SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1995
             SOM-undersökningen
                SSD 0511

              Huvudansvariga
              Sören Holmberg
              Lennart Nilsson
              Lennart Weibull

  
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Februari 1997

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SOM-UNDERSÖKNINGEN 1995 samlades ursprungligen in
  av ett forskningsprojekt vid statsvetenskapliga institutionen,
  institutionen för journalistik och masskommunikation och
  förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, under ledning
  av Sören Holmberg, Lennart Weibull och Lennart Nilsson.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart Weibull,
  Lennart Nilsson och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst får
  SOM-UNDERSÖKNINGEN 1995 förmedlas till och analyseras av
  forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

  
                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.

   SOM-undersökningen 1995 var den sextonde undersökningen i
   serien. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.
  
   Huvudansvariga för SOM-undersökningen 1995 är Sören Holmberg
   Lennart Nilsson och Lennart Weibull Administrativ
   forskningsassistent var Anna Rönström,Institutionen för
   journalistik och masskommunikation.
   Fältarbetet genomfördes av TEMO med Hans Alfredsson som
   ansvarig.

  
                  II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   SOM-undersökningarna avser att belysa svenska folkets
   orientering i samhällsfrågor av olika slag. SOM95 är en
   riksrepresentativ undersökning och omfattar personer 15-80
   år, kyrkobokförda i riket. Avgränsningarna av de yngsta och
   äldsta grupperna har gjorts på grundval av både teoretiska
   och metodologiska bedömningar. Urvalet på 2 800 personer är
   ett obundet slumpmässigt urval med lika urvalssannolikhet
   för samtliga i populationen. Urvalsprincip och storlek på
   urvalet är densamma som för SOM86. Skillnaden i en
   jämförelse med SOM87 och SOM88 ligger i att
   undersökningspopulationen för dessa endast omfattar svenska
   medborgare.
   I 1995 års undersökning begicks ett misstag och det totala
   urvalet blev inte 2800 personer som planerat, utan 2900
   personer.

   Frågeformuläret utarbetades av de olika projekten i
   samarbete med undersökningsledningen.
   Formuläret uppdelades i fem sammanhållna block av frågor:
   massmedier, politik och samhälle, Sverige och omvärlden,
   energi, kärnkraft och miljö, fritid och boende, samt
   bakgrundsuppgifter.

   Frågeblocken placerades efter principen att man inleder med
   ett förhållandevis lätt frågeområde, massmedieanvändning,
   och sedan ökas svårighetsgraden med frågeområdena politik
   och samhälle, energi, kärnkraft och miljö. Mot slutet av
   formuläret återfanns enklare frågor om boende och fritid.
   Allra sist låg de enklaste frågorna om svarspersonernas egna
   förhållanden. Avslutningsvis fick svarspersonerna komma med
   egna synpunkter på undersökningen.

   Den 10 oktober 1995 skickades ett frågeformulär ut
   tillsammans med presentationsfolder, följebrev och
   svarskuvert. Tre dagar senare skickades ett
   påminnelsekort ut. Ett påminnelsebrev, samtliga innehållande
   frågeformulär,svarskuvert och en anmodan att sända in
   enkäten, skickades ut den 24 oktober.

   Telefonanmaningar till respondenter som ej sänt in enkät
   genomfördes kontinuerligt mellan den 30 oktober och den 19
   januari 1996.
   Fältarbetet avslutades den 25 januari 1996.
   På grund av det urvalsfel som skedde i den ursprungliga
   studien genomfördes ett nytt fältarbete i något mer
   komprimerad form mellan 19 februari och 29 mars 1996.
   Svarsfrekvensen uppgick till 65,5 procent.

   ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
   SOM-UNDERSÖKNINGEN 1995
                   Antal

   Bruttourval           2900
   Bortdefinierade          185
   - Sjukdom, institutionell vård   56
   - Utlandsvistelse         37
   - Avlidna             2
   - Ej svensktalande         31
   - Adress okänd, avflyttad 59
  

   Nettourval            2715
   Svar               1777
   Bortfall             938

   För ytterligare information om undersökningen se:

    Holmberg, Sören Mitt i nittiotalet
    Weibull, Lennart SOM-rapport 16
    Nilsson, Lennart SOM-institutet
            Göteborgs universitet, 1996
  

   III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 112 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 14 (3) LOC 138 WIDTH
  1
               (4) MD=9

   (6) 14 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    208  1.  Mycket intresserad
    752  2.  Ganska intresserad
    662  3.  Inte särskilt intresserad
    137  4.  Inte alls intresserad

     18  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0511 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Födelseår 6 Riksområde 7 H-region 8 Län 9 Bostadsort 10 Utbildning 11 Kön 12 Lokalradionyheter 13 Dagens Eko i riksradion 14 Aktuellt i Kanal 1 15 Rapport i TV 2 16 Regionala nyheter i TV 2 17 Morgon-TV i TV 2 18 Nyheterna i TV4 19 Morgon-TV i TV4 20 Lokala nyheter i TV4 21 3-minutersnyheterna i TV3 22 Läser morgontidning 23 Morgontidning 1 24 Morgontidning 2 25 Regelbundenhet i morgontidningsläsning 26 Prenumeration på morgontidning 27 Tillgång till morgontidning: Läser hos bekant 28 Tillgång till morgontidning: Lånar av bekant 29 Tillgång till morgontidning: Läser på arbetet/skolan 30 Tillgång till morgontidning: Läser på bibliotek 31 Tillgång till morgontidning: Köper lösnummer 32 Tillgång till morgontidning: Läser på annat sätt 33 Upphöra med prenumeration 34 Upphör prenumeration: Allt har blivit dyrt 35 Upphör prenumeration: Prenumerationspriset har höjts 36 Upphör prenumeration: Får information i radio och TV 37 Upphör prenumeration: Tidningsutdelningen sköts dåligt 38 Upphör prenumeration: Ingen tid att läsa 39 Upphör prenumeration: Har tidning på arbetet/skolan 40 Upphör prenumeration: Lånar av bekant/granne 41 Upphör prenumeration: Ej passande politisk linje 42 Upphör prenumeration: Innehållet inte tillräckligt bra 43 Upphör prenumeration: Innehåller för lite annonser 44 Upphör prenumeration: Flyttade från orten 45 Upphör prenumeration: Tidningen har blivit förändrad 46 Upphör prenumeration: Dålig bevakning av kommunala händelser 47 Upphör prenumeration: Annat skäl 48 Lästid före klockan 8 49 Lästid kl 8-12 50 Lästid kl 12-17 51 Lästid efter klockan 17 52 Läser någon mer morgontidning 53 Viktigt innehåll - Allmänt: Sport 54 Viktigt innehåll - Allmänt: Familjenyheter 55 Viktigt innehåll - Allmänt: Insändare 56 Viktigt innehåll - Allmänt: Inrikesnyheter 57 Viktigt innehåll - Allmänt: Ekonomi och handel 58 Viktigt innehåll - Allmänt: Riksdag och regering 59 Viktigt innehåll - Allmänt: Fackliga frågor 60 Viktigt innehåll - Allmänt: Olyckor och brott 61 Viktigt innehåll - Allmänt: Ledare och kommentarer 62 Viktigt innehåll - Allmänt: Utrikesnyheter 63 Viktigt innehåll - Allmänt: Kulturartiklar 64 Viktigt innehåll - Allmänt: Debattartiklar 65 Viktigt innehåll - Allmänt: Miljöfrågor 66 Viktigt innehåll - Lokala nyheter: Arbetsmarknad 67 Viktigt innehåll - Lokala nyheter: Organisationer och föreningar 68 Viktigt innehåll - Lokala nyheter: Känt folk på orten 69 Viktigt innehåll - Lokala nyheter: Kommunalpolitik 70 Viktigt innehåll - Lokala nyheter: Arbetsplatser 71 Viktigt innehåll - Lokala nyheter: Skolfrågor 72 Viktigt innehåll - Lokala nyheter: Nöjen 73 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Seriesida 74 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Noveller, följetonger 75 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Musik 76 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Samlevnadsfrågor 77 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Radio- och TV-program 78 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Heminredning 79 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Matlagning 80 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Mode 81 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Konsumentupplysning 82 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Korsord och tävlingar 83 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Populärvetenskap 84 Viktigt innehåll - Annonser: Lokala affärsannonser 85 Viktigt innehåll - Annonser: Veckoannonser från livsmedelsbutiker 86 Viktigt innehåll - Annonser: Statliga och kommunala annonser 87 Viktigt innehåll - Annonser: Platsannonser 88 Viktigt innehåll - Annonser: Fastighetsannonser 89 Viktigt innehåll - Annonser: Varumarknad, pryltorg 90 Läser Aftonbladet 91 Läser Expressen 92 Läser GT 93 Läser Kvällsposten 94 Utländsk dagstidning 95 Utländsk tidskrift 96 Läser lokalt annonsblad/gratistidning med nyheter 97 Lokalt annonsblad/gratistidning med nyheter 98 Förtroende för regeringen 99 Förtroende för polisen 100 Förtroende för sjukvården 101 Förtroende för försvaret 102 Förtroende för riksdagen 103 Förtroende för bankerna 104 Förtroende för dagspressen 105 Förtroende för fackliga organisationer 106 Förtroende för radio och TV 107 Förtroende för grundskolan 108 Förtroende för storföretagen 109 Förtroende för svenska kyrkan 110 Förtroende för domstolarna 111 Förtroende för Kungahuset 112 Intresse för politik 113 Samhällsproblem 114 Viktigaste samhällsproblem, 1 115 Viktigaste samhällsproblem, 2 116 Viktigaste samhällsproblem, 3 117 Medlemskap i EU 118 Bestämd uppfattning om EU-medlemskap 119 Minska den offentliga sektorn 120 Minska försvarsutgifterna 121 Behålla kärnkraften efter år 2010 122 Ta emot färre flyktingar i Sverige 123 Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet 124 Minska finansmarknadens inflytande 125 Privatisering av statlig affärsverksamhet 126 Privatisering av äldreomsorgen 127 Öka antalet privatskolor 128 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 129 Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 130 Införa republik med vald president 131 Tillåta aktiv dödshjälp 132 Omdöme om regeringen 133 Placering på vänster-högerskalan 134 Inställning till Centerpartiet 135 Inställning till Moderata samlingspartiet 136 Inställning till Vänsterpartiet 137 Inställning till Folkpartiet 138 Inställning till Socialdemokraterna 139 Inställning till Miljöpartiet de gröna 140 Inställning till Kristdemokratiska samhällspartiet 141 Inställning till Olof Johansson 142 Inställning till Carl Bildt 143 Inställning till Gudrun Schyman 144 Inställning till Maria Leissner 145 Inställning till Ingvar Carlsson 146 Inställning till Birger Schlaug 147 Inställning till Alf Svensson 148 Inställning till Mona Sahlin 149 Ingvar Carlsson: Ärlig 150 Ingvar Carlsson: Pålitlig 151 Ingvar Carlsson: Inspirerande 152 Ingvar Carlsson: Kunnig 153 Ingvar Carlsson: Sympatisk 154 Ingvar Carlsson: Stark ledare 155 Carl Bildt: Ärlig 156 Carl Bildt: Pålitlig 157 Carl Bildt: Inspirerande 158 Carl Bildt: Kunnig 159 Carl Bildt: Sympatisk 160 Carl Bildt: Stark ledare 161 Mona Sahlin: Ärlig 162 Mona Sahlin: Pålitlig 163 Mona Sahlin: Inspirerande 164 Mona Sahlin: Kunnig 165 Mona Sahlin: Sympatisk 166 Mona Sahlin: Stark ledare 167 Bästa parti 168 Partianhängare 169 Näst bästa parti 170 Finansmarknaden har inflytande över politiken 171 Finansmarknaden bör ha inflytande över politiken 172 Finansmarknadens inflytande: Begränsad handel med svensk valuta 173 Finansmarknadens inflytande: Kontroll av internationell valutahandel 174 Finansmarknadens inflytande: Höjda avgifter på valutamarknaden 175 Finansmarknadens inflytande: Underlätta internationell valutahandel 176 Finansmarknadens inflytande: Internationell avreglering av valutahandeln 177 Finansmarknadens inflytande: Knyta SEK till D-marken 178 Bättre statsfinanser minskar finansmarknadens inflytande 179 Förbättra svensk ekonomi: Höja skatterna 180 Förbättra svensk ekonomi: Minska offentliga utgifter 181 Förbättra svensk ekonomi: Ökad reglering av valutamarknaden 182 Förbättra svensk ekonomi: Sänka skatter 183 Förbättra svensk ekonomi: Införa gemensam EU-valuta 184 Förbättra svensk ekonomi: Förbjuda underskott i statsbudgeten 185 Kommunens service: Barnomsorg 186 Kommunens service: Skola 187 Kommunens service: Barnavårdscentral 188 Kommunens service: Vårdcentral 189 Kommunens service: Sjukhusvård 190 Kommunens service: Privatläkare 191 Kommunens service: Folktandvård 192 Kommunens service: Privattandläkare 193 Kommunens service: Äldreomsorg 194 Kommunens service: Socialvård 195 Kommunens service: Kollektivtrafik 196 Kommunens service: Idrottsanläggningar 197 Kommunens service: Bibliotek 198 Kommunens service: Kulturaktivitet 199 Kommunens service: Fritidsverksamhet 200 Kommunens service: Miljövård 201 Kommunens service: Bostadstillgång 202 Kommunens service: Gator och vägar 203 Förtroende för advokater 204 Förtroende för domare 205 Förtroende för ekonomer 206 Förtroende för ingenjörer 207 Förtroende för arkitekter 208 Förtroende för läkare 209 Förtroende för tandläkare 210 Förtroende för veterinärer 211 Förtroende för officerare 212 Förtroende för psykologer 213 Förtroende för lärare 214 Förtroende för präster 215 Förtroende för socionomer 216 Förtroende för universitetslärare 217 Förtroende för journalister 218 Förtroende för banktjänstemän 219 Förtroende för poliser 220 Förtroende för jurister 221 Samarbete med de nordiska länderna 222 Samarbete med de baltiska länderna 223 Samarbete med Ryssland 224 Samarbete med EU-länderna 225 Samarbete med USA 226 Samarbete med Japan och andra länder i Sydostasien 227 Samarbete i framtiden med de nordiska länderna 228 Samarbete i framtiden med de baltiska länderna 229 Samarbete i framtiden med Ryssland 230 Samarbete i framtiden med EU-länderna 231 Samarbete i framtiden med USA 232 Samarbete i framtiden med Japan och andra länder i Sydostasien 233 Funderat på att flytta från Sverige 234 Land vid frivillig flyttning 235 Tvingad flytta 236 Flyttland vid tvång att flytta 237 Informerad om Sveriges förhållande till EU 238 Bli medlem i EU 239 Ta emot fler flyktingar 240 Stå utanför EU 241 Minska u-hjälpen 242 Delta i FN:s fredsbevarande operationer 243 Föra alliansfri politik i fredstid 244 Söka medlemskap i NATO 245 Försvarssamarbete inom EU 246 Undvika ställningstagande i internationella tvister 247 Åsikt om kärnkraftsanvändning 248 Bestämd uppfattning om kärnkraften 249 Åsikt om kärnkraftsavveckling 250 Kärnkraftsavvecklingens start 251 Risk för radioaktivt utsläpp vid olycka 252 Svårighet med avfallshantering 253 Risk för fler atomvapenmakter 254 Risk för att Östeuropas inte kan hantera kärnkraftverk 255 Egna kommunen: Oljeraffinaderi 256 Egna kommunen: Miljöfarligt avfall 257 Egna kommunen: Kärnkraftverk 258 Egna kommunen: Vindkraftverk 259 Egna kommunen: Högaktiva avfall 260 Information om energi och kärnkraft: Förtroende för miljöorganisationer 261 Information om energi och kärnkraft: Förtroende för kärnkraftsindustrin 262 Information om energi och kärnkraft: Förtroende för regeringen 263 Information om energi och kärnkraft: Förtroende för forskare 264 Information om energi och kärnkraft: Förtroende för journalister 265 Information om energi och kärnkraft: Förtroende för statliga myndigheter 266 Hantering av kärnkraftens avfall på kort sikt 267 Hantering av kärnkraftens avfall på långt sikt 268 Uppfattning om förvaring av högaktiva kärnkraftsavfall 269 Hot mot miljön: Utsläpp från industrier 270 Hot mot miljön: Avgaser från biltrafiken 271 Hot mot miljön: Oljeutsläpp vid kusterna 272 Hot mot miljön: Hantering av industriutsläpp 273 Hot mot miljön: Hantering av hushållsavfall 274 Hot mot miljön: Utrotning av djur- och växtarter 275 Hot mot miljön: Kemikalier i jordbruket 276 Hot mot miljön: Hantering av kärnkraftsavfall 277 Hot mot miljön: Uttunningen av ozonskiktet 278 Miljöåtgärd: Sänka hastigheten på vägarna 279 Miljöåtgärd: Stoppa privatbilismen i innerstäderna 280 Miljöåtgärd: Lagstifta om sortering av hushållsavfall 281 Miljöåtgärd: Satsa på ett miljövänligt samhälle 282 Inför biltullar till de större städerna 283 Förtroende miljöinformation: Forskare 284 Förtroende miljöinformation: Greenpeace 285 Förtroende miljöinformation: Journalister 286 Förtroende miljöinformation: Kommunen 287 Förtroende miljöinformation: Näringslivet 288 Förtroende miljöinformation: Regeringen 289 Förtroende miljöinformation: Naturskyddsföreningen 290 Förtroende miljöinformation: Statliga myndigheter 291 Bidrag bättre miljö: Skärpt miljölagstiftning för allmänheten 292 Bidrag bättre miljö: Skärpt miljölagstiftning för företag 293 Bidrag bättre miljö: Högre skatt på miljöskadlig verksamhet 294 Bidrag bättre miljö: Miljöinformation för allmänheten 295 Bidrag bättre miljö: Miljöinformation för företagen 296 Bidrag bättre miljö: Engagera människor 297 Bidrag bättre miljö: Föra naturens talan i domstol 298 Bidrag bättre miljö: Civil olydnad för att skydda naturvärden 299 Färdsätt senaste månaden: Promenerat 300 Färdsätt senaste månaden: Cyklat 301 Färdsätt senaste månaden: Åkt kollektivt 302 Färdsätt senaste månaden: Kört/åkt bil 303 Beredd göra för miljön: Sortera sopor 304 Beredd göra för miljön: Arbeta i miljöorganisation 305 Beredd göra för miljön: Avstå miljöfarliga varor 306 Beredd göra för miljön: Högre skatt till miljöändamål 307 Beredd göra för miljön: Kompostera 308 Beredd göra för miljön: Lämna in miljöfarligt avfall 309 Beredd göra för miljön: Minska bilåkandet 310 Beredd göra för miljön: Spara energi i hemmet 311 Beredd göra för miljön: Välja ekologiska livsmedel 312 Beredd göra för miljön: Välja miljömärkta varor 313 Beredd göra för miljön: Uppmuntra miljövänligt beteende 314 Läser i morgontidning: Ledare och kommentarer 315 Läser i morgontidning: Lokala nyheter 316 Läser i morgontidning: Kulturartiklar 317 Läser i morgontidning: Insändare 318 Läser i morgontidning: Riksdag och regering 319 Läser i morgontidning: Sport 320 Läser i morgontidning: Familjenyheter 321 Läser i morgontidning: Annonser 322 Läser i morgontidning: Radio- och TV-material 323 Läser i morgontidning: Utrikesnyheter 324 Läser i morgontidning: Olyckor och brott 325 Läser i morgontidning: Debattartiklar 326 Läser i morgontidning: Läser ej morgontidning 327 Tittar på kanal 1 328 Tittar på TV 2 329 Tittar på TV 3 330 Tittar på TV4 331 Tittar på Femman (TV5) 332 Tittar på TV6 333 Tittar på MTV 334 Tittar på Filmnet 335 Tittar på TV 1000 336 Tittar på Eurosport 337 Tittar på lokal kabel-TV 338 Lyssnar på P1 i Sveriges Radio 339 Lyssnar på P2 i Sveriges Radio 340 Lyssnar på P3 i Sveriges Radio 341 Lyssnar på P4 i Sveriges Radio/Lokalradio 342 Lyssnar på Radio Rix 343 Lyssnar på Radio City 344 Lyssnar på Radio Energy 345 Lyssnar på P6, fd Z-radio 346 Lyssnar på annan privat lokalradio 347 Lyssnar på P1 närradiokanal 348 Aktiviteter senaste året: Friluftsliv 349 Aktiviteter senaste året: Motion eller idrott 350 Aktiviteter senaste året: Biobesök 351 Aktiviteter senaste året: Teaterbesök 352 Aktiviteter senaste året: Läst bok 353 Aktiviteter senaste året: Diskuterat politik 354 Aktiviteter senaste året: Gudstjänstbesök 355 Aktiviteter senaste året: Trädgårdsarbete 356 Aktiviteter senaste året: Läst veckotidning 357 Aktiviteter senaste året: Läst direktreklam 358 Aktiviteter senaste året: Spelat på tips, lotto eller V65 359 Aktiviteter senaste året: Gått på restaurang/bar/pub 360 Aktiviteter senaste året: Rest utomlands 361 Aktiviteter senaste året: Hyrt videofilm 362 Aktiviteter senaste året: Spelat in TV-program på video 363 Aktiviteter senaste året: Köpt grammofonskiva/CD-skiva 364 Aktiviteter senaste året: Använt persondator 365 Aktiviteter senaste året: Använt Internet 366 Aktiviteter senaste året: Rökt/snusat 367 Aktiviteter senaste året: Druckit sprit/vin/starköl 368 Aktiviteter senaste året: Biblioteksbesök 369 Aktiviteter senaste året: Bett till Gud 370 Medlemskap i idrottsförening 371 Medlemskap i miljöorganisation 372 Medlemskap i politiskt parti 373 Medlemskap i annan förening 374 Risk för svenska folkets hälsa: Rökning 375 Risk för svenska folkets hälsa: Alkohol 376 Risk för svenska folkets hälsa: Narkotika 377 Risk för svenska folkets hälsa: Aids 378 Risk för svenska folkets hälsa: Övervikt 379 Risk för svenska folkets hälsa: Våld och övergrepp 380 Risk för svenska folkets hälsa: Kärnkraft 381 Risk för svenska folkets hälsa: Bildskärmsarbete 382 Risk för svenska folkets hälsa: Arbetslöshet 383 Risk för svenska folkets hälsa: Ensamhet 384 Risk för svenska folkets hälsa: Skador i arbetslivet 385 Risk för svenska folkets hälsa: Trafikolyckor 386 Risk för svenska folkets hälsa: Bilavgaser 387 Risk för svenska folkets hälsa: Kemikalier i livsmedel 388 Risk för svenska folkets hälsa: Allergier 389 Risk för svenska folkets hälsa: Våldsfilmer 390 Risk för egen hälsa: Rökning 391 Risk för egen hälsa: Alkohol 392 Risk för egen hälsa: Narkotika 393 Risk för egen hälsa: Aids 394 Risk för egen hälsa: Övervikt 395 Risk för egen hälsa: Våld och övergrepp 396 Risk för egen hälsa: Kärnkraft 397 Risk för egen hälsa: Bildskärmsarbete 398 Risk för egen hälsa: Arbetslöshet 399 Risk för egen hälsa: Ensamhet 400 Risk för egen hälsa: Skador i arbetslivet 401 Risk för egen hälsa: Trafikolyckor 402 Risk för egen hälsa: Bilavgaser 403 Risk för egen hälsa: Kemikalier i livsmedel 404 Risk för egen hälsa: Allergier 405 Risk för egen hälsa: Våldsfilmer 406 Viktiga värden: En ren värld 407 Viktiga värden: Teknisk utveckling 408 Viktiga värden: Ett behagligt liv 409 Viktiga värden: Ett spännande liv 410 Viktiga värden: Självförverkligande 411 Viktiga värden: En värld i fred 412 Viktiga värden: En vacker värld 413 Viktiga värden: Jämlikhet 414 Viktiga värden: Familjetrygghet 415 Viktiga värden: Frihet 416 Viktiga värden: Lycka 417 Viktiga värden: Inre harmoni 418 Viktiga värden: Kärlek 419 Viktiga värden: Landets säkerhet 420 Viktiga värden: Ett liv fullt av njutning 421 Viktiga värden: Frälsning 422 Viktiga värden: Självaktning 423 Viktiga värden: Socialt anseende 424 Viktiga värden: Sann vänskap 425 Viktiga värden: Visdom 426 Viktiga värden: Rättvisa 427 Viktiga värden: Makt 428 Viktiga värden: Hälsa 429 Viktiga värden: Rikedom 430 Viktiga värden: Ärlighet 431 Bostadsområde 432 Boendetid 433 Uppväxtsort 434 Bostad 435 Födelseår 436 Kön 437 Medborgarskap 438 Ensamstående eller samboende 439 Utbildning 440 Arbetsmarknadsgrupp 441 Yrkesarbetande 442 Yrke 443 Heltids- eller deltidsarbete 444 Subjektiv yrkesgrupp 445 Statlig, kommunal eller privat tjänst 446 Medlem i fackförening 447 Antal familjemedlemmar 448 Barn 1-3 år 449 Barn 4-6 år 450 Barn 7-16 år 451 Inga barn i hushållet 452 Hushållets årsinkomst 453 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 454 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 455 Tillgång till TV-apparat 456 Antal TV-apparater 457 Tillgång till telefon 458 Antal telefoner 459 Tillgång till telefonsvarare 460 Tillgång till mobiltelefon 461 Tillgång till Text-TV 462 Tillgång till video 463 Tillgång till kabel-TV 464 Tillgång till parabolantenn 465 Tillgång till persondator 466 Tillgång till mikrovågsugn 467 Tillgång till fax 468 Tillgång till CD-spelare 469 Tillgång till fritidshus 470 Tillgång till bil 471 Bil 1: Märke/modell 472 Bil 1: Årsmodell 473 Bil 2: Märke/modell 474 Bil 2: Årsmodell 475 Bil 3: Märke/modell 476 Bil 3: Årsmodell 477 PC-utrustning: Modem 478 PC-utrustning: IT-anslutning 479 PC-utrustning: CD-ROM-enhet 480 PC-utrustning: Personlig E-mail adress 481 Det senaste årets förändring i privatekonomin 482 Det senaste årets förändring i kommunens ekonomi 483 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomin 484 Det kommande årets förändring i privatekonomin 485 Det kommande årets förändring i kommunens ekonomi 486 Det kommande årets förändring i den svenska ekonomin 487 Parti vid val till EU-parlamentet 488 Typ av valsedel vid val till EU-parlamentet 489 Personröstning vid val till EU-parlamentet 490 Omdöme om frågeformuläret: Roligt att svara 491 Omdöme om frågeformuläret: Inga problem 492 Frågeformuläret: Vissa frågor svåra att svara på 493 Andra synpunkter på undersökningen

VAR 1 SSD STUDY NR 0511              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0511


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 FÖDELSEÅR Loc 13 width 2 MD=99 Födelseår 15. 1915 . . 80. 1980 1 99. Uppgift saknas Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 9 8 16 19 17 20 26 18 22 16 24 21 21 22 26 21 22 18 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 21 25 26 25 19 26 30 27 31 27 32 39 38 35 31 35 30 30 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 34 28 29 31 27 40 34 27 30 34 30 24 38 39 35 35 28 29 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 99 Frek: 27 27 29 28 32 31 26 25 26 27 27 26 1
VAR 6 RIKSOMRÅDE Loc 15 width 1 MD=9 Riksområde 344 1. Stockholm,(Stockholms län) 281 2. Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län) 162 3. Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) 249 4. Sydsverige (Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län) 373 5. Västsverige (Hallands, Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län) 190 6. Norra Mellansverige (Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län) 87 7. Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 90 8. Övre Norrland (Västerbottens län) 1 9. Uppgift saknas
VAR 7 H-REGION Loc 16 width 2 MD=99 H-region 337 01. Stockholm, Södertälje A-region 543 03. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 377 04. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 126 05. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kmeters radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 114 06. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 171 08. Göteborgs A-region 102 09. Malmö/Lund/Trelleborg 7 99. Uppgift saknas
VAR 8 LÄN Loc 18 width 2 MD=99 Län 344 01. Stockholms län 48 03. Uppsala län 51 04. Södermanlands län 80 05. Östergötlands län 60 06. Jönköpings län 33 07. Kronobergs län 60 08. Kalmar län 9 09. Gotlands län 33 10. Blekinge län 60 11. Kristianstads län 156 12. Malmöhus län 61 13. Hallands län 155 14. Göteborgs och Bohus län 98 15. Älvsborgs län 59 16. Skaraborgs län 71 17. Värmlands län 49 18. Örebro län 53 19. Västmanlands län 66 20. Kopparbergs län 53 21. Gävleborgs län 50 22. Västernorrlands län 37 23. Jämtlands län 47 24. Västerbottens län 43 25. Norrbotten län 1 99. Uppgift saknas
VAR 9 BOSTADSORT Loc 20 width 1 MD=9 Bostadsort 343 1. Ren landsbygd 640 2. Mindre tätort 516 3. Stad eller större tätort 251 4. Stockholm, Göteborg, Malmö 27 9. Uppgift saknas
VAR 10 UTBILDNING Loc 21 width 1 MD=9 Utbildning 748 1. Hög 376 3. Medelhög 621 5. Låg 32 9. Uppgift saknas
VAR 11 KÖN Loc 22 width 1 MD=9 Kön 878 1. Man 897 2. Kvinna 2 9. Uppgift saknas
VAR 12 LOKALRADIONYHETER 1 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 9 De första frågorna gäller vilka massmedier Du tar del av 1 Hur ofta brukar Du titta på eller lyssna till följande typer av program i radio och TV? 1(1) Lokalnyheter i radion <Senaste förekomst: SOM94 F.1> 695 1. Dagligen 130 2. 5-6 ggr/vecka 176 3. 3-4 ggr/vecka 168 4. 1-2 ggr/vecka 307 5. Mer sällan 174 6. Aldrig 119 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 DAGENS EKO 1 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) <Programval> Dagens Eko i riksradion <Se F.1 för fullständig frågetext> 347 1. Dagligen 120 2. 5-6 ggr/vecka 174 3. 3-4 ggr/vecka 192 4. 1-2 ggr/vecka 405 5. Mer sällan 333 6. Aldrig 198 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 AKTUELLT 1 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) <Programval> Aktuellt i Kanal 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 386 1. Dagligen 233 2. 5-6 ggr/vecka 363 3. 3-4 ggr/vecka 376 4. 1-2 ggr/vecka 244 5. Mer sällan 40 6. Aldrig 127 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 RAPPORT 1 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) <Programval> Rapport i TV 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 477 1. Dagligen 249 2. 5-6 ggr/vecka 357 3. 3-4 ggr/vecka 337 4. 1-2 ggr/vecka 227 5. Mer sällan 43 6. Aldrig 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 REGIONALA TV-NYHETER 1 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 1(5) <Programval> Regionala nyheter i TV 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 304 1. Dagligen 158 2. 5-6 ggr/vecka 284 3. 3-4 ggr/vecka 352 4. 1-2 ggr/vecka 380 5. Mer sällan 137 6. Aldrig 154 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 MORGON-TV I TV 2 1 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 1(6) <Programval> Morgon-TV i TV 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 41 1. Dagligen 22 2. 5-6 ggr/vecka 57 3. 3-4 ggr/vecka 90 4. 1-2 ggr/vecka 362 5. Mer sällan 937 6. Aldrig 260 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 NYHETERNA I TV4 1 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 1(7) <Programval> Nyheterna i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 240 1. Dagligen 198 2. 5-6 ggr/vecka 369 3. 3-4 ggr/vecka 350 4. 1-2 ggr/vecka 337 5. Mer sällan 114 6. Aldrig 161 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 MORGON-TV I TV4 1 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 1(8) <Programval> Morgon-TV i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 88 1. Dagligen 50 2. 5-6 ggr/vecka 111 3. 3-4 ggr/vecka 120 4. 1-2 ggr/vecka 353 5. Mer sällan 819 6. Aldrig 228 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 LOKALA NYHETER I TV4 1 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 1(9) <Programval> Lokala nyheter i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 119 1. Dagligen 68 2. 5-6 ggr/vecka 198 3. 3-4 ggr/vecka 221 4. 1-2 ggr/vecka 512 5. Mer sällan 462 6. Aldrig 189 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 3-MINUTERSNYHETER TV3 1 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 1(10) <Programval> 3-minutersnyheterna i TV3 <Se F.1 för fullständig frågetext> 24 1. Dagligen 28 2. 5-6 ggr/vecka 67 3. 3-4 ggr/vecka 136 4. 1-2 ggr/vecka 352 5. Mer sällan 931 6. Aldrig 231 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 LÄSER MORGONTIDNING 2 Loc 33 width 1 MD=9 2 Vilken morgontidning brukar Du läsa regelbundet? (Med regelbundet menas här minst ett nummer per vecka. Om Du läser mer än en morgontidning ange vilken Du betraktar som Din lokala morgontidning.) <Senaste förekomst: SOM94 F.2> 1543 1. Läser morgontidning regelbundet 196 5. Läser ingen morgontidning regelbundet 38 9. Uppgift saknas
VAR 23 MORGONTIDNING 1 2 Loc 34 width 3 MD= 0 or GE 999 2 Vilken morgontidning brukar Du läsa regelbundet? (Med regelbundet menas här minst ett nummer per vecka. Om Du läser mer än en morgontidning ange vilken Du betraktar som Din lokala morgontidning.) 2(1) Morgontidning 1 22 001. Metro 0 102. Arbetar-Tidningen Ny dag 0 103. Folkviljan 0 104. Smålands-Folket 0 105. Blekinge Folkblad 0 106. Nya Wärmland 1 201. Aftonbladet 7 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 35 203. Arbetet 6 204. Dagbladet Nya Samhället 10 205. Dala-Demokraten 1 206. Folkbladet Östgöten - Östergötlands Folkblad 5 207. Folket 6 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 0 209. Karlskuga-Kuriren 0 210. Kronobergaren/Sunnebo Tidning 17 211. Länstidningen (Östersund) 6 212. Norrländska Socialdemokraten 5 213. Nya Norrland 0 214. Oskarshamns-Nyheterna 6 215. Piteå-Tidningen 0 216. Smålands Folkblad/Höglandet 15 217. Sydöstra Sveriges Dagblad/Sydöstran 5 218. Hälsinge-Kuriren 12 219. Värmlands Folkblad 9 220. Västerbottens Folkblad 0 221. Västerviks-Demokraten 0 222. Västgöta-Demokraten 0 223. Västmanlands Folkblad - Folkbladet för Västmanland 1 224. Örebro-Kuriren 7 225. Östra Småland 0 226. Stockholms-Tidningen 0 227. Aftontidningen 0 228. Morgontidningen Socialdemokraten 0 229. Skånska Socialdemokraten-Nyheterna 0 230. Ny Tid 4 231. Kuriren 1 232. 0 233. Östgöten 1 234. Östergötlands Folkblad 0 235. Östgöten 0 236. Skaraborgaren 0 237. Aurora 0 301. Blekinge-Posten 0 302. Dalabygden 0 303. DB - Aktuella Journalen 0 304. Gävle Dalabygden 23 305. Hallands Nyheter 0 306. Haningebladet 9 307. Hudiksvalls-Tidningen 0 308. Hälsinglands Tidning 0 309. Kalmar Läns Tidning 0 310. Kinda-Posten 3 311. Laholms Tidning 0 312. Läns-Posten (Örebro) 11 313. Länstidningen Södertälje 0 314. Länstidningen Östergötland 0 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 0 316. Nord-Sverige 0 317. Norra Halland/Nordhalland 12 318. Norra Skåne 2 319. Norrtelje Tidning 0 320. Nynäshamns-Posten 0 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 0 322. Skaraborgs-Bygden 14 323. Skånska Dagbladet 0 324. Smålandsbygdens Tidning 18 325. Södermanlands Nyheter 0 326. Sörmlandsbygden 5 327. Vimmerby Tidning 0 328. Värmlands-Bygden 0 329. Västerbygden 0 330. Västmanlands Nyheter 1 331. Uddevalla-Posten 0 332. Växjö-Bladet 12 333. Östersunds-Posten 0 334. Upplands Nyheter 0 335. Västerbottningen 0 336. Älvsborgs-Posten 0 337. Gästriklands Tidning 3 401. Alingsås Tidning 1 402. Arboga Tidning 3 403. Bergslagsposten 12 404. Blekinge Läns Tidning 16 405. Bohuslänningen 8 406. Bärgslagsbladet med Arboga Tidning 0 407. Elfsborgs Läns Tidning 14 408. Eskilstuna-Kuriren 3 409. Expressen 19 410. Falu-Kuriren 14 411. Gefle Dagblad 0 412. GT 0 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 153 414. Göteborgs-Posten 15 415. Hallands-Posten 0 416. Karlstads-Tidningen 3 417. Katrineholms-Kuriren 11 418. Kristianstadsbladet 0 419. Kvällsposten 0 420. Lerums Tidning 7 421. Ljusnan 0 422. Mellersta Skåne 5 423. Motala Tidning 33 424. Nerikes Allehanda 13 425. Norra Västerbotten 10 426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 1 427. Provinstidningen Dalsland 5 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 0 429. Smålands Dagblad 9 430. Smålands-Tidningen 1 432. Strengnes Tidning 20 433. Sundsvalls Tidning 63 434. Sydsvenska Dagbladet 0 435. Sydöstra Götalands Tidningar 0 436. Södra Sveriges Tidningar 3 437. Sölvesborgs-Tidningen 4 438. Tranås Tidning 3 439. Trelleborgs Allehanda 29 440. Uppsala Nya Tidning 2 441. Vadstena Skänninge Tidning 26 442. Vestmanlands Läns Tidning 5 443. Vetlanda Posten 25 444. Västerbottens Kuriren 9 445. Ystads Allehanda 7 446. Örnsköldsviks Allehanda 0 447. Afton-Tidningen 0 448. Svenska Morgonbladet 0 449. Lunds Dagblad 0 450. Varbergs Tidning 0 451. Hudiksvallsposten 0 452. Söderhamns Tidning 0 453. Jämtlands Tidning 0 454. Hudiksvalls Nyheter 25 501. Barometern 40 502. Borås Tidning 8 503. Enköpings-Posten 8 504. Falköpings-Tidning 0 505. Filipstads Tidning 1 506. Gotlands Allehanda 0 507. Haparandabladet 1 509. Hjo Tidning 3 510. Mariestads-Tidningen/Tidning för Skaraborgs län 26 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 2 513. Nya Kristinehamns-Posten 43 514. Nya Wermlandstidningen 3 515. Oskarshamns-Tidning 18 516. Smålandsposten 81 517. Svenska Dagbladet 0 518. Tranås-Posten 1 519. Ulricehamns Tidning 8 520. Västerviks-Tidningen 0 521. Östgöta-Bladet 35 522. Östgöta Correspondenten 0 523. Norrlands-Posten 0 524. Älvsborgs Nyheter 0 525. Östergötlands Dagblad 0 526. Smålands Allahanda 0 527. Halland - Hallands Dagblad 0 528. Aftonposten 0 529. Östhammars Tidning 0 530. Sundsvallsposten 0 531. Sölvesborgs-Bladet 0 532. Westgöten 0 533. Köpinge-Posten 9 534. Nordsvenska Dagbladet 0 535. Karlsborgstidningen 4 601. Arvika Nyheter 0 602. Engelholms Tidning 0 603. Eslövs Tidning 0 604. Gotlänningen 0 605. Höganäs Tidning 0 606. Karlhamns Allehanda 0 607. Klippans Tidning 0 608. Landskrona-Posten 7 609. Ljungby Tidningen - Älmhults Tidning - Smålänningen 24 610. Nordvästra Skånes Tidningar 12 611. Norrbottens-Kuriren 8 612. Skaraborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 9 613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 7 614. Västernorrlands Allehanda 1 615. Västgöta-Bladet 3 616. Ölandsbladet 1 617. Öresunds-Posten 0 701. Arbetaren 0 702. Gnistan 0 703. Internationalen 0 704. Proletären 0 705. Norrskensflamman 1 708. 3 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 0 802. Bengtsfors-Tidningen Dalslänningen 6 803. Borlänge Tidning 4 804. Dagen 200 805. Dagens Nyheter 0 806. Danderyds Tidning 0 807. Eesti Päevaleht - Estniska Dagbladet 6 808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 8 809. Fagersta-Posten 0 810. Finn Sanomat 0 811. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 19 812. Helsingborgs Dagblad 0 813. Huddinge-Posten 0 814. Härjedalen 0 815. Järfälla Nyheter 0 816. Järva Nyheter 22 817. Jönköpings-Posten 1 818. Karlskoga Tidning 0 819. Klarälvsbygden 0 820. Kungälvs-Posten 0 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 3 822. Lilla Edet-Posten 4 823. Ljusdals-Posten 3 824. Ludvika Tidning 0 825. Lysekilsposten med Orust-Tjörn 12 826. Mora Tidning 0 827. Mälaröarnas Nyheter 0 828. Mölndals-Posten 0 829. Norrort 0 830. Nybro Tidning 4 831. Sala Allehanda 0 832. Sandvikens Tidning 0 833. Sigtuna-Märsta-Posten 0 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 0 835. Sundbybergs och Solna Tidning 0 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 0 837. Säters Tidning 4 838. Södra Dalarnas Tidning 6 839. Trollhättans Tidning 0 840. Trosa Tidning 0 841. Vaxholms Tidning 13 842. Värnamo Nyheter 0 843. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 0 844. Väsby-Nytt 0 845. Västerort 0 846. Kungsbacka Tidning 0 847. Tempus 0 848. Alternativet 0 849. Göteborgs-Trakten 0 850. Stockholms Läns Södertälje Tidning 0 851. Annonsbladet (Helsingborg) 4 852. Dagens Industri 0 855. Stenungssundsposten 1 862. 0 890. Lokal annonstidning 1 891. Utländsk dagstidning 1 892. Tidningen Åland 197 000. Frågan ej tillämplig 19 999. Uppgift saknas
VAR 24 MORGONTIDNING 2 2 Loc 37 width 3 MD= 0 or GE 999 2(2) Morgontidning 2 <Se F.2 för fullständig frågetext> 001. Metro . . 891. Utländsk dagstidning 1651 000. Frågan ej tillämplig 17 999. Uppgift saknas Kod: 1 33 44 95 202 203 205 206 213 219 225 Frek: 1 1 1 1 2 3 3 1 1 4 2 Kod: 231 234 305 308 311 319 404 405 409 414 415 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 Kod: 418 424 432 434 440 442 501 510 513 514 515 Frek: 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 516 517 519 534 601 606 608 609 610 611 612 Frek: 2 8 1 1 1 1 2 1 1 1 3 Kod: 616 803 804 805 808 817 818 822 836 842 852 Frek: 1 1 3 20 1 2 1 1 1 1 6 Kod: 0 999 Frek: 1651 17
VAR 25 MORGONTIDNINGSLÄSNING 3 Loc 40 width 2 MD= 0 or GE 99 3 Om Du läser någon morgontidning regelbundet - ungefär hur många gånger per vecka brukar Du läsa denna tidning? <Senaste förekomst: SOM94 F.3> 41 01. 7 dagar 47 02. 6 dagar 95 03. 5 dagar 73 04. 4 dagar 170 05. 3 dagar 600 06. 2 dagar 566 07. 1 dag 140 00. Frågan ej tillämplig 45 99. Uppgift saknas
VAR 26 PREN MORGONTIDNING 4 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 4 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på denna tidning? Om nej, på vilket sätt har Du då tillgång till tidningen? <Senaste förekomst: SOM94 F.4> 1356 1. Ja 352 5. Nej 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 27 LÄSER HOS BEKANT 4 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 4(1) <Tillgång till morgontidningen> Läser hos bekant <Se F.4 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 311 5. Ej markerat 1356 0. Frågan ej tillämplig 61 9. Uppgift saknas
VAR 28 LÅNAR AV BEKANT 4 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 4(2) <Tillgång till morgontidningen> Lånar av bekant <Se F.4 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 331 5. Ej markerat 1356 0. Frågan ej tillämplig 61 9. Uppgift saknas
VAR 29 LÄSER ARBETET/SKOLAN 4 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 4(3) <Tillgång till morgontidningen> Läser på arbetet/skolan <Se F.4 för fullständig frågetext> 146 1. Markerat 214 5. Ej markerat 1356 0. Frågan ej tillämplig 61 9. Uppgift saknas
VAR 30 LÄSER PÅ BIBLIOTEK 4 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 4(4) <Tillgång till morgontidningen> Läser på bibliotek <Se F.4 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 336 5. Ej markerat 1356 0. Frågan ej tillämplig 61 9. Uppgift saknas
VAR 31 KÖPER LÖSNUMMER 4 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 4(5) <Tillgång till morgontidningen> Köper lösnummer <Se F.4 för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 258 5. Ej markerat 1356 0. Frågan ej tillämplig 61 9. Uppgift saknas
VAR 32 LÄSER PÅ ANNAT SÄTT 4 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 4(6) <Tillgång till morgontidningen> Läser på annat sätt <Se F.4 för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 310 5. Ej markerat 1356 0. Frågan ej tillämplig 61 9. Uppgift saknas
VAR 33 UPPHÖRA PRENUMERATION 5 Loc 49 width 1 MD=9 5 Har Du själv funderat på att upphöra med den/någon av de prenumerationer Du nu har, eller har detta diskuterats inom familjen under det senaste halvåret? <Senaste förekomst: SOM94 F.5> 136 1. Ja, flera gånger 271 2. Ja, någon enstaka gång 950 3. Nej 285 5. Prenumererar ej på någon tidning 12 8. Tveksam, vet ej 123 9. Uppgift saknas
VAR 34 ALLT HAR BLIVIT DYRT 6 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 6 Av vilken anledning har Du funderat på att upphöra med Din prenumeration? (fler än ett svar kan anges) 6(1) Allt har blivit så dyrt att pengarna inte räcker till <Senaste förekomst: SOM94 F.6> 181 1. Markerat 242 5. Ej markerat 1235 0. Frågan ej tillämplig 119 9. Uppgift saknas
VAR 35 PREN PRIS HAR HÖJTS 6 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 6(2) <Anledning att upphöra med prenumeration> Prenumerationspriset har höjts <Se F.6 för fullständig frågetext> 132 1. Markerat 291 5. Ej markerat 1235 0. Frågan ej tillämplig 119 9. Uppgift saknas
VAR 36 FÅR INFO I RADIO/TV 6 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 6(3) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag får lokal information i radio och TV <Se F.6 för fullständig frågetext> 61 1. Markerat 362 5. Ej markerat 1235 0. Frågan ej tillämplig 119 9. Uppgift saknas
VAR 37 DÅLIG TIDN UTDELNING 6 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 6(4) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningsutdelningen sköts dåligt <Se F.6 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 399 5. Ej markerat 1235 0. Frågan ej tillämplig 119 9. Uppgift saknas
VAR 38 INGEN TID ATT LÄSA 6 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 6(5) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag har inte tid att läsa den <Se F.6 för fullständig frågetext> 80 1. Markerat 343 5. Ej markerat 1235 0. Frågan ej tillämplig 119 9. Uppgift saknas
VAR 39 TILLGÅNG ARBETE/SKOLA 6 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 6(6) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag har tillgång till tidningen på arbetet/ i skolan <Se F.6 för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 342 5. Ej markerat 1235 0. Frågan ej tillämplig 119 9. Uppgift saknas
VAR 40 LÅNAR AV GRANNE 6 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 6(7) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag kan låna den av bekant/granne <Se F.6 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 412 5. Ej markerat 1235 0. Frågan ej tillämplig 119 9. Uppgift saknas
VAR 41 POLITISK LINJE 6 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 6(8) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningens politiska linje passade mig inte <Se F.6 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 399 5. Ej markerat 1235 0. Frågan ej tillämplig 119 9. Uppgift saknas
VAR 42 EJ BRA INNEHÅLL 6 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 6(9) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll var inte tillräckligt bra <Se F.6 för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 357 5. Ej markerat 1235 0. Frågan ej tillämplig 119 9. Uppgift saknas
VAR 43 FÖR LITE ANNONSER 6 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 6(10) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningen innehöll för lite annonser <Se F.6 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 414 5. Ej markerat 1235 0. Frågan ej tillämplig 119 9. Uppgift saknas
VAR 44 FLYTTADE FRÅN ORTEN 6 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 6(11) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag flyttade från orten <Se F.6 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 422 5. Ej markerat 1235 0. Frågan ej tillämplig 119 9. Uppgift saknas
VAR 45 TIDNINGEN FÖRÄNDRAD 6 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 6(12) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningen har blivit så förändrad <Se F.6 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 403 5. Ej markerat 1235 0. Frågan ej tillämplig 119 9. Uppgift saknas
VAR 46 DÅLIG BEVAKNING 6 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 6(13) <Anledning att upphöra med prenumeration> För dålig bevakning av vad som händer i min kommun <Se F.6 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 391 5. Ej markerat 1235 0. Frågan ej tillämplig 119 9. Uppgift saknas
VAR 47 ANNAT SKÄL 6 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 6(14) <Anledning att upphöra med prenumeration> Annat skäl <Se F.6 för fullständig frågetext> 61 1. Markerat 362 5. Ej markerat 1235 0. Frågan ej tillämplig 119 9. Uppgift saknas
VAR 48 LÄSNING FÖRE KL 08.00 7 Loc 64 width 2 MD= 0 or GE 99 7 Ungefär hur lång tid brukar Du ägna åt Din lokala morgontidning en genomsnittlig vardag? 7(1) Före kl 08.00 <Senaste förekomst: SOM94 F.7> 165 01. 0 minuter 102 02. Ca 5 minuter 220 03. Ca 10 minuter 228 04. Ca 15 minuter 166 05. Ca 20 minuter 42 06. Ca 25 minuter 108 07. Ca 30 minuter 21 08. Ca 35 minuter 23 09. Ca 40 minuter 20 10. Ca 45 minuter 6 11. Ca 50 minuter 3 12. Ca 55 minuter 16 13. Ca 60 minuter 16 14. Över 60 minuter 523 00. Uppgift saknas på delfrågan 118 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 49 LÄSNING 08.00-12.00 7 Loc 66 width 2 MD= 0 or GE 99 7(2) <Lästid en genomsnittlig vardag> Kl 08.00-12.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 252 01. 0 minuter 50 02. Ca 5 minuter 89 03. Ca 10 minuter 108 04. Ca 15 minuter 81 05. Ca 20 minuter 35 06. Ca 25 minuter 84 07. Ca 30 minuter 12 08. Ca 35 minuter 17 09. Ca 40 minuter 21 10. Ca 45 minuter 11 11. Ca 50 minuter 2 12. Ca 55 minuter 17 13. Ca 60 minuter 20 14. Över 60 minuter 860 00. Uppgift saknas på delfrågan 118 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 50 LÄSNING 12.00-17.00 7 Loc 68 width 2 MD= 0 or GE 99 7(3) <Lästid en genomsnittlig vardag> Kl 12.00-17.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 281 01. 0 minuter 56 02. Ca 5 minuter 65 03. Ca 10 minuter 52 04. Ca 15 minuter 52 05. Ca 20 minuter 4 06. Ca 25 minuter 29 07. Ca 30 minuter 3 08. Ca 35 minuter 5 09. Ca 40 minuter 4 10. Ca 45 minuter 3 11. Ca 50 minuter 0 12. Ca 55 minuter 0 13. Ca 60 minuter 1 14. Över 60 minuter 1104 00. Uppgift saknas på delfrågan 118 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 51 LÄSNING EFTER KL 17.00 7 Loc 70 width 2 MD= 0 or GE 99 7(4) <Lästid en genomsnittlig vardag> Efter kl 17.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 147 01. 0 minuter 159 02. Ca 5 minuter 167 03. Ca 10 minuter 114 04. Ca 15 minuter 122 05. Ca 20 minuter 17 06. Ca 25 minuter 79 07. Ca 30 minuter 21 08. Ca 35 minuter 21 09. Ca 40 minuter 11 10. Ca 45 minuter 4 11. Ca 50 minuter 0 12. Ca 55 minuter 5 13. Ca 60 minuter 9 14. Över 60 minuter 783 00. Uppgift saknas på delfrågan 118 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 52 LÄSER FLER MORGONTIDN 8 Loc 72 width 1 MD=9 8 Läser Du ytterligare någon morgontidning - åtminstone tre dagar i veckan? <Senaste förekomst: SOM94 F.8> 355 1. Ja 1328 5. Nej 94 9. Uppgift saknas
VAR 53 VIKTIG: SPORT 9 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 9 Hur viktigt anser Du personligen att nedanstående typer av tidningsinnehåll är? Markera för varje innehållstyp hur viktigt Du anser det vara att Din lokala morgontidning innehåller just detta. 9(1) Allmänt: Sport 311 1. Mycket viktigt 361 2. Ganska viktigt 301 3. Något viktigt 104 4. Varken eller/vet ej 138 5. Något oviktigt 209 6. Ganska oviktigt 208 7. Mycket oviktigt 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 54 VIKTIG: FAMILJENYHETER 9 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 9(2) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Familjenyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 291 1. Mycket viktigt 444 2. Ganska viktigt 386 3. Något viktigt 159 4. Varken eller/vet ej 134 5. Något oviktigt 139 6. Ganska oviktigt 119 7. Mycket oviktigt 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 55 VIKTIG: INSÄNDARE 9 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 9(3) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Insändare <Se F.9 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket viktigt 465 2. Ganska viktigt 438 3. Något viktigt 179 4. Varken eller/vet ej 133 5. Något oviktigt 123 6. Ganska oviktigt 90 7. Mycket oviktigt 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 56 VIKTIG: INRIKESNYHETER 9 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 9(4) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Inrikesnyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 788 1. Mycket viktigt 521 2. Ganska viktigt 171 3. Något viktigt 44 4. Varken eller/vet ej 28 5. Något oviktigt 47 6. Ganska oviktigt 40 7. Mycket oviktigt 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 57 VIKTIG: EKONOMI 9 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 9(5) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Ekonomi och handel <Se F.9 för fullständig frågetext> 343 1. Mycket viktigt 503 2. Ganska viktigt 391 3. Något viktigt 153 4. Varken eller/vet ej 115 5. Något oviktigt 79 6. Ganska oviktigt 57 7. Mycket oviktigt 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 58 VIKTIG: REGERING 9 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 9(6) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Riksdag och regering <Se F.9 för fullständig frågetext> 350 1. Mycket viktigt 516 2. Ganska viktigt 388 3. Något viktigt 137 4. Varken eller/vet ej 112 5. Något oviktigt 82 6. Ganska oviktigt 69 7. Mycket oviktigt 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 59 VIKTIG: FACKLIG FRÅGA 9 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 9(7) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Fackliga frågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 169 1. Mycket viktigt 370 2. Ganska viktigt 422 3. Något viktigt 244 4. Varken eller/vet ej 188 5. Något oviktigt 139 6. Ganska oviktigt 110 7. Mycket oviktigt 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 VIKTIG: OLYCKOR, BROTT 9 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 9(8) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Olyckor och brott <Se F.9 för fullständig frågetext> 264 1. Mycket viktigt 637 2. Ganska viktigt 415 3. Något viktigt 130 4. Varken eller/vet ej 98 5. Något oviktigt 92 6. Ganska oviktigt 39 7. Mycket oviktigt 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 VIKTIG: KOMMENTARER 9 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 9(9) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Ledare och kommentarer <Se F.9 för fullständig frågetext> 245 1. Mycket viktigt 377 2. Ganska viktigt 398 3. Något viktigt 256 4. Varken eller/vet ej 137 5. Något oviktigt 128 6. Ganska oviktigt 98 7. Mycket oviktigt 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 VIKTIG: UTRIKESNYHETER 9 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 9(10) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Utrikesnyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 508 1. Mycket viktigt 550 2. Ganska viktigt 309 3. Något viktigt 101 4. Varken eller/vet ej 70 5. Något oviktigt 60 6. Ganska oviktigt 46 7. Mycket oviktigt 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 VIKTIG: KULTURARTIKLAR 9 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 9(11) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Kulturartiklar <Se F.9 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket viktigt 331 2. Ganska viktigt 411 3. Något viktigt 221 4. Varken eller/vet ej 161 5. Något oviktigt 150 6. Ganska oviktigt 130 7. Mycket oviktigt 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 VIKTIG: DEBATTARTIKLAR 9 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 9(12) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Debattartiklar <Se F.9 för fullständig frågetext> 225 1. Mycket viktigt 416 2. Ganska viktigt 435 3. Något viktigt 204 4. Varken eller/vet ej 138 5. Något oviktigt 117 6. Ganska oviktigt 109 7. Mycket oviktigt 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 VIKTIG: MILJÖFRÅGOR 9 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 9(13) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Miljöfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 471 1. Mycket viktigt 549 2. Ganska viktigt 333 3. Något viktigt 126 4. Varken eller/vet ej 76 5. Något oviktigt 62 6. Ganska oviktigt 46 7. Mycket oviktigt 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 VIKTIG: ARBETSMARKNAD 9 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 9(14) <Lokala morgontidningens innehåll> Lokala nyheter: Lokal arbetsmarknad <Se F.9 för fullständig frågetext> 521 1. Mycket viktigt 478 2. Ganska viktigt 265 3. Något viktigt 169 4. Varken eller/vet ej 69 5. Något oviktigt 78 6. Ganska oviktigt 73 7. Mycket oviktigt 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 VIKTIG: FÖRENINGAR 9 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 9(15) <Lokala morgontidningens innehåll> Lokala nyheter: Organisationer och föreningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket viktigt 395 2. Ganska viktigt 464 3. Något viktigt 275 4. Varken eller/vet ej 161 5. Något oviktigt 117 6. Ganska oviktigt 90 7. Mycket oviktigt 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 VIKTIG: KÄNT FOLK 9 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 9(16) <Lokala morgontidningens innehåll> Lokala nyheter: Känt folk på orten <Se F.9 för fullständig frågetext> 124 1. Mycket viktigt 324 2. Ganska viktigt 402 3. Något viktigt 264 4. Varken eller/vet ej 187 5. Något oviktigt 192 6. Ganska oviktigt 176 7. Mycket oviktigt 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 VIKTIG: KOMMUNALPOL 9 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 9(17) <Lokala morgontidningens innehåll> Lokala nyheter: Kommunalpolitik <Se F.9 för fullständig frågetext> 335 1. Mycket viktigt 528 2. Ganska viktigt 367 3. Något viktigt 165 4. Varken eller/vet ej 92 5. Något oviktigt 85 6. Ganska oviktigt 79 7. Mycket oviktigt 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 VIKTIG: ARBETSPLATSER 9 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 9(18) <Lokala morgontidningens innehåll> Lokala nyheter: Lokala arbetsplatser <Se F.9 för fullständig frågetext> 273 1. Mycket viktigt 483 2. Ganska viktigt 401 3. Något viktigt 220 4. Varken eller/vet ej 102 5. Något oviktigt 86 6. Ganska oviktigt 63 7. Mycket oviktigt 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 VIKTIG: SKOLFRÅGOR 9 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 9(19) <Lokala morgontidningens innehåll> Lokala nyheter: Skolfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 401 1. Mycket viktigt 494 2. Ganska viktigt 342 3. Något viktigt 170 4. Varken eller/vet ej 97 5. Något oviktigt 83 6. Ganska oviktigt 53 7. Mycket oviktigt 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 VIKTIG: NÖJEN 9 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 9(20) <Lokala morgontidningens innehåll> Lokala nyheter: Nöjen/lokala arrangemang <Se F.9 för fullständig frågetext> 367 1. Mycket viktigt 553 2. Ganska viktigt 391 3. Något viktigt 126 4. Varken eller/vet ej 90 5. Något oviktigt 71 6. Ganska oviktigt 55 7. Mycket oviktigt 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 VIKTIG: SERIESIDA 9 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 9(21) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Seriesida <Se F.9 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket viktigt 181 2. Ganska viktigt 296 3. Något viktigt 280 4. Varken eller/vet ej 171 5. Något oviktigt 199 6. Ganska oviktigt 331 7. Mycket oviktigt 89 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 VIKTIG: NOVELLER 9 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 9(22) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Noveller, följetonger <Se F.9 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket viktigt 61 2. Ganska viktigt 167 3. Något viktigt 304 4. Varken eller/vet ej 182 5. Något oviktigt 287 6. Ganska oviktigt 599 7. Mycket oviktigt 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 VIKTIG: MUSIK 9 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 9(23) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Musik <Se F.9 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket viktigt 308 2. Ganska viktigt 424 3. Något viktigt 266 4. Varken eller/vet ej 204 5. Något oviktigt 155 6. Ganska oviktigt 118 7. Mycket oviktigt 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 VIKTIG: SAMLEVNADSFR 9 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 9(24) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Samlevnadsfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket viktigt 285 2. Ganska viktigt 425 3. Något viktigt 345 4. Varken eller/vet ej 200 5. Något oviktigt 151 6. Ganska oviktigt 134 7. Mycket oviktigt 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 VIKTIG: RADIO/TV PROGR 9 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 9(25) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Om radio- och TV-program <Se F.9 för fullständig frågetext> 572 1. Mycket viktigt 543 2. Ganska viktigt 307 3. Något viktigt 76 4. Varken eller/vet ej 53 5. Något oviktigt 53 6. Ganska oviktigt 59 7. Mycket oviktigt 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 VIKTIG: HEMINREDNING 9 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 9(26) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Heminredning <Se F.9 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket viktigt 235 2. Ganska viktigt 338 3. Något viktigt 306 4. Varken eller/vet ej 184 5. Något oviktigt 229 6. Ganska oviktigt 261 7. Mycket oviktigt 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 VIKTIG: MATLAGNING 9 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 9(27) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Matlagning <Se F.9 för fullständig frågetext> 140 1. Mycket viktigt 306 2. Ganska viktigt 386 3. Något viktigt 253 4. Varken eller/vet ej 172 5. Något oviktigt 200 6. Ganska oviktigt 201 7. Mycket oviktigt 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 VIKTIG: MODE 9 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 9(28) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Mode <Se F.9 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket viktigt 227 2. Ganska viktigt 359 3. Något viktigt 281 4. Varken eller/vet ej 174 5. Något oviktigt 215 6. Ganska oviktigt 282 7. Mycket oviktigt 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 VIKTIG: KONSUMENTUPPL 9 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 9(29) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Konsumentupplysning <Se F.9 för fullständig frågetext> 351 1. Mycket viktigt 534 2. Ganska viktigt 387 3. Något viktigt 155 4. Varken eller/vet ej 77 5. Något oviktigt 71 6. Ganska oviktigt 70 7. Mycket oviktigt 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 VIKTIG: TÄVLINGAR 9 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 9(30) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Korsord och tävlingar <Se F.9 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket viktigt 236 2. Ganska viktigt 343 3. Något viktigt 262 4. Varken eller/vet ej 175 5. Något oviktigt 202 6. Ganska oviktigt 270 7. Mycket oviktigt 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 VIKTIG: POPULÄRVETENSK 9 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 9(31) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Populärvetenskap <Se F.9 för fullständig frågetext> 182 1. Mycket viktigt 413 2. Ganska viktigt 387 3. Något viktigt 316 4. Varken eller/vet ej 118 5. Något oviktigt 102 6. Ganska oviktigt 118 7. Mycket oviktigt 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 VIKTIG: AFFÄRSANNONSER 9 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 9(32) <Lokala morgontidningens innehåll> Annonser: Lokala affärsannonser <Se F.9 för fullständig frågetext> 344 1. Mycket viktigt 542 2. Ganska viktigt 375 3. Något viktigt 161 4. Varken eller/vet ej 74 5. Något oviktigt 77 6. Ganska oviktigt 96 7. Mycket oviktigt 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 VIKTIG: VECKOANNONSER 9 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 9(33) <Lokala morgontidningens innehåll> Annonser: Veckoannonser från livsmedelsbutiker/varuhus <Se F.9 för fullständig frågetext> 306 1. Mycket viktigt 440 2. Ganska viktigt 363 3. Något viktigt 178 4. Varken eller/vet ej 111 5. Något oviktigt 126 6. Ganska oviktigt 146 7. Mycket oviktigt 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 VIKTIG: STATLIG ANNONS 9 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 9(34) <Lokala morgontidningens innehåll> Annonser: Statliga och kommunala annonser <Se F.9 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket viktigt 377 2. Ganska viktigt 427 3. Något viktigt 275 4. Varken eller/vet ej 127 5. Något oviktigt 142 6. Ganska oviktigt 118 7. Mycket oviktigt 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 VIKTIG: PLATSANNONSER 9 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 9(35) <Lokala morgontidningens innehåll> Annonser: Platsannonser <Se F.9 för fullständig frågetext> 437 1. Mycket viktigt 401 2. Ganska viktigt 271 3. Något viktigt 212 4. Varken eller/vet ej 70 5. Något oviktigt 82 6. Ganska oviktigt 160 7. Mycket oviktigt 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 VIKTIG: FASTIGH.ANNONS 9 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 9(36) <Lokala morgontidningens innehåll> Annonser: Fastighetsannonser <Se F.9 för fullständig frågetext> 285 1. Mycket viktigt 429 2. Ganska viktigt 365 3. Något viktigt 220 4. Varken eller/vet ej 92 5. Något oviktigt 93 6. Ganska oviktigt 156 7. Mycket oviktigt 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 VIKTIG: PRYLTORG 9 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 9(37) <Lokala morgontidningens innehåll> Annonser: Allmänhetens varumarknad/pryltorg etc. <Se F.9 för fullständig frågetext> 207 1. Mycket viktigt 445 2. Ganska viktigt 434 3. Något viktigt 240 4. Varken eller/vet ej 103 5. Något oviktigt 104 6. Ganska oviktigt 118 7. Mycket oviktigt 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 AFTONBLADET 10 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 10 Hur ofta brukar Du läsa följande kvällstidningar? 10(1) Aftonbladet <Senaste förekomst: SOM94 F.12> 97 1. 6-7 dagar/vecka 137 2. 3-5 dagar/vecka 279 3. 1-2 dagar/vecka 549 4. Mer sällan 498 5. Aldrig 206 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 EXPRESSEN 10 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 10(2) <Läsning av kvällstidning> Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 111 1. 6-7 dagar/vecka 151 2. 3-5 dagar/vecka 279 3. 1-2 dagar/vecka 613 4. Mer sällan 438 5. Aldrig 174 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 IDAG 10 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 10(3) <Läsning av kvällstidning> GT <Se F.10 för fullständig frågetext> 17 1. 6-7 dagar/vecka 31 2. 3-5 dagar/vecka 89 3. 1-2 dagar/vecka 192 4. Mer sällan 1081 5. Aldrig 356 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 KVÄLLSPOSTEN 10 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 10(4) <Läsning av kvällstidning> Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 14 1. 6-7 dagar/vecka 29 2. 3-5 dagar/vecka 49 3. 1-2 dagar/vecka 193 4. Mer sällan 1111 5. Aldrig 370 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 UTLÄNDSK DAGSTIDNING 11 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 11 Läser Du någon utländsk tidning eller tidskrift? 11(1) Dagstidning <Senaste förekomst: SOM94 F.13> 9 1. 6-7 dagar/vecka 12 2. 3-5 dagar/vecka 32 3. 1-2 dagar/vecka 164 4. Mer sällan 1390 5. Aldrig 129 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 UTLÄNDSK TIDSKRIFT 11 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 11(2) <Läsning av utländsk tidning> Annan tidning eller tidskrift <Se F.11 för fullständig frågetext> 8 1. 6-7 dagar/vecka 20 2. 3-5 dagar/vecka 111 3. 1-2 dagar/vecka 382 4. Mer sällan 1137 5. Aldrig 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 GRATIS NYHETSTIDNING 12 Loc 116 width 1 MD=9 12 Läser Du regelbundet något lokalt annonsblad eller lokal gratistidning som innehåller nyheter? 769 1. Ja 958 5. Nej 50 9. Uppgift saknas
VAR 97 NAMN GRATISTIDNING 12 Loc 117 width 3 MD= 0 or GE 999 12(1) Namn på tidningen <Se F.12 för fullständig frågetext> 44 001. Metro 5 002. Masen-Älvdalsbladet 4 003. Eskilstuna tidning 2 004. Älvdalsnytt 2 005. 3 006. Kungsholmen, vi på K, K-tidningen 8 007. Linköpings extra 10 008. Södernyheter 4 009. 6 010. SydVäst 24 011. Västerort 6 012. Västeråsaren 2 013. Väst-nytt 2 014. Redbergsbladet 29 015. Söder om Söder 1 016. Stan vid Stångån 4 017. Partille Nyheter 2 018. Kalmarposten 1 019. Årebladet 3 020. Svenljunga Tranemo tidning 10 021. Mitt i Botkyrka/Salem 1 022. Sollefteåbladet 2 023. Nordost 1 024. Kindabladet 2 025. Malmötidningen 5 026. Bollnäs Allehanda 6 027. Falkenbergs tidning 1 028. Gagnefbladet 5 029. Linnebladet (GBG) 1 030. Lundabladet 1 031. Öresundsposten 1 032. Mitt Öresund 1 033. Tingsryds Allehanda 3 034. Säterbladet 4 035. Malungsbladet 2 036. Lidingötidningen 3 037. Piteåjournalen 4 038. Denna vecka 7 039. Östermalmsnytt 1 040. Oskarshamns annonsblad 6 041. Örebroarn 7 042. Markbladet (GBG) 6 043. 5 044. Boråsarn 3 045. Klarälvsbygden 4 046. Karlstadnytt 2 047. Västra tips 3 048. Hedemorabladet 3 049. Ale tidning 4 050. Roslagsbladet 1 051. Blänkarn 1 052. Kalixbladet 2 053. Mälaren runt 2 054. Linköpings tidning 1 055. Vård och omsorg 1 056. Valens annonsblad 3 057. Kungälvsposten 3 058. Kommunkuriren (Ö-götland) 10 059. Växjö information 1 060. Mälarposten 1 061. Nybro tidning 2 062. Kävlingenytt 5 063. Emmaboda tidning 3 064. Mixen 9 065. Sigtunabygden 1 066. Karlstadtidningen 6 067. Eskilstunanytt 2 068. Väsbytidningen 1 069. X-trakten 1 070. Familjekuriren 3 071. Nacka 2 072. Vårt Göteborg 3 073. Järfälla 8 074. Mitt i Huddinge 1 075. Örgryte-Härlanda tidning 1 076. Ölandsbladet 5 077. Mitt i Haninge 1 078. Södertäljekuriren 2 079. Kuriren 2 080. Kommersen 7 081. Stenungsundstidningen 10 082. Nacka/Värmdöposten 3 083. Västboandan 2 084. Njurundanytt 2 085. Trelleborgs Allehanda 2 086. Nöjesguiden 2 087. Kungsbacka annons 1 088. Annonsbladet Sandviken 1 089. Dag för Dag 7 090. Danderyds lokaltidning (norrort) 1 091. Lerumsbladet 2 092. Torsåsposten 1 093. Eskilstunakuriren 1 094. Mitt Härjeåbladet 7 095. Österlenmagasinet 1 096. Haningebladet 3 097. Vårt Malmö 2 098. Trelleborgsbladet 5 099. Sundbyberg och Solna tidning 55 100. Kommunalt annonsblad (ej angivit vilket) 3 101. Centrumbladet (GBG) 1 102. Åselebladet 2 103. Munkforsnytt 1 104. Västra Frölundanytt 7 105. Lerums tidning 3 106. Ljungby information 1 107. Extrabladet 6 108. Lundaliv 1 109. Måsen Mariefred 1 110. Vi Majbor (GBG) 4 111. Björklövet 1 112. Ilraketen 4 113. Strängnäsjournalen 2 114. Huddingeposten 2 115. Nordväst (GBG) 2 116. Allehanda 3 117. Avestabladet 1 118. Annonsmarknaden (Borås) 3 119. Torsbyposten 2 120. Uppsala extra 3 121. Angereds centrum 3 122. Södertidningen 4 123. Södra Roslagen 1 124. Kyrkans tidning 1 125. Kristinehamns Storfors Aktuellt 1 126. 222:an 1 127. Alnobladet 1 128. Klippet 2 129. Härrydabladet 3 130. Södertäljeposten 3 131. Annonsbladet Storumans kommun 1 132. Strandabladet 1 133. Citynytt 3 134. Ronneby Runt 4 135. Söderposten 2 136. Stenungsundstidningen 2 137. Citybladet 1 138. Hallandsbladet 1 139. Lilla edets Allehanda 1 140. Karlstad/Hammarönytt 1 141. Partille/Sävedalen 1 142. Borås Saxen 1 143. Vindelbladet 2 144. Arjeplogarn 4 145. Mitt i Tyresö 1 146. Leksandsbladet 6 147. Sollentuna tidning 1 148. Molkomsbladet 3 149. 1 150. Runn Runt 1 151. Helsingen 1 152. Bergvik Allting 1 153. Jönköpings Allehanda 3 154. Vi i Vasastan 2 155. Härliga Norrköping 1 156. Kustnytt 2 157. Eda tidning 1 158. Norra Halland Nytt 1 159. Frostabladet 3 160. Kiruna annonsblad 1 161. ATL (rikstäckande enl IP) 1 162. Boråsbladet 1 163. Fritidsutbudet 3 164. Södermalmstidningen 1 165. Bollnäs nytt 1 166. Ljungabladet 1 167. Söderhamnsnytt 2 168. Uddevallaren 0 169. Umejournalen 1 170. Järvsöbladet 1 171. Vansbrobladet 4 172. Götene tidning 1 173. Norbergsbladet 1 174. 1 175. Karlshamnskommersen 2 176. Väsman runt 2 177. Vilhelmina aktuellt 2 178. Täby lokaltidning 1 179. Aktuellt (Värmland) 2 180. Kristianstadstidningen 1 181. Höganäs Annonsblad 1 182. Trosabygden 1 183. Arkipelag 2 184. Limhamnsposten 3 185. Lyckselebladet 1 186. Ale Allehanda 1 187. 1 188. Villaägaren 1 189. Övertorneånytt 1 190. Tisda 1 191. Tenstatidningen 1 192. Bohuslän 1 193. Göteborgaren 1 194. El4tidningen 2 195. Hoforsbladet 1 196. Nordvästmixern (Skåne) 1 197. Torsbladet 1 198. Sunnenytt 1 199. Nevven 59 200. Ja, ej angivet vilken tidning 1 201. Alvesta information 4 202. Arvika tidning 1 203. Lysekilsposten 2 204. Matforsbladet 1 205. Vallentunasteget 1 206. Grums-Vålbergsnytt 1 207. Linköpingsnytt 1 208. Ögat 1 209. Lekebergsnytt 1 210. Torslanda tidning 1 211. Tisdag 2 212. Trestad Forum 1 213. Olofströmsposten 1 214. Kil kommunnytt 1 215. Svedalanytt 1 216. Kalmar Läns tidning 1 217. Landskrona, nytt i 1 218. Tännsjöbladet 1 219. Trosabladet 1 220. Woxdalsnytt 1 222. 1 223. 1 225. 1 226. 1 227. 1 228. Skaraborgaren 1 229. Nordanstigsbladet 1 230. Korpnytt 1 231. 1 232. 2 240. 1 241. 1 300. 2 317. 1 420. 1 810. 962 000. Frågan ej tillämplig 70 999. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 FÖRTROENDE REGERINGEN 13 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 13 Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete? 13(1) Regeringen <Senaste förekomst: SOM94 F.16> 51 1. Mycket stort förtroende 402 2. Ganska stort förtroende 617 3. Varken stort eller litet förtroende 452 4. Ganska litet förtroende 216 5. Mycket litet förtroende 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 FÖRTROENDE POLISEN 13 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 13(2) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Polisen <Se F.13 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket stort förtroende 941 2. Ganska stort förtroende 394 3. Varken stort eller litet förtroende 145 4. Ganska litet förtroende 43 5. Mycket litet förtroende 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 FÖRTROENDE SJUKVÅRDEN 13 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 13(3) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Sjukvården <Se F.13 för fullständig frågetext> 487 1. Mycket stort förtroende 905 2. Ganska stort förtroende 244 3. Varken stort eller litet förtroende 75 4. Ganska litet förtroende 23 5. Mycket litet förtroende 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 FÖRTROENDE FÖRSVARET 13 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 13(4) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Försvaret <Se F.13 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket stort förtroende 492 2. Ganska stort förtroende 711 3. Varken stort eller litet förtroende 253 4. Ganska litet förtroende 116 5. Mycket litet förtroende 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 13 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 13(5) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Riksdagen <Se F.13 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket stort förtroende 434 2. Ganska stort förtroende 674 3. Varken stort eller litet förtroende 390 4. Ganska litet förtroende 178 5. Mycket litet förtroende 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 FÖRTROENDE BANKERNA 13 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 13(6) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Bankerna <Se F.13 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket stort förtroende 400 2. Ganska stort förtroende 571 3. Varken stort eller litet förtroende 425 4. Ganska litet förtroende 265 5. Mycket litet förtroende 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 FÖRTROENDE DAGSPRESS 13 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 13(7) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Dagspressen <Se F.13 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket stort förtroende 451 2. Ganska stort förtroende 785 3. Varken stort eller litet förtroende 334 4. Ganska litet förtroende 108 5. Mycket litet förtroende 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 FÖRTROENDE FACKET 13 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 13(8) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Fackliga organisationer <Se F.13 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket stort förtroende 361 2. Ganska stort förtroende 719 3. Varken stort eller litet förtroende 385 4. Ganska litet förtroende 198 5. Mycket litet förtroende 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 FÖRTROENDE RADIO/TV 13 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 13(9) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Radio och TV <Se F.13 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket stort förtroende 793 2. Ganska stort förtroende 641 3. Varken stort eller litet förtroende 143 4. Ganska litet förtroende 25 5. Mycket litet förtroende 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 FÖRTROENDE GRUNDSKOLA 13 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 13(10) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Grundskolan <Se F.13 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket stort förtroende 776 2. Ganska stort förtroende 574 3. Varken stort eller litet förtroende 162 4. Ganska litet förtroende 32 5. Mycket litet förtroende 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 FÖRTROENDE STORFÖRET. 13 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 13(11) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Storföretagen <Se F.13 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket stort förtroende 486 2. Ganska stort förtroende 762 3. Varken stort eller litet förtroende 284 4. Ganska litet förtroende 108 5. Mycket litet förtroende 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 FÖRTROENDE SV KYRKA 13 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 13(12) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Svenska kyrkan <Se F.13 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket stort förtroende 430 2. Ganska stort förtroende 742 3. Varken stort eller litet förtroende 249 4. Ganska litet förtroende 186 5. Mycket litet förtroende 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 FÖRTROENDE DOMSTOL 13 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 13(13) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Domstolarna <Se F.13 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket stort förtroende 633 2. Ganska stort förtroende 578 3. Varken stort eller litet förtroende 236 4. Ganska litet förtroende 129 5. Mycket litet förtroende 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 FÖRTROENDE KUNGAHUSET 13 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 13(14) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Kungahuset <Se F.13 för fullständig frågetext> 349 1. Mycket stort förtroende 569 2. Ganska stort förtroende 609 3. Varken stort eller litet förtroende 102 4. Ganska litet förtroende 107 5. Mycket litet förtroende 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 INTRESSE FÖR POLITIK 14 Loc 134 width 1 MD=9 Nu följer några frågor om politik och samhälle 14 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? <Senaste förekomst: SOM94 F.17> 208 1. Mycket intresserad 752 2. Ganska intresserad 662 3. Inte särskilt intresserad 137 4. Inte alls intresserad 18 9. Uppgift saknas
VAR 113 SAMHÄLLSPROBLEM 15 Loc 135 width 1 15 Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem. <Senaste förekomst: SOM94 F.18> 1590 1. Svar på frågan 187 5. Inget svar på frågan
VAR 114 SAMHÄLLSPROBLEM 1 15 Loc 136 width 3 MD= 0 15(1) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 1 <Se F.15 för fullständig frågetext> 4 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 3 002. Lägre skatter 0 003. Högre skatter för de rika 0 004. Marginalskattesänkningar 0 005. Skattereformen 0 006. Momsen på livsmedel 1 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 0 008. Man skall kunna leva på sin lön 0 009. Indirekta skatter/punkskatter 0 010. Kommunalskattefrågor 0 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 180 020. Sveriges ekonomi-allmänt 7 021. Finans- och valutapolitik, räntenivåer, utlandslån 2 022. Lönenivå, lönepolitik 1 023. Handelspolitik, frihandel, fri konkurrens, handelsbalans 0 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskott 2 025. Prisstegringar, inflation (ej matpriser allmänt, se kod 144) 0 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 0 028. Lågkonjunkturen 26 029. Budgetunderskottet 2 030. Offentlig sektor, offentlig/kommunal service 10 031. Nedskärningar i offentlig service 0 035. Privatiseringar 6 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 0 041. Sociala reformer 3 042. Minska bidragen 8 044. Välfärdssamhället, tryggheten 7 047. Fördelningsfrågor 4 050. Pensioner - pensionärsfrågor 0 051. ATP-fonder 0 052. Privata pensioner 20 060. Äldrevård/äldreomsorg 0 063. Eget rum för långtidssjuka 0 068. Hemtjänst 0 069. Färdtjänst 81 070. Sjukvård/sjukvårdsförsäkring 1 071. Handikappfrågor 0 072. Husläkare 0 073. Sjukersättningen/karensdagar (även för vård av sjukt barn) 1 074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 0 075. Vårdcentralerna 0 076. Köer inom sjukvården 0 077. Aids-problemet 22 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och eller registrering 10 085. Familjepolitik/barnomsorg 0 086. Vårdnadsbidrag 0 087. Privat barnomsorg 1 089. Föräldraförsäkring 0 092. Barndaghem 0 095. Barnfamiljernas ekonomi 0 096. Sextimmars arbetsdag 5 099. 6 100. Utbildningspolitik, forskning 0 101. Mer disciplin och ordning i skolan 0 102. Betygen i skolan 16 103. Grundskolan 0 104. Gymnasieskolan 1 105. Privata/fristående skolor 0 106. Skolpeng 0 107. Högskola/forskning 1 110. Fritid/idrott 7 111. Ungdomars och barns framtid och problem 0 112. Bidrag till föreningar 0 115. Kulturfrågor 1 120. Bostadspolitik, allmänt 0 121. Villaägare, ekonomi 0 122. Bostadsrätt 0 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 0 124. Bostadsbrist 0 125. Bostäder till ungdomar 0 126. Boendemiljö 1 129. 0 130. Decentralisering/lokaliseringspolitik/regionalpoli tik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 0 131. Småskalighet, lokalsamhälle 0 140. Jordbrukspolitik 0 143. Livsmedelssubventioner 0 144. Matpriser 1 150. Byråkrati- för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 0 151. Pampvälde, etablissemanget, makteliten 0 153. Personlig integritet, personnummer 198 160. Miljö/miljövård/naturvård 0 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 0 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 1 163. Försurning, skogsdöd 0 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 0 165. Havs- och vattenföroreningar 0 166. Ozonskiktet 0 167. Luftföroreningar 0 168. Växthuseffekten 0 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 0 171. SCAN-link 0 172. Öresundsbron 0 173. Inlandsbanan 0 174. Vägtullar 0 175. Pris på kollektivtrafik 30 180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 29 181. Ungdomsbrottslighet 87 182. Våld på gator och torg 2 183. Lag och ordning 6 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 1 191. Porr och prostitution 1 192. Abort 0 193. Genmanipulation 0 194. Hederlighet 0 200. Massmedia, Radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 0 201. Reklam-TV 0 202. Videovåld/TV-våld 1 204. Sensationsjournalistik, personlig integritet i medierna etc 1 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 1 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 6 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 0 223. Vapenexport 0 224. U-hjälp 0 225. U-båtskränkningar 0 227. Neutralitet 0 230. Internationella frågor, allmänt 0 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 0 232. Baltikum 0 233. Ryssland/tidigare Sovjetunionen 0 234. Jugoslavien 0 235. Mellanöstern 0 236. USA 558 240. Sysselsättning, arbetslöshet 9 241. Ungdomsarbetslösheten 0 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 0 245. Semester 0 246. Arbetsmoral, ansvar etc 0 250. Näringspolitik, industripolitik, bilindustrin, textil, stål, skogen 4 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 10 261. Kärnkraft 0 264. Kärnkraftens avfallsfråga 0 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 0 271. Marknadsekonomi 2 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 0 281. Arbetsrätten 0 290. Löntagarfonder 3 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 3 296. Jämställdhet i arbetslivet 0 297. Jämställdhet i politiken 0 298. Jämställdhet i hemmet 4 300. Rättssamhället, rättssäkerhet 0 301. Affärer 0 302. Fallskärmsavtal 53 310. Invandrarpolitik 5 315. Flyktingfrågor 23 316. Rasism, främlingsfientlighet 2 317. Fascism 5 318. Nazism 1 320. Övriga sakfrågor 0 330. Ideologibegrepp 0 331. Socialism 0 332. Kommunism, klasskamp, revolution 0 333. Liberalism 0 334. Konservatism, traditioner, det gamla 6 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 0 336. Individualism vs kollektivism 0 337. Nyliberalism 1 338. Demokrati 0 339. Vänsterpolitik 1 340. Högerpolitik 0 341. Radikalism 0 342. Systemskifte 0 343. Gröna ideer, grön ideologi 0 344. Rättvisa 0 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 11 360. Förtroende för partier och politiker 3 370. Partiledare 4 371. Övriga personfrågor 2 380. Klassamhället (gruppreferenser) 1 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning, kommunstyrelsen 43 400. EU-allmänt 0 401. EES-avtalet 0 402. Miljön-EU 1 403. Ekonomin-EU 0 404. Sysselsättningen-EU 0 405. Jordbruket-EU 0 406. Sociala tryggheten-EU 0 407. Jämställdheten-EU 0 408. Den militära säkerheten-EU 0 409. Den nationella självständigheten-EU 2 410. Möjligheten att påverka utvecklingen inom EU 0 411. Droger/narkotika-EU 0 412. Freden i Europa-EU 0 413. Matkvaliteten-EU 0 414. Offentlighetsprincipen-EU 0 415. Flyktingar-EU 0 416. Demokratin-EU 0 417. Allemansrätten-EU 0 418. Risk för att Sverige isoleras 0 419. Medlemsavgiften-EU 2 420. EU-annan sakfråga 1 421. EMU-gemensam valuta 1 482. 0 500. Lokala och kommunala frågor 0 501. Stadsplanering 0 505. Information om kommunen 1 540. 1 598. Alla frågor 20 599. Övrigt 0 995. Det finns inte något viktigt samhällsproblem 189 000. Frågan ej tillämplig
VAR 115 SAMHÄLLSPROBLEM 2 15 Loc 139 width 3 MD= 0 15(2) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 2 <Se F.15 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 995. Det finns inte något viktigt samhällsproblem 364 000. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 7 8 9 10 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 5 2 5 2 1 1 133 7 2 7 2 1 1 Kod: 29 30 31 35 40 42 44 45 47 50 60 70 71 Frek: 35 2 16 1 13 6 17 1 12 20 45 108 1 Kod: 73 80 85 89 95 99 100 103 110 111 115 120 123 Frek: 1 32 32 1 2 3 23 33 1 14 1 1 2 Kod: 130 160 170 180 181 182 183 190 192 204 210 220 222 Frek: 2 162 1 40 43 87 3 6 1 2 3 2 10 Kod: 227 230 240 241 260 261 281 295 296 300 310 315 316 Frek: 1 1 230 4 7 10 1 4 2 4 56 4 41 Kod: 318 320 335 338 350 360 370 380 390 400 403 420 500 Frek: 3 1 5 2 2 15 1 1 1 29 2 1 1 Kod: 599 0 Frek: 30 364
VAR 116 SAMHÄLLSPROBLEM 3 15 Loc 142 width 3 MD= 0 15(3) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 3 <Se F.15 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 995. Det finns inte något viktigt samhällsproblem 698 000. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 7 20 21 22 23 24 26 29 30 31 40 Frek: 9 2 6 79 4 3 4 2 4 18 8 16 13 Kod: 42 44 45 47 50 60 70 71 73 80 85 99 100 Frek: 5 23 3 5 14 73 69 1 3 19 19 4 12 Kod: 103 107 110 111 115 120 123 124 130 140 150 160 162 Frek: 31 1 2 17 4 3 3 1 2 2 2 128 1 Kod: 170 180 181 182 183 190 191 200 210 220 222 223 224 Frek: 3 38 23 65 3 10 1 1 2 3 8 1 1 Kod: 230 240 241 246 250 260 261 295 300 301 302 310 315 Frek: 1 102 4 1 1 2 2 6 13 1 1 42 3 Kod: 316 317 318 320 335 338 344 350 360 370 371 390 400 Frek: 28 1 2 2 4 1 3 1 14 2 1 1 32 Kod: 408 416 420 421 500 599 995 0 Frek: 2 1 1 1 1 24 4 698
VAR 117 MEDLEMSKAP I EU 16 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 16 Vad är Din åsikt om det svenska medlemskapet i EU? <Senaste förekomst SOM94 F.24 (Modifierad)> 641 1. I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU 862 3. I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU 256 5. Har ingen bestämd åsikt i frågan 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 EU-MEDLEMSKAP: STYRKA 16 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 16(1) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 1064 1. Bestämd uppfattning 628 2. Mera tveksam 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 MINSKA OFFENT SEKTOR 17 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 17 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 17(1) Minska den offentliga sektorn <Senaste förekomst: SOM94 F.21> 202 1. Mycket bra förslag 308 2. Ganska bra förslag 390 3. Varken bra eller dåligt förslag 407 4. Ganska dåligt förslag 383 5. Mycket dåligt förslag 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 MINSKA FÖRSVARSUTG 17 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 17(2) <Åsikter om vissa politiska förslag> Minska försvarsutgifterna <Se F.17 för fullständig frågetext> 407 1. Mycket bra förslag 496 2. Ganska bra förslag 409 3. Varken bra eller dåligt förslag 250 4. Ganska dåligt förslag 156 5. Mycket dåligt förslag 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 BEHÅLL KÄRNKRAFTEN 17 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 17(3) <Åsikter om vissa politiska förslag> Behålla kärnkraften även efter år 2010 <Se F.17 för fullständig frågetext> 409 1. Mycket bra förslag 374 2. Ganska bra förslag 335 3. Varken bra eller dåligt förslag 236 4. Ganska dåligt förslag 361 5. Mycket dåligt förslag 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 FÄRRE FLYKTINGAR 17 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 17(4) <Åsikter om vissa politiska förslag> Ta emot färre flyktingar i Sverige <Se F.17 för fullständig frågetext> 546 1. Mycket bra förslag 429 2. Ganska bra förslag 394 3. Varken bra eller dåligt förslag 222 4. Ganska dåligt förslag 141 5. Mycket dåligt förslag 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 ÖKAD JÄMSTÄLLDHET 17 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 17(5) <Åsikter om vissa politiska förslag> Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan män och kvinnor <Se F.17 för fullständig frågetext> 858 1. Mycket bra förslag 524 2. Ganska bra förslag 292 3. Varken bra eller dåligt förslag 34 4. Ganska dåligt förslag 31 5. Mycket dåligt förslag 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 FINANSMARK INFLYTANDE 17 Loc 152 width 1 MD=0 or GE 9 17(6) <Åsikter om vissa politiska förslag> Minska finansmarknadens inflytande på politiken <Se F.17 för fullständig frågetext> 522 1. Mycket bra förslag 451 2. Ganska bra förslag 554 3. Varken bra eller dåligt förslag 108 4. Ganska dåligt förslag 57 5. Mycket dåligt förslag 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 PRIVAT AFFÄRSVERKSAM 17 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 17(7) <Åsikter om vissa politiska förslag> Överföra statlig affärsverksamhet, t ex Telia i privata händer <Se F.17 för fullständig frågetext> 212 1. Mycket bra förslag 399 2. Ganska bra förslag 480 3. Varken bra eller dåligt förslag 326 4. Ganska dåligt förslag 288 5. Mycket dåligt förslag 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 PRIVAT ÄLDREOMSORG 17 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 17(8) <Åsikter om vissa politiska förslag> Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.17 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket bra förslag 241 2. Ganska bra förslag 351 3. Varken bra eller dåligt förslag 456 4. Ganska dåligt förslag 579 5. Mycket dåligt förslag 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 FLER PRIVATSKOLOR 17 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 17(9) <Åsikter om vissa politiska förslag> Öka antalet privatskolor <Se F.17 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket bra förslag 289 2. Ganska bra förslag 485 3. Varken bra eller dåligt förslag 410 4. Ganska dåligt förslag 421 5. Mycket dåligt förslag 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 SJUKVÅRD I PRIV REGI 17 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 17(10) <Åsikter om vissa politiska förslag> Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.17 för fullständig frågetext> 115 1. Mycket bra förslag 285 2. Ganska bra förslag 373 3. Varken bra eller dåligt förslag 442 4. Ganska dåligt förslag 505 5. Mycket dåligt förslag 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 129 HÖJA SKATTEN 17 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 17(11) <Åsikter om vissa politiska förslag> Höja skatterna hellre än att minska den offentliga servicen <Se F.17 för fullständig frågetext> 226 1. Mycket bra förslag 501 2. Ganska bra förslag 430 3. Varken bra eller dåligt förslag 317 4. Ganska dåligt förslag 240 5. Mycket dåligt förslag 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 VALD PRESIDENT 17 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 17(12) <Åsikter om vissa politiska förslag> Införa republik med vald president <Se F.17 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket bra förslag 95 2. Ganska bra förslag 366 3. Varken bra eller dåligt förslag 281 4. Ganska dåligt förslag 885 5. Mycket dåligt förslag 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 AKTIV DÖDSHJÄLP 17 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 17(13) <Åsikter om vissa politiska förslag> Tillåta aktiv dödshjälp <Se F.17 för fullständig frågetext> 284 1. Mycket bra förslag 497 2. Ganska bra förslag 549 3. Varken bra eller dåligt förslag 163 4. Ganska dåligt förslag 236 5. Mycket dåligt förslag 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 OMDÖME OM REGERINGEN 18 Loc 160 width 1 MD=9 18 Hur tycker Du regeringen sköter sin uppgift? <Senaste förekomst: SOM94 F.22> 34 1. Mycket bra 455 2. Ganska bra 586 3. Varken bra eller dåligt 486 4. Ganska dåligt 189 5. Mycket dåligt 27 9. Uppgift saknas
VAR 133 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 19 Loc 161 width 1 MD=9 19 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera Dig själv på en sådan vänster-högerskala? <Senaste förekomst: SOM94 F.23> 170 1. Klart till vänster 423 2. Något till vänster 544 3. Varken till vänster eller höger 420 4. Något till höger 162 5. Klart till höger 58 9. Uppgift saknas
VAR 134 OMDÖME CENTERPARTIET 20 Loc 162 width 2 MD= 0 or GE 99 20 Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar de politiska partierna. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala? 20(1) Centerpartiet <Senaste förekomst: SOM94 F.26> 87 01. Ogillar starkt 52 02. 116 03. 111 04. 101 05. 670 06. Varken gillar eller ogillar 202 07. 168 08. 100 09. 38 10. 22 11. Gillar starkt 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 65 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 OMDÖME MODERATERNA 20 Loc 164 width 2 MD= 0 or GE 99 20(2) <Omdöme om politiska partier> Moderata samlingspartiet <Se F.20 för fullständig frågetext> 372 01. Ogillar starkt 102 02. 105 03. 87 04. 69 05. 264 06. Varken gillar eller ogillar 111 07. 146 08. 180 09. 137 10. 104 11. Gillar starkt 35 00. Uppgift saknas på delfrågan 65 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 OMDÖME VÄNSTERPARTIET 20 Loc 166 width 2 MD= 0 or GE 99 20(3) <Omdöme om politiska partier> Vänsterpartiet <Se F.20 för fullständig frågetext> 315 01. Ogillar starkt 118 02. 118 03. 83 04. 83 05. 359 06. Varken gillar eller ogillar 139 07. 137 08. 158 09. 108 10. 57 11. Gillar starkt 37 00. Uppgift saknas på delfrågan 65 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 OMDÖME FOLKPARTIET 20 Loc 168 width 2 MD= 0 or GE 99 20(4) <Omdöme om politiska partier> Folkpartiet liberalerna <Se F.20 för fullständig frågetext> 174 01. Ogillar starkt 89 02. 119 03. 118 04. 123 05. 535 06. Varken gillar eller ogillar 187 07. 141 08. 110 09. 47 10. 12 11. Gillar starkt 57 00. Uppgift saknas på delfrågan 65 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 OMDÖME SOCIALDEMOKRAT 20 Loc 170 width 2 MD= 0 or GE 99 20(5) <Omdöme om politiska partier> Socialdemokraterna <Se F.20 för fullständig frågetext> 132 01. Ogillar starkt 74 02. 100 03. 93 04. 117 05. 336 06. Varken gillar eller ogillar 166 07. 165 08. 243 09. 155 10. 107 11. Gillar starkt 24 00. Uppgift saknas på delfrågan 65 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 OMDÖME MILJÖPARTIET 20 Loc 172 width 2 MD= 0 or GE 99 20(6) <Omdöme om politiska partier> Miljöpartiet de gröna <Se F.20 för fullständig frågetext> 146 01. Ogillar starkt 61 02. 80 03. 59 04. 65 05. 380 06. Varken gillar eller ogillar 231 07. 210 08. 213 09. 141 10. 79 11. Gillar starkt 47 00. Uppgift saknas på delfrågan 65 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 OMDÖME KDS 20 Loc 174 width 2 MD= 0 or GE 99 20(7) <Omdöme om politiska partier> Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.20 för fullständig frågetext> 331 01. Ogillar starkt 115 02. 130 03. 92 04. 86 05. 536 06. Varken gillar eller ogillar 134 07. 96 08. 88 09. 40 10. 21 11. Gillar starkt 43 00. Uppgift saknas på delfrågan 65 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 OMDÖME OLOF JOHANSSON 20 Loc 176 width 2 MD= 0 or GE 99 20(8) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Olof Johansson <Se F.20 för fullständig frågetext> 118 01. Ogillar starkt 78 02. 127 03. 118 04. 114 05. 546 06. Varken gillar eller ogillar 193 07. 184 08. 122 09. 42 10. 23 11. Gillar starkt 41 00. Uppgift saknas på delfrågan 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 OMDÖME CARL BILDT 20 Loc 178 width 2 MD= 0 or GE 99 20(9) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Carl Bildt <Se F.20 för fullständig frågetext> 308 01. Ogillar starkt 93 02. 92 03. 67 04. 66 05. 208 06. Varken gillar eller ogillar 115 07. 151 08. 191 09. 183 10. 209 11. Gillar starkt 23 00. Uppgift saknas på delfrågan 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 OMDÖME GUDRUN SCHYMAN 20 Loc 180 width 2 MD= 0 or GE 99 20(10) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Gudrun Schyman <Se F.20 för fullständig frågetext> 177 01. Ogillar starkt 106 02. 85 03. 66 04. 93 05. 332 06. Varken gillar eller ogillar 203 07. 179 08. 194 09. 131 10. 106 11. Gillar starkt 34 00. Uppgift saknas på delfrågan 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 OMDÖME M LEISSNER 20 Loc 182 width 2 MD= 0 or GE 99 20(11) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Maria Leissner <Se F.20 för fullständig frågetext> 250 01. Ogillar starkt 143 02. 134 03. 130 04. 150 05. 524 06. Varken gillar eller ogillar 138 07. 113 08. 51 09. 25 10. 3 11. Gillar starkt 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 OMDÖME INGV. CARLSSON 20 Loc 184 width 2 MD= 0 or GE 99 20(12) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Ingvar Carlsson <Se F.20 för fullständig frågetext> 114 01. Ogillar starkt 62 02. 62 03. 94 04. 98 05. 316 06. Varken gillar eller ogillar 203 07. 212 08. 242 09. 168 10. 114 11. Gillar starkt 21 00. Uppgift saknas på delfrågan 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 OMDÖME BIRGER SCHLAUG 20 Loc 186 width 2 MD= 0 or GE 99 20(13) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Birger Schlaug <Se F.20 för fullständig frågetext> 181 01. Ogillar starkt 75 02. 88 03. 102 04. 83 05. 442 06. Varken gillar eller ogillar 194 07. 187 08. 164 09. 103 10. 40 11. Gillar starkt 47 00. Uppgift saknas på delfrågan 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 OMDÖME ALF SVENSSON 20 Loc 188 width 2 MD= 0 or GE 99 20(14) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Alf Svensson <Se F.20 för fullständig frågetext> 254 01. Ogillar starkt 105 02. 115 03. 91 04. 114 05. 466 06. Varken gillar eller ogillar 172 07. 143 08. 119 09. 62 10. 28 11. Gillar starkt 37 00. Uppgift saknas på delfrågan 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 OMDÖME MONA SAHLIN 20 Loc 190 width 2 MD= 0 or GE 99 20(15) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Mona Sahlin <Se F.20 för fullständig frågetext> 350 01. Ogillar starkt 110 02. 110 03. 85 04. 119 05. 294 06. Varken gillar eller ogillar 132 07. 133 08. 128 09. 105 10. 116 11. Gillar starkt 24 00. Uppgift saknas på delfrågan 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 CARLSSON: ÄRLIG 21 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 21 På nedanstående lista finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos politiker Hur bra tycker Du att det stämmer in på Ingvar Carlsson, Carl Bildt och Mona Sahlin? 21(1) Ingvar Carlsson: Ärlig <Senaste förekomst: SOM94 F.27(Modifierad)> 441 1. Stämmer mycket bra 839 2. Stämmer ganska bra 293 3. Stämmer ganska dåligt 84 4. Stämmer mycket dåligt 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 CARLSSON: PÅLITLIG 21 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 21(2) <Egenskaper hos politiker> Ingvar Carlsson: Pålitlig <Se F.21 för fullständig frågetext> 368 1. Stämmer mycket bra 803 2. Stämmer ganska bra 387 3. Stämmer ganska dåligt 94 4. Stämmer mycket dåligt 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 CARLSSON: INSPIRERAR 21 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 21(3) <Egenskaper hos politiker> Ingvar Carlsson: Inspirerande <Se F.21 för fullständig frågetext> 64 1. Stämmer mycket bra 319 2. Stämmer ganska bra 818 3. Stämmer ganska dåligt 435 4. Stämmer mycket dåligt 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 CARLSSON: KUNNIG 21 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 21(4) <Egenskaper hos politiker> Ingvar Carlsson: Kunnig <Se F.21 för fullständig frågetext> 459 1. Stämmer mycket bra 941 2. Stämmer ganska bra 213 3. Stämmer ganska dåligt 41 4. Stämmer mycket dåligt 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 CARLSSON: SYMPATISK 21 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 21(5) <Egenskaper hos politiker> Ingvar Carlsson: Sympatisk <Se F.21 för fullständig frågetext> 299 1. Stämmer mycket bra 823 2. Stämmer ganska bra 410 3. Stämmer ganska dåligt 110 4. Stämmer mycket dåligt 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 CARLSSON: STARK 21 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 21(6) <Egenskaper hos politiker> Ingvar Carlsson: Stark ledare <Se F.21 för fullständig frågetext> 199 1. Stämmer mycket bra 652 2. Stämmer ganska bra 604 3. Stämmer ganska dåligt 194 4. Stämmer mycket dåligt 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 BILDT: ÄRLIG 21 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 21(7) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Ärlig <Se F.21 för fullständig frågetext> 334 1. Stämmer mycket bra 745 2. Stämmer ganska bra 411 3. Stämmer ganska dåligt 161 4. Stämmer mycket dåligt 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 BILDT: PÅLITLIG 21 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 21(8) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Pålitlig <Se F.21 för fullständig frågetext> 297 1. Stämmer mycket bra 721 2. Stämmer ganska bra 444 3. Stämmer ganska dåligt 186 4. Stämmer mycket dåligt 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 BILDT: INSPIRERANDE 21 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 21(9) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Inspirerande <Se F.21 för fullständig frågetext> 212 1. Stämmer mycket bra 557 2. Stämmer ganska bra 560 3. Stämmer ganska dåligt 306 4. Stämmer mycket dåligt 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 BILDT: KUNNIG 21 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 21(10) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Kunnig <Se F.21 för fullständig frågetext> 845 1. Stämmer mycket bra 641 2. Stämmer ganska bra 97 3. Stämmer ganska dåligt 73 4. Stämmer mycket dåligt 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 BILDT: SYMPATISK 21 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 21(11) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Sympatisk <Se F.21 för fullständig frågetext> 146 1. Stämmer mycket bra 532 2. Stämmer ganska bra 596 3. Stämmer ganska dåligt 361 4. Stämmer mycket dåligt 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 BILDT: STARK LEDARE 21 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 21(12) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Stark ledare <Se F.21 för fullständig frågetext> 654 1. Stämmer mycket bra 662 2. Stämmer ganska bra 235 3. Stämmer ganska dåligt 108 4. Stämmer mycket dåligt 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 SAHLIN: ÄRLIG 21 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 21(13) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Ärlig <Se F.21 för fullständig frågetext> 105 1. Stämmer mycket bra 356 2. Stämmer ganska bra 507 3. Stämmer ganska dåligt 686 4. Stämmer mycket dåligt 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 SAHLIN: PÅLITLIG 21 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 21(14) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Pålitlig <Se F.21 för fullständig frågetext> 77 1. Stämmer mycket bra 348 2. Stämmer ganska bra 577 3. Stämmer ganska dåligt 650 4. Stämmer mycket dåligt 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 SAHLIN: INSPIRERANDE 21 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 21(15) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Inspirerande <Se F.21 för fullständig frågetext> 249 1. Stämmer mycket bra 534 2. Stämmer ganska bra 505 3. Stämmer ganska dåligt 350 4. Stämmer mycket dåligt 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 SAHLIN: KUNNIG 21 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 21(16) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Kunnig <Se F.21 för fullständig frågetext> 308 1. Stämmer mycket bra 721 2. Stämmer ganska bra 389 3. Stämmer ganska dåligt 236 4. Stämmer mycket dåligt 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 SAHLIN: SYMPATISK 21 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 21(17) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Sympatisk <Se F.21 för fullständig frågetext> 254 1. Stämmer mycket bra 598 2. Stämmer ganska bra 451 3. Stämmer ganska dåligt 343 4. Stämmer mycket dåligt 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 SAHLIN: STARK LEDARE 21 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 21(18) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Stark ledare <Se F.21 för fullständig frågetext> 234 1. Stämmer mycket bra 486 2. Stämmer ganska bra 539 3. Stämmer ganska dåligt 386 4. Stämmer mycket dåligt 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 BÄSTA PARTI 22 Loc 210 width 2 MD=99 22(1) Vilket parti tycker Du bäst om idag? <Senaste förekomst: SOM94 F.28> 217 01. Vänsterpartiet 498 02. Socialdemokraterna 97 03. Centerpartiet 83 04. Folkpartiet liberalerna 431 05. Moderata samlingspartiet 52 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 201 07. Miljöpartiet de gröna 42 08. Annat parti 33 98. Fler än ett alternativ 123 99. Uppgift saknas
VAR 168 PARTIANHÄNGARE 22 Loc 212 width 1 MD GE 9 22(2) Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 353 1. Ja, mycket övertygad 690 3. Ja, något övertygad 607 5. Nej 127 9. Uppgift saknas
VAR 169 NÄST BÄSTA PARTI 23 Loc 213 width 2 MD=99 23 Vilket parti tycker Du näst bäst om idag? <Senaste förekomst: SOM94 F.29> 240 01. Vänsterpartiet 280 02. Socialdemokraterna 217 03. Centerpartiet 199 04. Folkpartiet liberalerna 172 05. Moderata samlingspartiet 123 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 315 07. Miljöpartiet de gröna 35 08. Annat parti 17 98. Fler än ett alternativ 179 99. Uppgift saknas
VAR 170 FINANSMARK HAR INFLYT 24 Loc 215 width 2 MD=99 24 I den politiska debatten hävdas ibland att finansmarknadens inflytande över politiken ökat under de senaste åren. Kan Du med hjälp av nedanstående skala ange hur mycket Du anser att finansmarknaden har att säga till om respektive hur mycket den bör ha att säga till om i dagens svenska samhälle. 24A Finansmarknaden har att säga till om: 191 01. Mycket att säga till om 361 02. 245 03. 134 04. 218 05. 67 06. 50 07. 17 08. 5 09. 24 10. 303 11. Litet att säga till om 162 99. Uppgift saknas
VAR 171 FINANSMARK BÖR INFLYT 24 Loc 217 width 2 MD=99 24B Finansmarknaden bör ha att säga till om <Se F.24 för fullständig frågetext> 16 01. Mycket att säga till om 78 02. 103 03. 133 04. 482 05. 206 06. 233 07. 153 08. 57 09. 92 10. 62 11. Litet att säga till om 162 99. Uppgift saknas
VAR 172 BEGRÄNSA VALUTAHANDEL 25 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 25 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i debatten angående finansmarknadens politiska inflytande. Vad är Din åsikt? 25(1) Begränsa handeln med den svenska valutan 104 1. Mycket bra förslag 316 2. Ganska bra förslag 485 3. Varken bra eller dåligt förslag 190 4. Ganska dåligt förslag 144 5. Mycket dåligt förslag 346 6. Ingen uppfattning 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 162 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 VALUTAHANDELSKONTROLL 25 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 25(2) <Finansmarknadens politiska inflytande> Öka den internationella kontrollen av valutahandeln <Se F.25 för fullständig frågetext> 234 1. Mycket bra förslag 474 2. Ganska bra förslag 355 3. Varken bra eller dåligt förslag 127 4. Ganska dåligt förslag 93 5. Mycket dåligt förslag 311 6. Ingen uppfattning 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 162 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 HÖJA AVG VALUTAMARKN 25 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 25(3) <Finansmarknadens politiska inflytande> Höja skatter och avgifter på den svenska valutamarknaden <Se F.25 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket bra förslag 205 2. Ganska bra förslag 426 3. Varken bra eller dåligt förslag 291 4. Ganska dåligt förslag 255 5. Mycket dåligt förslag 322 6. Ingen uppfattning 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 162 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 VALUTAHANDELLÄTTNADER 25 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 25(4) <Finansmarknadens politiska inflytande> Underlätta den internationella valutahandeln <Se F.25 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket bra förslag 346 2. Ganska bra förslag 486 3. Varken bra eller dåligt förslag 189 4. Ganska dåligt förslag 101 5. Mycket dåligt förslag 360 6. Ingen uppfattning 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 162 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 AVREGL VALUTAHANDELN 25 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 25(5) <Finansmarknadens politiska inflytande> Verka för en fortsatt internationell avreglering av valutahandeln <Se F.25 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket bra förslag 243 2. Ganska bra förslag 540 3. Varken bra eller dåligt förslag 160 4. Ganska dåligt förslag 127 5. Mycket dåligt förslag 429 6. Ingen uppfattning 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 162 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 KNYTA SEK TILL D-MARK 25 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 25(6) <Finansmarknadens politiska inflytande> Knyta den svenska kronan till D-marken <Se F.25 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket bra förslag 188 2. Ganska bra förslag 399 3. Varken bra eller dåligt förslag 230 4. Ganska dåligt förslag 298 5. Mycket dåligt förslag 423 6. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 162 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 BÄTTRE STATSFINANSER 26 Loc 225 width 1 MD=9 26 I den politiska debatten hävdas ibland att finansmarknadens inflytande över politiken skulle minska om statens finanser förbättrades. Vad anser Du om den bedömningen? 252 1. Helt riktig bedömning 729 2. Delvis riktig bedömning 124 3. Delvis felaktig bedömning 53 4. Helt felaktig bedömning 493 5. Ingen uppfattning 126 9. Uppgift saknas
VAR 179 HÖJA SKATTERNA 27 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 9 27 I den svenska debatten har ett antal olika förslag framförts om hur den svenska ekonomin skall förbättras. Vad är Din åsikt? 27(1) Höja skatterna 57 1. Mycket bra förslag 311 2. Ganska bra förslag 453 3. Varken bra eller dåligt förslag 407 4. Ganska dåligt förslag 414 5. Mycket dåligt förslag 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 MINSKA OFF UTGIFTER 27 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 9 27(2) <Förbättra svensk ekonomi> Minska de offentliga utgifterna <Se F.27 för fullständig frågetext> 256 1. Mycket bra förslag 546 2. Ganska bra förslag 428 3. Varken bra eller dåligt förslag 289 4. Ganska dåligt förslag 121 5. Mycket dåligt förslag 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 REGLERA VALUTAMARKNAD 27 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 27(3) <Förbättra svensk ekonomi> Öka regleringen av valutamarknaden <Se F.27 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket bra förslag 420 2. Ganska bra förslag 790 3. Varken bra eller dåligt förslag 185 4. Ganska dåligt förslag 76 5. Mycket dåligt förslag 122 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 SÄNKA SKATTERNA 27 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 9 27(4) <Förbättra svensk ekonomi> Sänka skatterna <Se F.27 för fullständig frågetext> 235 1. Mycket bra förslag 369 2. Ganska bra förslag 518 3. Varken bra eller dåligt förslag 333 4. Ganska dåligt förslag 173 5. Mycket dåligt förslag 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 GEMENSAM EU-VALUTA 27 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 27(5) <Förbättra svensk ekonomi> Införa en gemensam EU-valuta <Se F.27 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket bra förslag 186 2. Ganska bra förslag 500 3. Varken bra eller dåligt förslag 310 4. Ganska dåligt förslag 573 5. Mycket dåligt förslag 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 FÖRBJUDA UNDERSKOTT 27 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 27(6) <Förbättra svensk ekonomi> I lag förbjuda underskott i statsbudgeten <Se F.27 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket bra förslag 287 2. Ganska bra förslag 602 3. Varken bra eller dåligt förslag 276 4. Ganska dåligt förslag 312 5. Mycket dåligt förslag 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 NÖJD BARNOMSORG 28 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 28 Vad anser Du om servicen i Din kommun på följande områden: 28(1) Barnomsorg <Senaste förekomst: SOM94 F.33(Modifierad)> 180 1. Mycket nöjd 490 2. Ganska nöjd 342 3. Varken nöjd eller missnöjd 70 4. Ganska missnöjd 36 5. Mycket missnöjd 602 8. Vet ej 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 NÖJD SKOLA 28 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 28(2) <Omdöme om servicen i egen kommun> Skola <Se F.28 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket nöjd 652 2. Ganska nöjd 307 3. Varken nöjd eller missnöjd 119 4. Ganska missnöjd 25 5. Mycket missnöjd 433 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 NÖJD BARNAVÅRDSCENTR 28 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 28(3) <Omdöme om servicen i egen kommun> Barnavårdscentral <Se F.28 för fullständig frågetext> 223 1. Mycket nöjd 475 2. Ganska nöjd 324 3. Varken nöjd eller missnöjd 20 4. Ganska missnöjd 18 5. Mycket missnöjd 645 8. Vet ej 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 NÖJD VÅRDCENTRAL 28 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 28(4) <Omdöme om servicen i egen kommun> Vårdcentral <Se F.28 för fullständig frågetext> 345 1. Mycket nöjd 774 2. Ganska nöjd 318 3. Varken nöjd eller missnöjd 110 4. Ganska missnöjd 30 5. Mycket missnöjd 153 8. Vet ej 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 NÖJD SJUKHUSVÅRD 28 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 28(5) <Omdöme om servicen i egen kommun> Sjukhusvård <Se F.28 för fullständig frågetext> 371 1. Mycket nöjd 723 2. Ganska nöjd 324 3. Varken nöjd eller missnöjd 114 4. Ganska missnöjd 35 5. Mycket missnöjd 162 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 NÖJD PRIVATLÄKARE 28 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 28(6) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privatläkare <Se F.28 för fullständig frågetext> 254 1. Mycket nöjd 471 2. Ganska nöjd 398 3. Varken nöjd eller missnöjd 45 4. Ganska missnöjd 29 5. Mycket missnöjd 512 8. Vet ej 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 NÖJD FOLKTANDVÅRD 28 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 28(7) <Omdöme om servicen i egen kommun> Folktandvård <Se F.28 för fullständig frågetext> 361 1. Mycket nöjd 601 2. Ganska nöjd 327 3. Varken nöjd eller missnöjd 49 4. Ganska missnöjd 27 5. Mycket missnöjd 358 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 28 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 28(8) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privattandläkare <Se F.28 för fullständig frågetext> 383 1. Mycket nöjd 463 2. Ganska nöjd 312 3. Varken nöjd eller missnöjd 29 4. Ganska missnöjd 27 5. Mycket missnöjd 486 8. Vet ej 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 NÖJD ÄLDREOMSORG 28 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 28(9) <Omdöme om servicen i egen kommun> Äldreomsorg <Se F.28 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket nöjd 401 2. Ganska nöjd 416 3. Varken nöjd eller missnöjd 228 4. Ganska missnöjd 102 5. Mycket missnöjd 493 8. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 194 NÖJD SOCIALVÅRD 28 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 28(10) <Omdöme om servicen i egen kommun> Socialvård <Se F.28 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket nöjd 248 2. Ganska nöjd 468 3. Varken nöjd eller missnöjd 148 4. Ganska missnöjd 72 5. Mycket missnöjd 726 8. Vet ej 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 195 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 28 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 28(11) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kollektivtrafik <Se F.28 för fullständig frågetext> 188 1. Mycket nöjd 651 2. Ganska nöjd 395 3. Varken nöjd eller missnöjd 202 4. Ganska missnöjd 117 5. Mycket missnöjd 168 8. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 196 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 28 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 28(12) <Omdöme om servicen i egen kommun> Idrottsanläggningar <Se F.28 för fullständig frågetext> 215 1. Mycket nöjd 722 2. Ganska nöjd 362 3. Varken nöjd eller missnöjd 94 4. Ganska missnöjd 33 5. Mycket missnöjd 296 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 NÖJD BIBLIOTEK 28 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 28(13) <Omdöme om servicen i egen kommun> Bibliotek <Se F.28 för fullständig frågetext> 471 1. Mycket nöjd 782 2. Ganska nöjd 269 3. Varken nöjd eller missnöjd 40 4. Ganska missnöjd 20 5. Mycket missnöjd 150 8. Vet ej 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 NÖJD KULTURAKTIVITET 28 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 28(14) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kulturaktivitet <Se F.28 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket nöjd 594 2. Ganska nöjd 523 3. Varken nöjd eller missnöjd 119 4. Ganska missnöjd 26 5. Mycket missnöjd 272 8. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 NÖJD FRITIDSVERKSAM 28 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 28(15) <Omdöme om servicen i egen kommun> Fritidsverksamhet <Se F.28 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket nöjd 638 2. Ganska nöjd 455 3. Varken nöjd eller missnöjd 119 4. Ganska missnöjd 54 5. Mycket missnöjd 264 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 NÖJD MILJÖVÅRD 28 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 28(16) <Omdöme om servicen i egen kommun> Miljövård <Se F.28 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket nöjd 543 2. Ganska nöjd 584 3. Varken nöjd eller missnöjd 223 4. Ganska missnöjd 69 5. Mycket missnöjd 230 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 28 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 28(17) <Omdöme om servicen i egen kommun> Tillgång på bostäder <Se F.28 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket nöjd 637 2. Ganska nöjd 405 3. Varken nöjd eller missnöjd 158 4. Ganska missnöjd 100 5. Mycket missnöjd 250 8. Vet ej 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 NÖJD GATOR VÄGAR 28 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 28(18) <Omdöme om servicen i egen kommun> Gator och vägar <Se F.28 för fullständig frågetext> 155 1. Mycket nöjd 795 2. Ganska nöjd 436 3. Varken nöjd eller missnöjd 217 4. Ganska missnöjd 92 5. Mycket missnöjd 47 8. Vet ej 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 FÖRTROENDE ADVOKATER 29 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 29 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande yrkesgrupper sköter sitt arbete? 29(1) Advokater 87 1. Mycket stort förtroende 516 2. Ganska stort förtroende 723 3. Varken stort eller litet förtroende 299 4. Ganska litet förtroende 77 5. Mycket litet förtroende 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 FÖRTROENDE DOMARE 29 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 29(2) <Förtroende för det sätt arbetet sköts> Domare <Se F.29 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket stort förtroende 639 2. Ganska stort förtroende 644 3. Varken stort eller litet förtroende 183 4. Ganska litet förtroende 69 5. Mycket litet förtroende 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 FÖRTROENDE EKONOMER 29 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 29(3) <Förtroende för det sätt arbetet sköts> Ekonomer <Se F.29 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket stort förtroende 379 2. Ganska stort förtroende 820 3. Varken stort eller litet förtroende 357 4. Ganska litet förtroende 96 5. Mycket litet förtroende 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 FÖRTROENDE INGENJÖRER 29 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 29(4) <Förtroende för det sätt arbetet sköts> Ingenjörer <Se F.29 för fullständig frågetext> 140 1. Mycket stort förtroende 728 2. Ganska stort förtroende 746 3. Varken stort eller litet förtroende 72 4. Ganska litet förtroende 8 5. Mycket litet förtroende 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 FÖRTROENDE ARKITEKTER 29 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 29(5) <Förtroende för det sätt arbetet sköts> Arkitekter <Se F.29 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket stort förtroende 586 2. Ganska stort förtroende 821 3. Varken stort eller litet förtroende 150 4. Ganska litet förtroende 31 5. Mycket litet förtroende 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 FÖRTROENDE LÄKARE 29 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 29(6) <Förtroende för det sätt arbetet sköts> Läkare <Se F.29 för fullständig frågetext> 371 1. Mycket stort förtroende 1036 2. Ganska stort förtroende 240 3. Varken stort eller litet förtroende 74 4. Ganska litet förtroende 11 5. Mycket litet förtroende 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 FÖRTROENDE TANDLÄKARE 29 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 29(7) <Förtroende för det sätt arbetet sköts> Tandläkare <Se F.29 för fullständig frågetext> 421 1. Mycket stort förtroende 1040 2. Ganska stort förtroende 223 3. Varken stort eller litet förtroende 33 4. Ganska litet förtroende 8 5. Mycket litet förtroende 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 FÖRTROENDE VETERINÄR 29 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 29(8) <Förtroende för det sätt arbetet sköts> Veterinärer <Se F.29 för fullständig frågetext> 311 1. Mycket stort förtroende 746 2. Ganska stort förtroende 589 3. Varken stort eller litet förtroende 22 4. Ganska litet förtroende 13 5. Mycket litet förtroende 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 FÖRTROENDE OFFICERARE 29 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 29(9) <Förtroende för det sätt arbetet sköts> Officerare <Se F.29 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket stort förtroende 367 2. Ganska stort förtroende 923 3. Varken stort eller litet förtroende 206 4. Ganska litet förtroende 106 5. Mycket litet förtroende 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 FÖRTROENDE PSYKOLOGER 29 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 29(10) <Förtroende för det sätt arbetet sköts> Psykologer <Se F.29 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket stort förtroende 366 2. Ganska stort förtroende 778 3. Varken stort eller litet förtroende 315 4. Ganska litet förtroende 156 5. Mycket litet förtroende 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 FÖRTROENDE LÄRARE 29 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 29(11) <Förtroende för det sätt arbetet sköts> Lärare <Se F.29 för fullständig frågetext> 135 1. Mycket stort förtroende 774 2. Ganska stort förtroende 599 3. Varken stort eller litet förtroende 164 4. Ganska litet förtroende 36 5. Mycket litet förtroende 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 FÖRTROENDE PRÄSTER 29 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 29(12) <Förtroende för det sätt arbetet sköts> Präster <Se F.29 för fullständig frågetext> 201 1. Mycket stort förtroende 645 2. Ganska stort förtroende 627 3. Varken stort eller litet förtroende 143 4. Ganska litet förtroende 97 5. Mycket litet förtroende 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 FÖRTROENDE SOCIONOMER 29 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 29(13) <Förtroende för det sätt arbetet sköts> Socionomer <Se F.29 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket stort förtroende 333 2. Ganska stort förtroende 966 3. Varken stort eller litet förtroende 226 4. Ganska litet förtroende 90 5. Mycket litet förtroende 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 FÖRTROENDE UNIVLÄRARE 29 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 29(14) <Förtroende för det sätt arbetet sköts> Universitetslärare <Se F.29 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket stort förtroende 600 2. Ganska stort förtroende 853 3. Varken stort eller litet förtroende 73 4. Ganska litet förtroende 29 5. Mycket litet förtroende 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 FÖRTROENDE JOURNALIST 29 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 29(15) <Förtroende för det sätt arbetet sköts> Journalister <Se F.29 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket stort förtroende 320 2. Ganska stort förtroende 620 3. Varken stort eller litet förtroende 492 4. Ganska litet förtroende 217 5. Mycket litet förtroende 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 218 FÖRTR BANKTJÄNSTEMÄN 29 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 29(16) <Förtroende för det sätt arbetet sköts> Banktjänstemän <Se F.29 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket stort förtroende 537 2. Ganska stort förtroende 677 3. Varken stort eller litet förtroende 295 4. Ganska litet förtroende 119 5. Mycket litet förtroende 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 FÖRTROENDE POLISER 29 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 29(17) <Förtroende för det sätt arbetet sköts> Poliser <Se F.29 för fullständig frågetext> 258 1. Mycket stort förtroende 871 2. Ganska stort förtroende 405 3. Varken stort eller litet förtroende 138 4. Ganska litet förtroende 54 5. Mycket litet förtroende 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 FÖRTROENDE JURISTER 29 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 9 29(18) <Förtroende för det sätt arbetet sköts> Jurister <Se F.29 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket stort förtroende 553 2. Ganska stort förtroende 807 3. Varken stort eller litet förtroende 200 4. Ganska litet förtroende 51 5. Mycket litet förtroende 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 SAMARBETE NORDEN 30 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 Detta block gäller Sveriges förhållande till omvärlden 30 Det finns många förslag om en ökad politisk och ekonomisk samverkan mellan olika länder. Hur viktigt anser Du det är att Sverige ökar sitt samarbete med följande delar av världen? 30(1) De nordiska länderna <Senaste förekomst: SOM92 F.44> 1152 1. Mycket viktigt 497 2. Ganska viktigt 40 3. Inte särskilt viktigt 8 4. Inte alls viktigt 11 0. Uppgift saknas 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 SAMARBETE BALTIKUM 30 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 9 30(2) <Vikten av att Sverige ökar sitt samarbete> De baltiska länderna <Se F.30 för fullständig frågetext> 332 1. Mycket viktigt 827 2. Ganska viktigt 438 3. Inte särskilt viktigt 78 4. Inte alls viktigt 33 0. Uppgift saknas 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 SAMARBETE RYSSLAND 30 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 30(3) <Vikten av att Sverige ökar sitt samarbete> Ryssland <Se F.30 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket viktigt 689 2. Ganska viktigt 649 3. Inte särskilt viktigt 170 4. Inte alls viktigt 50 0. Uppgift saknas 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 SAMARBETE EU-LÄNDER 30 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 30(4) <Vikten av att Sverige ökar sitt samarbete> EU-länderna <Se F.30 för fullständig frågetext> 531 1. Mycket viktigt 808 2. Ganska viktigt 249 3. Inte särskilt viktigt 91 4. Inte alls viktigt 29 0. Uppgift saknas 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 SAMARBETE USA 30 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 9 30(5) <Vikten av att Sverige ökar sitt samarbete> USA <Se F.30 för fullständig frågetext> 385 1. Mycket viktigt 876 2. Ganska viktigt 337 3. Inte särskilt viktigt 75 4. Inte alls viktigt 35 0. Uppgift saknas 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 SAMARBETE JAPAN/ASIEN 30 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 9 30(6) <Vikten av att Sverige ökar sitt samarbete> Japan och andra länder i Sydostasien <Se F.30 för fullständig frågetext> 327 1. Mycket viktigt 793 2. Ganska viktigt 443 3. Inte särskilt viktigt 108 4. Inte alls viktigt 37 0. Uppgift saknas 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 UTV SAMARB NORDEN 31 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 9 31 Hur tror Du att Sveriges samarbete med omvärlden kommer att utvecklas under det närmaste decenniet? 31(1) <Utveckling av svenskt samarbete> De nordiska länderna <Senaste förekomst: SOM92 F.45> 304 1. Öka kraftigt 858 2. Öka något 463 3. Oförändrat 31 4. Minska något 6 5. Minska kraftigt 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 UTV SAMARB BALTIKUM 31 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 9 31(2) <Utveckling av svenskt samarbete> De baltiska länderna <Se F.31 för fullständig frågetext> 440 1. Öka kraftigt 842 2. Öka något 320 3. Oförändrat 41 4. Minska något 11 5. Minska kraftigt 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 229 UTV SAMARB RYSSLAND 31 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 9 31(3) <Utveckling av svenskt samarbete> Ryssland <Se F.31 för fullständig frågetext> 164 1. Öka kraftigt 718 2. Öka något 646 3. Oförändrat 95 4. Minska något 25 5. Minska kraftigt 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 UTV SAMARB EU-LÄNDER 31 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 9 31(4) <Utveckling av svenskt samarbete> EU-länderna <Se F.31 för fullständig frågetext> 681 1. Öka kraftigt 786 2. Öka något 156 3. Oförändrat 21 4. Minska något 19 5. Minska kraftigt 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 UTV SAMARB USA 31 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 31(5) <Utveckling av svenskt samarbete> USA <Se F.31 för fullständig frågetext> 130 1. Öka kraftigt 678 2. Öka något 730 3. Oförändrat 100 4. Minska något 17 5. Minska kraftigt 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 UTV SAMARB ASIEN 31 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 9 31(6) <Utveckling av svenskt samarbete> Japan och andra länder i Sydostasien <Se F.31 för fullständig frågetext> 178 1. Öka kraftigt 657 2. Öka något 674 3. Oförändrat 116 4. Minska något 25 5. Minska kraftigt 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 FLYTTA FRÅN SVERIGE 32 Loc 280 width 1 MD=9 32 Har Du någon gång funderat på att flytta från Sverige till något annat land? <Senaste förekomst: SOM94 F.52> 484 1. Ja 1260 5. Nej 33 9. Uppgift saknas
VAR 234 FRIVILLIGT FLYTTLAND 32 Loc 281 width 3 MD= 0 or GE 999 32(2) Land vid frivillig flyttning <Se F.32 för fullständig frågetext> 2 103. Belgien 19 105. Danmark 1 106. Estland 22 107. Finland 21 108. Frankrike 8 109. Grekland 2 110. Irland 5 111. Island 12 112. Italien 2 113. Jugoslavien 1 119. Monaco 4 120. Nederländerna 63 121. Norge 3 122. Polen 7 123. Portugal 7 126. Schweiz 20 128. Spanien 35 129. Storbritannien 18 131. Tyskland 1 132. Ungern 15 133. Österrike 1 134. Kroatien 1 135. Bosnien 1 207. Cypern 1 212. Irak 2 214. Israel 1 232. Singapore 3 239. Turkiet 2 300. AFRIKA 1 306. Burundi 1 318. Guinea 1 321. Kenya 1 343. Sydafrika 15 405. Canada 1 407. Cuba 1 409. Dominikanska republiken 1 418. Panama 89 423. USA 1 500. SYDAMERIKA 1 501. Argentina 1 504. Chile 1 509. Peru 62 601. Australien 12 605. Nya Zeeland 18 998. Vet ej 1259 000. Frågan ej tillämplig 31 999. Uppgift saknas
VAR 235 FLYTTLAND TVÅNG 33 Loc 284 width 1 33 Om Du skulle vara tvungen att flytta från Sverige till något annat land - vilket land skulle Du då välja? <Senaste förekomst: SOM94 F.53> 1562 1. Markerat 215 5. Ej markerat
VAR 236 TVINGAD FLYTTA 33 Loc 285 width 3 MD GE 999 33(1) Landets namn <Se F.33 för fullständig frågetext> 7 103. Belgien 144 105. Danmark 3 106. Estland 43 107. Finland 37 108. Frankrike 18 109. Grekland 6 110. Irland 10 111. Island 26 112. Italien 1 113. Jugoslavien 3 119. Monaco 6 120. Nederländerna 493 121. Norge 2 122. Polen 10 123. Portugal 2 124. Rumänien 26 126. Schweiz 80 128. Spanien 105 129. Storbritannien 62 131. Tyskland 2 132. Ungern 28 133. Österrike 2 134. Kroatien 1 135. Bosnien 2 137. Ryssland 2 141. Inom Norden 4 207. Cypern 1 210. Indien 1 211. Indonesien 5 214. Israel 1 219. Kina 1 222. Libanon 2 223. Malaysia 1 227. Nordkorea 1 228. Oman 1 232. Singapore 1 237. Taiwan 5 238. Thailand 3 239. Turkiet 1 240. Vietnam 1 300. AFRIKA 1 312. Ekvatorialguinea 1 331. Mauritius 1 348. Uganda 1 402. Bahamas 1 403. Barbados 27 405. Kanada 1 407. Kuba 180 423. USA 1 501. Argentina 1 503. Brasilien 1 504. Chile 1 505. Colombia 1 506. Ecuador 119 601. Australien 39 605. Nya Zeeland 78 998. Vet ej 173 999. Uppgift saknas
VAR 237 INFO SVERIGE - EU 34 Loc 288 width 1 MD=9 34 Hur pass informerad tycker Du att Du personligen är i frågor som gäller Sveriges förhållande till EU? <Senaste förekomst: SOM94 F.48> 31 1. Mycket välinformerad 597 2. Ganska välinformerad 1007 3. Ganska oinformerad 105 4. Helt oinformerad 37 9. Uppgift saknas
VAR 238 BLI MEDLEM I EU 35 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 35 Hur ställer Du Dig till följande förslag? 35(1) Sverige bör vara medlem i EU även om det betyder inskränkning av den politiska självständigheten <Senaste förekomst: SOM94 F.49 (Modifierad)> 91 1. Mycket bra förslag 243 2. Ganska bra förslag 337 3. Varken bra eller dåligt förslag 446 4. Ganska dåligt förslag 592 5. Mycket dåligt förslag 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 TA EMOT FLYKTINGAR 35 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 35(2) <Inställning till följande> Sverige bör ta emot fler flyktingar från andra länder <Se F.35 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket bra förslag 172 2. Ganska bra förslag 456 3. Varken bra eller dåligt förslag 487 4. Ganska dåligt förslag 545 5. Mycket dåligt förslag 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 STÅ UTANFÖR EU 35 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 35(3) <Inställning till följande> Sverige bör lämna EU även om det betyder en försämrad ekonomi <Se F.35 för fullständig frågetext> 247 1. Mycket bra förslag 314 2. Ganska bra förslag 420 3. Varken bra eller dåligt förslag 374 4. Ganska dåligt förslag 349 5. Mycket dåligt förslag 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 MINSKA U-HJÄLPEN 35 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 35(4) <Inställning till följande> Minska u-hjälpen <Se F.35 för fullständig frågetext> 178 1. Mycket bra förslag 360 2. Ganska bra förslag 556 3. Varken bra eller dåligt förslag 388 4. Ganska dåligt förslag 230 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 FN:S FREDSBEVARANDE 35 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 35(5) <Inställning till följande> Sverige bör delta i FN:s fredsbevarande operationer även om det innebär risk för inblandning i militära stridshandlingar <Se F.35 för fullständig frågetext> 178 1. Mycket bra förslag 580 2. Ganska bra förslag 520 3. Varken bra eller dåligt förslag 250 4. Ganska dåligt förslag 183 5. Mycket dåligt förslag 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 ALLIANSFRI POLITIK 35 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 9 35(6) <Inställning till följande> Sverige bör i fredstid föra en alliansfri politik, syftande till neutralitet i krig <Se F.35 för fullständig frågetext> 631 1. Mycket bra förslag 539 2. Ganska bra förslag 364 3. Varken bra eller dåligt förslag 124 4. Ganska dåligt förslag 43 5. Mycket dåligt förslag 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 MEDLEMSKAP I NATO 35 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 35(7) <Inställning till följande> Sverige bör söka medlemskap i NATO <Se F.35 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket bra förslag 193 2. Ganska bra förslag 616 3. Varken bra eller dåligt förslag 300 4. Ganska dåligt förslag 468 5. Mycket dåligt förslag 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 FÖRSVARSSAMARBETE EU 35 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 35(8) <Inställning till följande> Sverige bör deltaga i ett eventuellt framtida försvarssamarbete inom ramen för EU <Se F.35 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket bra förslag 390 2. Ganska bra förslag 552 3. Varken bra eller dåligt förslag 291 4. Ganska dåligt förslag 326 5. Mycket dåligt förslag 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 INTERNAT TVISTEFRÅGOR 35 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 35(9) <Inställning till följande> Sverige bör undvika att ta ställning i internationella tvistefrågor där svenska intressen inte är direkt berörda <Se F.35 för fullständig frågetext> 239 1. Mycket bra förslag 396 2. Ganska bra förslag 559 3. Varken bra eller dåligt förslag 332 4. Ganska dåligt förslag 176 5. Mycket dåligt förslag 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 KÄRNKRAFTANVÄNDNING 36 Loc 298 width 1 MD GE 9 Dessa frågor gäller Din uppfattning om energi, kärnkraft och miljö 36(1) År 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folkomröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010. Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? <Senaste förekomst: SOM94 F.34> 92 1. Stoppa kärnkraften omedelbart 139 2. Avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 389 3. Avveckla kärnkraften till år 2010 519 4. Avveckla kärnkraften men inte så snabbt som till år 2010 398 5. Använd kärnkraften, avveckla den inte 179 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 KÄRNKRAFT: STYRKA 36 Loc 299 width 1 MD GE 9 36(2) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 1048 1. Bestämd uppfattning 613 2. Mera tveksam 116 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 KÄRNKRAFT BORTA 2010 37 Loc 300 width 1 MD=9 37 Tror Du personligen att kärnkraften kommer att vara avvecklad i Sverige år 2010? <Senaste förekomst: SOM94 F.35> 16 1. Ja, absolut 107 2. Ja, troligen 1169 3. Nej, troligen inte 453 4. Nej, absolut inte 32 9. Uppgift saknas
VAR 250 START AVVECKLING 38 Loc 301 width 1 MD=9 38 Det har diskuterats när kärnkraftsavvecklingen skall påbörjas i Sverige. Enligt Din åsikt, när bör avvecklingen av kärnkraften inledas? <Senaste förekomst: SOM94 F.36> 287 1. Omedelbart 341 2. Någon gång under perioden 1995-1998 441 3. Avvecklingen bör starta senare 373 4. Kärnkraften bör inte avvecklas 295 8. Ingen bestämd åsikt i frågan 40 9. Uppgift saknas
VAR 251 RISK RADIOAKT UTSLÄPP 39 Loc 302 width 2 MD= 0 or GE 99 39 Vad anser Du om följande risker som har diskuterats i samband med kärnkraften? 39(1) Hur stor är risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraftverk i Sverige? <Senaste förekomst: SOM94 F.37 (Modifierad)> 448 01. Mycket liten risk 307 02. 290 03. 123 04. 204 05. 66 06. 90 07. 74 08. 20 09. 94 10. Mycket stor risk 12 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 RISK AVFALLSHANTERING 39 Loc 304 width 2 MD= 0 or GE 99 39(2) Hur stor är risken för att vi i Sverige inte kan hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt <Se F.39 för fullständig frågetext> 284 01. Mycket liten risk 227 02. 229 03. 118 04. 227 05. 92 06. 114 07. 147 08. 73 09. 197 10. Mycket stor risk 20 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 RISK FLER ATOMVAPEN 39 Loc 306 width 2 MD= 0 or GE 99 39(3) Hur stor är risken för att kärnkraften leder till att allt fler länder skaffar sig atomvapen <Se F.39 för fullständig frågetext> 211 01. Mycket liten risk 153 02. 177 03. 99 04. 236 05. 122 06. 158 07. 170 08. 91 09. 284 10. Mycket stor risk 27 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 RISK ÖSTEUROPA 39 Loc 308 width 2 MD= 0 or GE 99 39(4) Hur stor är risken för att länderna i Östeuropa inte kan hantera sina kärnkraftverk och sitt kärnavfall på ett säkert sätt <Se F.39 för fullständig frågetext> 14 01. Mycket liten risk 15 02. 24 03. 24 04. 77 05. 66 06. 108 07. 241 08. 245 09. 897 10. Mycket stor risk 17 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 KOMMUN OLJERAFF 40 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 40 Hur ställer Du Dig till en etablering av följande verksamheter i Din egen kommun? 40(1) Oljeraffinaderi <Senaste förekomst: SOM94 F.38 (Modifierad)> 41 1. Mycket positiv 119 2. Ganska positiv 532 3. Varken positiv eller negativ 442 4. Ganska negativ 552 5. Mycket negativ 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 KOMMUN FARLIGT AVFALL 40 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 40(2) <Inställning till etableringen i Din kommun> Anläggning för miljöfarligt avfall <Se F.40 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket positiv 136 2. Ganska positiv 327 3. Varken positiv eller negativ 387 4. Ganska negativ 794 5. Mycket negativ 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 KOMMUN KÄRNKRAFTVERK 40 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 40(3) <Inställning till etableringen i Din kommun> Kärnkraftverk <Se F.40 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket positiv 137 2. Ganska positiv 402 3. Varken positiv eller negativ 285 4. Ganska negativ 814 5. Mycket negativ 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 KOMMUN VINDKRAFTVERK 40 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 40(4) <Inställning till etableringen i Din kommun> Vindkraftverk <Se F.40 för fullständig frågetext> 722 1. Mycket positiv 505 2. Ganska positiv 317 3. Varken positiv eller negativ 89 4. Ganska negativ 68 5. Mycket negativ 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 KOMMUN HÖGAKT AVFALL 40 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 40(5) <Inställning till etableringen i Din kommun> Slutförvar för kärnkraftens högaktiva avfall <Se F.40 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket positiv 88 2. Ganska positiv 326 3. Varken positiv eller negativ 234 4. Ganska negativ 1012 5. Mycket negativ 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 FÖRTROENDE MILJÖGRUPP 41 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 41 Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller information om energi och kärnkraft? 41(1) Miljöorganisationer <Senaste förekomst: SOM94 F.39> 312 1. Mycket stort 905 2. Ganska stort 386 3. Ganska litet 105 4. Mycket litet 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 FÖRTROENDE KÄRNKRAFT 41 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 41(2) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Kärnkraftsindustrin <Se F.41 för fullständig frågetext> 108 1. Mycket stort 655 2. Ganska stort 657 3. Ganska litet 279 4. Mycket litet 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 FÖRTROENDE REGERINGEN 41 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 41(3) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Regeringen <Se F.41 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket stort 626 2. Ganska stort 846 3. Ganska litet 189 4. Mycket litet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 FÖRTROENDE FORSKARE 41 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 41(4) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Forskare <Se F.41 för fullständig frågetext> 345 1. Mycket stort 1032 2. Ganska stort 279 3. Ganska litet 52 4. Mycket litet 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 FÖRTROENDE JOURNALIST 41 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 41(5) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Journalister <Se F.41 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket stort 424 2. Ganska stort 844 3. Ganska litet 377 4. Mycket litet 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 FÖRTROENDE MYNDIGHET 41 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 41(6) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Statliga myndigheter <Se F.41 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket stort 650 2. Ganska stort 790 3. Ganska litet 206 4. Mycket litet 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 SLUTFÖRVAR KORT SIKT 42 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 9 42 Tror Du att vi i Sverige kommer att kunna hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt? 42(1) På kort sikt (de närmaste 50 åren) <Senaste förekomst: SOM93 F.32> 1149 1. Ja 565 5. Nej 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 SLUTFÖRVAR LÅNG SIKT 42 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 9 42(2) På lång sikt (så länge avfallet är farligt för människor och miljö) <Se F.42 för fullständig frågetext> 882 1. Ja 789 5. Nej 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 SÄTT ATT SLUTFÖRVARA 43 Loc 323 width 1 MD=9 43 Det finns olika åsikter om hur vi i Sverige skall slutförvara det högaktiva avfallet från kärnkraften, dvs det mest farliga avfallet. En del anser att det högaktiva avfallet en gång för alla skall slutförvaras så att det inte går att komma åt i framtiden, medan andra tycker att det skall slutförvaras så att framtidens människor kan övervaka och komma åt det. Vad anser Du? 594 1. Vi skall en gång för alla slutförvara det högaktiva avfallet så att det inte går att komma åt i framtiden 589 2. Vi skall slutförvara det högaktiva avfallet så att framtidens människor kan övervaka och komma åt det 537 8. Har ingen bestämd åsikt 57 9. Uppgift saknas
VAR 269 HOT INDUSTRIUTSLÄPP 44 Loc 324 width 2 MD= 0 or GE 99 44 Nedanstående lista omfattar ett antal miljöproblem. Hur allvarliga hot mot miljön i Sverige anser Du att dessa problem är? 44(1) Utsläpp från industrier <Senaste förekomst: SOM94 F.40> 19 01. Mycket litet hot 19 02. 73 03. 98 04. 203 05. 143 06. 265 07. 322 08. 174 09. 401 10. Mycket stort hot 18 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 HOT BILAVGASER 44 Loc 326 width 2 MD= 0 or GE 99 44(2) <Hot mot miljön> Avgaser från biltrafiken <Se F.44 för fullständig frågetext> 27 01. Mycket litet hot 33 02. 82 03. 88 04. 209 05. 179 06. 293 07. 311 08. 193 09. 305 10. Mycket stort hot 15 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 HOT OLJEUTSLÄPP 44 Loc 328 width 2 MD= 0 or GE 99 44(3) <Hot mot miljön> Oljeutsläpp vid kusterna <Se F.44 för fullständig frågetext> 12 01. Mycket litet hot 24 02. 50 03. 70 04. 129 05. 165 06. 210 07. 308 08. 253 09. 498 10. Mycket stort hot 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 HOT INDUSTRIUTSLÄPP 44 Loc 330 width 2 MD= 0 or GE 99 44(4) <Hot mot miljön> Hantering av industriutsläpp <Se F.44 för fullständig frågetext> 20 01. Mycket litet hot 17 02. 56 03. 93 04. 197 05. 184 06. 287 07. 312 08. 220 09. 313 10. Mycket stort hot 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 HOT HUSHÅLLSAVFALL 44 Loc 332 width 2 MD= 0 or GE 99 44(5) <Hot mot miljön> Hantering av hushållsavfall <Se F.44 för fullständig frågetext> 95 01. Mycket litet hot 145 02. 219 03. 225 04. 279 05. 216 06. 214 07. 144 08. 74 09. 94 10. Mycket stort hot 30 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 HOT UTROTNING AV DJUR 44 Loc 334 width 2 MD= 0 or GE 99 44(6) <Hot mot miljön> Utrotning av djur- och växtarter <Se F.44 för fullständig frågetext> 54 01. Mycket litet hot 65 02. 94 03. 120 04. 206 05. 159 06. 190 07. 220 08. 194 09. 402 10. Mycket stort hot 31 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 HOT JORDBRUKSKEMIKAL 44 Loc 336 width 2 MD= 0 or GE 99 44(7) <Hot mot miljön> Användandet av kemikalier i jordbruket <Se F.44 för fullständig frågetext> 18 01. Mycket litet hot 17 02. 39 03. 88 04. 165 05. 164 06. 256 07. 324 08. 242 09. 393 10. Mycket stort hot 29 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 HOT KÄRNKRAFTSAVFALL 44 Loc 338 width 2 MD= 0 or GE 99 44(8) <Hot mot miljön> Hantering av kärnkraftens högaktiva avfall <Se F.44 för fullständig frågetext> 73 01. Mycket litet hot 101 02. 130 03. 77 04. 144 05. 92 06. 128 07. 190 08. 172 09. 602 10. Mycket stort hot 26 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 HOT TUNN OZONSKIKT 44 Loc 340 width 2 MD= 0 or GE 99 44(9) <Hot mot miljön> Uttunningen av ozonskiktet <Se F.44 för fullständig frågetext> 17 01. Mycket litet hot 16 02. 24 03. 42 04. 92 05. 78 06. 154 07. 232 08. 285 09. 775 10. Mycket stort hot 20 00. Uppgift saknas på delfrågan 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 278 SÄNKA HASTIGHETEN 45 Loc 342 width 1 MD=0 or GE 9 45 Nedanstående lista innefattar ett antal förslag som förekommit i den svenska miljödebatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 45(1) Sänka hastigheten på vägarna <Senaste förekomst: SOM94 F.42(Modifierad)> 164 1. Mycket bra förslag 339 2. Ganska bra förslag 422 3. Varken bra eller dåligt förslag 513 4. Ganska dåligt förslag 293 5. Mycket dåligt förslag 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 STOPPA PRIVATBILISM 45 Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 45(2) <Förslag i svenska miljödebatten> Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.45 för fullständig frågetext> 237 1. Mycket bra förslag 556 2. Ganska bra förslag 423 3. Varken bra eller dåligt förslag 334 4. Ganska dåligt förslag 176 5. Mycket dåligt förslag 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 LAG OM KÄLLSORTERING 45 Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 45(3) <Förslag i svenska miljödebatten> Lagstifta om sortering av hushållsavfall <Se F.45 för fullständig frågetext> 517 1. Mycket bra förslag 666 2. Ganska bra förslag 324 3. Varken bra eller dåligt förslag 159 4. Ganska dåligt förslag 60 5. Mycket dåligt förslag 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 MILJÖVÄNLIGT SAMHÄLLE 45 Loc 345 width 1 MD=0 or GE 9 45(4) <Förslag i svenska miljödebatten> Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt <Se F.45 för fullständig frågetext> 262 1. Mycket bra förslag 540 2. Ganska bra förslag 564 3. Varken bra eller dåligt förslag 263 4. Ganska dåligt förslag 99 5. Mycket dåligt förslag 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 INFÖR BILTULLAR 45 Loc 346 width 1 MD=0 or GE 9 45(5) <Förslag i svenska miljödebatten> Inför biltullar vid infarterna till större städer <Se F.45 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket bra förslag 385 2. Ganska bra förslag 405 3. Varken bra eller dåligt förslag 408 4. Ganska dåligt förslag 347 5. Mycket dåligt förslag 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 FÖRTROENDE FORSKARE 46 Loc 347 width 1 MD=0 or GE 9 46 Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller miljöinformation? 46(1) Forskare 426 1. Mycket stort 1059 2. Ganska stort 203 3. Ganska litet 28 4. Mycket litet 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 284 FÖRTROENDE GREENPEACE 46 Loc 348 width 1 MD=0 or GE 9 46(2) <Förtroende miljöinformation> Greenpeace <Se F.46 för fullständig frågetext> 413 1. Mycket stort 900 2. Ganska stort 313 3. Ganska litet 79 4. Mycket litet 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 FÖRTROENDE JOURNALIST 46 Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 46(3) <Förtroende miljöinformation> Journalister <Se F.46 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket stort 516 2. Ganska stort 890 3. Ganska litet 244 4. Mycket litet 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 286 FÖRTROENDE KOMMUNEN 46 Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 46(4) <Förtroende miljöinformation> Kommunen <Se F.46 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket stort 739 2. Ganska stort 816 3. Ganska litet 112 4. Mycket litet 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 FÖRTROENDE NÄRINGSLIV 46 Loc 351 width 1 MD=0 or GE 9 46(5) <Förtroende miljöinformation> Näringslivet <Se F.46 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket stort 472 2. Ganska stort 918 3. Ganska litet 265 4. Mycket litet 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 288 FÖRTROENDE REGERINGEN 46 Loc 352 width 1 MD=0 or GE 9 46(6) <Förtroende miljöinformation> Regeringen <Se F.46 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket stort 638 2. Ganska stort 845 3. Ganska litet 174 4. Mycket litet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 289 FÖRTRO NATURSKYDDSFÖR 46 Loc 353 width 1 MD=0 or GE 9 46(7) <Förtroende miljöinformation> Naturskyddsföreningen <Se F.46 för fullständig frågetext> 496 1. Mycket stort 991 2. Ganska stort 195 3. Ganska litet 31 4. Mycket litet 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 290 FÖRTRO STAT MYNDIGHET 46 Loc 354 width 1 MD=0 or GE 9 46(8) <Förtroende miljöinformation> Statliga myndigheter <Se F.46 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket stort 671 2. Ganska stort 808 3. Ganska litet 169 4. Mycket litet 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 291 MILJÖLAG ALLMÄNHET 47 Loc 355 width 2 MD=88 or GE 99 47 I vilken utsträckning tror Du att nedanstående åtgärder kan bidra till en bättre miljö i Sverige? 47(1) Skärpt miljölagstiftning för människor i allmänhet 27 00. Inget bidrag alls till bättre miljö 36 01. 23 02. 70 03. 100 04. 104 05. 332 06. 195 07. 216 08. 235 09. 73 10. Mycket viktigt bidrag till en bättre miljö 289 88. Uppgift saknas på delfrågan 77 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 292 MILJÖLAG FÖRETAG 47 Loc 357 width 2 MD=88 or GE 99 47(2) <Åtgärder för bättre miljö> Skärpt miljölagstiftning för företag <Se F.47 för fullständig frågetext> 18 00. Inget bidrag alls till bättre miljö 10 01. 4 02. 19 03. 33 04. 44 05. 130 06. 117 07. 230 08. 299 09. 196 10. Mycket viktigt bidrag till en bättre miljö 600 88. Uppgift saknas på delfrågan 77 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 SKATT MILJÖSKADA 47 Loc 359 width 2 MD=88 or GE 99 47(3) <Åtgärder för bättre miljö> Högre skatt på miljöskadlig verksamhet <Se F.47 för fullständig frågetext> 26 00. Inget bidrag alls till bättre miljö 21 01. 20 02. 32 03. 57 04. 49 05. 167 06. 114 07. 201 08. 257 09. 217 10. Mycket viktigt bidrag till en bättre miljö 539 88. Uppgift saknas på delfrågan 77 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 MILJÖINFORM ALLMÄNHET 47 Loc 361 width 2 MD=88 or GE 99 47(4) <Åtgärder för bättre miljö> Bättre miljöinformation till människor i allmänhet <Se F.47 för fullständig frågetext> 16 00. Inget bidrag alls till bättre miljö 6 01. 11 02. 22 03. 40 04. 42 05. 182 06. 124 07. 207 08. 251 09. 186 10. Mycket viktigt bidrag till en bättre miljö 613 88. Uppgift saknas på delfrågan 77 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 MILJÖINFO FÖRETAG 47 Loc 363 width 2 MD=88 or GE 99 47(5) <Åtgärder för bättre miljö> Bättre miljöinformation till företagen <Se F.47 för fullständig frågetext> 24 00. Inget bidrag alls till bättre miljö 18 01. 13 02. 27 03. 58 04. 37 05. 132 06. 114 07. 182 08. 232 09. 188 10. Mycket viktigt bidrag till en bättre miljö 675 88. Uppgift saknas på delfrågan 77 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 ENGAGEMANG MILJÖARB 47 Loc 365 width 2 MD=88 or GE 99 47(6) <Åtgärder för bättre miljö> Engagera människor i allmänhet i miljöarbetet <Se F.47 för fullständig frågetext> 21 00. Inget bidrag alls till bättre miljö 9 01. 8 02. 26 03. 40 04. 56 05. 193 06. 138 07. 226 08. 270 09. 198 10. Mycket viktigt bidrag till en bättre miljö 515 88. Uppgift saknas på delfrågan 77 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 NATURENS TALAN 47 Loc 367 width 2 MD=88 or GE 99 47(7) <Åtgärder för bättre miljö> Låta enskilda individer och miljöorganisationer föra naturens talan i domstol <Se F.47 för fullständig frågetext> 29 00. Inget bidrag alls till bättre miljö 81 01. 62 02. 94 03. 95 04. 116 05. 348 06. 164 07. 164 08. 158 09. 115 10. Mycket viktigt bidrag till en bättre miljö 274 88. Uppgift saknas på delfrågan 77 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 ACCEPT CIVIL OLYDNAD 47 Loc 369 width 2 MD=88 or GE 99 47(8) <Åtgärder för bättre miljö> Acceptera civil olydnad för att skydda viktiga naturvärden <Se F.47 för fullständig frågetext> 37 00. Inget bidrag alls till bättre miljö 191 01. 86 02. 117 03. 101 04. 106 05. 307 06. 111 07. 142 08. 150 09. 108 10. Mycket viktigt bidrag till en bättre miljö 244 88. Uppgift saknas på delfrågan 77 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 299 FÄRDSÄTT PROMENERAT 48 Loc 371 width 1 MD=0 or GE 9 48 Hur ofta har Du under den senaste månaden gjort något av följande saker? 48(1) Promenerat 674 1. Varje dag 494 2. Flera gånger i veckan 391 3. Någon gång i veckan 146 4. Mer sällan 22 5. Aldrig 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 300 FÄRDSÄTT CYKLAT 48 Loc 372 width 1 MD=0 or GE 9 48(2) <Gjort under den senaste månaden> Cyklat <Se F.48 för fullständig frågetext> 226 1. Varje dag 274 2. Flera gånger i veckan 294 3. Någon gång i veckan 448 4. Mer sällan 452 5. Aldrig 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 301 FÄRDSÄTT KOLLEKTIVT 48 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 9 48(3) <Gjort under den senaste månaden> Åkt kollektivt <Se F.48 för fullständig frågetext> 175 1. Varje dag 174 2. Flera gånger i veckan 213 3. Någon gång i veckan 436 4. Mer sällan 691 5. Aldrig 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 FÄRDSÄTT ÅKT BIL 48 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 9 48(4) <Gjort under den senaste månaden> Kört/åkt bil <Se F.48 för fullständig frågetext> 614 1. Varje dag 540 2. Flera gånger i veckan 308 3. Någon gång i veckan 192 4. Mer sällan 73 5. Aldrig 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 SORTERA SOPOR 49 Loc 375 width 2 MD=99 49 I vilken utsträckning är Du personligen beredd att göra följande saker för att bidra till bättre miljö i Din kommun? 49(1) Sortera sopor 1049 00. I mycket hög grad beredd att göra 132 01. 181 02. 105 03. 46 04. 103 05. 23 06. 25 07. 34 08. 3 09. 33 10. 10 11. Inte alls beredd att göra 33 99. Uppgift saknas
VAR 304 ARBETA I MILJÖORG 49 Loc 377 width 2 MD=99 49(2) <Beredd att göra för bättre miljö> Arbeta aktivt i en miljöorganisation <Se F.49 för fullständig frågetext> 88 00. I mycket hög grad beredd att göra 45 01. 77 02. 120 03. 136 04. 305 05. 125 06. 134 07. 174 08. 115 09. 378 10. 47 11. Inte alls beredd att göra 33 99. Uppgift saknas
VAR 305 AVSTÅ MILJÖFARLIGT 49 Loc 379 width 2 MD=99 49(3) <Beredd att göra för bättre miljö> Avstå miljöfarliga varor <Se F.49 för fullständig frågetext> 567 00. I mycket hög grad beredd att göra 243 01. 251 02. 164 03. 95 04. 153 05. 69 06. 68 07. 40 08. 17 09. 32 10. 45 11. Inte alls beredd att göra 33 99. Uppgift saknas
VAR 306 MER SKATT FÖR MILJÖ 49 Loc 381 width 2 MD=99 49(4) <Beredd att göra för bättre miljö> Betala högre skatt om pengarna används till miljöändamål <Se F.49 för fullständig frågetext> 164 00. I mycket hög grad beredd att göra 81 01. 122 02. 145 03. 179 04. 305 05. 116 06. 131 07. 112 08. 84 09. 271 10. 34 11. Inte alls beredd att göra 33 99. Uppgift saknas
VAR 307 KOMPOSTERA 49 Loc 383 width 2 MD=99 49(5) <Beredd att göra för bättre miljö> Kompostera <Se F.49 för fullständig frågetext> 722 00. I mycket hög grad beredd att göra 167 01. 172 02. 114 03. 74 04. 164 05. 55 06. 57 07. 57 08. 42 09. 85 10. 35 11. Inte alls beredd att göra 33 99. Uppgift saknas
VAR 308 LÄMNA MILJÖFAR AVFALL 49 Loc 385 width 2 MD=99 49(6) <Beredd att göra för bättre miljö> Lämna in miljöfarligt avfall <Se F.49 för fullständig frågetext> 1114 00. I mycket hög grad beredd att göra 206 01. 151 02. 90 03. 28 04. 66 05. 21 06. 16 07. 10 08. 1 09. 15 10. 26 11. Inte alls beredd att göra 33 99. Uppgift saknas
VAR 309 MINSKA BILÅKANDET 49 Loc 387 width 2 MD=99 49(7) <Beredd att göra för bättre miljö> Minska bilåkandet <Se F.49 för fullständig frågetext> 256 00. I mycket hög grad beredd att göra 66 01. 194 02. 158 03. 111 04. 285 05. 84 06. 106 07. 125 08. 80 09. 240 10. 39 11. Inte alls beredd att göra 33 99. Uppgift saknas
VAR 310 SPARA ENERGI I HEMMET 49 Loc 389 width 2 MD=99 49(8) <Beredd att göra för bättre miljö> Spara energi i hemmet <Se F.49 för fullständig frågetext> 504 00. I mycket hög grad beredd att göra 156 01. 274 02. 189 03. 111 04. 238 05. 64 06. 62 07. 49 08. 31 09. 41 10. 25 11. Inte alls beredd att göra 33 99. Uppgift saknas
VAR 311 EKOLOGISKA LIVSMEDEL 49 Loc 391 width 2 MD=99 49(9) <Beredd att göra för bättre miljö> Välja ekologiskt producerade livsmedel <Se F.49 för fullständig frågetext> 468 00. I mycket hög grad beredd att göra 172 01. 267 02. 175 03. 114 04. 235 05. 67 06. 63 07. 56 08. 38 09. 60 10. 29 11. Inte alls beredd att göra 33 99. Uppgift saknas
VAR 312 MILJÖMÄRKTA VAROR 49 Loc 393 width 2 MD=99 49(10) <Beredd att göra för bättre miljö> Välja miljömärkta varor <Se F.49 för fullständig frågetext> 633 00. I mycket hög grad beredd att göra 259 01. 246 02. 163 03. 88 04. 170 05. 42 06. 39 07. 34 08. 18 09. 31 10. 21 11. Inte alls beredd att göra 33 99. Uppgift saknas
VAR 313 BETE SIG MILJÖVÄNLIGT 49 Loc 395 width 2 MD=99 49(11) <Beredd att göra för bättre miljö> Uppmuntra vänner och bekanta att bete sig mer miljövänligt <Se F.49 för fullständig frågetext> 524 00. I mycket hög grad beredd att göra 183 01. 214 02. 129 03. 111 04. 255 05. 63 06. 49 07. 54 08. 45 09. 97 10. 20 11. Inte alls beredd att göra 33 99. Uppgift saknas
VAR 314 TIDNINGSLEDARE 50 Loc 397 width 1 MD=0 or GE 9 Här kommer några frågor om Dina medievanor och om Dina fritidsintressen 50 Hur mycket brukar Du normalt läsa av följande typer av innehåll i Din lokala morgontidning? 50(1) Ledare och kommentarer <Senaste förekomst: SOM86 F.26 (modifierad)> 139 1. Allt/i stort sett allt 505 2. Ganska mycket 602 3. Inte särskilt mycket 351 4. Ingenting/nästan inget alls 25 8. Vet ej 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 123 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 315 LOKALA NYHETER 50 Loc 398 width 1 MD=0 or GE 9 50(2) <Läser i morgontidning> Lokala nyheter <Se F.50 för fullständig frågetext> 462 1. Allt/i stort sett allt 994 2. Ganska mycket 147 3. Inte särskilt mycket 26 4. Ingenting/nästan inget alls 9 8. Vet ej 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 123 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 316 KULTURARTIKLAR 50 Loc 399 width 1 MD=0 or GE 9 50(3) <Läser i morgontidning> Kulturartiklar <Se F.50 för fullständig frågetext> 91 1. Allt/i stort sett allt 427 2. Ganska mycket 669 3. Inte särskilt mycket 410 4. Ingenting/nästan inget alls 18 8. Vet ej 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 123 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 317 INSÄNDARE 50 Loc 400 width 1 MD=0 or GE 9 50(4) <Läser i morgontidning> Insändare <Se F.50 för fullständig frågetext> 212 1. Allt/i stort sett allt 650 2. Ganska mycket 530 3. Inte särskilt mycket 217 4. Ingenting/nästan inget alls 16 8. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 123 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 318 RIKSDAG OCH REGERING 50 Loc 401 width 1 MD=0 or GE 9 50(5) <Läser i morgontidning> Riksdag och regering <Se F.50 för fullständig frågetext> 106 1. Allt/i stort sett allt 658 2. Ganska mycket 651 3. Inte särskilt mycket 192 4. Ingenting/nästan inget alls 15 8. Vet ej 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 123 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 319 SPORT 50 Loc 402 width 1 MD=0 or GE 9 50(6) <Läser i morgontidning> Sport <Se F.50 för fullständig frågetext> 293 1. Allt/i stort sett allt 411 2. Ganska mycket 386 3. Inte särskilt mycket 502 4. Ingenting/nästan inget alls 36 8. Vet ej 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 123 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 320 FAMILJENYHETER 50 Loc 403 width 1 MD=0 or GE 9 50(7) <Läser i morgontidning> Familjenyheter <Se F.50 för fullständig frågetext> 299 1. Allt/i stort sett allt 594 2. Ganska mycket 456 3. Inte särskilt mycket 269 4. Ingenting/nästan inget alls 18 8. Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 123 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 321 ANNONSER 50 Loc 404 width 1 MD=0 or GE 9 50(8) <Läser i morgontidning> Annonser <Se F.50 för fullständig frågetext> 198 1. Allt/i stort sett allt 741 2. Ganska mycket 515 3. Inte särskilt mycket 160 4. Ingenting/nästan inget alls 12 8. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 123 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 322 RADIO OCH TV-MATERIAL 50 Loc 405 width 1 MD=0 or GE 9 50(9) <Läser i morgontidning> Radio- och TV-material <Se F.50 för fullständig frågetext> 305 1. Allt/i stort sett allt 804 2. Ganska mycket 420 3. Inte särskilt mycket 95 4. Ingenting/nästan inget alls 9 8. Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 123 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 323 UTRIKESNYHETER 50 Loc 406 width 1 MD=0 or GE 9 50(10) <Läser i morgontidning> Utrikesnyheter <Se F.50 för fullständig frågetext> 250 1. Allt/i stort sett allt 853 2. Ganska mycket 436 3. Inte särskilt mycket 78 4. Ingenting/nästan inget alls 8 8. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 123 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 324 OLYCKOR OCH BROTT 50 Loc 407 width 1 MD=0 or GE 9 50(11) <Läser i morgontidning> Olyckor och brott <Se F.50 för fullständig frågetext> 266 1. Allt/i stort sett allt 903 2. Ganska mycket 374 3. Inte särskilt mycket 83 4. Ingenting/nästan inget alls 9 8. Vet ej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 123 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 325 DEBATTARTIKLAR 50 Loc 408 width 1 MD=0 or GE 9 50(12) <Läser i morgontidning> Debattartiklar <Se F.50 för fullständig frågetext> 143 1. Allt/i stort sett allt 655 2. Ganska mycket 584 3. Inte särskilt mycket 222 4. Ingenting/nästan inget alls 22 8. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 123 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 326 LÄSER EJ MORGONTIDN 50 Loc 409 width 1 MD=9 50(13) <Läser i morgontidning> Läser ej morgontidning <Se F.50 för fullständig frågetext> 86 1. Markerat 1654 5. Ej markerat 37 9. Uppgift saknas
VAR 327 TITTAR PÅ KANAL 1 51 Loc 410 width 1 MD=0 or GE 9 51 Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler? 51(1) Kanal 1 <Senaste förekomst: SOM94 F.55 (Modifierad)> 755 1. Dagligen 304 2. 5-6 ggr/vecka 321 3. 3-4 ggr/vecka 216 4. 1-2 ggr/vecka 94 5. Mer sällan 16 6. Aldrig 11 7. Har ej tillgång 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 328 TITTAR PÅ TV 2 51 Loc 411 width 1 MD=0 or GE 9 51(2) <Val av TV-kanaler> TV 2 <Se F.51 för fullständig frågetext> 788 1. Dagligen 331 2. 5-6 ggr/vecka 297 3. 3-4 ggr/vecka 197 4. 1-2 ggr/vecka 76 5. Mer sällan 20 6. Aldrig 14 7. Har ej tillgång 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 329 TITTAR PÅ TV 3 51 Loc 412 width 1 MD=0 or GE 9 51(3) <Val av TV-kanaler> TV 3 <Se F.51 för fullständig frågetext> 210 1. Dagligen 165 2. 5-6 ggr/vecka 228 3. 3-4 ggr/vecka 237 4. 1-2 ggr/vecka 179 5. Mer sällan 148 6. Aldrig 436 7. Har ej tillgång 149 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 330 TITTAR PÅ TV4 51 Loc 413 width 1 MD=0 or GE 9 51(4) <Val av TV-kanaler> TV4 <Se F.51 för fullständig frågetext> 731 1. Dagligen 394 2. 5-6 ggr/vecka 333 3. 3-4 ggr/vecka 154 4. 1-2 ggr/vecka 68 5. Mer sällan 15 6. Aldrig 21 7. Har ej tillgång 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 331 TITTAR PÅ FEMMAN 51 Loc 414 width 1 MD=0 or GE 9 51(5) <Val av TV-kanaler> Femman <Se F.51 för fullständig frågetext> 124 1. Dagligen 87 2. 5-6 ggr/vecka 143 3. 3-4 ggr/vecka 196 4. 1-2 ggr/vecka 248 5. Mer sällan 269 6. Aldrig 556 7. Har ej tillgång 129 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 332 TITTAR PÅ TV6 51 Loc 415 width 1 MD=0 or GE 9 51(6) <Val av TV-kanaler> TV6 <Se F.51 för fullständig frågetext> 31 1. Dagligen 34 2. 5-6 ggr/vecka 64 3. 3-4 ggr/vecka 114 4. 1-2 ggr/vecka 313 5. Mer sällan 393 6. Aldrig 659 7. Har ej tillgång 144 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 333 TITTAR PÅ MTV 51 Loc 416 width 1 MD=0 or GE 9 51(7) <Val av TV-kanaler> MTV <Se F.51 för fullständig frågetext> 37 1. Dagligen 22 2. 5-6 ggr/vecka 39 3. 3-4 ggr/vecka 85 4. 1-2 ggr/vecka 249 5. Mer sällan 510 6. Aldrig 660 7. Har ej tillgång 150 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 334 TITTAR PÅ FILMNET 51 Loc 417 width 1 MD=0 or GE 9 51(8) <Val av TV-kanaler> Filmnet <Se F.51 för fullständig frågetext> 28 1. Dagligen 21 2. 5-6 ggr/vecka 34 3. 3-4 ggr/vecka 29 4. 1-2 ggr/vecka 78 5. Mer sällan 496 6. Aldrig 905 7. Har ej tillgång 161 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 335 TITTAR PÅ TV 1000 51 Loc 418 width 1 MD=0 or GE 9 51(9) <Val av TV-kanaler> TV 1000 <Se F.51 för fullständig frågetext> 22 1. Dagligen 18 2. 5-6 ggr/vecka 38 3. 3-4 ggr/vecka 37 4. 1-2 ggr/vecka 83 5. Mer sällan 488 6. Aldrig 915 7. Har ej tillgång 151 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 336 TITTAR PÅ EUROSPORT 51 Loc 419 width 1 MD=0 or GE 9 51(10) <Val av TV-kanaler> Eurosport <Se F.51 för fullständig frågetext> 64 1. Dagligen 76 2. 5-6 ggr/vecka 111 3. 3-4 ggr/vecka 154 4. 1-2 ggr/vecka 236 5. Mer sällan 399 6. Aldrig 584 7. Har ej tillgång 128 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 337 TITTAR PÅ LOKAL-TV 51 Loc 420 width 1 MD=0 or GE 9 51(11) <Val av TV-kanaler> Lokal kabel-TV <Se F.51 för fullständig frågetext> 57 1. Dagligen 27 2. 5-6 ggr/vecka 56 3. 3-4 ggr/vecka 64 4. 1-2 ggr/vecka 208 5. Mer sällan 505 6. Aldrig 692 7. Har ej tillgång 143 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 338 LYSSNAR PÅ P1 52 Loc 421 width 1 MD=0 or GE 9 52 Hur ofta brukar Du lyssna på följande radiokanaler? 52(1) P1 i Sveriges Radio <Senaste förekomst: SOM94 F.56 (Modifierad)> 240 1. Dagligen 74 2. 5-6 ggr/vecka 72 3. 3-4 ggr/vecka 107 4. 1-2 ggr/vecka 481 5. Mer sällan 687 6. Aldrig 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 339 LYSSNAR PÅ P2 52 Loc 422 width 1 MD=0 or GE 9 52(2) <Val av radiokanaler> P2 i Sveriges Radio <Se F.52 för fullständig frågetext> 48 1. Dagligen 37 2. 5-6 ggr/vecka 52 3. 3-4 ggr/vecka 105 4. 1-2 ggr/vecka 572 5. Mer sällan 822 6. Aldrig 117 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 340 LYSSNAR PÅ P3 52 Loc 423 width 1 MD=0 or GE 9 52(3) <Val av radiokanaler> P3 i Sveriges Radio <Se F.52 för fullständig frågetext> 212 1. Dagligen 154 2. 5-6 ggr/vecka 221 3. 3-4 ggr/vecka 254 4. 1-2 ggr/vecka 496 5. Mer sällan 314 6. Aldrig 102 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 341 LYSSNAR PÅ P4 52 Loc 424 width 1 MD=0 or GE 9 52(4) <Val av radiokanaler> P4 i Sveriges Radio/Lokalradion <Se F.52 för fullständig frågetext> 607 1. Dagligen 181 2. 5-6 ggr/vecka 216 3. 3-4 ggr/vecka 177 4. 1-2 ggr/vecka 288 5. Mer sällan 240 6. Aldrig 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 342 LYSSNAR PÅ RADIO RIX 52 Loc 425 width 1 MD=0 or GE 9 52(5) <Val av radiokanaler> Radio Rix <Se F.52 för fullständig frågetext> 66 1. Dagligen 44 2. 5-6 ggr/vecka 49 3. 3-4 ggr/vecka 78 4. 1-2 ggr/vecka 206 5. Mer sällan 1168 6. Aldrig 142 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 343 LYSSNAR RADIO CITY 52 Loc 426 width 1 MD=0 or GE 9 52(6) <Val av radiokanaler> Radio City <Se F.52 för fullständig frågetext> 69 1. Dagligen 56 2. 5-6 ggr/vecka 59 3. 3-4 ggr/vecka 67 4. 1-2 ggr/vecka 207 5. Mer sällan 1148 6. Aldrig 147 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 344 LYSSNAR RADIO ENERGY 52 Loc 427 width 1 MD=0 or GE 9 52(7) <Val av radiokanaler> Radio Energy <Se F.52 för fullständig frågetext> 104 1. Dagligen 53 2. 5-6 ggr/vecka 76 3. 3-4 ggr/vecka 80 4. 1-2 ggr/vecka 168 5. Mer sällan 1132 6. Aldrig 140 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 345 LYSSNAR PÅ P6 52 Loc 428 width 1 MD=0 or GE 9 52(8) <Val av radiokanaler> P6 (fd Z-radio) <Se F.52 för fullständig frågetext> 48 1. Dagligen 29 2. 5-6 ggr/vecka 41 3. 3-4 ggr/vecka 60 4. 1-2 ggr/vecka 194 5. Mer sällan 1227 6. Aldrig 154 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 346 LYSSNAR PÅ ANNAN 52 Loc 429 width 1 MD=0 or GE 9 52(9) <Val av radiokanaler> Annan privat lokalradio <Se F.52 för fullständig frågetext> 91 1. Dagligen 50 2. 5-6 ggr/vecka 72 3. 3-4 ggr/vecka 76 4. 1-2 ggr/vecka 189 5. Mer sällan 1132 6. Aldrig 143 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 347 LYSSNAR PÅ NÄRRADIO 52 Loc 430 width 1 MD=0 or GE 9 52(10) <Val av radiokanaler> Närradiokanal <Se F.52 för fullständig frågetext> 60 1. Dagligen 25 2. 5-6 ggr/vecka 53 3. 3-4 ggr/vecka 78 4. 1-2 ggr/vecka 266 5. Mer sällan 1129 6. Aldrig 142 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 348 IDKAT FRILUFTSLIV 61 Loc 431 width 1 MD=0 or GE 9 61 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 61(1) Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) <Senaste förekomst: SOM94 F.62 (Modifierad)> 252 1. Flera gånger i veckan 403 2. Någon gång i veckan 457 3. Någon gång i månaden 191 4. Någon gång i kvartalet 124 5. Någon gång i halvåret 173 6. Någon gång under året 101 7. Ingen gång 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 349 MOTION ELLER IDROTT 61 Loc 432 width 1 MD=0 or GE 9 61(2) <Aktivitet det senaste året> Sysslat med individuell motion eller idrott <Se F.61 för fullständig frågetext> 420 1. Flera gånger i veckan 469 2. Någon gång i veckan 255 3. Någon gång i månaden 97 4. Någon gång i kvartalet 72 5. Någon gång i halvåret 147 6. Någon gång under året 240 7. Ingen gång 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 350 GÅTT PÅ BIO 61 Loc 433 width 1 MD=0 or GE 9 61(3) <Aktivitet det senaste året> Gått på bio <Se F.61 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger i veckan 27 2. Någon gång i veckan 190 3. Någon gång i månaden 272 4. Någon gång i kvartalet 203 5. Någon gång i halvåret 336 6. Någon gång under året 683 7. Ingen gång 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 351 GÅTT PÅ TEATER 61 Loc 434 width 1 MD=0 or GE 9 61(4) <Aktivitet det senaste året> Gått på teater <Se F.61 för fullständig frågetext> 5 1. Flera gånger i veckan 1 2. Någon gång i veckan 38 3. Någon gång i månaden 130 4. Någon gång i kvartalet 197 5. Någon gång i halvåret 406 6. Någon gång under året 942 7. Ingen gång 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 352 LÄST BOK 61 Loc 435 width 1 MD=0 or GE 9 61(5) <Aktivitet det senaste året> Läst någon bok <Se F.61 för fullständig frågetext> 327 1. Flera gånger i veckan 192 2. Någon gång i veckan 327 3. Någon gång i månaden 224 4. Någon gång i kvartalet 180 5. Någon gång i halvåret 236 6. Någon gång under året 236 7. Ingen gång 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 353 DISKUTERAT POLITIK 61 Loc 436 width 1 MD=0 or GE 9 61(6) <Aktivitet det senaste året> Diskuterat politik <Se F.61 för fullständig frågetext> 291 1. Flera gånger i veckan 439 2. Någon gång i veckan 332 3. Någon gång i månaden 152 4. Någon gång i kvartalet 94 5. Någon gång i halvåret 220 6. Någon gång under året 190 7. Ingen gång 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 354 BESÖKT GUDSTJÄNST 61 Loc 437 width 1 MD=0 or GE 9 61(7) <Aktivitet det senaste året> Besökt gudstjänst <Se F.61 för fullständig frågetext> 30 1. Flera gånger i veckan 52 2. Någon gång i veckan 81 3. Någon gång i månaden 108 4. Någon gång i kvartalet 165 5. Någon gång i halvåret 390 6. Någon gång under året 901 7. Ingen gång 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 355 TRÄDGÅRDSARBETE 61 Loc 438 width 1 MD=0 or GE 9 61(8) <Aktivitet det senaste året> Sysslat med trädgårdsarbetet <Se F.61 för fullständig frågetext> 292 1. Flera gånger i veckan 404 2. Någon gång i veckan 325 3. Någon gång i månaden 125 4. Någon gång i kvartalet 112 5. Någon gång i halvåret 163 6. Någon gång under året 302 7. Ingen gång 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 356 LÄST VECKOTIDNING 61 Loc 439 width 1 MD=0 or GE 9 61(9) <Aktivitet det senaste året> Läst veckotidningar <Se F.61 för fullständig frågetext> 210 1. Flera gånger i veckan 496 2. Någon gång i veckan 415 3. Någon gång i månaden 179 4. Någon gång i kvartalet 97 5. Någon gång i halvåret 172 6. Någon gång under året 162 7. Ingen gång 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 357 LÄST DIREKTREKLAM 61 Loc 440 width 1 MD=0 or GE 9 61(10) <Aktivitet det senaste året> Läst direktreklam som kommit i brevlådan <Se F.61 för fullständig frågetext> 419 1. Flera gånger i veckan 761 2. Någon gång i veckan 224 3. Någon gång i månaden 75 4. Någon gång i kvartalet 36 5. Någon gång i halvåret 76 6. Någon gång under året 129 7. Ingen gång 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 358 SPELAT PÅ TIPS, LOTTO 61 Loc 441 width 1 MD=0 or GE 9 61(11) <Aktivitet det senaste året> Spelat på tips, lotto eller V65 <Se F.61 för fullständig frågetext> 94 1. Flera gånger i veckan 438 2. Någon gång i veckan 261 3. Någon gång i månaden 154 4. Någon gång i kvartalet 78 5. Någon gång i halvåret 166 6. Någon gång under året 538 7. Ingen gång 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 359 RESTAURANG KVÄLLSTID 61 Loc 442 width 1 MD=0 or GE 9 61(12) <Aktivitet det senaste året> Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.61 för fullständig frågetext> 30 1. Flera gånger i veckan 125 2. Någon gång i veckan 362 3. Någon gång i månaden 324 4. Någon gång i kvartalet 219 5. Någon gång i halvåret 266 6. Någon gång under året 389 7. Ingen gång 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 360 REST UTOMLANDS 61 Loc 443 width 1 MD=0 or GE 9 61(13) <Aktivitet det senaste året> Rest utomlands <Se F.61 för fullständig frågetext> 5 1. Flera gånger i veckan 1 2. Någon gång i veckan 30 3. Någon gång i månaden 93 4. Någon gång i kvartalet 230 5. Någon gång i halvåret 604 6. Någon gång under året 761 7. Ingen gång 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 361 HYRT VIDEOFILM 61 Loc 444 width 1 MD=0 or GE 9 61(14) <Aktivitet det senaste året> Hyrt videofilm <Se F.61 för fullständig frågetext> 12 1. Flera gånger i veckan 58 2. Någon gång i veckan 255 3. Någon gång i månaden 221 4. Någon gång i kvartalet 148 5. Någon gång i halvåret 182 6. Någon gång under året 850 7. Ingen gång 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 362 SPELAT IN TV-PROGRAM 61 Loc 445 width 1 MD=0 or GE 9 61(15) <Aktivitet det senaste året> Spelat in TV-program på video <Se F.61 för fullständig frågetext> 119 1. Flera gånger i veckan 279 2. Någon gång i veckan 390 3. Någon gång i månaden 151 4. Någon gång i kvartalet 98 5. Någon gång i halvåret 120 6. Någon gång under året 563 7. Ingen gång 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 363 KÖPT CD SKIVA 61 Loc 446 width 1 MD=0 or GE 9 61(16) <Aktivitet det senaste året> Köpt grammofonskiva/CD-skiva <Se F.61 för fullständig frågetext> 18 1. Flera gånger i veckan 24 2. Någon gång i veckan 242 3. Någon gång i månaden 323 4. Någon gång i kvartalet 189 5. Någon gång i halvåret 264 6. Någon gång under året 661 7. Ingen gång 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 364 SKRIVIT PÅ DATOR 61 Loc 447 width 1 MD=0 or GE 9 61(17) <Aktivitet det senaste året> Använt persondator <Se F.61 för fullständig frågetext> 411 1. Flera gånger i veckan 158 2. Någon gång i veckan 98 3. Någon gång i månaden 45 4. Någon gång i kvartalet 32 5. Någon gång i halvåret 87 6. Någon gång under året 888 7. Ingen gång 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 365 KÖRT PÅ INTERNET 61 Loc 448 width 1 MD=0 or GE 9 61(18) <Aktivitet det senaste året> Kört på Internet <Se F.61 för fullständig frågetext> 38 1. Flera gånger i veckan 30 2. Någon gång i veckan 24 3. Någon gång i månaden 18 4. Någon gång i kvartalet 12 5. Någon gång i halvåret 59 6. Någon gång under året 1518 7. Ingen gång 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 366 RÖKT/SNUSAT 61 Loc 449 width 1 MD=0 or GE 9 61(19) <Aktivitet det senaste året> Rökt/snusat <Se F.61 för fullständig frågetext> 538 1. Flera gånger i veckan 47 2. Någon gång i veckan 33 3. Någon gång i månaden 13 4. Någon gång i kvartalet 21 5. Någon gång i halvåret 47 6. Någon gång under året 1023 7. Ingen gång 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 367 DRUCKIT SPRIT/VIN/ÖL 61 Loc 450 width 1 MD=0 or GE 9 61(20) <Aktivitet det senaste året> Druckit sprit/vin/starköl <Se F.61 för fullständig frågetext> 108 1. Flera gånger i veckan 412 2. Någon gång i veckan 589 3. Någon gång i månaden 150 4. Någon gång i kvartalet 84 5. Någon gång i halvåret 152 6. Någon gång under året 227 7. Ingen gång 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 368 GÅTT PÅ BIBLIOTEK 61 Loc 451 width 1 MD=0 or GE 9 61(21) <Aktivitet det senaste året> Gått på bibliotek <Se F.61 för fullständig frågetext> 44 1. Flera gånger i veckan 115 2. Någon gång i veckan 339 3. Någon gång i månaden 229 4. Någon gång i kvartalet 131 5. Någon gång i halvåret 242 6. Någon gång under året 620 7. Ingen gång 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 369 BETT TILL GUD 61 Loc 452 width 1 MD=0 or GE 9 61(22) <Aktivitet det senaste året> Bett till Gud <Se F.61 för fullständig frågetext> 222 1. Flera gånger i veckan 115 2. Någon gång i veckan 112 3. Någon gång i månaden 67 4. Någon gång i kvartalet 66 5. Någon gång i halvåret 241 6. Någon gång under året 899 7. Ingen gång 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 370 MEDLEM IDROTTSFÖREN 62 Loc 453 width 1 MD=0 or GE 9 62 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar. 62(1) Idrotts- eller friluftsförening <Senaste förekomst: SOM94 F.63> 421 1. Medlem 72 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 134 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1007 5. Icke medlem 91 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 371 MEDLEM MILJÖORG 62 Loc 454 width 1 MD=0 or GE 9 62(2) <Medlemskap> Miljöorganisation <Se F.62 för fullständig frågetext> 131 1. Medlem 7 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 3 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1484 5. Icke medlem 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 372 MEDLEM POL PARTI 62 Loc 455 width 1 MD=0 or GE 9 62(3) <Medlemskap> Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.62 för fullständig frågetext> 120 1. Medlem 25 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 28 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1435 5. Icke medlem 117 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 373 MEDLEM ANNAN FÖRENING 62 Loc 456 width 1 MD=0 or GE 9 62(4) <Medlemskap> Annan förening <Se F.62 för fullständig frågetext> 382 1. Medlem 154 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 208 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 880 5. Icke medlem 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 374 FOLK: RÖKNING 63 Loc 457 width 2 MD= 0 or GE 99 63 Om Du ser till Sverige idag, vad anser Du om följande risker för det svenska folkets liv och hälsa? 63(1) Rökning <Senaste förekomst: SOM94 F.43 (Modifierad)> 9 01. Mycket liten risk 7 02. 12 03. 35 04. 35 05. 169 06. 89 07. 184 08. 300 09. 147 10. 745 11. Mycket stor risk 6 00. Uppgift saknas på delfrågan 39 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 375 FOLK: ALKOHOL 63 Loc 459 width 2 MD= 0 or GE 99 63(2) <Risk för svenska folkets hälsa> Alkohol <Se F.63 för fullständig frågetext> 10 01. Mycket liten risk 7 02. 20 03. 46 04. 57 05. 239 06. 166 07. 253 08. 278 09. 175 10. 473 11. Mycket stor risk 14 00. Uppgift saknas på delfrågan 39 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 376 FOLK: NARKOTIKA 63 Loc 461 width 2 MD= 0 or GE 99 63(3) <Risk för svenska folkets hälsa> Narkotika <Se F.63 för fullständig frågetext> 8 01. Mycket liten risk 6 02. 11 03. 37 04. 24 05. 68 06. 70 07. 102 08. 140 09. 129 10. 1136 11. Mycket stor risk 7 00. Uppgift saknas på delfrågan 39 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 377 FOLK: AIDS 63 Loc 463 width 2 MD= 0 or GE 99 63(4) <Risk för svenska folkets hälsa> Aids <Se F.63 för fullständig frågetext> 19 01. Mycket liten risk 37 02. 94 03. 79 04. 90 05. 197 06. 145 07. 150 08. 179 09. 100 10. 622 11. Mycket stor risk 26 00. Uppgift saknas på delfrågan 39 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 378 FOLK: ÖVERVIKT 63 Loc 465 width 2 MD= 0 or GE 99 63(5) <Risk för svenska folkets hälsa> Övervikt <Se F.63 för fullständig frågetext> 22 01. Mycket liten risk 19 02. 39 03. 68 04. 88 05. 265 06. 214 07. 316 08. 318 09. 119 10. 241 11. Mycket stor risk 29 00. Uppgift saknas på delfrågan 39 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 379 FOLK: VÅLD 63 Loc 467 width 2 MD= 0 or GE 99 63(6) <Risk för svenska folkets hälsa> Våld och övergrepp <Se F.63 för fullständig frågetext> 9 01. Mycket liten risk 16 02. 39 03. 69 04. 80 05. 192 06. 155 07. 229 08. 263 09. 205 10. 457 11. Mycket stor risk 24 00. Uppgift saknas på delfrågan 39 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 380 FOLK: KÄRNKRAFTEN 63 Loc 469 width 2 MD= 0 or GE 99 63(7) <Risk för svenska folkets hälsa> Kärnkraften <Se F.63 för fullständig frågetext> 199 01. Mycket liten risk 170 02. 197 03. 140 04. 101 05. 225 06. 125 07. 134 08. 124 09. 79 10. 211 11. Mycket stor risk 33 00. Uppgift saknas på delfrågan 39 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 381 FOLK: BILDSKÄRMSARB 63 Loc 471 width 2 MD= 0 or GE 99 63(8) <Risk för svenska folkets hälsa> Bildkärmsarbete <Se F.63 för fullständig frågetext> 98 01. Mycket liten risk 130 02. 210 03. 177 04. 178 05. 362 06. 157 07. 136 08. 106 09. 52 10. 95 11. Mycket stor risk 37 00. Uppgift saknas på delfrågan 39 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 382 FOLK: ARBETSLÖSHET 63 Loc 473 width 2 MD= 0 or GE 99 63(9) <Risk för svenska folkets hälsa> Arbetslöshet <Se F.63 för fullständig frågetext> 15 01. Mycket liten risk 20 02. 48 03. 59 04. 70 05. 172 06. 175 07. 217 08. 319 09. 200 10. 424 11. Mycket stor risk 19 00. Uppgift saknas på delfrågan 39 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 383 FOLK: ENSAMHET 63 Loc 475 width 2 MD= 0 or GE 99 63(10) <Risk för svenska folkets hälsa> Ensamhet <Se F.63 för fullständig frågetext> 20 01. Mycket liten risk 19 02. 50 03. 88 04. 77 05. 219 06. 184 07. 217 08. 291 09. 215 10. 328 11. Mycket stor risk 30 00. Uppgift saknas på delfrågan 39 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 384 FOLK: ARBETSSKADA 63 Loc 477 width 2 MD= 0 or GE 99 63(11) <Risk för svenska folkets hälsa> Skador i arbetslivet <Se F.63 för fullständig frågetext> 15 01. Mycket liten risk 63 02. 127 03. 171 04. 181 05. 353 06. 211 07. 193 08. 177 09. 86 10. 129 11. Mycket stor risk 32 00. Uppgift saknas på delfrågan 39 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 385 FOLK: TRAFIKOLYCKOR 63 Loc 479 width 2 MD= 0 or GE 99 63(12) <Risk för svenska folkets hälsa> Trafikolyckor <Se F.63 för fullständig frågetext> 9 01. Mycket liten risk 35 02. 96 03. 153 04. 151 05. 328 06. 208 07. 252 08. 203 09. 102 10. 173 11. Mycket stor risk 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 39 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 386 FOLK: BILAVGASER 63 Loc 481 width 2 MD= 0 or GE 99 63(13) <Risk för svenska folkets hälsa> Avgaser från biltrafiken <Se F.63 för fullständig frågetext> 22 01. Mycket liten risk 45 02. 122 03. 128 04. 146 05. 299 06. 215 07. 257 08. 182 09. 122 10. 172 11. Mycket stor risk 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 39 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 387 FOLK: KEMIKALIER 63 Loc 483 width 2 MD= 0 or GE 99 63(14) <Risk för svenska folkets hälsa> Kemikalier i livsmedel <Se F.63 för fullständig frågetext> 27 01. Mycket liten risk 47 02. 122 03. 160 04. 138 05. 262 06. 197 07. 242 08. 197 09. 122 10. 198 11. Mycket stor risk 26 00. Uppgift saknas på delfrågan 39 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 388 FOLK: ALLERGIER 63 Loc 485 width 2 MD= 0 or GE 99 63(15) <Risk för svenska folkets hälsa> Allergier <Se F.63 för fullständig frågetext> 12 01. Mycket liten risk 10 02. 44 03. 78 04. 99 05. 229 06. 181 07. 261 08. 317 09. 219 10. 264 11. Mycket stor risk 24 00. Uppgift saknas på delfrågan 39 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 389 FOLK: VÅLDSFILMER 63 Loc 487 width 2 MD= 0 or GE 99 63(16) <Risk för svenska folkets hälsa> Våldsfilmer <Se F.63 för fullständig frågetext> 69 01. Mycket liten risk 80 02. 114 03. 100 04. 105 05. 199 06. 136 07. 155 08. 196 09. 166 10. 401 11. Mycket stor risk 17 00. Uppgift saknas på delfrågan 39 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 390 SJÄLV: RÖKNING 64 Loc 489 width 2 MD= 0 or GE 99 64 Vad anser Du om följande risker för Ditt eget liv och hälsa? 64(1) Rökning <Senaste förekomst: SOM94 F.44 (Modifierad)> 828 01. Mycket liten risk 83 02. 74 03. 42 04. 31 05. 94 06. 44 07. 76 08. 82 09. 57 10. 304 11. Mycket stor risk 14 00. Uppgift saknas på delfrågan 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 391 SJÄLV: ALKOHOL 64 Loc 491 width 2 MD= 0 or GE 99 64(2) <Risk för egen hälsa> Alkohol <Se F.64 för fullständig frågetext> 707 01. Mycket liten risk 176 02. 197 03. 132 04. 71 05. 122 06. 65 07. 55 08. 31 09. 25 10. 131 11. Mycket stor risk 17 00. Uppgift saknas på delfrågan 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 392 SJÄLV: NARKOTIKA 64 Loc 493 width 2 MD= 0 or GE 99 64(3) <Risk för egen hälsa> Narkotika <Se F.64 för fullständig frågetext> 1383 01. Mycket liten risk 30 02. 15 03. 2 04. 2 05. 15 06. 5 07. 5 08. 11 09. 10 10. 233 11. Mycket stor risk 18 00. Uppgift saknas på delfrågan 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 393 SJÄLV: AIDS 64 Loc 495 width 2 MD= 0 or GE 99 64(4) <Risk för egen hälsa> Aids <Se F.64 för fullständig frågetext> 1206 01. Mycket liten risk 122 02. 71 03. 30 04. 19 05. 33 06. 13 07. 10 08. 12 09. 8 10. 179 11. Mycket stor risk 26 00. Uppgift saknas på delfrågan 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 394 SJÄLV: ÖVERVIKT 64 Loc 497 width 2 MD= 0 or GE 99 64(5) <Risk för egen hälsa> Övervikt <Se F.64 för fullständig frågetext> 713 01. Mycket liten risk 155 02. 170 03. 133 04. 73 05. 148 06. 67 07. 59 08. 50 09. 31 10. 101 11. Mycket stor risk 29 00. Uppgift saknas på delfrågan 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 395 SJÄLV: VÅLD 64 Loc 499 width 2 MD= 0 or GE 99 64(6) <Risk för egen hälsa> Våld och övergrepp <Se F.64 för fullständig frågetext> 446 01. Mycket liten risk 154 02. 196 03. 183 04. 115 05. 229 06. 75 07. 67 08. 55 09. 25 10. 149 11. Mycket stor risk 35 00. Uppgift saknas på delfrågan 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 396 SJÄLV: KÄRNKRAFTEN 64 Loc 501 width 2 MD= 0 or GE 99 64(7) <Risk för egen hälsa> Kärnkraften <Se F.64 för fullständig frågetext> 455 01. Mycket liten risk 191 02. 213 03. 159 04. 87 05. 188 06. 86 07. 68 08. 60 09. 38 10. 144 11. Mycket stor risk 40 00. Uppgift saknas på delfrågan 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 397 SJÄLV: BILDSKÄRMSARB 64 Loc 503 width 2 MD= 0 or GE 99 64(8) <Risk för egen hälsa> Bildskärmsarbete <Se F.64 för fullständig frågetext> 782 01. Mycket liten risk 193 02. 169 03. 108 04. 71 05. 131 06. 58 07. 42 08. 49 09. 29 10. 54 11. Mycket stor risk 43 00. Uppgift saknas på delfrågan 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 398 SJÄLV: ARBETSLÖSHET 64 Loc 505 width 2 MD= 0 or GE 99 64(9) <Risk för egen hälsa> Arbetslöshet <Se F.64 för fullständig frågetext> 635 01. Mycket liten risk 155 02. 152 03. 111 04. 75 05. 157 06. 58 07. 79 08. 66 09. 57 10. 150 11. Mycket stor risk 34 00. Uppgift saknas på delfrågan 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 399 SJÄLV: ENSAMHET 64 Loc 507 width 2 MD= 0 or GE 99 64(10) <Risk för egen hälsa> Ensamhet <Se F.64 för fullständig frågetext> 644 01. Mycket liten risk 187 02. 152 03. 119 04. 65 05. 165 06. 65 07. 72 08. 66 09. 46 10. 120 11. Mycket stor risk 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 400 SJÄLV: ARBETSSKADOR 64 Loc 509 width 2 MD= 0 or GE 99 64(11) <Risk för egen hälsa> Skador i arbetslivet <Se F.64 för fullständig frågetext> 511 01. Mycket liten risk 150 02. 180 03. 149 04. 110 05. 201 06. 80 07. 84 08. 83 09. 39 10. 94 11. Mycket stor risk 48 00. Uppgift saknas på delfrågan 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 401 SJÄLV: TRAFIKOLYCKOR 64 Loc 511 width 2 MD= 0 or GE 99 64(12) <Risk för egen hälsa> Trafikolyckor <Se F.64 för fullständig frågetext> 110 01. Mycket liten risk 101 02. 161 03. 189 04. 129 05. 412 06. 137 07. 130 08. 127 09. 68 10. 129 11. Mycket stor risk 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 402 SJÄLV: BILAVGASER 64 Loc 513 width 2 MD= 0 or GE 99 64(13) <Risk för egen hälsa> Avgaser från biltrafiken <Se F.64 för fullständig frågetext> 189 01. Mycket liten risk 177 02. 192 03. 208 04. 116 05. 301 06. 122 07. 123 08. 111 09. 52 10. 111 11. Mycket stor risk 27 00. Uppgift saknas på delfrågan 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 403 SJÄLV: KEMIKALIER 64 Loc 515 width 2 MD= 0 or GE 99 64(14) <Risk för egen hälsa> Kemikalier i livsmedel <Se F.64 för fullständig frågetext> 177 01. Mycket liten risk 150 02. 195 03. 176 04. 124 05. 281 06. 123 07. 145 08. 125 09. 59 10. 133 11. Mycket stor risk 41 00. Uppgift saknas på delfrågan 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 404 SJÄLV: ALLERGIER 64 Loc 517 width 2 MD= 0 or GE 99 64(15) <Risk för egen hälsa> Allergier <Se F.64 för fullständig frågetext> 315 01. Mycket liten risk 195 02. 176 03. 160 04. 107 05. 211 06. 105 07. 122 08. 107 09. 78 10. 127 11. Mycket stor risk 26 00. Uppgift saknas på delfrågan 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 405 SJÄLV: VÅLDSFILMER 64 Loc 519 width 2 MD= 0 or GE 99 64(16) <Risk för egen hälsa> Våldsfilmer <Se F.64 för fullständig frågetext> 1117 01. Mycket liten risk 162 02. 78 03. 58 04. 38 05. 66 06. 14 07. 21 08. 31 09. 23 10. 93 11. Mycket stor risk 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 406 EN REN VÄRLD 65 Loc 521 width 1 MD=0 or GE 9 65 Hur viktiga tycker Du att följande saker är för Dig? 65(1) En ren värld <Senaste förekomst: SOM94 F.65> 1195 1. Mycket viktigt 496 2. Ganska viktigt 35 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 0 5. Inte alls viktigt 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 407 TEKNISK UTVECKLING 65 Loc 522 width 1 MD=0 or GE 9 65(2) <Betydelse för egen del> Teknisk utveckling <Se F.65 för fullständig frågetext> 424 1. Mycket viktigt 849 2. Ganska viktigt 305 3. Varken viktigt eller oviktigt 106 4. Inte särskilt viktigt 25 5. Inte alls viktigt 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 408 BEHAGLIGT LIV 65 Loc 523 width 1 MD=0 or GE 9 65(3) <Betydelse för egen del> Ett behagligt liv <Se F.65 för fullständig frågetext> 1030 1. Mycket viktigt 558 2. Ganska viktigt 108 3. Varken viktigt eller oviktigt 20 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 409 SPÄNNANDE LIV 65 Loc 524 width 1 MD=0 or GE 9 65(4) <Betydelse för egen del> Ett spännande liv <Se F.65 för fullständig frågetext> 468 1. Mycket viktigt 656 2. Ganska viktigt 444 3. Varken viktigt eller oviktigt 126 4. Inte särskilt viktigt 18 5. Inte alls viktigt 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 410 SJÄLVFÖRVERKLIGANDE 65 Loc 525 width 1 MD=0 or GE 9 65(5) <Betydelse för egen del> Självförverkligande <Se F.65 för fullständig frågetext> 551 1. Mycket viktigt 740 2. Ganska viktigt 314 3. Varken viktigt eller oviktigt 74 4. Inte särskilt viktigt 17 5. Inte alls viktigt 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 411 EN VÄRLD I FRED 65 Loc 526 width 1 MD=0 or GE 9 65(6) <Betydelse för egen del> En värld i fred <Se F.65 för fullständig frågetext> 1448 1. Mycket viktigt 253 2. Ganska viktigt 31 3. Varken viktigt eller oviktigt 5 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 412 EN VACKER VÄRLD 65 Loc 527 width 1 MD=0 or GE 9 65(7) <Betydelse för egen del> En vacker värld <Se F.65 för fullständig frågetext> 905 1. Mycket viktigt 617 2. Ganska viktigt 164 3. Varken viktigt eller oviktigt 22 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 413 JÄMLIKHET 65 Loc 528 width 1 MD=0 or GE 9 65(8) <Betydelse för egen del> Jämlikhet <Se F.65 för fullständig frågetext> 792 1. Mycket viktigt 658 2. Ganska viktigt 221 3. Varken viktigt eller oviktigt 41 4. Inte särskilt viktigt 10 5. Inte alls viktigt 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 414 FAMILJETRYGGHET 65 Loc 529 width 1 MD=0 or GE 9 65(9) <Betydelse för egen del> Familjetrygghet <Se F.65 för fullständig frågetext> 1336 1. Mycket viktigt 333 2. Ganska viktigt 48 3. Varken viktigt eller oviktigt 10 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 415 FRIHET 65 Loc 530 width 1 MD=0 or GE 9 65(10) <Betydelse för egen del> Frihet <Se F.65 för fullständig frågetext> 1387 1. Mycket viktigt 296 2. Ganska viktigt 33 3. Varken viktigt eller oviktigt 7 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 416 LYCKA 65 Loc 531 width 1 MD=0 or GE 9 65(11) <Betydelse för egen del> Lycka <Se F.65 för fullständig frågetext> 1185 1. Mycket viktigt 456 2. Ganska viktigt 74 3. Varken viktigt eller oviktigt 8 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 417 INRE HARMONI 65 Loc 532 width 1 MD=0 or GE 9 65(12) <Betydelse för egen del> Inre harmoni <Se F.65 för fullständig frågetext> 1290 1. Mycket viktigt 396 2. Ganska viktigt 33 3. Varken viktigt eller oviktigt 1 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 418 KÄRLEK 65 Loc 533 width 1 MD=0 or GE 9 65(13) <Betydelse för egen del> Kärlek <Se F.65 för fullständig frågetext> 1312 1. Mycket viktigt 345 2. Ganska viktigt 49 3. Varken viktigt eller oviktigt 9 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 419 LANDETS SÄKERHET 65 Loc 534 width 1 MD=0 or GE 9 65(14) <Betydelse för egen del> Landets säkerhet <Se F.65 för fullständig frågetext> 1106 1. Mycket viktigt 495 2. Ganska viktigt 94 3. Varken viktigt eller oviktigt 20 4. Inte särskilt viktigt 8 5. Inte alls viktigt 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 420 LIV FULLT AV NJUTNING 65 Loc 535 width 1 MD=0 or GE 9 65(15) <Betydelse för egen del> Ett liv fullt av njutning <Se F.65 för fullständig frågetext> 506 1. Mycket viktigt 575 2. Ganska viktigt 409 3. Varken viktigt eller oviktigt 177 4. Inte särskilt viktigt 46 5. Inte alls viktigt 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 421 FRÄLSNING 65 Loc 536 width 1 MD=0 or GE 9 65(16) <Betydelse för egen del> Frälsning <Se F.65 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket viktigt 159 2. Ganska viktigt 450 3. Varken viktigt eller oviktigt 376 4. Inte särskilt viktigt 577 5. Inte alls viktigt 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 422 SJÄLVAKTNING 65 Loc 537 width 1 MD=0 or GE 9 65(17) <Betydelse för egen del> Självaktning <Se F.65 för fullständig frågetext> 704 1. Mycket viktigt 675 2. Ganska viktigt 260 3. Varken viktigt eller oviktigt 38 4. Inte särskilt viktigt 14 5. Inte alls viktigt 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 423 SOCIALT ANSEENDE 65 Loc 538 width 1 MD=0 or GE 9 65(18) <Betydelse för egen del> Socialt anseende <Se F.65 för fullständig frågetext> 304 1. Mycket viktigt 672 2. Ganska viktigt 501 3. Varken viktigt eller oviktigt 177 4. Inte särskilt viktigt 42 5. Inte alls viktigt 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 424 SANN VÄNSKAP 65 Loc 539 width 1 MD=0 or GE 9 65(19) <Betydelse för egen del> Sann vänskap <Se F.65 för fullständig frågetext> 1230 1. Mycket viktigt 432 2. Ganska viktigt 48 3. Varken viktigt eller oviktigt 5 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 425 VISDOM 65 Loc 540 width 1 MD=0 or GE 9 65(20) <Betydelse för egen del> Visdom <Se F.65 för fullständig frågetext> 599 1. Mycket viktigt 773 2. Ganska viktigt 282 3. Varken viktigt eller oviktigt 43 4. Inte särskilt viktigt 7 5. Inte alls viktigt 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 426 RÄTTVISA 65 Loc 541 width 1 MD=0 or GE 9 65(21) <Betydelse för egen del> Rättvisa <Se F.65 för fullständig frågetext> 1312 1. Mycket viktigt 363 2. Ganska viktigt 42 3. Varken viktigt eller oviktigt 5 4. Inte särskilt viktigt 0 5. Inte alls viktigt 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 427 MAKT 65 Loc 542 width 1 MD=0 or GE 9 65(22) <Betydelse för egen del> Makt <Se F.65 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket viktigt 301 2. Ganska viktigt 657 3. Varken viktigt eller oviktigt 439 4. Inte särskilt viktigt 205 5. Inte alls viktigt 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 428 HÄLSA 65 Loc 543 width 1 MD=0 or GE 9 65(23) <Betydelse för egen del> Hälsa <Se F.65 för fullständig frågetext> 1490 1. Mycket viktigt 200 2. Ganska viktigt 21 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 429 RIKEDOM 65 Loc 544 width 1 MD=0 or GE 9 65(24) <Betydelse för egen del> Rikedom <Se F.65 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket viktigt 568 2. Ganska viktigt 644 3. Varken viktigt eller oviktigt 261 4. Inte särskilt viktigt 82 5. Inte alls viktigt 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 430 ÄRLIGHET 65 Loc 545 width 1 MD=0 or GE 9 65(25) <Betydelse för egen del> Ärlighet <Se F.65 för fullständig frågetext> 1496 1. Mycket viktigt 205 2. Ganska viktigt 27 3. Varken viktigt eller oviktigt 7 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 431 BOSTADSOMRÅDE 66 Loc 546 width 1 MD=9 Till sist några frågor om Dig själv. När man sammanställer resultatet av sådana här undersökningar brukar man dela upp svaren i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi Dina svar på dessa avslutande frågor. 66 Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? <Senaste förekomst: SOM94 F.66> 343 1. Ren landsbygd 640 2. Mindre tätort 767 3. Stad eller större tätort 27 9. Uppgift saknas
VAR 432 BOENDETID 67 Loc 547 width 1 MD=9 67 Hur länge har Du bott i den kommun där Du bor nu? <Senaste förekomst: SOM94 F.67> 502 1. Har alltid bott här 181 2. Född i kommunen, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, tex studier på annan ort 677 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 130 4. Inflyttad, har bott här 6-10 år 196 5. Inflyttad, har bott här 1-5 år 52 6. Inflyttad, har bott här mindre än ett år 39 9. Uppgift saknas
VAR 433 UPPVÄXTSORT 68 Loc 548 width 1 MD=9 68 Var någonstans har Du huvudsakligen vuxit upp? Markera det alternativ som passar bäst in på Dig. <Senaste förekomst: SOM94 F.68> 470 1. Ren landsbygd i Sverige 517 2. Mindre tätort i Sverige 387 3. Stad eller större tätort i Sverige 259 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 41 5. Annat land i Norden 63 6. Land utanför Norden 40 9. Uppgift saknas
VAR 434 BOSTAD 69 Loc 549 width 1 MD=9 69 Hur bor Du för närvarande? <Senaste förekomst: SOM94 F.69> 296 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 766 2. I villa eller radhus i småhusområde 690 3. I lägenhet i flerfamiljhus 25 9. Uppgift saknas
VAR 435 FÖDELSEÅR 70 Loc 550 width 2 MD=99 70 Vilket år är Du född? <Senaste förekomst: SOM94 F.7> 13. År 1913 . . 80. År 1980 27 99. Uppgift saknas Kod: 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 1 9 8 14 18 16 21 25 18 22 16 24 20 19 20 27 21 21 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 16 23 24 25 23 22 24 29 25 32 27 31 37 36 36 31 34 31 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 30 33 30 28 31 23 40 34 26 28 35 28 24 40 37 35 34 28 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 99 Frek: 30 27 28 26 28 29 33 27 26 27 25 27 27 27
VAR 436 KÖN 71 Loc 552 width 1 MD=9 71 Är Du man eller kvinna? <Senaste förekomst: SOM94 F.71> 879 1. Man 878 2. Kvinna 20 9. Uppgift saknas
VAR 437 MEDBORGARSKAP 72 Loc 553 width 1 MD=9 72 Är Du svensk medborgare? <Senaste förekomst: SOM94 F.72> 1690 1. Ja 68 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 438 ENSAMSTÅENDE/SAMBO 73 Loc 554 width 1 MD=9 73 Är Du ensamstående, samboende eller gift? <Senaste förekomst: SOM94 F.73> 562 1. Ensamstående 314 2. Samboende 865 3. Gift 36 9. Uppgift saknas
VAR 439 UTBILDNING 74 Loc 555 width 2 MD=99 74 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. <Senaste förekomst: SOM94 F.74> 323 01. Folkskola 9 02. Enhetskola 151 03. Grundskola 138 04. Yrkesskola 212 05. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 258 06. Minst treårigt gymnasium 98 07. Flickskola/realexamen 66 08. Folkhögskola 87 09. Studentexamen 0 10. Högskola/universitet 435 99. Uppgift saknas
VAR 440 FÖRVÄRVSARBETANDE 75 Loc 557 width 2 MD=99 75 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? <Senaste förekomst: SOM94 F.75> 935 01. Förvärvsarbetande 21 02. Har beredskapsarbete 15 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 123 04. Arbetslös 288 05. Ålderspensionär 77 06. Förtidspensionär 25 07. Hemarbetande 199 08. Studerande 53 98. Markerat flera alternativ 41 99. Uppgift saknas
VAR 441 YRKESARBETAR 76 Loc 559 width 1 MD=9 76 Vilket yrke har/hade Du? <Senaste förekomst: SOM94 F.76> 1557 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 130 5. Har aldrig yrkesarbetat 90 9. Uppgift saknas
VAR 442 YRKE 76 Loc 560 width 3 MD= 0 or GE 999 76(1) Yrke <Se F.76 för fullständig frågetext> 1 004. Litterärt och konstnärligt arbete 1 005. Biologiskt arbete 0 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 9 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 83 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 46 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 9 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 3 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 3 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 58 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 47 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 49 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 3 032. Innehavare av bilskola 7 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 9 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 63 036. Klasslärare och övriga lärare 5 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 2 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 3 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 9 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 1 051. Biologiskt arbete: företagare med kvalificerad biologisk utbildning 3 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 1 056. Biologiskt arbete på teknikernivå närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning inom varje yrkesfamilj 2 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 2 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 8 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 13 066. Socialvårdstjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 2 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 12 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 2 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 4 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 27 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 2 086. Programmerare 0 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 2 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 099. 1 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 2 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 5 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 14 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 4 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 1 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete inom yrkesgruppen 8 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 7 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 14 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 38 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 1 170. 19 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 1 172. 19 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 15 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 1 215. 1 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 8 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 48 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 232. Annat kontorsarbete: företagare 26 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 28 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 246. 0 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 13 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 1 316. Parti- och detaljhandelsföretag: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 1 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 2 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 3 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 41 328. Biträdesarbete i affär 0 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 0 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 0 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 0 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 11 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 14 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 24 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 11 347. Övrigt försäljningsarbete: Bokhandelsmedhjälpare 0 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 0 411. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: godsägare 24 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 0 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 3 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 0 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: manuellt arbete 5 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare inom lantbruk, skogsbruk, djuruppfödning, fiske 2 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker inom jordbruk och skogsbruk etc 12 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 0 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 1 436. Viltvård, jakt: arbetsledare/tekniker 0 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 0 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 6 448. Skogsarbete: manuellt arbete 1 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 0 456. Fiskeriarbete: arbetsledare/tekniker 1 488. 1 502. Gruv- och stenbrytningsarbete: företagare med mindre företag 1 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 3 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 27 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 3 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 2 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 0 638. Däcksmanskap 1 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 8 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 19 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 2 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 2 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 15 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 1 699. 1 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 3 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 10 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 0 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 2 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 0 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 7 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 1 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 2 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 94 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 0 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 1 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 29 758. Elektroarbete: manuellt arbete 0 762. Träarbete: företagare med mindre företag 0 766. Träarbete: förman/arbetsledare 27 768. Träarbete: manuellt arbete 2 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 1 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 8 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 1 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 0 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 23 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 1 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 15 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 5 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 0 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 28 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 0 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 10 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 9 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 0 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 0 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 3 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 5 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 12 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 1 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 1 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 3 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 4 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 3 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 13 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 25 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 0 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 1 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 34 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 9 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 944. 2 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 2 947. Övrigt servicearbete: fotograf 17 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 0 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 5 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 11 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 0 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 5 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 2 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 31 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 1 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 8 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 5 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 1 986. Militärt arbete: underofficerare 0 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 31 994. Individer med obefintlig eller oklassificerbar yrkesbeteckning: mindre företagare 0 995. Hemarbetande 9 996. Studerande 10 997. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 138 000. Frågan ej tillämplig 78 999. Uppgift saknas
VAR 443 HELTID/DELTIDSARB 77 Loc 563 width 1 MD=9 77 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? <Senaste förekomst: SOM94 F.77> 1195 1. Heltid 337 2. Deltid 245 9. Uppgift saknas
VAR 444 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 78 Loc 564 width 2 MD=99 78 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? <Senaste förekomst: SOM94 F.78> 415 01. Tjänsteman 179 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 50 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 601 04. Arbetare 85 05. Arbetare med arbetsledande funktion 22 06. Egenanställd arbetare 22 07. Jordbrukare: ingen anställd 5 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 59 09. Företagare: ingen anställd 41 10. Företagare: 1-9 anställda 22 11. Företagare: 10 eller fler anställda 276 99. Uppgift saknas
VAR 445 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 79 Loc 566 width 1 MD=9 79 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? <Senaste förekomst: SOM94 F.79> 221 1. Statlig 391 2. Kommunal (även landstingskommunal) 898 3. Privat 267 9. Uppgift saknas
VAR 446 MEDLEM FACKFÖRENING 80 Loc 567 width 1 MD=9 80 Är Du medlem i någon fackförening? <Senaste förekomst: SOM94 F.80> 562 1. Ja, LO-förbund 318 2. Ja, TCO-förbund 125 3. Ja, SACO-förbund 522 5. Nej 250 9. Uppgift saknas
VAR 447 ANTAL FAMILJEMEDLEM 81 Loc 568 width 1 MD=0 or GE 9 81 Hur många personer ingår det i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? <Senaste förekomst: SOM94 F.81> 329 1. En person 664 2. Två personer 260 3. Tre personer 306 4. Fyra personer 131 5. Fem personer 35 6. Sex personer 5 7. Sju personer 4 8. Åtta personer 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 448 BARN 1-3 ÅR 81 Loc 569 width 1 MD=0 81(1) Har Du barn i Ditt hushåll i följande åldrar? (fler än ett svar kan markeras). 81(1)a 1-3 år 194 1. Markerat 1207 5. Ej markerat 376 0. Frågan ej tillämplig
VAR 449 BARN 4-6 ÅR 81 Loc 570 width 1 MD=0 81(1)b <Antal barn i hushållet> 4-6 år <Se F.81(1) för fullständig frågetext> 206 1. Markerat 1195 5. Ej markerat 376 0. Frågan ej tillämplig
VAR 450 BARN 7-16 ÅR 81 Loc 571 width 1 MD=0 81(1)c <Antal barn i hushållet> 7-16 år <Se F.81(1) för fullständig frågetext> 406 1. Markerat 995 5. Ej markerat 376 0. Frågan ej tillämplig
VAR 451 INGA BARN 81 Loc 572 width 1 MD=0 81(1)d <Antal barn i hushållet> Inga barn under 16 år i hushållet <Se F.81(1) för fullständig frågetext> 831 1. Markerat 570 5. Ej markerat 376 0. Frågan ej tillämplig
VAR 452 HUSHÅLLSINKOMST 82 Loc 573 width 2 MD=99 82 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i Ditt hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) <Senaste förekomst: SOM94 F.82> 186 01. 100 000 eller mindre 223 02. 101 000 - 150 000 259 03. 151 000 - 200 000 214 04. 201 000 - 250 000 200 05. 251 000 - 300 000 211 06. 301 000 - 350 000 127 07. 351 000 - 400 000 97 08. 401 000 - 450 000 55 09. 451 000 - 500 000 78 10. över 500 000 127 99. Uppgift saknas
VAR 453 KLASSTILLHÖRIGHET 83 Loc 575 width 1 MD=9 83 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 83(1) Din nuvarande familj <Senaste förekomst: SOM94 F.83> 724 1. Arbetarfamilj 46 2. Jordbrukarfamilj 446 3. Tjänstemannafamilj 213 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 151 5. Egen företagare 197 9. Uppgift saknas
VAR 454 KLASS UNDER UPPVÄXT 83 Loc 576 width 1 MD=9 83(2) Din familj Du växte upp i <Se F.83 för fullständig frågetext> 853 1. Arbetarfamilj 205 2. Jordbrukarfamilj 277 3. Tjänstemannafamilj 113 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 190 5. Egen företagare 139 9. Uppgift saknas
VAR 455 UTRUSTN. TV-APPARAT 84 Loc 577 width 1 MD=9 84 Vilken av följande utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än en ruta). 84(1) TV-apparat/er <Senaste förekomst: SOM94 F.84 (Modifierad)> 1614 1. Markerat 142 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 456 ANTAL TV-APPARATER 84 Loc 578 width 1 MD=0 or GE 9 84(2) <Utrustning i hushållet> Antal TV-apparater <Se F.84 för fullständig frågetext> 677 1. En TV-apparat 679 2. Två TV-apparater 221 3. Tre TV-apparater 42 4. Fyra TV-apparater 4 5. Fem TV-apparater 1 6. Sex TV-apparater 2 7. Sju TV-apparater 130 0. Frågan ej tillämplig 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 457 UTRUSTN. TELEFON 84 Loc 579 width 1 MD=9 84(3) <Utrustning i hushållet> Telefon/er <Se F.84 för fullständig frågetext> 1560 1. Markerat 196 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 458 ANTAL TELEFONER 84 Loc 580 width 1 MD=0 or GE 9 84(4) <Utrustning i hushållet> Antal telefoner <Se F.84 för fullständig frågetext> 332 1. En telefon 526 2. Två telefoner 410 3. Tre telefoner 218 4. Fyra telefoner 95 5. Fem telefoner 35 6. Sex telefoner 16 7. Sju telefoner 8 8. Åtta telefoner 114 0. Frågan ej tillämplig 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 459 UTRUSTN. TEL.SVARARE 84 Loc 581 width 1 MD=9 84(5) <Utrustning i hushållet> Telefonsvarare <Se F.84 för fullständig frågetext> 508 1. Markerat 1248 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 460 UTRUSTN. MOBILTEL 84 Loc 582 width 1 MD=9 84(6) <Utrustning i hushållet> Mobiltelefon <Se F.84 för fullständig frågetext> 628 1. Markerat 1128 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 461 UTRUSTN. TEXT-TV 84 Loc 583 width 1 MD=9 84(7) <Utrustning i hushållet> Text-TV <Se F.84 för fullständig frågetext> 1202 1. Markerat 554 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 462 UTRUSTN. VIDEO 84 Loc 584 width 1 MD=9 84(8) <Utrustning i hushållet> Video <Se F.84 för fullständig frågetext> 1302 1. Markerat 454 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 463 UTRUSTN. KABEL-TV 84 Loc 585 width 1 MD=9 84(9) <Utrustning i hushållet> Kabel-TV <Se F.84 för fullständig frågetext> 695 1. Markerat 1061 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 464 UTRUSTN. PARABOL 84 Loc 586 width 1 MD=9 84(10) <Utrustning i hushållet> Parabolantenn <Se F.84 för fullständig frågetext> 351 1. Markerat 1405 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 465 UTRUSTN. PERSONDATOR 84 Loc 587 width 1 MD=9 84(11) <Utrustning i hushållet> Persondator <Se F.84 för fullständig frågetext> 502 1. Markerat 1254 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 466 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 84 Loc 588 width 1 MD=9 84(12) <Utrustning i hushållet> Mikrovågsugn <Se F.84 för fullständig frågetext> 1205 1. Markerat 551 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 467 UTRUSTN. FAX 84 Loc 589 width 1 MD=9 84(13) <Utrustning i hushållet> Fax <Se F.84 för fullständig frågetext> 179 1. Markerat 1577 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 468 UTRUSTN. CD-SPELARE 84 Loc 590 width 1 MD=9 84(14) <Utrustning i hushållet> CD-spelare (Compact Disc) <Se F.84 för fullständig frågetext> 1150 1. Markerat 606 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 469 UTRUSTN. FRITIDSHUS 84 Loc 591 width 1 MD=9 84(22) <Utrustning i hushållet> Fritidshus <Se F.84 för fullständig frågetext> 425 1. Markerat 1331 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 470 UTRUSTN. BIL 84 Loc 592 width 1 MD=9 84(23) <Utrustning i hushållet> Bil <Se F.84 för fullständig frågetext> 1354 1. Markerat 402 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 471 BIL 1: MÄRKE/MODELL 84 Loc 593 width 2 MD= 0 84(24) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Märke/modell <Se F.84 för fullständig frågetext> 407 01. Volvo 173 02. Saab 125 03. Ford 129 04. Volkswagen 103 05. Opel 68 06. Toyota 70 07. Mazda 37 08. Mercedes 30 09. BMW 15 10. Fiat 0 11. Corsa (Opel) 30 12. Peugot 56 13. Nissan 54 14. Audi 21 15. Mitsubishi 3 16. Datsun 0 17. Vaz 18 18. Citroen 11 19. Renault 16 20. Honda 0 21. Hatzu 1 22. Simca 1 23. Skoda 6 24. Chevrolet 0 25. DAF 2 26. Lada (Vaz) 2 27. Alfa Romeo 0 28. Vauxhall 0 29. Lancia 1 30. Porsche 3 31. Suzuki 1 32. Oldsmobile 0 33. Austin 2 34. Jaguar 0 35. Triumph 0 36. Lotus 1 37. Isuzu 0 38. Talbot 0 39. Aston Martin 0 40. Stanza 0 41. Plymoth 6 42. Daihatzu 1 43. GMC 0 44. Morris 0 45. Bentley 10 46. Subaru 0 47. Jeep 1 48. Dodge 0 49. Daimler 0 50. Range Rover/Land Rover 0 51. DKW 0 52. Sunbeam 0 53. Pontiac 0 54. Ferrari 0 55. BMC MG 0 56. Auto Bianchi 0 57. Buick 1 58. Chevrolet 0 59. Hyundai 1 60. Chrystler 0 61. Elnag Husbil 0 62. Lincoln 0 63. Cadillac 0 64. Corvette 0 65. Seat 371 00. Frågan ej tillämplig
VAR 472 BIL 1: ÅRSMODELL 84 Loc 595 width 2 MD= 0 or GE 99 84(25) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Årsmodell <Se F.84 för fullständig frågetext> 56. 1956 . . 96. 1996 393 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 56 62 64 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 1 1 3 1 4 3 2 6 5 7 8 7 15 Kod: 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 9 23 28 30 36 41 52 80 74 104 117 184 99 Kod: 90 91 92 93 94 95 96 0 99 Frek: 112 67 74 62 58 61 9 393 1
VAR 473 BIL 2: MÄRKE/MODELL 84 Loc 597 width 2 MD= 0 or GE 99 84(26) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Märke/modell <Se F.84 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 66. Rolls Royce 1238 00. Frågan ej tillämplig 357 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Frek: 36 19 26 15 16 8 11 7 5 2 6 Kod: 13 14 15 17 18 19 20 31 46 53 0 Frek: 5 3 4 1 1 8 3 2 3 1 1238 Kod: 99 Frek: 357
VAR 474 BIL 2: ÅRSMODELL 84 Loc 599 width 2 MD= 0 or GE 99 84(27) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Årsmodell <Se F.84 för fullständig frågetext> 65. . . 95. 1995 1237 00. Frågan ej tillämplig 367 99. Uppgift saknas Kod: 65 68 70 71 72 74 75 76 77 78 79 Frek: 2 2 1 1 1 1 3 5 2 1 4 Kod: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Frek: 4 8 11 7 18 11 10 14 14 14 10 Kod: 91 92 93 94 95 0 99 Frek: 6 7 4 5 7 1237 367
VAR 475 BIL 3: MÄRKE/MODELL 84 Loc 601 width 2 MD= 0 or GE 99 84(28) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Märke/modell <Se F.84 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 66. Rolls Royce 1406 00. Frågan ej tillämplig 356 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 5 8 9 14 19 20 24 30 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 46 0 99 Frek: 1 1406 356
VAR 476 BIL 3: ÅRSMODELL 84 Loc 603 width 2 MD= 0 or GE 99 84(29) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Årsmodell <Se F.84 för fullständig frågetext> 74. 1974 . . 95. 1995 1406 00. Frågan ej tillämplig 358 99. Uppgift saknas Kod: 74 76 79 80 81 82 85 87 88 95 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1406 Kod: 99 Frek: 358
VAR 477 PC-UTRUSTNING: MODEM 84 Loc 605 width 1 MD=0 84A Om Du har persondator i Ditt hushåll, vilken utrustning har Du? 84A(1) Modem 119 1. Markerat 68 5. Ej markerat 1590 0. Frågan ej tillämplig
VAR 478 PC-UTRUSTNING: IT 84 Loc 606 width 1 MD=0 84A(2) <Persondator i hushållet> Internet-anslutning <Se F.84A för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 139 5. Ej markerat 1590 0. Frågan ej tillämplig
VAR 479 PC-UTRUSTNING: CD-ROM 84 Loc 607 width 1 MD=0 84A(3) <Persondator i hushållet> CD-ROM-enhet <Se F.84A för fullständig frågetext> 115 1. Markerat 72 5. Ej markerat 1590 0. Frågan ej tillämplig
VAR 480 PC-UTRUSTNING: E-MAIL 84 Loc 608 width 1 MD=0 84A(4) <Persondator i hushållet> Personlig E-mail adress <Se F.84A för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 152 5. Ej markerat 1590 0. Frågan ej tillämplig
VAR 481 FÖRÄNDRATS EGEN EKON 85 Loc 609 width 1 MD=0 or GE 9 85 Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under senaste året? 85(1) Din egen ekonomiska situation <Senaste förekomst: SOM94 F.85> 319 1. Förbättrats 764 3. Förblivit ungefär densamma 657 5. Försämrats 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 482 FÖRÄNDRATS KOM EKON 85 Loc 610 width 1 MD=0 or GE 9 85(2) <Förändrats under senaste året> Ekonomin i Din kommun <Se F.85 för fullständig frågetext> 53 1. Förbättrats 655 3. Förblivit ungefär densamma 960 5. Försämrats 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 483 FÖRÄNDRATS SV EKON 85 Loc 611 width 1 MD=0 or GE 9 85(3) <Förändrats under senaste året> Den svenska ekonomin <Se F.85 för fullständig frågetext> 356 1. Förbättrats 343 3. Förblivit ungefär densamma 983 5. Försämrats 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 484 FÖRÄNDRING EGEN EKO 85 Loc 612 width 1 MD=0 or GE 9 85A Hur tror Du ekonomin kommer att förändras under det kommande året 85(4) <Förändras det kommande året> Din egen ekonomiska situation 335 1. Förbättras 951 3. Förblir ungefär densamma 453 5. Försämras 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 485 FÖRÄNDRING KOM EKON 85 Loc 613 width 1 MD=0 or GE 9 85(5) <Förändras det kommande året> Den ekonomiska situationen inom Din kommun <Se F.85A för fullständig frågetext> 139 1. Förbättras 996 3. Förblir ungefär densamma 543 5. Försämras 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 486 FÖRÄNDRING SV EKON 85 Loc 614 width 1 MD=0 or GE 9 85(6) <Förändras det kommande året> Den svenska ekonomin <Se F.85A för fullständig frågetext> 587 1. Förbättras 696 3. Förblir ungefär densamma 403 5. Försämras 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 487 EU-VAL 1995 86 Loc 615 width 2 MD=99 86 Vilket parti röstade Du på i EU-parlamentvalet i år? 99 01. Vänsterpartiet 272 02. Socialdemokraterna 58 03. Centerpartiet 58 04. Folkpartiet liberalerna 227 05. Moderata samlingspartiet 41 06. Kds-Kristdemokratiska samhällspartiet 139 07. Miljöpartiet, de gröna 11 08. Annat parti 43 09. Röstade blankt 663 10. Röstade ej 101 11. Ej röstberättigad 65 99. Uppgift saknas
VAR 488 EU-VALSEDEL 87 Loc 617 width 1 MD=9 87 Vilken typ av valsedel röstade Du på? 150 1. På en valsedel utan kandidatnamn 363 2. På en valsedel med en EU-positiv kandidat överst 286 3. På en valsedel med en EU-negativ/EU-kritisk kandidat överst 107 8. Kommer inte ihåg/Vet ej 871 9. Uppgift saknas
VAR 489 EU PERSONVAL 88 Loc 618 width 1 MD=9 88 Utnyttjade Du möjligheten att personrösta genom att sätt kryss för någon kandidat på Din valsedel? 371 1. Ja 488 5. Nej 47 8. Kommer inte ihåg/Vet inte 871 9. Uppgift saknas
VAR 490 FRÅGEFORMULÄRET 89 Loc 619 width 1 MD=9 89 Hur tycker Du att det har varit att besvara frågorna i detta formulär? 89(1) Jag tyckte det var roligt/intressant att svara 470 1. Ej markerat 1144 5. Markerat 163 9. Uppgift saknas
VAR 491 FRÅGEFORMULÄRET 89 Loc 620 width 1 MD=9 89(2) <Omdöme om frågeformuläret> Jag tyckte inte det var några större problem att svara <Se F.89 för fullständig frågetext> 967 1. Ej markerat 647 5. Markerat 163 9. Uppgift saknas
VAR 492 FRÅGEFORMULÄRET 89 Loc 621 width 1 MD=9 89(3) Omdöme om frågeformuläret: Jag tyckte att frågorna nummer ....... var svåra att svara på <Se F.89 för fullständig frågetext> 293 1. Ej markerat 1321 5. Markerat 163 9. Uppgift saknas
VAR 493 MEDVERKAN Loc 622 width 1 Tack för Din medverkan! Vi är medvetna att det kan ha tagit tid för Dig att svara på alla våra frågor. Du kanske också har tyckt att några av dom har varit besvärliga att svara på. Vi är därför tacksamma för att få Dina synpunkter på formulärets och frågornas utformning. Andra synpunkter på undersökningen 434 1. Markerat 1343 5. Ej markerat