VÄSTSVENSK OPINION 1995
                SSD 0514

              Primärforskare
              Martin Bennulf
                 CEFOS
             Göteborgs universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i VÄSTSVENSK OPINION 1995 samlades ursprungligen
  in av Martin Bennulf, CEFOS. Varken SSD eller primärforskaren
  bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Västsvensk opinion 1995 ingår i projektet 'Lokalt miljöarbete
  - En studie av lokala förutsättningar och samspelet mellan
  ekonomi och politik'. Projektets huvudsyfte är att studera
  styrningsproblematiken på miljöområdet och att analysera i
  vilken grad miljöpolitikens målsättningar förverkligas på den
  lokala arenan. Undersökningen bygger på en enkätundersökning
  genomförd våren 1995 riktad till ett urval av västsvenska
  kommunfullmäktigeledamöter.

  Tre urvalskriterier ligger till grund för urvalet i
  undersökningen Västsvensk opinion 1995. Dessa är:
  1. Ett geografiskt avgränsat område, Västsverige.
  2. Samtliga kommunfullmäktigeledamöter i 15 kommuner som
  tidigare varit med i relevanta undersökningar och utifrån
  vilken kommungrupp kommunen tillhör.
  3. Samtliga kommunfullmäktigeledamöter som representerar ett
  lokalt parti i Västsverige.

  Det första utskicket postades till ledamöternas hemadress
  tisdagen den 7 februari 1995. Fredagen den 10 februari
  skickades ett vykort ut med tack till de medverkande och en
  påminnelse till dem som inte redan skickat tillbaka formuläret
  att göra det. Till dem som inte sänt tillbaka formuläret
  tisdagen den 7 mars skickades ännu ett frågeformulär samt ett
  följebrev. Tisdagen den 9 maj gjordes ett sista försök att få
  in fler frågeformulär då en sista påminnelse skickades ut till
  den delö av populationen som inte hade svarat. Fältarbetet
  avvecklades fredagen den 19 maj 1995. Ytterligare 12
  frågeformulär inkom fram till den 12 juli.

  Svarsfrekvensen beräknades till 81 procent. Vid en uppdelning
  av svarsfrekvenserna mellan ledamöter från etablerade partier
  och från lokala partier, visade det sig att ledamöterna från
  etablerade partier var betydligt mera svarsvilliga än
  ledamöterna från lokala partier. Svarsfrekvensen i den förra
  gruppen var 82 procent och i den senare 70 procent.

  
               PUBLIKATIONER

  Bennulf, M., Lundin, U. och Petersson, S. (1996): 'Västsvensk
  opinion 1995. Undersökningsdesign, urval, materialinsamling
  och frekvensfördelningar'. Arbetsrapport 11. Göteborg: CEFOS.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 19  (2)INTRESSE FÖR POLITIK  7 (3)LOC 28 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) 7 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      515 1.  Mycket intresserad
      131 2.  Ganska intresserad
       3 3.  Inte särskilt intresserad
       2 4.  Inte alls intresserad
  
       3 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0514 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Läsning morgontidning 6 Läsning lokaltidning 7 Läsning kvällstidning 8 Läsmängd lokalpolitik 9 Läsmängd rikspolitik 10 Läsmängd utrikespolitik 11 Tittande på Rapport i TV2 12 Tittande på Aktuellt i Kanal 1 13 Lyssnande på Ekots långa nyhetssändningar 14 Tittande på Nyheterna i TV4 15 Tittande på nyhetsprogrammet 3 minuter i TV3 16 Röstade i riksdagsvalet 1994 17 Partipreferens 18 Partianhängare 19 Intresse för politik 20 Intresse för kommunalpolitik 21 Intresse för internationell politik 22 Intresse för ekonomisk politik 23 Intresse för miljöpolitik 24 Intresse för försvarspolitik 25 Intresse för socialpolitik 26 Vänster-högerskalan: Moderata samlingspartiet 27 Vänster-högerskalan: Centerpartiet 28 Vänster-högerskalan: Kristdemokratiska samhällspartiet 29 Vänster-högerskalan: Folkpartiet 30 Vänster-högerskalan: Socialdemokraterna 31 Vänster-högerskalan: Vänsterpartiet 32 Vänster-högerskalan: Miljöpartiet 33 Vänster-högerskalan: Ny demokrati 34 Vänster-högerskalan: Annat lokalt parti 1 35 Vänster-högerskalan: Partibeteckning lokalt parti 1 36 Vänster-högerskalan: Annat lokalt parti 2 37 Vänster-högerskalan: Partibeteckning lokalt parti 2 38 Vänster-högerskalan: Egen placering 39 Grön dimension: Moderata samlingspartiet 40 Grön dimension: Centerpartiet 41 Grön dimension: Kristdemokratiska samhällspartiet 42 Grön dimension: Folkpartiet 43 Grön dimension: Socialdemokraterna 44 Grön dimension: Vänsterpartiet 45 Grön dimension: Miljöpartiet 46 Grön dimension: Ny demokrati 47 Grön dimension: Annat lokalt parti 1 48 Grön dimension: Partibeteckning lokalt parti 1 49 Grön dimension: Annat lokalt parti 2 50 Grön dimension: Partibeteckning lokalt parti 2 51 Grön dimension: Egen placering 52 Kommun UP är kommunfullmäktigeledamot i 53 Antal mandat i kommunfullmäktige för UP:s parti 54 Första året i kommunfullmäktige 55 Parti UP representerar 56 Antal mandatperioder partiet suttit kommunfullmäktige 57 Maktfördelning mellan stat och kommun 58 Anledning till partiaktivitet 59 Partierna bara intresserad av folks röster 60 Kommunfullmäktige tar inte hänsyn till vanligt folk 61 Kommunala valrörelsen 1994: Flygblad 62 Kommunala valrörelsen 1994: Affischer 63 Kommunala valrörelsen 1994: Torgmöten 64 Kommunala valrörelsen 1994: Annonser 65 Kommunala valrörelsen 1994: Dörrknackning 66 Kommunala valrörelsen 1994: Debattartiklar 67 Kommunala valrörelsen 1994: Djungeltelefonen 68 Kommunala valrörelsen 1994: Arbetsplatsbesök 69 Kommunala valrörelsen 1994: Ringa runt 70 Kommunala valrörelsen 1994: Intervjuer i lokala massmedia 71 Kommunala valrörelsen 1994: Personkontakt 72 Kommunala valrörelsen 1994: Massmedial teknik 73 Kommunala valrörelsen 1994: Annat 74 Kommunalt samarbete med Moderata samlingspartiet 75 Kommunalt samarbete med Centerpartiet 76 Kommunalt samarbete med Kristdemokratiska samhällspartiet 77 Kommunalt samarbete med Folkpartiet liberalerna 78 Kommunalt samarbete med Socialdemokraterna 79 Kommunalt samarbete med Vänsterpartiet 80 Kommunalt samarbete med Miljöpartiet 81 Kommunalt samarbete med Ny demokrati 82 Kommunalt samarbete med annat parti 1 83 Kommunalt samarbete med annat parti 2 84 Partiet samarbetar aldrig med annat parti 85 Kommentar till kommunalt samarbete 86 Viktig kommunal sakfråga, 1 87 Viktig kommunal sakfråga, 2 88 Viktig kommunal sakfråga, 3 89 Viktig kommunal sakfråga, 4 90 Viktig kommunal sakfråga, 5 91 Partigruppens möten 92 Röstbeslut: Majoritetsbeslut i partigruppen 93 Röstbeslut: Röstar efter personlig övertygelse 94 Röstbeslut: Lyssnar på vanligt folk 95 Röstbeslut: Förlitar sig till utredningsresultat 96 Röstbeslut: Fakta 97 Röstbeslut: Personkontakt 98 Röstbeslut: Ideologihänsyn 99 Röstbeslut: Övrigt 100 Partisammanhållning och partidisciplin 101 Klar partirepresentant i debatter 102 Partiet vinner eller förlorar på personval 103 UP vinner eller förlorar på personval 104 Större inslag av direktdemokrati 105 Större inslag av personval 106 Gräns för antal mandatperioder i kommunfullmäktige 107 Minskad invandring till kommunen 108 Strängare straff för brottslingar 109 Bryta upp den traditionella blockpolitiken 110 Oroande inför framtiden: Försvagat nationellt självbestämmande 111 Oroande inför framtiden: Politiskt extrema rörelser 112 Oroande inför framtiden: Politisk populism 113 Oroande inför framtiden: Kortsiktiga politiska lösningar 114 Oroande inför framtiden: Starka politiska ledare 115 Oroande inför framtiden: Försvagade politiska partier 116 Oroande inför framtiden: Ökad journalistmakt 117 Oroande inför framtiden: Finansmarknadens inflytande 118 Oroande inför framtiden: Medborgerlig apati 119 Oroande inför framtiden: Tilltagande politikerförakt 120 Förtroende för svenska kyrkan 121 Förtroende för sjukvården 122 Förtroende för riksdagen 123 Förtroende för regeringen 124 Förtroende för polisen 125 Förtroende för journalister 126 Förtroende för Ingvar Carlsson 127 Förtroende för Greenpeace 128 Förtroende för försvaret 129 Förtroende för fackföreningarna 130 Förtroende för domstolarna 131 Förtroende för Carl Bildt 132 Förtroende för bankerna 133 Förtroende för trädkramare 134 Miljöfrågor: Vänsterpartiet 135 Miljöfrågor: Socialdemokraterna 136 Miljöfrågor: Centerpartiet 137 Miljöfrågor: Folkpartiet 138 Miljöfrågor: Moderata samlingspartiet 139 Miljöfrågor: Kristdemokratiska samhällspartiet 140 Miljöfrågor: Miljöpartiet 141 Miljöfrågor: Ny demokrati 142 Miljöfrågor: Annat parti i kommunen, 1 143 Miljöfrågor: Annat parti i kommunen, 2 144 Kommunens ekonomi: Vänsterpartiet 145 Kommunens ekonomi: Socialdemokraterna 146 Kommunens ekonomi: Centerpartiet 147 Kommunens ekonomi: Folkpartiet 148 Kommunens ekonomi: Moderata samlingspartiet 149 Kommunens ekonomi: Kristdemokratiska samhällspartiet 150 Kommunens ekonomi: Miljöpartiet 151 Kommunens ekonomi: Ny demokrati 152 Kommunens ekonomi: Annat parti i kommunen, 1 153 Kommunens ekonomi: Annat parti i kommunen, 2 154 Samlad bedömning: Vänsterpartiet 155 Samlad bedömning: Socialdemokraterna 156 Samlad bedömning: Centerpartiet 157 Samlad bedömning: Folkpartiet 158 Samlad bedömning: Moderata samlingspartiet 159 Samlad bedömning: Kristdemokratiska samhällspartiet 160 Samlad bedömning: Miljöpartiet 161 Samlad bedömning: Ny demokrati 162 Samlad bedömning: Annat parti i kommunen, 1 163 Samlad bedömning: Annat parti i kommunen, 2 164 Inställning till svenskt EU-medlemskap 165 Kommunens ekonomiska satsningar och investeringar 166 Kommunfullmäktiges politiska dagordning 167 Kommunens förda miljöpolitik 168 Kommunens förda socialpolitik 169 Kommunens förda invandrarpolitik 170 Kommunens användning av skattemedel 171 Vanligt folks inflytande i politiken 172 Kommunfullmäktiges ledamöter 173 Aktivitet senaste året: Skrivit insändare 174 Aktivitet senaste året: Framställt/distribuerat politiska trycksaker 175 Aktivitet senaste året: Skrivit på protestskrivelse 176 Aktivitet senaste året: Ordnat namninsamling 177 Aktivitet senaste året: Uppvaktat politiker eller tjänstemän 178 Aktivitet senaste året: Demonstrerat 179 Aktivitet senaste året: Dörrknackning 180 Aktivitet senaste året: Ordnat bössinsamling 181 Aktivitet senaste året: Burit kampanjmärken 182 Tidigare medlemskap i politiskt parti, 1 183 Tidigare medlemskap i politiskt parti, 2 184 Tidigare medlemskap i politiskt parti, 3 185 Medlemskap 1: Fackförening/ekonomisk organisation 186 Medlemskap 1: Humanitär organisation 187 Medlemskap 1: Politisk organisation 188 Medlemskap 1: Idrottsorganisation 189 Medlemskap 1: Rekreation/nöje 190 Medlemskap 1: Annat 191 Medlemskap 2: Fackförening/ekonomisk organisation 192 Medlemskap 2: Humanitär organisation 193 Medlemskap 2: Politisk organisation 194 Medlemskap 2: Idrottsorganisation 195 Medlemskap 2: Rekreation/nöje 196 Medlemskap 2: Annat 197 Medlemskap 3: Fackförening/ekonomisk organisation 198 Medlemskap 3: Humanitär organisation 199 Medlemskap 3: Politisk organisation 200 Medlemskap 3: Idrottsorganisation 201 Medlemskap 3: Rekreation/nöje 202 Medlemskap 3: Annat 203 Medlemskap 4: Fackförening/ekonomisk organisation 204 Medlemskap 4: Humanitär organisation 205 Medlemskap 4: Politisk organisation 206 Medlemskap 4: Idrottsorganisation 207 Medlemskap 4: Rekreation/nöje 208 Medlemskap 4: Annat 209 Medlemskap 5: Fackförening/ekonomisk organisation 210 Medlemskap 5: Humanitär organisation 211 Medlemskap 5: Politisk organisation 212 Medlemskap 5: Idrottsorganisation 213 Medlemskap 5: Rekreation/nöje 214 Medlemskap 5: Annat 215 Minska den offentliga sektorn 216 Minska inkomstskillnaderna i samhället 217 Avskaffa vårdnadsbidraget 218 Införa sextimmars arbetsdag 219 Ta emot färre flyktingar 220 Behålla kärnkraften efter år 2010 221 Könskvotering till höga chefsposter i stat och kommun 222 Höja kommunalskatten hellre än minska servicen 223 Överföra kommunal affärsverksamhet i privata händer 224 Skilda valdagar för riksdagsval och kommun-/landstingsval 225 Öka kommunal miljövård även om det innebär skattehöjning 226 Stoppa privatbilismen i innerstäderna 227 Öka informationen om var man kan handla miljövänliga produkter 228 Bygga ut kollektivtrafiken 229 Endast tillåta miljövänliga lastbilar i innestäderna 230 Miljöfrågas betydelse: Boendemiljön 231 Miljöfrågas betydelse: Buller 232 Miljöfrågas betydelse: Energisparande 233 Miljöfrågas betydelse: Havsmiljön 234 Miljöfrågas betydelse: Hushållens kemikaliehantering 235 Miljöfrågas betydelse: Industriutsläpp 236 Miljöfrågas betydelse: Kollektivtrafiken 237 Miljöfrågas betydelse: Kompostering 238 Miljöfrågas betydelse: Livsmedel 239 Miljöfrågas betydelse: Luftföreningar 240 Miljöfrågas betydelse: Miljöinformation till hushållen 241 Miljöfrågas betydelse: Miljöundervisning i skolorna 242 Miljöfrågas betydelse: Naturmiljöer-parker 243 Miljöfrågas betydelse: Nedskräpning på gator och torg 244 Miljöfrågas betydelse: Privatbilismen 245 Miljöfrågas betydelse: Sopsortering 246 Miljöfrågas betydelse: Miljövänlig varudistribution 247 Miljöfrågas betydelse: Arbetsmiljö 248 Betydelse för miljövårdsarbete: Fältbiologerna 249 Betydelse för miljövårdsarbete: Greenpeace 250 Betydelse för miljövårdsarbete: Miljöcentrum 251 Betydelse för miljövårdsarbete: Svenska Naturskyddsföreningen 252 Betydelse för miljövårdsarbete: Miljöpartiet 253 Betydelse för miljövårdsarbete: Lokala aktionsgrupper 254 Betydelse för miljövårdsarbete: q2000 255 Betydelse för miljövårdsarbete: Ungdomarnas miljöriksdag 256 Betydelse för miljövårdsarbete: Miljöansvariga i industri/företag 257 Betydelse för miljövårdsarbete: Regeringen 258 Betydelse för miljövårdsarbete: Länsmyndigheter 259 Betydelse för miljövårdsarbete: Statliga myndigheter 260 Betydelse för miljövårdsarbete: Journalister 261 Betydelse för miljövårdsarbete: Forskare 262 Betydelse för miljövårdsarbete: Miljöansvarig i kommunen 263 Beredd göra för miljön: Sortera sopor 264 Beredd göra för miljön: Arbeta i miljöorganisation 265 Beredd göra för miljön: Avstå miljöfarliga varor 266 Beredd göra för miljön: Högre skatt till miljöändamål 267 Beredd göra för miljön: Kompostera 268 Beredd göra för miljön: Lämna in miljöfarligt avfall 269 Beredd göra för miljön: Minska bilåkandet 270 Beredd göra för miljön: Välja ekologiska livsmedel 271 Beredd göra för miljön: Välja miljömärkta varor 272 Personligt miljöbeteende: Sänker hastigheten 273 Personligt miljöbeteende: Köper engångsflaskor 274 Personligt miljöbeteende: Undviker motordriven transport 275 Personligt miljöbeteende: Sorterar hushållsavfall 276 Personligt miljöbeteende: Äter biodynamiskt odlade grönsaker 277 Personligt miljöbeteende: Handlar miljömärkta varor 278 Sänka hastigheten på vägarna 279 Förbjuda plastflaskor och aluminiumburkar 280 Stoppa privatbilismen i innerstäderna 281 Lagstifta om sorteringen av hushållsavfall 282 Förbjuda kemiska bekämpningsmedel i jordbruket 283 Förbjuda tvättmedel som innehåller optiska vitmedel 284 Bygga ut kollektivtrafiken 285 Slutförvaring av kärnavfall 286 Hot mot miljön i Sverige: Industriutsläpp 287 Hot mot miljön i Sverige: Trafikavgaser 288 Hot mot miljön i Sverige: Oljeutsläpp vid kusterna 289 Hot mot miljön i Sverige: Hantering av industriutsläpp 290 Hot mot miljön i Sverige: Hantering av hushållsavfall 291 Hot mot miljön i Sverige: Utrotning av djur och växter 292 Hot mot miljön i Sverige: Kemikalier i jordbruket 293 Hot mot miljön i Sverige: Kärnkraftsavfall 294 Hot mot miljön i Sverige: Ozonskiktets uttunning 295 Aktivitet senaste året: Idkat friluftsliv 296 Aktivitet senaste året: Individuell motion, idrott 297 Aktivitet senaste året: Biobesök 298 Aktivitet senaste året: Teaterbesök 299 Aktivitet senaste året: Läst bok 300 Aktivitet senaste året: Diskuterat politik 301 Aktivitet senaste året: Gudstjänstbesök 302 Aktivitet senaste året: Trädgårdsarbete 303 Aktivitet senaste året: Läst veckotidningar 304 Aktivitet senaste året: Spelat på tips, lotto, V75 305 Aktivitet senaste året: Restaurangbesök på kvällen 306 Aktivitet senaste året: Rest utomlands 307 Aktivitet senaste året: Videoinspelning från TV 308 Aktivitet senaste året: Köpt musikkassett/CD 309 Aktivitet senaste året: Rökt/snusat 310 Aktivitet senaste året: Druckit alkohol 311 Aktivitet senaste året: Bett till Gud 312 Risk för svenska folkets hälsa: Rökning 313 Risk för svenska folkets hälsa: Alkohol 314 Risk för svenska folkets hälsa: Narkotika 315 Risk för svenska folkets hälsa: AIDS 316 Risk för svenska folkets hälsa: Övervikt 317 Risk för svenska folkets hälsa: Våld och övergrepp 318 Risk för svenska folkets hälsa: Kärnkraft 319 Risk för svenska folkets hälsa: Bildskärmsarbete 320 Risk för svenska folkets hälsa: Arbetslöshet 321 Risk för svenska folkets hälsa: Ensamhet 322 Risk för svenska folkets hälsa: Skador i arbetslivet 323 Risk för svenska folkets hälsa: Trafikolyckor 324 Risk för svenska folkets hälsa: Trafikavgaser 325 Risk för svenska folkets hälsa: Kemikalier i livsmedel 326 Risk för svenska folkets hälsa: Allergier 327 Viktiga värden: En ren värld 328 Viktiga värden: Teknisk utveckling 329 Viktiga värden: Ett behagligt liv 330 Viktiga värden: Ett spännande liv 331 Viktiga värden: Självförverkligande 332 Viktiga värden: En värld i fred 333 Viktiga värden: En vacker värld 334 Viktiga värden: Jämlikhet 335 Viktiga värden: Familjetrygghet 336 Viktiga värden: Frihet 337 Viktiga värden: Lycka 338 Viktiga värden: Inre harmoni 339 Viktiga värden: Kärlek 340 Viktiga värden: Landets säkerhet 341 Viktiga värden: Ett liv fullt av njutning 342 Viktiga värden: Frälsning 343 Viktiga värden: Självaktning 344 Viktiga värden: Socialt anseende 345 Viktiga värden: Sann vänskap 346 Viktiga värden: Visdom 347 Viktiga värden: Rättvisa 348 Viktiga värden: Makt 349 Viktiga värden: Hälsa 350 Viktiga värden: Rikedom 351 Viktiga värden: Ärlighet 352 Födelseår 353 Kön 354 Civilstånd 355 Utbildning 356 Grupptillhörighet 357 Yrke 358 Yrkesgrupp 359 Tjänstesektor 360 Medlem i fackförening 361 Hushållsstorlek 362 Ålder barn 1 363 Ålder barn 2 364 Ålder barn 3 365 Ålder barn 4 366 Ålder barn 5 367 Hushållets sammanlagda årsinkomst 368 Boendetid i kommunen 369 Uppväxtort 370 Nuvarande familj 371 Familj under uppväxt 372 Kontakt med lokalt parti: Själv initiativtagare 373 Kontakt med lokalt parti: Kontaktad av ledningen 374 Kontakt med lokalt parti: Vänner/familj informerade 375 Kontakt med lokalt parti: Via press, radio, TV 376 Kontakt med lokalt parti: Via partiets material 377 Kontakt med lokalt parti: Annat 378 Lokalt parti betraktas som utbrytarparti 379 År partiet grundades 380 Riksparti som står närmast

VAR 1 SSD STUDY NR 0514              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0514


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Juli 1996
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Västsvensk opinion 1995
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 LÄSNING MORGONTIDNING 1 Loc 13 width 1 MD=9 De första frågorna behandlar vilka massmedier Du tar del av. 1 Den här frågan vill vi att Du anger hur ofta Du läser olika typer av tidningar. 1(1) De stora morgontidningarna (GP, DN, SvD) 277 1. Dagligen 111 2. Någon gång i veckan 62 3. Någon gång i månaden 92 4. Sällan 66 5. Aldrig 46 9. Uppgift saknas
VAR 6 LÄSNING LOKALTIDNING 1 Loc 14 width 1 MD=9 1(2) <Läsfrekvens> Lokaltidningar <Se F.1 för fullständig frågetext> 512 1. Dagligen 98 2. Någon gång i veckan 13 3. Någon gång i månaden 9 4. Sällan 1 5. Aldrig 21 9. Uppgift saknas
VAR 7 LÄSNING KVÄLLSTIDNING 1 Loc 15 width 1 MD=9 1(3) <Läsfrekvens> Kvällstidningar (Expressen, Aftonbladet, Idag) <Se F.1 för fullständig frågetext> 160 1. Dagligen 206 2. Någon gång i veckan 81 3. Någon gång i månaden 138 4. Sällan 51 5. Aldrig 18 9. Uppgift saknas
VAR 8 LÄSMÄNGD LOKALPOLITIK 2 Loc 16 width 1 MD=9 2 När Du läser om politik i tidningar, hur mycket läser Du då av det som behandlar något av följande politikområden? 2(1) Lokalpolitik 496 1. Läser i stort sett allt 149 2. Läser ganska mycket 5 3. Läser inte särskilt mycket 0 4. Läser inget alls 4 9. Uppgift saknas
VAR 9 LÄSMÄNGD RIKSPOLITIK 2 Loc 17 width 1 MD=9 2(2) <Läsmängd> Rikspolitik <Se F.2 för fullständig frågetext> 150 1. Läser i stort sett allt 445 2. Läser ganska mycket 50 3. Läser inte särskilt mycket 1 4. Läser inget alls 8 9. Uppgift saknas
VAR 10 LÄSMÄNGD UTRIKESPOL. 2 Loc 18 width 1 MD=9 2(3) <Läsmängd> Utrikespolitik <Se F.2 för fullständig frågetext> 77 1. Läser i stort sett allt 344 2. Läser ganska mycket 211 3. Läser inte särskilt mycket 8 4. Läser inget alls 14 9. Uppgift saknas
VAR 11 TITTANDE RAPPORT 3 Loc 19 width 1 MD=9 3 När det gäller nyhetsprogrammen på radio och TV, hur ofta brukar Du se på/lyssna på följande program? 3(1) Rapport i TV2 306 1. Dagligen 282 2. Någon gång i veckan 22 3. Någon gång i månaden 32 4. Sällan 4 5. Aldrig 8 9. Uppgift saknas
VAR 12 TITTANDE AKTUELLT 3 Loc 20 width 1 MD=9 3(2) <Nyhetsprogram> Aktuellt i Kanal 1 <Se F.3 för fullständig frågetext> 268 1. Dagligen 308 2. Någon gång i veckan 21 3. Någon gång i månaden 21 4. Sällan 7 5. Aldrig 29 9. Uppgift saknas
VAR 13 LYSSNANDE EKONYHETER 3 Loc 21 width 1 MD=9 3(3) <Nyhetsprogram> Ekots långa nyhetssändningar i radio <Se F.3 för fullständig frågetext> 186 1. Dagligen 215 2. Någon gång i veckan 50 3. Någon gång i månaden 107 4. Sällan 40 5. Aldrig 56 9. Uppgift saknas
VAR 14 TITTANDE NYHETERNA TV4 3 Loc 22 width 1 MD=9 3(4) <Nyhetsprogram> Nyheterna i TV4 <Se F.3 för fullständig frågetext> 197 1. Dagligen 303 2. Någon gång i veckan 44 3. Någon gång i månaden 67 4. Sällan 21 5. Aldrig 22 9. Uppgift saknas
VAR 15 TITTANDE 3 MINUTER TV3 3 Loc 23 width 1 MD=9 3(5) <Nyhetsprogram> Nyhetsprogrammet 3 minuter i TV3 <Se F.3 för fullständig frågetext> 13 1. Dagligen 67 2. Någon gång i veckan 34 3. Någon gång i månaden 89 4. Sällan 372 5. Aldrig 79 9. Uppgift saknas
VAR 16 RÖSTADE RD-VALET 1994 4 Loc 24 width 1 MD=9 Nu följer några frågor om politik och samhälle. 4 Röstade Du i riksdagsvalet 1994? 635 1. Ja 6 5. Nej 13 9. Uppgift saknas
VAR 17 PARTIPREFERENS 5 Loc 25 width 2 MD=99 5 Vilket parti tycker Du bäst om idag (på riksnivå)? 132 01. Moderata samlingspartiet 94 02. Centerpartiet 20 03. Kristdemokratiska samhällspartiet 47 04. Folkpartiet liberalerna 261 05. Socialdemokraterna 43 06. Vänsterpartiet 30 07. Miljöpartiet - de gröna 5 08. Ny demokrati 3 09. Annat parti 19 99. Uppgift saknas
VAR 18 STYRKA PARTIPREFERENS 6 Loc 27 width 1 MD=9 6 Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 547 1. Ja, mycket övertygad 64 3. Ja, något övertygad 33 5. Nej 10 9. Uppgift saknas
VAR 19 INTRESSE FÖR POLITIK 7 Loc 28 width 1 MD=9 7 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 515 1. Mycket intresserad 131 2. Ganska intresserad 3 3. Inte särskilt intresserad 2 4. Inte alls intresserad 3 9. Uppgift saknas
VAR 20 INTR KOMMUNPOLITIK 8 Loc 29 width 1 MD=9 8 I den här frågan vill vi att Du gradera Ditt intresse för olika politikområden. 8(1) Kommunalpolitik 588 1. Mycket intresserad 59 2. Ganska intresserad 3 3. Inte särskilt intresserad 0 4. Inte alls intresserad 4 9. Uppgift saknas
VAR 21 INTR INTERNAT POLITIK 8 Loc 30 width 1 MD=9 8(2) <Intresse för> Internationell politik <Se F.8 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket intresserad 403 2. Ganska intresserad 122 3. Inte särskilt intresserad 8 4. Inte alls intresserad 17 9. Uppgift saknas
VAR 22 INTR EKONOMISK POLITIK 8 Loc 31 width 1 MD=9 8(3) <Intresse för> Ekonomisk politik <Se F.8 för fullständig frågetext> 323 1. Mycket intresserad 282 2. Ganska intresserad 37 3. Inte särskilt intresserad 3 4. Inte alls intresserad 9 9. Uppgift saknas
VAR 23 INTR MILJÖPOLITIK 8 Loc 32 width 1 MD=9 8(4) <Intresse för> Miljöpolitik <Se F.8 för fullständig frågetext> 300 1. Mycket intresserad 281 2. Ganska intresserad 58 3. Inte särskilt intresserad 2 4. Inte alls intresserad 13 9. Uppgift saknas
VAR 24 INTR FÖRSVARSPOLITIK 8 Loc 33 width 1 MD=9 8(5) <Intresse för> Försvarspolitik <Se F.8 för fullständig frågetext> 70 1. Mycket intresserad 254 2. Ganska intresserad 279 3. Inte särskilt intresserad 34 4. Inte alls intresserad 17 9. Uppgift saknas
VAR 25 INTR SOCIALPOLITIK 8 Loc 34 width 1 MD=9 8(6) <Intresse för> Socialpolitik <Se F.8 för fullständig frågetext> 344 1. Mycket intresserad 249 2. Ganska intresserad 45 3. Inte särskilt intresserad 7 4. Inte alls intresserad 9 9. Uppgift saknas
VAR 26 V-H SKALA: MODERATERNA 9 Loc 35 width 2 MD=99 9 Man brukar tala om att åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Kan Du med hjälp av nedanstående skala ange var Du tycker att de kommunala partierna står på vänster-högerskalan. För vart och ett av partierna, ange tillämpligt svarsnummer på linjerna. Ju mer åt det högra hållet som Du tycker att ett parti står desto högre siffra väljer Du. 9(1) Moderata samlingspartiet 1 00. Långt till vänster 1 01. 1 02. 0 03. 2 04. 5 05. Varken vänster eller höger 6 06. 52 07. 170 08. 209 09. 189 10. Långt till höger 18 99. Uppgift saknas
VAR 27 V-H SKALA: CENTERN 9 Loc 37 width 2 MD=99 9(2) <Placering vänster-högerskalan> Centerpartiet <Se F.9 för fullständig frågetext> 0 00. Långt till vänster 4 01. 9 02. 23 03. 56 04. 161 05. Varken vänster eller höger 178 06. 136 07. 55 08. 6 09. 4 10. Långt till höger 22 99. Uppgift saknas
VAR 28 V-H SKALA: KRISTDEM. 9 Loc 39 width 2 MD=99 9(3) <Placering vänster-högerskalan> Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.9 för fullständig frågetext> 2 00. Långt till vänster 1 01. 2 02. 9 03. 21 04. 58 05. Varken vänster eller höger 90 06. 135 07. 130 08. 94 09. 53 10. Långt till höger 59 99. Uppgift saknas
VAR 29 V-H SKALA: FOLKPARTIET 9 Loc 41 width 2 MD=99 9(4) <Placering vänster-högerskalan> Folkpartiet liberalerna <Se F.9 för fullständig frågetext> 1 00. Långt till vänster 5 01. 9 02. 18 03. 47 04. 111 05. Varken vänster eller höger 163 06. 174 07. 77 08. 18 09. 6 10. Långt till höger 25 99. Uppgift saknas
VAR 30 V-H SKALA: SOCIALDEM. 9 Loc 43 width 2 MD=99 9(5) <Placering vänster-högerskalan> Socialdemokraterna <Se F.9 för fullständig frågetext> 11 00. Långt till vänster 63 01. 145 02. 199 03. 139 04. 35 05. Varken vänster eller höger 19 06. 6 07. 8 08. 3 09. 2 10. Långt till höger 24 99. Uppgift saknas
VAR 31 V-H SKALA: VÄNSTERP. 9 Loc 45 width 2 MD=99 9(6) <Placering vänster-högerskalan> Vänsterpartiet <Se F.9 för fullständig frågetext> 110 00. Långt till vänster 186 01. 180 02. 59 03. 21 04. 5 05. Varken vänster eller höger 4 06. 1 07. 1 08. 1 09. 0 10. Långt till höger 86 99. Uppgift saknas
VAR 32 V-H SKALA: MILJÖPARTI 9 Loc 47 width 2 MD=99 9(7) <Placering vänster-högerskalan> Miljöpartiet - de gröna <Se F.9 för fullständig frågetext> 11 00. Långt till vänster 40 01. 85 02. 102 03. 123 04. 153 05. Varken vänster eller höger 45 06. 26 07. 8 08. 6 09. 4 10. Långt till höger 51 99. Uppgift saknas
VAR 33 V-H SKALA: NY DEMOKR. 9 Loc 49 width 2 MD=99 9(8) <Placering vänster-högerskalan> Ny demokrati <Se F.9 för fullständig frågetext> 4 00. Långt till vänster 3 01. 1 02. 2 03. 7 04. 22 05. Varken vänster eller höger 12 06. 25 07. 51 08. 95 09. 231 10. Långt till höger 201 99. Uppgift saknas
VAR 34 V-H SKALA: AN PARTI 1 9 Loc 51 width 2 MD=99 9(9) <Placering vänster-högerskalan> Annat lokalt parti (1) <Se F.9 för fullständig frågetext> 3 00. Långt till vänster 2 01. 3 02. 7 03. 9 04. 57 05. Varken vänster eller höger 19 06. 29 07. 21 08. 24 09. 20 10. Långt till höger 460 99. Uppgift saknas
VAR 35 V-H SKALA: LOK PART 1 9 Loc 53 width 2 MD=99 9(10) <Placering vänster-högerskalan> Partibeteckning lokalt parti 1 <Se F.9 för fullständig frågetext> 1 01. Folkviljan i Lerum (Lerum) 20 02. Folkviljan på Orust (Orust) 1 03. Folkviljan (Vänersborg) 15 04. Fram för kommunen (Grästorp) 1 05. Framtiden (Härryda) 16 06. Kommunal samling (Tidaholm) 14 07. Kommunal samverkan med folket i fokus - KSFF (Munkedal) 0 08. Kommunalt alternativ (Tjörn) 23 09. Kommunens väl (Hylte) 2 10. KPML(r) (Lysekil) 1 11. Lars Söderberg Vårgårda (Vårgårda) 2 12. Markbygdspartiet (Mark) 2 13. Medborgarpartiet i Lerums kommun (Lerum) 1 14. Medborgarpartiet Bengtsfors (Bengtsfors) 4 15. Nya kommunpartiet (Bollebygd) 1 16. Nya Sotenäspartiet (Sotenäs) 4 17. Oberoende (Vara) 19 18. Opolitisk kommunal sparsamhet (Vara) 0 19. Partiet för ett mänskligare samhälle (Bengtsfors) 1 20. Pensionärspartiet (Laholm) 2 21. Pensionärspartiet (Halmstad) 1 22. Samhällets bästa (Tjörn) 3 23. Samhällslistan aktiv politik (Falkenberg) 21 24. Svenljunga Nya Kommunalparti (Svenljunga) 17 25. Sverigedemokraterna (Dals-Ed) 0 26. Tomas Lindström - Åmål (Åmål) 28 27. Vägvalet (Borås) 454 99. Uppgift saknas
VAR 36 V-H SKALA: AN PARTI 2 9 Loc 55 width 2 MD=99 9(11) <Placering vänster-högerskalan> Annat lokalt parti (2) <Se F.9 för fullständig frågetext> 0 00. Längst till vänster 1 01. 1 02. 2 03. 1 04. 6 05. Varken vänster eller höger 1 06. 2 07. 4 08. 0 09. 0 10. Långt till höger 636 99. Uppgift saknas
VAR 37 V-H SKALA: LOK PART 2 9 Loc 57 width 2 MD=99 9(12) <Placering vänster-högerskala> Partibeteckning lokalt parti 2 <Se F.9 för fullständig frågetext> 2 01. Folkviljan i Lerum (Lerum) 1 08. Kommunalt alternativ (Tjörn) 1 09. Kommunens väl (Hylte) 1 13. Medborgarpartiet i Lerums kommun (Lerum) 12 17. Oberoende (Vara) 4 18. Opolitisk kommunal sparsamhet (Vara) 633 99. Uppgift saknas
VAR 38 V-H SKALA: UP 10 Loc 59 width 2 MD=99 10 Var någonstans skulle Du placera in Dig själv på en sådan skala? 10 00. Långt till vänster 40 01. 92 02. 95 03. 79 04. 119 05. Varken vänster eller höger 43 06. 71 07. 52 08. 22 09. 6 10. Långt till höger 25 99. Uppgift saknas
VAR 39 GRÖNSKALA: MODERATER 10 Loc 61 width 2 MD=99 11 Det talas ibland om en ny grön dimension i svensk politik. Kan Du med hjälp av nedanstående skala ange var Du tycker att de kommunala partierna står på den gröna dimensionen. För vart och ett av partierna, ange tillämpligt svarsnummer på linjerna. Ju mer åt det gröna hållet som Du tycker ett parti står desto högre siffra väljer Du. 11(1) Moderata samlingspartiet 75 00. Inte alls åt det gröna hållet 99 01. 130 02. 90 03. 62 04. 53 05. 46 06. 37 07. 13 08. 8 09. 5 10. Mycket långt åt det gröna hållet 36 99. Uppgift saknas
VAR 40 GRÖNSKALA: CENTERN 10 Loc 63 width 2 MD=99 11(2) <Placering grön dimension> Centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1 00. Inte alls åt det gröna hållet 3 01. 10 02. 21 03. 44 04. 84 05. 115 06. 149 07. 132 08. 43 09. 18 10. Mycket långt åt det gröna hållet 34 99. Uppgift saknas
VAR 41 GRÖNSKALA: KRISTDEM. 11 Loc 65 width 2 MD=99 11(3) <Placering grön dimension> Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 19 00. Inte alls åt det gröna hållet 27 01. 54 02. 74 03. 82 04. 114 05. 95 06. 60 07. 29 08. 5 09. 2 10. Mycket långt åt det gröna hållet 93 99. Uppgift saknas
VAR 42 GRÖNSKALA: FOLKPARTI 11 Loc 67 width 2 MD=99 11(4) <Placering grön dimension> Folkpartiet liberalerna <Se F.11 för fullständig frågetext> 12 00. Inte alls åt det gröna hållet 20 01. 44 02. 72 03. 108 04. 165 05. 101 06. 61 07. 23 08. 2 09. 2 10. Mycket långt åt det gröna hållet 44 99. Uppgift saknas
VAR 43 GRÖNSKALA: SOCIALDEM 11 Loc 69 width 2 MD=99 11(5) <Placering grön dimension> Socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 12 00. Inte alls åt det gröna hållet 13 01. 38 02. 56 03. 67 04. 117 05. 140 06. 94 07. 61 08. 18 09. 2 10. Mycket långt åt det gröna hållet 36 99. Uppgift saknas
VAR 44 GRÖNSKALA: VÄNSTERP. 11 Loc 71 width 2 MD=99 11(6) <Placering grön dimension> Vänsterpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 6 00. Inte alls åt det gröna hållet 8 01. 16 02. 21 03. 31 04. 53 05. 84 06. 122 07. 144 08. 48 09. 14 10. Mycket långt åt det gröna hållet 107 99. Uppgift saknas
VAR 45 GRÖNSKALA: MILJÖPARTI 11 Loc 73 width 2 MD=99 11(7) <Placering grön dimension> Miljöpartiet - de gröna <Se F.11 för fullständig frågetext> 3 00. Inte alls åt det gröna hållet 3 01. 12 02. 6 03. 8 04. 21 05. 31 06. 61 07. 148 08. 158 09. 141 10. Mycket långt åt det gröna hållet 62 99. Uppgift saknas
VAR 46 GRÖNSKALA: NY DEMOKR. 11 Loc 75 width 2 MD=99 11(8) <Placering grön dimension> Ny demokrati <Se F.11 för fullständig frågetext> 113 00. Inte alls åt det gröna hållet 97 01. 62 02. 50 03. 44 04. 29 05. 14 06. 7 07. 1 08. 7 09. 4 10. Mycket långt åt det gröna hållet 226 99. Uppgift saknas
VAR 47 GRÖNSKALA: AN PARTI 1 11 Loc 77 width 2 MD=99 11(9) <Placering grön dimension> Annat lokalt parti (1) <Se F.11 för fullständig frågetext> 14 00. Inte alls åt det gröna hållet 17 01. 9 02. 12 03. 18 04. 27 05. 18 06. 18 07. 19 08. 10 09. 3 10. Mycket långt åt det gröna hållet 489 99. Uppgift saknas
VAR 48 GRÖNSKALA: LOK PART 1 11 Loc 79 width 2 MD=99 11(10) <Placering grön dimension> Partibeteckning lokalt parti 1 <Se F.11 för fullständig frågetext> 1 01. Folkviljan i Lerum (Lerum) 20 02. Folkviljan på Orust (Orust) 1 03. Folkviljan (Vänersborg) 12 04. Fram för kommunen (Grästorp) 1 05. Framtiden (Härryda) 14 06. Kommunal samling (Tidaholm) 12 07. Kommunal samverkan med folket i fokus - KSFF (Munkedal) 1 08. Kommunalt alternativ (Tjörn) 22 09. Kommunens väl (Hylte) 2 10. KPML(r) (Lysekil) 1 11. Lars Söderberg Vårgårda (Vårgårda) 1 12. Markbygdspartiet (Mark) 2 13. Medborgarpartiet i Lerums kommun (Lerum) 1 14. Medborgarpartiet Bengtsfors (Bengtsfors) 3 15. Nya kommunpartiet (Bollebygd) 0 16. Nya Sotenäspartiet (Sotenäs) 2 17. Oberoende (Vara) 16 18. Opolitisk kommunal sparsamhet (Vara) 0 19. Partiet för ett mänskligare samhälle (Bengtsfors) 1 20. Pensionärspartiet (Laholm) 2 21. Pensionärspartiet (Halmstad) 1 22. Samhällets bästa (Tjörn) 3 23. Samhällslistan aktiv politik (Falkenberg) 20 24. Svenljunga Nya Kommunalparti (Svenljunga) 11 25. Sverigedemokraterna (Dals-Ed) 0 26. Tomas Lindström - Åmål (Åmål) 23 27. Vägvalet (Borås) 481 99. Uppgift saknas
VAR 49 GRÖNSKALA: AN PARTI 2 11 Loc 81 width 2 MD=99 11(11) <Placering grön dimension> Annat lokalt parti (2) <Se F.11 för fullständig frågetext> 2 00. Inte alls åt det gröna hållet 2 01. 0 02. 1 03. 1 04. 4 05. 3 06. 2 07. 1 08. 1 09. 0 10. Mycket långt åt det gröna hållet 637 99. Uppgift saknas
VAR 50 GRÖNSKALA: LOK PART 2 11 Loc 83 width 2 MD=99 11(12) <Placering grön dimension> Partibeteckning lokalt parti 2 <Se F.11 för fullständig frågetext> 2 01. Folkviljan i Lerum (Lerum) 1 08. Kommunalt alternativ (Tjörn) 1 13. Medborgarpartiet i Lerums kommun (Lerum) 13 17. Oberoende (Vara) 2 18. Opolitisk kommunal sparsamhet (Vara) 635 99. Uppgift saknas
VAR 51 GRÖNSKALA: UP 12 Loc 85 width 2 MD=99 12 Var någonstans på den gröna dimensionen skulle Du placera Dig själv? 1 00. Inte alls åt det gröna hållet 6 01. 7 02. 15 03. 19 04. 73 05. 92 06. 141 07. 149 08. 85 09. 40 10. Mycket långt åt det gröna hållet 26 99. Uppgift saknas
VAR 52 KOMMUN KF-LEDAMOT I 13 Loc 87 width 2 Följande frågor handlar om kommunen, fullmäktige och Ditt uppdrag som ledamot. 13 I vilken kommun sitter Du som kommunfullmäktigeledamot? 3 01. Bengtsfors 6 02. Bollebygd 61 03. Borås 32 04. Dals-Ed 4 05. Falkenberg 24 06. Grästorp 30 07. Gullspång 66 08. Göteborg 2 09. Halmstad 34 10. Hylte 1 11. Härryda 2 12. Laholm 3 13. Lerum 2 14. Lysekil 2 15. Mark 31 16. Munkedal 57 17. Mölndal 30 18. Orust 3 19. Sotenäs 28 20. Svenljunga 33 21. Tidaholm 2 22. Tjörn 50 23. Trollhättan 50 24. Uddevalla 39 25. Vara 55 26. Varberg 1 27. Vårgårda 3 28. Vänersborg
VAR 53 ANTAL MANDAT I KF 14 Loc 89 width 2 MD=99 14 Hur många mandat har Ditt parti i kommunfullmäktige? 01. Ett mandat . . 37. 37 mandat 9 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 Frek: 21 36 24 36 29 52 24 32 15 18 18 52 9 35 13 1 31 13 Kod: 21 23 24 25 26 28 32 37 99 Frek: 21 17 1 43 1 22 26 55 9
VAR 54 FÖRSTA ÅRET I KF 15 Loc 91 width 2 MD=99 15 Vilket år valdes Du för första gången in i kommunfullmäktige? 55. 1955 . . 88. . . 95. 1995 15 99. Uppgift saknas Kod: 55 56 57 58 59 60 62 66 67 68 70 71 72 Frek: 1 1 1 2 2 6 3 2 5 5 7 10 1 Kod: 73 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Frek: 12 9 26 4 5 36 5 2 48 12 2 39 8 Kod: 88 89 90 91 92 93 94 95 99 Frek: 67 13 8 105 8 6 175 3 15
VAR 55 PARTIREPRESENTATION 16 Loc 93 width 2 16 Vilket parti representerar Du? 113 01. Moderata samlingspartiet 91 02. Centerpartiet 16 03. Kristdemokratiska samhällspartiet 43 04. Folkpartiet liberalerna 267 05. Socialdemokraterna 33 06. Vänsterpartiet 31 07. Miljöpartiet - de gröna 3 08. Ny demokrati 1 09. Folkviljan i Lerum (Lerum) 4 10. Folkviljan på Orust (Orust) 3 11. Folkviljan (Vänersborg) 1 12. Fram för kommunen (Grästorp) 1 13. Framtiden (Härryda) 1 14. Kommunal samling (Tidaholm) 2 15. Kommunal samverkan med folket i fokus - KSFF (Munkedal) 1 16. Kommunalt alternativ (Tjörn) 2 17. Kommunens väl (Hylte) 2 18. KPML(r) (Lysekil) 1 19. Lars Söderberg parti (Vårgårda) 2 20. Markbygdspartiet (Mark) 2 21. Medborgarpartiet i Lerums kommun (Lerum) 2 22. Medborgarpartiet Bengtsfors (Bengtsfors) 6 23. Nya kommunpartiet (Bollebygd) 3 24. Nya Sotenäspartiet (Sotenäs) 1 25. Oberoende (Vara) 2 26. Opolitisk kommunal sparsamhet (Vara) 1 27. Partiet före ett mänskligare samhälle (Bengtsfors) 2 28. Pensionärspartiet (Laholm) 2 29. Pensionärspartiet (Halmstad) 1 30. Samhällets bästa (Tjörn) 4 31. Samhällslistan aktiv politik (Falkenberg) 4 32. Svenljungas Nya Kommunalparti (Svenljunga) 2 33. Sverigedemokraterna (Dals-Ed) 0 34. Tomas Lindström - Åmål (Åmål) 4 35. Vägvalet (Borås)
VAR 56 ANTAL MANDATPERIODER 17 Loc 95 width 2 MD=99 17 Hur många mandatperioder har Ditt parti suttit i kommunfullmäktige? (räkna med nuvarande mandatperiod). 30 01. En 34 02. Två 22 03. Tre 27 04. Fyra 23 05. Fem 10 06. Sex 5 07. Sju 8 08. Åtta 450 09. Nio eller fler 45 99. Uppgift saknas
VAR 57 MAKTFÖRDELN STAT-KOM 18 Loc 97 width 1 MD=9 18 Hur anser Du att maktfördelningen mellan stat och kommun skall vara beskaffad? 208 1. Kommunen bör få betydligt mer makt 284 2. Kommunen bör få något mer makt 125 3. Kommunen bör varken få mer eller mindre makt 12 4. Kommunen bör få något mindre makt 2 5. Kommunen bör få betydligt mindre makt 23 9. Uppgift saknas
VAR 58 ANLEDN PARTIAKTIVITET 19 Loc 98 width 2 MD=99 19 Varför blev Du aktiv i just det parti som Du sitter som ledamot för? 23 01. Intresse för politik 27 02. Händelser, epoker 30 03. Via andra organisationer 240 04. Partiets ideologi, grundvärderingar, visioner, åsikter, ideer 49 05. Delaktighet, påverkan, vill förändra 22 06. Ställer upp på partiets politik 12 07. Ställer upp på partiets partiprogram 22 08. Stark övertygelse, enda alternativet 44 09. Pga icke kommunalspecifika sakfrågor 9 10. Kommunalspecifika frågor 6 11. Tillfrågan, övertalad 6 12. Initiativtagare till partiet 2 13. Vill minska avståndet mellan politiker och folk 9 14. Missnöje med etablerade partier 6 15. Missnöje med andra partier, politiker, makthavare 55 16. Arv, vana, tradition, hemmet 4 17. Beskriver partiets politik 8 18. Beskriver sin personlighet 6 19. Kall, ospecificerat tvungen 3 20. Det enda 'icke politiska' alternativet 3 21. Problemformulering 2 22. Nödvändighet med partiet 3 23. Tillfälligheter 11 40. Annat, övrigt 52 99. Uppgift saknas
VAR 59 RÖSTER INTE ÅSIKTER 20 Loc 100 width 1 MD=9 20 I vilken utsträckning instämmer Du med följande åsikter? 20(1) Partierna i kommunen är bara intresserade av folks röster men inte deras åsikter 26 1. Instämmer helt 137 2. Instämmer i stort sett 314 3. I stort sett motsatt åsikt 156 4. Helt motsatt åsikt 21 9. Uppgift saknas
VAR 60 EJ HÄNSYN VANL FOLK 20 Loc 101 width 1 MD=9 20(2) De flesta som sitter i kommunfullmäktige och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker <Se F.20 för fullständig frågetext> 31 1. Instämmer helt 144 2. Instämmer i stort sett 312 3. I stort sett motsatt åsikt 147 4. Helt motsatt åsikt 20 9. Uppgift saknas
VAR 61 METOD94: FLYGBLAD 21 Loc 102 width 1 MD=9 Följande frågor behandlar det parti som Du representerar i kommunfullmäktige. 21 Hur viktiga var följande metoder då Ni förde ut Ert budskap under den kommunala valrörelsen 1994? 21(1) Flygblad 202 1. Mycket viktig metod för att nå ut med vårt budskap 192 2. 137 3. 49 4. 38 5. Inte alls viktig metod för att nå ut med vårt budskap 36 9. Uppgift saknas
VAR 62 METOD94: AFFISCHER 21 Loc 103 width 1 MD=9 21(2) <Kommunala valrörelsen 1994> Affischer <Se F.21 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket viktig metod för att nå ut med vårt budskap 142 2. 180 3. 103 4. 68 5. Inte alls viktig metod för att nå ut med vårt budskap 38 9. Uppgift saknas
VAR 63 METOD94: TORGMÖTEN 21 Loc 104 width 1 MD=9 21(3) <Kommunala valrörelsen 1994> Torgmöten <Se F.21 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket viktig metod för att nå ut med vårt budskap 156 2. 131 3. 64 4. 46 5. Inte alls viktig metod för att nå ut med vårt budskap 44 9. Uppgift saknas
VAR 64 METOD94: ANNONSER 21 Loc 105 width 1 MD=9 21(4) <Kommunala valrörelsen 1994> Annonser i press, radio och TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket viktig metod för att nå ut med vårt budskap 161 2. 151 3. 86 4. 38 5. Inte alls viktig metod för att nå ut med vårt budskap 56 9. Uppgift saknas
VAR 65 METOD94: DÖRRKNACKN 21 Loc 106 width 1 MD=9 21(5) <Kommunala valrörelser 1994> Dörrknackning <Se F.21 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket viktig metod för att nå ut med vårt budskap 104 2. 121 3. 122 4. 133 5. Inte alls viktig metod för att nå ut med vårt budskap 65 9. Uppgift saknas
VAR 66 METOD94: DEBATTART. 21 Loc 107 width 1 MD=9 21(6) <Kommunala valrörelser 1994> Författande av debattartiklar/insändare i tidningar <Se F.21 för fullständig frågetext> 235 1. Mycket viktig metod för att nå ut med vårt budskap 234 2. 112 3. 29 4. 12 5. Inte alls viktig metod för att nå ut med vårt budskap 32 9. Uppgift saknas
VAR 67 METOD94: DJUNGELTEL 21 Loc 108 width 1 MD=9 21(7) <Kommunala valrörelser 1994> Förlitade oss på den så kallade "djungeltelegrafen" <Se F.21 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket viktig metod för att nå ut med vårt budskap 125 2. 156 3. 137 4. 114 5. Inte alls viktig metod för att nå ut med vårt budskap 73 9. Uppgift saknas
VAR 68 METOD94: ARBPLATSBES 21 Loc 109 width 1 MD=9 21(8) <Kommunal valrörelser 1994> Arbetsplatsbesök <Se F.21 för fullständig frågetext> 113 1. Mycket viktig metod för att nå ut med vårt budskap 156 2. 146 3. 97 4. 81 5. Inte alls viktig metod för att nå ut med vårt budskap 61 9. Uppgift saknas
VAR 69 METOD94: RINGA RUNT 21 Loc 110 width 1 MD=9 21(9) <Kommunala valrörelser 1994> Ringa runt <Se F.21 för fullständig frågetext> 124 1. Mycket viktig metod för att nå ut med vårt budskap 144 2. 122 3. 84 4. 119 5. Inte alls viktig metod för att nå ut med vårt budskap 61 9. Uppgift saknas
VAR 70 METOD94: INTERVJUER 21 Loc 111 width 1 MD=9 21(10) <Kommunala valrörelser 1994> Intervjuer i lokal/närradio och/eller lokala nyhetstidningar <Se F.21 för fullständig frågetext> 246 1. Mycket viktig metod för att nå ut med vårt budskap 212 2. 107 3. 38 4. 13 5. Inte alls viktig metod för att nå ut med vårt budskap 38 9. Uppgift saknas
VAR 71 METOD94: PERSONKONT 21 Loc 112 width 1 MD=9 21(11) <Kommunala valrörelser 1994> Annat: Personkontakt <Se F.21 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket viktig metod för att nå ut med vårt budskap 8 2. 1 3. 0 4. 1 5. Inte alls viktig metod för att nå ut med vårt budskap 601 9. Uppgift saknas
VAR 72 METOD 94: MASSM TEKN 21 Loc 113 width 1 MD=9 21(12) <Kommunala valrörelser 1994> Annat: Massmedial teknik <Se F.21 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket viktig metod för att nå ut med vårt budskap 5 2. 1 3. 0 4. 0 5. Inte alls viktig metod för att nå ut med vårt budskap 619 9. Uppgift saknas
VAR 73 METOD94: ANNAT 21 Loc 114 width 1 MD=9 21(13) <Kommunala valrörelser 1994> Annat <Se F.21 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket viktig metod för att nå ut med vårt budskap 4 2. 0 3. 0 4. 0 5. Inte alls viktig metod för att nå ut med vårt budskap 638 9. Uppgift saknas
VAR 74 SAMARBETE MODERATERNA 22 Loc 115 width 1 MD=9 22 Vilket/vilka andra partier i kommunfullmäktige samarbetar det parti som Du representerar med under nuvarande mandatperiod? (Det är möjligt att markera fler än ett parti) 22(1) Moderata samlingspartiet 155 1. Markerat 481 5. Ej markerat 18 9. Uppgift saknas
VAR 75 SAMARBETE CENTERN 22 Loc 116 width 1 MD=9 22(2) <Partiet samarbetar med> Centerpartiet <Se F.22 för fullständig frågetext> 216 1. Markerat 420 5. Ej markerat 18 9. Uppgift saknas
VAR 76 SAMARBETE KRISTDEM. 22 Loc 117 width 1 MD=9 22(3) <Partiet samarbetar med> Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.22 för fullständig frågetext> 144 1. Markerat 492 5. Ej markerat 18 9. Uppgift saknas
VAR 77 SAMARBETE FOLKPARTIET 22 Loc 118 width 1 MD=9 22(4) <Partiet samarbetar med> Folkpartiet liberalerna <Se F.22 för fullständig frågetext> 209 1. Markerat 426 5. Ej markerat 19 9. Uppgift saknas
VAR 78 SAMARBETE SOCIALDEM. 22 Loc 119 width 1 MD=9 22(5) <Partiet samarbetar med> Socialdemokraterna <Se F.22 för fullständig frågetext> 116 1. Markerat 519 5. Ej markerat 19 9. Uppgift saknas
VAR 79 SAMARBETE VÄNSTERP. 22 Loc 120 width 1 MD=9 22(6) <Partiet samarbetar med> Vänsterpartiet <Se F.22 för fullständig frågetext> 204 1. Markerat 431 5. Ej markerat 19 9. Uppgift saknas
VAR 80 SAMARBETE MILJÖPARTI 22 Loc 121 width 1 MD=9 22(7) <Partiet samarbetar med> Miljöpartiet - de gröna <Se F.22 för fullständig frågetext> 186 1. Markerat 448 5. Ej markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 81 SAMARBETE NY DEMOKR. 22 Loc 122 width 1 MD=9 22(8) <Partiet samarbetar med> Ny demokrati <Se F.22 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 624 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 82 SAMARBETE AN PARTI 1 22 Loc 123 width 2 MD=99 22(9) <Partiet samarbetar med> Annat parti (1) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1 01. Folkviljan i Lerum (Lerum) 8 02. Folkviljan på Orust (Orust) 0 03. Folkviljan (Vänersborg) 2 04. Fram för kommunen (Grästorp) 0 05. Framtiden (Härryda) 0 06. Kommunal samling (Tidaholm) 5 07. Kommunal samverkan med folket i fokus - KSFF (Munkedal) 2 08. Kommunalt alternativ (Tjörn) 4 09. Kommunens väl (Hylte) 0 10. KPML(r) (Lysekil) 0 11. Lars Söderberg Vårgårda (Vårgårda) 0 12. Markbygdspartiet (Mark) 0 13. Medborgarpartiet i Lerums kommun (Lerum) 0 14. Medborgarpartiet Bengtsfors (Bengtsfors) 0 15. Nya kommunpartiet (Bollebygd) 0 16. Nya Sotenäspartiet (Sotenäs) 1 17. Oberoende (Vara) 3 18. Opolitisk kommunal sparsamhet (Vara) 0 19. Partiet för ett mänskligare samhälle (Bengtsfors) 0 20. Pensionärspartiet (Laholm) 0 21. Pensionärspartiet (Halmstad) 1 22. Samhällets bästa (Tjörn) 0 23. Samhällslistan aktiv politik (Falkenberg) 7 24. Svenljunga Nya Kommunalparti (Svenljunga) 0 25. Sverigedemokraterna (Dals-Ed) 0 26. Tomas Lindström - Åmål (Åmål) 3 27. Vägvalet (Borås) 617 99. Uppgift saknas
VAR 83 SAMARBETE AN PARTI 2 22 Loc 125 width 2 MD=99 22(10) <Partiet samarbetar med> Annat parti (2) <Se F.22 för fullständig frågetext> 2 01. Folkviljan i Lerum (Lerum) 1 17. Oberoende (Vara) 1 18. Opolitiskt kommunal sparsamhet (Vara) 1 19. Partiet för ett mänskligare samhälle (Bengtsfors) 649 99. Uppgift saknas
VAR 84 SAMARBETAR ALDRIG 22 Loc 127 width 1 MD=9 22(11) <Partiet samarbetar med> Vårt parti samarbetar aldrig med något annat parti <Se F.22 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 608 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 85 KOMMENTAR KOM SAMARB. 22 Loc 128 width 1 MD=9 22(12) <Partiet samarbetar med> Eventuell kommentar <Se F.22 för fullständig frågetext> 2 1. Tekniskt samarbete 32 2. Sakfrågesamarbete 1 3. Alla partier 32 4. Valteknisk samverkan 17 5. Inget emot samarbete 3 6. Borgerligt samarbete 16 7. Inget samarbete/majoritet 551 9. Uppgift saknas
VAR 86 VIKTIG KOM SAKFRÅGA 1 23 Loc 129 width 2 MD=99 23 Rangordna de tre enskilda kommunala sakfrågor som Du ser som partiets viktigaste. 23(1) Viktig kommunal sakfråga, 1 1 01. Antibyråkrati 0 02. Banta/effektivisera förvaltningen 48 03. Barnomsorgen 2 04. Bostadspolitiken 3 05. Den lilla människans rätt 100 06. Ekonomi 15 07. För/mot specificerat projekt (även generellt, vägar, hamnar, tullar) 3 08. Invandrarpolitik 0 09. Jämlikhet, jämställdhet 3 10. Kommunens autonomi/överlevnad 1 11. Kultur/turism/fritid 0 12. Maktmissbruk 53 13. Miljö 8 14. Näringsliv/teknik 7 15. Service till alla delar av kommunen 25 16. Sjukvård, vård 17 17. Skatter 70 18. Skola/utbildning 31 19. Sociala frågor/omsorg, familjepolitik, handikappfrågor 2 20. Sparsamhet 10 21. Större insyn, deltagande i beslutsprocessen, demokrati, medbestämmande 127 22. Sysselsättning 6 23. Trafik/kommunikation, infrastruktur 2 24. Ungdomsfrågor 49 25. Äldreomsorg 3 26. Segregation 4 27. Bevara offentlig sektor 3 28. Pensionärsfrågor 4 29. Ärlighet i politiken 6 30. Annat, övrigt 1 32. Uppbrytande av blockpolitiken 1 33. Stadsdelsnämnder 6 34. Vänsterfloskler 3 35. Högerfloskler 40 99. Uppgift saknas
VAR 87 VIKTIG KOM SAKFRÅGA 2 23 Loc 131 width 2 MD=99 23(2) Viktig kommunal sakfråga, 2 <Se F.23 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 86 01. Antibyråkrati . . 35. Högerfloskler 44 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 4 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 3 89 5 38 11 1 6 1 55 19 5 27 12 95 52 8 7 44 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 99 Frek: 19 10 67 5 1 2 3 9 1 4 1 10 44
VAR 88 VIKTIG KOM SAKFRÅGA 3 23 Loc 133 width 2 MD=99 23(3) Viktig kommunal sakfråga, 3 <Se F.23 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 86 01. Antibyråkrati . . 35. Högerfloskler 56 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 Frek: 2 4 65 8 2 38 9 5 2 2 15 65 18 8 21 5 87 48 Kod: 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 33 34 35 99 Frek: 5 6 32 18 15 83 6 1 3 8 1 3 5 8 56
VAR 89 VIKTIG KOM SAKFRÅGA 4 23 Loc 135 width 2 MD=99 23(4) Viktig kommunal sakfråga, 4 <Se F.23 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 86 01. Antibyråkrati . . 35. Högerfloskler 403 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 6 7 8 10 11 13 14 15 16 Frek: 1 1 15 6 13 3 3 1 12 33 4 8 10 Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 31 34 35 Frek: 1 31 26 1 2 28 13 5 29 2 1 1 1 Kod: 99 Frek: 403
VAR 90 VIKTIG KOM SAKFRÅGA 5 23 Loc 137 width 2 MD=99 23(5) Viktig kommunal sakfråga, 5 <Se F.23 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 86 01. Antibyråkrati . . 35. Högerfloskler 584 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 6 7 11 13 14 15 16 17 18 19 22 Frek: 5 1 3 3 7 19 1 1 2 1 7 1 4 Kod: 23 24 25 26 30 34 99 Frek: 1 3 6 2 2 1 584
VAR 91 PARTIGRUPPENS MÖTEN 24 Loc 139 width 2 MD=99 24 Hur ofta har Din partigrupp möte? 107 01. Två gånger i månaden 320 02. En gång i månaden 6 03. Varannan månad 44 04. Varje vecka eller mer 39 05. Före varje kommunfullmäktigemöte 15 06. Före varje kommunfullmäktigemöte plus mer 73 07. En till två gånger per månad 19 08. Två till tre gånger per månad 5 09. Oregelbundet 26 99. Uppgift saknas
VAR 92 RÖSTBESLUT: MAJORITET 25 Loc 141 width 1 MD=9 25 I vilken utsträckning använder sig Din partigrupp av följande tekniker för att komma fram till hur Ni skall rösta i kommunfullmäktige? 25(1) Majoritetsbeslut i partigruppen 367 1. En av våra huvudsakliga tekniker 125 2. 47 3. 43 4. 30 5. Inte alls en av våra huvudsakliga tekniker 42 9. Uppgift saknas
VAR 93 RÖSTBESLUT: PERSONLIG 25 Loc 142 width 1 MD=9 25(2) <Partigruppens teknik> Ledamöterna röstar efter personlig övertygelse <Se F.25 för fullständig frågetext> 103 1. En av våra huvudsakliga tekniker 154 2. 107 3. 126 4. 77 5. Inte alls en av våra huvudsakliga tekniker 87 9. Uppgift saknas
VAR 94 RÖSTBESLUT: FOLKOPIN 25 Loc 143 width 1 MD=9 25(3) <Partigruppens teknik> Lyssnar på vanligt folk <Se F.25 för fullständig frågetext> 169 1. En av våra huvudsakliga tekniker 225 2. 141 3. 29 4. 12 5. Inte alls en av våra huvudsakliga tekniker 78 9. Uppgift saknas
VAR 95 RÖSTBESLUT: UTREDNING 25 Loc 144 width 1 MD=9 25(4) <Partigruppens teknik> Förlitar oss på utredningsresultat <Se F.25 för fullständig frågetext> 30 1. En av våra huvudsakliga tekniker 165 2. 209 3. 87 4. 56 5. Inte alls en av våra huvudsakliga tekniker 107 9. Uppgift saknas
VAR 96 RÖSTBESLUT: FAKTA 25 Loc 145 width 1 MD=9 25(5) <Partigruppens teknik> Annat: Faktabeslut <Se F.25 för fullständig frågetext> 4 1. En av våra huvudsakliga tekniker 2 2. 1 3. 0 4. 0 5. Inte alls en av våra huvudsakliga tekniker 647 9. Uppgift saknas
VAR 97 RÖSTBESLUT: PERS.KONT 25 Loc 146 width 1 MD=9 25(6) <Partigruppens teknik> Annat: Personkontakt <Se F.25 för fullständig frågetext> 5 1. En av våra huvudsakliga tekniker 6 2. 1 3. 1 4. 0 5. Inte alls en av våra huvudsakliga tekniker 641 9. Uppgift saknas
VAR 98 RÖSTBESLUT: IDEOLOGI 25 Loc 147 width 1 MD=9 25(7) <Partigruppens teknik> Annat: Ideologibeslut <Se F.25 för fullständig frågetext> 2 1. En av våra huvudsakliga tekniker 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. Inte alls en av våra huvudsakliga tekniker 652 9. Uppgift saknas
VAR 99 RÖSTBESLUT: ÖVRIGT 25 Loc 148 width 1 MD=9 25(8) <Partigruppens teknik> Annat: Övrigt <Se F.25 för fullständig frågetext> 26 1. En av våra huvudsakliga tekniker 8 2. 0 3. 0 4. 3 5. Inte alls en av våra huvudsakliga tekniker 617 9. Uppgift saknas
VAR 100 PARTISAMMANHÅLLNING 26 Loc 149 width 1 MD=9 26 Allmänt sett, vad anser Du om kravet på partisammanhållning och partidisciplin i Ditt parti? 27 1. Bör vara mycket starkare än idag 87 2. Bör vara något starkare än idag 482 3. Bra som de är idag 36 4. Bör vara något mindre än idag 12 5. Bör vara mycket mindre än idag 10 9. Uppgift saknas
VAR 101 DEBATTREPRESENTANT 27 Loc 150 width 1 MD=9 27 Om Ert parti skulle få möjligheten att delta i en viktig debatt angående kommunala företeelser, anser Du att det då är klart vem som skulle representera partiet? 334 1. Ja, helt klart 274 2. Ja, ganska klart 21 3. Nej, ganska oklart 14 4. Nej 11 9. Uppgift saknas
VAR 102 PERSONVAL VINST PARTI 28 Loc 151 width 1 MD=9 28 Tror Du att Ditt parti vinner eller förlorar röster på ett införande av personval? 287 1. Vinner röster 309 3. Gör ingen skillnad 35 5. Förlorar röster 23 9. Uppgift saknas
VAR 103 PERSONVAL VINST UP 29 Loc 152 width 1 MD=9 29 Tror Du att Du själv som politiker vinner eller förlorar röster på ett införandet av personval? 251 1. Vinner röster 334 3. Gör ingen skillnad 39 5. Förlorar röster 30 9. Uppgift saknas
VAR 104 MERA DIREKTDEMOKRATI 30 Loc 153 width 1 MD=9 30 I följande fråga vill vi att Du graderar hur önskvärt Du tycker att följande saker är. 30(1) Större inslag av direktdemokrati i kommunerna (t ex. lokala folkomröstningar) 142 1. Mycket önskvärt 168 2. Ganska önskvärt 267 3. Inte särskilt önskvärt 59 4. Inte alls önskvärt 18 9. Uppgift saknas
VAR 105 PERSONVAL I KOMMUNEN 30 Loc 154 width 1 MD=9 30(2) <Önskvärt införa> Större inslag av personval i din kommun <Se F.30 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket önskvärt 224 2. Ganska önskvärt 232 3. Inte särskilt önskvärt 37 4. Inte alls önskvärt 22 9. Uppgift saknas
VAR 106 MANDATPERIODGRÄNS 30 Loc 155 width 1 MD=9 30(3) <Önskvärt införa> En gräns för hur många mandatperioder som en politiker skall få sitta i kommunfullmäktige <Se F.30 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket önskvärt 149 2. Ganska önskvärt 235 3. Inte särskilt önskvärt 174 4. Inte alls önskvärt 20 9. Uppgift saknas
VAR 107 MINSKA INVANDRING 30 Loc 156 width 1 MD=9 30(4) <Önskvärt införa> Minskad invandring till kommunen <Se F.30 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket önskvärt 123 2. Ganska önskvärt 275 3. Inte särskilt önskvärt 167 4. Inte alls önskvärt 26 9. Uppgift saknas
VAR 108 STRÄNGARE STRAFF 30 Loc 157 width 1 MD=9 30(5) <Önskvärt införa> Strängare straff för brottslingar <Se F.30 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket önskvärt 217 2. Ganska önskvärt 184 3. Inte särskilt önskvärt 95 4. Inte alls önskvärt 29 9. Uppgift saknas
VAR 109 BRYTA UPP BLOCKPOL. 30 Loc 158 width 1 MD=9 30(6) <Önskvärt införa> Uppbrytande av den traditionella blockpolitiken i din kommun <Se F.30 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket önskvärt 230 2. Ganska önskvärt 199 3. Inte särskilt önskvärt 49 4. Inte alls önskvärt 34 9. Uppgift saknas
VAR 110 ORO: NAT. SJÄLVBESTÄM 31 Loc 159 width 1 MD=9 31 Om Du tänker på Sveriges politiska system, hur oroande uppfattar Du då att följande saker är inför framtiden? 31(1) Försvagat nationellt självbestämmande 200 1. Mycket oroande 191 2. Ganska oroande 199 3. Inte särskilt oroande 42 4. Inte alls oroande 22 9. Uppgift saknas
VAR 111 ORO: POL EXTREMISM 31 Loc 160 width 1 MD=9 31(2) <Oroande inför framtiden> Framväxt av politiskt extrema rörelser <Se F.31 för fullständig frågetext> 330 1. Mycket oroande 193 2. Ganska oroande 103 3. Inte särskilt oroande 10 4. Inte alls oroande 18 9. Uppgift saknas
VAR 112 ORO: POL. POPULISM 31 Loc 161 width 1 MD=9 31(3) <Oroande inför framtiden> Tilltagande politisk populism <Se F.31 för fullständig frågetext> 176 1. Mycket oroande 299 2. Ganska oroande 146 3. Inte särskilt oroande 8 4. Inte alls oroande 25 9. Uppgift saknas
VAR 113 ORO: KORTSIKTIGA LÖSN 31 Loc 162 width 1 MD=9 31(4) <Oroande inför framtiden> Kortsiktiga politiska lösningar <Se F.31 för fullständig frågetext> 274 1. Mycket oroande 298 2. Ganska oroande 62 3. Inte särskilt oroande 3 4. Inte alls oroande 17 9. Uppgift saknas
VAR 114 ORO: STARKA LEDARE 31 Loc 163 width 1 MD=9 31(5) <Oroande inför framtiden> Alltför starka/karismatiska politiska ledare <Se F.31 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket oroande 159 2. Ganska oroande 362 3. Inte särskilt oroande 57 4. Inte alls oroande 22 9. Uppgift saknas
VAR 115 ORO: SVAGA PARTIER 31 Loc 164 width 1 MD=9 31(6) <Oroande inför framtiden> Alltmer försvagade politiska partier <Se F.31 för fullständig frågetext> 185 1. Mycket oroande 281 2. Ganska oroande 145 3. Inte särskilt oroande 25 4. Inte alls oroande 18 9. Uppgift saknas
VAR 116 ORO: JOURNALISTMAKT 31 Loc 165 width 1 MD=9 31(7) <Oroande inför framtiden> Ökad journalistmakt <Se F.31 för fullständig frågetext> 262 1. Mycket oroande 231 2. Ganska oroande 129 3. Inte särskilt oroande 17 4. Inte alls oroande 15 9. Uppgift saknas
VAR 117 ORO: FINANSMARKN INFL 31 Loc 166 width 1 MD=9 31(8) <Oroande inför framtiden> Ökat inflytande för finansmarknaden <Se F.31 för fullständig frågetext> 301 1. Mycket oroande 198 2. Ganska oroande 124 3. Inte särskilt oroande 15 4. Inte alls oroande 16 9. Uppgift saknas
VAR 118 ORO: MEDBORG APATI 31 Loc 167 width 1 MD=9 31(9) <Oroande inför framtiden> Medborgerlig apati <Se F.31 för fullständig frågetext> 341 1. Mycket oroande 220 2. Ganska oroande 66 3. Inte särskilt oroande 3 4. Inte alls oroande 24 9. Uppgift saknas
VAR 119 ORO: POLITIKERFÖRAKT 31 Loc 168 width 1 MD=9 31(10) <Oroande inför framtiden> Tilltagande politikerförakt <Se F.31 för fullständig frågetext> 326 1. Mycket oroande 249 2. Ganska oroande 60 3. Inte särskilt oroande 5 4. Inte alls oroande 14 9. Uppgift saknas
VAR 120 FÖRTROENDE SV KYRKAN 32 Loc 169 width 1 MD=9 32 Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner grupper och personer sköter sitt arbete? 32(1) Svenska kyrkan 45 1. Mycket högt förtroende 210 2. Ganska högt förtroende 270 3. Varken högt eller lågt förtroende 82 4. Ganska lågt förtroende 32 5. Mycket lågt förtroende 15 9. Uppgift saknas
VAR 121 FÖRTROENDE SJUKVÅRD 32 Loc 170 width 1 MD=9 32(2) <Förtroende för> Sjukvården <Se F.32 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket högt förtroende 384 2. Ganska högt förtroende 70 3. Varken högt eller lågt förtroende 20 4. Ganska lågt förtroende 5 5. Mycket lågt förtroende 11 9. Uppgift saknas
VAR 122 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 32 Loc 171 width 1 MD=9 32(3) <Förtroende för> Riksdagen <Se F.32 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket högt förtroende 337 2. Ganska högt förtroende 163 3. Varken högt eller lågt förtroende 40 4. Ganska lågt förtroende 11 5. Mycket lågt förtroende 10 9. Uppgift saknas
VAR 123 FÖRTROENDE REGERINGEN 32 Loc 172 width 1 MD=9 32(4) <Förtroende för> Regeringen <Se F.32 för fullständig frågetext> 107 1. Mycket högt förtroende 238 2. Ganska högt förtroende 155 3. Varken högt eller lågt förtroende 98 4. Ganska lågt förtroende 46 5. Mycket lågt förtroende 10 9. Uppgift saknas
VAR 124 FÖRTROENDE POLISEN 32 Loc 173 width 1 MD=9 32(5) <Förtroende för> Polisen <Se F.32 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket högt förtroende 341 2. Ganska högt förtroende 177 3. Varken högt eller lågt förtroende 40 4. Ganska lågt förtroende 10 5. Mycket lågt förtroende 9 9. Uppgift saknas
VAR 125 FÖRTROENDE JOURNALIST 32 Loc 174 width 1 MD=9 32(6) <Förtroende för> Journalister <Se F.32 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket högt förtroende 69 2. Ganska högt förtroende 241 3. Varken högt eller lågt förtroende 239 4. Ganska lågt förtroende 89 5. Mycket lågt förtroende 10 9. Uppgift saknas
VAR 126 FÖRTROENDE CARLSSON 32 Loc 175 width 1 MD=9 32(7) <Förtroende för> Ingvar Carlsson <Se F.32 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket högt förtroende 155 2. Ganska högt förtroende 144 3. Varken högt eller lågt förtroende 130 4. Ganska lågt förtroende 66 5. Mycket lågt förtroende 10 9. Uppgift saknas
VAR 127 FÖRTROENDE GREENPEACE 32 Loc 176 width 1 MD=9 32(8) <Förtroende för> Greenpeace <Se F.32 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket högt förtroende 154 2. Ganska högt förtroende 220 3. Varken högt eller lågt förtroende 142 4. Ganska lågt förtroende 76 5. Mycket lågt förtroende 15 9. Uppgift saknas
VAR 128 FÖRTROENDE FÖRSVARET 32 Loc 177 width 1 MD=9 32(9) <Förtroende för> Försvaret <Se F.32 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket högt förtroende 167 2. Ganska högt förtroende 253 3. Varken högt eller lågt förtroende 138 4. Ganska lågt förtroende 43 5. Mycket lågt förtroende 16 9. Uppgift saknas
VAR 129 FÖRTROENDE FACKFÖR. 32 Loc 178 width 1 MD=9 32(10) <Förtroende för> Fackföreningarna <Se F.32 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket högt förtroende 179 2. Ganska högt förtroende 176 3. Varken högt eller lågt förtroende 160 4. Ganska lågt förtroende 79 5. Mycket lågt förtroende 10 9. Uppgift saknas
VAR 130 FÖRTROENDE DOMSTOLAR 32 Loc 179 width 1 MD=9 32(11) <Förtroende för> Domstolarna <Se F.32 för fullständig frågetext> 108 1. Mycket högt förtroende 309 2. Ganska högt förtroende 153 3. Varken högt eller lågt förtroende 60 4. Ganska lågt förtroende 14 5. Mycket lågt förtroende 10 9. Uppgift saknas
VAR 131 FÖRTROENDE BILDT 32 Loc 180 width 1 MD=9 32(12) <Förtroende för> Carl Bildt <Se F.32 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket högt förtroende 129 2. Ganska högt förtroende 174 3. Varken högt eller lågt förtroende 121 4. Ganska lågt förtroende 145 5. Mycket lågt förtroende 10 9. Uppgift saknas
VAR 132 FÖRTROENDE BANKERNA 32 Loc 181 width 1 MD=9 32(13) <Förtroende för> Bankerna <Se F.32 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket högt förtroende 59 2. Ganska högt förtroende 158 3. Varken högt eller lågt förtroende 268 4. Ganska lågt förtroende 157 5. Mycket lågt förtroende 10 9. Uppgift saknas
VAR 133 FÖRTROENDE TRÄDKRAMAR 32 Loc 182 width 1 MD=9 32(14) <Förtroende för> "Trädkramare" <Se F.32 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket högt förtroende 70 2. Ganska högt förtroende 174 3. Varken högt eller lågt förtroende 159 4. Ganska lågt förtroende 212 5. Mycket lågt förtroende 13 9. Uppgift saknas
VAR 134 MILJÖ: VÄNSTERPARTIET 33 Loc 183 width 2 MD=99 33 Kan Du med hjälp av nedanstående skala ange vad Du anser om de olika kommunala partiernas politik i följande tre områden? Om det i Din kommun finns partier som inte är med på listan, fyll då i dessa partiers namn på raden för "annat parti". (Om något av de listade partierna inte finns representerade i Din kommun vill vi att Du hoppar över den/de partibeteckningarna). 33a Vad anser Du om de kommunala partiernas politik när det gäller miljöfrågor? 33a(1) Vänsterpartiet 18 01. -5 Mycket dålig politik 5 02. -4 8 03. -3 18 04. -2 11 05. -1 83 06. -0 Varken bra eller dålig politik 39 07. +1 84 08. +2 113 09. +3 110 10. +4 34 11. +5 Mycket bra politik 131 99. Uppgift saknas
VAR 135 MILJÖ: SOCIALDEMOKRAT 33 Loc 185 width 2 MD=99 33a(2) <Miljöfrågor> Socialdemokraterna <Se F.33 för fullständig frågetext> 15 01. -5 Mycket dålig politik 16 02. -4 23 03. -3 36 04. -2 39 05. -1 95 06. -0 Varken bra eller dålig politik 73 07. +1 91 08. +2 104 09. +3 99 10. +4 42 11. +5 Mycket bra politik 21 99. Uppgift saknas
VAR 136 MILJÖ: CENTERPARTIET 33 Loc 187 width 2 MD=99 33a(3) <Miljöfrågor> Centerpartiet <Se F.33 för fullständig frågetext> 6 01. -5 Mycket dålig politik 3 02. -4 11 03. -3 12 04. -2 18 05. -1 75 06. -0 Varken bra eller dålig politik 90 07. +1 136 08. +2 139 09. +3 104 10. +4 33 11. +5 Mycket bra politik 27 99. Uppgift saknas
VAR 137 MILJÖ: FOLKPARTIET 33 Loc 189 width 2 MD=99 33a(4) <Miljöfrågor> Folkpartiet liberalerna <Se F.33 för fullständig frågetext> 13 01. -5 Mycket dålig politik 11 02. -4 36 03. -3 39 04. -2 60 05. -1 155 06. -0 Varken bra eller dålig politik 89 07. +1 117 08. +2 77 09. +3 29 10. +4 4 11. +5 Mycket bra politik 24 99. Uppgift saknas
VAR 138 MILJÖ: MODERATERNA 33 Loc 191 width 2 MD=99 33a(5) <Miljöfrågor> Moderata samlingspartiet <Se F.33 för fullständig frågetext> 60 01. -5 Mycket dålig politik 65 02. -4 75 03. -3 66 04. -2 54 05. -1 97 06. -0 Varken bra eller dålig politik 64 07. +1 65 08. +2 46 09. +3 22 10. +4 13 11. +5 Mycket bra politik 27 99. Uppgift saknas
VAR 139 MILJÖ: KRISTDEMOKRAT 33 Loc 193 width 2 MD=99 33a(6) <Miljöfrågor> Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.33 för fullständig frågetext> 27 01. -5 Mycket dålig politik 38 02. -4 41 03. -3 65 04. -2 30 05. -1 109 06. -0 Varken bra eller dålig politik 76 07. +1 62 08. +2 58 09. +3 19 10. +4 7 11. +5 Mycket bra politik 122 99. Uppgift saknas
VAR 140 MILJÖ: MILJÖPARTIET 33 Loc 195 width 2 MD=99 33a(7) <Miljöfrågor> Miljöpartiet - de gröna <Se F.33 för fullständig frågetext> 11 01. -5 Mycket dålig politik 10 02. -4 11 03. -3 15 04. -2 21 05. -1 59 06. -0 Varken bra eller dålig politik 41 07. +1 82 08. +2 122 09. +3 139 10. +4 67 11. +5 Mycket bra politik 76 99. Uppgift saknas
VAR 141 MILJÖ: NY DEMOKRATI 33 Loc 197 width 2 MD=99 33a(8) <Miljöfrågor> Ny demokrati <Se F.33 för fullständig frågetext> 106 01. -5 Mycket dålig politik 33 02. -4 34 03. -3 21 04. -2 19 05. -1 47 06. -0 Varken bra eller dålig politik 9 07. +1 11 08. +2 6 09. +3 3 10. +4 3 11. +5 Mycket bra politik 362 99. Uppgift saknas
VAR 142 MILJÖ: ANNAT PARTI 1 33 Loc 199 width 2 MD=99 33a(9) <Miljöfrågor> Annat parti i Din kommun (1) <Se F.33 för fullständig frågetext> 29 01. -5 Mycket dålig politik 9 02. -4 21 03. -3 16 04. -2 12 05. -1 68 06. -0 Varken bra eller dålig politik 18 07. +1 18 08. +2 25 09. +3 18 10. +4 6 11. +5 Mycket bra politik 414 99. Uppgift saknas
VAR 143 MILJÖ: ANNAT PARTI 2 33 Loc 201 width 2 MD=99 33a(10) <Miljöfrågor> Annat parti i Din kommun (2) <Se F.33 för fullständig frågetext> 2 01. -5 Mycket dålig politik 0 02. -4 2 03. -3 0 04. -2 1 05. -1 15 06. -0 Varken bra eller dålig politik 3 07. +1 2 08. +2 1 09. +3 0 10. +4 1 11. +5 Mycket bra politik 627 99. Uppgift saknas
VAR 144 KOMEK: VÄNSTERPARTIET 33 Loc 203 width 2 MD=99 33b Vad anser Du om de kommunala partiernas politik när det gäller frågor som rör kommunens ekonomi? 33b(1) Vänsterpartiet 81 01. -5 Mycket dålig politik 44 02. -4 40 03. -3 39 04. -2 36 05. -1 75 06. -0 Varken bra eller dålig politik 40 07. +1 53 08. +2 47 09. +3 39 10. +4 22 11. +5 Mycket bra politik 138 99. Uppgift saknas
VAR 145 KOMEK: SOCIALDEMOKRAT 33 Loc 205 width 2 MD=99 33b(2) <Kommunens ekonomi> Socialdemokraterna <Se F.33b för fullständig frågetext> 33 01. -5 Mycket dålig politik 31 02. -4 54 03. -3 49 04. -2 41 05. -1 45 06. -0 Varken bra eller dålig politik 36 07. +1 56 08. +2 84 09. +3 129 10. +4 71 11. +5 Mycket bra politik 25 99. Uppgift saknas
VAR 146 KOMEK: CENTERPARTIET 33 Loc 207 width 2 MD=99 33b(3) <Kommunens ekonomi> Centerpartiet <Se F.33b för fullständig frågetext> 14 01. -5 Mycket dålig politik 12 02. -4 23 03. -3 57 04. -2 64 05. -1 115 06. -0 Varken bra eller dålig politik 70 07. +1 94 08. +2 89 09. +3 57 10. +4 25 11. +5 Mycket bra politik 34 99. Uppgift saknas
VAR 147 KOMEK: FOLKPARTIET 33 Loc 209 width 2 MD=99 33b(4) <Kommunens ekonomi> Folkpartiet liberalerna <Se F.33b för fullständig frågetext> 15 01. -5 Mycket dålig politik 14 02. -4 26 03. -3 57 04. -2 61 05. -1 126 06. -0 Varken bra eller dålig politik 90 07. +1 101 08. +2 84 09. +3 39 10. +4 10 11. +5 Mycket bra politik 31 99. Uppgift saknas
VAR 148 KOMEK: MODERATERNA 33 Loc 211 width 2 MD=99 33b(5) <Kommunens ekonomi> Moderata samlingspartiet <Se F.33b för fullständig frågetext> 48 01. -5 Mycket dålig politik 40 02. -4 52 03. -3 59 04. -2 48 05. -1 72 06. -0 Varken bra eller dålig politik 54 07. +1 62 08. +2 84 09. +3 60 10. +4 47 11. +5 Mycket bra politik 28 99. Uppgift saknas
VAR 149 KOMEK: KRISTDEMOKRAT 33 Loc 213 width 2 MD=99 33b(6) <Kommunens ekonomi> Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.33b för fullständig frågetext> 28 01. -5 Mycket dålig politik 43 02. -4 50 03. -3 51 04. -2 51 05. -1 113 06. -0 Varken bra eller dålig politik 55 07. +1 57 08. +2 42 09. +3 30 10. +4 8 11. +5 Mycket bra politik 126 99. Uppgift saknas
VAR 150 KOMEK: MILJÖPARTIET 33 Loc 215 width 2 MD=99 33b(7) <Kommunens ekonomi> Miljöpartiet - de gröna <Se F.33b för fullständig frågetext> 44 01. -5 Mycket dålig politik 42 02. -4 58 03. -3 61 04. -2 66 05. -1 110 06. -0 Varken bra eller dålig politik 73 07. +1 36 08. +2 46 09. +3 30 10. +4 6 11. +5 Mycket bra politik 82 99. Uppgift saknas
VAR 151 KOMEK: NY DEMOKRATI 33 Loc 217 width 2 MD=99 33b(8) <Kommunens ekonomi> Ny demokrati <Se F.33b för fullständig frågetext> 85 01. -5 Mycket dålig politik 29 02. -4 34 03. -3 22 04. -2 19 05. -1 47 06. -0 Varken bra eller dålig politik 7 07. +1 9 08. +2 10 09. +3 4 10. +4 3 11. +5 Mycket bra politik 385 99. Uppgift saknas
VAR 152 KOMEK: ANNAT PARTI 1 33 Loc 219 width 2 MD=99 33b(9) <Kommunens ekonomi> Annat parti i Din kommun (1) <Se F.33b för fullständig frågetext> 31 01. -5 Mycket dålig politik 16 02. -4 19 03. -3 19 04. -2 21 05. -1 45 06. -0 Varken bra eller dålig politik 20 07. +1 25 08. +2 15 09. +3 14 10. +4 17 11. +5 Mycket bra politik 412 99. Uppgift saknas
VAR 153 KOMEK: ANNAT PARTI 2 33 Loc 221 width 2 MD=99 33b(10) <Kommunens ekonomi> Annat parti i Din kommun (2) <Se F.33b för fullständig frågetext> 1 01. -5 Mycket dålig politik 1 02. -4 2 03. -3 2 04. -2 0 05. -1 13 06. -0 Varken bra eller dålig politik 1 07. +1 0 08. +2 4 09. +3 2 10. +4 0 11. +5 Mycket bra politik 628 99. Uppgift saknas
VAR 154 KOMPOL: VÄNSTERPARTI 33 Loc 223 width 2 MD=99 33c Om Du gör en samlad bedömning, vad anser Du om partiernas politik i Din kommun? 33c(1) Vänsterpartiet 45 01. -5 Mycket dålig politik 28 02. -4 24 03. -3 39 04. -2 19 05. -1 68 06. -0 Varken bra eller dålig politik 58 07. +1 78 08. +2 70 09. +3 59 10. +4 19 11. +5 Mycket bra politik 147 99. Uppgift saknas
VAR 155 KOMPOL: SOCIALDEM. 33 Loc 225 width 2 MD=99 33c(2) <Samlad bedömning av kommunalpolitik> Socialdemokraterna <Se F.33c för fullständig frågetext> 15 01. -5 Mycket dålig politik 24 02. -4 37 03. -3 47 04. -2 48 05. -1 55 06. -0 Varken bra eller dålig politik 40 07. +1 63 08. +2 80 09. +3 135 10. +4 83 11. +5 Mycket bra politik 27 99. Uppgift saknas
VAR 156 KOMPOL: CENTERPARTIET 33 Loc 227 width 2 MD=99 33c(3) <Samlad bedömning av kommunalpolitik> Centerpartiet <Se F.33c för fullständig frågetext> 9 01. -5 Mycket dålig politik 11 02. -4 28 03. -3 38 04. -2 55 05. -1 133 06. -0 Varken bra eller dålig politik 94 07. +1 89 08. +2 85 09. +3 55 10. +4 23 11. +5 Mycket bra politik 34 99. Uppgift saknas
VAR 157 KOMPOL: FOLKPARTIET 33 Loc 229 width 2 MD=99 33c(4) <Samlad bedömning av kommunalpolitik> Folkpartiet liberalerna <Se F.33c för fullständig frågetext> 19 01. -5 Mycket dålig politik 14 02. -4 33 03. -3 57 04. -2 55 05. -1 135 06. -0 Varken bra eller dålig politik 100 07. +1 96 08. +2 69 09. +3 35 10. +4 7 11. +5 Mycket bra politik 34 99. Uppgift saknas
VAR 158 KOMPOL: MODERATERNA 33 Loc 231 width 2 MD=99 33c(5) <Samlad bedömning av kommunalpolitik> Moderata samlingspartiet <Se F.33c för fullständig frågetext> 50 01. -5 Mycket dålig politik 58 02. -4 58 03. -3 67 04. -2 65 05. -1 55 06. -0 Varken bra eller dålig politik 49 07. +1 61 08. +2 68 09. +3 52 10. +4 38 11. +5 Mycket bra politik 33 99. Uppgift saknas
VAR 159 KOMPOL: KRISTDEMOKRAT 33 Loc 233 width 2 MD=99 33c(6) <Samlad bedömning av kommunalpolitik> Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.33c för fullständig frågetext> 44 01. -5 Mycket dålig politik 42 02. -4 62 03. -3 53 04. -2 43 05. -1 75 06. -0 Varken bra eller dålig politik 69 07. +1 59 08. +2 47 09. +3 24 10. +4 7 11. +5 Mycket bra politik 129 99. Uppgift saknas
VAR 160 KOMPOL: MILJÖPARTIET 33 Loc 235 width 2 MD=99 33c(7) <Samlad bedömning av kommunalpolitik> Miljöpartiet - de gröna <Se F.33c för fullständig frågetext> 33 01. -5 Mycket dålig politik 23 02. -4 57 03. -3 53 04. -2 48 05. -1 127 06. -0 Varken bra eller dålig politik 76 07. +1 58 08. +2 49 09. +3 28 10. +4 13 11. +5 Mycket bra politik 89 99. Uppgift saknas
VAR 161 KOMPOL: NY DEMOKRATI 33 Loc 237 width 2 MD=99 33c(8) <Samlad bedömning av kommunalpolitik> Ny demokrati <Se F.33c för fullständig frågetext> 117 01. -5 Mycket dålig politik 36 02. -4 22 03. -3 18 04. -2 19 05. -1 24 06. -0 Varken bra eller dålig politik 9 07. +1 8 08. +2 5 09. +3 1 10. +4 3 11. +5 Mycket bra politik 392 99. Uppgift saknas
VAR 162 KOMPOL: ANNAT PARTI 1 33 Loc 239 width 2 MD=99 33c(9) <Samlad bedömning av kommunalpolitik> Annat parti i Din kommun (1) <Se F.33c för fullständig frågetext> 43 01. -5 Mycket dålig politik 15 02. -4 17 03. -3 14 04. -2 25 05. -1 46 06. -0 Varken bra eller dålig politik 10 07. +1 15 08. +2 20 09. +3 8 10. +4 18 11. +5 Mycket bra politik 423 99. Uppgift saknas
VAR 163 KOMPOL: ANNAT PARTI 2 33 Loc 241 width 2 MD=99 33c(10) <Samlad bedömning av kommunalpolitik> Annat parti i Din kommun (2) <Se F.33c för fullständig frågetext> 3 01. -5 Mycket dålig politik 2 02. -4 2 03. -3 3 04. -2 0 05. -1 9 06. -0 Varken bra eller dålig politik 0 07. +1 4 08. +2 1 09. +3 2 10. +4 0 11. +5 Mycket bra politik 628 99. Uppgift saknas
VAR 164 ÅSIKT EU-MEDLEMSKAP 34 Loc 243 width 1 MD=9 34 Vad är Din åsikt om ett svenskt medlemskap i EU? 397 1. I huvudsak för ett svenskt medlemskap i EU 12 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 235 5. I huvudsak emot ett svenskt medlemskap i EU 10 9. Uppgift saknas
VAR 165 KOM EKON SATSNINGAR 35 Loc 244 width 1 MD=9 35 I den här frågan vill vi att Du anger hur nöjd/missnöjd Du är med följande företeelser i Din kommun? 35(1) Kommunens ekonomiska satsningar och investeringar 52 1. Mycket nöjd 398 2. Ganska nöjd 146 3. Ganska missnöjd 38 4. Mycket missnöjd 20 9. Uppgift saknas
VAR 166 KF:S POL DAGORDNING 35 Loc 245 width 1 MD=9 35(2) <Nöjd/missnöjd med> Kommunfullmäktiges politiska dagordning <Se F.35 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket nöjd 466 2. Ganska nöjd 87 3. Ganska missnöjd 7 4. Mycket missnöjd 20 9. Uppgift saknas
VAR 167 KOM MILJÖPOLITIK 35 Loc 246 width 1 MD=9 35(3) <Nöjd/missnöjd med> Kommunens förda miljöpolitik <Se F.35 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket nöjd 414 2. Ganska nöjd 139 3. Ganska missnöjd 18 4. Mycket missnöjd 21 9. Uppgift saknas
VAR 168 KOM SOCIALPOLITIK 35 Loc 247 width 1 MD=9 35(4) <Nöjd/missnöjd med> Kommunens förda socialpolitik <Se F.35 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket nöjd 422 2. Ganska nöjd 146 3. Ganska missnöjd 20 4. Mycket missnöjd 17 9. Uppgift saknas
VAR 169 KOM INVANDRARPOLITIK 35 Loc 248 width 1 MD=9 35(5) <Nöjd/missnöjd med> Kommunens förda invandrarpolitik <Se F.35 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket nöjd 435 2. Ganska nöjd 110 3. Ganska missnöjd 45 4. Mycket missnöjd 20 9. Uppgift saknas
VAR 170 ANVÄNDN KOM SKATTEMED 35 Loc 249 width 1 MD=9 35(6) <Nöjd/missnöjd med> Hur skattebetalarnas medel har använts av kommunen <Se F.35 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket nöjd 387 2. Ganska nöjd 161 3. Ganska missnöjd 49 4. Mycket missnöjd 20 9. Uppgift saknas
VAR 171 VANL FOLKS INFLYTANDE 35 Loc 250 width 1 MD=9 35(7) <Nöjd/missnöjd med> Vanligt folks inflytande i politiken <Se F.35 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket nöjd 319 2. Ganska nöjd 225 3. Ganska missnöjd 73 4. Mycket missnöjd 20 9. Uppgift saknas
VAR 172 KOMMUNFULLM LEDAMÖTER 35 Loc 251 width 1 MD=9 35(8) <Nöjd/missnöjd med> Kommunfullmäktiges ledamöter <Se F.35 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket nöjd 420 2. Ganska nöjd 159 3. Ganska missnöjd 22 4. Mycket missnöjd 23 9. Uppgift saknas
VAR 173 SEN ÅR: INSÄNDARE 36 Loc 252 width 1 MD=9 36 Hur ofta har Du under det senaste året gjort något av följande saker? 36(1) Skrivit insändare 50 1. Ofta 125 2. Ganska ofta 170 3. Inte särskilt ofta 127 4. Sällan 162 5. Aldrig 20 9. Uppgift saknas
VAR 174 SEN ÅR: TRYCKSAKER 36 Loc 253 width 1 MD=9 36(2) <Aktivitet senaste året> Framställt eller distribuerat politiska trycksaker <Se F.36 för fullständig frågetext> 60 1. Ofta 242 2. Ganska ofta 184 3. Inte särskilt ofta 81 4. Sällan 62 5. Aldrig 25 9. Uppgift saknas
VAR 175 SEN ÅR: PROTESTSKRIV 36 Loc 254 width 1 MD=9 36(3) <Aktivitet senaste året> Skrivit på protestskrivelse <Se F.36 för fullständig frågetext> 9 1. Ofta 50 2. Ganska ofta 175 3. Inte särskilt ofta 175 4. Sällan 210 5. Aldrig 35 9. Uppgift saknas
VAR 176 SEN ÅR: NAMNINSAMLING 36 Loc 255 width 1 MD=9 36(4) <Aktivitet senaste året> Ordnat namninsamling <Se F.36 för fullständig frågetext> 3 1. Ofta 13 2. Ganska ofta 87 3. Inte särskilt ofta 118 4. Sällan 399 5. Aldrig 34 9. Uppgift saknas
VAR 177 SEN ÅR: UPPVAKTNING 36 Loc 256 width 1 MD=9 36(5) <Aktivitet senaste året> Uppvaktat politiker eller tjänsteman <Se F.36 för fullständig frågetext> 70 1. Ofta 179 2. Ganska ofta 143 3. Inte särskilt ofta 107 4. Sällan 128 5. Aldrig 27 9. Uppgift saknas
VAR 178 SEN ÅR: DEMONSTRERAT 36 Loc 257 width 1 MD=9 36(6) <Aktivitet senaste året> Demonstrerat <Se F.36 för fullständig frågetext> 14 1. Ofta 80 2. Ganska ofta 147 3. Inte särskilt ofta 118 4. Sällan 263 5. Aldrig 32 9. Uppgift saknas
VAR 179 SEN ÅR: DÖRRKNACKNING 36 Loc 258 width 1 MD=9 36(7) <Aktivitet senaste året> Dörrknackning <Se F.36 för fullständig frågetext> 16 1. Ofta 58 2. Ganska ofta 121 3. Inte särskilt ofta 121 4. Sällan 312 5. Aldrig 26 9. Uppgift saknas
VAR 180 SEN ÅR: BÖSSINSAMLING 36 Loc 259 width 1 MD=9 36(8) <Aktivitet senaste året> Ordnat bössinsamling <Se F.36 för fullständig frågetext> 1 1. Ofta 14 2. Ganska ofta 53 3. Inte särskilt ofta 110 4. Sällan 450 5. Aldrig 26 9. Uppgift saknas
VAR 181 SEN ÅR: KAMPANJMÄRKEN 36 Loc 260 width 1 MD=9 36(9) <Aktivitet senaste året> Burit kampanjmärken <Se F.36 för fullständig frågetext> 167 1. Ofta 208 2. Ganska ofta 115 3. Inte särskilt ofta 64 4. Sällan 78 5. Aldrig 22 9. Uppgift saknas
VAR 182 TIDIGARE MEDL PARTI 1 37 Loc 261 width 2 MD=99 37 Har Du tidigare varit medlem i något annat politiskt parti än det som Du nu sitter som ledamot för? 37(1) Annat politiskt parti (1) 13 01. Ja, moderata samlingspartiet 24 02. Ja, centerpartiet 4 03. ja, kristdemokratiska samhällspartiet 10 04. Ja, folkpartiet liberalerna 16 05. Ja, socialdemokraterna 2 06. Ja, vänsterpartiet 2 07. Ja, miljöpartiet - de gröna 3 08. Ja, ny demokrati 4 09. Ja, annat parti 564 55. Nej, jag har inte varit medlem i något annat parti 12 99. Uppgift saknas
VAR 183 TIDIGARE MEDL PARTI 2 37 Loc 263 width 2 MD=99 37(2) <Tidigare medlemskap i politiskt parti> Annat politiskt parti (2) <Se F.37 för fullständig frågetext> 1 01. Ja, moderata samlingspartiet 2 02. Ja, centerpartiet 1 07. Ja, miljöpartiet - de gröna 2 08. Ja, ny demokrati 2 09. Ja, annat parti 632 55. Nej, jag har inte varit medlem i något annat parti 14 99. Uppgift saknas
VAR 184 TIDIGARE MEDL PARTI 3 37 Loc 265 width 2 MD=99 37(3) <Tidigare medlemskap i politiskt parti> Annat politiskt parti (3) <Se F.37 för fullständig frågetext> 1 09. Ja, annat parti 639 55. Nej, jag har inte varit medlem i något annat parti 14 99. Uppgift saknas
VAR 185 MEDL 1: FACK/EKON ORG 38 Loc 267 width 1 MD=9 38 Är Du, eller har Du tidigare varit, aktiv i någon aktionsgrupp eller förening? 38(1.1) Grupp/förening 1: Fackförening/ekonomisk organisation 25 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 4 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 11 3. Är medlem 5 4. Har varit medlem 609 9. Uppgift saknas
VAR 186 MEDL 1: HUMANITÄR ORG 38 Loc 268 width 1 MD=9 38(1.2) <Aktivitet> Grupp/förening 1: Humanitär organisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 15 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 1 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 16 3. Är medlem 12 4. Har varit medlem 610 9. Uppgift saknas
VAR 187 MEDL 1: POLITISK ORG 38 Loc 269 width 1 MD=9 38(1.3) <Aktivitet> Grupp/förening 1: Politisk organisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 61 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 10 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 17 3. Är medlem 15 4. Har varit medlem 551 9. Uppgift saknas
VAR 188 MEDL 1: IDROTTSORG 38 Loc 270 width 1 MD=9 38(1.4) <Aktivitet> Grupp/förening 1: Idrottsorganisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 24 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 3 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 20 3. Är medlem 8 4. Har varit medlem 599 9. Uppgift saknas
VAR 189 MEDL 1: REKREAT/NÖJE 38 Loc 271 width 1 MD=9 38(1.5) <Aktivitet> Grupp/förening 1: Rekreation/nöje <Se F.38 för fullständig frågetext> 24 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 7 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 9 3. Är medlem 7 4. Har varit medlem 607 9. Uppgift saknas
VAR 190 MEDL 1: ANNAT 38 Loc 272 width 1 MD=9 38(1.6) <Aktivitet> Grupp/förening 1: Annat <Se F.38 för fullständig frågetext> 72 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 13 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 42 3. Är medlem 26 4. Har varit medlem 501 9. Uppgift saknas
VAR 191 MEDL 2: FACK/EKON ORG 38 Loc 273 width 1 MD=9 38(2.1) Grupp/förening 2: Fackförening/ekonomisk organisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 14 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 8 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 20 3. Är medlem 1 4. Har varit medlem 611 9. Uppgift saknas
VAR 192 MEDL 2: HUMANITÄR ORG 38 Loc 274 width 1 MD=9 38(2.2) <Aktivitet> Grupp/förening 2: Humanitär organisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 6 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 2 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 22 3. Är medlem 4 4. Har varit medlem 620 9. Uppgift saknas
VAR 193 MEDL 2: POLITISK ORG 38 Loc 275 width 1 MD=9 38(2.3) <Aktivitet> Grupp/förening 2: Politisk organisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 16 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 6 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 9 3. Är medlem 12 4. Har varit medlem 611 9. Uppgift saknas
VAR 194 MEDL 2: IDROTTSORG 38 Loc 276 width 1 MD=9 38(2.4) <Aktivitet> Grupp/förening 2: Idrottsorganisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 8 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 3 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 16 3. Är medlem 8 4. Har varit medlem 619 9. Uppgift saknas
VAR 195 MEDL 2: REKREAT/NÖJE 38 Loc 277 width 1 MD=9 38(2.5) <Aktivitet> Grupp/förening 2: Rekreation/nöje <Se F.38 för fullständig frågetext> 21 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 7 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 22 3. Är medlem 2 4. Har varit medlem 602 9. Uppgift saknas
VAR 196 MEDL 2: ANNAT 38 Loc 278 width 1 MD=9 38(2.6) <Aktivitet> Grupp/förening 2: Annat <Se F.38 för fullständig frågetext> 44 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 12 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 51 3. Är medlem 14 4. Har varit medlem 533 9. Uppgift saknas
VAR 197 MEDL 3: FACK/EKON ORG 38 Loc 279 width 1 MD=9 38(3.1) Grupp/förening 3: Fackförening/ekonomisk organisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 13 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 3 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 15 3. Är medlem 3 4. Har varit medlem 620 9. Uppgift saknas
VAR 198 MEDL 3: HUMANITÄR ORG 38 Loc 280 width 1 MD=9 38(3.2) <Aktivitet> Grupp/förening 3: Humanitär organisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 5 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 1 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 12 3. Är medlem 2 4. Har varit medlem 634 9. Uppgift saknas
VAR 199 MEDL 3: POLITISK ORG 38 Loc 281 width 1 MD=9 38(3.3) <Aktivitet> Grupp/förening 3: Politisk organisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 20 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 3 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 7 3. Är medlem 6 4. Har varit medlem 618 9. Uppgift saknas
VAR 200 MEDL 3: IDROTTSORG 38 Loc 282 width 1 MD=9 38(3.4) <Aktivitet> Grupp/förening 3: Idrottsorganisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 4 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 18 3. Är medlem 6 4. Har varit medlem 623 9. Uppgift saknas
VAR 201 MEDL 3: REKREAT/NÖJE 38 Loc 283 width 1 MD=9 38(3.5) <Aktivitet> Grupp/förening 3: Rekreation/nöje <Se F.38 för fullständig frågetext> 12 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 5 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 24 3. Är medlem 2 4. Har varit medlem 611 9. Uppgift saknas
VAR 202 MEDL 3: ANNAT 38 Loc 284 width 1 MD=9 38(3.6) <Aktivitet> Grupp/förening 3: Annat <Se F.38 för fullständig frågetext> 17 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 13 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 46 3. Är medlem 11 4. Har varit medlem 567 9. Uppgift saknas
VAR 203 MEDL 4: FACK/EKON ORG 38 Loc 285 width 1 MD=9 38(4.1) Grupp/förening 4: Fackförening/ekonomisk organisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 6 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 2 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 16 3. Är medlem 0 4. Har varit medlem 630 9. Uppgift saknas
VAR 204 MEDL 4: HUMANITÄR ORG 38 Loc 286 width 1 MD=9 38(4.2) <Aktivitet> Grupp/förening 4: Humanitär organisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 2 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 1 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 12 3. Är medlem 3 4. Har varit medlem 636 9. Uppgift saknas
VAR 205 MEDL 4: POLITISK ORG 38 Loc 287 width 1 MD=9 38(4.3) <Aktivitet> Grupp/förening 4: Politisk organisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 11 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 2 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 4 3. Är medlem 3 4. Har varit medlem 634 9. Uppgift saknas
VAR 206 MEDL 4: IDROTTSORG 38 Loc 288 width 1 MD=9 38(4.4) <Aktivitet> Grupp/förening 4: Idrottsorganisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 1 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 12 3. Är medlem 1 4. Har varit medlem 637 9. Uppgift saknas
VAR 207 MEDL 4: REKREAT/NÖJE 38 Loc 289 width 1 MD=9 38(4.5) <Aktivitet> Grupp/förening 4: Rekreation/nöje <Se F.38 för fullständig frågetext> 5 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 4 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 17 3. Är medlem 4 4. Har varit medlem 624 9. Uppgift saknas
VAR 208 MEDL 4: ANNAT 38 Loc 290 width 1 MD=9 38(4.6) <Aktivitet> Grupp/förening 4: Annat <Se F.38 för fullständig frågetext> 17 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 3 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 32 3. Är medlem 7 4. Har varit medlem 595 9. Uppgift saknas
VAR 209 MEDL 5: FACK/EKON ORG 38 Loc 291 width 1 MD=9 38(5.1) Grupp/förening 5: Fackförening/ekonomisk organisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 2 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 1 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 7 3. Är medlem 0 4. Har varit medlem 644 9. Uppgift saknas
VAR 210 MEDL 5: HUMANITÄR ORG 38 Loc 292 width 1 MD=9 38(5.2) <Aktivitet> Grupp/förening 5: Humanitär organisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 2 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 0 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 9 3. Är medlem 3 4. Har varit medlem 640 9. Uppgift saknas
VAR 211 MEDL 5: POLITISK ORG 38 Loc 293 width 1 MD=9 38(5.3) <Aktivitet> Grupp/förening 5: Politisk organisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 9 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 3 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 4 3. Är medlem 1 4. Har varit medlem 637 9. Uppgift saknas
VAR 212 MEDL 5: IDROTTSORG 38 Loc 294 width 1 MD=9 38(5.4) <Aktivitet> Grupp/förening 5: Idrottsorganisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 0 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 7 3. Är medlem 1 4. Har varit medlem 643 9. Uppgift saknas
VAR 213 MEDL 5: REKREAT/NÖJE 38 Loc 295 width 1 MD=9 38(5.5) <Aktivitet> Grupp/förening 5: Rekreation/nöje <Se F.38 för fullständig frågetext> 2 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 1 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 15 3. Är medlem 1 4. Har varit medlem 635 9. Uppgift saknas
VAR 214 MEDL 5: ANNAT 38 Loc 296 width 1 MD=9 38(5.6) <Aktivitet> Grupp/förening 5: Annat <Se F.38 för fullständig frågetext> 11 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 4 2. Medlem och har varit på möte senaste halvåret 20 3. Är medlem 4 4. Har varit medlem 615 9. Uppgift saknas
VAR 215 MINSKA OFF. SEKTOR 39 Loc 297 width 1 MD=9 39 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Här vill vi att Du anger Din åsikt om var och ett av dem. 39(1) Minska den offentliga sektorn 129 1. Mycket bra förslag 115 2. Ganska bra förslag 80 3. Varken bra eller dåligt förslag 160 4. Ganska dåligt förslag 152 5. Mycket dåligt förslag 18 9. Uppgift saknas
VAR 216 MINSKA INKOMSTSKILLN 39 Loc 298 width 1 MD=9 39(2) Minska inkomstskillnaderna i samhället <Se F.39 för fullständig frågetext> 232 1. Mycket bra förslag 213 2. Ganska bra förslag 95 3. Varken bra eller dåligt förslag 73 4. Ganska dåligt förslag 28 5. Mycket dåligt förslag 13 9. Uppgift saknas
VAR 217 AVSKAFFA VÅRDNADSBIDR 39 Loc 299 width 1 MD=9 39(3) Avskaffa vårdnadsbidraget <Se F.39 för fullständig frågetext> 237 1. Mycket bra förslag 67 2. Ganska bra förslag 62 3. Varken bra eller dåligt förslag 102 4. Ganska dåligt förslag 171 5. Mycket dåligt förslag 15 9. Uppgift saknas
VAR 218 SEXTIMMARS ARBETSDAG 39 Loc 300 width 1 MD=9 39(4) Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande <Se F.39 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket bra förslag 160 2. Ganska bra förslag 103 3. Varken bra eller dåligt förslag 98 4. Ganska dåligt förslag 110 5. Mycket dåligt förslag 22 9. Uppgift saknas
VAR 219 FÄRRE FLYKTINGAR 39 Loc 301 width 1 MD=9 39(5) Ta emot färre flyktingar i Sverige <Se F.39 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket bra förslag 111 2. Ganska bra förslag 182 3. Varken bra eller dåligt förslag 155 4. Ganska dåligt förslag 113 5. Mycket dåligt förslag 22 9. Uppgift saknas
VAR 220 KÄRNKRAFT EFTER 2010 39 Loc 302 width 1 MD=9 39(6) Behålla kärnkraften, även efter år 2010 <Se F.39 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket bra förslag 133 2. Ganska bra förslag 89 3. Varken bra eller dåligt förslag 84 4. Ganska dåligt förslag 181 5. Mycket dåligt förslag 24 9. Uppgift saknas
VAR 221 KÖNSKVOT CHEFSPOSTER 39 Loc 303 width 1 MD=9 39(7) Införa könskvotering till höga chefsposter i stat och kommun <Se F.39 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket bra förslag 118 2. Ganska bra förslag 127 3. Varken bra eller dåligt förslag 155 4. Ganska dåligt förslag 188 5. Mycket dåligt förslag 19 9. Uppgift saknas
VAR 222 KOMSKATT-KOM SERVICE 39 Loc 304 width 1 MD=9 39(8) Höja kommunalskatten hellre än att minska den kommunala servicen <Se F.39 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket bra förslag 222 2. Ganska bra förslag 95 3. Varken bra eller dåligt förslag 91 4. Ganska dåligt förslag 117 5. Mycket dåligt förslag 18 9. Uppgift saknas
VAR 223 PRIV KOM AFFÄRSVERKS 39 Loc 305 width 1 MD=9 39(9) Överföra kommunal affärsverksamhet t ex. energiverk, i privata händer <Se F.39 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket bra förslag 134 2. Ganska bra förslag 85 3. Varken bra eller dåligt förslag 162 4. Ganska dåligt förslag 181 5. Mycket dåligt förslag 16 9. Uppgift saknas
VAR 224 SKILDA VALDAGAR 39 Loc 306 width 1 MD=9 39(10) Genomföra val till riksdagen och kommunen/landstinget vid olika tidpunkter <Se F.39 för fullständig frågetext> 187 1. Mycket bra förslag 148 2. Ganska bra förslag 101 3. Varken bra eller dåligt förslag 105 4. Ganska dåligt förslag 100 5. Mycket dåligt förslag 13 9. Uppgift saknas
VAR 225 ÖKAD KOM MILJÖVÅRD 40 Loc 307 width 1 MD=9 Nedanstående frågor gäller Din uppfattning om olika miljöfrågor. 40 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som gäller miljön i Din kommun. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 40(1) Öka den kommunala miljövården även om det innebär skattehöjningar 85 1. Mycket bra förslag 230 2. Ganska bra förslag 179 3. Varken bra eller dåligt förslag 103 4. Ganska dåligt förslag 36 5. Mycket dåligt förslag 21 9. Uppgift saknas
VAR 226 STOPPA PRIVATBILISM 40 Loc 308 width 1 MD=9 40(2) Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.40 för fullständig frågetext> 98 1. Mycket bra förslag 226 2. Ganska bra förslag 121 3. Varken bra eller dåligt förslag 133 4. Ganska dåligt förslag 56 5. Mycket dåligt förslag 20 9. Uppgift saknas
VAR 227 INFO HANDLA MILJÖVÄNL 40 Loc 309 width 1 MD=9 40(3) Öka informationen om var man kan handla miljövänliga produkter <Se F.40 för fullständig frågetext> 316 1. Mycket bra förslag 256 2. Ganska bra förslag 52 3. Varken bra eller dåligt förslag 11 4. Ganska dåligt förslag 1 5. Mycket dåligt förslag 18 9. Uppgift saknas
VAR 228 UTBYGGD KOLLEKTIVTRAF 40 Loc 310 width 1 MD=9 40(4) Bygga ut kollektivtrafiken <Se F.40 för fullständig frågetext> 298 1. Mycket bra förslag 220 2. Ganska bra förslag 89 3. Varken bra eller dåligt förslag 23 4. Ganska dåligt förslag 7 5. Mycket dåligt förslag 17 9. Uppgift saknas
VAR 229 MILJÖVÄNL LASTBILAR 40 Loc 311 width 1 MD=9 40(5) Bara tillåta miljövänliga lastbilar i innerstäderna <Se F.40 för fullständig frågetext> 239 1. Mycket bra förslag 246 2. Ganska bra förslag 105 3. Varken bra eller dåligt förslag 33 4. Ganska dåligt förslag 13 5. Mycket dåligt förslag 18 9. Uppgift saknas
VAR 230 KOM ARB: BOENDEMILJÖ 41 Loc 312 width 1 MD=9 41 Hur viktigt anser Du personligen att det är att Din kommun arbetar med följande miljöfrågor? 41(1) Boendemiljön 389 1. Mycket viktigt 229 2. Ganska viktigt 12 3. Ganska oviktigt 0 4. Helt oviktigt 24 9. Uppgift saknas
VAR 231 KOM ARB: BULLER 41 Loc 313 width 1 MD=9 41(2) <Viktig kommunal miljöfråga> Buller <Se F.41 för fullständig frågetext> 232 1. Mycket viktigt 337 2. Ganska viktigt 56 3. Ganska oviktigt 2 4. Helt oviktigt 27 9. Uppgift saknas
VAR 232 KOM ARB: ENERGISPAR 41 Loc 314 width 1 MD=9 41(3) <Viktig kommunal miljöfråga> Energisparande <Se F.41 för fullständig frågetext> 378 1. Mycket viktigt 237 2. Ganska viktigt 12 3. Ganska oviktigt 0 4. Helt oviktigt 27 9. Uppgift saknas
VAR 233 KOM ARB: HAVSMILJÖN 41 Loc 315 width 1 MD=9 41(4) <Viktig kommunal miljöfråga> Havsmiljön <Se F.41 för fullständig frågetext> 241 1. Mycket viktigt 147 2. Ganska viktigt 80 3. Ganska oviktigt 89 4. Helt oviktigt 97 9. Uppgift saknas
VAR 234 KOM ARB: HUSHÅLLSKEM 41 Loc 316 width 1 MD=9 41(5) <Viktig kommunal miljöfråga> Hushållens kemikaliehantering <Se F.41 för fullständig frågetext> 363 1. Mycket viktigt 254 2. Ganska viktigt 15 3. Ganska oviktigt 2 4. Helt oviktigt 20 9. Uppgift saknas
VAR 235 KOM ARB: IND.UTSLÄPP 41 Loc 317 width 1 MD=9 41(6) <Viktig kommunal miljöfråga> Industriutsläpp <Se F.41 för fullständig frågetext> 468 1. Mycket viktigt 154 2. Ganska viktigt 7 3. Ganska oviktigt 1 4. Helt oviktigt 24 9. Uppgift saknas
VAR 236 KOM ARB: KOLL.TRAFIK 41 Loc 318 width 1 MD=9 41(7) <Viktig kommunal miljöfråga> Kollektivtrafiken <Se F.41 för fullständig frågetext> 329 1. Mycket viktigt 256 2. Ganska viktigt 45 3. Ganska oviktigt 2 4. Helt oviktigt 22 9. Uppgift saknas
VAR 237 KOM ARB: KOMPOSTERING 41 Loc 319 width 1 MD=9 41(8) <Viktig kommunal miljöfråga> Kompostering <Se F.41 för fullständig frågetext> 339 1. Mycket viktigt 241 2. Ganska viktigt 47 3. Ganska oviktigt 5 4. Helt oviktigt 22 9. Uppgift saknas
VAR 238 KOM ARB: LIVSMEDEL 41 Loc 320 width 1 MD=9 41(9) <Viktig kommunal miljöfråga> Livsmedel <Se F.41 för fullständig frågetext> 290 1. Mycket viktigt 260 2. Ganska viktigt 71 3. Ganska oviktigt 6 4. Helt oviktigt 27 9. Uppgift saknas
VAR 239 KOM ARB: LUFTFÖROREN 41 Loc 321 width 1 MD=9 41(10) <Viktig kommunal miljöfråga> Luftföroreningar <Se F.41 för fullständig frågetext> 415 1. Mycket viktigt 190 2. Ganska viktigt 23 3. Ganska oviktigt 0 4. Helt oviktigt 26 9. Uppgift saknas
VAR 240 KOM ARB: MILJÖINFO 41 Loc 322 width 1 MD=9 41(11) <Viktig kommunal miljöfråga> Miljöinformation till hushållen <Se F.41 för fullständig frågetext> 385 1. Mycket viktigt 227 2. Ganska viktigt 18 3. Ganska oviktigt 1 4. Helt oviktigt 23 9. Uppgift saknas
VAR 241 KOM ARB: MILJÖUNDERV. 41 Loc 323 width 1 MD=9 41(12) <Viktig kommunal miljöfråga> Miljöundervisning i skolorna <Se F.41 för fullständig frågetext> 482 1. Mycket viktigt 141 2. Ganska viktigt 11 3. Ganska oviktigt 1 4. Helt oviktigt 19 9. Uppgift saknas
VAR 242 KOM ARB: NATURMILJÖER 41 Loc 324 width 1 MD=9 41(13) <Viktig kommunal miljöfråga> Naturmiljöer-parker <Se F.41 för fullständig frågetext> 222 1. Mycket viktigt 318 2. Ganska viktigt 82 3. Ganska oviktigt 7 4. Helt oviktigt 25 9. Uppgift saknas
VAR 243 KOM ARB: NEDSKRÄPNING 41 Loc 325 width 1 MD=9 41(14) <Viktig kommunal miljöfråga> Nedskräpning på gator och torg <Se F.41 för fullständig frågetext> 261 1. Mycket viktigt 301 2. Ganska viktigt 67 3. Ganska oviktigt 1 4. Helt oviktigt 24 9. Uppgift saknas
VAR 244 KOM ARB: PRIVATBILISM 41 Loc 326 width 1 MD=9 41(15) <Viktig kommunal miljöfråga> Privatbilismen <Se F.41 för fullständig frågetext> 186 1. Mycket viktigt 304 2. Ganska viktigt 123 3. Ganska oviktigt 13 4. Helt oviktigt 28 9. Uppgift saknas
VAR 245 KOM ARB: SOPSORTERING 41 Loc 327 width 1 MD=9 41(16) <Viktig kommunal miljöfråga> Sopsortering <Se F.41 för fullständig frågetext> 419 1. Mycket viktigt 189 2. Ganska viktigt 21 3. Ganska oviktigt 1 4. Helt oviktigt 24 9. Uppgift saknas
VAR 246 KOM ARB: VARUDISTR 41 Loc 328 width 1 MD=9 41(17) <Viktig kommunal miljöfråga> Miljövänlig varudistribution <Se F.41 för fullständig frågetext> 277 1. Mycket viktigt 270 2. Ganska viktigt 76 3. Ganska oviktigt 3 4. Helt oviktigt 28 9. Uppgift saknas
VAR 247 KOM ARB: ARBETSMILJÖ 41 Loc 329 width 1 MD=9 41(18) <Viktig kommunal miljöfråga> Arbetsmiljö <Se F.41 för fullständig frågetext> 415 1. Mycket viktigt 186 2. Ganska viktigt 30 3. Ganska oviktigt 1 4. Helt oviktigt 22 9. Uppgift saknas
VAR 248 BETYDELSE: FÄLTBIOLOG 42 Loc 330 width 1 MD=9 42 Vilken betydelse anser Du att följande grupper har för miljövårdsarbetet i Din kommun? 42(1) Fältbiologerna 50 1. Mycket stor betydelse 186 2. Ganska stor betydelse 242 3. Ganska liten betydelse 125 4. Mycket liten betydelse 18 7. Känner ej till gruppen 33 9. Uppgift saknas
VAR 249 BETYDELSE: GREENPEACE 42 Loc 331 width 1 MD=9 42(2) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Greenpeace <Se F.42 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket stor betydelse 74 2. Ganska stor betydelse 220 3. Ganska liten betydelse 286 4. Mycket liten betydelse 21 7. Känner ej till gruppen 37 9. Uppgift saknas
VAR 250 BETYDELSE: MILJÖCENTR 42 Loc 332 width 1 MD=9 42(3) <Betydelse för kommunans miljövårdsarbete> Björn Gillbergs miljöcentrum <Se F.42 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket stor betydelse 91 2. Ganska stor betydelse 231 3. Ganska liten betydelse 213 4. Mycket liten betydelse 61 7. Känner ej till gruppen 48 9. Uppgift saknas
VAR 251 BETYDELSE: SNF 42 Loc 333 width 1 MD=9 42(4) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Svenska Naturskyddsföreningen <Se F.42 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket stor betydelse 279 2. Ganska stor betydelse 181 3. Ganska liten betydelse 41 4. Mycket liten betydelse 4 7. Känner ej till gruppen 37 9. Uppgift saknas
VAR 252 BETYDELSE: MILJÖPARTI 42 Loc 334 width 1 MD=9 42(5) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Miljöpartiet - de gröna <Se F.42 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket stor betydelse 186 2. Ganska stor betydelse 225 3. Ganska liten betydelse 136 4. Mycket liten betydelse 8 7. Känner ej till gruppen 42 9. Uppgift saknas
VAR 253 BETYDELSE: AKTIONSGR 42 Loc 335 width 1 MD=9 42(6) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Lokala aktionsgrupper <Se F.42 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket stor betydelse 151 2. Ganska stor betydelse 206 3. Ganska liten betydelse 114 4. Mycket liten betydelse 77 7. Känner ej till gruppen 55 9. Uppgift saknas
VAR 254 BETYDELSE: Q2000 42 Loc 336 width 1 MD=9 42(7) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> q2000 <Se F.42 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket stor betydelse 51 2. Ganska stor betydelse 122 3. Ganska liten betydelse 77 4. Mycket liten betydelse 286 7. Känner ej till gruppen 105 9. Uppgift saknas
VAR 255 BETYDELSE: MILJÖRIKSD 42 Loc 337 width 1 MD=9 42(8) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Ungdomarnas miljöriksdag <Se F.42 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket stor betydelse 95 2. Ganska stor betydelse 158 3. Ganska liten betydelse 178 4. Mycket liten betydelse 135 7. Känner ej till gruppen 66 9. Uppgift saknas
VAR 256 BETYDELSE: FTG ANSVAR 42 Loc 338 width 1 MD=9 42(9) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Miljöansvariga i industri/företag <Se F.42 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket stor betydelse 267 2. Ganska stor betydelse 116 3. Ganska liten betydelse 56 4. Mycket liten betydelse 27 7. Känner ej till gruppen 42 9. Uppgift saknas
VAR 257 BETYDELSE: REGERINGEN 42 Loc 339 width 1 MD=9 42(10) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Regeringen <Se F.42 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket stor betydelse 274 2. Ganska stor betydelse 139 3. Ganska liten betydelse 46 4. Mycket liten betydelse 4 7. Känner ej till gruppen 32 9. Uppgift saknas
VAR 258 BETYDELSE: LÄNSMYND. 42 Loc 340 width 1 MD=9 42(11) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Länsmyndigheter <Se F.42 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket stor betydelse 335 2. Ganska stor betydelse 91 3. Ganska liten betydelse 29 4. Mycket liten betydelse 3 7. Känner ej till gruppen 31 9. Uppgift saknas
VAR 259 BETYDELSE: STATL MYND 42 Loc 341 width 1 MD=9 42(12) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Statliga myndigheter <Se F.42 för fullständig frågetext> 132 1. Mycket stor betydelse 318 2. Ganska stor betydelse 130 3. Ganska liten betydelse 35 4. Mycket liten betydelse 3 7. Känner ej till gruppen 36 9. Uppgift saknas
VAR 260 BETYDELSE: JOURN. 42 Loc 342 width 1 MD=9 42(13) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Journalister <Se F.42 för fullständig frågetext> 97 1. Mycket stor betydelse 237 2. Ganska stor betydelse 185 3. Ganska liten betydelse 89 4. Mycket liten betydelse 8 7. Känner ej till gruppen 38 9. Uppgift saknas
VAR 261 BETYDELSE: FORSKARE 42 Loc 343 width 1 MD=9 42(14) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Forskare på universitet/högskolor <Se F.42 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket stor betydelse 248 2. Ganska stor betydelse 179 3. Ganska liten betydelse 50 4. Mycket liten betydelse 8 7. Känner ej till gruppen 39 9. Uppgift saknas
VAR 262 BETYDELSE: KOM ANSVAR 42 Loc 344 width 1 MD=9 42(15) <Betydelse för kommunens miljövårdsarbete> Miljöansvarig i kommunen <Se F.42 för fullständig frågetext> 337 1. Mycket stor betydelse 244 2. Ganska stor betydelse 37 3. Ganska liten betydelse 11 4. Mycket liten betydelse 0 7. Känner ej till gruppen 25 9. Uppgift saknas
VAR 263 BEREDSKAP: SOPSORTERA 43 Loc 345 width 2 MD=99 43 I vilken utsträckning är Du personligen beredd att göra följande saker för att bidra till en bättre miljö i Din kommun? 43(1) Sortera sopor 4 00. Inte alls beredd att göra 4 01. 1 02. 4 03. 2 04. 21 05. 11 06. 29 07. 75 08. 70 09. 414 10. I mycket hög grad beredd att göra 19 99. Uppgift saknas
VAR 264 BEREDSKAP: MILJÖORG 43 Loc 347 width 2 MD=99 43(2) <Beredd göra för bättre miljö> Arbeta aktivt i en miljöorganisation <Se F.43 för fullständig frågetext> 99 00. Inte alls beredd att göra 25 01. 58 02. 52 03. 46 04. 139 05. 38 06. 46 07. 46 08. 28 09. 53 10. I mycket hög grad beredd att göra 24 99. Uppgift saknas
VAR 265 BEREDSKAP: AVSTÅ 43 Loc 349 width 2 MD=99 43(3) <Beredd göra för bättre miljö> Avstå från miljöfarliga varor <Se F.43 för fullständig frågetext> 7 00. Inte alls beredd att göra 4 01. 5 02. 8 03. 9 04. 44 05. 30 06. 63 07. 128 08. 120 09. 215 10. I mycket hög grad beredd att göra 21 99. Uppgift saknas
VAR 266 BEREDSKAP: HÖJD SKATT 43 Loc 351 width 2 MD=99 43(4) <Beredd göra för bättre miljö> Betala högre skatt om pengarna används till miljöändamål <Se F.43 för fullständig frågetext> 69 00. Inte alls beredd att göra 21 01. 30 02. 35 03. 32 04. 104 05. 56 06. 67 07. 70 08. 47 09. 101 10. I mycket hög grad beredd att göra 22 99. Uppgift saknas
VAR 267 BEREDSKAP: KOMPOSTERA 43 Loc 353 width 2 MD=99 43(5) <Beredd göra för bättre miljö> Kompostera <Se F.43 för fullständig frågetext> 16 00. Inte alls beredd att göra 6 01. 11 02. 9 03. 11 04. 30 05. 20 06. 51 07. 74 08. 70 09. 339 10. I mycket hög grad beredd att göra 17 99. Uppgift saknas
VAR 268 BEREDSKAP: LÄMNA IN 43 Loc 355 width 2 MD=99 43(6) <Beredd göra för bättre miljö> Lämna in miljöfarligt avfall <Se F.43 för fullständig frågetext> 4 00. Inte alls beredd att göra 0 01. 2 02. 2 03. 4 04. 10 05. 10 06. 23 07. 53 08. 86 09. 435 10. I mycket hög grad beredd att göra 25 99. Uppgift saknas
VAR 269 BEREDSKAP: MINSKA BIL 43 Loc 357 width 2 MD=99 43(7) <Beredd göra för bättre miljö> Minska bilåkandet <Se F.43 för fullständig frågetext> 49 00. Inte alls beredd att göra 27 01. 31 02. 35 03. 36 04. 96 05. 58 06. 64 07. 77 08. 40 09. 110 10. I mycket hög grad beredd att göra 31 99. Uppgift saknas
VAR 270 BEREDSKAP: EKOL LIVSM 43 Loc 359 width 2 MD=99 43(8) <Beredd göra för bättre miljö> Välja ekologiskt producerade livsmedel <Se F.43 för fullständig frågetext> 11 00. Inte alls beredd att göra 15 01. 9 02. 16 03. 32 04. 95 05. 48 06. 70 07. 100 08. 81 09. 156 10. I mycket hög grad beredd att göra 21 99. Uppgift saknas
VAR 271 BEREDSKAP: MILJÖMÄRKT 43 Loc 361 width 2 MD=99 43(9) <Beredd göra för bättre miljö> Välja miljömärkta varor <Se F.43 för fullständig frågetext> 4 00. Inte alls beredd att göra 2 01. 9 02. 6 03. 14 04. 45 05. 28 06. 53 07. 109 08. 131 09. 233 10. I mycket hög grad beredd att göra 20 99. Uppgift saknas
VAR 272 SÄNKER HASTIGHETEN 44 Loc 363 width 1 MD=9 44 Hur ofta gör Du personligen följande saker? 44(1) Av miljöskäl, sänker hastigheten vid bilkörning 28 1. Alltid 74 2. Mycket ofta 137 3. Ganska ofta 238 4. Ibland 119 5. Aldrig 37 7. Kör aldrig bil 21 9. Uppgift saknas
VAR 273 KÖPER ENGÅNGSFLASKOR 44 Loc 364 width 1 MD=9 44(2) <Gör personligen> Köper drycker i engångsflaskor <Se F.44 för fullständig frågetext> 29 1. Alltid 34 2. Mycket ofta 43 3. Ganska ofta 329 4. Ibland 196 5. Aldrig 23 9. Uppgift saknas
VAR 274 UNDVIKER MOTORTRANSP. 44 Loc 365 width 1 MD=9 44(3) <Gör personligen> Väljer att cykla eller gå istället för motordriven transport (bil, buss etc.) <Se F.44 för fullständig frågetext> 24 1. Alltid 108 2. Mycket ofta 123 3. Ganska ofta 264 4. Ibland 108 5. Aldrig 27 9. Uppgift saknas
VAR 275 SORTERAR HUSH AVFALL 44 Loc 366 width 1 MD=9 44(4) <Gör personligen> Sorterar hushållsavfall <Se F.44 för fullständig frågetext> 287 1. Alltid 136 2. Mycket ofta 87 3. Ganska ofta 74 4. Ibland 47 5. Aldrig 23 9. Uppgift saknas
VAR 276 ÄTER BIODYNAMISKT 44 Loc 367 width 1 MD=9 44(5) <Gör personligen> Äter biodynamiskt odlade grönsaker <Se F.44 för fullständig frågetext> 15 1. Alltid 78 2. Mycket ofta 137 3. Ganska ofta 292 4. Ibland 114 5. Aldrig 18 9. Uppgift saknas
VAR 277 HANDLAR MILJÖMÄRKT 44 Loc 368 width 1 MD=9 44(6) <Gör personligen> Handlar miljömärkta varor <Se F.44 för fullständig frågetext> 70 1. Alltid 239 2. Mycket ofta 180 3. Ganska ofta 137 4. Ibland 9 5. Aldrig 19 9. Uppgift saknas
VAR 278 SÄNKA VÄGHASTIGHETEN 45 Loc 369 width 1 MD=9 45 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den svenska miljödebatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 45(1) Sänka hastigheten på vägarna 65 1. Mycket bra förslag 178 2. Ganska bra förslag 166 3. Varken bra eller dåligt förslag 153 4. Ganska dåligt förslag 67 5. Mycket dåligt förslag 25 9. Uppgift saknas
VAR 279 FÖRBJUDA PLASTFLASKOR 45 Loc 370 width 1 MD=9 45(2) <Åsikt om förslag i miljödebatten> Förbjuda plastflaskor och aluminiumburkar <Se F.45 för fullständig frågetext> 251 1. Mycket bra förslag 213 2. Ganska bra förslag 91 3. Varken bra eller dåligt förslag 55 4. Ganska dåligt förslag 15 5. Mycket dåligt förslag 29 9. Uppgift saknas
VAR 280 STOPPA PRIVATBILISMEN 45 Loc 371 width 1 MD=9 45(3) <Åsikt om förslag i miljödebatten> Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.45 för fullständig frågetext> 116 1. Mycket bra förslag 202 2. Ganska bra förslag 153 3. Varken bra eller dåligt förslag 98 4. Ganska dåligt förslag 50 5. Mycket dåligt förslag 35 9. Uppgift saknas
VAR 281 LAG SORT HUSH AVFALL 45 Loc 372 width 1 MD=9 45(4) <Åsikt om förslag i miljödebatten> Lagstifta om sortering av hushållsavfall <Se F.45 för fullständig frågetext> 187 1. Mycket bra förslag 249 2. Ganska bra förslag 96 3. Varken bra eller dåligt förslag 62 4. Ganska dåligt förslag 33 5. Mycket dåligt förslag 27 9. Uppgift saknas
VAR 282 FÖRB KEM BEKÄMPNMEDEL 45 Loc 373 width 1 MD=9 45(5) <Åsikt om förslag i miljödebatten> Förbjuda kemiska bekämpningsmedel i jordbruket <Se F.45 för fullständig frågetext> 261 1. Mycket bra förslag 206 2. Ganska bra förslag 83 3. Varken bra eller dåligt förslag 56 4. Ganska dåligt förslag 21 5. Mycket dåligt förslag 27 9. Uppgift saknas
VAR 283 FÖRB OPTISKA VITMEDEL 45 Loc 374 width 1 MD=9 45(6) <Åsikt om förslag i miljödebatten> Förbjuda tvättmedel som innehåller optiska vitmedel <Se F.45 för fullständig frågetext> 295 1. Mycket bra förslag 227 2. Ganska bra förslag 77 3. Varken bra eller dåligt förslag 15 4. Ganska dåligt förslag 4 5. Mycket dåligt förslag 36 9. Uppgift saknas
VAR 284 UTBYGGD KOLLEKTIVTRAF 45 Loc 375 width 1 MD=9 45(7) <Åsikt om förslag i miljödebatten> Bygga ut kollektivtrafiken <Se F.45 för fullständig frågetext> 302 1. Mycket bra förslag 217 2. Ganska bra förslag 79 3. Varken bra eller dåligt förslag 20 4. Ganska dåligt förslag 7 5. Mycket dåligt förslag 29 9. Uppgift saknas
VAR 285 SLUTFÖRVAR KÄRNAVFALL 45 Loc 376 width 1 MD=9 45(8) <Åsikt om förslag i miljödebatten> Slutförvaring av kärnavfall <Se F.45 för fullständig frågetext> 208 1. Mycket bra förslag 112 2. Ganska bra förslag 123 3. Varken bra eller dåligt förslag 47 4. Ganska dåligt förslag 62 5. Mycket dåligt förslag 102 9. Uppgift saknas
VAR 286 HOT: INDUSTRIUTSLÄPP 46 Loc 377 width 2 MD=99 46 Nedanstående lista omfattar ett antal miljöproblem. Hur allvarliga hot mot miljön i Sverige anser Du att dessa problem är? 46(1) Utsläpp från industrier 4 01. Mycket litet hot 11 02. 23 03. 29 04. 56 05. 50 06. 99 07. 130 08. 99 09. 124 10. Mycket stort hot 29 99. Uppgift saknas
VAR 287 HOT: TRAFIKAVGASER 46 Loc 379 width 2 MD=99 46(2) <Hot mot miljön> Avgaser från trafiken <Se F.46 för fullständig frågetext> 3 01. Mycket litet hot 5 02. 18 03. 26 04. 47 05. 44 06. 90 07. 143 08. 128 09. 125 10. Mycket stort hot 25 99. Uppgift saknas
VAR 288 HOT: OLJEUTSLÄPP 46 Loc 381 width 2 MD=99 46(3) <Hot mot miljön> Oljeutsläpp vid kusterna <Se F.46 för fullständig frågetext> 3 01. Mycket litet hot 5 02. 16 03. 24 04. 33 05. 52 06. 75 07. 132 08. 100 09. 189 10. Mycket stort hot 25 99. Uppgift saknas
VAR 289 HOT: INDUSTRIUTSLÄPP 46 Loc 383 width 2 MD=99 46(4) <Hot mot miljön> Hantering av industriutsläpp <Se F.46 för fullständig frågetext> 3 01. Mycket litet hot 7 02. 17 03. 18 04. 52 05. 75 06. 114 07. 132 08. 108 09. 100 10. Mycket stort hot 28 99. Uppgift saknas
VAR 290 HOT: HUSHÅLLSAVFALL 46 Loc 385 width 2 MD=99 46(5) <Hot mot miljön> Hantering av hushållsavfall <Se F.46 för fullständig frågetext> 17 01. Mycket litet hot 37 02. 61 03. 54 04. 105 05. 89 06. 106 07. 68 08. 49 09. 36 10. Mycket stort hot 32 99. Uppgift saknas
VAR 291 HOT: UTROTNING ARTER 46 Loc 387 width 2 MD=99 46(6) <Hot mot miljön> Utrotning av djur- och växtarter <Se F.46 för fullständig frågetext> 12 01. Mycket litet hot 13 02. 34 03. 25 04. 56 05. 64 06. 74 07. 101 08. 93 09. 155 10. Mycket stort hot 27 99. Uppgift saknas
VAR 292 HOT: KEM I JORDBRUKET 46 Loc 389 width 2 MD=99 46(7) <Hot mot miljön> Användandet av kemikalier i jordbruket <Se F.46 för fullständig frågetext> 6 01. Mycket litet hot 12 02. 27 03. 22 04. 45 05. 49 06. 77 07. 122 08. 119 09. 148 10. Mycket stort hot 27 99. Uppgift saknas
VAR 293 HOT: KÄRNKRAFTSAVFALL 46 Loc 391 width 2 MD=99 46(8) <Hot mot miljön> Hanteringen av kärnkraftens högaktiva avfall <Se F.46 för fullständig frågetext> 17 01. Mycket litet hot 24 02. 32 03. 24 04. 47 05. 38 06. 31 07. 70 08. 63 09. 278 10. Mycket stort hot 30 99. Uppgift saknas
VAR 294 HOT: OZONSKIKTET 46 Loc 393 width 2 MD=99 46(9) <Hot mot miljön> Uttunningen av ozonskiktet <Se F.46 för fullständig frågetext> 5 01. Mycket litet hot 5 02. 15 03. 8 04. 33 05. 21 06. 41 07. 81 08. 117 09. 299 10. Mycket stort hot 29 99. Uppgift saknas
VAR 295 SEN ÅR: FRILUFTSLIV 47 Loc 395 width 1 MD=9 Här vill vi att Du besvarar några frågor om Dina fritidsvanor och värderingar. 47 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 47(1) Idkat friluftsliv 88 1. Flera gånger i veckan 196 2. Någon gång i veckan 178 3. Någon gång i månaden 82 4. Någon gång i kvartalet 34 5. Någon gång i halvåret 49 6. Någon gång under året 11 7. Ingen gång 16 9. Uppgift saknas
VAR 296 SEN ÅR: IND MOTION 47 Loc 396 width 1 MD=9 47(2) <Aktiviteter senaste året> Sysslat med individuell motion eller idrott <Se F.47 för fullständig frågetext> 97 1. Flera gånger i veckan 201 2. Någon gång i veckan 127 3. Någon gång i månaden 60 4. Någon gång i kvartalet 30 5. Någon gång i halvåret 55 6. Någon gång under året 67 7. Ingen gång 17 9. Uppgift saknas
VAR 297 SEN ÅR: BIOBESÖK 47 Loc 397 width 1 MD=9 47(3) <Aktiviteter senaste året> Gått på bio <Se F.47 för fullständig frågetext> 0 1. Flera gånger i veckan 3 2. Någon gång i veckan 61 3. Någon gång i månaden 111 4. Någon gång i kvartalet 90 5. Någon gång i halvåret 185 6. Någon gång under året 192 7. Ingen gång 12 9. Uppgift saknas
VAR 298 SEN ÅR: TEATERBESÖK 47 Loc 398 width 1 MD=9 47(4) <Aktiviteter senaste året> Gått på teater <Se F.47 för fullständig frågetext> 0 1. Flera gånger i veckan 3 2. Någon gång i veckan 61 3. Någon gång i månaden 104 4. Någon gång i kvartalet 124 5. Någon gång i halvåret 212 6. Någon gång under året 142 7. Ingen gång 8 9. Uppgift saknas
VAR 299 SEN ÅR: LÄST BOK 47 Loc 399 width 1 MD=9 47(5) <Aktiviteter senaste året> Läst någon bok <Se F.47 för fullständig frågetext> 147 1. Flera gånger i veckan 114 2. Någon gång i veckan 142 3. Någon gång i månaden 93 4. Någon gång i kvartalet 51 5. Någon gång i halvåret 75 6. Någon gång under året 20 7. Ingen gång 12 9. Uppgift saknas
VAR 300 SEN ÅR: DISK POLITIK 47 Loc 400 width 1 MD=9 47(6) <Aktiviteter senaste året> Diskuterat politik <Se F.47 för fullständig frågetext> 506 1. Flera gånger i veckan 110 2. Någon gång i veckan 25 3. Någon gång i månaden 1 4. Någon gång i kvartalet 0 5. Någon gång i halvåret 1 6. Någon gång under året 0 7. Ingen gång 11 9. Uppgift saknas
VAR 301 SEN ÅR: GUDSTJÄNST 47 Loc 401 width 1 MD=9 47(7) <Aktiviteter senaste året> Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.47 för fullständig frågetext> 18 1. Flera gånger i veckan 42 2. Någon gång i veckan 91 3. Någon gång i månaden 91 4. Någon gång i kvartalet 75 5. Någon gång i halvåret 136 6. Någon gång under året 193 7. Ingen gång 8 9. Uppgift saknas
VAR 302 SEN ÅR: TRÄDGÅRDSARB 47 Loc 402 width 1 MD=9 47(8) <Aktiviteter senaste året> Sysslat med trädgårdsarbete <Se F.47 för fullständig frågetext> 98 1. Flera gånger i veckan 217 2. Någon gång i veckan 145 3. Någon gång i månaden 52 4. Någon gång i kvartalet 46 5. Någon gång i halvåret 32 6. Någon gång under året 55 7. Ingen gång 9 9. Uppgift saknas
VAR 303 SEN ÅR: LÄST VECKOTID 47 Loc 403 width 1 MD=9 47(9) <Aktiviteter senaste året> Läst veckotidningar <Se F.47 för fullständig frågetext> 55 1. Flera gånger i veckan 150 2. Någon gång i veckan 152 3. Någon gång i månaden 69 4. Någon gång i kvartalet 63 5. Någon gång i halvåret 96 6. Någon gång under året 57 7. Ingen gång 12 9. Uppgift saknas
VAR 304 SEN ÅR: TIPS, LOTTO 47 Loc 404 width 1 MD=9 47(10) <Aktiviteter senaste året> Spelat på lotto, tips, V75, etc. <Se F.47 för fullständig frågetext> 27 1. Flera gånger i veckan 191 2. Någon gång i veckan 107 3. Någon gång i månaden 54 4. Någon gång i kvartalet 23 5. Någon gång i halvåret 85 6. Någon gång under året 158 7. Ingen gång 9 9. Uppgift saknas
VAR 305 SEN ÅR: RESTBES KVÄLL 47 Loc 405 width 1 MD=9 47(11) <Aktiviteter senaste året> Gått på restaurang, bar, pub på kvällstid <Se F.47 för fullständig frågetext> 5 1. Flera gånger i veckan 29 2. Någon gång i veckan 142 3. Någon gång i månaden 167 4. Någon gång i kvartalet 112 5. Någon gång i halvåret 128 6. Någon gång under året 64 7. Ingen gång 7 9. Uppgift saknas
VAR 306 SEN ÅR: UTLANDSRESA 47 Loc 406 width 1 MD=9 47(12) <Aktiviteter senaste året> Rest utomlands <Se F.47 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 1 2. Någon gång i veckan 18 3. Någon gång i månaden 60 4. Någon gång i kvartalet 115 5. Någon gång i halvåret 278 6. Någon gång under året 167 7. Ingen gång 13 9. Uppgift saknas
VAR 307 SEN ÅR: VIDEOINSPELN 47 Loc 407 width 1 MD=9 47(13) <Aktiviteter senaste året> Spelat in TV-program på video <Se F.47 för fullständig frågetext> 36 1. Flera gånger i veckan 72 2. Någon gång i veckan 137 3. Någon gång i månaden 73 4. Någon gång i kvartalet 41 5. Någon gång i halvåret 79 6. Någon gång under året 210 7. Ingen gång 6 9. Uppgift saknas
VAR 308 SEN ÅR: KÖPT CD 47 Loc 408 width 1 MD=9 47(14) <Aktiviteter senaste året> Köpt musikkassett/CD <Se F.47 för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger i veckan 4 2. Någon gång i veckan 84 3. Någon gång i månaden 127 4. Någon gång i kvartalet 96 5. Någon gång i halvåret 141 6. Någon gång under året 189 7. Ingen gång 12 9. Uppgift saknas
VAR 309 SEN ÅR: RÖKT/SNUSAT 47 Loc 409 width 1 MD=9 47(15) <Aktiviteter senaste året> Rökt/snusat <Se F.47 för fullständig frågetext> 164 1. Flera gånger i veckan 8 2. Någon gång i veckan 8 3. Någon gång i månaden 12 4. Någon gång i kvartalet 4 5. Någon gång i halvåret 13 6. Någon gång under året 435 7. Ingen gång 10 9. Uppgift saknas
VAR 310 SEN ÅR: DRUCKIT ALKOH 47 Loc 410 width 1 MD=9 47(16) <Aktiviteter senaste året> Druckit vin/öl/sprit <Se F.47 för fullständig frågetext> 46 1. Flera gånger i veckan 187 2. Någon gång i veckan 231 3. Någon gång i månaden 58 4. Någon gång i kvartalet 22 5. Någon gång i halvåret 36 6. Någon gång under året 65 7. Ingen gång 9 9. Uppgift saknas
VAR 311 SEN ÅR: BETT TILL GUD 47 Loc 411 width 1 MD=9 47(17) <Aktiviteter senaste året> Bett till Gud <Se F.47 för fullständig frågetext> 118 1. Flera gånger i veckan 55 2. Någon gång i veckan 53 3. Någon gång i månaden 25 4. Någon gång i kvartalet 17 5. Någon gång i halvåret 70 6. Någon gång under året 303 7. Ingen gång 13 9. Uppgift saknas
VAR 312 RISK: RÖKNING 48 Loc 412 width 2 MD=99 48 Om Du ser till Sverige idag, vad anser Du om följande risker för det svenska folkets liv och hälsa? (Ange Din bedömning på skalan mellan 0 och 10). 48(1) Rökning 0 00. Mycket liten risk 1 01. 3 02. 12 03. 7 04. 29 05. 33 06. 84 07. 161 08. 91 09. 219 10. Mycket stor risk 14 99. Uppgift saknas
VAR 313 RISK: ALKOHOL 48 Loc 414 width 2 MD=99 48(2) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Alkohol <Se F.48 för fullständig frågetext> 1 00. Mycket liten risk 1 01. 7 02. 8 03. 19 04. 64 05. 56 06. 111 07. 158 08. 84 09. 130 10. Mycket stor risk 15 99. Uppgift saknas
VAR 314 RISK: NARKOTIKA 48 Loc 416 width 2 MD=99 48(3) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Narkotika <Se F.48 för fullständig frågetext> 2 00. Mycket liten risk 3 01. 9 02. 18 03. 16 04. 24 05. 26 06. 46 07. 67 08. 78 09. 347 10. Mycket stor risk 18 99. Uppgift saknas
VAR 315 RISK: AIDS 48 Loc 418 width 2 MD=99 48(4) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> AIDS <Se F.48 för fullständig frågetext> 8 00. Mycket liten risk 24 01. 35 02. 43 03. 36 04. 86 05. 57 06. 62 07. 69 08. 43 09. 172 10. Mycket stor risk 19 99. Uppgift saknas
VAR 316 RISK: ÖVERVIKT 48 Loc 420 width 2 MD=99 48(5) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Övervikt <Se F.48 för fullständig frågetext> 2 00. Mycket liten risk 2 01. 14 02. 22 03. 29 04. 85 05. 96 06. 137 07. 138 08. 70 09. 44 10. Mycket stor risk 15 99. Uppgift saknas
VAR 317 RISK: VÅLD, ÖVERGREPP 48 Loc 422 width 2 MD=99 48(6) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Våld och övergrepp <Se F.48 för fullständig frågetext> 1 00. Mycket liten risk 24 01. 28 02. 45 03. 44 04. 78 05. 67 06. 85 07. 105 08. 69 09. 90 10. Mycket stor risk 18 99. Uppgift saknas
VAR 318 RISK: KÄRNKRAFTEN 48 Loc 424 width 2 MD=99 48(7) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Kärnkraften <Se F.48 för fullständig frågetext> 56 00. Mycket liten risk 65 01. 68 02. 43 03. 50 04. 79 05. 37 06. 63 07. 54 08. 40 09. 77 10. Mycket stor risk 22 99. Uppgift saknas
VAR 319 RISK: BILDSKÄRMSARB 48 Loc 426 width 2 MD=99 48(8) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Bildskärmsarbete <Se F.48 för fullständig frågetext> 28 00. Mycket liten risk 60 01. 107 02. 66 03. 73 04. 133 05. 66 06. 51 07. 33 08. 5 09. 8 10. Mycket stor risk 24 99. Uppgift saknas
VAR 320 RISK: ARBETSLÖSHET 48 Loc 428 width 2 MD=99 48(9) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Arbetslösheten <Se F.48 för fullständig frågetext> 0 00. Mycket liten risk 8 01. 13 02. 19 03. 23 04. 54 05. 59 06. 106 07. 127 08. 98 09. 134 10. Mycket stor risk 13 99. Uppgift saknas
VAR 321 RISK: ENSAMHET 48 Loc 430 width 2 MD=99 48(10) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Ensamhet <Se F.48 för fullständig frågetext> 2 00. Mycket liten risk 7 01. 11 02. 17 03. 34 04. 76 05. 73 06. 99 07. 118 08. 103 09. 99 10. Mycket stor risk 15 99. Uppgift saknas
VAR 322 RISK: ARBETSLIVSSKADA 48 Loc 432 width 2 MD=99 48(11) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Skador i arbetslivet <Se F.48 för fullständig frågetext> 5 00. Mycket liten risk 18 01. 64 02. 72 03. 63 04. 130 05. 87 06. 87 07. 55 08. 32 09. 23 10. Mycket stor risk 18 99. Uppgift saknas
VAR 323 RISK: TRAFIKOLYCKOR 48 Loc 434 width 2 MD=99 48(12) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Trafikolyckor <Se F.48 för fullständig frågetext> 3 00. Mycket liten risk 18 01. 47 02. 63 03. 68 04. 147 05. 74 06. 94 07. 63 08. 34 09. 27 10. Mycket stor risk 16 99. Uppgift saknas
VAR 324 RISK: TRAFIKAVGASER 48 Loc 436 width 2 MD=99 48(13) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Avgaser i trafiken <Se F.48 för fullständig frågetext> 5 00. Mycket liten risk 13 01. 51 02. 45 03. 49 04. 93 05. 91 06. 98 07. 102 08. 43 09. 46 10. Mycket stor risk 18 99. Uppgift saknas
VAR 325 RISK: KEM I LIVSMEDEL 48 Loc 438 width 2 MD=99 48(14) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Kemikalier i livsmedel <Se F.48 för fullständig frågetext> 6 00. Mycket liten risk 25 01. 34 02. 63 03. 47 04. 90 05. 80 06. 95 07. 78 08. 62 09. 59 10. Mycket stor risk 15 99. Uppgift saknas
VAR 326 RISK: ALLERGIER 48 Loc 440 width 2 MD=99 48(15) <Risk för svenska folkets liv och hälsa> Allergier <Se F.48 för fullständig frågetext> 1 00. Mycket liten risk 7 01. 14 02. 27 03. 31 04. 66 05. 64 06. 115 07. 110 08. 101 09. 102 10. Mycket stor risk 16 99. Uppgift saknas
VAR 327 VIKT: EN REN VÄRLD 49 Loc 442 width 1 MD=9 49 Hur viktigt tycker Du att följande saker är för Dig? 49(1) En ren värld 452 1. Mycket viktigt 174 2. Ganska viktigt 13 3. Varken viktigt eller oviktigt 3 4. Ganska oviktigt 2 5. Mycket oviktigt 10 9. Uppgift saknas
VAR 328 VIKT: TEKN UTVECKLING 49 Loc 443 width 1 MD=9 49(2) <Viktiga värden> Teknisk utveckling <Se F.49 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket viktigt 336 2. Ganska viktigt 99 3. Varken viktigt eller oviktigt 40 4. Ganska oviktigt 0 5. Mycket oviktigt 9 9. Uppgift saknas
VAR 329 VIKT: BEHAGLIGT LIV 49 Loc 444 width 1 MD=9 49(3) <Viktiga värden> Ett behagligt liv <Se F.49 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket viktigt 303 2. Ganska viktigt 91 3. Varken viktigt eller oviktigt 30 4. Ganska oviktigt 4 5. Mycket oviktigt 15 9. Uppgift saknas
VAR 330 VIKT: SPÄNNANDE LIV 49 Loc 445 width 1 MD=9 49(4) <Viktiga värden> Ett spännande liv <Se F.49 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket viktigt 269 2. Ganska viktigt 178 3. Varken viktigt eller oviktigt 43 4. Ganska oviktigt 10 5. Mycket oviktigt 12 9. Uppgift saknas
VAR 331 VIKT: SJÄLVFÖRVERKL 49 Loc 446 width 1 MD=9 49(5) <Viktiga värden> Självförverkligande <Se F.49 för fullständig frågetext> 166 1. Mycket viktigt 329 2. Ganska viktigt 110 3. Varken viktigt eller oviktigt 28 4. Ganska oviktigt 6 5. Mycket oviktigt 15 9. Uppgift saknas
VAR 332 VIKT: VÄRLD I FRED 49 Loc 447 width 1 MD=9 49(6) <Viktiga värden> En värld i fred <Se F.49 för fullständig frågetext> 570 1. Mycket viktigt 63 2. Ganska viktigt 9 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Ganska oviktigt 3 5. Mycket oviktigt 7 9. Uppgift saknas
VAR 333 VIKT: VACKER VÄRLD 49 Loc 448 width 1 MD=9 49(7) <Viktiga värden> En vacker värld <Se F.49 för fullständig frågetext> 249 1. Mycket viktigt 278 2. Ganska viktigt 91 3. Varken viktigt eller oviktigt 13 4. Ganska oviktigt 4 5. Mycket oviktigt 19 9. Uppgift saknas
VAR 334 VIKT: JÄMLIKHET 49 Loc 449 width 1 MD=9 49(8) <Viktiga värden> Jämlikhet <Se F.49 för fullständig frågetext> 292 1. Mycket viktigt 241 2. Ganska viktigt 88 3. Varken viktigt eller oviktigt 14 4. Ganska oviktigt 8 5. Mycket oviktigt 11 9. Uppgift saknas
VAR 335 VIKT: FAMILJETRYGGHET 49 Loc 450 width 1 MD=9 49(9) <Viktiga värden> Familjetrygghet <Se F.49 för fullständig frågetext> 478 1. Mycket viktigt 153 2. Ganska viktigt 9 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Ganska oviktigt 3 5. Mycket oviktigt 9 9. Uppgift saknas
VAR 336 VIKT: FRIHET 49 Loc 451 width 1 MD=9 49(10) <Viktiga värden> Frihet <Se F.49 för fullständig frågetext> 526 1. Mycket viktigt 103 2. Ganska viktigt 11 3. Varken viktigt eller oviktigt 0 4. Ganska oviktigt 2 5. Mycket oviktigt 12 9. Uppgift saknas
VAR 337 VIKT: LYCKA 49 Loc 452 width 1 MD=9 49(11) <Viktiga värden> Lycka <Se F.49 för fullständig frågetext> 324 1. Mycket viktigt 250 2. Ganska viktigt 53 3. Varken viktigt eller oviktigt 9 4. Ganska oviktigt 1 5. Mycket oviktigt 17 9. Uppgift saknas
VAR 338 VIKT: INRE HARMONI 49 Loc 453 width 1 MD=9 49(12) <Viktiga värden> Inre harmoni <Se F.49 för fullständig frågetext> 458 1. Mycket viktigt 172 2. Ganska viktigt 10 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Ganska oviktigt 2 5. Mycket oviktigt 8 9. Uppgift saknas
VAR 339 VIKT: KÄRLEK 49 Loc 454 width 1 MD=9 49(13) <Viktiga värden> Kärlek <Se F.49 för fullständig frågetext> 429 1. Mycket viktigt 190 2. Ganska viktigt 20 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Ganska oviktigt 2 5. Mycket oviktigt 9 9. Uppgift saknas
VAR 340 VIKT: LANDETS SÄKERH 49 Loc 455 width 1 MD=9 49(14) <Viktiga värden> Landets säkerhet <Se F.49 för fullständig frågetext> 389 1. Mycket viktigt 186 2. Ganska viktigt 52 3. Varken viktigt eller oviktigt 8 4. Ganska oviktigt 5 5. Mycket oviktigt 14 9. Uppgift saknas
VAR 341 VIKT: NJUTNING 49 Loc 456 width 1 MD=9 49(15) <Viktiga värden> Ett liv fullt av njutning <Se F.49 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket viktigt 148 2. Ganska viktigt 229 3. Varken viktigt eller oviktigt 135 4. Ganska oviktigt 48 5. Mycket oviktigt 19 9. Uppgift saknas
VAR 342 VIKT: FRÄLSNING 49 Loc 457 width 1 MD=9 49(16) <Viktiga värden> Frälsning <Se F.49 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket viktigt 49 2. Ganska viktigt 161 3. Varken viktigt eller oviktigt 139 4. Ganska oviktigt 230 5. Mycket oviktigt 23 9. Uppgift saknas
VAR 343 VIKT: SJÄLVAKTNING 49 Loc 458 width 1 MD=9 49(17) <Viktiga värden> Självaktning <Se F.49 för fullständig frågetext> 280 1. Mycket viktigt 245 2. Ganska viktigt 89 3. Varken viktigt eller oviktigt 15 4. Ganska oviktigt 8 5. Mycket oviktigt 17 9. Uppgift saknas
VAR 344 VIKT: SOC ANSEENDE 49 Loc 459 width 1 MD=9 49(18) <Viktiga värden> Socialt anseende <Se F.49 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket viktigt 284 2. Ganska viktigt 198 3. Varken viktigt eller oviktigt 57 4. Ganska oviktigt 13 5. Mycket oviktigt 14 9. Uppgift saknas
VAR 345 VIKT: SANN VÄNSKAP 49 Loc 460 width 1 MD=9 49(19) <Viktiga värden> Sann vänskap <Se F.49 för fullständig frågetext> 460 1. Mycket viktigt 159 2. Ganska viktigt 23 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Ganska oviktigt 0 5. Mycket oviktigt 8 9. Uppgift saknas
VAR 346 VIKT: VISDOM 49 Loc 461 width 1 MD=9 49(20) <Viktiga värden> Visdom <Se F.49 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket viktigt 297 2. Ganska viktigt 114 3. Varken viktigt eller oviktigt 14 4. Ganska oviktigt 1 5. Mycket oviktigt 17 9. Uppgift saknas
VAR 347 VIKT: RÄTTVISA 49 Loc 462 width 1 MD=9 49(21) <Viktiga värden> Rättvisa <Se F.49 för fullständig frågetext> 483 1. Mycket viktigt 138 2. Ganska viktigt 18 3. Varken viktigt eller oviktigt 1 4. Ganska oviktigt 2 5. Mycket oviktigt 12 9. Uppgift saknas
VAR 348 VIKT: MAKT 49 Loc 463 width 1 MD=9 49(22) <Viktiga värden> Makt <Se F.49 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket viktigt 134 2. Ganska viktigt 299 3. Varken viktigt eller oviktigt 136 4. Ganska oviktigt 49 5. Mycket oviktigt 15 9. Uppgift saknas
VAR 349 VIKT: HÄLSA 49 Loc 464 width 1 MD=9 49(23) <Viktiga värden> Hälsa <Se F.49 för fullständig frågetext> 525 1. Mycket viktigt 103 2. Ganska viktigt 6 3. Varken viktigt eller oviktigt 1 4. Ganska oviktigt 3 5. Mycket oviktigt 16 9. Uppgift saknas
VAR 350 VIKT: RIKEDOM 49 Loc 465 width 1 MD=9 49(24) <Viktiga värden> Rikedom <Se F.49 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket viktigt 114 2. Ganska viktigt 342 3. Varken viktigt eller oviktigt 137 4. Ganska oviktigt 33 5. Mycket oviktigt 18 9. Uppgift saknas
VAR 351 VIKT: ÄRLIGHET 49 Loc 466 width 1 MD=9 49(25) <Viktiga värden> Ärlighet <Se F.49 för fullständig frågetext> 558 1. Mycket viktigt 79 2. Ganska viktigt 6 3. Varken viktigt eller oviktigt 0 4. Ganska oviktigt 2 5. Mycket oviktigt 9 9. Uppgift saknas
VAR 352 FÖDELSEÅR 50 Loc 467 width 2 MD=99 Till sist några frågor om Di g själv. Vid sammanställningen av resultatet i sådana här undersökningar är det brukligt att dela upp svaren i olika grupper. För att kunna göra det behöver vi svar på följande frågor. 50 Vilket år är Du född? 17. 1917 . . 80. 1980 11 99. Uppgift saknas Kod: 17 20 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 1 1 2 4 2 2 7 10 8 13 15 14 19 14 15 21 19 18 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 20 26 27 26 32 17 30 21 28 21 19 23 13 8 11 10 16 9 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 76 Frek: 13 8 9 6 3 9 12 8 2 6 3 3 7 2 4 2 3 1 Kod: 99 Frek: 11
VAR 353 KÖN 51 Loc 469 width 1 MD=9 51 Är Du man eller kvinna? 393 1. Man 260 2. Kvinna 1 9. Uppgift saknas
VAR 354 CIVILSTÅND 52 Loc 470 width 1 MD=9 52 Är Du ensamstående, samboende eller gift? 108 1. Ensamstående 61 2. Samboende 476 3. Gift 9 9. Uppgift saknas
VAR 355 UTBILDNING 53 Loc 471 width 2 MD=99 53 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan efter det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig själv. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. 109 01. Folkskola 2 02. Enhetsskola 29 03. Grundskola 55 04. Yrkesskola 66 05. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 49 06. Minst treårigt gymnasium 39 07. Flickskola/realexamen 37 08. Folkhögskola 26 09. Studentexamen 229 10. Högskola/Universitet 13 99. Uppgift saknas
VAR 356 GRUPPTILLHÖRIGHET 54 Loc 473 width 1 MD=9 54 Vilken av följande grupper tillhör Du för närvarande? 505 1. Förvärvsarbetande 12 2. Har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU 5 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 18 4. Arbetslös 38 5. Ålderspensionär 20 6. Förtidspensionär 10 7. Hemarbetande 12 8. Studerande 34 9. Uppgift saknas
VAR 357 YRKE 55 Loc 474 width 1 MD=9 55 Vilket yrke har Du? 641 1. Yrkesarbetar/har yrkesarbetat 2 5. Har aldrig yrkesarbetat 11 9. Uppgift saknas
VAR 358 YRKESGRUPP 56 Loc 475 width 2 MD= 0 or GE 99 56 Vilket av de här hör/hörde Du till? 164 01. Tjänsteman 116 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 40 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 142 04. Arbetare 19 05. Arbetare med arbetsledande funktion 5 06. Egenanställd arbetare 23 07. Jordbrukare: ingen anställd 11 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 30 09. Företagare: ingen anställd 35 10. Företagare: 1-9 anställda 6 11. Företagare: 10 eller flera anställda 27 00. Frågan ej tillämplig 36 99. Uppgift saknas
VAR 359 TJÄNSTESEKTOR 57 Loc 477 width 1 MD=9 57 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 81 1. Statlig 238 2. Kommunal/landsting 279 3. Privat 56 9. Uppgift saknas
VAR 360 MEDLEM FACKFÖRENING 58 Loc 478 width 1 MD=9 58 Är Du medlem i någon fackförening? 209 1. Ja, LO-förbund 170 2. Ja, TCO-förbund 92 3. Ja, SACO-förbund 155 5. Nej 28 9. Uppgift saknas
VAR 361 HUSHÅLLSSTORLEK 59 Loc 479 width 2 MD=99 59 Hur många personer ingår i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? 68 01. En person 261 02. Två personer 107 03. Tre personer 114 04. Fyra personer 72 05. Fem personer 11 06. Sex personer 5 07. Sju personer 0 08. Åtta personer 1 09. Nio personer 15 99. Uppgift saknas
VAR 362 ÅLDER BARN 1 60 Loc 481 width 2 MD=99 60 I den här frågan vill vi att Du anger hur många barn det finns i Ditt hushåll, och hur gamla de är. 60(1) Barn 1 01. 1 år . . 37. 37 år 156 55. Har inga barn 188 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 8 9 18 18 15 11 16 9 12 6 13 14 18 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 9 14 18 18 20 15 16 10 5 6 1 2 4 Kod: 27 29 33 37 55 99 Frek: 1 2 1 1 156 188
VAR 363 ÅLDER BARN 2 60 Loc 483 width 2 MD=99 60(2) <Ålder> Barn 2 <Se F.60 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 31. 31 år 156 55. Har inga barn 289 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 3 4 4 5 6 8 13 10 7 13 2 11 15 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 28 Frek: 6 15 13 10 14 7 12 7 6 11 3 2 1 Kod: 31 55 99 Frek: 1 156 289
VAR 364 ÅLDER BARN 3 60 Loc 485 width 2 MD=99 60(3) <Ålder> Barn 3 <Se F.60 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 28. 28 år 156 55. Har inga barn 411 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 1 3 2 4 5 4 3 2 4 5 4 7 4 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 55 Frek: 6 4 6 6 3 2 1 6 1 1 2 1 156 Kod: 99 Frek: 411
VAR 365 ÅLDER BARN 4 60 Loc 487 width 2 MD=99 60(4) <Ålder> Barn 4 <Se F.60 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 25. 25 år 156 55. Har inga barn 479 99. Uppgift saknas Kod: 1 3 5 8 9 11 13 14 16 18 19 20 25 Frek: 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 Kod: 55 99 Frek: 156 479
VAR 366 ÅLDER BARN 5 60 Loc 489 width 2 MD=99 60(5) <Ålder> Barn 5 <Se F.60 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 16. 16 år 156 55. Har inga barn 491 99. Uppgift saknas Kod: 2 4 10 13 15 16 55 99 Frek: 1 1 2 1 1 1 156 491
VAR 367 HUSHÅLLSINKOMST 61 Loc 491 width 2 MD=99 61 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i Ditt hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten.) 19 01. 100 000 eller mindre 43 02. 101 000-150 000 50 03. 151 000-200 000 77 04. 201 000-250 000 81 05. 251 000-300 000 113 06. 301 000-350 000 89 07. 351 000-400 000 59 08. 401 000-450 000 39 09. 451 000-500 000 63 10. Över 500 000 21 99. Uppgift saknas
VAR 368 BOENDETID I KOMMUNEN 62 Loc 493 width 1 MD=9 62 Hur länge har Du bott i den kommun där Du bor nu? 187 1. Har alltid bott här 95 2. Född kommunen, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t ex studier på annan ort 322 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 28 4. Inflyttad, har bott här 6 till 10 år 9 5. Inflyttad, har bott här 1 till 5 år 1 6. Inflyttad, bott här mindre än ett år 12 9. Uppgift saknas
VAR 369 UPPVÄXTORT 63 Loc 494 width 1 MD=9 63 Var någonstans växte Du huvudsakligen upp (Om Du flyttade omkring, ange det område där Du tillbringade längsta tiden fram till 15 års-åldern)? 247 1. Ren landsbygd i Sverige 140 2. Mindre tätort i Sverige 125 3. Stad/större tätort i Sverige 108 4. Stockholm/Göteborg/Malmö 14 5. Annat land i Norden 5 6. Annat land utanför Norden 15 9. Uppgift saknas
VAR 370 NUVARANDE FAMILJ 64 Loc 495 width 1 MD=9 64 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 64(1) Din nuvarande familj 209 1. Arbetarfamilj 44 2. Jordbrukarfamilj 167 3. Tjänstemannafamilj 108 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 78 5. Egen företagare 48 9. Uppgift saknas
VAR 371 FAMILJ UNDER UPPVÄXT 64 Loc 496 width 1 MD=9 64(2) Den familj Du växte upp i <Se F.64 för fullständig frågetext> 282 1. Arbetarfamilj 148 2. Jordbrukarfamilj 91 3. Tjänstemannafamilj 33 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 69 5. Egen företagare 31 9. Uppgift saknas
VAR 372 KONT PARTI: INITIATIV A Loc 497 width 1 MD=6 or GE 9 Den här sidan ligger lös i formuläret för att den riktar sig endast till Dig som sitter som ledamot för en partibeteckning som aldrig varit representerad i riksdagen. Antalet lokala småpartier i västsverige har ökat med 28 procent, därför vill vi fråga Dig som representerar ett lokalt parti några särskilda frågor. Var vänlig och fyll i arket och skicka med tillbaka det med hela frågeformuläret i det bifogande svarskuvertet. A Här vill vi att Du graderar i vilken utsträckning olika saker gjorde att Du först fick kontakt med det lokala parti som Du nu representerar. Om några av listade förslagen inte alls hade något att göra med hur Du fick Din första kontakt med partiet markerar Du en nolla. A(1) Var själv en av initiativtagarna 7 0. Inte alls viktigt 3 1. 1 2. 2 3. 2 4. 23 5. Mycket viktigt 599 6. Frågan ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 373 KONT PARTI: LEDNINGEN A Loc 498 width 1 MD=6 or GE 9 A(2) <Kontakt med lokalt parti> Personligen kontaktad av partiledningen <Se F.A för fullständig frågetext> 7 0. Inte alls viktigt 1 1. 0 2. 1 3. 5 4. 22 5. Mycket viktigt 599 6. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 374 KONT PARTI: INF VÄNNER A Loc 499 width 1 MD=6 or GE 9 A(3) <Kontakt med lokalt parti> Mina vänner/familj informerade mig om partiet <Se F.A för fullständig frågetext> 17 0. Inte alls viktigt 0 1. 2 2. 0 3. 0 4. 6 5. Mycket viktigt 599 6. Frågan ej tillämplig 30 9. Uppgift saknas
VAR 375 KONT PARTI: MASSMEDIA A Loc 500 width 1 MD=6 or GE 9 A(4) <Kontakt med lokalt parti> Via (lokal) press, radio och TV <Se F.A för fullständig frågetext> 15 0. Inte alls viktigt 3 1. 0 2. 2 3. 2 4. 1 5. Mycket viktigt 599 6. Frågan ej tillämplig 32 9. Uppgift saknas
VAR 376 KONT PARTI: PARTIMTRL A Loc 501 width 1 MD=6 or GE 9 A(5) <Kontakt med lokalt parti> Via partiets material (flygblad, partiprogram etc.) <Se F.A för fullständig frågetext> 15 0. Inte alls viktigt 0 1. 1 2. 2 3. 2 4. 4 5. Mycket viktigt 599 6. Frågan ej tillämplig 31 9. Uppgift saknas
VAR 377 KONT PARTI: ANNAT A Loc 502 width 1 MD=0 or GE 9 A(6) <Kontakt med lokalt parti> Annat <Se F.A för fullständig frågetext> 3 1. Engagemang i kommunen 1 2. Vill påverka 1 3. Pga annan aktivitet 4 4. Vänner, arbetskamrater 1 5. Tillfälligheter 1 6. Grundare, initiativtagare 39 7. Inget annat angett 599 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 378 UTBRYTARPARTI B Loc 503 width 2 MD= 0 or GE 99 B Betraktas Ditt parti som ett utbrytarparti (utbrytarorganisation) från något annat parti (eller organisation), och i så fall vilket? 2 01. Ja, moderata samlingspartiet 1 02. Ja, centerpartiet 3 03. Ja, kristdemokratiska samhällspartiet 1 04. Ja, folkpartiet liberalerna 4 05. Ja, socialdemokraterna 1 06. Ja, vänsterpartiet 5 08. Ja, ny demokrati 1 11. Ej blockbundet 4 13. Tvärpolitiskt, från alla 31 55. Nej, mitt parti betraktas inte som ett utbrytarparti 599 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 379 ÅR PARTI GRUNDADES C Loc 505 width 2 MD= 0 or GE 99 C Vilket år bildades partiet som Du representerar? 60. 1960 . . 94. 1994 599 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 60 62 65 66 67 73 75 76 82 84 88 90 91 Frek: 1 1 1 3 1 1 1 2 2 3 5 3 9 Kod: 94 0 99 Frek: 21 599 1
VAR 380 NÄRMASTE RIKSPARTI D Loc 507 width 2 MD= 0 or GE 99 D Vilket parti på riksnivå anser Du att Ditt parti står närmast? 4 01. Moderata samlingspartiet 2 02. Centerpartiet 6 03. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 04. Folkpartiet liberalerna 3 05. Socialdemokraterna 1 06. Vänsterpartiet 1 07. Miljöpartiet - de gröna 1 08. Ny demokrati 1 11. Vänster 8 12. Höger 9 13. Tvärpolitiskt 8 14. Inget 599 00. Frågan ej tillämplig 10 99. Uppgift saknas