Åsikter om Sverige och det europeiska enandet 1992
                SSD 0515

              Primärforskare

             Lennart Brantgärde
        Svensk samhällsvetenskaplig Datatjänst

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
             SE 405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ÅSIKTER OM SVERIGE OCH DET EUROPEISKA ENANDET
  samlades ursprungligen in av Lennart Brantgärde vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Varken SSD eller
  primärforskaren bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskarna och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 23  (2)HEL- ELLER DELTIDSARBETE (3)LOC 26 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (5) BG10 Förvärvsarbetar du på hel- eller deltid?

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      518 1.  Ja, heltid
      167 2.  Ja, deltid
      348 3.  Nej, har inget förvärvsarbete
  
       3 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0515 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Födelseår 6 Bostadstyp 7 Hushållets storlek 8 Antal hushållsmedlemmar i åldern 18-75 år 9 Hushållsmedlemmar under 2 år 10 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 11 Hushållsmedlemmar i åldern 7-14 år 12 Hushållsmedlemmar i åldern 15-19 år 13 Hushåll utan barn 14 Barn som flyttat hemifrån 15 Sammanboende eller ensamstående 16 Högsta utbildning 17 Hel- eller deltidsarbete 18 Anställd eller egen företagare 19 Arbetare eller tjänsteman 20 Anställd i privat eller offentlig tjänst 21 Medlem i fackförening 22 Arbetsmarknadsgrupp - ej förvärvarbetande 23 Kön 24 Ansvar för hushållets dagligvaruköp 25 Inkomst 26 Egen inkomst före skatt 27 Hushållets sammanlagda inkomst 28 Bostadsortens storlek 29 Län 30 Partival om val idag 31 Säker på partival om riksdagsval idag 32 Partival riksdagsvalet 1991 33 Placering på vänster-högerskala 34 Partianhängare 35 Partiidentifikation 36 Medlem av fackförening eller yrkesorganisation 37 Civilstånd 38 Självuppskattad socialklasstillhörighet 39 Hyr av privat värd eller av allmännyttan 40 Religionstillhörighet 41 Gudstjänstbesök 42 Religiositet 43 Inställning till det demokratiska systemet i Sverige 44 Övertyga närmaste omgivningen 45 Politiska diskussioner med vänner 46 Ser på TVs nyhetssändningar 47 Läser nyheterna i en dagstidning 48 Lyssnar på radionyheterna 49 Viktigaste målsättningen närmaste 10-15 åren 50 Näst viktigaste målsättningen närmaste 10-15 åren 51 Tänker på sig själv som europeisk 52 Inställning till ett enat Västeuropa 53 Inställning till en europeisk union 54 Europeisk unions inverkan på nationella identiteter och mångfald 55 Nyligen hört eller läst något om EG 56 EG-frågors betydelse för Sveriges framtid 57 Informerad om EG, dess institutioner och politik 58 Läst eller hört om den gemensamma marknad som bildas 1993 59 Läst eller hört om EES-avtalet 60 Förhoppningar eller farhågor inför Sveriges deltagande i gemensamma marknaden 61 Förhoppning: Möjligheten att ta arbete 62 Förhoppning: Lägre priser och levnadskostnader 63 Förhoppning: Enklare med handel och affärsverksamhet 64 Förhoppning: Bättre rustade mot konkurrens 65 Förhoppning: Större möjligheter för näringslivet 66 Förhoppning: Fler arbetstillfällen, mindre arbetslöshet 67 Förhoppning: Samma pris- och avgiftsnivå 68 Förhoppning: Stora problem löses bättre gemensamt 69 Förhoppning: Förnyad och förbättrad ekonomi 70 Förhoppning: Mindre social ojämlikhet 71 Förhoppning: Ett större urval av varor och produkter 72 Förhoppning: Annat 73 Förhoppning: Tveksam, vet ej 74 Farhåga: Förlusten av nationella identitet 75 Farhåga: Osäker framtid 76 Farhåga: Sverige kommer inte att ha något inflytande 77 Farhåga: För mycket konkurrens 78 Farhåga: Mer arbetslöshet och färre jobb 79 Farhåga: För mycket invandring till Sverige 80 Farhåga: Högre priser och levnadskostnader 81 Farhåga: Inte förberedda för detta ännu 82 Farhåga: Gränskontroller saknas 83 Farhåga: Sverige kommer att få betala för andra 84 Farhåga: För många förändringar 85 Farhåga: Annat 86 Farhåga: Tveksam, vet ej 87 Svenskt EG-medlemskaps påverkan på IP 88 Inställning till svenskt medlemskap i EG 89 Lämplig tidpunkt för svenskt EG-medlemskap 90 Sverige gynnas eller missgynnas av EG-medlemskap 91 Inställning till EGs upphörande 92 Beslutsfattare: Säkerhet och försvar 93 Beslutsfattare: Miljöskyddsfrågor 94 Beslutsfattare: Valutafrågor 95 Beslutsfattare: U-landsfrågor 96 Beslutsfattare: Sjuk och hälsovård 97 Beslutsfattare: Utbildning 98 Beslutsfattare: Grundläggande regler för massmedia 99 Beslutsfattare: Forskning och teknisk utveckling 100 Beslutsfattare: Momsens storlek 101 Beslutsfattare: Utrikespolitik 102 Beslutsfattare: Styrelserepresentation för anställda 103 Beslutsfattare: Skydd av den personliga integriteten 104 Beslutsfattare: Närings- och industripolitik 105 Beslutsfattare: Kulturpolitik 106 Beslutsfattare: Invandringspolitik 107 Beslutsfattare: Asylregler för flyktingar 108 Beslutsfattare: Arbetarskyddsfrågor 109 Beslutsfattare: Sysselsättningspolitik 110 Hört talas om Maastrichtfördraget 111 Maastrichtfördraget positivt eller negativt för EG 112 Kännedom om Maastrichtfördraget 113 Nationell och europeisk identitet i europeisk union 114 Sant-falskt: Jordens centrum är mycket hett 115 Sant-falskt: Syret vi andas kommer från växterna 116 Sant-falskt: Kokning gör radioaktiv mjölk ofarlig 117 Sant-falskt: Elektroner är mindre än atomer 118 Sant-falskt: Kontinenterna har flyttat på sig 119 Sant-falskt: Faderns gener bestämmer barnets kön 120 Sant-falskt: Människan levt samtidigt med dinosaurer 121 Sant-falskt: Antibiotika dödar virus och bakterier 122 Sant-falskt: Laser fokuserar ljudvågor 123 Sant-falskt: All radioaktivitet skapad av människan 124 Sant-falskt: Mänskligt liv utvecklat från djurarter 125 Vikt

VAR 1 SSD STUDY NR 0515              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0515


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Juli 2007
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Åsikter om Sverige och det europeiska enandet 1992
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 FÖDELSEÅR Loc 13 width 2 BG1 Vilket år är du född? 1 17. 1917 6 18. 1918 16 19. 1919 12 20. 1920 16 21. 1921 14 22. 1922 15 23. 1923 18 24. 1924 12 25. 1925 12 26. 1926 18 27. 1927 14 28. 1928 10 29. 1929 11 30. 1930 12 31. 1931 18 32. 1932 13 33. 1933 11 34. 1934 22 35. 1935 12 36. 1936 12 37. 1937 9 38. 1938 16 39. 1939 20 40. 1940 25 41. 1941 22 42. 1942 29 43. 1943 22 44. 1944 24 45. 1945 33 46. 1946 27 47. 1947 17 48. 1948 10 49. 1949 19 50. 1950 21 51. 1951 23 52. 1952 21 53. 1953 15 54. 1954 19 55. 1955 29 56. 1956 20 57. 1957 10 58. 1958 18 59. 1959 18 60. 1960 22 61. 1961 21 62. 1962 26 63. 1963 15 64. 1964 26 65. 1965 21 66. 1966 16 67. 1967 23 68. 1968 12 69. 1969 15 70. 1970 13 71. 1971 31 72. 1972 12 73. 1973 16 74. 1974 15 75. 1975 10 76. 1976
VAR 6 BOSTADSTYP Loc 15 width 1 BG3 Vilken typ av bostad är det här? FÖR HEMMABOENDE BARN MARKERAS FÖRÄLDRARNAS BOSTAD 139 1. Insatslägenhet, bostadsrättslägenhet, andelslägenhet 312 2. Hyr lägenhet 517 3. Äger radhus, villa, bostadsrättsradhus etc. 32 4. Hyr radhus, villa 34 5. Äger gård på landet, jordbruksfastighet 1 6. Hyr, arrenderar jordbruksfastighet 1 7. Övriga (inneboende m fl)
VAR 7 HUSHÅLLETS STORLEK Loc 16 width 1 BG4 Hur många personer, inklusive dig själv, är ni sammanlagt i hushållet? INNEBOENDE RÄKNAS SOM 1-PERSONSHUSHÅLL 174 1. En person 378 2. Två personer 188 3. Tre personer 205 4. Fyra personer 70 5. Fem personer 16 6. Sex personer 4 7. Sju personer 1 9. Nio personer
VAR 8 HUSHÅLLSMEDL 18-74 ÅR Loc 17 width 1 BG5 Hur många av dessa är i åldern 18-74 år? 218 1. En person 671 2. Två personer 112 3. Tre personer 33 4. Fyra personer 1 5. Fem personer 1 6. Sex personer
VAR 9 HUSHÅLLSMEDL UNDER 2 ÅR Loc 18 width 1 BG6(1) Finns det något barn som bor här som är under 2 år? 956 0. Ej nämnt 80 1. Nämnt
VAR 10 HUSHÅLLSMEDL 2-6 ÅR Loc 19 width 1 BG6(2) Finns det något barn som bor här som är 2-6 år? 862 0. Ej nämnt 174 1. Nämnt
VAR 11 HUSHÅLLSMEDL 7-14 ÅR Loc 20 width 1 BG6(3) Finns det något barn som bor här som är 7-14 år? 835 0. Ej nämnt 201 1. Nämnt
VAR 12 HUSHÅLLSMEDL 15-19 ÅR Loc 21 width 1 BG6(4) Finns det något barn som bor här som är 15-19 år? 852 0. Ej nämnt 184 1. Nämnt
VAR 13 HUSHÅLL UTAN BARN Loc 22 width 1 BG6(5) Inga barn? 460 0. Ej nämnt 576 1. Nämnt
VAR 14 BARN FLYTTAT HEMIFRÅN Loc 23 width 1 MD=9 BG7 Har det funnits några barn i ert hushåll som vuxit upp och flyttat hemifrån? 425 1. Ja 607 2. Nej 4 9. Uppgift saknas
VAR 15 SAMMANBOENDE Loc 24 width 1 MD=9 BG8 Är du gift eller sammanboende? Ungdomar som bor hemma hos föräldrar räknas inte som sammanboende! Änka/änkling markeras som ensamstående 722 1. Ja, gift eller sammanboende 309 2. Nej 5 9. Uppgift saknas
VAR 16 HÖGSTA UTBILDNING Loc 25 width 1 BG9 Vilken är den högsta avslutade skolutbildning du har? Är det grundskole-/folkskolenivå, gymnasienivå eller högskolenivå? 397 1. Grundskole-/folkskolenivå 419 2. Gymnasienivå 219 3. Högskolenivå, universitet 1 8. Vet ej
VAR 17 HEL- ELLER DELTIDSARBETE Loc 26 width 1 MD=9 BG10 Förvärvsarbetar du på hel- eller deltid? 518 1. Ja, heltid 167 2. Ja, deltid 348 3. Nej, har inget förvärvsarbete 3 9. Uppgift saknas
VAR 18 ANSTÄLLD EL FÖRETAGARE Loc 27 width 1 MD=0 BG11 (OM HEL- ELLER DELTIDSARBETE) Är du anställd eller egen företagare (med egen verksamhet)? 616 1. Anställd 66 2. Egen företagare 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 19 ARBETARE EL TJÄNSTEMAN Loc 28 width 1 MD=0 BG12 (ANSTÄLLD) Är du arbetare eller tjänsteman? 272 1. Arbetare 332 2. Tjänsteman 8 3. Tveksam om vad jag skall kalla mig 424 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 PRIV EL OFFENTLIG TJÄNST Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 BG13 (ANSTÄLLD) Är du anställd i privat eller offentlig tjänst, dvs för stat, landsting eller kommun? 287 1. Privat tjänst 325 2. Offentlig tjänst 422 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 21 MEDLEM I FACKFÖRENING Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 BG14 Är du medlem i någon fackförening 315 1. Nej 345 2. Ja, LO 253 3. Ja, TCO (t ex HTF, SIF, SKTF) 80 4. Ja, SACO (t ex CF, SSR, STF) 23 5. Ja, annan 15 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 22 ARBMARKNGR EJ FÖRVARB Loc 31 width 1 MD=0 BG15 (EJ FÖRVÄRVSARBETANDE) Är du tjänstledig, hemarbetande, studerande, pensionär, sjukskriven, arbetslös eller vad? 20 1. Tjänstledig/föräldraledig 12 2. Hemarbetande husmor/husfar 86 3. Studerande 168 4. Pensionär/sjukpensionär 9 5. Långtidssjukskriven 47 6. Arbetslös 2 7. Värnpliktig 692 0. Frågan ej tillämplig
VAR 23 KÖN Loc 32 width 1 BG16 Intervjuaren markerar IP:s kön 517 1. Man 519 2. Kvinna
VAR 24 ANSVAR DAGLIGVARUKÖP Loc 33 width 1 MD=9 BG17 Ansvarar du för hushållets dagligvaruköp? 418 1. Ja, ansvarar ensam 396 2. Ja, tillsammans med annan i familjen 220 3. Nej, ansvarar inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 25 INKOMST Loc 34 width 1 MD=9 BG18 Nu kommer två inkomstfrågor, en om din egen inkomst och en om hela hushållets inkomster. Till inkomst räknas inte bara lön utan också pension, barnbidrag ... 998 1. Ja 15 2. Nej 23 9. Uppgift saknas
VAR 26 EGEN INKOMST FÖRE SKATT Loc 35 width 2 MD= 0 BG19 (OM JA) Hur stor är för närvarande din personliga inkomst före skatt? Svara med den bokstav som motsvarar din egen inkomst) 95 01. A - ( - 4.249 kr per månad) 24 02. B - ( 4.250 - 4.999 kr per månad) 27 03. C - ( 5.000 - 5.749 kr per månad) 71 04. D - ( 5.750 - 7.499kr per månad) 120 05. E - ( 7.500 - 9.999 kr per månad) 185 06. F - (10.000 - 12.499 kr per månad) 152 07. G - (12.500 - 14.599 kr per månad) 235 08. H - (14.600 - 20.799 kr per månad) 40 09. J - (20.800 - 24.999 kr per månad) 42 10. K - (25.000 - 33.332 kr per månad) 8 11. L - (33.333 - 41.666 kr per månad) 3 12. M - (41.667 - kr per månad) 34 00. Frågan ej tillämplig
VAR 27 HUSHÅLLETS INKOMST Loc 37 width 2 MD= 0 BG20 (HUSHÅLL MED FLER ÄN 1 PERSON) Hur stor är för närvarande den sammanlagda inkomsten före skatt i hela hushållet? 52 01. A - ( - 4.249 kr per månad) 11 02. B - ( 4.250 - 4.999 kr per månad) 11 03. C - ( 5.000 - 5.749 kr per månad) 30 04. D - ( 5.750 - 7.499kr per månad) 50 05. E - ( 7.500 - 9.999 kr per månad) 68 06. F - (10.000 - 12.499 kr per månad) 72 07. G - (12.500 - 14.599 kr per månad) 188 08. H - (14.600 - 20.799 kr per månad) 132 09. J - (20.800 - 24.999 kr per månad) 250 10. K - (25.000 - 33.332 kr per månad) 90 11. L - (33.333 - 41.666 kr per månad) 52 12. M - (41.667 - kr per månad) 30 00. Frågan ej tillämplig
VAR 28 BOSTADSORTENS STORLEK Loc 39 width 1 MD=9 BG21 Intervjuaren markerar om IP bor på en ort med fler eller färre än 3000 invånare. 839 1. Fler än 3.000 invånare 189 2. Färre än 3.000 invånare 1 8. Tveksam, vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 29 LÄN Loc 40 width 2 INL41 Län 203 01. Stockholms län 26 03. Uppsala län 24 04. Södermanlands län 47 05. Östergötlands län 50 06. Jönköpings län 24 07. Kronobergs län 25 08. Kalmar län 37 10. Blekinge län 39 11. Kristianstads län 84 12. Malmöhus län 21 13. Hallands län 87 14. Göteborgs och Bohus län 44 15. Älvsborgs län 34 16. Skaraborgs län 49 17. Värmlands län 39 18. Örebro län 25 19. Västmanlands län 26 20. Kopparbergs län 50 21. Gävleborgs län 27 22. Västernorrlands län 10 23. Jämtlands län 39 24. Västerbottens län 26 25. Norrbottens län
VAR 30 PARTIVAL OM VAL IDAG Loc 42 width 2 MD=99 ISM1 Vi ska nu tillsammans genomföra något som liknar ett val till riksdagen. Här får Du ett kort med namnen på de olika partierna. (ÖVERLÄMNA KORT ISM1) Om det vore riksdagsval idag, vilket parti skulle du då rösta på? 205 01. Moderata samlingspartiet 77 02. Folkpartiet liberalerna 63 03. Centern 36 04. Kristdemokratiska samlingspartiet 82 05. Ny Demokrati 35 06. Miljöpartiet de gröna 429 07. Socialdemokraterna 30 08. Vänsterpartiet 8 09. Annat parti 69 10. Skulle rösta blankt 2 99. Uppgift saknas
VAR 31 STYRKA PARTIVAL Loc 44 width 1 MD=9 ISM2 Om det vore riksdagsval idag, är Du då helt säker, ganska säker eller osäker på om Du skulle rösta på det parti som Du nu markerat? 528 1. Helt säker 241 2. Ganska säker 223 3. Osäker 24 8. Vet ej 20 9. Uppgift saknas
VAR 32 PARTI RIKSDAGSVALET 1991 Loc 45 width 2 MD= 0 ISM3 Hur röstade Du vid det senaste riksdagsvalet, dvs det som ägde rum 1991? Svara genom att sätta ett kryss på det här kortet! (ÖVERLÄMNA KORT ISM3) 198 01. Moderata samlingspartiet 100 02. Folkpartiet liberalerna 65 03. Centern 50 04. Kristdemokratiska samlingspartiet 50 05. Ny Demokrati 31 06. Miljöpartiet de gröna 324 07. Socialdemokraterna 42 08. Vänsterpartiet 2 09. Annat parti 45 10. Röstade inte 31 11. Röstade blankt 98 00. Frågan ej tillämplig
VAR 33 PLAC VÄNSTER-HÖGERSKALA Loc 47 width 2 SDX1 I politiken talar man ofta om 'vänster' och 'höger'. Hur vill du placera dig själv och dina åsikter på den här skalan? 22 01. 1 Vänster 34 02. 2 139 03. 3 140 04. 4 185 05. 5 140 06. 6 152 07. 7 110 08. 8 24 09. 9 24 10. 10 Höger 33 77. Vill inte svara 33 88. Tveksam, vet ej
VAR 34 PARTIANHÄNGARE Loc 49 width 1 SDX2 Anser du dig vara anhängare av eller sympatisör med något särskilt parti? 542 1. Ja 439 5. Nej 55 8. Tveksam, vet ej
VAR 35 PARTIIDENTIFIKATION Loc 50 width 1 MD=0 SDX3 (PARTIANHÄNGARE) Känner du dig mycket bunden till partiet, ganska bunden eller sympatiserar du bara med det? 29 1. Ja, mycket bunden 89 2. Ja, ganska bunden 432 3. Sympatiserar bara 11 8. Tveksam, vet ej 475 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 FACKFÖRENINGSMEDLEM Loc 51 width 1 SDX4 Är du själv medlem av någon fackförening eller yrkesorganisation? 726 1. Ja 310 5. Nej
VAR 37 CIVILSTÅND Loc 52 width 1 MD=9 SDX5 Är du ... 209 1. Ogift 570 2. Gift 146 3. Sambo 63 4. Skild 14 5. Separerad 33 6. Änka/änkling 1 9. Uppgift saknas
VAR 38 SOCIALKLASSTILLHÖRIGHET Loc 53 width 1 SDX6 Om du blev ombedd att välja en av följande beteckningar för socialklass, vilken skulle du säga att du tillhör? 508 1. Medelklass 65 2. Lägre medelklass 341 3. Arbetarklass 14 4. Överklass 63 5. Övre medelklass 29 7. Vill ej svara 16 8. Tveksam, vet ej
VAR 39 PRIVAT EL ALLMÄNNYTTAN Loc 54 width 1 MD=0 SDX7 (HYR LÄGENHET) Hyr du av en privat värd eller av eller av allmännyttan? 179 1. Privat värd 185 2. Allmännyttan 15 8. Tveksam, vet ej 657 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 RELIGIONSTILLHöRIGHET Loc 55 width 2 SDX8 Anser du dig tillhöra en särskild religion - i så fall vilken? 13 01. Romersk katolsk 476 02. Protestantisk 11 03. Ortodox 3 04. Judisk 5 05. Muslimsk 2 06. Buddistisk 1 07. Hinduisk 25 08. Annan religion 479 55. Ingen 21 88. Tveksam, ej svar
VAR 41 GUDSTJÄNSTBESÖK Loc 57 width 1 MD=0 SDX9 Går du till gudstjänst flera gånger i veckan, någon gång i veckan, några få gånger om året, en gång om året, sällan eller aldrig? 9 1. Flera gånger i vecka 38 2. Någon gång i veckan 233 3. Några få gånger om året 165 4. En gång om året/sällan 193 5. Aldrig 2 8. Tveksam, vet ej 396 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 RELIGIOSITET Loc 58 width 1 SDX10 Oavsett om du följer religiösa seder eller ej, skulle du säga att du är ... 303 1. Religiös 460 2. Icke religiös 71 3. Agnostiker 70 4. Ateist 132 8. Tveksam, vet ej
VAR 43 SV DEMOKRATISKA SYSTEM Loc 59 width 1 SDY1 Hur nöjd är Du med vårt demokratiska system såsom det fungerar i Sverige? Är Du ... 51 1. Mycket nöjd 542 2. Ganska nöjd 313 3. Inte särskilt nöjd 101 4. Inte alls nöjd 29 8. Tveksam, vet ej
VAR 44 ÖVERTYGA OMGIVNINGEN Loc 60 width 1 SDY2 När Du har en bestämd uppfattning i någon fråga, hur vanligt är det då att Du försöker övertyga dina vänner, släktingar eller arbetskamrater om din uppfattning? Brukar det hända ... 200 1. Ofta 452 2. Då och då 290 3. Sällan 88 4. Aldrig 6 8. Tveksam, vet ej
VAR 45 POLITISKA DISKUSSIONER Loc 61 width 1 SDY3 När du umgås med dina vänner, hur ofta brukar ni då diskutera politiska frågor. Är det ... 123 1. Ofta 658 2. Ibland 251 3. Aldrig 4 8. Tveksam, vet ej
VAR 46 TV:S NYHETSSÄNDNINGAR Loc 62 width 1 SDY4 Nu kommer några frågor om hur man informerar sig om vad som händer i samhället och världen. Du kan svara med hjälp av det här kortet. (VISA KORT SDY4) SDY4a Hur ofta brukar du se på TVs nyhetssändningar? 689 1. Varje dag 248 2. Flera gånger i veckan 74 3. En eller två gånger per vecka 22 4. Mer sällan 3 5. Aldrig
VAR 47 DAGSTIDNINGS NYHETER Loc 63 width 1 SDY4b Hur ofta brukar du läsa nyheterna i en dagstidning? <Se F.SDY4 för fullständig frågetext> 786 1. Varje dag 125 2. Flera gånger i veckan 77 3. En eller två gånger per vecka 42 4. Mer sällan 6 5. Aldrig
VAR 48 RADIONYHETERNA Loc 64 width 1 SDY4c Och hur ofta brukar du lyssna på nyheterna i radio? <Se F.SDY4 för fullständig frågetext> 673 1. Varje dag 121 2. Flera gånger i veckan 83 3. En eller två gånger per vecka 125 4. Mer sällan 34 5. Aldrig
VAR 49 VIKTIGASTE MÅLSÄTTNINGEN Loc 65 width 1 SDY5A Det talas mycket om vilka målsättningar vi bör arbeta för här i landet de närmaste 10 eller 15 åren. På det här kortet står upptagna några av dessa målsättningar som en del menar bör prioriteras. Vill du vara vänlig och tala om för mig vilken målsättning du anser vara ALLRA VIKTIGAST i det långa loppet? (VISA KORT SDY5) ENDAST ETT SVAR 539 1. Upprätthålla lag och ordning i landet 257 2. Ge enskilda större möjlighet att påverka viktiga politiska beslut 93 3. Bekämpa prisstegringar 119 4. Skydda yttrandefriheten 28 8. Tveksam, vet ej
VAR 50 NÄST VIKTIGASTE MÅLSÄTTN Loc 66 width 1 SDY5B Och vilken anser du vara den NÄST VIKTIGASTE? ENDAST ETT SVAR 248 1. Upprätthålla lag och ordning i landet 253 2. Ge enskilda större möjlighet att påverka viktiga politiska beslut 203 3. Bekämpa prisstegringar 298 4. Skydda yttrandefriheten 34 8. Tveksam, vet ej
VAR 51 EUROPEISK IDENTITET Loc 67 width 1 SDY6 Hur ofta händer det att du tänker på dig själv inte enbart som svensk utan också tänker på dig själv som europe? Händer det ... 141 1. Ofta 353 2. Ibland 513 3. Aldrig 29 8. Tveksam, vet ej
VAR 52 INSTÄLLN ENAT VÄSTEUROPA Loc 68 width 1 SDY7 Är du för eller emot de ansträngningar som görs att skapa ett enat Västeuropa? Är du ... 177 1. Helt eller nästan helt för ett enat Västeuropa 333 2. Delvis för ett enat Västeuropa 186 3. Delvis emot ett enat Västeuropa 195 4. Helt eller nästan helt emot ett enat Västeuropa 145 8. Tveksam, vet ej
VAR 53 INSTÄLLN EUROPEISK UNION Loc 69 width 1 SDY8 Är Du för eller emot tanken att skapa en europeisk union med en europeisk regering som utses av ett Europaparlament? 120 1. För 686 2. Emot 230 8. Tveksam, vet ej
VAR 54 IDENTITET OCH MÅNGFALD Loc 70 width 1 SDY9 Det talas en del om nationell identitet och europeisk identitet i flera europeiska länder. Vi tänker oss ett samtal mellan två personer A och B. Vem håller DU mest med. Ange ditt svar på en skala från 1-7 där 1 betyder att du håller helt med A och 7 att Du håller helt med B. Svara med hjälp av det här kortet. (VISA KORT SDY9) Person A säger: Om en riktig europeisk union någonsin kommer till stånd kommer det att innebära slutet för våra nationella och kulturella identiteter och vår mångfald. Person B säger: Det enda sättet att skydda våra nationella identiteter och mångfalden är att Europas länder bildar en riktig europeisk union. 183 1. 1 Håller helt med A 165 2. 2 195 3. 3 174 4. 4 119 5. 5 48 6. 6 64 7. 7 Håller helt med B 88 8. Tveksam, vet ej
VAR 55 HÖRT ELLER LÄST OM EG Loc 71 width 1 SDY10 Har Du nyligen hört eller läst något om EG eller dess institutioner och politik? 822 1. Ja, läst och hört 194 5. Nej, ej läst eller hört 20 8. Tveksam, vet ej
VAR 56 EG-FRÅGORS BETYDELSE Loc 72 width 1 SDY11 Hur viktiga anser du att de frågor som behandlas inom EG är för Sveriges och svenska folkets framtid? 438 1. Mycket viktiga 389 2. Ganska viktiga 95 3. Inte särskilt viktig 29 4. Inte alls viktiga 85 8. Tveksam, vet ej
VAR 57 INFORMERAD OM EG Loc 73 width 1 SDY12 Hur välinformerad tycker du att du är om EG, dess institutioner och politik? Är du ... 20 1. Mycket välinformerad 267 2. Ganska välinformerad 567 3. Inte särskilt välinformerad 172 4. Inte alls välinformerad 10 8. Tveksam, vet ej
VAR 58 HÖRT OM GEMENSAM MARKNAD Loc 74 width 1 SDY13 Har Du läst i tidningar eller sett på TV eller hört någonting om den gemensamma europeiska marknaden, som kommer att bildas från och med 1993? 829 1. Ja 162 5. Nej 45 8. Tveksam, vet ej
VAR 59 HÖRT OM EES-AVTALET Loc 75 width 1 SDY14 Har Du läst i tidningen, sett på TV eller hört någonting om EES-avtalet som Sverige och andra EFTA-länder ingick med EG och som ger dessa länder tillträde till EGs gemensamma marknad? 926 1. Ja 79 5. Nej 31 8. Tveksam, vet ej
VAR 60 FÖRHOPPNING EL FARHÅGOR Loc 76 width 1 SDY15 Hur ser du personligen på Sveriges deltagande i den gemensamma marknaden? Är det något som inger Dig mycket stora förhoppningar, ganska stora förhoppningar eller inger det dig ganska stora farhågor eller mycket stora farhågor? 45 1. Mycket stora förhoppningar 387 2. Ganska stora förhoppningar 368 3. Ganska stora farhågor 82 4. Mycket stora farhågor 154 8. Tveksam, vet ej
VAR 61 MÖJLIGHET TA ARBETE Loc 77 width 1 MD=0 SDY16 (MYCKET ELLER GANSKA STORA FÖRHOPPNINGAR) Du svarade att du var förhoppningsfull då det gäller Sverige och den gemensamma europeiska marknaden. Vilka av formuleringarna på det här kortet anser du är de viktigaste orsakerna till dina förhoppningar inför den gemensamma marknaden? SDY16_1 Möjligheten att ta arbete var som helst inom gemensamma marknaden EG- och EFTA-länderna. MAX UPP TILL 3 SVAR 165 1. Nämnt 273 5. Ej nämnt 598 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 LÄGRE LEVNADSKOSTNADER Loc 78 width 1 MD=0 SDY16_2 <Förhoppning gemensamma marknaden> Lägre priser och levnadskostnader. <Se F.SDY16 för fullständig frågetext> 192 1. Nämnt 246 5. Ej nämnt 598 0. Frågan ej tillämplig
VAR 63 ENKLARE HANDEL Loc 79 width 1 MD=0 SDY16_3 <Förhoppning gemensamma marknaden> Enklare med handel och affärsverksamhet. <Se F.SDY16 för fullständig frågetext> 225 1. Nämnt 213 5. Ej nämnt 598 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 BÄTTRE KONKURRENSKRAFT Loc 80 width 1 MD=0 SDY16_4 <Förhoppning gemensamma marknaden> Bättre rustade mot konkurrensen från USA och Japan. <Se F.SDY16 för fullständig frågetext> 71 1. Nämnt 367 5. Ej nämnt 598 0. Frågan ej tillämplig
VAR 65 MÖJLIGHETER NÄRINGSLIVET Loc 81 width 1 MD=0 SDY16_5 <Förhoppning gemensamma marknaden> Större möjligheter för näringslivet. <Se F.SDY16 för fullständig frågetext> 226 1. Nämnt 212 5. Ej nämnt 598 0. Frågan ej tillämplig
VAR 66 FLER ARBETSTILLFÄLLEN Loc 82 width 1 MD=0 SDY16_6 <Förhoppning gemensamma marknaden> Fler arbetstillfällen och mindre arbetslöshet. <Se F.SDY16 för fullständig frågetext> 97 1. Nämnt 341 5. Ej nämnt 598 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 SAMMA PRISNIVÅ Loc 83 width 1 MD=0 SDY16_7 <Förhoppning gemensamma marknaden> Samma pris- och avgiftsnivå i alla medlemsländerna. <Se F.SDY16 för fullständig frågetext> 51 1. Nämnt 387 5. Ej nämnt 598 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 LÖSA PROBLEM TILLSAMMANS Loc 84 width 1 MD=0 SDY16_8 <Förhoppning gemensamma marknaden> Stora problem löses bättre gemensamt. <Se F.SDY16 för fullständig frågetext> 61 1. Nämnt 377 5. Ej nämnt 598 0. Frågan ej tillämplig
VAR 69 FÖRBÄTTRAD EKONOMI Loc 85 width 1 MD=0 SDY16_9 <Förhoppning gemensamma marknaden> Förnyad och förbättrad ekonomi. <Se F.SDY16 för fullständig frågetext> 48 1. Nämnt 390 5. Ej nämnt 598 0. Frågan ej tillämplig
VAR 70 MINDRE SOCIAL OJÄMLIKHET Loc 86 width 1 MD=0 SDY16_10 <Förhoppning gemensamma marknaden> Mindre social ojämlikhet. <Se F.SDY16 för fullständig frågetext> 20 1. Nämnt 418 5. Ej nämnt 598 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 STÖRRE PRODUKTURVAL Loc 87 width 1 MD=0 SDY16_11 <Förhoppning gemensamma marknaden> Ett större urval av varor och produkter. <Se F.SDY16 för fullständig frågetext> 76 1. Nämnt 362 5. Ej nämnt 598 0. Frågan ej tillämplig
VAR 72 ANNAN FÖRHOPPNING Loc 88 width 1 MD=0 SDY16_12 <Förhoppning gemensamma marknaden> Annat <Se F.SDY16 för fullständig frågetext> 11 1. Nämnt 427 5. Ej nämnt 598 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 TVEKSAM FÖRHOPPNING Loc 89 width 1 MD=0 SDY16_13 <Förhoppning gemensamma marknaden> Tveksam, vet ej <Se F.SDY16 för fullständig frågetext> 8 1. Nämnt 430 5. Ej nämnt 598 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 NATIONELL IDENTITET Loc 90 width 1 MD=0 SDY17 (GANSKA ELLER MYCKET STORA FARHÅGOR) Du svarade att du har farhågor rörande den gemensamma marknaden. Vilka av formuleringarna på det här kortet anser du är de viktigaste orsakerna till dina farhågor? (VISA KORT SDY17) SDY17_1 Förlusten av vår nationella identitet. MAX UPP TILL TRE SVAR 142 1. Nämnt 312 5. Ej nämnt 582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 OSÄKER FRAMTID Loc 91 width 1 MD=0 SDY17_2 <Farhågor gemensamma marknaden> En osäker framtid. <Se F.SDY17 för fullständig frågetext> 126 1. Nämnt 328 5. Ej nämnt 582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 76 SVERIGE UTAN INFLYTANDE Loc 92 width 1 MD=0 SDY17_3 <Farhågor gemensamma marknaden> Vårt land kommer inte att ha något att säga till om längre. <Se F.SDY17 för fullständig frågetext> 242 1. Nämnt 212 5. Ej nämnt 582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 77 FÖR MYCKET KONKURRENS Loc 93 width 1 MD=0 SDY17_4 <Farhågor gemensamma marknaden> För mycket konkurrens. <Se F.SDY17 för fullständig frågetext> 36 1. Nämnt 418 5. Ej nämnt 582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 78 MER ARBETSLÖSHET Loc 94 width 1 MD=0 SDY17_5 <Farhågor gemensamma marknaden> Mer arbetslöshet och färre jobb. <Se F.SDY17 för fullständig frågetext> 204 1. Nämnt 250 5. Ej nämnt 582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 79 FÖR MYCKET INVANDRING Loc 95 width 1 MD=0 SDY17: För mycket invandring till Sverige SDY17_6 <Farhågor gemensamma marknaden> För mycket invandring till Sverige. 86 1. Nämnt 368 5. Ej nämnt 582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 80 HÖGRE LEVNADSKOSTNADER Loc 96 width 1 MD=0 SDY17_7 <Farhågor gemensamma marknaden> Högre priser och levnadsomkostnader. <Se F.SDY17 för fullständig frågetext> 17 1. Nämnt 437 5. Ej nämnt 582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 81 ÄNNU INTE FÖRBEREDDA Loc 97 width 1 MD=0 SDY17_8 <Farhågor gemensamma marknaden> Vi är inte förberedda för detta ännu. <Se F.SDY17 för fullständig frågetext> 91 1. Nämnt 363 5. Ej nämnt 582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 82 GRÄNSKONTROLLER SAKNAS Loc 98 width 1 MD=0 SDY17_9 <Farhågor gemensamma marknaden> Gränskontroller saknas som kan stoppa kriminella element och narkotika. <Se F.SDY17 för fullständig frågetext> 209 1. Nämnt 245 5. Ej nämnt 582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 83 SVERIGE BETALA FÖR ANDRA Loc 99 width 1 MD=0 SDY17: Vi i Sverige kommer att få betala SDY17_10 <Farhågor gemensamma marknaden> Vi i Sverige kommer att få betala för andra. 43 1. Nämnt 411 5. Ej nämnt 582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 FÖR MÅNGA FÖRÄNDRINGAR Loc 100 width 1 MD=0 SDY17_11 <Farhågor gemensamma marknaden> För många förändringar, för stora omvälvningar. <Se F.SDY17 för fullständig frågetext> 57 1. Nämnt 397 5. Ej nämnt 582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 85 ANNAN FARHÅGA Loc 101 width 1 MD=0 SDY17_12 <Farhågor gemensamma marknaden> Annat <Se F.SDY17 för fullständig frågetext> 42 1. Nämnt 412 5. Ej nämnt 582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 86 TVEKSAM FARHÅGA Loc 102 width 1 MD=0 SDY17_13 <Farhågor gemensamma marknaden> Tveksam, vet ej <Se F.SDY17 för fullständig frågetext> 6 1. Nämnt 448 5. Ej nämnt 582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 87 PÅVERKAN DELTAGANDE I EG Loc 103 width 1 SDY18 Hur tror Du att Sveriges deltagande i den gemensamma marknaden kommer att påverka Dig själv? Kommer det att vara ... 246 1. Bra 127 2. Dåligt 471 3. Varken bra eller dåligt 192 8. Tveksam, vet ej
VAR 88 INSTÄLLN SV MEDLEMSKAP Loc 104 width 1 SDY19 Tycker Du att ett svenskt medlemskap i EG skulle vara något positivt eller något negativt eller är det varken positivt eller negativt? 347 1. Positivt 301 2. Negativt 237 3. Varken positivt eller negativt 151 8. Tveksam, vet ej
VAR 89 TIDPUNKT EG-MEDLEMSKAP Loc 105 width 1 SDY20 När, om någonsin, tycker Du att Sverige skall bli medlem i EG? Är det ... 169 1. Snarast 257 2. Inom 5 år 106 3. Inom 10 år 151 4. Senare 193 5. Aldrig 160 8. Tveksam, vet ej
VAR 90 SV GYNNAS EL MISSGYNNAS Loc 106 width 1 SDY21 Tror Du att Sverige på det hela taget skulle gynnas eller inte gynnas av ett medlemskap i EG? 387 1. Gynnas 377 2. Ej gynnas 272 8. Tveksam, vet ej
VAR 91 INSTÄLLN EG UPPHÖR Loc 107 width 1 SDY22 Om Du imorgon skulle få reda på att EG hade upphört att existera, skulle Du då beklaga det, vara oberörd eller känna det som en lättnad? 273 1. Beklaga det 373 2. Vara oberörd 287 3. Känna det som en lättnad 103 8. Tveksam, vet ej
VAR 92 BESLUT: SÄKERHET, FÖRSV Loc 108 width 1 SDY23 Inom EG finns en diskussion om vilka frågor som skall avgöras av de olika ländernas regeringar, och vilka frågor som skall beslutas gemensamt inom EG. Om Sverige blir medlem i EG, vilka frågor tycker Du skall beslutas av den svenska regeringen och vilka bör avgöras inom EG? SDY23a Säkerhet och försvar 827 1. Bör avgöras av den svenska regeringen 151 2. Bör avgöras av EG 58 8. Tveksam, vet ej
VAR 93 BESLUT: MILJÖSKYDD Loc 109 width 1 SDY23b Miljöskyddsfrågor <Se F.SDY23 för fullständig frågetext> 592 1. Bör avgöras av den svenska regeringen 399 2. Bör avgöras av EG 45 8. Tveksam, vet ej
VAR 94 BESLUT: VALUTAFRÅGOR Loc 110 width 1 SDY23c Valutafrågor <Se F.SDY23 för fullständig frågetext> 356 1. Bör avgöras av den svenska regeringen 541 2. Bör avgöras av EG 139 8. Tveksam, vet ej
VAR 95 BESLUT: U-LANDSFRÅGOR Loc 111 width 1 SDY23d U-landsfrågor <Se F.SDY23 för fullständig frågetext> 449 1. Bör avgöras av den svenska regeringen 500 2. Bör avgöras av EG 87 8. Tveksam, vet ej
VAR 96 BESLUT: SJUK O HÄLSOVÅRD Loc 112 width 1 SDY23e Sjuk och hälsovård <Se F.SDY23 för fullständig frågetext> 946 1. Bör avgöras av den svenska regeringen 57 2. Bör avgöras av EG 33 8. Tveksam, vet ej
VAR 97 BESLUT: UTBILDNING Loc 113 width 1 SDY23f Utbildning <Se F.SDY23 för fullständig frågetext> 697 1. Bör avgöras av den svenska regeringen 283 2. Bör avgöras av EG 56 8. Tveksam, vet ej
VAR 98 BESLUT: REGLER MASSMEDIA Loc 114 width 1 SDY23g Grundläggande regler för press, radio och TV <Se F.SDY23 för fullständig frågetext> 568 1. Bör avgöras av den svenska regeringen 390 2. Bör avgöras av EG 78 8. Tveksam, vet ej
VAR 99 BESLUT: FORSKN, UTVECKL Loc 115 width 1 SDY23h Forskning och teknisk utveckling <Se F.SDY23 för fullständig frågetext> 343 1. Bör avgöras av den svenska regeringen 600 2. Bör avgöras av EG 93 8. Tveksam, vet ej
VAR 100 BESLUT: MOMSENS STORLEK Loc 116 width 1 SDY23i Momsens storlek. <Se F.SDY23 för fullständig frågetext> 448 1. Bör avgöras av den svenska regeringen 507 2. Bör avgöras av EG 81 8. Tveksam, vet ej
VAR 101 BESLUT: UTRIKESPOLITIK Loc 117 width 1 SDY23j Utrikespolitik gentemot länder utanför EG. <Se F.SDY23 för fullständig frågetext> 424 1. Bör avgöras av den svenska regeringen 512 2. Bör avgöras av EG 100 8. Tveksam, vet ej
VAR 102 BESLUT: REPR ANSTÄLLDA Loc 118 width 1 SDY23k Styrelserepresentation för anställda i företagen. <Se F.SDY23 för fullständig frågetext> 804 1. Bör avgöras av den svenska regeringen 103 2. Bör avgöras av EG 129 8. Tveksam, vet ej
VAR 103 BESLUT: INTEGRITETSSKYDD Loc 119 width 1 SDY23l Skydd av den personliga integriteten i dataregister. <Se F.SDY23 för fullständig frågetext> 804 1. Bör avgöras av den svenska regeringen 179 2. Bör avgöras av EG 53 8. Tveksam, vet ej
VAR 104 BESLUT: NÄRINGSPOLITIK Loc 120 width 1 SDY23m Närings- och industripolitik <Se F.SDY23 för fullständig frågetext> 562 1. Bör avgöras av den svenska regeringen 377 2. Bör avgöras av EG 97 8. Tveksam, vet ej
VAR 105 BESLUT: KULTURPOLITIK Loc 121 width 1 SDY23n Kulturpolitik <Se F.SDY23 för fullständig frågetext> 759 1. Bör avgöras av den svenska regeringen 198 2. Bör avgöras av EG 79 8. Tveksam, vet ej
VAR 106 BESLUT: INVANDRINGSPOL Loc 122 width 1 SDY23o Invandringspolitik <Se F.SDY23 för fullständig frågetext> 622 1. Bör avgöras av den svenska regeringen 346 2. Bör avgöras av EG 68 8. Tveksam, vet ej
VAR 107 BESLUT: ASYLREGLER Loc 123 width 1 SDY23p Asylregler för flyktingar. <Se F.SDY23 för fullständig frågetext> 563 1. Bör avgöras av den svenska regeringen 410 2. Bör avgöras av EG 63 8. Tveksam, vet ej
VAR 108 BESLUT: ARBETARSKYDD Loc 124 width 1 SDY23q Arbetarskyddsfrågor <Se F.SDY23 för fullständig frågetext> 819 1. Bör avgöras av den svenska regeringen 172 2. Bör avgöras av EG 45 8. Tveksam, vet ej
VAR 109 BESLUT: SYSSELSÄTTNPOL Loc 125 width 1 SDY232 Arbetslöshetsfrågor och sysselsättningspolitik. <Se F.SDY23 för fullständig frågetext> 752 1. Bör avgöras av den svenska regeringen 219 2. Bör avgöras av EG 65 8. Tveksam, vet ej
VAR 110 MAASTRICHTFÖRDRAGET Loc 126 width 1 SDY24 Har Du nyligen hört talas om Maastrichtfördraget? Detta fördrag innebär att man inom EG utvecklar en europeisk union, med en gemensam valuta och en gemensam utrikes- och försvarspolitik. 919 1. Ja, har hört tals om fördraget 101 2. Nej, har ej hört talas om fördraget 16 8. Tveksam, vet ej
VAR 111 MAASTRICHT POS FÖR EG Loc 127 width 1 SDY25 Tror Du att Maastrichtfördraget är något positivt eller negativt för EG 297 1. Positivt 298 2. Negativt 441 8. Tveksam, vet ej
VAR 112 KÄNNEDOM MAASTRICHTFÖRDR Loc 128 width 1 SDY26 Hur mycket tycker Du att Du känner till om Maastrichtfördraget? Är det ... 5 1. En mycket stor del 115 2. En ganska stor del 510 3. Endast något litet 309 4. Har hört tals om men ej något mer 73 5. Har aldrig hört talas om det förrän idag 24 8. Tveksam, vet ej
VAR 113 IDENTITET I EUROP UNION Loc 129 width 1 SDY27 Om alla länder inom EG slöt sig samman till en europeisk union, tror du att känslan av en nationell identitet skulle upphöra och ersättas med en europeisk identitet, eller tror du att man samtidigt kan bibehålla både en nationell identitet och en europeisk identitet? 245 1. Nationella identiteterna försvinner 673 2. Både nationell och europeisk identitet 118 8. Tveksam, vet ej
VAR 114 JORDENS CENTRUM HETT Loc 130 width 1 SDY28 Nu kommer några frågor som ställs samtidigt i flera europeiska länder om vad man tror eller vet om olika påståenden. Var snäll och säg mig för varje påstående om det är sant eller falskt. Om du inte vet, så säger du det, och så går vi vidare till nästa påstående. SDY28a Jordens centrum är mycket hett. 895 1. Sant 45 2. Falskt 96 8. Tveksam, vet ej
VAR 115 SYRE FRÅN VÄXTER Loc 131 width 1 SDY28b Syret vi andas kommer från växterna. <Se F.SDY28 för fullständig frågetext> 882 1. Sant 96 2. Falskt 58 8. Tveksam, vet ej
VAR 116 RADIOAKTIV MJÖLK KOKAS Loc 132 width 1 SDY28c Radioaktiv mjölk kan göras ofarlig genom kokning. <Se F.SDY28 för fullständig frågetext> 43 1. Sant 828 2. Falskt 165 8. Tveksam, vet ej
VAR 117 ELEKTRON MINDRE ÄN ATOM Loc 133 width 1 SDY28d Elektroner är mindre än atomer. <Se F.SDY28 för fullständig frågetext> 405 1. Sant 373 2. Falskt 258 8. Tveksam, vet ej
VAR 118 KONTINENTER FLYTTAR SIG Loc 134 width 1 SDY28e Kontinenterna vi bor på har flyttat på sig under årmiljoner och kommer att fortsätta att flytta på sig. <Se F.SDY28 för fullständig frågetext> 909 1. Sant 43 2. Falskt 84 8. Tveksam, vet ej
VAR 119 FADERNS GENER AVGÖR KÖN Loc 135 width 1 SDY28f Det är faderns gener som bestämmer om det skall bli en pojke eller flicka. <Se F.SDY28 för fullständig frågetext> 412 1. Sant 408 2. Falskt 216 8. Tveksam, vet ej
VAR 120 MÄNNISKA OCH DINOSAUR Loc 136 width 1 SDY28g De första människorna levde samtidigt med dinosaurerna. <Se F.SDY28 för fullständig frågetext> 188 1. Sant 678 2. Falskt 170 8. Tveksam, vet ej
VAR 121 ANTIBIOTIKA Loc 137 width 1 SDY28h Antibiotika dödar virus likaväl som bakterier. <Se F.SDY28 för fullständig frågetext> 288 1. Sant 632 2. Falskt 116 8. Tveksam, vet ej
VAR 122 LASER FOKUSERAR LJUDVÅG Loc 138 width 1 SDY28i Laser fungerar genom fokusering av ljudvågor. <Se F.SDY28 för fullständig frågetext> 227 1. Sant 598 2. Falskt 211 8. Tveksam, vet ej
VAR 123 RADIOAKTIVITET Loc 139 width 1 SDY28j All radioaktivitet har skapats av människan. <Se F.SDY28 för fullständig frågetext> 201 1. Sant 717 2. Falskt 118 8. Tveksam, vet ej
VAR 124 UTVECKLING MÄNSKLIGT LIV Loc 140 width 1 SDY28k Mänskligt liv, som vi känner det idag, har utvecklats från tidigare djurarter. <Se F.SDY28 för fullständig frågetext> 761 1. Sant 139 2. Falskt 136 8. Tveksam, vet ej
VAR 125 VIKT Loc 141 width 4 3 decimal places Vikt Valid-n=1036 Min=0.741 Max=1.262 Mean=1.0 St.Dev=0.1