LOKALT MILJÖARBETE 1995
                SSD 0513

              Primärforskare
              Martin Bennulf
                 CEFOS
             Göteborgs universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i LOKALT MILJÖARBETE 1995 samlades ursprungligen
  in av Martin Bennulf, CEFOS. Varken SSD eller primärforskaren
  bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Lokalt miljöarbete 1995 ingår i projektet 'Lokalt miljöarbete
  - En studie av lokala förutsättningar och samspelet mellan
  ekonomi och politik'. Projektets huvudsyfte är att studera
  styrningsproblematiken på miljöområdet och att analysera i
  vilken grad miljöpolitikens målsättningar förverkligas på den
  lokala arenan. Undersökningen bygger på en enkätundersökning
  genomförd våren 1995 riktad till landets samtliga kommunala
  miljöchefer (eller tjänsteman med motsvarande funktion).

  Det första utskicket gjordes tisdagen den 7 februari 1995.
  Fredagen den 10 februari skickades ett vykort ut med tack till
  de medverkande och en påminnelse till dem som inte hade
  svarat. Till dem som inte sänt tillbaka formuläret måndagen
  den 6 mars skickades ännu ett frågeformulär samt ett
  följebrev. Efter den sista påminnelsen började man den 27 mars
  att ringa upp samtliga av de respondenter som inte svarat,
  vilket pågick under två veckor. Den 21 april 1995 avvecklades
  fältarbetet. Ytterligare ett frågeformuär inkom den 3 juli.

  I undersökningen ingick samtliga 289 svenska kommuner. Tre av
  dessa bortdefinierades på grund av att det var samma miljöchef
  i två kommuner, en miljöchef var nytillträdd och i en kommun
  saknades miljöchef. Efter bortdefinieringen uppgick
  svarsfrekvensen till 73 procent. Bortfallet beror nästan
  uteslutande på vägran att delta i undersökningen. I vissa fall
  hade ett principbeslut tagits i miljö- och hälsoskyddsnämnden
  att man bara besvarade enkäter som man var ålagd att besvara.

  
               PUBLIKATIONER

  Bennulf, M., Lundin, U. och Petersson, S. (1996): 'Lokalt
  miljöarbete 1995. Undersökningsdesign, urval,
  materialinsamling och frekvensfördelningar'. Arbetsrapport 10.
  Göteborg: CEFOS.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 127  (2)OMDÖME MILJÖKONSULTER 14 (3)LOC 140 WIDTH 1
                       (4)MD=9

   (6) 14 Vad tycker Du om miljökonsulter i allmänhet?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      20 1.  Mycket användbara
      126 2.  Relativt användbara
      37 3.  Relativt oanvändbara
       2 4.  Helt oanvändbara
  
      24 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0513 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kommunal organisation för personal inom miljö- och hälsoskydd 6 Krav och miljöåtgärder: Bygga nya genomfartsleder 7 Krav och miljöåtgärder: Bygga centrala parkeringshus 8 Krav och miljöåtgärder: Exploatera sjöar och vattendrag för turism och friluftsliv 9 Krav och miljöåtgärder: Reservera mark för bostäder 10 Krav och miljöåtgärder: Reservera mark för golfbanor 11 Kommunens miljövårdsverksamhet: Mindre beroende av stat och länsstyrelsen än för 10 år sedan 12 Kommunens miljövårdsverksamhet: Samarbetar för lite med andra kommuner 13 Kommunens miljövårdsverksamhet: Tillräckliga maktbefogenheter 14 Kommunens miljövårdsverksamhet: Politiska partiernas intresse en tillgång 15 Kommunens miljövårdsverksamhet: Företagens inflytande 16 Kommunens miljövårdsverksamhet: Miljöskyddsförvaltningens konkurrens om resurser 17 Kommunens miljövårdsverksamhet: Miljöopinionen är en tillgång 18 Kommunens miljövårdsverksamhet: Hänsyn till EU:s miljökrav 19 Luftföroreningar och buller: Pengar 20 Luftföroreningar och buller: Teknisk expertis 21 Luftföroreningar och buller: Planeringsresurser 22 Luftföroreningar och buller: Politiskt intresse och kunskap 23 Luftföroreningar och buller: Medborgerligt intresse 24 Luftföroreningar och buller: Medborgerlig kunskap 25 Luftföroreningar och buller: Ej tillämpligt i kommunen 26 Försurning av mark och vatten: Pengar 27 Försurning av mark och vatten: Teknisk expertis 28 Försurning av mark och vatten: Planeringsresurser 29 Försurning av mark och vatten: Politiskt intresse och kunskap 30 Försurning av mark och vatten: Medborgerligt intresse 31 Försurning av mark och vatten: Medborgerlig kunskap 32 Försurning av mark och vatten: Ej tillämpligt i kommunen 33 Förorening av dricksvatten: Pengar 34 Förorening av dricksvatten: Teknisk expertis 35 Förorening av dricksvatten: Planeringsresurser 36 Förorening av dricksvatten: Politiskt intresse och kunskap 37 Förorening av dricksvatten: Medborgerligt intresse 38 Förorening av dricksvatten: Medborgerlig kunskap 39 Förorening av dricksvatten: Ej tillämpligt i kommunen 40 Förorening av sjöar och vattendrag: Pengar 41 Förorening av sjöar och vattendrag: Teknisk expertis 42 Förorening av sjöar och vattendrag: Planeringsresurser 43 Förorening av sjöar och vattendrag: Politiskt intresse och kunskap 44 Förorening av sjöar och vattendrag: Medborgerligt intresse 45 Förorening av sjöar och vattendrag: Medborgerlig kunskap 46 Förorening av sjöar och vattendrag: Ej tillämpligt i kommunen 47 Förorening av kustvatten och hav: Pengar 48 Förorening av kustvatten och hav: Teknisk expertis 49 Förorening av kustvatten och hav: Planeringsresurser 50 Förorening av kustvatten och hav: Politiskt intresse och kunskap 51 Förorening av kustvatten och hav: Medborgerligt intresse 52 Förorening av kustvatten och hav: Medborgerlig kunskap 53 Förorening av kustvatten och hav: Ej tillämpligt i kommunen 54 Förorening av öppna havet: Pengar 55 Förorening av öppna havet: Teknisk expertis 56 Förorening av öppna havet: Planeringsresurser 57 Förorening av öppna havet: Politiskt intresse och kunskap 58 Förorening av öppna havet: Medborgerligt intresse 59 Förorening av öppna havet: Medborgerlig kunskap 60 Förorening av öppna havet: Ej tillämpligt i kommunen 61 Kemiskt industriavfall: Pengar 62 Kemiskt industriavfall: Teknisk expertis 63 Kemiskt industriavfall: Planeringsresurser 64 Kemiskt industriavfall: Politiskt intresse och kunskap 65 Kemiskt industriavfall: Medborgerligt intresse 66 Kemiskt industriavfall: Medborgerlig kunskap 67 Kemiskt industriavfall: Ej tillämpligt i kommunen 68 Radioaktivt avfall: Pengar 69 Radioaktivt avfall: Teknisk expertis 70 Radioaktivt avfall: Planeringsresurser 71 Radioaktivt avfall: Politiskt intresse och kunskap 72 Radioaktivt avfall: Medborgerligt intresse 73 Radioaktivt avfall: Medborgerlig kunskap 74 Radioaktivt avfall: Ej tillämpligt i kommunen 75 Farligt hushållsavfall: Pengar 76 Farligt hushållsavfall: Teknisk expertis 77 Farligt hushållsavfall: Planeringsresurser 78 Farligt hushållsavfall: Politiskt intresse och kunskap 79 Farligt hushållsavfall: Medborgerligt intresse 80 Farligt hushållsavfall: Medborgerlig kunskap 81 Farligt hushållsavfall: Ej tillämpligt i kommunen 82 Skador från oljeutsläpp: Pengar 83 Skador från oljeutsläpp: Teknisk expertis 84 Skador från oljeutsläpp: Planeringsresurser 85 Skador från oljeutsläpp: Politiskt intresse och kunskap 86 Skador från oljeutsläpp: Medborgerligt intresse 87 Skador från oljeutsläpp: Medborgerlig kunskap 88 Skador från oljeutsläpp: Ej tillämpligt i kommunen 89 Minskning av arter i flora och fauna: Pengar 90 Minskning av arter: Teknisk expertis 91 Minskning av arter: Planeringsresurser 92 Minskning av arter: Politiskt intresse och kunskap 93 Minskning av arter: Medborgerligt intresse 94 Minskning av arter: Medborgerlig kunskap 95 Minskning av arter: Ej tillämpligt i kommunen 96 Information om lokalt miljöarbete: Miljökatalog 97 Information om lokalt miljöarbete: Brev 98 Information om lokalt miljöarbete: Utställning 99 Information om lokalt miljöarbete: Bilder/budskap på kommunala fordon 100 Information om lokalt miljöarbete: Informationstidning 101 Information om lokalt miljöarbete: Informationsmöte 102 Information om lokalt miljöarbete: Annonser i lokalpress 103 Information om lokalt miljöarbete: Kommunal anslagstavla 104 Information om lokalt miljöarbete: Direkt kontakt med människor 105 Information om lokalt miljöarbete: Trycksaker till invånare 106 Information om lokalt miljöarbete: Massmedia 107 Information om lokalt miljöarbete: Skolor, företag mm 108 Prioritering: Utbildning av informationsansvariga 109 Prioritering: Nyhetsbrev 110 Prioritering: Utställning 111 Prioritering: Lokal tidning 112 Prioritering: Annonskampanj 113 Effekt av informationsåtgärd: Utbildning av informationsansvariga 114 Effekt av informationsåtgärd: Nyhetsbrev 115 Effekt av informationsåtgärd: Utställning 116 Effekt av informationsåtgärd: Lokal informationstidning 117 Effekt av informationsåtgärd: Annonskampanj 118 Höja miljömedvetandet via informationsinsatser 119 Lokalpressens rapportering med avseende på kvantitet 120 Lokalpressens rapportering med avseende på kvalitet 121 Samlad miljöpolicy under senaste tre åren 122 Effekt av samlad miljöpolicy 123 Egen miljöpolicy i olika förvaltningar 124 Positiv effekt av egen miljöpolicy i olika förvaltningar 125 Internutbildning av anställda som del av miljöarbete 126 Miljökonsulter i miljöarbetet de senaste tre åren 127 Inställning till miljökonsulter i allmänhet 128 Det lokala Agenda 21-arbetet tillgång i miljöarbetet 129 Medborgarnas engagemang i det lokala Agenda 21-arbetet 130 Medborgarnas bidrag till det lokala Agenda 21-arbetet 131 Informationskanal för miljöarbetet: Mätprogram 132 Informationskanal för miljöarbetet: Kommunförbundet centralt 133 Informationskanal för miljöarbetet: Kommunförbundet länsavdelning 134 Informationskanal för miljöarbetet: Länsstyrelsens miljöenhet 135 Informationskanal för miljöarbetet: Statens naturvårdsverk 136 Informationskanal för miljöarbetet: Miljö- och naturresursdepartementet 137 Informationskanal för miljöarbetet: Fristående konsulter 138 Informationskanal för miljöarbetet: Lokala näringslivet 139 Informationskanal för miljöarbetet: Miljöforskare 140 Informationskanal för miljöarbetet: Miljöorganisationer 141 Informationskanal för miljöarbetet: Miljöintresserade medborgare 142 Informationskanal för miljöarbetet: Lokala Agenda-21 arbete 143 Inställning till kommunens nuvarande miljösituation 144 Miljösituationen idag jämfört med för 10 år sedan 145 Kommunalt miljöproblem: Luftföroreningar och buller 146 Kommunalt miljöproblem: Försurning av mark och vatten 147 Kommunalt miljöproblem: Förorening av dricksvattnet 148 Kommunalt miljöproblem: Förorening av sjöar och vattendrag 149 Kommunalt miljöproblem: Förorening av kustvatten och hav 150 Kommunalt miljöproblem: Förorening av öppna havet 151 Kommunalt miljöproblem: Kemiskt industriavfall 152 Kommunalt miljöproblem: Radioaktivt avfall 153 Kommunalt miljöproblem: Farligt hushållsavfall 154 Kommunalt miljöproblem: Skador från oljeutsläpp 155 Kommunalt miljöproblem: Minskning av arter i flora och fauna 156 Förtroende miljöarbete: Fältbiologerna 157 Förtroende miljöarbete: Greenpeace 158 Förtroende miljöarbete: Björn Gillbergs Miljöcentrum 159 Förtroende miljöarbete: Svenska Naturskyddsföreningen 160 Förtroende miljöarbete: Miljöpartiet 161 Förtroende miljöarbete: Lokala aktionsgrupper 162 Förtroende miljöarbete: q2000 163 Förtroende miljöarbete: Ungdomarnas miljöriksdag 164 Förtroende miljöarbete: Miljöansvariga i industri eller företag 165 Förtroende miljöarbete: Regeringen 166 Förtroende miljöarbete: Länsmyndigheter 167 Förtroende miljöarbete: Statliga myndigheter 168 Förtroende miljöarbete: EU 169 Förtroende miljöarbete: Miljöforskare 170 Förtroende miljöarbete: Journalister 171 Betydelse för miljövårdsarbete: Fältbiologerna 172 Betydelse för miljövårdsarbete: Greenpeace 173 Betydelse för miljövårdsarbete: Miljöcentrum 174 Betydelse för miljövårdsarbete: Svenska Naturskyddsföreningen 175 Betydelse för miljövårdsarbete: Miljöpartiet 176 Betydelse för miljövårdsarbete: Lokala aktionsgrupper 177 Betydelse för miljövårdsarbete: q2000 178 Betydelse för miljövårdsarbete: Ungdomarnas miljöriksdag 179 Betydelse för miljövårdsarbete: Miljöansvariga i industri/företag 180 Betydelse för miljövårdsarbete: Regeringen 181 Betydelse för miljövårdsarbete: Länsmyndigheter 182 Betydelse för miljövårdsarbete: Statliga myndigheter 183 Betydelse för miljövårdsarbete: EU 184 Betydelse för miljövårdsarbete: Forskare 185 Betydelse för miljövårdsarbete: Journalister 186 Miljöfrågas betydelse: Boendemiljö 187 Miljöfrågas betydelse: Buller 188 Miljöfrågas betydelse: Energisparande 189 Miljöfrågas betydelse: Hushållens kemikaliehantering 190 Miljöfrågas betydelse: Industriutsläpp 191 Miljöfrågas betydelse: Kollektivtrafik 192 Miljöfrågas betydelse: Kompostering 193 Miljöfrågas betydelse: Livsmedel 194 Miljöfrågas betydelse: Luftförorening 195 Miljöfrågas betydelse: Miljöinformation till hushållen 196 Miljöfrågas betydelse: Miljöundervisning i skolor 197 Miljöfrågas betydelse: Naturmiljöer - parker 198 Miljöfrågas betydelse: Nedskräpning på gator och torg 199 Miljöfrågas betydelse: Privatbilism 200 Miljöfrågas betydelse: Sopsortering 201 Miljöfrågas betydelse: Miljövänlig varudistribution 202 Skattehöjning för ökad miljövård 203 Stoppa privatbilism i innerstäder 204 Handla miljövänliga produkter 205 Utökad kollektivtrafik 206 Endast tillåta miljövänliga lastbilar i innerstäderna 207 Hot mot miljön i Sverige: Industriutsläpp 208 Hot mot miljön i Sverige: Trafikavgaser 209 Hot mot miljön i Sverige: Oljeutsläpp vid kusterna 210 Hot mot miljön i Sverige: Hantering av industriutsläpp 211 Hot mot miljön i Sverige: Hantering av hushållsavfall 212 Hot mot miljön i Sverige: Utrotning av djur och växter 213 Hot mot miljön i Sverige: Kemikalier i jordbruket 214 Hot mot miljön i Sverige: Kärnkraftsavfall 215 Hot mot miljön i Sverige: Ozonskiktets uttunning 216 Sänka hastigheten på vägarna 217 Förbjuda plastflaskor och aluminiumburkar 218 Stoppa privatbilismen i innerstäderna 219 Lagstifta om sortering av hushållsavfall 220 Förbjuda kemiska bekämpningsmedel i jordbruket 221 Förbjuda tvättmedel som innehåller optiska vitmedel 222 Bygga ut kollektivtrafiken 223 Stoppa privatbilismen i innerstäderna 224 Ta emot färre flyktingar 225 Minska den offentliga sektor 226 Förbjuda alla former av pornografi 227 Behålla kärnkraften efter år 2010 228 Ökad jämställdhet mellan män och kvinnor 229 Höja skatten hellre än minska den kommunal servicen 230 Öka antalet privatskolor 231 Inställning till svenskt EU-medlemskap 232 Personligt miljöbeteende: Sänker hastigheten 233 Personligt miljöbeteende: Köper engångsflaskor 234 Personligt miljöbeteende: Undviker motordriven transport 235 Personligt miljöbeteende: Sorterar hushållsavfall 236 Personligt miljöbeteende: Äter biodynamiskt odlade grönsaker 237 Personligt miljöbeteende: Handlar miljömärkta varor 238 Beredd göra för miljön: Sortera sopor 239 Beredd göra för miljön: Arbeta i miljöorganisation 240 Beredd göra för miljön: Avstå miljöfarliga varor 241 Beredd göra för miljön: Högre skatt till miljöändamål 242 Beredd göra för miljön: Kompostera 243 Beredd göra för miljön: Lämna in miljöfarligt avfall 244 Beredd göra för miljön: Minska bilåkandet 245 Beredd göra för miljön: Spara energi i hemmet 246 Beredd göra för miljön: Välja ekologiska livsmedel 247 Beredd göra för miljön: Välja miljömärkta varor 248 Risk för svenska folkets hälsa: Rökning 249 Risk för svenska folkets hälsa: Alkohol 250 Risk för svenska folkets hälsa: Narkotika 251 Risk för svenska folkets hälsa: AIDS 252 Risk för svenska folkets hälsa: Övervikt 253 Risk för svenska folkets hälsa: Våld och övergrepp 254 Risk för svenska folkets hälsa: Kärnkraft 255 Risk för svenska folkets hälsa: Bildskärmsarbete 256 Risk för svenska folkets hälsa: Arbetslöshet 257 Risk för svenska folkets hälsa: Ensamhet 258 Risk för svenska folkets hälsa: Skador i arbetslivet 259 Risk för svenska folkets hälsa: Trafikolyckor 260 Risk för svenska folkets hälsa: Trafikavgaser 261 Risk för svenska folkets hälsa: Kemikalier i livsmedel 262 Risk för svenska folkets hälsa: Allergier 263 Aktivitet senaste året: Idkat friluftsliv 264 Aktivitet senaste året: Individuell motion eller idrott 265 Aktivitet senaste året: Biobesök 266 Aktivitet senaste året: Teaterbesök 267 Aktivitet senaste året: Läst böcker 268 Aktivitet senaste året: Diskuterat politik 269 Aktivitet senaste året: Gudstjänstbesök 270 Aktivitet senaste året: Trädgårdsarbete 271 Aktivitet senaste året: Läst veckotidningar 272 Aktivitet senaste året: Läst direktreklam 273 Aktivitet senaste året: Spela på tips, lotto, V75 274 Aktivitet senaste året: Restaurangbesök på kvällen 275 Aktivitet senaste året: Rest utomlands 276 Aktivitet senaste året: Videoinspelning från TV 277 Aktivitet senaste året: Köpt grammofonskiva/CD 278 Aktivitet senaste året: Rökt/snusat 279 Aktivitet senaste året: Druckit alkohol 280 Aktivitet senaste året: Bett till Gud 281 Viktiga värden: En ren värld 282 Viktiga värden: Teknisk utveckling 283 Viktiga värden: Ett behagligt liv 284 Viktiga värden: Ett spännande liv 285 Viktiga värden: Självförverkligande 286 Viktiga värden: En värld i fred 287 Viktiga värden: En vacker värld 288 Viktiga värden: Jämlikhet 289 Viktiga värden: Familjetrygghet 290 Viktiga värden: Frihet 291 Viktiga värden: Lycka 292 Viktiga värden: Inre harmoni 293 Viktiga värden: Kärlek 294 Viktiga värden: Landets säkerhet 295 Viktiga värden: Ett liv fullt av njutning 296 Viktiga värden: Frälsning 297 Viktiga värden: Självaktning 298 Viktiga värden: Socialt anseende 299 Viktiga värden: Sann vänskap 300 Viktiga värden: Visdom 301 Viktiga värden: Rättvisa 302 Viktiga värden: Makt 303 Viktiga värden: Hälsa 304 Viktiga värden: Rikedom 305 Viktiga värden: Ärlighet 306 Födelseår 307 Kön 308 Civilstånd 309 Utbildning: Enbart gymnasium 310 Utbildning: Miljö- och hälsoskyddslinje 311 Utbildning: Miljö och naturresurslinje 312 Utbildning: Socialstyrelsens kompletteringsutbildning 313 Utbildning: Farmaceut 314 Utbildning: Kemi 315 Utbildning: Biologi 316 Utbildning: Agronom 317 Utbildning: Civilingenjör 318 Utbildning: Jägmästare 319 Utbildning: Naturvårdsverket 320 Utbildning: Statens institut för folkhälsan 321 Utbildning: Övriga akademiska studier 322 Utbildning: Övrigt 323 Antal personer i hushållet 324 Antal barn i hushållet: 1-3 år 325 Antal barn i hushållet: 4-6 år 326 Antal barn i hushållet: 7-16 år 327 Antal barn i hushållet: Inga under 16 år 328 Nuvarande familj 329 Familj under uppväxt 330 Bostadsform 331 Bostadsområde 332 Antal år i kommunal tjänst 333 Tidigare fasta anställningar: Privat tjänst 334 Tidigare fasta anställningar: Statlig tjänst 335 Tidigare fasta anställningar: Kommunal tjänst 336 Befattning: Tjänstebenämning 337 Befattning: Antal år 338 Bästa parti 339 Partianhängare 340 Politiskt förtroendeuppdrag 341 Politiskt förtroendeuppdrag: Typ av uppdrag 342 Politiskt förtroendeuppdrag: Parti 343 Tolkning av frågorna 15-17, (Agenda 21)

VAR 1 SSD STUDY NR 0513              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0513


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 April 1996
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Lokalt miljöarbete 1995
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 8 ID-nummer
VAR 5 MILJÖPERSONAL ORG 1 Loc 17 width 2 MD=99 De följande frågorna behandlar miljö- och hälsoskyddsarbetet i Din kommun 1 I vilken kommunal organisation var den personal som biträder det politiska organet för miljö- och hälsoskydd inplacerad den 1 januari 1995? 121 01. Fristående miljö- och hälsovårdsförvaltning 11 02. Kommunkansli 47 03. Miljö- och byggkontor/bygg- och miljökontor 5 04. Miljö- och räddningsförvaltning 1 05. Miljö- och byggförvaltning 2 06. Miljö-, bygg- och plankontor 4 07. Miljö-, bygg- och räddningsförvaltning/kontor 6 08. Teknisk förvaltning/kontor 2 09. Samhällsbyggnadskontor 1 10. Miljöförvaltning 1 11. Teknik-, bygg- och miljöförvaltning/kontor 2 12. Miljö- och stadsbyggnadskontor 0 13. Miljö-, bygg- och räddningsförvaltning/kontor 1 14. Plan- och miljöförvaltning/kontor 1 15. Kommunplaneringsförvaltning/kontor 1 16. Miljö-, bygg- och bostadsavdelning 1 17. Kommunstab och teknik 1 20. Övrigt, annat 1 99. Uppgift saknas
VAR 6 KRAV: GENOMFARTSLEDER 2 Loc 19 width 1 MD=9 2 I kommunerna för medborgare, organisationer och företag fram önskemål om olika typer av åtgärder som på olika sätt påverkar miljön. Ange i vilken utsträckning sådana krav och önskemål har förts fram i Din kommun och hur kommunen beaktat miljöaspekter vid eventuella beslut om åtgärder. 2(1) Bygga nya genomfartsleder 85 1. Krav har ej förts fram 14 2. Krav har förts fram 32 3. Krav har förts fram och tillmötesgåtts, varvid miljöhänsyn tagits i hög grad 50 4. Krav har förts fram och tillmötesgåtts, varvid miljöhänsyn tagits i viss mån 10 5. Krav har förts fram och tillmötesgåtts, varvid miljöhänsyn inte alls tagits 18 9. Uppgift saknas
VAR 7 KRAV: CENTRALA P-HUS 2 Loc 20 width 1 MD=9 2(2) <Krav och miljöåtgärder> Bygga centrala parkeringshus <Se F.2 för fullständig frågetext> 153 1. Krav har ej förts fram 10 2. Krav har förts fram 4 3. Krav har förts fram och tillmötesgåtts, varvid miljöhänsyn tagits i hög grad 10 4. Krav har förts fram och tillmötesgåtts, varvid miljöhänsyn tagits i viss mån 5 5. Krav har förts fram och tillmötesgåtts, varvid miljöhänsyn inte alls tagits 27 9. Uppgift saknas
VAR 8 KRAV: EXPLOATER TURISM 2 Loc 21 width 1 MD=9 2(3) <Krav och miljöåtgärder> Exploatera sjöar och vattendrag för turism och friluftsliv <Se F.2 för fullständig frågetext> 105 1. Krav har ej förts fram 8 2. Krav har förts fram 26 3. Krav har förts fram och tillmötesgåtts, varvid miljöhänsyn tagits i hög grad 40 4. Krav har förts fram och tillmötesgåtts, varvid miljöhänsyn tagits i viss mån 7 5. Krav har förts fram och tillmötesgåtts, varvid miljöhänsyn inte alls tagits 23 9. Uppgift saknas
VAR 9 KRAV: BOSTADSMARK 2 Loc 22 width 1 MD=9 2(4) <Krav och miljöåtgärder> Reservera mark för bostäder. <Se F.2 för fullständig frågetext> 63 1. Krav har ej förts fram 13 2. Krav har förts fram 40 3. Krav har förts fram och tillmötesgåtts, varvid miljöhänsyn tagits i hög grad 68 4. Krav har förts fram och tillmötesgåtts, varvid miljöhänsyn tagits i viss mån 10 5. Krav har förts fram och tillmötesgåtts, varvid miljöhänsyn inte alls tagits 15 9. Uppgift saknas
VAR 10 KRAV: MARK GOLFBANOR 2 Loc 23 width 1 MD=9 2(5) <Krav och miljöåtgärder> Reservera mark för golfbanor <Se F.2 för fullständig frågetext> 94 1. Krav har ej förts fram 12 2. Krav har förts fram 28 3. Krav har förts fram och tillmötesgåtts, varvid miljöhänsyn tagits i hög grad 40 4. Krav har förts fram och tillmötesgåtts, varvid miljöhänsyn tagits i viss mån 9 5. Krav har förts fram och tillmötesgåtts, varvid miljöhänsyn inte alls tagits 26 9. Uppgift saknas
VAR 11 KOMMUNENS MILJÖVÅRD 3 Loc 24 width 1 MD=9 3 Nedan följer ett antal påståenden om Din kommuns miljövårdsverksamhet. Ange i vilken utsträckning Du instämmer i de här påståenden eller har motsatt åsikt 3(1) Kommunen är idag mindre beroende av staten och länsstyrelsen i sitt miljöarbete än för 10 år sedan 93 1. Instämmer helt 82 2. Instämmer delvis 22 3. Delvis motsatt åsikt 5 4. Helt motsatt åsikt 7 9. Uppgift saknas
VAR 12 SAMARBETE MED KOMMUNER 3 Loc 25 width 1 MD=9 3(2) Kommunen samarbetar för lite med andra kommuner om gemensamma miljöproblem <Se F.3 för fullständig frågetext> 17 1. Instämmer helt 107 2. Instämmer delvis 62 3. Delvis motsatt åsikt 21 4. Helt motsatt åsikt 2 9. Uppgift saknas
VAR 13 MAKTBEFOGENHETER 3 Loc 26 width 1 MD=9 3(3) Kommunen har tillräckliga maktbefogenheter för att klara miljöproblemen <Se F.3 för fullständig frågetext> 18 1. Instämmer helt 93 2. Instämmer delvis 75 3. Delvis motsatt åsikt 21 4. Helt motsatt åsikt 2 9. Uppgift saknas
VAR 14 POL PARTIERS INTRESSE 3 Loc 27 width 1 MD=9 3(4) De politiska partiernas intresse för miljövården är en tillgång i miljöskyddsarbetet <Se F.3 för fullständig frågetext> 79 1. Instämmer helt 87 2. Instämmer delvis 28 3. Delvis motsatt åsikt 12 4. Helt motsatt åsikt 3 9. Uppgift saknas
VAR 15 FÖRETAGENS INFLYTANDE 3 Loc 28 width 1 MD=9 3(5) Företagen i kommunen har för stort inflytande över miljöskyddsarbetet <Se F.3 för fullständig frågetext> 6 1. Instämmer helt 57 2. Instämmer delvis 93 3. Delvis motsatt åsikt 45 4. Helt motsatt åsikt 8 9. Uppgift saknas
VAR 16 MILJÖSKYDDSFÖRVALTN 3 Loc 29 width 1 MD=9 3(6) Miljöskyddsförvaltningen lyckas väl i konkurrens med andra förvaltningar om resurser <Se F.3 för fullständig frågetext> 30 1. Instämmer helt 90 2. Instämmer delvis 54 3. Delvis motsatt åsikt 31 4. Helt motsatt åsikt 4 9. Uppgift saknas
VAR 17 MILJÖOPINIONEN 3 Loc 30 width 1 MD=9 3(7) Miljöopinionen i kommunen är en stor tillgång i miljöskyddsarbetet <Se F.3 för fullständig frågetext> 86 1. Instämmer helt 84 2. Instämmer delvis 27 3. Delvis motsatt åsikt 9 4. Helt motsatt åsikt 3 9. Uppgift saknas
VAR 18 EU:S MILJÖKRAV 3 Loc 31 width 1 MD=9 3(8) Kommunen tar idag mer hänsyn till EU:s miljökrav i sitt arbete än för tre år sedan <Se F.3 för fullständig frågetext> 14 1. Instämmer helt 97 2. Instämmer delvis 55 3. Delvis motsatt åsikt 28 4. Helt motsatt åsikt 15 9. Uppgift saknas
VAR 19 LUFT/BULLER: PENGAR 4 Loc 32 width 1 4 Vilka medel eller resurser anser Du för närvarande inte tillräckliga i Din kommun för att lösa nedan angivna miljöproblem? (fler än ett alternativ kan markeras) 4(1.1) Luftföroreningar och buller i tätort: Pengar 119 1. Markerat 90 5. Ej markerat
VAR 20 LUFT/BULLER: TEKN EXP 4 Loc 33 width 1 4(1.2) <Otillräckliga medel/resurser> Luftföroreningar och buller i tätort: Teknisk expertis <Se F.4 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 186 5. Ej markerat
VAR 21 LUFT/BULLER: PLANERING 4 Loc 34 width 1 4(1.3) <Otillräckliga medel/resurser> Luftföroreningar och buller i tätort: Planeringsresurser <Se F.4 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 154 5. Ej markerat
VAR 22 LUFT/BULLER: POL INTR 4 Loc 35 width 1 4(1.4) <Otillräckliga medel/resurser> Luftföroreningar och buller i tätort: Politiskt intresse och kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 103 1. Markerat 106 5. Ej markerat
VAR 23 LUFT/BULLER: MEDB INTR 4 Loc 36 width 1 4(1.5) <Otillräckliga medel/resurser> Luftföroreningar och buller i tätort: Medborgerligt intresse <Se F.4 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 165 5. Ej markerat
VAR 24 LUFT/BULLER: MEDB KUNS 4 Loc 37 width 1 4(1.6) <Otillräckliga medel/resurser> Luftföroreningar och buller i tätort: Medborgerlig kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 178 5. Ej markerat
VAR 25 LUFT/BULLER: EJ TILLÄM 4 Loc 38 width 1 4(1.7) <Otillräckliga medel/resurser> Luftföroreningar och buller i tätort: Ej tillämpligt i Din kommun <Se F.4 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 182 5. Ej markerat
VAR 26 FÖRSURNING: PENGAR 4 Loc 39 width 1 4(2.1) <Otillräckliga medel/resurser> Försurning av mark och vatten: Pengar <Se F.4 för fullständig frågetext> 97 1. Markerat 112 5. Ej markerat
VAR 27 FÖRSURNING: TEKN EXP 4 Loc 40 width 1 4(2.2) <Otillräckliga medel/resurser> Försurning av mark och vatten: Teknisk expertis <Se F.4 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 192 5. Ej markerat
VAR 28 FÖRSURNING: PLANERING 4 Loc 41 width 1 4(2.3) <Otillräckliga medel/resurser> Försurning av mark och vatten: Planeringsresurser <Se F.4 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 179 5. Ej markerat
VAR 29 FÖRSURNING: POL INTR 4 Loc 42 width 1 4(2.4) <Otillräckliga medel/resurser> Försurning av mark och vatten: Politiskt intresse och kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 149 5. Ej markerat
VAR 30 FÖRSURNING: MEDB INTR 4 Loc 43 width 1 4(2.5) <Otillräckliga medel/resurser> Försurning av mark och vatten: Medborgerligt intresse <Se F.4 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 194 5. Ej markerat
VAR 31 FÖRSURNING: MEDB KUNS 4 Loc 44 width 1 4(2.6) <Otillräckliga medel/resurser> Försurning av mark och vatten: Medborgerlig kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 188 5. Ej markerat
VAR 32 FÖRSURNING: EJ TILLÄM 4 Loc 45 width 1 4(2.7) <Otillräckliga medel/resurser> Försurning av mark och vatten: Ej tillämpligt i Din kommun <Se F.4 för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 162 5. Ej markerat
VAR 33 DRICKSVATTEN: PENGAR 4 Loc 46 width 1 4(3.1) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av dricksvatten: Pengar <Se F.4 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 154 5. Ej markerat
VAR 34 DRICKSVATTEN: TEKN EXP 4 Loc 47 width 1 4(3.2) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av dricksvatten: Teknisk expertis <Se F.4 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 192 5. Ej markerat
VAR 35 DRICKSVATTEN: PLANERIN 4 Loc 48 width 1 4(3.3) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av dricksvatten: Planeringsresurser <Se F.4 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 178 5. Ej markerat
VAR 36 DRICKSVATTEN: POL INTR 4 Loc 49 width 1 4(3.4) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av dricksvatten: Politiskt intresse och kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 177 5. Ej markerat
VAR 37 DRICKSVATTEN: MEDB INT 4 Loc 50 width 1 4(3.5) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av dricksvatten: Medborgerligt intresse <Se F.4 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 195 5. Ej markerat
VAR 38 DRICKSVATTEN: MEDB KUN 4 Loc 51 width 1 4(3.6) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av dricksvatten: Medborgerlig kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 190 5. Ej markerat
VAR 39 DRICKSVATTEN: EJ TILL. 4 Loc 52 width 1 4(3.7) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av dricksvatten: Ej tillämpligt i Din kommun <Se F.4 för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 124 5. Ej markerat
VAR 40 SJÖAR: PENGAR 4 Loc 53 width 1 4(4.1) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av sjöar och vattendrag: Pengar <Se F.4 för fullständig frågetext> 110 1. Markerat 99 5. Ej markerat
VAR 41 SJÖAR: TEKN EXP 4 Loc 54 width 1 4(4.2) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av sjöar och vattendrag: Teknisk expertis <Se F.4 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 192 5. Ej markerat
VAR 42 SJÖAR: PLANERING 4 Loc 55 width 1 4(4.3) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av sjöar och vattendrag: Planeringsresurser <Se F.4 för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 145 5. Ej markerat
VAR 43 SJÖAR: POL INTRESSE 4 Loc 56 width 1 4(4.4) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av sjöar och vattendrag: Politiskt intresse och kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 152 5. Ej markerat
VAR 44 SJÖAR: MEDBORG INTR 4 Loc 57 width 1 4(4.5) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av sjöar och vattendrag: Medborgerligt intresse <Se F.4 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 178 5. Ej markerat
VAR 45 SJÖAR: MEDB KUNSKAP 4 Loc 58 width 1 4(4.6) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av sjöar och vattendrag: Medborgerlig kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 175 5. Ej markerat
VAR 46 SJÖAR: EJ TILLÄMPLIG 4 Loc 59 width 1 4(4.7) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av sjöar och vattendrag: Ej tillämpligt i Din kommun <Se F.4 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 186 5. Ej markerat
VAR 47 KUST/HAV: PENGAR 4 Loc 60 width 1 4(5.1) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av kustvatten och hav: Pengar <Se F.4 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 163 5. Ej markerat
VAR 48 KUST/HAV: TEKN EXP 4 Loc 61 width 1 4(5.2) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av kustvatten och hav: Teknisk expertis <Se F.4 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 202 5. Ej markerat
VAR 49 KUST/HAV: PLANERING 4 Loc 62 width 1 4(5.3) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av kustvatten och hav: Planeringsresurser <Se F.4 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 186 5. Ej markerat
VAR 50 KUST/HAV: POL INTRESSE 4 Loc 63 width 1 4(5.4) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av kustvatten och hav: Politiskt intresse och kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 180 5. Ej markerat
VAR 51 KUST/HAV: MEDBORG INTR 4 Loc 64 width 1 4(5.5) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av kustvatten och hav: Medborgerligt intresse <Se F.4 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 194 5. Ej markerat
VAR 52 KUST/HAV: MEDB KUNSKAP 4 Loc 65 width 1 4(5.6) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av kustvatten och hav: Medborgerlig kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 196 5. Ej markerat
VAR 53 KUST/HAV: EJ TILLÄMPL 4 Loc 66 width 1 4(5.7) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av kustvatten och hav: Ej tillämpligt i Din kommun <Se F.4 för fullständig frågetext> 129 1. Markerat 80 5. Ej markerat
VAR 54 ÖPPET HAV: PENGAR 4 Loc 67 width 1 4(6.1) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av öppna havet: Pengar <Se F.4 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 179 5. Ej markerat
VAR 55 ÖPPET HAV: TEKNISK EXP 4 Loc 68 width 1 4(6.2) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av öppna havet: Teknisk expertis <Se F.4 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 203 5. Ej markerat
VAR 56 ÖPPET HAV: PLANERING 4 Loc 69 width 1 4(6.3) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av öppna havet: Planeringsresurser <Se F.4 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 200 5. Ej markerat
VAR 57 ÖPPET HAV: POL INTR 4 Loc 70 width 1 4(6.4) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av öppna havet: Politiskt intresse och kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 190 5. Ej markerat
VAR 58 ÖPPET HAV: MEDB INTR 4 Loc 71 width 1 4(6.5) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av öppna havet: Medborgerligt intresse <Se F.4 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 200 5. Ej markerat
VAR 59 ÖPPET HAV: MEDB KUNSK 4 Loc 72 width 1 4(6.6) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av öppna havet: Medborgerlig kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 202 5. Ej markerat
VAR 60 ÖPPET HAV: EJ TILLÄMPL 4 Loc 73 width 1 4(6.7) <Otillräckliga medel/resurser> Förorening av öppna havet: Ej tillämpligt i Din kommun <Se F.4 för fullständig frågetext> 151 1. Markerat 58 5. Ej markerat
VAR 61 KEM AVFALL: PENGAR 4 Loc 74 width 1 4(7.1) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av kemiskt industriavfall: Pengar <Se F.4 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 163 5. Ej markerat
VAR 62 KEM AVFALL: TEKN EXP 4 Loc 75 width 1 4(7.2) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av kemiskt industriavfall: Teknisk expertis <Se F.4 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 170 5. Ej markerat
VAR 63 KEM AVFALL: PLANERING 4 Loc 76 width 1 4(7.3) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av kemiskt industriavfall: Planeringsresurser <Se F.4 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 170 5. Ej markerat
VAR 64 KEM AVFALL: POL INTR 4 Loc 77 width 1 4(7.4) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av kemiskt industriavfall: Politiskt intresse och kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 173 5. Ej markerat
VAR 65 KEM AVFALL: MEDB INTR 4 Loc 78 width 1 4(7.5) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av kemiskt industriavfall: Medborgerligt intresse <Se F.4 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 195 5. Ej markerat
VAR 66 KEM AVFALL: MEDB KUNSK 4 Loc 79 width 1 4(7.6) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av kemiskt industriavfall: Medborgerlig kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 187 5. Ej markerat
VAR 67 KEM AVFALL: EJ TILLÄMP 4 Loc 80 width 1 4(7.7) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av kemiskt industriavfall: Ej tillämpligt i Din kommun <Se F.4 för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 141 5. Ej markerat
VAR 68 RADIOAKTIV: PENGAR 4 Loc 81 width 1 4(8.1) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av radioaktivt avfall: Pengar <Se F.4 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 208 5. Ej markerat
VAR 69 RADIOAKTIV: TEKN EXP 4 Loc 82 width 1 4(8.2) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av radioaktivt avfall: Teknisk expertis <Se F.4 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 204 5. Ej markerat
VAR 70 RADIOAKTIV: PLANERING 4 Loc 83 width 1 4(8.3) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av radioaktivt avfall: Planeringsresurser <Se F.4 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 208 5. Ej markerat
VAR 71 RADIOAKTIV: POL INTR 4 Loc 84 width 1 4(8.4) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av radioaktivt avfall: Politiskt intresse och kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 206 5. Ej markerat
VAR 72 RADIOAKTIV: MEDB INTR 4 Loc 85 width 1 4(8.5) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av radioaktivt avfall: Medborgerligt intresse <Se F.4 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 206 5. Ej markerat
VAR 73 RADIOAKTIV: MEDB KUNSK 4 Loc 86 width 1 4(8.6) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av radioaktivt avfall: Medborgerlig kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 206 5. Ej markerat
VAR 74 RADIOAKTIV: EJ TILLÄMP 4 Loc 87 width 1 4(8.7) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av radioaktivt avfall: Ej tillämpligt i Din kommun <Se F.4 för fullständig frågetext> 187 1. Markerat 22 5. Ej markerat
VAR 75 HUSH AVFALL: PENGAR 4 Loc 88 width 1 4(9.1) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av farligt hushållsavfall: Pengar <Se F.4 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 144 5. Ej markerat
VAR 76 HUSH AVFALL: TEKN EXP 4 Loc 89 width 1 4(9.2) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av farligt hushållsavfall: Teknisk expertis <Se F.4 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 180 5. Ej markerat
VAR 77 HUSH AVFALL: PLANERING 4 Loc 90 width 1 4(9.3) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av farligt hushållsavfall: Planeringsresurser <Se F.4 för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 159 5. Ej markerat
VAR 78 HUSH AVFALL: POL INTR 4 Loc 91 width 1 4(9.4) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av farligt hushållsavfall: Politiskt intresse och kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 164 5. Ej markerat
VAR 79 HUSH AVFALL: MEDB INTR 4 Loc 92 width 1 4(9.5) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av farligt hushållsavfall: Medborgerligt intresse <Se F.4 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 169 5. Ej markerat
VAR 80 HUSH AVFALL: MEDB KUNS 4 Loc 93 width 1 4(9.6) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av farligt hushållsavfall: Medborgerlig kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 155 5. Ej markerat
VAR 81 HUSH AVFALL: EJ TILLÄM 4 Loc 94 width 1 4(9.7) <Otillräckliga medel/resurser> Hantering av farligt hushållsavfall: Ej tillämpligt i Din kommun <Se F.4 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 175 5. Ej markerat
VAR 82 OLJEUTSLÄPP: PENGAR 4 Loc 95 width 1 4(10.1) <Otillräckliga medel/resurser> Skador från oljeutsläpp: Pengar <Se F.4 för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 173 5. Ej markerat
VAR 83 OLJEUTSLÄPP: TEKN EXP 4 Loc 96 width 1 4(10.2) <Otillräckliga medel/resurser> Skador från oljeutsläpp: Teknisk expertis <Se F.4 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 188 5. Ej markerat
VAR 84 OLJEUTSLÄPP: PLANERING 4 Loc 97 width 1 4(10.3) <Otillräckliga medel/resurser> Skador från oljeutsläpp: Planeringsresurser <Se F.4 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 183 5. Ej markerat
VAR 85 OLJEUTSLÄPP: POL INTR 4 Loc 98 width 1 4(10.4) <Otillräckliga medel/resurser> Skador från oljeutsläpp: Politisk intresse och kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 194 5. Ej markerat
VAR 86 OLJEUTSLÄPP: MEDB INTR 4 Loc 99 width 1 4(10.5) <Otillräckliga medel/resurser> Skador från oljeutsläpp: Medborgerligt intresse <Se F.4 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 203 5. Ej markerat
VAR 87 OLJEUTSLÄPP: MEDB KUNS 4 Loc 100 width 1 4(10.6) <Otillräckliga medel/resurser> Skador från oljeutsläpp: Medborgerlig kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 196 5. Ej markerat
VAR 88 OLJEUTSLÄPP: EJ TILLÄM 4 Loc 101 width 1 4(10.7) <Otillräckliga medel/resurser> Skador från oljeutsläpp: Ej tillämpligt i Din kommun <Se F.4 för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 110 5. Ej markerat
VAR 89 ARTMINSKN: PENGAR 4 Loc 102 width 1 4(11.1) <Otillräckliga medel/resurser> Minskning av arter i flora och fauna: Pengar <Se F.4 för fullständig frågetext> 104 1. Markerat 105 5. Ej markerat
VAR 90 ARTMINSKN: TEKN EXP 4 Loc 103 width 1 4(11.2) <Otillräckliga medel/resurser> Minskning av arter i flora och fauna: Teknisk expertis <Se F.4 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 184 5. Ej markerat
VAR 91 ARTMINSKN: PLANERING 4 Loc 104 width 1 4(11.3) <Otillräckliga medel/resurser> Minskning av arter i flora och fauna: Planeringsresurser <Se F.4 för fullständig frågetext> 86 1. Markerat 123 5. Ej markerat
VAR 92 ARTMINSKN: POL INTR 4 Loc 105 width 1 4(11.4) <Otillräckliga medel/resurser> Minskning av arter i flora och fauna: Politiskt intresse och kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 114 1. Markerat 95 5. Ej markerat
VAR 93 ARTMINSKN: MEDB INTR 4 Loc 106 width 1 4(11.5) <Otillräckliga medel/resurser> Minskning av arter i flora och fauna: Medborgerligt intresse <Se F.4 för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 159 5. Ej markerat
VAR 94 ARTMINSKN: MEDB KUNSK 4 Loc 107 width 1 4(11.6) <Otillräckliga medel/resurser> Minskning av arter i flora och fauna: Medborgerlig kunskap <Se F.4 för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 151 5. Ej markerat
VAR 95 ARTMINSKN: EJ TILLÄMPL 4 Loc 108 width 1 4(11.7) <Otillräckliga medel/resurser> Minskning av arter i flora och fauna: Ej tillämpligt i Din kommun <Se F.4 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 197 5. Ej markerat
VAR 96 KOM INFO: MILJÖKATALOG 5 Loc 109 width 1 Här följer ett antal frågor som bland annat rör Din kommuns miljöinformation, miljöpolicy och Agenda 21-arbete 5 På vilket sätt har kommunen informerat allmänheten om det lokala miljöarbetet under de senaste året? (Fler än ett alternativ kan markeras) 5(1) Miljökatalog 57 1. Markerat 152 5. Ej markerat
VAR 97 KOM INFO: BREV 5 Loc 110 width 1 5(2) <Information om lokalt miljöarbete> Brev <Se F.5 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 172 5. Ej markerat
VAR 98 KOM INFO: UTSTÄLLNING 5 Loc 111 width 1 5(3) <Information om lokalt miljöarbete> Utställning <Se F.5 för fullständig frågetext> 134 1. Markerat 75 5. Ej markerat
VAR 99 KOM INFO: KOM FORDON 5 Loc 112 width 1 5(4) <Information om lokalt miljöarbete> Bilder/budskap på kommunala fordon <Se F.5 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 193 5. Ej markerat
VAR 100 KOM INFO: INFOTIDNING 5 Loc 113 width 1 5(5) <Information om lokalt miljöarbete> Informationstidning <Se F.5 för fullständig frågetext> 108 1. Markerat 101 5. Ej markerat
VAR 101 KOM INFO: MÖTE 5 Loc 114 width 1 5(6) <Information om lokalt miljöarbete> Informationsmöte <Se F.5 för fullständig frågetext> 130 1. Markerat 79 5. Ej markerat
VAR 102 KOM INFO: LOK ANNONSER 5 Loc 115 width 1 5(7) <Information om lokalt miljöarbete> Annonser i lokalpressen <Se F.5 för fullständig frågetext> 90 1. Markerat 119 5. Ej markerat
VAR 103 KOM INFO: ANSLAGSTAVLA 5 Loc 116 width 1 5(8) <Information om lokalt miljöarbete> Kommunal anslagstavla <Se F.5 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 181 5. Ej markerat
VAR 104 KOM INFO: DIREKTKONT 5 Loc 117 width 1 MD=0 5(9) <Information om lokalt miljöarbete> Annat: Direkt kontakt med människor <Se F.5 för fullständig frågetext> 16 1. Miljödag eller liknande 19 2. Anan direkt kontakt 174 0. Frågan ej tillämplig
VAR 105 KOM INFO: TRYCKSAKER 5 Loc 118 width 1 MD=0 5(10) <Information om lokalt miljöarbete> Annat: Trycksaker till invånare <Se F.5 för fullständig frågetext> 8 1. Miljöalmanacka 7 2. Andra trycksaker 194 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 KOM INFO: MASSMEDIA 5 Loc 119 width 1 MD=0 5(11) <Kommunens information till allmänheten> Annat: Massmedia (TV/radio/press) <Se F.5 för fullständig frågetext> 28 1. Massmedia (tv/radio/press) 181 0. Frågan ej tillämplig
VAR 107 KOM INFO: ÖVRIGT 5 Loc 120 width 1 MD=0 5(12) <Kommunens information till allmänheten> Annat specificerat: Skolor och övrigt <Se F.5 för fullständig frågetext> 11 1. Skol-, företags- och föreningsaktiviteter 10 2. Övrigt, annat 188 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 PRIORITET: UTBILDNING 6 Loc 121 width 1 MD=9 6 Vilken prioritet har följande informationsåtgärder i miljöarbetet i Din kommun? 6(1) Utbildning av informationsansvariga 29 1. Mycket hör prioritet 64 2. Ganska hög prioritet 65 3. Varken låg eller hög prioritet 20 4. Ganska låg prioritet 25 5. Mycket låg prioritet 6 9. Uppgift saknas
VAR 109 PRIORITET: NYHETSBREV 6 Loc 122 width 1 MD=9 6(2) <Prioritering av informationsåtgärder i miljöarbetet> Nyhetsbrev <Se F.6 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket hör prioritet 44 2. Ganska hög prioritet 47 3. Varken låg eller hög prioritet 57 4. Ganska låg prioritet 39 5. Mycket låg prioritet 15 9. Uppgift saknas
VAR 110 PRIORITET: UTSTÄLLNING 6 Loc 123 width 1 MD=9 6(3) <Prioritering av informationsåtgärder i miljöarbetet> Utställning <Se F.6 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket hör prioritet 65 2. Ganska hög prioritet 67 3. Varken låg eller hög prioritet 38 4. Ganska låg prioritet 18 5. Mycket låg prioritet 7 9. Uppgift saknas
VAR 111 PRIORITET: LOK INFOTID 6 Loc 124 width 1 MD=9 6(4) <Prioritering av informationsåtgärder i miljöarbetet> Lokal informationstidning <Se F.6 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket hör prioritet 71 2. Ganska hög prioritet 37 3. Varken låg eller hög prioritet 26 4. Ganska låg prioritet 28 5. Mycket låg prioritet 13 9. Uppgift saknas
VAR 112 PRIORITET: ANNONSKAMP 6 Loc 125 width 1 MD=9 6(5) <Prioritering av informationsåtgärder i miljöarbetet> Annonskampanj <Se F.6 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket hör prioritet 37 2. Ganska hög prioritet 58 3. Varken låg eller hög prioritet 42 4. Ganska låg prioritet 54 5. Mycket låg prioritet 11 9. Uppgift saknas
VAR 113 EFF INFO: UTBILDNING 7 Loc 126 width 1 MD=9 7 Hur bedömer Du informationsåtgärdernas effektivitet i det kommunala miljöarbetet? 7(1) Utbildning av informationsansvariga 29 1. Mycket hög effektivitet 100 2. Ganska hög effektivitet 37 3. Varken låg eller hög effektivitet 15 4. Ganska låg effektivitet 4 5. Mycket låg effektivitet 24 9. Uppgift saknas
VAR 114 EFF INFO: NYHETSBREV 7 Loc 127 width 1 MD=9 7(2) <Effekt av kommunal information> Nyhetsbrev <Se F.7 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket hög effektivitet 47 2. Ganska hög effektivitet 59 3. Varken låg eller hög effektivitet 48 4. Ganska låg effektivitet 11 5. Mycket låg effektivitet 36 9. Uppgift saknas
VAR 115 EFF INFO: UTSTÄLLNING 7 Loc 128 width 1 MD=9 7(3) <Effekt av kommunal information> Utställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket hög effektivitet 64 2. Ganska hög effektivitet 78 3. Varken låg eller hög effektivitet 29 4. Ganska låg effektivitet 4 5. Mycket låg effektivitet 25 9. Uppgift saknas
VAR 116 EFF INFO: LOK INFOTIDN 7 Loc 129 width 1 MD=9 7(4) <Effekt av kommunal information> Lokal informationstidning <Se F.7 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket hög effektivitet 94 2. Ganska hög effektivitet 31 3. Varken låg eller hög effektivitet 19 4. Ganska låg effektivitet 7 5. Mycket låg effektivitet 33 9. Uppgift saknas
VAR 117 EFF INFO: ANNONSKAMP 7 Loc 130 width 1 MD=9 7(5) <Effekt av kommunal information> Annonskampanj <Se F.7 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket hög effektivitet 48 2. Ganska hög effektivitet 59 3. Varken låg eller hög effektivitet 48 4. Ganska låg effektivitet 21 5. Mycket låg effektivitet 29 9. Uppgift saknas
VAR 118 INFO HÖJT MILJÖMEDVET 8 Loc 131 width 1 MD=9 8 Tror Du att Din kommun via informationsinsatserna har lyckats höja miljömedvetandet hos befolkningen? 5 1. I mycket stor utsträckning 80 2. I ganska stor utsträckning 76 3. Varken liten eller stor utsträckning 37 4. I ganska liten utsträckning 6 5. I mycket liten utsträckning 5 9. Uppgift saknas
VAR 119 PRESSRAPPORT KVANTITET 9 Loc 132 width 1 MD=9 9 Hur har lokalpressen rapporterat om det kommunala miljöarbetet? 9(1) <Lokalpressens rapportering> Med avseende på kvantitet 22 1. Mycket 99 2. Ganska mycket 49 3. Varken lite eller mycket 31 4. Ganska lite 5 5. Mycket lite 3 9. Uppgift saknas
VAR 120 PRESSRAPPORT KVALITET 9 Loc 133 width 1 MD=9 9(2) <Lokalpressens rapportering> Med avseende på kvalitet <Se F.9 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket bra 106 2. Ganska bra 54 3. Varken bra eller dåligt 24 4. Ganska dåligt 8 5. Mycket dåligt 3 9. Uppgift saknas
VAR 121 SAMLAD MILJÖPOLICY 10 Loc 134 width 1 MD=9 10(1) Har kommunen antagit någon samlad miljöpolicy under de senaste tre åren? 122 1. Ja 84 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 122 EFFEKT AV MILJÖPOLICY 10 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 10(2) Om ja, anser Du att den har haft effekt på miljöarbetet? 92 1. Ja 29 5. Nej 84 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 123 MILJÖPOLICY FÖRVALTN 11 Loc 136 width 1 MD=9 11(1) Har någon eller några kommunala förvaltningar antagit en egen miljöpolicy? 76 1. Ja 126 5. Nej 7 9. Uppgift saknas
VAR 124 MILJÖPOLICY FÖRVALTN 11 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 11(2) Om ja, anser Du att den/de har haft någon positiv effekt på miljöarbetet? 70 1. Ja 9 5. Nej 122 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 125 INTERNUTBILDNING 12 Loc 138 width 1 MD=9 12 Har kommunen/någon kommunal förvaltning genomfört internutbildning av de anställda som en del av miljöarbetet de senaste tre åren? 133 1. Ja 72 5. Nej 4 9. Uppgift saknas
VAR 126 ANVÄNT MILJÖKONSULT 13 Loc 139 width 1 MD=9 13 Har kommunen/kommunal förvaltning använt sig av miljökonsulter som ett led i miljöarbetet de senaste tre åren? 10 1. Många gånger 35 2. Flera gånger 40 3. Ett par gånger 49 4. Någon gång 69 5. Inte alls 6 9. Uppgift saknas
VAR 127 OMDÖME MILJÖKONSULTER 14 Loc 140 width 1 MD=9 14 Vad tycker Du om miljökonsulter i allmänhet? 20 1. Mycket användbara 126 2. Relativt användbara 37 3. Relativt oanvändbara 2 4. Helt oanvändbara 24 9. Uppgift saknas
VAR 128 AGENDA 21 TILLGÅNG 15 Loc 141 width 1 MD=9 15 Är det lokala Agenda 21-arbetet enligt Din mening en tillgång för miljöarbetet i Din kommun? 102 1. Ja, stor tillgång 82 2. Ja, ganska stor tillgång 16 3. Nej, inte särskilt stor tillgång 2 4. Nej, inte någon tillgång alls 7 9. Uppgift saknas
VAR 129 MEDB ENGAG AGENDA 21 16 Loc 142 width 1 MD=9 16 Har medborgarna engagerats aktivt i det lokala Agenda 21-arbetet i Din kommun? 14 1. Ja, mycket aktivt 73 2. Ja, ganska aktivt 86 3. Nej, inte särskilt aktivt 17 4. Nej, inte alls aktivt 19 9. Uppgift saknas
VAR 130 MEDB BIDRAG AGENDA 21 16 Loc 143 width 1 MD=9 17 Har medborgarna, enligt Din mening, lämnat något värdefullt bidrag till den lokala Agenda 21-arbetet? 15 1. Ja, mycket värdefullt bidrag 84 2. Ja, ganska värdefullt bidrag 69 3. Nej, inte särskilt värdefullt bidrag 14 4. Nej, inte alls värdefullt bidrag 27 9. Uppgift saknas
VAR 131 MILJÖINF: MÄTPROGRAM 18 Loc 144 width 2 MD=99 18 En aspekt av miljövårdsarbetet gäller att skaffa information om miljöproblemen. Kan Du bedöma hur viktiga följande informationskanaler är för miljöarbetet i Din kommun? 18(1) Mätprogram i vilka kommunen ingår 2 00. Inte alls viktig informationskanal 0 01. 6 02. 4 03. 8 04. 23 05. 19 06. 40 07. 46 08. 23 09. 31 10. Mycket viktig informationskanal 7 99. Uppgift saknas
VAR 132 MILJÖINF: KOMFÖRB CEN 18 Loc 146 width 2 MD=99 18(2) <Informationskanal för miljöarbetet> Kommunförbundet, centralt <Se F.18 för fullständig frågetext> 4 00. Inte alls viktig informationskanal 13 01. 15 02. 19 03. 22 04. 43 05. 22 06. 31 07. 17 08. 11 09. 6 10. Mycket viktig informationskanal 6 99. Uppgift saknas
VAR 133 MILJÖINF: KOMFÖRB LÄN 18 Loc 148 width 2 MD=99 18(3) <Informationskanal för miljöarbetet> Kommunförbundet, länsavdelning <Se F.18 för fullständig frågetext> 10 00. Inte alls viktig informationskanal 15 01. 13 02. 14 03. 23 04. 20 05. 23 06. 38 07. 29 08. 9 09. 8 10. Mycket viktig informationskanal 7 99. Uppgift saknas
VAR 134 MILJÖINF: LS MILJÖENH 18 Loc 150 width 2 MD=99 18(4) <Informationskanal för miljöarbetet> Länsstyrelsens miljöenhet <Se F.18 för fullständig frågetext> 2 00. Inte alls viktig informationskanal 1 01. 3 02. 5 03. 12 04. 31 05. 33 06. 38 07. 43 08. 19 09. 17 10. Mycket viktig informationskanal 5 99. Uppgift saknas
VAR 135 MILJÖINF: NATURVÅRDSV 18 Loc 152 width 2 MD=99 18(5) <Informationskanal för miljöarbetet> Statens naturvårdsverk <Se F.18 för fullständig frågetext> 0 00. Inte alls viktig informationskanal 3 01. 9 02. 10 03. 13 04. 27 05. 29 06. 32 07. 46 08. 19 09. 16 10. Mycket viktig informationskanal 5 99. Uppgift saknas
VAR 136 MILJÖINF: MILJÖDEP 18 Loc 154 width 2 MD=99 18(6) <Informationskanal för miljöarbetet> Miljö- och naturresursdepartementet <Se F.18 för fullständig frågetext> 9 00. Inte alls viktig informationskanal 17 01. 16 02. 25 03. 27 04. 34 05. 23 06. 23 07. 17 08. 6 09. 6 10. Mycket viktig informationskanal 6 99. Uppgift saknas
VAR 137 MILJÖINF: KONSULTER 18 Loc 156 width 2 MD=99 18(7) <Informationskanal för miljöarbetet> Fristående konsulter <Se F.18 för fullständig frågetext> 20 00. Inte alls viktig informationskanal 30 01. 30 02. 35 03. 25 04. 30 05. 13 06. 10 07. 5 08. 2 09. 2 10. Mycket viktig informationskanal 7 99. Uppgift saknas
VAR 138 MILJÖINF: NÄRINGSLIV 18 Loc 158 width 2 MD=99 18(8) <Informationskanal för miljöarbetet> Det lokala näringslivet <Se F.18 för fullständig frågetext> 14 00. Inte alls viktig informationskanal 19 01. 23 02. 34 03. 21 04. 36 05. 21 06. 18 07. 11 08. 2 09. 3 10. Mycket viktig informationskanal 7 99. Uppgift saknas
VAR 139 MILJÖINF: FORSKARE 18 Loc 160 width 2 MD=99 18(9) <Informationskanal för miljöarbetet> Miljöforskare på universitet/högskola <Se F.18 för fullständig frågetext> 5 00. Inte alls viktig informationskanal 7 01. 18 02. 21 03. 22 04. 44 05. 27 06. 30 07. 20 08. 4 09. 4 10. Mycket viktig informationskanal 7 99. Uppgift saknas
VAR 140 MILJÖINF: MILJÖORG. 18 Loc 162 width 2 MD=99 18(10) <Informationskanal för miljöarbetet> Miljöorganisationer <Se F.18 för fullständig frågetext> 1 00. Inte alls viktig informationskanal 7 01. 21 02. 14 03. 23 04. 35 05. 32 06. 34 07. 25 08. 6 09. 6 10. Mycket viktig informationskanal 5 99. Uppgift saknas
VAR 141 MILJÖINF: MILJÖINTR. 18 Loc 164 width 2 MD=99 18(11) <Informationskanal för miljöarbetet> Miljöintresserade medborgare <Se F.18 för fullständig frågetext> 4 00. Inte alls viktig informationskanal 6 01. 12 02. 13 03. 19 04. 33 05. 21 06. 31 07. 38 08. 14 09. 12 10. Mycket viktig informationskanal 6 99. Uppgift saknas
VAR 142 MILJÖINF: AGENDA 21 18 Loc 166 width 2 MD=99 18(12) <Informationskanal för miljöarbetet> Lokala Agenda 21-arbetet <Se F.18 för fullständig frågetext> 4 00. Inte alls viktig informationskanal 3 01. 8 02. 6 03. 9 04. 21 05. 11 06. 38 07. 40 08. 28 09. 30 10. Mycket viktig informationskanal 11 99. Uppgift saknas
VAR 143 KOM MILJÖSITUATION 19 Loc 168 width 2 MD=99 Här följer några frågor om hur Du ser på miljösituationen i Din kommun 19 Är Du på det hela taget missnöjd eller nöjd med den nuvarande miljösituationen i Din kommun? 1 00. Helt missnöjd 4 01. 5 02. 17 03. 17 04. 49 05. Varken missnöjd eller nöjd 29 06. 42 07. 39 08. 3 09. 0 10. Helt nöjd 3 99. Uppgift saknas
VAR 144 JÄMFÖR MILJÖSIT 10 ÅR 20 Loc 170 width 1 MD=9 20 Anser Du att miljösituationen i Din kommun allmänt blivit bättre än, sämre än, eller är ungefär lika den som rådde för 10 år sedan? 68 1. Bättre 86 2. Lite bättre 35 3. Ungefär lika 7 4. Lite sämre 3 5. Sämre 10 9. Uppgift saknas
VAR 145 KOM PROB: LUFT/BULLER 21 Loc 171 width 2 MD=99 21 Hur allvarligt anser Du vart och ett av nedan angivna miljöproblem vara i Din kommun just nu? 21(1) Luftföroreningar och buller i tätort 2 00. Inget problem alls 8 01. 30 02. 24 03. 13 04. 25 05. 15 06. 25 07. 42 08. 17 09. 4 10. Mycket allvarligt problem 2 11. Ej tillämpligt i Din kommun 2 99. Uppgift saknas
VAR 146 KOM PROB: FÖRSURNING 21 Loc 173 width 2 MD=99 21(2) <Allvarligt miljöproblem i kommunen> Försurning av mark och vatten genom luftföroreningar <Se F.21 för fullständig frågetext> 4 00. Inget problem alls 6 01. 9 02. 10 03. 15 04. 12 05. 18 06. 25 07. 35 08. 32 09. 34 10. Mycket allvarligt problem 8 11. Ej tillämpligt i Din kommun 1 99. Uppgift saknas
VAR 147 KOM PROB: DRICKSVATT 21 Loc 175 width 2 MD=99 21(3) <Allvarligt miljöproblem i kommunen> Förorening av dricksvattnet <Se F.21 för fullständig frågetext> 20 00. Inget problem alls 26 01. 29 02. 28 03. 17 04. 28 05. 15 06. 15 07. 10 08. 11 09. 1 10. Mycket allvarligt problem 7 11. Ej tillämpligt i Din kommun 2 99. Uppgift saknas
VAR 148 KOM PROB: SJÖAR 21 Loc 177 width 2 MD=99 21(4) <Allvarligt miljöproblem i kommunen> Förorening av sjöar och vattendrag <Se F.21 för fullständig frågetext> 3 00. Inget problem alls 8 01. 13 02. 22 03. 15 04. 26 05. 24 06. 33 07. 37 08. 15 09. 7 10. Mycket allvarligt problem 4 11. Ej tillämpligt i Din kommun 2 99. Uppgift saknas
VAR 149 KOM PROB: KUST O HAV 21 Loc 179 width 2 MD=99 21(5) <Allvarligt miljöproblem i kommunen> Förorening av kustvatten och hav <Se F.21 för fullständig frågetext> 0 00. Inget problem alls 1 01. 2 02. 4 03. 1 04. 7 05. 11 06. 15 07. 13 08. 9 09. 6 10. Mycket allvarligt problem 135 11. Ej tillämpligt i Din kommun 5 99. Uppgift saknas
VAR 150 KOM PROB: ÖPPNA HAVET 21 Loc 181 width 2 MD=99 21(6) <Allvarligt miljöproblem i kommunen> Förorening av öppna havet <Se F.21 för fullständig frågetext> 4 00. Inget problem alls 2 01. 4 02. 5 03. 1 04. 9 05. 10 06. 9 07. 3 08. 9 09. 3 10. Mycket allvarligt problem 146 11. Ej tillämpligt i Din kommun 4 99. Uppgift saknas
VAR 151 KOM PROB: KEM INDAVF 21 Loc 183 width 2 MD=99 21(7) <Allvarligt miljöproblem i kommunen> Hantering av kemiskt industriavfall <Se F.21 för fullständig frågetext> 5 00. Inget problem alls 9 01. 33 02. 29 03. 18 04. 29 05. 27 06. 19 07. 20 08. 5 09. 2 10. Mycket allvarligt problem 12 11. Ej tillämpligt i Din kommun 1 99. Uppgift saknas
VAR 152 KOM PROB: RADIOAKTIV 21 Loc 185 width 2 MD=99 21(8) <Allvarligt miljöproblem i kommunen> Hantering av radioaktivt avfall <Se F.21 för fullständig frågetext> 19 00. Inget problem alls 7 01. 7 02. 3 03. 0 04. 0 05. 0 06. 1 07. 1 08. 0 09. 3 10. Mycket allvarligt problem 165 11. Ej tillämpligt i Din kommun 3 99. Uppgift saknas
VAR 153 KOM PROB: HUSH AVFALL 21 Loc 187 width 2 MD=99 21(9) <Allvarligt miljöproblem i kommunen> Hantering av farligt hushållsavfall <Se F.21 för fullständig frågetext> 5 00. Inget problem alls 6 01. 31 02. 20 03. 16 04. 36 05. 31 06. 31 07. 15 08. 9 09. 1 10. Mycket allvarligt problem 3 11. Ej tillämpligt i Din kommun 5 99. Uppgift saknas
VAR 154 KOM PROB: OLJEUTSLÄPP 21 Loc 189 width 2 MD=99 21(9) <Allvarligt miljöproblem i kommunen> Skador från oljeutsläpp <Se F.21 för fullständig frågetext> 8 00. Inget problem alls 24 01. 32 02. 19 03. 8 04. 23 05. 22 06. 15 07. 11 08. 1 09. 4 10. Mycket allvarligt problem 40 11. Ej tillämpligt i Din kommun 2 99. Uppgift saknas
VAR 155 KOM PROB: ARTMINSKN 21 Loc 191 width 2 MD=99 21(10) <Allvarligt miljöproblem i kommunen> Minskning eller utrotning av arter i flora och fauna <Se F.21 för fullständig frågetext> 1 00. Inget problem alls 7 01. 9 02. 14 03. 8 04. 32 05. 23 06. 33 07. 33 08. 18 09. 23 10. Mycket allvarligt problem 3 11. Ej tillämpligt i Din kommun 5 99. Uppgift saknas
VAR 156 MILJÖFÖRTR FÄLTBIOLOG 22 Loc 193 width 1 MD=9 Här följer några frågor om Ditt förtroende för olika grupper i samhället, Din syn på kommunalt miljöarbete samt Din syn på vissa politiska förslag 22 Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller deras arbete för miljön? 22(1) Fältbiologerna 38 1. Mycket stort förtroende 141 2. Ganska stort förtroende 25 3. Ganska litet förtroende 2 4. Mycket litet förtroende 3 9. Uppgift saknas
VAR 157 MILJÖFÖRTR GREENPEACE 22 Loc 194 width 1 MD=9 22(2) <Förtroende miljöarbete> Greenpeace <Se F.22 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket stort förtroende 130 2. Ganska stort förtroende 49 3. Ganska litet förtroende 10 4. Mycket litet förtroende 3 9. Uppgift saknas
VAR 158 MILJÖFÖRTR MILJÖCENTR 22 Loc 195 width 1 MD=9 22(3) <Förtroende miljöarbete> Björn Gillbergs miljöcentrum <Se F.22 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket stort förtroende 96 2. Ganska stort förtroende 73 3. Ganska litet förtroende 17 4. Mycket litet förtroende 7 9. Uppgift saknas
VAR 159 MILJÖFÖRTR SNF 22 Loc 196 width 1 MD=9 22(4) <Förtroende miljöarbete> Svenska Naturskyddsföreningen <Se F.22 för fullständig frågetext> 114 1. Mycket stort förtroende 85 2. Ganska stort förtroende 8 3. Ganska litet förtroende 0 4. Mycket litet förtroende 2 9. Uppgift saknas
VAR 160 MILJÖFÖRTR MILJÖPARTI 22 Loc 197 width 1 MD=9 22(5) <Förtroende miljöarbete> Miljöpartiet - de gröna <Se F.22 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket stort förtroende 99 2. Ganska stort förtroende 75 3. Ganska litet förtroende 24 4. Mycket litet förtroende 3 9. Uppgift saknas
VAR 161 MILJÖFÖRTR LOK GRUPP 22 Loc 198 width 1 MD=9 22(6) <Förtroende miljöarbete> Lokala aktionsgrupper <Se F.22 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket stort förtroende 87 2. Ganska stort förtroende 78 3. Ganska litet förtroende 19 4. Mycket litet förtroende 19 9. Uppgift saknas
VAR 162 MILJÖFÖRTR Q2000 22 Loc 199 width 1 MD=9 22(7) <Förtroende miljöarbete> q2000 <Se F.22 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket stort förtroende 127 2. Ganska stort förtroende 42 3. Ganska litet förtroende 6 4. Mycket litet förtroende 14 9. Uppgift saknas
VAR 163 MILJÖFÖRTR MILJÖRIKSD 22 Loc 200 width 1 MD=9 22(8) <Förtroende miljöarbete> Ungdomarnas miljöriksdag <Se F.22 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket stort förtroende 105 2. Ganska stort förtroende 66 3. Ganska litet förtroende 7 4. Mycket litet förtroende 19 9. Uppgift saknas
VAR 164 MILJÖFÖRTR ANSV IND 22 Loc 201 width 1 MD=9 22(9) <Förtroende miljöarbete> Miljöansvariga i industri/företag <Se F.22 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket stort förtroende 127 2. Ganska stort förtroende 66 3. Ganska litet förtroende 6 4. Mycket litet förtroende 4 9. Uppgift saknas
VAR 165 MILJÖFÖRTR REGERINGEN 22 Loc 202 width 1 MD=9 22(10) <Förtroende miljöarbete> Regeringen <Se F.22 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket stort förtroende 71 2. Ganska stort förtroende 108 3. Ganska litet förtroende 24 4. Mycket litet förtroende 3 9. Uppgift saknas
VAR 166 MILJÖFÖRTR LÄNSMYND 22 Loc 203 width 1 MD=9 22(11) <Förtroende miljöarbete> Länsmyndigheter <Se F.22 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket stort förtroende 136 2. Ganska stort förtroende 43 3. Ganska litet förtroende 5 4. Mycket litet förtroende 2 9. Uppgift saknas
VAR 167 MILJÖFÖRTR STATL MYND 22 Loc 204 width 1 MD=9 22(12) <Förtroende miljöarbete> Statliga myndigheter <Se F.22 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket stort förtroende 125 2. Ganska stort förtroende 63 3. Ganska litet förtroende 6 4. Mycket litet förtroende 1 9. Uppgift saknas
VAR 168 MILJÖFÖRTR EU 22 Loc 205 width 1 MD=9 22(13) <Förtroende miljöarbete> EU <Se F.22 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket stort förtroende 30 2. Ganska stort förtroende 108 3. Ganska litet förtroende 61 4. Mycket litet förtroende 7 9. Uppgift saknas
VAR 169 MILJÖFÖRTR FORSKARE 22 Loc 206 width 1 MD=9 22(14) <Förtroende miljöarbete> Miljöforskare på universitet/högskolor <Se F.22 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket stort förtroende 126 2. Ganska stort förtroende 30 3. Ganska litet förtroende 2 4. Mycket litet förtroende 6 9. Uppgift saknas
VAR 170 MILJÖFÖRTR JOURN 22 Loc 207 width 1 MD=9 22(15) <Förtroende miljöarbete> Journalister <Se F.22 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket stort förtroende 55 2. Ganska stort förtroende 105 3. Ganska litet förtroende 43 4. Mycket litet förtroende 4 9. Uppgift saknas
VAR 171 BETYDELSE: FÄLTBIOLOG 23 Loc 208 width 1 MD=9 23 Vilken betydelse anser Du att följande grupper har för miljövårdsarbetet i Din kommun? 23(1) Fältbiologerna 9 1. Mycket stor betydelse 33 2. Ganska stor betydelse 91 3. Ganska liten betydelse 73 4. Mycket liten betydelse 3 9. Uppgift saknas
VAR 172 BETYDELSE: GREENPEACE 23 Loc 209 width 1 MD=9 23(2) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Greenpeace <Se F.23 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket stor betydelse 21 2. Ganska stor betydelse 87 3. Ganska liten betydelse 97 4. Mycket liten betydelse 3 9. Uppgift saknas
VAR 173 BETYDELSE: MILJÖCENTR 23 Loc 210 width 1 MD=9 23(3) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Björn Gillbergs miljöcentrum <Se F.23 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket stor betydelse 18 2. Ganska stor betydelse 67 3. Ganska liten betydelse 118 4. Mycket liten betydelse 5 9. Uppgift saknas
VAR 174 BETYDELSE: SNF 23 Loc 211 width 1 MD=9 23(4) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Svenska Naturskyddsföreningen <Se F.23 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket stor betydelse 112 2. Ganska stor betydelse 52 3. Ganska liten betydelse 5 4. Mycket liten betydelse 5 9. Uppgift saknas
VAR 175 BETYDELSE: MILJÖPARTI 23 Loc 212 width 1 MD=9 23(5) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Miljöpartiet - de gröna <Se F.23 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket stor betydelse 52 2. Ganska stor betydelse 89 3. Ganska liten betydelse 53 4. Mycket liten betydelse 5 9. Uppgift saknas
VAR 176 BETYDELSE: LOK GRUPP 23 Loc 213 width 1 MD=9 23(6) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Lokala aktionsgrupper <Se F.23 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket stor betydelse 58 2. Ganska stor betydelse 73 3. Ganska liten betydelse 57 4. Mycket liten betydelse 7 9. Uppgift saknas
VAR 177 BETYDELSE: Q2000 23 Loc 214 width 1 MD=9 23(7) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> q2000 <Se F.23 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket stor betydelse 31 2. Ganska stor betydelse 87 3. Ganska liten betydelse 75 4. Mycket liten betydelse 13 9. Uppgift saknas
VAR 178 BETYDELSE: MILJÖRIKSD 23 Loc 215 width 1 MD=9 23(8) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Ungdomarnas miljöriksdag <Se F.23 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket stor betydelse 22 2. Ganska stor betydelse 77 3. Ganska liten betydelse 95 4. Mycket liten betydelse 13 9. Uppgift saknas
VAR 179 BETYDELSE: IND ANSVAR 23 Loc 216 width 1 MD=9 23(9) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Miljöansvariga i industri/företag <Se F.23 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket stor betydelse 106 2. Ganska stor betydelse 57 3. Ganska liten betydelse 17 4. Mycket liten betydelse 4 9. Uppgift saknas
VAR 180 BETYDELSE: REGERINGEN 23 Loc 217 width 1 MD=9 23(10) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Regeringen <Se F.23 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket stor betydelse 82 2. Ganska stor betydelse 63 3. Ganska liten betydelse 21 4. Mycket liten betydelse 6 9. Uppgift saknas
VAR 181 BETYDELSE: LÄNSMYND. 23 Loc 218 width 1 MD=9 23(11) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Länsmyndigheter <Se F.23 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket stor betydelse 130 2. Ganska stor betydelse 38 3. Ganska liten betydelse 4 4. Mycket liten betydelse 4 9. Uppgift saknas
VAR 182 BETYDELSE: STATL MYND 23 Loc 219 width 1 MD=9 23(12) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Statliga myndigheter <Se F.23 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket stor betydelse 95 2. Ganska stor betydelse 58 3. Ganska liten betydelse 16 4. Mycket liten betydelse 3 9. Uppgift saknas
VAR 183 BETYDELSE: EU 23 Loc 220 width 1 MD=9 23(13) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> EU <Se F.23 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket stor betydelse 42 2. Ganska stor betydelse 86 3. Ganska liten betydelse 62 4. Mycket liten betydelse 7 9. Uppgift saknas
VAR 184 BETYDELSE: FORSKARE 23 Loc 221 width 1 MD=9 23(14) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Miljöforskare på universitet/högskolor <Se F.23 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket stor betydelse 76 2. Ganska stor betydelse 80 3. Ganska liten betydelse 37 4. Mycket liten betydelse 4 9. Uppgift saknas
VAR 185 BETYDELSE: JOURN. 23 Loc 222 width 1 MD=9 23(15) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Journalister <Se F.23 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket stor betydelse 82 2. Ganska stor betydelse 69 3. Ganska liten betydelse 33 4. Mycket liten betydelse 4 9. Uppgift saknas
VAR 186 KOM ARB: BOENDEMILJÖ 24 Loc 223 width 1 MD=9 24 Hur viktigt anser Du personligen att det är att Din kommun arbetar med följande miljöfrågor? 24(1) Boendemiljön 137 1. Mycket viktigt 62 2. Ganska viktigt 7 3. Inte särskilt viktigt 0 4. Inte alls viktigt 3 9. Uppgift saknas
VAR 187 KOM ARB: BULLER 24 Loc 224 width 1 MD=9 24(2) <Viktig kommunal miljöfråga> Buller <Se F.24 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket viktigt 99 2. Ganska viktigt 42 3. Inte särskilt viktigt 0 4. Inte alls viktigt 3 9. Uppgift saknas
VAR 188 KOM ARB: ENERGISPAR 24 Loc 225 width 1 MD=9 24(3) <Viktig kommunal miljöfråga> Energisparande <Se F.24 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket viktigt 92 2. Ganska viktigt 26 3. Inte särskilt viktigt 1 4. Inte alls viktigt 2 9. Uppgift saknas
VAR 189 KOM ARB: HUSHÅLLSKEM 24 Loc 226 width 1 MD=9 24(4) <Viktig kommunal miljöfråga> Hushållens kemikaliehantering <Se F.24 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket viktigt 93 2. Ganska viktigt 3 3. Inte särskilt viktigt 0 4. Inte alls viktigt 3 9. Uppgift saknas
VAR 190 KOM ARB: IND.UTSLÄPP 24 Loc 227 width 1 MD=9 24(5) <Viktig kommunal miljöfråga> Industriutsläpp <Se F.24 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket viktigt 103 2. Ganska viktigt 19 3. Inte särskilt viktigt 0 4. Inte alls viktigt 3 9. Uppgift saknas
VAR 191 KOM ARB: KOLL.TRAFIK 24 Loc 228 width 1 MD=9 24(6) <Viktig kommunal miljöfråga> Kollektivtrafiken <Se F.24 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket viktigt 73 2. Ganska viktigt 40 3. Inte särskilt viktigt 7 4. Inte alls viktigt 3 9. Uppgift saknas
VAR 192 KOM ARB: KOMPOSTERING 24 Loc 229 width 1 MD=9 24(7) <Viktig kommunal miljöfråga> Kompostering <Se F.24 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket viktigt 102 2. Ganska viktigt 14 3. Inte särskilt viktigt 3 4. Inte alls viktigt 2 9. Uppgift saknas
VAR 193 KOM ARB: LIVSMEDEL 24 Loc 230 width 1 MD=9 24(8) <Viktig kommunal miljöfråga> Livsmedel <Se F.24 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket viktigt 109 2. Ganska viktigt 12 3. Inte särskilt viktigt 0 4. Inte alls viktigt 4 9. Uppgift saknas
VAR 194 KOM ARB: LUFTFÖROREN 24 Loc 231 width 1 MD=9 24(9) <Viktig kommunal miljöfråga> Luftföroreningar <Se F.24 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket viktigt 87 2. Ganska viktigt 28 3. Inte särskilt viktigt 1 4. Inte alls viktigt 4 9. Uppgift saknas
VAR 195 KOM ARB: MILJÖINFO 24 Loc 232 width 1 MD=9 24(10) <Viktig kommunal miljöfråga> Miljöinformation till hushållen <Se F.24 för fullständig frågetext> 140 1. Mycket viktigt 60 2. Ganska viktigt 4 3. Inte särskilt viktigt 0 4. Inte alls viktigt 5 9. Uppgift saknas
VAR 196 KOM ARB: MILJÖUNDERV. 24 Loc 233 width 1 MD=9 24(11) <Viktig kommunal miljöfråga> Miljöundervisning i skolorna <Se F.24 för fullständig frågetext> 174 1. Mycket viktigt 30 2. Ganska viktigt 1 3. Inte särskilt viktigt 1 4. Inte alls viktigt 3 9. Uppgift saknas
VAR 197 KOM ARB: NATURMILJÖER 24 Loc 234 width 1 MD=9 24(12) <Viktig kommunal miljöfråga> Naturmiljöer - parker <Se F.24 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket viktigt 109 2. Ganska viktigt 53 3. Inte särskilt viktigt 3 4. Inte alls viktigt 3 9. Uppgift saknas
VAR 198 KOM ARB: NEDSKRÄPNING 24 Loc 235 width 1 MD=9 24(13) <Viktig kommunal miljöfråga> Nedskräpning på gator och torg <Se F.24 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket viktigt 65 2. Ganska viktigt 102 3. Inte särskilt viktigt 22 4. Inte alls viktigt 3 9. Uppgift saknas
VAR 199 KOM ARB: PRIVATBILISM 24 Loc 236 width 1 MD=9 24(14) <Viktig kommunal miljöfråga> Privatbilismen <Se F.24 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket viktigt 83 2. Ganska viktigt 30 3. Inte särskilt viktigt 6 4. Inte alls viktigt 5 9. Uppgift saknas
VAR 200 KOM ARB: SOPSORTERING 24 Loc 237 width 1 MD=9 24(15) <Viktig kommunal miljöfråga> Sopsortering <Se F.24 för fullständig frågetext> 122 1. Mycket viktigt 76 2. Ganska viktigt 7 3. Inte särskilt viktigt 1 4. Inte alls viktigt 3 9. Uppgift saknas
VAR 201 KOM ARB: VARUDISTR 24 Loc 238 width 1 MD=9 24(16) <Viktig kommunal miljöfråga> Miljövänlig varudistribution <Se F.24 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket viktigt 84 2. Ganska viktigt 20 3. Inte särskilt viktigt 0 4. Inte alls viktigt 5 9. Uppgift saknas
VAR 202 HÖJD SKATT MILJÖVÅRD 25 Loc 239 width 1 MD=9 25 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som gäller miljön i Din kommun. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 25(1) Öka den kommunala miljövården även om det innebär skattehöjningar 61 1. Mycket bra förslag 94 2. Ganska bra förslag 42 3. Varken bra eller dåligt förslag 6 4. Ganska dåligt förslag 3 5. Mycket dåligt förslag 3 9. Uppgift saknas
VAR 203 STOPPA PRIVATBILISM 25 Loc 240 width 1 MD=9 25(2) Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.25 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket bra förslag 69 2. Ganska bra förslag 56 3. Varken bra eller dåligt förslag 27 4. Ganska dåligt förslag 6 5. Mycket dåligt förslag 9 9. Uppgift saknas
VAR 204 HANDLA MILJÖVÄNLIGT 25 Loc 241 width 1 MD=9 25(3) Ökad information om var man kan handla miljövänliga produkter <Se F.25 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket bra förslag 75 2. Ganska bra förslag 12 3. Varken bra eller dåligt förslag 0 4. Ganska dåligt förslag 1 5. Mycket dåligt förslag 2 9. Uppgift saknas
VAR 205 KOLLEKTIVTRAFIK 25 Loc 242 width 1 MD=9 25(4) Bygga ut kollektivtrafiken <Se F.25 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket bra förslag 76 2. Ganska bra förslag 26 3. Varken bra eller dåligt förslag 4 4. Ganska dåligt förslag 1 5. Mycket dåligt förslag 3 9. Uppgift saknas
VAR 206 MILJÖVÄNLIG LASTBIL 25 Loc 243 width 1 MD=9 25(5) Bara tillåta miljövänliga lastbilar i innerstäderna <Se F.25 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket bra förslag 52 2. Ganska bra förslag 36 3. Varken bra eller dåligt förslag 10 4. Ganska dåligt förslag 2 5. Mycket dåligt förslag 9 9. Uppgift saknas
VAR 207 HOT: INDUSTRIUTSLÄPP 26 Loc 244 width 2 MD=99 26 Nedanstående lista omfattar ett antal miljöproblem. Hur allvarliga hot mot miljön i Sverige anser Du att dessa problem är? 26(1) Utsläpp från industrier 0 01. Mycket litet hot 5 02. 19 03. 28 04. 41 05. 29 06. 32 07. 35 08. 11 09. 6 10. Mycket stort hot 3 99. Uppgift saknas
VAR 208 HOT: TRAFIKAVGASER 26 Loc 246 width 2 MD=99 26(2) <Hot mot miljön> Avgaser från trafiken <Se F.26 för fullständig frågetext> 0 01. Mycket litet hot 0 02. 1 03. 2 04. 3 05. 4 06. 24 07. 55 08. 54 09. 64 10. Mycket stort hot 2 99. Uppgift saknas
VAR 209 HOT: OLJEUTSLÄPP 26 Loc 248 width 2 MD=99 26(3) <Hot mot miljön> Oljeutsläpp vid kusterna <Se F.26 för fullständig frågetext> 0 01. Mycket litet hot 0 02. 8 03. 21 04. 29 05. 28 06. 40 07. 37 08. 22 09. 19 10. Mycket stort hot 5 99. Uppgift saknas
VAR 210 HOT: INDUSTRIUTSLÄPP 26 Loc 250 width 2 MD=99 26(4) <Hot mot miljön> Hantering av industriutsläpp <Se F.26 för fullständig frågetext> 0 01. Mycket litet hot 1 02. 6 03. 21 04. 43 05. 29 06. 38 07. 39 08. 18 09. 8 10. Mycket stort hot 6 99. Uppgift saknas
VAR 211 HOT: HUSHÅLLSAVFALL 26 Loc 252 width 2 MD=99 26(5) <Hot mot miljön> Hantering av hushållsavfall <Se F.26 för fullständig frågetext> 0 01. Mycket litet hot 6 02. 7 03. 16 04. 41 05. 31 06. 47 07. 41 08. 13 09. 5 10. Mycket stort hot 2 99. Uppgift saknas
VAR 212 HOT: UTROTNING ARTER 26 Loc 254 width 2 MD=99 26(6) <Hot mot miljön> Utrotning av djur- och växtarter <Se F.26 för fullständig frågetext> 0 01. Mycket litet hot 1 02. 4 03. 6 04. 14 05. 17 06. 34 07. 52 08. 42 09. 37 10. Mycket stort hot 2 99. Uppgift saknas
VAR 213 HOT: KEM I JORDBRUKET 26 Loc 256 width 2 MD=99 26(7) <Hot mot miljön> Användandet av kemikalier i jordbruket <Se F.26 för fullständig frågetext> 0 01. Mycket litet hot 1 02. 4 03. 6 04. 10 05. 25 06. 39 07. 65 08. 36 09. 21 10. Mycket stort hot 2 99. Uppgift saknas
VAR 214 HOT: KÄRNKRAFTSAVFALL 26 Loc 258 width 2 MD=99 26(8) <Hot mot miljön> Hantering av kärnkraftens högaktiva avfall <Se F.26 för fullständig frågetext> 7 01. Mycket litet hot 6 02. 7 03. 9 04. 16 05. 18 06. 25 07. 37 08. 22 09. 58 10. Mycket stort hot 4 99. Uppgift saknas
VAR 215 HOT: OZONSKIKTET 26 Loc 260 width 2 MD=99 26(9) <Hot mot miljön> Uttunningen av ozonskiktet <Se F.26 för fullständig frågetext> 1 01. Mycket litet hot 1 02. 0 03. 1 04. 6 05. 6 06. 14 07. 39 08. 51 09. 88 10. Mycket stort hot 2 99. Uppgift saknas
VAR 216 SÄNKA HASTIGHETEN 27 Loc 262 width 1 MD=9 27 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den svenska miljödebatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 27(1) Sänka hastigheten på vägarna 29 1. Mycket bra förslag 70 2. Ganska bra förslag 68 3. Varken bra eller dåligt förslag 28 4. Ganska dåligt förslag 10 5. Mycket dåligt förslag 4 9. Uppgift saknas
VAR 217 FÖRBJUDA PLASTFLASKOR 27 Loc 263 width 1 MD=9 27(2) Förbjuda plastflaskor och aluminiumburkar <Se F.27 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket bra förslag 71 2. Ganska bra förslag 55 3. Varken bra eller dåligt förslag 19 4. Ganska dåligt förslag 2 5. Mycket dåligt förslag 4 9. Uppgift saknas
VAR 218 STOPPA PRIVATBILISM 27 Loc 264 width 1 MD=9 27(3) Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.27 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket bra förslag 89 2. Ganska bra förslag 37 3. Varken bra eller dåligt förslag 14 4. Ganska dåligt förslag 1 5. Mycket dåligt förslag 4 9. Uppgift saknas
VAR 219 SORT HUSHÅLLSAVFALL 27 Loc 265 width 1 MD=9 27(4) Lagstifta om sortering av hushållsavfall <Se F.27 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket bra förslag 85 2. Ganska bra förslag 35 3. Varken bra eller dåligt förslag 12 4. Ganska dåligt förslag 1 5. Mycket dåligt förslag 8 9. Uppgift saknas
VAR 220 FÖRBJUDA BEKÄMPNINGSM 27 Loc 266 width 1 MD=9 27(5) Förbjuda kemiska bekämpningsmedel i jordbruket <Se F.27 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket bra förslag 90 2. Ganska bra förslag 44 3. Varken bra eller dåligt förslag 16 4. Ganska dåligt förslag 0 5. Mycket dåligt förslag 5 9. Uppgift saknas
VAR 221 FÖRB OPTISKA VITMEDEL 27 Loc 267 width 1 MD=9 27(6) Förbjuda tvättmedel som innehåller optiska vitmedel <Se F.27 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket bra förslag 72 2. Ganska bra förslag 48 3. Varken bra eller dåligt förslag 9 4. Ganska dåligt förslag 1 5. Mycket dåligt förslag 5 9. Uppgift saknas
VAR 222 BYGGA UT KOLL.TRAFIK 27 Loc 268 width 1 MD=9 27(7) Bygga ut kollektivtrafiken <Se F.27 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket bra förslag 58 2. Ganska bra förslag 11 3. Varken bra eller dåligt förslag 0 4. Ganska dåligt förslag 0 5. Mycket dåligt förslag 4 9. Uppgift saknas
VAR 223 STOPPA PRIVATBILISMEN 28 Loc 269 width 1 MD=9 28 Här är ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 28(1) Stoppa privatbilismen i innerstäderna 61 1. Mycket bra förslag 90 2. Ganska bra förslag 36 3. Varken bra eller dåligt förslag 14 4. Ganska dåligt förslag 3 5. Mycket dåligt förslag 5 9. Uppgift saknas
VAR 224 FÄRRE FLYKTINGAR 28 Loc 270 width 1 MD=9 28(2) Ta emot färre flyktingar <Se F.28 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket bra förslag 26 2. Ganska bra förslag 44 3. Varken bra eller dåligt förslag 59 4. Ganska dåligt förslag 57 5. Mycket dåligt förslag 11 9. Uppgift saknas
VAR 225 MINSKA OFF SEKTOR 28 Loc 271 width 1 MD=9 28(3) Minska den offentliga sektorn <Se F.28 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket bra förslag 17 2. Ganska bra förslag 53 3. Varken bra eller dåligt förslag 87 4. Ganska dåligt förslag 42 5. Mycket dåligt förslag 9 9. Uppgift saknas
VAR 226 FÖRBJUDA PORNOGRAFI 28 Loc 272 width 1 MD=9 28(4) Förbjuda alla former av pornografi <Se F.28 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket bra förslag 33 2. Ganska bra förslag 58 3. Varken bra eller dåligt förslag 43 4. Ganska dåligt förslag 18 5. Mycket dåligt förslag 8 9. Uppgift saknas
VAR 227 KÄRNKRAFT EFTER 2010 28 Loc 273 width 1 MD=9 28(5) Behålla kärnkraften efter år 2010 <Se F.28 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket bra förslag 36 2. Ganska bra förslag 51 3. Varken bra eller dåligt förslag 41 4. Ganska dåligt förslag 55 5. Mycket dåligt förslag 9 9. Uppgift saknas
VAR 228 JÄMST MÄN OCH KVINNOR 28 Loc 274 width 1 MD=9 28(6) Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan män och kvinnor <Se F.28 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket bra förslag 61 2. Ganska bra förslag 18 3. Varken bra eller dåligt förslag 1 4. Ganska dåligt förslag 3 5. Mycket dåligt förslag 7 9. Uppgift saknas
VAR 229 SKATT-KOM SERVICE 28 Loc 275 width 1 MD=9 28(7) Höja skatten hellre än att minska den kommunala servicen <Se F.28 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket bra förslag 69 2. Ganska bra förslag 82 3. Varken bra eller dåligt förslag 19 4. Ganska dåligt förslag 3 5. Mycket dåligt förslag 12 9. Uppgift saknas
VAR 230 FLER PRIVATSKOLOR 28 Loc 276 width 1 MD=9 28(8) Öka antalet privatskolor <Se F.28 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket bra förslag 19 2. Ganska bra förslag 85 3. Varken bra eller dåligt förslag 64 4. Ganska dåligt förslag 28 5. Mycket dåligt förslag 9 9. Uppgift saknas
VAR 231 ÅSIKT EU-MEDLEMSKAP 29 Loc 277 width 1 MD=9 29 Vad är Din åsikt om ett svenskt medlemskap i EU? 100 1. I huvudsak för ett svenskt medlemskap i EU 89 2. I huvudsak emot ett svenskt medlemskap i EU 7 3. Har ingen bestämd åsikt i frågan 13 9. Uppgift saknas
VAR 232 SÄNKER HASTIGHETEN 30 Loc 278 width 1 MD=9 Här följer några frågor om Ditt personliga miljöbeteende 30 Hur ofta gör Du personligen följande saker? 30(1) Av miljöskäl, sänker hastigheten vid bilkörning 8 1. Alltid 18 2. Mycket ofta 56 3. Ganska ofta 95 4. Ibland 29 5. Aldrig 1 6. Kör aldrig bil 2 9. Uppgift saknas
VAR 233 KÖPER ENGÅNGSFLASKOR 30 Loc 279 width 1 MD=9 30(2) <Gör personligen> Köper drycker i engångsflaskor <Se F.30 för fullständig frågetext> 12 1. Alltid 10 2. Mycket ofta 12 3. Ganska ofta 93 4. Ibland 81 5. Aldrig 1 9. Uppgift saknas
VAR 234 UNDVIKER MOTORTRANSP. 30 Loc 280 width 1 MD=9 30(3) <Gör personligen> Väljer att cykla eller gå instället för motordriven transport (bil, buss etc) <Se F.30 för fullständig frågetext> 3 1. Alltid 47 2. Mycket ofta 49 3. Ganska ofta 102 4. Ibland 6 5. Aldrig 2 9. Uppgift saknas
VAR 235 SORTERAR HUSH AVFALL 30 Loc 281 width 1 MD=9 30(4) <Gör personligen> Sorterar hushållsavfall <Se F.30 för fullständig frågetext> 116 1. Alltid 61 2. Mycket ofta 18 3. Ganska ofta 8 4. Ibland 5 5. Aldrig 1 9. Uppgift saknas
VAR 236 ÄTER BIODYNAMISKT 30 Loc 282 width 1 MD=9 30(5) <Gör personligen> Äter biodynamiskt odlade grönsaker <Se F.30 för fullständig frågetext> 3 1. Alltid 43 2. Mycket ofta 50 3. Ganska ofta 83 4. Ibland 28 5. Aldrig 2 9. Uppgift saknas
VAR 237 HANDLAR MILJÖMÄRKT 30 Loc 283 width 1 MD=9 30(6) <Gör personligen> Handlar miljömärkta varor <Se F.30 för fullständig frågetext> 46 1. Alltid 119 2. Mycket ofta 31 3. Ganska ofta 11 4. Ibland 0 5. Aldrig 2 9. Uppgift saknas
VAR 238 BEREDSKAP: SOPSORTERA 31 Loc 284 width 2 MD=99 31 I vilken utsträckning är Du personligen beredd att göra följande saker för att bidra till en bättre miljö i Din kommun? 31(1) Sortera sopor 0 00. Inte alls beredd att göra 0 01. 0 02. 0 03. 1 04. 2 05. 3 06. 3 07. 10 08. 18 09. 170 10. I mycket hög grad beredd att göra 2 99. Uppgift saknas
VAR 239 BEREDSKAP: MILJÖORG 31 Loc 286 width 2 MD=99 31(2) <Beredd göra för bättre miljö> Arbeta aktivt i en miljöorganisation <Se F.31 för fullständig frågetext> 29 00. Inte alls beredd att göra 5 01. 8 02. 13 03. 9 04. 42 05. 21 06. 19 07. 23 08. 4 09. 32 10. I mycket hög grad beredd att göra 4 99. Uppgift saknas
VAR 240 BEREDSKAP: AVSTÅ 31 Loc 288 width 2 MD=99 31(3) <Beredd göra för bättre miljö> Avstå från miljöfarliga varor <Se F.31 för fullständig frågetext> 0 00. Inte alls beredd att göra 0 01. 3 02. 0 03. 2 04. 3 05. 4 06. 10 07. 32 08. 42 09. 108 10. I mycket hög grad beredd att göra 5 99. Uppgift saknas
VAR 241 BEREDSKAP: HÖJD SKATT 31 Loc 290 width 2 MD=99 31(4) <Beredd göra för bättre miljö> Betala högre skatt om pengarna används till miljöändamål <Se F.31 för fullständig frågetext> 5 00. Inte alls beredd att göra 1 01. 1 02. 1 03. 5 04. 13 05. 18 06. 28 07. 40 08. 32 09. 62 10. I mycket hög grad beredd att göra 3 99. Uppgift saknas
VAR 242 BEREDSKAP: KOMPOSTERA 31 Loc 292 width 2 MD=99 31(5) <Beredd göra för bättre miljö> Kompostera <Se F.31 för fullständig frågetext> 3 00. Inte alls beredd att göra 1 01. 1 02. 0 03. 1 04. 4 05. 4 06. 4 07. 21 08. 20 09. 145 10. I mycket hög grad beredd att göra 5 99. Uppgift saknas
VAR 243 BEREDSKAP: LÄMNA IN 31 Loc 294 width 2 MD=99 31(6) <Beredd göra för bättre miljö> Lämna in miljöfarligt avfall <Se F.31 för fullständig frågetext> 0 00. Inte alls beredd att göra 0 01. 0 02. 0 03. 0 04. 0 05. 0 06. 0 07. 10 08. 18 09. 177 10. I mycket hög grad beredd att göra 4 99. Uppgift saknas
VAR 244 BEREDSKAP: MINSKA BIL 31 Loc 296 width 2 MD=99 31(7) <Beredd göra för bättre miljö> Minska bilåkandet <Se F.31 för fullständig frågetext> 3 00. Inte alls beredd att göra 1 01. 7 02. 6 03. 7 04. 21 05. 16 06. 18 07. 49 08. 21 09. 55 10. I mycket hög grad beredd att göra 5 99. Uppgift saknas
VAR 245 BEREDSKAP: ENERGISPAR 31 Loc 298 width 2 MD=99 31(8) <Beredd göra för bättre miljö> Spara energi i hemmet <Se F.31 för fullständig frågetext> 0 00. Inte alls beredd att göra 0 01. 4 02. 0 03. 1 04. 5 05. 8 06. 15 07. 33 08. 43 09. 96 10. I mycket hög grad beredd att göra 4 99. Uppgift saknas
VAR 246 BEREDSKAP: EKOL LIVSM 31 Loc 300 width 2 MD=99 31(9) <Beredd göra för bättre miljö> Välja ekologiskt producerade livsmedel <Se F.31 för fullständig frågetext> 2 00. Inte alls beredd att göra 2 01. 6 02. 2 03. 3 04. 11 05. 8 06. 27 07. 41 08. 26 09. 76 10. I mycket hög grad beredd att göra 5 99. Uppgift saknas
VAR 247 BEREDSKAP: MILJÖMÄRKT 31 Loc 302 width 2 MD=99 31(10) <Beredd göra för bättre miljö> Välja miljömärkta varor <Se F.31 för fullständig frågetext> 0 00. Inte alls beredd att göra 0 01. 1 02. 1 03. 1 04. 2 05. 6 06. 8 07. 23 08. 41 09. 122 10. I mycket hög grad beredd att göra 4 99. Uppgift saknas
VAR 248 RISK: RÖKNING 32 Loc 304 width 2 MD=99 De sista frågorna gäller Dig själv, Din bakgrund, Dina vanor och värderingar 32 Om Du ser till Sverige idag, vad anser Du om följande risker för Svenska folkets liv och hälsa? 32(1) Rökning 0 00. Mycket liten risk 0 01. 0 02. 0 03. 1 04. 4 05. 7 06. 15 07. 35 08. 28 09. 117 10. Mycket stor risk 2 99. Uppgift saknas
VAR 249 RISK: ALKOHOL 32 Loc 306 width 2 MD=99 32(2) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Alkohol <Se F.32 för fullständig frågetext> 0 00. Mycket liten risk 0 01. 0 02. 2 03. 6 04. 23 05. 17 06. 38 07. 55 08. 30 09. 35 10. Mycket stor risk 3 99. Uppgift saknas
VAR 250 RISK: NARKOTIKA 32 Loc 308 width 2 MD=99 32(3) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Narkotika <Se F.32 för fullständig frågetext> 0 00. Mycket liten risk 3 01. 7 02. 6 03. 9 04. 20 05. 13 06. 28 07. 21 08. 15 09. 84 10. Mycket stor risk 3 99. Uppgift saknas
VAR 251 RISK: AIDS 32 Loc 310 width 2 MD=99 32(4) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> AIDS <Se F.32 för fullständig frågetext> 3 00. Mycket liten risk 16 01. 19 02. 19 03. 17 04. 26 05. 20 06. 25 07. 17 08. 8 09. 35 10. Mycket stor risk 4 99. Uppgift saknas
VAR 252 RISK: ÖVERVIKT 32 Loc 312 width 2 MD=99 32(5) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Övervikt <Se F.32 för fullständig frågetext> 0 00. Mycket liten risk 1 01. 2 02. 6 03. 5 04. 19 05. 27 06. 39 07. 52 08. 34 09. 22 10. Mycket stor risk 2 99. Uppgift saknas
VAR 253 RISK: VÅLD, ÖVERGREPP 32 Loc 314 width 2 MD=99 32(6) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Våld och övergrepp <Se F.32 för fullständig frågetext> 2 00. Mycket liten risk 11 01. 23 02. 23 03. 19 04. 35 05. 20 06. 23 07. 21 08. 14 09. 14 10. Mycket stor risk 4 99. Uppgift saknas
VAR 254 RISK: KÄRNKRAFTEN 32 Loc 316 width 2 MD=99 32(7) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Kärnkraften <Se F.32 för fullständig frågetext> 12 00. Mycket liten risk 17 01. 28 02. 18 03. 11 04. 39 05. 23 06. 12 07. 18 08. 8 09. 16 10. Mycket stor risk 7 99. Uppgift saknas
VAR 255 RISK: BILDSKÄRMSARB 32 Loc 318 width 2 MD=99 32(8) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Bildskärmsarbete <Se F.32 för fullständig frågetext> 26 00. Mycket liten risk 34 01. 32 02. 24 03. 20 04. 31 05. 21 06. 13 07. 2 08. 2 09. 1 10. Mycket stor risk 3 99. Uppgift saknas
VAR 256 RISK: ARBETSLÖSHET 32 Loc 320 width 2 MD=99 32(9) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Arbetslöshet <Se F.32 för fullständig frågetext> 0 00. Mycket liten risk 0 01. 3 02. 6 03. 8 04. 15 05. 16 06. 44 07. 53 08. 36 09. 24 10. Mycket stor risk 4 99. Uppgift saknas
VAR 257 RISK: ENSAMHET 32 Loc 322 width 2 MD=99 32(10) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Ensamhet <Se F.32 för fullständig frågetext> 0 00. Mycket liten risk 1 01. 4 02. 6 03. 11 04. 23 05. 23 06. 32 07. 47 08. 40 09. 19 10. Mycket stor risk 3 99. Uppgift saknas
VAR 258 RISK: ARBETSLIVSSKADA 32 Loc 324 width 2 MD=99 32(11) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Skador i arbetslivet <Se F.32 för fullständig frågetext> 1 00. Mycket liten risk 17 01. 24 02. 30 03. 24 04. 49 05. 28 06. 19 07. 8 08. 6 09. 1 10. Mycket stor risk 2 99. Uppgift saknas
VAR 259 RISK: TRAFIKOLYCKOR 32 Loc 326 width 2 MD=99 32(12) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Trafikolyckor <Se F.32 för fullständig frågetext> 0 00. Mycket liten risk 4 01. 14 02. 22 03. 19 04. 41 05. 34 06. 37 07. 23 08. 6 09. 6 10. Mycket stor risk 3 99. Uppgift saknas
VAR 260 RISK: TRAFIKAVGASER 32 Loc 328 width 2 MD=99 32(13) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Avgaser från trafiken <Se F.32 för fullständig frågetext> 0 00. Mycket liten risk 4 01. 5 02. 17 03. 11 04. 30 05. 25 06. 47 07. 34 08. 20 09. 14 10. Mycket stor risk 2 99. Uppgift saknas
VAR 261 RISK: KEM I LIVSMEDEL 32 Loc 330 width 2 MD=99 32(14) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Kemikalier i livsmedel <Se F.32 för fullständig frågetext> 1 00. Mycket liten risk 11 01. 18 02. 16 03. 13 04. 30 05. 28 06. 31 07. 31 08. 18 09. 10 10. Mycket stor risk 2 99. Uppgift saknas
VAR 262 RISK: ALLERGIER 32 Loc 332 width 2 MD=99 32(15) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Allergier <Se F.32 för fullständig frågetext> 0 00. Mycket liten risk 0 01. 0 02. 3 03. 11 04. 14 05. 14 06. 28 07. 58 08. 44 09. 34 10. Mycket stor risk 3 99. Uppgift saknas
VAR 263 SEN ÅR: FRILUFTSLIV 33 Loc 334 width 1 MD=9 33 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 33(1) Idkat friluftsliv 38 1. Flera gånger i veckan 83 2. Någon gång i veckan 63 3. Någon gång i månaden 20 4. Någon gång i kvartalet 1 5. Någon gång i halvåret 2 6. Någon gång under året 1 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 264 SEN ÅR: IND MOTION 33 Loc 335 width 1 33(2) <Aktiviteter senaste året> Sysslat med individuell motion eller idrott <Se F.33 för fullständig frågetext> 51 1. Flera gånger i veckan 79 2. Någon gång i veckan 43 3. Någon gång i månaden 10 4. Någon gång i kvartalet 3 5. Någon gång i halvåret 12 6. Någon gång under året 11 7. Ingen gång
VAR 265 SEN ÅR: BIOBESÖK 33 Loc 336 width 1 MD=9 32(3) <Aktiviteter senaste året> Gått på bio <Se F.33 för fullständig frågetext> 0 1. Flera gånger i veckan 2 2. Någon gång i veckan 21 3. Någon gång i månaden 47 4. Någon gång i kvartalet 25 5. Någon gång i halvåret 64 6. Någon gång under året 49 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 266 SEN ÅR: TEATERBESÖK 33 Loc 337 width 1 33(4) <Aktiviteter senaste året> Gått på teater <Se F.33 för fullständig frågetext> 0 1. Flera gånger i veckan 1 2. Någon gång i veckan 9 3. Någon gång i månaden 35 4. Någon gång i kvartalet 33 5. Någon gång i halvåret 77 6. Någon gång under året 54 7. Ingen gång
VAR 267 SEN ÅR: LÄST BOK 33 Loc 338 width 1 MD=9 33(5) <Aktiviteter senaste året> Läst någon bok <Se F.33 för fullständig frågetext> 58 1. Flera gånger i veckan 32 2. Någon gång i veckan 54 3. Någon gång i månaden 38 4. Någon gång i kvartalet 14 5. Någon gång i halvåret 8 6. Någon gång under året 4 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 268 SEN ÅR: DISK POLITIK 33 Loc 339 width 1 MD=9 33(6) <Aktiviteter senaste året> Diskuterat politik <Se F.33 för fullständig frågetext> 64 1. Flera gånger i veckan 85 2. Någon gång i veckan 33 3. Någon gång i månaden 10 4. Någon gång i kvartalet 7 5. Någon gång i halvåret 6 6. Någon gång under året 3 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 269 SEN ÅR: GUDSTJÄNST 33 Loc 340 width 1 33(7) <Aktiviteter senaste året> Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.33 för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger i veckan 8 2. Någon gång i veckan 12 3. Någon gång i månaden 15 4. Någon gång i kvartalet 25 5. Någon gång i halvåret 59 6. Någon gång under året 89 7. Ingen gång
VAR 270 SEN ÅR: TRÄDGÅRDSARB 33 Loc 341 width 1 MD=9 33(8) <Aktiviteter senaste året> Sysslat med trädgårdsarbete <Se F.33 för fullständig frågetext> 37 1. Flera gånger i veckan 75 2. Någon gång i veckan 52 3. Någon gång i månaden 16 4. Någon gång i kvartalet 12 5. Någon gång i halvåret 7 6. Någon gång under året 9 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 271 SEN ÅR: LÄST VECKOTID 33 Loc 342 width 1 MD=9 33(9) <Aktiviteter senaste året> Läst veckotidningar <Se F.33 för fullständig frågetext> 15 1. Flera gånger i veckan 35 2. Någon gång i veckan 33 3. Någon gång i månaden 25 4. Någon gång i kvartalet 25 5. Någon gång i halvåret 46 6. Någon gång under året 26 7. Ingen gång 4 9. Uppgift saknas
VAR 272 SEN ÅR: DIREKTREKLAM 33 Loc 343 width 1 33(10) <Aktiviteter senaste året> Läst direktreklam som kommit i brevlådan <Se F.33 för fullständig frågetext> 23 1. Flera gånger i veckan 76 2. Någon gång i veckan 40 3. Någon gång i månaden 17 4. Någon gång i kvartalet 14 5. Någon gång i halvåret 24 6. Någon gång under året 15 7. Ingen gång
VAR 273 SEN ÅR: TIPS, LOTTO 33 Loc 344 width 1 MD=9 33(11) <Aktiviteter senaste året> Spelat på tips, Lotto eller V75 etc <Se F.33 för fullständig frågetext> 10 1. Flera gånger i veckan 48 2. Någon gång i veckan 31 3. Någon gång i månaden 15 4. Någon gång i kvartalet 13 5. Någon gång i halvåret 26 6. Någon gång under året 64 7. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas
VAR 274 SEN ÅR: RESTBES KVÄLL 33 Loc 345 width 1 MD=9 33(12) <Aktiviteter senaste året> Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.33 för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger i veckan 4 2. Någon gång i veckan 50 3. Någon gång i månaden 54 4. Någon gång i kvartalet 46 5. Någon gång i halvåret 39 6. Någon gång under året 13 7. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas
VAR 275 SEN ÅR: UTLANDSRESA 33 Loc 346 width 1 MD=9 33(13) <Aktiviteter senaste året> Rest utomlands <Se F.33 för fullständig frågetext> 0 1. Flera gånger i veckan 0 2. Någon gång i veckan 1 3. Någon gång i månaden 16 4. Någon gång i kvartalet 50 5. Någon gång i halvåret 86 6. Någon gång under året 55 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 276 SEN ÅR: VIDEOINSPELN 33 Loc 347 width 1 MD=9 33(14) <Aktiviteter senaste året> Spelat in TV-program på video <Se F.33 för fullständig frågetext> 9 1. Flera gånger i veckan 26 2. Någon gång i veckan 60 3. Någon gång i månaden 18 4. Någon gång i kvartalet 14 5. Någon gång i halvåret 27 6. Någon gång under året 54 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 277 SEN ÅR: KÖPT CD 33 Loc 348 width 1 MD=9 33(15) <Aktiviteter senaste året> Köpt grammofonskiva/CD <Se F.33 för fullständig frågetext> 0 1. Flera gånger i veckan 2 2. Någon gång i veckan 24 3. Någon gång i månaden 47 4. Någon gång i kvartalet 41 5. Någon gång i halvåret 42 6. Någon gång under året 52 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 278 SEN ÅR: RÖKT/SNUSAT 33 Loc 349 width 1 MD=9 33(16) <Aktiviteter senaste året> Rökt/snusat <Se F.33 för fullständig frågetext> 44 1. Flera gånger i veckan 6 2. Någon gång i veckan 5 3. Någon gång i månaden 2 4. Någon gång i kvartalet 2 5. Någon gång i halvåret 10 6. Någon gång under året 139 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 279 SEN ÅR: DRUCKIT ALKOH 33 Loc 350 width 1 MD=9 33(17) <Aktiviteter senaste året> Druckit vin/sprit/starköl <Se F.33 för fullständig frågetext> 8 1. Flera gånger i veckan 66 2. Någon gång i veckan 94 3. Någon gång i månaden 15 4. Någon gång i kvartalet 7 5. Någon gång i halvåret 7 6. Någon gång under året 11 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 280 SEN ÅR: BETT TILL GUD 33 Loc 351 width 1 MD=9 33(18) <Aktiviteter senaste året> Bett till Gud <Se F.33 för fullständig frågetext> 14 1. Flera gånger i veckan 12 2. Någon gång i veckan 9 3. Någon gång i månaden 12 4. Någon gång i kvartalet 6 5. Någon gång i halvåret 29 6. Någon gång under året 122 7. Ingen gång 5 9. Uppgift saknas
VAR 281 VIKT: EN REN VÄRLD 34 Loc 352 width 1 MD=9 34 Hur viktigt tycker Du att följande saker är för Dig? 34(1) En ren värld 166 1. Mycket viktigt 28 2. Ganska viktigt 3 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Ganska oviktigt 1 5. Mycket oviktigt 9 9. Uppgift saknas
VAR 282 VIKT: TEKN UTVECKLING 34 Loc 353 width 1 MD=9 34(2) <Viktiga värden> Teknisk utveckling <Se F.34 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket viktigt 111 2. Ganska viktigt 38 3. Varken viktigt eller oviktigt 19 4. Ganska oviktigt 4 5. Mycket oviktigt 8 9. Uppgift saknas
VAR 283 VIKT: BEHAGLIGT LIV 34 Loc 354 width 1 MD=9 34(3) <Viktiga värden> Ett behagligt liv <Se F.34 för fullständig frågetext> 70 1. Mycket viktigt 86 2. Ganska viktigt 32 3. Varken viktigt eller oviktigt 13 4. Ganska oviktigt 1 5. Mycket oviktigt 7 9. Uppgift saknas
VAR 284 VIKT: SPÄNNANDE LIV 34 Loc 355 width 1 MD=9 34(4) <Viktiga värden> Ett spännande liv <Se F.34 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket viktigt 110 2. Ganska viktigt 49 3. Varken viktigt eller oviktigt 7 4. Ganska oviktigt 2 5. Mycket oviktigt 6 9. Uppgift saknas
VAR 285 VIKT: SJÄLVFÖRVERKL 34 Loc 356 width 1 MD=9 34(5) <Viktiga värden> Självförverkligande <Se F.34 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket viktigt 101 2. Ganska viktigt 24 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Ganska oviktigt 2 5. Mycket oviktigt 7 9. Uppgift saknas
VAR 286 VIKT: VÄRLD I FRED 34 Loc 357 width 1 MD=9 34(6) <Viktiga värden> En värld i fred <Se F.34 för fullständig frågetext> 181 1. Mycket viktigt 17 2. Ganska viktigt 3 3. Varken viktigt eller oviktigt 0 4. Ganska oviktigt 2 5. Mycket oviktigt 6 9. Uppgift saknas
VAR 287 VIKT: VACKER VÄRLD 34 Loc 358 width 1 MD=9 34(7) <Viktiga värden> En vacker värld <Se F.34 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket viktigt 93 2. Ganska viktigt 31 3. Varken viktigt eller oviktigt 3 4. Ganska oviktigt 2 5. Mycket oviktigt 9 9. Uppgift saknas
VAR 288 VIKT: JÄMLIKHET 34 Loc 359 width 1 MD=9 34(8) <Viktiga värden> Jämlikhet <Se F.34 för fullständig frågetext> 122 1. Mycket viktigt 66 2. Ganska viktigt 11 3. Varken viktigt eller oviktigt 3 4. Ganska oviktigt 0 5. Mycket oviktigt 7 9. Uppgift saknas
VAR 289 VIKT: FAMILJETRYGGHET 34 Loc 360 width 1 MD=9 34(9) <Viktiga värden> Familjetrygghet <Se F.34 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket viktigt 48 2. Ganska viktigt 5 3. Varken viktigt eller oviktigt 1 4. Ganska oviktigt 3 5. Mycket oviktigt 6 9. Uppgift saknas
VAR 290 VIKT: FRIHET 34 Loc 361 width 1 MD=9 34(10) <Viktiga värden> Frihet <Se F.34 för fullständig frågetext> 171 1. Mycket viktigt 27 2. Ganska viktigt 2 3. Varken viktigt eller oviktigt 0 4. Ganska oviktigt 2 5. Mycket oviktigt 7 9. Uppgift saknas
VAR 291 VIKT: LYCKA 34 Loc 362 width 1 MD=9 34(11) <Viktiga värden> Lycka <Se F.34 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket viktigt 64 2. Ganska viktigt 13 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Ganska oviktigt 2 5. Mycket oviktigt 9 9. Uppgift saknas
VAR 292 VIKT: INRE HARMONI 34 Loc 363 width 1 MD=9 34(12) <Viktiga värden> Inre harmoni <Se F.34 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket viktigt 41 2. Ganska viktigt 6 3. Varken viktigt eller oviktigt 1 4. Ganska oviktigt 1 5. Mycket oviktigt 6 9. Uppgift saknas
VAR 293 VIKT: KÄRLEK 34 Loc 364 width 1 MD=9 34(13) <Viktiga värden> Kärlek <Se F.34 för fullständig frågetext> 152 1. Mycket viktigt 45 2. Ganska viktigt 2 3. Varken viktigt eller oviktigt 1 4. Ganska oviktigt 1 5. Mycket oviktigt 8 9. Uppgift saknas
VAR 294 VIKT: LANDETS SÄKERH 34 Loc 365 width 1 MD=9 34(14) <Viktiga värden> Landets säkerhet <Se F.34 för fullständig frågetext> 98 1. Mycket viktigt 81 2. Ganska viktigt 15 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Ganska oviktigt 1 5. Mycket oviktigt 10 9. Uppgift saknas
VAR 295 VIKT: NJUTNING 34 Loc 366 width 1 MD=9 34(15) <Viktiga värden> Ett liv fullt av njutning <Se F.34 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket viktigt 56 2. Ganska viktigt 81 3. Varken viktigt eller oviktigt 40 4. Ganska oviktigt 4 5. Mycket oviktigt 6 9. Uppgift saknas
VAR 296 VIKT: FRÄLSNING 34 Loc 367 width 1 MD=9 34(16) <Viktiga värden> Frälsning <Se F.34 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket viktigt 12 2. Ganska viktigt 42 3. Varken viktigt eller oviktigt 41 4. Ganska oviktigt 100 5. Mycket oviktigt 6 9. Uppgift saknas
VAR 297 VIKT: SJÄLVAKTNING 34 Loc 368 width 1 MD=9 34(17) <Viktiga värden> Självaktning <Se F.34 för fullständig frågetext> 102 1. Mycket viktigt 79 2. Ganska viktigt 15 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Ganska oviktigt 3 5. Mycket oviktigt 8 9. Uppgift saknas
VAR 298 VIKT: SOC ANSEENDE 34 Loc 369 width 1 MD=9 34(18) <Viktiga värden> Socialt anseende <Se F.34 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket viktigt 85 2. Ganska viktigt 73 3. Varken viktigt eller oviktigt 25 4. Ganska oviktigt 5 5. Mycket oviktigt 7 9. Uppgift saknas
VAR 299 VIKT: SANN VÄNSKAP 34 Loc 370 width 1 MD=9 34(19) <Viktiga värden> Sann vänskap <Se F.34 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket viktigt 39 2. Ganska viktigt 5 3. Varken viktigt eller oviktigt 0 4. Ganska oviktigt 2 5. Mycket oviktigt 7 9. Uppgift saknas
VAR 300 VIKT: VISDOM 34 Loc 371 width 1 MD=9 34(20) <Viktiga värden> Visdom <Se F.34 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket viktigt 99 2. Ganska viktigt 26 3. Varken viktigt eller oviktigt 3 4. Ganska oviktigt 1 5. Mycket oviktigt 6 9. Uppgift saknas
VAR 301 VIKT: RÄTTVISA 34 Loc 372 width 1 MD=9 34(21) <Viktiga värden> Rättvisa <Se F.34 för fullständig frågetext> 140 1. Mycket viktigt 55 2. Ganska viktigt 6 3. Varken viktigt eller oviktigt 0 4. Ganska oviktigt 2 5. Mycket oviktigt 6 9. Uppgift saknas
VAR 302 VIKT: MAKT 34 Loc 373 width 1 MD=9 34(22) <Viktiga värden> Makt <Se F.34 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket viktigt 52 2. Ganska viktigt 73 3. Varken viktigt eller oviktigt 59 4. Ganska oviktigt 16 5. Mycket oviktigt 7 9. Uppgift saknas
VAR 303 VIKT: HÄLSA 34 Loc 374 width 1 MD=9 34(23) <Viktiga värden> Hälsa <Se F.34 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket viktigt 29 2. Ganska viktigt 1 3. Varken viktigt eller oviktigt 0 4. Ganska oviktigt 2 5. Mycket oviktigt 9 9. Uppgift saknas
VAR 304 VIKT: RIKEDOM 34 Loc 375 width 1 MD=9 34(24) <Viktiga värden> Rikedom <Se F.34 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket viktigt 40 2. Ganska viktigt 102 3. Varken viktigt eller oviktigt 46 4. Ganska oviktigt 8 5. Mycket oviktigt 8 9. Uppgift saknas
VAR 305 VIKT: ÄRLIGHET 34 Loc 376 width 1 MD=9 34(25) <Viktiga värden> Ärlighet <Se F.34 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket viktigt 26 2. Ganska viktigt 1 3. Varken viktigt eller oviktigt 0 4. Ganska oviktigt 3 5. Mycket oviktigt 6 9. Uppgift saknas
VAR 306 FÖDELSEÅR 35 Loc 377 width 2 MD=99 35 Vilket år är Du född? 30. 1930 . . 70. 1970 3 99. Uppgift saknas Kod: 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 1 4 1 3 1 7 2 4 2 7 5 5 14 12 20 14 12 9 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 5 6 7 6 10 3 3 4 1 7 3 7 3 4 1 4 2 1 Kod: 67 68 70 99 Frek: 3 2 1 3
VAR 307 KÖN 36 Loc 379 width 1 MD=9 36 Är Du man eller kvinna? 169 1. Man 39 2. Kvinna 1 9. Uppgift saknas
VAR 308 CIVILSTÅND 37 Loc 380 width 1 MD=9 37 Är Du ensamstående, samboende eller gift? 28 1. Ensamstående 34 2. Samboende 145 3. Gift 2 9. Uppgift saknas
VAR 309 UTB: ENBART GYMNASIUM 38 Loc 381 width 1 38 Vilken utbildning har Du? 38(1) Enbart gymnasieutbildning 12 1. Markerat 197 5. Ej markerat
VAR 310 UTB: HÄLSOSKYDDSLINJE 38 Loc 382 width 1 MD=9 38(2) <Utbildning> Miljö- och hälsoskyddslinje (Umeå) <Se F.38 för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 142 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 311 UTB: NATURRESURSLINJE 38 Loc 383 width 1 38(3) <Utbildning> Miljö- och naturresurslinje (Kalmar) <Se F.38 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 201 5. Ej markerat
VAR 312 UTB: SOCIALSTYR KOMPL 38 Loc 384 width 1 38(4) <Utbildning> Socialstyrelsens kompletteringsutbildning <Se F.38 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 176 5. Ej markerat
VAR 313 UTB: FARMACEUT 38 Loc 385 width 1 38(5) <Utbildning> Övriga högskoleutbildningar: Farmaceut <Se F.38 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 207 5. Ej markerat
VAR 314 UTB: KEMI 38 Loc 386 width 1 38(6) <Utbildning> Övriga högskoleutbildningar: Kemi <Se F.38 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 190 5. Ej markerat
VAR 315 UTB: BIOLOGI 38 Loc 387 width 1 38(7) <Utbildning> Övriga högskoleutbildningar: Biologi <Se F.38 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 171 5. Ej markerat
VAR 316 UTB: AGRONOM 38 Loc 388 width 1 38(8) <Utbildning> Övriga högskoleutbildningar: Agronom <Se F.38 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 209 5. Ej markerat
VAR 317 UTB: CIVILINGENJÖR 38 Loc 389 width 1 38(9) <Utbildning> Övriga högskoleutbildningar: Civilingenjör <Se F.38 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 207 5. Ej markerat
VAR 318 UTB: JÄGMÄSTARE 38 Loc 390 width 1 38(10) <Utbildning> Övriga högskoleutbildningar: Jägmästare <Se F.38 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 209 5. Ej markerat
VAR 319 UTB: NATURVÅRDSVERKET 38 Loc 391 width 1 38(11) <Utbildning> Annan: Naturvårdsverket <Se F.38 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 171 5. Ej markerat
VAR 320 UTB: FOLKHÄLSAN 38 Loc 392 width 1 38(12) <Utbildning> Annan: Statens institut för folkhälsan <Se F.38 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 198 5. Ej markerat
VAR 321 UTB: ÖVR AKADEM STUD 38 Loc 393 width 1 38(13) <Utbildning> Annan: Övriga akademiska studier <Se F.38 för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 162 5. Ej markerat
VAR 322 UTB: ÖVRIGT 38 Loc 394 width 1 38(14) <Utbildning> Annan: Övrigt <Se F.38 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 194 5. Ej markerat
VAR 323 HUSHÅLLSSTORLEK 39 Loc 395 width 1 MD=9 39(1) Hur många personer ingår i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? 21 1. En person 58 2. Två personer 40 3. Tre personer 61 4. Fyra personer 24 5. Fem personer 1 6. Sex personer 2 7. Sju personer 2 9. Uppgift saknas
VAR 324 BARN 1-3 ÅR 39 Loc 396 width 1 MD=9 39(2) Har Du barn i Ditt hushåll i följande åldrar (fler än ett alternativ kan markeras)? 39(2.1) 1-3 år 20 1. Markerat 187 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 325 BARN 4-6 ÅR 39 Loc 397 width 1 MD=9 39(2.2) <Barns ålder> 4-6 år <Se F.39(2) för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 177 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 326 BARN 7-16 ÅR 39 Loc 398 width 1 MD=9 39(2.3) <Barns ålder> 7 - 16 år <Se F.39(2) för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 122 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 327 EJ BARN UNDER 16 ÅR 39 Loc 399 width 1 MD=9 39(2.4) <Barns ålder> Inga barn under 16 år i hushållet <Se F.39(2) för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 122 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 328 NUVARANDE FAMILJ 40 Loc 400 width 1 MD=9 40 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 40(1) Din nuvarande familj 6 1. Arbetarfamilj 1 2. Jordbrukarfamilj 97 3. Tjänstemannafamilj 89 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 1 5. Egen företagare 15 9. Uppgift saknas
VAR 329 UPPVÄXTFAMILJ 40 Loc 401 width 1 MD=9 40(2) Den familj Du växte upp i <Se F.40 för fullständig frågetext> 81 1. Arbetarfamilj 25 2. Jordbrukarfamilj 52 3. Tjänstemannafamilj 29 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 15 5. Egen företagare 7 9. Uppgift saknas
VAR 330 BOSTAD 41 Loc 402 width 1 MD=9 41 Hur bor Du för närvarande? 48 1. På lantgård eller i hus på landsbygden 114 2. I villa eller radhus i småhusområde 30 3. I hyreslägenhet i flerfamiljshus 14 4. I bostadsrättslägenhet i flerfamiljshus 3 9. Uppgift saknas
VAR 331 BOSTADSOMRÅDE 42 Loc 403 width 1 MD=9 42 Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? 38 1. Ren landsbygd 97 2. Mindre tätort 73 3. Stad eller större tätort 1 9. Uppgift saknas
VAR 332 ÅR I KOMMUNAL TJÄNST 43 Loc 404 width 2 MD=99 43 Hur många år har Du varit anställd i kommunal tjänst? 01. 1 år . . 43. 43 år 2 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 1 4 8 3 10 9 8 5 5 7 6 2 5 4 14 7 6 8 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 39 Frek: 6 9 7 9 3 9 12 8 5 6 2 7 1 3 3 1 1 1 Kod: 40 43 99 Frek: 1 1 2
VAR 333 PRIVAT TJÄNST 44 Loc 406 width 1 44 Har Du haft andra fasta anställningar tidigare? 44(1) Privat tjänst 95 1. Markerat 114 5. Ej markerat
VAR 334 STATLIG TJÄNST 44 Loc 407 width 1 44(2) <Tidigare fast anställning> Statlig tjänst <Se F.44 för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 155 5. Ej markerat
VAR 335 KOMMUNAL TJÄNST 44 Loc 408 width 1 44(3) <Tidigare fast anställning> Kommunal tjänst <Se F.44 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 139 5. Ej markerat
VAR 336 BEFATTNING, TITEL 45 Loc 409 width 2 MD=99 45 Vilken är Din nuvarande befattning? 65 01. Miljöchef 3 02. 1:e Miljöinspektör 11 03. Miljöinspektör 73 04. Miljö- och hälsoskyddschef 13 05. Miljö- och byggchef 7 08. Miljöskyddschef 1 09. Hälsoskyddschef 3 10. Direktör 5 11. Förvaltningschef 3 12. 1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör 5 13. Miljö- och hälsoskyddschef 5 14. Ospecificerad chef 4 15. Avdelningschef 1 16. Inspektör 1 17. Miljö- och hälsoskyddsdirektör 1 18. Byråinspektör 1 19. Miljöskyddsansvarig 1 20. Miljöansvarig 1 21. Samordningsansvarig 1 22. Miljöingenjör 1 23. Teknisk chef 1 24. Stadsarkitekt 1 25. Kommunekolog 1 99. Uppgift saknas
VAR 337 BEFATTNING, TID 46 Loc 411 width 2 MD=99 46 Hur många år har Du haft den befattningen? 00. 0 år . . 30. 30 år 4 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 1 27 12 25 15 25 15 11 7 4 11 2 3 4 5 8 4 2 Kod: 18 19 20 21 23 24 25 26 27 30 99 Frek: 1 2 6 2 3 1 5 2 1 1 4
VAR 338 BÄSTA PARTI 47 Loc 413 width 2 MD=99 47a Vilket parti tycker Du bäst om idag? 21 01. Vänsterpartiet 68 02. Socialdemokraterna 11 03. Centerpartiet 12 04. Folkpartiet liberalerna 14 05. Moderata samlingspartiet 3 06. Kristdemokratiska samhällspartiet 32 07. Miljöpartiet - de gröna 0 08. Ny demokrati 2 09. Annat parti 46 99. Uppgift saknas
VAR 339 PARTIANHÄNGARE 47 Loc 415 width 1 MD=9 47b Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 24 1. Ja, mycket övertygad 62 2. Ja, något övertygad 94 5. Nej 29 9. Uppgift saknas
VAR 340 POL FÖRTROENDEUPPDRAG 48 Loc 416 width 1 MD=9 48(1) Innehar Du något politiskt förtroendeuppdrag? 6 1. Ja 196 5. Nej 7 9. Uppgift saknas
VAR 341 TYP AV UPPDRAG 48 Loc 417 width 1 MD=0 or GE 9 48(2) Om ja, vilken typ av uppdrag 1 1. Kyrkliga uppdrag 1 2. Revisorsuppleant 1 3. Ersättare i fritidsnämnden 1 4. Styrelseledamot i landstingsbolag 1 5. Nämndeman i tingsrätt 1 6. Ersättare i barn- och ungdomsnämnd 198 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 342 PARTIREPRESENTATION 48 Loc 418 width 1 MD=0 or GE 9 48(3) Om ja, vilket parti representerar Du? 4 1. Socialdemokraterna 1 2. Centerpartiet 1 3. Miljöpartiet - de gröna 198 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 343 TILLHÖR FRÅGA 15-17 Loc 419 width 1 Tolkat som "ej påbörjat" 121 0. Ingen i detta sammanhang relevant kommentar eller ingen kommentar alls 88 1. Har ej påbörjat agenda-arbetet eller agenda-arbetet i startgroparna vilket gör att det ej är möjligt att göra en bedömning.