GÖTEBORGS KOMMUN: PERSONALSTATISTIK
               November 1991
                SSD 0498

              Göteborgs kommun

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i GÖTEBORGS KOMMUN: PERSONALSTATISTIK NOVEMBER
  1991 samlades ursprungligen in av Göteborgs kommuns
  ADB-kontor. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för
  analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 7  (2)ÅLDERSINTERVALL      (3)LOC 23 WIDTH 1
                        (4)

   (6) Åldersintervall

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     8528 1.   - 25 år
     17401 2.  26 - 35 år
     19024 3.  36 - 45 år
     14235 4.  46 - 55 år
     7715 5.  56 -

   ............................................................

  (1) Variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0498 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Förvaltning 6 Åldersintervall 7 Kön 8 Befattning - kod 9 Befattning - text 10 Personalkategori 11 Verksamhet 12 Heltidsanställd 13 Deltidsanställd 14 Timanställd 15 Tjänstledighet 1 16 Tjänstledighet 2 17 Minsta anställningsform 18 Högsta sysselsättningsgrad 19 Sammanlagd sysselsättningsgrad

VAR 1 SSD STUDY NR 0498              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0498


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 December 1995
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Göteborgs kommun: Personalstatistik november 1991
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 FÖRVALTNING Loc 14 width 3 Förvaltning 254 010. Kommunledningen 28 020. Revisorskollegiet 13 033. Näringslivssekretariatet 358 040. ADB- och servicekontoret 11 041. Inköpskommitten 51 042. Invandrarnämnden 17 043. Konsumentnämnden 4 051. Göteborgs kommun sjuk:s förtroendenämnd 2094 101. SDF Gunnared 1554 102. SDF Lärjedalen 1498 103. SDF Kortedala 1406 104. SDF Bergsjön 1173 105. SDF Härlanda 1734 106. SDF Örgryte 1900 107. SDF Centrum 1969 108. SDF Linnestaden 2075 109. SDF Majorna 1321 110. SDF Högsbo 861 111. SDF Älvsborg 1085 112. SDF Frölunda 1297 113. SDF Askim 1992 114. SDF Tynnered 421 115. SDF Styrsö 873 116. SDF Torslanda 1670 117. SDF Biskopsgården 1601 118. SDF Lundby 684 119. SDF Tuve-Säve 1420 120. SDF Backa 585 121. SDF Kärra-Rödbo 1 152. Valnämnden 626 171. Brand- och civilförsvarsnämnden 13 191. Överförmyndarnämnden 732 203. Fastighetskontoret totalt 199 220. Lokalförsörjningsnämnden 378 300. Stadsbyggnadskontoret 951 313. Gatukontoret totalt 49 315. Botaniska trädgården 625 390. Fritidsförvaltningen 74 400. Trafikkontoret 66 444. Färdtjänst 312 546. VA-verket totalt 670 560. Renhållningsverket 55 601. Göteborgs folkhögskola 22 608. Friluftsskolan 3484 610. Utbildningsnämnden totalt 231 670. Nämnden för stadsbiblioteket 332 684. Göteborgs museer 1 687. Konstnämnden 2 696. Arbetarinstitutet 373 699. Utbildningsförvaltningen 771 720. Sociala institutionsnämnden 9 770. Omsorgsnämnden 127 800. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 25127 803. SVF Sjukvårdsförvaltningen totalt 1187 884. Folktandvård 146 890. Förvaltningshälsovård 75 961. Vegahemmet 316 989. Göteborgs sjukhem, Per Dubbsgatan
VAR 6 ÅLDERSINTERVALL Loc 17 width 1 Åldersintervall 8528 1. - 25 år 17401 2. 26 - 35 år 19024 3. 36 - 45 år 14235 4. 46 - 55 år 7715 5. 56 -
VAR 7 KÖN Loc 18 width 1 Kön 14168 1. Man 52735 2. Kvinna
VAR 8 BEFATTNING Loc 19 width 5 Befattning - kod 1 00001. Stadsdirektör 4 00005. Överförmyndare 11 00006. Kommunalråd 1 00009. Finanschef 13 00020. Stadssekreterare 1 00021. Finanssekreterare fö 4 00022. Finanssekreterare 6 00028. Politisk sekreterare 1 00034. Hyressekreterare 1 00052. Stadsjurist fö 1 00054. Kommunjurist 21 00055. Stadsdelschef 3 00060. Stadsjurist 6 00061. Stadsombudsman 18 00063. Kanslichef 2 00068. Stabschef 13 00077. Kommunalrådssekreterare 27 00090. Sekreterare 46 00091. Informationssekreterare 14 00093. Informationsassistent 1 00096. Utrustningssekreterare 2 00097. Utrustningskonsulent 3 00114. Kanslijurist 12 00121. Konsult 2 00125. Boutredare 1 00204. Arbetsrättsjurist 1 00207. Jurist 3 00239. Systemförvaltare 1 00273. Systemoperatör 1 00287. Systemutvecklare 9 00295. Systemansvarig/utvecklingsledare 1 00301. Förhandlingschef 49 00311. Sektionschef 1 00314. Pensionskonsult 10 00321. Lönesekreterare 1 00322. Pensionssekreterare 5 00329. Förhandlare 1 00335. Upphandlingsledare 4 00345. Primärområdeschef 1 00346. Resurschef 5 00347. Programområdeschef 6 00350. Sektionschef biträdande 1 00355. Utbildningskonsulent 1 00365. Lönesamordnare 4 00390. Pensionsassistent 1 00401. Org. chef 5 00407. Utvecklingschef 1 00410. Utredningschef 26 00411. Utredningsledare 66 00412. Utredningssekreterare 19 00421. Utredare 13 00422. Uppdragsledare 8 00423. Uppdragsledare, biträdande 1 00424. Projektsamordnare 1 00431. Marknadsansvar 1 00436. Marknadsanalytiker 1 00440. Organisationssekreterare 1 00446. Samhällsplanerare 1 00447. Samhällsplanerare 2 00450. Jämställdhetshandläggare 1 00456. Avdelningssekreterare 7 00459. Verksamhetsområdeschef 1 00474. Remiteringssekreterare 116 00480. Utredningsassistent 1 00492. Trafikekonom 1 00495. Ek. samordnare 1 00501. Revisionsdir. 1 00511. Revisionschef, biträdande 6 00520. Revisor fö 17 00530. Revisor 1 00650. Risk manager 1 00700. Datachef 3 00701. ADB-chef 9 00704. Utvecklingsledare 5 00705. Servicechef 1 00713. Produktionsledare 44 00715. Projektledare 0 00718. Datakonsulent 5 00719. Projektledare, biträdande 6 00721. Projektsekreterare 77 00730. Systemanalytiker 5 00733. Systemman 1 00738. ADB-konsult 18 00750. Programmerare 3 00767. Operatör fö 4 00769. Chefsoperatör 1 00772. Dataoperatör 2 00773. Stansoperatör 14 00776. Operatör 1 00786. ADB-sekreterare 7 00791. ADB-samordnare 26 00798. Systemanalytiker fö 1 00811. Brandchef vice 1 00815. Brandinspektör fö 1 00820. Ambulansinspektör 6 00821. Brandinspektör 6 00824. Brandingenjör fö 9 00825. Brandingenjör 2 00833. Distriktbrandingenjör 1 00836. Brandteleförman 1 00837. Larmingenjör 14 00838. Brandmästare fö 24 00841. Brandmästare 2 00842. Utb. brandmästare 64 00850. Brandförman 4 00858. Brandteletekniker 374 00860. Brandman 1 00865. Larmassistent 2 00901. Företagskonsult 10 00903. Konsumentsekreterare 1 00906. Marknadsförare 2 00941. Säkerhetsintendent 1 00942. Systemansvarig 1 00945. Datakonsult 1 01000. Sjukvårdsdirektör 2 01001. Överläkare grupp A 2 01005. Sjukhusdirektör 206 01007. Överläkare, biträdande 4 01009. FH överläkare 1 01011. Poliklinikläkare 416 01020. Avdelningsläkare 330 01024. Överläkare 2 01027. Klinikchef 1 01029. Vårdcentralchef 348 01033. Underläkare 2 01038. Överläkare biträdande/Lärare i sjdlä 5 01047. Distriktsv. chef 2 01050. Stadsläkare 2 01052. Sjukhusgenetiker 1 01053. Avdelningsläkare/Högskolelektor 1 01058. Sjukhushistolog 1 01059. Yrkestoxikolog 1 01060. Distriktsläkare gr B 12 01062. Distriktsläkare gr A 158 01063. Distriktsläkare 1 01072. Skolläkare 15 01075. FHV läkare 2 01076. Läkare 5 01078. AT-läkare 4 01085. Tekn. audiolog 1 01088. Överläkare, biträdande/Högskolelektor 48 01090. Överläkare/Professor 5 01096. Överläkare/Klin. lärare 29 01097. Överläkare, biträdande/Klinl. 10 01099. Klin. amanuens 5 01112. Koordinator 5 01114. Sjuksköterska med cen 3 01116. Distriktssköterska natt 28 01118. Sektionsledare natt 248 01120. Sektionsledare 1 01126. Sjuksköterska/stoma 48 01128. Skolsköterska m u 2 01129. Epedemisjuksköterska 33 01130. Röntgenassistent 3 01131. Sjuksköterska/röntgenassistent 1 01133. Hygiensköterska 609 01134. Sjuksköterska natt 2789 01137. Sjuksköterska 9 01146. Sjuksköterska/fö msk 6 01147. Msk fö/Sjuksköterska 220 01151. Distriktssköterska 57 01152. Skolsköterska 79 01154. Sjuksköterska vid BVC 506 01161. Laboratorieassistent 27 01162. Laboratorieassistent natt 6 01166. Oftamologassistent 41 01167. Operationsassistent 2 01168. Laboratorieassistent/Tekniker 28 01169. Radioterapiassistent 1 01171. Hemvårdsföreståndare 1 01177. Hjälpmedelschef 1 01178. Hjälpmedelskonsulent 4 01182. Ortopist 1 01185. Skolhälsovårdsassistent 6 01187. Hjälpmedelskonsulent biträdande 630 01189. Behandlingsassistent 16 01190. Cytologassistent 44 01193. Klinikadminis. 1 01197. Sjukvårdsföreståndare 10 01199. Klinikföreståndare natt 1 01200. Klinikföreståndare 543 01202. Avdelningsföreståndare 170 01210. Avdelningsföreståndare, biträdande 12 01214. Sjukhusföreståndare biträdande 2 01215. Avdelningsföreståndare/Översköterska 8 01218. Vårdutvecklare 1 01220. Klinikadministratör biträdande 96 01229. Habiliteringsassistent 14 01230. Sjukhemsföreståndare 1 01250. Hosp. sjuksköterska dag 8 01256. Verksamhetsledare 4 01258. Akutrekryterare 190 01276. Barnmorska 43 01277. Barnmorska natt 49 01281. Barnmorska i ö v 244 01300. Psykolog 5 01303. Chefpsykolog 4 01308. Psykolog fö 1 01309. Handl. i psykoter. 6 01310. Psykolog ej leg. 1 01316. Psykologchef 1 01330. Hörselpedagog fö 4 01331. Hörselvårdsföreståndare 3 01336. Rygginstruktör 19 01340. Chefgymnast 281 01341. Sjukgymnast 13 01343. Chefarbetsterapeut 1 01344. Cheflogoped 25 01345. Logoped 35 01347. Sjukgymnast fö 1 01348. Hörselpedagog 42 01349. Distriktsjukgymnast 45 01350. Arbetsterapeut fö 26 01353. Distr. arbetsterapeut 2 01358. Chefgymnast biträdande 4 01361. Synpedagog 1 01363. Hörselvårdskonsulent 39 01364. Hörselvårdsassistent 12 01368. Talpedagog m u 3 01369. Talpedagog 25 01371. Ortopedtekniker 227 01373. Arbetsterapeut 2 01376. Chefsterapeut biträdande 1 01377. Ortoped skom mäst 1 01379. Chefsterapeut fö 2 01381. Distriktsjukgymnast fö 8 01384. Kursledare 6 01385. Arbetsinstruktör 1 01388. Ortoped skom mäst biträdande 8 01389. Ortopedskotekniker 2 01392. Chefgymnast m u 3 01393. Sjukgymnast m u 1 01397. Hörselpedagog m u 2 01399. Afasipedagog 2 01410. Stadsveterinär 1 01500. Tandvårdsdirektör 1 01501. Tandvårdschef 9 01504. Cheftandläkare 12 01505. Övertandläkare 2 01507. Övertandläkare/Klinikchef 5 01508. Klinikchef sjukhus 1 01509. Övertandläkare/Klinikchef biträdande 1 01510. Tandvårdschef biträdande 31 01515. Övertandläkare biträdande 1 01517. Övertandläkare biträdande/Klinikchef biträdande 5 01519. Distrikttandläkare fö m u 17 01523. Distrikttandläkare fö 24 01530. Tandläkare 13 01532. Tandläkare sjukhus 126 01533. Distrikttandläkare 27 01535. Distrikttandläkare m u 50 01537. Assistenttandläkare 1 01538. Specialtandläkare 4 01539. Konsulttandläkare 17 01540. Distrikttandläkare/Klinikchef biträdande 4 01543. AT-tandläkare 5 01551. Tandtekniker fö 1 01553. Tandteknikerchef 17 01560. Tandtekniker 4 01562. Sjukhustandtekniker 59 01570. Tandhygienist 47 01581. Övertandsköterska 2 01583. Tandsköterska fö 2 01586. Tandsköterska fö mu 5 01587. Övertandsköterska m u 391 01590. Tandsköterska 78 01593. Tandsköterska m u 3 01594. Tandsköterska/Kanslist 74 01599. Tandvårdsbiträde 239 01600. Skötare fö 9 01601. Skötare fö natt 65 01607. Vårdare natt 1407 01610. Skötare 335 01615. Skötare natt 4 01619. Mentalskötare natt/Undersköterska natt 35 01620. Överskötare 193 01629. Habiliteringspersonal 2 01630. Obduktionstekniker fö 3 01635. Optiker 1 01640. Röntgenbiträde 2 01641. Obduktionstekniker 8 01644. Steriliseringsbiträde 1 01648. Audiometris m u 3956 01650. Undersköterska 1172 01652. Vårdare 2796 01653. Sjukvårdsbiträde 886 01654. Vårdbiträde 15 01655. Jourbiträde 227 01656. Arbetsterapibiträde 8 01662. Gruppledare/Undersköterska 872 01665. Undersköterska natt 100 01668. Vårdbiträde natt 414 01669. Sjukvårdsbiträde natt 5429 01676. Vårdbiträde hemtjänst 137 01684. Vårdbiträde hemtjänst natt 2 01685. Boendeassistent hemtjänst 256 01689. Gruppledare i hemtjänst 1 01700. Milj./Hälsosk.direktör 3 01702. Yrkeshygieniker fö 5 01703. Yrkeshygieniker 2 01709. Biolog 2 01710. Milj./Hälsoskyddsinspektör/Utr. 1 01718. Hälsoskyddsintendent 7 01726. Milj/hälsosk. inspektör 43 01729. Hälsoskyddsinspektör 1 01734. Miljösekreterare 1 01735. Miljöv. planeringssekreterare 1 01739. Miljöinformatör 1 01744. Miljöexpert 1 01746. Epidemiolog 1 01747. Smittskyddssekreterare 1 01769. Hygienkonsulent 2 01772. Djurskyddsinspektör 2 01776. Hälsoinformatör 1 01785. Djurskyddsinspektör fö 5 01786. Friskvårdskonsulent 5 01787. Friskvårdsassistent 1 01797. Miljöplanerare 4 01820. Korsettsömmerska 1 01942. Överskötare biträdande 1 01952. Friskvårdssekreterare 1 02000. Skoldirektör 1 02002. Utbildningschef 3 02003. Rektor/Skolhuschef 1 02009. Trainee 4 02011. Skolchef biträdande 71 02018. SYO-funktionär 1 02030. Skolinspektör 3 02031. Driftinspektör 13 02039. SYO-konsulent 7 02040. Studieledare fö 2 02044. Utbildningsledare 16 02058. Förskolekonsulent 5 02067. Utbildningsman 40 02069. Skolvärd 111 02070. Rektor 127 02072. Studierektor 12 02077. Studieledare 99 02080. Lektor 2 02081. Rektor biträdande 3 02085. Skolledare biträdande 2 02087. Högskolelektor 1787 02090. Adjunkt 2 02109. Lärare ungdomsvårdsskola öb 70 02114. Lärare uppdragsutbildning 336 02116. Hemspråkslärare 116 02117. SFI-lärare 107 02131. Lärare hälso och sjukvård 12 02132. Lärare barnavård 6 02137. Anpassningslärare 3 02141. Vävinstruktör 1 02157. Artist 10 02173. Intagningsassistent 17 02174. Musikledare 137 02176. Musiklärare 1 02205. Chef huvudbibliotek 4 02211. Bibliotekschef 76 02220. Bibliotek fö 164 02230. Bibliotekarie 1 02249. Mediachef 2 02255. Bibliotekskonsulent 3 02256. Kulturkonsulent 1 02262. Mediakonsulent 2 02269. Programsekreterare 1 02281. Lektör 55 02282. Biblioteksassistent 8 02300. Museichef 1 02302. Stadsarkivarie 1 02309. Museidirektör 1 02310. Antikvarie fö 1 02311. Arkivarie fö 1 02316. Akvarieföreståndare 1 02319. Evertebratzoolog 7 02320. Antikvarie 5 02321. Arkivarie 1 02322. Museilektor 2 02323. Museiintendent 3 02328. Utställningsf. giv 3 02330. Konservator fö 2 02334. Museilärare 9 02340. Konservator 17 02342. Museitekniker 1 02350. Konservatorassistent 13 02351. Museiassistent 1 02357. Teknisk intendent 5 02359. Konservator tekn. 5 02365. Museibiträde 1 02366. Akvarietekniker 1 02370. Undervisningsintendent 0 02372. Stadsarkivarie bitr. 1 02375. Textilkonservator 39 02410. Intendent 4 02433. Enhetschef 13 02450. Fritidskonsulent 4 02452. Idrottsinstruktör 2 02456. Föreningskonsulent 3 02459. Föreningssekreterare 418 02461. Fritidsassistent 3 02466. Föreningsassistent 2 02471. Vaktchef 20 02482. Fritidssekreterare 1 02483. Kultursekreterare 1 02486. Sporthallsföreståndare 6 02496. Informatör 11 02500. Ungdomskonsulent 1 02504. Friluftsint. 1 02522. Fritidsgårdsföreståndare 1 02531. Administratör 1 02532. Fritidsgårdsföreståndare biträdande 5 02576. Uthyrare 3 02585. Chef fritidsenhet 5 02600. Badföreståndare 2 02604. Badintendent 11 02610. Badmästare fö 1 02612. Badvaktmästare fö 64 02630. Badmästare 12 02633. Simlärare 2 02650. Badcampingplatsarbetare 1 02660. Baderska fö 23 02665. Badvaktmästare 8 02670. Baderska 1 02855. Arenachef 2 02864. Förest./Fritidsv. 3 02866. Fritidsass./Samordnare 1 02868. Fritidsföreståndare 1089 02901. Lågstadielärare (T) 964 02902. Mellanstadielärare (T) 37 02906. Lärare Ma-So (S) 27 02909. Lärare övr (S) 111 02913. Lärare Te (A) 72 02914. Lärare Ek (A) 4 02915. Lärare övr (A) 20 02916. Lärare Be (Y) 48 02917. Lärare Ba (Y) 41 02918. Lärare Et (Y) 44 02920. Lärare Fo (Y) 15 02921. Lärare Li (Y) 48 02922. Lärare rest/st (Y) 8 02924. Lärare Tr (Y) 24 02925. Lärare Ve/it (Y) 42 02926. Lärare hantverk 83 02927. Lärare Hk (Y) 86 02929. Lärare Om (Y) 50 02930. Lärare Bu (Y) 224 02932. Lärare idrott 125 02933. Lärare musik 89 02934. Lärare bild 125 02935. Lärare slöjd tm 142 02936. Lärare slöjd textil 124 02937. Lärare hushållsämnen 528 02938. Lärare special 743 02940. Lärare övr. 20 02951. Lärare särskola nr. 2 38 02952. Lärare särskola nr. 3 41 02953. Lärare särskola nr. 4 12 02954. Lärare särskola nr. 5 10 02955. Lärare särskola nr. 6 25 02956. Lärare särskola nr. 7 13 02958. Lärare särskola nr. 9 5 02961. Lärare särskola nr. 12 4 02962. Lärare särskola nr. 13 6 02964. Lärare särskola spec. 3 02965. Lärare särskola hemspråk 42 02982. Folkhögskolelärare 14 02999. Lärare ospec. 1 03002. Socialchef 3 03003. Chef hems. och omsorg 45 03010. Kretschef 4 03041. Teamchef 3 03058. Chef barnomsorg 54 03066. Socialsekreterare fö 4 03083. Boendesekreterare 37 03090. Avdelningschef 867 03094. Socialsekreterare 3 03098. Områdessekreterare 29 03128. Avdelningsföreståndare/teamledare 1 03138. Konsulent ungdomsverksamhet 3 03145. Familjehemssekreterare 6 03152. Familjerådgivare 28 03182. Gruppledare 1 03187. Metodutvecklare 1 03188. Vårdprogramsekreterare 6 03220. Chefskurator 19 03225. Gruppkurator 8 03238. Omsorgskonsulent 1 03240. Familjerättsassistent 1 03245. Alkoholrådgivare 2 03248. Teamledare 12 03251. Flyktingkonsulent 3 03252. Flyktingsamordnare 3 03254. Flyktingassistent 6 03300. Socialassistent 251 03303. Kurator 56 03304. Skolkurator 18 03324. Jourhemsassistent 1 03366. Beredskapssamordnare 2 03378. Invandrarkonsulent 14 03379. Invandrarsekreterare 20 03380. Hemterapeut 1 03389. Familjeterapeut 177 03391. Elevassistent 1 03393. Invandrarassistent 1 03411. Tolkchef 1 03418. Barnomsorgschef 356 03425. Hemtjänstassistent 38 03439. Barnomsorgsassistent 3 03448. Fotvårdsassistent 1 03450. Tolk 9 03454. Tolkförmedlare 2 03456. Dövtolk 2 03457. Teckentolk 2 03460. Fritidsledare 842 03465. Fritidspedagog 1 03477. Teckenvårdskonsulent 46 03481. Yrkeshandledare 8 03483. Grupphandledare 2 03536. Vårdbiträde fö öppenvård 27 03540. Hemvårdarinna 9 03541. Vårdare särskild 64 03551. Fotvårdsspecialist 25 03555. Anhörigvårdare 1 03590. Medhjälpare 104 03611. Föreståndare områdesansvar 1 03640. Förskollärare fö m u 1964 03641. Förskollärare 246 03642. Förskollärare m u 7 03643. Förstadielärare 20 03646. Resurspedagog 4 03655. Barnvårdare 85 03670. Hemspråkstränare 3320 03680. Barnskötare 207 03683. Barnskötare natt 194 03685. Barnskötare m u 974 03690. Dagbarnvårdare 1 03805. Omsorgsdirektör 2 03930. Teckenspråktolk fö 5 03931. Teckenspråktolk 3 03935. Dövblindtolk 1 03939. Vuxendövtolk fö 4 04070. Driftplanerare 1 04206. Trafikdirektör 1 04215. Färdtjänstchef 3 04220. Trafikinspektör 81 04235. Trafikövervakare 1 04237. Mätningsassistent 55 04242. Trafikövervakare fö 2 04255. Trafikanalytiker 1 04261. Förare buss 5 04600. Förrådsmästare 7 04601. Förrådsföreståndare 1 04605. Förrådschef 2 04608. Förrådskonsulent 1 04640. Magasinsföreståndare 2 04645. Förrådsinköpare 1 04670. Materialtekniker 8 04680. Förrådsförman 6 04700. Förrådsman 55 04720. Förrådsarbetare 1 05005. Stadsingenjör 1 05007. Gatudirektör 6 05015. Byggledare 1 05020. Stadsbyggnadsdirektör 1 05021. Stadsarkitekt 7 05040. Teknisk chef 1 05052. Renhållningschef 5 05054. Driftchef 1 05056. Produktionschef 6 05072. Överingenjör 1 05078. Samordningschef 10 05083. Planeringschef 3 05085. Projektchef 4 05089. Kundservicechef 4 05090. Verkstadschef 8 05095. Gruppchef 1 05102. Arbetschef 2 05104. Byggledare biträdande 1 05124. Kartchef 14 05140. Sjukhusfysiker 7 05145. Kemist fö 12 05147. Kemist 1 05148. Röntgenfysiker 4 05152. Sjukhusfysiker fö 1 05162. Chefsarkitekt 11 05172. Distriktarkitekt 2 05173. Inredningsarkitekt 36 05175. Arkitekt 7 05176. Landskapsarkitekt 10 05200. Ingenjör fö 1 05202. Planeringsingenjör fö 1 05211. Distriktsingenjör fö 1 05230. Driftingenjör fö 13 05260. Byråingenjör 2 05261. Kanslist 23 05263. Planeringsingenjör 4 05280. Trädgårdsingenjör 3 05287. Miljöingenjör 2 05288. Rektor/Huschef 3 05292. Mätingenjör 2 05301. Arbetsingenjör 18 05330. Planerare 30 05332. Byggingenjör 2 05336. Utvecklingsingenjör 2 05340. Byggnadsingenjör 4 05344. Fastighetsingenjör 18 05354. VVS-ingenjör 5 05361. Elingenjör 5 05384. Dataingenjör 2 05388. Systemingenjör 22 05400. Driftingenjör 2 05405. Driftledare 26 05430. Distriktschef 2 05445. Upphandlingsingenjör 3 05465. Marknadsingenjör 6 05475. Kontrollrumsingenjör 11 05491. Trafikingenjör 1 05510. Maskiningenjör 1 05560. Arbetsstudieingenjör 7 05590. Skyddsingenjör 4 05591. Säkerhetsingenjör 7 05601. Distriktsingenjör 410 05622. Ingenjör 1 05661. Distriktingenjör 3 05662. Planeringsingenjör biträdande 20 05700. Driftingenjör biträdande 103 05730. Ingenjör biträdande 2 05731. Underingenjör 11 05735. Driftassistent 16 05737. Planeringsassistent 1 05811. Perfusionist fö 8 05815. Perfusionist 1 05820. Ortopedteknisk chef 1 05825. Medicinteknisk chef 4 05830. Ortopedteknisk chef biträdande 6 05835. Ortopedingenjör 11 06025. Inspektör 8 06030. Byggnadsinspektör 10 06080. Inspektor 3 06230. Drifttekniker fö 2 06235. Instrumenttekniker fö 7 06241. Mätningstekniker 19 06292. Planeringstekniker 2 06293. Produktionstekniker 15 06300. Tekniker 1 06307. Ljudtekniker 1 06310. Skyddstekniker 5 06311. Servicetekniker 21 06314. Drifttekniker 12 06323. Instrumenttekniker 1 06355. Driftoperatör 21 06365. Instituttekniker 1 06376. Arkivtekniker 34 06402. Transportplanerare 105 06420. Arbetsledare 2 06432. Produktionssamordnare 33 06440. Verkmästare 10 06448. Mätningsledare 1 06514. Transportledare 3 06516. Transportchef 30 06530. Platschef 1 06538. Beställningsfaktor 1 06550. Faktor 1 06551. Faktor biträdande 2 06562. Verkmästare biträdande 31 06600. Förman 8 06601. Arbetsförman 44 06607. Lagförman osa 15 06721. Transportförman 1 06740. Verkstadsförman 2 06782. Arbetsledare biträdande 13 06785. Mätningsledare biträdande 1 06823. Maskinchef 2 06844. Driftselektriker fö 11 06860. Elektriker 12 06861. Driftselektriker 49 06878. Rörläggare 1 06883. Vattenrörläggare 12 06900. Mätarmontör 2 06911. Driftmaskinist 2 06940. Maskinist 14 06970. Fastighetsskötare 1 07000. Stadsträdgårdsmästare 1 07001. Prefekt 6 07022. Trädgårdstekniker 1 07028. Parkintendent 1 07030. Parkchef 3 07040. Trädgårdsmästare 1 07051. Växthusföreståndare 3 07057. Mättekniker 1 07058. Miljövårdstekniker 1 07067. Djurparksföreståndare 1 07100. Fastighetsdirektör 5 07101. Fastighetschef 1 07115. Byggnadsvårdsint. 22 07121. Intendent fö 2 07123. Fastighetsintendent 3 07124. Distriktsförvaltare 1 07142. Lokalplanerare 5 07144. Entreprenadledare 6 07146. Byggkontrollant 5 07158. Distriktslantmätare 1 07177. Bidragschef 2 07200. Laboratorieföreståndare 19 07202. Laboratorieingenjör 29 07203. Laboratorietekniker 1 07204. Laboratorieingenjör biträdande 1 07240. Konsulent fö 46 07250. Konsulent 50 07280. Instruktör 1 07328. Mätningskontrollant 15 07340. Kontrollant 1 07405. Konstruktör 1 07409. Blankettkonstruktör 5 07478. Stationsföreståndare 21 07480. Fotograf 3 07481. Röntgenfotograf 1 07490. Kopist 2 07498. Typograf 1 07499. Skärare 5 07503. Tryckoperatör 1 07509. Instrumentmakare fö 25 07539. Mätarjusterare 98 07542. Reparatör 23 07545. Spolare 1 07550. Hantverkare 4 07565. Ortopedsadelmakare 206 07570. Hantverkare 5 07575. Tryckare 5 07578. Bokbindare 22 07585. Snickare 4 07587. Målare 6 07588. Sömmerska 4 07589. Timmerman 60 07591. Yrkesarbetare 105 07594. Anläggningsarbetare 8 07596. Trädgårdsarbetare fö 143 07598. Verkstadsarbetare 2 07601. Murare 1 07610. Bokbinderibiträde 2 07627. Plantskolearbetare 6 07628. Park- och trädgårdsarbetare 6 07630. Växthusarbetare 75 07632. Idrottsplatsarbetare 342 07633. Renhållningsarbetare 142 07634. Parkarbetare 28 07636. Trädgårdsarbetare 5 07640. Transportarbetare 5 07646. Grävmaskinförare 3 07648. Väghyvelförare 3 07649. Traktorförare 17 07651. Chaufför 10 07654. Djurskötare 31 07655. Bilförare 10 07661. Metallarbetare 26 07671. Stensättare 2 07677. Grundundersökare 14 07680. Servicearbetare 1 07693. Hjälpare 1 07704. Tekniskt biträde 17 07740. Laboratoriebiträde fö 41 07750. Laboratoriebiträde 2 07751. Laboratoriebiträde natt 2 07760. Laboratoriearbetare 2 07771. Fotografibiträde 16 07820. Trafikräknare 16 07895. Utbildningsvikarie 1 07908. Ungdomslagsarbetare 13 07930. Fönsterputsare 6 07970. Maskinskötare/Spr bas 1 07971. Maskinskötare ej sprb 14 07972. Asfaltläggare/maskinskötare 7 07980. Armerare 1 08000. Utrustningsled. 1 08001. Omsorgschef 1 08006. Vårdchef 1 08007. Säkerhetschef 1 08010. Försörjningschef biträdande 37 08013. Områdeschef 1 08014. Invandrarchef 25 08015. Klinikintendent 18 08016. Ekonomiintendent 1 08017. Vårdutveckl. led 5 08018. Försörjningschef 3 08020. Näringskonsulent 3 08024. Kostkonsulent 2 08025. Chefdietist 3 08027. Klinikintendent fö 28 08030. Dietist 1 08035. Vårdadm. chef 1 08036. Primärvårdsföreståndare 1 08039. Sjukhuschef biträdande 471 08040. Föreståndare 2 08046. Elevhemsföreståndare 2 08047. Internatföreståndare 4 08050. Ekonomiföreståndare 33 08051. Kostchef 1 08052. Kökschef 1 08056. Ekonomiföreståndare C 5 08060. Husmor 2 08090. Hushållstekniker 4 08092. Värdinna 1 08094. Restaurangchef 1 08095. Säkerhetsassistent 1 08102. Boendechef 1 08103. Dagcenterchef 8 08106. Vårdcentralföreståndare 5 08108. Vårdcentralföreståndare biträdande 21 08110. Föreståndare biträdande 1 08116. Internatföreståndare biträdande 51 08123. Kostchef biträdande 17 08132. Institutionschef 7 08133. Institutionschef biträdande 3 08143. Dukningsledare 4 08150. Husfru 70 08151. Kokerska fö 764 08153. Kock/Kokerska 86 08154. Kokerska till husmor 46 08155. Kokerska skola 9 08211. Köksbiträde 2887 08212. Ekonomibiträde 98 08216. Ekonomiarbetare 13 08219. Sömnadsbiträde 560 08220. Skolmåltidsbiträde 35 08231. Städledare 15 08240. Städinspektör 2 08241. Städintendent 3 08243. Städinstruktör 4 08250. Städassistent 182 08260. Städare 1 08261. Förv. städare beting 25 08264. Instr. städare 79 08273. Instr. städare skola 516 08274. Gruppstädare 31 08275. Patrullstädare 296 08277. Förv. städare ej beting 1 08288. Skolstädare ej beting 1 08300. Tvättföreståndare 1 08341. Tvättmaskinskötare 114 08342. Tvättbiträde 5 08345. Maskintvättare 13 08604. Nämndsekreterare 1 08610. Ordförande 1 08977. Präst 8 09000. Direktör 1 09002. Ekonomidirektör 31 09003. Ekonomichef 1 09005. Personaldirektör 24 09009. Administrativ chef 33 09010. Byråchef 1 09012. Byråsekreterare fö 47 09014. Planeringsled. 2 09017. Direktör biträdande 271 09021. Byråsekreterare 2 09022. Amanuens 2 09030. Fastighetssekreterare 4 09031. Skolsekreterare 60 09032. Planeringssekreterare 2 09035. Byråintendent 14 09037. Utbildningssekreterare 1 09049. Sekreterare/Byråchef 1 09052. Hyreschef 1 09053. Förvaltningssekreterare 3 09059. Ekonomikonsult 6 09061. Utredningsman 1 09062. Kommunekonom 5 09066. Controller 1 09067. Chefsekonom 4 09069. Servicechef 10 09071. Informationschef 1 09074. Förrådssekreterare 2 09075. Informationschef biträdande 1 09082. Biträdande chef 35 09086. Utvecklingssekreterare 7 09097. Upphandlingssekreterare 1 09103. Bokföringschef 41 09104. Chef 2 09105. Förvaltningschef 1 09106. Förvaltningschef biträdande 1 09109. Budgetledare 1 09110. Budgetchef 7 09113. Budgetsekreterare 2 09114. Redovisningsledare 1 09116. Ekonomichef biträdande 94 09118. Ekonomisekreterare 3 09120. Kamrer 1 09123. Budgetassistent 24 09124. Ekonom 1 09127. Redovisningssekreterare 1 09140. Kontorschef 3 09142. Inköpschef 6 09143. Inköpsledare 4 09146. Redovisningschef 32 09148. Personalchef 17 09150. Personalint. 16 09152. Personaladministratör 1 09159. Skyddschef 114 09164. Personalsekreterare 21 09181. Personalkonsulent 3 09189. Redaktör 3 09199. Personalutvecklare 2 09203. Arkivföreståndare 18 09205. Inköpare 2 09208. Marknadschef 1 09224. Affärsbiträde 1 09227. Utställningsassistent 8 09252. Projektassistent 1 09264. Förvaltningsassistent 3 09269. Utvecklare 882 09270. Byråassistent 5 09273. Bostadsassistent 13 09280. Löneassistent fö 273 09281. Löneassistent 79 09282. Personalassistent 9 09288. Personal/Löneassistent 1 09289. Faktorassistent 62 09292. Klinikassistent 4 09299. Ekonomiassistent 1 09305. Adm. assistent 374 09306. Assistent 63 09311. Teknisk assistent 2 09320. Förrådsassistent 2 09321. Inköpsassistent 60 09322. Ekonomiassistent 9 09323. Redovisningsassistent 1 09332. Bokhållare fö 5 09334. Avdelningsassistent 2 09460. Stadskassör 1 09465. Kassör 2 09474. Kassaföreståndare 13 09487. Biljettkassör 15 09502. Avdelningschefssekreterare 4 09503. Byråassistent/Chefssekreterare 10 09505. Chefssekreterare 1 09508. Förv. chefssekreterare 3 09521. Kanslist/Assistent 1 09522. Kanslist/Byråassistent 1 09523. Kanslist/Personalassistent 1 09537. Receptionist fö 1 09548. Kurssekreterare 1599 09552. Kanslist 8 09554. Kanslist/Telefonist 3 09560. Registrator 21 09564. Receptionist 10 09567. Telefonist/Receptionist 8 09580. Kontorist 15 09584. Stationsvärdinna 763 09588. Läkarsekreterare 1 09644. Biträde 2 09654. Aspirant 2 09655. Praktikant 1 09671. Telefonist fö 1 09673. Televakt fö 173 09680. Telefonist 4 09740. Avläsare 26 09802. Vaktmästare fö 2 09807. Tillsyningsman fö 4 09808. Vaktmästare fö/Kanslist 7 09810. Expeditionsförman 14 09825. Tillsynsman 13 09834. Vaktmästare/Hantverkare 385 09840. Vaktmästare 13 09842. Vaktmästare/Kanslist 16 09843. Kontorsvaktmästare/Kanslist 1 09851. Vaktmästare fö/Assistent 198 09860. Skolvaktmästare 88 09865. Patientvaktmästare 19 09871. Vaktmästare akutmottagning 42 09873. Postvaktmästare 19 09914. Kontorsvaktmästare 1 09917. Lokalvårdare 69 09929. Vakt 2 09931. Parkvakt 8 09935. Broförare 9 09950. Portvakt 3 09963. Kabinettvakt 6 09980. Överstäderska 6 09987. Projekt 56 09999. Tillfällig personal 1 99001. Lärare Kl Lågstadiet gr 1 99002. Lärare Kl Mellanstadiet gr 1 99096. Yrkeslärare 1 99099. Lärare övrig 1 99125. Lärare storhushåll
VAR 9 BEFATTNING - TEXT Loc 24 width 18 alphabetic Befattning - text Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 10 PERSONALKATEGORI Loc 42 width 2 Personalkategori 6988 01. Administrativ personal 7544 02. Barnomsorgspersonal 449 03. Bibliotekspersonal 670 04. Fritidspersonal 838 05. Hantverkare/anläggningsarbetare 8867 06. Hemservice- och omsorgspersonal 6806 07. Kök, städ, transport m m 1600 08. Läkare 7818 09. Lärare 99 10. Museipersonal 90 11. Psykologer (SDN) 342 12. Renhållningsarbetare 5338 13. Sjuksköterskor 10913 14. Sjukvårdspersonal 2002 15. Sjukvårdspersonal, övriga 515 16. Skolpersonal, övriga 2008 17. Socialvårdspersonal 1037 18. Tandvårdspersonal 1817 19. Teknisk personal 485 20. Brandpersonal 677 21. Övrig personal
VAR 11 VERKSAMHET Loc 44 width 2 Verksamhet 37690 00. Ingen verksamhet angiven 8712 01. Barnomsorg 295 02. Bibliotek 77 03. Boende omvårdnad 1340 04. Central administration mm 623 05. Fritid 6725 06. Grundskola 1656 07. Individ- och familjeomsorg 72 08. Resurs 9153 09. Social hemservice och omsorg 560 10. Stadsdelsförvaltning, övrigt
VAR 12 HELTIDSANSTÄLLD Loc 46 width 1 Heltidsanställd 34015 0. Ej heltidsanställd 32888 1. Heltidsanställd
VAR 13 DELTIDSANSTÄLLD Loc 47 width 1 Deltidsanställd 48306 0. Ej deltidsanställd 18597 1. Deltidsanställd
VAR 14 TIMANSTÄLLD Loc 48 width 1 Timanställd 59213 0. Ej timanställd 7690 1. Timanställd
VAR 15 TJÄNSTLEDIGHET 1 Loc 49 width 1 Tjänstledighet 1 - ATP-grundande frånvaro. Medräknade i det officiella antalet anställda. I denna grupp ingår långtidssjukskrivna och föräldralediga (första delen). 64222 0. Ej tjänstledighet 1 2681 1. Tjänstledighet 1
VAR 16 TJÄNSTLEDIGHET 2 Loc 50 width 1 Tjänstledighet 2 - Ej ATP-grundande frånvaro. Ej medräknade i det officiella antalet anställda. I denna grupp ingår helt tjänstlediga utan lön, t ex tjänstlediga för studier, föräldralediga (senare delen). 61856 0. Ej tjänstledighet 2 5047 1. Tjänstledighet 2
VAR 17 MINSTA ANSTÄLLNINGSFORM Loc 51 width 1 Minsta anställningsform 49732 1. Tillsvidareanställning 565 2. Visstidsförordnande 9762 3. Förordnad för bestämd tid 2985 4. Förordnad för bestämd uppgift 3859 6. Intermittent timanställd
VAR 18 HÖGSTA SYSSELSÄTTNINGSGR Loc 52 width 7 2 decimal places Högsta sysselsättningsgrad - för personer med flera anställningar anges här sysselsättningsgrad för tjänst med högsta sysselsättningsgrad Valid-n=66903 Min=0 Max=4.56 Mean=0.8 St.Dev=0.3
VAR 19 SAMMANLAGD SYSSELS.GRAD Loc 59 width 7 2 decimal places Sammanlagd sysselsättningsgrad - summering av samtliga anställningar Valid-n=66903 Min=0 Max=4.18 Mean=0.8 St.Dev=0.3