SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1995
             SOM-undersökningen
              Västsverige 1995
                SSD 0512

              Huvudansvariga
              Sören Holmberg
              Lennart Nilsson
              Lennart Weibull

  
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Oktober 1997

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SOM-UNDERSÖKNINGEN Västsverige 1995 samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, institutionen för
  journalistik och masskommunikation och förvaltningshögskolan
  vid Göteborgs universitet, under ledning av Sören Holmberg,
  Lennart Weibull och Lennart Nilsson.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
  Weibull, Lennart Nilsson och Svensk Samhällsvetenskaplig
  Datatjänst får SOM-UNDERSÖKNINGEN Västsverige 1995 förmedlas
  till och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap
  publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga
  delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

  
                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.

   SOM-undersökningen 1995 var den sextonde undersökningen i
   serien. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.
   År 1995 genomfördes även en andra SOM-undersökning, den s k
   Väst-SOM, inriktad på Göteborg med kranskommuner.
  
   Huvudansvariga för SOM-undersökningen Västsverige 1995
   är Sören Holmberg Lennart Nilsson och Lennart Weibull.
   Administrativ forskningsassistent var Anna Rönström,
   Institutionen för journalistik och masskommunikation.
   Fältarbetet genomfördes av TEMO AB.

  
                  II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   Syftet med Väst-SOM är dels att belysa opinioner i Västsverig
   och deras utveckling över tid, dels studera hur dessa
  förhåller
   sig till opinionerna i Sverige som helhet.
   SOM95 Västsverige omfattar personer 15-80 år, kyrkobokförda i
   Göteborg och elva kranskommuner. Avgränsningarna av de yngsta
   och äldsta grupperna har gjorts på grundval av både teoretisk
   och metodologiska bedömningar. Urvalet på 2 799 personer är
   ett obundet slumpmässigt urval med lika urvalssannolikhet för
   samtliga i populationen. Urvalsprincip och storlek på urvalet
   är densamma som för SOM86. Skillnaden i en jämförelse med
   SOM87 och SOM88 ligger i att undersökningspopulationen för
   dessa endast omfattar svenska medborgare.

   Frågeformuläret utarbetades av de olika projekten i
   samarbete med undersökningsledningen. Formuläret kom att
   omfatta 83 frågor, vilket motsvarar 384 variabler.
   Formuläret uppdelades i fem sammanhållna block av frågor:
   massmedier, politik och samhälle, Göteborgs kommun,trafik
   och miljö, fritid och boende, samt bakgrundsuppgifter.

   Frågeblocken placerades efter principen att man inleder med
   ett förhållandevis lätt frågeområde, massmedieanvändning,
   och sedan ökas svårighetsgraden med frågeområdena politik
   och samhälle, trafik och miljö. Mot slutet av formuläret
   återfanns enklare frågor om boende och fritid.
   Allra sist låg de enklaste frågorna om svarspersonernas egna
   förhållanden. Avslutningsvis fick svarspersonerna komma med
   egna synpunkter på undersökningen.

   Den 17 oktober 1995 skickades ett frågeformulär ut
   tillsammans med presentationsfolder, följebrev och
   svarskuvert. Tre dagar senare skickades ett påminnelsekort
   ut. Ett påminnelsebrev,samtliga innehållande frågeformulär,
   svarskuvert och en anmodan att sända in enkäten, skickades ut
   den 31 oktober.En vecka senare påbörjades
   telefonpåminnelserna. Efter detta skickades formulär ut till
   de personer som inte kunnat nås per telefon samt till persone
   som önskade ett nytt formulär.

   Tre större telefoninsatser gjordes under fältarbetsperioden.
   Fältarbetet avslutades den 25 januari 1996.
   Svarsfrekvensen uppgick till 65,2 procent.

   ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
   SOM-UNDERSÖKNINGEN 1993
                   Antal

   Bruttourval           2799
   Bortdefinierade          179
   - Sjukdom, institutionell vård 70
   - Utlandsvistelse  36
   - Avlidna             3
   - Ej svensktalande         27
   - Avflyttad  43
  

   Nettourval            2620
   Svar               1708
   Bortfall             912

   För ytterligare information om undersökningen se:

    Holmberg, Sören Västsvensk perspektiv
    Weibull, Lennart SOM-rapport nr 17
    Nilsson, Lennart SOM-institutet
            Göteborgs universitet, 1996
  

                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 80  (2) INTRESSE FÖR POLITIK 17 (3) LOC 96 WIDTH 1
               (4) MD=9

   (6) 20 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    209  1.  Mycket intresserad
    722  2.  Ganska intresserad
    619  3.  Inte särskilt intresserad
    140  4.  Inte alls intresserad

     19  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0512 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Kommun 7 Födelseår 8 Läser Göteborgs-Posten 9 Läser Arbetet/Nyheterna 10 Läser GT 11 Läser Dagens Nyheter 12 Läser Svenska Dagbladet 13 Läser Dagens Industri 14 Läser Aftonbladet 15 Läser Expressen 16 Läser Annan tidning, 1 17 Läser Annan tidning, 2 18 Tidning 1 19 Tidning 2 20 Sättet att läsa morgontidning 21 Radio Göteborg P4 22 City Radio 23 P1 i riksradion 24 P2 i riksradion 25 P3 i riksradion 26 Radio Energy (NRJ) 27 Radio P6 28 Radio Rix 29 Classic Radio 30 Övrig närradio 31 Aktuellt i Kanal 1 32 Rapport i TV 2 33 Västnytt i TV 2 34 Morgon-TV i TV 2 35 Nyheterna i TV4 36 Morgon-TV i TV4 37 Lokalnyheterna i TV4 38 TV3 Direkt 39 Tittar på Kanal 1 40 Tittar på TV 2 41 Tittar på TV3 42 Tittar på TV4 43 Tittar på Femman 44 Tittar på CNN 45 Tittar på MTV 46 Tittar på Filmnet 47 Tittar på TV1000 48 Tittar på Eurosport 49 Tittar på Kållevisionen 50 Tittar på TV21 51 Prenumererar ej morgontidning 52 Prenumererar på Göteborgs-Posten 53 Prenumererar på Arbetet/Nyheterna 54 Prenumererar på Dagens Nyheter 55 Prenumererar på Svenska Dagbladet 56 Prenumererar på Dagens Industri 57 Prenumererar på annan tidning 58 Viktigt innehåll: Sport 59 Viktigt innehåll: Insändare 60 Viktigt innehåll: Inrikesnyheter 61 Viktigt innehåll: Ekonomi och handel 62 Viktigt innehåll: Ledare 63 Viktigt innehåll: Nyheter från den egna kommunen 64 Viktigt innehåll: Nyheter från hela Västsverige 65 Viktigt innehåll: Olyckor och brott 66 Viktigt innehåll: Utrikesnyheter 67 Viktigt innehåll: Kultur 68 Viktigt innehåll: Kommunalpolitik 69 Viktigt innehåll: Nöjen 70 Viktigt innehåll: Om radio/TV-program 71 Viktigt innehåll: Annonser 72 Tillförlitlig: Radio Göteborg P4 73 Tillförlitlig: P1 i riksradion 74 Tillförlitlig: P3 i riksradion 75 Tillförlitlig: Västnytt i TV 2 76 Tillförlitlig: Lokal-TV i TV4 77 Tillförlitlig: Göteborgs-Posten 78 Tillförlitlig: Arbetet/Nyheterna 79 Tillförlitlig: Idag 80 Intresse för politik 81 Intresse för politik i egen kommun 82 Samhällsproblem 1 83 Samhällsproblem 2 84 Samhällsproblem 3 85 Bästa parti 86 Partianhängare 87 Minska den offentliga sektorn 88 Genomföra val vid olika tidpunkter 89 Överföra kommunala affärsverk i privata händer 90 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 91 Öka antalet privatskolor 92 Privatisering av äldreomsorgen 93 Införa bilavgifter 94 Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 95 Återinföra reglering av taxi 96 Minska kommunens utgifter 97 Omdöme om kommunstyrelsen 98 Förtroende för: Rikspolitiker 99 Förtroende för: Kommunens politiker 100 Förtroende för: Kommunens tjänstemän 101 Förtroende för: Lärare 102 Förtroende för: Journalister i TV 103 Förtroende för: Läkare 104 Förtroende för: Journalister i dagspressen 105 Förtroende för: Socialarbetare 106 Förtroende för: Företagsledare 107 Förtroende för: Fackliga ledare 108 Förtroende för: Poliser 109 Förtroende för: Bankdirektörer 110 Förtroende för: Präster i Svenska kyrkan 111 Förtroende för: Pastorer i frikyrkorna 112 Förtroende för: Domare 113 Förtroende för: Advokater 114 Serviceutnyttjande: Barnomsorg 115 Serviceutnyttjande: Skola 116 Serviceutnyttjande: Barnavårdscentral 117 Serviceutnyttjande: Vårdcentral 118 Serviceutnyttjande: Sjukhusvård 119 Serviceutnyttjande: Privatläkare 120 Serviceutnyttjande: Folktandvård 121 Serviceutnyttjande: Privattandläkare 122 Serviceutnyttjande: Äldreomsorg 123 Serviceutnyttjande: Socialvård 124 Serviceutnyttjande: Kollektivtrafik 125 Serviceutnyttjande: Idrottsanläggningar 126 Serviceutnyttjande: Bibliotek 127 Serviceutnyttjande: Kulturaktiviteter 128 Serviceutnyttjande: Fritidsverksamhet 129 Nöjd: Barnomsorg 130 Kommunens service: Skola 131 Kommunens service: Barnavårdscentral 132 Kommunens service: Vårdcentral 133 Kommunens service: Sjukhusvård 134 Kommunens service: Privatläkare 135 Kommunens service: Folktandvård 136 Kommunens service: Privattandläkare 137 Kommunens service: Äldreomsorg 138 Kommunens service: Socialvård 139 Kommunens service: Kollektivtrafik 140 Kommunens service: Idrottsanläggningar 141 Kommunens service: Bibliotek 142 Kommunens service: Kulturaktiviteter 143 Kommunens service: Fritidsverksamhet 144 Kommunens service: Miljövård 145 Kommunens service: Bostadstillgång 146 Kommunens service: Gator och vägar 147 Ökade satsningar på servicen i kommunen 148 Ökade satsningar på servicen i kommunen, 1 149 Ökade satsningar på servicen i kommunen, 2 150 Ökade satsningar på servicen i kommunen, 3 151 Nedskärningar av servicen i kommunen 152 Nedskärningar av servicen i kommunen, 1 153 Nedskärningar av servicen i kommunen, 2 154 Nedskärningar av servicen i kommunen, 3 155 Omdöme om den kommunala servicen 156 Kommun: Svårt att hitta till rätt person 157 Kommun: Hjälpsamma anställda 158 Kommun: Svårbegripliga meddelanden 159 Kommun: Snabbt och effektivt arbete 160 Kommuns ekonomi 161 Region- eller länsparlament bör inrättas 162 Landstingen bör avskaffas 163 Kommunalförbund bör överta från landstingen 164 Ny regional indelning 165 Det regionala samarbetet i Sverige 166 Engagera sig i EU-frågor 167 Engagera sig i rikspolitiska frågor i Sverige 168 Engagera sig i västsvenka frågor 169 Engagera sig i regionala frågor i Göteborgsregionen 170 Engagera sig i frågor i hemkommun 171 Engagera sig i den egna delen av kommunen 172 Inställning till: Centerpartiet 173 Inställning till: Moderata samlingspartiet 174 Inställning till: Vänsterpartiet 175 Inställning till: Folkpartiet 176 Inställning till: Socialdemokraterna 177 Inställning till: Miljöpartiet de gröna 178 Inställning till: Kristdemokratiska samhällspartiet 179 Inställning till: Centerpartiet 180 Inställning till: Moderata samlingspartiet 181 Inställning till: Vänsterpartiet 182 Inställning till: Folkpartiet 183 Inställning till: Socialdemokraterna 184 Inställning till: Miljöpartiet de gröna 185 Inställning till: Kristdemokratiska samhällspartiet 186 Inställning till: Johnny Magnusson 187 Inställning till: Jan-Åke Ryberg 188 Inställning till: Göran Johansson 189 Inställning till: Claes Roxbergh 190 Inställning till: Ture Jakobsson 191 Inställning till: Kerstin Svensson 192 Inställning till: Margita Björklund 193 Inställning till: Alvar Persson 194 Läser "Vårt Göteborg" 195 Åsikt om "Vårt Göteborg" 196 I "Vårt Göteborg" läser om: Kultur 197 I "Vårt Göteborg" läser om: Sjukvård/hälsovård 198 I "Vårt Göteborg" läser om: Trafik 199 I "Vårt Göteborg" läser om: Miljöfrågor 200 I "Vårt Göteborg" läser om: Skola/undervisning 201 I "Vårt Göteborg" läser om: Invandrarfrågor 202 I "Vårt Göteborg" läser om: Stadsplaneringsfrågor 203 Kännedom om stadsdelsnämnd 204 Stadsdelsnämnd 205 Kostnad för kollektivtrafik 206 Intresserad av miljöfrågor 207 Öka den kommunala miljövården 208 Stoppa privatbilismen i innerstäderna 209 Handla miljövänliga produkter 210 Bygga ut kollektivtrafiken 211 Miljövänliga lastbilar i innerstäderna 212 Obligatorisk sortering av hushållsavfall 213 Trafiksäkerhet: Satsa mer på cykelbanor 214 Trafiksäkerhet: Sänkt hastighet vid skolor 215 Trafiksäkerhet: Bygga farthinder på fler ställen 216 Trafiksäkerhet: Skärpt hastighetsövervakning 217 Skadats i trafiken under det senaste året 218 Skadats i trafiken: Sökt behandling 219 Skadats i trafiken: Blev sjukskriven 220 Skadats i trafiken: Sjukskrivning antal dagar 221 Beredd göra för miljön: Sortera sopor 222 Beredd göra för miljön: Arbeta i miljöorganisation 223 Beredd göra för miljön: Avstå från miljöfarliga varor 224 Beredd göra för miljön: Betala mer skatt till miljöändamål 225 Beredd göra för miljön: Kompostera 226 Beredd göra för miljön: Lämna in miljöfarligt avfall 227 Beredd göra för miljön: Minska bilåkandet 228 Beredd göra för miljön: Spara energi i hemmet 229 Beredd göra för miljön: Välja ekologiskt livsmedel 230 Beredd göra för miljön: Välja miljömärkta varor 231 Beredd göra för miljön: Uppmuntra vänner att bete sig miljövänligt 232 Beredd göra för miljön: Läsa miljöinformation 233 Läser lokal gratistidning 234 Gratistidning 235 Ägnad tid åt radio 236 Ägnad tid åt dagstidning 237 Ägnad tid åt TV 238 Viktigt innehåll: Sport 239 Viktigt innehåll: Inrikesnyheter 240 Viktigt innehåll: Ledare 241 Viktigt innehåll: Nyheter från Västsverige 242 Viktigt innehåll: Kultur 243 Viktigt innehåll: Olyckor och brott 244 Viktigt innehåll: Kändisnyheter 245 Viktigt innehåll: Nöjen 246 Viktigt innehåll: Annonser 247 Läser aldrig kvällstidningar 248 Större veckoinköp regelbundet 249 Veckoinköp: Affär i egen stadsdel 250 Veckoinköp: Göteborgs centrum 251 Veckoinköp: Stormarknad i Göteborgs kommun 252 Veckoinköp: Stormarknad utanför Göteborgs kommun 253 Aktiviteter senaste året: Friluftsliv 254 Aktiviteter senaste året: Motion eller idrott 255 Aktiviteter senaste året: Biobesök 256 Aktiviteter senaste året: Teaterbesök 257 Aktiviteter senaste året: Läst bok 258 Aktiviteter senaste året: Diskuterat politik 259 Aktiviteter senaste året: Gudtjänstbesök 260 Aktiviteter senaste året: Trädgårdsarbete 261 Aktiviteter senaste året: Läst veckotidning 262 Aktiviteter senaste året: Spelat på tips, lotto eller V65 263 Aktiviteter senaste året: Gått på restaurang/bar/pub 264 Aktiviteter senaste året: Rest utomlands 265 Aktiviteter senaste året: Hyrt videofilm 266 Aktiviteter senaste året: Spelat in TV-program på video 267 Aktiviteter senaste året: Köpt grammofonskiva/CD-skiva 268 Aktiviteter senaste året: Använt persondator 269 Aktiviteter senaste året: Använt Internet 270 Aktiviteter senaste året: Rökt/snusat 271 Aktiviteter senaste året: Druckit sprit/vin/starköl 272 Aktiviteter senaste året: Biblioteksbesök 273 Aktiviteter senaste året: Bett till Gud 274 Uppfattning om Bibeln 275 Besökt under det senaste året: Gamla Ullevi 276 Besökt under det senaste året: Gunnebo Slott 277 Besökt under det senaste året: Göteborgs konstmuseum 278 Besökt under det senaste året: Göteborgs Operan 279 Besökt under det senaste året: Konserthuset 280 Besökt under det senaste året: Liseberg 281 Besökt under det senaste året: Lödöse Museum 282 Besökt under det senaste året: Nya Ullevi 283 Besökt under det senaste året: Nääs 284 Besökt under det senaste året: Scandinavium 285 Besökt under det senaste året: Stadsteatern 286 Besökt under det senaste året: Svenska Mässan 287 Besökt under det senaste året: Tjolöholms slott 288 Besökt under det senaste året: Åby Travbana 289 Besöker under det kommande året: Gamla Ullevi 290 Besöker under det kommande året: Gunnebo Slott 291 Besöker under det kommande året: Göteborgs konstmuseum 292 Besöker under det kommande året: Göteborgs Operan 293 Besöker under det kommande året: Konserthuset 294 Besöker under det kommande året: Liseberg 295 Besöker under det kommande året: Lödöse Museum 296 Besöker under det kommande året: Nya Ullevi 297 Besöker under det kommande året: Nääs 298 Besöker under det kommande året: Scandinavium 299 Besöker under det kommande året: Stadsteatern 300 Besöker under det kommande året: Svenska Mässan 301 Besöker under det kommande året: Tjolöholms slott 302 Besöker under det kommande året: Åby Travbana 303 Båtmässa våren 1995 304 Filmfestivalen vintern 1995 305 Friidrotts-VM på Ullevi sommaren 1995 306 Göteborgskalaset i samband med friidrotts-VM 307 Dagens Hushåll hösten 1995 308 Bok och bibliotek hösten 1994 309 Bostadsort 310 Bostad 311 Boendetyp 312 Kommun 313 Boendetid 314 Uppväxtort 315 Åsikt om boende i kommunen 316 Åsikt om boende på område inom kommunen 317 Kan tänka sig att flytta från kommunen 318 Kan tänka sig att flytta från området 319 Färdsätt till arbetet: Till fots 320 Färdsätt till arbetet: Cykel 321 Färdsätt till arbetet: Moped 322 Färdsätt till arbetet: Bil som förare 323 Färdsätt till arbetet: Bil som passagerare 324 Färdsätt till arbetet: Buss 325 Färdsätt till arbetet: Spårvagn 326 Färdsätt till arbetet: Tåg 327 Färdsätt till arbetet: Båt/färja 328 Färdsätt till arbetet: Annat 329 Färdsätt till arbetet: Arbetar ej 330 Födelseår 331 Kön 332 Medborgarskap 333 Civilstånd 334 Utbildning 335 Arbetsmarknadsgrupp 336 Yrkesarbetande 337 Yrke 338 Heltids- eller deltidsarbete 339 Subjektiv yrkesgrupp 340 Statlig, kommunal eller privat tjänst 341 Medlem i fackförening 342 Antal familjemedlemmar 343 Barn 0-3 år 344 Barn 4-6 år 345 Barn 7-16 år 346 Inga barn under 16 år 347 Hushållets årsinkomst 348 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 349 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 350 Tillgång till TV 351 Antal TV-apparater 352 Tillgång till telefonsvarare 353 Tillgång till mobiltelefon 354 Tillgång till Text-TV 355 Tillgång till video 356 Tillgång till kabel-TV 357 Tillgång till parabolantenn 358 Tillgång till persondator 359 Tillgång till speldator 360 Tillgång till fax 361 Tillgång till CD-spelare 362 Tillgång till bil 363 Bil 1: Märke 364 Bil 1: Årsmodell 365 Bil 2: Märke 366 Bil 2: Årsmodell 367 Bil 3: Märke 368 Bil 3: Årsmodell 369 Tillgång till fritidshus 370 PC-utrustning: Modem 371 PC-utrustning: IT-anslutning 372 PC-utrustning: CD-ROM-enhet 373 PC-utrustning: Personlig E-mail adress 374 Det senaste årets förändring i privatekonomin 375 Det senaste årets förändring i kommunens ekonomi 376 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomin 377 Det kommande årets förändring i privatekonomin 378 Det kommande årets förändring i kommunens ekonomi 379 Det kommande årets förändring i den svenska ekonomin 380 Parti vid val till EU-parlamentet 381 Typ av valsedel vid val till EU-parlamentet 382 Personröstning vid val till EU-parlamentet 383 Omdöme om frågeformuläret 384 Synpunkter på undersökningen

VAR 1 SSD STUDY NR 0512              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0512


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 Kön 844 1. Man 865 2. Kvinna
VAR 6 KOMMUN Loc 14 width 4 Kommun 135 1384. Kungsbacka 70 1401. Härryda 70 1402. Partille 19 1407. Öckerö 43 1415. Stenungsund 30 1419. Tjörn 964 1480. Göteborg 136 1481. Mölndal 76 1482. Kungälv 52 1521. Ale 86 1524. Lerum 28 1562. Lilla Edet
VAR 7 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 Födelseår 15. 1915 . . 80. 1980 Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 10 13 13 9 9 17 21 20 18 18 17 18 22 19 19 19 21 22 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 17 16 19 23 28 21 24 23 27 32 38 24 30 29 35 36 39 34 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 30 27 28 24 32 34 24 28 31 30 35 35 32 38 35 34 40 30 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 35 32 34 26 23 28 26 34 26 30 27 21
VAR 8 LÄSER GP 1 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 9 1 Läser eller tittar Du personligen i någon av följande dagstidningar regelbundet - och i så fall hur ofta? 1(1) Göteborgs-Posten <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.1> 1141 1. 6-7 dagar per vecka 166 2. 4-5 dagar per vecka 142 3. 2-3 dagar per vecka 159 4. Mer sällan 42 5. Aldrig 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 9 LÄSER ARBETET 1 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) <Läsning av dagstidning> Arbetet/Nyheterna <Se F.1 för fullständig frågetext> 47 1. 6-7 dagar per vecka 31 2. 4-5 dagar per vecka 38 3. 2-3 dagar per vecka 228 4. Mer sällan 720 5. Aldrig 639 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 10 LÄSER GT 1 Loc 22 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) <Läsning av dagstidning> GT <Se F.1 för fullständig frågetext> 94 1. 6-7 dagar per vecka 79 2. 4-5 dagar per vecka 287 3. 2-3 dagar per vecka 607 4. Mer sällan 224 5. Aldrig 412 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 11 LÄSER DAGENS NYHETER 1 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) <Läsning av dagstidning> Dagens Nyheter <Se F.1 för fullständig frågetext> 17 1. 6-7 dagar per vecka 12 2. 4-5 dagar per vecka 21 3. 2-3 dagar per vecka 273 4. Mer sällan 735 5. Aldrig 646 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 12 LÄSER SV. DAGBLADET 1 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 1(5) <Läsning av dagstidning> Svenska Dagbladet <Se F.1 för fullständig frågetext> 37 1. 6-7 dagar per vecka 12 2. 4-5 dagar per vecka 29 3. 2-3 dagar per vecka 240 4. Mer sällan 750 5. Aldrig 636 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 LÄSER DAGENS INDUSTRI 1 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 1(6) <Läsning av dagstidning> Dagens Industri <Se F.1 för fullständig frågetext> 42 1. 6-7 dagar per vecka 35 2. 4-5 dagar per vecka 74 3. 2-3 dagar per vecka 242 4. Mer sällan 685 5. Aldrig 625 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 LÄSER AFTONBLADET 1 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 1(7) <Läsning av dagstidning> Aftonbladet <Se F.1 för fullständig frågetext> 26 1. 6-7 dagar per vecka 33 2. 4-5 dagar per vecka 110 3. 2-3 dagar per vecka 499 4. Mer sällan 468 5. Aldrig 567 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 LÄSER EXPRESSEN 1 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 1(8) <Läsning av dagstidning> Expressen <Se F.1 för fullständig frågetext> 20 1. 6-7 dagar per vecka 17 2. 4-5 dagar per vecka 75 3. 2-3 dagar per vecka 577 4. Mer sällan 440 5. Aldrig 576 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 LÄSER ANNAN TIDNING,1 1 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 1(9) <Läsning av dagstidning> Annan tidning, 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 31 1. 6-7 dagar per vecka 25 2. 4-5 dagar per vecka 61 3. 2-3 dagar per vecka 72 4. Mer sällan 70 5. Aldrig 1445 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 LÄSER ANNAN TIDNING,2 1 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 1(10) <Läsning av dagstidning> Annan tidning, 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 4 1. 6-7 dagar per vecka 2 2. 4-5 dagar per vecka 18 3. 2-3 dagar per vecka 22 4. Mer sällan 55 5. Aldrig 1603 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 TIDNING 1 1 Loc 30 width 3 MD= 0 or GE 999 1(12) Tidning 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 0 001. Dagens Industri 0 002. Dagens Nyheter (söndag) 0 005. Morgonposten 0 007. Göteborgs-Posten (söndag) 0 008. Petrus 1 026. 0 102. Arbetar-Tidningen Ny dag 0 103. Folkviljan 0 104. Smålands-Folket 0 105. Blekinge Folkblad 0 106. Nya Wärmland 0 201. Aftonbladet 0 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 0 203. Arbetet 0 204. Dagbladet Nya Samhället 0 205. Dala-Demokraten 0 206. Folkbladet Östgöten - Östergötlands Folkblad 1 207. Folket 0 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 0 209. Karlskoga-Kuriren 0 210. Kronobergaren/Sunnebo tidning 0 211. Länstidningen (Östersund) 0 212. Norrländska Socialdemokraten 2 213. Nya Norrland 0 214. Oskarshamns-Nyheterna 0 215. Piteå-Tidningen 0 216. Smålands Folkblad/Höglandet 0 217. Sydöstra Sveriges Dagblad/Sydöstran 0 218. Hälsinge-Kuriren 0 219. Värmlands Folkblad 0 220. Västerbottens Folkblad 0 221. Västerviks-Demokraten 0 222. Västgöta-Demokraten 0 223. Västmanlands Folkblad - Folkbladet för Västmanland 0 224. Örebro-Kuriren 0 225. Östra Småland 0 226. Stockholms-Tidningen 0 227. Aftontidningen 0 228. Morgontidningen Socialdemokraten 0 229. Skånska Socialdemokraten-Nyheterna 0 230. Ny Tid 0 231. Kuriren 0 233. Östgöten 0 234. Östergötlands Folkblad 0 236. Skaraborgaren 0 237. Aurora 0 301. Blekinge-Posten 0 302. Dalabygden 0 303. DB - Aktuella Journalen 0 304. Gävle Dalabygden 8 305. Hallands Nyheter 0 306. Haningebladet 0 307. Hudiksvalls-Tidningen 0 308. Hälsinglands Tidning 0 309. Kalmar Läns Tidning 0 310. Kinda-Posten 0 311. Laholms Tidning 0 312. Läns-Posten (Örebro) 0 313. Länstidningen Södertälje 0 314. Länstidningen Östergötland 0 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 0 316. Nord-Sverige 34 317. Norra Halland/Nordhalland 0 318. Norra Skåne 0 319. Norrtelje Tidning 0 320. Nynäshamns-Posten 0 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 0 322. Skaraborgs-Bygden 0 323. Skånska Dagbladet 0 324. Smålandsbygdens Tidning 0 325. Södermanlands Nyheter 0 326. Sörmlandsbygden 0 327. Vimmerby Tidning 0 328. Värmlandsbygden 0 329. Västerbygden 0 330. Västmanlands Nyheter 0 331. Uddevalla-Posten 0 332. Växjö-Bladet 0 333. Östersunds-Posten 0 334. Upplands Nyheter 0 335. Västerbottningen 0 336. Älvsborgs-Posten 0 337. Gästrikslands Tidning 0 401. Alingsås Tidning 0 402. Arboga Tidning 1 403. Bergslagsposten 1 404. Blekinge Läns Tidning 12 405. Bohuslänningen 1 406. Bergslagsbladet med Arboga Tidning 0 407. Elfsborgs Läns Tidning 0 408. Eskilstuna-Kuriren 0 409. Expressen 1 410. Falu-Kuriren 0 411. Gefle Dagblad 1 412. GT 0 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 0 414. Göteborgs-Posten 2 415. Hallands-Posten 0 416. Karlstads-Tidningen 0 417. Katrineholms-Kuriren 0 418. Kristianstadsbladet 0 419. Kvällsposten 4 420. Lerums Tidning 0 421. Ljusnan 0 422. Mellersta Skåne 0 423. Motala Tidning 1 424. Nerikes Allehanda 0 425. Norra Västerbotten 3 426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 0 427. Provinstidningen Dalsland 0 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 1 429. Smålands Dagblad 0 430. Smålands-Tidningen 0 432. Strengnes Tidning 1 433. Sundsvalls Tidning 4 434. Sydsvenska Dagbladet 0 435. Sydöstra Götalands Tidningar 0 436. Södra Sveriges Tidningar 0 437. Sölvesborgs-Tidningen 0 438. Tranås Tidning 0 439. Trelleborgs Allehanda 0 440. Uppsala Nya Tidning 0 441. Vadstena Skännings Tidning 1 442. Vestmanlands Läns Tidning 0 443. Vetlanda Posten 3 444. Västerbottens Kuriren 0 445. Ystads Allehanda 0 446. Örnsköldsviks Allehanda 0 447. Afton-Tidningen 0 448. Svenska Morgonbladet 0 449. Lunds Dagblad 0 450. Varbergs Tidning 0 451. Hudiksvallsposten 0 452. Söderhamns Tidning 0 453. Jämtlands Tidning 0 454. Hudiksvalls Nyheter 0 501. Barometern 2 502. Borås Tidning 0 503. Enköpings-Posten 0 504. Falköpings-Tidning 0 505. Filipstads Tidning 0 506. Gotlands Allehanda 0 507. Haparandabladet 0 509. Hjo Tidning 0 510. Mariestads-Tidningen/Tidning för Skaraborgs län 0 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 0 513. Nya Kristinehamns-Posten 2 514. Nya Wermlandstidningen 0 515. Oskarshamns-Tidning 0 516. Smålandsposten 0 517. Svenska Dagbladet 0 518. Tranås-Posten 0 519. Ulricehamns Tidning 0 520. Västerviks-Tidningen 0 521. Östgöta-Bladet 0 522. Östgöta Correspondenten 0 523. Norrlands-Posten 0 524. Älvsborgs Nyheter 0 525. Östergötlands Dagblad 0 526. Smålands Allahanda 0 527. Halland - Hallands Dagblad 0 528. Aftonposten 0 529. Östhammars Tidning 0 530. Sundsvallsposten 0 531. Sölvesborgs-Bladet 0 532. Westgöten 0 533. Köpinge-Posten 0 534. Nordsvenska Dagbladet 0 535. Karlsborgstidningen 0 601. Arvika Nyheter 0 602. Engelholms Tidning 0 603. Eslövs Tidning 0 604. Gotlänningen 0 605. Höganäs Tidning 0 606. Karlhamns Allehanda 0 607. Klippans Tidning 0 608. Landskrona-Posten 0 609. Ljungby Tidningen - Älmhults Tidning - Smålänningen 0 610. Nordvästra Skånes Tidningar 0 611. Norrbottens-Kuriren 3 612. Skaraborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 2 613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 0 614. Västernorrlands Allehanda 0 615. Västgöta-Bladet 0 616. Ölandsbladet 0 617. Öresunds-Posten 0 701. Arbetaren 0 702. Gnistan 0 703. Internationalen 1 704. Proletären 1 705. Norrskensflamman 0 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 1 802. Bengtfors-Tidningen Dalslänningen 0 803. Borlänge Tidning 9 804. Dagen 0 805. Dagens Nyheter 0 806. Danderyds Tidning 0 807. Eesti Päevaleht - Estniska Dagbladet 1 808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 0 809. Fagersta-Posten 0 810. Finn Sanomat 0 811. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 1 812. Helsinborgs Dagblad 0 813. Huddinge-Posten 0 814. Härjedalen 0 815. Järfälla Nyheter 0 816. Järva Nyheter 0 817. Jönköpings-Posten 0 818. Karlskoga Tidning 0 819. Klarälvsbygden 5 820. Kungälvs-Posten 0 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 6 822. Lilla Edet-Posten 0 823. Ljusdals-Posten 1 824. Ludvika Tidning 3 825. Lysekilposten med Orust-Tjörn 0 826. Mora Tidning 0 827. Mälaröarnas Nyheter 6 828. Mölndals-Posten 0 829. Norrort 0 830. Nybro Tidning 0 831. Sala Allehanda 0 832. Sandvikens Tidning 0 833. Sigtuna-Märsta-Posten 0 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 0 835. Sundbybergs och Solna Tidning 1 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 0 837. Säters Tidning 0 838. Södra Dalarnas Tidning 6 839. Trollhättans Tidning 0 840. Trosa Tidning 0 841. Vaxholms Tidning 0 842. Värnamo Nyheter 0 843. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 0 844. Väsby-Nytt 0 845. Västerort 2 846. Kungsbacka Tidning 0 847. Tempus 0 848. Alternativet 0 849. Göteborgs-Trakten 0 850. Stockholms Läns Södertälje Tidning 0 851. Annonsbladet (Helsingborg) 0 852. Stenungsunds-Posten 4 890. Lokal annonstidning 8 891. Utländsk dagstidning 1 985. På lätt svenska - tidning för invandrare 1 986. Skövdenytt 10 990. Finanstidningen 1 991. Dagens Medicin 1544 000. Frågan ej tillämplig 4 999. Uppgift saknas
VAR 19 TIDNING 2 1 Loc 33 width 3 MD= 0 or GE 999 1(13) Tidning 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 001. Dagens Industri . . 992. Affärsvärlden 1679 000. Frågan ej tillämplig 4 999. Uppgift saknas Kod: 1 20 317 405 419 426 502 804 822 828 834 Frek: 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 839 846 855 890 891 990 992 0 999 Frek: 2 5 1 1 2 1 1 1679 4
VAR 20 TIDNINGSLÄSNING 2 Loc 36 width 1 MD=9 2 Om Du tänker på hur Du brukar läsa en morgontidning, vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst på Dig? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.2> 355 1. Läser det mesta i tidningen 1104 2. Bläddrar igenom hela tidningen och läser sådant som intresserar mig 183 3. Går bara in på de områden som intresserar mig och läser ganska litet i övrigt 48 4. Läser aldrig någon morgontidning 19 9. Uppgift saknas
VAR 21 RADIO GÖTEBORG P4 3 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 3 Hur ofta brukar Du ta del av följande typer av radiokanaler? 3(1) Radio Göteborg P4 <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.3> 377 1. 6-7 dagar per vecka 174 2. 4-5 dagar per vecka 251 3. 2-3 dagar per vecka 410 4. Mer sällan 277 5. Aldrig 215 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 CITY 107 3 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 9 3(2) <Val av radioprogram> City 107 <Se F.3 för fullständig frågetext> 126 1. 6-7 dagar per vecka 146 2. 4-5 dagar per vecka 210 3. 2-3 dagar per vecka 360 4. Mer sällan 454 5. Aldrig 408 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 23 P1 I RIKSRADION 3 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 3(3) <Val av radioprogram> P1 i riksradion <Se F.3 för fullständig frågetext> 229 1. 6-7 dagar per vecka 97 2. 4-5 dagar per vecka 103 3. 2-3 dagar per vecka 350 4. Mer sällan 559 5. Aldrig 366 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 24 P2 I RIKSRADION 3 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 3(4) <Val av radioprogram> P2 i riksradion <Se F.3 för fullständig frågetext> 34 1. 6-7 dagar per vecka 24 2. 4-5 dagar per vecka 75 3. 2-3 dagar per vecka 379 4. Mer sällan 723 5. Aldrig 469 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 25 P3 I RIKSRADION 3 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 3(5) <Val av radioprogram> P3 i riksradion <Se F.3 för fullständig frågetext> 183 1. 6-7 dagar per vecka 155 2. 4-5 dagar per vecka 228 3. 2-3 dagar per vecka 481 4. Mer sällan 271 5. Aldrig 386 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 26 RADIO ENERGY 3 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 3(6) <Val av radioprogram> Radio Energy (NRJ) <Se F.3 för fullständig frågetext> 149 1. 6-7 dagar per vecka 147 2. 4-5 dagar per vecka 173 3. 2-3 dagar per vecka 254 4. Mer sällan 575 5. Aldrig 406 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 27 RADIO P6 3 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 3(7) <Val av radioprogram> Radio P6 (fd Z-radio) <Se F.3 för fullständig frågetext> 47 1. 6-7 dagar per vecka 76 2. 4-5 dagar per vecka 128 3. 2-3 dagar per vecka 275 4. Mer sällan 708 5. Aldrig 470 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 28 RADIO RIX 3 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 3(8) <Val av radioprogram> Radio Rix <Se F.3 för fullständig frågetext> 37 1. 6-7 dagar per vecka 58 2. 4-5 dagar per vecka 130 3. 2-3 dagar per vecka 314 4. Mer sällan 702 5. Aldrig 463 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 29 CLASSIC RADIO 3 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 3(9) <Val av radioprogram> Classic Radio <Se F.3 för fullständig frågetext> 14 1. 6-7 dagar per vecka 25 2. 4-5 dagar per vecka 56 3. 2-3 dagar per vecka 196 4. Mer sällan 931 5. Aldrig 482 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 30 ÖVRIG NÄRRADIO 3 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 3(10) <Val av radioprogram> Övrig närradio <Se F.3 för fullständig frågetext> 30 1. 6-7 dagar per vecka 23 2. 4-5 dagar per vecka 49 3. 2-3 dagar per vecka 221 4. Mer sällan 903 5. Aldrig 478 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 31 AKTUELLT I KANAL1 4 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 4 Hur ofta brukar Du titta på följande typer av program i TV? 4(1) Aktuellt i Kanal 1 <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.4> 439 1. Dagligen 253 2. 5-6 ggr/vecka 379 3. 3-4 ggr/vecka 273 4. 1-2 ggr/vecka 169 5. Mer sällan 39 6. Aldrig 142 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 32 RAPPORT I TV2 4 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 4(2) <Val av TV-program> Rapport i TV 2 <Se F.4 för fullständig frågetext> 460 1. Dagligen 273 2. 5-6 ggr/vecka 360 3. 3-4 ggr/vecka 260 4. 1-2 ggr/vecka 180 5. Mer sällan 40 6. Aldrig 121 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 33 VÄSTNYTT I TV 2 4 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 4(3) <Val av TV-program> Västnytt i TV 2 <Se F.4 för fullständig frågetext> 346 1. Dagligen 183 2. 5-6 ggr/vecka 285 3. 3-4 ggr/vecka 281 4. 1-2 ggr/vecka 325 5. Mer sällan 96 6. Aldrig 178 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 34 MORGON-TV I TV 2 4 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 4(4) <Val av TV-program> Morgon-TV i TV 2 <Se F.4 för fullständig frågetext> 37 1. Dagligen 19 2. 5-6 ggr/vecka 44 3. 3-4 ggr/vecka 92 4. 1-2 ggr/vecka 325 5. Mer sällan 795 6. Aldrig 382 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 35 NYHETERNA I TV4 4 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 4(5) <Val av TV-program> Nyheterna i TV4 <Se F.4 för fullständig frågetext> 243 1. Dagligen 207 2. 5-6 ggr/vecka 380 3. 3-4 ggr/vecka 349 4. 1-2 ggr/vecka 236 5. Mer sällan 76 6. Aldrig 203 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 36 MORGON-TV I TV4 4 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 4(6) <Val av TV-program> Morgon-TV i TV4 <Se F.4 för fullständig frågetext> 84 1. Dagligen 38 2. 5-6 ggr/vecka 99 3. 3-4 ggr/vecka 129 4. 1-2 ggr/vecka 293 5. Mer sällan 718 6. Aldrig 333 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 37 LOKALNYHETER I TV4 4 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 4(7) <Val av TV-program> Lokalnyheterna i TV4 <Se F.4 för fullständig frågetext> 114 1. Dagligen 69 2. 5-6 ggr/vecka 148 3. 3-4 ggr/vecka 203 4. 1-2 ggr/vecka 397 5. Mer sällan 469 6. Aldrig 294 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 38 TV3 DIREKT 4 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 4(8) <Val av TV-program> TV3 Direkt <Se F.4 för fullständig frågetext> 26 1. Dagligen 23 2. 5-6 ggr/vecka 81 3. 3-4 ggr/vecka 127 4. 1-2 ggr/vecka 342 5. Mer sällan 734 6. Aldrig 361 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 39 TITTAR PÅ KANAL 1 5 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 5 Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler? 5(1) Kanal 1 <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.5> 653 1. Dagligen 312 2. 5-6 ggr/vecka 312 3. 3-4 ggr/vecka 227 4. 1-2 ggr/vecka 77 5. Mer sällan 10 6. Aldrig 16 7. Har ej tillgång 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 40 TITTAR PÅ TV 2 5 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 5(2) <Val av TV-kanal> TV 2 <Se F.5 för fullständig frågetext> 699 1. Dagligen 307 2. 5-6 ggr/vecka 311 3. 3-4 ggr/vecka 205 4. 1-2 ggr/vecka 78 5. Mer sällan 12 6. Aldrig 17 7. Har ej tillgång 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 41 TITTAR PÅ TV3 5 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 5(3) <Val av TV-kanal> TV3 <Se F.5 för fullständig frågetext> 282 1. Dagligen 168 2. 5-6 ggr/vecka 231 3. 3-4 ggr/vecka 243 4. 1-2 ggr/vecka 128 5. Mer sällan 80 6. Aldrig 382 7. Har ej tillgång 178 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 42 TITTAR PÅ TV4 5 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 5(4) <Val av TV-kanal> TV4 <Se F.5 för fullständig frågetext> 691 1. Dagligen 319 2. 5-6 ggr/vecka 357 3. 3-4 ggr/vecka 170 4. 1-2 ggr/vecka 69 5. Mer sällan 12 6. Aldrig 28 7. Har ej tillgång 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 43 TITTAR PÅ FEMMAN 5 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 5(5) <Val av TV-kanal> Femman <Se F.5 för fullständig frågetext> 182 1. Dagligen 88 2. 5-6 ggr/vecka 157 3. 3-4 ggr/vecka 209 4. 1-2 ggr/vecka 218 5. Mer sällan 165 6. Aldrig 477 7. Har ej tillgång 196 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 44 TITTAR PÅ CNN 5 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 5(6) <Val av TV-kanal> Nyhetskanalen CNN <Se F.5 för fullständig frågetext> 33 1. Dagligen 11 2. 5-6 ggr/vecka 36 3. 3-4 ggr/vecka 46 4. 1-2 ggr/vecka 160 5. Mer sällan 364 6. Aldrig 765 7. Har ej tillgång 277 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 45 TITTAR PÅ MTV 5 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 5(7) <Val av TV-kanal> MTV <Se F.5 för fullständig frågetext> 50 1. Dagligen 24 2. 5-6 ggr/vecka 33 3. 3-4 ggr/vecka 77 4. 1-2 ggr/vecka 259 5. Mer sällan 404 6. Aldrig 565 7. Har ej tillgång 280 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 46 TITTAR PÅ FILMNET 5 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 5(8) <Val av TV-kanal> Filmnet <Se F.5 för fullständig frågetext> 26 1. Dagligen 10 2. 5-6 ggr/vecka 18 3. 3-4 ggr/vecka 25 4. 1-2 ggr/vecka 53 5. Mer sällan 338 6. Aldrig 950 7. Har ej tillgång 272 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 47 TITTAR PÅ TV1000 5 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 5(9) <Val av TV-kanal> TV1000 <Se F.5 för fullständig frågetext> 21 1. Dagligen 12 2. 5-6 ggr/vecka 18 3. 3-4 ggr/vecka 39 4. 1-2 ggr/vecka 59 5. Mer sällan 318 6. Aldrig 948 7. Har ej tillgång 277 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 48 TITTAR PÅ EUROSPORT 5 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 5(10) <Val av TV-kanal> Eurosport <Se F.5 för fullständig frågetext> 67 1. Dagligen 60 2. 5-6 ggr/vecka 107 3. 3-4 ggr/vecka 146 4. 1-2 ggr/vecka 266 5. Mer sällan 298 6. Aldrig 506 7. Har ej tillgång 242 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 49 TITTAR PÅ KÅLLEVISION 5 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 5(11) <Val av TV-kanal> Kållevisionen <Se F.5 för fullständig frågetext> 4 1. Dagligen 7 2. 5-6 ggr/vecka 5 3. 3-4 ggr/vecka 36 4. 1-2 ggr/vecka 159 5. Mer sällan 536 6. Aldrig 673 7. Har ej tillgång 272 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 50 TITTAR PÅ TV21 5 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 5(13) <Val av TV-kanal> TV21 <Se F.5 för fullständig frågetext> 11 1. Dagligen 10 2. 5-6 ggr/vecka 17 3. 3-4 ggr/vecka 90 4. 1-2 ggr/vecka 261 5. Mer sällan 423 6. Aldrig 634 7. Har ej tillgång 246 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 51 PREN MORGONTIDNING 6 Loc 67 width 1 MD=9 6 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning? 6(1) Nej <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.6> 387 1. Markerat 1314 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 52 PREN GÖTEBORGS-POSTEN 6 Loc 68 width 1 MD=9 6(2) <Prenumererar morgontidning> Ja, på Göteborgs-Posten <Se F.6 för fullständig frågetext> 1253 1. Markerat 448 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 53 PREN ARBETET 6 Loc 69 width 1 MD=9 6(3) <Prenumererar morgontidning> Ja, på Arbetet/Nyheterna <Se F.6 för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 1648 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 54 PREN DAGENS NYHETER 6 Loc 70 width 1 MD=9 6(4) <Prenumererar morgontidning> Ja, på Dagens Nyheter <Se F.6 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 1674 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 55 PREN SVENSKA DAGBLADET 6 Loc 71 width 1 MD=9 6(5) <Prenumererar morgontidning> Ja, på Svenska Dagbladet <Se F.6 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 1657 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 56 PREN DAGENS INDUSTRI 6 Loc 72 width 1 MD=9 6(6) <Prenumererar morgontidning> Ja, på Dagens Industri <Se F.6 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 1649 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 57 PREN ANNAN TIDNING 6 Loc 73 width 1 MD=9 6(7) <Prenumererar morgontidning> Ja, på annan tidning <Se F.6 för fullständig frågetext> 96 1. Markerat 1605 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 58 VIKTIG: SPORT 10 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 10 Hur viktiga anser Du personligen att nedanstående typer av tidningsinnehåll är? Markera för varje innehållstyp hur viktigt Du anser det vara att Din lokala morgontidning innehåller just detta. 10(1) Sport <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.11> 312 1. Mycket viktigt 307 2. Ganska viktigt 265 3. Något viktigt 97 4. Varken eller/vet ej 137 5. Något oviktigt 204 6. Ganska oviktigt 224 7. Mycket oviktigt 126 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 59 VIKTIG: INSÄNDARE 10 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 10(2) <Lokala morgontidningens innehåll> Insändare <Se F.10 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket viktigt 416 2. Ganska viktigt 402 3. Något viktigt 167 4. Varken eller/vet ej 132 5. Något oviktigt 122 6. Ganska oviktigt 95 7. Mycket oviktigt 155 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 VIKTIG: INRIKESNYHET 10 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 10(3) <Lokala morgontidningens innehåll> Inrikesnyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 904 1. Mycket viktigt 401 2. Ganska viktigt 80 3. Något viktigt 35 4. Varken eller/vet ej 14 5. Något oviktigt 34 6. Ganska oviktigt 95 7. Mycket oviktigt 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 VIKTIG: EKONOMI 10 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 10(4) <Lokala morgontidningens innehåll> Ekonomi och handel <Se F.10 för fullständig frågetext> 411 1. Mycket viktigt 472 2. Ganska viktigt 299 3. Något viktigt 137 4. Varken eller/vet ej 66 5. Något oviktigt 73 6. Ganska oviktigt 83 7. Mycket oviktigt 131 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 VIKTIG: LEDARE 10 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 10(5) <Lokala morgontidningens innehåll> Ledare <Se F.10 för fullständig frågetext> 214 1. Mycket viktigt 303 2. Ganska viktigt 350 3. Något viktigt 301 4. Varken eller/vet ej 122 5. Något oviktigt 122 6. Ganska oviktigt 118 7. Mycket oviktigt 142 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 VIKTIG: NYHET KOMMUN 10 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 10(6) <Lokala morgontidningens innehåll> Nyheter från den egna kommunen <Se F.10 för fullständig frågetext> 714 1. Mycket viktigt 506 2. Ganska viktigt 168 3. Något viktigt 45 4. Varken eller/vet ej 38 5. Något oviktigt 36 6. Ganska oviktigt 84 7. Mycket oviktigt 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 VIKTIG: NYHET VÄSTSV 10 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 10(7) <Lokala morgontidningens innehåll> Nyheter från hela Västsverige <Se F.10 för fullständig frågetext> 573 1. Mycket viktigt 620 2. Ganska viktigt 183 3. Något viktigt 55 4. Varken eller/vet ej 41 5. Något oviktigt 52 6. Ganska oviktigt 71 7. Mycket oviktigt 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 VIKTIG: OLYCKOR 10 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 10(8) <Lokala morgontidningens innehåll> Olyckor och brott <Se F.10 för fullständig frågetext> 258 1. Mycket viktigt 515 2. Ganska viktigt 416 3. Något viktigt 119 4. Varken eller/vet ej 105 5. Något oviktigt 91 6. Ganska oviktigt 68 7. Mycket oviktigt 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 VIKTIG: UTRIKESNYHET 10 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 10(9) <Lokala morgontidningens innehåll> Utrikesnyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 657 1. Mycket viktigt 510 2. Ganska viktigt 204 3. Något viktigt 48 4. Varken eller/vet ej 37 5. Något oviktigt 50 6. Ganska oviktigt 72 7. Mycket oviktigt 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 VIKTIG: KULTUR 10 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 10(10) <Lokala morgontidningens innehåll> Kultur <Se F.10 för fullständig frågetext> 279 1. Mycket viktigt 418 2. Ganska viktigt 383 3. Något viktigt 145 4. Varken eller/vet ej 123 5. Något oviktigt 108 6. Ganska oviktigt 90 7. Mycket oviktigt 126 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 VIKTIG: KOMMUNALPOL 10 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 10(11) <Lokala morgontidningens innehåll> Kommunalpolitik <Se F.10 för fullständig frågetext> 303 1. Mycket viktigt 472 2. Ganska viktigt 349 3. Något viktigt 153 4. Varken eller/vet ej 114 5. Något oviktigt 71 6. Ganska oviktigt 78 7. Mycket oviktigt 132 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 VIKTIG: NÖJEN 10 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 10(12) <Lokala morgontidningens innehåll> Nöjen <Se F.10 för fullständig frågetext> 266 1. Mycket viktigt 490 2. Ganska viktigt 451 3. Något viktigt 118 4. Varken eller/vet ej 86 5. Något oviktigt 72 6. Ganska oviktigt 55 7. Mycket oviktigt 134 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 VIKTIG: TV-PROGRAM 10 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 10(13) <Lokala morgontidningens innehåll> Om radio- och TV-program <Se F.10 för fullständig frågetext> 540 1. Mycket viktigt 540 2. Ganska viktigt 266 3. Något viktigt 65 4. Varken eller/vet ej 50 5. Något oviktigt 62 6. Ganska oviktigt 78 7. Mycket oviktigt 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 VIKTIG: ANNONSER 10 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 10(14) <Lokala morgontidningens innehåll> Annonser <Se F.10 för fullständig frågetext> 257 1. Mycket viktigt 459 2. Ganska viktigt 413 3. Något viktigt 125 4. Varken eller/vet ej 100 5. Något oviktigt 112 6. Ganska oviktigt 108 7. Mycket oviktigt 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 TILLFÖRL. RADIO GBG 16 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 16 Om Du tänker på sådant som händer i Din kommun hur tillförlitlig bedömer Du följande mediers rapportering vara? 16(1) Radio Göteborg P4 <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.19 (Modifierad)> 221 1. Mycket tillförlitlig 656 2. Ganska tillförlitlig 94 3. Inte särskilt tillförlitlig 33 4. Mindre tillförlitlig 16 5. Inte alls tillförlitlig 543 8. Har ingen 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 TILLFÖRLITLIG P1 16 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 16(2) <Rapport om händelser i kommunen> P1 i riksradion <Se F.16 för fullständig frågetext> 258 1. Mycket tillförlitlig 382 2. Ganska tillförlitlig 91 3. Inte särskilt tillförlitlig 36 4. Mindre tillförlitlig 30 5. Inte alls tillförlitlig 720 8. Har ingen 136 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 TILLFÖRLITLIG P3 16 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 16(3) <Rapport om händelser i kommunen> P3 i riksradion <Se F.16 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket tillförlitlig 500 2. Ganska tillförlitlig 145 3. Inte särskilt tillförlitlig 56 4. Mindre tillförlitlig 30 5. Inte alls tillförlitlig 620 8. Har ingen 172 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 TILLFÖRLITL VÄSTNYTT 16 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 16(4) <Rapport om händelser i kommunen> Västnytt i TV 2 <Se F.16 för fullständig frågetext> 517 1. Mycket tillförlitlig 791 2. Ganska tillförlitlig 58 3. Inte särskilt tillförlitlig 12 4. Mindre tillförlitlig 9 5. Inte alls tillförlitlig 197 8. Har ingen 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 TILLFÖRLITL LOKAL-TV 16 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 16(5) <Rapport om händelser i kommunen> Lokal-TV i TV4 <Se F.16 för fullständig frågetext> 275 1. Mycket tillförlitlig 627 2. Ganska tillförlitlig 101 3. Inte särskilt tillförlitlig 18 4. Mindre tillförlitlig 25 5. Inte alls tillförlitlig 494 8. Har ingen 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 TILLFÖRLITLIG GP 16 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 16(6) <Rapport om händelser i kommunen> Göteborgs-Posten <Se F.16 för fullständig frågetext> 376 1. Mycket tillförlitlig 928 2. Ganska tillförlitlig 99 3. Inte särskilt tillförlitlig 33 4. Mindre tillförlitlig 8 5. Inte alls tillförlitlig 129 8. Har ingen 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 TILLFÖRLITLIG ARBETET 16 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 16(7) <Rapport om händelser i kommunen> Arbetet/Nyheterna <Se F.16 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket tillförlitlig 270 2. Ganska tillförlitlig 79 3. Inte särskilt tillförlitlig 41 4. Mindre tillförlitlig 33 5. Inte alls tillförlitlig 946 8. Har ingen 195 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 TILLFÖRLITLIG IDAG 16 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 16(8) Idag <Se F.16 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket tillförlitlig 380 2. Ganska tillförlitlig 243 3. Inte särskilt tillförlitlig 161 4. Mindre tillförlitlig 90 5. Inte alls tillförlitlig 544 8. Har ingen 157 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 INTRESSE FÖR POLITIK 17 Loc 96 width 1 MD=9 17 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.20> 209 1. Mycket intresserad 722 2. Ganska intresserad 619 3. Inte särskilt intresserad 140 4. Inte alls intresserad 19 9. Uppgift saknas
VAR 81 INTRESSE EGEN KOMMUN 18 Loc 97 width 1 MD=9 18 Hur pass intresserad är Du i av politiken i Din kommun? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.21> 159 1. Mycket intresserad 651 2. Ganska intresserad 706 3. Inte särskilt intresserad 173 4. Inte alls intresserad 20 9. Uppgift saknas
VAR 82 SAMHÄLLSPROBLEM 1 19 Loc 98 width 3 MD=999 19 Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i Din kommun idag? Ange högst tre frågor/problem. 19(1) Samhällsproblem 1 <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.22> 34 001. Skatten i kommunen 0 002. Skattestoppet (andra rikspolitiska kommunalskattefrågor) 4 003. Andra skatter 1 006. 1 007. 1 010. Avgifter och taxor 215 020. Kommunens ekonomi, budgeten 1 021. Sveriges ekonomi 2 022. Ekonomi övrigt 3 030. Offentlig sektor 0 031. Privatisering/avreglering 3 040. Kommunal service allmänt 9 050. Sociala frågor 0 051. Socialbidrag 3 055. Fördelningsfrågor 9 056. Segregationen 68 060. Äldreomsorg (allmänt) 0 061. Hemtjänsten 1 062. Färdtjänsten 4 063. Pensioner 102 070. Sjukvården allmänt 0 071. Vårdcentraler 1 072. Husläkare 0 073. Privat sjukvård 0 077. Handikappfrågor 0 078. Omsorgen om psykiskt handikappade 82 080. Skolan, utbildning 1 081. Grundskolan 1 082. Gymnasieskolan 0 083. Skolpeng 0 084. Fristående skolor/privatskolor 6 088. Alkohol/narkotika/droger 81 090. Barnomsorgen 0 091. Vårdnadsbidrag 3 092. Daghem/familjedaghem 0 093. Privat barnomsorg 1 094. Barnfamiljernas ekonomi 7 100. Kultur 0 101. Bibliotek 0 102. Teater 3 110. Fritids/idrottsfrågor 2 111. Bidrag till föreningar (även lokaler/lokalhyra) 0 112. Idrottsanläggningar 19 113. Ungdomsfrågor 0 114. Musikskolan 29 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 17 121. Kollektivtrafik 2 122. Bilar/privatbilism 1 123. Vägtullar 1 124. P-lisor/parkering 9 125. Riksväg 45 1 126. Järnväg/dubbelspår 6 130. Gator/vägar/renhållning/parker 1 131. Parkering 2 140. Bostäder (allmänt) 2 141. Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 2 142. Hyror, boendekostnader 4 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 106 150. Miljöfrågor 2 160. Politiker (allmänt) 9 161. Bristande förtroende för den kommunala ledningen 1 170. Byråkrati, tillgänglighet 0 175. Information till medborgarna 9 180. Nedskärningar allmänt 4 181. Nedskärningar inom äldreomsorgen 5 182. Nedskärningar inom barnomsorgen 12 183. Nedskärningar inom sjukvården 19 184. Nedskärningar inom skolan 0 185. Nedskärningar inom kultur 1 186. Nedskärningar inom fritid 0 187. Nedskärningar inom miljövård 0 188. Nedskärningar bland personalen 3 189. Nedskärningar inom social välfärd 0 190. Nedskärningar arbetsmarknadsåtgärder 1 191. Nedskärningar inom ungdomsverksamheten 1 195. Nedskärningar inom fler än två områden 9 200. Lokal fråga Göteborg SDN 7 201. Lokal fråga Göteborg övrigt 0 202. Lokal fråga Ale 1 203. Lokal fråga Härryda 5 204. Lokal fråga Kungsbacka 2 205. Lokal fråga Kungälv 1 206. Lokal fråga Lerum 0 207. Lokal fråga Lilla Edet 4 208. Lokal fråga Mölndal 4 209. Lokal fråga Partille 2 210. Lokal fråga Stenungsund 2 211. Lokal fråga Tjörn 1 212. Lokal fråga Öckerö 0 213. Lokal fråga Okänd kommun 199 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 1 222. 11 230. Näringslivet i kommunen (varvet etc) 7 235. Lag och ordning/brottslighet 10 236. Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 12 237. Gatuvåld, våld, allmänt 32 240. Invandrar/flyktingfrågor (segregering) 0 241. Främlingsfientlighet 10 242. Rasism/nynazism etc 0 250. Regionfrågor 0 260. Utrikes/internationella frågor (EU) 19 500. Övrigt 3 505. Övriga rikspolitiska frågor 10 506. Omsorg (allmänt, ej specifierat) 1 510. Svaret=alla frågor är viktiga 1 511. Inget är viktigt 8 995. Vet ej 429 999. Uppgift saknas
VAR 83 SAMHÄLLSPROBLEM 2 19 Loc 101 width 3 MD= 0 or GE 999 19(2) Samhällsproblem 2 <Se F.19 för fullständig frågetext> 001. Skatten i kommunen . . 510. Svaret=alla frågor är viktiga 248 000. Frågan ej tillämplig 426 999. Uppgift saknas Kod: 1 3 6 20 22 30 31 40 50 51 55 56 60 Frek: 17 1 1 55 1 2 1 4 8 6 2 6 82 Kod: 61 62 63 70 77 78 80 81 84 88 90 92 100 Frek: 2 1 2 122 2 1 101 2 1 4 63 3 14 Kod: 101 110 111 112 113 120 121 122 123 124 125 126 130 Frek: 2 7 1 2 23 31 21 2 1 4 3 2 9 Kod: 140 141 142 145 150 160 161 170 180 181 182 183 184 Frek: 11 4 3 2 82 2 6 2 6 4 10 8 6 Kod: 186 187 188 189 191 200 201 202 203 205 207 208 209 Frek: 1 1 3 1 2 7 4 1 2 1 1 2 1 Kod: 211 220 230 235 236 237 240 241 242 500 505 506 0 Frek: 1 126 4 15 11 26 26 2 9 22 1 7 248 Kod: 999 Frek: 426
VAR 84 SAMHÄLLSPROBLEM 3 19 Loc 104 width 3 MD= 0 or GE 999 19(3) Samhällsproblem 3 <Se F.19 för fullständig frågetext> 001. Skatten i kommunen . . 510. Svaret=alla frågor är viktiga 559 000. Frågan ej tillämplig 426 999. Uppgift saknas Kod: 1 3 16 20 22 40 50 51 55 56 60 62 63 Frek: 9 1 1 37 2 4 12 4 1 8 55 1 1 Kod: 70 77 80 84 88 90 92 100 101 110 112 113 120 Frek: 66 4 48 1 6 31 1 17 1 15 1 18 25 Kod: 121 122 123 125 130 140 141 142 145 150 160 161 180 Frek: 15 3 2 1 5 11 2 5 3 59 2 6 6 Kod: 181 182 183 184 185 189 191 200 201 203 204 205 208 Frek: 3 1 6 2 1 2 2 2 5 2 1 1 2 Kod: 220 230 235 236 237 240 241 242 250 500 503 505 506 Frek: 59 6 11 22 20 23 1 7 1 39 1 7 7 Kod: 0 999 Frek: 559 426
VAR 85 BÄSTA PARTI 20 Loc 107 width 2 MD=99 20 Vilket parti tycker Du bäst om idag? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.23 (Modifierad)> 185 01. Vänsterpartiet 437 02. Socialdemokraterna 38 03. Centerpartiet 105 04. Folkpartiet liberalerna 409 05. Moderata samlingspartiet 40 06. Kds-Kristdemokratiska samhällspartiet 203 07. Miljöpartiet de gröna 73 08. Annat parti 48 98. Fler än ett parti 171 99. Uppgift saknas
VAR 86 PARTIANHÄNGARE 20 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 20(1) Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 259 1. Ja, mycket övertygad 648 3. Ja, något övertygad 599 5. Nej 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 138 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 MINSKA OFFENT SEKTOR 21 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 21 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 21(1) Minska den offentliga sektorn <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.24 (Modifierad)> 208 1. Mycket bra förslag 312 2. Ganska bra förslag 325 3. Varken bra eller dåligt förslag 337 4. Ganska dåligt förslag 349 5. Mycket dåligt förslag 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 100 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 VAL OLIKA TIDPUNKTER 21 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 21(2) <Åsikt om politiska förslag> Genomföra val till riksdagen och kommunen/landstinget vid olika tidpunkter <Se F.21 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket bra förslag 300 2. Ganska bra förslag 477 3. Varken bra eller dåligt förslag 273 4. Ganska dåligt förslag 303 5. Mycket dåligt förslag 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 100 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 AFFÄRSVERK PRIV REGI 21 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 21(3) <Åsikt om politiska förslag> Överföra kommunala affärsverk, t ex energiverk, i privata händer <Se F.21 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket bra förslag 365 2. Ganska bra förslag 326 3. Varken bra eller dåligt förslag 339 4. Ganska dåligt förslag 364 5. Mycket dåligt förslag 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 100 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 SJUKVÅRD I PRIV REGI 21 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 21(4) <Åsikt om politiska förslag> Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.21 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket bra förslag 319 2. Ganska bra förslag 324 3. Varken bra eller dåligt förslag 374 4. Ganska dåligt förslag 450 5. Mycket dåligt förslag 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 100 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 FLER PRIVATSKOLOR 21 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 21(5) <Åsikt om politiska förslag> Öka antalet privatskolor <Se F.21 för fullständig frågetext> 135 1. Mycket bra förslag 297 2. Ganska bra förslag 389 3. Varken bra eller dåligt förslag 372 4. Ganska dåligt förslag 357 5. Mycket dåligt förslag 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 100 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 PRIVAT ÄLDREOMSORG 21 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 21(6) <Åsikt om politiska förslag> Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.21 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket bra förslag 244 2. Ganska bra förslag 330 3. Varken bra eller dåligt förslag 359 4. Ganska dåligt förslag 552 5. Mycket dåligt förslag 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 100 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 BILAVGIFT 21 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 21(7) <Åsikt om politiska förslag> Införa bilavgifter för att bekosta vägar och kollektivtrafik <Se F.21 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket bra förslag 284 2. Ganska bra förslag 243 3. Varken bra eller dåligt förslag 345 4. Ganska dåligt förslag 586 5. Mycket dåligt förslag 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 100 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 SKATTEHÖJNING 21 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 21(8) <Åsikt om politiska förslag> Höja kommunalskatten hellre än att minska den kommunala servicen <Se F.21 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket bra förslag 493 2. Ganska bra förslag 419 3. Varken bra eller dåligt förslag 255 4. Ganska dåligt förslag 225 5. Mycket dåligt förslag 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 100 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 TAXIREGLERING 21 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 21(9) <Åsikt om politiska förslag> Återinföra reglering av taxi <Se F.21 för fullständig frågetext> 307 1. Mycket bra förslag 347 2. Ganska bra förslag 570 3. Varken bra eller dåligt förslag 173 4. Ganska dåligt förslag 115 5. Mycket dåligt förslag 97 0. Uppgift saknas på delfrågan 100 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 MINSKA KOMMUN UTGIFT 21 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 21(10) <Åsikt om politiska förslag> Minska kommunens utgifter även om det innebär lägre servicenivå <Se F.21 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket bra förslag 258 2. Ganska bra förslag 423 3. Varken bra eller dåligt förslag 463 4. Ganska dåligt förslag 323 5. Mycket dåligt förslag 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 100 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 OMDÖME KOMMUNSTYRELSE 22 Loc 120 width 1 MD=9 22 Hur tycker Du att kommunstyrelsen i Din kommun sköter sin uppgift? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.25> 42 1. Mycket bra 531 2. Ganska bra 754 3. Varken bra eller dåligt 216 4. Ganska dåligt 65 5. Mycket dåligt 101 9. Uppgift saknas
VAR 98 FÖRTRO RIKSPOLITIKER 23 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 23 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 23(1) Rikspolitiker <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.28> 18 1. Mycket stort förtroende 315 2. Ganska stort förtroende 550 3. Varken stort eller litet förtroende 462 4. Ganska litet förtroende 258 5. Mycket litet förtroende 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 FÖRTRO KOMMUNPOLITIK 23 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 23(2) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Kommunens politiker <Se F.23 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket stort förtroende 430 2. Ganska stort förtroende 635 3. Varken stort eller litet förtroende 363 4. Ganska litet förtroende 136 5. Mycket litet förtroende 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 FÖRTRO TJÄNSTEMÄN 23 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 23(3) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Kommunens tjänstemän <Se F.23 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket stort förtroende 294 2. Ganska stort förtroende 765 3. Varken stort eller litet förtroende 350 4. Ganska litet förtroende 154 5. Mycket litet förtroende 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 FÖRTRO LÄRARE 23 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 23(4) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Lärare <Se F.23 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket stort förtroende 784 2. Ganska stort förtroende 498 3. Varken stort eller litet förtroende 137 4. Ganska litet förtroende 37 5. Mycket litet förtroende 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 FÖRTRO TV-JOURNALIST 23 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 23(5) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Journalister i TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket stort förtroende 539 2. Ganska stort förtroende 614 3. Varken stort eller litet förtroende 282 4. Ganska litet förtroende 102 5. Mycket litet förtroende 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 FÖRTRO LÄKARE 23 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 23(6) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Läkare <Se F.23 för fullständig frågetext> 357 1. Mycket stort förtroende 885 2. Ganska stort förtroende 285 3. Varken stort eller litet förtroende 70 4. Ganska litet förtroende 16 5. Mycket litet förtroende 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 FÖRTRO JOURNALISTER 23 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 23(7) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Journalister i dagspressen <Se F.23 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket stort förtroende 463 2. Ganska stort förtroende 697 3. Varken stort eller litet förtroende 275 4. Ganska litet förtroende 105 5. Mycket litet förtroende 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 FÖRTRO SOCIALARBETARE 23 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 23(8) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Socialarbetare <Se F.23 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket stort förtroende 451 2. Ganska stort förtroende 708 3. Varken stort eller litet förtroende 236 4. Ganska litet förtroende 108 5. Mycket litet förtroende 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 FÖRTRO FÖRETAGSLEDARE 23 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 23(9) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Företagsledare <Se F.23 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket stort förtroende 561 2. Ganska stort förtroende 649 3. Varken stort eller litet förtroende 201 4. Ganska litet förtroende 77 5. Mycket litet förtroende 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 FÖRTRO FACKLEDARE 23 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 23(10) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Fackliga ledare <Se F.23 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket stort förtroende 346 2. Ganska stort förtroende 660 3. Varken stort eller litet förtroende 371 4. Ganska litet förtroende 162 5. Mycket litet förtroende 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 FÖRTRO POLISER 23 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 23(11) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Poliser <Se F.23 för fullständig frågetext> 256 1. Mycket stort förtroende 804 2. Ganska stort förtroende 381 3. Varken stort eller litet förtroende 111 4. Ganska litet förtroende 61 5. Mycket litet förtroende 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 FÖRTRO BANKDIREKTÖR 23 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 23(12) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Bankdirektörer <Se F.23 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket stort förtroende 207 2. Ganska stort förtroende 544 3. Varken stort eller litet förtroende 437 4. Ganska litet förtroende 368 5. Mycket litet förtroende 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 FÖRTRO PRÄSTER 23 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 23(13) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Präster i Svenska kyrkan <Se F.23 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket stort förtroende 520 2. Ganska stort förtroende 630 3. Varken stort eller litet förtroende 168 4. Ganska litet förtroende 122 5. Mycket litet förtroende 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 FÖRTRO PASTORER 23 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 23(14) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Pastorer i frikyrkorna <Se F.23 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket stort förtroende 244 2. Ganska stort förtroende 641 3. Varken stort eller litet förtroende 255 4. Ganska litet förtroende 348 5. Mycket litet förtroende 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 FÖRTRO DOMARE 23 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 23(15) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Domare vid tingsrätt/hovrätt <Se F.23 för fullständig frågetext> 209 1. Mycket stort förtroende 635 2. Ganska stort förtroende 494 3. Varken stort eller litet förtroende 158 4. Ganska litet förtroende 100 5. Mycket litet förtroende 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 FÖRTRO ADVOKATER 23 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 23(16) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Advokater <Se F.23 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket stort förtroende 478 2. Ganska stort förtroende 643 3. Varken stort eller litet förtroende 237 4. Ganska litet förtroende 136 5. Mycket litet förtroende 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 BARNOMSORG 24 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 24 Ange nedan vilka former av service Du eller någon anhörig utnyttjar. 24(1) Barnomsorg <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.29> 221 1. Utnyttjar själv 427 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 889 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 140 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 SKOLA 24 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 24(2) <Serviceutnyttjande> Skola <Se F.24 för fullständig frågetext> 387 1. Utnyttjar själv 640 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 542 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 108 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 BARNAVÅRDSCENTRAL 24 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 24(3) <Serviceutnyttjande> Barnavårdscentral <Se F.24 för fullständig frågetext> 236 1. Utnyttjar själv 449 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 853 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 139 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 VÅRDCENTRAL 24 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 24(4) <Serviceutnyttjande> Vårdcentral <Se F.24 för fullständig frågetext> 910 1. Utnyttjar själv 336 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 345 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 SJUKHUSVÅRD 24 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 24(5) <Serviceutnyttjande> Sjukhusvård <Se F.24 för fullständig frågetext> 726 1. Utnyttjar själv 355 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 473 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 123 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 PRIVATLÄKARE 24 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 24(6) <Serviceutnyttjande> Privatläkare <Se F.24 för fullständig frågetext> 556 1. Utnyttjar själv 222 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 753 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 146 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 FOLKTANDVÅRD 24 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 24(7) <Serviceutnyttjande> Folktandvård <Se F.24 för fullständig frågetext> 725 1. Utnyttjar själv 388 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 426 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 138 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 PRIVATTANDLÄKARE 24 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 24(8) <Serviceutnyttjande> Privattandläkare <Se F.24 för fullständig frågetext> 843 1. Utnyttjar själv 270 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 451 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 ÄLDREOMSORG 24 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 24(9) <Serviceutnyttjande> Äldreomsorg <Se F.24 för fullständig frågetext> 26 1. Utnyttjar själv 305 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 1195 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 151 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 SOCIALVÅRD 24 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 24(10) <Serviceutnyttjande> Socialvård <Se F.24 för fullständig frågetext> 39 1. Utnyttjar själv 92 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 1389 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 157 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 KOLLEKTIVTRAFIK 24 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 24(11) <Serviceutnyttjande> Kollektivtrafik <Se F.24 för fullständig frågetext> 885 1. Utnyttjar själv 401 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 306 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 IDROTTSANLÄGGN 24 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 24(12) <Serviceutnyttjande> Idrottsanläggningar <Se F.24 för fullständig frågetext> 639 1. Utnyttjar själv 466 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 461 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 111 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 BIBLIOTEK 24 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 24(13) <Serviceutnyttjande> Bibliotek <Se F.24 för fullständig frågetext> 956 1. Utnyttjar själv 372 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 266 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 KULTURAKTIVITET 24 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 24(14) <Serviceutnyttjande> Kulturaktiviteter <Se F.24 för fullständig frågetext> 715 1. Utnyttjar själv 315 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 514 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 FRITIDSVERKSAMHET 24 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 24(15) <Serviceutnyttjande> Fritidsverksamhet <Se F.24 för fullständig frågetext> 542 1. Utnyttjar själv 494 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 524 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 117 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 129 NÖJD BARNOMSORG 25 Loc 152 width 1 MD=0 or GE 9 25 Vad anser Du om servicen i Din kommun på följande områden? 25(1) Barnomsorg <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.30> 123 1. Mycket nöjd 300 2. Ganska nöjd 205 3. Varken nöjd eller missnöjd 83 4. Ganska missnöjd 49 5. Mycket missnöjd 832 8. Vet ej 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 NÖJD SKOLA 25 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 25(2) <Omdöme om servicen i egen kommun> Skola <Se F.25 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket nöjd 449 2. Ganska nöjd 250 3. Varken nöjd eller missnöjd 147 4. Ganska missnöjd 59 5. Mycket missnöjd 574 8. Vet ej 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 NÖJD BARNAVÅRDSCENTR 25 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 25(3) <Omdöme om servicen i egen kommun> Barnavårdscentral <Se F.25 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket nöjd 296 2. Ganska nöjd 173 3. Varken nöjd eller missnöjd 21 4. Ganska missnöjd 17 5. Mycket missnöjd 931 8. Vet ej 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 NÖJD VÅRDCENTRAL 25 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 25(4) <Omdöme om servicen i egen kommun> Vårdcentral <Se F.25 för fullständig frågetext> 266 1. Mycket nöjd 606 2. Ganska nöjd 326 3. Varken nöjd eller missnöjd 75 4. Ganska missnöjd 15 5. Mycket missnöjd 328 8. Vet ej 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 NÖJD SJUKHUSVÅRD 25 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 25(5) <Omdöme om servicen i egen kommun> Sjukhusvård <Se F.25 för fullständig frågetext> 283 1. Mycket nöjd 577 2. Ganska nöjd 297 3. Varken nöjd eller missnöjd 88 4. Ganska missnöjd 31 5. Mycket missnöjd 326 8. Vet ej 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 NÖJD PRIVATLÄKARE 25 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 25(6) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privatläkare <Se F.25 för fullständig frågetext> 220 1. Mycket nöjd 316 2. Ganska nöjd 208 3. Varken nöjd eller missnöjd 18 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 804 8. Vet ej 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 NÖJD FOLKTANDVÅRD 25 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 25(7) <Omdöme om servicen i egen kommun> Folktandvård <Se F.25 för fullständig frågetext> 284 1. Mycket nöjd 484 2. Ganska nöjd 204 3. Varken nöjd eller missnöjd 49 4. Ganska missnöjd 17 5. Mycket missnöjd 540 8. Vet ej 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 25 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 25(8) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privattandläkare <Se F.25 för fullständig frågetext> 432 1. Mycket nöjd 312 2. Ganska nöjd 140 3. Varken nöjd eller missnöjd 19 4. Ganska missnöjd 11 5. Mycket missnöjd 678 8. Vet ej 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 NÖJD ÄLDREOMSORG 25 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 25(9) <Omdöme om servicen i egen kommun> Äldreomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket nöjd 156 2. Ganska nöjd 213 3. Varken nöjd eller missnöjd 90 4. Ganska missnöjd 73 5. Mycket missnöjd 1016 8. Vet ej 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 NÖJD SOCIALVÅRD 25 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 25(10) <Omdöme om servicen i egen kommun> Socialvård <Se F.25 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket nöjd 75 2. Ganska nöjd 180 3. Varken nöjd eller missnöjd 49 4. Ganska missnöjd 55 5. Mycket missnöjd 1192 8. Vet ej 91 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 25 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 25(11) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kollektivtrafik <Se F.25 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket nöjd 606 2. Ganska nöjd 338 3. Varken nöjd eller missnöjd 181 4. Ganska missnöjd 97 5. Mycket missnöjd 223 8. Vet ej 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 25 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 25(12) <Omdöme om servicen i egen kommun> Idrottsanläggningar <Se F.25 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket nöjd 607 2. Ganska nöjd 278 3. Varken nöjd eller missnöjd 43 4. Ganska missnöjd 8 5. Mycket missnöjd 494 8. Vet ej 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 NÖJD BIBLIOTEK 25 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 25(13) <Omdöme om servicen i egen kommun> Bibliotek <Se F.25 för fullständig frågetext> 480 1. Mycket nöjd 599 2. Ganska nöjd 239 3. Varken nöjd eller missnöjd 22 4. Ganska missnöjd 6 5. Mycket missnöjd 259 8. Vet ej 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 NÖJD KULTURAKTIVITET 25 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 25(14) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kulturaktiviteter <Se F.25 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket nöjd 466 2. Ganska nöjd 382 3. Varken nöjd eller missnöjd 47 4. Ganska missnöjd 24 5. Mycket missnöjd 497 8. Vet ej 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 NÖJD FRITIDSVERKSAM 25 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 25(15) <Omdöme om servicen i egen kommun> Fritidsverksamhet <Se F.25 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket nöjd 424 2. Ganska nöjd 360 3. Varken nöjd eller missnöjd 52 4. Ganska missnöjd 28 5. Mycket missnöjd 580 8. Vet ej 91 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 NÖJD MILJÖVÅRD 25 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 25(16) <Omdöme om servicen i egen kommun> Miljövård <Se F.25 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket nöjd 326 2. Ganska nöjd 571 3. Varken nöjd eller missnöjd 207 4. Ganska missnöjd 77 5. Mycket missnöjd 366 8. Vet ej 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 25 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 25(17) <Omdöme om servicen i egen kommun> Tillgång på bostäder <Se F.25 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket nöjd 340 2. Ganska nöjd 443 3. Varken nöjd eller missnöjd 173 4. Ganska missnöjd 108 5. Mycket missnöjd 473 8. Vet ej 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 NÖJD GATOR OCH VÄGAR 25 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 25(18) <Omdöme om servicen i egen kommun> Gator och vägar <Se F.25 för fullständig frågetext> 102 1. Mycket nöjd 616 2. Ganska nöjd 494 3. Varken nöjd eller missnöjd 228 4. Ganska missnöjd 93 5. Mycket missnöjd 81 8. Vet ej 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 SATSNING PÅ SERVICE 26 Loc 170 width 1 26 Om ökade satsningar på servicen skall göras i Din kommun, vilket av serviceområdena anser Du att det är mest angeläget att satsa på? (vg ange en av siffrorna 1-18 i fråga 25) <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.31> 1523 1. Svar på frågan 186 9. Uppgift saknas
VAR 148 SATSNING PÅ SERVICE,1 26 Loc 171 width 2 MD= 0 or GE 99 26(1) Ökade satsningar på servicen i kommunen, 1 <Se F.26 för fullständig frågetext> 162 01. Barnomsorg 325 02. Skola 5 03. Barnavårdscentralen 27 04. Vårdcentral 221 05. Sjukhusvård 0 06. Privatläkare 3 07. Folktandvård 0 08. Privattandläkare 278 09. Äldreomsorg 20 10. Socialvård 83 11. Kollektivtrafik 25 12. Idrottsanläggningar 11 13. Bibliotek 18 14. Kulturaktiviteter 61 15. Fritidsverksamhet 142 16. Miljövård 48 17. Tillgång på bostäder 63 18. Gator och vägar 188 00. Frågan ej tillämplig 29 99. Uppgift saknas
VAR 149 SATSNING PÅ SERVICE,2 26 Loc 173 width 2 MD= 0 or GE 99 26(2) Ökade satsningar på servicen i kommunen, 2 <Se F.26 för fullständig frågetext> 10 01. Barnomsorg 55 02. Skola 4 03. Barnavårdscentralen 9 04. Vårdcentral 20 05. Sjukhusvård 7 06. Privatläkare 3 07. Folktandvård 1 08. Privattandläkare 44 09. Äldreomsorg 8 10. Socialvård 16 11. Kollektivtrafik 6 12. Idrottsanläggningar 3 13. Bibliotek 3 14. Kulturaktiviteter 7 15. Fritidsverksamhet 13 16. Miljövård 4 17. Tillgång på bostäder 7 18. Gator och vägar 1486 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 150 SATSNING PÅ SERVICE,3 26 Loc 175 width 2 MD= 0 26(3) Ökade satsningar på servicen i kommunen, 3 <Se F.26 för fullständig frågetext> 4 01. Barnomsorg 4 02. Skola 5 03. Barnavårdscentralen 5 04. Vårdcentral 16 05. Sjukhusvård 1 06. Privatläkare 6 07. Folktandvård 0 08. Privattandläkare 21 09. Äldreomsorg 2 10. Socialvård 16 11. Kollektivtrafik 2 12. Idrottsanläggningar 0 13. Bibliotek 3 14. Kulturaktiviteter 10 15. Fritidsverksamhet 7 16. Miljövård 2 17. Tillgång på bostäder 10 18. Gator och vägar 1595 00. Frågan ej tillämplig
VAR 151 NEDSKÄRNING SERVICE 27 Loc 177 width 1 27 Om nedskärningar av servicen skall genomföras i Din kommun, vilket av serviceområdena tycker Du att det i första hand skall minskas på? (vg ange en av siffrorna 1-18 i fråga 25) <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.32> 1388 1. Svar på frågan 321 9. Uppgift saknas
VAR 152 NEDSKÄRNING SERVICE,1 27 Loc 178 width 2 MD= 0 or GE 99 27(1) Nedskärningar av servicen i kommunen, 1 <Se F.27 för fullständig frågetext> 21 01. Barnomsorg 3 02. Skola 4 03. Barnavårdscentralen 9 04. Vårdcentral 6 05. Sjukhusvård 152 06. Privatläkare 16 07. Folktandvård 115 08. Privattandläkare 7 09. Äldreomsorg 182 10. Socialvård 20 11. Kollektivtrafik 161 12. Idrottsanläggningar 36 13. Bibliotek 306 14. Kulturaktiviteter 58 15. Fritidsverksamhet 8 16. Miljövård 72 17. Tillgång på bostäder 137 18. Gator och vägar 330 00. Frågan ej tillämplig 66 99. Uppgift saknas
VAR 153 NEDSKÄRNING SERVICE,2 27 Loc 180 width 2 MD= 0 27(2) Nedskärningar av servicen i kommunen, 2 <Se F.27 för fullständig frågetext> 1 01. Barnomsorg 0 02. Skola 0 03. Barnavårdscentralen 1 04. Vårdcentral 0 05. Sjukhusvård 9 06. Privatläkare 3 07. Folktandvård 32 08. Privattandläkare 0 09. Äldreomsorg 6 10. Socialvård 2 11. Kollektivtrafik 3 12. Idrottsanläggningar 10 13. Bibliotek 20 14. Kulturaktiviteter 5 15. Fritidsverksamhet 3 16. Miljövård 4 17. Tillgång på bostäder 8 18. Gator och vägar 1602 00. Frågan ej tillämplig
VAR 154 NEDSKÄRNING SERVICE,3 27 Loc 182 width 2 MD= 0 27(3) Nedskärningar av servicen i kommunen, 3 <Se F.27 för fullständig frågetext> 0 01. Barnomsorg 0 02. Skola 0 03. Barnavårdscentralen 0 04. Vårdcentral 0 05. Sjukhusvård 4 06. Privatläkare 2 07. Folktandvård 6 08. Privattandläkare 0 09. Äldreomsorg 6 10. Socialvård 1 11. Kollektivtrafik 6 12. Idrottsanläggningar 0 13. Bibliotek 13 14. Kulturaktiviteter 5 15. Fritidsverksamhet 2 16. Miljövård 2 17. Tillgång på bostäder 3 18. Gator och vägar 1659 00. Frågan ej tillämplig
VAR 155 KOMMUNAL SERVICE 28 Loc 184 width 1 MD=9 28 Hur tycker Du på det hela taget att den kommunala servicen fungerar i Din kommun? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.33> 46 1. Mycket bra 769 2. Ganska bra 564 3. Varken bra eller dåligt 93 4. Ganska dåligt 19 5. Mycket dåligt 171 8. Vet ej 47 9. Uppgift saknas
VAR 156 HITTA RÄTT PERSON 29 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 29 Om Du tänker på Dina kontakter med kommunen under det senaste året, vad tycker Du om den kommunala förvaltningen och de anställda i Din kommun? 29(1) Jag har haft svårt att hitta till rätt person när jag kontaktat kommunen <Senaste förekomst: VÄSTSOM93 F.37> 127 1. Stämmer mycket bra 245 2. Stämmer ganska bra 197 3. Stämmer ganska dåligt 158 4. Stämmer mycket dåligt 879 5. Har ej varit i kontakt/Vet ej 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 HJÄLPSAMMA ANSTÄLLDA 29 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 29(2) <Kontakt med kommunen> Kommunens anställda har varit hjälpsamma och lyssnat på vad jag haft att säga <Se F.29 för fullständig frågetext> 73 1. Stämmer mycket bra 399 2. Stämmer ganska bra 177 3. Stämmer ganska dåligt 102 4. Stämmer mycket dåligt 841 5. Har ej varit i kontakt/Vet ej 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 SVÅRA MEDDELANDEN 29 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 29(3) <Kontakt med kommunen> Skrivelser och andra meddelanden från kommunen har varit svårbegripliga <Se F.29 för fullständig frågetext> 57 1. Stämmer mycket bra 205 2. Stämmer ganska bra 253 3. Stämmer ganska dåligt 199 4. Stämmer mycket dåligt 850 5. Har ej varit i kontakt/Vet ej 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 EFFEKTIVT ARBETE 29 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 29(4) <Kontakt med kommunen> Kommunens anställda har arbetat snabbt och effektivt <Se F.29 för fullständig frågetext> 35 1. Stämmer mycket bra 256 2. Stämmer ganska bra 233 3. Stämmer ganska dåligt 189 4. Stämmer mycket dåligt 864 5. Har ej varit i kontakt/Vet ej 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 KOMMUNS EKONOMI 30 Loc 189 width 1 MD=9 30 Vad anser Du om Din kommuns ekonomi? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.35> 17 1. Mycket god ekonomi 218 2. Ganska god ekonomi 289 3. Varken god eller dålig ekonomi 501 4. Ganska dålig ekonomi 355 5. Mycket dålig ekonomi 285 8. Vet ej 44 9. Uppgift saknas
VAR 161 REGION/LÄNSPARLAMENT 31 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 31 Vad tycker Du om nedanstående förslag om regionala reformer i Sverige? 31(1) Region- eller länsparlament bör inrättas <Senaste förekomst: VÄSTSOM93 F.39> 79 1. Mycket bra förslag 188 2. Ganska bra förslag 148 3. Ganska dåligt förslag 215 4. Mycket dåligt förslag 952 5. Ingen åsikt 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 87 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 AVSKAFFA LANDSTINGEN 31 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 31(2) <Regionala reformer> Landstingen bör avskaffas <Se F.31 för fullständig frågetext> 291 1. Mycket bra förslag 229 2. Ganska bra förslag 175 3. Ganska dåligt förslag 149 4. Mycket dåligt förslag 745 5. Ingen åsikt 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 87 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 KOMMUNALFÖRBUND 31 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 31(3) <Regionala reformer> Kommunalförbund (ett mer organiserat samarbete mellan kommunerna) bör överta olika uppgifter från landstingen och länsstyrelserna <Se F.31 för fullständig frågetext> 185 1. Mycket bra förslag 398 2. Ganska bra förslag 129 3. Ganska dåligt förslag 88 4. Mycket dåligt förslag 787 5. Ingen åsikt 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 87 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 REGIONAL INDELNING 31 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 31(4) <Regionala reformer> Nuvarande länsindelning bör ersättas med en ny regional indelning <Se F.31 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket bra förslag 255 2. Ganska bra förslag 149 3. Ganska dåligt förslag 192 4. Mycket dåligt förslag 843 5. Ingen åsikt 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 87 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 REGIONALT SAMARBETE 32 Loc 194 width 1 MD=9 32 Vilket av nedanstående förslag är enligt Din mening den bästa organisatoriska lösningen på det regionala samarbetet i Västsverige? <Senaste förekomst: VÄSTSOM93 F.40> 102 1. En större region bestående av Göteborg och kommunerna i Bohuslän, Halland, Älvsborgs län, Skaraborgs län och Värmland 340 2. En medelstor region bestående av Göteborg och kommunerna i Bohuslän, Halland och Älvsborgs län 472 3. En mindre region bestående av Göteborg och förortskommunerna 716 8. Ingen bestämd åsikt i frågan 79 9. Uppgift saknas
VAR 166 EU-FRÅGOR 33 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 33 Hur viktigt anser Du att det är att engagera sig i följande typer av frågor? 33(1) EU-frågor 425 1. Mycket viktigt 724 2. Ganska viktigt 319 3. Inte särskilt viktigt 150 4. Inte alls viktigt 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 RIKSPOLITISKA FRÅGOR 33 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 33(2) <Engagerad> Rikspolitiska frågor i Sverige <Se F.33 för fullständig frågetext> 484 1. Mycket viktigt 819 2. Ganska viktigt 240 3. Inte särskilt viktigt 57 4. Inte alls viktigt 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 VÄSTSVENSKA FRÅGOR 33 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 33(3) <Engagerad> Västsvenka frågor <Se F.33 för fullständig frågetext> 448 1. Mycket viktigt 834 2. Ganska viktigt 249 3. Inte särskilt viktigt 47 4. Inte alls viktigt 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 REGIONALA FRÅGOR 33 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 33(4) <Engagerad> Regionala frågor i Göteborgsregionen <Se F.33 för fullständig frågetext> 483 1. Mycket viktigt 797 2. Ganska viktigt 255 3. Inte särskilt viktigt 47 4. Inte alls viktigt 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 FRÅGOR I HEMKOMMUN 33 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 33(5) <Engagerad> Frågor i Din hemkommun <Se F.33 för fullständig frågetext> 657 1. Mycket viktigt 742 2. Ganska viktigt 168 3. Inte särskilt viktigt 35 4. Inte alls viktigt 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 EGEN KOMMUNDEL 33 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 33(6) <Engagerad> Frågor i den egna delen av kommunen/stadsdelen <Se F.33 för fullständig frågetext> 652 1. Mycket viktigt 684 2. Ganska viktigt 204 3. Inte särskilt viktigt 52 4. Inte alls viktigt 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 OMDÖME CENTERPARTIET 34 Loc 201 width 2 MD= 0 or GE 99 34 Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar respektive ogillar de politiska partierna i Sverige. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala? 34(1) Centerpartiet 13 01. Gillar starkt 25 02. 76 03. 137 04. 141 05. 685 06. Varken gillar eller ogillar 98 07. 109 08. 105 09. 48 10. 122 11. Ogillar starkt 43 00. Uppgift saknas på delfrågan 107 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 OMDÖME MODERATERNA 34 Loc 203 width 2 MD= 0 or GE 99 34(2) <Omdöme om politiska partier> Moderata samlingspartiet <Se F.34 för fullständig frågetext> 117 01. Gillar starkt 133 02. 185 03. 121 04. 78 05. 280 06. Varken gillar eller ogillar 67 07. 72 08. 94 09. 77 10. 341 11. Ogillar starkt 37 00. Uppgift saknas på delfrågan 107 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 OMDÖME VÄNSTERPARTIET 34 Loc 205 width 2 MD= 0 or GE 99 34(3) <Omdöme om politiska partier> Vänsterpartiet <Se F.34 för fullständig frågetext> 59 01. Gillar starkt 98 02. 158 03. 129 04. 113 05. 341 06. Varken gillar eller ogillar 87 07. 83 08. 94 09. 89 10. 312 11. Ogillar starkt 39 00. Uppgift saknas på delfrågan 107 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 OMDÖME FOLKPARTIET 34 Loc 207 width 2 MD= 0 or GE 99 34(4) <Omdöme om politiska partier> Folkpartiet liberalerna <Se F.34 för fullständig frågetext> 25 01. Gillar starkt 52 02. 107 03. 155 04. 172 05. 508 06. Varken gillar eller ogillar 102 07. 111 08. 74 09. 75 10. 175 11. Ogillar starkt 46 00. Uppgift saknas på delfrågan 107 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 OMDÖME SOCIALDEMOKRAT 34 Loc 209 width 2 MD= 0 or GE 99 34(5) <Omdöme om politiska partier> Socialdemokraterna <Se F.34 för fullständig frågetext> 88 01. Gillar starkt 167 02. 212 03. 158 04. 148 05. 300 06. Varken gillar eller ogillar 94 07. 103 08. 97 09. 66 10. 144 11. Ogillar starkt 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 107 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 OMDÖME MILJÖPARTIET 34 Loc 211 width 2 MD= 0 or GE 99 34(6) <Omdöme om politiska partier> Miljöpartiet de gröna <Se F.34 för fullständig frågetext> 75 01. Gillar starkt 134 02. 193 03. 194 04. 184 05. 368 06. Varken gillar eller ogillar 64 07. 79 08. 70 09. 65 10. 140 11. Ogillar starkt 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 107 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 OMDÖME KDS 34 Loc 213 width 2 MD= 0 or GE 99 34(7) <Omdöme om politiska partier> Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.34 för fullständig frågetext> 17 01. Gillar starkt 43 02. 81 03. 105 04. 128 05. 538 06. Varken gillar eller ogillar 84 07. 87 08. 94 09. 100 10. 286 11. Ogillar starkt 39 00. Uppgift saknas på delfrågan 107 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 OMDÖME CENTERPARTIET 35 Loc 215 width 2 MD= 0 or GE 99 35 Var skulle Du personligen vilja placera de lokala partierna i Din hemkommun på nedanstående skala? 35(1) Centerpartiet <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.44> 13 01. Gillar starkt 33 02. 65 03. 90 04. 104 05. 784 06. Varken gillar eller ogillar 80 07. 83 08. 82 09. 36 10. 120 11. Ogillar starkt 56 00. Uppgift saknas på delfrågan 163 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 OMDÖME MODERATERNA 35 Loc 217 width 2 MD= 0 or GE 99 35(2) <Omdöme om lokala partier i hemkommun> Moderata samlingspartiet <Se F.35 för fullständig frågetext> 102 01. Gillar starkt 99 02. 138 03. 109 04. 84 05. 440 06. Varken gillar eller ogillar 57 07. 53 08. 64 09. 73 10. 287 11. Ogillar starkt 40 00. Uppgift saknas på delfrågan 163 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 OMDÖME VÄNSTERPARTIET 35 Loc 219 width 2 MD= 0 or GE 99 35(3) <Omdöme om lokala partier i hemkommun> Vänsterpartiet <Se F.35 för fullständig frågetext> 53 01. Gillar starkt 98 02. 102 03. 99 04. 92 05. 480 06. Varken gillar eller ogillar 77 07. 79 08. 69 09. 70 10. 277 11. Ogillar starkt 50 00. Uppgift saknas på delfrågan 163 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 OMDÖME FOLKPARTIET 35 Loc 221 width 2 MD= 0 or GE 99 44(4) <Omdöme om lokala partier i hemkommun> Folkpartiet liberalerna <Se F.35 för fullständig frågetext> 21 01. Gillar starkt 53 02. 81 03. 129 04. 128 05. 636 06. Varken gillar eller ogillar 80 07. 85 08. 67 09. 56 10. 153 11. Ogillar starkt 57 00. Uppgift saknas på delfrågan 163 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 OMDÖME SOCIALDEMOKRAT 35 Loc 223 width 2 MD= 0 or GE 99 35(5) <Omdöme om lokala partier i hemkommun> Socialdemokraterna <Se F.35 för fullständig frågetext> 122 01. Gillar starkt 141 02. 205 03. 149 04. 127 05. 395 06. Varken gillar eller ogillar 69 07. 69 08. 68 09. 51 10. 117 11. Ogillar starkt 33 00. Uppgift saknas på delfrågan 163 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 OMDÖME MILJÖPARTIET 35 Loc 225 width 2 MD= 0 or GE 99 35(6) <Omdöme om lokala partier i hemkommun> Miljöpartiet de gröna <Se F.35 för fullständig frågetext> 63 01. Gillar starkt 106 02. 142 03. 153 04. 139 05. 527 06. Varken gillar eller ogillar 52 07. 69 08. 53 09. 51 10. 143 11. Ogillar starkt 48 00. Uppgift saknas på delfrågan 163 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 OMDÖME KDS 35 Loc 227 width 2 MD= 0 or GE 99 35(7) <Omdöme om lokala partier i hemkommun> Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.35 för fullständig frågetext> 17 01. Gillar starkt 33 02. 54 03. 80 04. 102 05. 671 06. Varken gillar eller ogillar 60 07. 78 08. 69 09. 86 10. 247 11. Ogillar starkt 49 00. Uppgift saknas på delfrågan 163 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 OMDÖME J MAGNUSSON 36 Loc 229 width 2 MD= 0 or GE 90 36 FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN. Var skulle Du personligen vilja placera några kommunala politiker i Göteborg på nedanstående skala? 36(1) Johnny Magnusson <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.44 (Modifierad)> 33 01. Gillar starkt 41 02. 78 03. 70 04. 49 06. 182 07. Varken gillar eller ogillar 15 08. 34 09. 24 10. 20 11. 58 12. Ogillar starkt 233 55. Personen okänd för mig 800 00. Frågan ej tillämplig 19 90. Uppgift saknas på delfrågan 53 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 OMDÖME JAN-ÅKE RYBERG 36 Loc 231 width 2 MD= 0 or GE 90 36(2) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Jan-Åke Ryberg <Se F.36 för fullständig frågetext> 3 01. Gillar starkt 5 02. 8 03. 16 04. 5 06. 177 07. Varken gillar eller ogillar 6 08. 5 09. 2 10. 2 11. 4 12. Ogillar starkt 596 55. Personen okänd för mig 800 00. Frågan ej tillämplig 27 90. Uppgift saknas på delfrågan 53 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 OMDÖME G JOHANSSON 36 Loc 233 width 2 MD= 0 or GE 90 36(3) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Göran Johansson <Se F.36 för fullständig frågetext> 194 01. Gillar starkt 127 02. 120 03. 74 04. 45 06. 110 07. Varken gillar eller ogillar 10 08. 16 09. 14 10. 13 11. 19 12. Ogillar starkt 101 55. Personen okänd för mig 800 00. Frågan ej tillämplig 13 90. Uppgift saknas på delfrågan 53 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 OMDÖME CLAES ROXBERGH 36 Loc 235 width 2 MD= 0 or GE 90 36(4) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Claes Roxbergh <Se F.36 för fullständig frågetext> 3 01. Gillar starkt 9 02. 27 03. 38 04. 24 06. 208 07. Varken gillar eller ogillar 17 08. 19 09. 19 10. 10 11. 20 12. Ogillar starkt 437 55. Personen okänd för mig 800 00. Frågan ej tillämplig 25 90. Uppgift saknas på delfrågan 53 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 OMDÖME TURE JAKOBSSON 36 Loc 237 width 2 MD= 0 or GE 90 36(5) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Ture Jakobsson <Se F.36 för fullständig frågetext> 2 01. Gillar starkt 5 02. 7 03. 9 04. 13 06. 158 07. Varken gillar eller ogillar 6 08. 5 09. 2 10. 4 11. 8 12. Ogillar starkt 604 55. Personen okänd för mig 800 00. Frågan ej tillämplig 33 90. Uppgift saknas på delfrågan 53 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 OMDÖME K SVENSSON 36 Loc 239 width 2 MD= 0 or GE 90 36(6) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Kerstin Svensson <Se F.36 för fullständig frågetext> 5 01. Gillar starkt 14 02. 29 03. 31 04. 24 06. 182 07. Varken gillar eller ogillar 12 08. 16 09. 13 10. 5 11. 21 12. Ogillar starkt 479 55. Personen okänd för mig 800 00. Frågan ej tillämplig 25 90. Uppgift saknas på delfrågan 53 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 OMDÖME M BJÖRKLUND 36 Loc 241 width 2 MD= 0 or GE 90 36(7) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Margita Björklund <Se F.36 för fullständig frågetext> 12 01. Gillar starkt 26 02. 51 03. 46 04. 49 06. 195 07. Varken gillar eller ogillar 22 08. 11 09. 18 10. 5 11. 24 12. Ogillar starkt 375 55. Personen okänd för mig 800 00. Frågan ej tillämplig 22 90. Uppgift saknas på delfrågan 53 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 OMDÖME ALVAR PERSSON 36 Loc 243 width 2 MD= 0 or GE 90 36(8) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Alvar Persson <Se F.36 för fullständig frågetext> 2 01. Gillar starkt 1 02. 6 03. 7 04. 5 06. 158 07. Varken gillar eller ogillar 5 08. 3 09. 3 10. 0 11. 7 12. Ogillar starkt 632 55. Personen okänd för mig 800 00. Frågan ej tillämplig 27 90. Uppgift saknas på delfrågan 53 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 194 LÄSER VÅRT GÖTEBORG 37 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 37 FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN. Göteborgs kommun ger fem gånger om året ut tidningen "Vårt Göteborg". Hur mycket av den brukar Du ta del av? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.36 (Modifierad)> 123 1. Läser varje nummer noggrant 96 2. Läser enstaka nummer 274 3. Läser enstaka artiklar i varje nummer 201 4. Bläddrar bara igenom tidningen 241 5. Läser aldrig tidningen 714 0. Frågan ej tillämplig 60 9. Uppgift saknas
VAR 195 ÅSIKT VÅRT GÖTEBORG 38 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 38 FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN. Om Du tänker på sådant som händer i Göteborg hur tillförlitlig bedömer Du då att tidningen "Vårt Göteborg" är? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.37 (Modifierad)> 56 1. Mycket tillförlitlig 376 2. Ganska tillförlitlig 60 3. Inte särskilt tillförlitlig 18 4. Mindre tillförlitlig 2 5. Inte alls tillförlitlig 204 8. Har ingen uppfattning 714 0. Frågan ej tillämplig 279 9. Uppgift saknas
VAR 196 LÄSER KULTUR 39 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 8 39 FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN. Vad brukar Du läsa om i "Vårt Göteborg"? 39(1) Kultur <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.38> 156 1. Oftast 275 3. Ibland 141 5. Aldrig 800 0. Frågan ej tillämplig 66 8. Uppgift saknas på delfrågan 271 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 LÄSER SJUKVÅRD 39 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 8 39(2) <Läser i "Vårt Göteborg> Sjukvård/hälsovård <Se F.39 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 237 1. Oftast 288 3. Ibland 79 5. Aldrig 800 0. Frågan ej tillämplig 34 8. Uppgift saknas på delfrågan 271 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 LÄSER TRAFIK 39 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 8 39(3) <Läser i "Vårt Göteborg> Trafik <Se F.39 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 212 1. Oftast 323 3. Ibland 72 5. Aldrig 800 0. Frågan ej tillämplig 31 8. Uppgift saknas på delfrågan 271 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 LÄSER MILJÖFRÅGOR 39 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 8 39(4) <Läser i "Vårt Göteborg> Miljöfrågor <Se F.39 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 207 1. Oftast 320 3. Ibland 72 5. Aldrig 800 0. Frågan ej tillämplig 39 8. Uppgift saknas på delfrågan 271 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 LÄSER SKOLA 39 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 8 39(5) <Läser i "Vårt Göteborg> Skola/undervisning <Se F.39 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 159 1. Oftast 297 3. Ibland 122 5. Aldrig 800 0. Frågan ej tillämplig 60 8. Uppgift saknas på delfrågan 271 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 LÄSER INVANDRARFRÅGOR 39 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 8 39(6) <Läser i "Vårt Göteborg> Invandrarfrågor <Se F.39 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 138 1. Oftast 274 3. Ibland 178 5. Aldrig 800 0. Frågan ej tillämplig 48 8. Uppgift saknas på delfrågan 271 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 LÄSER STADSPLANERING 39 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 8 39(7) <Läser i "Vårt Göteborg> Stadsplaneringsfrågor <Se F.39 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 215 1. Oftast 285 3. Ibland 108 5. Aldrig 800 0. Frågan ej tillämplig 30 8. Uppgift saknas på delfrågan 271 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 KÄNNEDOM OM SDN 40 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 40 FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN. Känner Du till vilken stadsdelsnämnd (SDN) Du tillhör? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.39> 653 1. Ja 213 5. Nej 800 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Uppgift saknas
VAR 204 STADSDELSNÄMND 40 Loc 255 width 2 MD= 0 or GE 99 40(1) Stadsdelsnämnd <Se F.40 för fullständig frågetext> <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.39> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 17 01. Gunnared 23 02. Lärjedalen 30 03. Kortedala 10 04. Bergsjön 23 05. Härlanda 60 06. Örgryte 73 07. Centrum 48 08. Linnestaden 36 09. Majorna 27 10. Högsbo 29 11. Älvsborg 21 12. Frölunda 44 13. Askim 33 14. Tynnered 7 15. Styrsö 20 16. Torslanda 23 17. Biskopsgården 41 18. Lundby 25 19. Tuve-Säve 43 20. Backa 13 21. Kärra-Rödbo 975 00. Frågan ej tillämplig 88 99. Uppgift saknas
VAR 205 KOSTNAD KOLLEKTIVTRAF 41 Loc 257 width 1 MD=9 41 Kostnaderna för kollektivtrafiken betalas idag till hälften av skattebetalarna genom skatter och till hälften av resenärerna direkt genom biljetter och kort etc. Tycker Du att resenärerna bör betala mer genom biljetter och kort, samma andel som idag eller att mer skall betalas genom skatter? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.43> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 69 1. Mycket mer genom biljetter och kort 179 2. Något mer genom biljetter och kort 940 3. Samma andel som idag 333 4. Något mer genom skatt 146 5. Mycket mer genom skatt 42 9. Uppgift saknas
VAR 206 INTRESSERAD AV MILJÖ 42 Loc 258 width 1 MD=9 42 Hur intresserad är Du i allmänhet av miljöfrågor? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.46> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 294 1. Mycket intresserad 1055 2. Ganska intresserad 310 3. Inte särskilt intresserad 25 4. Inte alls intresserad 25 9. Uppgift saknas
VAR 207 ÖKA KOMMUN MILJÖVÅRD 43 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 43 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som gäller miljön i Din kommun. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 43(1) Öka den kommunala miljövården även om det innebär skattehöjningar <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.48> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 222 1. Mycket bra förslag 497 2. Ganska bra förslag 574 3. Varken bra eller dåligt förslag 231 4. Ganska dåligt förslag 88 5. Mycket dåligt förslag 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 STOPPA PRIVATBILISMEN 43 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 43(2) <Åsikt om förslag som gäller miljön> Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.43 för fullständig frågetext> 278 1. Mycket bra förslag 452 2. Ganska bra förslag 321 3. Varken bra eller dåligt förslag 346 4. Ganska dåligt förslag 225 5. Mycket dåligt förslag 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 MILJÖVÄNLIG PRODUKT 43 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 43(3) <Åsikt om förslag som gäller miljön> Öka informationen om var man kan handla miljövänliga produkter <Se F.43 för fullständig frågetext> 559 1. Mycket bra förslag 699 2. Ganska bra förslag 297 3. Varken bra eller dåligt förslag 54 4. Ganska dåligt förslag 14 5. Mycket dåligt förslag 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 MER KOLLEKTIVTRAFIK 43 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 43(4) <Åsikt om förslag som gäller miljön> Bygga ut kollektivtrafiken <Se F.43 för fullständig frågetext> 599 1. Mycket bra förslag 681 2. Ganska bra förslag 288 3. Varken bra eller dåligt förslag 46 4. Ganska dåligt förslag 19 5. Mycket dåligt förslag 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 MILJÖVÄNLIG LASTBIL 43 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 43(5) <Åsikt om förslag som gäller miljön> Bara tillåta miljövänliga lastbilar i innerstäderna <Se F.43 för fullständig frågetext> 641 1. Mycket bra förslag 565 2. Ganska bra förslag 270 3. Varken bra eller dåligt förslag 93 4. Ganska dåligt förslag 54 5. Mycket dåligt förslag 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 HUSHÅLLSAVFALL 43 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 43(6) <Åsikt om förslag som gäller miljön> Lagstifta om obligatorisk sortering av hushållsavfall <Se F.43 för fullständig frågetext> 490 1. Mycket bra förslag 542 2. Ganska bra förslag 309 3. Varken bra eller dåligt förslag 174 4. Ganska dåligt förslag 116 5. Mycket dåligt förslag 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 SATSNING CYKELBANOR 44 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 44 Följande förslag gäller trafiksäkerheten i Din kommun. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 44(1) Satsa mer på cykelbanor <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.50> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 760 1. Mycket bra förslag 536 2. Ganska bra förslag 294 3. Varken bra eller dåligt förslag 35 4. Ganska dåligt förslag 21 5. Mycket dåligt förslag 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 SKOLA SÄNKT HASTIGHET 44 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 44(2) <Åsikt om förslag som gäller trafiksäkerheten> Sänka hastighetsgränserna vid skolor och bostadsområden <Se F.44 för fullständig frågetext> 828 1. Mycket bra förslag 535 2. Ganska bra förslag 236 3. Varken bra eller dåligt förslag 37 4. Ganska dåligt förslag 25 5. Mycket dåligt förslag 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 BYGGA FARTHINDER 44 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 9 44(3) <Åsikt om förslag som gäller trafiksäkerheten> Bygga grupp eller farthinder på fler ställen där många människor korsar vägbanan <Se F.44 för fullständig frågetext> 583 1. Mycket bra förslag 462 2. Ganska bra förslag 276 3. Varken bra eller dåligt förslag 203 4. Ganska dåligt förslag 124 5. Mycket dåligt förslag 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 HASTIGHETSBEVAKNING 44 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 44(4) <Åsikt om förslag som gäller trafiksäkerheten> Skärpa övervakningen när det gäller hastighetsöverträdelser <Se F.44 för fullständig frågetext> 601 1. Mycket bra förslag 449 2. Ganska bra förslag 374 3. Varken bra eller dåligt förslag 127 4. Ganska dåligt förslag 103 5. Mycket dåligt förslag 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 SKADATS I TRAFIKEN 45 Loc 269 width 1 MD=9 45 Har Du skadats i trafiken under det senaste året? 21 1. Ja, i en bil 8 2. Ja, på moped/motorcykel 2 3. Ja, i buss/spårvagn/tåg 28 4. Ja, som cyklist 3 5. Ja, som gångtrafikant 4 6. Ja, på annat sätt 1616 7. Nej 5 8. Fler än ett kryss markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 218 BEHANDLING FÖR SKADA 45 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 45(1) Om Du skadats, sökte Du då behandling för Din skada? <Se F.45 för fullständig frågetext> 35 1. Ja, på sjukhus 9 2. Ja, på läkarmottagning 1 3. Ja, på annan sjukvårdsinrättning 3 4. Ja, på annat sätt 176 6. Nej 3 8. Fler än ett kryss markerat 1460 0. Frågan ej tillämplig 22 9. Uppgift saknas
VAR 219 SJUKSKRIVEN 45 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 45(2) <Skadats i trafiken> Blev Du sjukskriven? <Se F.45 för fullständig frågetext> 21 1. Ja 191 5. Nej 1 8. Fler än ett kryss markerat 1474 0. Frågan ej tillämplig 22 9. Uppgift saknas
VAR 220 ANTAL DAG SJUKSKRIVEN 45 Loc 272 width 3 MD= 0 45(3) <Skadats i trafiken> Sjukskriven antal dagar <Se F.45 för fullständig frågetext> 005. 5 dagar . . 548. 548 dagar 1692 000. Frågan ej tillämplig Kod: 5 7 14 21 30 40 56 60 160 163 270 Frek: 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 548 0 Frek: 1 1692
VAR 221 PERS: SORTERA SOPOR 46 Loc 275 width 2 MD= 0 or GE 99 46 I vilken utsträckning är Du personligen beredd att göra följande saker för att bidra till en bättre miljö i Din kommun? 46(1) Sortera sopor <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.50 (Modifierad)> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 76 01. Inte alls beredd att göra 27 02. 30 03. 48 04. 41 05. 141 06. 39 07. 109 08. 164 09. 83 10. 892 11. I mycket hög grad beredd att göra 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 PERS: AKTIV MILJÖORG 46 Loc 277 width 2 MD= 0 or GE 99 46(2) <Beredd att göra för bättre miljö> Arbeta aktivt i en miljöorganisation <Se F.46 för fullständig frågetext> 584 01. Inte alls beredd att göra 129 02. 193 03. 146 04. 92 05. 200 06. 59 07. 63 08. 48 09. 20 10. 72 11. I mycket hög grad beredd att göra 69 00. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 PERS: EJ MILJÖFARLIGA 46 Loc 279 width 2 MD= 0 or GE 99 46(3) <Beredd att göra för bättre miljö> Avstå från miljöfarliga varor <Se F.46 för fullständig frågetext> 41 01. Inte alls beredd att göra 33 02. 51 03. 65 04. 60 05. 177 06. 76 07. 165 08. 216 09. 150 10. 575 11. I mycket hög grad beredd att göra 66 00. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 PERS: HÖGRE SKATT 46 Loc 281 width 2 MD= 0 or GE 99 46(4) <Beredd att göra för bättre miljö> Betala högre skatt om pengarna används till miljöändamål <Se F.46 för fullständig frågetext> 376 01. Inte alls beredd att göra 95 02. 153 03. 119 04. 108 05. 264 06. 102 07. 104 08. 97 09. 60 10. 139 11. I mycket hög grad beredd att göra 58 00. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 PERS: KOMPOSTERA 46 Loc 283 width 2 MD= 0 or GE 99 46(5) <Beredd att göra för bättre miljö> Kompostera <Se F.46 för fullständig frågetext> 212 01. Inte alls beredd att göra 55 02. 68 03. 55 04. 54 05. 154 06. 70 07. 101 08. 133 09. 85 10. 624 11. I mycket hög grad beredd att göra 64 00. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 PERS: LÄMNA IN AVFALL 46 Loc 285 width 2 MD= 0 or GE 99 46(6) <Beredd att göra för bättre miljö> Lämna in miljöfarligt avfall <Se F.46 för fullständig frågetext> 27 01. Inte alls beredd att göra 9 02. 17 03. 26 04. 32 05. 71 06. 48 07. 90 08. 168 09. 134 10. 1009 11. I mycket hög grad beredd att göra 44 00. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 PERS: MINSKA BILANV 46 Loc 287 width 2 MD= 0 or GE 99 46(7) <Beredd att göra för bättre miljö> Minska bilåkandet <Se F.46 för fullständig frågetext> 319 01. Inte alls beredd att göra 99 02. 124 03. 97 04. 70 05. 250 06. 69 07. 99 08. 135 09. 64 10. 278 11. I mycket hög grad beredd att göra 71 00. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 PERS: ENERGISPARANDE 46 Loc 289 width 2 MD= 0 or GE 99 46(8) <Beredd att göra för bättre miljö> Spara energi i hemmet <Se F.46 för fullständig frågetext> 74 01. Inte alls beredd att göra 24 02. 55 03. 71 04. 68 05. 238 06. 97 07. 179 08. 218 09. 136 10. 469 11. I mycket hög grad beredd att göra 46 00. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 229 PERS: EKOLOGISK MAT 46 Loc 291 width 2 MD= 0 or GE 99 46(9) <Beredd att göra för bättre miljö> Välja ekologiskt producerade livsmedel <Se F.46 för fullständig frågetext> 93 01. Inte alls beredd att göra 51 02. 75 03. 78 04. 74 05. 257 06. 117 07. 177 08. 194 09. 108 10. 397 11. I mycket hög grad beredd att göra 54 00. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 PERS: MILJÖMÄRKT VARA 46 Loc 293 width 2 MD= 0 or GE 99 46(10) <Beredd att göra för bättre miljö> Välja miljömärkta varor <Se F.46 för fullständig frågetext> 45 01. Inte alls beredd att göra 27 02. 45 03. 55 04. 53 05. 215 06. 95 07. 175 08. 216 09. 167 10. 537 11. I mycket hög grad beredd att göra 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 PERS: BETE MILJÖVÄNL. 46 Loc 295 width 2 MD= 0 or GE 99 46(11) <Beredd att göra för bättre miljö> Uppmuntra vänner och bekanta att bete sig miljövänligt <Se F.46 för fullständig frågetext> 177 01. Inte alls beredd att göra 66 02. 74 03. 65 04. 54 05. 227 06. 95 07. 148 08. 172 09. 128 10. 423 11. I mycket hög grad beredd att göra 46 00. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 PERS: LÄSER MILJÖINFO 46 Loc 297 width 2 MD= 0 or GE 99 46(12) Läsa miljöinformation som jag får i brevlådan <Se F.46 för fullständig frågetext> 80 01. Inte alls beredd att göra 39 02. 46 03. 63 04. 55 05. 216 06. 96 07. 136 08. 208 09. 133 10. 569 11. I mycket hög grad beredd att göra 34 00. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 LÄSER GRATISTIDNING 47 Loc 299 width 1 MD=9 47 Läser Du regelbundet något lokalt annonsblad eller lokal gratistidning som innehåller nyheter? 849 1. Ja 792 5. Nej 68 9. Uppgift saknas
VAR 234 GRATISTIDNING 47 Loc 300 width 3 MD= 0 47(1) Gratistidning <Se F.47 för fullständig frågetext> 0 001. Johannabergsbladet 9 002. Lilla Edets Allehanda 27 003. Centrumbladet 3 004. Nordvästen 9 005. Härryda tidning 51 006. Linnebladet 2 007. Frölundabladet 74 008. Lerumstidningen/Lerums Tidning 5 009. Göteborgaren 13 010. Angereds Tidning 29 011. Redbergsbladet 29 012. Ale Tidning 3 013. Kungsbackabladet 4 014. Torslandabladet 23 015. Mölndalsposten 5 017. Citynytt 4 018. Häckenbladet/BK Häckens tidning 10 019. Ale Bladet 17 020. Partille Nyheter 4 021. HisingsNytt 51 022. Härryda Posten 11 023. Hisingen 1 024. FrölundaNytt 2 025. Ö-bladet 29 026. ST-Tidningen/Nya 14 027. Örgryte-Härlanda tidning 2 028. Lilla Edets Nytt 3 029. Mölndalsbladet 11 030. Stenungsundstidningen/Nya/ 1 031. Munkebladet 1 032. 1 033. Tjörns månadsblad-Stenungsunds tidning 7 034. Vi Majbor 8 035. Partillebladet 3 036. Vårt Göteborg 2 037. Markbladet 5 038. Kungsbacka tidning 9 039. Kungälvsposten 18 040. Kungsbacka Annonsblad 1 041. Aleposten 9 042. Frölundaposten 2 043. Centrumtidningen 3 045. Villatidningen 5 046. Frölunda tidning 2 047. Lerums Nyheter 3 048. Ale Allehanda 4 049. Partille 1 050. Mölndals tidning 1 051. Härryda bladet 2 052. Örgryte tidning 2 053. Tuvebladet 1 054. StenungsNytt 1 055. Östra Göteborg 1 056. Villa Nytt 2 057. Härlanda Tidningen 2 058. Partille tidningen 1 059. Vårt Högsbo 2 060. MölndalsNytt 10 061. Norra Halland 3 062. Stenungsbladet 1 063. Partille Nytt 1 064. Angeredsposten 3 065. Månadsbladet 2 066. Angereds Nytt 1 067. Lerumskuriren 1 068. Askimbladet 3 069. Hisingsbladet 1 070. Lilla Edet bladet 5 071. Partillepressen 4 072. Stenungsposten 3 073. Nöjesguiden 1 074. Trollhättans Lokaltidning 5 075. PS (Partille Sävedalen) 4 076. Stenungstorgstidningen 1 077. Torslanda tidning 1 078. Frölunda torg 1 079. Aktuellt 4 080. Angered 2 081. Kungsbacka nytt 2 082. Heja Halland 1 083. Älvsborgsbladet 1 084. Majornas 3 085. Örgrytebladet 1 086. SDNs lokalblad (Torslanda) 2 087. Lerumsbladet 2 088. ATL 2 089. VillaSpecialen 1 090. Göteborgsbladet 14 092. Vi i Villa 8 095. Västnytt 3 097. Villa i Väst 97 098. GP Väst, GP Nordväst, GP Sydväst, GP Nordost 11 100. Affärers gratis-/reklamtidningar 1 101. 1 110. Ö-aktuellt 1 111. Angereds Nyheter 1 112. Partille lokaltidning 1 113. Köpkraft-Torslanda 1 114. På lätt svenska 1 115. KBA Kommun 1 116. Frölunda lokaltidning 1 117. Askims lokaltidning 1 118. Angeredsbladet 1 119. Backa stadsdelstidning 1 120. Annonsbladet 1 121. Kortedalabladet 1 122. Lokalbladet 1 123. Kungsannonsen 1 124. Tuve-Sävetidningen 1 125. Majbladet 1 126. Energinytt 74 200. Ej angivet vilken tidning 1 305. 75 999. GP, Aveny 791 000. Frågan ej tillämplig
VAR 235 ÄGNAD TID RADIO 48 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 9 48 Om Du tänker på den tid Du ägnar åt följande saker en vanlig dag, tycker Du att Du ger dem för mycket tid, för litet tid eller är det bra som det är? 48(1) Radio 23 1. Alldeles för mycket tid 51 2. Något för mycket tid 1170 3. Rimlig tid 261 4. Något för lite tid 136 5. Alldeles för lite tid 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 ÄGNAD TID DAGSTIDNING 48 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 9 48(2) <Ägnad tid> Dagstidning <Se F.48 för fullständig frågetext> 12 1. Alldeles för mycket tid 48 2. Något för mycket tid 948 3. Rimlig tid 461 4. Något för lite tid 167 5. Alldeles för lite tid 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 ÄGNAD TID TV 48 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 9 48(3) <Ägnad tid> TV <Se F.48 för fullständig frågetext> 153 1. Alldeles för mycket tid 436 2. Något för mycket tid 945 3. Rimlig tid 76 4. Något för lite tid 37 5. Alldeles för lite tid 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 VIKTIG: SPORT 49 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 8 49 Om Du tänker på vad Du läser i en kvällstidning, hur viktig anser Du följande typer av innehåll vara? 11(1) Sport 222 1. Mycket viktigt 345 2. Ganska viktigt 383 3. Inte särskilt viktigt 277 4. Inte alls viktigt 403 0. Frågan ej tillämplig 34 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 VIKTIG: INRIKESNYHET 49 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 8 49(2) <Kvällstidningens innehåll> Inrikesnyheter <Se F.49 för fullständig frågetext> 339 1. Mycket viktigt 743 2. Ganska viktigt 126 3. Inte särskilt viktigt 22 4. Inte alls viktigt 406 0. Frågan ej tillämplig 28 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 VIKTIG: LEDARE 49 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 8 49(3) <Kvällstidningens innehåll> Ledare <Se F.49 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket viktigt 303 2. Ganska viktigt 559 3. Inte särskilt viktigt 253 4. Inte alls viktigt 406 0. Frågan ej tillämplig 54 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 VIKTIG: NYHET VÄSTSV 49 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 8 49(4) <Kvällstidningens innehåll> Nyheter från Västsverige <Se F.49 för fullständig frågetext> 386 1. Mycket viktigt 686 2. Ganska viktigt 141 3. Inte särskilt viktigt 26 4. Inte alls viktigt 405 0. Frågan ej tillämplig 20 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 VIKTIG: KULTUR 49 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 8 49(5) <Kvällstidningens innehåll> Kultur <Se F.49 för fullständig frågetext> 127 1. Mycket viktigt 388 2. Ganska viktigt 491 3. Inte särskilt viktigt 210 4. Inte alls viktigt 406 0. Frågan ej tillämplig 42 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 VIKTIG: OLYCKA/BROTT 49 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 8 49(6) <Kvällstidningens innehåll> Olyckor och brott <Se F.49 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket viktigt 553 2. Ganska viktigt 379 3. Inte särskilt viktigt 74 4. Inte alls viktigt 406 0. Frågan ej tillämplig 28 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 VIKTIG: KÄNDISNYHET 49 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 8 49(7) <Kvällstidningens innehåll> Kändisnyheter <Se F.49 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket viktigt 205 2. Ganska viktigt 494 3. Inte särskilt viktigt 454 4. Inte alls viktigt 405 0. Frågan ej tillämplig 38 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 VIKTIG: NÖJEN 49 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 8 49(8) <Kvällstidningens innehåll> Nöjen <Se F.49 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket viktigt 453 2. Ganska viktigt 466 3. Inte särskilt viktigt 143 4. Inte alls viktigt 406 0. Frågan ej tillämplig 32 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 VIKTIG: ANNONSER 49 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 8 49(9) <Kvällstidningens innehåll> Annonser <Se F.49 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket viktigt 386 2. Ganska viktigt 492 3. Inte särskilt viktigt 243 4. Inte alls viktigt 406 0. Frågan ej tillämplig 33 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 LÄSER EJ KVÄLLSTIDN 49 Loc 315 width 1 MD=9 49(10) <Kvällstidningens innehåll> Läser aldrig kvällstidningar <Se F.49 för fullständig frågetext> 406 1. Markerat 1258 5. Ej markerat 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 STOR VECKOINKÖP 50 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 50 Händer det att Du regelbundet gör större veckoinköp, t ex på lördagar? 363 1. Ja, flera gånger i månaden 562 2. Ja, någon gång i månaden 272 3. Ja, någon gång i halvåret 461 5. Nej, aldrig 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 INKÖP I NÄRA AFFÄR 50 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 50(1) Händer det att Du regelbundet gör större veckoinköp, t ex på lördagar? Om ja, var gör Du i så fall sådana inköp? 50(1) Affär i Din egen stadsdel 545 1. Markerat 666 5. Ej markerat 461 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 250 INKÖP GBG CENTRUM 50 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 50(2) <Större veckoinköp> Göteborgs centrum <Se F.50(1) för fullständig frågetext> 107 1. Markerat 1104 5. Ej markerat 461 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 251 INKÖP STORMARKNAD GBG 50 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 50(3) <Större veckoinköp> Stormarknad i Göteborgs kommun <Se F.50(1) för fullständig frågetext> 462 1. Markerat 749 5. Ej markerat 461 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 252 INKÖP MARKNAD EJ GBG 50 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 50(4) <Större veckoinköp> Stormarknad utanför Göteborgs kommun <Se F.50(1) för fullständig frågetext> 212 1. Markerat 999 5. Ej markerat 461 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 253 IDKAT FRILUFTSLIV 51 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 9 51 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 51(1) Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) <Senaste förekomst: VSOM94 F.61 (Modifierad)> 235 1. Flera gånger i veckan 358 2. Någon gång i veckan 405 3. Någon gång i månaden 223 4. Någon gång i kvartalet 87 5. Någon gång i halvåret 177 6. Någon gång under året 131 7. Ingen gång 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 MOTION ELLER IDROTT 51 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 9 51(2) <Aktivitet det senaste året> Sysslat med individuell motion eller idrott <Se F.51 för fullständig frågetext> 401 1. Flera gånger i veckan 423 2. Någon gång i veckan 222 3. Någon gång i månaden 91 4. Någon gång i kvartalet 64 5. Någon gång i halvåret 123 6. Någon gång under året 301 7. Ingen gång 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 GÅTT PÅ BIO 51 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 9 51(3) <Aktivitet det senaste året> Gått på bio <Se F.51 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger i veckan 27 2. Någon gång i veckan 225 3. Någon gång i månaden 290 4. Någon gång i kvartalet 218 5. Någon gång i halvåret 337 6. Någon gång under året 535 7. Ingen gång 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 GÅTT PÅ TEATER 51 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 9 51(4) <Aktivitet det senaste året> Gått på teater <Se F.51 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger i veckan 7 2. Någon gång i veckan 62 3. Någon gång i månaden 155 4. Någon gång i kvartalet 194 5. Någon gång i halvåret 391 6. Någon gång under året 816 7. Ingen gång 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 LÄST BOK 51 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 9 51(5) <Aktivitet det senaste året> Läst någon bok <Se F.51 för fullständig frågetext> 357 1. Flera gånger i veckan 188 2. Någon gång i veckan 278 3. Någon gång i månaden 247 4. Någon gång i kvartalet 148 5. Någon gång i halvåret 225 6. Någon gång under året 202 7. Ingen gång 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 DISKUTERAT POLITIK 51 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 9 51(6) <Aktivitet det senaste året> Diskuterat politik <Se F.51 för fullständig frågetext> 246 1. Flera gånger i veckan 373 2. Någon gång i veckan 376 3. Någon gång i månaden 127 4. Någon gång i kvartalet 93 5. Någon gång i halvåret 182 6. Någon gång under året 219 7. Ingen gång 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 BESÖKT GUDTJÄNST 51 Loc 327 width 1 MD=0 or GE 9 51(7) <Aktivitet det senaste året> Besökt gudtjänst eller religiöst möte <Se F.51 för fullständig frågetext> 31 1. Flera gånger i veckan 61 2. Någon gång i veckan 75 3. Någon gång i månaden 94 4. Någon gång i kvartalet 129 5. Någon gång i halvåret 346 6. Någon gång under året 896 7. Ingen gång 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 TRÄDGÅRDSARBETE 51 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 9 51(8) <Aktivitet det senaste året> Sysslat med trädgårdsarbete <Se F.51 för fullständig frågetext> 225 1. Flera gånger i veckan 335 2. Någon gång i veckan 295 3. Någon gång i månaden 113 4. Någon gång i kvartalet 92 5. Någon gång i halvåret 149 6. Någon gång under året 434 7. Ingen gång 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 LÄST VECKOTIDNING 51 Loc 329 width 1 MD=0 or GE 9 51(9) <Aktivitet det senaste året> Läst veckotidningar <Se F.51 för fullständig frågetext> 140 1. Flera gånger i veckan 373 2. Någon gång i veckan 391 3. Någon gång i månaden 217 4. Någon gång i kvartalet 102 5. Någon gång i halvåret 207 6. Någon gång under året 207 7. Ingen gång 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 SPELAT PÅ TIPS, LOTTO 51 Loc 330 width 1 MD=0 or GE 9 51(10) <Aktivitet det senaste året> Spelat på tips, lotto eller V65 <Se F.51 för fullständig frågetext> 72 1. Flera gånger i veckan 421 2. Någon gång i veckan 244 3. Någon gång i månaden 116 4. Någon gång i kvartalet 83 5. Någon gång i halvåret 174 6. Någon gång under året 535 7. Ingen gång 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 RESTAURANG KVÄLLSTID 51 Loc 331 width 1 MD=0 or GE 9 51(11) <Aktivitet det senaste året> Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.51 för fullständig frågetext> 38 1. Flera gånger i veckan 156 2. Någon gång i veckan 350 3. Någon gång i månaden 284 4. Någon gång i kvartalet 193 5. Någon gång i halvåret 243 6. Någon gång under året 371 7. Ingen gång 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 REST UTOMLANDS 51 Loc 332 width 1 MD=0 or GE 9 51(12) <Aktivitet det senaste året> Rest utomlands <Se F.51 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 4 2. Någon gång i veckan 43 3. Någon gång i månaden 125 4. Någon gång i kvartalet 265 5. Någon gång i halvåret 613 6. Någon gång under året 587 7. Ingen gång 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 HYRT VIDEOFILM 51 Loc 333 width 1 MD=0 or GE 9 51(13) <Aktivitet det senaste året> Hyrt videofilm <Se F.51 för fullständig frågetext> 18 1. Flera gånger i veckan 64 2. Någon gång i veckan 286 3. Någon gång i månaden 235 4. Någon gång i kvartalet 151 5. Någon gång i halvåret 178 6. Någon gång under året 690 7. Ingen gång 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 SPELAT IN TV-PROGRAM 51 Loc 334 width 1 MD=0 or GE 9 51(14) <Aktivitet det senaste året> Spelat in TV-program på video <Se F.51 för fullständig frågetext> 110 1. Flera gånger i veckan 239 2. Någon gång i veckan 355 3. Någon gång i månaden 171 4. Någon gång i kvartalet 89 5. Någon gång i halvåret 112 6. Någon gång under året 556 7. Ingen gång 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 KÖPT CD SKIVA 51 Loc 335 width 1 MD=0 or GE 9 51(15) <Aktivitet det senaste året> Köpt grammofonskiva/CD-skiva <Se F.51 för fullständig frågetext> 14 1. Flera gånger i veckan 29 2. Någon gång i veckan 215 3. Någon gång i månaden 338 4. Någon gång i kvartalet 212 5. Någon gång i halvåret 255 6. Någon gång under året 569 7. Ingen gång 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 SKRIVIT PÅ DATOR 51 Loc 336 width 1 MD=0 or GE 9 51(16) <Aktivitet det senaste året> Använt persondator <Se F.51 för fullständig frågetext> 458 1. Flera gånger i veckan 152 2. Någon gång i veckan 108 3. Någon gång i månaden 56 4. Någon gång i kvartalet 28 5. Någon gång i halvåret 72 6. Någon gång under året 748 7. Ingen gång 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 KÖRT PÅ INTERNET 51 Loc 337 width 1 MD=0 or GE 9 51(17) <Aktivitet det senaste året> Kört på Internet <Se F.51 för fullständig frågetext> 41 1. Flera gånger i veckan 48 2. Någon gång i veckan 34 3. Någon gång i månaden 21 4. Någon gång i kvartalet 11 5. Någon gång i halvåret 55 6. Någon gång under året 1406 7. Ingen gång 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 RÖKT/SNUSAT 51 Loc 338 width 1 MD=0 or GE 9 51(18) <Aktivitet det senaste året> Rökt/snusat <Se F.51 för fullständig frågetext> 478 1. Flera gånger i veckan 37 2. Någon gång i veckan 38 3. Någon gång i månaden 21 4. Någon gång i kvartalet 26 5. Någon gång i halvåret 44 6. Någon gång under året 985 7. Ingen gång 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 DRUCKIT SPRIT/VIN/ÖL 51 Loc 339 width 1 MD=0 or GE 9 51(19) <Aktivitet det senaste året> Druckit sprit/vin/starköl <Se F.51 för fullständig frågetext> 111 1. Flera gånger i veckan 484 2. Någon gång i veckan 521 3. Någon gång i månaden 152 4. Någon gång i kvartalet 74 5. Någon gång i halvåret 118 6. Någon gång under året 173 7. Ingen gång 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 GÅTT PÅ BIBLIOTEK 51 Loc 340 width 1 MD=0 or GE 9 51(20) <Aktivitet det senaste året> Gått på bibliotek <Se F.51 för fullständig frågetext> 58 1. Flera gånger i veckan 147 2. Någon gång i veckan 362 3. Någon gång i månaden 204 4. Någon gång i kvartalet 137 5. Någon gång i halvåret 216 6. Någon gång under året 506 7. Ingen gång 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 BETT TILL GUD 51 Loc 341 width 1 MD=0 or GE 9 51(21) <Aktivitet det senaste året> Bett till Gud <Se F.51 för fullständig frågetext> 263 1. Flera gånger i veckan 97 2. Någon gång i veckan 102 3. Någon gång i månaden 63 4. Någon gång i kvartalet 54 5. Någon gång i halvåret 198 6. Någon gång under året 852 7. Ingen gång 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 BIBELN 52 Loc 342 width 1 MD=9 52 Det finns olika sätt att se på Bibeln. Vilken av följande uppfattningar ligger närmast Din egen? 112 1. Bibeln är Guds rena ord och därför är den bokstavligen sann 491 2. Bibeln har inspirerats av Gud men den är skriven av människor och måste därför tolkas på nytt i varje tid 387 3. Bibeln innehåller mycket livsvisdom men Gud har inte påverkat den på något speciellt sätt 160 4. Bibeln är bara en vanlig bok 467 5. Jag har ingen uppfattning om detta 92 9. Uppgift saknas
VAR 275 SISTA ÅR: ULLEVI 53 Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 53 Har Du under det senaste året besökt någon av följande anläggningar/utflyktsmål och avser Du att göra det under det kommande året? Observera att den första frågan endast gäller besök under de senaste 12 månaderna, inte tidigare besök. 53a(1) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Gamla Ullevi <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.62 (Modifierad)> 114 1. Flera gånger 179 3. Någon gång 1315 5. Ingen gång 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 SISTA ÅR: GUNNEBO 53 Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 53a(2) <Besökt under det senaste året> Gunnebo Slott <Se F.53 för fullständig frågetext> 49 1. Flera gånger 209 3. Någon gång 1355 5. Ingen gång 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 SISTA ÅR: KONSTMUSEUM 53 Loc 345 width 1 MD=0 or GE 9 53a(3) <Besökt under det senaste året> Göteborgs konstmuseum <Se F.53 för fullständig frågetext> 66 1. Flera gånger 415 3. Någon gång 1122 5. Ingen gång 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 278 SISTA ÅR: GBG OPERA 53 Loc 346 width 1 MD=0 or GE 9 53a(4) <Besökt under det senaste året> Göteborgs Operan <Se F.53 för fullständig frågetext> 116 1. Flera gånger 344 3. Någon gång 1157 5. Ingen gång 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 SISTA ÅR: KONSERTHUS 53 Loc 347 width 1 MD=0 or GE 9 53a(5) <Besökt under det senaste året> Konserthuset <Se F.53 för fullständig frågetext> 54 1. Flera gånger 272 3. Någon gång 1287 5. Ingen gång 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 SISTA ÅR: LISEBERG 53 Loc 348 width 1 MD=0 or GE 9 53a(6) <Besökt under det senaste året> Liseberg <Se F.53 för fullständig frågetext> 345 1. Flera gånger 742 3. Någon gång 549 5. Ingen gång 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 SISTA ÅR: LÖDÖSE MUSE 53 Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 53a(7) <Besökt under det senaste året> Lödöse Museum <Se F.53 för fullständig frågetext> 5 1. Flera gånger 113 3. Någon gång 1491 5. Ingen gång 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 SISTA ÅR: NYA ULLEVI 53 Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 53a(8) <Besökt under det senaste året> Nya Ullevi <Se F.53 för fullständig frågetext> 115 1. Flera gånger 420 3. Någon gång 1082 5. Ingen gång 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 SISTA ÅR: NÄÄS 53 Loc 351 width 1 MD=0 or GE 9 53a(9) <Besökt under det senaste året> Nääs <Se F.53 för fullständig frågetext> 62 1. Flera gånger 327 3. Någon gång 1220 5. Ingen gång 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 284 SISTA ÅR:SCANDINAVIUM 53 Loc 352 width 1 MD=0 or GE 9 53a(10) <Besökt under det senaste året> Scandinavium <Se F.53 för fullständig frågetext> 86 1. Flera gånger 506 3. Någon gång 1019 5. Ingen gång 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 SISTA ÅR: STADSTEATER 53 Loc 353 width 1 MD=0 or GE 9 53a(11) <Besökt under det senaste året> Stadsteatern <Se F.53 för fullständig frågetext> 63 1. Flera gånger 306 3. Någon gång 1241 5. Ingen gång 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 286 SISTA ÅR: SV MÄSSAN 53 Loc 354 width 1 MD=0 or GE 9 53a(12) <Besökt under det senaste året> Svenska Mässan <Se F.53 för fullständig frågetext> 166 1. Flera gånger 764 3. Någon gång 694 5. Ingen gång 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 SISTA ÅR: TJOLÖHOLM 53 Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 53a(13) <Besökt under det senaste året> Tjolöholms slott <Se F.53 för fullständig frågetext> 60 1. Flera gånger 289 3. Någon gång 1264 5. Ingen gång 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 288 SISTA ÅR: ÅBY TRAV 53 Loc 356 width 1 MD=0 or GE 9 53a(14) <Besökt under det senaste året> Åby Travbana <Se F.53 för fullständig frågetext> 36 1. Flera gånger 125 3. Någon gång 1454 5. Ingen gång 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 289 NÄSTA ÅR: ULLEVI 53 Loc 357 width 1 MD=0 or GE 9 53b(1) <Besöker under det kommande året> Gamla Ullevi <Se F.53 för fullständig frågetext> 158 1. Ja, kommer säkert att besöka 383 3. Ja, kommer kanske att besöka 812 5. Nej, kommer inte att besöka 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 263 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 290 NÄSTA ÅR: GUNNEBO 53 Loc 358 width 1 MD=0 or GE 9 53b(2) <Besöker under det kommande året> Gunnebo Slott <Se F.53 för fullständig frågetext> 66 1. Ja, kommer säkert att besöka 416 3. Ja, kommer kanske att besöka 864 5. Nej, kommer inte att besöka 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 263 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 291 NÄSTA ÅR: KONSTMUSEUM 53 Loc 359 width 1 MD=0 or GE 9 53b(3) <Besöker under det kommande året> Göteborgs konstmuseum <Se F.53 för fullständig frågetext> 177 1. Ja, kommer säkert att besöka 613 3. Ja, kommer kanske att besöka 578 5. Nej, kommer inte att besöka 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 263 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 292 NÄSTA ÅR: GBG OPERAN 53 Loc 360 width 1 MD=0 or GE 9 53b(4) <Besöker under det kommande året> Göteborgs Operan <Se F.53 för fullständig frågetext> 366 1. Ja, kommer säkert att besöka 559 3. Ja, kommer kanske att besöka 464 5. Nej, kommer inte att besöka 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 263 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 NÄSTA ÅR: KONSERTHUS 53 Loc 361 width 1 MD=0 or GE 9 53b(5) <Besöker under det kommande året> Konserthuset <Se F.53 för fullständig frågetext> 163 1. Ja, kommer säkert att besöka 582 3. Ja, kommer kanske att besöka 614 5. Nej, kommer inte att besöka 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 263 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 NÄSTA ÅR: LISEBERG 53 Loc 362 width 1 MD=0 or GE 9 53b(6) <Besöker under det kommande året> Liseberg <Se F.53 för fullständig frågetext> 654 1. Ja, kommer säkert att besöka 567 3. Ja, kommer kanske att besöka 166 5. Nej, kommer inte att besöka 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 263 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 NÄSTA ÅR: LÖDÖSE MUSE 53 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 9 53b(7) <Besöker under det kommande året> Lödöse Museum <Se F.53 för fullständig frågetext> 56 1. Ja, kommer säkert att besöka 299 3. Ja, kommer kanske att besöka 1007 5. Nej, kommer inte att besöka 84 0. Uppgift saknas på delfrågan 263 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 NÄSTA ÅR: NYA ULLEVI 53 Loc 364 width 1 MD=0 or GE 9 53b(8) <Besöker under det kommande året> Nya Ullevi <Se F.53 för fullständig frågetext> 133 1. Ja, kommer säkert att besöka 540 3. Ja, kommer kanske att besöka 691 5. Nej, kommer inte att besöka 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 263 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 NÄSTA ÅR: NÄÄS 53 Loc 365 width 1 MD=0 or GE 9 53b(9) <Besöker under det kommande året> Nääs <Se F.53 för fullständig frågetext> 110 1. Ja, kommer säkert att besöka 471 3. Ja, kommer kanske att besöka 783 5. Nej, kommer inte att besöka 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 263 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 NÄSTA ÅR:SCANDINAVIUM 53 Loc 366 width 1 MD=0 or GE 9 53b(10) <Besöker under det kommande året> Scandinavium <Se F.53 för fullständig frågetext> 235 1. Ja, kommer säkert att besöka 665 3. Ja, kommer kanske att besöka 467 5. Nej, kommer inte att besöka 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 263 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 299 NÄSTA ÅR: STADSTEATER 53 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 9 53b(11) <Besöker under det kommande året> Stadsteatern <Se F.53 för fullständig frågetext> 172 1. Ja, kommer säkert att besöka 604 3. Ja, kommer kanske att besöka 592 5. Nej, kommer inte att besöka 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 263 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 300 NÄSTA ÅR: SV MÄSSAN 53 Loc 368 width 1 MD=0 or GE 9 53b(12) <Besöker under det kommande året> Svenska Mässan <Se F.53 för fullständig frågetext> 338 1. Ja, kommer säkert att besöka 761 3. Ja, kommer kanske att besöka 281 5. Nej, kommer inte att besöka 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 263 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 301 NÄSTA ÅR: TJOLÖHOLM 53 Loc 369 width 1 MD=0 or GE 9 53b(13) <Besöker under det kommande året> Tjolöholms slott <Se F.53 för fullständig frågetext> 124 1. Ja, kommer säkert att besöka 474 3. Ja, kommer kanske att besöka 777 5. Nej, kommer inte att besöka 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 263 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 NÄSTA ÅR: ÅBY TRAV 53 Loc 370 width 1 MD=0 or GE 9 53b(14) <Besöker under det kommande året> Åby Travbana <Se F.53 för fullständig frågetext> 77 1. Ja, kommer säkert att besöka 176 3. Ja, kommer kanske att besöka 1117 5. Nej, kommer inte att besöka 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 263 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 BÅTMÄSSA VÅR 95 54 Loc 371 width 1 MD=0 or GE 9 54 Vad anser Du om följande stora arrangemang som ägt rum i Göteborg under det senaste året? 54(1) Båtmässan våren 1995 40 1. Mycket bra 110 2. Ganska bra 46 3. Varken bra eller dåligt 20 4. Ganska dåligt 2 5. Mycket dåligt 1420 6. Har ej besökt 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 304 FILMFESTIVAL 1995 54 Loc 372 width 1 MD=0 or GE 9 54(2) <Stora arrangemang i Göteborg> Filmfestivalen vintern 1995 <Se F.54 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket bra 50 2. Ganska bra 25 3. Varken bra eller dåligt 2 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 1468 6. Har ej besökt 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 305 FRIIDROTTS-VM 1995 54 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 9 54(3) <Stora arrangemang i Göteborg> Friidrotts-VM på Ullevi sommaren 1995 <Se F.54 för fullständig frågetext> 700 1. Mycket bra 109 2. Ganska bra 12 3. Varken bra eller dåligt 2 4. Ganska dåligt 0 5. Mycket dåligt 826 6. Har ej besökt 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 306 GÖTEBORGSKALASET 54 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 9 54(4) <Stora arrangemang i Göteborg> Göteborgskalaset i centrala Göteborg i samband med friidrotts-VM sommaren 1995 <Se F.54 för fullständig frågetext> 815 1. Mycket bra 196 2. Ganska bra 50 3. Varken bra eller dåligt 10 4. Ganska dåligt 4 5. Mycket dåligt 575 6. Har ej besökt 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 307 DAGENS HUSHÅLL 1995 54 Loc 375 width 1 MD=0 or GE 9 54(5) <Stora arrangemang i Göteborg> Dagens Hushåll hösten 1995 <Se F.54 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket bra 142 2. Ganska bra 75 3. Varken bra eller dåligt 43 4. Ganska dåligt 9 5. Mycket dåligt 1297 6. Har ej besökt 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 308 BOK OCH BIBLIOTEK 94 54 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 9 54(6) <Stora arrangemang i Göteborg> Bok och bibliotek hösten 1994 <Se F.54 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket bra 116 2. Ganska bra 29 3. Varken bra eller dåligt 6 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 1325 6. Har ej besökt 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 309 BOSTADSORT 55 Loc 377 width 1 MD=9 55 Hur vill Du karakterisera det område Du bor i? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.64> 206 1. Ren landsbygd 648 2. Mindre tätort 814 3. Stad eller större tätort 41 9. Uppgift saknas
VAR 310 BOSTAD 56 Loc 378 width 1 MD=9 56 Hur bor Du för närvarande? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.65> 145 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 725 2. I villa eller radhus i småhusområde 810 3. I lägenhet i flerfamiljhus 29 9. Uppgift saknas
VAR 311 BOENDETYP 57 Loc 379 width 1 MD=9 57 Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.66> 675 1. Hyr bostaden 999 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 35 9. Uppgift saknas
VAR 312 KOMMUN 58 Loc 380 width 4 MD=9999 58 I vilken kommun bor Du? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.67> 130 1384. Kungsbacka 70 1401. Härryda 68 1402. Partille 18 1407. Öckerö 41 1415. Stenungsund 28 1419. Tjörn 909 1480. Göteborg 131 1481. Mölndal 72 1482. Kungälv 47 1521. Ale 84 1524. Lerum 25 1562. Lilla Edet 86 9999. Uppgift saknas
VAR 313 BOENDETID 59 Loc 384 width 1 MD=9 59 Hur länge har Du bott i den kommun där Du bor nu? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.68> 437 1. Har alltid bott här 111 2. Har alltid bott här bortsett från korta perioder, tex studier på annan ort 651 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 173 4. Inflyttad, har bott här 6 till 10 år 218 5. Inflyttad, har bott här 1 till 5 år 70 6. Inflyttad, har bott här mindre än ett år 49 9. Uppgift saknas
VAR 314 UPPVÄXTORT 60 Loc 385 width 1 MD=9 60 Var någonstans har Du huvudsakligen vuxit upp? Markera det alternativ som passar bäst in på Dig. <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.69> 251 1. Ren landsbygd i Sverige 340 2. Mindre tätort i Sverige 255 3. Stad eller större tätort i Sverige 636 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 63 5. Annat land i Norden 98 6. Land utanför Norden 66 9. Uppgift saknas
VAR 315 ÅSIKT BOENDE KOMMUN 61 Loc 386 width 2 MD= 0 or GE 99 61 Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i... 61(1) Den kommun Du bor i <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.70> 574 01. Mycket bra 381 02. 332 03. 119 04. 37 05. 163 06. Varken bra eller dåligt 9 07. 17 08. 13 09. 9 10. 10 11. Mycket dåligt 18 00. Uppgift saknas på delfrågan 27 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 316 ÅSIKT BOENDE OMRÅDE 61 Loc 388 width 2 MD= 0 or GE 99 61(2) Det område inom kommunen där Du bor <Se F.61 för fullständig frågetext> 764 01. Mycket bra 364 02. 225 03. 98 04. 19 05. 90 06. Varken bra eller dåligt 7 07. 14 08. 27 09. 13 10. 17 11. Mycket dåligt 44 00. Uppgift saknas på delfrågan 27 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 317 FLYTTA FRÅN KOMMUN 62 Loc 390 width 1 MD=0 or GE 9 62 Skulle Du kunna tänka Dig att flytta... 62(1) Från den kommun där Du bor till en annan kommun <Senaste förekomst: VÄSTSOM92 F.69> 205 1. Ja, absolut 605 2. Ja, kanske 528 3. Nej, knappast 329 4. Nej, absolut inte 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 318 FLYTTA FRÅN OMRÅDET 62 Loc 391 width 1 MD=0 or GE 9 62(2) Från det område där Du bor till en annan del av kommunen <Se F.62 för fullständig frågetext> 217 1. Ja, absolut 642 2. Ja, kanske 417 3. Nej, knappast 337 4. Nej, absolut inte 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 319 FÄRDSÄTT: TILL FOTS 63 Loc 392 width 1 MD=9 63 Vilket/vilka av dessa färdsätt använde Du Din senaste arbetsdag/skoldag för att ta Dig till arbetet/skolan? (Kombinationer av färdmedel kan anges, genom att Du markerar med flera kryss.) 63(1) Till fots <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.71> 265 1. Markerat 1377 5. Ej markerat 67 9. Uppgift saknas
VAR 320 FÄRDSÄTT: CYKEL 63 Loc 393 width 1 MD=9 63(2) <Färdsätt den senaste dagen> Cykel <Se F.63 för fullständig frågetext> 282 1. Markerat 1360 5. Ej markerat 67 9. Uppgift saknas
VAR 321 FÄRDSÄTT: MOPED 63 Loc 394 width 1 MD=9 63(3) <Färdsätt den senaste dagen> Moped <Se F.63 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 1622 5. Ej markerat 67 9. Uppgift saknas
VAR 322 FÄRDSÄTT: BILFÖRARE 63 Loc 395 width 1 MD=9 63(4) <Färdsätt den senaste dagen> Bil som förare <Se F.63 för fullständig frågetext> 714 1. Markerat 928 5. Ej markerat 67 9. Uppgift saknas
VAR 323 FÄRDSÄTT: PASSAGERARE 63 Loc 396 width 1 MD=9 63(5) <Färdsätt den senaste dagen> Bil som passagerare <Se F.63 för fullständig frågetext> 148 1. Markerat 1494 5. Ej markerat 67 9. Uppgift saknas
VAR 324 FÄRDSÄTT: BUSS 63 Loc 397 width 1 MD=9 63(6) <Färdsätt den senaste dagen> Buss <Se F.63 för fullständig frågetext> 361 1. Markerat 1281 5. Ej markerat 67 9. Uppgift saknas
VAR 325 FÄRDSÄTT: SPÅRVAGN 63 Loc 398 width 1 MD=9 63(7) <Färdsätt den senaste dagen> Spårvagn <Se F.63 för fullständig frågetext> 308 1. Markerat 1334 5. Ej markerat 67 9. Uppgift saknas
VAR 326 FÄRDSÄTT: TÅG 63 Loc 399 width 1 MD=9 63(8) <Färdsätt den senaste dagen> Tåg <Se F.63 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 1602 5. Ej markerat 67 9. Uppgift saknas
VAR 327 FÄRDSÄTT: BÅT/FÄRJA 63 Loc 400 width 1 MD=9 63(9) <Färdsätt den senaste dagen> Båt/färja <Se F.63 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 1615 5. Ej markerat 67 9. Uppgift saknas
VAR 328 FÄRDSÄTT: ANNAT 63 Loc 401 width 1 MD=9 63(10) <Färdsätt den senaste dagen> Annat <Se F.63 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 1618 5. Ej markerat 67 9. Uppgift saknas
VAR 329 FÄRDSÄTT: ARBETAR EJ 63 Loc 402 width 1 MD=9 63(11) <Färdsätt den senaste dagen> Arbetar ej / går ej i skolan <Se F.63 för fullständig frågetext> 137 1. Markerat 1505 5. Ej markerat 67 9. Uppgift saknas
VAR 330 FÖDELSEÅR 64 Loc 403 width 2 MD=99 64 Vilket år är Du född? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.72> 15. 1915 . . 80. 1980 27 99. Uppgift saknas Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 8 13 11 9 10 15 20 20 18 15 16 19 22 20 20 20 23 22 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 17 16 19 22 25 21 20 23 29 32 39 23 31 31 35 34 37 33 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 31 28 26 24 33 32 26 27 32 30 33 34 32 38 34 34 37 28 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 99 Frek: 35 33 36 25 21 28 27 34 24 27 26 19 27
VAR 331 KÖN 65 Loc 405 width 1 MD=9 65 Är Du man eller kvinna? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.73> 835 1. Man 856 2. Kvinna 18 9. Uppgift saknas
VAR 332 MEDBORGARSKAP 66 Loc 406 width 1 MD=9 66 Är Du svensk medborgare? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.74> 1579 1. Ja 109 5. Nej 21 9. Uppgift saknas
VAR 333 CIVILSTÅND 67 Loc 407 width 1 MD=9 67 Är Du ensamstående, samboende eller gift? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.75> 535 1. Ensamstående 275 2. Samboende 846 3. Gift 53 9. Uppgift saknas
VAR 334 UTBILDNING 68 Loc 408 width 2 MD=99 68 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.76> 233 01. Folkskola 13 02. Enhetskola 132 03. Grundskola 154 04. Yrkesskola 213 05. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 246 06. Minst treårigt gymnasium 81 07. Flickskola/realexamen 47 08. Folkhögskola 73 09. Studentexamen 470 10. Högskola/universitet 47 99. Uppgift saknas
VAR 335 ARBETSMARKNADSGRUPP 69 Loc 410 width 1 MD=9 69 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.77> 930 1. Förvärvsarbetande 15 2. Har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU 9 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 116 4. Arbetslös 245 5. Ålderspensionär 76 6. Förtidspensionär 18 7. Hemarbetande 231 8. Studerande 69 9. Uppgift saknas
VAR 336 YRKESARBETAR 70 Loc 411 width 1 MD=9 70 Vilket yrke har/hade Du? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.78> 1500 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 130 5. Har aldrig yrkesarbetat 79 9. Uppgift saknas
VAR 337 YRKE 70 Loc 412 width 3 MD= 0 or GE 999 70(1) Yrke <Se F.70 för fullständig frågetext> 12 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 17 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 72 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 54 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 8 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 021. Hälso-och sjukvårdsarbete: företagare med apoteksrörelse 4 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 1 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 63 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 71 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 21 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 0 032. Innehavare av bilskola 1 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 6 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 68 036. Klasslärare och övriga lärare 3 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 1 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 1 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 15 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 1 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 3 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 1 056. Arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning inom varje yrkesfamilj 2 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 19 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 10 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 1 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 13 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 0 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete:företagare med kvalificerad kompetens 7 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 34 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 5 086. Programmerare 4 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 0 092. Domstoljurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga företagare 4 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 7 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 3 114. Religiöst arbete: biskop, prost, kyrkoherde 2 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 0 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 0 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 1 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 5 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 12 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 6 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 1 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete inom museigruppen 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 3 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 0 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 2 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 13 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 15 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 12 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 20 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 14 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 0 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare inom dessa yrkesområden 1 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontursarbete; förmånsfunktion; förrådsman 6 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 83 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 228. 3 232. Annat kontorsarbete: företagare 36 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 7 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 6 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 4 316. Parti- och detaljhandelsföretag: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 2 317. Parti- och detaljhandels företag: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 0 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 2 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 0 325. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 5 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 6 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 31 328. Biträdesarbete i affär 0 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete:arbetsledning som förman eller motsvarande 0 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 1 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 10 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 7 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 22 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 22 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 10 347. Övrigt försäljningsarbete: detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 7 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 3 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 0 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdledning: manuellt arbete 4 422. Företagare/företagsledare inom lantbruk, skogsbruk, djuruppfödning, fiske 1 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 6 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 0 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 3 448. Skogsarbete: manuellt arbete 7 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 1 506. Gruv- och stenbrytningsarbete: förman inom yrkesområdet 0 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 4 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 0 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman 30 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 1 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 2 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 2 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 5 638. Däckmanskap 2 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 4 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 19 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 1 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 1 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 4 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 0 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 1 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 6 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 2 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 0 732. Järnbruks-, metallverks- smides och gjuteriarbete: manuellt arbete 0 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 0 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 4 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 4 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 108 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 2 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 3 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 6 758. Elektroarbete: manuellt arbete 2 762. Träarbete: företagare med mindre företag 0 766. Träarbete: förman/arbetsledare 17 768. Träarbete: manuellt arbete 0 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 7 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 0 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 0 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 9 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 1 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 0 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 16 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 2 817. 5 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 0 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 0 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 1 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 0 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 7 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 2 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 4 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 0 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 0 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 0 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 9 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 870. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager och förrådsarbete 0 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager och förrådsarbete: förman/arbetsledare 21 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 0 915. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrigt kvalificerat bevaknings/skyddsarbete 0 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 0 917. Brandman 0 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 3 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 6 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 1 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 38 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 2 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 38 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 5 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 8 947. Övrigt servicearbete: fotograf 8 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete inom yrkesgruppen 3 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 5 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 0 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 3 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 22 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 14 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 2 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 10 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 4 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 0 986. Militärt arbete: underofficerare 0 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 23 994. Oklassificerbar yrkesbeteckning: mindre företagare 2 995. Hemarbetande 36 996. Studerande 11 997. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 136 000. Frågan ej tillämplig 67 999. Uppgift saknas
VAR 338 HELTID/DELTIDSARBETE 71 Loc 415 width 1 MD=0 or GE 9 71 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.79> 1147 1. Heltid 302 2. Deltid 243 0. Frågan ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 339 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 72 Loc 416 width 2 MD GE 99 72 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.80> 434 01. Tjänsteman 196 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 41 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 531 04. Arbetare 80 05. Arbetare med arbetsledande funktion 23 06. Egenanställd arbetare 5 07. Jordbrukare: ingen anställd 1 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 46 09. Företagare: ingen anställd 44 10. Företagare: 1-9 anställda 9 11. Företagare: 10 eller fler anställda 299 99. Uppgift saknas
VAR 340 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 73 Loc 418 width 1 MD GE 9 73 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.81> 168 1. Statlig 399 2. Kommunal (även landstingskommunal) 879 3. Privat 263 9. Uppgift saknas
VAR 341 MEDLEM FACKFÖRENING 74 Loc 419 width 1 MD GE 9 74 Är Du medlem i någon fackförening? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.82> 442 1. Ja, LO-förbund 329 2. Ja, TCO-förbund 150 3. Ja, SACO-förbund 506 5. Nej 282 9. Uppgift saknas
VAR 342 ANTAL FAMILJEMEDLEM 75 Loc 420 width 2 MD= 0 or GE 99 75 Hur många personer ingår i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.83> 315 01. 1 person 571 02. 2 personer 290 03. 3 personer 338 04. 4 personer 125 05. 5 personer 30 06. 6 personer 7 07. 7 personer 0 08. 8 personer 1 09. 9 personer 4 00. Uppgift saknas på delfrågan 28 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 343 BARN 0-3 ÅR 75 Loc 422 width 1 MD=9 75A Har Du barn i Ditt hushåll i följande åldrar? 75A(1) 0-3 år 192 1. Markerat 1489 5. Ej markerat 28 9. Uppgift saknas
VAR 344 BARN 4-6 ÅR 75 Loc 423 width 1 MD=9 75A(2) <Antal barn i hushållet> 4-6 år <Se F.75A för fullständig frågetext> 177 1. Markerat 1504 5. Ej markerat 28 9. Uppgift saknas
VAR 345 BARN 7-16 ÅR 75 Loc 424 width 1 MD=9 75A(3) <Antal barn i hushållet> 7-16 år <Se F.75A för fullständig frågetext> 412 1. Markerat 1269 5. Ej markerat 28 9. Uppgift saknas
VAR 346 INGA BARN UNDER 16 ÅR 75 Loc 425 width 1 MD=9 75A(4) <Antal barn i hushållet> Inga barn under 16 år i hushållet <Se F.75A för fullständig frågetext> 771 1. Markerat 910 5. Ej markerat 28 9. Uppgift saknas
VAR 347 HUSHÅLLSINKOMST 76 Loc 426 width 2 MD=99 76 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i Ditt hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.85> 204 01. 100 000 kr eller mindre 217 02. 101 000 - 150 000 kr 231 03. 151 000 - 200 000 kr 173 04. 201 000 - 250 000 kr 155 05. 251 000 - 300 000 kr 158 06. 301 000 - 350 000 kr 135 07. 351 000 - 400 000 kr 105 08. 401 000 - 450 000 kr 73 09. 451 000 - 500 000 kr 133 10. Över 500 000 kr 125 99. Uppgift saknas
VAR 348 KLASSTILLHÖRIGHET 77 Loc 428 width 1 MD=0 or GE 9 77 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 77(1) Din nuvarande familj <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.86> 656 1. Arbetarfamilj 16 2. Jordbrukarfamilj 430 3. Tjänstemannafamilj 277 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 131 5. Egen företagare 159 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 349 KLASS UNDER UPPVÄXT 77 Loc 429 width 1 MD=0 or GE 9 77(2) Din familj Du växte upp i <Se F.77 för fullständig frågetext> 820 1. Arbetarfamilj 121 2. Jordbrukarfamilj 288 3. Tjänstemannafamilj 144 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 181 5. Egen företagare 115 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 350 UTRUSTN. TV 78 Loc 430 width 1 MD=9 78 Vilken av följande utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? 78(1) TV-apparat/er <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.87 (Modifierad)> 1567 1. Markerat 122 5. Ej markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 351 ANTAL TV 78 Loc 431 width 2 MD= 0 or GE 99 78(2) <Utrustning i hushållet> Antal TV-apparat/er <Se F.78 för fullständig frågetext> 645 01. En TV-apparat 632 02. Två TV-apparater 201 03. Tre TV-apparater 45 04. Fyra TV-apparater 15 05. Fem TV-apparater 2 06. Sex TV-apparater 2 09. Nio TV-apparater 147 00. Uppgift saknas på delfrågan 20 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 352 UTRUSTN. TEL.SVARARE 78 Loc 433 width 1 MD=9 78(3) <Utrustning i hushållet> Telefonsvarare <Se F.78 för fullständig frågetext> 572 1. Markerat 1117 5. Ej markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 353 UTRUSTN. MOBILTEL 78 Loc 434 width 1 MD=9 78(4) <Utrustning i hushållet> Mobiltelefon <Se F.78 för fullständig frågetext> 629 1. Markerat 1060 5. Ej markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 354 UTRUSTN. TEXT-TV 78 Loc 435 width 1 MD=9 78(5) <Utrustning i hushållet> Text-TV <Se F.78 för fullständig frågetext> 1175 1. Markerat 514 5. Ej markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 355 UTRUSTN. VIDEO 78 Loc 436 width 1 MD=9 78(6) <Utrustning i hushållet> Video <Se F.78 för fullständig frågetext> 1236 1. Markerat 453 5. Ej markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 356 UTRUSTN. KABEL-TV 78 Loc 437 width 1 MD=9 78(7) <Utrustning i hushållet> Kabel-TV <Se F.78 för fullständig frågetext> 812 1. Markerat 877 5. Ej markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 357 UTRUSTN. PARABOLANT 78 Loc 438 width 1 MD=9 78(8) <Utrustning i hushållet> Parabolantenn <Se F.78 för fullständig frågetext> 300 1. Markerat 1389 5. Ej markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 358 UTRUSTN. PERSONDATOR 78 Loc 439 width 1 MD=9 78(9) <Utrustning i hushållet> Persondator <Se F.78 för fullständig frågetext> 538 1. Markerat 1151 5. Ej markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 359 UTRUSTN. SPELDATOR 78 Loc 440 width 1 MD=9 78(10) <Utrustning i hushållet> Speldator <Se F.78 för fullständig frågetext> 258 1. Markerat 1431 5. Ej markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 360 UTRUSTN. FAX 78 Loc 441 width 1 MD=9 78(11) <Utrustning i hushållet> Fax <Se F.78 för fullständig frågetext> 189 1. Markerat 1500 5. Ej markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 361 UTRUSTN. CD-SPELARE 78 Loc 442 width 1 MD=9 78(12) <Utrustning i hushållet> CD-spelare (Compact Disc) <Se F.78 för fullständig frågetext> 1134 1. Markerat 555 5. Ej markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 362 UTRUSTN. BIL 78 Loc 443 width 1 MD=9 78(13) <Utrustning i hushållet> Bil <Se F.78 för fullständig frågetext> 1217 1. Markerat 472 5. Ej markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 363 BIL 1: MÄRKE 78 Loc 444 width 2 MD= 0 or GE 99 78(14) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Märke <Se F.78 för fullständig frågetext> 471 01. Volvo 123 02. Saab 128 03. Ford 66 04. Folka 98 05. Opel 62 06. Toyota 65 07. Mazda 39 08. Mercedes 17 09. BMW 15 10. Fiat 0 11. Corsa (Opel) 13 12. Peugeot 32 13. Nissan 50 14. Audi 15 15. Mitsubishi 0 16. Datsun 0 17. Vaz 11 18. Citroen 21 19. Renault 20 20. Honda 0 21. Hatzu 0 22. Simca 0 23. Skoda 1 24. Chevrolet 0 25. DAF 0 26. Lada (Vaz) 1 27. Alfa Romeo 0 28. Vauxhall 1 29. Lancia 3 30. Porsche 2 31. Suzuki 0 32. Oldsmobile 0 33. Austin 1 34. Jaguar 0 35. Triumph 0 36. Lotus 0 37. Isuzu 0 38. Talbot 0 39. Aston Martin 0 40. Stanza 0 41. Plymoth 1 42. Daihatzu 0 43. GMC 0 44. Morris 0 45. Bentley 2 46. Subari 0 47. Jeep 2 48. Dodge 0 49. Daimler 0 50. Range Rover/Land Rover 0 51. DKW 0 52. Sunbeam 0 53. Pontiac 0 54. Ferrari 0 55. BMC MG 0 56. Auto Bianchi 0 57. Buick 0 58. Chevrolet 3 59. Hyundai 3 60. Chrystler 0 61. Elnag Husbil 0 62. Lincoln 0 63. Cadillac 0 64. Corvette 0 65. Seat 0 66. Iveco 1 67. Rolls Royce 14 88. Bil ospecificerat 427 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 364 BIL 1: ÅRSMODELL 78 Loc 446 width 2 MD= 0 or GE 99 78(15) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Årsmodell <Se F.78 för fullständig frågetext> 64. 1964 . . 96. 1996 76 00. Uppgift saknas 441 99. Frågan ej tillämplig Kod: 64 65 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 1 1 2 4 2 1 3 1 2 4 7 10 11 Kod: 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Frek: 11 22 22 41 34 69 81 87 99 168 91 95 56 Kod: 92 93 94 95 96 0 99 Frek: 87 37 57 65 21 76 441
VAR 365 BIL 2: MÄRKE 78 Loc 448 width 2 MD= 0 or GE 99 78(16) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Märke <Se F.78 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 67. Rolls Royce 1 97. Ospecificerad bil 1096 00. Frågan ej tillämplig 429 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Frek: 46 15 15 12 9 11 7 1 8 5 3 Kod: 13 14 15 18 19 20 27 29 30 31 42 Frek: 12 6 6 1 15 1 1 1 1 2 1 Kod: 46 48 53 59 97 0 99 Frek: 1 1 1 1 1 1096 429
VAR 366 BIL 2: ÅRSMODELL 78 Loc 450 width 2 MD= 0 or GE 99 78(17) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Årsmodell <Se F.78 för fullständig frågetext> 70. 1970 . . 96. 1996 1118 00. Frågan ej tillämplig 430 99. Uppgift saknas Kod: 70 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 Frek: 1 2 1 1 2 1 2 1 4 4 7 Kod: 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 Frek: 8 16 10 12 14 14 12 17 8 5 7 Kod: 95 96 0 99 Frek: 10 2 1118 430
VAR 367 BIL 3: MÄRKE 78 Loc 452 width 2 MD= 0 or GE 99 78(18) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Märke <Se F.78 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 66. Iveco 1268 00. Frågan ej tillämplig 428 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 8 10 13 35 53 66 0 Frek: 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1268 Kod: 99 Frek: 428
VAR 368 BIL 3: ÅRSMODELL 78 Loc 454 width 2 MD= 0 or GE 99 78(19) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Årsmodell <Se F.78 för fullständig frågetext> 62. 1962 . . 92. 1992 1269 00. Frågan ej tillämplig 429 99. Uppgift saknas Kod: 62 72 76 80 84 85 90 92 0 99 Frek: 1 1 1 1 3 1 2 1 1269 429
VAR 369 UTRUSTNING FRITIDSHUS 78 Loc 456 width 1 MD=9 78(20) <Utrustning i hushållet> Fritidshus <Se F.78 för fullständig frågetext> 330 1. Markerat 1359 5. Ej markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 370 PC-UTRUSTNING: MODEM 78 Loc 457 width 1 MD=0 or GE 9 78A Om Du har persondator i Ditt hushåll, vilken utrustning har Du? 78A(1) <Persondator i hushållet> Modem 204 1. Markerat 94 5. Ej markerat 1151 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Uppgift saknas
VAR 371 PC-UTRUSTNING: IT 78 Loc 458 width 1 MD=0 or GE 9 78A(2) <Persondator i hushållet> Internet-anslutning <Se F.78A för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 246 5. Ej markerat 1151 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Uppgift saknas
VAR 372 PC-UTRUSTNING: CD-ROM 78 Loc 459 width 1 MD=0 or GE 9 78A(3) <Persondator i hushållet> CD-ROM-enhet <Se F.78A för fullständig frågetext> 166 1. Markerat 132 5. Ej markerat 1151 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Uppgift saknas
VAR 373 PC-UTRUSTNING: E-MAIL 78 Loc 460 width 1 MD=0 or GE 9 78A(4) <Persondator i hushållet> Personlig E-mail adress <Se F.78A för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 238 5. Ej markerat 1151 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Uppgift saknas
VAR 374 FÖRÄNDRATS EGEN EKON 79 Loc 461 width 1 MD=0 or GE 9 79 Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under det senaste året? 79(1) Din egen ekonomiska situation <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.88> 289 1. Förbättrats 662 3. Förblivit ungefär densamma 711 5. Försämrats 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 375 FÖRÄNDRATS KOM EKON 79 Loc 462 width 1 MD=0 or GE 9 79(2) <Förändrats under det senaste året> Den ekonomiska situationen inom Din kommun <Se F.79 för fullständig frågetext> 117 1. Förbättrats 676 3. Förblivit ungefär densamma 758 5. Försämrats 118 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 376 FÖRÄNDRATS SV EKON 79 Loc 463 width 1 MD=0 or GE 9 79(3) <Förändrats under det senaste året> Den svenska ekonomin <Se F.79 för fullständig frågetext> 427 1. Förbättrats 330 3. Förblivit ungefär densamma 808 5. Försämrats 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 377 FÖRÄNDRING EGEN EKON 79 Loc 464 width 1 MD=0 or GE 9 79(1) Hur tror Du ekonomin kommer att förändras under det kommande året? 79(4) <Förändras under det kommande året> Din egen ekonomiska situation 320 1. Förbättras 881 3. Förbli ungefär densamma 442 5. Försämras 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 378 FÖRÄNDRING KOM EKON 79 Loc 465 width 1 MD=0 or GE 9 79(5) <Förändras under det kommande året> Den ekonomiska situationen i Din kommun <Se F.79(1) för fullständig frågetext> 268 1. Förbättras 936 3. Förbli ungefär densamma 345 5. Försämras 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 379 FÖRÄNDRING SV EKON 79 Loc 466 width 1 MD=0 or GE 9 79(6) <Förändras under det kommande året> Den svenska ekonomin <Se F.79(1) för fullständig frågetext> 607 1. Förbättras 622 3. Förbli ungefär densamma 337 5. Försämras 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 380 EU-VAL 1995 80 Loc 467 width 2 MD=99 80 Vilket parti röstade Du på i EU-parlamentvalet i år? 101 01. Vänsterpartiet 228 02. Socialdemokraterna 26 03. Centerpartiet 76 04. Folkpartiet liberalerna 243 05. Moderata samlingspartiet 30 06. Kds-Kristdemokratiska samhällspartiet 137 07. Miljöpartiet, de gröna 15 08. Annat parti 35 09. Röstade blankt 612 10. Röstade ej 108 11. Ej röstberättigad 98 99. Uppgift saknas
VAR 381 EU-VALSEDEL 81 Loc 469 width 1 MD=0 or GE 9 81 Vilken typ av valsedel röstade Du på? 171 1. På en valsedel utan kandidatnamn 364 2. På en valsedel med en EU-positiv kandidat överst 214 3. På en valsedel med en EU-negativ/EU-kritisk kandidat överst 113 8. Kommer inte ihåg/Vet inte 755 0. Frågan ej tillämplig 92 9. Uppgift saknas
VAR 382 EU PERSONVAL 82 Loc 470 width 1 MD=0 or GE 9 82 Utnyttjade Du möjligheten att personrösta genom att sätta kryss för någon kandidat på Din valsedel? 358 1. Ja 471 5. Nej 43 8. Kommer inte ihåg/Vet inte 755 0. Frågan ej tillämplig 82 9. Uppgift saknas
VAR 383 FRÅGEFORMULÄRET 83 Loc 471 width 1 MD=9 83 Omdöme om frågeformuläret 296 1. Jag tyckte det var roligt/intressant att svara på frågorna 157 2. Jag tyckte att frågorna nummer .... var svåra att svara på 855 3. Jag tyckte inte det var några större problem att svara 28 4. Jag tyckte det var roligt/intressant att svara på frågorna / Jag tyckte att frågorna nummer .... var svåra att svara på 8 5. Jag tyckte att frågorna nummer .... var svåra att svara på / Jag tyckte inte det var några större problem att svara 76 6. Jag tyckte det var roligt/intressant att svara på frågorna / Jag tyckte inte det var några större problem att svara 8 7. Jag tyckte det var roligt/intressant att svara på frågorna / Jag tyckte att frågorna nummer .... var svåra att svara på / Jag tyckte inte det var några större problem att svara 281 9. Uppgift saknas
VAR 384 MEDVERKAN Loc 472 width 1 TACK FÖR DIN MEDVERKAN! Vi är medvetna om att det kan ha tagit tid för Dig att svara på alla frågorna. Du kanske också har tyckt att några av dem har varit besvärliga att besvara. Vi är därför tacksamma att få Dina synpunkter på formulärets och frågornas utformning. 444 1. Markerat 1265 5. Ej markerat