 95-06 351 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9009 9010 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 Frek: 1 1 4 12 1 20 18 14 14 15 10 Kod: 9109 9110 9111 9112 9201 9204 9205 9206 9207 9208 9209 Frek: 25 18 13 8 2 3 3 15 3 7 8 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 9 12 16 12 15 17 8 13 27 3 10 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 15 25 13 27 18 21 27 22 39 32 20 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 17 32 53 74 115 62 60 111 277 334 21 Kod: 0 Frek: 351
VAR 66 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 506 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 67 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 1 Loc 512 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 1: år-månad 9105. 91-05 . . 9506. 95-06 352 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 7 81 10 24 23 13 2 2 10 2 5 Kod: 9205 9206 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 8 10 9 13 9 12 14 19 9 16 13 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 14 20 1 13 25 14 22 28 15 28 21 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 35 19 38 13 27 42 53 86 98 72 99 Kod: 9503 9504 9505 9506 0 Frek: 175 286 213 3 352
VAR 68 ÅTERBETALT 1 Loc 516 width 7 Återbetalt, 1 Valid-n=2123 Min=-2890 Max=0 Mean=-3.2 St.Dev=88.0
VAR 69 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 523 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 70 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 529 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 1: år-månad 9103. 91-03 . . 9503. 95-03 1862 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9105 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 1 1 2 8 5 6 12 16 11 9 3 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 1 5 16 1 9 5 7 8 28 8 1 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 6 3 11 13 3 5 8 4 5 14 5 Kod: 9402 9403 9405 9406 9408 9412 9502 9503 0 Frek: 4 4 3 3 1 2 3 1 1862
VAR 71 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 533 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 72 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 539 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 9103. 91-03 . . 9505. 95-05 1384 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9103 9104 9105 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 Frek: 1 1 2 2 3 4 3 2 8 11 7 Kod: 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 Frek: 5 13 9 7 15 7 11 18 20 16 9 Kod: 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 11 14 20 16 4 21 27 14 36 32 19 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 Frek: 23 35 25 17 10 1 4 4 7 6 19 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 22 25 90 49 14 1384
VAR 73 BEVILJAT BELOPP 2 Loc 543 width 7 2 decimal places Beviljat belopp ,2 Valid-n=2123 Min=0 Max=3801 Mean=30.7 St.Dev=153.5
VAR 74 VILLKOR 2 Loc 550 width 1 MD=0 Villkor, 2 7 1. Ja 0 5. Nej 2116 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 551 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 76 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 2 Loc 557 width 4 MD= 0 Utbetalning 2: år-månad 9104. 91-04 . . 9506. 95-06 1808 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9104 9107 9109 9110 9111 9201 9202 9204 9205 9206 9207 Frek: 1 2 1 3 1 1 1 5 1 3 3 Kod: 9208 9209 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 Frek: 2 1 6 12 3 7 2 2 4 9 3 Kod: 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 4 8 5 7 11 6 11 6 16 10 7 Kod: 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 3 3 10 9 10 14 14 8 16 46 15 Kod: 9506 0 Frek: 3 1808
VAR 77 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 561 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 78 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 2 Loc 567 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 2: år-månad 9106. 91-06 . . 9505. 95-05 1809 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9108 9110 9112 9201 9203 9204 9205 9206 9208 9210 Frek: 2 1 4 1 1 1 5 2 4 3 2 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9310 Frek: 7 10 6 3 4 3 6 6 7 10 4 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 Frek: 12 6 6 12 13 12 4 10 9 10 7 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 6 17 14 15 18 38 13 1809
VAR 79 ÅTERBETALT 2 Loc 571 width 8 2 decimal places Återbetalt, 2 Valid-n=2123 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 80 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 579 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 81 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 585 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 2: år-månad 9106. 91-06 . . 9508. 95-08 2071 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9107 9201 9202 9206 9207 9211 9212 9301 9302 9304 Frek: 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 Kod: 9305 9306 9308 9311 9312 9401 9403 9404 9405 9406 9408 Frek: 1 2 1 1 4 4 1 1 2 1 2 Kod: 9501 9502 9503 9508 0 Frek: 2 3 11 1 2071
VAR 82 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 589 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 83 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 595 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 9106. 91-06 . . 9505. 95-05 1908 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9109 9110 9201 9207 9208 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 2 1 1 2 1 1 2 2 3 2 3 Kod: 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 4 5 8 7 6 7 7 14 10 8 16 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9412 9501 9502 9503 Frek: 6 5 5 2 2 1 1 7 9 13 35 Kod: 9504 9505 0 Frek: 10 7 1908
VAR 84 BEVILJAT BELOPP 3 Loc 599 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 3 Valid-n=2123 Min=0 Max=2199 Mean=8.3 St.Dev=90.6
VAR 85 VILLKOR 3 Loc 606 width 1 MD=0 Villkor, 3 1 1. Ja 0 5. Nej 2122 0. Frågan ej tillämplig
VAR 86 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 607 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 87 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 3 Loc 613 width 4 MD= 0 Utbetalning 3: år-månad 9212. 92-12 . . 9506. 95-06 2064 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9212 9302 9303 9304 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 1 2 1 2 4 1 2 2 1 2 1 Kod: 9402 9404 9405 9406 9407 9409 9410 9412 9501 9502 9503 Frek: 2 5 2 1 2 1 1 3 5 4 4 Kod: 9504 9505 9506 0 Frek: 5 4 1 2064
VAR 88 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 617 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 89 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 3 Loc 623 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 3: år-månad 9212. 92-12 . . 9505. 95-05 2064 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 Frek: 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 1 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9409 9410 9411 9412 Frek: 2 1 2 3 3 1 3 1 1 2 6 Kod: 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 1 5 4 4 4 2064
VAR 90 ÅTERBETALT 3 Loc 627 width 7 2 decimal places Återbetalt, 3 Valid-n=2123 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 91 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 634 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 92 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 640 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 3: år-månad 9212. 92-12 . . 9503. 95-03 2113 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9212 9305 9308 9309 9312 9502 9503 0 Frek: 2 1 3 1 1 1 1 2113
VAR 93 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 644 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 94 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 650 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 9301. 93-01 . . 9505. 95-05 2077 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9301 9302 9303 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 Frek: 1 1 3 2 3 2 1 1 2 1 2 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9411 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 1 4 2 1 2 1 3 4 3 5 1 Kod: 0 Frek: 2077
VAR 95 BEVILJAT BELOPP 4 Loc 654 width 6 2 decimal places Beviljat belopp, 4 Valid-n=2123 Min=0 Max=2197 Mean=2.9 St.Dev=57.5
VAR 96 VILLKOR 4 Loc 660 width 1 MD=0 Villkor, 4 0 1. Ja 0 5. Nej 2123 0. Frågan ej tillämplig
VAR 97 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 661 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 98 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 4 Loc 667 width 4 MD= 0 Utbetalning 4: år-månad 9312. 93-12 . . 9505. 95-05 2105 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9312 9401 9402 9403 9405 9408 9411 9412 9502 9504 9505 Frek: 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 Kod: 0 Frek: 2105
VAR 99 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 671 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 100 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 4 Loc 677 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 4: år-månad 9312. 93-12 . . 9505. 95-05 2105 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9312 9401 9402 9403 9405 9408 9410 9411 9412 9502 9504 Frek: 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 Kod: 9505 0 Frek: 1 2105
VAR 101 ÅTERBETALT 4 Loc 681 width 7 2 decimal places Återbetalt, 4 Valid-n=2123 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 102 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 688 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 103 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 694 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 4: år-månad 1 9409. 94-09 2122 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 104 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 698 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 105 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 704 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 9311. 93-11 . . 9504. 95-04 2109 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9311 9312 9402 9404 9502 9503 9504 0 Frek: 1 1 2 1 2 2 5 2109
VAR 106 BEVILJAT BELOPP 5 Loc 708 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 5 Valid-n=2123 Min=0 Max=222 Mean=0.2 St.Dev=5.4
VAR 107 VILLKOR 5 Loc 715 width 1 MD=0 Villkor, 5 0 1. Ja 0 5. Nej 2123 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 716 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 109 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 5 Loc 722 width 4 MD= 0 Utbetalning 5: år-månad 1 9403. 94-03 1 9405. 94-05 1 9410. 94-10 2120 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 110 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 726 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 111 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 5 Loc 732 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 5: år-månad 1 9402. 94-02 1 9405. 94-05 1 9410. 94-10 2120 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 112 ÅTERBETALT 5 Loc 736 width 3 2 decimal places Återbetalt, 5 Valid-n=2123 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 113 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 739 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 114 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 745 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 1 9402. 94-02 1 9405. 94-05 2121 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 115 BEVILJAT BELOPP 6 Loc 749 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 6 Valid-n=2123 Min=0 Max=50 Mean=0.0 St.Dev=1.1
VAR 116 VILLKOR 6 Loc 756 width 1 MD=0 Villkor, 6 1 1. Ja 0 5. Nej 2122 0. Frågan ej tillämplig
VAR 117 SENASTE ÄNDR ÅR-MÅ-DAG Loc 757 width 6 alphabetic Senaste ändringsdatum år-månad dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 118 SENASTE ÄNDRING ÅR-MÅNAD Loc 763 width 4 Senaste ändringsdatum år-månad 9108. 91-08 . . 9506. 95-06 Kod: 9108 9110 9111 9202 9203 9204 9206 9208 9209 9210 9211 Frek: 1 1 1 1 12 2 2 3 6 2 6 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 Frek: 6 5 15 128 24 14 28 2 50 29 28 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 Frek: 30 26 19 41 45 42 29 42 56 34 40 Kod: 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 51 95 121 78 120 194 346 343 5
VAR 119 GAMMAL STATUSKOD Loc 767 width 2 MD= 0 Gammal statuskod 23 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 37 03. Beredning pågår 64 04. Beslutsklar 1654 05. Beslut - bidrag beviljat 1 06. Krav om återbetalning 12 07. Lägesrapport - påminnelse 49 90. Beslut - ej beviljat bidrag 133 91. Avslutat ärende 2 92. Hävda beslut 65 99. Återtaget eller avfört beslut 83 00. Frågan ej tillämplig
VAR 120 SELEKTERINGSDATUM Loc 769 width 6 alphabetic Selekteringsdatum Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 121 SENASTE ÄNDRINGSTID Loc 775 width 5 alphabetic Senaste ändringstid Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 122 ANSTÄLLDA I SKIKT Loc 780 width 3 Totalt anställda i skikt Valid-n=2123 Min=0 Max=501 Mean=29.7 St.Dev=98.9
VAR 123 SNI-KOD Loc 783 width 5 MD=99999 SNI-kod 0 01111. Spannmålsodling mm 1 01113. Potatisodling 0 01115. Odlare av jordbruksväxter, blandat 0 01117. Odlare av växter, blandat, mest jordbruksväxter 0 01119. Övrig odling av jordbruksväxter 0 01121. Odling av köksväxter på friland 0 01122. Odling av plantskoleväxter mm på friland 0 01123. Odling av köksväxter i växthus 0 01124. Odling av prydnadsväxter i växthus 0 01125. Odlare av köks-, prydnads- och plantskoleväxter, blandat 0 01127. Odling av växter, blandat, mest köks-, prydnads-, plantskoleväxter 2 01129. Svampodling mm 0 01131. Frukt- och bärodling 0 01211. Mjölkproduktion 0 01212. Nötköttsproduktion 4 01213. Producenter av mjölk och nötkött, blandat 0 01217. Husdjursföretag, blandad drift, mest nötkreatur 1 01231. Smågrisuppfödning 0 01232. Slaktsvinsuppfödning 0 01237. Husdjursföretag, blandad drift, mest svin 0 01241. Äggproduktion 0 01243. Fjäderfäföretag, blandad drift 0 01250. Annan djurskötsel 0 01252. Pälsdjursuppfödning 1 01253. Bi-, mask- och annan smådjursuppfödning 60 01300. Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 4 01410. Service till växtodling 1 01420. Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet 0 01500. Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill 1 01900. Småbruk 3 02010. Skogsbruk 11 02011. Produktion av skog på rot, leveransvirke mm 2 02012. Skogsvård 16 02013. Avverkning 1 02014. Produktion av skogsodlingsmaterial 0 02019. Övrigt skogsbruk 0 02021. Virkesmätning 1 05012. Övrigt saltvattenfiske 1 05021. Matfiskodling 14 13200. Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm 4 15111. Kreatursslakt 5 15130. Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 4 15512. Annan mejerivarutillverkning 2 15710. Framställning av beredda fodermedel 7 15810. Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 2 15822. Tillverkning av kex och konserverade bakverk 1 15841. Tillverkning av sockerkonfektyrer 1 15980. Framställning av mineralvatten och läskedrycker 1 17250. Annan vävnadstillverkning 1 17401. Sömnad av gardiner 1 17403. Tillverkning av presenningar, tält, segel och dylikt 2 18210. Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder 33 20101. Sågning 5 20102. Hyvling 2 20202. Tillverkning av spånskivor 1 20203. Tillverkning av träfiberskivor 3 20301. Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 16 20302. Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 2 20400. Träförpackningstillverkning 2 20520. Tillverkning av varor av kork, halm, rotting och dylik 2 21123. Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp 1 21219. Övrig tillverkning av pappers-, pappförpackningar 1 21250. Tillverkning av andra pappers- och pappvaror 7 22121. Dagstidningsutgivning 11 22222. Tryckning av böcker och övriga trycksaker 1 22230. Bokbindning och trycksaksbehandling 2 22240. Sättning och annan framställning av tryckoriginal 5 24420. Tillverkning av läkemedel 1 24510. Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel 2 24660. Tillverkning av andra kemiska produkter utom konstfiber 14 25120. Regummering 2 25130. Annan gummivarutillverkning 7 25210. Tillverkning av plasthalvfabrikat 4 25230. Byggplastvarutillverkning 1 25240. Annan plastvarutillverkning 1 26210. Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 1 26250. Tillverkning av andra ej eldfasta keramiska produkter, ej för byggnad 2 26619. Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål 1 26630. Tillverkning av fabriksblandad betong 3 26709. Tillverkning av övriga stenvaror 2 26829. Diverse övriga tillverkning av icke- metalliska mineraliska produkter 0 27420. Framställning av aluminium 0 27430. Framställning av bly, zink och tenn 0 27440. Framställning av koppar 0 27450. Framställning av andra metaller 0 27510. Gjutning av järn 0 27520. Gjutning av stål 0 27530. Gjutning av lättmetall 12 28110. Tillverkning av metallstommar och delar därav 3 28120. Tillverkning av byggnadselement av metall 1 28510. Beläggning och överdragning av metall 14 28520. Metallegoarbeten 1 28622. Tillverkning av skärverktyg 4 28629. Tillverkning av övriga verktyg och redskap 2 28630. Tillverkning av lås och gångjärn 1 28751. Tillverkning av diskbänk, sanitetsgods av metall för byggändamål 12 28759. Diverse övrig metallvarutillverkning 2 29120. Tillverkning av pumpar och kompressorer 0 29210. Tillverkning av ugnar och brännare 8 29220. Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 8 29240. Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 2 29320. Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner 10 29401. Tillverkning av träbearbetningsmaskiner 7 29520. Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 2 29530. Tillverkning av maskin för framställning av livsmedel, dryck, tobaksvaror 6 29569. Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 2 29719. Tillverkning av övriga elektriska hushållsmaskiner och apparater 1 29720. Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och apparater 3 31300. Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 1 31501. Tillverkning av belysningsarmatur 1 32100. Tillverkning av elektriska komponenter 1 32300. Tillverkning av radio- och TV-mottagare, apparater för ljud- och videosignaler 4 33102. Tillverkning av tandproteser 16 34100. Motorfordonstillverkning 6 34200. Tillverkning av karosseri för motorfordon, släpfordon, påhängsvagn 1 34300. Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 2 35120. Byggande och reparation av fritidsbåtar 1 35200. Tillverkning av rälsfordon 1 36110. Tillverkning av sittmöbler och säten 1 36120. Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler 2 36130. Tillverkning av andra köksmöbler 6 36140. Tillverkning av andra möbler 1 36220. Tillverkning av smycken och andra guld- och silversmedsvaror 1 36300. Tillverkning av musikinstrument 1 36400. Tillverkning av sportartiklar 8 40100. Elförsörjning 2 40300. Ång- och hetvattenförsörjning mm 22 45110. Rivning av hus; markarbeten 8 45211. Byggande av hus 6 45212. Uppförande av andra byggnadsverk 7 45230. Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggning 4 45250. Andra bygg- och anläggningsarbeten 6 45310. Elinstallationer 2 45331. Värme- och sanitetsarbeten 3 45332. Ventillationsarbeten 6 45430. Golv- och väggbeläggningsarbeten 8 45441. Måleriarbeten 5 45442. Glasmästeriarbeten 3 45500. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 2 50101. Handel med lastbilar, bussar och specialbilar 12 50102. Handel med personbilar 10 50201. Bilservice, ej specialiserad 1 50202. Bilplåt- och billackreparationer 5 50204. Däckservice 1 50301. Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 11 50500. Detaljhandel med drivmedel 1 51141. Agenturhandel med maskin, industriutrustning, fartyg etc, ej datorer mm 2 51210. Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 3 51310. Partihandel med frukt och grönsaker 2 51330. Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 5 51390. Icke spec partihandel med livsmedel, drycker och tobak 1 51420. Partihandel med kläder och skodon 2 51434. Partihandel med elartiklar 2 51460. Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 1 51471. Partihandel med möbler och inredningsvaror 12 51530. Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 3 51541. Partihandel med järnhandelsvaror 1 51561. Partihandel med industriförnödenheter 1 51562. Partihandel med emballage 1 51570. Partihandel med avfallsprodukter och skrot 1 51640. Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 1 51653. Partihandel med teleprodukter och elektronikkomponenter 1 51659. Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 11 51660. Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruk inkl traktorer 76 52112. Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 4 52121. Annan varuhus- och stormarknadshandel 1 52250. Butikshandel mad alkoholhaltiga och andra drycker 8 52310. Apotekshandel 1 52330. Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 4 52410. Butikshandel med textilier 6 52421. Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 2 52423. Butikshandel med damkläder 1 52441. Butikshandel med möbler och mattor 1 52444. Butikshandel med elartiklar 1 52452. Butikshandel med radio- och TV-apparater 3 52461. Butikshandel med järnhandels- bygg- och VVS-varor 1 52462. Butikshandel med färger 0 52472. Butikshandel med tidningar 1 52481. Butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar 2 52482. Butikshandel med med fotoutrustning; fotoservice 2 52484. Butikshandel med guldsmedsvaror och smycken 5 52485. Butikshandel med sport- och fritidsartiklar 1 52487. Butikshandel med blommor och andra växter 0 52488. Butikshandel med smådjur 1 52639. Övrig detaljhandel, ej i butik 2 52720. Reparation av elektriska hushållsartiklar 1 52740. Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 8 55111. Hotellverksamhet med restaurang utom konferensanläggningar 1 55112. Drift av konferensanläggningar 2 55120. Hotellverksamhet utan restaurangrörelse 4 55300. Restaurangverksamhet 2 55510. Drift av personalmatsaler 2 55529. Övrig catering 4 60100. Järnvägstransport 1 60211. Kollektivtrafikverksamhet 2 60212. Kollektivtrafikverksamhet 4 60220. Taxitrafik 3 60230. Annan landtransport av passagerare 72 60240. Vägtransport av gods 1 63210. Övriga stödtjänster till landtransport 3 63220. Övriga stödtjänster till sjöfart 5 63400. Annan transportförmedling 25 64110. Postbefordran via postverket 9 64201. Nätdrift 4 65120. Annan bankverksamhet 1 65220. Annan kreditgivning 1 66012. Övrig livförsäkring 2 66030. Skadeförsäkring 1 67201. Försäkringsmäklarverksamhet 15 70201. Uthyrning av bostäder 10 70202. Uthyrning av industrilokaler 3 70203. Uthyrning av andra lokaler 1 70204. Förvaltning i bostadsrättsföreningar 1 70209. Övrig fastighetsförvaltning 1 71340. Annan uthyrning av maskiner och utrustning 4 72201. Datakonsultverksamhet 3 72202. Programvaruproduktion 1 72300. Databehandling 1 72500. Underhållning och reparation av kontors- och bokföringsmaskin och databehandlingsutrustning 4 73102. Teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 1 73104. Lantbruksvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet 16 74120. Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 3 74140. Konsultverksamhet avs företags organisation, information mm 5 74150. Holdingsverksamhet 4 74201. Arkitektverksamhet 14 74202. Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet 6 74300. Teknisk provning och analys 1 74409. Övrig marknadsföringsverksamhet 10 74500. Arbetsförmedling och rekrytering 3 74600. Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 3 74701. Lokalvård 1 74811. Porträttfotoverksamhet 1 74849. Diverse övriga företagstjänster 2 75112. Inspektion, kontroll, tillståndsgivning 10 75113. Skatteförvaltning, indrivning 5 75131. Administration av infrastrukturprogram 5 75133. Administration av arbetsmarknadsprogram 2 75232. Domstolsverksamhet 1 75233. Kriminalvård 12 75240. Polisverksamhet 20 75300. Obligatorisk socialförsäkring 2 80100. Grundskoleutbildning 26 80302. Högskoleutbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken 1 80422. Arbetsmarknadsutbildning 3 80423. Folkhögskoleutbildning 7 80424. Studieförbundens och frivilligorganisations utbildning 2 80427. Utbildningsservice 201 85110. Sluten sjukvård 4 85120. Öppen hälso- och sjukvård 2 85130. Tandvård 104 85311. Vård och service till boende i servicehus och dylik 1 85312. Särskild omsorg för psykiskt utvecklingsstörda 2 85314. Drift av flyktingförläggning 131 85321. Barnomsorg inom förskola 25 85323. Äldre- och handikappomsorg 1 85324. Individ- och familjeomsorg 1 90008. Gatu- och vägrenhållning och annan sanitär verksamhet 2 91111. Intressebevakning inom branschorganisationer 1 91112. Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 1 91200. Intressebevakning inom arbetsorganisationer 7 91310. Verksamhet i religiösa samfund 9 91330. Verksamhet i andra intresseorganisationer 4 92200. Radio- och TV-programverksamhet 4 92310. Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet 2 92320. Drift av teatrar, konserthus 2 92520. Museiverksamhet och kulturminnesvård 1 92612. Drift av golfbanor 6 92621. Idrottsutövning 1 92622. Tävling med hästar 3 92721. Ridutbildning och uthyrning av hästar 1 92729. Diverse övrig rekreationsverksamhet 4 93011. Industri- och institutionstvätt 1 93012. Konsumenttvätt 4 93021. Hårvård 2 93030. Begravningsverksamhet 485 99999. Näringsgren okänd
VAR 124 FAKTISKT UTBETALT Loc 788 width 8 2 decimal places Faktiskt utbetalt Valid-n=2123 Min=0 Max=14240 Mean=94.5 St.Dev=660.7