ALF
              Norrbottens län
                SSD 0545

              Primärforskare
              Arbetslivsfonden

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ALF - Norrbottens län samlades ursprungligen in
  av Arbetslivsfonden. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med att Arbetslivsfonden avvecklades gjorde SSD en
  överenskommelse med myndigheten om arkivering av ett antal
  databaser samt om vissa former av fortsatt tillgänglighet på
  dessa.

  Ett första material är en utvärderingsenkät rörande
  Arbetslivsfondens verksamhet. Fältarbetet under 1994 har
  genomförts av SCB och materialet överlämnades till SSD i
  augusti 1995. Detta material är tillgängligt enligt gängse
  regler för forskningsdatabaser förvarade vid SSD.

  Ett annat material är en omfattande databas som under fondens
  femåriga verksamhet byggts upp vid det centrala fondkansliet.
  Databasen innehåller alla ärenden som behandlats av
  myndigheten alltifrån ansökan till åtgärd. Denna databas är en
  för arbetslivsfonden skräddarsydd relationsdatabas i systemet
  Dataflex. Databasen går under namnet ALF och omfattar närmare
  30.000 ärenden. Totalt kräver ALF 200 mb i diskutrymme. Efter
  överläggningar med fondens centralkansli har SSD åtagit sig
  tre saker beträffande denna databas.

  En första är att överflytta en kopia av databasen till SSD och
  hålla den tillgänglig i så att säga ursprungsskick för i
  första hand en period av tre år framåt. För det har
  arbetslivsfonden beviljat medel för inköp av en
  specialdedicerad PC. Databasen kommer att vara gratis
  tillgänglig för tillresta forskare.

  En andra är att från denna databas generera en eller flera
  arkivfiler i ett lämpligt utskriftsformat. Härigenom blir det
  möjligt att även på litet längre sikt gå tillbaka till
  innehållet i databasen. De genererade filerna skall vara
  läsbara med gängse editorer och ordbehandlngsprogram. Filerna
  kommer att vara tillgänglig på vanligt sätt från SSD.

  En tredje är att med utgångspunkt från den genererade
  arkivfilen(erna) tillskapa en analysfil i SPSS och SAS i
  samråd med forskare på området. Även på denna punkt har
  Arbetslivsfonden bidragit med medel för att täcka bl a
  kostnader för ett seminarium med intresserade forskare. Vad
  som är aktuellt i detta sammanhang är att omredigera vissa
  centrala delar av databsen från dess relationella form till
  en gängse rektangulär numerisk analysfil. I viss mån kan det
  bli fråga om innehållsanalys av vissa textavsnitt. Efter
  dokumentering kommer den tillskapade analysfilen att kunna
  beställas och distribueras på vanligt sätt.

  
               SYSTEM ALF

  I Arbetslivsfondens administrativa datasystem, System ALF,
  finns uppgifter om alla de nära 25 000 arbetsplatsprogrammen
  som fonden gav bidrag till. Där finns också alla ärenden som
  rör start- och kunskapscheckar som under fondens sista
  verksamhetsår användes för kompetensutveckling och
  informationsspridning.

  Datasystemets viktigaste funktion har varit som hjälpmedel i
  beslutsfattandet rörande bidrag till arbetsplatsprogrammen,
  och för att administrera utbetalningar. Med regelbundna
  intervall har systemet producerat sammanställningar som
  speglat Arbetslivsfondens verksamhet och bidragens fördelning
  över regioner/län, branscher, offentlig och privat sektor,
  företagsstorlekar, mans- och kvinnodominerade arbetsplatser,
  typer av åtgärdsprogram etc.

  System ALF har använts av de regionala länsvisa fondkanslierna
  för deras administration för produktion av beslutsunderlag
  till länsfondernas styrelser. Beslutsrutinerna och de underlag
  som respektive styrelser har önskat har styrt hur materialet
  har matats in i systemet. Därför varierar praxis mellan de
  olika länen vad gäller hur ingående arbetsplatsprogrammen
  beskrivs i text.

  Ärenden som överstigit vissa beloppsgränser - som justerats
  uppåt under fondens verksamhetstid - eller som avsett företag
  eller organisationer med spridd eller branschövergripande
  verksamhet har handlagts av det centrala fondkansliet i Nacka.

  När Arbetslivsfondens verksamhet avslutades under juni 1995
  frystes det administrativa systemet. I samband därmed gavs
  länsfonderna möjlighet att distribuera databasen för länet
  till de intressenter inom regionen som så önskade, t ex
  Försäkringskassan eller regionala högskolor.

  System ALF i sin helhet, som alltså omfattar både alla läns
  och den centrala fondens bidragsärenden kommer att hållas
  tillgänglig för forskning och studier vid två institutioner.
  Avsikten är att ställa detta omfattande och relativt färska
  material till förfogande särskilt för studenter och deras
  handledare på B- och C-nivå som kan dra nytta av det i samband
  med uppsatsskrivande, för forskare samt för utredare och
  utbildare hos arbetsmarknadens parter.

  Databasen kommer att vara tillgänglig för två typer av
  användning. Den numerära delen av bidragsärendena kan
  bearbetas genom att den hålls tillgänglig i en rad format för
  statistisk bearbetning. Basen hålls tillgänglig på en
  persondator hos Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i
  Göteborg och på Arbetslivsbiblioteket i Stockholm. Den
  numerära databasen kommer också att kunna distribueras till
  låg kostnad på disketter eller band för bearbetning vid
  forskare eller studenters heminstitution.
  Databasen i sin helhet kommer även att vara sökbar, så att
  intresserade studenter skall kunna söka fram arbetsplatser som
  genomfört olika typer av förändringsprogram, för att bearbeta
  denna information i sig, eller för att gå vidare och söka
  kontakt med de arbetsplatser som genomfört olika typer av
  åtgärder med delfinansiering av Arbetslivsfonden. Det blir
  härigenom möjligt att t ex på en viss ort eller region söka
  fram arbetsplatser som genomfört arbetsorganisatoriska
  förändringar av en viss omfattning, att se på deras
  personalstruktur (t ex kvinnodominerade arbetsplatser) och
  finna information (adress, telefonnummer och kontaktpersoner)
  som gör det lätt att ta direkta kontakter för att informera
  sig om vunna erfarenheter.

  Denna typ av sökningar kan genomföras både i databasens
  strukturerade del och i fritextsökning i de skriftliga
  beskrivningarna av problem och åtgärdsprogram.

  Varje bidragsärende har givits ett diarienummer i systemet.
  Med utgångspunkt från detta är det möjligt att söka fram de
  arkiverade handlingarna i ärendet.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 51  (2)BEVILJAS         (3)LOC 427 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) Beviljas

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1359 1.  Ja
      251 5.  Nej

      208 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0545 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Gruppnummer 7 Ankomstdatum år-månad-dag 8 Ankomstdatum år-månad 9 Sekretess 10 Spärr för utbetalning 11 Statuskod 12 Statusdatum år-månad-dag 13 Statusdatum år-månad 14 Namn 15 Besöksadress 16 Postadress 17 Postnummer 18 Ortnamn 19 Bransch 1 20 Bransch 2 21 Bransch 4 22 Antal anställda män 23 Antal anställda kvinnor 24 Berörda män 25 Berörda kvinnor 26 Kommunnummer 27 Organisationsnummer 28 Telefon riksnummer 29 Kontaktperson 30 Starttidpunkt år-månad-dag 31 Starttidpunkt år-månad 32 Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag 33 Planerad färdigtidpunkt år-månad 34 Sökt bidrag 35 Egen insats 36 Annan finansiär ansökan 37 Total kostnad ansökan 38 Besparing för sökande 39 Besparing för försäkring 40 Total besparing 41 Beslutsdatum år-månad-dag 42 Beslutsdatum år-månad 43 Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag 44 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 45 Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag 46 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 47 Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag 48 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 49 Beslutsändringsdatum 4: år-månad-dag 50 Beslutsändringsdatum 4: år-månad 51 Beviljas 52 Handläggare 53 Bidrag i åtgärder 54 Egen insats i åtgärder 55 Annan finansiär i åtgärder 56 Total kostnad i åtgärder 57 Slutligt bidrag i åtgärder 58 Slutligt sökt bidrag 59 Slutlig egen insats 60 Slutligt annan finansiär 61 Slutlig total kostnad 62 Beviljat belopp, 1 63 Villkor, 1 64 Utbetalningsdatum 1: år-månad-dag 65 Utbetalningsdatum 1: år-månad 66 Utbetalningsorder 1: år-månad-dag 67 Utbetalningsorder 1: år-månad 68 Återbetalt, 1 69 Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag 70 Lägesrapport begärd 1: år-månad 71 Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag 72 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 73 Beviljat belopp, 2 74 Villkor, 2 75 Utbetalningsdatum 2: år-månad-dag 76 Utbetalningsdatum 2: år-månad 77 Utbetalningsorder 2: år-månad-dag 78 Utbetalningsorder 2: år-månad 79 Återbetalt, 2 80 Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag 81 Lägesrapport begärd 2: år-månad 82 Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag 83 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 84 Beviljat belopp, 3 85 Villkor, 3 86 Utbetalningsdatum 3: år-månad-dag 87 Utbetalningsdatum 3: år-månad 88 Utbetalningsorder 3: år-månad-dag 89 Utbetalningsorder 3: år-månad 90 Återbetalt, 3 91 Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag 92 Lägesrapport begärd 3: år-månad 93 Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag 94 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 95 Beviljat belopp, 4 96 Villkor, 4 97 Utbetalningsdatum 4: år-månad-dag 98 Utbetalningsdatum 4: år-månad 99 Utbetalningsorder 4: år-månad-dag 100 Utbetalningsorder 4: år-månad 101 Återbetalt, 4 102 Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag 103 Lägesrapport begärd 4: år-månad 104 Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag 105 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 106 Beviljat belopp, 5 107 Villkor, 5 108 Utbetalningsdatum 5: år-månad-dag 109 Utbetalningsdatum 5: år-månad 110 Utbetalningsorder 5: år-månad-dag 111 Utbetalningsorder 5: år-månad 112 Återbetalt, 5 113 Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag 114 Lägesrapport begärd 5: år-månad 115 Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag 116 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 117 Beviljat belopp, 6 118 Villkor, 6 119 Utbetalningsdatum 6: år-månad-dag 120 Utbetalningsdatum 6: år-månad 121 Utbetalningsorder 6: år-månad-dag 122 Utbetalningsorder 6: år-månad 123 Återbetalt, 6 124 Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag 125 Lägesrapport begärd 6: år-månad 126 Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag 127 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 128 Senaste ändringsdatum år-månad dag 129 Senaste ändringsdatum år-månad 130 Gammal statuskod 131 Selekteringsdatum 132 Senaste ändringstid 133 Totalt anställda i skikt 134 Branschkod enligt SNI 135 Faktiskt utbetalt

VAR 1 SSD STUDY NR 0545              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0545


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 16 width 2 Län 1818 25. Norrbottens län
VAR 6 GRUPPNUMMER Loc 18 width 2 MD=99 Gruppnummer 01. . . 91. 2 99. Uppgift saknas Kod: 1 30 31 32 33 39 40 41 42 43 45 Frek: 1 4 1391 1 1 71 22 24 25 9 12 Kod: 47 48 49 50 52 54 60 64 80 81 82 Frek: 4 3 25 79 7 6 2 1 2 2 33 Kod: 84 91 99 Frek: 90 1 2
VAR 7 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 20 width 6 alphabetic Ankomstdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ANKOMSTDATUM ÅR-MÅNAD Loc 26 width 4 Ankomstdatum år-månad 9006. 90-06 . . 9506. 95-06 Kod: 9006 9008 9009 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 Frek: 1 3 12 11 16 21 11 13 20 35 27 Kod: 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 Frek: 28 19 16 20 33 31 26 22 35 29 34 Kod: 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 Frek: 27 24 10 16 31 33 15 31 23 21 41 Kod: 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 25 32 36 16 15 25 30 53 89 58 56 Kod: 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 59 49 187 5 1 9 6 3 2 7 4 Kod: 9503 9504 9505 9506 Frek: 53 139 80 44
VAR 9 SEKRETESS Loc 30 width 1 Sekretess 0 1. Ja 1818 5. Nej
VAR 10 SPÄRR FÖR UTBETALNING Loc 31 width 1 Spärr för utbetalning 105 1. Ja 1713 5. Nej
VAR 11 STATUSKOD Loc 32 width 2 Statuskod 0 01. Komplettering begärd 0 02. Klart för beredning 0 03. Beredning pågår 0 04. Beslutsklar 0 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 0 07. Lägesrapport - påminnelse 151 90. Beslut - ej beviljat bidrag 1359 91. Avslutat ärende 100 92. Hävda beslut 208 99. Återtaget eller avfört beslut
VAR 12 STATUSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 34 width 6 Statusdatum år-månad-dag Valid-n=1818 Min=910422 Max=950608 Mean=939751.3 St.Dev=12025.7
VAR 13 STATUSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 40 width 4 Statusdatum år-månad 9104. 91-04 . . 9506. 95-06 Kod: 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 Frek: 5 22 17 15 14 11 9 10 7 15 10 Kod: 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 Frek: 5 18 34 17 2 15 6 22 13 8 16 Kod: 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 Frek: 25 15 17 21 27 14 38 29 9 12 41 Kod: 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 Frek: 37 48 43 32 50 75 1 33 32 33 54 Kod: 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 66 47 68 115 263 238 44
VAR 14 NAMN Loc 44 width 35 alphabetic Namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 BESÖKSADRESS Loc 79 width 35 alphabetic Besöksadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 16 POSTADRESS Loc 114 width 35 alphabetic Postadress Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 17 POSTNUMMER Loc 149 width 5 alphabetic Postnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 18 ORTNAMN Loc 154 width 13 alphabetic Ortnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 19 BRANSCH 1 Loc 167 width 2 MD=99 Bransch 1 426 00. Privata sektorn 474 01. Privata sektorn 138 02. Privata sektorn 418 03. Offentliga sektorn 346 09. Checkgrupp 16 99. Uppgift saknas
VAR 20 BRANSCH 2 Loc 169 width 2 MD=99 Bransch 2 8 01. Bank och försäkring 105 02. Byggbranschen 10 03. Byggnadsämnes- och stenindustri 4 04. Energibranschen 17 05. Fabriksindustrin 9 06. Flygbranschen 19 07. Grafisk produktion 39 08. Gruvindustrin 215 09. Handelsområdet samt privat tjänste- och uppdragsverksamhet 31 10. Hotell/restaurang/musikerverksamhet 166 11. Landtransport 59 12. Lantbruk/trädgård 37 13. Livsmedelsindustrin 13 14. Massa/pappersindustri 54 15. Motorbranschen 1 16. Sjöfarten 25 17. Skogsbruket 16 18. Stål och metall 72 19. Sågverks- och träindustrin 14 20. Städentrepenadverksamhet och fastighetsförvaltning 10 21. Teko-, stoppmöbel- och skinn/läderindustri 10 22. Tidnings- och etermediebranschen 100 23. Verkstadsindustrin 4 29. Flerbranschövergripande program 44 30. Ideella organisationer 176 31. Kommunerna 112 32. Landstingen 86 33. Staten 346 90. Checkgrupp 16 99. Uppgift saknas
VAR 21 BRANSCH 4 Loc 171 width 4 MD=9999 Bransch 4 8 0101. Bankverksamhet 0 0102. Försäkringsverksamhet 0 0105. Övrigt inom bank- och försäkringsväsende 36 0201. Bygg-, väg- och anläggningsverksamhet 9 0202. Elinstallation 7 0203. Glasmästeriverksamhet 26 0204. Maskinentrepenadverksamhet 4 0205. Plåtslageriverksamhet 15 0206. VVS-installation 3 0207. Måleri 5 0208. Golvläggare 7 0301. Byggnadsämnesindustri 3 0302. Stenindustri 4 0401. El-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjning 2 0501. Allokemisk industri 0 0502. Färgindustri 0 0503. Glasindustri 2 0504. Gummiindustri 5 0505. Plastindustri 1 0508. Övrig fabriksindustri 7 0512. Tvätterier och färgerier 5 0601. Civilflyget 4 0602. Flygplatser 1 0701. Förlagsverksamhet och bokbinderi 4 0702. Grafisk produktion 0 0703. Sätteri- och reproföretag 5 0704. Tryckerier 0 0705. Tapetfabriker, kartong- och förpackningstillverkare 9 0706. Övrig grafisk produktion 39 0801. Gruvindustri 118 0901. Detaljhandel 18 0902. Partihandel 19 0903. Vård och omsorg i privat regi 5 0908. Resebyråer 1 0909. Reklambyråer, film- och videoproduktion, biografer 2 0910. Turist- och nöjesföretag 18 0911. Advokat- och revisionsbyråer, mäklariverksamhet mm 8 0912. Byggkonsulter mm 6 0913. Dataföretag/-konsulter 6 0915. Övrig uppdrags- och konsultverksamhet 11 0918. Frisörer 3 0920. Handels- och tjänsteföretag i övrigt 3 1001. Pensionats- och campingverksamhet 9 1002. Restaurang- och kafeverksamhet 1 1003. Musikverksamhet 18 1005. Hotell och restaurangverksamhet 19 1101. Buss- och taxitrafik 6 1102. Renhållningsservice 2 1103. Stuverier 0 1104. Trafikskolor 127 1105. Åkerier 3 1106. Speditionsverksamhet 2 1107. Bevakningsföretag 4 1108. Godsterminaler 3 1110. Transportverksamhet i övrigt 55 1201. Lantbruk 4 1202. Trädgårdsodling/trädgårdsskötsel 0 1203. Fiskodling 13 1301. Bagerivarutillverkning 0 1302. Choklad- och konfektyrtillverkning 1 1303. Dryckesvarutillverkning 5 1304. Fiskberedning 1 1305. Frukt- och grönsaksberedning 4 1306. Mejerivaror 0 1307. Sockertillverkning 12 1308. Slakterier och köttvarutillverkning 0 1309. Tobaksvarutillverkning 1 1315. Övrig beredning och tillverkning av livsmedel 13 1401. Massa- och papperstillverkning mm 8 1501. Bensinstationer och oljedepåer 40 1502. Bil-, traktor- och gummiverkstäder 0 1503. Bärgnings-, garage- och parkeringsföretag 3 1504. Billackeringsföretag 3 1505. Motorbranschen i övrigt 1 1601. Handelsflottan 0 1602. Fiskeriverksamhet 16 1701. Skogsavverkning/skogsvård och skogsbruksföretag 9 1702. Domänverket 13 1801. Stål- och metallindustri 3 1802. Svets- och mekanisk industri 17 1901. Byggnads-, snickeri och trämaterialtillverkning 39 1902. Sågverk, sågning, hyvling 3 1903. Hustillverkning 6 1904. Möbeltillverkning 7 1905. Övrig trävarutillverkning 5 2001. Städentrepenadverksamhet 9 2002. Fastighetsförvaltning 4 2101. Textilindustri 2 2102. Konfektionsindustri 4 2103. Läderindustri 0 2104. Stoppmöbelindustri 0 2201. Distribution av tidningar 7 2202. Tidnings- och tidskriftsframställning 3 2203. Produktion av radio och TV-program 7 2301. Verktygs- och redskapsindustri 1 2302. Metallmöbelindustri 37 2303. Industri för metallkonstruktion 13 2304. Övrig metallvaruindustri 0 2305. Industri för stationära turbiner 0 2306. Jordbruksmaskiner 1 2307. Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 0 2308. Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 1 2309. Data- och kontorsmaskinindustri 3 2310. Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 2 2311. Industri för elmotorer etc 2 2312. Teleproduktionsindustri 0 2313. Industri för elektriska hushållsapparater 8 2314. Övrig elektronikindustri 1 2315. Skeppsvarv, båtbyggeri 0 2316. Rälsfordonsindustri 3 2317. Bil- och bilmotorindustri 0 2318. Cykel- och motorcykelindustri 0 2319. Flygplansindustri och reparationsverkstäder 3 2320. Övrig transportmedelsindustri 8 2321. Instrumentindustri 1 2322. Foto- och optikvaruindustri 9 2330. Övrig verkstadsindustri 4 2900. Projekt som berör flera privata branscher 3 3020. Arbetsgivare/arbetstagarorganisationer 7 3021. Idrottsorganisationer 0 3023. Politiska organisationer 1 3025. Religiösa organisationer 1 3027. Nykterhetsrörelsens organisationer 0 3029. Scoutorganisationer och andra barn- och ungdomsorganisationer 2 3031. Handikapporganisationer 4 3033. Studieförbund 6 3035. Folkhögskolor/rörelsedrivna 2 3037. Lokalhållande organisationer 1 3041. Föräldrakooperativa daghem 8 3060. Övriga ideella och kulturella organisationer 9 3090. Svenska kyrkan 14 3111. Förskole- och fritidsverksamhet 22 3115. Äldre- och handikappomsorg 8 3119. Övrig social verksamhet samt övergripande projekt 45 3120. Skolväsendet 4 3131. Bibliotek 0 3132. Museer 1 3133. Teater- och musikinstitutioner 4 3135. Idrotts- och fritidsanläggningar 0 3137. Övrig kultur- och fritidsverksamhet 0 3141. Energiförsörjning 1 3143. Renhållning och avfallshantering 4 3145. Arbete med gator, vägar och parker 11 3147. Fastighetsskötsel 7 3148. Kommunal teknisk service i övrigt 8 3149. Räddningstjänst 2 3151. Kollektivtrafik 1 3153. Hamnar 9 3170. Central kommunal administration 33 3175. Övriga kommunala arbetsplatsprogram 2 3190. Program på gränsen mellan primärkommunala och landstingskommunala området 0 3195. Primärkommunala program som skall avräknas mot landstingens branschram 10 3211. Hälso- och sjukvård - primärvård 26 3213. Hälso- och sjukvård - läns- och regionvård 46 3215. Hälso- och sjukvård - övrigt 9 3217. Tandvård 2 3221. Högskola och gymnasieskola/landsting 1 3224. Folkhögskolor/landsting 2 3232. Museer/landsting 1 3233. Teater- och musikinstitutioner/landsting 0 3235. Fritidsanläggningar/landsting 0 3237. Övrig kultur- och fritidsverksamhet/landsting 10 3240. Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan social verksamhet 0 3251. Kollektivtrafik/landsting 1 3257. Tvätterier/landsting 0 3270. Central landstingskommunal administration 4 3280. Övriga landstingskommunala arbetsplatsprogram 2 3301. Försäkringskassorna 15 3302. Försvaret 11 3303. SJ 9 3304. Posten 2 3305. Televerket 0 3306. Domstolsväsendet 3 3307. Länsstyrelserna 10 3308. Polis och åklagarmyndigheten 0 3309. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 9 3310. Universitet och högskolor och övrig statlig utbildning samt forskning 2 3311. Vägverket 3 3312. Skatte- och kronofogdemyndigheterna 1 3313. Kulturell verksamhet/staten 0 3314. Statens invandrarverk 19 3325. Övrig statlig verksamhet 1 9000. Checkar ej fördelat 3 9001. Check-Bank och försäkring 22 9002. Check-Bryggbranschen 1 9003. Check-Byggämnes- och stenindustri 1 9004. Check-Energibranschen 3 9005. Check-Fabriksindustrin 2 9006. Check-Flygbranschen 6 9007. Check-Grafisk produktion 1 9008. Check-Gruvindustrin 46 9009. Check-Handelsområdet 17 9010. Check-Hotell och restaurang 9 9011. Check-Landtransport 106 9012. Check-Lantbruk och trädgård 5 9013. Check-Livsmedelsindustrin 10 9015. Check-Motorbranschen 8 9019. Check-Sågverks-/träindustrin 8 9020. Check-Städn och fastigh.förv 5 9021. Check-Teko/stoppmöbel/läderind 1 9022. Check-Tidning och etermedia 21 9023. Check-Verkstadsindustrin 32 9030. Check-Ideella organisationer 27 9031. Check-Kommunerna 5 9032. Check-Landstingen 6 9033. Check-Staten 16 9999. Uppgift saknas
VAR 22 ANSTÄLLDA MÄN Loc 175 width 5 Antal anställda män Valid-n=1818 Min=0 Max=1800 Mean=25.9 St.Dev=112.1
VAR 23 ANSTÄLLDA KVINNOR Loc 180 width 4 Antal anställda kvinnor Valid-n=1818 Min=0 Max=5460 Mean=28.8 St.Dev=206.1
VAR 24 BERÖRDA MÄN Loc 184 width 5 Berörda män Valid-n=1818 Min=0 Max=1546 Mean=18.1 St.Dev=73.0
VAR 25 BERÖRDA KVINNOR Loc 189 width 5 Berörda kvinnor Valid-n=1818 Min=0 Max=3759 Mean=19.1 St.Dev=134.1
VAR 26 KOMMUNNUMMER Loc 194 width 4 MD=9999 Kommunnummer 79 2505. Arvidsjaur 41 2506. Arjeplog 66 2510. Jokkmokk 42 2513. Överkalix 133 2514. Kalix 56 2518. Övertorneå 53 2521. Pajala 157 2523. Gällivare 82 2560. Älvsbyn 454 2580. Luleå 254 2581. Piteå 146 2582. Boden 74 2583. Haparanda 154 2584. Kiruna 27 9999. Uppgift saknas
VAR 27 ORGANISATIONSNUMMER Loc 198 width 11 alphabetic Organisationsnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 28 TELEFON RIKSNUMMER Loc 209 width 14 alphabetic Telefon riksnummer Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 29 KONTAKTPERSON Loc 223 width 63 alphabetic Kontaktperson Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 30 STARTTIDPUNKT ÅR-MÅ-DAG Loc 286 width 6 alphabetic Starttidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 31 STARTTID ÅR-MÅNAD Loc 292 width 4 MD=9999 Starttidpunkt år-månad 9008. 90-08 . . 9506. 95-06 101 9999. Uppgift saknas Kod: 9008 9009 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 Frek: 1 2 8 5 3 29 14 12 13 22 13 Kod: 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 9 34 33 29 27 18 38 19 30 24 29 Kod: 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 19 5 16 29 23 19 10 45 19 31 20 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 32 25 8 26 29 35 45 30 101 70 44 Kod: 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 52 86 55 9 49 29 13 4 2 6 3 Kod: 9503 9504 9505 9506 9999 Frek: 53 139 80 44 101
VAR 32 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅN-DA Loc 296 width 6 alphabetic Planerad färdigtidpunkt år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 33 PLAN FÄRDIGTID ÅR-MÅNAD Loc 302 width 4 MD=9999 Planerad färdigtidpunkt år-månad 9011. 90-11 . . 9609. 96-09 101 9999. Uppgift saknas Kod: 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9108 9109 9110 Frek: 5 2 3 6 5 2 6 7 4 12 5 Kod: 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 Frek: 13 32 6 3 8 3 14 34 7 10 10 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 17 10 54 11 4 20 12 17 40 6 8 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 12 18 9 77 11 8 27 24 33 61 12 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 26 42 43 38 208 29 31 236 214 91 49 Kod: 9508 9509 9510 9511 9512 9603 9604 9605 9606 9609 9999 Frek: 1 1 4 1 7 2 1 1 3 1 101 Kod: 9508 9509 9510 9511 9512 9603 9604 9605 9606 9609 9999 Frek: 1 1 4 1 7 2 1 1 3 1 101
VAR 34 SÖKT BIDRAG Loc 306 width 8 2 decimal places Sökt bidrag Valid-n=1818 Min=0 Max=28890 Mean=672.8 St.Dev=1937.1
VAR 35 EGEN INSATS Loc 314 width 7 1 decimal places Egen insats Valid-n=1818 Min=0 Max=101110 Mean=476.3 St.Dev=2843.3
VAR 36 ANNAN FINANSIÄR ANSÖKAN Loc 321 width 8 2 decimal places Annan finansiär ansökan Valid-n=1818 Min=0 Max=18100 Mean=30.5 St.Dev=476.5
VAR 37 TOTAL KOSTNAD ANSÖKAN Loc 329 width 8 2 decimal places Total kostnad ansökan Valid-n=1818 Min=0 Max=130000 Mean=1179.6 St.Dev=4350.6
VAR 38 BESPARING FÖR SÖKANDE Loc 337 width 8 2 decimal places Besparing för sökande Valid-n=1818 Min=0 Max=62500 Mean=485.5 St.Dev=2305.0
VAR 39 BESPARING FÖR FÖRSÄKRING Loc 345 width 8 2 decimal places Besparing för försäkring Valid-n=1818 Min=0 Max=15000 Mean=222.4 St.Dev=874.1
VAR 40 TOTAL BESPARING Loc 353 width 8 2 decimal places Total besparing Valid-n=1818 Min=0 Max=62500 Mean=707.9 St.Dev=2749.7
VAR 41 BESLUTSDATUM ÅR-MÅ-DAG Loc 361 width 6 alphabetic Beslutsdatum år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 42 BESLUTSDATUM ÅR-MÅNAD Loc 367 width 4 MD=9999 Beslutsdatum år-månad 9004. 90-04 . . 9506. 95-06 187 9999. Uppgift saknas Kod: 9004 9010 9011 9012 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 Frek: 1 2 6 10 6 11 16 20 17 31 6 Kod: 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 15 26 21 26 16 20 18 30 27 24 32 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 10 6 12 37 21 12 21 26 32 32 26 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 36 6 19 8 26 29 50 31 79 73 58 Kod: 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 98 153 1 5 4 5 3 2 6 6 54 Kod: 9504 9505 9506 9999 Frek: 139 80 44 187
VAR 43 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 371 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 44 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 1 Loc 377 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 1: år-månad 9111. 91-11 . . 9505. 95-05 1117 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9111 9112 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 Frek: 1 1 1 1 1 2 3 1 4 2 4 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 Frek: 5 2 11 10 10 10 7 12 7 17 15 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 5 8 8 16 26 12 13 9 31 1 11 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 15 13 32 39 21 41 46 99 128 1117
VAR 45 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 381 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 46 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 2 Loc 387 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 2: år-månad 9204. 92-04 . . 9504. 95-04 1706 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9204 9206 9208 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9305 9306 Frek: 1 1 2 5 2 1 3 2 6 3 3 Kod: 9307 9308 9309 9310 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 Frek: 2 3 3 2 5 5 5 10 6 9 19 Kod: 9411 9412 9502 9503 9504 0 Frek: 3 6 1 1 3 1706
VAR 47 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 391 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 48 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 3 Loc 397 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 3: år-månad 9203. 92-03 . . 9406. 94-06 1792 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9203 9204 9206 9208 9209 9210 9211 9301 9303 9306 9308 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 Kod: 9310 9401 9402 9404 9405 9406 0 Frek: 3 1 4 1 1 2 1792
VAR 49 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 401 width 6 alphabetic Beslutsändringsdatum 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 50 BESLUTSÄNDR ÅR-MÅNAD 4 Loc 407 width 4 MD= 0 Beslutsändringsdatum 4: år-månad 1 9206. 92-06 1 9304. 93-04 1 9307. 93-07 1815 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 51 BEVILJAS Loc 411 width 1 MD=9 Beviljas 1359 1. Ja 251 5. Nej 208 9. Uppgift saknas
VAR 52 HANDLÄGGARE Loc 412 width 8 alphabetic Handläggare Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 53 BIDRAG I ÅTGÄRDER Loc 420 width 7 2 decimal places Bidrag i åtgärder Valid-n=1818 Min=0 Max=11628 Mean=215.4 St.Dev=581.5
VAR 54 EGEN INSATS I ÅTGÄRDER Loc 427 width 7 2 decimal places Egen insats i åtgärder Valid-n=1818 Min=0 Max=5605 Mean=154.7 St.Dev=407.0
VAR 55 ANNAN FINANS I ÅTGÄRDER Loc 434 width 8 2 decimal places Annan finansiär i åtgärder Valid-n=1818 Min=0 Max=27424 Mean=287.8 St.Dev=1013.3
VAR 56 TOTAL KOSTNAD I ÅTGÄRDER Loc 442 width 7 2 decimal places Total kostnad i åtgärder Valid-n=1818 Min=0 Max=2026 Mean=5.2 St.Dev=72.4
VAR 57 SLUTLIGT BIDRAG ÅTGÄRDER Loc 449 width 8 2 decimal places Slutligt bidrag i åtgärder Valid-n=1818 Min=0 Max=32150 Mean=508.4 St.Dev=1546.6
VAR 58 SLUTLIGT SÖKT BIDRAG Loc 457 width 8 2 decimal places Slutligt sökt bidrag Valid-n=1818 Min=0 Max=28880 Mean=656.1 St.Dev=1915.5
VAR 59 SLUTLIG EGEN INSATS Loc 465 width 8 2 decimal places Slutlig egen insats Valid-n=1818 Min=0 Max=25793 Mean=393.8 St.Dev=1581.9
VAR 60 SLUTLIG ANNAN FINANSIÄR Loc 473 width 7 2 decimal places Slutligt annan finansiär Valid-n=1818 Min=0 Max=2639 Mean=7.8 St.Dev=90.2
VAR 61 SLUTLIG TOTAL KOSTNAD Loc 480 width 8 2 decimal places Slutlig total kostnad Valid-n=1818 Min=0 Max=52700 Mean=1057.7 St.Dev=3168.1
VAR 62 BEVILJAT BELOPP 1 Loc 488 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 1 Valid-n=1818 Min=0 Max=4076 Mean=73.7 St.Dev=187.3
VAR 63 VILLKOR 1 Loc 495 width 1 MD=0 Villkor, 1 14 1. Ja 352 5. Nej 1452 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 496 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 65 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 1 Loc 502 width 4 MD= 0 Utbetalning 1: år-månad 9007. 90-07 . . 9506. 95-06 489 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9007 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 Frek: 1 2 4 8 4 6 9 3 7 14 14 Kod: 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 Frek: 10 24 19 11 13 10 14 18 3 8 9 Kod: 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 Frek: 21 15 13 28 15 10 16 15 27 3 21 Kod: 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 Frek: 11 20 15 15 28 31 17 31 28 43 3 Kod: 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9506 Frek: 38 21 30 35 46 39 37 80 180 142 44 Kod: 0 Frek: 489
VAR 66 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 506 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 67 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 1 Loc 512 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 1: år-månad 9107. 91-07 . . 9506. 95-06 490 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 Frek: 22 19 6 12 20 27 7 13 10 23 14 Kod: 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 Frek: 18 2 9 2 20 23 13 28 15 10 17 Kod: 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 Frek: 16 15 10 23 12 21 13 15 31 25 19 Kod: 9404 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 34 27 44 40 15 35 39 49 38 35 75 Kod: 9504 9505 9506 0 Frek: 187 136 44 490
VAR 68 ÅTERBETALT 1 Loc 516 width 7 Återbetalt, 1 Valid-n=1818 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 69 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 523 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 70 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 529 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 1: år-månad 9012. 90-12 . . 9512. 95-12 1312 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9012 9101 9102 9103 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 Frek: 1 3 1 1 1 2 6 4 3 4 13 Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 11 10 4 8 11 3 10 3 10 5 27 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 5 6 7 7 16 24 8 12 9 10 8 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 25 13 4 11 14 10 29 4 17 15 9 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 9512 0 Frek: 8 33 8 3 29 18 2 1 1312
VAR 71 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 1 Loc 533 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 1: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 72 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 1 Loc 539 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 1: år-månad 9012. 90-12 . . 9505. 95-05 1125 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9012 9101 9102 9103 9106 9108 9109 9110 9111 9112 9201 Frek: 1 3 1 2 1 2 5 12 8 14 10 Kod: 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 Frek: 8 5 9 10 9 2 7 3 13 6 20 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 11 10 9 12 10 17 10 13 9 8 19 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 18 20 15 17 24 29 35 7 15 23 19 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 28 39 18 23 26 31 27 1125
VAR 73 BEVILJAT BELOPP 2 Loc 543 width 7 2 decimal places Beviljat belopp ,2 Valid-n=1818 Min=0 Max=2051 Mean=35.7 St.Dev=122.7
VAR 74 VILLKOR 2 Loc 550 width 1 MD=0 Villkor, 2 6 1. Ja 1 5. Nej 1811 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 551 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 76 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 2 Loc 557 width 4 MD= 0 Utbetalning 2: år-månad 9106. 91-06 . . 9505. 95-05 1381 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9106 9108 9109 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 1 3 3 2 7 4 6 9 7 10 16 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 1 6 1 10 4 10 12 7 8 5 9 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 6 4 13 17 11 7 3 8 17 15 8 Kod: 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 7 22 6 7 7 13 21 16 14 21 21 Kod: 9505 0 Frek: 32 1381
VAR 77 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 561 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 78 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 2 Loc 567 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 2: år-månad 9107. 91-07 . . 9505. 95-05 1382 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9107 9108 9109 9110 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 Frek: 2 1 2 2 9 2 2 6 16 10 16 Kod: 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 1 3 3 9 6 10 12 5 9 6 9 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 6 2 15 16 12 5 3 9 13 18 9 Kod: 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 9 21 6 6 8 12 24 14 16 22 21 Kod: 9505 0 Frek: 28 1382
VAR 79 ÅTERBETALT 2 Loc 571 width 8 2 decimal places Återbetalt, 2 Valid-n=1818 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 80 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 579 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 81 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 585 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 2: år-månad 9109. 91-09 . . 9504. 95-04 1573 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9109 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9208 9209 9210 Frek: 2 3 5 4 9 4 8 15 4 6 3 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 Frek: 3 17 3 4 7 4 1 17 3 3 7 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 Frek: 8 7 13 8 3 4 7 2 8 2 4 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 0 Frek: 4 16 3 2 10 12 1573
VAR 82 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 2 Loc 589 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 2: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 83 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 2 Loc 595 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 2: år-månad 9101. 91-01 . . 9505. 95-05 1478 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9101 9109 9111 9112 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 Frek: 1 3 3 5 2 6 8 4 7 13 1 Kod: 9208 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 3 3 5 5 11 10 3 9 6 3 5 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 8 10 14 6 5 8 10 7 9 11 3 Kod: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 15 1 5 5 6 12 19 13 10 20 17 Kod: 9505 0 Frek: 10 1478
VAR 84 BEVILJAT BELOPP 3 Loc 599 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 3 Valid-n=1818 Min=0 Max=2236 Mean=22.7 St.Dev=110.7
VAR 85 VILLKOR 3 Loc 606 width 1 MD=0 Villkor, 3 4 1. Ja 0 5. Nej 1814 0. Frågan ej tillämplig
VAR 86 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 607 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 87 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 3 Loc 613 width 4 MD= 0 Utbetalning 3: år-månad 9111. 91-11 . . 9505. 95-05 1602 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9111 9112 9201 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 Frek: 1 1 2 5 1 2 1 3 1 3 4 Kod: 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 Frek: 2 4 7 5 5 3 8 7 1 3 4 Kod: 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 9 7 2 5 11 11 1 9 7 1 10 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 4 3 7 8 6 7 13 13 9 1602
VAR 88 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 617 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 89 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 3 Loc 623 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 3: år-månad 9111. 91-11 . . 9505. 95-05 1602 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9111 9112 9201 9202 9204 9205 9206 9207 9208 9210 9211 Frek: 1 1 1 1 6 1 2 2 2 5 4 Kod: 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 Frek: 4 6 5 5 3 8 5 2 4 4 9 Kod: 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9410 Frek: 7 2 6 9 12 6 3 10 10 4 2 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 8 10 4 9 10 15 8 1602
VAR 90 ÅTERBETALT 3 Loc 627 width 7 2 decimal places Återbetalt, 3 Valid-n=1818 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 91 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 634 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 92 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 640 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 3: år-månad 9201. 92-01 . . 9504. 95-04 1701 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9201 9203 9204 9205 9206 9208 9209 9210 9212 9301 9302 Frek: 2 4 1 1 5 2 4 2 9 1 1 Kod: 9303 9304 9305 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 Frek: 6 4 3 9 1 2 8 3 9 5 2 Kod: 9403 9404 9405 9406 9408 9409 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 2 2 2 4 4 2 2 3 1 2 4 Kod: 9504 0 Frek: 5 1701
VAR 93 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 3 Loc 644 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 3: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 94 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 3 Loc 650 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 3: år-månad 9112. 91-12 . . 9505. 95-05 1645 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9112 9201 9203 9204 9205 9206 9207 9209 9210 9211 9212 Frek: 1 1 5 1 2 2 2 3 3 1 4 Kod: 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 Frek: 4 2 7 3 3 5 2 4 3 6 8 Kod: 9312 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Frek: 4 10 7 2 7 3 4 5 7 2 2 Kod: 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 3 9 3 8 11 11 3 1645
VAR 95 BEVILJAT BELOPP 4 Loc 654 width 6 2 decimal places Beviljat belopp, 4 Valid-n=1818 Min=0 Max=1770 Mean=13.5 St.Dev=89.1
VAR 96 VILLKOR 4 Loc 660 width 1 MD=0 Villkor, 4 6 1. Ja 0 5. Nej 1812 0. Frågan ej tillämplig
VAR 97 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 661 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 98 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 4 Loc 667 width 4 MD= 0 Utbetalning 4: år-månad 9206. 92-06 . . 9505. 95-05 1700 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9206 9207 9208 9209 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 2 3 1 1 1 4 2 2 1 2 5 Kod: 9306 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 4 3 1 5 5 2 5 2 3 3 6 Kod: 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 5 4 3 6 3 6 4 4 4 11 5 Kod: 0 Frek: 1700
VAR 99 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 671 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 100 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 4 Loc 677 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 4: år-månad 9206. 92-06 . . 9505. 95-05 1700 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9206 9207 9208 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 Frek: 2 1 3 1 1 3 3 2 1 2 6 Kod: 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 Frek: 1 2 2 2 5 5 1 5 3 4 3 Kod: 9405 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 Frek: 4 6 4 3 5 5 5 4 5 4 10 Kod: 9505 0 Frek: 5 1700
VAR 101 ÅTERBETALT 4 Loc 681 width 7 2 decimal places Återbetalt, 4 Valid-n=1818 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 102 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 688 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 103 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 694 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 4: år-månad 9202. 92-02 . . 9504. 95-04 1767 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9202 9206 9209 9211 9212 9302 9305 9306 9308 9309 9312 Frek: 1 2 1 2 4 1 3 4 5 4 2 Kod: 9401 9403 9405 9406 9407 9408 9410 9411 9501 9502 9504 Frek: 2 2 5 1 1 3 2 2 1 1 2 Kod: 0 Frek: 1767
VAR 104 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 4 Loc 698 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 4: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 105 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 4 Loc 704 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 4: år-månad 9206. 92-06 . . 9505. 95-05 1732 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9206 9207 9209 9211 9212 9301 9302 9304 9305 9306 9308 Frek: 1 1 1 3 3 2 2 4 1 2 3 Kod: 9309 9310 9311 9312 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 Frek: 4 3 4 2 1 3 1 4 7 1 1 Kod: 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 0 Frek: 4 4 1 3 4 4 4 5 3 1732
VAR 106 BEVILJAT BELOPP 5 Loc 708 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 5 Valid-n=1818 Min=0 Max=589 Mean=3.8 St.Dev=28.0
VAR 107 VILLKOR 5 Loc 715 width 1 MD=0 Villkor, 5 4 1. Ja 0 5. Nej 1814 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 716 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 109 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 5 Loc 722 width 4 MD= 0 Utbetalning 5: år-månad 9208. 92-08 . . 9505. 95-05 1754 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9208 9209 9301 9302 9305 9306 9307 9308 9310 9311 9401 Frek: 2 1 1 1 3 2 1 8 1 1 1 Kod: 9402 9403 9404 9405 9406 9408 9410 9411 9412 9501 9502 Frek: 1 3 2 2 5 1 3 1 3 4 1 Kod: 9503 9504 9505 0 Frek: 3 8 5 1754
VAR 110 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 726 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 111 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 5 Loc 732 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 5: år-månad 9208. 92-08 . . 9505. 95-05 1754 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9208 9210 9301 9302 9305 9306 9308 9310 9311 9401 9402 Frek: 2 1 1 1 3 2 9 1 1 1 1 Kod: 9403 9404 9405 9406 9408 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 3 2 1 6 1 3 1 3 4 3 2 Kod: 9504 9505 0 Frek: 7 5 1754
VAR 112 ÅTERBETALT 5 Loc 736 width 3 2 decimal places Återbetalt, 5 Valid-n=1818 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 113 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 739 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 114 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 745 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 5: år-månad 9208. 92-08 . . 9503. 95-03 1798 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9208 9301 9303 9305 9306 9309 9312 9401 9403 9405 9406 Frek: 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 Kod: 9412 9501 9503 0 Frek: 1 1 2 1798
VAR 115 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 5 Loc 749 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 5: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 116 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 5 Loc 755 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 5: år-månad 9207. 92-07 . . 9505. 95-05 1771 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9207 9209 9301 9303 9304 9305 9306 9307 9310 9311 9402 Frek: 1 2 1 1 1 1 4 2 1 2 2 Kod: 9403 9404 9405 9406 9408 9410 9411 9412 9501 9502 9503 Frek: 1 2 2 1 1 2 4 1 3 2 3 Kod: 9504 9505 0 Frek: 5 2 1771
VAR 117 BEVILJAT BELOPP 6 Loc 759 width 7 2 decimal places Beviljat belopp, 6 Valid-n=1818 Min=0 Max=2127 Mean=5.9 St.Dev=74.1
VAR 118 VILLKOR 6 Loc 766 width 1 MD=0 Villkor, 6 17 1. Ja 0 5. Nej 1801 0. Frågan ej tillämplig
VAR 119 UTBETALN ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 767 width 6 alphabetic Utbetalningsdag 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 120 UTBETALNING ÅR-MÅNAD 6 Loc 773 width 4 MD= 0 Utbetalning 6: år-månad 9212. 92-12 . . 9504. 95-04 1806 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9212 9301 9302 9306 9308 9312 9404 9504 0 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 4 1806
VAR 121 UTBET ORDER ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 777 width 6 alphabetic Utbetalningsorder 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 122 UTBETAL.ORDER ÅR-MÅNAD 6 Loc 783 width 4 MD= 0 Utbetalningsorder 6: år-månad 9212. 92-12 . . 9504. 95-04 1806 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9212 9301 9302 9306 9308 9312 9403 9504 0 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 4 1806
VAR 123 ÅTERBETALT 6 Loc 787 width 3 2 decimal places Återbetalt, 6 Valid-n=1818 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 124 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 790 width 6 alphabetic Lägesrapport begärd 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 125 BEGÄRD RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 796 width 4 MD= 0 Lägesrapport begärd 6: år-månad 9212. 92-12 . . 9504. 95-04 1811 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9212 9302 9310 9312 9409 9503 9504 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1811
VAR 126 INKOMM RAPP ÅR-MÅ-DAG 6 Loc 800 width 6 alphabetic Lägesrapport inkommen 6: år-månad-dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 127 INKOMMEN RAPP ÅR-MÅNAD 6 Loc 806 width 4 MD= 0 Lägesrapport inkommen 6: år-månad 9212. 92-12 . . 9504. 95-04 1808 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 9212 9302 9306 9310 9311 9403 9504 0 Frek: 1 2 1 1 1 1 3 1808
VAR 128 SENASTE ÄNDR ÅR-MÅ-DAG Loc 810 width 6 alphabetic Senaste ändringsdatum år-månad dag Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 129 SENASTE ÄNDRING ÅR-MÅNAD Loc 816 width 4 Senaste ändringsdatum år-månad 9201. 92-01 . . 9506. 95-06 Kod: 9201 9209 9210 9211 9212 9301 9302 9303 9304 9305 9306 Frek: 1 184 29 12 6 12 16 12 14 17 21 Kod: 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9401 9402 9403 9404 9405 Frek: 9 77 24 10 13 37 29 47 38 33 54 Kod: 9406 9408 9409 9410 9411 9412 9501 9502 9503 9504 9505 Frek: 69 27 54 27 91 76 47 67 113 270 238 Kod: 9506 Frek: 44
VAR 130 GAMMAL STATUSKOD Loc 820 width 2 MD= 0 Gammal statuskod 73 01. Komplettering begärd 10 02. Klart för beredning 36 03. Beredning pågår 81 04. Beslutsklar 936 05. Beslut - bidrag beviljat 0 06. Krav om återbetalning 2 07. Lägesrapport - påminnelse 36 90. Beslut - ej beviljat bidrag 153 91. Avslutat ärende 26 92. Hävda beslut 121 99. Återtaget eller avfört beslut 344 00. Frågan ej tillämplig
VAR 131 SELEKTERINGSDATUM Loc 822 width 6 alphabetic Selekteringsdatum Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 132 SENASTE ÄNDRINGSTID Loc 828 width 5 alphabetic Senaste ändringstid Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 133 ANSTÄLLDA I SKIKT Loc 833 width 3 Totalt anställda i skikt Valid-n=1818 Min=0 Max=501 Mean=22.9 St.Dev=81.6
VAR 134 SNI-KOD Loc 836 width 5 MD=99999 SNI-kod 1 01124. Odling av prydnadsväxter i växthus 1 01129. Svampodling mm 3 01213. Producenter av mjölk och nötkött, blandat 25 01251. Renskötsel 1 01253. Bi-, mask- och annan smådjursuppfödning 43 01300. Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 1 01410. Service till växtodling 1 01420. Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet 1 01900. Småbruk 5 02011. Produktion av skog på rot, leveransvirke mm 1 02012. Skogsvård 9 02013. Avverkning 2 02029. Övrig service till skogsbruk 31 13100. Järnmalmsutvinning 7 13200. Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm 2 14210. Utvinning av sand, grus och berg 5 15111. Kreatursslakt 1 15112. Styckning av kött 4 15130. Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 4 15200. Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter 2 15310. Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 2 15330. Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 4 15512. Annan mejerivarutillverkning 2 15520. Glasstillverkning 0 15710. Framställning av beredda fodermedel 14 15810. Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 1 17403. Tillverkning av presenningar, tält, segel och dylikt 3 17549. Diverse övrig textilietillverkning 1 18100. Tillverkning av läderkläder 1 18221. Tillverkning av gång- och ytterkläder för män och pojkar 4 19100. Garvning och annan läderberedning 34 20101. Sågning 8 20102. Hyvling 2 20103. Träimpregnering 1 20201. Tillverkning av faner, kryssfaner och lamellträ 2 20203. Tillverkning av träfiberskivor 5 20301. Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 11 20302. Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 1 20400. Träförpackningstillverkning 12 21123. Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp 0 21129. Övrig tillverkning av papper och papp 2 22110. Bokutgivning 6 22121. Dagstidningsutgivning 1 22122. Annonstidningsutgivning 1 22140. Fonogramutgivning 11 22222. Tryckning av böcker och övriga trycksaker 1 22230. Bokbindning och trycksaksbehandling 5 22240. Sättning och annan framställning av tryckoriginal 1 24150. Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter 1 24420. Tillverkning av läkemedel 2 25120. Regummering 1 25130. Annan gummivarutillverkning 1 25210. Tillverkning av plasthalvfabrikat 1 25240. Annan plastvarutillverkning 1 26120. Bearbetning av planglas 1 26150. Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror 1 26510. Tillverkning av cement 0 26611. Tillverkning av lättbetongvaror 2 26619. Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål 2 26701. Tillverkning av stenvaror för byggändamål 1 26829. Diverse övriga tillverkning av icke- metalliska mineraliska produkter 6 27100. Framställning av järn, stål ferrolegeringar (EKSG-produkter) 1 27540. Gjutning av andra metaller 14 28110. Tillverkning av metallstommar och delar därav 5 28120. Tillverkning av byggnadselement av metall 2 28220. Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning 2 28400. Smidning, pressning, prägling, valsning av metall; pulvermetallurgi 9 28520. Metallegoarbeten 1 28621. Tillverkning av formverktyg 2 28622. Tillverkning av skärverktyg 1 28710. Tillverkning av stålfat och diverse behållare 2 28740. Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar 1 28751. Tillverkning av diskbänk, sanitetsgods av metall för byggändamål 12 28759. Diverse övrig metallvarutillverkning 1 29110. Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 5 29220. Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 2 29230. Tillverkning av maskin och apparat för kyla och ventilat, ej hushåll 8 29240. Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 3 29520. Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 1 29569. Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 1 29720. Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och apparater 1 30010. Tillverkning av kontorsmaskiner 2 30020. Tillverkning av datorer och annan informationsbehandling-utrustning 1 31200. Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 1 31300. Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 1 31501. Tillverkning av belysningsarmatur 1 31620. Diverse övrig tillverkning av elapparatur 1 32100. Tillverkning av elektriska komponenter 2 32200. Tillverkning av radio och TV-sändare trådtelefon och telegrafapparater 1 32300. Tillverkning av radio- och TV-mottagare, apparater för ljud- och videosignaler 2 33101. Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument 1 33102. Tillverkning av tandproteser 2 33300. Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer 1 33400. Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 2 34100. Motorfordonstillverkning 2 34200. Tillverkning av karosseri för motorfordon, släpfordon, påhängsvagn 2 34300. Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 1 35120. Byggande och reparation av fritidsbåtar 1 35430. Tillverkning av invalidfordon 4 36140. Tillverkning av andra möbler 1 36220. Tillverkning av smycken och andra guld- och silversmedsvaror 2 36300. Tillverkning av musikinstrument 3 36400. Tillverkning av sportartiklar 1 37100. Återvinning av skrot och avfall av metall 2 40300. Ång- och hetvattenförsörjning mm 18 45110. Rivning av hus; markarbeten 19 45211. Byggande av hus 6 45212. Uppförande av andra byggnadsverk 1 45229. Övriga takarbeten 18 45230. Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggning 3 45250. Andra bygg- och anläggningsarbeten 6 45310. Elinstallationer 16 45331. Värme- och sanitetsarbeten 5 45430. Golv- och väggbeläggningsarbeten 4 45441. Måleriarbeten 6 45442. Glasmästeriarbeten 20 50102. Handel med personbilar 1 50103. Handel med husvagnar och husbilar 6 50201. Bilservice, ej specialiserad 1 50202. Bilplåt- och billackreparationer 1 50203. Installationer och reparationer av bilel och bilelektronik 5 50204. Däckservice 1 50301. Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 1 50400. Handel och service motorcyklar inkl reservdelar och tillbehör 8 50500. Detaljhandel med drivmedel 1 51320. Partihandel med kött och köttvaror 1 51380. Partihandel med andra livsmedel, bl a fisk- skal- och blötdjur 2 51390. Icke spec partihandel med livsmedel, drycker och tobak 3 51434. Partihandel med elartiklar 1 51471. Partihandel med möbler och inredningsvaror 1 51510. Partihandel med bränslen 1 51520. Partihandel med metaller och metallmalmer 12 51530. Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 1 51541. Partihandel med järnhandelsvaror 1 51550. Partihandel med kemiska produkter 2 51569. Partihandel med övriga insatsvaror 2 51570. Partihandel med avfallsprodukter och skrot 1 51610. Partihandel med verktygsmaskiner 2 51620. Partihandel med bygg- och anläggningsmaskiner 1 51640. Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 2 51659. Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 3 51660. Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruk inkl traktorer 13 52111. Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak 42 52112. Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 3 52121. Annan varuhus- och stormarknadshandel 1 52230. Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur 1 52279. Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel 5 52310. Apotekshandel 2 52330. Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 2 52410. Butikshandel med textilier 4 52421. Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 1 52422. Butikshandel med herrkläder 1 52423. Butikshandel med damkläder 2 52431. Butikshandel med skodon 2 52441. Butikshandel med möbler och mattor 1 52443. Butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror 1 52444. Butikshandel med elartiklar 3 52452. Butikshandel med radio- och TV-apparater 7 52461. Butikshandel med järnhandels- bygg- och VVS-varor 1 52462. Butikshandel med färger 5 52481. Butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar 1 52482. Butikshandel med med fotoutrustning; fotoservice 1 52484. Butikshandel med guldsmedsvaror och smycken 2 52485. Butikshandel med sport- och fritidsartiklar 1 52486. Butikshandel med leksaker 3 52487. Butikshandel med blommor och andra växter 0 52488. Butikshandel med smådjur 3 52496. Detaljhandel med båtar och båttillbehör 1 52499. Övrig specialiserad butikshandel 1 52639. Övrig detaljhandel, ej i butik 4 52740. Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 19 55111. Hotellverksamhet med restaurang utom konferensanläggningar 1 55220. Campingplatsverksamhet mm 10 55300. Restaurangverksamhet 1 55522. Centralköksverksamhet för sjukhus 4 60100. Järnvägstransport 3 60211. Kollektivtrafikverksamhet 10 60212. Kollektivtrafikverksamhet 3 60220. Taxitrafik 2 60230. Annan landtransport av passagerare 114 60240. Vägtransport av gods 2 62100. Reguljär lufttransport 3 62200. Icke reguljär lufttransport 2 63210. Övriga stödtjänster till landtransport 1 63220. Övriga stödtjänster till sjöfart 4 63230. Övriga stödtjänster till luftfart 7 63302. Försäljning av resor 0 63303. Turistservice 12 63400. Annan transportförmedling 9 64110. Postbefordran via postverket 1 64201. Nätdrift 1 64202. Radiering 5 65120. Annan bankverksamhet 1 65220. Annan kreditgivning 3 66030. Skadeförsäkring 24 70201. Uthyrning av bostäder 11 70202. Uthyrning av industrilokaler 9 70203. Uthyrning av andra lokaler 2 70209. Övrig fastighetsförvaltning 7 70321. Förvaltning i rikskooperativ regi 1 71100. Biluthyrning 1 71310. Uthyrning av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap 1 71320. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 2 72201. Datakonsultverksamhet 1 72202. Programvaruproduktion 2 72300. Databehandling 1 73102. Teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 2 73104. Lantbruksvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet 20 74120. Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 4 74140. Konsultverksamhet avs företags organisation, information mm 3 74150. Holdingsverksamhet 2 74201. Arkitektverksamhet 13 74202. Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet 4 74300. Teknisk provning och analys 1 74401. Reklambyråverksamhet 9 74500. Arbetsförmedling och rekrytering 4 74600. Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 3 74701. Lokalvård 3 74702. Sanering och desinfektion 1 74703. Skorstensfejarverksamhet 1 74814. Fotolaboratorieverksamhet 1 74830. Kontorsservice och översättningsverksamhet 1 74842. Annan formgivning 3 74849. Diverse övriga företagstjänster 8 75112. Inspektion, kontroll, tillståndsgivning 3 75113. Skatteförvaltning, indrivning 1 75121. Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning 1 75125. Administration av program för kultur, miljö, boende mm 1 75134. Administration av andra näringslivsprogram 1 75225. Gemensam verksamhet för det militära försvaret 1 75232. Domstolsverksamhet 3 75233. Kriminalvård 5 75240. Polisverksamhet 3 75300. Obligatorisk socialförsäkring 4 80301. Högskoleutbildning för tekniska yrken 3 80422. Arbetsmarknadsutbildning 7 80423. Folkhögskoleutbildning 5 80424. Studieförbundens och frivilligorganisations utbildning 126 85110. Sluten sjukvård 8 85120. Öppen hälso- och sjukvård 8 85130. Tandvård 2 85140. Annan hälso- och sjukvård 27 85311. Vård och service till boende i servicehus och dylik 120 85321. Barnomsorg inom förskola 23 85323. Äldre- och handikappomsorg 1 85324. Individ- och familjeomsorg 1 90001. Avlopps- och reningsverksamhet 4 90002. Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 3 90008. Gatu- och vägrenhållning och annan sanitär verksamhet 1 91112. Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 1 91120. Intressebevakning inom yrkesorganisationer 2 91200. Intressebevakning inom arbetsorganisationer 11 91310. Verksamhet i religiösa samfund 9 91330. Verksamhet i andra intresseorganisationer 2 92200. Radio- och TV-programverksamhet 1 92310. Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet 1 92320. Drift av teatrar, konserthus 2 92520. Museiverksamhet och kulturminnesvård 1 92611. Drift av skidsportanläggningar 2 92615. Drift av sporthall, idrottsplats och andra sportanläggningar 3 92621. Idrottsutövning 2 92625. Sportadministration 1 92721. Ridutbildning och uthyrning av hästar 1 92729. Diverse övrig rekreationsverksamhet 2 93011. Industri- och institutionstvätt 2 93012. Konsumenttvätt 9 93021. Hårvård 327 99999. Näringsgren okänd
VAR 135 FAKTISKT UTBETALT Loc 841 width 8 2 decimal places Faktiskt utbetalt Valid-n=1818 Min=0 Max=25661 Mean=125.3 St.Dev=1144.8